93943

Αριθμός τεύχους

4503

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

21/2/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοπ
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  έτησία 8ολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τΐμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 3
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  21
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΤ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ί ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΤΙΕΗΤΙΜ ΣΤΙΤ«ΤΙ1 ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΜΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΕ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΔΟΥ 450*
  ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥ Ι. ΥΟΟΥΡΓΟΥ
  (II
  ΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΖΗΤΙΜΑΤΑ
  Άη· ήμερ&ν ευρίσκεται
  είς τ«ς Αθήνας ο ύπουργος
  Γινιχός Διβικητής κ. Σφακι¬
  ανάκης. Κ«6ώς δέ ανεκοινώ¬
  θη, τό ταξείδιον αύτό «ΰ κ.
  Ύηβυργοδ ίχε» σκοπόν την
  βρβντίδα κα) την ενέργειαν
  κρός ίκ«ν·π·ιηπκήν λύσιν
  τβν μεγάλων προβληματων
  τής Κρήτης.
  Βεβαίως δέν γεννάται άμ
  φιβολία δια τό ενδιαφέρον
  τοθ κ. Σφακιανάκη υπέρ τβν
  Ερητικ&ν ζητημάτων Όπως
  ΙπΙοης ύποφχει καΐ γβνική ή
  αντίληψις ·τι κβί ή κυβέρνη
  σις όλόκληρος κχιι όλην την
  καλήν διάθεσιν ν« ίκανοποι
  ήσο τάς δικαίας βπαιτήοεις
  τβδ ΚρητΐΜθΰ λαοΰ καΐ νά
  ενισχύση την Μεγαλόνησον
  είς την μεγάλην βνα&ημι·
  •υργικήν της προσπάθειαν.
  ΓινΐΜη δ' ίπίσης είναι ή
  πεποίθησι; ·τι ·κ της μ«τα·
  βασκως καί τής παραμονήν
  τ·δ κ. Γεν. Διοικητοϋ είς
  Αθήναις καί έκ τβν (νιργει
  Αν τού παρά τή κυβερνήσει,
  θά προκύψη σημαντικαί ωφε¬
  λεία δια τόν τόπον μας καί
  θα δ·6ή νεα ώθησις πρός δι·
  εΐίβέτησιν τβν κυριωτέρων
  τουλάχιστον <κ τ&ν βκκρι μούντων άπό μακροϋ Κρητι κβν ζητημάτων. Έν τούτοις, πεφα τ· ότι, καίώ; ιινΐγνωσιβν και ο κ. ΓενικοςΔιοιχητήςκαιβκ.προι δρος της Κυβερνήσεως {χούν αντιληφθή ({ «ιτιτοπίου <£·>·
  τάοΐως τοις ελλείψεις καί τάς
  ανάγκας της νήσου μας κ«ί
  έκείνας τ&ν οποίων η θερα-
  ηεία «πείγκι περισσότερον
  χ αί ηαρβνοιάζΐτκι ώς αμε
  οβς καί μή έπιδεχομενη άνα
  βολά;, οά |ΐάς επιτραπή νά
  ομιλήσωμεν καί ημείς διά
  μίαν εισέτι φοράν καί νά
  εκθέσωμεν ίπ· της οτήλης
  αυτής τάς επί τοδ ζητήματος
  τ» υιού άντιλήψκις μας.
  Ή Κρήτη διά νά κατορθώ
  οη.νά επιτύχη τό μέγιστον
  βριον της γεωργικής της άπβ
  δόσΐως. ,Διά νά επιτύχη έκ
  νέον την αύτάρκειάν της
  ιΐς σιτηρά. Διά νά διαθρίψη
  μέ ανισιν καί ευχέρειαν τόν
  πληθυσμόν της.Διά ν' απαλ¬
  λαγή άπό την μάβτιγα της
  έλονοσίας κκί διά νά άνυψώ
  οη την οτάθμην τ«ϋ πβλιτι·
  ομού της, εχει βεβαίως άνάγ
  Μην κ«ι πολλ&ν καί μΐγά·
  λων Εργων.
  Καί διά την εκτέλεσιν
  τβν έργων αύτβν δβν ύπάρ
  χΐι βμφιββλί», Ιτι άπαιτβδν
  ται καί χρηματικά π·οά μκ
  γαλα Μ«ί Ιτη μακρά. Διότι
  βεβαίως τα μεγάλα Ιργα δέν
  εκτίλοδνται ώς διά μαγΐίας
  εύΐε καί άπό τής μιάς ήμ«
  ρας είς την άλλην. Χρβιαζι
  ται λοιηβν νά καταστρωοή
  Ιν πρόγρκμμα τβδ όπβίβυ η
  προιγματβπβΐησις νά ίπιδΐω
  χθή μεθβδικώς καί μέ επι
  μονήν καί ούβτημα. Καί ν'
  αρχίση η έφαρμβνη τβυ διά
  της εκτελέσεως τβν πλέβν
  έιτιιγόντων κβί ά,ναγκαίων
  Ιργων. Καί «ύτ· ακριβώς ζή
  τΐΐ οήμ·ρβν ,ο Κρητιεός λ«
  ές άπό την Κυβέρνησιν.
  Ή «κπβ ηβις τβδ πρβγράμ
  μβτβς δέν είναι δύσκβλες.
  Διά τα παραγωγικά—βπβξη
  ραντικα—εξΐίγιαντικα ίργα
  τηςΜΐοο·(«ς *«. τβδ Άπβ-
  κβρώνβυ, ύπβρχΒΐ «ν ίέν ά-
  πατώμεθβι μβλίτη τής έται
  ρΐας Μκβύντ. Διά τα ©δικά
  Ιργα ύπάρχβυν έπίοης μ»λέ
  ται εκτελέσεως πλήρους δι
  κτύου ουγκβινωνιακ&ν άρτη
  ριβν. Ώς πρός δέ τα μικρά
  άπβζηραντικά καί άρδευτικά
  Ιργα πιοτιύβμεν βχι θά ύπβ
  βάλη και &ν ε «ν υπέβαλεν ά-
  κόμη σχέδιον β πρβς τβδτβ
  κατΐλΕών πρό καιρόν είς την
  ι ηοβν μ«(μηχαινικ·(--ύδραυ
  λικβς κ. Χ ωραι άς. Σχεδια
  λβιπόν Κ«ί μελέται δηά>
  ·χ·νν. Ή ·>λ Ιέ
  τβν έργων ειμπορεί κάλλι
  στα ν' αρχίση βμκσως.
  Ιδιαιτέρως, θά πρέπει
  νά
  γίνη έναρξις εκτελέσεως «πό
  τή; πρβαεχβϋς άνβίξεω;, συμ¬
  φώνως καί πρβς την ρητήν
  κυβερνητικήν υπόσχεσιν,
  τβν παραγωγιχδν έργων Μεσ
  ά θώ ί {λ
  γγ ργ
  ρί, καθώς καί {λων τδν
  αλλων παριμφκρβν τής άλ·
  λης Κρήτης. Έκ παραλλή-
  λοΰδ! θά ποέπει ν' αρχίση
  ή κατνσκΕυη κκί τβν κυριω
  τέρων βδικβν «ρτηριβνώβτι
  νά λυθή τ* συγκβινωνιαχβν
  πρέβλημα δ/τως έκ(σης χ«ί ή
  ανέγερσις έπαρκών σχολι¬
  κήν κτιρίων ώστι νά συγχρο
  νιοθή καί ν' άναπτυχθή ή
  μόρφωσις τβν λαΐκ&ν τάζε-
  ων. Μέ τβν καιρόν δέ νά γί
  νβυν καί όλα τα αλλα έκεϊ
  να ίργα κου ύπββοηθβδν την
  ανάπτυξιν χαί χκραχτηρι
  ζβυν τβν πολιτισμόν μιάς
  χώρας.
  Είς τόν κ. Γενικβν Διβι
  χητήν, δίδεται σήμερον μ(«
  εύκαιρί» νά θέσα τάς βίσκις
  τβδ πρβγράμματβς «ύτβδ κα
  τα την εν Αθήναις καραμβ
  νήν τβυ. Είς δέ την Κυβίρ
  νησΐν έναπόκειται, θέτουσ»
  είς εφαρμογήν τβ πρόγραμ
  ύό ά άδίξ
  ς φρμγ ργρμ
  μκ αύτό, νά άπβδκίξα βτι
  εμπνέεται πράγμκτι άπό αί
  σθήματα άγάκης καί άχβνβ
  μής διχχιβσυνης πρβς τόν τό
  πβν αύτβν πβύ τόσον ήγνβή
  8η χαί παρηγκωνίσθη κατά
  τα τελευταίαι ίτη τής άλβγί
  στβυ κραιπάλης καί τής συ
  ναλλαγής. Καί ελπίζομεν β
  ΠΒΡΙ ΜΙΑΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ
  Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ
  ΘΡΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  ΜΙΛ ΗΜΕΡΑ
  τι θά φανβΰν καί
  Διβιχητής κβί ή
  β κ. Γεν.
  Κυβέρνη
  αίς, αξιοί τβν ίλκίδων κκί
  τβν πρβσδβχιβν πού στηρί
  ζβυν ίη' αυτών βΙ Κρήτες.
  Έκκλησιαστ,ικά ζητήματα
  Η ΑΧΡΗΣΤΕΎΣΙΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΤ
  ΕΓΚΛΝΜΑ ΛΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚ1Η2Ι1Ν ΚΙΙ ΤΗΝ ΚΟΙΚΟΝΙΑΝ
  "Ας μή ταραχθοθν. "Ας μί|
  φρυόξουν.Άς μή έκμανοθν έξ
  όργης κοΐ Ας μή μελειήσουν
  κ εν ά ο( μή θέλοντες νά έννο
  ήσουν ιήν αλήθειαν αυτήν.
  Ό έφημίριος των κόλεων
  καί των μεγάλων συνοικισμόν,
  6 έφημέριος των χωρ'ων καί
  των άγροτικών περιφέρειαν,
  6 έΦημεριος των πλέον άπο
  κέντρον καΐ άπομακρυσμέ>ων
  μερών. Αύτός είς τόν οποίον
  έλαχεν ό κλήρος νά έχτελίση
  ιήν αποστολήν τού είς τάς ύ
  τιωρεΐας καί άκρωρεΐας των
  βουνών. Αύτός δ οποίος προ
  ωρίσθη νά ιΐνε ό Άκρΐτας
  είς τα μεθόρια καί τα άκρα
  των όρίων. Αύτός ό οποίος
  πρέπει νά εκτελίσπ την διακονΐ
  αν.τού ταπεινά καί ύπομονητι
  κά ιίς τούς κάμπους κοί τάς
  πεδιάδος. Αύτός πεο συγκα
  τοβαίνει πρός τούς όμοΐους
  τού, πρός τούς συγιωριανούς
  τού, πού συντρώγει καί συν
  πίνει μοζΐ μέ ούτούς. ΠοΟ συ
  ζή καί ουμμετέχει ιίς τάς λύ
  πας των, είς τάς στενοχωρΐ
  άς χαί τας θλΐψΐις^ των, άλ
  λά καί είς την χαράν των ςκα1
  είς τούς ένθουσιασμούςΗ των.
  Αύιός ό οποίος άκούει καί έ
  νωτζεταΐ καθημερινώς τούς
  ένδομύχους πόθους κοί τάς ά
  νηουχΐας τής ψυχής των, την
  ταραχήν καί την εξέγερσιν
  πολλάκις τοθ έσωτερικοθ έγώ
  των είς κρισίμους ώρας καί
  στιγμάς άπελπισμοθ. Αύτός ό
  ποίος πρέπει νά δι&η λόγον
  καί νά λύ[) τος άπορΐας των
  πνευματικων τού τέχνων είς
  όλας ούτος τάς περιστόσεις.
  Αύτός ό πραγματικός Ιερεύς,
  αύτός 6 γνήσ.ος χριστΐανός
  ιΐτηΓ, ούτος 6 δΐαρχής, καί
  μόνιμος, ό έν πάση ωρα καί
  περιστάσει άγαθός σώμ[»ουλος
  ό όβηγός καί ό έμπνευστής,
  ούτος ό οποίος κατά την ά
  ποστολΐίήν έπιταγήν πρέπει
  νά παρΐσιαται καί νά έπεμ
  βαΐνη ϊύκαΐρως καί ακαίρως,
  διά νά παροκαλβ, 6ιά νά νού
  θβιή καί νά προτρέπη, διά νά
  σιηρΐζη καί νά έμπνέρ, βιό
  νά έπιτψ Α. Ν. Βασιλέα Ο(θ
  σβλβνίχην.
  ΠριιΒυπβνργβν 'Αβπνβς
  'ΑλυΟέντος &πό τοθ 'Ελληνι
  χβθ Στρατι,Ο ίλοχλήρου τοθ δυτι
  χι Ο μιτώπου τοθ φρουρίου τβν
  Ιωαννίνων χαί χυχλβθιΐσης τ<)ς γραμμάς τβν έριισμάτων Μπιζάνι χαί Καστρίτσας, ί Έσσάτ Παοσόΐς μιθ έδήλαοι την στιγμήν ταύτην Βτι δ οτρατίς τού παραδίΒιται οίχμάλωτος πολέμου. ΛεΛτομι ριΐας μεγίστης νίκης τβθ , άνδρεί ου ΣτρατοΟ τηλεγραφήο» προαι Χ»ί· ΚΗνστάντΙνος Μαχροδοθνι (Μπιζάνι) 21—2—13 Κδριι Διοιχητί. Ό Γενιχος Διοιχηής τής ώχυ- ρωμίνης τοπ&θιοίας τ&ν Ιωαννί¬ νων μ έ Βιέταξι νά παραδώσω τό Μπιζάνι. Μέχρι τοθδι μή οχών φ ιύχκιρίαν νά άποθάνω έν ιφ μίσφ τβν στρατιυματων μου, ίέν δπολιίπιται ήϊη ιίμή νά παραίώ 9ΐο ιίς τας ^χείρας τής έξο χόιητός αας τό ξϊφός μου. Υπο λογίζων δμως πολϋ επί τΐ]ςπιιθαρ χΕας τοθ 'Ελληνιχοθ ΣτρατοΟ θά μοί επιτραπή νά παραχαλίσω την Έξοχόιητά σκς δπως ή χατάθισις τβν δπ)ων γίνη άξιοπριπβς χαί συμφώνως προ; τα καθαρώς σΐρα τιωτιχά Ιθιμα. 'ΕλπΙζων να τύχ» ιΰνιιΊής απαντήσεως παραχαλώ την 'ϊμετέραν 'Εξοχόιητα νά δι χθή την πλέον Βιαχεχριμένην Ιχ φράσιν τοθ σιβχσμοθ μου. Ό Διοιχητής ΜηιζανΕου χαί τΐΐς 23Μΐ{(χί«ς Π«ζ. Ταγ(χης. 'Αλίί Φβυάτ. Τό πρωτόκολλον τής «α» ραβοσΐως τής «όλεως ΊωαννΙνΜν. Ίνάννινα 6—3—1913 (ν.ή) 21—12—1328 (Τουρχ. ήμιρομ.). Πρωτόκολλον —■τοιζυ τβν 6ηογιγραμμένων ΛοχαγοΟ Μιταζα χαί Δοχαγοθ Στρατηγοθ π>ηριξουσίων ,ιής Α.
  Β. Γ. τοθ Αρχιστράτηγόν τοθ
  'ΕλληνιχοΟ στρατοθ ΜαχιδονΕας
  χά Ι Ηπείρου, χοί τιθ Βεχήτ βέη
  'Αντ(ρχου χοί ΔιοιχητοΟ τής ώχυ
  νσ μόνη ύπερβεβήκασι. Καΐ
  τούτορ μόνορ δοκοθσι πλεονε
  κτεΤν των πρεσβυτέρων».
  Σπήλι Άγίου Βασιλείου Φε
  βρουάριος 1937.
  Ό Λάμιτης κ«1 Σ««Η.Ην
  ΕΥΜ Λ ι< ϋ ρωμένης τοποθεαίας τβν Ίω»ννί »ων, συνΐφωνήθηοαν τα έζ*]ς: 1.— Ή ώχυρωμίντ) τοποθισΕα τβν Ιωαννίνων παραίΕδιται ιίς τόν Ελληνικόν Στρατόν. 2.— Τα οτρατιυματα Ατινα ■& ρίσχονται σήμερον είς την ώχυ (ωμένην τοποθΐσΕαν παραδίδονται ώς αίχμάλωτα πολέμω. 3 — "Απαν τό υλικόν πολέμου δπλα, οημαΐαι χαί Γπποι, άνήχον τα ιίς τον στρατίν, θά παραδοθβ σιν είς τόν Ελληνικόν στρατόν ιίς ι εάν κατάστασιν ευρίσκονται σήμι ρον. 4.— Πάντες ο Ε άξιωματιχοί, στρατιώται, τραυματΕαι χαί άοθε νιΐς υπαχθή"σονται ιίς τον νόμον τοθ πολέμου. Βιχήπ, Ι. Μιταξβς, 3. Στρκτη γός. Ό Άριθμός τβν αΐχμα- λώτ*»ν.—Έμίν Άγβ 21—2— 1913, &9Λ 8 εσπέρας Α. Μ. Β* σιλέα θεσσαλονίκην. Ίωάννινα χαί φρούρια μιτά Τουρχιχοθ στρα τοθ παρεδόθησαν άνιυδρων. Αριθ μος παραδοθιίσης φρουρας άνήρ χετο είς 35 χιλάϊας ών 3 χιλιί δις διέφυγον. Κννστκντΐνος. Συγϋαρητήρια διά την νίκη*:— Κύριον Βενιζέλον Πρω θυπουργον Αθήνας. Δόξα τώ 'Γψίστφ διά τβν νέον θρίαμβον τοθ άνΒριίου σΐρατοθ μας. Συγχαίρω μιτά μιγάλης συγ κινήΌιως την Κυβέρνησιν. ΕΙμαι δπιρήφχνος Βιά την νέαν ταύτην Εθνικήν δόξαν. @<σσ«λονίχη 21—2—1913 ωρα 11 π. μ. Γεύργιος. Διάδοχον Αρχηγόν Στρβταθ Έμίν Αγ». Κυβέρνησις άπιυβύνιι συγχαρη ΐήρια πρβς τον δβφνοστεφή στρ^ιη λάτην χαί τον γινναΐον στρατόν δι3 δπίρλαμπρον εθνικόν τρέπαι- όν τό οποίον ϊατηαβν επί τβν φρουρίων τβν Ιωαννίνων. Αθήναι 21—2—13. ΠροΊδρος 'ϊπουργιχοθ Συμδουλίου: Βΐνΐζβ λος. Α. Β. Γ. Διάδοχον. Άποστιλλω έχ βάθους Φ^χής θιρμότατα συγχαρητήρια επί πιρΐ φϊ^ νίκη 'Γμ. Ύψηλότητος χαί Έλληνιχοθ ΣτρατοΟ χά Ι επί χαταλήψιι Ιωαννίνων. 'Υποδάλλω γνώμην αφήσωσιν αμίσως ελευθέρα τα έχ Κερκύρας κρυπτογραφιχά τηλιγραφήματα. 'Αθήνβι 21—2—13, ώρα 12. 30' μ. Κορομηλβς. "Αθήναι 21-2—13, ωρκ 11 μ Πρβς ιήν Α. Β. Γ. Κωνσταντίνον Διάδοχον. Φιλικκιάοα ΟΕ άντιπρέσωποι τοθ Έθνους ά νκλαβίντις Ιργα αύτβν μιτά μα χράν διακοπήν, στρέφουσι τβν πρώτον αύτβν λογισμόν πρός τους εργάτας τής νίκης έν τή ξη^ χαί τή θ&λασοη. Ή Ββυλή τβν Έλ λήνων άπο τής εμφανίσεως αυτής έν ιω πολιτιχφ β φ τοθ "Εθνους μοχϋήσχσα έν μίσφ παντοίων πι ριπιτιιβν, ένιπνιύοθη Ιως σήμι ρον την πκρηγορίαν χά Ι τό Οάρ ρος πρβς δπιρνίχησιν συνθηχβν δυσχιριστάτων ν έχ μόνων τβν Ί στοριχβν 'Υποθηχβν τοθ παρελθόν τος, διά πρώτην ίέ φοράν ήδη ή αυνιίδησις τοθ συνιδρίου τούτου έν δπιρηφανι> χαί αύτοπιποιθή
  αιι Ιξαιρομένη πρός τό Οψος τής
  Εστοριχής τοθ γένους αποστόλη;
  διαπέμπιι πρός τον Διάδοχον τοθ
  θρόνου Αρχηγόν τοθ ΣτρατοΟ
  καί πρός τόν Αρχηγόν τοθ Έθνι
  χοθ Σιόλου χαί πρός πάντας τιυς
  μαχομένους στρατιώτας καί ναύ
  τας την έκφρασιν τής ι&γνωμοσύ
  νης δλης τής Έλληνικής φυλη-ς.
  Ό Πρίιδρος Κων. Ζ»5ιτσια»«ς.
  Ήμΐρησία Δ
  Κΐστρατήγου:
  Διαταγή
  Άξιωματιχοί,Μ 'ΥπβξΐωμοιτιχοΙ
  χαί Σιρατιβται.
  Ή κλάσις τοθ Φρουρίου τβν
  Ιωαννίνων προσέθισι μίαν άχόμη
  περίλαμπρον νίχην ιίς τ4 ένδοξα
  ΧΗΤορθώματά σας. 'Αφοθ διισχ.σΛ
  τε την Μαχιίωνίαν ολόκληρον
  χαί συνιτρίψατε δύο έχθριχάς
  σΐρατιάς, ήλώσατε ιίς έπισ^ράγι
  σιν τβν χατορθωμάτων τούτων χά Ι
  ύ δπιρ έθιωριΠο
  ΒΕΝΕΤΙΑ "Η ΝΙΚΑΙΑ'
  Σήμερον λοιπόν άρχεται
  τό τριώ^ιον καί κατ' ακολου¬
  θίαν καί ή αποκρηάτικη κίνη¬
  σις. Καί κατά πόσον μέν θά
  διασκεβάση ό κόσμος μέ την
  εφετεινήν κρίσιν, είναι βεβαία
  άμφ βολον. Πάντως οί έπιχει
  ρηματΐαι των κέντρων διασκε-
  δάσεως ίχουν ψαΐνεται άλλοΐ-
  αν γνώμην. Καί παρασ«ευά·
  ζονται πυ,,βτω&ος. "Αν μάλι
  στα κρίνωμεν άπό τάς γινομέ
  νας έτοιμασΐας θά πρέπει νά
  πιστεύσωμεν δτι τό "Ηράκλει¬
  ον έφιλοδόξησεν εφέτος νά
  ξεπεράση καί αυτήν την Βενε
  τ(αν καί την Νίκαιαν είς την
  οργάνωσιν τοθ Καρναβάλου.
  Δεδομένου δτι τα κέντρα χο
  ροΟ, θά δώσουν μόνον είς τόν
  περίφημον βασιλέα τοθ Ταγκό,
  Μπιάνκο, τα μπαλλέτα καί
  τίς άλλες όρχήσΐρες περί τάς
  500 χιλ. δραχμων, κατά τούς
  σχβτικούς ύπολογισμούς. Καί
  δμως καθώς τουλάχιστον βε
  βαιοθται τό εισιτήριον Θ4 εί
  ναι πάμφθηνονΙ Άβίζο λοι
  ττόν διά τόν μέγαν Ήρακλει
  ώτικον Καρνάβαλονΐ
  ΜΕΣΣΑΡΑ ΡΕΙΥΜΝΟΝ·
  Ελπίζομεν Οτι κατά την
  έν Αθήναις παραμονήν τού,
  θά φροντίση ό κ. Γενικάς Δι
  οικητής καί διά την χορηγή
  σιν των άπαραιτήτων πιστώ
  σεων διά την προέκτασιν τής
  δδοθ Τυμπαχίου — Κοκκίνου
  Πύργου μέχρι Μελάμπων, &
  στε νά έπικοινωνήση ή Μεσ
  σαρά μέ τό Ρέθυμνον δι' αύτο
  κινήτου· Πρόκειται περί μιάς
  όδοθ, ή όποία ώς έχομεν γρσ
  ψει καί Αλλοτε, θά έξυπηρβτή
  ση τα μέγιστα τούς δύο γβιτο
  νΐκούς νομούς καί τής οποίας
  ή ταχυτέρα αποπεράτωσις ί
  πιβάλλεται έκ τής άνάγκης
  των πραγμάτων. Πβρί της ά
  ναγκαιότητος άλλωστε τής ό
  δοθ αυτής έχουν γνώσιν ά
  σφαλφς καί ό κ. Γεν. Διοικη
  τής καί εί άλλοι άρμόΰιοι ύ
  πουργοί έκ των ειδικόν καί
  διαφωτιστικων ύπομνημάτων
  τα όποΐα Εχουν ύποβάλει οί
  ένβιαφερόμβνοι.
  ***
  ΗΟΔΟΣ 2Κ0ΙΝ1Α-
  ΐατιοτβ είχεν άποφασι
  σθβ άν δέν άπατώμεθα να γί
  νη μία προέχτασις τής όΒοΟ < Άρκαλοχωρίου μέχρι Σκοινια ώστε νά ίέξυπηρετηθή συγκοι νωνιακώς καί τό οιαμέρισμα τοθ πάλαι ποτέ Ρίζου μέ τα πλουσιώτατα χωρία ιου καί τα έκλεχτά δσον καί άφθονα προ (όντά τού. Δυστυχως,δμως φαίνβται δτι έλησμονήθη καί αύτός δπως έλησμονηθησαν καί τόσα άλλα ώραΐα πράγ ματα καί χαλά σχέδια. 'Δλλα σήμερον όπότε κατασΐρώνε ται νέον σχέδιον καί πρόγραμ μα εκτελέσεως όδικων έργων δέν θά ήτο δυνατόν αραγβ νά )φθή μέρΐμνα χαί διά την κατασκευήν τής όβοθ αυτής Άρκαλοχωρίου — "Ινΐ— Σ«<οι νιά; Ήμιΐς τό ευρίσκομεν Α πιβεβλημένον. τον. ΑΙ μεγάλαι στιρήσιις χαί αί χκχουχίαι τάς οποίας μιτά τοιαύ της χαρτερίας οπέστητι «μιλλων ται πρός την ανδριΐαν σκς. Είς τα Μαχιδονιχά τρόπαια προσιθέσχ τι νέ» τοιαθτα. Πλέον τβν έχκ τβν πυροβόλων χά Ι μία άχόμη έχθριχή Στρατιά μέ τιΰς στρατη γούς της χά Ι τα έπιτιλιϊα της τάς σημαίας της ιδρισχονται οίχμί λωτοι υπό την κυριαρχίαν σας. ΑΕ οημαΐαι σας έχαλύφθησαν μ! νέαν Δδξαν. Όλόχληρον τό "Εθνος θοιυ μάζιι τό νέον τοθτο χατόρθωμί αας. έώ !έ δπιρήφανος διότι ήγοθμαι τοιούτου Στρατοθ οβς έχφραζω την πλήρη ιύαρέσχκάν μου. Ίβίάννινα 23-2—· 3, ΐ 51 γ Μερ«ρχί»ί Κρήιι,ί)
  ΓΌΡΘΩΣΙ-
  «ι
  Η ΦΛΟΓΑ
  Σ1ΝΕ ΜΙΝΩΑ- Σήμερον ό μου
  σικός κολοσσός: ΚΛΖΙΝΟ ΝΙΈ
  ΠΑΡΙ, μέ την Ρούμιτυ Κήλερ καΐ
  τόν Άλ Τζόλσον. 3 παραστάσεις.
  Αυριον τό Δεοοπορικό θαθμα,
  «ΔαΙμονες τοθ αίθίρος,»
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον ή ά
  λησμόνητη έπιτυχία τοθ βωβοθ κι>
  νηματογοάφου: ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ
  ΣΚΟΤΟΥΣ μέ τόν ΦρέντερικΜάρς
  καΐ την Μέρλε Όμπεοον
  ΑΟριον: ΒΟΛΓΑ-ΒΟΛΓΑ, Ενα
  όπέροχο ρωμάντζο άπό την παληα
  Ρωσσία, μ* τόν Χάνς Σλέτωφ.
  ΠΑΛΛΑΣ,— Σήμερον Τό αύτοτε
  λές^Εργον: «Καττεταν ΓορίλλαςηκσΙ
  τοθ έτΐεισοδιακοθ «Κόλασις τής
  Ζούγκλας» τα έττεισόδια 7ον, 8ον,
  ΜΙΚΡΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Το μβυσιχό ©ΑΥΜΑ
  ΕΑΖΙΝΟ
  ΠΑΡΙ
  Γ
  τ
  ΑΛ ΤΖΟΛΣΟΝ
  ΡΟΥΜΠΥ ΚΗΛΕΡ
  Γαργαλιοτικί', μεν.αλοπρε·
  πίς σκανδαλλι&ριχο,
  άριστούργπμκ.
  Έκτός προγράμματος:
  ΖΟΥΡΝΑΛ.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  10 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΝ! 111
  "ΑΙΡΙΟΟΑΙΣ,,
  Αναχωρεί έ{ 'ΗραχλεΙ
  •α έκαστην ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  βρίου κατ' εύβεϊαν ΠΕΙ
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ κρ»ϊ Ρί
  θυμνον, Χανιβί, Πειραια·
  Χδραν, Πεψον, Ν*(Όν.
  Πραίτορβΐον ΑΙΝΑΡΑΑΚΝ
  >. 1-41
  ΚΑΒΝΙΗΑ1 ΚΑΙ ΚΑΠΝΟηΩΑΑΙ
  Τ* οιγβρίττβ Ντάμες 6ά κι»λουν
  τ*ι μβνον 50 ΛΕΠ ΓΑ Εκαστον.
  Το χυτίβν Ντβμΐς τ&ν 26 αι
  ναρΑττϋν ολόκληρον ΔΡΑΧ. 13
  ΚαηνορΊβμηχβνια
  __________ΦΑΙΧΤΟ8
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οΐΛΟτιεδα είς τό
  ττροάστειον Μασταμπά καΐ είς έξαι
  ρβτικώς συμφέρουσαν τιμήν. Πλη
  οοφορίαι τιαρ' ημίν,
  ΔΥΟ
  ΒΥΟ
  98ον
  ΑΔΕΑΦΟΙ
  Π Ο Λ Ε Μ ΟΙ
  ΤββΠρβσηέρ_Μβριμί.
  Ή χβμησΐα είχε δ,ιολογήσει
  μπροατα α9 αρχετο κόσμο την άπέ
  χθειά της γιί τί δττογίνειο' τής
  ή',εσκε δμως ίνα χομψοοτριμμένο
  υστάκΓ τό σιαγίνι λοιπδν τοθ
  Μιρζύ άηό χάμ«ίσ? χαιρδ ήϊαν
  ξυριαμίνο μέ προσοχή χαΐ τό μου
  στάκι τού, άπελητστικα στριμμίνο,
  πομαδιασμένα χαί χτενισιιένο, αχτ)
  ματιζε μία ήμισέληνο πού οί άκρες
  της οηχώνονταν πολύ πιό δψηλά
  απο τή μύτη τού. Τέλος έφθασεν
  στά αημιΐο ν! ποθν π&ς χάποιος
  ευγενής, πίύ είχε 6γεΐ μιά με
  πο)ύ ινωΐ άπδ τό σπίτι τού, εί&ι,
  δ (αν πιρνοθοε άπδ την όδδ Άαί,
  ν' ανοίγη τ) πδρτα τεθ χήπου τ<5ς χίμησαας χαί νά βγαΐνη ε'νας άν δρας, 4 δπ&Ιος, άν χαί ήτ«ν προ σεχτικα αχεπαομένος ώς τή μύτη μέ τόν μανδύχ τού, ήταν δ χύριος δέ Μερζύ. 'Αλλά βύιό ποί» φαίνονταν άχι μ— πιό έπιβεβαιωτιχό χαί πού εχανε ν' άπορΐ δλος δ χόσμος, ή ταν δταν έβλεπαν αυτόν χον νίο οδγενότο, αυτόν τόν άλύπητο χο ρ:ί!ευτή χαθε χαθολιχής τελετάς να Όυχνάζη αήμερα ταχτικά στίς έχχλησΕες, νά μή παραλεΐηη χαμ μιά λιτανεΕα, χαί μάλιατα νά βρέ χη τα δάχτυλά τού ατόν άγιαομο, π^οΐ/μα πού λίγες μέρες πρΐν, θά το Ηιωροθσε φρικτή Εεροουλία. Ψ'θύοιζαν πβς ή "Αρτιμις Ισω σι μιά ψ.ιχή· χι' οί νίο ι ευγενεί; τής προτεοτανιχΐ]ς θρησχείας ώμο λογοθοαν π&ς Ισως θά εσκέπτοντο σοβαρά ν' αλλαξοηιστήσιυν ά"ν, 4ντί χαηου^σίνων χαί φραγχισχα ν6ν, τού; έατελναν νά τοδς κάνουν ίιδΐχίΐ νιις χι' ώμορφες γυναΐχις σάν την χυρΕκ Ιί Τουρζή. Ό Βερνάρ δμιος ήταν πολυ μα χρυά άπά τό ν' άλλαξοπιατήση. (συνεχΐζεται) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡ1ΑΣΜΟΓ ΚΙΝΗΤΩΝ Ό υπογεγραμμένος διχαστκος χλητήρ τής περιφερείας τ&ν έν ΉραχλιΕφ Πρωτοϊικών Γεώργιος Δ. Παπαδάκης έν Χιρσονήοφ 11ε οΊαδος κατοικοεϊριύων. Δςλοποιώ δτι Κατά παραγγελίαν τοθ έκιοπεύ δοντος δικαιούχου Γιωργ'ου Ν. Καοοαβέτη χατοίχου Χεραονήαου Πεϊιάδος χαί δυνάμει χαί πρός εκτέλεσιν τ&ν 6π' άριθμ. 616 χαί 618 τοθ 1935 άποφάα<ων τοθ χ. Άγρονόμου Χεραονήαου νομίμως κιχηρυγμίνων Ικτελεστώ^ χαί τβν ' άριθμ. 2007 χαί 2010 έπι&ο τηρίων τοθ ΔιχαατιχοΟ κλητήρος τ&ν έν Ήραχλΐίφ Πρωτοδιχ&ν ΙμοΟ ταθ ίδίου, έξ ώ* δείκνυται !τι νομίμως έχοινοηοιήθησχν οί σχετικαί &ηό χρονολογίαν 20 Ίχ νουχρΕαυ 1937 έπιταγαΐ πρός πλη ρωμήν τοθ ώς, άνω έπιαπιύδοντ κατά τοθ ίφειλίτου τού Μιχαήλ Σκουλα χοτοίχοιι Ανωγείων χά Ι προοωριν&ς Χεροονήσου, δυνάμει ν α! πρίς Ιχτίλεσιν τ&ν ώς άνω έΐϊίφιίσιων εγένετο χατάσχισις χατά την δ π' άριθμ. 74 τής 12 Φεδρουαρίου 1937 έκθεσιν μου, τ&ν εξής κινητών πραγμάτων άνη κοντων ιφ ώ;ανω ύφειλίττβήτο' α') τεσσίρων χρι&ν, απάντων λιυχ&ν, οί 163 έξ αυτών ροοσσίματοι χερού λιχοι, δ τρίτος μαυρόματος χερού λιχος, χαί δ τέταρτος μαυρίματος χούτουλος χά Ι β') τεσσάρων προδά των άτάντων χ^ώματος λιυχοθ μιτά τ&ν 1πΕσ-ς λευχβν άπογεν μά'ω^ α&τ&ν, άπαντα τα άνωτέ χατασχιθέντα ζβα φέρουσι τό ίιαχριτιχίν (Σαμαν) «Διξίφριχο» —•«Προχόκβρο, ίνα πωληθ&οι χαΐ έχ τοθ τιμήματες αΰχ&ν πλη θη δ είρημίνος ίπισπιύδων τό έν ταίς έπιταγαΖς τού ποσόν τ&ν Δραχ. 445.50 μετά τ&« άπό τού τας τίχων χο.1 τα Ιξοδα τής γενο μίνης έχτιλέβιως. Ό πλειστηρΐασμός τ&ν χιντ,τβν τούτων πραγμάτων γενησεται την 4τ?ν ΜχρτΕου 1937 ημέραν Οέμ ηψ χά Ι ώραν 10—12 π. μ. ένώ πιέν μβυ ή τινος τβν νομίμων άνα ληρωτβν μου, έν ιψ έν Χερσονή σφ χαφενε!» τοθ Γιωρνίου Τζι βαμπινα ώς δημίσιώτιρον μέρες τοθ χωρίου, ένθα χά Ι δτε χαλοθν ται -ί βουλόμενοι νά πλειοδοτήσω σι χοΐ δ μεοεγγυοθχος Χαράλαμ πος Χαρ. Σχουλβς νά μοί πκρα !ώ?η χά χατασχιθέντΗ ζ&« πρδς εκποίησιν. 'Αρμοδιος διχαστιχος χλητήρ ίνεργησάτιο τα νέμιμα. Έν Χιρσονήαφ χ« 16 Φιβρουα ρίου 1937 Ό έκτελβν διχαστιχίς χλςτήρ _______Γεώργ. Παπαδάκης ΈνοΐΜΐκζετκι μεγόλη άκοθήκη παρά τάς Κατω Φυλακάς. Πληρο Φορίαι τταρ' ημίν, ΚνΡΙΑΚΗ 21 ^)ΡΟΥΑΡΙΟΥ Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 57 Ν.ΙΚΗΤΙ.Ι ΚΑΙ ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ "Εντός 10 ημερών μαθαίνετε δ λους τους χορούς! άναφέρει μία μικρώ άγγελΐα είς "Αθηναϊκήν έφη μερίδα. ΚσΙ είνε ττραγματικθις εϋ καιρΐα να τούς μάθετεΐ Τούλάχι- στον αυτήν την σύστασιν θά Ικα. νέ την στιγμήν αυτήν 6νας γνώ· στής δχι απλώς των χορευτικήν πραγμίιτων άλλα καΐ των πραγμά των τής ζωτ]ς. "Εχω άκόμη ζωηρά στή μνήμη μου ένα τύττο... χορευταρδ. ΕΤχε δισβη ηρό ττολλοθ τόν Ρουβίκωνσ, ήτο ομως πρωτος καΐ καλύτερος στοθς χορούς. ΚαΙ έσυνήθιζε κατά τα διαλεΓμματα νά λέγρ μεταζύ χειλέων καΐ κύλικος... κομπανίτου: —Χορεύεις; Ζης. Δέ χορεύεις; Δέ ζβς. Τέτοιαι μορφαι χορευτων οπάρ· χούν βεβαία καΐ σήμερα. Ώστόσο τό ζήτημα είνε γενικώτβρο: Την έ. τΐοχή τού Τριωδίου τό κοινωνικόν σύνολον δίδει,.. πόλεμον: "Εχει δηλ, τταντοθ καΐ πάντοτε νικητος καΐ ήττημένους. ΝικηταΙ είνε οί χο ρεύοντες, ήιχημένοι οί μή χορευον· τες. Κατα τάς μεγάλας χορευτικάς όλονυκτΐας δταν ό σάηφειοος τής αθγής διαλσμπει στα κρύσταλλα καΐ άμαυρώνεται τό ηλεκτρικόν φώς, συνηθέστερος τύπο^ είνε ό έξρς περΐπου: Τσολακωμένο σμό. κιν, μαραμένη καμέλια στήν κομ βιοδόχη, σ<ανιομένο λουστρΐνι, δψι χλωμή καΐ κουραομένη καΐ τελευταΐο Λργόπιοτο ποτήρι στόν μπουφε μέσα σέ θσμπούς καπνούς τοιγάρων κοΐκαημοθς βιολιων. θά ττήτε: Είνε ό νικητής αύτός; Ακριβώς! Μολονότι Εχει 6ψιν ήτ· τημένου είνε ό.. άρ*ων τής χο- ρευτικής νυκτός: Έχόρευσε μέ β· λες, έφλέρταρε μέ ολες, «έφιλοδω· ρήθηη—κοΐ διά τό παρόν καΐ διά τό μέλλον—άπό δλες. Έν τώ με. τβ€ΰ τί Εγινεν ό ηττημένος—ό μή γοοεύσας καΐ ό μή τοαλακωθεΐς, θά τόν δήτε σέ μιά γωνιά άψο· χον άλλ έρεΐτιιον: ΟΟτε πΐνει. Οΰ· τε κατινΐζει. ΕΤνβ άκίνητος καΐ ΔμΙ- λητος. "Ισως καΐ νά κοιμάται, Ι σως καΐ νά όνειρεύεται. "Ισως κσΙ... νά ξυττνδ δταν ό αΐώνιος καβαλλιέρος τοθ παραδΐδει οσωαν καΐ άβλοβή» την ντάμαν τού. ιΐου μπορεϊ νά εΤνε καΐ ή γυναϊκα τού. Ό Άλλος ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τό Καφενειον Κνωσός. Πληροφορίαι παρά τφ κ. Ί. Ζεη Ξενοδοχείον Κνωσός καΙ Παλλσβ —ΑΙ τραγικαί συνένιιαι τής έκιΒόσΐΗς ενός τη λε γράφη ματος. Ή σύζυγος τοθ ταξι8ιύ?νχοζ έ|ΐ ττόοοιι Χίραμ Μπλές είς Νέαν "Υόρκην έλαβε την παριλθβθϊχν Πεμπτην, 1«χ τηλιγράνημα, διά τοθ δττοίου έπληροφορεΐτο, δτι δ σύζυγίς της είχε φονευθή είς ε/α δυστύχημα. Ή άτυχής γυνβΐοτ, άπκρηγέρητος δια την απώλειαν τοθ αυζύγου της, εκλείσθη μέΐα είς Ιη δωμάτιον ιί){ οικίας της, ήνοιξε χήν σΐρόφιγγα χοθ φωταε (Ιη χαί έθεσε τέρμα είς χήν ζω ήν της, άπελθοθσαν δπω; Ιγραψιν είς την επιστολήν ττ'.ο αφήκε, πρός συνάντησιν τοθ άγαπημίνου της συζύγοκ. Την επομένην άνρι- 6&ς έπιστριψιν είς την Νέαν "Υόρκην δ Χίραμ Μπλές χωρίς νά έχη ιδίαν τβν διχτρεξέντων χαί χατάπληχτος έπληροφορήθη την τραγικήν αΰιοχτονίαν τή; σα ζύγου τού. Άπό τάς έοεόνα(, τάς οποίας έκαμε διά νά έξαχΐΐβώαη ποίος είχε στείλει τό μοιραίον τη λεγράφημα, διιπίστβσιν δ τι τό τηλεγράφημα αύτδ άπη^θύνετο πραγματιχ&ς είς μίαν γειτόνιαοάν των τής δποίας δ σύζυγος πράγμα τι είχε πίσει θθμχ θανααίμου δυ· στυχήματος. Ό χ. Μπ?έ; ήγειρεν άγωγήν χατά τής δπηρεαΐαις Τ. Τ. Τ. διά τδ τραγικον λαθος χης ζητ&ν αποζημίωσιν 25.000 δολ λαρίων. —Ή Βαρσοβία *Ι||ΐ τό ρε κόρ τής γρ(««ης. Φαίνεχαι δτι χατά την ιφετει νήν πανευρωπαικήν έπιδημίαν γρίππης τό ρε«ίρ των περισσοτέ ρων χρουσμάτων θά τό σημιιώΐη ή Βαρσοβία. Πράγματι στήν πολιο νιχή πρωτιύουσα ή γρίπηη χατά τάς τελευταίας δύβ έζδομΐδας ώ. γίαοε χυριολεχτιχως. Έμετρήθη σαν μίνον χαχά την 31ην Ίχνοιια (Εου 150 000 χροόσμαχα μέαα στήν πάλι, άπό τα δπιΐχ ίνα άρχε τα σ:βαρόν ποσοστόν ήσαν θανα τηφίρα. ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΩΡΑΙ 3, 6,.κ«ί 10 μ. μ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΟΤΟΥΣ Φρέντιρικ Μ«ρί, Μίρλί Όμπερον. ΚΑΤΑΣΤΗ ΜΑΤΑ ΣΠΥΡ. Δ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΔΟΣ ΙΔΗΣ 27 Επέκτασις επί της Πλατκίας ΈΛεηΘ. Βενιζέ¬ λου (Τηλέϊωνβν Νο 2—06). Λ «μββινομεν τίιν τιμήν νά εΐίοποιήσ&ιμεν τβύς άζιοτΐ- μ«νς ημίν πβλάταις »«ί φίλους ότι προιβΐ,μΐν εί; έπεκτοι· σιν τού Κκτ«οιΑιι«τος μας ένχαταστήοαντες ια ημετέρα Τ»πογρ<χτεϊα είς το πρ^ην Ορατπριβν τής Έταιρίαις £·ν« κης—Λιβιάς 2.ια παρβπλεύρως Φαρμαχείου μ. Λάμπρου Κανβκβκη, ίδρυσαντ«ί χηΐ ΟρκτΠριον άπβίντ&ίν των εΐο&ν μα; α κ.χ. Ιιελοιτβι μβς ίυνανται να προμηθευειντοιι τ* ■ίδη τ»ν καΐ έκ τού έν $ πλατεια Έλ. Βενιζέλου, νέβυ τβύτβυ κατ«οτ(ΐματο( μας οηΝς ίηισης δύνανται έκ τής! οίας ειοέδβυ ·1αερχ«μ>νβι να ίπιοκίπΐΜντβι χά! τβ ννυ
  βτβν έν τό ύδν "Ιδής Κεντρικόν μα{.
  Μεθ'
  ΣΠΥΡ. Δ. ΑΛΕΑΙΟΥ
  Τού ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ
  41ον
  Τοθ έξήγηβα !σο μποροθσχ πιό
  σίντομα τόν μηχανισμο τβν πυρο
  βδλων Βπλων γιατΐ ήμουν χουρα
  σμένος χαί δέν μποοοθαα νά μιλή
  ο» πολΰ. 'Αλλ*. Ιϊ< ή<)ελα χαί νά τόν οΊισχρεστήσω χαΐ^τοθ Ιδωβχ νά χαταλίβη πδσο τρομερό είνε το δπλον. —θίλω νά μοθ 5ε!ξης υίί μου Σκδτωσε Ι ν χ άπό τού; ταραξίας αυκυς ποΰ έχομι δεμένους. "Ενας δλιγώιερο δεν πειράζει- θχτοθ χάνη: χαί χαλό, νΐατΐ ή ττμωρΕα ΕΚΚΙΝΗΣ ΘΑ ΕΙΝΕ φριχτή. —"0x1 πα^έρα μου τοθ είτα. Δέ* μπορ» νά σκοτώαω ά'θρωτο ίτσι χω?)ς λίγο. "Οίαν μίχωμαι είνε άλλο πεαγμ». "Οίαν γΐνω δ μως χαλά θά σοθ δείξω,, σχοτώ- νοντατ Ινα ζ&ον. Ή υηίσχεσίς μου τόν ίχανοποί- ηιε. —Μπράβο υΐέ μου! Ξίρεις δμως δτι δ άΛλος ποΰ [έχετε μαζί α%ς δ δπηΐέτης σας δέν σβς μοιάζει Φαίνεται π&ς έχανε τόν πεθαμένο σέ μιά γωνιά. Τή αΐιγμή έχεΕνη δ Λιό ήνοιξ τα μίτια τού,, τονωθεΐς Γ άπό λίγο ο£ιΓ3«κ πού τοθ είχε χόιη μέσα στό λάρυγγα δ Τζών. 'Εσηκώθη χά μέ δυσχολία χαί έβοήθησχ τόν Τζών χαί την Ουστάνκ νά μιταφί ρουν τόν Λιό στό δωματιί τού. 'Ε γύρΐσχ χατδττιν χαί έγώ στό δω μάχιδ μου δοηθού^ενος άπό τόν Τζώ' χαί την Οΐστάνα. Σέ μιά στιγμή μοθ ήλθε ή ίδέα νά φιλήσω την θυσίαν» γιά τόν ή^αιιμδ χης, γιατΐ πρέπει νά δμΐλογηΗς Β (ι χά ρις ο9 αυτήν εσώθη δ Δεό, άλλα συνεχρατήθην έχ φίδου μήπως πά ρείη 'ηθ&. Έχοιμί'θηχα πο'Ο ίσχημι χαί «Ιχα εφιάλτας πεϋ μέ έκαμναν νά ξεπετιέμχι χάθε τδσβ άπό τό χριβ ΡΪτι μου—ϋν μποροθσε ή πέτρα νά δνομασθτ] χρεββίχι. Τα πραΐ ήλθεν δ Τζώ'δ δποΐος χούισχινε λιγάχι χαί μοθ ιΐπε δτι δ Λεό έ- χοιμήθη Χαλά, άλλά ήτοι ν πολΰ ϋύνατος. Λίγο άργίτερα ή8ε δ Μκιλαλί, μόλις ΪΙ μέ έηλησΐααι προσιποιή θην δτι χοιμοθμαι. Τόν παραχο λουθοθσχ δμως άνάμεσα άπό χά δλέφαρί μου. Με έχύτταζε χαλά- χαλάχσΐ έχο'ιΐιψι τα γένεια τού που έφθανον εΌ>ς στό στομάχι τού
  μέ μίαν μεγαλοποεπή χειρονομία
  —"Α! είνε διχηΐιας σϊν πίθη
  *ος, έμονολβγηαε. Ό άλλος είνε
  ώμορφος σάν λιαντάρι. Α&ιός είνε
  σωστός πίθηχος! Τοθ ταιριάζ*
  χαλά το δνομα αλλά μοθ άρίσε
  χαί είνε σπάνιο π;β/μα νά μ-;0 ά
  ρέση ιϊνθρωχος. Δέν πρίπει νά έ*
  «ανείς έμτΐιστοαύνη σ^ός άνα,ΐώ
  πους χαί πρέπει νά άποφεύγΊβ τίς
  γυναΐχες γιαχί οί γυναΝες ι[<ε χαχές χαΐ χαχαστρέφουν τούς ά'- δρες. Ό πΕθηχος δμως ι!νε*χαλό( χαί άξιος έμπιστοσύνης. Πού έμα- θε δμ»ς τόσο πράγματα; ΈλπΙζω ΕΚΕΙΝΗ νά μην τόν μαγεύσς. Ό κ»χίμ·3ΐρος δ πΕθηχος θά είνε ά- σφαλβς χουρασμένος άπδ τή χθε αινή παλη. "Ας φύγω νά μην τόν ξή ΚΙΝΗΣΙΣ.- Επανήλθε ποοχθές £ξ -Αθηνών ή κ. ΒελλΙνη ΕΙσαγγε- λέος "Ηρακλείου —'ΕττανήλΘον έηΐσης οί κ κ. Αν δρέας Βλάσσης καΙ θ. Πατΐαβά· ^Αφίκετο επ" άδι,Ια ό έπΐατρος κ Έμμαν, Γαβαλδς. "-Διήλθε προχθές τής πόλεώς μας δι" Άγιον Νικόλαον ό κ. Δημ. Φωνιαδ4κης τριατατικός. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.— Μήνας Ί. Παν τουβακης. Λιλίκα Γ Νικολαΐδου ηρραβωνίσθησαν τη 20-2-937. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Είς "£ξα Μουλι αν* Σητείας ό κ. Γεώργ. Καρπ γιαννάκης ήνεδέξβτο έκ τί)ς κολυμ Βήβρας τό κοριτσάκι τοθ κ. Γεωρ. Άνβρουλάκη ονομάσας αύτό Μα Ρ ΓΑΜΟΙ.— Είς ΜυρσΙνην Σηιεί άς ετελέσθησαν την παρελθούσαν έβδομάδα οί γάμοι τοθ κ. Νικ. Βου ράκη μηχανικοθ μετά τής δίδος "Αννης Πατια Μ. Σερβάκη. Τοΰς νυμψικους στεφάνους άντήλλοξεν ο κ. Έμμ. Πλατάκης. ΘΑΝΑΤΟΙ.— Άτιέθανε καΙ έκη δεΰθη τιροχθές Παρασκευήν τό χσ ριτωμένο κοριτσάκι τοθ φΐλου κ. ΒασιλεΙου Σπ. ΌρφανοΟ. Τούς οί κείους της συλλυπούμεθα Θερμώς, *♦♦ Γύρω στήν πάλι μας. Τάν αφηαχ νά ΠΕοχτβρήαη πρός την ηίΐταχαΐτον έφώναξα: —Σύ Ιισχι πατέρα μου; —ΝιΙ υ Εί μου. Δέν 6έλ» νά οέ ίνησυχήσ». Ήλθα νά οβ π&ς περ ά; χά Ι νά οοθ π6 Βτι αύτοι τκΰ ήΐέληοχν νά αβς οκοτώοουν μετ» φέρονται γιά νά διχασθοθν άπό ΚΚΕΙΝΗ χαί Ιφυγαν σήμερον το πριοΐ. ΕΚΕΙΝΗ διίταξε νά ξεχινή βετε χαί σεΐς άμέαως, αλλί βλέπω π ώ; δέν είνε δυνατήν. (σ ;νεχίζεται) ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Έκτίθεται είς μυστΐκήν δι* ■νσφραγΐστων «ροσθο ρΑν μειοδοτικήν δημοεφα οίαν ή «ρομήθεια <1ς την Έ«ιτρο«ήν'Εκμεταλεύσεως έτιρνίχου διά την κάλυψιν τής στίγης τοθ κτιρίου τοθ Ηλεκτρικόν ΣταθμοΟΉρα κλΐΐου. Ή Βημοβρασία θέλει λά βιι χώραν είς τό Δημαρ Ηΐακ6ν Κατάστημα καί βνώνιον τής Έ-ιτρο«τ)ς Έκμιταλλιύσιως την 16ην τοθ μηνός Μαρτίου Λ. 6. ημέραν Τρίτην καί ώραν 11—12 «. μ. ΟΙ δροι συγγραφής Οβο Κριώσιΐον εΙσίν κατατιθει μένοι κΐς τα γραφιϊα ττ)ς Ήλεκτρικής Έκμεταλλεύ σΐ(·ς 6-όθβν οί βουλόμι νοι δύνανται νά λάβωσιν γνβσιν. Έν Ηρακλείω τβ 20 φι βρουαρίου 1937 Ό Πρόιδρος τής Έβιτρο ■(ς ΈκμιταλλΐύσΐΗς Μπνίς Γ Κατσρρακτώδης άληθινώ ή <τρο· χθεσινή πρωινή βροχή, ή συνοδευ Θεϊσα παραδόξως—ΰπως καί τα πρωτοβρέξα—μέ τρομακτικά άστρα πόβροντα. —Κατά σχετικός πάντως πληρο φορΐας ή βροχή δέν έπεξβΐάθη είς Ολον τόν νομόν περιορισθεϊοα είς την περιφέρειαν Ηρακλείου. _Ή τιμή των αλεύρων κοΐ τοθ αρτου κατ' απόφασιν τής έπιτρο πής επί των διατιμήσεων παραμέ νει ή αυτή ώς ή τής προηγουμέ νης εβδομάδος. —'Επίσης άναλλοΐωτοι παραμέ νούν αί τιμαί γαλακτερών καί κρε άτων. —Κατά την προχθεσινήν ουνεδρΐ ασιν τοΰ Κακουργιοδικείου είς τόν Γεώργιον Νικητάκην κατηγορούμε νόν διά φόνον επεβλήθη ή ποινή των 18 μηνων φυλακΐσεως δι' άναϊ ρεσιν καί δύο μηνων δι' όπλοχρη οίαν, —Ή δίκη ούτη ήτο ή τελευταία διά τόν μήνα Φεβρουάριον. —Χάρις είς τα λαμβανόμενα πά ρά τής άγορανομικής υπηρεσίας μέτρα παρατηρεϊται σχετική έπάρ >»εια ελαίου είς την αγοράν.
  —Παραλλήλως διαπιστοθται ή ά
  ρίστη κατάστασις απάντων των εί
  δών διατροφής.
  —Ή χαλαρόιης περΐ τάς έμπο
  ρικάς συναλλαγάς μας μετά τοθ
  έξωτερικοϋ έξακολουθεϊ ύφισΐα
  μένη,
  — Οί άρμόδιοι κοκλοι διαβλέπουν
  πάντως ότι αυτή πλησιάζει είς τό
  τέρμα της.
  —Αί έκθέσεις έπίπλων είς ώρι
  σμένα έπιπλοποιεΐα τής πόλεώς
  μας άποτελοθν χωρΐς ύπερβολήν
  την τελευταίαν λέξιν τής τέχνης.
  — Καλαισθηΐικσ, κομψότατα σα
  λονάκια, διακρινόμενα δι* Απλότη
  τα γούστου προΐελκύουν πολύν
  κόσμον καθ* ημέραν, ιδίως δέ μετα
  ξυ των,,, μελλονύμφων οί όποΐοι
  ώς γνωστόν δέν σπανίζουν οΰτε
  είς την πόλιν μας.
  —Μέ την σημερινήν Εναρξιν τοθ
  Τριωδ'ου Ισως φιγουράρουν οί
  ιΐμώτοι ,μασκαρά&ες.
  — Μολονότι κατά τινάς φήμας
  ή μάσκα δέν Θά επιτραπή εφέτος
  ή καΐ αν επιτραπή Θά ίχη μικρόν
  περιθώριον δράσεώς.
  —Έν πάση περιπτώσει ημείς έλ
  πίζομεν είς τό αντίθετον έφ' όσον
  συνήθως οί μασκέ μένουν μασκα
  ρεμένοι δι* ωρισμένους μόνον,
  σπεύδουν δέ νά άποκαλυφθοθν
  δταν εύρεθοθν είς.... στενόν οίκο
  γενειακόν κύκλον,.
  —Συμβα νει δέ ό κύκλος αύτός
  νά είναι καί ό πολυπληθέστβρος
  συχνάΐ
  —ΟΙ κινηματογράφοι μας έξακο
  λουθοθν μέ κοσμοσυγκέντρωσιν
  την προβολήν των έξαιρετικών Ερ
  γων: «Καζινό ντέ ΠαρΙ» καί «'Αγγε
  λος τοθ σκότους»,
  —ΑΙ σημεριναί παραστάσεις προ
  βλεπονται Ενεκα τούτου οπ Θά ά
  ποβοθν άνευ προηγουμένου άπό
  απόψεως είσπράξεων.
  —Είς την οδόν Μασταμπά—θε-
  ρΐσσου ήνοιξε νέον κέντρον υπό
  τοθ κ. Ήλία Βουρεξάκη, άλλοτε Ιδι
  οκτήτου των Πεϋκω^ τοΰ Μασταμ·
  πδ.
  —ΚαΙ είς τό νέον κέντρον τοθ
  όηοΐοο ή τοπαθεσία είνε μία άπό
  τάς ωραιοτέρας των περιχώρων
  μας, οί φίλοι τοθ Οπαίθρου καί τής
  ρομάντζας Θά βροθν έκλεκτους με
  ζέδες καί έκλεκτά ποτά καί την
  γνωστήν προθυμίαν γενικά καί πε
  ριποίησιν τοΰ Ήλία.
  ο ΡΙκορηα
  ΛΣΟΕΝΕΙΑΙ ΚΑΙ ΧΛΑΑΕΥΜΙ
  ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΟΝ
  ΕΙδοειοιΑ τούς Εχοντας
  Ε ΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (λεμονό-
  δενδρα) δτι άναλαμβάνω
  τό κλάδΐυμα καί τόν τ*·
  λΐιον καθορισμόν τ«ν ύ·
  «υθύνΜς καί ύ~ό τόν ϊ
  ΥΜον οΐουδήιοτι γι««6>
  νού.
  ΈτΐΙσης αναλαμβάνη την
  φύτευσιν όηωροθόρων δίν-
  6ρ»ν δλ«*ν των είδον.
  ΟΙ βουλόμενοι δύνανται
  νά μέ ζητήσουν είς τό κα-
  •ενεϊον τό «Κέντρον* εκχρά
  τό Σανδριβάνι ά«ό 7ης αί-
  Μρι 10ης μ. μ.
  ΣΤΑΥΡΟΣ Α ΜΟΥΛΑΚΗΒ
  Ένβικιάςεται τιαρά τό Καμάρα
  κι άντΐ δρ. 2.ι00 μηνιαίως τό καφ·
  νείον «Πάνθεον» μβθ' ολων των
  |πΙπλων ΐαυ, Πληροφορίαι #ντ6}«
  '>
  '*
  ν υ
  ιύλόβ
  λη, Ι
  9ε ι
  Ι «ν, *»'
  άνα
  ιθίρΐ
  σέ *
  νέους
  ΟΙ
  της
  :«αοιΐί|« ντέ
  Ι,οΐο ύυϊΡή0111*··
  μ τό ίδαφος '
  ο.ιότητα ώργάνω
  ρ,ουμμαχΐσ τώ»
  Ινον εναντίον τ
  »4λ κ' ίκανβ τΔ κ
  ΐβν ίκτοτιΙσΓ 6λό-
  ΗρΜ τής ΜαρΙ
  νίττας καί νά τί
  ήσο στήν αύλή.
  ]0, δλοι έσόρκαζ
  ιίξκρΐσϊΐς τής
  «ίΐκολλοΐ Ελεγι
  ιιΐηυτική κ' ί«
  ]ά»ότήν οόλή
  (οθοαν μέ καθ
  Φ έκθέσουν κα
  ρΐίουν άιιό τή β< "ΑΕΗκα ή Μα^ ϊίΐΐα ίπροστια ήταν τό δνειρό ΙΟΝΙ 1ΔΡΥΜΑ ] ΥΠ ΚΑΤΑΙ Έκτι ΥασΙας δρους. ΣΑΒ]
  α:π ογρθώ σ ι ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  46ον
  Ή γοητευτική έκεΐνη ύπαρ¬
  ξις, μέ την αγγελική ίκ·
  φρσσι καΐ τό νεανικό, ύπέ
  ροχα πλασμένο θώμα, ήταν
  τό μόνο καταφύγιό της—μα
  κρυά άπότόν θλιβερόσυζυγικό
  της βΐο, μακρυά άπό τίς μηχα
  νορρσφΐβς των αύλικθν άνάμε
  σα στά θιμιάματα των 6ποΙ
  όν ευρισκόταν άπομονωμένη
  μακρυά άπό ιήν μελαγχολι
  κήν άφοσΐωσι τής ντέ Λαμπόλ
  ή όποΐα την Ιρριχνβ στά νύ
  χια τοθ πιό έπιφόβου ίχθροθ
  της—τής άνΐας. Τώρσ, γι' αύ
  την, ή Ύολάνδη ντέ Πολινιάκ
  αντεπροσώπευε τή ζωή—τή
  ζωή μέ δλες ιΐςψευδαισθησεις
  ι ής άσάλευτης φιλΐσς, τής ο(
  σνηματική'ς θέρμης καΐ της έ
  λβυθερίσς. Άπέφευγε να θυ
  μαται έκείνη ποθ εΛειπε-—τό
  πρωτο πλάσμα στή ζωή της
  τιού έγονάτισε μπροστά της
  έΊημη νά την ύπηρετήση μέ
  θρηοκευτική ιύλάβεια καΐ πΐ
  στι. Λ εν αίσθανόταν τ ό κου
  ράγιο ν ά την χόσ[).
  Άλλά ή αλλη, 6ταν έ>6ρι·
  σβν, έκατολαβε ττώς ή καρ-
  διά τής βσσιλΐσοης ήταν κλει
  στή γι' αυτήν. Κα( άπελπισμέ
  νη, άναστατωμένη άπό τόν
  καινούργιο κλονισμό, έξέσπα
  σε σέ παράπονα φρικτά καΐ
  ο έ νέους λυγμούς μπροστά
  της. ΟΙ άτιεγνωσμένες δμως
  προσπάθειές της να άνακτήση
  τόν θησαυρο τιού £χασε, συ-
  νήντησαν την άποφαστικήν
  άντΐστασι τής ντέ Πολινιθκ, ή
  όπο(α ύπερήσπιζε βήμα πρός
  βί|μα τό έδαφος πού εΐχβ κα-
  τακτήση.. Μέ σατανικήν έπηη
  δειότητα ώργάνωσεν όλόκλη-
  ρη ουμμαχΐα των δυσηρεστη
  μένον εναντίον τής ντέ Λαμ-
  παλ κ" Ικανβ τα κάντα γιά νά
  την «κτοπΐση όλότελα άτιό την
  καροιά τής Μαρίας—'Αντουα
  νέττας καί νά την γελοιοποι·
  ήση στήν αύλή. Έτσι, σέ λΙ·
  γο, δλοι έσάρκοζαν τίς νευρι·
  κές κρίσεις τής ντέ Λσμπσλ
  καί ττολλοΐ έλεγον πας ήταν
  έπιληπτική κ' έΊιρεπε νά φύ
  Υϊ) άπό την οώλή. Έπροσπα-
  θοθσαν μ έ κάθε τρόπο νά
  την έκθέσουν κα( νά την χω·
  ρΐσουν άπό τή βασΐλισσα.
  "Αβικα ή ΜαρΙσ—Άντουα-
  νέττα Επροσπαθοθσεν—αύτό
  ήταν τό δνειρό της—νά συμ·
  β βάση τίς δοο φΐλες της. Μΐ«
  σος θανάσιμο έχώριζε τίς Βυό
  γυναΐκες καί ή άμοφαΐα ζηλο
  τυπΐα έβάθαΐνεν, άπό ημέρας
  σέ ήμέρα την έχθρότητά τους.
  Μόνο πού ή ώραΐα 'Υολάνδα
  έμΦανιζόταν μέ ζωγραφισμέ-
  νη στό πρόσωπό της τή χα·
  ρά καί ή βεβαιοί ής τής τελι-
  κης νίκης εβιπλασΐαζε την φσι
  Βρότητά της καί τα γοητευτι-
  κά φερσΐμστά της. "Ε> ώ ή ά-
  τυχη Τερίζα «Χανε τήν' άγσ>
  πη της Μαρίας—Άντουανέτ-
  τας μέ τή λυπημένη της βψι
  καί την πικρή πάντα σύσπα-
  σι τοθ προσώπου της. ΠοΟ νά
  βρβ ΐό κουράγιο νά φαι&ρύνη.
  κι' αυτή τή βσσΐλισσσ; Την έ
  μεθοθσεν ή άπογοήτευσΐς της.
  Εάν έμιλοθσε, τα πικρά πα-
  ράπονά της έπεοείνωναν την
  κατάστσσι. Εάν ίσιωποθσεν
  ή σιγή της έσήμαινεν υποτα¬
  γή στην ήττά ιης.
  Ή ιύτυχΐα της εΐχε γκρεμι
  οθβ—καί εΐχε βαστάξη τόοο
  λίγο. Πάνε τώρα τα όλόφω-
  τα άνοιξιάτικα πρω'ίνσ—πό¬
  σον ώμορφα ήσαν τότε δλα'—
  πού άνοιγε τα παράθυρα στόν
  άχνογάλανο ούρανό καί την
  καΐαπράσινη αύσι των Βερ·
  σαλλιών κ' Ετρεψεν άμεσος
  νά ξαναβρβ τή βσσΐλισσά της
  Πάνε οί άτέλεωτοι περΐπατοι
  καί εί άγροη»ές γιορτές τοθ
  Τριανόν, ε( έξορμήσεις μέ τα
  ελκυθρα επάνω στίς πάλλευ-
  κες έρημΐες τοθ χιονιοθ καί οί
  ■γυρισμοΐ μέ τα ττρόσωπα άνα-
  μενά κσί τίς μέσες άγκαλια-
  σμενϊς, χοντα στή μενόλη φω
  τιά πού τίς έπερΐμενε οτό τζά
  κι. Μιά ολλη την εΤχε διώξη·
  άλλη τώρα εδέχετο τίς γλυ
  κές περιποιήσεις, άκουε τα
  κρυφόλογσ, άπαντοθσε στό
  χαμόγελο, άνέπνεετό άρωμα
  έκεΐνης. Αυτή ήταν ζεχοσμέ-
  νη, παραττεταμένη, έξόριστη
  άπό την χαροιά τής βασιλίσ-
  σης. Ή μονοξ'ά την έσ*έπα
  ζε πάλι μ έ τα μοθρα πτερά
  της. Δέν ήταν πιά καιτός γιά
  δάκρυα. Βουβή, άποτραρήχθη
  κε μ' ίνα μονάχα τ ό τελευ
  ταΐο ονειρο. Να ύπηρετήση
  εκείνην μέ την Ι&ιαπΙστ·, την
  Ιδιαν άψορΐωσΐ, την Ιδιαν ά-
  γάπη πού δέν κατώρθωναν
  νά πνΐξουν ή Εχθρά καί ή τι Ι
  κρα...
  ΙσυνεχΙζετσι)
  ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΎΟ
  ΕΤΟ_ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1839
  ΙΑΡΥΜΑ ΑΓΓΛΙΚΟΝ — ΚΕΦΑΛΜΑ ΕΙΣ Λ1ΡΑΣ
  ΕΑΡΑ ΕΝ ΑΟΝΑΙΝΟ»
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΑ
  Εκτέλεσις πάσης Τραπεζιτικής ερ¬
  γασίας υπό τοθς πλέον συμφέροντας
  δρους.
  ΕΐΐΒΐιηηιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιυιιιιιιιιιιιιιιιιιΐϋΐΗΐιιυηυιΐίΒ
  1 ΣΑΒΒΑΤΟΝ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ
  Ο ΧΟΡΟΣ
  ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΩΝ
  ΑΙΘΟΥΣΑ ..ΝΤΟΡΕ"
  —-ϋΠΠΙΠΟΙιΙΙΙΠϋΡ
  ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟ2.-1ΙΑΟΟΛΟΓΟΧ
  'ΛριατοΟχος ΊθνιχβΟ Πανεπιστημίου 'ΑΒα-
  Ίεττριχίϊί Σχολ4(.
  νβν
  ΔΙ||ΐται καθ* εκάστην ·1ς «6 Φαραακιϊον
  Έμμαν. ΜατζαΜτάκη (Βσλτί Τζαμί), ά·ιβμός
  ~Μ#ώνου 443.
  «ΕΟΝΙΙ1ΕΡΓΑΤΙΙΙΙΕΟΛΛΙΑ
  ΙΙΙΟΙΑΝΤΙΙΕΙΜΕΙΙΙΟΙΣΙΟΟΟΙΤΗΣ
  ΙΠαρά τί)ς νεοσυατβτου «'Εθνι
  κης Εργατικάς Νβολαΐας Ήρσκλεί
  ου» μας απεστάλη πρός ΑημοσΙευ
  σιν ή κάτωθι ανακοίνωσις:]
  Ευρισκόμεθα άκόμα είς τάζ πρώ
  τας ημέρας τί)ς ίδρύσιως τ|ς ,Έ·
  θνΐχής Έρτ·ατιχ<)ς Νεολαίας χαΐ δμως, ή άθρία προοίλευοις τβν έργατβν είς τςύ; χβλπους τ-ς, είναι άρχετή γιά νά μας δώση την μεγαλυτέραν απόδειξιν, την μεγαλυτέραν βιδαίωσιν, 8τι τό Ιργόν ττ,ς θά τύχη τής απολύτου έηι&οχιμαοίας παντός πολΐτου 'Η- ββχλειώτου, άπο τοθ πρώτου α¬ στοί) μίχρι τοθ τελιυταΐου έργί· τού. Έδημιουργήσχμΐν μίαν Ινωοιν καθαρώς εθνικήν άποαχοπυθοαν δχι είς τό νά δποσιηί,ίξη χδμμκ τα ή προΌαπα, άλλά Ιχουοα ώς μοναδικόν προορισμόν νά έξυγιάνη την εργατικήν τάξιν χά ι νά την χατΐϋθύνη οέ δρίμο δγιή, άποδιι- χνύοντις διά την. Ιργων της πλέ¬ ον, δτι ή έργατιχή τάξις τοθ Ή· ραχλεΕου Ιχει δττοχρίασιν χκΐ 6έλει ν' ακολουθήοη τον δρόμον πού σήμερον προσπαθοθμεν νά διανοίξωμεν, χβί ουχί νά ξέρεται Ι ' ή β' Ε μ Ιρμαιον τοθ λ'. έργατοπατέρα. Δ θ θλ χ ξρ τοθ β'. τυχαΕου γ Δέν θά θελήσωμεν νά περΐαυτδ λογήαωμιν λιγοντες τάς φροντί¬ δας ίΐΕ,ύ θά χαταδάλιυμεν γιά την έν γένει καλλιτέρευσιν της. 'Η ίργααία μας θά χαταδειχθτ] έκ τβν έργων, θά ζητήβωμιν Β- μ»ς άπό χάθε τίμιον εργάτην έ- τκατρέφοντας πρίς τα όπίοω, νά κίαη τρόπον τινά μίαν στατιστι¬ κήν των έπΐτυχιβν τάς ιΐχε, Βταν ηκολούθει την ταχτι- χήν τβν άνορώττων έκείνων πού χαχξ τ$ ιώχι ιδρέθησαν δΐηγοΐ τού ιΐς τόν δρόμον τού. Τί έπέτυχεν ά?ά γε ή έργατιχή τάξις, ίταν οί ανθρωποι οί οπεΙΌι Ιΐέροντο ώς άρχηγοΕ της διά νά ΙξυπηΒετήσουν τα συμφέροντά της, ίνα μόνον είχον προορισμόν, μίαν μόνον είχον αρχήν, τό πβς θά χατώρθωνον έχμεταλλιυέμινοι καί την έλαχΓσιην αφορμήν, νά παροιβ αζβυν την δΰσμοιρον ου την εργατικήν τάξιν άντιμέτνπον τβν χρατιχβν άρχΑν, μέ μόνον ά- ποτΐλΐαμα, το χύοιμον άρχΐτιθ άθώου έργατιχοθ οΓματο(; Τί έπέ τυχε μέ τίς χαθημιρινες άιτεργΐΐί, τίς χόχχινες φρουρές, χαί τίς & λες γνιοστές ίσχημίες; Έπέτυ χε μόνον νά διατιθβσιν έχθριχβς εναντίον ττ]ς έργατιχ*)ς ταξεος Β λοι οί τίμιοι χαί νομοταγιΐς πό λΐται. "Εδιιξαν ενδιαφέρον α;ά γε πό τέ οί ήγήΐορις ούτοι πραγματι χ6ζ χά! ιυυυνειδήτως διά την α¬ νακούφισιν τη(; Ένδιιφίρθησαν διά την ιατρικήν περίθαλψιν της, διά την κοινωνικήν χαί πνεκμχτι χήν μόρφωσίν της; 'Η όλότης σχεδόν τβν άντιπρο σώπων τοθ έργατιχοθ χέντροκ ή:ο μΐα σπιΐρα ανθρώπβν, εχόντων ώ; σκοπόν την κομμουνιστικήν προπαγάνδαν. Δέν ήσχολεΠο λοι πόν ή σττεΐρα αυτή είς τό πβς θά έξυπηρέτει τα συμφέροντα τβν έργατβν, παρά είς τό πβς θά χά τέρθωνε νά άπαθλιώοη την έργα τιχήν τάξιν χά Ι νά την ρίψη είς τάς άγχάλας τοθ χομμουνισμοθ. Είς εκάστην συνέλευσιν οί άποτε λοθντεςτήν πλειονότητκ προπαγκν χομμουνισμοθ, ήιχο θά χατέβαλλον την δισταί τοθ λοθντα πβς γνώμην τβν μετριοπαθβν έργ« τβν, χαί νά εξουδετέρωσιν χά θΐ παροισωζομένην αντίδρασιν ιίς τό έλιεινόν έργον των. "Ετσι ή έργατιχή τάξις έστερή θη 8>ων τβν Ζδανιχβν πού Ιπρε
  πι νά δπάρχουν μΐσχ είς την ψο
  χήν της. Ό έργάτης ζιθσε πλέον
  γιά νά Ιχδιχήται αυτόν πιύ Ιτιι
  χε νά μή συμφων^ μέ τίς Ιδέες
  τού. Ζΐθσΐ με μόνον σκοπόν νά
  συνεχίση ιήν έξαντλητιχήν χαί
  δ^εθρίαν εκείνην πάλην είς την
  δποΐαν τον είχον δδηγήσει ιί ή-
  γήτορές τού.
  Νά τί ρΛς ηνάγκασε ν άναπο-
  λιθντας χαί ήιχΧς το παρελθόν,
  νά πριββμεν ιίς την ί'δρυαΐν τής
  Έθνιχής'ΕργατιχήιΝιολαίαί. Είς
  τό νά δημιουργήσωμεν μίαν αυγ
  χεντρωτιχήν Ινωσιν έργατβν,Γάνω
  αί χαινούργιες χατιυθύνσεΐς, άπό
  την οποίαν χατόπο ένωσιν νά 6γά>ω
  μέν τάς διαφόρους χ7α?ιχάς δ?γα·
  νώσεις, άφοθ προηγουμένως θά Ι
  Χΐ χυθϊ« μΐαβ,ιίς την ψ»χήν
  τβν έργατβν {να χαινιύργιο 6άλ
  σ«μο, άφοθ πρβηγουρένος θά ρίη
  μέαα στίς φλέδις τβν έργατβν ίνα
  χαινούργιο ζωογόνο ο Γμα.
  Πήραμι χαθαρ* την άπόφασι
  Ή φιλανδρωπικη κίνησις
  είς την πόλιν τής Σητείας
  ΣΗΤΕΙΑ Φεβρου*ριος (άντα-
  ηοχριτοθ μας].—Έκ μέρβυς τού
  ΦιλκνβρΝηιχοΰ Συλλόγου Κυρι-
  Ον χαί Διαποινίδων Σητείας έίό
  θη το π«ρ·λθον Σάββατον χορο¬
  εσπερίς πρός ενίσχυσιν «Οτου καΐ
  ω λ ώ
  ρς ρς χ
  φΐλοκοινννΐΝΜν ακοπών τού.
  Ή χοροεσπερίς οοβεισα είς την
  αίθουσαν τοδ >ανηματογρ»φου«'Α
  πόλλοαν» δικΜΒΜοσμημϊνου κα¬
  ταλλήλως, εσημείωσεν ί{αιρϊτι-
  κήν επιτυχίαν. Ή εχλικτοτερα
  μερίς της χοινωνίκς της ΜΝμοπο-
  λεως ετίμησε την &αιταρ(6α ταύ¬
  την, ήτις μέχρι των πρωϊνήν ω-
  ρων διβζήχθη μέ ηολλήν ζβιηρό·
  τητα.
  Κατά την χοροβσπβρίδα διβκρί
  θησαν «ί κυρίαι Σηφβγιάννη, Γα
  λετάκη, Νικόλαον, Μβρχάχη, Πά
  πκδάχη, 'Βλευθιρ&χη, Φρανκια
  δάχη, ϊταυραχβιιη. ΠατζοϊΜη, α!
  δίδες ΑΙκατερινΙδου, Μαυρονιχο-
  λάχη, 'Αδαμάκη, Γρηνορίβυ, 'Αρ
  χατζικάκη, Λυβάχη, Μκστοράχη,
  Τζωρτζάκη καί Ίΐρΐμίου.
  Διβχρίθηοαν έιτΐσης οί χ. χ. Γι«
  τζάχης, Μ«στορ«χηί, θΐχονόμου.
  Δβρμιτζάκηί, Γαλανάκης, Καλλια
  τ4χπί, Μοσχολιδάχης, Μπαχιρ
  τζάχης, Παηαίάχης, £«κ«δαΐΝης,
  Μβρχάχης, Κβτσοτνιβάχηί, Μα«
  ρονιχολάχης, Φραγκιαδάκης,
  Τσαγκαράκης, Γαλετάχης, £τεφ«
  νουδάκη;, Νικολάου χ. &.
  Αί ·1σ«ράξ«ις τοΰ χοροθ σημΐι
  Μτίον πρόχΐιται νά διανεμηθούν
  έν χαιρφ υπέρ τ&ν άπόριιν £η
  τϊίας μεταξό τ&ν οποίων άλλά
  χμ! τής χοινυνίας της γΐνικώτε
  ρον ο φΐλκνθρΗκΐΜβί σύλλβγβς
  Κυρίων χαΐ ΔβσποινΙδιιν, σημβιώ
  νει τβλίυταίκς μίαν δράσιν πολυ
  σχιδή χ«1 αξίαν πολλών ■ηαίν«ιν.
  νά δημιουργήσωμεν μίαν ένωσιν
  τής οποίας οί ήγήτορες, θά ένδι-
  αφέρωντκι διά τα ζητήματα τής
  δλόιητος τής εργατικάς τάξεως
  τοθ Ηρακλείου, έμμένοντις ιίς
  την (χανοποίησιν τβν διχαίων αυ¬
  τής ρΐιημάτων, χινούμινοι Εμως
  διά την επίτευξιν αυτών, έντίς
  τβν πλαισΐων τβν νόμων τοθ χρά
  τους μης.
  Σήμερον εδημιουργήθη μ(« χά
  ταστασις δικαία χαΙ αμιρίλη-
  πτος διά τόν πλούσιον, τον άστόν
  χαΐ τον εργάτην. Ή έθνιχή έργ«·
  τιχή Νιολαία, Ινκσις χβθαρβς
  έθνιχή θά ζη'ήοη ζβσ« μίσα είς
  αυτήν την χατίστασιν την κχλλιτέ
  ρευσιν τής θέσι ως τοθ έργάτου.
  Βά ένδιαφερθ) πραγματιχά διά
  την ηθικήν Μοί πνευματικήν Ιξύ
  ψωσΐν τού, προσπαθιθσα νά χαλλι
  ιργήση μίσα είς την ψυχήν τού
  χάθι τι καλόν, χάθι τι ιυγινές
  χαί τίμιον,όδηγοθσκ αυτόν σέ πιΉ
  όν δράσεώς "Εθνικόν Πατριωτι
  κόν.
  Δέν θά ενδιαφερθή δι' ωρισμέ
  νην μερίδα φΐλων, θά «ποδλίψη
  μετ* έμμονής ιίςτήν άνακεύφιαιν
  τής όλότητοί, άποδίδουσκ τό δί¬
  καιον στον κάθι αδιχούμενον ερ¬
  γάτην, έχδιώχουσα άπό κύς κόλ·
  πους της τον χαθ' Ινα Βστις ήθε-
  αι
  III
  αι
  αι
  III
  ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ
  Μ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΗ ΓΡΔΙΚΗ
  αι
  ω
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  111
  III
  111
  II
  III
  α
  α
  ΕΠ
  Άπό την Δευτέραν
  22-50 Φεβρουαρίου 1957
  Επί τχι τεσσαρακονταετία άπό της ιδρύσεως
  των καταστημάτων προσφερομεν άπαντα τα ει¬
  δή μας:
  Μ Ε 50 0)0 ΕΚΠΤΩΣΙΝ
  Θά έκποιηΰυϋν 3.000 γιάρδες κασμήρια χει-
  μερινά ντεμϊ σαιζόν καί καλοκαιρινό, 1.000 υ¬
  ποκάμισσα, καπέλλα, κάλτσες, γκραβάτες, παλτά.
  50 °)ο ΕΚΠΤΩΣΙΣ
  ιιι
  αι
  αι
  ΕΠ
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  οί
  αι
  αι
  αι
  αι
  ω
  αι
  ω
  ω
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  —Μία παλαιά ύηοθβοις ζ«·-
  κλοπής.
  Συνελήφθησαν προχβές καΐ
  πρβΐφυλαχίοβηοοτν έν Χανίοις οί
  Τζιτςιχαλάχης, Κουχλάχης χαί
  Μιχαηλάχης έκ Μα>ό{πς διότι
  χά τα τον παρελθοντοι Όχτώβρι
  όν αφήρεσαν έκ της βύλής τοθ
  έμοχωρίου των, Γιαγβυρτβχπ άρ
  χβτα προβατα τα όποϊ» εσφαξαν
  χαι έγχατίλίΐψαν είς εν μικρόν
  σπήλαιον πβρα την βεοιν Βιντον
  ρά ΤοιχΜλαργι&ν.
  —©α τροπβπβιηθώσιν «Ι δια-
  ταςΐις ηΐρί Έφΐ6ρικ&ν
  Ταμεΐων;
  Πληροφορούμεθα δτι ή χυβερ
  νησίς πρόχΐιται νικ προβή είς τρ©
  ποποίηοιν τού νβμου π·ρί έφβΰρι
  χ&ν ταμείον Κρήτης. Κεττηρτί
  οθη μάλιστκ ώς λέγβται μ«1 σχε
  διον νόμου χατα το οποίον τό
  Διοικητικόν Χυμβουλιον τ&ν Έ
  φΒδροταμεΐΝν βά «ποτελήτοιι.τοΰ
  λοιποθ έκ τοθ Νομαρχου ώς Προ
  εδρου, τού θίκονομιχοΰ Έφόρβυ
  τής £δρ«ς τςΰ Ταμιίου, ενός δι
  χαστου χαΐ δυο έφέδρΜ* διοριζο
  νων υπο τής Γκνιχής Διοιχήσε
  ως. 'Η τβμειακή ύπηρβσία τ&ν
  τβιμκίΝν 8α ίχτβλεϊτβιι υπό τής
  Τραπέζης τής Ελλάδος χαΐ αί 6
  Φβιλαι τ&ν έφΕδροταμ<(Μν θά αί ναι άπαιτηταΐ καΐ διά προσΜπο χρατήσΐΝς ώς συμβαίνη χαί μέ τα δημοσία Ισοδα. Δια τού ΙδΙου νβμου χαθορίζΒται έπίσης άποζη μίνσις ΰπβρ τ&ν μον&ν κ«ί δια θέσις έκ τ&ν χβφ*λαίων τ&ν ταμβί »ν οί* Εργα χοινής ωφελείας. Κα τα τα αλλα αί διάταξις πβρί έ ΦΒδροταμβίΜν παραμενουν άτρο ποποίητοι. —Τό Γηροκομεΐον Χανίων. Τό υπουργείον τής Προνοίας χαθ' α άναβερΐι τηλεγράφημα έξ "Αθηνών τοΰ Ύπβυργβΰ 1 ενιχου Διοιχητοΰ Κρήτης χ· Μπ. £φαχι ανάχη. Εθεσεν Είς την διάθεσιν αυτού τό ποσόν τ&ν δρχ. 60 χιλ. ίνα διατιθή δια τας ανάγκας τού Δημοτιχου Γηροχομείο» Χανίων Χέ) —Τό Εμπορικόν Έπιμκλη- τήριον Ηρακλείου. Έ£κδόθη χαί έχυχλοφόρησε τό ύπ' αρ. 1 τού 1937 δελτίον τον Εμπορικον χαί Βιομηχανιχου μας'ϋπιμπλητηρίου, περιέχον άνα σχοπήσνις έν γβνβι τής Βμπορι κης χαί ΰιομηχ«νιχής κιναοενς τού νομοϋ μ«ς χαί της 'Ανατολι κης Κρήτης, ώς χαί σχετιχοΰς πί ναχας Βίοαγωγής χαί έζή —Διά τραυματισμον. » Συνελήφθη ό 'Αντ.Όρνιεράχης έχ Μαλαςης διότι έτραυμάτισ* τόν ομοχώριον τού Κάντα. Ροδα ραχην. —Τρβπεζιτικ». Αφιχθη άπό προχθές είς την πόλιν μας ό Διευθυντήν τού Κ·ν τριχου της Τρ«π»ςης τής Έλλα δος χ. 'Οώυσοευς Ευριακόπουλος μετα τού τμηματάρχο» της Ιδίας Τραπέζης χ. ΚΗνατανταράχη. —Έπίσης αφιχθη ό Γινιχός Έ πιθΐνρητης τνν 1 βνιχ&ν 'Αποθη χ&ν χ. Χατζηπανβγιωτου. λεν τολμήση νά Βιαστρι6λώσ) τιύς σχοποός της. Ή Έθνιχή 'Κργκτιχή Νεολαία θά εργασθή" διά την δημιουργίαν ενός έργαΐιχοθ πλαισίου τέτοιου, μέσοι είς τό οποίον ό έργίτης νά μπορξ νά νοιώΰη χαί νά αίσϋίνε τα ι την λιυτερια, τή χκρά, την χαλωοάνη τής ζωής. Γιά την επί τευξι δέ «Ο πλαισΐου αϋΐοθ ϋ« μιταχειρισθ^ μέσα ήθιχά, μέσχ τίμια, μέσχ έθνιχά πού θά είναι ίχανά κΰτά μόνκ των νά (ής δώ· σουν την έχτίμησι χαί την 6οή θιικ πού τής άξιζουν. Έβνική Έργατιχή Νΐολαία Ή ραχλ>ίου.
  Ζητιϊται σοββρός άντιπρόβω
  πος δπως ανβλβρη τό πραχτορεί
  όν Ζωής χά Ι Πυρος διά την Κρή
  την τής άσφαλιστιχής 'Εταιριίας
  δ Γαλλιχός Φοΐνις τιθ 1819.
  Γράψχτι δίδοντες λεπτομερείας
  σϋνεργασίκς 2. Π. Μοοσούρην χαί
  Δ. Α. Πολίτην ΕυριπίδβΜ 11 'Α
  Α
  ί
  Ι
  III
  Ηράκλειον Κρήτης
  ΓραφεΤα έναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩ-ΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  21 Φεβρουαρίοο 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ
  ΑΠΗΓΟΡΕΥθΗΙΑΝ ΔΠΟΛΥΤΟΣ
  ΤΙ ΤΑΞΕΙΔΙΔ ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΕΙΣΤΗΝΑΠΛΓ8ΡΕΥΣΙΝΜΕΤΕΧΟΥΝ
  ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΛΚΛΝΙΚΑ Κ Ρ1Τ Η
  ΤΙ ΑΝΕΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—- Συμφώνως πρός
  την τελευταίαν απόφασιν τής Έπιτρο·
  πής Ούδβτερότητος απηγορεύθησαν τα
  ταξείοια είς την Ισπανίαν. Είς την ά-
  παγόρευσιν συμμετέχουν άπαντα τα
  Βαλκανικά Κράτη καί αυνεπώς καΐ ή
  ■Ελλάς.
  Τό Υπουργείον των Έσωτερικών
  απέστειλεν ήδη έπείγουσαν διαταγήν
  πρός απάσας τας αρχάς τού κράτους
  βιά τής οποίας άπαγορεύεται άπό σή¬
  μερον ή άναχώρησις παντός προσώπου
  διά την Ισπανίαν. Τα τυχόν εκδοθέν·
  τα διαβατήρια χκυοούνται. Μόνον πρό
  σωπα έχοντα άποοεαειγμένως σοβαρού
  λόγους νά μεταβούν ιίς Ισπανίαν ήτο
  έμποροι, δημοσιογράφοι κ. λ. π. 6ύ
  νανται νά αίτήσουν την έκδοσιν αδεία
  τηλεγραφικώς.
  Θεωρούνται πρόωρα άκόμη τα ττερι'
  ναυτικού άποκλεισμού τής Ίσπανιας,
  Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ
  ΟΙΚΡΚΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛ1ΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριχοΰ μας).— Ανεκοινώθη δτ
  την Δευτέραν θέλει βυνίλθειή όλομέ
  λεια τού Ανωτάτου Οικονομίδου Συμ
  βουλίου ινα , καθορίση τό πρόγρβμμα
  «ών εργασιών τού Συμβουλίου.
  Τής συνεδρίας θά προεδρεύση ό Άρ
  χηγός τής κυβερνήσεως κ. Μεταξάς δ
  στις είνε πρόεορος τού Ανωτάτου Οί
  κονομικού Συμβουλίου. Ό χ. Μετα·
  ξάς θά καθορίση τα θέματα τής γενικής
  πολιτικάς περΐ τής οποίας θά άπασχο
  ληθή τό συμβούλιον.
  ΜηΓχΟΡΗΣΕΝ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
  ΔΙΑ ΤΙΣ ΝΗΣ»ΧΙΟΕΑΛ[ΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Φεβρουαρίου (τού
  άνταηοκριτού μας)· — Έπιβαίνων τού
  «Αβέρωφ» άπάραντος έκ Περάματος,
  ανεχώρησε σήμερον την μεσημβρίαν διά
  τάς νήσους Χίον, Μυτιλήνην καί Σά
  μόν ό Βασιλεύς Γεώργιος. Την Α. Μ
  συνοδενουν οί ύπναπισταί τού συνταγ-
  ματάρχαι Καιφεζέζης, Στάης καΐ ό
  άντιπλοίαρχος Κορτέσης. Μετά τού
  Βασιλέως έπίαης αυΝταξειδεύουν ό ύ
  φυπουργός των Λίαυτικών κ. Παπά6α
  σιλείου καΐ ό Άρχηγός τού Στ,όλου
  άντιναύαρχος Οΐκονόμου.
  Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΠΑΤΛΟΣ
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ"
  ΑΦΗΝΑΙ 20 Φεβρουάριον (τοδ άνταπβ
  κριτοΰ μας),—Την έκχην απογευματινήν ή
  Α. Β. Υ ί Πρίγκηψ Διάδοχος Γΐαΰλο;, ο»·
  νοδευέμενος χαί υπό τεϋ ύφυπουργεϋ των
  Στρατιωτικόν Μ. Παπαίήμβ, ανεχώρησε δΓ
  Ίωάννινα ίπβυ καί Θ« ευρίσκεται αυριον
  (οήμίρ«>) τϊ,ν πρωΐαν ίνα παραοιρ είς τβς
  ΤΒλ(νμέο£ εορτός, επί τό έπετκΐω της βκε
  λΕνθεκώσενς τής Ήπειρωτιχής Πρωτευεύ
  οΐ)ί Αί έ·ρτ«ί τίν "Ιωαννίνων, χα&' ά τη
  λεγραφ&ΐτβι εκείθεν θά πρε>ολ»ββυν εζαιρε
  τι χ ήν λαμπρβτητα καί μεγαλοπρεπείαν.
  Η ΕΟΠΡΟΠΗ ΧΡΕΟΝ .ΥΝΕΡΧΕΤΑΙ
  ΔΙΛ ΤΑΣ ΙΟΟτΉΣ_ΠΙΣ_ Ε1Ν0ΤΡΑ0ΕΖΙ2
  — ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Φεβρουαρίου (.τού
  άντατίοχριτοΰ μας).—Την προσέχη Δευ
  τέραν (αυριον) συνέρχεται ή Επιτραπή
  επί τής ρυθμίσεως των χρεών υπό την
  «ιροεδρίαν τού Ύπουργού τής Δικαιο-
  βύνης κ. Λογοθέτη. Ή Έπιτροπή θα
  εξετάση τας όποψεις τής Έθνικής Τρα
  πέζης τας οποίας ώς γνωστόν διιτύττω.
  βεν ό κ. Δροσοπουλος καί αΐτινες ΐ«ι·
  φέρουν τροποποιήσεως τινάς είς τ» «ο.
  ίτα τϊ# Έ«τροπ*)*; £
  ΑΘΗΝΑΙ 20 Φεβρουαρίου.
  —-Τηλεγραφοθν Ικ ΠαρισΙ
  αν πρός τάς Αθηναι ν ά 9 ε¬
  φημερίδας δτι οί ΓαλλικοΙ
  κυβερνητικαί παράγοντις
  δεικνύουν νιυρινότητα διά
  τάς άντιρρήσεις τής Ιτα¬
  λίας άββναντι τής άβοτελε
  σματικότητος τοθ έφαρμο
  σθησοιιενου έλέγχου. Τα
  ήΐμενΐσηαα Γαλλικά δργα
  να ηαρατηροθν έν «ροκει
  μβνω δτι· η Ιταλία φβρεται
  δπως -άντοτι κακοτΐίστως
  άνΐναντι μέτρνν βιιθνοθς
  σημασίας, δυναμένων νά
  «ιρΐφρουρήσωσι την Εύρε·
  -αϊκήν ειρήνην καί τό κα
  θεστώς τής Μ«σογ·ίου. Δή-
  κτικά σχόλια διά την άνα
  Κώρησιν έκ τής Ίσνανίας
  των σοσισλιστβν καί κομ
  μουνιστΔν έθελοντθν, την
  όνοΐαν εζήτησεν ή Ιταλία,
  δατυνώνουν ή «ΠοιυλαΙρ»
  καί ή «Οθμανιτέ». ι
  —ΡαβιοφανικαΙ άνακοι
  νώσεις έκ Σαλαμάνκας ά-
  ναφέρουν συνέχισιν τ&ν
  άερομαχιΑν ΰ«·ρθεν τοΰ
  μιτώνου τής Μαδρίτης κα
  τα την [χθεσινήν ημέραν
  ΟΙ έθνικόφρονκς άιροπό
  ροι, κατά ΐ*ς Ιδίας <χνα κοινώσεις κατιρριψαν εΐσί τι τρία καταδι··κτικά άιρο -λάνα -β ν «ρυθρων. Ή ιιά Κη «αρά τόν «οταμόν Χά ράμα συνιβχίζιται 14- ν«ας ένιτυχίας τ·ν «θνικων στρατιιμάτων. —Τηλεγραφήματα έκ Λον δίνου ιχαρακτηρίζουν ώς «ρόωρα άκόμη τα άγγιλ θίντα έ«ί τοΰ ,άσκηθησομβ νού ναυτικοΰ άνοκλιισμοΟ των Ισ-ανικβν ■αραλίνν. Καθ* ά σχετικώς ' τονίζεται Βέν Ελαβον άκόμη οί «α ρά τη Έ«ιτρο«η τ»1ς Ούδε τερότητος άντικρόσωνοι καί δή οί τής Γερμανίας, Ιταλίας καί Πορτογαλλίας οριστικάς δδηγίας καρά των κυβΐρνήσεών των. Συ ««■ώς ή Ιφαρμονή τοθ ά «οκλΐισμοθ ένδέχιται νά βραδύνη κα1 «έραν τοθ τα χθέντος όρΐου ηιθανής έ νάρζιως τοΰ άνοκλεισμοθ. —Έκ Βιρολίνου άγγβλ λΐται δτι 6 Γερμανικός τύ «ος άσκεϊ τελευταίας σφο δράν άντισοβιετικήν «ολι μικήνέξ άφορμής τής συλ λήψεως «ίς Ρωσσίαν «ολυα ρίθμ»ν Γερμανών ΰκηκόων είς ούς 6««δόθη ή κατηγο ρία έ«1 άντισταλινισμώ καί κατασκοΜίο: εναντίον τΔν Σοβιέτ. Τα πεπραγμένα των συνεργείων έλαιοκλαδεύματος είς τόν νομόν μας Ληξασών των εργασιώντων, κυρΐως λόγφ έξαντλήσεως τοθ χορηγηθέντος σχΕτικοΟ κονου λΐου, διελύθησαν χθές τα συ νεργεΐα έλαιοκλαδίύματος τό καταρτισθέντα πρό μηνός πσρά τής Γίωργικής Περιφε ρεΐας καί τής τεχνικής ΰτΐη ρεσίας τοθ Ταμείου 'Ελαίσς. ΤΑ έν λ όγφ συνεργεΐα προ φησαν Βαδοχικώς είς τό κλά Οευμα των έλαιοδένδρων των περΐφερειβν των χωρίων Επι σκοπή, Έληό, »Ανώπολις, Άρ χάναις, Κουνόβοι, ΚονλΙ Κα στέλλ», ΆβΒοΟ, Ποτσμιές, Μο υ.00, Χβρσόνησος, Μάλλισ, ΓοΟβΒΓ, Κσστίλλι, Άποστό λοι, Θροψανό, Μουκτάροι, ΚαστσμονΙτσσ, Κσρουζανό, "Δνω ΒιάννοΓ, Χόνδρος, Άμυ ρά, Πεθκος, Συκολόγος, Β?νε ράτο, Δύγενικτ), Άγιος Θω μάς, "Ανιος Μύρων, έΚρουσω νας, Τόλιοσος, Καλέσσσ, Σγοινισ, Πανσγιό, "Εμπαρος, Πεζά, Πύογος, Χάρακος, Ά σήμι, Μισογωριό, Κολύβισ, "Αγιοι Δέκσ, Γίργερη, Ζαρός· Μοϊρες, Πόμττηα, Χουστουλισ νό, ΒασιλικΑ Άνώγεισ, Τυμ ■πάΛΐ, Κλίΐμσ, Γρη>οριό, Μα
  γαρικόοι, Βόρροΐ, Πετροκεφά
  λι κσί Σΐββσ.
  Κατ' άνσκοινώσεις τε Ο προΐ
  σταμένου κθ ΤσμεΙου 'ΕλσΙ
  άς, γεωπόνου κ. Φρ. Νοσιε
  ράκη, οί άποτελίσαντες χά
  συνεργεΐα έλσιοκλαδευταΐ έ
  σχον την Ευκαιρίαν καθοδη
  γςύμενοι πσρά τ©ν επί κεφα
  λής των τομίων γεωτιόνων νά
  καταρτισθούν ττλήρως ιίς τα έ
  λαιοκλαοεύματσ είς τρόπον
  ώστε νΟ ιτροβαΐνουν μόνοι
  των Είς ούτα είς τό μέλλον,
  ανευ τής κοθοδηνήσεως ε(δι
  κον.
  Έκ τ»Ίς αυτής υπηρεσίας πά
  ρεσχέθη έπίσης ή διοβεβαΐω
  οις δτι οί προβλίψεΐς διά την
  μέλλουσαν εσοδείαν των έλαι
  Αν είναι λίαν αίσιόδοξοι καθ'
  άπαντα γενικώς τόν νομόν.
  Πληροφορούμεθα ομοίως δ
  τι ή Γεωργική Περιφέρεια θά
  προβή κατ' αύτάς είς τόν κσ
  τσρτισμον τής κατα δεκαπεν
  θήμερον ύποβαλλομέντς είς
  τό υπουργείον τής Γεωργίας
  εκθέσεως περΐ τής πορεΐας
  των καλλιεργειων είς τόν νο
  μόν μας. 'Εν τβ ίκθέοει της
  τού τί) ή Γεωργική Περιφέρβια
  θα άναφέρη τος προβλέψεις
  της δι' απάσας τάς καλλιερ
  γβΐας καί την πιθανήν άπόδο
  σιν αυτών.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ
  ΕΠΕΤΕΙΟΣ
  Επί ιβ σημερινβ έπετείω
  τής άλώσεως των Ιωαννίνων
  θά ψαλβ είς Χαν'α δεξολογία
  θά επακολουθήση δέ στρατιω
  τική παρέλασις πρό τοθ Με
  ράρχου Κρήτης ΣτραιηγοΟ κ
  Λελάκη.
  —Έπίσης ΒοξολογΙα θά τε
  λεοθή καί υπό τοθ ένταθθα
  43 Συντάγματος είς τούς έν
  Ρουσσαΐς στρατώνας τού.
  Η ΕΞΑΓΟΠΚΗ
  ΚΙΝΗΣΙΣ
  Κσί κατά ιήν παρελθοϋσαν
  έβδομάδα εξηκολούθησεν ή χσ
  λσρότης είς την αγοράν μας
  επί των ίξαγωγών εγχωρίων
  προϊόντων.
  ΤΟ ΕΛΑΙΟΝ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ
  Δι' άποφάσιως ·ής Γενιχής Δι
  οιχήοινς Κρήτης ή τιμή τοθ ι
  [ου α,' χατηγορίας ωρίσθη είς
  δρχ. 38 διά την πόλιν Χ»νίι
  χονδρικώς χαΐ ιίς δρχ. 40 λιανι
  ΣϊΑΑΗτΊΣ ΑΙΠΟΤΑΚΤΟΥ
  Συνίλήφθη είς Ρέθυμνον ό
  Άνβρέας Ι. Χαρισάκης, δυνά
  μει ένΓάλυατος τε ο βίσηγη
  τοθ τοθ ΣτρατοΒικεΙου ΧανΙ
  ών κατηγορούμενος επί λιπο
  ταξα.
  ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Αί υπηρεσίαι γραμματεύς
  τοθ Τελωνείου Ηρακλείου με
  τεΦέρθησαν ,Βιά διαταγάς τι Ο
  'ΥπουργεΙου Οικονομικήν είς
  τόν οΐύτερον ΰροφον τοθ οί
  κήματος ιίς Β στεγόζεται ήοη
  τό τταρόρτημα τοθ ΚρατικοΟ
  ΧημεΙου.
  ΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ
  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
  Αί ίνιργ^θείααι 6πό τοθ Τελ«
  «Εου ιίαπραξεις οηέρ τοθ Γι»ρ·
  γιχοθ ΈπιμελητηρΕου «νήλθον
  χατά ι όν παριλΒόντα μην» είς
  ίραχ. 3750.
  Η ΑΞΙΑ
  ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΑΙΚΗΣ ΔΡλΧΜΗΣ
  Διά συμπληρωματικήν δΐατα
  γίίςτοθ δφυποι/ργ&Ο ιίόν Οίκονο
  μιχδν χ. Άποοτ&λίοη πρός τάς
  Τιλωνΐιακάς αρχάς ΙηΙ ι>};γινο
  μένης αυξήσεως νή; άςιας τής
  μεταλλιχής δραχμής θά ιίοπράτ
  τιονται χαΐ ιΕ ηαραμαρτοθντις
  φόροι καί τα λοιπά ίιχαιώματα
  75 ι)9. Αί ιΐοηρβξιις έχ των δα
  ομ6ν καί των Ιικαιωμάτων 75
  ο)3 αί προερχόμινβι έχ τοθ τϊό
  οοατοθ τής έηελθοόοης αυξήσεως
  ίηΐ τής άξίας τής μεταλλιχής
  δραχμής θά χαταιίθινται επί πά
  ρακαταθήκη μίχρι νιωτέρας δια
  ιοθ οποι>ργιίου.
  Η ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΓΡΙΜΜΗ
  ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
  ΠερΙ τα μέσα τής άρχομέ
  νης έβ&ομάδος ύπογράφεται
  ή νέα έναέριος σύμβασις
  γρσμμής μεταξο Ελλάδος καί
  ΑΙγύπτου. Ή εν λόγφ συμ
  βάσις άφορφ. την γραμμήν Φα
  λήρου—Μεραμβέλλου— Άλβ
  ξανδρεΐας .την εκτελουμένην
  υπό ύδροτιλάνων τής «Ήμτιή
  ριαλ Αίργουέίς».
  ΔΙΑ ΚΛΟΠΗΝ ΟΙΝΟΥ
  Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
  ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΟΦΥΛλΕΗΣ
  Τό υπουργείον των Οί<ονο μικών κατήρτισεν επιτροπήν η ότιοία θά μελετήση τό ζήτη μα τής άναοιοργανώσεως τής Τελωνειακής υπηρεσίας καί τής Τελωνοφυλαχής κα*?ώ; καί τό ζήτημα τής άξιοπρε ποθς εμφανίσεως δλων άνεξαι ρέτως των ϊημοο!ων γραφεΐ ών. Η ΓΒΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΡΠΟΥ Συμφώνως μέ τό εκδοθέν διλ τίον των ΓενιχΑν ΆττοΗηκβν ής Ελλάδος άπό 1ης Σεπτιμβρίαυ 1936 μέχρι ΙΟΦεδρουαρΙου 1937 εξήχθησαν 136 089 070 ένει. λι τρα ι σταφιδοχάρπου, Ιω χατά το αυτό διάστημα τοθ σταφιδικδθ Ιτους 1935—36 είχον ξ 120.522 377 ΙνετιχαΙ λίτραι. ΤΑ ΛΑΊΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ Συνελήφθη διά κλοπήν φιαλων πλήρων ηαλαιοθ ιΐναυ είς ζημί αν τοθ Δημ. Φουντουλάκη, 6 Ι ε ώργιος 1. Ζχχαριουίάχη;. Κατ' ιίδήαεις έξ Αθηνών ένι χρ(θη νέα πίστωσις ίχ δραχ. 9.000.000 διά νήν ίνίαχυσ'.ν των συσσιτίων τσθ ΙΙατριωτικοΟ Ί5ρύ ματος. Δ10ΡΙΪΜ0Σ ΑΝΑΚΡΙΤΟΥ Διωρίσθη τακτικος άνακρι τής πσρά ι ώ ίνταθθα Πλημ μελειοδικε'φ ό κ. Φωτόπουλος ΠλημμελΕΐοβίκης. Ο1ΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ Ζ&Η ΑΙ,έν τη ώγορά μας κυμανθεΓσαι χόες τιμαί των διαφόρων εγχωρίων κροΐόντων είχον ως κάτωθι: ΖονλτανΙναι κοινα ν. ι·ο&β(α< „ Αβ σ' ποιότητος Γ ιι ορ. ( ϊ, Ι ΒΟ -21 .. Ι Ι •ρ. 16,—16.83 ΈξαιρβτικοΙ II·»·. Υ ·>
  Μαθρ.ι
  Τειχτ·Ι·|
  •ε»:. ■ ■
  *· Ι»

  II
  Η
  Ι.«ο
  . 28.—
  ίβ-
  „ α —
  .. «ι,_
  42
  31
  «Ιναι
  Χαροθνια
  Μδΐι νοιοτικΔβ
  Μίταξα
  Κουκοόλια ζηρα
  Δίρματα βόΐα
  'Δρνοδίρματα
  Βρορατ·ν
  Μαιλι* ιαι' όκβν
  το ρΙ«π. ι,.
  «αλαιοΙ .
  ·ραχ.
  40·.
  1Μ.
  Μ.
  5.
  •Ι.
  2^
  ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΙ
  ΤΟΥΣΤΡΑΤΗΓΟΥΓΚΡΑΤΣΙΛΝΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ
  ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗΣΑΝ ΣΟΒΑΡΩΣ
  ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΕΤΕΡΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Άποψιν* τηλε-
  γραφήματα έκ Ρώμης καί Αονδίνου
  άγγέλλουν ότι κατά την γενομένην έν
  Άντίς »Αμπέμπα τελετήν επί τή γεννή.
  σει τού έπιδόξου βιαβόχου τού Ιταλι¬
  κού θρόνου, εγένετο άπόπειρα δολοφο-
  νίας τού στρατηγού — άντιβασιλέως
  Γκρατσιάνι. ,
  Οί ουνωμόται·οολοφόνοι εχρησιμο·
  ποίηοαν βόμβας τάς οποίας καί είχον
  τοποθετήσει είς τό μέρος δπου εγένε¬
  το ή τελετή. Έκ τής έκρήξεως των βομ
  βών, ετραυματίσθησαν ό στρατηγός
  Γκρατσιάνι καί τρείς ετέροι στρατηγοί
  οΐτινες τόν συνώδευον, βαρύτερον. Κα
  τόπιν τής δολοφονικής αποπείρας, έλή
  φθησαν έκιακτα μέτρα καθ* όλην την
  Άβηαυνίαν.
  ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΑΙ ΗΡΧΙΣΑΝ
  ΕΝΤΟΝΟΤΑΤΗΝ ΔΡΑΣΙΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΑΩΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 20 Φϊβρευαιρίου (τού βντακβ
  κριτβϋ μα$).—Εΐδήσεις έκ Παρισίων άναφέ
  ρουν ·τι καβ' α τηλεγραφεΐ ο έν Βκρκελύ
  νη άνταποκριτής τε& Πρακτβρβίον Χαβάς
  ·{ επαναστάται ήρχισαν άπο τής πρωϊνς
  τής σήμερον εντονωτάτην δράσιν είς το
  ββρειοανατολιχόν μέτωπον μ έ άντιχειμενι
  κόν σκοπόν τίιν δικίοδνσιν είς την Κατα
  λωνίαν. Κατόπιν τούτου μβταξύ των κυβερ
  νητικων κύκλων τής Βοψχελώνης έκδη
  λοδνται ζνηραί άνησυχίαι, τό απογευμα δέ
  συνϋλθε τό υπουργικόν συμβούλιον εί^ άλ
  λεπαλλήλους μακράς σ»ακ<ψβις. ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΧΙΡ.ΜΑ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Φεβρουαρίου (τού άνταποχριτοΰ μας).— Άποψινά ραδιο· γραφήματα τόσον έκ Μαδρίτης όσον χαί έκ Σαλαμάνκας άγγέλλουν ότι είς τόν τομέα τού πο.αμοΰ Χαράμα συ· νεχίζονται χαί σήμερον πειαματωδέστα. ται όσον καί πολύνεχροι μαχαι. Τα έκ Σαλαμάνχας ραδιογραφήματα άναφέ- ρουν σχετικώς, ότι παρά την άπεγνω· αμένην αντίστασιν την οποίαν προβάλ- λουν οί χυβερνητιχοί χαί τας αλλεπαλ¬ λήλους άντεπιθέσεις τάς οποίας ένήργη σαν σήμερον,έν τούτοις οί μάχοι έξακο- λουθοΰν να συνάπτωνται πέραν τής άνα· τολικής όχθης τού ποταμού. ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α Ε Ρ Ο ΠΑΑΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ.ΕΠΑίίΕΑΜΑΪΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Φεβρουαρίου («ού άνταποκριτοΰ μας).— Είς τό υπουρ γεΐον τής Άεροπορίας ανηγγέλθη σή¬ μερον υπό τού προέδρου τής Όμοσπον βίας Έπαγγελματιών δϊΐ κατά την τε λευταίαν συνεδρίασιν τού . Διοικητιχού Συμβουλίου της, απεφασίσθη ή άγορά «αί ή προσφορα είς τό Κράτος ενός πολεμιχού άεροπλάνου. "Μδη κατηρτίσθη έπιτροπή πρός τόν σκοπόν αυτόν ήτις καί συνεκέντρωσεν ά· μέσως τό ποσόν των 1 Ο χιλ. δραχμών θα ενεργήση οέ μέγαν έρανον μεταξύ των έπαγγελματιών διά την συλλογήν τού άπαιτουμένου ποσού πρός αγοράν τού άεροπλάνου. ΕΑΛΕίψίΣΤΡΟΦΙΜΩΝ ιΊΑΡΙΤΗΡΕΙΤΑΠΙ! ΜΑΔΡΙΤΗΝ Α ΟΗΝΑΙ 20 Φιβρβυ«ρί·υ (τοϋ άντβπβ Μριτ·8 μ«β).—-Τηλίγρβφήμ,τβ ίκ £ββίλληί βγγίλλβυν ότι λόγω τής «η·κ·πης τής βδ·6 ΒβλίνΘίβί-ΜοιδρΙτης είς την τελευταίαν ίχε» γίνη αίσθπτή μεγίστη έλλειψις »·$( μων. ΟΙ άπβμείναντϊί «Ις ,ήν ηβλιν δι* οτρ«τι»τ«εύί ή «λλους λβγου{ ύηερήλικες ίποθνήοκβυν οχιο·ν Μ«6ημερ»νί.ί ίί ίλλεί Φ«»ί Ιδίως των μεσων δι«τρ*φής ίΐ φύ ·νεφ·6ιασμ·& »1ς ύγ·ι·ν·|ΐΐΜ·ν 6λ $0 Τ* μ« ϊν« *η·Ι·* ΜΗΐπλβαν <· Μ·)ι»τιρ·ν χΐι Ι; Τ«ν. Ε·ί ·ί ι ιι ,κ τΑς μ»ββ» «οκίςτΜν 6ν (ίντΐί «ού ίχ·ί ΜΙ ιϋ(οί έκ ι! ί^, τής *ν§3( ενεργΐεες. Κ«ί ι »»5μ·ςπβύ Ιζι »(κ«ί βτενο} λεΐκε βυβαΐηα ρεν·μιχ« μέτρ 9τ4 νβ χτΗπά ι·« Α δνστι νέ «ινίρχεται Χ'κ τό Ββρρος χϋ|ΐων με ται ιελβΐΚΜρίας κ< Χΐ«5 Ββρηλβε. μι,ιλης κρ(βι •Ιίργηοεν η μ ■ΐνργικη, η «ρΐλββντος 5«τ·ι. Εαί ήδ »ην ηνεήν τη» ηβμκ τ&ν ο! »« «ν<ί καί Η ·ιϊ την χ β»Ρμ«Ινο τ.ς *» «·λ»τ«ν ««•ίβηοις κι .••ΡβΙ •1 .1 . τ·» «·ντ·6