93893

Αριθμός τεύχους

4493

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

10/2/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ.
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ι ΟΔΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  «{«ΤΙΟΣ ΣΤΙΤΑΙΤΗ ΘΡ. Ν.
  ΕΙΣ
  [ΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΐ;
  ίΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτου
  ετησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμεριχής
  έτησία δολ. 15
  ίεάαηνος » 8
  τϊμή
  κατα φύλλον
  Δρ. 9
  ΓΕΤΑΡΓΗ
  10
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟί
  1937
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ,ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ »«0Ν
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΛΟΥ 4493
  Ή. Επιτραπή επί τής ρΐ)θ·
  μίσεως τβν χρκωλ, έπεράτω
  αε την μελέτη- ϊ|Μ*»5 κρός
  -τ«ς οφειλάς τβν4£ρ0ΐδνικκί
  υπέβαλε την σχετικήν Ιχθε
  σίν της περίληψιν τής βπβί
  «ς δη,ιοοιαΐομεν έν αλλη
  οπίλη—πρός την Κυβέρνη
  σιν. Ή έπιτροπή «πβφεύγου
  σα τάς ριζοσπαστικας λΜ^κ;
  προτΐίνει έν τβύτβιττήν
  διευθέτησιν τοΰ ζητήματος
  τδν άγροτικδν χρβων κατα
  τρόπον ό οποίος δύναται να
  θεωρηθή ίκανοποιητικός χαί
  διά τούς ρφειλίτβς κ«. διά
  τούς πΐβτωτβς. Διότι πράγμα
  τι ευρίσκει την ίχίυαήν γέ
  φυραν» τ·ϋ συρβιβασμοΰ καί
  τοΰ μέσου ίρβυ π·ύ χρ.νκ-
  ται χαί ο καλύτερβς τρόπος
  διά την λύοιν . των κβινωνι
  κων πρββλημάτων πού έμοα
  νΐζονται μ έ άχανθίίδη μ«τρ
  φήν «αί μεγάλην ό£ύιητα,
  Πιστεύομεν δέ ότι ιΐ κυβέρ
  νησίς θ' αποδκχ§ϋ τάς είση
  γήσεις τής Έπιτροπής καΐ θά
  σπεύση νά Ικδώορ,,τβν οχετι
  χον νόμον τό βυντβμώτΒρβν
  ώστΐ ν« λήζα ·πί τίλβυς ή
  |0Τ·ρ(α τβϋ ζητήματος αύ
  τβΰ π·ύ ««ρίμιινίΥ <«» τ ί¬ σον χρόνον ίν έχΜρεμέτητ και ηπείλει διαρκώς τήν.γα λήνην τβΰ τοπου χαί άκετί λΙτ τ* ισχυρότερον έμπόδιον •Ιί την οικονομικήν «νάπτυ }ιν καί ανόρθωσιν τβϋ τόπβυ κα! τ·ν μεγαλύτερβν συντε λεστήν τής καταστροφάς καί της φυγαδεύσιως τής πίστεως βπ· την χώραν. Αιότι βεβαία, καθίσταται φανερόν ότι έφέσβν τβ βΐγρβ τικά χρέη πρβσεγγίζβυν τβ ποσόν τβν 10 δισδχβτβμμυ· ρίων δραχμων εν ώ τό ίτήσι •ν γιωργικόν είσοδημα δέν ύπερβ«ίνβι τα 15 δισκκατομ μύρια, δ έ ν είναι δυνατόν νά πρβχόψωμδν κ«ί νβ άνβπτυ χθώμεν γεωργικως ώς χώρα καί ώς λαό;, εάν δέν ευρε¬ θή ενας τρβπβς ευκόλου «αί «νωδύνβυ έ{βφλήσεως τβϋ χοέου; βύ;βϋ. Αυτόν οέ τβν τρόπον τήςεξβφλήσεωςβύρί βχκι Ασφαλώς ή Επιτραπή τϋς ρυθμΐβίως, τβν χρκών, ο ταν προτείνη νά· μβιωθϋ β τόκβς *>ί£ 3 τβΐς εκατόν καί
  νά γίνη ή άπβπληρωμή διά
  πβλυετων, μικράν δβσεων
  καί οτκν άκβμη ύπβδβικ% ύει
  χοχΐ την μείωσιν τού χεφα
  λ«··ν ··£ ίίν περίπτωσιν τβ
  χρβος ύπερβαίνΐι τα 80 έκα
  τβστβ τήί άςίας τής περιβυ
  οίας τβΰ βφειλίϊβυ «γρβΐβυ.
  •Αλλ' η μβνομερης ρύθ
  μιβις τβν 'Αγρβτικ&ν χρβών
  άπβοβικνύϊται άδύνατβς. Δι
  ότι τβ ζήτημα τ~ν άγρβτι
  κων χρ«ίν §ϊνβ στβνώ{ συν¬
  δεδεμένον πρός τό όλον ζή
  τημα των πάσης φύσεως χρε
  6ν. _«ί ή ρύθμισίς τβυ θα
  κατορθωθή βταν επιτευχθή
  ή ρύθμισις βλων γενικώς των
  χρεων. '-πβμίνως, θά χρβι
  ασθή νά επιληφθή άμέσως η
  (πιτρβπή της μελέτης χ«1
  των αλλων κατηγορίαν των
  χρεΑν, «ατιχών, έμπβρικών·
  ίνυπβθήκων, πρός την Ετη
  ματΐκήν Τράπεζαν (Χάμπρβ)
  ». λ. κ. και να υποβάλη είς
  την Κυβέρνησιν το πόρισμα
  της και ΐκ' αυτών τβ γρη
  νβρώτερβν, ώστε νά λη,α
  ακαξ χαί διά παντός τβ
  (ήτημα τβΰτβ, πβύ κράτει
  ι·( διαρκή ^γνν(αν τάς ϊρ·
  γαζβμένας καί παραγωγι-
  κάς τάίεις τής χβίρας καί
  παραλύει κάθε οημιβνργιχήν
  πρβοπάθειβν ,τ&ν άγρβτικών
  καί τβν επαγγελματικήν
  καί μικρβαβτικδν Αν γένει
  τ«{ινν. Χριιά{(ται δέ νά
  εργασθή μΐ μεγαλύτερον ζή-
  ^ 1 >« τ·χύ
  ΤΟΗ ΧΡΕΟΗ
  τη τα ή έπιτροκή αυτή ώβτβ
  νά φέρη είς πέρας τό έργβν
  της είς τ ό αυχκβμωτερβν
  χρονικόν διάστημ* χ«ί νβ
  υποβοηθήση την Κυβέρνη¬
  σιν είς την επιθυμίαν χνί
  την προσπάθειαν της νά δι
  ευθετήαη τα μεγάλα κοινωνι
  χά ζητήματα, νά έπανα
  φέρη τόν κανονικόν ρυθ
  μόν είς την βίχβνβμιχήν
  μας ζωήν χαί νά- ίνι-
  σχύθΓΐ καί νά τβνύβζ τάς
  παραγωγιχάς μας δυνάμεις
  κρός αύξησιν τβδ έθνιχβϋ
  πλβύτβυ.
  Φυσικά, αντιλαμβανόμε¬
  θα πλήρως την αββαρβτητα
  τοΰ ζητήματος. Κα2 γνωρί¬
  ζομεν δτι χρειάζεται χαί μβ
  λέτη μεγάλα χαί λεπτομε
  ρης έκτασις χβΐ μακρά,
  χουραβτικη καί έςΌνυχιστική
  συζήτησις, ώστε νά εξευρεθή
  ή καλυτέρα λύσις, ή τουλά¬
  χιστον ν' άπββΐυχββδν Χά-
  6η χαί άδιχΐαι. Άλλά καί
  ή άνάγκη τής ταχυτέρα;
  ρυθμ(αεω$ των χρΐδν είναι
  τόσβν μκγάλη
  σχ (ώστε
  άοχβλ
  ή έπιτ
  περισσ
  «φιερώνη
  τέρ«ς ώρας
  πείας τίς «νάν
  Διότι, έποιναλ
  τβ ζήτημα τής
  ρυθμίσεως τδν π
  »ί ΧΡ*»6ν> ·ι.Ι β*06",
  χίν χ«ί δικβίων, δεγ
  φέρκι τούς χρεωμίνους ψ
  νβν. Ένδιαφέρει χαί τού;
  πιστωτάς, Καί άιχ·τιλίΤ, γ«νι
  κώτερβν, ζωτιχήν εθνικήν ά
  Άφοϋ χωρίς την διευθέτη
  σιν τβΰ ζητήμντος αυτού, βδ
  τί πίστις είμπβρεϊ νά δημι
  βυργηθή είς τόν τόπον, βΰτε
  ζήλβς πρός δημιβυργιχήν έρ
  γασίβν ού τε χ «ι εύρυθμ(«νΙ
  «ίς «4ν βίχονβμικήν £*>ί..
  Ειμπορεί νά ύ.*·Ρ(<η. Έφ'έ σβν δέ ή κυβέρνησις ίχει ώς. πρόγραμμά της, χαρώ£ βε¬ βαιοί *ξ πασάν ευκαιρίαν, νά τονώθη την Εθνικήν οί χονβμίβν χαί νά δώση νέον ααλμβν χαί νέον ρυθμόν είς την βίχβνβμιχήν. χκί ΐχπο λιτιοπχήν μ«ς ζωήν, θά πρέ πε» νά ρυθμίση πρωτίστως τβ ζήτημα αύτβ ίχ τού έπβίβυ εξνρτάται κκτά τό μέγα μέ ρβς ο ρυθμβς τβΰ βίχβνομι κοδ μ«ς μηχανισμβΰ... ΑΙΑΓΚΝ ΐηΐΠΕΡΑΤΟΣΕΩ: ΤΗΣ ΟΔΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΒΙΑΝΝΟΥ Τ ό, Οθυβουργεϊον καρά τό Κράτος ηύνόιι μΐρικά τω κ. Πρ«θυ«ουργω είς 6ιαμερ(σματα καί ήδίκει ««άντησΐν τού είς δσσ άλλαι καταφώρως Καί τέ κατ' («ανάληψιν Εχομεν γρόψει διά την οδόν Ήρα- κλιΐου—-Βιάννου, μ αίς γνω ρίζει δτι άβηύθυνΐ σχετι¬ κόν Εγγραφον είς τό 'Υβουρ γεϊον τής Συγκοινωνίαν χαί δτι συντόμως θά μας δώ θά ί μ υ θιτικάς καί συγκι κριμΐνας -ληρο#*ορ(ας. Ή ά«άντησις αυτή, δέν λυΐι βεβαίως τό ζήτημα. Παρβχει δμως την άνόδιι- ξιν δτι η Κυβέρνησις «α ρακολουθεϊ ί δέ καί «νβιαφίρον τα Βναρκια κά ζητήαατα. Καί Εημιουρ γεΐ την «ΑπΙδα δτι θα λά βη σύντονα καί άκοφασι- στιχά μέτρα «ρός οριστι¬ κήν καί Ικανονοιητικην διευθέτησιν των. Άλλ' ιΐδικώτιρον, ή κα τασκιυί) τής 65οΟ Ήρα κλείου—Βιάννου, 6χβι Αξαι ταρτον, τέλος, διότι,ή συνί Κΐσις των «ργασιβν καί ή άνασχόλησις δσον τό δυνα τόν εχκρισσοτέρων 4ργατων είς αύτάς, θά δώση τα έ σα τής ζε*ί}ς είς τούς χι μαζομίνους ά«ό την δυστυ χίαν Βιαννίτας οί όχοϊοι Ε χούν «εριβλθει είς την «■ σχάτην ά«όγν«σιν έξ αί- τΐας τής καταστροφάς τής «αραγωγής κατά τό βαρελ θόν ίτος καί τής ■λήρους άφορίας τβν ελαιών, << τος. Φρονοθμκν λοι-όν. δτι οΙαβήΜοτε καί ό;ν είναι ή άνάντησις τοθ Οβουργείου τής Συγκοινωνίας τό καθή κον τοθ -ολιτικοθ νροίθΐίου «αί τής κυβερνήσεως γΐνι. κώτιρον Είναι ίν: νά φρον τ(ση νά εξ«υρεθοΟν ό«*·σδή ■ότι καί νά διατιθοθν αί ρβτικήν σημασίαν καί έ«ι *»»-Ρ-ί»ητοι «ιστώσιις, ώ βάλλΐται νά συντ«λ«σθίί 0ι1 α1 ί»^01 ?ιΛ τί«ν «α ■Ις δσον τό δυνατόν συντο ""««υην τής όδοθ Βίαν μώτερον χρονικόν Βιάστη νου νά οονΐβισθοΰν άβρο μα. Δι' αύτό καί θά μας ί σϊόπτκς καί ή πλήρης α«ο ιτρανβ ν' άσ^οληθβμιν ρ{) χημ καί σήμερον μέ τό ζήτημα τουτο, μολονότι καί χθις ά κάμη καί βλλοτΐ κατ' 6 «ανάληψιν έγράψαμεν τικως. Ή όδός αυτή, τής όβοίας ή κατασκιυή ήρΐισεν, £■! Κρητικής Πολιτιίας άκόμη, είναι άνάγκη ν' άνοββρα τ«θή τό συντομώτΐρον διά ■ολλούς καί διαφόρους λό γους, σβουδαιότεροι τ«ϊ»ν ό ■οΐΜν είναι οί εξής: Πρώτον διότι κρόκΐιται Αξήυ ί ολό «λέαν1 Βιαννί ■εράτωσίς της να συντιλι σθι] έντός τοθ «ροσεχοθς θέρους, διότι ίβαναλαμβά νομεν ιΐναι καιρός ν' άβαλλαγοθν οί ται ά«ό τα μαρτύρια τής ελλείψεως αμαξιτής συγ κοινωνίσς καί νά αίσθαν θοθν καί αΰτοΐ την στορ γήν καί την μιριμναν καί τό ενδιαφέρον τοθ Κρατους νά ίξυαηρΐτήση,ΐ μίαν όλό κλήρον βτΐαρχιαν. άρκκά ■λουσίαν, «ολιτισμένιιν καί αροικισμινην μέ άσυγκρί- τους Φυσικάς καλλονάς, «ού μένΐι μβ^ρι σήμερον τελείως άνοκλιισμινη άκό δλον τόν άλλον κόσμον. Δεύτερον Βιότι ή δΒός αυ¬ τή θά ώφΐλήστ) οχι μόνον την Βιάννον άλλά καί την ■ολιν μας καί ολόκληρον τόν νομόν. Τρίτον, Οιότι ή κατασκιυή της θα δημιουρ γήσπ τό αΐσθημα τής Ισότη τος μιταξΰ των «ολιτΑν δ. λων τΛν διαμιρισμάτων καί θά ίξαλεΐψη την 6ικαί Μς δημιουργηθείσαν κατά ___ τό «αρΐλθον άντίλιιψιν, δτι λύΤ(ρα τα Δ«οϊα δέν μέχρι σήμερον νωσίν τε*». ίγνώρισαν την μό Ο ΠΑΝΑΝΕΙΟΝ. Καθ8 ήν στιγμήν παντα χόθεν περί των πάντων δια τυποθνται παράπονα, διά τό Πανάνειον Νοσοκομείον γίνε ται μ(α τιμητική δσον κοί δι καΐα εξαίρεσις. Καί γενική εΤ ναι ή αντίληψις 8 η τό μονα διχόν αύτό Νοσοχομειακόν μας ΐδρυμα, συνεχος συμπλη ρουμενον, τελειοποιούμενον κοί βελτιούμενον, τεΐνει νά Φθάση τα καλυτέρα καί μέγα ΙΗΙΟΝ ΤΙΣ ΝΕΑΙ ΗΤΛΣΓΑΣΙ *' ΑΥΓΟΥΣΤ Γχυλοδσι καΐ το είς χρ !{ τήί Ελλάδος Ιιηκτι Ις τού ΈβνΐΜου νβμ(σ Η ΕΛΛΑΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ VI Δ χοτΐ «Ις τ« κεφβίλαικ ί· —ΑΙ ρνινε διεδέχοντο ή μία τί ζωί> τής Χώρας εΐχβ
  —Ή άνβργΐα ΐηίΊ
  νήσει ζ(ίτημ« κοινεινι
  —ΟΙ εργάται «Ιχβν
  πβριέλβϊι ε>{ κ« ' ~
  το ο! πράκτορες
  χά Ι ω8ο«ν τάς {
  λοσπκραγμόν.
  —Ή άγροτιχή Ελλάς είχεν*
  τοΰς δημαγ»γοός. ιτού ουνηγ«ν
  χας δια λόγκνν Τα ίργα εΐχον^
  παρά ταβΡια'ς εσοδείας, οί 3
  σαν χαΐ Τζκν είς την άθλιότηι
  ιτιχον *Ρβ ΆεροποΙ
  μας είχον ένχοτταλενκ Άκο απεφεΝς 'ϋθνιί
  ή θέσις τή~ν^άδος ήτο ά{ιβθρηνη|
  —Σήμερον Α δραχμη εσώθη χά Ι εστερεώθη»
  και τβ κάλυμμα της Τραπέζης της Ελλάδος διαρ
  χ6ς άνίρχετβι, ώς άποδειχνύεται άκό τας έβδομα
  βιαίας έπισήμους χαταστασεις.
  —ϊπμβρβν τα 'Εθνικά χρεώγραφα είς τό Χρπ
  ματιστηριον τοδ Λβνδίνβυ σταθερβς άνέρχονται
  καί η έμηιοτβσύνη πρός το Κράτος άποχαθισταται.
  —Σήμερον όντε άκεργ(αι, Λτε λβχ-αουτ.Άν
  τιθετος συνεργασία έργατικ&ν χαί 4ργοδοτιχ6ν
  ργΐα εμειώθη κατα 54.000. Ό
  άέ^γν κατήλθεν είς τα
  πβΰ ύκήρϊε τβ ίτος τής οΐχονο
  ΒΐΑληνες έρναται άηίχτηβαν
  Ι την πλέον συγχρονισμένην
  Όχτάβιρον, χατΑρ»·
  ΊβθΙου, ύηοχαεντιχή διαιτΐτοτκ,
  έργ«σί«7, άβφαΐφΐΊΧά Τα
  ών τα μέτρα
  βολήν. Ιτοτ
  χαί συνεπ
  τορπΐλλας, πυορμαχιχα,
  άλιείας ναρκαηιαΐ άντια
  υγχρόν«βαναττ|Μσθη χαί
  υτιχον
  'λ;
  -Το πολεμικον νλτιχον εΐχε σχεδον έχμη
  δενισθό. Το Ναυτικόν πρόγραμμά δέν ύπήρχε.
  —Ό Προϋκολογιβμος ενρΐαχετο μέ Ιλλειμμα
  1200 έχ«τομμ»ρ(Νν.
  τρκα! ά«οχ«
  νέα μεγάλα Ιρ
  600.000 ατρεμμα
  χά Ι αί οκά
  ιτρβηγουμενον
  'ρατΐΝΤΐχαΙ πά
  «ϋΐν εϊς μίαν
  _ *β»Γ'Ι|εβνς· Πό
  τβμμυρίνν Λνοντβ
  *-" ςτηνΐει
  -Μετ
  ηλοΐα έιΙ
  διασμβς
  βυββΰ, συοχεΐ
  ριχήν άμυναν
  λεΐται λ
  —Σήμερον έ«ιτυγχ*νβν«
  τβν Προϋπολογισμόν, έγγίζον
  μμύρι*.
  οΐχονομίαι
  1 τα 1000
  —Ό φορολογιχος χυχΐών ήτο τβιβθτβς ώστε _Τβ Νέον Κράτος διχαίβυ ποϋ προήλθεν άπό
  β! «ΤΜχβΙ επαγγελματιαι χαί * λαβς να χαταδι την μ.ταββλπν διένειμεν είς τβ*ς κβ!τνβ,-«ρ«γ«
  ώχΗνται, ένω ο! πρβνβμιβθχβι φοροφογάβες να γβϋς 57ΟΓΟ.ΟΟΟ δραχμ&ν ίχ τ&ν χερδ&ν πού προ
  πληθννΝνται. ( 4κυφ*ν έχ τής ηΝλήσειις τ&ν κρατιχ&ν χ*«ν&ν.
  —Διά την υγείαν τοδ λαοδ τίπβτ· δέν εΐχε
  γίνει χαί οί φυματιχβΐ περιεφέροντο είς τούς
  δρβμους.
  —Ή χοινΗνιχη ηρβνοια ήτο άνύπαρχτος η ηε) _η σπμβρινή Κυβέρνησις εχτ*κτ»ς μέν χά
  ρικρίζετο είς την διανομήν τδν ββηβηματ«ν με τβ τα{ εορτάς διένιιμεν είς τβύς απόρους χαί
  τα{υ τδν στεν&ν φίλκν τοδ χόμματος. άνίργους χαί την κρυςρήν φτώχειαν 15 003.000,
  1{εδρε δέ αχόμη το πβσβν τ&ν 500 ΟΟΟ.Οςο διά
  τ&ν 6ηο{«ν όργανοδται πρότυπον χοινκνιχϋς
  προνοίας έν Ελλάδι.
  — Νετα την μεταβολήν τής 4ης Αΰγούστου
  Μαΐ έντβς πενταμήνου έγιναν δια την υγείαν
  τοθ λαοδ τβσα 2σα δέν εγίνοντο άπβ της 16ρύ
  σεως τοδ ΒασιλεΙου. Καθιερώβη ο ύπβχρεντι
  χος δαμαλισμος, ωστβ νά χτυπηβη ή εύλονιβ.
  Ιδρύθησαν μιχροβιολονιχα έργαστήρια έν Νακε
  δον(«. έ(ετελέσθησαν ίργα υδρεύσεως χαί άπο
  χετεύσεωί, έξυγιάνθησαν ελογονοι περιφέρειαι,
  άνεχαιν'σθησαν νοσοχομεΐα χ«1 ενισχυθησαν τα
  σανατόρια.
  -Ό τοκος τβν κεφαλαίων ε!χε φβάσει τα 91 .-Τ» Νεον Κράτος εμεία»ε τβν προείβφλπτι
  ο)β-10 «)ο χαί. 13ο)βΓ >«βν τβχβν είς 6 ο)ο.
  -β! ςενοι μϊς έλεεινολογβδσαν χαί μας ΐίρω -Σήμερον *λ6χληρβς β Εύρ»παϊχβς Τύηος
  νεύοντο. ι άσχβλεΐται μέ την Ελληνικήν αναγέννησιν
  -Προ τής 4ης Αυγουστον! οί κρβσβυγες όέν' -Τ» Νίον Κράτος άντ! τ&ν άβλΐνν παραγχβν
  ήσαν δια τας Κυβερνήσεις ή μάζα «ρ6ς Ιχλογι «τίζει σ«.τι« δια την στίγασίν τε*ν χαί κρβχο»
  χήν έχμετάλλευσιν. ρΐ1 νοργδς είς την ολοχλήρνσιν της άιτοχατα
  Παρ' 2λην την γενικήν άνατίμηοιν τ&ν ε<δ&ν κρώτης άναγχης είς 2λον χον κόσμον ο Έλ λην τρώγει το εύθηνύτερον ψ«μΙ χαΐ το εύΒηνοτερον λαδι. Έντος όλίγβυ δέ το χοστος τής ζ*)ής θα πίση άχομη χαμηλότερον. Καί υπέρ κάντα ταυτα, π διεβνης θέσις τής Ελλάδος είναι σήμερον σταθιρκτΐρα χά! Ισχυρο τίρα παρα κοτε. ρας. Τό εξαιρετικόν ένοιαφέ οον τοθ Δήμου καί τοθ '^δελ Λ' ή βραστηριότης καί ή έπι*«Ρ/ημχ)νική ίκανότης τοθ διευθυντο! (ατροθ καί τό πά τρικόν ενδιαφέρον τού υπέρ των ασθενών κατέστησαν τό Πανάνειον Νοσοκομείον άνε τον, καθαρόν ΐδρυμα πού χά ρΐζει πραγματικά την υγείαν χαί την ζωήν ε(ς τούς άσθε νεΐς τού. Έπβιτα ή (κανότης καί ή έπιστημονική άξ(α τοθ χειρουργοθ (ατροθ κ. Σ. Για μαλάκη, κατέστησαν τό χει ρουργικόν τμήμσ τού, Ιφάμι λον τον καλυτέρων χβιρουργι κον χλΐνικον τής πρωτευού σης. Ώ; συμπλήρωμα βέ τής βλης άναβιοργανωτιχής προ •παθεΐας ήλθεν ή πρόσφατος πρόσληψις τής (ατροθ Δ)3ος Μβρόπης Λυβάκη ώς διευθυν ΐας τοθ ΜικροβιολογικοΟ Έργαστηρίου. Ή Δ)51ς Λυδά κη επί έπταετΐαν σπουδάσασα εν Παρισίοις την Ιατρικήν καΐ «Ιδικος την μιχροβιολογΐαν, ήτο ηράγματι ή καταλληλοτΙ ρα κα( ή μοναδική, λόγφ Τ()ς εΐδΐκότητός της διά την θέσιν αυτήν· Ή πρόσληψις της Αρα υπήρξεν απολύτως έπιτυχής καί ίγγυαται την άρ τ(αν λειτουργίαν τοθ μικοο βιολογικοθ έργαστηρίου. Ου τω δέ συμπληροθται τό επι στημονικόν επιτελείον τοθ 1 δρύματος *αΙ δημιουργεΤται ή πεποίθησις είς την κοινω^Ι αν δτι ύπάρχει Εν ΝοσοκομεΤ όν είς τό οποίον είμποροθν ν9 άποβλέπουν μετ* έμπιστοσο νης οί [άσθβνοθντες. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΚΑΘΗΚΟΝ. Ή σύστασις την οποίαν απηύθυνεν ό κ. Νομάρχης διά την ενίσχυσιν τοθ εράνου υπέρ τον λαϊκόν συσσιτΐων, πισΐΐύ ομβν δτι θ' άκουσθβ χα( θά κατανοηθβ καλάς άπό τούς εύποροθντας συμπολίτας μας. Πιστεύομεν άλλωστε δτι τό αΤσθημα τί]ς αλληλεγγύης καί τής φΐλαλληλίαςεΤναι τόσον βα θέως ριζωμένον είς την ψυχήν τον συμπολίτην μας, ώστε ή εκτέλεσις τοθ καθή «όντος ά- "«έναντι τοθ πάσχοντος παΙ τοθ πλησίον νά γΐνεται καί χωρΐς πιεστικάς Οποδεΐξεις. Άλλά καί ή κοινωνική δυστυ χ (α είναι τόσον μεγάλη εφέ¬ τος, ώστε νά έπιβάλλεται ή γενναΐα άρωγή των πλουσΐ- ων πρός περιστολήν της. *** ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ· Είς τό Ρέθυμνον ή Άστυ νομία έθεσε χείρα δχι μόνον επί τον αίπχροκερδων, τον νο θευτον καί τον ζοοκλεπτον, άλλά καί επί τον τοκογλύ φόν. Συνέλαβε λοιπόν κάποι όν, ό οποίος κατά τό οΙκεΐον δελτίον €ήσκει τοκογλυφΐαν είς βάρος των άναξιοπσθούν των ουγχωρΐανον τού». Άλλ* είνε ίνας μόνον ό τοκογλό φός; Και1 ύπάρχουν είς τό Ρέ¬ θυμνον μόνον σύγχρονοι Σάϋ λωκ; Δυστυχώς οί τοκογλύ φοι είνε πολλοί καί εύρισκον ται παντοθ Μόνον πού δέν κατεδιώκονΐο μέχρι σήμερον. Άλλά ήδη έγινεν ή καλή άρ χή. Καί ελπίζομεν δτι ή άρχή αυτή θά φέρη σύντομα τό τ· λος ττ)ς τοκογλυφίας.
  Α Π0ΡΘ-ΣΙ2
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ— Σήμερον τό ά-
  ρΐστοθργημα: «Παρθένος Μητέρα»
  μέ την Φραντζέσκα Γκάαλ. Την
  Πέμπτηντό πολοκροτον Εργον: ιΝαυ
  τική Άντσρσίο».
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον ή ·*,α
  δημιουργΐα τοθ Κόνρστ Φάϊτ «κομ
  "Εξπρές». Την Πέμπτην ό κολοσ
  σός «ΤΣΑΡΙΝΛ» μέ την Μάρλεν
  Μτήτριχ.
  ΠΑΛΛΑΣ,— Σήμερον Τό αύτοτε
  λές Εργον «Ό τυχοδιώκτης» καΐ
  τοθ έπεισοδιακοθ «Κόλασις τής
  Ζούγκλσςη τώ έπεισόδια 4ον, 5ον.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή Βιαβολοουγγαρέζα:
  ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ
  ΓΚΑΑΛ ί
  Στην μεγαλη της ΰημΐ6υρνί«
  ΙΙΔΡΒΕΝΟΣ
  Μιά πεντάαορίφη
  εΐςένατόπον μοστηρίοο
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ_ΖΩΗΣ
  Τβϋ Κϊ~ΕΚ. ΗΑΟΟΔΚΟ
  ΚΟΙΠΩΜΙΚγ
  Ι*Εν« πολΰχροτον
  Ιστορικόν Εργον.
  31ον
  Πρώΐη φο(ά Ιδλιπαν άνθρώ-
  νά δγάζοκν χαπνοΰς άπδ τδ
  στόμα τοη χαί μ"άς πί|ρχν για μά
  γους. Τα τουφίχια μας δέν τού:
  είχαν τρομάξη, άλλά 4 χαπνίς που
  Ιβ/αινε άπό ιό στόμα μ»ς τβα;
  ϊκανε τρομακτιχή ίντύπωσι. Τί
  φιιτόν τοθ χαπνοθ κφΰκο σέ δλη
  την πιριοχή άλλαι ήταν άγνω^τος
  ή ΧΡήα·ί τοιί· Τό ίχρηαΐμοποιοθ-
  03ν μόνον ώς φάρμακον,
  ΈΛέ τον ίίτ,γί
  1»οις καί φθάααμε^ν μιά πηγί) μ έ
  χαθαρ* νιοά διΐ^Βπλυθήχαμι μέ
  δη »μας την ανεΜΗ Οϋαιάνα Π3ύ
  ήταν ήϊη «ν«£μΐ|2ΐς- ού^υγος χοθ
  Λεό καί μιρι«ές άλλες Ι3ιιξ*ν δι·
  αθίσε-ς νά μδ; ακολουθήσαν ατό
  λουτρδ, άλλά κατόπιν τής Εηλώαΐ
  ώς μας 8τι ϊέν θα πτ)γαίναι_ΒΜ£0
  λουτρϊ άν μβς άχολουΓ
  ρητήθηααν.
  "Οΐ»ν γιιρΐααικ
  ΤΕΤΑΡΤ
  "Εν« θαυμ
  κσιρο Ζουρνά
  ΤΗΝ
  ΐΈνας Εο
  β
  οί συ
  συναντ
  ποι ώς έ
  διοι,ιτάν
  μένως δ
  λανσαρισ
  όν λ. χ
  νού βτι έκει
  ΐοΦανές
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  .,ΑΘΛΙΟΓ
  «Καζινό ντέ παρΐ»
  «Άννα Καρένιν»
  Σημ Καθ'
  είς τας 6 μ. μ.
  ματινή.
  εκάστην
  «πβγευ-
  ΠΡΟΣΚΛΗΧΙΣ
  (Ις συναγωνισμβν ένοικκχ
  σΐνς
  Οί έκτελεστσΐ τής διοθήχης
  τοθ αποβιώσαντος Γ. Ε. Χα>
  τζηστυλισνόκη ττροκηρύσοου
  σι συναγωνισμόν δι* ένσφραγΙ
  στων προσφορών διά την μο
  νοετή' ενοικίασιν μιβς οικίας
  (σογεΐου κεψένης έντοθθα καΐ
  ιισρα τό Μποϋοσάκειον Σχο¬
  λείον.
  Ή βημοπρασΐα διεξαχθήσε¬
  ται την 28ην Φ«βρουαρίου έ.
  £.ημέραν τής εβδομάδος Κο
  ριακήν καΐ ώραν 10—12 π. μ.
  ενώπιον τοθ συμ)γράφου Ή
  ρακλείου Κω )ΐΙνου Ζαχαριά
  δου γ) τεθ νομΐμου τούτου 6
  ναπληρωτοθ καΐ έν ώ ' χαθ
  θα καί κατα την οδόν Χ4νδσ
  κος κειμένω δημοσ.'φ γοα
  φεΐφ τού- ΟΙ δροι ενοικιάσεως
  ευρίσκονται κατατεθειμένοι
  παρα ιω άνω Συμ)νράφω ίί
  (έ σχετικοΐ Φάχελλοι προσφο
  ρων εΤναι δεκτο! άκό σήμε
  ρον παρα τούτω.
  Έν Ηρακλειω τή 8 Φε
  βουορΐου 1937.
  ΟΙ ΈχΗλεοτ«1
  παρ
  αδτους
  νά ^
  χαΐ
  κινήσ
  τϊλο
  ·θί
  Ις νά προ
  πιαναντα'
  ρι ή
  Ια μέ τό άλλο
  ιυς ποΰ δπήρ-
  ι». Χ
  XI
  πό τα
  μιά λι
  'ο τάς δ
  τοΕχαυς τοθ σπηλαίου,
  'ο,δος χατέληγι σέ Ινα μιχρο
  τριών τιτραγωνιχβν μί
  δα&ίυν εΓχε σχαλισθζ μίοα
  βράχο. Μίσα οΐό δωμάτιο δ-
  ή»χε Ε>ας πέτρινος μπάγχος π ΰ
  Βλο τα μί)χος τοθ Βωματίου
  σιν τίς *ουΐίτρς οτΐς χαμηΕνΐς τβν
  πλβίων. Ξχπλώθηχα επάνω στήν
  πέτρα άφοϋ Ιΐτρωσα προηγουμέ¬
  νως τίς χουδίρτες μου. Άλλά αί
  λίγο ϊίχθηχα την ιπΕοχιψι τοθ
  Τζών 6 όκεΐΐς μοθ είπε Βτι τδ
  κρε66άτι τού μοιάζιι σάν τραπέζι
  νικ?οτομειΌυ χαί Βτι δέν μποροθαΐ
  νά χοίμηθ$ μόνος. Τόν ποοσεχάλε
  σα λοιπδν νά κοιμηθή στο δωμά¬
  τιον μου διότι χαί ε^ώ αΐσθανόμουν
  την ανάγκην τί]ς αυντροφιβς. Έ-
  χοιμηθήχαμΐ πολύ άΌχημα χά Ι τό
  προίΐ μβ; έξύπνησε Ινα εΠος οαλ·
  πίσματος τό δτΐχΐίν Ιχαμι !ν»ς
  ίθαγενής.
  Έοτ)κωθή<αμ» χαί {ιτήγαμ* σχήν ητ)γή νά πλυθοθμΐ %α πρίς μέγα λη μ«ς χαρά βρήχαμι τ ο πρίγΐυ Ι>α Ιΐοιμο δταν γυρίααμε στο απή
  λαιο. Μόλΐζ ίφάγαμ», μιά άπο τίς
  γυναΐχις,' ιδ:« πο>υ νέαο5:επολ6
  ώραΕοΊ ίπίοχώ^ησε θαρραλια
  πρίς τόν Τζώ' χα( τόν ίφίλησε.
  Μολονότι ιό πρδ/μα μποροθοινά
  αο·ίά(.·ς κάθΐ Εύρωπβϊί, άν δχι ώ;
  άνήθιχο, άλλά τ&5λάχιοτον ώς
  π^ίζΐζ χαχοθ γούοτου όμολογώ
  δτι μέ δυοχολΕα ουνιχράτηο» τα
  γέλΐα μου μέ την Ικφρασι κου πτ]
  ρι τδ άξιεσίδααιο προΌωπο τοθ
  Τζών. Ήταν αηΐίαομένος χβί φο-
  βιαμίνος τού'οχρόνως γιαιί χαί ού
  τος, ϊίΐιος χαί Ι.ώ, ένιπνέετο άπδ
  αΐσθημα μισογυνισμεθ.
  (συνεχΐζεται)
  Τό λανσάρισμα έ-
  ύπάρχει καί μάλιστα
  οπον άρκετά πρωτότυ-
  'Θεσε τα πράγματα καί
  αρχικώς αφορμήν
  5ω τα έπαρχισκά
  Όπως απέδειξεν
  ύτιάρχουν κυρίες
  έμφανίζονται ϋστερα
  τημα μικράς ή μεγά-
  οέ καινοοργια φόο
  ' έ τουαλέττα πού
  ιρετικως τάς.,., άρε
  νέας εμφανίσεως, είτε μέ
  Εκφρασιν είς τό σύνολον νέου 6·
  λως διόλοΛ τρόπου ζωής. Κάτι
  συνίβη έν τώ μεταξύ καί ή λανσα
  ριζομένη κυρία Φαίνεται βτι έπή
  ρε τίποτε μεγά]*%ς όεΐεοφάσεις. "Ε-
  τσι Θεαται στό κοσρΙη<ό κέντρον λιγώτερον σοβαρά ή μάλλον... αιδική^ϋεαΐ «κοριτσίστικηα. Τό μά>
  τι γλα^^λ πρός δλαί: τος διευ·
  1^1 ζωή έρευνάται^ΐέ πε·
  οισσιΛοθν ενδιαφέρον. ΚαΡοΙ αν·
  δρες βσης... Νέοι καί γέροι Εχουν
  κάτι ν^τής ποθν—κάτι νά προ-
  σθέσουνΐ ή νά άφαιρέσουν άπό τό
  καινούργιο πλοίσιον ή τό καινούρ·
  γιο περιεχόμενον τοθ ψυχικοθ κό·
  σμου τής κυρίσς. Ύπάρχει λοιπίν
  λσνσάρισμα έδώ υποκειμενικάς
  καί φντικεψενικως! Καί εί συμπο
  λΓται—πρό πάντων οί κοσμικοΐ—Θά
  συμφωνήσουν ύποθέτω ότι ήξιζε
  τόν κόπον νά άναφερθη διά τα.,.,
  περαιτέρω. -
  Ό Άλλος
  ι μόνον είς τάς '£θή·
  ,λά καί είς την "Α-
  οί «Λστέρες»
  τό διάβολό τους.
  ς Τ(ϋοθ. δ νέοί Ρί
  ΐνος. είς τόν χορόν
  ροεδριχόν
  υπεβλήθη
  φιλήμκ
  αΕ κυρίαι χαί
  χν ίμπρός τού
  ,ήν χαί χάθε ι»(α τόν
  απίθετι ήχηρόν
  τοθ πρεσύπου τού.
  ιλής καλλϋέχνης ίχλήθη
  ά ίχφιονήση αύντομον 16
  ίιτίτηδες οτηθέν 64
  ιν. Άλλά τ4 πρΐ3αωπ4ν τού ήτ
  τόσο γΐμά;ο χοχχινάδια ωιτι άφοθ
  μεταχειρΐΌθη τό μαντΐ)λι τού,
  Ιδανεΐσθτ] τό μ!κν*ί)λι ενός γΐ
  ρουοιαστοθ διά νά αχοιιπισθς. "Ο
  ταν Ιτΐλΐ!»σεν δ χορδς χαί χατί)λ
  θε τοθ μιγάρου, ίττολιορκίθη ά«4
  χυρΐας καί δΐαποινίδα;, αί δποΐαι
  δλίγον Ιλι ψι νά τόν ξεμαλλιά
  αουν χαί τβθ αφαιρέαοιιν τα ροθ·
  χά είς την μανίαν των νά πάρουν
  Ινα ίνθύμιον άπ' αύιίν.
  —Γαμήλια... δάνεια είς
  την Γερμανίαν.
  Έπίσημος γιρμανιχή στατισϊΐ
  χή άναςρΐριι Βτι άπδ τδν Αυ^ου
  στον 1933 μέχρι τί)ς 30 Ίχνουα
  ρΐου 1937 ουνήφθησαν 700 χιλιά¬
  δας γαμηλΐων δανΐΐων, Τ'Τ δποΐ*
  άν^λθον είς ποαδν 420 έκατομμυ
  ρίων μάρχων. 'Υτ,ολογίζεται Βτι
  τουλάχιστον 500 χιλιάδας γάμων
  ΐΐν θά εγίνοντο άνευ των δα
  νιΕων τούτων, 500 δέ χιλιαδεζ
  παιδιδν Ιγεννήθησΐν άπδ ζεύγη
  πιυ ίνυμφεύθησαν χάρις είς τα
  δάνιια ταυτα
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τό ΚαφενεΤον
  Κνωσός, Πληροφορίαι παρά τφ κ.
  Ί. Ζεη Ξενοδοχείον Κνωοός καί
  Παλλάβ.
  'Ενοιχιάζεται μεγάλη άποθήκη
  παρά τάς Κάτω Φυλακάς. Πληρο
  φορίαι παρ' ημίν.
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα υφασματα.
  Νίοι μοδΐρνοι χρ»μα·
  τιομ·(.
  Αί τιμαί μ«ς εϊνί αί
  καλύτεραι.
  Α ΒΕ ΔΙ ΣΙΑ Ν
  Μην»
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΠΕΤΡΕΑΑΙΟΚΙΜΗΤΟΜ ΑΙΟ
  "ΑΙΡΟΟΟΛΙΣ,,
  ΆναχΜρΐΤ ίΐ Ήρακλεί
  •υ έκίοτπν ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  βρ«δυ κατ' εύβεΐαν ΠΕΙ
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ κΡηΙ Ρέ¬
  θυμνον, Χανιά, Πειραια,
  Σϋρον, Πβρον, Ν«{βν.
  ΑΙΝΑΡΑΑΚΗ
  ΛΑ'ΓΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ *&
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ύποκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής "Ελλά¬
  δος καί τού Έξωτερικοϋ.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  καί επί προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  "Εκτέλεσις πάσης φύσε»; τίβπεζιχής έρ
  γασΐας υπό συμφέροντας ορους.
  ΚΩΝΣΤ. Ε ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΓ-ΪΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΧ
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡ&Ν—ΗΠΑΤΟΣ
  ΗΒΙοικΒς έκπαιίβυΒεΙς έν Μονάχω χαί Βερολίνω Τ.
  Α55Ϊ5ΐεηΙ των χκθηνπτ&ν νοπ ΒβΓ$ηΐ3ηη καί δεΐιΐΐΐβη-
  ϋβΐαι.
  Δειχεται τούς «άσχοντσς «κ τβν νοσημάτΜν
  τοθ ΠεατικοΟ Συστήματος είς τδ Ιατρείον τού.
  ΠλατεΤα Τριών Καμάρων (ΟΙκία ΊατροΟ κ. Χι
  λιδόνη) 9—12 «μ. ιε^ 4-τ6 μ. μ. 'Αρ. Τηλ.7—92
  ιμοιρδ
  4
  Τό μόνον έν Αθήναις
  ΚΡΗΤΙΚΟΝ
  Οίκογενειακόν Ξενοδοχείον
  'ΑΛΒΙΩΝ,
  Όύ&ί "ΐΜνος 10—ηλησιέστατο» Όμ«ν«(ο»ς
  ΤηλέφΜνον 23-302
  Τελείως άναχαινιαθέν, διαθέτει δωμάτια εύήλια,
  εύάερα κα· καλδς έπιπλωμένα. Καθαριοτητα α-
  μεμπτβν καί υπηρεσίαν πρβθυμοτάτην. Αίθουσαν
  βναμονϋς.
  ΑΙ σ»με;*ρε>Τ6ΒΒ·ΐ τιμαί
  Τό ξενβδοχεΐβν «ΑΛΒΙΩΝ» διβνΒύνΐι βύτβ-
  ηρβοώπως β νεβς Ιδιοκτήτης τβ» ουμπολίτης μα«
  χ. «3ΑΝ. ΕΥΔΙΑΝΑΚΗΪ. Η *
  ΖΑΠΑΝΤΙ
  ΔΥΟ ΑΑΕΑΦΟΙ
  ΔΤΟ ΠΟΛΕΜΟΙ
  Το6 ΠροοΒέρ Μεριμ*.
  89ον
  —ΤΙ χρΤμα! Ιλεγε οιγά άτινα-
  ζοντας μιά δεαποινΐς τί]; δααίλισ
  αίς, τί χρΐμα νά Ιχευν οί £νδρις
  τδαβ γελοΐες ί!ιοτροπ(ις!
  Ό Μερζύ δπερααπΕζανταν τδν
  τού δσο μπορκθη χαλύτιρα.
  Τα ιίρωνΐχά αιιγχαρϊίτήρια Ι«ΐ
  οάν βροχή επάνω τοιι χαί τ'
  τού ήι»ν χωμιχέτατα, βίαν
  ξφ δ βασιληβς φίνηχε στήν
  ά<ρη τ*ί( ατοδς χι9 Ικανε νά π«6· οουν στή στιγμή τα γίλοια χαί οΕ ίσιειάτητες. Ό χαθίνας Ιοπΐυσε νά πάρη θέση ατό πέρασμά τού χι9 ή σι«πή διαδέχθηχε τδν θό- ρυβο. Ό 6ασιλτ)ας συνώδιυΐ τδν Ναύ αρχο μέ τδν δκοΐα εΐχε ουνομιλή α»ι πολλτ] &?<χ σιδ γρ&φεΐί τού. Άχουμποθαι μέ οίκιιίτητα τό χί ρι στόν ώμο τοθ ΚολινΟ, τοθ δποΕ ου ή αταχτιά γινΐιάδα χαί ή μαύ ρη φοριοιά, Ιχαναν άντίθεση μέ τή νιανιχή δψη τοθ Καράλοο κα! υέ τα χιντημένα φ^ρίματά χον "Όΐοεϊ τεΰς Ιδλεπε χανΐνας θά Ι λΐγΐ π6ζ δ νίος βααιλη&ί, μέ απα νια γΐά τδ θρδνο εύ^ιιχριοΐα, είχε ϊιαλίξιι γιά ε&νοούμενό τού τόν πιό ένάριτο χαί τόν πιό σοφό άπδ τού; δπηχόου; κι. Την ώ?α ποθ πιρνοϋοαν τή στοα χι' δλα τα βλέμματα ήταν προση λωμένα επάνω των, & Μερζυ ά<ου αι στ9 αύτΕ τού τή φοβνή τής χό μησσΐς Πίύ μουρμούριζι πολΰ οιγά: —Χωρίς μνηαιχαχΕαΙ Όρίστι, χυτταξετέ τα δμο,ς δταν 6γϊ)χε Ιξ» Την 15ια οΐιγμή χάτι Ιιχιοε μέοα ατό χαπίλλο τού, ποΰ χρα τοθσι στο χίρι. Ήταν Ινα 6ου>ω
  μίνο χαρτΐ που ιΐγΐ μίσ» χάτι
  οχληρδ πρά/μα. Τδ Ιβΐλε μίσΐ
  στή τοίπτ) τού. χι' Ι*» τίταρτο
  ιής ώ?ίχς άργίτερα, μίλις 6γί)κ·
  ίξοο άπδ τδ Λοθβρο, τό ά'-οις'ε
  χαί βρί]χΐ ίνα μιχρό χλειϊί μ' αΰ
  τ! τα λίγιο: «Αυτδ τό χλειίί ά
  νοΕγκ την πόρτα τοθ χήπου μ^υ
  Τή νύκτα ατ!ς !έκα χπ^ψΐ. Σά
  άγατ*. Δέ ν θά φορώ πιά μάσχα
  χαί θά δή» τ*λος πίντων την δό
  να Μαρία χαί την
  «"Αρτΐ|ΐη>.
  Ό δϊσιληόί; σϋνώϊιυσε τόν Ν
  αρχο ώ; την άχρη τής στοα*;,
  (συνεχ(ζεται)
  ΓΑΜΟΙ.—Την παρελθούσαν Κυ·
  ριακήν έν Καστελλίω Πεδιάδος
  καί έν μέσω συγγενων καί φίλων
  ετελέσθησαν οί γόμοι τοθ φίλου
  κ. 'ΕλευΘ. Φραγκιαδάκη έγκατε-
  στημένου είς ΤαναναρΙβαν Άφρι-
  κης, μετά τής εύηγμένης 8'Μ^Λι
  λίκας Γ. Δαλάκη. Τούς νυμΜΒφς
  στεφάνους άντήλαξεν ή κ Λΐ^ΒιτΙ.
  να Λεων. Παναγιωτάκη. Ευχόμε·
  Θα νά ζήσουν. Β. Β, _!
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Τώρα δπότε
  Εγινε τελείως καλά τό έπταετες ά-
  γοράκι μας, ό Μανώλης. ϋστεοα
  άπό την Εγκαιρον καί επιτύχη" έγ·
  χεΐρησιν πού υπέστη διά περισφιγ-
  μένην κήλην, αΐσθάνομαι την επι
  τακτικήν υποχρέωσιν νά εύχαριστή
  σω καί δΛαοσ'α τόν διακεκριμένον
  '"}ς πόλεώς μας κ. Άν
  ν είς την έπιστημονι
  καί Εγκαιρον έπέμ.
  υ μετά τόν θεόν
  ' τοθ παιδιοθ μου.
  ιμω νά έξάρω την
  .^ν»»——- ™. -ήν περιποιητικότη
  τα βλου τοθ προσωπικοθ τής κλι
  νίκης Μοράκη, καθώς <αΙ την κρο τοθσαν έν αύτη απόλυτον τάξιν καί καθαριότητα καί νά προσθέσω δτι τό ΐδρυμα τουτο μεγάλας ύπη ρεσΐας προσφέρει είς την κοινωνίαν μας καί πολλαπλώς έξυπηρετεϊ τοΰς καταφεόγοντας είς αθτό ώ- στε νά άποβαίνει ευεργετικόν καί φΐλάνθρωπον. Λ Ό ευχαριστών Ηλίας Έ. Λικλννβτ( *** Γύρω στήν πόλι μας. ΣΗΜΕΡΟΝ ΡΟΗ ΕΞΠΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΝΡΑΤ ΦΑΪΤ "Εν« δράμ« γβμάτο άπβ μίσος καί έκοίκησι, γβμάτο άπό άγωνιώδεις περιπέτβιβς. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ Ό μεγαλβιώδης Ρωσσικές κολβσσός ποθ βά κ«τ«κλ(Ί{η: Μέ τίιν ΜΑΡΛΕΝ ΝΤΗΤΡΙΧ ΠΡΟΣΒΧΩΖ: ΑΙΓΕΑΟΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ΦΙΛΙΣΕ Μ Ε ΕΝΤΥ Είς την ΔημαρχΙαν άνηρτήθη ό κατάλογος των όνομάτων τβ>ν πό
  λιτων έκ των οποίων Θά κληρώνων
  ται οί Ενορκοι κατά τό 6τος 1937.
  Όΰτοι άνέρχονται είς 400.
  —Είς τό α' αστυνομικόν τμήΊια
  *ατηγγέλθη δτι δγνωστος έβλεψεν
  ίνα καναρίνι έκ τής οίκίας μιάς
  κυρΐβς.
  —Διά την ανεύρεσιν τού ή έν
  λόγω κυρΐα είνε διατεβειμενη νά
  πληρώση γενναίως...
  —Καί έπειδή ό λόγος για που
  ^ΐ άξίζει νά Λναφερθό ενταύθα
  ή ουμπάθεια μί την οποίαν περι-
  βάλλει τα τέσσαρα «παπαγαλά
  κια» τοθ ΔημοτικοΟ κήπου ό
  παιδόκοσμος.
  — Γενικώτερα δμως καί οί Αργό
  οχολοι τοΰ Δημοτικοΰ κήπου δέν
  διερχονται πρό αυτών άδιάφοροι.
  —Ή μικρά δεξαμενή ή όιΐοΕα κα
  τεσκευάσθη ώπό μηνών είς τόν Ιδι
  όν κήπον πρέπει νά εκκενωθή
  άπό τό υπάρχον άκάθσρτον νερό.
  —"Αλλως, δχι μόνον ουδεμίαν κα
  λαισθητικήν Ιδέαν έξυπηρετεϊ άλ
  λά καί άποβαίνει έπιζημΐα διά την
  υγείαν των μικρων παιδιών τα ό
  ποία την περιερχάζονται.
  —Ή ήμέρα τοθ πρασίνου έωρτά
  σθη προχθές καί είς ΧρυσοπηΗΒΐν.
  —ΟΙ μαθηταί τοθ ΔημοτικοΟ
  Σχολε'ου μετά τίνων έργατων τοθ
  Δήμου εφύτευσαν περΐ τα 501 δεν
  δρύλλια, ανέλαβον δέ συγχρόνως
  την υποχρέωσιν νά ύποβοηθήοουν
  την ανάπτυξιν των διά καθημερι
  νών περιποιήσεων.
  —Ή δενδροφύτευσις έπεξετάθη
  καί είς τόν ρόακα τόν διερχόμε
  νόν πλησίον τοθ προαστείου δι* Ι
  ξυγΐανσίν τού.
  —ΟΙ κάτοικοι έκφράζουν την Ικα
  νοποΐησ.ν των διά την προθυμίαν
  σχετικώς τού κ. Δημάοχου άλλά
  καί την δρασιν τοθ σχολεΐου των.
  —"Αρχισεν ή σχετική κίνησις με
  ταξύ των αρμοδίων υπηρεσίαν
  διά την συλλογήν έκθεμάτων έκ
  τοθ νομοθ πρός αποστολήν > Ις
  την Διεθνί) Έκθεσιν θεσσαλονί
  κης.
  —Κατ' αύτάς Θά άνσγγελθβ ή
  συνεδρΐασις τής οίκείας 'Επιτρο
  πής καθ" ήν Θά συζητηθςθν αί
  λεπτομέρειαι τής καλλιτέρας έμ
  φανίσεως των προΐόντων μας είς
  την "Εκθεσιν.
  —Αμφότεροι οί κινηματογρά
  φοι τής πόλεώς μας συνεκέντρω
  σαν χθές αρκετόν κόσμον.
  —Τόσον δέ ή προβολή τής ται
  νίσς «Ρόμ 'ΕξπρέΓ» μέ Λστυνομι
  κόν περιεχόμενον τό οποίον έρμη
  νεύει ό μέγας τραγωδός Κόνρατ
  Φάϊτ δσον καΐ «Ή Παρθένος Μη
  τέρα» μέ τούς άσσους τοθ κινημα
  τογσάφου Φραντζέσκα Γκάαλ καί
  "Οττο Βάλμπουργοκ καΐηυχαρίστη
  σαν τούς Θεατάς.
  λ Ρ·π«ρτ·ρ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοθνται πάντα τα μέλη ' τοθ
  ΜουσικοΟ Συλλόγου Η'Λπόλλων»
  είς Γενικήν Συνέλευσιν την προσε
  χή Κυριακήν 14ην ΦεβρουαρΙου
  1937 έν τω καταστήματι τοθ Ώ
  δείου Ηρακλείου ώοαν 2 μ, μ, ίνα
  άκοόσωσι την λογοδοσίαν των Δι
  οικούντων τόν Σύλλογον, «αί προ
  βθσι , συνάμα . είς την εκλογήν
  των έξερχομένων μελών τοθ Διοι
  κητικοθ Συμβουλίου.
  'Ε" Ηρακλείω τβ 8 ΦεβρουαρΙου
  Ό Πρόεδρος
  Ν. Γ. Βογιατζ&χης
  Ό Γεν. Γραμματεύς
  Ε. Κ.
  'Η έπιβτήμ4)ν μ«ία (τοδ
  ροιιΐυτηρίου της Κάς "Ελέ¬
  νης Βενιζέλου) Δν1{
  (ΑΤΙΝΑ Ν. ΙΟΥΛΕΙΤΑΚΙ
  δέχιται τας επιτόκους καΐ
  πασχούσας έκ νοσημάτΜν τής
  μάτρβς μ«1 πβραμητρΐβιν έν
  τή βΐκΐθί της έδβς Λ,αοηθιβν,
  Βαλιδέ—Τζαμί.
  τΟραι έπισχίψΐων 9-12
  3-7.
  ΤΗ_1
  ίμΡκ' έν ώ
  :
  ρ
  τώ χαρ
  «Ο Μεντόν πρί
  βολον τής κομή
  άνθρώπων, οί δ
  ώ μιβ £
  βαν
  στίς
  Γ2
  άκόμι
  τι ιηί· .,
  ΚαΙ, δταν Αΐ>
  νόΐιρα Α α"
  ήόνΐ«6ρνοτεΟ
  ρΐσ_-Άντουαν*
  σισΐΐς τίίψβις
  νυκτερινάς δια»
  «βιρός ήιαν ύπι
  κς φ,εγγαρόλοι
  ροΐβόν Ζουάν
  -ό κόμης ντ' 7
  ϊ,αφΐ, 6 Λβζι
  ρετικώτατοι σι
  υαιγνιδιών μέσ
  καί τούς θάμνο
  ώχνό σκοτάδι έξ
  φνικά γέλισ, ά«
  νβγμοΐ, κρυφά ι
  κρά ξΐβονητά, ϊ
  ροι έωνηγοθσαν
  ρ6Ί6ις μέ άστΐ(
  -Τόθίαμα ι
  ρο χαί άκό τίς ν
  λαρίΐς, ίλβγενέν
  6 π' 'Αρτουά,
  »ος τής Μαρία
  Λτας.
  Οί ή,λικιωμένε
  % αύλης Βέν ^
  νβσυγκρατήσου
  «τησΙ τους:
  ΕΘΝΙί
  Ή
  ν
  ιβχτ(
  Νο χ< >ίηβ Νο ι
  ηΡ«χτ·ρ
  Ά
  ΝΒ1Α/
  δ β
  ΕΜ
  Άρ
  ν<
  Α Η Ο ΡΘ Ω Σ Ι Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ©ΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  38ον
  ΤΙ ζωή έσκόπευεν ή Μα·
  ρΐα—Άντουανέττα νύι όρνα-
  νώσυ στό Τριανόν, τό έβεΐξαν
  χά πρΛτα ξεστιάσματά της
  τό καλοκαΐρι ποο επηκολού¬
  θησε τόν θάνατο τοθ Λουδο¬
  βίκου 15 ου. Στόν ττύργο τοθ
  Σουαζύ, δπου κατέφυγον οί
  ούο νεαροΐ βασιλείς καΐ ή,αύ
  λή ωστιου νά άπολυμανθή τό
  καλάτι των Ββρσαλλι©ν, ό
  Λουίοβΐκος 16ος επείσθη να
  έμβολΐασθή κατά τής εύλογι-
  ας. Κ* ένφ τόν έβασθνιζεν 6
  κυρετός καΐ τόν έφόβιζεν £να
  σπυράχι πού εΤχε βγάλη στή
  μθτη, ή Μαρία— Άντουανέτ¬
  τα, έπειδή έλαχτσροθσε νσ
  βλέπη την ανατολή τοθ ηλίου,
  ετίθετο έχΐ κεφαλής πρόσχα-
  ρων έκδρομέων ο[ οποίαι 6·
  φευγαν τα χαράμματα κ' ί-
  σκαρφάλωναν στα^ Λύψώματα
  τοθ Μεντόν πρός μέγα οκάν
  δαλον τής κομήσσης ν^έ Νο·
  άΐγ καΐ δλων των έναρέτων
  άνθρώπων, οί όκοΐοι διεκήρυσ
  σαν ττώς μιά βασΐλισσα επρε·
  πβ στΐς έννηα τό πραΐ να
  βρΐσκεται άκόμη στό κρεββά-
  τι της.
  ΚαΙ, δταν λίγας ημέρας άρ-
  γότερα ή σύλή μετεφέρθη
  στόν ττύργο τεθ Μαρλό, ή Μα
  ρΐα—Άντουανέττα προσέθε¬
  σε στίς τέρψεις τί)ς αύγής τίς
  νυκτερινές διασκεδάσεις. Ό
  καιρός ήταν ύπέροχος, οί νύχ
  τες φεγγαρόλουστεΓ, οί νεσ-
  ροί δόν Ζουάν τοθ παλατιοθ
  —6 κόμης ντ' Άρτουά, ό Μκε
  ζανβάλ, ό Λωζέτ— ήσαν έφευ
  ρετικώτατοι στήν όργάνωσι
  παιγνιδιών μέσα στά άΧση
  καΐ τούς θάμνους. Μέσα στό
  όχνό σκοτάδι έξεσποθσαν ξα·
  φνικά γέλια, άκοοονταν στε-
  ναγμοΐ, κρυφά φιλήματσ, μι¬
  κρά ξίφωνητά, λυγεροΐ σάτυ-
  ροι έκυνηγοθσαν γελαστές νε·
  ράΐ&ες μέ άσπρα πέπλα.
  —Τό θέαμα είναι ώραιότε-
  ρο χσί άτιό τίς γαΐδουροκαβαλ
  λαρΐες, ελεγενένθουσιασμένος
  ό ντ' Άρτουά, ό άνδράδελ-
  ψος τής Μαρίας — Άντουα-
  νέττας.
  Οί ήλικιωμένες δμως κυρΐες
  τής σύλής δέν μτιόρεσαν πια
  να συγκρατήσουν την άγανά
  κτησί τους:
  —ΚαΙ τί θά έλεγεν ό κό
  σμος, μεγαλειοτάτη, άν με(
  νετε Ιγγυος; της βΤτιε μιά μέ
  ρα ή κόμησσα ντέ Μαρσάν,
  ή γκουβερνάντα των βασιλο-
  παίδων τής Γαλλίας·. δταν εί
  ββ ττώς ή βασΐλισσα δέν έΊιαιρ
  νβν Λτιό συμβουλάς.
  — Θ* έλεγεν, άπλούστατα
  κ ώ; σέ έννέα μήνες θά γεν
  νήσω, την άπεστόμωσε μ έ
  θριαμβευτική έλευθεροστομΐα
  ή Μαρία—Άντουανέττα.

  Άλλά. μέ τό φθινόπωρο έ
  τελείωσαν τα τολμηρά εΐβύλ·
  λια. Ή αύλή έγύρισε στΐς
  Βερσαλλίβς καΙ ήταν ήμέρες
  πού ή άνΐσ, ό έκνευρισμός,
  ή μελαγχολΐα έΌφιγγαν την
  καρδια τής Μαρίας—Άντουα-
  νέττας- Πάλι μόνη μέσα στό
  παγερό παλάτι. Ή μόνη φιλή,
  ή τρυφερή, ή άφωσιωμένη ντέ
  Λαμπάλ, ήταν χι' αυτή μα
  κρυά. Τό καθήκον τής έπέ
  βσλλε νά συνοδΕύση τόν δοθ
  κα ντέ Παντ έβρ, τόν πεθερό
  της, στή Βρετάνη δπου τόν
  εΐχε στεΐλη 6 βασιληάς γιά
  νά κατευνάση μέ τό κθρός
  τού την λαϊκήν ίξαψι πού εΤ
  χε ξεσπάση σέ ταραχές. Ό
  ξαφνΐκός χωρισμός των δύο
  γυναικών εΐχε γίνη μέ δάκρυα
  «αί δρκους. Έπειτα ή Μαρία
  —•Αντουανέττα έμισοξέχασεν
  έν ώ ή άλλη έ«εΐ κάτω έπερΙ
  μενε μ έ άγωνΐα τα γράμμα-
  τα κου θά άνενέωναν τούτ
  δρκσυς καΐ τα θερμά λόγιο,
  τό γράμμα πού θά την έκα-
  λοθσε νά γυρΐσπ κοντά της.
  Όχι γιαιΐ ένοσταλγοθσε την
  έπιφανειακή λαμπρότητα τής
  αϋλικής ζωής. Ή έπΙ&ειξις
  ^έν τής αρεσε ποτέ καΙ ό φό-
  βος μήπως χάση τή μοναδι
  κή της φιλΐα, την έκανε νά
  θέλη νσ τήν κρατήση δσο
  μποροθσε πιό κρυφή....
  Πόσο θλιβερή ήταν ή ζωή
  της μέσα στήν βαρειάν άτμο
  σφαΐρα τήςΒρεχτάνη ! Καί μέ
  πάσα δάκρυα εβρεξε τό προ
  το, τό δεύτερο, τό τρΐτο γράμ
  μα άπό τα χέρια έκεΐνης, ή
  όποΐα τής έμιλοθσε γιά τό
  κρύο τιαλάτι πού τής έφαινό
  ταν άΒΕΐο άφοθ ίλεινεν αυτή.
  (συνεχΕζεται)
  ΕΟΙΙ1Ι ΤΡΑΠΕΖΑ π» ΕΑΑΛΔΒΣ
  ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΟ 1841
  Ή άρχαιοτέρα καί μεγαλυτέρα των
  Ελληνικόν Τραπεζών.
  Κεφαλαια Μετβχικά χά Ι άκοθεμ«τ«ν Δρχ. 1205.000.000
  Εαταβέοεις » 10 Οθς.ΟΟΟ,ΟΟΟ
  ΎπβΜαταστήματα είς όλην την Έλλαδα.
  ΎποΜατάστημαι έν Άλε,ανδρβία: Καβ 8ΐα_-
  ϋοηΐ Νο 17 ·
  Ύποχατάοτημα έν Καιρώ: Κηβ Βΐη&ά οί
  ϋίηβ Νο Ι7·
  Πρακτορείον έν Ζαγαζίχ: Κηε Τβνν-ίΐΐΐΐ.
  Ανταποκριταί είς όλας τας χώρας τ·& εξωτε¬
  ρικόν.
  Εκτελεί πάσης φύσεως τραπεζιτικάς
  εργασίας είς τό εσωτερικόν καί τό ^ ε¬
  ξωτερικόν.
  Δέχεται καταβέσεις είς πρώτην ζήτησιν, ταμι-
  »»τηρίβ» καί επί προθεσμία, μέ λίαν εύνοΐκά Ι-
  πιτβκια.
  51
  Ίδρυθίϊσα υπό τής Έθνικη, Τραπέζης της
  •Ελλάδος συμφώνως μ£ τβύς νέμβυς της Πολιτίί·
  «ς τής Νίας Υόρκης, ηρ·ς ί,νπηρέτηοιν των έν
  ΆμερΐΜ-3 'Κλλήνων.
  Κεφάλαια όλοσχερώς
  £ 1 .350.000.
  καταβεβλημένα
  ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΪ-ΠΑβΟΛβΓΟΧ
  Άριατβδχος Έβνιχοδ ΠανεηιοηιμΙββ 'Αβπ-
  ν&ν μ«1 ΣτρατΐΗΤΐχϋΙ Ί«τριχη$ ΣχολΑΐ,
  Δ<Η*ται καθ* εκάστην είς τό Φαρμακείον Έμμαν. Μαχζανιτάκη (Βαλτέ Τζαμί), άριθμός τηλιφώνου 443. ήουχος άνβι ,ίν 15 εω ου, 2 κ Τα δημοσία έργα καί οί έργολήπται ΓενικαΙ διαιτολογικαί γνώό Ό κάτοικος των βορεΐων χωρδν ίχει ανάγκην νά ανα¬ πτύξη μεγάλην ζωϊχήν θερμό· τητα καί ενέργειαν διά νά άντεπεξέλθη κατά τοθ άτμο σφαιρεκοθ ψύχους, ένώ ή ύ· ψηλή θερμοκρασΐα των τροτιι- κΔν κλιμάτων δέν επιβάλλει είς τόν οργανισμόν μεγάλην θεομογονΐαν. Είς τα εύκραή κλΐματα, 8- πως τα (δικά μας, έν γένει ή δΐαιτα τοθ άνθρώπου είνε καΙ πρέπει νά είνε μνκτή, δηλα- δή νά άποτελήται καί άπό ζω ΐκάς κο( άπό φυτικάς τροφάς. Υφ' οϋς δρους ζώμεν ημείς· οϋτβ την πολυφαγίαν καί χα- τά κόρον σαρκοφαγΐαν των βορείων λαΑν έπιτρέπβται νά μιμούμεθα, ο Οτε την νηστεΐαν καί φυτοφαγΐαν των πολύ μεσημβρινών, διότι είς αμφο¬ τέρας τάς περιπτώσεις θά ύ πεπΐπταμεν είς ύηβΓβολάς ά· συμβ βάστους μέ τάς άπαιτή· σεις τής φύσεως. Ή φύσις προσαρμόζει κάθε οργανισμόν πρός τούς δρους τοθ περιβάλ- λοντος. Καί είνε τόσον άλη· θές τοθτο, ώστε οσάκις άπό ψιοχροθ ή θερμοθ κλΐματος ό άνθρωπος μεταναστεύει είς αντίθετον τοιοθτο, όφείλει βαθμηδόν καΐ κατ' όΧ'γον ν ά αλλάξη καΙ τρόπον ζωής διά νά μή υποστή τάς συνεπεί άς τής άπειθείας τού πρός τόν φυσικόν αυτόν νόμον. περι- λογΙ· συστα 'τροφών >ξ «' τοθτο
  φυσιολόγοι
  μερΐδα συν
  οπάρχβι έξ
  ίγομένη έργάσι-
  μος μερίς, τό ποσόν βηϊχΐδή
  τής τροφής δσον χρβισφΐται
  νά φάγη 6 έργαζόμενος -ερισ
  σότερον άπό τόν ήσυχάζον-
  τα, διότι φυσιχά βταν εργάζε
  ται τό σομα καταναλίσκει πε,
  ρισσοτέραν όργανικήν Ολην»!
  Είς όργανισμού"ς πάλιν πσ$
  Ευρίσκονται είς την ανάπτυ¬
  ξιν των, 6πως τ&ν παιβιών,
  είς την μερΐδα τής συνΐηρήσε
  ως την ανάλογον μέ τό βά-
  ρος τοθ σώματος προστΐθεται
  καΐ ή μερίς άναπτύξεως, δι'
  αύτό καΐ τα παιδία τρώγουν
  αναλόγως περισσότερον παρ'
  όσον άναλογεϊΐΐς την απλήν
  μβρΐδα συντηρήσεως.
  ΕΤνε δυνατόν μάλιστατ ν*
  άναπληοωθοθν οί απώλειαι
  αυταί τοθ σώματος καΐ μ έ
  αποκλειστικώς ζωϊχήν τροφήν
  ή μέ φυτικήν δίαιταν καΐ μό¬
  νην άλλά τότε διά νά εύ¬
  ρωμεν είς τό κρέας τα 280
  γραμμάρια άνθρακος πού μάς
  χρειάζονταΐ επρεπε νά φάγω·
  μέν πάρα πολύ κρέας, τό ο¬
  ποίον δμως έξ άλλου θά περι
  έχη πολύ περΐσσότΕρον τοθ
  οέοντος Αζωτον, μένον ούτως
  αχρηστον.
  (συνεχ(ζεται)
  Πρός τάς ένδιαφερομένκς δργα-
  νώσεις ανεκοινώθη 8τι χατά την
  γενομένην σύσκεψιν των μελαν
  τής Διοικήσεως τοθ Πανελληνίου
  Συνδέσμου Έργοληπτων συνεζητή
  θη ευρύτατα το δύσκολον τής θε
  σεως των μελων κατόπιν τής γε¬
  νομένης αυξήσεως των ήμερομι-
  σθίων των έργατων χαί τής αυ¬
  ξήσεως τής τιμής των δλιχων.
  Κατ' αυτήν απεφασίσθη Επως δ·
  ποβληθή δπίμνημα πρός τον Ε¬
  θνικόν Κυβερνήτην Βπως ληφθοθν
  μέτρα διά ιήν βελτίωσιν τής θέ¬
  σεως των μελων.
  "Ακολούθως δ ^Ιρόεδρος χ. Μόν
  τεσάντος ανέπτυξε την αυμβολήν
  των έργοληπτων πρός την ίημο
  οίαν χαί Ιδιωτικήν ιίχονομΕαν, ά
  νεφέρθη είς τό ατοργιχδν ένδια
  φέρον δκερ επέδειξε ν ή Κυβέρνη
  σις π,ρίς χάς έργαζομίνας τάξεις
  χαΐ^ν^λυσε ζιά μαχρων τάς πολ
  Λαπ^Λ'ςίίνηφεσΕας τής τάξεως ήν
  ,έκπροΛδπεΙ,· Έν τέλει βυνεφώνη
  σε μέ ϊϊνϊ^γΤ'ϊόμένην πρότασιν
  βλτλ' ψπνισματος πρός
  μδδίΛτς'Χτ-^κ. 'Υπουργούς
  ών ^ροχ'ιψίντων έχ των
  Φ^ς 'ζωής ζητημάτων,
  χαΠξεφραΙσε την πεποίθηίν δτι
  ή Κυβέρνησις θά ένδιαφΐρθί'διά
  την ριζιχήν ρύθμισιν την αφορών
  των την τάξιν την έργοληηχην
  ή τουλάχιστον τβν χυριωτέρνν
  έξ αύτην, άνέφερε μιταξύ αυτών
  χ>1 την τροποποίησιν τοθ νδμοϋ
  5367, Γνα χιθς τέρμχ είς^ί
  σκοπόν πολυνομΕαν, την
  έχληροδόχησε τί παρελθόν, ;^,
  τις τιίνιι νά αποβή άβλαβής'μ«
  οτιξ χαί έη' αύτην . την Κρατι
  χην αυμφερίντων.
  Ακολούθως ωμίλησαν διάφοραι
  μέλη ΑΊτνα πριβίθεααν μιταξυ
  των άλλων 5τι ουμφέρει είς τό Δή
  μόσιον νά Ζιΰ% μία ένιαία χατεύ-
  θυνοις επί χοθ τρίπου τής έχχελέ
  οιως των δημοοίων* Ιργων χαί τής
  δπαγωγής άηαοων την τεχνιχην
  δπηρεοιων τοθ Κράτους δπά την
  Διεύθυνσιν των ΔημοοΕων έργων
  τοθ 'ΥπουργεΐΌιι ΣυγχοινωνΕκς.Έν
  βυνεχΐία κνέητυξαν 8τι διά τοθ
  ΆναγχασχιχοΟ Νόμου τί]ς 17ης
  Ιουλίου π. Ι. εδημιουργήθη δχι
  ιύχάριστος χκτάοταβις.
  Μεθ' Β τ) συζήτησις ίπεξετάθη
  επί τοθ φορολογιχοθ ζητήματος
  έτίί τβθ δποίου ϊέν χατίλήξαν είς
  οριστικάς άποφάσεις χαί άπιφΐσί-
  σθη νά επαναληφθή ειδικώς επί
  τοθ θέματος τεύΐου είς την συγ·
  κληθησομίνην έντός τής εβδομάδος
  τιύιης συνεδρΐκν.
  Προκήρυξις
  ίπκναληπτιχής μκιο
  Την 14η ν Φεβρουαρίοϋ
  ημέραν Κυριακήν χαί ώ?αν_
  12 γενησεται δευτέρα μει«~
  ϊημοπρασίκ διά την άπ< _ τοθ διδ)ρ(ου Μεγάλης Β?ύα.ης έν τώ γραφείω χ.'ΕπιθεωρητοΟ Δι Σχολείων Ηρακλείου, Ινθα': ίτε χαλοθνται οί έργολάβοι άπό Α' τάξεως χαί άνω νά μειοδοτή σωσι. Ό σχολιχή έφορεία Μεγάλης Βρύσης 2ητεΙτ«ι Νοσοκόμος δια την Κλινικήν τοθ κ. Κ. Βρεττάκη. Πληροφορίαι πσρά τφ '"'" ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Πανηγυρική έναρξις των εργασιών χον Νέον Καταστήματυς τής: ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Επί τί} ενκαιρία ταύτχι, δλα τα προηγού- II π π π αι μενά στόκ είς: ΚΑΣΜΗΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ III _υ ΚΑΠΑΡΔΙΝΕΣ Γ^ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ V; . ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΑ ΑΡΑΔΙΟΦΩΝΑ Κ. Λ. Π. πωλοϋνται είς τιμάς κάτω τον κόστονς: Έπίζπλέον, [δλοι οΙ[άγορασταΙ, ρέχρι τής 28)2)1937, θό λά- βοον ένα δελτίον φέρον την ήμερομηνίαν καΐ τό ποσόν τής ά- νορδς τ©ν. Την 1)3)1937, δα άναγγελθή διά τοθ έγχωρίου τύπου ρία ήρερο^ηνία μεταξύ 8 καΐ 28 Φεβροϋαρίου (έργά- ο.μος ήμέρα) καί οί κατέχοντες δελτΐα τής ήμερομηνίας ταύτης θά κληθοθν νά παραλάβουν άπό τό ταμείον τοθ Κατσστήματος δλον τ© άντίτιμον τής άγοράς. Δηλαδή, τα παραληφθέντα εκείνην την ημέραν έμπορεϋματα θά είνε πραγματικώς καί ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ. 111 ΙΠ αι III III 111 111 III άΐ^ο^ή τ&ν εΐσιτηρί 5 τα φορτηγά. Δ« δικτ&νμβιτος τού υπουργεί¬ ον), τ&ν ςίκονομΐΜάόν, η κατοτββ- λίΐχβ»ν τελβν εΐοιτηοΐβεν τ&ν έ- κιβατ&ν κ«1 τβν τελ&ν χομί- οτρβιν έμπβρβυμάτων των μ«τ«· φβρομένΜν άπό λιμένα είς λι»ί· νκ 'έντές της Έπικρ«τΐί*ς δι' ά- κοκλειοτιχ&ς φορτηγ&ν άτμοπλοί ε*τ Μάτν τ&ν 8:3 κορων δια μη· χβνοκινήτοαν Ιστιοφόρων κκΙ παν τος πλΜτβδ μέσον, θα έναργήτοιι πρό τοδ άποπλου τκν, έψ' οοβν δέν Εχουσι τακτικήν συγκοινω¬ νίαν ή μόνιμον ηρακτόριυσιν. Η κοιταΡβλή τ&ν τελ&ν βΐσιτπρί «ν καΐ τ&ν Αλ&ν τ&ν κβμίατρνν ένΐργΐΙτΒΐ βΐς την ικρμοδιαν :κ« τα περιφΐρεΐας τελΝνιικκίιν άρ· χπν, ή δέ έςΐλ«γ{ις γίνΐται ΰπ6 της ΟΙκονομικης Έφβρίας. —ΑΙ μαθητικαί έ/ΐιδεί,εις τβϋ Ώδείου. Μέ άρχειήν επιτυχίαν εδόθη σαν ηροχθές β Ε μαθητιχαΐ έπιδει ξεις τοθ '_3ε(ου μας είς τό θέα ΐρον Πουλαχάχη. Οί μαθηταί .:ατά τβύς είδιχούς παρουσί ασαν επιδοθείς άξιολόγους, άτο ύείξαντες διά μίαν άκόμη φοράν ΐήν καλήν λειτουργίαν τοθ Ώ5εί ου χαί την πραγματικήν δρ* σιν τοθ διδάσκοντος ηροσωκιχοθ. ■— Όρβιβκτικη ίκδρομή. Το έν Ήραχλείφ παράρτημα τοθ ΈλληνιχοΟ δρειέατιχοθ Συνδέ σμου ό^γανώνει την 57ην έχδρο μην τού είς Σμάρι ΛαγοΟ Μονή Καλίρη. Τό πρόγρΐμμα Ιχει ώς εξής: Κυριαχή 14 Φιδρουαρίου. 'Αναχώρησις άπό Γραφεϊα Όρει βχτιχοθ 7ην πρωϊνήν δι* α&ιοχι νήτου είς Άποστίλους. 'Εκείθεν πεζή είς Σμάρι ακολούθως μέαφ χωρίίυ ΛαγοΟ είς Μονήν Καλίρη όΊιου διημίριυοις. 'Επίσχιψ.ς Σπη λιβς Προφήτη Έλία. Εκείθεν είς Εασΐέλλι, χαί Ιπειτα 'Αποστά* λους οπόθεν έπιστροφή δι1 αυτοχι νήτου είς Ηράκλειον. Άρχηγος δ χ. Μιχαήλ Τζανάκης. Δικαίω μα συμμετοχής μιλων 'δρ. 50. Διχαίωμα συμμετοχής μή μιλίν δρ. 70. —Καί άλλη ίεροσυλία. "Αγνωστοι είσελθέντες είς την Ίιραν Μονήν ΧαλεδΙ (Χρωμονβ στηρΕου), Ρεθύμνης αφήρεααν ιεράν σχεύη χά Ι 6ι6λ(α ίχανής άξίας. Ένεργοθνται τα Βέοντα πρός σύλληψιν των δραστων τής Ιλί —Ή πώλησις σιγαρέττων χδ μ«. ΆρμοδΐΝς ηληρβφορούμεθα «τι «Ι τιμαί τ&ν είς χ&μβι ηεΐλουμέ νυν οιγ«ρίττ»»ν ί»ιοινβνΙοΒΐυ«ν ώς ΜάτΝθι: Χονβρα ηρ&τα λεπτά Μ τό σιγαρέττον. Χονδρ* δευτε ροι λεπτα 55 τό σιγαρέττον. Ντά μες πρ&τες λειττά 55 το βιγκρέτ τον. Ό ηΜλ&ν είς μεγ«λυτεραν τιμήν θά οιώΜετκι επί αΐβχροκερ δεΐβ ΚΑΠΝΙΣΤΑΙ Τα ϊιγβρέττ» Ντάμ·ί θα <ιει· λο&ντκι μονον 0,50 λεκτα Χχβΐ στον. Έταιρεία «Φκιστος· —Είς τέ· 'Ανθοχήηιον τοθ Ιω. ΚυπραΙου παρά την ΠηγάΓδα Θ4 εΰρητε τα καλλίτερα τριαντάφυλ λα τής έποχής καθώς καΐ τριαγτα ■φυλλιές είς γλάστρες,
  Ι1
  ·*ι
  ;
  9 .
  Ήράκλβιον Κρήτης
  ΓραφεΤα έναντι Νομαρχίαν
  ανορθω-ισ:
  Πρωία Τετάρτης
  10 Φεβρουαρίοο 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  Ν Κ1ΤΛΛΗΨΙΣ ΤΗΣ ΜΙΜΗ
  ΣΥΝΕΠΑΗΡΩΘΗ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
  ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  ΕΓΚΙΤΕΛΕΙΦΒΙΙΣΑΝ. ΕΙΣ ΤΟΥ! ΕΟΝΙΚΟΥ!
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—- Έσπερινά τηλε·
  γραφήματα έχ τού εξωτερικόν} άγγέλ
  λουν ότι συνεπληρώθη έξ ολοκλήρου
  ή χατάληψις τής Μαλάγας. φ
  Ραοιοφωνήματα έκ Σεβίλλης καί Σα
  λαμάνχας άναφέρουν ότι είς χείρας των
  έθνικοφρόνων οί έρυθροί κατέλιπόν με
  γάλας ποσότητας παντοίου εί'δους πό
  λεμικού ύλιχοθ.
  ΠΟΣΟΙ ΟΙ Π4ΡΑ-ΟΟΕΝΤΕΣ
  ΕΡΥΘΡΟΙ ΑΙΧΜΑΛ-ΤΟΙ
  Κατά νεωτέρας πληροφορίας μέσω
  Βερολίνου οί παρααοθέντες μέχρι τής
  στιγμής έρυθροί άνέρχονται είς 1
  χιλιάδας περίπου. Είς ίσον αριθμόν
  άναβιβάζονται οί φονευθέντες έν Μαλάγα
  ύηό των έρυθρών έθνικόφρονε
  Ή άπόπειρα δολοορονίας τού Βισίνσκυ.
  Οί Γάλλοι άρΐοεροί καί τό Ισπανικόν.
  ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΡΟΕΛΑΤΝΟΤΝ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ 1ΤΗΣΛΕΡΙΑ;
  ΑΘΗΝΑΙ 9 ΦεβραΙΚ,ίου (τού
  α,νταποκριτού μας)·— Πληρ^»ορίαι έκ
  Παρισίων φέρουν τούς έθφόφρονας
  προετοιμαζομένους δραστηρίως είς επί
  θέσιν εναντίον τού μεχά την Μαλάγαν
  λιμένος τής Άλμέοΐα. Κατ' άλλας
  •ίθήαεις, μή έπιβεβαιουμενας, τμήμα-
  τα των έθνΐκοφρόνων ηροελαύνουν ήδη
  εναντίον τής πόλεως ταύτ#{ διά τής πά
  ραλιαχής όοοΰ Μαλάγαζ—-Άλμϊρια
  ΑΗΛΒΣΕΙΣΤΟΥ|ΓΡ1Τ«ΙΟΥΜΟΛΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Καθ* ά αγγέλλε·
  ται έχ Σαλαμάνκας, ό ατρατηγός Μόλα
  είς οηλώσεις τού διά την σημασίαν τής
  νίκης τής Μαλάγας καί των τελευταιίων
  ηερί την Μαδρίτην έπιτυχιών των έθνι·
  κων στρατευμάτων, ετόνισε χαραχτηρι·
  στικώς ότι ή ώραι τής Μαδρίτης πλη-
  σιάζει.
  ΛΠΕΚΟΠΗ Η ΟΛΟΣ
  ΒΑΛΕΝΒΙΑΣ-ΜΑΑΡΚΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουάριον («ού
  άνταποκριτού μας)·—Τηλεγραφοΰν έκ
  Βερολίνου ότι ή οδός Βαλενθίας—Μα
  βρίτης βάλλεται διαρκώς υπό τού πυ
  ρο£ολι»ου των έθνιχοφρόνων τό οποίον
  εγκατεστάθη είς τάς άλωθείαας τελευ¬
  ταίως έπιχαίρους θεαεις καρά την οδόν
  ταύτην. Κατόπιν τούτου οί έρυθροϊ δυ
  οχεραίνονται σοβαρώτατα είς τάς μετα
  φοράς των, λέγεται δέ ότι ή.έπιτροπή
  αμύνης συνήλθεν έπειγόντως 'ινα οιακα
  νονίοη τό ζήτημ».
  Επερατώθη η μΙλετη
  του ζηί πματο- τον χρεων
  μειουται σημαντικοσ ο τοκοσ
  Καθ' <Χ ανεκοινώθη ή Έπιτροπή ρυθμΐσενς τβν χριβν (ίγροτιχβν χαΐ άοτιχ&ν) ιπεράτησε τας έρ γασΐας ν ής χαΐ οπέίβλι τα πορΐοματά της κρός την Κυβερνησιν ώς πρός τα άγροτιχά χρ<~. Συμφώνως πρός τ* πορΐσματα ταθτα, ή Επι τροπή διά τα αγροτιχά χρίη προτείνει νά έξαιρι οςθν τής ρυθμΐσιως ια μιτά την 31ην Διχεμβρΐου 1934 συναφϋιντα χ^έη. Έπΐοης έξαιρετέα χρίνον ται τα «ρίς Φ 'Αγροτιχήν Τράπεζαν χρίη (ώς ουνβ*6·ν·α μιτά την 31ην ΔιχιμβρΙβιι 1934) έχτος (ορισμένην δανιΐαν χαΙιΑ πρίς την Επιτροπήν Ά «οχβιτοσιιΐοκβς Ιΐριο^ύ^ων. Διά χά χ*.η πρός υιώ τας ή 'ϋ,ηιιριηή ηρ&τεΐνει μιΐαοτν τβν ίφιιλομέ ω* μέχρι ιοϋΚ· τοχβν μ ε έπιτόχιβν 3 φ, %%ψΛ λαιοποΐηοιν των τάχιον χαΐ εξόφλησιν τοθ ουνίλου εντος πρ&ϋεομιβς 12 ε τ&ν δι* Ιονν τοχοχρειολυτι χ β ν δίοιιον νέ ϊπιτιχιον 5 ι)ο. ΑΙ ρυθμίοιις ΐύ:αι θα λάβουν χώραν προκειμένον πιρΐ βφιΐλιτβν τβν όηοΐαβν β ςύ>ολον 6ν χριβν την Ι έν 6περβα(νει
  ια 60 0° *% άίίβ· χ<14 Ακινήτου χτήσιβς χά ι «αν άηο««ρόν«ν ιίοάίτ,μι* ηιριβυοιαχβν στοιχιίων. Ιΐρικιΐμένου πιρΐ βφειλιτΑν υηοχρενμέναν, τβν 6 6ηΐ(6αΙνει τα 8Οι)ο τής *ξ[ »β Γ» περιςυοικχβν οτβιχε!»ν θά δπιδιίίζΐ}τβΐι.ςτύι 80 ι)ο β «Ο βρΐοΐι τιύΐο» χβ«·ν. ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβοουαρίου, Τηλε γραφήματα εκ Βερο" " νού άναφέρουν δτι_^| ά" «ειρα δολοθονΐ σαγνελβας το Σοβιιτικοΰ 6ι σίνσκυ, μολονό βαΐΜθεΐσα έκ νεται αληθής ■ληροψοοιών σοβΐας. Ό ΕΙσά «ισιοέφων βκ Μ είς Μόσχα ν επ" τού την έσκιρα ρελθούσης Πβμντη' αλλεπαλλήλους σμοΰς καί <κ διαφό,, με'ων τής δημοσίαςδ σωφέρ τοθ εΐσαγγελέ «τύξας μεγάλην χ διέφυγε τόν κίνδυνον, νόν υαλοι τίνες τοθ αΰτοκι νήτου ΙθραύσθηΐΥαν κωρίς νΛ «άθπ τ(«οτι ό Είσαγγε λεύς. Ό Βισίνσκύ ένιστρέ ψας ικ, Ιΐόσϋας είδονοίησε ΐς άινοκιίρας τόν καί τόν Αρχηγόν εοθ". «δίνου αγγέλλεται /γλικαΐ βφημερί ιΛλοΟνται σή μι * Η?Μβ5ιον τοθ έ ι|>«|νου είς Ίσβα
  υ, όμολογοθν
  ιλίας τού άηό
  ανώσεως καί
  6^:άς «ληρο
  εψημερί
  μή β-εμ
  β : συνείχΤΐι τάς «ΐργα
  οίας της 4λώ;*ται δ* δτι
  τ«ι*ως θΐ βη* είς θέσιν
  λη την Εναρξιν
  ς τοθ ΙλΑγκου.
  ιης τηλενραφοθν
  ,άζεται βνίσημος
  ννσις διαψεύΒουσα
  τάς «ληροφορίας τβν γαλ
  λικΑν Εφημερίδων εΐερί 4 ν ι
  σχύσε«ς τώ ν Ίσβα ν· ν εθνι
  κοφρόννν Οβό Ίταλών έθε
  λοντεΐν, «ολιυοφοδίων καί
  «λιρονλάνων. Τάς «ληροψο
  ρίας σημειωτέον ταύτας αί
  Ιταλικαι έφημερίδες άνβ
  γραψαν με εΙρωνικΛ σ||6
  λια καί συγκικριμένας αν
  τιρρήσεΐς.
  Τό Πρακτορείον Χαβδς
  μβταδίδει εΐδήσεις έκ Παρι
  σίωνκαθάςήΓαλλική κυβίρ
  νησίς φαΐνεται διατεθειμέ-
  νη νά έκιταχύνο τάς ά«οφά
  σεις διά τό Ίσ«ανικόν ά«ει
  λοθσα έν έναντία νεριντώ
  σιι ελευθερίαν ενεργείας.
  Κατ' «λλας «ληροφορίας
  έκ τίς αυτής «ηγη'ς οί σο
  σιαλΐστικοΐ κύκλοι τής Βου
  λής θά ζητήσουν είς «ροσε
  Κ<) συνεδρίασιν τοθ σοσια λιστικοΰ κόμματος δραστι κντέραν «ολιτικήν τοθ Μνλούμ Εναντι τέον ζητημά των μή ένεμβάσεως καΐτοθ ΊσβανικοΟ «ροβλήματος γενικώτερον. ' φόροι τρεχούσης χρήσεως ^ιροτιμηδώσιν είς την είσπραξιν. Όυτοιιργος τ6ν μ χ. Π ΡιδιΛ>)ς δι* ίγχυχλίου τού
  πρός τοι·; διευθυντάς τ&ν Ταμε!-
  ω< τοθ Κράταυς πιραγγέλλει χά έ «Έπειϊή τό άπομίνον μέχρι κέρκτος τοθ οίχονομικοθ Ιτους χρονικόν διάστημι» είνε ίλάχιστο «α! κατ' αύτό Ιί' θί καταοτζ δυνατή ή ίλοχληρω ι<ή ιΐιηοαξζ των τυχόν χατά την διάρκειαν τούτου βιβχιαθηημι>ω/ εσί!ω ,
  ίντιλλίμ«Βχ δπως μίχ?ι τΐ,ς λή
  ξιως τοθ οίχονομιΧΓ.0 τούτου Ιτους
  ϊίαχητι χ<|ς βιβαιώαιης πχντηι^ μέν τβν ίοόϊων ώ/ ή πρ&έλευαις ανάγεται είς προγενίατευα £ΐ*«ονο- μιχά Ιτη Ιχ δέ τ&ν ιίς το τρέχον οί κονομιχόν Ιτος άνηχίντων ία61(ύ' ΐχείνων ί:ινα λογφ πληθώρας ό- φιιλετΑν χαί ε 15ους χρίους ιυγ χάνουσι πράγμϊτι δυοιΐαηραχτα χαΐ δέν πρίκειται χατά την δπιύ- θυνον τ&ν ταμι&ν κρίσιν νά είππρα χθβαιν <Ε όΧοχλήρου μίχρι Μχρ- ΐί.ου 1937. «Είς την ίηάφχαιν ταύτην βγό μεβα άφ' ίνάς Να μή Ιμφανιοθτ] χατά την λήξιν ττκ χρήσεως δ πρίϋκολογιομίς μέ έγκώΐη χαθϋ στερήμϊΤα, ίδΐιβς ϊμω;' ίνα μή έ< τυηικήί έν 'ψ τρίχοντι εί«ονο· μικφ ΐ:ει 6ε5αιώσιως τβν χρε&Λ ίπ:6αρυνθ&ίΐν οί χαθ' ώ) ή βι. 6*ίιβ3ΐς δ^ιιλέτΐι τοθ Δημίαίου μέ την πληρωμήν προσθί ω/ τι· λ&ν χαΐ τίκτβν δπιρτ)μΐ5ί«ς. Τέ Ιΐβδα ταθΐα δέον οΕ ταμίαι νά 6ε δαιώσουν ανυπιρθέτνς Ιντβς τοθ κρώτου πενΒημίββυ τοθ Ιλέυοομί νού μήνις Απριλίου ιίς τόν ηοο ϋτολογιομον τής χρήΐεβς 1936— 37. Έννοιΐτα' δ τι ή διαταγή αθ τη περΐ μή βιβαιώακος τβν χρε &ν, {έν θέλει ίίχύοει διά μεμον» μένους ο^ειλέτας οί δττοΓοι, λόγφ ττ)ς είκονομιχί[ς τ»ν δυναμιχέτη τος δύνανται νά χαταβίλβσΐν άμέ σ»ς τα χρέη 'ω', ί^α τή βεβαιώ οιι των. >Είνε πεοιττόν νά τονισθή δμΐν
  ίΐι ανεξαρτήτως τ«]ς μή ενεργηθή
  σομίνης βεβαιώσιως τβν ώ; 4νω
  Ιαίίοο',ίέιιν^μγ τή λήψει έ<άατου βεδΐιωπχοΰ τίτλου, νά ΐίδοποιοΡν ται ο! Ιν αυτή αναγραφόμενοι & Φΐιλέται πιρΐ τής δπάρξιως τβν χριδν των χά Ι νά τονίζεται τί» τοίς δτι μετ* την χατι τ* ά ν μ τί ρβ> λαμβΐνομένην ειδικήν πρίνο·
  αν μή ίττιβαρύναιώς των, χαΐ (
  κοινήν διευχάλυ'σ'ν των ουδεμία
  άλλη θίλιι παρααχεθή «υΐοΐς εΰ
  χολίβ».
  ^^!!^Ε^υ^
  ΜΑΚΡΑ ΣΤΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΤΟΝ"ΜΕΤΔΞΑ-ΡΕΔΙΑΔΝ
  ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  ΖΗΤΗΜΑΤΩΝΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουαρίου (.τού
  άνταποκριτού μας)-— Ό πρωθυπουρ-
  γός κ. Μεταξάς μετέβη σήμερον εις
  τό Γενικόν Λογιστήριο* δπου καί εί-
  χε πολύωρον συνεργασίαν μετά τού ύ·
  πουργού των Οίκονομι«ών κ. Ρεβιάδη.
  Καθώς ανεκοινώθη άπόψε ή αυνεργα-
  σία αυτή, είχεν αντικείμενον την λεπτο
  μερεστέραν εξέτασιν τής οίκονομικής
  καταστάσεως τής χώρας καθώς καί δια¬
  φόρων άλλων δευτερευούσης φύσεως
  οικονομικήν ζητημάτων. Έπίσης έξη.
  τάσθη χαί τό ζήτημα τής συντάξεως
  τού νέου Κρατιχού προϋπολογισμού
  καί ό χαθορισμός όριστικής καί μο*ί-
  μου οίκονομικής πολιτικάς τής Κυ¬
  βερνήσεως.
  ΑΙ ΚΑΤΙΘΕΣΕΙΣ
  ΤΑΜΙΒΥΤΗΡΙΟΥ
  Είς την εφημερίδα τής Κυβερ
  νήσιως απεστάλη πρός δημοοΐιυ
  οιν νόμος διά τοθ έκοίου άπό
  1ης Μαρτίου 1937 άπαγο
  ριύιται ιίς τα νομιχά πρόσω
  πά δημοσίου διχαίου, πλήν
  τοθ ταμεΐου παραχαταθηκβν χά Ι
  ϊανείων, τβν ταχυδρομιχβν ταμι
  ιυτηρίων χαΐ τής Άγροτιχής Τρα
  πίζης χαι ιίς τάς άνωνύμους ίμτιο
  ριχας χαΐ βιομηχανικώς έΐαιρίος
  πλήν τβν Τράπεζαν, νά δέχωνιαι
  χατβΗίσεις ταμιευτηρΕου ώς χαΐ
  χατϋθίαεις ϊψτ»ς χ»Ι πριθεομΐας.
  λΙ ΚΕΝΑΙ ΘΕΣΕΙΣ
  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ ΔΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΥ
  Τό δπουργεΐον τβν Οίχονομι
  χβν απηύθυνε πρός τα νομιχά πρό
  οωπα δημοσίου διχαίου Ιγγροτ
  φόν δι" (ύγννρΐζιι δτι ή δπ' βύ
  τβν πρίοληψις προσωπιχβθ Ιοτω
  χ»Ι εάν έπεχτε(νωνται είς αυΐα α Ε
  διατάξιις τ.Ο άναγχαοιιχοθ νίμου
  281)1936, έπιτρέπεται μίνον χατό
  πιν Ιίκρίσεως τοθ δπουργοθ τβν
  Οίχονομιχβν χαΐ μίνον είς πλή
  ρωβιν βέσιωκ προρλιπομίνων διτδ
  τοθ πρι ϋυολογιομοθ αυτβν.
  Ο ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ
  ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ
  Κατ' άναχοίνωοιν τής η
  άς τοθ Ανωτάτου ϋίχονομιχοθ
  ΣυμβΐυλιΌυ ό τΐμάριθμος χονδρι
  χής πωλήσεως χατά τόν μη"να Ίι
  νουάριον ανήλθεν είς 2169 Ινανΐι
  2113 τοθ παρελθόντος μηνός Δι
  χεμβρΐου. Ή χατά 4 ο)? Οψιοαΐς
  τοθ ιίδιχοθ τιΓα:ί0μου των γιω?
  γιχβν πριϊίντων θϊΐίλεται είς ή
  :υξησιν τβν τιμβν τοθ αίτου, ά
  λιΰρων, οιμιγδαλΐων, άραβοαΕτου
  κριθής, φααιόλων, φΓχβν, ελαίου,
  έλαιων, 5?ύζη;, ζαχχάριως καί
  κβφέ. 'Γψιοΐΐς Ιπίοης χατά 4,6
  ο)ί παρατηρήται καί ιίς τόν ιίδι
  χον τιμαριθμον τβν ζαΐ'χής προε
  λιύΐεως πρςίόντων Ι/ιχα τής ού
  ξήαιως τβν τιμΦν των χριάτω^
  γινιχβς, ββυιδρου, μχργαρΕνης.Είς
  τα 6ιομηχανιχά καΐ χημιχά προ(
  ίντα οημεαθτίΐ ωσαύτως βθξηαις
  χατά 1.6 ο)ι λόγφ τής ύψώσιως
  τ&ν τιμ&ν αιδήρου, μολύβδου, ψιυ
  δκργύρου, λευκοοιδήρου, δχλοπι
  νίκων, ξυλεΐας- Είς τας χαυσ'.
  μ^υς Ολας ίέν καρουοιάζονται οδ
  οιώϊιι; μιταβυλαΕ. "Εναντι τοθ Ί
  ανουαρίου τοθ Πϊριλθόντος ς
  6 τΐμάριθμος τΐαρουοιιζτι Οψιοοιν
  χχιά 6 ο)ο Λύίώ' άπό 2 045
  είς
  Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
  ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  Πρός ίταντας τούς ■μπέρους
  χαΐ τοδ; βιβμηχάνους απεστάλη
  χΡες προσχληοις τιθ 'Εμποριχοθ
  κοί Βιομηχανιχοθ Έπ(μιληιτ)?ίου
  δι* ής 'ύίοι χαλοθνται νά παρα
  χολουθήσουν οήμερον πιρΐ ώ?αν
  Την έσπιρινήν ίμιλίαν διδομίνην
  ιίς τί β ιατρόν ΙΙβυλακάκη απβ
  τόν ίημοσιογρβφον χ. Τριανταφυλ
  λίπουλον αναφερομένην είς τα θε
  ματβ: Πιρί Συντεχνιαχι ύΚράτου(,
  αχίοιων έμπορΕου, βιαμηχανίβς
  καί παραγωγής έμποριχής ίδ.ο
  χτηοίας «αί Ταμείου Άοφαλ(οε
  ως 'Εμπίρων.
  ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΑΣ
  ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Τ*ν προσέχη Παραοχιυήν θά
  ουνέλθη ιίς συνιδρίοσιν τό Δή
  μοτιχόν ουμβΐύλιον προχεΐμένου
  νά άοχοληθή επί διβφίρων ζ
  μάτων τριχούΐης φύσεως.
  ΣΤΡΑΤΟΛΟΠΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΔΙΗ ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΟΗ ΧΡΕΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Έκ τού υπουρ·
  γείου τής Δικαιοσύνης ανεκοινώθη ά¬
  πόψε ότι ή έπιτροπή επί τής ρυθμίβεως
  των χρεών, συνερχομένη την προσέχη
  Πέμπτην είς συνεδρίασιν, Θ' ακούση τάς
  άντιλήψεις τού οιοικητού τής Έθνι*ής
  Τραπέζης κ.,Ί. Δροσοπούλου σχετικώς
  μέ την ρύθμισιν των άγροτΐκών είοικώ·
  τερον χρεών. Ή αυνεορίασις αυτή θά
  είναι, πιατεύεται, καί ή τελευταία οιά
  τα άγροτικά χρέη.
  Ο~ΤΡΟΤΣΚΤ Θλ ΟΜΙΛΕΙ
  ΧΟΕΣ «00 ΡπίΙΟΦδΝΟΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 «1>εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Τάς|νυκτερςνάς ώ¬
  ρας τής χθές ό Αέων Τρότσχυ θά ωμί¬
  λει έχ Μεξιχού άπό ραδιοφώνου προ-
  κειμένου νά χαυτηρι,άση τάς διώξεις
  τής Ρωσσίας καί νά ζητήση την παγκό¬
  σμιον συνδρομήν διά την απελευθέρω¬
  σιν τού Ρώσσικου λαού άπό την Στα-
  λινικήν τυραννίαν. Την όμιλίαν τού
  Τρόισκυ, κατόπιν αδείας τού Ρούζ·
  βελτ, συνεκεντρώθησαν 'ινα ίχούσουν χι-
  λιάΒες έργατών είς Νέαν Υόρκην καΐ
  Βασιγκτώνα όπου καί προύξένηβαν ώς
  γνωστόν άλγεινήν εντύπωσιν οί έν Μό¬
  σχα τυφεκισμοί.
  ΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΑΙ
  Δι' ύπουργικης αποφάσεως
  όρΐζεται δΓι (ίιΑ τας καχανο·
  μβς οί οποίαι πρίπει νά ένερ
  γηθοθν κατά τα κεκανονισμε.
  να θά ληβθοθν υπ' δψίΐ ^
  (σαγωγαΐ τάς οποίας έτιρα'γ]
  ματοτιοιηοαν οί έν&ιαφερόμβ
  νοι ά πό τής 15ης ΜοΙΌυ 1532
  τής 30 Ίουνΐου 1936.
  Σήμερον Τετάρτην θά αυνεδριά
  διά τόν καθορισμόν ήλικιβν ά
  ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
  ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΒΤΗΣ1ΙΣ
  Ό πκρά ιφ ένταθθα .παραρτη
  ματι τοθ ΓενΐκοΟ _ημεΙοιι «Ο
  Κράτους δοχιμος χημιχός χ. £ύ
  άγγιλος £χυλαχάχης ηροήχΰη είς
  τον ραομ(.ν τοθ χημιχ«0 _ τβξε
  •ς (γραμματεύς Α'|. Ιΐβρα ιφ ίΜψ
  παραρτήματι τοποθπιϊιαι ώς
  χιμος χημιχίς 6 χ. Νικ. Τοριιπί
  ·*♦*■·,
  « ·)οιότ«το< ·ο. 16.—16 «Ο Ψ Μ ν , Μαθραι Γ. ΤειχτεϊβΜ | α'.«οιότοτο« Ιρ. Η Ν Γ" κοινα «. ι·ο&ε(α< Ι Τιμαί Συναλλάγματος Δολλαριον ορ Σουΐ]8Ια« 42 «ο 31 ΈξαιρβτικοΙ λ*Μ·ΐ .· «««ι. .. 38,— ■•••ηλ. <(«ι·. ., Ρ8 — «' «οιότ. „ 1% — λ «««ι·. ... Μ.— %φ, 4«,-4Ι Μ Κορώνα Φράγκον Έλββτ. Φράγκον Φιορΐνι Όλλανο. Τ—χοολο|ακΙα« < Φράγκον Γ ' Βρυ«<λλ«ι Μάρκον ΒξαΧ Αρχανβν ** III. 11-111.10 Μ6. —ΗΟ. Β8.Ι·-Ι8.40 *.!·—- Β.Μ η.Η—η.8ο 60.Μ-61.ΙΙ Ι.Η- III Ι.*β-Ι.Μ 4Ι.Μ -41.1α .Ϊ.1Ι-Ι.80 Ι.Β«—1.04 ■.14- 1.11 Η.Μ—Ι*.·· ΕΠΙΤΗΡΗΣΙΝ ΠΗΡΑ ΤΟΥ ΛΕΝΙΝ ΚΡΟΥΠΙΚΐηΐ ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρβυχρίου (τού άνταπο κριτοδ μβς).—Άηβφινβ έκ Βερολίνου καί Ρίγ«ς τηλεγραφήματα άναφέρουν δτι (1$ την Ρνοβίαν ουνεχίζβντβι εΐαέτι αί συλλή ψΕ«ί,κβμμ·υνιστών ήγετών υπο τί,$Γχεπε·&. Έπίσης έιτιβεβαιοΰται η πληροφορία ·η ή χήρα τοϋ Λένιν, Κρ·υπαχάγικ εύρίσχεται ύιιέ> έπιτήρησιν ώς ένεχομένη είς χί,ν κίνη
  οιν πρός Ανατροπήν τοδ Στάλιν.
  ΚΑΤΕΣΧΕΘΗΣΑΝ ΧΟΕΣ
  50.000 ΟΚΑΔΕΣ ΕΛΑΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 9Φεβρ·υαρ(·υ (τού άνταπ·
  κριτ·0 μ«{).—Κατόπιν συνεννοήσεως τοθ
  ύφυπουργεΐου τής Άγορανομίας μΐτα το9
  ύφΗΚονργεΙ·» τής Δημοσίας Ασφαλείας χά
  τιοχεθησαν σήμερον υπό τής αστυνομικάς 50
  χιλιαύες ΟΝάοΐ{ <λα(·υ τάς οκοΐας είχον · ποχρίψει ·1ί τάς αποθήκας των διάφοραι Ιμκοροι χα> εδόθησαν εί; την κατανάλωσιν.
  ΜΕΑΕΤ.ΤΔΙ Η ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΙΣ
  ΤΟΗ ΥΠΗΡχηθΝ Τ. Τ. Τ.
  , ΑΘΗΝΑΙ 9 «Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας)— Κ$ς ,ο υηουργεΐ
  όν τής Συγχοινωνίας συνήλθε σήμερον
  το Συμβούλιον των ύπηρεσιών των Τ.
  Τ. Τ. κ«1 συνεζήτησε τάς βάββςς ,ης
  οίκονομικής αυτονομήσεως των τριών
  Τ. Σχετικώς απεφασίσθη νά Βοθ« είς
  τ«ς υπηρεσίας αυτάς μορφή αύτονόμου
  έτ·ιΧ.ιρηβ.ως. Τ* μέλη τού Συμβου
  λίου Θ* μελετησουν έκ νέου τό ζή.ημα,
  θ« ύηοββχλουν «4 αργότερον ,«< ε£βη γήβεις των εις τήν Κυβέρνησιν πρός λήψιν όριστικ»), •ροφί^ ^* ■ν τσν Πτ. ^ «τελοθν ιε·ι ΐϊλ«*-ν εί η, χβονβ» μ·Υ-« τρ·»· (φ(ακπ ^Μΐν ελ.ι; (ν« καΐ έχ τι .«Ιί^εΐ· »«Υ) τε Ι^ΐτος το ρ»λ·«ε· β*ρι* ·ν*>τ*· ·Μ
  κέχ* Τε) Φ*
  ηίρΐιιβε ««(Α
  εύη τ#ν κ·ν·
  Βαηύν ·ίτε
  οτιεν ρόλον ι
  {•«ν ιίς τ«·¥
  Τε)ν βνντήρ
  Ι*»»ήίτ·Μ
  Κβι έ> *
  νΜεές τ«ς·
  ητ· το η
  1
  μ!
  Υ