93898

Αριθμός τεύχους

4494

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

11/2/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δο. 9
  ΠΕΜΠΤΗ
  11
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΤ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  , ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡθν
  ΪΙΕΪΒιΙΟΙ ΣϊΙΤΚΤΙΙ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΕ «
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΔΟΥ 4494
  ΕΟιΓΓΕλΜΑΪΙΗΕΙΣ
  Η 0ΙΚ0Ν0ΜΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ
  Δέ ν ύκαρχΐ» αμφιβολίαι
  •τι την πλέον ουμπαθή μοί
  νωνικήν τάξιν άποτ§λ·8ν οί
  επαγγελματιαι, οί βιοτέχναι,
  •Ι μικρέμποροι, οί μικρόν
  στοί γινικβς. "Άνθρωπβι ή-
  σοχσι, φιλένβμοι, έργβτιχσί,
  πρότυτια πολιτων κα) ·ίχ·-
  γενειαρχων, βπβτελβδν τό
  στήριγμα τίς κοινωνίας τό
  βάθρβν επί τβδ οπβίβυ «δρά
  ζΐται ή ασφάλεια χαί ή χβι-
  νωνιχή τάξις ή χρατιχή Ι-
  οεψρβπία καί κάθε ύγιής
  I-
  θέο. καί ήθικη &ξί«. 'Απηοχο
  λημένοι συνεχδς είς τα βργά
  των, είς την προσωπικήν καί
  μονην εργασίαν των στηρι-
  ζομενβι καί αποβλέποντες
  «ποβαίνβυν αί έργβτιδκς τής
  κοινωνικάς μας κυψέλης καί
  πλβυτίζουν τ·ν τόπον μέ
  τ·ν μόχθβν καί τόν ίδρωτά
  των. ϊυγχρβνως δέ καΒώς
  όρβόταχα πκρετήρησβν άλ¬
  λοτε β χ. Πρωθυπουργος, ά-
  ποτβλβδν καί την βρχαιοτέ-
  ραν κοινωνικήν τάξιν τβν
  πόλεων έξ η; εδημιουργήθη
  καί ή βιβμηχανία καί αί αύγ
  χρονοι μεγάλαι οικονομικαί
  έπιχκιρήοκις καί «Ι χρηματι
  ατικβί τραπεζιτικοί οργανι
  σμβί. Άλλά ή τάξις αύτη
  υφίσταται κνέκαθΕν, δυστ»
  χδς καί την μεγαλυτέραν
  πίεσιν. Έπιέζετβ καί έκ τβν
  ανω καί έκ τβν κάτω. Καί
  ίπιέζετο συγχρόνως καί άπό
  τσ Κράτος τ· οποίον την έφβ
  ρολόγει βαρύτατα, τό οποΐ
  •ν εζήτει θυσίας μόνον άπό
  αυτήν. Τό οποίον δέν κα
  Γώρθωσε ποτ« να αισθανθή
  •υ τε χον πόνον των έπαγγελ
  μαχιών εΰτε καί τ·ν τερά
  οτιον ρόλον τόν οποίον παΐ
  ζε-υν είς την εξέλιξιν καί
  την συντήρηοιν άχόμη της
  ιδικής τού ζωής.
  Καί ίω δι* άλλας κοινω
  νίκας τάξει, ελήφθησαν καί
  κατα τό πβρελθόν ύιάφορα
  προστατευτικόν μέτρα υπό
  Τ·ϋ Κράτους διά τούς «παν
  γελματίας καί βιοτίχνας δέν
  εγίνετο χίποτε, απολύτως τί
  π·τ«. 'Αφήνοντο άπροστά
  τευτοι είς την διάθεσιν 'τβΰΙ
  μεγάλου κεφαλαίβυ καί είς Ι
  την πίεσιν τβν έργατβν καί Ι
  ύπαλλήλων των. Κ»ί έ*λ»
  δωνίζοντβ είς την δίνην τβν
  κοινωνικήν συνταραγμών
  καί κατϊπβντίζοντβ πολλοί
  έξ βύτδν, χωρίς χανεις να
  σιιγκινί,ται βυτΐ καί να αί
  σθάνϊται τΰψιν ή εντροπήν.
  Άλλ' ηδη, ή Κυβέρνησις
  η αημκρινη υπεσχέθη νά λά
  βα μέτρα προοταοίας ύπίρ
  τβν ίπαγγελματιβν. Καί ι)
  ξήγγέιλεν μάλιστα μερικά
  έξ αυτήν. Ύπάρχει έπβμέ
  νως χαί ή διάθεσις χαί ή ού
  ναμις διά την ενίσχυσιν τβν
  μικρβαατικβν ταξεων. Άλ
  λ* δέν γνωρίζομεν εάν θα
  υπάρχη μετ' ολίγον καί β
  βπβιχβύμενβς πρός τούτο
  καιρός. Καί τουτο διότι ·ί
  επαγγελματιαι καί οί βιβτί
  χναι καί οί μιχρέμποροι,
  διέρχβνται ηδη ημέρας φό
  βου καί αγωνίας.
  Ή συνεχβς αυξανομένη
  κρίσις έξ αίτίας τβν πΐρνοι-
  νβν καταστρβφών της παρα
  γωγί,ς κ«ί τής συνεχοΰς αύ
  (ήοεως τεΰ τιμβρίθμου έχει
  £ημι·υργήοιι δι' βύτεύς κα¬
  ταστασιν έξαιρετιχβς δύσκο¬
  λον. ΟΙ πΐρισσότϊροι άνβί
  γ·υν τ* πρι»ΐ καί κλείβνν
  τ· βράδυ τα καταστήματά
  των, χνρίς μι«ς δραχμάς ιϊο
  πράξιν. Καί επί πλέον ίχουν
  καί την καθημερινήν πΐκοιν
  τβν Τρβπεζβν δι' άνβξβφλη
  Τ« ληξιπρόθεσμα γραμμάτια
  κειί την ουνκχη ενόχλησιν
  τβν είςπρακτόρων τβν παν-
  Τβ»ιδή φόρων. Καί εύρισκον
  ται ·ί ηεριοοόχερ·! υπό την
  ■πιιλαν τής διαμαρτυρήσεως
  τβν γρεψμε,Τϊϋν, τΒ( οικε.·
  *Τ»κ«ί *.·.{»*·«, τ·0 κλβιβτη-
  ρικσμοϋ, της χρϊωχβπίας καί
  τής φυλακίσεις.
  Ειδικώτερον οί έπαγγελμα
  τ(αι, βι·τέχναι κ«ί μικρέμ-
  ποροι της πόλεώς μας διατρέ
  χ·υν πολύ περισσότερον δ·
  λους αύτ·ύς τούς κινδύνους
  δι' εντελώς είδιχούς τοπι
  κούς λόγ·υς. Καί διότι ύφί
  στανται τόν αντίκτυπον τής
  πΐρυσινης χαταστροφής τής
  παραγωγής περισσότερον άπό
  ότι είς άλλας πόλεις. Καί δι
  ότι έδώ υπήρχον άνείαπρκ·
  κτοι πολλών έχων δημοτιχοί
  Ιδία φόροι πού είσπράττονται
  εφέτος. Καί διότι δέν ύφίστα
  ται ενοικιοστάσιον διά την
  πόλιν μας καί τα ένοίκια εί¬
  ναι έξαιρκτιχΒς άκριβά. Καί
  διότι, άγνωστον δια ποίον
  λόγον, αί περιοσόχεραι έκ
  τβν Τραπκζβν δέν ίννββϋν
  νά παράσχουν ουδεμίαν ευ¬
  κολίαν κίς τούς όφΐιλέτβς
  τ»ν ου τε χαί νά χορηγήσουν
  νίας πιστώαεις.
  Καθίσταχαι λβιπαν φανερόν
  •τι εάν δέν ληφθούν άμέοως
  σύντβνα, σωστικά υπέρ τβν
  έπαγγκλματιβν μέτρ», μεθαύ
  ρι·ν θά είναι ϊσως ιέργά! Καί
  θα θρηνήσωμεν ζημίας κκί
  καταστροφάς, όπως προχθές
  οί 'ΑθηναΙοι επαγγελματιαι
  έθρήνησαν τόν άτυχή συνά¬
  δελφον των Γκιννόπουλβν
  πού βτερμάχισ* μόνβς την
  ζωήν τού, διότι κΐδκ την πε¬
  ριουσίαν τού νά €βγα(να είς
  τό σφυρΐ» «πό τάς Τραπίζας
  χαί τεύς &λλ9»ζ δανειατάς
  τού. ΑΙ καταστροφαί Ιμως
  ειμπορούν χαί πρέπει νά
  προληφθαδν. Ειμπορεί νά
  προληφθοϋν εάν ή κυβέρνη
  οις διατάξη τάς Τραπέζβς ν'
  άναοτείλωσι τάς διώξεις καί
  νά χορηγήοωσι νίας πιστω
  Ο5ι5 ΗέχΡ1 τής νέας εσοδείας
  μέχρι τού προσίχβδς δηλαδή
  £επτεμβρίου. Εάν έπε-
  κτείνη κ«1 είς την πό
  λιν μκς τ«ς εύεργκτικάς
  διατάξεις τού ένοιχισαταβί
  ου. Καί άν λάβη γενικώς,
  χωρίς άναβολήν, ολα έχεΐ
  να τα μέτρα τα οποΐα βκέ
  πτεται ήδη χαί μελέται. Πι
  στϊύομβν ίέ ότι δέν θά πά
  ραλείψα άπό τ·ΰ νά πράξη
  πάντα ταύτα. Διότι ή υπο
  οτήριξις χαί ή ενίσχυσις χαί
  ή προσταοία των έπαγγ&λμα
  τιβν δέν έπιβάλλεχαι μόνον
  έκ λόγων ήθικϋς Μαί δικαί
  ου άλλά χαί έξ αυτού τούτου
  τού γδνιχωΐέρου κοινωνικοΰ
  συμφέροντος.
  ----- — "--Λ υιτεηεκ"
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΕΝΛΣ ΣΚΗΝΟΓΡΛΦΟΣ
  "Οίαν 5 μαχαρΕτης Άραδαντΐ
  νίς ηαρουσίβιζε τίς άριοτουργημα
  τι> »>ς ίχεΐνΐς μακίττις τού σιό
  πιρΐαημο <2εράί> τι Ο Μίζαρτ,
  Ισιος ϊέν θά ΙπερΙμενιν δ τι ή τέχ
  νη τού θά άποκτοθσΐ τίοο γρήγο
  ρα Ινα νέο "Ελληνα ίημιουργό.
  Γιατί, τέχοιος παρουοιίζιται άηό
  τον δικό μας χαί τόν ξένο ι υπο,
  δ ν εχρος Ήραχλειώτΐ]ς χ. Γεώργ.
  Ανεμογιάννης.
  —Ή σκηνογραφία ίέν ιίνι ά
  πλ6ς ζήτημα φαντοοίας μοθ Ιλε
  γεν άλλοτε ίνας μορφνμενος ήθο
  ποίος- Είνε πρό παντός ζήνημα
  προοωπΐχής εμπνεύσεως ουνδυα
  σμένο μέ βαθειές χαλλιχεχνιχΐς
  χαί ίατοριχές γνώοεις. Άλλα χαί
  μέ λεπτοτάτη καί Κ», καθαρώς
  προαβ)τιιχή, Βιίχριοι τβν γνώοε
  ών αυτβν.
  Ό ήθοποιίς ίέν Ιλεγε τίποτι
  χό χαινούργιο. Άν χρΐνουμε χά
  ηράγματα άηό την Ιξίλιξι τής
  σχηνογρβφΐας χαχά τα μεταπολε
  μινά Εδίεος χρίνι», ή τίχντ) αυτή
  άπεχέλιοε, μίαν ιίδιχόιητα δχι
  άηό τίς ουνηθιομένες. Ό οχηνο
  γράφος ίέν Ιξιλίχβη μονον είς ψ»
  σιογνβμίαν ΐηιοτήμονος. ΚυρΙιος
  Ιλ*νοιιρ1οβη χά Ι Ιηιβλήβι, φ( κβλ
  λιτίχνης «μκγάλ-ς ηνο^ς». Αί Ι
  δρυθεΐσαι ιΐδιχαΐ σχολαί α*ψο
  γραφ'α; &κιοζ λ. χ. χοθ Πιλυτε
  χνεΕου τή ε Βιέννης Βπου σπουδά
  ζει δ χ. Ανεμογιάννης, βασΕζον
  ται ασφαλώς χαί έξ ολοκλήρου Ι
  σιος, είς χό χαλέντο χ6ν μ^θηχβν
  χους παρά την ξηρά έπαγγελμ«ι
  χή μόοφωαι.
  "Από 8σχ γράφ^νχαι γιβ χδν χ.
  Ανεμογιάννη οχημαχΕζουμε χήν
  πεκ^Ιθηιι Βτι δ νεαρός οκμπολί
  χης χα' χει Ινα σπανιο σνηνογρα
  φιχό χαλένχο. Είνε οχηνογράφος
  Μ έ συνεΐϊησι καί προσωττΐχότητβ:.
  ΟΕ οχηνογραφΕες τού, 5σ<£ Ιχουμε οπ' δψιι, άποδειχνύουν Βτι τ) χί χνη χαί ή ζωη—-χαί μάλισια ή έοωτεριχή—παρουοιάζου» οε χίθε τους λεπτομέρεια,χους αίώνιους χά ραχχη~ρες χους άλλά χαί την έξευγε νιαμίνη γραμμή χους. Τό Βτι 5λ λως χε δ αιηνογράφος ΒιεχρΕθη χαί είς θεαχριχά Ιργα ή διασχευές θεαχριχές μέ χΰκο Βιαφέροντα χκ χά δαθος άπό χον χλασσΐχΐ χαί ά παιχοθντα ίδιαΐτερη μελίτη χαί ίμπνευοι, Βηιος χά Ιργα χοθ 06 ίϊλδ, λίει πολλά, πάρα πολλά γιά τί)ν προαωπιχότητα χου. 'Απδ δόο μαχέτχες 'ΕλληνικίΙς δποθέαεως κου δημοαιεύει ή «Νί» Άλήθεια» τής θεσσαλονίκης, μορ έηΐ πλέον χτ) γνώμη, Β χι δ χαλλιχεχνιχός διεθνισμος ίέν ήιΐηίϊισε χον χ. Ανεμογιάννη νά ιιβς δώση σχηνογραφΐες με κνοί] Έλληνιχή Καί οιήν άρχιχεχχονι κή ΥΡαμμή χαί σχή γθαμμη τοθ χοπεΕου Βπβυ ή πραγματιχδχης χ «Ι δ θρθλος δέν άηομχχρύνονχαι άπο μιά γνώριμη, συμπαθη" χά Ι ραφιναρισμίνη Έλληνιχή μορφή. Άλλά χαί ώς Κοήτες χαί Ή ραχλειβται δΐν ιποροθμε παρά νά αΐοθκνθοθμε ζωηρή (χανοποΕη σι γιά χά Ββκ μαθαίνουμι γιά χον χ. Ανεμογιάννη. Ή χοπιχή πά ραδοαι γύρω άπό χήν χαλλιέργεια τδν γραμμάχων χαί χτ]ς χέχνης ά ποχτ^ πάλιν Ινα νέο ΐχπρόσωπο. Καί ίδιαιτίρως β' Ινα πεδίο χαλ λιχεχνιχό δχι χη~ς αυνήθους μορ φής. Τβ Βχι δέ δ χ. Άνειιογιάν νης οτό πεϊίο αύτό άποσπό^ χους επαΐνοιις ίνος Ροχμάγερ ή ενός Ρϋνχαρτ, είναι δμοσογουμίνως γεγονος πού χιμ$ ίδιαίχερα χαί χήν Κρήτη χαί την πδλι μας. Δι δχι βεβαία οΕ μεγάλοι α&ιοί αχη νοθίται θά ηροσθέχουν οτοΰς έκαΕ χους Βτι δ νέος σχηνογρίφος είνε Κρητιχός χαί Ήραχλειώτης. Α22ΜΟΔΑ.ΙΟΣ ΤΙ ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ Σοδαρος άμηελοχττ)μ»ν έχ Μα λεβυζΕου, μδς απέστειλε την χά τωχίρω επιστολήν, σχετικώς πρός δα* έγράψχμεν είς χο προχθεαινδν μας φύλλον διά χήν τακτικήν τής ΈχαιρεΕας χημιχβν πρα'ίν τ»ν χαί λιπησμί'ιων, χήν οποίαν χαί ευχαρίστως δημοσιεύομεν ώς Ιχει: Κόριι ΑιευΒνντά, Μέ «ολλήν ευχαρίστησιν καί αΐσθημα ανακουφίσε¬ ως Ανέγνωσα, δν«ος ΰεΐοθε τω καί δλοι οί αμ«ιλουρ· γοί άναγνΑσταί σας, δσα είς τό σημερινόν φύλλον τής εφημερίδος σας γράφι τι διά την άυαρακτήρι- στον τακτικήν τής Έταιρεί άς λκιασμάτων, άειέναντι των όψΐιλΐτών της. Καί «αρ' δλον 5τι κ«εριμΐνα ά «ό την «Άνόρθωσι» ν' β- νσλάβη καί την φοράν αύ την τόν καλόν αυτόν άγβ να ύ««ρ τεΐν άμνελουργΐόν, δ«»ς καί «Ις τό «αρελθόν καί κάντοτε ηγωνίσθη διά την «ροστασίαν τβν «αρα- γ»γΑν καί έστάθη ό Ο«έρ μαχος των συμφιρόντων τοθ τόβου, Ιν τούτοις θεώ ρ ύιοχρϋωσίν μου νά σας εύχαριστήσω 6ιά τουτο. Ν α σας ■Οχαριστήσω διότι ένρΜΤοστατήσατκ καί βύι- λιν καί ύψώσατι φννήν διαμαρτυρίας έναντίον.τ^ς καταρρακώσΐωςκάθι Ιδίας δικαιοσύνης καί ήθικής ΰ «οχριώσ«ε«ς. Διότι άβοτε λ«1 ασφαλώς καταπάτησιν τοθ δικαΐου καί τί)ς ήθικ|ς ή ενεργεια «Δΐιστηρια σμων έκ μίρους τής εται ρεΐας λιβασμάτΜν κατά τώ ν όφιιλιτων της είς μί αν β«οκην τόσον δύσκολον είς την νιρίοδον αυτήν τής ■ρεοτοφανοθς οικονομικάς δυσηραγΐας καί τής τρα Κτης βιοΐάλης. Καί ά ■οβαΐνιι ή τακτικη αύτη ■ερισσότερον άκατανόητος καί άχαρακτήριστος δταν ■ρόκιιται ^δια τόν «νομόν μσς, «ού άκοτελ·^ την κα λυτίραν καί μιγαλυτίραν καταναλΜτικήν αγοράν λι «ασμάτΜν, καθ* δλο» τό Κράτος «αί τοθ όνοΐου οί γενργοί διά κρώτ,ην φοράν δκν >·άνησαν συ>ε«εΐς
  «ρός τάς υνοχριώσεις των.
  δχι έκ .κακής διαθίσ««·ς
  άλλ' έκ λόγων ανωτέρας
  άνάγκης, συν«««>α τής Ο
  λοκληρΐ»τιιιής βαταστρο
  φής τής «αραγωγής κατά
  τό «αριλθόν δτος.
  Ό αγών ένομένκς τόν ό
  «οίον άνιλάβατι είναι δί
  καιος καί ήθικός. Είναι
  αγών ύ«έρ τοθ τόνου. ΕΙ
  ναι αγών ΰνέρ των άγρο
  των. Αγών ΰ>*ρ τής Έθνι
  κης οίκονομίας καί τής κοι
  νε·νικής τάξεως γινικώτε
  ρον. Καί «ρέ-ιι νά τόν συ
  νΐ||ίσΐτΐ μ^χρι τής «λή
  ρους δικαίωσιώς τού. Διό
  τι πρέ«ιι επί τίλους νά κα
  τανοήσυ ή κερίφημος αύ
  τή έχαιαιΐα χάριν τής ό«οί
  άς έψηφίσθησαν τόσοι νό
  μοί καί κρός την 5«ο(αν έ
  δόθησαν έκατοντάδις έκα
  τομμυρίων δραχμων δα
  «ιια μέ την εγγύησιν τοθ
  Κράτους καί «αριιχωρήθη
  σαν «ρονόμια, ότι δέν ά«ο
  τιλιΐ κράτος έν κράτει οθ
  τι καί «Ιναι τελείως άσύ
  δοτος νά καταειιέζτ] καί νά
  καταδυναστιύο τούς γ<Μρ γοϋς καί νά τούς μεταχει ρίζΐται δ««·ς τής άρίσο· Καί θά εχρένκι, έφόσον οί δι «υθύνοντες την «ιριβόητον αυτήν εταιρείαν δέν συναι σθάνονται οθτι την τραγι κότητα τβν άγροτβν όφΐι λετων της, οθτι τάς ύβο Ηριώσιις τννάκέναντι τοθ τόκου αύτοθ έκ τοθ όνοίου ■λουτΐζουν, καί άνέναντι τής ήθικής, νά *«ίμβα έ αί τ·λους τό Κράτος και νά τούς 6ιδάξο δτι £η«ι καί δι* αύτούς η 1λιυθ«ρία τα δριά της καί ότι δέν εΐμ ■οροΟν, δέν ιΐναι έλεύθεροι νά όδηγήσουν τόν δυστυ υοθντα έκ των θεομηνιών κόσμον τβν τιμίων άγρο τβν είς την καταστροφήν καί τόν οικονομικόν άφανι σμόν διά ν' αύξήσουν τα «λουτη τής έταιριΐας. Πολύ ορθώς λοι«όν καί «ολύ δικαίεις έζητήσατι την επέμβασιν .τοθ κ. Νο μάρχου, ·ΐτε τοθ κ. Γενι κοθ Διοικητοθ, διά νά δια ταχθ| ή άμεσος άναστολη τβν θΜοξεων τής έταιρίας λικασμάτϋν.κατά των όφ<ι λιτβν της. Καί είναι έκιβι βλημίνη ή έαίμβασις αύ χήι ό«ε·ς Εγινεν ήδη καί Ιιά την Κτηαατικήν Τράε» ζαν καί «ά αλλα -ιστωτικά Ιδρύματα. Διότι, εάν άφ* θίι έλευθίρα ή έταιρία νά ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ. Ή παραχώμησις τοθ Ά- χιλλεΐου τής Κερκύρας είς τόν Τουριβμόν, ανακοινοί 8ν ζή τημα μέ τό οποίον καί άλλο τε ήσχολήθημβν: Τό ζήτημα τής άναστηλώσεως καί συν τηρήσεως των (στορικων μνη μεΐων μας πού θά εΐμποροθ σαν νά συμβάλλουν σττου δαίως είς την ανάπτυξιν τοθ ΤουρισμοΟ. Ή Κρήτη ίχει πλήθος τοιούτων μνημεΐων. Κάθβ γωνΐα τής Κρήτης άπο τέλει καί Ινα κομμάτι (στορΐ άς. Καί δμως ή ΙστορΙα αύ τή χάνεται μαζΐ μέ τα μνη μεΐα πού καταστρέφονται κι° Εξαφανίζονται σιγά, σιγά Έν τούτοις ή καταστροφή εΐμπο ρεΐ νά προληφθή. Εύτυχος ύ· πάρχει άκόμη έστω χαί όλ(· γος χαιρός. Καί είναι άνάγ· κη νά χον χρησιμοποιήσωμεν έπωφελώς. *** ΓΠ ΤΑ Τ.Τ·Τ· Δέν γνωρίζομεν εάν θά αποφασίση τελικως ή Κυβέρ¬ νησις την αύτονόμησιν των υπηρεσίαν Τ..Τ. Τ. υπό μορ¬ φήν ανεξαρτήτου έπιχειρήσε- ως. Ου τε Φυσικά γνωρίζομεν εάν δια τοθ τρόπου αύτοθ θά έξυπηρετοθνται καλύτε ρον χαί τοθ κοινοθ καί τοθ Κράτους χά συμφέροντα. Ου τε καί θ' άναμιχθώμεν πολύ περισσότερον είς χό ζήτημα τοθτο. Έκεΐνο μόνον τό ό ποίον θέλομεν νά τονίσωμεν είναι τοθτο: "Οτι ή Κυβέρνη σις, θά πρέπει, εάν άποφα σίση την αύτονόμησιν των ύ κηρεσιών Τ. Τ. Τ. νά κατο χυρώση προηγουμένως την θε σιν των ύπηρετούντων ήδη είς αύτάς ύπαλλήλων. Καί πιστεύομεν δτι θά τό πράξη όπωσδήποτε. ΗΓΕΦΥΡΑ «ΑΟΥΤΡΑΣ»· "Ας 6χη οόξαν 6 θεόςΙ Ή ,περΐφημος Γέφυρα τής «Λούτρας» θά κατασκευασθή επί τέλουςΐ Αυτήν τούλάχι στον την βεβαΐωσιν έχομεν μέ την πεποίθησιν δτι έντός των ημερών θά μεταβή ό μηχα νικός τοθ έπαρχιακοθ ταμεΐου όδοποιΐας επί τόπου διά νά συνιχίστ] την όλιθρίαν τα κτικήν της, θά καταστρα φοθν τιλιί«·ς οί αγρόται μας, θά καταστραφβμιν κυ ρί»ς ημείς οί άμνιλοκτή μονις οί όβοϊοι είχομεν την άφίλιιαν νά νομΐζωμιν δτι ή έταιριία αυτή.δέν θά βφθανι «οτέ νά έγκάινιάστ] μίαν τοιαύτην τακτικήν ιι βάρος μας. 'Αλλα ή φίλη «'Ανόρθω σις» βνραξι ήοη καί θα ^άττπ ασφαλώς «άντο τι τό καθήκον της άκ& ναντι ημών καί τοϋ τόνου, δι" δ καί σας ιύχαριστοϋ μιν καί «αλιν. Άκομίνει λοι«όν νά νράξη, καί τό Κράτος τό Ιδικόν «ου. Τό καθήκον δέ τοθ Κράτους είναι νά θίση φραγμόν είς την έκνλιιστηρΐασιν τβν, «ιριουσιβν μας καί είς τόν άβηνή διωγμόν μας ύ«ό τής έταιριίας λινασμά των. Καί έλνΐζομεν ότι θά τό έκτιλέσ|) ταχέΜς ιΐς «ό ακέραιον. Εϋχαριστώ καί ειάλιν. ΑΝΠΕΛΟ-ΤΗΝ&Ν ΕΚ ΝΑΛΕΒΥΖΙΟΥ Ι_Σ. Α. Μέ τό σοβαρώτατον τοθτο ζήτημα τής καταπαύσε ως των πλειστηριασμων, ύηό τής Έταιρείας Λιπασμάτων, ελπίζομεν βασίμως νά άπα- σχοληθβ τό Πολιτικόν Γρα¬ φείον τοθ κ. Πρωθυπουργοθ. Πάντως καί ημείς θά καραχο λουθήσωμεν τό ζήιημα τό ό ποίον θεωροθμεν ζωτικώτατον διά τόν καραγωγΐκόν μας κό¬ σμον. προβί) είς τάς άπαραιτήτους κατσιιβτρήσεις κα( μελέτας, διά την θβμελ'ωσΐν της. Ή μεΐς, οί όηοϊοι κατ' έπανάλη ψιν ήσχολήθηαβν μέ τό ζήτη μα τοθτο χαίρομεν ίβιαιτέ ρως διά την δικσίωσιν τοθ ά γονός μας, πού θά έχη ώς ά ποτέλβσμσ την εξασφάλισιν άπροσκόπτου τής συγκοινωνί άς είς Ι ν διαμέοισμα άξιον πάσης ύποσ ηρΐξεως καί διά τόν πλοθτόν τού κσΐ διά την έργατικότητα, την φιλονομΐαν καί την προοδευτικότητα χον κατοίκων τού. **♦ Τ Ο ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ· Δεν γνωρίζομεν αν άλη θεύη ή είδησις περ( προαγω γής τοθ σχολεΐου ΘραψανοΟ είς τετρατάξιον. Πάντως ή προαγωγή αυτή καί άν βέν Α γένετο πρέπει νά γίνη άμέ σως. Διότι είς τό σχολείον αύτό φοιτοθν τόσοι .μαθηταί, ωστε τό υπάρχον ήδη πρόσω πικόν νά μην έπαρχή ;παρά τόν ζήλον καί την άκάματον έογατικότητά τού. Έπειτα ό Θρσψανός, εχει άποκτήσει, χάρις είς εύγενή τέκνα τού ξενητευθέντα είς Αμερικήν, τό λαμπρότερον καί τό μέγα λοπρβπέστερον έκπαιδευτικόν κτΐριον είς δλον τόν νομόν μας. "Εχει έπομένως δικαίω ματα νά ζητ(| την προαγω γήν τοθ σχολείου τού, δπως έπ'σης είναι καί ζήτημα άνάγ κης ή προαγωγή αύΐή. **# ΚΑΙ ΞΕΝΟΑΟΧΕΙΑ; Όργανοϋται λοιπόν καί ξενοδοχειακή σχολή είς την οποίαν θά έκπαΐδεύεται καί θά εΐδιχεύεται τό προσωπικόν τδν ξβνοδοχβ'ων. Πολύ λαμ- πρά ή Ιδέα. Καί λαμπροτέρα άκόμη ή ποαγμαΓοποΙησίς της. 'Αλλα ή ίδρυσις ξενοδοχβια- κί|ς σχολής διά την μόρφωσιν εΐβικών ύπαλλήλων, θαλαμη- πόλων κ,λ.π. προϋποθέτει βε¬ βαίως καί την δπαρξιν τέλει ών άπό πάσης αλλης άπόψε ως, ξενοδοχεΐων. Καί δυστυ χος τοιαθτα ξενοδοχεΤα έσπά νιζον μέχρι πρό τινος τούλα χιστον είς την χώραν μας. "Ας ελπίσωμεν λοιπόν βτι μα ζί μ έ την ξενοδοχειακήν σχο λήν, θά (ορυθοθν καί νέα συγ χρονισμένα, δνετα, καθαρά, εύπρεπή καί πολιτισμένα ξενο δοχεΐα είς δλας τάς πόλεις καί κυρΐως τάς τουριστικάς. ΣΗΜΕΙΑ ΚΡΙΣΕΩΣ· Άπραζια πλήρης καί είς το Τελωνείον μας. Καί οί ύ ηάλληλοι πού άλλοτε έπνί γοντο κυριολεκτικώς άπό τόν κατακλυσμόν των εργασιών διεκπεραιώνουν τώρα την ύπη ρεσιαν των μέ πλήρη άνεσιν. Τόσον μάλιστα ωστβ νά πά ραξενεύωνται καί οί Γόιοι. Κα θώς μάλιστα λέγουν ποτέ δέν εσημειώθη τόση έλλειψις κινή σεως είς τό Τελωνείον Ήρα κλεΐου. Άλλά μήπως ό τόπος μας εγνώρισε ποτέ τόσην κρί σιν Οσην εφέτος; Διότι καί ή άπραξΐα τοθ Τελωνε(ου εΐνβ βεβαία άποτέλεσμα τής περυ σινής καταστροφής τής παρα γωγής καί τής έξ οΐτΐας αυτής έπιταθείσης οίκονομΐκής κρί σεως. *** ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ. Κατα <ος έξ Ούάοιγκτων πληροφορίας, ό Πρόεδρος των Ηνωμένον Πολιτειων κ. Ροθσ βελτ διεβΐβασβ διά τοθ ραβι οφώνου πρόσκλησιν πρός 25. 000 προσκόπους άνά τόν κό σμόν νά παράσχουν είς τάς προσκοπικάς εορτάς πού θα τελεπθοθν τόν Ιούνιον είς Ού άσιγχτων. Ή πρόσκλησις εί ναι σκανδαλιστική όμολογου μένως. Ή δέ άντιπροσώπευ σις των προσκόπων δλων των χωρών θά προσδώση £ ξαιρετικήν λαμπρότητα καί σημασίαν είς τάς εορτάς αύ τας. Δέν θά ίπρεπε λοιπόν νά λείψη ή Ελλάς. Ιδιαιτέρως το σώμα προσκόπων τοθ νο μοθ μας, θά ίπρεπε ν9 άντι προσωπευθβ όπωσδήποτε είς τάς εορτάς αύτάς. Τί λέγουν ο( διευθύνοντες χον ,προσκοπι σμόν είς τόν τόπον 0 ρ 1 ε»·
  ·!{
  θεπμπτπ Ι
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ— Σήμερον ό κινη
  ματογραφικός κολοσσδζ: «Ναυπ
  κή ,ΆντσρσΙα*. Πρωταγωνιστοθν
  Κλάρκ Γκέΐμπλ —Φρανσότ Τόν-
  Σίίρλ Λώτον.
  ♦ **
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον τό μ
  γαλειωδες Εργον: «Τσσρίνα», μ
  πρωταγωνΐστριαντήν γόησσσν Μά
  λεν Ντήτριχ.
  ***
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον Τό σύτοτι
  λές Εργον: «Κΐτρινη 'Αράχνη» κα
  τοθ έπεισοδια,κοθ «Κόλασις τήΊ
  Ζούγκλας» τα έτΐεισόδια 5ον, 6ον
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΜΕΓΛΛΕΙϋϋΗΪ ίββν ού
  δέποτβ αλλ€Τ·!
  ΑΝΩΤΕΡΗ άπο καθε &λ·
  λπ της έμφ&νπσι, Α άηβρά
  μιλλη ΓΟΗ££Α:
  ΜΑΡΛΕΝ
  Χτην άφάνταβτπ ΑΗΜΙ·
  ΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ:
  ΡΩΣΖΙΚΟΣ
  ΚΟΛΟΧΧΟΙ!
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΦΙΛΗΣΕ <ΥΕ ΕΝΤΥ Νέ τόν Βαοιλέκ τοδ γί· ΕΝΤΥ ΚΑΝΤΟΡ. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ΙΓΤΕΑΟΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥ! Μέ τ4ν ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΑΡ8. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Έ«ιι6η ή όγεία τβν κα τοΙκε«ν «ιριφεριίας Γάζι βτπβάλλει νά ληφθούν ώρι σμενα μετρα δια τα άβορ ρΐμαατα άπνα έμνοδίζει ή £κεϊ «αραμονή ^οίρων καΐ {■ειδή οί κάτοκ,οι τ_ν χΐ ρων δέν συμμορφουνται νά αβομακρύνβσι τούτους ά«δ τα άνορρίμματα είθοαοιοϋ μέν εκ των «ροτερ«ν δτι την Δευτέραν θά ρίψωμεν είς ταάβορρίμματα οηλητη ριώοεις θυσίας κ αί νά εί ναι πρός γνβσιν των Ινβια- φερομ*ν«·ν «ρός βρόληψιν όηλητηριάσΐΜς Μοιρών. (Έκ τοθ Δημου Ηρα¬ κλείου). ΠροχήρυςΊς μειοδβσίας Την 14ην ΦιβρουαρΙου 1937 ημέραν Κυριακήν χαί ώραν 10— 12 γενησεται δευτέρα μειοδοτιχΐ, ϊημοπρησία διά την αποπεράτωσιν τοθ διϊ)ρΙου Μεγάλης Βρ6ο~ς έν τώ γραφείψ κ.ΈπιθεωρητοΟ Δημ. Σχολείων Ηρακλείου, Ινθα κβί Βτε χαλοθνται οί έργολαδοι άπό Δ' τάξεως χαί Λ ω νά μιιοδοτή Ό οχολιχή έφορεία Μεγάλης Βρόοης ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Καλοθντοι πάντα το μέλη τοθ Μοοσικοθ Συλλόγου «Απόλλων» είς Γενικήν Συνέλευσιν την προσε χή Κυριακήν 14ην Φεβρουαρΐου 19.17 έν τω καταστήματι τοθ £2 δείου Ηρακλείου ώραν 2 μ, μ. Ινα άκούσωσι την λογοδοσίαν των Δι οικούντων τόν Σύλλογον, «αί προ βωσι ^.συνσμα είς την εκλογήν των έζερχομένων μελων τοθ Διοι κητικοθ Συμβουλΐου. Έν Ηρακλείω τβ 8 Φεβρουάριον 19*7. Ό Πρόεδρος Ν. Γ. Βογιατζάκη;. Ό Γεν. Γραμματεύς Ε Κ ΛβΐΤά α πορβαζΐζ Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ_ΖΩΗ_ Τού ΚΙΌΕΚ ΗΑΟΟΑΚΟ 32ον Έχτος τούτου τοθ φάνηχε πό) υ δαρυ νά τόν φιλήση μιά γυναΐχα ίθαγενής δημοο'α χαί μπροοτά 3τα άφεντ-χά τού. 11ετάχθτ)χε βπό τή θέαι τού, χαί Ιοττρωξε την γυναΐ χα πρός χά πίσοο. —'ΑχβΟς ί«ΐ! 'Αλλα ή ίθαγενής παριξηγοθα την διάΒεαί τού τόν ίφίλησε χά δεύτΐοη φορά. —Φύγΐ, φδγΐ παΛηογιιν&ιΊια τής είπε αγγλιχά, χαί εκίνησε τ ξύλινο χουτάλι πιδ χρατοδσε στά χίαια τού οτό πρόσωπό της. "Γοιεο* Ιαχίάςη ηρβς τό μέρο μου ι έ Ορος άπολογουμένου: —Σβς ζητω συγγνώμην χ. Χ4λ αλλβ ΰ&ς βεβαιβ Βτε ίεν την έ«ο νάΧΐσα ίγώ. "Ω, θιί μου, Ν· ι·η Ι "Ερχεται χαί πάλι>!
  ΧνοΙς νά προσθέση τ(ποτι άλλ
  6 ΤΓώ·, ήρχισε νά τρίχη οάν χ»
  τα8ΐω«όμινος χαί γιά ΠΓώ:η φορα
  άπό την ήμίρα πιυ ΐγνωοίσαμ
  Τίύς Άμαχάγκερ τούς εΐδα νά γε
  λβθν. Ή μένη τκΰ ίέν γελοθσε ή"
  ταν ή διτεψίφιος σύζυγος τοθ
  Τζών. Τα ματιά της ϊδγαζ-χν ψω
  τιίς γιά τη ταπείνωσί της μηροατ
  σε τίσες άλλες γυναΐκις. "Ε
  τριμΐ ίλόκληοη απο, τό θυμί τη< χαί όμολογίέ 8τι ίρχιζα νά φσ βοθμαι γιά τόν Τζών, 6 ώ;· καΐ εκ των δστίρων άπεδείχθ») θά Ιπριπΐ νά παραδλίψη ατήν π ρίπτβσιουτή τίς άρχές τού. "Οταν ή δπψηφΐα Ιφιιγι, ι Τ'ών έ-,όριοε αέ χατάοταΐΐ έχνιυ οισμοθ χαί χυττοθοε μ έ χαχυπο ψ'α δλες τίς γυναΐχες που τόν έ τιληαΙκζαν.Έιτωφιλήθην τής ιυχα ρΕας νά ίξηγήγω ατον άντιχαταοτά τη τοθ Λΐπιλαλί δτι δ Τ'ώ/ ήτα' χάηοτι πανδρεμένος χαί άτύχηο οτό γάμο τού καΐ άπό τίτε ?έ θέλει σχέσιΐς μέ γυνβΐχις. Ή Ιξή γησίς μου Ιγινε δεχτή μέ άπόλυ τη σ ωπή χά! οΐρχιζα νά τκοτεύιο δτι στάσις τοθ Τζώ/ ιίχι θεωρηθή ώς τΐροαδολή εναντίον τής φυλή. ή <5ίχογ»νε£α(» τβν Άμαχάγχερ Μολαταθτα μΐρινές άπω τίς γυναΐ χις γιλοθοαν άχδμη, δπως θα Ι χαναν χαί ε Ε πολιτιομένΐς άδελ φές την μέ τό ηάθημα τής συντρό υ των. —ΜοΟ φαίνεται Τζώ> ττώς δι·
  πράξις Ινα μεγάλο σφάλμα, τοθ
  είπβ. Δέν ιίοαι διόλου Εκηοτιχος
  σιΐς γυνοΓκεΐ χκΐ Ιίως τό πληρω
  βουμΐ αχριδί.
  Μιτά τό πρόγειιμί» έκάναμε Ινα
  πιρίπατο χαί ·15αμιτά χ^ήη
  τα χαλλιΐργηιιένα χωράφια τβν
  Άιι«χάγχιρ. "Εχουν ?ύ3 είδδν α
  νιλάίκ*, μιγάλες χωρίς ^έ;ατ
  ποθ δΕνοιιν δφθονο χαί θαυμάαιο
  γόλα χαί ίλλις μιχ ότιρες χ" ί
  ιτολύ ηαχι έ; πει !έν ?ίνο«ν
  γάλοΐ. Τα χατσίχια των Ιχουν
  μα ; έ μεγάλες τρίχες χαί ϊεν τα
  χησιμοποιοθν καρά μόνον γιά τί
  χρένς των. Ουδέποτε τα άλμϊγουν.
  Έμείναμε τεσααρες ήμέρι; πι-
  ριμένοντας την άτΐ/φ σι ΕΚΡΙ
  ΝΗΣ, έν -φμΐταξϋ ϊέ έμελιτηΌα
  μ τα ή"η «αί τα Ιθιμα τ6»ν Ά
  μαχάγχερ. Σ' ούιό μοΐς (βιήθησ
  καί ή «ύζυγος» τοθ Αι* Ουστά
  ή δττοία τον άχολ'υ8;03ε ώς
  ΐκιά. Γιά την χαταγωγή των ά
  Άμαχάγνι^ ?έν έγνώριζαν τΕκοτε,
  ϋλλά ή Ουοτάνα μ8ς έπληροφίοη
  3ε δτι χοντα οΐήν χατοιχΕα ΕΚΕΙ
  ΚΗΣ δΓήϊχαν χολωνες χαί ΙίΐΕ-
  τια μ β; άρχαίας πόλεως ποΰ ώ^ο
  ιάζετο Κόρ χαί δτι ι Ε χάτοιχοι
  [ής πόλεως ούτή; ήσαν οί πρόγο
  οί των Άμαχάγχερ.
  [συνεχΐζεται)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΠΕΤΡΕΑΑΙΟΚΙΝΙΤΟΝ 1)0
  "ΑΙΡΟΙΟΛΙΣ,,
  ΆναχνρΒΐ |{ 'Ηρακλεί
  •ν έχβατπν ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  βράδυ κατ' εύβεΐαν ΠΕΙ
  ΡΛΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ κρ«Τ Ρέ
  βυμνβν, Χανιά, Πηραιβ,
  -6ρ·ν, Πάρβν, Νάξβν.
  Πρα«ΐορ«Ιον ΑΙΝΑΡΑΑΚΝ
  ΠΕΜΠΤΗ
  Φ)ΡΟΥΑΡΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 04
  Η ΠΑΡΑΓΚΑ
  Τό Κράτος προσπαθεϊ νά απαλ¬
  λάξη, όλοκληρωτικβς τάς Έλληνι
  κάς ιτόλβις άπό τό δγος τής πα·
  ράγκσς. ΚαΙ είνε ή προσπαθεία
  τού άξία πολλοθ λόνου άλλά καί
  έπιδεκτική κοΐ τής μικροτέρας η.
  θικής συνδρομάς άπό πάντα ένδια
  φερόμενον.
  Μεταπολεμικάς ή παράγκα κα¬
  τήντησε κανών καί δρος είς την
  πολεοδομικήν. θά πήτε 8τι είς αύ
  τό συνετέλεσαν *σΙ αί δημιουργή
  θείσαι μετά τόν πόλεμον καί είδι-
  κώς την μικρασιατικήν καταστρο-
  φήν συνθήκαι. ΚυρΙως δμως την
  παράγκαν έξυπηρέτησε ή προχειρό
  της κοΐ ή τσαπατσουλιά τοθ Ρω·
  μποθ. Ή εγκατάστασις παραγκου-
  πόλεων—λέγε άτσινγανουτΐόλεων
  — μέ αθλια ντενεκεδόσπιτσ καί έ-
  κεΐ ακριβώς δπου ή σΰγχοονος
  πολεοδομική προέβλε,πε εΰγραμμα
  οΐκοδομήματσ, εύρεΐας λεωφόρους
  καί μεγάλας πλατεΐσς—ττροήρχετο
  μάλλον άπό ψυγολογικά ττσρά οί·
  κοδομικά προβλήματα. Ό Ρωμηός
  ήθελε (κατ' αρχήν πατροπσρά
  δοτον είς κοθε Ιστορικήν άνα·
  μηουμπΓθλαν) νά τα βολέψη, δπως
  —δπως, οί τμηματάρχαι των υ¬
  πουργείων έπίσης καί τό κακόν
  συνετελείτο καί έπεξετείνετο άνη
  συχηπκώς. Ή νοοτροπία καί τοθ
  άρχοντος καί τοθ άρχομένου πε
  ριεστπέφετο είς τό περίφημον έκεΓ-
  νο ώ χ άδερφέ». Κάθε πολεοδομι·
  κόν ενδιαφέρον κεΐ κόθε βαθυτέ
  ρα αίσθητική γύρω άπό την εύ·
  ρυθμΐσν, την δψιν καί την ύγιεινήν
  των πόλεων επήγε περΐπατο. Καί
  ή παοάγκα Εζησεν κο Ι έβασίλευσεν
  επί Ετη δυοφημοθοα την νεώτερον
  Έλλόδα ώς πολιτισμένον ή καί
  απλώς κοινωνικόν σύνολον.
  Επί τέλους σήμερον ήλθε τό
  πλήρωμα τοθ χρόνου. Καί ό κα
  σμδς έντσντΐον τοθ αΐσχους τής
  παρόγκσς καθιερώθη. 'Αλλά δέν
  άρκεΓ μόνον αύτό. Παραλλήλως
  με την Υδρυσιν πολυκατοικιών καί
  συγχρονισμενων ουνοικισμων χρειά
  ίεται νά πέση γενκώτερα κασμδς.
  Νά... κατεδαφισθούν καί τα ψυχι
  κΛ έρε'σματα άπό τα όποΐα ξεκι·
  ν α ό "Ελλην διά νά φθάση σΐήν
  τταράγ^α, στό ντενεκεδόσπιτο, στό
  ποόχειρο καί άντισισθητικό σπίτι.
  Νά δισφωτιοθοθν οί πάντες γύρω
  άπό την ανάγκην τής σχεδισσμέ
  νης οίκοδομής ή των συμμέτρων
  πόλεων, γύρω άπό την οίκονομΐαν
  καί την γενικωτέραν σημασίαν τής
  εόθεΐας. "Ετσι θά καταστή δυνα¬
  τόν νά μετατοπισθβ οριστικώς είς
  τό παρελθόν ή παράγκα.
  ■Ο Άλλος
  —Τα βάσανα τί)ς κυρίας
  Σίμσον.
  Ή Σ'μσιν Γεν είναι δυνατόν νά
  άτεΗϊ ή"3ΐ»χος. Πρί τίνων ήμεοδν
  είχεν εοριθς νεκρά έντός τής %ϊ%
  ζοοΐοιχΐας τ<)ς Κυ»ν<)ς Ά«ττ5; μΐα χυρία Ρ ϋίλανδ. Ή είδησις Ιτη- λΐγραφήθη &μ4υ»ς χαί είς τί Λον δΐνον, ίπου πλιΐσται ιφηιΐίρΐδες άνίγοοψΐν δτι 6 θίνατος τής ΡίΟ τλανδ επήλθε 5πο μυσΐτΐίΐώδΐις ουνθήχας, χαί 8τι ή αποθϊνοθσα μετ,ίβαινεν είς την Κυανην Άχτήν διά νά αυναντηθΐ μέ «την μεγάλην της φ'λη Οϋλλις Σίμοον». Ηία άγγλιχ») εφημερίς έτηλΐφώνηοιν άμίοως πρός την μίλλουσαν σύζυ¬ γον τοθ Δουκός τεθ Οίί'δσωρ, ή ίποία άπήντηαεν τηλεφωνινώς δτι Σεν εγνώριζε ^ΰ:ε χατ' ίομα το θθμα. Καί προσίθισε: «ΦχΙνεται απίθανον, χά Ι δμνς ν α* 8,τι συμ βαΕνιι ιϊςτότμήμα τοθτο τιθ χίσμου «ίναι μοιραίον νά άκοδΕδεται είς εμέ». «Μ8; σιιγχωρεϊτε», απήντη¬ σεν δ συντάχτης. <ΤΙπο«» άπήν τησε» ή χυρί» Σ'μσον. —Σύζυγος «ν*έα Ό Τοάρλι Τζονς £νας νίος 22 έτων άπο τό Σ'ηηβΙλλ τί)ς 'Αμΐ ριχανικής πολιτείας Τεννεού δΐίρ χεται τας ημέρας αύτάς τον μήνα τεθ μίλιτος μέ την αύζογίν τού Ε&νΙχην, ήλιχίας 9 έτων. Είς την Τΐννίου ϊέν Οιάρχιι νίμος δρί- ζων Βριον χατωτάτης ήλιχίας διά τευς έρχομίνοκς είς γάμον, !»' δσον ίέ (Ι γονιΐς τ«]ς Εύνίχης συγχατετέθησαν ιΕ δύο νέοι οποιν δρεύθησαν. Ό Τσάρλι ώς γαμή- λιον δωρον προοίφερεν είς την νιαράν ούζυγέν τού μίαν χοθκλα. Ή Εονίχη ί*ν ξέριι νά μαγΐιριύ αη «λλά γνωρίζιι νά στρώνϊ τό χριββάτι. ΚΑΠΝΙΣΤΑΙ Τ* ϊιγ"ρ*ττ« Ντάρεςβά «βι· λβ&ντκι μόνον 0,50 λ«πτ« βκ« στον. Έταιρεΐα ϋΦαιοτος» 'Λχυρκ είς δέματα έξαιρετικής ποιότητος πωλοθνται παρα τφ κ. Δ. Γιαλιτάκη καί Στ. Μπλαβάκη. ΤΟ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ Εν» πολύχρβτον Ιστορικόν Ιρνον. ΕΜΣ.ΚΑΣΤΡΙΙΛΙΙ Ριζικδς άνακαινισθέν. 'ΕπλουτΙοΒπ διά νέας συλλογϋς φαβμάτνν Εύρ»ηαΐκ&ν καί Έλ ληνΐΜ&ν. Προοέτι πρβσ*>αββ τέ ν γαμβρον
  τβυ κ. ΑΝΤ ΚΛΠΕΤΑΝΑΚΚΝ,
  έκΙ σειράν έτ&ν έργασβέντβ έν Ά
  βήναις χαΐ εΐόικευθίντα είς την
  κοπτιχήν.
  Έγγυάτκι τελείαν εφαρμο¬
  γήν έν συνδυασμώ των εξαι¬
  ρετικήν τβυ τιμδν κβί χρη¬
  σιμοποιήσεως άρΐστων υλικών.
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  ΕΙΣ ΜΟΙΡΑΙΣ
  Τό μόνον έν Αθήναις
  ΚΡΗΤΙΚΟΝ
  Οίκογενειακόν Ξενοδοχείον
  'ΑΛΒΙΩΝ,
  'ΪΜνος 10— ηλησιέστκτοι Όμονοίοις
  ΤπΧέφοινον 23—303
  Τελείως άνακαινισβίν, διβΒέτει δνμάτια εύήλια,
  εύάερν χά) Μαλ&ς επιπλωμένα. Καθαριότητα 4-
  μεμπτβν καί υπηρεσίαν προθΒμβτάτην. ΑΙ8·υσαν
  βναμονϋς.
  ΑΙ συμφερβτΐρβι τιμοιΙ
  Τβ ξινοδοχκΐον «ΑΛΒ'ίίΝ» διευθύνη αύτ·-
  πρβοωπως β χίκς ίδιοχτήτης το» ουμπολΐτης μας
  κ ΙΩΑΝ. &ΥΔΙΑΝΑΚΗΣ. *
  ΖΑΠΑΝΤΙ
  ΔΥΟ ΑΛΕΛΦΟΙ
  ΒΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  9ϊον
  Το6' Προσηέρ Μιριμέ.
  —Χαΐρι, πατέρα, είπι σφίγγο'
  τα; τα γίοια τού. Τό ξέοιτε 5τι
  οας αγαπω, χι' έγώ ξίοω δτι είαΐε
  αφοαιημένος μέ την ψ,ιχή χαί μέ
  τα αβμα, υ έ την χαρδιά οας χαί
  μέ «ά ίντόαθια άχίμτ).
  Αδτή τή φ?άση την είπι μ' Ι
  ϊυνατδ γίλοιο. Έκειτα 5 τα ν επέ¬
  στρεψε οτό γραφεΐδ τού, σταμάτηαε
  μηρ^στά οτό λοχαγό Ζ5ρζ.
  —Αδριο, ΐ[ιε, μετ* τή λειτοιιρ
  γΕα, να Ιλθετκ στό γραφΐΐί μοί»,
  Ιχω νά ΰ&', μιλήαω.
  Στρίφηχε πίσω χι' Ιρριξε Ι
  δλίμμα σχεδόν άν*)ουχα ο ι ήν πιί
  τα άηα Βπου δγήκε δ ΚολινΟ, Ο-
  ατερα Ιφυγε άπο τή στοα χά Ι πή"
  γι νά χλειαθΐ μαζύ μέ τό στρα
  τάρχη δέ Ρ·τζ.
  ΙΣΤ'
  Η ΙΔΙΑΙΤΪΡΗ ΑΚΡΟΑΣΗ
  Ό λοχαγός Ζίρζ πήγε ατό Λ" Ο
  βρο την ώρισμενη ώρα. Μόλις είπε
  το ίνομά τού, ό κλτ}τί)ρας άναοτ]
  χώνοντας Ινα χεντημένο παραπέ
  ταομ«, τον είσήγαγε στό γραφΊΐ
  τοθ Βΐσιληίί. Ό μονάρχτ)ς ή;«ν
  χαθιομένος μπροατα σ' ίνα μιχρό
  τραπέζι χι' Ιγραφε. Τοθ Ικανε ατ;
  μ·Ιο μέ τό χέρι νά αΐαθή, σιν νά
  νοβήθηχι μήπως χάση μέ τή
  ϊμιλΕα τό νήμα των ίδιων ^ΰτον
  άπασχολοθοαν ίκείνη τή οτιγμή.
  Ό λοχαγ'ΐς, μ έ ατάοη οεβασμοθ
  οταθηνε δ^θιος Ιξη β^ματα μα
  χρυά άπό τό τρατιέζι χι' Ιλαβε
  χαιρό νά έπεξεργααθς τό Γωματιο
  χαί νά παραττ,ρήοη ,τίς λεητομέ
  ρεκς τ(0 σΐολισμοθ τβυ.
  'Ηΐαν πο?ϋ άπλίς. άποτελιΐτο
  από χυνηγετιχά διτλα χριμαομένα
  χωρΐς τάξτ) ο τον τ&!χο. Μιά άρχε
  τα [Χαλή ιίκίνα ιτιυ παρΕστανε
  μιά Παρθένα, μ' έ^α μεγάλο χλο
  νΐ δαγιας άπ' επάνω, ήΐαν χρεμα
  ομένη μεταξύ ίνές μεγάλου τουφι
  χιοθ χαί μιανής κυνηγετινήί οάλ·
  πιγγας. Τό τραπίζι πιυ Ιγραφε
  ίπά>ω δ μονάρχη; ήταν α<ιπίχαμέ νο άπό χαρτιά χαί βιβλΕα.Επάνω ατό πάτωμα 1ι«α κεμπολόγι χι' ίνα μικρά έχχληοιαοτιχό 'Ωιο λίγιο ή;αν ριχμένα ά«ω χάΤω μέ δίχτυχ χαί χουδουνάχια γιραχιων. "Ενα μεγάλο χυνηγιτιχό οχυλλΙ χοιμοθνταν ο' Ινα προσχέφαλο έκεϊ χοντά. (συνεχ(ζεται) ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ "Ενας Κβλβσσίς: ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΚΛ4ΡΚ ΓΚΕΪΜΠΛ ΦΡΑΝΣΟΤ·ΤΟΝ ΣΑΡΛ ΛΩΤΟΝ "Εν» άριστοώργημβ π©0 ηή Ρ« τί» πρδτβν βραβ.ϊον 'Αμε ρΐΜϋς ϋς. 'Ενδιαφίρουσκ υπόθεσις, βαυμβοΐβ. μβυσιχη, δ»ν«τβ πβΙ{ιμβ ήββηβι&ν. ΠΡΟΣΕΧΩΣ: κΑΘΛΙΟΓ1 «Εβζιν· ντέ πβρΐ» «Άννα Καρένιν» 5«ΐμ. Κββ' Ι^ββτΐιν •·ί τβς 6 μ. μ. βη.γΐυ. | ΚΟΙΝΩΜΙΚΠ ΓΑΜΟΙ - Προχθές Κυριακήν έ· τελεσθή αν είς Πεζδ οί γάμίΐ τού κ. Ιωάννου Άγγβλάκη ,ιβτά τής δίδος Καλλιότιης Ρασιδάκη. Τοΰς νυμψι>«οΟς στεφάνους άντήλ.
  λάξ ν Λ κ. Φρόσω Ι. Ζερβουδάη,
  —Ίωσήψ 'ΑνδρουλάΛης τοατιεζι.
  τικός καί ή ΔνΙς "Αννα "Ι. Βλσχά-
  κη ετέλεσαν τοος γάμους των την
  παρελθούσαν Κυριακήν είς τό χω·
  ρΐον Κεράσα. Παράνυμψος τιαρβ.
  στη ό κ. Μήνας Γεωργιάδης Δή.
  μαρχος.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.— Έν πάση έπιβλητι
  κότητι εγένετο προχθές ή κηβεία
  τοθ τόσον απροσδοκήτως έκλιπόν
  τος έμπόρου Περικλή Βολιάδου.
  Ταύτην παρηκολούθησε κόσμος πό
  λϋς καί έκλε*τός παρ' οδ έξεΓΐμβ
  το ό μεταστάς διά την ίνταθθα
  μακράν εμπορικήν τού δρασιν,
  την καλοκαγαθίαν κσΐ την φΐλαλλη
  λίαν την οποίαν άνβπτυξε είς τα
  Ετη τής έμπορικής τού ακμής.
  Είς τους οΐκείους καί συγγενεΐς
  τού, άποτελεσαντος καλόν στέλβ
  χος τοθ έζαγωγικοθ κσΐ είσαγωγι
  κου μας έμ ιτορίου είς μακράν σει
  ράν έτών Δπευβύνομεν συλλυπη
  τήρια.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Πάντας
  τούς όπωσδήποτε συμμβτασχόν
  τας είς το βαρύ πένθος μας επί
  τώ Θανάτω τοθ προσφιλοθς μας
  η'πριχλη Α. Βαλιέοο» ευχαρίστου
  μέν θερμότατα.
  ΟΙ τεθλιμμένοι συγγενεΓς
  ***
  Γύρω στήν πόλι μας.
  Ό καιρός άκόμη νά άποκατα
  σταθϋ οριστικώς.
  Βέβαιον έν τούτοις είνε δτι ίπα
  τήσαμεν την άνοιξιν κοΐ δτι ό χει
  μωνας είνε αμφίβολον αν Θά μας
  απειλήση τοθ λοιτΐοθ.
  —'ΕκιΐΑήξεις έξακολουθοϊν να
  ύπόσχωνΐαι οί επιχειρηματίαι μας
  διά τας έτιΐ θύραις Απόκρεω.
  —Άλλά γιά πότβ οί έκπλήξεις
  αυταί καί ποίου εΐδους ακριβώς
  δέν μάο λέγουν.
  —Ό καιρός δμως παρέρχεται
  καί τό πολυθρύλητον Τριώδιον κα
  ταφθάνιι,
  — Πρέπει δέ αί έκπλήξεις νά όρ
  γανωθοθν καί να προσγγελθοθν
  ώς... πιστευταΐ τουλάχιστον άπό
  ιώρα.
  — Μέ πολλήν Ικανοποίησιν πάρη.
  κολούθουν χθές οί συμπολίται τό
  κατάβρεγμα των κεντρικώτερον
  δρόμων το οποίον ήρχισε άπό πο·
  λύ πρωΐ.
  —Τό κατάβρεγμα αύτό ώς γνω.
  στόν καθΐσταται επιτακτικόν Ιδιαι¬
  τέρως την άνοιξιν καί τό Θέρος
  διά τούς Καστρινούς δρόμου..
  —Πάντως ή αρμοδία ύπηρεσία
  τοθ Δήμθϋ Θά εττρεπε φρονούμεν
  νά φροντιίη παρολλήλως πρόςτό
  κατάβρεγμα των κεντρικων δρό·
  μων καί διά τούς συνοικιακούς.
  — Είς τούς όποίους κατά την ε¬
  ποχήν αύτην στροβιλίζονται συν-
  νεφα όλόκληρα σκόνης μολονότι
  είνε δυνατόν νά διέρχεται καί άπό
  έκεΓ ό καταβρεκτήρ,
  —Συνεχίζεται παρά τοθ Στρα·
  τολογικοθ γραφείου ό Ελεγχος των
  πιστοποιητΐΛων στρατολογικής κα¬
  ταστάσεως των εργαζομένων γενι
  κώς.
  —Ό σχετικός νόμος ύηοχρεοϊ
  τούς διευθυντάς έπιχειρήσεων καί
  γενικώς τούς καταστηματάρχας
  νά διατηροΰν είδικόν ψάκελλον μέ
  τα πιοτοποιητικά των ύπαλλήλων
  των πρός εύχερεστέραν διεξαγω-
  γήν τοθ έλέγχου.
  —Τούς φακέλλους τούτους τό
  οίκεϊον τμήμα τοΰ ΣτρατολογικοΟ
  Γραφείου παρακαλεΐ νά Εχουν πάν
  τοτί προχείρους οί έργοδόται δια
  νά μή δυοχεραίνεται ό Ελεγχος.
  —Σημειοθμεν ένταθθα μίαν άξιβ
  παινον χειρονομίαν τοθ Δημοτικοΰ
  ^υμβουλίου.
  —Έγκρίναντος μικράν πίστωσιν
  δι* απορον τυΦλόν νέον μετσβαί
  νοντα είς Αθήνας ίνα υποστή *Υ
  χείρησιν είς τούς οφθαλμούς ήτις
  Θά είνε δυνατόν νά τοθ αποδώση,
  την δρασιν.
  —Την πράξιν ταύτην τοθ Λημο
  τικοθ ΣυμρΌυλίου είνε ανάγκη νά
  προστεθη ΰτι ενέκρινεν άομένως ό
  κ. Νομάρχης.
  —Ή δηλητηρΐασις των ανευ φι
  μώτρου κυνων αποτελεί ειδικήν
  άπασχόλησιν ωρισμένων όργάνων
  τής Χωροφυλακής.
  — ΟΙ κύμΐοι των κυνων—διότι ό*
  λΐγοι εύτυχώς είναι οί «άτυ
  χείς» άΒέσποτοι κθνες— άς φρον
  τΐοουν τό ταχύτερον νά ,,προμηθευ
  θοΰν φίμωτρα διά τούς ;16ικοώς
  των.
  —ΟΙ φίλοι τοθ κινηματογράφου
  ασφαλώς Θά ευρεθούν σήμερον
  πρό Βιλήμματος.
  — Καί ό λόγος δτι δέν Θά Βυνη
  Θοθν νά παρακολοίθήσουν... ταυ¬
  τοχρόνως την ιΐροβολήν των Εο
  γ»ν «ΤσαρΙνσ» καί «Νσυτική Άν
  ταρσΐα» ΠΓύ προβάλλονται είς
  τούς κινηματογράφους μας.;
  — Διά την βΝαυτικήν ΆνταρσΙ
  αν ή Διεύθυνσις τή,ς «Μινώας» εί
  δοποιεί τό κοινόν ότι λόγω τοθ ίκ
  τεταμένου τοΰ ψΐλ^», ή προβολή Θά
  αρχίση είς τάς 10 μ. μ. άκρ.βώς.
  ΛΣ1ΕΝΕΙΑΙ
  XII
  ΚΑΙΛΕΥΜΑ
  ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΟΝ
  ΕίδονοιέΒ τούς ίνοντας
  ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (λβμονό-
  δινδρσ) δτι άναΑαμβάνω
  τό κλάδευμα καί τόν τι·
  λιΐον καθαρισμόν τε·ν ο·
  «υθύνως καί 0~6 τόν 8-
  λιγΐ|ον οΐουδήνοτι γιε·τΐ6«
  νού.
  Έ-ίσης Λναλαμράνε. τή»
  φυτβυσιν όπωροφόρων δίν-
  5ρ«ν δλ«·ν των «16α)ν.
  ΟΙ βουλόμενοι δύνανται
  νά μέ ζητήσουν «Ις τό κα-
  φινιϊον τό <Κβντρο*» «αρά τό Σανδριβανι ά«ό 7ης μ«· Κρι 10ης μ. α. Λ £ΤΑΥΡΟ£ ΤΗΙ* ίνΤΐ>
  μή
  Π1-"Ηθ8λα να
  κώς μηροστά < -ΙΚ ·Ιηβ γ'λα .ΑνΤουανέττσ. Ή αλλη έ< «α! τής έψ'ληο ώρκΐοθηκσν νβ μή χοριθθΐ Δεκέμβριον·· Έξω τό χιό* γ« Κλεισμένη ιηςή Μαρία— κιρΐμενΐ ΐήν «ι Λαμκάλ. ΕΤχε καλέσουν. για» & έχθρός «ού νΐσ, τής ·*Μ< την καρβιά... ίνα χίντημα ιι λιΐων( ιιοι έ κ' τσν άνυϋόμοντ νολύτιμα βτιιιΐλ βΐνΐςχοί έ«(χρι σβις. Όταν έμτΐί,κι ρία ντέ Λαμ« μέοσ στΐς γοθν Χιοοα Ιτρεξε «Κ: -'£«! τέλου ρίζαΙ ίφώναξε. Την Εβαλε ν< της στόν κανα —Αύτός 6 κα μορΐζβι την ψυ) ψι άκοπνικτική, ΊόνΙ ΥΠ ΚΑΤΑί Έκτιί Υασΐας δρους, ΝΟΙ "Αιχτεΐβ ι ΕΜ Ά, τΐ^β» Ι
  Λ Π Ο Ρθ α Σ Ι
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  Ε3ΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  'Η άνάμνησις της Μαρίας
  —•Άντουανέττας άπορροφοθ-
  σβν δλους τούς λογισμούς
  της. Την έμεθοθσεν ή σκέψις
  πώς θά την έξανάβλεπε, τιώς
  βά την ΰηηρετοθσβ πιστά, τι ώς
  θα κατώρθωνε νά ξαναφέρη
  μίαν Ικφρασι χαράς στό ώ
  μορφό της πρόσω* ο.
  Άπό ήμίρα σέ ήμέρα έπε-
  ρίμενε μέ περισσότερη λαχτά
  ρα την πρόσκλησι, τή βιαταγή
  νού ΘΑ την έκαλοθσε στό Πά
  ρΐσι. Καί δταν, Οσιερ' άπό
  Βυό άτέλβιωτους μήνες Εφθασε
  τό μεγάλο μήνυμα, ή Τερέζα
  έζβκΐνησεν άμέσως γιά τό Πά
  ρΐσι, ετρεζε κατ' ευθείαν στό
  παλάτι καί ώρμησε στό δωμά-
  τιο ττΐς Μαρίας—Άντουανέτ-
  ΐας. Ποία ήταν ή ίκπληξΐς
  της, κόσο βαθειά ήταν ή γοη
  τεΐα της, δταν εΤοε ζωγραφι¬
  σμένην επάνω στόν καθρέφτη
  την φωτογραφΐα της.
  —"Ηθελα νά σας ίχω δισρ
  κώς μ-ροστά στά μάτιά μου,
  τί)ς εΐτΐε γελαστή ή Μαρία—
  Άντουανέττα.
  Ή άλλη Εσκιψε βισσηκά
  χαΐ τής έφΐλησε τό χέρι. Καί
  ώρκΐσθηκαν άγκαλΐασμένες
  νά μή χωρισθοθν ποτέ πιά.
  Δεκέμβριος... Κρύο δυνατό.
  "Εξω τό χιόνι εσκέπαζε τή
  γτ). Κλεισμένη στό Βωμάτιό
  της ή Μαρία—Άντουανέττα έ
  περίμενε την κριγκήπισσα ντέ
  Λαμπάλ. ΕΙχε στεΐλη νά την
  καλέσουν, γιαΐΐ άπύ τό πρωΐ
  6 εχθράς πού έφοβόταν, ή ά-
  ν(α, τής έπΐεί,ε τόν νοθ κα(
  την καρδιά... ΕΙχε παρατήστ]
  £να κέντημα πού Βέν θά ετε-
  λε'ωνε ποιέ κ' έπηγαινοερχό-
  ταν άνυπόμονη άνάμεσα στά
  νολυτιμα Επιπλα μ έ τίς βελού
  δΐνες χοί έπΐχρυσΐς διακοσμη-
  σεις.
  Ό τα ν 4μπ(]κε ξαφνικά ή κυ
  ρΐα ντέ Λαμπάλ, τυλιγμένη
  μέσα στΐς γοθνες ΐης, ή βασΐ-
  λισσα Ετρεζε σχεδόν κοντά
  της:
  —Επί τέλους ήλθατε, Τε·
  ρέζαΙ Εφώναξε.
  Την Εβαλε νά καθΐση πλάΐ
  της στόν καναπέ.
  —Αότός 6 καιρός μοθ νΐλημ
  μυρΐζει την ψυχη μέ μΐά θλΐ
  ψι άποπνικτική, εΤπε.
  Τό λβπτό πρόσωπο τής ντέ
  Λαμπάλ έσχοτβ(νΐασεν. Τα ώ
  ραΐα μάτιά της ήσαν γεμάτα
  συγκΐνηοι καθώς ίκοτταζαν
  τή βασΐλισσα. Τα χέρια της
  έτρεμαν καθώ; άγγιζαν τα
  χέρια τής δλλης.
  —Μεγαλβιοτάτη, τή"ς εΤπε,
  τί ΕνΕτε καί σάς βασανίζει;
  —Πρό όΜγου Ιμα&α δυό
  κακές εΐδήσεις: ή κυρΐα ντέ
  Κοσσέ, ή οιευθύντρια τοθ Ιμα·
  τιοφυλαχΐου μου θά μ' εγκα¬
  ταλείψη.· ή ύγβ(α τοθ παιδιοθ
  της την ύποχρεώνει νά πά
  ραιτηθβ ά*ό τό άξίωμά της.
  Ά,πό την άλλη μεριά άνηγγέλ
  θη επισήμως δτι ή κόμησσα
  ντ' Άρτουά, ή συννυφάδα
  μου, είνε Ιγκυος...
  —Αύτό τό γυναικάκΐ; Άπΐ
  στευτονΙ
  —Ό άνδρας ι ής δέν Εχασε
  τόν καιρό τού, είπεν ή Μα-
  ρΐσ—Άντουανέττα άναστενά
  ζοντας. ΕΤνε ενα χρόνο παν
  τρεμμένοι... Άλλά τό πιό άνη
  συχητικό γιά μενά είνε δτι αό
  τό τό παιδΐ αν γεννηθβ άγόρι,
  θά είνε ό διάδοχος «Ο θρό·
  νού.
  —Δέν πρέπει νά άπελπΐζε
  σθΐ Ιτσι, Άντουανέττα. Μιτο
  ριΐτε καΙ,σεΤς νά δώσβτε έ
  ναν Δελφΐνο^, στή Γαλλία.
  Ή φωνή τής ντέ Λαμπάλ
  ετρεμε. Κ&τι αίσθανόταν νβ
  την πνΐγη στό λαιμό. Ή βα
  σΐλισσα έγέλασε πικρά:
  —Μ έ τόν άνδρα πού έχω;
  Αύτάς μόνο γιά κσλόγηρος
  κάνει. Όταν έγυρΐζσμεν άπό
  ι ήν Κομπιένη, μοθ ήλθε μιά
  άδιαθεσία καί ίκαμα έμετό
  μέσα στό άμάξι. Άμέσως οί
  άλλοι έβγήκαν στά κεραμΐ
  «ια χ' έαώναξαν τ ώς ήμουν
  έγκυος. Άλλά έ>ώ ήξερα πε
  ρΐ τΐνος επρόκειτο. Άλλοίμο
  νο1 Τα νλυκά πού εΤχα φάη
  καί δχι ό α>ορας μου ίφται
  γαν γιά την άδιαθεσ'σ. Κ' Ε
  πειτα Ερχεται ή μητέρα μου
  καί μοθ λέει τώς Γεν πρέπει
  νά άπομακρύνωμαι τυτε ροθ
  πι άπό έναν τέτοιον άνθρωττο!
  Άλλά Ρέν σάς παρεκάλεσα
  καλή μου, νάρθήτε γιά νά θρη
  νήσετε τό ριζικό μου. "Εχω
  νά ο άς συμβουλευθΔ γιά
  σπουδαΤα ζητήματσ...
  (συνεχΐζεται)
  ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |_-
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1839
  ΙΑΡΥΜΛ ΑΓΓΛΙΚΟΝ - ΚΕΦΑΛΜΑ ΕΙΣ ΛΙΡΑ"
  ΕΑΡΑ ΚΝ ΑΟΝΔΙΝΟ'
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕίΑ
  Εκτέλεσις πάσης Τραπεζιτικήν ερ¬
  γασίας υπό τούς πλέον συμφέροντας
  δρους.
  ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΧ-ΧΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΧ
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΩΝ-ΗΠΑΤΟΣ
  ΕΙδιχ&ς εχπαιδευθεΐ* Ιν Μονάχω χ«1 Βερολίνω Τ.
  Α88ΐ5ΐβηΙ τβν καθηνητΒν νβη Β«:γ<—«πή χ«1 δς&ΗΙβη- Ιιβΐηι. Δΐ|«ται τούς «άσχοντας ΐκ τέδν νοσημά«·»ν τοθ ΠητινοΟ Συστήματος «Ις τό Ιατρείον χον. Πλατίϊα Τρι-ν Εβμαρβν (ΟΙκία ΊαχροΟ κ. Χε λιδόνη) 9-12 «μ. καί 4—6 μ. μ. Άρ. Τηλ.7-92 ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΪ-ΠΑβΟΛΟΓΟΧ •Αριοτββχβς ΊβνιχβΟ Πανεπιστημίου 'Αβπ- νβν χαι Στρατιε,τΐΜίΙβ Ίκτρικϋε. Χχβλής, Δίδεται καθ* εκάστην «Ις τό Φαρμακιϊον Έμμαν. Ματζαβετάκη (Βαλτέ Τζαμί), άριβμός τηλ*·ώνου 443. ΖΑΧΙ.Α.ΚΓΤΙ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ ΑΙ τροφατ μας ΓενικαΙ διαιτολογικαΐ γνώσεις θ'. ΌμοΙας πάλιν, εάν έπρόκει το νά «ρομηθευθωμεν άπό φυτικήν μόνον τροφήν δσην ποσότητα άζώτου χρειοζόμε· θα θά ήτο άνάγκη νά τρώγω μέν ύπέρμετρον μερΐδα τροφής, ήτις δμως έξ άλλου θά περι- εΐχε πελώριον πλβόνασμα ύ- δατανθράκων άχρησιμοποίη- τον. Τοιουτοτρόπως δέ καΐ κα τα τάς δύο περιπτώσεις θά ϋ· ποβληθοθν τα πεπτικά δργσ- να είς εργασίαν πολύ άνωτέ ραν των δυνάμεών των καί έ- πομένως θά κατακουρασθοθν καί θά διαταραχθή ή στομα- χική μέν πΐψις επί κρεωφαγΐ- α<Τ, ή έντερική ?έ πέψις επί φυτοφαγΐας αποκλειστικώς. "Ωστε, υπό πάσαν Εποψιν, είς τα εύκρατ) μας κλΐματσ, προτψοτέρα καί ή μόνη ύγιει- νή βΤνβ ή μικτή βΐαιτσ, πού συνΐσταται δηλαβή καί άπό ζωΐκάς καί άπό φυτικάς τρο¬ φάς. Ίβού Ρέ καί Ενα πσράδειγ· μα ημερησίας τροφικής μερί¬ δος, συνδυασμός δηλαβή δια φόρων τροφΐμων κατ' άνολο· γ(ας τοιαύτας οοτβ ν' άνα· πληροθνται αί καθημβριναί α¬ πώλειαι τοθ όργανισμοθ ενός! άνθρώπου έργαζομένου ώς συνήθως: 550 γραμμάοΐα άρτου, 38,5 λεόκωμα, 297 ΰδατάνθρ., 2 λ(πη. 280 γραμμάρια κρέα- τογ, 50,5 λεώκωμα, (—) όβα- τάνθρ., 22,4 λ(πη. 125 γοαμ. γάλακτος, 4,5 λεόκωαα, 6,5 οδατάνθρ., 5 λΐπη. 600 γραμ λαχανικον καί όηωρών, 6 λεύκωμσ, 54 ύδατάνθρ., 1 λ(· πή. 30 γοαμ. όσπρΐων, 7 λεύ· κωμα. 17 ύβατάνθρ., 0,5 ?.(- πή. 100 άλευρωδον, 6 λευκώ μα, 77, ύδατάνθρ. (—) λΐπη. 45 σακχάρου, (—) λεύκωμα, 43 ύβατάνθρ., (—) λ[πη. 25 γοαμ. τυροθ, 6 λεύκωμα, (—) ΰδατάνθρ., 6 λΐπη. 40 γραμ. βουτύρου καί ελαίου, (—) λεΰ· κωμσ, (—) ύδατάνθρ., 37 λ(- πή. 16 νοαμ. μαγειοικοθ ά¬ λατος. 2000 γραμ. ύδατος. Σημειωτέον ότι ναΙ μέν ή α¬ νωτέρω μερίς συντηρήσεως κατήντησε συνήθης διά τόν άνθρωπον των κλιμάτων μαο, άλλά κατά θεωρίαν είνε καί αυτή χάπως ΰπέρμετρος, μο λονότι εκανονίσθη σύμφωνα μέ τάς απωλείας τοθ όργανι σμοθ, διότι καί αυταί άκόμη σ( απώλειαι είνε κ&πως πλε ονάζουσαιένεκα προηγουμένης πάλιν τροφικής καταχρήσεως· δπερ σημαΐνει δτι χάνομεν ύ· πέρπολυ, διότι καί τρώγομεν πλέον τοθ δέοντος, α( δέ Ε¬ ξεις μας ώς πρός τουτο είνε κατ' θυσίαν ανθυγιεινάς Καί πράγματι είς τα κοινόβια λό- χου χάριν καί τάς φυλακάς ή ύγε(α βιατηρεΐται έξαίρετος, μολονότι ή τροφική μερίς πε ριλσμβάνει μόνον 12 γραμ· μαρία άζώτου καί 265 γραμ. άνθρακος. Είς τό παράδειγυα άλλω- στε τής ανωτέρω μερίδος συμ περιλαμβάνβταΐ καΐήέργάσιμος μερίς. 'ΕνθυμεΤσθε τί ώνομά Αί διατάξεις τού νόμου Ηερί κινηματογράφων, Είς την εφημερίδα τ*]ς Κυβερ¬ νήσεως εδημοσιεύθη άναγκαατι- χος Νίμος «πιρΐ αϋμπληρώσεας, τροποηοιήαεης χκΐ χωδιχοποιήσι »ς τβν πιρΐ χινημκτογράφιβν ϊια- τάξε»ν>.
  Διά χοθ ώς 3νω νόμου προβλέ-
  «ΐται Βτι ή έγχατάαταοις χαΐ ή
  λΐιτουργΐα χινηματογοάφων ή πά
  ρΐμφιρδν έπιχιιρήσιων έπιτρί
  πεταΐ είτε έν χλειατώ είτε έν β-
  νοικτφ χώρφ χατίπιν άϊιίοις τή
  αστυνομιχτ]ς άρχήί- Δια Βασιλι-
  χοθ Διατάγματος θα χαθοριοθοθν
  οί χανονιαμβΐ βάσει τβν οποίων
  θά διέπωνται τα τ&ν χΐνηματ
  γράφων άπό βπίψίως προστααΐας
  τής ζωής, δγείας, σωμκτιχτ]ς ά-
  χεραιόττ)τος χλπ. τβν θιατδν.
  Έπίαης προδλίπιται Βτι πρό
  πάαης προδολής χινηματογραφι-
  χής ταινίας ώς χαΐ «ράντης εισ»·
  γωγής αυτής έν Ελλάδι δποδάλ
  λιται είς την Διεύθυνσιν Έαιατι-
  ριχοθ Τύπου «Ο Ύφυπουργείου
  Τύπου χαΐ ΤουρισμοΟ, αίτησις πε·
  Ρι χορηγήαειος αδείας μιτα πΐρι-
  ληπτιχής άναγραφής τής ύποθίσι
  ως τοθ Ιργου. Την αίτησιν ταύ¬
  την, μεθ' ίλων τβν αΐοιχείων, ή
  Διεύθυνσις τοθ ΈσβτεριχοΟ Τΰ
  ποιι, διαίιδάζει είς φ επιτροπήν
  &ποτελουμ|νΐ]ν έχ τοθ Διευθυντού"
  τοθ "ΕαωτεριχοΟ Τύπου χ«1 Τού
  σαμεν εργάσιμον μερΐδα' είνε
  τό περιπλέον ποσόν τροφής
  πού πρέπει νά προστεθβ είς
  την μερΐδα συντηρήσεως Βιά
  νά άντισταθμΐσπ την μβγαλυ
  τέραν φθοράν τοθ σώαατος
  είς τόν έργαζόμενον άνθρω
  πον. Ή έργάσιμος αυτή με
  ρίς ίσοθτσι περΐπου πρός τό
  τμ>συ τής άκλής τροφικής με
  ρίδος,δηλαβή έν άλλοις λόγοις
  εάν ό μή έργαζόμενος έχη ά
  νάγχην μιάς μερίδος τροφής,
  ό έργαζόμενος χρβιάζεται μΐ
  αν καί ήμΐσειαν.
  τβδ Ιατρβδ Ι. Α. Γ.
  ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Πανηγυρική έναρξις των εργασιών τοϋ Νέον
  Καταστήματυς της:
  ΕΜΠ0ΡΙΚΗ2 ΕΝΩΜ2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Επι τή εύκαιρία ταύτη, δλα τα προηγού-
  μενά στόκ είς:
  ΚΑΣΜΗΡΙΑ
  ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ
  ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
  ΠΑΛΤΑ
  ΚΑΠΑΡΔΙΝΕΣ
  ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
  ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΑ
  ΡΑΔΙΟΦΟΝΑ Κ. Λ. Π.
  Θά πωλοϋνται είς τιμάς κάτω τοϋ κόστους:
  "Επί πλέον, δλοι οί άγορασταί, ρέχρι ττ)ς 28)2)1937, θά λά-
  βουν ένα δελτίον φέρον την ήρερομηνΐαν καί τό ποσόν τής ά-
  γοράς τβν. Την 1)3)1937. 8ά άνανγελθή διά τοθ έγχωρίου
  τύπου ρ(α ήρερορηνία μεταξύ 8 κα. 28 Φεβροοαρίου (έργά-
  σιμος ήμέρα) καί οί κατέχοντες δελτία της ήμερομηνίας
  ταύτης θά κλτΐθοθν νά παραλάβουν άπό τό ταμείον τού
  Κατσστήματος όλον τό άντίτιμον τής άγοράς. Δηλαδή, τα
  παραληφθέντα εκείνην την ημέραν έμπορεύματα θά είνε
  πραγματικώς καί ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
  10
  αι
  II
  α
  II
  Ε
  II
  ιι
  II
  ι
  ι
  II
  Ι
  ρισμοθ ώς Προίδρου, έχ τοθ προΐ
  σταμίναυ τοθ Τμήματος Έπ^πχιί
  άς Τύπου, έξ ενός τμηματάρχου
  τής Διιυθύνσιβς τής Τουριστιχί);
  Προπαγάνδας, έξ ενός άξιωματι
  χοθ τής Άστυνομίας Πίλεαν, έ·
  νός άνωτίρου κξιηματιχοθ ττ]ς Χ»
  ροφυλαχτ]ς χαΐ ενός «ντιπροσώ
  που τής Π. £. Κ.
  Ή έπιτροπή αθιη χρίνΐι τα 6
  ποβληθέντα Ιργα χαΐ άκοφαΕνε
  ται περί τής προδολής τής ταινί
  άς ΐΓτε τής άπαγοριύαειος ταύτης
  χαθ' δλον τό Κράτος ή είς ώρι
  σμένας πιρΐφεριίας αυτοθ έφ' 8
  σον τό πΐρΐεχίμενον τής ταινίβς
  είνε δπωοδήποτε έκιβλαβές είς
  την 'νΐόιητα ή αποβλέπει είς
  τόν προπβγανδισμον χομμουνιστι
  χβν τ) άλλην άνατρεπτιχδν ίϊεβν.
  Ή Άστυνομιχή Διεύθυνσις Ά-
  θηνβν, μετά σύμφωνον απόφασιν
  τ*)ς ώς άω έπΐτροπής δύναται χ%
  αίτήοΐι τοθ ένδιαφερομίνου νά χ»
  ραχτηρΐζη ταινίας ώς άχαταλλή.
  λους δι* άνηλΕχους. 'Ανήλιχες δέ
  θεωροθνται οΕ έχοντες ηλικίαν χά·
  τω τ&ν 14 έτβν.
  Ό χαραχτηριβμος τής ταινίας
  ώ; κατάλληλον ή άχαταλλήλου
  8ι' άνηλΕχους δέον νά άναγράφε-
  ται είς τό πρίγραμμα χά Ι τάς δια
  φημΕσεις τεθ χινηματογρίφου χά·
  τ» τεθ τΕτλου διά παχίων τυπο-
  γραφιχβν στοιχεΐων. Ταινίαι άστυ
  νομιχοθ κεριεχομένου έν ο&δΐμι^
  περιπτώαει χρίνονται χκτάλληλοι
  δι* ανηλίχους.
  —Τό Γεωργικόν Έηιμκλητή-
  ριβν Ρεθύμνης,
  Είς τβ Γιειρνικβν Έπιμελπτη-
  ριβν Ρΐθύμνης έχορηγήθπββτν υ¬
  πο τοδ οτρμοδίου υκβυρνείου 27.
  000 δραχμαΐ προΐρχόμεναι έκ
  των ε!σπρά{«ων της ο' τριμηνί«(
  1936-37 έκ της προσθίτβ» φβρο-
  λογίας διά τα Γενρνιχκ Έηιμε
  λητΐΐρια.
  —Επί αντιστάσει.
  *Υπβ «ργαΐνΗν τού στβθμοδ Χη
  ροφυλοτχίΐς 'Αν»νεΙε.ν βυνελήφθη
  ό Έμμ. Κ. Κουνάλης Ματπγορβύ-
  μενος δι* αντίστασιν κοιτά τής
  «ΡΧής.
  —Τό ταμείον Λασηθίου.
  Την διεύθυνσιν τοδ Δημοσίου
  Ταμείον Λασηθίου «ναλαμββτνιι
  κατ' αυτάς 6 χ. Εύαγ. Κουτουλέ
  Μης.
  —Τ* άναλυτικόν πρβγραμ-
  μα τ&ν Γυμνασίων.
  Δια δικτάγμκτος δημοσιευθέν
  τος «Ις την ίφημϊρίδ» της χυβιρ
  νήοιεις τρβποποιιΐται τόάναλυτι·
  χον ηρόγραμμκ των μαθημ«τΝν
  ■Ις τα Γυμνασια ®ηλέ»ν ώς έ{ής:
  Είς την β' τάξιν θα έζαΐρΐται ·1ς
  τβ μάθημα τής Καινής Δΐαθήχης
  ή βυμβολή τβ& Κυρίοις 11; την
  ανύψωσιν της θέσβ«ς της γυναι
  χός. Είς τήνΔ'. τα{ιν θα γίνκται
  Ιδιαιτ*ρ« δλως μνεια διά τάςίπΐ
  χριστιανικφ ζηλω χαί εύλαβθιχ
  Διαχριθειοας γυναίκας. Είς την
  ΣΤ' τάξιν θα ■{αίρΝνται τα χά
  θήχβντα χαΐ όιχαι<ί>ματα της γυ
  ναιχός έν τή οικογενεία χαί τή
  Νβινωνίο^. Εις τα άρχαια ίλληνι
  χά θά ές·τάςεται Ιοιως ή θβσις
  τής γυναικός είς τόν οΐχογενεια
  χον χαί κοινωνικόν βίον τού άρ
  χαίου 'Ελληνιχο» χοβμου. Είς τα
  Νέα 'ΕλλπνΐΜά θά καταβάλλεται
  Ιδιαιτέρα προβηάθεια διά την α¬
  νάπτυξιν τής θρησκευτικάς πΐστβ
  «ις χαί Αγαηης πρός την οΐκβγι
  νκιαν χαί τον οίκον, πρός τα ά
  γνά 'Ελληνιχά ηθη χαί Ιθιμα χά Ι
  πρός την Ελληνικήν ηατρΐδα.
  —Άγβρβνομική Έη·κτι(«
  ίν Κρήτα.
  'Υπογραφέν &πό τής Α. Μ. τοθ
  Βασιλέως εδημοσιεύθη διάταγμα
  δι9 ιο συνιστίίτκι γραφείον άγορα
  νομιχ^ς έποπτεΕας παρ' ίκάστη
  τβν Γενιχβν Διοιχήσεων Μαχεδο
  νίας, θράχης, Ηπείρου χά Ι Κρή
  της. Δια τοθ ίδΐου διατίγματος
  προδλίπιται ή σύστασις άναπλη
  ρωΐοθ πιριφεριιαχοθ έπόπΐου τής
  άίορανομΐας παρ' έχάσιφ τβν
  γραφείων τούτων.
  —■Τα τβπιχάμβς ζητήματα.
  Διά τ&ν υπ' «ριθμούς 5263 χά Ι
  5413 ίγγρβφων τού έ Ύφυπουργος
  ηαρα τφ Οολιτιχφ γραφείω τού κ.
  Προιθυκουργου χ. Μπούρμπουλης
  γνΜρΙζει ημίν δτι ί) έπίοπ«υσις
  της άΐτβπ·ρατώο«ως τβδ μεγαρον
  ΤΜν ΔιχαοτηρΐΜν την οποίαν ί
  ζητήααμεν τελεΐ ηδη υκ' δψιν
  τού χ. ύπουργοδ τής Διχοτιοουνης,
  το δέ ζήτημα τής π·ρατώσ·»»ς της
  6δου Ήραχλκίου—Βιάννου π·ρι
  ήλθεν είς γνίιαιν τοϋ υκουργπιοιι
  Δημοοίνν "Εργων το όκοϊον καΙ
  «αρεχληθη νά γν»ρίσο τα( *«*■
  ψΐις το» έν ηροκΐιμίνω,
  •Ι
  ί
  * ί·-Ι
  Ι
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ1 τό ΚαψβνβΓον
  Κνωσός, Πληροφορίαι τΐαρα τφ κ.
  Ί. Ζεη Ξενοδοχείον Κνοοός «αί
  Πλλ»
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεΐα Ιναντι ΝομαρχΙσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμπτης
  11 Φεβρουαρίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΔΡΙΜΥ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟΝ
  ΓΑΑΑΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ
  ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΆΣ
  ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  Ή ερυθρά Ισπανία καί οί Άγγλοι.
  Προσωπική δικτατορία τού Στάλιν,
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Φεβρουαρίου
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έ
  Παρισίων ότι ό Άρχηγός τού Αα*ι
  κου Δημοκρατικού Κόμματος όστις
  εΐχε μεταβή είς Ισπανίαν μετ* άλλω
  Γάλλον πολιτικών, επιστρέψας προχθέ
  είς Παρισίους έδημοαίευσε σφοδρόν κα
  τηγορητήριον εναντίον τής άακουμένης
  έν Ισπανία τρομοκρατίας υπό των κομ
  μουνΐστών.
  Ό Γάλλος πολιτικός ήγέτης ώς ά
  φήκεν νά εννοηθή ουδεμίαν πεποίθησι
  έχει ότι μέ τοιαύτας μεθόδους θα
  δυνηθούν νά έπικρατήσουν έν Ισπανία
  οί έρυθροΐ καθ' ότι έχουν αντίπαλό'
  των μέγα μέρος τού Ίσπανικού λαού
  έπαυξάνουν οέ τεραστίως μέ τάς πρά
  ξεις των τό μεταξύ αυτών καΐ εκείνον
  χάσμα.
  ΑΕΓΕΤλΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΡΥ8ΡΟΙ
  ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ
  ΕΖΗΤΗΣΑΝ ΕΙΡΗΝΗΝ ΜΕ ΠΉ ΦΡΑΝΚΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Φϊβρβυ*ρί«υ (τοϋ «ντα
  πβκριτβϋ μα$)—Καθ* ά.αγγέλλεται έκ Βε
  ρολίνβυ η Καταλωνική Μυβέρνηοις λέγετα»
  ότι πρβήλΒεν είς την απόφασιν νά ζητήση
  την σύναψιν χνριστης εΐρήνης μέ τβν
  ατρατηγόν Φράνκο καί ύπβ ωρισμένου
  •ρονς.
  Κατά τκς φήμας ταύτας η κυβέρνησκ
  τής Βαρκελύνης απεφάσισε ν* προτείνη κΐ
  ρηνην είς χον Φράνκο συνεπεία των σημει
  ωθεισ&ν βνσιχών διχβγνωμιδν αύτϊίς μέ
  την κυβέρνησιν τής Βαλίνθίας καί την Ιλ
  λΐιψιν έπαρκοδς ποσότητος τρβφίμων καί
  πυρομκχικΰν.
  ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ Η ΤΕΑΕΣΙΣ
  ΤΟΠΙΚ&Ν ίΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ
  ΕΟΡΤΒΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Φεβρβυαρίβυ (τοδ άνταηο
  κριτ·ϋ μ«$>—Ανεκοινώθη ότι έντος τοϋ
  προσεχούς μηνός θ& «ρχ(ση ή τίλεβις των
  τβκικ&ν βεροπβριχ&ν έορτών της 'Αερβλέ
  οχης Αθηνών. Ή έναρξις τ&ν έβρτών θά
  γίνη β·ί τα Ίωκννιν», ββ μεταοχη δ' αύ
  τϋς κα» σμήνος στρατιωτικών άερβπλάνων
  Είς την εορτήν θά παραστή ή Α. Β..Υ
  β Δικδβχβς ώς καί ωρισμένας άριθμός άερο
  φίλων οΐτινες καί θα λβββυν τό βάπτισμα
  τοδ αέρος.
  ΣΥΝΕΤΡ1ΒΗΣΑΝ ΤΕΑΕΙ&Σ
  ΔΙ ηΡΟΣΒΙΟΕΟ* ΕΡΥΒΡΙΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Φεβρουαρίου (τού
  άνταηοκριτού μας).— Ραδιοτηλεγραφ
  φηματα έκ Σαλαμάνκας άγγέλλουν ότι
  κατά τ© σημερινόν ανακοινωθέν τού έ
  θνικοΰ στρατηγείου, οί έρυθροί ^έξαπέ
  λυσαν σήμερον σφοδράν επίθεσιν είς
  τόν νότιον τομέα τής Μαδρίτης μέ άν
  τικειμενιχόν αχοκόν την απελευθέρωσιν
  τής όδοΰ Μαδρίτης—Βαλενθίας. 'Η ε
  πίθεσις αυτή απεκρούσθη υπό των έθνι
  κων στρατευμάτων αί,&υνάμεΐς οέ των
  των έρνιθρών ουνετρίβησαν χυριολεκτι
  κώς.
  Η ΕΚΠΟΝΗΣΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
  'ϊκο τι Ο ύπβιιργοθ %%ς Κρατινής Άντιλ/ψι»;
  χ. Κορυζή χαν~ηρτ·(.ο6η το νομοσχέδιον περΐ ίργα
  νώσιιος ν|ς Κοινωνικάς ΠρονοΕας. Τό νομοσχέδιον
  προδλίτιει τον τρ ί πό ν κατά τόν όπιίον Θά λειΐουρ
  νήσουν 11 διίφο&οι χλάδοι τ*)ς κοινωνικάς προνοΐ
  «{· 'ήί δργαώοιως αδτβν χαΐ τής προοδευτικάς
  θεραπείας δλων τ6ν άναγχβν, βρχής γενομένης |χ
  τ&ν μάλλον επειγούσης φύοιως. Το νομοσχέδιον ι6
  ριοχέμενον ή?η ιίς τε υπουργείον τής Κρατικάς
  'ϊγιει>ΐ]ς χαΐ Αντιλήψεως-, θά παραπεμφθή καΐ
  ιίς δλας τάς άλλας δηηρεσίβς τάς εχούσας αρμοδία"
  τητα νά έχφίρουν γνώμην επ" ο&τοθ. Τό τι)ιχον
  οχίδιον θά μΘϊ δκό φ τελικήν ϋγχρισιν τοθ χ,
  ^ϋθ μεθ' 9 νά λά.63 ισχύν νόμον,
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Φεβρουαρίου.
  —Τηλβγραφοθν Ικ ΛοτΒί
  νού 8τι λν τβ Βουλη τβν
  Κοινοτήτων ανεβλήθη χθες
  επερώτησις «ρός την Κυββρ
  νησιν «ερί τοθ άν αυτή εί¬
  νε -αρασκευασαάνη νά ά
  ναθε»ρήστι την άναγνώρι·
  σιν τοθ σημερινοθ καθε-
  σχ&τος των άριστερβν έν
  Ίσ«αν(α κατόπιν τβν *■-
  λ«υταί«*ν «ληρο(ορι$ν, έξ
  ών ά«ο6εικνύεται, ώς λέ¬
  γει ή επερώτησις, δτι τό κα
  θιστώς τοθτο άντι«ροσ«·
  •χεύει δχι μόνον μειοψηθί
  αν «ν τθ χώρα ταύτα, αλ
  λά καί μειοψϊ)φίαν χρημα
  τοδοτουαινην καί διευθυνο
  μένην Εξνθεν α«ό «ολλων
  ιτβν.
  Κατα τα αύτά τηλιγοα
  Φηματα εν Γιβραλτάρ οί ό-
  «αδοί τής £θνικιστικτ}ς κι
  ;νήσε»ς εξεδήλωσαν «οικι-
  | λοτρό«ι·ς την χαράν τε#ν
  διά τό νεγονός τής αλώ
  ;σεε*ς τής Μαλάγας. Ση
  , μει»τεον δτι οί «θνκοί ρα,
  ; ΒιοφωνικοΙ σταθμοί «ρό ι
  τής άνογγελίας τής εΐβή'
  σει*ς μιτέδκκαν τόν υμνον
  τής Ξίνης Λιγιβνος, ζωη
  !ρβί δέ ζητωκραυγαΐ ή
  ^κούοντο Οβέρ τής Ίσ«αν(
  ,ας, τοθ στρατηγοθ Φράν
  κο καί τοθ στρατηγοθ Κιΐ
  ■ο Ντιλιάνο.
  τα τάς πληροφορίας ταύ
  τας, είς τόν σιδηρόδρομον
  τοθ Καζάν εσημειώθησαν
  κατά τό τελευταίον έξάμη
  νόν 63 δυστυχήματα, είς
  δέ τούς , ρωσσικούς νοτί
  ούς σιδηροδρόμους μόλις
  τα 78 τοίς εκατόν των έμ
  -οοβυμάτε·» ίφθασαν είς
  τόν «ροορισμόν τ ι* ν.
  Τηλιγράφη ματα <κ Ρώ μης ιβιβιβαιοθν δτι ό χέ ως «ν Λονδίνω «ρΐσβΐυτής των Σοβιέτ Ρακόφσκυ ιΰοί σκεται Αγκάθειρκτος είς τάς φυλακάς τής Λουμβ 3" άνκα. Διά τόν ΒοροσίλΜε] Πληροφορίαι έκ Βερολί νού άναφέρουν δτι αί γερ------------------- --„- ■ μανικαί έφημερί&ες δημο ι αγγέλλεται δτι φίρεται ι σιεύου» «ληροφορίας έκ ξαφανισθείς, άγνοεΐται δ Μόσκας «ιρΐ των δυστυκη | μάτων, χά 6«οΐα γίνονται : «Ις τούς σοβιετικοϋς σιδη _____ , . ' ροδρόμους, συνεπεία άμε μογήν «λήρους «ροσωνι λείας τοθ -ροσΐονικοθ. Κα κης δικτατορίας. ) μως άν «ράγματι συνελτ 1 φθη. Είς τόν Στάλιν ά«οδΙ δονται τάσκις «ρός έφαρ Ή ύποβολή των ειδικόν προύπολογισμών των Υπουργείων. Υπό τοθ ύτιουργοθ των ΟΙ κονομικών απεστάλη είς δΧσ τα ύηουργεΐα έγκύκλιος, δια τής οποίας ζητβΐται παο' αύ των νβ συνταξουν καί ΰκοβά λουν τό ταχύτερον ί[ς την άρμοδίαν διεύθυνσιν τοθ γενι κοΟ λογιστηοΐου τούς εΐοικούς προϋιΐολογισμούς των, κροκει μένου νά αρχίση κατ' αύτάς ή σύνταξις τοθ γενικοθ ποοϋ πολογισμοθ τοθ κοάτους διά την νέαν χρήσιν 1937—1938. Είς την εγκύκλιον παρέχον ται λεπτομερείς τεχνικαΐ δδη γΐαι είς τα ε(&ιχά λο ιστήαια τβν υπουργείων διά τόν ύτιο λογισμόν τον διαφόρων έσό δών βάσει τοθ μέσου δρου τής απσοόσ^ω; αυτών κατσ την τρέχουσαν καί την παοελ θοθσαν χοήσιν καί β4σβι των μεταβολήν σ( οποίαι έπηνβ χθησαν είς την φοοολογικήν νομοθεσίσν τής Κυββρνήσε ως· Παραλλήλως δίδονται οδη¬ γίαι καί δια τόν προσδιορισμόν των έξόδων τοθ κοάτους κατα την νέαν χρήσιν. Σχετικώς το νΐζβται δ τι πρέπει να κατα- βληθβ τιασα φροντίς, ίνα τα Ιξοδα έκάστης κρατιχής ύπη ρεσίας περιορισθούν πρός τό κοινόν συμφέρον είς τό κατώ τα τον δυνατόν βριον καί έν συνεχε'α δίδεται έντολή δπως α( πιστώσεις οί αφορώσαι την μισθοβοσίαν των δημοσ'ων ύ παλλήλων άναγράφωνται είς τόν προυπολογισμόν κεχωρι σμένως δια τούς τακτικούς, τούς έκτάκτους καί τούς ήμε ρομισθίους κσί δχι ϊίς άθροισιι κόν σύνολον ώς συνέβαινε μέ χρι σήμερον. Μετβ των υπουργείων Θ4 καταρτΐσουν καΐ θ* ύποβά λουν τούς προϋ κολογισμούς τω' είς τό γενικόν λογιστή· ριον καΐ τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαΐου. Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Τό υπουργείον των ΟΙκονο μικών εντέλλεται πρός τάς τε λωνειακάς αρχάς νά μή ζή τοθν έγγυήσεις κατά την είς τό εσωτερικόν μεταφοράν εί δόν των οποίων ή έξαγωγή ίίς χώρας ανταλλαγήν έιι τρέπεται μόνον κατόπιν άπο φάσεως τοθ ύπουργοθ Έθν. ΟΙκονομΙας. Μεταξύ των άνω τέρω είδβν συγκαταλέγονται βάμβαξ, κουχούλια, μέταξα, μεγάλα ζωα, πορτοκάλλια, λε μόνια, σισάμια, άκατέργα στοι σουλτανίναι, πολτός ντο μάτας κλπ. ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤ0ΚΤ0Ν1ΑΣ Την τιαρελθοθσαν Κυρια «.ήν απεπειράθη νά αυτοκτο) νήση ριπτόμενος έκ τής παρΛ ό ΝβχροτοφεΤον Αγ. Νικολά ου άκτής, ό Αριστείδης Κων σταντινίοης. Τοθτον δμως συ νεκράτησεν 6 κατ' εκείνην ιήν στιγμήν διερχόμενος τυχαΐως τής ανωτέρω θέσεως κ, 'ΗΜ άς Πάγκαλος. ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ Την νύκτα τής χθες ανεμένετο δτι θα εξεδίδετο ή απόφασις διά ιό οτυγερον Ιγχλημα τ8ν Λιμνδν. Σημειιοτίον δτι χθες θα ε&ευτιρο λίγει δ Είοαγγιλιΰς χαΐ εί συνή γοροι τής πολιτιχ«]ς άγωγί)ς ί «ροχθεοινδν αγοριύιιων των ό τ«]ς οπερασπίοεως. ΑΙ ΜΕΤΑΔΟΤ1ΚΑΙ ΝΟΣΟΙ Πρός τάς τελων&ιακβς άρ γβς εκοινοποιήθη τ ό άπό 8)12 1936 Β. Δ. δι* οδ λαμβάνον ται οιάΦορα μέτρα πρός πρό λήψιν καΐ καταστολήν τον με ταθοτικων νοοων. Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΪΑΠΒΝΟΣ Εδόθησαν αρμοδίως πρός τάς τελωνειακόν οδηγίαι άνσ φορικΰς μ έ την φορολογίαν τοό σάπωνος τοθ παραγομέ νού έξ ύπολειμμάτων ελαίου μή φορολογηθέντος. ΤΟΠΟβΒΤΗΣΙΣΐ ΙΑΤΡΟΥ Ό έκ Κσββουσίου Ίερατΐέ τρας Ιατρός κ. Στυλ. Ν. Σαρι δάκης ετοποθετήθη ώς έσωτερι κάς Ιατρός είς τό ψθισια*ρ«'ι'ον «Σωττιρία», Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ . ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΥΛΙΚΟΥ Κατά πληοοφορίας τοθ δπουρ γείου τβν Οίχονομιχβν πρός τ τΐλωνειαχάς αρχάς τα χράτη [ λιονΐα, Ελβετία, ΡουμανΕα, Ήνω μίναι Πολττεΐχι Β. Άμεριχής, ΊΐαλΕα, ΑΙνυπτος ΓερμανΕα, Βέλ γιον, ΤουρκΕα, Όλλαν&(α, 'Δργεν τινή χαί Αγγλία έθέοηιοαν την έπ' αμοιδαιόχηΐι άτελ*· ιίσχγω γήν τουριστιχοθ δλιχοθ. Κα<τά 04 νίπειαν τό άντίοτοιχον υλικόν προ ερχόμενον έκ τ6ν χωρδν τούτων θά είαίγεται άΐελ&ς είς την Ί£λ λκδα. ΤΟ ΕΠ1Δ0ΜΑ ΠΟΑΕύΣ Καθ' ά ανεκοινώθη πρός τάς οικονομικάς άρχβς ΰπάλ ληΚοι τιθέμενοι είς την διάθε σιν των γενικών δΐοικήσεων μέχρι τής παρά τούτων δριστι κης τοποθετήσεως, διχαιοθν ται τοθ έτΐιδόματος τής πόλε ως έξ τ]ς μετέβησαν. ΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΜΑΣ Συνήλθε χΡέ; άσχοληθεΤσα μέ διάφορα τρεχούσης φΰσε ως ζητήματα ή Λιμενική Επι τροπή Ή Ο κ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΙΣ Την εσπέραν σήμερον ώς.ά ναφέρουν εΙΒήσεις έκ Χανίων, πρόκειται νά αναχωρήση είς Αθήνας ένθα θά επιδιώξη την λύσιν ωρισμένων Κρητικόν ζητηαάτων 6 Ύπουργός Γε χός Διοικητής Κρήτης κ. Μτιό της Σφακιανάκης. Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΛ.ΜΟΥ ΔΙΑ ·ΑΛΑΣ£Η2 Διά διαταγής τού πρός τάς ένδιαφερομένας αρχάς τό ΰ πουργεΐον των Οικονομικόν ννωρ ζ«.ι τάς περιπτώσεις καθ3 άς δέον νά έ-ιβάλλεται ή ποι νή τής λαθρεμπορΐας «Ις τούς μεταφέροντας διά θαλάσσης ελαιον, έλσίας καΐ λοιπά έ λαιώδη προϊόντα ανευ προη γουμένης χατηβολής τοθ άνή κοντος φόρου. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ 'Η διεύθυνσις τελωνείων δι' έγ χυχλΕου της πρός τού; πρκΐσ μίνους τ&ν τ«)ωνείων παραγγέλ λιι Βπνς θεωρβαιν (Χκάντα τα 6ι 6λ(α τής τελιονειαχής ϋπηρισΐας προ πααης χρηαιμοηοιήσΐω; αύ ν χαΐτιρότής ένίρξιος έ*άστου (ΖχονομιχοΟ Ιτους. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙ έν ττ] άγορα μας κυμανθεΐσαι χθες τιμαί των διαφόρων εγχωρίων «ροΤόντων είχον ώς κάτωθι: δρ. ( ,. ) ) ί 20 -21 Ι Ι β V .. »' ., Ι ·' „ ..Ι Ίλε»Μει "' «οιότυτοε ·ο. 16.—16.13 Ψ, » ·· '· Τ II II »■ Μαθραι Ταχτ··ΐ| α'^αιότηιοε. ·Ρ· Ι Ρ' .. ., Ι 14.60 ■«:;. ·· ■■ · Ι ,βαθμώ» ·ρ. «οινα ν. 4·οδ«(α« „ 42 ΑιανικΑε- ., 40 31 ΈξαιρετικοΙ λ»ε)κ·ΐ «' «οιοτ. ,. 28,— ■■•«-λ. |«*ι·. .. (8 — ,. «' «οιότ. „ 16 — ■«■ρνιλ. Ιξαιο. ... ■>,—
  .. ·' ■·(·«.
  II
  ,
  Αρχανα» *β ■(—. ·ο. 4|,-4Ι
  " «αλαιοΐ Η
  β
  Χσοοΰ«ια
  Μέλι ποιοτικως
  Μίταξα
  Κουκούλια ξηρά
  Δέρματα βόΐα
  Άρνοβέρματα έοιφ
  Ηροβατβν αΐγον
  Μαλλια κατ' όκβν
  «ι.
  «ραχ,
  Ι,ί#
  400
  §4, _< 6|' 4· 2$) _ Τιμαί Συναλλαγματος Δοΐλαριον 0ρ. 111.51—112,50 ΑΙΡ* ,, Μ6. —1*0 Κορώνα Σουη&(α« Ββ.ΙΙ—Κ8.40 Φράγκον „ |.ι β— Β.» •Ελβ«τ.. φράγκον ,, Ιϊ4)-Μ.7α Φιοοίν» Όλλανδ. „ 6X61-6160 Φρατκον Ββλγικών ,. ι,ΐβ— ΜΙ-Ι.Μ Τιμαί Μάρκον Βρυίαλαι Α 4·,Μ-41.Κ ■λΙδ-1.80 Ι.Μ-Ι.Μ ■.14- Ι.ΙΙ Ο ΤΡΟΤΣΚΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΣΥΝΤΟΜΟΝΑΠΟΚΔΤΑΣΤΔΣΙΝ ΤΟΥΔΙΤΙΚΟΥΚΔΒΕΣΤΩΤΟΣ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΗΝ ΡΟ.ΣΙ&Ν ΑΘΗΝΑΙ ΙΟ Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ Παρισίων μεταδίδουν μακράς περι- λήψεις τού έκφωνηθέντος χθές διά τού ραδιοφώνου λόγου τού είς Μεξικον έξο ρίστου Κομμουνιβτού ηγέτου, Λέον- τος Τρότσκυ. Ό άλλοτε ύπουργός των στρατιωτικών τϊίς Σοβιετικής Ρωσσίας ετόνισε μεταξύ άλλων είς τόν λόγον τού ότι ή βημερινή κατάστασις βέν ειμπο¬ ρεί νά διαρκέση έπ' άπειρον κ*1 ότι τό Σταλινικόν καθεστώς τής βίας καΐ τής τρομοκρατίας δέν θά κρατηθή διότι 6έν άνταποκρίνεται ουτε πρός την θέλησιν των λαών των Σοβιέτ ουτε πρός τάς αρχάς τού Μαρξισμού. Έν τέλει, ο Τρότσκυ είπεν, ότι είς την Ρωσσίαν θα αποκατασταθή συντόμως τό αστικόν κα- θεστώς έκ νίου. έάν^δέν εγκαθιδρύθη γνήσιον εργατικόν πολίτευμα. ΔΙΕΟΝΗΣ Ε ΠΙΤ Ρ Ο ΠΗ ΔΙ1 ΕΞΕΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΚΔΤίϊΤΔΣΕΒΪ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΝ ΡΟΣΣΙΔΝ ΑΘΗΝΑΙ 10 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Νεώτερα τηλε- γραφήματα πρός τό «* Αθηναϊκον πρα¬ κτορείον» άγγέλλουν ότι ό Τρότσχυ ύ· πέοειξεν δια τού χθεσινού λόγου τού έκτός των άλλων καί την σύστασιν με- γάλης Διεθνούς Έηιτροπής έκίηροσωπι χοτήτων τού Σοσιαλισμοΰ, τού έργα· τισμοΰ χαί τής Δημοκρατικής παρατά¬ ξεως διά την διενέργειαν έπιτοπίου ε¬ ρεύνης χαί την εξακρίβωσιν τής υπαρ¬ χούσης έν Ρωσσία καταστάσεως. Ο ΚΑ6ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΙΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 10 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Είς Ι,τήν εφημε¬ ρίδα τής Κυβερνήσεως εδημοσιεύθη σήμερον άναγκαστικός νόμος διά τού όηοίου καθορίζεται τό άφορολόγηιον ποσοστόν δια την άπόσβεσιν των κεφα λαίων των άνωνύμων έταιρειών. Ούτω διά μέν τας Τραπέζας χαθορίζεται πο¬ σοστόν 1 ο)ο, διά δέ τάς βιομηχανίας καί τα έργοστάσια έν γένει ποσοστόν πέντε επί τοίς εκατόν. ΟΙ Ε8ΝΙΚΟΙ ΗΧΜΑΑ&ΤΪΣΑΝ 4 ΧΙΑΙΑΔΕΣ Ε Ρ Ύ Θ Ρ Ο Υ Σ ΑΘΗΝΑΙ 1 Ο Φεβρουαρίου (τού άντρπακριτοΰ μας).— Ό ραβιοφωνικός σταθμός τής Σεβίλλης μεταδίδων άπό ψε λεπτομερείας τής καταλήψεως τής Μαλάγας, άναφέρει μεταξύ των άλλων ότι τα έθνικά στρατεύματα ήχμαλώχι· σαν 4 χιλ. έρυθρών στρατιωτών. Η ΤΟΥΡΚΤΪΔΤίΣΕΙΙ ΗΑΤΤΙΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ» ΑΘΗΝΑΙ 10 Φϊβρβυβρίβυ (τού άντακβ κριτβΰ μ»ς) —-Άπβφινά τηλεγραφήματα έξ Άγχύρας άνβφέρβυν ·τι ή Τβυρκιχή κυβίρ νησίς απεφάσισεν οριστικ&ς την ίδρυσιν ν«« τΐΜής Τραπέζης. Ή Τραπέζα βυιη χρημα τοδβτουμένη υπό τού Τβυρκικβΰ Δημββίβυ β* ίχα σκοπόν την ενίσχυσιν καί βναπτυ ,ιν τήί.τουρκΐΜϋς ναυτιλΐβς της οποίας άλλω στβ ή πρόβδος τελευταίως ιΐνκ οημαντική- ο ι επαηασΤαταΓ προχορουη ΕΚ ΗΙπΐίΑΠΡϋί 1ΑΜΕΡΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 Ο «1>εβρουαρίου (τοβ
  άνταποκριτοΰ μας).— ΆποψιναΙ ειδή-
  σεις έχ Λονβίνου άναφέρουν ότι καθ'
  α τηλεγραφεϊ ό έν Γιβραλτάρ άνταπο-
  κριτής τού πρακτορείου Ρώ·υ·τερ, τ*
  έπ*ναβτ*τικα στρατεύματα, «φού έξεκα
  θάρισαν τελείως την Μαλάγαν άπό τάς
  εβτίας των έρυθρών ήρχιβαν σήμερον
  *ήν προέλασίν των πρός «ήν 'Αλμε-
  τοΰ!
  Ι*
  (ίρ·ν
  9 Αβίβις τ
  Β«ι δ»·ΤΙ ·
  έ«·τ«λεΙ
  κρΐκεν
  τ^ν ίύναμιν
  Τίν ·1χ·ν·μι>
  τϋ( χ·ιν»»νία
  ίι ιύΐργ·τι«·1
  κετκνκλωαιν ,
  ΐϋν «βρ«Υ«ν< ίιηχβς ιΐί ν ,νιχνν «ρ·ΐ* Τούτου γενικ λιΐ κβί >1ς ι
  της λιιτουργίβ
  μ.κής μπχβνίι
  κβ^νβιν τής
  τή, ιέ{ΐως «Ι
  'Λλλ' <νώ τ· ι, «ρ«οφίρ·υ% ιϋνικήν πρβι χρατιχην Ιαχύ ζιν >1 έμκ·ρι«
  ί.μΐβ θετικΐ,*
  κρένοια ελήφΕ
  «ύτδν έ χ μέρ< »»{. Οί Ι Ο λ ρ( θοδήγης μην, χΜρ,5 „- νέ ίκ{αγ*γ·« '«ν δώςκβλσν νδνβ τής δι«2 ·ν«δν μας ^νή ντήαΐΜ( Ι*.». τής κ. Ρΐτηοβ | ρκν μ«ς «•β·» Ιηΐοειν ρ «ν ΤΙ κε