93928

Αριθμός τεύχους

4500

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

18/2/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  έτησία λ(ραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  έτησία δολ. 16
  έξάμηνος > 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 3
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  1/ ΟΔΟΙ ΜΙΝαΤΑΥΡΟΥ
  ΤΙΕΥ6ΥΙ0ΣΣ1ΙΤΑΙ.ΤΗ1 ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ (ΙΟΜ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4500
  ΤΟ ΟΔΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΚΑΙ ΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Τέ) ζήτημα τής ολσκληρώ-
  οεως τ·ΰ βδικοϋ μας διχτύ
  •υ καί τής οριστικάς λύσεως
  τ·δ συγκοινωνιακόν μας προ
  βλήματος μας έχει βπασχο·
  λήαει κκΙ άλλοτε κατ' έπα
  νάληψιν. Δέν θά έπανηρχό-
  μεθα δέ σήμερον, εάν δέν
  μας εδίδετο πρός τ·ϋτ· βφ·ρ
  μή. 'Λλλ' Α απόφασις τής
  Κυβερνήσεως ν* εκπονηθή
  νίσν προγραμμα όδιχ&ν Ιρ·
  γων καθ" όλην την χώραν
  Μαί Α οκέψις τής εξευρέσεως
  καίτης διαθέαεως πβσβΰ έ·
  νβς δισεκατομμυρίβυ δρβχ-
  μβν πρός θεραπείαν δλων
  των συγκοινωνιακόν μας ά·
  ναγκων έντος μιάς δεκαετί
  άς. μ άς κάμνει νβ όμιλιίσω
  μέν καί πάλιν επί τού ζή
  τήματβς τούτου καί νά έχθέ
  σωμιν διά μίαν είσέτι φοράν
  τίς βντιλήψεις μας ώς πρός
  τ« συγκοινωνιακόν προβλήμα
  τ« τής Ερήτης χ«ί την λδ·
  σιν των.
  Ή Κρήτη, Ιπω$ βΐναι γνω¬
  στόν ΐΐς ΐλους οοοι την έ
  χούν επισκεφθή, ευρίσκεται
  δυστυχως Είς την χειροτέραν
  συγκοινωνιακήν κατάστασιν
  έξ ίλων τβν διαμερισμάτων
  της χώρας. Καί ηαρ' όλον
  ότι πολλοί έχουν κακώς την
  αντίληψιν ότι κατβ την τε¬
  λευταίαν δεκαϊτίβν ηύνοή·
  θη Ιδιαιτέρως άπό τας δια¬
  φόρους κυβέρνησις καί απΐ·
  λάμβανεν Ιδιαιτέρας δλως
  οτσργή;· μερίμνης ένδιαφέ-
  ροντος καί προνομιαχής δια-
  κρίσΐωβ;, έν τούτοις η «λή-
  Βιιβ είναι ότι η Κρήιη ·ύ
  ίέποτε έλαβεν έοα τής *ν«·
  λογοδν καί «ής «ναγκαιεϋν.
  Διότι κ«ί αν ποτέ Ιλαβε π·
  οα ουσανάλβγα πρός την Ικ·
  τάσιν καί τ·ν πληθυσμόν
  της» δια την εκτέλεσιν ίρ
  γων, έν τούτοις τβ πβσβ αύ-
  τα δ έν υπήρξαν καί ανάλογα
  πρ·ς τ·ν πλεϋτέν της *«ί
  πρός οσκ πρβσφέρΐι είς τ·
  Κρατος είς βΐμα καί είς χρή
  μ·. Έπειδη ί ε καί έχον ν πά
  ρέλθει ολίγα σχετικώς έιη
  απ· τής απελευθερώσεως της
  έκ τοδ ξενικοϋ ζυγβϋ, δέν
  έδέθη έ καιρός νά άνασυγ-
  κρβτηθδ πλήρ«£, νβ κβτβ
  σχευάση τα Ιργα τβν οποί
  ών έχει ανάγκην, καραγωγι
  κβ, συγκοινωνιακόν, έξυγιαν-
  τικβ, μ·ρφΜΤΐκβ, καί έκπολι
  τιστικά. Καί δέν κατώρθωσε
  νβ φθάση ιΐςτην Ιδίαν γρβμ
  μην των τεχνικβς πρβηγμέ
  νων μερΐν. <2ΰτΐ Είς την Ι¬ δίαν κ&ν γραμμήν είς την οποίαν ευρίσκονται &λλ« δι αμερίοματα τής χώρας, μί π·λύ ,μικροτΕρβν πλβδτβν καί ολιγώτερον αιλοπραό- δους καί έργατικούς [Κατοί κβυς. "Ετσι δέν κατέστη δυνα¬ τόν νβ ουνδεθοδν ακ·μη αί πρωτεύουσαι τβν νβμβν μ έ τας πρωτευεύσβς τβν έπαρ χιβν εύτΕ αί διάφοραι έπαρ χίαι πρσς αλλήλας, δΓ αμ« ξιτής ουγκβινωνίας. Οΰτε καί νβ ίπβξηρανθβΰν τβ μεγάλα κβί μικρβ έλη κβί τέλμβτβ π·ύ κβλύπτουν τεραστίας έκ τάσΐις γής κβί βπβτελοΰν έ- ατίβς μβλύνσεως καί θανβ τού δια τόν πληΒυσμόν. Εί νβι αλλωστϊ γνωστόν, ίτι ό λόκληραι επαρχίαι μέ βύφβ ρώτατβ εδάφη καί πλ«ΰτ·ν ανεξάντλητον, όπως ή £η τείβ, ή Βιβννο;, τό Μβνοφβ τσι, τό Λασήθι κβί η Πυργιώ τιασα δέν έχβυν αποκτήσει βκόμη άμαξιτας, έδικβς άρ τηριας. Κβί δια νά μεταβή κανείς έξ Ηρακλείου είς Σητείαν ή Λασήθι, χρΕΐβζεται να δα- ηανησ^ Γ·σ« χρήματα κβί να ύπεστβ τβσβνς κόπβυί, οσα κβί άν ταξειδεύσα Είς την Θεσσαλονικην! Φρονούμεν λβιπον ότι: έ φίσον η Κυβέρνησις απεφά¬ σισε νά όλοχληςώοη τ· 4δι κόν δίκτυον τής χώρας κβί νά λύση κβτά τρόπον ορι στιχόν κβί ριζικβν τό συγκ·ι νωνιβχόν πρόβλημβ καί έφ' όσον μάς δίδεται η εύκαι ρία νά ομιλήσωμεν διά ιά όδικά ίργ«, χρέβς μας είναι νά ύπενθνμίσνμεν την υπο χρΐωσιν τοδ Κράτβυς πρός τόν τόπον μας. Υποχρέωσιν την οποίαν άλλωστε «νεγνώ ρισε καί η σημερινη κυβέρ νησίς καί ώμολογησΐ καί ί κ. Πρωθυπουργός κατά 'την πρό καιροδ επίσκεψίν τού Είς τόν τόπον μας. Καί νά παρακαλέσωμεν νά συμπερι ληφθή Μβί η Κρήτη »·ί τόν κατάλογον τβν διβμερισμβ των είς τα έπβΐα θ' αρχίση άμέσως ή διάνβιξις καί ή κατασκευή συγκβινωνιβκβν έργων. Ιδιαιτέρως θά ήθέλβ μέν ν' άρχίαουν άμέσως αί εργασίαι είς τβς χαρακτηρι σθείσνς έθνικάς βδβύς, ώστι ν' άποκτήσουν επί τέλβυς καί αί επαρχίαι μβς συγκβι νωνίαν κβί νά συμπληρωθή Ι κεντρικός τεύλβχιστ·ν σκΕλετός τ·δ όδιχ«δ μβς δι κτύβν, κβτά τα δύ· τρίβ προ σεχή έτη· Κβί νά συνΕχισΕή κατόπιν ή χορήγησις έκαρ κβν πιστώσεων διά την κβ τασκΕυήν κβί τβν. ύπβλβιπβ μένων έδδν, ώστκ νά κατβ στ§ δυνβτή η δΓ αύτοκινη τού έπικοινωνίβ μέ ίλβ γε νικβς τα διβμερίσμβτβ, μέ τα κυριώτερα τουλάχιστον χωρία τής νήσου μβς. Διά τβν έργων βύτων, θά έξυπη ρετεΐτβ βεβαίως πρωτίστως ο τόπος. 'Αλλά θά ώφελείτο σπουδαίως καί τό Κράτος. Διότι κβί ι ή πύκνωσις τβν συγκοινωνιβν κβί ή έξαοφά λισις άνβτβυ, ταχείας καί εύ δηνής έπιχοινωνίας τοϋ πλη θυσμοϋ κβί χαμηλών ιιετβ Φ·ρικβν τβν πρεϊόντων, θ' άπέφΕρε μεγάλβ κέρίη είς την παραγωγήν κβί την κβτβνάλνσιν, θά ηυξβ νέ τ·ν (ήλον τδν ά γροτων κρός επέκτασιν τβν κβλλιΐργκιβν των κβί έν τβτικωτέρβν εκμετάλλευσιν τής γής νβί θά συνέτεινε σοβαρώς είς την αύξησιν τής αποδόσεως τής Κρητιχης γής καί είς την ανάπτυξιν τοδ Κρητικού ηλεύτου καί τ·δ Κρητικού πολιτισμοδ. Ο ΗΟΜΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗΝ ΣΕΒΑΙΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑΝ [Μβς άπιοτάλη χΓβς πρ?ς δή μβοίευοιν 6 κάτωθι άναγκαοτικίί νίμος πιρί τίόπου άηονομίίς σι6β ομοθ είς χ^ν ΈΒνιχίΙν Σημαίαν χκΐ γενιχΛς τα Έθκιχά σύμδολι ]: ΓΕΟΡΠΟΖ Β' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΒΝ ΕΛΛΗΝΡ.Ν Προτάσιι τοθ Ήμετίρου Συμ βΐυλΐου, άπιφασίσαμιν χά Ι δια· ταοοομεν. "Αρθρον Ε— Κατά τάς Έθνι χάς ΙυρτβςχβΙ τας δι" άποαάσΐως χτ]ς Κϋδερνήοιως χκθοριζομένας ίκάβτοτι ημέραις «ορταομοθ ή η¬ μέρας ηένΗου;, £ααντ« τα Δη- μδοια Καταστήματι ώς χά Ι άηιχν ιες οί χαταοτΐιματάρχαι Χβιΐ ο>
  χάιοιχοι οικίαν υποχρειθνται νά
  αναρτβαι επί τβν χαταστηματων
  ιαν χαί τβν οίχιβν των την Έλλη
  νιχήν Σημαίαν, «πό τής ανατολή;
  μίχρι τής δύσιβς τοθ ηλίου.
  Προχειμίνου πιρί τοπιχής θρη
  οχιΐ)τιχγ]ς ή οΊλλης τελετάς 1 «
  ορττ]ς ή επισήμου δποδοχής προ
  οώηβν, υποχρεούνται 6μο£β»ς εις
  την ανάρτησιν τ»}ς 'Βλληνιχΐ)ς
  Σημαΐαις, χατδπιν ι αποφίοεβς
  τοθ οΙχεΕου ΓενιχοΟ ΔΐοιχητοΟ ή
  τοθ Νομάρχου, κατά τα εκάστοτε
  δι* βσχϋνομιχής δι«τβξεως *«θο
  ριζόμενα.
  Κβτ« τάς βνβτέρβ ημέρας «««
  γορι6ιτ»ι ή άναρνηοις οημαιβν «λ
  λβν Κρατβν πλήν ττ)ς περιπτωοε
  ής χα6' ήν 6 έορτασμός δρΐ,ε
  ται πρός πμήν «φιχνουμένων Ι
  ψηλβν Ξίνιον ί έχπροβώπβν 1έ
  ιον Κρατβν όπότε έπιτρέπεται ή
  Αά ^ νψΑκ τ·» Κρα
  τβν ών δπήχοοι τυγχάνουν τα τι
  μώμινα πρίοωπα.
  "Αρθρον 2.— Καθ' &ί περιπτώ
  αεις άναρτβνταιι οημαΐαι ιί; τα
  χαταοιήματαχαΐ τάς οΙχΕας πά
  ραγγέλλιτρι παρα ττ)ς αρμοδίας
  Λιμινικής Άρχ*)ς έ προοήκων ατ,
  μαιοοτολιομός τβν έν ιψ Αιμέν:
  πλο(»ν χλπ. χατά τας έ«άοιοτε
  πε(ί οημαιοοιολιομοί1 τβν πλοΕων
  3ιατίξεις·
  "Αρθρον 3.— Έχάοττ] πόλις &
  ναλέγως τ*|ς θίαιως χαί τής χινή
  οκος τβν όδβν χαί ουνοιχιβν αυ
  τής διαιριΐϊαι δι" αστυνομικάς δι
  αταξιως ι!ς τβμιΐ;, εκάστου αΰ
  τβν| διαχρινομένου 6ηό χά οιοι
  χεΤα Α—Β—Γ—Δ χαί Ε.
  Τό χατώτατον δριον τοθ μιγέ
  θους τβν οημκιβν βΕΐινις χαθ'
  &ς ημέρας έπιβκλλεται δ οημαιο
  οτολιαμός δέον νά άναρτβνται
  είς τα χαταοτήματα χά Ι τάς οί
  χΐας τάς εδριοχομένας έντβς τής
  περιοχάς εκάστου τβν τομέων τού
  των χαϋορΐζιτβι ώς χατωτίρω:
  Τίμιίις λ'. Πλάτος χεραιών
  σταυροθ 0,70, Διαστάσεις σημαί
  άς πλάτος 3 50, 5.25. Τομιυς
  6'. 0.62, 3.10, 4 65. Τομιύς
  ν'. 0.48, 2.40, 3.60. Τομιυς Ι'.
  0.22, 1.10, 1.65. Τομιυς ι'. 0.
  14. 0.70, 1.05.
  Α> χάτ» τβν ιΐχοσι χιλιάδων
  χατοΐχων πόλεις ώς χαί α Ε χωμο
  πόλεις χαί τα χωρία διαιροθνται
  χατά την κρίσιν τής οίχιΐβς 'Α
  ατυνομιχ<5ς "Αρχί)ς ι!ς τρείς ή χαί 86ο τβν χατά τα ανωτέρω τιλιυ χβΐωνιάξιων τομίων. "Αρβρον 4.— Α( άναρτώμιναι είς τάς οίχίας χαί τα χαταστήμα τα σημαΐαι χατασκιυάζονται έξ δφάοματος άνιξιτήλου άποχρώυι ως άπαγοριυομένης απολύτως τής άναρτήσιως οημαιβν έφθαρμϊ νων χαΐ άποχρωματΐσμένων. Ι. Σημαία οποϊιίγματος Φρου ρίων: Είναι όρθονώνιος ιύΐινος τό ΐμδαδίν ιΐνκι χυανοθν διαιρούμε νόν είς τέσσαρα Ιοα μιχρότερα ίρββγώνια δι' ενός δρθίου σταυροθ λευχοχρόου έχτιινομένοο μίχρι τβν ίχρων τβν πλευρβν. II. Σημαία δκοδείγματος Ναιιτι χοθ: Σ6γκ«ιται έξ έννέα όριζοντΐ ών ταινιβν έξ ών αί 5 χυαναί χαΐ λΙ 4 λιιιχαΐ ώσχΐ ή 4·ω χαί χάτω ταινία νά &3ΐ χυαναΐ αί δέ άλλαι έναλλάξ λιυχή χαί χυα νή. Είς την άνω έβωπριχήν γω¬ νίαν τίθεται δ^θιος λιυχος Ισιχέ ραιος σταύρος έκτεινόμινος μέχρι τβν τεασχρων πλευρβν τοθ πιριέ χοντος αυτόν χυανοθ τιτραγώνου χατκλαμβανοντος έ^τβν άνω πρός τα χάτω, τρείς ταινίας χιιανάς χά Ι δύο λιυχίς. Τ ο πλίτος τβν χιραιβν τοθ σταυροθ ■Ιναι Ιβον πρός τό τβν ταινιβν. "Αρθρον 5.—Κατά την άνάχρου οιν χοθ 'ΕθνιχοΟ "Γμνου χαί τοθ έμβατηρίου τής σημαίας Λιταντις ι Ε παριστάμινοι ή ιδριοχόμενοι έν αύτφ χώρω οφείλουσι νά άπονέμω σι τόν προοήχοντα χαιρετισμόν Εστάμενοι δρθιοι ι&ιτρεπβς χαί έν ΐ. Άνίκρουσις τοθ 'ΕθνιχιΟ "Υ μνου έπιτρέπεται μόνον είς Έθνι κάς ή Στρατιωτικάς εορτάς ή χ» τα τάς τελετάς απονομίς τιμβν ιίς χον "Αγνωστον Στρατιώτην, άφα ντ] ναΰτην ή Ιθνιχιος ιυιργέτας ώς χαί είς συγκέντρωσιν δημοσί κν πβτριωτιχοθ ή κοινάς ωμιλεί άς βχοκοθ χκτά τα Ιχββτοτι έκ διδόμεναι έΐτίσημ» προγραμματα ί) υπό άβτυνομιχβν διατάξιων ρυθ μιζίιιινα. "Δ θρον 6— Κατά την διέλιυ σιν ένόπλου σιρατιωτιχοθ τμήμα τος μιχά σημαίας, χατά την Ιπιρ σν ή Μποστολήν σημαίας φρουρ! ου ή στρατιωτικαί} χατααιήματος χαθ' ήν άποδίδονται τιμαί δπο τι ταγμΐνης φοουρβς χαί σίλπιγγοί, χατά την επίσημον Ιπαραιν σημαϊ άς ιί; έπισήμους συγκέντρωσις χαί άθληχιχάς έπιδιΕξιις χατά την προσέλευσιν ή διέλευσιν τ*)ς Α. Μ. χοθ Βασιλέως, χ^ς Α.Β Υ. χοθ Διαδόχου χαχά την διέλευσιν τβν 'Αχροίντων Μυστηρίων χαί θρησκευτικάς πομπάς άνιγνωρι σμένου θρησκεύματος, πάντες οί πλησίον ή έν τψ ού φ χώ;φ πά ριυρισχόμινοι, οφείλουσι άν μέν ποριύωνται νά σταθβσιν άν δέ χά θηνται νά έγιρθωσι χαί στριφόμι νοι πρός τό μέρος χής σημαίας, τοθ χιμωμένου προσώποι/· τβν. ά χράντων μυστηρίων ή ύρησχιυχι ης πομτιήί, νά άπονέμωσι χον 2 φιιλίμινον χαιριχισμόν ή σιδα σμόν χηροθνχις σιγήν χά Ι (στάμι νοι ιυπριπβς μέχρις ιυ άντιπκρέλ θη ή σημκίκ, τ) τδ τιμώμινον πρό σωπον, τα ίχραντα μυστήρια χλπ, ή σιιντελισθ) ή Ιπκρσις ή δποστο λή χίίς σημκίας τοθ Φρουρίοιι ή Ο στρατΐνχιχοθ χαταστήματος. "Αρθρον 7ον.— Ή Διοιχηΐιχή Άρχή ή έν άπουσία αδτής ή 'Α στυνομιχή δύναται νά διατάσοη χλιίσιμον τβν χαταστημάτων κατά τάς ώρας επισήμου δποδοχής 'ϊψηλβν Προσώπων, επισήμου έ ορχασμοθ ή πένθους ή χαί στρκ τιωτ,ιχής τιλιτ^ς ώς χαί ετέρου έ ξαιρετιχοθ χαί έχτάχτου γιγονό τος. Αί Β&ταί Άρχοί ιίς τάς άνω πιριπτώσιις δύνανται νά διατάσ σωσι την παράτασιν τβν έργασι αν χβν χκ'αστημάτων χαχά την ιδίαν ή άλλην ημέραν πρός συμ πληρώσιν τής εργασίας τβν ώρβν χ»6' ά; Ιμιιναν χλιιστά. "Αρθρον 8.— Ή άδιχιιολόγη τος άπουαΐα δημοσίων, στρατΐωτι χβν, ίημοτιχβν χά Ι χοινοτιχβν δ παλλήλων ή δπαλλήλων δργα»ι σμοθ Δημβσίου Διχαίου έξ έπισή μου τελετάς ή δποδοχής, δι' ή εξεδόθησαν έπίσημκ προγράμμκτα ή διαταγαί δι1 ώ/ καλοθνται ά παριυριθβσιν συνισ·? δαρύ πει θαρχιχϊν παράπτωμα χολαζόμε νόν χατά τάς ίσχυούσας σχετικάς διατάξιις. "Αρθρον 9.—Οί παραδάται τβν διατάξιων τοθ παρόντος Νόμου τι μωροθνται δπό τοθ άρμοδίου Διχα στηρίου διά κρατήσεως ί] προστί μου ί) χά Ι αμφοτέρων τβν ποινβν. Έν Αθήναις τή 20 Ίανουαρ! ου 1937. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β' Τό Τπουργιχβν Συμβούλιον Ό Πρίιδοος Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ Τα Μέλη: Γ. Αογοθέιης, Κ. Γιωργαχό πουλος, Κ. Γ. Ζιβιτσιάνος, Δ. Χντζηχυριάχος, Άγγ. Οίχονόμου, Γ. Κυριαχός, Γ. Σπυρίδωνος, θ. Νικολούδης, Ε. Μαγιάχος, Κ. Μα νιαδάχης, Κ. Νιχολόπουλος, Ν. Παπαδήμας, Ίκ. Παπαβασιλιίου, Μ. Πάαααρης, α. Κάδδας. Βίαιι τβν διατάξεων τοθ άνω τέρω νόμου ή ενταύθα Διοίκησις Χωροφυλακην θά έχδόση άστυνο μιχήν διάταξιν δι' ής θά παρέχε ται προθεσμία μέχρι ττ]ς 23 Μαρ τίου έ. Ι. πρίς συμμόρφωσιν τβν χαταστηματαρχβν χαί τοθ χοΐνοθ γινιχβς επί χβν έν αυτ) διαλαμ βκνομένων. ΠΕΤΑΧΤΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ή χορήγησις υπό τής Άνροτραπέζης ποσοθ ενός χαί ημίσεως έκατομμυρΐου δρ. δια την παροχήν πιστώσεων είς τούς ντοματοπαραγωγούς τής Ιεραπέτρας πρός κατα¬ σκευήν άρβευτικΛν ίογων καί βελτίωσιν των καλλιέρ¬ γειαν των αποτελεί πράξιν έ- παΐνετήν δπως ήτο καί έπιβε- βλημβνη. Διότι διά τής ένισχύ σεως αυτής οί κηπουροί τής Ίβραπέτρας θά έπβκτεΐνουν καί θα βελτιώσουν τάς καλ- λιεργεΐας των. Καί έκτός τοθ κέρδους τό οποίον θ' άποκο- μΐσουν οί Γδιοι θά ώφελήσουν κοΐ τόν τόπον καί τούς κατα¬ ναλωτάς χαί την εθνικήν ο(· κονομΐαν γενικώτερον. ΚαΙ επί πλέον θά μεταβάλλουν μίαν άγονον μέχρι] πρό τινος Εκτασιν είς έκτεταμένον πε ριβόλι καί γήν έπαγγελίας. *** ΗΜΕΑΙΣΙΟΚΟΜΙΑ- Είνε έξαιρετικος εύχάρΐ στον βτι ή Άγροτική Τράπε ζα απεφάσισε νά ενισχύση καί την μελισσοκομΐαν, προ ΙΑΟΣΣΑ ΠΟΤ ΣΚΟΤ1ΝΕΙ ΑΕ αύτοκτονΐαι, χατήντηαχν τον τελευταίον καιρόν τόσον σύνη θις φαινόμενον χαί είναι τόσον τακτικαί, τόσον πολλαί, ώσιι νά μή προξινοθν πλέον καμμίαν εντύπωσιν. Ιδιαιτέρως μάλιστα αί αυτοχτονΕαι «δι' αίσθηματι χιδς λδγους» έπαυσαν δλωσδιδ λου νά συγχινοθν χαί τδ πολυ—· πολδ κρίνονται ώς άνδητος άνα χρονισμίς χά! νοσηρίς ρωμαντι σμ4ς πβυ 2έν συμδιδαζιται μέ την εποχήν μας. "Αλλωστι, πά ρήλθι χά Ι ή έποχή χατά την δ ποΕαν έπιστιύετο 8π χριιάζιται μιγάλος ήρωΐσμος γιά νά πάρη χανιΐς την αηόφαοη νά θέση χίρ V* ··( **)* ζ·ήν τού, ίσον $θλ(άι χαί θλιβιρή χαί άν είναι. Άντ ι θτωί, Βλοι πιστιύουν σήμερον δ τι ή κύτοχτονΕκ ιίναι απόδειξις διιλίας χαί αποτελεί έπαΕσχυντη λιποταξίκν άπο την μάχην τής ζωής. Ή προχθεσινή έηομένως αυτο χτονία τοθ Χ. Γ. πού έλαβε χώραν ιίς την Κ«(ωτή τής Ρεθύμνης δέν θά ιίχι χανένα ένδιαφέρο χαί θά έπιρνοθσε άπαρατήρητη, εάν δ αδτδχειρ Εέν άφηνιν μίαν έπιστο ?ή* χαί άν Ην έφρόντιζε νά δι χαιολογήση τό διάδημά _τβυ _ιίς την επιστολήν αυτήν. > '
  Λέγει λοιπον ή έπιστολή τοθ
  αοτόχειρος είς Ο^ος γλαφυρδν δ
  σον χαί μελο5ραματιχόν: «Αύτο
  χτονβ διότι ίέν εΐμπορω νά δπο
  φίρω πλέον την ζωήν. Κβί διότι
  ή γυναΐχα μου....... μοθ βγάζιι
  γλώσσαν»! Όμολογουμένως ό λδ
  γος είναι σοβαράς δσον χαί πρω
  τότυπος. Σοβαρός, διότι χρειάζε
  ται πράγματι μεγάλος ήριοϊσμός
  διά ν' άντέχις; χκνιίς είς την
  γλώσσαν τοθ θήλιος, διά την δ
  ποίαν χαί έγινεν άσφαλβς καί
  τό λΐϊχδν ρητόν: δ τι ή «;λβσσα
  χόκκαλα ίέν έχει χαί χόχχαλα
  τσαχΕζει. Καί μάλιστκ δταν τό
  θήλυ μέ την άνοιχονόμητον δσον
  χαί άειχίνητον γλβσσαν πεδ θορυ
  βιΐ ώς πολυβόλον, χαί τραγουδιΤ
  σάν ψχλΕδι έξησχημένου χουρέως
  τής παλαιάς έποχής, τυχαίνει
  νά άποτελς χαί σύζυγον! Πρωτό
  τυπος διότι, καθόσον τουλάχιστον
  είναι γνωστόν, χανιΐς άλλος μέ
  χρι σήμερον δέν έθεσε τέρμα είς
  την ζωήν τού έπειδή τοθ.... έβγκ
  ζε γλώσσαν ή γυναΐχα τού.
  Αυτή δέ άχριδως ή πρωτοτυ
  πία, αποτελεί χαί τδν μεγάλον
  κίνδυνον. Καί προσδίδιι ίδιαίτι
  ρον ενδιαφέρον είς τδν αοτοχειρι
  ασμδν αυτόν.
  Διότι άν, δπως σ,ινέδη άλλοτε μέ
  τδν Βέρθερον χά Ι τούς άπογοητευ
  μένους έραστάς, τδ παράδειγμχ
  τοθ Ριθυμνίου αύτδχειρος ιί)?η μι
  μητάς, φοδούμεθα Βτι είς τδ τέλος
  δέν θ' απομείνη ζωντανβς ιθ:ε
  ίνας άνδρας. ΆφοΟ δέν δκάρχει ά
  σφκλβς γυναΐκα χαί μάλισται παν
  δρεμμένη, πβΰ νά μην δγαζη γλβσ
  σχν είς τδν άνΒρά της χαί μίλι
  στα έν ημέραις ή παραμοναΐς έ>ρ
  τβν χαΐ ίή .απόκρεω δπως τώρα,
  πού τδ χάθε θηλυχδ έννοεί τα
  έχη 5λα δηωσϊήποτι χά Ι μέ χάθι
  θυσίαν.
  'Αλλ' δ... γλωσσοτσχχιαθιΐς Ρι
  θύμνιος δέν τα εσκέφθη αυιά.
  05 τε χά Ι έλαβεν άσ^αλβς δπ' δψ:ν
  ϋ δτι εάν ηκολούθουν τδ παρά
  δι ι γμα τού βλοι δσοι Ιχουν γυναί
  χες πού τούς... βγάζουν γλώσσαν,
  θά έρημώνετο ή γή άπδ άνδριςΙ
  Διότι άν τα έσχέπτιτο δλα αύιά
  χαί ί* ένδιιφέριτο πιριοσόΐιρον
  χαί διά τδν έχυτόν τού χαί διά τδ
  άνδριχδν φθλον, θά έχοβεν άσφ»
  λβς την άειχίνητον γλβσσχν τής
  γυναίκας τού, άντ. νά χίψη τδ
  νήμα τής ζωής τού. Καί θα έπέ
  βαλλιν είς την σύζυγον τού την
  σιγήν που «φέρει κόσμον είς τάς
  γυναίκας» άντΐ νά επιβάλη την
  σ.γήν τοθ θανίην ιίς εαυτόν.
  Ν,
  μηθΕυθεΐσα πρός τοθτο 1ξ χι
  λιάδας εύρωπαΐχσς κυψ'λας
  τάς οποίας καί θά χορηγήση
  είς δσους ζηιήσουν μβλισσοχο
  μους. Διότι ή μβλισσοκομΐσ,
  αποτελεί (ίνα σπουδαιότατον
  πλουτοπαραγωγικόν κλάδον,
  πού είνε δυνατόν νά εύβοκι
  μήση κάλλιστα είς τόν τόπον
  μας. Καθώς δ' εχομεν τονίσει
  καί πρό καιροθ είς την Κρή
  την άλοτε ή μβλισσοκομία
  εΤχε σημειώσει τόσην άνάπτυ
  ξιν, ώστε νά γίνβται έξαγωγή
  έκατοντάδων τόννων μέλιτος.
  Ένώ σήμερον δυστυχώς μδ
  λις έπαρκεΐ είς τάς τοπικάς
  ανάγκας ή παραγάγη, ή μό
  λις κατορθοθται ή έξαγωγή
  ολίγων τόννων μέλιτος έτησί
  ως.
  **#
  ΥΠΕΡ ΤΟΝ ΛΕΠΡΒΝ.
  Τό βράμα των λεπρον
  τής ΣπΙνα—Λόγχας πού χα-
  ρο παλαίουν χαθηλωμένοι είς
  τόν φρικτόν αυτόν βράχον
  τής κολάσεως, πού κατ' εύφη·
  μισμόν άποκαλεΤται λεπρο-
  κομβίον, δέν ήτο βεβαία δυνα
  τόν παρά νά προκαλέση βα¬
  θείαν συγκίνησιν καί είς τούς
  Φίλον θρώπους συμπολίτας
  μας. Καί καθώς πληροφορού¬
  μεθα ομάς κυρίων καί κυρίων
  ανέλαβε νά δώση τό προσε
  χές Σάββατον είς την Λεπχην
  Ηρακλείου ο·ζο προλονζέ,
  αί είσπράξβις τοθ όποΐου θά
  βιατεθοθν διά την άνακούφι
  σιν καί την περίθαλψιν των
  πτωχόν Λαζάρων τής Σπίνα
  Λόγκας. Ν4 συσιήσωμεν είς
  τούς συμπολίτας μας νά συν
  βρσμουν την φιλάνθρωπον αύ
  την πρωτοβουλίαν; 'Αλλά εί
  ναΐ βέβαιον δ τι ή συν&ρομή
  των θά δοθή αύθόρμητος, γεν
  ναΐα κσΐ Ικανοποιητιχή.
  ***
  ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ·
  Τό ύφυπουργεΐον τοθ Τού
  ρισμοθ έν συνεννοήσβι χαί μέ
  τό υπουργείον τής" Παιδείας
  απεφάσισε ν' αναστηλώση τα
  Βυζαντινά άνάκτορα των Πα·
  λαιολόγων, έν Μυστρά. Ή α¬
  πόφασις είναι όρθή. ΚαΙ άπο-
  δειχνύει τόν ενδιαφέρον τής
  κυβερνήσεως διά την τέχνην
  χαί τα βυζαντινά κειμήΧια.
  Δι 8 καί θά παρακαλοοσαμεν
  επί τή εύκαιρΓα νά στριψητό
  ενδιαφέρον της ή κυβέρνησις
  καί πρός την Κρήτην. Διότι
  καί εδά έχομεν παρά πολλά
  βυζαντινά μνημεΐα μεγίστης
  άξίας κοί τέχνης πού κατα·
  στρέφονται σιγ4-σιγά άπό την
  Φθοράν τοθ χρόνου καί πού
  κρέπει νά διασωθοθν μέ κάθε
  τρόπον καί θυσίαν.
  ΗΟΔΟΣ ΞΕΙΔΑ.
  Δέν γνωρίζομεν εάν ή ό
  βός Καστελλίου—-ΞΗΐββ — Κα
  σταμονίτσας, ύπάγεται είς
  ό έπαρχιακόν ταμείον όδο
  ποιΐας ή είς την Γενικήν ΔιοΙ
  χησιν. Όπουδήποτε δμως κα(
  αν ύπάγεται καί οίοσδήποτε
  καί αν είναι «ρμόδιος διά
  την κατασκευήν της, ή ταχυ
  τέρα αποπεράτωσις της είναι
  έπιβββλημένη καί πρέπει νά
  συντελεσθή όπωσδήποτε. Διό
  τι ή ό&ός αυτή θά έξυπηρειή
  η 6να πλουσιώτατον διαμέ
  ρισμα καί θά συμβάλη είς την
  αύξησιν τής παραγωγής τού
  καί είς την διευκόλυνσιν καί
  την ανακούφισιν ΐων κατοί
  κων τού.
  ***
  ΤαΓκαπνα.
  Κατά τάς συγκβντρωθβΐ
  σας είς τό υπουργείον τής
  Έθνίκης Οίκονομίας πληροφο
  ρίας, τα Έλληνικά χαπνά τυγ
  χάνουν παντοό είς Βλας τάς
  άγοράς τοθ έξωμερικοβ προτι
  μήσεως καΐ άγοράζονται είς
  άρκετά (καέοποιητικάς τιμάς.
  Τό γεγονός είναι έξαιρβτικώς
  ευχάριστον διά την χώραν. Δι
  ότι άποδεικνόει δτι ή καπνική
  κρίσις παρήλθεν έξ όλοκλή
  ρου. Πράγμα τό οποίον θα
  έχη ευεργετικήν επίδρασιν καί
  επί τοθ νομθθ μας δπου ή κα
  πνοκαλλιέργεια εσημείωσεν
  άρκιτήν πρόοδον τα τελευταία
  ι ~
  Π'
  5 *,
  ι
  Α ΗΟΡΘΩΣίΤ
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ- Σήμερον δ μου
  οικός κολοσσός: ΚΑΖΙΝΟ ΝΓΕ
  ΠΑΡΙ, μέ την Ροομπυ Κήλερ κα
  τόν Άλ Τζόλσον.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον ή ά
  λησμόνητη έπιτυχΐσ τοθ βωβοθ κι
  νηματογοάφου: ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟν
  ΣΚΟΤΟΥΣ μέ τόν ΦρέντερικΜάρ
  καΐ την Μέρλε "Ομπερον,
  ΠΑΛΛΑΣ,— Σήμερον Τό σύτοτι
  λές^Εργον: «Καπετάν Γορίλλας»κα
  τοθ έπεισοδιακοθ «Κόλασις τή< Ζοΰγκλας» τώ έιτεισόδια 7ον, 8ον ΣΗΜΕΡΟΝ Ή άλησμόνητη επι· ιυχία τού βωβού κινη· ματογράφουϊ ΤΟΥ Ζωντανεμένη στόνό- μιλοΰντα σέ μιά μέγα· λειώδη έκδοσι, μέ τόν «ίφθαστο: ΦΡΕΗΤΕΡΙΚ ΜΑΡ! την υκεροχη ΜΕΡΛΕ ΟΜΠΕΡΟΝ καί τον ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΜΑΡΣΑΛ Δέν είναι δυνατόν νά υπάρχη άνθρωπος ποθ θά. μείνη άσυγκίνητος έμ πρός στό συνκλονισπκό άριστούργημσ: «Άγγελος τοδ σκοτους.». Τΐιν προσέχη Ιβδομαδα: ΒΟΛΓΑ -ΒΟΛΓΑ Μέ τόν ΣΛΕΤΩΒ ΠΡΟΔΟΤΑΙ Μέ την Λύντα Μπάροβα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Την ΙΟην τοθ μηνός Μσρτΐου τρέχοντος ίτους ημέραν Τε¬ τάρτην κοΐ ώραν 11—12 π. μ διεξαχθήσεται έν ι ώ Νομαρ • χια»ώ Καταστήματι δημοπρα- σία ενοικιάσεως Φόρου διοδΐ- ων διά τό οικονομικόν ετους 1937—38. "Απαντα τώ σχετικσ. εθρην ται κατατεθειμένα έν τβ Ν ο μαρχ'α Ηρακλείου οπόθεν οί βουλόμενοι δύνανται νά λαμ¬ βάνωσι γνώσιν καθ3 εκάστην κοΐ &ραν 11—12 π. μ. Έν Ηρακλείω τβ 9 Φ3 βρουσρΐου 1937 Ό Νομάρχης Ηρακλείου Ώς Πρόβδρος τοθ Ε.Τ.Μ.Ο.Η. Ανδρ. Μάρκιλλβς ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Μή γενομένης άπαρτίαςκατά την παρελθούσαν Κυριακήν 14ην Φε· βρουαρίου 1Θ37 καλοθνται καί ο£>
  θις πάντα τώ μέλη τοθ ΜουσικοΟ
  Συλ?όγου «Απόλλων» είς γενικήν
  συνέλευσιν την προσέχη Κυριακήν
  21 ην φεβρουαρΐου 1937 έν τφ εν
  ταϋθα Καταστήματι τοθ Ώοείου
  Ηρακλείου ώραν 3 μ. μ. ίνα ακοθ
  οωοιν την λονοδοοΐαν των Διοι
  κούντων των Σύλλογον καί προβώ
  οιν είς την εκλογήν των έίερχο
  μένων μελών τοθ Διοικητικόν Συμ
  βουλΐου.
  Έν Ηρακλείω τβ Ι6ρ, Φεβρουα
  ρΐου 1937
  Ό Πρόεδρος
  Ν. Βογιατζάκης
  Ό Γεν. Γραμματεύς
  Β. Κ. Λασαι6ιε*τάχη$
  Ζητΐϊταΐ σοβαρος άντιπρίοβ
  κο^ δπω{ αναλάβη τό πραχτορι!
  όν Ζν%ί χά Ι Πυρος δια την Κρ^
  την %ς ασφαλιοτιχής ΈταιρεΙας
  ό Γτχλλιχος Φίϊ<"ξ τι Ο 1819. Γρίψιτε δίδοντες λεπτομερείας «ινεργασίας £.0. Μουσούίην καί Δ. Α. Πολίτην Ευριπίδου 11 'Α θήνος, Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Τού ΚΙϋΕΚ. ΗΑΟΟΑΚΟ 38ον Γιά μιά αΐιγμή οί ίθαγενεΐ; ε μειναν χατάπληκτοι. Οί Άμκχάγ χερ ουδέποτε είχαν ακούση κρί τον ττιοτολΕου καί τό γιγονός τού ηαρέλυοε. Βχθμηδόν 8μως άρχι ααν νά συνέρχωνται χαΐ £νας ά« αύτβΰς α*9παξ· άπδ τον τοΐχο τ Σό?υ τού γιά νά μ£ς επιτεθή*. 'Α μέσω; σηκώθηχαν χαΐ οί αλλοι —Έμπβος παιδία, δρόμο γι τν, ζ»ή μας ι ίπα. Δέν μποροόσαμε 8μ»ς νά φύ γ»μι ποίς την ίξοδο τοθ απη λαίου γιατΐ λΕ ίθαγινιΐς μ3; ί φραοαν την ιΙσβοΌ. Έτρέξαμι πρός τα μιΌχχαί φθάνοντας στ βίθος δρήχαμε ίνα μεγάλο 6ρά χο ό οποίος εαχημάτιζα Ινα πλαι φορμ ίνα μέτρο επάνω άπδ τή επιφάνεια. Τό πλάτφορμ αυτο ιίχ άρχετή Ικτααι τρ!» Ιως τέαοερ μέτρα χαΐ μαί έπέτρεπι νά χινιύ μεθκ ελευθέρα. ΣτΙς ϊύο ά«ρει τού υπήρχαν 86ο λάμπες πού Ι φεγγαν άμυδρβς. Προοτατευόμενο άπο τα νβτα άπεφασΕσαμε νά πωλήίωμε άχριβά τή ζωή μας. ΟΕ ίθαγενιΐς έχινοθντο σ«ν οχιέι μπροστά μας. Ό Α«ό χρατοθοε τί μαχαΐρι οτό χέ;ι τού χά Ι δ Τζώ χι' ίγώ τα πιατόλια μας. Ό Διι Ισχιψι χαΐ μέ φΕλησε, άφοθ Ιπ ρααε τό λοιιρΐ τοθ μαχαιριοθ ότι χέρι τού γιά νά μή τοθ φύγη. —'Αντΐο φίλΐ μου, εΓ.πε.'Ήσου χά π καλλίτερο άπό ηατέρας μου "Εφθασε ή τελευταία μας στιγμή Έ-|ώ φταΐω γιά ίλα ούτά. Έλπ ζω νά μέ αυγχωρήσης. "ΑντΕ Τζών. —Άς γίνη τό θέλημα τοθ θΐο ιΙΊτα αφίγγοντβς τα δόντΐα μου. Την στιγμήν εκείνην δ Τζώ/ ί φηαε μιά χραυγή τρόμου χαϊ έπυ ροβίληιε. Ό ίθαγενής εχυλίοθη χάΐω νεχρίς. ΟΕ όιλλοι Ιπροχώ ρηοαν 8μω( έπαν» μας. Άρχιοα νά πυριβολώ Εοο ηιό γρήγορα μποροθσα χαϊ είχαμε οχοτώοη έ1 ίθαγινιΐς. 'Αλλά ϊέν εΐχβμε τ4ι χαΐρι νά ξαναγεμίοωμε τα πιοτό λια μας γιαιί οΕ ίθαγενΐΐς ηροχω ροθοαν άφοδα εναντίον μας. Ό πρ6τος Άμαχάγχερ πεϋ» επήδη εάνω οτό πλάτφορμ Ιπεσε νΐχρός μέ ριά μαχαιριά άπο τό δυνατό χέρι τοθ Δεί. Μέ το μαχαΙρΕ μου στο χέρι Ικαμαι τό Ιδ:ο στδν διύ- τιρο ίθαγιντ). Ό Τζών δμως δέν ήταν γυμνασμένος χαϊ τοθ Ιφυγε ιό μαχαΐρί τού άπό τό χέρι. Κύ θυς άμέαω; Ινας Άμαχάγχερ τον οΐρπαξΐ άπό τή μέοτ], μόλις ϊέ πρίφθασα νά μαχαιρώοω στήν πλατή τον άντ(χρυ τοθ Τζώ/ την οτιγμή που Ιπεφταν χαϊ οί !6ο χάτω άπό τό πλάτφβρμ. Ό Τζώ Ιπιοε έπάνβ) αιόν αντίπαλό τού χά Ι δέν χιύηηαε. Έθεώρησε δμιβς χαλό νά χάνη τόν πιθαμένο % ηνωμένος επάνω οτό νεχρό Ιϋα γεν*]. °Οοο γιά μενά δρέθ^χα μπλεγ μένος σέ μιά άγρία πάλη μέ !ύο ίθαγενιΐς οί δποΐοι ιΰιυχβς δέν εΐχαν δόρατα. Γιά πρώ;η φορά στ ζωή μου έχρηοΐμευε τόσον πό λύ ή σωματιχή ρωμη μέ την ό· ποΐαν μέ εΐχε προιχίση ή ςρΰϊΐς. Μέ τό δεξί μου χέρι χατέφερα μιά τόσο δυνατή μαχαιριά στο χεφάλι τοθ έν>ς ποϋ τοθ τό ά'νοιξα ϊως
  τα ματια, άλλά χαβώς Ιπεφτε άπο
  το πλάτφορμ παρέοι»ρε το μαχαΙρΕ
  μου τό οποίαν ήταν γερά αφηνω-
  μένο οτό χεφάλι τού.
  (συνεχΐζεται)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΝ™ ..Π
  "ΑΙΡΟΟΟΑΙΣ,,
  'Ανε<χ«.ρκ1 α 'Ηρβκλεί •ν έκαστην ΚΥΡΙΑΚΗΝ βρβδυ κατ' εύβεΐαν ΠΕΙ ΡΑΙΛ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ κρ»Ι Ρί- βυμνβν, Χανιά, Πειραια, -6ρ·ν, Πείρον, Νβ,βν. □ρα-ορεΐον ΑΙΝΑΡΔΑΚΗ ΠΕΜΠΤΗ ΙΩ Φ)ΡΟΥΑΡΙΟΥ Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 57 ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΜΙΘΗΣΙΣ ΟΙ μαθηταί τα Ιχουν πάντοτε, ή σχεδόν πάντοτε μέ τή... μαθητική ζωή. Εμείς δμως οί τταλαιότεροι ώς βάσιν τής γεροντικής μας νο· σταλγΐας, ϊχομεν ακριβώς τα μα· θητικά χρόνια. —θεωρω εότύχημα μοϋ Ελ,εγε προχθές Ενας παλαιώς συμμαθη· τής δτι £χω άπέναντΐ μου άκρι· βως τό γυμνάσιο καί τή φαιΒρή βοή τής μαθητικής ζωής. Ή βιοπά λη σήμερα χρειάζεται πρό παντός ψυχική δύναμι ή αν τΐροτιμςίς πνευ ματικό περιεχόμενο, γισ νά άσκή- ται ομαλώς. "Εχοο δέ τό συναΓσθη- μα 6τι καί τα δύο αύτά τα άνακα· λύπτω γύρω ά πό τίς φυ·ιογνωμί· ες κοΐ τα έπεισόδια των μαθητικών στιγμων. "Υποθέτω 6τι δέν ?λεγε τΐποτε τό άνακριβές ό συμπολΐτης. Ή μσ θητική ζωή, πού την τισρακολου- θοθμε, Ιδία σχεδόν καί άπαράλ· λαχτη δπως την ήξεύραμε στά χρό νια μας, δέν είνε μόνον άπλή' πηγή νοσταλγΐας. "£χει κοΐ τή,., μάθησΐ της καί μάλιστα τή συγχρονισμέ· νη: Όταν παρα<ολουθ{]ς τοϋς μα¬ θητάς στό χαρακτηριστικό σπάσο τους,σκυμμένους στά λατινικα ή τα άρχαΐα έλληνικά άπό τα όποΐα ξεπηδοθν γνώριμες φράσεις* 6ταν τοθς πιάνης σιΐς (δισΐτερες ουνο- μιλίες τοος καί τα «Ιδιαίτερά τους» γενικώτερα· δταν άκύμη πά6ει τό οιάλειμμα καί τό μαθητικό μελισ- σολόι' βουβαίνεται, ίχεις έντός σου £να πλούσιο συναισθηματικό ή διανοτιτικό ύλικό άπό τό οποίον ταξινομεΓς ΰση,., σοφία χρειά- ζεται καί ή σημερινή σου ζωή. 'Από τίς φυσιογνωμίες γενικά,τους χαρακτήρες καί τούς τθπους τής μαθητικτϊς ζωής, δσο καί ιΐς μικρο λεπτομέρειες τους, άρχΐζει ή πρώ· τη έπαφή μέ την κοινωνία κοΐτοΰς ανωνες τη(,. Καί είνε ή έπαφή αυ¬ τή σπουδαία καί γιά κεΓνον τιού μορφώνει βάσεις κοινωνικής δρά¬ σεώς άλλά καί γιά κεΐνο πού βυ· θομετρεΐ σφάλματα καί ύπογρσμμΐ ζει «Θανάσιμα άμσρτήματα» γιά νά εμποδίση φυσικά .τίς συνέπειές τους στό μέλλον—Εστω καί τίς ίί· στατες. 'Υπάρχει βλέπετε ή περί¬ πτωσις ποϋ τα πσθήματα Βέν γί- νοντσι μαθήμστα, παρά μόνον δ ταν μδς τα θυμΐζουν τα...., βιβλία των μαθητων, Ό 'Αλλος —ΟΙ μοΰμιες τόδν Φαραώ θά κηδιυθοθ* Ιντός δλί- γου «Ις τήν4Αϊγυ«τον. Ή Αίγυπτιαχτ) Κ«6έρνηιις ά πεφίαιοε, γράφουν τα άγγλιχά φύλλα, ν! ένταφιάαη βλους τούς Φΐραώ είς μιγαλοπριπέ; μαισ» λιΐον, τό δ ποίον θά κατασκευασθή εί; Γχίζ* ή τάς ΟυραμΕοας. Ώ γνωστόν ουδέν μουσιΐΐν τοθ χό ομού Ιχει μού^ιαν Φχρχώ. "Οσαι ι&ρέθησαν μέχρι τοθδι, συμπερι λαμβχνομένης χαϊ ιής μούμιας τοθ Τθϋταγχαμώ/ ιδρΐσχονται ί τό μουσείον τοθ Καΐ?ου. "Ηδη χατααχευασΐς είδιχδν μαυσω' των Φαρΐώ, Βταν Σέ περατωθή θά γίνη ή μεγαλειτέρα βασιλική χηδεία έξ δσων είδε ποτ! £ χό σμος. "Ολαι αί μούμιαι των Φ% ροώ θά μιταφερθ&Ον έν πεμπ$ ιίς μαυσωλιΐον, το δπ&Ιον θά σφοα γισθς χαϊ ιύδεΐς πλέον θά Ιδη τίς βΐσιλιχές μούμιες! ιίί θά —Προιιδοκοίησις γιά τίς «κουτσομεχόλ«ς>.
  Είς Κά>λοβατς τής Κροατ(ας
  1<ας οκέματι Γιάγχερ, χατήγγκλ ΐήν αοζογόν τού επί συχοφαντΓ»{ χαί εκέρδισε την δΐχη*! Η σύζι γος τοθ Γιάγχερ, 5κερ6ολιχά ζι λότυπος είπεν ενώπιον μαρτόρω 8τι ό Γιάγχερ ήτο Ιραστής ιί) μνησνής ενός την καλλιτέρων τού φΕλων. Ό Γιάγχερ 5ταν τό Ιμαθε κατήγγειλε την σύζυγον «υ επί συχοφαντΓ« Ενώπιον τοθ διχα στηρΐου ή σύζυγος τού δέν ή^υνή θη νά διαψιύση δΐι πράγματι ι" πεν 8σαι πέντε άλλαι γυναΙ<· προσελθοθσαι ώ; μάρτυρες έβε βαίωσαν 2τι ιίηε. Τό διχαστήριο την χατεδίχασεν είς δεκΛπέντε ή μερυν φυλάκισιν χαϊ 5ύο χιλιά ίων δηναρΓων πρόστιμον 1 Άχυρα είς δέματα έξαιρβτικής ποιότητος πωλοθνται πσρά τ© κ. Δ. Γιαλιτάκη καί Στ. Μπλαβάκτ). Τ6 μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ Οίκογβνειακόν Ξενοδοχείον 'ΑΛΒΙΩΝ, Όδος *Ίε»νο{ 10— πλησιέστκτοτ Όμονοίας ΤηλέφΜνον 23—302 Τελείως βνακαινιοθκν, διαθέτει δνμάτια εύήλια, εύαερκ καί καλνς έπιπλωμένα. Καθαριοτητα &■ μεμπτον καί υπηρεσίαν προθυμοτάτη^. Αίθουσαν ίναμβνΙ,ς. ΑΙ σ»μφερώτεροη τιμαί Γβ ξενοδβχεΐβν «ΑΛΒΙΩΝ» διευθύνει αύτο- Λροοώπως λ νέος ίδι·Μτήτης τού συμπολίτης μας Ν. 112ΑΝ. 8ΥΔΙΑΝΑΚΗΣ. ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ *-- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'Υποκαταστήματα καί ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬ δος καί τού Έξωτερικοϋ. Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει καί επί προθεβμία. Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων. Εκτέλεσις ποίοης φΰσε»; τραπεζιχής βρ γασίας υπό ουμφέρβντβς βρβυς. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΩΝΣΤ. ΟΔ. ΤΟΣΚΟΥΔΗ Τακτιχοιί έβδβμαδιαΤαι «ναχωρήοεις δι* Αθήνας—Πειραια κα! τάναπαλιν. Πιστή καί βκριβής (κτέλεοις πάσης π«ρ)«γγ«;- λίας εμπορικάς φύσεως. ■Ασφαλείας, ταχύτης, μΐθ·δικέτης παραδειγ- ματική. ΓΡΑΦΕΙΑ 'Ηαάκλειον: «αραειλεύρως Κα·ε>8
  «Όλυμνος»-«ν'Αθήναις: Κάνιγγος 3 τηλ.24066.
  ΖΑΠΑΝΤΙ
  ΑΥΟ ΑΑΕΛΦΟΙ
  ΑΥΟ ΠΟΛΕΜΟΝ
  9"Όν
  Τοθ Προσπέρ Μεριμε.
  —Πβς θά μποροθσχ νά έχδιχη
  θβ>; Θ1 ϊχρινε χατώτιρο τί)ς χατα
  γωγτ]ς τού νά μονομαχήση μιζύ
  μοί».
  —Ίσ»ς. '4λλά ...
  Ό βασιλη&ς ξαναπτ]ρε τό τουφ!
  χι χά Ι σηιιάσεψι.
  —Μ' έννοεΐς;
  Ό λοχανος ώτΐσθοχώρησε δυο
  βήματα. Ή χειρονομία τοθ μονάρ
  χη ή'αν άρχετά φχνερή, χι9 ή δια
  βολιχή 1<φραση τής νυσιογνβμΕας τού την εξηγοθαε πολυ χαλά. —Πβ(! Μεγαλειίτατε, μέ συμ· βουλευετε... Ό βασιληδς χτύπησε το πάτω μα μέ τόν οποκόπανο τοθ το^φε χιοθ χι' άνίχρβξε χυττάζοντας μέ τρομερό θυμό τόν λοχαγδ: —Σέ συμβουλεΰκ)! Σχτανα! δέν σέ||συμβουλεύω τΕποτε. Ό λοχαγος δέν ήξερε τί ν' ά καντήοη Ιχανε Βτι θΐ Ικαναν σ<ή θέσι τού πολλιί, δποχλίθηχε χαϊ χαμήλνσε τα μάτια. Ό Κάρολος έξαχολούθησε οε λΕγο μέ πιδ μνλακο τροπσ: —Κι' &' τραβοθσες μιά χαλή πιστολιά γιά νά έχδιχήσ^ΐ την τιμή σου... αύτό θά μοθ ήιαν ά δΐάφορο. Μά τα Ιντδοθια τε Ο Πά πα>1 Ινας ευγενής ίέν Ιχει τΐποτε
  πολυτιμίτερο άπδ την τιμή τού
  χαϊ γιά νά την επανορθώση πρε
  πει νά μεταχειρισθ^ 8λα τα μέσα.
  Καί νά σοθ πι?1 οίιΐοΐ οΕ Σατιλ-
  λιών είναι περήφανοι χι' άναι
  ϊιΐς σάν ββηθαΐ ϊημίου' ι Ε χατεο
  γάρηδες πό) υ θά ήθελαν νά μέ
  πνίξουν, τό ξίρω, γιά νά πάρουν
  τή θέση μου.. "Οίαν βλέπ» τον
  Νχδαρχο, μοθ έρχεται χάποτε νά
  τοθ βγάλω τίς τρΕχις των γενειβν
  τού.
  Σ' αύτά τό χεΕμαρρο τ6ν λέξι
  »ν, άνθρώπου πεΐ) ϊέν συνεΐθιζε
  νά λέγη πολλά λίγια, δ λοχαγος
  δέν άπήντησι τΕποτε.
  —■ Αοιπίν! Μά τους γΐλιους δια
  64λουί; Τ! θά κάνης; "Ακουσε, 5
  ήμουν στή θίαη σου, θά τόν περί
  μενά την ώ^α ποΰ βγαΕνει άπο
  τδ. . χήρυγμά τού, θά τοθ Ιατελ
  να άπό νάΊΐοιο παράθυρο μι& χά
  λή τουφεχιά στά νεφρά.
  (συνεχΐζεται)
  ------Τ^=1^ ———^—^——^
  ΑΡΡΛΒΩΝΕΣ — Την παρελθοθ-
  σαν Κυριακήν ό κ. Πέτρος Κατσου
  ρης ύπάλληλος τοθ έν "Αγ'ω Νικο.
  λάφ ΣτρατολογικοΟ ΓραφεΙου καΐ
  ή δΐς Βασιλεία Γαλανουδάκη £6ω·
  καν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου.
  —Έπίσης είς Άγιον θωμδν Μα
  λεβυζΐου ηρραβωνίσθησαν ;.ό κ. Κ.
  φραγκιουδάκης καί ή ΒΙς Μαρίκα
  Λυμπρίτου.
  ΓΑΜΟΙ.—Είς Ρογδιάν έτελέσθη.
  σαν προχθές οί γάμοι τοθ κ. Ιω-
  άννου Κτιστάκη μετά τής δίδος
  "Αννας Λεβεντάκη. ΠαρΛνυμφος
  παρέστη ή κ. Μαρία Κ. Βλσσση.
  —Είς "Αγιον Συλλαν έτελέσθη·
  σαν ποοχθές οί γάμοι τοθ κ. Μιχ.
  Μαρτη μετά τής 616ος Κατίνας Κε
  φάλα. Παράνυμφοι παρέστησαν οί
  κ. κ. Ζαχ. Χαιρέτης καί Κωνστ.'Α
  νυφαντάκης.
  -Την παρελθοθσαν Κυριακήν έ
  τελέσθησαν ενταύθα οί γάμοι τοθ
  κ. ΜσρΙνου Ίατράκη μετά τής 81
  6ος ΕΙρήνης Στρατάκη. Παράνυμ
  φός παρέστη ό κ. ΜΙμης Διαλλυ
  νδς.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-Ανεχώρησε προχθές
  δι' Αθήνας ή κ. Καλλιόπη Γεωρ.
  Τζανάκη.
  ΘΑΝΑΤΟ1.- Κατόπιν
  ρου ασθενείας απέθανε
  δεύθη έν συρροη κόσμου
  τσδν ό Γ. Σαριδάκης έκ
  παλαιών καί χρτστών ποΜτων.
  Συλλυπούμεθα τούς οίκείους τού.
  —Απέθανε καί εκηδεύθη χθές
  ένταθθα ή οΐκοδέσποινα Βαλερία
  Άντ. Μαυράκη. Συλλυπητήριά.
  ***
  |ΠΝΩ|
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τ· μουσιχο ΘΑΥΜΑ:
  αΙΑΖΗΟ
  παρι
  ΑΛ ΤΖΟΛΙΟΝ
  ΡΟΥΜΠΥ ΚΗΛΕΡ
  Γαργαλιατιχβ,
  «ές θΜ.νβ.λλ
  «ριβτούργημι»,
  όλιγοημβ
  κοΐ έκη
  είς Κρη
  των ίκεΐ
  πολιτων.
  Γύρω στήν πόλι μας.
  Ό καιρός λοιπόν βαίνει σταθε
  ρως πρός τόν χιονιαν;
  —Άν κρίνωμεν άπό τα σημ«ΐα
  των καιρόν άλλά καί άπό την
  σπουδήν £να—δυό... καστανάδων
  νά καταλαβουν ωρισμένα ηστρατη
  γικά» σημεϊα των δρόμων ό χιο
  νιας Θά εξακολουθήση ασφαλώς!..
  —ΟΙ φοβούμενοι τό ψθχος ήρχι
  σαν Ετσι νά καταλαμβάνωντσι
  άπό άπαισιοδοξΐαν.
  —"Εγιναν δηλ. πάλιν σωστοΐ...
  ψυνοπαθίϊς, κατά τόν άβιόρθωτον
  καλαμπουριστήν.
  —Τα διάφορα σωματίΓα καί αί
  όργανώσεις έτοιμόζονται ττυρετω
  δως διά τάς £φε εινάς διοργανώ
  σεις των αποκρηάτικην χορόν.
  —"Ηδη ανηγγέλθη διά των έφη
  μερίδων ό πρωτος χορός τόν ίποϊ
  όν διοργανώνουν οί ΤρατεζιτικοΙ.
  —Έν τφ μεταξύ οί μυηθέντες έ
  Φέτος είς την.. λατρείαν τής Τβρ
  ψιχόρης άνυηομονοθν πότε Θά πβ
  ράσουν οί λίγες αύτές ήμέρες...
  —ΟΙ Ηρακλειώται ύποδηματο
  ποιοΐ ποϋ «όσφραΐνονται» καλές
  δουλιές έλάνσαραν νέα σχέδια
  ύποδημάτων τοθ χοροΰ, άνδρικών
  καί γυναικείον.
  —Πρό των προθηκων των, ϊνεκα
  τούτου παρελαύνουν καθημερινώς
  οί Καστρινές, οί οποίες δέν παρα
  λείπουν φυσικά νά προβαίνουν καί
  είς προμηθείας.
  —Καλές δουλιές Επεσαν έπίσης
  είς τα ραφεία. Ιδίως δέ είς τίς μο
  εΐστες.
  —Ή χορτοφαγΐα έξακολουθεΐ
  νά άριθμβ πολλούς όπαδούς.
  —Άν κρίνωμεν άπό την σχετι
  κήν κίνησιν των όψωνιστών.
  —·Ή πληθώρα των αύγών ουνβ
  τέλεσε νά πέσουν οί τιμές των είς
  μιάμιου δρ. δι* £<αστον, —"Ετσι ύποτίθεται Οτι καί οί 6 μελέττες Θά είνε μαγειρικώς βΐς ή μερηοίαν διάτσξινι —"Απόψε είς τόν κινηματογρά φόν «Μινώα· προβάλλεται τό σύγ χρόνον κινηματογραφικόν άριστο τέχνημα, ίνα Θαθμα Παρισινής κομψότητος καί πεταχτής μουσι κήο τό: «Καζινό ντέ Παρί». —Είς τοθ Πουλακάκη προβάλλε ται ό «Άχγ^λος τοθ Σκότους» άπό τα πολύκροτα κινηματογρο επκά ίργα τής έποχής. —Γεγονός όμολογουμένως δια τα μουσικά καί χορευτικά μας χρο νικά Θά είνε ή μετάκλησις τής όρ χήστρας Μιΐιάνκο υπό τής έπιχει ρήσεως τοθ κινηματογράφου κΜι ν«α».____________* Ρ·ιι··τερ ΕΝΟΙ^ΙΑΖΕΤΑΙ παρά την λεω φόρον Κνωσού οίκία νεόκτιστος ά παρτιζομένη έκ 4 δωματΐων, κου ζίνας καί λοιπών χρειωδών. ήλε κτροφώτιστος καί μεθ' Οδατος. Πλη ροφοοΐαι «Καφενειον Μινώα» Α. Μαρκομανωλάκη, Ή επιστήμων μ«(κ (τοθ μαιευτηρίου τής Κάς Έλε- νβς Βενιζέλον) Δνΐς ΚΑΤΙΝΑ Ν. ΚΟΥΛΕΗΤΑΚΗ δέχεται τάς ίκιτβχους κβΐ πασχούβχς έκ νβσημκτΗν τπί ματρβις καιΐ πβραμητρΐων έν τή οΐκία της οίος ΛαιβηΟΙον, Βαλιδέ-Τζαμί. τΩρ«ι έπιθΜίψβΜν 9-12 3-7. ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβαί. Νία ύφβοματα. Νέβι μοδέρνβι νρωμα- τισμοί. ΑΙ τιμαί μβς ,1νε αί κβλυτερβι. Α Β Ε ΔΙΣΙΑ Ν φ τόνος 1β οτό σαλονά. «.«Ια-Άντουανέι 7ίλλη« »β χέρι Ιϋν θά ξ·χάσ< ,Ι,ι», 6τι μοθ *ο< ,,,μήριον έκτιμήσε* -ιάνοντάς με ξύ ιά«ρβξι«ού ι να έρμηνευβ )«4 την πρόθεσιν Ι-ιΑ τή ·'λ!α σαι Καί την εκάλεσε έφή 4λλτ ΙΟΝΙΚ Ε; ΙΑΡΥΜΑ ΑΙ Έκτέλ ΥασΙας Ο' δρους, ΚΩΝ Ν0_1 ■««ι>ιβ< ι Κ81
  Α Π Ο Ρθ Ω Σ Ι Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ©ΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΚΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  44ον
  Τότβ μιά νέα—«βΤχβ τό Ο
  φός έκεΐνο τί|ς άθωότητος κο{
  της συγκινητικης βύαισθησίας
  πού ή Μαρία—Άντουανέττα,
  σία δνειρά της, προσέδιδε σέ
  μιά φΐλη της καρδίας», λένε
  οί ΙστορικοΙ της αύλής—την
  επλησίασε καΙ της εΤπε:
  —Μεγαλειοτάτη, ή μβγαλει
  ότης σας, κάνοντας ο' αύ'ές
  τίς κυρΐες την τιμή νά τίς δε¬
  χθήτε σ' αυτή την έσπερΐδα,
  βεν είχεν ασφαλώς την πρό-
  θέσι νά τίς προσβάλρ, όπως
  έκαμε πρό όλΐγου διώχνοντας
  τούς συζύγους των καΙ τούς
  άββλφούς των, οί περισσότε-
  ροι άτιό τούς όποΐους είνε χο
  ρευταΙ.
  Ό γλυκός τόνος της φω·
  νης της, ή χάρις κο1 ή μετριο
  φροσύνη της, ή ντελικάτη καΐ
  παρθενική σιλουέττα της, τα
  γαλανά της μάτια δπου ίλα
  μπε μιά αγγελική άγνότης ά·
  φώπλισαν την βασΐλισσα άιιό
  την πρώτη στιγμή.
  —"Οχι, κυρία μοιΐ—εΤπε μέ
  τόνο άκαλό στήν άγνωστον
  πού έτολμοθσε νά της κάνη
  πσρατηρήσεκ—Ρέν τό εΐπα
  γι' αΰτούς, άλλά γιά τα προ¬
  σώψια πού δέν χορεοουν-
  ΚαΙ άμέσως άνεκάλεσεν ί-
  κείνους πού εΤχβ διώξη.. Τό ε¬
  πεισόδιον εληξε καΙ ό χορός
  έξανάρχισβ ζωηρότερος. ΟΙ
  Βυό γυναΤκες έμειναν μόνες
  μέσα στό σαλονάκι. Τότβ ή
  Μαρία—Άντουανέττα έπιασε
  της άλλης τα χέρια.
  —Λέν θά ζεχάσω ποτέ της
  είπεν, δτι μοθ έοώσατκ Ινα
  τεκμήριον εκτιμήσεως καΙ άγά
  πης κάνοντάς με νά άντιλη-
  φθω μιά πρβξι πού θα μπο-
  ροθσε νά έρμηνευθβ άντίθβτα
  άπό την πρόθεσΐν μας. Έπι-
  θυμω τή φιλία σας.
  ΚαΙ την εκάλεσε στό τραπέ-
  ζι της, έ> φ ή δλλη οπβκλίνβ-
  το βαθβιά καΙ της έχάϊδευε
  τό πρόσωπο μέ τό άγγελικό
  της βλέμμα.
  • ♦
  Άιιό την πρώτη στιγμή—δ
  λοι τό βεβαιώνουν—«ή καρ-
  Βιά της βασιλΐσσης πού άνα-
  ζητοθσε την καρδιά μιάς φΐλης
  πού νά μην έχη τΐποτε τό κοι¬
  νόν μέ την αΓγλη τοθ θρόνου»
  Ι^οιωσε γιά την νέαν έκεΐνη
  τή συμπάθεια πού καΙ στόν
  έρωτα χαΐ στή φιλία, είνε ό
  πρόδρομος ενός ΒεσμοΟ δισρ·
  κεία<». Αυτή ιή φορά οέν ή ταν, δπως γιά την πριγκήπισ σα ντέ Λαμπάλ, μιά άνθρώ πίνη συμπάθεια πού μεταμορ φώνεται σιγσ—σιγά σέ τρυφε ρή φιλΐσ, άλλά ίνα ένδισφέ ρον ξαφνικό καΙ φλογερό, ε να συναΐοθημα κεραυνοβόλον, ΚαΙ μόλις ή Μαρία — Άν τουανέττα έκυρΐεύετο άπό ε ναν πόθο, οέν ιϋρισκεν ήσυ- χΐα έΌ>ς δτου τόν (κανοποιή-
  συ· Έκότταξε γ6ρω της κι' ί·
  γνιψβ μέ τή βεντάγια της σέ
  μιά κυρία τής σύλής, την γη-
  ραιά κόμησσα ντέ Άντεμάρ.
  Έν τφ μεταξύ ή ώραΐα άγνω
  στος εΐχε σταθβ, κρατοντας
  ίνα τετράδιο μουσικής, πλόΐ
  στό μεγάλο κλειδοκύμβαλον
  μέ τή διπλη σειρά των πλήκ-
  τρών. ΚαΙ σέ λΐγο άρχισβ νά
  τραγουτ ή ενα ποιμενικό τρα·
  γοθβι τοθ ΜπουφΦλέ. Γλυκβιό
  θερμή καΙ πλούσια άνέβαΐνε
  ή φωνή της, καΐ συνέπαιρνε,
  θαρρεΐς, επάνω σέ χρυοά φτε
  ρά τα λόγια τοθ είδυλλΐου.
  Ή Μαρία — Άντουανέττα ^1
  νοιωσε μίαν εύχάριστη άνατρι
  χίλα. Τό βλέμμα της περιερ
  γαζόταν άχόρταγο τό λυγερό
  έκιΐνο κορμΙ, τό ώραΐο κεφά
  λι πού έστηριζόταν ο9 έναν
  ύπέροχο λαιμό κι' εστέφετο
  μέ σγουρά άπλά κτενισμένα,
  καστανά μαλλιά.
  Ισ,νεχΙζεται)
  ΙΟΝ1ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1839
  ΙΑΡΥΜΑ ΑΓΓΛΙΚΟΝ — ΚΕΦΑΛΜΑ ΕΙΣ ΛΙΡΑΣ
  ΕΑΡΑ ΝΙΝ ΛΟΝΑΙΝΟ'
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ .
  ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΑ
  Εκτέλεσις πάσης Τραπεζιτικής ερ¬
  γασίας υπό τούς πλέον συμφέροντας
  δρους.
  ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΧ-ΪΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΣ
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΩΝ—ΗΠΑΤΟΣ
  Βι6ιμΒ< εχκαι£εν6ει« έν ΙΜβνίχω »αΙ Βερολίνω Τ. ΑβαΙ&ιβηΙ τ6ν Κ«6ην*ιτ6ν νοη ΒβΓ4ιηαηη χαι δΐΐΐΐ Ι1 Δχτ τούς «άσχοντας <κ τβν νοοημάτι»ν τοθ ΠεβτικοΟ Συστήματος είς τό Ιατρείον τού. Πλατείαι Τριών Καμάρων (ΟΙκία ΊατροΟ κ. Χι λιδόνη) 9—12 «.μ. καΐ 4—6 μ. μ. Άρ. Τηλ.7—92 ΚΑΤΑΣΤΗ ΜΑΤΑ ΣΠΥΡ. Δ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΔΟΣ ΙΔΗ- 27 "Επέκτασις «κ) τής Πλατεί«ς 'Ελινθ. Βενιζέ¬ λου (Τηλέφωνον Ν· 2—06). Λαμβάνομεν τίιν τιμίιν ν* εΙββπβιήθΜμεν τουςά{ιβτί- με»$ ημΒν πελάται. »αι φίλουί «τι πβοεβημεν είς έπΐχτα- οιν τβδ Καταστήματι μα« *νκ«««βτήο«ν«ί »ά ημετέρα Τυπογραφεϊα είς τ© πρεϊην Πρατήριβν τηβ Εταιρίαι Ξενά κης-Λιο<άς _ια παραπλεύρως Φαρμακείον χ. Λ·Ί»«Ρ«» Κανακάκη, ίδρυσαντ.ς «αι Πρατπριον άπαντες τβν ε.οβν μβς.01 κ.χ. Πελάται μ«ς δύνανται να πρτμηβευΜνταιτά ■Ιδη των κ«1 έκ τοβ έν τή πλατεΐα Έλ. Βενιζέλου, νέον. τούτου καταστήματι μας **·»$ έπΐσηί δύνανται έκ τϋί» δια* ειοβδβυ ·1ο·ρχ*μενβι %« Ιιιι«»««τ»»νται καΐ τ* γν·. βτον Ιν τή οδφ "Ιβ-β Κεντρικόν μα«. Μεθ' Ηΐιολήψι»ί ΣΠΥΡ. Δ. ΑΛΕ&ΙΟΥ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ 'Υγιβινή τοθ χειμώνος Τα διάφοραι μέσα Βερμάνσεως Β.' Ύπάρχουν μάλιστα μερικαΐ, είς τάς οποίας άνάπτεται ή φλόξ άπαξ μόνον καθ' δλον τό βιάστημα τής θερμαντιχής περιόδου, τό 6° εκάστοτε πρός κοϋσιν απαιτούμενον υ¬ λικόν ρΐπτεται επάνω ιίς την χα(ουσαν επιφάνειαν. Είς μερικάς ή καύσιμος ΟΧη ρΐπτεται έκ των άνω, είς άλ¬ λας δέ διά πλαγίου στομΐου. Ύπάρχουν θερμάστραι πού κεριβάλλονται μ έ μβταλλικόν περΐβλημα ανοικτόν άνωθεν καΙ κάτωθεν (μαν&υοφόροι θερμάσται), τό οποίον περΐ- βλημα άπέχει 10 £ως 20 ή ιό πολύ 40 εκατοστόμετρα άπό τό κύριον τοίχωμα τής θερ- μάστρας, τοιουτοτρόπως Ρέ ή θέρμανσις 6έν γΐνεται δι* ά- κτινοβολΐας, άλλά §ιά κυκλο- φορΐας καΙ θερμάνσεως τοθ αέρος (κυκλοφορικαΐ θερμά- στραι). Εάν μάλιστσ συνδε- θρ 6 χορος τοθ περιβλήματος μέ σωληνα άερισμοθ, V ου διοχετΐύεται έξωθεν καθαρός άήρ, 6 οποίος έν ώ διέρχεται τόν μετσξύ θερμάστρας καΙ περιβλτν..ατος χορόν θερμαΐ νεται πρΐν γ) διαχυθβ είς τό δωμάτιον, έχομεν τότε τάς λε γομένας άεριστικάς θερμά- στρσς, δτιως είνε οί γερμανι ναΙ συστήματος ΚβΐιϊβΓ καΙ Κβίάβΐ κα( ή.γαλλική σωλη νωτοθ συστήματος Βεββοη ΈπΙσης έξαΐρετοι θβρμά- στραι, χωρ(ς περΐβλημα, άλ¬ λά διβσκευασμέναι καταλλή¬ λως ωστε νά ρυθμΐζουν τόν βαθμόν τής θερμάνσεως (ουθ- μιστικσΙ) εΤνβ αί συστήματος Ζΐά Τέλος σ( θεομάστραι συστή ματος Οβάέ εχουν μορφήν καΙ διασκευήν έστΐας. Ύπάρχει ίνα σύστημα κΐνη των θερμαστρων βραδεΐας καύσεως, πού λέγονταΐ καΙ «οικονομικαί», α( οποίαι δ- μως αν καΙ ευκόλως μετακο μΐζονται είς όποιον&ήποτε δι αμέρισμα τής οίκΐας δέν εΤνε διόλου ύγιειναΐ διότι χύνουν ευκόλως είς τόν άέρα τής οί κΐας τα δηλητηριώοη άέρΐα τής καύσεως μέ ευνόητον βλάβην των ένοΐκων, βυναμέ- νην νά φθάση καΙ μέχρις άσφυξΐσς. Ή θερμάστρα τοθ πετρέ¬ λαιον, ή δποΐα συνΐσταται ά πλως άπό μίαν μεγάλην λάμ παν πού καΐει μέσα είς μετάλ λινον κύλινδρον, δέν είνε άνε κτή ώς θερμαντικόν μέσον, βσον καΙ ά ο δέν μυρΐζρ, ε(μή μόνον επί όλΐγην ώραν μέ¬ σα είς κλειστόν χώρον, διότι μολύνει τόν άέρα γρήγορα μέ τα άέρια τής κσόσεας τοθ πε τρελαΐου. Διά τόν αύιόν λόγον, άν κσΐ ολιγώτερον ΐ*σως έπιβλ,α βή;, είνε καΐ ή δι' οΐνοπνεύ- ματος θερμάστρο. Έπίσης καΐ αί διά ΦωταερΓου λειτουργοθ- σαι θερμάστραι 8 έν είνε ίδβω οος ύγιειναί, δσον χαΙ άν έ παινοθνται ώς ή<ιστα έπιβλα βεΐς οί διά φωταερΐου καΐον τες θερμοβολεΐς (Γβ<ϋαί.βιΐΓ3) καΙΙδίως οί τοθ συστήματος Δχιογ. (συνεχ(ζεται) ΣΙΓΑΡΕΤΑ .,ΖΑΕΑΪΪΠ ΟΙ άνππρόσωποι τίς μεγάλης ΚαπνοβιομηχανΙ άς ΑΔΕΛΦ ΩΝ ΚαΡΕΛΙΑ οΐσθάνονται την ύποχρέ ώσιν νά εύχαριστήσουν θερμώς τούς φΐλους «αί κα τανα>ωτάΓ των ώπβροχων σι>σρέτ·των ΖΑΠΑΝΤΙ
  Νο 12 καΙ Νο 13, ώς καί βλων των δλλων ιΙΒων καΙ
  ποιοιήτων, διά αήν εξαιρετικήν ΰποσιήριξιν των καΙ
  νά τούς διοβιβαιώσουν δτι ή τιοιότης των σιγαρέτ
  των τούτων θά είναι πάντοτε αρίστη ώς μέχρι σή
  μερον.
  Φ·»στ«ν*Μη£—
  ΤΟ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ
  ΕΜ.Σ.ΙΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
  ΡιζιΜ&ς άνακαινισβέν.
  Έπλουτίοβη δια νέας συ>λονής
  ύφαοματΝν ΕΰρΜπαΐΜ&ν καΙ 'ϋλ
  ληνιχ&ν.
  Πρβοέτι πρ«σίλαβ« τον γαμβρβν
  τβυ χ. ΑΝΤ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚυΝ,
  επί σειράν έτ&ν έρασβέντα έν Α
  θπναις καί *1δικ«υβίντ« είς την
  χοκτιχΑν.
  Έγγνάται τελείαν εφαρμο¬
  γήν ι ν συνδυασμώ των ίςαι-
  ριτιχβν τού τιμβν κβί χρη¬
  σιμοποιήσεως βρίστων υλικών.
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  ΕΙΣ ΜΟΙΡΑΙΣ
  ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙ2ΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΧ-ΠΑΦΟΛΟΓΟΧ
  'ΑβιβτοΟχοβ 'ΕβνΐΜοδ ΠανεκιοταμΙοο 'Αβα-
  νυν «αΙ^ΣτρατΐΝΤΐΜϋί Ίατρικϋς Χχβλής.
  Δέιχιται καθ* εκάστην ιίς «6 Φαριιακιϊον
  Έμμαν. Ματζανΐτάκΐ] (Βαλτέ Τζαμί), αβιθμός
  «ηΜφώ 443.
  Αί διατάξεις προαγωγής
  των Τριατατικών.
  Ό δρυπουογδς τής Συγχοινωνί
  άς χ. Νιχολόπουλος κατόπιν ου-
  νεργασΕας τού μιτά τ&ν «?μο8(«ν
  διΐυθυντβν τοθ &πουργε(ου χαθώ
  ρισε νέον ούοτηιιχ ποοαγωγβν
  τβν δπαλλήλυν τΐν Τ. Τ. Τ., άν
  'ΐχΐιοκρινομίνων πρός τάς οημιρι
  νάς συνθήκας.
  Πρός τον οχοπόν «ύιδν ίντος
  τοθ ηρώτου τριμήνου εκάστου Ι-
  τους θά δρίζωνται δι* αποφάσεως
  τοθ υπουργΐθ αί χιναί θέβιις των
  Τ. Τ. Τ. Έντός μηνός άπδ τής
  αποφάσεως κύττ]ς «Ο δτουργοθ
  τό συμβούλιον τοθ προαωπιχοθ
  τ&ν Τ. Τ. Τ. αυντάαοει επί τής
  προσωπικάς χαταστάσεως εκάστου
  δπαλλήλου χαΙ τ&ν δλλων στοιχεί
  ών τοθ φαχίλλοιι, τον πίναχα προ-
  αχτένν μίχρι τοθ βχθμοθ τοθ τη
  λΐγραφητοθ β' χατά σειράν αρχαί
  ότητος χαΙ Εκανίτητος.
  ΟΕ χρινίμενοι ώς στάσιμοι πά
  ραλιΕπονται, δύνανται δέ αύτοι νά
  ζητήσουν Αναθεώοησιν τής άηοφά
  σιιος τοθ συμβαυλΕου.
  Οί πΕναχες προαχτέων θά πιρι·
  λαμβανουν πενταπλάσιον αριθμόν
  τβν χενβν θίαεων, θα δποδαλλων
  ται δέ είς τον δπουβγόν, 6 όκοΐΐς
  συγχαλεΐ τό συμβούλιον τβν προα·
  γαιγβν τό οποίον χά Ι άποφαΐνιται
  οριστικώς.
  Τό τελευταίον συμβούλιον άποτΐ
  λιΐτκτ έχ τοθ δπουργοθ ώς πρόε¬
  δρον, τοθ προίδρου τοθ αυμβουλΐ-
  ου τοθ προοωπικοθ Τ.Τ.Τ. τοθ δι·
  ευθυντοθ τής Ταχυδρομι **]{ έχμι·
  ταλλεύσιως τοθ διευθυντοθ τ1]ς Τη
  λεγραφικής χαί Τηλεφωνιχτ}ς εκ¬
  μεταλλεύσεως, τοθ διευθυντοθ ,τΐ)ς
  τεχνικάς διευθύνσεως, ενός γενιχοθ
  έπιθεωρητοθ, τοθ διευθυντού τοθ
  ΤαχυδρομεΕου Αθηνών χαΙ τοθ
  τμτ)ματίρχου τοθ προαωπιχοθ Τ.
  Τ Τ. Α Ε προαγωγαι είς τον βαθ¬
  μόν τοθ τηλεγραφιχοθ διευθυνχοθ
  β' γίνονται χαΐ' απόλυτον εκλογήν.
  —Παραλάβη χνψκλ&ν. 1
  Κατ' είϊήσιις έξ Αθηνών ή
  "Αγροτιχή Τραπέζα έπρομηθιύθη
  1ξ χιλιάδας ιύρωπαΐχβν χυψιλών
  τάς δποΐας θά χορηγήση είς τοΰς
  Ιπιθυμοθντας μελισσοχίμους. Α Ε
  χυψίλαι σύται ιΐ^αι εντελώς «ίδι!
  χ*}ς χατασχευτ]ς είς τρόπον ώ?ιε|
  νά είνε ευχερής ή παραλάβη τιθ
  μέλιτος χωρΐς νά χαταατρέγωνται
  α Ε μέλισσχι. Εκάστη τοιαύτη χυ
  ψ'.λη στοιχίζει 200 δραχμάς.
  ΕΙΔΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
  ΜΟΝΙΜΟΝ ΟΔΟΣΤΡΒΜΑΤΟΝ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Νομάρχης Ηρακλείου:
  "Εχων ύπ* δψει. την ύπ'
  άριθμ. 15 π. £. απόφασιν τής
  Διοικούσης τό Ταμείον Επι
  τροπής ώς καΙ την ύπ' άριθμ.
  1442 παρ. ετους τοιαύτην Γε
  νίκης Διοικήσεως Κρήτης (Δή
  μόσια εργο).
  Προκηρύσσει,
  φανεράν μειοδοτικήν δημο¬
  πρασίαν κατασκευής έπτά (7)
  περιπτέρων εΐσπράξεως φόρου
  &ιοδ(ων έντός των Διοικητικόν
  όρ'ων τής πόλεως Ηρακλείου
  ένερνηθησομένην την ογδόην
  (8^ ΜαρτΙου έ. £. ημέραν Δευ
  τέραν καί ώραν
  II
  —12 π. μ.
  έν τ(| Νομαρχ'α Ηρακλείου,
  οπόθεν οί βουλόμενοιοονανται
  νά λαμβάνωσι γνώσιν των
  λεπτομέρειαν χαθ' εκάστην
  κγΙ ώραν 11—12 π. μ.
  •ών Ήοοκλε'φ τβ 10 Φίβρου
  αρϊου 1937.
  Ό Νομάρχης Ήρακλε'ου
  ώς πρόεδρος Ε.Τ.Μ.Ο.Η
  Α. Μάρκελλο(
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
  Η Αιμενιχή Επιτραπή Ήρα
  χλεΕου διαχηρύττει δτι ματαιωθε!
  σης ιή; πρβχηρυχθι(σης μειοίβ·
  οίας διά την 2Οήν ΌκτωβρΕου π.
  Ι. διά την προμήθειαν ήλεχτριχων
  λαμπτήρων, έπαναλαμβανεται αΰ.η
  την 3ην Απριλίου 1937 συμφώ
  νως πρός ν-ύς δρους τής δπο
  χρβνολογ. 12 ΦιβρουκρΕου 1937
  σχετιχής συγγραφής υποχρεώσεων
  εοριοχομίνης έν τοίς Γραφείοις αί»
  τής είς την διάθεσιν παντός ένδια
  φερομίνου.
  Έν ΉραχλεΕφ τή 15 Φ)ρ(ου 1937
  Ό Πρόεδρος τής Αιμενιχής Έ
  πιτροπής
  Γεώργ. Μιτσοτακης
  ΑΣΟΕΝΕΙΑΙ ΚΑΙ ΚΑΑΑΕΥΜΑ
  ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
  ΕΙδονοιΑ τούς βχοντας
  ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (λβμονό-
  6«νδρα) δτι αναλαμβάνω
  «6 κλάδΐυμα καί τόν τέ·
  λβιον καθορισμόν τ»ν ώ
  -«υθύνιες καί ύ«ό τόν &
  λιγΐ|ον οΐουδήνοτΐ γικ-ό·
  νού.
  'Εεχίσης άναλαμβάνε· την
  φύτΐυσιν όηωροφόρων 6ίν-
  θρ«ν δλιεν των «Ιδβν.
  ΟΙ βουλόμενοι δύνανται
  νά μέ ζητήσουν «Ις τό κα-
  •ινιΐον τό «Κεντρον» καρά
  τό Σανδριβάνι άιό 7ης μέ
  ϋρι 10ης μ. μ.
  ΣΤΑΥΡΟΣ Α ΜΟΥΛΑΚΗΣ
  —Είς τέ· Άνββκήπιβν τοθ Ιω.
  ΚυτιραΙου παρα την Πηγάίδα θό
  εΰρητε τα καλλίτερα τριαντάφυλ
  λσ τής έττοχίίς Λαθώς καί τριαντα
  Φυλλιές είς γλάστρες,
  Κρεμμυδικ Νάξβυ πλεξιτές καί
  χθμσ πωλοθνται ιΐαρσ. τφ κ, Δ
  Γιαλιτακπ,
  —Ή Τουριατική οργάνωσις.
  Το ύβνπουργείον Τύπον καί
  Τουριομοδ δι' έγκυκλίβι» το»
  πρός τοί>$ νομάρχας κοινοποιεΐ
  την ακοφασίν τού ϊηνς ιτροβαί
  νη τοδ λοιπού έν συνβργασία με
  τκ των τοπικ&ν άρχων είς χϊιν
  λήψιν μέτρων σχετΐΜ&ν μέ τίιν
  τουριστικήν όργ«ν»)σιν έκάστπί
  περιφερείας έφ' δσον αί αρχαί
  αυταί είνε αί περισσότερον ενδε
  δΕΐγμβνχι νά προτείννσι λυβεις
  είς μετρα είς τάς διαφόρους πιρι
  πτώσϊΐς. ΣχκτικΝς παρακαλοΰνται
  οί νομάρχαι όπως παραΜβλου
  θοδντες επιμελώς τα τουριστικά
  ζητηματα τής περιφερείας των
  γνΝβτοποιουν είς το υπουργείον
  πάσαν παρατηρουμένην ανάγκην,
  πάσαν έλλειψιν κ*Ι έν γένει πάν
  ζητημα σχετιζώμενον με τον Τβυ
  ριομον.
  —-Μία ώραία πρωτοβουλίβ»
  υπέρ τβν λκπρ&ν.
  Είς την αίθουσαν τής Λίοχης
  Ηρακλείου θά δοθ$ τό προσεχές
  Σάββατον (6 1)2 μ. μ.) ιδ^ο προ
  λονζε αί ιίσπραξεις τοθ όποίου θά
  διατεθοθν δτιέρ τβν λιπρίόν Σπι·
  ναλόγχκς. Ή οργάνωσις τοθ χο·
  ροθ ίφείλεται ιίς όμάδα χυριών
  χαί κυρίων τιθ Ηρακλείου, προ·
  μηνύεται ΕΙ έξαιρετιχή ή έπιτυ-
  χία τού λόγω ιδίως τοθ χοινωνι-
  χοθ τού σχοποθ.
  —Τβ τοπιχκ μας ζητήμκτα.
  Το παρά τφ Προέδρω τής ^Κυ
  βερνησεως »φυπουργείονΓδια|τοδ
  υπ' άρ. 6864 έγγραφον τού γν«ρί
  ζβι ημίν ότι βχιτΐΜον άπόχομμκ
  τής άνά χείρας εφημερίδος μέ τα
  γραφέντα επί τβϋ ζητηματος
  τής «κτοπλοΪΜής γραμμής οιιβίβα
  σεν εΐςτό ύφυπουργεΐον Έμπορι
  κης ΝαυτιλΙας ώς αρμόδιον διά
  την ενέργειαν τ«ν δεόντε<ν. Επί οης διά τού ϋπ' άρ. 2776 έγγρά φού τού το ίδιον ΎφυπουργεΙον μά£διαβιβάζβι απάντησιν τηςΓε νίκης ΔιοικηβεΜς Κρήτης σχετι χ6$ μέ τα γραφέντα παρ' ημών δια τα συνΐργεΐα έλαιοχλα&εΰμα τος. άτινα Μ«θ"ά ανακοινούται κατήρτισθησαν είς Μεσσαράν χαί βΐδικώς είς Νονβφάτσι. Λι» τ&ν υπ' άρ. δέ 6088 και 6166 έγγρά φνν τού το Ύφυπουργεΐον γνε» ρΐζβι ίτι τα γραφέντα περΐ γΐφύρας Λούτρας κ«1 τής πληρύ σεκς των κενών τής Μέσης Έχπαι δεύσεκβ διεβιβάσθησαν άρμοδίνς διά τα περαιτερΝ. —Τα αγρφτιχκ χρέη. Σχετικώς μέ το ζητημα τής ρυθμίσεως των άγροτικών χρενν πληροφορούμεθ», ότι π υπο την προεδρίαν τού υπουργοΰ τής Δι. χαιοσύνηϊ χ. Λογοβέτη μεγαλη ε- πιτροπη ευρΐσχεται είς τό τιρμκ τής οχετιχής μελετης. "Ηδη— κατ' άνακοίναιβιν τού χ. υπουρ· γοΰ τής Διχαιοούνης—έντβς των ημερών θά αυνελθο έχ ν*ου υ¬ πο την προεδρίαν τού ή έπι»ο· πή. Ή συνεδρΐααις αυτή θα είνε ή τελευταία, θα διατυπβίθο&ν δέ κατ' αύτην έν τώ ο«νβ*ω τα πό ρίσματα, τα οποϊα 6 χ. Λογοθί της θα θεσο ευθύς άμέσως υπ' έψιν τβδ ϋπβυργικβδ σνμβουΜ- ου. ΑΙ τελιχαΐ άποφασεις επί τού ζητηματος θά άνακοιννθοδν μβτά την έγκρισιν των., ποριαμά των της έπιτροπής υπό τοδ χ. πρειθυπουργοδ. —Ή χβτβτβϊις βοτυν·μικ&ν. Τό ΆρχηγιΙον Άσχυνομίας Πό λεων γνωρΐζει διι θα εξακολουθή ση νά δίχεται αίτήοιις οκοψηφ( ών πρός χατάταξιν είς τό άστυνο μιχον Σωμα μέχρι τής 25 Μαρ τίου 1936. Ο( έπιθυμοθντις ίέβν αυτοπροσώπως νά προσέλθωσι το βραδύτερον μέχρι τής ήμερομηνίβς ταύτης, προσκομΐζοντες άπαντα τα χατά νόμον άπαιτιύμενβι πΐστοποι ητιχά βίσει τβν κρογενεστέρετν άναχοινασεων. Ένοιχιάζεται μιγσλη άποβήκη παρα τάς Κάτω Φυλακάς. Πληρν ΦορΙαι παρ' ημίν.
  *
  Ι
  * ν!
  "Ηράκλειον Κρήτης
  ΓραφεΤα έναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμπτης
  18 ΦεβρουαρΙοο 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣ0ΝΥΚΤ10Υ
  «->_<—> _τ
  ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ
  ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗΝ
  ΕΛΕΓΧΟΤ ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
  ΚΑΙ ΤΑ ΧϋΡΙΚΑ ΥΑΑΤΑ
  ΤΗΣ ΕΜΠΟΑΕΜΟΥ ΙΣΠΛΝΙΛΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Φεβρουαρίου («ού
  άνταποκριτού μας).—Καθ* ά τηλεγρα
  φούν έκ Λονδίνου ή έπιτροπή μή έπεμ
  βάσεως φαίνεται ότι έφθασεν είς θετικα
  άποτελέσματα διά την επιβολήν έλέγ-
  χου έν Ισπανία καί αποφυγήν ούτω γε·
  νικωτέρων περιπλοκών είς βάρος τής
  Εύρωπαϊκής είρήνης.
  Ό έφαρμοσθησόμενος έλεγχος θα
  ισχύση καθ' όλην την έκτασιν των συνό-
  ρων τής έμπολέμου Ισπανία ς ώς καί
  είς τα χωρικά αύτ?,ς υδατα. Πάντως είς
  τό ζήτημα τούτο άπομένουν πρός δια¬
  κανονισμόν λεπτομέρειαι τινές δια τας ό
  ποίας τα μέλη τής έπιτροπής μή έπεμ
  βάσεως άναμένουν τελικάς όοηγίας άπό
  τάς κυβερνήσβις των.
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  ΒΑ ΠΑΡΑΣΤΗ Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Φεβρουαρίου (.τού
  άνταποχριτοΰ μας).— Ανεκοινώθη ότι
  είς τάς εορτάς επί τή έπετείω τής ι
  λώσεως των Ιωαννίνων (21 Φεβρου·
  βρίου) θέλει παραστή ή Α. Β. Υ. ό
  Διάδοχος.
  Ό ΔιάΒοχος θέλει ταξειβεύση μέ·
  χρι Πρεβέζης δι* άντιτορπιλλικού έκεϊ
  θεν δέθά μεταβή είς'Ιωάννινα όπου ήρχι
  σαν ηδη αί προετοιμασίαι δια τόν εορ¬
  τασ μόν όστις προβλέπεται μεγαλοπρε·
  «ής-
  Οί Γάλλοι καί ή Έπιτροπή έλέγχου.
  Πώς κρίνεται τό ταξείδιον Γκαίριγκ.
  ΤΠΕΒΙΒΑΣΘΗ ΕΙΣ 8°)0
  Ο ΝΡΜΙΜΟΣ Τ Ο ΚΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Δι' αποφάσεως
  τής Κυβερνήσεως ό νόμιμος τόκος ό¬
  στις ήτο ώς γνωστόν μέχρι τούδε 9*πί
  τοίς εκατόν καθωρίσθη ήδη κατά μίαν
  μονάδα κατώτερος ήτοι είς 8 επί τοίς
  εκατόν.
  12 ίΐΟΗ ΠΡΟΣΚΔΙΡΑ ΔΕΣΜΔ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΙΚΜηΤΙΙΝ ΜΑΝΟΑΕΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).·—Είς τό Κακουρ-
  γιοδικείο* Λαμίας διεξήχθη ή δίκη
  των Μομμουνιατών Μανωλεα τέως βου¬
  λευτού» Γιαννοπούλου, ***άρρα, Σα·
  λονικίοη, Τριανταφυλλίοη, Νταβέτου,
  Ντοΰμπα καί Καλαντζή κατηγορουμέ¬
  νων διά τάς σκηνάς τής 24ης Ίουνΐου
  11136 ότε διαρχούσης τής καπνεργατι
  κης «.περγίας έλιθοβόλησαν την Εισ αγ
  γελίαν Πειραιώς. Τό δικαστήριον των
  ένόρχων έπέβαλε είς τόν Μανωλεα 1 2
  έτών πρόσχαιρα οεσμά. Οί λοιποί κατε·
  οιχάβθησαν είς έξαετή είρχτήν.
  ΜΙΑ ΒΡΟΤΑΣΙ! ΔΙΛ Χ0ΡΗΪΒ2ΙΗ
  ίΥΘΗΝΟΥ ΣΠΟΡΕΑΑΙΟΥ
  Κκιά πληροφορίας τάς οποίας μας μετέδοσεν ή
  διεύθυνσις τής Ραφινερίας «Τά)ω(> ή χαθυοτέρη
  οις τ]ς ««ίξεως των σποριλαΐων ό^εΐλεται είς τ6
  ίτι ή Κυβέρνησις μελι- ά υποβληθέν πρός αύτην
  μέοφ τοθ ΓενιχοΟ ΔιοιχητοΟ Κρήτας δπέμνημκ δι'
  ιύ προιιΐνετκι δπιος τα εΐσαχθηοόμενα ένταθθα
  οπορέλαιο ή σκίροι άπαλλαγοθν τωνιιΌαγβγιχβν 8α
  ομΑν είς τρόπον ώοτε νά προοφίρωνται είς την
  κατανάλωσιν τελείως έξιυγενιομένα, είς τιμήν οδχΐ
  ανωτέραν των 30 δρχ. κατ' έχον. Ή πρότασις αθΐη
  ίχιι η^η >-ί&6·τίε■§ άηό χον υπουρ^ίν Γενικόν Διο(
  χητήν Κρήιης *· Μπότην Σφακιανάκη είναι {έ
  βέβαιον δτι β* Φ ΐίίοβιιήβτΒ χ»Ι ή Κυβέρνησις.
  Π«μοχέ6η ίπίοι,ς ή" πληροφορίαι 6«
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Φββρουαρίου.
  —Έκ Παοισί*·ν τηλεγρο
  Φοθν δτι ό Γαλλικός τύ«ος
  δέν φαίνεται Ικανο«οιη·
  μένος Ικ τ63ν άποφάσε«ν
  τής ««ιτροκής μή £«ιμβα·
  σεως Κυρίως αί σοσιαλι
  στικαΐ έε>ημερ16&ς Λαφι-
  βάλλουν άν θά κατορθωθή
  νά δώση άΒοτελέσματα δ
  Ιλΐγυος ιφ' δσον τα σύνο·
  ρα τής Πορτογαλλίας θά
  -αοαμείνουν ελευθέρα. Ή
  «Ούμανιτέ» σχετικώς γρά
  •εί δτι ή Πορτογαλλία συ·
  νιμάχησε μέ τούς φασί-
  στας εναντίον τής Δημο¬
  κρατικής Γαλλίας.
  Αγγέλλεται έκ Βιρολί-1 ναντίον τής ΓβρμανΙας
  νού 5π 5 Χιτλερικός τόιος
  ύιοσημειώνει δηκτικως «άς
  κρίσεις τοθ ΓαλλικοΟ ' τύ
  ■ου έ «Ι χοθ ταξειδίου τοθ
  Γκαίριγκ είς Πολωνίαν. ΟΙ
  άρθρογράφοι τονίζουν δτι
  τό ταξείδιον τοθ Γκαϊρινκ
  είνε φυσικόν νά; άνησυχο
  τούς Γάλλους κομμουνι
  στάς 4ε/ δσον Λβοβλίτΐει
  καί είς την είρήνην τής
  Εύρώνης άλλά καί είς την
  διάλυσιν των έν ΠολωνΤα
  «αρεξηγήσεκν, αΐτινες
  «ροεκλήθησαν έξ ώρισμέ
  ν»ν μηχανορραφιών έκ
  Μόσχας καί Παρισίων έ-
  Πληροφορίαι έκ Ρώμης
  άγγέλλουν δτι 6 φασιστι·
  κός τύτΐος σχολιάζων τούς
  τελιυταίους έξονλισμούς
  εξαίρει την χρησιμο«ο(η·
  σιν μεγάλων κονδυλίων είς
  την άιρονορίαν καί τόν
  στόλον. Ώς αφήνη, νά εν¬
  νοηθή έφαρμόζονται έν «ρο
  κιιμένω νέαι «ολΐμικαΐ
  καί μηχανικαί τελΐιοποιή-
  σεις καθιστώσαι την Ίταλι
  κήν άιρο-ορίαν καί τόν
  Ιταλικόν στόλον 4*ό τάς
  μάλλον άξιομάχους δυνά
  μεις είς την Μεσόγειον.
  Συνιστάται έπιτροπη συστηματικής
  ανεγέρσεως δημοσίων κτιρίων.
  Πληροφορούμεθα 8τι οί άοΐσκιυάς άνωφελεΐς χαΐ ηροχβΐ
  μόοιοι ύπουργοί κατόπιν συΐρους <α! αί πρόσοδοι έκ τής νεννοήσβως μετά τοθ κ. Πρω θυπουργοθ, άτιηατγολήθησαν έ τιανειλημμένως μέ τό ζήτημα τής άνϊγέρσεως κρατικήν κτιρΐων. Κατα τας συνεργα οίας αυτάς εκρίθη ομοφώνως ότι τό Ζ,ήτημα δέον νά λυθ() ώς έκ των πλέον έπειγόντων διότι καί λόγοι παρσστάσεως τοθ Κράτους τό έπιβάλλουν καί λόγοι οΙ<ονομικοί άλλά πρό παντός οί κίνΒυνοι διβ την υγείαν των δημοσίων ϋ ηαλλήλων. Ώς έτονΐοθη βΐναι γνωστή ή κατάστασις των κρατικήν κτιρίων δχΐ μόνον των έπαρ χιών άλλα καί αυτών των ό πουργείων, πράγμα πού δή αι ουργεΤ άλγεινήν εντύπωσιν ϊίς τούς πολίτας καΐ -ολύ πε ρισσότερον είς τούς ξένους. Έξ δλλου τα καταβαλλόμενον ένοΐκια α( δαπάναι δι' επι ύπαλλήλων Βλων των υπουρ γείων. Ε{ς?τήν επιτροπήν δέν διαχειρίσεως τής χτημοτιιΐτίς μβτβχουν τό υπουργείον Δικαι περιουσίας τοθ Κράτους ώς | οσύνηΓ <σΙ Παιβεΐας, τα δ καί αλλοι σχετικοΐ πόροι συμ ποσοθνταΐ είς σοβαρόν κατ' £τος ποσόν, τό οποίον ΰπολο γΐζουν ότι ύπερβαΐνει τΑ 70 έχατομμύρια δραχμών. Τό έν λόγφ ποσόν θά χρη σιμοποιηθή καταλλήλως είς τρόπον ωστ£ καί τό Κράτος ν' αποκτήση άξιόλογα καί εϋ ΕΛΗΞΑΝ Χ8ΕΣ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΒΙΛΚΛΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΚΑΟΝΗΤΟΣ ΗΙ2ΧΥΣΤΟΥΣΥΜΦΟΝ0ΥΦΙΛΙΔΙ ΤΟΚ Β.ΛΚΙΝΙΚΙ1Ν ΚΡΔΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Φεβρουαρίου (τού ανταποκριτού μ-ας)·— Αί εργασίαι τής Βαλκανικής διασκέψεως έληξαν αποψε κατόπιν πολυώρου συνεδριάσεως των τεσσάρων ύπουργών των εξωτερικών κ. κ. Στογιαντίνοβιτς, Μεταξά, Ρουσδή Άράς καί Άντωνέσκο είς τό ύπουργεΐ όν των Εξωτερικών. Μετά την λήξιν τής συνεδριάσεως έ- ξεδόθη ανακοινωθέν ύπογεγραμμένον υπό των άντιπροσώπων 'τών τεσσάρων χωρών, έν τώ οποίω τονίζεται ότι ή ί>
  σχύς τού Βαλκανικού Συμφώνου παρα
  μένει πάντοτε άκλόνητος ότι οί δεσμοί
  πρέπη κτΐρισ καί επί πλέον
  ύγιεινά, Ριισφαλιζομένης οδτω
  τής ώνεΐας των δημοσίων ύ
  παλλήλων. Δ'.ον νβ σημβιω
  Θ0 δτι τό δημόσιον έκφαρόνε
  τ3ΐ μέ σημαντικόν ποσόν διά
  τα νοσήλβια τον ύκαλλήλων
  τού.
  Ή ίδρυσις (5(ου νομικοθ
  προσώπου Ρέν εκρίθη πρακτι
  κή. Άντ* αύτοθ συνιστάται εί
  διχή έπιτροπή ανεγέρσεως δή
  μοσ'ων κτιρίων έξ άνωτίτων
  βρΐαν τοθ άρχαιοτέρου άντι
  μανία, η
  πολιτικήν
  Σερβία ακολουθούσα» κοινήν
  έναντι των Βαλκανικών καί
  προέβρου τοθ έλεγ<τικοΟ συνβ ;;--·-.....· - , „ . Λ, » χ Ισοβα θά 8'εθνών γενικώτερον ζητηματων .θα έργα Βρίου. Τα σχετικά κατατ Θβνται είς τό Ταμείον Παρακαταθήκην καί Δανβίων είς τρόπον ωστβ νά είναι ιΰ χολος ή ταχεΐα άνάληψΐς των. Τό δλον έργον κατανέμβται ί(ς τμήαατα, θά κληθοθν δέ νά συμβάλλουν καίοί Δήμοι καί οί Κοινότητβ^. (*5ια της χορη γήσεωι: καταλλήλων οίκοπέ δών) δεδομένου δ τι διά τής ά νβγβρσεως δημοσ;ων κτιρίων θά γίνη έξωροϊσμός καί έπο μένως θά εχουν οδιοι Αμεσον συμφέρον. σθούν δι'όλων αυτών των δυνάμεων πρός περιφρούρησιν καί παγίωσιν (ής είρή¬ νης. ΑΠΟ ΑΥΡΙΟΝ ΘΑ ΠΩΑΗΤΑΙ ΤΟ ΣΠΟΡΕΑΙΙΟΝ ΠΡΟΣ 38 ΑΡΑΧ. ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΟιΊΟΑΕΙΙ ΔΟΙίΝΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΕΚΛΒΚΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ Ή Ρσφινερ'α «Τάλως> Θσ
  διαθέση σήμερον είς παντοπώ
  λας κατόπιν ένεργειφν τής ά
  γορανομικής υπηρεσίας 2.000
  ό<. έκλεκτης ποιότητος ελαίου διά την κατανάλωσιν. Η ΑΓΟΡΑ ΥΠΟ,ΤΟΥ ΚΤΗΝΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ Ή έπιτροπή αξιωματικών διά την αγοράν κιηνον έκ τοθ νομοθ "Ηρακλείου θσ συ νεβριάση την προσέχη Πέμ πτην καί Παρασκευήν έντοΟ θα πσρά την Πύλην Χανίων, την επομένην Σάββατον, είς Αρκαλοχωρι καί την 24 κοί 27 είς Μοΐρες. Οί έχοντες κα τα συνέπειαν κιήνη πρός πώ λησιν δέον νά άποταθ&σιν είς την επιτροπήν τος οριζομένας ώς δνω ημέρας. Η ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ Ό ένταθθα Μετεωρολογι κός Σταθμός εξέδωκε χθές τό κατωτέρω δελτίον (σχϋον δέ άπασαν την Νήσον; Ή , θερμο κροσία έν σχέσει μέ την χθβ σιν ήν θά σημειώση μικράν άνο δόν. ΟΙ &νΐμοι κατ' αρχάς θά πνεύσουν βόρειοι άσθενεΐς ε'ως μέτριοι μετέπειτα ε έ Νο τιοανατολικοΐ. Ό ούρανος θα είνε μετοβαλλομένης δψεως καθ' δλον τό εΐκοσιτβτράωρον σχεδόν πανταχοθ. θερμοκρα σία τής χθές 13 3. Ποσοσόν βροχής μέχρι τής χθές 504 4 χιλιοστόμβτρα. ΟΙ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Γενομένων αρχαιρεσιών τοθ ΚυνηγετικοΟ Συλλόγου Αγ. Νικολάου εξελέγη καί αύθις πρόεορος 6 κ. Γεώρ. Κούν ουρος, άντιπρόεδρος ό κ. Δημ. ΠιταροκΙλης, Γενικός Γραμματεύς ό κ. Έμμ. Ρου οάκης, ταμΐας 6 κ. Άντ. Μα ζαράκης καί σύμβουλοι οί κ. κ. Ιω. Βασιλάκης, Έμμ. Στρα τακη,ς χαΐ Νικόλ, Πάγκαλος, Εκοινοποιήθη χθές κρός τάς γεωργικσς αρχάς τό τε ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΝ ΝΑΥΑΓΙΟΝ ΗΣΤΑΦΙΔΑΓΟΡΙΛΟΝΔΙΝΟΥ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟΥ ΠΑΡΑ_ΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΝ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΑΝ ΕΒ&ΟΜΑΔΑ Έξωθι των άκτων Ρεθύ μνης έναυάνησε την εσπέραν τής παρελθούσης Τρίτης τό πε τρελαιοκΐνη^ον «Άετός» υπό κυβερνήιην τόν έκ Χανίων κ. Στυλΐανουδάκην. Τό ΐστιοψό ρον τοθτο εΤχε μετσφίρρ έναθθα κενά βαρέλια τής ρσ φινερΐσς «Τάλως» άπέπλευσε 6έ μετά ιήν έκφόρτωσιν καί πσρά ιήν έπικρατοθσαν σψο δραν θαλασσοταραχήν κατευ θυνόμενον ιίς Χανιά. Τό ναυ άγιον ελοβε χώραν ώς άνωτέ ρω αναφέρωμεν έξωθι τής Ρβ θύμνης πνιγέντος τγΟ μηχανι κοθ τοθ σκάφους. Το λοιπήν πλήρωμα κατώρθωσε ν ά δια κεραιωθή είς την ξηράν μετσ αγρίαν πάλην πρός τα κύμα τα. Σημειωτέον δτι τό έν λό >ω Ιστιοφόρον ίχει ένσφηνωθ()
  μεταξύ των βράχων,
  καί άνασφάλιστον.
  Είνε δέ
  Η ΙΞΑΓΩΓΗ
  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
  Πρός τα τελωνεΤα άνεκοι
  νώθη παρά τοθ ύφυπουργείου
  '^γορανομίας δτι διά την άν
  τιμετώπισιν των συναλλαγμα
  τικών άναγκών τής χώρας
  καί διά την προώθησιν τοθ έ
  ξαγωγικοθ έμπορΐου άπεφα
  σΐσθη ή έξαγωγή έλαιολάδου
  είς τό εξωτερικόν. Πρός τοθ
  το θά παρέχεται Αδεία έξαγω
  γής είς πάντα αίτοθντα.
  ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Φεβρουαρίου
  άνταποκριτοΰ μας).—Έ** τού Ύφυ»
  ηουργείου τής'Αγορανομίας άνεκοινώ.
  θη άπόψε ότι άπό τής πρωΐας τής αυ¬
  ριον θά πωλείται είς τα παντοπωλεία
  ίτών Αθηνών απορέλαιον έξευγενισμένον
  [πρός 38 δραχμάς κατ' οκάν. Παραλ
  υποχρεωθούν
  άγορανομικήν
  ' λήλως οί παντοπώλαι θά
  παραδώσουν είς την
  λευτοΐον δελτίον των Γενικών *>«»ΐρεαίαν ολόκληρον την ποσότηια. τού
  άποθηκΛν της Ελλάδος περί.Χ*τ·Χ°»<·ενου υη' αυτών έλαιολάβου. τής κινήσεως τής σταφιδαγο] ράς Λονβίνου. Κατά τό βελτΐ' όν τουτο την παρελθούσαν έ β&ομάδα ή άγορά δέν πσρου σΐασεν ουδεμίαν κίνησιν επί σουλτανίναν έν ώ έπΐτων κοριν θΐακονήτο ολίγον ζωηρά.ΑΙ τι μαΐ είς τάς οποίας προσφέ' ρονται οί σουλτανίναι διαφό ρων τιροελεόσεων έχουν ώς έ ξής: ΑύστραλΙσς 46)—47)—,( Σμύρνης 40)—58, Κρήτης 48 »- -, - .-, , ν, ι κΛ αι ' -, ' κπ .επισήμως ότι τουπογρβφέν μεταξύ τής ι-ΚορινθΙας 55)— 65Περ)3ϊ.ρβίας καί Βουλγαρίας σύμφωνον, ΚαλΑι*°Ρν1 ουδόλως θίγει την Βαλκανικήν — ΤΟ ΣΕΡΒΟΒΟΥΑΓΑΡΙΚΟΗ ΚΑΙ ΤΟΒΙΛΚΔΝΙΚΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 7 «Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).—Έκ των γενομέ¬ νων συζητήσεων κατα την χθεσινήν καί την σημερινήν συνεδρίασιν τής διασκέ· διεπιστώθη, καθ* ά ανεκοινώθη ^ Α91 ςι 40)-43 καί άς 38)—39. Αί τιμαί νοοθνται ιίς άνάλωοιν κατά στατήρα αγγλικόν. ΤΑ ΒΒΜΛΡΙΑ ΤλΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ Συνεν- νόησιν.οϋχε δύναται νά χαλαρώση τούς μεταξύ των τεσσάρων συμμάχων ' Κρα- των φιλικούς δεσμούς. ΕΚΥΚΑΩΒΗΗ ΑΡΓΚΑΪΤΑ ΟΙ ΕΡΥΟΡΟΙ ΑΠΟΚΡΟΥΟΝΤΑΙ 0ΙΚ0Ν0ΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ 'Δπό τής 15ης τρέχοντος μήνις ήρχισεν ή άναγραφή είς βφλιάρια χαταθέσεων των Ταχυδρομιχαν Ταιιιευτηρίων των τόχων χά,Ι χά ΑΘΗΝΑΙ 1 7 ««εβρουαρίου (τού λοθνται ιΕ ένδΐαφερέμινοι ίπως άνταποκριτοΰ μας).—-Τηλεγραφήματα πρισαγάγνσΐν αρμοδίως τα 6ι6λιά,β1* τ°ύ στρατηγείου τού Φράνκο φέρουν ριά των. Ή ανωτέρω άναγρΒ.*1^ εθνικα στρατεύματα κυκλώσαντα τάς * . _. --/. . Γ „ θέσεις των ερυθρών παρα την Άργκάν δια τα βιβλιάρι» άπό τοθ ,«. Άντεπιβέσεις των τελευταίων πρός ανακοπήν τής κυκλωτικής κινήσεως των στρατευμάτων τού Φράνκο φέρονταιώς *----------«—. χβ.τ4τα »{,τα τηλεγραφή Ιβχύει άρ. 1—10.000. (20-21 Ι ΑΙ.έν τή άγορα μας κυμανθεΐσαι χθές τιμαί των διαφόρων ίγχωρΐο» νροίόντων βΤχον Ας κάτωθι: Ζοβλτανίναι α' ποιόττιτο< ορ. ( Ρ' .. ,, ) Ι " » " ι- ΊλεμΜει " " ' «' «οιό—1«< «ο. 16.—16.80 Τ II ΜαΟραι Τ·χτ··ει α1 ό ?' ·· Μ ■οιν« *. Α·οο·(αε Δμ& «Μ«ε«νε· Έ 14.Β0 42 31 ■.·■■·( «' «·ιο«, ■••■νιλ. 1Ι«ι·. .. «" «οιόΐ. ■·βρτ«λ, *(«·. 28,— 88 _ 16,_ «·οΙ«Ια« Δρχαν·ν «ο ρΐοτ. ··. 40,-41 «αλαιβΙ ΜανβΒυ((ο· ιιτ1 ··. ,. Χαροΰνια ·ραχ. |,ϊβ Μ4λι ηοιοπκω^ „ Μβταξα Κουκοΰλιο: ξηρά „ . Δερματα βόΤα „ Μ, -4·, Δρνοβίρματα έοιφ. „ Η, Βρο^ατειν αιγΛ» „ 41 Μαλλι* >«ι* όκβν " ι·, _Μ
  ρμ
  άποτυχούσαι
  ματα.
  40·
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Δολλαριον Βρ, ΙΙ1,5|_||3,Ββ
  ΔΙρα , |4^ Ηπ
  ΚορΛνα ΣουοΜσ'< η.ΐ»-ΜΜ ·» ΠΟΙΟΝ ΕΑΑ10Ν ΔιΊΔΑΑΔΪΙΕΤΑΙ ΤΗΣ 5 ΑΡΑΧΜΟΥ ΦΟΡΟΑΟΠΔΣ ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μοχς)—χο υπουργείον ■«ών Οίκονομικών απηύθυνε σήμερον έγ κύκλιον πρός τβς τελωνειαχάς αρχάς διά τής οποίας βιευκρινίζει ότι άπαλλάσ βετ*β τής έηιβληθείσης εσχάτως πεντ» δρ* χμου φορολογίας επί τού έξαγομέ* νού είς τό εξωτερικόν ελαίου, τό πωλη θέν πρό τής βημοοιεύσεως τού βχετι- »οβ νόμον Ιλαιον, υπό των έμπόρων 060 ι οιι ϋ·ρ·? Α'ί ιύθηνοΰ φ ΙιΙιυβιένβ Μΐν λλθΟ άί (ΐίΐνεν νεκρωμί μ«,. ,λλείψει εκ· ΒάΤΜν, ίί ΐφθΐ(ρ·ι η«ρίφ·ντβ έζ ■ φύ χρόμβτος Ϊ0Γ)9ΐμοπ·ί·νν. Ί «ιπλβμΡ«νβμι;ν Κ». «χρήμβ, κ«(( ιΙι·ν»)ΐΜεύ( ο ι«» ρ·λεν π·ύ ιίμε ιΐί τ·ύ( ζωϊι «ιβμ·ύ{. Εβί ·π« νβ ιΐναι.ι τ(0 Φ'ί!) ΐέν ζι ΐ|>·ν τό Ιδιον
  Ι'Χνΐηιι νβ .ύ
  (]*·ν1?ι νέ είναι
  ι%·ν ύι« να
  Ι"ΐ)(«νιςμβν τ6ν
  Χς δμΜ{
  «λι,θ«ι«ν,
  ή
  5
  .ι 'ϊ*· οινα ιιπν