93983

Αριθμός τεύχους

4509

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

3/3/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοα
  έτησία λΐραι 3
  έξάμηνος 3
  Άμερικής
  έτησία δολ, 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΓΕΤΑΡΤΗ
  3
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  !, Ο4ΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ εΐΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΔΔΟΥ «09
  ΙΙΕΥΙιΗΣΣιΙΤλΚΤΗΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΑ ΟΔΕΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΜΟΝΟΚΛΔΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
  ΑΙ ΪΠΟΑΕ1ΞΕΙΣ ΤΟΥ ι. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
  "ΗΈκθεσις τ·ΰ Διοιχι,ταδ
  τής Τραπέζης τής Ελλάδος
  κ. Έμμ. Τσβυδερε-ΰ, έμπερτ
  στατωμκνη χ« πλήρης άπβ
  πάσης «πέψιωί, δίδει αχριβή
  κΐκβνα της οικονομικάς μκς
  καταστάσεως καί πβρέχε»
  ουμββυλάς τάς ©ιτβίας αν α¬
  κολουθήσωμεν θαε εχωμεν ά
  Οφκλ&ς ν« ώφΕληθδμκν πολ¬
  λαί.
  Ιδιαιτέραν δμως όλως α£ί
  «ν ίχουν «Ι ύτοδείξεις τ«ΰ
  μ. Τσουδερου ώς πρός τας μ*
  θέδου;, τα σ«8τήμαϊα καί
  ;* «Ίδη των καλλιεργκιϋν
  μας. Καί επί τοΰ σημείον
  τούτου θκ πρέπει νά βφιε-
  ρώσωμκν την προσοχήν μ«ς
  περισσότερον. Ό διαπρΐπής
  τραπκζίτη; καί οίχονομβλβ
  γβ$, μέ όλην την βκρΰτητκ
  την οποίαν κροοδίδει είς την
  γνώμην τού, ή β«θε!« γνβ*
  οι$ τωνίθνικών ·ίκ·νομικ&ν
  καεΐ η φωτεινή αντίληψίς
  τον, βπβφαίνεται οη θβ πρέ
  πει νά έγκαταλεΐψωμεν τό
  σύστημα τής μονβκοχλλΐΕρ
  γβί«ς, τό οποίον έπικρατεί
  δυστυχδς Είς τ« πλείστα δια
  μερίοματα τής χώρας, ώ; κν
  τιοικονβμΐΜΟν καί βπιχίνδυ
  νόν. Ν ά περιορίσωμεν την
  προαηάθειάν μας διά την αύ
  ίηοιν τής βιτοπαραγωγής εί;
  την εντατικήν καί έπιοτημβ
  νιχωτέραν καλλιέργειαν. ΚαΙ
  νά έγκαταλεΐψωμεν τό συν
  8ημα τής έπϊκτβσεως τβν
  ΜΒλλιεργειών τ&ν δημητρια
  χ&ν είς νέβ ιδέαι,, τί όκ«ϊ
  •ν βρρΐφθη «πβ «των, βφ'
  ής άνελήφθη έ αγών διά
  την σιτάρκειαν τής χώρας.
  'Υπβδβικνύει δέ ό κ. Τοβ»
  δερ·ς την καλλιέργειαν ο ιω
  ρβφόρων δένδρων, βνμββεκος
  ©ρύζης καί τεύτλων—τ*ν τε-
  λευταίων διά την παραγω¬
  γήν ζακχάρεως—κΐδ&ν δηλα
  δή των οποίων ή εύδοκίμη-
  αίς καί ίπιτυχία είναι καί
  έπιστημσνικ&ς καί πρακτικώς
  αποδεδειγμένη.
  Ποαον μκλετημένκι χαί πβ
  οον ©ρθαϊ είναι αί ύκοδείξεις
  αυταί, δέν είναι άνάγχη πι
  οτεύομκν νά εξηγηθώμεν ά
  πό τής θέσεως αυτής. Διότι
  περί βύτοϋ ομιλεί ίύγλωττο·
  τερβν παντός αλλβυ ή πείρα
  τοΒ παρελθβντβς. Όμιλβΰν
  Τά παθήματα των άγροτών
  μαιςτβν έπιδοΒέντων είς την
  άπβκλειστικήν καλλιέργειαν
  ενός μονον εϊδβυς. "Ομιλεί
  τέ πάθημβ τβν Μ«λεβυζ«ω
  Τ&ν π·ύ ,Ιξερρίζωσαν αΐωνο-
  β(ους έλβίας διά νά φυτεύ-
  σουν ίμπέλβΜί καί σημερον
  Βγορκζονν πανάκριβον τ·
  &λ«ι·ν, ίνώ τά άμπελουργι·
  κά προΐοντκ ία«υσ«ν «πβ β
  των νά είναι τόσον άπβδβτι
  χά δσβν ένομίζίτβ ·τι θ* ή¬
  σαν. 'Αλλά χ«ί πέαβν βρθδ
  είναι ή ατβψ ς <τι η αύξησις τής π«ρ«γωγής τ&ν αιτηρ&ν πρέπει νά επιδιωχθή καί εί μ πορεί <4αφ«λώς νά επιτευχθή διά τής εντατικής καί τής έ πιβτημβνΐκής καί οχιδι«τής έκταιτικής καλλιεργβία;, «* πβδΐικνύκται έκ τής άποδέ σεως τ&ν κειραμκτικ&ν & γρδν καί Ιδίως τής ακκλιση- κης κβλλιεργείβις σίτβυ. Δυατυχ&ς, οί αγρόται τ&ν περισσοτέρων περιφέρειαν τής χώρας μας, ευρίσκονται είς τέοκν χαμηλόν μορφωΐΊ- κόν επίπεδον, ώατε νά μην εΐμπβρβθν μοναι των καί χω ρίς καθοδηγησιν νά βτρα- φβόν πρός αυτού; τούςνϊους πρβσ«νατβλισμ·ύς Δι* «ύτό καί την νέαν οργάνωσιν τής Γεωργίας 8ά πρέπει νά την αναλάβη τ· Κράτος. Ήδη, 4πηγ·ρίύβη ή επέκτασις τ&ν καλλιεργει&ντοΰ καπνβύ κ«ί τής σταφιδαμπέλου είς τάς περισσοτέρας επαρχίας τής χώρας. Τό Ιδιον, θά είμπβ- ρβϋσεν άοφαλ&ς νά γίνη καί δι' αλλα Ειδή τά έ ποία δέν ειμπορούν νά διατε ββδν ευκόλως η δέν εί ν αι κποδβτικά λέγω είδι κων καιρικων συνθηκ&ν. Έ ώ έξ αντίθετον, θά πρέπει νά ίνΊβχο6?ί η καλλιέργεια τ&ν όπωροφόρων 5ένδρων, καί τβδ ββμβκκβς καί τής ό ρύζης καιί των τεύτλων κα· 6ώς ύπβδδιχνύει ο κ. Τσβυδε ρος. Ή χώρ« μας εχΐι βοφ* λ&ς ολαες τάς δυνατβτητας νά καταστή πλουσία καί νά ζήση τβν πληθυσμόν της έν άνέσ&ι, «ρκεΐ νά έκμεταλ λευθά μέ σύστημαι, μέ μέθβ δόν, μέ επιστημονικήν γνβ· σιν κ«ί μέ ένταπκήν καλλι έργβιβν. Ό κ. Τσουδκρές ύ δειζε τον δρέμον τόν Ι ποίον οφείλομεν ν' άκολβυ θήσωμεν διά νά οδηγηθ& μέν είς εν* καλύτερον βίκβ- μικόν μέλλβν. Άπβμένει ν' ανοίξη τόν δρόμον αυτόν ή Κυβέρνησις καί νά οδηγήση τόν Αλληνιχ«ν λαόν πρέ>ς
  τούς νέ«υς βυττόί προβανα
  τολισμεύς Πιστεύομεν «μνς
  •τι θά έπιτελίση τό ,καθή
  χον της »ύτό ιίς τό ά
  ραιον..
  0 ΝΕΟΝ ΥΠΟΚΑΤΑΠΗΜΑ
  'Η Κρυσις χκΐ ή
  υηοχαΐΗθήματος ι*]ς γρής
  Τρβπίζης έν Μοίραις, άποτελιΤ
  πλέον γεγονίς. Προχίέί, χατίπιν
  έντολτ]ς τοθ χεντριχοθ ι&ν Ά6η·
  ν6ν, μετέβησαν άρμίοΐοι υπάλλη
  λοι τ)ς Τραπίζηί είς την *«·μό·
  πόλιν ΐτ)ς Μιοσσίδς διά την ενοι¬
  κίασιν τιθ χαταλλήλου οίχιζματος
  πρός οτέγυοιν χοθΤποχβσιήματος.
  Μιτ" ολίγας ίέ ήμέραΓ, περαιου¬
  μένην δλιον χβν προετοιμασι&ν,
  Βά γίνουν χά έγχαΐνια. ΧιιρετΙζο-
  μεν τό γιγονίς ώς Ινα οτασμέν
  διά χήν γκβργοήν αναδημιουρ¬
  γίαν τής Μεοσ»ιβ{. Καί ι6χίμεθα
  .β νέον 'ϊηβχατάο'ΐημβ ϊ*)ς 'Αγρο-
  τιχτ]ς ν'ανταποχριθς είς τάς προσ-
  Βοχΐας πιο τρέφομεν χαΐ είς τάς
  ελπίδας πιο 0Μ)ρ(ζε{ έη' αύτ&0 ο
  «γροτιχίς χίαμος τ]ς πλουτβφό-
  ρου πιδιίδος.
  ΑΠΟΚΡΕΩ·
  Εισήλθομεν λοιιιόν είς
  την περίοδον τον απόκρεω.
  Τά κέντρσ, Ιτοΐμα 6λσ, άνσ
  αένουν κελβτσς, μ» «έ·1, μέ
  ευθυμίαν καί πρό πάντων μ έ
  πορτοφόλιον ΐύτραφές. Έν
  τφ μετοξύ κσΐ τό ύπουργεΐ
  όν της Δημοσίας Ασφαλείας
  κατήργησε ν δλα τα περιορίση
  κά μετρα κο[ αφήκε πλήρη έ
  λευθερΐαν είς την οργάνωσιν
  τοθ καρναβαλιοθ. Ύτιάρχουν
  λοιιιόν Βλαι σχεδόν αί προϋ
  ττοθΐσεις διά να δημιουργή
  θοθν μεγάλαι λοϊκαΐ έορταΐ
  κοΐ τιανηγύρεις κατά χθς άπό
  κρ£ω. Φοβούμίθα δμως Βτι
  λβΐπει τό σπουδαιότερον κΐνη
  τρον: Τό χρήμα· Πάντως, έ
  στω καί Φτωχικσ, ό κόσμος
  φαΐνεται διατιθειμένος νά εύ
  θιιμήση έστω καί δι' ολίγας ή
  μέρας.
  ΟΤΟΥΡΙΪΜΟΣ-
  "ϋφΐτος χατά τάς νκαρχιύ-
  οος οχετιχθς πληριφορΐας μας,
  Ηά οημιιαθ^ έξαιρετιχτ) τευριοτι
  χή κίνησις είς τ&ν ιίπον μας.
  Είς δλην την £ΰρώπην δργκνοθν
  ται ήδη έχδρομαΐ διά την Μεσό¬
  γειον χβΙ την Κρήτην ιίδιχβς, είς
  την Γαλλίαν
  V
  ίΐοιμάζονται χιλι
  άίις £>θρ«ηοι τ&ν γρημμάτων,
  τ&ν επ ι ο .ημών χά Ι χ6ν τέχνην κοΐ
  φΐλοι >1)ς χώρας μας διά τουρισ'ΐ
  χον τοςεΐδιον άν ά την Έλλάδν.Ή
  έπιτριιιτ) τιυριομιθ άς ετοιμάσθη
  διά τ^ν δποδοχήν,
  ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ!*! ΜΑΣ
  Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ 111ΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΙ10ΤΙΙΗΣ Ι. ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
  ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΙΙΙΗΣ ΣΥΙΕΑΕΥΣΕΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΙΩΙ
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣΙ930
  Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  3ον (τελευταίον)
  κοθ πωληθέ' πρός κάλυψ ν
  ».Τβ όλικβν ποα&ν τοθ διαββαΐ| «ύΓώ.ν· καθόσον κατά τό λή
  ζ Ι ό άλλ δά
  ».Τβ όλικβν ποα&ν τοθ διαββαΐ| . ή
  μβ» κ«λύμμ«τβς Ματ« τίιν 31ην ζαν Ιτος τό συνάλλαγμα διά
  Δβί 1936 έ Λ έήθ ΐ
  ρσ
  1936 έν σχέσει πρός σιτηϋά έχορηγήθη κυρΐω; πά
  το τβυ παρελβόντος Ετους είναι"
  κατά φυσικόν λόγον τό άπβτίλ*
  _ άγοράς καί πωλήσεως συν
  αλλάγματος ΰιΐό τής Τραπέζης
  χρηγήη ρ;
  χΟΙτιών τράπεζαν καί
  Ελλάδος, διά τής
  οποίας διετέθησαν Βι άγοοβν
  (σΐτου μόνον φρ. χρυσά 3.964.
  529.
  »Άψ' ετέρου διά
  την όπη
  ρεσΐαν τοθ έξωτερικοθ δηαο
  σ(ου χρέους διετέθησαν κατά
  τίίς Ελλάδος κβθ' όλον το λπ οποίας διετέθησαν Βι'άγοοΛν
  {«ν ϊτβς.
  Α1 άγορχΐ της Τραπέζης χά
  τ* τό 1936 άνήλθβν βίς 141.407.
  678 φράγκοι χρυσά, μ Ι δέ πωλπ
  οει$ βίς 157 257.874 φρ· χρυσά. Τό
  έλμμ τής Τρβπέζπί, την 31πν
  Δβκ«μΒρίβ« 1936 άνήρχβτο είς
  90 352 542 φρ. χρυσά Εναντι κοββθ
  106.202 738 φρ. χρνο&ν βίς 2 άνήρ'
  χβτβ τουτο την ?1 ΔϊΜβμβρίου
  1935. θΰτ&ι τό ουναλλαγματικόν
  κλλβιμμκ τοθ Κτους 1936 άνέρχΐ
  τ*ι είς 15 850.196 ςρρ. χρυσά έναν
  τι έλλβίμμβτος τβδ 1935 έξ 21.
  762 573 φρ. χρυσδν ήτοι έχομεν
  μείωσιν τβϋ έλλΐίμμ«το$ κ«τά
  φρ. χρυσά 5 912 377.
  »ΟΙ άριθμοΐ ούτοι πρβκύπτβυ
  σιν ·μ τ&ν λογιβτικ&ν ίγνρ«
  Φ«ν τής Τρβπίζης· Έηειδή
  πβρΐμβαλλβνται λογκριοιβμοΐ τι
  ν«ς,τά{β«ί, δι* ών πκρακολουθιΐ
  ται το άγοραζόμβνον μέν καρά
  παρότ τής Τραπέζης συνβλλβγμ»,
  μέ το έκοϊον δμβίς ή Τράπβζοτ δέν
  ίχει ηιατΝβά οριβτικδ;, διά νά Κ
  χνμεν απολύτως άκριβή ■Ικονα
  τού ·1{ έκαστον ϊτος ανήκοντος
  συναλλάγματοί, πρίπβι νά έπιφ·
  ρωμβν τάς έκ των λογ«ριαομΜν
  Έκ των ανωτέρω δμως ά
  ριθμΛν έξάγβται καί έν άλλο
  οιδανμα: δή ή άγρυπνος «α
  ρακολούθησ,ς καί ό έλεγχος
  των τιράξεων επί συναλλάγ
  ματος, ή επιβληθείσα πρός τόν
  σκοπόν τοθτον λονοχριοΐα τής
  άλληλογραφΐα, ό ελεγχος
  άναχωρούντων είς τό ί
  ίηιβαλλομένας διορβώ
  σβις. Είς τουτο δέ οφείλιται καί
  το γΐγβνός ότι εδόθησαν 4ι*φ©
  ροι άριβμο! ·1{ προγενΐβτΐρβτς έκ
  θέοει;, οκότε ίέν είχον εισέτι
  καθορισθή οί έ-κ τ&ν έκχρΐμ&ν
  τούτοιν λογαριασμ&ν κροκύψκν
  τβς μβτανε'νκστέραις άριθμοί.
  «Εάν λάβνμΕν την βάσιν ταύ
  την βά εχωμβν τό εξής πραγμα
  τικον άπβτίλεσμα τής χκήσΐ
  τοδ συναλλάγματβί χατά χά
  λΐ ετη.
  ς
  δύο
  »Το έτος 1935 ΐΐχομιν σύνολον
  κρκγιιατΐΜβν άγβρών συνολλάγ
  ματος ΦΡ· χρ. 86,364X87 σύνολον
  δέ πωλίσεΜν »ρ. χρ. 120 830.293.
  άραεΐχομβν πραγματικόν έλλειμ
  μοί έκ ΦρβγΜΜν χρυοδν 34 466 206.
  »Τό Ιτο; 1936 βΐχομκν σύνολον
  ά&
  χμ
  πρνμ άγορ&ν ΦΡ χρ
  135 857.235 σύνολον δέ ηΝλήαεβ>ν
  ΦΡ. χρ 157-257 874, ήτοι το πραγ
  ά έλλβιμμα ανήλθεν αίς
  ά
  μ
  21 4Ό.639 φρ. χρυσά,
  »ΈηομένΝ{ κ«τα το £τος 1936
  το ϊλλβιμμκ είναι μιχροτερον
  τοδ ίτονς 1935 κκτά 13 €66.257
  φρ. χρυσδ.
  »Έν άνπθίσει πρός το 1935,
  καβ' 2 το £λ>·ιμμ« ώφΐίλκτο, δ·
  π«ς Μνκφέριτκι έν τό σχετιχή έκ
  θίσΐι. ><ς την μείκβιν τ4$ κροβφο ά λ ό λ υπο θίσ. ς η μ $ ρφ ράς συν«λλ«γμκτος. τό έλλβιμμα τβδ ι936 6φ(1λετ«ι αίς την ΰ{η σιν τής ςητήσΐΜς. χΠρβγνατι το «γορασθέν τής Τραπέζης συν«λλ«γμ« τό λήξαν £τες ύπίρέβη τό κκτά τφ 1935 άγβρασθέν κκτά 49 493. 148 57 φράγκα" χρ»ο« ϋτβε *«τ« -)ο· »'Η σημαντικαί αυτή «χρήσις τής προσφοίάς ο»ναλλ«γμ*τβς ο χβτά κύριον λόγον είς φείλίι ρ γ τ« άπό τ&ν μβσκν £ ΰγούοτβυ π. Ι. ληφθέντα βύστηρά μϊτρα έλέγ χου τ&ν πρ*{ε«ν έηΐ συναλλάγμκ δ' δ βΝθώοη ή σχ«ίόν χου ρ τβ(, δι' δ» λ έ£ νλγμ ή σχ«ίόν τν[, ν· β*· —..«.^.»<«.·.»ι ·. -··-·----- πλήρης έ{αφ*νισις τής έλβνθίραί άγοράς »«1 ή εξασφάλισις τοδ «ι αθεσίμου οννοιλ>άγματο$ υπέρ
  τ&ν νομΙμ«ν άναγχβν τής χβινε»
  νίβς.
  •Παραλλήλως βμως πρός
  την οθξησιν τής προσφοίάς
  ηυξήθη καί ή ζήτησις ουναλ-
  λάγμστοςκατά 36 427 581.
  »Ή οθξησις οθτη δφβΐλεται
  είς βύο κυρίως οΓτια είς την
  οΰξησιν της ποσότητος καί
  β α των τιμον τοθ πληρωθέν
  τος ιΐς την άλλοβαπήν ποσοθ
  διά οΐτον καί είς την σημαν
  τικήν οθξησιν τοθ άπαιτηθέν
  τος ποσοθ διά την οπηρεσΐ
  αν τοθ δημοσίου χρέους.
  »Ο0τω διά τόν σΐτον έχο
  ρη>ήθη κατά ϊό 1936 συνίλ
  λαγμα κατά 15.956,288 φρ.
  χρυοθ ανώτερον «Ο κατά τό
  1935 χοίηγηθένπος. Τό συνάλ
  λαγμα τοθτο έμφσνΑζεται έν
  ι« ανωτέρω κβταο^άσει *4ς
  τό είς τίς τραπέζας έσωτερι
  μέν τό 1535 18 888.707 ' Φθ
  χουσβ κατά δέ τό 1936 34.199.
  977 φρ. χρυσά, ήτοι είχομεν
  οΰξησιν κατά 15 311270 φρ.
  χρυσά.
  »Τό ηΰξημένον έπομένως
  συνάλλαγμα, τό οποίον ά πή
  τήθη διά την αντιμετώπισιν
  τ&ν ούο τούτων άναγκών κα
  λύπτει σχεδόν τή; ΒιαΦο
  οάν μεταξύ τον πωλήσβων
  τοθ λήξαντος βτους καί τον
  πωλήσεων τοθ Ιτους 1935.
  01 ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΙ ΙΐΥΝΑΛΑΑΓΜΑΤΟΖ
  01 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  ρικόν καί ή σκληρά τιμωρΐσ
  πάσης λαθρεμπορΐας συναλ
  λάγματος (έν είναι μόνον έρ
  γον στοιχειώδους δικοιοπύνης
  καί θϊβασμοϋ πρός τούς νό
  λλ α
  τα κατά τό τέλος τοθ Αύγού
  έ
  έ<ταναλαμβ&νω 9η ΊττνοοαρΙου θ ΓΟ στου μέτρα δσα βλεγατ τβ ρ έ. ι. ενώπιον τοθ ΓβνικοΟ ΣομβουλΙου τής Τοαπέζη^, εί σηγούμενος τόν Ισολογισμόν. »ΟύοεΙς λόγος παρίσταται σήμβμονέπιτάσεως τον οφιστα μένων περιορισμόν,άλλ'όμολο γΛ € Οτβκαΐχαλαρώσεωςαύτον. "Αλλως τό παγίως άνισοσκε λές εμπορικόν μας (σοζύγιον, τοθ όηοΐου τό ίλλειμμα διά τό 1936 ήτο μεγαλύτερον τοθ μ μους, άλλά κσΐ έργον αμύνης τοθ 1935," 6έν έπηρέπει πολι ιής χοινωνΐας τής οποίας αύ τικήν ελευθερίας καί άνέσεως. τή ή ύπαρξις τίθεται έν κινβύ] »Φοβο0μαΐ βτι ύτιάρχουν φ πσρ* έκεΐνων οΐηνες άδια; άκόμη ολίγοι έξ έκεΐνων ποθ .------Λ---------------Α_ — ±_____ -£.._-., V--- ______ .ΛΛ..___.-Λ_β_ _· . φοροθντες πρός πάντα νόμον κα^ τ.βν» γενικόν συμφέρον, προάγονται είς τάς πρόξεις των παρά μόνου τοϋ εύτελοθς έλαιηρΐου τής προσωπικάς έκ νόμου ωφελείας. »Τά μέτρα ταθτα, ένοχλοθν τα ολίγους κσΙ σώζοντα τό σύνολον μάς ώθοθν ν' άναφέ ρωμβν δσα ό Πλάτων είς τό XII κεφάλαιον των Νάμων α' έπρέσβευε σχετικβς μέ τα Βι καιώματα τοθ Κράτους καί τίς ΰποχρεώσεις των πολι τον διά τό εθνικόν νόμισ μο:» Είς πάντας τούτους , λέ γει, καί άλλος νόμος άκόμη άκολουθ(ΐ νά μή έπιτρέπεται ίΐς τούς πολίτας νά άποκτω σι μήτε χρυσόν μήτε άργυ ρον... Εάν δι5 ιϊς τίνα πολ( την παρουσιασθή άνάγκη νά τσξειδεύση ποτέ, νά έπιτρέπε ται τοθτο μόνον κατόπιν άδεΐ άς των άρχόντων, εάν &' έπα νέλθ{ΐ έ« τινος τόπ ου είς την παρτΐδα του'^Ιχων ξένον νό μισμα τό οποίον τεθ έπερΐσ , νά τό καταβάλη είς τό δημόσιον ταμείον λαμβάνων έν άναλογ'α νόμισμα τής πατρίδος τού. Εάν δέ κανείς φανερώνεται δτι χρατεΤ ώς Ι Βικά τε υ ξένα νομΐσματα, τό τε τό μ έν ξένον νόμισμα νά δημέυεται υπέρ τής πόλεως έ κιΐνος δέ ό οποίος τό είσήγα γε κρυφά καθώς καί έκεΐνος ό οποίος τ ό γνωρΐζει κοΐ 6 έν τό καταγγέλλει νά κη^ύσσων ται ένοχοι, καί νά καταοικά ζωνται είς κατάραν καί μομ φήν, πρός τούτοις 8έ είς χρη ματιχήν τιμωρίαν ουχί κατω έραν τοθ κομΐσθέντος ξένου νομΐσματος..,.» »"Ωστε καί κατά Πλάτωνα ουδείς έπρεπε νά ταξειδεύρ αδείας των άρχόντων, ουδείς δέ νά κατέχη χρυσόν καί αργυρον ή ξένα νομΐσμα τα· πάντες ίπρεπε νά υπο χρεοθνται νά παραδΐδουν τα ξένα νομΐσματα είς την πόλιν 6 δέ παροβάτης νά τιμωρή" ται μέ κατάραν καί μομφήν καί μέ χρηματικήν ποινήν. Θ3 Ελεγέ τις δτι τά έφαρμοζόμβ να μέτρα είνε άντιγραφή των πλάτων κων ύποΒε'ξεων μό νόν Ρέ την κατάραν καί μομ φήν άντικατέστησεν ή νομο θεσΐα μας διά τής ΦυλακΙσε ως, ή όποΐα διά την ούγχρο νόν κερδοσκοπΐαν Εχει ίσως βαρύτητα κσΙ ύπολογΐζετα παρ' ούτής. »ΣχιτικΑς πρός τα ληφ·έν Εχασαν άθέμιτα κέρβη, οί ό ποΐοι προσπαθοθν νά έπανεύ ρουν τά μέσα τής χακής έρ γασΐας των, πρός , τοθτο τρομοκρατοθν τό κεφάλαιον διά διαφόρων μέσων κα( μετα ξύ άλλων, διά διαβόσεων φαν τσστικων ι Ι5ήσεων περί επι κειμένων νίων μέτρων τ) διά παρερμηνεΐας νόμων, οί όποΐ οί, προφανος ίχουν άλλον σκοπόν παρά εκείνον, τόν ό ποίον τούς άποδΐδουν. Διά νά καταοειχθή ποία έκμετάλ λευσις γΐνεται πρός τοθτο, άρ κεΐ νά σημειωθή, δτι καί αύ τος ό τελευταΐος νόμος περί «οΐκονομικής έπιστοατεύσβαχ.» παρημηνεύθη καί έξηγήθη ώς περιέχων απειλήν κατά τοθ κεφαλαΐου ή ύποκρύπτων τίς οίδε ποίον ύποπτον φορολογι κόν ή νομσματικόν σκοπόν, Άλλά καΐ έτεραι, έντελθς άβάσιμοι, διαδόσβις έκυκλοφό ρησαν πρός εκφοβισμόν τοθ κεφαλαΐου χαί ώρισμένως δ· τι αί περιουσίαι τον 'Ελλήνων έν τή άλλοδαπρ, έκ τον »(- σοΒημάτων των οποίων ένι· σχύεταΐ τό ενεργητικόν λος 5τε άνήρχιτο είς 2.045 χατέοχε· ται είς τί χατώτατον Βριον 2 001 τόν 'Γ/ύλιον, έκτοτε Η «νερχόμΐ νος φθάνει τόν Όχτώδριον είς 2. 039, τάν Νοέμβριον είς 2 064 χά! τ4ν Δεκέμβριον είς 2.113. •Παραλλήλως δ δπά τί}; γενι κή; οτϊτΐστικής 5ττηοεσ[ας χαταρ τιζόμενος μέ βάσιν 1914—100 τι μάριθμος άχριβιίας τής ζωής 44 όλ Ελλάδ λθ ά τής Ελλάδος ανήλθεν ά· πό 1956 5 (Λο^ δρος 1935) είς 2 027 6 ^έοος 5?ος 1936). ϊε- λος δ 5πο τή: υπηρεσίας μελι- τδν τής Τραπέζης τή; Ελλάδος χαταρτιζίμΐνος μέ δάαιν 1914—· 100 τιμίριθμος ακριβείας τής ζω ής ί' Αθήναις ανήλθεν άπό 2. 189.7 είς 2 244 8 χατά την αυ την περίοδον. ■ »Τ,ύναντίον δ είς χρυσόν τ:- μάδΐθμος χονδριχής πωλήσεως έ οημεΐωαεν μικράν πτβα.ν, έ^ω άν τιθέτως δ άγγλΐκος τιμάριθμος χονδρικήν πωλήσεως, άναγόμενος ΙπΕαης είς χριαίν, εσημείωσεν 0 ψωσιν. Έκ τούτου συνίγεται 8.ι ή μεναξυ έΧληνιχοΟ καί άγγλιχοθ τΐμαρίθμου απόστασις ηυξήθη χά τί τι. »Άφ' ετέρου ή Ιξωτιριχή άξία τή; δραχμής ήτοι ή σχέσις αΰττΐς πρϊς τά ξένα νομΤομΐτν, ελαχί¬ στη μετιβλήθη χατά τό λήξαν έ- τογ, παρά την έηελθοΟααν μετ» την νομισματιχήν μας πολιτικήν. >Όπως είναι γνωστόν, καίτοι
  άπό τοθ Απριλίου 1932 επεβλήθη
  έκ νέου ή άνκγχαοτιχή χυχλοφο
  ρία των τραπεζικήν γραμματίων
  χαί ή-)ί)τ] δ νομιχος αίνδισμος τή;
  δραχμής πρός τόν χρυαδν, έν τού
  τοις άπΐ τοθ πρώτου εξαμήνου
  τόθ 1933 ή δραχμή προοτ)ρμόαθη
  έν τγ] πράξει πρός τό έλβιτιχον
  φράγκον χαί έπομένως ουνεδέθη εύ
  σιαατικβς πρός τον χρυσόν. Πράγ
  ματι ?ε άπό τής έποχής έχείνης
  μέχρι τοθ ΣεπτεμβρΕου 1936 ή ά
  ξία τής δραχμή; έναντι τοθ χρυ
  σοθ ελαχίστη διιχιιμάνθη.
  »Ά«ό τοθ Σιπτεμβρίου δμως
  τοθ 1936, δπίτε τά Κράτη τοθ
  συνασπισμοθ χρυοΐθ, έγχατέλιπον
  την παλαιάν ίσοτιμίαν τοθ νομί
  οματδς των πρός τον χρυσόν χαί
  νέαν νομισματιχήν πό
  δπό τής Τραπέ
  συμφωνία 'μετά
  λιτιχήν, εκρίθη
  ζης, έν άπολύτφ
  τής Κυβερνήσεως, δτι ή περαιτέ
  ρω έμμονή είς τον Ευσιαστιχόν
  σύνδεσμον τής δραχμάς πρός τυν
  μόν μας,"νρΥκ'εΓτάν,,11^^
  άποτελέσουν < ποτε έπιθέσεως έκ -^ η Κράτους. Είναι β* ^ Τ°° γνωστόν, βτι άνεγνωρίο 5 βΐκαΐωμα των εχόντων τ θυσίας είς τό εξωτερικόν' τάς βιαχβιρΐζωνται βΠ«η5β διά την εθνικήν Ικονομί«ν. >°Οθεν έξεϊίθη ή
  άπό 27 Σι
  υπό τόν μονον βρον
  Ρέν θά χρησιμοποιηθώσι
  τας διά νά δΐΕυκολϋ*.ι
  ρανόμους πράξεις
  συν
  πβ, όπότε βεβαίως
  στανται τάς αυστηράς κυρώ
  σεις τον νόμων »·
  »Συνεχ'ζοντες ήδη τάς περί
  τής θέσεως τοθ νομ'σματος
  τής χώρας πσρατηρήσβις μας,
  είναι απαραίτητον νά προσθέ
  σωμεν καί τίνα άκόμη σχετι
  κά ■ έ την εσωτερικήν καί έξω
  τερικήν αξίαν τής δραχμής.
  ΤΟ ΕΘΝΪΚΟΝ~ΝΟΜΙΣΜΑ
  ΚΑΙ 0 ΤΙΜΛΡΙ8ΜΟΣ ΤΗ1 ΖΒΗΣ
  »'Η έσωτιριχή άγοροσ'ΐχή δύ
  ναμις ή; δραχμής παρέμεινε οχε
  δόν σΐαθερα κ»Β' δλον τό λήξαν
  έτος. Ό υπο τής ΰπηρισίας τοθ
  Ανωτάτου ΟίχονομιχοΟ Συμβουλί
  ου παταρτιζίμενος μέ ίάσιν 1913
  £—100 τιμάριθμος χονδρινής πω¬
  λήσεως ανήλθεν άπό 2003 (μέ·
  οος δρος 1935) είς 2.038 (μέοος
  δρος 1936), 'Δπό ιοθ "
  "τ'ά λοιπά νβμΙβμβΤΛ.
  Λητνι πολιτική έκρίβη
  »ή λίρα, άποτελοθοο? 4
  ατερον τβν διιθνϋν
  Ιχιι γίνιΐ δεχτή ώς μ
  βαοΐί, δι' ής ρυθμΐζονται αί σιι
  ναλλαγα.1 χ»Ι έχφραζονται οί τι
  μαΐ την έμπορευμάτων είς μέγα
  μήμ ττ}ς παγχοομίου οΐκονομίας.
  Δύναται «?« νά ϋια>;ηθς ώς ατ«
  έ παρά δ χρυοός βαοις,
  β
  νρ χ
  επί τη~ς οποίας νόμιομα μιχρβς
  μέν χώρας, έχούαης δμως οιενήν
  επαφήν μ ι την διεθνή αγοράν, θλ
  ηδύνατο ΐοφαλβς νά οιηριχθ^».
  Τέλος άναλύει έν λιπτομιρι'κ
  τιυς διαφόρους λογαριβομιυς τοθ
  ίοολογιομοθ, τον οποίον ή ουνέλευ
  αίς έπιχυρώνιι ψηφιΐ
  II
  *1
  Α ΤίΟΡΒΒίΣΙΤ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ «Μ1·
  ΝΩΑ».— Σήμερον Μέγας χορός
  μίτημψιεσμενων καΐ μή.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ— Σήμερον μέ¬
  γας χορός μέ συμμετοχήν τοθ
  Μιΐαλλέτου Μαρινώφ κοΐ τοθ άκρο
  βατικοθ ζεθγους Τζόνσον. Όρχή
  οτρα έξαιρετική (Σπαρτάκου)
  Μιάπεντάαορφη
  είς £να τόπον μοστηρίοο
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  Τού ΚΙΌΕΚ ΗΑΟΟΑΚΟ
  ΜΙΝΩΔ
  ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ
  ΑΠΟΚΡΕΩ 1937
  Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
  ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
  ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ
  ΚΑΙ Τ Ο
  τπιο δθί
  ΟΙΙΒΑ
  Συμηράττει κβΐ τόαφΐχβέν
  σννχρότημα τϋς Ελλά
  Πρβγραμμα θριαμβευ-
  τικσν, διαχέομποις φαν-
  ταομαγοριχϋ, φωτιομέί
  ονειρώδπς.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΟΣ
  ΜβτπμφΐΓσμίνϋν χά ι μή
  Αυριον 2 χορε). ωρκ 5 μ.
  μ. ιΐέγας χορές μετεμφιΐσμί
  ν ών >α)μή. Ι ίθΊτπριον ή>ατ
  χνμένβν.
  "Ωρ« 10 μ. μ.
  ΧΟΡΟΣ ΑΝΘΕΩΝ
  Μίτημφΐϊσμίνον χβΐ μή.
  ΑΛΕΞ. Τ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
  ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΖ
  Τέως Ιατρός ΕύαγγΕλι-
  σμοθ σπουδάσας έηΐ πεν¬
  ταετίαν έν "Ιταλία.
  Δέχεται έν τώ ν|φ Ια¬
  τρείω τού όδός (Πλατειά
  Στράτο) έναντι Φορμα-
  κεΐου κ. Ζαχαριάδου- Ή
  εΤσοδος έκ τής όδοθ Κα-
  γισμπή.
  Ώραι έπισκέψεων 9—12
  καΐ 4—7.
  Ένβιχιάζεται επί τής όδοθ «Έ
  βανς» καΐ παραπλεύρως τοθ δικη
  ^ΐ^Πά
  50ον
  —Βίβχια, πατέρα μου, τοθ ά
  πήντησϊ, αλλά ιίχν ήΐη κάνη τ
  αχίψ: δτι θχ ή(ο φοόνιμον νά ξχ
  πλώοιο ατήι γή ή νά κρυφθβ πΕα»
  άπο έ' <α δίνδρο 8ταν ό ΜπιλαλΙ θά {πια<ΐ τό τουφι'χι σία χέ?ια τού. Ή πορεία μας εσυνεχίσθη ομα¬ λώς κο Ι άργά τό βπόγευμα είχαμε φθάση ότου; πρόπο?ας τοθ ήφαι οτιιογΐνοθς δ,κ™, τόν δίκιον εί χαμΐ διακρίνη άπο μαχρυα έκιΐνο τί^πραΐ. Ήταν άδύνατο νά φαντα σθς χανΐΐς την άγρΐα τού μιγαλο πρίπεια. "Οοοΐ έπλτ;σιβζ«μι τόσον περιοσίτερον δεν μπορ&Οσε νά χω ρίση τό μιιαλί μου πδς ούΐοί οί δνθρωποι είχαν κατορθωθή νά χρυ ηήοουν ιό 6&υνθ, πιΰ ίέν ή"ιαν πά ρά μόνον βράχος χαΐ νά άνοίξουν δρέμο ατά νιρά κα! στεύς άνθ(ώ πους. Τί μίαα μετιχΐιρίοθησαν ού το! ε! «"«θρωποι; Πνΐος 2/νωοΐος οέ μας πολιτισμός υπήρξε, σία μϊ ρη αύτά οτά ίποϊα χιλιάδ»; χρόνια παρίμΐιναν άίομονωμίγοι άπό τον αλλο χίσμε; "Οίαν φθάσαμε στή ρίζα τοθ δευνοθ δριΗήχαμε μπροστά σέ μια μεγάλη τίύπα αάν σήραγγα σιϊη ροδρόμου. Μίσα α πό την σήραγγα αυτή ϊβγαινι 1·*λ μιχρό ποχαμάχι ποίι Ιπιανι χο μΐσο φίρδος τής οή ρανγος. Έ56 σταβήχοψε χ«ί ι ώ ι Ε ΙθηγινεΙς τής πομπάς ανοδαν λαμπες, 4 ΜπΐλαλΙ μέ επλησίασε χαΐ μεθ ιΐπι ότι χαχά διαταγήν ΈχΐΕνης επ;επε νά μας δίσουν ά μάτΐΛ γιά νά μή μάθωμε εο μιιστι χό δπόγιιο ιονοπάτι. Δέν Ιφεροΐ φυοιχά καμμιά άνχίρρηοι, «λλά δ Τζών 4 όπιϊο( ήταν τώρα χαλλί τερα ίίν απέχριψι την άπαισιοδο ξί« τού. — ΦΛίνεται τώ; μ«ς ξεχάνουν μέ χλιιοτά τα μάτια αυτή τή φο ρά χ. Χίλυ. —Μή φιιίαοιχι Τζών. Γιά την ώρα Ιχομι την ιυνοια τιθ γερόν χαΙ ΙλπΕζω νά άπεκτήσωμε χ β! ήν ιϋνοια ΕΚΕΙΝΗΣ. Άλλά !έ^ παρΐοτη άνάγχη νά ϊίαουν χά μάτΐα τιθ Τζών γιατί εΐχε ξαναπέαη οέ δαθυ Οπνο. Τί 15ιο συν ίδη χαΙ μέ τίν Λΐό δ δπιΐ ος ιδίίσχετο οέ, κατάστασι ληθάρ γ ου. Έμ έ/α μεθ ίδισαιν τα μΐτια μέ χίτρινο Ο^ασμα άπό ούτά πύ φορεθσαν (Ι γυναΐχΐς τοθ 'Αμα χάγχερ. Έ5ισχν έπίσης χαΙ τα μά χιλ ιής Ούοτάνας £/να>οτον γι-
  ατί.
  Ετσι ξεκινήσ-'με χαΙ Ιπεράσα-
  μι σ;ή σήραγγα, ή όΐτοίΐ» εΐχε ίνα
  πιζοθλι. Δέν ακουα τίποτα παρά
  βήματα τβν ίθαγινβν χαΐ χον
  χρότο τοθ νιροθ ποθ χατέ6αινε μ!
  άρχιχή 4ρμή. Εγνώριζα δτι προ-
  χωροθμι μίσα σιήν χιραΊά τοθ
  β °£νας παράξινος φέβ:ς μέ
  ιΐχε κυριεύση, άλλά πρισπαϋοθ
  αχ νά πιίοια, τίν έϊυτί μου δτι
  ήμουν εδχαριαιτιμίνος. "Υστερα,
  Ινα τίταρτο πορείας ςί ίθ«·
  γινιϊς ήρχισαν ίνα μονίτονο τρα
  γοθϊΐ, τό οποίον μοθ Ικανι έξαι
  ρετ'χή εντύπωοΐ. Ό άέρας έν τφ
  μΐιαζύ μοθ ήρχετο οτά ρουθούνια
  μουχλιαομένος χά Ι ανίπνεα μέ
  ϊυσχολΐα. Μοθ έφαΕνιχο τώ
  θά σχάοω. Άλλά άργίχιρα, Ο
  ατερα άπο μιριχέ; οχρονές, α?χι-
  αε νά χαθαρΕζη χαΙ πάλιν. Είχε
  ή πιά χ»ί 6 χρίτος χοθ
  ΚΩΝΣΤ. Ε. τ/ΛΥΔΑΚΗΣ
  ιατροχ—-τ/αχολογοϊ
  ΝΟΧΗΜΑΤΑ
  χδν
  Χ»1 Βερολίνω Τ
  Δ«κ«ται τούς
  τοθ ΠβντικοΟ
  <κ των νοσημάι;»ν : ·1ς τό Ιατρείον τού. (Οίκία..... ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΩΝΣΤ. ΟΔ. ΤΟΣΚΟΥΔΗ έβδβμαδιαΤαι αναχνρήοκις ----. ----,_;ια χαί τβνβπαλιν. Πιοτή χαί «χριβιΥς εκτέλεσις πάσης λίοτς εμπβρικής φάσκως. Άσφοίλει«{, ταχύτης, μεθοδικέτης παραδειν ματική· ΓΡΑΦΕΙΑ Ηράκλειον: «σραβλεύρως Κα·«>έ
  «Όλυμτΐος»—ΐν'Λθήναις: Κάνιγγος 3 ΐηλ.24066.
  ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσΐς 5 57
  ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
  Ευρισκόμεθα στήν έκατοντσετη·
  ρίδα τοθ σιγαρέττου- Θά Ελεγα καΐ
  στήν έποχή ττοΟ τό... κόβουν ΰλοι
  —καΐ άνανραφονται διάφορα σχε¬
  τικώς μέ την Ιστορΐσ τού, πού ιΐνε
  καθώς βλέηετε μακροτάτη καΐ ώρκε
  τα ένδιαφέρουσα. ·
  Άλλσ κυρΐως οί Ιστορικοΐ Θ(
  γουν έδω 6νσ λεπτόν ζήτημσ. Ά¬
  πω πότε ή κομψή σιγαροθήκη ήρχι¬
  σε να νίνεται αντικείμενον πρω·
  της χρήσεως στά μπουντουάρ των
  κυρίων; Έπιτρέτΐεται κοΐ γενικώτε-
  ρα ή νρήσις αύ ή; "Η... δέν έπιτρέ·
  πεται; "Η άν ίπιτρέπετσι τί συμ-
  βαίνει ακριβώς μέ την διάδοσιν
  τοθ καπνΐσματος είς τόν ώρσιό-
  κόσμον: 'ΑνδροποιεΓται ή θηλυκο-
  ποιείται άκόμη περισσότερον ή γυ·
  νοΐκσ;
  Ό Μπ<ιλζάκ ήτο πολύ σύστηρός διά την Γεωργίαν Σάνδη την οποί¬ αν βρήκε κάιτοιο άπομεσήμερο κα- ΠνΓζουσαν £να πουράκι, Φοροθοε μετοξωτές κάλτσες καΐ βελουδί- νισ τιασουμακια. "Ηξευρεν Ισως 8- τι Θά είχεν επισκέπτας καΐ εφρόν¬ τισε νά πλαισιώση, τό κάπνισμα μέ την έπιμελημένην εκείνην ... άτημε· λησίαν τιού διατηροθν οέ κάτι τέ τοιες περιστάσεις οί γυναΐκες, Ό Μπαλζάκ έν πάση περιπτώσει έδώ έθυμήθηκεν νά μιλήοη μόνον περΐ ήθικής. Σήμερα βεβαία ολίγοι θά έφαί νοντο μιμούμενοι τόν Μπαλζάκ. Διότι συμβαΐνει ή γυναΓκα νά κα¬ πνίζη πολύ ουνηθέστερον Ισως τοθ άλλοτε. 'Αλλά καΐ κσπνΐζουσα νά έπιβάλλεται άπό σίοθητικής άπό ψεως. Ίστορικώς άλλως τε, ή χ νολογία τής ενάρξεως τού καπνΙ σματος άπό την γυ»αϊκα όχι μό νόν είνε πολύ μακρυνή άλλά καΐ συμπίπτει καΐ μέ την ίποχήν των μεγάλων πολιτικοκοινωνικων κσ τορθωμοτων τής γυναικός. "Αρα ή γυνοϊκα έπιβάλλεται μέ τό κάπνι σμα, ιΐτε κσκοποιεΐται, είτε 6χι ή ήθική. ΚαΙ συμπεροΐνεται: Τό κάπνισμα ώς μέσον £λξεως κοί κοινωνικότη τος, δέν μπορεΐ παοά νά έπιΐρέπε ται στή γυνοΓκαν. Ιδίως είς την έ ποχήν μας, μιά έποχή στήν οποίαν ττιάνει ή πρώτη εντύπωσις κοί θαυ ματουργεΐ ό άτομικός ύπολογισμός. Τώρα αν άνθροποιήται ί) Θηλυκο ποιήται ή γυναΐκα μέ τό κάπνισμα είνε αλλο ζήτημα. Ό Ιστορικός ση μειώνει ίδώ ότι ή γυνοϊκα,... Θήλυ κοππεΐ τό κάπνισμσ. Εμείς υπο στηρίζομεν δτι Θηλυκοτΐοιείτσι πε ρισσότερον ή Ιδία. Σ' αυτώ άσφα λΏς σιμφωνοθν καΐ εί «κοζέρ» των σαλονιών, οί όποΐοι παρακο λουθοθν συχνά καπνιζοθσας τάς ωραίας κυρΐας. Ό Άλλβς* —·Μ(α ώραία βιαθήκη έ νός Ιταλού γαιοκτήμο- νος. "Ενβί γαιοντήμων, ονόματι Γ<άπι, άποθαώ' ι?ς Ιν χωρίον παρά ιήν Τροτόνα τής Ί<αλια(, άφήχε μίαν παράδοξον διαθήκην. Διά νά πανηγυρΕαΐ], ώ; λέγει, τή»1 νίχην ηΐζ τήν«μάχη' χοθ οίτου», ιΐί την οποίαν μιτέοχι χαΙ βύ τό(, δεχαπλαοιάαας την ο:τοπαρα γωγήν τού, αφίίχεν εντολήν Επως οΊανΐμηθη" άνά ιίς 5?τος, χαταοχιυ αοθιί; Ιχ τεθ οίτου τιθ άγροθ τού, είς Βλα τα μίλη τβν τΐτρα- χοσίων οίκβγενειών χοθ χωρίου τού. «Έπιθυμδ, προσθίτει είς την διαθήκην τού, δπως χλ συγ νυ>?ιανο( μου μέ ένθυμοθνται την
  ώ^αν χατά την οποίαν θά φάγουν
  τιύς £;τους μοιι>. Ή βίλησις
  χοθ Γκάχτι ίξε'ΐλίοθη. Δ:·νεμήθη
  σαν έν Ζ)ψ 1674 έρτοι.
  —Έ>υμφεύθη διά δεκάτην
  έβδόμην φοράν.
  Ό Μιγιάτ Βίντρα, πλοίσ ος
  γαιοχτήμων τής Ο&γγαρίβς, ένκμ-
  φεύΕη την Πίρελθοθβαν έβδομάδα
  διά δεκάτην έίδίμην φοράν. Ό
  Μιγιατ αγιι το 93ον ϊιος τ«ίς ηλ
  χ[ας τού, ή Η νύμχη τό 463ν Ι
  τος. Δύί τ&ν προγενισΐέρων ου
  ζύγων τοθ Βίντρα απίθανον. Τίς
  άλλας τίς διιζιόχθη διά διαφί
  ρους οίτίος. Πλιυο.ώχατο;, 15ω
  σιν είς &>ος διατροφήν χαί τιοσΐ
  μίχρι 10.000 πίγχος. Ό Μιγιάτ
  ϋήλωοεν δΐι ίλπΐζει νά ζτ;οη τό
  σον, ώσΐε νά δυνηθή νά τελέση
  χαί τον είχεστάν γάμον τού.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Αφιχθείς ε!ς την πόλιν μας
  δι' ολίγας ημέρας ιΐδιχότ; τεχνί
  της τοθ Πλοστιγγοποιείου Έμμαν.
  Παγχαλου, πρός τοποθέτηοιν πλα
  στίγγων τοθ Τελωνιίευ, ιϋοποι
  εί τιύς Ιχοντας τιλάοτιγγας πρός
  «πιαχευήν νά χον ζηιώαιν είς τί
  Δη<4ητρ(ου Γιαλιτά'Λη έν "Ηρακλείω. Ζπτεΐται είδικός τεχνΓτης δι' άρ νιά σούβλας καΐ διαφόρους μεζέ δες, Πληροφορίσι τιαρά τφ ΟΙνο τιωλεΐω «ΛαγκάΒα»(Εναντι ταμείου). ΑΟΠ ΜΕΓΙΛΗΣ ΗΑΡΙΑΙΒΙΐ: 2ΗΜΑΙΟΟ1ΝΟΝ ΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ η—Στράτα Διά νά δυνήθη νά τάς εξοδεύση δλας καθώρισε τό ,^έξής τιμολόγιον: Σημαΐαι ποπλίν μέγεθνς Μκλλιναι μέγεθος Α'. Β'. Γ'. Α'. Β'. Γ'. (189X126 θβλάσσπ ) Δραν. (135 Χ 90 » » (105Χ 70 145 125 95 (189X126 θαλασσηί) (135X090 » (105Χ 70 11111111111111111ΙΙΙΙΙΙΛιιιιιιιιιιιιιιιιι ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ,ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ' ΕΙΣ ΡΕΟΥΜΝΟΝ Μβτά ριζικ&ς «νακαινίσΐις κ*» την κροσθήχην μ«1 &λ· λων νέειν δΜματίων πρός το προϊαλάσσιον χαί την ώρ«ί- »ν προκυμαίαν τής ποΑκνγ, έ{«σςραλΙζει ανετβν καΐ αλη θινα εύχάριατον ίιαμονίιν είς τβΰς τα{ειίιώτας. Το «ΆχΙλλειβν» προτιμάτκι υπο δλ«ν τδν τα{ειδΐΝτβν χ«· 5ιά την «τρόθυμβν ύηηρεσίαν χον χ«ι την «παστρόί- πτουσαν κβιθαριέτητά τού. ΣΙΓΔΓΕΤΤΔ Οί άνιιπροοωποι τ(1ς μεγάλης ΚαπνοβιομηχανΙ άς ΛΔΕΛΦΩΝ Κ/>ΡΕΛΙΑ οΐσθάνονχαι την ύποχρέ
  ώσιν νό εύχαριστήσουν θερμώς τούς φΐλους κα( κα
  χαναλωτΟΓ χών ύκρροχον σιγορίχτων ΖΑΠΑΝΤΙ
  Νο 12 καΙ Νο 13, ώς κ αί βλων των δλλων ιΐβών κα(
  ποιοτήτων, διά την εξαιρετικήν ΰποσιήριξιν των καΙ
  νά τούς βιοβββαιώοουν 6τι ή ποιότης των σιγσρίτ
  των τούτων θά είναι κάντοτε αρίστη ώς μέχρι σή
  μερον.
  Φσυοτανίκι,ί—Ξυλούρης μ«ι £(«
  *Εν« πολύχροτον
  στορικβν £ρνον.
  ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΟΙ
  ΔΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  ΤοΒ Προοπέρ Μεριμ*:
  —Ό θΐίς νά μέ χολάοη! ιΓ«
  ούτος ααν τδν πλτρίααι· θχ χαιρο
  μουν δπιρδίλιχά δν σϋνανχβθσα
  μονάχο ί'αάπο ηυτοΰς πβυ ψώνα-
  ζαν προτήτερα' χίτιο οΕ Γ<υζά ρηδες! —Δέν θά ν&'Λ πολύ μαχρυά ά νά τόν 6?«^ε, άπαχρΕθηκε ό Μιρζο, τί θίλετ»; —Μήπως χαχά τύγη είσθε ά« αυτκύ; τού( π«λτ]ανθι:ώπου(; Ό Μερζύ ξεσπάθωσ» βμέβ»(, χαί χτύπηαε χαχά πρίαΜΠο αυτίν τό φίλο χβν Γχύζτ)δω> μέ τή'
  πλατειά μιριά τοθ σπαθιοθ τού
  Αύτΐς ί£·;Π3(ξε άμέσως 1*χ πιστίλι
  πού ·1<ε στή θή*η ιής σίλλας χβ τρίβηξε απΐ χονχά επάνω στο Μερζύ. Εύτυχθς χό πιστόλι Η πήρε φωτία. Ό έραστής τί)ς "Αρ τεμη άπήκχηοΐ στδν ϊχθρί χοα :ϊ μιά μΐγάλη οπαθιά στί χεφχλι χαί τον έρριξε χάτω άπό το $α γο, πλημμυ&ιομένο ατδ οί χ*. Ό λχος, τΐού ώ; εχείντ} την δ^α Ιμ« νέ άτάραχος θιατής, πήρε άμίσ τό μίρος χοθ ^πληγημένου. "Ολοι έπετέθηααν στο νέο εδγενότο μέ πετριέ', χι' έπιιδή χάθεάντίοταατ) ήίαν περιττή μέ ΐίσο πλήθος, άπε φ^σ σε νά οκειρουνιάοη νερχ χΙ νά ξ«φυγη χαλπάζονχας. θίλοντας !μως νά ατρ<ψη πΐ)υ γρήγορα μιά γωνιά χοθ δρι'μ^υ, χ1 άλογό χου ϊπισε χάτω χαί χον άναποδο γΰρισΐ' χαί ^-έν πληγώΐηχε μΐ', ?έ> Ιλαβΐ δμως χαί χαιρο νά ξα
  ναχαβαλλιχεύση τίαο γρήγρα ωΐτε
  νά μή προφθάοη νά τον πΐοι
  χλώοη δ λυοοηομένος δχλος. Τότι
  αχούμπησι ο' ίνα ηϊχο χαί γιά
  λΕγη ω?α απέκρουσε Εοίυς Ιφθ
  μέ τό σ/ιαθί χου. "Οίαν δαω; μιά
  δυναχή μπαστουνιά χοθ Ισΐτασε τή
  λιπ(!α, τόν Ι:ριξαν χατω, χ«1 Θ5
  τόν χομμάτιαζαν, £* Ι'ας φραγχι
  οκανβς !έν ώρμοθοε μπροαιά οιουι
  ανθρώπους ποΰ χον πλϊχωναν χβ
  ίέν τ4ν σκίποζε μέ χό αβμί χου
  —ΤΙ χάνετε παιδία μου! φώνα
  ξε* άφήατε αυτόν χον α>θρωπ9
  ?·>·* Ι^ταιξε.
  —Είναι οδγΐνότος! φώναξαν !·
  λοι μέ λύσσα.
  —Λνΐπόν, δδστί .τού χαιρό νά
  μετανοιώαη. Μπορεΐ νά χό χάνη
  άκίμη.
  Τα χίρια πού χραχβθσαν χον
  Μερζύ, χον άίρηοχν ϊμέΐιο;. Έχε
  νος ξζνασηιώθηχε, τ,ή λ ϊπα χά¬
  τω χό σπασμίνο οπαθΐ χου, χι"
  έτοιμΐσθηχε νά πουλήση άκριδί
  τή ζωή τού, δα τόν ίπρόσδαλλβν
  πάλι.
  (συνεχίζεται)
  ΚΙΝΗΣΙΣ-Αφιχθη προχθές είς
  Τήν -πόλιν μας ό ίατρώς κ, Ν. Νικο
  λακάκης. Διβυβι:ντής τού Ύγιειονο
  ιιικοθ Κέντροϋ Ηρακλείου.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.-Τήν τταρελθοθοαν
  έβδομά5α έν Π'σκοκεφάλω Σητείας
  άνεδεζατο έκ τί)ς κολυμβήθρας τό
  κοριτσά<ι τοθ κ. Κ. Νικητακη, ώ κ. Μικ. Μαρκάκης ίμτΐορος δώσας είς σθτό τό δνομα Φωφώ. —ΈτιΙσης την τταρελθ. έβδομάδα είς Σητείαν άνεδέξστο έκ τής κο λυμβήβοβζ τα άγοράκι τοθ κ. Έμ, Κουμαντανάκη, ά κ. Άντ. Ψαρου δάκης ονομάσας αΰτό "Αντώνιον, —Προχθές Κυριακήν 28ην τΐαρελ Θόντος μηνός ή κ. Μαρία Κωνστ. Πολιτάκη ανεδίξατο τής κολυμβή. Θρας τό χαριτωμένο κοριτσάκι τοθ κ. Κωνστ. Άνδμοολάκη δώσα¬ σα είς αθτό τό όνομα Φώτω, Είς τε τοθς γονεΐς καΙ Λνάδο. χον ιθχόμεθα νά τοίς ζήση. ΓΑΜΟΙ.— Την παρελθούσαν Κυ ριακήν έν ΛΙμνες ετέλεσαν τοθς γόμους των ό κ. Ηλίας Δρακω^ά κης ράπτη·; μετά της δίδος Μαρί άς Ίακ. Κοκολάκη. Τούς νυμφικοθς στεφάνους αντήλλαξεν ή κ. Χαρι λσου Χσροόλη ΘΑΝΑΤΟ1.—"Απέθανεν καΐ έκη Βεΰθη προχθές ό συμπολίτης "Ιω άννης Σταματάκης. Συλλυπητήρια. —Άιτέθανεν έν Αθήναις προ χθές ό παρ' ημίν ϊμπορος Έμμ, Παΐταδακης έκ των διακριθέντων επί χρηστότητι, Συλλυπούμεθα τους οίκείους τού. —Απέθανε τήν παρελθούσαν Τε τάρτην πλήρης ημερών καΙ έκηδεύ θη έν πάση έπιβ*ητι»ότητι έν Νεα πόλει, ο Αντώνιος Τζ. Παντερμα ράκης. Συλλυπητήρισ. ΝΙιΟΙ &Π1ΣΤΗΜΟΝΕΣ— Ό κ. Νΐκος Κουβίδης, δούς τάς νενομι σμένσς έξετάσεις Ελαβε τό πτυχί όν τής υόρκης, θερμα συγχαρη τήρια. ♦** Γύρω στήν πόλι μας. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΠΕΤΡΕΑΛ10ΚΕΝΗΤ0Μ II ΑΙΡΟΠΟΛΙΣ,, Αναχωρεί ί Ηρακλεί •υ έχάστπν ΚΥΡΙΑΚΗΝ βρκδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ κρνΐ Ρέ- θυμνον, Χανιά, Πιιραικ, -ϋρον, Πβρον, Νάίον. Βραπτορε,Ιον ΑΙΝΑΡΔΑΚΝ . ■—«1 ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβκΐ. Νέα ύφάσματα. Νίοι μοδέρνοι νρωμα- τιομοί. ΑΙ τΐμ«{ μ«ς βΐν« αί καλυτεραι. ΑΒΕΑΙΣΙλΝ Μηνβ ΚΟΙΜ Ό Μάρτης άπέδειξίι χθές ότι είνε πεντάγνωμος. — Όπωσοήιτοτε καΙ πεντάγνωμος νά είνε, Θα μείνη, φαίνεται έντός τοθ πλαισΐου τής έποχής πού είνε μάλλον καλοκαιρινό παρα χειμω- νιάτικο. — Αυτήν την γνώμην τούλάχι· στον έξεδήλωνον καΐ μετα την χθεσινήν κατώ διαλλεΐμματα βρο- χήν, οί αίώνιοι καιροοκόποι. —ΟΙ χοροί άρχίζουν νά γενι- κεύωνται, πάντως «το φόρτε» των Θά βραδύνη ένα δυό ήμέρες άκό¬ μη. — ΑΟριον μόλις, Εχουμε Τσκνο· πέμπτη καΙ κυρίοος ή τοπική κίνη- σις των Απόκρεω οημειώνεται άπό την ημέραν ού ιήν καΙ ουγκε κριμένως μέ τόν καθιερωμένον παι δικον χορόν. —Έν τω μεταξύ έννοεϊται οί όρ γανωτοΐ των χορών δέν άμοιροϋν είς δραστηριότητα καΙ έμπνεύσεις διά νά παρουοιάσουν κατι τό ώ. ραίον είς τούς έν.,.έξελΐξει χοροθς των. — Γά Άθηνσικά φύλλα οημειώ νούν τήν πρόοδον -των εργασιών τοθ Μουσεΐου μας, τάς οποίας ά ναφέρουν εκάστοτε αί έφημερΐδες τής πόλεως. —ΤονΙζοντα την σημασίαν τοθ οί κοδομήματος αύτοθ άπό άρχιτεκτο νίκης απόψεως άλλά καΙ δσον άφο ρ? είδικώς τάς άντισειαμικάς τού Ιοιότητας. —Τόσον έξοπηρετικάς ώς γνω στΰν διά τήν άσφάλισιν των εύθρά σΐων Δρχαιολογικών εύρημάτων πού Θά περιλάβη τό νέον Μουσ&ϊ όν μας. —Ή σημειωθεΐσα έπΐδοσις είς τόν Κνώσιον δρόμον. —Δέν είνε δυνατόν παρά νά έν Θουσιάζη τούς κύκλους των φΐλά Θλων. — Νά αποδεικνύη δέ κοί έξαιρε τικά σκόπιμον διά το Ηράκλειον τήν πρωτοβουλίαν διά τήν καθιέ ρωσιν τοθ άγωνΐσματος αύτοθ. —ΜερικοΙ συμπολίται πού Εχουν «λευκόν» φύλλον μητρώου είς τό Στρατολογικόν γραφείον, μολονότι άνήκουν είς οΐρατίυθε'οας καΙ πολ λά παθούσας ήλικ'σς, ήοχισαν πράγματι νά Δνησυχοθν.... —Ό λόγος εύνόητος κατόπιν τής προσκλήσεως δώδεκα ήλικιών Λγυ μνάστων έκ Μακ^ΒονΙας καΙ θρά κης. —ΚαΙ μα την ;άλήθ<ιαν. δχι καΙ τόσον αδικαιολόγητος ή άνησυχία των. —Υπό 8έκα ΆΘηναΙων δημοσιο γράφων, συγγοαφέων ΛαΙ λογίων έκδίο«ται τό «Σαββατοκύριακοη. —Τουτο Θά αποτελέση μίαν και νοτομίαν έκδοτικήν τήν οποίαν έγ γυωνται οί έν λόγω δημοσιογρά φοι μέτήν μέχρι τούδε λο/οτεχνι κήν κοί δημοσιογραφικήν εργασίαν των. —Είς δλα τα χοοευτκά κέντρα τής πόλεως παρατηρεϊται μία κα λή προσπαθεία διά την οημιουρ γίαν άτμοσφαΐρας εύθυμΐας καΙ πραγματικής άναψυχής. —Τοθτο Ισχύει καί ώς πρός τάς όρχήστρας καΙ ώς πρός τάς άντρα ξιόν κλπ. ώστε τό κοινόν νά Ικανο ποιήται. —Είς Άρχάνες εδόθη την παρελ Θοθσαν Κυριακήν μέ πολλήν έτΐιτυ χΐαν ό χορός υπέρ τοϋ Πσ^αρτή ματος τοθ ΏδεΙου Αρχανών. — Διεκρίθησαν πολλαί καΙ πολλοί καί τό κέφι διετηρήθη αδιάπτωτον μέχρι των πρωινών ώρών. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Τό Κουρείον Δημ. Βουρέκα μετε φερθή άπό χό Βαλιδέ— Τζαμί είς Καμσράκι Εναντι ακριβώς τοθ μα γειρείου Στρατή. Πρός τοθτο ειδοποιεί τούςάξιοτΐ μους πελάτας τού, άπό τούς όποΐ ούς έλπίζει ΰτιθά έξακολουθήσουν τήν ύποοτήριξίν των. , II ΠΙΕΙΜΤιΜ ΔΙΕΘΝΕΣ' Διανυκτερεύει χάριν των Άπόκρεψ τθΟ ς ρύ 5 ,αρτΐδα «♦)« ησιγν'βι τή< λ«Η ιΙΚ *' ροοεν δλη * η όπηρ Χυίλαΐους, νιζόταν μ* ρας. Ό «οί χΐγην &ρο τραηίζι >ι< κσΙ να τσιμ ναγύριζβ °' χσρτιθ μι χίρι σέ χ*ί τόν παληό ι οί δρομέα κοθρσσις ε ιά «ρόσωπ ΜσρΙο— Ά στή θέσι τη( κύματα χρι ;<βαιναν | χανεΐς Αλλ ιιέρασε καί καί άκόμη ξεν ή 6εύτ Γϋν ίλεγε Έιιλησ,οζι Ιξ έ« νες —Τι συ| ΗΒ]
  Α Π Ο Ρθ Ω Σ Ι Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙ- ΤΗΝ ΛΑΙΝΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ —=
  Ρθον
  Αύΐή, ό ντ' 'Αρτουά, ή Πο·
  λινιάκ κσΐ οί φΐλοι τους Βέν
  έχωρΐζοντο σχεδόν μερά—νύ¬
  κτα, Δέν έν,αναν ο{3γβ ένα
  χορό στήν "Οιτερσ, οκου ίμε·
  ναν Βλη την νύχτα κ' έγύρι-
  ζαν στΐς ΒερσαλλΙες ή* στό
  Τριανόν στΐς Ιξ τό πρα,ΐ. Τίς
  άλλΐς βραδυές έγύριζαν οέ
  Οποτπα χορευτικά κέντρα δ-
  ττου έχώνοντο άνάμεσα σΐΐς
  γυναΤκες τοθ Λμικόσμου καί
  τούς άνορες των άγνώστων
  μέσω ν συντηρήσεως. Δέν έ¬
  πεφταν παρά λΐγες ώρες στό
  κριββάτι τους καί τώ πρωΐ,
  στΐς δέκσ, κατέφθαναν μέ γέ·
  λια καί μέ θόρυβο στΐς Ιπ-
  ποδρομΐες. Πρόγευμα στό πό-
  Βι κ'έπειττα κυνήγι εως τό
  βράδυ, Βεΐπνο σέ ρωμαντικά
  πβρΐπτερα ή σέ άπόμερα παν
  οοχεΐα κ' επειτα πάλι χορός
  Εως τό πρα,ΐ. Χορός ή χαρ
  τιά. Γΐόσο μικρές ήσαν οί ή
  μέρες κοΐ πόσο γρήγορα έ
  ττβρνοθσαν οί νύχτες... Στΐς
  Ζύ Όκτωβρίου άρχισε μιά
  παρτΐδα «φσροώ» —·ήταν τό
  πσιγνίδι τής μόοας —στό σα·
  λόνι τής ντέ Λσμκάλ. Έπέ·
  ρσοεν δλη ή νΰχτσ, έξημέμω·
  σε καί ή βσσΐλισσα μέ την
  ιισρέα της, γνωστούς καΙ ά-
  γνώστους. Ιτΐαιζεν άχόμη οί
  ύπηρέτες ίσβυσαν τούς πο·
  λυελαίους, τό παιγνΐδι έσυνε-
  χιζόταν μέ τό Φως τής ημέ¬
  ρας. Ό κοθένος ΐφευγε γιά
  λΐγην ώρσ άπό τό πράσινο
  τραπίζι γιά νά ξβκουρσσΕή
  καί νά τσιμτΐήση κ α» κ' έξα-
  ναγύριζε στή θέσι τού. Τα
  χαρτιά μετεβιβάζοντο άτιό
  χέρι σέ χέρι, όπως τί *.6οες>
  τόν παλΓ)ό καιρό, άπό ορομέα
  σέ δρομέα. Ένύχτωνε. Ή
  κούρασις είχεν άποχαυνώση
  τα κρόσωπα ολων. Άλλά ή
  Μαρία—-Άντουσνέττα Ιμενε
  στή θέσι της, παραδομένη στά
  κύματα χρυσοθ πού άνεβοκα-
  τίβαιναν μπροστά της· ΚσΙ
  κανβΐς άλλος (έν ίφευγεν. Έ
  πέρσσβ καί ή δεύτερη νύχτα
  καΙ άκόμη έπαιζον. Έχάρα
  ξεν ή δεοτερη μερά καί χανεΐς
  δέν ελεγε νά σταματήσουν.
  Έτιλησ.σζβ τό μεσημέρι, 6ταν
  έξαφνα, έοήμαναν οί καμπά¬
  νβς
  —Τί συμβαίνει; έρώτησεν ή
  βασ'.λισσα,
  —ΣημαΙνουν οί καμπάνβς
  τοθ πσρΒκκλησΙου γιά την έ
  ορτή των 'ΑγΙων Πάντων.
  —θίέ μοι>1 πρέηβι νά πάω
  σϊή λειτουργΐο! εφώναξεν αύ
  τή.
  Έκέταξβ τα χαρτιά της κι'
  έοηκώθη.'Όλη ή δλλη ούλή ι
  μενε σβν άποσβοΧωμβνη άπό
  τό παιγνΐδι αύτό πού ΙβασΐοΟ
  σβ τριάντα βξη ώρες.
  Την άλλη μερά ήταν 6τοι-
  μη νά ξαναρχίση ή νά άνα
  ζηιήσρ μέ δ(ψι καΐνούργιες
  διασχεδάσεις, μακρυά άπό
  την έπίσημη σύλή, ί) νά κατα
  φύγη στήν ιΐβυλλισκήν άτμο
  σφοΐρσ τοθ Τριανόν καΐ νά
  παραστήση την τσομπανοπού
  λα ή" νά παίξη μέ την συν
  τροφιά της σϊή χλόη καί μέοα
  στά οέντρα τρελλά παιγνίδια
  νυμφ3>ν χαί σατύρων .. ΟΙ πά
  ρατηρήσεις τής μητέρας της;
  -έν την ίσκότζαν πειά. ΤΗλ
  θβν ή ήμίρα τβν γεννεθλΐων
  τής Μαρίας — Θηρεσίας καί
  ή ξεμυαλισμένη κόρη της 6<α μβ ίυό έββομάδες νά τό θυ μηθή κοΐ νά ι ής στεΙλ[) ένα ιύχε-ήριο γρΛμμα. Έν ■ν Άλεϊ«νδρεί«: Καθ Βεβηι-
  Ιΐοηΐ Νο 17-
  'Υπβκατάοτημα έν Κ«ιρ«: Καβ Β—αι! βΐ
  Ώίηβ Νο Ζ7·
  ΠρακτβρβΤβν έν Ζο.γ«ζί*ϊ Κηβ Τβντΐί-Ι.
  ΆντβηβχριταΙ ΐΐ, *λ«ς τ«5 χώρ«5 τ·δ β,ωτβ-
  ρικοϋ.
  Εκτελεί πάσης φύσεως τραπεζιτικάς
  εργασίας είς τό εσωτερικόν καί τό ε¬
  ξωτερικόν.
  Δβχβται χαταεεσεις είς πρώτην ζήτησιν, τ«μι-
  κντηρΐα» κβΐ ίη «ρ·β.βμί«, μβ λίαν εύνβϊκβ β-
  ηιτβκια.
  51 1ΗΑΙ-ΒΝ
  ΊδρνθβΤβο. υπο τής Έβνιχής Τρβηέζης τϋδ
  •Ελλάδος ο«μφών»ί μϊ τού, ν·μ·υς της Πβλιτίί-
  «, της Νί«ς ·Υ·ρ»«ηί, ηρ·, ·δ»πηρ*τηβιν τβν ίν
  Άμβρικο Έλλήνων.
  Κεφάλαια 6λοβχερώς κ*τ*6εβλημίνοι
  £ 1 .35Ο.ΟΟΟ.
  ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑβΟΛΟΓΟΪ
  Άριστβθχος Ίβνικοδ Πανειιιοτβμίοι» Άβιι-
  ν&ν μ«Ι ϊτρατΐΜΤΐκίΙί Ί«*Ρ·>«*ίί -Χ·λίί«.
  Δίδεται καθ1 εκάστην ·1ς **
  Έμμαν. ΜατζβΜτάκτι (Βολΐί τςσμΐ),
  έ*·εΜ ·αΛμαιι 443
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  Ή κακοσμία
  τού στόματος
  Β'.
  Ευνόητον τώρα 8π κατά
  τής αίτΐας αυτής τό μόνον ά-
  σφα>ές μέσον είνε 6 επιμε¬
  λώς καί τακτικάς καθαρισμός!
  καί περιποίησις τοθ στόματος Ι ραιτέρω
  τής τερηδόνος. ΚαΙ Ιδού ή
  δευτέρα σΐτΐα τ^ς κακοσμ'ας
  τοθ στόματος, ή τερηδών. Ό
  σον φθορά τό δόντι καί σχη
  ματισθή μέσα είς αύτό κοίλω
  μα (κουφάλσ), τό κοΐλωμα
  Πότε λήγει ή άναδεώρησις
  των έν γένει συντάξεων.
  Κατά τας προδλίψιις «Ε 4ποΙ-
  αι είχον γΐνιι χ«τά την δημοοίειι-
  σιν τοθ νόμοιι περί αναθιωρήοιης
  των συντάξεων δλων τβν χατηγο-
  ρι&ν, ή αναθιώρηαις θά απήτει
  χρονικόν 5ιααχτ]ΐια τισαίριβν πΐ·
  ί ΐ έί ίψ έ
  έκεΐνο καταντβ φυσικώ τώ Ιρίπου έ(6ν χαί έηί τ^ ηροέφιι έ
  η
  καΙ των οδόντων, ή άλλως
  λεγομένη άσηψΐα κσΐ άντιση-
  ψ'α τοθ στόματος. Τό ούσιω-
  δες είνε πρό παντός νά μή
  μένη μβτά τό φαγητόν έντός
  τοθ στόματος κοΐ άνσμετσξύ
  των οδόντων τό ελάχιστον μό
  ριον τροφής γ] τροπικόν ρευ-
  σ*όν Εύαποσύνθβτον (γάλα
  κλ- ) Έπομένως άνάγκη νά
  πλύνβτε επιμελώς καΙ έπανει·
  λημμένως τό στόμα μετά κά¬
  θε γεθμα μ έ άφθονον νερό,
  νά τρ'βωνταΐ δέ συγχρόνως
  καί τα δόντΐα μέ κατάλληλον
  ψήκτραν (βουρτσάκ ) κοΐ σα·
  ποθνι. 'Αφ' εσπέρας μάλιστα
  μετά την πλύσιν ούτήν, πρέ·
  πει νά πλύνετε τό στόμα
  καί μέ έν άντισηπηκόν ύγρόν,
  καί τοιοθτο ημπορεί κανεΐς
  προχεΐρως κάλλιστα νά παρα
  σκευάστ) άν στάξη είς ενα ηο
  τήρι νερό 10 εως 15 σταγό-
  νας βάμματος ίωδΐου καί άλ
  λας τόσας ε(νοπνεύματος μΐν
  θης (βΐοοοΐ άβ ιηβηΐΐιβ).
  Ή καθαριότης καί άντιςη
  ψ'α τοθ στόματος έκτός τοθ
  βπ έμποδΐζει την ανάπτυξιν
  δυσοσμΐας, άλλά καί προφυ
  λάσσει τούς οδόντας άπό
  λόγφ μ(α επί πλέον κρύπτη
  σηπομένων ύλών χαΐ σηψ γό-
  νων μικροβίων, όπότε καΐ ού-
  ξάνονται αί άναδιδόμεναι έκ
  τοθ στόματος κακαί όσμσΐ.
  Τής όβοντικής σύΐής παθήσε
  ως την θεραπείαν πρέπει έγ
  κα(ρως νά άναθέτωμβν είς έ·
  πισιήμονα όοοντΐατρον, ίσπς
  καυτηριόζων καί καθαρίζων
  τελεΓως την κοιλότητα τής τε
  θα άνακόψρ την πβ
  πρόοδον αύτί|ς καί,
  έ
  άν τό κρίνη έτϊάναγχες, θά
  ίμφράξη ή θά σφραγίση τόν
  Ο50ντα εκείνον, άποΒΙβων οδ
  τως είς την μάσσησιν ίνα τρο
  χον τοθ μύΧου αύτοθ τής θρέ
  βστις εφαίνετο Οτι κα¬
  τεστράφη πλέον.
  Προχείρον άντισηπτικόν κα(
  έλαφρόν καυτήριον διά τοιού
  τους τερηβονισμένους οδόν
  χρησιμεθον άξιόλογα κσί
  κατά τής όδοντσλγΐας, είνε ί¬
  να μΐγμα άπό Γσα μέρη σωσι
  κρέατος (<ρεόζοτο) έκ λιθάν· θρακος κοΐ οίθερΐων έλαιων γβρανίου, καρυοφύλλου (4?ΪΓθ Ηβ) καί όριγάνου μέ όΚΐγην μΐνθόλην (ηιεηΐηοΐ), ή μΤγμα οΐθερΐου ελαίου γερανίευ μέ τριπλασΐαν φορμολΐνην, ΐΐς τό οποίον έμβρέχεται μικρόν βωλόρΐον βάμβακος χαΐ έντί θεται προσεκτικως ι(ς τό κοΐ λον τοθ όΒόντος. Εξαίρετον έτιΐοης άντιοηπτικόν βούλωμα δι* ίνα τέτοιο κεύφιο δόντι εί¬ νε ένα κσρφΙ γαρύφσλλο (ϊ- ρωματικόν) ή ανθος κανέλλας ή καΙ απλώς ενα μικρόν τεμά νισχύσεως τοθ προσωπικοθ τοθ ΈλιγκτιχοΟ Συνείρίου. Τό χρονι¬ κόν τ&Οτβ Βριον χαθωρΕοθη βίοιι τοθ μίΌου Βρου τοθ άριθμοθ τ6ν αποφάοιων απονομίς συντάξεως α( ύηοΐοιι ίξεδίδοντο κατ' Ιΐος δ· πό τεθ Έλιγχτιχοθ Συνεδρίου, 6 όττ&Ιος ϊέν δπΐρίβαινι τάς 6 χιλιά δα;. Παρά τας προβλίψΐτς έν τςύΐοις ταύτας, άναχοινοθται ίτι χάρις είς την έντονον προσπάθειαν ήας κατιδλήθη δπο των αρμοδίων ΰπη ρισιβν τοθ Έλεγχτιχοθ Συνεδρί- ου, τη έποπτεία τοθ προέδρου τοθ ΣυνεοειΌυ καί τοθ βΐευθυντοθ των συντάξιων ή άναθιώρησις τβν θιιν ταξιιον περατοθται έντος Ι τους. Ο0;ω ή αναθεώρησιν ή δποΕα 11 χεν άρχίαει τόν "Απρίλιον"τοθ 1936 θά Ιχη περατωθή μίχρι τοθ προ- σεχοθς Μ>Ϊ9ΐι, χατα τας γενομένας
  προδλίψΐΐς.
  Χ
  ρΐ τής γενομένης
  εργασίας είς τό Έλεγχτιχον Συ
  νίδοΐΓ,ν χατά τό παρελθόν Ι τος
  1936 είνε δ χαταρτιαθεΐς υκο
  τής γ' διευθύνσεως τοθ Ελέγχη
  χοθ Συνεδρίοκ, ή όποία άσχολιΐ
  ται μέ τας συντάξεΐς, άηολογι
  σμίς. Συμφώνως μέ τόν άηολογΐ
  σμόν τοθτον, κ*τά την 31τιν Δέ
  χεμβρΕου 1935 δπήρχον έκχρε
  μιΐς είς τό Έλεγχτιχον Συνέδριον
  ηρωτοεΕσαχτοι οηοθέσεις 2036,
  έχ των οποίων 211 πολιτικαί, 210
  αξιωματικών χαΐ 1815 δκλιτπν.
  •Υπήρχον έπ'σης καί αρκεταί αί
  τήαιις άφομοιώσεωί, α Ε οποίαι
  ϊέν είχον χαταχωρηθ, είς τα βι-
  βλΕα.
  Κατά τό 1936 ιΖσήΙθον είς
  την διεύθυνσιν συντάξεων 47,995
  δποθέσιΐί, έκ τβν οποίων 18 024
  πολιτικαί, 19 503 στρατιωτικαί
  χαΐ ναυτικαι αξιωματικών χαΐ 10.
  468 οΊΐλιτβν.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  —Ό χορός τβν πρβσχέπων
  χιον καμφου^ άς.
  (ουνεχΐζετοι)
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΠΡΟΙ ΤΟΥΣ »' κ. ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
  ΜΕΤΑΞΗΙ ΚΑΙ ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΝ
  ν σβς έ{αιρετιχο1 μετ«{οσ(τορβι, άνάτβροι
  κοιί τβν γαλλικής Λρ«λ6ύοϊ&)ί·, μικρ€οκβπημίνοι χατατο
  σύοτημα Παοτίρ. ςρ6άουν χ«1 6» τιθοδν είς χνκλοφβρί·
  αν την 12ην Μαρτί«υ.
  Ποιότης άβΐστη. Άπέίβσις ηνν«ημίνπ. Παράγουν την
  καλυτέρα ν πβιοτητα χβυχονλΐοαν καί μετάξης
  α κ. ηαραγκγεϊί δύναντ«ι νά προμηβευΜνται έξ αΰ
  τβν έν Ηρακλείω παρά των ΚαταστημάτΜν μ. Άίελφών
  Δαμιανάκη, έν Ρββύμνω παρά τοΰ κ.Χπυριδάκπ ©ωμά, έν
  Μϊοσαρό; παρά τΒνΜ. Άβελφ&ν Λβυλουίάκρ, έν Μυλοπο
  τ«μω ποιρά των χ. Ποινάγω Γιβννούίη κοιί Μιχαήλ
  Βέμβουχοι, έν £ητ·(? πβρά τβ& μ. Άντωνίου ΑΙχατερ»
  νίδπ.
  ΓΡίφΕΙΟΝ Π. ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ
  Έκχίθιται είς φανεράν
  πλειοδοτικήν δηϋοηρασίαν
  ή Ινοικίασις των κάτ«*θι
  ΔημοτικΔν θόρων τιλων
  καί δικαιωμάτων διά τδ
  ά«ό 1 Απριλίου 1937 εως
  31 Μαρτίου 1938 χρονικόν
  Βιάστημα.
  1) Τού θόρου μεταφερομέ
  των εγχωρίων «ροϊόντων
  διά ξηρας.
  2) Τοθ φόρου μΐταφερο
  μβνων εγχωρίων «ροϊον·
  των διά θαλάσσης,
  3) Τοθ Φόρου ζυγίου £πί
  των διά ξηρδς ,μΐταφερο
  ( «ροϊόν·
  Τό μόνον έν Αθήναις
  ΚΡΗΤΙΚΟΝ
  ΟίκογενΕΐακόν Ξενοδοχείον
  'ΑΛΒΙΩΝ,
  Όοές Ίεινος 10—ηλπσιέστατα Όμονοίκς
  Τηλέφωνον 23-302
  Τβλβίως ανακαινισθέν, διαθέτιι δωμάτια ιύήλια,
  ΐύβκρα κα. καλβς έπιηλωμένα. Καθαριοτητα &·
  μΐμπτβν καί υπηρεσίαν πρβθϋμβτάτην. ^Ιθοκβαν
  ε>ναιμον{,{.
  ΑΙ Βυμφερώτεραι τιμαί
  Γό ξκν·δ·χκΙ·ν «ΑΛΒΓΩΝ» διευθύνβι αύτο-
  Λροοώπνς έ νέ·ς ίδιοκτήτης τβ» ουμπολίτης μας
  κ. ΙΩΑΝ. ΕΥ-ΙΑΝΑΚΗ2.
  τ*»ν.
  4) Τοθ φδρου Λαχανικβν
  καί όι«·ρικβν.
  5) Τού Φόρου ζυγίου έτΐί
  τβν διά θαλάσσης εισαγο¬
  μένων εγχωρίων «ροϊόν-
  των.
  6) Των τιλΑν διά την ιχρτ)
  σιν Σφαγείων.
  7) Τοθ φδρου καταναλώ
  σιεις γάλακτος.
  8) Τοθ φδρου Ίχθυαλι
  ιίας.
  9) Τοθ φόρου μΐχαφΐρο
  μέν»ν ιγχωρίων «ροϊόν
  των β»ιί Ιχβύι*ν.
  10) Τοθ δικαιώματος
  σ>««ς τβν Δημοτ. 1θ
  λε(«ν.
  11) Τβν τελών 1-1 των
  διαφημίσεων.
  Ή Δημονρασία βιιξαχθΐ)
  σκται είς τό Δημοτικόν Κα
  νάστημα "Ηρακλείου καί
  ΐνώ«ιον τής Δημοτρχι^ς
  Έ«ιτροτιής την 5ην Μαρ
  τίου 1937 ημέραν Παρα
  σχιυην καί ώραν 11—12
  «χ μ.
  ΟΙ δροι συγγραφ|)ς ΰ«ο
  Κριώσΐων είσίν κατατιθιιμ
  μίνοι «αρά τβ Γραμματε'ο:
  τοθ Δήμου Ενθα οί βουλό
  μενοι «ροσερχόμινοι θά
  λαμβάνωσι γνώσιν.
  Ήάλ Ώ 1
  μβ
  Ήράκλιιον
  1937
  γ
  τΏ 1 Μαρτίου
  Αυριον δίδεται εί; την μβγά·
  λην αίθουσαν τοδ Όρφανοτρο·
  Φβίβο Νβαπόλΐως 6 προαγνελ*
  θεΐς χορές τ2ν «ροσχόπΜν. Τόν
  χαλλιτβχνικβν διάκοσμον της «Ι-
  θουσπς ϊχβι αναλάβη β κ. Κ Λο·
  Υ>ριασταικης. Τβν «Ιδικόν ήλβκ
  τρβφωτισμόν ί διευθυντάς τοΰ Α
  λεκτρικοθ έργοστασίοο Νβακβλε
  νς Έν γένβι άπ£> τάς κροετβιμοι
  οίας ίΐκάζεται ίτι π έιτιτυχί»
  τβδ χορβδ είνε εξησφαλισμένη.
  —-Άδικβς επίθεσις.
  ΣυνΕλΐίφΒη β Αρτ. Νταμκακά
  κης κάτοικος Ίμβρβυ Σφακίων
  κατηγβρούμβνβς επί αδίκω έπιβέ
  σει κατά τοδ αγροφύλακος 'Αρμέ
  νόν Άπβκβρώνου ΣαράντπΤσβμ
  «ιανάκη.
  —Τα μαχροπρέθεσμα δάνκια.
  Πληροβορουμεβκ ότι ενεκρίθη
  σαν υπό τοθ οΐκείβυ υηβχκταβτη
  ματος (.τής 'Ανρβτικής Τραπέζης
  «Ι ΰπββληβεϊσαι αΙτπσ«>ς ν*ΜΡ
  γών ι τβδ Νομβδ Λασηθίβυ, διά
  την χορήγησιν μακροπρβθέβμνν
  δοτνείΜν,
  —Ή έπίδοσις δημβσίων ίγ
  γράφων.
  Τβ ύπουργείβν των θΐχονβμι
  χ&ν δι' έγκυχλίβυ τού πρβςιτάς
  οικονομικάς αρχάς γν&ίρίζβι βτι
  τα ό'ργοινα τής Χωρβφυλακπς διά
  τάς έπιδέσιις των διαφβρων έγ
  γράφων των δημβσίων άρχ&ν. ού
  δεμιάς άμβιβής δικ*ιβδντ*ι. έκ
  τβς εάν 6 βίδικβς νόμος βάσβι
  τοδ οκοιΌυ ί£«δβθπσαν αί άποφ*
  σβις των δημοσίαν άρχών καββ
  ρΐζει τοιαύτην αμοιβήν.
  —Ό όργκνισμός τού υπουρ¬
  γείον Γεωργίας.
  Κ«τά τβ τελενταΐον ίιιτουρ
  γικόν συμβούλιον, ενεκρίθη ο νί
  ο{ οργκνισμός τοδ ύπουργβίβ»
  τή{ Γεοιργίας. Διά τοδ οργανι
  σμοϋ αύτοδ έπίρχκται πλήρης &
  ναδιβρνάνωσις της γεωργικής ύ·
  πηρίσίβς.
  Ό ΔημαρχΑν Ηρακλείου
  Μ. — '
  ΔΙΑ ΤΟΠ! ΓΦ42Μ)ΜΠΟΡΟΓΣ
  Καθιατώ γνα'σ'όν είς τούς ένοΊ
  αφερομίνους δΐι, διαλύων δριοτι
  χ6ς την άποθήχην δφασμίτων, έκ
  ήη φ
  ποιβ την δπάρχουσαν
  θήχην διαφόρων ιίδων
  [ έ
  παραχατα
  ιΪ£ τιμΐς
  την πλα
  ΖΑΠΑΝΤΙ
  ήη φ
  εύ<αιρ[ας, έ< τ&0 παρά η τείαν παλαιβ; ΝΐμαρχΕας, Γρα φείου μου. Μ. Δ ΖΕΗΣ Ένβιχιάζονται 2 οίκίαι παρά την Κοΐινούρνια Γειτονιά. Ή πρώ τη άπαρτιζομένη έκ 4 δωματίων, κουζίναν, αύλήν καί ΠΓ,γαδι, ή 6εΰ τερη έκ δύο δωματίων κοΐ ττηγάδι. Πληροφορίαι παρα τω Εύσταθίφ Ζερβάκη παντοττώλη. —ΑΙ τιμαί τδν οΐνων. Κατ' άρμβδίαν άνικκβίνΜσιν ου δ«μί« μετκβολή έπήλθί την έΒδο μαδ» «ύτην *(ς τάς ημάς τ&ν οΐνων. Επί τδν λευκ&ν οΐν«ν έ· γίνβντβ ολίγαι πρβϊ{εις. Ζητημί- νοι είνε οί γλυκκϊς οΐνοι £«μου άλλ' ανευ ηροσφορ&ν. —Τό νέον Γαλλικόν δασμο¬ λόγιον καί τα πρβϊβντβ Υπο τοδ υπουργείον Έθνικής θΐκβνομίας εκοινοποιήθη είς τάς ένδιαφβρβμβνας ύπηρισΐβις κ«1 τάς οίκβίας όργανώσεις των έ{«· γΜγέβιν άπόσποισμοι τοδ νέου γ«λ· λικοδ δοσμβλβγΐβυ, τού τβθίντβς έν Ισχύϊ άπο 1ης λήγβντβς Φ·- βρουαρίου Κατ' αϋτό, ο οασμος ! επί τβϋ τυρού τοδ εισκγομένβυ ) ε!} 1 αλλίαν βρίςβται διά ποαοτη· τ« 100 χιλιβγράμμβιν είς 110 φρά,γ Κ«, έηί τ&ν κυάμκν διά την «ύ· την ποσοτητκ «πβ 27—60,80 νρέγ κα, επί των οπΝρ&ν 72,80 επί τβϋ μίλιτος 149,60, επί τ&ν πορτοκκλ λί»»ν 37.40, τ&ν μανδαρινίΗν 76,90. ΠΡΟΣ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΠΘΑΥΠΛΗΘΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ τα καταστηματα ΥΪΟΝ ΕΜΜ. ΓΡΑΙΚΗ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 6η« ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΜΕΓΑΛΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Ι
  Ν
  .ι >
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  3 Μαρτίοο 1937
  ΤΑ ΑΠΟΚΑΑΥΠΤΗΡΙΑ
  ΤΟΥ ΑΓΙΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ£ΑΕΥΘΕΡΙ*Σ
  ΔΕΝ ΘΑΓΙΝΟΥΗΕΠΙΤΟΥΠΑΡΟΝΤΟΣ
  ΑΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗ
  ίΙΠΟΠΕΡΛΤΒΣΙΣΤΟΥΔΓΔΑΜΛΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ * Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Έκ Κυβερνητικής πή
  γής ανεκοινώθη ότι κατά την χάθαδο'
  τής Α. Μ. είς Κρήτην, ητίς πραγμα
  τοηοιεΐται την προσέχη Παρασκευήν
  κατά παλαιάν επιθυμίαν της, δέν πρό
  κείται νά γίνουν τα άποκαλυπτήρια τού
  άγάλματος τής Ελευθερίας είς Άκρα»
  τήρι.
  Σχετικώς παρέχεται ή έξήγησις ότ
  μέχρι σήμερον δέν έχ«ι συμπληρωθή ή
  αποπεράτωσις τού άγάλματος. Κατά
  συνέπειαν τα άποκαλυπτήρια αυτού θά
  γίνουν βραδύτερον.
  ΟΛΑΝΙΙΥΚΤΑΧΟΟΥΝΟΙΠΙΝΛΚΕ!
  ΤΟΥ ΦΡΡΟΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΛΤΟΣ
  ΔΗΛΩΣΕΙ! ΤΟΥ». ΥΦΥΠΟΥΡΙίΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτού μας). — Ό ύφυπουργό
  των Οικονομικήν χ. Αποστολίδης με
  τί6η >θές ιίς Χαλκίδα όπου ενήργησε1
  έπιθίώρηοιν των έχεί οικονομικήν ΰπη
  ρεσιών. Ό κ. Ύφυτιουργός εδέχθη
  τό συμβού) ιον τού Έμποριχοΰ συλ·
  λόγου κ»ί συνεζήτησεν επί των φορολο·
  γικών ιδία ζητημάτων. Ειδικώς συνε
  ζητήθη ι ό ζήτημα τής άνασυντάξιω
  των φορολογικόν καταλόγων τώ* έπιτη·
  οενματιών, ό δέ κ. Αποστολίδης έ-
  πωφελήθη τής εύκο ιρίας νά τονίση ότι
  έκ τής όλης μελέτης ιού ζητήματος
  κατεοείχθη ότι ή σύνταξις των ίσχυόν·
  των νυν φορολογικόν καταλόγων,προσέ
  κρουσεν είς τό παρελθόν είς χομματι
  κάς ποτριμβάσιις κ»ί εδημιούργησεν ά-
  οικίας είς βάρος ιού τε Δημοσίου χαί
  των φθ£.ολογουμένων. Έκ τούτου ή χυ
  βέρνηοις προήλθεν είς αήν απόφασιν
  >ά προβή ιίς την άνασύνταξιν των φορο
  λογικών χαταλόγων των έπιτηοευματι
  ών, 'ινα έχλείψουν αί ανωμαλίαι.
  Η ΧΘΕΣ1ΝΗ ΘΥΕΑΛΑ
  ΜΕΤΑ ΧΑΛΚΗΣ «ΝΑΠΙΚΒΜ
  ΑβΗΝΑΙ2 Μβρτίου (τού άντα-
  κοκριτού μας).-—Τάς πρωϊνάς ώρας
  % ής βήμΐρον είς ολόκληρον την περιφέ¬
  ρειαν Ά τι ι»ής ένέσκηψεν άγρία θύελλα
  μετ» χολάζης ίκαν^ύ μεγίβους. Αί
  έπελθοθοαι πάντως ζημίαι είναι μι
  χραί λό^ω τής μικράς οιαρκείας τής
  θυέλλης.
  Ι10ΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
  Η ΕΙΣ1ΙΟΙΒ .ΜΕΛΛΗ! ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριιού μ«ς)·— Εδημοσιεύθη υπουρ
  γι*ή απόφασις ο<& τής έ ποίας ή εΐσαγω γή οπορελαίων «ίς Κρήτην έπιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας τού Γενικού Δι- ο ι «ήτου τή αίτήαει των ενδιαφερομένων έμπόρων ή έμπορικών οργανισμόν*. ΣΥΝΕΚΡΟΤΗΘΗ ΧΘΕΣ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΣ Την 7 εσπερινήν χθες έχλήβηοκν ι2ς την Νομαρ χίαν είς ευθείαν ούοχιψ.ν ιΐ ϋ^ίι&ροι αβν εν ι^) πόλει οαμαιΐΐνν, την Ίΐπιμεληιτ^ίων ΈμποριχοΟ Γιαργι>οΟ χαΐ Έκαγγ,ιλματιχ&Ρ, ιί Διευθυνταί τίεν
  οχολβν μέοης Δημοο'ων χβί Ίδιβΐιχβν, ύ έπιθι»
  ρητβΐ τβν Δημοτικβν Σχολείων χαί ι{ Διευθυνταί
  κύ'ΐον, οί Διευθυνταί τ&ν εφημερίδων καΐ χ. ά
  Έ ούσχιψις Αφεώρα την πάνδημον συμμετοχήν
  ηθ )«0 Ηρακλείου είς ήν Ιιοιμαζομένηνιίς τίν
  "Ανβκτα αποδοχήν.
  ΑΙ τιχνιχοί έξ ίλλου υπηρεσίαι τιθ Δήμον
  «ρχιοαν άπο «Οίι άοχολούμιναι μ! τάς εργασίας
  θηισμίθ Λ*ί ««·»«
  Ή Αγγλία καί ή κυβέρνησις Φράνκο.
  Ή πολεμικη τακτική των έρυσρών.
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου.—
  Τηλιγραφοθν έκ Παρισίων
  δτι έβιβεβαιοΰται ή «ληρο
  ε>ορ(α καθ* ήν ή Βρεττανι
  |κή Κυβέρνησις απεφάσισε
  την αποστολήν στρατ,ιωτι
  κοθ «αρατηρητοθ καί ενός
  βμ-ορικοθ άκολούθου είς
  Μνοϋρνκος. Είς τάς 4«οφ<χ σεις αύτάς τής Αγγλίας άκοδίδεται «ξαιρετική ση μασία, διότι αποτελεί τό «ρβτο*βτ)ιιαάναγιωρίσε«4ς Λβ6 μιρους της τής βθνι κης Ισ«ανικ$ς κυβερνήσΐ Έκ ΛονδΙνου αγγέλλεται Βτι ο δημοσιογράθος ν. Βίρνον Μ«άρτλε, ιίς δρ θρον δημοσιιυόιιενον είς τα «Νέα Χοονικσ», τονίζει δτι ή Κυβέρνησις τής Β* λένθιας άντιπαλαΐει κατά σοβαρωτάτων δυσχερειών. Ό Καμ-αλλιέρο καταβάλ λ«ι την στιγμήν αυτήν άπβ ννωσμανας «αοσκαθείας, διά νά Ι«ιτύχΐ] μεταβολήν τής άκολουθουμινης ύ«ό τβν στρατιωτικών άρ]|η γών -ολιμικής τακτικάς. 'ΔΦ' ετέρου τό ζήτημα τού «■ισιτΐσμοθ λαμβίνιι ά «ε ι λητικήν μορφήν. Ή Μαδρί τη ύ«οε>ίρει κυρίε*ς ά«ό Ιλ
  λειψιν -λείστνν είδΑν -ρώ
  της άνάγκης.
  Κατά πληροφορίας τοθ
  είς Ταλαβέραν άνταηοκρι
  τοΰ τοθ «Ήμερησίου Τηλε
  γράθου» αί συγκοιν«ν(αι
  μεταξύ Όβιίδο καί 'Άβι
  λας άβοκατεστάθησαν. ΟΙ
  Βίσκοι ηναγκάσθησαν νά
  -αραιτη9ο0ν τής αΐματη
  ρας «ροσβαθείας των «ρός
  τοθ Όβιβδο.
  Ρυδμίζονται διά νόμου τα αφορώντα
  τάς διοικήσεις των Γ, Έπιμελητηρίων.
  Κατά πληροφορίας μας, είς
  την Εφημερίδα της Κυβερνή¬
  σεως δημοσιεύβται νόμος, 6 6
  ποίος ΘΛ ρυθμίζη τα των διοι
  κήσεων των Γεωργικών Επι
  μβλητηρΐων.
  Συγκεκριμένως διά τοθ νό
  μου τούτου θά όρίζεται βτι ή
  θητεΐα τ&ν μελών των διοινή
  σεων των Γίωργικών Έπιμε
  λητηρίων ώς καί των έηΐτρο
  ΐϊών παρατβΐνεταΐ μέχρι ιί]ς
  ένΒργεΙας των νέων /κΧογών,
  αί οποίαι θά γίνουν ώς νεώ
  τερος νόμος θέλει καθορίση.
  Είς τάς διοικητικώς έιιτρο
  πάς τ©ν Γΐωργικΰν Έπιμελη
  τηρίων, αί οποίαι θά συμπλη
  ρωθοθν κσΐ διά τε Ο προίστα
  μένου τής οίκείας Γεωργικί)ς
  ττΕριφερεΙας άνατΐθενται καί
  τα κοθήκοντα τί)ς άρμοδιότη
  τος τ©ν γενικών συνελΕύσβ
  ών, ώς ή Εγκρισις τοθ πρ«:υ
  πολογισμοθ καί άηολογισμοθ
  κλπ.
  Πρός συμπλήρωσιν τοθ αριθ
  μοθ τ&ν μβλών τ&ν οιοικήσε
  ών των Γεωργικών Έπιμελη
  τηρΐων, δπου ύπάρχουν διά
  διαφόρους α(τ(ας κενα καί έφ'
  ίσον & άριθμός των πσρατμε
  νόντων συμβούλων εΤνβ κατώ
  τεροςτώνδ, βιορΐζονται πά
  οά τοθ ύπουργείου Γεωργίας
  (σάριθμα μέλη, μετά πρότα
  σιν τοθ οίκεί,ου νομάρχου, ή
  όποία δέον νά υποβληθή είς
  τό ύπουργιΐίν Γεωργίας έν
  τος 15 ημερών άπό τής ίσχιό
  ος τοθ παρόντος. Ή θητεΐα
  των ου τω διοριζομένων με
  λών,λήγει ταυτοχρόνως μ έ Γήν
  θητεΐαν των λοιπον μελβν.
  ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟΝ ΦΟΡΟΑΟΓΙΑΣ
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  101 ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙΑΡΙΘΜΟΙΙ μεταβολαι
  ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΈΐΣΤΗΝ ΓΕΟΡΠΚΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ
  Διά διατάγματος ηυξήθη τό
  ανώτατον όριον τοθ δυνσμέ
  νού νά επιβληθή υπέρ τής
  Αγροφύλακος Ρεθύμνης πό
  σοστοθ τής φορολογ(ας επί
  τοθ ελαίου, έλαιβν, £λαιωδ£»ν
  κσΐ σάπωνος κστθ 10ο)ο εΐσέ
  τι ήτοι ένδ>ω ι(ς 30ο)ο τοθ
  άντιστοΐχου άπλοθ δημοσίου
  φόρου ΐΓ]ς δέ φορολογ'ας έτΐΙ
  των βαλσνιΒΙων καί χορουπΙ
  ών κατά 10 λεπτά κατ' ό» άν.
  Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗ1ΊΣ
  ΤΩΝ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΝ
  Διά διατάγματος κοθορΐζον
  ται τα δΐκαιολο-γητικά τής
  συντοξιοβοτήσεως των ότΐλαρ
  χηγών των εγγεγραμμένοι έν
  τοίς κεκυρωμένοις πίνοξιν ά
  γωνιστων. Δι' ετέρου δΐατάγ
  ματος τροκοκοιοθνται συμπλη
  ρούμβναΐ ωρισμέναι διατάξεις
  των 118(1 συντόξεων νό'ων.
  ΑΙ &ΙΚΑΣΙΜΟΙ ίΓΡίΖΗΝΙΙΟΝ
  ΤΟΥ ΚΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Παρά τβν κατωτέρω Άγρινο-
  μιΐων ωρίσθησαν &ί άχολοκθοι ίι
  χά,οιμοι αγροζημιην διά τον άρξά
  μενον μην»; Τι/μπακίοι: Την 17
  είς Βόρρ&υί, ιήν 18 είς Τυμπά
  χ(, την 19 είς 2.66α, την 20 είς
  Πέτρο* εφάλι, την 22 ιίς Μαγαρι.
  κάρι. Βιάννον: Την 16 είς "Ανω
  Βιάννον, χήν"17ιίς "Αμυρί, τή/
  18 είς ϋιθχον, την 19 είς "Αγ.
  Βασίλειον, την 20 12; Καλάμι.
  Χκοονήσοκ: Την 9 ιίς λιμένα Χερ
  σο ήσου, την 10 ι ίς Μοχόν, την
  17 είς Ανώπολιν, την 18 είς Κό
  ξαιη, την 20 είς 'ΑβϊοΟ. Κασχελ
  λίου Πεδιάδος: Την 4 εί; Επί α,
  την 5 είς Άμαριανέ, ιήν 8 είς
  Καστέλλι, την 17 είς Αγ. Παρα
  ο*·;, την 18 είς Παναγιά, την
  19 είς "Εμπαρον, ιήν 22 είς Γε
  ράχι, φ 23 ιίς Άποοτόλους χαί
  φ 24 ιίς" ■
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου.—Κα.
  τα την δΐεξαχθιΐσαν χθές κλή
  ρωσιν τε Ο ΛαχεΙου τοθ Στο·
  λου εκέρδισαν οί κατωτέρω ά
  ριθμοΐ τα έναντι εκάστου
  ποσό: 10 608 σ β' δρχ. 500.
  0Γ0, σ. γ' 300 000, σ. α' 200
  000. 3043 σ. ρ" 100 000, σ.
  >' 80 000, σ. α' 50 000 48.829
  βρχ. 30 000, 17.214 κοί 40.832
  δρχ. 10 000. ΟΙ έπόμενοι πίν
  τε άριθμοΐ 43.388, 18 485, 25.
  146, 37 475 κα' 38,219 κβροΐ
  ζουν ανθ. βρχ. 6000 άπό 3000
  δρχ. <■! άρθμο! 46 482, 11. 333, 1712, 26 973, 7957, 31. 419,32 218,8 318,14 800 καί 16.562. κσΙ ότι ό δισχιΑ(ας δρ. εί σριθμο! 41 005, 40 432, 38 992, 3.787,48.160.23 245, ι9 422, 7 682 26 498,47 941. 7. 155. 31.765, 36 137. 42.250, 18 769,5 480, 36 631. 20.288, 10 607 καί 10 609. Η ΕΙΙΑΓΟΓΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΝ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ Συνελήφθη ό Ή^ακλής Ιω άν ν. Σαλοθστρος κάτοικος Ανωγείων πρός Εκτισιν 45ημβ ρου φυλακΐσεως έπιβληθείσης α υιώ έκΐ παρο βάσει τοθ νό μου περΐ φορολογίας τοθ στεμ φυλοπνίύματος. —Συνελήφθη ό Ιωάν. Μιχ. Βρένιζος ί) Σουρούλιος έξ Ά ωγείων ίκτοπιζόμενος διά ζωοκλοτιήν £(ς Μή^ον. ΤΟ ΚΑΚ0ΥΡΓΙ0ΔΚΕ10Ν ΜΑΣ Σήμερον πιΡανώς πβρατοθ ται είς- τό έτνταθθα κακουργιο οικιΐον ή δ(κη διά την ύπόθε σιν τοθ Έλευθ. Ρουκουνάκη, Χθές έξητσσθτ,σαν «λιΐστοΐ άρτυρες κατηγορίας, ι Χθές επρόκειτο νά λήξουν εντεύθεν διατυηώσεις, ν ής υπό τοθ Νομάρχου χ. Μ«ρ· χΐλλου ιΐ)ς σχιτικής αδείας, διά την ιΙσαγωγήν των σκορελκ'ω*. Επί τή ιϋ«ι?'α πκρΐσχέθτ, κοί ιύίις ή διαδιδαιωσις Βτι τα ρίλαια ϋα τψωνται είς μας δεδομίνου διι ή ενέκρινε την άτιλτ) αυτών είς την νήαον. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ1 ΝΟΜΟΥ Δι' αποφάσεως τι Ο χ. 'Γπουρ γοθ Εργασίας ετροποποιήθη τό καταστατικόν τοθ Ταμείοιι 'Δοφχ λίσιων χρηματισ'ώ/ χαί μισιτβν. Είς την εφημερίδα τής κυ βερνήσεως δημοσιεύβται Ακό βάσις τοθ κ. 'ΥπουργοΟ Γεν. ΔιοικητοΟ Κρήτης δι' ή: μετε τέθησαν έκ τής Γεωργικη-ς κβρι φείε'ας Χανίων είς την Γεωρ γικήν Σχολήν Μεσσαράς ό Έπιμελητής Άνβρ. Σακκελα ρΐου, είς την ένταθθα Γεωργι κήν περιφέρειαν όΈττμελητής Χ. Σακελαρΐίης άντΐ «Ο Α μοιοβάθμου τού Α, Σουοαβλή μετστεθέντος είς την Γεωργ. Περιφέρειαν Λσσηθίου> ό γ«ω
  ηόνος Γ. Δραγάτσης είς την
  Γεωργικήν περιφέρειαν Χαν(
  ών άν-ι τοθ Δ. Ροζί| μετατε
  θέντος είς Ρέθυμνον.
  ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΛΙΚΕ10Ν
  ΡΕβΥΜΝΗΣ
  ϊό 6' δωδεχαήμερον τοθ Μαρ
  τό ΚαχουργιοδιχιΙίν Ρεθύ
  μνης θά έχδιχάση τα έξτ^ς άδιχή
  ματα: Την 16ην ΜαρτΕοιι ύηόθε
  σιν επί άποπε((« αναιρέσεως έναν
  τίον τοθ Γεωρ. Τζανίΐ- Την 20
  ΜαρτΙου επί άποπεί'α άναιρέοεω;
  εναντίον τοθ Α. Φΐυρναράχη, χά Ι
  την 23ην ΜαρτΕου έπΐοτ,ς δπόθε
  σιν έκΐ αηοπι[(« αναιρέαΐως έ
  ναντίον την Στυλ. Μπαλαντίνου
  χά ι Στυλ. Μυτουράχη
  Η ΙΊΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΕΟΣ
  Είς την εφημερίδα τής κυ
  βερνήσεως ίβημοσ είθη ό νό
  μος δι' ου ρι,βμΐζονται τα τής
  παροχης συντάξεως των άπο
  στρατευομίνων λύγω νοσήμα
  τος αξιωματικών.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  Α1|έν ττ] άγορδ μας κυμανθεΐσαι
  χθές τιμαί των διαφόρων έγχωρΐβν
  νροίόντων είχον ώς κάτωβιχ
  ΖοολτβινΙναι
  α' ηοιότπτοε Ορ. (.19—2ο
  *
  Ι
  )
  «'
  ΗαΟρΙϊι
  τ, η η
  -■λΐ» "
  ■ βαθραν. Ι»,
  ■βινετ ν. «·οββ(α< „ Ι 14,— Έξαιρετικοΐ 31 „ λε·ι·ι εί ■•ηοτ. „ 30,— ■οε>ΐ*·λ. «Ιεη». „ 19.-
  .. «' «βίον. „ Η,Κ
  Α··ον«λ. ||«·. ... Σ9 —
  .. ετ' νοιοτ.
  •Ι»·!.
  Α
  -βλαιοΙ] .,
  Μ«λββυ(Ιο« κ«ν «■. ,. 6
  Καροθτηα οραχ, Ι,ίΟ
  Μβλι «οιοτικΔε; „
  »*έχβξο .. 40·.
  Κουχοόλια ξηρά* „ !■§,
  ΔΙριιατα βόία „ Μ. -41.
  Δρνοβίρματα ίΒι». „ η,
  ϊ». -Μ.
  Τιμαί —υναλλάγματος
  Δολάριον βρ. 1ΊΙ.5Ι—112,6*
  •^^ ·ι ·ν4β# —■*-*&&&
  Κορώνα Σουηδίας £Θ.Ι·—ί8 4β
  Φράγκον „ |.| |_ υυ
  ΈλβΜ. Φροΐγκον „ «4ϊ—Ι».7Ο
  ΦιορΙνι ·' "
  Μάρκον
  ΓετΙλι,.ν
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΗΣΑΝ ΝΕΑΙ
  ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ
  ΤΟΥ ΟΙΛ»ΣΙΟΥ Ε Α Ε Γ Χ Ο Υ
  ΕΙΣ ΤΑ ΗΚ1ΠΑΡΔΑΙΔ
  ΑΘΗΝΑΙ » Μαρτίου (τού άνταηο
  κριτοΰ μας).—Νυκχερινά τηλεγραφήμα
  τ* έκ τού έξωχερικού άναφέρουν ότι ιίς
  την εφαρμογήν τού θαλασσίου έλεγχον)
  είς τα 'Ισπανικα παράλια, άνέκυψ*ν νέαι
  δυσχέρειαι. ,
  Άλλά καί γενικώτερον το έργον τής
  Έπιτροπής τού έλέγχου δέν φαίνετ»ι *οΕ
  όλου ευ*ολον, έκφράζονται δέ σοβαροί
  φόβοι ότι τούτο δέν θά κ*τορθωθή νά
  τελεσφορήση. ,
  Έ< τώ μεταξύ λέγεται ότι ό ανεφο· διασμός των ίρυθρών υπό τής Ρωβαίας αυνεχίζεται- Έκ παραλλήλου έντείνον· ται οί φόβοι έκ των ναρκών τάς οποίας συστηματικώς τοποθετούν είς τα άνατο· λικα καί νότια παράλια τής Ίσπανίας αί τορπιλλοθέτιδες των Έθνικοφρόνων. Η ΙΤΑΛΙΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΝΕΟΥΣ ΜΕΓΑΑΟΥΣ ΕΞΟΠΑΙ.ΜΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίου (τού ίντα· ποκριτού μας).~ Έκ Ρώμ^ς άγγέλλε ται ότι τό μέγα φαβιστικόν συμβού ) ιον καθώρισε σχέδιον νέων μεγάλων έξοπλισμών τής Ιταλίας, όσον νφορα τόν στόλον, τάς βεροπορικάς δυνάμεις καί τα μηχανοχίνητα μέσα. Δια τοΰ σχεδίου τούτου προβλέπεται ή συστη ματοποίησις ι ής ύποβρυχίου αμύνης, ή χατασχευή άεροπλανοφόρων καί έπα κχίων βάσεων πυροβολικού καί' έν γένει ή συμπλήρωσις επί εύουτάτου έπιπέβου τής έθνικής αμύνης τής Ιταλίας. ΛΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΕΓ.ΖΟΜΕΝΟΙΙΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαρτίου (τού άντα· ποκριτού μας).—Τό υπουργείον τής Κοινωνιχής Προνοίας απηύθυνε σήμε ρον μακράν εγκύκλιον πρός τας Νομαρ χίας δι* ής παρακαλεί όπως ενεργηθή λεπτομερής άπογραφή των προσφύγων οΐτινες στεγάζονται εισέτι προχείρως είς οιάφορα παραπήγματα. Τό υπουρ· γεϊον τονΐζει την ανάγκην τής ταχυτέ- ρας άποσ^ολής των σχετικών καταλόγων προκειμένου νά ληφθή τό συντομώτερον φροντίς διά την καλυτέραν στέγασιν των απόρων προσφύγων. ΕΔΟΘΗ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΕΓίΡΑΦΗΣ ΤΩΗ Φ ΟΙΤ Η ΤΟΗ ΑΘΗΝΑΙ 2 Μβρτίβυ (ϊβϋ άνταπβχρι- τ·ΰ μ»ς) — Κανοπιν συνεννβήσβως μετα τβδ ύϊτβυργείβυ τής Ποκδκίνς ή Σύγκλητος τοΰ Πανεπιστημίου πκρέτεινβ την πρβθεσμίαν τής κβταββλίίς τ«ν (γγραφδν τ&ν φοιτητβν μέχρι τής 31 Μβΐβυ διά τβ τρέχον Άκ«&η· μβΐχόν έτος. Ή παράτασις εδόθη, ώς βνβ κβινώθη, χαριν τ&ν πτωχών ΙδΙ»; φ·ιτη τδν πολλβί τ&ν οποίων ευρίσκονται την ε¬ ποχήν αύτην βΐς αδυναμίαν πληρνμής τδν έγγραφδν των. ΣΥΜ ΤΟΥ κ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥ^ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαρτίου («ού άντα- ποκριτού μας)·— Σήμερον ό Άρχηγος τής κυβερνήσεως κ. .Μεταξάς εδέχθη είς συνεργασίαν -ούς οφυπουργούς των Εξωτερικών, των Οίκονομικών καί τού Πολιτικοΰ Γραφείου. Ό κ. Πρω θυπουργός εδέχθη ακολούθως τόν υπο διοικητήν τής Τραπέζης τής /Ελλάδος κ. Βαρβαρέσσον μετα τού όποίου καί συνειργάσθη έπ' αρκετόν- . ΑΦΙΧΘΗ ΧΟΕΣ ΕΞ ΑΙΓΥΠΤΟΥ -,· Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 2 ΛΙαριίου (τού άντ*- ποκριτού μ*ς).—Προερχομενος έξ Αι¬ γυπτου αφιχθη σήμερον ή Α-Υ· & Πρίγκηψ Πέτρου, υιός τού Πρ(γ»«ν πος Γιωργίου. Τούτον ύπεβέχθη είς την άποβάραν ό τελετάρχης των άνακτό ρων κ. ,. Αεβίδης. Ό πρίγκηψ Πέτρος μετλ ολιγοήμερον παραμονήν έντβθθ*