93973

Αριθμός τεύχους

4507

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

28/2/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΣΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡϋ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίραι 3
  εξάμηνος 3
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  εξάμηνος » 8
  μή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΚΥΡ1ΑΚΗ
  28
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΤ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Ι, ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ ((ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΑΔΟΥ 4507
  ιΙΕΙΠΗ! ΠΙΤΙΙΤΝΙ ©Ρ· Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
  ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΟΠΚΟΝ ΕΡΓΟΝ
  Έδέθη η ύκόοχβοις έκ μέ·
  ρβυς τοΰ Γενικοΰ Διοιχητοΰ,
  χατα την τελευταίαν είς την
  ηέλιν μκς έπ(οκϊψ!ν τού,
  ότι τ« παραγωγικκ Ιργκ τού
  νομοϋ μκς θ' άρχισβυν έκ
  τΐλούμκνα οκωαοηποτε, «πό
  τού προσεχούς Απριλίου. Έκ
  παραλλήλου εγνώσθη ότι θ«
  συντβνισβΓ) ή έργκοί* καί
  διά την αποπεράτωσιν ωρι¬
  σμένων συγκοινωνιακόν έρ¬
  γων εΙ& τό συντβμύτερβν
  σχετικώς χρονικόν δια σ τη
  μ«. Ώς πρός τ· δεύτερον
  μκλιστν, μ άς έδέθη ή πλη¬
  ροφορίαι ότι βοα ύ/τάγονται
  είς την ούιΐβασιν Μχκρή. με
  ταξύ των όπο(»ν χαί αί οδοί
  Άποακλ<μι— Ποταμιδν—·Α· βδοδ—Γωνιδν, Καρτκροί— Έληάς—Άνωπίλεϋς— Επι σκοπής κ αί Βίρρων—Τυμπα κίου—Κοκκίνου Πύργου, θ' άπ·περατωθ·ΰν έπωοδήποτε, επαρκώς χρηματοδούμκνα. Δκδομένου δέ ότι έν τω μιταξύ ουνεχίζοντοιι «Ι έργα ο(αι καί είς τέ; ό δούς Ήρα κλείου—Χάρ«χα καί Άρκκ- λοχωρίου—Έμπάρου— Βίαν νόν, ύπάρχχι ή ελπίς ίτι συν τόμως θ' αποχτήσευν συγχοι νωνίαν τα οπβυδαιίτερα χίντρα των έπαρχιδν μκ$. Άλλά τα Ιργα αύτοι ίέν είναι βεβαίως άρχεται δια νά λύσβυν τό συγκοινωνιακόν μας πρόβλημα έξ ολοκλήρου, όπως δίν είναι αρκεταί καί αί ύΛβσχέσεις ώς πρός την έναρξιν ιη$ εκτελέσεως των παραγωγιχ&ν, βποξηραντι· κβν, έζυγιαντιχ&ν Ιργων. Εαί ή ίχανοπβιησις τ*δ λα •δ τ·ϋ Ηρακλείου θά είναι πλήρης καί πραγματικαί, ο ταν όλοκληρωθί) τό έδικόν δίκτυον τβδ νβμοΰ χκί βταν αί ώραίαι καί ειλ.κρινεΐς ύ- πβοχέοβις τού χ. Σφακιανά κη μ»τ·βληθ·ΰν (ίς άατήν πραγματιχότητα. Τδν Ιργων ίέ αυτών ή πραγματβποΐη αίς δέν έπιβκλλεται μονον χαί μονον δι« νά δοθή μία ίνανοποίησις χ«ί νβ , πάτρα- σχβθοδν Ευκολίαι είς τβύς •Ηρακλειώται· Έπιββλλιται Μ«ί έκ λόγων ήθικης ύπβχρε ύσκως τού Κράτους πρός τ·ν τόπον αυτόν τής «εν»ου έρ γοιοίβς καί τής προέδβυ η«1 έκ λόγων εξυπηρετήσεως των γενικωτέρας συμφέροντας ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ Τ Ο ΕΛΜΟΝ· 'Η άρσις τής διατίμησε¬ ως τοθ ελαίου, την οποίαν ά· πίφάσισεν ή κυβέρνησις, ήτο βεβαία έπιβΕβλημένη έφ' δ- σον επετράπη ή ελευθέρα έ· ξαγωγή τού, δια νά κερδ'- σουν την διαφοράν τής Οπερ τιμήσεως, οί τΐαραγωγοΐ. Έ πειδή δμως μβτά την άρσιν τής διατίμησεως, ώς είναι φυ οικον, βά επέλθη μεγάλη άνα τΤμησις *οί θά παρουσιασθή Ισως καί Ελλειψις ελαίου είς την αγοράν μας, άναγκαΐον είναι νά καταβληθβ φροντίς διά την ταχυτέραν μεταφοράν σκορελαΐων καΐ είς την πόλιν μας διά νά εξασφαλισθή ή έπάρκεια διά την κατανάλω σιν. *** Ν Α ΕβΒΟΛΙΑΙΘΟΥΝ· , , Καΐ άλλοτε έγρόψ^μεν καί υπεδείξαμεν ΐ(ς τό Γεωρ γικόν Έπιμελητήριον νά κα ταρτΐοη Εν συνεργίΐον έμβολι σστων Οιά νά έμβολιάση τα άγρΐα χσρουπόδενδρα πού εό ρΐσκονταΐ,κατα χιλιάδας κοΐ άποτβλοθν Βόση όλόκληρα είς τα παράλια της Μεσσα ράς καί Ιδίως είς την περιφέ ρειαν Κα«ειανιανων. 'Υπεν βυμΐζομεν λοιπόν κο) πβλιν τής χώρας. Εκ λόγων ήθικϋ; διότι έ νομός Ηρακλείου προσφέρει τόσα είς φόρους καί είς ξένον συνάλλβιγμα έκ τη; έξ—γ» γήςτΰν πλβυσίων πρβΐβντων τού, ία* δέν προσφέρκι εύ δίν αλλβ διαμέρισμκ είς τό Κοκτβς. Κ«1 διότι ο νομος αύτός, έ οποίος διέθεσεν έν τβς μ άς δεχαετίας υπέρ τάς 300 χιλιάδας λιρων διά την κατασκευήν τού λιμένος Ή ρακλεΐΌυ καί σημνντικά επί σης πβσά διά ,τήν εκτέλεσιν αλλων έργων πρβέδβυ, άξί- ζει «αφνλως νά ενισχυθή ε¬ πί τό Εράτος είς την άνα δημιουργικήν τού προσπέθει αν, μέ Ιδιαιτέραν δλως γκν- νβι«δωρ(αν. Καί έκ λόγων εξυπηρετήσεως των γενικωτέ ρων συμφερόντων της χώρας διότι, ή εκτέλεσις τβν «πά ραιτήτων συγχοινωνικΰν καί «ποξηραντικϋν, έξυγιαντι- κων χαί άρ&ευτικών έργων, θά ουμβάλη ΐίς την αύξη¬ σιν της παραγωγήν, θά λύση τό πρέβλημα της αιταρκβίας της Κρήτης χ«ί θά προοηο ρΐζη κατ' έτος τεραστία ποσά ξένβυ βυναλλάγματος είς τό Ερκτβ;, έχ της έξαγωγης των πλουσίων χαί έκλεκτών προϊόντων τής Κρητικής γής 'Η σημερινή λβιπόν χνβέρ νησίς, ή όποία έξήγγειλεν ώς πρόγραμμα της την «ϋξη σιν τής έθνικής π«ρ«γωγη{, την εξυγίανσιν τής χώρ«ί, την ίξώψωσιν τοϋ έκπολιτι- στικοΰ έπιπέδου μ«ς χ«ί την βράβευσιν τής εργασίας χαί της φιλοηονΐας Κα?ώς χαί την ενίσχυσιν πάσης δημιονρ γικής προοπ«θ6ί«ς τοβλαον, θά πρεπει νά εκπληρώση χαί την ύηόσχϊσιν την ό ποίαν έδοοΐ πρός τον Κρητι χον λ«·ν χ«ί ιδιαιτέρως πρός τ·ύς Ήρακλκιώτας διά στόματβς χβί τοδ χ. Πρβέ δρβυ της καί τβΰκ.Ύπβυργβϋ Γεν. Διβιχητοδ, ώς πρός τα παραγωγικά χαί συγκβινωνια κά ίργα της Μεγαλβνήσου Άλλά πιστίύομεν ϊτι την υπόσχεσιν αύτην θά την πραγματοποιηθή ανευ &λ· λης ύπενθυμίσεως μεριμνδσα διά την έναρξιν έκτβλέοεως Τβν παραγωγικ&ν έργων τής νήσου μ«ς έντβς της έρχβ μέν ής βνβίξεως. την υπόθεσιν αυτήν, τώρα ό πότε είνε κατάλληΧος έποχή διά τούς έμβολιασμούτ. 'Η ώ φέλεια καί διά τούς ΓαιθΙκους τής περιφερείας έκεΐνης καί διά τόν τόπον γενικώς θά είνε τεραστία, έκ τής έξημερώσε ως των ΒένΒρων αυτών. Καί 5έν δικαιολογεΐται κατ' ουδέ να λόγον ή άδράνεια τού* επι μελητηρΐου, Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΑΙΟΙΙΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΚΑΟΤΙΚΗΣ Κ. ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ ΕΝΟΗΙΟΙ ΤΗΣ ΓΕΙΙΙΗί ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΝ ΜΕΤΟΧΗΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΠΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΙΣ1936 Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚβθΡΕΠΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Κατά τίιν χθεσινήν γενικήν συνέλευσιν τ«ν μετέχων τής Τρβπίζης τής Ελλάδος, β βιβιχητης «ΰτής χ, Έμμ. Τσουδερός υπέβαλεν μακράν ίκβίσιν έιτΐ τδν πϊπρκγμίνων τής Τραπέζης χά Ι τής έν γένει οΐχβνομιχής καταστάσεως τής χώρας. Είς την ϊχβεοίν τού αύτην, τής οποίας τα κυριώτερα σημεΐα δημοσιεύο¬ μεν. 6 κ. Τσουδερός, μέ την διακρίνβνσκν αυτόν βαθύτητα *αΙ έμβρΐθειαν περί τ* τραπεζιτιχά χ«1 την χαρακτηρίζουσα την δράσιν τού εΰρείαν ίσον χ«1 φ»τεινήν αντίληψιν περί τα βΐχο νβμιχά, Εδοσε την είχον» τής οίχβνβμιχής ζωης τής χώρας μας χαΐ υπέδειξε τούς δρόμους τούς οκοίους πρεπει ν' άχολουθήα»· μέν διά νά αποφύγωμεν τού; χινίύνβυς τής διεθνβδς οικβνομι- χής θυέλλης χά Ι νά επιτύχωμεν τίιν νομισματικην κ«1 την οικονομικήν μας άνααύνταςΊν. Ό Διοικητής έν άρχΗ τοθ λόγου τού ίξετάζει συντόμως την παγκόσμιον οικονομικήν κατάστασιν, λέγων δτι: «Κατά τό λήξαν Ιτος ή βιβ θνής οίκονομΐκή άνάρρωσις Εδειξε σημεΐα ίνθαρρυντικά. Ή μεγαλυτέρα άνσζωογόνη σις επραγματοποιήθη είς τας κυριωτέρας β.ομηχανικάς νώ οας, ή παραγωγή των οποίων αδξησεν ίδ α κατά τό τελευ τσϊον εξάμηνον», προσθέτει δ' δτι βέν Ιχει «δυστυχώς ο Ο τε ενα εύοίω^ον παράδειγμα ν9 άνσφέρω τό οποίον νά δεί δ τι άρχΐζεΐ νά ροδΐζη ή τής παραγωγτ|« τοθ 1935, καίτοι ή καλλιεργηθεΤ οα εκτασ ς ήτο μεγαλυτέρα τής τοθ 1935 κατά 143 χιλ. στρέμματσ. Είναι προφανές δτι αί καιρικαΐ συνθήκαι, δέν ηύνόησαν την παραγωγήν, γε γονός όπερ συνέβη είς πλεΐ α τας άλλας χώρας, έξ οδ κο[ ή παγκόσμιος γεωργική παρα γωγή υπήρξεν χατά τό 1936 έν τφ σονόλφ της κατωτέρα τοθ προηγούμενον Ετους. Τοθ το ώς εΐκός προεκάλεσε ση μαντιχήν ϋψωσιν των τιμαν των γεωργικων προΐόντων καί Ιδιαιτέρως των σιτηρών». ανατολή έλευθεριωτέρας ρυθ^ »Τό κόστος τοθ ιίς Έλλά μίσεως των δι εθνών συναλλα δα εΐσαγθέντος σίτου κατά τό 1936 ήτο κατά 35 5ο)ο άνώ τερον τοθ, τοΟ προηγουμένου ετους. Ένεκα τοθ λόγου τού υ. έν ώ κατά τό 1930, διεκα νονΐσαμεν την αξίαν 470 417 ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Μ έ εξαιρετικόν ζήλον καΐ απολύτως Ικανοποιητικά άποτελέσματα συνεχΐζεται ό έρανος υπέρ τής Άεροπορίας μεταξύ των διδασκάλων τοθ νομοθ μας. Έκ παραλλήλου οί διδάσκαλοΐ μας ήρχισαν καί τό έργον τής διαφωτΐσε ως τοθ κοινοθ επί των κινδύ νων των έξ αέρος έπιδρομων καί επί τοθ τρόπου προφυλά ξβως άπό των κινβύνων αύ των. Ου ιω οί διδάσκαλοι προ σψίρουν διττήν υπηρεσίαν είς την οργάνωσιν τής αμύνης της χώρας. Συμβάλλουν ύλικως είς την οργάνωσιν καί ένίσχυ σιν τής άεροπορίας μας. Καί διδάσκουν τόν λαόν πας θά προάυλλάσσεται έν καιρώ κο λέμου άπό έναερίοιις έπιδρο μάς. Έργον δξιον όμολογου μένως πάσης έξάρσεως.. γων, καίτοι ή άνάγκη ου τη άναγνωρΐζεται παρά των πλε( στων». •Αντιθέτως—-λέγει—τα έ- ξαΐρετικά , νομισματικά γεγο νότα τοθ 1936 είναι έκ των σπουδαιότερον, έξ δσων έση μειώθησαν κατά τα τελευταία Ιτη καί προδικάζουν, κατά την γνώμην των περισσοτέ ρων, οίσιωτέραν νομσματι κήν παγκόσμιον ουριοι». Άναφέρει την ύποτΐμησιν τγ Ο γαλλικοσ, έλβετικοθ καί όλλανδικοθ φράγκου καί τος σχετικάς | έ τα νομΐσματα συμφωνίας μεταξύ "Αμερικήν, ΓαλλΙας. Αγγλίας, είς άς προσεχώρησαν τό Βέλγιον, "Ελβετία καί ΌλλανδΙα χοί συμπεραίνει: »Δ<ά τής συμφωνίας ταύτης, €ΐσάγεται νέα τις βάσις 8υνα τής Ισορροπήσεως των νομι- σμάτων των χωρων τούτων, έ πομένως άποτελίΐ βήμα πρός την συναλλαγματικήν σταθε ρότητα. Αποκλείουσα δέ έκ τήςέμπορΐας τοθ χςυσοθ τούς διεθνΐΐς κερδοσκόπους θέτει Είς χείρας των Κυββρνήσεων την δλην κίνησιν τοθ χρυσοθ». »Καίτοι δέν είναι δυνατόν νά προβλ/ψωμεν άκόμη τάς σταθβρσς συνεπείας τής συμ φωνΐας, έν τούτοις αποτελεί αθτη πράξιν εξαιρετικήν σημα οίας, άπό την οποίαν ήδη δια γρβφονται ευτυχή άποτελέσμα τα είς τάς διεθνεΐς συναλλα- γάο. Κατόπιν εΐσέρχεται ιίς την κίνησιν καί τάς συνθήκας τής Έλληνκής παραγωγήν καί τής έν γένει εθνικήν οΐκονομΐ ατ κατά τό 1936 καί πρώτον περί γεωργίας: >Κατά τούς προσωρινούς
  ύπολογισμούς τής Γενικης Στα
  τιστικης 'ΥπηρϊσΙας τοθ Κρά
  τους ή καλλιεργηθεϊσα κατά
  τό 1936 έκτασις άνέρχεται
  είς 22 593 χιλ. στρέμματα, Ε
  |ναντι21.910 χιλ. τοθ 1935.
  Τώ4ΐ914 έκαλλιεργοθντοστρίμ
  'ματα 13 356 χιλιάδες καί 15.
  902 χιλιάδες. τ ώ 1928. Τα
  1936 Φρ. χρυσα
  κατά δέ τό 1935
  τόννων εΐσαγθέντος σΐτου 6
  ναντι 441 884 τόννων τοθ 1935
  τί τοι επί πλέον 28 533 τόννων
  βπληοώσαμεν κατά ι>έν τό
  51.971 378
  36 015.090
  φρ. χρυσβ ήτοι έπληοώσαμεν
  κατα τό 1936 επί πλέον 15.
  956 288 φρ. χουσα».
  »Κατά τό 1928 ή παραγω
  γή τοθ σίτΓυ παρ' ημίν έκά
  λυπτε τα, 39.4 4'γ)3' τοθ συνό
  λου τής καταναλώσεως τής
  χώρας έν ώ τώ 1935 έκάλιψί
  τα 62.5 ο)5 καί τώ 1936 τα
  58 2 ο)ο. 'Η προσπαθεία τοθ
  τόπου πρός την σιτάρκειαν εί
  νέ πράγματι σημαντική καί ά
  ξΐζει νά συνεχισθβ με' έπιμο
  νής. Άλλ* ή προσπαθεία αθ
  τη, βπως άνεγνωρΐσθη ή3η ύ
  πό τοθ ύπουργεΐου τής Γεωο
  γΐας καί των παρ' ημίν £ Ιδικών
  πρέπει νά κατευθυνθή ε(ς την
  έντατικήν καλλιέργειαν διά
  τής ββλτιώσεως των καλλιερ
  γητικών μεθόδων, διά τοΟ £
  ξευγενισμο 0 καί είδικοποιήσβ
  ως των σπόρον χλπ. ίνα ^ΰ
  τω, άφ'ενός μέν καταπολεμη
  θ{) ή στενότης τοθ έδάφους
  καί.. άφ' ετέρου έλευθερωθω
  σιν ωρισμένα εβάφη μάλλον
  κατάλληλα διά καλλιέργειαν
  πολυτελεστέρων καί μάλλον
  άποδοτικών προ'ίόντων».
  την καλλιέργειαν χαΐ άλω< προϊίν των, τα δπΐίχ θχ ιίχον διιεαον έν χώ;α κατανάλωσιν: "Ορυζαν άθ νί; παράγωιιν, ένφ ίχ δ μ αργ, φ πανοθμιν πε?ί τα 200 ί <ατ. δρχ. 5ιά νά την ποομηθευώμιθα έχ τοθ έξωτεριχοθ. 'Η παραγωγή τοθ δαμ βχχος !ύ/αιαι ν9 αυξήση άκινϊύνως ί μέχρι 60 έ<ατ. ό<ά5ων, τοθ ριαίΐόμϊτος ίυναμένου εδχόλως ν.·χ πωληθξ ΐίς πλιίονας αγοράς τοθ έξωτεριχοθ». »'Η χαλλιέργεια τβν εΛθκ&ν, ϊβν έσπεριδοειϊων χαί γενιχβς τδν όηωροφόρων δίνδρων θϊ έκΐ'6 χη μέ πλουσίαν απόδοσιν, είς τας νήιουί ίΜα. »'Αρμ£διοι βεβαίως νά ομιλή Ο3υν επί τοθ ζητήματος χαί των νέων χαλλιεργειυν είς τάς δκο( άς πρέιτιι νά επιδοθή τό ταχύτε ρον ή χώρα είναι οί είδιχοΐ χαί τί Κράτος. Ήμιΐς 6ποδΐιχνύομιν Ινα δρόμον, χαί προοθίτομεν <2τι χαΐ ή χαλλιέργει» ακόμη των τιύτλων διά την χατασχιυήν ζαχ χάρεως βέν πρέπει ν' άπορρίΐΛΐ ται παρ' ημίν άίνκυ συζητήσεως μβ νόν χαί μόνον διά ταμιιακούς λά γους. Διότι τό Δημόσιον ϊαμιΐον τροφίδοτιίΐαι άσφαλβς άπο δγιεΐς δργανισμούς χαί αιομα Ιχοντα πά ραγωγήν χά Ι έξ αύτ<|ς βίβχια ιίαο δή Η ΜΟΝΟΚΑΛΛΙΒΡΓΕΙΑ ΑΣΥΜΦΟΡΟΖ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ 71 ο)ο των καλλιερνηθεισων ' έκτάσεων κατά τό 1936 διετέ θησαν διά την καλλιέργειαν των σπηρών, τα 4 4 ο)ο διά τόν καπνόν, τα 2 5 ο)ο διά τόν βάμβακα καί διά τα δσπριο» 2ο)ο »Ή παραγωγή κ Ο σίτου ά νΡ,λθβν ι ώ 1936 είς 638 χιλ. τόννους καί είνε ή μικροτέρα της τελευταίας τετραετίσς' ο πιλε[*«η ?* κατ« 102 Χ»λ. »Ή γενική δμως οδτη γραμ μή την όποιαν θεωρω όρθήν δέν πρέπει νά όΒηγβ είς άτο πά καί καταστρεπτικάς υπέρ βολάς. 'Η έγκατάλε'ψις τής καλλιεργείας προΐόντων μέ ά σφαλή .κατανάλωσιν έν(τώ έ σωτεριχώ καί ή άθρόα έπίδο σις είς παραγωγήν προΐόντων έξαγωγης έκ μόνου τοθ λόγου δτι έξ έκτάκτων περιστάσεων έπιτυγχάνουν ταυτα προσωρι νως μεγάλας τιμάς, καταστρέ φεΐ άφ' ενός την παγίαν βά σιν τής οίκονομΐας μας καί άφ' ετέρου δύναται νά προ καλέση κρίσιν έκ τής ύπερπα ραγωγης ,ή όποία άνατρέπει φυσικά, <αΙ αύτό τό έπιδιω χθέν άποτέλεσμο». «Κατά τό λήξαν 6τος ή διά καπνοθ καλλιεργηθΐΐνα ίκτα σις ανήλθεν ιίς 1136 χιλ. στρέ(ΐματα έναντι 857 χιλ. στρεμμάτων τοθ 1935. Ή κα τα 33 ο)) αύξησις οθιη είνε ή μεγαλυτέρα έξ δσων έσημε ώ θησαν κατά την τελευταίαν δεκαετίαν. Ή παραγωγή ηύ ξήθη κατά φυσικόν λόγον είς 77 χιλ.ντόννους έναντι 45 χιλ. τοθ 1935 ήτοι ή οθξησις έφθα σε τα 7 ο)ο. Είνε προφανές δ π έλησμονήθησαν οί κίνδυ νοι τής υπερπαραγωγήν τοθ προΐόντος τούς όποί,ους έγνω ρίσαμεν καί έκληρώσαμεν ά κριβα κατά τό πρόσφατον πά ρελθόν. Ό νόμος περί περιορι σμοθ των διά καπνοθ καλλιερ γουμένων έκτάσεων, είνε και ρος νά εφαρμοσθή διά νά έξα σφαλίθΓΐείς τούς καλλιεργητάς τα συμφέροντά των. >Ή έξαγωγή αντιθέτως
  φαΐνετσι μειωθεΐσα. Κατά τό
  1936 ίξήχθησαν 39 954 τόννοι
  έναντι 50 430 τόννων τοθ 1935
  Παρά ταθτα ή άξΐα ή ΐίσπρα
  χθϊΐσα έκ καπνών κατά τό
  1936 ήτο ανωτέρα τής τοθ
  1935, δπως φαίνεται καί έκ
  της συγκρΐσεως των άγορών
  καπνών παρά τής Γερμανΐας
  των οποίων ή άξΐα ιίς μέν
  τό 1935 ανήλθεν ιίς 34 900
  000 μάρκα τοθ δέ 1936 είς
  59 600.000. Τοθτο όφεΐλεται
  ΐ(ς τό γεγονός Οτι γ) πληρω
  μή των κϋπνον γΐνεται πρό
  τής έξαγωγης των, ώς λεπτο
  μερέστερον έξηγεΐται πβραι
  τέρο έν τέλει τοθ κεφαλαίου
  περί έξοτερικοθ έμπορΐοι.».
  Ό Διοικητής δίδει διαφό
  ρους λεπτομερείας σχετικώς
  μέ την μείωσιν των καπνών
  χαί την εξαγωγήν των καί
  καταλήγει περί γεωργίας μ έ
  τα εξής: _______
  ΓΕΝΙΚΑ 2ΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
  »Τα σ^μπεράσματα έχ τ&ν άν»
  τίρω αριθμών, ίσον χά! έχ τ&ν
  ποσ&ν τοθ συναλλάγμκτος τί £
  ποίον ίΐεθέαχμεν τοίς μΐτρητοίς
  διά την αγοράν οιτηρβν χά Ι &
  λων εΐδ&ν ζναρχεΕας, ίεν πρέπει
  νά μ£ς άφήοουν άδιαφδροιις.
  »'Ο χαπνος μας ?έν χαταναλί
  οχιται είς χώρας αί 6ΐχοΙ»ι θχ ή
  ίύναντο νά μα; χορηγήσουν ο ιτη
  ρά, ίρυζαν,^ίιπρι», ζίκχαριν χαί
  άλλαι τοιαθχα ε Ιδη συντηρήσεως.
  Δέν θα ήτο λοιπβν όρθότιρον, ,πε
  ριοριζίμινοι ι ι; την χκλλιέργει
  αν τοθ χαπνοθ μόνον είς τ* Κά
  φη τα παράγοντα τάς ιύγενεστί
  ρας ποιότητος, (Ξίνθη, Καδάλλαν
  Δράμα χλπ.) νά στραφβμιν πρός
  μ
  >'Αλλά'χαΙ εάν ΙΙι επρόκειτο
  νά στραφ&μΐν πρός καλλιέργειαν
  «ρίϊίντων χαταναλιιισίμων έ^ τώ
  τίπψ θά Ιηρεπε πάντως νά μιλε
  ττ)θ5 τίχισΐα ποία &λχ πριί'ίν
  Χ7, γΐνιχωτίρας δμως έν τω έξ»
  τεριχφ χαταναλώσιως θά ήτο δυ
  νατόν νά χαλλιιργηθοθν έν τη" χώ
  ρ είς αντικατάστασιν Λρίϊόντων
  χα«ναλ[σ<ομίνω> είς ολίγας ή ώ
  ρισμένας μόνον χώρας.
  »Δέν ίποχρύπτω ποσδς τόν φό
  ββν δτι έξχρτώμιθα οίκονομιχβςπά
  πό τον χαπνόν, χαί 8 α δέν
  ρα πϊλύ άχολουθοθμενπλησιέατερον
  χαί α&3τη?ότιροντήνέπέχτασιν των
  διάχαπνβθ χαλΧιΐργουμίνων έχτκσΐ
  ών. Ή χαλλιέργεια τοθ χαπνοθ
  έπεξετάθτ) χαί είς άλλας χώρας
  χβραι δ' αί οποίαι ήσχν πιλάτι
  δίς μας είς τό παρελθόν χατέσιη
  σχν ήϊτ} περΕπου^αΰτάρχεις είς τό
  πρεϊίν αύΐο ό 21 ίδιχος μαςχαπνός
  χρησιμοποιεΐίαι ιΐςτινας χωραςείς
  διλτίωΐιν τής ποιότητος τοθ
  χαπνοθ άλλων προελιύσιων. Κατά
  τό παρελθόν ϊιος δύο κυρίαι άγο
  ραΐ των χαπνβν μχς, ώς θά τό Ι
  δωμιν κατωτέρω, αί Η. Π. 'Δμι
  ρικής χχΐ ή 2ουη5ία ήλάττωσχν
  σημαντικάς τάς παρ' ήμβν άγο
  ράς των, χαί εάν Ιλλειπαν τα έχ
  τοθ οΙβ&ΓΪΠβ: θέλγητρα ί) ανάγ
  χαι φοδοόμεθ* μήπως χαί Αλλαι
  άγοραί θά ηκολούθουν την γενιχω
  τέραν μόδαν στρεφομένη! πρβς 4λ
  λα χαπνά>.
  ΑΙ ΠΡΟΟΑΟΙ ΤΗΣ ΒΙ0ΜΗΧΑΝ1ΑΣ
  Εΐσέρχεται άχολ€ύθΝς είς τίιν έπαρκβς τάς κνάνχας τής Μ«τ«
  έρευναν πΐρ| της 'Κλληνιχής βιο ναλώσιωςο.
  μηχανίβς ή οποΐα χατά τό 1936
  έκινήθη είς έηΐηεδκ παρ«ν»»νήί
  χαμηλοτερα.
  Παρατκσσει ίιαφόρονς αριθ
  μούί,'.ναΕώς καί άριβμούς ίεικνύ
  βντβς ότι ήλαττύθπ χαΐ ή ε{αγω
  γη τ&ν βιομηχανικήν προϊόντβαν
  μας είς τό εςΜΐβρικον ένφ ηύ{ή
  8η ή κΙο«ν»)ή £<ν«)ν βιομηχκνι Χ&ν πρβϊοντων μ«1 παρατπκβϊ: «Είναι 8μ«ς ?*ν«ρον δτι 0«β τό κρατοϋν σύστημα τ&ν άντκλ λ«ν&ν χαΐ ουμψπφισμΐίν όφείλο μέν νά Ε|σ«ν<ωμ«ν >α! βιομηχα
  νιχά προϊόντα αν βέλυμβν να έ
  {ακολουθήσωμεν χά ί ν« ένισχβ
  οωμβν την έ{αγ&*νίΐν τ&ν κυριωτέ¬
  ρων νενργιΧΝν μ«( προϊόντων.
  Πλίιν βμν( τβδ λόγβυ τούτο», πά
  ρά τάς «{αιρετιχδς ευνοικαί διά
  την βιομπχβνΐαν μοις βυνθήχας
  αί ίποϊαι χρατονν ηαρ' ημίν άπί>
  «δ 1932, λβγω τής ύπβτιμιισεν;
  »ΐΙναι αρ« άνάγχη έπιτβκτι
  χίΐ όπως ή προοπάθειά μας πρός
  άνβητυίιν τής βιομηχανιχής πά
  ραγωγής ουνκκντρΜθβ είς τάς επι
  χειρησεις έκείνας *ίτιν·ς ύύναν
  ται οικονομικάς ν' άναπΐυχθϋσιν
  έν τή χώεα, νά παράγεισι μέ λο
  νιχ&ν Μβοτος καί νά πωλ&οι μέ
  τιμάς προσεγγίζουσα ς τάςδιεθνεΐς·
  "θβεν προβάλλει τ© πρόβλημα
  τής μειάσενς τβδ βιβμηχανικβδ
  κέστους τής Έλληνιιιής βιβμηχκ
  νία?, βπνς τό υπεδείξαμεν άιτό
  τό παρελθόν Ιτβς, άλλά χαι τι
  αλλο βύβΐΜδίβτερβν πρέπβι νά ί
  πικρατήοη είς τού: Βιβμηχίνουβ
  πρκχτΐΜΜτερβν πνεδμα αίς τόν
  προσδιορισμόν των τιμίν τβν
  προΐόντΝν των. Είναι ένβεχβμ*
  νόν νά παρασύρηντα ι σΑμερβν
  είς άδιχαιολοήτω{ υψηλάς τιμάς.
  "Αν έμως τβδτο συμβαίνη δέν
  θά Ιπρεπε ά;α γ», ίφ' βββν ο!
  τβδ νβμίσματβς χ«| των περιορι·| »βιβι βά Ιπεμεναν »Ις το νά μ
  ομοάν τβθ ίμπβρίβυ, μΐρβς αυτής | ««τανβββν τα ονμφέρβντα τε»ν,
  δέν χατώρβκβε νά έ| χεια
  4ην οελΙβα(
  μ μρίβυ, μΐρβς αυτής |
  δέν χατώρβκβε νά π«ρ«γ9 μέ|
  «ρββιτ«$ τιμάς χά, νά ΐΝανοκοι;·
  ΠΟΡβΩΣΙΖ
  9
  Γ>
  ι
  11
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. -Σήμερον «Προ
  δόται» μέ την Λθντα Μτταρόβσ,
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ—' Σήμερον Β μ.
  μ. ή ΰπ£ρπαραγωγή«ΔαυΓδ Κόππεμ
  φηλδ», 10 μ μ. πανηγυρικόν ρεσι
  τάλ ΜΠΙΑΝΚΟ.
  ΠΑΛΛΑΣ. — Σήμεοον «Λσίμο
  νες τού αέρος» καΐ τού έπεισοδια
  κοθ «Κόλασις τής Ζούγκλας» τα
  έπειτόθια 11 όν, 12ο ν.
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ωρα 5 μ. μ. το άθάνατο ά
  ροτούρνπμα τοθ ΝΤ1ΚΕΝΪ.
  Α Α Υ ΙΑ
  ΚΟΟΟΕΡΦΗΛΙ
  ΠρΜτβγωνιστοδν:
  ρ Ο* Σούλιβαν,
  Μ«τζ Έβανς, Λύε-νελ
  Μπάρρυμορ, Έλιζνμπέτ
  Άλλαν.
  ΟΡΑ10 Μ. Μ. ΙΚΡΙ80Σ
  ΠΑΝΒΓΥΡΙΚΟΗ ΡΕΣΙΤΑΛ
  Μ ΠΙΑΗΚΟ
  Καί 'Αργεντινήν ορχή-
  στρας Μκί τού τρίσ Νέ
  γρων Κ«νβκν<ζ»ν. Γΐνικη τιμή είσιτηρίο» ΔΡΧ. 30 ΠΡΟΜΗΝΥΕΤΑΙ 2ΥΝΑΓΕΡΜΟΣ! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 11ΛΚΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Τής έν Ήρακλείψ έϊρευούοης έταΐοεΐας υπο την έπωνυμίαν Κ θ. Κουφίχης χαΐ Σία, Κατά ΔημητρΙΌυ Λιβχαλου υκαλλή- λου τβθ Δήμου Ηρακλείου χατοΐ- χου Ηρακλείου. Καίτοι έ χα6' «δ τόπαρίν μου ηρέγραμμα νομίμως έπετάγη δι* ιβν άπο 5 Φιδρουαρίοιι 1936 ««λ*^ ίπιτβγής χαΐ 9 Μ»ί ΐΐυ 1936 χατασχετηβίου τοιαύτης ώς δείχνυται |κ των δη' άριθμ. 238 χαΐ 429 Ιπιϊοττ;ρίων τοθ 6ι- χαοΐιχοΟ χλητήρος τβθ Πρβτοδι- χεΕου Ηρακλείου ΔημητρΙου Μι- γά!η 1*λ δυνάμει καί ποίς ί"κ·έ λεοιν ττ)ς δπ' άριθμ. 1308)1935 άοιστικής χά Ι τελεοιοΊκου άποφί οε«ς τού Πρβτοδικεΐου Ήΐαχλιί- ου νομίμως χηβυχθεΐοης έ*τελε σιής μοί πληρώση έν δλφ δια χι φάλαιον τόχους χχΐ έξοδα μέχρις νί,ς χρονολογΐας ττ]( χατααχετη ρΐοιι επιτανής μου δραχ. 18.950 πλήν απέαχε μέχρις σήμερον νά πράξη τοθτο. Διά ταθτα Έπιφυλαοοομένη πάντων των διχαιωμάτων μου χατά τοθ έγγυη τοθ Δ. ϋατριχΙΌυ. Πρός ιΐΐλραξιν τοΟ ώ; άν» ποοοθ τβν δραχμβν 18.950 των ιοχων των έξ ούιων τοκοφόρον ποσδν χαΐ λοιπων αυμ βηοομέίων έξίίων εκτελέσεως μεΐον δραχμήν γ,ιλΐων £ιινας μιΐ κατέβαλε* την 30 Σεπτέμβριον 1936 χαΐ δρ. χιλ'ων ί :ινας μοί χαι έβαλεν την 4 Νοεμβριού 1936 εκτίθημι είς δημόσιον αναγκάση- χον," ηλιιοιηριαομον τί κάτωθι & χΐνητον χνζμα τοθ οπλίτου μου ένυπόθηχίν μοί διά την προχΐιμέ- νΐ)ν άηα(τΐ}οιν ήτοι έντίς τ*)ς πί λεως Ήραχλείου είς ουνοιχΐαν Και νούργια Πέρτα μίαν οικίαν δη' αριθ. Ε. Τ. 1490 συνισταμίνην από 1. ίσόγειον δωμάτιον δώο άνώγεια χουζΐνα μέ οοφά αΰλήν χ*1 πηγϋι ώ; είναι αυιη χ»1 ευρίσκεται οήμε ρον έκ των γενομένων μεταβολήν χά Ι δΐλτιώσεων ουνορευομένην κνή μαοι Κ. Βλαχου, Μουσταφά Σιλη μάχτ}, ΚαοβΛβχμιτάχηδων ί,ϊτ, Έλλ. Δημοοίφ χά Ι δρίμφ. Ό πλειθΛΐ,ριβσμίς τοθ 2«ω χ;ήμβΜ« γινήβι.ϊί ενώπιον τοθ αΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΒΙΣΤΗΡΙΑ.ΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ Ό Διχασιιχος χλητήρ τβν Πρω ιοϊικδν Ηρακλείου Μιχαήλ Έμμ. Λιυλάκης έν Ήραχλείφ χατοιχοε δρεύοον. Δηλοκοιβ Βτι Τ* έν τή δπ' άριθμ. 62 τοθ 1936 εκθέσεως μου χατασχέσεω; κατασχεθέντα χινητά τοθ δρειλίτου 'Αθανααίου Ζαχαρίου χατοίχου Μ» οτϊμπά Ηρακλείου, τή παραγγε λ'α τοθ διχη/ό?ου χ. Έμμΐν. Κον ίυλάχη ώ; πληρεξουσίου τοθ επι απεύδοντος Φχνουρίου ΠχυλΙδου χατοίχου Ηρακλείου, δυνάμει καί πρός εκτέλεσιν τής δπ' αριθ. 1746 τοθ 1936 οριστικάς αποφάσεως τοθ Πρωτ,οοΊχεΕου Ηρακλείου εκτελε¬ στής χη'-ΐχθεΐσης χ«1 περιδεδλτ) μένης νομίμως τόν έχτελεσιήοιον τύπον, χαί βάσει τής οποίας έκοι νοποιήθη είς τόν άνω-έ. «ο δρειλέ ψ ή δπο χρονολογίαν 10 Δέ χεμβρίβυ 1936 έπιταγή κρός εΐςι πράξιν τοθενΛυτή άναφεοομένου π: οοθ των δραχμών 20671 μετά τ6ν τάχιον πλήν τοθ χονδυλίου τ&ν τί κων χαί τβν εξόδων έκτελίσιας μέχρις έξοφλήοεως ήτοι 1) μία δϊροφϊρος λέιιβος (πλοιαριον) χ« ρητιχόιητος 7 τάνντον χρηιιμεύΐυ οα διά την μεταφοράν ποσίμου Οΐατος είς τ4 έν τώ λιμένι 'Ηχα κλείου έΧλιμενιζίμενχ άτμόπλοια, χΐνουμένη χαί με^φερομένη διά ρυμουλχοθ χαί 2) μίαν έ ιεράν λέμ δόν μετά ττ]ς έκ3 αυτής βενζινοχι νήιου άπορρονητιχής χβί χαταθλι χτ)ς άντλίχς ονόματι «Βΐατρίκη» μήκους 5 μέτρων χαί πλιίτους 1 20 μέτρον >ηΐλογημένας δπ'
  αριθ 73 έν ιψ Διμεναρχείφ Ή
  ραχλείου χά Ι ή ^κυροδολημένας έν
  ιψ Λιμένι Ηρακλείου.
  Ό π)ειαττ)ρίασμόί τβν δποίι
  γενησεται ένώηιον τοθ Σ^μβολαιο
  νράφαυ Ηρακλείου ΕύσΐρατΕου
  Γ«ρεφαλάχη ή τοθ νομίμου άνα
  πληρντοθ τού τούτου »ωυομένου
  χαί έν 'ώ επί τής δδοθ Χίνδακος
  χειμένφ ίηιιοσίψ γοαφιίφ τού,
  φ Ιΐην Μχοτίου 1937 ημέραν
  ΠίμΐΓτη* χβί ώραν 10—12 π. μ.
  δτε χαλβ τοΰς βουλομένους νά
  πλειοδοτήσωσι χαΙ τον μεσεγγυοθ
  χον Γ·ώ;γ. Στυλ. Βιδάκην νά πά
  ραίώση τα χατασχεθέντα.
  'Αρμόδιος δικαατιχίς χλι,τήρ
  ένεργηαάτω τα έμιμα.
  Έν Ηρακλείω τή 26 Φιδρουα
  ρίου 1937
  Ό δηλοποιϋν διχαστιχος χλη
  Μιχ. Β. Λουλαχης.
  ΚΟΙΜΩιΊΙΚΗ
  Μιά τΐεντάαορφη
  είς ένα τόπον μοστηρΐοϋ
  Συμδολαιογράφου Ηρακλείου Εΰ
  αΐρατίου Γαρεφαλάχη ή τοθ νομί¬
  μου αυΐοθ άναπληρωτοθ χβί έν τώ
  έντχθθα χειμένφ ίημοσίφ γραφείφ
  τού την 25 Απριλίου 1937 ήμέ
  ραν Κυριακήν καί ώραν 10—12
  π. μ. Ι»θ» χαΙ Βτε χαλοθνται οί
  ένδιαφιρόμενβι 2π»ς πλιιοδοτήσιο
  σιν.
  Άρμίδιος διχασΐιχος χλητήρ έ-
  νεργησατω τα νομιμβ.
  Έν Ήραχλεϊφ τή 26^ Φ.δρουα-
  ρίου 1937.
  Ό πληρεξούσιος δικηγίρος τής
  έπιοηευίούαης χαί πκραγγελλοΰ
  οης
  Εύά Ν. Χρυοές
  Η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ
  (:·0 μκιευτηρίου τϋ( _ας
  Έλενας Βινιζέλου)
  ΚΑΤΙΝΑ Ν.
  ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ
  δέχεται τβ>ς έκιτοκους
  μ«1 π«σχβύσ«ς έκ νβοη-
  ματων τής μήτρας κ«ί
  παραμητρ{»ν έν τή «Ι
  κία της οδ«ς Λ«σηθ{·υ,
  Βολι&έ—Τζαμί.
  Ώραι έπιοκέψβων 9-12
  3-7.
  ΚΥΡΙΑΚΗ 28 Φ)ΡΟΥΑΡ1ΟΥ
  ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΒΙΣΙΑΕΙΕΣ
  Ό Μπιάνκο έπωνομ&οθη Βασι·
  λευς τοθ Ταγκό. ΚοΙ μολονότι μ£·
  χρι τής ώρας δέν είχομεν την τι¬
  μήν νά τΰν ακούσωμεν, εΤμαι βε¬
  βαιοί δτι άνταποκρίνετσι στή φή·
  μη τού. Έν πάθΓ) περιπτώσει τό
  ^ήτημα έ6Ο εΤνε άν τό Ττνκό ώς
  χορός άξΐζει νά £χη στέμμα στήν
  ■περιοχή τής κοσμικής σΐήλης.
  Ό χρονογράφος που κυνηγδ συ
  στηματικως την έπικαιοότητα, Ε¬
  σπευσε να έξάρΓΐ την οΓιμασΙαν ε¬
  νός άτΐό τελευτσϊα τραγουδάκια:
  Βαρέθηκα νά ο" άγαπώ
  ήρθ' ύ καιρός νά σοΰ τό πά
  πώς θά μέ χάσης.
  ΝΛ κλόψης θατανε κουτό,
  ίνα ταγκό είνε άρκετό
  νά μέ ξεχάσης. .
  Πράγματι τό Ταγκό είνε ό χο¬
  ρός που άντατιοκρΐνεται στή σύγ.
  χρονη κοινωνική σκοττιμότητα. Ό
  στιχοπλόκος τής Άποκρηδς τό πε¬
  ριάρπαξε καί τό έσέρβιρε δικαίως
  ώς εόρημα. Ό ρυθμος καί ή μου·
  σική τού είνε συνήθως £νας φευγι
  λέος ρωμαντισμός καί αίσθησια-
  σμός μαζύ-5,τι επάνω «άτω καί
  ή έποχή μας: δλα ανεμος καί κα-
  πνός καί στροβίλισμα γύρω άττό
  την άνωνυμίαν καί αδιαφορίαν τοθ
  πλήθους. Είδικώτερα βμως τό τρα·
  γου&άκι δικαιολογεϊ τή βαίσιλεΐα
  τού ταγκό μέσα στους αλλους χο·
  οους ή τή βασιλεΐα τοθ Μτιιάν<ο επί τοθ Ταγκό—διτως προτιμάτ.. "Αν ό χορός είνε έπαφη, τό Ταγ κό κάνει την ίπαΦή αυτή κάτι τό αΐθέριο καί τό έξευ>ενισμένο—τοθ
  λάχιατον Βιά τόν παρακολουθοθν
  τα Λντικειμενικώς τώ ττράγματα.
  Ώς ΦιγοΟρα ίχει πολλές φορές
  μορφές έξαΐσιες πού κάνουν την
  πΐστα σωστή έττί&ειξι ανωτέρας
  ρυθμικώς, δταν έννοείται εΐρίσκον
  ται χορευταί φίρμας. Βοηθ^ϊ έξ
  δλλου την άνετον συνομιλίαν κα
  βαλλιέρου καΐ ντσμας- πολλά ση
  μαίνουσαν ΰταν ύπάρχουν »Βασι
  λεΓς» ο Γήν όρχήοτρα πού άποορο
  φοθν την άκοή τοθ κοινοθ. Άλλά
  καί 8ταν χομηλώνουν άρκετά τα
  φωτα τό λίκνιομά τού γΐνεται όρ
  μητικώτερο καί μεθυστικώτερο-σέ
  κάνει όμολογουμένως νά ξεχάσρ,ς
  τό πδν δπως έπιμένει ό τραγουδι
  στής. Άλλά καί δπως γνωρΐζβι πό
  λυ καλσ, άπό έτων μάλιστα, ό πά
  ρακολουθων έδώ, «ύτιοκειμενικώς»
  Γά πράγματα.
  Ό Άλλος
  —Τό χετραετές σχεδιον τοθ
  ΧίτλιρκαΙ αί συνήθειαι
  τα)ν Γερμανών.
  Οί περιοριομΐΐ,τροφ'μων οΕ έ
  πιβαλλίμενοι είς την Γερμανίαν
  &πο τοθ τετραετοθς αχείίου έ «δή
  λοθνται διά διαφόρων μέτρω' τει
  ίνίντων κυρίοις είς την ίξοιχονόμη
  'αΐν λ(που(, ελαίου, βΐυτύοου χαί
  δημητριαχώΛ Έτοι οί ΓερμχνοΙ
  χατά τίς Απόκρεω ϊ*ν θχ γευθίθν
  τίς «5(ΐτλε(», το ευνοούμενον γλύ-
  χιαμά των χατά την άπβκρηίιι-
  χην περίοδον. Ή παρααχευή τού
  άπαγορεύιται μέχρι «Ο Πίοχα.
  Προχθές νέ* άλλαγή επήλθεν είς
  τό ίιαιτολύγιον:* ΟΙ ΓεθμανοΙ χα·
  λοθνται την πρ&ίιν άντί τοθ ση·
  νήθους ροφήματος χαφέ χ.λ.π. νά
  λαμδάνουν αούπαν μέ ζάχαριν.
  Την α'.ύταν αυτήν έπροτιμοθστν,
  λέγουν αί Ιφημερίίες οΕ άίχαΐϊΐ
  Γιρμανοί. "Αλλως τε ιΐ/αι θρεπτι
  χωτέρ» τοθ χοφέ, τιίιυ ή οιχο-
  λίτας.
  —ΑΙ βακτυλογράθοι θά
  γράθουν μέ χά... «όδια.
  Συνήθως Βταν Ινας
  είναι χαχογράφοΓ, λέγεται 6<ι γράφει |>έ τα πόδια. 'ϋιυ Εμνς
  ΐτι έπειτα άπό μίΐν τελευταίαν έ
  φεύρεοιν έντίς δλίγου θα άρχίσουν
  νά γράφουν μέ τα πίδια καί μα
  λιστα ττο>5 ταχυτέρα παρά μέ τα
  χέρια χαί εί βακνυλογίάφοι Έ
  ]νας Αυστριαχός έφεθρε Ι«α νέον
  ,ιύκον γραφομηχανής, είς την δ
  ποίαν ιό «ααριί>.ή άλλαγή γραμ
  μήί. ή τοποθέιησ ς τοθ χάρτου
  {κ—Ι τοθ «χαρμπο> θά γίνεται μέ
  Ινα ποϊοκίνητον αϋοττ,υ.*, έν& τα
  (χέρια θά χτυποθν μόνον τα πλήκ-
  τρα.
  Ζητεϊται είδικος τεχνίτης δι* άρ
  νιά σοθβλας καί διαφόρους μεζέ
  δες. Πληροφορίαι παρά τφ ΟΙνο
  πωλϊίω «Λσγκάδα»(Εναντι ταμείου)
  1ϋΙϋΙΙ1ΙϋϋΙϋΗΙΙΙΙΙΙ11Π1ΙΙΙΙ»ΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙϋ11113ωί11Β1111Ι1ΐρ
  Ι ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΡΤΪΟΥ
  Ο ΧΟΡΟΣ
  ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
  ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ
  ΑΡΧΑΝΩΝ
  ^ιιΐΗΐπιιιιιιιιιιιιιιιιιιιηιιιιιιιιιηΐίΐιιιιΐΐιιιιιιιιιιιιΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΙ
  Το,τελειόχερον
  εν ]<ρητΓ) ΓΪΟΓΟΖΤΔΣΙΟΜ Μ,Ε,φΡΔΓΚΙΔΔΔΚΜ ΠΑ Ι) ΟΔΟΙ. ΠΛΑΤΕΙΑΖ! Την τελευταίαν Παρασκευήν των Απόκρεω Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΗΑΥΤΙΙΗΣ ΟΡΓΑίΟΣΕΩΣ ΛΙΒΟΥΣΑ ..ΗΙΗΟΑ"- ΟΡΙΗΣΤΡΑ ΟΙΑΝΕΟ Φαντασμαγορικός ναυτικός διάκοσμος. Πρωτόχυηοί χοροί, ναυτιηά σκέτς κ. λ. π, Ένδυμα επίσημον ή μέλαν. Θά διατε'&ϋ ώρισμένος όριΰμός είσιτηρίων. ΤΙΜΑΙ: Δι' ϊνβ κύριον Δραχ. 71— Διά κύριον μετ» ντάμβς » 100.— » » μέ 6ύο ντάμες * 130.— Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ_Ζ_ΩΗΣ Τοδ ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ 48ον Το προ Ι δ Λι4 έξύπνησε μέ πά ραληίίματα ή μ-Ιλλον μέ παρα- χρούβεις. Τοθ έφχίνειο πώ; τί σ&μά τού ιίχε διαιοεθή σέ Βιιό μέρη χ τί έφαντα^ετο δτάφορκ ά νύταρκτα ποίγματα. "Αρχιο» ν* φοβοθμχι σ-Ιιρα γιά την έξέλιξι %ς άρρώστειας τού. Δ|ν ήξερα τί νά χάνω Άλλά δ Μπιλαλί έπέμει νέ διι πρέπει νά ουνεχίοωμιν πά ση θυο'α την πορεία γιατΐ άν δέν φθαναμε έντίς ίώΐεχα ώ/ών σε χίποιο μέρος δπου δ Δεο θά μπο ρ&Οοε νά άναπαυθή χά Ι νά τύχη οο βιρα; πιριθάλψιωί, θά δπέκυπτε Οπερ» άπο μιά δυό μέρες στήν άρρώατεια τού. Δέ> μιΐοροθΐχ Λ%
  ρά νά ο^μφω<τ)αω μ»ζί τού χαί {αι ξεκινήσαμε γιά νήν πένθιμη πορεία μαο. Δίπλα οίον Αιο συνε- δίδ ζι ή Ούσϊάνα γιά νά δΐώχνη τίς μυΐγες χαί νά προοέχη μήπως τιναχθή χάτω άπο τό φορεΐο τού. Ηιά &·>« άργίτερα είχαμε φθά¬
  ση στάν δψηλίτερο λδφο ττ]ς πεδι
  άδος χά ι φανηχε μπροαΐά μας μιά
  οπέροχος θέχ Μ'α άπέραντη χα·
  τάφιπη πεδιάδα άαλώνετο σιά πό
  δια ΐιας χαί στο δάθος αέ άπόστα
  αι 30 περίπ&υ χιλιομέτρων 6ψώνε
  το ϊ'ΐχ άπδτομο ΰψηλο βουνό τοθ
  δποίου (.1 πλιυ;έ; έφχίνοντο α*ν
  νά εΐχαν κοπή μέ μαχ»τ>· Τό
  οχήμα τοθ βουνοθ έδινε την έντύ
  πωοι ήφκιοτείου, έδέοποζε δέ %
  πεδιάδος μέ τόν έπιβλητιχό χ»Ι
  άι-ριο 2(·κο τού.
  Ξ ιπλωμένος σ'ό φορεΤο τό έ
  χύτταζα ρέ περιέργειν, σ<επτόι»ε· ν:ς/ ποΐες άό;α'ες δυνάμεις είχχν στήση τό βουνό αύτό οάν γίγαντα φύλαχα στήν άνθέσπαρτη πεδιάδα. Ό Μηιλαλί μέ έπρίοεξε χ»1 έπλη σ'.ασι μέ τό φοριΐ5 τού. —ΈχιΙ μένει «Έχε'νη που η- πει νά δπακούεταΐ», υ Ε4 μιυ. 'Υ παρχει χαλλίτεοος θρίνος γιά βχ οίλισοχ άπό ού:ό το δίυνί; —Είνε δπέροχο, πατέρα μου. Άλλά πως θάι μπορέοη νά άνέβη χά νέ ι ς οτό άπρδαιτο αύτό δουνί; —Θ1 ιδής πίθηχί μου! Νέ, χύτ τοιξε τώρα κάτω έχεΐ τό δρίιιο κου θά ακολουθήσωμε. Είσαι £/ας οο φίς άνθρωπος. Πές μου λοιπον τί ιίνι; Έχύτταξα χαί ι!5α μιά γραμιιή που μ^θ φάνηκε οάν αμκξιτος Βρί ιις, δ δκοΐος Ιφθανε α τοίς ποίπο δας τοθ διυνοθ χαί έξτ,νανΕζετο (συνεχΐζεται) Νέ την ΛΥΝΤΑ ΜΠΛΡΟΒΑ "Ανίρωποι χωρίς ουνεί δησι ποδ δέχονται γιά ολίγα άργύρια να πβυ· λήσουν την πατρΐ&α τους. Τα Έηιτκλϋα ολνν τδν Κρατ&ν έργάζβνται πυρετωδώς. Καθ* τεχνι- χή έφεύρϊσις γιά την ά¬ μυναν τής χώρας φυλάβ σεται αυστηρώς άπό την £·νην καταοΗβπείαν. Μ« οί Κντάσχβποι δβυ λεύβν. Γιά τ«ν σκοπόν αύίόν χρειάζβνται: ΠΡΟΑΟΤΑΙ ΣΗΜ. Γι« τίιν Μΐνηματο γρίχφησι τοϋ £ργου ή Γ·ρμ« νΐΜηι Κυβίρνποιβ έηΐστράτευ λβι»λπρβ Νηχΐ πρβ Νηχ««6Μΐνη τ* ϊώματα τ«,ν Στόλον μοτΙ την ΆερβπβρΙβν τας. Την Κυριακην 1η άπ· γΐνματινή ωρα 3 μ. μ. 1Γ1-ΒΟΑΓΑ ΚΙΝΗΣΙΣ.— Διήλθε προχθές έ. τιανερχόμενος είς Σητείαν έξ Άθη νθν ό Διευθυντής τοθ Έφεδροτα. μ?1ου Σητείας— Ιεραπέτρας κ Γ. αλασοινόζ· -Διήλθε έπίσης δι' "Αθήνας ό Τελώνης Σητείας Νικ. Φραγ. " ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Πάνταςτούς παρακολουθήσαντας την κηδείαν τής λατοευτής μας συζύγου καί μη τρός Εϋας καί τοθς όπωοδήποτε συμερισθέντας τό βαρυ πένθος μας εύχσριστοθμεν θεΓμώς Ή βαρυτιενθοθσα οΐκογένβια Ε- Μίρσ* —Καθήκον μας επιβεβλημένον Θεωοοθμ&ν δπως ευχαριστήσωμεν πάντας τους συγγενείς καί φΐλους τους παρακολουθήσαντας την κη. δεΐαν τής προσφιλοθς μας μητρός, Μαρίας Π' Γ. Γουβιανάκη τιρεοβυ τέραΓ, γενομένης την παρβλθοθ. σαν Πέμπτην είς ΆβδοΟ. Τα πενθοθντα τέκνα: Π' Γβηρ- Γουβικνάχη Γύρω στήν πόλιμσς. •Ανοιξιάτικη καθαρώς ή χθεσινή ήμέρα. —ΟΙ καιροσκόποι τοθ είκοσιτβ· τραώρου ήρχισαν Ετσι καί πάλιν νά.... αΐσιοδοζοθν. —Μαζύ δέ μέ οϋτοος καί οί έν· διαφερόμενοι διά τάς καλλιεργείας αί οποίαι ώς γνωστόν ώφελοϋνται επί τοθ παρόντος άπω την καλοκαι ρίαν. —Σήμερον άρχΐ'ει τρόπον τίνα επισήμως ή αποκρηατικη κίνησις. —Διά την τελευταίαν μανθάνο· μέν δτι ή μάσκα Θά επιτραπή δο· κιμαστικως. —"Αλλως τε καί είς την πρωτ&ο ουσαν ήρθησαν, Οπως γράφουν αί χθές κυκλοφορήσασαι Αθηναϊκαί έφημερίδες, ΰλοι οί οχετικοΐ περιο ρισμοΙ. —ΎπενθυμΙζομ'ν τό σημερινόν ρεσιτάλ τραγουθιοθ τοθ κ, Σπυρου Καψάλη βαροτόνου τοθ ΈθνικςΟ Μελοδράματος, τή οι,μπρόξει είς τό πιάνο τοθ ΔιευΘυντοΟ τοθ Ώ· δείου κ. Πλάτωνος Θέατρον Που¬ λακάκη ίύρα 11 π. μ) —Πρόκειται περΐ ενός εϋουνειδή τού έργάτου τής μουσικής οκη νής. —ΆξΙζοντος όμολοχοιμένως την υποστήριξιν τοθ φιλομοοσου κοινοθ μις. —Τό ενιαίον τιμολόγιον των χο ρευτικων κέντρων κοθορΐζει λογι κάς τιμάς είς τα εΙ8η των, —Υποθέτομεν δέ ότι Θά κατα στ ό δυνατόν νά τηρηθη υπό των έπι> ειρηματιών χωρΐς ταράπονα
  κοΐ πρός ωφέλειαν των νομ ζο
  μέν.
  —Άν κρ'νωμεν τουλάχιστον άπό
  τό παρελθόν, κέντρω τινά ύστέρη
  σαν είς κίνησιν, ές άφορμής τοθ
  τιμολογ(ου των, πού ήτο τότε σω
  στή... λαιμητόμος.
  - ΟΙ φΐλοι τοθ ψαριοθ δέν £μει
  ναν χθές άνικανοποίητοι.
  —Διότι ενομίσθη ψάρι καί δή
  «χονδρό» τοιούτον, τώ οποίον καί
  άνηρπάγη κυριολεκτικώς.
  —Πάντως ψάρι άνάλογο μέ τα
  γοθοτα—καΐ τό πορτοφώλι φυοικά
  —των λαικων τάξεων Εχει κόμπο
  σες μέρες νά φανή.
  —Ώοτε φθάνουν τα έξευγενισμέ
  να^, σπορέλαια είς την ιόλιν μας.
  —Τό γεγονός είναι Ικανοποιητι
  κόν βεβαία έν συνδυασμώ καί μέ
  τα γενικώτερα μέτρα διά τό Ι
  λαΐον.
  —Τα όποϊα έξοπηρετοθν Τό έζα
  γωγικόν εμπόριον μας.
  —Έξακολουθοθν '.πυρετώδεις αί
  προετοιμασίαι των όσγανωτων τον
  διαφόρων χορων τής εβδομάδος.
  —Άιό τοθς κοσμικοθς κόκλους
  προβλέπεται εξαιρετική ή έπιτυχία
  τού διδομένου την μεταπροοεχή
  Παρασκευήν μεγάλου χοροθ τής
  Ναυιικής "Οργανώσεως.
  —Ώς γνωστόν ό χορός αύτός
  αποβλέπει εί", την ενίσχυσιν των
  φιλοπροόδων τψ δντι σκοπων τής
  οργανώσεως αυτής,
  —'/Ίπέψε ό πο^Ος Μπιάνκο
  Θά δώοτ) τό πανηνυρικόν τού
  ρεσιτάλ είς τό οποίον προμηνυε
  ται πυκνή ►οσμοαΐνγΛέντρωοις.
  —ΑΙ σημεριναί παραϊτάσεις
  των κινηματογράφων μας θά συγ
  κεντρώοουν ασφαλώς πολύν κό
  σμόν.
  —Τόσον είς τοθ Πουλακάκη μέ
  τό ενδιαφέρον «Ιλμ. ■Π^ο&όται»
  ϋοον καί είς την «Μινώα* ΰπου
  προβάλλεται ό «Δαι,ΐδ Κότιτιερ
  φηλδ» τςΰ Δίείνς.
  α Ρ·Μ»«ερ
  —Τό € δζο γιβ τό γ4λα τοΛ
  Καί χθές εσυνεχίσθη υπό συμ·
  παθεστάτων ΔΙδων καί κυρίων ή
  διάθεσις εΐσιτηρΐων διά τό άναγ·
  γελθέν οδζο τΐρολονζέ τής προοε
  χοΰς ΤρΙτης, τοθ όποΐου αί εΐσπρά
  ξεις Θά διατεθοθν νιά τό γόλα
  τοθ παιδιοθκαΐ τα λαικά ουσσΐτια.
  Τό χορευτικό ούτόγεγονός, συνδυ
  αίόμενο μέ την φΐλάνθρωπο 6(α·
  σι τοΰ ΠατριωτικοΟ μος Ιδρύμα
  τος κοΐ συμπίπτον μέ την έναρκτή
  ριο τής όρχήοτρας Μπιάνκο Εχει
  άπό τούδε εξησφαλισμένην την ε¬
  πιτυχίαν.
  ΤΟ ΖΥ1ΕΣΤΙΑΤΟΡΓ3ΙΙ
  'ΔΙΕΘΝΕΓ
  Διανυκτερεύει χάριν
  των Απόκρεω.
  ΈνοΐΜΐάζονταη 2 οίκίαι πορά
  την Καινούργια Γειτονιά. Ή *?ώ
  τη άπαρτιζομένη έκ 4 δωματίων,
  κουζίναν, αύλήν καί κτγγάδι, ή βεό
  τερη έκ δοο δωματίων καί πηγάθι.
  Πληροφορίαι παρά τφ Εύσταθ^
  Ζρβάκη ώλ
  να;
  Α Π Ο Ρθ Ω Σ Ι Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  <8ον "Όλη την ήμέρα έτριγύριζαν στούς Βιαδρόμους καΐ τούς περιβόλους τοθ παλατιοθ. ΚαΙ 6πως ή σκουριά τρώει γρήγο- ρα τή μηχανή τΐού μένει άχρη σιμοποΐητη, εισί ^ό 8ηλη·ήριο της τιΐκρας έκότιζβ σιγά-σιγά δλη έκεΐνη την αύλή πού εΐχε τόσον έπιπόλαια εγκαταλεί¬ πη". Δέν επέρασε πολύς καιρός κοί ή άριστοκρατΐα Αρχισε, μέ μυστική όμοφωνΐσ, νά άτιο τίς έορτές τής αύλής. ή ψΰροϋιιερήφανη €^- στριακή»—έλεγεν οίάπόγονοι άρχιοτάτων οικογένειαν τής ΓαλλΙσς—ή9ελε νά γλεντοκο πάη μονάχη στό €μικρό Σε- ] μπρούν» της οί Γάλλοι εύπα τρΐβαι (έν εΤχαν καμμιά θέσι στήν σύλή' οϋτβ τούς (κανο- ποιοθσβ μιά κρύα κίνησις τής κεφαλής στΐς μβγάλες 8εξώ· οεις. Ή καταφορά των εύγε >©ν εναντίον τής Μαρίας—
  Άντουανέττας δλο κι' έμεγά
  λωνε. Μέ λόγια μετρημένα ε
  νας φΐλος τής δυναστείας πε
  ριέγρσφε την κατάστσσι:
  «Στήν ήλικΐα των διασκεδά
  σεων κσΐ τής έπιπολαιόιητος
  μεθυσμένη άπό την άπέρανιη
  έξουσΐσ, ή βασίλισσα δέν ήθβ
  λε νά ϋποταχθθ σέ ιιεριορι
  σμούς. Ή έθιμοτυπΐα καΐιΐτβ
  λβιές τής έτιροξενοθσαν άν υ
  πομονησΐα κα( άνΐα... 'Εξαιρέ
  οει μερικών εύνοουμένων τούς
  όποΐους ώριζβ τό καπρΐτσιο ή
  ή μηχανορραφΐσ, 6λοι οί αλ.
  λοι απεκλείσθησαν. Ή κοινω
  κή τάξις, οί ύκηρεσΐες ή ότι ό
  ληψς, ή ύψηλή καταγωγή δέν
  ήσαν πιά τιτλοι γιά νθ ιΐσα
  χθβ νανεΐς στόν στενό »ύ
  κλο τής βασλ'κης οίκογενεΐ-
  ος. Μονάχα την Κυριακή, τα
  ηρόσωπα «ού παρουσιάζοντα
  μποροθσαν νά ΙδοΟν γιά λΐγες
  στιγμές τούς τψΐγκηπες. 'Αλ
  λά οί τιβρισσότεροι άητΜασαν
  ιήν άνώΦελη ούτή άγγαρεΐα
  γιά την οποίαν κανιΐς βέν
  τούς βύχαριστοθσεν. ΕΤδαν
  κ ώ; ήταν κοροϊδΐα νά Ιρχων
  ται άπό τόσο μακρυά γιά νά
  τυγχάνουν τέτοιας ύπο6ον:ή·ς
  καΐ εσταμάτησαν... Οί Β?ρ·
  σαλλΐβς αύτό τό θέατρον τής
  μεγαλοπρεπεία^ τοθ Λουϊοβ'
  κου 15 )υ, βκου ήοχοντο μέ
  τόση προθυμΐσ άπό δλη την
  Εύρώπη νά -άρουν μαθήαα-
  τα καλοθ γούστου καΐ άβ?ο
  τητος, βέν ήταν πιά-ορά μιά
  μικοή έηαρχιακή πόλις, δπου
  οί άνθρωποι έπήγαιναν χωρΐς
  καρβιά γιά νά φύγουν τό γρη-
  γορώτερο».
  ΕΓμασΐε λοιπόν κατώτεροι
  άπό τή σκιΐοα των Γΐολΐνιάκ;
  —ίμουρμοόριζαν οί άπόνονοι
  τοθ οϊ«ου ιί|ς Όρλβάνης οί
  Ροάν, οί Ν3άΐγ. οί Μ-ΐρσάν.
  ΤΙ τό δ}»ελος κι" αν έχωμεν
  έναν βασιληά νέον, τίμιον,
  πού δέν είνε παΙγιο των έ
  ρωμένων τού, σάν ιΓμαστε ύ-
  -οχρεωμένοι νά ζητιανεύωμε
  τό βΐκηο μας άπο μίαν ίύνο
  ουμένη, Οστερα άπό την Πομ
  παδούρ κσί την νιύ Μπαρί;
  θά άνιιθοθμε τέτοια μεταχεΐ-
  ρισι άπό αυτήν την αμαυλη
  £ύστρια*ή πού τιεριστοιχΐζε-
  ται άπό υποτιτες ■νυνοΐκες καΐ
  άνάξιους άνβρες άν! νά α¬
  πευθυνθή οτήν κληρονομικήν
  άριστοκρατΐα τοθ τόποι; ΟΙ
  άτιοκλεισμένοι άπό ήμέρα οέ
  ήμέρα έτιλήθαιναν χαί συνε-
  σπειροθντο.
  Άλλά ή Μαρία — Άντουα·
  νέττα δέν Ιβλεπβ δέν ά*ουεν..
  Ή ντέ Πολινιακ καΐ ή σπεΐρα
  της ήσαν γι' ούχήν γ μό>η
  ««οινωνίσ». ΚαΙ ιό Τριανόν
  ήταν 6 παράβεισός της, τοθ
  όποΐου ή διακόσμησις ήταν ή
  μόνη άσχολΐα της. Στίς μοοί
  στες στούς κοσμηματοτιώλες
  στούς βοσκάλουςτής μουσικής
  καΐ τοθ χοροθ, προσετέθησαν
  ςΐ άρχιτέκτονες, ο( σχεδιασταΐ
  κήπων οί ζωγράφοι, οί όποΐοι
  ίβοηθοθοαν κι' αύτοι £σο μπο
  ροθσαν στό άδειασμα τοθ δή
  μοσΐου ταμειου.
  Ιουνεχίζετσι)
  ΙΟΝ1ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1839
  Ι-ΡΥΜΑ ΑΓΓΛΙΚΟΝ— ΚΕΦΑΛ.ΜΑ ΕΙΣ ΛΙΡΑΣ
  ΕΑΡΑ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ'
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΑ
  Εκτέλεσις πάσης Τραπεζιτικήν έρ-
  νασίας υπό τούς πλέον συμφέροντας
  δρους.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΠΡΟΙ ΤΟΥΣ *· χ. ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
  ΜΒΤΑΞΗΙ ΚΑΙ. ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ
  ΟΙ γν».·τβί σ«ς έΊαιρετιχοΙ μετα{έσηβροι, ανέτεροι
  καΐ τ&ν γαλλικής Λροελεύβεβίί,, μ·χρεβκοηημεοι *ατάτό
  αύστημα "αοτερ. ςρββχΛβυν καΐ β» τεββδν είς κυκλοφορή
  «ν την 12ην Μαρτίβυ.
  Ποιότης άοίστη. Απόδοσις ήνγυημίνη. Παραγουν την
  καλυτεραν πβιότητα κβυκβυλίΝν χαί μετάςης
  ςΐ χ. παραγωγείς δύνανται νά ηρβμηβεύωνται <{ α» Τ6ν έν Ηρακλείω π«ρά τ&ν Καταστήματι χ. 'Αδελφ&ν Δαμιανάκη, έν Ρεβύμνω παρα τβθ χ.Σπυριδάχη Ονμα, έν ΙΜ·οσ«ρά παρβ τ6νχ. Άδβλφδν ΛβυλουΑάχη, έν Μυλβπο τάμφ παρά τ6ν χ. Πανάγω Γ·«ννβυδη χβΐ Μιχαήλ Β*μββ«χ«, ίν ϊητείβ η«ρ* τββ χ. Άντωνίβ» Αΐχκτβρι νίδη. ΓΡίφΠΟΝ Π. ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΪ-ΠΑβΟΛΟΓΟΪ 'Αριοτονχος Εθνικον Πανεπιστημίου 'Αβη- ν6ν κα) Στρατιωτικάς Ίατρικήϊ Χχβλήί. Δεικταί καθ' εκάστην «Ις τό Φαρμακείον Έμμαν. Ματζανιτάκη (Βαλτέ Τζαμί), άριΓ ~*- —ι—*% «^«ν»*^*· ΛΛ'Λ ΖΑΠΑΝΤΙ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Π»ς θά έπιδέσετΓ τα τραύματα "Οταν λεΐπρ, ή μέχρις οί φθ. · ορ, ό Ιστρός, Β'. Συνήθως μόνον τό κρύο νέ ρό άρκεϊ κα( διά νά τό άπο- λυμάνετβ προχεΐρως, προσθέ- τετε ολίγον οΙνόιινΕυμσ, ή 20 σταγόνας βάμματος ΙωδΙου είς 8να ποτηρι νερό, ή" όξυγο- νοθχον ϋ)ωρ* (1 μέρος μέ 4 νερό). Βρέχετε ιΐς τό νεοό αύ τό καθαρόν ύδρόφιλον βάμβα κα καί άποστραγγΐζετε έλα Φρά τό τραθμα κατ' έπανάλη ψ.ν καί άογά ώστε νά μείνη άρκετήν ώοαν είς την πληγήν τό κρύο ή τό ζεστό νερό. Ή πλύσις έπαναλαμβανεται επί πολύν ώραν, δυναμένη μάλι· στα νά γίνη καί διά αυνεχοθς ροής τοθ νεροθ επάνω είς τό τραθμα ή καί δι' έμβυθίσεως τοθ τραυματισμένου μ*οους μέσα είς τό νερόν. "Ωογβ, βλέπετε, τό κρύο νερό ή τό ζϊστό είνε τα καλλίτερα καί πλέον ποόχειρα οΐαοστατικά μέσα, είνε 8έ πρόληψις τό κοινΔς λεγόμενον &τι «ή πλη νή Ρέν πρέπει νά πάρη νερό» Τό νερό βλάπτει μόνον δταν βέν είνε καθαρόν, διότι τότε έμπεριέχεΐ μΐκρόβια καί τα μΐ- κρόβ,α είνε πολύ κακοΐ ϊπι σκέπται διά μίαν πληγήν. ΚαΙ απλώς μόνον δ ν, άφοθ -λυθή* μ έ κρύο νερό, έκτε?{) είς τόν άέρα τό αΐμάσσον τραθμα δύ νατσι ταχέως νά θρομβωθή τό οΤμα κσ{ παύση ή αΐμορρα γ(α διά μ άς. Σήμερον, χάριν συντομΐας, προτιμοθν συνήθως νά πσύ· σουν την αΐμορραγΐαν διά πι έσεως, δπως γΐνεται καΐ είς τα μεγάλα τρσόματα· δηλα- δή έπαλεΐφουν άτλος τό τραθ μα καΙ τό πέριξ δέραα μέ β&μ μα (ωδΐου—-χωρΐς ή κα( μετά προηνοι-μένην πλύσιν κσί χω- ρΐς νά μείνη επί τής πληγής τό βαμβάκι μέ τό (ώδιον—τό σκβπάζαν μ έ γάζαν άσηπτον (γά*ζα κομπρέσσ τ βγαλμένην την στιγμήν εκείνην άηό τό πακέτο) άπ' επάνω μέ βαμ βά*ι ύδρόφιλον καΐ έπιδένουν τό δλον μέ Ινα έπΐδεομον άρ κετά σφιγκτόν. Τάς στυπτικάς βιαλύσεις (στυπτηρίας ή τανΐνητ) σπανι ώτατα τάς μεταχειρΐζονται σήμερον ώς αΐαοστακτικά* μ!α διάλυσις μάλιστα ϋπερχλωρι· οόχου σιδήρου πού δίδουν καμμιά φορά είς τα φαρμακεΐα είνε καΙ έηικΐνδυνος διότι ό έκ τής θυσίας αύχής θρόμβος ίνδέχεται νά φέρη έμβολήν. Τό άδιάλυτον όξυγονοθχον δδωρ (σκέτο όξυζενέ) είνε συ νήθως άριστον καΐ όβλαβές οΐμοστατικόν. ΚαΙ διά νά χλείσω τό χεφά λαιον αύτό τον οίιαστακτι κων, άναφέρω άιλος 8ι4 την Ιστορίαν τα δημώδη έκεΐ να οΐμοστακτικά, μέ τα ό- ποία οί γυνοΐ'ες τεθ λαοθ νομΐζουν δτι πούεΐ ασφαλώς ή οΐμορραγΐα ενός τραύματος, δηΧαδη τόν κομμένον καπνόν καΙ—"Υψιστε θεέ—- τούς Ι στούς τής άράχνης (4ραχνιέ(). Τό πρώτον μέσον καταλαμ- βάνετε πλέον 11 άκάθαρτον πράγμα καΙ πόσον έρεθιστι- κόν είνε μέ την νικοτΐνην τού1 δσον διά τό δεύτερον, θά ήτο καλλίτερον νά τοθ έδιδε κα- νεΐς τοθ τραυματΐου άλλην μΐα μαχαιριάν παρά νά έπιδέ ση τό τραθμά τού μ έ τό βρω μερόν έκεΐνο καλλιέργημα δλων των μκοοβ ών τοθ κό· σμου, μεταξό των όκοΐων συ· χνότατα κσί τοθ τετάνου. το& ΙκτροΟ Ι. Γ. Α. Τό μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ Οίκογενειακόν Ξενοδοχείον 'ΑΛΒΙΩΝ, *Ι**νος 10—πλησιέστατ» ΤηλέφΜνον 23—302 Τελείως άνακαινισθέν, διαθέτκ δνμάτια εύήλια, εύάερα κα) καλ&ς έπιπλωμένα. Καθαριέτητα &· μεμκτον καί υπηρεσίαν προθυμοτάτην. Αιθουοαν Ι) ΑΙ συμφερώτΐροιΐ τιμκΐ Τό ξενοδοχείον «ΑΛΒΥΩΝ» διίυθύνει αυτο¬ προσώπως λ νέ·ς ίδισχτήτης τού ονμπολ(τπ£ μ*ί κ. ΙΩΑΝ. ΕΥΔΙΑΝΑΚΗ2. ΚΩΝΣΤ. Ε ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΧ-ΧΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΪ ΝΟ-ΗΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΩΝ-ΗΠΑΤΟΣ Β(βιχ6« ίκπ«ιίβ«6·ΐ€ έν Μβνβχω Α55ΐ8ΐβπΙ τ6ν χββηνητδν νβη Ιιβΐΐη. > Βερολίνω Τ.
  καί 5ε1ιιΙΙ«η-
  Δεκεται τούς «άσχοντας έκ των νοσημάτ«*ν
  τοθ ΠεητικοΟ Συστήματος είς τό Ιατρείον «ου.
  Πλβτεία Τριών Καμάρων (ΟΙκία ΊατροΟ κ. Χι
  Αιδόνη) 9—12 «μ. καί 4—6 μ. μ. 'Αρ. Τηλ.7—92
  ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  'Υποκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τού Έξωτερικοΰ.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  καί επί προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω εμπορευμάτων.
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 26 Φΐ-
  βρουαρίου (ϊο3 άνταηοχριτοθ μας).
  Σ^ήθι προχθές δπ6 την ηρο-
  εϊρίαν τΐθ Ν5μ4?χ·5υ χ. ΦλωρΕδτ]
  τί Διοικητικόν Συμβούλιον τοθ
  Ταμΐΐου Έα»ρχιακή; δΐοποιΐχς
  Τ5θ ΝίμοθΛϊαηΊίου, προκιιμίνου
  α καταρτισθή έ ποοϋπολογισμος
  τοθ οί*. Ιίους 1937—38.
  2χετικως άνεκοινώθτ) 5ιι έκ τοθ
  ταχτιχοθ προϋτολογΐομοθ άνερχο-
  μίνου είς 880 000 δρ. πιρΕπου
  χαί τοθ δπολαΐποιι τοθ άποθίμα-
  τες είς 350 000 δρ., παραμένουν
  ώ; άναληφθεϊσαί πρό Ιΐους 5ηο·
  χρεώαιις χαί οπο εκτέλεσιν είς
  η νέαν χρήσιν, πιατώσιις 400.
  000 δρ. δια την δ54ν Χουμεριά¬
  κου χαί 450.000 δρ. διά την δδΐν
  Πισχιχεφάλου—Άχλαοίιον.
  Ώ; μεμονωμίνα Ιργχ δια τό
  έ:ν οικονομικόν Ιτος εγένοντο ά-
  ποδΐχτά 6πό «0 ΔιοιχητιχοΟ Συμ
  *ουλ(ου ή γέφυρα Χώνου Ακση-
  ίοϋ πριϋιτολογΐσθεΐσα ίίς 125.
  000 δρ. χά Ι ή γίφυρα Καλογή·
  ρων Ανατολή; πρι-ϋιτολογιαθιΐα*
  είς 180.000 δρ.
  Εκτέλεσις πάσης φύσεως τ^αηιζιχής «ρ
  γαο.ει, υπό συμφέροντας ορους.
  Η έπαρχιακή όδοποιία
  είς τόν Νομόν Λασηθίου.
  Είαηγήσει τοθ Νομάρχου έγένε
  το ομοφώνως δεχτή πρίτασις συ·
  νίψιως δανείου τεασάρων έχατομ
  μυρίων μέ τοχοχριωλυτιχήν άπί-
  οβισιν έντός ΙδιτΕας τό μέν κρός
  κατασκευήν Ιογων έπειγούαη: φ6
  σεως, τό Εέ Γ»α δια τής χατασχΐυ
  ή; ϊργω' έντος νΛ τρέχοντος
  Ιτους εξευρεθή έργασ'α διά μεοι
  κάς περιφερείας τοθ Ν^μοΟ, είς
  τάς οποίας ή τελευταία ανομδρία
  επέφερε μείωσιν τής δυναμιχότη·
  τος των χατοίχιον. Εί; τόν Νβ
  μίρχτ]ν ανετέθη χαί π&9* ένέρ
  γεια αναγομίνη είς την πρα/ματο
  ποίησιν τί]; ουνάψεως τοθ δανεΕ
  ου τούτου δπό τους προεχτεθέντας
  Β
  Έ* τφ μιταξο έχαραχτηρΕσθη
  αχν.δηό τοθ Δ. Σ. τοθ ΤαμεΕοιι
  Επαρχιακάς Όδοποιΐχς τοθ Νο
  μοθ μας ώ; έκαρχιαχαΐ 65οΙ άρ
  χεταΐ τοιαθιαι των έηαρχιων Ση
  τεΐας, Ίιραπέτρας χά Ι Μιραμβέλ
  λου αίΐινες χβΐ περιελήνθησαν
  ε!ς τα έκ τβθ δανείου μίλλοντα
  νά χατοσ «ευασθοθν μιμονιομένα
  τεχνιχα ϊ?γα.
  ΟΔΗΓΙΑΙ
  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑΙ
  Πρός «π·λύμ«νσιν σιρβτρβ
  φιών (γιβ τβ μ«μβύνι«).
  Τώρα άμέσως κόθβ έκτρο
  φεύς μεταξοσκωλήίων πρέπει
  νά κάμη τα εξής:
  1) "Ολες τής καλαμωτές καί
  βλα τα ξύλα ποθ χρησιμο-
  ποιεΐ γιά κρεββάτια διά την
  έκτροφήν κάθε κουχουλοπαρα
  γωγός πρέπει νά τα άλο'ψη
  μέ γάλα ασβέστου. Δηλα&ή
  θά πάρτ) φρέσκη άσβέστη, θα
  την σβύση άμέσως. Την σβυ
  σμένη αυτήν άσβέστη θά την
  άραιώση πολύ είς τρόπον νά
  γίνη γάλα μέσα σέ μιά σ<ά- φη πού κλύνουν, ή είς ένα καζάνι, ή ιΐς Ινα βαρέλι καΙ μέ αύτό τό γάλα τής ασβέ¬ στου θά άλο'ψη δσατ πράγμα τα χρησιμοποιεΐ 6 έκτροφεύς είς τό έκτροφεΤον τού γιά νά κάμη κουχούλια. Έπειτα θά άσβεστώση καί τούς τοΐχους. 2) Μετά την εργασίαν σύ· ιήν καΐ αμα πεοάσουν 5—6 μέρες, ή καί 15 ήμέρες πρ,ν ανοίξη ό σηόρος, κάθβ έκτρο φεύς άφοθ βάλη μέσα στό σπήτι &σα πράγματα άσβίστω σε, θά άνέψη. κάρβουνα μαν καλΐσΐα μέσα σέ μαγκάλια ή άν Ρέν Εχη ούτος μαγκάλια μέσα σέ γλάστρες μεγάλες ή μέσα σέ λεκάνες πήλινες, ή καί άν Ρέν έχη άη' αύιές άς <όψ() στή μέση τενεκέδες τοθ ΚΕτρελαΐΌυ. Θί έτοιμάση τό σα μαγκάλια οσα Βωμάτια ή σάλες χρησιμοποιή. Έν τώ μεταξύ πρΐν άνάψη τα κάρ βουνσ, άς φροντίση κατά τό δυνατόν νά στουμπώση ολες τής τρύπες τοθ σπητιοθ κα λά όκωσδήποΐε. Έχει έ'ΐοιμο καί 100 δράμια θειάφι γιά κά θε μαγκάλι. Τό θειάφι καλό θά ήτο νά τό άνακατέβη μέ λΐγο νΐτρο ποθ πουλοθν στά ψαρμακεΐα. "Η νά τό άνακα τέψη τό θειάφι μέ λΐγο οίνό πνευμα αωτιστικό (σπ(ρτο) Άμέσως βάζει τα μαγκάλια, καλά άναμμένα μέσα σ:ά Βω μάτισ, ρίχνει τό θειάφι διά νά Καή επάνω στά κάρβουνα καΙ βγαΐνει 6 οί<οκύρης μέ ΐά παιδία Ιξω άπό τό σιιήτι 10— 12 ώρας. Αυτή ή Βουλειά θά γίνη πολύ πρωΐ διά νά κοιμη θοθν τό βρά&υ σιό σπήτι ΐους. Ή κάπνα τοθ θειαφΐοθ έτσι θά σκοτώση κάθβ μικρόβιο καί άρρώστια τοθ μεταξοσ<ώ ληκος. Αύτό τό κάπνισμα εί¬ ναι καλό καί διά την ύγεΐα τοθ άνθρώκου. ΧΠ. Γ. ΒΑΜΒΑΣ. Εΐδικβς —Ή εΐσαγωγή τοδ θείου. Δι' άποφκοενς τοθ επι της 'Β θνικΐίς θΐπονβμίας υπουργόν τό διά βιομηχανικήν καί φαρμακεν τικίιν χρήσιν εισαγόμενον θείον τύπνν Ιονπλιμάτο είς κνλίνδρονς μετετάχθη είς τ&ν εισαγωγικόν πίνακα Β', τής βίσαγωγής αΰτοδ ένβργουμίνης υπό τούς δρους κ«1 τάς διατυπώσβις τάς άπαιτουμβ νας διά την βΐσαγωγην των εί δ&ν τβθ πΐνακβς τούτου καί Από τόν πρόσθετον όρον οπνς έν έκα οτα περιπτήαει εΐβαγνγήί πιστο ποιείται υπό τοθ χημικβθ τού οί κείου Τελωνβίβυ δτι τό εΐσαχθη σύμενον θείον είνε τ&ν άνντέ ρω β ιδικών ποιοτηΤΝν χρηβιμο ποιούμενον άποκλειστικΒς καΐ μό νόν διά βιομηχανικούς καί φ«ρ μακευτικούς σκοπούς κκΐ ουχί πρός θείΝθΐν τής αμπέλου. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Αφιχθείς είς την πόλιν μας δι' ολίγας ημέρας ιίδιχός τεχνί- τΐ)ς τιθ ΠλαστιγγοποιεΙθϋ Έμμαν. Παγχάλοι/, πρός τοηοβέτι,σιν ηλ» οτίγγων τοθ Τελβινείοιι, είδοηοι- εΐ τιυς Ιχοντας ηλάστιγγας πρός επισκευήν νά τόν ζητώοιν είς τί Κατάστημα Δηιητρίου Γιαλιτάχτ, άντιπρ&οώπου έν Ηρακλείω. Ένοιχιάζεται έΐτΐ τής 6δοΟ «Έ βανς» καί τΐαραττλεύρως τοθ δικη γορικοθ γρα·βΙου κ. Πρινιανάκη. γραφείον ,ήλεκτροψήίίιοτον. Πλη ρρφορΐοι φρ' ηί —Ίδρυοις φιλοπτώχβΐί τα¬ μείον. Πληροφορούμεθκ ίτι πρωτοβου λία τού ©εβφιλϊστάτοο Έπιβκβ- που Ίεράς χκΐ Σητείας κ. Φιλο· θέοο μελετάτ«ι ή ίδρυσις «1{ Ίε ραιπετραν «Φιλβπτώχου Ταμείον» κατά το ύποβειγμα τού τοιούτου Ταμείον της Άρχιεπισκοπης Ά- θην&ν. Τό ταμείον τούτο, ώς προ βλέπβται, θά ενισχυθή *«· «πό τό κράτος καί άπω τα νομικά προσωπα δημοσίου καί (δΐΜΤΐκοϋ δΐΜκίου, θά περιλαμβάνη δέ ολό¬ κληρον την έπισκβπικην πβρΐφ!· ρειαν Σητείας καΐ Ιεραπέτρας. —Ή πώλησις σάπωνος. Έπειδή παρετηρήθη Ελλειψις αάιτωνος είς τόν Νομβν Χανίων η άγορανομικη ύπηρεαίκ άνεκοί νυσβν δτι οί έχοντες Ανάγκην τούτου παντβπ&λαΐ η πολΐτκι δέ όν νά άπβυθύνωνται είς αύτην, δεδομένου δτι είνε άδιχαιολόγη τος ή {έλλειψις αυτή ίφ' οβον τα σαπωνβποΐϊϊ» Χανίκν παρ· γουν σάπΝνα κανονικ&(. —Ό πρβσχβπισμός είς τόν γκίτονα. Είς "Αγιον Νικόλαον έπανεβυ· νεστηθη β διαιλυθεΐς πρό τρικτί· άς τοπιχός προσχοκικβς αύνδε- σμος, ώργανΜθβίαης .ήδη χαί τής κρήτης ναυτοπροβκοπικής ομάδος τού. —Τ· ψυγίϊβν Χανίων. Είς τό παλαιόν ψυγείον Χανί«ιν εγένετο προχθές αστυϊατρικη επι θεάρηαΐ(, διετάχθη δέ ή χκτασχε αίς καΐ Ματαστροφή 57 ύκάόων τυρού («νπχβντος είς τθν Αντώ¬ νιον ΨυλάΜην) ώς έπιβλαβοϋς είς την κατανάλωσιν. Έπίαης δ κ ταχθή η κατάσχεσις «αί Ματαστρο φή αρχετης πβοότητος Μρέατος ά νήκοντος βΐς διαφόρους κρεοκώ λκς οΐτινες χαί επρόκειτο νά δια βέσωσι τούτο είς τό κοινόν ένφ ήτο ΐ&λείως άποουντεθειμενον. —Ή παβητΐΜή ΐίΐράμυνα είς τ« σχολεΐκ Ηρακλείου. Παρά των κατωτέρω διδαακά λων εγένοντο είς τα κάτωθι αχο λεΐχ τής περιφερείας Ηρακλείου ενώπιον των χατοΐΗΗν των χωρί ών δι&λέξεις υπέρ τής Παθητιιιης 'Αεραμύνης: Σ. Συλαμιανακη είς ϋάτΜ Άρχαναις, Εΰκγγ. Χά ρούλπς είς αύργον, Παπά Έμμ. Μανουσάκης είς Δραπέτι, ΕΙρήνπ Καλλιατάκη είς Τοαγκαράκη, Κν ά γ γ, 'Ανδρεαδάκης είς Μασταμ πά, Ν- Νυβτικάκης είς ϋνωσόν, Ε. 2. Τοατσ*ρων*Μη «1$ 'Ατααλε νιο, Γ. Εύχγγελιδάκηί είς Χρυοο πηγήν. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Τό Κουρείον Δημ. Βουρέκα μετ· φερθή άπό τό Βαλιδέ— Τζαμί είς Καμαρώκι Εναντι ακριβώς τοθ μα γειρεΐου Στρατή. Πρός τουτο εΙδοποιεΓ τοθςάξιοτί μους τιελάτας τού, άπό τβύς όποί ούς έλπίζει 6τ>Θά έξακολουθήσουν
  την υποστήριξίν των.
  Ένοιχιάζεται δωμάτιον τταρα
  την οδόν Σμύρνης. Πληροφορ.α.
  ' ήΐ
  ιΛ
  «ι
  #
  ι
  Ήράκλβιον Κρήτης
  ΓραφεΤα έναντι ΝομαρχΙας
  ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
  ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΠΕΒΑΕΠΟΝ
  ΕΙΣ ΤΟ ΗΑΕΠίΒΡΑΔΥΗΟΥΚ ΑΠΑΟΣ
  ΤΗΝ ΠΤΩΣΙΝ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΑΗΑΟΙΕΙΙ ΤΟΥ ΚΕΙ ΠΟ ΝΤΕΑ1ΑΝΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Ραοιογραφήμα-
  τα έχ Μαλάγας ϊγγέλλουν ότι ό στρα
  τηγός Κέϊπο Ντελιάνο προέβη είς μα·
  κράς βηλώσεις σχετικώς μέ την εξέλι¬
  ξιν τού έμφυλίου πολέμου έν Ισπανία.
  Ό Λτρατηγός Ντελιάνο, ά φού εξέφρα¬
  σε την πεποίθησιν επί την τελικήν Ιηι·
  κράτησιν των έθνικών, ειπενι ότι αί τε¬
  λευταίαι απεγνωσμέναι έπιθέσΐις των έ-
  ρυθρών, τόσον είς τα μέτωκα τής Μα¬
  δρίτης όσον χαί είς τό Όβιέδο, οέν ά-
  πέβλεπαν είς τίποτε άλλο ειμή είς την
  άναβόλην τής πτώσεως τής Μαδρίτης
  επί τινάς ημέρας, φανταζόμενοι ότι θά
  λάβουν έν τω μεταξύ ένισχύσεις έξωθεν.
  Πάντως κατέληξεν, ή Μαορίτη θά περι¬
  έλθη συντόμως είς χείρας μας.
  ΕΚΛΗΘΗΣΑΝ ΟΙ 1ΣΤΡΛΤΕΥΤ0.Ι
  ΤΗΣ ΜΑΚΕΑΟΝΙΑΣ ΚΛΙΒΡ1ΚΗΣ
  ΕΙΣ ΤΡΙΜΗΝΟΝ ΕΚίΥΜΝΔΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—-Διά οιαταγής τού
  ύπουργοΰ των Στρατιωτικών καλοΰνται
  πρός έκγύμνασιν επί τρίμηνον οί τελεί¬
  ως άγύμναστοι έφεδροι των κλάσεων
  τού 1924 μέχρι 1935, οί εγγε¬
  γραμμένοι είς τα μητρώα αρρενων των
  Δήμων καί Κοινοτήτων των Νομώ ν
  Καββάλλας, Δράμας, Ροοόπης, Έ-
  βρου καΐ τής επαρχίας Φυλλίοος τού
  νομού Σερρών. Ούτοι Θά παρουαια-
  σθοΰν είς τάς στρατιωτικάς αρχάς τού
  τόπου των την 3Οην Μαρτίου καί θ'
  άπολυθούν την 3Οην Ίουνίου έ. έ.
  ΑΣΘΕΝΕΙ ΣΟΒΑΡΩΣ
  Β ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΛΤΡΙΙΡΧΗΣ
  ΤΟΥ ΕΓΕΝΕΤΟ 1Φ1ΙΜ.ΞΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Άποψιν ά τηλε·
  γροτφηματα έκ Κωνσταντινουπόλεως ά-
  ναφέρουν ότι ό θίχουμενικός Πατριάρ
  χης Βενιαμίν ασθενει σοβαρώς. Εκλή¬
  θησαν θεράποντες ίατροΐ οΐτινες δέν ά-
  πέκρυψαν τάς ανησυχίας των δια την
  κατάστασιν τού Παναγιωτάτου.
  Κατ' απόφασιν τού ίατρικού συμβου·
  λιΌυ ό Πατριάρχης υπέστη τό άπόγευ·
  μα αφαίμαξιν καΐ κατόπιν τούτου, πα¬
  ρουσίασεν αίσθητήν βελτίωσιν.
  Η -ΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ
  ΤΟΥ ΚΝΩΣΙΟΥ ΑΡΟΜΟΥ
  Σήμερον χαί ττιρΐ ώ:αν 10 κ. μ. Θά τελεσθή
  δ Κιώσιος δβέμος περιφερειαχός ήϊη δι1 δλην την
  Κρήτην, υπό %ς Ενώσεως Γυμναοτιχβν Όργαώ
  οίαν. Τβν αγωνίαν τούτων 6α μετάσχη το 43 Συν
  ταγμα ΠιζιχοΟ χαί δ "Αθλητικώς "Ομιλος Ρεθύμνης.
  Ό Τάλως Χανίων λόγφ τβν απαιτουμένων δαπα
  ν6»ν ιΕνε αμφίβολον &ν μετέχη. Ή έχχΐνηοις θά
  γίνη χατα τα ν,ιθιερωμΐνα, άπο τοθ Αρχαίον Μ ι
  νοϊκοθ θιίτρου ΚνιοοοΟ, έ Ιϊ τερμα'σμός είς τδ ση
  μιΐον ττ]ς παρδδου τής κρός ,τό Πυροοβιστιΐον 6
  δοθ. Είς τχυς νικητάς θά χορηγηθιθν αναμνηοτι
  χά μεταλλια έφ' ίσον Ιέ θά έπιτιυχθιθν χαλά άπο
  τιλίσρακ», ιΐνιχηταΐ θά μετάσχουν δαπάναις τοθ
  Σ. Ε. Γ. Α. Σ. ιίς τιυς ΠανελληνΕους ιής 7 Μ»ρ
  τίοϋ έ. Ι.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  Πρωία Κυριακής
  28 ΦεβρουαρΙου 1937
  Πώς έμφανΐζεται σημερον
  ή οίκονομική κατάστασις τής χώρας.
  Ή έκθεσις τού κ. Έμμ. Τσουδερου.
  (Συνέχεια
  έκ τής 1ης σελ(δος)
  ν* επέμβη καί είς τουτο το Κρ«
  τος ρυθμιστικώς;»
  »'Β$ετάζ«ιν τό εξωτερικόν έμ
  πόριον της χώοας λένει *τι το
  Ελ>βιμμ* τβθ ένιηοριχβϋ Ισοζυγί
  β» ηυξήθη το 1936 (12 μήνις) κα
  τα 857 έχατβμμύοικ δραχμήν έν
  συγκρίοΕΐ πρός το ετβς 1935 Ή
  αύξησις αύτη βφβίλε'.ιι μόνον
  είς την αύξησιν τβν βΐαβγοίγδν
  τόσον χατκ ποσότητας ίσον χαί
  Κκτ' αξίαν λόγω άνατιμησεΜς οί
  τβυ < μ«1 ά>λβιν έμπορβυμβτων.
  ΑίΐιβαγωγαΙ ηυξήθησαν κβτά 1.
  127 έκ*τ. βραχμων αί δέ έξ«γω
  γκΐ έπίσπς ηΰξήθησ»ν κατά 270 έ
  Ματομμόρια.
  ,,Το *«τ« το 1936 ελλβιμμ» ■!
  ναι ανώτερον «πό οσκ παρονσιά
  σβησβν «π© τού έτους 1932.
  ,,ΑΙ τιμαί τού εΐααχθέντος σ(
  τού κ*1 άλεύρβυ ήσαν το 1936 χ«
  τα 30,5 β)ο άνώτβραι των τιμήν
  τοθ 1935. Αί ιμκι των πρώτ«ν
  ύλ&ν βιομηχανίας έξεταζομαναι
  κατά τόν αν» τρόπον ήοχν τό
  1936 κατά 17 8 β)ο ανώτερη ι τδν
  τιμώντοΒ 1935, Είς άλί* (ίδη ή
  υφυσις των τιμών είναι σπμαντι
  Μ»>ς μικροτίρ», ποικί>λβυσα μετ»
  {υ 4 β)β—8 β)ο.
  Δίδει λεπτομΐρείας περΐ τίν
  βΐσανωνών καί έξβγΜγδν κ»Ι το
  νίζ«ι: ________
  Η ΣΗΝΑΣΙΛ
  ΤΗΪ ΑΥ3ΗΪΕΩ5 ΕΙΪΑΓΩΓΩΝ
  »Ή ουξηοις των είααγωγων
  ποοοτιχώς μέν ίέν ιίναι ούα;ώ?ης
  κατ' αξίαν ομως ιΐναι σημαντική,
  δφείλεται ϊέ κυρίοις ι ι; την άνω
  τέραν τιμήν ιίς ήν ή^οράοχμεν
  ίδ'^ τόν οΐτον, τα άλευρα, τας
  πρώτας βΐομηχανιχάς Ολας, την
  χαύαιμον Ολην χαί τα ι15η παλυ
  τιλιίας. Άπό τα τελευταία αυτά
  ιΐσήχθηααν τό 1936 τόννοι 7 3
  χιλ. έναντι 6 7 χιλ. τοθ 1935 Ή
  άξία των ήίο τό 1936 ανωτέρα
  χατά 86 έ*, δραχμώ; έν ουγχρί
  οιι υι το 1935». (
  ΈριυΜζ τό Ιλλεΐμμά μας χά
  τα χώρας, φαίνεται δέ διι τοθτο
  ηυξήθη χαί έχιΐ δπου έχομεν άν(
  τιλλαγβς (ϊλήβΐγχ) χ«1 έχιΐ δπου
  δέν έχομεν.
  >Αί ανωτέρω παρατηρήοεις
  χαί άριθμοΐ μά; έπιβαλλουν—λέ¬
  γει—τό καθήκον νά είπωμεν 5τι!
  χαί ή πολιτιχή τ»ν ιίυαγωγβν
  άλλά χαί ή χατεύϋυνσις των έξα (
  γωγων μας, ίϊίως πρός χάς χώ
  ρας μεθ' ών συνδεόμεθ» !ιά συμ
  βάαεως σ^μψηφιομΐθ έμποριυμχ
  των, πρέπιι νά τύχουν χαί παρα
  «ολουθήοιως χά Ι έναρμονίαεως.
  ΓνωρΙζω τάς εντέυθεν άντιρρήσιις
  χαί δυσχερεΙαί, αί δκτΐιι δΰναν'
  ται νά προχΰψιυν, άλλά προίχιι
  τό γενικόν συμφέρον». ί
  Έξιτάζων έν λεπτομερείς τα
  μιτά τβν Βιπφίρων χωρων χλή
  ριγχ χβΐ τεύς λογαριααμούς των
  ιίΐικδς δέ πιοΐ Γερμανίας ?ίγει:
  »*£ αιτά ττ]ςΓερμ«νίας άνταλλαγαΐ
  δΐσ'ζονταΐ ιίς την συμφωνίαν τ«]ς
  16)8)1932. Έν τοοτοις άπό τοθ
  Μΐρτίου 1936, ουμφώ,ω; κοος
  τίν νίμον τής 4ης Μαρτίου 1936
  ώ: ετροποποιήθη διά τοϋ Ν Δ
  τΐίς 3 ΊουλΓου ίδίοιι Ι'βυς χ*θω
  ρΕοΗη δπ αί άπ4τ<5{ 20 Φιβρουαρί ου 1936 δημιουργούσαι άπαιτή σιις είς μάοχα έξ εξαγωγτ]ς έλλη νίκων προΓόηων είς Γερμανίαν θ' άγοράζωντ-χι ευχΐ διά λογαρια ομδν ίή; Τραπέζη: άλλά διά λο γαριαομον τοθ έλληνιχοθ δημοσίου μίσφ τί)ς Τραπέζης τής Έλλά δο(, χαί θά διατίθινται διά τάς ά ν*γχ»ς τΐ)ς έ< ΓιρμανΙας ιΐααγω γί]ς. Αί πρός τοθτο δηηίΐοίαι νί)ς Τραπέζης χ«1 αί πχρ' αδτη-ς χά ταίαλλομιναι διά ήν αγοράν των μέρχιο' δραχμχί μέ ουδεμίαν δα πάνην ή τί «όν έπιβαρύνουν τό δή μία όν. Τάς έχ τοθ μέτρου τούτου τυχόν ιύ/ύνΐς τοθ δημοσ'ου έπέ βαλιν ή προοταΐία τοθ έξαγωγι χοθ έμπορίου ί!'« τοθ χαπνοθ. >Τιχύΐοχρόνως διά τοθ αύτοθ,
  ώ; &ιΐα νόμου παριοχέθη ή ·6χέ
  ρεια είς τόν Δηιιϊο όν ν* άγορίσς
  άπό την Τοάπεζαν έ« τοθ παρ'
  αυτγ] ένιργητιχοθ υπολοίπου μαρ
  χων, τα 22 έ<ατομμόρια, ιίς την τιμήν τοθ χίστους βδΐων δραχ. 40 50 χ«4 μάρκον. Τό άντίτιμον δοαχ. 891 έχατομμυρια οριίλιτχι ήϊη άιτδτό Δημίσιον ιίς την Τβάπεζαν καί συνεφωνήθη ν« χά τβδληθχ] είς αυτήν έντος 15 έτων ίπΐ τί*» 3')' έτηοΐως άπό 1 Ό*τ»6?ίοιι 1936. Σχιτιχή «Νέ ή σάμβϊοις τί); 10 Μχρτίου 1936, χυρωθεΐϋα άπό Γβνιχήν Σ^νέλιυ αι* τοθ παριλθβντος Απριλίου. • Πλήν βμως τής 4ζ(ας των 22 αυτών έκατομμυρΐων μάρ κων, τό Δημόσιον έδανεΐσθη άπό την Τράπεζαν την αξίαν καί άλλων 12 έ<ατ. μάρκων ήτοι βραχ. 486 έ<ατομμύρΐσ, κληςωτέας τό βραδύτερον μέχρι 1 Μαΐου 1940 υπό τόν όρον, δ η τό ανωτέρω ποσόν άποτελοθν προκαταβολήν τής Τραττίζης πρός τό Δημόσιον, (άοθρ. 55 έδάφ. 11 κατσστατι κοθ) 6έν δύναται να ύκερβςτ) νρ, συνυπολογιζομένου καί τοθ ύτιολοΐτιου τοΰ παρ' ημίν λογατριασμοθ «:Ιστιραξεις καί πληοωμαί Δημοσ'ου» τό άνώ τατον έπιτρειιτόν όριον ιιρο καταβολήν, ήτοι των βραχ. 400 έκατομμυρΐων. Τούς λοι πούς δρους τής χορηγήσεως ταύτης πρός τό Δημόσιον κα θορΐζβι σύμβσσ ς υπό ύπογρα φήν ή^η μετοξύ αύτοθ καί τής Τραπέζης. 3» ΠΡΟ ΙΝΗ ΝΑΥΑΓΕΙ Τ Ο ΖΗ ΤΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝ0Ρ8ΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΛΨΒΟΥΡΓΟΝ ΕΙΣ ΛΥΣΤΡΙΛΝ ΠΑΝΤΩΣ ΟΕΝ ΑΠ0ΚΛΕ1ΕΤΑΙ ΝΛ ΓΙΝΗ ΛΡΓ&1ΕΡΟΝ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 27 4»εβρουοιρίου (τού άνταποκριτοΰ μ«ς)·— Νυκτερινβ τηλε. γραφήματα έκ τού εξωτερικού άγγέλ λουν ότι τό άνακινηθέν ^τελευταίως ζή τημα τής παλινορθώβεως των Άψβούρ γων είς την Αύατρίαν φαίνεται ναυα γούν. Τό ναυάγιον τούτο άποοίδεται είς την στερράν αντίδρασιν των κρατών τής Μ. Άντάντ έναντι μιβίς .τοιαύτης παλινορθώσεως καί είς την ουσμίνειαν τής Αγγλίας καί Γαλλίας άπέναντι των γενομένων αυζητήσεων. Πάντως οί χύκλοι τής Ρώμης κ»Ι τού Βερολίνον, έπιμένουν κατά σχετι κάς πληροφορίας έκ των πρωτευουσών τούτων,ότι ή παλκόρθωαις τώνΆψβούρ γων ένδέχεται νά αποτελέση αργότερον θέμα γενικωτέρων συζητήβεων. ΤΟ ΔΑΝΕΙΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑΝ »Διά τοθ ΒανειστιχοΟ αύ τοθ συνβυσσμοΟ τό Δημόσι όν ίξησφάλισε βρχ. 1377 έκα τομμΰρια Εναντι τοθ συνόλου Βρχ. 6130 έκατομμυρΐων είς δ ποσόν οπελογΐσθη ή άξ(α τοθ μάλλον απαραιτήτου ΰλικοθ πολέμου δια την άμυναν τής χώρας, ή όποΐα εΤχε παρομε- ληθή χαχά τό πρόσφατον πα¬ ρελθόν. Έκ τοθ ποσοθ τού τού δρν. 1840 έκατομ. προ βλέπεται διι Θ4 δοπανηθοθν έν τώ έσωτερινώ είς δραχμάς, τα Β'ύπόλοιπα 8ρ. 4 290 έ<ατ. άντιπρσωπεύουν προμηθείας έξ άλλοδατίίΐς. Τό ποσόν τοθ το ίέν ήτο, ώς ϊύνόητον εύχε ρές νά εξευρεθή έκ των χά κτιχών πόρων τοθ πρευκολο γισμοθ έντός τοθ συντόμου' χρονικοθ διαστήματος, τό ο¬ ποίον άπαιτοθν οί άνάγκσι τής αμύνης τής χώρας. Άλ λά κσΐ τοθτο τυχόν αν θά ή το δυνατόν, ή διά μιάς μβΐα φορά τοθ άπαιτουμένου ου ναλλάγματος, θά έκλόνΐζε την συναλλαγματιχήν θέσιν μας ή την κίνησιν των σιμψη φισμΦν καί ανταλλαγήν με χά χον χώραν μεθ' ών συν βεόμβθα διά τοιούτων συμβά σΕων. »'Η έξίύρεσις έηομένως τοθ τΐοσοθ βρχ. 1377 έ<ατ. ήτοι 34 έ<ατ. μάρκων διά των ανωτέρω δανβιακων συνδυα σμόν &ιευκο>ύνει σπουοαίως
  καί άπό τής απόψεως δραχ
  μων χαί άπό τής άκόψβως
  συναλλάγματος τόν στροτ.ω
  τικόν άνεφοδιαομόν.
  ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ: Τό β.' μέρος τής
  Εκθέσεως τοθ κ. Τσουδερου,
  ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΝ ΒΕΛΓΙΧΟΝ
  ΦΡΑΓΚΟΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΦΟΝΕΥΒΕΝΤΑ
  ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ
  «Ι ΕΦΕΤΕΙΝΑΙ ΙΠΟΚΡΕΏ
  Τό δφυπουργΐνθν Δημοσίας Ά
  σφαλιίας δι* έγχυχλίοιι τού πρός
  τάς Άστυνομιχάς έρχάς έ^τέλλιται
  νά άνασταλς ή έφαρμογη άτάντων
  των περιοριστιχίν μέτρων μέχρι
  τέλους των 'Απόχρι», πιρί ώ;»ν
  λιιτουργίας των χίντρων, χυχλοφΐ
  ρ[«ς μετημφιεσμένων προσωπιδο
  φόρων χαί έν γένει πάντων των
  μέτρων έχιίνων άΊιιια δύνανται νά
  πιριορίοωσι τάς έχδηλώσιις ιή;
  χΛρ3ς χαί τής διασχιδάσιω; απο
  μέρους τοθ χοινοθ.
  ΔΙλΓΟΝΙΣΜΟΣ &ΟΚΙΜΩΝ
  Η ΑΝΤΙΦΥΛΛΟΞΗΡΙΚΗ
  ΥΠΗΡΕΣΙλ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΙΔΡΥΣΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟΝ
  'ϊπο τοθ δπουργιίου τής Διχαιοο^ης χαταρτί
  ζιται δ δργανιομίς των υπό Ιδρυσιν άναμορφωτι
  κων σχολείων είς τα δπιΐχ θάτφοιτβοιν οί αλητό
  παιδΐς ή άπορα παιδία ττβν κατωτέρων άπίρων
  ταζιων, έφ' δοον ταθτα θά άποίεΐχνύιονται ώς
  εΌτερτ,μίνα ι<3« προοη«6οτ]ς πβτριχής έπιβλέ, ψιως. Τα αχολιΐα τβθτα θά διαιριθοθν ιίς Βύο' Κατ' άπόψοσιν τοθ κ.υπουρ γοΟ των Ναυτικων ό διαγωνι σμός των ΰπεψηφΐων διά την σχολήν των δοκίμων θά 8ιε ξσχθ{) την 9 Αύγοόστου. θά εΐσαχθοθν 20 μάχιμοι καί 6 μη χανικοί. Ο( έπιθυμοθντες ά μετάσχουν τοθ οιαγωνισμσθ δέον νά ίχουν συμπεπληρωμέ νόν τό 17 §ΐος τής ήλικΐας των καί νά Εχουν απολυτήριον τής 5ης τάξεως γυμνασίου [ διωτικοθ ή δημοσίου. Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΑΦΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΟΛΕΙΑ Έξ άφορμής τοθ τεθέντος καί πάλιν επ Ι τάπητος ζητή ματος ι ής καταναλώσεωι: Κορινθιακής σταφίδος παρ 8λων των σχολείων τοθ Κοά τους εδόθη ή πληροφορΐα δ τό υποβληθέν εντέυθεν είς την Κυβέρνησιν ύπόμνημα δι' ο δ έζητεΤτο νά μή έξαιρεθβ τοθ μέτρου ή Κρητική σταφίς, με λετβται εύνοίκΛς· Καθ* αρμοδίως καρασχιθιίσζς πληροφορίας προσεχώς αφικνείται ιίς την πόλιν μας διά την έργά νωαιν τής *Αντιφυλλοξηριχτ]ς 'Υ πηρισί,κς Ήραχλιίου δ Γενιχό; Διευθυντάς τοθ δπουργιίου Γιωρ γίας χ. Π. 'Αντωνόπουλος. Ώ, γ^ωιτον 6 χ. 'Αντωνίπουλος εΐχε άσχοληθ^ μέ την οργάνωσιν τοθ άντιφυλλοξη^ιχοθ αγώνος έν τω νομψ "Ηρακλείου, ένεκα δμως των προχυψχαδν τί τε ίυσχολι&ν ή ίδρυσις τ1)ς ϋπηρισίας ταύτης δλί γου διΐν νά έναυίγη δριοτιχβς. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έγχρίσιι τοθ Γεν. Έφόρου Σύ ματος Έλλήνων Προσχόπων, προή χθηο»ν ιίς τάν βαθμόν 'ΔρχηγοΟ γ' τάξεως οί 'ϊκαρχηγβΐ χ ■», Κων. Ι. Λεμπιδάκης χοΐ Στυλ. Ν. Αλεξίου τής τοπικάς Έφοριί α; "Ηρακλείου. "Αποφάσει τοθ ,χ. Περιφιριιαχοθ Έφόροα 'Ηρβιχλιί ου ένιχρίδη χατ' αρχήν ή ϋΐδυσις έν Ήραχλιίφ προτύπου ομάδος προσχίπων, ιϊ πρέσχοποι τής δ ποίας θά φέρωσιν άνιί τή"; διι θχοθς ατολήί, την Κρητιχην τοιαύ την χαί θά προσδίδουν χατά τίς έμφανίσιις των είς τάς τιλιτ-ΐς χαί διαφόρους εορτάς τό τοπικον χρωμα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ ΑΙ,έν τβ άγορα μας κυμανθεΐσαι χθες τιμαί των διαφόρων βνχορΐον ττροΤόντων είχον ώς κάτωβιι ΖονλτανΙναι α' βοιότητοί Βρ. ( Ι Ι ί 14 1410 ' ?; :: • ιι ·' „ ΊλεμΜΐι «' ■οιόιςτβσ, ··. 16.—16.89 Ψι κ ·« ■· μ Υ II Μ Η ·■ Ηαθρ«ι „ Τειχτ4*«| -■£. " ■ Ι βαβρον ··. ■οιν« ν. <·ο*Η(α< „ 42 Διανικα* „ 40 1*4Νενε· ΈξσιρβτικοΙ 31 Μ »«···ι ετ' «·ιότ. „ 18 — ■ο·«**λ. «εηο. .. 18.— .. «' ·οιό». „ Ι·,— ■··()—λ. Ι|«ιο. .„ Π,— .. «· «·ι·« Μ, το ««λαιοΙ] '.. ΜβΙβΒυ4(οβ ««τ* ·■. . Χαροΰηα ·ραχ. Ι,ΙΟ Μβλι βοιοτικώί „ Μβταξα 400 Κουκούλια ζηρα ," ΙΗ.' Δίρ,ιστα βόία „ Η| _4·. Δρνοθέρματα ίβιφ. (ι ||, Μαλλιβ ■«(■ οκάν " μ) _η( Τιμαί Συναλλάγματος ΔοΙΛαριον βρ. ΙΗ,5Ι-11].Β ΔΙρα (| §4β, _||φ Κορώνα Σουηοΐασ, Β8.1Ι—18.40 Φράγκον „ ί.1|_ ι.» ΦιορΙνι Όλΐανδ. „ «6Ι-ίΙ60 ίίϊκϊ^»1116·- ■ίϊί-Κί Τιμαί Κλ(]ριγκ <·.»· -4ΙΚ Μάρκον Βρυξαΐαι Δ4 Γαλλικον .<>Ι.Β0
  Ι.βΙ-Ι.Μ
  1.14- Μ|
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Φεβρουαρίου (το5
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα
  έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ή κυβέρνη·
  σις τής Βαλενθίας ύπεχρεώθη νά ηλη
  ρώση δια τόν δολοφονηθέντα έν Μα·
  δρίτη υπό των έρυθρών Βέλγον Κιπλω-
  μάτην εν έκατομμύριον Βελγικών_ φράγ
  κων ώς αποζημίωσιν. Ή άποζημίωσις
  ήδη κατεβλήθη είς την Βελγικήν κυ¬
  βέρνησιν μέσω «ού καρά τή κυβερνήσει
  ' τής Βαλενθίας άντιπροαώπου της.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΣΟΒΙΕΤ
  ΑΕΝ ΟΙ ΜΕΤΑΣΧΟΥΙΠΟΪΙΗΟΚΑΕΙΣΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Φεβρουβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—-Καθ* ά τηλεγρα
  φούν έκ τού εξωτερικού ή άρνησις τής
  Σοβιετικής κυβερνήσεως νά μετάσχη
  τού ναυτι*οΰ άποκλειαμοΰ των Ίαπανι
  κων παραλίων, θεωρείται όρΐστική.
  Οί Εύρωπαϊκαί κΰκλοι σχολιάζουν
  ποικιλοτρόπως την άρνησιν ταύτην των
  Σοβιέτ.
  ΑΠΕΪΡΙΑ ΝΑΡΚΟΝΕΠΙιΊΛΕΕΙ
  ΕΙΣ ΤΙ ΙΣ Π Α ΝΙ ΚΑ ΥΑΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Φΐβρβυαρίβυ (τεδ άνταπβ-
  κριτβΰ μ«ς) — Άγγίλλεται ίτι πλί,θος ναρ
  κ&ν έπιπλέε» ΐΐς τα Ίσπανικά υδατα ωβτε
  ή ναυαιπλβϊ» δια τβΰ στενβϋ τβδΓιβραλταιρ
  καί γενικώς είς τα χωρικα '/απανιχά υδκτα
  νβ Μαβίσταχαι άκρως βπικίνδυνο;. Λέγεται
  ότι αί νάρκαι'ούται (Εακελύθηοκν υπο τδν
  τβρκιλλοαλιΐυτικβν τβν Έθνικοφρονων.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ ΕιΊΙΚΡΛΤΐΐ
  ΠΛΗΡΗ! ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Φ(βρβν«ρ(βν (τ·δ άντ«π#·
  Χ0ιτοδ μ«Ο— ,Άπεψινά ρα&ιογράφηματ«
  τέα·ν έκ Μαδρίτης ίσον καί Χ«λ«μ«νκβς
  βϊβκιεϋν ότι είς ολα ,τά Ίσπανικά μΐτνπκ
  «πικρβτιΐ πλήρης στβσιμότης καί άπρ«ΪΙ«.
  €1 άν τί πά λοι, καταπονηθέντες έκ τβν τι
  λευταίων οφοδρδν μαχβν άναπβιύβντβι ηδη
  καί έτβιμβζβνται συγχρόνως δια μέλλοντι
  κήν ίπβνάληψιν των έχρθβπρβξιδν.
  ΚΑΤΟΠΙΝ ΒΥΕΑΑΩ&ΟΥΣ
  ΣΥΖΗΤ.2ΕΟΣ 11ΦΙ1ΙΗ Ο ΜΠΑΟΥΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων Οτι κατόπιν σφοδροτάτης συ¬
  ζητήσεως είς την Γαλλικήν Βουλήν ή
  κυβέρνησις Μπλούμ έλαβε ψήφον έμ·
  πιστοσόνης ουχί όμως δια μεγάλη,
  πλ·ιοψηφ(ας ώς άλλοτε.
  ΓΡ

  ίΐίϊ»
  τ»
  ί
  &ακ·π«ν ν «
  ,ήμ.ρ·ν με
  βμιίς Των Π
  δ
  τ
  ν·δ,
  τής έηιοτήμ
  λώοίΐί τής
  μκτιχϋς ζ»ϊ
  τπν ιύκαιρ(
  χ*) πμεϊί
  ϋλλνν λ«Οι
  μίνΐϊιν αύ
  νέ την γνβ
  {ίνους. Ν»
  αιέβτβρο.
  ομίνον
  ή
  Τίί{
  χώρκ κύτή
  έ{ϊπήγ«σί>
  ΐβν τέ) φώς
  τής έπιστη
  χβΙ ή λά|ΐι
  ρνν ίκβηλ
  μ«τ·ς Ή
  ίποίβν τβ
  χναι, τό βι
  τβ έμηέριι
  ΙΠ
  Ε-
  Κατά τ.
  βασθκίσα
  τόπιν ένε
  νικοθ Διι
  ή «αράτο
  σούμας ί
  τέλους Μ
  >1ναι δμ< Ρΐοτος. ^ή λ τος λ«ί| ζήι ηκος ι ■Ράξουν ψο Κΐοτον Ή «α »ας. «αι °«ν «ο 4»Ρύ ί6οβο( «οΐηοιν