93913

Αριθμός τεύχους

4497

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

14/2/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ?ΑΦ!ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 3
  Άμερικής
  ετησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 3
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  14
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΩΤ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ,. ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΤΙΕ«1ΙΟΙ ΣΤΙΤΗΤΗΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ ««Ο*
  ΑΡΙΘΜ, ΦΥΑΔΟΥ 4497
  ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΟΙΟΝΟΙ ΤΗΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ
  ΑΙ ΠΡΟΒΑΕΨΕΙΣ ΑΙΑ ΤΗΝ ΙΙλΡΑΓΟΓΙΙΗ
  ΚΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ Μ ΑΣ
  'Ακ· τβ συγκεντρβύμενα
  είς τβ υπουργείον Γεωργίας
  έζ ίλων τ&ν επαρχιδν, στβι-
  χεΐα δια την εξέλιξιν τβν
  γιωργικ&ν καλλιέργειαν βυ-
  νάγεται τέ) συμπέρασμα ότι
  •Ι οίωνβί δια την ερχομένην
  εσοδείαν είναι άριστοι. Γενι
  Μη δέ «Ινα» ή πεποίθησις ότι
  ή έσβδεία τέσβν τ&ν δημη-
  τριακ&ν σσβν καί των βμπε
  λβυργικ&ν πρβΐέντων κβί
  τβΰ καπνβδ καί τού ελαίου
  θαΐ είναι αρίστη. "Ηδη ή απβ
  ρά τβν δημητριακΰν αυνετε
  λέσθη ΑΙ καλλικργηθεΐσχι
  έκτάσΐις ύτιερεβηβαν τας πέ-
  ρυσι καλλιεργηθείσας. Καί
  τα σιτηρά βναπτυσσβμενα
  βρκδεως λόγω τβδ ψυχρβδ
  καιρόν, ριζώνβυν καλώς πράγ
  μα τβ βκβΐβν τα πρβφυλάσ·
  σει βπό τβν κίνδυνον «γβνα
  τίσματβς» καί τβν έξ αύτβϋ
  καταστρβφων. Ού ιω δημΐουρ
  γε.ται βέσιμος η έλπ>ς ίτι
  η έρχβμένη αυγκβμιδη, ββ
  είναι πλβυσιωτίρα κατα π·-
  λύ της περυοινής,, ίφέσβν ββ
  βαίως θ« ουνεχιοθοδν εύνβΐ-
  καί αί καιρικαί συνθήκαι μέ
  χρι τέλους.
  Έκ παραλλήλβυ καί ή
  καλλιέργΐια τδν αμπέλων
  καί τβν ελαιών προχώρει κα
  νβνικ&ς. Δεδβμένβυ δέ ίτι
  έφέτβς ίπβτίοθησβν έρχεται
  κ«ί δεν θά κινδυνεύσβυν έκ
  ξηρασίας, πιστίύεται ότι θ'
  ανθβ-φβρήσβυν κανβνικώςκαί
  β η η κ«ρπ·φ·ρία των θβ εί
  ναι πλβυσία καί απολύτως Ι
  κανβποιητική δια τβύς καλλι
  εργητάς των.
  Ύπβ τβς πρεΰηβθέαεις αύ
  τβς, είναι απολύτως , δικαιλβ
  γημενη η εκφρας·μένη παν
  ταχβθεν «Ιοιβδβξία ώς πρός
  την βΐκβνβμικήν τύχην τ ου
  τβπβυ κατά τβ βμβοωςίρχβ
  μινβν ίτβς. Καί δέν πρέπει
  νά θεωρί,ται υπέρβολά τό
  ύποστηριζβμενον, ότι ή βΐκβ
  νβμιχή κρίσις οοϊ πβρέλβη
  μίχρι τεδ προσεχούς Αύγεύ
  στβυ, ότι ή δνσπραγία τβδ λα
  βδ μ«ς θβ τερματισθή «αί
  ότι βπβ τβδ Χεπτεμβρίβ» Β'
  βρχίοη νία περΐβδβί βίχβνβ
  κης ευε,ία; χκί γενικης ίδη
  μερίας είς τόν,τβπβν. Μέχρις,
  βτβ» βμως φθάσωμεν την νέ
  αν εσοδείαν, μέχρις βτ·υ αί
  οθανθβμεν την επίδρασιν
  της νέας συγκβμιδής, β βργκ
  ζβμενβς Ιδιαιτέρως κέσμβς
  Β« αντιμετωπίση τρβχύ καί
  ατυγνβν τ· πρ·βλημ> της
  ζωης. Ε«ί βα κχο ν· πάλαι
  βα πρβδ μ«ρ<«ί δ»βκβλ.«5. Άθφαλ&$ 6β πβλλβί Β« ύπβστεϋν β.χβνβμιχας ζημί βς, ηβρ' *λην την κβρτβρι Μβτητκ την οποίαν θά επι δείξβυν έ·ν δέν τύχβυν τής βναλόγβυ ύποστηρΐςιωί ίν τώ μετα,ό. Δι' αύτβ καί ι» οτευβμεν ίτι ή Κυβέρνησις η όπβία τίσον ενδιαφέρον επι¬ δεικνύει διά τα, τβςεΐί τ&ν εργαζομένων κβί χόςας κα τβΒοϊλλει προσπαθείας πρβδ • ύίησιν της έθνικη, π«ρ«- γωνής καί δπερνΐκηοιν της κρΐοινς, θ« οπεύορ ν« λέβ μέτρα ίνισχύοδως καί αωτη ρίας τβδ ηβοχβντβς κβομβυ μέχρι τής νέας ονγκβμιύης. £υρ(ο-ς ίέ ελπίζομεν βτι θά ίνιοχυθοδν βΐ γιωργοί Μάί βΐ έπβγγελματίαι »άί βι βτέχνάΐ χάί μικρέμπορβι, διά της ηάρβχής διβφβρων δι ΐνκβλώνοΐνν, διά της *νά οτβλης τβν κατ' άύτβν πικ ατικΑν μέτ(»ν τβν δάνβι οτβν τνν· διά τής χβρηγή· οΐως βκαρκβν καλλιερητι κβν πιατβίιοκνν κβί δανΐΐων ουντηρήοκνς. Χυγχρβνως, θά κρέπει νά κειτΒβλη6|ι καΘι ηρεοηάθεΐά διά την Ιί·ώΡ«βιν ιών άπειΐ- τενμ*»%β·ν κεφαλαίων κβί την χ(ΐιμ«·δβιηβιν τβν δι άφβρνν πβρε.γωγικβν ονγκβι νΜνι·Ν£ν, 4η·$ηρ·ντ·ιιβν νά έκτΐλεσθβδν είς βύρεΐαν κλίμακά κάθ' όλην την χώ ραν ΚάΙ νά έλβκληρω80 τό παρκγωγικόν πρβγρκμμα καί ή άξιοποίησις τβν άγένων σημερον (δάφϋν τής χώρας. Διά τβδ τρβπβυ αύτβδ, θ» δοβα κργασία είς χιλιάδας άνέργων σήμερβν χειρ&ν χάί τα μίαά τής ζωής είς πλήθβς δυστυχβύντων άνθρώ πων, θά Ιξυγιανθό έ πληθυ σμός μας κάί θά μκτάβλη- θβδν τα σημερινα ελη .καί τέλματα είς, γ·ν(μβνς κβί καλλιεργησίμους έκτάσεις κάί θ' αυξήση σημαντικά ϊ έθνικβς κλβδτο^. Διότι εάν κβτορβωθο ή όλοκλήρωσις τβδ πρβγραμμάτβς τβν πά ραγωγικών ίργων θ' Ικβδβ· θβδν κρβς καλλιέργειαν κβ· ρί τα πέντε εισέτι κκάτβμμύ ρια στρέμμάΤά γής παύ κάλύ πτβνται σήμερον άκβ τέλμά Τά κάί ατασιμα νερβ. Χάρις δέ είς τβς εκτάσεις αύτάς δέν β' αυξηθή μονον η γΐωργική μας παραγωγή, άλλά θά λυδή έν τινι μέτρω Κάί τ ό δημβγραφικέν μας πρββλημα αφον, διά την καλλιέργειαν των Β' «πασχο ληθοϋν χιλιάδες γεωργικ&ν βΐκαγενειδν. Τί τε δέ, δταν θά επιτύχωμεν την περιστβ λήν της άνεργίας καί την αύξησιν τβδ εθνικον είσβδή ματβς, θά Ιδωμεν άνυψβύ μενβν αύτβμβτως καί τβ βι· ωτικόν έπίπεδβν τβδ λάβδ μας. Ή βελτίωσις δέ τβν βι ωτικδν συνθηκων τβδ λαβδ μας θά έχη ώς βπβτέλε ομα κάί την σωματικήν καί την πνευματικήν τβυ έξυγί- ανσιν καί την έκπβλιτιοτι κήν τβυ ανύψωσιν. 'Αφ' ότου έπβμίνως θά κα τβρθωθζ ή αημαντική βδξη αίς τής έθνιχής παραγωγίί;, δια τής έντάτικης έκμετάλεύ σεως βλων τβν πλουτβπκρβ γωγικων ηηγβν τής χώρας, θ' αρχίση κάί μία νέα κερίβ δβς έθνικης βναπλάσεως καί φυλετιχής άναδημιβυργΐας. Πρός την κατεύθυνσιν δέ αύ την οφείλομεν νά στραφω μέν τώρβ, βπέτε β ανεμβς τής αΐσιβδοξίας ήρχισε πάλιν νά πνία είς την χώραν έξ αΐτίας τβν , εύχαρίστων πρβ βλίψεων διά την ερχομένην εσοδείαν η όποία προοιωνί ζεται ώς έξκιρετικά πλουσίά Κάί Ικάνοποιητική. Πρός μίαν νέαν διάσκεψιν ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΕ Ο ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΛΓΩΝ ΤΗΣ ΑΓΓΑΙΚΗΣ Π0Α1ΤΙΚΗΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Φεβρουάριος. —"Η πολίτη ή τής Αγγλίας καί είς τό ζήτημα των άποικι ών καί είς δλα έν γένει τά γε νικώτερα ζητήματα τής διε θνοθς πολιτικάς, ύπαγορεύε ται άπό τάς σχίσεις της μ έ τος κτήσεις της. "Εν συγκε χρι μέ νόν γεγονός, ή τελευ ταία συνταγματική κρίσις ή όποία ηγέρθη έν Άγγλ'α <ξ άφορμής τοθ εΙΒυλλίου τοθ Έ δουάρδου μετά τής κυρίας Σίμψον, άπέδειξε ποίαν οη μασιαν αποδίδει σήμερον ή αγγλικη μητρόπολις είς την γνώμην των κτήσίών της. Ό πρωθυπουργός Μπάλντουϊν! την οριστικήν τού λέξιν ιίς ιό ζήτημα τοθ γάμου τοθ Έ δουάρδου, την ιίπε μόνον ά φοθ προηγουμένως ουνεννοή θη μέ τάς κυβερνήσει των κτήσιων. Διά την πλήρη κα ταν,οησιν τής άγγλικής πολι τικής, δέον νά λαμβάνωνται ύπ' όψιν αί σχέσεις τής "Αγ γλίας μέ τά «ντομΐνιον ». Είνε λοιπόν εύνόητος ή ση μασία την οποίαν προσαπο κια ή προσεχής ούτοκρατο ρική διάσκεψις. 'Η έξωτερική πολιτική τής Αγγλίας έξαρ τβτσι πρό παντός ίκ των δρων, ς'ίηνες δημιουργοθνται έν τ() (ξελΐξει τής αύτοκρατο ρ(α<, τοθ άγγλικοθ «(μπέρι ουμ». Έπηρεάζεται συνεπώς ή πολιτίκή τής ΆγγλΙος πε ρισοότερον άπό την άποψ ν τής Αύστραλίσς ή τχθ Κανα ίά, πσρά άπό την πολιτικήν ενός (ύρωπαϊκοο της γείτονος. Όσον καί αν ληομονήται ή ούσιώδηςούτή λεπτομέρεισ, όσον δήποτε καί αν φαίνεται Βτι κυρία αποστόλη τής Αγ γλίας είνε ή εξασφάλισις τής ίσορροπίας των δυνάμιων 4ν Εύρώπη· ή αγγλικη κοινή γνώμη Εχει πρό παντός ύπ' βψιν της την κοινότητα των προβλημάτων κοΐ καθήκον των έ ν τος τ<0 πλαιοίου τοθ άγγλικίθ ικόμμονοκωλθ» (αύ τοκρατορΐο). ΚαΙ ό ιελιυταΐος "Αγγλος ίχει την συναίσθησιν δτι ή Αγγλία ανευ τής Αύτοκρα τορΐας της Γεν θά ηδύνατο νά διαορσματιζη πρωτεύοντα ρόλον είς την διιθνή πολιτι¬ κήν Β«ως μία έχάστη των κτή σεων άνευ τής "Αγγλίας βέν θβ ήτο τελείως έξησβαλισμέ νη άπό των βλίψεων άλλων εθνών. Διά τόν λόγον αυτόν ή άλλαλοεξάρτησις αυτή μη τροπόλεως καΐ κιήσεων εΤνε αποφασιστικώς ποράγων τής άγγλικής πολιτΐκής. Συχνά χμειόζβται άξιοθούμαστος ά· ληθώς έπιτηδειότης έκ μέρους των "άγγλων πολιτικών διά νά μή προσκρουσουν είς £να των άπειροπληθων σκοπέλων τής διεθνοθς πολιτικής καΐνά μή διανοίζουν ρτ)γμα είς τ ό δίκτυον των σχέσεων τής μη τροπόλεως μετά των κτήσεών της. Πρός επίτευξιν τοθ σκο ποθ τούτου ή Αγγλία πρέπει απαλλαγή πάοης πέραν των υφισταμένων ήδη συνθη κων υποχρεώσεως, διά νά έ χ. ελευθερίαν δράσεώς ιίς την αύτοκρατορικήν της πολι τικήν. Οί θιασώται τής σύτο κρατορικής αυτής πολιτικής —τής πολιτικάς οηλα&ή ήτις περιστρέφεται ώς περί άξονα γύρω άπό τά συμΦέροντα τής Αγγλίας μετά των κιήσεών της—είνε διά τόν λόγον ού τόν κεκηρυγμένοι ύτέρ μιας ριζικής μβταρρυθμ'σεως τής Κοινωνΐας των Εθνών, διά τόν λόγον 6τι τό σημερινόν της καταστατικόν επιβάλλει είς τά μέλη της ύποχρεώσεις πού δχι μόνον είνε βύσκολον νά πραγματοποιωνται, άλλ' άπειλοθν ώς απεδείχθη τελευ ταΐως άκέμη μέ την αίθιοπι ν περιπέτειαν, νά δημιουργή σουν διεθνεΐς περιπλοκάς καί νέον παγκόσμιον πόλεμον. Διά τόν λόγον αυτόν ώρισμέ νοι αγγλικαί κύκλοι είνε χε κηρυγμενοι ύτέρ τί|ς μετατρο πηςτής Κοαωνΐας των Έθνφν ιίς Ινα εΐοος «ηρεοβευτικής &ιασκ<ψεως», ιΐνε κεκηρυγμέ νοι υπέρ ενός κατοστατικοθ διά τοθ όττοίου ή Γενΐύη θά εξακολουθήση νά παραμένη κέντρον ιών βιεθνων βιαπραγ ματιύσεων, καί θά ιΤνε ίνα ιΐδος διαιτητικοθ δικαστηρΐου χωρΐς τα μίλη τού νά είνε ύ ποχ(εωμένα είς εκτέλεσιν των άποοάσεών τού. 'Υπό την μορφήν ουμβου λευτικοθ σώματος συμπεριλσμ βάνοντος άντιπροσώπους β λων τβν έθνβν, 6 θεσμός *ίτ]ς Γενέυης θβ ηδύνατο, κατάτήν άποψιν των αγγλικών τούτων κύκλων νά έξασκβ άσυγκρΙ τως μεγαλειτέραν επιρροήν ά πό βοην άσκβΐ σήμερον υπό την σημερινήν τού μορφήν ώς βικαστηοΐου, τοθ όποΐου άπο στολή είνε η τιμωρΐα τοθ πταΐ στου, χωρΐς νά λαμβάνωνται ύη' 6ψ ν αί σχέσεις τοθ κατα διχαζομένου μέ τά άλλα μέ λη τής Κοινωνΐας των Εθνών. Σκοπός τής αύτοκρατορικής λιασκέψεως θί είνε νά κσθο ρισθοθν σαφέστερον α( κατευ θυντήριοι γραμμαί τής παμ βρεττανΐκής πολιτικής. Ή Αγ γλΐα καί ό αλλος κόσμος θα πληροφορηθοθν έπακριβέστε ρον τάς διαθίσβις των «<τήσβ ων> Είς τά ζητήματα τής εό
  ρωποϊ,<ής πολιτικτ]ς. Προβλή ματσ επ Ι των οποίων ΰφΐστα ται άσάφΒΐα, θά διευκρινι σθοθν κατά την αύτοχρατορι κήν διάσκιψιν τοθ ΛονδΙνου. Μεταξύ των άλλων θά διευ κρινισθή καί τί, ζήτημα κατά πόσον οί κυβερνήσεως των κτή σεων είνε έτοΐμαι νά άκολουί θήσουν την έξωτερικήν πολιτι' κήν τής Αγγλίας καί είς τό ενδεχόμενον πού τό Λονδίνον θά θελήση έν περιπτώσει ά προκλήτου έπιθέσεως, δχι μό νόν νά εκπληρώση τάς υπο χρεώσεις τού άπέναντι τής Γαλλΐας, άλλά νά παράσχη την (Βίαν συνδρομήν καί ε(ς τά αλλα κράτη, τα όποτα συν δέονται δι* Ιδιααέρων συμφω νιών μετά τής Γαλλίας, ή τε λοθν υπό την επιρροήν αυτής. ΚαΙ ώς πρός την έκπλήρω σιν των υποχρεώσεων άπέ ναντι τής Γαλλίας, θεωρεΐται βέβαιον Βτι ή απάντησις των κτήσεων θά είνε καταφατική. Δέν είνε δμως καθόλου βέβαι όν ποία θά είνε ή Αποψις των κτήσεων κοθ' δσον άφο Γ & τούς συμμάχους τής Γαλ λιας. Είς την ούτοκρατορι ήν διάσκίψ.ν τοθ ΛονδΙνου θά εξετασθή καί ή έν γένει οργάνωσις τής αμύνης τής άγγλικής σύτοκρατορΐας, κα θοριζομένων των βάσεων τοθ στόλου κα( τής αμύνης των είς την περίπτωσιν ενός πολέ μου. θά συζητηθοθν ομοίως πολλά ζητήματα οΐκονομικής φύσεως, ώς καί ό έποιχισμός Αγγλων είς διαφόρους άραι οκατωκημένας κτήσεις καί έ πέκτοσις τοθ άγγλικοθ έμπο ρΐου. Διά την συναδέλφωσιν των λαων Ι ΑΥΡΙΑΝΙ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΤΥΠΟΥ ΗΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΙΙ· Με εξαιρετικόν ζήλον καί δραστηριότητα συνεχΐζον- ται ο ( εργασίαι τοθ Συμβου λίου τής Άποσυγχεντρώσεως, διά την όλοκλήρωσιν τοθ νέ- ου θεσμοθ. Πιστεύεταΐ δέ γενικώς, δτι τό Συμβούλιον θά περατώση συντόμως την δλην εργασίαν τού καί θά ε(· σηγηθ() είς την Κυβέρνησιν την έκδοσιν των σχετικών νό- μων διά των οποίων θά καθο ρΐζωνται έν λεπτομερεΐαις τά χαθήκοντα καί ή δικαιοδο· σία των Γενικών Διοικητών κοΐ Νομαρχών χαΐ θά συμπλη ροθται ό νέος θεσμός ωστε ν' άποβ() ευχερής ή έφαρμο- γή τού κοΐν' αποδώση τούς προσδοκωμένους παρ' 8λων καρπούς. ΗΠΑΙΔΑΓΩΠΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ· Πρός τό υφυηοιιργΐΐον παρά ιω κ. Πρωθυπουργώ, πού παρακολουθεΐ μέ τόσον ενδιαφέρον τά ζητήματα πού ΘΙγει ό έπαρχιακός τύπος, θά είχομεν νά ύποβάλωμεν καί την εξής παράκλησιν: Νά ενεργήση παρά ι ώ ι&πουργεΐφ τής Παι&εΙας 3ιά την χορηγή σιν τής απαιτουμένης πισιώ σεως πρός αποπεράτωσιν τής Παιδαγωγικής "Δκαδημίας τής πόλεώς μας, ώστε νά στεγα σθοθν επί τέλους ι( μαθηταί κα( τό διδακτικόν προσωπικόν της είς οίκημα εύπρύσωπον, ανετον, υγιεινόν καΐ. άνταπο κρινόμενον πρός τάς ουγχρό νους άπαιτήσεις τής Παιδα γωγικής. *** ΚΑΙ ΕΙΙ ΤΟΝ 2ΤΡΑ1ΟΝ. π καθκρασις τής υπο χρεωτιχί)ς βτρατεύσεως των Αυριον την μεσημβρίαν Ι συνκρχΐται είς την μιγά- λην αίθουσαν τής ΆκαΒη- μίας των Αθηνών ή «ρώι, τη συνδιάσκεψις τβν άντι -ροσώνων τοθ Τύβου των Κρατών τής Βαλκανικής ΣυνιννοήσΐΜς. 'Η διάσκε¬ ψις αυτή, τής οποίας την έναρξιν θά κηρύξη ° υφυ" -ουργός Τύκου κ. Μικολού 6ης «αρουσία; τού κ. Πρω· θυκουργοθ καί των £κ*ρο· σώ-»ν των βλλ«·ν Βαλκα¬ νικών Κ ρατώ ν, συνερχομβ νη είς μίαν «ερίοδον τό· σ»»ν συγκλονιστικΑν γεγο νότιον, ό,κοκτφ Λναμφιοβη- τήτ»ς Ιδιαιτέραν δλως ση μασίαν καί εξαιρετικήν σκουσαιότητα. Διότι ό Τύκος, ώς έξειλί Κθη σήμερον, διαθραμα τίζει «ρυτεύοντα ρόλον είς την διαμόρφωσιν καί τάςκα τΐυθύνσεις τής κοινής γνώ μης καί άνοτελεΐσνουδαϊον αράγοντα είς την διαψώ τισιν τοθ λαοθ καί είς την καλλιέργειαν άγαθ&ν σχέ σεων μεταξύ τβν διαφό ρων κ«·ρΰν καί Ιδιαιτέρως των γειτονικβν κρός άλ λήλας. , Καί ό τύκος. λοι ■όν των Βαλκανικών χω ρων, Εχει νά ■σίξο σ«ου δοΐον ρόλον είς την σύ σφιξιν τβν θΐλικβν δι σμών τΑν λαβν τής Βαλκα νίκης Συνεννοήσεως. ΚαΙ έκ τής άρθρογραθίας καί τοθ δεξιοθ κειρισμοθ των Βαλκανικών ζητήματι·ν ύ ■ό τοθ τΰνου, βξαρταται έν «ολλοϊς, δχι μόνον ή δι ατήρησις τβν δημιουργή θεισων ήδη φιλικων σχέσε ών καί ή εξομάλυνσις των τυχόν εχαρουσισσθησομέ ν*#ν είς τό μέλλον ,μεταξύ τβν τεσσάρων Κρατών δια φορων άλλά καί ή «αγίι· σις γενικώτερον τής εΐρή νης καί τής ήσυχΐας «ν β Χερσονήσω τοθ Αΐμου. Ό τύνος άβοτελεϊ οήμε- ρον σνουδαΐον μέσον διά την επικοινωνίαν καί την γνιιριμίαν τβν λαβν. ΚαΙ Λν δεχθώμεν την γνώμην τοθ άρΗ,αίου φιλοσόθου Ά· ριστοτελους ότι, «ό βόλε μος είναι άδύνατος μετα¬ ξύ λαβν νού γνωρίζοντας τότε θά έννοήσωμεν «όσον μεγάλη είναι η συμβολή τοθ τΰκου είς την απομά¬ κρυνσιν τβν κινβύνκν τοθ «ολέμου καί ιήν νανίωσιν ή εΐρήνης έν τ9 Βαλκανι κ|, διά τής καλ*.ιεργουμέ· νης «αρ' αύτοθ γννριμΐας κσΐ «νευματικής έιικοινω νίας των λαβν τοθ Αϊμου. Πιστεύομεν δέ δτι αΰτηντήν γν«ριμίαν των Βαλκανικών λαών, θά έτηδιώξτι καί ή συνερχομένη αυριον διά¬ σκεψις τοθ Βαλκανικοθ τύ ■ου. ΚαΙ πιστεύομεν άκόμη δτι βέν θά ■εριορισθ^ είς ά«λό:ς ευχάς καί ^ραίους λόγους μόνον, άλλ' δτι θά θίξη ιήν θυσίαν τβν ζητη- μάτιεν καί ·θά καταλήξτ] είς «ρακτικά συμιεράσμα- τα καί είς θετικάς άκο·ά· σεις. Άκοφάσεις αί όνοΐαι, έφαρμοζόμεναι μέ την βοή θείαν καί την ενίσχυσιν τβν κυβερνήσει·^ τβν Τισ· σάριβν Κρατβν, θά ά«οδώ· σουν άγαθά άηοτελέσματα καί θά Βχουν άμεσον καί ευεργετικήν έαίδρασι^ είς την άνάντυξιν καί τβν «ο- λιτικβν καί τβν «νευματι κων καί τβν οικονομικωσ σχέσεων τβν λαβν τής Βαλ κανικής. θά «ρένει δηλαβή, καθ' ημάς, νά υκοδείξτι ή διά σκέψις τοθ Τύ«ου είς τά Κράτη τής Βαλκανικής, την οργάνωσιν άμοιβαίων έκδρομβν καί έηισκέψεων, έκ·ροσώνε·ν δλων των τά ξεκν είς τάς τέσσαρας χώ ρας, ώστε νά έλθουν οί λαοί αύτοΐ είς άμεσον με ταξύ των επικοινωνίαν. Την οργάνωσιν διαλέξε ΐον, συλλόγων καί Σωμα τείων,καΐ ένιμελητηρίων μέ σκοπόν την πνευματικήν καί οικονομικήν των έ«ι κοινι·νίαν. ΚαΙ τέλος την ίδρυσιν μιάς Βαλκανικής Ενώσεως Τύπου καί «νευ ματικών έργασιβν «ού νά •έρπ είς στενκτέραν έηα φήν τούς ννευματικούς έκ «ροσώνους των 'τεσσάρων συμμάχων χκρών. Βεβαίως, αναγνωρίζομεν καί ημείς δτι δλα αύτά δέν είναι τόσον εθκολα είς την νράξιν δσον φαίνονται είς την θεωρίαν. 'Δλλ' άρ κεΐ νά κατανοηθη καλβς ή άνάγκη τής οατηρησι ως άρρήκτου τής ουμμα χίας των Βαλκανίων καί δλα αΰτά θά ένιτευχθοθν συν τω χρόνω. 'Εθόσον δλλ,ωστε οί τέσ- σαρες λαοί ,«ού έχωρίζον το άλλοτε άκό «ροαιώνια θανόσιμα μίση, κατώρθω¬ σαν νά λύσουν τάς διαφο ράς των καί νά δώσουν ■ρός αλλήλους .τά χέρια, δέν ύνάρχει ούβεμία βλέ- όν άμφΐβολία ότι θά καρά μείνουν «άντοτε φίλοι καί δτι μίαν ημέραν θά ·θά- σουν είς «Αήρη συναδέλφω σιν. ΚαΙ ' αυτή ν, την ου* α δέλθωσιν όφείλει νά καλ- λιεργήστ] καί νά ένιτύχτ) ό τύνος των Βαλκανίων. γυναικών έν Τουρκία δ που οί κοινωνικαί μεταρρυθμΐ σεις καί οί πλέον τολμηραίκαΐ πρωτάκουστοι <[ς την Ιστορίαν τής ανθρωπότητος, συντελοθν ται μ έ ραγδαίαν εξέλιξιν καί ταχύτητα, Βέν φαΐνεται νά έ προξένησε καί τόσον εύχάρι στα συναισθήματα είς τάς'Ελ ληνΙΒας φεμινιστρΐας, άν χρΐ νωμεν άπό τά σχετικα σχόλια πού ήκούσαμεν. Άλλά διατί; Ό φεμινισμός ό καλώς ΐούλάχι στον έννοούμενος, δέν συνΙστα ται είς διεκδίκησιν δικαιωμά των μόνον. ΚαΙ αί φεμινΐστρι αί μας θά πρέπει νά {χούν ύτι' δψΐν των 6τι, Βσοι θέλουν καί άποκτοθν δικαιώματα, ά ναλαμβάνουν καί ΰποχρεώ οεις καί βαρέα καθήκοντα. "Άλλωστβ τί έξίσοβσις των δύο φύλων θά ήτο, Βταν αί γυναΐ κες θά είχον τά Τδΐα δικαίω ματα μέ τούς άνδρας, άλλ' δ χι καί τάς ύποχρεώσεις των; *** Η0Δ02 ΖΑΡΟΥ. Ελπίζομεν δτι ό κ. υπουρ γός θά φροντίση κατά την έν Αθήναις παραμονήν τού χα( διά την χορήγησιν πιστώσεων πρός αποπεράτωσιν χά Ι τής 66οθ Άγΐας Βαρβάρας—Γερ γβρης—Ζαροθ —Βορριζίων— Μαγαρικάρι—Κοκκίνου Πύρ γου. Πρόχειται περί μι&ς όδοθ ή όποία θά εξυπηρετήση ένα άπό τά πλουσιώτβρα διαμερί σματα τής Κρήτης. Καί ή τα χυτέρα κατασκευή της έπιβάλ λεται καί έκ λόγων ΒικαΙου καί έκ λόγων συμφέροντος καί ΐοθ τόπου καί τοθ Κράτους γενικώτερον. *** ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΝ- Με εξαιρετικήν ευχαρί¬ στησιν πληροφορούμεθα Βτι αί εργασίαι διά την κατασκευ ήν τοθ άεροδρομίου μας ήρχι σαν άπό τίνων ημερών, άπα- σχολουμένων ή5η διακοσίων έργατών. Καθώς δέ μας ιβε- βαΐωσαν άπό τής εβδομάδος αυτής θ' άπασχολοθνται υπέρ τ,ριακόοιοι εργάται, διότι ή α¬ ποπεράτωσις τοθ ίργου εκρί¬ θη άναγκαΐον νά επιτευχθή τό ουντομώτερον. Κατ' αυτόν τόν τρόπον έπιτυγχάνεται δι- πλοθς σκοπός. Δίδεται ίργα- σία είς πλήθος άνέργων μέ· χρι τοθδε έργατών καί κατα- σκευάζεται έν Ιργον Ιξαιρετι- κής σπουδαιότηΐος διά τόν το- πον μας.
  .<:' πορβαζιζ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον τό με γαλειωδες ίργον: «Τσαρΐνα», μέ πρωταγωνίστριαντήν γόησσαν Μάρ λεν Ντπτριχ. ΣΙΝΕ Μ1ΝΩΑ— Σήμερον ό κινη. ματογραφικός κολοσσός: «Ναυιι· κή 'ΛνταρσΙα». Πρωταγωνιστοθν: Κλάρκ ΓκέΤμτιλ—Φρσνσότ Τόν— Σίρλ ΛΟτον. Σήμερον κατά γενικήν άπαΐτη σιν Θά ττροβληθζ είς τος 3 μ μ τό Εργον «Παρθένος Μητέοα». Αυρι¬ ον: «Τό μυστήριον τού εξπρές», *** ΠΑΛΛΑΣ,— Σήμερον Τό αύτοτε λές Εργον: «ΚΙτρινη Άράχνη» καΐ τοθ έπεισοδιακοθ αΚόλασις τής Ζούγκλας» τα έπεισόδια 5ον, 6ον. ΑΥΟ ΑΔΕΛΦΟ ΑΥΟ ΠΟΛΕΜΟ 9"»ον ΤβΟ Προσιτέρ Μιριμ* ΣΗΜΕΡΟΝ "Ενας Κβλβσσές: ΑΝΤΑΡΣΙΑ! Πρνταγωνιβτοθν: ΚΛΑΡΚ ΓΚΕΪΜΠΛ ΦΡΑΝΣΟΤ-ΤΟΝ ΣΑΡΛ ΛΩΤΟΝ "Ενα άριοτούρνημ» πό υ πή ρ· το κρ&τον βραβείον Ά μ» ρικής. Ένίιαφίρουσα υπόθεσις, θαυμασία μουσική, δυνατό π«Ι{("μο ηθοποι&ν. ΠΡΟΣΕΧΩΣ: «ΑΘΛΙΟΓ «Κοιζινέ ντέ παρΐ» «Άννα Καρένιν» ϊπμ Καθ¬ είς τάς 6 μ. μ. ματινή. εκάστην απογευ- ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ Γενικάς Χ»ν·λεύσεο»ς τοθ Έμπο ριχβυ Συλλογβυ ■Υφβσμίτβ.ν χαΐ Ψιλι*&ν Προσγαλοθνται άπαντα τα μίλη τοθ ΈμποριχεΟ Σύλλογον Ύφ» σμάτων χαΐ ΦΊλιχ&ν την Κυρια χήν 21τ)ν τρ. μηνός χαί ώραν 10η είς χά γραφιΐ'α τοθ Σιιλλδγου Έμ ποριϋιΐαλλήλων διός Ν. Τααχΐρη πρός συζήτησιν χαί λ*;ψ:ν άποφά αεων επί των χά'ωθι θεμάτων: 1) Λογοδοσίκ πεπραγμίνων τοθ Προεδρείον. 2) "Αρχαιρεσίαι πρός ανάίειξιν νέου Διοικητικόν Συμβουλιον. Έν περιπτώσνι μή έπιτεύξεως άκκρτίας προοχαλοθνται τα μίλη είς τδν αυτόν τόπον χαί ώραν την Κυριακήν 28ην τρ. μηνός δΐε συμ βώνως τώ χαταστατιχώ άπαρτία θέλει γίνη (νέ δσαδήποτι μέλη προσέλθωσι. Ό Πρδεδρος Πολυχρ*της ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβαί. Νέα ύφάσματα. Νίοι μσδέρνοι τισμοί. Αί τιμαί μας είνε «Ι καλυτέρα.. Α ΒΕ ΑΙΣΙΑ Ν Μβνβ ΈνοΐΜ.αζεται μεγόλη άττοθήκη καρά τάς Κάτω φυλακάς. Πληρο ^ορΐαι ησρ' Οιαίν, —Φχίνεται τόσο χαλό δσο χά πλούσιο, ιΐπι δ Ζ4ρζ άφοθ τό έξ ταοι προσεκτιχά χαΐ εξήτασε χά τή σχανίάλη. —Βλέπω πβς Ρ,ίρεις άπδ &—λ παλληχάρι μου. Σημάδιψε γιά νι (5ω πβς τα χαταφϊρνεις. Ό λοχαγός δ πή κουσέ. —Ώ?αϊβ πρβγμ* άλήθεια, Εν. τουφέχι, έξαχολοΰθησε δ Κάρολο μιλβντκς άργά. Άπό ίκατό βήμα τα άπίσιαση χαί μ έ μιά κινήση τοθ δαχτύλου, νά ϊτσΐ, μπορεΐ χον νας βιβχιότατα ν' απαλλαχθς άτι Ινα Ιχθρό, γιατί άχδμ,η χι' οί 8ώ ρκχες ?έν βαστοθν £μα τοΰς χτυ πήαχ] μιά χαλή σοραϊρβ! Ό Κάρολος δ θ.'τό ιΐπαμι χι άλλοτε, είτε άπό συνήθεια πό είχε άπό παιϊΐ, είτε άπό φυσιχή δειλία, !έν χύτταζε ποτέ οτδ πρό οωπο εκείνον μέ τόν δτοϊον δμι· λ?0σε. Αυτή τή φορά ίμας χύττα ξ< μ έ προσήλωση τό λοχαγό χά μέ μιά άσυνεΐθιατη Ιχφραοη. Ό Ζΐρζ χαμήλωσε τα μάτια* χωρ Ι νά θέλη· χι' δ δασιληιΧς Ικανε τι Ιδιο αχεϊδν άμίσως. Ωάλι οώπα σαν γιά μιά σιιγμή. Ό Ζ)ρζ μ( λησε πρβτος. —Όση τέχνη χι' &* ϊχη χανέ νας ο τα πυροβδλα ίπλα, τό απα ΘΙ χαί ή λδγχη »ίνε πιόσ!γουρα.. —ΝιΙ, μά τό τουφέχι... Ό Κάρολος χαμογέλαοε ηαρά ξΐνα. 'Αμέαικς Ιξαχολούθηαε: —Λίνι Ζ4ρζ, τι ώς Ναυαρχος οέ π; όσδαλε δαρυά. —'Μιγαλειδτατι... —Τ^ξίρω Μί θά ήμουν ιύχα- ριστημίνο( δν... θίλω νά μοθ διη- θ^ς δ υιός τό ίττεισίδιο. -—Είναι αλήθειαι, Μεγαλιιδτατε* τοθ μιλοθαα γιά μιά άτιιχη υπδθε 9ΐ, γιά την δποΕαν ένδιοφιρίμουν πολύ... —Γιά τή μονομαχία τοθ άδιλ φοθ σοϋ. Μά την αλήθειαι είναι ίνα ώμορφο παλληχαρι, πεί» αοθ σουβλίζιο περΕφημα δποιον τα βά λη μαζύ τού* τον έχτιμ&' δ Κο- μίγγης ήταν Ινας φαντασμένος· Ι ηαθι έκεΐνο ηοΰ τοθ δξΐζε. 'Αλλα νά μέ θίψ;ϋ! πβς ίιάβολο δ γέ ρος αΰτός μέ τή γχρίζα γενειάδα τό 6ρί)«ε αφορμή γιά νά μ»λώοη μαζύ Ο9υ; (συνεχΐζεται) ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΜΙΡΑΕΝ ΗΤΗΤΡΙΧ Ι Στην άφκνταοτπ ΔΗΝΙ· ΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ: ΡΟΣΣΙΚΟΖ ΚΟΛΟΖΣΟΣ1 ΑΥΡΙΟΝ ΦΙΑΗΣΕ ιΥΕ ΕΝΤΥ Μέ τόν Βαοιλία τβδ γίλωτβς ΕΝΤΥ ΚΑΝΤΟΡ καί τ«[ Γχερλ(. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ΑΙΙΈΛΟΣ ΤΟΥ ΣΝΤΟΥΣ Μέ τ«ν ΦΡΕΝΤΒΡΙΚ ΜΑΡϊ. ΚνΡΙΑΚΗ 14- Φ)ΡΟΥΑΡΙΟΥ Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 57 ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ Ή πρώτη διαφήμισις χοροδιδα¬ σκαλείον)—εννοούμεν τό έφήμερον χοροδιδασκαλείον των Απόκρεω —είδεν επί τέλους τό φώς! Είνε τό πρώτον σημείον ότι είσερχόμε θα μετ" ολίγον είς τό εύλογημένον Τριώδιον. Άλλα καΐ άσχέτως τοθ Ι,Τριωδί- ου αί διαφημίσεις των χοροδι&α σκσλεΐων άπΐτέλεσαν πάντοτε «ά. τι Γό αξιοσημείωτον. —Είς τό χοροδιδασκαλείον Εμα. θες τα γράμματα κόρη μου; έσυνή θιζε νά έρωτά σαρκαστικως τίς ά. διόβαστες μαθήτριες ό παλαιάς δι· δασκαλος, Άλλ' είνε βέβαιον δτι τό χορο. διδασκαλεϊο Εμαθε γράμματα σέ πολλές. 'Από τΛ πρθτα μετα τόν πόλεμον χρόνια—Αφ" ότου ένεφσ- νΐοθη ή τρελλή τζαζ κοΐ τό μπλάκ μπότομ—τό χοροδιδσσκαλεϊο Εννε τόπος βπου έδί&οντο τα «μεγάλα μαθήματα» τής ζωής. Βεβαία μα¬ θηταί υπήρχον καΐ έκεϊ, πρό παν¬ τός ομως αί μαθήτρισι ήσαν ιτού έοημεΐωναν.,. ττοοόδους. —Δέν εΤσαι οθτε στ ό αλφα άκό· μη, ελεγε θυμοϋμαι μπροστά στήν πόρτα τής «Πουπέ» άλλοτε μιά Κο στρινή ντεμουαζελίτσα σέ μίαν ό. μήλικό της πού έδΐοταζε νά μπβ μεσα. ΚσΙ δέν εΐχε καθόλου άδικο. Χο¬ ροδιδασκαλείον εστίν... άλφαβητά- ριο. "Ενα λΐκνισμα στό ταγκό ή τό μπλιοοζ, 6νο( στροβΐλιομσ, Ενα σφίξιμο, £να «τσάτιομα» στήν ώ ρα τού. Ιδού επάνω κάτω τα πρώ· τα γράμματα τού. Τα λοιπά είνε γρσμματα... πεΐρας καί,,. μπουφε, ΤΙ τα θέλετε δμως! Τό χορσδιδα σκαλεΐο αυτή τή στιγμή συγκινεϊ. Δέν θυμίζει απλώς τό μάθημα τού χοροθ ?) την κοινωνική ΰποχρέωοί τού δσο.... άντικοινωνιολογική καί αν τή φαντσσθοθμε. θυμίζει τή χορεοτική όλονυκτΐσ, τό ξεσκόνι σμα τοθ παληοθ σμόκιν μέ τόν λη σμονημένο χαρΐοπόλεμο, τή νο- σταλγία τοΰ πόθου ποό άρχίζι,ι καί τελκιώνει μέσα σέ μιά βραδυά τό «ξανανειωμα» την άνωνυμΐα τής προσωπίδος, την ήδονή τοθ δρό- μου πού ·Τνε κάποτε ή σπανιωτέ- ρα, ΚοΙ είναι σωστοΐ τιειρασμοΐ αύ τα τα πράγμστα ώστε κοΐ ή ξηρά. τερη ρεκλόμα χοροδιδασκαλείον νά γΐνεται... φωτεινός πίναξ. __________Ό -Αλλος 'Αχυρα είς δέματα έξαιρετικίίς ιΐοιότητος ηωλοθντσι παρά τφ κ. Δ. Πσλιτάκη καί Στ. Μπλαβάκη. —Έδέθη είς τό καλοριφερ τής λκλεκτής τού. "Ενας έρωτιιιμίνος νίος άπό την πολιτιΐαν τεϋ Μισυουρή τής Άμερικής, έθεσεν είς εφαρμογήν Ινα άληθινά πρωτδτυηον μίαιν διά νά ουγχινήση την οχληοάν καρδίαν τής έχλιχτ«]ς τού: έδέθη μέ μίαν άΧυαΙδα είς τό χαλορι· φερ τί); έν Νία 'Υδρκη χαΐοιχίας τής νέας, χαί άηό την θ*οιν έ- χείνην ήΐχιαε νά τής τραγου!^ χυ ριολιχτιχ&ς φλογιρά έρβτιχά τρα γοόδια. Τό πρβγμα ϊγινε ηολυ γρήγορα ένοχλητιχίν είς τιυ: γιίτονας χαί δ Ιδιοκτήτας *τ]ς οί χίας Ιδωοι διαταγήν είς τον θιρ μιστήν νά άνίψη τού; λίβητας τς-5 χαλορικΐρ είς την μεγαλειτέ¬ ρον των ίντασιν. Άλλ' οδΐΐ α5τό ίαχυοΐ διά νά άπομαμαχρύνη τόν «φλογΐρόν> έραατήν. Φϋσικί, οί
  δημοαιογρίφοι Ιοπευσαν νά ζητή·
  σουν ουνεντιύξΐις άττό τόν πρωτδ-
  τύπον αυτόν ερωτευμένον, δ οποί¬
  ος εδήλωσεν Βτι {έν θά εγκαταλεί¬
  ψη τό χαλοριφίρ, δν ίεν κάμη
  την αχληρδχαρδον νά χαμφθ^ ά-
  πό την φλβγατής... κεντρικάς έαα
  τερικής τού θερμάνσεβς.
  ***
  —Καί οί.. ν«6τκ»ι|οι τής
  Νεας Υόρκης βχουν την
  λέσχην τιβν.
  Είς την Νίαν Υόρκην δπάρχει
  μ(α Λίσχη τ6ν Νεοητώχαιν, ιίς
  την όποιαν γίνονται δεχτά ώς μί·
  λη μονον πρβσωπα, τα δποΐα ήιι·
  ποροθν νά άποδείξουν, δτι δηήί-
  ξαν χαποτε ηοΧΰ πλούαια, άλλά
  Ιχοιιν χάσιι Βλην την περιουσίαν
  την. Ή λέοχη αυτή άριθμιΐ σήμε
  ρον πλέον τδν έκαιόν μελ&ν, άν-
  θ^ώπους, οί δικΐνι Ιχουν άποδιί
  ξιι πράγματι, δτι είχον γνβρΐ
  σει άλλοτε τό,ν πλοΟτ?ν, έν ώ τώ-
  ρα είναι δποχρεωμίνο: νά έργά
  ζωνται ώς ίργάτα-, δπηρέται ή
  έφημεριδοπβλαι. "Οπως φαΐνεται
  άπό τό μητρβον τής δργανώαε»Γ,
  τα περισσίτερα έχ των μελΰν της
  ίχβσαν τάς περιουσίας των χατά
  τα Ιτη ττ)ς κρίσεως 1929—1933
  Μιά τίεντάριορφη
  είς £να τόπον ρυστηρίοο
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  Τοδ ΚΙΡΕΚ ΗΑΟΟΑΚΡ
  35ον
  Την 2λτ) μερά— ήιαν ή πέμ
  ήμίρα τής αναχωρήσεως τοθ
  λΙ άήλ δ ό
  ητη ήμίρα ής αχρήες
  ΜκιλαλΙ —μας άνήγγειλαν δτι τό
  βράδυ οί ίθχγινιΤ; ΘΙ διωργάν»
  ναν μιά έΐρτή ττρϊς τιμήν μας
  Προσεπάθησα νά τους μεταπείαω
  {μέ χαλδ τρδπο, άλλά δ τα ν ιίδ:
  δΐι επέμενον, Ιθεώρησχ σχδπΐ',ιο
  νά μην άρνηθ*. ΛΙγο πρίν βραδυά
  |ο— μας ειδοποίησιν 8τι δλα ήΐα1
  Ετοιμα χαί μπήχα μέαα στό σπή
  λαιο μαζΐ μέ τόν Τζώ', Βπου βρή*
  -χά χαί τόν Λιό μΙ τ*ν Ουιτάνα
  "Οταν Ιξήγηια στήν Ούΐτάνα. Βτ
  θε γίνη έΐρτή, είϊα μιά Ι«φ?ασ
  φρίχης σιό πρδσωπό της. "Επιασε
  δέ άμίσβς άπό τό χέρι Ινα ίθαγε-
  νή ηοθ περνοθσε χοντά της έχείνη
  τή στιγμή χαι τόν ρώτησε χάτι
  Ή απάντησις τοθ (θαγενοθς τή
  χαθησύχασε, άλλά 21* την ίχανο
  ποίησε απολύτως χαί τοθ ξΐναμΐ
  λησε αί έπιταχτιχό τδνο. Αύτό
  έχούνησε τό χεφίλι τού άρνητιχά
  χαί Ιφκγε. Σέ λίγο ή Ού3τάνα
  β;έθη«ε ηεριχυχλνμίνη άπό τριϊ
  )άνθρώπους οί δποίοι τή; μιλοθαα^
  ρέ ζωηρε; χειρονομίες χαί φαίνε
  ται δτι την ΙΊιεισαν νά δποταχθ^
  Έ", ώ ϊέν μηοροθσχ νά χαταλί
  β» τί ακριβώς συνέβαινε, άλλά Βλη
  αυτή ή ίθϊορία ίεν μιθ άρισι διδ
  λου.
  Ή φωτία τοθ σπηλαίου ήταν πό
  λυ πιδ μεγάη Ιχιΐνο τό βράδυ.
  .Γύρω της εκάθηντο τριανταηέντε
  , περίποϋ άνδρες χαί δυό γυναΐκες,
  ) Ή μία ήταν ή Οδστάνα χαί ή α)
  λη ήγυναΐχα κου είχε προτείνη
  ,γιίμο στό Τζών χαί τόν έκαμε νά
  πάρη τα δουνά... "Ολοι ήσαν σιω
  ττηλοΐ Βπως ήταν ή συνή*)ειά των
  Τα δόρατά των τα 11 χ» ν στήοη οέ
  Ινα χοίλωμα στή δεξιά πλευρά τοθ
  , σπηλαίου. "Ενας ή δΰο μδνον άπό
  αυτεος φοροϋοκν έ'α χιτρινωπό
  Οφασμα ποΰ τιίις Ιδινε χάποια διά
  χριαι. Οί αλλοι φοροθσκν δέρμα
  λεοπαοίάλεως.
  —ΤΙ θά γίνη τώρα; ρώτησε δ
  Τζών μέ χαχυπεψία. Βλέπω πάλ
  αυτή τή γυναΐκα ίϊω πέρα. Δέ
  ΣΗΜΕΡΟΝ: ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΡΩΣΣΙΚΟΥ ΚΟΛΟΣΣΟΥ
  μετην ΜΑΡΛΕΝ ΝΤΗΤΡΙΧ
  ΩΡΑΙ 3 έ ΚΑΙ 10 Μ. Ν. ΑΚΡΙΒΩΣ
  ΣΤΟΥ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΕΙΝΙΚΙΤΡΑΟΕΖΑ «ι ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΟ 1841
  Ή άρχαιοτέρα καί μεγαλυτέρα των
  Έλληνικών Τραπεζών.
  Κεφαλβιιο» ΝιτοχΐΜοτ κετΐ «ποΟιμκΤΜν Δρχ. 1.205.000.000
  ΚατκΗαεΐ{ . » 10.ΘΟ0.Ο0Ο.ΟΚ)
  Ύποκαταοτήματα είς όλην την Έλλαδα.
  Ύποχατάστημα έν 'Αλεξανδρεία: Καβ δία—-
  Ιιοιιΐ Νο Ι7·
  Ύποκατάστημα ίν Κα»ρ«: Κιιβ Βιηβά εί
  Όίηβ Νο Ι7·
  Πρακτορβϊβν έν Ζαγαζίχ: Καε ΤεννΐΐΐΕΐ.
  Ανταποκριταί είς όλας τας χώρας τβδ β£»τ*-
  ρικοΰ.
  Εκτελεί πάσης φύσεως τραιτεζιτικάς
  εργασίας είς τό εσωτερικόν καί τό ε¬
  ξωτερικόν.
  Δέχεται καταΒβσεις είς πρώτην ζήτησιν, ταμι¬
  ευτηριον χαί επί προθεσμία, μέ λίαν ευνοικαί *■
  πιτσκια.
  51
  •Ιδρυθείσα υπό τής Έθνιχης Τραπέζης τή{
  Ελλάδος συμφώνως με τβύς νέμους της Πολιτεί-
  βί τής Νεας Υόρκης, πρός εςυπηρέτηοιν τβν έν
  Άμερικό Έλλήνων.
  Κεφάλαια όλοσχερώς καταβεβλημένα
  £ 1.35Ο.ΟΟΟ.
  μοθ άρέσει διδλοιι ή παοουσία
  Έλπίζα νά μέ αφήση ήσυχο άνοθ
  εκατάλαβε ττώ; Ιϊι την θέλη. Μέ
  άηδιαζουν δλοι ούτοι ι ι βρωμιά
  ρηΐες. Νά κυττάξτε χ. —δλυ ε«ά·
  λεσαν χαί τόν Μωχάμετ στήν ειρ
  τή χαί βλέπιο μετ* χαρδς δ:ι ή
  ίυναΐχα αυτή τόν περιποιεΐιαι
  ιδιαιτέρως. ΤΙ χαλά ικυ ίεν είμα
  έ)ώ στή θέσι τού...
  Πράγματι ή γυναΐχα επήγε χαί
  βρήχε τόν Μωχάμετ στή γωνιά τού
  χαί τί ν Ικαμε νά χαθήση ηλίί της.
  Ό Μωχάμετ δ δπιΐος Ιΐρωγε χωρι
  στά έφββήθηνε πολύ άπό· την έ
  ξαφνιχή τιμή πού τοθ έκαμε νά
  χαθήιη ττλίίϊ τού, χαί προσεπάθη
  αι νά άποσυρθ^, άλλά ϊέν τόν ϊ
  οίν.
  —Δέν μοθ άρέσει χαθίλου αυτή
  ή άτμδσφαιρα, είπα στους συν
  τρδφους μου, άλλά πρέπει νά άν
  τιμετωπίσωμε τα γεγονδτα μέ ψ.1
  χραιμία. "Εχετε τα περίστροφα
  μαζί αας;
  —-"Εχω έ,ώ τό περίατροφδ μου
  χαί είνε γεμάτο, εΐπε δΤζώ^ χα-
  νίεύοντας τή θήχη τού. Ό χ. Λιό
  έχει μδνον τό χυνηγετιχδ τοιι μα·
  χαΐρι.
  θί Ικρεπε Ισως νά πίοη τό πε
  ρίστροφδ τού δ Δεό άλλά είχαμε
  προχωρήοη πο>ύ πρός τους Ιθαγε
  νεΐς χ»1 !έ< θά έταίριαζΐ νά φώ- γ·- δ Ινας μας ιχαί νά στέχωνται ι ι ίλλοι. Τό καλλίτερο ήΐον νά χαθήσωμε γιά νά μή δώσωμε νά χαταλίδουν 8τι τους δποπτευδ- μεθα. ______________ΙσυνεχΙζεται) ΚΑΠΝΙΣΤΑΙ Τ* £ιγ·ρίτται Ντάμες 8ά κ«- λο&ντκι μονον 0,50 λεπτα εχκ βτον. Ίι*ρ*ί* «Φ«ιβτο(· ΚΙΝΗΣΙΣ,-Διηλθε ττροχθές τής πόλεώς μας μεταβαίνων ^ς Αγι¬ ον Νικόλαον ό έκει ΕίρηνοδΙκης κ θεοδ. Μτιαντούνας. -Έττίσης διήλθε δι' Αθήνας ό πρόεβρος τοθ ΣυνεταιρισμοΟ ντο- ματοπαραγωχων Ιεραπέτρας κ. Γ. ^Επ.οήςδ,ήλθον βι''Αθήνβς έκ χοθ γείτονος οί κ. κ. Έμμ. Παραου λάκης φοιτητής Νομικής καί Δημ, φωνιαβάκης ντοματοπαραγωγός. ΒΑΠΤΙΣ&ΙΣ.-Ό κ. Κ. Στρατα κης άνεδέξατο τής κολυμβήθρας τό Θυγάτριον τοθ κ. Παναγιώτου Μιχ. "ΑλεξανδρΛκη ονομάσας αύτό -Αλΐκην. ^ ^ παρελθόν Σάβ. βατον ό κ. ΓεώΡΥ· Βασιλάκης άνε δέεατο τό άγοράκι .τ°° κ· Τάσου 'Αναστασιάδου ονομάσας αύτό Βα σ1^ΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Μηνάς Λ. 'Ανε μογιάννης ϋΐρήνη Ί, Βασιλάκη ήρ ραβωνΐσθησαν. ΓΑΜΟΙ. -Την παρελθούσαν Κυ< ριακήν ετελέσθησαν είς ΚατσΙκι Μεραμβέλλου οί γάμοι τοθ κ. Δ. Καΐσούλη μετά τής δίδος Ελένης Μ. Κου ενοθ, Παράνυμφος τιαρέ. στη ό κ. Δημ. Κουνενός. _-Όκ. Νικόλαος Ί. Αποστολαί κης καί ή δΐς Ευαγγελία Ί, Γενή τακη ετέλεσαν τούς γάμους των είς Κατω Άρχαναις. Παράνυμφος παρέστη ό κ. Δημήτριος Κιοοκλη"ς έργοστασιάρχης έπΐπλοβν. —Είς Χουδέτσι Πεδιάδος έτελέ σθησαγ οί γάμοι τοθ κ. Σταθρου Κονταξάκη μετά τής δίδος ΜαρΙ κάς Χανδράκη. Παράνυμφος παρέ στη ή κ, Π. Κυτιριωτάκη. ΘΑΝΑΤΟΙ.—Απέθανε προ ήμβ ρων κσΐ εκηδεύθη έν συροοϋ κό- σμου είο "Εμπαρον ή γηραιά οΐκο δέση οί να "Αννα Τυλλιανάκη βΐιζυ γος τοθ μακαρΐτου άρχηγοθ Ιΐεβι άβος Παύλου Ν. Τυλλιανάκη καί μήτηρ τοθ Θεολόγου κάθηγητοθ κ. Νικ. Π. Ίυλλιανά«η. Είς τούς οί κείους της άπευθύνομεν ουλλυπη τήρια. —Απέθανε καΐέ ηδεύθη προχθές είς Λάσΐρον Σητείας πΛήρης ήμβ· ρων ή Δέσποινσ Ί. Δασκαλογιάν νη μήτηρ τοθ 'ΕφημερΙου Σητείας Π' Δασκαλογιάννη. Συλλυπητήρια. *♦* Γύρω στήν πόλι μας. ΟΙ καιροσκόποι τής πόλεώς μας έξι.τάζοντες χθες... Θεωρητικώς την (Ιαρομετρικήν πίεσιν ^διεπίστωναν βροχην. —θά βρέξη ραγδαΓα συν&ηέραι* ναν... καί Θά βαστάξη συγχρόνως. — Άλλοι προσέθεταν Οτι τελικώς ό καιρός Θά καταλήξη σέ χιονιά. —Είς την Νομαρχίαν προσέρχον ται καθημερινώς καί παραλαμβά· νούν τα άπονεμηθέντα είς αύΐούς διπλώματα καί βραβεϊα δσοι έκθέ· ται έκ τοθ ΝομοΟ Ηρακλείου έ. βρσβεύθησαν στήν τελευταία διε θνή Εκθεσιν θεσσαλονίκης, —ΠολλοΙ άπό τούς βραβευομέ νους φροντίζουν νά κορνιζώσουν άμεσος τα διδόμενα είς αύτούς δι πλώματα τα όποϊα κατόπιν τούτου άναρτοθν είς καταφανη" σημεΐα των οίκιων των. —Τουτο δέ Ιδίως συμβαΐνει μέ τοϋς χωρικούς. —Καθ" έκαστον Σάββατον ή ά οτυνομΐα φροντίζει νά περισυλλί γη τούς έπαίτας τούς όποΐους άφή νει ελευθέρους την νθκτα. —Παρά τούτο πολλοΐ απ' αϋτούς διαφεύγουν την προσοχήν των όρ γάνων τής Χωροφυλακής καί σπεύ δουν κυριολεκτικώς νά έπιπέσουν κατά των -πάντων καί πασών. —ΑΙ Ιεροσυλίαι άνά τόν νομόν μας καί τούς γείτονος είνε βέβαιον δτι Θά τΐερισταλοθν κατόπιν των αυστηράν μέτρων των άρχών, — Μολονότι Θλιβερόν είνε δτι πραγματικώς Ιερόσυλος απεδείχθη καί πρόσωπον έξ έκείνων είς οϋς είναι εμπεπιστευμέναι αί περιου¬ σίαι των ναών, -Χθέί. τό βράδυ Θά Εδίδετο 0 πως πάντοτε τό ουζο των δεοκοι νίδων, —Ή έπιτυχΐα τού προεβλέπετο εξησφαλισμένη. —Τα χοροδι&ασκαλεΓα συγκεν τρώνουν δλο καί περισσοιέρους πελάτας. — Δ." δ κσΐ έπικρατεϊ σκέψις νά άνοίξουν καί άλλαι αΤΘουσαι χο ροθ. —ΟΙ έκπρόσωποι τοθ ώραίου φύ λου μαθάνομεν δτι δέν ά&ρανοθν παραλλήλως: —"Αν πιστεύσωμεν δέ τούς πλη ροφοριοδότας, συγκροτοΰν «πό- λυμελέστατα» γκρούπ έπιδιδόμε ναι είς την εκμάθηοιν των νέων χορών... —ΟΙ κινηματογράφοι μας προ βάλλουν σήμερον διά τελευταία* φοράν τάς εκλεκτάς ταινΐας «Μαυ τική Άνταρσία» κοϊ «ΤσαρΙνα*. —ΟΙ ύλίγιστοι λοιπόν πού δέν παρηκολούθησαν εΙσέτι την προβο λήν των Λς σπεύσουν νά τάς ίδουν. Ζητΐΐται σοβαρός άντιπρόΌω πος δπως αναλάβη τδ πραχτοριΐ όν Ζαής χαί Πυρός διά την Κρή την τής άοφαλιστιχής Έταιρείας δ Γαλλιχδς Φ.ϊχιξ τι Ο 1819. Γράψχτε δίδοντες λεπτομερείας συνεργασίας Σ. Π. Μουσβύ^ην καί Α. Α. Πολίτην Ευριπίδου 11 Ά θήνας. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ καναρίνια. Πλη ροφορίαι παρ' ημίν. ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΓΕΩΡ. ΤΡ1ΑΝΤΑΦΥΛΛΛΑΚΗ [ Πρώην δικααττιρη οίκημα Φουντουλάκη], Διδάσκοντος ολβι νέοι χοροΐ μέ τίς πλέον μοντέρνες φιγοΰρες. Έί,Ιαης οιβκσχοντβτι βλβι οί Ίλ ληνιχοΐ κ«1 Κ«ητΐΜ«1 χοροΙ. πανηγυρΐΜη <ναρ{ι| ον " λ φ1«·ρασι αλλη ϊ««σ π,ς κσΐ της βφΐλησ» ι ΙΐαρΙα-'Αντουα ιμΑχιου, την Ι«ι »4ς δμους, την έχθ υ οιά μάτια χαί ιΐΐι γίλώντας: -ΤίλΐΙωσεν. Έιιιτα έκάθησαν Βν ϊ4 σινοκου) ρλιασμίνες. 'Η ϋηγόταν ιόσα έμ Λερνικήσ—, Ή άλλ ΐίζι μέ θαομασμό Μΐ,,.Έ»ειτα άοχι Ιοθι γι4 τή ζωή « ΙΟΝΙΚ ΕΊ ίΑΡΥΜΑ ΑΓ ■Α υποι ΚΑΤΑΘΙ Έκτέλ ΥασΙας ο θρους, ΚΩΝ ■1*ΐΚβς ϊ? ΕΒΐ5Ρ'!
  Λ Ν Ο Ρθ Ω Σ Ι Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  41ο»
  Δ4ν έφανταζόταν ή Μαρία
  —Άντουαννέττα τι©ς θα έσυ-
  νοοθσε τόσην αντίδρασιν. Ό
  κτώ μήνες επέρασαν εως δ-
  τού τόν Σεπτέμβριον τοθ 1775
  κατορθώση νά επιβάλη στόν
  βσσιληα τόν διορισμό τής Τε
  ρέζας νέ Λαμτιάλ ώς έπο-
  πτρΐας τοθ οΓκου της—γιά να
  έχη πάντα κοντά της τή μονα
  6ική της φΐλη. Ό Λουδοβΐ<ος 16ος ήΌελε να εφαρμόση πρό· γρσμμα οΙκονομιΑν. ΟΙ υπουρ γοΐ τόν ύπεσιήοιζαν στήν δυ- στροτιΐσ τού να έπανασυσΐή- σ[) ίνα -ολυοάπανον α υλικόν άξΐωμα πού εΤχε καταργηθή γιά λόγους οΐκονομΐας σέ και ρούς -ολύ καλλιτέρους. Άλ· λά τιβρισσότερο άπό δλους έ· πολεμοθσε τό διορισμό ή σύ· λή, γυναΐκες χα( ανδρες. Μέ ποιό δικαΐωμα θά , Ιπαιρνε μίαν άπό τίς πρωτες θέσεις μέσα στήν αύλή, πλάϊ στή βα· σίλισσσ, μιά Ίταλίδα κου ίέν ήταν πριγχήπισσα έξ όϊ ματος άλλά μόνον έξ ,άγχι στεΙα<: Άλλά ή Μαρία—Άν- τουανέττα 6έν ήταν άπό τούς χαρακττ,ρες πού ύποχωροθν δταν συναντήσουν έμπόοια. Τό πεΐσμά της Ιμεγάλωνεν 6σο έμεγάλωνε καΐ ή άντΐορα σις καΐ ή κάλη της έδυνάμω νεν 8σο ψηλότερα έστέκοντο οί άνθραποι ποθ άντιδροθ· σαν. Έτσι ένα πρωϊ ή ντέ Λαμ πάλ εκλήθη στό παλάτι, στό δωμάτιο τής βασιλΐσσης. —Τελείωσε τής είπεν αυτή μέ την {χφρασι τής νίκης ζω γραφισμένη στό πρόσωκό της. Ή αλλη Ιιιεσε στά πόδια της κσΐ τής έφΐλησε τα χέρια. Ή Μαρία—Άντουανέττα την άνασηκωσρ, την ίπιασεν άτΐό τούς ώμους, την έκύτταξε κα λβ στά μάτια καί ΐής ξανα- εΐπβ νβλώντας: —'Τΐλείωσεν. "Επειτα έκαθησαν καί άρχι σαν νά σιγοκουβεντιάζουν άγκαλΐασμένες. Ή βασΐλισσα διηγόταν πόσα έμπόδια εΤχε ώπερνικήσρ, Ή αλλη την έκύτ ταζε μέ θαυμασμό κσί άφοσΐ ωσι.. Έπειτα άρχισαν νά μι λοθν γιά τή ζωή πού θα ίκα ναν οί βυό τους κοντά ή μιά στήν άλλη. Ή ντέ Λομτΐάλ ήταν βυθισμένη οέ μίαν άπε ρΐγραπτη γοητεία. ΤΙ έξαΐσιες εΐκόνες έτιλοθεν ή φαντασΐα της καθώι; έβλεκε τόν έαυτό της νά ζβ στή οκιά της βασι λΐσοης πού έλάτρευεν. Τό άξ'ωμά της 8έν ήταν άρ γομισθΐα. Ή διεύθυνσις τοθ οΐκου τής βασιλΐσσης ήταν περΐπλοκη υπόθεσις. Άπαι τοθσε προσωπικό κ Ορος. Τό παραμικρό σφάλμα τα κτικής καί συμπβριφοράς έξα πέλυε νέο κθμα μηχανορρα φιών. Ό οΤκος τής βασιλΐσ οης περιελάμβανε δεκαπέντε εΌος εΐχοσι ξεχωριστές ύπηρε σΐες μέ πεντακοσΐους άξιωμα τούχους των οποίων οί μι οθοΐ έξεπερνοθσαν τα 4 000. 000 λΐρβς—ύτιηρεσΐες πού βρ χιζαν άπό τόν χοιτ&να καΐ τό παρεκκλήσιον της βασιλΐσσης κ,' έφθαναν εως τα μαγειρεΐα καί τούς σταύλους της. Δια- ταγές διεστσυρώνοντο καΐ συ· νεκρούοντο μέ άντι&ιαταγές, λοβυρινθώοη προβλήματα δικαιοδοσΐας καί κροβαδΐσμα τος έγβννώντο καθημερινώς καί ή λύσις των επετύγχανε- το μέ καυγά&ες καί διοβούλΐα ή εύθιξία 8λων των γυναικων τοθ περιβάλλοντος τής δασι· λΐσσης ήταν κουροισμένη σιή διαπασον. Ή έπόπτρια τοθ οϊκου τής βσσιλΐσοης Επρεπε νά διιυθύνη, νά συμβιβόζη, νά έπιβάλλεται νά διαχειρίζε- ται τα πιό πολύπλοχα ζητήμα τα. Έπρεπε άκόμη νά δισβι· βσζη τίς έπιθυμΕις τής βασι» λ(σοης ή όποΐα διαρκώς έζη- τοθσε, διαρκώς έσυναντοθ- σβν έμπόδια, διρκως έχρεια ζόταν χρήματα τα όποΐα έ¬ πρεπε νά άποσπασθοθν οχι μόνον άπό τό βασιλικό, άλλά χα{ άπό τό Βημόσιο τσμιΐσ. Άλλά άν ό βασιληάς έδυσφο ροϋσεν, άλλά στό τέλος ένέοι δεν, ο( ύπουργοΐ άνθΐσταντο μέ δλη των τή δύναμι. Άφωσιωμένη μέ θρησκευτι- κή λατρεΐα στή φΐλη καί βασ! λισσά της, ή Τερέζα ντέ Λαμ πόλ ανέλαβε τό ρόλο της μέ δλη τή σοβαρότητα πού άπαι- τοθσε. (συνεχ(ζεται) ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1839 ΙΑΡΥΜΑ ΑΓΓΛΙΚΟΝ - ΚΕΦΑιΛΜΑ ΕΙΣ ΛΙΡΑΣ ΒΑΡΑ ΕΝ ΛΟΝΑΙΝΟ' ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΑ Εκτέλεσις πάσης Τραπεζιτικής ερ¬ γασίας υπό τούς πλέον συμφέροντας δρους. ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΧ-ΪΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΟΝ—ΗΠΑΤΟΣ ΒΙδικβς έχχαιδενθεΐ* έν Μονάχω χά! Βερολίνω Τ. τ&ν καβηνητΒν νβη ΒβΓ<ηιβηη καΐ δΗΙΙΙ Διιχΐται τούς βάσχοντας <κ τβν οημτΜν τοθ ΠιβτικοΟ Συστηματος είς τό Ιατρείον «ου. Πλατεΐα Τριών Καμάρων (Οΐκία ΊατροΟ κ. Χε λιβόνΐι) 9-12 «μ. καΐ 4-6 μ. μ Άρ. Τηλ.7-92 ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑβΟΛΟΓΟΣ 'Αριστ·δχβ« 'ϊβνικβθ Πανεπιστημίου 'Αβη- ν&ν κα. Στρατιώτας Ίατριχήί Σχολής, ΔΙ||*ται καθ* εκάστην ιΐς τό Φαρμακείον Έμμαν. Ματζα«τάκη (Βαλτέ Τζαμί), α·ιβμός λ#ώνο 443 μμ 4λι ζ 443. Ι ΖΑΠΑΝΤΙ Γ ΗΓ. 0Γ11Χ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕ1ΝΗΣ ΝοοηλευτικοΙ οδηγίαι Βεντουζες Β.' ΆΧλ' ακριβώς μ έ την άπορ ρόφησιν αυτήν γίνεται Ενα ε! δος αύτοαιμοθεραπεΐας, δηλα δή δπως είς μερικάς πάθη· σεις πού τρσββ ό ίατρός μέ σθριγγα ολίγον οΤμα άπό μί¬ αν φλέβα τοθ αρρώστου καί άμέσως την έγχύνει δι* ένέσε- ως υπό τό δέρμα τοθ 161ου αρρώστου* κάμνει δηλαδη ώς εΤδος σύτεμβόλιον μέ τό οΤμσ, ποαγμα πού φέρει κάποιαν ωφέλιμον ενέργειαν είς μερι¬ κάς παθολογικάς περιστάσεις. Δι' αυτόν ακριβώς τόν λό¬ γον α( βεντοθζες διά νά ώφε λήσουν πρέπει νά μεΐνουν άρ· κετήν ώραν, 6 εως 10 λε- πτά, διότι άλλως έκεΐναι πού βάζουν καί βγάζουν άμέσως καί ταχυδακτυλουργικως δέν προφθάνουν νά φέρουν κανέν άποτέλεσμα. Βεντοθζες είνε βόο ιίδών, οί κούφιες (κοθφαι ή άναΐμα κτοι σικύαι) καί αί κοφτές ή γαρακτές (αιματηραί σικύαι) "Εχετε τ) εΐδικά επί τούτω ύάλινα μικρά σκεύη κωδω- νοειδτ) (βεντοθζες) ή κοινά πό τήρια τοθ κρασιοθ λεπτά' τα καθαρΐζετε καλά καί τα τοπο- θετεΐτε επάνω είς Ινα δΐσκον. Ή έντός τής βεντοθζας θέρ- μανσις τοθ αέρος γΐνεται κα· τα £να έκ των εξής τριών τρόπων; ή κολλάτε μέ τό σά- λιο άπό μέσα άπό τό ποτήρι, μάλλον πρός τό βάθος, ε*α λεπτό κομμάτι βαμβάκι άνοιγ μένο άραιά καί τό άνάπτετε μ' Ινα κεράκι, άμίσως δέ κα[ γρήγορα άναποβογυρΐζετε τό ποιήρι επάνω ε(ς τό δέρμα (άν ύγράνετε ολίγον τα χβΐλη τοθ ποτηριοθ πιάνει καλλίτε¬ ρα'—ή εχετε ίνα πηροθνΐ τυ λιγμένο είς τό άκρον μέ βαμβάκι, τό βουτατε είς ο(νβ πνευμα χαΐ μέ τό αναμμένον έκεΐνο οΐνόπνευμα έπαλείφε τε ταχύτατα τό εσωτερικόν τοθ ποτηριοθ πρΐν τό έφαρμό σετε επί τοθ δέρματος, ωστε νά εξακολουθήση καιόμενον «αί μέσα—-τ], τέλος. τυΧ'σσε τε άπό Ινα νόμισμα (οΐδραχ μόν) μέσα £(ς παν(, τό περι βένβτβ είς κομβόδεμα καί τό κομμένον έκεΐνο άκρον τοθ κομβοδέματος, 'τό βρέχετε μ έ λάδι* άκουμβάτε λοιπόν άνά Ενα τοιοθτον κομβόδεμα είς τό σωμα, τό άνάπτετε καί τό σκεπάζετβ κατόπιν μέ τό πό- Ό δεύτερος τρόπος μέ τό οΐνόπνευμα είνε ό άπλούστε ρος καί πραχτικώτερος, άλλ' άπαΐτεΐ κάποιαν έπιτηδιότητα καί πείραν, ωστε τό καιόμε νόν έντός τής βεντούζας οί- νόπνευμα νά μή είνε μήτε ά- νεηαρκές ωστε νά μή προ φθάνη νά θερμάνη τόν άέρα, μήτε ΰπέρπολυ ώ α τε νά τρέ ξη πρός τα κάτω καί νά καύ ση τό δέρμα. Ό τρΐτος πά λιν τρόπος άπαιτεΐ νά είνε δλως Βιόλου είς όριζόντιον θέσιν τό σώμα διά νά σταθ{) τό σϋτοσχέδιον έκβΐνο κανδη λάκι. Διά νά βγάλετε την βεντοθ ζαν ευκόλως πατεΐτε μέ τό δάκτυλον τό δέρμα είς !ν ση μεΤον παρά τό χεΐλος τοθ ποτηρΐου καί γέρνετε τό ποτή ρι πρός τό άλλο μέρος. "θ^αν θέλετε νά πάρετε κοφτές βεντοθζες, έφαρμόζβ τε πρώτον κούΦιες δπως περι έγραψατ, καί 8ταν μεΐνουν άρκετά λεπτά (6 έ'ως 10) καΊ μαυρίσουν όπωσοήποτε, τής βγάζετε καί τότε ή χαράζβτε μέ ενα ξυράφι ή λετιΐοι ξυρι σπ-ής μηχανής μερικάς έντο μάς είς κάθε κύκλον βεντού ζα<τ, ή* μβταχειρΐζεσθε την εί διχήν μηχανήν (σκαριψιστήρ) διά τής οποίας μέ £να έλατή ριον εξέρχονται διά μιάς πολ λαΐ μαζΐ παράλληλοι λεπΐδες καί χαράζουν τό δέρμα. (συνεχ(ζεται) Τ6 μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ Οίκογενειακόν Ξενοδοχείον 'ΑΛΒΙΩΝ, ______"Ιωνος 10—πλησιέατατα Όμονοίας Τηλέφωνον 23—303 Τελείως «ναικαινισθεν, διαθέτει δωματια κύήλια, ΐύαερα κα) χαλ£ς ΐπιπλωμένα. Καθαριοτητα &· μκμκτον καί υπηρεσίαν πρβθυμβτάτην. ΑΙΘονοαν ■τναμονϊ,ς. ΑΙ συμφερεντεραι τιμαί Γό ξενοδοχείον «ΑΛΒΤΩΝ» διβυβύνΐι αύτο- Λροοώπως 1 νέ«ς ίδιοκτήτης τού ουμπ·λΙτηΒ μα( κ. ΙΩΑΝ. ΒΥΔΙΑΝΑΚΗΣ. ΤΟ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΕΜ Σ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ Ριζιχ&ς &νακαινισθέν. Έπλουτίαβη δια νέας συλλβγής ύφβιομάτΝν Εύρειπαϊκων κ«1 Έλ λανΐΜ&ν. ηροοέτι ηρεοίλκιΐε τβν νβμβρον τού Μ. ΑΝΤ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚϋΝ, έηΙ οειράν έτδν ίργοιοβίντ* έν 'Α βηνοιις Μαΐ εΐοιχευβέντα είς την χοητΐΜτΐν. Έγγυάται τελκίαν εφαρμο¬ γήν (ν συνδυασμώ τβν έςαι- ρΐτικβν τού τιμβν κβί χρη¬ σιμοποιήσεως άρίοτων ύλικβν. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΣ ΜΟΙΡΑΙΣ ΧΑΝΙΑ Φεβρουίριος (>νταπο·
  χριτοθ μ«ί).—■ Υπο την προΐδη!
  αν τοθ ΓενιχοΟ Γραμματέως τής
  Γενικάς Λιοικήσΐως Κρήτης χ.
  Ίαττολύτου συνήλθε πρό ήιιερθν τ)
  τοπιχή Έποπτιχή αρχή Άναγχα
  στιχβν Συνετκιρισιιβν έγγιίων
  διλτιώαεων νομοθ Χανίων.
  Ή έν λόγω επιτραπή άπιφάαι
  σΐ την ίίρυσιν άρδευτιχοθ 'Αναγ
  καοτιχοθ ΣυνιταιρισμοΟ είς Βουτβ
  Σελίνου. Σχοπος τοθ Συνεταιρι
  ομοθ τούτου ΘΑ είναι ή εκτέλεσις
  Ιργαν δδροληψίας χαΐ αυγχεχρι
  μέννς αρδευτικής διώρυγος έν τή
  περιφερε'α τής κοινότητος ταύτης,
  5ιά την άρδρευσιν ίκανοθ αριθ
  μοθ στρεμμάτων χατ* το πλείστον
  σήμερον άνύδρων.
  Έν τή πΐριφερεία ταύτη θΐ
  χκλλιεργηθΑσι χυρ(»ς «15η κη
  πουριχής χαΐ εαπεριδοειδ*] ίί
  ών προβλέπεται σοβαρά απόδοσις
  Τα άρδευτικά έργα
  καί ή Γεν. Διοίκησις.
  έη' αφελεία τής τοπιχής οίχονο
  ί
  Σημιιωτέον 8τι τί αρδευτιχά
  χαΐ έξιιγιαντιχά μιχροέργα έν τώ
  Νομώ Χανίων, παρίχεται ή δέου
  αα Ινδεΐςις ίτι θά σ^εχισθ&σι.
  Ή Γενινή Διοίκησις έξ ιϊλλου
  καί χαθ' & πληροφοροθμϊΐ, Ιχει
  &π' δψιν της γενικωτέρας έηιτά
  χυνοιντ&ν άρδευτΐχνν Ιργα.ν έν
  Κρήτη χαΐ δή έν τώ Νομφ Ή
  ραχλεΐου δι* ών θα άξιοποιηθβσι
  χαΐ θά Ιξυγιανθωσιν, άποδιδόμιναι
  δαθμιαΐως είς την χαλλιίργ«ι«ν
  ίκαναί έκτάσεις.
  Κατα τάς πληρβφορΕκς μου, ή
  μετάβασις τοθ χ.ΓενιχοΟ ΔιοιχητοΟ
  είς "Αθήνας σχειΐζιται χαί μέ
  την άποτιλιαματιχωτέραν προώ·
  θησιν των έργων τούτων, έφ' ών
  ή Κυβέρνησις Ιχει λάδη χαχ' αρ¬
  χήν ιυνίϊκάς άποφίσκς.
  —Ή σχολικϊι αντίληψις.
  Πληροοβρούμεβχ δτι είς το ύ
  πουρνεΐον τής Παιβιίας συνήλθε
  ηροχθές το αρμόδιον συμβούλιον
  καΐ συνεζήτησεν επί δι«φόρων
  ζπτημάτων σχετικών μέ την σχο
  'ιχήν αντίληψιν. Μ«τ«ίύ αλλων,
  ενώπιον τοδ Συμβουλιον άνεγνώ
  σθη η ϊκβϊσις των πΐπραγμίνων
  τής υπηρεσίας τής Χχολικής 'Αντι
  λήψεως μέχρι τέλβυς Λικεμβρίου
  1936, ή Εκθεσις τβν πβπραγμενων
  τοθ Ποΐιδολονικου Κίντρβυ, ή Εκ
  θέσις τής λβιτβυρνΐας των μαθητι
  κδν συσσιτίιιν κατκ τό λήξαν Ι
  τβς κλπ.
  —Τό Μουσείον Χανίων.
  Πληροφορούμεθα δτι υπεγράφη
  συμβόλαιον δια την παραχώρησιν
  εκτάσεως παρα το ανατολικήν
  μέρος τοδ φρουρίου Χανίων πρβς
  &νέγ·ρβιν τού Μονβείου Χανίων.
  Τό συμβόλαιον υπέγραψαν αντι·
  προοΝποι τής Γβνικής Λιοικησε
  ως Κρήτης καί τοδ _ήμου Χ«νί
  ών.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΠΕΤΡΕΑΑΙ0Κ1ΗΗΤ0Μ 1)0
  "ΑΙΡΟΟΟΛΐ:,,
  Αναχωρεί *{ Ήρακλεί
  ου έκβστπν ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  βρβδ» κατ' ΐύβ*Ιαν ΠΕΙ
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ κρε,ΐ Ρί
  θυμνον, Χανιά, Πειραια,
  ϊδρ·ν, Πάρον, Νβξον.
  □ραβτορβΐον ΑΙΝΑΡΑΑΚΗ
  ϊςλβ·. 1—41
  Ή επιστήμων μοιία (τβδ
  μαιιντηρίου της Κάς "Ελ«·
  νας Βΐνιζέλου) ΔνΙς
  ΚΑΤΙΝΑ Ν. ΚΟΥΑΕΝΤΑΚΗ
  δεχκται τας επιτόκους καΐ
  πασχβύσας έκ νοσημάτων τής
  μητρας καΐ πβραμητρΐων έν
  τθ οΐχΐα της οδός Λασηθίον,
  Βαλιδέ-Τζαμί.
  Ώρ«ι έπισκίψεων 9-12
  3—7.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τώ Καφενειον
  Κνωσός, Πληροφορίαι καρά τφ κ.
  Ί. Ζβη Ξβνοοοχειον Κνωσός κα
  Παλλάα,
  —Έκπαιδευτικά Κρήτης.
  Είς Ρέθυμνον μετέβη προχθές
  ο Γενιχός Έπιθεωρητής τής Οαι
  ίεΐας έν Κρήτη κ. Χριστόπουλβς
  δι' επε.νοντα έκπαιδευτικά ζητή¬
  μα τα τής περιφερείας ταύτης.
  -Ό τίως 'Επιοεωρητης Β' Πε
  ρΐφΐρΐίας (Δημοτιχών Σχολείων)
  Ρεθύμνης κ. Φεοφανβπουλος ανε
  χώρησε προχθές μεταβαίνων είς
  Λάρισσαν οπου μετετέθη.
  —Αρχαιρεσίαι.
  Γενομένων άρχαιρεσιΒν τοθ
  Σωματείου των ύποδηματοποιων
  Νεαπόλεως εξελέγησαν Προεδρος
  ό Μ.'Εμμ. Ν. Μπαρμπούνη·- 'Αντι
  προεδρος ό χ. Μιχ. £τ. Μαατορ*
  κης, Ταμίας 6 χ. Μ. Γαλανπς, μί
  λπ το& Λιοιχητιχοδ Συμβουλίου
  οί κ. κ.'Εμμ. Μαραγκακη;, Γεωργ.
  Β. Κοκολάκη.. Γεώρ. Ί. Τσιχλά¬
  κης καΐ Έμμ. Κοντακης.
  —Δι' ίλιγγιώδη ταχύτητβ.
  Ό σωφέρ Χανίων Νικ. Παρηγο
  ράκης έμυνήθη διότι κατελήφθη
  όδηγων αυτοκίνητον μέ Ιλινγιώ
  δή ταχύτητα είς την οδόν Κιασα
  μου, μέ προφανή κίνδυνον των
  διαβατων τή$ όδοδ ταύτης καί
  των αλλων τροχοφόρων.
  —Ή πώλησις σιγαρέττων.
  'Ε{ άφορμής παραπόνων των
  περιπτεριούχων Αθηνών βτι κρα
  τήρια τινά σιγαρέττων έ(ακολου
  θουν νά πωλούν σιγαρέττα κατω
  τής άναγραφομενης είς τα κυτία
  τιμής ώστβ να δημιουργήται επι
  κΐνδυνος συναγωνισμός οια τούς
  μικροπωλητάς, τό αρμόδιον υ
  πουργεϊον θά έκδώσο ώς άνεκοι
  νώθη ίντός τοδ μηνός, απόφασιν
  διά την αποτελεσματικήν άπαγό
  ρευσιν τής πωλήσεως σιγαρέττων
  μέ μειωμενας τιμάς.
  —Τέ Λύχει-ν τβν Έλλην!
  δών.
  Είς Χανία, τό έκεΐ υφΐσ%άμε
  νόν Οαράρτημα τοδ «Λυκείουτών
  Έλληνίδων», δίδει απρέ μιντί
  προλονζε έν τα αΐββύσο τοδ «Χρυ
  σοστβμου» σήμερον, πρός ενίσχυ¬
  σιν των προοδευτικήν σκοπ&ν
  τού.
  Τβν αγροφυλά
  —ΑΙ στβλαί
  κων.
  Παρά τοδ Έπόπτου 'Αγροφυλα
  κης Χανίων παρεληφθη το ϊ>φ*
  σμα οιά τάς στολας των άγροφυ
  λάκων Χανίων. Τό Εποπτικόν
  Συμβούλιον 'Αγροφυλακής συνερ
  χόμενον θέλει καθορΐαα τόν τρθ
  πον ραφής των στολων.
  —Είς τό 'Ανθβκήπιον τοθ Ιω.
  ΚυττραΙου παρά την Πηγώΐδα θά
  εΰρητε τώ καλλίτερα τριαντάψυλ
  λα τής έποχής καθώς καί τριαντα
  φυλλιες είς γλάστρβς,
  ΛΑΊ ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ».Ε.
  Ύποκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τοϋ Έξωτερικου.
  Ταμιευτηριον καταθέσβις έν όψβι
  καί επ! προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Έκτίλεσις πάσης φύσεως τραπεζικη, έρ
  υπό
  < Ι II "Ηράκλειον Κρήτης ΓραφεΤα έναντι ΝομαρχΙας ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ Πρωΐα Κυριακης 14 Φεβρουαρίου 1937 ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ ΑΥΡΙΟΝ ΑΡΧΙΖΟΤΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ Β1ΛΚΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥΣΥΠΟΥΡΓΟΥΣΤΟΝΣΥΜΜΙΧΩΝ Ο κ. ΜΕΤΑΞΑΣ Ό Σοβιετικάς στόλος κ αί οί Ιταλοί. Έκτακτα οίκονομικά μέτρα έν Γαλλία. ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Κατ' άνατκοίνω- σιν έχ τού ύπουργείου των Έσωτε ρικών, την πρωΐαν «ής Δευτέρας λφι κνοΰνται σιδηροδρομικώς μέσω Θεσ· σαλονίκης οί ύπουργοΐ τώνΈξωτερικών τής Τουρκίας κ. Ρουσδή Άράς, τής Ρουμανίας κ. Άντωνέσκο καί τής Γι· ουγκοβλαυΐας κ. Στογιαντίνοβιτς, δια νά μετάσχουν είς την αυνερχομένην την ιδίαν ημέραν έν Αθήναις Συνβιάσκε· ψιν τώ» κρατών τής Βαλκανίκης Συ¬ νεννοήσεως. Τούς ξένους ύπουργούς θά δεξιωθή είς τόν σιδηροορομιχόν σταθμόν αυτο¬ προσώπως ό Πρωθυπουργός κ. Μετα¬ ξάς μεθ' ολοκλήρου τού Ύπουργιχού Συμβουλίου. 'Απόσπασμα δέ τού προ· τύπου τάγματος Εύζώνων, θ' αποδώση τιμάς είς τούς ξένους έπισήμους Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΒΑ ΠΑΡΑΤΑΘΗ ΜΕαγΊΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 13 Φεβρουαρίου (τού άντχποκριτού μας).— Σχετικώς μέ 'τάς εργασίας τής Βαλχανικής διασκέψεως, ανεκοινώθη, ότι αυται θά παραταθούν μέχρι τής προσεχούς Πίμπτης καί τού το λόγω τού πλήθους των θεμάτων τα όποϊα θά εξετάση αυτή. Ή διάσκεψις θά άσχοληθή μέ όλα τα Βαλκανικά χαΐ τα διεθνή ζητήματι, μετά τό πέρας 6έ των εργασιών της θά εκδοθή επίση¬ μον ανακοινωθέν επί των πορισμάτων της. ΤΟ ΥΦΥΠΟΥΡΙΕΙΟΝΑΕΡΟΙΊΟΡΙΑΣ ΑΝΕΛΛΒΕΝ Β »· ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 13 Φεβρουαρίου (τού άντα»τοκριτοΰ μβς).—Ό άπόστρατος ύ· ποστράτηγος ν. Οικονομάνος ώρχίοθη σήμερον ώς ύφυπουργός τής Άεροπο· ρίας ενώπιον τής Α.111. τού Βασιλέως, ηαριστβμένου καί τού Άρχηγοΰ τής κυβερνήσεως κ. Μετβξά. Ό κ. Οίκονομάκος μετά την όρκω μοσίαν μετέβη είς τό υπουργείον τής Άεροπορίας καί ανέλαβε καθήκοντα. ΪΓΡΥΒΚΤΑΙ ΚΑΙ 1ΛΛ1 ΑΚΟΜΗ ΛΑΊΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 13 Φεβρουαρίου (τού «νταποκριτού μας).— Ανεκοινώθη ότι είσηγήσει ιού ύπουργοΰ ι ής Προνοίας κ. Κορυζή τό υπουργείον των Οίκονο· μ ιν ώ ν ενέκρινε την παροχήν ηΐστώσεως έξ έννέα έκατομμυρίων οραχμών πρός ενίσχυσιν τού Βατριωτικοΰ 'λδρύμα τος χαί πρός τόν σκοπόν όπως έν ι σχυθοΰν τα ήδη λειτουργούντα λαϊκά ουσσίτιν, ίορυθοΰν δέ καί νέα τοιαΰτα είς τάς διαφόρους εργατικάς πόλεις τού Κράτους. ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΛΑΪΚΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΑΘΗΝΑΙ 13 Φ.βρβυοτρίευ (τ·ϋ άνταπβ χριΐΦδ μβς)·—Εβιβπιν ουνεργβσΐβς τοϋ 'Υ πβυργε-ϋ Αγοράν ομΐας μετ· τής αρμοδίας υπηρεσίας (£ε6ε6η Βγορανβμική διάταξις διά τής οποίας ρυθμΐζονται τα ποοβοτβ *ερ δών τβν πάσης φύαενς π«λητ6ν λεεΥκ&ν βγορών κατ« 20—30 β)ο κατωτέρα τβν ποαο οτϋν τ&ν καταοιηματαρχ&ν. Ή μείν- βις έγινεν διότι τβ γενικά {{«δα τ&ν ηνλητδν των λ&ϊχών αγορ&ν είνε κατωτέρα ίχείνων τα όποϊα {χούν οί κβτ«οτπμ«τίρχβι. Άνεκβινώβη έ£ άλλον ότι κ«τα την λή,αβαν ίβδβμαδα διετέθη α«ν »ίί τό κοινόν δια τβν λαΐκ&ν βγορβν £>·κ« τίννοι σποριλβίβν «{«υγενιομΐνο
  1 ύθί %φ*$
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Φεβρουβρί-
  ου.—Καθ* οί αγγέλλεται έκ
  Ρώμης 6 Ίταλικός τύνος ά
  -ασχολουμενος μέ την τι
  λευταίαν συνεδρίασιν τί,ς
  ένχιτοοιιής ούδετερότητος
  τοθ ΛονΒίνου καί τάς «ρο
  κυψασας διαφωνίας τονίζει
  δτι ή Ιταλία 6έν Θ4 6«ϋ·α
  την συμμετοχήν ΣοβιιτικοΟ
  στόλου είς τό* τυ^όν ένερ
  γηθησόμινον ααοκλιισμόν
  τ&ν ΊσνανικΔν «αραλί»ν.
  'Ασχέτυς τβν ά«οε>άσι»ν
  τής Έβιτροβής ούδετερό
  τητος, αί Ιταλικαι έφημι
  ρίδες -ροσθέτουν δτι ή 'Ιτα
  λ(α οοβίβοτε θά ανεχθή
  την εγκαθίδρυσιν Σοβιετι
  κοθ κράτους είς την Ίσΐα
  νίαν.
  Τηεγράφηματα έκ Παρι
  σί»ν έβιβεβατιοϋν άνακοι
  νώσιις τοθ κ. Μνλουμ κρός
  άντινοοσώπους τοθ Παρισι
  νού Τύβου έν σχέσει μέ την
  ακρίβειαν τοθ βίου Αν Γαλ
  λ(α. Ό Λ. Μαλοομ ετόνισεν
  δτι ή κυβέρνησις ·ρό τής
  διαρκοΟςθΜρτιμήσεως των
  ε16Ον πρώτης άνάγκης θά
  ζητήση 6«ό τό κοινοβούλι
  όν την κορήγηοιν έκτά
  κτων τίνων μ&τρ«ν πρός
  ■άταξιν τής αίσχροκερδεί
  άς τοθ έμ~ορ(ου καί τής
  έν γένει κερδοσκοκίας είς
  την οικονομικήν ζωήν τής
  ΓαλλΙας. Άλλαι «ληροφο
  ρίαι έκ τής αυτής «ηγής
  άναφέρουν δτι αί έφημερί
  δες τής δεξιάς κατηγοροθν
  την Κυβέρνησιν Μβλούμ ώς
  κυρί*»ς ύκεύθυνον διά τάς
  γενικάς ϋιερτιμήσεις τΔν
  είδών καί την άλματώδη
  υψωσιν τοθ τιμαρίθμου.
  Έκ ΛονΒίνου Αγγέλλεται
  δτι δ τύκος καρακτηρίζει
  ώς ναυάγιον την τελευταί
  αν συνεδρίασιν τής ένιτρο
  -ής μή έ«εμβασε«ς, έφι
  στό·} 8έ την «ροσοχήν τής
  Άγγλικής κυβερνήσεως έ
  ■Ι τΑν κινδύνων τούς ό «ο Ι
  ούς ναρουσιάζει καί πάλιν
  ή συνέχισις τοθ φρικώδους
  Ίσκανικοΰ αΐματοκυλίσμα
  τος.
  Τηλΐγραφοθν έκ ΒερολΙ
  νού δτι οί ΓερμανικοΙ δι
  πλωματικοΐ κύκλοι δέν ·αί
  νονται άπαισιόδοξοι διά τό
  άκοικιακόν ζήτημα ΟΙ κύ
  κλοι οθτοι Ισχυρίζονται δτι
  ή Αγγλικη δημοσία γνώ
  μη καθώς καί οί ένίσημοι
  κύκλοι τού Λονδίνου ήρχι
  σαν μορφώνοντες Αντιλή
  ψεις εύνοΐκάς διά τάς ά
  ■οικιακας δικκδιχήσιις τής
  Γερμανίας.
  Τό Δημοτικόν Συμβούλιον Ήραικλείου
  διά τόν φωτισμόν καί τό σχέδιον πόλεως.
  Τό εσπέρας τής Παρασκευ
  ής συνήλθε τό Δημοτικόν
  Συμβούλιον. Κατά ι ήν συνε
  ορίασιν ταύτην ποοέβη είς την
  άναμόρφωσιν τοθ προϋτιολο
  γισμοθ τοθ Δήμου άναγρα
  φέντος είς τό μέρος των έσό
  δών κοί έξόδων ποσοθ δραχ.
  2 600.000.
  Τό ποσόν τουτο διά τοθ ό
  ποΐου θά καλυφθή ή άξ(α τοθ
  παραγγελθέντος νέου ήλβκτρι
  κοθ συγκροτήματος χαί ή δα
  ιιάνη επεκτάσεως τοθ κτιρΐου
  τοθ ήΧεκτρικοθ Ιργοστασΐου
  είνε ή9η κατατεθειμένον είς
  Γήν Εθνικήν Τράπεζαν.
  Έν συνβχείο: έχορηγήθη επί
  Ι τοθ προϋιολογισμοθ τής ήλεκ
  ι τρικής εκμεταλλεύσεως άνα
  Ι τΐληοωματική πίστωσις δραχ.
  50 000 διά δαπάνας τοθ ήλεκ
  τροφωτισμοθ.
  Τό δημοτικόν συμβούλιον ή
  σχολήθη ακολούθως εΰρέως
  μέ τό ζήτημα τής καθιερώσε
  ως τοθ νέου σχβδΐου τής πό
  λεως. Μβτά σχετικήν μελέτην
  καί εξέτασιν τής οτιοβληθεΐ
  σης εκθέσεως τής έκιτροπής
  είς την οποίαν συιη ανετέθη,
  άπβφασΐσθη όπως μεταβή είς
  Αθήνας έπιτροπή ίνα έκιδιώ
  ξη την καλύτερον λύσιν καί
  τροποποίησιν τοθ σχε'Μου,
  συμφώνως πρός τούς συντρέ
  χοντας λόγους.
  €Η έπιτροτιή οθτη άπηρτΐσθη
  έκ των κ. κ. Γ. Ρασιδάκη, Ι,
  Λιναοδάκη, Ι· Γρυλλιωνάκη
  καί Έμμ. Γαλενιανοθ μέ άνα
  πληοωματικά μέλη τούς κ. κ
  Ζ. Περάκη ν καί Κ. Βαρβερά
  κην.
  Ένεκρΐθησαν ακολούθως: ή
  προμήθεια 2003 κυβικόν μέ
  τρών σκΐρρων διά τάς ανάγκας
  τής όδοποιΐχςτής πόλεως καί
  οί αποφάσεις τής επιτροπήν επί
  των ένστάσεων κατά των τε
  λδν φωτισμοθ, ύδροληψ'.ας
  καί καθαριότητος.
  Η απόφασις τού Κακουργιοδικείου
  διά τό έγκλημα των Λιμνών. .
  Μετά ίιαίιχαοΕαν 24 δλων ή
  μερών ΙξιίόΒη είς Ρέθυμνον προ·
  χθές καί πΐρί τάς τελευταίας νυ¬
  κτερινάς ώρας, ή άπίφασις διά
  την όΓόθβοιν Λυρακΐ) χοί των 17
  ουγχατηγορουμέ1 ών τού διά φό
  νους χαί βποιτεΐρας φόν ών χατα
  Ιανουάριον 1936 ιίς ιό χωρίον
  Λίμνες Μεραμβέλλου. Το Δικα¬
  στήριον τ6ν ίνίρχιον ίχαραχτήρι-
  σε την πράξιν ώ; αναίρεσιν μέ
  έλαφρυντιχά χαί μιτρΕαν ούγχυ-
  σιν. Συμφώνως Σέ πρός την έτυμη
  γορίαν ταύτην τό δικαστήριον τΑν
  συνέδρων ίηέβαλε τάς άχολιύθους
  κοινάς διά τού; χατηγορουμένους:
  Είςτιύς 1)Εύστάθιον Λυράχην,
  2) Έμμ. Χιλνιοδάχτιν, 3) Μιχ.
  Ν. Πείιαδίιην χαί 4) Έμμ. Με
  )&ν χα,τα συγχώνευσιν χο Ι ΙπΙτα
  σιν τ&ν ποιν&ν ο&τβν ιΕρχΐήν 9
  έτ&ν χαί 10 ήμιρ&ν.
  ΐΐί τιΰς 1) Εύσ'άθιον Καστρι-
  νάχην χαί 2)Έμμ. Κ. ΛιμπιΕάχην
  φυλάκισιν 3 Ιι6ν χαί 10 ημερών.
  Είς τιΰς 1) Δημήνριον Κ. Δυ
  ρά.ην, 2) Εμμανουήλ Γ. Λιμπι
  δάχην ή Σβυ?άν, 3) Έμμ. Μ. Κα
  στιλλιανάχην, 4) Νιχίλ. Ψ·.μά$
  ψ, 5) Έμμ Μ. Λαδδαχην, 6)
  Δημήτριον Έμμ. Μαστοράχην, 7)
  Χαρ. Χαλχιαδά»τ)ν, 8) Μιχ. Ι.
  Σφαχιανάχην, 9) Έμμ. Ν. ΠεσΊα
  δίτην χαί 10) Σταθρον Μαονίλλον
  ιίρχιήν 5 1)2 ίττόν χοί 10 ήμι
  ρών. "Απαντες οί άνοπίρω χατΐ
  διχαΌθησαν εΐδιχθς χά Ι επί πλέ
  όν διά^τήν χρήσιν 8πλου, ιίς φυ
  λαχισιν τριβν μηνβν.
  Ο! έχ των κατηγορουμένων Νικ.
  Έμμ. Χειμιονάχτ;ς χαί Εύστάθ.
  Νικολ. Λαζαράχης απηλλάγησαν,
  χριθίντις ώς μή ουνιργήσαντες
  ι ίς τό Ιγ^λημα ώς κνεφέρετο έν
  ιψ χατηγορητηρίφ.
  ΗΡΧΙΣΑΝ ΕΝΤΑΤΙ ΚΩΣ
  ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ
  Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
  ΤΩΝ ΔΗΜΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΝΤΩΝ
  Καθ" ά πληροφορούμεθα ήο
  χισαν άπό προχθές οί έργα
  σ(αι τοθ άεροβρομΐου τής πό
  λεως μας. "ΉΒη μέχρι τής
  χθές άηηοχολοθντο ήμερησΐ
  ως 200 εργάται άπω ι ής προ
  σεχοθς Γ έ εβδομάδος έντεινουέ
  ν ών των έργεσιών δισμορφώ
  σεως τοθ Ε&άΦθυς κλπ. θά
  αύξηθοθν ςϋιοι ιίς 300.
  ΑΠΑΓΟΡΕΥΖΙΣ
  ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
  Είς την Νομαρχίαν ύ (ΐϊβλή9η
  πρός έγκρισιν άστυνομική οιά
  τάξις απαγορεύουσα καο' 6
  λον τόν νομόν την 6ιδασκα|
  λίαν τοθ ίργου «Χρυσόββρ
  γας» έν τοίς θεάτροις ώς <πεί ριέχοντος σκηνάς χαί Βιαλό γους προοβάλλοντας την ήθι κήν κοί διδάσκοντος μεθό δούς άντιβαΐνούσας πρός τάς έντΐμους κράξεις. ΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΑΙ ΔΙΑΑΕΞΕΙΣ Σήμερον θά επαναληφθή ή διά λέξις τοθ δημοσιογράφου χ. Τριαν ταφυλλοπούλοι* είς τό θέατρον Πουλακάκη (ώρα 11 κ. μ ) πιρΐ ΣυντιχνιαχςΟ Κράτους. —ΈπΙοης σήμερον χκΐ Α ραν 10 1)2 μ. μ. είς «ό χινη ματοθίατρβν Μινώα θά ομιλήση ι λβχαγός χ. Κ. Περάκης πιρΐ πό λΐμιχβν άερίβίν, Τό υπουργείον των Έσωτε ρικών έξ άφορμής έρωτήμα τος τοθ νομάρχου Άρκαδίας απηύθυνε πρός τούς γβνικούς διοικητάς καί νομάρχας τοθ Κράτους εγκύκλιον, διά τής δ ποίας γνωρΐζει δτι άνεξαρτή τως τοθ μέλειωμένου μετα σχηματισμοθ των κοινοτικων περιφερειων ύποχρεοθνται (ι νομάρχαι νά έτΐιμεληθ&Ον τής έφσρμογής των διατάξεων τοθ κώδικος κερΐ Δήμων κα( Κοι νοτήτων αί οποίαι άφοροθν την παροχήν όδηγιων διά ιήν επιβολήν φορολογίαν, ,σύντα ξιν καί ψήφισιν των προϋπολο γισμων των Δήμων καί Κοι νοτήτων κλπ. διά την νόμιμον ρύθμισιν τής οικονομικάς διοι κήσεως των υφισταμένων Κοι νοτήτων. Η ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ Καθ' α^μοδΕαν ^ινοιχοΕνωΐιν τον παριλθίντα μήνα Ιανουάριον Ιση· μειώθτ) ιίς την τοπιχήν προσχοπι κήν περιοχήν "Ηρακλείου ή εξής κίνησις.: Κατετέθησαν 31 νέαι ΐτρόσκοποι, διιγρϊφησαν 5, άπΐλύ θησαν 1, προήχθησαν ιί( Γ' τα ξιν 20 χαί είς Β' τάξιν 3. Απε¬ νεμήθη τό πτυχίον μαγιΕρου ιίς 6 προσχίπους, δϊηγοθ ιίς 13, χαθη- χίντιον πολίτου είς 2 χαί όϊηγ&Ο αύτοχινήτου είς 1. ΈπΓση; απε¬ νεμήθη ήθιχή διίκρισις ιίς 6 προσκόπους. ΚΑΤΑΑΙΚΗ Τό ένταθθα Κακουργιοδικεΐ όν άσχοληθέν προχθές μέ την ύπόθβσιν τοθ Στυλ. Καλούϊη κατηγορουμένου έτΐί διγαμ'α κατεδίκασε τοθτον είς φυλάκι σιν τριών έτων. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙ έν τη άγορά μας κυμανθεΐσαι χθές τιμαί των διαφόρων εγχωρίων «ροιόντων είχον ω« κάτωθι: Ζοβλ,ταν.ναι α' νοιότητοσ, 0ρ. | β' ι Ψ II II Ι Υ' ,. .. ΙΒΟ-2Ι • II II Ι ·' .. .. Ι ΊλεμΜει α' «οιο—τβ« λο. Ι β—16.19 Ι*, ■ » ■· »· Υ II ιι Η ■■ Μαθραι Η α' «οιοτ^ΐοε, ·ρ. {' ΊλΒΚ •ΛΡαβρω», ορ. κοινα ν. έ«ο&β(α« Αιανικβ·. 42 40 ΈξαιρετικοΙ 31 ε^>·1 «' ■οίον. „ 28,—
  ««ιο. „ {8 —
  ·' ·οι6«. „ 16-
  λ Ι(αι·. ,.,
  II —
  •Ι««ι νΐει·.«···«ΐα«
  Αρχανβν ιο ■(·«. ··. 4β,-4Ι
  " ·αλαι·Ι ,
  Μ«λ·Βυ(Ιο· ««Τ1 «.. ..
  Καρο6«α οραχ, 1,10
  Μίλι «οιθτικΑε; „
  3" Π ΡΟ ΙΝ Η
  ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΑΙ ΚΑΤΗΓΑΓΟΝ
  ΝΕΑΝ ΑΑΜΠΡΑΝ ΝΙΚΗΝ
  ΕΙΣΤΟ ΜΕΤ.ΠΟΝ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΚΑΤΕΛΑΒΟΝ ΤΗΝ ΑΡίΚΑΝΤΑΝ
  ΣΠΟΥΔΑΙΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΣΗΜΕΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποχριτού μας).— Ραβιογραφήματα
  έχ Σαλαμάνκας άναφέρουν ότι κβθ' ανα¬
  κοινοί επισήμως τό στρα,τηγεϊον τού
  Φράνκο, τα έθνικα βτρατεύματα κατή-
  γαγον σήμερον νέαν λαμπράν νίκην εις
  τό μέτωπον τής Μαδρίτης- Οί έθνικοΐ
  κατόπιν πολυώρου ακληράς μ-άχης κα¬
  τώρθωσαν νά έκχοπίσουν τούς έρυθρούς
  έκ των θέσεών των καί να τούς τρέψουν
  είς άτακτον φυγήν. Τέ στρατεύματα
  τού Φράνκο προελάσαντα εις αρκετόν
  βάθος κατέλαβον την Άργκάντοι ήτις
  θεωρεΐται σπουδαίον στρατηγικόν ση¬
  μείον.
  ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΑΙ ΑΠΕΚΟΨΑΝ
  ΤΑΣΤΗΑΕΦΟΝΙΚΑΣΣΥίΚΟΙΝΟΝΙΑΣ
  ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΒΑΑΕΝ8ΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Φεβρουαρίου ιτοϋ
  άνταποκριτοΰ μ«ς).— Νυκτερινα τηλε-
  γραφήματα έχ Σεβίλλης χαί ,Σαλα-
  μάνκας μεταδί&ουν μακράς, λεπτομε¬
  ρείας των συναφθεισών σήμερον είς τό
  μέτωπον τής Μαδρίτης μαχών καί των
  έπιτυχιών των έθνιχών. Κατά τα ρα·
  διοτηλεγραφήματα αύτα τα έθνικά
  στρατεύματα προελάσαντα είς νότον
  άπέκοψαν τας τηλεφωνιχας μετά τής
  Βαλενθίας γραμμάς, άπομονώσαντα
  ούτω την πρωτεύουσαν άπό την Κυ¬
  βέρνησιν τής Βαλενθίας.
  ΤΒ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΚΑΕΙΣΜΟΥ
  ΤΗΣ ΙΣιΊΑΝΙΑΣ ΝΑΥΑίΕΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 ΦεβρβυαρίβΜ (τού άνταπο
  κριτοϋ μα{).—Νυκτερινά έκ Λονδίνου τη
  λεγραφήματα άναφέρουν ©π τ· ζήτημα τβΰ
  κπβκλεισμοΰ τής 'Ισπβνίας καί της βπαγβ
  ρκύσιω; τής «πβστολής έθελβντδν ναυαγεΐ
  οριστικώς έξ αΐτίας της οτασεως τής Πορτο
  γαλλίας ήπς αρνεΐται την εγκαθίδρυσιν διε
  θνβϋς έλεγχον βί$ τ« σύνβρά της.
  ΤΟΝ ΕΒΗ1ΚαΗ_αΡ0Ζ ΙΑΜΕΡΙΛΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 3 «»εβρουαρ£ου (τού
  άνταποχριτού μας).— Κατά τηλεγρα-
  φήματα τού έν Γιβραλτάρ «νταποκρι
  τού τού Πραχτορείου Ρώυτερ, μέσω
  Λονδίνου, τα έθνικά στρατεύματα τού
  νοτίου συγκροτήματος, προελαύνουν
  συνεχώς , πρός την Άλμερίαν χωρις
  νά αυναντοΰν ουδεμίαν σοβαράν άντΐ
  στάσιν έκ μέρους των Κυβερνητικών
  οί όποΐοι ύποχωρούν πανικόβλητοι.
  Η ΔΙΕΟΝΗΣ ΦΑΛΑΓΞ
  ΣΥΝ.Ε Τ ΡΙΒ Η_0ΑΒΚΑΗΡΟΤΙΚΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Φεβρουαρίου («ού
  άνταποκριτού μας). — Καθ» ά άγγέλλε·
  ται έκ Βερολίνου, ή διεθνής φάλαγξ ή
  ύπερασπίζουσα την ΑΙαδρίτην ενήργησε
  σήμερον σφοδροτάτην επίθεσιν πρός α¬
  νάκτησιν των καταληφθεισών εσχάτως
  υπό των έθνικών θέσεων είς τα πέριξ τής
  πρωτευούσης. Ή επίθεσις όμως προ
  σέχρουσεν επί τής ισχυράς άντιστάσεως
  των εθνικών χαί ή διεθνής φάλαγξ συνε·
  τρίβη έξ ολοκλήρου.
  Η ΧΘΕ-ΙΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΤΩΝ Κ. Κ. ΜΕΤΑΞΑ ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Φεβρουαρίου (τού
  αντα.ποκριτού μας).— Σήμερον ό ι*ρω
  θυπουργός κ. Μεταξάς εδέχθη είς ου
  νεργ»σί*ν τόν Διοικητήν τής Πρωτευού
  σης χ. Κοτζιάν. »Η ουνεργασία των
  χ. χ. Μεταξά καί Κοτζ(ά περιεστράφη
  χ*1 εις τα τής αυριανήν ύηοΚοχής «α,Ι
  οεξιωβεως τοθ πρωθυπουργού τής Γι
  ουγκοσλαυΓας κ. Στογιαντίνοβιτς χ«1
  ΐ-ν ύηουργών Εξωτερικών Τουρχίας
  — Ρουμανίας διά ιήν Βαλκανικών δι
  ΕΚ
  ν τδ Β·*
  Μ·· «Ρ* '
  ,ήί Εύρ6ς
  ρ^ν «ηβίαν
  }»,ν ·1 βντιπρ·ο< }νι.{ τύΒΜ τ·ς*ι ίμιλΦδν «βφ«λ*ί ήν ιύγλκτίαν δι ιιιν τί,ν ·η·1«ν Μ Βελκανικη ί<, έπ·τ:λ«1 ·* κρεγμβΐ»κ·τητ· «ι μίαν πρα; ιηεν Ιοχ»ρ«ν, ό λογίζ·υν π*ντε Ι»Εράτητ« ·■ ιιλε&ν, ουγκενι ίΊιαμον ηεντήκβ η »κκτ·μμυρ>«
  λεΰν βννοΐακιβμι
  Μι δια την ι
  μΙοιοι την «
  ών ΑιροηβρΐΜΐ!
  μιν χβίύηολ·
  ριοογε'ω.
  Αλλ' η Β·λ»
  νοηοις δέν οτρ
  τΙ·ν ·ύδενός.
  ·*Α«Ϊ ηολεμιχι
  'μ·ν. Άκεβλ4
  "»ϊΐΝβ»ν της
  <«! τ*{ιι>( 4ν ι
  |·δ Αΐμβυ.
  *?Υ*ν·ν εΐρήνι