93933

Αριθμός τεύχους

4501

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

19/2/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩ-Ι-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ. ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίρα» 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  ετησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 3
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  19
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΤ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ι ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΙ ·— ΕΤΟΣ ί*ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4501
  ΪΙΕΪΒϊΜΣ ΣΤΙΤΙΚΤΗΪ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΜΕΙΟΣΙΣ ΤΟΥ ΤΟΚΟΥ
  III
  Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ.Η ΜΑΣ 20 Η
  δσον ήιικοοοθσε γρηνορώ
  ύ ό Μέ
  Ή απόφασις τής μειώσΐω;
  τβΰ νομΐμου τβκου είς 8 επ)
  τοίς εκατόν· όσον φυσική χαί
  αν φκίνεται, μβτά την μκίω
  σιν τβδ προεξοφλητικου βπό
  7 είς έ επί τοίς εκατόν καί
  ίσον καί αν άνκμένΐτβ άπό
  όλον τ·ν κόσμον ώς βεβαία
  καί άβφαλΐ.;, έν τούτοις δέν
  ειμπορεί βεβχίως να μείνη
  άή ί ί
  μρ ββ
  άπαρατήρητος
  δεκτή έν
  ς μ
  καί νβ γίνη
  γά
  Ή μείωσις τοδ νομ(μ«υ το
  χον, Αποτελεί γεγονός εξαι¬
  ρετικόν σημαντικόν δια την
  οικονομικήν ζωήν τού τέ
  π·υ καί διά την εξέλιξιν
  των συναλλαγδν. Καί θά ϊχη
  αναμφισβητήτως μκγΓστην έ
  πίδραισιν, τέσον είς την ανά¬
  πτυξιν καί την προοδον των
  διαφόρων έπιχκιρήσεων ίσον
  καί είς την αύξησιν ι ής έθνι
  μ ής παραγωγής κ«ί είς την
  επίτευξιν της οίκβνομικής
  ανορθώσεως της χώρας.
  Μάς εδόθη καί αλλοτκ εύ·
  Μ«ιρ(α ν α άοχοληθ&μεν μ έ
  την πιστωτικήν πολιτικην
  καί μ* τα παραγωγιΚα ζητή
  μκτ«. Καί ετονίσαμεν ότι ο
  τόπος μας κ·χ*ν ανάγκην
  ΐύθην·& καί άφθονον κεφα·
  λαίου δια ν* κινήση καί να
  εκμεταλλευθή τάς πλουτοπα
  ραγωγικάς τού δυνάμεις π·ύ
  Ιμκιναν νκκρωμέναι, στάσι
  μοί, ελλείψει επαρκών χρη
  μάτων, ή ίφθΐίροντο καί κα-
  τβστρίφοντο έξ «ίτ·«ς τού Α
  ιψιββϋ χρήμντος τ· «ποίον
  •χρησιμοποίοΒν. Τό ίδιον έ-
  παναλαμβανομκν καί σήμε¬
  ρον.
  Τό χρήμβ, παίζη είς τούς
  είκονομικ'ύς όργανισμούς,
  τόν ρόλον πού παίζει τ*
  αΐμα είς τούς ζωϊκβύς όργα-
  νισμούς. Εαί έπνς το αΐμα
  πρίπει νά είναι, Αρκετόν, ύ-
  γιές καί καθαρόν διά να κυ-
  κλοφορϋ κανονικώς καί ν*
  τρέψη τόν ζωΐκόν όργανι
  ςμόν τ· .διον καί τ ό χρη
  μα πρίπβι νά ευρίσκεται έν
  βφθβνΐα, ν« είναι ύγ.ές χαί
  εύθηνβν δια) νβ χινη τόν
  μηχανισμόν τβν οικονομι¬
  κήν ©ργβνιβμ&ν χαί νβ συμ
  ββλλη »·5 την Ανάπτυξιν των.
  Δυοτυχ&ς 8μ«5, αύτην την
  κοινήν αλήθειαν, έ έν κΐχβν
  κβτανοήοει φαίνϊΤβι μκχρι
  σήμερον «Ι ΈλληνιΚβΙΚνβερ
  νήοος. Κβιί δι' βύτ· χαί ίέν
  εφρόντισαν ποτέ νβ ρυθμί
  σ·υν την πιστωτιχήν, την
  δβνκιβχήν πολιτικήν, βηί
  τί) ββαβι «ύτοϋ τού βξιύμα-
  τος. "Ετσι β τόκβς είς την
  Έλλάδβ, «πό 9 τ·1ς έκβταν
  πού ήτο κατ' βρχβ;, ύψώνβ·
  το σιγ«· σιγβ μίχρις ·τ·υ έ
  φθασεν χβτβ τβ πβρβλθβντα
  «τη είς 16 ο)· χαί μ«ζί μ*
  τ·ν πρ··(·φλητιχον, άν ηλ
  βεν βΙ$ 20 χβί 25 ·)β δια μί¬
  αν περίοδον!..
  Άπεηέλεσμοτ ίε αυτής τή,
  κλιβερόίς κατβστάοεως ήτο
  να χριωθί) μέν όλος ό κ·-
  σμ·ς χαί αί διάφοραι ·ηιχ»ι
  ρήσεις ηεύ «Ιχβν Ανάγκην
  •πωσδήπβτε να ΐξεύρβυν
  χρήμβτβ χαί πρβοίφνγαν
  βΐς οανεισμούς, νβ μην «·μ
  ηβρβΰν ο μ ως, εΰιε νβ εξυπη
  ριιηαονν εύτε νβ εξοφλή
  ο·νν τβ δάνειβ βύτα. Εαί
  ίτσι πλείσται επιχειρήσεις
  ηεύ «Ιχαν βλβ τα αλλβ
  οτβιχβΐα διβ ν ά πρββδβύοβυν
  χαί νά ίΠΕκταθβδν έμβρβν
  βηοαν, παρέμεινεν βταοιμβι
  χαί ,ιτε φυτβζΜβΰν μβλις
  βνγχρατεύμεναι ιϊτε *χρεω
  χβηηβαν καί διελύβηβαν.
  Είς το ιίλος δέ ίφυγαδ.ύθη
  Μαΐ ή πίστις «πό τβν τ·η·ν
  μας καί ή άγ·ρ« μ«ί *ν·
  β
  Εύτυχδί, η οημερινΐ) Ε»
  ?έρηοΐ£, Αντελήφθη ότι ίεν
  ήμπβρβδσε νά ουνεχιοΒ$ αύ
  τ· τό χαχβν, «β» Ιτΐινΐ να
  •{ηνήοη τέν τ*π·ν »ί£ ,ηλη
  ρη *ΐΗ·ν·μιχην «αταβ»·
  |ΐΐν. Εβί«φ·6 κατ' αρχ·{
  προέβη ϊίί την μείωσιν τβΰ
  πρβεξβφλητιχβΰ τβχου, ήδη
  έπρβχώρησΕ χαί είς την μεί
  «σιν τβΰ νβμίμβυ τοιούτου
  χατά μίαν μονάδα. Οδτω
  καθιερώνεται χαί είς την
  χώραν μβς ύγιής χαί συμφί
  ρουακ Αβνκιακή πβλιτική.
  Καί ύαβχρεβΰται τό κβφάλαι
  βν νά πρβσφέρετκι Είς τβύς
  έχβντας ανάγκην, είς βύθη
  νην σχετιχ&ς τιμήν. Είς τι
  μην δηλαδή, πβύ άπββαΚνιι
  εύκργετική πρνγματικά διά
  τάς Επιχείρησις καί καθιστά
  δυνατήν χαί την κοινωνικήν
  Εξυπηρέτησιν χαί την εδκβ
  λβν εξόφλησιν τδν δανείων.
  Εαί δέν ύπάρχει άμφιβο-
  λ(α (τι, η μείκσις τβΰ νβμί
  μου τόχβυ, η χαθιέρωαις δη¬
  λαδή διά νόμβυ (ύθηνϋς τι
  μης τβΰ πιστωτιχβΰ χρήμα
  τ·ς, θά αυμβάλη οημαντιχά
  ΐί{ την τοννσιν των διαφο
  ρων (πιχειρήσεων, άγροτι-
  χβν, βιβμηχανιχών, έμπβρι
  κβν χά) βιβτεχνικών, εί; την
  αΰξηοιν «βΰ έθνιχοϋ πλεύϊβυ
  καί είς την άνόρθωσιν καί
  την άνάρρωαιν κ«ί τδν ίδιωτερατ τούς όμήΐους της. Μετέ
  τικϋν καί των δημοσίαν
  κατΑ συνέπειαν οίκονβμι
  κων τής χώο«ς. 'Αρκεί βε¬
  βαίως ϊκτός τής εύθηνϊ,ς τι
  μής, νά εξασφαλισθή έκ πά
  ραλλήλου καί ή έπάρκεια
  καί η εΰκολος προσφοραι
  ς ρφρ
  τβΰ χρήματβς υπό τβν κατό
  χ»ν των. Αύΐό δέ ακριβώς
  άπβμένει νά πράξη η κυβίρ
  νησίς. Άπβμένει δηλαδή νά
  συστήοο είς τα διάφορα πι
  οτντιχά Ιδρύματα χαί τβύς
  αλλβυς πνρεμφερεϊ: όργανι
  σμβύς νά χορηγβΰν χωρΐς πβλ
  λά δώ ί ί
  ρ ς μής ης
  φεοε βενζΐνην καΐ Βιέταξβ νά
  τβθ{| πθρ είς τας φυλακάς.
  Ό (αν οί κρατούμενοι έβοκΐ
  ύ ί
  μασαν νά καταφύγουν
  την σύλήν τής φυλακής έ
  κΐσθησαν. Τα πτώματά
  είς
  μ των
  κΕριεχύθησαν μέ βκνζΐνην καί
  παρεδόθησαν είς τας φλόγας,
  "Οταν έγκατέλεψαν την πολΐ
  χνην οί έρυθροΐ ηνάγκασαν
  τα γυναικόπαιΒσ, νά τούς
  άχσλουθήσουν. Πολλά έξ αύ
  των απέθαναν καθ* ό δόν, ά
  πό τάς κακουχΐας.
  Είς Καμπέλλο οί έρυθροΐ
  δ ύ
  λβς διατυπώσας καί χωρίς φόνευσαν δλους τούς αίχμα
  δυστρβπίας κ«ί ίμπόδιβ, δα λώτους των μέ βδμβας καί
  νεια Είς διαφόρους έιτιχειρή
  σεις καί Ιδιαιτέρως Είς τάς
  αγροτικάς χαί τάς βιβτεχνι
  κάς χαί μικρεμκβριχά;, ώβτΕ
  νά δυνηθούν χαί τάς δυσχε
  ρΕ(ας τηςσημερινής]περιόδου
  χαί τή$ γενιχής χρίοεως ν9
  άντιμετωπίσουν χαί τάς έργα
  οίας των νά συντβνίσβυν χαί
  νά έπ&κτείνβυν, προκϊψένβυ
  Ιδία περί γεωργιχ&ν καλλι
  εργειών, ώστε διά τής αύ
  ξηβεως τού έθνικβΰ πλβύ
  τού νά δημιουργηθή νέα εύ
  χάριστβς χαί άνθηρά βίκβνβ
  μιχη χατβοταοις Είς τόν τέ
  πβν αυτόν ίπβυ μέχρι χθές
  άχόμη τα κάντα ήσαν νι·
  χρωμένα,
  μ βμβ
  σψαΐρας. Όιαν την τελευταΐ
  αν στιγμήν άντελήφθησαν δτι
  δύο έκ των όμήτων των, ό
  Νταλμάτσιο ντέλ ΆγκουΐΚα
  Άγκοι,ϊλάρ κσί 6 Ραφαήλ Λο
  ττέζ, έδεΐκνυαν άκόμη σημεΐα
  ζωής, ο[ έρυθροΐ τόν μέν ίνα
  άπετελε'ωσαν μέ μαχαιριές,
  τόν δέ άλλον άνετΐναξσν, το
  ποθετήσαντες μεταξύ των σκε
  ούτοθ έκρηκτικάς Ολας.
  Είς ΚωνσταντΙνα τα θύματα
  ιής κομμουνΐστικής τρομοκρα
  τίος άνήλθον είς 150. Ή σύζυ
  γος τοθ οημοτιχοθ ταμίου,
  την οποίαν <1 έρυθροΐ (δμον γονυτιετί), νά προσεοχεται, έ φονεύθη επί τόπου. Είς νεαρός Φοιτητής όνό Ή στταρασσομένη Ίσπανίο Π.Σ ΕΚΘΕΤΕΙ Ο ΦΡΑΝΚΟ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΝ ΤΟΝ ΕΡΥΒΡΟΝ Ό άρχηός τβν έθνιχβν Ίσπανι χβν στρατιυμάτων χαί ήγέτης τή; νίας' Ίοπανίας στρατηγίς Φράνκο έδημοσίιυσι ,μιτά τας τελευταίας επιτυχίας τβν έθνι χβν δυνάμεων τό κατωτέρω έ ξκιριτιχβς ενδιαφέρον άρθρον): Είνε αδύνατον να Βώστ) κανείς πλήρη Εκθεσιν περί τοθ συνόλου των φρικαλεοιή των τος οποίας (ί έρυθροΐ διέπραξσν έν Ίστιαν'α. Δυνά μεθα βεβα'ως ν' άπαρ<θμήσω μέν, τΐιυρομεν κατά την προ έλσσίν μας είς τα. τμήματα τής χώρας τα όποΤα κατελά βομεν κσί τί απαντώμεν έφ' 6σον προχωροθμεν. Δέν γνω ρΐζομεν δμως τί γίνεται είς τος περιοχάς τας οποίας κα μα τοθ ΊησΐΟ ΧριστοΟ έκ τοθ 16ου οίδνος. Μή άρκεοθέντες είς την καταστροφήν ο ύ ήν, οί έρΐ-θροΤ. μετέβησαν χαί ίχυ- σαν ββνζΐνην ε(ς τό οΐκοδόμη μα, έντός τοθ 6πο(ου εΤχαν τούς αΐγμαλώτους. ΕΤχοσι τρείς άνθρωποι έκόησαν ζων τανοΙ. Μόνον Τίς κατώρθωσε νά διαφύγη (.έ φοβερά έγκαύ ματα: Ό πατήρ Αντώνιος Ράμος. Γίς Άθναλικολλάρ, ι(ς την επαρχίαν Σίβΐλλης ά μέσως 12 ή 14 δμήροι έκλεΙ σθησαν είς τόέκι ι παρθεναγω γεΐον. Ευθύς άμέσως οί έρυ θροΐ ήοχισαν νά ρΐπτουν χει ροβομβΐδας κοντά είς την (Ι σοδον, πρός εκφοβισμόν των κρατουμένων. ΌταντΙ τελευ άθ ά δ ^.•^ρ^^^^^^ βΐκοι είχον αρχίση ή ματικήν τρομοκρατίαν καί κα ταστροφήν των πρό τής έθνι κης επαναστασεωσ Άπό τής 16 Φεβρουσρίου 1936—όπότε τό λαϊκόν μέτωπον κατέλοβε την αρχήν μέχρι τής 15ης Ίου νίου 1936, ολίγον δηλαδή πρό αής ίκρήξεως τής έπανα στάσεώς μας, ο( έρυθροΐ εί χαν 8ιαπράζη τα εξής είς την Ισπανίαν: εΐχαν τελείως κατασήρ'ψη 160 έκκλησίας. ΕΤχαν πραβιάοη 251 τάφους καί άλλους ιερεύς τόπους. Εΐχαν φονείσρ 269 πρόσωπσ, καί τρουμαιίθϊ) 1287. ΕΤχαν άποπειραθβ να Βολοψονήσουν 215 ιδιώτας κα( έπεχείρησαν 138 ένόπλους έπιθέσεις έτιΐ τφ σκοτώ ληστείας. ΕΤχαν καταστρέψη 69 εγκατάστασις ίβιωτων ή πολιτικών όργανώ σεων. Είχον οργανωθή 113 γενικάς άπεργίας κοί 228 με ρΐκάς. ΕΤχαν καταστρέψη τβ γραφεΤα δέκα εφημερίδων καί απεπειράθησαν λ ά καταστρέ ψουν τα γρσφιΐα άλλων 33 όργανον τί)ς άντιπολιτιύσε ως. ΕΤχαν τοποβειήση. 146 βόμβας καί έκρηκτικάς Ολας. "Ολα ούτά ίέν είνε «σρά ή άρχή εκείνον, πού οί όπα· Βοί τής ίρΐνθράς κιβερνήσίως έχσρακτήριζαν αργότερον ώς «καθημερινήν των ΒιασκέΒα σιλ». Ιδίως ή νότιος Ισπανία ύπέαερ'ν Ιδιαιτέρως υπό τόν ζυ"νόν των έρυθρων. Είς Άρα χολ, είς την επαρχίαν Σββΐλ- λης, οΙμπολθϊβΤκοι κατίστρε- ψαν δλα τα ίργα τέχης πού ήμπόρεσαν. Μετοξύ των κα¬ ταστραφέντων καλλιτεχνικον θησαυρόν ήτο καί Ινα αγαλ· φύγουν είς μίαν εσωτερικήν συστη αύλήνι ,0ος ύπεδέχθη καταΐ γισμός πυρός μυδραλλιοβό λων άπό τής άντιθέτου πλευ ί άς, δπου εΤχαν τοποθετηθή επί τούτω έρυθροΐ σκοποΐ. Πλεΐστοι βσοι άνβρες έτυφε κίσθησαν είς τάς όδούς. Είς έξ αυτών, ό Αντώνιος, Ράμος Ποερέρσ, ι ΐς γέρων 72 έτών εφονεύθη μέ ενα κυνηγετικόν βπλον, ένσς δλλθΓ, τόν όποΐ όν οί έριθροΐ εθεώρουν ώς ψασΐσταν, έσύΡθη διά μέσου ΐών όοων άπό ένα θωρακισμέ νόν αυτοκίνητον, ϋστβρα δέ, όφοθ , τόν ήχρωιηρίασαν κα τα τρόπον έξυβριστικόν τοθ άνδρισμοθ τον, τόν άπετέφρω σαν. Είς τό Ιδιον χωρίον διβπρά χθη άνευ λόγου τινός μία φο βερά φρικαλεό'ΐης. Είς μίαν στιγμήν πσραφροούνης εδόθη ή βιατογή όπως δλοι οί αν βρες, οΐτινες άπό τής έγκοθι δρύσεως ι ής εημοχρατΐας, ίΤ· χαν τελέση τούς γάμους των είς την εκκλησίαν τυφεκισθούν. Ή Βΐαταγή αθΐή έξετελίσθη άμέσως. Ή έκκλησ'σ, μία θαυ μασΐα οίκοΒομή ρυθμοθ Άνα γεννήθΓως μέ γλυατιχά Ιργα τοθ Μοντάνε καί ζωγρααι- κούς πίνακσς τοθ Βολνιές Λεάλ, παρεδόθη είς τάς φλό γσς κοί άνετινάχθη βιά Βυ>α-
  μίπβος.;
  Είς Λά Κσμπάνα ήγιίται
  των έρυθρων μία γυνοΤκα, ή
  Κονθίψια Μπελάρντε Καραμ
  ιιέλλος, ή έπιχαλουμέ>η «Κα
  ροβέλλο. Όταν ή κατάλη
  ψις της τοποθεσίος ούτής ο
  πό των έρυθρων έφάη πλέ
  όν άναπίφευκτοΓ, ή ερυθρά
  ήγέτις άνεφάοισε να
  ματι Χβριμπέρτο
  'ΑΧβαρέζ, δστις
  Καστέλλο
  ευρίσκετο
  παρά τβ οίκογενε Α ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΜΟΥ2ΕΙΌΥ·
  ι Αί εργασίαι 6ια την άνέγερ
  σιν τοθ Μουσείου προχωροθν μέ
  γοργόν ρυθμόν. "Οπως φαίνεται
  ίέ χαί άπό την μέχρι τοθδε συντε
  λισθιΐσαν εργασίαν χαί άπό τα
  σχετιχά σχέδια, τό μέγαρον αοτό
  τοθ Μουσείου θά είναι Ινα πραγ
  ματιχά αρχιτεχνικόν χομψηέ
  χνημα χαί θ' άποτελή «ίτΐμητον
  σιολίδι» διά την πόλιν μας. θε
  έπρεπεν δμως νά χαταβληθή έχ
  παραλλήλοο προσπαθεία χαί διά
  τόν έξωραί'σμόν τοθ πέριξ χώ
  ρου, τής χάτωθΐν λεωνόρου, Δοιι
  κος τοθ Μποφώρ χαί τβν άπέ
  ναντι οίχοπέϊων
  μένω» οίχίσχων,
  χά Ι χατερειπω
  πού άποτελοθν
  άνεχδιήγητον ασχημίαν χαί έσ.ί
  αν πάσης άχαθαρσίας χαί δυσοσμί
  άς. Διότι δ χβρος ούιός αποτελεί
  διά τοΰς ξένους τόν χαθρέπτην τοθ
  πολιτισμόν μας.
  άνατρέπονται, οί φυγαδες της
  φθανουν ώς τα Γιάννενα. Μέ . Βυ-
  σχολία ό Έσσάτ Πασοας χατορθώ
  ιι νά συγκρατηθή τα Ταγματα
  τού στή γραμμή 'ΚμΙν °Αγα Πι-
  στβ.
  20 ΝοιμβρΙου.—-Ό οΐρατός
  τής Ηπείρου έχιι ενισχυθή άπό
  την
  II»
  ν Μιραρχίαν Αθηνών χαί
  έπαναλαμβανει την επίθεσιν.
  Οί Τοθρκοι χαί πάλιν άνατρέ
  πονται χαί χαταδιωχόμενοι χατα
  φεύγουν είς την προστασίαν τβν
  όχυρβν Τών Ιωαννίνων.
  Ή πολιορχία τής θρυλιχής πό
  λεως άρχίζιι.
  7 Ίανουαρίου— Διετάχθη
  γινική επίθεσις πρός βελτίωσιν
  τβν κατεχομένων καρά τοθ ήμετέ
  ρου στρατοθ θεαεων χαί δπως ή
  πολιορχία τοθ φρουρίου τβν Ιω
  αννίνων καταστή έτι στινωτέρα.
  Ή επίθεσις λόγω τής χαχοχαιρί
  άς ανεστάλη χαταληφθέντων διαφί
  ρων σημιίων χαί ίιψιβμάιω».
  10 Ίανουαρίου 1913 άνά
  ληψις τής Διοικήσΐκς οτρα
  τίος ' ΗΜΐρου ηαρα τοθ
  Διαδόχου.- Ό Διαδοχος Κων
  σταντΐνος αφιχθείς την ανωτέρω
  ημέραν ,ιΐς Φιλιππιί&α ανέλαβε
  ιήν Διοίκησιν τής ίτρατιβς Ή·
  κείρου.
  Αί έπιχιιρήσιις έσυνεχίσθησαν
  υπό την νέαν Διοίκησιν χ»Ι αί
  προπαρασκευήν διά την γενικήν ε¬
  πίθεσιν χατά τβν Ιωαννίνων.
  Ιβυνεχίζετα»!
  ι
  -"1
  ί
  Α ΠΟΡΘΩ Σ1Ζ
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ— Σήμερον ό μου
  σικός κολοοσός: ΚΑΖΙΝΟ ΝΓΕ
  ΠΑΡΙ, μέ την Ροομτΐυ Κήλερ καΐ
  τόν Άλ Τζόλσον.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον ή ά
  λησμόνητη έπιτυχΐα τοθ βωβοθ κι·
  νηματογοάφου: ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ
  ΣΚΟΤΟΥΣ μέ τόν ΦρέντερικΜάρ·:
  καϊ την Μέρλε Όμπερον,
  ΠΑΛΛΑΣ,— Σήμερον Τό αθτοτε
  λές Εργον: «Καττετάν Γορΐλλαςυκαΐ
  τοθ έττεισοδιακοθ «Κόλασις τής
  Ζούγκλας» τα έπεισόδια 7ον, 8ον.
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό μουβΐΜό ΘΛΥΜΑ:
  ΚΑΖΙΝΟ
  ΝΤΕ ΠΑΡΙ
  ΑΛ ΤΖΟΛΧΟΝ
  ΡΟΥΜΠΥ ΚΗΛΕΡ
  "* Γαρνοτλιστικβ, μιγαλοηρι-
  πές σχανδαλλιαριχο,
  άριστβυργημκ.
  Έκτός προγράμματος:
  ΖΟΥΡΝΑΛ.
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νεαι παραλαβαι*.
  Νέα ύφκαματα.
  Νεοι μοδερνοι χρυμα-
  τισμσί.
  ΑΙ τιμαί μας ·ΐν* «Ι
  καλύτεραι.
  Α ΒΕΑΙΣΙΑ Ν
  Όοέ-ί'Αγίβυ Μανβ
  ΑΓΗΣ. Τ. ΚΟΖΥΡΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΖ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Μετεψερε τό γραφείον τού
  ΐπι της βδβΰ Κυουνίβς (Κ*»
  τβλα) παρά τάς Κάτκ Φυλα
  κάς
  Αναλαμβάνη «ασαν
  άνκξαιρβτως υπόθεσιν.
  Ζητΐϊταΐ σοβαρός αντικρίση
  Πθί βπως αναλάβη τό πραχτοριΐ
  όν ΖιοΙ)ς χά Ι Πορίς δι» την Κρ4|
  την τής άοφαλιστιχής ΈταιρεΕας
  β Γαλλιχος Φ(Ινι( τι Ο 1819.
  Γράψΐτε δίδοντες λεπτομερείας
  συνεργαοίας Σ Π. Μουοιύρην χαΐ
  Δ. Α. Πολίτην Ευριπίδου 11 Ά
  Μιά ττεντάιιορφη
  είς ίνα τόπον μυστηρίου
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  Τοδ ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΗΡ
  39ον
  Ευθύς άμίσως βρέθηκα άγχαλια
  σμίνος μέ 863 2λλους. Ήΐαν ίοχυ
  ροΐ αντιΊταλθΕ, άλλ4 ήιιουν τόσον
  έξηγριωμίνος άπδ τή μάχη πού
  εΐχαν οΊπλασΐααθς «(δυνάμεις μου
  Τοδς α*?παξα τάν χαθίναν άπό τή
  μίοη χαΐ έχυλιοθήΊιαμε χά,τω άπδ
  το ττλάτφορμ. Τα χίρια μου τού;
  Ισφιγγαν μέ λόαααν οέ σημεΐο
  ποίι άΊ<ουα τα χοχχαλά των νϊ τρΕ ζουν. θϋμήθτϊχα Ιχείντ) τή στιγμή τον θαυμασμο τ6ν αυναδίλφων μου στο πανεπιστήμιο γιά την υπεράν θρωπο ίύ/αμΕ μ.*υ χά ι την πεποΕ θτ;σί των δ τι μηοροθοα νά σκάσω ββδι μέ τα χέρια μου χαΐ ίσφιγ- γα. "Εσφιγγα... Οί ίθαγενεϊς στρι φογύριζαν αάνφείδια τα χέρια των, άλλά Ιγώ ϊέν τού{ όφιν». Ξιηλ» μίνος άνάαχελα τοϋς χρατοθσα α πό πάνω μου γιά ν« προατατεύω μαι άπό τα δίρατα χαι αιγά σιγά τού; άφκιροθσχ τή ζωή, "Ήϊη ή ανάστασις των εΐχε χαλαρωθη καϊ ή άναπνοή των κατέστη 86· αχολος. "Αν τούς άφινα θά ζοθ σιν, αλλα ή ζ«ή των θά ήταν δ θάνατίς μου χαΐ έσυνέχισα τ*ν π! ιοιν. 'Η «ναπνοή των μδλις ή<ού ετο. ΟΕ αλλοιίθαγενεΤς μδς ένομιζαν νεχροδς χαΐ τού; τρείς, χαί δέν έ πενίβηααν σιή μιχρή μας τραγφ δία $ ίποία σιγά οιγά ϊπαιρνε ιέ λος. Ήσαν ποία αναΓοθητοι, άλλά ίσφιγνα άχόμτ} μέ 5λ~ μου τί) δύ ναμι. Δεν ά<ουα πια την άή των. ΧωρΙς νά τους άφήσα Ιστρεψ* τό χεφάλι μου νά δω τί έγινεν δ Δεί. Δέν ή:αν πιά οτό πλάτφορμ ά/λ* Ισΐίχετο ϊρθιος χίτω ηερι- χυχλωμένος άπό ϊθαγενείς, οί 6 ποΐοι προσταθίϋσχν νά τίν άνα τρίψ3κν. Ήσαν τόσον πυχνοΐ γύρω τού πού δέν μποροθσαν νά χρη σιμοποιήοουν τα δίρατα χαί χα· νεΐς άπό αυτους !έν Ισκίφθτ) ιΰτυ χ«ς νά δώοη τό οΰνθημα νά άπο- μαχρυνθοθν χά Ι νά χρησιμοποιή ααυν ελευθέρα τα δόρατά των. Ό Λιό έπαλιυι άπεγνωσμένα. Άλλά δ άνώ< ήταν £ηυ*ς χαί είς τό τέ λος δ Α«ό ιδρ.Βηχε χάτω. —"Κνα δίρυ νά τόν σφάξωμε! Ιφώνβξε *&<ιοιος. Καϊ ίνα ϊοχεΐο νά μαζεύοωμε τό ο Γμα τοι»! "Βχλειοα τα μίτιά μου γιά νά μή δλίπω. Δέν μποροθοα νά βοτ]- βήσω αλλωσιε τον Λεό, γιατί ή μο^ εξηνΐλημίνος άπό την προσ¬ παθεία. ΟΕ δύο μου άντίπαλοι κΰς δκοΕους χρατοθσα στό θοιναιηφόρο ίναγκαλΐσμδ μου δέν ιΐχαν ξιψυ χήαη άχίμτ}. "Ενας βπίτομος δ μως θίρυβος μέ Ι χά ν ε νά &νο(Εω τα μάτια μου χλΙ εί δα την Ου οτάνα νά πίφτη επάνω στό Α«ό γιά νά τόν προστατεύση μέ τό οω μα της. ΕΙχε άγχαλιάοη τό χιφί λι τού χαί ΐτύλιξε τα πόδια της γύρω οτό οωμά τού. Την τραβοθ οαν άλλά αυτή δέν ξεχολλθθοΐ άπό πάνω τού. Είς τό τέλος οί ίθαγενεΐς Ιχασαν την υπομονήν των. —Σχοτωατε χβί τούς 5υδ, έφώ ναξ« νάιχοιος. Ξΐνάχλεισχ τα μάτια μου χαί 5έν ήθιλα πιά νά τα ξανανοΕξω ποτέ. —-Πάει δ Λεί... ίψιθύριαα. —Καϊ τίτι άχουσχ μιά δκναχή χαί έπιβλητιχή φ»νή. —Πίψ·ιΙ Άλλά είχα λιποθυμήαη χαί ϊέ ήξερα τί ουνέβαινε, 'Ενόμισΐ Βτι είχα πεθάνη. (συνεχΐζεται) Εν« «ολόκροτον Ιστορικήν Ιονβν. ΑΛΕΞ. Γ. 2ΤΕΦΑΝΙΑΙ2 ΙΑΤΡΟΖ]- ΠΑΘΟΛΟΓΟΖ Τί ως Ιστρός Εοαγγελι- σμοθ σπουδάσας επί τιεν ταβτΐαν έν Ιταλία. Δέχβται έν τώ νέφ Ια¬ τρείω τού όβός (ΠλατειΟ Στράτσ) . Εναντι Φαρμα- κείου κ. Ζαχαριάδου. Ή εϊσοβος έκ τής όβοθ Κα· γιαμτιή·. Ώραι έπισκέψεων 9—12 καϊ 4—7. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τιαρΛ την λεω φόρον ΚνωοοΟ οΐκΐα νεόκτιστος ά τταρτιζομένη έκ 4 δωματίων, κου ζΐνας κοΐ λοιιΐών χρειωδων. ήλε κτροίώτιοτος καϊ μεθ' ύδατος. Πλη ροφοΓΐσι «ΚαΦενεΓον Μινώα» Α. Μαρκομανωλάκη, -Είς τβ Άνββχήηΐβν τοθ Ιω. ΚυηραΙου παρθ την Πηγάΐδα θά εϋρηιε τα καλλίτερα τριαντάφυλ λα τής έποχής καθώς καϊ τριαντα •νλλΐές είς γλάβτρκ; Π)ΣΚΕΥΗ ΙΩ Φ)ΡΟΥΑΡΙΟΥ Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 57 Ο ΒΕΡΒΣΕΣ Πολύ προηγουμένως άΐιό τή με τσφορώ τοθ βερεσέ είς τό τραγου- δάκι τού δρόμου: ,.,.κατεβάζω τίς μισές κι' άνεβαίνει ό βερεσές εΤνε νεγονός—κατά τα οχετικσ χρονικά τής Έλληνικτ)ς ζωής- ή άγάπη τοθ ΡωμηοΟ πρός αυτόν: ΧωρΙς βερεσέ δέν επήγαινε στήν ταβέρνα ό μττε<ρής. Άλλά καϊ χω ρΐς βερεσέ δέν διεμορφώνετο ποτέ είς φυσιογνωμίαν ό μπακάλης τής γειτονιας. θυμοϋμαι Κνα τοβερνάρη τοθ Καρτιέ Λατέν των Αθηνών: τής Νεαπόλεως, Φιλόθρηοκον είς τό Επσκρον άλλά τρομερόν είς τοΰς λογαριασμούς. Κάποτε ϊνας Δπό την παρέα μας τοθ παρετήρησε: —Δέν βσί εις λΐγο... Χριοτό οτήν πρόσθεση μάστρο θανάοη; —"Αλλο τοίς μετρητοΓς παιδΐ μου καϊ αλλο βερεσές άπαντοθσεν έκεΐνος, θέλεις να σοθ κάμω πί· στωσι; θά τα Πάρης φθηνότερα τώ τιράγματα. Καϊ Θώ πι{)ς κα(..,. φθηνότερο κρασΙ! Κύριος οίδε τί εΐδους μακιαβε· λισμός υπήρχεν έδω, "Εν πάοη πε¬ ριπτώσει τό ζήτημα τοθ βερεσέ κατετοπΐζετο είς την έμπρέπουσαν Θέσιν: Καϊ ό πωλητής καί ό κατα· ναλωτής £χουν αδυναμίαν πρός την τακτικήν τοθ βερεοέ. Ό προ- τος πιθανώς για να είσπράξη πε· ρισσότερα την κατάλληλη οτιγμή, ό δεΰτερος νιά νά τα βολεύη α[ω· νίως μέ τόν «υπουργόν των ΟΙκο· νομικαν»—δηλ. νά μή τα βολεύΓ) ποτέ. Ό μάστρο θανάοης, είτε συνέβαινεν αότό, εΓτε δχι, άπευθύ νετο κατά πρλύ έδω καϊ είς την κοινήν ψυχολογίαν. Έδημιουργει καϊ παρέδιδε είς την αθανασίαν μίαν χαρακτηριστικήν ήθογραφι κήν μορφήν της. 'Απαράλλακτα συνίβη κοΐ μέ κάποιον άλλον έπαγ γελ μαιίαν. Ήλθε νά τον'οη άπό τοθ δημο σιογρσβικοθ βήματος την οικονο¬ μικήν σημασίαν τοθ βερεοέ—Ενα πρόσχημα δηλ. γιά νά άποκρύψΐ; στό βάθος, τό «βΐτσιο», τό πάθος, τό μεράκι τής συνηθείας αυτής Χωρΐς αυτόν δέν Θά ήτο δυνατόν βλέπετε νά κυριαρχη ώς συνοικίαι κσς παράγων άλλά καϊ νά ϋφΐστα- τσι ώς συνειδητός Ρωμρός. Μόνον πο6 εφάνη τελικως σκ) ηρός στοθς βερεσετζήΒες διά τούς όποίους. 4 πρότεινε οθτβ λΐγο οΰτε^ο'Ό προ σωπο κράτησιν δτςτ.ν έιτιστί) ή ώ ρα. Ένώ -^ρζ^ον φυσικώτερον εΐνβ -τϊΓ προσωποκρστήται ό δίδων τόν βερεσέ παρά ό άποδεχόμενος αυτόν. Ό "Λλλος —Τόν ιξύβρισε διά νά την... νυμφευθβ. Πρό διχαπέντε περΕπου ημε¬ ρών ιΐς, δνοματι Μάρχ Τζόνες, χαταστηματάρχης είς τό Λονδί¬ νον, 30ιτων, ανέφερεν 12: την δι¬ εύθυνσιν τοθ ΤηλεφωνιχεΟ Κέν- τρου, δτι μία τηλιφωνήτρια, δχι μόνον ηρνείτο νά τόν συνδίαη μέ τόν άριΒμίν, τόν οποίον εζήτει, άλλ' δταν χαί διά τρίτην φοοαν τόν εζήτησε, τοθ άπήκτηβε: «Ξε- φορτώσου με, μ:ϊμοΟ>. 'Η διεύ¬
  θυνσις τοθ χέντρου, άνακαλίψχσα
  τιν τηλεαωνήτριαν, εκάλεσε τόν
  Τζίνις είς τό γραφιΐον τ«)ς διειι-
  θΰνσιως δπως χαί ενώπιον τής
  τηλεφωνητρίας επαναλάβη την χά
  ταγγιλίαν. Ό Τζίνις μετο.6*ς ευ
  ρίθη πρό μ &ς ωραίας νίας χαί
  Ιχι μίνον {έν ετόλμησε νά επα¬
  ναλάβη την καταγγελίαι, άλλά
  τί)ς εζήτησε ονην&νψ «αί ένώ
  πιον· τοθ διευθυντού την έζήτηαιν
  είς γάμον. 'Εχείνη εδέχθη χβί
  οί γάμοι ετελέσθησαν μιτά τρείς
  ημέρας-
  —Ένας θαλΐρός αίωνόβι
  ος.
  Είς τδ Ρβυνάτζ ιί)ς 'Αφρΐ»^
  ζ{ Ενας ΐίωνίβΐες ό οποίος Ουνε
  πλήρωσι κατ' αυτάς τό 1Ο4ον Ι
  τος τής ήΡικίας τού. Τό περιερ
  γίτιρον δμως είνε ότι δ έν λόγω
  γέρων είνε άνθηρδτατος χαί ρωμα-
  λέος-, άφιθ μίαν φοράν την εβδο·
  μάδα πη^αίνει είς τό... χυνήγι
  μαζΐ μέ τα δυό παιδία τού, ήλι·
  χΕσς 80 χαί 82 έτων! Ό αίωνο
  βιος ούτος Ιχει 9 έγγδνους άπό
  41—52 έτων, ιΐχεσι τρείς Βισεγ
  γίνους άτιό 21—32 έτων χαί τρείς
  τρισεγγδνοιις άπό 3—7 ίτων. Ό
  Ιδιος αίωνίβι^ί διανύει νάθι πραιΐ
  12 χιλΐ(*μίτρα πεζ). Ιΐροφανδς
  "ί,ίχειται πε&Ι οίχογενε'ας αίωνο
  βίων, γιατί δ πατέρας τού άπέθα
  νεν είς ηλικίαν 133 έτων. "Οσον
  άφορφ τό «μινοΟ> τοθ αίωνοβίου,
  τρίφεται ο υιός μέ λαχανιχά, μέ
  ξηριΰς χκρποΰς χαί πίνιι άφθο
  νώτατο νερί.
  Ένας είνε στήν Έλλάδα
  ό ΟΙκος Π. Β. Πραποπούλοϋ
  Ιδρυθείς έν Πειραιεί τώ 1889*
  ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
  ΗΜΙΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
  Βελγιχκ, εγχώρΐα βργυρωμένα καί λευκά.
  Τζαμι» κοινοΐ διαμαντέ Μάτ χρωματιστά.
  ΆντιπρβθΜπβς έν Ηρακλείω
  ΚΩΝΣΤ. ΤΟΣΚΟΥΔΗΣ
  Παραπλεύρως Κανβέ «Όλυμκβς».
  ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΪ-ΪΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΙ
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΩΝ-ΗΠΑΤΟΣ
  ΕΙδιχ&ς έΜπαιβενβιΙς έν Μονβχω »α1 Βερολίνω Τ.
  ΑδδΙβΙβηΙ τ&ν κκθπΐητ&ν νοη ΒβΓ$ηΐ3ηη καΐ 5ϋ1ι111βη-
  Ββΐΐη.
  Δεκεται τοϋς «άσχοντας ΐκ τβν νοσημάτεχν
  τοθ ΠβντικοΟ Συστήματος «Ις τό Ιατρείον τού.
  Πλατεΐα Τριών Καμάρων (ΟΙκία ΊατροΟ κ. Χε
  λιδόνη) 9—12 «μ. καί 4-6 μ. μ. Άρ. Τηλ.7-92
  Προνομιούχον Εργοστάσιον παρα-
  βκευής (Γιαμπολης) ίδρυθέν τό πρώτον
  έν Ελλάδι:
  -
  Ψ9
  Ή Γιίμπολη χβτασχειάζετκι ηαρά εΐδιχοβ τιχνΐτου
  ηρβσλπίβέντοί έκ τ&ν μΕγάλνν Έρνοοτβοίοαν τής 'Αμ·-
  ρικβνιχής Έτοιιρείας έν ΧνΜΐοις τής Μικράς Ά οίας έκ
  τβ& χνμοθ τβδ βειυματβυρνου νυτου «ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ».
  Έν ΆμΐρΐΜν χά) Εύρώπο χεττκνβιλΐβχβυν έΜατομμ»
  ρι« χοιλά ήμιρηοίοας - άναγνΜρίζβντϊς τάς βαυμασιας Ιοι
  ότητάς της »ς μαλκκτιιιβυ ίαιμβδ, χρυολονημεΐτΜν, Μβτα
  βτβλτιχβύ τβδ βηχές »«1 βαιλσαμβν τβυ στήββκς.
  ΠΝλείται είς &λχ τα Φ«ρμ«χε{« μ«1 χεντρΐΜείτεβκ ηε·
  ρίητΐρκ είς Μοτία τ&ν 5 ρά^βνν (Μβββυρίκν) πρός ορ«_
  δ ίχαστβν κυτίβν. "^
  Τβ χντΐβν φίρει είς τβ μέσον τβν ΧΤΑΥΡΟΝ.
  Έηίσης ζητεΐτ· χαΐ τα ΑΛΛΑ έ{αιρ«τικά προϊβντα
  τβθ «ότβδ 'ϊργβοτβσίβυ Βειλίά, Γβμες σχέτες μιΙ μομιικ
  τΐΜέ(, ΡεγχλΙί, Ναοτίχΐς Άμΐρικης...
  2ητεΙτ> άηοΜλειοτΐΜ&ς τ« πρβϊβντει ΒΙΑΑΕ άηβ «όν
  Φβρμκχοπβιβν σα{ χκΐ Ζαχαρβηλετοτην οβς.
  ΑΥΟ ΑΔΕΛΦ
  ΑΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  Τού Προσπέρ Μεριμέ_.
  96ον
  Μχτήνχλήθιιο! δ έξάίελφός μουδ
  δέΓούζης θάσ'ευν,νωμονοθσι,χαί θά
  πρίαφερνες μιγάλη δηηβεσΕα σιή*
  εΙρήνη τοθ δασιλεΐου Τό ξέρεις
  πβς αυτός δ άΊιιστος είναι περια-
  σίιερο δασιλτ^ιάς τΐ)ς Γαλλίας άπο
  έμένα τόν Ι!ιβ; Λύτό μέ σιενοχω
  ρεΐ επί τίλοιις... ΣοΟ λέγω χαθαρά
  Βϋτο πιϋ σχέπτομαι πρέπει νά
  μάθης ο' αυτόν τόν... νά μή ξ«
  σχίζπ Φ τιμή ί^δς ιδγενη". "Ενα
  ξέσχισμα στό δέρμα, τό Ινα πλη-
  ρώνεΐ τ* άλλε!
  —Ή τιμΐ ενός ιυγενοθς ξεσχί-
  ζιταΐ άντί νά ξαναρραφθς μέ μιά
  δολοφονία
  Αύΐή ή άπάντηαη ήι»ν ί/αςχι
  ραυνός Υ'ά ιόν μονάρχη.Άκίνητος
  μέ τα χέρια άιτ?ωμίνα πρός τόν
  λοχαγο, χρατοθσε άχίμη τό τουφί
  χι χαί φαΐνονταν σάν νά τοθ τε
  πρίσφιρνε γιά δ;γαν3 έκδιχήσε
  ως. Τό σιίμα τού ήταν χλωμό χαί
  μισοανοιγμένο χά Ι τ9 άγριιμένο
  μάτιια τού, προσηλωμένα στά μί
  τια τοθ Ζΐρζ, έ(αχίντιζαν χαί δέ
  χονταν έπίσης μιά τρομερη Υ/οη-
  τεία.
  Τέλος τό τβυφέχι ξίφυγε άπό τα
  τρεμάμενα χέρια τοθ βασιληβ χι'
  Ιχανε τό πάτωμα ν' άντηχήση ά
  πό ιό πέσιμί τού. Ό λοχαγός ώ;
  μησε άμέβως γιά νά τό σηκώση,
  χαι ιότε δ βασιληδς χάθησε στή
  πολυθρίνα τού, χαί χομήλωαε τό
  χεφάλι μέ σχυθρωπό Ορος. Οί νευ
  ριχές χινήσε.ς τοθ σ δματος χβί
  τ«ν φρυδιβν τού φανέρωναν την
  τιάλη πού γίνονταν μ(σα στήν χαρ
  διά τού.
  —Λοχαγέι είπι Οστερα άπό μιά
  μεγάλη σιωπή, πιύ είναι ή Ιλη
  τοθ Ιλ™»"5ο0 ΕπηιχοΟ;
  —2τό Μω Μεγαλειίτατε.
  —Σέ λΐγες μέρες θά η^ς νά τή
  συναντήοης χαί θά την δΐηγήσης
  δ Ιϊιος στό Παρΐσι. Σέ... λίγες
  μέρες θά λάβης τή διαταγή. ΧΐΙ
  Στή φωνή τού 6ηΐ)οχε κάτι τό
  σκληρό χκί τό θυμωμένο. Ό λο·
  χαγίς τόν εχαιρέτησε βαθυά χι' δ
  Κάρολος τοθ Ιδιιξε μέ τό χέρι
  την ττόρτα τ&0 γραφεΐου σάν νά
  τοθ Ιλεγε π6ς ή άχρίασή τού εί
  χε τελειώση. '
  (συνεχΐζεται)
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-ΆφΙχΘτ) χθές έξ Ά
  θηνων ό φΐλος κ. Γεώρ. Κωνοταν
  ταράκης Διευθυντής Τρατιέζης τί)ς
  —"Ετιίσης επανήλθεν έξ 'ΑΘη.
  νων ό Βερματέμπορος κ. Άχιλλεθς
  Τζανάκης.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.—Σπθρος Δαψίρ
  μος δικηγόρος, ΔνΙς Ελένη Ζ. Χά
  τζηβάκη εμνηστεύθησαν. Συγχαρη
  τήρια,
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Είς Νεάπολιν ή
  κ. 'Ελτιινίκη Μαυροφόρου βικηγό
  ρου εβάπτισε τώ άγοράκι τοθ κ.
  Κ. Δρυλεράκη ονομάσασα ούτό
  "Ιωάννην.
  —Έπίσης είς Νεάπολιν ό κ. Γ.
  Συλιγαρδάκης εβάπτισε τό κορι-
  τσαχι τοθ έμπόρου κ. Ί, Καβαλα-
  κη ονομάσας αύτό Μαρίαν.
  ΓΑΜΟΙ.—Είς Σταυρωμένο ΣητεΙ
  άς ετέλεσαν τοϋς γάμους των την
  παρελθοθσαν Κυριακήν ό κ. Έμμ,
  Φουσκολαγουδάκης μετά της Δί¬
  δος ΈλπΙΛος Σφακιωτάκη. Παρά.
  νυμφος παρέστη ό κ. Χρ. Σφακιω
  τάκης.
  —Τι*,ν παρελθ. Κυριακήν έτελέ.
  σθησαν είς Πόμπηαν Καινουρίου
  οί νάμοι τοθ κ. Άγγελή" Χυντηρά·
  κη μετά τί]ς δίδος Ελένης Ζαχα¬
  ριουδάκη. Παράνυμφος παρέστη ή
  κ. Σ,τέλλα Μ. ΠεδιαΒιτάκη. Είς
  τοϋς νεονύμφους άηευθθνομεν Θερ
  μάς ευχάς.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.- Πλήρης ημερών ά
  πέθονεν είς Παλαιόκαστρον ΣητεΙ
  άς ή οίκοδέσποινα Κλεάνθη Βλαν
  τζάκη μήτηρ τ< Ο όπασπιοτοθ ιής Διοικήσεως Χωροφυλακής Λασηθι ου κ. Βλαντζάκη. Συλλυπητήρια. —Είς Κρητοαν άπεβΐωσε προ χθές δ χρηστός πρεοβότης Έμμα νουήλ Σιγανός έκ των δρασάντων κοινωνικάς κάτοικον τής περιφε¬ ρείας. Συλλυκούμεθα τοϋς ο(«ε( ούς τού. *** Γύρω στήν πόλι μας. ΣΗΜΕΡΟΝ Ή άλησμόνητη επι· χυχία τού βωβοΰ κινη- ματογράφου: Ζωντανεμένη βτόνό· μιλοΰντα σέ μιά μεγ»· λειώδη έκδοσι, μέ τόν άφθαστο: ΦΡΕΗΤΕΡΙΚ ΗΑΡί τίιν υκέρβχη ΜΕΡΛΕ ΟΜΠΕΡΟΝ χ* Ι τβν ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΜΑΡΣΑΛ Δέν είναι δυνατόν νά υπάρχη άνθρωπος -οθ θβ>εΙνη άσυγκΐνητος έμ
  «ρός στό συγκλονισπκό
  άριστοόργημα:
  τ·δ
  Την προοεχή έβδομάδκ:
  ΒΟΑΓΑ ■ ΒΟΑΓΑ
  Μέ τόν ΣΛΕΤΩΒ
  ΠΡΟΔΟΤΑΙ
  Μέ την Λύντα Μπάροβα.
  Πσρά τας προβλίψεις νων οίω
  νΐων «μετεωρολόνων» ή λιακάδα
  κατά τάς πρωϊνάς τουλάχιστον ώ
  ρας τής χθές, προεμήνυε μδλλον
  σταθεράν καλοκαιρΐαν παρά νέον
  χειμωνα.
  —Άποζημιώσασα τοϋς φοβουμέ
  νους τό κρύο οί όποΓοι καί άτιή
  ϊ'^'οϋν δεόντως την ήλιακήν
  Θαλπωρήν.
  — Συνεχίζονται δραστηρίως αί
  εργασίαι γύρω άπό τα νέα λιμένι
  κά μας Εργα.
  —Συγκεκριμένως έξακολουθεΐ ή
  έκβάθυνσις τοθ λιμένος, ήτις καί
  άπεπερατώθη 6σον άφοι ? £να εύ
  ρύ σχετικώς τμήμα παρά τον με
  γάλο Κόυλε.
  • —Παραλλήλως έξακολουθεί με
  τα ταχύτητος καί ή κατασκευή
  των κυβολΐθων παρά τόν άντιβρα
  χΐονα.
  —Ή Βικελαίι Λημοτική Βιβλιο
  θήκη συγκεντρώνει πολύν κόσμον
  αύιές τίς ήμέρες.
  —Ιδίως τό άπόγευμα Βέν ύπάρ.
  χει (Οτε ίνα κάθισμα κενόν.
  —Έννοεϊται δτι τό μεγαλύτερον
  μέρος των έπισκεπτών τής Βιβλιο-
  Θήκης άποτελοθν οί μαθηταί καί
  αί μαθήτριαι. Πάντως ύιΐάρχουν
  καί «Εκτακτοι» βιβλιόφιλοι,
  —Σημειωτέον δτι προτιμώμενοι
  συγγραφεϊς δέν είναι μόνον ό
  Γκαϊτβ, ό Σαίκσπηρ καί ό Δάντης
  άλλά καί ό Νίτσε, ό Σοιενάουερ
  καί ό Φρόϋντ..._.
  —Ή κατασκευή των ΘαλασσΙων
  λουτρών προχώρει ώστε νά εύελ-
  ττιστοθν διά τό μέλλον τοθ Ήρα
  κλείου καί ώς οπλάζ» άξιολόγθυ
  οί φίλοι.τής Θαλάσσης.
  —Άλλά σπουδαιότερον 'έδώ εί¬
  ναι Οτι οί εργασίαι τής κατασκευ
  ής των λουτρων έν συνδυασμώ
  μέ τα λιμενικά Εργα. τό Γυμνασΐή
  ριον καί τό Αεροδρόμιον, χρησι
  μοποιοθν πλείστας όσας έργατι
  κάς χείρας.
  —'Ε,π' άγαθφ μιδς γενικωτέρας
  περιστολής τής τοπικής άνεργίας.
  —ΜεταξΟ τής ηοικΐλης βρώσεως
  την οποίαν έκ6ηλώνει πάντοτε ό
  Σύλλογος των Δεσποινίδων πληρο
  φορούμεθα δτι ουμπεριλαμβανε
  τσι ή βίπτιοις βρεφών-.
  —Διά τα όποϊα είνε δύσκολον
  αυτήν την εποχήν νά ίξευρεθοθν
  άνάδοχοι.
  —Ή πρωτοβουλία αθτη τοθ άνω
  τέρω Συλλόγου είνε όμολονουμέ-
  νως ώξία σημειώσεως ώς Ιδιαιτέρως
  φιλοκοινωνική.
  —Τα περισσότερΐ σχολεία τής
  πόλεως έπωφελοθνται εκάστοτε
  τής λιακάδας διά νά έκτελέσουν
  μικροεκδρομός.
  —ΑΙ οποίαι άποβλέπουν φυνι
  κά είς την άναψυχήν μαθητών
  καί διδασκαλων.
  —"Αλλως τε μέ τόν εφετεινόν
  βαρϋν χειμώνα μιά λιακύδα δέν
  πρέπει νά πηγαίνη Χαμ*νη διά
  τούς δυναμένους τουλάχιστον νά
  την συνδυάσουν κοΐ μέ τόπρόγραμ
  μα τής καθημερινής έρνασΐας
  των.
  —Κόσμος πολύς παρακολουθεΐ
  κάθε βράδυ τό Εργον ποθ προβάλ
  λει ό κινηματογράψος Πουλακάκη
  ό «Άγγ^Αος τοθ Σκότους».
  —Τό Εργον αύτό λόγω τής πλο
  κης τού άλλά ^καί τής ήθοποιΐας
  των έπιλέκτων ιτρωταγωνιστων
  τού εσημείωσε παντοθ δπου προ
  εβλήθη ρεκόρ ιΙοπΗάξεων κοΐ ου
  νήρπασεν ολους.
  — Γι' αύτό έπιβάλλεται νά τό
  ίδουν δλοι.
  —Τό Ιδιον συμβαΐνβι είς τό εΐδος
  τού καί μέ την ταινίαν «Καζινό
  Ντέ Παρΐ» την οποίαν ώς γνωστόν
  προβάλλει ό κινηματογράφος «Μι
  νώα*.
  έ) ΡΙκορτερ
  ΕΝΤΟΥΑΡΝΤΟ ΜΠΙΑΝΚΟ
  •Ο Βασιλεύς τοθ Ταγκό, ό συν
  Θέτης τής Φλβγκτέρια κοΐ ή περΐ
  φημηΆργεντινή Όρχήοτρα τού...
  πού εΤχαν την τιμή νά παΐξουν
  μπροστά στοθς Βασιλείς τής Ίτα
  λΐας, Ρουμανίας. ΊσπανΙαί, Βουλ
  γαρΐας, στούς ΠρΙγκηπας τοθ Πι
  βτμόντ, τοθ Γκάλ. Στους Μπβνίτο
  Μουσολίνι καί Μουσταφδ Κεμάλ,
  Έρχονται στό Ηράκλειον» γιά
  νο μβς χαρΐσουν ο" βλες τίς φετβι
  νβς Άτιόκρηβς την εθβυμη ουντρσ
  βιά των οτη ΜΙΜβΑ
  ΨΜ
  Μ
  την
  ύλή'
  ,
  νά
  κόσαο.
  ,ιψαν τή
  τέλει
  στούς
  Κρ ντ _
  «ν ή Μαρία—
  Ιϊΐεή
  Φίριτε την
  «ά»; Πέστε της
  (κανέν ύρΐο
  γχρ
  Στό βάθος τί
  ν(α διαισθάνθη
  ύή "
  |4λι καί
  •ού τής έχσμογ
  «Ινιοϊν, ίφερε
  στήν χαρβ*α τι
  σαν οασπσμένι
  κλΐνιτο ϋάλι ν
  ΜορΙσν—'Αντο
  -ΚυρΙα ντε
  ι!«ινούτή, ώ
  άΧλοι, Ινοιωσο
  τού οας &κου(
  άηίονιοθ.
  —Ή μεγαλει
  ΐάρα πολύ καλ
  -Ό,ι, δχι,
  Ά
  Τελείω
  ρ
  Ι»μιιτ·ν
  ■νβμονΙ)
  Α Π Ο Ρθ Ω Σ Ι Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  45ον_
  —Κυρίαντ' Άντεμάρ, εΤπε
  σκύβοντας στήν κόμησσσ,μπο
  ρεΐιε νά μέ πληροφορήσετε
  γι* αύιήν την κυρΐα «ού τρα-
  γουδάει τόσο καλά;
  Τό πρόσωπο της κομήσοης
  —αυτή την είχεν εΐσαγάγη
  σιήν αύλή—έφωτΐοθη:
  —Βεβαίως, εάν ή μεγαλειό-
  της σας τί, έπ.θυμβ. Είνε ή
  κόμησσα 'ΥολάνΒα νιέ Πόλι¬
  ν^, τό γένος Πολαστρόν—
  μΐα νέα άξΐα μεγάλου ένθια-
  φέροντος.
  —Πώς γίνεται τότε νά μή
  την βλέπωμε συχνότερα έ-
  66>;
  —Ό λόγος είνε άηλοθς,
  μβγαλβιοτάτη. Ο( Πολινιάκ
  Βέν είνε τχλούσιοι. Ζοθν τόν
  πβρισσόιερο καιρό άποτροβηγ
  μβνοι στό κτήιιά τους σιήν έ-
  ιιαρχΐα καΐ £έν έμφανίζονται
  στήν αόλή παρά δτσν τούς τό
  έπιτρέπουν τα μίσα τους.
  —Είνε άπό καλή γενηά;
  —Άπό την καλλΐτερη. Ή
  οΐκογενεια τής νέας κυρΐας β!
  νέ άπό ιΐς πιό παληές κοίπιό
  Ινβοξβς τοθ τόπους μας· άλ¬
  λά ήσαν πολύ άιυχοι.
  —ΟΙ κοϋμένοι! είπεν ή Μα
  ρΐο—Άντουανβττα μέσυμτιό-
  νια. Πόσο θά ύποφερουν, ά-
  ναγκασμένοι νά ζοθν μακρυά
  άτιό α όν κόσμο.
  Ήχηρά χεψοκροιήματα βιέ-
  χςψ&ν τή συνομιλΐα. Τό τρα
  γοίδι εΤχε τελειώση καΐ ή έ
  ρασιτέχνις, μέ γοητευτική χά
  ρι, ύπεκλιθη ιιολ> ές Φορές
  μπροστά στούς κολεσμένους.
  —Κυρία ντ' Άντεμάρ, ι!
  πεν ή Μαρία—Άντουανέττσ,
  Ιχετε την καλωσύνην νά μοθ
  φίρετε την κυρία ντέ Πολι
  νιάν; Πέστε της δτι βά μοθ
  Ικανεν εύχαρΐστησι νά την
  συγχαρο.
  Στό βάθος τής αιθούσης ή
  νέα Βιαισθάνθηκε πως μιλοθ
  οαν γ/ ούτήν. Έστριψβ τό κε
  Φάλι κοί εΤδε (ή βασΐλισσα
  «ού της έχσμογελοθσε. Έχοκ
  κίνιοεν, ίφβρε τό_ ίνα χέρι
  στήν χαρβιά της καί εμεηε
  σάν σασΐισμένη. Σέ λΐγο ύπε
  κλΐνετο πάλι μπροστά στήν
  Μαρίαν—Άντουανέττα.
  —Κυρία ντέ Πολινιάκ, τής
  είπεν ούτή, ώστε νάκοθν (.1
  αλλοι, ίνοιωσα μεγάλη χαρά
  πού οάς ακουσα· έχετβ φωνή
  άηβονιοθ.
  —Ή μεγαλειότης σας είνε
  πάρσ πολύ καλή.
  —■"Οχι, δχι, αύτό πού λίω
  είνε ή άλήθεΐα. Ξίρετε ^πώς
  Θ4 ήταν ευχαρίστησις γιά μέ
  να νά σάς άκούω συχνότερα;
  "Η αλλη άνεστέναξεν:
  —Ή μεγαλειότής σας ά-
  γνοεΤ ασφαλώς 8τι ή περιου
  σιακή κατάστασίς μας 6έν
  μάς έπιτρέπει, στόν άνβρα
  μου καί σ' έμένα νά μένωμε
  στΐς Βερσαλλΐες.
  —Τό ξέρω καί κανεΐς στόν
  κόσμο βέν λυπάται περισσό-
  ιερο άπό έμένα σ' αυτή τή
  στιγμή. Εΐλικρινεΐς φΐλοι σας
  μέ επληροφόρησεν τι ώς βέν
  εχετε έοω την σειρά πού όφεΐ
  λεται στήν άξΐα της οικογε¬
  νείας σας.
  Ή ντέ Πολινιά» ϋψωσε πρός
  την Μαρίαν — Άντουανέττα
  τα βαθυγάλανα μάτια της.
  —"Ω! Μεγαλειοτάτη, βέν
  εΤμαστε φιλόβοξοι, δ έ ν παρα-
  πονιόμαστε γιά την ιύχη μας.
  Μοθ άρέσβι πολύ ή ίζοχή.
  Έμιλοθσαν άργό, μέ μίαν
  άρμονική νωχέλεια. ΚαΙ, ο έ
  κόθε λέξι πού έλεγεν, έστιλ-
  βαν τα μσργαριταρένια δόν
  ιια της. 'Η ΜαρΙο— 'Λντουα-
  νέττα 6σο την έκυττοζε τόσο
  έθαρροϋσε πώς ή νέα έκεΐνη
  τί)ς προσίφερβ την ψυχή της
  μέσα σέ μιά ματιά.
  —Όπωσδήποτε, εί τι ε βέν
  μπορώ νά ά>εχθώ περισσότε-
  ρο ή οίκογένεια των Πολινιάκ
  μετά τίς ύπηοεσΐες πού προ
  σεφερε οί ήν ΓαλλΙσ, νά μέ¬
  ν ρ μακρυά άτιό ιήν ούλή. Κά
  νετε μου τή χάρι νά ερχεσθε
  σιςύς χορούς μου καί τίς συγ
  κεντρώσεις μσς. ΒασΙζομαι έ
  πίσης σέ οάς γιά τα κονσέρ-
  τα μου. θά μ< Ο μάθετε αυτώ τό ώροΐο τραγοθδι μέ τό ο¬ ποίον έσημειώσατε την έπιτυ χία πού σάς άξιζβ. Δέχεοθε; 'Η αλλη μέ τό πρόσωπο ά- ναμμένο άπό τή συγκΐνησι, ύπεχλΐθη. —Ή μεγαλειότης σας μνο ρεΐ νά ε!» ε βεβαία πως θα προοπαθήσω νά φανω άξια τής τι μ ής πού εύδοκεΐ νά μοθ κάμΐ). Έχσιρετιοε καί μέ τό πεταχ τό ιης βήμα έτρόβηξε πρός τή θέσι της. Σκεπτική ή Μαρία—Άντου ανέττα την έπαρακολοι,θοθσε ' έ τό βλέμμα. —Κοϋμένη μικροθλα, εΤπε σιήν κόμησσα ντ' Άντεμάρ. Κάτι πρέπει νά κάμω γι' αύ την. (σ-ΐνεχΐζεται) Τ6 μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ Οικογενειακήν Ξενοδοχείον 'ΑΛΒΙΩΝ, Όδόί "Ιι»νο8 10—πληοιέοτατα Όμονοίας Τηλ*φ«νον 23—302 ΤβλΒίΜ. «νβκαινιοθέν, διββίτβι δ_μ«τι« εύήλια, εύάερα κα) κκλβ, ·ΐϊΐι.λ«μ«ναι. Καθαριοτητα ά- μεμητον χ«1 υπηρεσίαν πρ·8υμ·τάτπν. Αίθουσαν ίναμβνΙ,ς. ^ , ΑΙ αυα<ρερ6τερ»ι τιμαί Γ· ξενοδοχείον «ΛΛΒΙΩΝ» διίυθύνει αυτο¬ προσώπως ο νεος Ιδιβχτήτης τ·υ συμπολίτης μ«ς Ν. ΙΩΑΝ. 8ΥΔΙΑΝΑΚΗΣ. ΛΑΎΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ *-- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ύποκαταστήματα καί ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις της Ελλά¬ δος καί τοθ ΈξωτερικοΟ. Ταμιευτηριον καταθέσεις έν ο"ψει καί επί προθεσμία. Δάνεια επί ένεχύρ© έμπορευμάτων. Έηχίλιβις γασίας ώπ* ο»μφ»Ρ·ντε<, ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Υγιεινή τοθ χειμώνος Τα διάφοραι μέσα δερμάνσεως Γ.' "Αριστον άληθώς άπό ύγι· εινής απόψεως θτρμαντικόν μέσον, βιότι θερμαΐνει άπλος τόν άέρα χωρΐς νά τόν μολύ- ν]] ή νά τόν άλλοιώνη, είνε ό ήλβκτρικός θερμοβολεύς ή ή· λεκτρική θερμόστρα. "Αν 8έν βΐχε τό έλάτωμσ νά στοιχΐζη άρκετά, διότι καταναλΐσκει πό λύ ρίθμσ, θά ήτο πραγματι¬ κάς (θεοβες θερμαντικόν μέ¬ σον, καί άξίζει άληθώς την δαπάνην πού άπαιτεΤ προκει· μένου νά θερμάνη τις ίνα δωμάτιον, δπου βισμένει ολί¬ γας ώρας καί έργόζεται ή° άναπαύεται. Κεντρική θέρμανσις (καλορι φέρ).— Όνομάζεται τοιουτο τρόπως, ώς γνωστόν, ό θαυ- μάσιος άληθώς, άλλά καί πό λυδάπανος τρόπος θβρμάνσε- ως μεγάλων καί πολυωρόφων οί<ιών &ιά κεντρικοθ λΐβητος, άπό τοθ όποΐου, έγκατεστημέ νού είς τα ύπόγεισ, βιοχετεύε ται είς βλον τό κτΐριον διά θερμαγωγον σωλήνων ή ζέων άτμός ή θερμόν ϋ3ωρ. Τό ού στημα ούτό είνε ύγιεινότα' τον διότι θερμαΐνει απλώς τόν άέρα των δωματΐων χω· ρΐς ποτέ νά τόν μολύνη μέ ά- έρια καύσεως, δπως ήτον δυ¬ νατόν νά συμββ τυχαΐως μ έ τό παλαιόν σύστημα της διο χετεύσεως θερμοθ αέρος διά των σωλήνων, τόν θερμαΐνει δέ κατά τρόπον τελείως όμοιό- μορφον παντοθ είς δλον τό σπΐτι, οΟΊως ώστε ημπορεί νά ΐΐΊι(| κσνείς δτι μέ τό καλορι φέρ διαιηριΐται τό καλοκαΐρι μέσα στό σπ(τι, έν ώ έξω μαΐ- νεται 6 χειμών. Λέγουν δέ οί ι ΙβικοΙ δτι είνε καί οΐκονομι- κόν σύστημα ώς πρός την κα τανάλωσΐν καυσΐμου υλης, ά* νεξαρτήτως των έφ' άπαξ γε νομένων δαπανων έγκαταστά σεως. Άλλά καί ο δ ται ίχουν σχεδόν άπλοποιηθή μέ τό σύ¬ στημα των μεριχων χατά πα· τώματα έγκατοστάσεων είς πολυχατοικΐας, δπου καί ό λέ βης είνε βυσικά μιχρών δια στάσεων καί ή θερμαντική έ· στία Ρέν βιαφέρει σχεδόν κοι νής θερμάστρας καΐ βέν κατα ναλΐσκβι ε(μή ολίγα σχετικάς κάρβουνα. Έχει δμως καί τό καλορι φέρ, υπέρ πάν δλλο είδος θερμάνσεως, απόλυτον άνάγ κην νά έξαοφαλισθβ συγχρό ν ως καί ό τακτικάς άερισμός τοθ σπιτιοθ, βιότι, φυσικά, βέν άρκεΐ μόνον νά είνε βερ μός 6 σήρ, πόέπεΐ νά είνε καί καθαρός συγχρόνως, πράγμα πού έπιτυγχάνβται διά διαφόρων άεριστικων συ· σκευών καί άνεμισιήρων ού τομάτων λειτουργούντων ε(ς τα παράθυρα. (Τοθ (ατραθ Ι. Α. Γ ) ΕΟΙΙΙΗ ΤΡΙΟΕ2Α τη ΕΛΛΑΙΟΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 1841 Ή άρχαιοτέρα καί μεγαλυτέρα των Έλληνικών Τραπεζών. ΚΐφάΛβιια Μετβχιχοτ χαΐ άηβ(ΐμάτ«ν -ρχ. 1.205.000.000 Καταβέσεις » ΙΟΟΟΟ.ΟΟΟ,ΟΟΟ Ύποχαταστήμβτα είς Ιλην την 'Ελλαδα. ΎκβχατΜβτημα >ν Άλ*5ανδρ«ία: Κηβ 8γλ_.-
  οοηΐ Νο Ι7·
  Ύποχατάστημα έν Καΐρν: Κηβ Ειηβά βΐ
  ϋϊηβ Νο Ι7·
  Πρακτορείον βν Ζαγβζίχ: Κοβ ΤβννίΐΜ.
  Ανταποκριταί είς όλας τας χώρας χ·δ ίξωτβ-
  ρικβΰ.
  Εκτελεί πάσης φύσεως τραπεζιτικάς
  εργασίας είς τό εσωτερικόν καί τό ε¬
  ξωτερικόν.
  Δέχεται καταθεσεις είς πρώτην ζήτησιν, ταμι-
  «υτηρίου κατί ίη προθεομία, μέ λίαν Βύνβΐκβ β-
  πιτσκικ.
  51
  • Ιδρυθείσα υπό τής Έθνικϋς Τραπέζης τής
  Ελλάδος συμφώνως μέ τούς νόμους τής Πβλιτΐί·
  «ς τη{ Νίας Ύβρχηί, πρός έςυπηρέτποιν τδν έν
  Άμκριχό Έλλήνων.
  Κεφάλαια όλοσχερώς καταβεβλημένα.
  £ 1.3ΚΟ.ΟΟΟ.
  ΖΑΠΑΝΤΙ
  ΚΑΤΑΣΤΗ ΜΑΤΑ
  ΣΠΥΡ. Δ. ΑΛΕΞΙΟΥ
  ΟΛΟΣ ΙΔΗΣ 27
  •Επέχτβσιί ·η. τής Πλατείαι Έλΐυβ. Βενιζέ¬
  λου (Τηλβϊωνβν Ν· 2-06).
  Λαμβάνομεν την τιμήν να ε{βοκοιΐ)σ«μεν τβύς β((ιβτί·
  μευς ήμ&ν πελάτας »«> «>ιλε»( δτι κροΐβημεν είς επέκτα¬
  σιν τβυ Κατειο'ΐήιικτβς μ«ί έγχβτβστήοβιντϊς ι ά ημετέρα
  Τνπβνρ«φ(!α «Ι. τ* κρκην Πρβιτήριον της Έτκιρίοις Ε«ν*
  Μΐ4(-Λια«βΕ{ Χιλ παραπλεύρως ΦαιρμκΜ·(αυ μ. Λ«μπρο»
  ΚκναΜβχη, 14ρύοαντ«ί κ«1 Πρβτήριον άηάντ«ν των ιΐβ&ν
  μας. ΟΙ κ.*. Ιΐελαται μ»ί δύνανται να πρβμηβιύε»ντ«ι τ«
  ■Ιόη τ*>ν μ«1 έκ τοδ έν τή πλ«τιι« Έλ. Βΐνιζέλου, νεβ»
  τβύτβ» κκταβτΑματββ μ«ί *«·»( έπΐοης δύνανται ΐχ τής Ι
  6ί*ς ιιούδο» ·1ο«ρχ*ιι·νβ· «« έπιοκέπτοϋντβιι καΐ το γνε»
  ατβν έν τή ο£β> "Ιδής Κιντρικβν μ«(.
  ΜιΟ'
  ΪΠΥΡ. Δ. ΑΛΕβΙΟΥ
  Ή διάδοσις τού πρασίνου
  εις τόν νομόν Χανίων.
  ΧΑΝΙΑ, Φεβρουάοιος (άν-
  ταποχριτοθ μας) — Συνήλθον
  προχθές υπό την προεδρίαν
  τοθ ΓενικοΟ Γραμματέως τής
  Γενΐχής Δωικήσρως κ. Ίππο-
  λότου τα μέλη τής Φιλοβασι-
  ής Έπιτροπής τοθ ΝομοΟ
  Χανίων καί συνεζήτησαν επί
  των ζητημάτων τής ευρυτέρας
  βενβροφυτεύσεως τής περιφε¬
  ρείας Χανίων.
  Ή ΦιλοΒοοική Έπιτροττή
  λσβοθσα ύπ' δψει σχετικάς
  συνεννοήσεις τοθ κ. Ίππολύ·
  τού μετά τοθ Μεράρχου Κρή¬
  της κ. Λελάκη, απεφάσισεν δ-
  πως βενβροφυτεύση βιά πεύ-
  κης τούς περιβόλους "ΑγΙας
  Μαγβαληνής, Άγΐου Ιωάν¬
  νου Χαλέπσς κσΐ τής πλατεΐ-
  άς Άγΐου Κωνσταντίνου Νέ·
  σς Χώρας βιά διαφόρων καλ
  λωπιστικων βένβρων χορηγή
  θησομένων δωρβθν έκ τοθ Δή
  μοσΐου ΔασικοΟ Φυτωρΐου.
  Έκ πσοαλλήλου ή έπιτρο-
  πή ενέκρινε την υπό τοθ Δα
  σάρχου Χανίων βιά στρατιω
  των βΐατεθέντων υπό τής Μβ
  ραρχΐας δενδροφύτευσιν 6.000
  πεόκων παρά την θέσιν "Αγ.
  Ματθαΐος.
  Ή Φιλοβασική Έπιτροπή βι
  απιστώσασα την αδυναμίαν
  τοθ Δήμου νά έπιμεληθ^ τής
  βημιουργΐας βενβροστοιχιών
  κσί άλσυλλίων απεφάσισεν 6
  πως βιά τής Γενικάς Διοικήσε
  ως συστήση την βιά στρατιω
  των καί τής ευρυτέρας συμβο
  λής των σχολείων επίτευξιν
  τής βενβροφυτεύσεως. Είς την
  περίπτωσιν αυτή ή άπαιτηθη
  σομένη βαπάνη τοθ Δήμου
  θά είνε ελαχίστη.
  Γενικώς ή Φιλοβασική Επι
  τροπή Χανίων δεικνύει τελευ
  τα(ως μεγάλην βραστηριότητα
  βιά την θετικήν βιάβοσιν τοθ
  πρασίνου καί μεταβολήν των
  πέριξ των Χανίων δσον καί
  των περισσοτέρων έντίς τ()ς
  πόλεως σημείον είς πμαγμα
  τικά άλση καί κήπους.
  —Μηνύσεις σωφέρ.
  Έμηνύθη προχίές «Ις Χανία
  Στέφανος Κ. Μκνβίλικοχης «έ
  σιτεχνπρ) σα)?ίρ, διότι όδηγών
  αυτοκίνητον Ιτρεχκν Ιλιγγινδϊς
  —Έπίοης έμηνύβη δια την αύ
  την αΙτ(αν ο σκφέρ Γΐώρν. Μαυ
  ριδάκης.
  —Διά την τβπβθίτησιν γΐω
  πόν·».
  Το Γΐωργιχβν Έπιμΐλητήριον
  Ρεθύμνης έν τή μΐρίμνη τού διά
  την ανάπτυξιν τής γ«Νργι*ή{ πά
  ραγΜγήί, εζήτησε η«ρά της Γενι
  κης Διοικπβενς Κρήτης την «λη
  ρνσιν τής άπο «τρεΐϊτίοις Μ*νή(
  βέσενς τοθ Έπιμελητοδ Γεκπό·
  νού τίς Επαρχίας Μυλοποτάμου.
  «ΣΙΕΝΕΙΑΙ ΚΑΙ ΚΛΑΑΕΥΜΑ
  ΕΣΠβΡΙΔΟΕΙΔΟΝ
  ΕΙδονοιΑ «ούς ίχοντας
  ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (λβμονό
  6«ν5ρσ) δτι άναλαμβάνω
  τό κλάδιυμα καί τόν τί
  λιΐον καθαρισμόν τ«#ν Ο
  ■ιυθύννς καί ΰ«ό τόν Ε
  λ οΐουδήβοτ·
  νού.
  'Εκίσης άναλαμβάνι· την
  Φΰτευσιν όηωροφόρων Βίν-
  Βρ«ν δλαν των «15Αν.
  ΟΙ βουλόμενοι δύνανται
  νά μέ ζητήσουν είς τό κα-
  Φΐνεΐον τό «Κεντρον» καρά
  τό Σανδριβάνι α«ό 7ης μ!
  10ης μ. μ.
  ΣΤΑΥΡΟΣ5 Δ ΜΟΥΛΑΚΗΣί
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΠΕΤΡΕΑΑΙΟιΧΙΝΗΤΟΜ Α)0
  "ΑΙΡΟΙΙΑΙΣ,,
  Άναχ«ρΐΙ ({ 'Ηρακλεί
  •υ έκαστην ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  βρβδυ κατ' εύθεΤαν ΠΕΙ
  ΡΑΙΛ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρωϊ Ρέ-
  θυμνον, Χανιά, Πειραια,
  Συρον, Πάρον, Ν«{·ν.
  □ραπτορβΐον ΑΙΝΑΡΑΑΚΝ
  —Ή πρβσταισίβ των έγκατα
  λελειμμένων βρεφ&ν.
  Υπο τοδ ΠατρΐΗτικοΟ Ίδρύμ«·
  τος της Προστασίας τού ΠαιδιοΟ
  ετέθη έοχάτΝ( είς εφαρμογήν νέ
  ο{ τροπος προοταοίας των έγκοτ
  λίλειμμίνων βριφ&ν, δια τού ο
  πβίου πραγματοπβιΐΐται α τοπο
  θΕτησις αυτών πλησίον άγροτι
  κβν οΐκβγινει&ν. Είς τάς άγρβ
  τικάς οΙκογενΕίας αΐτινες άν*
  λαμβ«νβυν την προσταοίαν χ«Ι
  συντήρηοιν τ&ν έγκαταλελιιμμβ
  νοαν βρεφ&ν, το ΠατρΐΝτικον *Ι
  δρνμα παρέχει δια των πκραρτα
  μάτκν τού πιντακοοιοδροιχμον
  μηνιαίον ίπίίομα καί δνρΐάν Ι¬
  ατρικην περίθαλψιν, φαρμακκ
  κλπ. Το έπίδομκ τουτο χορητ>!
  τ«ι «Ις τάς έν λόγω οικογενείας
  (τδν οποίων διαπιστοδτβι χατβ
  πιν αΰοτηροτ&του έλεγχον η ί>·
  γιεινη κατ«στ«σι$) μϊχρι τής
  συμπληρώσεν; τβυ εκτβυ ίτους
  τής ήλικίας τοθ έγκ«ταλ<λ*ιμμ>
  νού βρίφους.
  —Τραγικον άνδρβγυνβν.
  ΕΙςτηνάκτην Κουμπέ τής Ρε·
  θύμνης ανευρέθη προχθές τό πτβ
  μα τής Είρήνη$ Άνδρεαδ«κη·
  Προχθές είχεν άνΐνριβή κ«1 τό
  πτδμα τβυ ουζύγβυ βΰτης Εμμα¬
  νουήλ Άνδρβαύάκη, ΆνακρΙαε
  «ν έπβλήφθη η αϋτέθι ΙΙοαγγε
  λ(« πρός έ{ακρίβ»ισιν τδν αιτίαν
  τοδ διπλοθ τουτο» πνιγμοδ.
  —Ό φίρβς τρεχσύσης χρή-
  σεως.
  Πρός θΕπαντας τβύς φβρολογου·
  μίνβυς εκοινοποιήθη η κάτωβιίι
  «ταγη τβυ Ταμείου Ήρακλ*ίβυ:
  «Νιτα Ινα μην» «ϊρίπου «πό
  σημερον λήγει τό οικονομικόν
  ίτος 1936-37. "Υποχρέωσιν βθ·ν
  επιτακτικήν £χβμ«ν νά ύπινβυμί
  ονμκν υμίν ότι οί καθυσταροδντες
  την εξόφλησιν τ&ν χρε&ν τ«ν
  τήβ τρεχούσης χρήσεως 1936-37
  Βά έπιβαρυνθωοι διά «ροσβέτ&ιν
  τβλδν χαΐ τόκκν ύπιρημερΐας με
  τα την λήξιν τοθ Οικον, ϊτβυς
  ήτοι μ«τά την 31ην Μαρτίβυ έ.
  ϊ. Έηειδη δέ βύθϊμία παράτα¬
  σις θέλει χορηγηβή παρακαλοδ
  μέν 2πΗς σπεύση τα ίντβς τού Ινα
  πβμίνβντβς χρονικοθ διαστημα
  τος πρός διακανονισμόν τ&ν β
  φειλομένεΐν χρι&ν τής τριχοά
  οης Ιδίκ χρηο(«ις άνευ όχλασε
  παρά τ&ν Έπιμελητ&ν Εισ
  ξ καί 'Αστυνβμικών όργκ
  νυν». ^^^^^
  —Τα διβδια είς Χανιά.
  Είς την μειοδοσίαν διά τόν φό¬
  ρον διοδΐΝν τού ΝομοΟ Χανίων,
  τβλευταιος μιιοβότης ανβκηρύ
  χθη ό Σπύρος Μαρΐνος διά τό
  ποσόν τ&ν δραχμ&ν 927 χιλικ
  δ«ν.
  —£υλλήψβί~
  Είς Χανία συνεληφβη η Μαρία
  Μουλαςιμάκη έκ Ρεθύμνης πρβς
  έκτιαιν ποινης τριμήνου φυλακί
  σεν;.
  —Έπίοης συνελήφθη διά κλβ
  πήν ό Στυλ. Ηλιάκης πλανόδιοβ
  λαχανοπώλης.
  ΚΑΗΝΙΣΙΑΙ ΚΑΙ ΚΑίΝΟΪΟΔΑΙ
  Τα οιγαρίττα Νταμες Βά πΝλοδν
  ται μόνον 50 ΛΕΠΓΑ έκαστον.
  Τό κυτίον Ντάμΐς τ&ν 26 αι
  γαριττΝν ολόκληρον ΔΡΑΧ. 13.
  Καπνοβιομηχανία
  ΦΑ1£ΤΟ£
  ΣΓΓδΡΕΤΤΑ
  9Ά^!*πρίσωΐ101 ιΛ^ μβνάλης ΚαπνοβιομηχανΙ
  άς ΑΔΕΛΦΟΝ Κ^ΡΕΛΙΑ οΐοθόνονται ιήν ύποχρέ
  ώσιν νά εύχαρισιήσουν θερμώς τούς φΐλους καί κα
  ταΛαλωτάί των υπέροχον σιγαρέττων ΖΑΠΑΝΤΙ
  Πό 12 κα! Νο 13, ώς καΐ 6λων των δλλων ιΐβών καί
  ποιοτητων, βιά την εξαιρετικήν ύποσιήριζιν των καί
  νά τούς βιοβϊβαιώσουν δτι ή ποιότης των σιγσρέτ
  των τούτων θά είναι πάντοτε αρίστη ώς μέχρι σή
  μερον. * ' *
  καί Σ(χ
  ϊ
  ι!
  Ή
  9
  Ήράκλβιο* Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι ΝομσρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευής
  19 Φεβρουαρίοο 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝ
  ΕΔΟΒΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΝ
  ΤΟΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΝΔΚ0ΙΝΩ8ΕΝ
  ΤΗΣ,ΒΙΛΚΛΝΙΚΗΙΔΙΑΣΚΕΙγΕΩΣ
  ΤΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
  ΤΩΝΛΝΤΙΛΗΨΕΟΝΤΩΝ4ΚΡΑΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Φεβρουαρίου (τού
  άντατίοκριτοΰ μας).— Την μεσημβρία
  τής σήμερον είς τό Ύφυπουργείον τώ
  Εξωτερικών συνήλθε είς τελευταίαν αυ
  νεδρίασιν τό Συμβούλιον τής Βαλκανι
  χής συνεννοήσεως. Τό συμβούλιον άπη
  σχολήθη μέ τό καταρτηθέν άνακοινω
  θέν τής Διασκέψεως επί των πορισμά
  των τής παρούσης συνόοου τό όποίθ'
  χαί διετύπωσε τελικώς.
  Τό κείμενον τού ανακοινωθέντος θά
  δοθή τάς εσπερινάς ώρας είς την δημο
  αιότ'ητα. Κατά τος υπαρχούσας δι
  πληροφορίας έν αύτω τονίζεται^ή έν ό
  της των αντιλήψεων των 4 κρατών έφ
  όλων των ύπ' όψιν α ής διασκέψεως τε¬
  θέντων ζητημάτων καί γενικώς τό στερ
  ρώς οδιατάρακτον των *6εομών τής τε
  τραμερούς συνεννοήσεως
  ΣΎΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΥΣΣ.ΑΗΣ
  ΔΙΟΝ ΠΕΡΝΗ!) ΜΙ&ΡΙΤΗΝ
  ΟΙ ΕΠ1ΙΙΙΣΤΑΤΛΙ ΒΡΡΧΟΡΟΥΜ
  * /«ΗΝ*Ι 18 Φεβρουάριον (τβδ «ντα
  ποχριτοΰ μ«ί) — Τηλεγραφήματα εκ τού
  ατρατηγκΐβυ τεδ Φράνκο μεταδίδουν πλπ
  ροφορίας περί τού αγώνος περί την Μβ
  δρίτπν πίστις σ«νεχ<ζετβι λϋοοώδης. Κ«τ« το τελιυταϊβν ανακοινωθέν τεϋ βτρατη γε(ου «Ι έπβνβστάτοιι μετ» πβλύνεκρβν χά) έλσήμερβν άγώνα κατίλββον σήμερον νί«ς Βέσεις είς τινάς τομι>1;. ηροχνρήοαντΒς κατ'
  αρκετά χιλιόμκτρα πρός την πόλιν κα} τας
  περί ταύτην στρατηγικβς θέσεις
  ΕΙΣ
  Ή δράσις είς τα Ίσπανικά νέτωπα.
  Ίταλική διαμαρτυρία είς Παρισίους.
  ΗΦΟΗΣ.ΙΙ
  ΓΕΡΜΔΝΟΙ
  ΑΟΒΝΑΙ 18 Φεβρουαρίου (
  άνταποκριτοΰ μας).— Καθ" α αγγέλλε
  ται έκ Βερολίνου είς ολόκληρον την
  Ρωσσίαν βυνεχίζονται αί συλλήψεις δι·
  αφορών προβώττων ώς άν«ιαταλινικών.
  Μεταξύ των συλληφθέντων «Ιναι καΐ πολ
  λοί Γιρμανοί οί όποΐοι ειργάζοντο ώς
  εί&ιχοίεΐς τα σοβιετικά έργοστάσια.Ή
  Γερμανική κυβέρνησις, πληροφορηθεί¬
  σαι την σύλληψιν των Γερμα^ών έν Ρωσ
  α<α απηύθυνε οήμερον εντονωτάτην βια μαρτυρίαν πρός την κυβέρνησιν τής Μό σχαί, ζητούσα την άμεβον άπελευθέρω βίν των. Η ΕΙΜΕΤΙΙΛΛΕΙΣΙΣ ΤΙΝ ΕΑΛ.ΝΙΙΟΝ Α12ΒΗ ΕΑΑΤΗΠΑΙ ΒΞΥΑ2 ΑΘΗΝΑΙ 18 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μος).— Ηαν' ανακοινώ. σεις έκ Κυβερνητικής πηγής ό υπουρ- γός τής Γεωργίας έλαβεν την απόφασιν όπως εντος τού έτους «ρχιοη ή έχμε τάλλευαις των Έλληνινών δααών συμ ?ώνως πρός πρόγρομμα καταρτηθέν υπό τού Διευθυντού^ τού Ύπουργείου. Οΰτω προσεχώς θά αρχίση ή ύλοτόμη· αίς είς ο»οη έλατης δια την κατασκευήν 3Ο.ΟΟΟ κιβώτιων καταλλήλων δία την συσκευασίαν ξηράς σταφίδος. Συν τω χρόνω θά κατασκευαοθοΰν καί κιβώ· τια βι' εξαγωγήν νωπών όπωρών καί οταφυλών ώοτε νά σημειωθή αύξησις τής εκμεταλλεύσεως των &ασών άπό 13Ο χιλιάδας χυβικα μέτραιίς 2£>Ο
  χιλιάδας. ΛΙέ την αύξησιν αύτην υπο·
  λογίζεται ότι θά επέλθη με.ωσις τού έ-
  ξαγομενου διά ξυλείαν συναλλάγματος
  κατάΙΟΟ έχατομμύρια δραχμών πε·
  ρίπου. Παραλλήλως θά γίνη, έχμετάλ-
  λευσις καί των έκ οένδρων όξυάς δα·
  βών πρός κατασκευήν βιδηροδρομικών
  οτρωτήρων.
  ΑΗίΧΰΡίίΙΗ ΑΙ 1ΜΤΙΒΡΟΣ1ΙΙΕΙΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Φεβρουαρίευ (τοδ ανταπο
  κριτεϋ μα$)—Μέ την ταχείαν άμαζοοτοι
  χιοιν αΠί ίοπίρβς οήμερον άνβχ«ρεδν εί
  ■,ντιπρεοΛίποι τϋν Βαλκανικών Κρατ&ν καί
  Α «>»βλβνβίβ των. Τούτους 8α πρ·πίμψβνν
  «Ι *ΙΗ·» Η*ΧΡ» *·* βτ«β|»·δ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Φεβρουαρί¬
  ου.—ΚαΘ' όϊ αγγέλλεται έκ
  Ρώμης τό «ρακτορεϊον Στέ
  φανι μεταΒΙδει έξ "Αβιλα
  πληροφορίας «ερΐ τ_ν άε
  ρομαχιβν οΐτινες συνήφθη
  σαν μεταξύ έρυθρών καί
  έθνικων άερο«λάν»ν ΰ«έρ
  ΐήν Μαδρίτην. Ή βκβασις
  τοθ έν τω άέρι ^θεσινοθ ά
  γ-νος ά««βη 0*8ρ τής έθνι
  κης άερο-ορίας.
  Κατά τος αύτάς πληρο¬
  φορίας ή Βαλίνθια εβομ
  βαρδίσθη έκ νίου ΰ«ό τΑν
  έθνικβν «ολεμικων. Είς τό
  νότιον μέτωπον μηιχανοκΐ
  νητος Φάλαγξ ήλθεν είς £
  τχαφήν μετά τοθ έκθροθ είς
  εΐκοσι χιλιόμετρον ανάστα
  σιν άκό τοθ Μοτρίλ.
  Ένιθέσιις καί άντε»»θε
  σεις συνικΐζονται είς την
  κοιλάδα τοθ «οταμοΟΧσρά
  μα μέ πολλάς άννλείας
  διά τούς έρυθρούς. Ή κοι¬
  λάς Ε]|ΐι σ«αρη διά «τω
  μάτων. ΑΙ άβώλειαι τ·ν
  ερυθρ&ν ά«ό τής ενάρξεως
  των κατά τής όδοΰ ΜαδρΙ
  της—Βαλενβίας 8«ικειρή
  σεων ΰβολογίζονται κατά
  τάς αύτάς «ληροφορίας,
  είς τεσσαράκοντα χιλιά¬
  δας.
  Διά τάς δημοσιιυθιΐσας
  ■ληροφορίας νερΐ άνοστο
  λής δύο Γαλλικον μκοαρ-
  χιών είς Ίσβανίαν ό κάμης
  Γκράντι «δήλωσι τα εξής
  «Ις την 6-ιτροτ.ήν ούδιτι
  ρότητος:
  —Ό άντιεχρόθΜβος τΐΐς
  Γαλλίσς -αριστάμινος έν
  ιΐ] συνεδριάσει ταύτη θά
  είνε ό «ρ£τος άσφαλβς ό
  δβοΐος θά έκηλανό έκ τοθ
  άτό«ου αύτοΰ Βημοσιεύμα-
  τος. Ούδεμία ά«ιιλί| καί
  ούδεμΐα «ίεσις εγίνετο ύ
  πό οιουδήποτε καί είνε «■
  ριττόν νά «ροσθέσω άναφο
  ρικβς πρός την Ιταλίαν δ
  τι δταν αυτή λάβη άαόφα
  σιν, οθτε δύο, ουτε εΐκοσι
  ουτε διακόσιαι μεραρχΐαι
  δύνανται νά σταματήσουν
  τόν δρόμον της».
  Τηλιγ)θο0ν έκ Παρισίων
  δτιαΐ γαλλικαί ΙφημερΙΒες
  άσχολοθνται μέ την τελευ
  ταίαν συνάντησιν τοθ «ρ«·
  θυνουργοθ κ. Μνλουα μετά
  τοθ Ίταλοθ -ρεσβευτοθ κ.
  Τοερούτιι. Κατ' ούτήν ό Ί
  ταλός «ρεσβευτής διιμαρ
  τυρήθη Βι' ωρισμένας «ιρι
  κοαάς τοθ λόγου δ ν έξεφώ
  νησε -ρό ημερών ό Γάλλος
  νρ«θυτΐουργός *»ρός τούς
  εργάτας τής Διεθνοθς Έκ
  θέσεως Παρισίων αΐτινες
  άκοτΐλοθν έβΐθεσιν κατά
  τοθ ·ασιστικοΰ καθεστώ
  τος.
  Οί κλπρωδέντες χθές ένορκοι
  διά την σύνοδον τού μηνός Μαρτίου,
  Τό άτιόνιυμα χθές Βιεξήχθη
  ίίς τό Πρωτοοικεΐον ή κλήρω
  σις των ένόρνων τής συν6
  δου τοθ έντοθθα Κσκουργιο
  διχεΐου μηνύς ΜορτΙου.
  ΟΙ κληραθένιες τσκτικοΐ
  ένορκοι τοθ Ίΐρώτου δωδεκοη
  μέρου είνε εί* έξτ]ς: Δόιων Ι.
  Μιχαηλίδης, Δημ. Λ. Κοζά
  κης, Έττσμ. Κ. Λεονιΐεη<;, Έμμ. Γ. Ζσχσριάβης, Γΐώρν· Μιχ. Διαλυνάς, Άλίξ. Χ. Μσρκο&ημητράκης, Νικ. Μιχ. Κσλυβιανάκης, Μιχ. Γ. Ξϊ- τρύτιης, Νικόλ. Δ. Άλικ ώνης, Νικ. Γ. ΚαφαιζΓΚ, Κ»μ. Θ. ΔθυκουμειζιέηΓ, 'Ιω. Α. Λι¬ ναρδάκης, Σπύρ. Κ. Δαφ<ρ· μος, Γεώργ. Ν. Παναγ ωτά- κης, Έλευθ. Σ. ΆλιξΙου, Εύάγγ. Δ. Άνωγειαννάκης, Έμμ. Ν. Ποποδοολης, ΣταΟ- ρος Ν. ΜάνθθΓ, Άριστ. Με· τοχΐανάκης. Ανδρ. Α. Κα- στελλάκης. Άνοτίληρωματι· κοί ίέ οί: Γεώρ. μμ. Άρ χοντύκης, Μιχ. Ι. Λεμτιιβα κης, Στ. Κ. ΚωνσταντινιΕηΓ, Γεώρ. Άρ. Λιαναντωνάχης, Κων. Γ. Κοκκινάκης, Έμμ. Ζ. Δομιονάκης, Κωνστ. Δ. Πτ Τ ζης, Έμμ. Γ. Βορεόεης, Ιω. Μαν. Μουράκης, Εύρ. Γ. Λά ζος. Τοθ δευτέρου *.ω6εκοημέ ρΐυ τοκτικο) έκληρώΡησ^ν <ί: Κωνστ. Ε. Γαλανάκης, Ιωάν Έμμ. Κολιατάιης, Γεώργ. Ν. ΛογιάΒης, Μάριος Δ. Ζίης, Έμμ. Εύθ. Γεμιιζάκης, Παν. Φ. ΜσπεδοττουλθΓ, Έμμ. Γ. Άκράτος, Ιω. Έμμ. Παποϊω άννου, Σαρ. Κανα Κανάς Έμμ. Ν. Μτΐαμιεδοκηο, Στ Μ. Κατεχάνης, Βΐκτωρ Γ. Γου νολά'Τ|Γ, Μιχ. Γ. Μυλωνά κης, Θεοο. Ι. Κοιφόκης Εύάγγ. Γ· Λογιόδης, Γ. Α Μίϊμόρογλου, Γεώργ. Κ. Κσ ροϋζος, Μιχ. Χ. Θ~λσσσινός Αθαν. Κ. Δανέλης, Ν>χ. Κ
  Κρητοωτά»ης. ΚαΙ άναπληρω
  ματικίί εί: Μιχ. Ν. Καλογή
  ρου, Άγηαλ. Γ. Κοζυράκης,
  Ιωάν. Μ. Μυλωνάκης, Έμμ.
  Ι. ΖαχοριάΕης, Νιχόλ Ζ. Κα
  νά·ηί,Κ. Γ. Βακαλάκης, Πέ
  τρος Σ. Κυροζής, Έμμ. Ι. Δρσ
  κοντΐΒης, Έμμ. Ζ. Μηλιαράς,
  Έμμ. Ι Δαπουλάκης.
  ΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ
  ΑΙΦΑΛΙΣΕΙΣ
  'Γττό τής αρμοδίας υπηρισΐας
  τ«0 υφυπουργιίου Εργασίας ·πε
  ξεργάζονται ι Ε χανονιομ&Ι τ6ν
  χοιωνικ&ν άοφαϊίσΐιον. 'ΑρμυδΙ
  ως ανεκοινώθη ίτι απόφασις τής
  Κυβερνήσεως ιΐνε νά Ιφαρμίαη &
  οον ιό δυνατόν ταχύτερον τον 6ε
  σμίν.
  Η ΜΕ10ΣΙΣ ΤΟΥ ΤΟΚΟΥ
  μ πρίς την
  πληριφορΐαν &ιά την μείωσιν
  τιθ ιόκειι τό υηουργιΐον ιών
  Οίχονομικ&ν δι" εγχυχλίοιι τού
  πρίς τιΰς Ιφόρους χαΐ ταμίας
  τοθ Κρατους χαΐώς χαί πρός
  τούς ουμββλκιογράφΒνς, γνωρί
  ζει δτι ή έν λόγω μεΐωοις
  είς 8()ο εγένετο χαιίπιν τής μιι
  ώοιως τι Ο ΛροιξοφλητιχςΟ τόχου
  άπό 7 ()ο ι£ς 6 ()ο. Ό τόχος αύ
  τος ίοχύιι τί οον οιά τβς εν ίοχύϊ
  δανιιαχάς συμβίσε'ς δοον χά Ι δι"
  έχεΐνβς &1 οποίαι θχ αυοκβθοθν
  είς ιο μέλλον.
  Η ΧΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΚΗ
  Η ΠΡΟΙΛγ,ΨΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜύΝ
  ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ
  Είς τό Καχιυργι&διχιΐον μχς
  ρχίζιι οήμερον ή δΐχη κατά ι&Ο
  ιωργ. Νιχτμάχη χατηγορουμί
  ου δι* απόπειραν φίνευ.
  ΑΝΑΛΗΨΙΣ
  ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΝ
  ΆφΙχθη χαΐ άν έλαβεν δπηρεοί
  ιν καρά τώ καταστήματι τοθ Χτ)
  ιΐίου τ&Ο Κρατους 6 τοποθετηθείς
  ,νταθθα δοχιμος χημιχβς χ. Νικ.
  οβκπάχης.
  Ο ΑΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΙΑΡΧΟΝ
  ΈνιχρΙθτ) πίοτωσίς διά τόν διο
  ιομον υπο τοθ υπουργιίου τής
  Ίωργΐκς Ιξ δαοαρχβν χά Ι έξη
  ιοντκ δααοφκλίχων.
  ΑΔΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  Ό Ιωάννης Έμμ. Διοδάχης
  χκτοιχος ΜπραχεΕμου Ηυλοποτί
  μου συνελήφθη διότι επετέθη δια
  μαχαίρας εναντίον τοθ Έμμανου
  ηλ Χοορδίχη χατοίχευ 'ΑλΙξη Χί
  ι Ινεχβ πρβηγουμένιον
  Κατά ιήν 25ην Φεβρουσρ,
  ου έ. £. ενεργηθήσεται διογω
  νΐσμός υπό τής στρατιωτικης
  υπηρεσίας δια την κατάταξιν
  είς την υπηρεσίαν γυναικων ά
  δελφων κοί αρρενων νοσοκό
  μων. Οί βουλόμενοι καί έχον
  τες τα προσόνια δύνανται ν ά
  υποβάλωσι τα άτιαπούμενα
  οικαιολογητικά είς την ν· Με
  ραρχίαν Κρήτης Χανιά. Περισ
  σοτέρας πληροφορίας δύναν
  τα ι νά λάβωσι οί ένβιαφερό
  μενοι έκ τχϋ Γραφείου Στρα
  τολογΐας 43ου Συ)τος Πεζι
  κοθ.______________
  ΠΤΟΣΙΣ ΧέΙΛΑΖΗΣ
  Έκ πισούσης προχθές είς
  την περιφέρειαν 'ο*Ρ&>τηρΙου
  Χανίων χαλάζης επροξενήθη
  σαν ζημίαι είς τα κουκιά καί
  τίς άμυγβαλιές. Είς Άλικια
  νοθ έπΐσης ΐοθ Ιβίου νομοθ
  προεκλήθη έκ ιής τελευταίας
  ραγβαΐας βροχής πλήμμυρα
  μέ τη άς ζημίας.
  ΖΟΟΚΛΟΠΗ
  Είς Μιτέχια Καμαρΐώτου Ρε
  θύμνης συνελήφθη 6 Χαρ. Στρα
  ιήγ,ηΐ ή Τζανακάκη; χάτοιχος Μι
  τοχίου Κβμαριώιου χαιηγορούμι
  νος επί χλοττ^ πινχε προδατων χαί
  ί»ίς χρυοθ.
  ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
  ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
  Οί διδίσχαλοι χαΐ α! διδαοχα
  λισοαι τοθ Μποίοσχχείου δημοτι
  χοθ σχολειό» προσεφέρον τα επί
  μενά ποαα δτιέρ τής Β>σιλιχής Ά
  εροπορίας. Ιω. [Ζωγραφάκης δρ.
  100, Ν, 'Δδρονιοαχης 100, Ζ*χ.
  Χιλιδόλης 100, Κατίνα Παπαδά
  χΐ] 200, Μβργαρίτα Λ«?αχη 100
  Χρισή ΣιιλιδοΟ 100.
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ
  ΣΤΕΜΦΥΛΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
  έχ τηλεγραφή
  ματος «Ο έν Αθήναις ιδρισχομΙ
  νού υπουργιθ ΓινιχοΟ ΔιοιχητοΟ
  Κρήτης χ. Μπίτη Σ^αχιανάχτ]
  5τι παρετάθη & χρονιχάν Βριον
  τής Ι(α/ωγής οτεμφυλοπνιύματος
  μίχρι τέλους πρεσιχοθς μηνός
  ΜχρτΙου.
  ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΓΡΙΠΠΗ
  ΚατΛ πληροφορίας έκ Χά
  νΐωνιΐς τούς μαθητθς τοθ
  χωρίου Πλάκα Άποκορώνου
  εξεδηλώθη κα< αλλο θανατη φόρον κροϋσμα γρίππης,, τό τρίτον έντός βραχέος χρονι κοθ διαστήματος. Διετάχθη ή λίΐψις ουντόνων ύγειονομι κων μέτρων. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ Ζ&Η ΑΙ.έν τρ άγορδ μας κυμανθεΐσαι χθές τιμαί των διαφόρων εγχωρίων προΐόντων «Τχον ως κάτωθι: α' «οιότητο< βρ. 1 - ., Ι " ιι Ι • ι. ,. Ι ■λεμιοιι «' «οιότ«το< ··. 16.—16.89 ·*, " II ■· ·· • „ _ " ·ι Μ " Μαύραι „ ορ. κοινα ν. Ι·οοα(α· ΔιανικΑ. ΈξαιρετικοΙ 14.Κ) 42 40 31 ■·»ιν«λ. ΙΙ«ι·. „ (8 — .. «' «οιοτ. „ 16,— ■·οργ«λ, 1|αιο. ,„ Μ,_ •Ι«·ι " — ^ 9§ — — 9 ^ ■■ 1 ^ Αρχανβν το »(—. ··. 4·.-4Ι αλαιοΙ Χαροο-α ·ραχ", ί,ϊθ Μίλι «οιοτικοα Μέταξα „ «ο·, Κουκοΰλια ξηρά „' ||§' Δέρματα βόϊα ' |4* 'Δρνοοίρματα εοι*. " Η,' Ηροβατεεν οίγαν 4· Μαλλια «αΐ' οκάν " ϊ,' _Μ| Τιμαί Συναλλάγματος Η Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ ΑΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝ1ΜΙΣΥ ΔΙΣΕΚΙΤΟΜΜΥΡΙΟΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΛΙΡΟΝ ΣΤΕΡΛΙΝΟΝ &ΙΔ ΠΟΑΕΜΙΚΟΥΣ ΕΞΟΠΑΙ.ΜΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Φεβρουαρίου ι.τού άνταποκριτοΰ μας).— Τα έκ Λονδίνου άποψινά χηλεγραφήματα μεταδίδουν λεπτομερείας τής συνεχιζομένης είς την Βουλήν των Κοινοτήτων μακράς συζητήσεως επί των έξοπλτσμών τής ΙΗε- γάλης Βρεττανίας. Σχετικώς έπικρα· τεί ή πεποίθησις ότι ή συζήτησις θά κα ταστή δυνατόν νά τερματισθή άπόψε ψηφιζομένου τού Κυβερνητικού νομο σχεοίοο. Διά τού νομοσχεδίου τούτου προ* βλέπεται ή διάθεσις πΐστώσεων ενός χαί ήμίσιος καί πλέον οΐσεκατομμυρί- ου λιρών στερλινών Βιά^ την συμπλήρω σιν των πολεμικών έξοπλισμών τής Βρεττανιχής αύτοχρατορίας. ΤΟ ΣΕΡΒΟΒΟΤΛΓΑΡΙΚΟΝ ΠΑΓΙΙΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 18 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας). — Τό οημοσιευθέν άπόψε επίσημον ανακοινωθέν^τής Βαλ· χανικής διασκέψεως ομιλεί ιδιαιτέρως όλως διά τό υπογραφήν εσχάτως βύμφω· νόν φιλίοτς μετοχξύ ^ής Σερβίας καίτης Βουλγαρίας. Τό ανακοινωθέν τονίζει ότι τό Σύμφωνον αύτό Οχι μόνον δέν έρχεται είς άντίθεσιν πρός τό πνεύμα καί τάς κατευθύνσεις τής Βαλκανικής Συνεννοήσεως, άλλ' αντιθέτως, αποτε¬ λεί βπουϋαέαν συμβολήν είς την παγί¬ ωσιν τής είρήνης έν τή Βαλκανιχή Χερ- σονήσω. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟ1ΕΝΙΟ! ΤΙ ΙΚΡΙ11! ΙΙΕΡΙλΙΜΟΑΝΕΙ ΑΘΗΝΑΙ 18 Φεβρουκρίβυ (τού ,β,ντβπβ κριτού μα;).—Τας νυκτερινάς ώρας βδημο αικύθη καί ετοιχοκολλήθη τό εκδοθέν βκ( σημβν ανακοινωθέν της Βχλκανικίΐς Δια σκέψεως Είς το βνακβινωβέν τονίζβτνι π προοήλνσι; της Βαλκανικης Συνεννοήοεως είς τόν θεσμόν τής ΚοινωνΙας τδν Εθνών, την κατβχύρωσιν τής είρήνης καί την βέ ναόν σύσφιγςιν των δεσμών των Βκλκκνι κβν Κρατΰν έηί παντός έκιπέδου πολιτική; καί οικονομικάς βυνκργαοίας. Κορώνα Σουοβία, ·ρβν·.ο» „ ι,ιι— Ν ΑΤΑΓΟΤΝ ΟΙ Γ Α Μ ΟΙ ΤΟΥΕΑΟΥΛΡΑΟΥΚΑΙΤΗΣΣΙΜΠΣΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 18 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Καθ' α τηλεγρα φοΰν έκ τού έξωτερικού, πληροφορίαι τίνες των ξένων εφημερίδων, φέρουν ώς ναυαγούντας τούς γάμους τού δουκός τού Ούΐνδσωρ Έδουάρδου μετ ά τής κ. Σίμπβον. Οί. γάμοι φαίνεται ότι προσέκρουσεν είς ωρισμένα ζητήματα νομικής χαί οίκονομικής μορφής. ΤΟ ΤΗΪ ΒΑΑΚΑΝΙΚΗΣΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 18 Φεβρουάριον (Γ#ϋ άνταπο χρ.τοϋ μ«£).—Τό προείρεΐσν τής Βκλκανι κης Συνδινσνέψεως ανεκοίνωσε σήμερον ότι άπεφκσίσθη οριστικώς νά συνέλθα τ· οικονομικόν συμβούλιον τής .Βκλκανι κης Συνεννοήσεως την 18ην Μαρτίου ίνα •ίετάσα ωρισμένα οικονομικάς φύσεως ζητή μβτοι. ΣΥΝΕΖΗΤΗΘΗ ΠΑΛΙΝ ΤΟ ΖΗΤΗΜΤΓ,Ν ΧΡΕ.Ν , ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Φεβρουαρίου (τοθ ανταποχριτου μος),— Άπόψε βυνέρχε- ται η αρμοδία έπιτροπή επί των ίοιω· τικών χρεών ήτις θά συζητήση τελικώς 4«1 τοθ ζητήματος των άγροτιχών χρε ών καταρτίζουσα τα όριβτικα αυτής ΠΟ ρίσματα. 7 Ρ5, ίαχ-τ-1 ;, «.»·., Ρ β μέν ·ν β-ομε>ΰ τίί
  νΐνν·ήβ»«ί» «Α
  ,ϋν·νιαχύ*» Ι
  «ν »«1 ·η·τ·λε
  ημββλίΐν δι« Κ
  ιϋί ιΐρήνης *ν
  ι» τ·δ Α^μ·»
  ΐεύΐχρί
  ■ιοιν τ·ν Ιιηοή
  ν«ϊιντ·{, έννώι
  έύ
  ρβϋιν,γρ
  αιε«9ι) τέ Ιδας,
  Ιιι{·γ>γίιν δι·
  ινχιίοιϊι την
  ινμφώνου μιτ*
  (Ιις τίβον έκ
  Ελλάδβς .οον
  ρ·«5 τής Ρ·υ
  κλΐον δι έγνώ(
  ίϊι Κ·ί
  » *ν··
  αυμφιί'
  β« μετείι
  ιπ της Β«λκε>
  ν·Ι,β(Μ{ καί ι
  4 Ιτ«λΙ«.
  Ύη' «ύ;«ς ,
  « ή Μβτάοτι
  κι
  Μιο·γ·
  ςφ»πΜ
  >■ Βαλκιινικσ
  αβνή
  ,ν·νμίτ.,π·ν,
  < ν ?■» ν. *«; «νιδμ. 5 1 » 48.» ΐ|! >»^1·ν