93888

Αριθμός τεύχους

4492

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

9/2/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟ
  ΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμεριχής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΤΡΙΤΒ
  9
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΝ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  , ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ηρακλειον κρήτης: — ετοε ««ο*
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΑΔΟΥ Μ92
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  •ΙΕιΐιΙΟΖ ΣΤΙΤΗΤΙ1 ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΤΟ ΑΚΤΟΠΛΟΐΚΟΝ
  ΚΑΙ Η ΓΡΑΜΜΗ ΚΡΗΤΗΣ
  ■Η «ροκήρυξις ΰ«6 τού
  ΰφυνουρνιΐου τής έμκορι-
  κης ναυτιλίας νέας Βημο
  βρασΐας διά την μίσθωσιν
  των αγόνων θαλασσίων
  γραμιιων, ηκούσθη μέ έξαι
  ριτικην Ικανοποίησιν. Ίδι
  αιτέραν 6' δλως £αρσ.ν Α
  κροξένησΐν ή διάταξις δι'
  ής όρίζεται δτι τα σκάφη
  χά 6«οΐα θά έκτΐλοθν τα
  δρομολόγια των άγόνων
  νραμμων, όφείλουν νά «λη
  ροϋν ωρισμένους δρους, ώς
  κρός την κωρη,τικότητα,
  την τα^ύτητα, την &·
  νεσιν καΐ την σταθιρότητα.
  Διότι έλνΐζεται δτι είς τό
  μάλλον τουλάχιστον τα τα-
  ξείδια είς τάς γραμμάς αύ
  τάς θά έκτιλοθνται κανο-
  νικώςκαί άδιαλλιίντως, κ»
  ρΐς καθυστκρήσεις, κ«ρίς
  κίνβυνον τής ζωής των επι-
  βατβν καΐ κωρΐς τα γνώρι
  μα μέ|ρι σήμερον άφάντα
  στα μαρτΰρια.
  Άλλ' είς την νέαν δημο
  ■ρασίαν, «ιριλαμβάνΐται
  άκόμη καΐ είς δρος έξαιρβ
  τικής καθ* ημάς σνουδαι
  ότητος: "Οτι τα δρομολό
  για θά έκτελυΰνται δ«**ς
  θά ορίση ή διεύθυνσις τής
  έμνορικης ναυχΐλΐας, είς ώ
  ρισμενας ημέρας καΙ κα¬
  τά καθ»ρισμένην σΐιράν
  καΙ γραμμήν ώστΐ νά Αξυ
  ■ηρετοθνται καΙ τα συμφέ-
  ροντα τβν «ολιτβν καΙ αί
  Κρατικαί άνάγκαι. Τό ζή
  τημα δέ τουτο ένδιαφέρει
  δλ«ς Ιδιαιτέρως καΙ τήν'
  Κρήτην.
  Διότι διά την νήθόν μας
  ή ήμέρα τής εκτελέσεως
  τοθ δρομολογίου τής άγό
  νού γραμμής, εΐχιι εξαιρι
  τικήν δλως σπουδαιότητος
  δνως ετονίσαμεν καΙ δλλο
  τι κατ' επανάληψιν. ΚαΙ
  ελπίζομεν δτι διά τής νέας
  συμβάσεως θά ρυθμισθή
  κατα τόν καλύτερον καΙ έ
  ξυ«ηρ<τικώτ«ρον χρόνον. Τό κρόίγμα άλλως τε δέν «Ιναι δύσκολον. ΚαΙ θά διευθετηθή ασφαλώς έφό σον ΰνάρχιι ή κσλί) «ρός τοθτο διάθεσις. ΈηΙ τη ΐύ καιρίσ; δμως ούιβ νομίζο μέν δτι θα είναι καλόν νά ρυθμισθοθν δχι μόνον τής άγόνου γραμμής άλλά δλα γΐνικώς τα δρομολόγια τής Κρήτης. ΚαΙ «ν πρώτοις, θά νρένιι νά έκτελεΐται τό δρομολόγιον τής άγό νού γραμμής ημέραν έργά σιμον, ώστι νά μην ένιβα ρύνωνται τα έμπορεύματα τβν λιμένων τής Άνατολι κης Κρήτης μέ όπέρογκα φορτοικφορτκτικά, τα ό ■οϊα άνοβαΐνουν ιΐς βάρος καΙ τΑν «αραγυγβν καΙ των καταναλωτων, ώς «γ( νιτο μέχρι σήμερον, όπότε αί ■ροσεγγίσεις είς τούς λιμένος 'Αγίου Νικολάου Παχιίας "Αμμου καΙ Ση τείας, εγίνοντο Κυριακήν. ΚαΙ Ενΐιτα, «ρέπει νά ρυθ μισθουν κατά τοιοθτον τρό «όν αί άφίξιις καΙ άναχω ρήσεις τέΐν σκαφων ιίς τούς άλλους λιμένος τής Νήσου, ώστ« νά μην συμ«( «τη άπό τής Κυριακής μέ Κρι τής Πέμ-χ«ς νά φθά νούν καΙ ν' άναχωροθν κα θημιρινως σχΐδόν δύο «λοΐα τάς δέ υπολοίπους ημέρας νά μην υπάρχη δι όλου συγκοινωνία, δν»ς συμβαίνη σήμερον. Ημείς είχομεν ύποδείξει πρό καιροθ ενα χρόνον ρυθ μίσεως τού ζητήματος αύ τοθ. Είχομεν «ροτείνει δή λαδί), τό οκά φός τής Τι τάρτης άντΐ ν' άναχ»ρ{| έκ Πειραιώς ,δι' Ηράκλειον, νά κατΐυθύνβται είς Χανιά καΙ νά έκτΐλτ| την άγονον γραμμήν, δκόχε θά Εφθα νιν ιίς την Σητείαν την Παρασκευήν τό «ρ«ΐ καΙ θά έκέστρΕφΐ είς 'Ηράκλιι όν τό εσπέρας τής Ιδίας ημέρας, άνό δνου καΙ θά άνιχώρ«ι διά Πειραια. ΚαΙ ϊ*σι θά έξυνηρΐτεϊ· το καΙ ή άγονος γραμμή καΙ ή πόλις μας καλύτε¬ ρον. Τό δέ ατμόπλοιον νού αναχωρεί τώρα την Παρα σκιυήν τό εσπέρας διά την άγονον γραμμήν, νά κα τιυθυνιται «Ις Ηράκλειον, Ρέθυμνον, Χανιά, άνό δ» -ου καΙ θ'άνεχώριι τό Σάβ βατον έσνέρας. Διά τοθ χρόνου αϋτοθ, θά Ιχομιν έκ Κρήτης ίυο επί νλιον άνα^Ηρήσεις την έβδομάδα, θα Βλιινιν ό συναγωνισμός καί θά έξυ «ηριτιϊτο πλήρως καΙ ή ά¬ γονος γραμμή. ΚαΙ αύτην την λύσιν θά νρέηιι νά υΐ θετήση, καΙ τό ύφυπουργεϊ όν τής έμχορικής ναυτιλί άς ώς την μόνην έξυνηριχι κήν τσ»ν συμφερόντ«ν καΙ των συγκοινωνιακβν άναγ κων τοθ Κρητικού λαοθ. ΝΑ 0ΜΣ01Ι ΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ ΛΙΟΑΣΜΑΤ1Ν Τό ζήτπμ» τής ρυβμίσδως τ&ν χριών, δέν ύηβρχει άμ- φιβολια ότι άπασχβλεϊ, ββββι- ρενς την χνβέρνησιν. Γΐνικη ίέ >ναι ή αντίληψις ότι ο
  τελΐΜΟ;, δίκαιος καί ορΐστι-
  Μός διακανονισμόν τού, 4«ν
  θ' οιργήοα νκ κπιτιυχθϊ). Ή
  ι16ιμ&{ πρ*ς τεϋτο ανοταθβϊ
  α β Έπιτρβηη έτερμβτισεν ή-
  4η την μελέτην της ίντος
  των ημερών δέ κρβκκιτβι να
  ύποβαΛο «1$ την κυβίρνησιν
  τό οριστικόν ποριομκ της, έν
  σχεδΐω άναγκαστικού νομόν.
  Έν τώ μκτει,ύ, κατόπιν έν
  τολής -ιιις κυβερνήσεως άνε-
  στάλη π ΑΑνζις Μβτβ τίν ό-
  φειλετών καί ,·1 έκηλΐιοτηρι
  κάμει εσταμάτησαν. Διά την
  Κρήτην μαλιοτα, κατόπιν έ-
  νκργκι&ν το& Γεν, Διοιχη-
  τ·ν κ. Σφακιανάκη, ελήφθη
  ■Ιδικόν μέτρον καί όσον «φ·
  ρά ακβμη τα δανεια τη,
  &τηματΐΜής (Χβμπρο) διά τα
  έπεϊα καΐ κχβ γινει .τίσος
  Βσρνβος.Καί κνκοτάλπβκν βί
  ηλ·ΐ0ΐΐ)ρι«ομ·ι κκί «1 διά
  Βιΐ{ κατ' βφ*ιλ·τβν μολονό¬
  τι Αιι. την Τριίκΐζαν βύτήν
  υπήρχον δίδικεί προσχατΐυτι
  κ·1 νβμβι.
  Δυστυχδς ·μω{, φαίνεται
  ότι τα }>έτρα πρ·στασία$
  των όφΚΐΛ5τ··ν «αί άνασιβ-
  λής των κατ' αύτ&ν διώξεων
  ίέν βφοροΰν χαί τούς όφει-
  λίτβς τής έταιρείβς Χημι-
  κών προϊοντων καί Λιπα
  σμάτων. '&σ«ν ή εταιρίαι
  αύτη νά είναι έντκλ&ς προ
  νομιβΰχος. Κ«ι ώσ«ν ·ί οφίΐ
  λέται της νβ μην β] ν «ι καί
  αύτοι Έλληνες καί μάλιστα
  Ελληνΐς 4γρβτ«ι, άνθρωποι
  δηλαδή πβύ πλ·υτίζ·«ν μέ
  τόν όλοχρονιον μέχθβν των
  καί μέ τούς καρπεύς τής β-
  καταβλήτβν καί άενάου έρ-
  γατικβτητ·, των, τέν τόπον.
  Άλλως δεν έςηγβΐται πως
  έπιτρέπκιαι είς την έτβιρΐαν
  βύτήν ν β έΜπλκιοϊηριβζφ κα
  θημερινίς σχεδόν είς τόν
  νομόν μας, τβ( περιουσίας
  των πτωχ&ν όφειλετ&ν τη,
  βγρβτών.
  Φρ·ν·6μεν Ιν τ·ύτ·ΐ£ ότι
  β* ηρέπΐι ν> τ·9Ι) ύ
  φραγμός καί είς την έταιρί-
  αν Λιπασμάτων. Καί ν' άπα-
  γ·ρευθ|) είς αύτην να προ
  βαίνη είς διώξκις τδν όφκιλκ-
  των της μέχρι της νέας έαο
  δκίας Τουτο δέ καί χάριν
  τού δικαίσυ καί τής ήθικης
  όλλά καί χαριν τδν γενικω
  τέρων τού τοπου συμφέρον
  των.
  Ή έταιρεία αυτή, Βύηργι
  τήθη πολλβπλώς άπό τσ χρ«
  τος. Δια πρβστατευτικών νο
  μων, δια τής χορηγήσεως μκ
  γάλων δανείων τό έγγυήσε»
  τ·ΰ Κράτους. Δια τής καρά*
  χωρήσεως είδικων προνομίων
  αχριβώς διά νά ββηθήση, νά
  ενισχύση καί νά συνδράμη
  δι' βλων των μέσων τα όπβϊα
  διαθέτει τόν Έλλην» άγρέ
  την είς την προσπάθειαν τού
  πρός ανάπτυξιν τής γεωργι
  κης μας παραγωγής.
  Άλλ' ή Έταιρία των λιπα
  σμάτων, Ιτυχκν Ιδιαιτέρας ύ
  πβστηρΐζεω; καί υπό τδν ά·
  γοοτων τβϋ νομοϋ μας. Διατί
  είς τόν νομόν μας, τα προΐ
  «ντα της έπρβτιμήθηβαιν β·
  πό τβύς γεωργού;. Καί «σφα
  λβ; τό Ηράκλειον κατανα-
  λίβκη περισσοτκρα λιπάαμκ-
  τα τής Έλληνικής έτβιρίβς,
  άπό κάθε άλλον νομόν τοΰ
  Κράτους- ΤΑρα ή έταιρία αύ
  τη, κποΜβμίζει τεραστία κέρ
  δή έκ τβϋ τόπου μας. Καί θα
  έπρεπε νά έπιδΐιχνύη δια
  τούς έξ Ηρακλείου όφειλέ
  τας της ιδιαιτέραν όλως έλα-
  στικέτητα. Πολύ περισσότε¬
  ρον μάλιστα εφέτος, οκβτε η
  παραγωγή κβτϊστράφηείςτόν
  νομέν μας καιί ·ί γιωργ·(
  μας διέρχονται ημέρας στυ·
  γνης οίκονομικής κρίσεως
  καί τραγικής άπβγνώοιως.
  Έφίσβν ομως ή εταιρίαι
  δέν ουναισθάνεται την ήθι
  κήν «πέναντι τοΰ τίπβυ αύ
  τού υποχρέωσιν τη$, καλόν
  καί επιβεβλημένον είναι νά
  έπέμβουν, είτε ο χ. Νομάρ
  χης, είτε ο κ. Γενικός Δι·ι
  κητής καί νά θέσουν έμπέ
  διον είς την τακτικήν αύτην
  της έταιρίας τδν λιπασμά
  των. Διέτι δέν έπιτρέπΐτκι
  κατ' ουδένα λέγον νά έκ
  πλειατηριασθοΰν αύτην την
  εποχήν της γκνιχής άνεχεί
  άς καί τής έντατικής καλλι
  κργείας περιουσίαι «γροτδν,
  διά χρέη άπο λιπάσματα.
  Καί διότι ακόμη, καί άν δέν
  έκτελοΰνται οί προκηρυσσο
  μενοι πλειστηριασμοί κατό
  πιν βπεμβάσεως τοΰ κ. Προ
  έδρου τδν Πρωτοδικδν καί
  δυνάμει «νακοπών, καί πά
  λιν δέν έπιτρέπονται «Ι διά
  {εις, διά νά μην έπιβχρύνων
  ται εί όφειλέτκι μέ τα ύπέ
  ρογκα διχαστικά ί{·δα τδν
  κοινοπβιήβεων καί τδν προ
  γραμμάτων πλειστηριασμοΰ-
  ΤΪ ζήτημα είναι έξαιρετι-
  κης σπβυ5«ιβτητβς διά τόν
  τόπον μας καί έπιβάλλβται
  επαναλαμβάνομεν ή άμεσος
  επέμβασις τδν τοπικδν κρ
  χδν πκρά τό Κυβερνήσει
  ώστε νά ληφθούν προστατευ
  τικά μέτρ« τό ν συντομώιε·
  ρ·ν.
  ΑΙ άιτοικιακαΐ αξιώσεις τοθ Ράϊχ
  ΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΚΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΙΝ ΤΩΝ ΑΠΟΙΚΙΩΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ Φεβρουάριος.
  (διά τοθ ταχυδρομεΐου).— Τό
  ζή'ημα των άποικιών ϊχει τε
  θ{) πλέον απροκαλύπτως άπό
  την Γερμανίαν. Δια δευτέραν
  φοράν έντός έξ μηνών ό
  XI
  τλερ ηξίωσε—μέτόν λόγον τοθ
  προπαρελθόντος Σαββάτου—
  την άπόδοσιντών παλαιώνγερ.
  άποικιων. Ό δόκτωρ Σθχτ ί
  πραξε τό αΰτό πρό,τινος μό
  ς, καθώρισε μάλιστα τούς
  λόγους, δια τούς όποΐους ή
  ΓερμανΙα Ιχει άμεσον άνάγ
  κην των άποικιών: διότι χρει
  άζεΐαι , ωρισμένας άπαραιτή
  τους πρώτας Ολας. Ό δόκτωρ
  Σάχτ, διαχηρύσσων δτι ή Γερ
  μανία στβρεΐται των πρώτων
  αυτών ύλών, εδήλωσεν δτι τό
  μέλλθν τοθ γβρμανικοθ λαοθ
  άτιειλεΐται περισσότερον άπό
  την 'στέρησιν^αύτήν,, παρά ά
  πό την έλλειψιν γεωργιχών
  προϊόντων. ΚαΙ ττράγματι ή
  στίρησις των πρώτων ύλών
  ει ώς αυνέχειαν την παρά
  λύσιν ολοκλήρου τής βιομηχα
  νΐας μιάς μηγάλης χώρας. Είς
  την παρατήρησιν των ένδιαφε
  ρομένων άγγλων καί γάλλων
  δή ο Ε άποιχιακαΐ άγοραΐ είνε
  ανοικταί ·ίς δλους^ 6 δόκτωρ
  Σάχτ άπαντ^ δτι αί πρώται
  Ολαι προσφέρονται είς αύτάς
  είς υψηλάς τιμάς, τάς οποίας
  ή ΓερμανΙα οέν δύναται νά
  πληρώση, ι λόγω τής γνωστής
  συναλλαγμαιικης καταστάσε
  ώς της. ΚσΙ συνεχΐζει ό δό
  κτωρ Σάχτ: «Εάν δέν δοθοθν
  άποικΐαι είς ι,τήν ΓερμανΙαν,'έ
  άν δέν ευρεθή Ινα φάρμακον
  διά την σημερινήν ^δυσχερή οί
  κονομικήν θέσιν τοθ Ράϊχ θά
  παραμείνη τότε είς ,τήν Εύρώ
  ιιην ενα διαρκές στοιχείον ά
  νωμαλΐας/καΐ πρέπει νά προΐ
  δωμίν την βεβαιοί ητα μιας
  έκρήξΐως]» Τάς ανωτέρω σα
  Φεΐς Βηλώσβις τοθ δόκτορος
  Σάχτ ίπανέλαβε.πρό τινος 6
  έν Λονδίνω τΐρεοβευτής της
  ΓερμανΙας κ. Ρίμπεντρον, έ
  ηισείσας καί αύτός τό φάσμα
  τοθ πολέμου , χά ι εκφράσας
  την έλπΐδα τής ΓβρμανΙας δτι
  «θά εξευρεθή ταχέως δικαία
  λύσις διά μίαν επικίνδυνον
  καταστασιν». Οί ιίδικο! έξη
  γοθν δ π μέ , μεθοδικήν έκμε
  τάλλευσιν των παλαιών άποι
  κιών της, ή ΓερμανΙα θά ή86
  νατο νά Ικανοποιήση τάς με
  γάλας ανάγκας της, είς λιπα
  ράς θυσίας π. χ. ίίς καου
  τσού», είς άέρια, είς καφέν,
  είς τίϊον, είς κακάο, είς καρ
  πούς.
  ΟΙ ηγέται τοθ ΤρΙτου Ράϊχ
  θέτουν σαφώς τό πρόβλημα:
  «Ό λαός μας, λέγουν Ιχει τό
  διχα'ωμα νά ζήσρ καί θέλει
  νά ζήση Πρός τοθτο χρειάζε
  ται χώρον πρός άποικισμόν
  ή τουλάχιστον τάς πάλαι
  άς άποικΐας της ϊΐς την Άφρι
  κήν». Τί θ' άποφασΐσουν, λοι
  πόν διά την λύσιν τοθ προβλή
  ματος αύτοθ σ( ένδιαφερόμε
  ναι Δυνάμεις καί Ιδίως η Βρετ
  τανική ΑύτοκρατορΙσ;
  Ή άγγλογαλλιχή Αποψις έν
  προχειμένω ίΤνε γνωστή: ή
  Αγγλία καί ή Γαλλία δέχον
  ται νά συζητήσουν την πα¬
  ραχώρησιν άποικιαν ιίς την
  Γερμανίαν, μόνον άφοθ προη
  γουμένως λάβουν άπό αυτήν
  σαφεΤς χοί ρητάς έγγυήσεΐς,
  πολιτικάς, στρατιωτικάς καί
  οικονομικάς. Ή ΓερμανΙα άν
  τιθέτως, ζητεί νά δοθοθν προ
  τον αί άποικΐαι καί κατόπιν
  νά παράσχη τάς αίτουμένας
  έγγυήσεις. Καί είς τό σημεί¬
  ον αύτό Εγκειται ή βασική δια
  φωνΐα μεταξύ τοθ Ράϊχ χά Ι
  των άποικιακων δυνάμεων
  καί Ιδιαιτέρως τής Βρεττανι
  κης ^ύτοκρατορΐας, έφ' Οσον
  αί περισσότεραι έκ των πα¬
  λαιών άποικιών τής ΓερμανΙ
  άς ευρίσκονται ήδη υπό βρετ-
  τανΐκήν εντολήν.
  Οί έπΐσημοι άγγλικοΙ κύ-
  κλοι άφήνουν νά υπονοηθή δ·
  τι υπό τάς σημερινάς περι-
  στάσεις εΤνε ά&ύνατος ή πά
  ραχώρησις άποικιών είς την
  Γερμανίαν, οί δέ αγγλικαί
  έφημερΐοες γράφουν δτι ή αγ
  γλική κυβέρνησις δέν πρόκει
  ται νά δώση συνέχειαν είς την
  περΐ άποικιών περικοπήν τοθ
  τβλευταΐου λόγου τοθ Χΐτλερ
  την μεγαλειτέρον δέ άντΐβρα
  σιν κατά της αποδόσεως των
  άποικιών της είς την Γερμανί
  αν προβάλλουν αί βρεττανι
  καί κτήθΕΐς χαΐ Ιδίως αί άφρι
  κανιχαϊ αί οποίαι τονΐζουν 8-
  τι οί κάτοικοι των τέως γεο
  μανΐκον άποικιών, δπως τής
  ΤαγκανΙκας έπ' ουδέν! λόγω
  δέχονται ν* άποζβνωθοθν τής
  άγγλικής έντολής.
  Έν τώ μβταξύ οί ΓερμανοΙ
  ν άπελπΐζονται. Τα οημερι
  νά έκ ΒερολΙνου τηλεγραφή
  ματα άγγέλλουν δτι πέντε
  γερμανικαί υπηρεσίαι, τό υ¬
  πουργείον Έθνικής Οίκονομΐ-
  ας, ή Ράϊχσμπανκ, τό Έργα
  τιχόν Μέτωπον, τό υπουργεί¬
  ον Εργασίας καί τό γραφεί¬
  ον Στατιστικήν, προβτοιμάζουν
  ή^η λεπτομερές ύπομνημα
  των άποικιακδν βιεκδικήσεων
  τοθ Ράϊχ, τό οποίον θά υπο¬
  βληθή είς τάς έν&ιαφερομένας
  Δυνάιαεις, δηλαδή την Μεγά¬
  λην ΒρεττανΙαν, την ΓαλλΙ
  αν, την Ιαπωνίαν καί τό ΒέΧ
  γιον. Εάν τό ύπομνημα αύ
  τό επιδοθή πράγματι, ή αγ
  γλική κυβέρνησις δέν θά δυ¬
  νηθή ν' απαντήση άμεσος.
  'Η αγγλικη Βουλή Ιχει περι
  ωρισμένα δικαιώματα, δσον
  άφορ$ την λήψ.ν άποφάσεων
  διά την τύχην των πρώην γερ
  μανικών άποικιών, αί οποίαι
  έχουν τεθή υπό αγγλικήν εν¬
  τολήν. Θί Επρεπε νά ζητήση
  την συγχατάθεσιν τής Κοινω
  ν(ας των Εθνών καί Ιδίως
  των υπό εντολήν εδαφών, οί
  κάτοικοι τών οποίων ίσπευ
  σαν ήδη νά δηλώσουν κατά
  τόν έπισημότβρον τρόπον δτι
  έννοοθν νά παραμεΐνουν υπό
  τό σημερινόν καθεστώς. Έξ
  αλλου, ή μεγαλβιτέρα μερίς
  τής δημοσίας γνώμης είς την
  Αγγλίαν είνε περισσότερον
  παρά έχθρική πρός την άπό
  δοσιν των γερμανικόν άποι
  κιών. ΛΙ συγκινητκαΐ έχκλή
  σεις τοθ Σάχτ, τοθ Ριμπεν
  τροπ, τοθ Χΐτλερ, οί όποΐοι
  ζητοθν νά δοθοθν άποικΐσι
  Είς την Γερμανίαν, ώοτε νά
  προμηθευθή τάς πρώτας*Ολας
  κσί τα άπαραΐτητα τρόφιμα,
  των οποίων εχει ήδη έπιτακτι
  χήν ανάγκην, 8έν έχουν έπη
  ρεάσει τούς ψυχρούς "Δγ
  γλους, άδιαφοροθντας Αν ο(
  δυστυχεΤς ΓερμανοΙ ύποφέ
  ρουν τόσον σκληρώς. Τό συν
  τηρητικόν κόμμα Ιχει κηρυχθή
  σαφώς κατά τής αποδόσεως
  τών άποικιών. Οί φιλελεύθε
  ροι κοΐ οί έργατικοΐ, βηλαδή
  ή αντιπολίτευσις, βέχονται νά
  συζηιήσουν την απόδοσιν, άλ
  λά μόνον έντός τοθ πλαισΐου
  τής ΚοινωνΙας τών Εθνών χαΐ
  πρός τοθτο ζητοθν δπως προ
  ηγουμένως ή ΓερμανΙα επι
  στρίψο είς την Γενεύην καΐ
  παρασχη έγγυήσεις περΐ δια
  κοπής τών έξοπλισμών. Είνε
  περΐπου ή άποψις, την οποίαν
  δέχεται καί ή έπΐοημος Γαλ
  λΐα. ΚαΙ ήδη οί έπΐσημοι αγ
  γλικοΐ κύκλοι βεβαιοθν 6τι ή
  Βρεττανική κυβέρνησις μελε
  τα προσεκτικώτατα τό πρό
  βλημσ, πού έθεσε τόσον σα
  φώς ό ΧΙτλερ. 'ΥποτΙθεται δ
  τι ό κ. Ριμπεντροπ θά κομΐση
  είς τό Λονδίνον διασαφηνΐ
  σεις περΐ τών μεθόδων, τάς
  οποίας προβλέπει ή ΓερμανΙα,
  ώστε νά άρχΐσουν συνεννοή
  σεις μέ τούς Παρισίους καί
  τάς Βρυξίλλας, διά νά δοθή
  μΐα άγγλογαλλοβελγική άπαν
  τησΐς είς τό Ράϊχ. ΚαΙ βεβαι
  οθται Οτι τβλΐκώς ή άπάντη
  σις αυτή θά είνε δχι μ(α ά
  πότομος άρνησις, άλλ' ή αϊ
  τησις έγγυήσεων, ώστε κατό
  πιν ν' άρχΐσουν βιαπραγμα
  τεύσεις μέ τό Βερολίνον διά
  νά έξευρεθβ τρόπος (κανοποι
  ήσεως, τών άποικιακων άξιώ
  σεων της ΓερμανΙας, βηλαβή
  τρόπος προμηθείας είς σύΐήν
  τών απαραίτητον πρώτων ύ
  λών.
  ΙΕΡΟΣΥΛΙΑΙ.
  Νία Ιεροοαλ!α έοημειώθη πά¬
  λιν είς τόν νομόν Λασηθίου. ΚαΙ
  είναι ή τρίτη ή ή τετάρτη 2ν 3Ιν
  απατώμιθα πο6 λαμβάνει χώραν
  ιίς δ ι άσχυμα μικρόν σχετιχ&ΰ.
  Πρίχιιται προφανβς πιρΐ δθλω»
  χανενος ανισορραπου ί) τελείως
  πεπορωμένου χαχοποιοθ. ΚαΙ ΘΑ
  πρέπει νά χαταβληθ) ενεργεια ν'
  ανακαλυφθή άμίοως χαΐ νά τιμιο
  ηθ^ ούστηρβς. Διότι ή Ειροαυ
  λία αποτελεί πράξιν βϊελυράν
  χαΐ Ιν&ειξιν ήθιχτ]ς καταπτώαειος,
  &ιά την όποιαν ίπιδάλλεται ή ··
  ξάντλησις δλης τής αϋσΐηρότητος
  τ£*ν νόμων.
  ***
  ΗΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Τ&Ν ΕΑΑΙΒΝ·
  "Αςιον παντός ΐπαΐνου τό
  ενδιαφέρον τοθ χ. Νομάρχου διά
  την ούξησιν τής ίλαιοπαραγωγής
  είς τόν νομόν μας. Καί 5ρθή ή ά
  όφχοίς τού νά ζηττ,θ^ ή γνώμη
  χαΐ τδν άμέαως Ινδιαφερομίνων,
  των έλκιοπκραγνγβν, διά τό ζή
  τημα τοθτο. Άλλα τό έρώτημα:
  έ» είναι προτιμίτιρον τό έλαιο
  χλίδικμα ή δ ψιχασμος νομίζο
  μΐν δτι ϊέν είναι ορθέν: Διότι τα
  δρθών χαΐ τό επιβεβλημένον είναι
  νά γΐνωτται χκΐ τα δύο, δκως τού
  λάχιατον Ιχΐι αποδείξει ή πιΐρα.
  ΚαΙ έπ' αυτοθ θά ουμφωνήοουν
  πιοτεύομεν δλοι οί ιλαιοπαραγω
  γοΕ,' οί πρΰΐοδιυμένοι το&λάχιβτον.
  θά διαφωνήσουν ϊέ Ιαως, μόνον
  δαοι ίέν Ιχουν ίϊίαν άπο ελαια
  χομίαν....
  ΠΕΡΙ ΑΜΥΝΗΣ.
  Κοσμος πολύς παρακολουθή
  αι χαΐ την προχθεαιντιν διάλεξιν
  τοθ σιρατ. ίατροθ χ. Ήλιάδη είς
  την «Μινώαν» σχετικώς μέ την
  προφύλαξιν χαΐ την θεραπείαν, έκ
  τής προσβολάς έχ δηληχηριωδβν
  άερίων. Ε«θώ; δ' Ιχομεν πληρο
  φορίας αί διαλέξιις πιρί παθητι
  κης 'Δεραμύνης θά συνεχιοθοθν
  ανιλλιπώς, χαχά Κυριακήν, μέχρι
  πλήρους διαφωτίοιως τοθ χοινοθ
  επί τβν κινδύνων έχ των έναερί
  ών έπιδρομ&ν, τοθ τρόπου προφυ
  λάξεώς τού έξ αυτών. Την διάλε
  ξιν τής προσεχούς Κυριακάς θά
  δώση ό λοχαγός χ. Περάκης τοθ
  όποίου χαΐ λΙ προηγούμιναι δια
  λέξεις ίσημιίωοαν εξαιρετικήν έ
  πιτυχίαν.
  ***
  ΑΙ ΑΙΑΤΙΜΗΖΕΙΖ.
  Το ζήιημα τής τιμής τοθ
  κρέατος νομίζομεν δτι θά πρέ
  π εί ν' άπασχολήση την έπιτρο
  πήν διατιμήσεων. Διότι έπιβάλ
  λεται φρονοθμεν ή ύποτΐμησις
  τοθ κρέατος, έφόσον ΰπάρ-
  χουν χιλιάδες άρνιά πού προ·
  σφέρονται άπό τού; κτηνο*
  τρόφους είς έξαιρβτικώς εύθη·
  νάς τιμάς καΐ δμως δέν άγο-
  ράζονται παρά ταθτα. Φυθτ-
  κά δέ θά είνε ακατανόητον
  νά βιατηρήταΐ τό κρέας είς
  υψηλάς τιμάς πρός ζημίαν
  καί των κτηνοϊρόφων καί τών
  καταναλωτων. Άφοθ μέ την
  τιμήν αυτήν οΰτε οί πρώτοι
  ήμποροθν νά πωλήσουν οθτε
  καΐ οί δεύτεροι ν' άγοράσουν,
  **♦
  ΗΟΔΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ,
  '-ηαναλαμβάνομεν διά
  μίαν εισέτι φοράν την παρά
  κλήσιν τών Βιαννιτών πρός
  την Γενικήν Διοίκησιν: Νά λά
  βη πρόνοιαν νά συνεχισθή Ιν
  τατικώς καί άπροσκόπτως ή
  κατασκευή της όδοθ θωμαΒι-
  ανοθ—-Βιάννου, ώστε ή άποπε
  ράτωσίς της νά συντελεσθβ
  έντός τοθ προσεχοθς θέρους.
  Είναι τόσον δίκαιον τό αΓτη
  μα αύτό καί τόσον άνταπο
  κρίνεται πρός τα πράγματα
  ώστε νά έπιβάλλεται ή όλο
  κληρωτική ,κανοποίησΐς τού.
  ί
  Λ ΠΟΡΘΩΖΙΖ
  1*
  ί.»
  9 *Ρ
  Λ
  ■3Μ'
  Ι
  ι-
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ— Σήμερον τό ά
  ρΐστοθργημα: «Παρθένος Μητέρσι
  μέ την Φραντζέσκα Γκάαλ. Τή
  Πέμπτηντό πολόκροτον ΙργονΜΝαι
  τική ΆνταρσΙσ».
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον ή νέ.
  δημιουργία τού Κόνρστ Φάϊτ «Ρο
  'Εξηρές». Την Πέμπτην ό κολο
  σός αΤΣΑΡΙΝΛ» μέ την Μάρλε
  Ηττΐτριχ.
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον Τό αϋτοτι
  λές Εργον «Ό τυχοΒιώκτης» καΐ
  τοθ έπεισοδιακοθ αΚόλασις τή
  Ζοθγκλας» τα έπεισόδια 4ον, 5ον
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΡΟΗ ΕΞΠΡΕΣ
  ΜΕ
  ΚΟΝΡΑΤ.ΦΑΪΤ
  "Ενα δράμα γκμάτο άπβ
  Ι μίσβς κα) έκδίκησι, γεμάτο
  άπο άγωνιώδβις πβριπέτειες.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Ό μβγαλϊΐώδης Ροοσσικές
  χβλοσσός πό Ο θά κατ«πλή{η:
  Νέ την
  ΜΑΡΛΕΝ ΝΤΗΤΡΙΧ
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  ΑΓΓΕΛΟΝ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ
  «ΝΕΑ ΑΤΛΛΝΊΊΣ»
  «ΠΡΟΔΟΤΑ1»
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ή Ένοριακή Έαιτρο·
  αΐία ΆγΙου Μην ά «ροκη
  ρύσσει φανεράν «Α«ιοδοτι
  * κήν δημοπρασίαν δια την
  έκμΐοθεβσιν τ,Λν έ«ομ<ν«·ν άιιινήτων αυτής. 1) Κατοσιημα δδός 'Αγί ου Μηνό: «ρώιη «ροσφορά δρακ. 400. 2) ΟΙκΐα όδός Κ. Λουκά ρεως «ρώτη «ροσε)ορά δρ. 825. 3) Κατάσττιμα Πλατεΐα Κόρακα (Χανίων Πόρτσ) αρώτη «ροσ. δραχ. 850. 4) Κατάστημα όβός Άγί Μ« Δεκα κρώιη «ροσ. όρ. 500. 5) Άνώγειος οίκία «λα τειο Αγ. ΑΙκατ. «ρώτη «ροσ. δρα^. 300. 6) Οίκία όβός Κατιιχάκη «ρωΐη «ροσ. βραχ. 1000. 7) Καταστή μα «αρα τόν "Αγ. Δημήτριον πρώτη ■ροσ. δραχ. 300. 8) ΟΙεία Λεω·όρος Μορο¬ ζίνη «ρώτη «ροσ. 6ρ. 300. καί 9) 'Ασκεηής κβρος διισθ. 'Δγ. ΑΙκατ. «ρώτη «ροσ. δραχ. 75. Ή ηλιιοϋοοΐα διΐνεργη- θήοβται ίν τω γραφείω τής Ένοριακής Επιτροπείας 'ΑγΙου Μηνό; καί αιώνιον αυτής την 14ην ΦεβρουαρΙ ου Α. έ. ημέραν Κυριακήν καΐ ώραν 11—12 β. μ. ο«ό τούς ορους τοϋ σ&εντινχϋ «ρογράμματος τοϋ όβοίου ϋύνσνται να λάβωσι γνώ¬ σιν οί ινδιαφιρό,ιε,νοι (Έκ τού γραφείου ζς Ένοριακής Έ«ιτροΜΐας Άγί,ου Μηνό:). —Είς τό Άνδεκηπιον τοθ Ιω. Κυτΐραΐοο τταρα την ΙΙηγαΙδα θά εύρητε τα καλλίτερα τριαντάφολ λα της έποχής Λα6ώς καί τριαντα ουλλιές είς γλάστρες. Ζητείτβι Νοσοκόμος διά την Κλινικην τοθ κ. Κ. Βρετάκη. ΙΠληρρΦορίαι τιαρά τφ Ιο(ω( Μιά πβντάρορφη είς §νατόπον μοστηρίου Η ΦΛΟΓΑ ΤΗ__ΖΩΗΣ Τβδ ΚΙϋΕΚ ΗΑΟΟΑΚϋ Εν» πολΰκροτον Ιβτορικόν Ιανβν. 30ον —Δεν 6πάρχοιιν αιόν τίπο σχ άνθίωποι η&υ μποροθν νά άχού αουν χωρίς ούχι ά χαΐ νά δοθν χω ρίς μάτια; Μην έρωτά;, υΕέ μου Έκείνη γνω;Εζει. 'Κχίύνηα* τούς ώιους μου αντ απαντήσεως χαΐ 4 ΜκτλαλΙ έσυνέ χιαι: —Δέ* γνωοίζω τώρα ποιές ιΝι ο! θελήσεις Έχείνης καί πρέπε νά την προσκυνήσιβ χαΐ νά ζή τή σω διαταγίς της. Έκατάλαβα ίτι Έχείνη ήιαν ή δασίλισσα τ6ν Άμοχάγκιρ χαΐ τόν ρώτηαα πίαον χαιρό θά Ιλειπε. —Εάν ταξει&ευσω γρήγορα θα ίπιστρίψω οέ πέντε ϋμέρες. Ό δρόμος είνε μακράς καί δπαρχουν πολλά Ιλτ). Μο0 άρίσετε ξίνοι υίο' μου καί θά δώσω διαταγις νά σα πΐριποιηθοθν χατά την άπουοία< μου. Έλπΐζ» ή &ιαταγή Έκείνη να είνε ιυνοϊχή γ ι α την ζιοή σας Φοβοθμαι ίμως πολύ δτι χαί αι ι 5εν θά γλυτώοιτε γιαιΐ χανένα ξίνος !έν ίγλύΐωοε. Τό Ιθιμό μα ιίνΐ νά σκοτώνουμε τοΰς ξίνοα καί Γ.ΰ!έποτε Έκείντ) π«υ τα γνα>
  ζει &λα ίέν έπινίβη γιά νά τ
  σώση- Ό παπιθς μου μοθ 5ιηΤή
  (,ηχε πολλές ίστορίες.
  —Μά κώς γίνεται αατό πατέρα
  μου; τον ρώ'ησα. Είσαΐ γίρος χά
  έ ηαττ«0( σ:υ ίέν ήταν ϊανατον νά
  γνωρίζη Έχείντ] τιιΰ ίέν θά ιίχι
  γεννηθη άχόμη... Ποία είνε ή ηλ
  κίκ Έκείνη,;
  Ό ΜπιλαλΙ έχαμογίλασε χαί ηά
  λιν με τον περίεργο Ιχιΐνο χαί μυ
  οτηριώίη τρόπο καί αφοθ 6πεχ)£
  θη Ιξηφανίαθη, Επί ηεντε ήμίρε
  ίέν τον εΐδαμι διόλου.
  "Οίαν ίφυγε ίαυζητήοΐμε γιά τή
  θέσι μας. Δέν ήτανι διώλου εύχά
  ριοτΐ). Αύτα Π(.ύ είχαμε ακούση
  απί τόν ϋπιλαλί γιά τή μυοτηριώ
  5τ] βαοΐλισοα την οποίαν οί ίθαγι
  νιϊς ώ/όμαζαν «'ΙϋχεΙνΐ] π&ϋπρίπε
  νά όηαχούιται» ή χάριν αυντομίας
  <Έκε['.η>, μας οημιουργοθααν με
  γάλοιις φί£&υς. Καί δ Λιό ίπίσης
  αυνιμερίζετο τούς φόδους μου, άλ-
  λά ταυτοχρόνως ήταν ιύχαριστη
  μένος γιατΐ Ιπηλήθευε τό κείμενον
  ΐοθ αρχα'.ου άγγιίου.
  —Ασφαλώς θιΐι, μοθ ιΙπεή'Ε-
  κείνη είνε τό πρόσωπ&ν πού άναφί
  ρει τδ κείμενον. "Αχουοις την τρο
  μιρή δύναμι πβθ ϊχει. Ό Μπΐλαλί
  ΰ ίίπε τιώ; την θυμάϊαΐ χαί 6
  Α ώ λ
  μ
  τού. Αύΐύ φανερώνει πολ
  λά ηράγματα.
  Ήμ τόσο απησχολημένος μέ
  τα γεγονότα καί μέ τούς χινΕύνους
  ποΰ μας άιιΐιλοιΐσιχν, πιυ ίέν εΐχα
  χαρδια νά άντιχρούαω τόν Λιό.Ό
  όπαινιγμίς τού Βτι ή γυναΐκα αύ
  ιή.μποροθαε νά ζή τόσα χρένια
  μοϋ εφαίνετο έηιοο&ήΊΐοτε φανια
  σιοπληξίσ.
  —Δεν ςέρω Λιό Ιάν έχης Ζ1%ψ.
  Άλλά έχιΐνο πτ,ύ χριιαζίμεϋα τω·
  ρα είνε ίνα χαλό πλύοιμο γιατί
  Ιχομΐ χάλιβ.
  'ζήγ, την επιθυμία μας σε
  ί*<χ μεοήλικοι ίόσθυμο ίθαγενή δ ι[χι αναλάβη τήν,φροντιδα μας χατά την άπουσία τοθ Μκι- »λί χαί μας ώϊήγςσι Ιξω άπβ τό απήλαιο. ΒγβΙνοντας άνίψχμε τίς π.'πες μ«Γ, τώ άποτέλεσμ» δ< ήτο ά οκορτιισθοθν δλοι οί ίθαγενεϊ; ίύ ήσαν σιιγχεντρωμίνοι ίξιο άτχά ο οπήλαιο. (συνεχΐζεται) ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΠΕΤΡΕΑΑΙΟΚΙΝΗΤΟΝ ΑΐΟ "ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ ·{ Ηρβχλεί ου Ικβατΐιν ΚΥΡΙΑΚΗΝ £ρβ£ν μ«τ' ευθείαν ΠΕΙ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ ιτρ»ς Ρί· β»ΐιν·ν, Χ«νι«, Πκιραιβ, 6ρ·ν Π.ρον, Νί{ Πρα«ορ·1ο» ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ ΤΡΙΤΗ 9 Φ)ΡΟΥΑΡΙΟΥ Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 04 Η ΒΙΑΣΤΙΚΗ Δέν Εχει διόλου άδικον ό λαϊκάς καζαμίας ΰταν λέγη: Ό Φλεβάρης κι' αν φλεβΐζπ τοϋ καλοκαιριοθ μυρίζει,..... Γιατί πράγματι τοθ καλοκαιριοθ μυρΐζει ό Φλεβάρης κ ι* άς βρέχη ακόμη κι' άς <ρυσα, Άρκοθν δύο ώρες τό πο>ύ εύ6(ας γιά νά κατα
  λάβη κανεΐς δτι τώ καλοκαϊρι δέν
  είνε μακρυα: Ό οθρανός γελδ κα·
  τανάλανος,τό φώς είνε λαναρό ηαν
  τοθ καί οτίς αύλές γελοθν τα πρω
  τα άνοιξιάτικα μπουμπούκισ. Σω·
  στο μεθύσι ιΐού προμαντεύει την
  ανθισι κοΐ τή χαρ*.,. ΟΙ τΐρασινά.
  δες καί οί παπαροθνες τού Άπρι-
  λομάη είναι έδω οί άπώτεροι γε-
  λούμενοι όρσματισμοΙ.
  Ό.τι δμως διατονίζει τό... φλέ·
  βισμα τοθ Φλεβάοη—την πνοή τής
  θριαμβικής αίσιοδοξίας μέσα στίς
  τελευτσίες χειμωνιάτικες παγωνιές,
  είνε ασφαλώς ή μυγδαλιά. Τή χά·
  ρηκα προχθές στή γνώριμη οκηνο-
  θεοία τού παλαιϊκοϋ Καοτρινοο
  φράχτη. Τό πυροτέχνημά της ιΐα·
  ρουσιάσθηκυν Εξαφνα καθώς ϊστρι
  βεν ό δρόμος καί χω[1ς να τό πε¬
  ριμένη κανεΐς.
  —Ή μυγδαλιά ακριβώς ΰταν εΤνε
  βισστική Εχει τό γενικώτερο νόη-
  μά τηο, Ελεγεν ό άδιόςθωτος φι·
  λόοοφος μιας συντΓοφιδς.
  Μέ τό ξαφνικόν δρσμα τής εφε¬
  τινής «βιαστικής» μυγδαλιδς τόν
  θυμήθηκα. Επρόκειτο δντως περΐ
  βαθυτίρου νοήματος. Μέοα στή
  βαρεία άτμόσφοιρα τοϋ χειμωνσ
  τής έποχής—χειμώνατ μέ δυνατές
  χιον,ές άλλά καΙηολ>ές στερήσεις
  — έπρόβαλεν όλόκληρο, άρτιο καί
  φαντασμαγορικό τώ αΐώνιο θαθμα
  τής ττλούσιος δημιουργίας. 71 ή¬
  ταν ίκείνη ή λετιτή, άριστουΓγημα·
  τική τέχνη πού Επλεκεν έδώ μέ
  τόση άρμονία τό μώβ κοΐ τό ρόδι-
  νο, τό άσημΐ καί τό δσπρο; Μέσα
  στό φως ή μυγδαλιά μαρμάρωνεν
  Ενα συμβολικό άνόγλοφο: Ύπί|ρ.
  χεν έκεΐ 6λη ή φυσική ώμορφιά—
  μιά συγκέντρωσι τρόπον τίνα μι-
  κρογραφική τής δυνάμεως τοθ ά-
  σύγκριτου καλλιτέχνη τής δημιουρ
  γΐας: Άπό τό λεπτότοτο χρωμα
  εως τό λεπτότατο άρκμα έμεσο·
  λσβοθσεν ούτουσία ή άριστοτεχνι·
  κή καθαρώς τελειότης—τελειότης
  μορφής καί τελειόιης χαροίμενων
  καί «άποκαΐαστατικων» ουναισθη-
  μάτων.
  Κάποιος συνάδελφος τα Εβαλε
  τελευταίως μέ ιΐς δεοποινΙΒες τιοϋ
  άφανΐζουν τούς άμυγδαλεωνες γιά
  νά παρουσιάζωνται στούς δρόμους
  μέ κλαδάκια άνθισμένης μυγδα-
  λιδς στόν κόρφο τους. Άλλώ δέν
  εΤχε νομίζω δΐκηο. Ή μυγδαλιά
  κατέχει κοΐ άπό τής απόψεως ού
  τής Ιδιαίτερο νόημσ: ΕΤνε βιαστική
  ΰττως καί ή.... πρώϊμη γυναΓκα.
  Ό Άλλβς
  —Πό3ς βολεύουν τα νράγ
  ματα οί Κινέζοι μετά την
  κατάργησιν τής εωλυγα
  μίας.
  "Ενας νέος νίμος άπαγοριυι
  είς τεύ; Κινέζους την κολυγαμί-
  αν. ΤΙ νά κάνη δμως ϊ>ας Κινέ
  ζος ποΰ ϊχει μιά μίνο γυν«ϊκα
  6ταν ή γυνβΙ«α αυτή
  II*
  είνε είς
  θέοιν να φέρη είς τον χάομον παι
  διά; Μετά την κατάργησις τής πό
  λυγαμίας το πρόδλημα εφαίνετο
  άλυτον. Οί Κινίζοι δμως είνε έ
  πινοητιχοΐ 3»θρωποι. "Οταν πει
  αθοθν 5τι ή γυναΐχα τους ίέν χά
  νει παιδία, την δίζουν χά ι καρά
  γεμίζει τό φουατάνι τη; είς τό μέ-
  ρος τής χοΐλιάς, μέ βαμβάχΐ. Μέ
  την πάροδον των έβδομάδων τό
  βαμβάχι αΰξάνεΐ, χαί τό φουοτά
  νι είς τό μίρος τής χοιλ ά;, δλο
  χαί φουσχώνει. Την νύκτα τής
  παραμονάς τοθ... τοχιτοθ, δ Κι»ί
  ζο; φροντίζει χαί ςρέρει οπΕτι
  τού Ινα παιδί ττςώ κίΐθετεΤ, ηχ-
  ραλαμβάνα); ούΐο άπο έ"/α ό;φανο
  τροφεΐον ή άσυλον. Πχριοτανε
  είς τιύς σογγενιϊς δτι ή γυναΐκα
  τού την ·ύχτα εγέννησεν, οί συγ
  γενιίς κάνουν τώ; το πιατεύουν,
  χαί Ιτσι οΌλεύονται τα πράγματο!
  *♦*
  —Κατήντησαν ■ιριττοΐ οί
  άνδρες;
  ΟΕά'δρεςιίνε εντελώς περιτ
  το!! Αύτΐ τουλάχιστον 4πςδε(χί
  εται από ίνα θεατριχον Ιργον κεΰ
  πκΐζεται μέ χαιαπληχτιχήν επι
  τυχίαν είς την Ν. Ύίρχην. Τό
  Το Ιργον φίρει ώς τίτλον «γυναΐ
  χες>, ϊχει γροφϊ άπό μιά γυναΐ
  χ», την Κλαροι Μπ&6, καί Ιχει
  35, ρολου(ι γυναιχεΐους χαί τοϋ(
  35. Το Ιργον ποί» περιστρίφεται
  γύρω άπο την χαταοτροφήν ενός
  γ»μου πιΰ ήρχισεν ιΰτυχισμίνος
  χαί οιγάοιγα υιτενομεύετο άπο
  τό χουτοομπολειό τ»ν «φΕλων»,
  Ιχει την μορφήν ρεβΰ, χαί οί δια
  φοροι οχηναΐ τού δια&ραματίζονται
  μέαα είς ίνα ααλόνι, είς 1,& ίνστι
  τοϋτον χαλλονής, είς Ινα ραπτι
  χον άτελ έ, αιή γχαρνταρέμπ»
  ί»4ς θεάτρου, χαί είς Ινα Εικμίρι
  ομα λευτροθ. ΟΟΐε ϊ»«ς ά/δρας
  έμφανίζεται ίτιί σκηνάς χαθ' ίλην
  την διάρκειαν τοθ Ιργου, π»ρ' 6
  λον δτι διαρχνς γίνεται λόγος περί
  των άνδρων!
  ΝΙΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  βιεδέβη σχοπίμΝς έτι αί ίνταύβα πΗραχατβιθήΜαι τοδ
  Νΐτρβϋ τής Χιλη$ έ(ηντλήθηοκν, ίΐμΐβα ύποχρε&ιμενοι νβ
  γναίστοποιήσυμβν αίς τούς ενδιαφερομένους νά προμηβιυβώαι τό
  μοναδικόν καΐ άσυνοιγώνιστον τουτο λΐπασμ», έτι ίιαβίτβμβν παν
  τβτβ τακτικήν πβρακαιαβΐι*ην ΝΙτρβυ τής Χιλής, άνάλβγον ηρός
  την μεγάλην ζήτησιν τού χαί ότι, χατά συνέπειαν, βέν πρέχειται,
  δυατυχως διά τόν σ«ναν;ωνιομόν, νά ηοιρβνσιασθη έλλβιφι;.
  Πιστώσεις πηρέχονται μέοω Άγροτιχης Τραπέζης καί
  τβν Γεωργικίν ΣυνεταιριομΑν.
  ΠΡΟΣΟΧΗ. ΆποςρΕύγετε τάς άπομιμήσϊΐς χαί ζητεί» έπιμό
  νβις, πάντοτϊ χό ννπσιον Νΐτρον της Χιλη; (μάρκα: έ σκύλλβς
  μίΐβύλ— ντογχ), τό οποίον ΐΐναι ανώτερον «πό την άμμωνΐαν καί
  τα χημΐΜά ΝΙτρα.
  ΑΝΤΙΠΡΟΖ12ΠΟΙ:
  ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ & ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΓ, ηρακλειον·
  Τ6 μόνον έν Αθήναις
  ΚΡΗΤΙΚΟΝ
  Οίκογενειακόν Ξενοδοχείον
  'ΑΛΒΙΩΙΜ,
  Όδός "ΐΜνος 10—πλησιέστ«τ« Όμονοίαις
  Τηλέφωνον 23—302
  Τελείως άνακαινιοθέν, διαθέτει δωμάτια εύηλια,
  βύβερκ «αί καλνς ίπιπλωμένα. Καθαριοτητα &-
  μεμπτον καί υπηρεσίαν πρβθυμβτάτην. Αίθουσαν
  είναμονΙΙς.
  ΑΙ συμφερ6τ«ρ«ι τιμαί
  Τ· ξενβδβχεΐβν «ΑΛΒΙβΝ» διενθύνιι «ύτβ-
  πρβοώπως ό νέος ίδι·κτήτη{ το» ουμπολίτης μας
  κ. Ι12ΑΝ. ΒΥΔΙΑΝΑΚΗΣ.
  ΕΥΑΓ. Ε. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΪ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΪ
  βτρβί ©ερβΐτευτηρίου β«Εύαγγ«λιομβς»,·Αβην6ν.
  Δέχεται καθ* ίκάοτην 9—1 π. μ. καί 3—7 μ. μ.
  επί της όβοθ ΆμαλθεΙας (Πλατύ Σοκκάκι),."ΐναντι
  «ρώην ΊατρεΙου κ. Λογιάδου.
  ΑΥΟ ΑΔΕΑΦΟΙ
  ΟΐΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  88ον
  Τοθ Προοιτέρ Μ«ριμ«.
  —Πρίν την δ/ομάαιο, σα; καρά
  χά λ», χύριε ίέ Μερζο, νά πήτε
  μπροατά ο' αϋτές τίς χυρίες &*
  εΐίατε την Ιρβμίνη σας στο φβς.
  Ό Μιρζύ δρχισε κραγμχτικά
  νά στενοχΜριίται πολώ- ή άνηαυχία
  χα' ή χακί) τού διαθέση ζω/ραφ(
  ζονταν μέ άρχεται χωμικό τρότιο
  ατη φυοΐογνωμ!α τού. Δέν άίτήντη
  σε τίποτε.
  —Χνρίς κερισαίτερο μυστήριο,
  εΐηε ή χίμηααα, τό μπιλιεταχι
  είναι τής αιθέρας Δ4ν»ς Μαρίας
  δέ Ροδριγχέζ- γναιο'ζω το γρίψ:
  μί της οάν τό γρίψιμο τοθ πάτερ»
  μου.
  —Τής Μαρίας Ρβδριγνέζ! άνέ
  χραξαν μέ γίλια δλες ο! χυρίες
  Ή Μαρία Ροδριγχέζ ήταν χάαοια
  κενηντάρα. Ήταν συνοδος χοριται
  Αν σ·.ή Μαδρίτη. Δέν ξίρω πδς
  ήλθε ατή Γαλλία, ου τε γιά ποιό
  προτίρημα ή Μαργαρίτα {έ Β»
  λοιιβ την κΐ)ρε ατο σπίτι της."Ισωζ
  χρατκθοε κοντά της αΰτό το ε(δος
  τοθ τέρατος γιά νά χάνη νά
  φαντάζουν, μέ τή σίγχριση, άχίμη
  ττεριασότερο τα θέλγητρά της. β
  ττως <-1 ζωγράφοι ζωγράφιοαν οτήν 15(£χ εΐκόνα τό πρόαωπο μιανή χαλλονής τής ίποχής των χαί τή γελοιογρβφία τοθ νάνου της. "Ό (αν ή Ρ-δριγ>έζ φαίνονταν ατο ΛιΟ
  6ρο, δΐαοχέδαζε δλες τίς χυρίες
  τής, ούλής μέ τό ίπιτηδευμένο Ο
  φίς της χαί μέ τα άρχοϊχά της φο
  ρέματα.
  Ό Μερζύ φριχίαοε. ΕΕχε ίΐεΐ
  τή ουνοδό, χαί θυμήθηχε μέ τρό
  μο κώς ή χυρία μέ ιή μάοχα εί-
  ηε πώς την Ιλεγαν δόνα Μαρία*
  οί άναμν^σεΐς τού ου^χύοθηχαν.
  Τα Ιχασε δ/ως διόλου χαί τα γί
  λια δικλασιάοθηχαν.
  —Είναι μιά καρά κολΰ διαχριτι
  κή χυρία, Ιλεγε ή χίμηοοα ίε
  Τουρζή, χαί ίέν θά μτιοροδσατε
  νά χάνετε χαλύτερη Ιχλογή. Φι
  γουράρει άλήθεια άρνετά δταν 6ά
  λη τα πρόοθετα δόντια χαί τή μαύ
  ρη της περοθχα. Έξ άλλοι» είναι
  βίβχΐο δτι ίέν είνε καραπάνου άπό
  έςήντα χρόνων.
  —θά τοθ Ιχανε μάγια, άνέχρα
  ξε ή Σχτωβιέ.·
  —Άγαπατε λοικον τίς άρχαιί-
  τηΐες; ρώιησε μιά δλλή χυρία.
  (συνεχΐζεται)
  ηΐϊ
  Τ'Ί Ι
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή διαβολοουγγαρέζα:
  ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ
  ΓΚΑΑΛ
  ϊτην μεγάλη της δημι«,)ρν»«
  ΠΑΡδΕΝΟΣ
  ΜΗΤΕΡΑ
  Έκτός προγράμμστος.
  Ένα θαυμάσιο καί επί
  κσιρο Ζουρνάλ.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Ένας Κολοσσές:
  ΜΑΤΤΙΚΜ
  ΑΗΤΑΡΣΙΑ!
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  "ΑΘΛΙΟΙ"
  «-αζινό ντέ παρΐ»
  «Άννα Καρένιν»
  £ημ. Κ«8' εκάστην
  %ζ τ«ί 6 μ. μ. εΐπογευ-
  μβτινή.
  ΓΑΜΟΙ.— Προχθές ετελέσθησαν
  οί γαμοι τσθ κ. ΣταματΙου Γέτη
  καί τής δεσποινίδος Γεωργίας Άν
  τωνακακη Τούς νυμφικους στεφα
  νους αντήλλαξεν ή κ. ΕύρυδΙκη
  Κωνσταντινίδου.
  ΕΟΡΓΑΙ.—ΑΟριον εορτήν τοθ
  Αγ. Χαραλάμπους δέν έορτάζει ό
  κ. Χαράλαμτΐος Τζεβάκης χρυοο.
  χόος.
  —Έπίσης 8έν έορτάζει ό κ. Χαρ.
  Κονταξάκης Διευθυντής Φυλακαν.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.— Άπεβίωσε - χθές
  έκ συνκοπής 6 παλαιάς συμπολί
  της καί δμπορος Περικλής Βαλι
  άδης. Ό θάνατός τοϋ ηκούσθη μβ
  τα βαθεΐας ύηης υπό τής ήμετέ
  ρας κοινωνίας παρά τη όποΐα ό
  μεταστος ετύγχανε πολλων συμτα
  θειών. Τούς οΐκέΐους τοθ άποβιώ
  σαντος φίλου ή «Ανάρθωσις»
  συλλυπεΐται Θερμώς.
  ***
  Γύοω στήν πόλι μας.
  •Μ τΐροχθεσινή κακοκαιρΐα ή ό-
  τιοΐα εφαίνετο ότι έχειροτέρεοεν (.
  δ!ως τάς εσπερινάς ώρας τής Κυ·
  ριακής, Βέν έξετέλεψεν.
  —"Ωστε χθές άπό πρωϊας νά 6-
  χ«ομεν λιακάδα.
  —Γεγονος τό οποίον (Εκαμεν αί-
  σιοδόξους τούς μ'ετεωρολόγους τοθ
  εΐκοσιτετραώρου.
  —'ΑζΙα πολλής σημειώσεως εΤνβ
  ή Ιδρυσις τί)ς "ΕΘνικής 'Εργατικής
  Νεολσίας Ηρακλείου.
  —Τάς άρχαιρεσίας τής οποίας
  δημοσιεύομεν είς άλλην στήλην.
  — Καί ή όποΐα προώρισται νά
  κατευθύνη πρός έθνικβς καί ύχι-
  είς κατευθύνοεις τόν εργατικόν κό¬
  σμον τής πόλίώς μας.
  —'Εζ αΐτΐας τής άνόδου τοθ βερ
  μεμέτρου πολλοΐ ίθεσαν είς άχρη-
  στείαν τό παλτό
  —'ΕννοεΓτσι ότι τό Εκαμαν υπό
  ...Ιδίαν ευθύνην.
  - Λαμβανομενου ύπ' δψιν τοθ
  άμέο-ου κρυολογήματος το οποίον
  αρπαξαν τινές έξ αυτών.
  —Με τάς ταραχάς τής Σοβιετι-
  κής ΡωσσΙας οί άργόσχολοι των
  καφενείων Εχουν θέμα συζητήσε¬
  ως.
  —ΤΙ συμβαΐνει ακριβώς είς την
  άχανή αυτήν χώραν δέν μπορεϊ
  να γνωρίζη κανεΐς.
  —Πάντως ΰ,τι κρΐνεται βέβαιον
  είνε ότι τό Σοβιετικόν καθεστώς
  Ρέν οτέκεται καλά στά ττόδια τού
  κοΐείς αυτήν την περιοχήν είς την
  οποίαν «έφαρμόζεται» άπό εΐκοσαε
  τίας.
  —Ό δημοτικάς μας κήπος μέ
  τίς λιακάδες τοθ Φλεβάρη 6χει τίς
  εύεργετικές τού.
  —'Εκεΐ συνάζονται ΰλοι οί μπε
  μπέδες άλλά κοΐ δλες οί νταντά-
  Β·ς πού κάποτε είναι αύτές αί μη
  τέρες των μπεμπέδων.
  —Κατά τό έπικρατοθν τελευταΐ
  ως πρακτικόν σύστημα: "Αλλο βλέ
  πέτε πάντοτε μΐα μητέρα καί άλ
  λο μΐα νταντά γιά τό.παιδί.
  —Καί πρό πάντων δταν την δευ
  τέραν Λναμένει π(σω άπό καμμίαν
  πρασιάν ό άπαραΐτητος φΐλος.
  —Άκόμη νά τελειώση η πολύ
  χροτη δίκη των Λιμνών.
  —Διά τό άποτέλεσμα τ<]ς όποΐ άς τόσον ένδιαφέρεται ό φιλώνο μος κόσμος τοθ γείτονος νομοθ. —"Ας ελπίσωμεν δτι ή δίκη Θά καταστή δυνατόν νά περατωθή σ0 την την έβδομάδα. —Σήμερον Θά ξετρελλάνη δλους ή διαβολοουγγαρέζα Φραντζέσκα Γκάαλ στό μουσικό Γερμανικό §ρ γο «Παρθένος Μητέρα» πού .προ βάλλεται στή «Μινώα», —Τό «Ρόμ Εξπρές» πού προβάλ λει τό κινηματοθέατρον Πουλα κάκη είνε άπό τα μάλλον ένδιαφί ροντα ίργα τής έποχής. ΔΗΛΩΣΙΣ Δηλώ ό κάτωθι ύπογεγραμμέ. μος Ηλίας ΆΘανίτσΙου 'Λμπατζής κτίστης κάτοικος Ηρακλείου Οτι άποκηρύσσω τόν κομμουνισμόν τόν οποίον Θεωρω καταστρεπτικόν διά τό "Εθνος μας καί προσθέτω διά τής παρούσης ότι θέλω κατα Λθλεμήστ| τούτον μέ όλας μου τάς δυνάμεις. Ηράκλειον 8 Φερουαρίου 1938 Ό Δηλών ΉλΙοις Άβαν. ' ΑΛΕΞ. Γ 2ΤΕΦΑΝΙΑΗΣ ΙΑΤΡΟΙ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΖ Τέως Ιατρός Εύαγγελι- σμοθ στιουβάσσς έ τι Ι πεν¬ ταετίαν έν Ιταλία. Δέχεται έν τώ νέφ (α- τρε'ω τού όβός (Πλατειά Στράτσ) έναντι Φαρμα- κεΐου κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ της όδοθ Κα- γιαμπή. Ώραι έττισκέψβων 9—12 καί 4—7. ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβαί. Νέ· ύφάσματα. Νίοι μοδέρνοι νρωμα- ηομοί. ** * ΑΙ τιμαί μας §ΐνί ,ι καλυτεραι. ΑΒΕΛΙΣΙΑΝ Μηνί τουαλέττες δλβ' μίΡ« νοτσ:ν ή νΐανάτήν «α, ίρασΐβ της " II ών άλλ νϊχή μποροθσ. αίΐΐα ήταν ή 1 της σχ·< Ή ιήν νΤ], νβ ι ο,6 -κσλάτι, μ Τόν άνδρα της. μέρες, έύΡ'ζ» φυ ρ Κατω 4* Π {ιτίτρεηεν επι, θίρισσμούς- —Άν εΤχε< κονχά σου τό «ετζεν ή μητέρ Βιέννη, θά *σι< κάντοτε χωρΐς ϊ,τι χειρότερο Παρίσι καί βλο άτό τή βασΐλιο ριτωμένη βασΐλ ίόν ή τΐιό ήλικι ρίσςΙ Όλοι 8ς στοργή, μου >
  μοο, διαρκώς γ
  λοθν. Άποφεΰι
  μιλήσω μ έ άνθ(
  μην ακοϋσω τΐ(:
  θλικτικό.
  'ΛΧλα ποίος
  σταματήση, τόν
  μσρρο τής πά
  <«Ινης νεότητί νΐ)ΐικήνβ(λικρ(νε ΐουανέττα ά-ή Ραιηρήσβις τή< ή μιλώντας οτόν 'όνντέ Μβρσύ -Τί θέλει ν< Υ, Υπο* είς τάς δος καί Ταμΐι επί Δάνεκ 45».
  Α Η Ο Ρθ £2 Σ Ι Έ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  37ον
  Τουαλέττες, κτενΐσματσ. κο
  σμήματσ, χαρτιά... 'Αλλα μέ
  δλα αύτα έπερΙσσΒκαν ή μισή
  μερά καΐ ή μισή νυχτα. Μιά
  αλλη Εγνοια άκολουθοθσε τόν
  ΒεΙχτη επάνω στόν κύκλο των
  ώ9Δν: ΠΛς θά οιεσκέβαζβν;
  Ήζωή δέν εΤχβ νόημα, άν
  δέ ν ήταν μ(α βιαρκής κίνησις
  ενα αβιάκοπο γλεντοκόπι. Μό
  Αίς ελανσάρετο μιά καινοόρ-
  για μόδα—δπως οί (πκοορο
  μΐβς κου εΐσήγαγεν άκό την
  Αγγλία ό κόμης ντ' Άρτουά
  —ή ΜαρΙα-Άντουανέττα έγι·
  νόταν ή πρώτη όπαδος της,
  γιά ά την παρατήση γρήνο-
  ρα μέ την άψΐκορη Ιδιοσυγ·
  κρασία της κα( να ακολουθή¬
  ση μίαν αλλη. Μονάχα ή συ-
  νεχής άλλαγή τοθ γλεντιοθ
  μττοροθσε να ξεγελάσρ τή νβυ
  ρική ταραχή της, τί|ς οποίας
  αΐτΐα ήταν ή φύσις των συζυ-
  γικΛν της σχέσΐων μέ τόν βα
  σιλρα. Ή ταραχή αυτή (έν
  την αφηνε νά μείνη ποτέ μό¬
  ν η, να περάση μιά βρα&υά
  στό παλάτι, μ' ίνα βιβλΐο, μ έ
  τόν ανβρα της. Έγύριζβ τίς ή
  μέρες, έγύριζβ τίς νόχτες—
  προφυλαγμένη, δπως ένόμιζβ,
  κάτω άτιό τή μάσκα πού τής
  έπέτρεπβν επικινδύνους ελευ-
  θβρισομούς.
  —"Αν εΐχες τουλάχιστον
  κοντά σου τό βσσιληά, έφώ
  νόζεν ή μητέρα της άπό τή
  Βιέννη, θά βσιωποθσα· άλλά
  πάντοτε χωρΐς αυτόν κσΐ μέ
  β,τι χειρότερο ύπάρχει στό
  ΠαρΙσι καί βλο μέ ιΐιό νέους
  άκό τή βασΐλισσα. Αυτή ή χά
  ριτωμένη βασΐλισσα είνε σχε·
  δόν ή τΐιό ήλικιωμένη ττ]ς πα·
  ρέαςΙ "Ολοι θσοι ξερουν την
  στοργή μου γιά τα παιδία
  μου, διαρκώς γι' αύτά μοθ μι·
  λοθν. Άποφεΰγο συχνά νά
  μιλήσω Γέ άνθρώπους γιά νά
  μην άκουσω πράγματα κατα-
  θλικτικά.
  Άλλά ποίος μποροθσε νά
  σταματήση τόν όρμητικό χΐ(-
  μαρρο της παραστρατημένης
  έκείνης νεότητος... Μέ συγκι-
  νητικήνεΙλικρΙνεια,ήΜαρΙα-'Αν
  τουανέττα απήντησε στΐς πα¬
  ρατηρήσας τής μητέρας της
  μιλ&ντας στόν τιρέοβυ της,
  τον ντε Μερσύ:
  —Τί θέλει νά χάμω! ΦοβοΟ
  μαι την άνΐα.
  «Φοβοθμαι την άν(σ»—αυ¬
  τή ή φράσις τής ΜαρΙας-Άν-
  τουανέττας έσυμβόλιζε την έ-
  η°Χή της καί την κοινωνΐα μέ
  σα στήν οποίαν έζοθσε. Κα
  ταδιωχόμενοι άκό την άνίσ,
  δλοι έκεΐνοι ο( άνθρωποι εμέ
  ναν άναίσθητοι μπροστά στά
  (σχυρά κύματα μιάς νέας έ
  *οχήζ κου έκροχωροθσεν ά
  κάθεχτη. Κανένας Ρέν ίβλεκε
  τό φούσκωμα καί την όρμή
  κου δλο κι' έδυνάμωνε τθν κυ
  μάτων...
  Άλλά κώς μκοροθσε νά ξε
  Φύγη άκό, την άνΐα, δσο οέν
  ήταν έλεύθερη νά ζήση δπως
  ήθελε, όπως την Εσκρωχναν
  τα ασκοκα κακρΐτσιά της,
  Καί κώς μκοροθσε νά είνε έ
  λεύθερη μέσα σ' εχεΐνες .τίς
  ΒϊρσαλλΙες; Αένμποροθσε νά
  κάμη £να βήμα άνάμεσα στούς
  έκθαμβωτικούς έκεΐνους κσ
  θρέφτβς χωρΐς νά τό μάθη β
  λος ό κόσμος. Ή κάθε χειρο
  νομία ήταν κανονισμένη, ή
  κάθε κουβέντα μετε&Ι&ετο προ
  βοτικά άχό στόμα σέ στόμα.
  Έκεϊ μέσα κανεΐς βέν μπο
  ροθσβ νά άνακαυθρ, νά κα
  ραδοθβ στήν (βιοτροκΐα μιάς
  στιγμιαΐας, εμπνεύσεως, νά γύ
  ρη τό κεφάλι τού κοντά σ' ε
  να αλλο κεφάλι καί νά σιγο-
  ψιθυρ(σ[]. Όλη ή ζωή άκό τό
  ξύπνημα εως τόν ϋπνο, άκό
  ιή γέννησι Εως τό θάνατο, ί«
  κρεπε ν ά γυρΐζη σάν κουρ&ι-
  σμένο ρολόΐ. Άκόμη κσΐ ή ώ
  ρα τοθ ίρωτος, άν ύκήρχε, έ-
  καταντοθσε χρατιχή ενεργεια.
  Ό βασιληάς στόν οποίον ά·
  νήκαν τα κάντα, δέν άνήκε
  στόν έουτό τού·
  Άλλά ή Μαρία—'Αντουα
  νέττα άπηχθάνετο κάθε Ελεγ¬
  χον. Τό κρΑτο κου άνσζήτη
  σε, μόλις έγινε βασίλισσα, ή
  ταν ίνα καταφΰγιον δπου θσ
  μκοροθσε νά μην είνε βασ!
  λισσα. Καί ό ΛουΒοβΤκος ό
  163ς, άκό άδυναμΐα καί άκό
  γβννσιο6ωρ(σ, τής έδωκε τό
  μικρό θβρινό καλάτι τοθ Τρια
  νόν, τό οποίον έμελλε νά κα¬
  ταστή ενα οεώτερο καί μικρο·
  σκοπικώ βσσΐλειο, άτομική (.
  ΒιοκτησΙα της στό κέντρον τοθ
  μεγάλου βασιλεΐου .τής Γαλ
  λΐας.
  (συνεχίζεται)
  ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ^
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ύποκαταστήματα κσί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τού Εξωτερικόν.
  Ταμιευτηριον καταθέσβις έν δφει
  χαΐ επί προθεσμία.
  Δάνεια επί ένεχύρ© έμπορευμάτων.
  Εκτέλεσις πάσης φύσεως τραπεζιχής (ρ
  γασίας. υπό συμφέροντας ·ρ·υ?.
  ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ
  ιατροι-ϊτομαχολογοσ;
  ΝΟΪΗΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΟΝ-ΗΠΑΤβΣ
  ΒΙδιχ&ς ΙχηαιδευβεΙί έν Μβν*χν »<χΙ Β·|ολ.νε> Τ.
  ΑδδίδΙβπΙ τ6ν χαβηνητβν νβη ΒβΓ<«η»ηη χαΐ 5<;1ιΙιΙ«η· Ηβΐηι. Δ«κ«ται τούς πάσχοντος <κ τέον «οσημάτ«ν τοθ Πε-τικοΟ Συστήματος «Ις τό Ιατρείον τού. Πλατεΐα Τριών Εατρχρβν (ΟΙκΙα ΊατροΟ κ. Χΐ λιδόνη) 9—12 «μ. *αΙ 4—6 μ. μ. 'Αρ. Τηλ.7—92 ·ί Τό Πρατήριβν οΐνων τού άποστράτβυ ταγματάρχου ί ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ Πλ«τεΙ« ' -Όνλ·0)· ι ΈκλουτΙσθη εσχάτως μ* κρασί όβτσινάτο κοκκι- νέλι τύκου Μεσογεΐων '^ττικής ύκερόχου γεύσεως κσΐ ποιότητος. "Ομοίως οιαθέτει τσικου&ιά έκλ8κτ{)ς κοιότητος κρός δραχ. 24 κατ' οκάν. Καθ* έκαστον Σάββατον τό κρατήριον τοθτο θά κωλβ είς τιμάς λαϊκάς, τιμάς κόστους. ΤΗΣ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ ΑΙ τροφα! μας Γενικαί διαιτολογικαΐ γνώσεις ζ.' Είς μερικάς μάλιστα τρο¬ φάς δχι μόνον ύκάρχουν δ- σαι θρεκτιχαΐ ούσίαι (συμκε· οιλαμβανομένων Οδατος καί άλάτων) άκαιτοθνται διά την θρίψιν τοθ σώματος, άλ¬ λά καί ευρίσκονται συνδεδυα- σμέναι κατ' άναλογίας κου έξισοθνται άκριββς κρός τάς απωλείας, δηλαβή τάς ανάγ¬ κας τοθ όργανισμοθ. Τοιοθτο τρόφιμον επί παραδείγματι, εί νέ τ ό γάλσ, τό οποίον καί εύ λόγως θβωρεΐται ώς τύπος τελεΐας χοΐ πλήρους τροφής, έπαρκοθς δηλαδή αυτής καί υόνης κρός συντήρησιν τής ζωής. Τα Βέ αύγά, άν καί ου νήθως νομΐζοναι εφάμιλλα πρός τό γάλσ, είνε τροφή τε λε(α μόνον διά τα έν άναππύ ξβι ευρισκόμενα παιδία. Άλ¬ λά κα[ τό κρέας διά τό σαρ κοβόρον ζώον είνε τελεία τρο Φή, δπως ίξ, άλλου καί τό γρσσ(Βι Βιά τό χορτοφάγον. "Ωστε κρέπει κρός εκτίμη¬ σιν τί|ς όζΐας των τροφον, νά άποβλέκωμεν δχι μόνον είς την χημικήν των σύστα¬ σιν, άλλά κα( είς τόν όργανι σμόν των ζώων καί (ΒΙως είς την κατασκευήν τοε κεκτικοθ των συστήματος, Βιότι τό χόρ- τον πού ίΤνε τελεία τροφή Βιά τό κρόβατον, αδύνατον νά θρίψη τόν λύκον. Μή λη- σμονήτε άλλωστε δτι τό λεύ- κωμα ημπορεί έν μέρει νά με ταβληθί) έντός τοθ όργανι- σμοθ είς λίκος καΐ είς σάκ χαρον. Ό ανθρωκος Εχει κεκτικόν σύστημα μεσάζον μεταξύ ζώ- ου σαρκοβόρου καί χορτοφά- γου, καθώ: μαρτυρϋ καί τό μήκος τοθ ίντερικοθ τού σω· κ-ήνος (1) καί ή παρουσΐα των λυνοδόντων (γαρακτηριστικόν σαρκοβόρων ζώων) είς τό στό μα τού, είνε ΒηλαΒή, δπως λέγουν συνήθως, παμφάγον ζώον. Δύναται Βέ νά Βιατρα- Φβ καί μέ άκοκλειστικφς ζωΐ κάς τροφάς κα( μέ άποκλει στικως φυτικάς, βι' σύτό 8έ καί ζ() ό ανθρωκος υπό οιον¬ δήποτε κλϊμα, καί είς αύτάς άκόμη τάς εσχάτας γεωγρα- φικάς ζώνας τρεφόμενος είς μέν τάς κατίψυγμένας χώρας μέ σάρκας χα( Ελαιον [χθύων, είς Βέ τάς Βιακεκαυμένας μέ όπωρικά καί σιτηρά. Καί ό¬ σον μέν προχώρει τις κρός βορειότερα κλίματσ, τόσον κε ρισσοτέρας τροφής σίσθάνε ται ανάγκην καί τροφής πλου σιωτέρας ε(ς λευκωματοειίή καί λίπη* ίσον δέ προχώρει κρός τόν (σημερινόν, τόσον ό λιγοστεύει καί ή άνάγκη πολ λής καί ούσιαστικής τροφής. Έν ώ λόγου χάριν ό "Ά^γλος κρεωφαγεΤ κατά κόρον, ό Γερ μανός γευματίζει έξ φοράς την ημέραν καί 6 Λάκων κα ταναλΐσκει πελώρια κοσά σαρ κός κα( λίπους (χθύων, ό Κι νέζος τρέφεται σχεδόν μέ ρύ ζι καί τσάΐ κσΐ ό "Αρσψ τής έρήμου ημπορεί επΙ ημέρας ολοκλήρους νά τραφβ μέ όλ( γους χουρμάδες. Μαντεύετε βεβαίως τόν λόγον. (συνεχ(ζεται) Άποφάσειςδιά τη νά γονον γραμμήν Κρήτης. Προεκηρύχθη ύκό τοθ ύφυ πουργεΐου Εμπορικάς Ναυτι λίας ή ΒημοπρασΙα διά την μΐσθωσιν των άγόνων ^ραι μών καί θέλει ενεργηθή την 27ην Φεβρουαρίου έ.Ε. Διά την άρτιωτέραν εξυπηρέτησιν αύ των ελήφθη απόφασις ώστε αί συγκοινωνΙαιαυταιν'άναληφθΛ σιν υπό άτμοπλοΐων μ^γαλυτέ ρας χωρητικότητος καί πλη ρούντων τούς ορους τής καλής εξυπηρετήσεως καί άσφαλεί άς. Ου ιω, άντί τής μέχρι τοΟΒε καθοριζομένης είς τάς Βημο πρσσίας χωρητικότητος έκα τόν (100) κόρων καθαρον κατ' ελάχιστον βριον, ωρίσθη διά τάς γραμμάς Βορβίου Κρήτης, Κυθήρων καί Άνατολιχων Κυ κλάδων χωρητικότητος άνω των τετρακοσΐων (400) κόρων καθαρων, διά τάς γραμμάς 1) Νήσων Αίγαΐου, 2) Ί<αρΙαΓ, Σάμου, Χΐθυ, Μυτιλήνης, 3) Παξον, Σσγιάδος, 4) Καλά μου, Ζιβέοβης, Βισιλικής, 5) Κέας, ΚύθνΟυ, ΜήΧου, 6) ΕύβσΙσς, Β. Σκοράδων τριακο σΐων (300) τουλάχιστον, διά την γραμμήν περιφβρειακής Κρήτης Ανω των 175 καί διά τάς γραμμάς Άντικύσας, Ίτέ άς, Χαλκιδικής καί Κυπαρισ σίου, Ίέρακος, Μονεμβασίας άνω των 100. Έκίσης διά των καταρτι σθησομένων συμβάσεων μετά των <4ναΒ6χων θέλουσι κερΐ ληφθή είδικοί δροι κεοΐ τοθ κανονισμοθ καί τής έκτελέσε ως των Βρομολογίων κλπ. δι* ών θέλει κληρέστερον διασφα λιοθθ ή λειτουργία τής ύκηρε οίας ταύτης, σπουδαΐως ένδι αφερούσης τάς ταχυδρομικάς, έπιβατικάς καί εμπορικάς συγ κοινωνίας καί είδκώτερον την επικοινωνίαν τοθ Κέντρου κρός τούς άγόνους λιμένος τής χώ ρας. Προκήρυξις ίπαναληπτικής μειοδοοίας Την 14ην ΦιβρουαρΕου 1937 ημέραν Κυριακήν χαΐ ώραν 10— 12 γινήοιιαι δευτέρα μειοδοτική δημοπραοία διά την άποπιράτωοίν τοθ 8ιδ)ρΙου Μιγάλης Βρώατ,ς έν ιψ γραςρεΕψ χ.ΈπιθεωρητοΟ Δημ. Σχολείων Ηρακλείου, ένθα χκΐ 6τε χαλοθνται οί έργολάδοι άκο Α' τάξεως χαΐ δνω νά μιιοδοτή- αωοι. Ό σχολιχή έφορεΕβ Μεγαλης Β?ύοης ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΈςΌτιρΐτικης ποιότητος Αβιλοθν- ται παρά τό στ«φιδαηοβή)»0 Ίν. Χοτλκΐοιδάχη συνοικΐ* Γίνη Τς« μΙ μετ* το νεόκτιστον σχολείον ηιρΐ τ« 100 ΐμίτρκ κ«1 χαρκ- πλ*ύρΜ( έμκορομισιτικοδ ΓρκφεΙ ο» Ε. Πακάζογλου ηρβς 3 δρ III Ι Ι ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Πανηγυρική έναρξις των εργασιών χον Νέον Καταστήματυς τής: 111 ιπ 01 π 111 ΕΝΩΜ ι¬ ω Ι π αι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Επι ττΙ εύκαιρία ταύτχι, δλα τα προηγού- μενα στόκ είς: ΚΑΣΜΗΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΑΛΤΑ ΚΑΠΑΡΔΙΝΕΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ Κ. Λ. Θά πωλοϋνται είς τιμάς κάτω τού κόστους: Επί; πλέον, £δλοι οΙΓάγορασταί, ρέχρι τής 28)2)1937, θά λά- βουν ένα δελτίον φέρον την ήμερομηνΐαν καί τό ποσόν τής ά- γοράς των. Την 1)3)1937, 8ά άναγγελθή διά τού έγχωρίου τύπου ρία ήρερορηνία μεταξύ 8 καί 28 Φεβρουαρίου (έργά- σιμος ήμέρα) καί οί κατέχοντες δελτία της ήμερομηνίας ταύτης θά κληθουν νά παραλάβουν άπό τό ταμείον τού Καταστήματος δλον τβ άντίτιμον τής άγοράς. Δηλαδή, τα παραληφθέντα εκείνην την ημέραν έμπορεύματα θά είνε πραγματικώς καί ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ. αι αι αι 111 10 II π π ο π π —Φυγοκβινοι. Υπο τοθ σταθμοθ χωροφυλακής ^Υήί Ρεθύμνης θϋνϊλήφθη δ Γεώργ. Στρατιδάκτ}; πρός Ικτιαιν ποιντ)ς φυλαχΕοεως. ΈπΙοης 5πό τοθ σταθμοθ χωροφυλαχ*]; ΡοιιοτΕ χ ών συνελήφθη ό Ιωάννης Μαρνιε ράχης Γνα δικασθή διά χαχηγο- ρίαν παρανόμου όπλοφορίας. —Ή δίχη διά τό έγκλημκ των Λιμν&ν. Καθ1 ότ πληροφβρούμϊβα έκ Ρ«· Βυμνης ή «πό διημέρου συνβχιζο μένη οίκπ διά τέ οτυνβρον έγ· κλαμα τ&ν Λιμν&ν Μεραμβέλ¬ λου διεκόπη μ«1 ηίλιν λόγω τής ασθενείας τού ηροέδρου τού Δι- κΒστηρΙβ» μ«1 προχΐιται ν« έη« ό σήμερον Τρίτην. —Σύλληψις τβκβγλύφβυ. 'Υπο άβτυνομικ&ν όργανον »■ νελιΐφθη είς Ρούστικ» Ρεβώμνπί β βεόδωρος Καβρός κκτπνορού· μινος επί τβκογλυβία είς βκρος άνοτ{ιβπαθοϋντων & τβυ. —"Ιδρυσις βχ·λϋς Βυζαντι νής Μουσικής. Πρωΐοδουλ'α τοθ θιοφίλιαϊίτου Έπιοχίπου 0<τρας χ. Διονυσίου ιδρύθη έν Νεαπόλει τχολή Βυζαν- τινής μουοιχτ]ς 6πο την διεόθυν· σιν τοθ διαχεχριμένου ίιρεψίλτου μοιιαιχοδιδαιοκίλοϋ χ. Σλί —Ίερσσυλία. Άγνωοτοι ιίσΐλθόντις είς τον Ιξοχιχον ναΐαχον τοθ Άγίοο Παντί λιήμονος τής περιφερείας ΌρεινοΟ τοθ γείτονος άφήρΐααν,διάφορα άφι ερώματα μεγάλας άξίας.Ό 'Αατιΐ" νομικος Σιαθμος Σταυροχωρίου 2τ)τιίας, ένεργιΓ δια την «ναχβλιι ψιν τβν ένόχων. —Τα Έμπβριχα Έπιμελπτή ρια. Είς τβ υπουργείον ΈβνΐΜής Οί χβνομίας πληροφορούμεβ* βτι σ» νιχΐζκται Α έρνβσία διά την ,σών τ«(ιν νόμου τροποποιοΰντος το χββεστώς τ&ν ΈμιτορΐΜΜν μ«ι Βιο μηχκνιΚΝν ΈπιμελητηρίΜν. Ώς «νΐκβινώθη αρμοδίας, τβ δπμβ- σιβυβέν σχεδιον νόμου δέν «ντα ποκρίνιται πρός την πρχγματικό τητ«, διδομενβυ 2τι βυτε «Ι β ρνΐμ μτβ λαι κββΜρίσβηαβν «Ιβ*τι βνινβλι- Μ&ς, οΰη τό νομοσχέδιον ουν«· ηλπρώθπ. —Τ* διά ξηρά; λαθρβμπό- ρι·ν. Κατά πληρεφΐριαςίξ'Αθηνδν, δια ήν οργάνωσιν τΊζς διώξεως τοθ διε εργουμένουδιά ξηρβςλαθρεμκορΕου κατηρτίσθη ήδη σχετικόν νομοσχί διον, τό οποίον χαΐ θά Ιφχρμοαθή ευθύς ώς δημοσιευθή είς την 'Κφ») μερίδα τής Κυβερνήσεως. —'ΑρχοιιρΒσίβι Έθνικής Έρ γατικής Νεολαίαν Ήρκ- κλΐίου. Γίνομένων άρχαιρΐσιβν της Έ νώα«»»ς·ΕβνΐΜήίΈρν«τικής Νε«λ«( «ς Ηρακλείου έ{«λέγηβιχν μιχτιχ «ιραν οί κ*τνΘι: Πρ6εδ. Βλβο, 'Ανδρουλβκης, . Άντιιτρ. Χρησ. Παντίρμ«ρ*»,ης, Γεν. Γβαμ. Γχο λβμπς Μιχ., Τβμίβις 'ΐνειν. Γΐ»»ρ ναραχης. Μίλη Γεώρ. Νιράκπς, 'Ανβ. Άγαβάννελος, Ζννρ. Ο>ο.
  δοβακπί
  ΝΕΟΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΝ
  "Ηρχισε τας εργασίας τού τό
  νέον κομμωτήριον Στεφάνου Χανι
  ωτάκη ιταρά την οδόν Μαρτύρων
  καί Εναντι ακριβώς τή~ς Λαΐκής
  Τραπέζης. Είς την αξιότιμον π«λα
  τεΐαν τού έξασφαλίζει ανεσιν, .τα
  χύτητα, ακραν περιποίησιν,
  «
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΕ
  Πρωΐα Τρίτης
  9 Φεβρουαρίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ
  ΔΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ι ΜΕΤΑΞΑ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΗΜΑΣ
  ..ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΛΙΕΣΚΕΔΙΖΕ
  ΑΛΛ ΗΔΗ ΠΑΥΟΥΗ Τ' ΙΣΤΕΙΔ
  ΚΙΙ ΪΥΗΕΧΙΖΕΤΑΝ__Η[ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ"
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου (νού
  άνταποκριτού μας).— Ό ^πρωθυπουρ·
  γός κ. Μεταξάς, έξελθών σήμεοον τής
  οικίας τού μετά ολιγοήμερον άΒιαθε-
  οίαν, εδέχθη τούς αυντάκτας των έφημε
  ρίδων πρός τούς όποίους προέβη είς
  μακράς οηλώσεις επί τής εξελίξεως τής
  πολιτικάς καταστάσεως.
  "Ομιλών διά τας κυκλοφορησάσας
  τάς τελευταίας ημέρας φήμας, ετόνισε
  χαρακτηριστικώς τα εξής: Κατά τάς ή*
  μέρας τής άδιαθεσίας μου, οιεσκέοα.
  ζα μέ τάς φαιδράς αύτάς φήμας τής
  χαφενοβίου πολιτικής καί των σοβαρο
  φώνων παραβκηνίων της. Ά πό βήμε
  ρον όμως παύουν τα άστεϊα χαΐ ,συνε
  χίζεται οι' όλονς ή πραγματικότης
  πρός την οποίαν καί Θά συμμορφω-
  θοΰν.
  Βκ.ΜΕΤΓΐ,ΣΕΙΠ'ΔΝΔΚΪΟΡΔ
  ΜΕ ΤΟΝ Β.ΣΙΛΕΔ
  Έπι6ε6αιούνται αι πληροφορίαι
  περί σοβαρών άνωμαλιών είς Ρωσσίαν.
  ΑΘΗΝΛΙ 8 Φεβρουαρίου.
  —Τηλεγοαφοθν βκ Βερολ,ί·
  νού δτι δ γερμανικός τύ
  τίος «αρακολουθεΐ μέ Ιδι-
  αίτερον ενδιαφέρον τάς
  ■ληροφορίας «οί «κρύθ
  μου καταστάσεως είς την
  Ρωσσίαν. ΑΙ έφημεοίδεί,
  τοΟΒερολΙνου δημοσιεύουν
  «ληροφορίας «ερί τής «ν
  Ρωσσία καταστάσεως. Ό
  γερμανικός τύαος άνοδΐδΐι
  σημασίαν είς την στάσιν,
  των άριιηγ-ν τοΰ στρατεύ
  Ι μαιος έξ άφορμής τής τι
  λιυταίας βίκης. Κατά «λη
  ροφορίας βκ Βαρσοβίας, ή
  «Πόλσκα Σμνρόνια», δημο
  . σιεύει «ληροφορίας σχετι
  Ι κάς μέ την άντίθεσιν τοΰ
  Βοροσίλωφ καί των κυρίων
  |τοΟ Κρεμλίνου. Ή άντΐθε
  σις, κατά τάς «ληροφορί
  άς τής «όλωνίκης έφημερί
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου (.τού
  άνταποχριτοΰ μ·ας).—Ό Πρωθυπουρ
  γός κ. Μεταξάς αναρρώσας τελείως με
  τέβη σήμερον είς τό υπουργείον των
  Εξωτερικών όπου χαί εδέχθη τούς πε
  ρισσοτέρους έκ των κ. χ. 'Υπουργών είς
  μακράν συνεργασίαν επί των ζητημάτων
  τής άρμοδιότητός των.
  Την μεσημβρίαν ό χ. Μεταξάς άνήλ
  θεν είς τα άνάκτορα δπουεγένετο οεκτός
  είς μακράν ακρόασιν παρά τού Βασι
  λέως. Ό χ. Πρωθυπουργός κατετόπισε
  τόν "Ανακτα επί των ζητημάτων τής ε¬
  σωτερικήμ καταστάσεως καί τής έξωτε·
  ρικής θέσεως τής χώρας.
  ΣΥΝΕΧ'ΖΟΝΤΑΙ ΔΙ ΣΜΨΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΙΤΙΚΗΝ ΡΟΣΣΙΛΝ
  ΕΚΡΥΟΜΟΣ Η ΚΛΤΑΣΤΛΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τα έκ Βερολί·
  νού τηλεγραφήματα άγγέλλουν ότι είς
  την Μόσχαν καθώς χαί είς πλείστας
  άλλας πόλεις τής Σοβιετικής Ρωσσίας
  συνεχίζονται αί συλλήψεις των έπιφανών
  μπολσεβίκων κατόπιν τής αποφάσεως
  τού Στάλιν όπως έχχαθαρίση τό Κομ
  μουνιστικόν Κόμμα χαί των έκδηλω*
  θεΐβών λαϊχών διαμαρτυριών. Παρά
  ταύτα* προσθέτουν τα τηλεγραφήματα,
  ή κατάστασις είς την Ρωσσίαν παραμέ¬
  νη, ι πάντοτε έκρυθμος καί είναι αμ¬
  φίβολον άν τό Σταλινιχόν καθεστώς θά
  "διατηρηθή επί πολύ εισέτι.
  Ω ΤΟΥΡΚΟΣ ΟΡΩΒΥΠΟΥΡΤΟΣ
  ΟΔ Π.ΡΙΣΤΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΕΨΙΝ
  ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ δ Φιβρβυαρίβυ (τβΰ άντβπβ-
  χριτβϋ μας).—ΕΙδήσεις έκ Κωνστβντινβυπί
  λεως ανβγέρευν επι ή Τβνρχιχή κυβέρνη¬
  σις απεφάσισε νά ουμμεθέξη είς τάς εορτάς
  της στίψεως τβΰ Άγγλβυ Βασιλέως Γεωρ·
  γίβυ τβϋ ΣΤ' δια της αύτβπρβσώπβυ μετκ
  βάοεως τβΰ Τβίρχβυ πρ&ιθυπβυργβΰ χ. Ί
  ομέτ Ί*ονεΰ είς Λβνδΐνβν.
  V
  Ή μετάβασις τοΰ Τβύρχβυ πρωθυπβυρ
  γβϋ είς Λβνίΐνβν χρίνεται ώς ένδειξις τής
  7; οτκνϋς φΐλίνς χαί αυνερναοίας της Τανρ
  ,^' χίκς μετ* τής. Μβγίλης Βρεττανίας.
  ΠΡΟΕΦΎΛΑΚΙΣΘΗΣΑΝ
  ΚΑΤΑΚΡΑΣΤΑΙ ΤΟΝ ΑΥΤΟΧΙΝΙΙΤΙΣΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου (τού
  «,νταποκριτοΰ^ μας).— Όμοφωνία άνα·
  χριτοΰ καί >ίοαγγελέως προεφυλακίαθη
  βαν χατηγορούμενοι οι' άπάτας καί εχ»
  βινβμούς οί Γιαννούλης πρόεορος αύ·
  τοκινητιβτών, Β,ένος καί Λιβαθηνός μέ
  λη τού Ταμείον Αύτοκινητιστών.
  δος, όφείλεται ιΐς τόν ρό
  λον τόν όβοΐον Ε«αιξ«ν είς
  την τελευταίαν δίκην τής
  (Μόσ)|ας 5 στρατάρχης
  .Τσουχατσέφσκι, τοθ όβοΐου
  φΐλοι έκάθισαν είς τό έδώ
  λιον τοΰ κατηγορουμενου
  1 καταιδικασθέντες. Ώς γν«
  !στόν, ό στρατάρχης εΐχε
  Ι καταστή στόχος ζνηρας
  ■ολεμικής έκ μέρους ώρι
  σαλνων κομμουνιστικήν κύ
  Ι κλων περί τόν Στάλιν. Ό
  Βοροσίλω·/, ύ«ό την Ιδιότη
  τα τοΰ έκιτρόκου τβν Στρα
  τιωτικων, διεμαρτυρήθη
  διά την ανάμιξιν αυτήν τοΰ
  στρατΐύματος είς την «ο
  λιτικήν. Ό στρατώνος Βο
  ροσίλωφ διεμήνυσεν είς
  τόν Στάλιν δτι είς στρα
  τάρχης τοθ έρυθροΰ στρα
  τεύματος δεν δύναται νά
  διασυριται ώς οί Εβραϊοι
  οί ό«οϊοι κοτηγορήθησαν
  έ«ί «ροβοσΐα κατά τής Σο
  Βιεχΐκής Ενώσεως.
  Σημειωτέον δτι αί άν«*
  τίρω «Ιδήσεις έ«ιβ«βαι
  οθνται καί «κ τηλεγραφη
  μάτ»ν τοΰ ΠολωνικοΟ Προ
  κτορείου Λ.Τ.Ο (Βαρσοβ(α)
  άτινα ε«1 «λίον άναφβρουν
  καί την ενέργειαν ν*«ν
  συλλήψιαν διενεργηθεισών
  ιίδικθς είς την ύπαιθρον
  ϋώραν.
  ΑΙ συλλήψεις αυται δέν
  είναι βσχετοι πρός Αξεγέρ
  σεις άνροτβν σοβαράς ση
  μασίας Ιδίως είςτήν Ούκρα
  νίαν.ΈνΙσης όφεΐλονται 8ίς
  ■υρκοϊσς κσΐ ΐκρήξεις ν«
  νομένας «Ις Κίελον κσί Λ€
  νιγκραδ καί αΐτινες ά«οδ(
  δονται εΙςΛεύρύ<σαμ«οτάζ» τβν φΐλων τοΰ Τρότσκυ. Τό ζητημα τής άσφαλίσεως των άρχηγών των άγροτικών οίκογενειών. Κοθ' ά τΐληροφορούμιθα τό διοικητικόν συμβούλιον ι ής Άγροτιιιής Τρατιΐζης ήσχολη θη μέ τό ζήΐημα τής άσφα λΐσεως των όρχηγών των ά γροτικών οίκογενειβν. Ή συζήτησις ύηήρξβ βρα χεΐα διότι άφέθη νά διιξα χθβ ι(ς ιΐβικήν συνεδρίασιν κατά την προσέχη" Πσρα σκευήν όπότε θά κληβοθν κσί οί άρμόβιοι ίίσηγητοί τοθ θε ματος. Κατά σχετικός πληροφορίας ή πρότασις περί ύποχριωτικ^ς βσφαλ(σ(ως τβν άρχηγών των άγροτικ&ν οΐχογενειβν Ρέν εγένετο δεχτή. τούτου μέλει άΐαι ή?η το ζή τημα τής οΐκεισθελοθς άσφσλί Οί ως των άρχηγΔν των ο Ι «ο γενειών. Επί τοθ θίματος τούτου Ρέν ίχουν άποκρυσταλλωθτ^ άπιίψεις καί νυρ'ως έηΐ τοθ οημεΐου έβν τό μέτρον πρό κείται νά εξυπηρετήση τούς σχοτϊοος ιτΐς Τραπέζης ο( όπο ϊοι άποβλέτιοον (Ις τό να ένισχυθοθν καΐ τιροστα τει,θοθν α* μικροσγροτικαΐ οί κογένεισι. Πρός τοθτο μϊλετβται ή έ ξίύρεσις τρότΐου ώοτε οί ί χουσαΐ μικρόν κλήρον οΐχογέ νΐιοι νά κατοβάλλουν ώς ά σφάλ'στρον μικρόν ποσόν έιη σ ως καί μετά τόν θάνατον τοθ άρχηγοΟ τής οικογενείας νά λαμβάνουν ανάλογον πό σόν. Τό ποσόν αύτό πάντως θά είνε ικανόν διά την άντιμετώ τΐισιν των πρώτων ο[κονομΐ κων δυσχερειών μέχρις δτου ένηλιχιωθοθν τα τέκνα καί καταστοθ' [κανά πρός σύτο πρόσωπον καλλιέργειαν τοθ κλήρου. ΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΙ ΤΩΝ ΒΙΣΑΓΟΓΟΝ Παρετάθη δι* ύπουργικής άτΐοφόσεως μέχρι τίλους τρέ χοντος μηνός ή προθεσμΐα εί σαγωγής ι(ς άνάλωσιν άνευ δεκατιλσσίου δόσμου των έμ πσρευμάτων ών ή άξΐα διε κανονισθή πρό ττΊς 10 Όκτω βρίου 1936. ΈηΙσης τύξήθηέ πί τΐΕντάμηνον ή τιροθισμία έκτελωνισμοΟ γαιανθράκων ά πό τής χρονολογΐας Βιακανο νισμοθ τής άξΐας αυτών, επι πιβαλλομένου ιΐς περίπτωσιν μή έκτελωνισμοΟ έντός ιής ά νωτέρω πρεθεομΐας τοθ δεκα πλασΐτυ ΒασμοΟ. ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟαΙΚΕΙΟΝ ΜΑΣ Ή διιξαχθιΐσα ηροχθές είς τό ενταύθα Κακοιιργιοίιχείον επΙ αμ ίλώσιι δΐκη κατά ιής Εΰαγγελί άς Περάχη χαταγομένης έ< Μι λαμπων Αγ. Βααιλείου, απέληξεν ιΐς την χατα&ίχην τοθ Κων Μττα γιαρτάκη συνιργοθ είς την αμ6λω σιν τιμωρηθέντος είς 2 1)2 ίτβν φυλάχιαιν. Οί λοιποί ήτοι ή Ευ αγγελία Περάκη, Αίκατερίνη Μπα γιβρταχτ) χαί Έμμ. Παπαδάκης ίατρδς απηλλάγησαν τής χατηγο ρΕας. ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΟΙ Πρός τα τιλονιΐα ανεκοινώθη σ«ν έκ τής Ενώσεως Εμπορικήν χαί Β:ομηχανιχ6ιν Έπιμελητηρί ών αί έπιλθοθοαι δι1 υπουργικον άποφίσιων χατά μήνα Ιανουάριον Ι. Ι. τροποποιήαεις είς τούς πίνα χας πιριοριομων ί ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΚΡΗΤΑΣ ΚΑΤΙΑΙΚΟΥΣ Ή έπιτροπή αναστολήν τοθ ο- πουργιίου Διχαιοούνης έχορήγη οεν αναστολήν τοθ υπολοΐποκ ττ)ς ποινής είς τιύς χαταϋχους έκ Κρήτης Ν. Τομηίάχην, Ν. Παρα οχάχην χαί 'ϋργ. Γαλανάχην. ΕΙΣΑΓΩΠΚΑ Διά διαταγάς τοθ 5π3υργοΟ Έ θνιχής ΟΙχονομίας αί ίιατυπώοεις ανταλλαγήν χά Ι πιριοριαμοθ είσα •(ΐοΐής των μονηλάταν χβλϋδδίνων αύλων ϋα ίφαρμιζωνται χατ* την άποταμΕευοιν αυτών χαί ουχί χατά την άνάλβθΐν... ΝΑ ΚΑΤΙΒλληΟ.Ν ΟΙ ΕΥΠΟΡΟΙ ΔΙΑ ΤΑ ΑΑΤΚΑ ΣιΣΣΙΤΙΑ Είς ερώτησιν τ6ν ϊημοσιογρά φων σχετιχήν μέ την πορείαν τοθ ϊιενεργουμένςιυ έράνου &ηέ? τ»ν λαΐκβν συσσιτίων, δ Ναμάρχης χ. Μάρχελλος έδήλβσε χθές δτι δλ[ γιστοι εισέτι ιδποοοι άπομένουν νά χαταδάλουν τα ίρΐσθίντα δι" αύ τιϋς ηοαά, χάριν ίέ τούτων ώ; έ τόνισε χαί θϊ παρατείνη την προ θεσμίαν καταβολάς αυτώ· μίχρι τέλους τεέχοντος μηνός. Μετα την τυχόν παρέλευσιν άπροίχτου τής προθεομίας «ύ'.ής τα δνίματάτων θά δημοσΐευθοθν ιίς τας ίφημερί δας χαραχτηριζομενοι θϋγχιό/ως ώ; άντιδρδντες είς τάς κυβερνήτι κάς προαπαθιίας. ΑΙ ΚΑΘ ΥΠΕΡΒΑΣΙΝ Ι ΕΙΣΑΓΟΓΑΙ Κατ' άναχοίνωαιν πρός τα τιλω· νεΐα α Ε αδειαι αί έχδοθιΐοαι παρά των επιτροπών χορηγήσεως άδει¬ αν είσαγωιής χα(1' οπέρβαοιν πρό τ<|ς 1 Ίΐνουαρίου Ι. 1. δια την εισαγωγήν άνευ τοθ δρου τής άν- τβλλαγής είδβν την πινάχων Β' χαί ΣΤ' έξαχολουθοθν ίβχύουοαι επί εξάμηνον ατιό τής εκδόσεως των ίφ' &αον τα έν λόγφ ε15η" πά- ραμένουβιν είς «ΐις αΰτους ώς &><λ πίνακας. ΕΙΣ.ΓΰΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚαΝ ΕΙΔΟΝ ΕΠΙΔΕΣΕΩΣ Ή παοκ τή Ένώοει Έμπορι κ8ν χαί Β.βμτςΐχανιχβν Έπιμελη τηρίων αρμοδία επιτραπή άπεφάν θη επί τεθίντος είς αυτήν ίριοτή ματος 8τι διά την εισαγωγήν 6α ζιλίνης , χαί ιίϊδν έπιδίοεως μο ΤθΟ βάμβαχος δφασμάταιν χά! $λ λιον ιί5£»ν Ιμΐτεπ^τισμίνων είς αν τιοηπτίκά φάρμτχα ύχασμάτην βαμβακερβν λευκδν προοριζομί νων διά φαρμακευτικάς γάζας κλπ. ίέν άπαιτιίται 55ε ι α τής πά ί τή Τραπίζη τής Ελλάδος ε! δι κης ίαιτροπής Ιφ' 8σον ταθτ» είΐχγονται έχ χωρδν μεθ' ώ,ι οιιν διόμεθα διά συμΡίαεως δλοκληρω τικής άνταλλαγής. Η ΕΞίΓΩΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΝ ΛΗΞΑΣΑΝ ίΒ&ΟΜΙΔΑ Έν ουγχρΕοει πρός τάς τ'ιλιυ ταίας έδίομά,δας ή λήξσσι διετη ρήθη άπολύιως ήιοχος ώς πρός τ<ιν εξ«ιω(Ίκήν κίνησιν τδν εγχωρίων πρςϊίντω». ΑΕ «ραγ ματοποιτ,θιΐσχι ίξαγωγαΐ άνίρ χονται είς 21000 χιλ)γραμμα, σουλτανΐνων, 26 000 ταχτάδων 189.000, ιϊνοϋ καί 35.000 χά ρουπίων. Ο1ΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙ £ν τη άγορδ μσς κυμανθεΐσσι χθές τιμαί των διαφόρων εγχωρίων προίόντων είχον Ας κάτωθι: Χβιιλτανίναι α' ποιότητος δρ. ( Ρ .. .. Ι *' .. .. Ι 20 -21 »' .. .. Ι ·' .. .. Ι ■λιμέοιΐ «' «οιότ~ο< οο. 16.— Μαύραι δ ί ,βαθμί>»_ οβ.
  ■οινα ν. ί·<Λβ(αε; Διανικ&< 42 40 ε ΈξαιρετικοΙ 31 , λεον··Ιν«' «·<·«. .. 28.— ■■•«ν·»» <|αι·. ,;.Γ8 — ,. «' ·οιό«. „ »6 — ■«•ο—».. Ιξαι». ... Ι»,— .. « «·ι*« ■«. ■Ινοι ν··*,*··!*!.··: ΔβχανΑν τό β(οτ. οο. 49,-4· " ·αΙ>αιοΙ Μ
  ΜσΙβΒυϊΙοιι >«ν* ο*. ..
  Χαροΰνια ·ραχ. ΙϊΟ
  Μίλι ττοιοτικώς , '
  Μέταξα " 40·.
  Κουκοόλια ζηρα |Μ
  Δέρματα βόΐσ " ·4* _^|
  'Δρνοοίρμστα έοιφ. " η'
  Βροβατεΐν αΐγθν 41
  Μαλλια ■«(* οκάν " ϊ§' _·π
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Δολλάριο* ορ. 111.1·—111,10
  ΑΙρα (ι κ4ς —ηο
  Κορώνα Σουηδίας Ε8.ΙΙ—Β8.40
  Φράν«ον ·.!!—- Β.»
  ίλ^τ> .ί£άνΐί0» » ·».»-ΜΛΟ
  Φιορΐνι Ολΐανδ. „ 60.11-61.11
  Ι.Τ6-Ι.Μ
  Τιμαί
  Μάρκον
  Βρυξίλλαι
  Δ4
  4·.Μ -4Ι.Β·
  .1.11—1.80
  Ι.ΒΙ-Β.Μ
  • 14- ΜΙ
  ΗΜ-η.%*
  3» ΙΙΡΙΐΝΗ
  ΤΑ ΕΟΝΙΚΑ ΗΡΑΤΕΥΜΛΤ1
  ΕΙΣΗΑΒΟΝ ΧΟΕΣ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΜΙΛΙΤΑΣ
  ΣΎΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΔΗ ΜΑΧΑΙ
  ΕΙΣΤΑΣΟΔΟΥΣΤΗΣΠΟΛΕΙΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Έσπερινά τηλε-
  γραφήματα έκ Σαλαμάνκας άγγέλλουν
  ότι τα έπαναστατικά ατρατεύματα κα¬
  τόπιν φονικωτάτων μαχών εισήλθον
  χθές την νύκτα είς την πόλιν τής Μα-
  λάγας. ν
  Οί έρυθροϊ οιεξάγουν ηδη άμυναν
  άπεγνωσμένην είς τάς όδους τής πόλεως
  Τάς έατίας αμύνης των έρυθρών βομ-
  βαρδίζει «πό πρωΐας ό πρό τής Μαλά-
  γας αυγκεντρωμένος ατόλος των έθνικο·
  φρονώ ν.
  Η ΜΑΛΑΓΑ ΚΑΙΕΤΑΙ
  Τελευταίαι πληροφορίαι φέρουν την
  Μαλάγαν καιομένην λόγω τοΰβομβαρ·
  δισμοΰ άφ' ενός καΐ των πυρπολήσεων
  των χτιρίων αυτής «πό τα άναρχικά
  στοιχεία.
  Η ΤΟΥΡΚΙΑ 8λ ΥΠΟΣΤΗΡϋΗ
  ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΙΝ ΣΥΜΦΩΝΩΝ
  ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 «Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Νυκτερινά τη·
  λεγραφήματα έξ Άγκυρας μεταδΐδουν
  τό κείμενον μακρών δηλώσεων τάς ο¬
  ποίας έκαμεν πρός τόν Τουρκικόν Τύ¬
  πον ό επανελθών έξ Εύρώπης υπουρ-
  γός τώνΈξωτερικών κ. Ρουσοη Άράς,
  σχετικώς μέ τα άποτελέσματα τού
  ταξειδίου τού καΐ την έξωτερικήν πολι
  τικήν τής Τουρκίας.
  Σχετικώς μέ τα Βαλκανικα ζητήμα
  τα, ό κ. Ρουσδή Άράς είπεν ότι
  ουδέποτε ή θέσις των ΒαλχανΕων ήτο
  καλυτέρα ά«ό ό,τι σήμερον χαί έτόνι
  σεν ότι ή Τουρκία θά υποστηρίξη την
  σύναψιν συμφωνών όλων των Βαλκανι
  κων Κρατών μετά τής Βουλγαρίας ό
  πως έπραξεν ηδη ή Σερβία, διότι τα
  θεωρεί ώς έξυπηρετικα διά την ειρήνην»
  ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ
  ΛΠΟΒΑΣΙΝ ΕΙΣ ΜΑΛΑΓΑΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Λ Τηλεγραφήματα
  έκ Παρισίων άγγέλλουν ότι τα πρό τής
  Μαλάγας ήγκυροβολημένα Άγγλικά
  πολεμικά ετοιμάζουν έντός τής ημέρας
  άποβάβεις άγημάτων. Τέ άγήματα θά
  άπασχοληθούν αποκλειστικώς μέ την
  παραλαβήν καί προστασίαν των "Αγ¬
  γλων ύπηχόων πολλοΐ των οποίων έχουν
  συγκεντρωθή είς την παραλίαν τής πό¬
  λεως χαί ζητούν βοήθειαν.
  ΑΑΜΠΡΑ ΝΙΚΗ ΤΟΝ ΕθΙθΝ
  ΕΙΣ ΤΡ ΜΕΤΟΠΟΗ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—- Ό ραδιοφωνι
  κός σταθμός τής Σαλαμάνχας , βγγίλ
  λει ότι τα ατρατεύματα, τού 4>ράνκο
  έσχον λαμπράν νίκην είς τούς τομεϊς
  τής Μαδρίτης. Συνεπεία τής νίκης ταύ
  της λέγεται ότι ώλοκληρώθη πανταχό-
  θεν ή κύκλωσις τής πόλεως.
  ΣΥΜΦΩΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΡΜΑΗΟ
  Α!» ΤΟΝ ΝΑΪΤΙΚ1Ν ΑΙΊΟΚΛΕΙΪΜΡΗ
  Α ©ΗΝ ΑΙ 8 Φεβρονβιρΐβυ (τβΰ άνταη·-
  χριτοϋ μ«ί).—Τπλΐνρβφήμο,το, |Κ Λ«νδίν·«
  αγγίλλβυν ότι ό έκεΐ ηρίσθυς της Γερμα
  νίας «όν Ρίμπίτρβπ ερωτηθείς παρα οπμβ
  βιογράφ·» ίν σχέσει μέ τβν ναυτικόν ί«·
  Μλκιομον τής Ισπανία; ίδήλωσιν ίτι ή
  ΓβρμανΙα δέν φέρει άντιρρήβεις διά τόν β
  πβκλεισμβν τ·δτ·ν ίφ' όσον Β* τηρηθοδν
  «ώοτηρ·3ς τ* διεβνή νβμιμα, οργανΜβι} **
  ούτος αναλόγως τβν πρ«νμ«τικο5ν συμφ»
  ρον των τής Εύρωπ.,κήί εΐρήνης.
  θ
  την
  βΐν της
  δΜ
  ί,ίββίτηβιν
  ίβν .γροτικί
  τρβηβν ό *η·
  ββΜρό
  δια τ·ύς
  Τ!
  τ, εύρ·βκ«ι τι)
  βΒρ«ν» τοδ ο
  τιύ ρέβου ·
  ΙΚΙ Χ·· * >««
  5ιβ την λύβιΐ
  χβν ηρ·βλπμ
  νίζ·ντ« μβ
  _ην καί μ*
  Πιατεύομΐν
  νηο'5 β' *«··
  γήσκις τήί '£ι
  ύ νά έν
  Ν«ν νομόν ν
  ίίβτιν»
  καρ
  α·ν χρόνον ί
  χαί ήκΐίλει {
  λήνην τβΰ τέ
  Μ χ· Ιοχυρβι
  ΐί$ την βίκβν< }ιν καί «νορΕ «εί τ·ν Αεστήν τής ·η· την χύρα Διότι βίβ« ¥«νΐρβν 8τι έ ΐιχβ χρέη πρ ηβοον τδν Κ ρίνν δραχμήν μύρι«, τκ 5 «β Ηβι)