93923

Αριθμός τεύχους

4499

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

17/2/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  17
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΤ
  ΑΙνύπτοο
  ετησία λίραι 3
  έξάμηνος 3
  Άμερικής
  ετησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΪΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Ι: ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΓΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ Ι1ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΔΑΟΥ 4499
  Ϊ1ΠΙΤΙΙΙΠΙΤΗΤΝΙ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣ
  Η ΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ
  ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΝ
  Ύπάρχβυν θκτικαί κληρο
  φορίαι Μβτά τας οποίας ή
  Άγροτικη Τραπέζα κατβπΐ'
  αυνεννοήαεως μετά τής κυ¬
  βερνήσεως, θ' αναλάβα την
  ασςράλ σιν τδν «ρχηγ&ν τβν
  αγροτικων οίχογενΐι&νΆπο
  φκθΐζιται δηλαδή, ή «πίχτα
  σι(, τρέχον τίνα, τδν κοινω
  νικ&ν «σφαλίσκων καί είς
  την δπαιθρον.
  Διχαιοτερα, λογικωτέρα
  ματα της χαχής μοΐράς τού,
  της δυστυχίας, ή τής άνεχεί
  άς καί τού ενεδρεύοντες θα
  νάτοΜ, ή άπορφανιζομένη οί
  κο γένει ά τού «ντικρύζει την
  στνγνοτέραν άθλΐοτητα, την
  μεγαλυτέραν κακοτυχίαν
  καί περιέρχκται είς την τρ«
  γιχωτέραν απόγνωσιν-
  Αυτή δυστυχβς ήτο η μοί
  ρα τβν αγροτων μας. Καί
  τβ γΐγονος αύτέ>, «πετέλει
  καί πιριοοέτιρον ανταπβχρι όχι μένβν την σκληρβτεραν
  νομένη πρός τα Ιθνικά συμ αδικίαν άλλά καί την μέγα
  φβροντα χαί τάς ΐπιταγάς λυτέραν εθνικήν εντροπήν,
  τής ανωτέρας'ήθιχής, «τΐβφ«| Άλλ' εύτυχδς, ή αδικία
  βΐ(, δέν ήτο δυνατόν νβ αύτη πρβκκιταΐ νά έπανορθω
  ύιίαρζα. Διότι βνώ είς την
  χαράν μας ολοι οί άσκοδν-
  τΐς ί ν οιονδήποτε (πβγγελμα
  εΐτΐ ώς επιστήμονας είτε ώς
  εργάται ιΐτΐ ώς βιοτέχναι
  •Ι τι ώς ύκαλληλοι ιΐχον άπο
  Κτήσιι καί τό ταμείον ·σφα
  λίοΐώς των καί ιΐχον έξ*
  σφαλισθδ αύτοί καί αί οίκο
  γένιι«( των, ιΐς την πΐρί·
  πτωοιν * ασθενείας, «νιχανό
  τητες, καί οΐου&ήηοτι γινν
  «είς «τυχήματος, «Ι αγρόται
  δέν είχον καμμίαν βπβλύ
  τνς εξασφάλισιν, κανέν στη
  ριγμβ
  ΟΙ αγρόται, οί ήρωις αύτβί
  τβν μΐγ«λ«ν προσπαθιιβν
  οί* την προοδον τβδ τβπβυ
  καί τ· μεγαλείον τού ίθνβυς.
  ΟΙ ανθρωκοι οί οποίαι καλαί
  οντις βυνιχβς εναντίον τβν
  στοιχείων της φύοΐως, κρός
  τοις ,,θυέλλας τοδ χιιμβν·ς
  χαί τ« κυνικα καύματα τβΒ
  βέρους, βναμοχλεύουν την
  γί,ν καί άπβσποδν μέ μυρί
  •υς χοπους χαί αγώνας τβύς
  χαρπούς έκ τβν στίρνων της
  Αύτβί ·ί βπβΐβι, σχυμμένοι
  βλβχρβνίως ιίς τούς βνβι
  κτβύς κκμπβυς χαί τα ύπιρή
  φανα βουνά ποτίζουν τούς ά
  γρ·ύς μέ τόν Ιδρβχοί των καί
  γονιμ«ποιο&ν την γήν χαί
  δημιουργοδν τ·ν εθνικόν
  Πλούτον, ΐίχον Ιγχαταλιι-
  φθή ιίς τέ ίλεος τού θεοδ.
  Καί *λ ώ Ιλοι σχεδόν ·1
  αλλοι ελεύθεροι «παγγιλμα-
  τίαι χαί οί Κρατικοί ύπάλλη
  λέη καί λειτουργοί, Ιχουν
  τουλάχιστον την ελπίδα χαί
  την παρηγορίαν δ τι χ«ί αν
  Αοθινήοουν θ« τύχ*υν ίατρι
  χής καί νοαοχομιιακής πιρι
  Βαλψινς. Καί αν χαταστοδν
  άνίκανοι πρός εργασίαν ({
  άτυχήμβτβς η εκ γηροιτιίων,
  δέν θ' «ποθάνβυν έκ τής
  κιΐνης κ«ί τβν σΐΐρήσεων
  διατί βά λαμβάνβυν μ(αν,
  μικράν ίοτω, βύντβ.,ιν, ·ί ά
  γρόται Ιμιναν καί μένβυν
  αχόμη μέ τ· πικρόν παρ«
  πόνον, ·η τ· Κράτβς δβν
  τβύς εσκέφθη πβτί, ότι χ«-
  νιίς δέν ηθέλησε: νά τβύς
  προστατεύση Καί ίτι αν ,ύ
  πβστβδν καί τό παραμιχρόν
  «ΐύχημα δέν βά ημπορεσβυν
  να ςήσβυν λχτός ·άν πωλή
  οβυν την γήν,την οποίαν μ ι
  τ·ο«ς άγωνΐας, πβλυιτβν μ·
  χβων χαίβινάνν πρεσπαθιι
  βν 4πίκτησ*ν.
  Οί "Ελληνις άγρέτ»·, πρέ
  πιι νά τβ έμβλβγήσωμεν, ύ
  «ήρξαν βί μιγάλβι άδιχημί
  νβι χαί τβδ Κρβτβυς καί τής
  κβινωνίβς. Κανείς δΐν τ·ύς
  ίπρίοεξε πβτέ βσ·ν ίπρεπε.
  κανείς δ έν ιύρί,χΐ.πβτί ίνα
  καλόν λόγον νβ τόν ΐχστομί
  οο ιΐλικρινβς κρ·ς αύτούς
  Εανιίβ δ έν ίσχέφβη πέσβ
  χρΐΜοτβμιν βλβι, πάσα όφΐ(
  λιι τ· Κράτβς, τό "Εθνβί ο¬
  λόκληρον είς τευς «ργ«τ«ς
  της νηςΐ Κ«ί οταν β «γρ*
  της· ούτος ό ύπέροχβς ήρως
  κ«ί τιτΑν, ηευ χλι(ιι ιίς τό
  ιύίύ οιηθβς τού β,τι εύγενές
  Ι αί ωραίον μ αί υψηλόν ιίς
  έ ί Ιδ ί ίδανι
  φυλη
  λ
  ψ
  ημ καί Ιδίας χκί
  κ« ίχει νβ ίπιδιίίο ή
  Ι ΐ ί
  χ ίο φ
  κβΙ κρβτιΐ ιίς τβ βτββλινβ
  ' ι« τ·« την τύχην χβί τό
  μίλλβν κβ!τίς ΙληΙββ, τ«0
  $ Καί ή ΐντροπή θβ βπβ
  πλυθι). Κβί θβ δημιβυργηθή
  μΐα νία κιρ(·δος διά την
  κρατικήν μας δικαιοσύνην.
  Εβί ΘΆνατιίλο ν*α ήμέρα
  διβ την Ελληνικήν &και>
  θρον.
  Ή βσφαλισις τβν «ρχη
  γβν τβν άγροτικ&ν οίκογε
  νιιβν υπό τής Άγρβτικής
  Τραπέζης χαί μέ όρβυς ουμ
  φίρβντας καί εύεργετικβύς
  διά τβύς &σφκλιζβμένβυς,
  θβ οημβνη αναμφισβητήτως
  την βπβΜβτάοτασιν τής δι-
  χαιβσύνης καί τής ήβιχης.
  Καί όχι μονον τουτο, βλλα
  καί χατι άλλβ έπίαης αημαν
  τικόν χαί απβυι Πβν. ©ά οη
  μβνα συγχρόνως.Τήνένβρξιν
  νέαςπεριβδβυ Ιντατιχης έργα
  οίας καί δημιουργικής πρβσ
  παθείας είς την ύπαιθρον.
  Διότι η βαφάλισις των άγρβ-
  τβν θβ τβνώσα τβ ήθικβν
  των θα χινησα τβν ζήλον
  των, θ' αύζήσρ την 4γάπην
  χβί την πρβοήλωσίν των
  πρβς την γήν χαί τό Κράτβς
  Κβί θβ κάμη νά πνιύοη ανι
  μβς αίοι·Δ·|(ας ιί{ όλοκλη
  ρβν την ύπαιθρον. Άντιλαμ
  βάνεται χανιΐς τβ χέρδος τό
  οποίον θβ πρβχάφο δι' έλβ
  κλήρον την χώραν.
  Διέτι αυτομάτως Ββ επι
  χτβθβδν αί καλλιέργειαν θβ
  βναδημιβυργηθό ή δπβιθρβί
  Βά γνωρίσβυν χοτλυτέρας ί
  μέρας οί εργάται χαί οί χά
  τοιχο( της γενικώς. Θ' αύ{η
  θζ η ·θνιχή μνς παραγωγή
  Καί θ' άνυψωβρ χαί τβ βιωτι
  κόν καί πνευματικόν έπίπι
  δόν τού λαοδ μας χαί ή βτάθ
  μη τβΰ Ιθνιχβδ μας πβλιτι
  σμβΰ.
  ΌΧΙτλερ θέλει άποικίας
  ΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΑιΊΟψΈΙΣ
  ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΙΚΙΑΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  —ΆρχΙζβι νά
  Φεβρουάριος
  επικρατή είς
  την γερμανικήν κοινήν γνώμην
  ή άντΐλτψ ς 8τι εΐσερχόμεθα
  ί δ άή Λ
  ή
  είς περίοδον άνακοπής
  δΐίθνβν Ριαπραγματεύσβων.
  ΟΙ προσφάτως έκφωνηθέντβς
  λόνοι είς την Αγγλίαν, την
  Γαλλίαν καί την ΓβρμανΙαν
  ?8ειξαν δτι παρθ τος διακη
  ρΰξεΐς καλής θελήσεως, λεΐπει
  ή πραγμαηκή ββ'σις συνεννοή
  σεως. Ό καθείς φαΐνεται δτι
  κεριμένει τάς προσφορσς τοθ
  άλλου. Καί οί γερμανοΐ φρο
  νοθν δτι ό Χΐτλερ έκαμε άρκε
  τσς ττροσφοράς, οί οποίαι
  Ρέν ελήφθησαν δεόντως ύπ' δ
  ψιν. Μήηως ή Γαλλία κσΐ ή
  Αγγλία θέλουν νά κερ&Ισουν
  καιρόν; Έν τοιαύτη τιεριπτώ
  σει—λέγουν οί γερμανικοΐ κύ
  κλοι—οί Ιθύνοντες τάς &ύο
  χώρας κινδυνεύουν νά υπο
  στοθν απογοήτευσιν. Διότι ή
  ΓερμανΙα θά χρησιμοποιήση
  τό χρονικόν αύτό διάστημα
  διά νά ενισχύση τόν οίκονομι
  κόν καί στρατιωτικόν έξοπλι
  σμόν της καί (δίως διά νά
  πραγματοποιηθή τό τετραετές
  σχέδιον.
  'Υκό τοιούτους δρους θεώ·
  ρεΤταΐ άτιό ημέρας είς ήμέ
  ραν άσθαλεστέρα
  ή άποψις
  άναμένβι,
  πραγματι
  θ
  8τι ή ΓερμανΙα βέν
  κρός τό -σρόν, μ
  κήν λύσιν τοθ άποιχιακοθ
  ζητήματος. θά ήθελεν άιλώς
  να επιτύχη ιίς τ ό Λονδίνον
  μίαν και' αρχήν άιιόφασιν:
  την έτιΐσημον δηλαδή άναγνώ
  ρισιν τ_ν δικαιωμάτων τής
  ΓερμανΙας είς τό πεδίον αύ
  τό.
  γος
  Λύτός εΤνε κυρΐως ό λό
  διά τόν οποίον ό Χΐτλερ
  κοΐ ό έν Λονδ(> φ άντιπρόσω
  τίος τού εθεσαν έτιισήμως τό
  ζήτημα ενώπιον ιης διεθνοθς
  κοι ής Υ'ώμης κοΐ ύη' βψβι
  της βρεττανιΐι})ς κυβερνήσεως.
  Ου τω ή ΓερμανΙα ΔζιοΤ νά
  άτιοδοθοθν ιίς αυτήν οί τιρώ-
  ην άποικΐαι της έν πλήρει κυ
  ριότητι—Ιξω δηλαδή παντός
  ουσιήματος έντολί|ς. Προβάλ
  λ εί ιήν διεκδίκησιν αυτήν τό¬
  σον διά λόγους γοήτρου όσον
  χα1 διά λόγους άνάγκης. Έφ'
  βσον θά εΤνε πάλιν, έντός όλΐ
  γου ή πρώΐη στρατιωχική ΐύ
  οθ κόσο λόγο* γοι)
  γο ή ρη ρή
  ναμις τοθ κόσμον, λόγο* γοι)
  τρου
  νά Ι
  έπιβάλλουν
  άποικίας.
  είς αυτήν
  Άφ* έ τέ
  ρου αί οικονομικαί δυσχέρειαι
  αί προκύψχσαι έκ τοθ πυρε
  τώδους βπανεξοπλισμοθ της
  προσδίδουν μεγαλειτέραν άζ(
  αν είς εβάφη άπό τα όκοΐα
  δύναται νά άρυοθη* άπ' εύ
  θϊΐας,ί,χωρΐς νά πληρώνη είς
  ουνάλλαγμα πρώτας ΰλας ά
  παραιτήτους διά την βιομηχα
  νΐαν της καί την διατροφήν
  τοθ πληθυσμοθ της.
  Είς τόν πρόσφατον λόγον
  τού ό Φόρερ άπεκήρυξε την
  γερμανικήν υπογραφήν άπό
  τό αρθρον 231 τής συνθήκης
  τον Βερσαλλιον—τό πολύκρο
  τον άρθρον διά τοθ όποίου ή
  Γερμανία άνεγνωρΐζβτο ύπεύ
  θυνος τής έκρήξκως τοθ παγ
  κοσμίου πολέμου. Καί ή Γβρ
  μανική προπαγάνβα άρχΐζβι
  ήΛη νά άναπτύσση δτι, βφ'
  όσον δέν ύπάρχει τοιαύτη ένο
  χή έκ μέρους τής ΓερμανΙας,
  δλη ή νομική βάσις τής συνθή
  κης καταρρέει, άποδεικνύεται
  δέ άσύστατος ή περιληφθεΐσα
  είς την συνθήκην κατηγορΐα
  δτι ή Γερμανία είνε άνΐκανος
  νά διατηρή άποικΐας. Τό δΐ
  καιον επιβάλλει πλέον νά έπα
  νορθωθη* ή προσγενομένη είς
  αυτήν άδικία. «Ή κλοπή τον
  γερμανικόν άποιχιον άποτε
  λεΐ μίαν των πλέον καταφώ
  ρων παραβιάσεων τοθ δικαί
  ου έξ δσων άναφέρει ή σύγ
  χρονος ίστορία»—γράφει εν
  κυρος εφημερίς τοθ Άμβούρ
  γου. Ή Ιοια εφημερίς άναφέ
  ρει δτι αμερικανικόν ύπόμνη
  μα διαβιβασθέν είς τάς παρα
  μονάς τής άνακωχής είς τάς
  συμμαχικάς κιβερνήσεις ά νέ
  γνώριζεν είς την Γερμανίαν
  δικαΐωμα είσχώρήσεως είς την
  ζώνην τον τροπικόν καί είς
  τάς πρώτας Ολας των. Ή
  στρατιωτΐχή κατάκτησις_των
  γερμανικόν άποικιον δέν άπο
  τέλει νομικόν τίτλον διά τούς
  κατακτητάς. Τό Αρθρον 119
  τής συνθήκης τον Βερσαλλιον
  διά τοθ όποίου ή Γερμανία
  ίξηναγκάοθη νά παραιτηθή"
  τον άποικιον ίέον νά θεωρή
  θβ Δνυρον.
  Πιστεύεται ένταθθα δτι δ
  ταν αναγνωρισθή" ή νομική
  θέσις τής ΓερμανΙας, ή άπό
  τΛν άποιχιακον της
  δαφών θά καταστή άναπό
  φευκτος. Δέν παραγνωρΐζον
  ται δμως αί δυσχέρειαι πού
  πρέπει νά ύπερνικηθοθν. Πά
  οά τάς γνώμας μερικον "Αγ
  γλων πολιτευομένων, είνε
  γνωστόν δτι τό ναυαοχεΐον
  μοιραίως θά αντιταχθή είς μ)
  αν προσαύξησιν τής γερμανι
  χής ίσχύος διά τής άποκτήσε
  ως ύπερποντΐων έδαφον.
  Άλλά καί τό ΣΙτυ, τοθ όκο'
  ου ώρισμένοι. παραγοντβς θ>
  ήσαν διατεθειμένοι νά βοηθή
  σουν οίκονομικώς την Γερμα
  νίαν, βλέπει πολύ δυσμενώς
  τήνπαραχώρησιν είς τήνΓερμα
  νίαν έδαφον δπου 'έχουν ήδη
  τοποθΕτηθή βρεττανικά κεφά
  λαια. Έκτός τούτου καί ού
  τή ή κατ' αρχήν λύσις τοθ ζή
  τήματος δέν έξαρτάται μόνον
  άπό την Μεγάλην Βρεττανίαν.
  Όλαι οί δυνάμεις πού έλαβον
  έντολσς επί πρώην γερμανι
  κων άποικιον δηλ. ή Αγγλία
  «οί ωρισμέναι χτήσεις της
  Γαλλ α, τό Βέλγιον κοί ή Ία
  πωνΐσ, ένδιαφίρονται έπίσης.
  'Αλλά οί γερμανοΐ πιστεύουν
  δτι δταν πεΐσουν την ΆγγλΙ
  αν νά. αναγνωρίση τό δίκαιον
  των, ουδείς δλλος θά φέρη ά
  τΐρρησιν. Καί προσπσθοθν χυ
  ρ(ως νά διαλύσουν τάς άνησυ
  χΐας των "Αγγλων.
  Ό φόν Ριμπεντροπ παρέ-
  χει διοβεβαιώσεις έν Λονδίνω
  δτι ή άπόκτησις άποικιων δέ
  θά δώση ιίς ιήν Γερμανίαν ά
  φορμήν νά έπαυξήοη τόν πό
  λεμικόν της στόλον, δτι ή
  Γερμανία ε έν θά κατασκευά
  ση ναυτικάς άεροπορικάς
  στρατιωτικάς βσσεις είς τάς
  άποικίας τηο, δτι (έν θά
  φαρμόση προστατευτιχήν έμπο
  ρικήν πολιτικήν είς χά εβάφη
  έκβΤνα καί δτι θά μεταχειρίζε
  ται άνθρωπιστικος τούς Ιθαγε
  νιΐς. 'ΑρκοΟν οί ύποσχέσεις
  αυταί διά νά έξουδετε
  Ρώσουν την αντίδρασιν των
  "Αγγλων συντηρητικών κα
  τα πάσης άπεμπολήσεως
  έδαφον περιελθόντων είς
  την ΑύτοκρατορΙαν καί τον
  "Αγγλων εργατικόν κατά τής
  Χιτλερικής πολιτικάς; Τό πραγ
  μα είνε αμφίβολον. Οί γερμα
  ν οί γνωρίζουν δτι τότε μόνον
  ή "Αγγλία θά εδέχετο Γσως
  νά προβή είς ωρισμένας θυσ(
  άς, δταν θά Εβλεπε την Γερ
  μανίαν διατεθειμένην νά θεώ
  ρήση τό άποικιακόν ζήτημα
  ώς αφετηρίαν μιάς γενικής
  συμφωνίας διά την παγίωσιν
  τής είρήνης είς την Ευρώπην.
  Ένσς νέος διακανονισμός,
  χων ώς άντιστάθμισμα δχι μό
  νόν την σύνοψιν συνθήκης ά
  σΦαλεΙας διά την δυτικήν Εύ
  ρώπην, άλλά καί τόν περιορι
  σμόν των έξοπλισμον, θά ή°>ύ
  νατο νά παράσχη σοβαράν βά
  σιν διαπραγματεύσεως- Άλλ'
  ακριβώς αύτό ΦαΙνονται άπο
  φασισμένοι νά άποφύγουν οί
  γερμανοΐ. Μέχρι νεωτέρας «ι
  αταγής ή γβρμανική διπλωμα
  τΐα δέν έννοεΤ νά συσχετίση
  μ έ κανένα τρόπον τό άποικια
  κθν ζήτημα μέ τό γενικόν πρό
  βλημα τής είρήνης. θέλουν νά
  λυθή" τό πρώτον είς ΰφελός
  των χωρίς νά άναλάβουν καμ
  μίαν δέσμευσιν διά τό δεότε
  ρον. Καί φυσικά γνωρίζουν δ
  τι ή λύσις αυτή καί δύσχολος
  είνε, άν δχι άδύνατος, καί θά
  βραδύνη πολύ.
  Η 1ΥΤΙΡΙ.ΕΙΛ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
  ΤΗΝ ΒΑΣΙΝ ΤΙ! ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
  ΤΑ ΚΙΤΡΑ.
  Άπό τα στατιστικά στοι
  χεΐα τής Ενώσεως Κιτροπα
  ραγωγον, έξάγεται δυστυχος
  τό θλιβερόν συμπέρασμα δτι
  ή παραγωγή κΐτρων έλαττοθ
  ται συνεχος είς τόν νομόν
  μας. ΆποδΙδεται δέ ή έλάτ
  τωσις αυτή ι (ς την καταστρο
  φήν τον κΐτρεον έκ τής κορυ
  Φοξήρας. Έν τούτοις τό κΐ
  τρον αποτελεί πλούσιον εΐσό
  δημα, διότι χαί τα καλλιεργη
  τικά έξοδα είναι μικρά καί ή
  τιμή τού εΤναι έξ άντιθετου
  άρκετά (κανοποιητική. Καί
  θά ίπρεπε ό φυτοπαθολογι·
  κός σταθμός, ή Γεωργική ύπη
  ρεσίβ καί ή 'Λγροτική Τράπε
  "Οτι ιύρισκόμιθα ιίς
  μίαν αιρίο6ον ανώμαλον
  βσον καί δκρυθμον 6ι'
  ολόκληρον την άνθρυ
  «ότητα 6έν όνάρχΐι ά μ
  ε>ιβολ(α, ο Οτι αντίρρη¬
  σις ασφαλώς. Τα κράτη
  ζοθν ΰνό τόν «φΐάλτην ενός
  νέου «ολέμου. Καί οί λαοί
  τής γής Εχουν κυριιυθή ά
  ■ό τόν νανικόν καί την ά
  γωνίαν «ού γιννα ή άνά
  μνησις των Φρικάλεοτήτνν
  τοθ τελευταίου ναγκοσμί
  ου «ολέμου καί ό Φόβος
  μιάς νίας άνθρατΐοσφα
  ή
  Ανάδειξις δέ τής άνκμα
  λίας καί τής έκρυθμότητος
  τής έ«οκής μας καί τβν
  φόβων «ού δημιουργιϊ, εί
  ναι οί τΐράστιοι «ολιμικοΐ
  ιξονλισμοί άφ' ενός καί ή
  άκατάβλητος,',ή γιγαντιαία
  ■ροσ«άθιια «ού καταβάλ
  λΐται ά«ό τάς Κυβιρνήσιις
  δλ»ν σχιδόν των κρατων
  νά καταστήσουν τάς χώ
  ρσς των αύτάρκεις είς τα
  εϊδη τουλάχιστον τής «ρώ
  της άνάγκης, διά τόν κίν
  δυνον τοθ «ολιμικοθ άιο
  κλιισμοΰ.
  •Ανεξαρτήτως δμκς τβν
  αΐτΐων καί τβν σκέψκκν
  ■ού «ροκαλιϊ αυτή ή «ρο·
  σνάθΐια τής εξασφαλίση
  ως τής αύταρκεΐας των δι¬
  αφόρων χωρβν, τό φαινό¬
  μενον αύτό άβοκτα Ιδιαιτέ
  ραν δλυς σημασίαν δι' η¬
  μάς. Διότι ειμπορεί νά
  μας υρησιμιύση ώς εν ύαο
  οιιγματΐκόν δίδαγμα κρός
  μίμησιν. Φυσικά,* ή "Έλλσς
  δέν &κιι φιλονολέμους δι-
  αθέσιις. οθτι καί «αρα-
  σκιυάζιται διά πόλεμον.
  _ 6μ«·ς ανάγκην ά«ό·
  λυτον τής σύταρκιίας της
  διά «ολλοΰς καί διαφό¬
  ρους λόγους. Καί κυρί«ς
  Εχιι ανάγκην αυτής «Ις τα
  ιΐδη τής διατροφής τοθ
  ■ληθυσμοθ της, ώστι ν' ά-
  χνπ αβ0 τήν οικονο¬
  μικήν δουλιίαν της «ρός
  τούς ξένους καί νά ιΐμνο
  Ρβ νά ζήση έξ Ιδ(«ν καί
  ιίς «ιρΐντωσιν καθ* ήν θά
  έσύριτο ή Εύρώπη είς νέ¬
  αν «ολιμικήν σύρραξιν.
  Ασφαλώς δέ «ρός την κα
  τιύθυνσιν αυτήν -ρέ«ιι νά
  στραφβμιν μέ γρήγορον
  βήμα καί ταιχύν ρυθμόν,
  δέν ιίμ«οροθμ·ν μέν
  βεβαίως νά Ιλ«ίζ«·μΐν δτι
  θά φθάσωμιν ·1ς τιχνικάς
  ;«ροόδους καί επιστημονι¬
  κάς κατακτήσεις τα βιομη
  χανικβς «ροηγμ<να Κρά¬ τη, δ«ου έν τ^ «ροσ«αθι(α τής έξασφαλ(σιε*ς τής αο ταρκιίας τ«ν Εχουν κατορ θώσυ νά «αράγουν μάλλι να καί βαμβακιρά ΰφά σματα έκ ξύλου, οΙουδή«ο τι ξύλου καί, ζάχαριν έ«ί σης έκ ξύλου βιλονοΐιδων, «ράγματα δηλαδή τα δ «οϊα φαίνονται τελείως ά «ίστιυτα καί είς τούς υημι κους μας άκόμη, άλλά «άν τως είναι δυνατόν νά ση¬ μειώσωμεν αρκετάς «ροό 6ους καί έ«ιτυΒίας. Κυρί ως δέ είναι δυνατόν νά αΰ ξήσκμιν τόσον «ολύ την γΐνργικήν μας «αραγώ γήν ώστι νά λύσωμιν την αύτάρκιιαν τοθ «ληθυσμοθ μας ιίς τα «ίδη τής διατρο Φής τοϋλά||ΐστον. Διότι, ΐύτυκος, ύηάρχουν είς την χώραν μας έκτά σεις αρκεταί νά 'έξασφαλί σουν την αύτάρκιιάν μας, εάν καλλιΐργηβοϋν καλβς, εάν άξιονοιηθοθν καί κατα στοθν γόνιμοι καί «αραγε· γικαί. Επομένας καί τό ζήτημα τής σιταρκιίας δέν είναι αδύνατον νά λυθή. Καί ή «αρσγωγη όρύζης ώς άνέδιιξαν σ·|ΐτικά ««ι ράματα'ΐΐναι βυνατή. Καί «αραγωγή« ζαχάριως έκ ιεύτλων ιίμ«οροθμ«ν νά 1 «ιτύχωμιν. Χρειάζεται δμ«*ς «ρός τόν σκονόν αυτόν «ροσνά θΐια έ«(«ονος καί έντατι κή. Αγών μακρός καί συν τονισμένος. Καί κυρίιος «ρόγραμμα λεντομιρές, σύστημα «λήρΐς καί αγών ένιαΐος, κατΐυθυνόμΐνος ά νωθεν. Τόν άγβνα αυτόν ύνεσχέθη ν' αναλάβη ή «α ρούσα Κυβέρνησις, μέ*|ρις ότου τόν φίρπ «Ις «έρας. μέχρις 5του δηλαδή έ«ιτύ ΗΟ ιήν αύτάρκιιαν τής κ¬ ρός. "Ας τόν συνιχίσο λοι«όν μέ ζήλον καί μιθοδικότη τα. Καί άς άγι*νισθβ διά την εξασφάλισιν τής αΰταρ κιίας. Διότι ή αύτάρκιια τής ιώραςιΐς ειδή «ρώτης άνάγκης θ' άνοτιλέση, καί την βάσιν τής έθνικής μας ελευθερίας. α, ν' άναλάβουν άγφνα πρός καταπολέμησιν,, της κορυφο ξήρας καί καλλιέργειαν έ< νέου τής κιτρέας είς εύρυτά την κλΐμακα. νι ΑΙ ΦΥΛΑΚΑΙ. Το υπουργείον τής Δικαι οσόνης ανήγγειλεν δτι θά κα τώ βάλη κάθε προσπάθειαν διά την άναδιοργάνωσΐν καί τόν συγχρονισμόν των φυλα κον τοθ Κράτους. Νά ελπί σωμεν λοιπόν δτι θά φροντΐ ση χαί διά την ταχυτέραν ά ποπεράτωσιν τον φυλακφν τής Νέας 'ΑλικαρνασσοΟ εξω ης πόλεως; Πιστεύομεν να Ι Καί τοθτο διότι ή άνάγκη τής ανεγέρσεως τον φυλακον έχει αναγνωρισθή ώς μεγάλη καί έπείγουσα. Διότι αί φυλα καί αυταί, δέν θ' άποτελέσουν μόνον Εργον πολιτισμοθ διά τό Κράτος χά Ι δεν θά έξυπη ρετοθν μόνον τάς ανάγκας των τροφΐμων των. θ'άπαλλά ξουν συγχρόνως καί την πό λιν μας άπό τό αΤσχος τον Κάτω Φυλακον, πού άποτε λοθν άληθές καρκΐνωμα διά την ζωήν κα Ι την εμφάνισιν τοθ Ηρακλείου. *** ΤΑ Λ&ΥΤΡΑ- Άπο χαιροθ ήρχισεν ή χ«. τασχευ τβν Δημοΐιχβν θβλασοίω^ λό ιΐς τόν χκβοριοθέντκ πΒ. ρά τόν μικρόν λιμινοβ?αχίονα χβ ρον. "Ετσι έλπΐζιται δτι χατα τό ■ρχίμινον τουλάχιστον καλοκαΐρι θά Ιχη χά Ι τό Ηράκλειον θαλάο οΐα λουτρά άνετα, ουγχρονιομίνα, έξυπηρετιχά χά Ι τβν ανκγχβν τβν φίλων τής θαλάαοης χ» Ι τ&ν τού ρισπκών προοηαθειών τής πόλεως,* Βϊ Ικριπε μόνον ν' αρχίση έχ παραλλήλου ή έργασία τής δια. μορφώβιως χχΐ τοθ έξωραΐομοθ τής παραλΐας χαί τοθ πέριξ χώρου γινιχβς, &ιά τής ΒημιουργΕας έ<ός μιχροθ χήπου, ϊνός μπάρ, ΒενΒρο- οτοιχιβν χαί δλιον έκείνωι* τΑν έργων πού θά ϋιίχν δψιν πολιτι ομβθ ιίς τό μίρος α&ϊο χαί θα έ· ξυπηρέτουν χ4 χοινόν. *** ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΣ- Αί πβρισσότβραι έκ τον Αθηναϊκον εφημερίδων1 άφιβ ρώνουν τάς τελευταίας ήμέ ρας στήλας ολοκλήρους είς ύποδεΐξεις διά την οργάνωσιν αποκρηάτικον έορτων. Καί παραπονοθνται δτι ,βίς την Έλλάβα δέν όργανοθται δπως 4λλοθ ό καρνάβαλος! Άλλά προφανως, αί έφημερίδες τής πρωτευούσης, ή* άστειεύονται καρναβαλιστί, ή βέν ήμποροθν νά άντιληφθοθν την πραγμα τικότητα. Διότι άλλως θά ί βλεπαν δτι αί Τδιαι εχουν με τσβληθβ είς εύθύμους καρνα βάλους, άφοθ άφιέρωσαν καί αυτήν την στήλην τοθ κυρίου άρθρου των ·1ς....καρναβαλο λογιβν),..
  ε)
  εκ
  11
  7?£ϋ
  Α γΌΡΘ-Σ 12
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ— Σήμερον τό «Μυ
  στήριον τοθ Εξπρές», > Από τα κα·
  λύτερα κινηματογραφικά Εργα κα
  τα μάλλον ένδιαφέροντα δια τή
  πλοκήν των.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον ή Λρι
  στοτεχνική άμερικανική κωμωδΐα:
  «Φίλησέ με "Εντυ» μέ τόν βασιλέα
  τού γέλωτος "Εντυ Κάντωρ κοΐ τα
  όνειρώδη μπσλλέτα Γκόλδουιν
  Γκέρλς.
  ΠΑΛΛΑΣ,— Σήμερον Τό σύτοτ
  λέςί Εργον: κΚαζάν ό κεραυνός»κο
  τοθ έπεισοδιακοθ «Κόλσσις τής
  Ζοθγκλας» τα έπεισόδια 6ον, 7ον
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Το βιαλεχνο κινηματβνρα
  βιχ© ϊργο:
  ΤΟΜΥΣΤΙΡΙΟΙ
  ΤΟΥ ΕΞΠΡΕΣ
  Πρ«·~γωνιστουν:
  ΜΑΙΡΗ ΚΑΡΛΑΪΛ
  ΣΑΡ ΛΑΓΚΛΕΣ
  Ένα Ιργο ζωντανό, ά-
  ληθινό, κάχατΐληκτικό πού
  είς δύναμιν, υπόθεσιν καΐ
  σκηνοθετιχήν, τέχνην σπα
  νίως μας καρουσισζει ό
  Κινηματογράφος.
  'Εκτός προνράμματος:
  ΖΟΥΡΝΛΛ.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Ένας Εολββσές:
  ΚΑΖΙΝΡ
  ΠΔΡΙ
  ΑΛ ΤΖΟΛΓΟΝ
  ΡΟΥΜΠΥ ΚΗΛΕΡ
  £ημ. Καθ" έκαστην
  είς τας έ μ. μ. απογευ¬
  ματινήν
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Προσφΐρθείσης <πΙ βλέον έκατώσενς 5 ο)ο ΐβί τής Ι ■ιτευιχθείσης κατά την 6η · μοπρασίαν ι ής 9ης τρέχον τος διά την κατασκευήν τοΐχου άντΐοιηρίξεως τοθ Πανανείου ΝοσοκομΐΙου τοιαύτης, ή Βημονρασία θέλει Λ«αναληφθη ό«ό τούς αύτοος δρους την 18ην τρί ΐχοντος καΐ ώραν 11—12 ν. μ. βνώιιον τοθ κ. Δημάρ Κου Ηρακλείου. Ή νία αυτή δημοκρασία Εσεται τιλειωτικτ). Έν Ηρακλείω τ{| 15 Φΐ βρουαρίου 1937 Ό Δήμαρΐίος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Την ΙΟην τοθ μηνός Μσρτΐου τρέχοντος Ετους ημέραν Τε¬ τάρτην καί ώραν 11—12 π. μ διεξαχθήσεται έν τώ Νομαρ χιαι φ Καταστήματι δημοπρα- σία ενοικιάσεως φόρου Βιοδΐ- ων δια τό οικονομικόν ετους 1937—38. "Απαντα τα σχετικά ιδρην ται κατατεθειμένα έν τβ Ν>
  μαρχ'α Ηρακλείου 6^οθεν οί
  βουλόμενοι δύνανται κ μ-
  βάνωσι γνώσιν καθ* εκάστην
  κοΐ ώραν 11—12 π. μ.
  Έν Ηρακλείω τβ 9 φβ·
  βρουσρίου 1937
  Ό Νομάρχης Ηρακλείου
  Ώς Πρόεορος τοθ Ε.Τ.Μ Ο.Η
  Ανδρ. Μάρκιλλβε
  ΕΑ0Ν1ΧΤΑΙ
  Τ* &ν·ρίττ« Ντάμείβ* «»».
  λοννικι μ·νβν 0,50 λεβτ* «κα»
  'Εί« ·Φ·ι·τ·ε»
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  Τβδ ΚΓ-ΕΚ ΗΑΟΟΑΚΟ
  37ον
  —Είνε χατοίχι χωρις χέρατα
  Είνε χά"τι καλλίτερο άπό χατσίχ
  χαί θα τδ σφάξωμε, απήντησαν ο
  άλλοι.
  —Είνε μοσχάρΐ; ρώτησε πάλ
  δ πρβτος.
  —Είνε μουχάρι χωρΐς χέρατα
  χαί χα°<ι καλλίτερο από μόσχαρ χαΐ θά τό σφάξωμε, ·ψ θύρισχν ο άλλοι έν χορώ. "Ολοι έσιώπησαν χατίπιν χά ευα μέ τρόμο δτι ή γυναΐχα κο έκάθητο δίπλα στον Μωχάμετ α>
  χιαι νά τοθ χοϊϊεύη τό χεφάλι χά
  το πρέσωπΐ χαί νά τού λέη χοϊ
  δευτιχά ονόματι, χαί τα μάτια
  της Ιβγαζαν φωτιές μία,ίΐις. Κα
  οΕ τρείς μας είχαμε φοβηθη" πολί
  άπό την άπρέοπτη αύιή περιποίη
  αι πού έχαμαν στον Μωχάμετ. Τ
  χαδια τής γυναίκας αύτ<5ς ήια σάν περιτυλίγματα φιδιοθ Ό Μω χάμετ έτρεμε όλόχληρος άπδ τί φόδο τού. —Είνε τό χρέας ίΐοιμο γιά ν ψηθΐ; ρώτησε ή φωνή. Καί 8λοι μ«ζΙ ο! ίθαγενιϊ; ίψ θύρισχν μέ βαθειά φων^: —Είνε ϊιοιμι! Είνε έ*ιοιμ&! —Είνε ή χύτρα ζεατή γιά τ ψήσιμε; εσυνέχισε δ ίθαγενής ο τόνο χραυγής. —Είνε ζεατή! Είνε ζεστη, άπή τησαν ι Ε ά"λοι μέ χραυγές. Έν τφ μιταξυ ή γυνκΐχα ε" δι πλασίαζε τα χάδια της στόν Μω χάμετ. Έκύτταζα τον Λεδ 6 δποΐ ος ήΐαν ώχ( ό;. Μέ ά'?παξε άπδ τέ —Φοββμαι πο?υ γιά τον Μω χάμετ, μοθ εΐπε. Αέ' πρδφθζσ* νά τοθ άπανιή σω, δύο υψηΐόσωμοι ίθαγενεΐς έ σηχώθηκαν χχΙ έΊΐιασαν τίς μέγα- λες μασιές τίς όπίΐις έχωσαν σιήν χαρδιά τής φωτιοΐς ένω ταύτοχρέ νως εδεναν χειροπόϊορα τόν Μω χαμετ. ΟΕ 3ΰο ίθαγενεΐς ά^οι τή φωτία χαί έβγαλαν μέ τίς μα· σ ές μιά μεγάλη χύτρα χαταχόχ χινη σάν πυραχτωμένο σίδερο χαί Ιπροχώρησαν πρός τό μέρος πό ήταν δ Μωχάμετ δ οποίος προι παθ&Οσε νά απαλλαγή άπό τα δ σμά τού. ΕΙχε καταλίβη^δτι έπρι κειτο νά τόν στεφανώσουν μ έ τη ζεστή χύτρα χ»ί ήγωνίζετο μέ α πελπιστιχΐς χβαϋγις. Ή γυναΐχα πού έχάθητο δίπλα τού τοθ έπια σε τα χέρια άγχαλιάζοντάς τον. — θί τόν χάψονν μ έ την χύΐρα τα σχυλλιά. εφώναξε δ Δεί. Πετάχθηκα επάνω σάν νά ιίχα ελαχήρια στά Γόδια μου χαί χωρΐς νά χρονοτριδήίω έπυροβέλησα τή διαβολι.ή γυνΐΐία πιυ χρα τοθσε τον Μωχάμετ στήν άγχαλιά της. Ή σφαΐρα την βρί]χε ατήν πλατή χαί την έαδνευσε, εΐμαι ΪΙ χαί σήμερκ ιύΐυχής γιά τόν πυρεβολισμό' αυτόν γιατί ώς ίμα θα έκ την δστέρων, ή γυνοΐκα αυτή είχεν δργανώοη την άνθρω ποθυσία γιά νά έχδιχηθς γιά την ΐχροσδολή πευ τής έκαμεν 6 Τζών. Καί έπειδη ή διαταγήΕΚί ΝΗΣ ήΐαν νά μή πειραχθοθν ο λευχοΐ ιίχε αποφασίση νά έχδιχη ι ίς βάρος τοθ δδηγοθ μας. Μέ λις εδέχθη την σφείρα έπεσε νέ χρά άλλΐ τό ίπλο μου ήταν πολυ δυνατό χαί ή σφαΤρα Βιεκέρασε χαί τόν Μωχάμετ, δ δποΐος έπεσε πίσω νεχρίς. Ήταν τρομερό νά σχοτώσω τόν δυστυχιαμένο Μωχά μετ, άλλά ή σφαΐρα μου τον έσω σε άπδ τό σχληΒδ δασανισΐήριο υ τδν έπερίμενε. (συνεχίζεται) ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ 10 ΗΕΙΡΕΔ1ΙΟΙΙΝΙΙΟΝ Α» ■ ■ Μ ΙΙΗΝΗ * ■ ■ — Λν«χ»ίρεΙ ίΐ 'Ηραχλεί ·» έχβοτπν ΚΥΡΙΑΚΗΝ βραδυ κειτ' εύβεΐαν ΠΕΙ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρ«1 ρ|. Βυρνβν, Χαν»«, Πειρβια, _6ρ·ν, Πείρβν, Νί$·ν. □ραβτορεΐον ΑΙΝΑΡΑΑΚΗ ΤΕΤΑΡΤΗ | 7 Φ)ΡΟΥΑΡΙΟΥ Ανατολή ηλίου 7 35—Δυσις 5 57 ΝΕΟΠΤΩΧΟΙ Μιά εΐδησοθλα άπό τόν 6ξω κό· σμόν δέν πρέπει κατά την ταπεινήν μου γνώμην να παραμείνη άσχο- λίαστη: Πρόκειται περΐ των «νεο· πτώχων» τής Νέας "Υόρκης οί ό- ποΐοι Ίδρυσαν λέσχην[.,. Καί έρω- ταται: Δέν είνε ορθόν ή καινοτο μία αότή νά γενικευθή; ΟΙ νεόπλουτοι ήσαν μέχρι τοθ δέ ή τάξις έκεΐνη ή όποία εΐχε μέ τό μέρος της δλην την δόξαν. »Η σαν προτοι καί καλύτεροι είς τάς κοσμικάς στήλας των εφημερίδων. "Αλλά καί είς τος λέσχας .... ΟΙ πάντες άπησχολοθντο μέ τόν τρό πον τής ^ωής τους. ΤΛ λεφτά τους ήσαν αίώνιον θέμα διά τούς ηθίκο- νομολόγους». Ύπήρχε βλέπετιετε καί διά τούς Ιδίους τούς οίκονομο λόγους ενδιαφέρον γόρω άπό τα λεφτά αύτά κοί τή χρησιμοποίησί τους, ΟΙ «φιλάνθρωποι» έπίοης εΤ· χαν κάθε λόγο νά άπευθύνωνται είς τούς νεοπλούτους. Άγαποθσαν τό χρήμα οί δεύτεροι, άναποθσαν δμως καί τή ρεκλάμα. "Αν τοι,ς περιέλαβε τώρσ κοί ή κηνωνική σάτυρα, καί αύτό νομίζω ήτο έν¬ δειξις δτι ήσαν πρόσωπα μέ ·ημα· σία γιά την εποχήν τους. Βεβαία καί τή στιγμή αυτή νεό· πλουτοι μπορεϊ νά δημιουργηθοθν άρκεΐ νά υπάρχη Εδαφος... Έν πά· σρ περιπτώσει κυρισρχοΰσα τάξις άποβαΐνουν οί «νεότττωχοι». Αύτοι είναι εί ιτλέυν αξιοσημείωτον Κοί διότι έκπροσωποθν λίγο πολύ τό... πνεΰμα τής έποχής Καί διότι ς| τοκογλύφοι τούς παρουσιάζουν ώς σπουδαίους κατεργάριδες. Άλλά καί διό'-ι διά τούς γνωοίζοντας κα· λώς τα πράγματσ είναι ανθρωποι πού έπλήρωσαν «ίς την κατεργα- ρίαν αλλων. Διά τούς λόγους αύ· τους είναι αξιοί καί τον συμπα- Θειων των δημοσιολόγων καί τής σατύρας ή τοθ «πνεθματος» των οίκονομολόγων. Γιατί λοιπόν καί σοτοΐ νά μην Εχουν την λέσχην τους; Προσφέρουν όμολογουμένως πολλά είς την κοινωνίαν—καί τούς σημερινους παράγοντάς της— ένφ άσφολώς δέν παΐρνουν τίπο τε άπό αύτήνΙ ■Ο "Αλλος ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τό ΚαφβνεΓον Κνωσός, Πληροφορίαι παρά τφ κ. Ί. Ζεη Ξενοδοχείον Κνωσός καί —ΟΙ Ίά«ι*νες καί ή ρε¬ κλάμα. Δ.ά νά πειαθη τις, δχι οί Ίί πωνες δέν 5πολείπονται άπδ τοώς Άμεριχανού; είς την ΠΒωτοτυπίαν τΐ)ς ρεχλάμαΓ, σταχυολογοθνται ιίς Άγγλιχήν έφη^ΐρίδ» αί άκδ- λουθοι διαφημ'σιις πού γίνονται ι(ς τδ Τίκιο άπδ μεγάλκ εμπορι- χά χαταστήματα. «ΑΕ ηαοβγγελί αι είς τδ χατάστημά μας,ειδοποιεί Ινας οΙ*ος Μίδας γίνονται μέ τα χύτητα σφαίρας!» "Ε«ας άλλος οΐκος ταπήτων ειδοποιεί την π< λατεΐαν τού: <ΟΕ τάπηχές μας ιί'ε άηαλώτεροι χαΐ άπδ δέρμα άρτι γε/νήτου 6ρίφους!> "8να μεγάλο
  μοδιστράδιχο είίοποιιϊ τίς 'Ιαπω-
  νέζ<ς: «Έλαΐε νά παραγγείλετε μίαν τουαλέττκ είς τδ χατάσιημί μας Θ1 σβς περιποιηθοθν μέ προ θυμίαν μητερας, πού στολΐζει την χδρη της γιά *ύ?η!» "Ενα ποτο- πωλεΐον έξ ίλλοα ειδοποιεί την πελατείαν τού: «Τ4 ξύ?ι μας είνε πιδ (υνδ χαί άπδ τα μΐθτρα τ —Μέγας γαιοκτή^νν καί μέγας φιλάνθρωνος... Ό Μόξ Νιΐχ, μέγας γαιοχτή μ»ν χβΐ Ιδΐοχτήτης πολλων οΙ<· βν είς Νίαν Τίρχην, άπ'Λ}αώ άφΐ]«ε την πλέον φιλάνθρωπον ώ; την χαραχτηρίζουν τα άμερ χανιχά φύλλν, διαθήκην. Δι* αύ τής χαρ'ζ" δλα τα δφειλδμενα είς οοτδν ένοίχια &πδ των μισθω των των χτημάτων τού χαί τ»· Ινοιχιαοτών των οίχΐων τού. 'Επ πλέον δσοι των μιαθωτων ή ένο χιασχων τού άποχτοθν τέκνα θά άπαλλάσσωνται επί «ρία έτη τή; πληρωμάς παντδς έναιχίου Τέλος ΐΐ άποχτωντες άϊρεν θά λαμβάνουν 30 λίρας. ΟΕ άποχτών τες θήλυ θά λαμβάνουν πεντήκον¬ τα λίρας χαί ι Ε άποχτωντες δίδυ μ τ θά λαμβάνουν έ<ατδ λίοας. Τό μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ Οίκογενειακόν Ξενοδοχείον 'ΑΛΒΙΩΝ, *Ί*)ν«ς 10—πλπσιέστατο» Τηλέφοίνον 23—303 Τελείως αναχα.νιοθέν, διββέτει δνμάτια εύήλια, εύαερν κα) χαλ&ς Ιπικλωμένα. Καθαριέτητα α- μΐμκτβν καί υπηρεσίαν προθυμοτάτην. ^Ιθουοαν αναμβνής. ΑΙ συμφερώτΐρ«ι τιμαί Γβ ξενοδοχείον «ΑΛΒ'ί2Ν» διευθύνη αύτο- ..ρβοώπως έ νε·ς Ιδιοχτήτης τού συμπολίτης μας Μ. ΙΩΑΝ. ΞΥΔΙΑΝΑΚΗΣ. ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ ΙΑΤΡθΣ-ΠΑβθΛθΓθΣ Άριοτβδχος ΈβνιχβΟ Πανεπιστομίβυ 'Αβη- νδν νκΙ ΣτρΗτΐΗτικής Ίκτρικης Σχολίίς, Δ<κ«ται καθ9 εκάστην είς τό Φαρμακείον Έμμαν. Ματζανιτάκη (Βαλτέ Τζαμί), άριθμός τηλΐθώνου 443. ΤΟ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΕΜ1ΙΛΣΤΡΙΝΙΙΗ Ριζιχδς οΐνακαινισβέν. διά νίβς φμ ληνιχ&ν. Προσέτι ηρεσίλκβκ τόν γβμβρον το» κ. ΑΝΤ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΝ, επί οειραν έτίν ίρνασβίντα έν Ά θήνβπς καΐ εΐδικευβέντβι «Ις την χβπτΐΜήν. Έγγνατβι τελείαν εφαρμο¬ γήν ίν ουνδυασμώ τ&ν εξαι- ρκτικβν το» τιμ&ν καί χρη. οιμοποιήοεως βρίστων ύλικβν. ΥΠΟΕΑΤΑ2.ΤΗΜΑ ΕΙΣ ΜΟΙΡΑΙΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΝΤΥ ΚΑΝΤΟΡ στίι μ«γάλπ τού δημιουργί*: ΦΙΛΚΣΕ ΜΕ ΕΝΤΥ ι Σκινές ονϊΐρώδους βμορ· * φιάς χαι πλοΰτου κου τις πλαισιύνονν τα Γχόλδουϊν Γκέρλ(. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ Μίσ» στΐς χιλιάδας τ«ινί(ς ποθ £δνσβ έ κινηματογράφος βέν θά βρήτε βυτϊ μιά νά μπορή νά καραβληθη μέ τον ΔΓΓΕΑΟ ΤΟΥ ΣΕΟΤΟΥΣ Νέ πρκταγΜνιατάς τον Φρέντεριχ Μάρς καΐ την Μέρλε "θμκρερον. ΚΙΝΗΣΙΣ.—Άνβχώοησε προχθές δι' Αθήνας ή ΔνΙς Πόπη Συμιανά κτί μοδίστστ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.—Μόλις ου. νελθόντες έκ τής πληξάσΓΚ ήμδς δεινίίς συμψορβς διά τοθ τόσον προώρου Θανατου τοθ άγαπημένου μας Μανώλη, αίσΘανόμΕθα την υ¬ ποχρέωσιν νά ευχαριστήσωμεν θεομότατα Ολους . άνεξαιρέτως τούς όπωσδήποτε συμμετασχόντας είς την σκληρόν περιπέτειαν μας τής μακροχρονίου άσΘενεΙαςτου,Ίς τό πένθος μας καί την κηδείαν τοθ προσφιλοθς μας καί άνακου. φίσαντας παντοιοτρόποος την λύ¬ πην μας. "Είΐιθυμοθμεν ξεχωβΐστά νά ευχαριστήσωμεν τόν Ιδιαίτερον Θ&ράποντα Ιατρόν τού κ. Ιωάννην Πατράκιν διά τό εντελώς άνώτε ρον, εξαιρετικόν καί πατρικόν έν. διαφέρον δπερ έπεδε'ςατο διά την διάσωσιν τού. κατορθώσαντα διά των βαθυτάτων έιιστημονικων γνώ σεων, τής πείρας καί Θσρρολέας έπιμονής τού, νά τόν άποσπάσρ καΐ άπομακρόνη κατά τρεϊς διαφό ρους εποχάς καί φάσεις τής ασθε¬ νείας τού έκ των όνόχων τοθ θανά τού, ώς καί διά τάς έκτάκτους πε ριποιήσεις κοΐ άνακουφΓσεις άς τοθ παρέσχε κατά τάς τελευταίας ημέρας κσΐ στιγμάς τής ζωής τού. καί τάς πρός τούς οΐκεΐους τού πραγματικώς Θετικος πάντοτε πά ρηγορίσς. Οί ευχαριστούντες γονεϊς Ποιπά Διονύσιος χά! 'Αναβταοία Πρατβ(νη. *** Γύρω στήν πόλι μας. ΠΡϋΓΡΑΜΜΑ ΠΛ6ΙΣΤΗΡΙΑΣΜ0Υ Δημητρίου Φρουδαράχη διχηγό ρου χατοίχου Λιμένος Χερ'οονή σου. Κατά Δημητρίου Ιωάν. Παρλαμα, χά τοίχου ΠΐοχοπιανοΟ. Έπειδη δ καθ" (ΰ τό παρον χαί τοι έηετάνη νομίμως διά τής 5πδ χρονολ. 25 Ίιυνίου 1936 ίπιτα- γή; μου καί είτα διά τ<5ς υπο χρονολ. 29 Σιπτειιδρίου 1936 χοί 4 Ίκνουαρίου 1937 χατναχετηίί ω' τοιούτων, δ «ως δυνίμει χαί πρδς εκτέλεσιν τη~ς 38)936 δ?ιοτι· χη"ς χά Ι τελεσιδίχου αποφάσεως τι Ο Είρηνοδιχείου Χερσονήαου νο μΕμως χεχηρυγμένης έχτελεανί}ς μοί χαταδάλΐΒ έμπροθέαμβς έν ! λω δρ. 2 625,50 ένΐδχως Ικιοτε, πρδς II χαί δι' Ιξοδα των δύο τε λευταίων Ιπιταγων μου δρ. 686, 60 εντόνως έκτοτε άπέοχε νά πρίξη τοθτο μέχρι σήμερον. Διά ταθτα Πρδς είσπραξιν των ανωτέρω χρηματικήν ηοσων των τίχων αυ¬ τών χαί Ιξόϊων έκτελίσιως εκτί¬ θημι είς δημίσιον άναγχαστιχδν πλεισΐηριασμδν τό επέμενον άχι- νητον χτ« ό'βκλπ
  Ρ»ς τίς φετεινέί 'Ακοκρηεβ Α Α»
  |ύβ Α$ «Νινώβ».
  τ1
  χρΐο..ς των
  ,Ι,βν βακρθων «
  Ιουβοθσαν τα μαλί
  (Ιυνδιαλλα>ές τι
  ΐιαΐσβητο «λοσμα
  ήισσα
  νά
  ΐκ,θνήμ «ού
  ,ΐιζοϊ καί «τΧ·ν «
  ηθεΐας γιά »β
  V*0
  ]4»ηα|ς β
  Ι(ΐ|ΐ.0σι νβ την «
  ΟΡΟΓΡΛΜΜΑ
  ΠΛΒ1ΣΤΉΙ
  Μαρίας βυζύγου Φι
  Ι»! ώ γένος 'Κμν
  ββΙη» Γχαγχαλβν 1
  Κατά
  Ν. Ραι
  , διαμένο1
  Ό μΘ' ι& τδ πά
  ΐ Ικιτάγη νομίμως
  4 χρονολ. 11 Φιβρβ
  Ι* «ίΐ5 μβ», Ας
  «&*' λριβμ. 5619
  1912>93& Ι
  ,
  Α Π Ο Ρθ Ω Σ Ι Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ©ΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ —ξ
  43ον
  —Ή ευτυχία των άλλων,
  Ιλεγε, κάνει καλό ηαντοθ, άλ
  λά μοθ φαΐνεται κώς κάνει
  άκόμη κερισσότερο καλό μπρο
  ο τα στήν άκλή* φύσι χά Ι μα
  κρυά άπό τό θόρυβο μέσα
  στόν οποίον εΓμασΐβ καταοι-
  κασμένοι νά ζοθμε.
  Αύτές ήταν οί καλές, οί έ
  ξαΐσιες ήμέρες, πού έθύμιζαν
  τίς παληές. 'Δλλά κατόπιν
  έξανάρχιζε τό μαρτύριο τής
  ζωϊ|ς τοθ παλατιοθ... Έτσι,
  χωρίς νά τό θέλη χροσπ< ΊΛν τας νά την ύπηρετήσπ,ή Τε- ρέζα έγινότκν βΓοέ— ^τ^ς ένοχλητική σιή βασίλίσσα' έ· χά νέ λΐγο—λΐγο την ΐθνοιά της, την έκούραζε. «Δέν εΤχαν πιά τΐποτε νά είπουν ή μιά στήν άλλη>—
  παρστηρ.ΐ ενας χρονικογρά·
  Φός. 'Ηταν ή άπογοήτευσις
  πού Γεν έτολμοθσεν άκόμη
  να ξεσπάστ-). τΗταν ή φλόγα
  κου εοβυνε...
  Οί δΐσμσρτυρΐες καΐ τα πά
  ράκονα των αύλικων εναντί¬
  ον τής Τερέζας ντέ Λαμπάλ
  εΤχαν αρχίση να κουρόζουν
  τή ΜσρΙσ—Άντουανέττα. ΤΗ
  ταν ύποχρεωμένη νά «μσλώ-
  ν Γ» τή φΐλη της, έν ώ δέν ήθε
  λι να την λυπήσρ, ο Οτε
  εΤχε τή οιάθεσι νά ϋπομβί
  νρ την πΐκρα της. ΕΙχε βαρΒ-
  θβ τίς κρΐσεις των λυγμών
  καΐ των δακρύων^ ποθ έπακο-
  λουθοθσαν τα μαλώματα καΐ
  τίς συνδιαλλαγές των. 'Υπε·
  ρευαίσθητο πλθσμα ήδυστυχι
  σμένη πριγχήπισσα δέν εΤχε
  τή Βύναμι νά καταπνίξη τα
  συναισθήματα πού την κατε·
  πΐιζαν καΐ είχεν ανάγκην βο¬
  ηθείας γιά νά μπορέση. πάλι
  νά άναπνεύσρ. Μέ πάση τα-
  πεινωούνη επεφτε τότβ στά
  γόνατα τής βασιλίσσης, τής
  ίζητοθσβ νά την συγχωρέση
  την Ικέτευε νά μή την διώξη
  άπό κοντά της, ύπέσχετο πώς
  δέν θά τό έξανάκανε καΐ ή ο-
  περβολική άφοσίωσίς της. ή
  ζήλεια της, δ νευρικός συγ
  κλονισμός της την άλλη μερά
  την ίσ-ρωχναν σία ϊδια σφάλ
  ματα. ΚαΙ ή νία καΐ ώραία
  Μαρία—Άν Γθυανέττα έχάΐ-
  δευε μέ ϊό λεπτό της χέρι
  τα μαλλιά τής μεεανοοόσης,
  τής ίψιθύριζβ λόγια στοργής
  ένω ιό βλέμμα της άνσζητοθ-
  σε μπροστά τρς μιά βιέξοβο ί|
  ανέμενε τόν έρχομί—τινος;
  «Ή καοβιά τής βασιλΐσσης—
  λέει ενας αύλικός—άνσζητοθ
  σβ την καρβιά μιάς φίλης ποθ
  νά μην έχη τΐποτε τό κοινόν
  1>έ την οΓγλη τοθ ,θρόνου.»
  Μέ σπασμένα Φτερά, ψυχι
  κό ουντρίμμι καί σωματικό έ-
  ρείπιο. χωρΐς Βμως νά ύποψά
  ζεται άκόμη τ ώς ή παρουοΐα
  της εΤχε γ(νρ κουρσστική γιά
  την άλλη, ή Τερέζα ντέ Λσμ-
  πάλ επήγε στούς γιατροός,
  έ·υγε γιά τα λουτρά, γιά ίνα
  τοξίΐδι πού τήςβ συνέστησαν
  ώς άπαρσΐτητο. Ήταν άπα-
  ραίτητο γιά νά επέλθη ή λύ¬
  σις τής άγωνΐας.
  Ή τύχη εκανεν, βπως π ά ν¬
  τα, τή δουλειά της. "Ενα
  βράβυ σέ μίαν έσπερΐία τής
  ούλής, ή Μαρία—Άντουανέτ
  τα, θέλοντας γιά μιά στιγμή
  νά ξεφύγη άπό την άποπνι-
  κτική ζέσιη τής αΐθούσης τοθ
  χοροθ, έμπήκε ο' £να σαλονά
  κι δπου ήσαν συναγμένοι ο(
  άνδρΐς πού Γεν έχόρευαν.
  Τούς παρεκάλεσε νά την άφή
  σουν μόνη. 'Δλλά ό ,τόνος
  της ήταν τόσον αύταρχικός,
  ώστε οί κυρΐες πού παρέστη
  σαν στή σκηνή ίκριναν τ ώς
  εΐχαν προσβληθή καί αρνηθή
  καν νά χορίψουν.
  (συνεχίζεται)
  ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Μαρίας συζύγου Φιλίππου Ρογ·
  δάχη τό γένος Έμμ. Βελιδάχη
  χατοίχου Γχαγχαλβν Μονοφατσίου.
  Κατά
  Φιλίππου Ν. Ρογδάχη κατοί
  χμ ωσαύτως, διαμένοντος έν Α¬
  θήναις.
  Ό χαθ' ι δ το παρέν μου χαί
  τοι έπετάγη νομίμως α) διά τής
  υπό χρονολ. 11 Φιβρουαρίου 1935
  έπΐ'κγής μου, ώς δείκνυται έχ
  τοθ δπ' άριθμ. 5619 χαί χρονολ.
  19)2)935 έπιδοτηρίου τοθ παρά
  τή περιφερεΓ« τοθ Πρωτιδικείου
  Αθηνών Διχαστιχοθ χλητήρος Ά
  νπστ. ίελετοπούλοι», Ινα δυνάμει
  χαί «ρος εκτέλεσιν τής 6π' αριθ.
  1866 τοθ 1934 δριατιχής χαί προ
  σωρινβς χεχηρυγμένης εκτελεστής
  αποφάσεως τοθ Πρωτοδικείου Έ
  ραχλείου, νομίμως ηεριβιβλημέ
  νης τον έχτελεστήριον τύπον, χά
  ταβάλη πρός με μέχρι τής έπιτα
  γής ταύτης δραχμάς 3470,90 έν
  τίχως έκτοτε μέχρις έξοφλήσεως.
  2) Διά τής υπό χρονολ. 9 Όχτω
  βρίου 1935 τοιαύτης, ώς δείχνυται
  έχ τοθ οκ' αριθ. 6159 τής 11)10)
  1935 έπιδοτηρίου τοθ αυτού ώ;
  άνω χλητήρος, Γνα δυνάμει χαΙ|
  πρός εκτέλεσιν τής αυτής ώς άνω
  υπ' άριθμ. 1866)935 οριστιχής
  χαί προσωρινώς χεχηρυγμένης έχ(
  τελεστής αποφάσεως τ,οϋ Πρωτοδι
  χιίου Ηρακλείου, νομίμως πιρι-
  βεβλημένης τόν έχΐελεστήριον τύ
  πον, καταβάλη πρός με μέχρι τής
  έπιταγής ταύτης δρ. 2458 έντόχως
  έκτοτε μέχρις έξοφλήΌιως καΐ γ)
  διά τής υπό χρονολ· 15 Ίανουα
  ρίου 1937 κατασχετηρίου τοιαύ
  της, ώς δείκνοται έκ τοθ δπ' άρ.
  7278 χαί χρονολ. 26)1)937 έπιδο
  τηρίου τοθ αυτού ώς ίνω κλητή
  ρος καταβάλη πρός με μέχρι τής
  έπιταγής μου ταύτης δραχμάς 14.
  905,20—είς δ ποσόν περιλαμβά
  νονται καΐ^τά ποσά τβν 5ύο προη
  γουμένων επ ι-α. (δ ν μου—έντόχως
  έκτοτε μέχρις έξοφλήσιω(· πλήν
  τβν κονδυλίων τβν τόχων, έν τού
  τοις ιο!έν μέχρι σήμερον μοί κα
  τέβαλεν.
  Διά ταθτα
  Πρός είσπραξιν τοθ άνω ποβοθ
  τβν δρ, 14.905.20 τβν άπδ τβν
  άνω έπιταγβν μου νομίμων τόκων
  βύτβν—πλήν των χονβυλίιον τβν
  τόχων υπολογιζόμενον άτόχως—·
  καΐ τβν συμβησομένων έξδίων έχ
  τελέσε»(, εκτίθημι είς δημόσιον
  αναγκαστικόν πλειστηριααμόν τα
  άχόλουθα άκίνητα χτήματα, άνή
  κοντα είς τόν άν» οφιιλέτην μου,
  καί χείμενα είς την χρηματικήν
  κιριφέρκαν τβθ χ«|ε!«ν ΓκαγχΑ
  λαΐς, Τί Ο τέως Δήμου Χάρακος,
  τής ϋίρηνο&ιχειαχής περιφερείας
  Πύργου Μονοφατσίου ήτοι: 1) 'Α
  γρόν χείμινον είς θέσιν «Σώχωρα»
  εκτάσεως 15 μουζουρΕων μέ 20
  ελαιόδενδρα χαί τινάς άγρουλί
  δούς συνορ. χτήμασιν Εμμανουήλ
  Κυριαχάχη, Κωνσταντίνου Λη3δα
  χάχη, Έμμαν. Σιεφανάχη, Φχτου
  μές Νιμποπιύλας, Ιωάν. Άσΐρι
  νάχη χα( δρέμω έχ δύο μερων.
  2) Αγρόν κείμενον είς θέσιν «Μι
  γαλα—-Χέρσα εκτάσεως 4 μουζου
  ρίων συνορ. κτήμασι Φατοομές
  Νιμποπούλα(ι Νιχολάου Γ. Ρογ
  δάχη χαί δέτη. 3) "Αγρόν χιίμε
  νόν ιΐς την αύτην ώς άνω θέσιν
  «Μεγάλα—-Χέρα»» εκτάσεως ώ
  οεΐ 15 μουζουρίων, συνορ. χτήμα
  σιν Άνδρέβυ Κατσαμάνη χαί δρ6
  μφ δημοσίφ χά Ι άγροτιχώ. 4) 'Α
  γρόν κείμενον είς την αύτην ώς
  άνω θέσιν «Μεγάλα—Χιραα» έχ
  τάσεως ώσει 3 μουζουρίων συνορ.
  χτήμασι Στεφανιάς Κοσμκδοπού
  λας, Φατουμές Νιμποπούλας χαί
  δρόμφ ίημοσΐφ χαί άγροτιχφ. 5)
  "Αγρόν κείμενον είς την αύτην
  ώς άνω θέσιν Μεγάλα—Χ·ρσα έχ
  τάσεως 3 μβυζουρίων, συνορ. χτή
  μααιν 'ϋίμμ- Κυριαχάχη, Χαριδή
  μου Πετράκη, χά Ι δρόμφ άγροτι
  χ ώ χαί ίημοσίφ. 6) Αγρόν χεί-
  μινον είς την αύτην ώς άνω θε
  σιν χά Ι ειδικώτερον είς θέσιν
  <Λ4χχο» εκτάσεως ώσεΐ 5 μςυζου ρίων, συνορ. χτήμασιν Ιωάν. Λΐ· ατάχη, Στεφανΐάς Κοσμαδοπού· λας. χαί δρομφ άγροτιχφ χά Ι 7) Οικίαν έντός τοθ χωρίου Γκαγχα λων χατεστραμμένην μέ την πε¬ ριοχήν της, συνορ. κτήμασιν Αύγι ωνιίς Χίϋοτοϋλοπούλας, Γεωργ!· ου Σιρατάχη, Ιωάν. Αισΐάχη χαί δρδμω. Ό πλειατηριασμβς τβν χτημά- των τούτων γενησεται την Ιΐην Απριλίου 1937 ημέραν Κυριακήν χαί ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον τοθ Συμβολαιογράφου Πύργου Μο¬ νοφατσίου Νιχολάου Πιτρομιχιλά χη ή τοθ νομίμου αύτοθ άναπλη- ρωΐοΟ χαΐ έν ι ώ έν Πύργφ Μονο φατσίου χειμένφ δημοσΐφ γρχ- φιΐφ τού, δπου χαί Οτε χαλοθνται (,{ πλειβδοτήοβντες. 'Αρμέδιος διχαβτιχός χλητήρ έ νιργησάτω τα νάμιμα δημοσι ευθήτω ϊέ .το παρον διά τής ένταθθα εκδιδομένης εφημερίδος «'Ανέρθωοις», Έν Ηρακλείω τί 15 Φεβρου βρίου 1937. Ό πληρεξούσιος διχηγόρος τής Ιπιοπιυϊούοης καίπαραγγιλλούοης Μιχ, 'Α. ΜανΜ«»ΐΗ ι 42^ «Οί —- -Ν Α~1 Α~^ £Ί Λ ί2λ ^"* ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Νοσηλευτικαΐ οδηγίαι Βεντοθζες Γ.' Άφοθ τοιουτοτρόπως χσρα· χθοθν είς δλας τάς ββντού· ζας οί έντομαΐ—δλη αυτή ή έργασΐα πρέπει νά γίνη συν τομα διά νά μή προαθάση νά θρομβωθβ τό οΐμα καί φρά- ξουν αί χαρακιές—ξανοβόζβ τε πάλιν επάνω είς τούς χά* ραγμένους κύκλους κούφιες βεντεθζες, δπου τότε άρχΐζει κσΐ τρέχει άπό τάς έντομάς τό ο Γμα καί μαζεύεται μίσα ά πό τό ποτήρΐ' κάθβ τοιαύτη βεντοθζα πρέπει νά βγάλη τουλάχιστον μίαν έ'ως Ρύο κουταλιές ιής σούπας οΐμα, ζθΐωςοστεμέ εξ βεντοθζες νά κάμη κανεΐς αφαίμαξιν δ· σην τό ήμισυ περΐπου μιάς Φλεβοτομΐας. Άφαιρεΐτβ κατόπιν μέ προ¬ σοχήν κάθε βεντοθζαν ώστε νά γή χυθβ τριγύρω τό οΐμα, άλλά νά μείνη σχεδόν δλον μέσα στό ποτήρι, άκουμβατε τα ποτήρια είς μίαν λίκάνην, σπογγ'ζβτε μέ καθαρό βαμ- βάκι τα χαραγμένα μέρη, τα έπαλείφετε μέ ολίγον βάμμα (ωδίου καί άμέσως Οστερον ■ έ κοινό λάδι καί τέλος τα σκεπάζετε μέ καθαρό σιδερω μένο μανΐήλι. ΈννοεΤται δτι ή μικρά αυ¬ τή οΐματηρά επέμβασις άπαι τι ι καί αυτή μερικάς προφυ- λόξεις άοηπτικάς. Πρώτον τό 5έρμα νά καθαρισθβ μέ ζε· στό νερό καί σαποθνι (δχι μέ οίνόπνευμσ), Ιπειτα Ρέ ν* άπο λυμανθ{| καλώς τό κοπτερόν έργαλεΤοτ είτε άνωθεν φλο- νός οίνοπνεύματος εΤτε μέσα είς βράζον νερό επί ολίγα λε πτά- την μηχανήν την βάζβ τε είς Ινα πιάτο μέ ολίγον οίνόπνευμα καί την καίετε. Ό τα ν άνατΐθεται είς κουρέα, δπως συνήθως, ή διαδικασία σύτήι σας συνιστά νά έπιβλέ· πέτε την αυστηράν τήρησιν ιτΐί άσηψ'ας, διότι έργαλεΤα πού εοχονται είς επαφήν μέ ε Γμα άγνώστων καί δίν άπο λυμαίνονται καλοο ήμποροθν νά μεταδώσουν ένα σωρόν μολύνσεις. 'Υπάρχουν τώρα διά βεν- τοθζες καί κάτι νέου συστή- ματος συσκευαί πού λειτουο· γοθν χωρΐς φωτία (ίίΓβΙΙβββ) καί είς τάς οποίας τό άβρόκε νόν σχηματΐζεται μέ μικράν άεροντλίαν, δπως έπίσης καί άπλούσιεραι άλλαι μέ έλαστι κ ήν φούσκαν, διτως περίπου οί μυζητΓ)ρες τοθ γάλακτος (τΐΓβ Ιβίΐ), είς τάς οποίας πι- ίζει κανβΐς την φούσκαν μέ τα βάκτυλα καί έφαρμόζβι ε¬ πί τοθ δέρματος την συναφή σικύαν. 'Υγιεινή τοθ χειμώνος Τα διάφορα μέσα θερμάνσεως ΤιΘεμένου κοΐ οδθις τοθ θε ματος είς την έπικαιρότητα, θά συνεχίσωμεν σήμερον τα άρθρά , μας περΐ των διαφό¬ ρων μέσων θερμάνσεως: Ώμιλήσαμεν λοιπόν δτι ύ· πάρχουν διαφόρων νεωτέρων συσιημάτων θερμάστραι, αί περισσότεραι των οποίων εί¬ νε διαρκοθς καόσεως. Έπεί σακτος λόγου χάριν όνομάζβ ται έκείνη (σύστημα Μβΐάίη £βΓ) είς την όποιαν όλόκλη ρος ή καύσιμος Ολη τίθεται έντός αυτής διά μιάς καί έξα κολουθεϊ. καιομένη βραδέως επί 6 έοτς 12 ώρας (ρέ κώ«) ή καί έπ' 24 ώρας (μέ άνθρα κίτην). (συνεχίζεται) ΕΟΙΙΙΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ικ ΕΑΑΑΔΟΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 1841 Ή άρχαιοτέρα καί μεγαλυτέρα των Έλληνικών Τραπεζών. Κεφ&λαι» Μετοχικαί χαΐ «ποβεμάτΗν Δρχ. 1.205.000X00 Κ«τ«84σε»ί » 10.000.000.000 'ΥποΜαταοτήματα είς ίλην την Έλλάδα. 'ΥποΜαταοτημα έν ·ΑλΐΒανδρ«ία: Καβ 8(«ΐη· οοαΐ Νο 17 · 'Υποχατάοτημα έν Κ·ιρν: Κηβ Ε—.αά βΐ ϋΐηβ Νο Ι7· Πρακτορείον έν Ζβγβζί*: Κηβ ΤβνΗΙι:!. Ανταποκριταί είς ·λας τας χώρβς τ·δ έ£ωτΐ- ρικοϋ. Εκτελεί πάσης φύσεως τραπεζιτικάς εργασίας είς τό εσωτερικόν καί τό ^ ε¬ ξωτερικόν. Δέχεται καταβέοεις είς πρύτην ζήτησιν, ταμι- ιντηρίου χβί επί προθκσμίοι, μέ λίαν ΐύνοίκά έ- πιτοκια. 51 Ιδρυθείσα ύκέ τής Έθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος συμφώνως μέ τού, νόμους τής Πολιτκί- άς τής Νεας Υόρκης, πρ·£ έζυπηρέτηοιν τβν έν 'ΑμιρΐΜό Έλλήνων. Κεφάλαια όλοσχερώς ί 1.3ΒΟ.ΟΟΟ. κονταβεβλημένα ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΧ-ΧΤΟΝΑΧΟΔΟΓΟΧ ΝΟΣΗΜΛΤΑ ΕΝΤΕΡΙ2Ν-ΗΠΑΤΟ2 Εΐοικβς έκηκιβενβεΙ( έν Νβνάχν μ«1 Βερολίνω Τ. Λ83ΐ8ΐβηΙ τ6ν χββηγητβν νοη Β«Γ(~Βηη χκΐ ββ&ΙΙΙεη· Ιιβΐΐη. Δ«κ·ται τούς «άσχοντας έκ τβν νοσημάτκν τοθ ΠμτικοΟ Συστή ματος ιΐς τό Ιατρείον τού. ΠλατεΤα Τριβν Καμάρων (ΟΙκία ΊοτροΟ κ. Χι λιδόνη) 9—12 «μ. κοΐ 4—6 μ. μ. Άρ. Τηλ. 7-92 Η εκτέλεσις των έργων έγγείων βελτιώσεων. Πληροφορούϋεθα δτι κατόπιν Ι συνεννοήαειος τί]ς Αγροτικάς Τρα πέζης μετά τής κυβερνήσεως έλή φθησαν τελιχαΐ άποφάσιις ώ; πρός τον τρόπον τής εκτελέσεως των έργων έγγείην βιλτιώσε»^ είς τας διαφίοους περιφερείας τής χώ ρας. Ή πρώτη σειρά τβν έχτελι αθησομένων είς τάς διαφόρους πε ριφερείας έργων, περιλαμβάνει Ιρ γα &π«ξηραντιχά, άρδευτιχά χαί προστατιυτιχά 'απβ τβν πλημμυ ίβν. Ή πριϋκολογισθεισα δαπά νη άνέρχεται είς εκατόν εξήχοντα έχατομμύρια δραχμήν, έχ τβν οποίων τα 40 ο) 3 θά δοθοθν δπό τής Αγροτικάς Τραπέζης 6πό τΰ πον δανείων πρίς τιυς ένδιαφερο μένους διά τα έργα, ήτοι τάς χοι νέτητας, τιΰς συνδέσμους χοινο τήτων χαί τούς γΐωργιχούς συν· ταιρισμούς. Ό τίχος τβν χορηγή ρομένων δανείων ωρίσθη ιίς 6 ο)ο ετησίως. Ή Ιξόφλησις θά γί νιται έντθς δεχαπέντε ή εΐκοσι ίτών είς έτησίας δίσεις τάς ίποίας θά χαταβάλλουν οί ένδιαφερόμενοι πρός την 'Αγροτκήν Τράπεζαν. Δι* ίλλων άποφάαεων χαθορίζον τα ι »ί έγγυήαεις αί έξασφαλίζου σαι άφ' ένίς μέν την ταχείαν έχτέ λισιν των έργων, άφ' ετέρου δέ την εξόφλησιν τβν χορηγηθησομέ νων υπό τής Αγροτικάς Τραπέζης δανείων. 05 ιω διά τή ν εκτέλεσιν τβν έρ γων θά προχηρυχθοθν 6πο ττ]ς Ά γροτικής Τραπέζης χαί τβν χοινο τήτων ή οιινεΐαιρισμβν χαί αί δή μοπρασίαΐ. Ένιαία έπίσης θά εί νεπ ή διαχιίρισις ώς χαΐ ή σιιντή ρήσις των έργων. ΑΕ αποναλυφθη οίμεναι έν τβν άποξηραντιχβν έργων γαΐαι θά παραχωρηθοθν είς άκτήμανας γεωργους, έναντι ώοι σιιένου τιμήματος, τό οποίον θά χαταβάλλουν ιδτοι χοεωλυτιχβς πρβς τάς κοινότητος ή τού; συνΐ ταιρισμοϋς ένιδς δεκαπενταετίας ή είκοσαετίας. Οί λαμβάνοντες τάς γαίας άχτήμονες θά δύνανται νά ίποκτήσθϋν την χυριότητα οίιιβν έξοφλοθντες άμέσως τό τίμημα. Τα άρδευτ'χά έργα θά άποίοθν έπίσης είς δρελος τβν γεωργβν, οί οποίαι θά δύνανται νά άποχτή σουν άρδιυτικον διχαίωμα έναντι ωρισμένου τιμήιιατος. Έχτος τβν ανωτέρω υποχοεώσε ών, οί άποχαθιατάμενοι χαί λαμ βάνοντες άρδευτιχόν διχαίωμα είς ουδεμίαν άλλην επιβάρυνσιν θά δποβληθοαν. Ουδόλως ωσαύτως θά έπιβαρυνθοθν οί μή ώΐΊλεύμινοι έκ τβν έργων γεωργοί. Τα έργα τής πρώτης σειράς, 6πολογίζεται δτι θά έχοιιν έν τφ αυνόλφ των περατωθή έντός τετρα ετίας, υπολογίζεται δέ βτι θά άπο δώσουν αρίστα αποτελέσματα διά την γεωργιχήν παραγωγήν, ώς διε πιστώθη έχ τβν έχτελι βθέντων ήδη. Έν τώ μεταξύ υπό τής Ά γροτιχής Τραπέζης θά αρχίση κα ταρτιζόμενος πίναξ τής δευτέρας σιιρβς τβν έργων έγγβΓων βελτιώ σΐων, ή έχτέλεσις τβν οποίων θά αρχίση παραλλήλως πρός τα έργα τής πρώτης σειράς άπο τοθ προβε χοθς έτους. ΕΙΔΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΜΟΝΙΜΟΝ ΟΔΟΣΤΡΒΜΑΤΒΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ό Νομάρχης Ηρακλείου: "Εχων οπ* δψει, την ύπ' άριθμ. 15 π. ι. απόφασιν τής Διοικούσης τό Ταμείον Επι τροπή-ς ώς καί την ύπ' άριθμ. 1442 παρ. ίτους τοιαύτην Γε νίκης Διοικήσεως ι Κρήτης (Δή μόσια ίργσ). Προκηρύσσει, φανεράν μειοδοτικήν δημο¬ πρασίαν κατασκευίΐς έπτά (7) περιπτέρών ϊίσπράξεως ψόρου οιοδίων έντός των Διοικητικόν όρ'ων τής πόλεως Ηρακλείου ένεργηθησομένην την ογδόην (8) Μαρτίου έ. ε ημέραν Δευ τέραν καΐ ώραν 11—12 π. μ. έν τη* Νομαρχ'α Ηρακλείου, οπόθεν οί βσυλόμενοιούνανται νά λαμβάνωσι γνώσιν των λεπτομέρειαν χαθ' εκάστην Κί·1 ώραν 11—12 π. μ. Έν 'Ηροκλε'ω τβ 10 Φίβρου αρίου 1937. Ό Νομάρχης "Ηρακλείου ώς πρόεδρος Ε.Τ Μ.Ο.Η Α. Μάρχιλλος —Εναντίον τής γρίππης. Τό υπουργείον χϋς ΠαιδεΙβτς α¬ πηύθυνε ηρβς τούς ΈπιθΐΝρητάς ΔημοτΐΜης_ 'ΒκκαιδεύσΐΝς εγκύ¬ κλιον οι' ής δίδει οδηγίαι βχιτι Μ&ς μέ την προφύλαξιν τβν μαβπ τβν «πό την γρίπππν., —Διπλοΰς πνιγμος. Είς Χανιά έπνίγησαν προ χθές παρά την παραλίαν Κούμ—ΚαπΙ οί δβκανιΐς Πά παδομανωλάκης , καί Κεφαλί βης. —Φβρΐίβν κριθής ΐί( "Αγ. Νικόλαον. Πληροφορούμεθα 5τι είς] τβν "Αγ· Νικόλαον εκομισθησαν πρβ χθές 405 τβννοι κριθης τής 'Λγρο τικης Τραπέζης πρβς διανομήν είς τβύς αγρότας τού γείτβνβς. Έχ τούτΝν θά άποοταλούν 100 τβννβι ·Ις Χητείαν, 75 ιβΐς Μΰρ τον καΐ 75 είς ΊβραπΒτραν. Ή λβΐττη ι κριθή βά εναπβθηκευθφ έν Άγίω Νικολάω πρό; διανο¬ μήν βΐς τβύς αγρότας της έπαρχί άς Μεραμβέλλου. Σημειωτέον ότι ή τιμή της χριθής Μαΐ ή Ιναρ {ιςτής χατκνομής αυτής δέν χα· θΜρίσβησαν εΐοετι υηό τής Άγρο τικής Τραπέζης. ΛΤΗΣ. Γ. ΚΟΖΥΡΗ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-[ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Νετέβερε τβ γραφείον τον επι τής βδβδ Κυδννίας (Κβυ ταλα) παρά τάς Κκτη Φυλκ κβς. Άναλαμβάνιι πάσαν άνιξαιρέτως ΰνόθΐσιν. ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβαί. Νέαι ύφαοματα. Νέοι μοδέρνοι χρνμα- τιομοί. ΑΙ τιμαί μας είνε «Ι καλύτΐραι. ΑΒΕΔΙ ΣΙΑ Ν Ναν« -Είς τβ Άνβοιηηιβν τοθ Ιω. Κυπραίου παρα την Πηγάΐοα βώ εΰρητε τα καλλίτερα τριαντάφυλ λα τιΐς έτιοχΓ)ς καθώς κοΐ τριαντα θυλλιες είς γλάστρες, 'Αχβββ είς δέματα έξαιρ·τικ«ς ιδιότητος πωλοθνται παρα τΔ κ Α. Γναλιτάκη καί Στ, Μλί^ —Ή χαταν·μή Ή κατανομή καφέ έπερατώ θη παρά τής αρμοδίας έπιτρο πής κατανομής τοθ 'Επιμελη τηρίου Ηρακλείου καί καλοθν ται οί ένβιαφερόμενοι νά λά βωσι γνώσιν ταύτης. Τό Επι μεληιήριον είοοποιεΐ έπίσης τα ύποχρεωτικά μέλη τού ίνα διέλθωσιν έκ των γραφείων αύτοθ καί έπανακαταχωρήσω σι την έπωνυμίαν των συμφώ νως πρός.σχετικήν απόφασιν τοθ ύπουργείου. Ή έπανακα ταχώρησις αθτη Ιχει σχέσιν μέ τό Ταμείον Συντάξεων έμ πόρων. —Ελοκή βρώμης. Τβ τμημα ασφαλείας κατίαχΐν «Ις χείρας σεσημαομένβυ κλέητβυ ποοβτητας Βρώμης, β(κβυ «αί ρ6· βης. Είς την υπηρεσίαν τούτου δέον ν' ακβταθβ ο λνδιαφΐρβμε νος, είς ζημίαν τβθ βποίβυ διιπρα χθη ή χλοπή. —ΤΑ «χαι·δχ« η·τ&. ΔΓ ^Ιδικής βιατάςενς υκοχρ·· βυντα» οί έργοβτααιαρχαι κατα βκιυης άιριοάχΗν πβτυν να έιτι Μθλλναι ταινΐας επί των φιαλβν αναγραφβύοας τβ ονομα τβΰ έρ γβατασιου χ«» ιΐς τρβηβν ωοτ« ή εχπΝματισις νά μην είναι όυνατη ανευ της διαρρήςΐΜς αυτών. —Φιλάνθρωποι δνρια(. ΟΙ άδελφβΐ Καββαλαχη χ«τέ θισαν νπέρ τβυ ατε*χοκβμείο» δρχ. 1000 είς μνήμην ΑημητρΙ·» ϋαββαλακη. 'θμοΐνς ή χ. ΜαρΙκ Γαλανάκη χαί β χ. Γεώργιβς'ΑνΜ γειαναχης δρχ. 300 άντΐ έννβαη μερβυ μνημοοόνου τής Εύβοβσιί νης ΜαθιουδαΜη. < ι, ...... _..... Μ ι, . Ι ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ καναρίνια. Πλη < ροφορίαι παρ' ήμΓν. Ερεμμνδια Μάξου ιτλεζιτές κ«1 νθμα κωλοθνται ν«·β τε) κ. «·< Γιαλιτάκΐ), 1. Ι1
  ^Ηβ^τ-
  Ι*
  Ήράκλβιον Κρήτης
  ΓραφεΤα Ιναντι Νομαρχίας
  ανορθωσισ:
  Πρωία Τετάρτης
  17 Φεβρουαρίου 1937
  Η ΒΑΛΚΑΝ1ΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ
  ΣΥΝΗΑΒΕ ΧΟΕΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
  ΕΙΣ Α Ε ΥΤ ΕΡΑΗ ΣΥΗΕΛΡ1ΑΣΙΗ
  ΤΟ ΣΕΡΒΟΒΟΥΑΓΑΡΙΚΟΝ
  Κ1Ι ΤΙ ΜΕΣΟΓΕΙΔΚΔ ΖΗΤΗΜΑΤΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 6 Φεβρουαρίου <τού άνταποκριτού μας).—Είς τό υπουργεί ον των Εξωτερικών συνήλθε τό άπό γευμα σήμερον είς δευτέραν συνεορία σιν ή Βαλκανιχή διάσκεψις παριαταμέ νων έχτός των τεσσάρων ύπουργών κα των άλλων μελών των αντιπροσωπείαν Καθώς εγνώσθη κατά την συνεβρίααΐ' αυτήν εξητάσθη γενικώτερον ή οιεθνή κατάστασις ώς έμφανίζεται σήμερον Τούς τέσσαρας^ ύπουργοΰς δμως τή Συνεννοήσεως άπησχόλησεν χυρίως τό ύπογραφέν εσχάτως Σερβοβουλγαριχό Σύμφωνον χαί τα Μεσογειαχα ζητήμα τα ώς διεμορφώθησαν μετ ά την συνθή χην τού ΜοντραΙ χαί την τελευταίαν έ ξέλιξιν τής διεθνοΰς καταστάσεως. Αί έπιχειρησεις είς την "Ισπανίαν. Ή Βαρκελώνη δα Φανή διαλλακτική; ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΔΤΕΒΕΣΙΝ ΣΤΕΦΑΝΟΥΣ ΕΙ! ΤΟΝ ΑΙΝΟΣΤΟΝ ΣΤΡΑΙΙΟΤΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 6 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— 'Ο πρωθυπουρ γός τής Νοτιοσλαυΐας χ. Στογιαντίνο βιτς χ αί οί ύπουργοί οτών εξωτερικών τής Ρουμανίας. χαί Τουρχίοις κ. κ. 'Αντωνέσκο καί Ρουσδή 'Αράς μετέ βησαν σήμερον την 11 ην π. μ. έκ πε ριτροπής χαί κατέθεσαν στεφάνους είς τό μνημιίον τού Αγνώστου στραχιώ τού. ΑΝΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΕΙΣ ιΚΡΟΙΣΙΙΝ|ΑΡΙ ΤΩ Β.ΣΙΑΕΙ ΛΦΗΝΑ1 16 ΦιβρβυβρΙου (τ·ΰ αντκπ· χριτεϋ μοκ).—-Οί ενταύθα (ύρισχέμενεη ύ πουργβί τβν τριδν σνμμάχων Β ρατώ ν α νηλθβν είς τα Ανβκτβοα οπβυ *«ί έγένον το δεχτβΐ υπό τού Βασιλέως είς ακρόασιν Την 11 30 ανήλθεν ο κ. £τε>γιαντ(νββιτ$
  την )2 ο κ. Ροναίή 'Αρότς χαί την 12.30 ο
  II.
  Άντωνίσχβ. ΟΙ ξίνβι ύπβ«ργβί, ί κ. Με
  ταξά;. ο κ. Μ«»ρ«υδής .χαί εί πρεσβευταί
  Τ·»ρκ{«( χαί Σκρβίας παρβχαθησαν είς πρό
  γευμα δ·Β·ν κρός τιμήν τ«ν υπό τής Ρ·υ
  μανιχϋς Πρεσβείας.
  ΗΥΞΗΘΗΣΑΝ ΔΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ!
  ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΤ1ΙΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 6 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Έκ τού ύπουργεί
  ου των Οίχονομιχών ανεκοινώθη άρό-
  ψε ότι ή είσπραξις των φόρων καί γε
  τΐχώς των οημοσίων έσόοων συνεχίζε
  ται ίκανοποιητιχή. Ούτω κατά τόν μή
  να Ιανουάριον αί ιίσπράξεις υπερέβη
  ααν κατά 2Ο έκατομμύρια δραχμάς
  τάς είσπράξιις τού αντιατοίχου μηνός
  τού 1 93«9.Γενιχώςοέαίείσπράξεις τού
  δεχαμήνου τού 1 936 ύπερέβησαν τας
  είοπράξεις τού έτους 1935 κατά τρι·
  ακόσια όλόχληρα έκατομμύρια δραχ·
  μών.
  ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ
  ΤΟΥ ΒΑΛΗ» ΤΥΠΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).·— Έκ παρν.λλή·
  λου προςτνς εργασίας τήςοιασχέψεωςτής
  Βαλχανικής Συνεννοήσεως, εσυνεχίσθη
  σαν σήμερον χαί αί εργασίαι τής 6ιαακέ·
  ψεως τού Βαλχανι/ού Τύπου. Την πρω
  ΐαν συνήλθον αί τρείς έπιτροπαΐ τής δι·
  «σκέψεως, τού πολιτιχού, τμήματος,
  τής Βιανοητιχής προσεγγίσεως καί τού
  τεχνιχού τμήματος καί συνεζήτησαν διά-
  φορα ζητήματα. έν οίς χαί την άμοι
  βαέαν μετάφρασιν φιλολογιχών έργων,
  την οργάνωσιν θεατρικών τ·αραστάσε
  ών συναυλιών καί οιαλέξεων 8ιά τού ρα
  ώ 1 άλλ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φιβρουαρί-
  ου—Καθ" & τηλεγραφοθν'
  Ικ Βερολίνου 6 ρα5ιο·ωνι
  κάς σταθμδς τής Τενερίφης
  (Κανάριοι) αγγέλλει δτι τα
  Ιθνικά στρατεύματα ευρί¬
  σκονται στίβον Εξωθι τής
  Άλμιρίας. Ό στρατηγός
  Κβϊ«ο Ντέ Λιάνο «ροβλβΜΐ
  δτι ή κατάληψις τής «ό«
  »ς ταύτης θά «ρανματο
  κοιηθπ Ιντός τής έβδομά
  6ος.
  Κατά τα αΰτά τηλεγρα-
  φηματα ένιβεβαιοθται δτι
  όλόκληρος δ ΙρυθοόςΙσ«α
  νικός στόλος, δ δκοϊος εΰ
  ρίσκατο «Ις Καρθαγένην,
  ά«β«λ.ευσ«ν εκείθεν. Δεν εί
  νι νν«*στόν «ου οδτος κα·
  τευθύνεται. Πιθανώς νά (λ
  π νά «αρ«μ«οδί·
  ρο ρμ
  ση, την «ροελασιν των έθνι
  κ&ν στρατιυμάτΜν ικ Μα·
  λάγας είς Άλμέριαν. Είνε
  ενδεχόμενον ββίσης ν« κα
  τευθυνθα «Ις Βαλενθιαν καί
  Βαοκιλώνην.
  Χθεσινόν ανακοινωθέν
  τού έθνικοΰ στρατηγείου
  Ικ Σαλαμάνκας άναφερει
  δτι τα στρατεύματα τοθ
  Φράνκο βΌυνιχισαν την «ρο
  βλασίν των είς νόν τομέα
  τής γεφύρας Άρνάντα, κα
  ταλαβόντα ■λ.ιίστας στρα
  τηγικάς θέσεις.
  Ανακοινωθέν τής Ένιτρο
  "ής "Αμύνης τής Μαδρίτης
  άναφέρει ότι τα δθνικά
  Ο ΓΚΡΑΝΤΙ ΕΔΗΛΩΣΕΝ
  ΟΤΙ Η ΙΤΑΛΙΑ Ο Α ΑΝΑΛΑΒΗ
  ΕΛΕΥΟΕΡΙΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΘΟΡΙΣΘΗ ΣΑΦΟΣ
  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΝ ΕΟΕΑΟΝΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 β Φεβρουαρίου (τού
  στρατεύματα ένήργησαν
  νΙαν,Ινίθισιν «ρός άβοκο
  «ήν τής Ι«ικοινωνίας Μα¬
  δρίτης—Β αλένθιας. Ή μά
  χη είς τόν τομέα τοθ «οτα
  μοθ Χαράμα ;συν«|ΐΙζ«ται
  ΟΙ ΙθνικισταΙ Ιτητίθενται
  άδιακόβως κατά τω» θίσε
  ών των Ιρυθρ&ν έ «Ι τής ά
  ριστιράς δχθης, οί δνοϊοι
  -ροβάλλοον άβεγνωσμένην
  αντίστασιν.
  Κατά «ληροθορίας άσθα
  λοθς «ηνής, μέσω Βΐρολί-
  νού, ή Βαρκελώνη θά ε>αν^ _
  διαλλακτική «Ις ήν ■«Ρΐ|Οτ^ο*Υκενηρεσβευτής τής Ιταλίας κά
  πτώσιν τα Ιθνικά στρατιύ
  ματα ήθελον καταλάβη την
  Μαδρίτην τ) την ΒαλΙνθιαν.
  Περιορίζονται είς 11 μόνον
  τα 'Εμπορικά Επιμελητήρια.
  Κατά πληροφορίας έξ Άθη
  τό υπουργείον τής 'Εθνι
  κης Οίκονομίας, πρός τόν σκο
  πάν βπως συντον(σ[) τας προ
  σπαθείσς διά την ανάπτυξιν
  τής έθνικής ο[<ονομ(ας ώ: καί δια την καλύτερον παρα κολούθησιν των εΐσαγωγβν κα( έξαγωγών μας, άπεφάσι σε την μετσορύθμισιν τοθ θε σμοθ των 'Εμτοοικδν καί Β.ο μηχανικόν ΈπιμελητηρΙων, καί τουτο ίνα καταστή ττλέ όν ιΰκΐνητος 6 έν λόγω όργα νισμός καί άτλούστερος 6 επ9 αύτοθ χρστικός Ιλεγχος. Πρός τοθτο απεφασίσθη ή σύμπτυξις των ή^η υπάρχον ' μ ήη των'Εμτΐορικων καί Βιομηχανι κΛν ΈηιμελητηοΙων, καταρ γουμένων ωρισμένων έξ αύ τιδν καί περιοριζομένου τοθ ΑριθμοΟ αυτών ίίς 11, ήτοι: Αθηνών, ΠειρσιώΓ, Θβσσαλο νίκης, Πατρών, Βόλου, Κσβάλ λας, Μυτιλήνησ, Ηρακλείου (Κρήτη), Καλαμών, Κβφαλλη νΐας καί Κερκύρας. Τα ή5η ύφιστάμενα έκτός των άνωτέ ρω Εμπορικώ χαί Βιομηχανι κα Έπιμελητήρια θα ύτΐα χθοθν είς τα έχ τΛν οιατηρου μένων τιλησ.έστερσ, τα όποΐα καί θα άναλοβουν την διβκπε ραίωσ.ν δλων των ύκοθ'σεων Πρός περισσοτέραν ίύρυθ μόν λειτουργίαν των οιατηρου μένων έπιμελητηρΐων, λαμβά μης Γκράντι προέβη εις σοβαράν Οη· λωσιν κατά την συνεδρίασιν τής έπιτρο ηήν μή επεμβάσεως. Συζητουμένου δηλ. τού ζητηματος τής άπαγορεύσεως τής είσόδου ξένων έθελοντών είς Ισπανίαν, ο Γκρα#τι έ· τόνισεν ότι ή Ιταλία δέν άνέχεται άορι στίας, ζητούσα να καθορισθή αυστηρώς καί ααφώς ή απαγόρευσις καί ιδία νά κλειοθοΰν αί θύραι τής έχ Γαλλίας *- θρόας είσροής έθελοντών είς την Ίσπα νίαν. Έν έναντία περιπτώσει ή Ίτα νβται οειρΛ μέτρον, μβταξύ λί», θα αναλάβη καθ» ά εδήλωσεν ό των οποίων εΤνβ <αΙ ή σύστα! Γκράντι, ελευθερίαν ενεργείας εις το Ί. σις τριμβλοθς έπιτροπής ηαρ' έ<άστω ΈτΐιμελητηοΙφ τής 6 τιο!α< Θά προεδρεύΐ) ό έ<άστο τε Νομάρχης τής περιφερε! άς. Ι Κατ* ούτον ι ό ν τρόπον οί αρμόδιον φρονοθν β τι διευκολύ νεται σημαντικάς ή λειτουρ γΐα τΛν έπιμελητηρ'ων, τα ό ποία λόγω των ληφθέντων μέ τρών πρός προστασίαν τοθ έμ μτιορΐου κοΐ τοθ έθνικοθ νομ( σματος, άτιοτελοϋν σπουδαΐ όν παράγοντα είς την δλην κυβερνητικήν προσπάθειαν. σπανικον. Τλ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΝ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΟΓΟΝ Είς τό 'Υποκατάστημα της Άγροτικί(ς Τραπέζης Ρίθύ ανης *χορη>ήθη πίστωσις
  1.000.000 Βραχ. διά την χορή
  γησιν μεσοπροθέσμων οανεΐ
  ών είς τούς 'Ελαιοτταραγω
  γούς τής Επαρχίας Μυλοπο
  τάμου, δια την βελτίωσιν τη"ς
  καλλιεργεΐσς των έλαιοδέν
  δρων των. ΑΙ έφαρμοσθησόμε
  ναι βελτιώσε'ς θά είνε κλάδευ
  μ α, λΐπανσις καί άρώσεις.
  ΔΙΑΓΟΝΙΣΜΟ1
  ΔΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
  Είς την εφημερίδα ιής Κυδερ
  νήσεως έίημοοιιύθη διάταγμα διά
  τιθ ίποίοΐ) προχτ]{ύαοεται δΊαγω
  νισμος την 21 Μαρτίοα τρίχ. Ι
  τους διά την κατάλτ,ψιν θιοιων
  Έφοριαχών Γραμμητέων λ' τάξε
  ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟΝ
  ΧΑΝΙΩΝ
  Τό ΚακουργιοοικεΤον ΧανΙ
  ών ίξεΠκασε προχθές την ύ
  πόθεσιν κ Ο έκ Πρινέ Σβλ(
  νού Ιωάννου Κολαμαράχη
  κατηγορουμένου επ Ι άποπιίρα
  φόνου τοθ όμοχωρίου τού Γβ
  ωργίου Ιωάννου Πεντάρη Τό
  Δικαστήριον των ένόρκων πά
  ρεδέχθη μιτρΐαν σύγχυσιν τοθ
  Καλαμσ^όκη, έπιβαλόν είς αύ
  Η ΠΡΟΧΘΕΙΙΝΗ
  ΠΟΔΟΣΦΙΙΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
  ΟΙ
  Την παρελθοΟσΛν Κυριακήν <α· νΐζντήθησαν ιϊ; ποδοσφαΐρικον άγδνοι έν τώ γηττί?ψ «Χανδαξ» ΝΤΟΜΑΤΟΠΑΡΑΓΟΓΟΙ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πρός τό 'Υιοχατάστημα Άνροτΐκης Τραπέζης Ά Ν β βά ΐ η η γΐου Νικολάου οιεβ βάσθη ττΙ 43ίυ|γήση μακροπρόθεσμα δάνεια ( Βέρνης ότι ή όμοσπονοιακή κυβέρνη· «γ»·! είς τούς παραγωγούς της πε'σις τής 'Έλβετίας, έξ άφορμής τής τόν 15 έτον ^πρόσχαιρα σμά. 6ε ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ Είς τό χωρίον Καρωτή Ρ« θύμνης ηυτοκτόνησε προχθές Χαρίτος Γλεζής βληθεΓς δια περιστρόφου είς την κεφα λήν. ΟΙ λόγοι τής ούτοκτονΐ- ας τού άποδίδονται ε(ς νευρα σθένειαν. ΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Πρός «ύς Έπιθιωρτ]τάς έργα οίας χά Ι Διοιχήσεις χο Ι 6ποδιοιχή αεις χωροφκλαχή;, έχοινοηοιήθΐ) σανπαρά τοθ δποκργεΐου Εργασίας αί σκλλογιχαΐ αιιμίάαεις δι* &ι χαθορίζονται ήμερομίσθια των μα θητευομίνων υδραυλιχβν, χαοσιτε »τ©ν, έπιοχευής ούτοχινήτων, ρειχαλχοκργιίων, σιδηρουργε(«ν, ήλΐχτρολόγιον, τυτιογραφεΐιον χαί ίδιωτιχβν ούΐοχΐνήτων. Οί ένδια φερόμενοι δύνανται νά λά6»οι γνβ ιν χ&ι» ημερομίσθιον παρά «<}{ νταθθκ έ(ί^ έ δπδ την διαιτησίαν τοθ χ. Φίνη! στωσις έκ δραχ. ενός κσΐ ήμΐ ΦλΐριανοΟ οί έμαδες τής πόλεώς |σβος έκατομμυρΐου ίνα χορή μας "Ομιλος Φιλάθλνν χαί Συντάγματος. Νιχήτρΐα τοθ νος άνεδείχ6η διά τιρμάτνν 3—2 ή ομάς τοθ ΌμΕλου Φίλάθλνν. Τόν άγβνα ετίμησε διά τ«]ς πα- ρουσίας των ς Ε πλείστοι τβν χ. χ. Αξιωματικών τοθ ένταθθα Συντάγ μκτος. Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗ ΕΗΕΜΒΑΣΕΟ! ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρΐβυ (τ·δ άνταπβ Μριτβΰ μας).—Αγγέλλεται έκ Λονδίνον) (τι ή είδική ύπβεπιτροπή μη επεμβάσεως καθώ ρισεν τα μέτρα έλέγχου προκειμένου νά παρεμποδιοθϋ £(ωθεν ό άνεφοδΐασμός των μαχομένων έν Ίοπαν'α καί η δϊσοδος έθε λοντων. Περί των μέτρων αύτβν συγκεκριμένως καΡώς καί των χρονολογίαν ίφ«ρμογής αυτών,δέν ύπάρχουν μέχρι τής ώρας επί σημσι πληροφορίαι. ΗΤΑΒΕΤΙΑ ΕΘΕΣΕΝ ΕΧΤΟ! ΝΟΜΟΥ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 β Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας).—· Τηλεγραφοΰν έχ ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Δι' άνανκαστικοθ νόμου χορηγβΐται είς τούς ότι) (τας τής Χωροφυλακής έπΐοομα στολής 200 δρ. μηνιοίως. Έ πΐσης είς τούς ύπαξιωματι κούς Χωροφυλακής οί δποΐοι προάγονται είς τόν βαθμόν τοθ άνθυπασπιστοθ χορηγεΐ ται τό κατά την πρώτην διε τ(αν άνσλογοθν £ΐς αύτούς έπίδθμα στολής. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ Ή Ίερκ Σύνοδος Κρήτης δι* έγχυχλΕου αύιής πρός τόν λαόν τής Κρήτης αι>νιαια όμίνοιαν
  πρός άπόχροκαιν τβν εναντίον ττ)ς
  θρηαχε(ας, ττ}ς χοιν»ν[ας χά Ι τοθ
  "Εθνους χινδύνων. Δι' ετέρας έγχυ
  ριφερεΐας Ιεραπέτρας πρός
  τόν σ (οπόν τής έκτελέσϊως
  άρ&ευτικών έγκατοστάσεων
  ίνα χαταστθ έφιχτή ή καλλιέρ
  γεια λαχανικον πρωΐαων καί
  Ιδίως πρωΐμου τομάτας.
  ΤΑ ΚΑΛΑΙ Ε ΡΓΗ ΤΙΚ Α
  Τό παρά τώ χ. Προέδρφ τή
  Κυβιρνήσιω; 'ΓφυηουργεΙον είς α
  πάντησιν δημοσιεύσατε^ μας διά
  την χορήγησιν τής διυτίρας ϊόαε-
  άς χαλλιιογητιχ&ν δανεΓω/, διαβι
  βάζιι ημίν σχετικήν άναχοΕνωσιν
  τί)ς 'Αγροτιχί)ς Τραπέζης ί)ιις
  γνωρίζΐι Ετι Ιϊωσε όϊηγίας επί
  τοθ προχΐιμένου είς ιό ένταθθα
  δποκατάστημί της.
  χλίου της ή ιδία ούνοδος
  νομένη είς τού; ήγουμίνους χαί έ
  φημιρΙΌυς Κρήτης βπαγορεύει
  νά δέχωνται πολλεύς παρανύμ
  φους ή άναδόχους, άλλ' Ινα μίνον
  'Επίβης άπαγοριύιι είς τούς μονα
  χοο; την ανάληψ ν χοσμιχΔν φρον
  τΕδων ώς λ.χ. υίοθεσίας, χηϊεμονί
  «(, μιαθώσιις χτημάτον, έγγυήσεΐς
  συμφώνως πρός τούς δφιατβμινους
  έχχλησιασΐιχιϋς χανίνας.
  ■^ — — "^ — — ^ "^ "^ ——— ^ε^' ^^ε— -^§^— ^π^—^ε— ^|
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ
  ΑΙ έν τρ άγορα μας κυμανθεΓσαι ι
  χθες τιμαί των διαφόρων ίνχορΌν |
  προΐόντων είχον ώς κάτωθι:
  Σουλτανίναι
  Ι
  α' νοιότητοε]
  Ρ'
  II
  ί ::
  ( 20 -21
  Ι
  α' «οιότιτοε «ο. 16.—ϋ.83
  Χαρούνια
  |ΜβΛι ττοιοτικβί
  Μίταξα
  Κουκοολια ξηρά
  Δίρματα βόΐα
  'Δρνοδίρματα έριβ.
  Ηροβατε»» αΐγον
  Μαλλια ■«»' οκάν
  ιι
  ΗαΟραι
  άΙ
  «ει
  β «βιότΐ)το< Ρ II ν' Ι βοθμο* |ρ, ποινα ν. ί·οοβ(α« Αιανικβ·, 14,60 42 40 ΖΩΗ ·ρ«χ. ·,ΐο " 401, 4ί, ». -Η. Τιμαί Συναλλάγματος Δολλαριον δρ, III 51— Μϊ,Β Δ(ρα (1 «4β, —||ο Κορώνα ΣουοβΙαί 18.1·—Ιβ.40 Φράγκον „ |.| ι_ υ3 „ Μ4Ϊ-Η.70 .. 60 61—6160 β. «ραγκον Φιορίνι Όλλανβ. Τηχο·λο|)αΐί(α« Φά Β ΈξαιρβτικοΙ 31 1ΐθ>·1 ·' ««Η01.
  ■ε)·«ν«λ. *|«ι·.
  ι. «' «οιότ.
  Μαιο.
  ν«αε.Ι·ο·«(«< »β ρίοτ. ··. 4|,-α Μ 28.- 18 — II. Βελνικόν „ Τιμαί Κλ(]ριγκ •.II Μάρκον Βρυξελλαι Α< Γετλλιιόν 4Ι.Η-4Ι.Η .>.*·—1.80
  Ι.Μ-Ι.Μ
  1.14— ΜΙ
  έκεί δράσεώς των κομμουνισταί, απε¬
  φάσισε νά θέση έχτός νόμου τόν κομ·
  μουνισμόν. Προβλέπεται ότι κατόπιν
  τής αποφάσεως ταύτης θά άπελαθούν ά·
  μέσως έξ Ελβετίας έκατοντάΒες ξένων
  ανηκόντων είς όργανώσεις τής Γ.' Δι-
  εθνους χαί οΐτινες μέχρι τούδε ειργά¬
  ζοντο έλευθέρως έν Ελβετία. είτε ώς
  προπαγανδισταί, είτε καί ώς πολιτικοί
  καΐ οικονομικαί έκπρόσωποι τής έρυ·
  θράς Ίσπανίας.
  ΟΪΕΘΝΙΚΟΙΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ
  ΥΠΕΡΦΛΛΙΓΠΣΙΝ ΤΟΝ,ΕΡΥΟΡΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρΐου (τ·ϋ άνταπο
  κριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληροφορίαι των
  έν Ισπανία ξένων άνταποχριτ&ν άγγέλ
  λουν δτι ό αγων είς Μαδρίτην συνεχίζεται
  βδιάλλειπτος. Κατά τάς Ιδίας πληροφορίας
  •Ι έδνιχοί έπ»διώχο«ν έκ τ«δ τομέως τής
  'Αργχάντα ν« ύπερφαλαγγίσουν τα ερυθρά
  τμήματα τα ύπερ»σπΙζ·ντα την Μαδρίτην.
  ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΝ
  ΟΥΠΟΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣΓΚΑΙΡΙΓΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρίου (τοθ
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Βερολίνου ότι ό ύποκαγκελάριος τής
  Γερμανίας χ. Γχαίριγκ έφθασεν εις
  Βαρσοβίαν τυχών ύποδοχής παρα των
  επισήμων τής Πολωνικής πρωτευούσης.
  ' Ο Γκαίριγχ συνωμίλησε μετά τού ύ·
  πουργού των Εξωτερικών.
  Πληροφορίαι έκ Παρισίων σχετικώς
  μέ τό ταξείδιον τού Γκαϊριγκ έχφρά·
  ζουν ανησυχίας τού Γαλλικού κυβερ
  νητικοΰ τύπου,δεοομένου ότι τό ταξεί¬
  διον τού Γκαίριγχ συντονίζεται μέ ε¬
  ξαιρετικήν διπλωματικήν δραστηριοτη·
  τ* τής Γερμανίας καί είς άλλβς πρωτευ
  ούσας τής Εύρώπης.
  Ν ΙΤΑΛΙΑ ΕΠΕΒίΑΕ ΦΟΡΟΝ
  ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΑΓΟΜΕΝΟΝ ΕΑΑΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φΐβρουαρίβυ <τ·ΰ βνταηβ >«Ρ»τ·δ μ«ί)·--'-κ Ρώμηί «γγίλλΐται ότι ή
  1τα4ΐΜη ΐκβέρνησς ίί^λ φέρον 10 δ
  Ρ μί)
  1τα4ΐΜη ΐκβέρνησις ίηί^
  Χμβν*ΐιΙν·6έι.γ·|ΐ|ν·»
  ΓΡΑ<" ΓΛίί'-ί, ρ·ντος ί μ ί προνι ·ν τβί *»Με Γ»νβ» β«ι ίΐΜτιίλββεν 1 Ιιγιδν Νβιί τής Ιιίτι Νβί &ν πό »ίοββνβλβγα ι «Οΐν Μ«ί Τ·ν της, διεκ την έι , έν τούτοις ■ ϋν ύηήρζκν «ρ·5 χον ηλ·ϋ ί ηρ«β ς ( αμι Ρ«. Έπΐιδη {έ ?ίλβιι ολίγα α •Κε τής κκιλΐν