93948

Αριθμός τεύχους

4504

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

23/2/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟι ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡίΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτοο
  έτησία λίρσι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος > 8
  Τ.μή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΤΡΙΤΗ
  23
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΤ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  . ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΓ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΔΑΟΥ 4504
  ΠΠΠΗΙ ΗΙΤΜΤΗΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΜΕΤΑ ΤΑΣ Α1Σ1ΑΣ ΠΡΟΒλΕΨΕΙΙ...
  ΤΙ ΖΗΤΗΜΑ ΤΙΣ ΚΑΑΗΣ
  ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΙΤΩΙ Μ1Σ ΕΙΣ ΤΑΣ
  ΞΕΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
  "Ολαι «1 υπάρχουσαι μέ·
  χρι τής οτιγμής πληροφβρί
  αι δια την πορείαν των καλ
  λιΐρνει&ν καί «Ι γενόμεναι
  προβλέψεως, συμφωνοδν ότι ή
  έρχομένη έαοδεία θά Είναι
  καλή. Γεωπονοι, είδιχοί, γκ
  ωργβϊ, ·λ·ι τέλος οί άσχο
  λούμενοι μέ την γήν «π··
  φνίνονται ίτι ή συγκομιδή
  θ* είναι πλουαία κατ« τό
  τρέχον Ιτος. Καί οί γεωρ
  γοί μα; πού δπανέλ«β·ν τας
  χαλλιεργείας των «πό τοδ
  φθινοπώρου καί εσυνέχισεν
  τό επίμοχθον &ργ·ν£των μκΘ'
  •λον τόν χειμ&να, μέ στε
  ρήσεις, μέ αγωνίας, μέ χά
  κουχίας καί άδημονίαν, π*ύ
  ίφευγαν πρίν άχομη άνατεί
  λη έ ήλιος, πρίν κ«λ« καλά
  ευημερήση «πό την πτωχι-
  *ήν των καλύβην δια τούς
  κάμπους χ«ί τις ββυνοπλα
  γιές καί επερνοΰσαν τας ήμέ
  ρας των μέ Ινα κομμάτι ξϊ-
  ρό ψωμ(, ΟΜυμμένβι είς την
  γήν την οποίαν άνεμοχλευ-
  «ν δια ν« έπανέλθουν τό βρά
  δυ κατάκοποι καί έξηντλημ
  μένοι. Καί οί επαγγελματιαι
  «·ύ διήλθαν εφέτος τόν δ»
  ακολώτερον χειμ&να τής ζω
  ϋς των. Καί οί έργατιχ·! καί
  •Ι έκ τής μισθώσεως της έρ
  γατικϊίς των δυνάμεως «πό-
  ζωντες π·ύ έταλαιπωρήθησαν
  καί «ύΐοί (κ της γενιχής κρΙ
  σεω;, της άνεχείας καί της
  άνεργίας. Κ«ί ίλος γενικά ο
  χοσμος πού εζησε μέ οτερή
  οεις καί στϊνοχωρΐαν, μέ τα
  λαΐκα συσσίτια καί τα άγο
  ρανομΐΜά μέτρν. πσύ ήοΒ&ν
  θη να κτυπά την θύραν
  τ·υ ή δυστυχία, άοχίζει
  να συνέρχεται καί ν' άνα-
  κτά,τό θάρρος τού. Ό βαρύς
  χειρών μ έ τα ψύχη καί τ«ί
  ταλαιπωρίας καΐ τας κακου*
  χ(ας παρήλθε. Ή εποχή της
  μεγάλης κρίσεως π·ύ έδημι
  •ύργησεν ή καταατροφή τής
  γεωργιχής παραγωγ,ής τού
  παρελθόντ·ς ίτους τερματί-
  ζεται. Εαί ήδη μέ την πρώ¬
  την πνοήν τής έπερχομένης
  ανοίξεως, μέ τό κραοίνιομα
  τ6ν άγρδν χαί τό πρωτο αν
  θισμα τδν δένδίων. ήρχισε
  να πνέη καί άνεμος αίαιοδ·
  ςί«ς είς την χώραν. Εαί ν ά
  θερμβίνη τας καρδίας ίλων
  τ&ν πβλϊτών ή πίστις καί ή
  πεποίθησις καί ή προοδβκία
  δια την έλευσιν μΐάς καλυ
  τέρας αυριον. Ή ίσβδείβ θά
  είναι καλή. Τουλάχιστον αύ
  τέ βεβαιούν «Ι προβλίψεις
  χαί ·1 ·1ων·(. Εαί ·τ«ν ό
  εοοδεία είναι καλή χαί π
  διάθεσις των πρβΐοντων .χ»
  ν·η·ιητικη ή δνοτυχΐα χαί
  αί στερήσεις χαί αί πικρίαι
  «χδιώκβνται απ· ι ην χώραν
  χαί παντοΰ κνριαρχεΐ ή χα-
  ρα· καί είς την καλύβην τ·«
  πτωχοϋ έπως καί είς τό μέγα
  ρ·ν τ·8 πλ·νοί·ν, αντηχεΐ
  τό γίλιο τής εύφρεσόνης.
  Δέν αρκεΐ λοιπόν μονον
  η καλη εσοδεΐα. Χρειαζεται
  απαραιτήτως κ«ί Π καλη καί
  είς Ικανοποιητικάς τιμάς δι¬
  άθεσις τδν πρβΐοντων είς
  την διεβ%ή χαταναλωτικήν
  αγοράν. Εαί ·ύΐ· πρέπει να
  έπιδιώςωμιν 'τώρα δι' ίλων
  των δυνάμεών μας.
  Τα Έλληνικβ πρβϊβντ»
  χάρις είς την εξαιρετικήν
  των πσιβτητα χαί την φυσι¬
  κόν .των ύπερβχήν είμπ·
  ρβϋν χάλλιατα να χαταοτβϋν
  άσυναγ,ώνιστα. Τσν τελευταϊ
  •ν δέ καιρόν, καί χάρις είς
  τ·ς προσπαθείας τ·ΰ Κρα
  τ·νς καί τδν εξαγωγέων έμ
  πό; ών κ»ί χάρις είς ώριβμέ
  να διεθνη γεγονότι*, είσεχώ
  ρηααν π»ντ·δ χαί χατέχιη
  βαν πολλάς έ«ς «γοράς.
  Τα χαηνκ μ«(> «Ι οταφίδες,
  τ* οθΜ», ·Ι ·ΐν·ι, «Ι ©ταβν
  «Ι «·»«·· Κ«β«·Ι/ Τ« ϊ
  λαια {τυχόν καντοΰ Ιοικιτέ
  ρας πρβτιμήσεως χαί έπραγ
  ματβποίησαν έί«ιρετικδς ίχα
  νβπβιητικάς τικάς. Ιδιαιτέ¬
  ρως τα αμπελβυργικά πρβϊέν
  τα μας χαί τα ελαια έξ αίτί
  άς τοΰ ΊταλοαιθιοπικοΟ πίρυ
  οί χαί τβϋ έμφυλίβυ Ίσπανι
  κου πολέμου εφέτος, εσημεί¬
  ωσαν εξαιρετικην ζήτησιν·
  διότι άπηλλάγησχν ίστω χαί
  προσωρινάς των συναγωνι-
  στών των, είσεχώρησαιν είς
  νέας άγορνς οπβυ χαί {τυ¬
  χόν εύμενεστάτης ύπβδβχϊ,ί,
  καίέκραγματοπβίησαν έξαιρε
  τικας τιμάς. Εαί βδημιβύργη
  α*γ εύνοΐκας κρεϋποθέσεις
  διά την κατάκτησιν των
  «γορων αυτών. Δέν είναι έπο
  μένως δύσκολον νά χρατή
  σωμεν την κατανάλωσιν κα!
  νά επιτύχωμεν την είς τό άρ
  τιβν χαί είς συμφερούσας τι
  μας εξαγωγήν τδν πρ· Γ·ν
  των μ«ς. Ιδιαιτέρως μάλι
  στα δια τας σταφυλάς, πι
  στεύβμεν ·τι εΐμπβρβδν χάλ
  λιστα νά εύρουν χαταναλω
  τάς καί είς τάς χώρας της
  ϊορείου καί τής χεντρικής
  Εύρώπης καί είς τα Σκανδι
  ναυτχα Εράτη· Σβυη5(αν,
  Νορβηγίαν χαί είς την Έσθο
  νίαν καί την Λεττονίαν. Ώς
  πρός δέ τε-ύς ·ϊν·υς μας ύ
  πάρχει εύτυχδς τέση ζή τη
  αίς χαί πρβσφέρονται τϊσ·ν
  καλαί τιμαί ώστε νά μην
  δημιουργήται ούδεμΐα «μφι
  βηλία ή ανησυχία έτι δέν
  θ' «πορροφηθοδν ίσαι δήπο
  τε ποσοτητες καί άν ύηάρ
  χούν. 'Αλλ' είπομεν. ΑΙ επι
  τυχίαι αυταί δέν είναι μο
  νιμ«ι χαί οριστικαί. Ήμπ·
  ρεΐ έμως νά γίνουν.
  ΕίμπορεΙ δηλαδή νά κα
  τακτήσωμεν μονίμως την
  παγκόσμιον χαταναλωτιχην
  αγοράν διά τδν προ ι-οντων
  μας καί νά καταατδμεν άσυ
  ναγώνιστοι, έα.ν/ καταβάλω
  μέν δσην χρειάζεται κροσκά
  θείαν, εάν κάμωμεν ολα ϊ·
  σα χρίνονται άπαραίτητα.
  Εάν κυρίως δημιουργήσω
  μέν ωρισμένους τύπους διά
  τα προ'Γβντά μας μέ τούς
  οποίους νά τα καταατήαω
  μέν γνωστά. Εάν εζασφαλί
  σωμεν την εύπρόσωπον, ώ
  ραίαν χαί πολιτισμένην έμ
  φάνισίν των, χαθώς χαί την
  ποιοτιχην ύπερβχήν των.
  Εαί αν τέλβς διαθέσωμεν τα
  άπαραίτητα, είδικά μεταφ·
  ριχά μέσ«, ώΐτε έκτβς τής έ
  {«σφαλίσεως της ποιότητος
  νά βπιτυγχάνεται χαί οίκον·
  μία είς τα μεταφορικά.
  Ή κυβέρνησις, υπεσχέθη
  νά φροντίση καί δι' αύτά. £υ
  νέστησε δέ χαί επιτροπήν καί
  Ιδωσεν αυστηράς όδηγίκς
  πρός τβδτβ. "Ας πρ·χωρή«η
  λβιπόν είς τ· {ργβν τη;, βά
  πρβσφέρη υπηρεσίαν έξ ΐσου
  σπου&αίαν είς την χώραν
  καί τόν λαέν, οα·ν σπουδαία
  είναι καί ή προσπαθεία της
  διά την αύξησιν της βΒνικής
  μας παραγωγής.
  Ή Βρεττανική αύτοκρατορία
  ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΣ
  ΕΧΘΡΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ
  ♦Ατΐό τό άγγλοαιγυπτιακόν
  Σουδόν εως την Νοτιοαφρικα
  νίκην Ένωσιν, άπό την άπο»
  κΐαν τοθ ΆκρωτηρΙου έως την
  Αυστραλιαν, άπό την Νέαν
  ΖηλανΒΙαν ϊως την Νέαν Γουϊ
  νέαν καί τό Βέρνερ, άπό την
  Σιγκαπούρην £ως την αύτο
  κρατορΐαν των ΊνΒιών, άπό
  τό Ίράκ Ιως τό "^βεν, οί
  βρεττανΐκαΙ χτήσεις, άποικίαι
  καί προτεκτοράτα πλαισιώ
  νούν τόν Ίν&ικόν ωκεανόν. Αύ
  ς ιΤνε πράγματι ό ώκεανός
  τής ούΓθκρατορίας. Ό άνυπο
  λόγιστος δγκος των άμέσων
  καί, των μελλοντικων συμφε
  ρόντων πού ττερικλεΐεΐ ή ζώ
  νη οδτη διά τούς "Αγγλους ά
  σκεΤ πρωτεύουσαν επιρροήν
  επί τΟν γενικων ι ών άτιοφάσε
  ών. 'Η τιρώτη άρϊή τής ούτο
  κρατορικίΐς έπαγρυπνήσεως εΤ
  νέ ή τιάση θυσ α κοί ^διά τ αν
  ενδεχόμενον εξασφάλισις τον
  συγκοινωνίαν τοΟ συνόλου
  των έν λόγω εδαφών μέ την
  μητρόπολιν. Ή τιαρεμιιόδισις
  ι ής έγκαθιΒρύσίως [οχυρόν
  κσΐ φιλοδίξων βυνόμτων γύ
  ρω άπό τόν Ίν&ικόν ωκεανόν
  ιρτιοτελεΐ την Βίυτέραν αρχήν.
  'Η άναχσΐτισις ί 6 μετρια
  σμός ·»τ)ς ίΐοβολής τοθ εμπο
  ρΐου χώρον μή βρεττανικών
  ιίς την απέραντον ούτήν ζώ
  νην, λαμβανομένων 6μως ύπ'
  δψει τον εμπορικον άναγκαν
  εκάστου έκ τον μετεχομένων
  έΒαΦον, είνε ή τρίιη άρχή-
  Ή ούτοκρατορική τιρόνοια
  Ρέν όποκλεΐει άκολύτως την
  υπόθεσιν καθ* ήν λόγω κακής
  τροτΐής των συμβάν!ών, θα έ
  φράσσετο ή ΒΐοΒος τής Μεσο
  γεΐου, καθ' ήν εν άτύχημα ΘΑ
  έχλειε ιήν Βιώρυγα τοθ Σου
  έζ, καθ* ήν ή χερσαΐα δΒίς
  πρός τόν Περσικόν . κόλιιον
  ΘΟ καθίστατο άβιόβατος. Έν
  τοιαύτη ηεριντώοει πλήθος
  έιΐιβατικων Φ«.^ιηγον εκκι
  νούντων άϋό τας Ίνοΐας,
  τοντάδες πετρελαιοφόρων με
  ταφεοόντων φορτΐα έξ Άσισς
  θά ηκολούθουν την παλαιάν
  δΒόν τοθ ΛκρωτηρΙοι, της Κα
  λής ΈλττίΒος διά τα φθάσουν
  είς την μητρόπολιν.
  Πρό τοΟ τελευταΐου πολέ
  μου, δύο μεγάλαι εύρωπαϊκαΐ
  δυνάμεις, έκτός τής ΆγγλΙ
  άς, εΤχαν έγκατσστοθή είς τό
  δυτικόν τμήμα τοθ ΊνοκοΟ ώ
  κεανοθ: ή Γαλλία είς την Μα
  γαδασκάρην, ή ΓερμανΙα είς
  την Ταγκανΐκαν. Ή Ταν«α
  ν(κα είνε σήμερον υπό Αγ
  γλικήν εντολήν καί ή Γαλλία
  ουδόλως σκέπτεται νά άνησυ
  ΧήσΠ την ΆγνλΙαν. Άλλά ή
  Ίταλιχή ούτοκρατορΐα τής ΑΙ
  θιοτιΐας εγεννήθη άπέναντι
  τοΟ "^δεν. Έν τούτοις εάν
  κοτέ α( Βρεττανικαΐ κσί αί
  Ιταλικαι δυνάμεις έμελλαν νθ
  άναμετρηθοθν δι' εν άποφα
  σιστικόν άποτέλεσμα, ή σύρ
  ροξις θά εξήρχετο είς την
  Μισόγειον καί δχι είς τόν
  Ίνδικόν ωκεανόν. Συνεπος ή
  όδός Ίνδιών—ΆκρωτηρΙου
  •"έν άτΐΕΐλεΐται έμφανας. Ούχ
  ήττον οί "Αγγλοι απεφάσισαν
  ν ά δημιουργήσουν Ισχυράς
  βάσεις νουτΐκάς χαί άεροπο
  ρικάο, είς την περιοχήν τοθ
  ΆχρωτηρΙΌυ, νά έγκαταστή
  οουν κέντρον ύδροπλάνων νά
  συγκροτήσουν σιγά—σιγά σο
  μα χιλΐων Νοτιοαφρικανών
  ιιλότων κα! νά μηχανοκοιή
  σουν έν μέρει τα έγχώρια
  στρατεύματα·
  Εξαιρέσει τοθ άποικισμοθ
  της Μαδαγασκάρης ΰκό^, τής
  Γαλλίας καί τής καταχτήσεως
  τής ΑίθιοιιΙας υπό τον Ίτα
  λον, ή Αγγλία εΤνε ή μόνη
  μιγόλη δύναμις ή όκοΐα είναι
  παροθσα ιίς τα πέριξ τοθ
  ΊνβικοΟ ώκεανοθ πλήν έν πε
  πτώσει παγκοσμίου συρροξε
  ως, δέν ύκάρχει πιθανόιης
  δτιως είς προσεχές μέλλον
  μία κολιτική #θησις δ
  β°ύη τα δεδομένα τής Βρεττα
  νίκης ύπεροχής είς τόν Ίνδι
  κόν ωκεανόν, Παρατηρβΐται
  βεβαίως νέα δραστηριότης έκ
  μέρους των Ίακώνων είς τό
  Σιάμ δττου άκοδΐδεται είς αύ
  τούς τό σχέδιον τής τομής
  μιβς διώρυνος ή όποΐα θά συ
  νέδες κατ' ευθείαν τόν κόλ
  πον τ)0 Σιάμ μέ τόν κόλπον
  τής Ββγγάλης καί θά ήχρή
  στίυε την Σιγκαπούρην. Άλ
  λά πρός τό παοόν, ή Ίατπωνι
  κή φιλοδοξΐα εΤ;β άρκβτά ά
  πησχολημένη έν Κΐνό;.
  ΆλλΛ εάν ποΧιτική ώθησις
  τής ΊαπωνΙας πρός τόν Ίνβι
  κόν ωκεανόν είνε υπό τάς πά
  ροόσας περιστάσεις άδύνατος
  ή έμπορική ώθησις αντιθέτως
  είνε έξαιρετικδς (σχυρά. Προ
  σταΓευτικά μέτρα υπέρ τό δέ
  όν αύστηρά χατά τον χαμη
  ν τιμον τον (αττωνικον
  προΐόντων θά παρίβλαπταν
  ιελικος την εύζωΐαν των έν
  λόγω πληθυσμόν καί θά άπε
  στέρουν σΰτούς τής διεξόδου
  την οποίαν ευρίσκουν ε[ς την
  Ιαπωνίαν διά σημαντικάς
  ποσότητας Ιδικόν των προΐόν
  των. Ή ΊαπωνΙα χατέχει την
  πρώτην θέσιν ύπβρτεροθσα
  καί της Αγγλίας, διά ιήν
  προμήθειαν των βαμβακερών
  είς τάς ΊνδΙας καί την Βιρμα
  ν(αν. Πωλεΐ τριπλασΐαν πό
  σότητα μαλλίνων ϋφσσμάτων.
  Όσον άφορ? τα ύφάσματα
  εχνικτΐς μετάξης, ή ΊαπωνΙα
  έπώλησε, κατά τό λήξαν ε
  τος, τα 98 γ (ο τοθ συνόλου,
  σημειώσασα κρόοβον 28 έ<α τομμυρΐων ύαρδον είς διάσιη μα ενός έτους. Είς τό συνο λικόν εμπόριον4 τον ΊνΒιών μέ τό εξωτερικόν, τό (απωνι κόν ποσοστόν έξισοθται πρός τό ηΊιΐσυ τοθ 4γγλικοΟ. Διά τάς θαλασσΐε ς μετα Φοράς παλαιόν κσύχημα τής Μεγάλης Βρεττανίας, ό (άπω νικός άνταγωνισμός καθΐστα ται άνησυχητιχώτατος. "ΑΧλο τε ή όλότης σχεΒόν ,τί)ς ναυτι κης κινήσεως μεταξύ Ίνδιον καί Άπω Ανατολάς εγίνετο υπό βρετ^ανικήν σημαίαν. Σή μερον τα (απωνικά σκάφη έ ξυπηρετοθν τα δύο τρΐτα τί)ς κινήσεως των ΊνΒιών—ΊακτωνΙ άς καί μέγα μέρος τής χινή σεως τον Ίνδιον—-ΚΙνας. Είς την ΜαλαισΙαν καί τό Σιάμ τό εμπόριον της Ιαπων (άς προοΒεόει μέ την ΙΒίαν ορμήν παρά τούς δασμούς κσί τούς ποσοτικούς περιορισμεύς. Οί Ίάπωνες εφοπλισταί ίχουν σχεδόν μονοπωλήση την μετα Φοράν τοθ χαουτσούκ. Άπό την Μικράν Ασίαν 6 ως την ΜαντζουρΙαν, άπό την Αίγυπτον έως τό άκρωτήριον τής Καλής ΈλπΙδος, άπό την Νότιον "Αφρικήν £ως την Ώ<ε αν (αν, 6 έμπορικός άνταγωνι σμός είς διαφόρους βαθμούς, βΤνβ 6 ϊδιος. 'Η ΊαττωνΙα 6χβι καταστή ό κυριώτερος έξαγω γεύς βαμβακερών καί προμη θεΰει είς την Ασίαν ποσότη τα τριπλάσιον άπό την Αγ γλΐαν είς την Ώ<εανΙαν καί {[«Ταύτην την'Αφρικήν προ μηθεύει δσα καΐ ή Αγγλία. Ό έμπορικός άνταγωνισμός ιής Αγγλίας καί τής Ίαπω ηωνΐας είς τόν Ίνδικόν ώ<εα νόν, έπιδεινούμενος υπό της άπροκαλύπτου άντιθέσεως τον συμΦερόντων κρί τής πό λιτικής τον δύο δυνάμεων έν Κΐναιΐνε γεγονός τό οποίον οφείλομεν νά παρακολουθή σωμεν προσεκτικώτατα διά νά έννοήσωμεν τάς άληθεΤς σχέσεις μεταξύ τής [σορροπΐ άς της "Απω Άνατολής χα' τής Ισορροπίας τής Δύσεως. ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΥΠΙΚΗΝ ΑΞΙΑΝ. 'Η Κυβέρνησις εξέδωκε διαταγήν διά τής οποίας άπα γορεύεται απολύτως ή άνα χώρησις Έλλήνων πολιτον δι' Ισπανίαν. Καί τοθτο διά νά έμποβιοθή ή μετάβασις έ- θελοντον είς την οΐματοβαφή Χώραν τού Δόν Κιχώτη. 'Η βιαταγή Επρεπε βϊβαΐως νά εκδοθή διά τυπικούς λόγους, άφοθ καΐ ή χώρα μας εδέχθη την ού6·τερο|ητα είς τό Ί ΗΧΡΟΣΙΜΟΠΟΙΒΣΙΣ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Πρό Βτους καί «λέον ή Ινοριακή Έ«ιτοο«ή τοθ Ά γίου Μηνα «1||ΐ ζητήσει την ά-ομάκρυνσιν τής Λα ϊκής αγοραίς «κ τής «λα τείας τής Άγίας Αίκστερί νης. Ώς δικαιολογίαν Βέ τής αΐτήσιώς της αυτής, προέβαλεν την απόφασιν της νά έξωραΐσυ τό τέμενος τής βκκλησίας τής άλλοτε Άγίας Αικατερίνης, να τό 6ιαρρυθμ(ση καί νά τό μι τατρεψΐ] είς Βυζαντΐνόν μουσείον. Έ«1 «λβον Βέ καί την πρόθεσιν της νά καθαρίση την μικράν «λατείαν την ευρισκομένην μεταξύ τοθ τεμένους καί τού 'Αγίου Μηνδ, νά την ■« ρινοιηθ^ καί νά την μετα βάλη ΐ1« μικρόν κήπον, ω¬ ραίον καί «ροσιτόν είς τό κοινόν. Καί ή αίτησις έγί νετο Βικτή. μιτατεθιίσης τής Αγοραίς είς την Κσι- νουργιαν Πόρταν. Έν τού τοις, μολονότι Ικτοτε να. ρήλθι χρόνος πολύς καί ·ο λύς ικΐσης εγένετο λόγος διά τό ζήτημα αύτό καί ή στήλη αυτή1 κατ' 4«ανάλ.η. ψιν ήσχολήθη, *ν τούτοις τίνοτι μέιχρι σήμερον ίέν Εγινι. "Η μάλλον δγιναν «ολλά. Τό τέμενος μένει Κωρίς θροντίδα καί έρει «ώνιται. Ή μικρά τιλατεϊα μιτεβλήθη είς άμαξοστάσι όν καί τόνον άνορρίψεως «άσης άκαθαρσΐας. Καί ό δλος κορος κατήντησε μία ΙιικίνΒυνος Ιστία μολύνσι ως καί βυσοσμίας «αρό: τό δτι άνοτιλιϊ κεντρικόν ση¬ μείον τής νόλΐΜς καί α ύ¬ λην τοθ μητροπολιτικώ να ου. 'Αλλ' άν έλησμόνησε ή ένοριακη Ένιτρονή τάς ΰ«ο σκέσιις της καί άν έγκατέ λειψε τα ώραϊα σχέδια, ι σε·ς ά«ό Ελλειψιν τον άαα ραιτήτων διά την έφαρμο γήν τ«ν ίχρημάτων—δέν έ- λησμόνησεν δμ«·ς εύτυχώς καί ό Δήμος τό μέρος έκεϊ νο τής «όλεως. , Καθώς 6' 6 & χμ ηρφρηβ ι ζητήσει ένανειλημμένως ά ■ό την ένοριακην Ένιτρο- «ήν, έθόσον δέν φροντίζει ή Ιδία, νά τοθ ναραχωρή στ] την εκκλησίαν τής 'Αγί άς Αικατερίνης νά τ()ν με ταβάλλη αφου την διασκευ άση καί την άνακαινίστ], είς Δημοτικήν βιβλιοθή¬ κην, καίτην μικράν «λα· τείαν καί την αύλφν, διά νά την έξνραΐση καί νά χρησιμοτκκήστι εν μέρος διά την ανέγερσιν καί έγ κατάστασιν λαϊκων Βημοτι κβν λουτρΰν. ■Η Ιδέα τοθ Δήμου είναι όμολογουμένως θαυμασία. Καί έλνίζομεν δτι ή αίτη¬ σις τού θά γίντι ευχαρί¬ στως δεκτή τόσον ά«ό την ένοριακήν Έηιτροκήν τοθ 'Αγίου Μηό: δσον καί ά«ό τόν Μητροπολίτην Κρήτης. Διότι ή χρησιμοποίησις τής έκκλήσίας τής Άγίας Αικατερίνης καί τοθ «έρις Κώρου διά την στέγασΐν τής Βιβιιοθήκης καί την α¬ νέγερσιν λαϊκων λουτρέαν έκτός τοΰ δτι θά έξυγιάντι καίθά έξΜραΐστ] Ινα ά«ό τα κεντρικώτερα σημεΐα τής «όλεως καί θά έξυ«η· ρετήστ] δλους γενικώς τούς «ολΐτας τοθ Ηρακλείου, θά ώ θελήση έ«ί «λέον καί την ένοριακήν Έ«ιτρο«ήν. 'Αφοθ θά την άιαλλάξπ ά¬ πό τα £ξοδα καί την φρον· τίδα τής ένισκευής τής έκ κλησΐας καί τής διαμορψώ σε«·ς τοθ £μ«ροσθεν χώρου είς μικρόν κή«ον, δ«»ς έ· σκέντετο άλλοτε νά «ράξτ|. θ' απαλλάξη Βέ καί την αύλήν τής Μητρο«όλεως ά«ό μίαν ασχημίαν καί θά ■ροσδώστ] είς τό μέρος έ· κεϊνο τής πόλεως νέαν δ· ψιν. 'Ακοροΰμεν μάλιστα πβς μέϋρι σήμερον δέν ε¬ λήφθη σχετική ά«ό·ασις καί διατί δέν άνήντησεν ή ένοριακή Έ«ιτρο«ή είς την.αίτησιν τοθ Δήμου, ά- ΘοΟ, ένανολαμβάνομεν, τό κέρδος έκ «ής έκυωρήσεΜς τής έκκλήσίας τής Άγίας Αικατερίνης καί τοθ £μ προσθεν αυτής κώρου καί τής χρησιμοποιήσεως τού ύ«ό τοθ Δή μου, θά είναι μέγα δχι μόνον διά την «ό λιν, άλλά καί διά την Μη τρόνολιν. σπανικόν. Άλλά έν τή οϋσ α ήτο περιττή. Δ'όΐι όπωσΒήπο τε οί Έλληνες Ρ4ν ύπήρχε κΐνδυνος νά μετοβοθν ώς έ θελονταΐ είς την "Ισπανίαν. Έχουν άλλωστε τόσον ζωη ράν την ανάμνησιν των φρι καλεοτήιων τοθ πολέμου καί αίοθάνονται τόσην άπέχθειαν πρός αυτόν, ώστε νά μην τρέ φουν ουδεμίαν διάθίσΐν νά συρθοθν είς ξένα πολεμικά πεδΐα καί μάλιστα διά συμφέ ροντα ξένα εντελώς πρός τα (Βικά των. *** ΗΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΧΟΡΑΣ. Ή δήλωσις τοθ κ. Πρω- θυπουργοΟ 6τι παρά τα ευχά ριστα άποτελέσματα ττ)ς Βαλ κανΐκής διασκέψεως ώς πρός την περιφρούρησιν καί την πά γΐωσιν τής εΐρήνης είς την Χερ σόνησον τοθ Αΐμου, ή Ελλάς θά συνεχίση μέ γοργόν ρυθ¬ μόν τό έργον τής άμυντικής της οργανώσεως, ηκούσθη μέ Ικανοποίησιν. Διότι πράγμα τι, καθώς άποδεικνύεται, ό καλύ'ερος φρουρός της ε(ρή νης εΤναι η δύναμις των 6- πλων. Καί χαθ' ήν εποχήν δλα τα Κράτη έξοπλΐζονται, θά ήτο παραφροσύνη νά μην παρασκευάζη καί ή Ελλάς την πολεμικήν της άμυναν μέ ολα τα μέσα πού «ής επι· τρέπουν αί δυνάμεις της. *** ΚΑΙ ΡΑΝΤΙΖΜΑ· Κατα τάς άνακοινώσεις τοθ Έλαιοταμείου, τό έλαΐο· κλάδευμα επερατώθη είς τόν νομόν μας οί Ρε προβλίψΒΐς διά την επομένην εσοδείαν των ελαιών είναι έξαιρετικώς εύχάρισται. Έχει καλώς, Άλ λά θά είνε άκδμη καλυτέρα εάν φροντίση άπότοθδε τό έλαι οταμεΤον καί διά τό ράντισμα των ελαιών είς δλα γενικώς τα διαμερΐσματα.Διότι έφόσον προβλέπβται καλή έσοδεία έπιβάλλεται νά κατσβληθπ καί έξαιρετική φροντίς διά την προφύλαξιν τοθ ελαιοκάρ που άπό τόν δάκον. ΚΑΙ ΑΛΒΝΙΣΤΙΚΟΡΐ'· · Φαίνεται λοιπόν ότι διερ χόμεθα εποχήν κατά ιήν ό ποία ν τα συνέδρια άποτελεθν ή μόδαν ή έπιδημΐαν. Συνέδρια παντοθ, άνά πάσαν ημέραν, δλων των εΙΒών καΐ των άπο χρώσεων. 'Αλλ' Ιδού καΐ εν νέον συνέδριον: "Ηρχισε καΐ αύτό τάς εργασίας τού προ- χθίς είς την μαχαρίαν έλληνι κήν πρωτεύουσαν. Καΐ μετέ χούν ε[ς αύτό εί άντιπρόσω ποι των Ιδιόκτητον άλωνιστι κων μηχανών. "Εχομεν λοιπόν καί άλωνιστικόν συνέδριον. "Αλλοτε τα συνέδρια, επισή¬ μων καί μή, έκτός των αλλων άσχολιών των, ώργάνωναν καί χορούς. Έξ ου καΐ ή φρά σις «τό Συνέδριον χορεύει». Άλλά τό άλωνιστικόν δέν φανταζόμεθα ν' ακολουθήση καταλεπτώς την τακτικήν των συνεδριον αυτών. Καΐ ,,πιστεύ ομεν δτι άντ! νά χορεύη θ' ά λωνίζη. Άπομένει μόνον να ' δείζρ καΐ αν ξέρη ι! ώλωνΐζειΐ·. IV
  πορβασ ι_
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΛ— Σήμερον τό άε
  ροπορικό θαθμα: οί «ΔαΙμονες τού
  αίθέρος».
  • Καθ' εκάστην είς τας 6 μ μ, ά
  πογευματινή.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.]- Σήμερον «Βόλ
  γα— Βόλγσιι ίνα μεγάλο καΐ ϋπέρο
  χο ρωμαντζο άτιό την ζωήν τής
  παληδς ΡωσσΙας.
  ΠΑΛΛΑΣ. —Σήμερον τό αύτο
  τζλές Εργον: «Τό μυστηριωβες
  Τραΐνο» κσΐ τού έτιεισοδιακοθ
  «Κόλασις τής Ζούγκλας» τή έπει
  σόδια 8ον, 9ον, ΙΟον.;
  Μιά πεντάρορφη
  είς £να τόπον μοστηρίου
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΒΟΑΓΔ
  Έν« μινέλο, ενα υηέρβχο
  ρΗμάντζο άπο την ζωην της
  Παλΐιόις Ρυσσίας.
  Μέ τούς ΧΑΝΪ ΧΛΕΤ-Β
  ΒΕΡΑ ΕΝΚΕΛΣ.
  Κ«1 την «ρίφημον χορΝ·
  βί«ν χδν ΚοζΑΜΝν τβδ Ντόν.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Τέ- πολβμιχό έργον:
  Νέ την
  ΛΥΗΤΑ ΜΠΑΡΟΒΑ
  ΣΗΜ. Γιά την χινηματο
  νραφησι τοδ ίργου π Γερμα
  νίκη Κυβέρνησις επεστράτευ
  ΟΙ ολοκληρ» Νηχαοχ(νη
  τα Σώματα τον Στόλον «αί
  την 'Αεροπορίαν της.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΙΤΟΥ
  ΑΛΕΞ. Γ. ΣΤΕΦΙΝΙΑ12
  ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΘΟΑΟΓΟΙ
  Τέως Ιατρός Εύαγγελι-
  σμοθ σπουδάσας επί πεν¬
  ταετίαν έν Ιταλία.
  Δέχεται έν τώ νίφ Ια¬
  τρείω τού όδός (ΠλατειΟ
  Στοατα) έναντι Φαρμα-
  κεΐου κ. Ζαχαριάδου- Ή
  εΐσοβος έκ τής όδοθ Κα-
  γιαμπί).
  Ώραι έπισκέψεων 9—12
  καΐ 4—7.
  Ένοικιάζεταΐ τιαρά τό Καμάρα
  κι άντΐ δρ. 2.(00 μηνισίως τό καφε
  νείον «Πάνθεον» μεθ' 6λων των
  έκίκλων ΐαυ. Πληροφορίαι έντός.
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗ__ΖΩΗ_
  Τοδ ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ
  42ον
  —Μίλιστα. ,Δέν μποροΒμε νά
  φύγωμε α* αΰτά τα χάλια. Σέ πά
  ραχαλω δμως φρίντισε νά μέ μι
  ταφέρουν Ιξω άπο αυτώ τί δωμ£
  τιο Δέν μοθ άρέσιι διόλου.
  —"Εχεις δίχηο, υίέ μου. Είνε
  πολΰ σκοτεινά χαΐ θλιδερά εδω μέ
  α*, θ-ΐμδμαι δταν ήμουν μιχρος
  βρήχα έδω μίοα ατό Τδιο δωμάτιο
  τό πτωμα μ<8ς λευχής γυναικός επάνω οτδ πέτρινο χρεββατι π:υ είοαι τώρα (απλνμένοο Ήταν ώ μορφη παν χον ή*ιο χαΐ &* Γεν ή χαν τό σδμα της χρύο θά ένέμιζι χανεΐς 5τι χοιμέται. Έρχόμουν χάθΐ μερά μέ μιά λάμπα χαΐ ΐθαύ μαζα τί σωμα της χαΐ χά μαλλιά της πβύ είχαν χαΐ «Οία τό χρωμα τοθ ηλίου- "Υπαρχουν άχομη πολ λ(1 τίτοιοι τάφαι έχεΐ ποθ μένε ΕΚΕΙΝΗ. Δέν ξίριο πως, άλλά ο παληό! έγνώριζαν νά διατηροθν τό ο»μα τοθ άνθρωπον χά! μΐτά τβν θάνατο.'Λν θελης γέλαοε, ξένε υίέ μου, άλλα τόσο πολΰ μοθ ά ριοε ή γυναΐχα αυτή, πιύ χάθε μερά Ιπρεπε νά Ιλθω χβΐ νά την θαυμάσω. 'ΔγαποΟαα τή νεκρή φιλοθοα τό χρύο πρόσωπό της Ποίος ξέρει πόσοι άνδρες γεννήθη χαν χαΐ πέθαναν άπό τίν χαι· ρό κου δπήρξε... Ή γυνοΐχα ού τή μεθ έδίδαξε σοφίαν, πΕβηχε υί μου. Μοθ ι5(8αξ« πόοο μικρή είνε ή ζωή χά ι πόσον μεγάλος δ θά νατος. Άλλά ή μητέρα μου μΓ ίβλιηε σχεκτιχό χαί υ έ παραχο λουθοθαε. "Οίαν εκατάλαβε ενό< μισε 3ΐι ήμουν μαγεμένος χαΐ Ι χαυοΐ το πτδμα τής γυναικός. Την έοτήριξε έχεί οτον χοϊχο χαί Ιβαλε φωτία οτά μαλλιά της. Έ- χάηχε τότε όλίχληρη οάν λαμπά δα, γιατΐ πρίπει νά ξέρης, ττίθη χε υίέ μου, 8τι οί νεχροΐ πεΰ δια τηροθνται Ιτσΐ χαίονται πολΰ ι υ χολα. ΝιΠ βλεπεΐς άχόμη τόν χά πνό έττάΉβ στο χαβανι. Έχύττβξα έπίω χαί πράγματι ι [5α μαθρο χαπνό έ δπίΐος δρχιζε άπό τον τοΐχο χαί εκάλυπτε τό μισΰμέρος τε Ο τοβχνιοθ. Στόν ΐχο 6 χχπνός μόλις διεκρίνετο ΰποοτάς την έπΐδρ&σι τοθ χρόνου. Στο χαβανι Βμεος εφαίνετο πιό χά θαρά. —ΚαΙ Ιτοι Ικάη ολέχληρη, υΕέ μου, ποοσέθεοε φιλοσοφικα ό Μπι λαλί. θίλεις τώρα νά δ^ς τό φίλο οου; —Εάν με βοηθήση χάποιος. —Στ—ρΕξαυ επάνω μου. Μέ τή βοηθεία τοθ ΜπιλαλΙ έ πηγά στό ίνματιο τοθ Αιο, δ δ Ι·>ς ήταν πολΰ ώχρες χαί άδύ
  νατο;, άλλά άρχετά εύδιαθετος.
  Τον έτοποθίτησαν οέ ίνα άπό τα
  φοριϊ* μέ τα δκΐχ είχαμε τάξει
  δεύοη χαί τόν μετέφερον στήν
  πορτα τοθ στηλαίου. 'ΕχεΙ επήρα
  με Βλοι χο πρόγευμά μας χαί
  έπεράσχμε την ήμέρα μας,
  Μιτχ τρείς ήμέρες έγώ χαί δ
  Τζών είχαμε ουνέλθη τελείως. Ό
  Αεο ήταν έπίοης πολΰ χαλλίτερβ,
  αλλά δχι ένχελ&ς χκλά, δποχύ
  ψχς δμ»ς οχΐς έπανειλημμένες πά
  ραχλήοεις χιθ ΜπιλαλΙ, τοθ 6πε-
  οχέθην νά ξεχινήοουμε αήν έπομέ-
  νη γιά την πίλι Κορ, δπου ήτο ή
  ναχοιχία ΕΚΒ1ΝΗΣ. Ή άργοπο-
  ρία μας άλλιοαιε μποροΡσε νά
  μάς 6γ% σε χαχί.
  (συνεχ(ζεται)
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ παρΛ την λεω
  φόρον Κνωσού οίκΐα νεόκτιστος ά
  παρτιζομένη έκ 4 δωματίων,ν κου
  ζΐνας καΐ λοιπών χρειωδων. ήλε
  κτροφώτιστος καΐ μεθ' Οδατος. Πλη
  ροφορΐσι εΚαφενεϊον Μινώα» Α.
  Μαρκομανωλάκη,
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οΕκόττεδα είς τό
  προάστειον Μασταμπά καΐ είς έξαι
  ρετικως συμφέρουσαν τιμήν. Πλη
  ροφορΐαι παρ* ημίν.
  Ενα πολυκροτον
  Ιβτορικόν ίρνβν.
  ΤΡΙΤΗ
  Φ)ΡΟΥΑΡΙΟΥ
  Ανατολή- ηλίου 7 35—Δύσις 5 57

  Σ ΗΜ ΑΙΕΣί
  ΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ
  Πλ«τεΐΒ—Στράτα
  θ» ΚλΤΑΣΚΕΥΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΝ ΚΜΕΡΟΝ
  1Ο.ΟΟΟ ΣΗΜΑΙΕΣ
  Τίς οποίες θά πωλήση σέ πολύ φτηνές
  τιμές γιά νά δυνηθοΰν νά έφοδιασθοθν
  δλα τα κατασιήματα κοί τα σπίτια
  τού Ηρακλείου.
  Περιμένετε νά πάρετε άπ' τό «Άθηναί
  κόν» την φτηνή καί καλή σημαΐα σας.
  ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΙ
  Ο ΧΟΡΟΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΕΠΡΟ.Ν
  Είς τας εύρείσς αιθούσας τής Λέ
  σχης Ηρακλείου εδόθη τό άπόγευ
  μα τοθ Σαββάτου (πρωτοβουλΐα κο
  ριων, δνΐδων καί κυρίων οθζο—προ
  λονζέ 6πέρ των λετιρων Σπΐνσ—
  Λόγγας.
  Ό σκοπός Ιερός, ύπεστηρΐχθη έκ
  θόμως καί Ιδιαιτέρως ύπ' εκείνον
  ποΰ έκαραδόκουν μιΛ εύκαιρία νια
  νά συντρέξουν στό ξεκίνημα τής
  έφετεινής χορευτικής πε,ριόδου.
  Δέν γμάφομε τίττοτε γιά τας δια
  κριθεΐσας καί τοθς διακριθέντσς
  είς τόν χορόν αυτόν ποθ παρετά
  θη πέραν των μεταμεσονυκτιον ώ
  ρων. ΎτΐογρσμμΙζομε μόνον την έ
  πιτυχΐα μιάς πρωτοτυηίας ΐτοθ Ε
  δωσε ζωήν καί χάριν είς τό πρω
  το χορευτικό γεγονός τοθ τόπου
  μας. Καί αυτή δφεΐλεται είς δέ
  σποινΐδας πού εύγενικά καί πρό
  σχαρα άντεπροσώπευαν, κάθε μιά
  Ενα δλοζώντανο καί προκλητικώτα
  το μεζέ.'Ετσι εΤδαμε τό "τρυφερώ
  τατο ψητό,, μέ την δΐδα "Ελλη Άν
  δρεαδάκη, τό "γλυκόπιοτο κρασΐ,,
  μέ τας δΐΒας Καίτη ΒογιατζάκηκαΙ
  "Ελένη Κωνσταντιν'δου. Τή "μαγιο
  νίζα,, μέ τή δΐδα Μπαμποθνη. Τάς
  δίδος Κακουράκη "μπουρεκάκι
  της ώρας,, καί "ροοσικη σαλάτα,,.
  Τάς δίδας Δρακοπουλου καί Μελισ
  σείδου ·Όθζο.,. Την δίδα Μαρία
  Φοινικιανάκη "ντολμοδάκισ,,. Την
  Μιγάδη "ψητό καί μπουρεκακια,,.
  Τάς δίδας Μαρίκα κοΙ Κωνστάντσα
  Α. Γεωργιάδου "διάφορα,,. Είς τό
  μπάρ μέ τόν κ. Γ. Βοΐλσ, τάς 61
  δας Σόλβια Κόρπη, Ήλέκτρα Φορ
  τσάκη καί Λίλα Άποοιολάκη.
  Τό τέλος ίτής βραδυδς έττοίκιλ
  λάν ώραιότατες άττραξιόν.
  6 Κ
  Ό Διειιθυντής τής Κινητής Ά
  γρ,ίτιχής Φυλαχής Ηρακλείου
  Διαχη;ύτχει δ<ι Συνεπιία τής δπ' αριθ. 11264 1. Ι διαταγάς τοθ Σεβ. Υπουρ γείου Διχαιοοΰνης, Την 28ην Φεβρουαρίου 1937 ημέραν Κυριακήν χαί ώραν 10— 12 π. μ. ενεργηθήσεται έν ιω Είοαγγελιχφ Καταστήματι Ήρα χ?ε'ου φανερά μειοϊοτιχή δημο πρααία διά την άνάδειξιν χορηγή την των κάτωθι τροφίμων χ. λ. π. ο) Είδών Παντοπωλείου. β) > Κρεοηωλείου.
  γ) » Δχχανοπωλείου, ώ(δν,
  πουλεριχων, ίκθύων χά Ι πάγου
  Ι) ΕΙΕνν Γαλαχτοπωλείου.
  ι) » Καυσοξύλων.
  αι) > "Αρτου χαί
  ζ) > Τδατο{, πρίς διατρο
  φήν των χρατουμένων χαί τοθ
  προσωπΐχοθ τής φυλάξιως των φ>
  λαχδν χαχά το οικονομικόν Ι τος
  1937—38.
  Οί &ροι τής μειοδοαίας είσΐ χά
  τατεθειμένοι έν τοίς γραφείοις
  χ6ν φυλαχών.
  Έν Νία Άλιχαρνασαφ χ^ 21
  ΦεβρουαριΌυ 1937.
  Ό Διιυθυνχής
  ________(Τ. Σ) ΦίλιοςΦΙλ.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τό ΚαφενεΓον
  Κνωσός, Πληροφορίαι παρά τφ κ.
  Ί. Ζεη Ξενοδοχείον Κνωσός καί
  □άλλας.
  —Είς το ΆνθοκΑκιον τοθ Ιω.
  ΚυπραΙου παρά την Πηγάΐδα θά
  εΰρητε τα καλλίτερα τριαντάφυλ
  λα τής έποχτ]ς καθως καί τριαντσ
  φυλλιές είς γλάστρες,
  Ένοιχιάζετκι μεγάλη άποθήκη
  παρά τάς Κάτω Φυλακάς. Πληρο
  φορίαι παρ' ημίν.
  —.Δέν.... βιάζιται νά μιτα
  βτ) είς την Μίκκαν.
  "£νας πλούίΐος Ίνδος νεκνίας
  χαί πΐστδς μουααυλμάνος, Ιχαμε
  τίμα νά πάη οτήν Μίχχα ν
  προσχυνήαη, διανόων βλην τή'
  τεραατίχν {«τάσιν που χωρίζε
  την Βιγγάλη δπου χατοιχεΐ άκό
  την (ερά πόλι τδν Μουοουλμά
  νων μέ τα πέ*)ΐα. Επί πλέον Β
  μ»; δ 'Ιώός αδτος έχει άποφαοί
  σιι οχον Βρόμο χου χάθε πέντε
  βήματα νά σταμαιά γιά νά λέη
  μιά προσευχή. Ό Ιδιος δπολογΐ
  ζει 5τι Βϊ χρειασθς νά δ!οιπορή
  ση επί δέκα χρόνια γιά^νά φθάοη
  άπό την Βιγγάλη οτήν Μί^χ».
  ΦαΙνεχατ Βχι !έν βιάζεχαι χαί κο
  λυ νά προοχυνήοη χά ίερά τεμέ
  νη τής Μέχχας δ π σιός αύτός
  Ηουοουλμκνος.
  —-Συγχωνιύονται αί Βύο
  «διεθνεϊς»;
  Ή παρισινή εφημερίς <Ήμί ρβ» άναγρόφΐι την έντυττωαιαχήν είδησιν, Βτι ή Σοοιαλιστιχή (21) Διεθνής χά Ι ή Κομμουνιοτιχή (3γ,) Διιθνής ποιείται πο)υ σαντομνς νά ουγχωνευθοθν. Ή ουγχώνευαις ο6τή—χατά την Ιδίαν εφημερίδα —παρεακευάοθη χυρίως άπο οοαιαλιατιχά χαί τα χομμουνιστι χά χίμματα τής Γαλλίος. Ή «Ή μέρο> μάλιοτα πρισ^έτει Βτι δ
  Γάλλος δπουργος τής 'Υϊΐεινής σο
  οιαλισιής Σιλλΐϊ, χατά τό τελευ
  ταΐον χαξεΐδι χου οτήν Μόσχα, επί
  χυχε νά διαλυθή χους ένδοιααμκΰ;
  τοθ Σταλιν, δ δπιΐ^ς φέρεται Βχι
  άντετίθεΐο αρχικώς είς χήν ιδέαν
  τής ουγχαινεύοιως τδν ΐύ: Διε
  θν&ν.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΪΟ ΠΕΤΡΕΑΑΙΟΚΙΝϋΙΟΗ .10
  "ΑΙΡΟΟΟΑΙΣ,,
  Αναχωρεί εξ ΊΙρακλΐΙ
  •η έκαστην ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  βράδυ κατ' εύβεΐαν ΠΕΙ
  ΡΛΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ κρ»ϊ Ρέ
  Βυμνον, Χανιά, Πειραια,
  -δρβν, Π*ρον, Νίςον.
  Πραίτορβΐον ΑΙΝΑΡΔΑΚΝ
  •—41
  Άχυρα είς δέματα έξαιρετικής
  ιΐοιότητος πωλοθνται παρά τφ κ.
  Δ. Γιολιτάχη καί Στ. Μπλαβάκη.
  ΣΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ
  ΠΛΑΤΕ1Α-ΣΤΡΑΤΑ
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ
  Πουχάμισ» λιυκά «ου
  «λίν ανό 5ραρ|. 110.
  Κ«λλάρα Εΰρωτιαϊκά
  ήμίσκληρα Βρα^. 14.
  Πβυκάμισα Σμόκιν ΕΟ
  ρωναΐκά.
  Παπιγιόν μαθρα καί
  ϋρωματιστά 6εμένα καί
  άδΐτα είς δλους τούς
  Κρυματισμους.
  Έκλικχά μιταξωτά
  δι«λά κασκόλ τελιυταί
  άς μόδας καί έν γένει
  άιαντα τα άνδρικα εΐ·
  6η σέ έκλεκτές «οιότη-
  τις καί «την*, τιμίς.
  ΣΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ
  ΔΥΟ ΑΔΕΑΦΟΙ
  ΔΥΟ ΠΟΛ Ε ΜΟΙ
  Τοθ Πρροηέρ Μ«ριμ*.
  99ον
  Είναι αλήθειαι πβς αυνώϊευε την
  χδμηοαχ οτήν έχχΧηοία' Ιπερνε
  δμω; θέα- πάνχα χονχά της χ'
  Βασ διαρχοθαε ή λειτ^υργία, δέν
  Ιπαυε νά χή; ομιλή αχ' «ότι, γιά
  μεγίλο ακάνδαλο των έχχληοΐα
  ζομένιον. Μ' αυτόν χον χρίπο δχι
  μίνο ίέ» ά'<ουγε την άχολουϋία, μχ έμτιό5ιζ« άκίμη χαί χοας πι ατοϋς νά πρισίχοκν χ»θώ; Ιπρεπε. Είναι γνωστό πως έχείνη την έπο χή, μιά λιτανεΕα ήιαν μιά διασχέ δαοη τόαα εΰχάριοχη δσο χαί μιά μααχαράτα. Τέλος δ Μερζύ δέν λεπτολογοθ οε πολΰ, χι' Ιβρεχε τα Βάχτυλά χου οτόν αγιαομό άφοθ αύτδ τοθ ΙΒινε τό Βιχαίωμα νά οφίγγη φχ νερά Ε^α ώραΐο χέρι ποΰ Ιτρεμι πάντα οάν άΉ'ζε τό διχδ του.Έξ άλλου, άν διαχηροθοε χή θρηαχεία χου, χδ Ικανε μ έ σφοδρά αγων» έπειδή ή Άρτιμις έπιχειρημχχο λογοθοε εναντίον τού μέ τέση επι- τυχία, ακριβώς γιατΐ διάλεγε γιά τίς θεολογιν,ες συζητήοεις, τίς σιιγμές πεϋ δ Μερζΰ δυαχολούον ταν περισσότερο νά τής αρνηθή ν.ά'τι. —'Αγαπημένε μου Βιρνάρ, «Ο Ιλεγε Ινα βραδυ έφ οτήριζε το χεφίλι οίον ώμο τοθ ίραστή της χαΐ τοθ περιέβαλλε τό λαιμό μέ τίς μαχρυές πλεξίδες των μα6ρων της μαλλιων- άγαπημένε Βιρνάρ, ήιουν οήμερα μαζύ μου στί χή ρυγμα. Α^ιπον χίσι ώραΐΛ λόγια Σέν Ιφεραν χανένα άποτέλεομα σΐήν χαρδιά οου; θέλεΐς λοιπον νά μένης πάντα άνα(οθητο(; —Πως; άγαπητή μου, πως θε λεις ή Ιρρινη φωνή ένίς χαπου τοίνου νά κατορθωθή έχιίνο ποΰ δέν μπίρεοε νά κάνη ή τόσο γλυ χειά φωνή σου χαί χά θρησ*ευχιχά σου έπιχειρήματα, πιΰ τόσο πολΰ τα βαηθΐθν ή έρωχευμίνες ματιές σου, ά(Ίχπημίνη μου "Αρτεμΐ(; —Κακί! .. θά οέ πνίξω. Καί αφίγγοντας έλαφρά μιά πλε ξίδα των μαλλιων της χον τρ&β οε άχέμη πιδ χοντά της. —ΞΪρεις π»ς πίρασα την ώ;α μου οτδ χήρυγμ7; Μεχρο'σι Βλα τκ μαργαριτάρια που είχ,ες στά μαλλιά οου. Γιά δέ: πως τα οχόρ πΐσις μέοκ οιήν χάμαιρα. (σ ^νεχΐζεται) Μ110Α ΣΗΜΕΡΟΝ Το άεροπορικό άριατβύρ μ«: ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ 1ΙΟΕΡΟΣ Κβντσίτα Μβντενέγκρο Γβυώνερ Μπάξτερ «Σκβτ·ισ« νιά νά μίι σχο ΤΜβης» είναι τ*> σύνβημα!
  „ Γό, ούρανος μ«1 θβλασοκ,
  εχβυν καταντήοή πρκγματι
  κη Κολαβις.
  Έκτός προγράμματος:
  ΖΟΥΡΝΑΛ
  μ Εαθ' εκάστην
  "8 τας 6 μ. μ. απογευ¬
  ματιναί
  Είς τάς 28 Φε-
  βρουαρίου, ή μεγάλη
  έκπληξις.
  ΕΡΧΕΤΑΙ
  ΜΠ ΙΑΝιΤΟ
  (25 <ΠΡΟΣΟΠΑ)« Γιβ ολες τίς Άη·χρ9ίς, ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.-Ό έκ ΤυμπακΙου ίατρός κ. Τίτος Γ. Χοιστοδουλά- κης άνε6έξατο είς Κλήμα τό άγο. ρακι τοθ φίλου κ. "Ιω. Στ. Μαθι- ουβάκη ονομάσας αύτό Μανώλην. Εύχόμεθΐ νά τοίς ζήσπ. Μ Μ. ΘΑΝΛΤΟΙ.—Απέθανε καί έκη δεύθη χθές έν συρρο(] κόσμου χρηστή οίκοδέσποινα ί| ΕΟα Κ, Μέρ σα Συλλυποθμεθα θερμώς τόν ού ζυγόν καί τα τέκνα της, *** Γώρω στήνπόλιμας. Τό ρυμοτομικόν σχέδ όν ήρχισεν άτΐό ημερών εφαρμοζόμενον καί είς την έκτός των τειχων της πό. λεως περιοχήν. —Οοτω κατεδαφίσθη ό βόρειος τοΐχος τοθ περιβόλου τοθ Φυτοπα. θολογικοϋ Σταθμοΰ δια νά άνεγερ. θπ έκ νέου σύμφωνα μέ τό ρυμοτο μικόν σχέδιον. —Παραλλήλως διά τόν σκοπόν τούτον ένεργοθνται τακτικαί άπαλ· λοτριώσεις ίντός τής πόλεως. —Τα φυτευθέντα: δενδρύλλια κα· τα την ημέραν τής εορτής τοθ πρα οίνου παρσμένουν καθ" 6 μδς έ· πληροφόρησαν όλωσδιόλου άπερι- ποίητα. —Άλλ' έν τοιαύτη (ΐεριπτώσει πως έξυπηρετεΓται ό σκοπός τής κινήσεως διά τό πράσινον; Μόνον δι" έορτων καί πανηγύρεων; "Υπο θέτομεν δχι. —Τα σχολεΐα άλλως τε Εδειξαν έξ άρχής αξιέπαινον ζήλον καί μά λιστα κατά τρόπον δυνάμενον νά ίμπνεύση θετικός ελπίδας διά τό μέλλον τού ττρασίνου άνά την πό λιν μας καί τα περίχωρα. —Την παρε? Θοθσαν Κυριακήν είς τό Δημοτικόν Σχολείον Χρυσο¬ πηγής εγένετο διάλεξις περΐ αύτο προοτασΐας τοθ άμάχου πληθυ σμοθ είς περίπτωσιν άεροπορικής έπιδρομής. —Σημειωτέον δτι αί ΟαλέξειςοΟ ται γίνονται άηό πολλοθέν συνδυα σμώ μέ την καλήν δράσιν τοθ Σχο λεΐου καί Ιδιαιτέρως τοθ διδάσκον τος προσωπικού. - ΟΙ καιροσκόποι έξακολουθοθν νά Είναι.... άνοιξιάτικοι. —"Η άνοιξις ύττοστηρΓζουν είνε πλέον πραγματικότης άναντΕρρη τος καί σταθερά. — Είς τό σημείον αύτό έπαινέβη ό άδιόρθωτος καλαμπουριοτής προ οθέσας ότι πάντως ή άνοιξις των μετεωρολόγΐϋν δέν είνε ένθαρρυν τική. —ΚαΙ τοθτο διότι λέγει σχετΐζε ται ύπερβαλλόντως μέ την..,, ανοι ίιν των πορτοφόλιον, είτε άμέσως είτε έμμέσως. —Απόκρεω γάρ καΐ.... ρημπαΐ κατά την άνοιξιν—καί μή πρός κα κοφανισμόν των καλών καταστημα ταρχών τΐού πωλοθν πράγματι είς τιμος εύκαιρΐας. -Ή πρεμιέρα τής όρχήστρας Κρασσά είς τό εθνικόν υπήρξεν πολλοθ λόγου &ξία. —ΦαΙνεται δτι τό κέντρον τοθτο Θά σημειώση πάλιν πιέννες χάρις πρωτΐστως είς την ορχήστραν αύ την ή όττοία κατέστη κάτι άναπό σπαοτον μέ την χορευτικήν ζωήν καί κίνησιν τοϋ Ηρακλείου. —ΆτΐόψΕ είς τοθ Πουλακάκη προβάλλεται ενα άκόμη άριστούρ γημα—μετά τόν α'Αγγελον τοθ Σκότους»—τό ρωσσικής υποθέσεως Εργον «Βόλγσ— Βόλγα», —Είς τόν κινηματογράφον «Μι νώα» προβάλλεται τό ενδιαφέρον Εργον «ΔαΙμονες τοθ ΑΙΘέρος» άπό την δραματικήν ζωήν τής πολεμικής άεροπορίας μέ την γνωστήν είς τούς Ήρακλειωτας ΚοντσΙτα Μόν τενέγκρο. —Έν τω μεταξύ ζήτημα τής ήμέ ρας είς τούς κύκλους των κοσμι κων είνε ή άφιξις τοθ Μπιάνκο καί τής όρχήστρας τού. * Ρεκορτερ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΣυντεχνΙας Άρτοποιων ή «Δή μητρα. Προσκαλοθμεν τα μέλη είς γενι κήν συνέλευσιν την Κυριακήν 28 Φεβρουαρίου έ. Ε. καί ώραν ΙΟην π. μ. εις τό Έπσγγελματικόν "Επι μελητήριον πρός συζήτησιν των κάτωθι Θεμάτω': 1) Αρχαιρεσίαι μελων πιοικητι κοθ Συμβουλίου, 2) Αρχαιρεσιαι μελων ΈποιττικοΟ ίυμβουλίου. Έν Ηρακλείω τ() 17 Φ)ρ(ου 1937 (Τό Διοικητικόν Συμβούλιον) τό καφενειον «Μινώα» παρά τη Πλατ. Ελευθερίου Βενιζέ λου λόγω αναχωρήσεως τοθ Διευ ΘυντοΟτου.ΠελατεΙοέξησφαλισμένη. Άποτανθήτβ είς τόν Διευθυντήν. ΕΠΑΝΑΛΗΓ1Ή&Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙαΣ Το Άδελφβΐον τοθ ΔημοχιχοΟ Νοοοχομείου Άγίου Νιχολίου δια· χηρύχχει Βχι έπαναλμβάνεται ή δημοπραοία διά ιή< προμήθειαν των είς τό Νοσοκομείον άναγ· χαιούντων χειρουργικήν έργαλεί- ών, Ιργαστηριαχων άνχιχειμένων, είδων ΜαγειρεΙου χαί Κλινοστρω μνής έν φανερφ διαγωνισιώ χήν 3ην Μαρτίου 1937 ημέραν Τετάρ την χαί ώραν 10—12 π. μ. έν φ Δημοχινφ Καταστήματι Άγίου Νιχολάου. "Απαντα χά σχετιχά τής δημο πρασίας είαΐ κατατεθειμένα είς χά γραφεΐα χ&ν Δήμων Άγίου Νι χολάου χαί θισβαλονίχης χά Ι είς χά γραφεΐκ τής Ένώοεως Δήμων χαί Κοινοτήτων τής Ελλάδος, ένθα δόνανιαι οί βουλόμενοι νά λαμδάνωαι γνώσιν καθ* έ«ίοιην. Έν 'Αγίφ Νιχολάφ τ? 17η Φεβρουαρίου 1937 Ό Δήμιρχος Άγίου Νικόλαον ΙΙρό|8ρος τοθ "Αδελφάτου Έμμ. ΧΜνρ>λ·< ΙθμένΐΛ ,ρο,όμΐα ίομιϊ Ή « ΙΙί ι·"-·— " Τ «οΐγνωστα σκ< 1α στόν πλοθ" λ,,-χ' έμοΐρσζε ίξώματα στού< «αί ο' δσους *8 υ Τίτου Γ Γιωργι κηΐχβυ Έραχλεί Κ» ΚατΕνας ή Αίχο Ιοϋζάχη χατοίχου Ή ιββ' ής τό ι Ι» κ)ϋΐ9τηριασμι< Π νομίμως διά τί Ι14Όβ( ί«ιτΐγί)( ώς δείχν Ιριίμ. 2910 έπιΙ χαατιχοθ χλητήρο ΐ(ηθ Προοτοδιχ Γιωργίου Μαρχομ η Ιά ιΐ]ς υπο χ ιμβρΐοϋ 1936 χαί ι»ϊ<1; ώς δείχνυτι ;>«μ. 4220 έπιδο
  οχιχοΟ χλητήρος
  τοδικεΕου Έμμανι
  !'« μοί χβχοιβά)
  ^{ έχτέλεοιν
  285 -α 1931 ί?
  "ϊΐ &ί
  φ
  τβν Πρωτοι
  χεφίλαιον ι
  «ν
  νά μοί ι
  Διά
  ιΐοπραξι
  Ϊ
  άπ
  ΤΟΧ
  κ
  η»
  *Μ!ΐ*4ν π
  1βίβ
  ·2
  ΙΟΙϋ)
  ϊ_*
  4)'
  θθ
  μει
  ι» '
  Α'Π Ο ΡΘ'Ω Σ Ι Σ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  Γ
  II
  <6ον Τώραίέκείνη -οθ συνώδευε ηαντοθ τή βασΐλισσα, τιού έμ φανιζόταν δημοσία σφιχταγ καλιασμένη μαζΐ της -ού κα τεκλύζβτο άπό βατσιλικές «δ νοιες, ήταν ή ντέ Πολινιάχ— τό άθώο καΐ ντβλικάτο πλά σμσ, 6 άγγελος. Άλλά ό αγ γελος αύτάς δέν κατέβαινεν άπό τόν ούρανό. Κατήγετο ά ιΐό μίαν οικογένειαι βουτηγμέ νη στά χρέη ίως τό λαιμό— πού ίπέηεσεν άχόρταγη στήν αύλή γιά νά έξαργυρώση. την άνέλπιστη «τοχη τής ωραίας Ύολάνδας. Χρέη τβτρακοσΐων χιλιάδων λιρών έπληρώθηκαν άηό τό δημόσιο ταμιΐο· ή μι- κρή κόρη τής βύνοουμένης έ- ιιροικΐσθη μέ 800.000 λΐρες ά¬ πό την Γδια πηγή ό άνδράβελ Φός της εμπηκεν άξιωματικός σιό στρατό καΐ βασιλική δια· ταγή τοθ Εδωκε κτηματική πε ριουσΐαπούάπέφερεν είσόβημα έβΒομήντα χιλιάδων δουκά- των 6 πατέρσς της διωρίσθη πρέσβυς στήν Ελβετία μέ ί- λιγγιώδη έπιχορήγησιν ό άν¬ δρας της -ού εκανε τα στρα βά μάτια—χαί τόν οποίον ά· νεπλήοωνεν άπό καιρό ενας έρασΐής—έγινε δούξ κ'έπήρεν ενα άηό τα έττκερδέστερα προνόμια τής ΓαλλΙας, τα τα- χυδρομεΤα. Ή σύζυγος τοθ άνδραδέλφου της, ή Διάνα ντέ Πολινιάκ· εγινε παρά τα πσσΐγνωστα σκάνδαλά της, κυρία.τής τΐμής στήν αολή.Ό λη ή οίκογένεια έκολυμποθσε μέσα στόν πλοθτο καΐ τίς τι- μβς—κ' έμοΐραζε χρήματα καΐ άξιώματα στούς φΐλους της καΐ σ' 6σους έδωροδοκοθσαν τα μέλη της. Ήτοι 6 οΤκος ντέ Πολινιάκ μονάχος έστοΐχι- ζε στό κράτος μισό έκατομμύ ριο λίρες τό χρόνο. «Ελαχί¬ στη ύπάρχουν παραδείγματι* εύνοΐας—Ιγραφε στή Βιέννη ό πρέσβυς ντέ Μερσύ κατα πτοημένος—ή ό*ο(α σέ τό· σον λΐγο καιρό, νά έγινβ τόσο έπικερΒής σέ οίαν οίκογβνβια» ΟΟΐβ ή Μαΐντενόν, οβτβ ή βιαβόητη Πομπαδούρ, οθτε ή άχόρταγη ντύ Μπαρρύ έστοί- χισαν στό κράτος τιβρισσότβ- ρα άπό αυτήν την εύνοουμέ- νην μέ τό άγγβλικό άθΛο βλέμ μα τή γλυΚΕΐά καΐ χαδιάρα 'Υολάνδα ντέ Πολινιάκ. ΚαΙ ή Μαρία—Άντουανέτ- τα έδινεν, ίδινε διαρκώς. "Αδικα ό ντέ Μεοοο, άδικα δ γέρος άββάς Βϊρμόν καΐ βσοι λΐγοι άκόμη έτολμοθσαν νά μιλήσουν καΐ βέν εΐχαν πά ρασυρθβ μέσα οτόν στρόβιλο τής ζωτ)ς της, έποοσηαθοθσσν νά την συγκρατήσουν, νά τής άνοΐξουν τα μάτια. Μεθυσμένη άπό τή γοητεΐα τής φΐλης της, κυκλωμένη κα θημερινώς άπό μ(α σατανική σπεΤρα άνθρώπων ο( δποΐοι Εκαναν τα πάντα γιά νά την άπομονώσουν άτιό τούς δλ- λους αύλικούς καΐ γιά νά την άποκοιμήσρυν μέ τα έγχώμια κοιτίς διασκέδασις, ή Μαρία —ΆντΓυοινέττα άστατη καΐ νωχελής, βέν ιθρισκε τή βόνα μι, Γεν εΤχβ κάν τή βιάθεσι νά αντιδράση. Πώς μχοροΰ- σαν τα δυσάρβστα λόγια των φρονΐμων νά νικήσουν τα γλυ κοκουβεντιάσματα τής ωραίας ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Πρόχειρα άντίδοτα δηλητηριάσΐΜν Β'. ταπλάσματα ή κομπρέσσ&ς ζβστές στήν κοιλιά. Δηλητηρίασις διά μολύ βδου.— Έμβτικόν καί καθάρ σιον, επειτα γάλα πολύ ή άσ πράδια αϋγών μέ νερό. Δια λόετε θειϊκόν μαγνήσιον ή θβι ΐκόν νάτριον (1 μεγάλη κουτα λιά τής σούπας είς ενα ποτή" ρι ζεστό νερό καί άφοθ κρυώ ση τό πίνει ολίγον κατ' όλί γον/Αν έχη πολλούς πόνους, 15 σταγόνας λαύδανον διά μβγάλους (6χι διά παιδία). *** Αί πιστώσεις είς αγρότας καί ή 'Αγροτική Τραπέζα, Όλίγα χρήοιμα λόγι Ύολάνδας; (συνεχίζεται) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙ42ΜΟΓ Τίτου Γ. Γεωργιαδου διχηγόρου χατοίχου ΉραχλεΕου Κοτά ΚατΕνας ή Αικατερίνης Γ. Κα- λαΐτζάχη χατοίχου Κουνάβων. Ή χαθ' ή; τό παρέν πρέγραμ- μα πλΐιατηριασμιθ καίτοι έπετά- γτ) νομίμως διά τής δπό χρονολο¬ γίαν 14 ΌχτωβρΕου 1931 «πλής έπιταγήτ-, ώς διίχνυται έχ τοθ δπ' άριθμ. 2910 έπιδοτηρίου τοθ δι- χαοτιχοθ χλητήρος τής πιριφιριί- άς τοθ ϋρωτοδιχιίου Ήραχλιίο Γιωργίου Μαρχομιχελάχτ] χαί εί τα δια τής υπό χρονολογίαν 2 Ν ιμδρίου 1936 κατασχΐτηρίου επι ταγής ώς δείχνυται έχ τοθ δπ' ά ριθμ. 4220 έπιδοΐηρίου τοθ διχα στιχοθ κλητήρος τοθ αύτοθ Πρω τοδιχιίου Εμμανουήλ Κιρχιχάχη Ινα μοί καταβάλη δυνάμει χά πρός έχτέλεοιν τής δπ' αριθμ 285 τοθ 1931 οριστικάς χ«ί τελε σιδΐχου αποφάσεως τοθ χ. Πρόε¬ δρον των Πρωτοδιχων ΉραχλεΕου διά κεφάλαιον ιδχους χκΙ Ιξοδα μίχρι τής ιχατασχετηρίου έπιτιι γής δραχμάς 20211 αηέσχε μέχρ σήμερον νά μοί πληρώση. Διά ταθια Πρός είσπραξιν τοθ ανωτέρω πό οοθ των δραχμων 20211 μετά των τόχων αΰτοθ «πό τί)ς έπιταγής (πλήν τδχου επί τοθ έχ δραχμων 5966 ποοοθ τόχων περιεχομινων έν τή έπιταγή) χαί των έξόδων έχ τελίαεως έχτιΗημι είς δτ,μόοιον αναγκαστικόν τιλειστηριασμόν α έκίμινα άχίνητα τ*)ς χαθ' ή; τό παρόν χΐίμινα έν τή πιριφιρι'α τοθ χωρίου Κουνάβων τοθ όμωνύ μου Δήμοο χαί Είρηνοδιχιίου Κα οτελλΕου Πεδιάδος ήτοι: 1) Έν θίοιι ΒχθιΕαδες άμπελον έχ έ ή μ ή τΐτραγ. μέ χτήμαοι άπό ρρ μερίδος 4ης άπό Νότον μερίδος 6η(, άπό Δυομας δημοσία τάσεως 6 έργατων 2000 συνορ. ί'ψ. 2) Έν τή θέσι ι φυτάμπιλον εκτάσεως Μπιντρΐνος 6 έργατων ή μετρ. τιτρ. 2000 συνορ. χτήμα αι άπο Βίρράν Έλληνιχοθ Δημο σΐου, άπό Δυσμας 4η μερίδα, άπό Ανατολάς 6η μιρίδα χά Ι άπό Νί τον δρομφ άγροταω. 3) Έν τ^ θέσιι ΞιρΙζωμα άμπελον ( Ν() έά 6 ί ρζμ μ (μ ) έχτάσιως 6 ίργαχων μέ Ι να μουρελο χαί 4 αμυγδαλής ου νορ. χτήμασι 'Αντωνίου ΜπιτΕνα άττό Βορράν μέ μΐρΕδα 2α Δημη τρΕου Γ. Γιαχουμάκη μ έ έμπαβά 2α μερΐ&α 4) Έν τή θέσιι Μαθρα άμπέλια άμηελον εκτάσεως 7 έρ¬ γατων ή μιτρ. τιτρ. 2500 αιινορ. χτήμασι άπό Βορΐ&ν Έμμ. Π«ρ- λαμ« 6η μιρΐδα ώς μ· έμβκσα ά¬ πό την 6ψ μιρίδα. δ) Έν τή θέσι ι Κανέβα άμπελον ιαχτΛ έχτά οεως 7 έργατων ή μιτρ. τιτρ. 2. 500 (μερίς μιοαίο) συνορ.χτήμασι άπό Βορράν μι 3ψ μιρίδα, Νί έ Ί δ ϊ μ ψ ρ Νίτ&ν μέ Ίψ μιρίδα μϊ τρία έ- ^όδδ β»νιχομίνΐ)ν μεθ' συριμαχη αμπέλου έχτάσιως δΰο έργατων μέ 4 ελαιόδενδρα συνορ. χτήμααι Μιχαήλ Παπαστεφκνάχη, Άγίπτ)ς Π. Δ. Παπαδάκη χΒ1 δρίμψ. 6) Έν % θέσιι Πλάχαις ελαιόφυτον (μερίς Βορι(ρ) εκτά¬ σεως 7 στριμμάτων ή 7000 τιτρ. μιτρ. μέ 47 ελαιόδενδρα 27 χυπα ρίσαα 24 αμυγδαλής 4 συ>βς συνορ.
  χτήμασι κλήρον. Γεωργίαυ 'Αθανα
  σάχη ρυάχι χαί δρόμψ άγροτιχψ
  ώς χαί μέ μιρίδα 7η. 7) Έν ιή
  θέσιι Κανέβα αμπιλον χοταιφάλι
  έχτάσιως 6 έργατων ή 2000 τετρ.
  μέτρ. μέ 1 μουρέλο δύο αμυγδα-
  ) &ι χά Ι χουδούμαλον συνορ. χτή-
  μασι χληρονίμων Έ. Δαγχαλάχτ]
  μέ μιρίδα 7ην χαί δρόμω άγροτι-
  νψ. 8) Έν τή αυτή θίσιι Κάνιβα
  μίαν οικίαν ήτοι κουζίναν μ έ εί¬
  σοδον μιγάλης θύρας συνιχομένου
  άγροχηπίου άπό Νότον ήτο- 136
  τιτρ, μέτρ. μιτά μιας λιμονέα;
  συνορ. χιήμασι απο Δυσμας μ έ
  την 4ην μιρίδα άπό Ανατολάς
  μέ την 6ψ μερίδα χαί 'άπό νότον
  μέ είσοδον. 9) Έντός τοθ χωρίου
  Κουνάβων χοί έν τή θέσιι Πανα-
  γία μιγάλο μαγοζί (μιρΐς μιοαίί)
  συνορ. χτήμασι μέ 4τ}ν μιρίδα απο
  Νότον μέ 8ην μερίδα άπο Άνατο
  λας Έμμ. Πριιϊμάχτ) χαί δρίμφ
  ίτ]μοσ!φ. 10) Έντός τιθ χωρίου
  Κουνάβων χαί έν τή θίσιι Μισο
  χωρία μίαν οίναποθήχην συνορ.
  χιήμασι οίχίπς Έμμ. Τζαγχαρα·
  χη χαί δρόμφ δημεσ'φ. 11) Έν
  τος τοθ χωρίου Κουνάβων έ>α πά
  τητήρι (μερίς Νοτιοδυτιχή) συνορ.
  χτήμασι Από Βΐρρβν μέ μιρίδα
  4ην άπο Νότον μέ μερίδα 8ψ Έλ
  ληνικοθ Δημοσίου χαί δρίμφ δη·
  μοσίω.
  Ό πλιΐσιηριασμός των άνωτέ
  ρω άχινήτων γινήσιται ενώπιον
  τοθ Συμβολαιογράφου ϊίαστιλλίου
  Πεδιάδος Εμμανουήλ Ίδομινέω;
  ή κΰ νομίμου άναπληρωτοθ τού
  χαί έν ιφ χωρ!» Καστέλλι δημο
  σίφ γρ»φεΐφ τού την 4ψ Άπρι
  λίου 1937 ημέραν Κυριαχήν χαί
  ώραν 10—12 π. μ. δ τι χαί Επου
  χαλοθνται οί ένδιβφιρόμινοΐ.
  Κλητήρ αρμίδιος ένιργτ^σάτω
  έν προχιιμένφ τι νέμιμα.
  Έν Ήραχλιίφ τή 18 Φεδρουα
  ρίου 1937.
  Ό έπισπεύίων χαί παραγγέλ-
  λων διχτ,γόρος.
  Τί
  μακερά φυτά.— Συμβαίνει
  είς τάς έζοχάς πρό πάντων
  είς παιδία, νά φάγουν φυτά
  τίνα δηητηριώ3η, δπως ό
  στροχνος, τό στραμώνιον, ή
  δακτυλΐτις, τό άκόνιτον, ό κα
  πνός κλπ. Ή πρώτη φροντίς
  κσΐ έδω είνε νά προκληθή ά
  Φθονος Ιμετος μέ πολύ νερό,
  είς τό οποίον προσθέτομεν ό
  λίγον άλας Ι) λάδι. Ένα ή"
  δόο καθαρτικά κατόπιν καί τέ
  λος ένα δυνατόν καφέ ή τσάί
  καί ολίγο κρασί.
  Δηλητηρίασις διά χαλ-
  κοθ.— Συμβαίνουν πολλάκις
  τοιαθτα βυστυχήματα άπό
  άγάνωτα χαλκώματα τοθ μα
  γειρβίου. Δίδετε άμέσως είς
  τόν βηλητηρΐοσθέντα άρχετά
  άσπράβια αύγων κτυπη'ένο
  μένερό καί πολύ γάλα' άκό
  μη δέ καί ζάχσρι διαλυμένη
  είς πολύ νερό καί Ιπειτα προ
  καλεϊτε τόν Ιμετον μέ τα γνω
  στά μέσα. Άμέσως ιπειτα
  τοθ δίδετε κόλλαν τοΟ κολλα
  ρίσματος λυωμένη (2 μεγάλες
  κουταλιές είς ενα ποτήρι νερό)
  καί συγχρόνως άρκβτήν μα
  γνησίαν κεκαυμένην τοθ φαρ
  μακείου μίσα είς νερό πάλιν,
  'ίς τό οποίον ρίπτετε εως 15
  σταγόνας λσυδάνου (εάν ό
  παθών είνε ένήλιξ·—-δχι βηλα
  δή ποτέ είς μικρά παιδία). Κα
  Ή ύγιεινή της ψυχής
  Α/
  'Υπάρχβι μία φιλοσοφική Θε
  ωρία περισσότερον βύσπεπτος
  καί άπό τό ξερό χταπόδι, κα¬
  τά την όποιαν ή πραγματικό
  της τοθ ίξω κόσμου έγκειται
  κυρίως είς την αντίληψιν ήν
  εχομεν αύτοθ, δηλαδή έν άλ¬
  λοις λόγοις τα πέριξ ημών ύ-
  λικά -ράγματα ύπάρχουν
  πραγματικώς μόνον έφ' δσον
  τα αισθανόμεθα διά των αί·
  σθητηρΐων μας καί τ" άντιλαμ
  βανόμεθα διά των έγκεφαλι-
  κων κέντρον, 6 έστί πιθανόν
  καί νά μή ύπάρχουν εάν (έν
  τα γνωρίζωμεν. Δυστυχως οί
  θεωρίαι £έν πληρώνουν τελω¬
  νειακόν δασμόν, διότι άλλως
  θά ϋμενε καί αυτή μέ τα άζή·
  τητα έμπορεύματα είς τό τε¬
  λωνείον καί ως θεωρία... επι
  σκόπου δέν θά μάς έγάνωνε
  τό μυαλό μέ την βαθυστόχα-
  στον άβρολογίαν της.
  (συνεχΐζεται)
  ΙΑΠΝΙΣΤ1Ι_ΙΐυΐΗΝΟΟΟ1ΑΙ
  Τα σιγ«ρίττ<χ1Ντάμ«ς'8ά π*»λβδν Τ«ι μονον 50 ΛΕΠΓΑ έκαστον. Το κυτίβν Ντάμΐς των 26 αι ολόκληρον ΔΡΑΧ. 13. Καπνββιομηχανία ΦΑ1ΣΤΟΣ Είς προσφάτους δηλώσεις τού ό Διοικητής τής Άγροτι- κής Τραπέζης κ. Λαμπρόπου- λος ετόνισε συν τοίς άλλοις δτι ή Άγροτιχή Τσάπβζα, χά ρις είς την συνετήν οικονομι¬ κήν πολιτικήν τητ:, άποκτβ αΐσθητήν οικονομικήν βόρωστΐ- αν άπό τής μιάς ημέρας είς την άλλην, ώστε τό συμβούλι όν της νά συνέρχεταΐ κατά τριμηνίαν διά νά έγκρίνρ νέαν αύξησιν των παρεχομένων πρός τούς αγρότας πιστώσε· ών. Διά τα παρασχεθέντα είδι κώς υπό τής Τραπέζης δάνβια ό κ. Λαμπρόπουλος ετόνισεν δτι οί βανειζόμενοι αγρόται έ- πιδειχνύουν έπαινετήν προθυ¬ μίαν διά την απόδοσιν των, άπρβγμα όπερ ποβεικνύει πό σον καί οί Γδιοι ένδιαφέρονταΐ δπως ή Τραπέζα διατηρήση την οικονομικήν της εύρωστί- αν, ώστε νά είνε πάντοτβ ιίς θέσιν νά τούς ένισχύη. Παραλ λήλως δμως καί ή Τραπέζα δέν Επαυσε νά λαμβάνη ύπ' 6ψιν τάς ανάγκας των άγρο των καί νά παρέχη είς αύτούς πάσαν δυνατήν διευκόλυνσιν. Ώς πρός τό πρόγραμμα των εργασιών τής Τραπέζης κατά τό τρέχον έτος ό κ Λαμ πρόπουλος εΤπεν δτι θά αθξη θοθν σημαντικώς σ( πρός τούς αγρότας πιστώσεις· καί θά ένισχυθοθν οί γεωργοί μας τόσον διά δανεισμοθοσον χαί διά τής συνεχοθς παοοχής σπό^ου, έργαλείων καί άλλον γεωργικών είδων, συμφώνως καί μέ τό γενικόν κυβερνήτι κόν ίπρόγραμμα, τό οποίον τάσσβι τόν Έλληνα άγρότην είς την ανωτάτην βαθμΐοα τής έθνΐκής μας οίκονομΐας καί τόν θεωρεΐ άξιον πάσης προ στασίας. Διά την ανάπτυξιν των έργασιον της ή Τραπέζα ΘΛ επισπεύση την ίδρυσιν καί λειτουργίαν των νέων ύποκα ταστημάτων είς τα έπαρχια- κά κέντρα είς τα όποΐα δέν Ι- χούν Ιδρύθη τοιαθτα. ΑΣΟΕΝΕΙΑΙ ΧΑΙ ΚΑΑ1ΕΥΜΑ ΕΙΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΕίδονοιέΒ τοΰς £χοντας ΕΣΠΕΡ1ΔΟΕΙΔΗ (λεμονό 6*νδρσ) δτι άναλαμβάνω τό κλάδιυμα καί τόν τί λιΐον καβαρισμόν τ«ν ύ ■ευθύν»ς καί 0«ό τόν £ λιγ||ον οΐουδήιοτβ γΐΜ-6- νου. Έκίσης αναλαμβάνη την φύτευσιν δηωροφόρων 6ίν- 6ρ«ν δλ«ν των ιΐδβν. ΟΙ βουλόμενοι Βύνανται νά μέ ζητήσουν είς τό κα ·>ΐν*ΐον τό «Κίντροτ» καρά
  τό Σανδριβάνι αιδ 7ης μέ
  10ης μ. μ.
  ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗ£
  11
  ιιι
  ιιι
  αι
  ιιι
  III
  ιιι
  ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ
  Μ ΜΣΙΗΜΑΜ ΓΡΔΙΚΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  III
  III
  III
  111
  Τίτος Γ.
  αι
  III
  Άπό την Δευτέραν
  22-28 Φεβρουαρίου 1957
  Επί τχι τεσσαρακονταετίφ άπό τής ιδρύσεως
  των καταστημάτων προσφερομεν άπαντα τα ει¬
  δή μας:
  III
  III
  αι
  αι
  αι
  Ζητΐϊται σοβαράς άντιπρόσω
  πο( όπως αναλάβη τα πραχτοριΐ
  όν Ζωής χαί Πιιρός διά την Κρή
  την τής άσφαλιστιχής Έταιρείας
  Γαλλιχός ΦοΙνιξ τι Ο 1819.
  Γράφκτε δίδοντες λεπτομερείας
  σανιργασίας 2. Π. Μουσούρην χαί
  Α. Α. Πολίτην Ευριπίδου 11 Ά
  «ήνας.
  Ένβιχιάζεται έκ Ι (ής οδοθ «"Ε
  βανς» καί τιαρατιλβθρως τοθ δικη
  γορικοθ γρσίεΐου κ. Πρινιανακη.
  ί ήλ Π
  γραφείον ήρψ
  ιοφορΐαι καρ' ημίν.
  η
  Πλη
  αι
  αι
  βά έκποιηϋυϋν 3.000 γιάρδες κασμήρια χει-
  μερινά ντεμί σαιζον καί καλοκαιρινό, 1.000 υ¬
  ποκάμισσα, καπέλλα, κάλτσες, γκραβάτες, παλτά.
  50 Ο)ο ΕΚΠΤΩΣΙΣ
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  αι
  —Είσαγυγή άραβ·οίτ·» δι*
  τ ούς αγρότας.
  _ι' άκοφάσβνς τ&ν υπουργόν
  ΈβνΐΜης Οίκονομΐβς χβιΙ Οΐχονβ
  μικνν ίηιτραπη ή βΐσαγνγη 10.
  000 τόννων άραβοσίτου υπό της
  Άγροτικής Τραπέζης τής Έλλά
  ββς ανευ το& ίρου της άνταλ>*
  γης. Ή άξί« τοδ άραβοαίτβυ 8α
  διακ«ν«νιοθό δι' έλΐυθέρου συ.
  ναλλαγματο;, προορίζβται δέ ου
  τας διά τάς θββμηνιοπλήκτβυς
  αγροτικάς περΐφΐρβΐα;. Δι* έτέ
  ρας έπΐσης άποφίσΐκς ^ επιτραπή
  ή εΐσαγωγη ΚΟ τονν«ν κ«ν«δι
  Μβΰ σίτβυ δια τάς ανάγκας τοδ
  οτρατοδ.
  —Νέα τηλεφωνικά γραφεΐα.
  Άπό 1ης Μαρτίβυ έ. Ι. θά άρχί
  ση λειτουργοΰν,διενϊργοΰν συνώι
  «/έϊβις μέ ολα τα τηλβφωνικ»
  Γραφεΐα της Κρήτης, τό τπλΐφΗ
  νιχβν γραφείον Ζαχαριαννν Κια
  σάμου.
  —Το ΤηλΒφκνικβν ΓρΜψΐΐον
  Τσιβαρά Άποχορώνου διβκβφβ
  προσωρινώς άπό της 17ης τρέχον¬
  τος μηνός τάς έργαοίας τβυ.
  —Τα τοπικά μας ζητήματα.
  Δια τ&ν ύπ' άρ. 7364 Μαΐ 7258
  εγγράφων τού τί παρά ,τφ Προέ¬
  δρω της κυβερνήσεως ύφυπουργιΐ
  όν γνΜρίζϊΐ ημίν ότι τα γρβφίν
  τκ είς έπΐχαιρά μας πιρΐ άποπε-
  ρατώσ(Ν{ άνβγιιρομέννν ΜτιρΙνν
  (£τρκτ&νος) καί τάπ*ριπρο«γΜγής
  τού ΔπμοτικοΟ £χολε(ου ©ραψι»
  νού δκβιβάβθηβκν αρμοδίως διά
  τας πβρβιτβρΜ έν·ργ·ί«ς.
  "Οσον άφορό; την έδόν Φοινι-
  κι άς το ίδιον {^υπουργείον έν
  ουνβχ«(α τοΰ υκ' άρ. 2712 έγγρά-
  φού τού, μάς διαβιβάζβι απάντη¬
  σιν της Γβνικης Διοικήοβως Κρη
  της ϋτις γνωρίζβι ότι διετάχθη ή
  ούντα{ις μελίτης σκυροστράοΐΜς
  της οοοϋ ταύτης πρός χορήγησιν
  της σχετικής
  —Διβριομός δημ·διδ«ακάι·
  λων.
  Είς την εφημερίδα τής χυβερ-
  νηοεως έδημοοιιύθησαν €Ϊ διβρι
  σμοΐ δ*Μ« δημοδιδασκάλου της
  επαρχίας Σφακίβίν.
  —Ή δημοπρβσΐα δια τάς ά·
  γβν·«ί γραμμάς.
  Το προσεχές Σάββατον συνερ
  χβται βίς τό ΰφυκβυργβίον τής
  ΈμπορΐΜής Ναυτιλίας ίϊ κατβρτι
  οθβΐοκ έπιτροπή των άγονων
  γραμμήν, άποτίλουμίνη έκ των
  κ. κ. Κ. ϋοττσαμπη δκυβυντβθ
  τού έμποριχοϋ νκυτικοϋ, Νικ.
  Τσενεμπή τμηματάρχου τοΰ ναυ-
  τιλικκβϋ τμήμβιτβς, Α. ΓεωργκΗβ
  πούλβυ τμηματοιρχου οΐκονομι
  κων ύπηρισιϋν τού ΰφυπουργιΐου
  Έμπορικής ΝαυτιλΙας, £φήκ«
  διευθυντού υπουργ*1βυ ΣυγΜβινε·
  νίοτς κ«1 Ματθαιοπούλου τμημα
  τάρχβυ τού ύπβυργείου Συγκοι
  νωνίας ενώπιον τής βηβΐβς βα
  διι{αχθό ή δημοπροτοίκ διά την
  έζυπηρλτηοιν των «γόνων γραμ
  μ&ν.
  Ιί'
  ίϋΙ
  "Ηράκλειον Κρήτης
  ΓραφεΤα έναντι Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  23 Φεβρουαρίου 1937
  ΠΡΟΜΗΝΥΕΤΑΙ ΕΝΒΟΥΣΙΟ&ΗΣ
  Η ΥΠΟΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΙΣΙΑΕΟΣ
  ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝΙΛΜΟΝ
  Οί Ιταλοί διά τόν ναυτικόν έλεγχον.
  Διατί ανεστάλη ή πολιτικη τού Μπλούμ.
  ΚΛΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΥΠΔΙΟΡΟΥ
  ΚΑΤΕΡΧΟΝΤ&Ι ΕΙΣ ΤΟ ΒΔΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουοερίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Τηλεγραφήματα
  έκ Σάμου πρός τό υπουργείον των Έ-
  σωτεριχών άναφέρουν ότι ή είδησις τής
  μεταβάαεως τού Βασιλέως είς την νή-
  βον Σάμον προύχάλεβεν αληθή ένθουσια
  σμόν μεταξΰ των κατοίκων. "Ηδη πό
  λυάριθμοι άντιπρόαωποι των άγροτώ
  τού Καρλόβασι, τού Τηγανίου» τού
  Μαραθοκάμπου καί τής Ίκαρίας μετα·
  βαίνουν είς Βαθύ προκειμένου νά υπο-
  δεχθούν τόν Βασιλέα μετά τού λαού
  τής πόλεως. Τα καταστήματα χαί α
  οικίαι είνε σημαιοστόλιστοι.
  Ό «Αβέρωφ» καταπλέει είς Βαθύ
  αύριον (σήμερον) την έννάτην πρωϊνήν.
  Μετά τό Βαθύ, όπου θά τελεσθή οοξο-
  λογία χαί θά γίνη Γύπό τού Βασιλέως
  στέψις τού Μνημείου των Πεσόντων, ό
  Βασιλεύς ύπείκων είς λαϊκήν επιθυμίαν
  θά μεταβή χαί είς την χωμόπολιν Τη·
  γάνι.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΤΟΥ ΡΟΥΜΑΝΟΥ
  ΑΝΤΙΠΡΟ.ΟΠΟΥ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουβρίου (τοδ
  ανταποχριτού μας).— Ό Άρχηγός τής
  Ρουμανικής Αντιπροσωπείαι,τού Τύ
  που παρά τή όμωνύμω Βαλκανική Δια
  σκέψει απηύθυνε τηλεγραφήματα πρός
  τόν 'Υφυπουργόν Τύπου χ. Νιχολού·
  δην χαί τόν Γενικόν Διευθυντήν χ. Πά
  παδάκην ,διά των οποίων εύχαριβτεί
  θερμότατα την,. Κυβέρνησιν χαί αύτούς
  ιδιαιτέρως διά την λαμπράν ύποοοχήν
  ής έτυχον έν Αθήναις οί άντιτιρόσω.
  πό ι τού τύπου χαί διά τα φιλόξενα ^ο'
  σθήματα τού Έλληνιχού λαού.
  Ο ΙίΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΚΑΙΤΟ ΥΒΒΥΡΓΕΙΟΗ ΕΒΗΙΚΒΣ ΡΙΚΒΜΙΙΜΐΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Ό Άρχηγός τής
  Κυβερνήσεως χ. Μεταξάς έπεθεώρησε
  σήμερον την πρωΐαν τό υπουργείον τής
  Έθνιχής Οίχονομίας. Έκ τής επιθεω¬
  ρήσεως ταύτης ό χ. ίΐρωβυπουργός έ¬
  μεινεν απολύτως ίχανοποιημένος. Επί
  τή εύχαιρία ταύτη ό Πρωθυπουργός
  συνωμίλησε^ μετά τού ύπουργού τής
  Έθνικής Οίκονομίας χ.Χατζηχυριάχου
  επί των λεπτομερειών τής ανεγέρσεως
  τού νέου κτιρίου τού ύπουργείου τού ό-
  ποίου ό ϋεμέλιος λίθος θά τεθή τόν/:
  ούνιον.
  ΑΙ ΤΕΛΕΤΑΙ ΕΙΣ ΙΟΑΝΝΙΝΑ
  ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΜΟΣΕΟΣ
  Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΗΣ Α. Β. Υ. ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Φΐβρουαρίου
  Τηλεγραφήματα βκ Ρώαης
  «ρος τάς Αθηναι κάς βφη
  μερίδας άναψερουν βτι ά
  ■δ τούς άρμοΒίους Ί«αλι
  κούς κύκλους είς τούς 6«οί
  ούς εγνώσθησαν αί συζητή
  σΐις τϊ)ς Ιν Λονδίνω ύιοε«ι
  τροκ^ς μή επεμβάσεως, διά
  τόν δλεγ^ον τΔν Ισ«ανικών
  παραλίαν, ■αρετηρεϊτο
  δτι τό ζήτημα συμμετοϋής
  καί τοΟ ρώσσικου στόλου
  είς τόν &«& θαλάσσης ά«ο
  , κλ,εισμόν τβν μεσογειακήν
  Ισκανικβν «αραλ(ε·ν 5έν
  ■ρβνει νά κρίνεται ώς δυ-
  νάμενον νά λυθή ευκόλως.
  , Έ«1σης σημειοθχαι δτι ή
  συμμετουή αυτή θά έδημι
  ούργει «ροηγούμενον «α·
  Κατά τηλλγράφηιια έξ Ιωαννίνων μι
  γαλο«ρι«είς τελεταί Ελαβον χώραν έκεΐ
  ■ροιχθές (21 φεβρουαρίου) έ«1 τβ βκβτι
  η άλώοεως ■αρουσΐα τού ιβΐι
  ■ροιχθές (21 φεβρουαρίου) έ«1 τβ βκβτι.ω
  της άλώοεως ■αρουσΐα τού ιβΐιηδΐς άφι
  ^θεντος μέσω Πρεβεζης, Α. Β.
  V.
  Διαδό
  ιχου Παύλου. ϋΐς τόν Μητροπολιτικόν Να
  όν Ιωαννίνων ιτελεοθη ένιβλητική δοξο
  λογΐα «αρουσΐα -ασ&ν των άρχΑν, στρα
  τι«·τικων καί ■ολιτικ&ν. Είτα ένηκολού
  θησεν δεξίνσις είς τό Δημαρχείον δ«ου
  μετέβησαν ό Διάδοκος, ό ύθυνουργός
  των Στρατιωτικών κ. Παααδήμας καί οί
  άλλοι ένίσημοι. Τό άβόγευμα ικηκολού
  θηοε 6κρ«ς συγκινητιιή ή στέψις τοΟ
  Μνημ»ίου τβν Μ«ιζανο|ια;ΐχ·*ν, (ροσφ»
  νοθντος τοΟ ΎηουργοΟ ΓενικοΟ Διοικη
  τοΟ κ. Κυρίμη, Είτα εγένετο ναρελασις
  τής φρουρας Ί«αννΙ·ων και των σιχολεΐ
  »ν «ρό τ&ν 4«ισήμων 4ν μέσω ιξαιρετι
  κοθ 4νθο^σιασμοΟ των κατοίκων. Τό έσ-ε
  ρας τα Ίνάννινα ΐφωταγκνήθησαν συ
  νικιζομένων των λαϊκΑν έκ,δηλώσεων μέ
  Κρι βαθεΐας νυκτός. Σημιιντιον δτι ό
  Διάϋοκ,ος £6έιχθιι «αί λαϊκάς 4«ΐτρο«άς
  είς τι}ν οΐκΐαν τοΟ Δή μάρκου ίκράτησε
  6« έκχΐνβς σημειώσεις ·ιά τα τοβικά ζή
  ρουσίας καί τού ονσσι
  κοθ στόλου είς την θάλασ
  σαν ταύτην, «ράγμα τό ό
  «οίον θά έβηρέαζε κατά τι
  να τρό-ον την σημερινήν
  Ισοορονίαν, διά την όνοίαν
  έξ ΐσου μέ την Αγγλίαν
  καί την Ιταλίαν ινδιαφέρε
  ται καί ή Γαλλία καί ϋχει
  κ αί αυτή τούς Ιβίους λ 6
  γους νά ά«οτρ<ψα την δή μιουργίαν δμοίου βροηγου μένου. ΑΙ Ιταλικαι «Φημερίδες δημοσιεύαυν μακρά τηλι γραφήματα έκ Παρισίων άναφίροντα δτι *1ς , τούς έ κεΐ πολιτικούς κυκλουςκαί μεταξύ των όργάνων τής δημοσίας γνώμης συζητεΐ ται μ·τά κολλοΰ ένΒιαφέ οοντος ή ««ερώτησις την ό«ο(αν θά ύβοβάλη, είς την Βουλήν ό αρώην «ρωθυ κουργός κ. Φλαντέν έ«1 τής γενικάς «ολιτικής τής κυ βερνήσεως. Πιστιύιται είς τούς ιΐρη μένους κύκλους, άναθί ρουν αί Τ. δια ι πληροφορίαι, δτι ή ««ερώτησις αυτή θά «οράσχη είς τόν κ.Μβλούμ την ευκαιρίαν νά «ροβη είς 4νδιαε>ερουσας δηλώ
  σεις ικΐ τής άνάγκης άνα
  στολ^ς διά λόγους γενικω
  τί ρας βθ νίκης πολιτικάς
  ωρισμένων βΐσικβν άρ^Αν
  τής «ολιτικής τοΟ λαΐκοθ
  μιτώνου Ι>1 τού όκοίου σττ
  ρίζεται ή κυβέρνησις.
  Αί λεπτομέρειαι τής ύποδοχής
  τής Α. Μ, τού Βασιλέως είς Μυτιλήνην.
  Τηλιγραφοθν έκ Μυτιλήνηο, 8:ι (
  ή άποδοχή τής Α. Μ. τοθ Βασι¬
  λέως είς Μυτιλήνην υπήρξεν ά*ρως
  ίνθοιισ.ώϊης χαί Ιπιβλητιχή. Ό
  «Αβέρωφ» έφ' οί» έπίβαινιν ό
  Βασιλεύς, Αφιχθη έκεΐ την δην
  π. μ. τής Κυριακην. Επί τοθ
  πλοΕου άνήλθον" ι ήν 9ην π. μ. α Ε
  στρατιωτιχαί χαί ίιοιχητιχαΐ αρ¬
  χαί Μυτιλήνης ιΰχηθιΐσχι είς τόν
  "Άναχτα τό ώς ιύ παρέστη. Την
  9Τ)ν χαί ήμίσειαν εγίνετο ή άτιοβί
  βάσις τοθ Βασιλέως φέροντος με-|
  γίλην στολήν ναιιαρχου χά Ι αχο
  λουθουμένου δΐιό τ&ν ύπασπισιδν'
  αυτοθ χαί τ&ν άλλαν έκιοήμων. {
  Είς την αποβάθραν προσιφώνησ*
  τον Βχοιλέα δ Δήμαρχες χ. Πέτρο
  πουλος είτα Σ« ή Δ. Μ. χαί ή α
  χολουθία της μετέβησαν είς τόν
  ναόν χιΰ 'ΑγΕοιι θιράποντες έν
  μέσω ένβουοινδών λοϊχδν ίκίηλώ
  αιων.
  Ό Βασιλεύς παρηκολούθησε την
  τιλιοθιΐοαν δοξολογίαν 5πό τβν
  Μητρεπολιτ&ν Μυτιλήνης χιί Μτ)
  θύμντ}; χαί όλοχλήρευ τοθ χλήρου.
  Συγκινητικήν προσφώνηοιν πρές
  τον Βασι/έα απηύθηνεν δ Μητρο
  πολίτας Μυτιλήντ); τιιρΐ τό τίλος
  'ήί δςξολογίας. Ό Βασιλεύς χά
  τηυθύνθ- είτα είς ιό Ήρ6&ν δπου
  χατέθηχι στέφανον. Μετέβη αχο
  λούθως ιίς το Δημαρχείον !που ι όν
  προσιφώνηοι διά Βερμής προσλα
  λιάς δ πρόεδρος τοθ ΔημοτιχιΟ
  Συμβκυλίου. 'Από τό Δημαρχείον
  4 Βασιλεύς κατηυθύνθη είς την
  προκυμαίαν έχ ι ής οποίας παρηχο
  λΐ ώθησεν άσχιπής &πό ραγδαίαν
  βροχην ιήν ιτοιρέλασιν τιθ στρατοθ
  καί ιβν σχολείων μή Εεχθείς νά
  διαχ/ψη ούιήν, Ιΐτιστιίψας ί4
  είτα είς τό Δημαρχείον επί άνοι
  χτοθ αΰτοχινήτου, έϊίχΕη )α
  ί'χάς χαί ιδία εργατικάς έπιτρο
  πας, ουνωμιληΌας έηΐ ώ?αν οίχει
  ότατα μετά των αντιηροοώπων τ&ν
  εργάται ν. Είτα επισκεφθή τό Βο
  ατανιιον Νοαοχομιϊον. Την μΐσηιι
  βρίαν παρετέθη είς την Α. Μ. ηρό
  γευμα είς τό Δημαρχείον ίπου
  ουμτταριχαθησαν ή αχολουθία τοδ
  Βασιλέως χαί οί ίπίοημοι τής πό
  λεως. Κχτά ιό γιθμα ηγέρθη θιρ
  μή πρέποσΐς δπό τοΟ Δημάρχου
  Μυτιλήνης δίτις είπεν 8τι είνε ιύ
  τυχτΐς διότι Ιλαχεν %1< ημέρας τού νά ύιτοδ«χθΐ την Δ. Μ. είς την ίστορινήν Μυτιλήνην. Τό βπδγευ μα δ Βΐσιλιϋς ιξέδραμιν είς Ά γιάσσον Ινθα τό νεόίμητον μέγα Σαναιδριον δπου άπιθεώθη δπό τ&ν χατοίχων τής περιοχάς τα ώ της. Έπιστρίψις ιίς Μυτιλήνην δ Βασιλεύς παρέστη είς ίιξίωσιν έν τί στρατιώται Λέαχη χαί την 7 30' μ. μ. έπέσ^ρ;ψιν είς τόν «Αβέρωφ» δπου Ιχάλισιν ιίς ϊιΐ πνον, τόν Μητροπολίτην, τόν Μέ ραρχον, τόν Νομάρχην χαί τόν Δήμαρχον. Τό έαπέρας δΐωργκνώθη φωτα· ψία χαί λομπβίηφοριία ιίς την πά ραλίαν Μυτιλήνης ήτις χατεχϋύζε τό μέχρι βηθείας νυκτός δπό των χατοίκων.Ό«ΆΡ*ρϋφ» ή;ο έπίσης φωταγωγημένος ϊρριπτε ϊέ Ειαρ χβς τούς πριβολεΐς τού άνά ιήν πόλιν ήτις παρουσιάζη φαντασμα γοριχόν θέαμα. Διαρχι Οντος τοΟ δείπνου επί τιθ «Αβέρωφ», δ Βχσΐλιΰς ώμί λησε διεξο5ιχώτκτα έηΐ τ&ν τοπι χ6ν ζητημάτων μετά τοΟ Μητροπο λίτου, τοθ Νομάρχου χκί τοΟ Δή μαρχιυ. Ό 'Υπουργίς τής Προνοίας χ. Κοευζής ίίήλιοοεν έη' ιυχαιρία είς τον Μητροπολίτην ίτι ϊιοθέτιι 700 000 δραχ. διά χίς ανάγκας τοθ Βοστανιίου Νοσοχομείου. ΑΙ σθησιν χαχά ιήν δποδοχήν προι χάλισιν ιίς τούς έπισήμους ή θρδα συμμιτοχή τοθ προσφυγικοθ ατοιχιίου ή δηοία χαι έοχολιάοθη ευμινέστατβ. Είς 17 κομμουνιστάς χρατου μένους αύτόθι δ Βασιλεύς άπένε μι χάριν άπαλλάξας αΰτοΰς χαθι πιραιτέ;ω διώξεως. Ή χιιρονομία αθ ίη τοΟ Βαοιλίως προεκάλισι ενθουσιασμόν μετοξύ των οίχείων τβν χρατοϋμένων εΓιινες χαί έξη ίήλωσαν ηοιχιλοτρδπνς την ι&γνω μοσύνην των πρίς τον Βκσιλέα Ή Α. Μ. άναχωροθσα έχ Μυτ λήνης έπιφδρτ,ισι τίς αρχάς νά εχδηλώαουν είς κύς χαχοίχους τα ιυχαρισχίας της διά την θιρμήν δποδοχήν. Ό «'/β^ωφ» &τί πλιυσι την 4ην πρινΐνήν ί Η ΑΦΙΞΙΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗ1ΟΝ ΧΙΟΝ 'Ανάλογος κρός την δποδοχή' τής Μυτιλήνησ δπήρξεν ή χθισινή δποϊοχή τοθ Βισιλέως είς Χΐο ίπου άπιβιβάοΒη ιήν 9 45 έν μέ σφ των χανονιβΐλισμΑν τοθ «'Αβέ ραφ» χαί των ένθουαιωδων ζητω χραυγων τιθ πλήθοιις. Είς την ά π&βάθραν δπου ανέμενον ούτον ο αρχαί πρΓ,σιφώνηοεν χον Βασιλέα δ Δήμαρχος χ. Καλβοχορέιη; Είτα δ Βασιλιΰς έπιθιώίησι τόι πα[ατιταγμένον στρατίν. Ό Βασ λιυς χ( ι ή άχολουθία τε υ χαιηυθύ' θησαν είτα ιίςτόν Μητροπολιτιχόι Ναόν δπου υπιδέχθη αυτόν δ Μη Ιτροπολίτης μιτά τοθ χλήρου. Με τα την δοξολογίαν την δποίαν πά | ρηχολίύθησαν ιΧπασαι αί άρχα χλΙ πλήίίη' νέομου, δ Βασιλεύς κατηυθύνθη ιίς την* Νομαρχίαν δ που έίέχθη τάς τοπικάς αρχάς τούς χοινοτάρχας χαί πλιίατας λαΐ χάς άντιπροοωπιίας. Ο κ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Ανεχώρησε προχθές Κυριακήν δπό τόν Δήμαρχον χ, Μην£« Γειορ γιαϊην ή Έπιτροπή ήτις θά επι ίιώξη έν Αθήναις την τροποποίη ησιν τι0 σχιδίου τής πόλιως. Κατά την έν τη π:ωτιυούοη παρα μονήν τού δ χ. Δήμαρχος ϋά επι ϊιώξη έπίοης την λύσιν ώρισμέ ν ών δημοτικήν ζητημκτων έξαρ τ ώμεν ών έχ τιθ χίντρου. Η ΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑ ΤΙΜΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΝ ΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΤΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΕ'αΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟι Τό υπουργείον των Οίκονο μικΛν έτροηοκοίησε την μέ οην άγοραίαν τιμήν των έ- λα ωδφν προίόνιων των έξα- χθησομένων έκ Κρήτης κατά ιόν ερχόμενον μήνα ώς εξής; Ελαια 37, στιορέλαια 35, μουργέλαια καί τιυρηνελαια 26. ______________ ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ Την παρελθούσαν Κυριακήν ανεχώρησε δι' Αθήνας ό Νο μάρνης Ηρακλείου κ. Άνδρέ άς Μάρκελλος. τα ναυτιλιακΠΓαη Τό ύφυττοι ργεΐον τής Έμ τιορικής Νουτιλΐας δι" έγκυ κλΐου τού πρός τας Τελωνεια άς άοχάς πσρέχει όβηνΐας ίσον άφορφ την υποβολήν των Βικα;ολο>ητικδ»ν ε(σπρά
  ξεων ναυτιλιακων τελφν.
  Τό ΆγρονομεΙον Μοιρών ώρισε
  τάς εξής διχασίμους άγροζημιων
  διά τόν μήνα Μάρτιον: Την 17ην
  είς Πίμπηΐν, την Ιδην ιίς Βισι
  λιχά Άνώγεια, την 19ςν είς Μΐα
  μοθ, την 22 είς Γέργιρη, την 23
  είς Ζιρόν, την 24ην είς ΜοΙρις,
  25 ιΐί Πλατανον, χαί την 29 είς
  ΆγΙους Δέχα. Έπίσης δπό τοθ Ά
  γρονομιίου 'Α^ί^υ Μύρωνος ώ?ί
  σθησαν οί άχόλουθοι διχάσιμοι
  ι διά τόν αυτόν μήνα: Την δην ι ι.
  ΒοϋτΐΓ, την 9ην είς Κορςρές, την
  ΙΟην ιίς "Αγ., Μύρων», 11 είς "Α
  νω Άαίτκ, την 12 είς Βενιρίτω
  χαί την 13ην είς Κρουσδνα.
  Υπό τοθ 'Δγρονομιίου Ήρα
  χλιίου ωρίσθησαν δμοίω; α Ε χάτω
  θι: Την 8ην είς Ρογδιάν, την 9ην
  ι!( Μάραθον, την ΙΟην είς Φ;ρτέ
  τσαν, ήνΓ11ην ϊνταθθί, την 12ην
  ΔαφναΙς, την 13ην ιίς Τύλισσον.
  χαί την 17ην είς Έπιοχοπήν,
  ΑΙ έν τρ άγορδ μας κυμανθεΐσαι
  χθίς τιμαί τον διαφόρων εγχωρίων
  νροϊόντων είχον ως κάτωθι:
  20-21
  ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
  ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
  ΑΙ είσπράξεις τοϋ ένχαθθα
  ΤελωνεΙου κατΑ τό λήξαν β'
  δεκαήμερον τρέχοντος μηνός
  ά ν ήλθον είς δραχ. 1.260.440
  90.
  ΣΥΛΛΗΨΙΣ
  ΦΥΓΟΠΟΙΝΟΝ
  Παρ' όργάνων τοθ
  τος "Ασφαλείας συνελήφθη
  σαν καΐ απεστάλησαν είς την
  Εισαγγελίαν διά χά περαιτέ¬
  ρω οί φυγόποινοι Δημ. Π.
  "Αμβρικάνος, Γεώργ. Ν. "Αδα
  μάκης, Νικόλ. Μπιχζαράκης,
  Στυλ. Παπαδάκης καί Γεώργ.
  Έμμ. Μηναβάκης.
  ^^^ι^π^
  ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΝ ΕΙΔΗΣΙΣ
  ΟΤΙ Κ4ΤΕΛΗΦΒΗ ΤΟ ΟΒΙΕΔΟ
  ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ
  α' ποιότητος δρ.
  ΊλεαΙΙει
  «' «οιό—τβσ, ··. 16.—ΙΜ9
  Ηαθραι
  Ι 14.60
  Ι
  •■Α·»
  ■ βαθβθν »ρ.
  ■οινα ν. «·ο6β(α· „
  Αιανικ&« ,.
  «ειπείν··
  ΈξαιρβτικοΙ
  . ν«·«·ι «' «ι,ιον. „ 28.—
  ■οηπλ. *««ι·. ., (8 —
  «' «ιοιότ. „ (6,—
  λ |
  42
  31
  ·ι «|
  Μαλββυ((ο· ■·»' ·ι. „ *
  Μέλι ποιοτικδι< „ Μβταξα „ 40·, Κουκούλια ξηρά „ ι Μ, ΔΙρρατο βόία „ 14, _4|, •Δρνοβίρματα 1Βι·. „ μ, ΒροΙ4«·ν αΐγον „ 4·, Μαλλ»· ■«»* όκβν „ ΐ§( _|| ΤΟ ΧΙΒΙΣ ΤΗΝ ΔΙλτΕΥΔΕΙ ΟΙ ΤΕΑΕΙΟΣ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου (τού ανταποκριτού μας)— Είς τό Αθηναι· κόν Πρακτορείον ελήφθησαν σήμερον τηλεγραφήματα έκ πηγών προσκειμέ· νων προφανώς φιλιχώς πρός τούς έρυ- θρούς τής Ίσπανίας κατά τα όποία τα ερυθρά στρατεύματα ,τών Βάσκων κα¬ τώρθωσαν νά εισέλθουν είς τό Όβιέοιο καίνα καταλάβουν έξ ολοκλήρου την πόλιν αυτήν την οποίαν προσταΐεύθυν οί έθνικοί άπό πολύμηνον πολιορκίαν. Την είδησιν δμως διαψιύδει άπόψε τη λεγράφημα έκ Παρισίων ώς τελείως ά- νυπόστατον καί «ραντασιώοη καθώς τού· λάχιστον βεβαιοί τό Γαλλικόν Πρακτο¬ ρείον Χαβάς. ΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑΙ ΤΟΝ ΕΡΥΒΡΟΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΣΠΑΣΙΝ ΤΟΥ ΚΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΕΝΑΥ1ΓΗΣΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Άποψινά ραοιο γραφήματα έκ Σαλαμάνκας άνβφέ ρουν ότι τό εθνικόν στρατηγεϊον έξέδω χεν ανακοινωθέν έν τω οποίω τονίζεται ότι όλαι αί άπεγνωσμέναι προσπάθειαι των έρυθρών πρός διάσπασιν τού χλοιού τής Μαδρίτης εναυάγησαν οριστικώς. Αί απώλειαι των έρυθρών, τονίζει τό ανακοινωθέν, υπήρξαν τόσον μεγάλαι κατά τας τελευταίας μάχας καί ή κύκλω σις τής Μαδρίτης είναι τόσον πλήρης, ώστε νά μην σπομένη ού$εμία άμφιβο λία δια την τελικήν κατάληψιν τής πρω τευούσης υπό των έθνικών. ΤΗΝ 2 ΜΔΡΤΙΟΥ Η ΚΑΤΑΑΗΨ1Σ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΥΠΟ ΝΤΕΑΙΑΝΟ ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας).—Ό Ραδιοφωνικός αταθμός τής Μαλάγας μετέδωσεν άπό· ψε μακράς δηλώσεις τού στραχηγοΰ Κέϊπο Ντελιάνο σχετικώς μέ την εξέ¬ λιξιν των έπιχειρήσεων έν Ισπανία. Ό βτρατηγός Ντελιάνο εδήλωσεν ότι ή νίκη των έθνιχών είνε απολύτως εξη¬ σφαλισμένη. Καί ετόνισεν ότι την 2αν Μαρτίου, σύμφωνα πρός τό χαθορι· σθέν σχέδιον θά εισέλθη μέ τα έθνικά στρατεύματα είς την Μαδρίτην, οεδο- μένου ότι διά την ημέραν εκείνην άπε φασίσθη ή κατάληψείς της. μετα Την α π ο π εί ραν κατατουστραΐηγουικρατσιανι 2000 ΣΥΑΑΗΨΕΙΠΝ Α1ΗΣΣΥΝΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου . άνταποκριτού μας).— Κατ' είδήσεις έχ Λονδίνου ό έν 'Αντίς Άμπέμπα άν ταποχριτής τού Πραχτορείου Ρώυτερ τηλεγραφεί ότι μετα την δολοφονιχήν απόπειραν κατά τού άντιβαβιλέως Γκρα τσιάνι μεγίστη άνηβυχία εκδηλούται καθ* άπασαν την Α ίθιοπίαν, αύστηρότα τα δέ μέτρα ελήφθησαν υπό των Ίταλι κων άρχών. "Ηδη μέχρι τής στιγμής έχουν βυλληφθή υπέρ τάς 2.ΟΟΟ ίθα γε*ών, θεωρουμένων ώς ένόχων είτε ώς άναμεμιγμένων όπωβοήποτε είς την ου- νωμοσίαν. Αίβυλλήψεις ,ουνεχίζονται, πρόχειται δέ νά ληφθούν καί άλλοι άχό- μη αύστηρότερα μέτρα πρός πρόληψιν ταραχών καί εξεγέρσεων. Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ Θλ ΜΕΤΑΒΗ ΒΡΟΣΕΧΟΣ ΕΙΣ ΤΡΙΠΟΑΙΤΙΔΑ ψ ΑΘΗΝΑΙ 2» Φεβρουαρίου (τοβ α.ντ».ποχρι-.ού μας)—Κ&θ' όϊ άγγέλλε ται έκ Ρώμης ό Ιταλός διχτάκτωρ χ. Μπενίτο Μουσολίνι, άπεφάοΐβεν ορι στιχώς νά επισκεφθή προσεχώς την Τρι πολίτιδα κ«1 ν* περιοβεύαη τάς κυρι» τέρας πόλεις τής Αιβύ ——— ΪΙ* Γ·ν «Ι ;; ,ν« ο»ν«ο Αν, Ιβχ«Ρ·ν, ΙΛίεν είς τ© ν* (βγκίνηοις η·· ·* ιΙένηο»χί«« «ι ρίν αΐτινες ·ι ρήσει μ>τ« τη
  Ιίίκ τε» Σιρβ'
  ΜυιινοϋνουΛ νς ι
  ην χ«Ι την τύ
  χινικής 'Αντάν
  ϋημιεύρνηααν
  % έβφκλΐΐας
  νης ιΐί την άλ
  ίΐ) «ώΐην γννΙ
  ίΠί ίηε« ται πό
  «ι ίχοχλϋζον
  •·5 ηβλέμου ι
  'λλλά, δέν
  » μεγβλη διπ
  *·<η;«ύτΐ μοί τής Χίαβν πράγι *·«*. βχίαβ "βοάρων αν μ | * ·νΧ«ρδι«τιν λι« Μ*ί τέ π* ν«» ςόνΤί •ντοτι 4 * Ρ» Ρ»]»μ«5 βιν κα τ., τί 5