93988

Αριθμός τεύχους

4510

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

4/3/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτοο
  έΐησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τ»μή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΠΕΜΠΤΗ
  4
  ιΜΑΡΤΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  » ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ ·1ΟΝ
  ΑΡΙθΜ, ΦΥΑΑΟΥ 4510
  ΥΒΕΥηΐΟΣ ΣΥΙΤεΚΤΙΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΚΑΙ Η ΚΑΘΟΔΟΙ ΤΟΥ ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ
  Μετ* δύ· ημέρας θκ επι ,
  σκεφθή την νήαβν μ«ς ο
  Βασιλεύς τής Ελλάδος Γε¬
  ώργιος Β'. Τό γεγ·νός άπο
  τΐλεΐ αναμφισβητήτως Ιβτ·
  ρικόν σταθμόν δια τόν τέ·
  πβν. Καί ένέχει εξαιρετικήν
  όλως σημασίαν κ«1 απονδνι
  οτητα. Τουτο δέ καί διότι
  την Κρήτην βπισχέπτετοη
  δια πρώτην φοράν Βκσιλεύς
  της Ελλάδος «κό της Ένώ-
  οεως κ«ί εντέυθεν καί διότι έκ
  τής επισκέψεως αύτη; κατ«
  γενικήν πεποίθησιν καί π(·
  ο τι ν 8κ προκύψη μ·Υ* κ«
  λόν διά τόν τόπον.
  Ό Βασιλεύς, ΐΐς την περίβ
  δόν Ιδιαιτέρως αύτην τδν
  διεθνων ανησυχίαν καί των
  παγκόσμιον ουγκλσνισμΰν,
  αποτελεί τό σύμβολον τής
  Έθνικής Ένέτητος τοδ Έλ
  ληνισμοΰ καί ένσαρκωνει
  ώς Άρχηγός τ·ϋ Έθνους
  τού; πό8ους καί τα αίσθήμα
  τα τβΰ Έλληνικβύ λαόν, νβΊ
  παραμείνη μέν η 'Ελλάς πι-
  στή είς τό ίδε&δες της είρή
  νηί, «λλά καί νά πΐριφρβυ
  ρήσα μκ κάθε θυοίκν την
  I-
  δαφικήν της ακκραιέτητα
  καί την εθνικήν της άνεξαρ
  τησίαν. Ό Βασιλεύς βπίσης,
  ώς άνώτατβς κρχων τής χώ¬
  ρας κβί «ρχηγός τού Κρό¬
  τον, ίκπρβσωπεϊ την' θέλη¬
  σιν τοΰ λαοΰ νά λησμονήση
  τ· παρελθόν, μέ τα μίση, τα
  πάθη, τας δι*νές*εις τού; έμ
  φυλίους πβλέμ«υς καί τβς δι
  αμάχας καΙ να ζήση έν εΐρή
  να καί έμβνβία.
  "Εκπροσωπεϊ την θέλησιν
  τοδ λαοδ νά ομονοήβη ν«
  άπβστρίφρ τό πρόσωπον ε)κό
  τ· παρελθόν μέ τας κβκίβς
  καί τας αθλιότητος τού, νά
  στρ«φ6 πρός τό μέλλον καί
  νά έργβσθή μέ νεαν πίστιν
  καί ενθουσιασμόν μ έ νέον
  παλμέν κα! νέον ρυθμόν
  διά την άνασύνταίιν τβν έ-
  θνικβν δυνάμεων καί την
  περισυλλογήν καί την «νβρ
  θωσιν, την ύλικήν, την ηθι¬
  κήν καί την εκπολιτιστικήν
  τής χώρας. Επί πλέον β Β*
  σιλεύς βκπροοωπκι ώς «νώ
  τατος αεχων την Ιδέαν τβΰ
  Κρατονς καί την συνισταμέ
  νην τβν κανόνων τής πολι
  τείβς, τα σύμβελα δηλαδή Ι
  κεΐνα πρός τα οιτοΐα ·ί π··
  λϊται τβν προηγμένων Κρ«-
  τών, τρέρβυν καί σεβχσμόν
  καί αγάπην καί ύκακοήν.
  'Αλλ' β Βασιλεύς επίσης, «·
  ακε,ϊ την έξβ οίαν διά τβν
  ύπβυργδν τ·υ καί φροντίζη
  διά την θεραπείαν των «ναγ
  κων τζς χώρας καί διά την
  Ικανοποίησιν τβν ζητημ«
  των τβΰ τέπβυ καί διά την
  προαγωγήν τοΰ λ«οΰ καί την
  «νάπτυζιν τεϋ "Εθνβυς.
  "Υπό την έκ«σημβν αύτην
  καίύψιιλήν ίδιβτητν τού β Β*
  σιλιύς τής Ελλάδος Γεώργιος
  ο Β' Μκτέρχεται είς την νη·
  α·ν μας μ ε τα δύο ημέρας.
  "Ερχεται διά νά φέρη Τ·
  Κράτος πλησιέστερον πρός
  τβύς πολίτας. Διά νά έπικβι
  νωνήοη μέ τόν λαόν. Διά
  νά γνωρίσα την μεγαλύνη
  σον καί τεύς πολίτας της καί
  τα ζητήματά της. Καί διά
  της κυβερνήσεως, της ·π·ί
  «ς · *ΡΧην·5 τόν συνοδϊύει
  νά δώση λύσεις καί νά θερα
  πεύση τάς ανάγκας της. Καί
  • Κρητικβς λαές, τβΰ ό «οί ©υ
  βί άγώνες υπέρ τβδ μεγχλεί
  βυ τβδ Έθνβυς καί τής δή
  μιβυργίας τϊ|ς με(ζ«νβ{ Έλ
  λάδ«ς, πβλυετδΐί, καί πβλύ
  μβχθοι, πλήρεις βυσιών καί
  αίματων φωτίζουν καί σήμΐ
  ρβν άκόμη μέ την λάμψιν
  καί την αίγλην των την Έ
  θνικην ιστορίαν, θά ύιιβδβ
  χβή τβν Βκσιλέα μέ όλον
  το«τ οφειλομένην σεβασμόν
  πρός τόν αρχηγόν τβδ "Ε
  θνους καί μέ αΐσθιΐματ* ά
  ν&Γίέρβο πατρΐΜτισμβδ καί
  έθνικβδ Ιδεβλβγισμοΰ. Διότι
  έ Κρητιχβς λαός, δαβν κβί
  αν ίπνευσβν ίσχυρός ό ανε
  μβς της «ναρχίας καί της
  κρβτικής άπβσυνθέσκως καί
  έδδ κάτω δέν ίχλβνίσβη είς
  την πίστιν τβυ επί τα Ιδεώδη
  τής φυλης καί τα ίδανικά
  τβδ Έθνβυς Δέν έχοτσβ την
  εμπιστοσύνην τβυ πρός τό
  Κράτος. Δέν παρεούρθη είς
  αντικβινωνικνς εκδηλώσει;.
  Αντιθέτως, παρέμεινι πρβ
  σηλωμένβς είς την ιδέαν τβδ
  κράτβυς άφβσιωμένβς είς τα
  έθνικά ίδβνικά μέ αλώβητα
  τα έθνικιστικάτβυκίαθήμκτα.
  Καί δέν έπβθηαβιν τίπβτε
  αλλβ «Ι Κρήτες τβν τβλευ
  ταϊβν καιρόν, κίμ^ την λή
  θην τβΰ παρκλθβντος. Την
  γεφύρωσιν τβΰ έθνικβΰ χ«-
  σματβς. Την συμφιλίωσιν τβδ
  'Ελληνικβδ λαβδ Την ένα
  τένισιν πρβς τό μίλλον, ήνω
  μένβυ τβδ £9νβυ;, Ιβχυροδ
  καί Ικανβδ διά νέας βξβρμή
  σεις, κίρηνικάς πλέβν, πρός
  την πρββδβν καί τβν πβλιτι
  σμόν.Μέ τα αίσθήμχτα αύτά,
  ό Κρητικβς λ«βς θά ΰηβδεχθδ
  μεθκύριβν τβν Βοιλέκ Γε
  ώργιβν, ώς ένσχρκωτην τής
  ίδέβς τή; ένβτητβς καί τής
  ανβξ«ρτησ(«ς τβδ έθνβυς.
  Ώς συμφιλιωτήν. Ώς ανώ¬
  τατον έκπρβσωπβν τβδ Κρ«
  τβυς καί τής ίννέμβυ τάξε¬
  ως καί τής γαλήνης Ώς Ά
  νώτΛτβν "ΑΡΧ·ντα της χώ
  ρα;, πβύίρχεται είς την Κρή
  την διά νά αίαθανβή τόν π*
  τριωτικόν παλμβν τβδ λ«βδ
  τηςι 5ι« νά γνωρίσα τάς «■
  νάγκκς της καί νά μβριμνή
  σα αύτβπρβσάπως διά την
  θεραπείαν των. ©έ είναι η
  πρώτη φβρά κ«τά την β«βί
  αν εοχεται είς έπαφί,ν ό Βχ
  σιλκύς μέ τβν ύιτερήφκνβν
  ίσον κκί γκνναϊβν Κρητι*
  κβν λ«βν. Πιστεύομεν έν
  τούτοις (τι έκ τής έπαφής
  αυτής θά πρβκύψα μέγα κίρ
  δβς καί διά τό Ιθνβς' καί διά
  την Κρήτην Ιδιαιτέρως. Καί
  μάλιστα κέρδβς διπλβϋν.
  Κέρδβς διότι θά δββή μία
  εύκαιρίοι νά άπβδειχθή ηέ·
  σβν άκλένητβς παραμΐνκι ή
  έθνικη Ιδέ« έν Κρήτα κβί
  ποσόν ο Κρητικβς λ«βς αί
  σθάνβται ββιθύτατα καί τάς
  υιτβχρβύσβις τού καί τα δι·
  *αιώμ«τά τβυ, ώς μέρβς τβδ
  έβνικβϋ συνβλβυ. Άλλαι καί
  κέρδβς διότι ο Βασιλεύς θά
  «ντιληφθά τάς ανάγκας τής
  νήσου καί θά έκτιμήση τα
  πρβσόντ» καί τάς άρβτας τβΰ
  Κρητικβδ λαοΰ καί θά έκδη
  λώσο, πιστεύομεν, αμέριστον
  τό ενδιαφέρον τβυ υπέρ αύ
  τβν...
  ΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΙΗΣ
  ΤΗΣ Α. Μ. ΤΟΥ ΒΑΪΙΑΕΟΣ ΓΕΟΙΤΙΟΥ
  ΚΑΙΤΟΙ ΟιΈΐηθΥΡΓΟΥι.ΗΕΤΙΞΑ
  ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ
  Ώς καΐ χΡές άνεγρόψοτμεν
  §1ς την Νομαρχίαν Ηρακλείου
  συνεκροτήθη την Τρίτην ύτιό
  την ιιροβορΐαν τοθ κ. Νόμάρ
  χου μβγάλη σύσκιψις προκβι
  μένου νά διακανονισθΑσι τβ
  ιης ύποδοχί|ς ι ής Α. Μ. τοθ
  Βασιλέως καί,τοθ Πρωθυπουρ
  γοθ κ. Ί. Μεταξά.
  Κατ' ούτήν συνεζητήθησαν
  τάψορώντα την ύποδοχήν τής
  Α, Μ. ζητήματα, τό καταρτι
  σβέν προγρατμμα συνεργασΓα
  των κ. κ. Νομάρχου καΐ Δή
  μάρχου επί τής άφΐξεως καΐ
  βιαμονής τοθ "Ανακτος καί
  τοθ κ. ΠρωθυπουργοΟ έν Ή
  ρακλεΐω καί πλείσται λετιτο
  μέρειαι τΔν δοθησομένων γευ
  μάτων υπό των ,ιοκικΔν άρ
  χών καί όργανώβεων. Ου τω
  πλήν τοθ επισήμου γεύμα
  τος τοθ Δήμου Ηρακλείου
  βα παροθέσουν είς τόν "Άνα
  νακτα κ αί κ. Προθυπουργον
  νεθμα 6 ΔΐκηγορικόςΣύλλογος
  μεΤΟ των , λοιπήν έπισΐημονι
  χών όργανώστων, τό 'Εμπορι
  κόν Έπψελητήριον καΙ τό Γε
  εωργικόν Έπιμβλητήριον, συμ
  πληρωματικΰς (έ θά γίνη υπό
  τής Λίσχης Ηρακλείου δεξΐω
  σις.
  1<ατά την αυτήν σύσκιΦιν συνεζητήθη τό ζήτημα των 8ι αβρομών καΐ έτιισκίψΗων τοθ "Ανσκτος ώς «αί τάφορώντα τό βοθησόμενον γεθμα υπό τής κοινότητος τής κωμοιιό λεως Αρχανών. Υπό τοθ κ. Νομάρχου εκ λήθησαν άρκβταΐ κυρίαι τής πόλεως οΐτινες ανέλαβον εϋ γενώς την φροντΐ&α νά επι πλώσουν καί έν γένει έπιμελη θοθν τάς οΙ«Ισς είς τάς όπο! σς θά καταλύαουν ή Α. Μ, ό Βασιλιύς καί ό 'ΔΡχηγος τής Κυβερνήσεως κ. Μεταξάς. Είς τάς γενησομένας δεξιώ σεις θά λάβουν μέρος δεσποι νΐδες έκ των οποίων καΐ προ οήΛθον είς τήν_ Νομαρχίαν, πρός άς ό κ. Μάρκελλος προ έβη είς ωρισμένας ύποδιίξεις, πσρουσ'α καί; τοθ Δημάρχου κ. Μη' α Γεωργιάοου. Σχετικώς μ έ την διακοσμη σιν ιής πόλεως αφιχθη χθές ιΐδιχός τεχνΐτης έξ '/ θιινών όστις καί έκώμισε σημαΐας θυ ρεούς κλ.ττ. έκ τοθ ύλικοθ διακοσμήσεως τοθ Δήμου Ά θηνοίων. Έκ παραλλήλου εδόθησαν έντολαΐ διά την διακόσμησιν κσΐ Ιδιαιτέρως ωρισμένων κτι ρΐων καί κεντρικόν σημείον τής πόλεως ή'οι τοθ Δημσρ χιακοθ μεγάρου, τής Ν^μαρχΐ άς, τοθ Δημοτικοθ Κήπου κ. λ. π Καταλλήλως οιακοσμιΐ ται έπΐσης ή Πόλη Χΐνΐων έκ τής οποίας καί θά εισέλθουν είς την πόλιν ή Α. Μ. 6 Βασι λεύς καί ό κ. Πρωθυπουργός. Έν τώ μεταξύ τα περισσό τερα των κατασΐημάτων καΐέκ τ<3ν ο(<ιων αρκεταί έπρομηθεύ θησαν ή^η σημαίας οστε ή πό λις άπό της απόψεως γενικοθ σημαιοστολισμοθ νά εΤναι ή*5η προετοιμασμένη διά την υπο δοχή.'. Ί5ιαιτέρα φροντίς επι βεικνύεται διά νά έπιτευχθτ] ή καλυτέρα έκπροσώκησις της τοπικής ένδυμασίας διά κοινοτικόν άντιπροσ^πειών. Πρός τοΟγο ένετάλησαν άρμο δΐως οί κοινοτάρχαι νά φρον τΐσουν διά την κάθοδον άνι προσωπειών των μέ τό Κρητι κόν ένδυαα. Σχετική μέ τό ζήτημα αϋιό θά είνε καί ή σημερινή συνεδρΐασις τοθ Γε ωργικοθ Έπιμεληιηρίου. ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΙ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΙ 'Γηό τβν τοπιχβν βρχβν κατηρ Βη ώς ακολούθως τό πρόγρκμ μ» δποδοχής χαΐ φιλοςΊνΙας τής Δ. Μ. τοθ Βασιλέως χβΐ τοθ χ. ΠρωθυπουργοΟ: Τιτάρτη 10 Μαρτ[ου.*Άφιξις 11 π. μ. λ') 'Υποδοχή Δήμου: Χαι ριτισμος υπό Δημάρχου είς Χά νίων ΙΙόρτα. Κ Δϊξολογία 11.15. γ') Κατάθισις στεφάνου 1145 ό') ΠαρουσΕασις προιΌιαμίνων Έκχλτ,οιαοτιχβν, Διοικηΐικβν, ΣιρβτιβτιΧνΙν, Διχαστιχ§ν, Δι,μο τιχβν 'Αρχβν χά, ^ργανβ)μΙν«ν τάξιιον 12—13. 6) Πρίγευμί Δή μ·)υ 13.30. Μιτα Μΐ3Τ)μβρΕ«ν: α) Πχφίλα σις (Μαθηταί!, Πΐδαχοπδΐ, _?5<τΐ() 17—18 30. 6) "Ανοδος ιίς η ΝΕ λύθ «ντοπίων γοοδν 18 30— 19 30. ν) ΓεθΛ»: 'ϊτδ Έβιοτημο νικδν "Οργανώσεως 21.30. Πίμπΐη 11 Μϊοτίου.—ι) "Ανο δος εί; ΝιμαρχΕχν: Παρουσίοιος Πριέδοτο' Κοινότητος κατ' έτκρ χ[%ί 9 39—10.30. β) Μιταίΐοις ϊΓζ Άρχίνΐς 11.30 γ) Γεθμα · είς Άΐχάνΐς πχρά κοινότητος 13' (Άναπϊϋ3<ς ,[ς Άοχάνκ). Ι) Μ« τάβχοις Κνωα4ν Π'. Τίιον ϊουΐΐ αμοθ εις ϋκχυλι» Άριάδνη &■>%
  17—17.30'. ε) Άρχαιότητες
  27.45'. Έπιαΐροφή. 'Ανάκαυαΐς.
  στ) Γιΐμα Έμποριχνθ Έπιμελη
  τηο(ου 21.30'.
  ρή 12η Μχρτίου α) μΐτα
  β τοις είς Φχιατον, αναχώίηακ 9
  β) παραμονή είς Μοΐρις 11—11 30
  γ) οποίος είς Φ^ιοιίν, έπΐσχιψς
  άρ"χαιοτήτων 12', ποίγευμα άγρο
  τικόν, ΓιωΐγιχοΟ ΈηιμιλητηοΕου
  {1ς περίπτερον Τνυρισμοδ ή Γε»ο
  γκή< Σχολήν Μείνας) 13 30' δ) έηΐοτρονή εί; Ήράχλειζν κατχ βούλησιν "Αναχτο(, ι) χΕνηΐις ά νά την πόλιν,' Μουοιϊχ χαΐ Εδρΰ (ΐιτα χά 13 βοδληοΐν "Αναχτος, δέ ξΕωΐΐς λίσχης ΉρΐχλεΕου, στ) γεθμα παρΐ 'ΕπχγγετΧμχτιχβΟ Έ πιμελητηνΐίυ 21^30. Σ4ν6αΐ5ν 1β ΜίρίΙου.—-χ) Έ πιθεώρησΐς Σ^ντάγμχτος 8.30' β) προπομπή 'Αρχβν πόλεως έ< Μεγ. Σώ Κατΐ την πχραιιονήν τού ή Α. Η. 6 Βΐσιλΐυς θχ φιλοξενηθη' είς την οικίαν τοθ χ. Ι. Καρτεράκη Ι* τς λεωφίρψΚνωίϊΟ είς την έ πο(αν ένοιχεΐ ό χ.Ι.'Ανεμ^ ευγενώς διοιτεθιΤιχν παρ9 φ ρα-«, ό δι χ. Πΐ(θθυκοιιργ&ς ιίς η οικίαν τοθ χ. Μιχ. Τζουλάκη είς την πλατείαν Τριβν Καμαρίν ιϊ γινώς θ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ρ το9 'βπιθΐΜρηΐοΟ Δηιιο- τιχΑν Σχολείων περιφερείας 'Ηρα χλιΕαυ χ. Δημ. Βχλέργα άπηυθύ/· θη ή κατωτέρω έγκύχλιο^: «Π?ος τούς χ. χ. Διδασκάλους αμφοτέρων των ςτύλων τής περιφε¬ ρείας χχΐ διά των χ. χ. Τμημ*· ταρχβν; Γνωρίζομεν δμΐν 5π την προοε χή Τρίτην χαΐ ώραν 11 π. μ. ά- φ είς Ηράκλειον ή Α. Μ. ί Βασιλεύς μετα τοθ χ. Πρωθυ- πουργοθ. Έπιτρίπ^μεν δ κως χά τίλθητε πρός τοθτο είς Ηράκλειον δια να παρασιήτε είς την αποδο¬ χήν. Οί διί)λ?ι δμως των κάτω¬ θι σχολείων δέον κατά τάς χαθο ριζομένας υπό τοθ κατωτέρω προ γράμματος ω?κς νά ευρίσκωνται μιτά των μάθη των χαί λοιπων χά τοΕχων των χωρίων είς τα κάτω¬ θι οημεΐα συγκεντρώσεως: 1) ΤρΕτη 9 ΜαρτΕου απδ ω;ας 8ης μέχρι 11 π. μ. τα κάτωθι σχολεΐα: 1) Τόπος συγχεντρώσιω{ Δαμαοια' λττΐ τΐ)ς δδοθ τα οχολιΐχ. 2) Μχράθου, ΆιτυραχΕου χαΐ Φ.5δελε είς Μάραθον επί τής όϊβθ έντός τοθ χωρίου Μαράθου. 3) Τα οχολεΤα, Ρογδιάς, Τυλίσ¬ σου, Μ?νήΓ, Καμαρίου, ΚεραμοΟ- τσι χαί εί ίυνατό/ Γωνιών επί τής οΊασ:χυρώσιως τής £5ο0 πρός Τό λιοοιιν πκρά τόν Κουμπί. 4) Το σχολείον Τοαλιχάχη επί τής όδοθ. Κατά την μετάβασιν χαί επι¬ στροφήν είς Φαισιον επί τής όίοθ Ηρακλείου—Μεα3»Γί2; άπό 8ης π. μ. την προσέχη Πέμπτην 11η/ τρέχοντος ώς εξής: 1) τό ΣχολεΙ όν Άθανάτων έηΐ τής δδοθ 'Ηρα χλιΐου—Μισσαρα;. 2) Τα σχολιΐχ Σΐαυρβχίων,Βίυ των, Πετροκεφάλου είς την Γέφυ ραν ΣΐβυραχΙων επί τής δδοθ. 3) Τα σχολιΐχ Σ.ββας 'ΑγΙου Μύρωνυς, Πυργοθς είς. χωρίον 216 6α επί τής Ο5ο0 ίντος' τοθ χωρίου ΣΕ65 ρών Ν. Παπαδάκης βοηθούμε- νος δπό τβν διδασκάλων Άντωνίου Άνυφχντάχη χά Ι Κ Μαρχάκη. 10) Τα σχολεΤχ Βίρρων, Φχνε ρωμένης, Καμηλάρι, Πεΐροκεφάλί, Σ66ας ΠυργιωΐΕσιης, Κουσέ, ΠιτσιδΕων, Τυμπαχίου, ΛχγωλΐίΟ, Σκορβιύλων, χαί εί δυνατόν Μχγα ριχάρι, Λιγοριά, Κλήματος χ»Ι λοιπων είς παράταξιν επί τής δδοθ Χάνι, Βίρρων μέχρι ΦχιστοΟ. Τελετάρχης δ διδάσκαλος Τυμ τκχχίου Ν. Πιτειναράχης βοηθουμι νος δπο των διδασκάλων Χ. Πο- τηραντβ χαί Ε. Νιχολιδάχη. Κατά την, μιτά την μετάβασιν τής Α- Μ. ημέραν Τε'ά;ΐην χαΐ τάς χαθοριζομένας 6αό τοθ ίπισή μου προγράμματος ω^ας είς Άρχά νες ιί διδάσκαλοι μετά τδν μάθη των των κάτωθι σχολείων δέον νά παραταχθωσιν είς τα κάτωθι οη 4) Τα οχολιΐχ Κεραοοών, φ νων, Βενεράτον Αύγενικής είς Χί νι Βινεράτου χατά μήχος τής ό δο. 5) Τα οχολιΐα ΆγΕας Βχρβά ρας, Πχναααοθ, Πρινια, 'Αγίου θιομδ, Πρε6ελιανων Μεγάλης Βίύ σιως χαί εί δυνατόν Γέργερης, Ζ< ροθ, Ν.βρήτου (δι* α&τοχινήΐων) χαθ' δλον τό μήκος ττ)ς δδοθ Ά γίας Βχρ6άρας έντός τοθ χωρίου. 6) Τό οχολιΐβν Μουλλίων έκΐ τής δ?οΟ πλησίον τοθ χωρίου. 7) Τα σχολιΐχ 'Αγίων Δέχα, ΒχγιωνιάΓ, Αούχιας, Σ?αβγιών, ΙΙχναγΆς, Διονύσι, Βχσιλιχής Καν ίύλας, Β>σιλ. Ανωγείων, 'Απεσω
  χάρι, Ολώρας ιίς 'ΑγΕους Δέχα
  χοθ' δλον τδ μήκος τής δ?οΟ έν
  τος «Ο χωρίου Άγίων Δίκα.
  8) Τα οχολιΐχ Άμηελούζου, Μη
  τροπόλεως, Πλουτής, Χνυαΐουλια-
  νην, Καστελλίου, Μορωνίου, Μα¬
  κρών, Πλατάνου, είς Γεωργκήν
  Σχολήν Μιαααρβς χατά μήχοςτής
  δδοθ τής αγούσης πρός την Γεωρ
  γιχήν Σχολήν. Τελετάρχης δ διδά·
  σχαλος 'Αμπελούζου Σχρουλάκης.
  9) Τα σχολεΐα Μοιρών 'Αγίου
  Αντώνιον, Άπο?6χνου, Ραυϊβ,
  Πομπηα;, Γαλ *{, 'Αληθινης, Πί-
  ρι χαθ' δλον τό μί)κος τ*)ς δδοθ
  ι<|ς διασχιζούσης ιίς Μίΐρες. Τιλετίρχης 6 διδάβχαλος Μοι¬ 1) Τα οχολεΐα Μπασταμπά, Ά τσχλένιου, επί τής δδβθ πρό τοθ Νιχροταφείου. 2) Τδ σχολείον ΆγΕου Ιωάννου επί τής όϊοθ πλησίον τής Γεφύ ρας. 3) Τα σχολεΤαΤεχέ, Φ:ρτέ:σας επί τής δδοθ ηρδ τη~ς ιίσίδου είς τδν συνοικισμόν Χχνιαλή Τε»έ. Τελετάρχης δ διδάσχαλος Ί, Φιο σΐιίρης. 4) Τδ σχολείον Κνωσ^Ο ίϋΐτής δδοθ τής είαδδου τοθ άναχτδρου Κνωσοθ. 5) Τδ σχολείον Πχτσιδΐν έηΐ τής δδβθ; 6) Τδ σχολείον Κάτω 'Αοχα νβν πρδ τή; είσίδου τοθ χωρίου. 7) Τδ αχολιϊίν "Ανω Αρχανών πρδ τής εισ ιδού τοθ χωρίου». Έπίσης παρά τοθ Έπιθεωρη- τοθ των Δημοτιχβν Σχολείων τής περιφερείας Πεδιάδος χ. Δ. Γούνη άιιεσΐάλη ή κατωιέίω έ^χύχλιος πρός τοδς διδχσχάλους τής περι¬ φερείας: «Πρός τοδς χ. χ. Διευθυντάς των σχολείων. Γουρνων, ΓουβΑν, Κοινότητος Λιμένος Χιρσονήσιυ, Μχλλίων. Γνωρίζομεν δμΐν έν συνεχεία το3 διτ' αριθ. 303 έ. Ι. έγγρά φού μχς 8ιι ή Δ. Μ. δ Βχσιλεύς μιτά τοθ χ. Πρωθυπουργοθ χαί λοιπής συνοδείας τού θά διέλθη έκ το9 χωρίου ο»ς την Παρασκευήν 12 τοθ μηνός, χατά ταυτα πχραγ γέλλομεν ϋ/α άπδ τοθδε έΐοιμάΐε τι τοδς μαθητάς σας χαί έν συνιν νοήιιι μιτά τϊν τοπιχων χαί ά· σιυνομικων άρχων δποδεχθήιι χχΐ χαιρετΐσεΐε τδν "Αν*χτα μετ* ένθουβιασμοθ, ιδλαδείας χ»Ι πάσης διΐνατή; μεγαλοπρεπείας (ίμφάνι σις μαθητων, παράσΐβσΐς αυτών οημΐΐις, δνθη, αφ!δις εάν εΐνα δυνατδν, χαιρετισμοΐ ζητ,ωκραυ γ«1 κ. λ. π ) Πχρομοία έγχύκλιος άπηυθύνθη %%1 πρδς «δ; διδασκάλους των σχολείων τβν χωρίων Σκαλκνίου χ»ί Πχτβίδες>.
  Σημ. Τό ανωτέρω πρόγρσμμα
  έτροποποιήθϊ) κατα μίαν ημέραν
  λόν<ϊ> τής άναβολί)ς τοθ ταξειδίου
  τοθ Άνακτος, άνσχωροθντος έκ
  Πειραιώς μεθαύριον Σάββατον άν
  |1 τπ,ς ΠσραοκεϋΓ)^
  Ν
  Α ΔΙΟΡΘΒΘΗ-
  Τό
  τής όδοβ τό
  μβτσξύ Καινούργιας Πόρτας
  καί διακλάδωσις Μασταμπά
  εύρ(σ<βται πάλιν ίΐς τόσον ά- ξιοθρήνητον κατάστασιν ωστβ καί μέ ολίγας σταγόνας βρο· χής νά κσθ.σταται άδιΛβα- τον. Έν τούτοις ό δρόμος αΰ τος είναι πολυσύχναστος καί έξυπηρβΐεϊ την συγκοινωνίαν μέ τρείς συνοικισμούς καί τό ώραιότερον προάστειον τής πόλεως. Ή, καλή συντήοησΐς τού έιομένως είναι έπιβφΚη· μένη. Καί θά πρέπει τώοα ό- πότβ έκιδιορθώνβται, εύθυγρα μΕζβται ό πρλαιός δρόμος ά· πό τοθ φυτοπαθολογικοθ σταθ μοθ μέχρι τοθ νεκροταφβΐου νά έπισκευασθή ο'ζικ&ς καί νά άσφαλτοστρωθ() θά ελέγα¬ μεν καί τό τμήμα αύτό, οστε νά λε'ψουν [ τα μαρτύρια τής λάσπης τόν χειμονα καί τής σκόνης τό καλοκαΐρι. ΗΜΗΝΙΓΓΙΤΙΣ· Τάς τελευταίας ημέρας καθώς πληροφορούμεθα έση· μβιώθησαν είς την πόλιν μας άρκβτά κρούσματα μηνιγγΐτι- δος έξ' ών τρΐα θανατηφόρα. Επ ειδή πρόκειται περί νόσου έπιδημικής δσον καί τρομερά επικινδύνου, νομίζομεν δ τι θά πρέπει εγκαίρως αί αρχαί νά λσβιυν τα χατάλληλα μέ· τρα πρός περιστολήν καί κα¬ ταπολέμησιν τοθ κακοθ, τώρα όπότβ είναι άκόμη ενωρίς.Διό¬ τι άλλως ύπάρχει κίνβυνος έξ αΐτΐας τής όλιγωρΐας μας νά θρηνήσωμεν καί άλλα θύματα. ΟΚΑΙΡΟΣ-ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΣ. ΦαΙνεται 8τι ό Μάρτης άπεφασισε/νά έπαληθεύσπ την αντίληψιν τοθ κόσμου δ τι εί¬ ναι πεντάγνωμος. Μάς ήλθε γελασΐός χαρούμενος άνοι ξιάτικος. Καί την δευτέραν ημέραν έκατσούφιασε, Οψωσβ μαθρα άπειλητιχά σύνεφα καί παριστάνει τόν Δβκέμβρι όν. Τό χειρότερον δμως είναι δτι οΰΐε βρέχει, οθτε λιάζει, οΰτεκαΐ χιονΐζει.Απλώς μόνον ξεπαγιάζει τόν κόσμον άπό τα κρθο την μίαν στιγαήν, διά νά τόν ψήση την Αλλην μέ θερμότατον ήλιον. Έννοεΐται 6α εί πρακτικοΐμετεωρολόγοι, καί ποΐίΐ δέν είναι είς τόν τόπον μας; τιροβλέπουν νέαν δριμυτάτην χιονιάν χωρΐς ββ ίως νά άποκλεΐεται νά ι χωμεν αύριον θαυμασΐαν λιακά&α. Έποχή καρναβά λου γάρ. Καί συμμορφώ νεται καθώς φαΐνεται καί ό καιρός πρός την εποχήν πλή ρως. ΕΠΙΕΙΚΕΙΑΝ. Ό κ. Γενικάς Γραμμα¬ τεύς τής Γι^ν. Διοικήσεως κα- Ρώς τουλάχιστον άναφέρουν αί συνάδβλφοι των ΧινΙων, συνέστησεν είς τόν ΤαμΙαν Χανίων νά μην έφαρμόζη πιβ στικά μέτρα διά την εΤσπρα ξιν των φόρων προκειμένου περί πολιτών άποββδβιγμένως ευρισκομένων έν άβυναμ'α νά έκπληρώσουν τάς ϋποχρεώ σεις των. Ή σύστασις, είναι δοθή δσον ή'ο καί έπιβεβΚημέ νη. θ3 πρέπει δέ νά μην πε ριορισθή είς τα Χανιά μόνον, άλλά νά δοθή καί είς τούς ΤαμΙας των δλλων νομόν τής Κρήτης. Διότι εφέτος, ύπάρχει παντοθ Φτώχεια καί ηαντοθ οπάρχουν πλήθη νομοταγων πολιτών πού δέν είμποροθν, παρ0 δλην την καλήν διάθε σΐν των, νά έκπληρώσουν τάς φορολογκάς τωνύκοχρεώσεις ως. Καί διά τούς πολίτας αύ τούς δικαιολογιΐΓαι χαί επι βάλλιται νά έπιδειχθβ έπΐε( ί κιιαν.
  ι , ί
  λ πορβαζΐζ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ «ΜΙ
  ΝΟΑ».— Σήμερον Μέγας χορός
  μετημφιεσμένων καΐ μή,
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ— Σήμερον μέ
  γας χορός μέ συμμετοχήν τοθ
  Μπαλλέτου Μαρινώφ κοΐ τοθ άκρο
  βατικοθ ζεύνους Τζόνσον.
  ΠΑΛΛΛΣ. — Σήμερον «ύαΐμιο
  τής ζούγκλας» καΐ τοθ έπεισοδια
  κοθ «Κόλασις τής Ζούγκλσς» τα
  έπευόδια 14ον, 15ο ν.
  ΜΙΝΩΔ
  ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ
  ΑΠΟΚΡΕΩ 1937
  Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
  ΜΕΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
  ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ
  ΚΑΙ ΤΟ
  ΤΡΙΟ 501.
  ϋΕ ΟΙΙΒΑ
  Συμπράττει χαΐ χο&φιχΒέν
  συγχροτημοι της
  ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ
  ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ
  Πρέγραμμκ θριαμβευ-
  τΐΜ·ν, διαχοσμησις φ«ν-
  ταβμαγορικΐί, φωτιβμβς
  ονειρώδιις.
  Σήμερον 2 χορβΐ. £ρα 5 μ.
  μ. μέγας χορός μβτϊμφιεσμέ
  ν ών >* μή. Εισιτήριον ήλατ
  ταμένον.
  Ώρ« 10 μ, μ.
  ΧΟΡΟΣ ΑΝΘΕΩΝ
  Νετημφιισμίνβν χ«1 μή
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ 0ΕΤΡΕΑΑΙ0Κ1ΜΗΤ0Μ .11
  "ΑΙΡΟΟΟΛΙΣ,,
  Άναχνοκΐ ε{ Ήρακλει
  •ν έχβατην ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  βρίου κατ' εύβεΐαν ΠΕΙ
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ κρ»ΐ Ρί-
  βυμνβν, Χανιά, Πΐιρ«ι«,
  Εύρον, Πκρον, Ν«ϊβν.
  ΠραβΐορβΙον ΑΙΝΑΡΑΑΚΝ
  . 1-41
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβα(.
  Νέα ύφασματα.
  Νίβι μοδέρνοι χρνμα-
  τιομοΐ.
  ΑΙ τιμαί μας είνε αί
  καλυτέρα·.
  ΑΒΕΔΙΣ.ΑΝ
  Μανβ
  Μιά ττεντάριορφη
  είς £να τόπον μυστηρίοο
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  Τού ΚΙϋΕΚ ΗΑΟΟΑΚϋ
  51ον
  Τέ μάτια μοιι ήταν ϊεμίνα
  καΐ Ιϊ' μποροθοα νά 8<δ, προαπα θβθΐα δέ ν> συγκρατηθή μίσχ
  οτδ μυαλί μου ιίς ατροβές γιά
  νά 6ρβ τδ δρόμο «"ν ποτρ'αιατο &
  νάγιη νά δραπετιίσβμι. Ήτβν
  8μως άίύνατον να κχταλαβ»
  *Άλλ»3τε, ήκν ττεριττο γι-κτΐ χαΐ
  ίν δροπετεύαμε άπδ ΕΚΕΙΝΗ ποθ
  θί έπηγαίναμΐ χαι ηώ; Β» εδίί
  σκαμι ι ό λιμάνι τΐίς <4πε6 δίαΐώς μας; "Άρχΐαχ να σχίπτβιμαι ποιϊ ■ύχά;ιατα πραγματα χαί εηίρασε μισή ώρα άκίμη. "Εξαφνα άπο τό «αθαρο άίρα πιυ, Ιχίϊίειιε τα τιρίαωττό μου έκχτάλαβα 8τι μι βΥΐ οέ άνοικτό χ6ρο. ΤΑ φ διαπερνοϋαε αμυδρ&ς τδν χίτρινο ΙπΙΤειμο. Έπροχοηήίαμι αχέμη λίγο χαΐ τα φορΐΐχ εσταμάτησαν Ευθύς άμίαως α«ουσχ τδν Μηιλα λΐ νά διατάξη την Οοστάνκ νά λύση τό δίσιμο τ6ν ματιΰν της χαΐ νά βγάλη χαΐ το διχό αοι>. Χω
  ρΐς νά περιμένη την βοηθεία της
  ϊπηλιυθέ,ωοχ μίνος μου τα μίτια
  μου
  Βρεθήχαιιι οέ Ι*α Ι·α μεγάλο
  χο(λωμα *5άφους σιν χρατήρα ή
  φαιατιίου, άλλά πολο πιδ μιγάλο
  άπο τ*ν χρατήριχ πιύ ζοθσι ή φυλή
  τοθ Μπιλϊλί. Ή απίραντη αυτή
  κοιλάς ήταν βραχώδης μέ;ος ίμως
  αυτής ήϊΐν χαλλιΐργημίνο, ίχω?1
  ζοντο ίέ τα χαλλιεργηιιίνα μίρη
  άπδ αειρβς β?άχω» ς[ οποίες ήμπδ
  διζαν τα χιήνη νά «ιπαΕνουν χά! νά
  ποβξινοθν ζημίες. 'ΑφθονβΟααν τα
  βώδια χαί Ιδίως τα χατα'χια.
  Σ'ό βχθβς τής άπεράντου χοιλά
  δος διίχρινα τα έ?ΐ(ηια μιά; πό
  λιω', ποοφανώς τής Κορ, γιοί την
  όποία μβςεΐχι μιλήοη ή Ούσ:άνα.
  Δέν πρόφθασΐ Βμως νά προαίξιο
  ηερισσίτερα πράγμιτα γιατί ιΐχα
  μ« πιριχυκ>ο)θ9 α<ιδ 'Αμοχάγχιρ οί όπϋΐοι δέν διέ^ιραν χαχά τΐττ,οτε άπό τοΰ( συνοδεύς μας Σέ λίγο Ι Φθασαν τρεχδΐοι &λζι ίθ-χγενιΐς ώτλισμίνοι χαί αιιντεταγμίνοι σέ τμήματα σάν οτρατιβτις. Οί άξι- ωμαχιχοΐ χραταθααν σία χίρια μι χρέ; βιργΐς άπό έλΐφαντοσ ·οΡν, εί ?έ ατρατιβται φοροθοαν ίκτός άπό το ίί?ι."ϊ /εοπαρδάλεως χαί ρόμ ηες. Ήσαν, ώ; αντελήφθην, ή φρουρά τής 6ΐοιλίσο»)ς. Ό ^ΡΧ1?Υό( τών οτρατιβτ&ν ί χαιρίτησε τδν ΜηιλαλΙ τοποθετή σ»ς την δίργα τού διαγωνίως στέ μίτΜΠο. 'Αντηλλάγιισαν μεριχές λίξεις ναΐ κατόπιν ε£ στρατιώται ίξεκΐνησαν Ινψ ή πομπή μας ακο- λουθοθσε- Έπροχωρήα ιμε περίπου Ε « χιλιίμιχρο άνάμεοχ άπο βρά χους χαί φθάοαμι στά στίμιον έ νος χεοαοτίου σιηλαΐου. Έδδ χέβηκι 6 ΜπιλαλΙ χά Ι ι(π< τέ μίνα χαί οίον Τζώι νά τόν άχολουθή σομΐ. Γιά τόν Διο δέν μποροθοε νά γίνη λόγος οτήν χατΐΌαοι πεΐι εδρϊσχετο. 'Αχολουθιξοαμε χον Μπι ΧαλΙ μέσα σίδ σπήλαιον σ:4 ίίΐοΐον οί άχτΤνις χοθ ίώοντος ηλίου Ι?ώ ζνν τέ αρχετό βίθος. Πιό μίσΐ υπήρχαν λίμπις κιΰ προχωροθοαν σέ μιγάλο δάθος. Τό οηήλαιο I- μοιαζ* αΐν παράμερο( έγχαταλε λειμμένος δρόμος χοθ Αινδίνου ά- κο έχεΕνους πού φωτίζοντοιι μέ λάμ πΐς άιριίφωτος ΟΙ χοΤχοι τοθοπη λαίου ή*3αν γεμαΐοι άπο ά·αγλύ φ:υς τταναστάαε ς μαχΑν, κυνηγί- ου, έρωτιχαν οχη ών, χορΟν, βα- ^ιοηυίων καχςύρ^,ων, δ έτρινα Σε 4κόμη χαί μ'αν σκηνήν ομοίαν ΐί ίιτοίος Πϊρ' ολίγον νά ΐβλί τταμιν »ίς τό σπήλαιον τοθ Μΐ'λα λΐ ιίς δίρος χοθ αΐυχοθς Μ»χα μιχ. (συνεχ(ζεται) ΠΕΜΠΤΗ 4- ΜΑΡΤΙΟΥ Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 57 ΔΗ Τ0Γ2 ΓΦ *ι2Μ)ΜΠΟΡΟΓ2 Καθιστ© γνκσ όν είς τού; ένδι αφΐρομίνους 8τι, δ κλύων έ)ιοτι χϋς την αποθήκην οφασμίτων, έ< ποι6 την 6πάρχουοχν παραχατα θήκην διαφοράν ιΐδνν ιί; τιμάς ιύ<αιρίας, έ« τοθ παρά την πλα τιίαν παλαιάς ΝιμαργΕας, Γρα φιίου μου. Μ. Δ ΖΕΗΣ πΐΕΡΡθτοι Τσικνοττέμπτη σήμεμθν κσΐ δεν είνε απίθανον να σημειωθοθν οτο κοσμικΛ στερέωμα οί πρωτοι πιερ- ρότοι ή οί πρωτες πιερρέτ,... Καΐ ώς έκ τούτου παρέχετσι έπικαΐρως ίνα θέμα, είδικως διά τούς πιερρό τους. —Άλλά καΐ οί δλλοι μασκάρα· δες δέν συγκεντρώνουν τό ένδια· φέοον τού κοινοϋ; "Ετσι Θ4 έρωτοθσεν ό άπαραΐτη. τος παρατηοητί,ο τής "Αποκρηδς. ΚαΙ θά είχεν απόλυτον δίκαιον. Πάντως οί τιιερρότοι — θηλυκοΐ καΐ άρσενικοΐ—Ιχουν θέσιν καΐ είς τάς , ..ά^ηοημένας έννοίας των ημε¬ ρών. ΆντατιοκρΙνονται στή βαθύ· τερη σημασία τής χαρδς —είτε τής άποκρ[)άτικης ίϊτε καΐ τής γενικώ- τεοης, δεδομένου 6τι καΐ αί δύο αυταί χαροΐ ταύτΐζονται.ι Άλλ' δς Ελθωμε στούς πιερρό- τους. ΑΙ Απόκρεω ώς σύνολον συμβολίζονται μέ αύτοθς. "Ενας τΐιερρότος καΐ μία πιερρέτ έκπρο· σωττ3θν σέ μιά κο"»μοπολιτική ίω· γραφική σύνθεσι, την Ενσρξι των "Απόκρεω Διά τό τέλος τόν Από¬ κρεω πάλιν είνε..,, κοσμοπολιτικώ. τατο τό σκΐτσο τοθ Πιερρότου μέ τή σπσσμένη κιθάρσ. 'Αρχή καΐ τέ λος—τό άλφα καΐ τό ώμέγσ τής ά πρκρηάτικης ζωής, Εχουν ώς γενι· κούς χαρσκτήρες τούς πιερρότους. Ό πρωΐος ηιερρότος φιλεϊ την θελκτική π ερρέτ στό γυμνό οβέρ- κο Κάτω άπό τό μαθρο βελοθδο τής μάσκας, ή σάρκα φαίνεται δτι φρΐσσει. Τα χε'ληα τοθ πιερρότου ιΤνε τό τόξο τού ·πόθου Άηό τό φιλΐ τού θα προίλθΓ) τό συναΐοθΐ) μα ποΰ θά άγκαλιαση όλόκληρη τή ζωή. ΚαΙ ώς Ολην ζοντανή, Κ"ί ώς Ιδέα κοΐ μουσική, θά ζεκινήση άπό τό φιλ! αύτό ή άντΐληψι δτι τα πάντα 6χουν πλασθϋ γιά την έξουσία τοθ πιερρότου: Άπό τό πρώτο ποτήρι κοΐ την τιρώτη γυ· ναϊκα, £ως τό πρώτο ίμπνευσμϊνο άνάκρουσμα τοθ μπλιούζ. ΈλδΤϊ τώρα στόν πιερρότο μέ την οπσσμένη κιθάρα· μέ τό κΐτρι· νο μοΰτρο, τα σβυσμένα μάτια μέ· σα στΐς κομμένες κορδέλλες καΐ τό χαοτοπόλεμο, μέ τίς πιτοιλιές τής σαμπάνιας στό άσπρο μεταξω- τό τής τραχηλιδς τού κσΐ μέ την κιθάρα τιού κρέμεται σάν πτώμα στόν ώμό τού. ΟΙ σπασμένες χορ. δές της εΤνε δλες οί σπασμένες 6· πάρξεις τής ζωής: 'ΑρχΙζουν άπό την άντίληψι τής κυριαρχίας γιά να δοθν τελειωτικά πόσο έχουν ττα ρεξηγήση τή ζωή. Την Εχουν πολυ κυττάξτ) κάτω άπό τό τιρΐσμα τής φανταοίας καΐ τοθ ώφελιμισμοθ. ΚαΙ στό τέλος άνακαλύπτουν δτι ά κριβως γιά τόν λόγον αυτόν, ή ζωή καταντδ νά μην £χτ καμμίαν άξία. Ό Άλλος —ΤΑ γυναικιϊα σ»αατεϊα τής Καλλιφορνίας κσΐ οί σύζυγοι. Ή δμοοκονδΕα τδν γυν»ιχι(»ν οωματείων ■>% Καλλιφορνίας δι*
  νειμΐ είς χά μίλη χης εγκύκλιον
  περιίχουσϊν ώίΐσμίνβς ένχολάς
  τάς οποίας ποίπει νά έφαριιίζουν
  α Ε γυναΐας &* θίλοον νά διαττρή
  οουν την αγάπην χβν αυζόγ«Μ
  ιων. Μεταξύ 2λλ«ν ή εγχόχλιος
  αυμδίυλεύει τάς γυναΐιιας νά μή
  ■μφανΐζννται άχημίλητοι χήν ώ¬
  ραν χοθ προγεύμαχος χαί νά άχοδ
  ουν μέ προσοχήν τούς συζύγους
  των. Έπίσης πρίπει ν' άποφιιΊ
  γουν χάθι περιττόν ϊξοδον χαί νά
  οΊαθίτοιιν χο μεγαλειτέρον μίρος
  τοθ πρ'υπολίγιομοθ των διά τάς
  ανάγκας ΤίΟ σΐχιτιοθ. Έν εύϊιμ ^
  περιπτώσει, προοθίτεΐ, ή εγ*δ
  ]χλιο(, μία γυναΚα θά ζητήση ά-
  πδ χδν σύζυγον της νά... σχουπίση
  ι χά πιάτα. "Οσον άφοΓά χάς ίξ6·
  δούς, ή Ιγχύχλιος λίγιι 8:ι ή γυ-
  ναΐχα πρίπει νά δγαΐνη δδο φο
  ράς την έίίομάδα μαζύ μ έ τον
  ! σύζυγον τη^ι τάς Ιϊ άλας νά χδν
  ίάφίνη Ιντιλδς Ιλιύθιρον.
  Ι ***
  — ΦΧυαρία βΐκαοκτώ συνε
  Κων ημερών.
  ΕΙ: την Φλβίίδϊ, άπίθΐνι πρό
  ήμιρ&ν άπδ άσυνήΗτ) ασθένειαν
  ικάποιοςο όμ»τι Χίδαρντ Στίλμαν.
  , Ό άτυχής ε'χε χαταληφθτ] άηδ ά
  Ι χαχάσχετον φλυαοίαν ή δποία δι-
  ήρχεσι διχαοχτώ αυνεχιϊί ήμέ
  ρα(. Καθ' Βλον αύΐδ χό διάατη
  μι έ ΣτΙλμαν αηήγγειλι άκατά
  ]παυστα ποιήματα, προσιυχάς χαί
  αρθρχ εφημερίδων, Ιβγιζ* λί
  γους ίπΐ φιλοσΐφιχων, θρηακιυ·
  χιχοεν χαί πολιτικών θεματων, ή
  άβηγιΐΐο ΙιτορΙας. Την δεκάτην
  δγδίην ημέραν 6 Σΐΐλμαν Ιπαυσι
  άκοτίμως νά ίμιλς χαί ολίγον
  κατόπιν ϊξιηνιισεν. ΟΕ ίατροΐ οΕ
  όπ'.Ιοι τδν εξήτασαν φρονοθν Ετι
  ή παοάδοξςς δσον χαί απανΐα αυ
  τή άσίένεια όίεΐλεταιι είς φλιγμο
  νήν χοθ ίγκεφάλοιι.
  ΈνβΐΜΐάζονται 2 οΙκίαι παρά
  την Καινούργια Γβιτονιά. Ή ηρώ
  Ι τη άτταρτιζομένη έκ 4 δωματίων,
  κουζίναν, αύλήν καΐ πτ,γώδι, ή δεύ
  . τερη έκ δύο δωματίων καΐ πηγά&ι.
  ' Πληροφορίαι παρά τω ΕύσταθΙω
  Ζερβάκη παντοπωλη.
  ΔΥΟ ΑΔΕΑΦΟΙ
  ΑΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  Τού Προοκέρ Μΐριμ*;
  ΠΟ
  ΛΑΓΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΙΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  'Υποκαταστήματα καΐ ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καΐ τού Έξωτερικοΰ.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  καί επί προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμτιορευμάτων.
  Εκτέλεσις πάσης φύσεως τρκπεζιχή; κρ
  γασΐας υπό συμφέροντας ορους.
  ΙΙ1Α1ΙΙ1ΑΙΑΙΙΙΙΙ1ΙΙ11111ΙΙΑΙΙΙΙΙΙ11Ι1ΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  ,ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ'
  ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  Μβτά ριζιχάς άνακοινΤσΐιςχκΙ τίιν ηρβοθήκην «αί αλ·
  λων νέ«ιν όνματίων πρός το προίαλάσσιον χά Ι τίιν ωραί¬
  αν πρβκομβίοιν της πβλβωί, έ{«οφαλ1ζ«ι κνβτον κ«) άλη
  θινοι εύχοριστον όιβμονήν είς τβώς τ«{ειδιώτα(.
  Το «Άχίλλίΐον» πρβτιμάτβιι υπό δλων τ&ν το{βιδΐΜτϋν
  κ«Ι διά την πρύθυμον ύπηρϊθίαν τβ» Μ«Ι την άπβοτρά-
  πτβυβκν κ«8«ριοτητά τού.
  Αφήίτε αυτόν τδ< ά<θρωΐτο νά ζήοη χαί χά.ιτε διτομονή, ίξχχο- λούθησι δ χαλόγερος. Δέν θϋ π« ράοη «ολυς χαιρός χά Ι οί χοι θά ν&< στή λιιχοιιργΐα. —'Γιΐ'ΐμοντ;, δπομον^ 6χν ττολλές φβ)' έ; μέ θιιμί. Άπδ ηαλϋ χαιρδ μ&; λένε , νά χάνοιιμε υτομονή, χι' έ^ τφ μεταξύ, σία χηρύγματά χαν, οί ψ«λμ»δίες των σ«ανδαλίζουν Βλους ταύς χαλου{ χριατΐανούς. , —ΑΙ, χαί ?έ* ξέρετε χήν πά- ροιμία, εΐπε μ' ιυθυμΕα ι χαλίγε ρος: Άπδ τδ πολυ χιλ^'ΐημα δραχνιάζει ή χουχουδάγια. Άφή στέ τους νά ξελαρυγγιοθοθν λ;γά«ι άχίμη' σέ λίγο μέ τή βοηθεία τής Παναγίας μας, θά χιΰς άχο6 ι σιτε νά ψίλνουν λαχινιχά χήν λειτουργΕα. "Οσι γι' βύτό χον νίο άΊιισχο, άφήστί χον σ' Ιμίνα,θ* χδν χανω χαλδ χριατιανέ. Πηγα'.νετ», χαί μή θίλετε νά χαψιτε χδ ψητά γιά νά τδ φβ'< πιδ γρήγορ». Τδ πλήθος σχορπίσθηχι μουρ μυρΕζοηας, χωρι; Βμως νά χ^»η την παοαμιχίή προαδολή στδν Μιρζύ. Τοθ ϋωσχν μίλισΐα πίσω χαί χδ άλογό χου. —Γιά πρώτη φοοά α τή ζ»ή μου είπε τότε ουτόί, ιύχαριστιέμαι νά βΧπ» τό ρά» αχς, «αη& μου. Πι στιψιτε σ:ήν ε6γν«βμοούνη μου χιΙ ιύίρεαττ,θήϊε νά πάρετε βύϊά τα χρήμαχα. —"Αν χά προορίζιτε γιά τούς πΐύΐοίχ;, χά δεχομΐΐ, ηαλληχάρι μου. Μίθετε πδς ί'διαιφέρομαι γιά ς&',. Γνωρίζω χδν άδελφϊ σας χαί θίλω χδ χαλό αίς. Γίνετε, χαθολι- χδς, σήμιρα μΐλιστα' Ιλδτε μαζύ μου, χαΐ θά τελειώση γρήγορα ή δπόθεαη. —"Οσο γι' α&τό, πχτιβ μου σβϊ: ευχαριατβ. Αέ' Ιχω καμμιά ίπιθυμία ν* άλλαξοπστήαω. Μχ πβς νϊ ξέρετι: η&ζ δ'ομάζεσΐι —Μέ λίνι πάτερ Λ-ιυμπέν... χαί.... χατεργαρακο, σόίς βλέπω νά γυρίζετε πο>5 σιχνά τριγ6{ω
  άπδ χάποιο σπίχι... Σ'.ύτ! .. Πή'ί
  μου, χύρΐε δέ Μερζυ, πιστιύετε
  τώρα π&ς Ινας χαλόγερος μπορεΐ
  νά χάνη χαλί;
  (ο ονεχΐζεται)
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή Σχολική ΈφορεΙα τοθ
  Β'. Δημοτικοϋ ΣχολεΙου Ήρα
  κλείου (ΜτιοΒοσαχΕΐοι) προ
  κηούοσει μκιοδοτικόν διαγω
  νισμόν δια την έπισ·.ευήν τής
  στέγης τοθ Διδαχτηρίου την
  21ην τοθ μηνός ΜσρτΙου έ. έ"
  ήυέραν Κυριακήν καί ώ;α
  10—12 π. μ. έν τώ γραφΒ ω
  τοθ ΣχολεΙου, Ενθα κα( δικ
  κητλοθντσι οί βυυλόμενοι νά
  μειοΒοτήσ ώσι.
  "Απαντα τα σχ'ετικά τής
  δημοπρασΐας είνε κατατεθει
  μενά έν τφ γρσφε'ω τοθ κ.
  Έπιθεωρητοθ των Δημοτικήν
  ΣγολβΙων Ήρα<λεΙου κο{ έν τώ γραφε'ω τοθ Σχολείου (τοθ Μτιοβοσαχε'ί υ) ένθα Βύ νανται εί ένβΐαφερόμενοι νο λαμβάνωσι γνβσιν κοθ' έ «ά στην κατά τας εργασίμους ώ ρσς των γραφείων. Έν Ήοακλε'φ τ« 1 Μαρ χΐου 1937. Ό Πρόεδρος της Σχολικήν ΈφορεΙας Έμ. Γ. Ζαχαρίου ΕΥΧΛΡΙ8ΤΗΡΙ0Ν Ό κ Άνδρ*«ς Μ«ρχ«λλο( μι τ* σ»ν«ινήβί»»ς ■ύχ*ριβτβϊ π*ν τας τβύς συμμετκσχόντας είς το ιτένβος τβυ._______ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ—Πάντας τούς παρακολουθήσαντας την κηδείαν τής λατρευτής μουσυζύγου Άνα. στασΐας καί τούς όπωϊδήποτε ου. μμερισθέντας τό βαρύ πένθος [μου εύίοριστώ θερμώς. Ό βαροπενθών Γΐεΐρ. Καρκνύϊΐνός *♦* Γύρω στήν ττάλι μας. ■ΙΙιΤΪτιτιΠΤ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Τό Κουρείον Δημ. Βουρέκα μετε φερθή άπό τό Βαλι&έ— Τζαμί είς Καμσράκι Εναντι ακριβώς τοθ μα γειρεΐου Στρατή. Πρός τουτο ειδοποιεί τούςάξιοτΐ μους πελάτας τού. άπό τούς όποΙ ούς έλπΐζει οτιθά έξακολουθήσουν την υποστήριξίν τω»·. ΈνοΐΜΐάζιται είς την οδόν Σμυρ νης, άνώγειον δωμάτιον μ»τά χω ριοτής εντελώς εΐσόδου. Πληροφο ρΐαι πορ' ημίν. Κρεμμύδικ έξαιρετικής τΐοιότη τος, διαρ«ής παρακαταθήκη παρά τφ κ. Ίωάννη Χαλκιαδάκη Γενή Τζαμι πλησίον Χανίων Πόρτα. . ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ καναρΐνια, Πλη βθ·ορΙαι παρ' ημίν, | ΠΡΟΣ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΛΗΘΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ τα καταστηματα ΥΪΟΝ ΕΜΜ. ΓΡΑΙΚΗ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 6ης ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΜΕΓΑΛΑΣ ΤΩΝ ΕΚΤΤΤΏΣΕΙΣ Ή άστασΐα τοθ καιροθ συνεχί ζεται.... —"Ε<εϊνο πάντως ποο την κάνει παρατιολύ ένοχλητικήν είνε ό δια. βολοαέρας. __Πού έναλλάσσ^ται Από ψυχρόν είς Θερμόν καί τάνάπαλιν — κατά τίς ννώμες καί τα καπρΐτσια τοθ σωτηρίου αύτοθ μηνός. —ΑΙ φροντΐδε"; διά τόν σημα ο- στολισμόν έντείνονται μεταξύ των συμπολιτων καί δή των καταστημο; ταρχων των κεντρικόν άδων. —Ή Ιντασις αυτή δέον βεβαίως νά αποδοθή είς την άφιξιν τής Α. Μ. τοθ Βασιλέως. —Κατά την οποίον τό Ήράκλει. όν πρέπει νά παρουσιασθή σημσιο στολισμένον ή συγκεκριμένως πλέ όν είς τό κυανόλευκον—κατά τόν έπεμβάντα έδώ ^συμπολίτην. —ΟΙ μέλλοντες νά νηστεόσωσι μεθαύριον, είνε βέβαιον Οτι Θά τη. ρήσουν την σημερινήν ημέραν άπό σύμφωνον μέ την παράδοσιν. - Πασχάζοντες δηλ. καταλλήλως. —Τοθτο 6Κλως άπεδεΐκνυε χθές καί ή σχετική κίνησις τής άγοράς μας δσον άφορφ τα γαλακτεοά καί τα κρέατα τα όποΐα διεκομίζοντο πανηγυρικώς άπό τάς άττογεΐ/ματι νάς ώρας είς τα κρεοτχωλεΓα. —ΟΙ παιδικοΐ χοροΐ Θά Εχουν λ( γο ττολύ τίς πιένν<ς τους σήμερον. —'Υπάρχουν βλέπετε καί μετα· ξύ τοθ πσιδικόκοσμου τής πόλεώς μας οί χορευταί καί αί χορευτρίας 'ΑλλΛ κσΐ οί ... κοσμικαΐ κα θαρώς έμφανΐσεις, τάς όττοΐας άνα δεικνύει Ενα ώραϊο άποκρηάτικο κοστοθμι. —ΚαΙ είς τόν γείτονα νομόν καί εΐδικώς την Νεάπολιν ή χορευτική κίνησις δέν φαίνεται ύστεροθσα. _ΚαΙ τοθτο αναλόγως πρώς τάς 8λας προόδους τάς οποίας οη μειώνι τελευταίως ώς έπαρχιακή μέν άλλά καί τουριστική πόλις. —ΟΙ πωληταΐ σερπαντινών καί χαρτοπολέμου δέν έλπΐζουν φαΐνε ται μεγάλσ κέρδη. —"Αν κρίνωμεν τούλάχ,ιστον ά· πό τό πεοιωρισμένον ετΐί τοθ πά ρόντος των έμφανίσεών των. —Έν τούτοις είνε βέβαιον δτι κάτι Θά γίνη καί γι' αύτούς οήμ« ρον ή τό πολύ άπό τό προσεχές Σαββατοκύριακο. —"Ας Εχουν ^οιπόν 6π6μονήν. —Είς την ύτιοδοχήν τής Α. Μ. τε Ο Βασιλέως ελήφθη ύτι όψιν καί ή οημαοία τ&ν τοπικών έιτιδειξεων. —_1ς τό πρόγραμμα τής ύποδο χής κοΐ παραμονής Ι,τοθ "Ανακτος συμπεριελήφθησαν Ετσι καί οί Κρη τικοΐ χοροί καί τό σχετικόν γβνι- κώτερον «κόυλερ λοκόλ*. —Τό όποΓον καί Θά ποικίλλη πβ ρισσότερον τάς γενικάς έκ τής ύ· ποβοχής έντυπώσεις, Α ΡΙοορτερ Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ Π. Ι. Π. Π, Τό δοθέν οΰζο υπό τού Πατριω- τικοθ Ίδρύματος την ιταρελθοθσαν Τρ την επέτυχε τΐλήρως. Ή μεγαλη αΐθουσα τού Σινέ— Μινώα ήτο 6* περπλήοης κόσμου. Ό διάκοομος τής αιθούσης άρκετά ώραΐος αί δέ έναλασσόμε.νσι δύο καλαί όρ χήοτραι συνετέλεσαν είς τό νά χο ρεύρ, ό κόσμος αδιακόπως μέ πο· λΰ κέφΐ μέχρι των πρωινών ώρών. Λόγφ τοθ δτι στό χορό θέν έδό Θη έπίοημος χαραχτήρας δέν διβ κρΐθησαν έξαιρετΐ'ές τουαλέττες. Έττΐφυλασσόμεθα νά ττεριγρόψω μέν άργότερα. Παρευρέθησαν ό Εισαγγελεύς κ. Βελίνης μετά τής κυρΐας τού. κ. καί κ.^Μερκατάτου, κ, καί κ. Γεωρ. Άληγιζβκη κ, καΐ κ. Εύαγ Για μαλάκη μετά τής κ. Χριστ. Άνεμο γιάννη, ή κ. ΠερΙδου. κ. καί κ. Βλα χοχρήστου κ. καί κ. Γρυλλιωνάκη, κ. Διαλλυνά, κ. καί κ. Άλ. Γεωργι αδου, κ. καί κ Νικ. Παντατοσάκη, κ καί κ. Άριστ. Μιχελιδάκη, κ, καί κ. Τσαντηράκη, κ. καί .κ. Βαρ καράκη, κ. καί κ. Μάουρο, κ. καί κ. Φαλκονάκη, κ. καί κ. Εύαγ. Χά τζάκη, κ. καί κ. Ζερβουδάκη, κ. καί κ. Άντων. Καστρινάκη, κ. Ή λιάδιτυ, κ. καί κ. Γεωγ. Περδικά ρη. κ.Ξανθουδιδου Βανδσ, Δρακον τΐδου, κ. κοΐ κ. Καραμπότ, κ. καί Γεωργ. Σουριαδάκη, κ. καί κ. Φού μη, κ. καί κ. Ρενέ Κόρπη, κ. καί κ. Καστελλάκη κλπ. Άπό τάς Δίδας οημειώνομεν ώς ωραίας · έμφα^Ισεις: "Αννα Ανδρεαδάκη, Χιυρδάκη καί Λε βέντη, μέ ωραίας κομμώσεις: Λαμ πρινοθ, Καρούζου, Μπρουλιδάκη, Πρατικάκη, Βορεάδου. Φοινιακια νάκη, Δυδάκη, ΜαοΙκα καί "Ελδα Γεωργιάδου, Ξηοουδάκη, Βογια τζάκπ, Κακουράκη.Γιαλεράκη,Μιγά δή, Κοκκινάκη, Σαρρί), Ζερβουδάκη. Είς τάς Κάς τής 'Επιτροπής ε να μεγάλο εδγε διά τούς κόπους ποθ κατέβαλλον διά την διάθεσιν των εΐσιτηρΐων καΐ την ίπιτυχΐσν τοθ χοροθ. Κβαμικπ , τι ίΐΗΐιιΐιηιι ΔΙΕΘΝΕΣ' Διανυκτερεύει χάριν των "Απόκρεω. Ένοΐκι«ζετ«ι μεγάλη άποβήκί) παρά τάς Κάτω φυλακάς, Πλ" ·9ρΌ τιαρ' ημίν,
  Α Π Ο Ρθ α Σ Ι 2
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  Μόν
  Άκό ήμέρα σέ ήμέρα ή βα-
  οΐλισσα έξεχνοϋσε κάθε τι
  σχετικό υ έ την έξατερική της
  παράστασι καΐ άξιοπρέπεια.
  τΗταν αδύνατον νά την συμ-
  βουλέψη κανεΐς. Οί άσκοτιες
  άηασχολήσεις της διεδέχοντο
  μέ τόση γοργότητα ή μιά την
  άλλη ώστε ήταν πολύ δύσχο-
  λο νά βρβ κανεΐς λίγες στιγ
  μές γιά νά μιλήση γιά σοβΐ
  ρθ πράγματο; Ποτέ τό παλά
  τι των Ββρσαλλιών 8έν ήταν
  τόσο ερημο δσο χον χειμώνα
  εκείνον. ΚαΙ πουθενά Βέν έ-
  φαινόταν κάποια έλπΐδα άλ-
  λαγής ..
  Άλλά ο'δλα ούΐά έρχόταν
  νά ιιροστεθθ ενας νίος κίν
  δυνος. Τώρα πιά ή Μαρία—
  Άντουανέττα Βέν ήιαν τό ά-
  θοο κα( άπραγο κοριτσάκι
  των δεκαπέντε χρόνων πού
  Είχεν Ελθη πρό έτπά έΐών στή
  Γαλλία. τΗταν γυναΐκα εΐκοσι
  οοο χρόνων,επάνω στήν&νθησι
  τής ώμορφ άς της, γοητευτΐκή
  κ' εύαΐοθητη οΐη γοητϊΐα των
  άλλων. Πώς μποροθσεν, άλ-
  λωοτε, νά μεντι ψυχρή καΐ ά-
  Βιόφομη μέσα οιήν έρωτική
  καί Βιεγϊρτΐκή άτμοσφοΐρα
  των Βερσαλλιων; Πως μποροθ
  σε να μην ποτισθή άτιό τό
  αΐοθηματικό δηλητήριο τοθ οί
  ωνος. Όλες ι ι ουνομήλικές
  της συγγβνεΤς κα( φΐλες εί-
  χαν γίνη μητίρες πρό πολλοθ·
  ή καβεμιά είχεν έναν προγ.
  ματικό σύζυγο ή τούλάχιστο
  Εναν έροστή. Αυτή μονάχα
  Ρρισκόταν στό άθλιο χάλι της.
  Πιόώραίσ, πιό ποθητή, πιό
  περιζήιητη άπό δλες τίς >υ-
  ναΙΥες τοθ κόσμου της, αυ¬
  τή μονάχα βέν είχεν άγατιη
  6ή· Τί ώφελοθσε κι' άν έστρε
  ψε την βντονη άνάγ»η της ν*
  αγαπήση κρός τίς φλες τηο;
  "Αδικα έπροσκαθοθσε νά ά-
  παλύνη μέ άδιάκοπες νοσμι
  >ες κοί άλλόκοτες διασκεβά
  σβις τό κενόν που ίνοιωθε μέ
  σα της. Ή φύσις σιγό—-σιγό,
  διεκδικοθσβ τα δικαιώματά
  της, άτιό ούτό τό όγιές, τό
  θερμό, τό δλοζώνχανο πλά
  σμα.
  ΣτΙς σχίσεις της μέ τούς
  νεαρεύς πού την περιεστοίχι
  ζαν ή Μαρία—Άντουανέττα
  εχανε σιγί—οιγά ιήν παληά
  ξενοισστη ούτοπεποίθησΐ της
  Έξακολουθοθσε βίβαια νά
  ανθίσταται σιόν μβγάλο κίν
  8υνο, άλλά διαρκώς παίζον
  τας μαζ( τού Ιχανε την ού
  τοκυριαοχΐα της. Την έπρόδι
  βε τόοΐμά της. Έκοκκ(νιζεν,
  έχλώμαινε, την έπιανε τρεμού
  λα μόλις την έπλησίαζαν νέ
  οί τούς όποίους άσυνβιδήτως
  έποθοθσεν, άνίξήγητβς ταρα
  χές τής εΦερναν βάκρυα στά
  μάτια. Ώατόσον έξακολου
  θοθσε νά προκαλβ τίς έρωη
  κές φιλοφρονήσβις των. Ό
  Λωζέν περιγράφει στά άπο
  μνημονΕόματά τού μιά σκην,ή
  δττου ή βαοΐλισσατ, πρό ενός
  μόλις λεπτοθ θυμωμένη έναν
  τ(ον τού. τόν άγκάλιασε ζα
  φνικά κι'ίπειτα άμέσως τδβα
  λε στά πόΒισ, ντροπιασμένη,
  τρομαγμένη άτιό χον έαυτό
  της. τΗταν δλοφάνερα τ ώς ή
  γυναΐκα των ίΙκοσιΒύο χρό
  νων, βσσανιζομένη καί στβ
  ρουμένη κάθε άγάτιης έξ οΐτΐ
  άς τοθ άνβρός της, Βέν ήταν
  πιά κυρΐα τοθ έαυτοθ της. Έ
  ξακολουθοϋσβ νά άνθίστα
  ται, άλλά τα νεθρά της δέν
  μποροθσαν πιά νά άνθέξουν
  σ' ούτή ιήν διαρκή ίσω ερι
  κή έντοσι. Ό νιέ Μερού άέ
  φερε στή αυτοκράτειρά τού
  ότι τόν τελευταία κοΐρό ή
  Μα^Ια—-Άντςυαέττα υπέφε¬
  ρεν άτιό νευρικές κρΐσεις κοί
  ζαλάδες. Ή συστολή κοί ό
  φέβος των θαυμαστήν ιης—
  ούτά έξακολοιθοθσαν μέχρις
  ώρας νά προφυλάσσουν την
  ουζυγική τιμή τής Μαρίας—
  Άντουανέττας. Άλλά Ρέν ύ
  η·)ρχεν όμφιβολΐα τ ώς Αν κ α
  νένας άτιό τεύς νεσρούς εύ
  νοευμένους μέ τούς όποίους
  ή βσσίλισσα έχαριεντίζετο,
  εοΕΐχνε λίγη τόλμη οτήν κατάλ
  λη) η στιγμή, βά μποροθσεν
  ιΰκολα νά νικήσρ. ιήν άΡύνα
  ιη άρετή της. Εύτυχως Β ως
  τότβ, ή Μαρία—-Άντουανέττα
  κατώρθωι ε τιάντα νά συνβρ
  χβται την τελευταία σΐιγμή.
  Άλλά ό κίνβυνος ίμεγάλωνε
  μοζΐ μέ την έσωτερική ταρα-
  χή της. Ή πεταλοθδα έστρι·
  φογύριζβν βλο καί τιιό κοντά,
  δλο καί ιιιό άττρόοεκτα γύρω
  άτιό την φλόγα πού την έτρα-
  βοθσεν ενα ά&έξιο ψτερούγισ
  μακοίθά ίπεφτε άνεπανορ
  θώτως μέσα στή φωτία.
  (ουνεχΐζεται)
  ΛΟΓΟ ΜΕΓΑΝ! ηΐΡΙΑΙΟΒ! ΣΗΜΑΙΟΟΑΝΟΝ
  ΤΟ ΑΘΗΝΑΤΚΟΙΜ
  Π λατεΐ8>—Στράτα
  Διά νά δυνήθη νά τάς εξοδεύση δλας
  καθώρισε τό εξής τ,ιρολόγιον:
  Σημ«ΐο» ποπλίν
  Α'. (189X126 θβλάβσπΐ) Δραχ. 145
  Β'. (135 Χ 90 » » 125
  Γ'. (105Χ 70
  Μαλλινι
  μίγεθος
  Α'.
  Β'.
  Γ'.
  (189X126 θαλβοσηθ
  (135X090 »
  (105Χ 70 ϊηςάί)
  ] ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 1
  Ο ΧΟΡΟΣ
  ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ^
  ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ |
  ΑΡΧΑΝΩΝ |
  ^ΙΙΜΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΚΙΙΙΙΠ ΗΗΗΙΠΙΠ ΙΙΜΗΙΙΙΙΙΙΙΙΜΗ-ΗΙΜΠΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΕ
  ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΧ-ΠΑββΛΟΓΟΪ
  'Αριατβυχβ( 'ΕΒνιχβδ ΠανεΛΐστημίβ» Άβΐι-
  νΒν χβΐ ΣτρατΐΝΤΐΜ>ι( ΊατρΐΜΐΊΐ
  Δέχιται καθ* εκάστην είς «6 Φαρμακείον
  Έμμαν. Λϊατζαβετάιιη (Βαλτέ Τζαμί), αριθμός
  «ηλΐφώνου 443.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  Ή κακοσμία
  τοθ στόματος
  Γ'.
  Έννοΐΐται δτι δπου ή βθο-
  ρά τοθ όσόντος Ι/π τιροχω-
  ρήσει τόσον πολύ Λστβ νά μή
  υπάρχη πλέον ελπίς νά σω¬
  θή τό δόντι, ή Εμειναν μόνον
  άτιό σύτό σάκιες ρΐζες, πρέ-
  τιβι νά έκριζωθή χωρΐς χρονο
  τριβήν, οί Ρέ ύγΐ£ΐς όδόντες
  νά άπαλλαγοθν άτιό την τρυ·
  γίαν τιού τούς σκετιάζε1—·6ρ·
  γα τοθ όδονηϊατρεθ άμφότε
  ρα.
  Πλήν τής τερηδόνος ύπάρ-
  χούν κσΐ Αλλαι πσθήοεις τοθ
  στόματος προξβνοθσαι κακο·
  σμ'αν, ιδίως Ρέ οί πυώοεις
  φλεγμοναΐ των γ Ολον κοΐ
  των ό^ντικΔν φατνΐων (φατ-
  νιο&οντική πίριοστΤτκ), Βιόφο
  ροι έξελκώσε'ς τοθ στόματος
  καίτοθ φάρυγγοΓ, χαλοήθους
  ή κακοήθους φύσεως, άλλ'
  όλαι αυταί ύπάγονται υπό
  την Ιατρικήν ή χειρουργικήν
  δικαιοδοσίαν καί ή κατάλλη
  λος καί ίγκαιρος ού τώ ν θερα
  κε(α έξαλείφει συγχρόνως κο(
  την σχβτινην κακοσμίαν.
  Άλλ' Ρσον ευκόλως θβρα
  πεύεται ή κακοσμία ή τΐηγά-
  ζουσα άπό ιό στόμα μόνον,
  τόσον δυσθεράτιευτος είνε ή
  Ρύσοσμος άτιόπνθια ή άναδι
  δομένη άκό τόν στόμαχον
  «αί τούς πνβύμονας, δταν τα
  δργανα αύτά πάσχουν Ιδίως
  ωρισμένας καί νρονΐας Βιατα
  ρσχάς καί τιοΡήσεΐς σηπεδο
  νώβους φύσεως. Καί έν πρώ¬
  τοις ό στόμαχοΓ, οσάκις πά·
  σχει έ< δυσπ'ψΙσΓ, πάντοτε σχε&όν άναβίΒει μάλλον ή ήτ τον βαρείαν όαμήν, άποτέλε- σμα άνωμάλων σηπτικων ζυ- μώσεων. ΑΙ ζυμώσεις αυταί γίνονται Ιδίως σηπτικώταται καί δυσωδέσταται είς την επί· μονον καί πολλάκις άνίατον εκείνην σιομαχικήν πάθησιν πού λέγεται άνευρυσμός τγΟ στουάχου, κατά,την οποίαν μέρος των τροφων μένουν πλέον τοθ δέοντος είς τόν χά λαρωμένον καί άδρανή στό¬ μαχον, οήπονται έντός αύτοθ καί άναδίδουν άέρια Βυσώδη, τα δποΐα άναβαίνουν είς τό στόμα συνεχως ή ώς έρυγσΐ (θΓψ'ματσ). ΈπΙσης ο( οίνοτιό ται κοί άλκοολυοί ίχουν Βό- σοσμον άπόπνο<αν τοθ ο Ιω νίως πάσχοντος στομάχου των, Βττως καΓοΙ πολυφάγοι καί οί κάμνοντες κατάχρησιν έρϊθιστικΛν καί άρωματικαν τροφων, γ) λαχάνων πού περι· έχουν πο)ύ θιΐον καί δριμβί- ας όσμηρσς θυσίας. Έννο- εΤται Βτι την έχ τοιαύτης πη· >ής κακόπνοιαν μόνη ή κα·
  τάλληλος ύγιεινή δίαιτα κα)
  ή δέουσα (ατρική" θβραπβ'α
  δύνανται νά έξαλβ'ψσον.
  Βαρυτέρα σχετικός καί μάλ
  λον Βυσίατος εΤνβ ή έκ πνευ-
  μονικής προιλ'ύσεως κακο
  σμία τής πνοής. 'Υπάρχουν
  ωρισμέναι παθήσεις των βρόγ
  χων καί πνΐυμόνων, σπανιαι
  ιύτυχώΓ, κατά τάς οποίας γ'-
  νεται ά>ηθ,νή οήψις ι(ς μέρος
  τι των άναπνευστικων όογά
  νων (χρόνιος σηπτικός κατάρ
  ρους των βρόγχων, βρογχιβ
  κτασίσ, άπόστημα καί γάγ
  γραινα τοθ πνεύμονθΓ, κλπ )
  καί φυσι· ώ ι ώ λόγφ τα έκ
  τής σ, ψεως ταύτης άναπτυσ
  σόμενα 6υσωΒέστατα άέρια
  έξέργονιαι μαζΐ μέ την έκπνο
  ήν. Περιττόν νά προοθ/σω δ
  τι^κατά τής οίτίας αύιής μό
  νόν τα (ατρικά μίσα τής επι
  στήμης δύνανται ν' άντβπε
  ξέλθουν εάν εγκαίρως κατα
  Φύγη ό πάσχων ι Ις την συν
  Βρομήν τής φιλανθρώπου τέ
  χνης τοθ 'ΑσκληπιοΟ.
  τοδ Ιατροδ Ι. Γ. Α.
  ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ
  ΙΛΤΡΟΣ-ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ
  Ν€£ ΗΜ ΑΤΑ ΕΜ ΕΡΩΝ-Η Π ΑΤΟ£
  ΒΙδιχ&ς εχποπ£εν6βΙ{ έν Μονάχν
  Α55ΐ8ΐβηΙ τ6ν καθηνητ&ν νοη ΒΊ
  ΐ
  χαΐ Βερολίνω Τ.
  κκΐ 5ο1ιΙΙΙβη·
  Δειχΐται τούς «άσχονταο *κ τβν νοσημάτ»ν
  τοθ Πε-τικοΟ Συστήματος είς τό Ιατρείον τού.
  Πλατεΐα Τρι&ν Καμάρων (Οίκία ΊατροΟ κ. Χΐ
  λιδόνη) 9—12 «μ. καί 4—6 μ. μ. Άρ. Τηλ 7—92
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  ΚΩΝΣΤ. ΟΔ. ΤΟΣΚΟΥΔΗ
  Τβκτιχβί έβδβμαδιαΐαι ίναχωρήοΐις δι*
  Αθήνας—Πειραια καί τάνάπαλιν.
  Πιστή καί άχριβΐτς έκτίλίσις πάσης πβρβγγΐ-
  λί«ς έμπβρικής φύσεως.
  Άσφάλ8ΐ«£, ταχύτης, μιθβδικέτη; παραδειγ
  ματική.
  ΓΡΑΦΕΙΑ Ηράκλειον: «αραβλεύρως Κα#ε)έ
  «'Ολυμιΐος»—βν'Αθήναις: Κάνιγγος 3 τηλ.24066.
  Κατασκευή κλιδάνων
  διά τούς σηροτρόφους.
  ΧΑΝΙΑ Μάρτιος (4νταπο
  κριτοθ ματς). —ΟΙ άγορασταΐ
  κουκουλίων έκ τοθ ΝομοΟ Χά
  νίων, Ισχυρίζονται βτι σ[ μι
  κραί τιμαί των χουκουλίων,
  όφβΐλονται ε(ς την κατωτέραν
  ποιότητα αυτόν έν συνκρίσβι
  μέ τα κουκούλια τήΐ ΜακεΒο
  νίας, Θοάκης καί Πελοποννή
  σου. Πάντως ή μικρά τιμή
  των σηροτροφΐκων προΐοντων
  μας όφεΐλεται κατά τούς είβι
  κούς, μάλλον ΐ[ς έλλειψιν συ
  ναγωνισμοθ κβτσξύ των όΜ-
  γων άγοοαστών κα( είς τό ά
  νοργάνωτον έν γένει των ση
  ροτρόΦων Κρήτης.
  Ή ΆγροτΐΛή Τραπέζα έν
  τ() έπιθυμία της να προαγά
  γη τόν κλάδον τής σηροτρο
  ας, έξ ου δύνανται νά προ
  έλθουν νέαι πλουτοπαραγωγι
  κσΐ πηγα( διά τόν τόπον, προ
  έβη ϊίς την απόφασιν νά έξυ
  πηοετήση τεχνικώς την κου
  κουλοπαραγωγήν. Πρός τοθ
  το απέστειλεν είς Χανιά «(δι
  κόν ύπάλληΧον δσης άνήγει
  ρεν έν Κανδάνω κατάλληλον
  κλ'βατνον,περατωθέντα ήδη καΐ
  μβλλοντα νά λειτουργήση έν
  τος των ήμερδν. Έκ παραλ
  λήΚου κατασχευάζονται δα
  πάναις τής Τραπέζης καί σΛ
  λοι φορητοΐ άτμοκλίβανοι διά
  τα άπομεματκρυσμβνα σηρο
  τροφιχά <έντρα. Τοιούτους κλιβάνους σημειωτέον κατα σκευάζει καί ή Γεω^γική Περι Φέρβια Χανίων έξΐσου ένβια φέρομεν η διά τή/ βελτίωσιν τής παραγωγής κουκουλίων. Έλπίζβται ότι διά των μέ τρών τούτων τα κουκούλια Χατ νίων θά ιιοοουν έν καιρώ κα λήν τιμήν είτε άπ' εύθείας έκ των παραγωγόν, είτε μέσω τής 'Αγροτικής Τραπέζης οθ τως ωστβ ή σηροτροΦία μας νά προαχθή καί πάλιν έ «ι* ά γαθώ τής τοπικής οίχονομίας κα( τής ευρυτέρας γεωργικής άναπτύξεως. Αριθ. 192. Ό Διειιθιιντής τί)ς Κιν-ττΤ}ς Α¬ γροτικάς Φυλακάς Ήρακλιίου. Δ'.αχηίύττΐι ίΐι, Συνεπι'α τής δη' αριθ. 11264) 12—2—1937 διαταγής ιοθ Σι6. δπουργιΕου Διχαιοούνηΐ. Την 7-ν Μϊρτίου 1937 ήαέραν Κυριακήν καί ώ^αν 10—12 π. μ. ενεργηθήσεται έν -ώ Εϊσαγγελικφ Κβτβοιήματι "Ηρακλείου φανερά έπαναληπτιχή μιιοδοΐιχή δημοπρα σία διά την άνάδειΓ,ιν χ&ρτ)γητοΟ τ6ν κά'ΐοΐι τροφΕμων χ.λ.π. α') Είϊδν Παντδπωλείου. 6 ) Είδδν Κρεοπωλείου. γ') Είίβν Αχχανοπωλείου, ώ%ν, πουλεριχών, ίχΡύων χαΐ παγου. ί') Γαλαχτοπωλΐΐου. ε') Καυοοξύλων. στ') "Άρτου χαΐ V) "Γβατος, πρός διατροφήν τβν χρατουμένων χαΐ «Ο προαωηιχοθ τής φυλάξιως τβν (ϊ.ω φυλακιβν χατά το οΕχονομιχον Ιιος 1937 —38. ΟΙ βροι τής μιιοίοοΕας ιίοΐν χατατεθειμένοι έν τιϊς γραφείοις τβν φυλαχών. Έν ΝίαΆλιχαρναο:ψ τή 1 Μαρ τίου 1937 Ό Δ>ιυθυνΐής
  (Τ. 2.) Φίλιβς Φιλ.
  ΑΛΕΞ. Γ. ΖΤΕΦΑΗΙΔΒΖ
  ΙΑΤΡΟΣ- ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως Ιατρός Εύαγγελι-
  σμοθ σπουδάσας επί πεν¬
  ταετίαν έν Ίταλ'α.
  Δέχεται έν τώ νέω (α-
  τρε'φ τού όβός (Πλατειά
  Στράτο) έναντι Φαρμα-
  κβΐου κ. Ζαχαριάδου. Ή
  εΤσοδος έκ *ής όδοθ Κα-
  γιαμπή.
  Ώραι έπισκίψεων 9—12
  καί 4—7.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Αφιχθείς είς την πόλιν μας
  δι' ολίγας ημέρας είϊιχδς τεχνί-
  ττ)ς τιθ Πλαστιγγοποιείου Έμμαν.
  Παγκάλου, πρός τοποθέτησιν πλα
  οτΕγγην τοθ ΤιλωνεΕου, ιίϊοποι
  εί τιϋς Ιχοντας ηλάατιγγας πρίς
  Ιπισχειιήν νά τον ζητβσιν είς τί
  Κατάστημα Δηιιητρίου Γιαλιτάχη
  άντιπροσώπου έν Ηρακλείω.
  II-
  Τήν τελευταίαν Παραοχευήν των Απόκρεω
  Ο ΙΟΡΟΣ ΤΙΣ ΝΑΥΤΙ.ΗΣ ΟΡΓΑΝΟΣΕΟΣ
  ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΙΝΩΑ - ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΒΙΑΝΟΟ
  Φαντασμαγορικόζ ναυτικός διάκοσμος.
  Πςωτότνποι χοροί, ναντινά σκέτς κ, λ, π.
  Ένδυμα επίσημον ή μίλαν.
  Θά διατεϋ'ϋ ωρισμένος άρι&μός είσιτηρίων.
  —Δασμολβγικα.
  Διά διατ«νΐ»το{ τοθ 6π«υργεΙ
  ο» των θΐκονομικϋν επί έμκο·
  ρϊυμβτιιν ύηαγομέν«ν είς τβν
  κατά τό άρθρον 1 τοθ νόμου
  5312 ίβΜαπλάσιον δασμόν προ··
  λβύσεως οΙκσδΑιτοτΐ χύρας, εΐβκ
  γβμίνων επί πληρνμό τής ά((«ς
  αϋΐδν έν &λφ ή έν μέρει, μβτϊ
  σύμφωνον δι' έκαστην κερίκτΜσιν
  γνώμην της έιτιτροπής συνκλλάν
  ματβί, μέσω λίΐτβυρνβδντος Μλϋ
  ριγ>«, παρουσιάζοντος ατα8·ρόν
  ένβρνπτικόν διά την Έλλάδα υ¬
  πόλοιπον, «Ισπράττβται ό άπλοθς
  μέγιστβ( δβσμές τού δοτσμβλβ
  γίβυ._______
  —Ή ενίσχυσις τής χτηνβ·
  τρβφίας.
  Είς το ίιπουργεΐβν τίίς Γΐ&ιρν(
  «{ σννΒχροτήθη σύοκίψις των άρ-
  Ι μοδΐΝν ύιτηρβαι&ν χκτά την όηβί
  Ι αν εξητάσθησαν τα μετρκ τα δ
  ποία κρέηει νά ληφθοθν δια την
  πρόληψιν τ&ν έκιζΝοτι&ν ώς μ«Ι
  διά την άνβπτυίιν κ«1 βελτίωσιν
  της έγχωρίου κτηνβτροφίας. Με
  τα|ΰ των μέτρνν βύτ&ν περιλνμ
  βάνβτκι «αί ή επέκτασις της λβι
  τουργίας τβν βΐδικών κτηνιατρ«ί
  ών είς τα Λίντρα ^τής ύπαίθρου
  Χώρας. ________
  —ΟΙ σημερινοί... άνήλικβι.
  Είς Ρέθυμνον συνβλήφθη 6
  14ετης Ν. Πιτρογιαννβΐχης χ«τοι
  Μος Νβλάμπων καί 6 13κτίις Έ
  λευθβριος Νοιράκης έκ χατΗ Β«ρ
  σκμονέρο» χατηγοροόμενοι δια
  κλοπήν δερμ&τνν καΐ ενός ώρο
  λογΐου.
  —Ό όργννιαμος 6ϊ«γωγικβΰ
  έμπορίου.
  Τό υπουργείον τ&ν θΐκονβμι-
  κων δι' έγκυκλίου τού πρός τά$
  Τβλννΐικκβτς αρχάς »π·νθυμίζ«ι
  τό απαραίτητον της (Ιβπράξβνς
  τού έπιβλπθίντβ; ΐΐδικβΰ τίλους
  μιάς δρνχμης, έφ' έκβστπί γενι·
  ( διασαφήαβνς υπέρ τοθ Έθνι
  κοδ Όργανισμου 'Ε£Μτιρικοϋ
  ΈμκορΙβυ. Λιδομάνου έτι τό ϊ·
  σοίον τουτο άποτβλβΐ τόν Μ«ριύ
  τβρον πόρβν της Έθνικής Όργα
  βΐΝς τοδ ΈξΗτερικοΰ Έμπορί
  ου δέον οπ«ς τονίζει ή έγκύκλι
  βς η εϊσπραςΊς τοδ τιλους να η»
  ραχολονθήται μετα πάσης άκριβιί
  άς χ«1 πρβσοχή{.
  —23τ«τισηκή τδν κρατβυμέ·
  νων.
  Υπό τβθ ύπουργι(ο» της Διχαι
  οσώνης χατηρτίβθη πίνβζ τ&ν
  χρατουμίνΝν κατα την Ιην Δβ·
  κβμβρίου πβρβλθόντος Ετους κΐς
  τάς διαφόρους φυλακάς τού Κρά
  τους. Έκ τού κίνακος τούτου έμ
  φαΐνετοιΐ «τι κατά την ώς άν»»
  χρονολογίαν έχρατβΰντο 6920 κα
  ταδιχοι, 1362 ΰποδιχοι χά Ι 1645
  διά χρέη. ήτοι έν δλω 9953. 'Κχ
  τούτων 19, μβτα£ο τ&ν οποίων 3
  γυναϊΜΐ;, έχουν ΜαταδΐΗββθή είς
  Βάνατον χαΐ 254 επί παραβάσει
  τοδ ΐδιωνύμου. ΟΙ χρατούμινοι
  χατάδιχοι ηλικΐας 14—18 έ τδν
  ανήρχοντο ΐ(ς 252 καί οί ύποδι
  μοί τής αυτής πάλιν ηλικΐας είς
  116 ΟΙ τοίικομανεΐς χαταδικοι
  ανήρχοντο είς 638. Έμ τούτκν
  οί 184 χατεδιχάβθησαν επί χρή
  οϊι ναρκωτικών. 118 επί έμπορ·Ικ
  ναρχΗτιχ&ν χαΐ 306 έχρηοιμοηο(
  ουν ναρχΝτικα άοχέτνς τού άδι
  χήματος τνν.
  ΤΙΜΑΙ:
  Δι' ίνα κύριον -Ρ«Χ· 75.—
  Διά χυριβν μ«τά ντάμας » 100.-
  » » μέ £ύ· ντάμες » 150.—
  —"ίδρυσις νέ«ς λμκ·ρ·ηοι-
  νηγύρκως Μονοφατοίου.
  Την Ιΐην τρέχοντος μπνό{
  ΜαρτΙου ήμίραν Πέμπτην γίνον
  ται τ» ίγκαίνια τής νίας «Ις Ά-
  οΛμι έμποροπανηνώρϊΜς, Είς την
  νέαν αύτην λαϊκήν αγοράν, θα
  ευρίσκωνται ολα τα ι'ίίη τδν γ«·
  ωργιπδν χά Ι χτηνοτροφιχ&ν κρο.
  όντΝν χαθώς χά Ι έμκορ'ύματα
  παντός εΐίους.
  "Εμποροι, γενργοί, κτηνοτρο·
  φοι παραγΜγο! χαΐ χαταναλυτβί,
  ύποσΐπρί{«τ« ιην Λαϊκήν Αγο¬
  ράν τβΰ 'Ααήμι.
  ΈνοιχιάζΒται έτιΐ τής ό6οΟ «Έ
  βανς» καί παραπλεύρως τοθ δικη
  γορικοθ γραφείον κ. Πρινιανάκη.
  γραφείον ήλεκτροψωΐισΐον, Πλη
  ροφορΐαι τΐαρ' ημίν.
  Ι
  "Ηράκλειον Κρήτης
  ΓραφεΤα έναντι Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωΐα Πέμπτης
  4 Μαρτίοο 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ
  ΕΚΛΗΘΗΣΑΝ ΑΓ ΕΚΓΥΜΝΛΣΙΝ
  ΕΠΙ ΕΗΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΗΝΛ
  ΟΙ ΕΦΕΔΡ ΟΙ ΑΞΙ0Μ4ΤΙΚ0Ι
  ΤΟΗ ΚΛΑΣΕΩΝ1924 ΜΕΧΡΜ927
  ΟΙ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ^ ΔΥΟΜΡΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου (τοΰ άνταπο
  κριτοΰ μας).— Διά διαταγής τοθ ύ< πουργείου των Στρατιωτικών εκλήθη* βαν πρός έκγύμνοχσιν οί έφεδροι άξιω- ματικοί των χλάσεων 1924, 2ί», 526, 27 καθώς καί οί άνθυπααπισταί τής κλάσεως 1 927, επί 29 ημέρας. Οί χαλούμενοι άξιωματ. θά παραχο· λουθήσουν άσχήσεις χαί , γυμνάσια των διαφόρων μονάδω* τού στρατού, επί τής νεωτέρας τακτικάς καί στρατηγικής, θά προσέλθουν δέ είς ούο σειραί ς έκ των οποίων, τής μέν πρώτης, την 1 Την Μ» ΐου, τής δέδευτέρας την 2Οήν Σεπτεμ βρίου. 10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΙΕΡΟΠΟΡΙΛΣ ΙΥΙΧΙΙΡΕΙ ΤΟΥΣ ΛΙΛ.ΣΚΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΙΑΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου (τού άντα ποκριτοΰ μας).— Τό υπουργείον τής 'Αεροπορίας είς γνώσιν τού όποίου πε¬ ριήλθεν ότι οί βιοάσχαλοι τής έκπαιδευ τικής.περιφερείας Πεδιάδος Ήρακλεί ου, προσέφεραν έξ έράνου πενήντα χιλι άδας οραχμών πρός ενίσχυσιν τής Έ θνίκης άεροπορίας απέστειλε σήμερον θερμότατον συγχαρητήριον τηλεγραφή μα πρός τόν έπιθεωρητήν τής Δημοτι κης έκπαιοεύσεως Πεδιάδος ινα διαβι βασθή καί είς τούς Ιϊιοασ«άλους διά την συμβολήν των είς την οργάνωσιν τής Έθνινής Αμύνης καί την πατριωτικήν χειρονομίαν των. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΤΩ ΣΙΒΒ&ΤΒΝ_ΑΙΑ ΚΡΗΤΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου (τού άντα ποκριτοΰ μας).—-Κατά σημερινήν άνα κοίνωσιν έκ τού Αύλαρχείου ή Α. Μ. ό Βασιλεύς Γεώργιος μετά τού Πρω θυκουργού ν. Μεταϊά, θ' αναχωρήση τό Σάββατον τό εσπέρας διά Κρήτην, έπιβαίνων τού θωρηκτού «Αβέρωφ» άν τί τής ΙΙαρασκινήί, ώς είχεν ορισθή κατ' αρχάς. Κατόπιν τούτου είδοποιή θησαν ή Γενι«ή Διοίχηαις χαί οί Νομάρ χά ι Κρήτης νά τροποποιήσουν άναλό γως τό ττρόγρβμμα τής ύττοδοχής τού Βασιλέως είς τα Ι5ιίφορα διαμερίσμα- ται τής Μεγαλονήαου. ΣΦΟΔΡΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΝ ΙΤΑΛΏΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΟΣΣΙΑΣ ΑβΗΝ/%1 3 Μαρτίου (τ«αΰ άντα- ποκριτοΰ μας).— Συνεπεία τής . συστη· ματινής α.ντιΐταλι»ής προπαγάνδας τού ρα.διοφωνιχού σταθμού τής Μόβχας, αί Ιταλικαι εφημερίδος ένεχαινίασαν τελευ ταίως σφοδράν πολεμικήν εναντίον τής Ρωβσίας. Τα σχετικά τηλεγραφήματα άναφέρουν ότι συνεπεία τής τακτικάς ταύτης «ττειλείται καΐ οιακοπή των οί πλωματικών σχέσεων μετα-ξύ των ούο χωρών. Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΟΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΝ Κατά τόν μήνα Φεβρουάριον τό Μονοτιώ- λιον ΉρακλΐΙου εσημείωσε την κάτωθι κΐνη σιν. ΕΙσαγωγή ά>ατος ούοίμΐα, έξαγωγή
  66545 χιλιόγρ. άξΐσς δραχ. 166.362 50. Είοα
  γωγή πυρείων 14.400 κυτΐα άξ'ας δραχ. 187.
  200 «οί ίξαγωγή 163.900 κυτΐα όξΐσς δραχ.
  213.070.Ε(σαγωγή παιγνιοχάρτων 1000 δέσμαι
  α' κλ. αξ'ας,ορχ. 34 (100 καί συνολικοΐ έξαγω
  γαΐ 500 άξΐας 6ραχ. 15867. Ε'σαγωγή χαρ
  τοσήμων οιά λογαριασμόν τοθ ΤσμεΙου Ήρσ
  κλε(ου ονομαστή ής όξ'ας δραχ. 400.000 κο|
  ΤομεΙου Μεσσαράς 22500. ,Έπΐοης ίΐοήχθη
  σαν ταινίαι καπνοθ άξΐας βρσχ. 66750, οΐνο
  πνευματόσημα 300 000, φυλλά&ια σιγαροχάρ
  τού πρός χρήσιν τον καπνοπσραγωγών
  7200 άξΐος δραχ. 27.360 καί κΐλυνοροι σιγα
  ροχόρτου αρμοδίως έπεξιργαοθέντες 15 6ξ(
  άς δραχ. 1440. Ι
  συναφόή πράγματι οίκονομική
  συμφωνία Αυστρίας καί Γερμανίας;
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου.—
  Τηλεγραψοθν Ικ Λονβίνου
  δΐι τό «Νταϊλυ Μαίηλ>,
  γράφον έν σχέσει «ρός τα
  αύστρογβομανικά -ράγμα
  τα, αγγέλλει δτι ή Γερμα
  νία καίή Αυστρία εύρισκον
  ται είς τάς «αραμονάς «ο
  λιτικής καί οικονομικάς
  συμφωνίας, ήτις δύναται
  νά θε«ρηθτ| ώς συνίβεια
  των συ»ε"ννοήσι**ν Νώϋ
  ρατ—Σοθσνιγκ καί ήτις
  ουδόλως θίγει τό ζήτημα
  τής «αλινορθώσΐως τβν
  Άψβούρν·*ν.
  Όσον 6θορ§ τάς Ιταλο
  γερμανικάς βλΐψιις, τό
  «Νταϊλυ Μαίηλ» «ροοσθέ
  τει δτι ή Ιταλία καί ή Γερ
  μανΐα 6χουν συμφννήστ]
  νά διαμοιράσουν την Εό
  ρώ«ην είς κοινάς ζώνας
  έ«ιρροτ)ς, κατάλογον δέ
  μέ τό ζήτημα τοθ «"Ανσ
  λους» συμ-εραίνΐι ώς έ
  ξτ)ς: «Ένω οί Βριττανοΐ δι
  ■λωματαΓ όνειρεύονχαι Ο
  «6 την άψΐδα τής ΚοινννΙ
  άς των Εθνών, αί βλεψΐις
  τΔν δικτατορίαν άκολου
  θοθν τόν δρόμον των μέ ά
  «οτελεσματικήν ήριμ(αν>.
  —Ή «Έσνερινή ΣημαΙοτ»
  ά»αγγί«.λει δτι τό Λδϋ5
  «ρόκΐιται νά αυξήση τα ά
  σφαλιστρα διά τα διερχό
  μενά έκ των Στενών τοΰ Γι
  βραλτάρ άτμόνλοια ά«ό
  6ύο σελλΐνια είς «χίντε. Τα
  ή5η καταβαλλόμενον άσφά
  λισιρα κρΐνονται ώς Λνε
  «αρκή δ«ως καλύψουν τούς
  κινδυνους οΐτινες είνε έν
  δειόμενον νά «ροκυψουν
  έκ των καΐασ»ίσεω? τβν
  φορτίων καί έκ τβν ζηαι
  βν, τάς οποίας δύνανται
  νά «ροκαλεσουν αί έ«ι«λέ
  ουσαι νάρκαι.
  ', Έκ Παρισίων άγγβλλε
  ται δτι είς την Μαδρίτην
  τα κυβερνητΐκά στρατεύμα
  τα Αιΐικρουσαν «ερΐ τό μΐ
  σονύκτιον ί«1θεσιν τβν έ!
  θνικιστβν «ρός διάσπασιν
  τοθ «ιρΐ την Πανεβιστημι
  ' ούπολιν κλοιοθ
  | Είς τό μίτωβον τής Γρι
  'νάδας, κατά πληροφορίας
  Ι έξ Άλμέριας, οί κυβεονη
  τικοί έξακολουθοΰν όχυ
  ροθντες τάς καταληθθιΐ
  σας «αρ' αυτών θεσεις.

  ΓΤγοϊΓ^
  ΕΠΑΝΕΑΗΦΒΗ ΑΠΟ ΧΟΕΣ
  ΜΕ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΙΙΕΙΣΜΛ
  ΟΙ ΕΟΝΙΚΟΙ ΛΠΟΦ1ΣΙΣΜΕΚΟΙ
  ΝΛΚΙΚΗΣΟΥΝ ΟΠαΤΑΗΠΟΤΕ
  Πώςδά γίνετ,αι ή χορηγησιςπιστώσεων
  διά την εκτέλεσιν δημόσιον έργων.
  Πρός τάς Γενικάς Δι&ιχήσιΐ(
  καί τάς Νομαρχίας «0 Κράτοικ
  εκοινοποιήθη ή >ά'»θι ίγχύχλιοί,
  σχετικώς μέ την χορήγησιν πιοτώ
  σΐων διά την έκιέλιοιν Σημοσίιον
  Ιργ»ν.
  «Παρετηρήσομεν !τι παρά τ6ν
  διάνοιαν δπηρεσιβν άηιυ6ύνονται
  παρ' ημίν Ιγγραφα πιρΐ χορηγή
  σΐιος πιστώσιων διά την ίίΐίλι
  σιν προμηθειβν ή κα! άλ)ων Ιρ
  γων χατά τό πλιϊστον μΐγάλης έ
  χτασιβΓ/, ώ/ ίμως ή ίκτίλισις 1ν
  τίς ι6ν δπό τοθ ιόμειι ίριζομέ
  «ών ττροθίαμιδν {έν φαίνιται πι
  θανή, λαμβανομένης δπ' ϊψιΐ, ώ(
  ανωτέρω Ιξιτέθη, ττ^ς ίκτάσιώς
  των άφ' ενός χά Ι τοθ γεγονοτο;
  άφ' έτίρειι 8χι ιδρισκίμιθα είς τό
  τέλος τεΟ τρέχοντος ιίκονομιχρθ
  Ιτοι/ς, άπβμινοντος έλαχΕοτου ιί
  σέτι χρονιχοθ δρίου.
  «"Δοχέτως ϊμως τούτου, ή τοι
  ούτη ανευ μεσελαδήσιως τ6ν άρ
  μοϊίων δηηρεσ.βν εντελλομένων
  ίξόϊιον ή καί τΑν ιΐδιχαν λογι
  στηρ(β>ν, 8πευ έδρεύουοι τοιαθτβ,
  άη' ι&θείας οΙ·τ]θΐ( παρά τβν δια
  φόραιν 5πηριαΐ»ν ι ών δπουργεί
  ών, πστϋίΐσιων διά προμηθεΕσς ή
  Ιργα, ίχτος ι^ς άνωμαλϊας ή' έ
  πάγετοκ ττερί την ομαλήν έκτέλε
  σιν τεθ πριϋπολογισμεθ, γίνΐται
  προξενος άοκίπου μετοξϋ ημών
  χαΐ αυτβν άλληλογραφίας πρός
  παροχήν έν εκάστη συγκεχοιμΐνη
  περιπτώσει π?ηροφορι«ν, α; μέ
  νόν οί δηηρεοίαι εντελλομένων έ
  ξόδων ή καί τα ιίδιχά λονιατή
  ρια ιΐνι ιίς θέσιν νά παράοχωοιν.
  «"Οθεν Ιχομιν την τιμήν νά
  παρακαλέσωμεν, δπως ευαρεστη
  θήτι χαΐ έκδώοητε έν τ) ά?μο
  διατηΕ ο>ς τάς άναγχαΕας διατα
  γάς πρίς τάς δπηρεαΕας τοθ ιύτι
  νος ηρ? ίςιτβοθε δηουργεΕου επ!
  τώ τέλει δΐτ»; αυγχΐντρώνουοαι
  τάς προδλίψιις των περί τβν έχτι
  λιατέων Ιργων χαΐ ά λ) ών προμη
  θειβν, προελΡωσιν είς σχετικάς
  αυνεννοήοεις μετά των αρμοδίων
  δπηρεαιβν, έντελλίμίνω* έξίϊω/
  ώς χαΐ τβν είδιχδν λογΐοτηρΕων,
  »Γ τίνες θέλουσι λάδιι ταύτας δη'
  ίψιι των κατϋ την καταρτυιν
  Τ9θ πριϋκολογιομοθ τοθ Ιλευσο
  μένου οίχονομιχοθ Ιΐους 1937—
  38, χατά. την έηιξεργαοΐαν τοθ
  δποΕου θέλουσι χριθ^ αναλόγως
  πρός την δυναμΐχότητα αΰτοθ άπό
  χοινοθ μεθ' δμβν».
  ΑΙ ΚΟΙΝΟΝΙΜΙ
  ΑΣΦΙΛΙΣΕΙΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  Ό ύψυπουργός Εργασίας
  διά τηλεγρσφήματός τού πρός
  άπαντα τα έργατικά κέντρα
  ττ]ς χώρας γνωρ'ζει βτι^ήοξατο
  ή λειτουργία ιών κοινωνικήν
  ίφαλ'σίων βημοσιευθέντων
  ή"η καί των σχετικών κανοη
  σμών ΐΐς την £φημ«ρ(8α ιής κυ
  βερνήσεως. Τόπεριφερειακόν ύ
  ποκστάσΐημα Κρήτης συνιστά
  ται είς Χανιά.
  Ο ΥΠΓΑΟΓΙΙΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
  ΚΥΚΑΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
  ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
  Ή (5ξία τβν κατωτέρω είδβν
  χαθωρ'αθηΙ ώς άχολ&ύθως χατά
  χιλιέγραμμον διά τον δπολογιομέν
  τοθ φίροο χύχλειι έργαοιβν χατά
  τδν άρξβμΐνον μ^νοι: Σϊτος 5.70,
  κριθή 4 20, 6[.ώμτ) 3 70, άροβί
  οιτος 3.40, φοαόλια χοινά 9, Οδγ
  γαρίας χαί Σπαλάτο 11, τύπων
  Τίτι6α(, Γιακόί3ίς. ισάλικ, έλέφαν
  τις χαΐ παρεμφιρή ε!5τ) 13 50,
  αές 34, ζάχαρις 5 60, δρυζα
  χαρολίνα χαί λοιπά παρεμφε^ή εί
  δή 10 50 λοιπά ιΙΙ'η δρύζης 6 50.
  ·—■■εε—**ε*^>^β5Κ9>ΜΜ33ηε^—————,>
  Η ΑΚΡΕαΦΛΓΙΑ
  ΑΙΡΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΡΙΝΟΣ
  Κατόπιν άποφάαιως τοθ χ. δ
  φυπουργοθ τής 'ΑγορανοιιΕας άνα
  σΐίλλεται μέχρΐ τής 15 Μ;ρτίοιι ή
  άπαγορευτιχή διάταξις πιρΐάχριω
  φαγΕσς έχάσχην Τετάρτην χαί Πά
  ρασχευήν, λόγω των έϊρτών τ&ν ά
  πόχρειο.
  ΛΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
  Συνελήφθησαν οί 1)/Λλέξανδρος
  Που)ακάκη(. 2) Λάμηπς Άιτοστο
  λϋη?, 3> Εμμανουήλ ΆθουακΜπς
  καί 4) 'ίμμανουήλ ϊτΐφανβκπί.
  Διευθυνταί χορευτικόν ΚΙντρου
  χαΐ ώδπγήθηββιν είς τέν κ. ΕΙβαγ
  γ·λ·α βιοτι επώλουν ΐτοτά μέ υ
  περβολιχήν τιμήν.
  Κή
  Διά Β Δ. διωρίοβηααν οί χάτω
  θι λιιτουργοΐ χατωτατης ναΐ μέ
  οης ίκπαιδιύσιως: Σοφία Γαλάνη
  ι ι; Φ, έ, Μαρία Σχανδάλη ι£ς Πά
  τημ>, Ρ. Καβουλάκη εί; Κο
  λοχάοι, Ελένη Χχνζη3δ5μ·ϊς "Ιιΐ
  βρον (Σφακίων), Σαφία ,,Ρύβίϋη
  ιίς Κοιλλιχραΐη (Σφακίων) 'ϋ'.ΐ
  , ν— Μανδαλινάχη χα( Αίχατιοίνη
  Πιροδαοκαλάκη ιίς "Αγ. Ιωάν
  νην, Μαρία ΑΊρωτονιταρίου είς
  Αγ. Ροιμίλην (Σφακίων) Μ. Κλ
  λαΐιζάχτ]ς ιίς Ολαΐανιά,Στυλ. Δερ
  μιτζάχη είς Ανώπολιν, Έμμ. Γ α
  λανάχης είς Σητ)λιάρα, Ν. Τυρα
  χης είς θίριουον, Κλΐοπατρα Μα
  νουοέλη είς Χ%νι?, Μαρία θΐίΐω
  ράχη είς Βί,βΐανά, Ε. Γεωργιχα
  χης είς Κουοκυγεραχον, Ε. Κα
  ταιυλαράχΐ] είς Ρογδιάν, Αίκατι
  ρΙνη_ ΡοβίΒ- είς Αγ. Ειρήνην,
  Ε. /Αγαηάχης είς Γρηγοριανά,
  Αίχ. Αίχνα είς Χυ»στί)ν, Στ. Ρ^λί
  γτ,ς ιίς Β^όσσες Άμαρίου χαί Μα
  ρΕα Πετρακη ιίς Κο6μια Ρεθύ
  μνης.
  Η ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΠΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  Τό μετεωρολογικόν δελτίον
  τού μηνός Φ.βρουαρίου Ιχει
  ώς εξής κατά σχετικήν άνακοΐ
  νωσιν τοθ έντσθθα μετεωρο
  λογικοθ σταθμοθ: Μέση μηνι
  α(α θερμοκρασία αέρος είς
  Οο 14 3, μεγίστη 18.1, έλαχί
  ΑΙ ΑΓΟΝΟΙ
  ΓΡΑΜΜΑΙ ΚΡΗΤΗΣ
  Λ4γφ τοθ δτι κατά την γε
  νομένην τό παρελθόν Σάββα
  χον έν Αθήναις δημοπρασίαν
  διά την μΐοθωσιν των άγόνων
  γραμμήν δέν εδόθησαν προ
  οφοραΐ διά τας γραμμάς Βο
  οείου Κρήτης κοΐ περΐφερικής
  Κρήτης, ή έν λόγω δημο
  πρσσΐα θέλει επαναληφθή την
  8 ΜαρτΙου είς τό ύφυπουργεΐ
  όν Έμπορικής ΝαυτιλΙας.
  ΔΙΑ ΛίθΡΕΜΠΟΡΙΑΝ ΚΑΠΝΟΥ
  Παρά τ&ν οργάνυν τβδ ϊτ«β·
  μοϋ ΧΜροφυλαχης Ναργκριτ&ν
  Ρεθύμνης συνελήφθη 6 Δημήτρ.
  Ί. -ΐρλϋςεχ Νίας Μαγνπσίας
  τού «ϋτοο νομοδ, κοιτηγορούμϊ
  νος επί λαθρεμπορ(α χβιπνβυ.
  σΐη 10.3, άτμοσφαιρΐκή πίε
  σις είς χιλιοστόμετρα (μάζα
  ϋϊρατμΔν είς γρομμάριο) 0 4,
  σχετική ύγρασΐα β(ς ο)ο 69 5.
  Κατά τό -αύτό χρονικόν βιά
  στημα ή συνολική ποσότης
  τί)ς τιεσούσης βροχης 4ν 'Η
  ρακλβΐω ανήλθεν είς χιλιοστό
  μετρα 38.3.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ
  ΑΙ(έν τρ άγορα μας κυμανΘβΓσαι
  χθίς τιμαί τον διαφόρων βγχωρΐαν
  ττροΐόντων είχον ώς κάτωθι:
  οφίμΝν:
  Κατεατράφπ τό κρεας μιάς άν*
  λάδες είς τα έντα&θα κρ«οπωλ«Ι«
  ώς άχαταλληλον πρές βρ&σιν.
  (Έκ τής Δ. Χ. -Ηρακλείου).
  Η ΕΞΑΓΟΓΗ ΧΚΛΚΟΥ
  Κατά τηλεγραφικήν άνακοΐ
  ν α σιν κ Ο υπουργοθ τής ΈΘν.
  Οίκονομίσς πρός τα τελονεΐσ
  ή έξαγωγή χαλκοθ, όρειχάλ
  κ,υ καί ψευβσργύρου ύπήχθη
  είς προηγουμένην άδειαν τού
  συμφώνως τβ ΰπ' αριθ. β2.
  07 κ. Ι. αποφάσει τού,
  α' «οιότητο^ Βρ. ( 19—2ο
  Ρ' .. .. Γ
  Υ' .. )
  • .. .. Ι
  ^ μμ η "
  Μαθρεΐι
  ΤαχτβΙει
  β'
  Ι...-
  • βσβββ» ··.
  ■οιν* ». έ·οβ·(α· Η
  Αιβνικβε. „
  τνι*
  Έξαιρετικοΐ 31
  «εΗ·τ, Η Μ.—
  #Ι«ιο.· „ 19,—
  .. «' ββιό». „ ηύ
  λ 1«
  ■οοοννλ. 1«·ι·. ,., Σ9 —
  «' «οί·*, 260
  Χαρούπια
  ΜβΧι ηοιοτικΔ·
  Μβταξα
  Κουκοΰλκχ ζηρβ
  ΔΙρματα βόΐα
  'Δρνοδερματα «ο··.
  Μαλλι* ■«<■ όϊβν 1,10 .. Μ, Η. Τιμαί Συναλλάγματος Δολλαριον δρ. ΙΜ,5Ι_-Π2,6· —εΐρ*— «Μβ —— ΚλΑ Κορώνα Σουηδίας Ι8,ί·—|8 4β Φράνκο ν η 1.11— 1.Η 'Β»β««.. ·ρανκον „ «Μ)-«Ι.7Ο Έλβ«τ. φράγκον ΦιορΙνι Όλλανβ. Τ·«Χο·λοΒακΙα< Φρ«Τΐιον Βιλ—κόν Βον«λλ 6061-61.60 -.1.11 Μν Γ«λ1ι ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου (τοΰ άντα. ποκριτού μας).-Κα*α τηλεγρ*φήμ*,τα έκ Παρισίων ό αγών των εθνιχών στοα· τευμάτων «ρός κατάληψιν τής Μαϋρί της έπχνήρχισε σφοδρο<ϊ«'ίθς ·~» τής νυκτός τής σήμερον καί συνεχίζεται μέ πρωτοφανη λύσσαν καί πεϊσμα. Μέχρι τής στιγμής δέν έγνώσθηιαν τα αποτελέ σματα των έπιθέσεων αυτών τάς οποίαις έξαπέλυσε τό εθνικόν στρατηγείον έξ ό - λων των πέριξ τής Μαδρίτης τομέων κρίνεται όμως ότι οί έθνικοΐ είναι 4πο· φασισμένοινά καταλάβουν την φοράν αυτήν την Μαδρίτην άντί πάσης θυσίας. ΜΕΤΑ ΤΕΤΡΑΩΡΩΝ ΜΑΧΗΝ ΗΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΚΑΜΠΤΩΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜίιΤΑ ΤΟΗ ΕΡΥΘΡΟΗ ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου (τού άντα· ποκριτού μας).— Νεώτερα τηλεγραφή ι*.ατα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι καθ* α. ίσχυρίζεται τό εκδοθέν τό άπόγευ· μα ανακοινωθέν τοΰ έθνικοΰ στρατηγεί· ου τής Σαλαμάνκβς μετά τετράωρον αχληοαν μάχην νοτίως τής Μαδρίτης χαθ' ην τα άντίπαλα στρατεύματα επο¬ λέμησαν βώμα πρός σώμα, οί έρυθροϊ ήρχισαν καμπτόμενοι χαί ύποχωρούν· τες. Αντιθέτως ή 'Έπιτροπή Αμύνης τής Ιλλαδρίτης ίσχυρίζεται ότι οί Κυ· βερνητικοΐ έχράτησαν έξ ολοκλήρου τας θέσεις των. ΑΠΕΤΥΧΟΝ ΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΚΑΤΑΑΗΨΕΩΣΤΟΥ ΟΒΙΕΔΟ ΟΙ Ε Ρ Υ Β Ρ ΟΙ ΣΥΝΕΤΡΙΒΗΣΛΝ ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας).—Νυκτερινά ραδιογρα- φηματα έχ Σαλαμάνχας άναφέρουν ότι εξεδόθη νεώτερον ανακοινωθέν τού έθνι· κου στρατηγείου κατά τό οποίον άπέτυ χον έξ ολοκλήρου χαί αί τελευταίαι προσπάθειαι των έρυθρών πρός κατάλη¬ ψιν τού Όβιέδο. Τό ανακοινωθέν το« νίζει ότι τα έθνιχά ατρατεύματα έκράτη σαν καλώς τάς θέσεις των χαί ότι αί δυ¬ νάμεις των Βάσκων συνετρίβησαν χυριο λεχτιχώς χαί διελύθησαν. ΑΔΥΝΑΤΟΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΝΙΣΠΑΝΙΚΟΝιίΙΡΛΛΙΩΝ ΠΡΙΝ Π4ΡΕΛΘ0ΥΝ 15 ΗΜΕΡΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου (τοΰ άντα- ποκριτοΰ μας).— Άποψιναί είδήσεις έ« Λονδίνου άγγέλλουν ότι συνήλθεν πεμβάσεως έν Ισπανία καί συνεζήτησε επί τού ζητήματος τής άσκήσεως ναυτι· κου έλέγχου είς τα Ίσπανι»ιά παράλια. •Φαίνεται όμως ότι «νεφάνησαν νέαι δυσχέρειαι είς τό έργον τής έπιτροπής, διότι καθ' α εγνώσθη ή καθιέρωσις τού ναυτικοΰ έλέγχου καθίαταται άδύνατος πρό τής παρελεύσεως ενός τουλάχιστον εισέτι οεκαπενθημέρου. ΑΝαΜΑΛΟΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου (βοΰ άντα· ποκριτοΰ μαις).—Νεώτερα τηλεγραφή μ.*τα έκ τής Ρουμανικής πρωτευούσης παρουσιάζουν ως άνησυχητικήν την κ»· τάστασιν συνεπεία τής άντιθέσεως «_ι· δηράς 4>ρουρά%» καί Κυβερνήσεως.
  Ή κυβέρνησις Ταταρέσκο παρατείνα
  αα την ισχύν των διατάξιων τοθ βτρα-
  τιωτικού νόμου λαμβάνει καί άλλαι μέ·
  τρ* αφορώντα είς την διατήρησιν "»»»»
  «σφάλΐ9ΐν τή·; τάξεως.