93978

Αριθμός τεύχους

4508

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

2/3/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ανορθωσισ:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡιΈ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοτι
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησία δολ. 16
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 3
  ίΡΙΙπ
  2
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΛΦΕΙΑ
  ι ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  Τ1ΕΥΒΥΙΟΣ ΠΙΤΚΤΒΙ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ (
  ΑΡΙΘΜ, ΦΥΔΔΟΥ 4508
  — — —— — —■■»■- —ι — ε- —μ- — —ε— — π- — — ■ ■■■■■_■
  ΕΙΣ ΤΑΣ Δ1ΕΘΗΕΙΣ ΕΚ8ΕΣΕΙΣ
  Τό ζήτημκ της συμμετο·
  χής μ«ς είς την παγκόσμιον
  έκθεσιν των Παρισίων, τό ο¬
  ποίον έΒΙζκμιν πρό ημερών,
  απησχόλησε χαί τας συναδέλ
  φους τβν Αθηνών ώ; φκίνκ
  ται έκ των τελευταίως χομι-
  αθέντων φύλλων των. Γρα-
  φβυν μάλιατα αί εφηυερίδες
  της πρωτευούσης Ιτι όχι μο¬
  νον είς την έκθεσιν των Πά
  ριαίων «λλα καί είς την διε
  θνή έκθεσιν τής Λειψίας πρέ
  πει νά είναι κύρυτάτη χ«ί
  απ· πάσης «πέψςως ϊύπρόσω
  πβς ή συμμκτοχή καί ίκπρβ
  οώπησίς μας.
  ΠρόΜΐιται περί ζητήματος
  β(αιρκτΐΜή( σπουδαιότητος
  χά! δι' αύτό ίέν νομίζομεν
  αακοπβν ν'βαχβληβ&μκν *«ί
  σήμερον μέ αύτό.Αί διεθν&Τς
  έκθίσεις καί Ιδίως ή πβγχό-
  ομιος των Παρισίων, βπβυ θ«
  έτηδειχθοΰν όλαι αί πρέοδοι
  τής ανθρωπίνης δράσεώς, της
  ενεργητικότητος χαί της άε
  νάβυ προσπαθείας, καί όλαι
  τα δημιουργήματα καί αί κ«
  τακτήσ&ις τβδ ανθρωπίνου
  νβδ, είς ίλας τάς οφαΐρας
  τής έπιστήμης Καί τοις έκδη
  λώσεις της ύλινής κ«ί πνευ
  ματΐΜής ζωής, &ά μάς δώσβυν
  την ευκαιρίαν να σ:αθώμεν
  μ αί ημείς παραπλεύρως τβν
  αλλων λαβν, νά παρονοιαοω
  μέν την σύγχρονον 'Ελλάδ»,
  νβ την γνωρίσωμεν είς τεύς
  ξένους. Ν» την φέρωμεν πλη
  σιέστερα πρός τόν πολιτι¬
  σμένον κόσμον. Να κατα¬
  στήσωμεν γνωστόν είς βλους
  τε>ύς λα«ύς της γής ίτι ή
  χώρα αυτή άπό την οποίαν
  ίζϊπηγβθϊν πρό χιλιάδων έ
  τβν τό φως τής γνβίσεως χαί
  τής επιστημονικής ερεύνης
  κβί ή λ«|ΐψις τβν μεγαλυτέ
  ρων έκδηλώσεων τεΰ πνεύ
  ματος Ή χωρ* «ύτή είς την
  οποίαν τβ γράμματα, β Ι τέ
  χναι, τό Βέβτρεν, ή μουσική
  τό εμπόριον χαί »1 έπιστή
  μ«ι χβί ήφιλβαβφία έφθασαν
  είς την άπββίωοιν χαί τας
  χορυφκς τ*ϋ Ιδεώδου;, ύηάρ
  χ» χ« σήμερον χ «ι έργάζε
  ται Καί μβχθ&ΐ Καί άκβλβυ
  θεϊ, έπ«νευρβϋσκ,τ·ν δρόμον
  των ίβτορικών π,πρωμίνων
  της
  _«ί βίβχια δέν εΐμεθχ τί·
  α·ν Βφκλιΐ; ώίπ. να "πιστεύ
  ώμεν ότι μέ μίαν έπίδειίίν
  μ«ς είς την παγκόσμιον £«.
  θέσιν τβν Παρισίων χαί είς
  την διεδνή της Λε.ψίας, θά
  καταπλήξωμκν τβύς 1-ύρωπαΥ
  χεύς λαεύς καί Θ* λάβωμεν
  τα πρωτεΐ» είς εκδηλώσει;
  καί κατάκτησις πολιτισμόν,
  όπως άφήνει να ένν·ηΒ$ χά
  λή συναδελφος τής πρωτευ-
  •ύοης χκτοιληφθείσα κοοφκ
  νδς άπό ύπέρμετρον έΛθουσι
  αομέν. Πιστεύομεν ομω;, ο
  τι θκ χερδίοωμεν την ίκτι
  μησιν χαί την συμπάθειαν
  τβν λ«8ν εκείνον εί όπβίβι
  είναι λάτρεις τβδ βρχα(βυ έλ
  ληνιχβδ θβύμ«τ·ς χβί «γ»
  ποΰν την σύγχρονον Έλλά
  δα. Καί χυρίως θά ϊυ;ωμεν
  την ι ύ καιρίαν ν» &ιαφημ(σω·
  μεντα εκλεκτά πρβϊβντα τής
  Έλληνικής γεωργίας Καί της
  βιομηχαν(«ς έν τινι μέτρω
  καί να δίευκο?ύνωμεν την
  διείοδυσίν των είς την διε
  θνή αγοράν. Τουτο δέ θά ε!
  ναι χαί τό σημαντικώτερον
  κέρδος μας Κ«ί δι* ούΐο εί-
  χριβίς τβνΊζομεν »αί πάλιν,
  δι* άλλην μίαν είρέπ φοράν,
  δτι θκ πρέΐΐΕΐ ν ά καταβληθή
  κάθε δυνατη προσπαθεία ώ-
  ότε ή συμμετβχή μκς είς
  τήνδιεθνή έκθεσιν των Π«
  ριαίων νά είναι οχι μονον
  είς πβσότητα επαρκής «λλά
  καί είς πσιβτητκ αμεμητος.
  Διότι τό Ελληνικόν περί
  πτερον θ' αποτελέση τόν κα
  θρέπτην χαί τοδ πολιτισμοΰ
  μας χά) τής γεωργικής, βιο
  μηχκνικης χαί (μπορΐΜής
  κ«τ«σι«σεως.
  II
  ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ
  ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΟΥΜΑΣ
  Κατά πληροφορίας Βιοβι
  βασθείσας έκ Χανίων, κα
  τόνιν ένεργειών τοθ κ. Γ«·
  νικοθ Διοικη«0, έ«ετρά«η
  ή «αράτασις τζς Ιξα-) ωγής
  σούμσς έκ Κρήτης, μιχρι
  τέλους ΜαρτΙου. Ή ιΐδησις
  είναι δμολογουμβνως ευχά¬
  ριστος. Διότι ίημιουργεί
  την έλ«16α δτι ΘΛ «αρατη
  Ρη6Π ζήτησις τοθ «ροϊόν
  τος μας τούτου έκ τής ττω
  λήσίως «Ο δποίου Θ1 είσ-
  ■ράξουν οί άμΜλουργοί
  μας χρήμ-ΐβ άρκεχά νά
  καλϋψουν εν μβρος τούλα-
  Κΐατον τ_ν άναγκων τ«ν.
  Ή «αραγ«γή τής σού-
  μας. «αρά την έβιβληθεΐ-
  σαν φορολογίαν 4πί των
  άμβύχΜν μιτά την κατάρ¬
  γησιν τε Ο ι ομού «ΐρΐ ·Αευ
  θίρας λειτουργίας των, ο-
  ■τ)ρξ« σημαντική είς την
  Κρήτην καΐτοθτο διότι μ< γάλαι βοσότητες σταφυ- λΑν, λόγω τ_ν ζημιΑν τής άμνιλουργίας, κατέστησαν άκατάλληλοι κοί διά οτα- ε>ιδο·ΐο(ησιν καί 6ι' οΐνο-
  ■θΐησιν καί 6ι' έξαγωνήν,
  ώς ιω«οί καριοί καί έχρη
  αιμονοιήθησαν μόνον διά
  την ά«6στοξιν. Λ«οτελεϊ έ
  ·ομβ>ως ύιολογΐσιμον &1
  οόϋημο 6ιά τόν άγροταόν
  μας κόσμον. Καί δχι μόνον
  Οτ,ολογΙσιμον, άλλά καί μο
  »άδικον μιτά τάς ζημίας
  τής αμ«λουργ(ας καί την
  τιλιΐαν άθορΐαν τβν βλαι
  ών. Είς ιήν καλήν 134 καί
  είς Ικανοποιητικάς τιμάς
  διάθεσιν τοθ «ροϊόντος ο Ο
  ίχΟ, Οβολογΐξει ςοβαρβς
  9ΐ)μ«|ρο· ο αγροτικός μας
  «ληθυσμός. Έτχειδή δέ ώς
  ιΐναι φυσικόν όλόκληρος ή
  ■αραγωγή δέν είμνορεΐ νά
  καταναλωθο 4ντός τής Κρή
  της, ή νώλησις τής σουμας
  είς καλάς τιμάς θά 4«ιτευ
  χθη μόνον Ιθόσον θά ληι
  τρ£«βται ή έλευβίρα <ξα γωγή της καί «ίς τα άλλα οιαμερίσματα τής χώρας καί Ιδίως είς την Βόρειον Έλλάδα δνου νροτιι;αται 16ιαιτ&ρ«ς ά«ό τόν λαόν καί άγοράζιται «Ις Ικανο ηοιητικός τιμάς. Ή ενεργεια λοινόν τοθ κ. ΓινικοΟ Διοικητοΰ Οπΐρ τοθ «ροΐόντος μας ούτοθ άντακοκρίνεται έξ δλοκλή ρου ·ρ6ς τα συμθέροντα τοθ ιόκου καί άτκβαίνει εύεργετΐκή διά τοθς Κρή τας άμβελουρ>ούς. Άλλά
  διά νά ιύεργβτηθεθν «ραγ
  ματικβς οί σουμοβαραγω
  γοΐ καί νά δΐιυκολυνθοθν
  είς τάς δυσκόλους ημέρας
  τής ανησυχίας κοί τής κρΐ
  σεως την δβοΐαν έδημιούρ
  γησιν ή κερυσινή καταστρο
  ·>Γ| τής γΐωργικής «αραγώ
  γής θά «ρκηει, ή «αράτα
  σις τής ελευθέρας έξαγ»
  Υής ιή<. σούμσς νά είναι «ολύ μιγαλυτέρσ. "Η μαλ λον θά «ρέ««ι ν' ά·ιθθ £ξ ολοκλήρου ελευθέρα ή ίξα γωγή τής σοϋμας, ι;ωρΙς κανΑνα χρονικόν ή τονικόν ηΐριορισμόν, ώστι ή διάθι σις τοθ «ροϊόντος νά γί»ϊ) κανονική καί ν' άνολσυ σουν τό κέρδος των καλΑν τι μ_ν καί δχι οί Ιμ«οροι μόνον. Έλνίςομιν δμ«·ς, ο«ι κοί διά τοΙ«ο θά <νΐι>
  ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ
  Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΚΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΚ1ΟΤΙΙΗΣ Ι. ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
  ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΗΙΙΗΣ ΣΥΗΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΙΟΝ
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ1936
  0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚβθΡΕΠΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  ΙΕυνεχίζομΐν σήμερον τίν ίκθΐβιν τβθ κ. Τσβυδιροδ είς την
  τβλβυταίαν γενικήν συνέλίυσιν τδν μΐτέχνν Τής Τραπέζης της '*λ
  λάβος. Είς τό μέρος τουτο ό Λιοικητής της Τραπέζης τής Ελλάδος
  έξ*τ«ζϊΐ έμαβριστατωμένΜς την έν γένει κατααταοιν των Δημοαί«ν
  βΐκονομικών]:
  »Πατραλλήλως
  τόνΙπερΙ ών λέγει:
  σκοπόν τής χρηματοδοτήσεως Ι »Ή δημοσιονομικΑ κατάστα
  έκ ΓερμανΙας είσαγω σις κατά τό έ τος 1936 καθ' β
  χαί ίσορροπήσεως των έληξεν Τό οικονομικόν ίτος
  με' αυτής εμπορικον συναλ 1935—36 κα( έξετελέσθη έν
  λαγών συνήψτμεν βΐβικήν μέρει ό προϋπολογισμώ τοθ
  συμφωνίαν την 8 Δεκεμβριού οίχονομικοθ ίτους 1936—37,
  1936 μετά των οικείον Γερ υπήρξεν άρκετά ίκανοποιητι
  μανικων Τράπεζαν.
  •Κατά την συμφωνίαν ταύ
  την, τηρουμένων πάντοτε τ&ν
  αυτών πρεϋκοθέσεων, αί όποϊ
  αι ετέθησαν διά τάς έκ Γερ
  μανΐας προμηθείας (ποιότης
  ύλικοθ, τΐμα', ποσοστόν είς
  συνάλλαγμα κλπ.) μετά την
  εξάντλησιν των 34 έ<ατ. μάρ κων τα όποϊα, κατά τ' άνω τέρω, έχει ιίς την διάθεσιν τού τό Κράτος, οί επί πλέον τυ χον έκ ΓερμανΙας προμήθειαι μέχρι ποσοθ έΐέρων 27 έκατ. μάρχων δύνανται νά πληρω θοθν είς τούς βιομηχάνους προμηθευτάο δι* έντόκων γραμ ματίων τοθ ΈλληνικοΟ Δημο σ(ου πρός 3 ο)ο πληρωτέων έντός έξσετΐας. Τα γρσμμά τια ταθτσ, κοτα βούλησιν τοθ προμηθευτοθ. είναι δεκτά ώς άσφάλεια πρός επιτυχίαν πι σιώσεων υπό των βιομηχά νων παρά γερμανικαΐς τραπέ ζαις. Τα γραμμάτια περιερχό μενά ούτω ιίς την δανεΐστρι αν τράπεζαν θά μένουν παρ' μέχρις έξοφλήσεώς των, ή δ'" ίξόφλησις τής έτησΐας δόσεως θά γΐνεται έκ τοθ έκά στοτε ένεργητικοθ ύπολοΐπου τοθ λογαριαομοθ των μεταξύ Ελλάδος καί ΓερμανΙας έμ πορικων συι-'ψηΦισμών. •Τοιουτοτρόπως καθίστα ταιδυνατή ή άμεσος επί πιστώ σει παραγγελίαι καί άλλου ύ λικοθ άξΐας μέχρι ορχ. 1080 έκατομ. ανευ χρησΐμοποιήσε ως δραχμών ή συναλλάγμα τος. •Ταυτοχρόνως ° 6 συνδυα σμός σύιός τήςπιοτώσεως των 27 έκατομ. μάρκον έξυπηρε τε! καί άλλην ανάγκην τής χώρας ήτοι την ανάπτυξιν «αί εξέλιξιν των έμποριχων άντσλλαγών των βύο χωρων ΓερμανΙας καί ΈλλάΒρς επί βάσεων ο Ι οποίαι έξασφαλί ζουν την μή ύπερίιόγκωσιν έν 'φ μέλλοντι των ενεργητικόν μας έν Γερμαν α ύπολοΐπων. Διότι μέρος τούτων 6' άπορ ,,οφαται ομαλώς άπό τσς ίτη οίας μάρκα δόσεις των λη γόντων έντόχων γρσμματ'ων. Καί άπό τής άπίψεως ταύτης ιΐναι ο δ τος έκ των έπιτυχεστέ ρων τι ύς όποΐους θά ή^ύναν το νά κάμουν αί δύο χωρσι. •Δέν είναι άσκοπον νά ση μεΐωθβ δτι δλλων χωρών βιο μηχανΐσι, άπό τάς οποίας τό Κράτος εζήτησε παρεμφερή συνουσσμόν,Γέν^τόν ηθέλησαν μή δεχθιΐσαι νά δώσουν εΰ κολΐας χρονικάς είς την τΐλη ρωμήν των προμηθειων». ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ένδισφέροντας άριθμούς δίδει διά την κίνησιν των σι δηροδρόμων χσί τής ναυτΐλΐ σς μσς κατά τό 1936, έξετά ζει την κλήσιν τοθ Χρηματι στηρΐου καί τοθ δεΐκτου της οικονομικήν δραστηριότητος, δοτις παρουσιάζη καμψΐν τι να κατά τό 1936 χοί είσέρχε ται ίίς τα δημοσία οίκονομικά γήση εγκαίρως 5 Γεηικδς Διοιιητής κ. Σφακιανάκης, έ «.δηλώ*** ν δι' άλλην μίαν εΐσέτι φοράν τό ενδιαφέρον τού Ο·έρ νοθ άγροτικοθ κόσμου, προθιτολογισαοθ τούτου, θά έλαττωθβ σημαντικώς καί είς σηαεΐον μή δυνάαενοτ νά έμ πνεύση σύ:ά καθ' έαυτό άνη συχΐαν, δεδομένου δτι θά ύ πάρξη καί περιθώριον άσφα λείας έκ των προ ϋ τολογισαων των μέχρι καί τοθ 1934—35 οί κονοαικων έτών. >Είς τό άποτέλεσμα αύτό
  θά καταλήξη ό προϋτολογι
  σμός τοθ ίτους τούτου διότι
  κή ώΓπρόΤϊήΓάπόδοσιΓϊο'ϊ «Μ5""!.ί. *.'*.*!
  των δημοσΐων έσόδων.
  •Ό πρί ϋπολογισμός τής
  χρήσεως 1935—-36 λσμβανομέ
  νης ύπ' δψει καί τής κινήσεως
  των ενεργητικόν καί παθητι
  κων υπόλοιπον τα όττοΐα κα
  τέλιπε, προβλέπεται δτι θά
  κλείση, μέ ίλλειμμα ούχι μεΐ
  ζον των 50 000 000 δρ. δπερ
  βμως καλύπτβται έκ τοθ πλεο
  νάσματος των προηγούμενον
  χρήσεων. Διά τόν προϋπολο
  γισμόν τοθτον προ υπελογίζετο
  ίλλΕΐμμα 537 000.000 δρ. κα
  ταλήγει 8έ ϊίς τό άποτέλεσμα
  τοθτο λόγω τής σημειωθείσης
  βελτιώσεως των είσκράξΓων
  αότοθ έν σχέσει μ έ .τάς άρχι
  κάς τού προβλέψίΐς καί λόγω
  των υπόλοιπον άτινα παρέμει
  ντ<ν άδιάθετα έκ των ψηΦι σθεισων πιστώσεων. •Ή μέχρι τοθδε ίκτέλβσιο τοθ προ ϋπολογισμοθ τοθ 1936 —37 παρέχει βάσιμον την έλ πίδα δτι τό ελλειμμσ, δπβρ προϊρλέφθη ^ αρχικώς έκ τοθ λως έξαιρετικάς, οί σημαντι κώτεραι των οποίων άφορώ σιν είς τόν πολεμικόν έφοΒια σμόν τής χώρας καί την κοί νωνικήν πρόνοιαν. •Γενικώτ&ρον ή πολιτική των οίκονομΐων την οποίαν άκο λουθίϊ ή Κυβέρνησις, ή άνιοθ σα πορεΐα των έσό&ων τοθ προϋπολογισμοθ, ή αρξαμένη διαρρύθμισις τής φορολογίαν ώς καί ή προσπαθεία δτΐως οί νέαι άναΊίόφευκτοι δαπά ναι τοθ Κράτους άντικρύζων ται έν. μέρει τουλάχιστον, διά τής περιστολΐΊς άλλων ^ανα νων δευτερευούσης σημασΐας καί άναγκαιότητος, έπιτρέπουν την πρόβλιψιν, δτι θα παρα καμφθοθν αί δυσχέρειαι, ά; δοκΐμάζει ό προ ϋτολογισμός χατά τα Ιτη τσθτσ, λόν© κυ ρίως τοθ ταχυτέρου ρυβμοθ, 8ν ηναγκάσθη τό Κράτος νΓ ακολουθήση ίίς,τάς δαπάνας τής ένισχύσεως τής αμύνης της χώραο. χαί 1 563 έκαταμμυρΐων ίρχχμδν. Ή μείωςιις αθΐτ) τής ατίθμής τβν πιοτώιιων τής Τραπέζη; τής Έλ λάδος δφείλιταΐ είς την υπό τ&ν λοιπών τραπιζβν ΐπιδιιχθεΐααν χ«τά τό λήξαν Ιτος μείζονα ,έπάρ χειαν πρδς άντιμετώπιοιν τ&ν ά- αγχ&ν τβν ουναλλαγΰν, ήτις άπο ιιχνύΐιαι χαί έχ τής αυξήσεως τ&ν παρ' ημίν χαταθίοΐον τ&ν ραηεζΐαν τούτην. »—«ρΐς ίτομίνως νά δημιουρ¬ γήση σΐενίττϊΐαι π:στώαΐων, ή οάπιζν τής Ελλάδος έμε'ωοΐ άς ιδίας αυτής τοποθιτήΐΐΐί, άφ' ΰ μιΐζον μίρος τ6ν άναγκων :τ]ς άγορα; έξυπηρΐτήθη δμαλβς κ τοθ ήϊη 8ιαθεσ(μου χρήματος. >Ο5 -.ως Ιΐηρήβη ή κυχλοφορΐα
  !< τό «6ΐό επίπεδον μέ τα παρελ ό> Ιΐος, τδ ίι ίπίπεδον τοθτο α·
  πκδείχθη έπαρνες διά την άνετον
  ξυπτ)ρίτησίν τ&ν άναγκδν τ&ν
  βυναλλαγ&ν.
  »Ή μείωσις α5τη τβν πιοιώΜε
  ών τής Τοαπίζη; ήΐο ένδιδιιγμέ
  η Χ3βί ίξ ιίλου λόγου- Τό είς
  ι3ς αοναλλαγαζ αναγχαΐβν ποσόν
  δραχμών ϊΐν πηγάζει μόνον έκ
  τ&ν πιοτώβιων άλλα χαί έξ &
  λων τιηγ&ν χαΐ Ιδ'α έχ 'τ&ν Ι
  ξωθιν εισαγομένων κεφαλαίων
  τβν αντιοτοιχοΰντων χυρΐως είς
  την αξίαν τ&ν έξαγομινων
  δ
  ΤΟ ΙΣΟΖΥΠΟΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΟΝ
  ΚΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΞΩΘΕΝ
  Έν συνεχε'α έξετάζει τό Ι
  σοζύγιον των πληρωμων τοθ
  1936.
  •Εκάτερον των σ«βλ&ν τού
  άνέρχεται είς φρ. 460 547.000
  κα' είνε μεγαλύτερον τοθ (σο
  ζυγΐου τοθ 1935 άνιλθόντος
  είς φρ. χρ. 378 850 000.
  »Τά άθροΐσματα βμως τοθ
  στοσΰνη είς τό κεφάλαιον διά
  νά ίΐαέλθπ τοθτο ή* νά έπανέλ
  βη είς τόν τόπον μας. Είς τοθ
  το (έν άρκίΐ νά συετελέσω
  μέν μόνον ημείς δι* όρθής οί
  κονομικής καί δημοσιονομικής
  πολιτικίΐς άλλ* άπαιτεΐιαι καί
  ή μετοβολή των γβνΐκών συν
  θηκων τοθ κόσμου διά νά &υ
  ένεργητικοθ τής κινήσεως έμ νηθή τό κεφάλαιον νά κινηθή
  πορε^μάτων καί ύηηρεσιων ά! έλευθέρως. Είνε σφάλμα νά
  νεοχομένου ,εΐς φρ. χρ. 355 |πιστεύβται δτι τό κεφάλαιον
  977 000 χαί έξ άλλου τοθ πα|άπο$εΰγει την χώραν μας εί
  α«,τ·»ηη »«η «λ«(ι «»«ι«ΐηιι οΐκώί, καθόσον τό φαινόμε
  νόν πρός τό παρόν είνε γενι
  θητιχοθ τοθ φ
  άνβογομένου είς φρ. χρ. 445.
  335 000 παρουσιάζουν άνισο
  ατέλειαν σοβαράν έκ φρ. χρ.
  89 358 000 είς δ ποσόν άν προ
  στεθβ κοί τό ποσόν τοθ πά
  θητικοθ τής κινήσεως κεφσλαΐ
  ών φρ. χρ. 15 212.000 τό έλ
  λειμμα τοθ (σοζυγΐου φθάνει
  ί 0 50 00
  ;ς φρ. χρ. 11'4 570 000.
  >Τό ίλλειμμα τοθτο καλύ
  πτεται άφ' ενός διά τής μειώ
  σεως των είς συν)λαγμα δια θε
  σΐμων τ£ν Τράπεζαν καί τής
  μειώσεως τοθ ΐ(ς χρυσόν άπο
  θέματος τής Τραπ'ζης, έν συ
  νόλφ φρ. χρ 21 788 Ο00 καί
  άφ' έιέρου δι* άλλων άδήλων
  πόρων οί οποίαι έβοήθησαν
  είς την ισοσκέλισιν τοθ λογα
  ριασμοθ των πληρωμων. Ά
  νευ τής ουνδρομής τούτης ά
  νελθοθσης ι(ς φρ. χρ 82.782
  000, ή μείωσις τοθ χαλύμμα
  τος θά ήτο ανωτέρα.
  €θ( έν γένει άριθμοί τοθ ι
  σοζυγΐοΐ'—έπάγεται ό διοινη
  τής—καί πρό παντός τό ίλ
  λειμμα μ άς κινεΐ πρός μίαν
  γενικήν παρατήρησιν, προκύ
  πτουσαν άλλως τε κοί έκ των
  οσων ανωτέρω έξεθέσσμεν
  δ.ά την εμπορικήν κίνησιν καί
  την οικονομικήν δραστηριότη
  Τα τής χώρας. Ή παρατήρη
  σις είνε δτι έπιβάλλεται άκό
  μη περισσοτέρα προσοχή είς
  τάς δαπάνας καί ολιγώτερα
  άνεσις είς τούς μετά τοθ έξο»
  τερικοθ λογαριοσμούς μσς,
  τουλάχιστον μέχρι τής στιγμης
  καθ" ήν άφ' ενός βελτιωθή ή
  κώτερον καί όφείλεται δχι μό
  νόν είς ψυχολογικούς λόγους
  άλλά καί είς νομοθετικά έμπό
  δια έπιβληθέντα παντοθ μετά
  την οικονομικήν κρίσιν».
  Η ΚΥΚΛ.ΟΦΟΡΙΛ
  ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΕΜΑ
  Τέλος δ Διοιχητής έξετάζει την
  κυκλοφορίαν, τας πιοτώσεις χαί τό
  νόμισμα ώς έξτ]{:
  «Ή πιστωτιχή ήμβν χυχλοφο
  ρία έξειλίχθη χ»Ι χατά τό λήξαν
  ϊτος δμ>λ&(, προοαρμοαθιΐαχ πρός
  τας άνάγχας τ6ν αυναλλαγβν χά Ι
  οημεΐώοασα την συνήΰη έλαφράν
  ούξησιν χατά τό τελευταίον τετρά·
  μηνον, λόγφ των ηυξημένιον άναγ
  χ&ν τής παραγωγής.
  »0υ(« τό ανώτατον Βριον χυ
  .«λοφβρίας άνελθάν είς 6. 203 εχα
  τ.ΐμμύρια δραχμβν είναι περίηου
  τό αυτώ πρός τό ανώτατον βριον
  τοθ προηγουμένου Ιτους έξ 6. 215
  έκατομμυρίων δρ. τό 2έ κα-ώΐα
  τον βριον έχ δρ. 5 396 έκατομ
  μυρίων ίεν διαφέρει αημαντιχδι
  τοθ προηγουμένου Ιτους έχ δρ
  5. 221 ί*ατομμυρ(ων.
  •Παραλλήλως αί υπό ής Τρα
  τιΐζης τή) Ελλάδος χορτ,γ,ι,θιϊοα
  πιοιώσεις ένιφανΐσαν μείζονα στα
  θερότητα ή κατά τό προηγούμενο
  Ιτος 1935, έχινήΒηααν 'έ είς χά
  -ώτερα έπίπεδα. ΟΟτιβς έ>ψ χαια
  το 1935 οί πιοτώοιις (ϋται έχυ
  μάνίηοαν μετβξίι 1.144 χαί
  1.726 Ιχατομμι ρ!ω| ζραχμ&ν
  ή ή
  ποραγωγή κο( άφ' ετέρου &Ιχλι± ιό ληξαν'Ιτος ή
  ναπτυχθβ «ερισσοτέρα έμπι $Γ)ιη Ιβ
  1.
  »Καί ναί μέν ώ; θα ίδωμεν χά
  τωτίριο, τό είς χρυσόν χαί αυνάλ
  λαγμα άπόθιμ* τής Τραπέζης έ
  μείώθη χαί χατά τό λήξαν Ι»ς,
  έ/μχ βκερ ώφειλε να έπΐ]ρεα
  οη μειωτιχάς την χυχλοφορΕαν
  χαί επομένας τό διαθίσιμον πό
  σίν δραχμβν, έξ άντιθέτου δμιος
  χατα τό ούτο {τος αύξησις τ&ν
  ΐ;αθεσίμ»ν έχ τ&ν ουμψηφιοτιχβν
  ανταλλαγήν εδημιούργησεν ηυξημέ
  νην ι δυναμιχότητα είς δραχμάς
  χαί έπλήρβαε τα χενά. ΟΟτω τό
  χατά τό λήξαν Ι τος πληρωθέν πό
  σόν δι' αξίαν αγορασθέντων παρά
  τής Γερμανίας ίλληνιχβν έμποοευ
  ηην ανήλθεν είς μάρχ-χ 93.
  428.000 έναντι 62 326.000 το3
  παρελθόνκς Ιΐους. Ή διαφορά δ
  :Ρίίνουσ3ΐ τό π ^σον των 1 200
  εκατομ, δραχμήν απετέλεσε οημαν
  τιχήν αύξησιν των Βιαθεοίμω»
  τ&ν Ιξαγωγεων χαί συνεπλήρωσε
  τάς είς δραχμάς ανάγκας τής αγο
  «ς.
  • ΚαΙ διετέθη μέν τα ποοον τιθ
  το, χαί τι πλέον, χατά τό λήξαν
  ίίος διά την πληρωμήν τ&ν έκ
  Γερμχνίας άγορααθέντιον είϊων,
  μέρος διιιο; τβν ^διατεθέντων μαρ
  χά») τό άντιοτοιχοθν είς τάς προ
  ιΐηθείας τοθ Δημοσίου ι έν διεΐέθη
  έναντι δραχμδν, αλλ' ετέθη είς
  την διάθεσιν τ(0 Δημουίου χατα
  τα ανώτερη έκτιθίμεν» 6πο μορ
  φήν δανείου. Εατα τό ποσόν &κο
  μένως τοθ δανείου τιύιου ίέν έμιι
  ώθη ή χυχλοφορίκ.
  •Έν τούτοις τό γενικόν άποτέ·
  λεαμα τής ανωτέρω πολιτιχής
  &πή>ξεν δίΐ ή χυχλοφορία, παρέ
  μεινεν είς το αύτό επίπεδον μέ
  τα παρελθόντα Ιτη, χωρίς ιϋτε αί
  οιιναλλαγαί νά πιεοθβαιν, ζϋΐε
  νά δημιουργηθή πληΒωρισμίς τις
  υΐτό οίχνΐήποτε μορφήν.
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ Ι ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΙ
  »Ή κατά Δεκέμβριον έμφκνι·
  ζ€μένπ αϋξηοις τής είς όροιχμάς
  άξίας τού κοιλύμνατος «φεΐΑεται
  κ«τά μέγιστον μέρος είς την >1{
  δραχμάς άνατίμησιν τού χρυεοθ
  της δρκχμβκοιησεΗΓ, όστις έπνλή·
  6η Οριστικώς είς την Τράηεζκν
  παρά τον Δημοσίου. Ό χρυοβς
  €υτοςπρο της άγοράς τβυ «αρά
  της Τραπβςης ίφαίνιτο ιΙ{ τέ)
  χάλυμμα μκ την τιμήν τβδ κό·
  στβυ;, ήτοι πρός ορ. Κ0 τέ) χρυ·
  οοΰν δολλβριον έν φ ιΛτα την Λ
  νοράν ύπολογΐζεται είς την πρβγ
  ματικήν ά{ίκν αΰτοδ.
  »Το καλνμμοι τήί ΜυΜλβ«ορι
  α; έ{«Κ€λ6»ΒεΙ νά τηρηται ·1ς
  αντβύαιβν χρυσόν εντ«&0« καΐ
  ε!{ την άλλβίαπήν.
  ' ΑΥΡΙΟΝ Τό γ' μέρος τίς έκθέ.
  -/: ςτεως τοθ κ, ΤασυδβροΟ,
  ΙίΑ
  »»'
  ΜΝ
  ί'
  ν]
  ηορβα σιζ
  1
  «ΜΙ
  χορόι
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ
  ΝαΑ».— Σήμερον ό μέγας χ
  τοθ ΠατριωτικοΟ Ίδροματο·.
  σύμπραξιν τής περιφήμου
  τιντ]ς όρχήστρας Μπιάνκο.
  Αυριον Μέγας χορός μετημφ
  σμενων καΐ μή,
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον μέ
  γας χορός μέ συμμετοχήν τοθ
  Μπαλλέτου Μαρινωφ καΐ τοθ άκρο
  βατικοθ ζεύνους Τζόνσον. ,'Ορχή
  στρσ έξαιρετική (Σ,παρτάκου)
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
  Έκτίθεται 'εΐς φανεράν
  ■λειδοτικήν δημοπρασίαν ή
  ινοικίασις των κάτ«θι Δή
  μοτικβν φόρων, τελών κα
  οικαικμάτων διά «ό ά«ό '
  Ά«ρ«λ(ου 1937 έ"»·ς 31 Μαρ
  τΐου 1938 χρονικόν διά
  στημα.
  1) Τοθ Θόρου μΐταφερο
  μ*ν«ν έγχ»ρί»ν «ροΐόν
  των βιά ξηρδς.
  2) Τοθ Θόρου μεταφερομί
  νων εγχωρίων -ροϊόντιι
  διά Ιαλάσσης.
  3) Τοθ θόρου ζυγίου ι«
  των διά ξηρας μβταθερο
  μένων εγχωρίων «ροϊόν
  των.
  4) Τοθ φόρου ζυγίου «κ
  τΑν δια θαλάσσης εΐσαγο
  μΐνεβν εγχωρίων «ροΐόν
  των.
  5) ΤΔν τελβν διά την
  σιν Σφανείων.
  6) Τοθ θόρου καταναλώ
  σεως γάλακτος.
  7) Τοθ φόρου Ιχθυαλι
  ■ίσς.
  8) Τοθ φόρου μιταφβρο
  μινων εγχωρίων «ροϊόν
  τμ« 4«1 ίχθυεβν.
  9) Τοθ δικαιώματος κρή
  σεως τβν Δημοτικήν Ιχθυο
  ■νλιίων.
  10) ΤΑν τιλβν *«1 τθν
  διαφημίσεων.
  Ή βημοκρασία διεξαχθή
  σιται είς τό Δημοτικόν Κα
  τάστημα Ηρακλείου καΐ
  ένώιιον ττ)ς ΔημαρχιακΙ,ς
  Έ«ιτροκτ)ς την 5ην Μαρτί
  ου 1937 ημέραν Παρασκΐυ
  ήν καΐ ώραν 11—12 « μ,
  ΟΙ δροι συγγραφής ύβο
  ΚΡ*ώσε»ν είσίν κατατεθει
  μένοι ααρα το Γραμματείσ.
  τοθ Δήμου Ενθα οί βουλό
  μινοι κροσιρχόμινοι νά
  λαμβάνωσι γνβσιν.
  Ηράκλειον χβ 1η Μαρτίου
  1937
  Ό Δημαρχβν Ηρακλείου
  Μ. Τζουλάκης
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΕΝΔ1ΛΦΕΡΟΥΣΑ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  λρ*>$ χληρβύχους πρ*σφ«γ«ς
  Φίρομιν είς γνβοιν των ένδια
  φερομίνιον 8τι ή διά την 3ην τοθ
  ηροοεχοθς μηνδς ΜΐρτΙου, ημέραν
  Τετάρτην, δοισθιΐαα διχίσιμος τής
  Επιτροπήν Άπαλ)«ων πρός έκ
  ΒΕχαοιν σχετικήν δπίδληθΐίοδ
  αιτήσεων δ^ιοτιχβποιήαιιος χλη
  ρουχιχ&ν διχαιαμΐτων χλπ άνα
  δάλλεται διά λόγους άνυπι&δλή-
  τού; 3ιά την επομένην ημέραν
  Πέμπτην, ήτοι την 4τ)ν ΜχρτΕοιι.
  Ήράχλειον ΐ? 26 Φ)ϊΓοιι 1937
  Ό Πίόιδρος
  Τής Έπιτροηής Άπ
  Ευστρ. Μ«λέτσας
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  10 ΠΕΤΡΕΔΔΙΟΚΙΝΗΤΟΝ 1)11
  "ΑΙΡΟΗΟΑΙ!,,
  Αναχωρεί *( Ήρακλεί
  ου έκαστην ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  βράδυ κβτ' ευθείαν ΠΕΙ
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρ«ΤΡε-
  Βυμνον, Χανιά, Πειραια,
  ϊδρον, Πβρον, Νείςβν.
  Πρσίτορβΐον ΑΙΝΑΡΑΑΚΝ
  Τ«λι». 1—41
  Ζητιΐται εΐδικός τεχνΐτης δι άρ
  νια σούβλας καΐ διαφόρους μεζέ
  δες, Πληροφορίαι παρά τω ΟΙνο
  Ι «Λογκ4δ»»ίϊναντι ταμείον).
  Έν* πολύκροτον
  Ιστορικόν Εργον.
  Μιά πεντάαορφη
  ΔΥΟ
  ΔΥΟ
  108
  ΑΔΕΛΦΟΙ
  ΠΟΛ Ε ΜΟΙ
  Τοθ Προσιτέρ Μεριμε,
  '0 λαβς, τρομαγμίνο; άπδ το
  τιλήθός των, ή Ισως γιατΐ χρατοθ
  οί την δριξή τού γ'ά χάηοια ά
  λη ιυ<αιρΕ«, αΐωπίθσε ατο πέρα οιιχ των, καί χωρΐς χαθόλου νά φ·χ>ΐ πειραγμ|νο{, τού; ίιουγι
  νά φω/άζουν: θϊνατος αιεύς δ·
  λοφίνους τοθ χυρΐοιι ά
  Κάτιο οί Γκυζάρηί«(!
  Σιί) οιροφή ενός δ'όιου, χαμ
  μιά δωδΐχαριά νίίΐ ε&γινιϊς καθο
  λικοί, χαΐ μιταξύ των πολλοΐ τί)
  δπηριοΐας τοθ ιϊκου δέ Γ>ύζη
  παρουσιάσθησαν ανιλπιστα μπρο
  οτά των. "Ολοι πΐρίμιναν μιά
  σοδαρή φΐλονιιχΕα, τΐποτι ϊ|»ω
  ίέν Ιγινε. Οί χαθ^λιχοΕ, Ιιο
  άπδ φίόνηαη, Ιβιος άχίμη γιατ
  ι [χά ν ώριομένες οιαταγίί, ίέν ά
  ηήντηοαν θ()ς δίριστιιέ; χραυ
  ΐέ; την διαμαρτορομίνων· Ινα
  νίος μάλιστα, ηου πήγαινι επ
  χεφαλήί, προχώρηί» πρός τό
  Μιρζϋ χαΐ αφοθ τον χαιρέτηοε μ'
  ιΰγένΐια. τοθ ιΐπΐ ι έ ίί
  —Καλημίρα οας, χδριΐ Η Μ<ρ ζύ. Δΐν αμφιβάλλτο πβς θά ιΙ5>
  τι τον χύριο δέ Σχτιλλΐώ·; Πίς
  ι(ναι; "Επιαοαν το
  Κι' άπό τα δυό μίρη
  Ό Μζ ίδ
  μη μ}
  οαν. Ό Μερζυ είδι ηως ήταν 4
  β Βί άέδ
  ρζ ή
  βρς Βίνϊρίιγ· τοθ άνταηέδω
  χι τό χαιρετισ^ό τού χι' άποχρ
  θηχι στΐς ίρωτήσεις τού. Πΐλλέ
  ίϊιαΐτιρες συνσμιλίες £?γιααν νά
  γίνωνται, χι' ίπειδή
  II*
  χράττ)
  οαν πολύ, άηιχωρΕσθηναν χωρ Ι;
  Φΐλονιιχΐα- Οί χαθολιχοΐ παρέβλ
  ψχν, χι' έ χκθίνκς Ιξαχολίύθηαι
  τό δ^ίμο τού.
  Ό δαρωνος Βοντρέϊγ χρίτηοε
  λίγες ατιγι έ; περιασίτιρο τον
  Μερζύ, ο έ τρόπο νά μείνη λίγο
  πιό η',αια &πο ΤΓ-ύ; σκντρόφους τού.
  "Οίαν τόν άκοχαιριτοθοι, έ Β .ν
  τριΐγ τοθ ιίπε έξιτάζοντας τή σίλ
  λα τοθ άλόγου τού.
  —Προσέξιτι! ή πολΰ άχκτβμαι
  ή το αλογάχι σχς ϊΐν είναι χαλο
  σιλλωμέ'ο.
  Ό Μερζύ χατέβΐ)χι άπο τό δλο
  γο χλΙ δώρθοΐσε τή σίλλα. Μίλις
  ξαναχαβχλλΕχιψι, α<ουσε π£σω το» νάποιον νά τρέχη μέ χαληα σμί. Γύρισε τό χεφά,λι χι' εΐδι Ινα νίο ποΰ ίέν γνώριζϊ, άλλά ΐύ ήΊαν άπο τούς χαθολιχεΰς κου ΐΐχαν απαντήσει πρό δλίγου. (σ ονεχΐζεται) ΜΙΝ Ω Α ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΕΩ 1937 Ο Π4ΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΕΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΟΡΧΗΣΓΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΟ 5ΟΙ_ Πρέγραμμα Βριαμβευ τικόν, διακέσμησις φ«ν- τασμαγορική, φωτισμ«ς όνιιρύδης. ΣΗΜΕΡΟΝ ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΟΣ ΗΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΛΤΟΣ ΤΡΙΤΗ ΜΑΡΤΙΟΥ είς ένα τόπον μοστηρίου Ανατολή ηλίου 7 35—Λύσις 5 57 ΠΡΑΣΙΝΑΔΕΧ "Η "Ανοιξι τΐού φθάνει, Εχει με· ταβάλΓΐ ·:ά -πέριξ τοθ Ηρακλείου σέ ταμπλώ: ΠαντοΟ ίνα ττράσινο ζωηρά χοώμα. ΝομΙζει κανεΐς δτι ή ζωή: τό Εντομο, τό πουλΙ, ό δν· θρωπος πού ττεονα, τό ιταιδάκι που παί^ει, είναι σχεδιασμένα επάνω στό ταπέτο τηΰ. Τό φώς μΊλιστα πού άντανακλδ σά οέ καθρέφτη τό ττράσινο, κάνει δλους τιράσι· νους, Ένας ττοδηλατιστής πού τρέ· χει έκείνη τή στιγμή μέσα στά ζΐγ —ζάγ τοθ κάμπου Εχει γίνη .„ άλο γάκι τής Πανανΐας—άπό τώ πρά- σινα έκεϊνα πού συνηθίζσμε να ττι- άνουμε στΐς μαθητικές έκδρομές, —Σωστή έλαιονραφία, εΤπεν ό συμπεριπατητής. θά Ελεγα συγκε¬ κριμένως δτι κατέχει καί την τεχνο τροτιία της: ΈμπρΕσσιονισμός. Δέν ή£ερα αν Επρεπε νώ παραδε χθω τόν δρο Ώστόσο ή πρασινά δα έκφρ-τζει κάποιο νόημσ, δπως καί μια έμ ιρεσσιονιστική έλαιογρα φΐα. Συμβαίνει δέ τό νόηιια αϋτό νά εΤνε τιολύ άπλό, Οοο Ισως καί βαθυσΐόχαστο. Τό πράσινο είνε τό χρωμα τής ελπίδας, Καί ύπάρχει έδώ μιά φυσική προσπαθεία νά τυ λιχτοθν δλα την έποχή αυτή μέ τούς ωραιοτέρους..,, έλπιδοφόρους μανδόες. Ή θεία πρόνοια σα ά Θέλη νά διατονΕοτι τό σύμπαν μέ τόν χαρακτήρα τής ελπίδας. ΕΤνε σά ν4 φωνάζη: ΈλπΚετεΙ... Τό κα λύτερον ο Οριον Ερχεται "Η άκόμη: Ή εύδαιμονΐα υφίσταται μέσα στό βάθος τής ζοοής. Κυττάξεΐε νώ τή βρήτε. —Πράσινοι παράδεισοι παντοθ συνεπλήρωσεν ό σύντροφός μου. ΕΤνε δμως σά νά λυπδτσι κανεΐς γιά τό τόσο πράσινο Σπαΐαλδται αδικσ, Δέν ύπάρχει γι' αύτό οθτ^ ....τόσο δα περιθώριο τοποθετήσε¬ ως στήν ψυχή μας. ηεριτΐατητική φιλοσοφΐα. βά πή. τε. Καί δμως. "Εχει τίς σύγχρονες ώλήθειές της. 'Εκεΐνοι ποθ υποστή ρΐζουν ττώς ή άνοιξιάτικη πρασινά· δ^ τούς φέρνει θλιβερές σκέψεις ή τούς κάνει Ολως διόλου μελαγ- χολικούς, δέν είνε άνισόρροποι. Ή σπατάλη τού πρασίνου δέν άν ταποκρίνεται σέ εσωτερικώ ιτεριε· χόμενο. Ό κόσμος—τούάχιστον 6 σον άφορδ τόν ανθρωπο—τραβα δ να δρόμο άντΐθετο πρός την Εννοια τής πρασινάδας. Άνιοότητες. Αντι θέσεις, βιοπάλη, δράματσ, άγώνες, αΐμα, Ή έλπΐδα Εχει γίνη μιά άκα Θόριστη, άδιόρατη σχεδόν πεταλοθ δα. Τρέχει επάνω στά άνθάκια τής πρασινάδας χωρΐς νά σταματδ πουθ=να. ΕΤνε σχεδόν ώδύνατο καί νά τήμ κυνηγήσης άΛλως. Ό Άλλας — Ένας σκύλλος καχΐδικά σθη είς θάνατον. ΜΙΊχ χαταδιχχοιιχή άπίφχαις πραγματικώς μοναδιχή είς τί παγχίσμια διχαατιχά χρονιχά Ιξε δοθή χατ'αυτάς άπό Ινα δικασιή ριο« το9 ΛινδΙνου. Κατηγορού>ι>
  νος ήίο Ια*ί σ*6λλος,δ ίΐτ&Τίς προ
  σήχθη ενώπιον τοθ δΐκαστηρίου
  υέ την χατηγορΐαν, 8τι ιΐχε δαγ·
  χάοιι τρείς αστυνομικάς. Μιτί
  την σχιΐικήν άίτ,οδιιχτιχήν οΊαδι
  χασ'.αν, ο τιτράκοιις χατηγορούμι
  νος χατιδιχάοθτ] είς θανατον. Οί
  φωτορικο'ρτχρς τ4ν ίφημερίίων
  1 τοθ Λννδίνου {«ινητοποιήθηυαν
  'διά ν' άπαθανατΐσουν το θΐαμα
  τοθ «Ικτελοκμίνου» χαταδίχου ή
  !έ φωτογραφ!» τοθ μιλλσθανίτου
  ακύλλου εδημοσιεύθη είς ίλα άχι
  δόν τα Λ^νδ^έζιχα ?ύλα μ έ αυγ
  χινητιχςύς τΐτλους Την τελευταίαν
  στιγμήν δμως Ιπινίίη δ Έθνινός
  Σύλλογος τής ΙΙροοταοΕας τ»ν Ζύ
  αν, £ οποίος επίτυχεν... Ιφεσιν.
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ_ΖΩΗΣ
  Τοδ ΚΙϋΕΚ ΗΔΟΟΑΚϋ
  —Ή ηλήρης Βιανοητική ώ
  ριμότης τοθ άνθρώ«ου.
  Έν οχέσιι μέ την άνθησιν τ
  ανθρωπίνου ηνιύματος χαΐ μέ
  την καλύτερον είς απόδοσιν έργα
  οίαν τού, δ Άγγλος (ατρος Φβρ
  βιρ μά; πληροφοριΐ τα εξής: ΟΕ
  έφΐυρίται χ»Ι (Ε ποιηη ι παρά-
  γουν τα χαλύΐιρα ίργά των είς
  την ηλικίαν την 45 ίτων, β Ε πο¬
  λιτικαί ανδρες χαΐ οΕ φυοιχοΐ είς
  τα 52, οί ΕστοριχοΙ είς τί 57, οΕ
  νομοθέται είς τα 53, ι ι μαθημκτι
  χοΐ είς τα 56, εί νομιχοΐ είς τ!
  58, εί μυθιατοριογραφοι είς τα 42
  —451 Ή α<βη3'ς αύιΐι τιθ πνιό· ματο(, λέγει 6 Ιατρός Φδρβερ ι2< ήν ήιχ(αν αυτήν ουμηίπτιι μέ μίαν πλήρη διανοητιχήν ώρ.μί- ΈνοΐΗΐάζίται έκ Ι τής όδοθ «'Ε βανς» καί παραπλεύρως τοθ δικη γορικοΰ γραφεΐου κ. Πρινιανάκη. γραφείον ήλεκτροφώπστον. Πλη ροφορίαι παρ' ημίν. Έν«ικιάζ«τοιι δωμάτιον παρσ την οδόν Σμύρνης. Πληροφορίαι παρ' ημίν. 49ον ΣΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΠΛΑΤΕΙΑ-ΧΤΡΑΤΛ ΠΑ ΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ Πουκαμιοαι λΐυκά «ου- ■λίν ά«ό 6ρα*|. 110. Κολλάρα Εϋρωναΐκά ήμ(σκληρα δραχ. 14. Πβυ«άμ<σχ Σμόκιν Εύ ρωιαΐκά. Παπιγιόν μοθρα καί Μρωματιστά 6εμένα καί όίδετσ είς δλους τούς Κρΐομστισμούς. Έκλεκτά μεταξωτά δινλα κασκόλ τελευταί άς μόδας καί έν γένει άεαντα τα Ανδρικά ει¬ δή σέ έκλεκτές αοιότη· τις καί φτηνές τιμές. ΣΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ δμως χκλλΕτεοα χ» Ι εί ... δτι δ δρίμος ιΐχι δχθις ο πλάνια οέ δλον τού τό μηΊιος χ δτι ήΐαν σχαμμίν'ς δαθιιά. Πχτέρα μβυ, τοθ απήντησα Θ1 μποροΓαχ νά αοθ π» μιτά βιβχιδ τητος δτι εί'ε δρίμος, άλλά Ιιοι πού ιΐη φτιαγμένος μοθ δίνει την εντύπωσιν ποταμ:0 ή 3.ώρυγος άπό την διτβΐα Ι χούν τραβι,χθχ] τα νΐίά. Σέ πολλά οημιΐα ι( δχθΐς είνε χαλααμίνις. —"Βχΐις δίχηΐ ιιίί μου. ΕΙ'ΐ δινιυξ την δΐοίαν χατιοχιύαααν οί ά'θρωποι πού ήϊαν πρίν άπο έμ&ς Εί μ* ι βίβχιοςγι' ουχί.Επάνω ατήν χορυφή τοθ δαυνοθ κου βλίπιις δπήρχΐ μιά μιγίλη λίμνη π?1ν ΙλΒουν ίδω οδιοΐ ποΰ ϊζηοαν πρίν άπό ίμά;. Ήσαν σοφοί ά^θρωποι χαί μ έ τή σοφίκ των άνοιξαν δρό¬ μο γιά τό νερο τής λίμνης μέαχ στήν χαρδιά τοθ β&άχου άπο τόν βυθο τής λίμνης. ΕΕχαν δμως Ιϊοι μίοη προηγουμένως την δ:ώρυγχ πού ίλέπιις. Καί δια ν τί νιρά 2 σπασε τό λιπτό φράγμα πίυ ιΙ<ε άπομιίνη σιδ βυθο τ<ίς λίμνης 1} χισι νά τρέχη μίοχ άπό την χαρ- διά τοθ βουνοθ χαί νά χύνιται μέ σα αΐή διώρυγα. Έται ισΐράγγισι ή λίμνη χ&Ι οί άνθρωποι που ήΐαν πρίν άπο έμ α"; Ιχτιοχν μιά οκου δαίτ πίλι, την Κίρ. Τα εριΕπιά της χ«1 τα απήλαιά της θά τα δξι δταν φθάαωμε. —Καί πΰς 11* ξανάγινι ή λί —Οί άνθρωποι αδτοΐ ήσαν οο· φοί. Άφτ,σχν ί?γα πςύ διοχετεύ ουν τα νιρά τής δροχής χαί τα νι ρά αΰιά φεύγουν άπό έχεΐνο έκι τό ποταμάχι πεΰ βλέπιι ατο β4 θος δεξιά μας. Την ίιώρυγν, άφο£ έσιέγνωσχν τα νιρά την έχρηαιμο ποίησαν οί χάτοιχοι άργίτιρα ώ; δρόμο. Αυιος δ δρίμος όϊηγεΐ σ ήν Κ05. —ΚΰΙ ΪΙν δπάρχιι χκνένας ά». λος τρόπος νά άνέδη χανιΐς στό δουνό, παρά μίνον κπο την υπό γιιο στοα; —'Υπάρχει Ινα μονοπάτι πού χρηαίμοποιιΐται μιά φορά τό χρδ νο δ (αν γυρίζουν τα χτή^η άπο την πιδιΐδα. Είνΐ πολυ ϊύικολο χ«1 χάνιται χανεΐς ιδίολα. "Ενας ξένος δέν θά τό ι5?ια*ι Ιαως ποτέ. —-ΕΚΕΙΝΗ ζ| διαρχης οτο δουνό; —Νλϊ, υίέ μου. ΕΙχαμι ηιά χατιβξ άπο το λό· φο χαί προχωρούθϊμε μίαα αιήν πιδιάδα δπβυ άφθονοθοαν τα τρο- πιχά ά*«θη χαί τα &(ρι& θηρΐατής ζούγχλας. Άντιλόπκ;, ρινίχιροι, 6%66αλθΕ, οτρουθοχάμηλοι. Δέ- μπόρεσα νά χρατηθω χαί οέ μιά ατιγμή π'.ύ είδα έ' ><χ έλάχι νά ξ6νη ιή ράχι τού οτή ρΐζα ενός δένδρου, διέΐαξα τοδς φορεΐς νά αταματή· οουν. Επήρα τό τουαέ<ι πίυ ι [χά μ·χζί μου ατο φορεΖϊ, έπροχώρηι» λίγο χ αί πυρ&δίλησ». Τό πίτυχα σιϊ χιφάλι. ΟΕ ίθαγινιί; Ικπλη χτοι στήν άρχή Ιτριξαν γ έ άλα- λαγμους νά τό μιτβφέρουν. Έ; ώ εγύρισα χαΐ ξαπληοκ πάλι θ'ό φο ριίό μου χω&Ις νά Ιχω την πιριέρ γεια νά πληιιάοω τό ίθμά μου. ~Ημουν δέβαιος δτι ιΐχα χάνη οπουδαία έντύπυοι οκΰς ίθαγι νιίς. — Είσιι θαυμάσιες π(θη·*ι ι>ίι
  μου, είπι δ ΜπιλαλΙ. Εϊολι μΐγά
  λος 3'θοωπος. Εάν Σιν τό Ιδλιπα
  μέ ,τά 15ια μου τα μάτια ίέν θά τό
  η[α:ιυα. βϊ ιέ μίθης νά οχοτώνω
  Χΐ' Ι "[ώ |(Ο ;
  (συνεχΐζεται)
  Ένοιχιάζεται μεγάλη άποθήκη
  παρά τας Κώτω Φυλακάς. Πληρο
  φορΐαι παρ' ημίν.
  Την τελευταίαν Παρασκευήν των Απόκρεω
  Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΝΑΙΤΙΐΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ
  ΑΙΒΟΥΣΑ ,.ΜΙΐΌΑ"-ΟΡΙΗΣΤΡΛ ΒΙίΚΟ
  Φαντασμαγορικός ναυτικός διάκοσμος.
  Πρωτότυποι χοροί, ναυτιχά σκέτς κ. λ. π.
  Ένδυμα επίσημον ή μέλαν.
  Θά διατεϋγί ώρισμένος άριϋμός είσιτηρίων.
  ΤΙΜΑΙ:
  Δι' ενα κύριον Δραν 79 —
  Διά κύριον μΐτά ντάμβς 9Λ' Κο;_
  » » μέ 6ύο ντ«μΐ( » 150.*—
  ΓΑΜΟΙ.—Χοήστος Γ. ΜιοτΓλο.
  νλου—Άννα Άθανασιάδου έτέλε·
  σαν τούς γαμους των.
  Παράνυμφος παρέστη ό κ. Γρηγ.
  Χατζιδάκης.
  —Ετελέσθησαν την παρελθοθ.
  σαν Κυριακήν οί γαμοι τοθ κ. Έ.
  Αστρινακη μετά τής δίδος Γαλα.
  τείας Σακελλαρίδου. Παοάνυμφος
  τιαρέστη ό κ. Νικόλαος Βιανιτάκης
  ίμτιορος. θερμά συγχαρητήρια.
  —Είς Μέσα Μουλιανά Σητείας
  ετελέσθησαν τιροχθές οί γΛμοι τοθ
  κ Νικολ. Φραγκοόλη καθηγητοθ
  μετά τής Δίδος Μαρίκας Κονδυλβ
  κη. Παράνυμφος ιταρέστη ό κ, Γβ
  ώογιος Ζερβίκης Ιατρός.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ Τό παρελθόν Σ4β.
  βατον ό κ. Χ. Ξυλούρης άπόστρα
  τος λοχαγός ανεδίξατο έκ ττ]ς κο·
  λυμβήθρας τό κοριτσάκι τοθ αίβε
  σιμωτάτου Γ. Σαλούστρου είς Κα
  μαριώτη Μυλοποτάμου ονομάσας
  αύτό 'Αρμον'αν. Να τοΤς ζήσρ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Ή οΐκογί
  νεια Σταύρου Λογιάδου προοέφε
  ρεν είς τό Πτωχοκομεϊον εκλεκτόν
  καί άφθονον φαγητόν, είς μνήμην
  τοθ αλησμονήτου «αί τΐολυκλού
  ότου συζύγου καί πατρός των Σταο
  ρου. ΟΙ τρόφιμοι καί τό προοωτΐι
  κόν ίύχαριστοθν θεομώς.
  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ.-Ή κ. Άννα Χρ,
  ΜιστΙλογλου δέν δέχεται έπισκέ.
  ψεις.
  Γύρω στήν πόλι μας.
  Πρωτομηνια χθές ή πρωτομαο-
  τιά καί υπό αΐσίους οίωνούς αν
  κρίνωμεν πάλιν τα πράγματα άπό
  την κατάστασν τοθ καιροθ,
  —Ώστόσο ό ΜΛρτης άς μή ξε.
  χνοθμε Οτι είνε πεντάγνωμος δι
  καιολογών ώς έκ τούτου ωρισμέ¬
  νας .. καχυποψΐας.
  —Ή έγκύκλιος τοθ "Υφυπουργε!·
  ου "Ασφαλείας διά την άρσιν των
  περιορισακων κατά τάς Απόκρεω
  μέτρον άνταττοκρΐνετσι είς τό βαθύ
  τερον τινεϋμα τής έποχής.
  —Έν πάση περιπτώσει την πά
  ρελθοθσαν Κυριακήν είς την πόλιν
  μας 5έν Εκαμε την εμφάνισιν της
  ή μάσκα,οπως ανεμένετο κατόπιν
  τής έγκυκλ'ου αυτής.
  —ΦαΓνεται δτι οί Θέλοντες νά
  μασκαρευθοθν εΤχαν υ π' όψιν των
  μόνον την ακαίρως Ιδοθσαν τό
  φως προειδοττο'ησιν Οτι άπηνορεύ
  θη είς τα Χανιά.
  —Καί την σχετικήν νδιαφώτισιν»
  τοθ προειδοιτοιεθντος: Άκου κτΰ
  πους στά Χανιά....
  —Τώρά μέ τόν Μάρτη Θά 6χω
  μέν καί τούς δυνατοΰς συχνά, ά
  νοιξιάτικους άνέμους.
  — ΘΛ Εχωμεν δηλ. σκόνη ... συν-
  νεφα.
  — Διά τόν λόγον αυτόν καί ό δή
  μοτικός καταβρεκτήρ πρέπβι νά
  εκτελή συχνότερον τας διαδρομάς
  τού πρδγμα διά τό οποίον ώς άπε
  δείχθη μέχρι τοθδε, ή Δτμοτική
  'Αρχή Βέν Εχει Ανάγκην συστάσε
  ών διά νά τό διατάσοη εκάστοτε.
  —Αρκετάς κόσμος ετίμησε την
  •παρελθούσαν Κυριακήν τα έξοχικά
  κέντρα.
  — Δέν Ελειψοτν μάλιστα καί οί
  θύσαντες είς τόν Βάκχον άρκοΰν
  τως.
  — Διά νά δικαιολογηθή καί ή Εξο
  δος άλλά καί ή σημασΐα τής ήμέ
  ρας ώς Κυριακάς των Απόκρεω.
  —Έξ άφορμής τί)ς ποοοεχοΰς
  άφίξεως τής Α. Μ. τοθ Βασιλέως,
  συνεργεΓα τοθ Δήμου μας άπα·
  σχολοθνται μέ έπιδιορθασεις καί
  εύπρεπισμούς άδων.
  —Έν τφ μεταξύ προχωροθν έν
  τατικως καί αί προετοιμασίαι διά
  τόν σημαιοστολισμόν.
  —Όσον άφθΓ^ τών τελευταίον
  άναδημοσιεύομεν περιληπτικως έν
  αλλη στήλη τάς ουστάσεις τής Γε
  νίκης Διοικήσεως, τος οποίας είνε
  πιθανόν νά μή γνωρΐζουν ΰλοι οί
  ένδιαφερόμενοι.
  —Ό χορός τοθ Τόννις.
  Τό Τβννις θά βώστ) εφέτο; τόν
  χορόν τού τό ερχόμενο Σσββατο
  στή «Μινώ'ϊ», Ό χορος αύτός Θά
  εΤνε «τροβςοτΐ» καί Θά παρουοιά
  οπ, 6τιως καί πέρυσι, ώραιοτάτας
  έμφανίσεις. Συντελεοταί έξ αλ·
  λου τής έηιτυχΐας τού Θά ιΐνε ή
  Θαυμασία όρχήστρα τοθ Μπιάνκο
  καί ή ώραΐα αΐθουσα τής «Μίνω¬
  ος», ούτως ώ ότε προεξοφλκΐται
  γενικώς ώς ό καλύτερος ίφετει·
  νος χορόιτ.
  ΔΙ 4 ΤΟΠ! ΓΦ42Μ)ΜΠΟΡ0]Γ2
  Καθΐσιβ γνΐϊα όν είς το6; ένδι
  αφιρομένους δτΐ, δΐαλύω/ ίριοτΐ
  κης την αποθήκην δ^ραομΐτων, έ«
  ποία τη» δπάρχουσ*ν παρακατα
  θήχην διαφόρων ιΙΒ&ν ιί; τΐμΐς
  ε5<αιρ[«(, έ< τιθ παρά την πλα τι(αν π^λαΐ&ς Νιμχρχίας, Γρκ φιίου μΐυ. 'ΒνοΐΜΐ&ζκται είς τή - οδόν Σμόρ νής, άνώγειον δωμάτιον μιτά χω ριοτής εντελώς είσόδου. Πληροφο ρίαι παρ' ημίν. Κρομμύδια έξαιρετικής ποιότη τος, διαρ>ής παρακαταθήκη πσρά
  τφ κ. Ίωάννη Χαλκιαδάκη ΓενΓ|
  Τζαμί πλησίον Χανίων Πόρτα.
  . Τ. 2ΤΕΦΙΝΙΔΊΣ
  ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΘΟΑΟΓΟΙ
  Τίως Ιατρός Εύαγνβλι"
  σμοθ σπουδάσας έηΐ κεν
  ταβτίαν έν Ιταλία.
  Δέχεται έν τώ νέφ (α>
  τρε'φ τού ό&ός (Πλατεια
  Στράτα) έναντι Φαρμα-
  κεΐου κ. Ζαχαριάδου. Ή
  εΤσο&ος έκ τής όοοθ Κα·
  γιαμπή.
  Ώραι έπισκέψεων 9—12
  καί 4—7.
  Ι
  γκ!

  Μμνη
  Λ Ν Ο Ρθ Ω Σ Ι 2
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  /9ον
  Στή μικρή έκβΐνη πβριοχή έ-
  σκορπ'σθηκαν οβκάβες έκατομ
  μυρΐων. Διαρκώς νέα σχέδισ,
  διαρκώς νέα στολΐοια— τό ί¬
  να πιό πολυοάπανο άπό τό
  άλ,λο. Πρώτα-ποωτα τό «φυ·
  σικό τΐάρκο»—δχι κηποςγεω-
  μετρικα σχεδιασμένος, δπως
  των Βερσαλλιών,'ολλα πιστή
  δήθβν άπεικόνισης τής βα-
  σιήσεως στή φυσΐχή της κα-
  τάστασι—Επρεπε να τΐειριλά-
  βΠ °λΓΙ τή φύσι. Δέντρα θά·
  μνους καΐ λουλούδια τής Εύ-
  Γώπης των ΊνΒιών καΙ τής
  Άμερικής λΐμνες χαΐ κοτά.
  μια, βουνά -αι σπηλιές ρω-
  μανχικά έρΜτιια καΙ χωριατό-
  σπιτα, έλληνΐκούς ναούς καΙ
  όλλανδικούς άνεμομύ>ουο τό
  βαρΓά καΙ τύν νότο, την ανα¬
  τολή καΙ τή Βύσι. Κα' δλα
  αύτσ, ίνώ ήσαν τεχνητά, έ-
  -ρεπε να δΐνουν 6σο τό δυ¬
  νατόν ιιιστότερη (δέα τοθ ά-
  ληθΛΌθ. Ένας άρχιτέκτων
  πρός στιγμήν ίφαντάσ6η να
  φτιθξη κι' ίνα ήφα(στειο «ού
  νά βγάζη καπνούς καΙ φλό
  Άνάμισα στά λειβάδια καΙ
  τα αλση έκερνοθσεε ϊνα πό
  ταμάκι μέ τό γλυκό τού
  φλοΐσβο—-άδιάφορο αν τό νε-
  ρό μετεφέρθη μέ σωλή'νΐς καΙ
  έκατομμύρια άπό χιλιόμετρα
  μακρυά. ΚοΙ τό ερό αύτό
  τιού έστοΐχιζε μάλσμα έκυλοθ
  σε γάργαρο κατω άπό χαρι-
  τωμένα γΐφυράκια κι' έτιηγσι
  νέ να χυ6ή σέ μιά τβχνητή
  λΐμνη 6κου άστραφταν οί τιάλ
  λευκοι κύ<νοι, Κατσμεοής τής λΐμνης ύψωνόταν ίνα νησί μέ «σπηλ ές τοθ ερωτος» σκβ- τιασμένες μ έ τιολυτρΐχια. Πιό κέρα εστήθη ενας κυκλιχός ναός τοθ 6(ωτος, τοθ θβοθ τής έποχής, μέ άρχοΐβς κολό νες κι' Ινα μσρμάρινο συμ* ιχλϊγμα τοθ "Ερωτος πεύ έμ τιηγεν ίνα βέλος τού στόν κολοσσιαΤον Ήρακλέα. Σκιε ρά μονοπάτια ήσαν χαράν μενά, άνάμεσα στο άλοη, στΐά νια λουλοόδια έπλημμύριζαν τα πάντα ι έ τα χρώματα κο τα άρώματά τους. ΆλλΛ γιά να γίνη πλήρης ή ιίβυλλιακή έκβΐνη αύταττά ιη, ομοίαν τής όκοΐσς δέν ε' χαν νά παρουσιάοουν ο οίώνες, ίβατλαν έκιΐ μίσα κα άνθρώπους—αύθεντικούς χω ρικούς καΙ χωριάτισσες μ έ 6>
  ληθινές άγγελάδβς. χοίρους,
  πρόβατα καΐ κουνέλισ, άληθι
  ούς θβριστάδβς τοοπάνη^ες,
  ;υροκόμους, σκαφτιάδε<·, κυ ηγούς κοί πλύσΐρες νια νά θβρΐζουν, νά άιμέγουν, νά πλένουν, νά σκόβουν, νά κυ ηγοθν κι' εισί νά μή σταμα φ ποτέ τό... τιοιγνΐβι. Δάνεια επί Βανβΐων έχρβι άοθη νά συναφθοθν γιά νά συμπληρωθή αύτό τό φυσικό θέατρον άνδϊΐκέλλων μέ σταύ λους, άποθήκες, αύλίς περι· στβρΕώνες, άνώνια καΙ νά σχηματισθή" εισί τό περΐφημο «χωριί» τής Μαρίας — Άν- τουανέτίας. Μβνάλοι καλλι τέχναι έβαλαν δλα τους τα δυνατά γιά νά άπεικονΐσουν πιστότατα ό<ιώ άγρόσπιτα μέ χορτοσκεπέν, μέ την άπα· ραΐτητη κοπριά ο την αύλή, μέ τεχνητές χαραμάοες στούς τοΐχους γιά νά φαίνωνται ιΐα- λροΐ μέ ξεχαρβσλωμένσ έπΙ- τηοες τα παραθυρόφυλλα, ^ έ τίς καπνοΒόχους μαυρισμέ νΐς μέ καπνία. ΈκεΙ μέσα ή ΜσρΙσ—Άν νουανέττα ντυμέ>η σάν χω·
  ριατοπούλα έπροσπαθοθσε,
  ξεφεύγοντας την άν(α των μβ
  γολεΐων νά ζήση μέ τίς φΐλες
  ιης τή φισική ζωή ά*ό την 6·
  ποίον την εΤχε βγάλη ή μοί
  ρα..
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5ον
  Η ΣΤΡΟΦΗ
  Δέος ϊαί άπελπισΐα έκυρΐ
  ευαν οσο περνοΓσεν ό καιρός,
  τούς λΐγους πολύ λΐγους πού
  εΤχαν άπομ{(ν[) πιστοί καΙ
  φρόνιμοι φΐλοι τΓϊς Μαρίας—
  Άντουανέττσς. Επέρασε τό
  1776, ήλθεν 6 χειμώνος κοί ο Ι
  γιοοτες τοθ κσρνσβσλιοθ τοθ
  1777 χαΐ τό ξεφάντωμα τής
  βασιλ'σσης ήτσν μιά άδιάκο
  *η μέΡη άπολσύσεων πού 8έν
  είχεν άρχή οθτε τέλος. Κδ
  ποίος οαίμονσς συνέπαΐρνε
  θαρρβΤς. σ' ίνα ΙλιγγιώΒη
  στρόβιλο τή νέα γυναΤκσ, ή
  όττοΐα άπό ήμέρα ο έ ήμέρα έ
  γινόταν πιό άνήσυχη—κυριευ
  μένη άπό μίαν άνεξιχνΐσστη
  ταραχή πού τίποτβ Βέν ήμπο
  ροθσε νά γαληνίψη·
  (συνεχ(ζεται)
  Ή κακοσμία
  τού στόματος
  Α'.
  Δέν ύπάρχει άπελπιστικώτε
  ρον πράγμα διά τόν πάσχον¬
  τα καΙ όχληρόιερον διά τούς
  περΙ αυτόν άπό την δυσοσμον
  άπόπνοιαν τοθ στόματος, (51 ·
  ως βταν είνε τόσον Εντονος
  ώστε νά γΐνεται χαΐ έξ απο¬
  στάσεως αΐοθητή. Διά νά υπο
  φέρη 6 άΚλος τό άντικοινωνι
  κόν αύτό έλάττωμα πρέπει νά
  ΙχΠ ιήν στοργήν πρός τόν πά
  σχοντα άνεπτυγμένην είς δν
  βαθμόν ήγάκα τόν ανΒρα
  της ή σύζυγος τοθ τυράννου
  τόν Συρακουσών ΉρωνοΓ, ή
  τις έρωιηθεΐσα ποιέ ττώς ή -εί
  χετο την κακοσμΐαν τοθ στό¬
  ματος τοθ συζόγου της, άτΐήν
  τησεν άφελώς δτι ένόμιζβτώ;
  ολων των άνβρών τό στόμα
  βρωμ$ έτσ>.
  Δέν πρόκειται έβώ περΙ τής
  άπελπιστικβς έπιμόνου έκε(·
  νης χρονίας παθήσεως τής ρι
  νός, ή όποΐα προοβάλλει χοι
  ραΒικά Ιδίως άτομα κοί ου·
  χνότερον γυνοΐ<σς, καί όνομά ζεται δζαινα. Ή άφόρητος έ- κεΐνη πτωματική δυσοσμΐσ, ή τις άναΒΙΒεται άπό τής ρινος τοθ αρρώστου, Βέν Εχει καμ¬ μίαν άλλην σχέσιν πρός την κοιλότητα τοθ στόματος, ι(μή δτι διά των όπισθίων ρινικών άνοιγμάτων πρός τόν φάρυγ· γα (οινικαΙ χοάναι) έξέρχεται εν μέρει καί άπό τοθ στόμα τοο. Τα αΤτια λοιπόν τής κακο σμΐας τοθ στόματος, έφ' όσον δέν ύπάρχουν είς τάς ρινιχάς χοιλόιητας, θά ευρίσκωνται ι ϊτε μέσα ι[ς ούτό τό στόμσ, ι Υ τε είς τάς δύο άλλας κοιλό τητας τάς συγκοινωνούσας μέ αύτό, ήτοι τόν στόμαχον καί Ή καλυτέρα διάθεσις τής ντοματοπαραγωγής ί~| ΒΗΜ1ΜΒΚΙΜΙΠΙ1ΙΙΙΙ ΙΪΙΐηηϊΙΙΙ ΙΒΊΙΙΙΠΐτι π ιιιιιιι ιπΐι ΒΠΙΙΙ—η Ιΐΐηηηΐη «8 ΚΥΡ1ΑΚΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΡΧΑΝΩΝ | αιιΐΒΐΐιΐιΐιηιιιηηΐινι&ιΐΐΐηι ιιιιΐιιΐιΐΐι πυιπηΐΒηπιηιΐιιΐιι ιιιΐυΐπιαΐΐΐ τό άναπνευστιχόν σύστημα. Όταν πηγάζη άπό τό στό» αα ή κακοσμία αφορμάς ίχει δύο, γ) την άκαθσρσίαν έν γέ· νει τοθ στόματος, ή καμμίαν πάθησιν ού τοθ (στοματΐτις, ά μυγ&αλΐης κλπ.) ί) πάθησιν των οδόντων κο( ΙΜως την τε ρηΒόνα (<ουφάλσ) καί μερικάς σηπτικας ούλΐτιδας καί περιο- στΙτιΒας όδοντικάς. Τό στόμα εΤνβ, χάρις ε[ς την ύγράν τού θΕρμότητα, τό προσφιλέστερον κρησφύγετον καί φυτώρΐον άπε'ρων σαπρο φυτικών μικροοργανισμων, πολλάκις δέ καί παθογόνων μικροβ'ων, 6πως τα μικρόβια τοθ πύου (σταφυλόκοκκος καί στρβπτόκοκκος), καί αυ¬ τής άκόμη τής πνευμονίας, τής ΒιΦθΐρΙτι&ος κλπ.Έννοίϊται δτι τα δευτέρα αύιά μένουν συνή θως άδρανή καί μόνον δταν ιθρουν εξαιρετικήν ευκαιρίαν δράσεώς ήαποροθν νά μολύ νούν τόν οργανισμόν. ΟΙ άλλοι ομως μιχροσ<οπι- κοί σχιζομύκητες πού είνε τα μή εΙΒικώς παθογόνα μΐκρόβια καί λέγονται σαπρόφυτα, δ¬ ταν εορ'σκουν διαρχος μέσα <[ς τό περιβάλλον έκεΐνο τό τόσον κατάλληλον διά την ά νάπτυξΐν των, μόρια ή λ«(ψΐ να τροφών ή θρεπτικον ύ- γρον άπομένοντα έντός τοθ στόματος καί Ιδίως άναμέ σον των οδόντων ή &(ς κοιλώ ματα αυτών, έκτελοθν επ1 αυτών θαυμασΐως τό άποσυν θετικόν των Εργον τής σήψε ως, γεννοθν ζύμωσιν καί Ιδί ως γαλακηκήν μέσα ΐίς τό στόμα, άποτέλεσμα δέ τώνζυ μώσεων καί τής οήψεως αύ τής ιΐνε ή άνάδοσις Βυσωδών άερ'ων πεύ μο)ύνουν τόν ά έρα μόλις ανοίξη τι<1 τό στόμα. Ή πρωΐνή κατά την άφύπνΐ σιν κακοσμΐα τοθ στόματος καί μέρος τής βαρεΐας όσμής πού άποκτβ ό άήρ κοιτώνος κλε:στοΟ την νύκτα, όψεΐλον ται ιΐς την βραδεΓαν αυτήν σαπροφυτικήν καλλιέργειαν, 1η" ής διεξάγβται έντός τής κοι λόιητος τοθ στόματος. (συνεχ(ζεται) ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 1 ΜαοτΙου (*ν ταποκριτοθ μας).— Πρός έν[ σν,υσιν τί|ς ντοματοπαραγω γής Ιεραπέτρας έγιναν τελευ ταΐως ενέργειαι πρός αυτόν τοθτον τόν κ. Πρωθυπουργόν μέσω τοθ Προέδρου τοθ Συ νεταιρισμοθ Ντοματοπαραγω γών. Κατόπιν τούτου διετάχθη ή ληψ.ς διαφόρων μέτρων. Επί πλέον ή Διοίκησις τής Άγρο τικής Τραπέζης ύκεσχέθη δτι θά ενδιαφερθή* ζωτικώς διά την καλήν συσκευασίαν καί εξαγωγήν τής πρωΐμου ντομά τας ιΐς τό εξωτερικόν καθώς καί διά την καλήν διάθεσιν τής απαιτουμένης ποσότητος είς τα βιάφορα κέντρα τοθ έ σωτβρικοΟ. Σχετικώς μέ την πισσόστρω σιν τής όΒοθ Ίβραπέτρας—Ά γίου Νικολάου ανεκοινώθη & τι έπβνέβη προσωπικώς ό κ. Γενικάς Διοικητής τής Κρήτης, κατά τάς ήαέρας τής παραμο νής τού είς Αθήνας. Ή όΒός αδτη θά εξυπηρετήση την πά ραγωγήν έν συνδυασμώ μέ την μεταφοράν τής ντομάτας είς τόν νομόν Ηρακλείου χά Ι πρός διάθεσιν καί πρός διευ κόλυνσιν τής καλυτίρας αύ τής έξαγωγής διά τοθ λιμένος τούτου, Πάντως οί ντοματοπαραγω γοΐ φα'νονται (κανοποιημένοι έκ των ανωτέρω ένεργειών, έλπΐζουν δέ δτι ή ασ<ουμένη ή5η εύρυτέρα καλλιέργβι ι τοθ προϊόντος θά αποδώση έν καί ρώ τα άποτβλέσματά της επ* άγαθώ καί τής τοπικάς οί«ονο μΐας κα( των κατοΙ<ων τοθ έ ξόχως παραγωγικοθ διαμερΐ σματος τής Ίβραπέτρας. 'ΝΤ Ο Ρ Ε, Σήμερον ΤΡΙΤΗΝ 2 τρέχ. ώρκ 10 μ. μ. κατ« γΐνι- χήν ϊι.«(τηβ.ν: 5ΟΙΡΕ ΌΕ ΟΑίΑ "βπου θ* βπβλβύσετε τον βνσιλέα τ·0. βιολιοΰ ουμπα θίστατον κ. ΒΑ£. ΤΑΝ. έκτελοδντα τέ πλούσιον ριπιρ τίριέν τ·ν: ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΑ ΡΟΜΑΝΤΣΑ ΣΟΛΑ, ΝΕΑΙ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ Εΐοοΰος έλε»8έρ« ΤΕΤΑΡΤΗ ώρ« 6 μ. μ. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ-ΧΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟ- ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΩΝ—ΗΠΑΤΟ25 ΚΙοεΜ&ς ί>«τ«ιδίυίεΐ€ εν Μονίχ* *αΙ Β«Ρβλ<ν* Τ. Α83ΐδΙβηΙ τδν Μβτθηνητβν νβη ΒβΓ«ιηαηη χ«1 Ιιβϋη. Δικΐται τούς βάοχονχας 4κ τ*3* νοσημάτ*»ν τοθ ΠβτΐτικοΟ Συστήματος είς τό Ιατρείον τού. Πλβτεΐα Τρι43ν Καμάρων (ΟΙκΙα ,'ΙβιροΟ κ. Χ· λιδόνη) 9-12 β.μ. *αΙ 4-6 μ. μ. Αρ. Τηλ 7-92 ΣΠΓΔΡΕΤΤΔ « ΟΙ άνπποόσωποι τίίς μεγάλης Καπνοβ.ομηχανΙ άς ΛΔΕΛΦΩΝ Κ>«ΡΕΛΙΑ οίσθόνονται την ύποχρέ
  ώσιν νά εύχαριστήσουν θερμώς τούς ψΐλους «αί κα
  ταναλωτάο των ύπερόχων σιγσρέττων ΖΑΠΑΝΤΙ
  Νϋ 12 καί Νο 13, ώς καί δλων των άλλων {(δών καί
  ποιοτήτων, Βιά την εξαιρετικήν υποστήριξιν των καί
  νά τούς Βισβιβαιώσουν δτι ή ποιότης των σιγαρέτ
  των τούτων θά είναι πάντοτε αρίστη ώς μέχρι σή
  μερον.
  Φβυστανβχης—Ξυλούρης καί Σία
  ΠΡΟΣ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΛΗΘΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ
  τα καταπηματα ΥΪΟΝ ΕΜΜ. ΓΡΑΙΚΗ
  ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ β" ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ
  ΤΑΣ ΜΕΓΑΛΑΣ ΤΩΝ ΕΚΤΤΤΩΣΕΙΣ
  Προκήρυξι; μβιβδβσίας
  κκτκσκκυί,ς Κ»τρ·β«ρελ(ων
  Ή "Ενωσις Κιτροναρα·
  γωγων Κρήτης «ροκηρύσ
  σιι μειοδοσίαν κατσσκιυής
  βαριλίαν κίτρων, διά τβν
  ΰ«' αυτής ναριχομένων ο
  λικβν καί διά τα κάτωθι
  Κκντρα συσκευασίας της:
  Ηρακλείου 2500—3000 βα
  ρέλια.
  Πανόρμου 1000—1500 βθ-
  ρβλια.
  Ρεθύμνης 1500—2000 βα
  ρέλια.
  Καλυββν 4000-4500 β»
  ρέλια.
  Χανίων 1000-1500 βαρ<- λια. Ή μειοδοσίαι γινήσιταΐι Ι«1 τη βάσει των δρων συγ ΥΡοΦής υποχρεώσεων ών οί βουλόμενοι δύνανται νά λαμβάνουν γνέβσιν καθ* έ κάστην £κ των έν'Ηρακλιίω Γραθείον ττ}ς Ενώσεως καί 6κ των είς τάς <5νω νό· λιις Κέντρον της συσκκιυα οίας Κίτραν. Όρίζΐται ήμέρα ύποβο λής «ροσφορ&ν η 8η Μαρ· τΐου 4. 6 , ήμβρα Δΐυιίρα καί ώρα 11η μΐσημβρινή, αί δέ προσφοραί δέον νά ώσιν Ισχυραί μ<ΜΡΐ τής έσκΐρας τής 10ης Ιδίου, η¬ μέρας Τετάρτης. Έν ΉρακλΚ» τη 26ο φ«" βρουαρΐου 1937 (Έκ των Γραφείων ττ)ς Ένώσιως). —Ό προ·δβ«τικ·ς Σύλλ·· γ·ς Σητείας «Βιτσΐντζος Γβνβμένειν πρβχθές άρχαιριαι &ν το& Προοδεντικβΰ Σ«>λ6γου
  Σητείας «Βιτσίντζος Κορνάρος»
  έ{·λέγησαν πρόβδρος 6 κ. Γεώργ.
  Πβλυχρονίδης δικηγύρος, άντι-
  πρέβδρος 6 μ. Γεώργ. Βατα&χης.
  γραμματεύς δ κ. Ι. Γικτζάχης τα
  μίκς ο μ, Χρ. Μανουσάκης καί
  ούμβευ>€ΐ οί Κ. Κ. Ίωίν. Γκλετά
  μπ«, Νικ. Λιναρδάκης καί ϊπθρ.
  Κονρουπάχης·
  τον
  —Ή χτηνοτροφία
  γείτονα νομέν.
  Τ β Κκντρικον τής 'Λγροτικής
  Τραπέζης διέθεβκ διά τ^ν ν«ίτβ
  να νομόν τό ποοόν τ&ν 2^063
  δρ. πρ^; διβυκόλυνσιν τ&ν έπιβυ
  μούντΝν νά άγοράσνισι ζ&« κρός
  ενίσχυσιν τ&ν κτηνβτροφων χά Ι
  των άγροτών έν γένβι της πιρι
  φβριίας,τοΰ νομοϋ τούτου.
  ΑΝΒΝΥΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  τ&ν ΝιτόχΝν τής 'Ανων. Ήλεχ
  τριχής Έταιρΐίας Σητείας είς τα
  Ντικην γενικήν συνέλευσιν.
  έν Νε«π·λκι.
  Ό Σύλλονος Κυρι&ν χ«1 'Δβ
  σποινίνυν ΝικιιόλΐΗς οργάνωσ·
  σειράν διαλέξβνν αύτόβι μέ πΐρι
  κχόμβνον ίστοριχόν ν* χοινννι
  Μβν. Ή πρώτη διάλεξις θά ένίν«
  το το κηόγΐυμκ τής παριλθούοπς
  Κυριακής ρέ βμιλητήν τόν Μ.
  Ρονβον Κοΰνδουρον.
  —Πρβαγ»Υ>· νβμιατρβυ.
  Εδημοσιεύθη διάτανμος διά τοθ
  έποίβυ προήχθη (Ις τόν βαθμόν
  Διευθυντού β'. ό Νομίατρος Χ«
  νίυν κ. Εύάνν'λος Ποτπ«ντ«νά
  κης·
  Είς την δηΐΑοσιΐυθιϊσχν είς τα
  φύλλα 6ης χαΐ 7ης ΦιδροοϊρΕου
  έ. Ι. τής εφημερίδας «Ανάρθω¬
  σις» ώ; £λ» τιρίσχλησιν έκ τυπο·
  γραφικοθ λάθους ανεγράφη:
  Ιον) Ώ; ήμέρα συγκροτήσιως
  τή; γΐνικΐΐ: συνελεΰοιως ή 31η
  ΜαρτΕου 1937 άντί τής ορισθείσης
  21ης Μαρτίοιι 1937.
  2ίν) Προθιομΐα προακομίσιω;
  τ&ν άτιοδιΐξεων καταθίσιως ή 6η
  Μαρτΐθϋ έ.Ι. άντί 16 Μ*ρτίου έ.Ι.
  Κατά ταθτα διορθοθται ή δημοοιιυ
  θεΐοχ ώς ίνω πρίακλτ;σΐς.
  Ό Πρόΐδρος τοθ ΔιοιχητικοΟ
  Έμμ. Κκραβιλαχης
  Η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ
  (τού μαιευτηρίου τϊ|ι Κάς
  Έλΐνας Βΐνιζέλου) Δνίς
  ΚΑΤΙΝΑ Ν.
  ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ
  δέχεται τ*ς έπιτέκβυς
  χαί παοχβόοας έκ ν·ση·
  μάτων τής μήτρας καί
  παραμητρίων «ν τή ·1
  Μ>α της βδές Λοτσηθί·ν,
  Ββλιδί—Τζαμί.
  τΩραι έπιοκέψβΝν 9-12
  3-7.
  —"Ιδρυσις Τουριατικβΰ ομ(-
  λου.
  Ό ΙδρυθΐΙς πρό τινος αίς "Αν
  Νικόλαον Τουριοτικ&ς "θμιλος
  άνεγνωρ(σ3η διά οχκτιχης βηοφκ
  οΐκς τοδ αρωτοδικΐίου Τό Διοι
  Νητιχόν Συμβούλιον αύτοδ απο¬
  τελεσθή έκ τ&ν κ. κ. —. Γαλα¬
  νουδάκη, Έμμ. Ρουσάκη. Έμμ.
  ΝΐΗτάχη· Κ. Νασσάρη, ©ρ. Πα·
  πβδάκη, Ν. Δβρμιτζάκη, Γ. Ά-
  ναγνώστβο, 1. Πιρκκάκη, .1. Χρο
  νάκη, Ν. Βλ«ντζάχη. Ι. Ζ«γρ«
  φάκη Μ«1 Έμμ. Βούλναρη.
  —Λύθορμητος προσέλευσις.
  Προαήλθι καί πκρβδόθη είς τβν
  Εΐσιχγγβλίιχ Πλημμιλειοοιχϋν Χ«
  νΐοιν ό Ιωάννης Γλυνικδκκης ή
  Τσαγκαράκης έκ £κ«λΝτης ί,φχ
  κΐ«ιν κντανοροΰμΐνος δι' άπόπει
  ραν άναιρεοβΜς τού Έμμ. Δκμκ
  νάχη.
  —Ό μ. Ίππολυτος δικ τας
  σημαίας.
  Ό άναπληρΜτής το& Γενικοδ
  Λιοικητοΰ μ. Ίππόλυτος ανβκβί
  ννβιν είς τβύς άντιπροοώκους τον
  τΰκου Χανίων ότι ή άστυνομιχη
  διάτα£ι; ύιά τάς σημαίας οέν προ
  κβιταιι να έφ«ρμοσ9ο άτΐγκτως
  έφ' ίσον ι!νβ βρ«χυ ομολονουμε
  νως τό διάστημ» ύιά την προμη
  θζικν οημ«ι&ν τού χνθΜρισμενου
  τυπου. Πάντω{ διά λόγβυς έθνι
  χού;, προσέθϊσβν, τούς όκοΐους
  ί Ερήτ*( ουναιοθάνονται άσχ·
  τως ύπούείςβΜν, έπι0αλλ«ται ή
  αμκαος άντικατβστασις των πεπκ
  οημκινν.
  —Ή έ5«γωγή τδν φρούΐ«ν.
  Διΐβιβάσθη η ηβράχλησις πρός
  τόν Λιμενάρχην Χκνίκν όπως οί
  βτάίο τούς φρουτεμπόρους Χανί
  «ν να «ποθηχεύουν άμεσως τα ά
  ηοβτελλόμβνκ χβνά καλάθια αύ
  των. Ίά καλαθι» αΰτα οί φρου
  τεμποροι ουνηθίζβυν νά έγκειτβτ
  λιιπουν χαβ' όλον τό μήκος τής
  προχυμαίας. των Χανί«ν παριμπο
  δΐςοντΐς την ΜυχλοφορΙετν χ«Ι
  την εϋχοομον εμφάνισιν διά τού{
  «ΐΓ€βΡα; {«νους.
  Ένβιχιάζοιται 2 οΐκΐαι τταρώ
  την Καινοθργια Γπτονιώ. Ή νρύ>
  ιη άτΐαρτιζομένη έκ 4 βωμστΐων,
  κουζίναν, ούλήν καΙ ΚΓ,γόδι, ή 8εΟ
  τερη έκ δοο δωμστΐων καί τιηγάοι.
  ΠληροφορΙβι παρα τώ ΕύοτοθΙ»
  ϊερββκΐ} ΐτβντοπώλ^.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τό Κουρείον Δημ. Βουρέκα μετ·
  Φερθή άηό τό Βαλιδε— Τζαμί είς
  Καμαράκι Εναντι ακριβώς τοθ μα
  γειρεΐου Στρατή.
  Πρός τοθτο ειδοποιεί τουςάξιοτΐ
  μθ'υς πελάτας τού, Από τούς ότιοΐ
  ούς έλτιΐζει 6τ θσ έξακολουθήσουν
  την ΟποστήριζΙν

  . ετ
  Ιιϊ
  Ιί
  1
  Ήράκλβιον Κρήτης
  Γραφεΐσ ίναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωΐα Τρίτης
  2 Μαρτίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΚΑΤΗΡΤΙΣΘΗ ΤΕΑΙΚΟΣ
  ΚΑΙΕΗΕΚΡΙΘΗ ΟΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ
  Ο ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΣ ΚΙΝΟΝΙΣΜΟΣ
  ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΝ ΑΣΦΙΑΉΟΝ
  Οί ξένοι κύκλοι διά την θέσιν
  της κυβερνήσεως τού κ. Μπλοΰμ.
  αντα< ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου (τού ποχριτού μας).—Ανεκοινώθη παρά τού Ύφυπουργείου Εργασίας ότι ό έσωτε ρικός κανονισμός τού όργανισμοΰ των κοινωνικωσ άσφαλίαεων κατηρτίσθη τελι κώς καί ενεκρίθη υπό τού κ. 'Υφυπουρ γού. Ό κανονισμός ούτος, διά τού όποί- ου ρυθμίζονται λεπτομερώς τάτής λει τουργίας τού όργανΐσμού των άσφαλίσε ών, πρόκειται ήδη νά δημοσιευθή είς την εφημερίδα τής κυβερνήσεως. Υπο λογίζεται δ* ότι έντός τού τρέχοντος οεκαπενθημέρου τό βραδύτερον ό Θε¬ σ μός των άσφαλίσεων θά αρχίση λειτουρ γών κανονικώς. ΟΠΡΟΤΟΤΟΚΟΣΥΙΟΣΤΟΥΝΕΓΚΟΥΣ ΒΑ Π4ΡΑΣΤΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΕΨΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου (τού Ιντα· ποκριτού μαςϊ.— Καθ' ά τηλεγραφοΰν έκ Λονοίνου είς την στέψιν τού Βασι¬ λέως τής Αγγλίας Έδουάραου τού Στ'. θά άντιπροσωπευθή ό τέως αύτο κράτωρ τής Αίθιοπίας, όστις ώς γνω¬ στόν εκλήθη υπό την ίδιότητά τού ταύ ■ την, υπό τού πρωτοτόκου υιού τού. Ό Αίθίοψ πρίγκηψ θα αντιπροσω¬ πεύση τό* πατέρα τού >ίς όλας τάς ε¬
  ορτάς τής στέψεως, απολαμβάνων των
  αυτών τιμών μέ τούς άλλους άντιπρο·
  οώ«ους των διαφόρων χρατών.
  ΕΠΑΝΕΛΗΦΘΗ Η ΠΡΟΙαΊΣΙΣ
  ΤΩΝ ΕΒΗΙΚΟΗ ΕΙΣ ΙΡΔΓΟΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου («ού άντα·
  ποκριτού μας).-—Τηλεγραφήματα των
  έν "Ισπανία ξένων άντκποκριτων, άναφέ·
  ρουν ότι ή προέλαοις των έπαναστατών
  είς Άραγώνα επανελήφθη κατόπιν σφο·
  οροτάτων μαχών.
  Οί έθνικόφρονες άποβλέπουν ώς γί·
  νετα: φανερόν είς τό νά είσδύσουν είς
  την Καταλωνίαν καί νά άπειλήσου» την
  Βαρκελώνην.
  6.
  ει;
  ΙΕΡΕΙΣ ΕΣΦ.ΓΗΣΑΝ
  ΗΝ ΕΡΥΘΡΑΗ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).—Κατά ραοιοφωνικάς
  άνακοινώσεις έχ^Σεβίλλης καί Σαλαμάν
  κάς άπό τής ενάρξεως τού έμφυλίου πό
  λέμου είς την ' Ισπανίαν ύπολθγιζεται
  ότι έσφάγησαν β.ΟΟΟ ίερέων υπό των
  έρυθρών ει'τεχατά τάς διαρπαγάς των
  μοναατηρίων είτε είς. τάς φυλακάς καί
  τάς όοούς των πόλεων τάς οποίας κατέ·
  χούν οί έρυθροϊ.
  Τ*Ί«1ΜΛΤΑΙ»Υ«ΠΡΙΜίϊ
  Μέ πολλήν επιτυχίαν' «"τελεσθή προχθές Κυ
  ριαχήν δ Κώ3ΐος δρέμος 5.000 μ. επι ανωμάλου
  ΐδάφευς. Τα Ιτιιτιυχθίντα χατά τδν άγωνα άττοτι
  λίαματα παρουσι»ζοι>ν ρΐχορ μηδέπο*ε Ιπΐ'ευχ'έ
  ενταύθα χαΐ άξιον λίγου δι* άΊΐοσαν ι ήν Έλλάϊα
  ήτοι τό ρεχορ «0 πρωταθλτΐΜθ "Ελλάδος ΓιιοργΙοκ
  Τριχαλη επί ανωμάλου δρόμου 5000 μέτ(ω' είς
  χρόνον 15'30" καί τοθ ϊφήβου μαβητοθ ιοθ Λυ-
  χείου Μίνωος Άχουμιανάχη ι ίς χρόνον 16 30". Έμ
  των άθλητβν (ΐνδρών) χατά σειράν ένίκηοαν ι Ε
  (:
  1) Ό Γεώργιος Τριχάλης ιίς χρόνον 15.30".
  2) Ό Δημήτριος Κουιζούχας στρατιώτην τοθ 43ου
  Συντάγματος (ι έ χρόνον 17'30", 3) Γιώργιος Χά
  τζάιιης στρατιώτας τοΡ 43ου Συντάματος μέ χρόνον
  18'25"·
  Έκ των άθλητων (Ιφΐβωι) ένίχηοαν εί έξ*)ι:
  1) Ό Μίνοος Άχουμιανάχτ]( (έ χρόνον 16' 30. 2)
  Ό "Αντώνιος ΡοδΊνηί μέ χρόνον 17'49". 3) Ό "Ιω
  άννης Μπαντουβαχης μΐ χρόνον 18Ί8",
  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΦΙΞΕΩΣ
  ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕϋΡΓΙΟΥ
  Άργά την νύκτα μάς μετεδοβη το ακόλουθον
  τηλεγββφημα τοθ υπουρν ου ΙΐΛΐχβδ Διβιχητβδ
  *&. Μ. ο Βασιλεύς «ιαχνρήση 'ίκ Πειραι&ς
  προσέχη Παρασκευήν 17 ώραν δια Χανία οννοδιυ
  «μενβς πσρά *. Πρόεδρον Κυβερνησισ. Πκραμεί
  ν·ι Κρήτην μίχρι μεταπροσεχούς Παρασκευής ©ιτό
  τ« αναχωρήση *ξ Άν. Νιχβλαου διά Πειραια, Είς
  πλβϊον ίέν βα δεχθή γεδμβ. Κατ' αρχήν έηιθυμβΐ
  επίσημον ϊνουμ»· ελλείψει οΙονοΑηοτι-αλλο. Αν
  τί έπιτββη&ν επιθνμΐϊ 4»χβή προέδρους κοινοτή
  τ»»ν, Ύηαβκισταί Α. Ν. δεχββϋν οιανδήποτε «ν«
  , φοράν. Ηράκλειον έφιχβή Τρίτην ώραν 11 π. μ.
  Μεταβή κατ' ευθείαν "Αγνωστον Στρατιώτην,
  1<«{ 'Βρακλιίου αναχωρήση Παρασκευήν Άγιβν Νικόλαον*, Αι* τβν ευκρεηιβαβν της κ6λ<·*ς Ηρακλειον Ι© Δημ. ϊνμ^ονλΐβν |·)ι·φ.θ· 10%0€0 ίρ, ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου.—Τη λι γράφη ματα «κ Ρώμης άγγέλλουν ότι οί Φασισχι κοΐ «αράγοντες κρίνουν την πλειοψηφίαν ήτις «86 θη είς τδν Μκλούμ ώς «Πυρ ρείαν νίκην» Ισχυρίζονται 6έ δτι τό «εΐραμα τού άρ χηγοΰ τθν σοσιαλιστών άρ ΐχΐζΐι νά κατανίντπ καί είς την συνείδησιν τοθ Γαλλι κοθ λαοθ καί είς την συνε( 6ησιν αΰτοΰ τούτου τοθ Λιϊ κου μιτώβου. Έκ Λονδίνου τηλεγραφοθν δτι αί συντη ρηχικαΐ ίφημερίδΐς ύκο γραμμίζουν τάς άμφιβαλί άς τάς ό«ο(ας διετύκωσεν έναντι τής οικονομικάς τα κτικής τής κυβερνήσι«·ς Μπλούμ ό τί«»ς Οκουογός των ΟΙκονομικβν κ. Φλαν τίν. ΟΙ Άγγλοι άρθρογρά φοι «αρατηροθν δ π τα οί κονομικα μέτρα τής Γαλλι κης κυβερνήσεως δέν ϊσυον οΰΐε μτχ,ρι τοθδε είς τό 4 σωτερικόν τάς 4«ιτυ)|ίας τάς όιοίας ανέμενον <ξ αΰ τ&κ οί σοσιαλιστικοΐ κύ κλοι. Καθ' ά αγγέλλεται έκ Βΐ ρολίνου αί Γερμανικαί Ι·η μερίδες σημιιώνουν δτι η έκδηλΜθεΐσα αντίδρασις τΔν μεσαίων τάξιων τής Γαλλίας είνε υαρακτηριστι κή τοθ κρατοθντοΐ «νεύμα τος 4ντΒ βώρα ίναντίον τοθ Μιλούμ. »Ε«ίσης 6κδη λος Ο«ήθξ«ν κατά την ουζή τησιν τής βουλής ή 'χθρ6 της των άγροτικβν τάξβ«#ν Εναντίον τοθ Μπλούμ ώς ΐύνοοθντος τόν κομμουνι σμόν. Ό λόνος τοθ ριζο σπαστοσοσιολιστοθ κ. Καμ «ενσί «Ινε ώς λέγουν οί ΓερμανοΙ καί «αρά τήν^δο θεϊσαν ψήφον άνοχής' «λέ όν ή ευγλωττος εναντίον των ««αναστατικών τούλα ί^ιστον αεθάδων τής γαλλι κης κυβΐρνήσεως καί τοθ άσταθοΰς τής θέσεώς της. Τ Ο ΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ Φ.ΣΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜλΤΟΣ ΣΥΝΗΛΘΕ ΧβΕ^ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΜΗΝ ΘΑ ΑΗΦΒΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΙΑ ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΙΚΟΥ! ΕΞ8ΠΑ13Μ0ΥΙ Ή ίδρυσις Πρακτορείον Τ.Τ.Τ. Τί προδλέπει τό σχετικόν διάταγμα. Εί; την «Έφηϋΐρίδϊ χτ)ς Κυ 6«ρνήαε»ς» ϋηιιοοιΐύθτςι ίιάταγ μ« πΐρΐ Τ.Τ.Τ. ποα«ορι(ων Δ-ά τοθ διατίγματ/ς όρΕζιται ϊτι τριατατιχά κραχτορι!» συνιατών τα ι μετά πρότασιν τής (,ίκείας πι ριφερειακήί &ιιυθύσΐως ναΐ χιν τριχοθ συμίουλίου έχμε^αλλιυοΐ (βς Τ.Τ.Τ. Συνιοτδχαι Τ.Τ.Τ. προχτοριΐ ο: α') Ινθα ήθελι χριθ^ άναγκαΐα ή σύστοσις αύτοθ πρός ίξυπηρέ ιηαιν των τοκιχ&ν άναγχων, [>')
  Ινθα ή χΙντ,σ·ς -ιής Τ.Τ Τ. «ντα
  ττοχρΐσιως ίέν δύναται νά διχαι
  ολογήοη σι/μφώνως πρίς τις νιι
  μένας διατά£·ις σύστασιν χαΐ λΐι
  τβυργίαν Τ Τ Τ. γρβφείου. γ) |ν
  θα τό λειτουργοθν ήίη κοινοτικόν
  γραφιΐ?ν δπερ<βη ι!( κίνησιν τα 500 χατατιθεμινα τηλιγραφήμα τα (τησίω(, τας 2έ έκ των ταχυ δρομιχων ίνσήμων ιίοπράξιΐ(5000 δραχμάς ίτηοίως δ') Ινθα αί ί' ουνΕλφ είσπρόξκς Ιχ τι)ών τοθ λειτουργοθντος ήΐη Τ.Τ Τ. γραφΐΐ ου ν') τάξεως ?έν δπερβίΐνουν τάς 40.000 δραχμάς ετησίως, χαί δέν συντρέχουν αί περιπτώσει; των ίδ. &' χαί ί' τοθ δίθρου 8 ιοθ ά πό 13 Μαριου 1930 Β.Δ. «πι ρΐ χανονΐαμοθ των γενικήν προα παιτουμένων ουοτάοεως χλπ » "Ινα διορισθή τις διαχειριστάς ΤΤΤ πραχτοριίου άηαιτοθνται τα ουνήΒτ] προαόντα χαί απολυ τήριον δευιέοας τάξεως έξαταξΐου γυμναυΕου ή ίσοτίμου άνιγνωρι ομένης σχολτ]ς. Είς τιύς διαχιιρισΐας των ΤΤΤ πρχχτορ·(ων παοέχονται «Ι χάτω θι αμοιβα': α) 10')' ιπ1 Τί1ί * ξίας των παρ' αύιών παραλαμβχ νομέων ή ίπιδιδομέ ιο* δΐμίτιον, έπιταγων χαί συοιημΐνων. β) 40 ο)9 επί ι&ν έξ αποστολάς τηλε γραφηυά^ων ή τηλεφωνιχβν συν ίιαλίξιων ε'σπράξΐων τοθ πρακτο ρείου. Αί χατά τό προηγούμενον εδά φιο» αμοιβαί έν ούϊεμ α περιπΐώ οει δύνανται νά είνε κατωτέρα ι των 500 δρχ. ού!έ άνώΐεραι των 1500 !ραχ. μηνιαΕως. "£<χαθχρΕ ζονται δέ χαί έντιλλονται καθ" α θέλει δ?!οη δΐχουργιχή άαίφχαις. ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ κ. ΓΕΝ- ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ 0 κ. ΝΙΜΑΡΧΗΖ Είς Χανιά άφ'.χοντο ιήν πά ρελθοθσαν Κυριακήν έπιστρέ φοντες έξ "Αθηνών 6 υπουρ γός Γεν. Διοΐκητής Κρήτης κ. Μπότης Σφακιανάκης, ό Ν ι μάρχης Ηρακλείου κ. Άνδρέ άς Μάρκελλος καί εί Δήμαρ χοι Ηρακλείου καί Χανίων κ. κ. Μηνάς Γεωργιάδης καί Ι Μουντάκης. Είς την πόλιν μας ό Νομάρχης Ηρακλείου επανήλθε χθές την εσπέραν. ΕΠΩΛΟΥΝ ΝΕΡΟ ΑΝΤΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Έκ τής Διοικήσεως Χωρο φυλακάς μάς ανεκοινώθη χθές δτι οί Χαρί&ημος Μ. Φιλιωτά *ηΓ. Μιχ. Δ. Λεόντιος, Άν. Ι. Χά ζητιαυλτΐς, Χαρ. Μ Τρισ λιτάκης, Πολύβ. Ι. Βαρδά«ης| Δημ. Γ. Γρΐνεζάκης καί Άχ! Φουρναράχης γαλακτοπώλαι κατεμηνύθησαν παρά τής έν τσθθα Άγορανομικής ύπηρε οίας διότι επώλουν γάλα άπο βουτυρωμένον καί νερωμένον από 20—60 ο) ι. ΤΟ ΠΒΙΡΑΜΑΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ Αρμοδίως άνεχοινώθη δτι το ποοίν ή; μηνιαΐκς ανιιμιοθΕας ίχ 2000 δρ. τα δίκιον θά λαμβά νούν 11 χληθίντες δ τω; φίΐτήσιυ» είς τό Πιιραματιχόν Σχολείον χά θηγηταΐ χαρα<τηρΙζιται έπΐδομα χαί ιύχί μιοθός. Σινεπδς ?έν θ; γίνωνται αί ιίχιΐχι χρατήαεις πλήν Τί.0 1 &)3 &Γέρ τοθ Ταμείου Προνοίας χά Ι τοθ φόρου χαθαρ«ί προσόδου. Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Κατά τόν παρελθόντα μηνα είς τόν λιμένα Ηρακλείου κα τέπλευσαν συνολικΛς 43 ά τμόπλοια έξ ών υπό Έλληνι κήν σημαίαν ήσαν τα 32, υπό Ίταλικήν 5. υπό Όλλανδικήν 2 καί άνά §να υπό πημαίας Σουηδιχήν, Νορβηγικήν, Αγ >λκήν καί Γερμανικήν,
  Η ΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΚΗ
  Έ ώπιον τοθ ένταθθα
  γιοδιχείου άρχΐζει σήμερον ή δ'.χη
  χατά τεΟ Ελευθερίου Ρουχουνάκη
  χ.),π. «ατηγορευμένου ίπΐ φόνω.
  Ή έναρξις ιής Σύνοδον τοθ 'Κα-
  χουργιοδιχείου εγίνετο χθίς.
  ΤΑ ΝΕΑ &ΗΜΟΤΙΚΑ
  ΣΦΑΓΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Διά την εσπέραν χθές «ι
  χον κλη£|ΐ είς συνεδρίασιν
  βΐς την Δημαρχίαν τα μέλη
  ιοθ δημοτικοΟ συμβουλίου.
  Κατ' αυτήν θά άνεκοινοθτο Ιγ
  γράφον τής ΝομαρχΙας σ/,ετι
  κόν μ έ την Αφιξιν, είς την πό
  λιν μας τής Α. Μ. τοθ Βασι
  λεως ΓεωργΙου. Κατά τή ν 181
  αν συνεδρίασιν θά διεξήγβτο
  καί πάλιν συζήτησις επί των
  βρων τής έκπονήσβως τής με
  λέτης ανεγέρσεως των νέων
  δημοτικήν σφαγε'ων.
  ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ
  Ο κ. ΔΗΜΑΡΧΟΖ
  Την έοπέραν χθές επανήλθεν
  έξ Αθηνών μέσφ Χανίων £ Δή
  μαρχος Ηρακλείου χ. Μη ά. Γε
  ωργιβίης.
  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ
  Κατ' απόφασιν τοθ κ. ΰ
  πουργοθ τής Γίωργίας ©ά δι
  ενεργηθή υπό των κατά τό
  πους νομοκτηνιατρικήν άρχΛν
  άναγχαστικός προληττικός έμ
  βολιασμός τ£ν βοοειδών τβν
  περιφερειων έκεΐνων είς ά;
  έκ των ΰπσρχόντων στοιχβ'ων
  καί κατόπιν γνωματεύσεως
  των οΐκεΐων νομοκτηνιατρικ&ν
  άρχων, ό συμπτωματικός άν
  θραξ ένδημβΐ άπω (των
  προξβνων μεγάλας είς τούς
  αγρότας ζημίας.
  ΑΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡ0Π9ΡΙΑΝ
  Διά δτ,ΐώαιώ; τού πρός τόν Έ
  πιθιωρητήν Δημοτινών Σχολείων
  "Ηρακλείου δ δηι»οδιδάσχαλος χ.
  Α. Άλιΐζαυ γνωρίζει δ« δπε?
  τοθ άεροπλάνου «'Β'κπΛίδευσι;»
  παραχωρεΐ τα ποσσατά τού 10ο)ί
  επί πάντων των άντιτύπω» τοθ έγ·
  χιχριμένου βιβλίου τού «Άριθμη-
  τικά προβλήμχτα ΣΤ' ταξ. Δηιιοτι
  χοθ Σχολείου» Ατινα ήθελον διατί
  θή έντος τοθ σχολιχοθ ϊιους 1937
  —38
  ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΒΙΜΒΑΚΟΣ
  Δν'άποψάσεως τοθ κ. υπουρ
  γοθ τής Έθνικής Οί<ονομ(ας επετράπη ή είσαγωγή 350 000 χιλιογράμμων βϊυβακος έκκο κισμένου μήκους ί'ός δνωτων 30 χιλιοστομέτρων διά ιήν κα τασκευήν λεπτών βαμβακερών νημάτων. ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΑΙΜΕΝΑΡΧΟΥ Την παρελθοθσαν Κυριακήν επανήλθεν έξ Αθηνών ό Λ·μβ νάρχης Ηρακλείου κ. Κωνστ. Νικολέρης Μΐχος. ΑΙ ΕΙΣΠΡίΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ Αί είσπράξεις τοθ ένταθθα Τβλωνίίου κατά τόν μήνα Φί βρουάριον άνήλθον είς δραχ. 3.192 313.50. ΑΘΗΝΑΙ 1 Μχρτίου («ού άντα- ποκρκτού μ·ας).— Καθ' α τηλεγραφεΐ έκ Ρώμης τό Πρακτορείον Στέφανι, σή μερον συνήλθε τό μέγα Συμβούλιον τού Φααιστκοΰ κόμματος υπό την προεδρίαν τού κ. Μπενίτο Μουσολίνι. Είς την συνεδρίασιν τού Συμβουλιον τού Φασισ<ικού κόμματος μετέχει καί ό έν Λονδίνω πρεσβευτής τής Ιταλίας κ. Γκράντι όστις καί θά παράσχη πληρο φορίας σχετικώς μέ τούς τελευταίους έ. ξοπλισμούς τή< Αγγλίας. Νεώτερα τη λεγραφήματα έκ Ρώμης άναφέρουν ότι τό Φααιστικόν Συμβούλιον θά λάβη ά- ποφίσεις, κν.ί διά τούς νέους έξοπλι σμούςτής Ίτοιλίας, είς απάντησιν των έξοπλισμών Αγγλίας καί Γαλλίας. Ο ΜΠΚΑΝΤΟΥΊ'Ν ΑΠΟΧΩΡΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΝΔΙΑΑΕΧΕΤΑΙΟΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου (τού ίντα- ποκριτού μας).—Άποψινά τηλεγραφή· ματα έκ Λονδίνου έπιβεβαιούν την χυ· κλοφορήσασαν άπό καιρού είδησιν περί προσεχούς άποχωρήσεως τού ηΑγγλου Πρωθυπουργού έκ τής πολιτικής. Κα¬ τά τα διαβιβαζόμενα τηλεγραφήματα ό κ. Μπάλντουϊν θά παραιτηθή τής πρω θυπουργίας την 22αν αρξαμένου μη· νός Μαρτίου καί θ' άποχωρήση όριστι· κώς τής πολιτικάς, ηροτιθέμενος ν'άπο συρθήδι' ανάπαυσιν. Την άρχηγίαν των βυντηρητικών καί την προεορΐαν τής Κυβερνήσεως θ' αναλάβη ό κ. Νέβιλ Τσάμπερλαιν ήδη ύπουργός τώ* Οίκο· νομιχών. ΕΠΕ&Ε ΙΝ06 Η Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΚΡ-ΤΣΙΑΗΙ ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου (τού άντα ποκριτοΰ μας).— Έίοήσεις έκ Ρώμης άγγέλλουν ότι χατά τηλεγραφήματα έξ Άντίς Άμπέμπα ή κατάστασις τού τραυματισθέντος πρό ημερών άντιβασι λεως—στρατάρχου Γκρατσιάνι έπεδεινώ θη άπό τής χθεσινής νυκτός. Κατά τα αύτα τηλεγραφήματα ό άοθενής διήλ θεν άνήαοχον νύκτα, μέ υψηλόν πυρετ τόν, έξ ου καί έκδηλούνται υπό των θε· ραπόντων ιατρών σοβαροΐ φόβοι χαί άνησυχίαι δια την εξέλιξιν «ής καταστά αεώς τού καί δι* αυτήν άκόμη την ζωήν τού. ΑΙ ΜΕΘΑΥΡΙΑΝΑ1 ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΊ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ ΑΙ,,έν τβ άγορβ μσς κυμανθεΐσαι χθές τιμαί των διαφόρων έγχωρΐβ» προΤόντων είχον Δς κάτωθι: Σουλτανίναι α' ποιότητος 6ρ. { 19—?ο V .. .. 1 ΊλερΜει α' « 10 ΜαΟραι „ Υαχτείοει α «θιότητο( ·ρ. Ίλαι- ■ βόθρων ··. «οιν«ν.ί ~ Χειειεινιε Έξαιρίτικοΐ 31 .. ε·«·ΐ «' «οιθτ. ,, 30,— ■·θ·ν·Ι» ΙΙετι·. „ 19 — .. «' «οιότ. „ »*.£>0
  Ι|αιρ. „ 29 —
  .. α' ··!*«. 26,»3

  II,-
  «αΧοιαΙ ■ ,.
  λβΒυίΙο» ■««■ ·«, „ ς
  Χαροόνιο οραχ. Ι,ϊθ
  Μβλι νοιοΐικο^ Μ
  Μέταξσ Μ 40·,
  Κουκοοΐια ξηρά „ ||«,
  Δέρματσ βόΐα „ Μ, -48.
  Αρνοβίρματα βΒιφ. „ Ι»,
  ΗροΒΑτεεν αΐγαν „ 41,
  Μαλλιε) ««ι· άχαν „ Η, -Μ.
  Τιμαί Συναλλάγματος
  δρ.
  Δολλαριον
  ΔΙρα
  Κορώνα
  Φράγκον „
  ·ΕΧΒ«τ. φράγκον „
  ΦιορΙνι Όλλανδ. „
  Τηχο·λο0ακ1ο< *"-*------Βελτικόν „ III 51-ΐπ,οΒ »«. -Η0, Β8. «·—18.40 ·.< Β— Ι.» » 4Ϊ-Μ.70 60.61-61 60 ■·» Τιμαί Κλ|)ριγκ Μάρκον Β(έλλ 4·.·· -41Μ λ*·—1.80 ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου (τού άντα· ποκριτού μας).—-Καθ* ά αγγέλλεται έκ Λονδίνου την προσέχη Πέμπτην πρό κείται νά οιενεργηθούν εκλογαί διά την άνάδειξι* νέου Δημοτικού Συμβουλίου τής'Αγγλικής πρωτευούσης. Αί εκλο¬ γαί αυταί τού Δημοτικού Συμβουλίου τού Λονδίνου αναμένονται μέ εξαιρετι¬ κόν ενδιαφέρον δεοομένου ότι έκ τού ά' ποτελέσματός των θά κριθή ή εξέλιξις "•ής πολιτικής καταστάσεως είς την Με γάλην Βρεττανίαν. ΕΙΣ ΤΙ ΙΣΠ1ΝΙΚ1 ΜΕΤΟΠΔ Ε ΠΙΚΡ.Τ ΕΙ Η Ρ ΕΜ ΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου (τού άνταηο κριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ Ηαρι σίων ότι τό Πρακτορείον Χαβάς πληρο φορεϊται ότι είς όλα τα Ίσπανικά μέ τωπ* πλήν τού τής Άραγώνος, συνεχί ζεται επί τού παρόντος ήρεμία άπόλυ τος. ΎκοτΙθεται ότι αμφότεροι οί άν τίπααοι έξακολουθοΰν τάς προετοιμααί *.* ""*** *·Ρ«»κε»μένου να έπαναρχίοουν 4ν ΐος ολίγου αι Ιχθροπρα^ίαι,