93938

Αριθμός τεύχους

4502

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

20/2/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοο
  έΐησία λίραι 3
  έξάμηνος 3
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  20
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΤ
  .1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Ι Ο&ΟΖ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΪΙΕϊΒΐΙίΣ ΣτΙΤΑΚΤΗΙ ΘΡ. Ν.**ΕΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — Εί
  ΑΡΙΘΜ, ΦΥΛΔΟΥ
  Τλ ΒΑΛΚΑΗΙΚΑ ΚΡΑΤΗ
  ΚΑΙ ΙΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  Τό εκδοθέν ανακοινωθέν
  επί τή λήξβι τβν εργασιών
  τής Βαλκβνιχης διασκέψεως
  δέν είναι δυνατόν καρά νά
  θεωρήθφ γκνιχ&ς ώς άπβλύ
  τως Ικανοποιητικόν. Οί άντι
  κρόαωπβι τβν τεσσάρων Κρα
  τβν τής Βαλκανιχής Σννκν
  νοήσΐως — γράφει—οιβιτίστω-
  σαιν την πλήρη ταύτότητα
  τβν άντιλήψϊων των χνβερ
  νήσβων των χωρδν των, επί
  τβν , Βαλκανικών χαί των
  διεθν&ν γενικώτερον ζητημά
  των. Καί τονίζκι τέλβς τό
  ανακοινωθέν αύτό, ότι εί
  σμβί φιλία; χαί συμμαχίας
  μκταξύ τβν κρατβν τής Βαλ
  χανικής Άντάντ, γίνβνται
  ολοέν καί στενώτερβι χαί Ι
  σχυρότΐροι. Τόσον, μάλιστα
  ώστκ τίποτβ νά μην είναι δυ
  νατόν νά χαλαρώση τάς αχέ·
  σΕΐς τβν χρατών αυτών.
  Ιδιαιτέρως ώς πρός τό υπο
  γραφέν εσχάτως £κρβ«βονλ
  γαρικόν Σύμφωνον παρέχο
  ται σαφής χαί χατηγορηματι
  χη η βεβαίωσις, ότι τουτο, ο
  χι μόνον δέν χλον·£κι τ© χϋ
  ρος χαί την Ισχύν τού αυνα
  σπισμεΰ τής Βαλκανιχής Χ ν
  νβννβήσκως, άλλ' αντιθέτως
  την «νισχύει ίΐι πκρισαότκ
  ρ·ν χαί αποτκλκΐ ^ακον&αίαν
  συμβολήν διά την παγίωσιν
  τής «Ιρήνης έν τή χκροονή
  αω τοϋ Αίμαν.
  Ταυτοχρόνως πρός την ίκ-
  δοσιν τοΰ επισήμου άνακοι-
  νωθέντβί, εγνώσθη έκ πηγής
  μάλλον^γχύρου,.οτι έχκι προ
  λκιανθΒ τό ίοαφος διά την
  διεξαγωγήν διαπραγματεύσε
  ών χαί διά. την υπογραφήν
  σύμφωνον μΐτά τής Βουλγα¬
  ρίας τόσον έκ μέρονς τής
  Ελλάδος ίσον χαί έκ με
  ρονς τής Ρονμανίας. Επί
  πλέον δέ εγνώσθη ίτι φαίνκ
  ται πιθανή καί ή οννομολό-
  γηβις ιτοδ άνατολιχοΰ Μεσο
  γειαχοϋ ονμφώνου είς τό ό-
  ποϊον θά μετάσχουν τα χρά
  τη τής Βαλχανιχής -ν νέ ν
  νοηοκως χαί η Αγγλία χαί
  η Ιταλία.
  Ύπ' αύτάς τάς προΰιτοθέ'
  οιις, η χατάαταβις είς την
  Βαλκανικήν χκί την ανατο¬
  λικήν Μεσόγειον παρονοιά-
  ζκται έξβιρκτιχά ίύχάριστβς.
  Ιά Βαλκβνικά Κράτη, χ«
  τώρθωοαν χάρις κίς την κίλι
  χρινή συνεννόησιν καΐσυνκρ
  γαοίαν των ν' άπομακρύ
  νούν βλβνς τβνς κινοννβνς
  τβν πόλεμον, νά έμφανίσβυν
  είς την διββνή χβνΐβτραν χβι
  νόν μέτωπον, νά παγιώσβυν
  την ειρήνην καί την ήσυχΐ
  βν χαί νά χαλλιβργήσουν τό
  πνεδμα τής γαλήνης χαί
  τό ίδκβοκς τής .Ιρηνηδ είς
  την γωνίαν αύτην τής -ύρω
  πης πβύ έβκωρκΐτβ άλλοτε
  ώς ήφ«<οτ«ιβν έν διαρχεϊ δρβσει. Δέν ύηάρχΐι δέ άμ φιββλία ότι εάν δέν ύφίσταν το αί *£ωθκν έπιδράοκις τβν οικθν&ν γκγβνότων. κ·ς την Βαλχανικήν θά ήτο δννα τόν νά χνριαρχηοη τό ίδβνΐ χον τής διαρκβϋς (Ιρήνης πεύ εθεωρείτο άλλοτε ώς χί μβιρβ χβί βύτβπία. Δνατνχβς ομως, δέν είναι έ£ ιοβ» ,,κύχάριβτβς η χατά στάσις χά» κίς όλον τον «λ λον χόομεν Ιπως είς την Βαλχανικήν. Αντιθέτως μά λιστα κίς δ) ην την άλλην Ευρώπην έκοαλο&νται ζωη ραί άνηο»χίαι&ιά την τύ χην τής ειρήνη;,Ν£ αάσμβ βέ τβΰ πόλεμον πλανάται ύ πέρ τάς χκφαλές τβν λαβν τής Δύαιως οτνγνόν, φριχα λέον, άπκιλητιχόν. Καί χαθ' ήν στιγμήν αί Βαλχανιχαί χβραι καταβάλλβνν τόσας πρεοπαθκίας διά την έςασφά λιαιν τής κΐρηνης, αλλα Ερά τη» ηαραονρόμκνα άπό ύπκρ Τίρας .ο»ς της ανθρωπίνης μανίαν τής Ιπκχτάβΐως τον όλεθριον εγωϊσμόν νά ύψωθβϋν υπεράνω βλου τού κοσμβυ, παρβσκευάζβυν μέ έκπληκτικήν άναλγησίαν καί τρομεράν άσυνϊιδησίαν τόν πόλεμον. Τό Ίσπανικόν παραμένκι πάντβτε εν επικίνδυνον ήφαί στειβν,ές" αίτίας τού οποίον β κόομος όλόκληρβς Ιχει χωρι σΒό είς δύβ λυσσωδνς άντι μαχόμενα καί άλληλομισού μενά στρατόπεδόν ΑΙ δέ έρι δες μεταζύ τή$ Γερμανίας καί τής ΡωοσΙας καί η έξβι ρκτική πρβκλητικότης τίν κΐίβδρνήσϊών των, βποτε λ·ϋν άλλον (, ϊσβυ μεγάλον κίνδυνον διά την ηρεμίαν τής Εύρώπης. Απόδειξις £έ τ&ν (κδηλβυμένων παντα χ*δ «νηουχι&ν καί τής επι κρατβύοης μ·τβ£ύ τ&ν ήγε τ&ν τ&ν κρατ&ν νευρικότη τος, ϊίναι εί τεράστιοι έ{ο πλισμοί είς τ«ύς όπβίβυς προ βαίνευν όλαι άνεξαιρέτως αί χ&ραι. Έξοπλΐομβί πρό τδν οποίων καταλαψβάνκται καί £ πλέον ψύχραιμβς πνρατη ρητης «πό Ιλιγγον καί δκος. Καί ύπάρχουν μέν πολλοί •ί έποΐοι πιστίύουν ότι ή έ πιτάχυνσις τβΰ ρυθμεΰ τ&ν έξοπλιομων τής Αγγλίας καί Γαλλίκς θά πβραλύοα τ· πβ- λεμοχαρές μένοςτ&ν χρα τ&ν πβύ άπ&ιλβΰν σήμερον την εύρωπβϊκί.ν ησυχίαν καί θά βπομακρύνα τβύς κινδύ- νβυς τοϋ πολέμου. Άλλ' οί <{"ΐλΐ(ΐ;4β}, οπω$ τουλάχι¬ στον διδάσκει ή ίστβρία είμ- πορεΐ μέν ν' «πομακρύνβυν προσωρινώς τ*ν πόλεμον, ού δίπβτε ομως τ·ν ματαίω ν ου ν οριστικώς.Αντιθέτως μάλιστα καί τ·ν παρβσκΐυάζβυν καί τόν πρβκαλβϋν άφοϋ τό εν αποτελεί την μοιραίαν συνέ πειαν τοϋ άλλον. Ύπάρχουν έπίοης πβλλοί πβύ πιστεύουν δή ή έπιβολή έλεγχον επί τβν ίαΐτκνιχβν συνόρων καί β βποκλειαμός τής Ίβηριχή;, θκ τκρματίοα τόν εμφύλιον άλληλβακαρκγ μόν χαί θά εντοπίου τάς φλόγας τού Ίακανβΐαΐτανιχβν ΐίς την εκείθεν τβν Πνρη· ναίων περιοχήν. Άλλά χαί τουτο δέν είναι δνοτνχως ά πβλύτως όρθβν βδτβ «σφ«λές. Διότι έφβσον τό ίαπανιχόν πρβοέλαβε την μορφήν ενός αγώνος μεταξύ δύο άντιπά· λων πολιτικών συστημάτων ί(ωθεν έμπνεομένων χαί έ- νισχνομένων χαί έφόσον έκ τής έκβάοεως τον αγώνος αύ τοθ έξαρτώνται έν πολλοϊς χαί ή διεθνής έπΐχράτησΐ{ τον ενός ή τού άλλον ανοτη ματος χαί ουμφέροντα πολι· τιχά, οίχονομιχά,ήθιχ», τερά ατια χαί άμϊοως ενδιαφέρον τα ολα τα μεγάλα κράτη τής Εύρώηης, ή τήρηοις αύστη ράς εύδκτκρότητος μέχρι τέ λβνς, φαίνκται έξαιρκτικά δν σκολες αν όχι άίύνατος. Φο ββύμεθα ίέ ότι ή άσκησις α¬ κριβώς τού έλεγχον χαί ό άποχλκιβμός τής Ίσπανίας υπό χρατβν μέ τόσας ίδεβλβ γιχας διαφοράς χαίάντιθέακις ουμφερόντων, όπως χατε δείχθη έμφανέστερβν διά τοδ τελευταΐβυ βιαίβν Γαλλβΐτα λιχβν έπκιοοδίον κίς την επι¬ τροπήν βύδκτκρότητοβς δή μιβνργκΐ νέβνς χινδύνβνς ρή ξεως κίς ι ήν Ευρώπην. Έν πάοη περιπτώσει, ή αημκρινή έχκρκμότης χαί ή «σάφΐι», ηιβτχύβται γενικΰί ότι δέν θά κρατήση επί πβ λύ. Αντιθέτως μάλιστα επι κράτει ήάντίληψις οτιταχέως θά οημκιωθή σημαντιχή πρό βδος κίς τα δικθνή γκγβνό τα χαί πληρης δ«ευχρ(νισι$ τής Εύρωπαϊκης χαταοτάοκ ως. ΠΕΡΙ ΜΙΑΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΘΡ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΙΑ ΗΜΕΡΑ Λ03Η£. ■Η αολιορκία των Ιωαν· νίων.—'Δπό τής 29 Νοεμβριού 1912 χαθ' ή' κατελήφθησαν τα ίψώματα τκ)ς Άετορράχης χαί αλλα ένδιαφίροντα οημιΐα πέριξ τοθ ΦρουρΙου τδν Ίιβαννίνων ή>
  χισεν ή πολιορχία τοθ Φ^ουρΙ&υ
  ήτις διήρκεσε μέχρι τής 19ης
  Φεβροιιαρίου 1913 δτε διετάχθη
  γενιχή επίθεσις άφοθ προηγιυ
  , ί^ως συνεηληρώϋηοαν αί αν αγ
  χαΐαι «ροπαροσχιυοιί.
  Καθ" δλον τό χρονικόν τοθτο
  διασχημα ό Έλληνιχίς Στρατός
  καίτοι ήτο έχτεθειμένος είς τας
  κακουχΐας χαί τάς οτεβήοεις τής
  έχοτρατείας χαί δπέγερε τα πάν
  δεινα άπό τό δριμίι ψθχος τ6ν
  Ήπειρωτιχβν δουνδν, υπέμεινεν
  χαρτεριχΑς χ»Ι «γογγύοτως. Ή
  πίστις τού πρός τό ϊίχοιιον τοθ
  άγίόνός τού, ή πεποίθησις επί την
  νίχην, ή ίερά δποχρίωσις την ό
  ποίαν συνηοθάνετο δτι ιΐχε πρός
  τιϋς σχλαίωμ^νους άδελφούς τού,
  έχαλύβίαισαν την ψ^χτ)ν χαί τό
  σ&μα «υ μέχρι τής ίοτοριχ*)ς
  ήμΐρας χαθ' ήν διετάχθη ή έπίϋε
  αίς χαί ή νίκη Ιοτιψι τα Έλλη
  νιχά δπλοτ.
  •Η έ«ίθ«σις κατά των
  Ιωαννίνων καί ή άλωσις
  τούτων.—Την 20ήν Φεβρουαρί-
  ιυ διετάχθη γενιχή επίθεσις χατβ
  τ&ν Ίβαννινων.
  Τής έπιθέσιως προέβη αψο·
  Βρότατβς δορβαρδισμός έκτελε
  σθεΐς χ«6' δλην την ημέραν τής
  19η(, την νάχτα τής 19ης πρός
  την 20ην χαί την ημέραν τΐ)ς
  20ής χ»θ' ήν έγινεν ή ίποφασι·
  στιχή επίθεσις. Δώίεχα τοπομαχι·
  χά Πϋριδίλα τ*ν 16 χκί 10,5
  «β
  νά επιταχυνθή ή βολή τ»ν,
  60 πιδινά ταχυβέλα χαΐ 24 ό·
  ρειδατιχά, τιλιυταΐα «κολουθοΟ«·
  τα τας φάλαγγας τής έπιθίοιως,
  έξλπέοτειλον,χατά τάς ανωτέρω 38
  ώρας χατά τιΟ.ΜπιζανΙου ίδίως,άλ
  λά χαΐ χατά την λοιπήν όχυρωμά-
  των υηέρ τας 30 χιλ. όίίδων. Τό
  Μπιζάνι κατόπιν τιθ καταχθονΕου
  αυτοθ ηυράς Ιχει χαταβτή μεταλ-
  λιΐιν οιδήρου. Ώς πρίς τα έηί
  των εχθρικήν ηυρνόΌλείων κπο-
  τιλέσματα ευγλωττοτέρ» απόδει¬
  ξις άπό την άχώλυτον προέλαοιν
  τοθ Πεζιχ&Ο μας ϊέν δύναται νά
  υπάρξη. 'ΑπλοΟς περΐπατος ήΐη
  χαταδειχνόει δτι τα περισοότερα.
  τ»ν έχθριχβν πυροδίίων μολονότι
  ίριστα προφυλαγμινα, χατεοτρά
  φησαν &πα την ίδιχβν μας χάρις
  είς ιήν ακρίβειαν τής βολής τβν.
  Ως πρός τα ίδιχβ μας δχι μόνον
  χατά την μάχην αυτήν άλλα χά Ι
  χαθ' όλην την διάρκειαν ι^ί
  πολιορχίας χατέοτη «δυνατόν 11»
  τον εχθρόν νά τα άνακαλίψη,τίσον
  τελείως ήοαν^ άντεπισκοπευμένα
  δαλλοντα οχιδόν έχ «Ο βσφαλοθς
  δι" έμμέοου οχοπεύοεως, έ«φ ι>
  Τοθρχοι αγνοούντες τον τρόπον
  τοθτον χαΐ δντες υποχριωμένοι νά
  δάλλωαι δι' άμίοοϋ αχοηιύσιως
  είχον χαταφανή τα πυροδόλα των.
  Χ&ραχτηριστιχόν τής χατασχρο
  φής ήν υπέοτηβαν ι Ε Τοθρχοι εί
  ναι τό εξΐ]ς:
  Μεταξΰ τβν έχθριχβν πυροβο
  λιίων τό δπ' αριθ. 3 ίπω^ομασθτ]
  2χ6λλος λόγφ τής λύβοης, μεθ'
  ή: διαρκώς έπυροβέλει. 'Ο Διοι
  χητής τοθ πυροβολιιΌυ αυτού τό
  ίποΐον ήτο ιδιαιτέρως χαλά τοπο
  θετημένον, ιδριοκόμινος ή5η τραϋ
  ματίας έν ΊωβννΙνοις μετα τβν
  Άξ· ιοθ Π6(
  τού, Ιαίσης τοαυματιομένων, ώμο
  λδγηαεν δτι δίς αντιχατέαττ;οι τα
  πυροδίλα τού, λόγφ την δλαββν
  ά; είχον 6ποοτή. Συντετριμιιέν»
  Ιΐτ,ίσης κχτί τό μβλλον χαΐ ή":τον
  ι&;!ο<οντ«ι ήϊτ) 3 πυροδόλα Ι5ι κί μας. Είνε ΙκεΙνα τα δηοΐα μδ: επήραν είς τό,Σδροβ'ς τδν Ό<τώ βριον δ Ιχθρός διά νά τα χρηαιμο ποιήση ί/αντ[ον μχς %Ις τα Ιωάν νίνα. 'Ανέχτηοον >αί αδτά την
  τιμήν των.
  Την επομένην 20 ΦΐβροιιαρΕου
  ήρξατο γινιχή επίθεσις χατά τοθ
  φρουρίου την Ιωαννίνων. Ή χυ
  ρ!α επίθεσις διεξήχθη χατά τοθ
  ΙυτιχβΟ μετώπου τοθ φρουρΕσυ
  ή:οι χατά τής γραμμής Μανωλιά
  οας—· "Αγΐος Νικόλαος—ΣαδοβΙ
  τΓα. Πρές τόν σκοπόν τούτον τό
  Ελληνικόν Στρατηγιΐοϋ συνιχίν
  χρωοιν αίς τό άριοΐιρόν λίαν αη
  μαντιχάς δυνάμεις έξ ών απετέλεσε
  τμήμα στρατια; έκ τριβν φαλάγ
  γων δπό τόν 'Υποσΐράιηγον Μοσχϊ
  πουλον. Τό πυροδολιχόν συνέδρα
  με τόν άγ&να χαχαπιέζον τον
  εχθί'ίν διά σφοδροτάτου πυρίς
  χαιθ' δ Ιβαλλε πλέον των 15 χιλιά
  δών όδίδων.
  Πρό ιή{ ίρμητικής ίπιΒέαιω;
  τβν ήμετίρων στρατευματων
  Τουρχιχός Σιρατές ίέν ηδυνήθη
  νά κρατηθή ιΕς τάς θέσεις τού
  Έχυριιύθησαν ίιαδοχιχως δπό
  τοθ Έλληνιχβθ στρατοθ ή Τσού
  χ», τα δψώματ» τής Μανωλιά
  σας, Άγίοκ Νιχολάου χαΐ τό ου γ
  χρέτημα Δουρούτη. Πλείστα πυρο
  δόλα χαί πολυβόλα ίπεσαν είς χι
  ρας τοθ 'ΕλληνιχοΟ.στρατοΟ.
  Ό έχθρός άνασυνταχθιΐς είς
  Ροψ'σΐαν προχώρει ΰψ δύ^ φα
  λάγγων πρός ΊωάννινΙκ ^Εξα
  λο υθεΐ νά χατέχΐ| τα όχύρ(|ματΗ
  ΗπιζανΕου, ΚοιτσιλιοΟ χαί Κα
  στρίτσης.
  Τό εσπέρας τής 20 ΦιδρουαρΕ
  ου διετάχθη παρά τι Ο ΓενιχιΟ
  Σΐρατηγείου ή συνέχισις ιής Ιπι
  θέσεως διά την πραΐαν τής ίπο
  μένης πρός πλήρη ,χύχλωσιν χαί
  καταστροφήν τοθ έχθροθ.
  Ή επίθεσις α5ΐη δέν έξεδηλώ
  Ι χαθ' ίσον ό υπεράσπισις
  τ&ν Ιωαννίνων Έσσάτ Πβσα&ς
  βλέπων δτι πασά περαιτέρω άντί
  σΐασις ήτο ματαΐα εζήτησε ννά
  παραδοθή ανευ ίρων.
  Κατωτέρω προσθέκμεν ώς Ι
  χουαι τα άνταλλαγίντα έπίοημα
  Εστοριχά Ιγγρί-φα τα άχετιζόμενα
  μέ την παράδοσιν τής θρυλιχής
  πόλεως των Ίωαννίνω/:
  ΈμΙν 'Αγβ 21—2—13 ώ;« 8
  π. μ. Υπουργείον Εξωτερικών
  Αθήνας.
  Σήμερον είς τάς δύο χαί ήμί
  σιιαν μετά τό μίσβνύχτιον έ Ί£σ
  σάτ ϋασοα'ς εδήλωσεν ιίς την Α.
  Β. Γ. τον Διάδοχον δτι έπιθυμεΐ
  νά παραδοθή. Μετά δύο ^περίπου
  ώρας αυτοκίνητον φέρον τόν Ρε
  ουφ πασοαν χά Ι τόν Τολσάτ Βί
  ην μετά τοθ πρωτοσυγγέλου Μη
  τροπδλεως Ιωαννίνων έφθκαιν
  είς Έμίν 'Αβ. Οί άνιιπρίσωποι
  τοθ ήττημένου 'Αρχιστρατήγου ί
  νευ πιριφράσεων ώμολέγησαν δτι
  ή κατάστασις τοθ ΤουρχιχοΟ
  ΣτρατοΟ είνε τελείως απελπιστι
  χή μετά την χθεσινήν γενικήν
  τβν ήμειέρων επίθεσιν χαί δΐι ή
  παράδοσις τβν είναι εύχταία διά
  τόν Έσσάτ λύαις. Άπό τής στιγ
  μής ταύτης δ έχθριχός στρατος
  χατέσιη αίχμκλβτος πολέμου. "£
  χαστον τμήμα τής ϊουρχιχής
  Στρατΐας θά ίιψώνη λευκήν σημα(
  αν χαί θά παραδιδητκι είς τοΰς
  ήμιτέρους. Ή μεγίλη είδησις δι
  αδο6ιΐ3α άνά τό Στρατόπεδόν πε
  ρΐ τό λυχκυγές εχρησίμευσεν ώς
  τό πλέον ιύφρβσυνον έγερτήριον
  σκλπισμα διά τόν άναπαυόμενον
  μετά τιϋς μάχθους τοθ χθισινοθ
  αγβνος στρατόν μας· Οί ίνδρες
  έγείροντες αλλήλους άναφωνοθν
  Χρισΐός 'Ανέστη χαί ζητωχραυγα
  ζουν δπέρ τής Α. Β. Γ. τοθ Διαδί
  χου χαί έυρτάζουν μέ σεμνότητα
  νιχητβν τόν ήρωΐχόν θρίαμβον
  τβν Έλληνιχβν δπλβν.
  (συνεχΐζεται^
  Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ
  ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΚΡΗΤΗ
  Είς την Διΐθνή* Έκθεσιν
  των ΠαρισίΜν ή όνοία θ'
  ανοίξη τον βροσει|τ| Μάϊον
  θα συμμετάσχη καί ή χώ·
  ρα μας.Είδικόν ««ρίητΐρον
  άνεγείρεχαι ήδη—εάν αί
  «ληροφορίαι μας είναι ά-
  κριβεϊς—ιίς τό οεωΐον θά
  έκτεθοθν τα διά·ορα έθνι
  κά «ροϊόντα μας. Μιγάλη
  6έ κατσβάλλΐτσι προσπά-
  θβια ώστι ή συμμΐτοχή καί
  ή «κτφοσώνησίς μας είς
  την έκθεσιν τβν Παρισίων
  δπου θά συγκιντριιθ^ δτι
  §χει νά ««ιδείξη ή άνθρω
  ■Ινη δημιουργΐσ, νά ιΐ
  ναι άρτι«·τ£ρα. Γίνεχαι
  μάλιστα σκέψις νά συμμε¬
  τάσχη ή Ελλάς είς την Εκ¬
  θεσιν αυτήν «ής Γαλλικής
  πρωτευούσης δχι μόνον διά
  των &μ«ορευμάτ«*ν, των
  βιομηχσνικΛν καί τώνγεωρ
  γικών της νροϊόντ««ν αλλά
  καί διά των τεχνών καί
  των γραμμάτ»ν της. διά
  των πνευματικήν της £κδη
  λώσεων. Καί συζητεϊται ή
  μετάβασις τοθ θιάσου τοΰ
  έθνικοθ θιάτρου μας είς
  την σύγχρονον αυτήν Βοβυ
  λώνα, διά μίαν σειράν ·α·
  ραστάσεων άρχαίων τρα
  γουδιών βνώνιον τοθ διι-
  θνοθς κοινοϋ.
  Βεβαίως διά τό ζήτημα
  τοθτο δέν θά ομιλήσωμεν
  ημείς σήμερον. Διότι δέν
  νομίζομεν εαυτούς άρμοδί
  ούς. Κσί διότι «ιστεύομιν
  δτι άρμόδιοι «ρός τοθτο ιΐ
  ναι ή Κυβιρνησις,τό ύνουρ
  γεϊον τής «αιδιίας καί τό
  διοικητικόν συμβούλιον τοθ
  θιάτρου. θά άνα·«ρθώμΐν
  δμ«ς είς £ν «Κλλο ζήιημα
  Ιδιαιτέρως ενδιαφέρον τόν
  τό«ον μας. Είς τό ζήτημα
  τής άρτίας καί ΐύνροσώ-
  ■ου συμετοχτ)ς καί τής Κρή
  της είς την Εκθεσιν των
  Παρισίων.
  Τα «κρισσότιρα καί τα
  κυριώτερα 4κ των Κρητι
  κων «ροϊόντων,'*>*^>ταφίς.
  σταφυλαί, οΐνοι Ελαια, κί
  τρα, ιχαροθτ.1, άμύγδαλα, £
  ξάγονται, ώς είναι γνω
  στόν καί καταναλίσκονται
  είς τάς «ύρ«εχαΐκάς άγο
  ράς. Ιδιαιτέρως μάλιστα
  οί οΐνοί μας καταναλίσκον
  ται κατά μίγα μιρος «ν
  Γαλλία:. Έτΐιβάλλιται λοι
  •όν να ειρο-αγανδίσωμεν
  τα «ροΐόντά μας αΰτά έν
  Εΰρώ«π συστηματικώς διά
  νά ■■ιτύκωμιγ την «ροτίμη
  σίν των ά«ό τό καταναλω
  τικόν κοινόν καί νά έξασφα
  λίσωμιν την ι εθκολον τοβο
  θίτησίν των καί την μ<γά λην ζήτησιν των είς τάς ά! γοράς τής Εύ^ώιης. Έξαι ριτικην δέ ευκαιρίαν διά την διαφήμησιν τ&ν «ροϊόν των μας είς την δκθνή ά γοράν, μας «αρέχιι ήδη ή Εκθισις τής Γαλλικής ,«ρω τιυούσης. Διότι είς την Εκ θέσιν αυτήν θά συρριύ σουν άνθρωηοι Αί. δλων των οημιίων τής γής, άντι ■ρόσωνοι δλων των τάξι ών καί δλων των κ»ρών. Καί δΐδομίνου δτι τα «ροϊ όντα μας έχουν τό ειροσόν τής Ιξαιριτικής «οιότητος, λάν ίκτεθοΰν |ΐέ τάξιν, μέ γοθστο καί καλαισθησίαν ασφαλώς θά «ροσΐλκύσουν Ιδιαίτιρον τό ενδιαφέρον καί την Βροσοχήν δλου αΰ τοθ τοθ κόσμου, αυτής τής Φυλΐτικής «ανσειιρμΐας. Ένΐιδή δμως ή συμμιτο μεμονωμένων άτόμων «ν είναι εΰκολος οΰτ« δυ νατή, τό έργον αύτό Φρο νοθμεν δτι θά -ρέ-«ι νά τό αναλάβη μέ σύστημα, μέ ζήλον καί ένθουσια σμόν, τό £«ι(σημον Κράτος. εί. Τ Ο ΚΕΡΔΟΖ ΤΗ2 ΕΞΑΓΩΓΗΖ. Ή απόφασις της Κυβερ ν3 άφε6ή απολύτως ελευθέρα ή έξαγωγή τοθ έλαιολάδου ή κούσθη μέ εϋχαρίσιησ.ν άπό την τάξιν των έλαιοπαραγω γον. Δέν δυσηρέστησε δέ καί τούς καταναλωτάς. Διότι, έ φόσον διά τή ν εσωτερικήν μας κατανάλωσιν έξασφαλΐ ζεται αρκετόν καί καλής πο>ό
  τητος έξευγενΐσμένον σπορέ
  λαιον καί μάλιστα είς χαμη
  λάς τιμάς, ή έξαγωγή τοθ έ
  λαιολάδου δχι μόνον δέν θά
  ζημιώσπ κανένα άλλ' αντιθέ¬
  τως θά ώφελήοη. καί τούς πά
  ραγωγούς οί όποΐοι θά τό
  πωλήσουν είς έξαιρετικώς υ¬
  ψηλάς τιμάς καί τό Κράΐος
  πού θά προμηθευθή αρκετόν
  ξένον συνάλλαγμα, τόσον α¬
  παραίτητον διά την οίκονομι
  κήν καί νομισματικήν μας εύ
  στάθειαν.
  ♦**
  ΗΓΡΙΠΠΗ-
  ΙζΙς πλείστα χωρία τοθ
  νομοθ Χανίων ή έηιδημΐα τής
  γρΐππης έχει σημειώσει άνησυ
  χητιχήν έξάπλωσιν. Είς τίνα
  μάλισΐα, δπως ιίς την Πλά
  κα τοθ Άποκορώνου ένεφανΐ
  σθη υπό βαρυτάτην μορφήν
  προκαλέσασα καί θανάτους.
  Τό γεγονός, ώς ήτο φυσικόν,
  άνησύχηαε τάς ύγειονομικάς
  αρχάς χον Χανίων αί όποΐ
  αι καί λαμβάνουν μέτρα πρός
  περιστολήν τής νόσου. Κα¬
  λόν δμως θά ήτο νά ληφθούν
  καί είς τόν νομόν μας προλη
  πτικά μέτρα κατά τής έπαρά
  τού έπιοημΐας. Διότι μέ την
  άκαταστασίαν τοθ καιροθ εί
  ναι λίαν πιθανόν νά δεχθώμεν
  καί έδο την άνεπιθύμητον επί
  σκεψΙν της.
  ***
  2ΕΙΡΗΝΕΖ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗ
  Παραλλήλως πρφς τάς
  διαλ*ξ·ις *άς οποίας δίδουν
  οί κ. κ. άξιωματικοί, πρός δι
  αφώτισιν τοθ κοινοθ επί τον
  κΐνδύνων έξ άεροπορικων επι
  δρόμον καί τοθ τρόπου όργα
  νώσεως τής παθητικής άερα
  μύνης, καί ό Δημος έκδηλων
  τό ενδιαφέρον τού πρός τόν
  σκοχόν αυτόν, απεφάσισε νά
  προμηθευθή τάς άπαρααή
  τους σιιρήνας δι1 «ν θά βίβο
  ποιήται τό κοινόν περί τής έ
  πιβρομής των άβροπλάνων.
  Καλόν δμως θά ήτο ν' άρχΐ
  σπ άμέσως κσί ή έργασΐα διά
  την κατασκευήν καί όργάνω
  σιν καταφυγΐων διά τόν άμα
  χον πληθυσμόν, οστβ νά συμ
  πληρωθβ ή οργάνωσις τής άβ
  ραμύνης. Εΰτυχως είς την
  πόλιν μας ή κατασχευή τοιού
  των καταφυγΐων είναι εύκο
  λωτάτη, χάρις είς τα τβΐχη
  καί τάς υπαρχούσας ύπογεί
  ούς στοάς. Δέν χρβιάζεται 4
  πομένως παρά μικρά μόνον
  διαρρύθμισις, καθαρισμός καί
  στερέωσις των στοών αυτόν.
  Ν Α ΣΠΕΥΙΟΥΝ·
  Ευρίσκομεν τελείως άβι
  καΐολόγητον δσον καί άνεξή
  γητον την άπροθυμΐαν των έ
  παγγελματιών καί βιοτεχνων
  μας ιίς τό νά έγγραφωσιν
  είς τα καταρτιζόμενα μητρωα
  διά τό ταμείον συντάξεως Α
  παγγελματιον. Διότι φρονοθ
  μέν βτι θά ίπρεπε νά σπεύ
  σουν μόνοι των νά έγγραφοθν
  είς τα μητρώα αύτά άφοθ τό
  Ταμείον γΐνεται χάριν αυτόν
  καί μόνον χαί πρόκειται νά
  τούς εξυπηρετήση τα μέγιστσ.
  Δι' αύτό καί θά ηρέπει νά
  φροντΐσουν νά έγγραφοθν Ο
  λοι.μέχρι τέλους Φεβρουαρίου
  δεδομένου δτι κα8ώς άνεκοι
  νώθη ούδεμία άλλη παράτα
  σις πρόκειται νά δοθβ μετβ
  την λήξιν τί)ς προθεσμίας αι)
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ— Σήμερον ό μου
  σικός κολοσσός: ΚΛΖΙΝΟ ΝΤΕ
  ΠΑΡΙ, μέ την Ροώμπυ Κήλερ καΐ
  τόν Άλ Τζόλσον.
  Εν» Ηβλύχροτον
  Ιστορικόν έργον.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμεοον ή ά
  λησμόνπτη έπιτυχΐα τοό βωβοθ κ ι-
  νηματογοάφύυ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ
  ΣΚΟΤΟΥΣ μέ τόν ΦρέντερικΜάρς
  καΐ την Μέρλε Όμπερον,
  ΠΑΛΛΑΣ,— Σήμερον Τό αύτοτε
  λές Εργον: κΚατιετάν Γορίλλαςκκαί
  τοΟ έττεισοδιακοθ «Κόλασις τής
  Ζούγκλας» τα έπεισόδια 7ον, δόν.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή άλησμόνητη επι·
  τυχία τού 6ω6αύ κινη-
  ματογράφου:
  ΤΟΥ
  Ζωντανεμένη στόν ό-
  μιλούντα σέ μιά μέγα·
  λεεώοη έκδοσι, μέ τόν
  άφθαστο:
  ΦΡΕΝΤΕΡΟΑΡΣ
  την, ΰηίροχη
  ΜΕΡΛΕ ΟΜΠΕΡΟΝ
  καΐ τόν
  ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΜΑΡΣΑΛ
  Δέν είναι δυνατόν νά
  υπάρχη άνθρωπος ποθ
  θα.μείνη άσυνκΐνητος έμ
  πρός στό συγκλονιστικο
  άριστούργημα: «"Αγγελος
  τοϋ ά
  Την προσέχη έβδομάδα:
  ΒΟΑΓΑ - ΒΟΑΓΑ
  Μέ τόν ΣΛΕΤΩΒ
  ΠΡΟΔΟΤΑΙ
  Μέ την Λύντα Μηάροβα.
  ΕΠΑΝΑΛΗΙΤΠΚΗ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
  Άϊελφατον τοθ ΔημοτιχεΟ
  Άγίου Νιχολάβυ δια·
  χη$όττει δτι έπαναλμβάνεται ή
  δημ&Π(«α!α διά νή< προμήθειαν των ιίς τό Ν&σοχομιΙ» άναγ χαιιύντων χειρουργικήν έργαλεΐ- «ν, έργαατηριαχων άντιχειμίνων, είδων ΜαγειρεΙου χαί Κλινεστρα μνής έν φβνειφ διαγωνισι,ψ την 3ψ Μαρτίου 1937 ημέραν 'ϊετάρ την χ» Ι ώ;αν 10—12 π. μ. έν ιφ Δημοτοώ Καταστήματι 'ΑγΙοκ Νιχολάβυ. "Απαντα τα σχετιχά τής δημο πραοίας ιίοΐ κατατεθειμένα είς τα γρβφιΐα ι£ν Δή μ ών ΆγΙου Νι χολάου χαί Θισ3αλον1>ης χαί είς
  τα γραφεια ής 'Ενώοειβς Δημ ών
  χαί Κοινοτή>ων τής Ελλάδος,
  ένθα δύνανται ιί βουλόμενοι να
  λαμβάνωσι γνώσιν χασ' έκάαιην.
  Έν 'Αγίω Νιχολίψ τ$ 17η
  Φιβριυαρίου 1937
  Ό Δήμαρχος ΆγΕου Νικόλαον
  ώς Π|,ύεδρος τοθ Άδελφάτου
  Έμμ. Σχύβκλβς
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείω
  ου άινακοινώνβι δτι η ·αρά-
  γραθος Ι τοϋ άρθρου 3 τής
  όβ' άριθμ. 1671 λΐτΐτομι-
  ροϋς διαιηρύξεως τής δή-
  μονρασίας δια την κατα
  σκιυήν τοθ Βικτύου 'Υδρεύ
  οεως Πόρου Χ(»υσο«ηγης
  διορθοΰται ώς εξής:
  Πάσα «ροσ·ορα δέον νά
  β«ρι*ϊΠ α) ·τυ^ίον βργολά-
  βου τού συνογωνιζομ4*ου
  αΐόμου ή ΈταιρΙας 1ης
  τάξεως βι' ϊργα Ύδραυλι
  κά ίν Ισχύϊ.
  Έν Ηρακλείω τ§ 18 Φ«-
  ΒρουαρΙου, 1937.
  Ό Δή μάριος 'Ηρακλιίου
  Μην«5 ΓεΜργιάβπ,
  Μιά ττβντάιιορφη
  είς £να τόπον μυστηοίου
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  Τοΰ ΚΙϋΕΚ ΗΑΟΟΔΚΌ
  40ον
  "Οίαν άνοιξα τα μάτια μου ή·
  μοιιν ξαπλωιιένος οέ 1"χ δερμάτι-
  νο σΐρωμα δχι μαχρυά άπό τή φω¬
  τία. Κοντα μου ήΐαν 6 Λιό λιπό-
  θιιμος άκόμη χαΐ άπό επάνω τού
  ήταν σ<υμμίνη ή Οϋστάνα ή δ- ποία τοΟ Ιττλενε Ινα τραθμα, πεϋ είχε δεχθ$ άπό δόρυ ατό ηλΐυρό, ττρΐν τοΟ τό δίοη. 'Από την άλλη πλευρά τής φωτία; ήσαν ξαπλαι· μενά έ'.» χι' έχιΐ τα πτώματα τβν ίθΐγενίεν πιΰ εφονεύθησαν. Ήσχν δώδΐχα έχτός άπο την γυναΐχα χαΐ τόν άτυχή Μβχαμίτ. Ορος την ΙξοοΌ τοΟ απτ;λαίου ί<ας δμιλος I- θαγενβν εΐχι άφοπλίοη τους χα- χοόργους χαΐ τού; είχε δία)) δυά- 8υό μέ τα χέρια οπίσω ΚαΙ μέσα οέ δλο αυτο τό πλήθας εδέσποζε ή ή" πατριαρχιχή μορφή τοθΜπιλαλΙ. Μίλις ι Ιδε Ετι εΐχα άναχαθήαη ατδ οτρβμα μου μέ επλησίασε χαΐ μέ έρώτησι μέ μιγάλη ιύγένιια |4ν ήμουν καλλίτερα. "Υστιρα ί· 9<ιψι επάνω ατόν Διά. —ΗΕ»« σοβχρά ή πληγή τού άλ λά {έν τοθ ιηιίραξε τα ίντόοθια. Θ1 γίνη χαλά. —Εύΐαχδς π&υ Ιφθαοες αύ ηα· χέρα μου, τοϋ απήντησα. Εάν άρ· γοθσις Ινα λεπτά άκίμη ϊέν θά μπορεύοαμε πιά ποτέ νά γΐνωμε χαλά, θά μ άς ίσφβζαν δλους δπως ήθελαν νά αφάξουν ιόν 6πτ}ρίττ) μ?; ττν Μωχαμίτ. —Μή φοβαιαι υΕί μου, μοθ ιΐπε. θί τιμωρηθοθν τίσο οχλη- ρά κιύ θά ξεχολλήαη τό χρέας άπο τα χέχχαλά ιων. Έχείνη θά τού( διχάοη κ αί ή Ιχδίχησις θά είνε άνταξία τοΟ μεγαλιίου της. Ό Μωχαμέτ απέθανε ώμορφα μηρο στά οτό Βάνατο κια θά γνωριοουν αύτά τα τσαχάλια. ΙΙές μου υίί μου τί άχριβ&ς συνίβη. Μέ ολΐγες λιξιις τοΟ τί αυνέβη. —"ΑΙ 4 Ιτοι βλέπιις ιίέ μου, ϋπάρχει μιά συνήθεις, 8ταν έρχεται ξένος νά τόν σχοτώνουν μ έ τή ζεοτή χύτρα χαί νά τόν τρώγουν. ——χ αύτο ίέν είνε φιλοξενΐα, ηατέρκ μου. 2τδν τόπο μας περι· ποιςύμεθΛ -κυς ξίνους χαί κάς δίνομε τροφή. Έδτο τούς τρ&ηε σιίς... Ό Μπΐλαλί έχΕνηοι μέ άοΊαφο- ρία τού; ώμους τού: —-Συνήθει» τοΟ τίπου μας, ιί- πε. Έν ώ νομίζω δτι είνε χαχτ). "Οταν 'Κχείνη Ισχιιλε διαταγες νά μή αοΐς πειραξιομε, ϊέν είττι τΐπο- τα γιά τόν μαθρο χαί Ιτοι αυτοΐ ήθελαν νά τόν αφίξουν χαί νά τον φά.ε. Την Ιδία τους την Ιδαλι αΰ τή ή γυναΐχα πιϋ οχοτώαατι. θϊ πληεωΗοΟν δμιος χαλά άπο ΕΚΕΙ ΝΗ. ΕυτυχεΙς αυτοΐ ηοο οχϊτώ&η- χαν άπο τό χέρι οας. Άλήθεια υΐέ μου έπολιμήοατι περ'φημα. ΣΟ υίί μου «χνθρ»ποκ(θΐ)χι> ίαπα
  αίς τα παγίδια δύο άνΗράπιον
  σ* νά ήσαν αυγίφλουδα. Μκρά6ο
  οουΙ Ιχιις μεγάλη δύναμι! Γιά χύτ
  ταξέ τευς ι[>ε νΐχροΐ, ΚαΙ δ &\-
  λο; 6 Διο έηολίμηοε ϋπέροχα. Μέ
  ίχειε φίλο οας άπό οήμιρα γιατί
  μοθ άρέαουν τί ά»θρ»ποι ικΰ μά·
  χονται χαλά. ΚαΙ τώρα υΕί μου πΕ
  ϋηχΐ—ή φάτοα ο:υ είνε σάν τή
  φίταα τοΟ πιθήχου—πβς έοχίτω-
  σες τον Μνχαμετ χαί τή γυναΤχα
  καΐ τοΰι £<λου( μέ ίνα χρέτο άπο μαχρυά ηιυ κϋς Ιχαμε τρύπα οτό σδμα; ΙουνεχΙζετσι) Ζητεΐται οοβαρος άντιπρία» πο( Βηως αναλάβη τό πραχτοριΐ όν Ζιβής χβΙ ϋυρος διά την Κρή την τής άσφαλιοτιχής Έταιριίας δ Γαλλιχίς Φα.ιξ ν Ο 1819. ί'ίί/ψϊτε δίδοντες λεπτομερείας ουνιργαοίας Σ. Ο. Μουσιύρην χαί Δ. Α. Πολίτην Ευριπίδου 11 Ά θήνας. ΤΙΣ" ΙΦΡΑΠΔΕΣ -ΣΑΣ ΣΤ/ ΚΑΤ/ΤΔ Ι ίΙ,ΛΛΙΗΙΩΤπ ΣΑΒΑΤΟΝ 20 Φ)ΡΟΥΑΡΙΟΥ_ Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 57 Η «ΙΛΙΓΓΙΩΔΗΣ» Πάλιν ή ταχύτης επί τάπητος: Είς γείτανα ιτόλιν αί μηνύοεις πέφτουν άράδα εναντίον σωφέρ τρε6ντων «μέ ίλιγγιώδη ταχύτη· τα». —Ή ταχύτης είνε Λφιόνι έσυνή- θιζε να λίγο έπιγοσμματικά ίνας μοτοσυκλεττιστής άπό τούς ττρώ- τους ποΰ εκόμισαν είς Κρήτην μο- τοσυκλέτταν. ΚαΙ έξσκολουθεΐ νά είνε. ΚυρΙ- ως δμως δχι διά τοθς έ£ έ· ιΐαγγέλματος σωφέρ. Τόν λόγον έδω Εχουν, ώς άναφέρουν κσΐ αί σχετικαί μηνΰσεις, οί ερασιτέχνας ΚαΙ δταν διατηροθν άκόμη παρα¬ πλεύρως, οί σωφέρ, τό αίώνιον θή· λυ. πού φρίσσει άπό την ήδονήν τής ταχύτητος καΐ ζητεί διαρκώς ελευθέρα φρένσ, είνε συντηοητι. κοΐ. Ήκουσα πρό μηνός ϊνα σω¬ φέρ νά άπαντςΐ ώς εξής είς μίαν σχετικήν έπΐκλησιν; —ΤΙ θέλετε; Νά μέ βγάλετε μπουολόΓο; Βεβαία θά Ιβγαιναν καΐ οί αλλοι μποίρλότο. Έν πάστ;, περιπτώσει τό γεγονός ήτο απόδειξις ότι ή ταχύτης καΐ τΛ... φρενήεη άττοτε- λέσματά της ήρχισαν νά £εκαθα- ρΐζωνται μέ τόν καλύτερον τρόπον άπό τόν άμέσως ένδιαφερόμενον. "Οιτως έξελΙχθη ή ταχύτης δέν Ε- χει μόνον θύτας άλλά πρό παντός θύματο! Διά τούς ερασιτέχνας τό πράγ- μα διαφέρει. Είναι νέοι ώς επί τό πλείστον. ΚοΙ ώς νέοι δέν είνε καθόλου άφύσικο νά Αποδεικνύων- ται όκιομανίΐς τής ταχύτητος, ΠαντοΟ τρέχουν σήμερον οί νέοι: ΚαΙ είς τάς (δέας καΐ είς τα συστή ματα, κοΐ είς τάς διαθέσεις καϊ είς τάς όρμσς! Κατατοακΐζονται Ισως, δλλα τρέχουν πάντοτε. "Αρ¬ ρενες καϊ θήλεις μοιόζουν άφη- νιασμένα άλογΛκια ττού Βέν ?ογσ· ριάζουν γκρεμοΰς. —Εϋτυχθς έπρέσθεσε κάποιος 6πάρχουν αί άοτυνομικοΐ διατά· -Ή «κοσμητική χΐιρουρ γΐα» καϊ τα θαύματά της. Πραγματιχό θαθμα τής <<οσμτ) τικΐ/ζ χειρουργίας» επετέλεσε ότι ΣΙδνιϋ τής ΑΰστραλΕας δ χειροθρ γος Δ ο "Αλλεν. Στό Σίϊνιϋ χατί τόν Αυγουστον τοθ 1934 Ινας νέο χημιχίς, ένώ έχτελοθσε πειράμΐτί με διάφορα έξιιρετιχβς έπιχί.ν*3υ Ινα δοχείον χαί τα δ£ία κου ήσα μέσα έτινάχβησαν οτό πράσωπό' τού. Το παρεμίρφωσαν τέσον φρι χτά, ώ3ΐε δ δυστυχίς Ιγινεν άγνβ ριστος. Ό ατυχώς χημικάς, άπα ρηγίρητος, χατίφυγεν είς τδν χο σμητιχον χειροθργον Δρα "Αλλει έ έπιΐ^ς τ4ν υπέβαλεν είς θερα πε(αν πιΰ διήρχισεν 28 ίλοκλή ρους μήνει! Πρό ολίγων ημέραν- χημικίς βγ*3χβ άπό την χλινιχ· τοθ χειρούργου. Ό Δρ "Αλλεν το ι(χε αποδώσει τό τταληό τού πρ σωπο. Πως τδ χατώρϋωσι; Αυΐί ([νέ τί μυστιχδ τής νέας ίπιστή μη(ι ιτ)ς χοσμητιχής χεΐρουργι κης. Άντιχατίοιησε τίς βλεφαρΕ δες χαί τα βλίφαρα, έφορμάρισε έχ νέου τδ σχγένι τοθ χημικοθ, τοΙ Ιξηφάνισε τίς ΐυλές χαί τίς χει ρουργιχές ρα^ές χαί χέλλησε δλό χληρα χομμάτια δέρμα άπό άλλε μέλη τοθ οώματος στΐς παρε ές π:υ ιϊχαν ξεαχιο&η τελείως άη ιά δξέα. ς. Άλλά τί είναι αυταί μπροστά οτό άφΐόνι τής ταχύτητος; Τίποτε. Έκεϊνο κατά τή γνώμην μου ποΰ —Πώς έξεμΐταλλεύθη τ «Φήμην» της ή Κ. Σταβί σκυ. Ή χυρΕα Σταβΐσχι/, ή ώραΕα χήρα τοθ αύτοχτονήσαντος μέγα λου απατεώνος, έξεμεναλλεύθη λαμπρά την φήμην της. Μετά την άθώωσ! της άπό τα γαλλιχά διχα ή πεϊρα τής ζωί)ς: θά μπουχτήσουν άπό ταχύτητα καϊ θά πειοθοθν μίαν ημέραν δτι ό άνθρωπος οή Ιγινε χορεύτρια χαί επί μήνε Ιχό^,ιυε μέ μεγάλη ίπιτυχία οτά έ Νί Τί χ^ μ μγη χ νϋχ-[|ρ(νά χέντρα %% Νίβς Τί ?^^αι »«· Τ*ρ. έπ,οτρί,ε. στή Γαλλία είς εαυτόν. Άν φτάση λΐγο βρα-|8που μιά χινηματογραφιχή ίιαι δύτερα κάπου δέν έχάθηκεν ό κό·Ιρε(α την πρβοίλαβεν ώ; πρωΐαν α) ομος. Συμφέρον τού μάλιστα είνε ' ν(στρια σ' (να μεγάλο περιπετει» Φ!ώηβΡδύ ^Τ ^ ^ ^θ χ . τοθς έξ έπαγγέλματος σωφέρ. Ό Άλλβς ή δράσις τοθ απατεώνος Τ3?ς. ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚλΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α. Ε. 'Υποκαταστήματα κσί ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬ δος καϊ τού Έξωτερικου. Ταμιευτηριον χαταθέσεις έν όψϊΐ καί επί προθεσμία. Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων. Εκτέλεσις πάσης φύσεως γασΐας υπο ουμφέροντας ορονς. Το,τελβιόχερον 61 ΐιΐι ■Μ ( » 11 'ιψ *" Ι Α » καοΣΑΡχοηΛ ΠΛΑΊ εΐΔ2 . ΣΤΡΔΤΑΓ ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗσΓ ΙΑΤΡΟΣ-ΣΤΟΝΑΧΟΛΟΓΟΣ ΚΟΣΗΜΑΤΑ Εΐδικ&ς ίκηοιιδί«ί«1ς έν Μβνβχω ναΐ Βερολίνω Τ. Α53Ϊ5ΐβηΙ τ&ν χαβηγητ&ν νβη ΒβΓ«η>8ηη καΙ δϋΐιΐηβη-
  Ιιβΐιη.
  Δΐκλται τούς ■άσχονταο έκ ιβν νοοημάτε*ν
  τοθ ΠεκτικοΟ Συστήματος είς τό Ιατρείον τού.
  ΠλατεΙα Τρι&ν Καμάρων (ΟΙκίο ΊατροΟ κ. Χε
  λβό 9—12 «μ. καϊ 4—6 μ. μ. Άρ. Τηλ 7-92
  ΔΥΟ Α&ΕΑΦΟΙ
  ΟΤΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  ΤοΟ Προσπέρ Μεριμε.
  97ον
  Ό λοχαγδς Ιδγαινε δκισθοχω
  ρβντας, μέ τίς συνειθιαμίνες δπο
  χλίοεις, διαν δ βασ ληα; σηχύθη-
  χε μ' δ?μή χά Ι τοθ 2;παξε τό
  χίρι.
  —Οο;ε λίξη δμως μ9 έννοι!(;
  Ό Ζ)ρζ δποκλίθη<ε χι' Ιδΐλε τό χίρι τού στδ στήθίς τοιι. Έν ώ Ιβγαινε άπό τό Βιαμέρισμα 2<βυσε τόν βασιληβ νά φωνάζη μέ σχληρή φανή τό λαγωνΐχδ τού χτυπδντας τή χυνηγετιχή μάστιγα σάν νά ήθι λε νά ξεθυμάνη σΐό άθβο ζβο. "Οταν Ιφθασε στό αττίτι τού, δ ΖΙρζ Ιγροψΐ τό άχίλουθο γρίμμ» χαί το Ισιειλε ατόν Ναύχρχο. «Κάπίΐοζ πεύ ϊεν αα; άγαπ που άγαΓ? δμως την τιμή, σ«ς ουμδουλιύει νά δυσκιστήτε στόν δοθχα δέ Γχύζη κι' Ιιιος μαλιστα σΐ χάποιον άχόμη πιό άνώτερο' ή ζωή σας χινΒιινεύει». Α6τό τό γράμιια ίέ· έπηρέασε χαθίλον την άφίδη ψιχή τοθ Κο λινθ. Είναι γνωστό δτι Οίτερα άπο λίγο χαιρό, σ-Ις 22 Αύγουστου 1572, πληγώθηχε μέ μιά τουφιχιά άπό Ινα χαχοθργο π:ύ τόν Ιλεγαν ΜωρεβέΧ χαί πού Ιπωνομασθηχε γι' ούΐδ Βχσιλιχός φοντ,δ;. ΙΖ' Ο ΚΆΪΗΧΟΥΜΕΝΟΣ "Οταν δύο έρασταΐ είναι έχίμυ- θοι, περνοθν καμμιά φορά παρατά ν» άπό όχ·ώ μέρες πρΐν νά υά^η δ χόσμος τίς σχίσεις των. *Ύ3τε ρα ή φρδνηση χολαρώνεται, βΐΕ- α<ουν τίς προφυλάξεις γελοΐες- Μιά ματιά ι&κολα Πίρατηριίται, άχίμη πιό ιΰκολα ερμηνιύεται χι' Ιται δλα μαθα(νονται. Γι' Βθτά (.[ σχέσεις τής χίμησ σας Ιί Τ&υρζτ) ι εν ήταν πιά μυ- στιχό γιά ,τήν αΰλή τής Αίκατερί νης. Πλήθος δλοφάνερες άποδε! ξεις θά ά'θΐγαν τα μάτια άχίμη χαί σέ τυφλούς. ΠαραίεΙγματος χάριν ή χυρία δέ Τβυρζΐ) αυνείθι- ζε νά φ?ρ9 λιλά χορδέλες* έπΕση( ή λάβη τοθ σκαθιοθ τοθ Βιρνάρ, τό χάτω μίρος τής μπλούζας τού, χαίώ; χαί τα πέίιλα ήταν στολι- σμένα μέ φιδγγους άπό χορδέλες λιλά. (σ ονεχ(ζεται) ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ Τό με-υσικό ΘΑΥΜΑ: Κ Α ΖΙΝ Ο ΠΑΡΙ ΡΟΥΜΠΥ. ΚΗΛΕΡ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ —Την παρελθοθσαν Κυριακήν είς Άγιον Γεώργιον Σε. λινΛρι ή δν'ς ΈλιτινΙκη Ανδριανά. κη εβάπτισε τό κοριτσάκι τοθ κ. Κωνστ. Μαρνέλλου ονομάσασα α'ύτό Φανήν. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.—ΟΙ τρόφιμοι καϊ τό προσωπικόν τοθ Πτωχοκο- μεΐου εοχαριστοθν θερμώς την οί κογένεισν ΔημητρΙου Κσββαλά. κη διά τό εκλεκτόν κοΐ άφθονον φαγητόν τό οποίον τούς προσίφερβ είς μνήμην τοθ πατρός των Δημη- τρΐου Καββαλώκη. **♦ Γύρω στή ν πόλιμας. "Οσφ παρέρχονται αί ημέραι τό. σω ζωηρεύουν καϊ αί προετοιμασΐ. αι περΐ τάς "Απόκρεω. —ΑΙ διαφημΐσεις των έ'διαφερο μένων έπιχβιρηματιών πληθύνονται. —Πρόκειται ώς γνωστόν Βια τάς «πανευρωπαικίΐς φήμης» όρχή στρας πού αναμένονται είς τό ίνα ή τό αλλο κέντρον. _Έν τφ μετοξυ οί Ηρακλειω. ται κάμνουν οΐκονομΐας διά νό «νλεντήσουν* έν καιρφ την τρελλή 'Αποκρηά άλλά καϊ νά ζήσουν.... λΐγη Εύρώπη. — ΟΙ άνθοπωλαι, εννοούμεν τούς πλανοδΐους, φαΐνεται δτι κάμνουν κολές δουΛΐές.., -'Αλλοιώς δέν έξηγεΐται πως ή πόλις μας εΤναι ώρες πού κατακλύ ζεται άΐ»ό τοιούτους. —Κατά την προχθεσινήν συνε¬ δρίασιν τοθ Δημοτικοΰ ΣυμβουλΙ ου απεφασίσθη τελικος ή προμή Θεια δύο σειρήνων είς ουμπλήιω σιν τής οργανώσεως τής παθητι- κης άεραμύνης. —ΑΙ έν λόγω σειρήν>ες Θά δίδουν
  ώς γνωστόν τα συνθήματα τοθ
  κινδύνου κοΐ τί]ς απομακρύνσεως
  τού.
  — Μετά την προμήθειαν των σει
  ρήνων τούτων λέγεται Οτι θά άρ
  χΐσουν καϊ αί σχετικαί άσκήσεις
  τοΟ άμάχου πληθοσμοθ.
  —Οί μή παραλαβόντες εΙσέτι έκ
  τής Νομαρχίας τα βροβεϊα των
  έκθέται τής Διεθνοθς Εκθέσεως
  θεσσαλονίκης δέον νά προοέλ
  Θουν δπως τα παραλόβουν τό τα
  χύτερον.
  — Δεδομένου δτι ή παράδοσις
  αυτών χρονΚει καϊ είνε ένδ&χόμε
  νόν νά μείνουν,... διά τ ου χρόνου
  τα βραβεΐα.
  —Αυριον είνε ή προτελευταΕα
  Κυριακή τής έφετεινής κυνηγετικής
  περιόδου.
  —Κατά συνέπειαν πρόμηνΰεται
  γενική Εξοδοςτών συμπολιτων Μεμ
  ρώδ κατά τοθ «δυσμοΐρου» πτβρω
  τοθ κόομου.
  — ΚαΙ Οταν δέν βρέχει κακά, άλ¬
  λά καϊ οταν βρέχρ. χειρότβρα.
  —Αυτόν τόν χαρακτήρα τούλα
  χιστον δίδουν είς τάς μεταβολάς
  τοϋ καιροθ αί πολύστηλοι πληρο
  φορίαι των συνάδελφον των Χά
  νίων περΐ καταστροφών έκ των τε·
  λευταίων βροχών.
  —Ό θεός νά δώση νά επέλθη
  κάποια Ισορροπία είς τάς καιρικάς
  μετσβολάςΐ
  —Όλοι κοΐ Ολαι πού παρηκολού
  Θησαν χθές καϊ προχθές τό Εργον
  πού προβαλλει ό κινηματογρώφος
  Πουλακάκη: «"Αγγ^λος τοθ Σκό
  τους» έκφράζονται ένθουσιωδώς
  διά την λεπτότητα τής υποθέσεώς
  τού καϊ την συγκίνησιν πού δίδει
  ή δροματική τού πλοκή.
  —Κατά τό τέλος μάλιστα τής
  προβολής αί κυρίαι καϊ δεσποι·
  ονίδες δέν δύνανται νά συγκρατή
  ουν τα δάκρυά των.
  —Δυό ωρες πραγματικάς εϋθυμί
  άς χαρίζει τό άριστοτεχνικό «Κα
  ζινό ντΐ ΠαρΙ» είς τό <ανηματοθ§ ατρον Μινώα. έ —Έκδόσεις. Έκυκλοφόρησε τό τελευταίον τεθχος των «Νεοελληνικων Γραμ ματωνβ μέ έκλεκτήν φιλολογικήν Ολην καϊ πλήρη άνασκόπησιν τής πνευματικής κινήσεως, — ΈπΙοης έκυκλοφόρησε ή βιβλιο γραφική καϊ φιλολογική Εκδοσις τοΰ.κ. Μελή Νικολοΐδη: «Πνκυμα τική Ζωή» μέ έκλεκτά δπως ^ττάντο τε περιεχόμενα καϊ τό τελευταΓον βιβλιογραφικόν δελτίον. ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣΙ Ό πολύς €'Εντουάρντο Μπιάν κο» ό έπωνομασθεΐο Βασιλεύς τοθ Ταγκό, Ιρϊεται οτο Ήράκλειο στό τελος τοθ μηνός Φεβρουαρί ου, καϊ Θά παίξη καθ1 δΛην την περίοδο των Απόκρεω, μέ όλόκλη ρη την περίφημη "Αργεντινήν *ρ χήστρα τού, [ίύ έν δλφ πρόσω-πα) γιά νά διασκεδάορ, μαζύ μας, κοί μάς χαρίση την εϋθυμη συντμοφιά τού, στήν τελείως άνακαινιζομένην αίθουσαν τοθ Νέου Κινηματογρά φού αΜινώα». Πρός μεγάλην δέ χαράν δλων των Ηρακλειωτών ή τιμή τοθ ίίσιτηρΐου Θά είνε λίαν προσιτή οέ δλα τα βαλάντια, (παρ' δλα τα διαδιδομένα έκ μέρους κα λοθελητών τίνων). Ταθτα. «ρος διαφώτισιν τής Κοινάς Γνώμης. Ι*—κ τής Διευθύνσεως-τής Μινώα), Ένοιχιάζετκι επί τής όδοθ «'Ε βανςυ καί παραπλεύρως τοθ δικη γοίΐκοθ γραψεΐου κ. Πρινιανάκη. γραφείον ήλεκτροφώποτον. Πλη ροφορίαι παρ* ημίν. ΚΑΗΝΙΠΑΙ ΚΑΙ ΚΛ1Ν.ΡΩΛΑΙ Τ« σιγαρέττ» Ντάμ«ςΓβ« πνλβυν τ«ι μονον 50 ΛΕΠΓΑ ϊκβιοτβν. 1* κυτίβν Ντιϋμΐς τ&ν 26 βι ρεττΝν ολόκληρον ΔΡΛΧ. 13. βνβί νββιομηχ«νί ΦΛΙϋΤΟΧ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τιαρά την λεω φόρον ΚνωσοΟ οΐκΐα νεόκτιοτος ά ηαρτιζομένη έκ 4 δωματίων.» κου ζΐνας καϊ λοιπων χρειωδων. ήλε, κτροφώτιστος καϊ μεθ' ϋδατος. Πλη ροφορίαι «Καφενειον Μινώα» Α. Μαρκομανωλάκη, V ^ >αΙ
  ΐάλ.
  άμέσως
  ρς τής οΐκο>εν«1ο
  8ίΐ οΐί Ιξ°οσ *°'
  ζοή τής αύλής.
  Αυτή ήταν ή *
  Ήιαν Εΐλικρΐνεκ
  ,ΐ|(,Ήΐσν τέχν< λήββια είνε τ ώς Άντουσνέττα τήι ίιαρακαλοθσε' ι ίρνΐόταν χ' εί κθ νβ νρθψθ οτ ιω; έτοιμοζότο Άμίσως ή Μαρ ■ίΐΐα την ίκάλβο ησιν έςηνήσϊΐς. καΧέοθη παλι τή ιή της κατάστασ ιοτίλεομα ήταν Φθ ή βασιλισο Ό ντέ Μερού, κός πρέοβυς, έκ π άγρυπνος. ΟΙ εεεε————— Τό μόνθΐ Ά 1*«μ«τ·ν μ *ν«μ·νΙ,ς
  Α'Ν Ο Ρθ Ω Σ Ι Χ
  ΑΠΟ ΤΟΥ (ΒΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  46ον
  'Όταν Οατβρ' άηό μια ώρα
  ή βσσΐλιοσα έγύρισβ στό δια
  μέρισμά της, ίνοιωσβ τόν έου
  τό της έλαφρόν, εύχαριστημέ-
  νόν—δλο της τβ είναι έμψυ
  χωμένο άπό μιά μυστηριώδη
  έμπιστοσύνη στό μέλλον. Ό-
  λοι δσοι την έπλησΐοζαν, δλα
  τα άντικεΐμενα πού ήσαν γΰ
  ρω της θαρρεΤς χαΐ ώμόρφαι
  ναν άπό τό καθρέφτισμα τής
  ένβόμυχης χαράς της.
  Γιατΐ ήταν ίτσι; ΓιατΙ τό
  χάβι ενός ώραΐου κροσώπου
  Ιμενβ μέ τόσην έπιμονή μέσα
  σΐή μνήμη της; Μήπως έξ αΐτΐ
  άς τής νεας έκεΐνης πού μέ
  τό πρωτό της βλέμμα της έ
  φανίρωσεν 6λη την ψυχή της
  κ' επειτσ, άμίλητη, Ιφερε, κυτ
  τάζοντάς την τό χίρι σΐήν καρ
  βια της;
  Κυριευμένη άπό τή γοητεΐα
  της, ή Μαρία—'Αντουανέττα
  εσκέφθη άμέσως νά ττροσλά
  βη την ωραίαν Ύολάνβα ντέ
  Πολΐνιόκ ώς κυρίαν επί των
  τιμθν. Ή παραξβνη κόμησσα
  νι έ Νοάΐγ, ή τϊρώιη κάτοχος
  αΰτοθ τοθ τΐτλου βΤχε παραι
  τηθή είς ένδειξιν διαμαρτυρίας
  γιά την άνάθεσι τοθ τιρώτου
  άξιώματος τοθ οΓκου τής βα
  σιλΐσοης στήν ΤερΙζα νιίΛαμ
  «άλ. Τό άξιωμα ίμενε κ«νό,
  οί ύπεψήψιες ήσαν ηλήθος
  καΐ ή Μαρία — "Αντουανίττα
  ήταν συνειθισμένη νά πραγμα
  τοποιβ άμέσως τίς άποΦάσεις
  της. Άλλά ή ντέ Πολινιθκ άρ
  νήθηκβν.
  —Ή ηεριουοιακή κατάστα-
  αίς τής οικογενείας μου 6 έ ν
  μοθ έπιτρέπβι νά άντεπεξελ»
  θω στά ίξοοα πού άκαιτεΐ ή
  ζωή τής αύλής.
  Αυτή ήταν ή επωδός της.
  Ήταν εΐλικρΐνεια έκ μέρους
  της; τΗταν τέχνασμο, Ή ά-
  λήθεια είνε κώς ή Μαρία—
  Αντουανέττα την εκίεζε, 4τήν
  έιιαρακαλοθσε· καΐ ή άλλη
  άρνιόταν' κ' έφθασε μέχρι
  τχθνά γρόψο στή βασΐλισσα
  κώς έτοιμαζόταν νά Φύγη
  Άμέσως ή Μαρία—Άνΐουα-
  νέττα την εκάλεσε καΐ τής ίζή
  τησεν έξη^ήσεις. Ή άλλη έτιε
  καλέοθη πάλι την περιουσίαι-
  κή της κατάστασι. Καΐ τό ά-
  ποτέλεσμα ήταν να την κρα.
  τήσο ή βασιλισσα οριστικάς
  στήν αύλή.
  Ό ντέ Μερού, ό Αυστρία-
  κός πρέσβυς, έπσρακολουθοθ
  σε άγρυπνος. ΟΙ πληροφορίας
  πού συνέλβξε γιά την νέαν
  εύνοουμένη τής βασιλΐσσης ή
  σαν τέτοιες ωσιε νά έπιστή.
  ση την προσοχή τής Μαρίας
  —Άντουανέττας. Τής έμΐλησε
  καθαρά;
  —Μεγαλειοτάτη, τα στοι-
  χεΐα πού κατέχω μέ πεΐθουν
  6τι ή κόμησσα νιέ Πολινιάκ
  βέν είνε άξΐα τής έμπιστοσό-
  >ης πού τής δεΐχνβτε.
  Η Μαρία — Άντουανεττα
  τόν ά<ουε μέ άδΐαφορΐα. —Τα Ιδία μοθ έλέγατε καΐ γιά την ντε Λαμπάλ, τοθ εΤ- πε κυττάζοντας άλλοθ. —ΚαΙ βμως, μεγαλειοτάτη, όφεΐλω νά βιαπισΐώσω ιήν πλήρη άντιθεσι τοθ χαρακτή¬ ρος των δύο γυναικων. Ή πριγκήπισσα ντέΛσμπάλ—επι τρ/ψετέ μου την παρομο'ωσι —είνε σάν τό πιοτό σκυλάκι πού ζβ πλαγιασμένο στά πό- δια τής κυρΐας τού καΐ την έ νοχλεΐ μερικές φορές γαυγΐ ζοντας μόλις μπη" κανένας πά ρεΐσαχτος. Ή κόμησσα ντέ Πολινιάκ βμως θαρρω τ ώς κά τω άπό τα παιγνιοίσματα τής γάτας κρύβει νύχια σκληρά καΐ μυτερά, ετοιμα νά γδά- ρουν τόν άντΐπαλο στήν^ κα ιάλληλη στιγμή. ΝομΙζω τ ώς ή έκλογή (έν είνε ούσκολη. Όμολογω τι ώς ή προκατάλη ψΐς μου εναντίον τής πριγκη πισσης ντέ Λαμπάλ άπε&εΙ χθη άβικαιολόγηιη. Άλλά τή γνώμη μου γιά την κόμηοσα νιέ Πολινιάρ. την στηρΐζω οέ γεγονότα τιοθ συνέλεξα έκ κα6ήκοντος πρός την μέγα λειότητά σας χ αί την σεβα στήν μητέρα σας. Ό ντέ Μερσύ Γεν εΤχε τή δύναμι ν ά προχω^ήση. Τό ά- Βιάφορο Οφος τής βσσιλ(σσης τοθ Εδειχνε καθσρά κώς «*έν ήθελε νά τόν ακούση. Τής έ- θύμιζε πρόσωπα πού έκεΐνη έπροσπαθοθσε νά μην άναλο γΐζεται—τή ντέ Λαμπάλ, τή μητέρα της. «Ή έκλογή Ρέ" είνε δύσκολη>. Μά βέν ήταν
  άνάγκη νά γίνη άμέσως ή έκ
  λογή Ή πριγκήπισσα βρισκό
  ταν μακρυά καί ή κόμησσα ή
  ταν έπιδέζια. Κοντά της έπερ
  νοθσε τώρά ή Μαρία—Άντου
  ανέττα τής βραδυές της. Την
  ιίχεν εγκαταστήση ο* ενα δια
  μέρισμα, οκου μποροθσε νά
  πάη 'ύκολα άπό τ ό δικό της.
  (συνεχίζεται)
  Τό μόνον έν Αθήναις
  ΚΡΗΤΙΚΟΝ
  Οικογενειακήν Ξενοδοχείον
  'ΑΛΒΙΩΙΜ,
  Ίεινος 10—«ληοιέοτατα Όμονοΐας
  Τηλέφοινον 33—302
  Τϊλείως βν«κ·ινισθεν, διαβέτΐι δωμάτια κύήλια,
  ιύακρα κα) καλβς Ιπιπλωμένα. Καθαριοτητα «·
  μκμπτον καί υπηρεσίαν πρβθυμβτάτην. Αίθουσαν
  *ναμβνβ(.
  ΑΙ α»μφερ6τεραι τιμαί
  Γό ξενοδοχείον «ΛΑΒΏΝ» δ.ευθύνει αύτο-
  «φβσώπως 4 ν*ε>ς ίδιβκτήτης τού ουμπολ.της μας
  Ν. ΙΩΑΝ. 8ΥΔΙΑΝΑΚΗΣ.
  ΪΙΓΑΡΕΠΑ ΙιΊΛΠΓ
  ΟΙ άνππρόσωποι τής μεγάλης ΚαπνοβιομηχανΙ
  άς ΑΔΕΛΦΟΝ ΚλΡΕΛΙΑ οΐσθάνονται την ύποχρί
  ώσιν νά εΰχαριστήσουν θερμάς τούς ίΐλους καί κα
  ταναλωτθΓ των όπερόχων σιγαρέττων ΖΑΠΑΝΤΙ
  Νο 12 καί Νο 13, ώς «αί 6λων των αλλων ίίδων καί
  ποιοτήτων, διά την ίξαψετιιιήν υποστήριξιν των καί
  νά τούς Βισβϊβαιώσουν 8τι ή ποιότης των σιγαρέτ
  των τούτων θά είναι πάντοτε αρίστη ώς μέχρι σή
  ■μερον.
  Φ·υστ«ναχπί-Ξ«λ·ύρηί καί Σία
  ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡθϊ-ΠΑβθΛθΓθϊ
  Άριβτοϋχοι ΈβνικβΟ Πανεπιστημίου 'Αβη·
  νυν μ«Ι Χτρατιο>τική( Ίατρικήί Σχβλής.
  Δέρχιται καθ" εκάστην είς τό Φαρμακείον
  Έμμαν. Ματζανιτάκη (Βαλτέ Τζαμί), αριβμός
  ν#ώυ 443.
  Ιί
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
  άντίδοτα
  Πρόχειρα
  Α'.
  ΔηλητηρΙασις άπό ζωϊκά
  τρόψιμα.— Δέν είνε σπάνιαι
  αί δηλητη,,ιάσεις άπό διατη
  ρημένα τρόφιμα, εϊδη άλαντο
  πό Τας, κρέατα, ψάρια ή καί
  θαλασσινά άποσυντεθειμένα,
  συνήθως 8έ άπό τησύτην αΐ-
  τΐαν ή ΓηλητηρΙασις έκδηλοθ-
  τσι καί μέ δερματικά φσινό-
  μενα κνιδώσεως. Ή κατάστα
  σις Ι έν είνε πάντοτε άκΐνβυ
  νος καί πρέπει νά ανατεθή
  άμέσως ή θεραπεΐα είς Ιατρόν.
  Έν τώ μεταξύ δίδετε έμμετι-
  κόν καί καθάρσιον ο'ονδήηο·
  τ», πρό πάντων τό δεύτερον
  άν παρήλθον αρκεταί ώραι·
  δίδετε κατόπιν νερό μέ ολίγο
  ξίΐδι, άνθόνερον μέ ολίγας
  σταγόνας αΐθέρος, λευοωμα
  τοθχον ύδωρ (νερό μέ κτυπη
  μενά άσπράδια αύγον), γά-
  λα, ενα ζεστό ποτόν μέ ολίγο
  κονιάκ. Είς την δηλητηρΐασιν
  άπό μύδια καί άλλα θαλασσι
  νά ώΦελεΐ άκόμη καί ή σόδα
  τοθ φαρμακεΐου (δισανθρ^κι
  κόν νάτριον) λαμβανομένη
  ΐ(ς μεγάλας δόσεις.
  Δηλητηρίσσις άπό μανιτά-
  ρΐα — Πολύ σοβαρά καί αυ¬
  τή· θά δοθή άμίσως ενα δυνα
  τό έμετΐκόν χσ( κατόπιν ένα
  καθάρσιον οιονδήποτε. "Αν
  βέν υπάρχη πρόχειρονέμετικόν
  ρΙπτΕτε 2 κουταλιές τής σού-
  πας άλάτι κοινόν είς 1)2 όνά
  νερό καί δίδετε νά πίνη ό άρ
  ρωστος πολλήν άπ' αυτήν
  την άλμην έν ώ συγχρόνως ο·
  τιοβοηθεΐτε την έξέμεσιν μέ
  γσργαρισμόν τοθ φάρυγγος.
  Ποτέ βμως μή δίδετε νερό μ έ
  ξίΤβι. Μίτά τούς έμέτους ε·
  να καθάρσιον ή κλυσμα. Έ·
  ττειτα ενα δύο δυνατούς καφέ·
  βες, μελισσόνερον μέ ολίγον
  κονιάκ καί αιθέρα· αν ίχετε
  καί πρόχειρον τανΐνην, βιαλό-
  ετε 1 ε'ως 2 γραμμάρια είς &
  να ποτήρι νερό καί δίδετε άπ'
  αύτό κάθε τέταρτον ώρας μΐα
  κουταλιά τής σούπας. Συγ
  χρόνως μ έ δλα σύτά (εάζετε
  μποτΐλιες ζεστό νερό στά πό
  βισ, σιναπισμεύς, στής γάμ
  πες καί κομπρέσσβς ζεστές
  στήν χοιλιά. (Εΐνβ άρκετά δύ
  σκολον νά διακρίνη κανείς τα
  ίηλητηριώδη μανιτάρια (μήχη
  ταθ άπό τα άβλοβή, μολονό
  τι υπάρχουν μερικά γ>ωρ'σμα
  τα. Γάλλος επιστήμων φυσιο
  δΐτης, ό Ρ. ΟβΓ&τά βεβαιοί
  δτι μέ τόν εξής απλούστατον
  τρόπον χάνουν τα βηλητήριά
  των καί τα πλέον Φαρμσκερά
  μανιτάρια. Διά κόθε 1)2 ό'β
  μανιτάρια κομμένα ιίς μέτρια
  τεμάχΐσ, χρειόζεται 1 οκά νε¬
  ρό καί 4 κουταλιές τής σού¬
  πας δυνατό ξιΤΒι· είς τό ξει-
  δόνερο αύτό όφΐνετε τα μανι-
  τάρια 2 ώρας, επειτα χύνετε
  τό νερό ίκιΐνο,δπου ϊχει δια¬
  λυθή δλον τό δηλητήριον των
  ψυτων κοΐ ξεπλύνετε τα μα·
  νιτάρια μ έ πολλά καθΓρά νε-
  ρά Τα βόζετε τότε μέ χρύο
  νερο σιήν φωτία καί βράζουν
  κοΐ μετά 1)2 ώραν τα κατεβά·
  ζετε, τα πλύνετε πάλιν, τα
  άποστραγγίζβτε επάνω είς κα
  θαράν πετσέταν καί τα έτοι-
  μάζετε διά τό τραπίζι. 'Η ά
  πλή αυτή μέθοδος φαΐνεται δ-
  τι είνε άσφαλεστάτη καί επί
  3 έτη ό έφβυρέτης την εδοκί¬
  μασεν έΦ' έαυτοθ χαΐ έ τι ι τής
  οικογενείας τού, πολλάκις 8έ
  καί ενώπιον έπιτροπής έπι-
  στημόνων, είς ούς παρέθετβ
  τοιουτοτρόπως παρεσκευασμέ
  να μανιτάρια τοθ φαρμακε·
  ροθ εΓβους. "Ωστβ διά καν
  ενδεχόμενον δσοι άγαποθν
  τα μανιτάρια κα' τα ευρί¬
  σκουν, καλόν είνε νά τα υπο
  βάλλουν δλα είς την κατεργα
  οίαν αυτήν χάριν ασφαλείας).
  (συνεχ(ζεται)
  Αι διακυμάνσεις των τιμών
  των είδών γεν. έμπορίου
  Πρός τάς οικονομικάς καί
  εμπορικάς αρχάς τοθ Κρά-
  τους εκοινοποιήθη τό δελτίον
  τής παρελθούσης εβδομάδος
  επ Ι των δΐακυμάνσεων των ά
  γορών τοθ έξωτερικοθ.
  Κατά τό δελτίον τουτο αί
  μεγάλαι άγοραΐ τοθ έξωτερι
  χοθ ήσαν ζωηραί χατά την λή
  ξασαν έβδομάδα καί οί τι
  μαΐ των είδών τής πρώτης ά
  νάγκης ηύξημέναι. Ή τιμή τοθ
  σΐτου είς τα Χρηματιστήρια
  των Ήν. Πολιτειων καί τοθ
  ΛονδΙνου άνήλθε 2—3 σέντς
  κατά μποθσελ συνεπε α των
  πληροφοριών, καθ' άς ή γερ
  μανική Κυβέρνησις διεπραγ
  ματεύετο την αγοράν ανω
  των 100.000 τόννων άργεντι
  νοθ οίτου καί 60.000 τόννων
  άραβοσίτου. Πρός τό τέλος
  τής εβδομάδος είς την τιμήν
  τοθ σΐτου επήλθε μικρά υπο
  χώρησις, άλλά πάντως τό
  κλείσιμον ήτο ανώτερον τοθ
  προηγηθέντος όκταημέρου.
  Άνατίμησιν μικράν μέν, άλ
  λά σταθεράν παρουσιάζουν
  καί τα λοιπά εΤδη τοθ γενι
  κοθ έμπορΐου, ώς ό βάμβαξ
  (12 52—12.61), ό κσφές (7.54
  —7.71) καΐζάκχαρις (1.11—1.
  15). Ή σταθερά ανατίμησις
  των ανωτέρω εΐδων πρώτης
  άνάγκης δέν όφβΐλεταΐ, ώς
  τοθ σΐτου, είς την Ελλειψιν τοθ
  εΐβους, άλλ' ίΐς την όσημέ-
  ραΐ παρατηρουμένην αύξησιν
  τής καταναλώσεως.
  —Αρμοδίως ανεκοινώθη δ-
  τι κατόπιν των ληφθέντων μέ
  τρών τοθ ύφυπουργεΐου Άγο
  ρανομΐας εσημειώθη άνεξαρ
  τήτως πρός τα ανωτέρω, 6φβ
  σις είς τάς τιμάς των εΐβων
  πρώτης άνάγκης.
  Σημειωτέον βτι τα μέτρα
  ταθτα έφαρμόζονται καθ' ά¬
  πασαν την Έλλάβσ, αί δέ
  κατά τόπους άγορανομικαΐ έ-
  πιτροπαΐ έλαβον έκτενεΐς 6δη
  γΐας περ( τοθ έργου καί τοθ
  προορισμοθ αυτών καί περΐ
  συντονιομοθ των ένεργειφν
  των μέ τάς κατευθόνσεις τοθ
  ύκουργεΐου.
  ΑϊδΕΝΙΙΑΙ ΧΑΙ ΚΛΑΔΕΥΜΑ
  ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
  ΕΙδοτΐοιΑ τούς ϊχοντας
  ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (λβμονό
  Βινδρα) δτι άνσλσμβάνω
  τό νλάδιυμα καί τόν τι
  λειον καθορισμόν τ««ν ΰ
  ■ΐυθύνως καί ύ«ό τόν £
  λιγκον οΐουδήΐοτΐ γ«Μ«ό·
  νού.
  'Ε«(σης άναλαμβάν» την
  φύτιυσιν όπωοοθόρων βίν
  6ρ«·ν δλαν των «Ιδβν.
  ΟΙ βουλόμενοι Βυνανται
  νά μέ ζητήσουν είς τό κα¬
  φενειον τό €Κ£ντροτ» ναρά
  τό Σανδριβάνι Α«ό 7ης μ*
  10ης μ. μ.
  ΣΤΑΥΡΟΪ Δ
  ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ
  ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΜ ΓΡΔΙΚΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  π
  π
  π
  π
  η
  [0
  ω
  111
  III
  Ιϋ

  111
  ω
  111
  αι
  αι
  η
  α
  Άπό την Δευτέραν
  22-30 Φεβρουαρίου 1937
  Επί τγ τεασαρακονταετίφ άηό τής ιδρύσεως
  των καταστημότων προσφερομεν άπαντα τα ει¬
  δή μας:
  Μ Ε 5Ο Ο)Ο ΕΚΠΤΩΣΙΝ
  Θά έκποιηΰυϋν 3.000 γιάρδες κασμήρια χει-
  μερινά ντεμϊ σαιζόν και καλοκαιρινό, 1.000 υ¬
  ποκάμισσα, καπέλλα, κάλτσες, γκραβάτες, παλτά.
  50 °)ο ΕΚΠΤΩΣΙΣ
  αι
  ιο
  ιιι
  ω
  111
  111
  111
  ιιι
  III
  111
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  —Ή Λιμΐνιχή Έπιτροπη
  Χανίων.
  Πρέΐδρος τής Λιμΐνιχης Έηι-
  τροπής Χανίων εξελέγη 6 κ. Άν.
  Ήουχαχης. "ϊπό τής Γινιχής Δι
  οΐΜησΕΜ$ έκ παρβλλήλου οΐΜρί
  οθη μελβς τής Λιμπνικής 'ϊπιτρο
  πής Αχτϊ τού καρκιτπθβντος τοι
  ουϊβυ μ. Κ Φουμη, ό χ. Άντ.
  Φβυντβνλάκης.
  Μίλη της έκτβλβστιχηςύπβιηιτρο
  πης της ίθί«ς έπιτροπής έζελκ^η
  σαν οί κ μ. Ν. Μθιρακοις χαΐ Μβρ
  »ο$ Νινολάκη;.
  —Ό φέροί
  νού ελί
  τβδ έξαγομέ
  ΣχετΐΜ&ς μ* τόν £γγ
  φόρβν τβΰ ελαίου έν Ιταλία κκ
  ριβχέβπ η οιβυκρίνισις βτι ή Ίτ«
  λικπ κυβ*ρνηοις Ίνα άντιμετωπί
  σο την αυ{ηοιν τ&ν τιμων τού ε
  λαιολάώβυ ·1ς τό έσντ&ρικόν δι»
  νβμβυ ίπεβαλβν κπο της 28ης
  Ίεινοοοιρΐου έ. β. ϊίδικον είαγω
  γικον τελος 150 λιρεττ&ν κβιτικ
  χιλιόγραμμον *ίαγομΐνου έλαιβ
  λβδου ήτοι 11.40 ορ. κατ' οκάν
  πβρΐπβυ. Ώς γννστβν ομοιον μέ
  τρον ελήφθη καί παρ' ημίν όια
  τοδ άπό 7 Ίβνβυαριου νόμον, 6
  ρίσθη δέ τό έζαγΝγΐΜβν τβλος >1(
  ορ. 5 κατ' ό«αν οια τα έξαγόμε
  να ΈλληνΐΜα ίλβιόλαία.
  —Τό Έφετεϊβν Κρήτης.
  Τβ τριμιλές πβινικβν ΈφετιΙ·
  βν Κρήτης [ΧανΐΜν] ήβχολπθη
  κβττα την προχθεσινήν αυτού συ¬
  νεδρίασιν με οεχα ΰποθεσεις τής
  «ρμβδιβτητος τβυ. Μϊταίύ των
  βκδΐΜ«βθιισΜν ί>πβθίο·»ιν σπου-
  δαιβτβρα ήτο ή ϋπβθβοις τού επί
  ακββαια απαγωγο κατηγβρβυμβ-
  νού ο. ΐςβμπβινβιιη έ( Άποηο·
  ρννον, βστΐϊ κατ'οικβσβη είς 2
  ετβν
  —Επί Ι,υβρΙακι καί
  ρέοΕΐ.
  _ Συνελήφθη «1ς Χανία β Ιωάν¬
  νης Λ«υρογιάννης διβτι Ιζύβριβε
  άβτυνομικα έργανβ. Εΐ( Χανικ
  συνιλήψθη έπιβης ο Μιχαήλ Κυ¬
  ριακού Οβθουλ>Μης διότι υπ*{ή·
  ρεσ·ν 525 δραχμάς τού Ί


  —Συνελήφθη έπίοης β ςρυγβδι
  Κβς Χαρ. Μπυράκης εκ Κ·ρ<χμ(Ι< ών δια (Νβιιλβηαν. —Ό χ«ρτης ργμ καί η δημοσία ύγβία. Άνΐγράφη ίτι τα παντός ·ΐ δούς άπβρρίμμκτα χάρτου τα ό πβικ ουλλεγβνται και μιταβαΛ λονται ίίς χ«ρτ«ς πβριτυλΐγμ» τος κ«) δΐοκους χρηβιμβποιουμΐ υ^ υπο των ςαραπλαστβίΝν χ» ρΐς να υηοστβυν την όεβνσαν οε πολυμκνοιν κατα την Μβιτ·ργαο1 «ν ΤΜν, έγκυμβνουν βοβαρους χινδυνους δια την υγείαν τ*ιν πβλιτνν. Ό ύφυπβυργός της Ύγι ιινής κ. 'Αλ«ρΊζάτβς ερωτηθείς οχβτιινς. άνϊ«οινωο·ν ότι ύη«ρ χ»ι οχ·τικό( ^νβμος όστις ρυθμί ς«ι τα τβΰ τρβπβυ της ουλλβγης βηβλυμανοίΐ»ί καί χρησιμοποιή σβ«ς των τβιουτων ακορριμμα τκν μβτα την έπιςεργασΐαν τνν. Άν·(«ρτητ«ς ομω; τουτβυ Ικοι νβιτβιηθη εγγροιφον πρβς τβ Ύφ» πο»ρΐ·ΐον ,ΔημβοΙαι "Ασφαλείας δια τού βηβΐο» συνιστά βπΜ( τ« κατα τβπβυς άβτυνβμΐΜΚ όργ*ν« έηιβλεηονν αύοτηρΗ{ την εφοςρμβ γήν των 6ιατα{·Μν τού αχ·τικοϋ νβμβυ. Είς τβ ϋψυπουρνεΐον ΈργαοΤας ουνεκροτηθη πρβχββς βυβκεψις κ«θ' ην Ιγιν» οϋςήτηοΐί ίπΐ τ«ν χαπνεργατΐΜ&ν ςητημάτων. Ή αυθΜΐψις έηανιλήφθη την έπβμβ νην υπό την ηρβΐορΐαν τού μ. Ύφυπβυργβυ ουνκχιοθείβης «ηΐ μακρβν τής σνζητήο··*; ί«· τνν οτβιχ«ί«ν καί τνν πρβστ«τ·υτι κων μέτρΜν υπέρ τκν κακν·ργ« των. 'Η ουσχεψις βα έη«ν«ληφθα έντος τ*»ν ήμ·ρ«ν δια την λήψιν έ& Νν •Ι ί
  *> *
  Ηράκλειον Κρήτης
  ΓραφεΤα έναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩ-ΙΣ
  Πρωία Σαββάτου
  20 Φεβρουαρίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΤΟ
  ΣΥΝΕΛΘΟΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ
  ΩΣ ΠΛΗΡΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΔΤΙ
  ΤΗΣ ΒΛΛΚΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Σήμερον συνήλ¬
  θεν τ ό Ύπουργΐίόν Συμβούλιον τό ο¬
  ποίον χ αί άίΐησχολήθη μ έ τα άποτελέ-
  σματα τήςΓ'. Βαλκανιχής Διασχέψε·
  ως·
  Τό Συμβούλιον ενέκρινε τα πορίσμα
  τα ταύτα ώς λίαν ίχανοποιητικά δια
  τα συμφέροντα τής; χώρας, την περι¬
  φρούρησιν τής είρήνης έν τή Βαλκανική
  όσον χαί την αποτελεσματικήν άπό πά.
  σης άλλης απόψεως ούσφιγξιν των δε·
  σμών των τεσσάρων Βαλκανικών κρα·
  των.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΝΑΧΩΡΕΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΙΑ ΣΗ
  ΧΙΟΝ ΚΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Φεβρουαρίου (τού
  άνταηοχριτού μ»ς).—Έπιβαίνων τού
  «Αβέρωφ» αναχωρεί αυριον (σήμερον)
  πρός επίσκεψιν των νήσων Χίου, ΑΙυ·
  τιλήνης χαί Σάμου ήΑ. Μ. ό Βασι¬
  λεύς. Είς Χίον ό Βασιλεύς Θά εύρισκε·
  τον την πρ&Ζαν τής Κυριαχής. Την
  Δευτέραν ό Βασιλεύς θά επισκεφθή
  την Μυτιλήνην χαί την Τρίτην την Σά·
  μόν, έπιστρέφων την προσέχη Τετάρ¬
  την είς Αθήνας. Μετά τού Βασιλέως
  θέλει συνταξειΙ3ευαει καί ό '
  Έκδηλούνται καί πάλιν αμφιβολίαι
  διά την επιτυχίαν τού έλέγχου
  ΑΘΗΝΑΙ 19 ΦΐβρουαρίΙ
  ου —Καθ" ά χηλιγραφοΰν
  έκ τοθ έξε*τ.ερικοΟ ή άρμο
  Β(αυ«ο»ιτρο«ή μή έκεμβά
  σεως καταρτίζει εΐσέτι
  ωρισμένας λεπτομερείας
  τοθ ιΐδικοθ σχεδίου έλέγ
  Β,ου. Καχά τάς έκ ΛονΒΙ
  νού «ληροφορίας ή Ιταλία
  καί Γιρμανία επεφυλάχθη
  σαν νά έγκρίνουν τελικβς
  τό σχέδιον μεχά την δλο
  κλήρυσίν τού δσον άΦορα
  καί τάς έν λόγω διατάξεις
  τού.
  Έκ ΠαρισίΜν άγγέλλε
  ται δτι οί ΓαλλικοΙ κύκλοι
  ζητοθν αυστηράν έθαρμο
  Υήν τής ««αγορεύσεως ά
  ναχε»ρήσεως έβελοντων δι'
  "Ισπανίαν. ΑΙ έφημερίδες
  τής άριστερας ζητοθν έν
  τούτοις δνως 6 καταρτι
  σθείς λ «Ι τής άπαγορεύσι
  *»ς ταύτης ννωστός γαλλι
  κός νόμος μή τεθή «Ις έ
  εφαρμογήν -ρίν ή έθαρμο
  σβοθν άνάλογα μέτρα ο«ό
  τής Πορτογαλλίας Γιρμανί
  άς καί Ιταλίας.
  Τηλεγραθοθν έκ Ρώμης
  δτι ό Ίχαλικός τύ«ος έξα
  κολουθιϊ νά ακαλιάζη μέ
  •χολϋν σκε-τικισμόν τάς Λ
  -οφάσεις τής έβιτρο-ής μή
  έ«εμβ4σεως. ΟΙ Ιταλοί «α
  ρατηροθν δτι δ άκοκλιι-
  σμός τής Ίσνανίας άνεφα
  σίσθη μέν άλλά κωρίς νά
  συντονισθή μέ σαθα μέτρα
  δυνάμενα νά τελεσφορή
  οουν καί νά μή δημιουργή
  σπ επικινδύνους «αριξηγή
  σεις μελλούσας νά έκτρα
  Κύνουν τό Ίσπανικόν 6ρδ
  μα καί τάς διεθνεϊς ά«ηχή
  σιις τού.
  Ή άστυνομική διάταξις
  διά τόν τρόπον τού σημαιοστολισμού.
  Παρα τ*]ς Διοιχήαιως Χω?οφυ
  λακής Ηρακλείου εξεδόθη ή χά
  τιοθι άοτυνομιχή διάτοξκ: «Περ!
  τρόπου σΐϊμαιοστολισμοθ είκιδνκα!
  κοααανημαιβν».
  Έν Ήραχλε'ω σήμερον την
  17ην Φεβρουαρίου τοθ ίτους 1937
  ημείς ό Διοιχητής τής Διοικήσε
  ως Χωροφυλαχής Ηρακλείου, Ταγ
  ματάρχης Νιχηφοράχης Γεώργιος,
  έχοντες δπ' ίψιι τό άρθρον 101
  τοθ 4πο 6 Ιβυνίου 1936 Άνβγ
  χαστιχοθ Νίμου, τον δπ* αριθ.
  447 έ. ίτους τοιοθτον χαί την δπ'
  αριθ. 85(28(1 έγχ.2. 1. 2). 1937
  Διαταγήν τι Ο 'Γφυπουργιίου Δή
  μοσίας '/Ασφαλιίας. αποφασίζομεν
  Διατάσσομεν:
  "Αρθρον Ιον. Διά ι όν Σημαιο
  στολισμόν τής Πόλεως χαί Χωρί
  ών χατά τίς Έθνιχάς, Τοπικάς,
  θρησκευτικάς "Εορτάς χβί λοιπάς
  ημέρας τιλιτων, επισήμων δποδο
  φ»ν, ίορτασμιθ χαί ηένθους χατα
  νέμιμιν την πόλιν "Ηρακλείου, ιίς
  τρείς Τομεΐς (Γ'. Δ'. καί £')
  •κ των 6πο τοθ αρθρου 3 τβϋ δπ
  αριθ.447 έ. Ιτους 'Αναγν. Νόμου
  προβλεπομένων τοιούτων.
  "Αρθρον 2ον "Απαντις οί Κατα
  σΐηματαρχαί καί ιΕχάτοιχοι των
  των ευρισκομένων είς τάς
  μου.
  π ότε η
  Τ6 ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ
  ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Φεβοουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Έκ κυβερνήτι·
  κης πηγής ανεκοινώθη σήμερον ότι
  πλήν των τριών νήσων τού άρχιπελά
  γους ή Α. Μ. ό Βασιλεύς θά έπισχε.
  φθή διά τού «Αβέρωφ» χαί την Κρή¬
  την τό πρώτον δεκαήμερον τού προσε¬
  χούς μηνός Μαρτίου. Τόν Βασιλέα
  είς Κρήτην θέλει συνοοεύση χαί ό Άρ
  χηγος τής Κυβερνήσεως χ. Μεταξάς.
  ΈΐΙΙΝΕΛΗΦΟΗ Η ΠΡΟΕΑΑΣΙΣ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΔΑΜΕΡΙΔ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Φεβρβνατρίευ (τ»δ άνταπ·
  Μριτοΰ μα$).—-ΤηλΕγραφήματα τού Πρακτο
  ρείονΧαβάς άνβφέρβυν ότι εί έθνιχβφρβνες
  έπα%έλββ·ν ιήν πρβέλασιν αύτϋν πβ«ς τόν
  λιμένα τής 'Αλ^έρια |)έ άντικκιμβνΐΜόν
  ΟΜβπόν την κατάλιιψιν τ·ύτευ. Μβχρι τής
  ώρας ιΐνε «2ηλε{ ή ίκιβσΐί τ£ν νί«ν τού
  των έπιχειρήσΐων εναντίον των έρυθρ&ν.
  €1'τελενχβΐ«ι εύτ·ι λέγεται ότι όχυράνουν
  ηυρετϋδδς ΐιν Κνρβαγ,ένην μ«. την 'Αλι
  καντην.
  ΜΑΚΡΑΙ ΑΝλΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  ΤΟΥΚ.ΜΙΤΑ:! ΑΙΑ ΤΗΜ ΒΑΑΚΑΝΙΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποχριτού μ>ς).— Συμπληρωματι·
  κώς πρός τάς πληροφορίας διά τό ση·
  μερινόν Υπουργικόν συμβούλιον »νε
  κοινώθη ότι 6 Πρωθυπουργός χ. ]Με·
  ταξάς προέβη είς μακράν είσήγησιν επί
  των πεπραγμένωντής Βαλχανΐχής δια¬
  σκέψεως τονίσας ιδίως ότι ή περιφρού-
  ρησις τού . είρηνιχού καθεστώτος έν
  τοίς Βαλχανίοις χαί έν γένει τής ά μοί·
  βαίοτς υποστηρίξεως των *ρατών τούτων
  έπιτρίΛουν άχώλυ-ιον ·»ήν εκτέλεσιν τοθ
  κνβερνητιχοβ προγράμματος διά την
  £ ^ ώρ«5
  ^;4
  ριώτου, χά! πλατείας/ΕλευΘερίβς,
  Νικηφόρου Φω> 3,/Ελευθερίου Β·
  νιζίλου χαί Καλλεργών, χατατάο
  σονται είς νήν πρώτην χατηγορΐ
  αν χά Ι άνήχευοιν ι!( τίν Γ'. ΐο
  Ιΐέχ. Οί καταστηματάρχαι χαί χά
  τηινοι τβν ό5»ν ΦϊιοτοΟ, 1821,
  1866, Λΐωφίρου Κνιοο^Ο, λλχλ
  τάσσονται είς την Δευτέραν χατη
  γορΕαν «αί ανήχουοιν είς τον Δ'
  ΪΌμέα. "Απαντες οί Καταστημα
  τάρχαι χαί χάτοικοι των λοιπων
  ίδων, Συνοιχ βν, Προασΐείων,
  Συνοικισμδν, Κωμοπέλιων χαί
  Χνρΐων, χατα'άΐαονται είς την
  τρίτην κατηγορίαν χαί άνήχουσιν
  είς τον Ε'. Τεμέα.
  "Αρθρον 3ον.—"Απαντες οΕ χά
  τοιχοι τοθ Ν-,μοΟ "Ηρακλείου, 5
  ποχριοθνται ίπιυς μέχρι τής 23ης
  Μαρτίβυ έ. Ι*.ους ϊφοδιασθωαι δι*
  Ελληνικήν Σημαίαν, ιΐιε Φ;ου
  ρίοι/, είτε ΝιυτιχοΟ, αναλόγως
  τής προτιμήαιώς των, τό μέγεθος
  των οποίων χαθορίζιται ώς χατω
  τέρω:
  Διαοτάαΐις Σημαΐας Φ^ουρίου:
  Τεμιύς γ'.ηλάτος χεραιων σταυρΐϋ
  Ο 48, πλάτος 24 40, μήχος 3 60.
  Τομεύς Ι'. 0.22. 1.10, 1 65. Το
  μιυς »'. 0.14, Ο 70, 1 05.
  Διαοτάσεις σημαίαν ναυτιχοθ
  Τομιύς γ'. πλάτος τκινιων 0.14
  πλάτος 1.26, μήχος 1.89. Τομευς
  Ι'. 0.10. 0 90, 135. Τομεύς »'.
  0.07, 0.63, 0 95.
  "Αρθρον 4?ν — Αί άναρτώμεναι
  είς τας οικίας χαί καταστήματι
  οημοΐχι χατοσχευάζονται ίξ 6φά
  οματος άνεξιτήλου άποχρώαεως
  άπαγορευομένης απολύτως τής ά
  ναρτ^σεως αημαιων έφθαρμίνων
  χαί χρ
  "Αρθρον 5ιν Και* την άνά
  κρούσιν τοθ ΈθνιχοΟ "Υμνοιι ίηαο
  δήποτε Ιατιο χαί άπο
  χαί τοθ 'ΕμβατηρΕου τής
  άς, ίιαντες ι Ε παρΐστάμενοι ή »δ
  ρισχίμενοι έν ιφ ού'φ χώρφ 6
  φΐίλουοι ν' άπονέμυο' τίν προσή
  χοντα χαιριτΐσμον ίιτάμενοι 5?θι
  οί ιύπρεπως ναί έν σιγ^.
  "Αρθρον 63ν.—Άπαγοριύιται
  απολύτως ή άνάνριυαις τοθ 'Εθνι
  χοθ "Γμνου διά Γραμμοφώ ών, ή
  Αϊτερνών ή άλλων τταρεμφερβν
  Όργάνων, ιί; ΔημόΊΐα έν γένει
  χίντρα ή εν δπαΐθρφ ή άλλας τοι
  ιύτ,ου εΓίους χορευτικάς συγκΐν
  τρώιικ, ειμή είς πιριπτώσεΐς ά*ς
  ρη'δς όρίζει ο Νίμος,ή Ιχιι χορη
  γηθ$ είδΐκή άδΐια τή; Διοιχητι
  κης Ά?χίίς.
  "Αρθρον 7ον.—- ΙΟΕ πχραβάταΐ
  τή*; παρούσης, ίοχυούαης χαθ' &
  παντί* τόν Νομόν "Ηρακλείου άπό
  τής 23ης Μ»ρτΙου 1937, τιμωρη
  θήσονται συμφώνως τφ ά?θρω 9
  τοθ ΆναγκαστιχοΟ . Νίμου 447)
  1937 έν συνδυαομφ πρός τό άρ
  Ορον 697 τοϋ ΠοινικοΟ Νίμου, ή
  Η έχτελιοις ταύτης άνχτίθεται
  είς το δ?γβνα τής Χωροφαλακής
  Ό Διοινητής Διοι^ήιεως
  Γεώρ. Νικηφοράχης
  Ταγματαρχης
  Εθεωρήθη χαί ιγχρΕνεται
  Ηράκλειον ιή 17 Φ)?1ου 1937
  Ό Νομαρχης
  'ΑνδρΙΝάρχελλβς
  ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ
  ΚΑΙ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΙ
  Δι* έγνυκλ'ου της πρός χον
  κ. Δήμαρχον καί τούς προέ
  δρους ιόν κοινοιή-ων τοθ νο
  μοϋ ή ΝομαρχΙα εντέλλεται
  να τής γνωρΐσωσι τχύς έκ
  τ©ν τιεριφερειών των καταγο
  μένους άρχηγούς καί ότιλσρ
  χηγούς τβν ά·>ωνιστών 191
  —13 Ώς άρχηγοΐ λογΐζον
  ται εχεΐνοι οΐτινες άνεχώρη
  σαν έξ Ελλάδος επί κεφαλής
  Ιδ'ων σωμάτων καί ηγωνίσθη
  σαν κατα τόν αγών α τοθτον
  'ΟπλαρχηγοΙ δέ Είναι έκεΐνο
  οΐτινες διά μικροτέρων τμημά
  των των πρώτων εδροοαν ιΐς
  τούς αύτούς αγώνας.
  ΔΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
  ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΊΊΚΑ
  ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
  Ενώπιον τοθ ττεντσμελοθς
  ΠλημμελειοΡιχεΙου ΒιιξήχΡη
  προχθές ή δΐκη κατα των μα
  θητων των κατηγορουμένων
  διά τος τιερυσινός μοθητικθς
  άτιεργΐας. Άπαντες οί κατη
  γορούμενοΐ ανήρχοντο είς εν
  δεχσ, ήθωώθησαν 8έ υπό τον
  δικαστών κριθίντες έπιεικως.
  Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΠΥΡΚΑΪΑ
  Περί την 2*ν πριοϊνήν τής
  χθές έξιρράγη μυσιηριωϊως πυρ
  χοΊ'ί επί τής παρά τό τέρμα τής
  λεωφόρου Ν'.έλ οικίας τοθ χ. Ίο.
  Ξιιδιανάχη χατοΕχου 'ΑΒηνων. Ή
  πυρχα'ιά^προοέλαβεν άμέοως χέρα
  οιΕας Βιβοτάοεις άποχεφρώααοχ
  παιντελως τό οίκημα. Τοθχο είχεν
  ένοιχιαοθη" πρό διμήνου παρά τής
  Πίπης Μϊλνέζοκ, παρέμεινι δέ ί
  νει» ένοίχου άπό είχοοαημίρου λό
  γφ άποκσΐας τής ένοιχιαοτρίας είς
  Χανιά- Τόσον τό οίκημα δσον χαί
  χά έν αυτώ έπιπλα ήοαν ήιφκλι
  ομένα άντΐ 200.000 δρχ. ουνολι
  χβς. 'Ανκκρίοιων επιλήφθη χβ ά
  οτυνομιχδν τμήμ».
  Διετάχθησαν παρά τί|ς Νο
  μσρχΐσς άπαντα τα σωματεΐα
  ν Α αποστείλωσι έν τος πίν
  τε ημερών άντίγραφα των
  έγκεχριμένων καταστατιχών
  των αναγκαιούντος διά χήν
  υπηρεσίαν αυτής.
  Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΝ Ζ'ΖΑΝΙΩΝ
  Ή Γιωργιχή Περΐαέριια Ήρα
  χλείου δι" ίγχυχλίου της πρό
  τούς Πρβέδρευς τβν Κοινετήιων
  τοθ νομ&Ο αυνιο- £ την εφαρμογήν
  ιίς εύρεΐαν χλΐμαχα των βοτκνι
  ομάτων ή ·φιλιμοιης τβν οποίων
  ώς τονΐζη, είνε μεγίστη, ίιά την
  πβριμπόδισιν τής άναπτύξιως ζιζα
  νίων είς τιυς χαλλιεργουμινους
  διά οΕχον άγρούς.
  ΕΠΙΓΑΞΙΣ ΕΛΑΙΟΥ
  Ή άγορανομιχή δπηρεοία Χανί
  ών πριίδτ) προχθές είς την Ιπίτα
  ξιν 9.500 ό <. ελαίου έχ τοθ εδρι οχομένου είς χείρας έλαιεμπόρων. ΑΕ 3 000 έχ τοθ ελαίου τούτου έ οτάληαα* ιίς Ρέθυμνον διά τάς ά νάγχ-χς των χαΐοίκων, τό δπόλοι πον Ιί ·δόΒτ) ιίς χβτανάλωαιν ιίς Χανία. ΤΑ ΕΦΕΔΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Διά την 6ην απογευματινήν της χθές εκλήθησαν ίΐς συνεδρίασιν τα μέλη τοθ έψε δρικοθ ταμεΐου Ηρακλείου. Ο ΧΟΡΟΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΛΕΠΡΩΝ Ή Όμάς χυριβν χαί κυρίων ιίς την οποίαν έφιίλεται ή δργά νωαις τοθ άποψινοθ ιυζου προλον ζέ είς νήν Λίσχην "Ηρακλείου, ούτινος αΐιΐαπράξιΐς θά διατεθοθν Οπερ τβν λεπρβν, πληροφορούμι θα Οτι άποτιλεΐται άπο τάς χυρί ος 'Αγλο^ν Βιγΐατζάχη, Άμπα τζή, Μπαμπούνη, Φχνουράχη, Βλαχοχρήοτου, Γιαμαλάχη, Πε τράχη, τάς δεσποινίδας Καίτη Β: γιατζάχη χαί Σύλδιαν Κόρπη χιΐ τού; χ. χ. Γ. Βοΐλαν χαί Τζανά! χην. Τα είσιτήρια τοθ χοροθ τού τού έζητοθντο άπό χθές, ιθτω; & ο» νά πραβλέπιται έξαιριτιχή ή •πιτυχία τού. ΟΙ ΘΙΝΑΤΟΙ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ Μβχρι τής προχΡές έθανον είς Χανία άπό 1 ΊανουαρΙου β Ε. 96 άτομσ. Έκ τούιων οί 23 τΐροσιβλήθησαν έκ γρ(* πης. Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΑΕΜΟΣ ΜΑΙΝΕΤΑ1 ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ ΣΦΟΔΡΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΠΛΡΑ ΤΟΝ ιΊΟΤΛΜΟΝ ΧΙΡΔΜΑ ΪΠΕΡΤΕΡΟΥΝ ΟΙ ΕΙΙΑΝΛΣΪΑΤΛΙ ΑΘΗΝΑΙ 19 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Κατα τηλεγρα- φηματα έκ Παριιίων ό έν Μαορίτη ά*ταποκριτής τού πρακτορείου Χαβάς μεταβιβάζει την πληροφορίαν ότι άπό τής πρωϊας διεξάγονται σφοβρόταται μαχαι παρα τόν ποταμόν Χαράμα με¬ ταξύ των Κυβερνητικών κβί έπαναστα- των. Την είδησιν έπιβεβαιώνει καί τό ανακοινωθέν τού έπαναστατιχού στρατη γείου τής Σαλαμάνκας. Σχετικώς μέ την εξέλιξιν καί τ« *»τοτελέσματα των μαχών αυτών, οί ίιαβιβαζόμενσι πλη οοφορίαι είναι άλληλοσυγκρουόμενακ. Πάντως δμως φαίνετβι ότι ή νίκη χλί· νει υπέρ των έπαναστατών. ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΜΕΤ-ΙΞΥ Χ1ΤΑΕΡ ΚΑΙ ΦΡΑΝΚΟ ΚλΤΑ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 19 Φεβρουαρίου (τού άνταποχριτού μας)-— Τό Πρακτορεί· όν Ρώυτερ διαβιβάζιι είς τό Άθηναϊ· κόν Πρακτορείον την πληροφορίαν ότι μεταξύ τού Γερμανού καγχελαρίου Χί- τλερ καί τού ατρατηγού «1>ράνκο υπε¬
  γράφη συμφωνία πρός καταπολέμησιν
  τού κομμουνισμού βιεθνώς.
  Ή πληροφορία δέν έπιβεβαιούται έ
  πισήμως ούδαμόθεν. Πάντως όμως
  συνεζητείτο μεταξύ των διπλωματιχών
  κύκλων τής Εύρώπης μεταξύ των οποί¬
  ων χαί έπροξένησεν εξαιρετικήν εντύπω¬
  σιν.
  Η ΒΟΥΑΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
  ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟΥΣ ΕΞΟΠΛίΣΜΟΥΣ
  ΜΕΤΑ ΤΟΗ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΜΠΑΝΤΟΥΪΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — 'Αποψινά τηλε*
  γραφήματα έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι
  μετά τόν λόγον τού πρωθυπουργοΰ
  κ. Μπάλντουϊν, επί «ής θέσεως τής
  Μεγάλης Βρεττανίας χαί των πολεμι
  χών άναγκών της ή Βουλή των Κοινο
  τήτων εψήφισε τό νομοσχέδιον τής κυ
  βερνήσεως ώς πρός την συμπλήρωσιν
  των έξοπλισμών τής χώρας.
  ^>.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  ΑΙ έν τρ άγορδ μας κυμανθείσαι
  χθές τιμαί των διαφόρων εγχωρίων
  προΐόντων είχον ως κάτωθι:
  ΖοβλτεινΙναι
  α' ττοιότητο» βρ. (
  β* ι
  Ψ ··
  II
  Ι
  ν' „ „ (20-21

  II
  || Ι
  ε' .. ., (
  Ιλε»Με|
  «' «οι6"το« ··. 16.—16.83
  Ρ « ·· » ··
  Υ ··
  II
  Η Ί
  Ηαθρετι „
  Τ.χτάδει
  ■οινα ν. («οΒ·(α< ,. Αισνικβ*. ι§ 42 14.Μ . Ιρ, ΈξαιρβτικοΙ 31 λ«·«·ΐ ■' «·ι«ι. „ 28,- . «|εηο. ., £8 — .. ■' «οιό«. „ '6,— λ, Μ<»·. ... «Ι,— τ» ■(—. ■·. 4·,-4· «αλαιοΙ - - ■·'* ··. .. Καοοΰβια »ραχ. 1,10 ΜέΧι ττοιοτικος „ Μεταξα |( 40·, Κουκοολια ζηρα „ ΙΗ, Δέρματα βόΐα „ Μ, _4|, Δρνοδερματα Ιαι·. „ Η, 1ροΙ4τ·ν αΙγΛν „ 41, Μαλλιβ Μΐ* όκβτ „ ΐ|, —ν ΤΟ ΑΟΥΚΙΚΟΝ ΖΕΥΓΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤ ΟΑ ΕηΐΣΚΕΦΒΗ ΤΟΝ ΕΑΟΥΑΡΑΟΜ ΑΦΗΝΑ1 19 Φίβρβυβρίου (τ·δ βντβιπβ Μριτεΰ μ«ί).—Πληροφορίαι έκ Λονδίνον αναφίρουν ότι πρβσεχ&ι πρόχειται ν' άνα χωρήσβυν διά Βιέννην ο Δβύ£ χαί ή Δ·ύ κιοσα τεΰ Κέντ ίνα Επισκεφθεΰν τέν τένς Βνοιλέα ιί.5 Αγγλία; Έδουαρδβν. Πιατιύΐ ται ότι η ίπίακιψις αυτή τεΰ Δβυκικοϋ ζΐύγβυς καρά τώ Έδφυβρδω βφβρά χον γ* μ·νϊ τού τϊλβυχαίου μετ» της χ. £(μσ·ν. Ο ΔΜΥΝΤΙΚΟΣ ΚΙΤΔΡΤΐθΣ 01 ΣΥΝΕΧΙΣΘΗ ΑΒΡΟΙΚΟΟΤΟΣ ΑΦΗΝΑ1 19 Φιβρβυαρίβυ (τ*ϋ άντβπο «ριτβυ μ·{).—Είς τας δηλώαΐις τού ενώπιον τ·0 Υπ·«ργικ·ί3 -υμββυλίβυ ό κ. Μ*χα{«( βνεκβίνΜσεν συν τοίς άλλοις ·χι άβχέχνς χδν ιύνεϊκβν ο.ιχ·φ«βε«ν της Β.λκανιχί,ς Δι«0Μΐψε»( 4 ίμυντικές κβτβρτισμβς χί,ί χ«ρ«( ίπφβλλέμενος ίη γενιχωτερων λβ γ»ν θα βυνκχιοβϋ ου ντέ ν ως Μκ μέχρις ό λ·χληρ#ίσι«ί ίν τώ συνόλω χ9ύ τ#ο ί τΐΗ·δ ηρ·γρίμμ«τ·ς. ΤΑΪΙ» ΤΑ ίΜ ?- Γινι»»· 6. οη1 ινβέχηοιν τδν ΐιίλβχιοτβν β» μβόντων ά«· ¥ «.ν ;ητημ*χ»*' Έν τ·ύτβις. ιΐνΐγν» Δ ταβζως τ«ς ύλ2 ίν>νκ«$ τής 1
  ίϋΐίνβς τ&ν ό
  κιΐε ίπιίγβι
  χαί ηκρ«ναι·ζ
  μ; Νβί μκΊ έκι
  Ρλά£, Β* |ΐ«ί
  ήμ »
  μίαν ιΐοέτ. ι
  Ι 1η
  ς ς επί
  τεύτβυ βντιί
  ΉΕρπτη £
  Ο5.ν« ιηηύχ
  ίρΐΦν χής γ,εω
  ΜβΙ«£. Δι»
  νίι« χήν α
  <·. σιτπρκ. Δ Ι<£ κνιοιν κ« κληβ«ομ·ν χι 5 Ό την αχάθι '»·« της, έχ, ϊην κ«ί π·λ, λ«ν |ρν«ν. .-«· δι* ιΐί χην λ·ιη·ν Η«ί η ι<