93903

Αριθμός τεύχους

4495

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

12/2/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοο
  έτησία λίραι 3
  εξάμηνος 2
  Άμερικής
  ετησία δολ. 15
  έξάμηνος > * 8
  Τ,μή
  κατά φύλλον
  Δρ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  . ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΔΑΟΥ «495
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΙΕΤΒΥΙΟΣ ΣΤΙΤΜΤΗΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  1 ΝΕλ
  Κ ΑΙ 1
  Έρρίφβη άλλοτε ή Ιδία
  χαί συνεζητήθη υίοθετηθεΐσ*
  χαί άπό την Κυβέρνησιν, νά
  Ιδρύθη Ταμείον 'Ασφαλίαεω;
  τθν Έμπορων καί νά λη
  φθβδν γενιχώτερον μέτρα
  ένισχύσεως, πρβστασίας καί
  τονώσεω; τ·ΰ έλληνικβϋ έμ
  πβρίβυ. Καί την Ιδέαν αύ¬
  την ίϋρομεν καί ημείς χαί
  όρθην *αί έφαρμέσιμον. Έ
  συνηγορήσνμεν δέ θερμ&ς
  υπέρ της έφαρμογής της καί
  είς την πράξιν, τό σιΐντβμώ·
  τερον. Διότι ύπάρχει πράγ
  ματι άνάγ*η νά προστατευ¬
  θή χαί ή εμπορική τάξκ,
  I-
  πως γίνεται χβί μέ όλας
  τας άλλας τας*εις τ&ν έργα
  ζομένων καί νά κατβχυρω
  Βή ή θέσις τού έμπέρβυ.
  Καί διότι β έμπβρος, με·
  σβλββών μεταξύ της παρ«·
  γωγης χαί της καταναλώσε¬
  ως., άποτελκΐ τόν ουνδετικόν
  κρΐκσν μ&τ«Βύ αυτών καί
  την δύναμιν ίοορρβπήοεως
  των οικονομικήν δυνάμεων
  τής κ·ινο»νίας. Άπ·β«ίνει
  δέ ευεργετικόν τ·ο·ν §Ις την
  κατανάλωαιν ίσον χαί είς
  την παραγωγήν* συμβάλλει
  θκτιχως είς την ανάπτυξιν
  χαί την κυκλοφορίαν τ&ν έ-
  θνικών προϊοντων καί τεΰ
  πλούτου γκνικ&ς. Καί συντε
  λεϊ καί είς την ίύρυθμίαν
  τής λειτουργίας τής οικονο¬
  μικαί μηχ«ν!ι( χαί είς την
  παγίωσιν τής ήρεμίας καί
  τής τάξεως είς την χώραν.
  'Αλλ' ένω τόσας υπηρεσί¬
  ας πρεσφίρουν είς την χοι
  νωνικήν πρόοδον καί την
  κρατικήν Ισχύν χ«ί άνάπτυ
  ξιν αί εμπορικαί τάξει;, ού
  δεμία θετική, όργανωμένη
  προνοια Ελήφθη ποτέ υπέρ
  αυτών έκ μέρου$, τοϋ Κρά
  τους. Οί έμπορβι είχον άφε
  60 τελείως άπροστάτευτοι χω
  ρΐς χαθοδήγησιν χαί συνδρο
  μην, χωρίς κανέν στήριγμκ,
  νά 8ιεξαγάγβυν μόνοι των
  τόν δύσκολον χαί τρκχύν ά
  γδνα τής διαδοσεως τ&ν έ-
  θνιχ&ν μ«ς προϊοντων, της
  τροφοδοτήσεως τής άγοράς
  μας χαί τής χαλι>τέρ«ς έ{υπη
  ρετήαεως καί τής.παραγωγής
  καίτης χατ«ναλώσεως. Καί
  είναι γνωστόν ποαοι έκ τ&ν
  ίμπορων μας έκλονίσθησαν,
  πόσοι επεααν είς τό βάρα
  Ορον τής καταστροφάς καί
  συνετρίβηααν έν τή μεγάλη
  δημι·υργι«ό προβπαθείατων.
  Καί δέν Οΐαφίύγει άοφαλβς
  την προσοχήν ουδενός ή δύ
  σκ·λ·ς θέσις είς την οποίαν
  έχει περιέλθει καί σήμερον
  τα Ελληνικόν εμπόριον.
  Αλλ" έξαιρΕτιχως δύαχο
  λβς, ίχει καταστή ή θέσΐί
  τβν μι«ρεμπ·ρων ·■ καί τ&ν
  βιβτϊχνών. «Ι ανθρωποι
  αύτβί περισβότϊρβν ύφιστά
  μενβι τόν κλονισμόν τή;
  «|χ·ν«μικ»ς ασταθείας μ«·
  τ·ν αντίκτυπον τής ·'
  λαττώσΐως τής άγβρβστιχής
  δυνάμεως τοϋ κατανβλωτι
  κου κοίνον, άντιμετωπΐς·υν
  σήμερον τόν κίνδυνον
  χαταστρβφης καί ζβΰν εν
  δικρχιί Ιγωνίκ. Ειδικώτερον
  •Ι μιχρέμπορβι τής πόλεώς
  μβς κειί της Κρήτης γενιχώ
  τερον διέρχβνται περίοδον
  ίςαιρετιχηί,, πρΜΤβφβνβνς
  δυσπραγΐας καί χειμάςβντβι
  δεινβς. Εαί τβδτβ διότι λό
  γω τβν περισυνων καταστρβ
  φων τής παραγωγής χαί
  τής οτενότητος τ·δ χρήμ«·
  τος χαί τής συνεχδς έλβτ
  τουμένης άγοραστικής δυνά
  μ·»δ τής κ«τ«ναλβίσιωί,
  «Ι εργασίαι των Ιχβυν πι
  ριορισθφ .είς τό ελάχιστον.
  '1ι]άγορά μας ένεχρώθη σχε
  δόν. ^Καί καταοτηματα με
  ΐμπορεύματα βξίατς εκατόν-
  Τάδων χιλιάδων δραχμβν
  ΕΡΧΕΤΑΙ ΒΑΟΥΣΙλ
  (ΡΙίΙί [ΙίίΙ ΠΑΡΟΔΙΙΗ
  Ν* ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ
  πράξουν ουδέ οσκ άναγχαι
  βΰν διά την πληοωμήν τού
  ένοικίου καί τού ύπαλληλι-
  χβδ των προσωπικού. Την
  κρίσιν την οποίαν διέρχβται
  τό τοπιχόν μικρεμπόριβν έ
  πιτΐίνει ίτι περισσοτέραν
  χαί ή διακβπή τής χορηγή
  σΐως πιστώσεων υπό τ&ν πι
  στωτικ&ν ίδρυμάτων καί ή
  πίεσις την οποίαν έξ άνπ
  θέτβυ άσχβδν τα Ι&ρύμα
  τα αύτά κατά τ&ν όφειλετών
  των διά την Είσπραξιν τ&ν
  κεφαλαίων των.
  Έν τούτοις ή κρίσις αυτή,
  Α οτενότης καί ή «πραξία
  είς την αγοράν μας τ«ύλά
  χιστβν ίέν ειμπορεί παρά
  νά είναι παροδιχή. Διότι ό
  φείλετκι είς την κακήν έαβ
  θείαν τβν άμπελβυργιχβν εί
  δών χαί Είς την πλήρη άφορί
  αν των ελαιών. Έάν,έμνς,
  ώς έλπίζετβι καί πρε·β)έπε
  ται, η έρχομένη έσβδεΐα της
  σταφίδος χαΐ το& ελαίου εί
  ναι πλουσΙ», ή κρίσις θά
  παρέλθα αυτομάτως ή άγο
  ρά θά χινηθί] έκ νέου, αί
  συναλλαγαί θά έπαναλη
  φθοδν, ή άγοραστιχή δύνα
  μις τοΰ χοινοδ Β' «ύΐηθζ
  καί θά παρατηρηθζ χαί πά
  λιν άνθησις τ&ν τοπικ&ν
  οικονομικήν καί ανάπτυξις
  τβν δυναμικοτήτων τής οί
  κονομικί,ί μας ζωής.
  ΈπΕΐδη δέ θά Είναι άκρι
  βως παρβδικη ή κρίσις, εί
  ναι επιβεβλημένον νά λη
  φθοϋν 4λ« τα μέτρα πού
  ειμπορούν νά συντελίσουν
  Είς την πρόληψιν χατα
  στροφ&ν. Καί τα μέτρα
  αύ;ά 2έν Ειμπορεί νά
  είναι αλλα παρά ή άνα
  στολή τής διώξεως κατά
  τΑν όφειλετ&ν έμπόρων μί
  χρι της νέας εσοδείας. Ή χο
  ρήγησις πιστώσεων ένισχύσε
  ως καί μάλιστα μ έ χαμηλόν
  τοχον.
  Ή κατοχύρωσις καί ή προ
  στασΐα τής επαγγελματικήν
  χκί έμποριχής στέγης. Κ«ί Α
  ίχδοσις εΐδιχών νόμων περί
  οργανώσεως χαί προσταοΐας
  τοθ έμπβρίου.
  Δι* αυτών θά Αντιμετωπι
  σθά αποτελεσματικώς ή κα
  τάσταβις καί θά σωθή άσφα
  λ&ς τό μικρεμπόρΐον καί Α
  βιοτεχνία χωρΐς νά ζημιωθζ
  κανείί, εδτε, πολύ περισσότε
  ρον, τ· πιστωτιχον κεφάλαι
  όν. Διότι · χειμαζόμενβι
  σήμερον μικρέμποροι καί βι
  οτέχναι καί επαγν>λματ(>ι
  θά κατορθώσουν νά παρα
  κάμψουν καί ν' νποφύγουν
  τούς κινδύνους τής καταστρο
  φης καί της βίχονομιχής κα
  ταρρεύσϊως. ©ά δυνηθούν δέ
  συγχρόνως, άσφαλίς νά έξ·
  φλήσβυν καί τάς παλαιάς
  καί τάς νέας οφειλάς των με
  τα την νέαν γεωργικήν ουγ
  κβμιδήν, όπότε θά κινηθ^ ή
  Αγβρά έκ νέβυ χαί θά πραγ
  μκτοποιεϋν έπαρχιΐς είσπρά
  Ή χνβέανησις έπομένως Α
  έποΐα τόσον δεικνύει ένδια
  φέρον διά τεύς έμπόρους,
  ϊπνς καί δΓ όλας τάς παρα
  γωγικάς τάξει;, ώστε νά με
  λετά καί την ίδρυσιν ταμεί
  ών ασφαλίσεως δι* αύτεύς
  καί την λήψιν σειράς αλλων
  προστατευτικών μέτρων, άς
  Φροντίση άμίσως καί διά
  (Αν ανακούφισιν καί την
  συνδρομήν τ&ν χειμαζομέ
  νων σήμερον μιχρεμπόρων
  τής πόλεώς μας χαί διά τΑν
  σωτηρίαν των έκ των χινδύ
  νων οί οποϊοι τούς άπειλοϋν.
  Καί αςέφαρμόαβ τας άπόψεις
  της έν γενικαίς γραμμαίς μέ
  χρις ότου όλοχληρώσα τό πρό
  γραμμαί τής πρβστασίας καί
  τής οργανώσεως τ&ν έμπβρι
  κων τάξεων.
  Η ΣΠΑΡΑΣΣΟΜΕΝΗ ΙΣΠΑΝΙλ
  ΜΙΑ ΤΡΛΠΚΗ ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Φίβρουάριος.
  —Όλοι οί ξένοι ανταποκρι¬
  ταί, οί ότιοΐοι ευρίσκονται είς
  την Μαδρίτην καί ,πσρακολου
  θοθν, ώς αυτόπται μάρτυρες
  τό βίάμα τής Ίσπανικί)ς ηρω
  τευούσης, μειαδιΒουν συγκι
  νητικας ττεριγραφθς τής χαθη
  μερινής ζωής των κατοΐκων
  τής μαρτυρικής πρωτευούσης.
  Τριών μηνών πολιορχΐα τούς
  Εχει αναγκάση νσ συνηθίσουν
  τας στερήσεις κοΐ την Ιδέαν
  τοϋ θανάτου. Ό άπεσταλμέ
  νος των ιΤάϊμς τής Νέας Υ¬
  όρκης» κ. Ουΐλλιαμ Κάρνιϋ
  ΊΐαρέχΕ*· ζωντανήν περιγρα¬
  φήν τής Μαδρίτης «μ άς πό-
  λιως ιΐολιορκουμένης, Βονου
  μένης ά#ό τόν κρότον τθν τη
  λίβόλων καί την εκρηξιν των
  βομβθν». «Ή ζοοή' συνηχιζεται
  __γράφει—άλλα 6έν είνε ζωή
  κσνονικής πόλεως, άλλα μάλ¬
  λον ή κρυμμβ»η, φϊυγαλέα
  ζωή ενός λαοθ, ό οποίος άν
  τιμειωπΐζει ι έ τόλμην τόν θά
  νατον την μίαν στιγμήν καί
  την άλλην σπεύδει να κρυβή
  βΐς τό πρώτον κατοφύγιον,Βιθ
  νά σωθβ. Είνε μΐα πόλις έ-
  ρειιΐωμέη καί τραγική, γβμά
  τη έρεΐτιια, πόλις πού υπέστη
  μεγαλειτέρας ζημίας παρθ
  (Ίαίήποτε αλλη μεγάλη πό
  λις κατά τόν παγκόσμιον τι6
  λεμον καί πού δίδει μίαν εΐκό
  να τοθ ποίον θά είνε τό ■ έ
  γεθος τής κατοστροφής ιΐς
  ίνα «ροσεχή πόλεμον. ΑΙ 6
  δοΐ τής Μαδρίτης βάφονται μέ
  ι Ιμα σχίδόν καθημερινώς ά
  «ό τρψ«)νου# τα κιΐρΐα
  βομβαρδίζοντσι συχνότατα, έ
  νίοτε ?έ ιΓκοσι άεροπλάνα ρΐ
  τι τού ν τος βόμβας των κατά
  τοθ κέντρου της μαρΐυρικής
  πόλεως, η όποΐα κάκοτε ήτο
  μΐα άττθ τθς ίύθυμοτέρας πρω
  τευούσας τοθ κύσμου. Σήμ&
  ρον ό κρότος τοθ πολέμου £
  χει γίνει μόνιμος. Συνοδίύε
  τούς κατοΐκους τής Μαδρίτης
  διαρκώς. Είς απόστασιν έλα
  χΐοτων χιλιόμετρον άπό τής
  καρδίας τής πρωτευούσης ά
  πό τής Πουέρτα ντέλ Σόλ εύ
  ρ σκονται τα χαρακώματα
  των αντίπαλον. ΟΙ τυφεκιοβο
  λισμοΙ ακούονται ιϋκρινώς είς
  τος βυτικάς καί βορειοβυτικός
  συνοικίας, αί άερομαχΐαι ΰπε
  ράνω »τής πόλεως, είνε συ
  χνόν θίαμσ, οί μαδριλένοι
  ζοθν την ζωήν πολεμικοθ στρα
  τοπέδου. Όλόκληροι οίκογέ
  νειαι {χούν μεΐνει δστεγοι,
  άλλαι έτοιμάζονται να έγκα
  ταλε ψουν την πρωτεύουσαν
  καί δσαι άπομένουν, άντιμε
  ΐωπΐζουν , τό προβλημα τοθ
  δρτου καί γενικώς των πρώ
  των εΐδων.
  Τό θέσμα των γυναικων
  πού τιεριμένουν, ι(ς άτελείω
  τον ουράν νά προμηθευθοθν
  τρόφψα ή κούσιμον Ολην, εΤ-
  νέ οχεδόν διαρκές. 'Η ανίσις
  καί ή χαρά τής ζωής ίχουν
  ίξοφανιοθή, μαβριλένοι έχουν
  γΐΥΕΐ σκληροί πρό τούς έαυ
  τοίς των καί πρός τούς &λ
  λους 6 θάνατος ενεδρεύει μο
  νιμως ι(ς την πόλιν των, τα
  άεροπλάνα είνε ό μέγας Α
  χθρός των καί ουναντβ κα
  νείς συχνά Ίσπανούς, »ίς τας
  όδούς ιής Μαδρίτης, οί δποΐ
  οί δεικνύουν άπένανχι τοθ ά
  μέσου κινδύνου την Ιδίαν νοση
  ράν πεοιέργειαν πού αίσθά
  νονχαι είς τάς ταυρομαχίας-
  Αί σχηναΐ αυταί πολέαου κοί
  θανάτου είς την Μαδρίτην
  άποκαλύπτουν τόν χαρακτήρα
  τοθ [σπανιχοθ λαοθ. Οί Ίσπα
  νο( φθάνουν είς τα ΰψη τής
  γενναιότητος καί κατερχον
  ται είς τα βάθη τοθ φόβου,
  έπιδεικνύουν δέ συνάμα άπέ
  ναντι τοθ κινδύνου καί τοθ
  ανθρωπίνου πόνου άνσισθη
  οίαν, ή ό*ο(α μάς είνε άκατσ
  νόητος. ΟΙ ανδρες μάχονται ή
  κάμνουν πολιτικήν, οί γυναΐ
  χες φροντίζουν δια , τα τρόφι
  μσ τα παιδία παΐζουν είς
  τούς δρόμους σάν να μή συμ
  βαΐνη τίποτε. ΚαΙ τα περισσό
  τρρα θύμστα άπό τούς έναε-
  ρΐους βομβαρδισμούς συγκα
  ταλέγονται μετοξύ αυτών.
  Ακριβώς λοιπόν συνεπε'α τής
  διαρκώς αύξανομένης άνωμα
  λίας καΐ δυσχολίας τής ζωής
  είς την πρωτεύουσαν, ή «Επι
  τροτή Αμύνης» άγωνΐζεται
  ν' Δπομακρύνη τόν άμαχον
  πληθυσμόν. Άλλά ο( περισσό
  τεροι άττό τούς κατοΐχους ?έ·
  θέλουν νά φύγουν. Έσυνήθι
  σαν τόσον πολύ([ς την σημε
  ρινήν ζωήν ώστε δέν έννοοθν
  διά ποίον λόγον πρέπει νά
  έγκαταλε'ψουν την Μαδρίτην.
  Τσ 10 θέατρα καί ιΐ 33 κΐνή
  ματογρόφοι πού λειτουργοθν
  τακτικώτατσ, συνκεντρώνουν
  καθημερινώς πλήθη θεατών
  καί είνε θσθμα πως Ιως τώ
  ρα δέν έβλήθη άπό τάς βόμ
  βας των άβροπλάνων καμμΐα
  άπό τάς 43 αύτάς αίθούσας
  θ°αμάτων, όπότε τα θύματα
  ΘΛ έμετρωντο είς εκατοντά
  δρς. Μολατσθτσ ή«ΈπιτΓοπή
  Αμύνης» τής Μαδρίτης έπιμέ
  νει «ίς την εκκένωσιν τής
  πνωτβυούστΐΓ, ίδ'ως διά νά
  λύσρ ριζικως τό ποόβληυα
  τοϋ άνβφοδΐασμοθ. Ή άπομέ
  νουσα όδός έπκοινωνΐας μέ
  τάς ανατολικώς επαρχίας εί
  νέ άνεπαρκής διά την μεταφο
  ράν τροφΐμων καί πρέπει νά
  χρησιμοποιηθή άλλωστβ άπο
  κλεισηκως βιά τόν πολεμικόν
  άνβφοδιασμόν».
  Τ0 ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ-
  Ίζλπιζομεν βτι ή μετΰβα
  σις τοθ κ. ΓενικοΟ ΔιοικητοΟ
  είς Αθήνας καΐοΐ σχετικαί ε¬
  νεργειαι τού παρά ΐή κυβερ
  νήσει θά συντελέοουν ώστε
  να λυθοθν οριστικώς πλέον
  τα άπό μακροθ έκκρεμοθντα
  Κρητικά ζητήματσ. Ίδιαιτέ
  ρως θά ηθέλαμεν νά ενδια¬
  φερθή ό κ. Σφακιανάκης διά
  την έναρξιν τής κατασκευάς
  των παραγωγικων Εργων, ά-
  ποξηραντικών, άρδευτικών
  πραγματοποιουμένης οθΐω
  τής υποσχέσεως ή ότιοΐα εδό¬
  θη βτι ή εκτέλεσις των έργων
  αυτών θ' αρχίση ασφαλώς ά¬
  πό τοθ προσεχούς Απριλίου.
  ***
  Τ Ο ΝΕΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ·
  Τ ό νέον αναΛυτικόν πρό-
  γρσμμα των μαθημάτων των
  Γυμνσσΐων θηλέων, άνταπο-
  κρΐνετσι όμολογουμένως έξ
  ολοκλήρου καί πρόςτήνσύγχρο
  νόν πραγματικότητα καί πρός
  τάς έθνικσς έπιδιώξεις. "Επρε
  π ε Εέ πράγματι ιίς τα γυμνά
  σία θηλέων νά γίνεται εΐβική
  διδασκαλΐα διά την θέσιν χαί
  τόν ρόλον τής γυναικός τόσον
  είς τούς άρχαΐους δσον .καί
  είς τούς χριστιατικούς χρό·
  νους καΡώς καί είς την νεω
  τέραν εποχήν. ΚαΙ νά χαλλιερ
  γήται ή άγάπη πρός την οί
  κογένειαν, την θρησκείαν καί
  την πατρΐδα καί νά ίξαΐρεται
  Ιδιαιτέρως ό ρόλος τής γυναί¬
  κας ώς μητέρας καί βάσεως
  τής οικογενείας καΐ της κοινω
  νΐας.
  Τ0 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ.
  Μέ την ευκαιρίαν τής όρ
  γανώσεως άεροποριχων έορ
  των καί ι ής έχδηλώσίως τό
  σου ένδιαφέροντος διά την ά
  νάπτυξιν τοθ άεροπλάνου καί
  ·<}9 άεροπορικης συγκρινωνί Η ΣΙΜΘΑΣΙΣ Μ ΚΑΙ ΤΑ ΙΡΗΤ :τ«η ΙΑ ΠΡΙ 10 Γ ΝΤΑ Μεταξύ της Έλληνικής καί τής Έσθονικής κυβερ- νήσΐΜς ήρχισαν καΐ, συν»- Κίζονται ά«6 ημερών δια ■ραγματεύσεις διά την σύ ναψιν έμνορικής συμβάσε »ς ανταλλαγήν «ροΐόντΜν. Ή Ελλάς θά έξάγα είς την Κώρα* αυτήν τοθ Βορρα σταφίΒα, καννόν, Ιλαια, οίνοννΐυματώοη «οτά καί δλλα -ροϊόντα καί θά ϊίσά ΥΠ εκείθεν οϊτον, ξυλείαν, συμνεηυκνΜΐιβνον γάλα καί δλλα «Ιδη. Καθώς δέ άνοκοινοθται, αί διανραγ ματεύσεις «ροχωροθν κανο νικΔς καί ύ«ό αίσΐους οί·· ν ούς καί ή υπογραφή τής συμβάσεως μεταξΰ τβν ίύο χωρών θεωρεϊται ώς ββ βαία καί νροσίχής. Τό άνοιγμο τής νέας Α γορας είναι άπό «άσης ά ■όψε»ς ευχάριστον. Διότι θά ϋνοβοηθήσυ σπουδαίως την κατανάλωσιν τβν βρο ΐόντ«·ν μας καί Ιδίως τοθ καπνοθ καί τής σταφίδος καί θά συμβάλτ] θετικως «Ις την τόιωσιν τβν 4ξα· γωγβν μας καί είς την 4 νίσχυσιν τοθ ίθνικοθ «λού τού. Έ«1 τ| εύκαιρίςχ δμως, θά ηθέλαμεν νά ϋτίοβάλ» μιν μίαν παράκλησιν κρός την Κυβέρνησιν: Νά λάβη «Ιδικήν μΐριμναν διά την τοτΐοθέτησιν καί Κρητικόν ■ροϊόντων «Ις την νιαν ού την αγοράν. Τα σταβύλια μας έφθασαν «έρυσι μέκρι τής Σουηδίας καί τής Νορ βηγΐας, χάρις είς την τόλ μην τβν έξαγβγέων έμ«6 ρων μας ΐιαί τα δρομελό για τής Σβένσκα όριάν Λίνι«ν, καί «γένοντο εύμι νέστατα δικτά άπό την κα τανάλΜσιν νού τα £>λήρω
  σιν «Ις έξαιρετΐκώς Ι κανο
  ■οιητικάς τιμάς. Έπομέ
  νωςή αποστόλη των καί
  είς την Έσθονίαν, «Ο0 γ«ι
  τονεύει μέ τάς χώρας αύ
  τάς δίν θά «Ιναι ασφαλώς
  δύσκολος. Αντιθέτως πι
  στεύομεν δτι θά «Ιμποροθν
  νά φθάνουν είς την χώραν
  αυτήν «Ις αρίστην κατά
  στάσιν καί νά νροτιμβνται
  Ιδιαιτέρας, δβκς καί είς
  τάς άλλας χώρας τής Βο
  ρεΐου Εύρώπης.
  'Εβίσης, αί ΚρητικοΙ
  σουλτανίναι, θά «ροτιμβν
  ! ται άσφα λβς άπό τούς Έ
  σθονους καταναλωτάς λό
  | γω τής νοιοτΐκής τ«ν ύκι
  ροχής καίτής μιγάλης «■
  ριικτικότητός τ*»ν είς ζάκ
  χαρον. ΚαΙ μέ μίαν καλήν
  προσπάθειαν θά καταστή
  δυνατόν <νά κατακτήσουν την Έσθονικήν αγοράν. Έπειδή δέ τα «ροϊόντα μας αύτά, αριιίζουν νά ύ ε} ίστανται κρίσιν λόγω τού άσκουμένου συναγωνισμοΰ Οπό όίλλαν χωρών( καί Ιδί *·ς ιΐ^ ςΤουρκίσς καί Αύ στραλίας, θά «ρέπιι νά τυ χούν Ιδιαιτέρας δλεις «ρο στασίας καί νά συμ««ριλη φθοθν ρητως καί κατηγορη ματικβς «Ις τα ειδή τα ό ποία θά οποχρεουται ή Έ σθονία νά «ρομηθιύιται έξ Ελλάδος, δυνάμει τής νέας συμβάσεως, θ' άποτιλέση «ό μέτρον τοθτο , μίαν άπο Βειξιν αΐσθημάτων άγάπης τής Κυβερνήσεως «ρός την Κρήτην, θά συντελέση δέ συγχρόνως «αί «Ις την ένί σχυσιν τής Ελληνικάς άμ ■«λουργίας καίτης έθνικής οΐκονομίας γινικώτιρον. άς, θά ηθέλαμεν νά ύποβάλ λωμεν μίαν ερώτησιν: Είς τί δοαγε όΦεΙλετοα ή βραδύτης τής κατασκευάς τοθ Άεροδρο μΐου τής πόλεώς μας; ΚαΙ θα χρειασθή άκόμη πολύς καιρός διά την κατασκευήν τοι; Θ) ηθέλαμεν μίαν απάντησιν.Καί ελπίζομεν νά την έχωμεν έμ πραχτον μάλιστα. Διότι ή ση μερινή Κυβέρνησις ένδιαφερο μένη διά τό Αεροδρόμιον μας πιστεύομεν δτι θά διατάξη την ταχυτέραν αποπεράτωσιν τού. *** ΕΡΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Π' πισήμων βηματων Βτι μόλις πι ρατωθϊ ή δ54ς ή ένώνουοα την Επαρχίαν Λκοηθίου πρός τα φυ οιχά χίντρα της "Αγιον Νικόλ» όν χαί Νιάπολιν, πρίπΐι νά χά ταδληθη' προοπάθεια αανδίαιως αύ τί); χαί υέ τό Ηράκλειον, διά πολλοιις χαί διαφίροιις ήΒιχους καί οίχονομιχςΰς λδγους χαί μά λιοτα διά ΜοχοΟ—Γωνίαν—Λιμί νος Χερσόνησον Αυποθμαι 3ιότι ίέν εμπνέη προ σωπιχως την «ρθρογραφ(αντ<|ς<Ά νατολής» μιθ' Βλους τούς πρός αύ την χαί τόν αγαπητόν· μου Διευ θκνχήν της συνϊέσμους μου, θά έγχδχλιον αι ψ, ουνιο α να <υμ Άθΐίναι πιρΐφέρωνται οί δπαλληλοί τω/ ^37 ιυπριΠΒτς χαί με ευγένειαν πρός τό κοινόν. Καλή ή δποδειξις. 'Δλλ' ιύιιιχως, προχιιμένου πιρΐ των δπαλλήλων τ&ν Τ. Τ. Τ. ά"* κρίνωμεν τούλάχιατον από τόν τό πον μας, ή έγχύχλιος δέν έχιι νά προοθέοη είς τίποτι, ςδιι νά ουντελέση τίπβτε. Διότι οί δ τη" 5η Φιδρουοιρίου Μιχ9 αγάπης χαί ϋπολήψιως ' Ι. Ρ. Κούνδουρος *♦♦ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑΣ. Τα μέτρα τα οποΐα λαμ Ρβνβι τό ΰφυπουργβΐον τής συντελέση τίπίτε. Διότι οί 6 ΑγορανομΙας πιστεύομβν δ« πάλληλοι τβνΤΤ.Τ. χαί τώρα χο.1, ΘΛ βυντελέσουν είς την έξ ό- άνέχβθεν εξετέλουν χαί έχτελοθν λοκλήρου περιστολήν τής αΙσ μέ προθυμίκν χαί ι&ουνειδτιοίϊν τό ΧΡοκερβείας. Ητο δέ έπιβε χαθίΐχοντων, χαί φέρονται μέ β>ημ*νον νά θεσπισθοθναύ
  διαχριτιχήν δμολογουμένως λιπτό στηρόταται ποιναΐ κατά των
  νοθευτών καί των αΐσχροκερ
  τηια χαί ευγένειαν πρός τί χοι
  νόν.
  ***
  ΗΟΔΟΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ιΐαρα τοϋ τέως οουλιυτιθ
  Λασηθίου χ. "Ιωσήφ Κουτουρού
  μβς ίστάΡη αντίγραφον τής κάτω¬
  θι Ιπιστολής τού έν σχέσει
  ή 45
  ή
  τό ζήτημα τ*)ς 45ο0 Λασηθίου—
  Ηρακλείου μέ την παράκλησιν
  τ«ίς δι;μοοι·ύαεως.
  Κβ»ς £. ϊπανάχη. Ηλ. Χατζά
  κη, Έμ. Ζαχαριάβη χά Ι Ν. £η«
  'ΑγαπητοΙ φΕλοι,
  Άπό την έπιατολήν σας έλαβον
  ή λ
  έφημε
  τής δλο
  θ
  ή
  γνωοιν τής πολεμικής
  ρίδος «Ανατολή» χατά
  χληρώοιβς τής ίδοθ
  Ηρακλείου.
  Δέν γνωρΐζω π&Ια ίπιχιιριζμα
  τα παρατίοσει ή άπιψΐς οΰιη άλ
  λά πάντως θεωρ» αύτά ατενεθ το
  πιχεθ περιεχόμενον χαί Ιέν είναι
  δυνατόν νά μ* ιθρωοι σύμφωνον το
  οούτφ ι/ Αλλον καθ* 8οον διεχήρυ
  ξα Βάντοΐι 4π4 έηιοήμ«ον χ α Ι Α
  νοθευτών καί των αΐσχροκερ
  δών. Διότι, πρέπει νά προ
  στατευθοθν οί δυσΐυχεΐς κατα
  ναλωταΐ άπό την μανίαν, όλί
  γων εύτυχώς κυρίων οί όποΐ
  οί νομΐζουν δτι εΐμποροθν νά
  πλουτΐζουν, άνενοχλήτως «Ις
  βάρος τής ζωής καί τής ύγεί
  άς των πελατων των.
  Τ Ο ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΧΒΡΟΦΥΛΑΚΗΣ·
  Αί ΙμποριχαΙ χαί ίπαγγιλμα
  ιικαι δργανώοιΐς των Χανίων ζή
  τοθν διά τηλεγραφή|>ατός την
  πρός τόν χ. Πρωθυπουργόν νά δι»
  τάξη την επανάληψιν τής λιιτουρ
  γίας τοθ Σχολείοιι Χωροφ«λαχΐ]ς
  τής πόλεώς των. Πράγματι ή λιι
  τουργία τοθ Σχολιίου Χωροφυλ»
  κης την Χανίων ιίνε έπιβιβλημέ
  νη χαί θά προοφίρη σημαντικήν
  εξυπηρέτησιν δχι μόνον είς τιυς
  Χανιώτας άλλ' ιίς ολόκληρον την
  Κρήτην γινιχώτιρον. ΚαΙ πρέπει
  ν' αρχίση τό συντομώτιρον ώς εί
  χεν άλλαοτε δποσχιβη χαί δ χ.
  Μεταξάς χατα την είς Χανιά έπ{
  οχιψίν τού πρό χαφοθ.
  5
  Ι
  II!
  II
  ΠΟΡβΩΣΙί
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον τό μ
  γαλειθδες 6ρνον: «Τσαρΐνα», μέ
  ηρωταγωνΐστριαντήν γόήσσαν Μάρ
  λεν Ντήτριχ.
  ***
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ— Σήμερον ό κινη
  ματογραφικός κολοσσδς: «Ναυιι·
  κή Άνταρσίαβ. Πρωταγωνιστοθν:
  Κλβρκ Γκέΐμπλ—Φρανσότ Τόν—
  Σέρλ Λώτον
  Την Κυριακήν κατά γενικήν
  παίτησιν Θά ΐΓροβληΘΕ είς τος 3 μ
  μ. τό Εργον «Παρθένος Μητέρα»
  ♦ **
  ΠΑΛΛΑΣ,— Σήμερον Τό αύτοτί
  λές Εργον: αΚΙτρινη Άράχνη» κα
  τοθ έπεισοδιακοθ «Κόλασις ■ "
  Ζούγκλας» τα έπεισόδια δόν, 6ον
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ένας Κολβσσές:
  ΑΝΤΑΡΣΙΑ!
  Πρ*»τ<κγωνιατοδν; ΚΛΑΡΚ ΓΚΕΪΜΠΛ ΦΡΑΝΣΟΤ-ΤΟΝ ΣΑΡΛ ΛΩΤΟΝ "Ενα άριστούργημα ποδ πή ρε το πρώτον βραβείον Ά μ» ρΐΝής. Ένδιοιφ·ρουσ« υπόθεσις", θαυμασία μουσική, ίυνατο πκ({ιμο ήθοποι&ν. ΠΡΟΣΕΧΩΣ: ι,ΑΘΛΙΟΙ" «Καζινό ντέ παρΐ» «"Άννα Καρένιν» Σημ Κοιβ' (1$ τας 6 μ. μ ματινιι. έκαστην βπβγβυ· 'Λναβλητική «16ο«ο(ησις «λειστηριασμοθ ΤοΡ έν Ήσαχλείφ 'Υιτοκαταστί ιιατος νί)ς Έθνιχί)ς Τραπέζης τί)ς Ελλάδος νομίμωςεχποοσωπουμίνου υπο τοθ Διευθυντού ούΐοθ Άλχιβιβ ίου Μι»ρή χατοΕχου Ήρα<λείου. Κατά Εμμανουήλ Ί Μαλλκντάχη χά τοίχου ΣταιιραχΙην Μϊλιδυζίου Άναδληθεΐζ νομ'μων λέγων | χιν ό Βιά τοθ δπό χοονολογΐαν 8 Δεκεμβριού 1934 προγράμματίς μου πλειθΛηριαομοΟ" ποοκηρυχθεΐζ καΐ έν τώ δπ' αριθ. 3965 τή; 20 ΔεχιμβρΙου 1934 φόλλφ τής ΐνταθ θα εκδιδομένης εφημερΐδες «Ανδ θωοις» Εημοσιευθείς αναγχαατιχ2( ίημοΌιος ηλειοτηριασμίς τβν ί αυ φ περιγραφομί'ων άχινή ω χτημάτ»ν τοθ χαθ' ι υ ή καροθοα μου χειμένυν έν τ% χτηματιχη" πε ριφερε'α 6ν χωρίων 'ΑγΙου Μύ ρωνος χαΐ Σιβυραχίων Μαλεβυζ'ου πρός είσπραξιν τοθ ποσοθ'τοθ άναφερομένουέν τφ ώ; £νιο προγράμματί μου μιΐιν δραχ μ&ν 5.000 χατκβληθειοβ· μοί την 8ην ΊανουαριΌυ 1935, δραχμήν 1000 καταβληθεισών μοί την 6ην Μαΐου 1935 χαΐ ίραχμβν 3.000 καταβληθεισών μοί την 27ην Νοεμδρίου 1935 είδο ηοιΑ δτι γενησεται ανυπερθέτως την 28ην Φεβρουαρίου 1937 ήμέ ραν Κυριακήν χαΐ ώ;αν 10—12 π. μ. ενώπιον τού Συμβολαιογρά- φου 'ΑγΕοΐι Μύρωνος Μαλεβυζ'ου Έμμαν. Καλυτεράχη τ) «Ο νομΕ μου αύτεθ αναπληρωτ&Ο χβΐ έν ιω έν ΆγΙφ Μύ(,»νι Μαλεβυζίου χειμένφ γραφιΐφ τού δπβυ χαί δτι χβλοθνται οί «λειοοοτήσοντες. Άρμίδιοί διχβοτιχίς χλητήρ ένιργηοάτω τα νόμιμ*. Έν Ήραχλείφ τ) 10 Ίανουαρίου 1937 Ό πληρεξβόοιος διχηγόρος τοθ ίίδβποιοθντος χαί παραγνέλλοντος Έμμ, Ν, 5«ιν9β«ρ·Ηΐ>ί
  ΔΥΟ ΑΔΕΑΦΟΙ
  ΒΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  91 όν
  Τοθ Προσττέρ Μεριμ*.
  Έξαφνα δ δοΐληας πέταξι την
  πίννα τού χατά γ<|ς μέθυμοχαΐμουο μοόρισι »ια βλαστήμια. Διίιρεξε διιό τρείς φ?ρές μ' &ταχτο βήμα καΐ υέ γαμηλβμένο χε?αλι το γραφιΐί' υηερα ατβμίτησι άιτό μ* μπροοτά στό λοχαγό χαί τοθ Ιρριξΐ μιά άφηοημίνη ματι* αϊν να τόν Ιβλιπε γιά πρώτη φορά. —"Δ! σεΐς εΐοθι! εΐπε, χι' όπι αθοχώρησε Ινα δή,**. Ό λοχα^ός δποχλίθηκε ώς τή •Λ· —Χχίρ» πολο ποΰ οΒ; βλέπω "ΗΒελα ν» σα; μιλήο»..., βλλά., Σταμάτηιε. Μέ τό στίμΐ μιοανοιγμίνο, τεν τωιιένο λαιμο, μέ το άριοτερό τιί !ι Ιξη δάκτυλα έμπρος απο το !ε ξΐ, τίλος πάντιον μέ στααη ηεύ 1 νας ζωγράφος θχ ίϊινε ο' !'κ πρί αωηο ποο θ> παρίοτανε την προ·
  σοχή, ϊτσι οχέχονταν ί Ζΐρζ περι
  μίνοντας το τέλος τΐ)ς άρχινισιιί-
  νης φρίαης Ό βααιλη&ς δμως εΙ)(ΐ
  άφίσει τό χεφάλι τού νά ξαναπίση
  ατό ατηθίς τού χαί φχίνονταν ά-
  πορροφημίνος άπό ίδίες πκύ άπιΐ
  χαν χΐλιες λεθγες «φ' έχιΐνε π^
  έ'οιμάζονταν νά έχφράοη προτή
  τερα.
  Λ'γα λεητά οιαπη*;. Ό δααι,
  ληα; χάθηΐε χι' Ιφιρε το χίρ
  (3x6 μίτιβπο σ*ν άνθρωηος χουρα·
  βμένος.
  —ΔιαβαλοομοιοχαταληξΙο! άνί
  κραξι χτυπβντας το πόδι, χι' ίκα
  νέ ν' άνττ)χτ;αουν τα μεγάλα οπει
  Γθύνια Π(ΰ ιΐχε οτίς μπότες τού
  Το μεγαλο λαγωνικδ ξύτινηαε
  ξαφν(αμ«ο, καί νόίΐισε πώ( μέ τό
  κτύπημα τοθ ποδιοθ το φώναςε
  Σηχώίηχε, πληοΐοαι στήν πολυ
  θρόνα τοθ βαοιληέί, Ιβχλε τα ουο
  μπροοΐινά πίδια τού έτταν» στά
  γόνβτά τού, χ»1 αηχώνανχας το
  μαχρευλέ τού χεφάλι, Π(ΰ ξεπερ-
  νοθαι χατά πολυ τό χεφάλι τοθ
  Κιρολου, α-οιξε Ινα μεγάλο ατδ-
  μα χαί χασμουρήθηχε χνρΐς' την
  παραμιχρή έθιμοτυπΐα' τόσο 5ύ·
  οχολο ιίναι νά μάθη χανίνας σ'
  Ίνα αχύλλο τοϋς τρίπους τής αύ
  ς.
  '0 βασιλείς Ιδιωξε το αχιιλλΐ
  ποα πήγε νά ξαναπλαγιαοη παρα-
  ττονεμένο. Κι' δ τα ν τα μάτια τού
  Ιπιοχν ΐΓίλι, σιν χατά τύχη, έπά
  νω οτο λαχαγδ, τιθ εΐπε:
  (συνεχΐζεται)
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΝΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ δσβν ού
  | δέποτβ άλλοτε!
  ΑΝΩΤΕΡΗ άπο χάθε αλ·
  λη της έμφ&νησι, Α άπαρά
  μιλλπ ΓΟΗ££Α:
  ΜΑΡΛΕΝ
  ϊτπν άφ&ντ«βτπ ΔΗΜΙ-
  ΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ:
  ΡΩΣΣΙΚΟΣ
  ΚΟΛΟ1ΧΟΣΙ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Ι
  ΦΙΑΗΙΕ ΜΕ ΕΝΤΥ
  Νέ τον Βασιλέα τβΰ γί·
  λωτος ΕΝΤΥ ΕΑΝΤΟΡ,
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΑΙΙΕΑΟΣ ΤΟΥ ΣΚΟΙΟΪΣ
  Μέ τβν ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ
  ΜΑΡΖ.
  ΤΡΣΚΕνΗ 19 Φ)ΡΟΥΑΡΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 7 35—ΔΟσις 5 57
  ΤΟ ΚΑΝΑΡΙΝΙ
  "Αγνωστος Εκλεψε προχθές 6να
  κσναρΐνι ανήκον είς μίαν συμπολΐ·
  τιδα. "Η κυρίσ αυτή τό ζητεί έπει·
  γόντως 4πό την αστυνομίαν. ΚσΙ
  ή άστυνομΐα ζητεί—μέ την σειράν
  της — άπό τόν άγοοάσαντα τυ-
  χον τουτο να τό τΐαραδώορ άμέ
  σως, χωρΐς την άττηλήν καμμιάς
  τιμωςΐας. ΠροστΙθεται μάλιοτα,
  διά νά ευρεθή ευκολώτερον τό κα·
  ναρΐνι. Οτι τοθτο Εχει Ενα πόδι....
  Καναρΐνι κσΐ μ' Ενα πόδι είνε
  πάντως κανσρίνι. Καί ό κλέψας
  αύτό αν δέ ν ήτο όλωοδιόλου μου
  οοτραφής ή λεπταΐοθητος, ήξερε
  την αξίαν τού καναρινιοθ ώς φω·
  νής πρό παντός. Άλλά καί ή κυ·
  ρΐα γιά νά δεικνόη τόσην σπουδήν
  — καί τόσην Ισως άνεξικακΐαν—γιά
  την ανεύρεσιν τοθ καναρινιοθ της
  θα π(| ότι τοθ Ιτρεφε Ιδιαιτέραν
  εκτίμησιν ή άκριβέστερα Θερμήν ά-
  γάιιην. Καί έρωταται: Τοθ ήξιζε
  ή άγάπη αυτή;..
  Ύπάρχει Ενα άνέκδοτο τραγοθδι
  άτυχήσαντος Ήρακλειώτου ποιη
  τοθ, άπό τό οποίον Θυμαμαι μόνον
  τοθς στΐχους αύτους:
  "Αρχισε τό κελάιδημα
  ηάλι τό καναρΐνν.
  στής δνοιξης τα βύματα
  καί μεσ' τοθ Μάη τ' άνθια.
  Γύρω άπό τό καναρίνι μδς δίδε¬
  ται ή άρτιωτέοα σκηνονραφίσ. Άλ
  λά καί ή καλυτέρα δικαιολογία
  γιά τόν 6ρωτα τής κυρίας πρός τό
  καναρίνι της. Κάτι τέτοια Λνθρώ-
  ττινα πλάσματα—κάνω ύποθέσεις
  έδδ—Εχουν άφιεμωθη καί άπό λό
  γους έσωτερικούς στή λατρεία των
  μικροπραγμάτων, άμψόχων ή έμψύ
  χων. "Ενα καναρινάκι πρό παντός
  πού τερετΐζει πρωί—πρωΐ τό τρα-
  γουδάκι τού πρός την άνοιξι—μί¬
  αν ανοιζι που εγνώρισε αίωνΐαν
  στά τροπικά κλΐματα—είνε κάτι
  τό Θείο, Ιδίως γιά μιά βασανισμέ·
  νη ψυχή. Γύρω άπό τό τραγοθδι
  τού και τή λάτρα τού στό κλουβα
  κι δημιβυργείται 6νας ψυχικός κό·
  σμος έγκαρτερησεως, ύπομονής
  καί έλπίδος.
  Άλλά μήτιως δέν άξΐζβι κοΐ γενι
  κώτερα τό καναρίνι, ΑΙ Κανάριοι
  νί]σοι μδς τό προσεφέρον για τα
  βάσανα μερικήν πτηνοφίλων. Τό
  κλουβΐ μέ τό καναρίνι καταντα ου
  νάρτημα χοθ σπιτιςθ σέ πολλίς
  Καστρινές οΐκογένειες. Συνάριημα
  τοθ σπιτιοθ τό Θυμούμϊθα καί με>
  ρικοΐ παλαιότεροι π' άκοθμε άκό>
  μη τή ψωνή τού—σά Φω^ή εύτυ
  χΐας που επέρασε. Έγω μόλιστα
  άρχίζω ν' άμφιβόλλω αν ό κλέ·
  πτης «τοθ καναρινιοθ μέ τό Ενα
  πόδι» δέν ήτο πράγματι μανιώΒης
  πτηνόφιλος ή.. καναρινόφιλος, πά
  ρά κοινάς κερδοσκόπος.
  Ό "Αλλος
  —Είς τβ "Ανββκοπιον τοθ Ιω.
  ΚυττραΙου παρά την Πηγάΐδα Θά
  εΰρητε τα καλλίτερα τριαντάψυλι
  λα τής έποχής <αθώς καί τριαντα φυλλιές είς γλάστρες. —Πρντβτυπος μέθοδβ; δι« την εύπβλβν χρήοιν των φκρμκκνν. Ό δίχτω? Πίμπερτον τής Νέας 'Υίρχης έκενδηοε νίχν μέθοδον χάρις είς ιή' δκοίαν δ άαθινής δύ ναται νά λάβη οιανδήποτε φίρμΐ χον χωρΐς νά αΐσθχνθς την έλα χΐαχψ ίνίχλησιν. 'ΑρχεΙ νί χ» πν(ζη- Ό δδχτωρ ΠΕμπερτον χά τααχευάζη μίαν γδμαν, την συν θέσιν τής οποίας ίέν &πο εχ^ύ πτεΐι καί διά την όποιαν Ιχιι δι πλ«μ» ιδρειιτεχνίας. Είς την γδ μαν αυτήν άναμιγνύει το φάρμι χον το δπαΐΐν πρδχειται νά δοθή είς τδν άσθινή. ΣχηματΕζιι 15γ» μίαν μικράν παστΐλιαν. την δκοΐ αν χούπτει ή «νχίς τοθ αιγαρέτ τού ή έντος τής πίΐχας. Τ4 φάρ μαχ^ν άπορροφβται βραδύχατα 6 πδ τοθ χαπνίζοντος διά τβν άνα πνευσπκών ό;γάνων χαΐ ίνεργιί Ιντδς βραχυτάτου χρονιχοθ δια σιήμζτος. *** —Πώς έξελίσσετοιι τέ· λαθρκ μκοριον «λλ« καί ή δί» ξίς τού. Ή Γενιχή 'Ασφάλεια τής Γαλ Χ1α(, μιμουμένη την άμεοιχανιχήν αστυνομίαν, Οί ένιοχυθ^ χαί διά τής αεροπορίας. ΜΕα άεροπορική ταξιαρχίο», τελιθσ» υπό τοίς άμι οους διαταγάς τοθ διοιχητοθ τή; Ασφαλείας, θά διατίθεται πρδ( καταδίωξιν ι6ν λαθριμπδρων χαί είς τάς άλλας υπηρεσίας χαταδι ώξιω;. Άπδ τινος οί λαθρέμπο ροι είς την Γαλλίαν χρηαιμοποι οθν άεροπλανα, διά των οκοΙ»ν ν>ετα«ρϋρουν τό ΐμπδριυιιά των δι
  αφευγοντες τδν έλεγχον των τελω
  νε'ων. Τα αεροπλανα τής &αφ>
  λιΕας θά χαταδιώχουν τα λαθριμ
  ποριχά. Έπίσης θά έοιβλϊπουν
  χά ίδιωηχά άεροπλάνα χαί θά έ
  λέγχουν την ταυτίτητα των ξένων
  άεροπλάνιον.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Φέρομεν είς γνώσιν των
  ενδιαφερομένων οπ είς τό έ
  βωβιμοττωλεϊον «Βύςω » τοθ
  κ. Σ^ούρου Άλιξου έν Ήρα
  κλείφ, πωλεΐται τυρός γρ«
  β ίρα ηερυσινης κατασ<ευής τής ΓεωργικΓίς Σχολτΐο Μεσ σατρδς τιρός Βραχ. 64 κατ' οκάν λιανικώς·. (Έκ τής Γεωργικής Σχολής Μεσσαράς. ΛΑ'ΓΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ *& ΥΠΟΚλΤΑΣΤΗιΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'Υιχοκαταστήματα καί ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬ δος καί τού ΈξωτερικοΟ. Ταμιευτηριον χαταθέσεις καί επί προθεσμία. έν όψει Δάνεια επί ενεχύρω έμττορευμάτων. Εκτέλεσις πάσης φύσεως τραπεζικης έρ γααΐας υπό συμφέροντας ίρβυς. Τό,τβλβιόχβρα εν 1<ρητη ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ ΙΑΤΡθΣ-ΠΑΰθΛθΓθΣ Άριστβυχος ΈΒνιχου Πανεηιστπμίου 'Αβπ- ν&ν χαιΐ ΣτρατΐΜτιχής Ιατριχής Σχολής, Δίδεται καθ* εκάστην είς τό Φαρμακείον Έμμαν. Ματζαββτάκη (Βσλιέ Τζαμί), άιιθμός τηλΐθώνου 443. Μιά πεντάρορφη είς £να τόπον μυστηρίου Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ^ΩΗΣ Τού ΚΙϋΕΚ 33ον ΚανεΙς δμως δέν έΐτλησΐαζ» τδ μέρος αΰτδ γιβτΐ τδ θενροθααν στοιχεινμενο. Μα; εΐιτε άκδιιη δτι 5πάρχευν καί αί άλλΐ σημεΐα έ ρείπια επάνω σέ βουνά γύρο άπδ τ^ δποΐα άτλώνονται έλώϊεις έ χτάαεις. Στ* βουνά α6τά δπάρχουν μεγάλα σπήλαια, τα διιοΐχ εΐχαν κατασκευασθή άπδ τοΰς παληού; άνθΐώτους. ΟΕ 'Αμαχάγκεο ?έ» εΐχαν γρα φΐους νδμους άλλά ϊθιμιχ τα δποί» εΐχαν την Ισχΰν νίμων. Εάν χανέ νας παρίβχινε τα εθιμα χαχεδικά ζιτο ιΙ<· θάνατον άπδ τδν «ηατέρα» χάθε «·;ί«ογενε(α(>. Την ώη
  π&ς εγίνετο ή θανατιχή έχτίλεσις
  χαί μοθ ίτιήντηιε μέ χαμίγελο δτι
  Ι3ως δ* μιά έκτέλεσι ιιέ τα μάτια
  μου. ΒχσΕλΐσια των Ά'ϋχχάγχερ
  ήταν ΕΚΕΙΝΗ άλλά σπανίως την
  δλ, Ισως μιά φορά στά τρΐα
  χρόνια, δταν επρόκειτο νά διχάαη
  ΚανεΙς Βμοος ϊεν την ιΐϊε ποτέ ατδ
  ρί γιατΐ φοροθιε μιί μεγα-
  λη χλαμύδα ποϋ τή έχάλυπτε δλί
  χληβη απδ τδ κεφίλι ώ; τα πδ
  δια, ΟΕ δπηρέτες τη; ήσ«# χωφάλα
  λοι καί ϋν ι·ποροθ9αν νά την πε
  οιγράψ?υν. "Ολαι δμως έπίστευαν
  δτι ή βασΐλισσκ των ήταν ώμορφη
  Βσο χιμμιά δλλη γυναϊχα στδν χδ
  σμο, Ιπΐα-ευαν ϊε έπ'στ)ςδτι ή:αν
  άθάνατη χαί ήταν ποοιχιαμένη αε
  θιι<ή δύναιιι. Ή Οϋστάνα μβλα ταθτα μΛί Ιδωαε την εξήγηαι δίΐ ή βααΐλιασχ χ&ποτε νατοτε Ιχαμε τή' έκλογ,ή ένδς ανδρος χ«1 τδν Ι· φένευε Χατόιτιν. Τδ «α ι δι τη; την δΐεδέχετο δταν μεγάλωνε χαί Ιτσι &1 Άμνχαγκιρ ίπ(στευαν τώ; ιίνε άθάνατη. ΚανεΙς 8μυ>ς δέ ή
  βΐβχιος χαί χανεΐς όκωαδήτιοτε δέν
  τολμοθσε νά μΐλήαη δημοσία γι'
  αυτήν. "Ολοι δπετασσοντο στήν θ»
  λησί της, ή όιπλή δέ άργοπορΐα
  2ιήν έκτίλεσι διαταγής της έοή
  μαινε θάνατον. Ή βαα(λιασα ιίχΐ
  χαί φρουρά, άλλά ώ/γα ωμενος
  στρατδς Ι έν δπήρχε.
  Ή Οδατάνα ϊϊ* ήξερε π^σιι ή
  σχν οΕ ύιήκοοι τής βασιλίσαης,
  ίλλά ήξ«υρεν δτι δπήβχαν σ:δβα
  αίλειδ της δέχα «βΙ<ογένειε(»— φυ?ές—ποδ ζοθσαν αί σπήλαια 6ου νυν. τα δποΐι ήγεΐροντο μίσχ άπδ ΙΧώίεις Ιχτααεις. Ή χατοιχ(α τής βχσιλΐσαης ήιαν αί μιά άπδ τίς δέ χά «ίΙ<ογενειε(», ή Ιϊ συγχοινα νΕα'μεταξδ τΑν δϋχφδ;ω' «οίκογε νε-ώ » ΙγΕνετο άηδ μϋστινά μονο διά μίσ^υ Όν έλΰν. Πολλέ; ίιη:-ύ33ετο πδλΐιιος μεταξδ των «-ί.χογενειδ>>, δ δΚΛΐος ΐΓτιυ
  αδνον Χϊΐόπιν διαταγής ΕΚ ΕΙ
  ΝΗΣ. ΟΙ πδλεμοι αοτοί χαί ή ά
  σθένεια τοθ πυρετοθ άπεδεΛάτιζκ
  τάς φυλάς χ»Ι τίς ή ιπίδιζαν ν
  ούξηΗοΟν. ΟΙ δαήχοοΐ τοθβταιλεί
  ου ΚΚΕΙΝΗΣ ίέν εΐχαν σχέσιν
  ΐ,Ο ;ε έγνώριζαν χχμιά αλη γειτο
  νίκην φιιλήν. Ή ΐΧώδη; περιοχή
  των ή'ο άπρδοιτ&ς.
  Ή Οδατάνα απεδείχθη πο?δ
  λδς δΐηγδς χαί μα, ίμαθε
  πράγματα ατΐς πρβτες τέσσχρες
  ήμέρες. "Ολα αδτά δμ-βς τκύ ά
  χοΰσ>τ1ε συ^ίτχιπτον μέ την Εσΐο
  ο(α τοθ άρχαΐου κειμένου ««Ι δ
  Λιδ Ιπαιρνε θριαμβιυτικδ Οφος ά
  πένανιί μου Ό Τζώ' ίέν χαταλά
  ίαινε τΕποτε άπδ δλη αδιή την Ε
  στορΕα χαί ο&'ε προσπκθΐθσι νά
  (συνεχΐζεται)
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΝΟΠΡΑΣΙΛΣ
  Έκτίθεται είς μειοδοτι
  κήν δημονρασίαν δι" Αν.
  σφραγΐστΐον «ροσφορΒν ή
  βκτύΐΓωσις 250 στιλιχί&ν δι
  «λοτύπων ά«οδιίξι«·ν κα
  ταμβτρήσεως, 150 στελε
  χ&ν βιαλοτύνυν άνοδεΐξε
  «ν ιΐσνράξιως ά£1ας ή
  λεκτρικοϋ ριύματ,ος καί
  1000 φύλλων καταστίιχων
  βιβλίου ϋρι«τΐιστώσι«ς κα
  ταναλ«·τΰν.
  Ή ΒημονρασΙα θέλει λά
  β*ι χώραν την 17ην τοθ μη
  νός Φεβρουαρίου 1937 ήμι-
  ραν Τετάρτην καί ώραν
  11—12 « μ. έν τω Δημαρχι
  ακω Καταστήματι καί 4νώ
  ■ιον τής Έβιτρο»ϊς Έκμι
  ταλλεύσεως.
  ΟΙ δροι συγγραφεύς ύ·ο
  χρεώσεων εΐσίν κατατεθει
  μβνοι είς τα Γραφβϊα τής
  Ήλβκτριιιής Έκμετολλιύ
  σεως οπόθεν οί βουλόμι
  νοι δύνανται νά Δάβωσιν
  γν&σιν.
  Έν Ήρβκλΐί<| χ» π φ| βρουαρίου 1937. Ό Πρόιδρος τής Έ«ιτρο «ής ΈκμιχαλλιύσΐΜς. Μηνάς Γ(ΐιρΥι4οΐ|{ |κοιμωπικγ ΚΙΝΗΣΙΣ — "Ανεχώρησε προ- χθές δια ΠαοισΙους ό Ιατρός κ. Έμμ. Γαλανάκης. —Διήλθον προχθες έκ τής πόλε ώς μας Βι' "Αγιον Νικόλαον ό κ. ΜπεκιΛρης άνώτερος ύπάλληλος τοθ ύπουργ&Ιου Συγκοινο»νΙας καί δι' Αθήνας έ< τοθ γείτονος ό κ. Κωνστ. Ραφαιλακης. -ΆφΙχΘη έξ Αθηνών ό κ. Χρη στος Λαγκωνακης μετώ τής άνβ ψιδς τού ΒικτωρΙας Λαγκωνάκη. ΓΑΜΟΙ.- "Ετελέσθησαν προ- χθές' είς Κρητσδν οί γόμοι τοθ κ. Ίωΰιν. Διαλυνα μετα τής βίδος 'ΑΘηνβς θρσψανιώτη άνεψιβς τού α16βσιμο>τάτου Π" Κωνστ. Κουταν-
  του. Τοθς νυμφικοθς στεφάνους
  αντήλλαξεν ό φΐλος ίατρώς κ.
  ΝΙκος Πάγκαλος.
  —"Ελευθέριος Φραγκιαδάκης καί
  Λιλίκα Γ. Δαλάκη ετέλεσαν τους
  γάμους των. ΠαράνυμΦος παρέ¬
  στη ή κ Κατίνα Λεων. Παναγιωτά
  κη
  ΘΑΝΑΤΟΙ.- Άτιέθανε καί έκη.
  δεθθη χθές παρακολουθοθντος πολ
  λοθ καί έκλεκτοθ κόσμου ό πάλαι-
  ός συμπολΐτης Δημήτριος Κ. Κα·
  βαλλβκης. Ό μεταστάς ύπήοξεν
  Εμπορος άλλοτε, διεκρίθη δέ γενι
  κώς ώς οίκογενειάρχης καί πολί¬
  της επί χρηστότητι καί δλλαις ά-
  ρεταΐς. Την σύζυγον τοθ μετα·
  στάντος, τα τέκνα τού καί ιδιαιτέ¬
  ρως την οικογένειαν Στ. Μπουρ
  λώτου καί τόν κ, Μάνον Κσβαλλά
  κην καθώς καί τοθς λοιπούς οί-
  κείους καί ουγγενεΐς τού συλλυ
  τΐούμεθα Θ ρμώς.
  —Απέθανε καί εκηδεύθη προ-
  χθές έν συρροή κόσμου ή Εθ·
  φροσύνη Μαθιουδακη ή Μτια
  κάλμπαση χήρα τοθ Έμμ. Μαθιου
  δάκη ή Μπακάλμαση έκ των δω·
  ρητων τοθ Άγίου Μηνδ καί 1« των
  παλαιοτέρων φιλοθρησκών συμπο-
  λιτων. Συλλυπούμεθα τούς οΐκεί-
  ους της.
  ***
  Γύρω στήν πάλι μας.
  —Ή καιρική κατάστασις ήλλαξβ
  χθές επί τα βελτίω.
  —Καί είς τρόπον ώ ότε νά ιτλη
  θυνθοθν οί καταργοθντες τα παλ
  τα μέ την πρώτη λιακάδα.
  —ΠολλοΙ άποφαΐνονίαι δ Π μετ"
  ού πολύ, πάντως έντός τοθ Φε
  βρουαρΐου, ΘΑ 6χρηστευθο0ν τα
  χεψερινα γενικώς.
  - ΟΙ γεροντότεροι δμως πού
  τοϋς άκούουν μβιδιοθν χαιρεκά
  κως.,.
  —Δειλά δεΐλά έμφανΐζονται τα
  πρώτα «άνοιξιάτκα» ύφάοματα
  στΐς προθήκες των ίμπορικων,
  —Καί ό γυναικόκοσμος ^ού &λ
  κεται πάντοτε άπ" αότά, τέλει έν
  τούτοις έν έπιφυλακρ.
  —Διότι δέν ξεΰρει ώκόμη ποία
  χρώματα Θά προτιμήση ή μόδα
  βφέτος.
  —ΤΑ άνεγειρόμενα εκατέρωθεν
  τής οδοί) Μασταμτΐδ νέα οίκημα·
  τα άττοτελοΰν στολΐδια κυριο¬
  λεκτικώς τής πόλεως.
  - Παντοθ ό κυρίαρχον ρυθμύς
  είνε Δ Γερμανικός: Καλαισθησίσ,
  άπλότης, άερισμώς, διαρρύθμισις
  Ιδού »1 τα διακρΐνει.
  —Είς την Ιχθυαγοράν μας δέν
  υπήρχον τάς τελευταίας ημέρας
  παρά όλίγες μαρίδες.
  —Καί οί Ηρακλειώται ποϋ εζή¬
  τουν ψαοια «αί δέν εΰρισκον έμεμ
  ψιμοιροϋσαν χαρακτηοιστικώς.
  - Ή άναβληθεϊσα την παρελθοθ
  οαν Κυριακήν ποδ^σφΐΐρική ουναν
  τησις μεταξθ τοθ ΌμΕλου Φιλά·
  Θλων καΙτής'ΟμΛδος τοθ 43ου ^υν
  τάγματος Θά λάβρ χώραν μεθαύ
  ριον Κυριακήν.
  —ΟΙ φίλαθλοι την άναμένου* μέ
  εξαιρετικόν ενδιαφέρον.
  —Είς τό ύπόγειον τοθ κινημα
  τογράφου Πουλακάκη δίνουν καί
  πέρνουν αί παλαιστικαΐ προπονή
  σβις.
  —Παρ' είδικων ., καθηγητών δι
  βάσκονται οί φιλόδοξοι ύττεψήφιοι
  παλαιστσΐ την τέχνην τοθ 'νικδν...
  —'ΕξαρΘί,ωτικαΙ λαβαί, άερο
  πλανικά κόλτΐα κλπ. Ιδού άπό τί
  συνίσταται τό πρύγραμμα των μα
  θηματων.
  —Έξαιρβτική κρεμιέρα χθές είς
  την αΜινώαν» παρακολουθηθεΐσα
  υπό πλήθους θεατων.
  —Είς τοθ Πουλακάκη παραλλή
  λως ή προβολή τοθΐστορικοθ Εργου
  «Τσαρίνα» εσημείωσε εξαιρετικήν
  επιτυχίαν.
  «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ»
  Εξεδόθη μέ πλοθτον φιλόλογι
  κης καί αλλης ύλης καί μέ αρτίαν
  έτασκόπησιν τής έν τη έπαρχΐα
  πνευματικής κινήσεως, τό έβδομα
  διαΐον τεθχος τοθ έκλεκτοθ περιο
  Αικοθ «Νεοελληνικά Γράμματα*.
  Α18ΕΗΕΙΑΙ ΚΑΙ ΚΜιΕΥΜΙ
  ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΟΝ
  Είδονοιβ τούς Βχοντας
  ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (λιμονό.
  δΐνδρα) δτι αναλαμβάνη
  τό κλάοΐυμα καί τόν τι-
  λκιον καθαρισμόν τ«·ν £>■
  ■ΐυθύν«*ς καί ύβδ τόν β
  λεγΒον οΐουδήνοτ* γιντχό·
  νού.
  Έ-ίσης αναλαμβάνω την
  φύτιυσιν δηωροφόρων δεν-
  δρ«ν δλ«ν των ιίδών.
  ΟΙ βουλόμενοι δύνανται
  νά μέ ζητήσουν είς τό κα-
  φενεΐον τό «Κέντρον» «αρα
  τό Σανδριβάνι άνό 7ης με
  —ι 10ης μ. μ.
  ΣΤΑΥΡΟΣ Λ»ΜΟΥΛΛΚΗ£
  ΚΑΠΝΙΣΤΑΙ
  Τ* Σιγ»ρεττ« Ντάμες βά πιι·
  λο&ντκι μβνβν 0,50 λικτα Χμ«
  β τβν.
  ΈταιρεΙα
  "Αχυρα είς δέματα εξαιρετικήν
  ποιότητος πωλοθνται παρά τφ κ.
  Δ, Γιαλιτάκη, καί Στ, Μηλαρακυ
  ς μ
  5( Τ6 «ροειδοτιοιτι
  Μ ίρΐεται *αρά ϊ
  Α
  Ημ
  -ΠδχΙ 'Λντουανέτ
  μιλήσετε Ι
  Δέ
  ΙΔΙ
  Ή άρχακ
  Έλληνικών
  Ε·τ«λαιει Μετ·)
  Ύ«·κ«τ«οτ
  'Υχσκατβοτ
  1 Νο 17.
  Νο 17
  ΡΙΧ·«.
  Εκτελεί
  «ΡΥασΙας €
  Κ Ο Ν
  Α Π Ο Ρθ Ω Σ Ι Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  4Οον
  Θ5 μιλήσουμβ γιά τα πολι-
  τικά; έρώτησεν ή ντέ Λσμ·
  πβλ ξαφνιασμίνη.
  —Ήσυν,άστβ, πρόκειται α¬
  πλώς νά έτοιμάσωμβ τίς δια-
  σκεδάσεις τοθ χειμονα. Τό
  πένθος έτβλεΐωσε. Πρέπει νά
  κερδΐσωμβ τόν καιρό πού έ·
  χάοαμβ. Ό Κσμτώ* ό γραμ¬
  ματεύς μου, εΤνβ άριστοτέ-
  χνης στήν όαγάνωσι των ειρ.
  των. Μποροθμε νά βασισθοθμβ
  σ' αυτόν, θά φροντίση γιά 6-
  λα· άρκίΐ μόνον νά τοθ οώσω
  με Ιδέες.
  —"Ετσι είνε καλλίτερα, Άν
  τουανέττα. Άλλά ποία είνε
  τα σνέοιά σας;
  —θίατρινες παραστάσεις,
  χοροεσπερίδες, έλκηθοορομΐ-
  ις. Τέλος, τίς ήμέρες πού θά
  μποροθμε νά βγοθμι, θά άσχο
  ληθώμέτό Τριανόν. Πρέπει
  νά είνε ετοιμο γιά τί έρχ<5μβ· νο καλοκαΤρι. —ΟΙ έργσσΐες προχωροθν. —"Αρχισαν, άλλά ό χβιμθ- νας τίς έπιβραβόνει. Ξ'ρετε 6 τι έπεσκέβθην στό ΠαρΙσι τόν κήπο τοθ κόμητος ντέ Καρά- μάν— μαγβΐσ, ΤερέζοΙ Ή δι¬ αρρύθμισις τού είνε έγγλίζι- κη. "Ετσι έννοο νά μετατρα- τιή καΐ τό 5ικ· μου πάρκο.Έ- οφ, ολα είνε παγερά, σκλη- ρά, αξενα' Βέν εφρόντισαν παρά γιά τό μεγαλεΐο καΐ την πολυτέλεια πού παγώνχυν. Έπ' ούβενΐ λόγω τό Τριανόν θά μοιάστ) μέ τίς Βερσαλλΐες. Έκιΐ θά είνε τό δικό μου βα- σΐλειο- θέλω έκεΐ πέρα νά ■!- μαι έλεύθερη, νά νοιώθω πώ; ιΤμαι στό σπΐτι μου, νά μπο· ρά νά παραδοθΔ ήσυχη στούς ρεμβασμούς μου. Ό βασιλη· άς, τόν προκιδοποΐησσ, δέν θά έρχεται παρά δταν τόν προσκαλέσω. Ή ντέ Λσμπάλ άναπήοησ': —Π©0 Άντουανέττα*, έτολ- μήσατε νά μιλήσετε έτσι στόν μεγαλειότατον; Δέν τοθ έκα- κοφάνη; —'Εγελασ·, τό κ<· ϋ^ένο τό ζωντόβολο. Σταθητβ δμως νά σας βείξω τό πρόχειρον σχέ- διο πού μοθ ίφτιαξεν 6 Κα¬ ρά μάν. Ή Μαρία—Άντουανέττα έ σηκωθή κι' επήγε νά πάρη έ να τυλιγμένο χσρτΐ άηό τό γραφΕΐάκι της. Έξανακάθησε κοντά στή φιλή της, έξετόλιξβ τό χαρτΐ επάνω σία ένωμίνα γόνατά τους κα!, μ έ τό ξάν θό κβφάλι της άκουμπησμένο στόξτνθό »·εφάλι τί|ς άλλης, έ»φ μέ τό ίνα χερι την εΐχε τρυφερά άγχαλιασμένη. Ιοει- χνε μέ τα ρόδινά της νύχια ε¬ πάνω στό χαρτί. —-Βλίπετε. Τβρέζα, έν πρώ τοις ό βοτανικός κήπος Θ4 καταργηθή βΐατηρω δμως τόν γαλλιχό κί|πο μέ τό περΐπτε- ρο τοθ Λουδοβίκου 15ου. Έ δα, λογαριάζω νά κτΐσω ίνα θεαιράκι· θά παίζωμε κωμω 6(ες μετοξύ μας κι' έκεΤ, δέ ξιά τοθ πύργου, θά άτΐλώνε ται 6 έγγλίζικος κήπος μου- θά ίχο σπηλιές, βράχους, ενα ποτάμι μέ γίφυρβς, μιά άλη θινή λ(μνη βπου θά πηγαΐνω με μέ τή βάρκσ. —Ή φαντοσΐα σας εχει πλά ση μιά πραγματιχή 'Εδέμ! έφώ ναζβν ή ντέ Λσμπάλ. —"Οχι, θά ϊΐν» άιλούστατο τό Τριανόν. Τό Τριανόν 8που δέν θά εΤμαι πιά βασΐλισσσ, Αλλά γυνοΐκα σάν τίς αλλις. Έχίΐ θά ζο. δπως θέλω κα' θά εχω γύρω μου αύτούς πού άγαπο. Όταν θά θέλω Ενα ποτήρι νερό θά τό παΐρνω μό νη μου. θά μπορω νά δέχω- μαι την Ρόζα Μτιερτέν,τή ράφ τρα μου, ή όποιονδήποτε άλ Χον μοθ καπν'σπ, την ώρα πού θέλω, χωρΐς νά ύφΐστα· μαι τόν χαταιγισμό των δια- μορτυριων των κυρίαν τής τι μής. Κανένας δεσμός καλή μουΙ Καμμιά έθιμοτυττΐο! Δέν θά ίχω γύίω μου παρά τού; άληθινοος φΐλους μου... Έ- σεΤς, έν πρώτοις, (έν θά φεο γετε Από κοντά μου ... —θά ήτο ό άκριβώτερός μου πόθος, Άντουανέττα,.. (συνεχΐίετσι) ΕΙΙΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ι» ΕΑΑΑΔίΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 1841 Ή άρχαιοτέρα καί μεγαλυτέρα των Έλληνικών Τραπεζών. Κιφ&λαια ΜετοχΐΜα χατΐ άπ·β·μ«ΤΝν Δρχ. 1.205.000X00 Καταβεβεις > 10 ΟΜ 000,000
  'Υκοχαταατήματ« είς ίλην την Έλλάδα.
  •Υηβχατάστημ» *ν *Αλεζανδρεία: Κηο βτ,βιη-
  ϋοηΐ Νο 17 ·
  Ύπβχατβατημ" «ν Εαΐρν: Κηβ Εηιβά οί
  ϋίηβ Νο 17
  Πρακτορείον έν Ζαγαζικ: Κηβ Τβν/ίίΐΕΐ.
  Ανταποκριταί είς ·λ«ς τ*ς χώρ«ί τ·δ εξωτε¬
  ρικόν
  Εκτελεί πάσης φύσεως τραπεζιτικάς
  εργασίας είς τό εσωτερικόν καί τό ε¬
  ξωτερικόν.
  Δέχεται χαταβέσεις ΐί{ πρώτην ζήτησιν, ταμι-
  ιυτηρι·» κε.1 επί ι.ρ·8βομία, μέ λίαν εύνοϊχοϊ έ-
  κιτόχια.
  51 ]
  •Ιδρυθείσα υπό τής Έθνιχής Τραπέζης της
  'Ελλβίδβς ο»μ»ών«ς μέ τεύς νόμ·υ( της Πβλιτεί-
  «ς της Νίβς 'Υβρχης, πρός έ,υηηρίτησιν τ&ν έν
  ΆμχρΐΜό Έλλήνων.
  Κεφάλαια. όλοβχερώς
  £ 1 .3ΒΟ.ΟΟΟ.
  καταβεβλημένα
  ΚΩΝΣΤ. Ε. ΤΐΟΛΥΔΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΓ—ΧΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΧ
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ
  ίχπ«.ίευίΐΙί Ιν Μβνάχ* κ«1 Βερολίνω Τ.
  τβν χββηνητί5ν νβη ΒβΓ<_βηη κ«1 δ Δεκΐται τούς «άσχοντας έκ τβν νοοημάτΜν τοθ Πεντιι ο0 Συστήματος είς τό Ιατρειον τού. Πλατεΐα Τριών Καμαρδν (Οί«1α ΊατροΟ κ. Χι λιδόνη) 9-12 «μ. καί 4-6 μ. μ Άρ. Τηλ7-92 ΙΓ- II £ΒΑΙ£ ΤΗΙ _^12Η_ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙ Προσόντα καλής νοσοκόμου Α'. Μετά τό θεραπευτικόν έρ¬ γον τΙ)ς (όττρικής, ολίγα κα» θήχοντα καί έπαγγέλματα εί¬ νε τόσον πολύτιμα διά τούς πάσχοντος δσον τό Εργον τής νοσοκόμου είτε έξ άγά- πης πεοιποιεΐται τόν προσψι λή της αρρωστον, είτε έξ έ- παγγέλματος καί (π1 άμοιβ{| άναλαμβάνει νά τόν νοσηλεύ σ~. Ή νοσοκόμος ιΐνε κυριο λεκτιχος τό 6(ξ( χέρι τοθ Ια- τροθ καί 6 αγγελος φύλαξ τοθ αρρώστου καί πρέπει νά είνε είς τό Οψος τής ωραίας καί κατ' εξοχήν φιλανθρώπου άποστο)ής της Λιά νά γίνη καί τό έργον της δσον τό δυ¬ νατόν πλέον ευεργετικόν καί άποτελεσματικόν. Διότι οπάρ χούν χά Ι άσθένειαι, κατά τάς όηοΐας κοΐ ή έπιτυχΐα ι()ς Ια· τρικής θβοαπείας καΐ ή ζωή Ακόμη τοθ αρρώστου έξαρτων ται κυρ'ως άπό την έπιμέλει- αν, την αφοσίωσιν χά ι πρό πάντων την φωτισμένην μόρ Φωσιν κοΐ πείραν τής νοσο¬ κόμου, έφ' βσον αυτή καί μό- νη συντροφεύει ήμ&ραν καί νύκτα τόν αρρωστον πού υπο φέρει κοΐ κινβυνεύνει επάνω είς τό χρεββατι τοθ πόνου. Δι' σύτό καί ή ιύγνωμοσύνη πρός την έξ άγάπης νοσοκό μόν κοΐ ή ίκτίμησις καΐ γεν ναιοδωρΐα πρός την έξ έπαγ γέλματος τοιαύτην είνε όφει λομένη άμοιβή τον ύπηοεσι ών των, δεδομένου ότι τό Ερ γον τής νοσοκόμου είνε συνή θως τόσον επίπονον καΐ δ γ, α ρι, &παιτιϊ β έ τόσην αύταπαρ νησΐαν καΐ αφοσίωσιν οστε καΐ αύτός ό (ατρός άκόμη θά έβυσκολεύετο ή μάλλον δέν θά εδέχετο νά εκτελέση νοσοκομΐκά καθήκοντα εΐαή μόνον είς έκτάκιους δλως δι ολου περιστάσβις. Επί μισθώ μή προσλα,,βά νετε ώς νοσοκόμον οΐαν&ήπο τε γυναΐκα τοθ λαοθ, έστω χσΐ άν σάς βββσιώνη δτι έπε ριποιήθη πολλούς άρρώστους καΐ «ξέρει άπ' αύτά τα πράγ ματσ». Είνε όλόκληρος τέχνη τό Εργον τής νοσοκόμου καί έκμανθάνεται είτε είς εΐ&ικάς σχολσς είτε μέ πρακτικήν ασκησΐν ε(ς νοσοκομεΐα καί κλινικάς· έν άλλοις λόγοις δέν αύτοσχε*)ιάζεται, οΰτε κσΐ είνε πάντοτε άκΐνδυνον νά έμπιστευθη" κανεΐς την πε ριποΐησιν τοθ προσφιλοϋς τού αρρώστου είς τα χέρια της μέ αξιώσεις άπειρίας κοΐ ά- μαθεΐας. Δι* σύτό είς τάς πό] λεις οί νοσηλεύοντες κατ' ο! κον άρρώστους άποτεΐνονται} είς τα μβγάλα νοσοκομεΤα διά νά τούς συστήσουν κα¬ λήν νοσοκόμον. Ό [αττρός βίαν καλήται πλησίον τοθ αρρώστου θά τόν εξετάση λεπτομερώς, θά κάμη τήν διάγνωσιν τού επι¬ καλούμενος δλα τα φΛτα καί την πείραν τού κα( θά κανο¬ νίση την θεραπείαν, τής ό ποίας τάς λεπτομερείας καΐ την εκτέλεσιν κατά μέγα μέ- ρος θά αναθέση είς τούς περΐ τόν αρρωστον, οί όποΤοι καΐ συμφέρον καΐ καθήκον εχουν νά τος έκτβλέσουν κατά γράμ μα χαΐ μέ θρηακευτικήν εύ λάβειαν. Είς την νοσοκόμον Έξαοφαλίζεται ή ϋδρευσις Χανίων. Χ4ΝΙ4 Φιδρουάριος ($νταπο· χριτοθ μας)·— ΆνιχοινώΗη α?μο δίως 5τι ή έχπονηθιΐαχ μελέτη διά την κατασκευήν {?γ»ν δϊριύ αΐως είς "Αγυιιΐν προβλέπιι την χαταοχευήν δεξαμενήν ηαρά την θέσιν €ί!λατάνΐ» 'Δγυιβς. Είς την έν λίγφ δεξαμενήν θά συγχιντροθνται δλα τα Οΐατα τής πηγτ]ς «Πλατάνι». Παρά την δι ξαμενήν ΐΐ θά χατασχευασθ^ μη χανοαΐάσιον είς τό οποίον θά χι· νί)ΐαι άντλία δι* ήλεχτριχοθ ρΐύ ματος, παρεχομένου έκ τβν Ιρ· γ»ν 'Αγυιβς. Τό 55»ρ θά ΕψίΟ- τα ι ιίς τόν άπέναντι λόφον (δψί- μετρον 95) δπου χαΐ θά χαταοχευ αοθς δεξαμινή έχ ττ]ς οποίας διά φυσιχής ροής θά διοχιτιύετκι είς χ4 υδραγωγιΐΐν Χανίων. Είς 4 300 χυβιχά Ιχουν 6κολο· γιοθή τα Οδατκ ταθτα δύνανται δέ νά χαεέοουν είς τδ ή?η δφι· στάμινον δδοαγιογεΐον χωρητι¬ κότητος 4 000 χϋδιχδν, επο¬ μένας δέν θά άπαιτηθ^ διεύ- ρυνοις α&τοθ. Ή οηιιαοΕα τ&ν νέαν δδραυλιχβν Ιργων 'Αγυι- Ας έγκειται άχριββς είς τοθτο, Β τι ή (Ιδρευσις τί)ς πδλενς ΧανΕ- »ν θά είναι δπεραρχιτή είς τό μέλλον δεδομένου δΐι ή ποσότης θά έηαρχή διά πόλιν μέχρΐ 65. 000 χατοΕκιβν, πληθυσμόν δηλ. πολυ μεγαλύτερον τβν Χινΐαν. Έν τώ μιταξύ εγένετο γνωστόν δτι ήνοιξαν αΕ παρά τα Περιδί· λια Χανίων γνωστΛΐ πηγαι διά τβν δποί»ν τό δδραγωγεΤον Χαν( «ν θά τροφο5οτ*)ται ημερησίως δι* Ιξαχοσίων πεβΕπου χυβιχβν μέ- τρβν ίϊατος, ωΐτε ή δδρολτ,ψϊα ττ]ς πόλεως νά γΕνεται εφεξής μί νόν άπο τα νερά ύ —Ή λιιτβυργία τβν μοιβητι· κων συσσιτίων. Τ« υφυκβυρνιιΌν η«ρ4 τό> κ
  Πρβίδρω της κυβερνήσεως δια
  τοθ ύπ' άρ. 5439 έγγράφου τού
  ννυρίζΐι ημίν ότι Α Γενικίι Δι¬
  οίκησις Κρήτης άκαντ2β« «Ις τβ
  προκληβέν υφ' η»&ν ϊγΥΡ«φβν
  τού άνβφέριι ότι προέβη ·1{ τας
  διούοας ενεργείας διά την λ»
  τουργίαν μαβητικ&ν ο»σοιτ((·ν,
  την οποίαν μκΙ ιΐχομεν ζ
  βικ οχετικου εκιχαιΐρο» μ«ς.
  άπόκειται νά εφαρμόση τσς
  παραγγελίας τοθ ΙατροΟ δχι
  μόνον είς την τακτικήν παρο
  χήν των ψαρμάκων, άλλά
  καΐ ιΐς τάς βιαΐτητικάς λεπτο
  μερεΐας, την ?ιασκευήν τοθ
  κοιτωνος καΐ τής κλινοσκευής
  καΐ νά γίνη πραγματική βοη-
  θός τοθ (ατροθ, κρατοθσα ση¬
  μείωσιν καΐ άναφέρουσα είς
  αυτόν πάν δ,τι συμβ{) κατά
  την άπουσΐαν τού σχετικώς
  μέ τόν αρρωστον.
  (συνεχΐζειαι)
  —Τα έργατικα άτυχήματα
  καί τέ) δημόσιον.
  Καθωρίσθη παρά τού ύπο«ργ«1·
  βυ της Σι>γκοινωνίας δτι τοτ· μ6
  νόν βαρύνΐτοα τό Δημόσιον ΑΓ
  έργατικά άτυχήμχτα ίταν τα
  Ιρνα έκτιλο&ντκι υπο Μρκτικ&ν
  ύπηρισι&ν.Άλλως βαρύνουν τούς
  «ναλαβοντβς τκθτκ ύπεργβλ*·
  Ββυς.
  ΟΊ
  ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Πανηγυρική έναρξις των εργασιών τοϋ Νέον
  Καναστήματυς τής:
  ΕΜΠΟΡΙΕΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
  —Είβαγωγικά.
  'Υπεγράφτ) δπουργική απόφα¬
  σις, διά τής οποίας έπέρχονται α(
  χά-ωθι τροποποιήοιις ιίς τ$ν εί-
  σαγωγήν διαφόρων ιίϊων: Ό £·
  χρηστος χαφίς μετατάσσεται έχ
  τοθ (ίσανωγιχοθ πΕναχος Γ ιίς τόν
  πίναχα Ζ, τής ιίβαχτέας ποσότη¬
  τος παραμένηύσης τής ο&ιής. Κ»θ
  υπέρβασιν ιίσαγωγή έπιτρέπιται
  κατόπιν άδιίας τής Τραπέζης τ|ς
  Ελλάδος χά Ι έφόσον ή άξία θά
  διαχανονίζεται έν δλφ ή έν μέρει
  μέσω τοθ χλήριγχ καΐ παρουαιά
  | ζεται ενεργητικόν δπόλοιπον.
  —Ό φόρ·ς χύκλβυ έργασι&ν.
  Δι' έγκυχλίου τοδ υπουργΐίβυ
  τ&ν θΐκονομιχ&ν εντελλβνταη οί
  ταμίαι το& Κράτβυς δκκς ίφ' ό¬
  σον ο( βφβιλίται τού Δημοσίου
  μΐΜροβιοτέχναι κβτέββλβν μλχρι
  τίλους Ίβνβυαρίου έ. Ι. τβ 1)3
  το& βφειλβμίνου παρ' αΰτβν πβ-
  σο& ηροερχβμένου έκ τοθ βόρου
  Μύκλου εργασιών, αναστίλλβυν
  την ·ΐαπρ«{ιν τοϋ ύπολβίπβυ μέ
  χρι τίλους Φιβρουαρίου.
  !
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Επι τή εύκαιρία ταντχι, ολα
  μενα ατόκ είς:
  τα
  _
  ΐο
  προηγού-
  III
  ·—■
  ΚΑΣΜΗΡΙΑ
  ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ
  ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
  ΠΑΛΤΑ
  ΚΑΠΑΡΔΙΝΕΣ
  ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
  ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΑ
  ΡΑΔΙΟΦΟΝΑ Κ. Λ. Π.
  Θά πωλοϋνται είς τιμάς κάτω τοϋ κόστους:
  ΈττΙ πλέον, ^δλοι οΙΓάγορασταί, αέχρι τής 28)2)1937, θά λά-
  βουν ένα δελτίον φέρον την ήμερομηνΐαν καί τό ποσόν τής ά-
  γοράς τ»ν. Την 1)3)1937, 8ά άναγγελθή διά τού έγχωρίου
  τΰπευ ρία ήμερορηνία μετοξύ δ κσ. 28 Φεβροοαρίου (έργά-
  οιμος ήμέρα) κοΐ οί κατέχοντες δελτΐα τής ήμερομηνίας
  ταύτης θά κληθουν νά παραλάβουν άπό τό ταμείον τού
  Καταστήματος όλον τό άντίτιμον τής άγοράς. Δηλαδή, τα
  παραληφθέντα εκείνην την ήμίραν έμπορεύματα θά είνε
  πραγματικώς καί ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
  ΕΞΕΕΕΕΕΕΞεΕΞιΞ ΕΕΕΕΕΕΒΞΙ
  III
  ω
  ιΐι
  αι
  ω
  III
  ιιι
  ιιι
  ιιι
  ιο
  —Φιλάνθρωποι δωρΐαί.
  Είς μνήμην τοθ αποβιώσαντος
  Π«ρ. Βαλιάδου κ«τ·τ*θηοκν είς
  τβν κ. Δήμαρχον ΉραχλεΙου: Ύ
  πέρ τοδ ΠατρΐΜτικοΰ Ίδρύματος
  Κρατιχής Άντιληψ««ς χά Ι Ύνιει
  νής (Τμήμοτ ΖυβοιτΐΝν] δρ. 2.000
  ί>π6 τίίνάώίλφών τβυ.
  "Υπέρ τού Πανανιίου Δημ. Νο
  οοκομΐίο» δρ. χΐλιαι [1000] άπο
  τοΰς άνεψιούς τού ΗαρΙαν χά Ι
  Αντώνιον. Υπέρ το& Γηροχο-
  μκίου δρ. χίλιοτι [10001 υπο της κ.
  Δημητρκς Βλαοτοΰ.
  'ΐϊσβύτως χατβτίβηβοιν είς τβν
  χ. Δήμαρχον υπο τ&ν 6π«λλήλ«ν
  Τ.Τ.Τ. (Ις μνήμην το& Λ. Πέτρο
  πούλου χαΐ υπέρ τού Πατριοιτι
  χβϋ Ίορύματος Κρκτιχης Άντι-
  ληψΐΗς χβί'Υγκινης [Τμήμα Σνα
  οιτινν] δρ, πενταχόσιαι (500).
  —ΟΙ κληρωτοί τής ναυτιχής
  βπβγραφής.
  Δι' αποφάσεως τοθ έηΐ τβν
  Νκυτιχβν οποιιργοθ εκλήθησαν
  οριστικώς πρός κατάταξιν διά
  την 1—7 "Απριλίου έ. έ. εί στρα
  τΐύοιμοι τοϋ Β. ΝαυτιχοΟ α Ι άνή
  χοντες είς την πρώτην σειράν τ1)ς
  κλασεως 1937 α. Οΰΐοι υποχρε
  οθνται ν* παρουσιασθώσιν είς
  το έν ΙΙΐιραιιΐ βοηθητιχόν ^τοθ
  οτδλου «Σίρος» οπόθεν μετά έξα
  χρΐβωοιν τής ταύτότητός των ϋ'
  αποστέλ^ωκτκι ιίς τό Προγυμνα
  σιήριον ΙΙόρου πρός άμεσον χατά
  τάξιν. Πίναχις τβν ανηκόντων
  ιίς την χαλουμένην πρώτην σιι
  ράν έχουσιν ώς γνωστόν αποσταλή
  ιίς Δήμους, χοινότητας χά ι λιμε
  νιχάς αρχάς χ«1 Ιχουν δημοαιιιι
  θ πρό ήμιρβν.
  —-Ο1κονομικ«.
  Πληροφβρούμιθα δχι δλβι αί
  είχονομίαι αΐτινες είχον άποφασι
  σθ^ δπο τοθ τέως δπουργοθ τβν
  ΟΙχονομιχβν χ. Ζχδιταιάνου, θά
  ΙΒ αυστηρώς.
  ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ
  ΓΕΟΡ. ΤΡΙλΝΤλΦΥλλλΙΚΗ
  Ι Πρώην δικβοτηρια οιχημα
  Φουντουλάχηΐ.
  Διδβσχοντβι δλοι νεοι χοροΐ μέ
  τίς πλέον μοντίρνες ^ιγοϋρες.
  Έπίσης διδ«σχοντ«ι ίλοι ο! 'Βλ
  ληνιχοΐ καί Κριτιχβί χβρο»,
  ι
  V
  ___
  ι · -
  #:
  Ιί
  •β»
  "Ηράκλειον Κρήτης
  ΓραφεΤσ έναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωία Πσρασκευής
  12 Φεβρουαρίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΙΟΝΥΚΤΙΟτ
  ΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙΗ ΕΙΔΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΣΟΦΙΑΝ
  ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ι. ΜΑΥΡΟΥΔΗ
  ΩΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΝ Υ ΠΟ ΣΤ Α ΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Φεβρουαρίου (.τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Είς γνώσιν τής
  κυβερνήσεως περιήλθε σήμερον ότι αί
  Έλληνικαί έφημερίδες τής Άμεριχής
  έδημοαίευααν είδησιν έξ Αθηνών καθ*
  ην 6 ύφυπουργός των Εξωτερικών κ.
  Μαυρουοής μετέβη μυστικά είς την Σό
  φιαν όπου καί ήλθεν επισήμως είς επι¬
  κοινωνίαν μέ την Βουλγαρικήν κυβέρ
  νησιν καί συνεζήτησε την σύναψιν Έλ
  ληνοβουλγαρικού συμφώνου φιλίας.
  Την είδησιν αυτήν ή Κυβέρνησις δι
  έψευσεν κατηγορηματικάς ώς τελείω
  άνυ*όστατον μέ την προβθήκην ότι ό
  ν. Μβυρ-ουοί,ς 8έν άπιμακρύνθη οιό
  λου έκ των Αθηνών.
  Η Χ ΘΕΣΙ Ν Η ΜΕΓΑΑΗ
  ΣΥΣΚΕΨΙΣ
  Αί άποφάσεις διά τόν έλεγχον.
  Η άκρίβεια τής ζωής έν Γαλλίςι.
  ΑΘΗΝΑΙ
  ου.—Σ
  ματα
  10 Φιβρουαρί-
  ημερινα τηλεγράφη
  έκ Λονδίνου άναφέ
  ρουν δτι μΐταξυ των έκΐΐ
  ■ολιτικθν κύκλνν 6έν ΐ«ι
  κράτει καί «ολλή αίσιοδο
  ξ(α Βισ την ταχείαν λήψιν
  άαοφάσεων υπό τής ενατρο
  η!)ς ούδετερότητος καί έν
  γένει διά την άιιοτελεσμα
  τικότητα τ·ν μέτρων τής
  ένιτρονής «ν σχέσει μέ τό
  Ίσιιανικόν. Πάντως ΐθη»«
  ρίβες τινές έλνΐζουν δτι ή
  Έ«ιτρο«ή Θα κατορθωθή
  νά λάβη 6«ο#άσεις οριστι¬
  κάς έντός τής εβδομάδος.
  Έκ Βερολίνου αγγέλλε¬
  ται δτι -αρατηρεΐται ζωη¬
  ροτάτη δι-λυματΐκή καί 6η
  μοσιογραφΐκή κίνησις γύρω
  Λ«δ τό άνοικιακόν ζήτημοτ.
  Φαίνεται δτι ή κυβέρνησις
  καταρτίζει -ίνακα τεβν ά
  «οικιακών αυτής Βιεκδική-
  σεων καί θέλει έ«' αύτοθ
  ν* εΧ0 τάς «ρώτας άντιλή
  ψεις των ξένων δυνάμεαν,
  Βιαφωτίζουσα άφ' ετέρου
  την δημοσίαν γνώμην.
  Τηλεγραφήιιατα έκ Παρι
  σίων μέσω Ρώμης βιβαι·
  οθν δτι δ τιμάριθμος έν
  Γαλλία ηυξήθη ραγδα(ως
  καί ή κυβέρνησις Μβλούμ
  λαμβανει ένεΐγοντα μέτρα
  «ρός άντιμιτώκισιν τής α¬
  κριβείας τής ζωής ήτις Ε¬
  φθασεν είς τό ά«ροχώρη¬
  τόν. Ό«·σδή-οτ« οί νέαι
  φήμαι «ΐρί ύ«οτιμήσε«ς
  τοθ Φράγκου καί αθθις διε-
  ψιύσθησαν κατηγορηματι
  κως ύ«ό των επισήμων κύ
  κλ«ν,
  ΣΥΜΜΕΤΕ1ΧΕΚΛΙΟ..ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  ΑΦΗΝΑΙ 11 ΦίβροΜοτρίβ» (τ«δ «ντακο
  κριτεϋ μ«ί) — Είς τό Ύκευργεΐον τβν Έ
  {"«τερικδν συνεκροτήθη σήμερον συσκε
  ψι; υπό ιί,ν Π(·ε2ρ<βιν τεδ Άοχηγβϋ τής Κνβίρνήοΐυς μ. Μετιχξα. Είς την ούσκεψιν μετέσχον έ ύπβνργο; των ΟΙχονβμιχων κ. Ρεδιάέη;, ο Διβιχητής τής Τραπέζης τής Ελλάδος κ Τσ·νδερό( καί οί Ύπβ&ιοιχηταί ταύτης κ κ. Βοτρβκρέσβς καί Ματζαβΐνες. Την αύσχϊψιν βίπησχβληοαν τα έν γένει ο.κβνομΐΜβ χαί ουναλλαγματικα ζητήματα έφ' ών άντηλλάησαν γνωμαι «αί ελήφθη βκν ωρισμέναι «ποφάσεις. Πάντως γενιχώτε ραι «νακβ νώσε'ς δέν εγένοντο δια την έν λόγω σύσκεψιν. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΞ«ΝΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 11 Φεβρουαρίου (τού άνταποχριτού μας),— Είς την εφημερί¬ δα τής Κυβερνήσεως εδημοσιεύθη .σή¬ μερον Βασιλικόν Διάταγμα διά τού οκοίου έηιβάλΐεται οασμός πέντε δραχ μών κατ' οκάν επί τού έξαγομένου έκ τής χώρας έλοιολάδου. Ή έτΐιβολή τού δασμού τούτου έκρί θη ότι Β έν πρόχειται νά ζημιώση τούς παραγωγούς λόγω τής μεγάλης υπερτι¬ μήσεως των έλοιολάοων ιίς τό έξωτερι χον, έν ώ Θά προσηορίση σημαντικόν έαοοον είς χον Κρατικόν προϋπολογι¬ σμόν. ΤΔΛΝΤΙΙΡΙΠΠΙΚΑΕΜΒΟΛΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑΙ 11 Φεβρουαρίου (τού άνταποχριτοΰ μας).—Τό ύφυπουργεΐον τής 'Υγιεινής ανεκοίνωσε σήμερον ότι τό κοινόν δέον νά έχη ύπ' όψιν τού ότι τα πωλούμενα υπό τού φαρμακέεμπο ρίου άντιγριππικά έμβόλια δέν φρουν- ούδέν βχεδόν άποτέλεσμα ούτε χαί θε- ραπεύουν τούς άοθενεϊς. Έπομένως ηρέ πει ν' άποφεύγωνται «αί άν άκόμη ου- νιστώνται υπό τίνων ιατρών ά φού ουδέν άποτέλεσμα φέρουν ειμή μόνον τόν πλουτισμόν των έμπορευομένων αύτά. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΥ-ΊΡΙΑΣ ΒΕΣΙΑ ΑΟΝΙΚΗ- /©ΗΝΑ1 11 Φεβρεννρΐευ (τ·ΰ άντ«π· χριτου μ>ς>—Έκ μερβνς Αυστρία»ής «ΐρφ
  π·ρι»ή( έταιρείας «ζητήση ή «δεια τή£ Έλ
  ληνι»ής Ενβκίννήαενς δια ι ήν εκτέλεσιν
  ύπ' αυτής τής ο«γκβιν«ν1βς Βιέννης—Θεο
  αβλεΜχης· 1· ύπενρΐβΐβν της Άερβπβρί
  «ς ίΓή*ι»1οιν {.{{ αιν εταιρείαν ν αι υπο
  ββ?}λη τβς ηρβτβτοβις της μίχωι3( Αυστρία
  >ής Χ«βίρ*ήθϊ«ί δ>« ν« υπογραφή οχετικη
  υπό τ·ν ορ·ν πάντως της ίμεη
  Ό φόρος επιτηδεύματος
  καί αί ένστάσεις των φορολογουμένων.
  Είς την εφημερίδα τής κυβερ¬
  νήσεως εδημοσιεύθη τί εκτελεστι¬
  κόν διϊταγμα τδ χαθ^Τζον λεπχο-
  μερέοχερον τας υποχρΐώσιις καί δι
  καιώματα των Ιπηηϊευμιατι6ν.Διά
  ,ιούτου Βιχαιοθνται (ύΐοι ϊττω;
  έντίς διχοπινθημέρου απο τίξς κοι
  νοποιήαεως τή; αποφάσεως τής Ι
  πιτροπή'ς χατατάξεως, ίπιϊώσωοι
  ίίςτον οϊκονομιχΑν ϊφορον ΙΊιστα·
  σ ν. Έντίς τί)ς οδϊη"ς προθεομίας
  Εικαιιθται χαί πά; τρίτος είς Ιν
  στάσιν κοινοποιουμίνην δια τοθ 1
  φίρου είς τόν ίνδικφερόμενον, αλ
  λά μόνον πρός κατάταξιν έηαγ
  γελματίου είς άιωΐίραν κλίσιν.
  Διχαΐομα Ινατ^σιως ίχιι χβΐ δ
  οίκ. Ιφορος ώς χαί τ&ς οίχονομι
  κίς δπάλληλος.
  ΑΕ ινοτάσκς Ιχ&ιχαζονται υπό
  τής αρμοδίας έχδιχαστιχής επι
  τροπής. Διαρχ&ύοης τής πρίς &
  σχηοιν ίΐοτάαεως προθΐσμΕας, έ
  πιτρίπετοκ ή Ιπίδοοις έκ μίρους
  τοθ Ιηΐ'ηίιυματΕου χαι ίή
  συμδιδαστικής φύσεως τής διαφο
  Ρ&ς. 'ΕκΕοης ϊύναται β ϊηιτηδευ
  ματΐας νά ζητήση την συμδιδααΐι
  κήν )6αιν τής διβφΐρόίς χαί έν τι ε
  ριπτώΐΐι ααχήσιιος ίσ'ά^ιως έκ
  μίεαιις τοθ οίχ. ίφόροι».
  Καιά την συζήτησιν χλητεύεται
  άποδεδειγμένω; χαϊ 6 έκιτη*5(υμα
  τ(ας τρείς τουλάχιστον ημέρας
  πρός τής εκδικήσεως, Ή ίηιτρο
  πή βχούΐυαχ χον επιτη$ευματ(οιν
  κ»1 χον Ιριρο. χαί λαμδίνουσχ
  6π' δψ ν τα στοιχιίχ τής δποθί
  αιιος προδϊίνει είς την έκδοσιν
  ήπολαγημένης άποφί αιιος χαχά
  πλΐκψηφι'αν. Ό ΙπιτηδευμαχΕας
  παριοτάμενος μέν Ινώπ:ον τής έ
  πίτεεττής έΐείλει νά δηλώοη έαν
  άποβέχεται την απόφασιν αυτήν,
  άλλως δ-ρείλΐι νά πραξη τοθτο δι9
  έγγραφου δηλώοιως πρίς τόν ϊφο
  ρον ένΐές διημίρου. Έν περιπνώ
  σιι σιγτ]( τοθ έπαηδευματΕου τεκ
  μαΕρΐται άρνησις αίποθ πρός άπο

  δοχήν τής αποφάσεως τού ής.
  Αί επί τβν ίναΐάσιων χατά τής
  ποοο»ριντ)ς χατατάξεως άποφϊ)
  οεις, άοχέτως κλάσεως ώ; χα.1 «Ε
  έ" π Ι τβν ένατίσεων οριστικάς χατα
  τάξεως μέχρι τής τρΕτης κλάσεως
  τής χλίμαχος συμπεριλαμβανομϊ
  νης, είναι ώ; γνωστόν άνίκχληται.
  Είς «ος χαταταγίντας χατά
  την διαδικασίαν νή; δ?ιατιχής
  χατατάξεως τής άπο 4ης χλάοε
  ως καί & ω, Ιπιτρέπεται δπως έν
  τος εί<οσαημίρου ζητήοουν την αναθεώρησιν τής αποφάσεως. Ή οΙΊησις αναθεωρήσεως, ?έ* άνα ο έλει την εκτέλεσιν. Τέλος ίρί ζιται 5ιι ή αΐΐησις αναθεωρήσεως έχδιχάζεται δπό ίπιτροπής «παρ τιζομένης έκ πίντε μελβν έξ ώ< τα τρί« δήμισι* χά Ι τα δΰο λβϊ χά. Μελη τ<ζς επιτροπήν άναθεω ρήσεως ι έν ίύ'κνται νά είναι ι[ μετασχόντες τβν έπιτροπβν χατα τάξεως χαί ένοτάσεων. ΑΙ ΚΕΝΑΙ ΘΕΧΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ Υπό των έπιθεωρηταν ημοτικών σχολε'ων ελήφθη έγ κύκλιος τής Γενικίΐς Διοικήσε «ς Κρήτης δι5 ?)ς οδτοι έντέλ λονται νώ συντάξωσι τΐΐνακα των λΕΐτουργοόντων είς τάς περιφερείας των σχολείων έμ φα[νοντα τόν τιαρ' έ<άστ<ρ σχολεΐω αριθμόν φοιτούν των μοθητών κσΐ ύπηρετούν των διδσσκάλων καΡώς κσΐ τάς υφισταμένας κενάς θέσεις, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ Την Κυριακήν 14)2)37 χο Ι ώ ραν 3 μ. μ. θέλει λάβη χώραν ιν ιω γηττίίφ Χάνδαξ ποδοοφαι ριχίς ά";ώ/ των δμάϊιον τής πί λεως μας Όμίλου Φ λάθλιον— 43ου Συνταγματος ύεζιχοθ. Ό ά γώ' προμηνύιται Ικΐάχχου ένδια ρίνχος λόγω τής ισχυράς συνθΐ οιως αμφότερα, ν τ»ν δμίϊων χά Ι δίιος τής ομάδος ηΰ 2υντάγμαχο(. Την διαιτησίαν τι Ο αγώνος ανέλα 6εν δ χ. Φίνης Φλεριανίς έπΕοη μος διαιχηχής τής Ε. Π. Ο. ΟΙ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΕΣ Ενεκρίθη δι' ύπουργιχής ά ποφάσεως ή δια τοθ τελωνεΐ ου Αγ. Νικολάου Κρήτης εί σαγωγή έλαιοπυρήνων προορι ζομένων να ϋποβληθωσιν είς κατεργαοΐαν δια την έξ αύ ν παραγωγήν πυρηνελαΐου, έξακτέου είς την άλλοδαπήν. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΧΑΝΙΟΝ Διά χηλεγραφήμαχίς τού πρός τδν χ. Πρόεδρον τής Κυδερνήαε ως δ Ιμποροΐπαγγελματιχος χδ σμος Χανίων ηαραχαλιί νά δέ χαχθ) ή άμεσος λιιχουργία τοθ σχολείου χωροφυλαχής τοαοθχον μέλλοντος νά Ιξυπηρετήοη χήν χο πιχήν άΐ ΑΙ ΕΙΙΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΑΟΝΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΙ εΐσπράξίΐς τβλωνείου κατσ τοθ ένταθθο τό λήξατν α' δεκαήμερον τρέχοντος μηνός άνήλθον εΐςδρχ. 1.195.803 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΟΝ Ανεβλήθη διά την 23 ΜαρτΕο» δ προχηρυχθεΐς ίιαγωνιαμδς &ηο ψηφ(ων άντεισαγγελίων. Η ΒΕΝΖΙΝΗ Δ' ύπουργικής αποφάσεως ωρίσθη κατ' ανώτερον δριον είς ποσοστόν 2,50 ο) ι ή φυσι κή άπομεΐωσις (φύρσ) της βεν ζΐνης εΐσαγομένης δια την έκ χύΚισιν γαιωδών ύλων, χρησι μοποιουμένων έν τή κστεργα σία των έλαιολάδων, πυρηνε λαΐων καί οπορελαΐων. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ ΤΑ ΕΚΠΙΙ&ΕΥΤΙΚλ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΑΡΧΑΙ Ή Γενική Διοίκησις Κρήτης εντέλλεται πρός τούς έπιθεω ρητάς των δημοτικΔν σχολε! ών νά άναφέρωνται διά ϊδν ζήτημοι άτταιτοθν την έγκρι σιν αυτών είς τούς οΐχεΐους νομάρχας. ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ Είς τό Άγρονομιχόν δισμέ ρισμσ Π?ύκου Βιάννου τοποθε τεΐται κατόπιν διαταγής τής Γενικής Διοικήσεως ό άγρονό μος >' τάξεως κ. θεοδ. Θ.
  Χλαμπεδάκης.
  Είς τό ύφυπουργεΐον τής Ά
  γορανομίας συνήλθε πάλιν ή
  ίπιτροπή τοθ νόμου περΐ
  ελαίου χαί εσυνέχισε την συ
  ζήτησιν επί τ·ν ζητημάτων
  των σχετιζομένων μέ την έμπο
  οικήν τιμήν τοθ ελαίου κπ
  Ή έπιτροπή ήκουσε κατά την
  συνεδρίαν ταύτην καί τούς έ
  λαΐοεμπόρους, οί όκοΐοι άνέ
  πτυξαν τας άτιόψης των επί
  των συζητουμένων θεμάτων.
  ΤΑ &ΗΜΟΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  θα
  συμ
  Την έστέραν σήμερον
  συνεδριάση τό δημοτικόν
  βούλιον.
  ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΑΙΚΕΙΟΝ ΜΑΣ
  Σήμερον την πραΤαν άρχ'ζει
  ίίς τό Κσκουργιοοικεΐον ή Ρί-
  κη<ατά τοθ Στ. Καλούδη κατη γορουμένου επί διγσμ'α. ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΙΛΙΕΙΑ Συνελήφθησαν διά παράνομον διά δυναμίτιδες αλιείαν παρ' δρ γάνων τοθ σταθμοθ χωροφυλαχής Πόρου ιί Ίάχωβος Κα^βοΰνης χαΐ Δημ. Κλωνάρης. Καχεμηνύϋηοαν ϋ διά παράνεμον χαχοχήν χαηνοθ Ε Έμ. Αιμνιωχάχης χά Ι Ανδρ. Σαλικεης. Άφ' ετέρου συνελήφθη Δημ. Δραχου χατίχων ποοδιη τα 1400 γραμμαρΐβν χαοίς, ι Ο1ΚΘΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΙΊ ΑΙ έν τή άγορδ μας κυμανθείσαι χθές τιμαί των διαφόρων εγχωρίων ττροΤόντων είχον Ας κάτωθι: ΧονλτκνΙνειι α' ποιότητος 8ρ. 9[ 20-21 'ΙλεμΗε* α' «οιόνητο* ", ■· .Τ II Μαθραι ΤαχτάΙει α' ό Ρ' ··. 16.—1ί.83 | ( 14.60 Ι κοινα τ. ε·οβί<α«, ΈξαιρετικοΙ &.«■«·! «' «οιβ«. ■·—νΐλ. ««■!·. ,. «' «οιότ. ■β·ρ—λ, 42 40 31 28,— (8 — ϊ%,— Μ,_ . « ε». ΐΗναι ν1««<<·β·β1εΐ< Αρχανβν τό μΐοτ. Ιο. «Β,—4· " ■αλαιοΙ _ ΜαΙββοϊΙου ««»' β». ,. Χαροΰνια βραχ, Ι,Γ* ΜέΧι ιτοιοΐικως Μέταξα 1^ 40· Κουκοΰλια ζηρα '* |§«' Δίρματα βόΐα " |4 _λ» ■Δρνοδίρματα έΒιφ. " ||' Βροβάτεεν σΙνΔν 4Β ΜαλΧιο. «αΐ' οκάν ". 2%. -Μ, Τιμαί Συναλλάγματος Δοΐλάριον · δρ. III 52-ΐυ,Β Α'ρα „ 146. —ΗΟ Κορώνα Σουΐ}βΙσ< Β8,Ιί_Β8.40 Φράνχον ., ~ ΦιορΙνι ΌλΧανβ. „ «61—6160 Φβα.|πιβν Βεΐγι^ν.. 1.Μ- Ι.Μ «»6-Ι.β· Τιμαί Κλ(]ριγκ Μάρκον Ι3ρυ«*ελλαι Αιπέττα ΓετλΛιιΑν «•.Ν-4Ι.Κ Ϊ.ΤΙ-1.80 Ι.Η-Ι.Μ ■*·<«· ΑΙ ΙΤΑΛΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΤΑίΓΕΛΛΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΕΡΥΒΡΟΙ ΑΠΟΒΑΕΠΟΥΗ ΕΙΣ ΠΕΡΙΠΑΟΚΑΣ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΚΑΙ ΤΡΑΦΟΥΝ ΟΤΙ Η Μ.Λ1ΓΑ Κ1ΤΕΑΗΦΒΗ Υ00 ΓΕΡΜΑΗΟΊ ΤΑΛΙΚΟΗ ΦΙΛΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 11 4>εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μ-ας).—Νυκτερινά τηλε·
  γοαφήματα έκ Ρώμης άναφέρουν ότι
  σύσσωμος ό Ιταλικάς τύπος, σχολιά¬
  ζων τάς έκ Βαλενθίας πληροφορίας πε
  ρί δήθεν καταλήψτως τής Μαλάγας υ¬
  πό Γερμανο'έταλΐΜών φαλάγγων χαρα-
  κτηρίζει ταύτας ώς καταφώρως ψευ·
  δείς.
  Οί έρυθροί τού ιΚαμπαλλέρο γρά·
  φουν αί'Ιταλικαί έφημερίδες, άναφέρον
  τες τα ψευδη ταύτα άποβλέπουν είς
  πρόκλησιν οιεθνών περιπλοκών ϊ·α έκ
  τούτων ώφεληθούν. Περαιτέρω οί Ι¬
  ταλοί άρθρογράφοι υπογραμμίζουν ότι
  ή καταγγελία αυτή άπευθύνεται έκ μέ
  ρους των καί πρός την Κοινωνίαν των
  Εθνών καί πρός την έν Λονδίνω έπιτρο
  πήν τής ούδετερότητος._
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΒΟΜΒΑΡΑΙΣΜΟΣ
  ΤΗΣ ΒΙΡΚΕΛΩΝΗΣ ΥΠΟ ΕΒΝΙΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑ.Ι 11 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκρετού μας).—-Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ Παρισίων βεβηιρύν ότι τάς
  πρωϊνάς ώρας τής χθές ή Βαρκελώνη
  έβομβαρδίαθη υπό πολεμικού των έθνι
  κοφρόνων καί οιά τηλεβόλων μεγάλου
  διαμετρήματος. Ό βομβαρδιαμός δι-
  ήρκεσεν ικανήν ώραν προεκάλεσε δέ
  αρκετάς καταστροφάς. ]
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΙΕΣΙΣ
  ιΊΕΡΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τό Πρακτορείον
  Χαβάς πληροφορίαι ότι οί έθνικό·
  φρονες μετέφερον νέας δυνάμεις είς τό
  μέτωπον τής Μαδρίτης καί ότι ένήργη-
  σαν καΐ χθές αλλεπαλλήλους έττιθεσεις
  άποσκοποΰντες νά είσχωρήβουν είς τας
  κεντρικάς συνοικίας. Είς τούς «λλοος
  τομείς περί την Μαδρίτην άσκούν επί-
  σης πίεσιν επί των έρυθρών τούς όποί-
  ούς καί ηνάγκασαν είς τίνα σημεία νά
  ύποχωρήσουν βαθύτερον πρός την πό·
  λιν.
  ΚΑΤΕΑΙΚΑΣ
  150 ΚΟΥΜ
  9ΗΣΑΝ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ
  ΝΙΣΤΑΙ ΕΝ ΜΛΛΑΙΑ
  ΛβΗΝΑΙ 11 Φ»βρου«ρ{ου (τ·δ άνταπο
  κριτ·ΰ μ«ς).—Τηλβγραφήματα έκ Λονδί
  ν·υ άνβφέρβυν ·τι χατα πληροφορίας τβϋ
  εν Σαλαμάν^α άνταποχριτβΰ τβΰ Πρακτβ
  ρείβυ Ρώυτερ τα έκαναστατικό στρατεύμα
  τα έουνέχιοαν καί σήμερον την έχχκθάρι
  βιν τή; Μ«λ«γ«5 έκ τβν ΜβμμβυνιατΐκΑν
  στβιχεΐων. Έκτακτον στρατοδικείον συστα
  θέν έν Μαλοιγα κατεδίκασε εκατόν πκντή
  κβντα κομμουνιστάς είς θάνατον. ΟΙ κατα
  δικασθέντες έ{κτβλέσθηβ«ν άμίσως υπό κίδι
  κου άπβσιχ«σμ«τ·ς.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΧΠΡΟΕΑΑΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Ραδιοτηλεγρα-
  φήματα έκ Σεβίλλης άγγέλλουν ότι
  χαθ' ά ανακοινοί ό στρατηγός Κέΐπο
  ντέ Λιάνο έκ Μαλάγας, τ<* έθνιχά στρα τεύμ«τα συνεχίζουν νικηφόρως την προ έλασίν των πρός την , Άλμέριαν. Κα· τα τό ανακοινωθέν τού στρατηγοΰ ντέ Λιάνο τα έπαναστατικα στρατεΰματα κατέλαβον σήμερον τό Μοντρέλ χω· ρίς ουδεμίαν σοβαράν αντίστασιν έκ ιλέρους των έρυθρών. ΤΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΝ ^ ΑΘΗΝΑΙ 11 Φεβρουαρίου («ο» άνταποκριτού μας).— χό ύφυπουργεί- ον τής Άγορανομίας εξέδωκε σήμε¬ ρον διάταξιν δι» ής υποχρεούνται οί εστιάτορες, ζαχαροπλάσται, Μαφεπώ- λ«ι κ, λ. π. πρό πάσης αυξήσεως των τι μών των ειδών των ν* ύποβάλλουν είς τό ύφυπουργεΐον λεητομερή βικαιολο- γητικόν πίνακα των έξόοων των, 'ινα επί τή βάσει αυτού άποφαίνεται ή άρ- ι*οδί* ύπηρεβί» άν δι«αιολογήτ«» ί, αδξησι^ των τ ι μών. *££: «Ι Δ«Λ ηλέ·ν βτ*Μτ«* ί «Λ διιβνίις * Ιιΐ&ιινύβη ί . Μ1 ιΐί τή, έ έ ^ρ «ε, «!«Χ(τλ»ρ ιΐς 1 τϊΐσν λόγον τ·»» 30 9 Ι Ηηι χαί Ι|Μ ί ΓιρρενΙβν τ&ν κ τπί, κρ·έ ««τα τή^ , έη·νέλ·ρ 4 Ι ς ίύίέμ ΙΨδιέ ,ήν κ ** Μΐ έχΐκαλεα Ε811 ολοι .ι τύν χ, ι ? *ντιθέτ· δ,!