93968

Αριθμός τεύχους

4506

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

27/2/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ~—~—~———~Β~π~π~π~π~ει—εί—εππεε—ε>—ε·~Με«~εΗεεΐΒε—
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγϋπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 3
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΓΡΑΦΕΙΛ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΓ «ΐΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4506
  ΪΙΕΐίΙΗΙ ΖΐΙΤΙΚΤΙΙ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  !> ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤλΥΡθΥ
  Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΟΝ ΕΞΑΓΟΙΟΗ
  ΕΙΗΑΙΑΠΟΑΥΤΟΣ ΑΥΗΑΤΗ
  Δύ· ιΐδήοΐις έξαιρΐτικ&ς
  εύχάριστοι δι' ολόκληρον
  την χώραν, άλλ' Ιδιαιτέρως
  διά τόν γεωργικόν μας πλη¬
  θυσμόν μετεδόθηααν χβες
  *, Αθηνών. Ή μ(α άναφέ-
  ρΐι έτι κατβ την τελευταί
  αν συνεδρίασιν τής Έπιτρβ
  πής ΟίΜονομιχής Αμύνης
  τή* χώρβς διεπιστώθη συν έ¬
  χης οσβν *«ί άλματώδης αύ
  ,ησις των έ,αγωγβν μας κα-
  τα τ· τΐλε»τ«ϊ·ν διαοτημα.
  Εαί Ιδίως των έξαγωγδν νέ
  ωργικων προΐόντων. Ή αλ-
  λη βεβαιοί ίτι τέ υπουργεί¬
  ον της Γεωργίας, ΐνδιαφΐ-
  ρομενον οχι μονον διά την
  εξασφάλισιν της εσοδείας
  καΐ την βυ£ησιν της γκωργι-
  κης παραγωγής, άλλβ χαί
  διά την χκλυτέραν καί υπό
  συμφβρωτίρβυς ορους τβπβ-
  θέτησιν των πρβ'ίίντων τής
  Ελληνικάς γής ιΐς την δικ
  βνή Ματαναλωτικήν αγοράν
  έλαβε οκιραν μέτρων πρός
  τόν. σκοπόν αυτόν, θά εΐσηγη
  θ$ δέ <ίς την κυβέρνησιν νά ενισχυθή δι1 ίλων τβν δυνά· μΐων καί τδν μέοων τ« ο¬ ποίαι διαθέτει τό Κράτος την ηροσπάθειαν επεκτάσεως των έςαγωγών μας. "Εχομεν λ·ι πόν αύξησιν τβν ε{αγωγδν μοις άφ' ενός σημαντικήν. Καί άφ' ετέρου εκδήλωσιν τ·ΰ κυβερνητικόν ένδιαφέ ροντβς πρός ίτι μεγαλυτέ¬ ραν αύξησιν τβν έζαγωγ&ν τβν γεωργΐκών Ιδιαιτέρως προΐόντων μας. Ή διαπίβτω αίς αυτή, είναι (ξαιρκτικϋς ευχάριστος Καί διατί £ι.·δκι κνύΐι ότι τα προισντα τβν Έλληνικβν κγρβν βρχΐςουν νά κατακτοδν την διιθνϊι κα ταναλωτικην αγοράν πράγ μκ τό οποίον θά ίχα ΐύεργβ τικπν επίδρασιν επί τής έ£κ λίζβως της «ίκονβμιχής μας ζωης. Άλλά κβί διότι φ«νε ρώνκι ίτιτό Κράτβς κατεν- νόηακν ίη τέλους την αημκ οίαν την οποίαν Ιχ» ή τέ νωαις τβν βςαγωγών μας χαί η ύπ*β·ήθησ»ς των έςαγωγέ ών έμπορων έκ μέρους τού _ρ«τ·»ς είς τάς προσπαθείας των. Μάς εδόθη χαί άλλοτε η «ύκαιρία νά ασχοληθώμεν με τό ζήτημα τβϋτβ χαί ν' βναπτύ,ωμι.ν έν πλάτβι τάς έπ' αύτοΰ αντίληψίς μας. Δέν προχειται έπβμΐνως νά επανέλθωμεν πάλιν οήμβρ·ν χαί νά έχταθώμβν επί θέμα- τβί, τ* οποίον, θεωρητιχως τουλάχιστον ίχβι ίξαντληΒό, αδιάφορον &ν έν τή πράξει δέν ελύθη έξ ολοκλήρου. Έ- χείνο μονον τ· οποίον θέ¬ λομεν νά τονίσωμεν σήμε¬ ρον, είναι τό έ,ή{: ότι *ο·ν δήπβτε χαί αν μοχθήβωμβν διά την ούξησιν της παραγώ γής μας. Εαί οορν χαί αν έ- ππύχωμεν πλουσίαν ουγκ· μιδην γΐνργιχβν προϊόντων, δέν θά λύβωμΐν τ· οίκβνβμι κόν πρόβλημα χαί δέν θά επιτύχωμεν την οικονομικήν ■νόρθωσιν, εΰτε τοϋ λαοδ, εύτε τού Κράτους, εάν δέν επιτύχωμεν έκ παραλλήλου χαί την καλήν, ·1ς Ικανοποι ητΐχάς τιμάς,,Ιτβποθίτηοιν των πρβΐόντων μας είς τα εξωτερικόν. Είναι γνωστόν αλλωστε, ότι τό μεγαλύτε ρον έμπέδιβν διά την ·ίκβ· νομικήν, την κρατικήν χαί την κοινωνικήν μας πρέβ δόν αποτελεί τ· χάσμα τέ οποίον δημιουργεΐ ή άνισο σκέλεια τοδ εμπβρικοϋ μας Ισ*ζυγ,ου. Καί αύτό τό χά- σμα πρέπει νά γΐφυρωσωμκν διά τής αυξήσεως τεδ σ*έ λβυς τβν έξαγωγβν μέχρις ότου φθάση ϊΐς τό Ιδιον ΰ ψ·ς μέ τό οχέλες τβν ·)σχ γωγων. Άκόμη, θέλομεν νά τβνί σωμεν χκί τουτο: ίτι η αύ¬ ξησις τβν ίξαγωγών μας δέν δΤναι δύσκβλβς, άρχκί νά χατββληθή σύντονος χαί διηνΐχής προσπαθεία καί ν' άχολουβηθή μέθοδος χαί. ού στημα χαί καθορισμένον προγραμμν έμπορικής πολι τι* ής. Είναι δέ εύκολος ή αύξησις τής έξαγωγας τβν γεωργιχβν προ Γβντων διά τβύς εξής χυρίως λόγους: Πρώτον διότι Είμεθα χώρα είοαγωγική μάλλον καρά έ- ξκγωγική χαί έπομένως δυ νάμεθα ευκόλως νά συνάψω μέν εμπορικάς ουμβάοεις με τα των ξέ ών χωρων, νά εί- οάγωμκν έμπορεύματβ έξ αυτών υπό τβν ρητόν χαί μο ναδικόν όρον νά πρβμηθεύ ωνταιι «αί έχκίναι άπό ημάς χαπνόν, στβφίδ», σταφυλάς, οίνου;, ελαια, χαροΰπ·, χί τρβ χ.λ.π. Εαί δεύτερον δι ότι έχομεν δύβ οπουδαίους συμμάχους είς την έξαγωγι χήν μας προσπάθειαν: Την φυσικήν, ποιοτικην ύ περβχήν των πρβ·ι όν των μα;, έναντι τβν πρβνόντων ολων τνν αλλων χωρων. Εαί την οχκτιχως χαμηλην τιμήν τής δραχμής έναντι τβν νβ μιβμάτων τβν χωρων μεθ' ών συνβλλαοβόμεθ», πράγμα τό οποίον έπιδρά φυσικά χαί επί της τιμϋς τβν προ Γόν των μας χαί τα καθιστά προ σιτά είς ίλβυς τούς βύρωπβ τ κβύ£ λαεύς. Δένγενάτοΐι λοιπόν άμφι βολίατ, οη έφέσον θά χατα βληθό ή άνάλογος προσπά θεια, ή απόφασις τής »υβερ νήσεως πρός αύξησιν των έ ξαγωγβν θά έχη έξαιρκτι κβς ϊύχάριστα βπβτίλέοματα χαί θ' άπβδόση ουντόμω; πλβυαΐους τεύς χαρηβύς της· ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟ ΕΚΠΑΙΑΕΥΤΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ι ΝΕΟΝ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ί Κατ' ανακοίνωσιν τοθ Έ- -ιθΐΗΐρητεΟ των Δημοτι ■Αν σι,ολιΐΜν Ήρα*λε(ου, τ6 Ύ-ουργεϊον ιής Παι- ΒεΙας Ιέκρη« την συμ «2νήι;«σιν δλκν τβν κ«· .βν Βιβασκαλικβν θεσΐων ιΐς τδν νομόν μας. Ούτω Βια τοθ βιορισμοθ τΑν ·β· μ« διδασκαλίαν συμνΑη- ροθνται κσί αί κενοί ΘΑ· σβις τβν σιχολιίΜν Παναγι άς, Γουρνιων κοΐ Πευλι&ν, ■ού βσρίμενσν μέκρι οήμβ ρον κΜιοτά ΙλΔΚψιι διοα κτικοθ «(ίθθεοιιικοθ, καί β Α>1° καβ
  λ *
  σις ά«6«άοης ψς
  τρά. Έξ αϋτοθ ο£ γιν.α
  ισι ή βόσιμος έλ«1ς δτι
  6' αρχίση καί διά τόν τό·
  ηον μας μία νία «ιρίοδος
  έκναιδευτικής αροσααθιΐ-
  ας καί Αγβνος τΐρύς κατα
  ■ολΐμησιν τοθ άναλφσβητι
  σμεθ. Καί Α«ό τής άαόψι
  ως ούιϊΐς ύξΐζει ά ΐχσιριτ
  οί)β 6 διορισμός ιΑν τί*ών
  διοασκάλων ώς γιγονός 6·
  ξαιρκικΑς εϋιχάριοτον διά
  6ν τό«ον μας.
  Άλλ' δνως Εχομιν^
  ο·ορίας, 6 Ιιορισμός
  ι6ασκάλΜν αύιΰν ίέν
  ■ι έξ ολοκλήρου τό ίκβαι
  διυτικόν «ρόβλημα διά
  τόν νομόν μας. ΟΟτε καί
  θεραβεύει δλας τας σκολι-
  κάς "ανάγκας μας. Διότι
  καθόσον τουλάχιστον γν»
  ρίζομιν ·1ς τόν νομόν μας
  «αρίσταται άνάγκη καί
  νία σχολιΐα νά Ιδρυθοθν
  καί έκ των υφισταμένων νά
  «ροακθοθν. Την ανάγκην
  δέ αυτήν 6>ουν άναγνωρί
  σβι καί οί εκάστοτε Ι«ιθι«
  ρηταΐ τβν δημοτικων σχο
  λείων καί έ^ουν Οκοβάλει
  σχετικάς έκθέσιις καί εί
  σηγήσεις κρός τό υπουρ¬
  γείον τής Παιδΐίας. Συγκι
  κοιμένΜς, κατ' άσφαλιΐς
  πληροφορίας μας, Εχιι «ρο
  ταθ^ είς τό υπουργείον νά
  Ιδρυθοθν, !ν τριτάξιον δη¬
  μοτικόν σκολεϊον είς Πό
  ρον καί ϊν διτάξιον είς
  Ακ Τάμνιαν διά νά φοι-
  τοΰν ιίς αϋτά τα «αιδιά
  των Εύο αύτβν «υκνοκατοι
  ηυκνων νροαστβ(ι·ν μας,
  «ού άναγκάζονται τοθ μέν
  ■ρώτου νά μεταβαίνουν
  «Ις Χρυσοηηγήν, τοθ δέ δΐυ
  τ*ρου είς τα έντός τής πό¬
  λεως σχολιϊα δβου καί συ
  νωθοθνται μιτά των Λλ
  λνν μαθητων είς τα έλλΐι
  «ή καΐάνιναρκή σχολεϊα.
  Καί β«ί πλέον ϊϋ«ι «ροταθά
  ένίσης νά «ροαχθοθν τα
  σιχολεΐα Άγίου Ιωάννου
  καί Άτσαλένιο «Ις διτάξια
  διά νά γίνβται κανονική,
  κλήρης καί ό««σδή»οτε ΐύ
  Μρής ή διδασκαλΐα, διότι
  είς τόσον όγκον μαβητβν,
  είναι αδύνατον νά έναρκέ
  είς βιδάσκαλος.
  Δυστυχβς δμως, αί είση
  γήσιις των ένιθεωρητων,
  άγνωστον διατί, δέν ένικρί
  βησαν μέ||ρι τής στιγμής
  Άλλά καί έκτός τής «όλε-
  Μς, καί είς την: ϋιαιθρον
  «αρουσιάζβται άμισος ά-
  νάγκη «ροαγΐεγής ώρισμέ
  νων σχολείων, δνως είναι
  των Σταβιβν, «ού μαζΐ μέ
  τούς μαθητάς τοθ Φουρνο
  φαράγκου «οθ φοιτοΰν σή'
  μιρον είς τό σχολιϊον τής
  Λούκιας θά συγκεντρώνπ
  ■ιρίτούς εκατόν μαθητάς,
  καί πλείστα άλλα σχολιϊα
  είς χά όνοΐα οί φοιτβντες
  μαθηταί ΰ«ερβαίνουν τούς
  εβδομήκοντα καί τούς όγδο
  ήκοντα.
  Είναι λοΐτΐόν άνάγκη, έφό
  σον ελήφθη ή απόφασις
  τής άναδιοργανώσΐΜς καί
  τής ίνισχύσεως τής κατω
  τέρας έκκαιδιύσΐΜς «ρός
  καταπολέμησιν τοθ άναλ
  φαβητισμοθ καί ανύψωσιν
  τοθ μορφωτικοθ έ«ι«έδου
  τοθ ΈλληνικοΟ λαοθ καί
  νέα σκολεϊα νά Ιδρυθοθν
  δτκυ «αρίσταται άνάγκη
  καί νολλά έκ τβν «αλαΐών
  νά τχροαχθοθν. Έλνίζομιν
  δέ δτι ή κυβέρνησις ή δ
  ■οία καθώς ύνΐσχέθη Εχει
  είς τό κρόγραμμά της καί
  την διανοητικήν καί έκ«ολι
  τιστικήν ανύψωσιν τοθ λα
  οθ, θά αποφασίση, δχι μό
  νόν την άμισον Εγκρισιν
  καί πραγματοποίησιν των
  γενομένων «ρός αυτήν υπο
  δείξεων έκ μέροι.ς τβν επι
  θεωρητών άλλά καί την
  θιραπιΐαν καί δλων τβν
  άλλων σχολικων καί έκπαι
  διυτικβν άναγκβν τού τό
  «ου μας.
  ΟΙ Άγγλικοί έξοπλισμοί
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ Φεβρουάριος.
  —Τό νέον πρόγραμμα τον
  αγγλικών έξοπλισμον άπο
  ποτελεΤ, αναμφισβητήτως, γε
  γονός υψίστης σπουδαιότητος
  διά την έν γένει οιεθνή κατά
  στάσιν.
  Όταν, πρό ^τινων ημερών,
  Άγγλος επί των οίκονομι
  ύπουργός κ. Νέβιλ Τσάμ
  ιιρρλαιν ανεκοίνωσεν είς την
  Βουλήν τον Κοινοτήτων θτι ή
  Βρβττανική Κυβέρνησις προτί
  θεταΐ νά συνέ ψπ δάνειον 400
  έ<ατομμυρ(ων αγγλικών λι οον διά τας ανάγκας τής έ θνικής αμύνης όλόκληρος ό κόσμοο αντελήφθη δτι ή Με γάλη Βρεττανΐα είναι άποφα σισμένη νά αυξήση .τάς πολε μιχάς της δυνάμεις καί νά τάς είς τό επίπεδον έχεΐνο τό οποίον έπιβάλλουν ή άσφά λεΐα τής Αύτοκρατορίας καί ί διεθνεϊς ύποχρεώσεΐς της. 'Η Λευκή Βΐβλος ή όποία εδημοσιεύθη την παρελθούσαν έββομάοα έν Λονδίνω κα( οί πρόσφατοι βηλώσεις τοθ κ. Τσάμπερλαιν βέν είναι παρά ή έπΐσημος έπικύρωσις τής έγ «αινΐαζομένης πολιτικής. Τό καταρτισθέν πρόγραμμσ, τό όηοΐον θά ιπραγματοποιηθη έντός πενταετΐας, προβλέτιει συνολικήν δαπάνην ενός χαί ήμίσεος δισεκατομμυρίου λι ρον. 'Η μεγάλη ΒρεττανΙα θα αποκτήση τέσσαρα νέα τάγ αατο·, 8ύο όμάβας άρμάτων ς, πολυαρΐθμους άντια εροπορικΰς τιυρ<"βολαρχίας. Επίσης τό πεζικόν καί τό πυ ροβολιχόν θά ίφοδιασθοϋν μέ 6λα τα σύγχρονα πολεμικά δπλσ, είς Βιάφορα δέ μέρη ής αύτοκρατορίας θά ΙΒρυ θοθν μεγάλαι σποθήχαι πολε μεφοδίων. Τό πρόγρσμμσ, επί πλέον προβλέπει την ναυπήγη σιν τριον Ρωρηκτον, έπτά κα τοδρομικών, ϊύο άεροπλανο φόρων καΓώς καΐτήν οθξησιν τον πληρωμάτων χιθ βσσιλι «οθ ναυτικοθ. Τίλος θά αύξη θοθν ο( άεροπορικαΐ δυνάμεις αί οποίαι σήμερον τΐεριλσμβά νούν 50 000 άξωματικούς κοΐ άνδρας χάΙ .θά άνεγερθοθν νέα έργοστόσια διά την κα τασκϊυήν άεροπλάνων. Χαρα κτηριστικόν εΤναι ότι ή έκτέλε σις τοθ τεραστίου τούτου προ γράμματος θά αρχίση άπό τοθ τρέχοντος Ιτους. Ου τω λίαν συντόμως ή Με γάλη Βρεττανΐα θά έχη είς την διάθεσΐν της τάς πολεμι- κσς δυνάμεις τάς οποίας ά- παιτοθν τόσον ή έθνική της άμυνα δσον καί αί γενιχώτε- ραι άνάγκσι τής έξωτερικής πολιτικής της. Ειδικώτερον ή Αγγλία (έν θά φοβήται πλέ¬ ον μήκως άποτύχη ή διπλω. ματική δράσΙς της, λό·>φ άνε
  παρκεΐας μέσων, ώς, συν<βη κατά τάς κρισίμους στιγμάς τής διεθνοθς καταστάσεως. Μέχρι πρό τινος άκόμη, ή αγ¬ γλικη πολιτική είχεν έξ όλο κλήρου συγκεντρώσει τάς προ σπαθεΐας της είς την όργάνω σιν κα' την προστασίαν τής ήνης. Ή πολιτική δμως ου τη δέν κατώρθωσε νά έμτιοΒί- π οθτε τόν έπανεξοπλισμόν τής Γερμανΐας ο Οτε την κατά κτησιν τής Αίθιοτιίας υπό τής ΙταλίαΓ, οΰτε επανειλημμέ¬ νας άτιοτυχΐας αί οποίαι έ- κλόνισαν τό ηθικόν χθρος τής ΚοινωνΙας των Εθνών. ΟΙ Αγγλοι απεκόμισαν χρήσιμα διδάγματα έκ τον γεγονότων τού-ών κσί άμεσος συνεπεία τούτου είναι, α( ληφθκΐσαι ά ποφάσεις διά την συμπλήρω σιν τον βρεττανικόν έξοκλι σμόν. 'Η κυβέρνησις τοθ ΛονδΙνου ίξήγησεν δτι ευρέθη είς την ά νάγκην νά ζητήση τόσον μέγα λσς θυσίας τταρά τοθ άγγλι κοθ λαοθ διότι άφ' ενός Ολαι ο [ άλλαι Δυνάμεις συνεχΐζουν έντατικώς τούς έξοπλισμούς των, καί άφ' ετέρου διότι κα τα τα τελευταία ετη ή Μέγα λη ΒρεττανΙα διίθεσε άοήμαν τα σχετικάς ποσά διά την εθνικήν της άμυναν. ΑΙ δικαιολογΐαι οδται είνε εντελώς βάσιμοι. "Ολος ό κό σμος γνωρζει ότι ή Μεγάλη ΒρεττανΙα 6έν τρέΦει κατακ-η τικά σχέδισ, ε Οτε διανοεΐται νά κηρύξη τόν πόλεμον έναν τ(ον άλλου κράτους. Ουδείς έπ(·ης αμφιβάλλιι δτι () κυ βέρνησις τοθ ΛονΒΙνου παρα μένει πάντοτε προσηΧωμένη είς την πολιτικήν τής εΕρήνης κα( δτι είνε πρόθυμος νά κα τα βάλη πάσαν προσπάθειαν ή όττοΐα θά ύπεβοήθει την ά νασυγκρότησΐν τής Εΰρώτιης διά τής είλικρινοθς συνεργα οίας ολων των λαών. Άλλ' οί "Αγγλοι εδοκίμασαν πλεΐ στας άπογοητεόσεις κατά τα τελευταία ετη. Δ'ά νά δώσουν τό καλόν παράοειγμσ, οί "Αγγλοι δέν έ δ'στασαν νά περιορίσουν τούς έξοπλισμούς των, καί επί σει ράν έ των επΐστευον 8τι ή άμοι βα(α συνεννόησις ήτο άρκετή διά την παγίωσιν τής είρήνης, ΟΙ πυρετώδβις δ μας έξοπλι σμοΐ των άλλων Δυνάμεων τούς έπα έφερον είς την πραγ ματικότητα. 'Η ΜΒγάλη ΒρεττανΕα δέν άηομακρύνετσι τον άρχών τηο, άλλά κρΐνει απαραίτητον νά τροποποιήση τάς μεθόδους εής πολιτικής της. Καί έκΐ,τοθ σημεΐου τούτου ή κυβέρνησις τοθ ΛονδΙνου δέν παρέλε ψε νά παράσχη «Ιλικρινεΐς έξηγή σεις. Ή "Αγγλία Ιχει άναλά βει διεθνιΐς ύποχρεώσεις καί ώς μέλος τής ΚοινωνΙας των Εθνών, δέν είνε δυνατόν νά άδιαφορήση διά την εξέλιξιν τής Εύρωποϊκής καταστάσε ως. "Επί πλέον έπιθυμίΐ νά συνεχίση τόν ρόλον της ώς παράγοντος εΐρήνης καί τάξε ως ιίς τόν κόσμον. Δ( άποφάσεις τής άγγλι κης κυβερνήσεως έπροξένη σαν βαθυτάτην αίσθησιν είς τάς πρωτευοι'σας των άλλων Δυνάμεων. ΟΙ ΓερμανοΙ Ιδιαιτέρως [έξέ Φρασαν την έκπληξιν των διά τι ή Μεγάλη ΒρεττανΙα συμ πληρώνει τούς έξοπλισμούς της την στιγμήν ακριβώς κατά την οποίαν ή κυβέρνησις τγΟ Ρώϊχ προσπαθεΐ νά αρχίση διαπραγματεύσεις μετά τοθ Λονδΐνου καί νά θέση τάς βά σεις μιάς άγγλογερμανικής συ νεργασΐας διά την εδραίωσιν τής καταστάσεως είς την- 6υ τικήν Ευρώπην. Οί γερμανοΐ ένδιαφέρονται νά έξακριβώ σουν εναντίον τίνων στρέφον ται οί άγγλικοΐ έξοπλισμοΙ, ποΐους σχοπούς πρόκειται νά έξυπηρετήσουν ο Ι τόσον τερά στιαι προπαρασχευαΐ. Άλλά τόσον ό χ. Μπάλντουϊν δσον κα( ό κ. τΗντ&ν Ισπβυσαν ν) διαβεβαιώσουν, δτι ή Μεγάλη ΒρεττανΙα δέν πρόκκιτσι νά ά πειλήσρ ουδένα, άλλ' δτι *3έν έπιθυμεΐ καί πάλιν νά εύρε θή έξ άπροόκτου ενώπιον τε τελεσμένων γεγονότων την μα τα'ωσιν των οποίων Βέν Βύ νανται νά επιτύχουν αί διπλω ματικαΐ ενέργειαι εάν, αί τε λευταΐαι Ρέν στηρΐζωνταΐ επί πραγματικόν δυνάμεων. ΟΙ ,,γάλλοι γενικάς έπιδοκι μάζουν τούς άγγλικούς έξο πλισμούς. Ή πεποίθησις των Γάλλων ϊΤνβ δτι μ(α στρατιω τικος Ισχυρά Αγγλία άποτε λεΐ την θετικωτέραν εγγύησιν διά την εύρωπαΐκήν εΐρήνην ΈπΙσης, οί γαλλικοΐ κύκλοι έλ πΐζουν 6τι αί άποφάσεις τής κυβερνήσεως τοθ ΛονδΙ νού θά άναγκάσουν τό Ράϊχ νά έγκαταλε ψη την καιροσκο πικήν πολιτικήν τού καί νά έ πανέλθη είς την Γενεύην. Μέχρι σήμερον ι ό Βερολΐ νόν ΰποβόλλει διαρκώς προ τάσεις οί οποίαι δυσχεραΐνουν την σύνοψιν συλλογικής συμ φωνίας. ΟΙ Γάλλοι παρατη ροθν δτι Τό Ράϊχ έπιμένει είς τό ούστηαα των Βιμερών συμ φώνων διά νά έχη πλήρη έ λευθερΐαν δράσεώς έκεΐ βπου νομΐζει βτι^τά σχέδιά τού ε! ναι δυνατόν νά εφαρμοσθούν επιτυχώς. ΈπΙσης οί γαλλικοΐ κύ«λοι ύποπτεύονται 6τι ή Γερ μανΐα έπιοιώκει ,νά άποσπά ση την Αγγλίαν.άπό την Γαλ λίαν κοΐ νά συνάψη άγγλο γερμαν κόν μέτωπον εναντίον τοθ γαλοσοβιετικοθ συμΦώ νού. Οί άγγλικοί έπανεξοπλισ μοί θά άπογοητεύσουν την γερμανικήν διπλωματίαν, ή ό ποία άντιλσμβάνεται ήδη δτι οί απόπειραι της ουδεμίαν ι χούν έλπΐδα πραγματοποιήσ· ως. Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ. Ή ίΐρυ;:; έν Άτίήναις ίται ριίας Κρητικων οπουίών, μέ σχο πάν την επιστημονικήν έρευναν τί|ς ίοΓ&ρΙβί, Ψλ τέχν-ς, τί}ς φι λολογίας καί ττ]ς λαογραφΕας τής Κρήιτ)ς, ή<ς6ς«θτ) μέ άνυπό χριτον ένθουοιαοΐΛόν «πό τιύς φΕ λους τβν Γραμμάτων χά Ι ττ)ς Κεήιης είϊικώτιρον. Διότι τα γεγονός α&τά δημιουργιΐ την έλκ( δα Βΐι θα ουλλι^οθν, θί ταξινομτςι θοθν καί θά διασωθοθν βλοι οί ά- νεκΐίμητοι θτραυροΐ τής τίχνης χά Ι τής λαογραφίας τή; Κρήτης, πό υ καταατρέφονται χαί χάνονται χοί ληομονοθνται σιγα σιγά. Καί διότι άχόμτ) δπάρχει ή πιθανδτης νά έχδοθ) μίαν ημέραν Ινα 6ι6λΕ όν είς τό οποίον νά περιέχεται ή άκριδής χαί πραγματιχή ίατορΐα χαί τής διαδρομής τοθ ΚρητιχοΟ λαοθ διά μίσου των οίώων χαί των αγών ών τού χαί των πνευματι χβν χαί των χαλλιτιχνιχτον τού έκ ηλώοιων, είς δλα τα ατάδια χαί ιίς βλχς τάς εποχάς, *♦* ΑΝΕΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ· Μέ εξαιρετικήν (χανοποΕηοιν χά Ι χαράν διαπιστωμεν δτι είς τόν νομόν ΛκοηθΕου τον τελιυταΐον καιρόν αημειοθνται σημαντικαί πρόσοδοι δχι μόνον είς τβν τομέα τής παραγωγής χαί των ϋπαγγελ· ματιχβν χαί διωτίχιον άπαβχολή σιων άλλά χά Ι είς την σφαίραν τ6ν πνιυματιχβν χαί χχλλιτεχνι χβν εχδηλώσεων. Ίϊιαιτίρως, α( ίδρυθιΐααι λίσχαι Άγΐου Νικολ* ου χαί Νίαπόλιιος, χαταδίλλουν φιλοτίμους όμολογουμένως προοκα θείας διά την ανάπτυξιν χαί τβν σπορτ, άλλά χ» Ι τβν φιλανθρωπι χβν αίσθημάτων. Είς παρομοίαν ?έ χΕνηβιν !εν δστεροθν ιδΐε ή Σητιΐα, ιυτε Ίεράπΐτρα. Έτσι δ Ν?μος Λασηθίου ήρχισε νά ζωογο ήται άπο νέον ά*νεμον πολιτισμοθ χά Ι νά εδρίσκη χά Ι πάλιν τόν Βρό μόν τβν ώραίων παραίόσιών τού. ΑΠΟΚΡΗΑΤΙΚΑ. θί γίνουν λοιπόν χά Ι ι!ς την πδλιν μας άποχρηίτιχις έορ τές χαί ηανηγύρεΐς χοί παριλά· σεκ. Μί μόνην την διαφοράν δτι άνιί δλα αΰτά νά Ρέγωνται χαρ ναδαλος, άποχκλοθντκι «χομιτά τον τβν Άπόχρεω>. 'Δναμίνομιν
  μόνον νά ίδωμεν πιΐβι θά είναι
  οί.... χομιτατζήϊες χαί δ άρχιχομι
  τατζΐ)ς. Κομιτατζήδες έννοεΐται
  άποχρηατικοι διά νά μην ϊημι
  ργτ,θ^ ούΐι φίδος ου« σύγχυ
  σις.
  ΚΑΙ ΑΙ ΚΡΗΤΙΚΑΙ;
  'Δνεγνώααμιν %ο ημείς την
  εγκύκλιον τβθ χ. δπουργοθ τής
  Πϊΐδείας πρβς τα σχολιΐα τοθ Κρά
  τους δι* ής συνιστά :αι ή χατανί
  λβσΐς τής Κορινθιαχής σταφίδος
  δπό τβν μαθητβν. Καί δμολογοθ
  μέν Βτι την ιθρομιν, ωραίαν, συγ
  χινητιχήν, άννκποχρινομένην έξ
  ολοκλήρου πρός τα έθνιχά σκμφέ
  ροντα. Άλλ' εδοχιμάααμεν—διατί
  νχ τό χρύβιομΐνι χαί κάποιαν πι
  χρίαν ώ; Κρήτες. Διότι χοί ιίς
  την προχιιμένην πιρΕπταισιν έλη
  σμονήθη ή Κρήττ], Ισιος έχ παρα
  δρομής χαί δχι άπό σκοποθ. Ένψ
  θά Ιπρεπι νά αυνιατάΐαι έπΐσης
  χαί ή χατανάλωσις τής Κρητικής
  σταφίδος, άφοθ δχι μόνον δεν
  δσΐιριϊ, άλλά χά Ι υπιρτιριΐ άσ^α
  λβς τής Κορινθιαχής^ είς θριπτι
  χά στοιχιΐ».
  Τ Ο ΜΠΕΝΤΕΝΑΚΙ.
  Ελπίζομεν 8τι ό κ. Δή-
  μαρχος θά Φροντίση κατά
  την έν Αθήναις παραμονήν
  τού νά έκκαθαρισθή ή μετσξύ
  Δημοσίου καί λιμενικής Επι
  τροπής διαΦορά ώς πρός την
  παραλίαν τοθ ΜπεντεναχιοΟ,
  έξ οΐτΐας τής οποίας καί κα·
  θυστέρησεν μέχρι σημερον ή
  έργασία διά τόν έξωραϊσμόν
  τοθ χώρου έκείνου. Όπωσδή-
  ποτε δμως καλόν θά ήτο νά
  ύπομνησθή Είς τόν κ. Δήμαρ
  χον τό ζήτημα τοθτο, ιϊτε υ¬
  πό της Λιμενικής ιϊτε υπό τοθ
  Δημοτικοθ Συμβουλΐου, ώστε
  νά ενεργήση σχετιχας. Διότι
  είναι άνάγκη νά ΒιευθετηθΗ
  τό ζήτημα τοθτο τό συντομώ-
  τερον καί
  V
  αρχίση ό έξωρα
  ϊσμός τής παραλίας άπό τής
  ερχομένης ανοίξεως διά νά
  συμπληρωθβ έντός τοθ θε:
  ρους.
  κ
  ί§

  ΘΕΗΜΗΤΗ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. -Σήμερον «Προ
  δόται» μέ την Λύντα Μτταρόβα.
  Σ1ΝΕ ΜΙΝΩΑ— Σήμερον ή ύ
  περπαραγωγήκΔαυΓδ Κόππεμφηλδ»
  Έκτδς προγράμματος Ζουρνάλ.
  Καθ* εκάστην είς τας 6 μ μ, ά
  ττογευματινή,
  ΠΛΛΛΑΣ. — Σήμερον κώσΐμο
  νες τοθ αέρος» καί τοθ έηεισοδισ
  κοθ'«Κόλασις τής Ζούγκλσς» τα
  έπευόδια Ιΐον, 12ον.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Μέ την
  ΛΥΝΤΑ ΜΠΛΡΟΒΑ
  "Ανθρνποι χωρίς συνεί
  δησι ποδ δέχονται για
  ολίγα αΐργύρΐα να κου·
  λήσουν την πβτρίδα
  τους.
  Τα Έπιτελε(α σλνν
  των Κρατβν έργκζβντβι
  πυρετωδώς. Κάθε τεχνι-
  κή εφεύρεσίς γιά την ά¬
  μυναν της χώρας φυλάβ
  ακται αυστηρώς άπό την
  ξένην χατβσκβπείαν.
  Μά οί Κκτάσκοπβι δου
  λεύβν. Γιβ τόν σκοπόν
  αυτόν χρειάζονται:
  ΠΡΟΑΟΤΑΙ
  ΣΗΜ. Γιά την Χΐνπματο
  γράςρπσι τού εργβυ ή Γβρμα
  νίκη Κυβέρνησις ίπεστράτϊυ
  σ* ολοκληρα Μηχοινοκίνη
  τα Χώμκτα τόν Στόλον μ«1
  την 'Αΐροπορίοιν τας.
  Την Κυριακήν 1η άπο
  γευματινή ώρκ 3 μ. μ.
  ΙΟΛΓΑ-ΒΟΛΓΑ
  Κυλινδρομυλβι
  Α, & Γ. Καστρινάκη ΑΕ.Ε.
  Πρόσκλησις Γενικάς Συνιλεύ-
  οεως τ6ν Μετόχων.
  Καλοθνται είς τακτικήν γενι¬
  κήν Συνέλευσιν ζ,Ι χ χ. Μετοχοι
  τ6ν Κυλινδρομύλων Α. χαί Γ. Κα
  οτρινάχη Α.Ε.Ε. την 18ην 'Απρι
  λίευ έ. Ι. 1937, ημέραν Κυριακήν
  χαί ώ?αν ΙΟην π. μ. είς χά έν
  Ηρακλείω ΓραφιΙα τ«]ς Έ τα ι
  ρεΐας.
  θίματα Ημερησίας Διατάξεως
  1) ΛΐγοδΌσία ΔΐοιχητιχοΟ Συμ
  βουλίου καί έκθεσις έλεγχτ&ν-
  2) "Εγκρισις Β.' ίαολογισμοθ
  τής Έταιρείας χρήσεως 1936
  διάθεσις ετησίαν κερΐών χαί ά?ι
  σμές ημέρας ενάρξεως πληρωμάς
  μερΐσματος.
  3) Απαλλαγή ευθύνην Διοιχη
  ιιχοθ Συμβουλιον χαί έλεγκτβν.
  4) 'Εκλογή έλιγχτιθ διά την
  επομένην χρήοιν.
  5) Συζήτησις διαφόρων ζτμημα
  των αφορόντων τάς εργασίας τ<}ς ΈταιριΕας. Οί επιθυμούντες έχ τδν χ. χ. μετέχη» νά μιτάοχωαι ττ)ς Γενι¬ κάς Συνελείαιως,κατοχοι 10 τούλα χιατον Μετοχτον, δφιΐλβυοιν δπως ουμμορφαθ&σι πρός τάς διατάξεις τοθ ίρθρου 28 τβθ Νίμοι* 2190 €πε( Ι Άνωνύμαιν Εταιρείαν» χαί τεθ αρθρσυ 25 τοθ Καταστατικόν τής 'Εταιρείας. Έν Ήρακλείψ τ^ 27^) Φιβρουχ- ρίοϋ 1936 (Τα Διοικητικόν Συμβούλιον). ΤΙΣ ΙΦΡΑΠΔΕΧ _____ΣΑΣ ΖΤΔ ΚΑΤ/ΤΑ Η,ΑΛΙΚΙΩΤΗ Α ΙΜΟΡΘ- ΣΙΖ Μιά πεντάμορφη εΐςένα τόπον μοστηρίου Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ_ΖΩΗΣ Τοδ ΚΙΡΕΚ ΗΑΟΟΑΚΡ 47ον —ΈχιΙ, έ«εΙ δ πατίραζ! εφώ¬ ναξεν ο[ 'Αμϊχάγκερ, άλλά 'χα νιΙ; !έν προσπαθοθοε ν* τιθ πα¬ ράσχη βοηθεία. Ό ΜκιλαλΙ εΐχε έξαφανισθ^ χαί έαάνω τού Ιπλεε το φοριΐ3. πήδησ* μίσ* σιδ νερο χαί άνί συρα τον ΜπιλαλΙ μέ αρχΐτή ου αχολΕα χρατ&ντας τον άπό τα γέ νεια. —Σκύλλοι! τους εφώναξε μβ λ-ς συνήλθε. Άφήαατε τον πατέρα σας νά πνιγ^ χαί Ιπρεπε νά τον σώση 6 ξένας πίθηχος. θ* μοθ το πλη^ώαετε. Το δυατύχημα, ώς εξηκριβώθη αργότερον, προήλθε άπό τον φορέα δ οποίος ιδιε ξαναφάνηχε μετά την πτβσΐ τού στή λίμνη. Είχε πατήση Ινα φίδι χαί άπο το φό βα τού άΐηαι τό φοριΐο, πέφιον ΐας ίέ α τή λίμνη έπιάσθηκι άπο τή ρίμπα τοΡ ΜπιλαλΙ ή όκοΕκ έ κρέμιτο χαί τόν παρέσυρε μέοα στό νε&ό. —"Οαο γιά σέν», υ£ί μου, μοθ ιίπε δ ΜπιλαλΙ νά είσαι βίβαιος δτι θά μείνω φίλος σου στό χαλϊ καί στό χβχο. ΜοΟ Ισωσις ττ,ζωή Ίσιος σ;0 ήν αώοω χι' ίώ μιά μερά. Μοθ Ιστοίχισε φυσιχά πολϋ αύ (ή ή περιπέτεΐχ διότι εΓχα γίνη χαταχίτρινβς άπό τή λίσπη. Άλ λά ήμουν βέβαιος δτι είχΐχ άποχτή ση Ινα πολύτιμο φίλο. "Οσο γιά τον ίθαγι-,ή π«ΰ ίπνίγ-, χανένας βεν τον άνέφερε, ι5τε τον εσκέφθη Τή θέσι τού επήρε άμέαιος ϊνας άλλος Εθαγινής χαί Ιπροχωρήσαμι Λίγο πρίν βραδιιάση ιΐχαμε πε ράση πιά την ϊλώοΊ] περιοχή χαί φθέσαμΐ οέ μιά πεΒιάδα ρέ μι χρ'.ύ; λίφους πεύ Ιμοιαζαν μέ χυ λιέμενα χύματα. ΟΕ λίφοι αύτοΐ ίμεγάλωναν χαΡώ; προχυρΐύσαμι Σιέν πρΑτο λόφο οταματξσαμι χαί ανάψχμε φωτία γιά νά περά σαμε την νύκτα- Ή πρώτη μου ίθϋλειά ήταν νά έξιτάσα. την χά τάστασι τοθ Λ«ό. Ήταν χειρότε ρα άπό το πρωί, διότι μαζί μέ τα αλλα ΐ[χε τώρα χαί έμετούς, κ.Ι δποΐοι διήρχισαν Βλη τή νύκτα Έπίρχσα 6λ~ την νύκτα αϋτνος χαί βοηθΐθσα την Ούσΐάνα ή δποία ήταν ή πιό άχούρασΐτ) χαί ή πιο «ρυφιρή νοσοχέμος πού ,είχα γνω ριση. Ή νύχτα ήταν ζεστή, άλλά •ίιχάρΐατη γιατΐ ίέν δπήρχε υ/ρα σία. Είχαμε πιά άπομακρυνθ^ ίρχετά άπό τα Ιλη. (συνεχ(ζεται) ΚΑΤΡΙΟΤΙΧΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝαΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑ®ΜΟ£ ΛΑΓΚΑ ΧΥ££ΙΤΙΑ ΟΥΖΟ Τρίτη 2 Μαρτίβυ 1937, ώρα 8 μ. μ. "Βν«ρ{ις έρχήατρβς ΝΠΙΑΝ Κθ. Διάφβρβι άττρα{ιον χ«1 χβ ροΐ μβίύρκν. ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ ΜΙΝΩΑ Η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ (τού μαιευτηρίου τ?ϋ Κάς "Ελενοτς Βίνιζέλβυ) Δνί( ΚΑΤΙΝΑ Ν. ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ δέχεται τάς επιτόκους κ«ί πβσχβύσοις επ ν·ση- μάτ»ν τής μήτρας καί παραμητρίΜν έν τρ οΐ- Μία της όδ»ς Λβσηθίβυ, Β«λι&β—Τζαμί. τύραι έηισχίψενν 9-12 3-7. -Είς το 'Ανββκήπιον τοθ Ιω. Κυπραίου παρα την Πηγάίβα βά εΰρητε τα καλλίτερα τρισντάβυλ λα τής έποχϊ|ς καθώς καί τριβντα •Ιΐλΐές Είς γλάστρβς, ΣΑΒΒΑΤΟΝ 9 7 Φ)ΡΟΥΑΡΙΟΥ Ανατολή ηλίου 7 35—Δόσις 5 57 Η ΓΛΟΣΣΑ Έξ άφορμής τής γνωστάς σύτο- κτονίας τής Ρεθύμνης ή γλωοσα εΤχε κυριολεκτικώς την ευεργετικήν της, τας ημέρας αύτάς. Απετέλε¬ σε πανελλήνιον Θέμα, γθρω άπό τό οποίον, ή δημοσιολογική έμβρΙΘεια παρουσΐασε διαφόρους.... θέσεις καί κατηνάλωσε πολϋ πνεθμα. —Μά τό βρΐσκετε έξαιρετικό πρός θεοθ νά αυτοκτονήση κανεΐς νιατΐ τοθ «βγάζει γλωσσα» ή συμ- βία τού; Καί ποΓος μδς β€βαιώνει Οτι δέν έπήγαν ...,γλωσσοφαγωμέ- νοι καί £να σωρό δλλοι σύζυγοι; "Ετσι άντετάχθη £νας συνάνθρω πος άπέναντι πολλών οί όποϊοι έ&ικαιολόγουν την εύρεΓαν έκμετόλ λευοιν, χρονογραφικως ή κοινονι- ολογικώς, τής αθτοκτονίας τή'ΰ Ρε θύμνης. Φαντάζομαι δέ, Οτι είνε 61 καιον. Ό αΰτοκτονήσας δέν ήθέλη σε δπως τόσοι δλλοι να πσρη τό μυστικόν τού είς τόν τάφον. ΕΤπε την αλήθειαν είτε άπό Εμφυτον ροπήν εΐλικρινείας. εΤτε διά να έκ- δικηθη μέ τόν Θάνατόν τού την γλωσσοθ γυναΐκα τού. Άλλ' αύτό δέν προδΐδει βεβαία ότι ήτο καΐ ό μόνος αύτοκτονήσας ή τέλος πάν¬ των ό σπάνιος τύπος άνθρώπου ποϋ ηθέλησε νά διαμαρτυρηθή αύ· τοθυσιαζόμενος, διά την άφόρητον χυραννΐαν τήν^οποίαν (υπό πλήρη άσυλ(αν) άσκεΓ άπό καταβολής κό ομού ή νλθσσα. Ή γλωσσα κόκκαλα δέν Εχει καί κόκκαλα τσακίζει. Ή γνώμη αυτή τοθ λαοθ κατήντησεν κΑ.ξΙα» πολθ πρότερον τοθ άφορισμοθ τοθ Γάλ- λου εισαγγελέως: Ζητήσατε τή γυ· ναϊκα! Είς τόν βωμόν της Εχουν σφαγιασθη θύμαχα καί θύματα. θύματα άφανή άλλά πλήθος θό· ματσ. Αυτή είνε ή ώμή άλήθεια. Καί δχι μόνον ώς πρός τους συζύ- γους άπό μέρους των ίδ'ων ουζύ γων,Άλλά καί άπό μέρους των συ ζύγων των σλλων..,. Ή γλωσσα εί νέ κυρ(ως«άνδροχωρ(στρα»:ΧωρΙζει άνδρόγυνα,διαλύει κα) καταοτρεφει έζ,όλοκλήρου τα ήθικά καί ψυχικά οίκοδομήματα τής ζωρς. Κάτιοτε συνωμοτεϊ καί κατα τοθ... φύ· λου της. θυμηθήτε την «Φαρμακω- μένη» τοθ ΣολωμοΟ. Ποίος «την ηΟτοκτόνησε;»/Η γλωσσα τοΰ κό· ομού-δηλ. τοθ γυναικεΐου κόομου. Διά νά εΤμαι μάλιστα είλικρινέστε· ρος—Θοθ Κύριε φυλακήντώ στόματΐ μου—μέσα στΐς γλώσσες αΰτές πι Θανόν νά ήσαν καί άρκετές.,.,'Ηρα κλειώτικες. __________Ό 'Αλλος 'Ενοιχιάζονται δόο δωμάτια ου νάμενα νά χρησιμοποιηθοθν καί παρ' όλιγομελοθς οικογενείας. Πλη ροφορΐαι παρ' ήμΓν. —Εύγε είς τούς.... άγραμ μάτους. Τελΐυταίως Ιγινεν ενώπιον τοθ διχααττρίοιι ττ]ς Βΐυδαπέστης ή ΙΙχτ) μιβς Έτϊΐρείας, ή'ΐς ιί<ε κηρυχθή είς πτώχευαιν κατόπιν αίιήσιως μίάίς δλλης 'ΕταιριΙας.Ό δι·υ6υντής τί)ς τελευταίας, κληθείς νά δπογρβψη μιτά την Ιχϊοσιν τ<|ς άποφάσενς ίναντιΌν ττ)ς πτβ χιυσίσης 'Βίαιρείας, έϊ<ί?ωίε δτι ή» τελείως άγραμματος, ο&ΐέ «ότε μεταβΐς είς τό σχολείον. «Δέν γνκρΕζν, εΐττε σχεϊόν δπιρη φάνα;, ^ύτε ανάγνωσιν, ε&τε γρα φήν, ε φ 4 άντΐδιχίς μου ιΤνε 5 ριστος λογιστής. Δέ' τον ζηλιύ», διίτι Ιχω ^ή' πεποίθησιν 6τι τα γρχμμ3τα είναι άχρη3Τβ!> Ό δι-
  καστής Ικπληχτος τδν ήίώτησε τί
  έλάμβανιν ώ; μισθόν δπο τής Έ·
  ταιρεΐας, την δποΕχν ίιηύθυνΐ, χαί
  δ άγράμματος απήντησε: <ΧΙλι« πενταχόαια πέγκος μηνια!β>ζ». τρίτον 1
  ***
  Έλύσσαξε ένας δλόκλή¬
  ρος καταυλισαΔς Τσιγγά
  ν«ν.
  Πρό τιω> ημερών εΐχε κατα-
  σκηνώση Ιξνθεν τί); πόλεως
  Γχλούη, πρωτειιούϊης τί)ς Τραν
  αιιλβανΕαί, μΐα δμάς Τσιγγάν»ν,
  αποτελούμενη έξ 120 άτόμων. ΑΙ
  φνης 56α έκ των Τβιγγί^ων πα-
  ρουσΕασαν συμπτώμΐτα λύσσης
  καί όΕ χάτοιχοι τής πόλεως έχλεΕ
  σθησαν είς τάς οικίας των. ΟΕ
  λυσσνντις συνΐλήφθηιχν χαί ή
  αστυνομία άπ^μ-ινώσχσα τούς
  Τσιγγάνοιις τού; οννέλαβΐ κ»1
  τους ώζήγησιν ίλους είς τό λυσ
  σιατρεΤαν χαί έθανάτνσι τα ζ»ά
  τω'. Ώ; απεδείχθη, οΕ Τσιγγάνοι
  Ιφκγον κρίας χοΕρου λυσσοΒή
  χτου. ΕΙ; το νοσοκομείον Β κου
  ευρίσκονται οί ίατροί βεδαιοθν
  5τι Βλοι σχεδον ηορουσιάζουν
  συμπτώματα )ύσοη;, έλάχισται ίέ
  έλπΐ&ΐς οπαρχουν διασώοεώ;
  των.
  ΑΥΟ ΑΔΕΛΦΟΙ
  ΑΥΟ ΠΟΛΕΜΟΙ
  Τοθ Προοκέρ Μεριμ*.
  Τό μόνον έν Αθήναις
  ΚΡΗΤΙΚΟΝ
  ΟΙκογβνειακόν Ξενοδοχείον
  'ΑΛΒΙΩΝ,
  "Ι«ν8{ 10—πληοιέστατοι Όμονοίοις
  ΤηλίφΜνον 23—303
  Τελείως αναχαινιοθκν, διαβέτει δνμάτια εύήλια,
  εύάερκ μ«) καλβς έπιπλωμένα. Κκθαριότητα α-
  μεμπτον καί υπηρεσίαν πρβθυμβτάτην. Αίθουσαν
  αναμονής.
  ΑΙ οομφερώτίρειι τιμοι»
  Γό ξενοδοχείον «ΑΛΒΤΩΝ» διευβύνει αύΐ·-
  .•ροοώπως ^ νίβς ίδιβκτητης τού συμπβλίτης μ«ς
  Μ. ΙΩΑΝ. 8ΥΔΙΑΝΑΚΗΣ.
  Σ ΗΜ ΑΙΕΣ
  ΤΟ ΑΘΗΝΑΓΚΟΝ
  Πλατειαι—-Στρατα
  θΐ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΝ ΗΜΕΡΟΝ
  1Ο.ΟΟΟ ΣΗΜ ΑΙΕΣ
  Τίς οποίες θά πωλήση σέ πολύ φτηνές
  τιαές γιά νά δυνηθούν νά έφοδιασθοθν
  δλα τα καταστήματα καί τα σπίτια
  τοΰ Ηρακλείου.
  Περιμένετε νά πάρετε άπ' τό «Αθηναι
  κόν» την φτηνή καί καλη σημαία σας.
  ΣΙΓΑΡΕΠΑ
  Ο( άνππρ^σωττοι της μεγάλης ΚαπνοβιομηχανΙ
  άς ΛΔΕΛΦΩΝ Κ/»ΡΕΛΙΑ οΐσθάνοντσι την ύποχρέ
  ώσιν να εΰχαρισιήσουν θερμάς τούς φίλους καί κα
  ταναλωτθς των οπερέχων σιγαρέττων ΖΑΠΑΝΤΙ
  Νώ 12 καί Νο 13, ώς καΐ δλων των αλλων 116©ν καί
  ποΐοτήτων, 5ιά την εξαιρετικήν υποστήριξιν των καί
  νά τούς δισβϊβαιώσουν δτι ή ποιότης των σιγαρέτ
  των τούτων θα είναι πάντοτε αρίστη ώς μέχρι σή
  μερον.
  10»
  —■Άλλοίμονο! άγαπημίνε
  νάροΌ, είπε ή χίμηια* μέ άΊονη
  φωνή, 8τ»ν τα ξημερώμιτα άνάγ
  χασάν τον Μερζδ νά έτοιμιοθΐ
  γιά νά φύγη, θά χολααθβ γιά αί
  να χαί τό βλέπω χαλά πβς δέν θά
  Ιχω εύ;ε ιή' ηαρτ)γοριά νά οέ
  αώσ»!
  —Μί) σέ μέλλει, άγγΐλέ μου!,
  δ πάτερ Ζ ρδν θά μά: ίώιη Ι·(ά
  χαλή δτιεση ά,Ααρτιων ίπ β,νϋονί
  1θ ΠΙΟΓίΐδ.
  ΙΗ'
  Ο ΦΡΑΓΕΙ£ΚΑΝΟ_
  Τήν α5:ιανή τοθ γάμου τ-ί,ς
  Μΐογαρίτας μέ τόν βχσιλέα τή;
  Ν*64ρρας. δ λοχαγός Ζίρζ δ.ατά
  χθτ)*ε άπό την ούή νά φύγη άπΐ
  τό ΠαρΕσι γιά νά τεθς επί νεφα
  λής τ<)ς Ιλης τού «Ο έλοφροθ (π πιχοθ, που φρουροθσε τόχε στό Μδό. Ό άδελφίς τού τον άποχαιρέ ^Τ^I Ϊσ3 πιο ιϋ3υμα μπίρεσε, χαί μέ την έλπ'.δα πβς θά τον ξ«νά βλεπε πρίν τελειώιουν οΕ γιορτές, το πήρε πρδθυμχ άιτόφαση νά μεΐ νη μόνος τού μεριχές μερίς- Ή χυρΕα δέ Τουρζή τον άπασχολοθαι άρχετά, ώοΐε λιγες σΐιγμες μονα ξ αί πού θά τοθ Ιμεναν δέν θά το9 ή«αν χαί τδοο φοβερίς. Τή νύκτα δέν Ιμενε ποτέ στό σπίτι χαί τή μερά χοΐμβθνταν. Την Παρ«σκειιή τής 22 Αυγού ότου 1572, δ Νϊύχρχος πληγώθη χε βαρεία μέ μιά τουφε«ιά άπο Ιίλ χαχοθργο πού τον ίλεγαν Μω ρεβέλ. Έπειδή ή γενιχή χατιχ- χραυγή άπίϊιοσε αυιή την άαμτ) δολοφονΐα ατόν δοθχα ίέ Γ«ύζη, αύτάς δ εύγενής ίφυγε την αλλη μέρχ άπό τό ΠαρΕσι αάν νά ήθε λε ν' αποφύγη τί παράπονα χαί τίς φοβέρες τδν διαμαρτυρομένων. Ό βασιληδί; φάνηχε στήν άρχή πως ήΒελε νά τόν χαταδ ώξη μΐ μεγαλύτερτ) σχλη^διητκ' Ιϊ·* έμπί δισΐ ίμως χαθίλου την έπιστροφή τού π&ΰ θά σημειώνονταν μέ τή ο τρομερή σφαγή τής 24 Αΰγοόσκυ Άρχετοΐ νέοι «ρχοντες πρςιΐε στάντες, επάνω α9 ώ;αΐ> αλογ»,
  άφοθ πρώτα έπεσκέφθηχαν τον
  Ν^ύαρχο, ανορπίσθηχκν μέσχ
  στοΰς δρδμους^υέ τό σχοπό νά
  βροθν τόν δοθχα ίέ Γχύζη ή τού;
  φιλους τού, χαί νά μαλώσουν μΐ
  ζύ των. Ώ; τόσο, στήν άρχή Ιϊι
  Ιγινε τίποτε.
  (συνεχΐζεται)
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Διήλθον προχθές
  της πόλεώς μας διά τόν γεΐτονα
  οί κ κ. Μτΐριλβκης ταγματάρχης
  οτρατολογ'ας καί Ιωάννης Λιανάς
  μηχανικός.
  _.·Α<|>Ιχθη ττροχθές ένταθθα ό κ.
  Μ. Πατΐαδόπουλος έργοστασιάρ.
  ΧΓ|ΓΑΜΟΙ.— Ιωάννης Χ. Βενίρης
  Ίωάννα Μ. Κληρονόμου ετέλεσαν
  τοθς γάμους των είς 'Αχλάδα. Πά
  ρσνυμφος παρέστη ή κ. Αίκατερί¬
  νη Ν. ΣγουροΟ.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ — Γήν παρελθοθ·
  σαν έβδομάδα ό κ. Στέφανος Σταυ
  ρουλάκης έκ Βλαχιανων καί ή
  ΔνΙς Καλλιρρόη Γ. Καραβιτάκη έκ
  Δαφνων, αντήλλαξαν αμοιβαίαν
  υπόσχεσιν γάμου.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.- Άττέθανε προχθές
  είς τό χωρίον ΆβδοΟ ή τιρεσβυτέ.
  ρα Μαρία Π' ΓεωργΙου Γοιιβιανά-
  κη. Ή μεταστσσα υπήρξε μΐα άπό
  τάς παλαιάς οΐκοδεσποΐνας τής πε.
  ριφερβίας, διακριθεΐσα διά τα φι·
  λ^ύσπλαγχνα αίσθήματά της καί
  τάς άλλας χριστιανικός άρετάς.
  ΤήνκηδεΙαν της γενομένην έπιβλη
  τικώς τό άπόνευμα τής παρελθοό.
  σης Πέμιΐτης παρηκολούθησε κό.
  σμος πολύς καί έκλεκτός έκ τοθ
  χωρίου ΆβδοΟ καί των πέριξ.
  Τούς οΐκείους καί λοιπούς ·υγγε.
  νεϊς τής μεταοτάοης συλλυπούμε¬
  θα Θερμώς.
  —Τώ παρελθόν Σάββατον (20 Φβ
  βρουαρΐου) απέθανε κ αί εκηδεύθη
  έν Ιεραπέτρα είς νεαρόν ηλικίαν ή
  Αναστασισ Γ. ΚαρανδεινοΟ. Ιήν
  κηδείαν της παρηκολούθησε απασα
  ή κοινωνΐα Ιεραπέτρας έκτιμωσΐ
  τα σκάνια ψυχικά προτερήματά
  της. Τούς οΐκεΐους της καί Ιδιαιτέ¬
  ρως τόν σύζυγον της κ. Γεώργιον
  Καρανδεινόν συλλυπούμεθα Θερ
  μως. ,
  —Είς Κρούσταν τοθ γείτονος ά.
  πεβίωσεν ό καλός ,. οΐκογενειάρχης
  Έμμ. Δ, Αλεξάκης. Συλλυπητή.
  ρια,
  —Απέθανε καί εκηδεύθη προ¬
  χθές £ν Πόρω ή οΐκοδέοποινα Εύ·
  αγγελία Ί. Ίίαρδή Συλλυπούμεθα
  τόν σύζυγον καί τούς οίκείους
  της.
  Γύρω στήν πάλι μας.
  ΜΙ10Α
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Το άθάνατο άριστούργημα
  τοδ ΝΤΙΚΕΝΐ
  ΑΑΥΪΑ
  ΚΟΐηΕΡΦΗΑΔ
  Μωρΐν Ο' ϊβύλιβαν,
  Ματζ "Εββνί, Λύονελ
  Μπάρρυμορ, Έλιζβμπέτ
  Άλλαν.
  Έκτός προγράμματος:
  ΖΟΥΡΝΑΛ.
  -Π μ
  είς τάς 6
  ματινή.
  Καθ'
  μ. μ
  εκάστην
  Είς τάς 28 Φε-
  βρουαρίοο, ή μεγάλη
  έκπληξις.
  ΕΡΧΕΤΑΙ
  ΜΠΙΑΝΚΟ
  (25 ΠΡΟΣΟΠΑ)
  Γι« ·λες τίς Άποκραέί.
  —Ό καιρός έξακολουθεΐ νά άμ,
  φΐρρέπη μεταξύ αίθρΐας καί χειμω
  νος.
  —Τό δυσάρεστον είνε ότι κάτΐο·
  τε άπό τάς διαθέσεις τού αύτάς
  δέν λείπει τό Βιαπεραστικό κρύο.
  —Τό κρύο δσον έφήμερο καί άν
  είνε, εύνοεϊ τα κρυολογήματσ, Εχει
  ?έ ήδη κρεββατώσει πολλούς, ώς
  άναφίρουν οί Ιατροί.
  —Ή χρήσις τής σταφίδος προ·
  τιαγανδΐζεται είς τα σχολεϊα.
  — Έπ' εύκαιρία δέ, ύπεσημειώθη
  άπό συμιτολίτας δτι την χρήσιν
  αυτήν Θά διηυκόλυνον οί σιμητο-
  ποιοΐ ή κουλουράδες.
  —Κάνουν χρυοές δουλειές αυ¬
  τήν την έποχή είς τοος περιβόλους
  των σχολείων, ωστε νά μποροθν
  νά χρησιμοποιοθν βλοι μέ κέρδος
  την σταφΐδα είς τα εΤδη των,
  —ΑΙ εργασίαι τοθ Μουσείον Ή
  ρακλεΐου προχωροϋν κανονικώς.
  —Έλτιίζεται 6τσι ή συντόμευσις
  τής Αποπερατώσεως τού,τόσονζω
  τική διά τουριστικούς λόγους.
  —Έκπαραλλήλου προχωροθν καί
  τα αλλα τοπικά ίργα τα ό ποία
  προώρισται νά Ρώοουν νέαν δψιν
  είς τό Ηράκλειον.
  —Τα Αποκρηάτικα κο3τούμια ά·
  πασχολοΰν £>ς μανθάνομεν τίς μο
  δίστες έκ παραλλήλου μέ τίς τού
  αλέττες έσττερίδος....
  —Τα πρωτα. βλέπετε είναι ου-
  χνά οικονομικωτέρα άπό τα δεύ
  τερα.
  —Έν συδυασμώ καί μέ τα άλ
  λα πλεονεκτήματα τής μεταμφιέ
  σεως καί «άνωνυμίας»,
  —ΑΙ συστάσεις γύρω άπό τό
  σπορέλαιον κατέστησαν όνυπομό
  νους τινάς έκ των όψωνιστών οί
  όποίοι πρωΐ-πρωϊ ζητοθν νά πλη
  ροφοςηθοθν αν άφΐχθη τοιούτον.
  —Προκειμένου νά πειοθοθν μα
  γειρικώς δτι δέν ύοτερεϊ πράγματι
  τοθ έλοιολάδου.
  —ΑΙ κοσμικαΐ συγκεντρώσεις
  τής έποχής προμηνύονχαι ζωηραϊ
  καί είς τα προάστειά μας.
  —Είς τα όποΓα ύπάρχουν χορο
  διδασκαλεΓα άλλά καί γλεντζέδες
  φιλοτιμούμενοι νά δρόσουν τοπι
  κώς,
  —Ύπάρχουν έπΐοης καί οί δυνά
  μενοι νά όργανώσουν. χορόν, μέ
  άρκετήν επιτυχίαν. Τώ"ρα εάν ό χο
  ρός αύτος δύναται νά μετοβληθ|)
  κάλλιστα κοΐ είς λαικό γλέντι είνε
  άλλο ζήτημα.
  —ΑΙ «τελευταίαι» παραστάσεις
  των κινηματογράφων μας άπασχσ
  λοθν άκόμη αρκετόν κόσμον,
  —ΆξΙζουν άλλως τε καί τα προ
  βαλλόμενα Εργα,
  —Πραγματικό σουξέ λέγεται δτι
  Θά σημειώση τό νέον ταγκό «Μετα
  νοιωμένη» τής Μπεμπής ΦιλΙδου
  καί τοθ Μ. Καραμπίνη πού Θά έκ
  τελεσθή άπόψε άπό την ορχήστραν
  τοθ «ΈΘνικοΟ».
  Α ΡΙιτορτερ
  Ό έκλεκτός βαρύτονος τοθ ^Έ
  θνικοθ μελοδράματος κ. Σπθρος
  Κσψάλης πού δίδει · αυριον την
  πρωΐαν (Ί π. μ ) ρεσιτάλ τραγου
  οιοθ είς τό Θέατρον Πουλακάκη
  μ* έκλεκτόν^πρόγραμιια,
  «91
  ίΐ,ίντρ
  »»«Ι Γ ΒσσΙλκ
  Ι'' οτοθς «ι
  ατοΐχ
  ,Μ βραγμ
  νρησιμοηοιήσρ < ζίν ή Φΐλ'« ^ «Κανένας α*0 των χορΛν τω ϊΒν τοθ Τρισν ιραγματικός ί[ΐ νό». Καί ή Μ «ίττσ,κοτά β< Ιΐοθσε ιιραγμα 'ΑΧλα ήαύλή. —ολεΐτο 6ιαρ· μα τής έρωτΐκί| σιλΙσσηΓ, 8·* ϊθλλίς ένδεΐξί •ορτώση διαΒ ουγχρο>ως δλι
  ϊλλους άκόμη
  Ένας ίφΐππος
  ιόν Λωζέν ή
  τον αρκετάς* |
  ίρομή ίπαιρνι
  κούστου όργ(< ΤΟ λ Μετ» | λκν νέϋν Αν ηρΟΜΛ) βινά εύχί Τ6«Ά ΗΒΐ διά Ί πτβνοκν Κ( Ν ΒΙδΐΗ Α88ΐ3ΐβ Ικΐοι, ϊ?ο π! εις δθς
  λ:η ορθ;ω σ ι _■
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  47ον
  Άλλα τέτοιος πού ήταν, έ
  ταΐρισζε θαυμασία μέ τή Μα
  ρΙα-Άντουανέττσ. Αυτή Βέν
  τόν έκτιμοθσβ διόλου καΐ τόν
  άγαποθσβ πολύ λιγώτερο.Άλ
  λά βέν μποροθσβ νά βρή καλ
  λΐτερο παραπέτασμα άπό τόν
  άοβλφό τοθ άνδρός της. "Ε·
  τσι αδελφάς καί άδελφή έγι¬
  ναν άχώριστο ζευγάρι κου
  βέν μποροθσβ νά κορέση τή
  ΒΙψι των άπολαύσεων.
  Ό κάμης τοθ 'Αρτουά ήταν
  ό άρχηγός τής σωματοφυλα-
  χής μέ την οποίαν ή Μαρία·
  Άντουανέττα είσίβαλλε,μέρα
  ή νύκτα ο1 δλους τούς τόπους
  καΐ τα κέντρα τοθ γλεντιοθ
  των άργοσχόλων. Τα άλλα
  μέλη τοθ θιάοου άλλαζαν ου
  χνά. Ή βσσΐλισσα έσυγχω-
  ροθσε στούς κομπάρσους της
  δλα τα σφάλματα, χρέη καΐ
  αξιώσεις, άδιαντροπες κσΐ οί
  κβιότητες, έρωτιοές περιπέ-
  τβιβς καΐ σκάνβαλα άλλα Ο¬
  ποίος άρχιζβ νά τής γΐνεται
  βαρετός, εχανβν άμέσως την
  εθνοιά της.
  Έν τούτοις κανεΐς άπό τούς
  άνθρώπαυς αύτοθς πού περι-
  στοΐχιζαν την βασίλισσα (έν
  εΤχε πραγματικήν όξΐσ, οέν
  ιΐχε κ άν την φιλοδοξίαν νά
  χρησιμοποιηση στήν πολιτική
  τή βύνσμι πού τε Ο έξησφάλι
  ζεν ή φιλΐα τής βασιλ'σσης.
  «Κανένας άπό τούς ήοωας
  των χορών των μετημφιεσμέ¬
  νων τοθ Τρισνόν οέν ίγινε
  πραγματικάς ηΌως τοθ Τρια
  νό>». Καΐ ή Μαρία—Άντουά
  νέττα, κατά βάθος Βέν έκτι
  μοθσε πραγματικα κανέναν.
  Άλλά ή αολή, ή άποΐα άπη
  σχολεΤτο διαρκώς μέ τα αϊνιγ
  μα τής έρωτικής ζωής τής βα
  σιλΙσσηΓ, δέν έχρειαζόταν
  πολλές ενδείξεις γιά νά τής
  φορτώση διαΒοχικώς ή καΐ
  συγχρόνως δλους ούτούς καΐ
  άλλους άκάμη ώς έραστάς.
  *Έν« εφιππος περΐποτος μέ
  τόν Λωζέν ή τόν Κουανύ ή
  ταν Αρκετάς1 μιά πρωϊνή έκ
  δρομή Επαιρνε δισστόσεις άνη
  κούστου άργΐου. Καΐ σιγά-σι
  Υά ή τιμή τής βασιλίσσης πά
  ρε8όθη;στήν κακογλωσσιά τβν
  αύλικών, στό μΐσος καΐ τούς
  έκβιασμούς των λιβελλογρά
  Φων, στόν κυνισμά των πορ
  νογράψων. Άπά την αύλήν
  οί διαδόσεις έφθανον είς τόν
  λσό κι' εγίνοντο πράστυχα
  τραγοοδια. Ή άλήθεια έν τού
  τοις είνε πώς ή φιλάρεσκη
  κοΐ τόσο νέα βασΐλισσσ, άν
  έπέτρϊψΕν άτοπβς οΐκειόιητβς
  σέ πολλούς άπά σύτούς τούς
  νέους, Βέν παρεδόθη σέ κανέ
  ναν άπά σύτούς, οθτβ ψυχι
  κώς, οθτβ σωματικάς. Ό μο
  ναχικός, 6 μάνος πού Ιμβλλε
  νά κατακτήσρ. την καρδιά της
  Ιμενβν άκόμη στό σκοτάβι.
  Άλλά οί συκοψάνται 6έν
  άφωπλΐζοντο. ΟΙ σχέσβις τής
  βασιλΐσσης μέ την νιέΛαμπάλ
  καΐ κατόπιν μ έ την Πολινιάκ
  έδωκαν λοβή σέ ψιθύρους καΐ
  κατόπιν σέ άπερΐφ,,αστες φή
  μες περΐ των λεσβιακών έρώ
  των τής Μαρίας—Άντουανέτ
  τας.
  Νά ήσαν τουλάχιστον μό
  νόν αοτές οΐσυνέπειβς... Άλ
  λά οί ΙΒιοτροπΙες τής βασι
  λίσσης δέν έξέθετον μόνο
  την ύπόληψΐ τηςι δέν έστοΐχι
  ζαν μόνον έκατομμύριοτ, ολο
  καΐ πιά δυσίύρετσ, στό δημό
  οίον ταμείον. Έκόστισαν πό
  λύ άκριβώτερα άπά πολιτικής
  απόψεως. Ή αύλή των Βερ
  σαλλιών έχανβ πιά κάθβ λά
  γον υπάρξεως, άφοθ ή απού
  σία τής βασιλΐσσης της άΦαι
  ροθσε κάθε άπασχόλησιν. Ή
  κυρ(ά τής οποίας τα άξ'ωμα
  ήταν νά'έγχειρΐζπ τα γάντια
  στή βασΐλισσσ, ή δλλη πού
  την διηυκόλυνε σιήν έχπλή
  ρωσι των φυσικόν άναγκών
  της—δλα σ' έκεΐνο τα παλά
  τι εγίνοντο σόμφωνα μέ πά
  τροπαραΒάτους τύπους —γ Ι
  Ιππόται τοθ όϊ «ου της, οί χΙ
  λιοι δνδρες της φρουίάς της,
  οί ύπηρέτες καΐ οί αΰλικοί, τί
  θ_ άπεγΐνοντο τώρα πού εμέ
  ναν εντελώς αεργοι.
  Ισ ονεχΐζεται)
  ΤΟ ΜΕΓΛΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  ,ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ'
  ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  Μετ* ριζιχάς άναχκινισειςχαΐ την ηροοθήχην χ«1 άλ-
  λων νε»ίν δνματίΉν πρίς χ* ηρβΡ«λσσοιβν χά Ι την ωραί¬
  αν προκυμαίαν τής πολίΜί, έξβοςροιλΐζει «νετον καΐ άλη
  βινκ ευχάριστον Διαμονήν είς τούς ταξειδιώτας.
  Τβ «'ΑχΙλλειον» ιτρβτιμάτβιι υπο ©λ«ν τ&ν τ«ί«ιδΐΜτ&ν
  καΐ διά την ηρββνμβν υπηρεσίαν τού χκι την άπαστρα·
  ητουσαν χετβαριοτητ* τού.
  ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ-ΪΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΪ
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΩΝ—ΗΠΑΤΟΣ
  Εΐδιχ&ς ίχηαιίευβεΐί ίν Μονάχω *«1 Βερολίνω Τ.
  Α38ΐ5ίβηΙ τβν χβθηνητδν νβη ΒβΓ«ηΐΒΐιη χαΐ 5«:1ιιΙΙβη·
  Δικΐται τούς «άσχοντας ΐκ τβν νοσημάτ«»ν
  τοθ ΠητικοΟ Συστήματος είς τό Ιατρείον τού.
  Πλατεϊα Τριδν Καμάρων (ΟΙκία ΊατροΟ κ. Χι
  Ιδό 9-12 «μ. _αΙ 4-6 μ. μ. Άρ. Τηλ 7-92
  ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚλΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  'Υτΐοκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τού ΈξωτερικοΟ.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψΐι
  καί επί προβεσμία.
  Δάνεια έ τι Ι ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Πως θά έπιδέσετε
  τα τραόματα
  Όταν λεΐπη ή μέχρις οβ φθά¬
  ση ό Ιστρός,
  Α'
  Σας ώδήγησα έν άλΐγοις άλ
  λοτβ ποΐαι εΤνβ οί πρώται
  βοήθβιαι πού ήαπορεΐ πάς τις
  νά προσφέρη είς ίνα βαρέως
  τραυματισμένον έν άναμονβ
  τοθ (ατροθ ή χειρουργοθ, 6-
  σης άπωσΒήποτε πρέπει νά
  προσκληθ{) άμέσως. Έδ© θά
  άναφέρω μόνον διά τα έλα·
  φρά κα( έπιπόλαια τρσύματα
  δπου τα τραυματΐσαν ΰργα·
  νόν Βέν ενήργησε μέ δύναμιν
  δέν ήνοιξε έκτεταμένην ή βα
  θείαν πληγήν ο Ο τε καμμίαν
  σπουδαίον άρτηρΐαν ή φλέ·
  βα. Τοιοθτοι έλαφροΐ τραυ-
  ματισμο! συμβαΐνουν, έξ ά·
  προσεξΐας συνήθως, καθ* ήμέ
  ραν σχεδόν καΐ μέσα στά οπ(
  τι άκάμη, πρέπει δέ ά καθέ-
  νας καί Ιδίως ή οΐκοδέσποινα
  (διότι συνηθέστερον πληγώ-
  νονται τα ζωηοά παιδία δταν
  κόπτουν κάτι μέ μαχοΐρι ή
  πίπτουν τρέχοντα κλπ.) νά
  £ΐΊ προχεΐρους καΐ τάς
  γνώσεις κα( τα μέσα τής
  βοηθείας διά νά επέμβη άμέ¬
  σως καΐ νά μή αφήση τα άσή
  μαντον έκεΐνο δυστύχημα νά
  λάβη διαστσσεις ;κα( έπιπλο·
  κάς αί οποίαι νά τα καταστή
  σουν πράγματι σοβαράν (μό-
  λυνσις).
  Καΐ έν πρώτοις, καθώς σάς
  Έιιτέλεοις πάοης φύοεονς τ^πιζιχής «ρ
  γαο(ε>ς υπό συμφέροντας ορ«υ(.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  Αί κανονικαί συντάξεις
  των άποστρατευομένων.
  Ιεΐπα ήοη Βέν εΤνε άνάγκη νά
  τρομάζετε μέ τα ολίγον αΐμα
  πού θά εξέλθη άπά 4τό τραθ-
  μσ, έφ'-δσον ή αΐμορραγΐα
  : ίέν είνε μεγάλη καΐ άρμητική,
  Ι δπως δταν κοπή μ(α άρτηρία
  ι κοΐ.τινάζεται τα κόκκινον οΤ·
  μα μέ ορμήν ώς πΐραξ, ή μ(α
  φλέψ κα( ρέει δπωσδήποτβ ά¬
  φθονον τα μελανέρυθρον οΐ-
  μα επάνω είς τα βέρμα χω·
  ρίς νά τΐνάζβται είς απόστα¬
  σιν.
  Συνήθως είς τα μικρά καΐ
  έπιπόλαια τρσύματα ή οΐμορ
  ραγία είνε τριχοβιΒής, δπως
  λέγομβν, βηΧαδή ίχουν άνοι-
  χθΗ μόνον τα λεπτότατα τρι-
  χοειδΓ) άγγεϊσ, ώς έκ τής ά-
  πεΐρου πληθύος των οποίων
  δλα τα άπαλά μόρια τοθ σώ
  ματος όμοισζουν μέ σπόγγον
  έμπστισμένον άπό οΐμα* καΐ
  τότε τα οΤμα έξέρχεται καΐ
  άπλώνεται ιΐς δλην την τραυ·
  ματικήν κσΐ πέριξ επιφάνειαν.
  Είς τοιαύτας λοιπάν μικράς
  καϊ έλαψράς σίμορραγΐας προ
  τιμότερον είνε ν' άφήσετβ είς
  την αρχήν νά τρέξη ολίγον
  ο Γμα διά νά συμκαραοόρη
  πρός τα Εξω δσα τυχόν μι·
  κρόβια εΐσέδυσαν ΐ(ς τό τραθ
  μσ. Μετά την μηχανικήν ο Ο
  τως Γΐπεΐν κοΐ αυτόματον ά-
  πολύμανσιν αυτήν τοθ τραύ-
  ματοο, εάν τα οΤμα δέν στα¬
  ματήση, άφ' έουτοθ, πρόχειρα
  οίμοστατικά μίσα είνε προ
  τον τα κοθαρά νερό—άν εί
  νέ προηγουμένως βρασμένο
  άκόμη καλλίτερον—ή πολύ
  κρύο ή καΐ ίνα κομμάτι πά
  γος άκόμη, ή πολύ ζεστά (45
  βαθμών, όσον δηλαδή νά τα
  δέχεται τό χέρθ' καΐ ίπβιτα
  μεριχά στυπτικά φάρμακα καΐ
  πρό πάντων τα άξυγονοθχον
  δδωρ.
  (σονεχΐζεται)
  Είς την εφημερίδα τής χυ
  ββρνήσβως εδημοσιεύθη άναγ-
  καστικός νόμος διά τοθ άπο[
  ου όρΐζεταΐ δτι άξιωματικοΐ
  καΐ άνθυπασπιστοΐ τοθ ?στρα
  οθ τής ξηράί, θαλάσσης, ά
  έρος καΐ χωροφυλακήν, άπο
  στρατβυόμενοι αύτεπαγγέλ
  τως συνεπεία νοσήματος προ
  λθόντος κατά την έν τώ στρα
  τώ υπηρεσίαν των, άπολαμ
  βάνουσι:
  1) ΟΙ κρινόμενοι παντελος
  καΐ διαρκώς άνΐκανοι διά βιο
  ποριστικόν έπάγγελμα τό σύ
  νολον τοθ μεγίστου όρΐου
  οθ μηνιαΐου συντσξΐμου μι
  σθο· τοθ βαθμοθ οδτινος την
  σύνταξιν διχοιοθνται.
  2) ΟΪ κρινόμενοι άνίκανοι
  μόνον διά την στρατιωτι
  κήν ύιτηρεσΐαν την άπορρέου
  σαν σύνταξιν έκ των συνια-
  ξΐμων έτον τής υπηρεσίας των,
  προσαυξονομένην κατά δέκα
  εΐσέτι πεντηκοστά. Ή οί)τως
  προσαυξανομένη σύνταξις
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Ύποχατάστημα Ηρακλείου
  Δικχκΐρισις Κτημάτων έξ
  Πρβχήρυξις Δημοπρασίας Πωλήσεων
  'ΕκτΕΘενται είς άρχικήν καΐ πρώτην επαναληπτικήν δημοπρασίαν
  πωλήσεως διεξαχθησομένην την 18 ΜαρτΙου 1937 ημέραν Πεμπτην καΐ
  ώραν 1?ην π. μ. έν τφ Ύπ)τι τής ΈΘνικί]ς Τραπέζης ή έκποΐησις των
  κάτωθι χτημάτων ευρισκομένων είς Κατσαμπά, Χρυϊοττηγή καΐ ίντός
  τής πόλεως Ηρακλείου καΐ είς τάς κάτωθι σημειουμένας Θέσεις καΐ
  την πρώτην προσφοράν.
  ΕΤ 245 Κατάστημα ΚιζΙλ Τάμπια τ.μ. 22 Δρ, 30,000
  ΕΤ 716 Κατ,μα καΐ Βυρσο&εψεΐον Τσμπακαριά τ,μ. 136 „ 6Γ.000
  Ενυπόθηκον Οπερ ΈΘνοκτηματικής διά δρ.92,000 πρός 7 ο)ο άπω) 3)10)33
  ΕΤ 936 ΟΙκΙα Καιν. γειτονια τ.μ. 19 ,. Η,ΟΟΟ
  Ενυπόθηκον έξ ολοκλήρου είς τρ)κα υπέρ ΈΘνοκτηματικής
  ΕΤ 937 11ί?0)2=ίΟΟ ΟΙ*Ια Καιν. Γειτονιά τ.μ, Σ7 „ 7.00Ο
  Ενυπόθηκον έξ ολοκλήρου είς τρ)*α υπέρ ΈΘνοκτηματικής
  Εϊ 938 113ΓΟ)?56ςθ ΟΙκία Καιν. Γειτονια τ,μ. 22 ' „ 7,000
  Ένυπόθηκον έξ ολοκλήρου είς τρ)κα όπερ ΈΘνοκτηματικί)ς
  ΕΤ 956 ΟΙκΙα κοΐ Μαγαζείον Παν, Νοσοκομείον τ.μ. 80 „ 50,000
  Ένυπόθηκον έξ ολοκλήρου είς τρ)κά υπέρ ΈΘνοκτηματικής
  ΕΤ 1144 1|2 ΟΙκΙα κοΐ Κατ)μα "Αγ. Μηνδ τ.μ. 83 „ 1Ε0Ο0Ο
  Ένυπόθηκον όπέρΈΘνοκτΓμα·ΐική"ς δια δρ. 224.ΟΟΟ ιτρός 7 ο)ο άπό 1)1 35
  ΕΤ 1213 1)2 Οικόπεδον βδές Μαρτύρων τ,μ, 34 „ 37/ΟΟ
  ΕΤ 1248 459)918 Κατάστημα Πλ. Βενιζέλου τ,μ. 80 „ 150.000
  ΕΤ 2437 Σπήλαιον Χρυσοπηγή τ μ, 67 „ 12.000
  ΕΤ 2462 » » β 26 „ 3.ΓΟΟ
  ΕΤ 3085 ΟΙκία Κατσομτΐδ τ,μ, 40 „ 15X00
  ΕΤ 3105 ΟΙκία Κατσαμτιδ τ.μ. 270 ,. 35/00
  ΕΤ 900 "Αποθήκη Χανίων Πόρτα τ μ. 132 ·■ 348.600
  Τωνκάτωθι κτημάτων ή δημοπραοΐα διεξαχθήσεταιεΐςβάροζτωνέκπτώτιον
  ΕΤ 1018 ΟΙκΙα Πηγάϊδα τ.μ. 30 ., 25.000
  ΕΤ 24Ϊ2 6<Ο)96Ο Σπήλαιον καί οΙκΓα Χρυσοπηγή τ.μ. 1Γ8 „ 8.Ο0Ο ΕΤ 2ΒΟ1 ΟΙκΙα κοΐ σπήλαιον Χρυοοπηγή τ.μ. 70 „ 7.0»0 ΟΙ άναλυτικοΐ 6γοι είναι κατατεθειμένοι είς τό Ύπ)μα τής ΈΘνι κης Τραπέζης ϊνθα δύνανται προοερχόμενοι νά λάβωσι γνώσιν οί έν διαφερόμενοι (Έκ τοθ Ύτι)τος τής Έβνικής Τραπέζης). Γ ϊ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΡΟΙ ΤΟΥΣ *· *' ΠΑΡΑΓΟΓΟΥΣ ΜΕΤΑΞΗΣΐίΚΑΙ, ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΝ α νννστοί σ»ς έ{αιρετιχοΙ μετκ(οσκβροι, άνάτεροι χαϊ τ&ν γαλλικής Αροελεύβεν;, μιχρεσκβιΐημένει χατατο ούστημα Πβστέρ. φθάνονν χά) ίό τεθουν είς κνχλοφορί' αν την 12ην Μαρτίου. Ποιότης άοίστη. Άποδοαις ήγγυπμίνη. Παράγουν την χβλυτίραν ποιέτητα χευκουλί«ν χαϊ μετά{ης Ο χ. παρ«γ*ιγεΐ5 δύνανται νά προμηβεύΗνται ({ α ό τ&ν έν ΉρχχλεΙω καρά των Καταοτημάτβίν χ. 'Αδελφ&ν Δαμιανάκη, έν Ρεβύμνω «βρά τβϋ χ.Χηυριδαιχη ©ωμά, έν Μεσσοιρφ ηαρα τ&ν χ. 'Αδελφ&ν λουλβυ£άχη, έν Μυλοηο τάμω καρά τ&ν χ. Πκνάγω Γιαννβύοη χαϊ Μιχαήλ Βάμβουχα, έν £ητε(α ηαράτοδ χ. 'Αντωνίου ΑΙχατερι νίδη. _—_—, ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΪ-ΠΑΟΟΛΟΓΟΪ Άριοτβνχβς Έθνιχοδ Πανικιοτημΐο» 'Αβη- νβν χ«Ι Στρ«τιντΐχϋ( Ίβιτριχήί Χχβλής. Δέ|·ται καθ1 εκάστην είς χό Φαρμακείον Έμμαν. Ματζαβετάκη (Βαϊτέ Τζαμί), ά^ιθμός —]λ«φώνου 443. δέν δύναται νά υπερβή τα 2)3 τοθ μεγΐστου δρΐου τοθ μηνιαΐου συνταξΐμου μισθοθ τοθ βαθμοθ οδανος την σύν¬ ταξιν δικαιοθνται: Οί άξιωματικοΐ καΐ άνθυπα σκισταΐ, οΐτινες κέκτηνται συν τάξψον υπηρεσίαν μεΐζονα τοθ ώς ανωτέρω 2)3 μεγίστου όρίου, άπολαμβάνουσιν έκ τον συνταξΐμων έτον άπο- στρατβίας των. Κατά πάσας τάς ανωτέρω περιπτώσει ή σύνταξις προ- σαυξάνεταΐ είσέτι διά μέν τούς παθόντας κατά την ύπη ρεσΐαν καΐ ένεκα ταύτης κα¬ τά 8)50 τοθ μεγίβτου όρΐου τοθ μηνιαίου μισθοθ τοθ βαθ- μοθ ο δ την σύνταξιν οικαιοθν ται, διά Ρέ τούς παθόντας έν τβ έκτελέσει τής υπηρεσίας μόνον κατά 4)50 τοθ αύτοθ μεγίστου όρ'ου τοθ μηνιαίου συνταξΐμου μισθοθ τοθ βαθ μοθ ο δ την σύνταξιν δικαιοθν ται. 'Δναβλητική ΕΙΒο«ο[ησις ■λιιστηριασμοθ Τοθ έν ΉραχλιΕφ Ύΐτίχατοσιή ματος τής Έθνΐκής Τραπέζης τ«|ς Ελλάδος νομίμως έχπροοωπουμΐ- οιι δπο τοθ ΔΐευθυντοΟ α&τοθ Άλ χιδιάδου Μαρί) χατβίχου Ήρα- κλΐίοιι. Καΐά 1) Άντωνίου Κωνιωτάχτ) γεωρ- οκτηματίου χκτοΕχου Κλήματος ΠυργΐωτΓοαης χαΐ 2) Ηρακλέους Φραγχΐαδάχη γιωργοκτημαιΐου χά τοΕχου Μαγαριχάρι Ηυργιωιίοοης. 'ΑναβληθιΙς νομίμων, λέγων ίνΐ χεν δ διά τοθ δπά χρονολο¬ γίαν 19 Σεπτεμδρίου 1929 Λρο· γρίμματός μου προχηρυχθείς πλει ατηριασμίς δημοιεαθείς έν τφ δπ' αριθ 2409 τής 11 Όχτωβρ(ου1929 φ6λλ» τής ένταθθα εκδιδομένης έ φημιρίδος «Άνίρθωοΐ(» ώς χαϊ δ διά τής υπο χρονολογίαν 19ης ΜοΪ3ϋ_1932 άναβλη'ΐχής ιίδοποι ήσιώςμου πλειοτηριαομοθ προχη ρυχθεΐς χαϊ έν ·ώ δπ' αριθ. 3172 τ«]ς 22Μ.Ι;υ 1932 φύλλφ τής αδ τής εφημερίδος, δημοαιιυθείς ϊημό- οιος άναγχαστικάς πλειοτη^ιαομίς ώς χαϊ διά τής δπδ χρονολογίαν 17 Νοεμβριού 1932 άναδλητινής ιί&οποιήοεώς μου πλειστηριααμοθ προχηρυχθεΐς χοΐ έν τφ δπ' αριθ. 3374 τής 18 ΊχνουαρΕου 1933 φύλλφ ής αυΐ^ς εφημερίδος δή μοσιευθείς ϊημόοιος άναγκασχιχος ιτλκατ~ριοισμθς ώς χαϊ δ διά τής δπό χρονολογίαν 26 Μαρτ(ου.1936 άναδληακής ιϋοποιήοΐως μου πλειατηρικομοθ προχηρυχθεΐς δη· μίσιος άναγκαστινβς πλΐιαιηνΐα- σμίς κατά τβν χαθ' ώ^ ή πιχριθ αί μου πρίς.' ι.ιπραξιν των οραχ. 72.495.20 ταν τίχων αυτών χαϊ ίξίδων άπ4 13 Ιουλίου 1929 μ εί όν δραχ. 3 000 καταβληθεισών μοί την 26 Νοεμβρίου 1929. δρχ. 6.000 καταβληθεισών μοί την 22 Φιβρουαρίοιι 1933, δραχμων 5. 000 χαταβληθεΐοβν μοί την 25 Φιβρουαρίου 1933 δραχ. 12.000 καταβληθεισών μοί την 6 Ίοιι νίου 1933, δραχμων 2596 κατα¬ βληθεισών μοί την 17 Δεκεμβριού 1934 χαϊ δρ. 1 500 καταβλίθει- συν μοί την 16 Μαΐιυ 1936, δι9 ώ> ίκτΐθενται είς άναγκασΐιχήν
  εκποίησιν τα έν αδκ,ΐς περιγραφό
  μενά. αχίνητα των κ«θ' ών ή πχ-
  ροθοα μου 'Δντωνίου Κωνιωΐάχη
  καί Ηρακλέους Φράγκιαδακη χει
  μένων έν ταίς χτηματικαΤς περι
  φερείαις των χωρίων Κλήματος,
  Μαγαριχαρίου, Γρηγοριας καΐ Κα
  λοχωραφίτου ττ]ς ΕΙρηνοδιχιια
  κης περιφερείας Μοιρών Καινου
  ρίου, εΐδοποιψ 8τι γενήοετχι τη
  21ην Μαρτίου 1937 ημέραν Κυρι
  αχήν χαϊ ώ?αν 10-12 π.μ.ενώπιον
  τοθ Συμβολαιογράφου Μοιρών έ
  δρεύονχος έν ΒόρροιςΠκργιωτίσαης
  Έμμαν. Κωνιωτίχη ή τοθ νομί
  μου βδτοθ αναπληρωΐοθ χά Ι έν τφ
  έν Βίρροις Πυργιωτίσσης χειμε
  νφ γραφείφ τού δπου χαϊ 8τε χά
  λοθντχι ο Ε πλειοδοτήσοντες.
  'Αρμδδιος διχααιιχος χλητήρ έ-
  νεργηαάτω τα νόμιμαι.
  Έν Ήραχλείφ τ) 10η Ίανουα
  ρίου 1937.
  Ό πληρεξοόοιος διχηγόρος τοθ
  έπιβηιύδοντος χά Ι παραγγίλλον
  τος.
  Έμμ. Χηιν6βυρ«χη(
  —Τα -γορανβμικκ ζητήματα
  Είς τβ ύνυηουρνεΐον της 'Αγο·
  ρανβμΐας εγίνετο πρβχθές αύσχε*
  ψις τοϋ ΰικυργοδ τ&ν ΈσΝτερι·
  χ&ν χαϊ ϋαυπουρνου ϊής 'Αγορα-
  νομίας χ. Μαγιακου μετά τ&ν
  αρμοδίων υπηρεσίαν τού ύφυηουρ
  γβίβυ. Ό χ. ΰπουργος χατετοκί
  οθη είς την εξέλιξιν τ&ν άγορα
  νομιχ&ν ζητημάτνν, χατά την
  διάρκειαν της άπουσίβς τού. Έ
  πίσης έλίίφθπσαν άποφασβις επί
  διαφβρνν ζητημάτων, Ιδίως επί
  τού ζητπ ματος τ&ν χυλινδρομό
  —Δι« κλοπήν.
  Υπο τοδ ΧταθμοΟ χνροφνλα·
  κης Κο{αρές συνελήφθη η Βυαγγε
  λίκ σύζυγος'Ι. Χτρατουδάχη χατβί
  χο» ΆγΙβ»'ΐΗ«ννο» χατηγορουμέ
  νη δτι κατ' επανάληψιν ϊχλεψβν
  έχ τής βΐκίβς ομβχωριου της πό
  οβτητοις ελαίου,, οίνου καΐ γεν·
  μηλνν.
  —Τβ κβυκάκια Αίγυπτον.
  Κατ' άναχοίνοιοιν τοδ προί
  δρου τοδ Έμπορικβυ μ«ς Έκιμε
  λητηρΐου χ. Άλ·£. Γβωργιάδου
  πρός τόν χ. Νικόλαον Μ*τα(άν
  διευθυντήν τοβ ΈηιμελητηρΙου
  έπετβύχθη χατοηιν δι«βήμ«το(
  ηαρκ τμ υπουργείω Έθνιχϋς ΟΪ
  χονομΐας νά ί£αιρεθωβι τα χουχκ
  κια Αΐνυκτο» άπο την άντα>λ«
  γήν χαι νά έπιτραπο ή «Ιο«γ—γή
  αύτ&ν μέ ελεύθερον συνβλλαγ
  μα. Χχετιχή απόφασις θά έχδβθθ
  χ»ι χοινοκοιηθό εντος τής έβοα
  μ*6ος.
  —ϋυλλήψις φυγβπβίνβυ.
  Συνελήφθη υπο οργάνιιν τοδ
  ΆστυνομΐΗθδ Σταθμου 'Ααή Γ_·
  νιάς 'Αηοχορώνου 6 φυγβπβινβς
  Ι ρηγοριος Ψυχουντάκης.
  Ένοιχιάζονται 2 οΐκΐαι τταρά
  την Καινοόργια Γειτονια. Ή ιτρώ
  ιη άτταρτιζομένη έκ 4 βωματΐων,
  κουζίναν, αύλήν καΐ ιΐΓ,γάδι, ή δεύ
  τερη έκ δόο Βωματΐων καΐ τιηγάδι.
  Πληροφορίαι τιαρά τφ ΕύσταθΙω
  Ζβρβάκη παντοπώλη.
  —' Αρχαιρεσίαι.
  Γενομένων άρχαιρεβι&ν την
  21ην τρεχ, μηνός ημέραν Κυρια
  Μην τοδ _υλλ6γου '-μπόρνν Ύ
  φασμάτων καΐ Ϋιλιχ&ν έ{ελεγη
  βκν- Πρόεδρος ό.χ.._άββας Τσ«χ«
  χη(, 'Αντιπρόβδρος κ. Αριστομβ
  νης Γρ«1χη{, Γεν. Γραμματεύς 6
  χ. Χριοτβφ. Παντουβάχης, Ταμιας
  ό μ. Μιχ. Λεμπιδάκης καί Μέλη
  τοδ Διοιχητιχοδ —υμβουλίου οί
  χ. μ. Γρηγ. Κωνσταντινίδης/Εμμ.
  Καββαλ«κη{, Νικόλ. Καρ*λλης,
  Βορνήλ. Μποιρμπουνάχηί, £τυλ.
  Πολυχράτη{, Γεώργ. Δαμουλά
  χπί χ«1 Γευργ. 'Λτοαλαχης.
  —Τό τιμολογιον τ&ν χορευ¬
  τικήν κέντρων.
  Ή 'Αγορανομιχή δπηρεσία "Η¬
  ρακλείου πρςιέβη είς χήν κατάρτι-
  σιν Ινιαίου τιμολογίου ποτ,βν
  φρούχων, μεζέίω» κλπ. τα δ ποία
  θί προσγέρωνται είς τίς χορευΐι
  χά χΐντρα χατχ την περίοδον των
  Απόκρεω. Συμφώνως τφ ανωτέρφ
  τιμολογΐφ τδ ιύζο χαϊ το κονιαχ
  θΑ προαφέρωνται άντΐ δραχ. 3, λε
  μονάδα 4, λεμονκδα μέ λεμόνι 5,
  πορταχαλλάδα 7, χονιάχ μέ αι
  φόν 7, ηίπερμαν 8, πάαΐες 6,
  λιχερ ιδρωηοΐχά 15, ΈλληνιχΛ
  6, 6ερμο6τ Ιταλίας 15. Έλληνι-
  χά 8, οδΐοχυ "Αγγλίας 30, Έ Αλη
  νιχα 13, ζύθος Μάμου μετ4 μεζε
  20, φίξ 20, βίνος ή φι«λη 20.25
  χαϊ 30 ΓαλλιχςΙ 32, μαυροδί
  φνη 'ΑχοίΛς 50, Καλογιβννη 45,
  χαμπανίτης 80, γουρουνοπουλο
  ψγ,τό, δραοχδ 20, α&γά 2,50, ζαμ
  πον 20, οαλίμι 10, μουρταντέλλα
  13, γραβιέρα 12, χααέρι 9, σίν
  τοιϊτς 5 'χλπ. Ή Διοίκησις Χω
  ροφυλ^κής έξ αλλου άπηγδρευοε
  (ήν αδξομείωσιν των ιίοιτηρίων
  είς άπαντα τα έν λίγφ χίντρα.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τό Κουρείον Δημ. Βουρέκα μετ»
  φερθή ά πό τό Βαλιβέ— Τζαμί εις
  Καμαράκι Εναντι ακριβώς τοθ μα
  γειρεΐου Στρατή.
  Πρός τοθτο ιίδοποιεϊ τοόςάξιοτΐ
  μους πελάτας τού, άπό τούς όποΐ
  ούς ίλιτΐζει οτιθα έξακολουθήσουν
  την υποστήριξίν τα*,
  II
  1
  Ηράκλειον Κρήτης
  ΓραφεΤα έναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  Πρωΐα Σαββάτου
  27 Φεβρουαρίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟ.
  8ΑΔΙΕΤΘΕΤΗΘΗ ΤΟΖΗΤΗΜΑ
  ΤΗ! ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΓΚΟΥΣ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΕΨΕΟΣ
  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  (ΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΗ ΙΤΑΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2β Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Κατά τηλεγραφή·
  ματα τού Πρακτορείου Ρώυτερ έκ
  Λονδίνου, ή μεταξύ Αγγλίας καί Ί τ α
  λίας δημοσιευθείσα ψυχρότης έξ αίτίας
  τής προσκλήσεως τού τέως Αύτοκράτο·
  ρος τής Άβησσυνίας ΧαΛλέ Σελασιέ
  είς τάς εορτάς τής στέψεως τού "Αγ·
  γλου Βασιλέως πιστεύεται ότι θά δια·
  λυθή,διευθετουμένου τελείως τού άνα< κύψάντος ζητήματος. Κατά τας αύτάς πληροφορίας τού Ρώυτερ ή Αγγλικη κυβέρνησις θά ε¬ ξηγήση είς την Ιταλίαν ότι τόν Χαϊλέ Σελασιέ προσεχάλεσεν είς την στέψιν τού Βασιλέως έκ λόγων ϊβροφροαύνης καί ώς τέως Αύτοκράτορα μέ τόν όποΐ ον ή Αγγλία ευρίσκετο είς φιλικάς σχέ «εις. ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΤΠΕΡ&ΚΕΑΝΕΙΟΝ ΒΡΟΣΕΚΡΟΥΣΕΝ ΕΠΙ ΝΑΡΚΗΣ ΕΙΣ ΪΑΠΣΟΑΝΙΚΑΣ ΑΚΤΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 26 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Καθ* ά αγγέλλε¬ ται έκ Λονοίνου, Ά,ΥΥλικόν ύπερωχεά- νειον, διερχόμενον σήμερον πλησίον των Ίσπανικών άκτών, προσέκρουσεν επί νάρκης έξ έκείνων τας οποίας έχει ταποθετήσει ό έπαναστατικός στόλος είς τα Ίσπανικά παράλια. Έκ τής προσ- κρούσεως καί τής έκ ρήξεως τής νάρκης, τό ύπερωκεάνειον υπέστη σοβαρωτάτας ζημίας. Λέγεται ότι ή 'Αγγλικη κυβέρ νησίς θά ζητήση έξηγήσεις άπό την κυ¬ βέρνησιν Φράνκο. ϊ ΠΑΗΡΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΙΞΕΩΝ Β' ΑΡΧΙΣΗ Μ» ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 26 Φεβρουαρίου («ού άνταπο/ρποΰ μας). — Κατ' ανακοίνω¬ σιν έκ τού Γενι«ού Λογιστηρίου ή πλη ρωμη των ουντάξεων τής πρώτης τριμη νίας τού έτους 1937— 19 38, ήτοι των μηνών Απριλίου, Λΐβΐου χαί Ί· ουνίου έ. Ι., θ' «(.χίση άπό τής ΙΟης έρχομένου μηνός Μ αρτ (ου, συμφώνως πρός ληφθείσαν απόφασιν τής Κυβερ¬ νήσεως. Σχετικαί οδηγίαι καί έντολαί εδόθησαν ήδη πρός τούς χατά τόπους ταμίας. Η ΧΒΕΙΙΝΗ ΣΤΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡίΙΚΟΥ 1ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑβΒΑΙΛΙ 26 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας). — Την ένδεχάτην πρωϊνήν σήμερον συνήλθεν υπό την προεοριαν τού Πρωθυπουργού μ. Με· ταξά "ιό υπουργικόν Συμβούλιον είς μακράν συνεδρίασιν. Καθ* α ανεκοινώ¬ θη μετά την λήξιν τής συνεδριάσεως, τό υπουργικόν Συμβούλιον ήσχολήθη μέ ύπηρεοιακά αποκλειστικώς ζητήμα- τα χαί μέ ωρισμένα ύχομνήματα τα οποίαι ύπεβλήθησαν είς τόν Βασιλέα κατά την τελευταίαν «νά τάς νήσους περιοδείαν τού. ΑΙ ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΡΕΑΤΟΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΕΡΏΝ Ή επιτραπή δΐατιμήοιων συνελθιθσα χΕές ώρι οεν ώς ίξής ιάς ίιατιμήσιις αρτου χρεαιων χά Ι γα λαχτερων: ΑΙ δικτιμήσεις άριου χαί αλεύρων πάραμένουν αμετάβλητον Τα χρίατα διατιμ&νται ώς εξής: °Αρ νϊ γάλακτος α'. ποιόιητος 44 κατ' δχαν, 6'. ποιό ιητος40. Άρνιά, έρΐφια, μέχρις ενός έτους 38. Ζογοόρια 2 έτ. 36. Μασχαρι γάλακτος 44. Μο οχάρΐ μέχρις ενός έΐους 40. Δαμάλι άπό 1—2 έ τ*ν 36. Βιοδινά α'. ποιότητος 34, β'. 30. Κριοΐ χαΐ τρίγοι 30, πρίβατα χαί αΐγες 28. Χοιρίδιον μέχρι 10 οκάδων 42, άπο 10—20 έ χ. 38. Χοΐρος άν» ΐ<δν 20 δχ. 36, Γουροθνες 26, Κάκρος 32, Μκριτζδλες γδαριες 40, Έντόσθια γενιχβς 2 δρ. έηΐ έλαττον τβν άν» τιμβν. Οουλεριχα γενικώς ζωντα να 40 δρ., εσφαγμένα 54. Μυζήθρα φρέοχΐ) 40 δρ. Τα Άννλοϊταλικά είς έντασιν; Οί Γερμανοί καί αί Γαλλ. έπικρίσεις. ΑΘΗΝΑΙ 26ΦΐΒρουαρΙθϋ.|ταίους Άννλικοΰς έςο«λι ΐτίον παντός βστις ήθελιι —Τηλεγραΐιήυ,ατα έκ Ρώ Ισμοΰς τονίζιι την σημασί |τήν 6τ.ιιλησα άβικαιολογη μης Αναφέρουν δτι αί Ίτα-|αν των άηό αμυντικ^ο άκδ τως. λικαί «φημερίΒ°ς έξακολβυ ψ·«ς δσον άθορό;, τόσον θοθν νά άφΐιρώνουν Βυσμι νϊ) σχόλια είς την «ρόσκλη σιν τοθ Νεγκούς είς τας εορτάς τής στίψΐως τοΰ Βασιλέως Γεωργίου τοΰ ΣΤ'. Καθώς βθήνουν νά: έν νοηθή οί Ιταλοί άρθρογρά θοι ή πρόσκλησις αυτή «ραγματονοιουμένη διανοΐ βθύ ι ά μ νΐι βαθύ κασ1»° » ς Άννλοϊταλικας σχέσεις καί καθιστα δδρον άδω ρον την Άγγλοϊταλικήν ί ί ρ η γ «συμφωνίαν κυρίων». Κά λί έκ Κατά ηρφρ ΛονΒίνου ο Άγγλικός τύ βος σχολιάζων τούς τιλ«υ· τή· Μεγάλην Βρεττανίας δσον κοί ταςκτήσιιςτηςκαΐ τάς θαλασσίας 66ους τ·}ς αΰτοκρατορίας. £1 Αγγλι¬ καί ίφημερΐδες «ροσθέτουν δτι οί ιξονλισμοΙτής'Αγγλί άς βέν στρίφονται κατ' ου δενός άλλ' είνε συνεπεία τβν τιλιυταίνν διαμοφώσε «ν τής διεθνοθς κατα¬ στάσεως ήτις επιβάλλει είς την Αγγλίαν «ολΐμικάς «ροιτοιμασίας εύρυτάτου Καρακτ?)ρος,ά«οβλι«ούσας καί είς την άμυναν αυτής καί είς την άμυναν τής ΕΰρΗηαΐϊκής «Ιρήνης έναν Έκ Βερολίνου άνγ*λλ« ται δτι οί ΓβρμανικοΙ κύ κλοι σχολιάζουν μετα δυ σφορίας την άρθρογραφί αν «νί«ν Γαλλικβν εε>ημε
  ρίδνν εναντίον τβν τελευ
  ταΐων βιβλωαατικβν ένΐρ
  γειβν τής Γβρμανίας. ΟΙ
  ΓιρμανοΙ διαμαρτύρονται
  κατά τοθ καΡακτηρισμο0
  των ενεργεια
  των Γάλλ«*ν ώς . . _
  ραφιβν» καί τονίζουν
  τοιαύτη τακτική 6έν έξυκη
  ρετεϊ οϋτε τάς καλάς οί*
  τβν 6ύο κρατβν Ολλ'
  3» ΠΡΠ ΓΝΗ
  ΗΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΗΓΕΙΡΕΝ ΝΕΑΣΙΝΤΙΡ ΡΗΣΕΙΣ
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  ΤΟΥΜΕΑΑΟΝΤΟΣ Ν4 ΑΙΕΝΕΡΓΗΒΗ
  ΕΙΣ ΤΑ ΗΠΑΡ1ΛΙΛ
  Αιρεται πασά διατιμησις τού ελαίου.
  Αί άδειαι έξανωγης είς άλλοδαπήν.
  Φεβρουαρίου (τού
  μας).—Νυκτερινά τηλε·
  τού έξωτερικού άναφέ·
  Ιησαν νέαι άνωμα·
  κίς τάς 3υζη*ήσεις επί τού διαχα·
  ΐμού τού έλέγχου επί των παραλίων
  άντιμαχοΐ*ένης "Ισπανίας.
  Αί ανωμαλίαι προεκλήθησαν έξ αί·
  φνιδίας μεταβολής τής στάσεως των
  Σοβιέτ τα όποϊα την τελευταίαν οτιγ-
  Κατά τηλεγράφημα τοθ κα¬
  ρά τώ ύψυπουργεΐφ Άγορανο
  μ(ας Γεν. Γραμματέως κ. Ά
  ναστ. Λεονάρδου πρός τούς
  Νομάρχας Κρήτηο, ή Κυβίρνη
  σις είς εφαρμογήν τής άποφα
  σισθείσης πολιτικάς της επί
  τοθ ελαίου, προέβη είς την
  λήψιν των κατωτέρω μέτρων.
  α') Έπιτρέπει την έλευθέ
  ραν μεταφοράν τοθ ελαίου έν
  τος τής νήσου, άπαγορευομέ
  νης απολύτως τιάσης παρεμ
  ποοΐσεως τοιούτων μεταφοράν
  ώς καί παντός παρακραιήαα
  τος καί οΐασ&ήηοτε έπιτάξβ
  ως. β') ΑΓρει τΐάσαν επί τού
  τού διατίμησιν άπαγορεύει ?έ
  μερειών τής βργς
  ζηϊήσαντα ωρισμένα δι' εαυτά ηλεονε·
  κτήματα. ,
  Κατόπιν τούτου οί οιεθνεΐς κύχλοι
  _____________ (φαίνονται άνησυχούντες ώς πρός την τύ
  καί την τυχόν επιβολήν νέας τίδν άδειών τούτων άπαγορεύ χην την οποίαν θα εχουν εις^ τό έγγύς
  τοιαύτης. γ') Άπαγορβύει
  ττάσιν εξαγωγήν έλαιολάβου
  βιά τό εσωτερικόν. Αντιθέτως
  έττιτρέπει καί μάλιστα διευκο
  λύνε> έν τώ μδτρφ τοθ δυνα
  τοθ την εξαγωγήν έλαιολά
  δών είς την άλλοδαπήν βάσει
  (Ιδικών άδειών τοθ ύφυπουρ
  γεΐου ΆγορανομΙας. Ή άνα
  στολή των τοιούτων άδειών
  άπαγορεύετσι.
  Έπιτρέττετηι έπ(σης δ')η έξα
  γωγή έλαιολάδου είς την άλ
  λοδαπήν μέσω άλλων έλληνι
  κων λιμένων βάσει εΐδικων
  καί πάλιν άδβιων τοθ ύφυ
  κουργεΐου. Σημειωτέον δτι κσί
  ΓΪα μέ'λλον αί συζητήσεις δια την έφαρμο
  πά γήν τοΰ έλέγχου, φοβοθνται Βέ αυγκεκρι
  εται έπΐσης ή άναστολή.
  ραλλήλως ε') άτΐανορβύει .._ .. - .„ . ,
  σαν εισαγωγήν έλαΐολάδων είς Ι*ένως ότι 6 ναυτικος έλεγχος βέν θα κα
  την νήσον έκτός άν τοθτο πρό
  κείται νάέπανεξαχθή όπότε τό
  ύφυπουργεΐον χορηγεΐ σχβτι
  κάς αδείας είς τούς έξαγω
  γεΐς.
  Την επιβολήν των άνω μέ
  τρών ή Νομαρχία ανεκοίνωσε
  χθές πρός την επιτροπήν επί
  των διατιμήσεων, τάς δικαστι
  κάς αρχάς τό εμπορικόν καί
  βιομηχανικόν έπιμελητήριονκαΐ
  ιάς άλλας αρμοδίας αρχάς Τ
  να λάβωσι γνώσιν τούτων.
  ταστή δυνατόν να εφαρμοσθή.
  ΤΑ ΓΕΩΡΠΚΑ
  ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Σήμερον τάς προμεαημβρινά
  ώρας Θά συνεδριαοη επί διαφ
  ρων οπηρεσιακής φύσενς ζητημ:
  την ή διοικοθσ» επιτραπή τοθ
  ΓεωργικοΟ Έπίμελητηίΐου.
  ΑΙ ΙΔΙΟΤΙΚΑΙ
  ΑΝΤΑΛΑΑΓΑΙ
  Διά χοινί]ς άηοφίοιως τ6ν 5
  πουργβν Οίχονομικών χαί Έθν.
  ΟίχονομιΌις έπεξετάθη ή,ίσχυς τί]
  υπ' άρ. 1074 προγενεστέρας τ£< ιι&ν υπουργόν, χαί επί τ6ν άχα τεργάοτων δερμάτιον χαΐ ΐιψ κ έχχυλιομάτων χαί χααέ έφ' ίι ί διαχανονιονβς τής αξΕας «υτδν θέλει ενεργηθή έπ(σης βάσει έγ χεχριμένης πρό τής 1 Ίχνουαρ ου έ. έ. Ιδιωτιχής άνταλλαγής χαί δι* ίσον ποαόν έχει οιιντελε σθ|) ή ίξαγωγή ΐ6ν ίλληνιχδ πρί-Ιίντων πρό τής 1 ΊανουαρΕου έ. έιους. ΣΥΛΛΗΨΙΧ ΔΙΑΡΡΗΚΤΟΝ Υπό δργάν»ν τ'.Ο ΆατιινομιχοΟ ΣταθμοΟ ΠαχιΕας 'Αμμου αυνελή φθηοαν &ί Έμμ Γιρομαρχάχης ΐς Έπισχοπής Ίεραπίτρας χά Ι Έμμ. Άισαλίχτ); έχ Καβουσίου τής ιδίας επαρχίας διότι την ί>
  χτα ιής 23—24 παρελθίντες μη
  νος συνιργΐ]οάντων χά Ι άλλην έ χ
  τοθ χωρίου Δάοτρος Σητείας, μι
  ΐίδηααν ίχιϊ χά! Ικλιψχν έχ τής
  άποθήκης το«Ο Γ. Σαχαδαχη η
  ίποίαν δΐίρρηξαν 25 οκάδες ρα
  κης. ΕΙχλ εϊσιλθόντες διά ρήξεως
  είς χήν κεντρικήν έχχληοΐας τής
  'Αγ. Τριάδος αφήρεσαν 400 δρ.
  ιίς χίρματα χαί 15 οκάδες έλαΕ
  ου ιής Ιχχ?ησίας. Οί ανωτέρω ά
  πεοτάληααν είς την οίχείαν Είσαγ
  γελικήν Αρχήν.
  ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΕΙΣΪυΤΔΑΝ
  Είς τον κοληον τής Σούδβς χά
  τίπλευσαν την ηαριλθοθοαν ϋέμ
  πιην τα Ιταλιχά πολεμιχά «Τεζέ
  καί «Πριμίντβ». Έχ τούτων τό
  δεύτερον είνε χαταδρομιχδν,τδ Η
  πρώτον άντιτορπιλλιχόν.
  Τα έν λίγψ πολεμιχά προήρ
  χοντο έχ Κυθήρων δπου Ιοπευοαν
  είς βοήθειαν τοθ έξωκείλαντος έχεΐ
  πρό ημερών βοηθητικκθ τοθ ίτα
  λιχοθ οτολου. Οί ιταλοί χυβερνή
  εέ δ Μέ
  μυζήθρα ξιινή 44.
  Ή ίοχύς τ<)ί διβτιμήοεως τβν αν» εΙΒβν άρχε " ' τ)τοι ΐτ)ς προοεχοθς Διυ.έρας. ται έπιοχέφϋηοαν τον Μίραρχον Κρήτης τόν άναπλι,ρωτήν τοθ Γε νιχοθ ΔιοιχητοΟ χαί χον Δήμαρ χον. Αί ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΞΥΛΕΙΑΣ Τ4> ύπουργεϊβν τη( Έθνιχης Οί
  χονομΐας δι' έγκι»ίίου τού πρός
  τα Έμποροβιομπχανικά Έπιμβ
  λητόρια, μκταδΙ^βι πρός αύτά πλη
  ροφορία;, καθ" «ς ύπάρχουν ίΐς
  την "Ηηιιρβν άποθίματα έγχβιρΐ
  ου {υλβίαςάρίοτης πβιότητβς αίς
  ποσότητα 5000 πβρίπου κυβικδν
  μετρΝν. Γβ υπουργείον άνακοι
  νο9ν τα ανωτέρω, βΐδβπβιεϊ τα
  'Επιμβλητήρι* δπ«ς ουστποουν
  είς τοΰς ένδιαφερβμένβυς έμιτβ
  ρους νά προβούν «ίς προμπθβ(ας
  έκ τοϋ άνω &ηοθέμ«τος. έφ' όσον
  άλλως τε «Ι .τιμαί τής ένχωρΐου
  {υλβίιχς είναι ΐααι χαΐ πρβς τάς
  τής έκ τοΰ έ$ντερικο& εΐσαγομέ
  νπί-
  ΑΙ ΚΕΝΑΙ ΘΕΣΕΙΣ
  ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ
  Κατά πληροφορίας έχ τής 5πη
  ρεαίας Έπιθεωρήοιως Δημοτιχών
  Σχολείων Ηρακλείου ουνεπληρώ
  θηααν διά διαταγής τοθ όπουργεΕ
  ου τής Παι&είας καί τα έναπομέ
  νοντα άνευ διδαοχάλων ΣχολιΙΐ
  Παναγίας διά ιής διδαακαλίσσης
  Κατίνας Τιτάχη, Γουρνιυν διά τοθ
  χ. Γ(,ηγ. Χχνιαλάχη χαί Πουλιβν
  διά τής Γ. Συμινελίκη
  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΪΓ
  Ετοποθετήθη Διοιχητής τοθ
  'Αατυνομιχοθ Σταθμοθ Τζερμιάδω
  δ παρά ? 'Γποδιοιχήοει _ωρο
  φυλακη Ιεραπέτρας δπηρετβν
  άνθυπαοπιοιής χ. Μάνταχας.
  Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
  ΚΑΙ ΟΙ Δ1ΔΑΣΚΑΛΟΙ
  Συνεχιζομένου μεταξύ τβν έχ
  παιδευτιχβν ΉραχλεΕου τοθ έ?ά·
  ΗΡΕΜΙΑ ΕΙΣ ΤΙ ΜΑΔΡΙΤΗΝ
  ΑΠΕΤΥΧΕΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ
  Η ΠΡΟΣΠΑΒΕΙΠΟΥ ΜΙΑΧΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Φεβρουάριον (τού ανταηβ
  κριτβΰ μα$) — Τηλκγραφήματα τβϋ πρακτ·
  ρείου Χαβάς παρ·υοι«ζουν ώς ήρεμ·δα«ν
  επί τού πβρβντες την κ«τ«στ«σ»ν είς το μέ
  τωπβν της Μαδρίτης.
  Κατ' άλλας πληροφορίας ή προσπαθεία
  τού αρχηγοϋ τδν κυββρνητικών στρατευμβι
  οτρατην·δ Μικχαν πρός διβσκοσιν τοδ
  ί**ίί"*
  νων,
  ιστιχως.
  φεραν τα έναντι εκάστου οςμιιιύ
  μενά ικοί: Έμμ. Βλαστίς 20ο,
  Άπέστ. Β?εττ-χχης 100, Μ*ρ. Κ%
  λυχίχη 100, Γ. Σιμερτζάχη;
  200, Μ. Μελΐο»(δου 300, Άννα
  Στρατΐδαχη 300, Αίκατερίνη Κου
  ναλβχη 100.
  ΕΙΣΑΓΟΠΚΑ
  'Υΐτεγράφτ] χοινή απόφασις τβν
  υπουργόν Οίκονομιχδν χαί Έθν.
  ΟίχονομΕας δια τής οποίας μετα
  τ,ά-ΐαονται τα ή*η τβν δασμολογι
  χβν χλ.71—72 (?όρματα χαί οχοι
  νιά μετάλλινα μή έπενδεδυμίν»
  χλπ. οόρματα κλπ χχλώδια έπεν
  δεδυμένα χλπ). έχ τοθ εΐσαγηγι
  χοθ ηΕναχ^ς γ' είς τάν ζ' ιΐ)ς ιΕ
  ααχτέας ποσότητος παραμενοΰστ]; λίτευβις'θά (λέγξη δριμύτατα την
  ΣΦΟΔΡΟΤΑΤΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΚΑΤλ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ ΜΙΙΑΟΥΜ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΑΙΚΒΗ ΟΟΥΑΒΝ
  ΑΦΗΝΛΙ 26 Φίβρουβρίου (τού άντ«πβ
  χριτβΰ μ«$)— Άποψιν» τηλκγραφήμκτα
  έκ Πκριαίων βναφέρβυν ότι καθ" & γρί
  φουν αί έφημερίδίί τής δεξιάί, ή «ντιπολί
  τευσις ετβιμάζει σφβδροτατην επίθεσιν είς
  την Βουλήν Ματβ τής Κυββρνήσεως
  Μπλούμ, ίσον αφορά Ιδίως τϋν οίκονβμι
  κήν της πολιτικήν. ΊδιαιτέρΜς ή άντιπ·
  λί θά λέξ δύ
  τής «ύιής.
  ΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΣΕΙΣ
  Είς τάς 3 Μαρτίου θα
  οουν τ,ά μέλη τής έτΐίτροπής Ά1
  παλλοτριώσεων Ηρακλείου επί
  5ι«φίρων ζτ]τ~μοιχ»ν τής α;μο5ι6*
  τη^ς τ-ς.___________ |
  Η ΜΕΤΑΦ8ΡΑ ΚΡΕΑΤΟΝ
  Διά διαταγής ης ή Γεν. Διοί
  ς γ μ βρ
  νησιν τοδ ,Λ«'Γχεΰ Μετώπβυ κατά την ου
  ζήτησιν κκί ψήφισιν τδν δασμολογικων ν·
  μβσχεδίνν τα έποΐα Μκτκθΐακν ηδη 1
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΝΕΟΝ
  ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΰΑΣΜΟΛΟΠΟΝ
  χρεάτων άρνίων χά Ι έριφίων.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  . ηυουνε σήμερον
  μακράν εγκύκλιον πρός τάΈμποροβιο
  μηχανικά Έπιμελητήρια είς τα οποίαι
  ΑΙ^έν τή άγορά μας κυμανθεΓσαι
  χθές τιμαί των διαφόρων έγχωρίω»
  ττροΐόντων είχον ως κάτωθι:
  ΖοιιληινΙναι
  α' ποιότητο», 8ρ.
  ΊλεμΙοει
  ·.'
  'β'3'.
  ΜβΙββυϊΙοιι «·τ· «ι, .
  Καροθαια
  Μβλι ποιοτικω*
  1,10
  20-21
  %ρ. 16.—16.80
  Υ"
  Μαθρ«ι
  Υαχτάΐ·!
  Ελαια "
  Ι βαΘειΛν, ·ρ.
  ■οιν* ν. έοοβ·(α« Η
  Διαν»Α« „
  Κ«εαν·ι
  ΈξαιρβτικοΙ
  λ··ΜΙ «· ««.ΟΙ. ..
  »Ι«ι·. ..
  «' ·βιό«.
  |
  Ι 14.Ν
  42
  40
  Μβταξα
  Κουκοΰλια ξηρά
  Δίρματα βόΐα
  'Δρνοδέρματα £οι«.
  Ηρο^ατεεν αίνων
  Μαλλια κ««' οκάν
  40·.
  •Μ.
  ■4, —41,
  ··.
  4Φ.
  η. -μ.
  Τιμαί Συναλλαγματος
  Δολλαριον βρ, 111.59—112.50
  ΔΙρα η |4β. __Ηθ
  Κορώνα Σουι}ο(α· Β8.ΙΙ—18.40
  Φρανκον
  ρ. φράγκον
  ΦιορΙνι ΌλλανΒ.
  ·.»— 1.33
  Η 4 >—11.70
  60.61-61 60
  Φράγκον Β«λγικόν „
  «Ι«εΜ ν4α4,1εΜΐ«(α< 18.- Κ8,- ■«.- Μ. 31 «ο «Ι-, ΜΙ ΤιμαΙ Κλζριγκ Μάρκον Βρυ«ελλαι Γετλΐαιέν νε«χο·λορ«ε<«« ι«Ι·μ •.141 ίΠ »Μ δασμολόγιον ιής^ Γαλλίας, αντίγραφον τού ό πό ί ου καί έπισυνάητεται είς την εγκύκλιον. Ή χοινοποίησις τού νέου δασμολογίου τής Γαλλίας χρίνεται ά¬ ν αγ καί α, διά νά λάβουν εγκαίρως γνώ¬ σιν οί έξαγωγείς καί νά κανονίσουν τάς μετά αής Γαλλίας συναλλαγάς των. ΣΤΝΕΧΙΖΕΤΑΙΗ ΠΡΟΕΛΛΣΙΣ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΙΣ ΑΡΑΓΩΝΑ ΑΟΗΝΑΙ 26 Φιβρε-ναρί·» (ΤΦΰ άνταπβ κριτβδ μ«ί).-Ρ«διβγρβφήμβτβ ^κ -βλβ μ«ν>ιβί βγγβλλουν ότι τό εθνικόν οτρντη
  γΐϊβν έξέθΝΧκν άπέψε «ναχβ.νοϋθέν χατα
  τό οποίον τα Ιθνικβ στρατεύματα τα μ«χ*3
  μΐνβ είς τό μέτωπον τής Κβτβιλωνίας ουνε
  χίζ·υν πάντβτε την πρβίλασίν των κί( τού;
  τ·μβίς τ·8 Ταρβυέλ κα. τής ΆρκγΒνος ί·
  πβν οί «ρυθροί ύφίστανται πραγματικήν η«
  νωλεβρίαν *κ·λΙο«ντι, πλήρως τ· ήίικίν
  1

  πρ·ς
  την βυ»Ρ·
  χδν *«·
  μ
  μι,ξ βυν«)
  ιΐει χ«ί είς ·
  χλιΙ·«-Χ«Ρ
  λ·χ«ρ··«— ■
  ν·ν, ύ««ρχ·ι
  τ*μ_5 β' *«< ν*ιν(«ν τ* Μ.ντρ« τδν 'Λλλ* τκ ιΐναι β.β-ί- λύσουν τό μ«ί κρββληι όπως δέν ·1 ■Ι ύίΐΦοχέσει ίν«ρ$ιν τίί ηεροιγωγΐΜβ χδν, ίξυγια Ε«ί ή Ικ« •δ «δ Ήρβ πλήρης κα τβν βλ·κλη Ιίχτυον τβδ εί ώραεΐοει κ Μοχίοδΐς τ κη μιτββλιι κρκνματΐΜέ. ίέβύτών ή οΐί δέν ίκι μένον τ έκ λογ "βίως χβϋ τ·η·ν αύτί Υ«θίας χά >Χ λ*γ«ν β
  τοθ έλο
  άεν
  (τι
  ν
  οουν
  μ
  ς »< καί Ι «ίναι ρβχβ(( "α.ρκ.,ια Ίν.