93993

Αριθμός τεύχους

4511

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

5/3/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΠΑΡΑΣΧΕΥΗ
  5
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛ1ΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ι, ΟΔΟΙ Μ1ΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ ((ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4511
  ΥΙΕΤΒΤΙΟΣ ΣΤΙΤ1ΚΤΒ1 ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Τ Ο ΠΡΟΒΥΠΟΥΡΠΚΒΝ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ
  Τόν Βαβιλέα Γεώργιον χ«
  τβρχβμενβν είς Κρήτην, θκ
  ουνβδεύση καί ό αρχηγός της
  Κυβερνήσεως κ Ί. Μεταξάς
  Ο* είναι ή δευτέρα φοροΐ κα
  τα την οποίαν έπισκεπτεται
  την Μεγαλονησβν ο κ. πρω
  θυπβυργος χαί μαλιατα είς
  δικστημα άρκετά αύντβμβν.
  Διότι ο μ· Μεταξάί, ώς γνω¬
  στόν επεσκέφθη καί περιώ
  δευσεν ολόκληρον την Κρή
  την 4πό τού ενός αυτής ά¬
  κρου μέχρι^τβυ αλλβυ καί
  κατκ τόν παρελθέντα Νβίμ
  βριον επ" «ύκαιρία τοδ &ορ
  τασμοδ της βπΐτκΐου της ο
  λοχαυτώσεως τοδ Άρκαδίου.
  Καθώς δέ έγνώαθη έκ τού πε
  ριβάλλονχος τοδ κ. Πρωθυ
  πουργοΰ ή δευτέρα επίσχε-
  ψίς τού είς Κρήτην, δέν ό
  φείλεχαι εις απλήν έπιθυμί
  «ν τού ν« συνοδεύση χον
  Βασιλέα είς τό ταξείδιον
  τού, άλλ' είς την επιθυμίαν
  τού νά μελετήση έκ νέου
  τα ςητήματα της Κρήτης, νά
  διαγνώοα πλήρως τας ίλλεί
  ψΐις καί τάς κνάγκκ; της
  καί ναι φροντίση δια την ρι-
  ζιχήν χαί σύντομον θεραπεί¬
  αν των. Καί αποτελεί η δευ
  τέρα αύτη πρωθυπουργιχή
  επίσκεψις την εκδήλωσιν των
  αίσθημάτων άγαπης καί συμ-
  παβεΐβς, τα βποϊ.» τρέφει
  πρός τόν Κρητικόν λαόν ο
  κ. Μεταξάς.
  Πράγματι ό κ. Πρωβυηουρ;
  γές καί χαχά την Ιντ«0θα|
  παραμονήν τού χατα τό
  πρώτον ταξείδιον τ·υ καί
  κατ· την είς Αθήναις επι·;
  στροφήν τού ωμίλησε μ έ
  I-
  εαιρκτικήν συμπάθειαν χαί
  θερμόν ενδιαφέρον δια την.
  Κρήτην. Άνβγνύρισε την α- [
  διχίαν πού Ιγινε χατά τό(
  παρελθόν είς χον τέπσν μκς
  Διεπίστωσκ τ ό πληθος χαί
  τ* μέγιΒβς τ&ν πρεβλημάτων
  πού απβσχολοΒν τόν Κρητι¬
  κόν λ«·ν. κ«ί ύτκοχέθη ν«
  επανορθώση τάς άδικίας καί
  νβ λύση τ* φλεγοντα προ-
  βλήματα πβύ άπαιτβΰν άμε¬
  σον καί Ικανοποιητικόν λύ¬
  σιν.
  Κ« σήμερον πάλιν (>τανα
  λαμβκνβι τ« Ιδία θερμα λ··
  γι« διά την Κρήτην καί χ·ύ;
  κατοίχους της. Υπο χβς
  πο«ϋτ·8έαεις λβιπβν αύτάς,
  ειμπορούμεν να ελπίζωμεν
  καί ν» προαδοχ&μιν, (τι ή
  δευτέρα επίσκεψις τβδ χ.Πρω
  θυπουργβΰ είς χον τόπον
  μ«{, ταύτβχρονβς μέ την έ
  κίθΜεψιν καί τβϋ Βασιλέως
  θα σημειώση την αφετηρίαν
  τής ενάρξεως νέ«ς Κρατικάς
  δράσεώς χά) της Ιχδηλώσιως
  ίντβνώτερβν τοδ κυβερνήτι
  κοδ ένδιαφέροντβς, πρός θε¬
  ραπείαν χ&ν πολυειδών κα)
  μεγάλων κναγκ&ν μας. "Άλ
  λωστε ό κ. Προεδρος τής Κ»
  βϊρνήσεως πεύ δικχήρυξβν
  ώς πρέγραμμέ τού. την άνά
  πλάσιν της χώρας καί την ά
  ναπτέρωαιν τοδ'Εθνιχβδ φρο
  νήματος τ«ΰ λαβδ, θα Ιδη
  χαί δια δευτέραν φοράν ©τι
  κδ& κάτω ύπαρχει αδιαφβο
  ρβν καί άγν·ν χό ανθρώπι¬
  νον υλικόν δια την δημι«υρ
  γίβν μιάς Ελλάδος παλλβμέ
  νης ΐπ· «ίαθήματα πατριω·
  κοδ ενθουσιασμόν. Άλλα
  χρειαζεται ν* βνυψωθή καί
  τό βιωτικβν επίπεδον των «ν
  θρώπων αυτών. Χρειά&ετβιι
  ν β αποκτήση 4 χ·πος βύτβς
  καί χά άγαθά τ*δ συγχρόνου
  πβλιτιβμοδ δια να τβνωΒβ
  περισσότερον τέ Εθνικόν «Ι
  σθημα χαί άναχβυφισβή ·
  κβσμος αύτός Καί τβ έργον
  αύτ· τής ί^νψώθΕως τ«δ βιωτι
  κου κπιπβδαυ τού Κρητιχοδ
  λκοϋ, πιστεύομεν ότι θά μκ
  λετήοη χατβ την ενταύθα α
  φιζιν χαί παραμονήν τ·» έ
  κ. Πρωθυπβυργές.
  το·«ΐιν τού λϊβΰ χαί την όρ
  ίγάνωαιν τδν βμυντικθν δυ
  νάμεων τής χώρας.
  'Αποδειχνύεται λβικόν, ί
  τι τ« μέτρχ αύτα Ιανσ*ν οχ»
  μένον την δραχμήν «λλα
  καί την βΐχβνβμΐαν γενιχαί
  τερβν τής χώρβς έκ βϊβχίας
  κατβατροφϋς. Κ«ί ·τι «κο
  μη, τ* π4ντα είναι δυνατα
  χαί είς χον τόπον αυτόν, άρ
  χΐΐ να υπάρχη Λ χαλή διάΒε
  αίς χαί ή δύναμις τής έπιβο
  λης-
  'Αλλ' αν εσώθη ή δραχμη
  χά) αν τα μέτρβ τής Κνββρ
  νήσεως πβριώριοαν την χυ
  βείαν να) την εξαγωγήν συ
  ναλλάγματβς, ·Γ λαθρίμπο
  ροι ομως χοεί «Ι ύπονομΐυταί
  της δραχμάς δέν παρητήθη
  σ«ν ·βφ«λδς τβΰ οκοπβδ
  των. Οί «συνειδηταί αύτοί
  πλ·υτομ«νβΤς, ύπάρχβυν εΐβέ
  τι. Καί αν δέν κινοδνται,καί
  αν δέν δροδν, καραδβκοδν
  εν τβύΓβις την ευκαιρίαν
  δια να έπκναλνβουν τ· άν·
  βίον έργον είς βαρος τοδ ^
  θνικοΰ νομίσματος κα) τ Β ν
  συμφερόντων τοϋ λ«·δ.
  Ι ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ Ι. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
  ΚΑΙ 1ΟΕΣΙΣ ΤΗΣ ΔΡ1ΙΜΗΣ Μ1Σ
  Ή τελΐυχαία έκθεσις τοδ
  Δι·ιχητ·δ της Τραπέζης τής
  Ελλάδος χ. Τσουδερου, χά-
  8ώς ετονίσαμεν χαί προχδές
  ηαρέχει στοιχεΐα έξα»ρετ«·
  κώς χρήοιμκ . χαί πιριέχκι
  ουμβουλοτς πολυτίμβ«ί,, εάν
  θέλωμεν νά τάς έφαρμίοω
  μέν ώς κρατος χ«ί ώς λαές
  ΑΙ διαπιοτο.οεΐ( τοδ κ
  Τσ·υδ§ρ·δ ώς πρός την έν
  γένει οικονομικήν μ»ς κ«·
  τάστβσιν. ΑΙ ύηοδεΐςβις τού
  ώς πρός ι ήν παραγ»γιχήν πβ
  λιτικήν την οηοίβν οφείλο¬
  μεν ν' «χολβνβήσωμεν διά
  νά επιτύχωμεν την βύξησιν
  τβδ έθνιχοδ πλ«ύτευ χαί
  την έηωφιλη τβπβΒέτησιν
  τβν πρβϊβντων ματς. Κα(?ώ{
  χ«ί αΙ»πρεβλ<ψιις τ·υ διά τό οΐχονομιχβν μέλλον της Χ» ρας, ιιπβτελοδν «ννμφιοβητή τ«ς τόν βχριβίοτδρον γνείμο να διά τάς χατευίύνσεις τή$ •Ιχ·νομιχίς μ«ς πολιτιχής Άλλ' έχτές αύτΒν, ή ίχθΐ σις τεδ κ. Τοονδερεδ περιί- χει χά) μίαν άλλην οπουδαι· τάτην ΐπίοης διαπίστωσιν, ά φορ&οαν την θέσιν χαί την προσταοίαν τ«δ έθνιχοδ μας νομΐσμοιτβς. Λέγει λ·ιπ·ν ή ΙκΒΐβις, ότι ή θέσις τής δρ«χ μής διίτρεχ* οεβαρώτατον χίνδυνον έκ τής λαθρεμπβρί· άς τοδ αννετλλάγμοιτες,, την οποίαν η«κ·υν μέέχαραχτή ριστβν 4ουνει2ηοΑ«ν χ»ί *Ϋ κληματιχάχητκ ώριομί^ «· πλουτβμαινιΤς κύριβι «Ι έπβϊ •ι βέτβνν τ· άτεμιχσν ονμ- φ/ρ·ν υπεράνω λλβ.ν χ«) ί χευν ώς μ·ναι&ιχ·ν σχε-πσν τί,ς ζ»ήί ι ών μ αί Ιδανικέν τόν εχπλευτιομον. Καί τονΐ ζει ίτ» ήπτδο»ς τής ορνχμής απεφιύχ6η χαί ή Μοί, τ·δ Ι 0& νεμίσμ·τ·ς ίίηοφβλί Η »■ -*βι»ιρ* μ» τρα τα έπβΐκ ίλββεν ή χυβέρ νηοις χατά τ&ν λαθρΐμπό· ρων τβδ συναλλάγματος χαί χ&ν ύπβνβμευτδν τοδ εθνι χοδ νβμ<σματος. 'Ανβφίρβι ίέ ο κ. Τοουδκ ρός ιΐς την ίχθεσίν τού χαί άπίσπβσμα έκ της Πολιτεί άς τβδ Πλάτωνα;, διά ν' ά- δξ ότι τα μέτρ α αύτά τα «ποία Ελαβεν ή Κνβκρνη σις πρες περιφρούρησιν τής °ΡαΧμήί χ«· διάσωσιν τοδ χαλύμματο;, υπήρξαν όχι μένον απολύτως άναγχαίν, άλλά χά) ούμφωνα πρός τάς αΐωνίονς χά) άχαχαλυτους «ρ χάς τοδ διχαίβυ κα) τής ηθι κης χ>) πρός την Ιδανιχην
  αντίληψιν της κξυπηρετήσε
  ως χά) περιφρουρήσεως τ&ν
  χοιν&ν ουμφερίντων.
  Άλλά χά) Ανεξαρτήτως
  τής θΐωρητικής διχαιολογί
  άς τον, τα ρέτρα ούτά της
  Κ«βερνήοε«ι βπκδκίχ6ηα«ν
  όχι μονον δίκαια χαί όρθά
  άλλά χαί τελείως άποτελε
  σματιχι», ώς άποδεικνύεται
  βκ των προκυψ4ντων άποτε
  λεομάτων. Διότι, «ύίύς ώς
  ελήφθησαν χαί εφηρμέοθη
  σαν τα σνναλλαγματικά ού
  χά μέτρ», πΐριωρΐο^η ή ίξα
  »η συν αλλάγματ·{, ά
  στνλη ήδιαρροή τεϋ χ»λύμ
  ματος είς τό ΐξωτιριχέν χά)
  ή θιΌις τής δραχμής έστ·8κ
  ροποιή?η. Χάρις ίέ είς την
  στοθερβτηχα τής ορνχμής
  παγκί>Εη ή πίβτις επί την
  κ·%ομιχην βεσιν τής Χ«Ρ«Γ,
  έχινή^ησαν ο! #ργ·0(αι χ»ί
  ιη« ήλβεν ή εΙχ·ν·μιχη
  δρ>οτηριε)της είς χον τ·π·ν.
  Έπ)πλ<·ν δέ έξΐυριβη *ύ χολνς χαί ΐ· βπαραίιητον άλλαγμα διά την προμή Ιξβ τβν Ανβγχ ιΐδβν (ιά την 6ι* Τα μέτρ« ίπομένως πρός £π«ν*ρκυβιν τής φυγκδϊύσε- Μί χρυββδ χκί ζένβυ συνβλ λάγμβτος έκ τής χώρβς' δχι μονον πρέπει νά δικτηρη· θβδν, άλλά χαί πρέΐτβι νά ίνταθβϋν {τι ΠΕριοσοτκρον χαί νά βφκρμβσθβδν μέ μβ γκλυτέοαν αύστηρέτητα. Δι ότι καθώ{ τβνίζει χαί ή έχθε αίς τοδ χ, Τσουδΐρβδ, είς τάς σκέψις κ«) τ«ς τάς ενεργείας της κυβερνήσεως κ«ί όλω ν γενικώς των έκπβοσώΐτων τβδ χράτους χαί τ&ν διαχβιριζ· μένων τα κοινά θά πρέπΐι νά πρυτανεύη πάνχβτε η πρβ βήΧωβεις πρός χβύς νέμους τής ανωτέρας ήθιχής χ«) τβδ δι.χ«<·υ χαί η Ιδέ« τής έξυ πηρΐτήακως τβν συμφέρον των τοδ λαβδ χαί τοδ έβνι κου ουνβλβυ. Δέν άπβμένει ομως άμφιββλία ότι τίσβν ή κυβέρνησις δαον καί ή διοϊ κηοις τής Τραπέζης τής Ελ¬ λάδος θά πράξβυν ακέραιον τ· καθήκον των χά) θά στ* θβδν άγρυπνβι φρουραί τού Ιθγιχοδ νομίβμντος χά) τ&ν συμφρρέντων τής χώρας. Ι ΣΥΝΕΧΙΣΙΣ ΤΩΝ ΗΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΩΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ11ΧΗΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΙ προετοιμασίαι δια την αποδοχήν τοθ Βασιλέως Γεωρ γ(ου καί τού" Άον,ηγοΟ τής Κυβερνήσεως κ. Μεταξα, συ νεχΐζονται μέ εξαιρετικήν Βρα στηριότητα χα( μέ συντονιοΐιέ νόν ρυθμόν καί τσχύτητα. Συ νεργϊΐι τοθ Δήμου έργάζον ται άτιό τής τιροχθεσινής νυ τος, ά&ιακόπως διά τόν έξω οο (σμόν καί τόν εύτιρεπισμόν τής τιόλβως καί (β α τΛν ό β&ν δι" ών θά δ έλθο ή Βασι λΐκή πθμηή. Άπό τής χθίσΐνής πρωΐΐς συνεργβΐον τοθ Δήμου άπό «(δικούς τβχνΐτσς έργάζβται παρά την Πύλην Χανίων διά την κατασκϊυήν τής άψ'.δος 5ι' ή; θά διέλθη βίσερχόμβνος είς την πόλιν 6 ΒατσιΧεύς καί τής έξέδρσς έξ ή; θά τόν υπο θβχθοθν αί δημοτικαί άρχαΙ'Η ρακλεΐου. Άλλο συνεργεΐον τοθ Δή μου, ήρχισε τάς εργασίας τού διά την κατασκευήν βευτέρας άψΐδος είς την πλατείαν Νι κηφόρου Φ»κ& (Μί(ντάνι) με ταξο των καταστηαάτοον Προ βατΐβη κοΐ Σ. Λβοντάκη. ΈτιΙ σης, έτερον συνεργεΐον κατα ευ^ιζβι την άψΐβα τοθ Έ παγγελματικοθ κα{ Βιθτεχνΐ κοθ Έπιμελη'ηρΙοο Εξωθι τ&ν γραφείων τού. Όμάς Ρέ έ">
  γατων έργάζβται διά την δια
  <όσμησιν καί τόν έξωραίσμόν τής πλατεΐας ΈλβυθερΙας καί κυρΐως τοθ έναντι τοθ Ν5μαρ χιακοθ μεγάρου χώρου. Έκ καραλλήΧου, υπό τής ήΧεκτρικής ύηηρεσΐας κατα βάλλοταΐ σύντονοι προστιά θειαι διά την συμπλήρωσιν τοθ φωτισμίύ καί την κατα σκευήν νίων ηλεκτρικόν τό ξων / ίς τος κεντρικάς όβίύς καΓώς κα' Βισ την Φαντασμα γορικωτέραν βωταγώγησιντών Δημοσΐων κοΐ Δημοτικων κα τασιημάιων κο(ώς κοΐ τοθ Ήρώου καί τγΟ μνημβ/ου τοθ Αγνώστου Στρατιώ«υ. ΠΧη ροΦορούμεθα μάλστα σχετι κ£γ, δτι κατασκΐυόζοντοι κοΐ τεραστία βωτεινά, βοσιλικά στέμματα τα δτιοΐα θά τοιιο θετηθοθν είς .κεντρικά οημκΤα της κόλεως. Ταυτοχρόνως ήρχισε ούντο νος προστιόΡεια 8ιά την επι σκιυήν τΛν όΒΟν 6ι' ών θό Βιέ)θρ 6 Βασιλΐύς καί ά τος είς Βιάε-ορα μίρη τοθ νομοθ έκβρομάς τού. ςΠρός τόν σκο πόν ούτον μάλιοτα ^ ώ ΤΙ ΕΓ1ΝΕ ΧΟΕΣ πό προχθές είς Μεσσαράν καί ό μηχανικάς κ. Βαλοφής. Η ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΘΑ ΜΕΙΝΗ Ο ΒΑΙΙΛΕΥΣ Άπό χθές ί|οχισαν έπ'σης αί εργασίαι Βιά την Βιαρρύθμι σιν καί την συμπλήρωσιν τοθ διακόσμου τής οΐκίας τοθ κ. Ί. Ανεμογιάννη, ύποπροξέ· νού τής Γιουγκοσλακΐας (Ιδιο κτησΐα Καρτεράκη) επί τής Λεωψόρου ΚνωσοΟ, 8ηου θα μίΐνη ό Βϊσιλίύς κατά τό δι άστημα τής ένταθθατ παρσ μονί]ς τού. Μολονότι δέ ή ο( κίσ, θβωρεΐται έκ τΑν καλύ Ίρον |έπιτιλωμένων οΐαον τής πόλεως, έν τούτοις άπό τής τΐρωΐας (ής χθές αί κυρίαι κσΐ οί δεσποινΐβες αΐτινες άνέλα βον τα τής ύποΒοχής καί πβ ριποιήσεω; τοθ Βασιλέως, έρ γάζονται πυρεττωΒως διά την συμπλήρωσιν τής έπιπλώσεώς της οστε ή διαμονή έν αυτή νά καταστή όσον τό δυνατόν τιερισσότερον άνβτος χσΐ εΰνά ριστος. Έπίσης, άπό χθές ήο χισεν ή διαρρύθμισις καί ή δι ακόσμησις τής επί τί|ς πλα τεΐας Ελευθερίας οίκΐας τοθ κ. Μιχ. Τζουλάκη βπου θά φιλοξβνηθβ ό πρωθυπουργός χ. Μεταξάς. ΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ^ ΥΠΑΙΘΡΟΝ Καί είς την δταιθρον καθώς πληροφορούμεθα ήρχισαν μβ γάλαι προετοιμασίαι διά την ύποδοχήν τοθ Βασιλέως. Είς τα χωρία Δαμάστσ, Μαρα θος καί Γάζι, όπίθβν θά δι έλθη ό Βασιλιύς καί ή άκο λουθΐα τού, οί κοινόιητες κα τεβάλλουν μεγάλας προσπα θείας διά την διακόσμησιν τον οδόν, υ έ αψίδας καί Αν θη, Έπίσης κοί ε(ς τα χωρία Δαφνοΐς, Βενβ( ατο, Αύγενικτ», Άγ(α Βσρβάρσ, 'Αγ. Δέκσ, Άμπελοθζο, Μοτρες καί Βόρ ρους τα κοινοτικά Συυβοώλια έργοζοντσι πυρεττωδώς διά την καλύτερον ύποδοχήν τοθ "Ανακτος. ΕΙδινως, ό πρόε Βρος ι()ς Κοινότητος Δσφνών, αφιχθη χ€ές ένταϋθα χοί πά ρεχάλεσε νά μετοβή είς τό χωρίον τού 6 Βασιλεύς κατά την είς Μεσσαΐάν μετάβασιν τού. Ό κ. Νομάρχης ύηεσχέ Ρη ν ά εΐσηγηθβ σχετικός κα! ίβίβαΐωσεν δτι ή έπιθυμία χον Δαφνιανών θά ίκανοποι κ. Νομάρχου ό ποόεδρος τής Κοινότητος Άοχανών, διά την όογάνωσιν τής ύποβοχής τοθ Βϊσιλέως^βΙς την ώ3α(αν αύ την κωμόπολιν. Άπό μεθ-αύριον καθώς πλη ροφοοουμεθα θά διαταχθ^ κα τα τΐάστιν πιθατνότητα μέγας σηααιοστολισμός ολοκλήρου τής πόλεως μέχρι τής άναχω οήσεως τοθ Βασιλέως έκ τής Κρή'ης. _________ ΑΙ ΕΠΕΝΕΧΘΕΙ2ΑΙΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Χί"4ς έντΐοης, αφιχθη ένιοΟ θα κα! συνεννρήβη μετά τοθ Κκτ* σχετικήν υπόδειξιν τοθ Αΰλαρχιίου ίπηνίχθησϊν οί κατω τέρω τροηοποιήσεις ιίς τό χαταρ- •τιαθέν παρϊ τβν ένταθθα αρχβν κρίγραμμχ τής άφίξεως τής Α. Μ »Ο Βασιλέως είς την πόλιν μας ώ; τιθΐο εδημοσιεύθη χά Ι &φ' δμβν χθ«ί: Άνϊχώεησ ς Α. Μ. τοθ Βχοι- λίως έχ Ρεθύμνης ώ?αν 8 κ. μ. Τΐτϊρτης 10 ΜαρτιΌυ χοί πεντά λιπτος παραμένη Δχμάοταν (8ρια Νομοθ). 'Αφ,ξις 11. Μιτά την χκ· τάθιοιν στεφάνου, παρουαίαοις των πρααταμίνων πλήν των Έκ- χληοΐΒθΐιχδν, ΔιοιχηιιχΑν, Στρα¬ τιωτικών, Διχβοκχβν χαί Δημο¬ τικήν αρχβν χαί των προξινιχών χ»Ι πολιτικών άρχών Ηρακλείου. Ώ;α 13 μΐτάβχαις τή; Α. Μ. είς χατάλυμχ. Π»ρίλαοι; 16—17. Ακολούθως έπίοχιψ.ς Μ?υοι!οι·. Τό γιθμα δπ.4 τωι> επιστημονι¬
  καί ό;γα>ώηω> θε δοθή την 21
  ώ;αν άντΐ τ«ίς 2Ι.30'.
  Είς τον "Ανακτα θί πχρουαια-
  σθαθν την ίΐϊομίνην Πέμπτην οί
  Προ'είροι τ&ν Κοινοτήτων κατ'
  επαρχίας απο τής 9 30' μέχρι
  10.15'. Ή μετάβααις ιίς "Αρχά
  νχις θά λάβη χώϊαν την 10.30'
  άνιΐ τής 11.30. Τό δέ γεθμα ιήν
  12 άνιίτ*)ς 13. 'Αναχώρηοις έξ
  Αρχανών 14.30'. Έπίακιψις
  ΚνωαοΟ 15—17. 30'. Τίϊον Τού-
  ριομοθ ιίς Ιπαυλιν ΑΡΙΑΔΝΗ την
  17 30". Έπιατροφή ιίς Ήράκ*»;
  την 18 30'. Τό γιθμα τοθ Έμπο
  ριχοθ ΈπιμιλητηρΕου θά δοθ$
  την 21.
  Παραοχεκή 12 Μχρτΐου. Μετά
  βαοις είς Γόρτυνα χαί Φχιοταν:
  'Αναχώρηαις 9. "Αφιξις ιίς Μεο
  σχράν 11. Έπίσχεψ ς άρχαιοττ)
  των Γόρτυνος χαί ΦαΐοτοΟ ώ;αν
  11—13. ·Ώ>αν .13 προγιυμχ Ά
  γροτικόν, ΓεωργιχοΟ Έπιμελητη
  ρΕου (Οερΐπτιρον ΤΐυρισμΐΟ) "ϋ
  ραν 21 θε δοθϊ ίνιαθθα τό γιθμα
  &πό τοθ ΈηοιγγελμχτιχοΟ Έηιμι
  λί
  ΑΙ ΙΧΟΛΙΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΙ
  Σ,ιμπληριομχτιχνς πρός την
  χθεσινήν εγκύκλιον ΐ&ν 'Κττιθειο
  οητών ΉραχλιΕο», Πεδιάδος χαί
  Γόρτυνος Ικοινοποιήθησαν χαί αΕ
  κατωτέρω οδηγίαι πρός τι υ; δι
  δασχάλους:
  «ΟΕ χ.χ. διευθυνταί τΑν οχολιί
  ών νά φροντίοουν άμίοως Βιά την
  προμήθειαν μιχρδν οημαιβν 3ιά
  δαπάνης τ*)ς οχολικής Ι^οριί
  άς άπό τοθδε έγχρινομένης, τάς
  οποίας θά χρατοθν ο Ε μαθηΐαί. Έ
  πίοης χ»ί δια την προμήθειαν έ
  πισήνιου οη,ιαίας τβν σχολείων, 8
  α* £έ* Ιχουν τοιαύτην.
  ΟΙ μαθηταί να είνε ιυπριπβς
  ενδεδυμέναι χαί χαθαροΐ, νά άοχη
  θϋθν άπό τοθδε έντατιχβς ιίς την
  χά) ήν παράταξιν έφ' ι^ος ζυγοθ
  χατα μήχος ένθεν χαί ένθεν τβν
  έδβν είς τιΰ; ώ; ίνω δριζομίνους
  τίπους συγχεντρώσιων.
  'Επίοης δέον νά φροντίσβοσι οί
  χ. ν. τελιτίρχα', έν συνιννοήσιι
  μιτά τβν τβπιχβν άρχβν διά την
  κατάλληλον διακόσμησιν διά οη
  μαιβν χαί μυραινβν τβν όδβν χά
  ταονημάτων χλπ. ώς χαί την χά
  ταοκιυήν άψίδων διά μοροινβν μΐ
  επιγραφάς είς την ιΐβοδον Ιχά
  ότου τόπου συγνιντρώβιως.
  Κατά την διέλευσιν ιί μάθη
  τα Ι νά ραίνουν μΙ πΐταλα ανθέων
  Τίύς έπΐοήμους χαί μόνον εάν α τα
  μβνήοβυν, δύναται νά προσφιρθη"
  άνθοίέσμη.
  Έπίσης ίύναται χατά την ώ
  ραν ττ]ς διιλιύοιως νά άφιθοάν δ
  ηό των μαθητβν έλιόθΐραι πιρι
  στεροί (;! χυανολιύχους ταινίαξ.
  Καθιστωμεν πριοωπιχβς τίος τι
  λετάρχας οηιυΒύνους Βιά τήνχαλήν
  εμφάνισιν τβν σχολείων είς τΐυς
  τόπους τβν ουγχεντ; ώσεων.
  Ή παραμοιή μέχρι ττ)ς ώρας
  τής έκιβτροφής ϋν ι(νε δποχριβ
  τιχή.
  'Ο 'ϊπιΜκοητηί Γ·ρχννβ|
  ΗΟΔΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ-
  Έλτΐιζοιιβν &τι ή μετάβϊ
  σις τής Α.. Μ. τοθ Βασιλέως
  καί τοθ κ. Πρωθυπουργοθ είς
  Φαΐστόν θά δώση την εύκαιρί
  αν νά λήξπ επί τέλους τό ζή
  τημα τής κατσσκευής όδοθ ά¬
  πό τό χάνι των Βόρρων μέ
  χρι των έρειπίων τής αρχαί
  άς πόλεως καί τοθ έξωραϊ
  σμοθ των πέριξ των άρχαιο
  τή των χώρων. Πρόκειται πβ
  ρ( έργων απολύτως άναγκαί
  ών καί διά την εξυπηρέτησιν
  τής τουρισηκής μας κινήσεως
  κοί διά την καλύτερον καί
  πλέον πολιτισμένην εμφάνισιν
  μας είς τα όμματα των ξέ
  νων. Άς σημειωθή Β* έκ ι πλέ
  όν 8τι ίνσς δρόμος μέ ββν
  δροστοιχίας καί 6 έξωραϊ
  σμός καί ή πολιτισμένη διαρ
  ρύθμισις των πέριξ των άρ
  χαίων έρειπΐων, θά προσδω
  σουν Ιδιαιτέραν αξίαν χαί γρα
  φικότητα είς τό μέρος αΰτό
  πού αποτελεί έν άπό τα ώ
  ραιότβρα Κρητικά τοπβΐα καί
  μίαν άπό τος πλέον θελκτι
  κάς καλλονάς τής Έλληνικής
  φύσβως.
  ***
  ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ·
  Ιτίς τό Άσήμι τοθ Μονο
  φατσ,ου ίδρύεται νέα λα'ίκή ά
  γορά τής οποίας τα έγκαίνια
  πρόκειται νά γίνουν την προ
  σβχή Πέμπτην. Ή έπιτυχΐα
  τής έμποροπανηγύρεως αύ
  τής, ή όποΐα θα τβλεΐται Α
  κόστην Πέμπτην, προβλέπι>ται
  απολύτως εξησφαλισμένη. "Ο
  σοι έτιομένως θέλουν νά πω
  λήσουν ή ν9 άγοράσουν έμπο
  ρεύματα ή προΐόντα γεωργι
  κά, κτηνοτροφικά κ.λ.π. εΐμπο
  ροθν νά μεταβαίνουν είς την
  Αγοράν αυτήν βεβαιοί δΐι θά
  έχουν σημαντικόν κέρδος.
  Άλλωστε, ό θεσμός των λαΐ
  κων αγοράν, απεδείχθη τόσον
  ώφέλιμος χαί τόσον εύεργετι
  κός, ώοτε νά μην γεννάται
  άμφιβολία δτι καί ή Άγορά
  τοθ χωρίου Άσήμι θά άποββ
  έξυπηρετική διά τούς κατοί
  χους τής περιφερείας έκβΐνης
  καί θά ύποστηριχθ{|.
  ΗΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ.
  Φαινεται δτι ή σημερινή
  κυβέρνησις απεφάσισε νσ ένι
  σχύοη ^αποτελεσματικώς την
  κτηνοτροφΐαν ωστε ν' άνα
  πτυχθή άνάλογα μβ τάς άνάγ
  κάς καί τάς Βυνατότητας τής
  χώρα^. Καί είναι πράγματι
  έπιβεβλημένη ή ενίσχυσις κα(
  ή ανάπτυξις τής κτηνοτροφί
  άς. Διότι καταντά άκατανόη
  τον όσον καί θλ βερόν νά εί
  σάγωμεν σφάγια όπως είσά
  γωμβν καί αύγά καί πουλερι
  κά καί ψϊρικά, έξωθεν, ένώ ή
  χώρα μας £χ&ι τόσο βουνά
  καί λειμώνας καί μερη άπολύ
  τως κατάλληλα διά την άνά
  πτυξΐν τής κτηνοτροφΐας.
  ΗΥΔΡΕΥΣΙΣ ΝΕΑΠΟΑΕΒΣ-
  Η απόφασις τοθ Κοινο
  τικοΟ ΣυμβουλΙου Νεαπόλεως
  περΐ Ιδρύσεως εί5ικοΟ ύδραυ
  λικοθ ταμεΐου διά την διοχέ
  τίυσιν έπαρκοθς ύδατος πρός
  ύδρευσιν ιής ωραίας κωμοπό
  λεως είναι άπό πάσης άπόψε
  ως κοί πρακτική καί έπαινε
  τή. Καί πρέπει νά εγκριθή ύ
  πό τής Νομαρχίας Λασηθίου
  διά νά τεθή είς εφαρμογήν τό
  συντομώτερον. Διότι ή άνάγ
  η τής υδρεύσεως τής Νβαπό
  λεως ιΐναι άμεσος. Τό Ρέ κέρ
  Βος πού θά προκύψη, έξ αύ
  τής θά είναι τεράστιον.
  ***
  ΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
  'ϋιντος ίεχακινθημέρου λοι-
  πον θ' αρχίση ανυπερθέτως ή λιι-
  τουργία τβν χοιν»>ιχβν άσφαλί·
  σεων χαθ' Βλον τό Κράτος. Τό γι-
  γονος είναι έξαιριτιχώς εύχάρι
  ατον χοί άξΐζιι νά χαιριτισθ^ μέ
  ενθουσιασμόν. Διότι άποτιλιΐ την
  σεβχρωτΐραν εκδήλωσιν τής χοι
  ν«νιχτ]ς πολιτιχτ); τοθ Κράτους
  χαί τοθ ένδιαφίροντός τού 6ηέ?
  των εργαζομένων. Δέ' άκομένιι
  λοικόν πλέον παρά νά ε&κηθωμιν
  νά λιιτουργήση χανονΐχΑς ό θε
  σμβς ώιτι ν' άποδβση χβύς άναμι
  νομίνους κκρ' Βλων χβρηοός.
  _/
  11
  1
  ηοροαζιζ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ «ΜΙ·
  ΝΩΑ».— Σήμερον ώροτ 5 μ μ
  ΖυναυλΙα Μπιάνκο.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ— Σήμερον μέ·
  γας χορίς μέ συμμετοχήν τού
  Μπαλλέτου Μαρινώφ κσΐτοθ άκρο
  βατικοθ ζεόνους Τζόνσον.
  ΠΑΛΛΑΣ. — Σήμερον «ύαΐμιον
  τής ζοΰγκλας» καί τοθ έπεισοδια
  κοθ €Κόλασις τής Ζούγκλας» τα
  έπευόδια 14ο ν, 15ο ν.
  ΜΙΝΟΑ
  ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ
  ΑΠΟΚΡΕΩ 1937
  Ο Π4ΓΚ0ΣΜΙ0Σ
  ΜΕΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
  ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ
  ΚΑΙ ΤΟ
  ΤΒΙΟ 30-
  ΌΕ ΟυΒΑ
  Συμπράττει καΐ το άβιχβέν
  σνγχρόταμκ της
  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
  ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ
  Πρέγραμμα θριαμβευ-
  χιχβν, διαχέσμησις φβν-
  ταομαγορΐΜΪ), φωτισμέ>ς
  όνειρώδας.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Όρ« 5 μ. μ.
  ΣΥΝΑΥΛ1Α
  ΜΠΙΑΝΚΟ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Προκηρύσσει δτι:
  ΈκτΙθεται είς φανεράν
  μειοδοτικήν δημοκρατίαν
  η «ρομήβεια 150 000 οκά-
  6»ν ασβέστου διά τάς ά
  νάγκας τού Δήμου Ηρα¬
  κλείου.
  Ή δημοαρασία διεξαχθή
  σκται Ιν τω Δημαρχιακω
  Καταστήματι καί <νώ«ιον τής Δημαρϋΐακής Έαιτρο «ής Ηρακλείου την 17ην Μαρτίου 1937 ημέραν Τε τάρτην καί ώραν 11—12 δτε καί δνου καλοθνται οί μιι- οίόται. Τα σχιτικά τής δημονρα οίας ιΐσΐ κατατεθειμένα «Ις τό Γραφείον τής Μηχα νίκης ΎιηρεσΙας τοθ Δή μου δτΐου ■ροσβρχόμινοι δύνανται νά λαμβάνωσι γνώσιν οί μιιοδόται. Ηράκλειον 4 Μαρτίου 1937 Ό Δήμαριχος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης Εμπορικόν χά ι Βιομηχανικήν Έηιμελητήριον Ήρ«κλείου ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Καλούμεν τόν Σύλλογον τΛν έκλογέων ι(ς συνεδρίασιν την 14ην Μαρτίου 1937 ήμέ ραν Κυριακήν καί &3αν 10 π. μ. έν τφ κατοσιήματι τοθ Έ- ιΐιμελητηρΐου, πρός ψήφισιν σιν καί έγκρισιν τοθ παρα τής Διοικητικής 'Επΐτροπής έκ πονηθέντος προϋιιολογισμοθ, χρήσεως 1937—38 Έν "Ηρακλε'ω τ^ 3 ΜαρτΙ ου 1937. Ό Άντιποόεορος Ι. Δραχοντίδης Ένβιχΐάζβνται 2 οίκΐαι παρά την Καινούργια Γειτονιά. Ή πρώ τη άπαρτιζομένη έκ 4 βωμστΐων, κουζίναν, αύλήν καί πΓ,γάδι, ή Βεο τβρη έκ δύο δωματίων καί ττηγάδι. Πληροφορίαι παρα τφ Εύσταθίψ Ζ«ρβακη τταντρπώλο Μιά ιτβντάΐιορφη είς £νατόπον μοστηρίοο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Η ΦΛΟΓΑ ΤΗ__ΖΩΗ_ Τοϋ ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ 52ον Ή σχηνή παρΓσιανε Ϊύ5 άνθρώ ηους οί 6ηοϊιι τοποθετοθοαν μια χότοα ατό χεφίλι Ινίς τρΐτβυ. Μεταξϋ τδν άναγλύφιβν δ πή" ο χ αν ηέτρινις χολόνες ρυθμεθ δ όιτοίβς ή'θ τδ'ε ΙΛΙηηκος τδιε «ίγυ πτιαχές. ΚάΊι πού, Ιβλεπα γιά φορ4, οί δέ επιγραφαί μοθ ίιηαζν σιν χινέζι*ε(. ΟΕ φοουροΐ ϊέ* μ&ς ή<ολο»θη σιν μίσχ στό οπήλαιο, άλλ* π« ρετάχθηααν στήν εΐαυδίν τού γιά νά μάς άνήαουν να περίοαμε Στην ιίσίδο μα'ς επερΐμενε ϊ'«ςάνδρα( ντυμέ'ος με δσπρη ρόμπα, δ δπι ος δπεκλι'θη τακεινά χ»ρίς νά προ φέρη λέξιν Άργότερα Ιμαθα δι ή?αν χωφέλαλος, δπως χωφάλαλοι ήσιν 8λοι οί δηηΐίται τής β αιλίαοης. Σέ άπδστασι *5έχα μέτρον απδ τής είοίδου δνοιγαν ϊύς» ακόμη οκήλαια οτά πλάγια. Στδ, άρια» ρδ οκήλαιο ίφρουροθααν δύο στοα τιβταΐ χ»ί συνεπίρηνα 5τΐ θά ήτο ή χατοιχία ΕΚΕ1ΝΗΣ. Τό ϊεςιδ ήτχν άφροΰ^ητο καί δ ίίηγίς μο μοί; Ιχαμε νίημα νά προχ<ββτσ.ι>
  μέν. Μίλις μτιήχαμε αντελήφθην
  δτΐ δέν ή·»ν ακριβώς σπήλαιον
  άλλ* διάδρομος πλαγίας τοθ δποίου
  δπήιχαν ίωμίτια, φραγμίνα μέ
  χουρτΕνες Σέ Ινα άπο αύτά μέ ώ
  δήγηαχν χαΐ πρίς μεγάλην μβυ Ικ
  ηληξιν ιΠα δτι ΐφαιΐζιτο άπο μ(α
  μιγάλη τεύπα πιΰ εΐχε ανοιχθή
  πρός νή/ άπόΐομη πλιυρά τοθ β
  νοθ. Τό κρεδβάτι ή:αν ηέτρινο, άλ
  λά δπήίχοιν πολλά δέρματ-α λιο
  παρδάΐεως κοί δοχιΐϊ μέ νΐρό
  Καί οί άλλοι έτοποθετ^ϋησαν είς
  ιδία ίωμάτια. Έ Ουατάνα Ιμιινι
  ατο ίωμάτιο τοθ Λ»ο γιά νά τεν
  πιριποιήται κ«ί όμολογδ δΐι ϊέ
  μ=0 &?ια διίλου τό 6λίμμα μέ
  το όπ&ϊον την Ιχάτταζι 6 χωφαλα
  λος όίηγίς μ«(.Ήΐαν σάν νά ττ](
  Ιλεγι: ΙΙοιά ιίσχι ού ποο ταλμ^ς
  νά Ιλθης ίδ* άπρόαχλητη;
  'ΑφοΟ #1 ώ καί δ Τζώ> μιΐναμε
  λιγαχι κοντά στον Λιο γιά νά 1·
  ξετίσωμε την χατάσταοΕ τού, έγυ-
  ρΐσαμε είς τα δωμάτιά μας γιά νά
  πλυθοΓμε χαΐ νά άλλαξουμι ρεθ
  χά. "Εμεινα πράγματι Εχανοποιη
  μένος άττο τ&ΰς Ζθαγινιΐς οί δποΐοι
  μ αί εΓχαν μεταφέρη Βλα μας τα
  πράγματα, ϊχίμα χά ι τα τουφέχια
  μας. Μί? ις ιίχα τελειώση τέ
  κλύσιμο χαΐ τό άλλαγμα, είϊα Ι
  ξαφνα νά έμφανίζιται μιά νία χω
  φαλαλη χι'ο6;ή χαΐ νά μοθ %όϊ
  ί)μ δΐι τό φαγηιό ή:αν ί:οιμο.
  Την άχολεύθησχ ο έ Ινα ,διτιλανο
  ίωμάτιο δπου εί»ρήκα τόν Τζών.
  Τόν ιίχε όδηιήοη έχιΐ χαποιΐχ &
  λτ) χωφαλαλη. Νέ ιί?« >1 μεγάλη
  άναχούφΐσι γιατΐ ?έ< είχι λησμο νήαη την Εοτορία τοθ πρώτου οηη λαΐου. —Αύ'ές οί γυναΐκες, χόριε Χί λυ, μοθ ιίπ», Ι^ουν !>α ιτερίε&γο
  βλίμμα Βταν όϊ χυττάζουν. Δι
  «1<ε διόλου άςΊοπριπιΙς. δωμάτιο αύτό ήταν διπλάσιο 9έ μίγεθος άτό τα άλλα χαΐ φαί ιτ^ι δτι έχοηοιμοποιιΐΐο ώ; έν ιυχτήριο ήαΐθουοα ποΰ οί ίεριΐ; (δαλσίμωναν τιύς νιχρο6;. Δέ; δ αήρχε άμφιδολία άλλωστε Βτι τό ρότηιια οίιΐό των οπηλαΕ ήταν ηοιρά μία μεγάλη χατα χέμβί] πιυ ίφ^άσσοντο τα ητώμα τα μ 4, φυλ^ς άρχαιοτάτης ή δ το£α ϊσδυσε.ΑύιΙ τα πέτρινα χριβ 6άτια πιϋ δπήρχον οτά διάφορο δίματα τοθ σπηλαίου ϋ ή»ν παρά ή τελευταία χατοιχία τβν νιχρβν, οί δποίίΐ ίιειηρΐθν το βαλοαμωμένοι αΐβνας δλοχλή ρους. (συνεχ(ζβται) ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΦΙρω ευχαρίστως είς χο9 άξιοτίμο> χοινοθ δ π 4π
  ζων τάς τακτικάς μ
  ίναχωρήσεις διά Πειραιεί—'Αθή
  νας άναλαμβάνω ώ; χαΐ πρότερον
  διεχπεραιώσεις υποθέοεαν πάσης
  φύσεως χαΓώ; προμηθιίας χαΐ με
  ταφορίς έμποριυμΐτων υπό δρους
  λίαν συμφέρον τας.
  Προοωρινή &ιεύ9υνοις ένταθθα.
  Κατ)μα χ. Κ. Κοισίπη παραπλιύ
  ρ»ς χ. Διύβαρτ]. Τηλεφωνιχή
  8ύ9 704.
  ΔΙ4 ΤΟΥΣ ΥΦΑΣΜ)Μ11ϋΡΟΥΣ
  Καθισΐα) γναοΐβν είς τοΰς ένδι
  α?ερομίνους βτι, ίιαλυων δριοτι
  χβς την αποθήκην δφβαμίτων, έκ
  ποιβ τή» θπάρχβυοαν παραχατα
  θήχην διαφόρων ιΐδ&ν ιίς τιμάς
  ιύκαιρΐας, ί« τοθ καρά την πλκ
  τείαν παλαιίίς ΝιμαρχΕας, Γρα
  ίθΗ μόν. Μ. Δ ΖΕΗΣ ,
  Π)ΣΚΕΥΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 7 35—Δόσις 5 57
  Ο ΜΥΣΤΑΞ
  Διά τό μουστάκι—έννοΛ τόν πα·
  λαιότερον: «Ελληνικόν μύοτακα»
  - Εγινε τελευταίως μ(α φαιδοά 61-
  κη είς την ιΐρωτεύουσαν. Κάποιος
  ,.δψιμος μυστακοφόρος Ιδειρε κα·
  ποίον πού τόν είρωνεύθη. ΚσΙ πά
  ρέστη άνΛγκη ό δαριΐς καί ό δεί-
  ρας νά συνεχίσουν την εύεργετι-
  κή τους είς τό δικαστήριον.
  Τό γεγονός ήλθεν επάνω οτήν
  ώρσ: Καθ* α άναφέρουν ωρισμέναι
  ιΐληροφορΐσι τό μουστάκι τ^ΐνει νά
  επανέλθη.... ώς μόΒα είς την Ε0·
  ρώπην. 'Αλλ' άσχέτως τούτου καί
  παρ' ημίν ήρχισαν νά φιγουρά-
  ρουν «δψιμοι μυστακοφόροι». Επί
  παραδείγμστι σοβαρός λειτουργίς
  τήι; θέμιδος θεαται τελευταίως μέ
  άρειμάνιον μύσΐακα. Καί έρωτα-
  ται: Είνε τό ποδγμα ούμφωνον μέ
  την αΐσθητικήν ή ν6χει τους β«βρ·
  τέρους λόγους τού;
  Τό ψαλλΙΒισμα τοθ μουστακιοθ
  κατά την μεταπολεμικήν εποχήν
  λέγουν δτι εΤχε βάσιν τό τραπέζι
  Άπίβλεπε δέ είς λόνους καθαριό¬
  τητος. Είνε πασΐγνωστος ό τόπος
  τοθ «σάλτσα—μουστάκια». Άλλά
  καί συνηθέστατος γόρω άπό την
  οικογενειακήν τράπεζαν. 01 πάλαι·
  οί οΐκοκυραίοι βλέπετε διετήρουν
  έλληνοπρεπίστατον μόστακσ. Κοί
  ήσαν φυσικαΐ αί συνέπειαι δταν
  τό μενοθ τής ημέρας έποίκιλλαν
  σοθπες ή μακαρονάδες. Καί διά
  την γενικωτέραν λοιπόν δρεξιν των
  όιιοτραπέζων άλλά καί διά την.,.,
  οίκονομίαν τοθ νεροθ—καί μάλι-
  στα παρ'"Ελλησι-Γό ψαλλΐδισμα
  τού μουοτακιοό επεβάλλετο.
  Διατί δμως έπιμένει νά έπανίρ·
  χεται τώρα ή παλαιά μόδα; ΊδοΟ
  όμολογοι μένως £να πρδγμα αντί¬
  θετον καί μέ τό πνεθμα των ήμε
  ρών 6που δλα κουτσουρεύοντσι καί
  άπλοποΐοθνται. Άλλά καί δχι α¬
  νεξήγητον: ΟΙ νέοι τοθλάχιστον τό
  ψαλλίδισμα τού μουστακιοθ τό ου
  νεχρόνισαν μέ τάς κινηματογραφι·
  κάς ίμφανίσεις "Εγιναν 6λοι Ντούγ
  κλας Φαίρμπανκς μέ την θηλυπρε
  πεστάτην εκείνην ταινίαν- £να εί-
  δος τρίτου... φρυδιοΰ άρτίστας —
  είς τα χεΐλη. "Η περιώρισαν των
  μίστακσ είς <ά μενά δκρα τού δύο ποντικοφαγω Ενθεν καί ένθεν των ρωθώνων. "Επεβάλλετο λοιπόν νά σημειωθή μία Εντονος δισμαρ- τυρίσ, Εστω καί μέ την άναβίωσιν έξ ολοκλήρου τοθ παλαιοθ «μύστα κος» των άνδρων. Ό Άλλος —"Ενα βρίθος ά««στάλη ταχυδρομινώς 6ι' άερο ■λάνου. Ένα δβίφίζ ήλιχΕας ενός I- ταυς έιαξ'.δευσεν άιροποριχ&ς έχ ΛινδΙνου είς "Αμστερνταμ χ»?1ς! ΔΥΟ ΑΔΕΑΦΟΙ ΔΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ ΤβΟ 'Προσκέρ Μεριμ*. νά συνοδεύηται απδ παρελήφθη αβον χβί χανένα χαΐ δγιές άπο τού χ» Ι την γ τού ώς. · ταχυδρομιον δέμα δτο σ^ν8ήxας άληθινά δραματικας: Ό πατήβ τοθ βρέφους Ιργαζίμενος ιίς τδ ΛινδΙκον Ιχασε την γυν»1 <ά «υ. Οί γονιΐς ,«0 άτυχοθς χή· ρου διέμεναν ιίς «δ "Αμοηρνταμ είς τού; διτοΕ τδ χαΐ τ] «ν ο Ε μίνοι ούς ήιπορβθαε νά δ?φ»νδν παιδΐ τού. 'Επειδή δ Ιϋι- ος ϊέν ηδύνατο νά τους τδ π»ρχ- αοτοπροαώηης, τδ μιτίνε η ριν είς τδ αεροδρόμιον τοθ Κρΐ'ϋ >
  τον χαΐ τδ Ινεπιστευθτ) είς τδν
  χαμαρ&τον τοθ άεροπλάνου, χατα
  6»λών άνάλογα πρός τδ βαρος τοθ
  ταχυδρομιχά τέλη.
  —Έμβανίζεται «άλιν τό
  έ θ Λό
  μ
  τέρας τοθ
  Ή άνοιξις ηληοΐίζιι χαΐ τδ
  ττεριλάλητον τίρας τοθ Αίχνες τε Ο
  δχοίου αί άμφΐβϋλοι έ,ΐφανίσιις
  ίπω; θ^ Ινθυμοθνται οί αναγνώ¬
  σται 'Ιχαν κινήσει άλλοτε την πι
  ριέργιιαν ν.Ο διιθνιθς χοινοθ,
  πρδχειται φαίνεται νά %ΐ)£ζ χαΐ
  πάλιν νά προσφίρη τίς πολυτίμους
  υπηρεσίας τού διά την τοιιριοτι-
  χήν κίνησιν τής μιχ;βς αγγλικη^
  ττολίχνης. Δύβ δεσποινίδες έβε
  βίίωσαν πρό ήαιρβν δτι ιΐδαν τδ
  τίρΐς νά περιφέρειαι εί-; την λί¬
  μνην χά Ι τδ περιέγροψχν: μιχρδ
  κεφίλι, μαχ^υς λαιμίς χλπ. "Αν
  αί ΙμφανΕσιις τοθ τέρατος πολλα
  πλασ:ασθοθν δττω;.... ,ελπίζ^υν οί
  κάτοιχοι τι.Ο Αίχνκ, δλοι 6ά χά
  μ;υν χρυσές δουλιιές άπό την ουρ
  ρ:ήν έπ>σ<επτ6ν. Ένοικι&ζεται μεγάλη άποθήκη παρά τάς Κάτω Φυλακάς. Πληρο φορΐαι παρ' ημίν. ^0_Β1011Ι Π1Π1ΙΙΙΙΠ ΰΙΙΙΙΙΙΙΙ» ΙΙΙ1ΙΙ1Ι11Ι1ΠΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙ ΟϋυΤηΐΟΙΒ 1Ι1Π111ΙΙΠ ε—< Ι ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ —— «-ε—-ι—ι——ε-ε—ει*—εί—·—■■——-—ε— ■ ε—·—~—^—|«ιΐεκ^ι—ε~—■—■ι ·«— Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΡΧΑΝΩΝ ^ ΠΗΠ1Π1ΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙ11Π ΗΙΙΠΙΠΙΠ ΠΠΠΙΙ11Ι1 II 1ΙΙΠΙΙΙΙ1ΙΙ ΒΙΙΠΙΙΙΙΙβ 11ΙΠ1ΙΙ1ΙΠ ιΐϋ ΛΑ'ΓΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ *-- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'Υποκαταστήματα καί ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής "Ελλά¬ δος καί τοθ Έξωτερικοϋ. Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει καί επί προθεσμία. Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων. Έκτέλχοις πάσης φύσεως τρβπεζικής έρ γασΐας υπό συμφέροντας ορους. ΣΗΜΑΙΕΣ Άπό γνήαιο σημαιόπανο όλομάλλινο πωλεΐ είς τιμάς κόατους τό κατάατημα: ΣΠΥΡ. Δ. ΑΛΈΞΙΟΥ Ό5ος "Ιδής 27 (ηλατιία Έλευθ. Β(νιζέλβυ) 111 —θί Ηγω παντοθ τή φροσύνη α%(, πάτερ Λοκμτιέν. —Μ* θίλετε ν' αφήβεΐε τδ κή ρυγμ» χαΐ νά Ιλθετε ατή λειτουρ- —"Οχι, χαί πάλι· χαΐ ποτέϊέ' θά πάγω οΐήν έχχλησΕχ έ«τδς γι* ν' άχούσω τίς διδαχίς αχς. —Είσθε Ιξυπνος ά" ·Θ?»πογ, χά 6ώ; φβΐνεται. —Καί δ πιδ θιρμδς θΛΐιμ'χατήί αίς Ιπίσης. —Μχ την πίστη μου λυποθμαι γιά λογαριβομο αχζ π-ύ έπιμένιτε ατήν οϋ^εσή αίς. Σ3ς προιιδοπο(- ηβχ, 1<ανα8« μπίρεσ*. θ« γίνη ότι είναι τυχιρδ νά γίνη· ίσα γιά μενά, νίπταμαι τάς χείρας. Χ*ί· ρε, π»λλη««ρι μου. —Χιϊρ·, πάτερ. Ό Μερζυ χαδαλλίχεψι πάλι χι' έφθασε οτδ απίτι τού λϊγο χτυπη μένος μά πολύ εΰχαοΐστημένος πού γλύτωσε Ιται ιυ<ολα άχδ αύιή την χαχή περιπέτεικ. Ιθ' το εααφρο ΐααΐκο ΤΑ δραδυ τής 24 ΑΟ/ούαΐου, μιά Ιλ— έλαφροθ ίππιχοθ οτδ Πχρΐαι άπδ τν;ν ττύλτ; 'Αγίου Άνΐωνίου. ΟΕ μπδτες χαΐ τα ροθχα τΑν χαβαλλάρηΐων, κα- ταβχονιομένα, ϋειχναν π9ς «[/αν χανιι πολΰ δρόμο. Οί τε^ευταΐΐ' λάμψας τής ημέρας φώϊΐζαν τα ήλιοχΐμμένα πρδαωπα τβν οτρατι ω ΰα χι9 ήΐαν ζιογρχφισμένη έπά ν» τω' ή άίρισ'.η έ«είνη άνηιυ χία πού αίσθάνεται χανένας σΐήν προαίγγιστ] κάποιου συμδίντος που II ι ξίρε: μέν αχδμη, μά ποΰ υπο- πτιύιι πβς θά είναι δΧέθριο. Τδ σίΒμα διευθόνθηχε αργά αργά ο' Ινα άνοιχτδ μέρος χωρίς απΐτια πό υ έξετεΕνετο χοντά οτδ αρχαί) άνάχτορο Δετουρνέλ. Έκιί δ λοχα γδς διέταξε νά σταθμεύοουν- Ιπει- τα Ισΐειλε γιά αναγνωρίση καμμιά διοδεχαριά ανθρώπους, μέ τδ ση- μαιοφόρο τού επί χιφχ1]ζ, χι' Ιτ5 ποθίτησε δ Ιϊιος στήν ιΐιοδο τδν γειτονιχβν δρόμων φβουριύς, αφοθ τίύί διέταξε ν' άνσψιυν τα φιτύ λια των σάν νά ήιαν άπίναντι στδν εχθρά. ΆφοΟ ϊλαβε αυτή την προφυλάξη, ξαναγύρισε σιήν ΤΛη τού. —ΑιχΕα! είπε μέ πιδ τραχεια χά! πιδ διαταχτιχή άπ' Β τι συνή θΐζι φωνή. (σ ονεχΐζεται) ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΝ™ Α|Β Ανβχωρΐ! εξ Ήρακλεί •υ έκκοτιιν ΚΥΡΙΑΚΗΝ βρέδυ κατ' ιύθεΤαν ΠΕΙ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ ηρΝΐ Ρί- 8υμν·ν, Χ«νι«, Πειρβειβ, ϊδρ·ν, Παρβν, Ν«{βν. Πραβτορβΐβν λΙΝΑΡΑΑΚΗ . 1—41 νοΐΝΐάζετκι επί τής όδοθ «"Ε βανς» καί παραπλέυρως τοθ δικη γορικοθ γραφεΐου κ. Πρινιανάκη. γραφείον ήλεκτρο·ώΐισΐον. Πλη ροφθρίαι παρ' ημίν. ΚΙΝΗΣΙΣ.-Διήλθον προχθές τής πόλεώς μας δι" "Αθήνας καί θεσ. σαλονΐκην ό κ. Έμμ. Γεωργιάδης τέως Διευθυντής τοθ όποκαταοτή. ματος Τραπέζης Αθηνών ΆγΙου Μικολάου καί ήδη Τρικκάλων καί ό κ.Ίωαννης Λιανδς μηχανικός με. χά τής κυρΐας τού. —Διήλθεν έπΐσης μεταβαίνων είς Αθήνας ό έν Ιεραπέτρα ύ»α. σματέμπορος κ. ΧαρΙλαος Μανου- σακη-. —■Επανήλθεν ποοχθές έξ Άθη. νών ό κ. Έμμ. Γαλβνιανός βικη. γόςος. ΓΑΜΟΙ —Είς Κρητσδν έτβλέσθη σαν την παρελθούσαν Κυριακήν οί γάμοι τοθ κ. Μιχ. Κλώντζα με. τα τής δίδος Ελένης ΤΕώρτζη. Πά ράνυμφος παρέστη ή έξ ΆγΙου Νι κοΚάου βεσποινΐς Μαρίκα Καί· σερλη. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Ό κ. ΝΙκος Μα. θιουδάκης καί ή δνΐς Μαλβίνα Κοκ κινίδου Εδωσαν Αμοιβαίαν ύπόσχε σιν γσμου. *** Γύρω στήν^πόλιμας. "Ολος ό μήνας θά πάη, Ετσι— δηλ. μέ... πέντε γνθμες, Ελεγον καί χθές οί καιροσκόποι. —Καί δέν Επεφταν ίξω Ισως, διόλου, Αν τούς κρίνωμεν βάσει τής άμεταβλήτου τώρα καί τόσις ήμέρβς καιρικάς πραγματικότητος. —Έξηκολούθησαν καΐ χθές αί δοκιμαστικαΐ παρελάσεις των σχο· λείων. —ΑΙ παρελάσεις εγγυώνται κα τα τοϋς παρακολουθήσαντας αύ τάς δτι θά παρουσιάσουν κάτι τό 5οτιον κατά την καθωρισμένην ή μέραν. —Ό πό τε ώς γνωστόν θά γίνουν ενώπιον τής Α. Μ, τοθ Βασιλέως καί τοθ κ ΠροοθυπουργοΟ. — Δέν ηύνόησε χθές όκαιρας την Εξοδον μασκέ καί Ιδίως έκ τοθ ώ- ραίου φύλου —Πάντως εσημειώθησαν άραισΐ τίνες ίμφανίσεις καί Ιδία των στε ρεοτόπων... μουζωμένων χάριν τής παραδόσεως. —Άλλά καί είς [ά χορευτικά κέντρα δέν Ελλειψιν κάπου—κά που τα γκρούπ των μετημφιεσμέ νων. —Σήμερον εί-ε ώς γνωστόν νη στεία λόγω τοθ αύριανοθ Ψυχο σαββάτου. —Την νηστεΐαν σύΐήν τηροθν πολλαί καί πμώτοι καί καλύτεροι οί φαγόντες χθές πσσχαλινά. —ΟΙ όποϊοι συμβαΐνει πολλάκις νά είναι.., χορτασμένοι σήμερον, — Κάτι πού πρέπει νά έξαρθρ τάς ημέρας αύτάς ε!όϊ τό βιολί τήΐ όρχήστρας τοθ «Ντορέ», —Τό βιολί αύτό καταμαγεύει τούς χορεύοντας άλλά καί τούς μή χορεύοντας οί όποίοι τό άπο λαμβΐνουν ήρεμώτεροι. —Δεδομένου δτι ο! πρώται συν αρπάζανται κυριολεκτικώς ώστε νά χορεύουν μέ περισσοτέραν ζωηρό τητα καί συγκέντρωσιν είς εαυτούς καί αλλήλους! —"Ηρχισαν άπό χθές αί έτοιμα σίαι διά την ανέγερσιν των ώψί δών δι' ών θά διέλθη ό Βασιλεύς καί Λ συνοδεία τού. — Συμφώνως πρός τό κοινοποιη θέν πρόγοαμμα τής ύποδοχής. — ΑΙ αψίδας αυταί έν συνδυα σμω μέ τόν σημαιοστολισμόν θά προσδώσουν είς την πόλιν χσρα κτηριστικήν ΰψιν καί λαμπρότητα. — ΟΙ άνθοπώλαι δέν σπανίζουν κατ'αύτάς, κάτοτε μάλιστα λαμ- βάνουν καί παραγγελίας. —Πρό παντός δέ διά μπουκετά- κια μι νεξέδων τα όποΐα είναι περι ζήτητα συχνά είς τούς χοροός, είτε ντών ανθέων» καλοθνται ούτοι είτε δχι. —Ύπάρχουν φυσικά καί τα Μαρ τιάτικα ρόδα τα ότοϊα Εχουν καί αύτά την εποχήν πού διατρέχομεν ρόλον... κοομικόν. —ΤυφλοΙ, χωλοΙ, ηαραλυτικοΐ Β· χούν εΐσέλθη τελευταίως είς την πόλιν, φανταζόμεθα άπό την ύ¬ παιθρον χώραν, ζηΐιανεύοντες είς τάς συνοικίας. —Άς ελπίσωμεν ότι ό εΤσοδος αυτή ανταποκριται απλώς είς την εποχήν των απόκρεω καί 8τι θά είνε προσωρινή μή έ- πεκτείνουσα Ετι περισσότερον την πληγήν τής έπαιτείας. —"Ητις είχεν όττωσδήποτε περιο ρισθπ χάρις είς ωρισμένα άστυνο· μικά μέτρα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Καλοθνται πάντα τα μέλη τοθ Φιλανθρ. Συλλόγου των Κυρίων Ηρακλείου είς Γεν. Συνέλευσιν, κατά την 7ην Μαρτίου, Κυριακήν καί ώραν 10 π. μ., είς τό Δημαρχι ακόν Κατάστημα. θέμα: Λογοδοσ'α άπολογισμοθ 1936. Ή Πρόεδοος Α. Ν. Χ«τζιδ«κπ Ή Γεν. Γραμματεύς Τβδλαι Μ Φλαμπβυριαιρη 'Ενοικιάζίται είς την οδόν Σμύρ νης, άνώγειον δωμάτιον μϊτά χω ριστής εντελώς εΐσόδου. Πληροφο ρΐαι παρ' ημίν. ΠΩΛΟΥΜΎΑΙ καναρΐνια. Πλη ροφορίαι παρ' ημίν. ΠΡΟΣ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΛΗΘΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΝ τα καταστηματα ΥΙΩΝ ΕΜΜ. ΓΡΑΙΚΗ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 6ηχ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΜΕΓΑΛΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 'Βι
  Α Π Ο ΡΘ Ω Σ Ι Έ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΔΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  Ρ2ον
  Τόν Γβιο ναιρό κωμικοτρα-
  γικές σκην ές έξετυλΐσσοντο
  κάθε τόσο στά δισμερίσματα
  τοθ βασιλέως. Πότβ τό ίνα πβ
  ριστατικό, τιότβ οί ένθαρρύν-
  οεις των φΐλων.του,πότε τα πει
  ράγματα των α υλικών £<αναν τόν βασιλέα ναπάρητήνήρωΐ^ή άπόφασι: Θ4 ύπββάλλβτο επί τέλους σχή χειρουργική έπέμ· βάσι,πού θά τόν Εκανεν άξιον σθζυγο τής γυναίκας τίΐς ο¬ ποίας ή ζωή ίΤχε γίνη τόσο τραγική έξ οΐτίας τής άνα- βλη*ι«ότητός τού. 'Εφώνσζε λοιπόν τούς για- τρούς τού. οί όποΤοι τόν 6ιε· βεβαΐωναν τώ; άλλος τρόπος ϊέν ύπήρχε, τώς ή επέμβασις ήταν εντελώς όσήμανιη, κώς δέν θα έπονοθσε... ΚαΙ 6 Λου Βοβΐκος 16ος έπεΐθετο κ' ίδι- δεν έντολη την δλλη μερά τό πραΐ νά είνε ολα ετοιμα. ΚαΙ ςΐ χειροθργοι έτοίμαζαν τα έργαλεΐά τους κ' επερίμε¬ ναν. ΚαΙ ολη ή οΰλή ήταν έν έπιφυλακβ γιά τό μεγάλο γε- γονός. ΚαΙ την δλλη μερά ό βοοιληάς έδεΐλισζβ κσί άνέ- βαλλ*, προτιμΔντσς νά πάη κυνήγι ή νά καταφύγη στο σιδηράδικό τού ή να κλεισθή ντροιΐιοσμένος σιή β βλιοθήκη τού. Χρόνια καΐ χρόνια έδιαρ κοθσεν ούτή ή σκηνή. "Αδικα ο* φΐλοι τόν ίξόρκιζαν γιά τό μέλλον τής ϋυναστεΐας. "Άδι- κα οί άλλοι ίδειχναν την άσω τη ζωή τής βασιλΐσσης πού ί περΐμενεν έπτά χρόνια χωρΐς να Ιχρ άκόμη γίνη γυναΐκά τού "Άδικα οί τολμηρότεροι τοθ Ελεγον τιόσο γελοΐος έκα- ταντοθσε. —Κολό-, καλόΐ άτιαντοθσεν ού'.ός. Θα ξανομιλήσωμεν γι' αότή την υπόθεσιν. 'Η βασί- λισσα μττορεΐ νά περιμένη α κόμα λΐγο. Δυστυχισμένη βασΐλισσα... "Αγρυπνος καΐ σιωπηλός ό ντέ Μερσο, ό πρέοβυς τής Μαρίας— θηρεσΐας έπαρακο- λουθοΓσε τα γελοΐα καμώμα· τα τοθ Λουδοβίκου Ιδού κ' έκαταλάβαινε τα βαθύτερα οί τια τής άδιάκοπης ταρσχής καΐ τής σπασμωδικής άλλο· φροσύνης τής Μαρίας—"Αντου ανέττας. Έκατολσβαινεν ά· κάμη δλη την Ικτοσι τής κα· ταστροφής π< ύ θά έπροκαλοθ σε ή νέα χαΐ θερμή βασΐΧισσα εάν πρΐν δώση στόν άνδρα ιης έναν νόμΐμο διάδοχον, έ· γινόταν λβΐα κανενός ξένου έραστοθ. Αύτό εΊιρεπβ μέ κά¬ θε ιρόπο νά προληφθβ. "Ε- στβλνε λοιπόν τό ίνα γράμ- μα μετά τό άλλο στή Βιέννη, λέγοντας κώς επρβπεν ό αύ τοκράτωρ Ιωσήφ, ό πρωτότο- χος άδελφός της Μαρίας— Άντοοανέττας -ού συνεβα- σίλευε μέ τή μητέρα τοογ, νά πάη επί τέλους σιΐς Βερ- σαλλΐες, νά Ιδή μέ τα μάτια τού τί συνέβαινε καΙ νά έπέμ βη Ήταν καιρός νά έλευθε- ρωθβ ή βασΐλισσα άπό τόν δα'μονα πού την βΤχε κυριεύ¬ ση.. Καί μόνον 6 Ιωσήφ 6 2ος θα μποροθσε νά μιλήση μ έ κθρος καΙ σάν άνδρας μέ αν· δρα οτόν γαμπρό τού γιά τό άκανθωδες ζήτημα των άνεκ πλυιρώτων ουζυγικών κοθη κόντων. Μόνον ούτος θά μπο ροθσε νά τα ψάλλη **ο την καλή στήν ξεμυαλισμένη ά- δελφή τού καί νά τής παρα- στήση τούς κινδύνους κου συ¬ νεπήγετο τό λισσαλέο γλεν- τοκόπι της. Άπελπισμέηή Μαρία—Θη ρεοΐα πούεβλεπε τώςτά γράμ ματά της δέν έκρΐνοντο δξια άτιό την κόρη ιης δχι προσο¬ χήν·, άλλά οΟΓέ τυπικής άπαν τήσεως, έδωκε τή ουγκατάθε σΐ της γιά τό τοξεΤΒι ούτό. Κι' ετσι, τόν Μάρτη τοθ 1777, ή Μαρ^ —.'Αντουανέττα ϊμα θε τ ώς ό αδελφάς ιηςθά έρ χόταν οτό παλάτι της. Χαρά κοΐ άνησυχΐα μοζΙ εγέμισαν ιήν ψυχή της. 'Ατιό την μισ μεριά την έ^θοισΐαζεν ή σκέ ψις τ ώς θά έξανόβλιπεν έ τι Ι τέλους Οοτερ' άτιό τόσα χρό νιο—άπό τόν καιρό πού τούς είχεν άποχσιρειΐση. μικρούλσ —ενα άιιό «ύς δικούς της. 'Δπό ΐήν 5λλη δμως σσν έ θυμόταν τα ούστηρά γοάμ ματα τοθ άδελφεθ της πού ολο την ίσυμβούλευε νά βά λη μυαλό ή τής ίμιλοθσεν ι ξω άπό τα δόντια γιά την σμυαλωσύνη της έφοβόταν νβ 16$ αυτόν χον εσχολσστικόν» ήθικολόγο, τόν «άσκητί> «ού
  θά τίς ίζολζε τό κεφάλι μέ
  τίς διΒοσκαλίβς τού.
  Ισυνεχΐζεται)
  Τό μόνον έν Αθήναις
  ΚΡΗΤΙΚΟΝ
  Οίκογενειακόν Ξενοδοχείον
  'ΑΛΒΙΩΝ,
  Ό«»ς
  10—πληστέστατΒΐ Όμ«νρ(«{
  ΤηλέφΜνον 23—303
  Τίλίίως ανακοινωθεν, διαθέτει δκματια κύήλια,
  κύβκρατ καί καλ&ς επιπλωμένα. Καθαριοτητα &'■
  μιμκτον καί ύκηρκσίαν προθυμοτάτην. ^ϊβουααν
  «ναμονϋς.
  ΑΙ ουμφερε.τΐρ«ι τιμαί
  Γβ ξενοδοχείον «ΑΛΒΙΩΝ» διίυβύνει αύτο-
  ,φβοώπως · νέβς ίδιοκτήτης τομ ουμηολ(τπ{ μ«,
  Ν. ΙΩΑΝ. 8ΥΔΙΑΝΑ-ΗΣ.
  ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ-ΧΤΟΜΛΧΟΛΟΓΟ-
  ΝΟΣΗΜΛΤΑ ΕΝΤΕΡΩΝ-ΗΠΑΤβϊ
  ΒΙδιχ&ς ίκπ«ιί·υβ·.ί Ιν Μβνάχν
  ΑβδΐΒΐβηΙ τ6ν Μ«6ηγητ6ν νβη Β«
  ϋβΐηι.
  χ*1 Βερολίνω Τ.
  «1 5ς1ιΙΙΙβη·
  Δεκταί τοθς «άσχοντσς εκ τβν νοσημάτ**ν
  τοθ Π·«τικοΟ Συστήματος είς τό Ιατρείον τού.
  Πλατεΐα Τρ»43ν Καμάρων (ΟΙκία ΊαχροΟ κ. Χ»
  λ,ιδόνη) 9-12 «μ. καί 4—6 μ. μ. 'Αρ. Τηλ 7—92
  ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟ£-ΠΑ·ΟΛΟΓΟΧ
  Άριοτβυχος Έβνιχβν ΠετνεηιοτημΙβ» 'Αβη-
  ν6ν ΜβτΙ ΧτρβΤΐΜΤΙΧΠς ΊΜΤΡΙΜΙΚ ΧΧ·λί1(,
  κ καθ' εκάστη· ·1ς «6 Φαρμακείον
  Έμμαν. ίΜατζαβετάκη (Βαλτέ Τζαμί), αριθμός
  ΐφώ 443.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  Ό άντιδιφθεριτικός
  έμβολιασμός
  Α'.
  Χάρις ίίς τόν Γερμανόν
  Μηέριγκ κα( τόν Γάλλον ΡοΟ
  εχομεν ή*)η κατά τής φοβεράς
  αυτής ασθενείας, ι ής διφθβρΐ-
  τιδος πού άιτεδεκάτιζβν άνλο
  τε την παιβικήν ηλικίαν, 8να
  άσφσλές θεραπευτΐκόν μέσον,
  τόν άντιδΐφθβριτικόν όρον, άρ
  κβΐ νά γίνβται εγκαιρος καΙ
  έπσρκής ούτοθ χρτ)σ ς μόλις
  προσβληθή άπό την επικίνδυ¬
  νον ούτήν μόλυνσιν τό ιιαιοί.
  Ώς έκ περισσοθ δέ ό (διός ό
  ρός χρησιμοποιεΐτα·, υπό μι¬
  κράν δύσιν, καί ώς προφυλα·
  κτικόν μέσον κατά τής μολύν-
  σεως διά παιδία τοθ [δ'ου σπι
  τιοθ δπου ύπάρχει άρρωστος1
  άλλ' ή προληπτική δύναμις
  είς χά ύγιή παιδία οΰτε πολύ
  διαρκιΐ, οθΐε είνε χοΐ β«βα(α
  πάνιοτε διότι ενδεχόμενον
  καί τό ύγιές παιδΙ νά ίΤχε μο
  λι.νθΜ πρΐν τοθ γίνη ή ένεσις
  τοθ όροθ.
  Είνε λοιπόν ή όροθεραπεία
  τοθ προσβληθέντος άπό τό
  νοσημα παιδιοθ μέθοδος όσφα
  λής κσί άποτελεσματική, ολ·
  λά Ρυσΐυχβς δέν έψαρμόζε-
  ται πάντοτε εγκαίρως, ιΤτε
  διότι Γεν γΐνεταΐ άμίσως ή δι-
  άγνωσις τοθ νοσήματος τιού
  έκλαμβάνεται ένΐοτε ι(ς την
  αρχήν ώς άηλή άμυγδαλΐτΐΓ,
  είτε διότι συμβαΐνει νά μή εύ
  ρεθβ παντοθ πρόχειρος ό ό¬
  ρος- άλλά καί είς άνειταρχή
  βάσιν άν γίνουν αί ένέσεις ήμ
  πορεΐνά μή προλοβουν πάν
  τόχε μερικά δυσάρεστα έπα
  κόλουθα τής ασθενείας, τής
  οποίας τό δηλητήαιον είνε 1<α νόν, δταν δέν κατατινιγίΐ, νά φέρη παραλυτικά φαινόμενα κσί (5(ως είς τόν λάρυγγα «αί είς την καρδίαν. Δι* σύ τό μάλ'στα καί άν άκόμη άμ φιβάλλη κατ' αρχάς ό [ατρός περΐ τής άληθοθς φύσεως τοθ νοσήματος, προβαΐνβι όττωσδή ττοτε είς ένεσιν όροθ διά πάν ενδεχόμενον χωρΐς νά περιμεΐ νπ τό άποτέλβσμα τής βακτη ριολογικής έξετάσΒωι:, οσάκις γίνβι τοιαύτη. Έννοεΐται δτι προιτΒΐμένου περΐ άπόρων χά ξβων καΙ μικροβιολογική έζέ τάσις καΙ φιαλΐδια άλλεπάλ ληλα όροθ είνε πράγματα νού στοιχ ζουν, συνήθως μά λιστα κα( ό (ατρός άκόμη κροσκίλεΐται πολύ άργά. Πάντως χό ποοτιμότερον καί σωτήριον θά ήτο νά μή ά φήναμεν κοθόλου νά ίμβη ίΐς χον όογανισμόν τοθ παιδι¬ οθ τό μόλυσμσ, νά προλαμβά νωμεν δηλαδή την μόλυνσιν καί επί αρκετόν καιρόν, έν δ- σφ τουλάχιστον είνε έπιδεκχι κός τοιαύτης ό παιδικός όργα νισμός (άπό 1 )12 ή 2 έτών εως 8 ή 10) χαΐ κατ' αυτόν τόν τρόπον νά μή έρχώμε- θα ι[ς χήν ανάγκην νά μετα χειρισθωμβν χον όρον δταν ΟΌθενήση τό παιδΐ' διότι πά ρέλειψα νά σημειώσω καί ε¬ να βλάττωμα τοθ όροθ, ό ο¬ ποίος καμμιά φορά προκα- λ<ΐ καί αύτός ό Γβιος ένο- χλήσβις έν είδει δηλητηριάσε ως μέ έξάνθημα κνιδώσεως, πυρεττόν, δυσφορίαν κλπ. πού τάς ονομάζομεν ασθένειαν τοθ όροθ ή όρονοσΐαν. Έννο ιΐται δ τι τό ενδεχόμενον αύ τό, τό οποίον αλλωστε ύπάρ χβι τρόπος νά προληφθή κοΐ σύτό όπωσοθν, δέν έμποδΐζβι κανένα Ιατρόν νά καταφύγη είς την-μόνην αυτήν σανΐδα σωτηρίας πού Ιχει κατά νοσή- ματος τόσον επικινδύνου, (συνεχΐζεται) ΤΟ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΕΜ Σ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ Ριζικϋς βνακαινισβέν. Επλουτίσθη διά νέβς συλλβγής ά ΕύρΝπαϊκ&ν καί Έλ Προσέτι προσέλαβε τβν γαμβρέν τού κ. ΑΝΤ. ΚΑΠΒΤΑΝΑΚΒΝ. επι σειροτν έτ&ν Ιργβσβίντοι έν 'Α Βήναις καί βΐβικίυβίντα ■({ την χοπχιχιίν. Έγγνάται τελείαν εφαρμο¬ γήν ι ν συνδυασμώ τδν ίξαι- ρκτικδν τού τιμβν κ*ί χρη- σιμβποιήσβως «ρίστων υλικών. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙ- ΜΟΙΡΑΙΣ = = = = = Ι-Ϊ1-Γ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΑΗΣ ΠΑΡϋΛΑΒΒΪ ΣΗΜΑΙΟΟΑΝΟΝ ΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ Πλατεικ—Στράτα Διά νά δυνήθη νά τάς εξοδεύση δλας καθώρισε τό ^έξής τιμολόγιον: Σημ«ΐαι ποπλίν Α'. (189X126 θαλασσι.0 Δραχ. 145 Β. (135 Χ 90 » » 125 Γ'. (105Χ 70 ϊηρ&ί) » 95 Μάλλιναι μέγεθβς Α'. (189X126 θαλβσση.) Β'. (135X090 » Γ'. (105Χ 70 ζηρ«ί) » 325 » 210 » 125 ΖΑΖΤΑΙΝΓ-ΓΙ Ή Έταιρία Κρητικόν σπουδών καί τό έργον της. Ή άρτισύστατος έταιρεΐα Κρητικόν Σπουδων μάς απέ¬ στειλε την κάτωθι άνακοίνω σιν: Τα διάφοοα τμήματα τής •Ελλάδος ("Η'ίβιρος, θεσσα λΐα, θρά««η, Έπτάνησος κλπ.) άπό έτων ή^η συγκεντρώ νούν φιλοτίμως δ,τι άφορδ είς την Ιστορίαν καί λαογραφΐαν των καί τό δημοσιεύσυν είς εΙΒικά περιοδικά εκδιδόμενα καθ' έξσμηνΐαν ή κατ' ετος. Ή Κοήτη ή όποΐα διά μέσου των αίώνων καί είς τάς περι όβους τής σκληράς δουλεΐας, χ μόνον διετήρησε, άλλά καί εδημιούργησε την (στορΐ αν, την λαογραφίαν, την μου σικήν καί την ζωγραφικήν αύ τής είς άθάνατα μνημεΤα πε ζοθ καί ίμμέτρου λόγου καθυ στέρησε μέχρι τοθδε είς την έρευναν ούτον, πλήν σπανΐ ών έξαιρέσεων (διωτικής πρω τοβουλΐας είς την οποίαν όψει* λομεν την σωτηρίαν καί την δημοσίευσιν διαφόρων συλλο γάν λοΐκαν τραγουδιων καί (στορικών κειμένων. Την έλλειψιν ταύτην πρόκβι ται νά συμπληρώση ή ^ρυ θεΤσατ «Έταιρεία Κρητικων Σπουδον» τής οποίας διά μ( διευθύνουσα Ε. Έπιτροπή. "Ηδη άπευθυνόμεθα είς τούς άπανταχοθ Κρήτας, παρακα λοθντες σύτούς διτως βοηθή- σουν τό σπουδαίον τοθτο ερ γον άπό τό οποίον θ' άναβει ή αϊγλη τής Κρήτης κσί είς τα γράμματα καί είς τάς καλάς τέχνας. ΑΙ πρός τοθτο συνβρομσΐ θ' άποστέλλωνται είς τόν ΤαμΙαν τής Έπιτρο πής κ. Ε. Ι. Τσ3υβερόν Διοι κητήν τής Τραπέζης τής Έλ λάδος. Έν Άβήνηις βρουαρΐου 1937. Ή Έ 18|] Φε αν πενταετίαν έξελέγημεν ώςκτης Λεξικοθ. ρ Ή Β. Έτιιτροπή τής Έτα[ ρε(ας Κ. Σ. Γ. Χατζιδάκης, Καθηνητής Πανεπιστημίου Άκαδημαΐκός ΈπΙτροπος Πρόεδρος, Ε. Τσου δβρός Διοιχητής τής Τραπέ ζης τής Ελλάδος ΤαμΙας. Ι. Καλλιτσουνάκης Καθηγη τής Πανεπιστημίου. Μ. Άμαριώτου Καθηγήτρΐα. Ε. Άγγελάκης Πρώην 'Υ πουργός εν Κοήτη. Γίώργ. ΣήΦάκας πρώην Νο μάοχης. Γεώργιος Τσομπανάκης πρώην Διευθυντής τής Παιδα γωνικής ΆκαδημΙας. Γεώρ. Κουρμούλης Συντά ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ή Λιμινΐκή Έττιτροπή Ή ρακλεΐου διανηούττει δτι ααταιωθβ'σης τής διά την 20ην φεβρουαρΐου έ. έ. ορι¬ σθείσης δημοπρασΐας διά την προμήθειαν 350 τόννων ά καθάρτων πετρέλαιον έτιανα λαμβάνεται οθτη την 24 ην ΜαρτΙου έ.ε. ημέραν Τετάρ την καί ώραν 11—12 π.μ. έν τοίς Γραφείοις τοθ Λ'μεν. Τα μεΐου συμφώνως πρός τούς δ ρους τής υπό χρονολ, 26 Φΐ βρουαρίου έ· έ. συγγραφής εύ ρισνομένης είς τα Γραφεϊα ούτοθ είς την διάθεσιν παντός ενδιαφερορένου. Έν Ήρακλείφ τβ 3 ΜσρτΙ ου 1937 'Π Πρόεδρος τής Λιμβν. Έ ■ιτροπής Γεώργ. Μιτσοτάκης. Προχήρυξις Μειβδβσίας Την 13 ΜαρτΙου 1937 έ. έ. γενησεται μειοδοτι»ός διαγω νισμός είς τα γραψρΤα τής Ενώσεως Γεωργιχων Συνεται ρισμων διά την προμήθειαν μέχρι 200 ψ;κσστήρων κα( αέ χρι50 θβιαφιστήρων βάσει δε(γ ματος καΙ καλοθνται οί βου λόμενοι δπως προσέλθωσιν είς τοθτον. Παράδοσις έντός ό<'ώ ήκε ρων άπό τής κατακυρώσεως έκ τής Αποθή<ης επί άμέσω πληρωμβ. Ηράκλειον 3 Μορτΐου 1937 (Έκ τοθ γραψβΐου τής Ένώ ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβαί. Νέα ύφοίσμκτα. Νίοι μοδϊρνοι χρωμα- τισμοί. Αί τιμαί μ«{ είνε «Ι καλύ τεραι. Α ΒΕΑΙΣΙΑ Ν 'θόθί'Αγίβυ Μόν* —Αί διαλέξϊΐς έν Νεαπέλει. Τβ άπόγευμα τής Κυριακης ϊγι ν«ν ΐΐς την αϊβουσαν τοδ Δημβ τι* ©υ σχολιίου Νεαπόλβως π !■ ν«ρ|ις των διάλε{εων τοις ύιτβί «ς ωργάν«σιν © Σόλλογββ «Κυρι ών καί Δισπίΐνίδυν ΝβαπόλβΜς ή Αδελφότης.». Όμιλητης ήτο ώς γννοτόν & κ. Ροδσος Κούνίου ρο{ μέ Εέμα τόν μΐγάλβν ΚρΙίτα ζά ©εοτοκόπουλον. —Ή άφιξις τ·ϋ Βναιλένς καί Α Μητρόπολις Κρήτης. Πρός την Α. Μ. τον Βασιλβκ Γεώργιον απεστάλη τό κμτηΘι τπλενράφημα καρά το& Μητροπο· λίτβυ Κρήτης: «Είδησις Ύμβτίρα Νεγαλειβτηβ έπισχΐφθό ήονΐκήν Κρητην *ν«· πλησΐ χαράς λαόν κ» ι Έκκλη· οίαν αύτη;. Έοβμιβα κΰτυχεϊς «- ν«πέμψκι δβξολογΐαν ίιψίστΜ έκΐ «ΙοΙα «φί{κι Ύμιτέρας Μεγαλιιβ τητβς Ήρβτχλΐιβν έδραν γβρκράς Μητροπόλεως Κρήτης. Τ Ό Κρήτης ΤΙΜΟΟΕΟΣ». —Τα κειμήλιν τδν μσν&ν. ΔΓ έγγράφου της πρός τούς Μη τροπολίτας ή Ίβρά Σύνοδος πα¬ ρήγγειλεν δπως δώσουν διαταγάς ■1$ τα ήγουμβνοσυμβούλια των Ίιρων Μονην διά την έποικριβη Μ*ταγρκφήν είς επίσημον κατά¬ λογον των έν αΰταΐς κειμηλιων. Αντίγραφον το& χαταλόγου τού· τού θά ΰποβληθρ τόσον αίς την Ιεράν Μητρόπολιν, «1ς ήν ύιτάγ« ται εκάστη Μονή, βοον καί «ίς την Ιεράν Σύνοδον. ρ ρ( ΕΙ; Λίμνις Μεραμβέλλβυέδόθη την παρ,ΚυρΐΜκήν χορος ύιτό τού εκι! εΰδοκίμως δρ&ντες «Μβρφω τιχοθ Σίυλλβγβυ» σημειώσας έ£αι ρΐτικπν επιτυχίαν. ΔΙ βΐσπράζιις τβό χορού θά διατκθοδν διά την ΐύρυτβραν διάδοοιν τοδ πρβαίνου ■1$ την πβριφερΐιαν Λιμν&ν. —Διορισμβί δημ·διδασΜ«- λων. ..ΦΑΙΣΤΟΣ ΝΕΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ (Όδβς 'Αγίου Μηνά, πρώην Γρ« β>Ιον Γενργιχοδ ΈκιμιλητηρΙο»)
  ήρχισε την, λειτουργίαν τβ«._
  "Ακρα περιποίηοις χά Ι χαβα
  ριότ,ης. Ένοιχιαζονται Γωμίτια
  μηνιαΐιπς. Ευρύχωρον μέ δλας
  άνίσιις.
  Μία έπΕοκιψς χκΐ θα ηειαθν,τε.
  ΔιευΒυνταΙ
  ΑΡΧ. Χ«1 ΜΙΧ. ΜΑΡΗΣί
  Μϊταϊύ των νεοβιβρισθίντων
  διδββκάλων συγχκταλβγονται κ«
  τα τό σχετικόν Β. Δ. καΙ οί έ{ής
  Κρήτες: Ν. Κβτσιφάκης βίς νι·
  Ρρητον, Κατίνα Ριθΐμνιωτάχη
  •Ις Μάραθον. Διωρίοθπααν έπίσης
  •Ις αχολ«1« τής άλλπς 'Ελλάοβς
  ή Μαριάνθη Χΐιλαδαχη καΙ ή
  'Αγγΐλλιχή ΒογιατζάΜη,
  ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΕΑΖ
  ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓ. ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ
  Την Ιΐην τρίχοντβς μηνός
  ΜαρτΙου ίιμίρικν αέμκτην γΐνον
  Τ«ι τα έγχαίνια τής νίβς ·Ις Ά·
  Οήμι ίμπορβπανηγόρΐως. Είς την
  νέαν αυτήν λαϊκήν αγοράν, θά
  ευρίσκωνται βλα τα ειδή των γε·
  , ωργιχων και ΜτηνοτρβφΐΜ&ν πρβϊ
  (όντων χαθώς χαΐ ίμκορΐύματα
  ίκκντος ιΐδους.
  "βμκοροι. γϊωργβί. χτηνοτρο
  φοι παραγωγβΐ χαΐ ΝαταναλΗταΙ,
  »κβ9τηρΙ{ατΒ την Λαϊκήν 'Αγβ
  ράν το» Άσήμι.
  ΓΝΟίΣΤθΠθΙΗ£Ι£
  Τβ Διοικητικόν Χυμββύλιον
  τής /ΟργανεΜε&ις 'ΑντιοφαιρΙβε-
  ως Ηρακλείου γνωστβποιβΐ είς
  τοΰς κροβΜκλημένους δια την
  χοροιβκΐρΐδα τής ΌργανύαΐΜβ
  , δοθησομενην κατά τβ κροο<χέ{ Ι Σάββατον 6 ΜαρτΙου «τι ή ορχα 'στρα Μπιάνχο θα πβιανίςο μ*χρ· ( πρωΐας Μα) ότι τό χβιθοριςομενβν υπο τής ΆγορκνομΙαςτιμολογιον πβτων χ«1 φαγητνν θά τηρηθο «καρεγκλίΤΝ( υπό την αυστηράν επίβλεψιν τής έηιτροππς το6 χ·· •β β. (Έκ τής Όργ«νώα< 'Αντισφαιρ. ΗιΑ Ι ι
  Τ1
  III
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεΐα Εναντι Νομαρχΐας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Παρασκευής
  5 Μαρτίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΝ
  ΔΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ
  ΝΑΜΗΝΛΠΟΛΥΣΟΥΚΚΛΗΟΕΝΤΛΣ
  ΕΦΕΔΡΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΝ
  ΤΩΝ ΚΑΛΣΕΩΝ 1924-1927
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίου (τού άντα·
  «οχριτού μας).—· Τό ύφυπουργείον Έρ
  γασίας απηύθυνεν εγκύκλιον πρός τάς
  βιομηχανικάς, έπαγγελματΐκας καί άλ¬
  λοις έπιχειρήσεις, οιά τής οποίας γνωρί·
  ζ«ι ότι κατα ληφθείσαν υπό ι ής κυβερ
  νήσεως απόφασιν οί ατρατευόμενοι έφε
  οροι άξιωματικοί των κλάβεων 1924
  — 27 καί όντες ύπάλληλοι θά άντικατα
  σταθούν, εάν παρασχη ανάγκη, υπό προ
  σωρινών τοιούτων οί όποίοι όμως θά
  παραχωρηθούν την θέσιν των^ είς τούς
  έπανερχομένους έφέδρους ευθύς μετά
  την απόλυσιν των έκ τού στρατοΰ. Τής
  έγχυχλιΌυ ταύτης θά έπιζητηθή, ^ καθ* ά
  αφήνεται νά εννοηθή ή αύστηοά έφαομο
  γή. Τό ίδιον Θά εφαρμοσθή καί διά
  τούς κληθέντος άγυμνάστους Μαχεδο*
  νίας—Θράκης.
  Η Χ6ΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΒΙΪίΛΕΟΣ - Π Ρ Ω Β Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Υ
  ΤΟ ΤΑΙΕΙΑΙΟΠΙΠΚΙΙ ΚΡΗΤΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίου (τού άντα·
  ?*ο*ριτοΰ μας).— Ό Άρχηγός τής κυ¬
  βερνήσεως λ. Μεταξάς άνήλθε σήμερον
  την μεσημβρίαν είς τα άνάχτορα καί ε¬
  γένετο δεκτός παρά τής Α. Μ. τού
  Βασιλέως είς συνεργασίαν. Κατ' αυ¬
  τήν, ώς ανεκοινώθη, χοιθωρίαθησαν τελι·
  κώς αί λεπτομέρειαι τού ταξειδίου των
  είς Κρήτην, όπου ώς γνωστόν άναχω
  ρούν τό προσεχές Σάββατον.
  ΪΡΐηθΙΟΥΝΤΛΙ ΔΙ βΊΛΤΓιΕΙΣ
  ΒΕΡΙΛΙΟΞΕΟΣ ΤΒΪ ΤΟΚϋΓΛΥΦΙΑϊ
  Α β ΗΝ ΑΙ Λ Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριιού ,μας>·— Είς την εφημερίδα
  τής κυβερνήσεως απεστάλη πρός δημο
  σίευβιν σήμερον άναγκαατικός νόμος
  διά τού όποίοο τροποποιούνται αί δια
  τάξεις περΐ διώξεως1ι ής τοχογλυφίας.
  Δια τού νόμου τούτου έπιβάλλετακ συν
  ιοϊς άλλοις διάταξις καθ* ην ό οιχαζό
  μενος επί τοχογλυφία 15έν άπαλλάσαε-
  ται λόγω ίμπράκτου μετν.νοίας άνά
  τ&βαν στιγμήν τής δίχης, καταργουμέ·
  >νΐς τής υφισταμένας πρότερον διατά¬
  ξεως. Γενινώτερον ό νόμος ούτος
  προβλέκει διάφορα μέτρα διά την δίω
  ξιν των έξ έπαγγέλματος ιοκογλύφων.
  Χ0ΡΙ.ΓΟΥΝΤΑΙ ΠΙΣΤΩΣ ΕΙΣ
  ΔΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
  Πώς κρίνεται ό Αόγος τού ΤΗντεν.
  Οί Γερμανοί διά τόν φασισμόν.
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίου.— Τη
  λενραφήματα έκ Λονδίνου
  κρός τ6 Αθηναϊκον Πρα
  κτορεϊον άναφερουν δτι αί
  έφημερΙΒες σχολιάζουσα^
  τόν χθεσινόν λόγον τοΟ κ.
  τΗντεν τονίζαυν Ιδία τή»
  βραχείαν δήλνσίν τού την
  σχετικήν μέ τό ζή τη μοί
  τβν άνοικιίαν καθώς καί 8
  κείνην έν τη όκοία τονΐζε
  ται δΐι ή Αγγλία δέν έγ
  κατέλιιψε την έληΐδα κιρΐ
  συνάψ8«ς συμφώνο» των δυ
  ιικβν δυνάμικν. Ύαογραμ
  μίζουν ένίσης τόν ύιαινιγ
  μόν τοΟ κ. Έντεν άναφορι
  κώς μέ την «ρόσφατον δή
  λωσιν τοΟ ΰφυνουργοθ κ.
  Γκράμ-ορν καθ'ή~νήΜ«γάλη
  Βριττανία δέν άντιμετωτχΐ
  ζει έ«1 τοΰ «αρόντος έκχώ
  ρήσιν οΐουδήνοτε έδάφους
  —Έκ ΒερολΙνου άγγίλ
  λεται δτι ή «Διπλωματική
  καί Πολιτική 'Ανταιόκρι
  σις«, Ασχολουμένη μέ την
  συγκλησισ τοΟ μβγάλου ·α
  σιστικοθ συμβουλίου, γρά
  φεΐ:
  Κατά -ρώτον λόγον θά
  Ιβικροτηθ^ν Ιν Γερμανία
  ή δήλωσις τοΟ μεγάλου φα
  σιστικοθ συμβουλίου, διότι
  ή Γερμανία εύρισκομένη ά
  ■ό μακροθ κρόνου άφωιλι
  σμίνη Ιν μέσω κόσμου ώ
  «λισμένου μέχρις οδόντων,
  έννοεϊ την σημασίαν των
  περΐ έξο«λισμβν δηλώσεων
  τή> Ιταλίας. Έκ τοΟ φασι
  στικοθ μανιφέστου «ροκυ
  ητει δτι ή^Ιταλία θέλει νά
  συνεργασθή μέ δλους τούς
  «αράγοντας τάξεως «ρός
  σταθεοοηοΐησιν τής εΐρή
  νης. Έμθορουμένη ύιό τοΟ
  ■νεύματος τούτου, έκφρά
  ζ·.ι τάς συμπαθείας της
  «ρός τόν στρατηγόν Φράν
  κο, θέλει νά «αραμιρισθο
  5 μβολσεβικικός κίνδυνος.
  τόν όιοϊον διατρίβει ή δυ
  τική Μεσόγειος καί έξαΐ
  ρει ώς έχουσαν θετικήν ά
  ξίσν την Ιταλο· γερμανικήν
  συνεννόησιν καθώς καί την
  Φιλικήν μετά τ^ς Αγγλίας
  συμφωνίαν.
  —Τηλεγραφοθν έκ Ρώ
  μης δτι ή ήμερησΐα διάτα
  ξις τοΟ μιγάλου φασιστι
  κου συμβουλίου έν τή διοίσ.
  τονίζεται ή άλληλεγγύη
  τί,ς Ιταλίας πρός την .έθνι
  κήν 'Ισιανίαν, δημοσιεύε
  ται είς την «ρώτην σιλίδα
  δλ«ν των εφημερίδων τής
  Σαλαμάνκας καί ΣεβΙλλης
  μέτάς φωτογραφίας των κ.
  κ. Μουσολίνι καί Φράνκο.
  Ή Ιταλική αυτή δήλωσις
  προυκάλεσε νέας ένθουσιώ
  δεις έκδηλώσεΐς ύνέρ τής
  Ιταλίας καί τοΟ κ. Μου
  σολίνι.
  Έποικισμός Έλλήνων έργατών
  είς Γαλλίαν καί Αυστραλιαν.
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίου (τού
  ηοκριτού μας).—■Καθ' ά εγνώσθη έξ άρ·
  μοδίνς πηγής διά τό νέον οικονομικόν
  έτος θά άναγραφοΰν σοβαραί πιατώσεις
  6ιά τα εργα Όοοποιΐας, καταρτιζομέ
  νού ήδη υπό τού ύπουργείου προγραμ·
  ματος οι' ου προβλέπεται ή άποπερά
  τωσις άπαβών των ήμιτελών όδ<2ν καί ή έναρξις σχετικών εργασιών επί των ό· δών των οποίων ή χατασκευή κρίνεται άπαραίτητος. Καπά παρσοκεθεΐσας τΐλη οοφορΐας ή Κυβέρνησις προτ)λ θεν είς συνεννοησειν μέ την Γαλλικήν Εταιρείαν Άποδη μιών, δια την εξασφάλισιν των Έλλήνων, οί όποΐοι θέλουν νά μετανσστεύσουν είς την Γαλλίαν δια νά έτΐιΒοθοΟν είς Αγροτικάς έργοσΐας, είς τας οποίας πσρεϋηρήβη έλλειψις Διά τχύςοϋτω μεταναστεύ οντας ίξησφαλίσθησαν τα έ ξής: Θα πληρώνωντσι έ τι ι τή βάσει των Ισχοόντων έν Γαλ λ'α νόμων περΐ κατωτάτου 6 ρΐου Λυερομισθΐου, τό οποίον είνε 300 φράγκα μηνισ(ως. Ή έργασΐα των θά έξασφαλΙ ζεται διά συμβολαΐου. Τα έ ζοοά των μεταβάσεως είς την Γαλλίαν θά εΤναι ΒραχμσΙ 3,000. Τα δισβατήρια των ούτω μεταναστευόντων θά ίκδ'δων ται ιΐς τάς Αθήνας, Τνα έχη την ευχέθίΐαν τό Ύφυηουργβΐ όν τής Εργασίας νά ένημβ ρώνη τούς ενδιαφερομένους —βρΐ των υποχρεώσεων καί τΛν δικαΐωμάτων των. Παραλλήλως κατοβάλλον ται ενέργειαι έ< μέρους τοΟ εγφυιχουργΕίου τής ΈργαοΙ άς. δηως εξασφαλίση την δυ νατότητα έτιοικισμοθ είς την Αυστραλιαν. Η «ΤΕΛΗΣ ΕΙΣΙΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΙΠΟΡΕΑΑΙΟΝ Πρός «ύς Νομάρχας, τας Διοι χήοεις Χωροφυλικής χαΐ τοΰς Ιΐροέδρους τβν Επιτροπήν Δια· ιιμήοΐων ίχοινοποιήθη χθίς τη· λεγρά?ημ» τοΟ ». 'ΥπουργοΟ Γινι »0 ΔιοικητοΟ Κρήτης διά τοΟ όποίου παρκχαλιΐ να^διθ^ ιύρίϊα άνακοΐνωαις τής αποφάοιώς τοΟ δι* ή; ίπάτριψι την άτελή ιίαα γωγϊ,ν ιίς την νήαον σποριλαίων. Ί5ιαιτίρως παραχαλιΐ νά τονιοθς 8τι ή μιχρά ανατίμησις ήας φι/σι χ&ν είνε νά Ιπέλβη είς το Ιλαιον θα διαρκέση ολίγας ημέρας ή<οΐ ίχρι ής άφίξιως τ&ν οκορΐλαΐ ών ά'ανα θά διατιθοθν ιΙ( χβμτ) λάς τιμάς Μετά την άφιξιν τ6ν οποριλαίων θά επιτραπή ή έξ» γιογή έλαιολάδου ιίς τό Ιξιοτερι ά ΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ Ι. Μ. &ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ Η ΚΙΝΗ£Ι£ ΕΠΙΒΆΤΗΝ ΕΪΩΤΕΡΙΚΟΥ ί Ό 5φ»πουργβς τοΟ Τύηου χά Ι ΤουρΐσμβΟ χ. Νιχολούδης διά χθι ομοΟ τού ιηλεγραφήματος πρός τόν Γενιχάν Δΐοι>Τ)τήν χά Ι τίύς
  Νΐμάρχας τή; Νήσου γνωρίζεί δτι
  τό ίαπίρας τής σήμερον άναχω
  ροθν αί ύπάλληλοι τοΟ δπουργΐΐου
  τούτου χ. χ. "Αγγελος Μεταξα;
  χβΐ Δημ. Σδολίπουλος δη»ς παρα
  χολοιιθήβουν την Α, Μ. τίν Β:αι
  λί« χαί τόν ν. Ιΐρόεδρον τήι, Κυ
  βερνήοια,ς χατά τό ταξείδιον των
  είς Κ(.ή',ην. ΟΕ έν λόγω οπάλλη
  λοι θα άπςσΐίλλουν ιίς Αθήνας
  λεπτομερείς τηλεγραφικός άνταπο
  χρ(οιΐ(, δι' δ χά Ι εντέλλεται νά
  δ&θαθν αί δέουσαι οδηγίαι πρός ά
  πίσας τάς αρχάς καί τα χατώτε
  ρα δργανα Γνα οποδοηθήσοιιν την
  ίπρόακοπτον ίσκηαιν τΐ)ς άνατεϋιί
  στ,ς ι2ς αύΐιύς δπηρεσίας.
  ΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΕΕΙΣ
  ΤΩΝ
  ΗΟΥΟΑ
  ΕΦΕΛΡΟΙ
  ΑΞΙ0ΜΑΤ1Κ0Ι ΚΡΗΤΗΣ
  Συμ^ώννς πρός την χοινοποιηθιϊοαν εγκύκλιον
  πρίς τάς διαφόρους αρχάς τοΟ Κρατους διά την
  πρόσκλησιν την Ιφίδρων αξιωματικόν 24, 25, 26,
  χαΐ 27 χα( ώ; χαΐ τ6ν έφέδρων άνθυπασπιατβν τοΟ
  27 11 έκ ιΐ)ς ν Μιραρχίας Κρήτης χαλούμινοι θά
  προσέλθουν.
  Οί τοΟ πεζιχοθ: Είς τα οΐχιΐα συντάγματα πι
  ζιχοθ. ΟΕ τοΟ δ;ιιβατιχοΟ πυροδολιχοΡ; Είς την γ
  Μοίραν Όρ. ΠυροβολιχοΟ (Σίύδα()> ΟΕ τοΟ ηιϊινοθ
  πυροβολιχοθ: Είς τό Ιν'Αθήναις Ιον Σύνταγμα Πιδι
  νοθ ΠυρεδολιχοΟ. Οί τοθ βαρέος πυροδολιχοΡ: Είς
  τό έν Αθήναις Ιον Σόνταγμα βχρέος ηυροβολιχοθ.
  Οί τού μηχανιχιθ («ίϊιχότητος Σχαπανίων): Είς τό
  έν Αθήναις Ιον Σύνταγμα Σχαηανίυυ. ΟΕ τ6ν τη
  λιγραφητβν: Είς τό έν Αθήναις Σύνταγμα Τηγρχ
  φητών. Οί τοθ ΊππιχοΟ: Είς ι ό έν Δίρίοοη 3ον
  Σύνταγμα ΊπΐχιχοΟ. Οί «0, ΜιτβγωγιχοΟ: Είς την
  έν θιοοαλονΕχη Γ Μοίραν Αυτοχινήν»ν. ΟΕ χαλιύ
  μ«νοί ΙφΙΒ^ο.ι οξιωματΐχοΐ Κρήτης θά προαέλθουν
  $αα>Τι'( μετά τής η,ρώτης σειράς (17ην Μι.ΐιυ) έξαι
  ριακ ,τβν άνηχόντβν ιίς τάς είδικότητας αιϊηρο
  ϊρομιχβν χαΐ γιφυροποιών οΓχινες θά προαέλθουν
  ϊ τής 2ας απρΛ; (20η 2·ητεμβρ(ου) είς χά έν Ι
  λί χηΙ Α'Ρί^ΐ ·ί5ικ* ίννταγματβ. Ι
  'ϊγ)»ριθέν πκρα τβδ υφνπουρ
  γβδ τής 'Ερηορικής Ναυτιλίας κ |
  Ρΐδιάδη έδημοαιεύβη είς την έ
  Φπμ(ρ(οα τής ΚϋΒβρνηοϊως διά'
  ταγμει περί τί ν μίτρνν πρός Α
  ναστολην παρατόσιων τβϋ να»
  λολονιου έπιρατϋν. Δι' αύτβΰ όρί Ι
  ζβται οϋν τοίς άλλοις δτι άπαγβ '
  ριύβται ή ίπΐ των έλλην ιχ&ν επι
  βατηγών άτμοηλοίων έσωτϊρΐΜής
  άκτοπλοΐχς &νοί€ς έπιβατίν μή
  έφυδιοισμένΜν μέ κίινονιχον βΐσι
  τπριον έκδιδύμΐνβν κατ' ατομβν.
  Είς περίπτωαιν χοιθ' Ην ό ικιβά
  της δικοιιοδται έκητώοΐΝί, πρέ-
  ηιι νά σημοώνκται έπίτοθ εί
  βιτηρίβυ ή ήλικΙ« καί ή Ιδιότης.
  ΆπκνορεύΕται ή ανβο προχατκ
  βολης τοϋ κκνονιχοΰ νβύλβυ π«
  ρβμονη ίπιβατδν αίς θέαιν άνωτέ
  ραν τής έκΐ τβδ «ΙοιτηρΙβυ άν»
  νραφομίνης
  ΤΟ 25ΙΓΑΡΟΧΑΡΤΟΝ
  Είς την εφημερίδα τής β
  νποΐΝ{ εδημοσιεύθη ΰηουργική
  άπέςασΐί ίιά τής οποίας χαθορΐ
  ζβνται αί νπβχςβώαεις τδν ιδιβ
  κτητ&ν ώς πρός τάς συνδεσεις
  άκοχκτεύαΐΗς των βΐκοόομ&ν. ΰύ
  δβμΐικ οΰνδεοις άποχετϊνσβυς οί
  χοδομνν ηρέ>« ΰφιοτβμένοιις υπο
  νομευς έπιτρϊπετοιι άνευ πρβη
  γονμενης άδείβς χορηγβυμένης
  παρα τοδ Δημβυ κατόπιν
  *1ιηαεως τβν ένδΐΜφερβμεννν Ι
  διθΜτητΜν, μετά έγκρισιν .τής άρ
  μοδίκς ύγίΐονομικής άρχήβ Κβιΐ
  μετά έπιτοπιον αυτής έηιθιώρη
  αι ν έφ' ίσον παρίστατε ι άν«ϊκη
  τοιαύτης.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ Δ ΚΗ
  ΤΟΥ ΚΙΚΟΥΡΠΟΔΙΚΕΙΟΥ
  Τάς μιταμΐθΐνυχτιΌυς ώ;ας της
  χίές επερατώθη ή ενώπιον τοθ
  Καχουργιοδιχιίου έχδιχαζομένη
  δπίθισ.ς φόνου νατά τβν Έλευθ.
  Ρουχουνάχη, Μιχ. Μπαλαντάχη,
  Παν. Μπαλαντάχη^χλπ. Διά τής
  κχδοθιίοης άποφάοΐως ετιμωρήθη
  σαν δια φυλαχΕσιως έ*ός χά Ι ήμ[
  αεως Ιτους εί Μιχ. χο.1 Παν. Μπα
  λαντίχης διά κατοχήν πυροδίλου
  ίπλου. ΟΙ λοιποί απηλλάγησαν.
  Σήμερον άρχίζιι ή δ(κη χαχά χοθ
  Γεωργ. Τσιραντωνάχη χατηγορου
  μένου δτι διά λόγους άντιχδικήσι
  ως χαχά των διχασθέντων χθές
  διέηραξι φίνον.
  ΙΠΟΠΕιΡΑ ΦΟΝΟΥ""
  Τάς πρωϊνάς ώρας τοθ παριλ
  θόνχος Σαββάτου δ Μανοθβος Μπα
  λάχης ντοιμήν έν ΣφχκΕοις έν ώ ώ
  δήγιι τα ποίμνιό^ χου δΐτέοτη ίπί
  θέσιν παρ' κγνώστων όφ' ώ/ χαΐ
  έπυροδΐλήθη ιίχοοάκις. Ό Μπαλά
  χης έτραυματΐσθη έλαφ?6ς εί; χον
  λαιμόν. Οί δράσχαι ίέ^ συνελήφθη
  ααν.
  Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ &1ΙΧΕΙΡΙΣΤ0Υ
  Δι' έγχιιχλίίυ χου πρός τάς σΐρα
  ΧΜβτιχίς αρχάς χο δττοϋργεΐον χβν
  Στραχιωτιχ&ν έ<τέλλιται ίπιος αί» τβι άναθέαωσι άπο 1 Απριλίου*!. Ι. αρχής τοθ ν. ιί<ονομιχοΟ Ιτους την ϋπηρισίον διαχιιρισ.βν είς τεΰς μή διατιλέσανχας μέχρι σήμι ρον λοχαγβΰς χαΐ χαχά σειράν άρ χαιέιηχος. ΣΫΜΦ-ΝΟΥ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΜΕΤΛΞΥ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΗΡΑΚ ΠΕΡΣΙΑΣ Κ1Ι1ΦΙΑΝΙΣΤ&Ν ΑΘΗΝΑΙΣ Μαρτίου (τού άντ». «οκοιτού μ«ς)-—■-*··- τηλεγραφήματα , έξ Άγκύρϊς μεταξύ των κυβερνησιν της Τουρ*ί*^ "«ού Ίοακ, *ής Περσ(βς καΐτού Άφγανιστάν ήρχισε «ποημε. 'ρών διαπραγματεύσεις δια την συνομο- λόγησιν συμφώνου φιλίας καί συμμαχί. άς των τεσσάρων Άσιατικών χωρών. Αί διαπραγματεύσεις έχουν ήοη προ- χωρήσει «ρκετά, αί μεταξύ των τεσσά- ρων χωρών διαφοραί, έχουν έξομαλυν θή κατά τό πλείστον, γενικώς ο' αι ου· 'νεννοήσεις ϊχουν προχωρήσει τόσον πο· λύ ώστε νά πιβτεύεται όιι η υπογραφή τού Συμφώνου θά επιτευχθή λίαν συν¬ τόμως. ΕΙΣ ΤΑΣ ΧΘΕΣΙΝΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ ΤΟΥ ΑΟΝΔΙΝΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΛΩΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίου (τού άντα· «οκριτού μ»ς)-— Νυκτερινά τηλεγρα φηματα έκΛονβίνου άναφέρουν ότι αι εκλογαί διά την άνάδειξιν Δημοτικόν Συμβουλίου τής Άγγλικής πρωτευού¬ σης ήρχισαν την πρωΐαν καί εσυνεχίσθη ααν μέ ηρεμίαν κ»θ' όλην την ημέραν. ΠερΙ των άποτελεσμάτων τής ψηφοφο ρίας δέν ύπάρχουν άαφαλεΐς προβλέ ψεις, πάντως δμως οί πολιτιχοΐ χύχλοι άποδίοουν είς την εκλογήν αυτήν ίβιαι τέραν όλως σημασίαν οεδομένου ότι έξ αυτής θά εξαρτηθή ,ή μελλοντιχή έ σωτεριχή καί έξωτεριχή πολιτική τής Αγγλίας. Είς τάς δημοτικάς εκλογάς τού Λονδίνου κατήλθον δύο παρατά ξεις. ΉΚυβερνητιχή χαίή τού Έργα τιχού κόμματος ύποστηριζομένου χαί άπό τούς κομμουνιστάς. ΣΥΖΗΤΕΙΤ4Ι ΤΟ &ΗΜ0ΓΡΑΦ1Ν ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Είς χήν εφημερίδα τής Κυβιρ νήοεως ίδημοοιεύθη νόμος διά τοθ ίποΕου όρΐζεται ίτι ή χιμή ίί σχαυ φυλλαδΕου χαπνοκκραγωγι χοθ σιγαροχάρτου τβν 50 φύλλων αΰξανιται ι£ς δρχ. 3.80. Είς χους χαπνοπαραγβγους Ιχασΐον φυλλοιδι όν θά πωλήται πρίς δρ. 4. ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΚΡΗΤΟΝ Διά Β. Δ. προήχθησαν είς χον βαθμόν άστυνέμςυ ρ' ε Ε Κρήτες & παστυνέμοΐ Έμμ. Άνδρουλιδάκης χαΐ Γ. Κολυδίχης. ΠΟΛΕΜΙΚλ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ Είς χον δρμον Κολυμδάρι Χά νίων χατέπλ·υσ»ν ηροχθλς δύο Ίχαλίχά κολιμιχά. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ μ χΒ άγορά μσς κυμανθεΐσαι χθές τιμαί των διαφόρων έγχωρΐβε» νροίόντων είχον Δ< κάτωθι: Ζονλτανΐνιιι α' «οιότρτοσ, Ορ. 1.19—20 β' .. .. Ι Υ' .. .. ) ·' .. .. Ι ε' ., .. Ι ΊλιμΜιΙ «' «οιοτιτοε ··. Ψ .. .. «Β Υ' Μαύραι „ Τ.χχ*.*., α «·ιό«{]το« ·ρ. | II» ·. Ι Μ,— ν' .. .. Ι Ίλαιει ■ βαθκον 1». «οινβ ν. <·οβ«Ιαι „ Διανικ*· „ Έξαιρετικοΐ 31 „ λ(···ι «' «οιοτ, „ Μ,— ■*»■—*. Ι|«η*. „ 19,— ,. «' «οίον. „ ·*,ρα «9·ρτ«λ, Ι|αι·. „, 29 — .. «' ·εΗ«τ 68 (Ην·ι* Α Μ«λβΘυ(Ιον ««τ" ·«. ,. 6 Χαοοθ«ια βραχ, 1,10 Μέλι «οιοτικωσ, „ Μβταξα „ 401. Κουκούλια ξηρά „ 1Ν, Δβρρατα βόΐα „ 14, -41, Άρνοδέρματα έρΐφ. „ Η, ΒροΙΜτειν αΐγδν „ 41, Μαλλι* κ«(' οκάν „ 8·. -Η. Τιμαί Συναλλάγματος Δολάριον ορ, 111.51— ΙΙΙ,Εη) ΔΙρα „ 146. -Η0, Κορώνα ΣουηοΙα* Β8.11-18.40 Φράγκον „ |.|»_ |.23 •Ελβ«τ. φρβγκον ,. «43-11.70 Φιορΐνι Όλλανδ. „ 60.61—61.60 Τ·εχο·λοβακ(σ« Β«ληκόνΜ ΙΜ—.Μ» Τιμαί Κλ(]ριγκ ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίου (τοθ «λνχααοκρι- τοθ μας) —Νεώτεραι «ληροφορίαι έν Ρώ μης άναφέρουν δτι τό μέγα φασιστικόν συμβούλιον «ερατώσαν τάς συζηχήσεις τού έ«ί τΑν έξθΜλισμων έξιτάζΐι ήδη τό Δημονρσφικδν «ρόβλημα τής Ιταλίας έφ' ου κρόκΐιται νά 'ληφθοθν είδικά μέ. τρα μέ σκοπόν την μεγαλυτέραν αθξη- σιν τοθ «ληθυσμοθ τής Ιταλίας. Ο ΔΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΜΙΔΡΙΤΗΝ ΣΥΝίΧΙΖΕΤΑΙ ΠΑΝΤϋΤΕ ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίου (τοΰ άντα«οκρΐ τοθ μας).—Τηλεγραφήιιατα έκ ΒερολΙνου φέρουν ώς συνιχιζομένας «άντοτε τάς κιρΐ την Μαδρίτην μάχας άνευ σημαν- τικ&ν άνοτελεσμώτΜν εκατέρωθεν. Έκ «αραλλήλου αγγέλλεται δτι ή σαάνις των τροφίμ«·ν έξακολουθεΐ άμιίωτος έν τ^ «όλει «αρά τάς δηλώσιις των έρυ>
  θρων, «ερί τού άντιθέτου.
  II
  ΒΡΟΧΔΙ ΕΙΣΜΔΚΕΑ0ΝΙ1Ν
  ΕΞΕΧΕΙΑΙΣΕΗΙ ΙΞΙΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίου (τοθ «ντα,
  ποκριτου μ«ς)5. — Τηλεγραφήματα έκ
  Θεσσαλονίκης άναφέρουν ότι αί βροχαί
  είς την Μακεδονίαν συνεχίζονται καί
  ότι ό Άξιός έξεχείλισεν απειλών διά
  σημαντικών ζημιών τούς παραγωγούς·
  Λαμβάνονται υπό των άρχών έκτακτα
  μίτρα βοηθείας έν αυνεννοήσει μέ τό
  υπουργείον Έσωτερικών.
  Η
  ΑΙΙΠΗΝ ΣΤΕΨΙΝ
  Μάρκον
  Βρν&ΙΛαι
  Δΐ
  6^8
  Ι
  ·οαν«·ν
  ΐ9Λ
  «.Μ-4Ι.Μ
  Ϊ.ΤΙ-1.80
  9Μ-ΒΜ
  ■ 14- ■■>
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίου (τού άντ*-
  κοκριτού μας).— 'Έκ Κύπρου άγγέλλε
  ται ότι γίνονται έκεϊ προετοιμασίαι βι*
  την εύρυτέραν συμμετοχήν της νήσου
  είς τάς εορτάς τής βτέψεως τοθ Β*σιλέ>
  <ε>5 Γ·ωργίου Σ%
  II