93953

Αριθμός τεύχους

4505

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

24/2/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί 7ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοο
  ετησία λίρσι 3
  έξαμηνος 9
  Άμερικής
  ετησία 8ολ. 15
  έξαμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  24
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
  1937
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΑΟΥ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ι ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΪΙΗΒΐΜΣΣΪΙΤΑΚΤΙΙΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΛΛΙΛΝΙΚΗΝ ΕΗΙΚΡΛΤΕΙ
  ΤΟ ΠΝΕΥΜΛ ΤΗΣ ΕΙΡΗΙΗΣ
  Ό τύπβς ολοκλήρου τής
  Εύρώπης έξακολβυθεΐ ν* άφι
  ερώνη μακρά σχολικ κχί άρ·
  θρα είς την Βαλκανικών
  Συνδιάσχεψιν κκί τ' κπβτε-
  λέσματά της· Γενικώς δέ ό¬
  λαι αί έφημερίδες παρατη-
  ρβΰν σχετικώς ότι είς την δι
  κσκεψιν αύτην επεκράτησε
  πνεΰμα εγκαρδιότητος καί
  στενής εΐλιχρινοϋς φιλίας καί
  ίτι ή Βαλχανιχή Συνεννόη¬
  σις εξήλθεν άπό αύτην περισ
  σβτερον ένισχυμένη κ«ί Ι
  σχυρά. Καί αύτη η ταυτότης
  αντιλήψεων των δημβσιο
  γραφιχών όργάνων βλων γε
  νιχβς των χωρών, αποτελεί
  ασφαλώς την καλυτέραν α
  πόδειξιν τής επιτυχίας τής
  διασκέψεως.
  'Αλλ' έχτός αυτών, κοιί αί
  δηλώοεις τβϋ χ. Πρωθυπουρ
  γβϋ καί η έκφρασις τβν ου ν
  χαρητηρίων καί της εύννω
  μβούνης τ·δ 'ύπβυργιχβΰ Συμ
  ββυλίου πρός αυτόν δια τα
  άποτελέσματα τή! διασχέψβ
  ως των Αθηνών, παφέχουν
  την βϊββιίωσιν δτι ή Βαλκα
  νίκη Συνεννόησις αποτελεί
  μίαν ζββκν πραγματικότη
  τα, ίνα συνκσπισμόν κρα¬
  τών, Ισχυρόν, ακλόνητον,
  άρρκγη. Συνετειναν δέ επί
  πλέον είς τό νά παρέλθη ή
  συγκίνησις χ«ί νά διαλυθβδν
  αί άνησυχίκι αί οποίαι έχουν
  εκδηλωθή έξ αίτίας των φη
  μων αΐτινες είχον χυχλοφ·
  ρήσει μετά την υπογραφήν
  Ιδία τβΰ Σερβοββυλγαρικοϋ
  Συμφώνου, ώς πρός την Βέ
  σιν καί την τύχην τής Βαλ
  χανιχής Άντάντ· _αί άκόμη
  εδημιούργησαν τό αΐσθημα
  τής ασφαλείας χαί τής γκλή
  νης βίς την άλλοτε ταραχώ
  δή αύτην γωνίαν τής Εύρώ
  πης βπβυ τα πάθη χαί τα μ(
  ση εχόχλαζβν χαί ή θύελλα
  τού πολέμου έμαίνετβ διη
  νεκώς.
  Άλλά, δέν χρειάζεται βυ
  τε μεγάλη διπλωματιχη ίκα
  νότη; *ύτε χαί φιλβσβφική ή
  πβλιτική κατάρτησις ίδιαιτέ-
  ρ« δια ν9 αντιληφθή χκνείς
  καί έκ τής αναγνώσεως τβΰ
  έκδβθέντβς βνκκβινωθέντβς
  πόσον πράγματι βκσιλεύει
  είς τάς σχίσεις μετκξύ των
  τεσσκρων ου μ μάχω ν Κρατών,
  η ίγκβρδιότης, η κδβλβς φι
  λίκ χκί τό πνβδμα τής άλλη
  λεγγύης χκί τής βμβιβκιότη
  τος. Τό κνκχβινωθέν βύτό,
  ούντβμον κκί άττλβϋν, όπως
  είναι σύντβμβς χαί άπλή
  πάντβτε ή βλήΒει», είς δφβς
  απέριττον και σ«φέ<-, έςωτε ριχεύει πλήρως την έπιχρκ τβΰσαν είς τα Βαλκάνια χκ τάστασιν χκί είς τάς ολίγας γραμμάς τού περιχλείει βλκ τα ενδιαφέρον» τβύς Βκλ- χννίβυς ςητημκτκ. ΤβνΙζει την συνεχή σταθε ρβπβίησιν τβΰ Βκλκκνιχοΰ Συμφώνβυ. Ίην ταυτότητα αντιλήψεων τα ν τεεσαρων μεσβγεικχά Κράτη τής Συν εννβήσεως, Έλλάδα, Σερβί κν χκί Τουρκίαν, έξυπηρε- τεί τβύς έπιδιωχβμένβυς υπό τβν Βκλκκνίων είρηνικβύ{ σκοπβύ; χκί αποτελεί εύτυ χές γεγβνός διά την δικτή ρήσιν της ίαβρροπίας χκί τή; γκληνης είς την άνατο λιχήν Μεσόγειον κκί τόν Αΐμβν. Διαχηρύσσει χκτηγο ρηματικβς ότι τα τέσσχρα σύμμκχα κράτη θά παραμεί νούν πιστά είς την Γενεύην κκί θά εργκσθοΰν έν τώ πλκι σίω τού θεσμοΰ της κκί πρός τόνωσιν τβΰ όργανισμβΰ αύ* τβϋ τής Κβινωνίας τβν Έ θνων, πραγματικόν όργκνβυ εξυπηρετήσεως κκί διαφυ- λάξεως της ειρήνη; τβΰ κό σμβυ. Καί τέλβς έκφράζει την ίλπίδα «τι αί μεταξύ τβν τεσσάρων χωρών σχέ σεις θά έπεκταθβΰν έτι περισ σότερβν καί επί τβΰ βίκβνβ μιχβΰ πεδίου, συμφώνως καί πρός τα πβρίσματα τού βίκβ νβμικβϋ Συμβουλίβυ καί πρός τα ψηφίσματα τής δια σκέψεως των Β«λκανιχβν Γ δβτιχβν Τραπεζβν. 'Απβδειχνύεται λβιπόν, I- τι η ειρήνη είς την Β«λκκ νίκην δέν διατρέχει βύδένα κίνδυνον. Καί θά διατηρη θζ επί μκκρόν έχτός εάν μεσβλαβήσβυν μεγάλα διε- θνη γεγονότι ύκέρτερα των θελήσεων χαί τβν δυναμε ών των Βκλκανίων. Ότι ή Ελλάς, η Τβυρχία ή Ρουμανία χαί ή Σερβί», εί νκι πρβσηλωμένκι είς τό εί ρηνικόν ίδεβδες, καί τόν εί ρηνισΐιχόν θεσμόν τής Γε νεύης παρά τόν χλβνισμόν τόν οποίον ύιτίστη έξ κίτίας τβΰ Ίταλβαιθιβπικσΰ χά) αλ λων γεγβνότων χαί έτι άκβ λβυθβΰν την πολιτικήν τβν ίγκλων είρηνιστιχβν δυνκ μεων τής Εύρύπης. Κκί τέλβς δημιβυργεΐτκι ή ελπίς δ π συντόμως θά πυ χνωΒβ&ν κκί αί έμπβριχαί σχέσεις μεταξύ τβν χωρ δ ν κύτβν, διά τής επί έλευθερι ωτέρων βάσεων κινήσεως τβϋ μεταξύ των έμπβρίβυ κκί διά τή; χαράξεως κβινήςι ίμπβρι κης πολιτικήν, διά τα όμβει δή πρβ'ίόντά των Ιναντι τής διεθνβΰς καταναλωτιχής άγβ ράς. Τό τελευταίον τβΰτβ, δέν είναι βεβαίως τόσον ευπολβν νά επιτευχθή οαον φκίνεται ίσνς καί όσον είναι ώφέλι μβν. Άλλά μέ τόν καιρόν θά γίνη ασφαλώς. Πάντως τα μέ χρι τβΰδε άπβτελέσματα τής Βαλχανικής Συνεννοήσεως είναι απολύτως Ικκνβποιητι χά. Καί βί καρπβί τβύς όπβί βυς άπεδωσεν ή προσπαθεία των τεσσίρων χρατβν, ύ πήρξαν πλβύσιβι. Τό με¬ γαλύτερον δέ „ βγκθόν, έ παναλαμβάνβμεν, τής ου νεργασίας αυτής είναι ίτι έ π*γιώ9η ή ειρήνη *ίς την Χερσόνησον κκί έδημιβυργη θη τό αΐσθημκ τής άσφαλεί άς είς τβύ$ τέσσαρκς όμόρβυς λκβύς. Καί ώς έξάγεται χαί έκ τβν δηλώσεων τβϋ χ. Μεταξά χαί έκ τβΰ ανακοινωθέντος τής Διασκέψεως, η φιλί* μεταξύ των συμμάχων χωρβν χαθί χαθ' ημέραν κκί στε νωτέρα, τό Σύμφωνον πκρκ μένει ισχυρόν χαί άχλόνη τβν η Συνεννόησις ίσχυρβ ποιείται έτι περισσότερον καί τό ίδεβδες τής ειρήνη; ύπάρ χει ελπίς νά μείνη μόνιμον άγαθόν. Τα εύχάριοτα δέ κύ τα συμπεράσμκτκ άπβμαχρύ ΗΟΔΟΣ ΠΟΡΟΥ· Άραγε, Θ3Ι παραμείνη £—1 πολύν καιρόν άκόμη ή ο 66ς ΉρακλεΙου—Πόρου—Ά λικαρνασσοθ είς την σημερι ήν άπερίγραπιον άθλιότητα; Άλλά θά συνιστούσαμβν είς τούς μίαν θβ άρμυδίους διαδρομήν έλάμβαναν νά κάμουν δι* αυτής πείραν προ νβυν χαθε συγκίνησιν ανησυχίαν χαί «πέ τας ψυχάς σωαικώς, των β ΐσανιστηοΐων τα όποΐα ύφΐστανται ο( διερχόμβνοι δι' αυτής, ωστε πιστεύομεν δτι ΘΛ έφρόντιζον ασφαλώς διά την άμεσον επι σκευήν της. "Αλλωστε 8έν στοιχΐζει καί τόσον πολλά. Οΰτε καί θ' άπαιτηθοθν άσφτι λώς έκατομμύρισ διά την σχυ ρόσΐρωσΐν της. λι!α θ» λΐιτουργήσουν χβνονιχβς. Άλλά φανερώ 'ει συγχρόνως χαί πία^ν είχεν έγχαταλειφθ^) τα τε· υταΐα Ιττ) ή Κρήτη, άφοθ οδΐι ·5ιδχα·<·4λου; δέν τής Ι5ιδαν! Καί Ιτσι είς πολλα διαμΐρΓσμ»ΤΛ σιινέ· βαινε νά διΤίρχουν πιρισσίτεραι χεναΐ ,θίαιις διϊΐσκίλων «αρ* συμπληρωμίναι. Εύτυχβς, το χά χον φχΐνεται 8 τι θά θιρκπευθζ ρι ζιχβς. ΠΟΣΟΙ ΥΠΗΡΧΑΝ, Γραφουν αί έφηριΐοΕδες: Δ ιω (θ 1) ί δ ρφ φηρ ρίσθηααν !έχα((ριθμ 10) νίοι δι δάσολοι διά τ4)ν πληρώσιν τ6ν κενών θίσιιβν ιίς την επαρχίαν Ή εΐϊηοις βιβαΓω; εί των λαβν τή; Βαλχανικής χαί ιδιαιτέρως τβν Έλλήνων διά τβύς βττβίβυς η είρήνη αποτελεί τό υψηλοτέραν καί ευγενέστερον ίδανιχόν χαί τόνδιαχαεστερον πόθβν. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣΙ ΕΠΕΣΚΕΦΘ^π^Ι_ΝΗΣΟΝ ΧΙΟΝ Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΥΠΕΔΕΧΘΙ! ΤΟΝ ΑΝΑΚΤΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΝ ναι ευχάριστος άηο μϋ; χαί δημιουργιϊ την πεποίθησιν δτι είς τό μίλλον τουλάχιακν, τα οχο τίον. Είς χωρίον Θοό Ποτά μι, ύποδοχή έκ μέρους χωρι κων μεγαλειώδης. Πρόεδρος Κοινότητος κ. Μάρδας προσέ φερε "Ανακτα κάνιστρον έγ χωρίων προΐόντων. Είς χωρίον ΐΜερμίγκι, Βασιλέα προσέφερε μαθήτρια ώραιοτάτην άνθο^έ σμην. Λοιπά χωρία Μέσα ΔΙ δυμα, "Εξίύ Δ'δυμα, Παγίβα, Καλαμωτήν, Άρμολιά, ύτοβο χή έξ Τσου μεγαλοπρεπής. Χω ρικοΐ άδολον, αυθόρμητον ενθουσιασμόν άπεθέωσαν Β α σιλέα. Έκδηλώσεις χατρικον άγάπης, λατρείας άκρως ουγ κινητικαί. 'Αποθέωσις "Ανα κτος είς ΠυργΙ, ανωτέρα πά σης περιγραφάς. ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ 2ΗΤΗΜΑΤΑ. ΙΙροχΗέί ανεχώρησαν μετα- β^Ενοντες είς "Αθήνας 6 Νΐμάρχης χ. Μαρχελλος χαί ό Δήμαρχος χ. Γεωργιάδης, προχειμένου νά είση γηθοθν την διευθέτησιν ώρισμέ νων ζητημάτων τοθ τόπου μας. "Ας ελπίσωμεν λοιπόν διι ή παρου σία τδν χ. χ. Μχρχέλλου χαί Γε ωργιίδίυ έν τ) πρωΐευούαη χαί αί ενέργειαι των παρά τ^ Κυδερ νήσει θά Ιχουν ώς άποτέλεσμα την θεραπείαν των μεγαλυτέραν τουλάχιστον άναγχΑν τόσον τί)ς πέ λεως ίσον χαί τοθ νομοθ γενιχώ τερον. Τό θερμόν ίλλωστε ένδικ φίρον των διά τα τοπιχά ζητήμα τα δπως χαί τα ενδιαφέρον τής Κυβερνήσεως χαθιστοθν βααίμους τάς ελπίδας μας. *** ΧΙΟΣ 23 Φεβρουσρΐου (*.κ τσκτου άνταΐϊοκριτοθ).— Την 11 ώραν εγένετο παρέλασις τοθ στρατεΟ, των παλαιών τιολεμιστών, των προσχόπων, των μαθητών, των σωματεΐων καί όργαιώσεων, πρό τοθ Βα σιλίως (σταμένου μετ ά άκο λοι,θίσς τού είς τα προιιύλαια τής ΝομαρχΙσς. Μαθηταί έ"φε ρον ωραίας όμοιομόρφους έν ' καί ταινΐσς μέ έθνι κά χρώματα. Ώσούιως οί μα θήτριαι. Προηγ€θντο πρόσκο ποι, νουτοπρόοκοποι, σχολεΐα παλαιοί πολεμισται, όργανώ σεις, τελευταΐος στρατβς Πρό τής Νομαρχίας πλαΐίΐα πέ ριξ οδοί κατόμεστοι κόσμου. Θέα βασιλέως δΐσρκος ήλέ κτριζε τιλήθος, όπ< ΐον διαρ κώς ίξίστια ούρανομήκεις ζή- τωχραυγάς καί χειροκροιή- ματα. Όργανα τάξεως μετά Ε υ σκολ'ας,χόπου,ουγκρατοθν ζώ νην Βασιλεύς καταφανως συγ κεκινημένος παρακολοιθεΐ λα Αποθεωτικήν ύποδοχήν. Ανθ 500 μέτρα κάτοικοι είχον κα τασκευάσει μεγσλοπρεπεΐς ά ψδας έξ ών διήρχετο Άνας". Κατά την επιστροφήν τού 6 λαός έπολιόρκησε Βασιλικόν ούτοκΐνητον, άπιθέωσε *Ά^α κτα. Επιστροφήν τού διήλθε Δήμον ΒροντάΒου δηου κά ιοικοι έπεφύλαξαν Βασιλέα μεγαλειώΒη ύποδο)ήν. Είτα Βοσιλιύς άκολουθούντων έ πιοήμων κατηυθύνθη Όρφανο τροφεΐον πσρεκάθησε έπίοη μόν πρόγευμα παρατεθέν πρός τιμήν τού υπό τοθ Δή μου. Πρόγευμα επεκράτησε άκρα έγκαρδιόιης. Βσσιλίύς συζητων συνδαιτημόνας εζήτει διαφόρους πληροφορίας πρόο δόν ζωήν πόλεως. Κατά τα έπιδόρπια 6 Δήμαρχος κ. Καλ κρατών ζ ν ρ βλων γενικώς Τ ά κρατών (φ γ των ζηιημοιτων. Την βμετά τρεκτον ϊπόφβοίν των νκ πε ριφρβυρήσβυν την είρή% ην >β οφυρηλατήοβυν καί
  ξύ ίή
  καΐ >β οφυρη
  νεβυς μΐταξύ των βίρρήκτ*»ί
  φΐλιχε-ύς. ουμμαχικεύς δι¬
  α μβύς. Διαπίθΐώνδΐ ότι τ·
  £ερβ«βουλγαρικόν, οχι μο
  νον δέν κλβνίζη την Ββλ
  χανικήν Συνεννέηαιν χαί
  δέν στ&ίφεται εναντίον ούδε
  %ός εκ των τεσσβρων Κρ«
  των, «λλα χαί αποτελεί οπου
  δαίαν ονμβολην είς την πα¬
  γίωσιν ιής κ1ρή>ης έν τή
  Χή ύ λ ϊ Έ
  λιον των φΐλων
  που. Ακολούθως
  έπευφημούμενος
  δ
  κενημς ρ
  (κάς έκΡηλώσϊις. Παρέλασις
  ίστίφθη πλήρους επιτυχίας.
  Βασιλέα ένβποίησε εντύπωσιν
  πσραστημα βήμα άνδρον, μα
  θητον, προσκόπων. Μετά τό
  πέρας τής καρελόσεως 6 Βα
  σιλιύς άτΐένειμε ΙβιαχεΙίως βή
  μαρχον Καλβοκορέσην μετάλ
  φΐλ τοθ -προσχό
  ό Βασιλεύς
  έπευφημμς χειροκροτοο
  μενος διαρκώς μειέβη οΐκΐαν
  εγκρίτου κατοίκου Χ(ου κ
  ΛαιμοΟ άνΒτιαύθη ολίγον.
  κολούθως κατηυθύνθη μετ' ά
  κολουθΐας τού χά Ι των έκισή
  μων ι[ς ι ό δρος ΛΙπος ένθα
  τό μνημιΐον των πεσόντων
  διά την απελευθέρωσιν τής
  Χ1ου'κκαιέθεσε οάφνινον στέ
  ψανον. Διο&ρομή θαυμασία
  θίο έξ δρους έχτάκτως ώ
  ραΐσ. Βασιλεύς άρκετήν ώραν
  άϋεθαύμοσε ίξαΐσιον θέαν πό
  ξ δ
  κ
  Ά
  γ ς ρς
  Χκροβνήοω τού λ ϊμευ.
  φροιζκι την Αντίληψιν
  Νΐσ·γ(ΐαχη
  μ^
  ρίων» μκτοι,ύ της
  χαί Ιτ«λί«£, δι' ής
  άή 64
  Έκ
  ότι η
  χυ
  Αγγλίας
  δίδονται
  μ
  λεως έξ δρους.
  Μετά κατάθεσιν
  στεφάνου
  μάθη
  Καθ
  ίψόλλη υπό χορφδίος
  τριών 'Εθνικός "Υμος.
  δλην διαδρομήν Βασιλεύς άπε
  θεώθη χατοΐκων χωρικών. Δρό
  μος στρωμμένος λουλούδια
  Χωρικοΐ συγχβντρωμένοι πυ
  μ άς όμάβας ούν γυναιξί καί
  τέκνοις έκ·$ύλα(αν "Ανακτα
  έμπορΐου, προάγουσα πολΐτι
  σμόν, δΐακρινομένη γρόμματα
  ίχουσα άξιόλογον ναυτικόν
  άκόμη καί σήμερον τό τέτσρ
  τον, περίπου τής άτμήρους
  ναυτιλίσς μας ευρίσκεται χιϊ
  ρας των έξω τής νήσου Χίω ν,
  ή Χίος λέγω, ηδυνήθη διαμορ
  φώση άηό Μεσαίωνος ήδη όρ
  γάνωσιν Κοινωνικής Προνοίας
  ού την τυχοθσαν καί άναδεί
  ξη διά δημογεροντΐας θεσμόν
  αυτοδιοικήσεως.
  Κοινωνικήν πρόνο'αν καί θε
  σμόν ούτοΒιοικήθϊως μβτ'.ά
  γών ών διετηρήσσμεν καί μέ
  βοκορέσης
  ήγειρε
  'Εγείρω
  την εξής
  κθπελλον
  πρόποσιν:
  ύηέρ τής Α. Μ., ήτις έκπλη
  ροθσα πόθον ΧιακοΟ Λαοθ
  ηύΒόκησε διά παρουσίας της
  τιμήσει Νήσον μσς, την κατ'
  εξοχήν έκπροσωποθσον σήμε
  ρον Ιονικήν φυλήν, τήν,,Νήσον
  εκείνην ή όποία διά θυσιων
  οϊματος συν.βαλε είς την
  Ελληνικήν απελευθέρωσιν.
  Χίος ώς έκ γεωγροφικής θέσε
  ως άποτελοεσα άλλοτε χόμ
  βον μέγα) ών εμπορικον άριη
  ριών φυσικόν ήτο υποστή δεί
  νά τοιούτης συγκυρίας 4λλά
  καί άπολούορ άγοθών οΰιής
  έν ιίρηνικοϊς καιροΐς. Είς ήσϋ
  χους χρόνους πλουτοθσα δι*
  η
  τάς ολίγας
  ιΐς την νήσον
  ύ
  μ μ
  ύπολειπομένας
  μας δυνάμεις
  μ
  μεθ' ύπερηφανεΐας θεωροθμεν
  πολύτιμον
  ρονομίαν.
  προνομιακήν κλη
  Λύτός μεγαλειότα
  τη είναι ό τόπος μας καί ή
  συμβολή τού ι(ς τό ελληνικόν
  οίκοδόμημα τό οποίον υπό ύμε
  τέραν ΒασιλεΙαν οίοθανόμιθα
  πόσον θά προαχθή κοί ίύδο
  κψήση. Εύχόμενος είς ύμετέ
  ραν μεγαλειότητα δπως αυτή
  μετά τοθ λαοθ της Ιδη ότι πό
  θεΐ έπ' άγαθώ "Εθνους προπΐ
  νω υπέρ ούτής άναφωνων ζή
  τω τό "Εθνος.
  Ό Βασιλεύς απαντών πρό
  πό σιν δημάρχου ηύχαρΐστη
  σεν την ύκοδοχήν τοθ λαοθ
  τής Χΐου. "Ηβη, είπεν, 6ρχο
  μαΐ επισήμως, έλπίζω δμως
  έπανέλθω έκ νέου όπότβ γνω
  ρΐσω κολύτερον τόν λαόν
  καί τόν τόπον.
  Χωρικοΐ έν συναγερμώ ύπε
  βέχθησαν "Ανακτα άμα έμΦα
  νίσει ΒασιλικοΟ αύτοκινήτου
  χωρικοΐ περικύκλωσαν "Ανα
  κτα. Βασιλεύς άκρως συγ-ε*ι
  νημένος έχαιρέτα παρατηρών
  τούς'χωρικούς. Είς τήν|κεντρι
  χήν πλατίΐαν χωρίου Βασι
  λεύς άνήλθε οικίαν προέδρου
  Κοινότητος άπό εξώστου ό
  ποίας παρηκολούθησε τοπι
  κούς χορούς χατοίκων. Χωρί
  όν οδτω πσρουσιάζει έξαίρε
  τιχόν ενδιαφέρον. Κάτοικοι
  φέρουν (Βιθρρύθμους ένδυμα
  οίας, πολλά περίεργα κοσμή
  ματα. Κοθ' δλην διάρκειαν
  παραμονάς Βασιλέως εξώστην
  γωρικοΐ άπεθέωσαν "Ανακτα.
  Βασ.λίύς μετ3 ενδιαφέρον!ος
  εζήτησεν διαφόρους πληροφο
  ρίσς. Μετά ήμίωρον παραμο
  μην Βασιλεύς ανεχώρησε υπό
  ούρανομήσβις ζητωκραυγάς
  ΕΝΑ ΤΗΛΕΦ&ΝΟΝ·
  Τωρα ύπ6τε τα η
  τ&ν έπαρχι&ν ανέλαβε νά παραχα
  χαί νά διειιθετ^ τό δφιι
  ργ παρά τώ χ. πρωθυπουρ
  γψ ελπίζομεν Βιι θ^ λήξη επί
  τίλους χαί τό πολυθρύλητον ζήΐη
  μα τής τοποθετήσεως ενός τηλενώ
  νού είς τό Δημόσιον Ταμείον τής
  πόλεώς μα(. Είναι τόση ή ανάγ
  κη τής τοποθετήσεως τεΟ τηλεφώ
  νού οτύτ&Ο χαί τόση ή έξυπηρέτη
  σις την οποίαν θά προσφέρη τί
  σον ιΕς τό κοίνον ώστε χκΐ είς τό
  δημόσιον, ωστε νά μην ειμπορή
  νά δικαιολογηθή χατ' εύδένα λό
  γον ή έλλειψις τού. Άλλωστι, τό
  τηλέφωνον αΰΐό ϋά ίξυπηρετη χαί
  την Έφορίαν, στεγοζομίνην ιίς
  τό Ιΐιον ιΐχημα. Ή ϊέ δαπανη
  διά την εγκατάστασιν χ«1 την λει
  τουργίαν τού θά είνκιασήμαντος.Έ
  τί τίλους &ι άφαιρεθ) άπό Ι* &
  λο Κρατικόν γραφείον δπου δπαρ
  χούν έν άφθον'ε; διά νά τοποθετή
  «ΐ ιίς τό Ταμείον.
  ***
  ΤΑ ΪΠΟΡΕΛΑΙΑ-
  'ϋς άφορμής αυζηΐηυεων οί¬
  τινες εγένοντο χαΐ αμφιβολίαν ου
  τίνες διετυπώθησαν σχετικώς μέ.
  την θρεπτιχδιητα χαί την δγιει
  νήν αξίαν των σπορελαίων, &ί χα·
  θηγηταΐ τής βιοχημείας χά Ι τής
  χημείας τροφίμων χ. χ. Γαλανος
  τοθ Πανεπιστημίου χαί Σταθόπου
  λος Τί.Ο ϋβλυτεχνείου, παρεκλήθη
  σαν ώς είδιχοί νά έχφίρουν ταίς
  γνώμας τω/. Κ»Ι αί γνβμαι των
  χ. χ. καθηγητήν είναι δτι τα σπο
  ρέλαια είναι χαί 5γιεινά χαί θρε
  πτιχά χαί ιϋγευστα. Τα σχετικχ
  άρϋρα χαί σκνεντεύξεις τ&ν χ. κ.
  θ θά ί ά δ
  χωρικών οΐτινες
  αύ'όν άρκετήν
  Β
  προέπεμψΐν
  απόστασιν.
  ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΕΝ 2.ΥΝΑΓΕΡΜΟ
  ΥΠΕΔΙΧΦΗΣΑΝ ΤΟΝ ΑΝΑΚΤΑ
  ΧΙΟΣ 23 Φίβρουσρίου (έκτά
  κτου άνταποκριτοθ) — Με¬
  τά τό πέρας «Ο γεύματος δ
  Βασιλιύς μετά τής άκολουθΐ
  άς τού καί επισήμων ίξέδρα
  με είς χωρίον Πυργ', δίωρον
  αι έχον πόλιν δι" ούτοκινήτου.
  Καθ" δλην ιήν διάρκειαν μα
  κ Ι άς διαδρομής Βασιλεύς άπε
  θεώθη κυριολεκτικώς άπό χω
  κατελθόντας οδόν. ΕΙ
  νέ αδύνατον περιγραφή ένθου
  σ ασμός,
  χωρικφν
  χσρά, έκδηλώσεις
  Α ρσφι
  χ,
  "Απαντες
  γρσφι
  έ
  χωρικφ ς μ γ
  κάς τοπικάς ένΒυμασΙας, μέ
  δργανς», πιπΐζες ντα
  τώμκανσ, «ι
  χον κατέλθει
  θέων φυσικές
  κατάφορτοι
  άνεμώνες
  Εί
  άν
  ραί
  ή
  Ακολούθως Βασιλεύς ώραν
  6 κατηυθύνθη είς θέσιν
  Κάμπον ευρισκομένην ίπαυλιν
  Δημάρχου δπου παρετάθη
  τέϊον. Βασιλεύς λίαν εύΒιάθε
  τος συνεζήτει μετ" έξαιρετι
  κης εγκαρδιότητος ζηιήσις
  μετ" ένδ αφέροντος πληροφο
  ρίας επί γεωργικής παραγω
  γής ΧΙου 7.30 ώραν Βασιλεύς
  έπευφημούμενος χεψοκροΐού
  μενος χιλιάδας λαοθ συγκεν
  τρωμένου παραλίαν έπιβιβά
  ά ί
  ηη θά αρχίσωμεν νά δημο
  σιιόωμεν απο αυριον πρός διαφώ
  τιαιν τοθ χκταναλωτιχοθ χοινοθ.
  μς ρ
  νούν "Ανακτσ. Είσοδον χωοΐ
  ών των είχον σιήσει ωραίας
  αψίδας υπό οποίας διήλθεν ό
  Βοσιλεύς. Είς χωρία Β?σι
  λιόνικσ, Βοβιλη, χωρικοΐ άπε
  θι'ωσαν "Ανακτσ. Είς Καλη
  μασίαν Βασιλέα π^οσεφώνησε
  δι* ολίγων πρόεδρος Κοινότη
  τος χ. Τσακιράκης. Όλυμπιο
  νίκης πρωταθλητής μας Σύλ
  λας τοθ όποΐου χωρίον τουτο
  πατρός τού φέρων τοπικήν έν
  δυμασΐαν προσέφερε "Ανακτα
  έκλεκιήν μασΐΐχαν συσκευα
  σμένην καλλιτιχνικοτατον κυ
  μ ρ β
  σθη Βασιλικής άτμαχάτου καί
  Βιεπεραιώθη ναυαρχΐβα όποΐα
  άμέσως ΰψωσε πρωραΐον (
  οτόν Βασιλικόν σήμα. Είς κλί
  μακα ναυαρχίδος έχαιρέτισβ
  Βασιλέα άρχηγός στόλου άν
  τιναύαρχος Ο1<ονόμου, κυβερ νήτης πλοίαρχος Κοντογιάν νης λοιποί έπιτελείου «Άβέ ρωφ». Βασιλεύς εσπέρας γκυ ματίση επί τής Ναυαρχίδος. Την |8 έσπερινήν.έγένβτολαμ παδηφορία οποίαν μετέσχον πρόσκοποι, Ι ναυτοπρόσκοποι, μαθηταί, μαθήτριαι, σχολε'ων παλαιοί πολεμισται όργανώ σβις, σωματεΐα. Προηγεΐτο μπάντα θωρηχτοθ «Αβέρωφ». Λαμπαδηφορία διήλθε κεντοι κων οδόν, πλτι,θος λαοθ πιζο δράμια έπευφήμησε κα· έχειρο κρότησε μέένθουσΐασμόνπόλις φωταγωγημένη^ παρέχει έξαί •ιον δραμα. ΚΑΙ Η ΚΡΗΤΗ; 'ΐιφοσον πλησιάζει ή Λ νοιξις καί γίνεται σκέψις διά την οργάνωσιν τής ζωής κα( κατά τό θέρος, άνάβουν πε ρισσότερον καί αί συζητήσεις άπό των σχηλων των Άθηνοί κων εφημερίδων διά την άνα διοργάνωσιν, τόν _ έξωροΐ σμόν καί τόν έκπολιτισμόν των Έλληνικών λουτροπόλε ών. Ώς συνήθως καί είς την προκειμένην περίπτωσιν δέν γράφεται ο Οτε λέξις περί Κρήτης. Ώσάν τα μην ΰπάρ χούν καί έδω πλήθος (αματι καί πηγοί μ έ θαυμασία νι,ρά, (καναί ν* άποβοθν άρισται λουτροκόλεις χαί μέσα πλου τισμοθ τοθ τόπου καί τοθ Κρά τού·.! Καί δμως είς την περΐο δόν αυτήν τουλάχιστον (έν έ πιτρέπεταΐ ν' άγνοήται ή Κρή τη, ώς συνέβαινεν άλλοτε. Καί πολύ περισσότερον α( ήσαν γ Λέν- τα, άπό τφν άρχαιοΐΑτων χρόνων. λουτροπόλεις τηΓ, πού γνωστόταται, δπως κθ ά
  1
  ΗΙ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον «Βόλ
  γα—Βόλγαβ ίνα μεγάλο καΐ ότΐέρο
  χο ρωμάντζο άπό την ζωήν τής
  λά Ρωσσΐσς.
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ— Σήμερον τό άε
  ροπορικό Θαΰμα: οί «ΔαΙμονες τοΰ
  αΐθέρος».
  Καθ* εκάστην είς τάς 6 μ μ. ά
  πογευματινή,
  ΠΑΛΛΑΣ. —Σήμερον τό αύτο
  λβς Εργον: «Τό μυστηριώδες
  Τραϊνοβ καί τοθ έπεισοδιακοθ
  «Κόλασις τής Ζούγκλσς» τα έπει
  σόδια Βον, 9ον, ΙΟον,
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Το αεροηορικο άριατβόρ
  νημα:
  ΟΙ ΔΑΙΒΟΗΕΣ
  ΤΟΥ ΑΙΟΕΡΟΣ
  Πρνταγωνιστουν:
  Κβνταίτα Μβντενέγχρσ
  Γονδρνερ Μπαξτερ
  σϊ ν<« νά μίι σκο ό είναι το αύνΒημα! Γή, ούρανος χαΐ θάλαασ», ε χούν καταντήση πρ«γματι κή Κολασις. ΈκτΑς προνράμματος: ΖΟΥΡΝΑΛ. 2τ> μ· Καθ*
  είς τκ$ 6 μ. μ.
  μαηνή.
  έκαστην
  απογε»·
  Είς τάς 28 Φε-
  βρουαρίου, ή μεγάλη
  έκπληξις.
  ΕΡΧΕΤΑΙ
  ΜΒΙΑΝΚΒ
  (25 ΠΡΟΣΩΠΑ)
  Γιβ ίλες τίς Απόκρηες.
  Ή
  Κιτροκκρκγωγδν Κρήτης
  Προκηρύσσει ■«αναληπτι
  κήν μειοδοσίαν δι* ένσφρα
  γΐστων «ροσφοραν διά την
  ■ρομήθειαν 350000 τεμα·
  Κ(ων βαριλοσσνΐβων (6ου
  γών), των ΰνοβληθεισών
  αυτί} κατά την ιΐρχικήν μει
  οδοσίαν «ροσφορών κριθΐι
  οΑν ασυμφόρων.
  ΑΙ προσφοραί κατατεθή.
  σονται είς τα Αν Ηρακλείω
  Κρήτης Γραφεΐα τής 'Ενώ
  σ«ε*ς μέχρι τής 8ης «ροσε
  ϋοθς Μαρτίου, ημέρας Δευ
  τιρας, δέον ίέ νά είναι Ι
  σχυραί μ<κρι *ή<. έσ«6ρας τής 10ης 161ου, ημέρας Τε τάρτης. Ή έγκρισις ή μή τβν ■ροσφορΛν γενησεται 0«ό τοθ ΔιοικητικοΟ Συμβου λίου τής Ενώσεως, άνευ ούδιμιας υποχρεώσεως Ε ναντι τοθ τιλκυταΐου μειο· δότου. Όροι καί συνγραφή ΰ«ο 1Ρ«ώσ>«ν συμμετο^ής καί
  εκτελέσεως ευρίσκονται κα
  τατεθειμένοι εί*; τα έν Ή
  κλείω Γραφεϊα τής Ένώσε
  ως, είς τα άν Χανίοις καί
  Ρεθύμντ] Κκντρα συσκευα
  οίας αυτής καί είς τό άν
  Αθήναις Κεντρικόν τής Ά
  νροτικής Τραπέζης, ώς καί
  είς τό έν θΐσσαλονΐκτ] *γ
  Βοκατάστημα αυτής καί
  την «ν Αθήναις «ανιλλή
  νιον ΣυνομοσνονδΙαν Γεωρ
  νίκων Συνεταιρισμόν.
  Έν Ηρακλείω τβ 22ο: Φΐ
  βρουαρίου 1937 £,
  (Έκ των Γραφείον τής
  •Ενώσεως).
  ΈνεΐΜΐάζεται έτιΐ τής ύδοθ «Έ
  βανς» καΐ παραπλεύρως τοθ δικη
  γο^ικςθ γραφείον κ. Πρινιανάκη.
  γραφείον ήλεκτρο^ώΐιοιον. Ρλη
  όοθορίαι
  ρ
  ' ημίν.
  Μιά πεντάμορφη
  είς £να τόπον μυστηρίου
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  Τβδ ΚΓ-ΕΚ ΗΔΟΟΑΚϋ
  Εν« πολυκροτον
  Ιστορικόν Ερνον.
  43ον
  Την άλλη μερά χο πρωΐ ξεχινή*
  σαμε μέ πέντε φορεΐα. Την π^ι
  αυνώδευαν έπίσης ώ; φρουρΐ πε
  ντ]ντα ώκλισμένοι Άνιαχαγχερ χά
  αρκεταί έφεδριχοΐ άνδρες για
  μιχαφορα χβν φοριίων. Τα χρ(ι
  φοφιΐχ ήσαν γιά μβς, τό τίταρτ
  για χον ΜπιλαλΙ χαί χό πέμπτο
  γιά χήν Ούστίνα προφανώς. Πρί
  ξεχινήσουμι ρώτησχ χον Ηπιλαλ
  έχν τό πέμπΐο φοριΐο ήταν γι' αι
  φ.
  —Εάν θέλη είνε έλιύθερη
  μ3ς ακολουθήση. Στον τόπο μαι
  οί γυναΐχε; χάμνουν ί,χι θίλουν
  Τίς λαχριύΐυμε χαί τίς άφήνουμι
  νά κάνουν 5,τι χεύς άρέσιι γιαχ
  χωίΐς αδιές δ κόσμος Εέν
  δπή>χε. Είνε ή τιηγή χ«]( ζωηΊ
  —Ά! Ουδέποτε τό εσκέφθη
  αύΐί.
  —Κάποτε χάποτε δμως, έσιινέ
  χισε 6 Μπιλαλί, οΕ γυναΐχες γ
  νονται άνυπίφορις χαί ·όΐι χοί
  οίνομε ενα μίθημα.
  —ΤΙ μάθημςι;
  —-Έπίΐνοσϊαχοθμε χαί σχοτώ
  νομε τί; μιοες, χίς γρηές χατα
  προτίμησιν ώς παράδειγμα γιά ιΙ(
  νέες. Ή γυναΐχα μου έσχοτώθηχι
  κατ' ούτον χον τρόπον προ τριδν
  ΐτβν. Την έλυπήθηκα υίέ μου, ά)
  λά νά αι. Ο πΑ χήν σλήθιια ι Γμα
  πιο ιυτυχής άττό τί τε. Δέν είμα
  πιά νέος ναΐ χά χορίχαια ϊέν μ
  ένοχλοθν. "Οσο γιά χήν Οδστάνι
  'έν ξέρη τί νά οοθ π6. Είνε Ι'α
  γενναΤο χορΕτσι χαί αγαΓό; χον
  Ό ΜπιλαλΙ ίβάπιισι χον Λ<ο Δέονχα χωρΐς νά ξίρη τδ μα τού χαΐ 8πως εΐχε β ίμίνα πίθηχο, γιαχΐ ή ώμορφια χαΐ χό θάρρος χοθ Δΐό τοθ ι [χάν κάμη ένχύπωσι. —Είϊις τι ώ; Ικινϊύνευοε γιά νά οώοη τή ζωή τού; Σύμφωνα ρέ χευς νόμους μαις ή Ούσχάνα είνε γυνβΐκά χου χαΐ μπορεϊ τίν άχολοιιθήση ϋηου πάει, ίχιίς {άν ΕΚΕ1ΝΗ χό απαγορεύση Ό λίγος της ιΐνε άΊωτερος από κάθε νίμο. —Έ3ν ίμτβς τής χό άπαγοριύ οη ΕΚϋΊΝΗ χαί ή Ο&οτάνα άρ νά ίγκαχαλείψΐ χό σύζυγί Ί6η, πίθηνε υ Εί μου, ή 05 σ:άνα ϋν θά δπάρχη σιή ζ«ή. Κ«ί χώρα 5ς πηγα'νωμε. Μάς έχριιάσθηχε περισσό;ερο απί μιά ώ;α νά περάσωμε την χοιλίϊα τςθ Άμαχάγχερ χαί νά χνέβουμι στά άπέναντι υψώματα χπό χά δποία ήρχιζε μιά χαχα- πράσινη χκτηφοριά ή ό ποία στο βάθβς χαιίληγε σέ μιά έλώϊτ, Ικ τασι. Ή χαιηφοριά έκαμε Τδύς φορεΐ; νά άνοΐξουν χο βήμχ χαί χαχά τό μεσημέρι είχαμε φθάση στή λασπώ*<η λίμνη. Έ5ώ εσταματήσαμε νά φ&^ι χαί Οιτερα άπ4 μιέ ώ·;α ξεχινήστμε α κολουθοθνχες Ινα έλιχοειίές μονο πάτι διά μέσου νής έλώδους έκχά σΐως. Έναις ξένας 5έν θά εύρισκε ποτέ τίν δρόμο γιατί τό μονοπάτι ήταν σχεδίν άθίατο. Μπροστά άπό τί έπροπορεύοντο δύο ίθαγε- μέ χοντάρια τα δποΐα έμπη- γαν στό ϋοφ;ς γιά νά πεΐσθοθν ϊτι ή'ΐλν οτηθερί. Ή πορεία ίσυ· διά μέσου έλιον χά δπ&1>
  χάθε τόσο απο ξηρά
  χαί
  χομμάτΐα γής.
  (συνεχ(ζεται)
  Η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ
  (τού μαιευτηρίου της Κάς
  Έλενας Βΐνιζέλου) Δνΐς
  ΚΑΤΙΝΑ Ν.
  ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ
  (έχεται τίς
  ί π«οχούσα£ έη νοοη-
  μάτων τής μήτρας »αί
  παρβμητρ.ων έν τή οί
  ( ιης £έ Λθ(
  $ η
  Β»λ.ίέ- ΤζβμΙ.
  τ<2;«ι ίπιοκίψεων 9-12 3-7. Ένοιχιάζπαι μεγόλη άποθήκη παρά τάς Κάτω Φυλακάς. Πληρο φορΐαι τιαρ' ημίν. Ένοικιάζΐται παρα τό Καμάρα κι άντΐ δρ.?.»0ϋ μηνιοΐως τό καφε νεϊον «Πάνθεον» μεθ' βλων των έτιΐπλων ταυ. Πληροφορίαι έντός. Ζητεϊται είδικός τεχνίτης δι" άρ νια σ&Οβλας καί δισίόρους μεζέ δες, Πληροφορίαι τιαρά ιω Οίνο ρωλίΐω «Ααγκώδα»|£ναντι τσμεΐου). ΤΕΤΑΡΤΗ 94- Φ)ΡΟΥΑΡ1ΟΥ Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 57 ΔΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΩΜΟΔΈΣ Παρετηρήθη άπό συμπολίτην— Θαμωνα των κινηματογράφων-δτι συχνά τα δραματικά Εργα προκα· λοθν... γέλια, ένω τα κωμικά αν δέν προκαλοθν δάκρυα, κάνουν τό Θεατή τους έξαιρετικά... σοβα- ροφανή. —Επί παραδείγματι προχβές έσυ νέχισεν. σ' ίνα φΐλμ δραματκό — συγκινητικωτάτης τω όντι πλοκής — ήκούοθησαν μερικοΐ νέοι νά ζεκαρδίζωνται κυριολεκτικώς στά γέλισ. Καί μάλιστα στά συγκλονι- στικώτερα σημεϊα. Ή άπορΐα τοθ συμπολίτου είνε παλρά ΙσΐορΙα: ΟΙ ψυχολόγοι την ύπεγράμμισαν καί την έξήγησαν άλλοτε μέ την κακή ποιότητα των δραμάτων καί των κωμωδιων— δ· χι βεβαία μόνον των κινηματογρα- φικων. Βραδύτερον δταν τό αίτιο· λογικόν τής κακής ποιότητος Επαυ¬ σε νά παίζρ ρόλον, τό πρδγμα έ· χαρακτηρισθή ώς έλλειψις πολιτι· σμοθ καί στοιχειώδους άγωγής. Έν πάση περιπτώσει ύποθέτω, δτι ύπάρχει σήμερον καί τρίτος παρά γων κρίσεως, δχι ολιγώτερον υπο λογΐσιμος: Τό νά γελ$ κανε>ς ή νά κλαίρ,
  ϊγινε πλέον υπόθεσις δχι ή τυχοθ.
  σα. Τό γίλιο Εχει τή βαθύτερη ά·
  φορμή τού δπως καί τό κλάμα
  Τό γέλιο άπααεΐ συχνά «πνιθμαι
  γιά νά προέρχεται κατ' εύθεϊα1
  άπό την καρδιά σου. ΑΙ τετριμμέ
  ναι ύποθεοεις εύθυμΐας—δσαι πά
  ρουσιάζονται άπό καταβολάς κι
  σμου είς τό κοινωνικόν περιβά
  λον—ϊχασαν την αξίαν τους, Τ
  «άστεϊα» τοθ άλλοτε τα άντιια
  ρέχονται σήμερον οί περισοότερο
  υπό πανεράν σιγήν. "Ακριβώς
  πως είς τόν κινηματογράφον ή
  Θέατρον δτα ή κωμωδΐα ή ή ρε
  βθ στεοεΐτανμορφής πρωτοτύπ ο
  ή άμεσώτεριον σιΐΐνθηροβόλου. §1
  πάρχει συγκεκριμένως ή περΐπτω
  σις καθ" ήν άντΐ νά γελςί κανεΐι
  έδώ, μπορεΐ κάλλιστα νά ... κλαΐρ
  Τό αντίθετον συμβαΐνει προχειμέ
  νού περΐ δρσμάτων άτέχνων ή ο
  νηθισμένων. Τώρα δταν γελα κα
  νείς είς περιπτώσεις πού προκα
  λοθν δάκρυα ή κάποια «περισι-λ'
  λογήν» συβαρωτέραν τού δίοντος
  είνε ζήτημα σόνθετον: Ό γελω'
  δυνατόν νά είνε άπό τούς χον
  δροειδεΐς οέςύπνους» τής έποχήι
  οί όποΐοι δλα γενικώς τα βρίσκουι
  άστεΐσ, δυνατόν ΰμως νά είνε κα
  έσωτερικής, άξΐας δνθρωπος πού
  «χαλυβΒώνει» την ψυχήντου μέ τόι
  τρόπον αυτόν τής αντιλήψεως τώτ
  συγκλονιστιχών δραμάτων. Π' αό
  τόν λοιπόν μπορεΐ νά άπορη κα
  νείς, δχι δμως καί νά τόν καταδ
  (άζΓ) Λμέσως—άμέσως,
  Ό Άλλος
  --—^ ι ι ... ι -ι—.—.........|
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  'Αναβληθένχος πλιισιηριασμοθ
  Ζϊχαρίου Έμμαν. Τζουλιαδί-
  η χατοΕκου Ηρακλείου.
  Κατά
  Εμμανουήλ. Άντ.
  χχημαχίου χαχοΕχου
  'ΔνοδληθίΙ; Ινεχα νομίμων λί
  γων δ διά χοθ 5λο χρονολογίαν 5
  Φιβρουαρίου 1932 προγράμμαιτός
  μου δημοσιευθέντος εί; τό δη' ά
  ιθ. 3085 τής 9ης Φεβρ:υαρΕου
  932φύλλον χ^ςέντο
  ΦημιρΙδος «Άνδρθ»σΐ(>
  υχθιίς ίημίσιος άναγχαστιχο;
  πλειστηρισσμος των έν ούτώ άνα
  φέρομενω< %λΙ περιγραφομίνων ά κινητών χτημάιων χοθ έφειλέτου μου τεύτου χεΐμένων κιχαν ών εί; την περιφέρειαν χοθ Εί^ηνοοιχείου αί δποθηχοφυλαχείου Μοιρβν —Είς την ζούγκλαν εύρΐ σκιται τό ώραιότερον καρμΐνιον ΚίΙ είς τό ΌκολουλοΟ χ«]ς Ά μερικάς, οί μαθρις καί οί μιγάϊις γυναΐκΐς φιλάρΐσ<ις δσον οί λευ- χέ(, έννοοθν νά δάφουν τί χιίλη χου;. Τα χραγιίνια 8μ»ς {έν χά ηρομηθευονχαι άπο χά χατασιή μιχχα καλλυντιχβν, άλλ' άπό ϊ'« θάμνον τί)ς ζούγκλας πού παράγει χαρηοΰ;, χο εσωτερικόν τ6ν οποί¬ ω* χρηαιμεύει εί; τάς φιλαρίσχους γυναίκας χοθ ΌνολουλοΟ ώ; χι*α γιον γιά χά χείλη! ΟΙ χαρηοΐ αύτοι τΐΐΰ 6 επισΐημονιχίς ίρος των είνε «μπίξα χρινέλλ?» περΐέ χούν απόρους πού «λαφρ&ς πιΐ ζόμενοι άττοδίδουν Ινα θαυμάσιον χίχχινο χρβμα. ΑΙ γυν»1<ε; χοθ ΌνολουλοΟ ίέν Ιχουν, άν θίλουν νά β4φ:υν χά χείλη των παρά νά χίψϊΐίν χιΰς άγρίους χαρηου; χοθ θάμνου, χαί άνοίγουσαι ούιους, νά βχφοϋν μέ κΰ; απόρους των! 1) Είς χήν χχημαχική^ περιφέ ειαν χιθ χωρίου Μπόμπη»; εί; θέσιν «Έλληνιχ7> Αγρόν ίχτάαε
  «; 6 μουζουρ'ων μέ 5σα ίέ«δ
  έμπεριέχει πλήν έννία (9) έλαιο
  ίνδρων (έ'ΐον συνορ. κιήμασι
  χληρονίμνν Ιωάν, Κοιλιαράκη
  Μαρία; Παλιουδάκη χαί χληρονό
  ιον Νικ. Βΐνέτικου.
  2) Είς θέσιν «Κ4χω Άρχαλιέ.»
  λαιδφυχον εκτάσεως τριών μουζου
  ών μέ 20 ελαιόδενδρα συνορ.
  χτήμαατ χληρονόμω/ Ιωάν. Κοι
  λιαράχη έκ ίύο μ ε 5» ν ΑΊαηα" Κ.
  Παπα&ογΐαννάχη χαί Ά««σΐ. Μα
  νουσάχη.
  3) Είς θέσιν «Φράγκα^» έλαιί
  φυχον 1 1)2 μουζουρ&ς μέ 10 έ
  λαιόδενίρα χαί μίανάπιδέαν σ^νορ.
  χχήμασι Καλλΐίπης Μιχ. Δουδί
  χη, Μόρ. Σβιανάχη, Αικατερίνης
  ήρας Οαύλ. Μη(αγουίάχη, Κ»ν,
  ^μπάχη χαί ποχαμφ.
  4) Εί; θέσιν «Καβρέ» άμττε
  όν !ξ (6) έργαχ&ν μέ ί,τι Ιίν
  δρα έμπεριέχει συνορ. χτήμασι
  Μαρίας Καπελάχη, Έμμ. Μπαξά-
  η χαί σαί.α έκ τβν άλλων μι
  Αν χά Ι
  5) Είς θέσιν «Σγουροχιφάλβ»
  ίρον πένχι (5) ατρεμμάτων μ έ
  μίαν ελαια* αυνορ. χτήμααι Ιω.
  Βασιλάκη. Έμμ. Σφαχΐανάχη, Κ.
  Μπαφάκη χβί χληρονίμων Νιχ.
  Μπαφάκη, ειδοποιεί δΐι,
  Ό πλειοτηριοσμβ; χΑν χτημά
  «ν τούτην γενησεται ενώπιον χοθ
  υμίολαιογράφου Μοιρ6ν Καΐνου
  ιίου Κωνσταντίνου Τζιΐρα^χη ή
  ;&0 νομίμου «ναπληρωιοθ χούκυ
  ε«1 έν τώ έν Μοίραις χιιμένφ
  —Ό Σεβαλιέ έγινεν άνά
  δοχος ενός Ιλβφαντος!
  Ό Μωρΐς Σιβαλιέ ίπιστρίψ»ς
  άπο την Αίγυπτον τραγουδιί χά
  θι δίάίυ είς χο Καζινό νέ Παρ
  καί ένθουσ.αζει χιΰς Παμσινοϋς
  θαυμαστάς χου μέ χά νέχ χου χρα-
  γίύϊια. 'Η τελευταία χου χ;εα
  αιόν είνε το ««ατιίλλο χοθ Ζ-ζιί>
  (λε σατώ νιέ Ζΐζν) πιυ γρήγορ
  «ά >άμη χον γθρο χεθ χόσμου.
  Πρό ημερών δ ΜωρΙς Σιδΐλ έ έκ
  ληθή άπο χον διευθυντήν ί'ίς 6·
  παιθρΕου ΕπποδρΕμΙου νά βαφτί
  ση. . Ινα έλίφανχα π»ύ εγεννήθη
  είς Ινα άττό χά βαγίνιβ—χλουδιβ
  χοθ περιοδεύονχος ίηηοδρομου. Ό
  Σιβαλιέ εδέχθη ευχαρίστως χαί
  έττρότεινε νά κληθή ώς νουνά ή*
  ΖΐζεφΕνα Μπκΐχερ. Οί δύο ίημο
  ?ι>εΙς άστίρΐς έβαφχισαν χον έλΐ-
  φανχα Αύγουστον!
  ΕημοσΓψ γραφιίφ χου την 28ην
  Μ»ρτίου ί. Ι. ημέραν τής εβδομά¬
  δος Κυριακήν χαί ώ;αν 10—12
  π. μ. 8τε χαί δπου χαλοθνχαι οί
  βουλόμενοι νά πλειοδοτήσωσι.
  Άρμίδιος διχααχιχάς χ>ηιήρ έ-
  νεργησάτω χάς νομίμους διατυπώ
  σιις ήαι χοινοκοιήσεκ, χοιχο
  χολλήσεις κχΐ χά λοιπά νίμιμα.
  Έν Ήραχλιΐφ χς 20 Φιδρουί
  ρ(ου 1937
  Ό χοθ ηαραγγέλλοντος χαί επι
  απευΐοντος πληΐΐξούσ ος διχηγο-
  ρος.
  Κοινστ. Έμμ. Β«ρ0«ρκχηι
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΠΕΤΡΕΑΑΙΟΚΙΝΗΤΟΝ 110
  "ΑΙΡΟΙΟΑΙΣ,,
  ΆναχνρΐΤ έξ ΉραχλιΙ
  ·» ίχβοτπν ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  βρ«ί» κατ' ευθείαν ΠΕΙ
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ πραϊ Ρέ¬
  θυμνον, Χανιά, Πειραια,
  £δρ·ν, Παρον, Ν«{·ν.
  . 1-41
  ΙΑΙΣΤΟΣ
  ΝΕΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  (Όδός Άγίου Μην ά, πρώην Γρ»
  φεϊον Γεβιρνιχοΰ Έπιμελπτηρίου)
  ήρχισε την λειτουρνιαν τού.
  "Άκρα περιποίησις χπΐ καθ»
  ριίτης. Ένοιχΐαζονται ίωμάτια
  μηνιαίνς. Εύρύχνρον μέ Βλας
  άνίσιις.
  ϋία ίπΐσχιψις χαί θά πεισθήτε.
  ΑιεοΒνντκΙ
  ΑΡΧ. Χ«1 ΜΙΧ. ΜΑΡΗΣ
  □Μλείται τό καφενειον «Μινώα»
  ιαρά τχϊ Πλατ. "Ελευθερίου Βενιζέ
  >ου λόγω αναχωρήσεως τοθ Διευ
  ίυντοΟτου.Πελατείο εξησφαλισμένη.
  Λτιο»ανθί)τ» βΐς χον Διευθυντήν.}
  ΒΥΟ ΑΑΕΛΦΟΙ
  ΑΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  100
  Τοθ ΠροσπΒρ Μεριμέ
  ουν βίβαιη γι' αύ'ό ίέ
  χό χή^υγμα. Ή 151 α τ άν
  τ» ΙστορΕα. Κ*λά, ειτιε μέ λίγη
  μελαγχολΕα, βλίπω π&ς ?*ν μ' &
  γαπ£; δπως σ* άγαπδ' α< μ" άγα ποασις θά εΐχες άλλαξοπιστήσιι άπό πολύν χαιρο πιά τώρα. —"α! "Αρτεμίς μου, γιαχί οί αίώνιες φιλονειχ(ε(; δ; τίς άφ| σουμε α:ί.ύ; χαθηγητές χη~; Σορβ νης χαί στου; πασχοράς μας* έΐ δμως &; πιράσουμι καλυτέρα χαιρό ιιας. —"Δφησέ μι .... χ! ιυτυχισμένη ποΰ θά ήϋουν &* μποροθσα νά σ αώσω! 'Αχουσι Βιρνάρδο, γιά νά σέ σώαω θά παραδεχίμουν νά αι πλασιίσιι) τα χρβνια πού θά μείνω στό Κλθχρτήριο. Την Ισφΐξε σιήν άγχαλιά χοι χαμογελ6νχας, άλλά αύιή χον Ι απρωξι μέ μιά αφχνχαστη μελαγ χολία. —-Συ, Βΐβνάρ, Βέν θά χο Ι««νε αυχο γιά μενά- ϊέ< ανησυχεΐς χά θόλοιι γιά τίν χίνδυνο ποΰ δ χει ή ψ^χή μου δταν παραδΐνεμκ Ιτσι οί σένα .... Καί δάκρυα χυλοθσαν άπο χά της μάχια. —"Αγαπηιή φΐλη, δέν ξέριι πβς ή άγαηη χάνει νά συγχωροθ τη ι πολλά χαί·... ; —Ν*Ι, χό ξίρ» χαλά.'Αν μπο ρβΓ.σ* δμως νά σώσω χήν ψή αου, δλα χ* αιιαρτήματά μου θά συγχωρηθοθν. "Ολα έχεινα που χά ναμε μαζύ, δλα δσα θά χάνουμι άχίμη..... δλα ου'ά θ» συγχη θίθν ΤΙ ?έγ»; ε ί άμορχίες μας Θ3 γίνονχαν άφορμή τής σωιηοΕα ! Ένφ ΙΧιγε ούτά τίν Ισφι στήν άγχαλιά της μ' 8'η τη; χήν δύναμη, χι9 ή σΐ-οο'ρό'τη; τοθ ένθου σιασμοθ πευ χήν Ιμψίχιονε δτα μιλΰθσε, εΐχε, σχή θέση πού δρ! σχονχαν, χάτι χό τί α 5 νωμιχο ιο3τε ί Μιρζύ άναγχάσθηχε νά β άση χον ί τυχόν χου γιά νά μή γε Χάση γι' αυτόν χον πχραξενο χρί πό χή"; διδαχη"ς. (σ ^νεχΐζεται) ΣΗΜΕΡΟΝ ΒΟΛΤΑ; Β Ο ΑΓ Α 'Ενα μεγάλβ, εν» ύκέρβχο ρωμάντζο άπο την ζωήν τής Παλπάς ΡειοσΙας. Μέ τβΐις ΧΑΝΣ ΣΛΕΤΩΒ ΒΕΡΑ ΕΝΚΕΛΣ. ΚβΙ την περίφημον χορν δί«ν των ΚβζάΜΝν τού Ντόν. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ Τβ πολεμιχό έργον: Μέ την ΛΥΝΤΑ ΜΠΑΡΟΒΑ ΖΗΜ. Γι4 την κινηματο γρό"?ησι τού εργβο ή Γερμκ νίκηι Κνβίρνπσις ίπεστράτευ °« *λο»ληρ* Μπχανοκίνπ τ« ϊώματα τον Χτθλον Η« την Αερβπορίοιν της. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ 1ΤΟΥ ΚΙΝΗΣΙΣ -'ΑφΙχΘη είς την ττ6- λιν μας 6 αατι κατόπιν ευδοκΐμου έέετάσεως λαβών τό πτυχίον τού Ιατρός κ. Έμμ. Στ. Κατσλαγαρισ νός, υΐός τοθ κ. Στυλ, Καταλαγα ριανοθ καθηγητού. —Έπ'σης άφΐχθη χθές έξ ΑΘη νων ό Ιατρός κ. Στυλ. 'Αληγιζά κηζ. —Όμοίως άΦΐκοντο οί κ. κ. Έμμ. Βορεάδης καί Έϋάγ.Άποστο λάκης Εμηοροι. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Την τταρελθοθσαν Κυριακήν ό κ. Πέτρος Καμηλάκης Εμπορος, ίβάητισε τό άγοράκιζτοθ κ.Ιωάννου Γ. Άλϊξάκη ονομάσας αοτό Γιωργον. Είς τούς γονείς καί τόν ανάδοχον ευχόμεθα νά τοίς ζήση. χ ^ ^ ΓΑΜΟΙ.— Ή Δνΐς Καλλιόπη Μα νούσου Παναγιωτάκη καί ό κ. Κώ· στα^ Βλάχος έργολάβος, ετέλεσαν τους γάμους των την παρ, Κυρια κήν. Παράνυμφος παρέστη ό μη χανικός κ Μαρκόπουλος. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.— Ό κ. Γεώργ, Κ. Ζαφειράκης καί ή ΔνΙς Ελένη Παπαβογιαννάκη Εδοοσαν άμοιβαί αν ύτιόσχεσιν γάμου. —Έπίσης εμνηστεύθησαν ό Έμ. Μ. Χουοδάκης τραπεζιτικος καί ή ΔνΙς ΕύΘυμΙα Όρφανουβάκη έκ Σητείας. ΘΑΝΑΙΌΙ — Άιτεβΐωσε προχθές καΐέκηδεόθη είς Γέργερην χοηστός οΐκογενειάρχης ό Γεώργ. Φρ. Κα κουλάκης. Την οικογένειαν τοθ με ταστάντος συλλυαούμεθα Θερμώς, —Σκληρα μοίρα άφήρπασεν άπό τάς άγκάλαςτρυφεοών γονέων την δεκαοκταέτιδα ΚατΙναν Χαραλ. Κα ρατζα. Την κηδείαν της παρηκολού Θησε όλόκληρος ή κοινωνία τοθ Πόρου, Ενθα κατώκει, κοΐ πλεΐστοι έξ "Ηρακλείου. Τοθς άτυχεΓς γο νεΓς τής μεταστάοης καί λοιπούς οίκείους της συλλυπούμεθα Θερ μώς. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ— Ή σκέψις πως ό άγαπημένος μου νεκρός Ί& κωβος ΣτεφανΙδης στΐς ύστερνές σΐινμές τής ζωής τού βρήκε οίκο γενειαχή περιποΐησι κοΐ Θερμή ά γάπη στή Κλινική τ^0 κ. Γιαμαλά κη γεννά στήν ψυχή μου βαθειά χαί σίωνΐα εύγνωμοσΰνη γιά Ολους έκεΓ μέοα τόσο γιά τους γιατρούς δσο καί γιά τίς νοσοκόμες τής ή μέραε καί τής νυκτός. ΟΙ θερμές μου εύχαριστίες 6αο κι' άν πέρνουν τή μορφή τής τυηι κότητος δέν είναι τίποτε αλλο πά ρά ξεχεΐλισμα των αίσθημάτων καί τής αίώνιας εύγνωμοσύνης πού πλημμυρΐζει την ψυχή μου. Παρηγορία καί βάλσαμο έπίσης στή πονεμέιη ψυχή μου είναι καί ή αΰθόρμητη έ<δήλωσις άγάπης καί πένθους στόν θάνατο τοθ άγα πημένου μου συζύγου τόσο τής κοινωνΐας Ιεραπέτρας δσον καί των πολυπληθών συγγενών κοΐφΐ λων. ΟΙ Θερμάς μηυ εύχαριοτΐες γιά ΰλους εΤναι μικρό δεϊγμα τής εύγιωμοσύνης τής ψυχής μου. Ή πολυ«ικραμένη οθζυγος Άννα Στίδ Γύρω σχήν πόλι μας. Παρά τίς έξαφνικές μτιόρες ποΰ έοημειώνοντο προχθές, ή καλοκαι- ρία δΐετήρηοε τόν άνοιξιάΐικον χά ρσκτήοα της. —Ή χθεσινή τούλάχιστον' λιακά. δα ούτό άπεδε κνυε. "Αλλως τε καί οί «καιροσκόποι» συνεφώνησαν σχετικώς, υποστηρίζοντες δημοσ'α δτι ή Ανοιξις παρουσισζεται συνή- Θως μέ την μορφήν αυτήν: —Δηλαδή μέ έξσφνικές, έφήμε ρες μπόρες *] άκμΐβέστερα μπορί τσες καί μέ λιακάδες έπίοης έξα φνικές..,. - Ή έπιβολή τοθ σημαιοστολι σμοθ των καταστημάτων καί ο(κι· ών εΤνε τό ζήτημα τής ημέρας: —Πλεΐστοι δσοι φιλοτψοθνται νά προμηθεύωνται άπό τοθδε τάς σημαίας των. —"Λλλοι δέ ερωτούν καί μανθά νούν τα μέτρα τής σρμαίας πού υποχρεούνται να άναρτήσουν είς τα οίκήμστά των. —Ένκαιτώ τφ δέοντι λοικόν χό Ηράκλειον Θ4 παρουσιάση κάτι χό ωραίον άπό απόψεως όμοιομόρφου σημαιοστολισμοθ, —Τό εσπέρας τής σήμερον, επι τυγχανομένης άπαρτίας Θά συνε- δριάση επί διαφόρων τρεχούσης φύ7εως ίητημάτων, τό Δημοτικόν Συμβούλιον. — Μεταζΰ αλλων τό Δημοτικόν Συμβούλιον Θά προβή είς την ϊγ κρίσιν τής συνάψεως τοθ δανεΐου των θέκατομμυρΐων δρ, διά την προμήθειαν των ύδρομέτρων, —Έπίσης Θά προβή είς την ψή φισιν τοθ προυττολογισμοθ τοθ Δή μου τοΰ άρχομένου νέου οίκονομι κόϋ Ετους. —Είς ωρισμένα έμπορικά κατα στΊματα ήρχισαν άπό τοΰδε νά φι γουρσρουν ποικιλΐαι «κοτιγιόν», —Έξ δλλου Ιδιαίτεραι προστΐά Θειαι καταβάλλονται Δπό τούς ένδι αφερμοένους επιχειρηματίας διά την αρτίαν διακόσμησιν των αΐθου σών τοθ χοροθ. —Έκ τυπογραφικής άβλίψΐας, μετεβλήθη Είς την χθεσινήν μικράν περιγραφήν τοθ οθζου—προλονζέ τού δοθέντος είς την Λέσχην Ήρα κλεΐου όπερ των λεπρθν Σ,πινα λόγγας. —Μετεβλήθη, λέγομεν, ή κοσμι κή κυρία ή όπο(α ευγενώς περιέ γραψε τόν δοθέντα χορόν είς... κο σμικόν. —Καί ναΐ μέν ή μεταμόρφωσις αυτή εΐμπορεϊ νά είνε ουγχωεητέι λόγω των άρξαμένων απόκρεω, άλλ" ή τάξις επιβάλλει νά διορθώ σωμεν τό σφΛλμα πού Εγινε είς την υπογραφήν τής συνεργάτιδός μας. — Η δποία σημειωτέον Θά τιερι γρόψπ καί δλλους χορούς καί τα κοσμικά γεγονότα των ημερών. —ΑΙ τελευταίαι κινημάτογραφι· καί παραστάσεις-άρχίζει άπό μβ Θαύριον επισήμως καί.... άναγκα στικώς ή χορευτική περίοδος—συγ κεντρώνουν αρκετόν κόσμον είς ούς κινηματογροφους μας. —"Όπου πρτβάλλεται τό «Βόλ α—Βόλγΐη καί τό ενδιαφέρον τιο Ιεμικόν £ργ>ν «ΔαΙμονες τοθ αΙΘέ
  ος»,
  ίζ8
  «,νί μιλή
  ώνοντας
  Ις ίοοι
  ίίκκσ1άνσφορ(
  Γιοτΐ αόνον ή
  ίινβ τΐτλους κο Ι
  Μ καί έκιχο
  φ βασΐλισσα
  ρΙ( »ά φσΐνεται
  λα
  ,ιιί κβΙ
  Πολινιάκ.
  Αυτή, σιγα—
  Βωσί νθ περιτυ?
  λισσ» μέ &να τ< "«οιιίρσσΐο τεϊ) χβν, οί δ"οϊοι ϊϋποσηοθν νί μιταξύ των κοΐ ίΐς τούς δικούς βησαυροός. Μα ΤΟ Μ Μετ* ριί «ν νί«ν δ »ν προχτιμο 9ινά εύχβ ρ Το.'ΑχΙ ι«» διά τί>'
  «τβυβαν κ*
  1
  Ι ΣΑΒ1
  ϋΙΙΙΙΙΙΙΙΙΊ 11111
  ογρθ:_ σ ι ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  Δ7ον
  Ή Πολινιάκ καΐ ή κλΐκα
  της βϊχαν τό μαγικό κλειβΐ
  -ού ανοιγβ την καρβιά τής
  βασιλΐσσης, γιατ1 την διεσκέ-
  οαζαν, έπολεμοθσατν την άν(α
  της. ΚαΙ ή Μαρία—Άντουα-
  νέττα δέν μποροθσε νά αρνη¬
  θή τΐποτε σ' αυτόν τόν στε-
  νό κύκλό της, ό όποΐίς ιής
  παρεΐχε τό μόνο πράγμα πού
  έκεΐνη έζητοθσε—γλέντι καΐ
  μόνο γλέντι. Πρίν περάση πό
  λύς^καιρός είχεν ύποοουλω
  ΘΟ όλότβλα σ' αυτή τή συμ-
  μορΐα των ψυχρών ΰπολογι-
  στών κα( αΐσχρών κερβοσκο¬
  πώ ν πού βιέσυραν τό δνομά
  της κα( την ύπόληψ! ιης κι'
  έρροφοθσσν σάν βδέλλες τό
  οημόσιο ταμεΐο. Μέσα στό
  σαλόνι τής εύνοουμένης, 6 ε-
  νας υπεστήριζε τα σΐτήματα
  τοθ άλλου γιά θέσεις καΐ άξι-
  ώματσ, έβοηθοθσαν 6 έ*νας
  τόν άλλον γιά νά άποστιά-
  σουν άττό τα χέρια τής άσω-
  της καΐ χαλόκαρδης βασιλίσ-
  σης έττιχορηγήσεις καΐ προνό-
  μια. ΟΙ ύπουργοΐ δέν μποροθ-
  σαν νά άντιδράσουν.
  —Καταψέρετε τή βσσ'λισ-
  σα νά μιλήσρΙ απηντοθσαν ση
  κώνοντας τούς ώμους σέ 6-
  λους δσοι έηήγσιναν μέ αΐιή-
  σεις καΐ άνσφοράς.
  Γιατΐ αόνον ή βασΐλισσα, Ι
  δινε τΐτλουςκοί άξ'ώματσ, θε
  σεις καΐ έκιχορηνήσεις. Καΐ
  την βασΐλισσα διηύθυνε χω·
  ρ|ς νά φαΐνεται ή γυναΐκα μέ
  τα βαθυγάλανα μάτισ, ή γλυ-
  κειά καΐ ώμορφη κόμησσα ντέ
  Πολινιάκ.
  Αυτή, σιγά— σιγά, κατώρ
  θωσε νά περιτυλΐξη τή βσσΐ-
  λισσα Ρέ ίνα τεχνητό άλλ' ά
  βιατιέραστο τεΐχος προνομιού
  χων, οί όποΐοι κατώρθωναν
  νά ώποσποθν νά μοιράζωνταΐ
  μεταξύ των κοΐ νά μοιράζουν
  είς χούς δικοος των τψές καΐ
  θησαυρούς. Μακάριος οποίος
  κατώρθωνε νά εΐσχωρήση. σ'
  αύτά τα ήλύσΐα πβδΐα τής βα
  σιλικής εονοΐας. Έκεΐ έβασί-
  λευε πάντα ή φαιδρότης, ή
  •χαρΰι καΐ ή ξενοιασιά καΐ Βλες
  οί χάρες τοθ κόσμου έσκορτιΙ
  ζοντο σιούς τροφΐμοϋς τοθ έ
  πινεΐου αύτοθ παραδεΐσου.
  Τό Τριανόν ήταν ό τόπος
  τοθ παρσδείοου. Τα Τριανόν,
  ή έρωτική φωληΛ τοθ Λουδο
  βΐχου 15ου, τό αρχιτεκτονικό
  κομψιτέχνημα πού δ νωθρός
  ΛουβοβΓκος Ιδσς εΐχε 8ωρή
  ση σιή Μαρία—Άντουανέττα.
  Έκεΐ, δλσ, κτΐριο, επίπλωσις,
  διακόσμησις, κήΊιοι, άλση, ή
  σαν φτιαγμένα γιά την γυνοΐ
  κα καΐ την άνοιξι, γιά τίς έ-
  λιύθερες γιορτές καΐ τίς άνε
  νόχλητες συναντήσεις. 'Ηιαν
  ε1 νας όλόκληρος κίσμος έν μΐ
  κρογρσφ α. Άπό τα -αράθυ
  ρά τού δέν ίβλεπες τΐποτε,
  οθτβ Παρίσ1, οθτε χωρία—τί
  ποτε πού νά έχη σχέσι μέ
  την πραγματική ζωή. ΚαΙ βα-
  σΐλ'σσα αύτοθ τοθ άπόμερου
  μικροσκοπικοθ βασιλείου ήταν
  ή Μαρία— Άντουανέττα γιά
  την οποίαν τό άπλό καΐ περΐ-
  κομψ} έκεϊνο πσλατάκι εΐχε
  περισσότερη σημασΐα άτΐό 8-
  λη τή Γαλλία μέ τα είκοσιν
  έχατομμύρια των κατοΐκων
  της. ΓιατΙ έκεΐ Γεν ήταν ύπο-
  ταγμένη σέ τΐποτε, οθτε στήν
  έθιμοτυπΐσ, ου:ε στεύς περιο
  ρισμούς τής χρησΐοηθεΐσς. *Η
  ταν ή μόνη περιοχή δπου 6·
  λες οί διαταγες έδΐοοντο «έν
  ονόματι τής βασιλΐσοη'».
  ΟΙ ύκηρέτες δέν έφοροθσαν
  τή βασιλική λιβρέσ, άλλά τή
  Βική της—χόκκινη μ έ άσημέ-
  νια σειρήτια. «Κατά διαταγήν
  τής βασιλΐσσης», δλοι οί το·
  ποι εΐχαν καταργηθή, αύλι-
  κή Ιβραρχΐα δέν ύηήρχεν,
  καμμιά Φορά έξβτοπΐζβτο άκό
  μη καΐ ή άξιοπρέττεισ.
  (σονεχΐζεται)
  511
  ιηιιιιιιιιιιιιΐΑΐϋΐΐΐιΐιιιιιιιιιιιΐιιι
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  ιΑΧΙΛΛΕΙΟΝ'
  ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  Μετ» ριζιχά; άνκκαινισβιςχοΐΐ την πρβοθήκην χ«1 αλ·
  λων νενν δκματίων πρός τό προίαλάσσιον χαΐ την ωραί¬
  αν προκυμαίαν της πβλββίί, έ£οισςραλίζει ανβτβν καΐ άλη
  θινά ευχάριστον διαμονήν είς τβΰς ταξειδιώτας.
  Τό «Άχίλλειον» ηροτιμ&τΜΐ ύπβ δλων των {
  καΐ δια την προθυμον υπηρεσίαν τού χαΐ την άπαστρά-
  πτουσαν κ»8«ριότητά το».
  ^__—————— ——————
  ^ιηιΐιιπΐιιιιπιιιππιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπιιιιιιιιιιιιηιΐιου.Ίΐιιιιηιιιιιθ|
  | ΣΑΒΒΑΤΟΝ β ΜΑΡΤΙΟΥ Ι
  Ο ΧΟΡΟΣ
  ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΉΝ
  ΑΙΘΟΥΣΑ ..ΝΤΟΡΕ"
  Σ ΗΜ ΑΙΕΣ
  ΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ
  Πλατεικ—Στράτα
  β» ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤύΝ ΗΜΕΡΩΝ
  1Ο.ΟΟΟ ΣΗΜΑΙΕΣ
  Τίς οποίες θά πωλήση σέ πολύ φτηνές
  τιρές γιά νά δυνηθούν νά έφοδιασθοθν
  δλα τα καταστήμσ.τα καί τα σπίτια
  τοθ Ηρακλείου.
  Περιμένετε νά πόρετε άπ' τό «Αθηναι
  κόν» την φτηνή καΐ καλή σημαία σας.
  Γ
  Τ13ΓΧ
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕ1ΝΗΣ
  ΌλΙγο^χρήσιμα λόγια
  Η ύγιεινή τής ψυχής
  Β.'
  ΜοΟ δίδει έν τούτοις αφορ¬
  μήν ή άκατανόητος αυτή θεώ-
  ρΐα νά τονίσω κάποιαν αλή¬
  θειαν άναλόγου Βΐατυηώσεως,
  άλλά μέ σοβαρόν κσΐ θετικόν
  περιεχόμενον, την έξήΓ: "Οτι
  τα πέριξ μας πρέσωπα κο(
  πράγματα καΡώς κσΐ τα γε-
  γονότα ίχουν μέν άντικεψενΐ
  κήν πραγματικότητσ. άλλά
  τα βλέπομεν κοΐ τα αισθανό¬
  μεθα Εκαστος αναλόγως τοθ
  φακοΟ,-'όνότιοΤον θέτει τιοότών
  όφθαλμών μας ή ψυχΐκή μας
  διάθεσις καί αναλόγως τής
  τιροπτικής γωνίας ύιΐό την ο¬
  ποίαν προοβΧέπομβν. Μάς
  παρΐστανται βηλαδή εύχάρι-
  στα ί| δυσάρεστα, φωτεινά ή
  μαθρα κατά την ψυχικήν μας
  διάθεσιν καΐ την διανοητικήν
  μας διαύγειαν, δρους βηλαδή
  οί όποΐοι παραλλάσσουν με¬
  γάλως άπό άτόμου είς άτο¬
  μον καΐ επί τού" ούτοθ άτό¬
  μου άπό ώρας είς ώραν. Πε¬
  ριττόν νά προσθίσω δ τι τόν
  σπουδαιότερον ρόλον είς την
  παραλλάσσουσαν αυτήν άν
  τΐληψ ν καΐ εκτίμησιν των πέ¬
  ριξ μας ύπαρχοντων καΐ συμ-
  βαινόντων παΐζει συνήθως ή
  φαντσσΐσ, ή πανΐσχυρος αυ¬
  τή κσί (διοτροπωτάτη ψυχική
  δύναμις, ή όπο(α ευρίσκεται
  διαρχώς ϊίς άντίθεσιν πρός
  την λογικήν κρίσιν καίτήν θέλη
  σιν καί'πολλάκις τάς ύπερνικβ
  ή τσς παραμερΐζει κσΐ τάς
  86ο· ή δύναμις λοιπόν αυτή
  ■χβι την μανίαν νά πσρεμβάλ
  λ[) α(ων(ως μεταξύ τον πραγ
  μάτων κσί τής αντιλήψεως
  μας οιάφορα χρωματιστά γυα
  λισ, διά μεσαυ των οποίων έν
  νοεΐ, καλά καΐ σώνει, νά μάς
  άνανκάζη νά βλέπωμβν.
  "Ωστε, βλέπεις δτι έν τή ο-
  περβολή της ή φιλοσοφική θβ
  ωρία πού άνέφερα έν άρχ{| έ-
  χβι κα( χαιτοιαν δόσιν άληθεί
  άς, διότι ναί μέν δέν είνε ά
  νύπαρκτα τα περΐ ημάς, άλλά
  δέν είνε καΐ βπως ύποπίπτουν
  είς την αντίληψίν μας. Κσί έ-
  πειδή σάς έσκότισα Γσως άρκε
  τά,άντ! νά σάς Βιαφωτίσω, ν έ
  θεωρίας καΐ ψυχολογίαν, 'θά
  σάς άναφέρω μερικά παραβείγ
  ματα. Υπό τό φεγγοβόλημα
  τής χαρ άς καΐ εύτυχίας μέσα
  ίΐς την ψυχήν σου, ό άχυρών
  ήιιπορεΐ νά σοθ φανή παλάτι,
  οί πενιχρότβροι δροι ζωής ά-
  όλαυσκι ή μετριωτέρα αύ
  τάρκεια πλοθτος, ή πλέον
  συννεφΐασμένη καΐ μελαγχολι
  κή ήμέρα χαρα ΘίοΟ καΐ ού
  τό τό νεκροταφείον εύχάρι
  στος περΐτιατος. Καΐ δλα αύ
  τα διότι βΚέπεις τα πράγμα
  τα πίσω άπό άνοιχτόχρωμα
  γυαλιό. Άπ' εναντίας δέ έ
  κεΐνος πού έχει λόγους νά
  πενθή ή ψ^χή τού, κσί τό πλέ
  όν καλλιμάρμαρον μέγαρον
  θά ΦαΙνεταΐ απαίσιον μαυσω
  λεΐον γ( ποθεινότεραι τέρψεις
  άνόσΐαι χαΐ όχληραΐ μέχρις
  άη51ας, οί γλυκύτεραι θωπεΤ
  αι τής τύχης άδιάφοροι καΐ ϊί
  ρωνικσΓ, ό πλοθτος άγγαρε'α,
  καΐ αυτή ή άγάπη των πέριξ
  τού αποκρούση κή. Τα μσθρα,
  τα σχοτεινόϊρωμα γυαλιά ίκα
  Ιμαν τό θοθμά των.
  (συνεχΐζεται)
  Η απόδοσις κρατησεων
  Μετοχικοΰ Ταμείου.
  Ανεκοινώθη αρμοδίως ότι
  διά την ένοποΐησιν κα( άπλού
  στευσιν τοθ τρόπου εΐσπράξε
  ως καΐ αποδόσεως ιίς τό με
  τοχικόν ταμείον των τιολιτι
  κων ύπαλλήλων των υπέρ αύ
  τοθ ένεργουμένων εΐσκράξε
  ών τό γενικόν λογιστήριον δι'
  έγκυκλίου τού πρός τούς τα
  μίας τοθ κράτους παραγγέλ
  λβι, δπως, άπό 1ης Απριλίου
  1937 κα( εφεξής, άπαντα ά νέ
  ξαιρέτως τα εΐσπραττόμενα
  ίσοδα τοθ έν λόγω ταμεΙΌυ
  εΐσάγωνται είς την δημοσίαν
  ληφ9δοσ{αν υπό τόν χρηματι
  κόν λογαριασμόν: «Τρβχούμε
  νος λογαριασμός μετοχικοΟ
  ταμείου πολιτικών ύπαλλή
  λω >.
  Τα έσο&α θά άποδΐδωνται
  είς σύτό διά τής οΤκοθεν έξο
  ψλήσεως, κατά τα κεκανονι
  σμένσ, των οΐκείων γραμματί
  ών παραλαβής καί καταθέσε
  ως τοθ προΐόντος είς τόν πά
  ρά τή Έθνΐκή Τραπέζρ λογα
  ριασμόν.
  Έντός τοθ πρώτου ΙΟημέ
  οου εκάστου μηνός, οί ταμίαι
  άφεΐλουν νά ϋτοβάλλουν είς
  τό μετοχικόν ταμείον κατάστα
  σιν έμφαίνουσαν, απάσας τάς
  χατά τόν προηγούμενον μήνα
  ένεογηθεΐσας ίίστιράξεις.
  Προκειμένου Ιδιαιτέρως πε
  ρΙ κρατήσ^ων υπέρ τοθ μετο
  χικοθ ταμείου λόγφ δανείων,
  κα( μόνον διά ταύτας θά συν
  τόσσεται ιδία κατάστασις
  πρός διευκόλυνσιν τής
  άομοδίας υπηρεσίας τοθ τα
  μείου καί θά κατατίθενται είς
  την Εθνικήν Τράπεζαν τα
  οΐχεΐα ποσά επί τή βάσει (8ι
  αιτέρων άποδείξεων αυτής.
  —Ό δι«γων»σμός δοχίμων
  είοπρακτίρων.
  Πληρβφορβυμιθα δτι 6 διαγωνι-
  σμος των δβχΐμων βΙσπρκκτόρΗν
  βά διεξαχθή μονον είς Αθήνας.
  Τα έ{·ταστέα μαθηματα θά καθβ-
  ρισθουν δι' έκδοθησομίνης άΐΐοφά
  σε«ις τοδ "Υπουργείου ΟΙκονομι
  κων. Ό διαγωνισμός βά γίνη Ιδι
  αιτίρως διά τβύς Ταρ&ιτχΜθύς. ΟΙ
  Ιδι&ται θ« ίξβταοβοΰν «ιιχΝριβμέ
  ν«ς.
  —Καλλιτεχνική κίνησις.
  Είς την πόλιν μας τΐαρετηδημεΐ
  άπό τίνων ημερών ό γνωστός καλ·
  λιτέχνης τοθ μελοδράματος κ. ΣπΟ
  ρος Καψάλης, Την προσέχη Κυ¬
  ριακήν ό κ. Καψάλης θά δώση,
  συναυλίαν είς τό θέατρον Πουλα-
  κάκη, έλπΐζει δέ δτι θά τόν ύτιο-
  στηρΐξη ή κοινωνία μας ή όττοίσ
  καΐ άλλοτε τόν έξετΐμησε ώς ίνα
  άπό τοθς καλοϋς βαρυτόνους μας
  καΐ τούς φιλοτίμους ίν γένει ερ¬
  γάτας τοθ τόσον άτυχήσαντος ·Έ·
  ΘνικοΟ μελοδράματος.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οΐκόττεδα είς τό
  προάστειον Μασταμπά καΐ είς έξαι
  ρετικως συμφέρουσαν τιμήν. Πλη
  ροφορίαι παρ' ημίν.
  —Σπεΐρα κλβπτδν.
  ΆνϊκαΑύφθη «1ς Χά ν (α βκεΐρ*
  κλ«πτδν ή οποίαι £κλ(πτ* αοστπ
  ματικώς τα σιδηρΐΜ» τ6ν οΐκοδο
  μών χά) τβύς ϋβρββΜληνας πωλοθ
  σα αύτά είς μΐτβπράτας άντΐ ϊΰ
  τελ&ν τι μών. Έκ τής σπβίρας ου
  νκλτΐφθη αίς, έΛπΙζβται δέ ότι έν
  τος τ&ν ήμ«ρ6ν θά συλληφβδοι
  καΐ τα &λλ« μέλπ της.
  —Άντιπλημμυριχα έργα
  Ό μηχανικάς της "Επιθεωρήσε¬
  ως ΔημοσίΝν Εργνν διετάχθη ό¬
  πως έΜποπση μελέτην διά τα άν
  τιπλπμμυρΐΜά ϊργα ΚβυτομβτρΙ
  Κυβωνίας. Τα έρν« ταυτα σχκτΐ·
  ζβνται καί μέ την έν γένει ές*ι>
  γίανσιν τη; περιφερείας ήτις εί¬
  ναι έκ των μάλλον έλονβσιοπλή
  χτνυ τοϋ Νομου ΧοτνίΝν.
  III
  ια
  ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ
  Μ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΔΙΚΗ
  10
  ω
  111
  III
  111
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  III
  α
  α
  α
  α
  ι
  ι
  Ε
  _
  Ο
  Ι
  Άπό την Δευτέραν
  22-28 Φεβρουαρίου 1937
  Επί τί} τεσσαρακονταετίφ άπό τής ιδρύσεως
  των καταστημάτων πρεσφέρομεν άπαντα τα ει¬
  δή μας:
  Μ Ε 50 Ο)ο ΕΚΠΤΩΣΙΝ
  Θά έκποιηΰυϋν 3.000 γιάρδες κασμήρια χει-
  μερινά ντεμί σαιζόν χαϊ καλοκαιρινό, 1.000 υ¬
  ποκάμισσα, καπέλλα, κάλτσες, γκραβάτες, παλτά.
  50 θ)ο ΕΚΠΤΩΣΙΣ
  —ΕΙβνγωγή άροιββσίτβυ δι'
  άγρ«5τ«ς.
  Δι' άπβφάσεΜς των ύηουρν&ν
  'Εβνιχής θΐκονομίας ι χαϊ θΐκβνβ
  μικών, επιτραπή ή βΐσαγωγη 10.
  000 τόννων άραβοσίτου υπο της
  Άγρβτικής Τραπέζης τής Ελλά¬
  δος, ανευ τοϋ δρβυ της άνταλλα
  γης. Ή ά£(> τού άραβοσίτου Βά
  διακανονισβή δι' έλιυθέρο» σι>·
  ναλλάνματο;, προορίζ«τ«ι δέ βΰ
  τος διά τούς θβομηνιοκλήχτους ά
  γρβτιχάς περιφερείας. Λι' έτίρβς
  έπίσης άπβφότσβΜς επετράπη η εί-
  σαγωγη 600 τόννων χαναδιχου οί
  τού διά τάς ανάγκας τού στρατοΰ.
  111
  111
  111
  Ιϋ
  αι
  111
  αι
  111
  αι
  III
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  Ιϋ
  10
  10
  10
  αι
  10
  10
  10
  10
  10
  —Τα τμήματα Άγοραν·-
  μ(«ς.
  Κατόπιν έγχυκλΐΜν των ύφυ
  κουργείιιν Ασφαλείας χαϊ Άγο
  ρανομίας πρός τάς χκτά τόπους
  αρμοδία; αρχάς Διά την ίδρυσιν
  άγορκνομιΧΜν τμημάτων είς δλας
  τάς πόλει;, Ιδρύβησαν ηδη τοιαυ
  τα, κατά τηλβγραφήματα πρός
  τα αρμοδία ύφι>πουρν«ίοι, είς τάς
  πλβιστας των έπαρχιακών πόλε
  ών. Κατά τα αύτά τηλεγραφήμχ
  Χ* υπό τ&ν Ιύρυθεντων τμημ«
  των άσΜΒΐται αύστηρότατος έλ«ν
  χβ; τόσον είς τάς τιμάς, όσον
  χαΐ αίς την ποιότητ» τ&ν δι*φό
  ·1δών.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Διευθυντάς ταν Έπανοδθωχι
  κων Φϋλακδν "Ηρακλείου Χβραλ.
  Κονταξάκης
  Διαχηρύττει ίτι ουνεπιία; τής
  δα" αριθ. 11264)12—2—37 δια-
  ταγής τκθ Σιδ. 'Υπουργείου Δι-
  η
  Την ιίκοατήν δγδίην Φιβρουα
  ρίου ημέραν Κυριακήν χαϊ ώραν
  10—12 π. μ. ενεργηθήσεται έν
  •ψ Είσαγγιλιχώ Καταοιήματι Η¬
  ρακλείου φανερα μΐιοδοτική 8η
  μοπροσ!» δια την «νάδειξιν χορη
  ΐητδν τ&ν κά-ωθι τροφίμιον κλπ.
  ι*') Είδέον Παντοπωλείου.
  V)
  Είδβν Κρεοπωλιίου.
  ι') Κίίβν Λϊχοινοπωλιίου, ώίν
  πουλερικβν, ίχθόων χ»ι πχγου.
  Ι') ΕΙίών Γαλακτοπιολεΐου.
  » ) Καυαοξύλων.
  σ/)"Αρτου πρίς διατροφήν των
  κρατούμενοι χαϊ τ&Ο προσωπικού
  τής φυλαςεως τβν ά^ω Φαλακβν
  χατά :ό οίκονομικεν Ιτος 1937—·
  38.
  ΟΕ δροι τ«) (μειοδοοίας ιϊοίκατα
  τιθιιμίνοι έν τοίς γραφείοις τ&ν
  Φυλαχ&ν.
  Έν ΉραχλεΕφ τ? 22 Φιβρουαι
  ρΐου 1937ΐ
  Ό Διευθυντάς
  Χαραλ. Κοντα{άΜης
  Ζητεϊται σοβαράς άντΐπρόοβ»
  πος δή ως αναλάβη τό πραχτοριί
  όν Ζ(ο«]ς χαϊ Πυρός διά την Κρή
  την τής άοφαλιατιχής Έταιρείας
  δ Γαλλιχός Φιίνιξ τι Ο 1819.
  Γρίψϊτε δίϊοντις λεπτομερείας
  συνιργ«αία; Σ.
  II.
  Μβυοιύ^ην χαϊ
  Α. Α. Πολίτην Εϋριηίδου 11 '4
  θήνβς.
  ι
  Ί ϊ
  Ήράκλβιον Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Νομαρχίαν
  ΤΟΥ
  Ε&ΗΜΟΣΙΕΥΒΗ ΝΟΜΟΣ
  ΕΠΙΤΡΕΠ&Ν ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΙΝ
  ΔΙΑ ΒλΣΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΤΛΓΜΙΤΟΣ
  ΤΝΟΤΙΚΩΙ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΩ ΧΟΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Φεβρουαρίου (το
  άνταποκριτού μας).—Είς την έφημερί
  δα τής Κυβερνήσεως εδημοσιεύθη σή
  μερον άναγκαστικός νόμος σχετικώς μ
  τα Κοινοτικά καί Δημοτικά Συμβού
  λια τής χώρας. ,
  Διά τού νομου τούτου ορίζεται οτ
  ή Κυβέρνησις θά δύναται Εκάστοτε κα
  βι* άποχρώντας λόγους νά διαλύση τα
  Δημοτικά καί Κοινοτικά συμβούλι
  προκχλουμένου πρός τούτο βχετικο
  Βασιλιχού διατάγματος.
  ΚΡΗΤΗΣ ΣΠΗΛΙΙΔΗΣ & ΠΙΡΙΣΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Φεβοουαρίου (το< άνταποκριτοΰ μας).—"Υπεγράφη «διά ταγμ% διά τού όποίουοί έν Κρήτη ύπη ρετοθντες έφέται κ.κ,Σπηλιάδης, Παρ σης, καί Λαγιάκης μετετέθησαν εί«άλλ( Έφετεΐν.Έπίσης μετετέθη καί ό Πρω τοδίχης Ηρακλείου κ. Βαρβέρης. Η Κ1ΛΑΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΕΙΣ ΚΡΒΤΗΗ ΒΠΒΪΜ ΑΛΛΑΣ ΝΗΣΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 23 Φεβρουαρίου («ού άνταποκριτοΰ μας).—Κατ» απόφασι τής Κυβερνήσεως, ανεκοινώθη άρμοδί ως, ότι θά επιτραπή είς Κρήτην καί τι· νας άλλας νήσους καί νομούς, ή καλ λιέργεια εφέτος τού καπνού είς έκτασι ΐσην πρός την τού 1936. Τό μέτρο λαμβάνεται κατ' εξαίρεσιν 5εοΌμένο ότι χατά τό 1937 θά απαγορευθή καλλιέργεια τού καπνοΰ επί εκτάσεω μεγαλυτέρας τής κατά τό έτος 1935 αηλωθείσης ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ε": ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η Α.Β.Υ. Ο ΙΔΙΐρϊ ΠΑΥΑΟ. ΑΘΗΝΑΙ 23 Φεβρουάριον (τοΰ άντβπ Μριτβϋ μ«ί)·— Σήμερεν (χΡες) περι την ΙΟην πρ&-ϊήν ανεχώρησε δι» Πρέβεζα ουνο£ενέμενες παρβ τεδ Υπουργόν Γεν. Διοι*ηΊΌΰ Ερψη χαί άλλνν επισήμων Α Β. Υ. ο Διβδοχε; Παΰλος καί έ ύφυ πουργβς Στρατιωτιχ&ν κ. Πκποΐοιΐμας. Κοι τα την αναχώρησιν τ*ϋ Διάδοχον ικλήβ λαοΰ ουγκκντρνμένα ά πό βκθείνς κρ&ΐα πρό της ·ίκία$ ©π·Μ διενυκτ6ρ<υοεν έπϊυ φήμησαν τ·5τ·ν ένθουοιωδ&ς. Έπίσης £{«- Βι τής πόλεως άπεχαιοέτηααν βύι·ν οί αν τιπροοΜπεΐαι των έμποριχ&ν Μβί Εργατι* Κων όργανώοεων. Καιτβΐ τηλεγροΐφημα έκ Γυθείου έτκλβ οθη έκεΐ χθές επί τό έπετβ'ω χης άλώσε ως των Ιωαννίνων πανηγυριχή έβρτή την οποίαν επηχολεύεηαε μνημόσυνον επί τβϋ Ήρώου τδν Μννιατ&ν, «ίτίνες ίπϊοβν βν Μπιζβνίω. Π0Ι01 ΑΠΑΛΑΠΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΝ ΕΚΟΑΙΑΕΎΙΚ-ΝΤΕΛΟΝ Δυνάμει όνογχοστικοθ νόμου, των έκπα δευιικΔν τβλών απηλλάγησαν χά άττοβεδειγ μένως όρφονβ ^πολέμου καί τα τέκνα άνα πήρων πολέμου, ανεξαρτήτως τής φοηήσεώς των είς εημέσια ή Ιδιωτικβ σχολεΐσ, άτιοροι μαθηταί καταγόμενοι (ξ Ελληνικήν κοινοτή των τής άλλοδατιής ή τοθ ύκοδοολου 'Ελληνι ' σμο®, τα τέκνα των μειασχόντων χοΐ κατα στάντων άνακήρων κατα τόν Μακεδονικόν ά γώνσ, τα τέκνα τ©ν ξενοΦώνων ,οίκογενειών κ<^ τα όρφανά τα φοιτ&ντα είς σχολειό λει τουργοθντσ είς εύα-ντ) Ιβρόματσ. Κατα τό η"μι συ των εκπαιδευτικήν τελφν άπαλλάσσονται τα τέκνα τ£>ν άτιόρων πολυτέκνων γονέων
  έψ' ίσον είναι χρηστοΐ χοΐ έ-ιμελεΐς μαθη¬
  ταί. Μόνον των εκπαιδευτικήν τελών έγγρα
  Φής απαλλάοσονται οί δόκιμοι τοθ Διδασκα
  λεΐου τής Μέσης καί <1 μαθηταί των Διβα σκαλιΐων Δημοτικάς, ΠαιΒαγωγικΟν Άκαδη μΐών καί Ίερατικών οχολΔν. Οί πέραν των 86ο αδελφόν φοιτώντων είς δημοσία τ) ίδιωτι κά σχολεΐα Μβοης καί κατοβαλλόντίον τέλη ίγγρσφής καί τέλτ1 ^ °)° βκ τΛν άπορωτέ ρων μαθητών έκάστης τάξεως εκάστου δημο σίου οχολεΐου των διακρινομένων επί χρηστό < λ( ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ Πρωΐα Τετάρτης 24 Φεβρουαρίου 1937 Καί ή Σάμος ύπεδέχση τόν Άνακτα 0|| Π Ρ Π Ί' Ν Η έν έξάλλω ένσουσιασμφ. « II Γ II Ι 11 II ΣΑΜΟΣ 23 ΦιδρουαρΙου («κ- ταχτου ανταποκριται!).— Τ4 γ·γο νος τής άφΙξεα>ς «Ο Β «αιλίως
  είς Σ*μ?ν Εεδομένου 8τι διλ ποώ
  την φοράν Βχσιλεος Έλλή^-ων
  ΐχιοχί«τιται ν*33ον, Ιχιι ήλ
  οιι τβν λοό». ΈηΙ τοθ δψί>μχτος
  ίθΗ ί
  Μν
  όν φωτεινόν 2ίέμμ* Ό
  μος τ©ν χαιοΕχιοΓτΐ]; δπαΙΗροϋ α«
  νιχίζΐΜΐ χαταφβάνουν δ| εί; Βχ6£»
  μέ π»νχδο εΐδους οϋγ«οιν»νιακ4ν
  μίοβν. Όλίχληρος ή νίίίος η£Κ
  λεται από ενθουσιασμόν. Ή σ^ρροή
  τυθ χ4ομου ίδηιιιούργηοε ζή
  ί
  γ
  ΣΑΜΟΣ 23 Φιβρουιριου (ί< τίχχρϋ ανχαποχριτοϋ μ»() —«Ά βίρωφ» ή(X^ροβίλη<3ε λιμένα Β^ θίος 8ην πριοΓνήν Στίμκιοαιίλι- οτα Ιατιοφίρα πλή^η κίσμου πε ριίπλιον «'ΑΡίρ»?» ζητω ρχυγί ζονχος Βίσιλΐοι έ ψ ίμ'.β?οντ[3ΐ χανονιών ά τι ό διάφοραι σημιία ττί λεως Β«θέο; Ιοριτττον χαΐρετισΐη ρίους β>λάς. Ένάτην ακριβώς
  άνήλθον €*Αίίρωφ> Ν >1>άρχης,
  Λιμεναρχηί. 9 1)2 'Κξίίλθεν άπο
  δίθραν Βχοιλεύς. Ζηΐω<ρ.·χυγα1 λοιοό ίδίνουν επί ώ >αν άτμίσφιι
  ραν. Γενομένη όιτοδοχή χωρίί
  φ;αοτικας δττερδολίς δαή;ξ«ν ή
  αίοθήμκχος χοθ λα'.Ο, τη"; 4γ< της τού πρός χον Β*σιλέ* τού. Αυθορμητίτατος είς έχΐηώσεις λόγφ χί)ς ήροιϊιιτ,ς τού χ*Χϊγ«γίίς λαός Σάμου «φήνε νά ξιχυθς ί ένθοιιοΐααμός τού άαυγκΕάϊητος. Ι "Ο:ι 6ην]9γι είς ανθρώπινον! δγκον έίδθη. "Ολοι οί χαΛοιχοι χοθ Β ιθέυς κ»1 πέριξ χαρΐων εο ιν ιί{ την προκυμαίαν κβί τοθ Βϊθίος "καί γααχν, ίχειροκροτηαχν καί . . λωαχν με χίθε τρόπον τή» πίστιν καί άφ-.α'ωσ'.ν των πρός χον Β*οι λέχ τιολ Η ΔΟΕΟΛβΠΑ ΕΙΪ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΣίΑΜΟΣ 23 Φεβρουαρίου (έκτά ?ου άνταποκριτοίι).— Κατά την άποβίβ*σιν τοθ Βασι λεως είς την αποβάθραν έ «Άβέ ρ»Φ» Ερριψεν 21 χανονιββολι σμούς. Ή Ιςοδος τού Βασιλέως ή λϊκτρισε τα κληθή. Μετά σύντο μόν προβφώνησιν Δημάρχου εύχη θέντος το ώς εύ ιταρέστη βΐς Σβ μόν, 6 Βαοιλβθί, υπό ζητΜΜραυ γάς πλήθβτ»{ κατηυθύνθη Μητρό χβλιν. Μετά δο{ολογΙ«ν. Μητρο πολίτης Χ«μοι»-Ί>««ρί«ς ΕΙρηναί
  βυ,προσίφώνησϊν ί»ί έ,πς πβρΐπου:
  Μβγβλϊΐίιτατε καί ίϋσίβέστατβ
  Βασιλεϋ. Μβτ' «Ιοθημάτειν λα
  τρεΐας καΐ ίΐροθ ένίουσιαομβϋ υ
  ηοδέχιται την Βΐσιλικηγ κορυ
  ςρην μ«1 η Νηβος Σάμος ενδβ{ον
  τμήμα τής βασιλβΐας σου. Ή β«·
  βιλικα βου παρβυσία βυγχινεϊ βα
  Β4ν( την έθνΐΜην αυνβίδησιν ά
  νκπβλεΐ τούς πολιτισμούς « 6
  ποίοι διακρίνουν την μεγάλην
  μας Ιστορίαν Ή λάμφις τού άρ
  χαίου ηρογονικοΰ πνεύματβς πό
  λιτισμός ώρβιότητος μέτρον καί
  ρυίμοΰ κκΙ σοφίας κα> έηιστήμη;,
  -^ ρωμαϊκόν δαιμόνιον ή βρή
  σκ«ία τοϋ χυρΐβο Ίησβδ ο) τρΐΐς
  ούτοι πολιτισμοι σν>ν»χ»ινβύθηαχν
  •Ις 'έν« πολιτισμόν τβν ' πολιτι
  σμόν τού Βυζαντίου. Ό πολιτι
  σμβς ούτος «ύτή π πίστις ^ώς πολι
  τιχοθρηαχτιιτιχή σννΐίδηοις ώ;
  όρθοδοϊίβ, ώς βυζαντινη βχσιλείοι
  έφϊννοβολησϊ ώς ζϊίδωρον φδς
  χβθ' ίλην την άνβτολην χαΐ τα
  βαλκάνια κχΐ την χώραν τού βορ
  ρά. Δέν ϋηαρχϊΐ αλλο όνομ» πά
  ρκ μόνον τό βχσιλιχόν σου οτ·α
  μ« τό οποίον έχΦράζκι τό ην«υ
  ματικόν τουτο βάέβς τής Ιστορί-
  βς μας χαί τό όηοϊον δίδει είς
  τβδτβ σχήμα χαί μορφήν, τό έμ
  βανίζβι ώς οργανιχην ς«ιντανην
  ένότητχ. Μόνον είς τό τκτιμημί
  νόν σιβαμοι οου αισθανόμεθα νά
  συνοψίζετκι, ν« έναοιρχ6ν(ταιι{τό
  Έθνος ώς λαμπρόν άχτινοβόλβν
  παρελθόν.
  Τό οτέμμα βου τό οποίον ενηρ
  μόνησβ Βαβέυς την ψυχήν τοδ
  ίθνους, ο πατριντισμύ;, η πΐοτΐί.
  ίι ίύσββειβ χ«1 ή όρβόδο{ος αυνιί
  δησις των προγονων σου δέν π«
  ρίμϊΐνβ μόνον Ιδεα, άλλά Ενινε
  ζΜΠ χά Ι πόνος κ«ί πίστις κοι Ι
  ελπίς ««Ι δό{« τού ΙΒνους 'Βντβΰ
  θβν η &γάππ, ή συγκίνησις την
  οποίαν δοκιμάς»! τό Πανϊλλήνι
  όν επί τή παρβυσΐα τής Βασιλι
  κης σου μορφής, Έντίϋθίν η κ»ρ
  δία της νήσου μβς βχιρτό; έ( ά
  γκλλιάαβΜς διά τό Ιστορικόν ν«
  γονός τής παρουσίας βου χαί έχ
  φράζβι 5Γ έμοδ την βχθείαν πρός
  τό σεπτόν πρόβΗπόν βον ϊύγν«
  μοβύνην.
  Μ»τά τόν Μητροπολίτην ό Δή
  μαρχβςίζητΜκραύνοισε Βχβιλέ*.
  Την έξοΐον τού Βαοιλεως έχ τοΰ
  ναβθ τα πλήθη ύπεδέχθηβαν^ μέ
  ζητωχραυνάς, χειροκροτήματα,
  Ό Βαβιλενς κατηυθύνθη βίβ την
  Νομ»ρχ(«ν £νθ« παρουβιάοθη
  βαν αύτω αί αρχαί.
  Ο ΝΕΟΣ
  ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΔΙΞ
  Κατά την τελευταίαν συνερ
  ■γασίαν τοθ ύπουργοθ τής Δι
  καιοσόνης κ. Λογοθέιη μβτθ
  τοθ κροέορου κης συντακτι
  κης έπιτροπής τοθ ΆσπκοΟ
  Κώδικος κ. Πατιαφράγκου συ
  νεζητήθησαν οί λεπτομέρειαι
  τής αναθεωρήσεως τοθ σχε
  βΐου τοθ Κώδικος. Ώ; πληρο
  φορούμεθα, θά επιδιωχθή δ
  πως επιτευχθή ή άναθεώρη
  σις χοθ σχεδΐου τοθ ΆστικοΟ
  Κώδικος ι(ς τόν συντομώτε
  ρον κατά τό Ευνατόν χρόνον.
  Πρός ιόν σκοπόν τεθτον ή ά
  ναθεωρητική έπιτροπή θά είνε
  όλιγάριθμος, ώσΐε νά μή δυ
  σχερανθοθν οί εργασίαι αύ
  ιτ)ς.
  ΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟμΤκΑ ΕΙΔΗ
  Πρός χά τιλωνιΐα χοθ Κρίτους
  ίχβινοηοιήθη δΐαχανή χοθ δπουρ
  γιίου τ&ν Οίχβνομιχών διά τής δ
  ποίας άπολαύοιιν πλήρους χιλω
  νειακής άτιλιίας, 5νευ περιορι
  σμοθ ποοοαχοθ ιίααγωγής ή ιίιυ
  ίήποτε αλλοο, τα κνχκλλκοοίμινα
  μιχαζΰ χ6ν ίνστι«ύτων Πΐστέρ
  Παρισίων χαΕ Αθηνών, ϊργβνα
  ζθό», έπιστημονιχόν υλικόν χλπ.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡ(ΒλΤΩΝ
  ΟΔΗΜΟΤΙΚΟΖ ΦΟΡΟΣ
  ΕΠΙ ΛΑΧΑΝΙΚΟΝ
  Ενώπιον τοθ ίημαρχευοντος χ
  Μιχαήλ Τζουλάκη παρουοιάαθη
  χΗε; ίπιτροπή των γειοργ^χηηου
  ρβν Άχλαδας χαί Ιπίΐοοιν) αΐιη
  σιν δι" ή; ζητιΐΐαι ή μείωαις χδν
  ίπι6αλλομίων χαχά την μιχαφο
  ρΐν δημοτιχδν φίρων Ιπ1. χ&ν ι!
  σαγομένιβν είς την πόλιν δι* ξη
  Ι&', χαί θαλάσσης λαχανιχβν χαί
  έσττερΐδοειδ&ν, δείομίνου δΐιδηδ
  τάς αημερΐ'άς δυσχεριϊς οίχονομι
  χάς συνθήκας ή φορολογΐα οθίη
  αποτελεί δνΐιβς χαταθλιπΐιχήν ί
  πιβάρυνσιν. Έπίσης ζητοθν την
  παροχήν διαφίςω/ διιυχολύνσιων
  Ή αίτησις οθιη θί τεθς δπ5 ί
  ψ:ν χυθ ΔημοτιχοΟ ΣυμβουλΙΌυ έν
  καιρώ.
  ΚΛΟΠΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜ%ΤΩΝ
  Έχ χοθ χαφιπανχοηολιίου χοθ
  Έμμ. Ρίθίχη έκ χ«θ χωρίου Κε
  ραμέ Ρεθύμνης έχλαπησχν παρ'
  άγνώστων διάφ?ρα ι15η χαί ίμπο
  ρεύματα αίίοις δρχχ. 6 000. Έ
  νεργοθνται χά δέονχα διά την κνα
  χαλιψν χΑν χλεΐιτδν.
  ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΙΣ
  Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
  ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
  ΟΙ ΕΡΥ8ΡΟΙ ΣΥΝΕΤΡΙΒΗΣΑΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ ΟΒΙΕ&Ο
  Η ΚΑΤΙΛΗτΊΠΗΣ ΠΟΑΕΟΣ
  ΕΑΕΓΧΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ
  ΦΑΝΤΑΣΙΩ&ΗΣΥΙΙθτΩΝΕΒΝΙΚΩΝ
  1 ΑΘΗΝΑΙ 23 Φεβρου,αρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Νυκτερινά τη
  λεγραφήματα έκ Σ*λ«μάνκας καί Σε
  βίλλης άναφέρουν ότι ή επίθεσις τώ*
  έρυθρών είς τό Όβιέδο καί γενικώς
  την περιοχήντής Άστουρίας συνετρίβη.
  Οί έρυθροϊ ύηοατάντες σφοδροτάτην
  άντεπίθεσιν των έπαναστατών υπεχώρη¬
  σαν έν αταξία- Σμήνη άεροπλάνων κα
  ταοιώκουν τούς φεύγοντας.
  Κατ' άλλας πληροφορίας εκ τής αυ¬
  τής πηγής, όϊ έθνικόφρονες ίσχυρίζονται
  ότι ή άγγελθεϊσα κατάλτ,ψις τού 'Οβιέ
  6ο υπήρξεν άπό τάς συνήθεις ψευδολο
  γίας των έρυθρών ο'ϊτιν>ςπροαπαθούν νά
  τονώσουν τό κατεπτοημένον ηθικόν των
  καί να ένιαχύσουν την άνά τόν κόσμον
  κομμουνιστικήν προπαγάνδαν.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ Π ΑΝΤΟΤΕ
  ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΜΙΔΡ1ΤΗΝ
  χοθ Παχριιοτιχοθ Ίδρύμκ
  τος &πεφ»σίσθη ίπωί Εδρυθοθν
  παιδοδονχιχά χέντρα διά την πά
  ραχολοόθηιιν χαί θεραπείαν τδν
  έιόντβν τβν μαθητήν χ»1 νηπίων,
  χαθ' ίσον διεπιστώθη δτι ή δγιει
  νή χοθ ατίμ*τος τ»ν πλείστων 1ξ
  αυτ&ν Ιχει παραμιλη^ τελείως
  συνεπεία τής έγχλημ»χιχΐ|ς «δια
  φορίας των ιΐχΐίων των, π',5.(μ*
  χο οΊτεΤ?ν Ιπιφίρει οδ/ ιφ χρίνφ
  ανεπανορθώτου; καταστροφάς είς
  την έν γένει δγείαν τω λ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΤΙ ΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
  Αποφάσει τής Κυβερνήσε
  ως ήρθη τό μέτρον τής άπα
  γορΐύσιως είσατωγής προβά
  των έκ Βουλγαρίας.
  ΤΑ ΠαΡΑΓΡΠΚΑ ΕΡΓΑ
  Κατά σχετικήν άναχοίνιβαιν
  πάνχα χά έχτιλούμινα χαί διαχο
  πέντα παραγωγιχά Ιργα θά αυνε
  χΐσθοθν λίαν προσιχβς. ΟΕ άναγ
  χαιιθντις χρηματιχοΐ πόροι (ξειιρέ
  θηααν ήίη. Τα άπαιτούμενα πα¬
  σά θά χορηγήσουν τμηματιχως
  διάφορα νομιχά πρίβωηα δημο
  σίιυ διχαίου μ. τόχον Εχανοποιη
  τιχίν έχ την χιφαλαΐων χά ίποΐα
  ίχουν σήμερον αχεδον άΐοχα. Τό
  Κράχος θά χορηγήση τή* εγγύησιν
  τού, ώστε νά παρασχεθή πλήρης
  Ιξααφάλισις διά τα χορηγτ,θηαίμε
  να χιφάλαια πρός άπιπιράτωσιν
  τ6ν παραγωγιχων έργων. Έπειδή
  Σέ τα έχτιλούμινα Ιργα θά είνε
  παραγαγιχά ή απόδοσις των τό¬
  χω ν είνε έπίσηΐ εξησφαλισμένη.
  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Κατεμηνύθη ό Εύαγ. Α. Καμ
  που[άχης έχ Μαρουλιθς Ριθΰμνης
  διότι έτραυματισε διά πιλέχιως
  είς την χιΐρκ χον Κωνστ. Ε. Β*
  αράχην.
  ΔΙΑ ΖΩ Ο ΚΛΟΠΗ Ν
  Συνελήφθησαν διά κλοπήν 14
  Κ(ο6ΐ!χ»ν *1 Στ. Εύθ. Βαλυρβχης
  χαί Βριρδ. Ί». Γύπβιρης έκ 2ορ«.
  («•ν,
  Κατηγγέλθη ί Ζχχαρίας Γ.
  Τσουπχχη; σΐρατιώιης χάχο:χος
  Γάλου Ρεθύμνης διότι αφήρεαε δρ.
  377 τής διδασχαλίσσης Ελένης
  Ραδου.
  ΘΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΟΥΝ
  ΕΟΡΤΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ
  Εί; τή* Λίσχην Ηρακλείου ε¬
  κλήθησαν χ«?ες τα μέλη τής Επι
  τροπής τοθ Κομιτάχου ίνα άνταλ
  λίξωσι τάς «πιίψκς των επί τής
  οργανώσεως ιω/ έίρτων των άπό
  χριω.
  Έ< τβν γραφείων τίίς Έθν χήί Έργατιχΐ); Νεολέας υβς έχο νοποιήβη πρόσκλησις διά τής ό ποίας χαλοθνχαι (Ε χ. χ. Πρίεδροι απάντων χ«ν Έργατιχών Σωμα χείιβν είς σίσχιψν μιτά τής Διοι χήσεωςΕ.ΕΝ.Η Ιν χΊς γρα φιίοις τής Ενώσεως (έναντι παλ. Νΐμαρχίας) βϋ^ιον Πέμπτην 25ην χ;έχ. μηνίς χοί περΐ ώραν 7ην έαπερινήν. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΣ Αυριον συνερχομένη είς συ νεδρΐασιν ή επί των διατιμή σεων έττΐτροπή θά προβή είς τόν καθορισμόν των νίων τι μΰν των αλεύρων καί τοθ άρτου. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΙ.Η ΑΙ,έν ττ] άγορδ μας κυμανθεΐσαι χθες τιμαί των διαφόρων εγχωρίων ττροΤόντων βΤχον ώς κάτωθι: Χβνλΐβνίνειι α' ποιότητος δρ. | Ρ .. .. ) V .. .. Ι 20 —21 ·# .. .. Ι ·' ,. .. Ι ■■λειιϋει ' ό ··. 16.—16.83 ) Ι 14.60 Ι 42 40 Μανΐβυ(Ιοβ «ντ' 4». . Χαροο—α βραχ, Ι,ίΟ ΜέΛι ποιοτικΔς ,, Μέταξσ „ 40·, Κουκοόλια^ ζηρα „ ΙΝ, ζη Δέρματα βόΤα Άρνοβέρματα ίριφ. βροραταν αίγω» Μαλλια «β»· όκθ» Κ. " 4Β, ΪΙ. —Μ. Ρ§ Μ ·· ·· V ,1 Η *■ Μαθραι Τ«χτετ«ει α' «οιότ—β·, ·ρ. Ρ' ., .. Τ' .. ., ■λαια Ι βαθρΛ» «β. «οινβ «. ι·ο&α(α« „ Αιανικ6< „ Τιμαί Συναλλάγματος Δολλαριον Βρ, 11153—112,63 ΔΙρα „ 146. _Η0. Κορώνα Σουηδίας 88 ϊ Ι—88.40 Φράγκον „ 1.11— β.» Έλβ«». · φράγκον „ 11.43—κι.70 ΦιορΙνι Όλλανο. „ 6Χ 61—61 60 Τ·χο·Χο^ακΙας Φρα>κβν ΒσΛγικόν „
  Β«λλ
  ΈξαιρβτικοΙ
  1Ι«>.
  .. «' «οιδτ.
  *··ΡΤ«λ. |(«ι·.
  ' 4
  28,—
  18,—
  Η,—
  Μ—
  ·1
  31
  4
  Α·χ«τ·τ «ο -Ιοτ.
  Ι Μ- ε.Μ
  Ι.Τ6-Ι.Μ
  Τιμαί Κλ()ριγκ
  Μάρκον
  Βρυξελλαι
  Α4
  νχο·
  ■••«II
  Φ.Η.41.Κ
  .1.1·-1.80
  Ι.Μ-Ι.Μ
  >.Μ- Μ|
  Ι9.Μ—Μ,ΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 «Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Έκ τού στραχη·
  γείου τού «1>ράνκο αγγέλλεται ότι οί
  έθνικόφρονες έπεχείρηααν σήμερον νέαι
  έπιθέσεις εναντίον των χαρακωμάτων
  των έρυθρών, καταλαβόντες νέας έπικαί
  ρους θέαεις.Κατά τάς αύτάς πληροφορί
  άς οί έθνικόφρονες είνε άποφασισμένοι
  νά επιτύχουν έντός ■»ής ανοίξεως την κα
  τάληψιν'τής'Ισπανικής πρωτευούσης, πτ,
  στεύουν 6έ ότι θά τό κατορθώσουν.
  ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙΟ ΝΟΜΟΣ
  «Α ΤΟΥΣ ΑϋΜΑΙΧΟΥ- ΚΑΙΚΟΙΜΟΤΑΡΧΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Συμπληρωματι*
  κώς πρός τόν αναγκαστικόν νόμον περί
  διαλύσεως διά διατάγματος των δημο·
  τικών ή" χοινοτιχών συμβουλίων άνεκοι·
  νώθη ότι τούτο θά γίνεται έφ' όσον τα
  συμβούλια έπιλαμβάνονται ύηοθέσεων
  έξερχομένων όρίων άρμοδιότητός των
  ή* ένεκα άποδεοειγμένου βόλου ή μέγα·
  λης ραθυμίας περί τα δημοτικαί ζητήμα-
  τα έκ τής οποίας επήλθε ζημία είς τόν
  Δήμον ή* την Κοινότητα ή διά λόγους
  δημοσίας τάξεως. Ιδιαιτέρως δύναται
  νά διαλυθή συμβούλιον καί νά παυθή ό
  Δήμαρχος ή Πρόεδρος Δ. Σ. όταν ύ·
  φίστανται άντιθέσεις μεταξύ μελών συμ·
  βουλίου πρός άλληλα καί ηαρακνλύε-
  τ «ι ή δμαλή λειτουργία τού Δήμου.
  Είς περίπτωσιν διαλύσεως, την δημοτι¬
  κήν εξουσίαν «σκεϊ πε*ταμελής οημαρ
  χιακή έπιτροηή ή τριμβλής κοινοτική
  τοιαύτη.
  Η ΑΙΟΙΟΠΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΕΚΛΗΘΗ ΕΙ! ΤΗΝ ΣΤΕΨΙΝ ΤΕΟΡΠΟΥ ΣΤ.
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Φΐβρβυαρίου (τού άνταπ·
  κριτοΰ μ«&ν— Τηλεγραφηματα έκ Λ·νδί
  ν·« άναφέρουν *τι είς τσν κατάλογον
  των ίπιαήμων πρεσκληθέντων υπο τής Αγ
  γλιχϋς κυβδρνήσεως είς τ»ς έβρτβς της
  ατέψκν; τ·ϋ Βασιλέως Γεωργ(ο» Σ,χ' συμ·
  πκριλαμβανεχαι καί ή μετ» την κατάλη¬
  ψιν τής Άβηοοννίας ύφιοταμένη ήδη Αΐθι
  •πιχή κνβ&ρνηοις. Ή πληροφ·ρ(αι αυτή
  γνωσθιΐοα έν Ρώμο προκκάλΕσκ σφοδράς
  διαμαρτυρίας των Ιταλβν, προκειτβι ίέ ο
  Γχράντι έπισκβπτέμενβς έντές της Αμβρ«ί
  τέν τΗντεν να έπιδ&ιοςι κΐς αύτσν καί ίπίοη
  μ·ν δΜ
  ΕΐΊΕΣΤΡίτΕΝΐμ ΜΑΠΑΚΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου (
  άνταποκριτοΰ μας). —Έκ Πελοηοννή
  σου επέστρεψε σήμερον ό ύπουργός των
  'Εσωτερικών κ. Μαγιάχος. Είς σχετι
  κάς άνακοινώβεις τού ό κ. Μαγιάκος &
  ναφέρει ότι είνε άκρως εύχαριστημένος
  έκ τής περιοδείας τ«υ άνά την Πελοπόν
  νηβον ό λαός τή| οποίας έγκρίνει 4ν·«»
  φνλαΗΐω^ «ο κυβερνητικόν έργον,
  ί
  :
  ■ύτβν *ντιλ
  πρόκειταιι ««·< νίλ6»μ·ν «« χεΐ β κ. Π( βύβτημ- τή! •Ικ·νβμί«ς 2 ,χ λίγων ά π ιι; η έκ διαβΙ βμεϋ, «λλ έι >,η{, Ε«ί διέ
  ατπμοι «ύιί
  χβίιίς τ«ς &
  κ·υ χκί άπέί
  αχιηκδς ύη*
  πορ&Ι λοιπον
  ηΐ){ κ«ί κλΐ
  μ«λιοτ« βίκε
  ρητιχώς ο κ»
  χν φιλβλευΙ
  εποχήν
  λίμ·υ, τ·ΰ
  των χρκτ&ν
  Ρλήτων τ·λ«
  ή δΐϊυβυνβμ
  πιρ«λλετ«ι
  ΐ»ν πρκγμοι
  Νέ τό ού
  «β* ίηο;
  ϊ' «νβγχ
  ·»κήθ4>μ»^
  18 βάσει «ύ
  Ηβΐθύ
  Ρ«Υ«Υϋς. κ
  Τ·
  "5
  ς"ν
  βι,ς
  Μοί.