93908

Αριθμός τεύχους

4496

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

13/2/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟ
  ΩΣ ΙΕ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦίΚΗ ΕΦΗΜΕΡ!£
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτοο
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 3
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  13
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΤ
  1937
  ΤΑΦΕΙΛ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Ο&ΟΖ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  .ΙΈϊΗιΟΪ ΣΪΙΤ1ΚΤΗ1 ΘΡ· Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ 11ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4496 ·
  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
  ΠΟΣ ΝΟΥΝ ΟΙ ΞΕΙΟΙ ΙΥΚΛΟΙ
  ΤΑΣ ΙΙΤΑΕΡΙΙΑΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ
  'Ενώ είς την Ισπανίαν ου
  νεχίζεται αχληρίς ο έμφύλι-
  •ς πβλεμος κνί τέ) «δή
  «ρ«γ·ν πολεμικόν πΰρ καί τό
  αποθηριωμένον Ινστικτβν,
  ερημώνουν τα πάντα, μετ*
  βαλλβυν ωραίας καί άνθβύ-
  οκς άλλοτε πόλεις είς «μβρ-
  φους σωρούς βρειπΐων καί
  βάφουν τας τραχείας έκτά
  σεις καί τβύς βνθισμένβυς
  χάμπβυς τής Ίβηριχής μέ τό
  ανθρώπινον αΐμν,ε·» τό Λ·ν
  δΐνον ή Έπιτροπή επί τής
  μή επεμβάσεως διεξάγει κ
  τΐλΐυτήτους ίσον κ«1 «γ·
  νους αυζητήσκι;, διά τόν
  τερματισμόν αυτής τής «νη
  Μούατου ανθρωπίνης τραγω
  δί«ς·
  Λόγω δέ «χριβδς τής «δυ
  ναμίας αύτήί τής Έπιτρο-
  πής Ούδετεροτητβς νβ κατα¬
  λήξη είςπραχτιχα συμπερά·
  οματα χαί θετικαις βπβφβσεις
  αΐτινες θα συνέτεινον ο·β«-
  ρβς ιΐς την λύσιν τ·ΰ ίσπβ-
  νικβΰ δράματβς καί την απο
  μάκρυνσΐν τβν κινδύνων γβ
  νικεύσιως τής η»ρκαΐάς Είς
  ολόκληρον την Ευρώπην
  καί εξ αίτίας τής ε.σ·δ·»
  τβν ίσπανιχων έπιχβιρήσεων
  •Ις την πλέον αποφασιστι¬
  κήν φασιν των, μετά την
  κατάληψιν Ιδία τής Μαλα-
  γαί, η διΐβνης κατάσταοις
  επεδεινώθη Χ«ί πάλιν έκ νέ·
  •υ καί είς τόν πολιτικόν β·
  ρίζβντ* τής Εύρώπης ουνΐβ-
  οωρεύθηοαν νέ» βπειλητικβ
  νέφη πλήρη
  λΐκτριομεϋ
  πολεμικον ή
  άς α! πολεμικαι παρΜβκευαί
  δέν συνεπληρώθηοαν άέ
  4ί ολοκλήρου,
  Βεβαίως 4 κατάστασις έχει
  ρβτίρευοε καί άφ' ής χυρί
  ονς ο Χ(τλερ είς τόν τελευ
  ταΐον λόγον τού κατά την
  30ήν παρελθόντος μηνός,
  έθεσε καί επισήμως τα ζήτη
  μα της επιστροφήν είς την
  Γερμανίαν τ&ν παλαιών ά-
  ποικιβν τηί, προέβη *·£ ύπαι
  νιγμούς κατά της Τσεχοσλο¬
  βακίας, επανίλαβΕ τίς βπει
  λάς τ·υκατά τήςχβμμβυνιστι
  κης Ρωσοίας καί βχι μόνον
  δέν είπεν βύδέ μίαν θετιχήν
  λέξιν δια την ειρήνην, άλ¬
  λά κβί βπεχάλεσε μέ χβρβ-
  ρβκτηριβτικήν ώμότητα καί
  Ιλλειψιν διπλωματικάς άβρ·
  φροούνης «άμαβη» τόν υπουρ
  γόν των Εξωτερικών της Με
  γβλης Βρεττανίας κ. Ήντεν
  ιπειδή είς την προσπάθειαν
  τού πρός παγίωσιν τής εύρω
  πβΐκης ε.ρηΛης ίέν «ίνα
  γνωρ.ζει τας ανάγκας κβί
  τηνβελησιντ·δΓ'Ρβϊχ!>> Άλλ
  ήλπισαν ίλβι ίρ, παρά την
  ώμότητα των Χιτλερικβν λό
  γων, η Γερμβνίβ δέν θά προ
  οίφευγεν ευτε είς αίφνιδια
  ομού;, βδτε είς Ιχπληχτικβς
  ενεργείας πρός έλβχλήρωσιν
  τβν διεχδιχήοεών της- Καί
  ότι έξ άντιθέτου μάλιστα θά
  εδέχετο νβ έλθη κβί είς φι
  λιχην συνεννόησιν κβί συν
  διαλλαγήν τόσον μ έ την
  Αγγλίαν «σ·ν κβί μέ την
  Γαλλίβν. Καί τουτο διότι οί
  είρηνόφιλβι διπλωματικαί χύ
  κλοι ίφβντάζοντβ ίτι · Χί
  τλερ δεν β'άπεφβσιζε πβτένά
  «παίξη τό χεφάλι τού φεύτ.
  μηώλ» κατά χαρακτηριοτι
  «ην φράσιν μεγάλβυ διεθνβ
  λόγβυ άπβστέλλων τάς Γερ
  μβ νίκας μερβρχίβς κβί Γόν
  στόλον είς την Ισπανίαν τού
  Φράνκο εναντίβν τβν »ρ«
  ΒρέΙν, ηΐξβπβλύων μίβν βΐ
  φνιδιαοτιχην, βυιλλβίδη επί
  Βεοιν Μβτβ της Τσεχβαλίβα
  κίας, είτε της ϊβλλίβς πρός
  δυσμάς.
  Έν τβύτβις, ή Γι-ρμβνΐχη
  κυβέρνησις, έχουσα την υπο
  οτήριξιν της Ρωμης >
  καί τβν παραδβυνββιων ου
  νάμΐων ι ής Κεντρικης Εύρώ
  κης κβί ύπβλογίζευσα πρβφα
  νβς επί της μέχρις άνβησίας
  κρεοηλβίοιως τι» ν Γάλίων κ»
  β·*ητ£ν είς τέ Ιοε&οες της
  ιΙίΐ.ε*η(Νε.Ι ιηί της βδυνβ
  μ
  , η;η «
  κέμη βπισημέτερον τό ζήτη
  μα τ&ν ·κ·ικι&ν. Καί άπει
  λεϊ φανερ», εάν δέν τής επι
  στρβφβϋν αί κποικίαι της καί
  αν δβν τής αναγνωρισθή
  πλήρης ίσοημία ηρ«ς τί. ν
  Αγγλίαν κα) την Γαλλίαν
  νβ παράσχη «μέριστ - / την
  συνδρομήν της πρός τόν
  στρατηγόν Φράνκο, τού ό
  πβίβυ ή ηβλιτικη, μκτα την
  έπιχ^άτηοίν τβυ έν "Ισπανία
  είναι καταφανές δή θ« ϊύνβ
  ήαο τα Γερμανικβ σχέδια.
  Έν τώ μετβζύ, φυσικά, ή
  Γερμανία κ«6ώς καί ή Ι¬
  ταλία δέν παραλείκει ευκαι¬
  ρίαν «πό τού νά ενισχύση
  τβύς Ίοπανεύς Έθνιχιοτάς.
  Είς ύπ·δείξεις £β τής Γερμα
  νίβς κβί Ιταλία;, οφείλβται
  βσφαλώς ή άρνησις τής Πορ
  τογαλλία; νά έπιτρίψη ίγ
  καθίδρυσιν ίλέγχου επί τδν
  συνόρων τη;, ΐ{ βίτίβς τής
  οποίας κβί εξεδηλώθη διαφω
  νία είς την επιτροπήν τής
  •ύδετερότητβς κβί ανεβλή¬
  θη ή λήψις όριαηκής βπο-
  ΚΕώ £έ έλ
  φκσεως.
  ί
  ς
  £έ χαταγνέλ
  Βλΐ
  φς | γ
  λευν οί έρνθρεΐ ιης Βαλΐν-
  θιβς κβί ύπσστηρίζβυν επί
  οης κβί ηβλλοί ξίνβι ίν Ί
  οπβνία δημβοιβγράφοι, ή
  τελευταία νίκη τβϋ στρατη
  γβδ Φράνκο όφείλετκι είς
  τας Ίταλβγερμανικάς ένισχύ
  σεις καί ή κατά>ηψ«ς τής Μβ
  λάγας εγένετο οχι υπό Ί·
  απετνΑν Φ.λλβ υπό τδν άφι
  χθέντων εσχάτως Ίταλικδν
  κβί Γερμανικήν «ίθελβντι
  κων»στρατιωτικδν οωμάτων,
  είς τα Γβδειρβ.
  Υπό τάς προΰπβθέοεις αύ
  τνς τό έργον τής ίπιτροπής
  μη επεμβάσεως τοδ Λονοί
  νού, «ποβαίνει ίξαιρετικά
  δυσχερής. Τό σχέδιον έλέγ
  χου καί έποχλεισμοϋ τδν Ί
  σπβνιχΒν συνίρων, είναι λί
  βν άμφ'βολον εάν θβ κβτβ
  στθ δυνατόν νβ έφβρμβοθή-
  Καί άν έζακριβωθι) καί βε
  βχιωθζ πλήρως ότι ή κβτάλη
  ψις τής Μβλάγας όφείλεται
  πρβγμβτι είς Ίτβλογεομβνι
  χίΐν συνδρομήν ποβς τόν
  Φράνκο, τέτε είναι οχι πλέ
  όν πιθανόν άλλά βέβαιον ο
  τι θά έπέμββυν καί η Γαλ
  λία καί τα Σοβιέτ, άναφαν
  δόν καί θά ένισχύσβυν τ·ύς
  φίλου; των τής Κνβερνήσε
  ως Καμπ«λλέρο.
  Όκέτε ο διαχωρισμ·ς τής
  Εύρώπης είς δύο άντιμ-χό
  μενά λυσσωδώς στρατόπε
  δα θά είναι πλήρης ?'«ί ή
  ρήξις θά καταστή αναπίφβυ
  κτος. Βεβαίως, άποφασιστι
  ο όλ ί η εξέλξ
  χον ρόλον είς την
  τόσον τβΰ Ίσπανιχβΰ, ίσον
  καί τής διεθνβδς, χαταστάσε
  ως θβ παίξη ή τελικη κβί
  όρΐστική θέσις τής Αγγλίας
  κβί ή τβχεΐβ ή βραδεΐα συμ
  ηλήρωοις τβν πβλεμικων
  της ουνάμεων. ί
  Κβί ώς πρός μέν τσ κρβ
  τβν, γνωρίζομεν βεβαίως ο
  τι μέχρι της στιγμης συνερ
  γά£εται στενώς μετά τής'
  ΓβΑλίνς έφ' ολων γενικβς
  τβν οιεθνβν ζητηματων. |
  Άλλά δέν γνωρίζομεν εάν!
  θά συνεχίση την συνεργασί
  αν αύτην κβί είς ήν περίι
  πτώσιν η Γαλλία επέμβη έ
  νεργως μετά τής Ρωσοίας ύ
  ηερ τβν Ίσπανβν κυβερνήτι
  κβν. Ώς πρός δέ τό δεύτε
  ρον, γνωρίζομεν έπίσης θετι
  κβς ότι η Αγγλία Ιχβυσβ
  πλήρη συναίσβησιν της θέσε
  ώς της κβί τβδ ρόλου της επι
  τβχύνει τόν ρυθμόν των πό
  λεμικβν της πβρασκευβν.
  Καί πρός τόν βχβπΐ; αυτόν
  χθές άκόμη διέθκσε τό ίλίγ
  γιώδες ποσόν τβν 400 έκα
  τβμμυρίων λιρβν —220 καί
  πλίβν δισεχατβμμυρίων δραχ
  μβν—διά τβύς νέβυς έξβπλι
  σμβύς της. Καί αύτό άπβτε
  λεϊ ·σως— ίσβν όξύμωρον
  καί αν φβίνεται—την μόνην
  έλπίδα άπβτρβπής τβδ πολέ
  μβυ, πρβσωρινως. Καί λέγβ
  μέν προσωρινώς μόνον, διό
  τι ·1 εξβπλισμβί άπβμακρύ
  νούν άπλβς έν («τε τόν πόλε
  μβν άλλά δέν τέν ματαίω
  νούν πβτέ οριστικώς. Άπλβς
  μόνον παρασχευβζβυν καί
  έξνσφαλίζβυν την ν(>>ην,
  ταν πλίβν κατνστι) ευΐβς ά
  ναπόφβυχτβς.
  ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΑΣΥΛΑ ΜΟΡΦΩΣΕΟΣ
  ΔΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΑ ΠΑΙΔΙΑ
  Μδς άνεστάλΐ] (Ι
  ρω 6«ιστολή την όκοίαν
  καί ιύχαρΐστως δημοσιεύο
  μέν:
  'Λναιιητΐ. «ΆνβρβΜθΐς»,
  Τό άρθίΐο,σας τ'ής «ρα
  σμβνης Κυριακάς &>& ιήν
  κατανολέμησιν τού άναλ
  φο βητισμοθ καί τής άγραμ
  ματωσύνης μέ ουνικίντισε
  βαθύτατα. Καί μέ Εκαμε νά
  αΙοθα,ΘΑ την ανάγεη τής
  οργανώσεως ■ραγματικ'ής
  σταυροφορίας, καθώς «οΑύ
  σωστά γράφετε, διά την
  μόρ·«σιν τοθ λαοθ μας
  Κια την διδακήν είς δλους
  γΐνικ<χ «ούς "Ελληνος μι κρούς κοΐ 6ρας καί μεγάλοϋς, Αν γυναίκας, ανα γιώσενς τουλάχιστον καί γραφής. Διότι «ραγματικά δεν είναι δυνατόν «οίέ νά ΰψωθΒ δνας λοός καί νά φθάση είς ανωτέρα ιιΙ« οα «ραγματικ^ς δημιουρ γίας καί άν«τέρας Ικνολι ^ έθή δάς γς τιστικ^ς ΐ ς δράσεεις λλ ιχωρΐς την τίατάλληλη την άβσραίτητη μόρφΜσι καί διαναιδανώγησι. Καί δυ ατυχώς, 6 Ελληνικάς λοός ευρίσκεται είς «ολυ κάμη λόν μορφωτικόν Α«ί«εδον. Χωρΐς βέ Ονιββολή τό ήμισυ «οθ άγροτικοθ μας «ληθυσμοθ άβοτελεϊται ά «6 Ανολφο βήτους. Ά «6 άνίρώβους Βηλσδη «ού ίέν ξιρουν «ά (3ιάβα» σουν. ΠοΟ ίέν ιΐιοβσΦν νά «αρακολουθήσουν την σύγ χρο·η έξέλιξι τής «ολιτι κης καί τής τεχνικάς. Πβς είναι λοιπόν δυνατόν νά «ραγματο«οιήσωμεν «ρο όδους; Π·ς είναι δυνατόν νά αύξήσωμε την έθνική μας «αραγ**νή> <*·ο0 οί γενργοί μας 6έν ξέρουν νά διοβάσουν τάς όδηγίας θ Κράτους καί των γεω- «όνκν σχετικάς μέ την έ«ι σιημονική καλλιεργεια τής γής; Καί «είς νά δημιουρ γήσωμι νίο δικό μας «ολι τισμό δταν ό λαός μας με νει άμόρφΜτος, τυθλός δ¬ έ; ως λέγει ό ΐδιος; Άλλά δέν είναι μονάκα αύτά. Τα «αιδία «ού δεν θοιτοθν είς τα σκολεϊσ, κα ταντοθν άλήται. Περιφβρον ται είς «ύς δρόμους των «όλιων κσΐ ζητιανεύουν Καί άιοκτεΰν τάς ·λβον ό· λεθρίας Εξεις. Καί γίνον ται «ολλά κλεφτες. Καί 4λ λα όβιομανεϊς. "Ανθρωαοι ϋηλαδη δκρηστοι καί είς τούς εαυτούς τ«ν καί είς την κοινωνίαν, οΐκτρά ναυ άγια τής ζ«ής καί τής κοι ί ά0 γ ής ζής ή νννίας ,«ου ά«οκτο0ν «Υ κληματικά Ενστικτα καί καταλήγουν ιΐτε είς τάς ·υ λακάς εΐτι είς τα άσυλα των άνιάτε·ν. Δυστυ^βς δέ, δέν είναι ολίγα τα «α ιδία αΰτά. Εί¬ ναι «λήθος μέγα. Εκατόν, άδ" {ΰ βράδυ ά«ό τα καμόσιιτα τΑν ε>τ«χοσυνοικιΑν καί
  α«ό τάς τρώγλας τής Τρυ
  «ητής, δ «ου κατοικοθν, είς
  την «όλιν καί κατακλύ·
  ζουν ώς άκρίδες τούς δρό
  μους, καί τα έστιατόρια
  καί τα καφβνιϊα καί χά ζα
  Ηαρονλαστεϊα, και^εκτικά,
  βρώμικα, κιτρινισμένα, συ
  ρικνωμένα καί δθλια καί
  νολιορκοθν τ^ύς αάντας
  καί Γητοθν 1?«ημοσύνην
  καί θρρίζουν 1.-Ο.Ί άο^ημο
  νοθν. Καί 6«οτ«λο0ν τό
  «λίον ζωντανόν δεΐγμα,τήν
  οΐκχροτέραν είκόνα τής κα
  τα«τώσε«*ς χοθ «ολιτισμοθ
  μας!
  'Αλλ' είναι καιρός, ώς
  τονΐζετε, νά τερματισθή
  αυτή ή αθλιότης καί εΐμ
  «ορεΐ κάλλιστα νά ένιχΐυ
  Κθ| τοθτο. Είς τόν νομόν
  μας τουλάχιστον, ϋνάρ-
  χούν δλαι αί «ροϋτΐοθί-
  σεις διά την «ιρισυλλογήν
  των άλητοναίδων αυτών
  καί την καταπολέμησιν
  τής άγραμματωσύνης.
  Ό Μορθ«*τικός Σύλλο-
  γος των γυναικών, καθώς
  «Ιμαι είς θέσιν νά γνωρί
  ζυ, θ' Ανελάμβανεν ευχα¬
  ρίστως την Βιδασκαλία
  καί την, μόρφιισιν, την δια
  «αιδαγώγησιν δλων αύτΑν
  τΑν «αιδιων, μέ είδικό δι
  δσσκαλικό «ροσωνικό, εάν
  Ιδρύοντο ένα ή δυό νυκτε
  ρινά σκολεΐα είς την «ό
  λιν καί τα «ροάστιια, καί
  ίνα ίσυλο είς τό δτΐοϊον
  νά συγκεντρώνΐονται &στε«
  καί διά τής βίας, Εστω καί
  μέ την βοήθειαν τής άστυ
  νομίας τα άγράμματα ζή
  τιανόεχαιδα. θά Ενρεκβ λοι
  «όν νά αναληθθί) μία «ρκ
  τοβουλία «ρός τόν σκο«όν
  αυτόν. Ό κ. Νομάρνης, 5
  κ. Δήμαρκ ς, ό κ. ΕΙσαγγι
  λεύς, είναι άνθρ««οι «ού
  Βιακρίνονιαι δι* ανωτέρα
  ανθρω«ιστι;<^ αΐσθήματα καί ιαρακτηρίζονται ά«ό τήνάνάκην καί την συμ κάθειαν καί την στοργήν των «ρός τούς «τ«|ούς καί τούς άνοκλήρους. Καί έ«1 «λέον είναι άνθρΜ«οι «ού {χούν δλην την όρεξι καί την δύναμι νά έργα- σθοθν καί νά συμβάλλουν διά την «ρόοδον καί τόν ■κνολιτισμόν τοθ τόνου μας. "Ας άναλάβουν λοι· «όν την «ρΐοτοβουλία τής οργανώσεως άσύλων καί νυκτιρινΑν σχολΐίΜν διά τα «τΜ|(ά, ά«ροστάτιυ τα αλητόναιδα καί τούς αγραμμάτους γενικαίς, θά «ροσφέρουν μεγάλην κοινωνικήν ΰνηρεσίαν. Καί θ' ώ«οσ«άοουν την εΰγνΜ· μοςύιην δλων μας, «λουσί ών καί «τΜχΑν. ΕΰΗαριστεΙ διά την φιλο ξενίαν. Α. ΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΟΡΓΑΝ&ΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤιΦΙΔΟΠΑΝΟΝ ΗΔΥΝΑΜΙΤΙΧ. Νεαι συλλήψΒΐς εγένοντο πάλιν επί τταοανόμφ διά δυ· ναμΐτιδος άΜε'α Πραγμα τό οποίον άποοειχνύβι δτι παρ' βλα τα μέτρα τα ό ποία λαμ- βΑνονται, οί Βυναμιτ οιαΐ των θάλασσαν οέν λεΐ^^ ·ν ποτέ. Ν) είπωμεν δτι έπει νά ένταθοθν τα μέτρα" καταδιώξβ ως τοθ θλιβεροθ αΰτοθ τρό· που άλιεΐας; Άλλά νομίζομεν δτι οσα μέτρα καί αν λη· φθοθν τό κακόν 8έν θά κτυπη θβ εάν 8έν οργανωθή επί επι στημονΐκων βάσεων καί διά συγχρονισμένων μεθόδων ή άλιεΐα. Καί πρός την κατεύ¬ θυνσιν αυτήν ελπίζομεν δτι θά στραφή ή παροθσα Κυβίρ νησίς. Ι *** ΤΑ ΕΜΒΟΑΙΑ- "Ωστε λοιπόν τα περΐφη μα άντιγριππιχά έμβόλια χά θώς ανακοινοί τό ΰφυπουργεΐ όν τής 'Υγιεινης &έν όξ'ζουν τ(ποτε καί δέν φέρουν ούΒέν άποτέλεσμα. Καί συνιστατσι είς τό κοινόν καί Ιδία είς τούς , άσθενεΐς νά μην τα άγορά .ζουν. ΤΙ κρΐμα. Καί έστήοιξβ τόσος κόσμος την σωτηρίαν τού είς αΰτά. ΟΙ άσθενεΐς πού επερίμεναν νά θεραπευθοϋν δι' ού των χαΙ ο( κατασκευα στοί των πού ήΚπιζαν νά πλουτΐσουν έκ τής πωλήσεως των. Καί έρχεται τώρα τό ύ κουργεΤον αύτό καί θέτει τέρ μα χαΙ είς την αύταπάτην των μέν καί είς την απάτην των δέ... (Τό Γιωργικον Έπιμεληττ)ρι Ι όν μΛς άπίατιιλε πρό τριημέρου πρός έημοοΕευοιν τό κάτωθι ανα κοινωθίν, δπιρ λόγφ πληθώρας υ ις ?έν έδημοσιιύσαμΐν μέχρι σήμερον): Τό Γεωργικόν Έπιμβλητήρι όν Ηρακλείου καί ή Ένωσις των Πισ. Συν)σμων τοθ Νομοθ ανακοινοί ϊά κάτωθι (Ις άπαν τησιν ττ]ς σημερινάς έπιθέσε ως τής εφημερίδος «Δράσις» εναντίον προσωπικάς τοθ Δ) τοθ τοθ έν τ8 πόλει μας Υπο κατσοτήματος τής 'Αγροτικάς Τραπέζης έν σχέσει μέ τό ζή τημα τής χορηγήσεως επί πι στώσει σταφιδοπάνων είς τούς σταΦιδοπαραγωγούς τοθ Νο μοθ μας. Διά γο άνω ζήΐημα ή "Ε νωσις Συν )σμών καί τό Ύπ) μα τής Αγροτικάς Τραπέζης Ηρακλείου άσχολοθνται άπό διετΐας. Μέ τό ίδιο ζή τημα ή σχολήθη καί τό Γ.' Παγκρήτι όν Γεωργικόν Συνέδριον επί παρουσία των Διοικούντων την 'Αγροτικήν Τράπεζαν. Κατά τος γενομένας συζητή σεις έν συνεχε'α πρός ι ά εγ γρσφα τής Ενώσεως χά Ι τοθ 'Υπ)τος διεπιστώθη ή άπόλυ τος άνάγκη έφοδιασμοθ των παραγωγων διά σταφιδοπά νων, πρός βελτίωσιν τής ποι¬ ότητος τοθ προ'ίόντος. Ή Διοίκησις τής Τραπέζης μολονότι εΐχε ήδη έγκρΐνει πι στώσεις 4 έκατομμυρ'ων 6ρχ. διά τζιβιέρες καί σταΦΐδόπα νσ, εφάνη πρόθυμος νά αύξή ση τάς πιστώσεις ταύτας έφ' δσον 0ά υπήρχον άνάλογοι αΐτήσβις· Τό ψήφΐσμα τοθ Γ' Γεωργο συνεταιριστικοθ ΣυνεδρΙου συ νιστοθοε την ομαδικήν προμή θείαν σταφΐδοπάνων μέχρις ενός έκατ. ύαρδών διά νά δια νεμηθή υποχρεωτικός είς τούς σταφιβοπσραγωγούς. Ή Τραπέζα απέκρουσε τόν τρόπον τούτον ^τής ομαδικάς καί άνευ παραγγελίαν προ μηθεΐο^ των σταφιδοπάνων, καί συνέστησε βπως οί ένδια φερόμενοι παραγωγοΐ ύποβάλ λουν αΐτήσεις παραγγελιων δι' οιανδήποτε ποσότητα. Επί τή βάσει των δδηγιων τούτων ή Ένωσις εξέδωκε άλλεπαλήλους έγκυκλΐους είς τούς Συν)σμούς της, διά την υποβολήν οΐτήσεων παραγγε λιων, ίνώ παραλλήλως οί έγχώριαι εβημερίδες διεξήγα γον σχετικόν κ^ο«α>«>ν&ιστι
  κόν άγωνα, έξαίρουσαι την ση
  μασΐαν τής χρήσεως των στα
  Φιβοπάνων.
  Ή Ένωσις Συν)σμων, αμα
  τβ λήψει των πρώτων παραγ
  γελιων εζήτησε οι' αΐτήσεως,
  την χορήγησιν αδείας εΐσαγω
  γής κσΐ συναλλάγματος διά
  500 χιλ. ΰάρ&ας.
  Είς απάντησιν τής αίτήσβ
  Υ Γ
  ΕΞ&ΦΡΕΝΙΣΜΟΙ·
  Πληροφορούμεθα δτι έξ
  οίτΐας τοθ νέου σχβδΐου άπη
  γορεύθη ή αποπεράτωσις των
  άνεγειρομένων παρά την Και
  νούρνιαν Πόρταν καί τόν Μα
  σταμπάν νέων οΐκιων, διότι
  άκουσον, άκουσον δέν άφή
  νούν τέσσαρα μέτρα πρασιάν
  πρός τό μέρος τοθ δρόμου
  επί τής προσίψεώς τού, άλλά
  3.90 μόνον. "Η διότι δέν είνε
  σύμφωνα πρός την νέαν ρυμο
  τομικήν γραμμήν. Καί δμως
  αί οΐκΐαι αύται άνηγείροντο
  βάσει εγκεκριμένου σχεδΐου
  καί κατόπιν αδείας των άρμο
  61ων μηχανικόν ύπηρεσιων.
  Νομίζομεν λοιπόν δτι θα πρ£
  πει νά δοθή όπωσδήποτε α
  δεια αποπερατώσεως των ή
  μιτελών τούλάχιστων οΐκιών.
  Διότι θά είνε ακατανόητον
  καί καταφώρως άδικον νά ύ
  ποστοθν την ζημίαν τής κατε
  δσφΐσεώς των καί τής έκ νέου
  ανεγέρσεως ο( δυστυχεΤς (διο
  κτήΐαΐ των.
  ώς της τό Υπουργείον Γεωρ
  γΐας διά τοθ ύπ', αριθ. 158
  411 έγγράφου τού* έπληροφό
  ρησε την Ένωσιν δτι ή Α.
  Διοίκησις Οικονομικάς 'Δμύ
  νης τής χώρας ήινήθη την χο
  ρήγησιν τής ιίσαγωγής σταφι
  δοπάνων έκ τοθ έξωτερικοθ.
  "Αμα τβ λήψη τούτου ή
  Ένωσις διά νέας αΐτήσΐώς
  της μέσω της 'Αγροτικής Τρα
  πίζης εζήτησε την. εισαγωγήν
  τής ζητηθβΐσης ποσότητος στα
  ψιβοπάνων έκ τοθ Έξωτερι
  κου έξηγοθσα την σημασίαν
  τής χρησιμότητος σταφιδοπά
  νων, διά την ποιότητα τής
  σταφίδος. Έ-Λ'ση(, Ρέ θερμώς
  συνηγόρησε καί ή Διεύθυνσις
  τοθ έντοθθα 'Υηοκ)τος τής
  Α. Τ. Ε. τόσον παρά τής Δι
  οικήσεως δσον καί παρά τώ
  κ. Ύπουργφ Γενικώ Διοιχητβ
  Κρήτης.
  Είς τό έγγραφον τοθτο ού
  δεμΐα εΙσέτι ελήφθη άπάνιη
  σις παρά των αρμοδίων ϋπη
  ρεσιών, πιστεύομεν δέ δτι ή
  Κυβέρνησις έκτΐμωσα την ση
  μασΐαν τής αΐτήσεώς μας θά
  έγκρΐνη την ιΐσαγωγήν, έξευ
  ρΐσκουσα τρόπον προμηθείας
  δι' άνταλλαγής. τοθ μέτρου
  τούτου ύποδειχθέντος παρΛ
  των Γεωργικων Όργανώσε
  ών καί έφαρμοσθέντος πέρυσι
  διά την Πελοπόννησον.
  Κατά συνέπειαν ή καθυστέ
  ρήσις εκτελέσεως τής προμη
  θείας των σταφιδοπάνων, δέν
  όφεΐλβται. οθτε ιίς άδιαφορΐ «λ „ ά
  αν τοθ Διευθύνοντος τό 'Υπ) ^ πισΡΟν τβ«
  °Γ^Ρ^θβύθτ>σαν σιαφιδόπανα καί
  . δι' έγκυκλΐων καί διά των πε
  ριοδευόντων ύκαλλήλων τού
  ***
  ΤΑ ΪΧΟΛΕΙΑ-
  Έ Γενική Διοιχηαις απηύθιι
  νεν έγγραφον πρός τβϋς έπιβιωρη
  τάς τβν οχολιίων διά τοθ δποΐοιι
  ζηΐιΐ πίναχας τβν σχολείων τβν
  περιφερει&ν τβν, είς τούς δποίους
  νά ΙμφαΙνωνται δλαι α Ε άνάγχαι
  κ&τβν: Πόαας τάξιις Ιχει Ικαοτον
  οχαλιΐΐν, πόσοιις διδαοχίλους, πδ
  οας χινας θέοιις, εάν Ιχουν ή δ
  χι οχολιχούς χήπους χλπ. ΈλπΕ
  ζομΐν δτι οί χ. χ. Επιθεωρηταί
  θ δώαουν άχρφιΐς δαον χ&Ι λε
  πτομιριΐς έφ' δλων αύτβν ηληρα
  φορΕας. Κ»ί δτι ή Γινιχή Διοίκη
  αίς θά φροντίση διά την θιραπιί
  «ν δλων &ί άναγχβν των οχολιΐ
  ην.
  ούται όντως δέν
  σαν έξ ελλείψεως
  εκαλύφθη
  παραγγε·
  λιων των ενδιαφερομένων πά
  ραγωγων, καθ* Βιι δσοι έζήτη
  Ελβ ά άλ
  5λ ΑΑ * * ΧΙ Ή "Ενωσις Γεωΐ,γ. Συν)
  Οσον ά|ορΛ τάς πιστώ- σμΛν ^ η, ο Πρόεβρος
  σεις των παμεΛθόνιων έτων Γ γ. β«β·^χ«|
  Β
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον τό μ
  γαλειώδες Εργον: «ΤσαρΙνα», μ
  τφωταγωνίστριαντήν γόησσαν Μά|
  λεν Ντήτριχ,
  ***
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ— Σήμερον ό κινη
  μαΐογραφικός κολοσσός: «Ναυτ
  κή ΆνταρσΙα». ΠρωταγωνιστοΟ
  Κλάρκ Γκέΐμτιλ—Φρανσότ Τόν-
  Σ&ρλ Λωτον.
  Γήν Κυριακήν κστά γενικήν
  παΐτησιν Θά προβληθβ είς τάς 3 μ,
  μ, τό Εργον «Παρθένος Μητέρα»
  ***
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον Τό σύτοτΕ
  λές Εργον: «ΚΙτρινη Άράχνη» κα
  τοθ έπεισοδιακοθ «Κόλασις τή(
  Ζούγκλας» τα έπεισόδια 5ον, 6ον
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΜΕΓΛΛΕΙΩ&ΗΣ) ίσον ού
  ϊ δέπβτ» άλλοτε!
  ΑΝΩΤΕΡΗ άπο καθε &λ·
  λπ της έμφανησι, Α άπκρά
  μιλλη ΓΟΗΣΣΑ:
  ΜΑΡΛΕΝ
  Στήν αφάντοιστη ΔΗΜΙ-
  ΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ:
  ΡΟΣΣΙΚΟΣ
  ΚΟΛΟΣΣΟΣ!
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΦΙΑΗΣΕ «Ε ΕιΝΤΥ
  Μέ χβν Βασιλία τβδ γ«·
  λωτος ΕΝΤΥ ΕΑΝΤΟΡ.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΑΓΓΕΑΟΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ
  Νέ χον ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ
  ΜΑΡ5.
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαΐ.
  Νέα ύφβσματα.
  Νίβι μοδερνοι χρωμα»-
  τισμσί.
  ΑΙ τιμαί μας ΐινϊ αί
  καλύτεραι.
  Α ΒΕ ΔΙΣΙΑ Ν
  Όοο('Ανίοι> Μόν*
  ΑΛΕΞ. Ι. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
  ΙΑΤΡΟΙ> ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως Ιατρός Εύαγγελι-
  σμοθ στιουδάσας επί πεν¬
  ταετίαν έν "Ιταλία.
  Δέχεται έν τώ νέφ ια¬
  τρείω τού δ&ός (Πλατεισ
  Στράτσ) έναντι Φαρμα-
  κεΐου κ. Ζαχαριάδου. Ή
  εΐσοδος έκ τής 6βοΟ Κα-
  Ώραι έπισκέψεων 9—12
  καΐ 4—7.
  — Είς τ* Άνββκήηιβν τοθ Ιω.
  ΚοττραΙου παρά την ΠηγάΙδα θά
  εΰρητε τώ καλλίτερα τριαντάφυλ
  λα τη"ς έποχής <σθώς καΐ τριαντα φυλλιέςείς γλάστρες, ΕΜΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τό ΚαφενβΓον Κνωσός, Πληροφορίαι παρά τφ κ. Ί. Ζεη Ξενοδοχείον Κνωοός καΙ ΟαϊΑαβ, Μιά ττεντάμορφη εΐςένατόπον μυστηρΐου Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ_ΖΩΗΣ Τβδ ΚΙΌΕΚ ΗΑΟΟΑΚϋ Ενα ηολυχροτβν Ιστορικόν έργον. Άλλά δ Μωχαμετ οίον δποΙ< ο Ε 'Αμαχαγχερ Ιδειχναν μιά βα θειά περιφρόνηστ ήταν διαρκώς βισμίνος χαΐ επεχαλεΐτο τδν Άλ λάχ. Προσεπάθησε νά τοθ διί θάρρος άλλά αύτος ίζάρωνε αί μιά γωνιά τοθ σπηλαίου χαί προ οηύχετο νά τον προστατευθή 'Αλλάχ άπο αυτού; τους διαδί λους, δπως τοϋς Ιλεγε. Τό βράδυ τη"ς τετάρτης ημέραι ι Ε τρείς μας κα! ή Οΰστάνα εί χά με συγχεντρωθή γύρω α τί) φωτία Κανείς μας δί* μιλοθσε. "Εξαφνο ή Ούατάνα σηχώθηχε χαί άχοΰμ πηαε τό χίρι της ότι ξανθε μαλλιά τοθ Λΐδ χά Ι άρχιοε νά το£ ψ.θυρΐζη μέ μιά θωπευτιχή δελοιι δίνια φωνή: —ΕΓσαι δ έχλεχτδς μου. Σέ έ κερΕμενα άπο την άρχη τής ζυιήι μου. Είσαι ώμορφος, πολΰ ώ,ιορ φός. Ποίος άλλος οτον χόσμο Ιχε μαλλιά χρυσδί σΐν τα διχά σοι χά! ποίος άλλος Ιχει τό δίρμο σ:υ; Ποίος ίχει τίσο γερά μπρά τσα χαί ποίος είνε άνδρας σάν έ αένα; Τα μάτια σου είνε δ οδρανί χαί το φδς τδν ματιβν σου είνε τ άστρα. "Οίαν αέ εΐδαν τα μάτι μου, ή χαρδιά μου ϊγινε διχή σοι ώ άγαπημένε μου... Σέ έπδθησΐ κ»Ι ήλθα χοντά σου, σχέπασα τ χεφάλι σου μέ τα μαλλιά μου χά ο έ Ιαφιξα σφιχιά στήν άγχαλι μου γιά μή αέ δή δ ήλιος... Κα Ιγινα διχή σου, δλη διχή σοι ά/απτ]μένε μευ χαί ου διχές μου. ΚαΙ δμης φοβιθμαι τώ; θά οέ χάσ». Καποια άλλη πιϊ ώμορφη άπό ίμίνα θά αέ μ»γίψΐ καί θά αέ παρασύρη αέ τρομερή αδυσσο άγαηημένε μου. Τα μάτια σου μά- ταια θά μέ γυρεύουν γιατΐ έγώ θά εΐμαι νεχρή ώ άγαπημένε μου... 'Η Οοατάνα έπαυσε ξαφνιχά χαί τα πρέσωπδ της πήρε μιά τρομερή ίχφρασι. Σάν νά Ιβλεπε χάποκ φάσμα μπροατά της. —Ν», χώτταξε έχιΐ, είπΐ, χ& Ιδειξε τδ βάθος τοθ σπηλαίου. Δέν ΐιΤδαμε τΕποτε ίχΐος κπι τίς σχΐές που έρριχνε ή φωτία στον τοΐχο. — Μά τί ουμδαΐνεΐ; ρώτησε δ Λιό, δ οποίος μιλοθσε την αραδι χή άχίμη καλλίτερα άπό μενά. —Τίποτε άγαπημένε μου, άπήν τησε ή Οίιστάνα. 2οθ έτραγοόδη, σα μέ τόν , τρόπο τής φυλής μου Γιατί νά λυπούμεθα γιά χάΊι που ίέν συνιβη άχδμη; —Μά τί εΐχες δή χά Ι τρομα- —Τίποτε. "Ενα ϊνιιρο ζωντανο. Ας τό ξεχίσκμε ^ώ άγαπημένε μου. Ή Ουστάνα έχύττοξε τδν Λεο μέ ίνα δλίμμα υπερτάτης τρυφερό τητος πςυ *<εν εΐδα ποτέ μου στά μάτια γυναΕχας πολιτισμένης ή ά γρΕας επήρε τό χεφάλι τού στά χ4ρια της χαί τδν έφΕληοε στο μέ τωπο οί ν μητέρα. —"Οίαν ίέν θά εΐμκι πιά χον τα σου, ώ έχλεχτέ μου, χαί θά ά πλώνης την νύκτα ι δ χίρι σου χω Ις νά μέ βρΕσχης, θίλω νά μέ αχίπτεσαι. Σέ άγαπδ πό)υ άν χαί {έν ιΐμαι άξια νά πλύν» τα πδδια σου. "Ελα τώρα στήν άγχαλιά μου χχΐ δδοί μου τα χάδια σου γιατ! στδν τάφο ίέν δπάρχει άγλπη. Ή νύχτκ είνε διχή μας. Αυριο ποιδς ξέρει... (συνεχίζεται) ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΠΕΤΡΕΑΑΙΟΚΙΗΗΤΟΗ "ΑΙΡΟΙΟΔΙΣ,, 'ΑνεεχνριΙ «Ε ΉρβχλκΙ •β ίκβτστην ΚΥΡΙΑΚΗΝ βρβδυ κατ' ιύβΐΐαν ΠΕΙ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρνΐ Ρί βυμνον, Χανιά, Πειραια, -δρ·*, Πάρον, Νίϊον. Πρα-ορεΐον ΑΙΝΑΙΆΑΚΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 13 Φ)ΡΟΥΑΡ1ΟΥ Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 57 ΠΕΡΙ ΤΟ ΑΙΑΖΥΠΟΝ Είς ίνα κύκλον κυρίων καΐ δε· σποινΐδων, άρκετά εύρύ Εγινε προ· χθές λόγος περΐ διαζυγΐου. Άντηλ λάγηοαν διάφοροι γνωμαι έν σχέ¬ σει μέ τό διαζύγιον είς τα διάφο- ρα κλΐματα, τάς νομοθεσίας καΐ τα θρησκεύμστσ. Εξητάσθη τό κοινωνικόν κοΐ ψυχολονικόν τού περιεχόμενον. Ήκοθσθησαν τα 0- ηέρ καΐ τα εναντίον. ΚαΙ τελικθς εσημειώθη ίνα εΐδος... άτοΰ τής συμπαρακαθημένης κνεονύμψουιι: —"Α δλσ κι' ολα. 'Εγώ τόν δν· 8ρα μου δν 6 μή γένοιτο τόν τηά· σω στά πρώσα θά τοθ δώσω δια- ζύγιο. Ξεκομμένα καρύδιοΐ.., Βεβαία χαριτωμένη ή δήλωσις αυτή. "Αξιοοημείωτος δμως καΐ ή παρατήρησις τής οίκοδϊοττοΐνης ή όττοία έσταμάτησε την επομένην στό δρόμο μίαν έκ τοθ κοκλου 4- κείνου γιά να τής τΐαρατηιήση: —'Εκάναμε σφάλμα άγατΐητή μου νά μιλήσουμε γιά τό διαζό- γιο. Πρωτα— πρωτα έξεχώσαμε ο. τι είχαμε μπροοτά μας δυό κυ- ρίες: την μίαν ούσιαστικως δια- γευγμίνην, την άλλην δέ μέ ανδρα ττού την επήρε μετά τό διαζύγιο τού μέ μίαν άλλην. 'Ανεξαρτήτω1; λοιτΐόν των γενι- κωτέρων κρϊσεων τιερΐ διαζυγΐου τό θέμα έδω περιωρίσθη είς δόο σημεΐα: Είς ιήν απειλήν... ύποθετι· κου διαζυγΐου καΐ είς την παράλει ψιν ενός τόττου εύγενείας προκει μένου νά άνακινηθ^ συζήτησις πε· ρί διαζυγίου. Όσον άφορφ: την απειλήν ή «νεό νυμφος» τα εΤτΐε σταράτα: Κοθώ ρισε την πιθανοτέρον αφορμήν δισζυγΐου πσρ' ημίν άντΐ νά ύπεν· θυμίθΓ; τό περίφημον «άσυμβίβα- στον των χορακιήρων» ποΰ είνε κάτι άόριστον κοΐ πού χρησιμεύει άλλοθ ώς άτιλή πρόφσσις διά νά επιταχυνθή τό διαζόγιον. Όσον άψορδ δμως τό «σφάλμα» διά την συζήτησιν, έγώ διαφωνω ριζι- κως: Ακριβώς οί δισζευγμένοι ί) αί έχουσαι σύζυγον προερχόμενον έκ διαζυγΓου, διατηροθν κάθί λό¬ γον νά μορφώνουν γνώμας επί τοθ άντικειμένου τούτου. ΚαΙ διό¬ τι κατέχουν τό βίτο έ6ω άλλά καΐ διότι μποροθν νά άτκκτοθν ώφελί μους γνώσεις καΐ διά τό παρόν καΙ διά τό μέλλον. Ή συζυγική ευτυχία άλλως τε δταν είνε στοθε ρά δέν 2χει τίποτε νά φοβηθη δ- πως καί ή... έν διαζεύξει ευτυχία, δταν κσΐ αυτή έννοεΐται είνε στα· Θερά. Ό "Αλλος Ένοΐκικζεται μεγόλη άποθήκη τταρά τάς Κάτω Φυλοκσς. Πληρο φορίαι παρ' ημίν. —Τα «δείγματα «αλληκα ρισμοθ» των ύ«οψηφΐ«#ν γαμβρ·». Είς την Β. Άφριχήν οπάρχει Ινα πΐρΐιργον Ιθιμον, τό διοΐον τη ρι ι τα ι μέ εξαιρετικήν εύλάδει- αν, μβς ηληραφιριΐ δ άρτι έπα ναχ4μψ*ί Ικιΐθεν Γάλλος δημο- οιογράφοζ Μχροέλ Μιρίζ. Ό λ·· γδμινος χορόί τοθ μασιιγώματο'! Κάθι φοράν ίηλαδή πού πρδχει ται νά νυμφευθ^ ενας νίος δφείλει νά δώση δείγματα ΤίΟ παλληχαρι αμςθ τού, διά νά κριθή άξιος. Πρός τόν σκοπόν αυτόν αχηματίζ» ΐαι γύριο τού χύχλος, δ ρομαλιδ τιρος Ζέ έχ τ&ν χορευτβν έφωδΐα σμίνος μέ μαστΕγιον άπο χατιιργα ο μ. νόν δέρμ« Επποποτάμου («οιιρ μπάΐσι) χαταφέριι είς εκάστην στροφήν ραβδΕσματν, μέ δσην δυ¬ ναμιν Ιχιι νατά τοθ 5π(ψηφΕου γαμδροθ. Ό μαστιγούμενος ο^εί- λει νά δποστ) άγογγΰστως την δοκιμασίαν αυτήν χωρΐς νά χάμη ε&ιε την παραμιχράν χειρονομίαν δυσφορΕας διδτι άλλ»; χηρύα3ΐ· ται άνάξιος γιά συζυγος χαΐ άπο πέμπεται έν τώ μέσφ γιουχοϊ σμβν. —Ψάρια νού... «ρηατοθν στήν ξηρά. 'Ενα από τα περιιργέτερα ψί· ρια, μα~; πληροφορεΐ δ Γάλλος ίχθυοίόγος Μηρα>έ είνε χαΐ τό
  λεγόμενον Σίλιϋ, τό οποίον οΕ ψ<· ράδις τή( Πο7ωνίας βλέηουν δχι απανια νά εξίρχεται άπό την θά¬ λασσαν χαΐ νά περιπατΐ μαχαρΕ- ως είς την ξηράν. Π^λλές φορες τό Ιδιο ψίρι θιαται άναρριχώμι νόν είς τα δένδρα. Είς τάς Φ.λιπ- ηΐνας ίξ άλλου &πάρχει Ινα αλλο ψίρι, τό λεγόμενον Πογίο, τό δ πιΐ'^ν εάν ίέν κατορθώση νά 6γΐ άΐτό την θάλασσαν άποθνήαχει πολυ γρήγαρα- Είς την ίδιαν χα- ττίγορΕαν άνήχει χαί δ Τερεμπογ, δ δπιΐος δχι μδνον έξέρχεται σχήν ξτίρα άλλά χαί χαταδιώχιι μανιωδης πολλά ίρπετά τ&ν δ- ποΕων είνε αμείλικτος έχθρδς. Ό Τερεμπογ Ιχε ι μήχος τριών τιοδων, κάνιι θραθαιν ϊί στους ά ρουραΕους, δταν τιΰς συνηντήθη. ΤΟ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΕΜ.Σ.ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ Ριζικ&ς &νακαινισθέν. Έπλβυτίοθη διά νίβς συλλογης φασμάτΜν Εύριιηαϊκ&ν καί Έ λ ληνιχϋν. Προβίτι προσέλαβε χον γαμβρόν τού Κ. ΑΝΤ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΒΝ, επί σειράν έχδν έργασθβντοι έν Ά θήναις καΐ «Ιδικβυβέντα (Ις την κβπτιχπν. 'Εγγνάται τελείαν εφαρμο¬ γήν ίν συνδυασμώ των έςαι- ρετιχ&ν τού τιμών κβΐ χρη¬ σιμοποιήσεως άρίστων υλικών. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΣ ΜΟΙΡΑΙΣ ΔΥΟ ΑΑΕΛΦΟΙ ΒΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ 92 όν Τοθ Προοπέρ Μ«ριμ|. —Συγγνώμην, Ζίρζ· ιΐναι μιά.·.. δμοικαταληξία πού μέ παιδεύΐι. (Άφήνουμε σ;όν αναγνώστα νά συμπληρώση μ' Ινα ϊπΐθετο Ό Κάρολος θ.' Ιλεγε συχνά χά 11 βλαστήμΐις, άλήθεια 2χι πολί» ιύ γενιχέ;). —"Ισως Ινοχλβα την Μεγαλειδ τητά Σ%ί, εΐπε δ λοχαγδς μέ μιά μεγάλη δπόκλιση. —Καθίλου, χαθδλου, ιΐαε δ δασιλτ,ά;. Σηκωθήχε χι' Ιδαλε τό χίρι μέ οίκειδτητα στδν ώιο τοθ λοχαγοθ. Χαμογιλοθσι' μά τό χαμίγελό τού ήιαν μίνο μέ τα χείλια χά Ι τ' άφη^ημινα μάτια τού δέν τό σκμμιρίζονταν. —Είσθε άχόμη χουρασμΐνος άπο τό τελιυταΐο χυνήγι; εΐπΐ βασι ληβς μέ φανερή άμηχανΐα γιά τον τρόπο μέ τόν δποΐο θά Ιμηαινι στδ θέμα. Τ4 έλάφι μβς χούραοε πολλή ώ ?α. —Μεγαλιιότατε, θά τ] μου ν άνά ξιος νά διοιχω μιά Ιλτ, τοθ ϊλα- φροθ Εππιχοθ τής Μεγαλειδτητδς Σχς, άν μέ χουραζι Ι/άς δρδμος σάν τόν προχθισινί. Κατά τους τελευταίους πολέμου; δ >ύ?ιος
  Γκ6ζ~ς έπειδή μ' Ιβλεπε πάντχ
  στή σΐλλα, μ' είχε βγάλει 'Αρβχ-
  νίτη.
  —Μάλιστα, μοθ εΐταν πραγμα¬
  τικώς π&ς ιΙΐΛΐ χαλός χαβαλλά-
  ρης. Πές μου δμως ξέρει ς νά σημα
  διύης χαλά μέ τδ τουφίκι;
  —Άρκετά χαλά, Μεγα)ει6τατε'
  άλλά πολΰ άπΐχ» άπό την επιδε
  ξιδτητα τής Μεγαϊειίτητάς Σας.
  Δέν την Ιχε ι δ χαθένας.
  —■"Αχουσι! βλέπεις αύτό τί μα·
  χρυ τουφίκι; γέμισέ το μέ δώδεκα,
  μολύβια χαί νά με πάρη ή έ?Υή|
  άν χανίνα άπ' α&τά μείνη Ιξω
  άπό τί σιήθος τοθ άπιστου ποθ
  θά σηααδιψης άπό έξη ντα δήματα
  μαχρυά.
  —Έξτ]ντα δήματα είναι νάπως
  μεγάλη άπίσταση. δέν Θ1 μ' Ινοι
  αζε δμως χαθίλου νά γίνη τό πεΕ
  ραμκ επάνω μου μ' Ινα αημαδευτή
  σάν τή Μεγαλιιίτητά Σας.
  —ΚαΙ άπό διαχίσια βήματα
  ήκόμη θά μποροθσε νά φθάση άΥ
  θρωπο, άρκεΐ μδνο ή σφαίραι νά
  ήιαν ίκανοθ διαμετρήματος.
  Ό βκσιλη&ς Ιίαλε τδ τουφέχι
  στά χέρια τοθ λοχαγοθ.
  (συνεχίζεται)
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- "Επανήλθε προχθές
  έζ Αθηνών ό ξυλέμπορος κ. Γ. Μσ
  μαλάκης. Έπίσης οί κ. κ. Μιχ.
  ΒαγιακηςκαΙ Κωνστ. Πατερά«ης.
  -•ΑφΙχΘη προχθές έξ "Αθηνών
  ό κ. Ί. "Αλμτταντάκης Ιατρός.
  ΛΡΡΑΒΩΝΕΣ.— Μμων Καπετα
  νάκης, Σόφια Τζελέτιη ήρραβωνΐ.
  σθησαν έν "Αθήναις.
  —Ό κ. Έμμ. Ι. Πατεδάκης καί
  ή δνΐς Γεωργία Κ. Πρεβελιανά-
  κης ηρραβωνίσθησαν είς Αύγενικήν
  Μαλεβυζ ου.
  ΓΑΜΟΙ.— Ό κ. Εύαγ. Ματέλλι
  άς καί ή δνΐς Κατίνα Πανκοοση
  ετέλεσαν τοθς γάμους των. Πα·
  ρανυμφος τταρέστη ή δνΐς Νίκη
  Σταυρινίδου.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Είς "Ανω "Αστρα
  κούς την τιαρελθοθσαν Κυριακήν
  ό κ. Δημ. Λιάκουρης εβάπτισε τό
  άγοράκι τοθ κ. Ί. Κριτσωτάκη ό
  νομάσας αύτό Γεώργιον.
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ— Τελόθντες
  αυριον Κυριακήν 14ην ΦεβρουαρΙ-
  ου Σήμερον "Αρχιερατικόν μνημό¬
  συνον έν τω Ίερω Ναφ τοθ ι'ΑγΙ-
  ου Τίτου υπέρ αναπαύσεως τής
  ψυχής τοθ αειμνήστου πατοός κοΐ
  πάππου ημών ,'^ντβινΐου £<νκχη ίί Τζ«γκ«ρβντί»νη όηλαρχηγοθ, Παρακαλοθμεν πάντας τους τιμθν. τας την μνήμην αύτοθ δκως προ. σέλθωσι καί ένώσωσι μεθ' ημών τάς πρός τόν ύψιστον δβήσεις των. Έν "Ηρακλείω τβ 13 ΦεβρουαρΙ» ου 1937. ΟΙ τβθλιμμενοι Τα τέκνα ΟΙ Εγγονοι *** Γύρω στήν πόλι μας. ι ι >
  Ι
  Προνομιούχον Εργοστάσιον παρα¬
  σκευήν (Γιάμπολης) ίδρυθέν τό πρώτον
  έν Ελλάδι:
  ΜΙΝΩΔ
  ΑΝΤΑΡΣΙΑ!
  ΨΨ
  Ή Γιάμπολη κατασχϊνάζετοιι παρά (Ιδικόν τεχνΐτβυ
  προσληφθέντος έκ τί ν μβγάλων ΈρνοβταοΙοιν της 'Αμβ-
  ρικβνιχης 'Εταιρείας βν Σμμ(οι$ τή{ Μιχρκς Άσίβςέπ
  το& χυμοθ τού βαυματουργοδ ερυτοδ «ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ».
  Εν 'Αμεριχό μ«1 Εύρώππ καταινοιλΙθΜονν έχατομμύ
  ρικ Μοιλα ημερησΐΜς - άναγνΜρίζβντις τάς βαυμβσίοτς Ιδι
  βτητβς της ως μ«λ«ΜτΐΜβδ λαιμβυ, χρυολογκμάχβιν, Μβχ*
  οτΜλτΐΜβδ χοθ βηχος κ«ΐ βά>οιχμον τοβ οτήθους.
  ΠΝλεϊτοιι ■(( ολ« χά ΦαρμακιΙ» κβΐ κΐντρικώτίρα ηε·
  ρίητΐρκ είς κ»χίβ τβν 5 ράβονν (Μβσουρίων) κρός ορ«χ.
  5 Ι*αστβν κυχίβν. Λ
  Τέ· Μνχίον βερει είς χΟ μέσον χέν ΣΤΑΥΡΟΝ.
  Έπίοης ζητείχ· μμΙ χά ΑΛΛΑ έξαιρεχιχα «ροΐύντα
  το& «υτβδ Έργβατοιβίβυ Βαλδέ, Γομΐς οκίχες καί άρειιη
  «»έί, ΡΐγχλΙς, ΜαοχΙχες 'Αμιρικης...
  ΖηχεΙχε αποκλειστικώς τα πρβϊβντ* ΒΙΑΛΕ άπο «βν
  Φβρμακβπβιβν ο«( κκΐ Ζ«χ«ρβπλάατην ο«(.
  ΖΑΠΑΝΤΙ
  ΠρΝταγωνισχοδν:
  ΚΛΑΡΚ ΓΚΕΪΜΠΑ
  ΦΡΑΝΣΟΤ-ΤΟΝ
  ΣΑΡΛ ΛΩΤΟΝ
  'Ενκ άριατβόργημα πβδ πή
  ρ* τό ηρ&τον βραβείον 'Αμε
  ρικής.
  'Ενδιαφέρβυσ» νηόθεοις,
  βαυμασί» μονσική, βυναχβ
  πβίίιμβ Αθοποι&ν.
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  ..ΑΘΛΙΟΓ
  «Κβζινβ ντέ πεφΐ»
  «Άννα Καρένιν»
  Σημ. Κ«8'
  *»■ τ«| 6 μ. μ.
  μβτινή.
  Τό κτίριον ΰτιου τα Τ.Τ.Τ. επι·
  σκευάζεται εσωτερικώς άπό προ
  χθές.
  —Πάντως τό κοινόν πού άνέρ-
  χεται είς τα διαμερίσματα τής τη.
  λεγραφικί)ς υπηρεσίας 6χει ανάγ¬
  κην νά όδηγήται καταλλήλως, δια
  φορετικά δέν Θά γνωρίζη ποθ νά
  Απευθυνθή...
  —ΟΙ πρώτες άποκρηάτικες μά
  οκες καί γενικά τα πρωτα εΐδη με
  ταμφιεσεως Εφθασαν είς ωρισμένα
  καταστή ματα.
  —ΚαΙ οί μικροί πού άνυπομονοθν
  πάντοτε γιά κάθε τι Εσπευσαν νά
  κάμουν την αποκρηάτικην έμφάνι·
  σΐν των καπως... πρώιμα βεβαία.
  —"Ενιοι έκ των συμηολιτων ποθ
  δέν εσυνήθισαν άκόμη τάς ημέρας
  άκρεωφαγίσς εζήτουν χθές άπό
  τοθς κρεοπώλας των νά τούς προ
  μηθεύσουν κρέας!
  —Έννοεΐται ότι αί παραγγελίαι
  των Εμειναν άνεκτέλ&οτοι μέ την
  υπόσχεσιν μόνον δτι αδται Θά έξ«
  τελοθντο σήμερον...
  —Σύνηθες «θέαμα» είς τούς δρό
  μους άποτελοθν τελευταίως οί πω
  ληταΐ εΐδων έγχωρΐου χειροχεχνΐ
  άς:
  —Τα εΐδη ταθτα βλέπετε παρ
  Ολον δτι προσφέρονται είς προσι
  τάς τιμάς δέν σημειώνουν έκτός
  των θεατών καί αγοραστάς...
  —Πληροφορίαι έκ τί)ς ύπαΓΘρου
  άναφέρουν Οτι είς την περιφέρειαν
  Μεσσαράς τάς τελευταίας ημέρας
  Επεσεν άρκετή βροχή.
  Προστίθεται δέ Οτι αυτή Θά συν
  τελέση τα μέγιστα είς «ήν άνάπτυ
  ξιν των είδον «άμειψισποράςιι κυ
  ρΐως.
  —Κατά τάς Ιδίας πληροφορίας
  αί καλλιεργηταί εργασίαι έξακο
  λουθοθν κανονικώς.
  —Τα συνεργεϊα έλαιοκλαδευτων
  καί αμπελοκλαδευτων συνεχίζουν
  γοργώς τό κλάδευμα ττ,δη δέ δέν
  άπομένουν παρά δλίγισται περιφέ
  ρειαι.
  —Διαφόρων όπωροφόρων δέν-
  δρων, φυτά προσφέρονται πρός
  πώλησιν παρά πλανοδίων.
  -ΆντΙ Εξ. έπτά, όκτώ ή βέκα
  δραχμων Εκαστον.,,
  —Άραιά .τελευταίως ή κίνησις
  καί όσον άφορά τούς κατάπλους
  άτμοπλοΐων καί ειδικώτερον Ιστιο
  φόρον.
  —Έκτός των ψαροκάϊκων ό λι
  μην μας δέν έμφανΐζει χήν πληθώ·
  ραν των Ιστιοφόρον τοθ Αλλοτε,
  - ΟΙ ι<ινηματογράφοι τής πόλε ώς μας πραγματοποιοθν καλάς είσπράξεις μέ την προβολήν των ταινιον «Τοαρίνα» καί «Ναυτική ΆνταρσΙα». ο Ρεκορχερ Α2ΒΕΝΕΙΑΙ ΚΑΙ ΚΑΑΑΕΥΜΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΟΝ ΕίδοτΐοιΑ τους Εχοντας ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (λβυονό- δινδρα) δτι άναλαμβάνω τό κλάδιυαα καί τόν τ<· λιιον καθαρισμόν τ«*ν ϋ· •ευθυνως καί Οβό τόν 6· λιγΐον οΐουδήνοτι γ«ι«νό· νού. Έεχίσης αναλαμβάνη την Φυτευσιν δπωροφόρων δίν- δρ»ν δλ«ν των ιΐδβν. ΟΙ βουλόμενοι δύνανται νά μέ ζηχήσουν «Ις τδ κα¬ φενειον τό «Κέντρον» «αρά τδ Σανδριβάνι ά«δ 7ης μέ· ΚΡΐ10ης μ. μ. ΣΤΑΥΡΟΣ Χ ΜΟΥΛΑΚΗ2 ΑίΙί, Γ. ΚΟΖΥΡΗ! ΔΙΚΗΓ0Ρ02-[ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Νετέφερε χο γραφείον το» έ«1 χής οδοδ ΚυδΜνίης (Κ«» τάΧ*) π«ρ« χά| κ&τμ Φνλα Άναλαμβάνιι «δσαν άνιξαιρβτ,ως ύ«όθεσιν. .ήν · μ αάτΐ' ,οϋανΐιτσς ,θα τό έτιανιδ, «λούσταΐα. "Ε * λή μοϋ. »*ν β ,ομονηοΐα μοί", - -Πδς ήΚ;Δλν ρ ,βς 6 βασιλεύς, ό «,ΐτκσι «αρά Ιϊΐιταχθυ στΐς έτΐ -Αύτός; -»ρ« μήοο διιως «Ρ«* 46 ύιιουργός τί «Λ, βα θελήση 1 ΐροβήξωμε τώ οί Ηορεκά, δ ~ρ< ηύθΐλει νθμέ κα ιαΙ ίέν μ' ρθ Σιγί—σιγα ή ιΐχβ συνέλθυ: -Τό κραγμα Ά Ν02 ΕΙ
  Λ Η Ο Ρθ Ω Σ Ι 2
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  41 όν
  Ή βασΐλισσα άποτρσβή·
  χθηκιν άτιότομα άπό κοντά
  της. Φλόγα ένθουσιασμοθ έ-
  Φώτιζβ τα μάτιά της κ' έρρό-
  Βιζβ τα μάγουλά της. Άπαλά
  άκούμπησβ τα χέριά της στούς
  ώμους τής εύνοουμένης της
  «αί την έκύτταξε καλά στό
  πρόσωπο, σιά μάτια, ένφ ή
  δική της έκφρασις εΐχε μετα*
  μορφωθή άπό κ&ποια ξαφνική
  λλπιοα.
  —Έσκεφθήκατε καλά αύτό
  πού ιΐπατε, Τερεζα;
  —Ή καρδιά μου, κοντά σας
  ββν μπορβΐ νά εΐπβ ψέμματα,
  μβγαλβιοτάτη.
  —Άχ, καλή μου, πόσο κα·
  λό μοθ κάνουν τα λόγια σας Ι
  Ξέρετε κώς ή μεγαλίΐτερη επι
  *βυμ[α μου είνε να οας κάνω
  ■ύτυχισμένη... Άκοθστε νά
  σας έκμυστηρευθώ μίαν Ιδέα
  τιού μοθ ήλθε. Δέν είνε άχόμη
  πλήρβς σχέδιον, άλλά άπό
  οας μόνον έξαριβται ή πραγ
  ματοτιοΐησΐς τού. Θα. έδεχόσα
  ότε να γΐνετε ή έπόπτρια τοθ
  οί*κου μου;
  —-Ή έπόπτριά σας;
  Ή νι έ Λαμπόλ εγινε κα-
  τακόκκινη· ή ίκπληξις έκανε
  την άνακνοή ι ής πιό γοργή.
  —Μό, έψέλλισε, τό άξΐωμα
  αύτό κατελύθη τόν καιρό τής
  αειμνήστου βοσιλΐσσης!
  Τό χέρι της Μαρίας—Άν»
  τουανέττας έπέτοξε οίον άέ
  ρα μέ την όρμή πουλιοθ πού
  βιοβαΐνβι κορβές κα( βαρα-
  θρα.
  — θά τ ό έπανΐδρύσωμεν ά
  ηλούστατα... Έ λοιπόνΙ κα¬
  λή μου, δέν βλίπετε την άνυ
  πομονησΐα μοι>; Δέχεσθε;
  —Πας ΘΑ μποροθσα νά άρ
  νη6£; Δέν φοβάοθε δμως μή
  πως 6 βασιλεύς, 6 οποίος ϊέν
  σκέπτεται ααρά οΐκονομΐες,
  αντιταχθή* στίς έπιθυμΐες σας;
  —-Αύτός; Ξέρω έγώ νά τοθ
  μιλήοω δπως πρέπει. Ό Τυργ
  κό, 6 ύπουργός των ΟΙκονομι-
  κων, θά θελήση Ισως νά τοθ
  τραβήξωμβ τό αοτ(, άλλά ό
  Μωρεπά, 6 πρωθυπουργός,
  πού θέλει νάμέ καλοπιόσρ, αν
  καΐ δέν μ' άγατιά διόλου, θά
  τόν καταφέρη·
  Σιγά—-σιγά ή ντέ Λαμπάλ
  εΤχε συνελθη.:
  —Τό πράγμα θά είνε ϊσως
  δυσκολώτβρο παρ' 8,τι νομΐ-
  ζετε, είπεν. Ή δεσποινίς ντέ
  Μπουρμπόν, ή τελευταία τι-
  τλοθχος τοθ άξιώματος, είχεν
  έπιχορήγησι πβνήντα χιλιά¬
  δων ταλλήοων.
  Ή βισίλισσα έπβτάχθηκεν
  άπό τή θέσι της.
  —Εκατόν πενήντα χιλιά
  βες λΐρες! Πολλά βΤνε... ΚαΙ
  σβΐς τόσα θά ήθέλατί;
  'Η άλλη ήταν σαστισμένη.
  —Τό σπίτι πού θά εΤμαι β·
  ποχρεωμένη νά κρατώ, θά έ¬
  χη μεγάλα Εξοδα. Έχω ήδη
  βαρειες ύποχρεώσεις. Δΐνω
  πολλά σιούς φτωχούς...
  —ΟΟτε κουβέντα παραπά
  νω, κορδούλα μου, θά έχετε
  τίς πενήντα χιλιάδες τάλληρα.
  Άλλά μή μιλήστε σέ κανέναν
  γι' αύτό τό σχίδιο. Θά περΐμέ
  νω την εύνοΐκή στιγμή γιά
  νά μιλήσω στόν βασιληά,
  "Αλλη άνησυχΐα έθόλωσε
  τό φωτεινό βλέμμα τής ντέ
  Λομπάλ.
  —ΚαΙ χήν κόμησσα ντέ Νο
  άϊγ, τί θά την κάνετε; Τΐοτέ ή
  κυρία τής τιμης σας 6έν θά
  δεχθή νά π<ση σέ δεύτερη μοΐρα. Τό κ <5 τα ότι ρο μπράτσο ιής Μαρίας — Άντουανέττας έ σπάθισε τόν άέρα. —θά φύντ! Δέν 6ά τ κραιήσω... Βλέηετε, καλή μου, τί ύηηρεσία θά μοθ παράσχε- τε;., θά γέ άπαλλόξετε άπό αυτή τή γρηά πού γΐνεται ύ οτερική για μιά φαντσχτερή κορδέλλα. —"Αν τι ρό κείται νά οάς ξυπηρετήσω, ,μεγαλειοιάτη, (έν Εχω πιά τΐποτε νά άντιτεΐ νω· εΐμαι όλόκληρη στή διά θεσΐ σας. Ή Μαρία—Άντουανέττα έ- τρόβηξβ καΐ άγκάλισσε την ιύνοουμέν-ην της φιλοντάς την μέ πσραφορά: —Τερέζο! ΕΤμαι τρελλή ά πό χαρά καθώς σκέπτομαι πώς σέ λ(γο τα καθήκοντα τοθ όξιώματός σας θά οάς κρατοθν κάθε στιγμή κοντά μου... θά είσθε ή γλύκα τής ζωί|ς μου. Άρκετήν ώρα οί δυό γυναΐ κες Εμειναν άμΐλητες στήν αγ καλιά ή μιά τής άλλης. (συνεχίζεται) Τό μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ Οΐκογενειακόν Ξενοδοχείον 'ΑΛΒΙΩΝ, Όδο> '1*>νβς 10—Βλησιέστατα Όμονοΐκς
  Τολεφοινον 23—302
  Τελείως άνακβινισθεν, διαθίτΐι δωμάτ.α κύήλια,
  εύβεροτ χά) χκλβς ·πιπλωμένα· Κβθαριίτητα &-
  μεμπτβν καί υπηρεσίαν προθυμοτάτη. Αίθουσαν
  ■ν«μ·νβ,.
  ΑΙ οτ»μφερ6τΐροιι τιμαί
  Τό ξενοδοχείον «ΑΛΒΙΩΝ» διευθύνη «ύτ·-
  προοώπως ο νέβς ίδιβχτήτης το» συμπβλΐτης μ«ς
  ΙΩΑΝ. 8ΥΔΙΑΝΑΕΗΣ.
  Ν.
  ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΧ-ΪΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΧ
  ΝΟΣΗΝΑΤΑ ΕΝΤΕΡΩΝ-ΗΠΑΤΟ2
  Ε.διχ&ς εχηαιδ.υίεΐς Ιν Μβναχ* *«1 Β'Ρβλίνβ, τ.
  ΑββΐΒΐβηΙ τ&ν Μββηνητβν νβη ΒβΓ4ιηαηη χ«1 δοΗΙΙΙβπ-
  ΙιβΙηι.
  Δεκεται τοίις «άσχοντας έκ των *οσηΐ>άτ**ν
  *ο_Π»«ι«οΟ Συστήιιατος ·1ς τό Ιατρείον τού.
  ΠλατεΤα Τριβν Κεψαρβν (ΟΙκία ΊατροΟ κ. Χΐ
  λιδόνη) 9-12 «μ. *αΙ 4-6 μ. μ. Άρ. ΤιιΙ.7—92
  ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡθϊ-ΠΑβθΛθΓθϊ
  'Λριβτβυχβς Ίβνιχβδ ΠανεΐΜθΤημίο» 'Αβη-
  ν&ν κε>1 Χτρ«τΐΜΤΐΜ«ί '1εττρι*ϋί Χχ·λϋ(,
  Δίδεται καθ' εκάστην είς τό Φαρμακείον
  Έμμαν. Ματζα.ετάκη (Βαλτέ Τζαμί), αριθμσς
  λφώ 443.
  Γ
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗ:
  Προσόντα
  καλής νοσοκόμου
  Β'.
  Βοηθός ναί, άλλ' δχι νά Ι-
  χη καί την αξίωσιν δτι ημπο¬
  ρεί καί νά άναπληρώσρ καί
  τόν Ιατρόν. ' Διότι δυστυχος
  καί οί νοσοχόμοι καί α( μαΐαι
  έχουν πολλάκις αυτήν την &·
  τόπον φιλοδοξίαν νά νομ(·
  ζουν δτι τα ξεύρουν δλα καί
  καμμιά φορά μάλιστα καί καλ
  λΐτβρα άπό τόν Ιατρόν. Μέ
  εξ μηνων άσκησιν γΐνβται κα-
  νεΐς κάλλιστος νοαοχόμος άλ¬
  λά Ριά νά γίνη καλός ίατρός
  χρειόζεται εξ έτων σπουδθς
  καί άλλα Βέχα τουλάχιστον
  Ετη πεΐρας χαΐ διαρκοθς μελέ
  της καί παρακολουθήσεως των
  προόδων τής έπιστήμης. 'Η κα
  λή νοσοχόμος δ έν πρέπει νά
  Εχη ποτέέτιΐ οιουδήποτε (ατρι
  κοθ ζηιήματος προσωπικήν
  γνώμην, μήτενά προτείνη Ιδι¬
  κόν της θεραπευτικόν μίσον
  διότι Βήθεν ώφέλησεν ιΐς πα¬
  ρομοίαν περίστασιν, μήτε νά
  κάμνη εΐσηγήσεις είς τούς
  περΐ τόν δρρωστον περΐ τοθ
  τί κάμνει κοΐ τί βΐδα ιΐς την
  ασθένειαν άλλος (ατρός, μήτε
  νά άποτολι^δ ι(ς έπήκοον αρ¬
  ρώστου καί οικογενείας ύπαι-
  νιγμούς κακοήθεις ή μωρούς
  βτι Ρέν έγκρΐνει την θεραπεί¬
  αν τοθ (ατροθ καί νά κλονΐ-
  ζΠ κατ' ούτον τόν τρόπον την
  εμπιστοσύνην των επί τβ όπο-
  θέσει δτι είνε τόσον άνόητοι
  ωστβ νά δίδουν βάσιν περισ¬
  σοτέραν ιΐς τα λόγια μιάς νο¬
  σοκόμου παρά είς τος γνώ¬
  μας ενός σοβαρεθ έπισΐήμο-
  νος. Ύτιό τοιούτους δρους τό
  καλλίτερον πού Εχει κανεΐς
  νά κάμη Μ έ τοιαύτην νοσοκό
  μόν είνε νά την πληρώση χαΐ
  νά τής δώση τα κομψά τηςύ
  ποδήματα άνά χείρας.
  ***
  ΝοαηλευτικαΙ οδηγίαι
  Βεντοθζες
  α;
  Ή βεντοθζο—■ είς την Ιατρι¬
  κήν γλώσσαν λέγεται σικύσ—
  είνε άνέκοθεν, είς τόν τόκον
  μας Ιδίως, τό κοινοτερσς χρή
  οιως θεραπευτικόν μέσον πού
  χα(ρει την μεγαλειτέρον υπό·
  λήψιν των λαϊκων τάξεων.
  Άλλά καί ή έπίσημος (ατρική
  τό έχει χαθιερώση Εκπσλαι
  καί τό μεταχειρίζεται ώς πο¬
  λύτιμον μέσον έπισπαστικόν,
  δπως λέγεται κάθε τι, τό ό¬
  ποιαν εφαρμοζόμενον είς την
  επ φ<Ίνειαν τοθ δέρματος επι σηδ,δηλαδή φέρει βιαίως πρός αύτό, περισσοτέραν ποσότητα οΐματος την οποίαν άποσύρει άπό άλλο δργανον κείμενον μάλλον ή ήττον μακράν καί είς τα ένδότερα τοθ σώματος. Ό εξωτερικάς αύτάς έρεθι- σμός πού Φέρει τό άποτέλε- σμα αύτό λέγεται επΐσπασις. Βεντοθζες έφαρμόζονταΐ συ νήθως είς τα τοιχώματα τοθ θώρακος κσΐ Ιδίως ιίς την ράχιν καί τάς ωμοπλάτας οσάκις θέλομεν νά άνακουφί σωμεν άπό την πολλήν ύπε ραιμΐαν έσωτερικά σπλάγχνά, δηλαδή πνεύμονας καί βρόγ χους πού Εχουν πάθη συμφό ρήσιν οΐματος ή φλόγωσιν, δπως είς τώ περισσότερα βρογ χικά καί πνευμονικά νοσημα τσ. ΣυμβαΙνει δέ μέ τής βεν τοθζες τό εξής; καΡώς βάλε τε τό ποτήρι είς τό δέρμα ι έ την μικράν φλόγα άπό μέσσ, ή θερμότης έκεΐνη άραιώνει τόν άέρα πού είνε μέσα στήν βεντοθζσ, δηλαδή καταναλΐ σκει τό οξυγόνον τού* ή £ξω θεν τότε επί τοθ πέριξ δέρμα τος άτμοσφαιρική πίεσις ώ θεΤ τό οΐμα νά συρρίύση ά φθόνον υπό τό άερόκενον έ κεΐνο, όπότε καί έξογκοθται έκιΐ μέσα τό δέρμα άπό πλη θώοαν οΐματος καί γΐνετάι μελανοκόκκινον, δταν Τέ μάλι στα μείνη άρκετήν ώραν ή βεντοθζσ, σπάζουν τα τρΐχο ειδή άγγεΐα τοθ μέρους έκεί νού, χύνεται οΤμα άναμέσον των (οτων (έκχύμωσις) καί μέ νει ή κυανωτική έκεΐνη χροιά έτιΐ πολλάς ημέρας δπως τό μελάνιασμα ενός κτυπήματος (θλάσις ή μώλωψ). Τό οΐμα έκεΐνο κατόπιν τό άπρρροτΐφ ή κυκλοφορΐα καίετσι μέ τόν καιρόν διαλύεται. (συνεχΐζετσι) ΣΧΟΑΒ ΧΟΡΟΥ ΓΕΟΡ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΛΑΚΗ ( Πρώην δικαστΑρικ βΐχημα Φουντουλάκη). Λιδάοκονται 2λοι νίοι χοροΐ μέ τίς πλέον μοντέρνΐς ;φιγοδρ«ς. Έκίαης βιδάακοντκι βλοι οί 'Βλ ληνιχοΐ καί ΚρητικοΙ χβρβΙ. Σ«ββ«τβν πκνιγυρικη ϊνβιρϊις ΛΑ'Ι'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α. Ε. 'Υποκαταστήματα καί ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής "Ελλά¬ δος καί τού Εξωτερικόν. Ταμιευτηριον καταθεσεις έν όψει επί προθεσμία. Δάνεια επί ένεχύροο έμπορευμάτων. Έκτέλδσις πάσης φύσ5«ί τραπεζιχής έρ γασΐας υπό συμφέροντας ορου;. Μ Τό νέον σιγαρΐϊττον Ι ΖΑίΠίΑΙΝΤΓ Πολυτελείας 12 δρχ. τό πακέττο. Κατέκτησε τούς χαταιναλωτας διότι είνε γλυκόηιοτο, άβλαβές, ηοιοτικώς υπέροχον. —= 'Αντιπρέσΐϋπβι Νβμ.6 'Ηρ«κλείβυ Ε ΔΗΜ. ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΧ Ε ΧΑΡ. ΞΥΛΟΥΡΗΣ Ι Ήάναπλήρωσιςδημοτικών καί κοινοτ. σύμβουλον. Είς την εφημερίδα τής κυ¬ βερνήσεως εδημοσιεύθη ό Ν6· μος διά τοθ όηοίου καθορΐζε ται δτι είς δσους δήμους καΐ κοινότητος μετά την άνάκλη· σιν των άναπληρωματικων ύ· πάρχουν κεναΐ θέσεις συμ- βούλων έπι*ρέπεται πρός πλή ρωσιν αυτών ανάκλησις πα· ραΐτήσβων τακτικών καί άνα πληρωματικων συμ βούλων τ{| έγκρΐοει τοθ Νομαρχου. Κατά τό τελευταίον Ιτος τής περιόδου ή άναηληοωμα- τική έκλογή δέν εΤναι ύποχρε ωτική έφ' δσον ό άριθμός των ύπαρχόντων συμβούλων είναι άνώτερος τοθ ενός τρΐ- του τοθ συνόλου των μελων τοθ συμβουλίου. Εάν είναι κατώτερος δύναται τό συμ¬ βούλιον νά διαλυθή διά Δια- τάγματος. Είς την περίπτωσιν τής δια λύσεως τοθ δηαοτικοθ ή κοι νοτικοθ συμβουλΐου παρατεί νεται κατά τό τελευταίον Ε τος τής δημαρχιακής περιόδου ή θητεΐα τής υπό τοθ κώδι κος προβλεπομένης τριμελοθς έπιτροπής ή όποΐα προκεΐμε νού περΐ δημοτικοθ συμβουλί ου δύναται νά όρισθβ καί πεν ταμελής. Όλαι ο( άποφάσεις των δημοτικών χαΐ, κοινοτικόν συμ βουλίων, των λειτουργοόντων δι' άριθμοθ κατωτέρου τοθ ά παιτουμένου διά την νόμιμον άπαρτΐαν ύπόκεινται είς την εγρισΐν τοθ Νομάρχου. Τα μέτρα ταθτα ίσχόουν μόνον διά την παροθσαν δή μοτικήν καί χοινοτικήν περίο δόν. —ΟΙ ίατροί τ&ν φυλκκ&ν. 'Ο ύςρυπβυργέις της Δικαιοσύ- νπς χ. Λβγοθίτης δι' έγκυκλίου τού πρός τούς διβυθυντάς των φυ λακ&ν τοδ κράτους παραγγέλλβι α!{ «ΰτούς δ»α (την έπιμβλεστέ- ρκν ΐκτέλΐοιν της ΗνειβνβμικΙΊς ΰπηρβσίας χβν κυλαχβν, δπ»ις π« ρβιγγείλβυν βΐς τβύς έκτβλοθντας την υπηρΐοίαν ταύτην νομίμους Ια τροός, νά ηροσέρχ«ντκι ΐΐς το Ματαστημ* τής φυλακής άπο τής ΛρΝΪας καί Γοιβ' Ην ώραν άρχε¬ ται ή κατά τό ωρολόγιον πρό· νροιμμα έργβαία τ&ν γρ«φΐΙ»»ν μοί Ι παραμένουν'μίχρι χ»1 της διανομΐΐς τβυ μεσημβρινοϋ συσσι τ(ον, ΐφαρμοζΐται ίέ δ,τι ο κ«· νονισμές καθορίζει δι» την εκτέ¬ λεσιν τΒν χκβηΜθνταιν τ&ν (« τρθν. —ΣυλλιιψΕΐς. "Υπό τοθ 'Αβτιινομιχ«0 Σΐαθ- μοθ Ρουστίχων συνελήφθη ό 'Αρι στείδης Ί. Πετράκης φυγέδικος παραδοθΐΐς ιίς την οίκιίαν Είοαγ γελΐαν. Έπίατςις συνελήφθη δ έξ Ανωγείων "Ιωάννης Βρέντζος ώς φέρων παρανίμως δπλον. —ΑΙ αυλλογιχαί συμβάσεις. Πληροφορούμεθα Βτι έπιτροπή ί θ ημργ ρ ιίς τόν κ. 'Υφυπουργβν Έργασί άς παρικάλεσΐν ίπως ληφθοθν ου οιηρβ μέτρα διά την εφαρμογήν τής δπογραφιίαης τιλευτκΕης συλ λογικάς συμβάσεως. ΚΑΠΝΙΣΤΑΙ Τα Σιγ«ρίττ« Ντάμες 8ά πή- λοΰνται μονον 0,50 λεητα Χκ« στον. Έταιρείοι «Φαιβτβς» Άχυρκ είς δέματα έξαιρετικής ττοιότητος πωλοθνται παρά τφ κ. Δ. Γιαλιτάκη καί Σχ. Μπλαβακη. —ΟΙ βργάται δερμάτων. Είς τδν δφιιηουργόν τής Εργα¬ σίας, παρουαιάσθη έπιτροπή εργά¬ την άκαϊεργάστων διρμάτων χά Ι δπέβαλιν δπίμνημα δια τοθ ίποί- ου ζητεϊται ή Γίρυοΐς έπιχουριχοθ Ταμιίου πρίς παροχήν άποζημι· ώοιως είς τιϋς έξιρχομένους τεθ έπαγγέλματος γίροντας χαΐ ανικά¬ νους χαΐ είς ταίς πληττομένους έκ τής άνιργίας. Παραλλήλως εζη¬ τήθη ή βΐλτίασις τβν υγειονομι- χων ίρων τής εργασίας, ή έφαρμο γή ένιαΕου ηρογράμματος χλπ.Ό χ. δφυπουργίς υπισχέθτ] να Ιξιτίση ιόμινβς τα ανωτέρω αίτήματα. —Διά ληστκίαν. Είς Ρέθυμνον μιΐΐχθη δπό σϋνοδιΕαν έκ Μήλοϋ δ Γεώργ. Στ. ΜανουρΑί ή Ρουπάτσκς έξ 'ΑνωγεΕων. Ό μιταχθιΐς χατηγο- ριΐται διά ληοτιίαν. —ΟΙ ένυπέθηκ·ι οφκιλέτκι. Τόν δηουργον τής Διχαιοαύνης χ. Λογοθέχην έπεοχέφθΐ) προχθές αντιπροοωπιία τβν ένιιποθήχων δ φειλετων μετά τοθ Προέδρου τοθ Πανελληνίου ΚτηματιχοΟ Συνδέ ομού ίνϋποθήχων οφειλετών, προ κειμένου νβ ρυθμισθ^ έντός τής τρεχούσης εβδομάδος τα ζήτημκ τ&ν πάσης φύσεως χριβν. —Τρκυματισμές. Διά χτημ«τιχ«ς διαφοράς δ Μιχ. Στυλ. Άδράμης έχ Μίρωνος Ρε¬ θύμνης έτραυμάτιοι διά λΐθων είς διάφορα μέρη τοθ σώμειτος τόν ο¬ μοχώριον τού Φχνβύριον Γεωργ. Σημαντήρη.Ό δράστης συνελήφθη. Τό μεγαλύτερον καί πολυτελέβτερον Ζυθεστιατόριον έν Κρήτη Μέγαρον Διαλυνα (Μεΐντκνΐ) Κουζίνβ» πλβνοίβ καΐ έκλΐκτή. Ύλι»α αγν*. 'Αηαστρά «τουσ* καβοιριέτης. Ύπηρεσί» «ροβυμοτβτη. Τιμαί άκολό τοίς λονικκί. ΤΟ ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ,.ΔΙΕΘΝΕΣ" Άμιλλαται τα πβλυτελίστερα έστιατύρικ τής πρω¬ τευούσης χαί βπθτκλεϊ πραγματικήν βκπλιι,ιν διαε την Ερήτην. Πκρκοχευάζομιν γεύμοιτα έκ! ηαραγγελΐα έντβς τοδ Κ«τ«στημ«τος χ*1 ιΐς 'Ενας Είνε στήν Έλλάδα 6 ΟΙκος Π. Β. Πρατΐοπούλου Ιδρυθείς έν Πειραιεί τώ 1889. Ι ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΗΜΙΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΒΐλγΐΝκ, Ιγχώριαι βργυρωμένα καίλευχ*. Τζάμια κοινά διβμαντέ Μάτ χρωματιστά. ΆντιηροβΐΜΐβς έν ΉραχλεΙν ΚίίΝΣΤ. ΤΟ-ΚΟΥΔΗΪ Οαρ«κλεύρΜ{ Καβφέ «ΌλυμΛβί». ϊϊ'
  ΐι
  ι
  Ηράκλειον Κρήτης
  ΓραφβΤα έναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωίσ Σοφβάτου
  13 ΦεβρουαρΙοο 1937
  ΙΟ3™
  Η Χ8ΕΣΙΝΗ ΕΠΙΔΟΣΙΣ
  ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΝ
  ΕΙΣ ΤΟΝ κ ΠΡαΒΥΠΟΥΡΓΟΝ
  ΤΟ ΝΙΖ Ε Τ ΑΙΙΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
  ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ηΡΟί ΙΙΥΪ Β1ΟΤΕΧΗΑΖ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 2 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Τα διοικητικά
  αυμβούλια των όργανώσεων αί όηοία
  ύπάγονται είς την δύναμιν τής Όμο
  σηονδίας των έπαγγελματιών καί βιο
  τεχνών μετέβησαν σήμερον έν σώματ
  είςχό υπουργείον των Εξωτερικών καί
  έπέβωσαν είς τόν Αρχηγόν τής Κυβερ
  νήσεως κ. Μεχαξάν τό γνωστόν ψήφισμα
  δια τού όποίου τονΐζεταιή εύγνωμοσύ
  νη τού έπαγγελματικοΰ κόσμου πρό
  τόν Αρχηγόν τής Κυβερνήσεως διά
  τα μέτρα άτινα έλαβον υπέρ αυτού. Ο
  επαγγελματιαι κα.1 προφοριχώς έτόνισα
  τα αίοθήματά των πρός τόν κ. Μεταξά
  όστις απήντησεν δι' ολίγων εύχαριστή
  σας αύτούς καΐ «ύχηθεις την εύημερία
  τής τάξεως των έπ' ίγαθφ τού Έθνιχού
  συνόλου.
  ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΝ
  ΤΑΜΕΙΟΝ Τ ΔΡ Α ΥΛΙΚΩΝ
  ΕΡΓΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Φεβρουαρίου (τού
  &νταπο*ριτού μας).— Ανεκοινώθη σή¬
  μερον ότι αί άρμόδιαι υπηρεσίαι τού
  ύπουργείου Συγκοινωνίαν χαί Γεωργί¬
  ας χαταρτίζουν τόν οργανισμόν τού
  συσταθέντος Ταμείου Ύδραυλιχών
  "Εργων Μακε*βονίας. Τό Ταμείον Θά
  διοικήται ύτιό πενχαμελοΰςαυμβουλίου
  μέ πρόεδρον τόν Γενικόν Διευθυντήν
  αυτού καί μέλη τέσσαρας διευθυντάς
  των προβλεπομένων ^ διευθύνσ·ών τού
  Ταμείου.
  Ά πό πρώτης Απριλίου αί έκτελού
  σαι τα άποξηραντικά έργα πεδιάδος
  Σερρών, Δράμας, Θεσσαλονίκης,Μόνξ
  Γιοΰλεν χαί Φαουντέαιον παύουν ερ¬
  γαζόμεναι καί παραδίΐιουν ύλικά χαί
  έργαλεία είς τό Ταμείον τό οποίον
  προιχο&οτηθέν άπό χον κρατικόν προϋ¬
  πολογισμόν Θά συνεχίση τας εργασίας
  α,ποξηράνσεως χαί άξιοποιήσεως των
  γαιών.
  Η Π Ρ Ω Τ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΝ
  ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 «Φεβρουαρίου (τού
  άνταττοκριχοΰ μας). — Ή έναρκτήριος
  συνεδρίαβις τής Διασκέψεως τύπου
  των Κρατών τής Βαλχανιχής συνεννοή¬
  σεως θά γίνη την μεσημβρίαν τής προ·
  σεχούς Δευτέρας είς την Ακαδημίαν.
  Είς την συνεδρίασιν θά παρασχη ό Άρ
  χηγός χής κυβερνήσεως κ. Μεταξάς.
  Την έναρξιν των εργασιών χής διασχέ
  ψεως θά κηρύξη ό ύφυπουργός Τύπου
  χαί Τουρισμού κ. .Νικολούδης.
  ΑΡΚΕΤΑ ΕΥΧΑΡ1ΣΤ0Ι
  ΑΙΗΡΟΒΑΕΨΕΙΣ ΑΙΑΤΗΜ ΕΣΟΔΕΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 5 Φεβρουαρίου (τού
  άνχαποκριτού μας). — Πληροφορίαι
  πρός τό υπουργείον χής Γεωργίας χαί
  την 'Αγροτικήν Τράπεζαν περΐ τής
  πορείας των διαφόρων καλλιεργειών
  θεωρούνται άρκεχά εύχάριστοι οιάχήν
  εσοδείαν εάν συνεχισθοΰν ευνοικαί και·
  ρικαΐ συνθήκαι. Δια τα σιτηρά πρέπει
  νά θεωρηθή βέβαιον όχι ή έφεχεινή π»
  ραγωγή τούτων θά είναι ά «ό πάσης από
  ψεως καλή χαί Ι'σως άνωχέρα χής περυ-
  οινής.
  Ή προέλασις τώνέδνικων είς'Αλμερίαν.
  Οί έρυδροί έτοιμάζουν επίθεσιν.
  ΑΙ ΔΙΑΤ1ΜΗΣΕΙΣΑΡΤ0Υ & ΑΛΕΥΡΩΝ
  Ή Επιτραπή Διατιμήοεων καθώρισεν ώς
  εξής άτιό σήμερον τας βιατιμήσεις δρτου
  καί αλεύρων:
  Άλευρα λευκώ κατ' 6, άν ορ. 12 49, κιτυ
  ροθχα κατ'ό» άν 10,19 1)2. "Άρτος λευκος
  δρ. 1140, τΐηυροθχος 8.90.
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Φεβρουαρίου.
  Ό ραβιοφκνικός σταθμός
  τής Σεβίλλης Ανήγγειλε
  χθές δτι τα Ιναναστατικά
  «ολεμικά «Ναύαρϋος θερ-
  βέρα» καί «Βαλιαρίδις»
  δβομβάρΒισαν την «αρα·
  λιακην 6Β6ν Μαλάγας 'Αλ
  μερίας έ«1 τής όκοίας «ρο
  ελαύνουν τα στρατευμα
  τα των έθνικο+ρόνων. Τα
  Ιδία «ολεμικά αργότερον,
  ενεφανίσθησαν «ρό τής 'Αλ
  μερίας εναντίον τής όκοίας
  Ερριψαν αρκετάς βολάς.'
  Έν τφ μιταξύ αγγέλλεται
  δτι αί «ροφυλακαί των;
  έθνικοφρόνυν ευρίσκοντο
  Μθές τό έσβέρας Αν όψει!
  τής Άλμερίας. |
  Κατά τηλεγραφήματα έκ
  Σαλαμάνκας, δ στρατηγδς
  Φράνκο, ερωτηθείς διά τα
  ■ΐρί «ροτάσΐΜν τής Βαρκι
  λώνης, διά κ«ριστην είρή
  νην £6ήλ»σεν δτι τότι μό
  νόν θά καταθέση τα δπλσ,
  δταν Βέν θά υπάρχη καί *ΐς
  κομμουνιστήν.
  Έκ Βαρκελώνης άγγέλ
  λεται δτι αί κομμουνιστι·
  καίέφημιρΐδΐς άνανράφουν
  δτι ή έπικρατοθσα ήδη είς
  τό μέτωπον τής Άραγώνος
  ήριμΐα «Ινι κιθανόν νά τερ
  ματισθβ «ροσεΐ|·ς διά τής
  ενάρξεως μεγάλης έκιθέσΐ
  «ς ύ«ό των Κυβερνητικήν.
  'Η επίθεσις θά συμπέση μ*
  τόν διορισμόν ώς άρχιστρα
  τήγου ολοκλήρου τοθ μετώ
  -ου γναστοθ δημοκρατικοΟ
  άξιωματικοθ δράσαντος
  είς διαφόρους τομεϊς τής
  Μαδρίτης. 'Η εφημερίς «Τι
  λ«υταΙα?Ωοα» γράφει σχε¬
  τικώς, δτι ό στρατηγός Πό·
  8α υπήρξεν αρχηγός τής
  αμύνης τής Μαδρίτης.
  Τηλιγραφήματα έκ Λον-
  δίνου άναφέρουν τό άκρι
  βές κείμενον τοθ λόγου
  τοθ Τρότσκυ δσον άφορσ
  την σύστασιν διεθνοθς έ«ι·
  τρονής διά την εξέτασιν
  τής έν ΡασσΙσ; καταστά¬
  σεως:
  Ι «Τό «ράγμοτ,' εΐπε διν «Ι
  νι δύσκολον, διά νά μάθη
  ό κόσμος «οϊαι είνε αί
  μαρτυρίαι αυταί, έ·1 ττ|
  Βάσει των όβοίιβν 49 έτυφε
  κίσθησαν μετά την δίκην
  διά την δολοφονίαι τοθ Κύ
  'ρωΦ, ενω 180 βλλοι Ιτυφι
  {κίσθησαν άνευ δίκης. Ή λ
  «ιτροτΐη θά διονυσίου δλα
  τα σκοτιινά σημεΐα τής δί
  κης τοθ Κύρωφ καί, «ν τα
  «ορίσματα της διανιστώ
  σουν δτι κατά τό έλάχι
  στον άληθΐύουν τα άποδι
  δόμινα είς εμέ έγκλήματα,
  ύτΐθϋρεοθμαι «ροκαταβολι
  κβς νά «αραδοθω έκουσΐ
  «ς είς την Κυβέρνησιν τής
  Μδσχας. Τουτο «ού λίγ»
  είνε, ύβοθίτω, σαφές. ΟΙ
  κατηγοροΐ μου ,τής Μ< σΒας τό άκουουν; Τούς «ροκαλω». Τα ζητήματα άπο κεντρώσεως. Ή προχδεσινή σύσκεφις, Τό εσπέρας τής παρελθούοης Πίμπτης συνήλθεν είς τό Υπουρ γιΐον Εσωτερικήν το Συμδούλι όν 'Αποουγχιντρώαιως. Είς τα αυζψητέα θίματα τοθ αυμβουλιΌυ αυμπεριλαμδάνιτο τό ζήτημα τής άρμοϊιότητος τ&ν διοι χητιχ&ν αρχθν ίσον άφίί^ χά Ιχ οικα ζητήματα. Έκτίς τούτου παραμίνει,είσέτι Ιχχριμΐς τό ζήτημκ τής άποχλει στιχής άρμοϊιίτητος τοθ Κΐντρου δοον άφΐ^ ωρισμένα θίματα χά οον εί<ονομιχής φύσεως Βοβν χαί διοιχηιιχής. Τό Σϋμβιύλιον θέλει άποφαοί οη επί τ&ν έξαΐρειέυν τούτην ζή τη λ£ τω', συμφώνως πρός τάς είαη γήοεις έχίσΐου ένδιαφερομίνου & ποοργείοϋ χαί θέλει χαταρτΐαη οχετιχον πίναχα ίοτις χαΐ.θά δπο ίληθη αρμοδίως πρός ϊγχρισιν χ%1 εφαρμογήν. αί ανωτέρα) άπεφίσεις τοθ Συμβίϋλΐου θά άναχοινωθβο μεταγενεστέρως ϊέν ,είνε ίέ αη( θανον νά ζητηθξ έν τΐροχειμένφ ή γνώμη τδν ν. χ. Γενιχων Διο χηιων χαί Νομαρχ&ν ώί« νά μ προέλθη σύγχυσις χαί νά μή προο χρούιουν αί αποφάσει; τοθ Συμ δίΐίλίου μέ τάς τοπικάς άντιλή· ψιις χαί τα έν γένει ουμφέροντα τ<)ς έπαρχΕας. Η ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΑΙΤΒΙΑΣ Ή Διοίκησις Χωροφυλακής διεβΐβασε πρός τό άστυνομι κόν τμήμα σύστηράς Βιατα γας δια την ιΐερι σχολήν τ©ν επαιτών οί άτιοΐοι κάτην τησαν αληθής μάστιξ τόν τε λευταΐον καιρόν παρ' δλον δ τι λεΐΓουργοΟν τα λαϊκά συσ σΐτια είς τα όποΐα δύνανται νά προσφεύγουν. Έπίσης συνέ στησεν είς τα άγορανομιχά δρ γανα νά συντονΐσουν τάς προ σποθεΐας των πρός κάταξιν της αισχροκερδείας. ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΟΣ ΠΡΟΙΦΪΓΟΝ Πρός το παρά τί ένταθθα Νο μαρχ'α τμήμα αποχΗταοτάσιως προσφύγων βπισ άλη έγγραφον τοθ υηουργιΕου Κρατικάς 'Υγιει ής δι' ι υ εντέλλεται Βπως ούδεμΐ αν τοθ λοικοθ άλληλογραφίαν ά φορβοκν άποχατααιοσιν προοφύ ών διαβιβαζιι είς τό υπουργείον άλλά προέρχεται αύτό τοθτο τό & ωτίρω τμήμα ιίς την ενέργειαν ;8ν διίνιων. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΧΟΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΥΠΟ ΤΟΥ 1ΦΕΤΕΙΟΥ 'Υιιό τοθ Έφετε'ου Χανίων έξβδικάσθη προχΡέςή ύτιόθε σις τοθ Ιωάννου Χατζηβάχη έκ Σκοττής Σητείας κατηγορου μενου βτι ίκακοποΐησε την ό μοχωρ'αν τού Παρθενΐαν Κοκ κ(νη. Τό δικαστήριον έκή ρυξε τόν κατηνορούμενον £ νοχον άδΐκου έπιθέσεως μετ* βιαιοπραγιών, έπίβαλε δέ ού τώ την ποινήν 6μήνου φυλακΐ σιως καί πρόστιμον 3.000 δρ. διά ψυχικήν οδύνην. 150.000 ΔΡΑΧΝΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΙ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Τό ύττουργεϊον Γεωργίας δι" έγγράφου τού πρός την Γε νίκην Διοίκησιν Κρήτης γνωρΐ ζβι ότι βιετέθη πίστωσις έξ 150.000 δρσχμον διά τούς Α γροτικώς , έγκατεστημένους ■πρόσφυγας Λασηθίου τούς £ χοντας ανάγκην έτιισκευής των οΐκιών των. ΤΟ ΣΥΝΤΕΧΝΙίΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ 1Ίροεχη(ύχθη διαγωνισμβς προ ωγ^ς λοχιβν χά Ι έκιλοχιβν ίς τον βαθμόν τοθ άνθυηαοκιοτοθ. ΟΙ ενδιαφερομένη δέον νά ϋποβί λωοι τάς αϊτήοεις των αρμοδίως πό τ«]ς 5 μέχρι 30 Απριλίου ΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ ΑΔΕΙΑΙ 'ΥπεΙχων είς την παράκλησιν πολλων Ιμπίρων θά επαναλάβη αυριον περΐ ώραν 11 π. μ. την ΒιάλεξΕν τού κιρΐ ουντεχνιαχοθ χράτους είς το θέατρον Πουλαχά χη £ δημοσιογραφος χ. Τριαντα φυλλίπουλος. Διά τοθ Ατμοπλοίου «Μακε δονίο» Ανεχώρησε προχθές την νύκτα δι" Αθήνας ό Γεν κός Διοικητήν Κρήτης κ. Μπό της Σφακιανάκης. ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΔΟΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΡΟΊΌΝΤΟΝ Συνιλθ&Οαα ή παρά ιφ τελω νιίφ οίκιία έπιτροπή δπέίαλι προ τάσιις χαθοριομεθ ώς χοπωτίρω των μέσων άγοραίων τιμβν τβν έ λαιωδβν πριίίντων την έξαχθησο μένων έχ Κρήτης χατά μήνα Μαρ τιον. "Ελαια χαί οπορέλαια 38, μουργέλαια χαί πυρηνίλαια. 27. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΒΟΑΗ ΤΟΝ ΑΗΙΟΜΑΤΙΚΩΝ Τό δποιιργείον των Στρατιω τιχων έκοινοποίησε πρός τάς στρατιωτικάς αρχάς εγκύκλιον δια ταγήν τού δι' ή; έπιτρέπεται είς τούς χατατέρθυς άξικματιχοος ή πολιτιχή περιδολή χατά τάς Κυ ριαχάς χαί ημέρας άργΐας έφ' 8 οον ιύ:οι Σέν έχουοιν &ηη?ια[αν. ΚΡΟΥΣΜΑ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΟΣ Είς Ρέθυμνον καί επί τοθ τετραετοθς ΆντωνΙου Παπά γιαννάκη εξεδηλώθη κροθσμα ΒΐφθερίτιΒος. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ Διά διαταγάς κθ οπουργείοΐ), :»ν Στρατιωτικών εχαοτος όπλίτης' ίιχαιοθται χατά την διάρκειαν τ«]ς' ητείας τοιι νά τύχη αδείας ί<ός ιηνός κανονικάς ή άνκρρωτιχής.' Η αδεία αυιη 5έν δύναται νά χο ηγήται περι το τέλος τής θητιίας των διτλιτβν. ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΙΝ 1ΕΡΟΧΥΛΟΥ ΑΙ έν τί) άγορδ μας κυμανθεΓσαι χθές τιμαί τον διαφόρων εγχωρίων αροιόντων βΤχον ώς κάτωθι: ΧβολτανΙναι α' νοιότΐιτο·: βρ. Ρ' .. .. ) ; 20 -21 Ιο. 16.—16.83 ■«»" ·«. .. Χαροόνια οραχ, Ι,ϊ· Μέΐι τΐοιοτικας « Μέξ Ίλε»ιοει β' «οιόνςτο* Ρ( Η Υ II Μαθραι Ταχτάοει Καί άλλο χροθσμα (εροουλίας ανηγγέλθη έχ τοθ χωρίου Ιΐολιι- ΐέας ϋεοιάδος. "Ο δράστης ήιο. έχρι τινές πρίεδρος τής ένορικ ΐ)ς Ιπιτρ&ηής Τ6θ έχιΐ ϊιροΡ ναο0( τής Κοιμήοεως ΐ)ς θιοτόχου. Τό αφαιριϋΐν έχ ιής 'ϋχχληυίας πά αόν ανέρχιται είς δραχ. 2 250. 'ΔναχαλυφθεΙς χαί ουλληφθιΐς απε | οτάλη ένχαθθα προεφυλαχίοθη {ε χατέπιν έντολ1)( τοθ χ. Ε»οκγ·γε' κοιν* ». ΙοΌδ*(α· „ ΔιανικΑ* ,, 42 40 'ΕξαιρετικοΙ 31 .. λ··>·1 «' νοιοτ. „ 28,—
  ■•Μνελ. Ίειιο. .. 18 —
  .. «' «οιοτ. ,. ίί.—
  ■εοργιλ. Ι(αιο. ... Μ.—
  .. «' «·ι«ν<. II. •Ινοι νεαε,εοοΐεΐαε Ι Αρχαν·ν νο μΐοτ. %ρ. 49,-4$ Ι Π ·ε*-#ι_ „ Μέταξα Κουκοολια ζηρα Δερματα βόΐα 'Δρνοδίρματα έαΐφ. Βρο|?ατε·ν αΐγών Μαλλι* καΐ* οκάν | 40·, (Ν, |4, —4· Η, 4·. Ι», ι-», Τιμαί Συναλλάγματος ΔολλΑριον δρ, III 51-Π2.Β) ΑΙρα „ Μβ, _ε™ Κορώνα Σουο&1α« Β8.Ι*—Β8.40 Φρανκον „ |.Ι Ι— ΙΜ 'Βλβ·». φρανκον „ Μ 4 ϊ—11.70 ΦιορΙνι Όλΐανδ. „ 6€ 61—61 60 Τ··χοεΑοΓ Φρανκον Β·Λτικόν „ Ι,ϋ- |.|| Ββυ«·λλ«ι |,»6- $Μ Μάρκον Βρυξαΐ Διε)4ιι« 4Ι.Μ-4Ι.Κ ,λΤΙ-Ι.ΘΟ ».8*-Ι.Μ 1.14- ΜΙ Η ΑΓΓΛΙΑ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΙΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΙΝ ΤΟΝ Ο0λΕΜΙΚΟΗ[Ι)ΙΙΑΙΣΜΟΝ ΤΗ! ΑΘΗΝΑΙ 12 Φεβρουηιρίου («ού άνταποκριτού μας).— Άποψινα τηλε- γραφήματα άναφέρουν ότι ή Αγγλικη Κυβέρνησις απεφάσισε την διάθεσιν νέ- ών τεραστίων ποσών διά την συμπλήρω σιν των πολΐμικών έξοπλισμών τής Με γάλης Βρεττανίας. Πρός τβν σκοπόν αυτόν προήλθεν είς την απόφασιν, πρός αποφυγήν έπιβολής νέων φόρων, να συνάψη μέγα δάνειον είς την έσωτερι· κήν αγοράν τής Αγγλίας. ΑΓΓΛΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΝ ΔΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΛΙ ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ ΑΟΗΝΑΙ 12 Φεβρβυαρίου (τ·δ άντακα κριτοδ μ«ς)—Καθ α αγγέλλεται έκ Λβνδί νού αί Αγγλικαί εφημερίδκς πληροφοροΰν ται δτι πρβκβιται νά σταλβϋν είς τβ στρα τηγεΤβν τού Φράνκο είς Ισπανίαν, δια ν« παρακολβυθήσο»ν τας εναντίον της Μαδρί της ίπιθίσεις τ&ν έθνικϋν καί τάς πολΐμι κ«{ έν γένει έπιχίιρήσεις έν ^Ισπανία, Άγγλοι ο.νάτΐρ·ι άξιωματικοί. α ά{ι ωμκτικοί εδτοι θα βσκήβουν ουγχρόνΜς έλεγχβν καί επί τ·δ αν ύπάρχβυν είς τ· στρατίπδδβν Τ&ν έθνικ&ν ξέναι στρατεύμκ· τα. ΚΛΟΙΕΡΟΥΤΔΙ Η ΠΡΑΤΕΥΣΙΣ ΤΟΝ ΓΥΝΛΙΚ|Ι_]ΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 2 Φεβρουαρίου ι,τού χνταποκριτού μας).— Κατ' είδήσεΐς έξ Άγκυρας είς την επίσημον εφημε¬ ρίδα τής Τουρκικής Κυβερνήσεως οη· μοσιεύεται νόμος οιά τού οποίου επι· τρέηεται ή στράτευσις καί των γυναι- κων. Δια τού νόμου όρίζεται ότι ή Κυβέρνησις δύναται νά καλή υπό τα όπλα γυναίκας «πό τού 1 «ου μέχρι τού 5βου έτους των. Οϋτω ή Τουρ κια καθιερώνει πρώτη είς δλον τόν κό¬ σμον την επιστράτευσιν των γυναικών. ΒΕαΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΛΙΝ ΟΛΙΙΔΙ ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 12 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Αίυκτερινά τηλε· γραφήματα έκ τού έξωτερικού έπανα· λαμβανουν ότι καΐ αί έξαπολυθεΐααι σή μ-ερον έπιθέσεις των χυβερνητιχών πρός διάσπασιν τού πέριξ τής Μαδρίτης χλοιού των έθνιχών στρατευμάτων βέν έτελεσφόρησαν. Οί στρατΐωτικοί κριτι- κοί, κατά τα αύτά τηλεγραφήματα, θε· ωροΰν κατόπιν τούτου τάς ημέρας κα,θ' «ς θά δυνηθή να άνθέξη εισέτι ή Ηα· δρίτη ολιγίστους. ΣΗΜΕΡΟΝ ΒΑ ΓΙΝΗ Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ,ΗΣιΑΜΕΡΙιΣ ΑΘΗΝΑΙ 12 Φεβρουάριον (τ·ϋ άνταπο κριτβδ μας) —Κ«9' α τολεγραφοδν έκ Σ« λαμκνκας οί ίθνικίφρονες θκ επιχείρησιν σήμιρον επίθεσιν άπ· ϊηρ«ί, θαλάοαης καί βέρ·(, εναντίον τής Άλμερίβς. Προ τής Άλμερίοτς περιρλέει ήδη ΒΠβ τπς χθές ο οτίλβς των (θνικβφρβννν. Έν τώ μιτ«!ύ έκ Μαλ«γας «γγίλλεται ότι ή πόλις έπκνέ λαβε τκλΐίως την κανονικήν της όψιν. ΕΪΣ ΤΗΝ ΚΐΤΙΑΟΝΪιΤ ΛίΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΠΑΗ1Κ0Σ ΑΘΗΝΑΙ 1 2 Φεβρουαρίου (τοβ άνταποκριτού μας).—Κατά τηλεγραφή ματα τού προχτορίου Ρώυτερ πρός τό Αθηναϊκον Πρακτορείον οί έν Βαρχε λώνη ξένοι ανταποκριταί μεταοίδουν την πληροφορίαν ότι μετά τας τελευ ταίας μεγάλας επιτυχίας των έθνικών καί τας συνεχ.Ις η«»ς των έρυθρών εκ ολόκληρον την Καταλωνίβν έκΒηλοΟτοι» ηαν.κός μεταξύ τού «ληθυσμοθ. ν*»ι:;. . τϊν κίνδ«ν ι ν .. έλβιδν , πιστ»ύ»τ< ρ χ«ρπ·φ·ρί« ί ιινικΦΐητΐκϊι δι» ' ς ιί(, ιίνβν ]ίρ.νη ίί φρζ ιιχι.ιν «Ιοιοδοξΐι την ιΙχβν·μικήν ' !ιμ« Μκχει τβ έ μνιν Ιι·ς. _εα ν. .ιυρήτ.ι ύπ ρ ρς ο Ρ·χρι τεΰ ηροοε; 1>ι·ι ή δ
  β τερμι
  τού 1ε»
  ηιρ(·
  ι«ι{1βς χαί ι
  Ιέ
  ·» ·β·δ»ΐ·ν, μ έ)
  •«νβδμν την
  ονγκβμι
  ίδιβιχέ,
  τό
  9
  Ι;
  !
  ' «Ι»- ·λην
  (4