93958

Αριθμός τεύχους

4506

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

25/2/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦίΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αΐγύπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  έτησία δολ, 16
  έξάμηνος » 8
  Τ.μή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΠΕΜΠΤΗ
  25
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΤ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  !> ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΓ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΔΟΥ
  ΤΙΕΥΙΗΟΣ ΣΥΙΤλΚΤΙΙ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜ
  Όλβγος τβν οποίον εξε¬
  φώνησε πρβχθές ενώπιον τβΰ
  βΐκβνβμικβϋ Χυμβουλίβυ ό
  Πρωθυπβυργές χ, Μεταξάς
  έχει αναμφισβητήτως ίδιαιτέ
  ραν ίλως σπβυδοιιότητα χαί
  σημασίαν. Διότι έχτός τβδ
  ότι δι* αύτβδ χβθώρισεν β χ.
  Πρωθυπβυργός την εύρύιητβ
  τής διχαιβδβσίβς τβΰ 'Ανω
  τάτβυ βΐχβνομιχβϋ Συμββυλί
  βυ, έθεσε χαί τάς βάσεις της
  νέας οίκονομιχής πολιτικήν
  την οποίαν εχει απόφασιν ύ
  κυβέρνησις ν' ακολουθήση.
  Ιδιαιτέραν ομως όλως σημα
  οίαν ίχει τό «τι χαί είς την
  χώραν μας καθιεροΰται πλέ
  βν βριστιχ&ς χαί έν ολη τή
  έκτάσει τού τό αύστημα της
  διευθυνομένηςοίκονβμίαςπού
  χαθιερώθη τα τελευταία 6 τη
  καθείς τάς περισσοτέρας έκ
  τ6ν χωρών τής Εύρώπης.
  Μάί εδόθη . κβί «λλβτε ή
  άφβρμή νά ομιλήσωμεν επί
  τβΰ θέματος τεύτου, κβί ν*
  εκθέσωμεν έν πλάτει τας έπ'
  αύτβΰ άντιληψεις μας. Δέν
  πρόχειται έπβμένως νά έπα
  νέλθωμεν έχ νέβυ σήμερον.
  Άλλωστε χαδώς διεχήρυξεν
  χαί β χ. Πρωθυπβυργός τό
  σύατημα τή; διευθυνβμένης
  βΐχβνβμίβς δέν χαθιερβΰτβι
  έχ λόγων άπλής πρβτιμησε-
  ως ή έκ διαθέσεως πειραματι
  σμβΰ, άλλ' έχ λόγων άνάγ-
  χης. Καί διότι έπίσης τβ ού
  στημα βύτό, έφαρμόζεται
  χαί είς τάς άλλας χώρας ί-
  πβυ χαί απέδωκεν εύχάριστα
  σχετικός άπβτελέσματα. Έίμ
  πβρεΐ λβιπόν, να ήμεθα, ο-
  πως καί πλεΐστοι διαπρεπιΐς
  μάλιστα οΐχβνβμβλόγβ», θεώ
  ρητιχως όπαδβί τβδ βίχβνβμι
  χβϋ φιλελευδερισμοϋ _λλ* είς
  την εποχήν μκς, εποχήν τβδ
  άγριωτέρου βΐχβνβμιχβϋ πβ
  λέμβυ, Τβΰ άντβγωνισμβΰ
  των χρατων καί των άνυπερ
  βλήτων τελωνειαχών τειχων,
  ή διευδυνομένη οίχονομία έ
  πιβκλλεται έχ τής άνάγκης
  των πραγμάτων.
  Μέ τό ούστημα λβιπόν αύ
  τό θά ζήοωμεν χαί ημείς
  κατ' ανάγκην. Μέ βύτό θά
  διβιχήσωμεν την χώραν.Έπί
  τή βάσει βύτοδ θά δοθοόν αί
  χατευθύνοεις είς τούς διαφό¬
  ρους χλάδβυς της έθνιχής πά
  ραγωγής. Κοιί μέ βάσιν τό ού
  στημα αύΐό θά ρυδμισθβϋν
  αί σχέσεις έργβδβτιχων χαί
  έργατικων τάξεων.
  Τβ τελευταίον μάλιστα έ
  πετεύχΕη ηδη έν πβλλβΐς,.
  Κβί ένηρμόσθη είς ιύρείαν
  χλίμαχα. Διότι, η χββιέρω
  αίς των συλλβγιχών συμβάσε
  ών —τελευταίως υπεγράφη-
  σαν τοιαδται χαί μετβξύ χά
  πνεργατων καί χαηνεμπόρων
  -—τού χατωτάτου όρίουμισθοϋ
  εργασίας χαί άλλαι, έ έν είναι
  βεβαία παρά μορφαί καί έχ-
  δηλώσεις τού συστήμβτος
  τής δ»ε«6υνομενηί είχβνβ
  μΐας. Δέν ύπάρχει δέ βμ-
  φφολία ότι η ρύθμισις των
  σχέσεων έργατων χβί έργβ
  δβτων, διά κυβερνητικήν ά·
  ποφάσεων, θά άποφέρη θαυ¬
  μασία: καί έξβιρετικως εύχά-
  ριστα "άπβτελίσματα χαί διά
  την γαλήνην χβί την ηρε¬
  μίαν ι ής χώρας χαί διά την
  ανάπτυξιν της έθνιχής βίκβ-
  μΐας καί διά την ζωην των
  εργαζομένων τάξεων·
  Κυρίως {μω;, τβ έβν σύ-
  στημα πρόχειται νά ύπεβεη-
  βήοη την άνάπτάξιν της ««
  ραγ,ωνης χ«ί κυρίως των πβ
  ρβγωγιχ&ν έκείνων κλάδων
  κου έχβυν τα στβιχεϊβ νά
  πρββδεύσβυν, ν'άναπτυχθβϋν
  κβί ν' άπβ&ιίσβυν πλουσίβυς
  κβί ίχανοποιητιχεύς *β|
  πεύς. Κβί πρός την χβτιύβυν
  σιν αύτην πρέπει νά στρβφφ
  καί η κνβέρνησι, ,καί τό οί
  χον* μιχ όν Συμβούλιον πε
  ριοσότερβν.
  Ή χκρβ μ«ί, εύτνχβ;, χά
  ρις ιΙ| την ει)λβν{βν τβδ 9*
  βϋ καί την εύνβιαν τής φύ
  σεως §χει ολα τα στβιχεϊβ
  διά νά προοδεύση οίκβνβμι
  κως καί νά διαθρέψη τόν
  πληθυσμόν της μέ εύχέρει
  «ν καί «νεοιν. "Εχει έδάφη
  πλευσιώτατα, τα βπβΐα είμ
  πβρβΰν, άξιοπβιβύμεν», καί
  κατλλΐΕργβυμκνα χβλνς χαί
  έντατιχ&ς νά λύΐβυν χαί τό
  πρέβλημα τής σιταρχείας καί
  τό ζήτημκ γεωργιχής αύταρ
  χείας γενιχώτερβν. Έχ&ι έ
  πίοης μκταλλκύματα, άνθρα
  κ», χβιτάσματα πετρελαίβυ,
  τα βποΐα παραμένβυν «νεχ
  μβτάλλευτα καί τα έπβΤα
  παραμένβυν κνεχμΐτάλλευ
  τα καί τα βπβΐα &ά είμπβ
  ροΰσνν καλώς έχμεταλλευέ
  μενά: νά δώσβυν νέαν ώΒη
  σιν ϊίς την ανάπτυξιν τής βι
  ομηχανΐας. "Οπως έπίσης Ι
  χκι τόν ανεξάντλητον πλοδ
  τβν των θαλασσ&ν της, πβύ
  παραμένει είς τούς βυθεύς,
  διότι δέν ώργανώθη ηβτέ η
  άλιεία χα6ώς έπρκπε. Έχκι
  έπβμένω;, επαναλαμβάνομεν
  «φθόνουςπλουτβπαραγωγιχβις
  πηγάς πβύ θά είμπορβδοαν
  καλώς έκμεταλλκυέμκναι νά
  χατβτστήσσυν τεύς χατβίχονς
  της εύτυχεΐς. Χρειάζβται β
  |ΐνς σύστημβ διά την όργά
  νωσιν τής παραγωγής. Χρειά
  ζεται ύηλαδή, βπως έγινε
  είς αλλα Κράτη, νά υπάρξη
  ένιαία κατκύθυνσις άνωθεν·
  είς τβν ουντβνισμβν τής πρβ
  σπχθείβς τβΰ Έθνβυς
  αύξησιν τής πβραγωγής. Καί
  χυρίως ΐΐνβι άνάγκη ν« κ«
  θιερωθή ή άρχή, ότι δέν
  είμπορκί ο καθείς ν* κάμνη
  ίτι θέλει χαί δή νομΐζβι συμ
  φερβτκρβν άτομιχθ£, μέ *νε
  ξέλεγκτβν έλβυθβριόΐητβ.
  Άλλ' ότι θά νίνκται έχ.Τνβ
  πβύ αυμφέρει είς τβ σύνβλβν,
  είς την χώραν βλβχληρβν.
  Μέ βάσιν δέ την αρχήν, .αύ
  την, νά οργ«νω8ΐ).καί ή 'γε
  ωργιχη καί ή βιβμηχκνιχή
  χαί ή έμπβριχή χαί ή χτηνβ
  τρβφιχή καί ή μετκλλευτι
  χή χαί ή άλιευτιχή Πβλιτι
  χή τβδ Κράτβυς.
  Εύτυχώς, την αρχήν «ύτην
  διεχήρυξε πρβχθές ένώπιβν
  τβΰ Ανωτάτου βίχβνομιχβδ
  Συμββυλίβυ κβί έ χ. Πρωθυ
  πουργβς. Καί υπέδειξε την
  αυστηράν εφαρμογήν τηί·
  Άπβμένει λβιπόν πλέον νά
  εφαρμοσθή ή άρχή αυτή μέ
  φωτισμένην αντίληψιν καί
  εύρείβν πρββπτιχήν. Τέτε τέ
  σύστημα τής διενθυνβμένης
  οίχβνομία; τό οπβΐβν χαθιε
  ρώνει ή κυβέρνησις· θά ση
  μειώσπ επιτυχίαν καί θ' άπβ
  δοίση τβύς άναμενβμένβυς
  καρπβύς. Καί θά επιτευχθή
  κβί ή βίχβνβμιχή άνέρβωσις
  της χώρας, βπως συνίβη καί
  μέ αλλα Κράτη, τα βπβία
  μολονότι πτωχβτερα φυσι
  χως τής Ελλάδος χατώρθω
  σ«ν χάρις είς την όργκνωμέ
  «ην εργασίαν νά λύσουν τβ
  πρέβλημα τής «ύιαρχείας
  των είς γεωργιχά χαί βιβμη
  χανιχά προΐοντα χαί νά επι
  τύχβυν την πλήρη βίχβνβμι
  χήν των αύτβτέλειαν καί την
  ανύψωσιν τής στάβμης τβΰ
  βιωτιχβδ έπιπέδβυ τβΰ ηληθιι
  σμβδ των..·
  Αετάτήν έλλειψιν τοθ έλαιολάδού
  ΔΙΑΤΙ ΕΙΝΕ ΟΦΕΑΙΜΟΣ
  Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΠΟΡΕΑΑΙΟΥ
  Ό κοθηγητής τής Χημεΐας
  καί των τροφΐμων έν ιφ Πο·
  λυτεχνείφ κ. Σταθόττουλος,
  λαμβάνων αφορμήν έκ τοθ
  διατιθεμένου τελευταίως ι(ς
  την κατανάλωσιν έξευγενισμί
  νού σπορελαίου, ττροίβη τιρός
  δημοσιογράφους είς τος κάτω
  θι άνακοινώσεις αναφορικώς
  ■ έ ι ήν σημασίαν την οποίαν
  έχει ή διάδοσις καί χρησιμο¬
  ποίησις τοθ σπορελαΐου ύτιό
  τοθ λσοθ, τόσον άτιό θρεπτι·
  κης δοον καί άπό ύγαινής α¬
  πόψεως.
  —Τό σπορέλαιον ίξηγεΐ
  ό κ. Σταθόχουλος — νρώ
  την φοράν ίΐσήχθη είς την
  Έλλάδα τιρός τόν σκοπόν
  νά χρησιμοποιηθώσι υπό τοθ
  λαοθ άνιί^τοθ έλαιολάδου.
  Είνε τουτο εύτΰχημα. Τό μέ¬
  τρον έκρεπε νά έχη ληφθβ
  πρό κολλων έτων, χοθότι ό
  λαός θά διετρέΦετο μέ ιύθη
  νότερον Ιλαιον. Άτυχος 6-
  μς, δχι μόνον οϋοεν έγένε
  το διά την οιά&οσιν των σπο-
  ρελαΐων μετοξύ τοθ λαοθ άλ
  λά αντιθέτως έλάμβανον κατά
  καιρούς μέτρα κατά ιής ε(σα
  νγτΐς των Είς την 'Ελλάβα.
  Εύτυχώς,—καΙ έτιιθυμώ νά το¬
  νισθή τοθτο—δτι ή οημερινή
  Κυβέρνησις χατενόηοε τό
  Γάγμα κοί Εθεσεν είς την
  διάθεσιν τοθ λαοθ τό σπορέ-
  λαιον.
  —Ή Κυβέρνησις κ. Κα€η·
  γητά, έθεσεν είς ι ήν Βιάθισιν
  τοθ λαοθ τό έξευγενισμένον
  σπορέλαιον;
  —Τόσον τό καλύτερον, μο¬
  λονότι 8ιά τής άναμΐξϊως
  ύιής, τιρέπει νά σάς ιϊπω—
  οοοό>ως μεταβάλλεται ή άξΐα
  τοϋ σπορελαΐου άτιό θρετιτι
  κης κοί ύγιεινής άτκίψεως.
  Διότι τό σπορέλαιον—καί επ9
  ούτοθ Γεν χωρεΐ καμμΐα αν¬
  τίρρησις καθότι είνε έτιιστη-
  μονΐκ&ς έξηκρι βωμένον—τι ε
  ριέχει τάς ούτος περΐπου λιπα
  ράς θυσίας, οϊ,ας καί ιό έ-
  λαιόλα&ον. Μβταίύ βηλαδή
  τοθ κσλοθ έλαιολάδού καί
  τοθ σπορελαΐου άπό
  θερμίβων Ρέν ύπάρχει καμμία
  βιοφορά.
  »'Η Βιαφορά έγκειται μόνον
  είς ιήν γεθσιν χαί είς τό αρω
  μα καΐ σύτά μόνον άποτελοθν
  τα μόνα πλεονεκτήματα, κα¬
  τά τούς ^μέν καΐ μειονεκτήμα
  τα κατά τούς δί, τοθ έλαιο
  λάδευ έναντι τοΟ σπορελαΐου.
  Έπαναλομβάνω λοιπόν, δ
  τι άπό θρεπτικής απόψεως,
  τό σπορέλαιον καί τό έλαιό-
  λαδον ευρίσκονται είς τ ό Ιδι¬
  ον επίπεδον. ΚαΙ δταν λέγω
  έλαιόλαδον, έννοω τό καλής
  ποιότητος καί μικράς όξύτη
  τος τοιοθτον·
  »Άπό ύγιεινής άπέι|
  συνεχΐζει δ κ. Σταθόπουλος—
  τό σπορέλαιον πλεονεκτεΐτων
  «οΐνων έλαιολάθων, τα όποΐα
  ιΐνεουνήθως μεγάλης όςύτη
  τος χαί μέ τα όποΐα τρέφε
  ται ατυχώς δ τιληθυσμός τής
  Ελλάδος. Διότι ή οξύτης τοθ
  ίλαΐου είνε ένα ιΐδος συνθέ
  σεως, την οποίαν ύφ σταται
  τουτο, όφβίλεται δέ είς την
  διάσπασιν της έμπεριεχομέ
  νης είς τό έλαΐον έλοΐνης. "Η
  μεγάλη θε οξύτης τοθ ελαίου
  είνε άνθυγιεινή δι' δσους (δ'α
  έχουν εύπαθή στόμαχον καΐ
  διά τούς προδιατεθειμένους
  θιά την ασθένειαν τοθ ελκους
  στομάχου. Έπρεπε λοιπόν νά
  §ΧΓ) ήίη πρό κολλοθ έθισθή δ
  Έλλην καταναλωτής είς την
  χρησιμοποίησιν τοθ σπορελαί
  ου, τό οποίον δπως είπομεν,
  ένφ άφ' ενός παρουσιάζει
  τάς αύτάς θρεπτικάς ίδιότη
  τας οίας καΐ τό έλαιόλαδον,
  όφ' ετέρου δέν είνε άνθυγιει
  νόν.
  Δυστυχως είς την Έλλάδα
  δέν εΐχε κατανοηθή μέχρι
  8ε ή σπουδαιότης τοθ ζητήμα
  ιος καΐ αφήνετο ό λαός, δ δ
  π< ΐος δέν ηδύνατο νά διαθέ ιη. άρχετά χρήματα διά νά προ μηθεύεται καλής ποιότητος έ λαιόλαδον, νά τρέφεται μέ τοι οθτον ή όξύνη τοθ δποίου ήτο τοιούτη, ώστε νά τό καθισ'ά εντελώς άκατάλληλον πρός βρώσιν. Άρκιτ νά οάς δτι έπιτρέπεται έν Ελλάδι ή πώλησις ελαίου οξύτητος 25 βαθμων ! »Αύτό δέν γΐνεται σέ χανέ να Κράτος, παντοθ έχουν θε σ.πισθή νόμοι, διά των όπο'ων ή όξονη ;τών έλαιων καθορίζε ται πολύ μικρά. »ΚαΙ επει&ή 6 λόγος περΐ οξύτητος, άς είπωμεν καί όλ( γα επί τοθ σημεΐου αύτοθ διά νά γνωρίζη ό κόσμος πόθεν προέοχεται αδτη. »Όπως καί άνωτέρω εΤπο- μέν ή οξύτης όφείλεται είς την διάσπασιν τής έλοΐνης, λόγφ της παλαιώσεως τοθ ε¬ λαίου, εντέυθεν δέ π^οκαλεΐ- ται ή εμφάνισις είς τό Ελαιον άφθόνου έλαΐκοθ όξέος έπι- β^σβοθςζεΐς τόν ανθρώπινον οργανισμόν. »ΘΛ ήτο ϊέ εύχής έργον, άν ιή άίωγή τής ΆγροτικΓΐς Τραπέζης (δρόοντο χατά τό πους συγχρονισμίνα συνετσι ριστικά έλαιουργεΐα. Τό ζήιη μα τουτο θά έπρεττε νά λη¬ φθή σοβαρώς ύπ' δψ.ν, διότι ήτο δυνατόν καλώς έκθλιβόμε νόν τό Ελληνικόν ίλαιον νά έξάγεταΐ είς μεγάλας ποσότη τος είς τό Εξωτερικόν, Βπου προτιματαΐ, λόγω τοθ άρώμα τος τού. Ποίαν Ρέ σημασίαν θά ιΐχε διά την χώραν μας τό τοιοθτον άπό|άπόψεως έθνι «ής οίκονομΐας καί είδικώτε ρον συναλλαγματικάς Γύνα- σθε νά φαντασθήτε. —Καί έ'να τελευτοΐον έρώ τημσ, κ. Κοθηγητά. Είνε δυ νατόν νά μας πήτε, εάν καί είς ποία κράτη γίνετσι χρήσις τοθ σπορελαΐου; —Είς δλα τσ Κράιη. Είς την Αμερικήν πρώτον, έκεΐ ό πληθυσμός κατά τα 85 ο (ο τρίφετσι μέ βαμβακέλαιον. »Ε[ς την Γερμανίαν χρησι μοποιεΐταΐ τό κραμβέλαιον, τό οποίον έξάγεται άπό μίαν είδι^ήν κράμβην. Είς την Γαλ λίαν πλήν τής νοτίου, 8«ου χρησιμοποιιΐται τό ολίγον πά ραγόμενον έκεΐ έλαιόλαδον, τοθ όποίου σημειωτέον ή όξυ της δέν έπιτοέπεται νά υπέρ βαίνη τούς πέντε έως έξ βαθ μοΰς χρησιμοποιεΐται τό άρα χιδέλαιον (Ελαιον ψευτοφυστι κιοθ), τό κραμβέλαιον, καθώς καί τό φοινικέλαιον. Έν Ρωσσα είνε έν μεγάλρ χρήσει τό ελαιον τοθ Ήλιάν θου (ηλίου). ΚαΙ είς αυτήν άκόμην την Ιταλίαν, ή οποίαν είνε έλαι οπαραγωγός χώρσ, γίνεται μεγάλη χρήσις τοθ ελαίου "Η λίαν θου. ΌμοΙως ιίς την Αγ γλίαν χρησιμοποιοθνται δλα τα σπορέλαΐα. Είς την Κίναν καΐ την Ιαπωνίαν γίνετσι χρή σις τοϋ ελαίου Σόίας. Ή Σόΐα είνε εΤδος φσσιόλου, τό οποίον καλλιεργηταί καί ά ποδίδει έντός τοθ Ετους 17 —18 γ (ο Ελαιον. Σημειωτέον δτι ή Σόΐα ιΐνε βράσιμος, κροσομοιοζει δέ πρός τα φα σόλια λόπια. Ό στάχυς τού χρησιμοποι εΐται διά τροφήν των ζώων, δ πως παρ' ήμΤν ό σανός. Μέ τα ύπολείμματα έπίσης τής Σόίας, τα άπομένοντα μετά την Εκθλιψίν της, παρασκευά ζονται πλακοθντες (πΐττες) διά τα ζοα· Ιδιαιτέρως σημειοθ μέν δτι πρό τής άτΐβλευθερώ σεώς των οί νέαι χώραι κοί Ι δ(ως ή ΜακεδονΙα, έτρέφαν το μέ βαμβακέλαιον, τό ότιοΤ. όν εΐσήγετο έξ Αίγυπτον, ής ό πληθυσμός, ώς γνωστόν, χρησιμοποεΐ μόνον β^μβακέ λαιον. Είς αλλα μέρη δπως είς τος 'Ινδΐας δπου άφθονεΐ τό οισάμι γΐνεται χρήσις τοθ σι σαμελαΐου τό οποίον άντικα θισιςΐ: είς δλας τάς περικτώ σεις τό έλαιόλαδον καί μέ τό οποίον καταοκευάζεται κοί ό χαλβάς. ΚαΙ διά νά τελειώνωμεν οδς λέγω δτι εύρΐσκω όρθω τάτην την απόφασιν τής Κυ βερνήσεως νά είσαγάγη καί έδω τό σπορέλαιον, το όποΐ όν τόσα πλεονεκτήματα# πά ρουσιόζει Εναντι τοθ κοινοθ ίδικοθ μας έλαιολάβου καί τό οποίον έπιβάλλεται νά χρησιμοποιή ό λαός διά ύ ΙΣΗΜ1ΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΛΙΡΟΥ ΔΙΑΒΡΟΙΗΣ ΤΩΝ ΕΛΙΙΟ1ΕΝΔΡΩΝ Τα «ροβλήματα τα δποϊα εδημιούργησεν εφέτος είς την υώραν μας ή Ελλειψις τοθ ελαίου κσΐ ή Βυστυχία την όκοίαν εγέννησεν ήαψο ρία των έλαιων είς τόν τό- «ον αυτόν «νού θάλλκι ή έλαίσ» έκιβάλλουν νομΐζο μιν νά ηροσέξ«μιν Ιδιαι* τέρυς τα σχχτιζόμβνα μέ «ήν έλαιοναρανκγην ζητή ματσ. ΚαΙ νά καταβάλλω- μιν «ασαν «ροσπάθειαν,ώ στ«, καθ' δσον έξαρταται έκ τής ανθρωπίνης Ευνά· μ«ε«Γ, νά μην άντιμετ»«(· σωμκν καί κατά τό έρκόμι νόν ϊτος Ελλειψιν ελαίου. Εύτυυ_ς, άν κρΐνκμεν ά«ό τούς υπάρχον τος οΙι«νούς κοί άπό την εξέλιξιν τοθ καιροθ, ή «αραγωνή *-ν έλαιΑν κατά τό προσεχές Ετος φαίνεται έζησ·αλισμέ νη Άλλά, ίέν άρκεϊ βέ. βοισ ή εθνοια τοθ καιροθ μόνον Βιά την εξασφάλισιν τ!)ς καλ^ς εσοδείας. Χρειά ζΐτσι νά έλθη έπίκουρος καί ή ανθρωπίνη προσπά θειο: κοί ή έπιστήμη ι^ς γεωπονΐας. Δι' αύτό καί άσχολούμΐ νοι πρό ημερών μέ τάς ά- νακοινώσεις τής Βιευβύνσε ως τοθ έλαιοταμείου σχετι κως μέ τό £λαιοκλά6ευμα καί τάς προβλίψβις επί τής ερχομένης εσοδείας, έγρά ψαμιν δτι είναι άνάγκη, Ικτός τού έλαιοκλαδεύμα τος νά κατοβληθή φροντίς καί διά την έγκαιρον καί έηαρκί) διοβροχήν των £ λαιοδένδρι·ν, ωστε νά άπο τραπή ό κίνϋυνος κατα στροφής τοθ^έλαιοκάρνου έκ τοθ δάκου. ΚαΙ ή υπό δειξίς μας έκείνη ελήφθη ύπ' όψιν, ώς νληροφορού- μεθα. εξής τρείς σπουδαιότατον λόγους. Ιον) Διότι ώς ελέχθη Εχει τάς εύΐάς θρεπτικός θυσίας, οίας καί τό έλαιόλοδον, χω ρΐς νά Εχη καΐ τα μειονεκιή ματα έχ τής μεγάλης όξύιη νος αύτοθ δταν δεικνύη τοιαύ την. 2ον) Διότι είνε φθηνόν καΐ δύναται ό κόσμος νά τό τρώ γη χάττως άφθονώτερον δεδα μένου, δτι ο Ι λιπαραί ούσΐαι είνε άπαραΐτητοι χαί πολύ εύεργετικαί διά τόν άνθρώπι νόν οργανισμόν καί 3ον) Διότι ή έλαιοφυτεία ιίς την 'Ελλάβα δέν γίνετσι πλέον, έπειδή, διά νά άπο^ώ ση μ(α νεοφυτευομένη έλαία καρπόν πρέπει νά παρέλθη μία δεκαπενταετία περίπου. θα συμβή λοιπόν ωστε μετά ωρισμένα Ετη νά ευρεθή ή Ελλάς ανευ ελαίου, διότι αί υπάρχουσαι ελαίαι, ύποκείμε ναι καΐ αυταί είς τόν νόμον τής φθοράς, θά παύσουν νά άποδθουν έφ' δσον δέν γίνε ται έντατική άνακαλλιέργεια αυτής. Δι" αύτό θά ήτο εύχής Ιρ γον εάν διεδίδετο καΐ ίίς την Έλλάδα ή χαλλιέργβια τής Σόίας ή όποΐα καί ώς τροφή δύναται νά χρησιμοποιηθβ άλ λά καΐ διά την παρασκευήν έ λαίου. "Αλλωστε οί κλιματο λογικαΐ συνθήκαι έν "Ελλάδι εύνοοθν την καλλιέργειαν τής Σόίας απόδειξις δέ τούτου εί νέ βτι ή καλληργηθείσα ιΓς τινάς περιοχάς Εδωσβν 1<ανο ποιητικώτατα άποτελέσματα. Έν τέλει ό κ. καθηγητής έπιλέγει; —Σάς παρακαλώ νά τα το νίσετε αύτά δσον πρέπει διά νά τα αντιληφθή" ι*ί δλην των την σημασίαν ό λαός δ όποΐ ος εάν συνεχισθή έλβυθέίως ή είσαγωγή τοθ σπορελοίου— διιως τό εθχομαι—θά τρώγη επι τέλους καλό, καΐ φθηνό λάδι, Εάν μάλιστα αί πληρο¬ φορίαι μας είναι άκριΒεϊς —καί πιστεύομεν δτι είναι —τό συμβούλιον τού ,έλαιο ταμείου εψήφισε «όσον τεσσάρων όλοκλήρων έκα· τομμυρ(ε·ν Βραχμών διά την 6ιαβρο||ήν δλι»ν γενι κΑς των έλαιων το6 νομοθ μας. Απέστειλε δέ καΐ την σχετικήν απόφασιν τού άρμοβίυς πρός Εγκρισιν,ΰ στε δταν Οά κρειασθη νά γίντ] ή διαβροχη, νά είναι δλα £τοιμα. Τό Ταμείον έλαιοπαραγαγ^ς, λοιπόν, ειμπορούμεν νά ε ι π» μέν, δτι εξεπλήρωσε τό καθή¬ κον τού. ΚαΙ Επραξε δτι [τοθ επεβάλλετο καΐ δτι έ¬ ξη ρτατο έκ τής δικαιοδο- σΐας τού, μέχρι τής στιγ¬ μάς. Άπομένει ήδη . νά πράξουν καΐ ή Νομαρχία καί η Γενική Διοίκησις τό Ιδικόν των, καθήκον. ΚαΙ τό καθήκον των Εγκειται είς την Εγκρισιν τής άποφά» ως αυτής <τοθ έλαιοταμε« ου. Πιστεύομεν δμως απο¬ λύτως, δτι θά τό έπιτελά- σουν είς τό ακέραιον καΐ χωρίς άναβολήν καΐ χρονο τριβάς. '^ντιλαμβάνονται άλλω< στε φανταζόμεθα δλοι πλή ρως την ανάγκην τής έ- ξασφαλ(σΐως τής έλαιοπα ραγωγής καΐ την σημασίαν την οποίαν θά Εχτι δια. την οικονομικήν ζωήν τού τό «ου μας μία πλουσία έσο δεία τοθ ελαίου. ΚαΙ αύ¬ τό έδραιώνει Ετι περισσό¬ τερον την πεποίθησιν μας, δτι θά φροντίσουν δλοι δ- σοι δύνανται καΐ Εχουν άρμοδιότητα, νά έξασφαλί σουν την πλουσίαν αυτήν εσοδείαν. ΟΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΙΜΟΣ· Χαίρομεν Ιθιαΐτέρως, διά τι τό ζήτημα τής καταπολεμή σεως τοθ άναλφαβηπσμοθ τό οποίον πρό καιροθ άνεχινή σαμεν, ιδρεν απήχησιν καί άλλοθ καΐ σήμερον αποτελεί θέμα συζητήσεως μεταξύ δλων των Άθηναΐκών εφημερίδων. Καΐ χαίρομεν κυρίως διότι έλ πίζομεν δτι έχ τής συζητήσε ως αόττΐς θά προκύψη *άτι καλόν. ΘΛ εύρεθοθν Βηλαδή δ τρόπος χά Ι τα μέσα διά την περιστολήν τής άγραμματωσύ νης καΐ τοϋ άναλφαβηπσμοθ καΐ θ' αναλάβη τόν άγωνα τής πνευματιχής έξυψώσεως τοθ Έλληνικοϋ λαοθ τό Κρά τος μέ τάς Φιλεκπαιδευτΐχάς έταιρείας καΐ δργανώσεις τού. ♦** ΗΥΓΕΙΑ Τ&Ν ΠΡΑΙΤ&ΡΙΩΝ. Κ.α(·ώί μα^ ίδιθ^ΐιοσαν άρμό διοι μηχανιχοί, χάρις είς την κατααχευαζομίντ)ν ήδη ίδον Πραιι τιορίων—Χάραχα, μέ το πλήθος ων τεχνικόν ίργων, τ&ν έπιχωμχ τώαεων χαί των ύχιτών, θά επι ιχθΐ χαί χατι δλλο «χδμη: ΚαΙ ή «ποξήρανοις μεγάλην ελωϊδν έκτάοιω» χαί ή έξυγίανσΐς δλης τής πέριξ περιφερείας. Έ*« δέ, δπως λέγουν οί Ιδιοι μηχανιχοί, ανοιχθή μΕα περιφερικκή τάφρος είς ΙΙραιχώρια. ώΐτε νά οκλλιγοθν χαί «ποχιτιυθοθν τα οτάοιμα νέ ρά, τότι ή πλήρ-ς ίξυγίανσις τοθ χωρίου αύτοθ θά επιτευχθή «σφαλιοί. Να γίνη λοιπόν τό Ιρ γον ουτό ίπωσδήηοτι. Ή χοινό της, ή Νομαρχία, ή Γινιχή Δεο( χηοις, &ι φροντίοουν. Καί μάλι στα αμίοως. ΆφοΟ κρίχειται να έξαοφαλιοθ^ ή* δγιία χά Ι ή ζ»ή τβν χατοίχων ενός έχ των πλουβ. ωτέρων χωρίικν τοθ νομοθ μ«ς.
  Ιΐ
  ΓτΟΡΘΩ Σ7.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. -Σήμερον «Πρ
  56-αι» μέ την Λΰντα Μτιαρόβα.
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ— Σήμερον ή ύ
  ττβρπσραγωγήκΔαυΐδ Κόππεμφηλδ
  'Εκτός προγράμματος Ζουρνάλ.
  Καθ" εκάστην είς τας 6 μ μ, ά
  πογευματινή.
  ΠΑΛΛΑΣ. — Σήμερον «ασΐμ
  νες τοθ αέρος» καΐ τοθ έπεισοδια
  κοθ ϊΚόλασις τής Ζούγκλσςη τα
  έττευόδια 11 όν, 12ο ν.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Μέ την
  ΑΥΝΤΑ ΜΠΑΡΟΒΑ
  "Ανθρωπ·ι χυρι; συνεί
  δηαι ποδ δέχβνται για
  ολίγα βργύρια νά πβΗ'
  λήσουν την πατρίδκ
  τβυς.
  Τβ Έ/«τελεία ίλων
  τδν Κρκτίν ίργκζβνται
  πυρετωδ&ς. Κάθβ τεχνι-
  χή εφεύρεσίς γιά την ά¬
  μυναν τής χώρας φυλκσ
  σκται αύστηρϋ{ από την
  ξένην Μαχνσκβπείαν.
  Μ« οί Κατάσκοποι δβυ
  λεόον. Γιά τέν σκοπόν
  αυτόν χρηάζονται:
  ΠΡΟΔΟΤΑΙ
  ΣΗΜ. Για την χινηματο
  γράφησι τού Ιργβυ ή Γερμκ
  νίκη Κυβέρνησις έπεστράτευ
  σ* έλοκληρα ΜηχοτΛθκΙνη
  τα ΐύματα τον Στόλον μοεΙ
  την 'ΑβροπορΙαν της.
  Την Κυριακήν 1η απο
  γευματινή ώρα 3 μ. μ.
  ΟΟΑΓΑΟΟΔΓΙ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΩ ΠΕΤΡΕΑΑΙΟΚΙΝΗΤΟΝ Α]Β
  "ΑΙΡΟΟΟΑΙΣ,,
  Αναχωρεί εξ Ήραχλει
  •Η έκάατπν ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  βρ«β» κατ' κνθνΐαν ΠΕΙ
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕ1ΑΡΤΗΝ κρ»Τ Ρέ¬
  θυμνον, Χανιά, Πειραια,
  _6ρ·ν, Πέραν, Ν<ές·ν. Πρακτορείον ΑΙΝΑΡΑΑΚΗ Τΐ]λ«·. 1—41 ΑΛΕΞ. Τ. ΣΤΕΦΑΝΙΛΙΣ ΙΑΤΡΟΖ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΖ Τέως Ιατρός Εύαγγελι- σμοθ σπουβάσσς επί πεν¬ ταετίαν έν Ιταλία:. Δέχεται έν τώ ν|φ Ια¬ τρείω τού δδός (Πλατεισ Στρύτο) έναντι Φαρμσ- κεΐου κ. Ζαχαριάδου. Ή εΤσοδος έκ τής όδοΟ Κα- γιαμπή. Ώραι έτιισκέφεων 9—12 καί 4—7. ΑΥΟ ΑΑΕΑΦΟΙ ΔΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ 1Γ2 ΤβΟ Προοπέρ Μεριμε 'Αχυρα εις δέματα εξαιρετικήν ποιότητος τιωλοθνται παρα τφ κ. £, Γιαλιτάκη καΐ Στ, Μπλαβακη —"Ας περιμένωμε, άκίμη λί γο, "Άρτεμ'ς αου, γιά ν* άλλαξο πστήαουμε. "Οίαν θΐ γεράαιυμ κι' οΕ δυί... "Οίαν θά εϊμ-χσιι πό λύ γίοοι γιά ν" άγαπιούμκοτε... —Μ' άπβλπίζης, χακί' γιατ »&τδ το δοβΛικδ χαμίγελο ο τα χιΕλια αου; θαρρεϊς πδς θιλω τώρ» πιί νά τα φιλήσιβ; —Βλέπεις π6ς ϊέν χαμογιλβ πιά. —°Ε?&?(! ήα,ιχόϊστε. Πές που α-αβϊΐάο ΒβΓΠΕΓάο, διάδασι το 6ι6λίο π&ύ σίθ Ιίωσατ; —Νχί, χθες τί τελείωο». —Λοιπον π©ς οοθ φάνηχι «ίναι λογιχό! χι' δσοι ίέν κιοτιύ ουν βουβαίνονται. —Το 6ιβίο σου, "Αρτιμίς μου είνε Ινα βιβλΕο γεματο ψΐυτιΐς Είνε το πια ανόητο απ' Βοα βγή χ αν ώ; οήμερα «πά τ,ά παπιστικά πιιατήοια' στοιχηματΐζω π&ς ϊέ τί διάδ^σεί,σϋ πού μοθ μιλιΐς γι υύτο μέ 109*1 βιβαιοτητα! Όχΐ, ϊέν τό δίάβϊαα ακόμη β [τε καί κοκκΐνιαε λ(γο* μά ιΐμα βίβαιη π&ς 11 «ι Βλο λογική κι άίήθίΐ-χ. Δέ* χριιάζουμαι αλλη «πόϊειξη γι' αυτό, άτιό τή μα νία τ«υ {χούν οί οδγενότοι νά τό ·ξ«υτελ!ζουν. —-θΐλΐκ;, γιά διασχέ?αοτ), ν* α&Ο δΐίξ», μέ την Άγία Γράφη οτό χίοι.... —-"Ω! πρόσεξε χαλά Βΐρνάρ λυττήαου μι! ίεν διαβάζω τίς Γρααες χαΓώ; οΕ αίρΐτικοί. Δέ1 Ηί>ω νά χλονΐσιςς ιήν πΐσιη μου
  Έξ 3λου θά χάοης τόν καιρό
  σ ιυ. ΣιΙς ο Ε ουγενότοι είσθε κάντα
  ώτιλιομένοι μέ μιά σοφΐα πύ
  ίπιλπίζϊΐ. Μας την πειάΐε χατά
  ΓΤΓίσΐίπο μίσα οιή συζήττγαη χι
  &1 κακόμοιροι χαθολιχοΐ πκυ
  II
  ϊΐάβασαν σάν χι' Ιαα; τον Άρι
  στοτίλη χαΐ τή Βΐβλο ίέν ξέρουν
  τίδς νά ο&; άπαντήαΐυν.
  —"Δ! αυτό γίνκται γικχΐ οεΐς
  οί χαθολΐχοΐ πιατιΰιτε 8ττως 5
  ττω;, χωιίς νά κοπιάοειε νά έξιτά
  τι &* 1<& ηρ&γμκ είνε λογιχό ή 5<ι. Έμιΐς τούλάχιστο σπουδά ζουμΐ τή θρησχιία μχς πρΐν νά την δηερααπιοϋίθμι χαΐ πρό «άν των π(Ν νά θελήιουμι νά ιήν (συνεχΓζεται) ΜΙΝ Ω Δ ΣΗΜΕΡΟΝ Το άβάνβτο άριστούργημα τοθ ΝΤΙΚΒΝ£ ΑΑΥΪΑ ΚΟΟΟΕΡΦΗΛΔ ΠρΜτκγωνιβτουν: Μωρϊν Ο' Σουλιβαιν, Μάτζ "Εβαν;, Λύβνελ Μπάρρυμβρ, Έλιζ«μπέτ Άλλαν. Έκτός προγράμματος: ΖΟΥΡΝΑΛ. Χημ- Καθ" εκάστην είς τας έ μ. μ. άπογευ- μβτινή. Είς τάς 28 Φε- βρουαρίοο, ή μεγάλη έκπληξις. ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΠΙΑΗΚΟ (25 ΠΡΟΣΩΠΑ) Γικ ·λκς τίς ΠΈΜΠΤΗ 25 Φ)ΡΟΥΑΡΙΟΥ Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 57 ΦΤΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΓΑΕΝΤΙ Προκειμένου ττερΐ Απόκρεω καί οΐκονομικής κρίσεως γΐνεται συνή· Θως μία χαρακτηρισθή σΰγκρι- 3ΐς. — ΝομΙζεις πώς θά γλεντήση ό κόσμος εφέτος; 'Αλλα πως; Διερ¬ χόμεθα «άγδνους μήνες» κοΐ αυνε· τιώς φτώχεια. Φτώχεια καί φτώ· χεια μάλιστα είνε Λ καταστασι..,. Αυτή είνε ή γενική ηαρατήοησις έν τΐροκειμένω. ΟΙ παρατηροθντες 6μως λησμονοθν 6ναν δρον τής λαικής σοφίας άιτό τοΰς μάλλον άναντιρρήτους: "Οτι ή φτώχεια θέ¬ λει καλοτΐέρασι. "Ατιό τό γνωμι- *όν αύτό φαίνεται έξεκΐνησαν εκά¬ στοτε—εΐδικωο δέ δταν υπάρχη, ά φόρητος κρίσις—οί άποκρράτικοι τύιτοι, ΟΙ άμφΐβάλλοντες άς άνατρέ ξουν είς τώ παρελθόν: Υπήρχον ημέραι "Απόκρεω ίπου τό γλέντι οτΐς χορευτικές αΤΘουσες αναβε καί έκόρωνε. Έσημειώνοντο δέ α¬ νελλιπώς οί αίώνιοι «οίκονομολό- γοι» οί όποΐοι διηπόρουν καί έξΐ- οταντο: —Μέ τέτοια κρίσι... γλέντι; ΠοΟ βρίσκουν τοός τταράδες αύτοΐ οί Θεότρελλοι; Καί δμως οί παράδες ευρίσκον¬ το. Γα γέλια—πεταλοΟΒες δλικες — διεγράφοντο κάτω άιό αίς μά οκες των Θηλυκων πιερρότων. Καί οί καβαλλιέροι τα... έξηργύρωνον συχνότατα καί μέ καμπανίτην γνή¬ σιον. ΠαντοΟ χαρά καί τέτοια ώ- ότε τό χέρι να μπαινοβγαίνρ στήν τοέπη χωρΐς καμμιά..,, άφηρημάδα καί κανένα σοθφρωμα φρυθιων. ΟΙ οΐκονομολόγοι έξηκολούθουν νά άποροθν μέ τό φσινόμί.νον: "Η οπατάλη ήτο άνάλογος μέ τό,... | ϋψος τού τιμαρίθμουΐ Ώστόοο λη σμονοθσαν τόν ρυθμόν «τής φτώ-ί χειας ποϋ Θέλει καλοπέρασι»: Καί' ό φτωχότερος κατορθώνει νά καλο περνφ 8ταν άγαπός συνειδητά τή ζωή. Κατορθώνει νά τα βολεοη μέ τό σήμερον ή απλώς νά Θίτρ είς δευτερεθουσαν μοίραν τό αθριον. *Η νά λησμονή κοΐ τό σήμερο καί τό αθριο καί δταν ακριβώς τό πρώτο είνε έλεεινό καί τό δ&ύτερο άμφΐβολο. Ιδού διατί ϋποθέτω οί άρμόδιοι οΐωνοσκόποι—καί επιχει¬ ρηματίαι— έπιμένουν δτι καί εφέτος ό κόσμος Θά γλεντήσΐ). Ό "Αλλθ( ΠΝλεΐται τό καφενειον κΜινώα» παρά τη Πλατ. "Ελευθερίου Βενιζέ λου λόγω αναχωρήσεως τοθ Διευ ΘυντοΟτου.Πελατεία εξησφαλισμένη Άποτανθήτε είς τόν Διευθυντήν. —Τό γηραιότιρον δίνδρον τού κόσμου. Ή Άμιριχή μιταξα τβν τίσω' δΧλβν πΐριέργων ρ·κ4ρ Ιχ·ι χ«1 1*λ αλλο δχι ολιγώτερον πεοίερ γον: Είς τό Ιδαφίς της φύιται τό γηραιίτερον δίνδοον τοθ %δ ομού χαΡώ; τουλάχιστον βεβαιώ νΐι το γραφιϊον φυσικόν πάρχων ττ]ς Ο&ίσιγκτων. Ό Μ»θ:υσ4λ»ζ αΰτος τβν ϊένδρων ιί^ε μία «Σι γέϊ;»,ιδρΐαχομιντ] ιίς Ι «χ πάρχον ιϊδιχον διά τα ϊένδρα τα Ο τα χαΐ ϊχουσα χατά τεϋ; δπολογισμίύ; τ6ν ιϊΐιχδν ηλικίαν πλέον των 5 χιλιάδων Ιτών. Ή διίμΐτρος τοθ 5έν5ρου παοά την βάσιν τοθ χορμςθ ι!ρ« 26 84 μ. τό Ιϊ 5ψ τού 81.61 μ. —Μία «ερίεργος «ερί«τ«· σις «ναρκοληψΐας». Οί ϊατροΐ συνέστησαν εί; Ινα νιόνυμφον χατοιχοθντα ι ί', τό Ου ΐλμπλιντον τί]ς Αγγλίας νά μή λέγη ·£ί την γυναΐχα τού τΐποτε πιυ θά ήμποριθσΐ νά ής προχα λ^ τον γίλωτα, διότι ή βυσ'υχής £ιια γελάοη... άμέοως χοιιΛ'αι. Ου ω πρό τίνων έβδεμαίων ϊπιιτα άπδ πολλά γίλια ή ιίχεσβέτις ούζυγίς τού Ιπΐαιν είς λή6αργον, άπο τβν βπιΐιν συΐ)λθε μιτά Ιξ ώρας. Πρόχειται πιρΐ μάς σπα νιωτάτης, ιύτυχβς ασθενείας: τήί ναρχοληψ'ας. ΤΕΝΝ1Σ Ο ΜΠΙΑΝΚΟ ΣΤΗ ΜΙΝΩΑ ΔΥΟ ΟΡΧΗΣΤΡΕ- 6 ΜΑΡΤΙΟΥ Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΝΗΙΣ Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Τού ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ Μιά άτέλειωτη α^αυλΐα βατρα- χων συνώϊευι την πορείαν μις.Έ κ<3ψ. γύ:ω μχς πεεοθοιν σμήνη «πό δϊρίδια πβϋλιά, μίσα !ε ατΐ 21η άνθονοθσχν τα νερίφιδα χαΐ Ινα ·15ες μιχρών χροχοδεΐλων πιύ Ιμοιαζαν οάν μεγίλΐς σϊθ5*ς. Άλλά ιό χειρίτιρο άιδ 8λα ή3χν τα χοϋνο6πια. Γιγαντια σέ ίιαατά αεις, ά^θοναι οέ άριθμούς χαί Ιτιί μονα. Καί ή β^ώμν ποο Ιδγαΐνε ακό τα 3άπια φυτά Ιϊ' ήαν όλι γώτερον ένοχλητιχή. Τ4 δράδυ τής πρώτης ήμίρα; είχαμε φθάοτ, αέ μιά ξΐίή περιο χή γ*5ς πεδ ή«αν α! δψηλόιερο Ι ηίπεδο χ«1 *χεΐ υΑ; ειπε δ Μπι λ-λΐ 8τι θλ περνούοαμε τί) ν6«τα. Ή πρώτη δοιιλειά τβν Άμαχάγ χερ ή<αν νά άνίψυν φωτία χαί νά ψήιουν το φαγητί, τουϊοχρί νως ?έ άναολύψχμε μέ «ναχιύ φιοι δτι δ χαπνός τής φιβτιας Ϊ5ι ωχνε τα χουνούπΐίτ. Ευθύς μετά τό φαγητδ τυλιχθήχαμε ϊοτ'ς χου δέρτις μας, άλλά δ Οινος ήηχν ϊύοχολος γιά αένα τουλάχιστον Πίλ/Ις φο;ές ιήν νύκτα έξύπνΤ,θΒ χβΐ οέ μιά ατιγμή πεδ έίόρια» πρός τόν Α«ο τόν ιίϊα νά χοιμβ ται, άλλά τό ττρίσιίΐιί τού ήιαν χαταχδχχινο. Δίπλα τού ή·αν ξα ηλωμένη ή Ούστάνα ή δποΕα χά θε λίγο αχουμποθοε στίν άγχδνά της χκΐ τόν χύττοζε μέ χάποια άνηαιιχΕα. Έμαντΐυαα διι δ Αεο ήΐ.ν &■) ίωστος, άλλά ίέν θά μποροθσ» νά τοθ πγρασχω Ιχείνη τή στιγμή καμμιά βοηθεία. ΠρΙν πίσωμΐ νά χοιμηθοθμε επήραμε δλοι μις την χανονιχή ίδοι χινίνης, τό μί νο φάρμαχο πεύ ιΐχαμε μαζί μας. Γιά χαμποση ώ-^ {«ύτταζα τα δβτρα χαί παρκδόθηκα οίσκΐψίΐς γιά τί μεγαλεΐο «Ο οόμπ<χντα< χοΐ την μηδαμινίτητά μας. ΚοΙ οί αχίψΐις αύ'ές μέ Ϊχο6?αοαν γιανί είνε αδύνατον νά μπορίαη νά έξιχνιάοη χανεΐς τα μυοτήρια τοθ Πβντοδυνάμου. Ή οΐφ(α είνε για τού; Ιαχυριΰς χαί ίμιΐς ιΐμεθ.» άϊύνατοι. Έγύριοχ άπό την «λλη πλευρά χαί «ποχοιμήθηχα. (συνεχΐζεται) ιυ ΟΊ 111 [Π ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ αι III Π] ιυ α α II ιπ III 01 111 III 01 αι ιιι 111 111 111 111 ιυ Άπό την Δευτέραν [{{ ΟΙ 22-28 Φεβρουαρίου 1937 αι ■-----------------—---------------αι αι αι ΑΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 10 Επί ττ} τεσσαρακονταετίφ άπό τής ιδρύσεως των καταστηματων προσφερομεν άπαντα τα ει¬ δή μας: Μ Ε 50 0)0 ΕΚΠΤΩΣΙΝ θά έκποιηϋυϋν 3.000 γιάρδες κασμήρια χει· μερινά ντεμί σαιζόν καί καλοκαιρινό, 1.000 υ¬ ποκάμισσα, καπέλλα, κάλτσες, γκραβάτες, παλτά. 50 0)0 ΕΚΠΤΩΣΙΣ αι 01 01 01 ΟΙ αι αι αι αι αι αι αι αι αι ΝΩΝ Χ&. ΚΙΝΗΣΙΣ —Επανήλθεν έξ Άθη. νων ή κ. Καλλιόπη Γεωργ. Τζανά κη καί ό κ. Παναγ. ΧριστοΒουλά- κης. *** Γΰρω στήν πόλι μας. Ή έπαιτεία έξακολουΘεΓ νά άπο· τέλη πληγήν διά την πόλιν μας. —Ή ΆστυνομΙα πάντως κατα· βάλλει κάθε καλήν προσπάθειαν διά νά ττ,ν περιορίση. —Καί διά τόν λόγον αυτόν ακρι- βθς σημειώνομεν έ6Ο καί την έκ. μετάλλευσιν ή όποΐα άποβεδειγμέ νως γΐνεται είς άνάπηρα παιδία Ιδίως. —Τα όποϊα ωρισμέναι άπειραι 6 ποχρεώνουν να έπσιτοθν είς κέν τρα καί άτιόκεντρα καί κατά τάς προχωρημένσς άκόμη νυκτερινάς ώρας. —Ή ώραία λιακάδα τής προχθές ίμεινε δυοτυχώς ανευ ουνεχεΐας. —"Αν κρίνωμεν μάλιστα άπό την δλην καιρικην κατάστασιν της χθές, πρέπει νά περιμένωμεν μ*λ λον συνέχειαν βρόχής καί τό ταχύ τερον, —'ίικτός εάν τής "Ανοίξεως τής άρέσουν εφέτος έξαιρετικα τα ά στεΐα καί αί σουρπρΐζ—όπότε μπο ρεϊ καί νά βρέξη καί νά,... λιοση ταυτοχρόνως. —ΣΐΙς γειτονιές, καί άπό πόρτα οέ πόρτα, ήρχισαν αί πρώται με ταμφιέσεις. — ΑΙ μεισμφιέσεις αυταί ώς γνω στόν γΐνονται διά τό καλόν τής χρονίας—ώς πρός τάς "Απόκρεω— καί διά νά γελάοουν μέ την καρ διά τους οί γειτόνισσαι. —ΑΙ οποίαι μαοκαρώνοντσι διά νά καταπλήξουν αλλήλας άλλά κοΐ διά νά ξεμασκαρωθοθν μόλις ή αννοιά των παύση νά αποτελεί «μυστήριον», —"Εννοεϊται ΰτι ΰπάρχουν περι πτώσεις ποθ καί ή πλέον δυνατή όξυ&έρκεια δέν δύναται νά εΐσδύση άκόπως είς τό μυστήριον σύτό καί τότε εΤνε τό ενδιαφέρον τοθ πράγ ματος. —Ή χορευτική κίνησις εόρίσκε ται άκόμη είς τα,.,, σπαργανα. —Έν πάση περιπτώσει οί ίδιο κτήται των χορευτικόν κέντρων καί αί ένδιαφερώμεναι διά τούς χορούς όργανώσεις συνεχίζουν πυρετωδως τάς προετοιμασίας των. —Κ αί ς[ χορευταί άναμένουν νά πυκνωθη ή πΐοτα άπό ώραιόκο σμόν πρό παντός ... —Μανθάνομεν ευχαρίστως ότι προχθές διήλθε διά ΧανΙα ό ττερί 4>ημος Μπιάνκο μέ την ορχήστμα
  τού.
  —Ό Μπιάνκο παραμένων έκεϊ
  μέχρι τής Κυριακής Θά επιστρέψη
  είς "Ηράκλειον διά νά συνεχίση. „
  μονΐμως τό τουρνέ τού είς την
  κΜινώα».
  — Σημειωτέον Βτι ευρίσκονται ή
  5η ιίς Ηράκλειον δύο ντιζέρ καί
  μια ντιζίζ, νέγροι έκ Κούβας, άνή
  κοντες είς τό συκρότημα τοθ Μπι
  άνκο.
  —Έκυκλοφόρησε τό ϋπ' άριθμ.
  49 φύλλον τής άπό /ΐετραετΐας εν
  Αθήναις εκδιδομένης εφημερίδος
  «Συνταξιοθχος» όργώνου των συν
  ταξιούχων τής Ελλάδος μέ πλου
  οίαν ϋλην κοί είδησεογραφ αν. Έ
  τηοΐα συνδρομή δρ, 70. Γροφεϊα
  ΑγΙου Κωνσταντίνου «8,
  —Ή άτιοψ νή μουσικοφιλολο-
  γική βραδυά.
  Είς τό παρά την "Ακ Τάμπια κα
  ψενεΐον Άκρόπολις δίδεται Λτΐίψε
  (ώρα 6—8 μ. μ.) ή πρώτη «μουσικο
  φιλογική βραδι,ά» τού Μορφωτι-
  κοΰ Συλίόγου Γυναικων ΉρακλεΙ
  ου. Τό πρόγραμμα είνε πραγματι¬
  κώς πλούσιον χοί τα Θέματα ίνδια
  Φέροντα άπό πάσης απόψεως. Ή
  επ τυχία συνεπώς τής πρώΐης
  αμουσικοφιλολογικής β(.αδιάς» α¬
  πό την σειράν πού Θά δώση ά
  Σύλλογος, πραγματοποιών μίαν ω¬
  ραίαν έμιτνευσιν έν σχέσει μέ τοΰς
  νενικωτέρους σκοπούς τού, προμη
  νύεται άσφαλής.
  —Τα καταστήματι Γραΐκη.
  Ή πρωτοτυπΐα την οποίαν έφήρ
  μοσαν άπο προ/Θές τα καταστή
  ματα 'ΑΕελφών ΓραΙκη νά πωλη
  σουν επί τη τεσσαρακοντσετΐα τής
  Ιδρύσεως των ιίς τιμάς κάτω ι ου
  κόοτους έτιΐ όλόκλη,-ιν οκταήμερον
  έξετιμήθη παρά τοθ καταναλωτι
  κοθ κοινοθ δεόντως. Κόσμος καί
  κύσμος τής πόλεως καί των ϊπαρ
  χιών προμηθίύεται καθημέραν τα
  έκλεκτά ειδή των καταστηματων
  ΓραΙκη είς τιμάς άληθως έςοιρετι
  κάς.
  Ζητεϊται ύπηρέτρια παρά καλλί
  στής οικογενείας διαμενούοης είς
  Αθήνας, Μιοθός Ικανοποιητικός,
  Πληροφορ αι παρ' ημίν,
  ΈνοΐΜΐάζονται δύο δωμάτια 6υ
  νάμενα νά χρησιμοποιηθοθν καί
  παρ' όλιγομελοθς οικογενείας. Πλη
  ροφορίαι παρ' ημίν.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τό Κουρείον Δημ. Βουρέκα μετε
  φερθή ά πό τό Βαλιδέ— Τζαμί είς
  Καμαράκι Εναντι ακριβώς τοθ μα
  γειρείου Στρατή.
  Πρός τοθτο ειδοποιεί τούςάξιοτ!
  μους πελάτας τού, άπό τούς όποΐ
  ούς έλπΐζει οτιθά έξακολουθήσουν
  την υποστήριξίν των.
  ΕΜΟ1ΚΙΑΖΕΤΑΙ παρά ιήν~λεω
  φόρον ΚνωοοΟ οίκία νιόκτιοτος ά
  παρτιζομένη έκ 4 δωματΐων, κου
  ζίνας κοί λοιπων χρειωδων. ήλε
  κτροφώτιστος καί μεθ' Οδατος. Πλη
  ροφορίαι «Καφενειον Μινώα» Α.
  Μαρκομανωλάκη,
  ΈνβΐΜΐάζεταιι παρά τό Καμάρα
  κι άντΐ δρ. 2.(00 μηνιαΐως τό καφβ
  νεϊον «Πάνθεον» μεθ' ολων των
  βτιΐπλων ταυ, Πληροφορίαι έντός.
  Ζητείται είδικές τεχνίτης δι* άρ
  νιά σοόβλας καί διαφόρους μεζε
  δις, Πληροφορίαι παρά τφ ΟΙνο
  πωλιΐω «Λαγκάδα>(Ιναντι ταμείον);
  ί
  ή
  σχό
  α
  βέν
  έη1
  Χΐ
  ορισμο0 άτιό
  5έν έκοιμήθη ι
  νόν μσζ' Τ1ζ"
  ϊόν ήιαν γΐβ
  τουσνέττα 6 τ
  Τ6πος ό 4ψιίί
  αΐ|ς έλεύθερβ'
  «αί δχι στβ €
  θήκοντα. -κ
  χβρΐς δεσμθ.
  της, να μην ·
  ««μένη, Π λα1
  κα, ή δποΐα ι
  λαιες δσχολΐε
  καγια, τα «^
  τόν δνδρα τη
  γρόνον, τό < σηγμές ότιβρι 1ΛΡΥΝΑ ΚΑΤ, Έι γαοΐο δρους ΒΡ0ΓΡ4 ΟΛ Ι^ΐΝργίου
  Λ'Π Ο'ΡΘΏ Σ Ι Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  47ον
  Μέσα σέ μίαν ατμόσφαιραν
  πρόσχαρης, στενής οΐκβιόΐη-
  τος, ή Μαρία—'^ντουανέττα
  κοί ή συντροφιά της άνβπ'ση·
  μα ντυμένοι, έζοθσαν έλεΰθβ
  ρη ζωή, χωρίς κανέναν κατα-
  ναγκασμο. ΚαΙ την έμεθοΰσβ
  τόσο έκεΐνη ή ελευθερία, ώστε
  ίβάραινε την ψοχή της ή υπο
  χρέωσις νά γυρΐζη κάθε βρά-
  ου στΐς Βερσαλλίες. Ή αύλή
  τής έγινόταν —ιό ξένη, τα βα
  σιλικά καθήκοντα πιό άνια-
  ρά. Κι' 8λο καΐ πιό συχνα κα
  τέφευγεν ήμέρες όλόκληρες
  στή φωληά της. Ό πόθος της
  μάλιστα ήταν νά κατοικήση
  μονΤμως στό Τριανόν. Κι' έ
  πει&ή ή Μαρία—Άντουανέτ-
  ια εκανε στό τέλος πάντα δ-
  τι της δρεσεν, εγκατεστάθη
  πραγματικαί στή θερινή της
  Ιπαυλι, Άτιό τότε ή συζυγι-
  κή συνάφεια, Βπως καΐ δλα
  τα άλλα δέν έξηρτδτο πιά
  άτιό την έπιθυμΐα τοθ βστσιλέ
  ως. Κοί ή Μαρία—Άντουανέτ
  τα 8έν επήγαινε νά επισκε¬
  φθή τόν άγαθό συζυγό της
  παρα 8ταν τής έρχόταν τό
  κέφι ή την έπΐεζεν ή μητέρα
  της μέ τίς συνεχιΐς οιαμαρτυ
  ρίες της εναντίον σύτοθ τοθ
  χωρισμοθ άπό κοΐτης. Αύτ£ς
  δέν έκοιμήθη ποτέ στό Τρια¬
  νόν μαζΐ της. ΓιατΙ τό Τρια¬
  νόν ήταν γιά τή Μαρία—Άν
  τουανέττα ό τρισευτυχισμένος
  τόπος ό άφιερωμένος μονάχα
  στΐς έλεύθερες άπολσύσειςτης
  χαί 6χι στα συζυγικά της κα
  θήκοντα. Έκιΐ ήθελε νά ζή
  χωρίς δεσμσ, γισ. τόν έαυτθ
  της, να μην είνε παρά ή χοί
  Βεμένη, ή λατρευομένη νυναΐ
  κσ, ή όποΐα μέ μύριες έπιπό-
  λαιες όσχολΐες έξβχνοθσβ τα
  πάντα, τα πάντσ, τό βασΐλειο
  τόν ανορα
  χρόνον, τό
  η την σύλή, τόν
  σθμπαν, άκόμη—
  ύΐ
  χρ μ
  σηγμές υπερτάτης ίύτυχΐας—
  κσΐ *όν έαυτό της.
  ΚαΙ ποιοΐ την έσυντρόφευ-
  αν σ' αυτή τή ζωή; Πρδτα—
  τιρώτα μακρυά οί γέροι—τα ά
  νιαρά καΙ άσχηαα πλάσματα
  πού δέν ήζεραν οΟτε νά χορε
  ψουν οθτε νά γλεντήσουν,πού
  διαρκώς έβιναν συμβουλές
  Φρονιμάδας. Μακρυα βσοι ή9ε
  λάν νά την άναγκάσουν νά
  σκεφθρ, νά περιορισθή. Δέν
  ή"9ελε γύρω της πσρά νέους,
  φαιδρούς γλΒντζέοες πού νά
  μή χαλοθν μέ την άκαιρη σο·
  βαρότητά τους τα παιγνίδια
  τής ζωής. Ποιοί ήσαν, τί δνο-
  μα εφεραν, τί ύπόληψι εΤχαν
  —τί την ενοΐαζαν σοτόΐ Κα
  νεΐς βέν τούς έζητοθσβ νά εί¬
  νε μορφωμένοι, ο Ο τε μυαλω-
  μένοι—τί σχολαστικοΐ πού ή"·
  σαν αύτοΐ ο{ άνθρωποι! Άρ-
  Κ8ΐ νά ήσαν «πνευματώβεις»,
  νά ήξεραν νά διηγοθνται δια-
  φορούμενα άνέκβοτα, νά δι
  σκεδόζουν καΙ νά γλεντοθν.
  "Ετσι ή Μαρία—Άντοϋανέτ
  τα βρέθηκε κυχλωμένη άπό
  ότιήρχΒ στό
  έψώνσζεν ή
  μΐά σπεΐρα
  «δ,τι χειρότερο
  Παρΐσι»— δπως
  μάννα της—άπό
  ξένοιαστων γβλωτοποιβν, οί
  όποΐοι ομως εφρόντιζαν νά
  πληρών ωνται μέ χρυσάφι καΙ
  μέ ρουσίέτια γιά τα %αμώμα
  χά τους.
  Ενας μονάχα άνιαρός κύ
  ριος έτΐήγαινεν
  είς καιρόν νά
  άπό χαιροθ
  ένοχλήση τή
  συντροφιά πού έξεφάντωνε
  στό Τριανόν. Δέν ήταν καΐ
  τόσο ιΟ<ολο νά τόν διώξουν, άφοθ ήταν ό άνδρας τής παι γνιδιάρας έκεΐνης βασΐλισσας καΐ έκτός σύτοθ ό βασιληβς τής ΓαλλΙας. θά ή αν υπέρ βολικό νά μιλήσπ χανεΐς γιά Ερωτα. τ ώς ό 'Αλλά είνε Λουδοβίκου γεγονός άγαποθ σεν ιΐλικρινθς τή γοητίυτική νέα πού τοθ ϊλαχε γιά γυ>αΐ
  κά τού.
  (οονεχΐζεται)
  ΎΟ
  ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1839
  1ΑΡΥΜΑ ΑΓΓΛΙΚΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΙΣ ΛΙΡΑΣ
  ΕΑΡΑ ΒΝ ΛΟΝΔΙΝΩ»
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΑ
  "Εκτέλεσις πάσης Τραπεζιτικής ερ¬
  γασίας υπό τούς πλέον συμφέροντας
  δρους.
  ΟΡΟΓΡΑ.ΜΜΑ
  ΠΛΒ,ΙΣΙΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Γιωργίου Μιχ. Κατάχη χκτοΙ
  κου Άγίων Δέχα Καινουρίου.
  Κατα
  1) Χϊραλάμπους Ί. Άχοαοάχτ)
  έμπόρου κατοίκου Χουστουλιαννν
  Καινουρίου, χηΐ 2)^ Εμμανουήλ
  Χ. Άλιγτίζακη χατοίχου Άγίων
  Δίχα Καινουρίου.
  ΟΙ καθ" ώ< τό παρόν μου καί· τοι επεΐάγησαν νομίμως α) διά τής υπό χρονολ. 17 Ίίυνίου 1930 έτχιταγής μου, ώς διίκνυται έχ τ»ν δπ' άριθμ. 1136 κλΙ 1138 τής 21 Α&γούατου 1930 άποδιι- κτικων έπιίόσιως τιθ παρά τη" ηερΐφερε^α «Ο ΠρωτοδιχιΕου Ήρα χλιίου Γεωργ, Ιΐωλιουδάκη, ίνα δυνάμει χά Ι πρός εκτέλεσιν τής δπ' άριθμ. 281 Τ(0 1930 δριστι- χής χαΐ προσωρινώς χιχηρυγμίνης εκτελεστής αποφάσεως™0 Πιωτοδ. Ήραχλεΐου,νομίμωςπεριβιβλημένης τόν έχτιλιστήριον τόπον, χαταβά- λα»σι πρός μΐ αλληλεγγύους μέχρι τ)ς ίπιταγής ταύτης Δρ. 10.522 50 έντόχως^Ιχτοτι μέχρις έξοφλή- σι»(, χαΐ ί) διά τής υπό χρονολ. 5 Φιδρουβρίου 1931 χατασχιτη· ρίου τοιαύτης ώς διΐκνυται έκ των δπ' άριθμ. 704 τοθ Διχ. κλη τήρος Μιχ. Μαράχη χ»1 2448 τ&0 Διχ. χληνήρος Γεωγ. Μιγχλαχη άπ&διιχτιχβν έπιίέοιας Ενα Βυνί μει χκΐ πρός εκτέλεσιν τοθ αυΐοΟ ώ; 4νω έχτελεοτοθ τίτλου, χαταβά λιυοι πρός μι άλληλεγγύβις προσ οίτως δρ, 655 έντόχως Ιχτοτε μέ¬ χρις έξοφλήσεακ, μίνον δρ. 7.500 μοί κατέβαλον 6 κρητός έχ το6 των, ήτοι ο) την 1ψ "Απριλίου 932 δρ, 1000 ί) την Ιοην 2ι πτιμβρίου 1932 δρ. 3000, χά Ι την 16 ΌκτωδρΕου 1934 δρ. 3 500 τό V υπόλοιπον άρνοϋνται νά μιί καταδάλωσιν. Διά ταυτα Πρός είσπραξιν τ&ν άνω πίθ6ι των δρ. 10 522,50-655=Δραχ 11.177 50 μιΐον δραχ. 7 500 χά το.6ληθ·ιαων ώς άνω είρηται τμη ματιχως, των Λτ· ο των ά ω έπιτα γβν μου νομΕμων τόχων αυτών χά των αυμδηαομένων Ιξέίων έχτιλέ σιως, εκτίθημι είς δημόσιον άναγ χαστιχον πλιιστηριασμον τα άχό λουθα άχΐνητα χτήματα των άνω όφΐιλιτων μου χιιμινέ^ων ιίς τος χτηματιχάς περιφερείας των χω ρίων Χουα-ουλιανί, "Αγ. Δέχα χά Ι Μητροπόλεως Καινουρίου, τοθ Δήμου Γόρτυνος ιί)ς Είρηνοδικι αχής πιριφερείας. Μοιρών, έξ ώ τα 29 τρΛχα έχ τούτων άνήχουσ χατά 3)20 ιίς τέν πρώτον των φιιλιτων μου, τα ίέ λοιπά 1 έκ τού-ών άνήχουσιν ιίς τον διύ ρον των δφειλιτων μου, ήτοι Α Περιφέρειαι χωρίου Χουστουλΐαν&ν τα 3)20 έξ άδιανιμήτου. ήτοι 1 Άμπελου χιιμένης είς (έσιν « χωράχισ» έχιάσιος δίχα έργατ» συνορ. κτήμασιν Ιωάννου Ψαρ κ η, Ιωάννου Κολιζάχη, Ν ι χολάου Κολτζάχη χκί ποτα μ ώ. 2) "Αμπέλου χιιμένης εί θ.σιν «Καλαμιάρο έχτάσιως 1 έργατνν μιτά των έμπιριιχομένω δέν δι ών, συνορ. χτήμασι " Μιχαήλ Άβίαμάχη έκ δύί μιρωΛ καΐ ΠαπβΙ 'ΑντωνΕου Μιχιλάχη 3) Ελαιοφύτου χιιμένου είς θέσιν «Καλαιιιάρι» εκτάσεως 2 στριμμ* των μιχά των έμπιριιχβμένων 22 δένδρω',συνορ.κνήμασι'Ιωίννου Ψλ ράκη χαί Γεωργ· Π*π:ιγοηγορΕου 4) Είς την αύϊή»1 ώς άνω θέσιν «Καλαμιάρι» αμπέλου εκτάσεως 5 ίργατων κουρουτβχτύί συνορ. χτήμχαιν Ιωάννου Ψ*ράχη χά Ι Γεωργ. ΠπαπαγρηγορΕου. 5) Είς την αυτήν ώ; άνω θέσιν «Καλαμι άρι» άγροΟ έκτάσιος 3 ατρεμμί των μέ τα έμπιριιχόμενα 3 έλαιό δινδρα αυνορ. χτήμασι Νιχολ. ΟαπαηλιοΟ χαί δρόμφ. 6) 'Αλω νίου χιιμένου είς θέσιν «Πκπουρο έχτάσιως ενός ατρέμματος πιριπι φραγμένου πρός νότον χαί συνορ. μέ δρόμον δημόσιον. 7) Έλαιοφύ τού κειμένου είς θέσιν «Αΰγου λάχ'» έχτάσΐω; 3 στριμμάτων μέ τα έμπιριιχόμινα 29 ελαιόδενδρα συνορ. κτήμααιν δϊφανών Χεΐζή"— ΠαπαγρηγορΕου, Άναγν«'σ:ου Κ% τσιρντάχη καί Δημ. Παπαδάκη 8) Ελαιοφύτου κειμένου ιίς θέσιν «Κ4τω Σωχώρα» εκτάσεως 5 στριμμάτων μέ τα έμπιριιχόμινα 20 ελαιόδενδρα συνορ. χτήμασι Κωνστ. Μαθιουδάχη, Σταματίου Αρχουλάχη χαί ποταμώ. 9) 'Ελαι φύτου ιίς θέσιν «Κολύμπκ» έχτά «ως 4 στριμμάτων μέ τα έμπιριι όμινα 25 ελαιόδενδρα συνορ. τήμασι Νικολ. Χατζιδάκη,Εύθυμ. Ιατσιρντάχη, Μαρίας Τζιμπανο ούλας χαί δρόμφ. 10) Είς την δτήν ώ; άνω θέσιν «Κολύμπα» σωχώρουμιβ; (1) πιναχό.; συνορ. ιήμασιν Έμμ. Μπαχαντάχη, ά ω,φ χαί δρόμφ. 11) Ελαιοφύτου ιιμένου ιίς θέσιν «Ζχχαριά Σώ ;ωρον> έκτίσιως 2 σΐριμμά'ων μέ
  ά έμπιριιχόμινα 16 έλαιόδινδρα
  υνορ, χτήμασιν 'ΑντωνΕου Τζομ
  τανάχη χαί Ήραχλ. ΌρφανοΟ.
  12) ΆγροΟ κειμένου είς θέσιν
  Αάχχου{» εκτάσεως 10 στρεμ¬
  ματων συνορ. χτήμχσιν ΕύθυμΕου
  Ιατσιρντάχη, Στυλ. Κουτράχη
  αί Ερόμφ. 13) Ελαιοφύτου ιίς
  3έσιν «'ΕχιΙ ποα μοιράζουν τα νέ
  έχτάσιως 3 στριμμάτων μέ
  :ά έμπιριιχόμινκ 30 έλαιίδεν·
  ρα συνορ. χτήμασιν 'Εμμαν. Χά
  :ζιδάχη, Νικολ. Κολτζάχη, Γρ.η·
  γορίου Κολιζάχη χαί δρόμφ δη·
  μοσ'φ. 14) Ελαιοφύτου χιιμένου
  ίς θέσιν «Κουχουναρια» έχτάσι
  ως 4 στριμμάτων μι τα έμπιριι
  χόμινα 40 έλαιόδινδςα, συνορ
  χτήμασι χληρονόμων Νι.<ολ. Πα· παηλιοθ, Γεωρ. Φραγχιαδουλάνη, Εμμ. Χατζιδάκη χά Ι Σαρακηνοί) ΦΊ^χαράχη. 15) Ελαιοφύτου χιι- ίνου είς θίσιν «Μιγάλο Ληόφι ο» έχτκσιως 4 στριμμάτων μέ τα έμπιριιχόμινκ 6 έλαιόδιν^ρα χτήμασιν "Αλεξ. Κατιχά- κη, Γεωργ. Φραγχιαδουλάχη χαί Νιχολάου ΠαπαγρηγορΕου. 16) Έ λαιοφύτου χιιμένου ιίς θέσιν «Έ χιΙ πού μοιράζουν τα νερο» έχτά σιως 4 στριμμάτων μέ τα έμπιρι¬ ιχόμινα 25 ελαιόδενδρα, συνορ. χτήμασιν Γεωργ. Γιατράχη, Δημ. , ίημοοίφ δρόμφ χαί 7 ελαιόδενδρα συνορ. χτήμασι Γι ωργίου Παπαδάχη χαί Ιωάν. 'Αρ χουλέχη έ< δύο μερβν. 27) Οίχ( «ς κιιμένης έντος τοθ χωρίου Χ^υ σιουλιανά χαΐ ιίς τα άνατολικόν αδ<ο3 μέρος άπαρτιζομένης έξ έ νός ίσογιίου, έν!ς έπ' αύτοθ άνω γιΕου καί χουζίνας συνορ. χτήμα σι Γεωρ. Γιατράχη, Μχρίας χή ρας Δχσχαλάχη χαί δρόμφ. 28) Έτέρκς οικίας χειμένης ιίς θέσιν ιΜισοχωριά> τοθ
  έπαρτιζομένης έξ
  ίδίου χω?£ου
  ενός ίοογειΌο
  Πότε δα πωλώνται
  οί προσφυγικοί κλήροι.
  ) ημφ ρμφ
  άγω^φ. 17) ΆγροΟ χιιμένου ιί;
  θέσιν «Βχαιλιχό Πέραμ7> έχτα
  σιως 20 στριμμάτων συνορ. χτή
  μασι Μενελάϋυ Πχπαγρηγορίου
  ποται ώ χαΐ δρόμφ. 18) ΆγροΟ ί
  ιτάσιως 30 στρεμμαιων χιιμένου
  ιίς θέσιν «Άρχουλιέ(> συνορ. χχή
  μαοι χληρονέμων Νικολ- Π3Π»
  λιοθ, Γεωρ. Φ^αγχιαδουλάχη, Ν
  κνλκου Παπαγρηγορίου, Γΐωργίου
  Τζαγχαραχη χαΐ ποτομώ. 19) 'Ε
  λαιεφύΐου χιιμένου ιίς υίσιν «Άρ
  χβυλιέ(» έχτάσιως 4 στρεμματων
  μέ τιυς έμπιριιχομένους 10 άγρου
  λίοΌυς συνορ. χτήμασι Έμμ. Χά
  ζη Αναγνώστου Καταιρντά
  κη χοί δρόμφ. 20) ΆγροΟ χιιμέ
  νευ είς θέσιν <ΜΛδρκ,> έντασι
  ως 15 στριμμάτων συντ-ρ. χτήμα
  Α Γί Β
  ς ρμμ ρ ήμ
  σ· Αγ. Γιωργίου, Τίτου Βοσχο
  πουλάχη, Κωνστ. Νεονάχη, Άριο
  Τζομπκνάχη διαχωριζόμινον μέ
  ^ιόμον. 21) ΆγροΟ χιιμένου ιί
  βίσ.ν «Άχλαδκ» εκτάσεως ί
  ρ,εμμΒτων συνορ. χτήμασι Έμμ
  Μπαγχαντάχη, Αγ. Γιωργ'ου, Τ
  τού Βοσχουηοιιλάχη, Εύθυμ. Καρ
  τσιντάχη χά Ι Δημ. ΙΙαπαδίχη· 22
  ΆγροΟ χιιμένου ιίς^ θέσιν «Λ*
  ριντζανιέ> έχτάσιως 2 στρεμμ»
  ών συνορ. χτήμασι Γρηγορ. Κο
  τζάχη έχ δύο μιρην χά Ι Νιχολ
  Άρχουλέχη. 23) ΆγροΟ χιιμένο
  είς θέσιν «Πιρίσα Άχλάδυ» έχτ>
  σιως 2 σΐριμμο'ων συνορ. χτήμα
  αι Οανάγου Κουρή έκ ίύο μιρη'
  ναΐ δρόμφ δημισίφ. 24) Άγρο
  χιιμένου ιίς θέσιν «ΤζιγχρΙνιο»
  εκτάσεως 3 στρεμμάων συνορ
  «τήμααι Χαραλ. Χασουράχη, Ί<0 Άρχουλάχη χαΐ δρίμφ δημοαίφ 25) Είς την αυτήν ώς άνω θέσι «Τζιγχρί-13» άγρου εκτάσεως οιριμματαιν συνορ. χτήμασι Γρη γορίου Κολτζάχη, Ιω. Καρτσι τάχη χαί Εϋθυμ. Καρτσιντάχη 26) ΆγροΟ κειμένου ιίς θέσι «Κολιζί;—ΠαγίΙδί» έχτάσιως στριμμάτων μέ τα έμπιριιχόμιν δωμχτίου, έ/ος επ9 αδτοθ άνωγιί ου χά Ι χουζίνας μιτά συνιχομένου έσωχώρου έχτάσιως 2 στριμμ£ των, συνορ. τοθ δλου χτήματος χτήμασιν Ιωάν. 'Αρκουλάχη, Σι. Χουστουλάχη χαί Ευχγ. Κχρτσιν τάχη καΐ 29) Ετέρας οίχίας χιι μένης έντος τοθ χωρίου Χουστουλι ανά άπαρτιζομένης έξ ενός ίσαγιί ου δωματίευ, ενός έπ'οιίΐίοθ άνω γείου χαΐ χουζίναίι συνορ. χτήμα σιν Εύαγ. Πβπαγρηγορίου, Γρηγο ρίου Κολτζάχη χαί "Ιω. 'Αρχαυλά χη.Β') Πιριφέβιια τοθ χω?!ου"Αγ. Δίχα. 30) 'Εσώχωρον Λοτισιιχδν «ίμινον ιίς θέσιν «'Αγία ΑΙμνη» ίχτάσιως 3 στριμμάτων μέ 10 ε¬ λαιόδενδρα συνορ. χτήμ?σι χληρο νόμων Έμμ. Άληγιζάχη χαί δρό φ. 31) 'Εσώχωρβν ποτιατιχαν χιΙ ινον είς θέσιν «Άλωνο έκτίσι· ς 2 στριμμάτων συνορ. χτήμασιν ύχγγιλίας συζ. Κωνστ. Ίχτράχη, -ίυμπουλιβς συζ. Νικολ. Διληγι- ννάχη χαί δρόμφ. 32) 'Εσώχω όν χιίμινον ιίς θέσιν ^«Κυρχιχί- <α» Ιχτάσιως 3 στριμμάτων μέ ελαιόδενδρα συνορ. χτήμασι Χά ιίήμου Χανιωτάκη, Σΐαύοου Ιΐαυ η χαί Γιωργίου Κουρή. 33) Εξ (6) ελαιόδενδρα χιίμινα ιίς την ύτήν ώς άνω θέσιν άνευ γής έντίς ;οΟ άγροΟ τοθ Σταύρου Παυλάχι. 4) 'Εαώχωρον ποτιστιχον χιίμι- 'ον ιίς θέσιν «Κορθιανο—Σώχωρο χτάσιως 4 στριμμάτων μ έ 17 4- αιόδινδρα συνορ- χτήμκσι χληρο όμων Ευστρ. Άληγιζάχη, Παΐτα ΦραγχιοΟ Κυριαχάχη χαί Έμμ. Ανδρεαδάκη. 35) Αγρόν κιΕμι όν ιίς θέσιν «Άνωγιιανσ—Λίχ- ε» ή «Κάμπος» έχτάσιως 8 τριμμάτων συνορ. χτήμασιν Έμ. Κωσ(. Ίατράχη, Γεωργ. Κουρή χαί χληρονόμων Ευστρ. Άληγι ζάχη. 36) Αγρόν κείμενον ιίς θε σιν «Μαχριί—-'Ρίχη» εκτάσεως σΐί·εμμάτων συνορ. χτήμασιν Ανω'. Γουμινάνη, Ίωάνν. Μ ΣαββοιΐΕάχη χαί δρόμφ. Γ'.) Πιριφέίΐια τοθ χωρίου Μητρόπολις Καινουρίου. 37) 'Ε σώχωρον ποτ σΐιχον χιΕμινον ιίς θέσιν «Επάνω—Μιτίχι» έχτάσι ως 4 μουζουρίων περιέχον 2 μω ίίί(, μιτα ίύΐ σ^εχομένων έ^ιιπί ών, συνοριθον τό δλον χτήμα χτή μασι χήρας Χριστοφ. Άληγιζάχη, χληρονόμων Πανκγούλιου Κουρή, Πέτρου Μχνουσέλλη, χαί δημοαίφ δρόμφ. 38) Είς την αυτήν ώς ά ιω θέσιν «Επάνω—Μιτόχο έσώ χώρον ποτιατιχαν εκτάσεως ενός Ι ήμΕσιω; (1. 1)2) μουζουρΕου μέ 3 ελαιόδενδρα, συνορ. χτήμα σι Μιχ. Γχιαουράχη, χαταπότη χαί δρόμφ. 39) Έσώχωρον ποτιστι χον κείμενον ιίς θέσιν «Παταιδια ;—Έληέ(» έχτάσιως 8 σΐρεμ ματων μέ 20 ελαιόδενδρα, ουνορ ποταμώ χαί δρόμφ. χαί 40) Έαώ χώρον κείμενον είς θέσιν «Κολώ νιο> έχ-.άσιω. 1 στρέμματος μέ < ίλκιόδενδρα συνορ. χτήμασι Ν ι χολάου Σιγριδάχη χαί δρόμφ. Ό πλιιστηρΐασμος των χτημά των τούτων γενησεται την 18 Ά πριλΐου 1937 ημέραν Κυριακήν χαί ώραν 10—12 π. μ. ένώπιο' τοθ Συμ)γράφου Μοιρών Κωνστκν τΕνου Τζιΐίκνάχη ή τούτου χωλυ μένου ενώπιον τεθ νομΕμου αύτοθ άναπληρωτοθ χαΐ έν 'φ έν ΜΐΕ- ραις Καινουρίου χιιμένφ Δημοσίφ ΓραφεΕφ τού, δπου χά Ι δ τι χά λοθνται οί πλιιοδοτήσοντις. Άρμόδιος Διχαστιχός χλητήρ ένιργησάτω τα νόμιμκ, δημβαιιυθή Κατα γνωαθιΐσας πληοοφορίκς, 4 υπουργείον Γεωργίας ίρρύθμισι (άφορα ζητήμχτ* σχετιχά μέ τα κ συμβολαΕων χληρουχιχά δικαίω ατα την λαβίντων άγροτιχόν λήρον προσφύγων ώ; εξής: Είς τα χληρουχιχά συαβίλαιχ χ δπογραφίντα μι τάς παλαιάς υμβάσιις πρό τοθ 1936 δπάρχιι Βρος δτι τα ώς κλήρος παραχω ηθέντ» κτήματα επί μίαν ιίχοσχ ι!αν μένουν άναπαλλοτρίωτα, ά ταγορΐυομένης τής έπιβχρύνσιως ύτβν (5ποθήχη, χατάσχισις κλπ ) ώς χαί τής μεταβιβάσεως τούτων ίς τρίτους (πωλήσιις δωριά κλπ.). Μέχρι τοΟΙτους 1933 ή άνΐίλη ψ ς την διοιχούντων τα τμήματα ιαχιιρίσιως τής Έθνιχής Τραπέ¬ ζης ή:ο 8τι ή άπογόριυσις οθιη τούς χλήρους έφ' δσιν ίϋΐοι ιξοφλοθνταΐ όλοσχιρως χαί δι :ι ή άπαγόριυσις τής ίδΐοκτησ!· άς εθεωρείτο άντισυνταγματιχή. Διά τοθτο ιίς πολλά συμβόλαια ξοφλούμινα έξ άρχής όλοσχιοώς έν ετίθετο δ άπχγοριυτιχός (υιός ιρος τοθ άναπαλλοτριώτου την χλή ρων. Τοθτο εγένετο άφορμή ν' α¬ ποσταλή πρός τάς επαρχίας ί?μη /ευτική έγχύχλιος, διά τής όποί άς εθεωρήθη δποχριωτιχή ή χά ταχώ^ησ:ς τής άπαγοριυτιχής τής απαλλοτριώσεως των χλήρα,ν επί 20 ϊττ) διατάξεως καΐ εάν άκόμη •Εχον έξοφληθή όλοσχιρως οΕ κλή η μ ηή τω Η το παρόν δια τής ένταθθα εκδιδομένης εφημερίδος «Άνόρ θωσις». Έν Ήραχλι'φ ιή 20 ρίου 1937. Ό πληριξ. Διχηγόρος τοθ επ σπιύδοντος καί παραγγέλλοντος. Μιχ. Α. Μαναοσάκης ΦΑΙΣΤΟΣ ΝΕΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ II (Όδό( 'Αγίου Μην», ηρύην,Γρ» Φ(Ιον Γινρνικοΰ ΈηιμΐλητηρΙου) ηρχισι τίιν[ λκιτβνργίαν το& Άκρα περιποίησις χαί χαθχ ριότης. Ένοιχιάζονται ίωμάτια μηνιαίως. Ευρύχωρον μέ ίλα άνίαιις. Μία έπίσχιψις χαί θά πεισθήτε Διευίυνταΐ ΑΡΧ. ΜαΙ ΜΙΧ. ΜΑΡΗΣ II ΜΙΙΟΑ ΓνΐπΐΑΝΚΟ ροι. Συνιπβς άπό την ημέραν τής δπογραφής των συμβολαίων έπϊ 10 Ιτη άπαγοριύιτοιι ή πώλησις ή έπιβίρυνσις την γιηργιχων χλή ρων, διότι ή τοιαύτη πώλησις θά θιωρηθς παρά τής Τραπέζης ά"κυ ρος, έπιτρέπιται δέ μόνον ή προί χησις τοθ χλήρου άσχέτως βαθμοθ συγγινιίας. Δέον νά σημειωθή, Β:ι προηγου μίνως ό χρόνος τής άπαγοριύσι ως τής πωλήσεως των χλήρων ήτο δΧιγώτερος, ώρίζιτο δηλαδή δεχα ΐτία, χαί μιτά Ιν ή δύο Ι;η συμ· πληροθΐαι ή διχαετία οθΐη όΐτάτι ο Ε χληροθχοι ΐΰΐοι δύνανται έλΐυ θέρως νά διαθέσωιι τους χλήρους χωρΐς νά έχη διχαίωμα ή Τράπε ξα νά επέμβη. Ή τελευταία τροτοποίησις τής συμβάσεως άνέτριψιν ίρδην τό διχαίωμ» τής έπιβα(ύνσιως ή πω λήσιως την γιωργιχην χλήρων χαί δπήγαγι τούτους ιίς τάς δια τάξιις ν Ο ΆγροτιχοΟ Νίμου ιίς τό άρθρον 163*. Δηλαδή Σιν Ιθηκε χρονικόν δΐίστημα άπαγοριύσεως έλιυθέρας ίιχθέσιως των γΐωργι κων χλήρων, άλλά πιριώρισι την εχτασ'ν τοθ χλήρου, τόν οποίον δ χληρθχος ίέν δύναται νά έπιβαρύ νη ή πωλήση είς τρίτον. Μιτά την παραχράτησιν ωρισμένης έχτάσιως καΐ όλοσχιροθς ίξοφλήσιως τούτου το επ Ι πλέον ίύ/«ται νά το δια θέση. —ΑΙ «π·δ·χ«ί χ5ν έν διβθί σψέτητι ύηαλλήλων. Εκοινοποιήθη αρμοδίως ίγγρα Φόν τής Γενιχής ΔιευΒύνσεως τού Δημοσίου Λογιστικοϋ πρός τό τμήμα προσωπικού τού Ύπουρνβί ου θΐκονομικύν, αίς τό^ οποίον καθορίζβτα» δ τι οί έν δικθβσιμό· τπτι η έν άπβλύαϊΐ ύπάλλπλοι, οΐτινες σομφών«ς πρός τάς δια τα {βις διχαιοδνται μέροος των τ«- κτιχ&ν αύτ&ν άπβδοχδν δέν δι «αιοθνται καΐ τ&ν επί βΐσπρά (εί τ&ν υπέρ τρίτ«ν έσόδων πά ΡΒχβμένων ποσοστδν ώς κ»Ι τ&ν άποζημινσίων λόγω υηβρΝρι&ν, καθόσον ταυτα δέν πΐριλχμβένον τα ι αίς την Εννοιαν τ&ν τακτι κων άκβδοχ&ν, άλλ' άποτβλοϋν άμοιβάς διά τάς πκρ' αύτδν παρ* χομενκς προσθέτους ύΓτηρβοίας. —Ό φέρος τ&ν άλιβυομένων ίχθύων. Ή Γϊνικη Διοίκησις Κρήτης «■ ΠΕφίσισΐν όπως ό φόρος τ&ν ΐλευ θίρως άλιβυομένων ίχθύων αίς τον νομόν Χανίων βεβαιωθή καί ΐϊα· προιχθο κχτ' άλυυτικας πϊριφί· ρΐί«{ δι' ένοικιάααως χατόπιν οη· μοπρασίοις ένβργηθησομενης παρ' έπιτρ^πης καΐ βάσει διαχηρύ{βν$ τ&ν £ΐκονομΐΜ&ν 'Εφόρων Χανί¬ ων κχί Σφακίων. ΑΕΣΚΗ ΕΒΙΣΤΗΜΟΝΒΝ ΜΙΝΩΑ τό δγδοον θαθαα Ο ΜΠΙΑΝΚΟ ΔΥΟ ΟΡΧΗΣΤΡΕ£ 9 ΜΑΡΓΙΟΥ Ό χορός τής Λέσχης Έπιστημόνων —Ραδίβφωνα διά τούς τβυμένους. Τό ΰπουργϊίον Δικαιοοόνης πλπ ροφορούμβθα δ π οκίπτεται όπως χρησιμοιτοιήσςι τόν Ιδρυβηαόμβ· νόν ραύιβφ»»νικόν σταθμόν τ4»ν Αθηνών δια την μκτάδοσινραδι· θφωνικων διαλέζεων διά τβύς κρατουμίνους ϊΐς τάς φυλακάς καταδίκους ** ύποδΐχους, ηθικο· θρησκΐυτΐΜθΰ πβριιχομένου. Πρός τουτο βά ίγκαταστασοδν είς τάς φλακάς ραδΐύφωνα, άπό τα ο· ποία οί καταδικαι θά ύύνανται ώ ρισμβνας ημίρκς της εβδομάδος να «χοόουν τάς δλξ Η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μ ΛΙΑ (τβϋ μαιευτηρίβυ τήι Κα$ Έλενα; Βενιζέλου) Δνίς ΚΑΤΙΝΑ Ν. ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ δέχεται τάς επιτόκους καΐ π«σχούσ«ς έκ ν·οη- μάτων τής μήτρας χκΐ παραμητρίων έν τή βΐ Μ>α της έδος Λβσηθίβυ,
  Βαλιοε—-Τζαμί.
  τΩραι έπιοκίφεων 9-12
  3-7.
  ΈνοΐΗΐάζεται μεγάλη άτιοθήκη
  τταρα τάς Κάτω Φυλακάς, Πληρο
  φορΐαι παρ' ημίν.
  —Ή παρβγωγή τού σίτου.
  Κατά νΐωτέρας πληροφορίας
  έκ τ&ν γΐΝργΐΜ&ν Μέντρνν τής
  βεβοαλλΐα; χαΐ ,ΝοιχεΔονία;, ό
  Μκιρός μίχρι τούδε υπήρξεν εΰνο
  ϊκές διά την σποράν χαί την «ν*
  πτυ£ιν τού σΐτου χαί γενικ&ς
  τ&ν δημητριακ&ν. Είς την Μακκ
  δονίαν ΙώΙα αί τϊλεοτοιΐαι βροχαΐ
  υπήρξαν βΰεργΐτικώτοιται. Άν ό
  χαιρός έ{ακολουθησο νά είνε
  εΰνοϊκόί, προβλέιτιται ίτι ή π*
  ραν,ωγή τού οΐτου χαΐ των δημη
  τριακ&ν θά καλύψη τό μέγιστον
  μέρος τ&ν άναγχίιν της ί
  ή χατ«ν«λώσβως.
  ΕΡΓΑΤΑΙ :
  'Εγγρκφήτβ «ίς την Εθνικήν
  Εργατικήν Νεολαίαν Ήρακλΐί
  ου. Ύπεστηρίίατί τούς ·ύγ«νβϊς
  σκβηονς της. Ύπβοτηρίξατϊ την
  οργάνωσιν ήτις θά ενδιαφερθή
  γι« δλα τα ζητήματά β«{.
  Γραφβΐα όδός ϋαντανβλίοντος
  (έναντι πά λ, Νομκρχίας). Έγγρκ
  φαΐ καβ' εκάστην άπό 9—12 π. μ.
  καΐ άπό 3-8 μ. μ.
  (Έμ τού Γραφείον Ε. Ε. Ν. Η.).
  — Είς τό Άνθβκήηιον τοθ Ιω.
  ΚυπραΙου ιταρά την Πηγώΐδα θά
  εΰρητε τα καλλίτερα τριαντάφυλ
  λα τής έττοχής καθώς καΐ τριαντα
  φυλλιές είς γλάστρες,
  Τό μόνον έν Αθήναις
  ΚΡΗΤΙΚΟΝ
  Οίκογενειακόν Ξενοδοχείον
  1ΑΛΒΙΩ Ν,
  Όδός "Ιυνος 10—πλησιέοτατα Όμονοίας
  ΤηλέφΜνον 23—303
  Τελίίως άνακαινισθέν, διαθέτκι δωμάτια κύήλια,
  ΐύβκρα καί κκλβς ίπιπλωμένα. Καθαριότητα &·
  μκμπτβν καί υπηρεσίαν προθυμβτάτην. ^«ουοαν
  κναμονΙΙς.
  ΑΙ ουμφερείτίραι τιμαί
  Γ· ξβν·δ·χβ1·ν «ΛΑΒΏΝ» δΐϊυβύνιι αύτ·-
  ..ροοώπως β νίες ίδι·κτήτης τού ουμπολίτΠί μ«ς
  Μ. ΙΩΑΝ. ΕΥΔΙΑΝΑΚΗ2.
  3
  II
  ■ν
  Ήράκλβιον Κρήτης
  ΓραφεΤα Ιναντι ΝομαρχΙας
  ανορθωσισ:
  ρ
  25 Φεβρουαρίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ
  Ο! ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΤΟΥ 1937
  ΟΛ ΠΡΟΣΕΛΒΟΥΗ ΕΙΣ 4 ΣΕΙΡΑΣ
  ΟΙ ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ
  8Λ ΟΡΟΣΕΛΟΟΥΝ ΧΙΤΑ ΤΟΥΣ ΜΚΝΑ2
  ΜΑΡΤΙΟΝ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου («ού
  άνταποκριτού μας).—Υπεγράφη σήμε¬
  ρον απόφασις τού ύπουργού των Στρα¬
  τιωτικών σχετική μέ την κατάταξιν των
  στρατευσίμων τής κλάσεως 1937.
  Δι' αυτής οί στρατεύσιμοι κατανέ·
  μονται είς 4 σειράς κατ' επαρχίας καί
  είδικότητας. "Οσον άφορά την Άνατο
  λικήν Κρήτην οί στρατεύβιμοι χατενε
  μήθησαν ώς ακολούθως:
  Οί τού Νομού Λασηθίου καί τής
  επαρχίας Πεδιάδος Ηρακλείου θά προ
  «έλθουν μετά τής πρώτης σειράς ήτοι
  & πό τής 2Ο—22 Μαρτίου. Οί στρα-
  τεύσιμοι των λοιπών έπαρχιών τού Νο
  μ ού Ηρακλείου θ* προσέλθουν μετά
  τής τρί^ης σειράς ήτοι ά«ό 2Ο—22
  Σεπτεμβρίου.
  Οί άλλοι στρατεύσιμοι ήτοι τής δευ
  τέρας καί τετάρτης σειράς θά προσέλ
  θουν οί πρώτοι μέν άπό 1 — 3 Ίουνίου,
  οί δέ οεύτιροι άπό 1 — 3 Δεκεμβριού.
  ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ϋΡΟΒΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΝ
  ΟΙΚΟΜΜΙΧΟΝ^ΜΙΑΣ & ΤΥΠΟΥ
  Ή ένδουσιώδης ύποδοχή τού Βασιλέως
  είς τάς κοινότητος τής Σάμου.
  ΣΑΜΟΣ 23 Φββρουσρΐου
  (εκτάκτου άνταποκραοΓ) —Με
  τα την παρουσίασεν των άρ
  χΛν είς την Νομαρχίαν Σάμου
  6 Βασιλεύς κατηυθύνθη μέσω
  παραληροθντος άπδ ένθουσια
  σμόν κόσμου καί κατέθεσε είς
  τό 'Ηοώον στέφανον. Μετά
  κατάθεσιν έστάθη έμπρός τε
  ροτστίας άψΐβος καί παρηχο
  λούθησε ιταρέλασΐν μαθητών,
  μαθητριών, προσκόπων, πά
  λαιων πολεμιστων, στρακΰ
  Ακολούθως έξέβρσμβ είς θε
  σιν Κοκκάρι. Πρώτην μετσμε
  σημβρΐνήν παρεκόθησε πρό
  γευμα Μητροπολιτικόν μέγα
  ρον. Κατά τα έττ δόρπια Δή
  μαρχος Βαθέος ήγειρεν την
  κάτωθι πβρίτΐου πρόποσιν:
  «Μεγαλειότατε πάλλεται ήΣά
  μος άπό ακράτητον ένθουσια
  λτ)ς προσβφώνησε δι* ωραίας
  προσλαλιάς Άναχτα έ<φ"οά σας ϊΐλικρινή" χαράν καί έθνι «ήν ύτιβοηφάνβιαν μβθ'δν ό λα ός τής Κοινότητος ΤηγατΙου ύ ποδέχβτσι την Α. Μ τόν λαο πρόβλητον "Ανσκτσ. Έπ(σης προσεφώνησε Βχσ.λέα ό πρόε δρος των παλαιών πολεμι στων Τηγανΐου Κων)/ος Άθα νσοΐου βίβαιώσας παλαιοΐ τιολεαιθΓαΙ^άΦωσιωμίνοι "Άνα κτα. Έν συ'νεχε'α Βασιλεύς έ πεσ<έφθη Κοινοτικόν Καταστή μα ΤηγανΙου έκδηλώσεις_ δπου α( αυταί έπανβλήφθησαν κατά αποχώρησιν."Ακολούθως κατηυθύνθη Κοινότητα Χώρας Β π ου τοθ εγένετο πρωτοφανής είς αυθόρμητον ενθουσιασμόν ύποΒοχή. Μέσω τιαρσληροθντος πλή ΑΟΗΝΑΙ 24 Φεβρευκρίβυ (τβΰ άντβπβ κριτεΰ μοτς) — Την προ.ΐαν σήμερον β »ρ χηγ·ς τής κυβερνήσεως κ. Μετα{ά{ εδέχθη είς συνεργασίαν τόν υπουργόν των Οίκο νβμιχ&ν Ρδδιάδην, τόν ύφυπουργβν τής Άερβπβρίκς κ. ΟΙκβνβμκΜβν καί τούς ύφ» πβυργεύς Πολιτικβϋ Γραφιίου κ«ί Τύπβυ Ι μεθ' ών συνειργάσθη έπ' αρκετόν διά διαφο | ρα έχχρεμή ζητήματι αφορώντα τίς άρμ·· δι·τατοΐ{ αυτών. ΧΟΕΣ ΤΟ ΑιΊΟΓΕΥΜΑ ΐηΕΣΤΡΕΨΕΝ_Ο_ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου (τού άνταποχρποΰ μας)·— Τό άπύγευμα σή μερον ανεμένετο νά επιστρέψη είς «Ι»ά ληρον ό «Αβέρωφ» ΐφ' ου έπιβαίνει ή Α. Μ. ό Βασιλεύς καί ή ακολουθία αύ % ού κατά την είς τάς νήσους τού άρχιπε λάγους περιοδείαν τού. Τόν Βασιλέα θά ύηοοεχθοΰν είς Φάληρον οί έπίση- μοί. σμόν καί ρΐγη ίθνικής συγκι νήσεως συγκλονΐζουν άπ° ά θους ό Βασιλιύς κατηυθύνθη κρου^εΐς ά*ρον τάς ψυχάς των σχολείον Χώρας δπου παρέ Σαμ'ων κραυγή άτςλεΐωτος'μεινε έπ' ολίγον, έν ουν^χε α εΰφροσύνης καί άγαλλιάσεως|έπιβσς τοθ αΰτοκινήτου υπο ακούεται άπό κάθε σπιθαμήν ζη?ω*ραυγάς πλήθους μετέβη τής Σαμιακής >ής καί ίψοόμε'μίχρι προθύρων κοινότητος
  ναι αί ένθουσι&σαΐ κοοδίσι Πύργου καί άτιιθαύμασε φυσι
  μας εύχαρσίοθν τόν Θίόν>κάς καλλονσς, τέλοςκατηυθύν
  διότι μδς ήξ'ωσε νά άτενίσωθη είς χωμόπολιν Μυτι>ηνών
  μέν επί ΣαμιακοΟ έ8άφους|οπου πολύ πρό τής ορισθείσης
  τόν λοτρευτόν μας Βασιλέα. ώρας οί κάτοικοι των Μυτιλη
  ΑΙώνων άγωνίας καί πόθοι
  καΙ,/γενεών έλπΐδες κσΙ δνει Η ΑΝΑΧΔΡΗΖΙΣ
  ρα έπραγματώθησαν καί τοθ
  ύψικρήμνου Κερκετέως οί ύττε
  ρήφανοι άκρωρεΐαι καί σ( π*υ
  κόφυτοι μέ την σφριγώσαν
  βλάστησιν κοιλάδες καί ψά
  ραγγες τοθ ΰρους Άμπέλω
  χαιρετΐζουν γηθοσύνως'Υμειέ
  ραν Μεγσλειόιητα τόν ένσσρ
  κωτήν των έθνικων ΙοεωΕφι».
  ΌΒσσλεύς κο{ ή συνοοεΐα
  τού ανεχώρησαν ακολούθως
  έπΐσκιψιν Κοινοιή'ων. Πρβ>
  τος αταθμός £(ς Τηγάνιον. Γε
  νομένη έκεΤ ύποδοχή είναι ά
  δυνατόν ττεριγραββ. Είς την
  Είσοδον τοθ χωρίου είχον πά
  ρατοχββ ε(παλαιο( πολεμισται
  ν β ν συνεκεντρώθησαν καθωρι
  σθέν μέρος υποοοχής1 νραφ*
  κώ-ατον ήτο τό θέαμα των
  Σοτμΐων βρακοφόρων παλαιών
  πολεμ'στων οΐτινες είχον πά
  οαταχθ(| κ«Ι ανέμενον άφιξιν
  Βασιλέως 5 1)2 απογευματινήν
  ενεφανίσθη Βασιλικόν σύτοχΐ
  νητον έμφσ,νισκ ηύτοκινήτου
  ήέκτρισε τα πλήθη κόσμος 6-
  ξαλλος έζητωκρσύγσζδ καί
  έπετοθσε τα καπέλλα τού
  είς τόν άέρα άμα καθόδωΒα
  σιλίως.
  ΠοόβΒρος προσεφώνησε έν
  θουσιωδδς τόν Βισιλέα τον(
  σας 8π & λαός τής κοινότητος
  Μυτιληνων ύποβέχβται μβτ'
  άκράτου ένθουσιασμοθ καί
  συγκινήσεως την Α. Μ. Μβτά
  ταθτα Βασιλεύς κατέθεσεν
  στέφανον ήρωον πεσόντων
  κα' υπό τάς έπευφημΐας πλή
  θους δττεο τόν προέπεμψϊ μέ
  χρις έξόθου πόλεως έπέστρε
  ψ? είς "Άνω Βαβυ. Κατ' επι
  στροφήν κάτοικοι πόλεως "Α
  νω Βαθέως καταλαβόντες δή
  μοσΐαν 65όν ήοηό&ιζον δ!ο&ον
  ούτοκινήτου πρός πρωτεύου
  σαν ΒλΘο ίνα παρακάμπτον
  όδοθ διέλθη πόλεώς των £>θα
  σύθόρμητος συγχινητική υπο
  ή
  3» ΠΡαΊ'ΝΗ
  καί
  σις
  προεκάλεσε φρενίτιδα ένθίυ
  πλήθος κόσμου. 'Εμφάνι
  βσσιλικοθ αύτοκινήκυ
  η μφ
  με(ά Μητροπολίτα Σί
  σιασμόν, παρατεταγμένοι πά
  λα'οΙ πολεμισται βι' ώραιοτά
  της κινήθίως ίθεσαν μέσον βα μου Ιίϊρηναίοο .ξιίσ ην
  θιλικόν ούτοκΐνητον άποτκλέ άς ίνα παραχελουτιήοη
  ΕΚ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ
  ΣΛΜΟΣ 24 ΦιβρουαρΕου ((χ
  .— Κατά
  συν&ϊΐί
  άπιχα
  ταχτου
  την Ιξοδον Βασιλέως κ»ί
  άς άπό πόλιν "Άνω Βα6υ
  λύφθτ] φανίασμοιγορικόν θέαμα
  φωτοστολιομοθ π;ωτευούοτ)ς ώ;
  ναί φωτεινα οΐέμματα, ότιιϊί χϊ
  χοικβι ι (χον φΐλοτεχνήαει άνά
  ψαντις πυρα διά πΐΐρελαίου ύψώ
  ματα. Ολτς)θες χιίσμου αυνωατΐζε
  το ενώπιον Ν:μαρχί(ς Ιν6α ό Βλ
  σιλιϋς ίπρί>ειιο πα^χτλβυθήοη
  λαμπα*;τ)φΒρΙαν. "Λμα ιίαίϊω χον
  Σ^μίώτισααι νεάνιδες ίέροοααι έν
  ΕυμαοΙας Ιρραινον δ^θτ, υπό
  λήθ
  ρρ , η
  ρ πλήθους. ΔΕ νιάνιϊες Σά
  μου ιχόρεισίν γρβφιχώτατα τοπι
  χιύς χορ'υς ιίς ίιξίαιοιν ϊ&θιΤααν
  πρές τιμήν Δ. Μ. £&θΐΙσ«ν παρά
  Νομάρχου ϊ^ρέ>η. Εμφάνισις
  Βύί Μλ Σί
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΔΙΛΙΣΥΚΕΝΝΟΗΣΕΙΣ
  ΔΙΔΤΟΝΚΑΥΤΙΙΙΟΚΔΠΟΚΛΕΙΙΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκρποΰ μας).— Κατά χά σημε
  ρινά ιηλεγραφνιματα είς τό Λονοίνον
  συνεχίζοντσι αί συνεννοήσεως διά τό ζή
  τημα των τελικών λεπτομερειών τού
  μέλλοντος νά εφαρμοσθή έν Ισπανία
  ναυτικοΰ άποκλεισμού. Διά την συμμε
  τοχήν τού Ρώσσικου στόλου είς τόν ά·
  ποκλεισμόν έξακολουθοΰν άντιτιθίμεναι
  ή Γερμανία καί ή'Ιταλία.
  ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΑΞΕΩΣ
  ΕΙ! ΤΒ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου (.τού
  άνταποχριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Βουκουρεσχίου ότι ή κυβέρνησις Τα-
  τνρέβχο έλαβε έκτακτα στρατιωτικά
  μέτρα οεδομένου ότι εκυκλοφόρησαν
  φήμαι ότι ή φαοΐστική οργάνωσις «Σι
  6η{.ά Φρουρά» πρόχειται νά οιοργα·
  νώβη ουγκεντρώβεβς στρεφομένας κατά
  τού κοινοβουλευτικόν καθεβτώτος χαί
  διότι ώς έκ τούτου «πειλοΰνται ουμηλοΙ
  ««Ι γ<ν(·κώτ·ρ«« είς Βουκουρέοτιον, Ι η σαντες ίϋτφ τιμητικήν φρου ραν κοί ουνώδίυσαν ούτοκΐ νηιον μέχρι προκυμοΐας δ ■που εϊχε σιηθ() τεραστία άψΐς. Δέον σημειωθή άπασαι οδοί έξ ών διήλθε Βσσιλιύς ο λων Κοινοτήτων είχον στρωθή μέ κλάδους δάφνης. Πρό τής άψίδος ΤηγανΙου όπεδέχθη Βα σιλέα πρίεδρος μετά κοινοτι κοθ συμβουλ'ου Πρόεδροτ,Σειρ νοντκ τμήμαια μασηιων, ατροτιθ, λαμπα£&φορ(ΐ>ς τιροικάλιοεν έχ(
  ίχΕτ)?ώοεις ένθουαιοιομςθ. Πρό ανα
  ήΒλέϊέθ ψή
  χρή ψφ
  ίιπ&δλτ,Ι έ/ παρά ίπιτρ5τιή1ι 11. Πό
  λιμιοτβν Σάμου οποίων πιαϊ.ή
  παριλοσις «ττιθβυμάσΕη παρ' Β
  λων. Την 8ην έοπερινήν £ Βασ ι
  λιυς αναχωριΐ πρ&τιιμπίμενος ττα
  ρα π«νταχίθεν ηρίοτ^έχοντεςπλή
  θ<υς. Βαΐιλιυς ιπιβιβαο6η α*μα χάτου. Έξ βλων σημείων παραλί άς ζητωχραυγαί οιινώίιυον: Ζή'ω δ Β»αιλιυς >οί χαλό τοξιίδι.
  νά μδς ξαάρθη(, μέχρις δτου έ
  πλιύριακν «Αβέρωφ»·
  ΣΑΝΟ£ 23 Φίβρευαρίβυ (έκ
  τάκτου άντοιποιριτβδ).— Την έ
  σπβραν ηκρβτέθη γίΰμα επί τού
  «Άβέρ»φ» εΐς τό οποίον παρβχά
  θηοαν: ό Μητροπολίτηί, έ Νομάρ
  χπ;, έ Δή μαρχος τής Σάμου Κα
  τα την διάρκειαν ή Α. Μ, έ Βασι
  λεΰς έξίφρασβ την λύπην τού μή
  δυνηθβις νά έιτιοκϊφβή ν«1 α λ
  λας πόλεις της Νήσου τίσον
  οίας είς νροφΐκάς καλλβνάς
  εύν,Ενή «Ιοδήματα. Άνέθϊσβ £έ
  ■1ΐ Νομάρχην όπως εκφράση εΰ
  χβριστίας τού βΐς τβν λαόν διά
  την θερμήν ύποίοχήν. Ή Α. Ν.
  β Β«αιλ·ύ{, κ«τά τό πρωϊνόν
  γιΰμκ ΕύχβτρΙστησβ ίπΐσης διά
  την ύποδβχίιν καΐ ηΰχήβη ύγεί
  αν χαί ευτυχίαν πρός τον λαόν.
  Προεδρος κβινβτητος χώρας κ.
  Σωτηρίου ίπίδωχβ ψήφισμα κοινο
  τιχβυ συμβουλίου πρός τόν Βασι
  λία έχφραΐζΜν την βύγνωμοού
  νην τού πρές ι όν σντηρκ τού
  ίθνους «αί τόν δωρητήν της γα
  λήνης χαΐ της ύμονοίας τού 'Βλ
  ληνικοδ λαοΰ. Έπΐσης ή κβντρι
  χή έίός της χοινβχπτΰς, ώνομά
  σθη: όίός Βασιλέως ΓβΜργΙου
  Β'. Κατά τό μβσβνύκτιον ό "'Α
  ββρΐίφ,, άπίπλβνσβ, φθάση δέ χαι
  ρβΰ έπιτρέποντος μετα{υ 5πς «αί
  έπς βΐς Φάληρον. 'Επιβαίνοντίς
  τού "'Αβέρκςρ,, Επιατρέφουν, 6 ύ
  πουργός τής Προνοίας μ«1 ύ
  πβυργόί τ&ν Ναυτιχϋν.
  Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΓΚΘΥΣ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΕΨΕΟΣ
  ΤΟΥ ΒΚΙΛΕΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΣΧΟΛΙΚΗΝ ΠΟΙΚΙΑΟΤΡΟιΙΟΣ
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΟΠΑ ΓΚΟΝ ΤΥΠΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Άποψινα τηλε-
  ! γραφήματα πρός τό Αθηναϊκον Πρα-
  ! χτορεΐον άναφέρουν ότι η είδησις τής
  επισήμου προσκλήσεως τού τέως Αύ·
  'τοκράτορος τής Αίθιοπίας Χαϊλέ Σε< λασιέ, υπό τήςΆγγλικής Κυβερνήσεως είς τάς εορτάς -«ής στέψεως τού "Αγ- γλου Βασιλέως Γεωργίου τού ΣΤ", έ· προκάλεσε βαθυτάτην εντύπωσιν είς ό· λους γενικώς τούς Εύρωπαϊκούς πολιχι κούς καί βιπλωματικούς κύκλους. Ό· λόκληρος ό εύρωπα·ι·κός τύποςάσχο- λεΐτακ σήμερον μέ τό γεγονός αύτό τό οποίον σχολιάζει ποικιλοτρόπως. Πολ λοί έκφράζουν φόβους ότι θά έχη ου- σαρέστους συνεπείας επί των Άγγλο-ι* ταλικών σχέσεων. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΤΑΙΣ Φ θΤΡ ΑΊ ΜΑΧΑΙ ΠΕΡ1 ΤΟ ΟΒΙΕΝΤΟ ΜΕΓΑΛΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΕΚΑΤΕΡΟΟΕΝ ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβοουβρίου (τού άνταποκί,ιχοΰ μας).—Καθ' α. τηλεγρα· φούν έκ Παρισίων αί μαχαι είς την πε¬ ριοχήν τού Όβιέντο συνεχίζοντβι εισέ¬ τι μέ πρωτοφανή λύσαοιν κχί σφοδρότη- τα, μεταξύ των έθνικών καί των Βάσκνν άνθρακωρρύχων. Αίείδήσεις ώς πρός τ' άποτελέσματα των μαχών αυτών είνε τελείως άνχιφατικαί καί άλληλοβυγκρου όμεναι. "Ολα όμως τα εκείθεν Βιαβι· βαζόμενα τηλεγραφήματα συμφωνούν είς τό ότι αί εκατέρωθεν απώλειαι εί ν» τεράστιαι καί ότι αί μαχαι αύται θεώ- ροΰνται αί πλέον πολύνεκροι έξ όλων των μαχών οΐτινες συνήφθησαν, άφ' ής έξερράγη ό έμφύλιος πόλεμος μέχρι σήμερον. ΟΙ ΑΡΧΪΦΥΛΑΚΕΣ ΑΓΡΟΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διά σχεπκίΐς αποφάσεως τού ύφυπουργεΐου Ασφαλείας εκανονίσθη όπως άνοβληθβ πάσα ενεργεια περΐ άνανεώ σεως τής θητεΐας των άρχιψυ λά>ων Άγροτικής Άσφαλεί
  άς των οποίων ή βητεία Ιλη
  ξβ κατά τό τέλος Δεκεμβριού
  άλλ' ή θέσις αυτών παραμέ
  νει κενή μέχρι τής δημοσ.εΰ
  σεως τοθ νέου νόμου τοθ κα
  θορΐζοντος ενιαίον σόστημα
  αγροτικάς ασφαλείας δι' δλον
  τό Κράτος.
  Ο ΦΟΡΟΣ ΖΥΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  Διά τηλεγραΦήματός τού
  πρός τόν Δήμον, ό έν ' Αθή
  ναις ευρισκόμενος Δήμαρχος
  Ηρακλείου χ. Μη·ας Γεωργιά
  δης γρωρΐζει 6ΐι κατόπιν ένερ
  γειών άς κατέβαλεν επέτυχε
  νά επιτραπή ή είσπραξις τοθ
  φόρου ζυγΐου είς τόν λιμένα
  άντί τής εΐσπράξεως αϋιοθ
  υπό των φυλάκειων.
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗτΊΝ ΓΡΑΦΕΟΣ
  Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ
  ΤΟΥ_ΔΑΚΟΥ
  Καθ' α μάς ίηλπροφέρηο» τί)
  έλαιεταμεϊον είς Τϊλευταίαν συ·
  νεδρίβοιν ταν Διοικητιχοϋ τού
  ΓυμβουλΙου ίψηφί'βη έκ τού
  προϋπολογισμόν τού χρήβΕΝς 1937
  —38 Εΐδικον ποσόν έκ 4.000,000
  δρκχ. διά την καταπολέμησιν
  τοδ δάκου. Ή Απόφασις αυτή ύιτβ
  βληθη κρός έγκρισιν πρός τοις άρ
  μοδΙ«{ αρχάς. Έκ τής ένκρίσβώς
  της Κ μη θά έίβρτηβή ή Ιχτκβις
  της καταπολιμήσϊΜί τού ύάκου
  είς τα ίλ«ιπαρβγ»»γι>ίά διαμβρΐ
  οματ« τοδ νομοθ.
  Η ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΝ
  Δι* ΰττουργικής αποφάσεως
  επετράπη ή εΐσαγωγή έντός 5
  ημερών άπό τής κοινοποιήσε
  ΤΟ ΥΓΕΙ0Ν0Μ1Κ0Ν ΚΕΝΤΡΟΝ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Πληροφορούμεθα δτι την
  διεύθυνσιν τοθ έντοθθα ύγειο·
  νομικοθ χέντρου πρόκειται νά
  αναλάβη ό Ιατρός κ, Νικολα
  κάκης. Ό κ. Συλ. Αληγιζά¬
  κης τοποθετεΐται Είς τό ύγβιο
  νομικόν κέντρον Ρεθύμνης.
  ως αυτής, χρεώσει τοθ εΐσα
  γωγικοθ βικαιώματος λήξαν
  τος εξαμήνου των έμπορευμά
  των των κομισθέντων είς έλλη
  νικόν λιμένα τό βραδύτερον
  την νύκτα της 31 ΊινουαρΙου
  πρός την 1 Φίβρουρίου. έ. 6.
  ΑΙ.έν τη άγορα μας κυμανθεΐσαι
  χθές "τιμαί των διαφόρων εγχωρίων
  προΤόντων είχον ως κάτωθι:
  Διά την 28 ΜαρτΙου προε
  κηρυχθή διαγωνισμός διά τή
  κατάληψιν μ άς κενής θέσεως
  γραφέως β' παρά τφ ένταθ
  θα Παραρτήματι τοθ ΧημεΙου.
  ΟΙ ύποψήψιοι δέον να κέκτην
  ται απολυτήριον Γυμνασίου
  καί πιστοτιοιητητικόν έκπληρώ
  σεως των στρατιωτικόν των
  υποχρεώσεων,
  α' «οιότητο< Υ' β" ·' ΊλεμΜε· β' ό βρ. Μαθραι ά« α «βιότ^τοε, ·ρ. Ρ' .. .. -.λ:;. - - > βαθειω» »ρ.
  κοινα «. έ·οο·(α< Αιανικβ* Ιεϊειεεν·· ΈξαιρετικοΙ ., ν««κ·ι «' ··»·». ■θΜΜλ. ΙΙετιο. ,. ετ' «οιοτ. έ(«ο. «' ««ι·* ( Ι 20 -21 ) Ι 16.—16.8') | Ι 14.60 · 38,— Ϊ8 -. Ι·,— Ι»,— II, 42 40 31 ««*" *». .. Μέλι ττοιοπκοΐ, „ Μέταξα .. 40·. Κουκοόλια ζηρα Δέρρατα βόΐα ΆρνοΒέρματα έριφ. Ηροβαταν αΐγων ■«τ" οκάν Κ -4· ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΚΑΟΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΚΑΤΑΛΒΝΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 24 Φ«βροναρ(βυ (τού βντακβ· κριτοΰ μ«{) — Νυκτερινά ραδιοτηλκγραφή- ματα έκ Μκδρίτης ΚβΙ, _*λ«μάνχας αναφέ ρβνν {τι αί μάχβι είς τό μέτωπον τής Μα¬ δρίτης έξηχ·λ«>ύθησ«ν ηβΙ οήμερβν πεισμβ
  τάδεις αν&υ σημκντικ&ν ομως κβ?ώς φνΐνκ
  τ«ι άπβτελεσμάτων.
  Έπ(οης τα έπ«ναοτ«ηκά στρατεύματα
  ένήργηοκν σήμ&ρβν σφοδροτάτην επίθεσιν
  χαί χατα της Κβτβλωνίβς την όποίαιν προ·
  σπβθβδν ν« άπβμβνώσβυν.
  Τιμαί Συναλλάγμστος
  Βρ,
  Δολλαριον
  ΑΙρα
  Κορώνα
  Φράνκο* „
  Έλββτ.. φράγκον „
  ΦιορΙνι ΌλλανΒ. „
  χ·λο|)ακ(α«
  Φράγκον Βελγικόν „
  Βαίαΐ
  ΜΙ53-Π2.63
  •46. —ΗΟ,
  Β8.11-Β8.40
  ».«»- Β.Η
  « 4Ϊ-Ν.70
  60.61-61 60 ,
  ■.Μ— Ι.·|
  Ι.Τί—Ι.Η
  Τιμαί
  Μάρκον
  Β(έλλ
  Φίαγ«β»1-_Μ
  ·.η^Ι.Μ
  ,ί.ϊΙ-1.80
  >.8β-·.Μ
  1,14—
  III
  Ν «ε
  Π010ΣΟ ΣΚΟΠΟΣΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΟΣ
  ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΑΟΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριρού μας).—Καθ' ά τηλεγρα
  φεΐ μέαω Παρισίων ό έν Βαρκελώνη άν
  ταποκριτής τού Ηρακτορείου Χαβάς,
  αί έκιθέοεις των έθνικών κατά τής Κα
  ταλωνίας συνεχίζονται εισέτι. Κατά τόν
  ίδιον ανταποκριτήν αί έπιθέσεις αύται
  άποβλέπουν είς τόν διαχωρισμόν τής
  Ίσπανίας έκ Βορρά πρός ]Νότον πρός
  πλήρη άπομόνωσιν τής Καταλωνίας καί
  ά πό κοπήν των συγκοινωνιών Μαδρίτης
  καί Βαλενθίας μέ την Βαρκελώνην χαί
  τα λοιπά Καταλωνικά κέντρα.
  θΠΐΝΟΥΝ ΑΑΪΚΟΙ ΕΡίΗΟΙ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ηΡΟΤΟΜΗΗ ΟΑΛΑΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποχριτού μας).—- Τή έγκρίαει τής
  Κυβερνήσεως, ή έπιτροπή ήτις έχει ά·
  ναλάβει την κατασκευήν χαί ανέγερσιν
  προτομής τού μεγάλου μας ποιητού
  Κωβτη Παλαμά, απεφάσισεν όπως ένερ
  γηθή πανελλήνιος λ«·ι·χός έρανος διά
  την συλλογήν τού ποβου τό οποίον θ'
  άπαιτηθή διά την προτομήν. Ό ϊρα·
  νος απεφασίσθη, οκά νά συμμετάσχη ο¬
  λόκληρον τό ϊθνος είς την έκφρασιν τή,
  άγάπης κ»1 τής εκτιμήσεως πρός τόν μ*
  γάλον ------'--
  Ι
  Π
  ι τι
  τ
  »*·
  η
  ην »ς
  14»ί
  νέ» «Ρ·ί
  ί,ετήν
  χβν μίτ
  λίΐψ
  «ν ύ
  τ«ζ·β
  #4ίιμΐ· «μ··Ι
  |ΐι{ αυταί Ο»ε|
  ίιν τρ·μ«χ»·>
  ρ(·&εν τρ«χεΐ
  ομ,νηί ηρ·β«
  τιμΐτώΛΐβιν ι
  τή£ ·1κ·ν·μι:
  Οί»; Με>ί τη(
  .η· τβν σκι
  τη. Καί ·»^
  τφ. Φυαιχάν
  λβγ·τ>(: Εΐνι
  •Ιμϋνΐς ιή(
  ιΐ ηρ&τβι μή
  διβχ τίς εκαιγι
  βιοτεχνΐΜ«(
  μάλλον νικς
  _αε τούτο
  πΐρίοοον αύ
  χ·»ν ΐΙαοθΓ;
  Άρ« δέν ύ<ι μετ*. Και ή ναμ%ς τ·ύ »φ»ν·ς είναι Κ«τ' καγκ Ϋ·0ί·1 Π«(Μ« *Υ·ρβοτι*αϊ ΡΦδντει». Εει •«νιΐτο οί Ρ* μβς χ«ρι μιίπν τοθ έ; ί «?·ρίβ "Ρ»»τ·φ «ν ΰατ ι Τ