93998

Αριθμός τεύχους

4512

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

6/3/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγϋπτοϋ
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δ 2
  .ΑΒΒΑΤΟΝ
  6
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  «* ', ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΜΙΜΗ ΣΥΙΤΑΚΤΒ1 ΘΡ. Κ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  Η ΥΠΑΙΒΡΟΣ ΧαΡΑ
  ΙΑΙΤΟ ΤΑΞΕΙ» ΤΟΥ ΗΑΣΙΑΕΟΣ
  Είς την ύπβδβχήν τ·δ Βα
  σιλέως Γεωργίου καί τβΰ
  Προέδρου τής Κυβερνήσεως
  μ. Μεταξά, θκ μκτάαχουν οί
  *άτοιχ·ι όχι μονον τ5ν πό
  λεων όλλά καί τής ύπαιθρον
  Κρήτης. Διότι χκί πολλοί έκ
  των άγροτών μας θ« κατέλ
  θουν είς τας πόλεις δια νά ύ
  ποδεχθοϋν καί νά Ιδουν τ·ν
  Βκοιλέκ ίκ τ·ΰ πλησίον καί
  ο ιδιβς έ Βασιλεύς θά μετα
  βή εί; πλείστα χωρία καί θκ
  διασχίση την μεγαλόνησον
  ·π·> τοΰ Δυτικοϋ μέχρι τού
  'ΑνατολΐΜθδ α-»ρ·» της, «πό
  Χανίων μέχρις Ιεραπέτρας.
  Κατ' αυτόν τόν τρίπον,θ»
  δ·θξ| μία εύκαιρία χαί είς
  τόν λαόν νά γΛ ωρίοη τονΒα
  σιλέα χαί είς τόν Βααιλέα
  Γεώργιον νά έλθη είς άμεσον
  επαφήν μέ την Κρήτην χαί
  τβύς κατβίχβυς της χαί νά
  αντιληφθή έχ τού σύνεγγυς
  τάς ανάγκας τ·ϋ λκβδ χαί τα
  προβλήμκτα χαί τάς έλλεί
  ψεις τής Μεγ«λ·νήσ·υ
  Ό Βασιλεύς Γεώργιος, δια
  οχΐζων την Κρητην, ίεν ύ-
  πάρχει άμφιβολία (τι θά συ·
  ναντήοη παντοδ ενα λαόν
  παλλόμενον «πό αίσθήμ«τα
  φλογεροΰ πατρ<ωΐισμ*ϋ, ένα λαόν ύπερήφανον καί γεν- ν«Τ·ν, προσηλωμένον είς την γήν χ«ί τα είρηνικκ τ·υ Ιργα χαί αφοσιωμένον ιίς χά ίδανικά τβΰ Ιθνβυς καί τα Ιδεώδη της Έλληνι- χής φυλής. Άλλά θά Ιδη συγχρόνως τβν λαόν αυτόν άηδιαβμένον «πό τάς «βλιβ τητας χαί τάς άτασθαλίας χαί τάς καρκνβμίας χαί τ·ύς όργιαβμεύς τβν ΚνΒερνήαε- ων των τελευταίαν ετών πού κ.χον μεταβαλλει τό Κράτος ιίς κομματιχόν φέβυδον χαί είχον μεταχειρισθβ τόν τό¬ πον «ύτέν ώς δορυάλωτβν ■πβικίαν. Καί θά διέλθη άπ· μέρη τα όποΐα χαΒηγ(«σβ»ν μέ τό αί μοί χαί τάς θυσίας καί τβύς έκικβύς άγδνβίς των βί ήρω· ες χαί β Ι μάρτυρες τής Κρη τικής ελευθερίας. ΟΙ ήμίθεβι αύτβΐ τεΰ Κρητιχβύ π«νθέ- βυ κου ή γβνναιβφρβσύνη, η τβλμη καί ή απβφαστιχότης των καί χά τρβπαια «αί οί ή ρωΐσμβί των συνΐκλβνιοαν τβν κέσμβν ολόκληρον χαί διήγειραν τόν θαυμασμόν χαί την συμπάθειαν βλης της πβλιτιομένης άνθρωπβτη . τος. Καί θά αντικρύση τα γραφικώτερα τβπεΤα μί τα οηβΐα εδημιούργησεν η ?ύ οις τό Ελληνικόν θαδμ». Τα ύπερήφανα Κρητικά ββυνά κου τίς πλαγιες των ίχει με· τββαλει η έργατιχβτης των άγρβτων μ·ς είς καταπρβσι- να περιβολια. Τίς κατάφυ- τες ρκυμντιβς χ«1 τ·ύς άναπε πτόιμίνβυς κκμπβυς είς τ.ύ; όπβίβυς *6£θη χαί ή ιθνβια της φύσεως χ«1 ηβ&Χχη εύλβ για ©' αντικρύση, άχέμη τ» αγρια φβράγγι», π·ύ χαββ πέτρα των καί χάθκ ριζιμιό χαράχι άπβτιλεϊ χαί Ινα ά Βάνατο ίστβρικό μνημεΐο χαί πε>& χάθί άντΐλαλβς είναι
  χαί Ιν» τραγβΰδι χι' Εν«ς υ
  μνος τδν Κβητιχών έπανα
  στίοεων. Καί τίς ώροηότερες
  μενεξεδέντες ββυνβΐβρυφές
  καί ι* δαντΐλλωτά άκρβγιά-
  λια χΓ ολα χά &λλ« άτίμητβ
  στβλίδια. "βλετ λ·«σμίνα μέ
  σα είς καιταρρέχτην φωτός
  τβδ Κρητικβδ ηλίου. Όλ« β
  σα μέ έχπληκτιχήν άρμβνίαν
  άνχιβέσεων συνθίτβυν χ«ί
  πβρβυσιάζβυν εύτβ τό έκθαμ
  βωχικβν Βαδμα της ώραιίτη·
  χβς καί τβδ κλβύχβυ χής κρη-
  χιχής α,ύσΐως.
  ®ά ΑνχιληφΒι) βμως ονψ
  χρβννς * Βασιλεύς βχι «ύχά
  ίλοτ άπβχελβδν την (ςωτερι-
  κήτ> ΐφοθήκην χης Κρήτης.
  Άλλ' είς τ.· βαθβς, κ «τω άπβ
  την «νοΐΜην ειύτην ώρβ.ιόιη.
  Ι« ύ«ά>χ·ι,ίνβτνχ6ί, τρβμε.
  κτικϋ αθλιότης. Ή αθλιότης
  την οποίαν εδημιούργησεν ή
  εγκαταλείψη των πάντων χαί
  ή «συνειδησία των χνβτ,ρνή
  σεων τοϋ καχβΰ παρελθόν-
  τβς.
  Ύιταρχει ή έλλειψις «δι
  κδν «ρτηριδν. Ή έλλειψις Ι
  ατρινής χαί νβαβκομειαΜής
  περιθάλψεως. Ή έλλειψις έ-
  παρκων συγχρβνισμένων χαί
  άνέτων εκπαιδευτήριον. Ύ-
  πάρχει ή έλβν·σ(« πού κά¬
  μνει θραΰσιν είς την ύπαι¬
  θρον χαί θερίζει τόν άγρβτι
  χον πληθυσμόν. 'Υπκρχει ή
  ίλλε>ψις υδραυλικόν χοιί άρ
  δευτιχων ίργων. Διότι, πρός
  τί νοΐ χρύβωμεν χαί είς
  αυτήν την περίπτωσιν την α.
  λήθεια»; Ή Κρήτη χατα τα
  τελευταία έχη είχεν αδιχη-
  "")· ιίχεν παραγχωνισθό, εί
  χεν βγνεηθή συστηματικώς
  άπό τάς κυβερνήσει^ τού θλι-
  βερ·Ο παλαιβκομματισμε)ΰ.
  Καί άν έφθασε χαί Ιως ε·
  δώ ή πνοή τοΰ άνέμου τής
  αν«ρχ{«5 χαί άν εσημειώθη¬
  σαν πρός στιγμήν παρεχτρο
  παί χ«1 στιγμιαϊοι έκτροχια
  σμοί χαί παρ&χχλίαεις έχ
  τής οδοδ των έθνικων παρα-
  δόσεων, αύτά όφείλονταΐ είς
  την χαχοδιβίχησιν χαί μό
  νόν, είς την έλλειψιν πάση,
  Κρατιχής μερίμνης χαί παν¬
  τός ένδιαφίρβντος υπέρ τβν
  εργαζομένων τόσον τβν πό¬
  λεων οαβν χαί τής ύπαιθρον.
  Απόδειξις ότι μόλις έπαυσαν
  τα κντιχρητιχί χηρύγματα
  χαί υψώθη άπό τό εκίαημβν
  Κρατβς άς σύμβολον κ«ί ίδα
  νιχόν τοϋ Ιθνους ή ένότης,
  Π άγαπη χαί ή όμόνβια τού
  Ελληνισμόν, οί Κρήτες ευ¬
  ρέθησαν χαί πάλιν πρωτοπό
  ροι είς έχδηλώσεις άγνβδ
  χαί αδόλβυ πατριωτισμβδ.
  Διότι έ Κρητιχος λαός
  δέν ληαμβνεΐ την ίβτβρίνν
  χαί τβύς άγβνάς τβυ. Κβί
  γνωρίζη ν» έκτιμά ότι συν-
  δέεται μέ την εθνικήν ίδέ
  αν χαί την Ιστορίαν τής φυ
  λής μας Άν δέ έχτιμά ίδι
  «ιτέρως χάτι «πό τό ίργβν
  τής σημερινής Κυβερνήσεως
  ό Κρητινές λαό;, αύτό είναι
  ή προσπαθεία η όηβία άν ε
  ληφθή «πό τής 4ης Αύγεύ·
  στβυ, κρός εξύψωσιν τβδ ε
  θνιχβδ φρβνήματος τβν πβ·
  λιτβν.
  Άλλά δέν έπιτρέττίται,
  Κρήτες ημείς, νά όμιλβμεν
  διβ τάς άρετά; τβδ Κρητικού
  λαβδ χαί τα πατριωτιχά αΐσθή
  ματ* τού. Τβ αίσθήματα άλ
  λωστε αύτά τβδ άνωτέρβυ
  Πάτριωτισμεϋ χαί τβδ άγνβδ
  έθνιχβϋ Ιοεβλογισμβδ τβυ,
  θά τα εκδηλώση ό Κρητικβς
  λβίς χαί την φοράν αύτην
  χατά την «νά τάς πόλεις
  χαί την ύπαιθρον τής Κρή
  της περιοδείαν τβδ Βχσιλε
  ως χαί τβδ χ. Πρωθυπβυργβΰ.
  Ελπίζομεν δέ, αί πατριω·
  τιχαί εχδηλώσεις αύται τβΰ
  Κρητιχβδ λαόν, νά έκτιμη-
  θβδν ιδιαιτέρως χαί νά συμ-
  βάλβνν είς την δημιβυργΐ
  ' αν νέβς ηεριόδευ χαί καλυτε
  Ι ρας τύχης χαί διά τόν τόπον
  1 αυτόν χαί διά τό Ιθνβς όλό
  χληρβν.
  Ι 9ΡΓΑΝΟΣΙΣ ΤΙΣ ΥΗΟΑΟΙΗΣ
  ΤΟΥ ΟΑΣΙΛΕΩΣ 8Α1 ΠΡΟΟΥΠΟΥΡΓίΥ
  ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Υπό τής Νομαρχΐσς, τοθ
  Δήμου καί των άλλων τοπι
  κων άρχών έσυνεχΐσθησαν
  καί χθές κυρετώδεις οί προβ
  τοιμασΐαι διά την καλύτερον
  οργάνωσιν τής ύποδοχής τοθ
  καί τοϋ κ. Πρωθυ
  πουργοθ ίίς την πόλιν μας.
  Ούτω είς την Νομαργΐαν
  την ενώπιον σΰτοθ παρουσΐα
  οίν των χα?ώς καί των έορ
  ι ών οΐτινες ΘΑ όργανωθοθν
  κατά τάς ημέρας αύτάς είς
  ΐήν πόλιν.
  Είς την ΰτΐοδοχήν τοθ Βασι
  λεως, ούμφωνα μ έ τό πρό
  γραμαα σύτό θά παρΐσταν
  ται άπασαι οί ΔιοικητικαΙ,
  ί ί
  συνεκροτήθη χθές ήν πρωΐαν δικαστικαί, στρατιωτικαί καί
  σύσκιψς των τοπικων άρχων έκτός υπηρεσίας έκπαιδευτι
  έν τβ όπο α χοθωρΐσΒησαν έν καί αρχαί τοθ τόπου.
  λεπτομβρεΐαις τα τής έπισή Ό Δήμαρχος καί τό Δημο
  μου τβλετής χαί τής πσνηγυρι | τικόν Συμβούλιον, τα Προε
  εμφανίσεως τής πόλεως δρεΐα των Ώργανωμένων Έ
  κατά τάς ημέρας τής έντσΧθα
  παραμονάς τοϋ Βασιλέως. Έ
  τιΐοης καθ" δλην την ημέραν
  τής χθές ίσυνέχισσν μέ έντα
  τικότητα τάς εργασίας των τα
  διάφοραι συνεργιΐα τοθ Δή
  μου διά την κατασκευήν των
  άψΐδων χαί την πανηγυρικήν
  διακόσμησιν των όβων έζ
  ών θά διέλθη ή Βασιλική τιομ
  πή. Έκ παραλλήλου καί ή ή
  λεκτρική ΰττηρεσ.α έξηκολου
  θησε τάς προσπαθείας ι ής
  διά την συμπλήρωσιν τοθ ήεκ
  τρικοθ δικτύου, την τόνωσιν
  τοθ βωτισμοθ της πόλεως καί
  την φωτα>ώ"νησιν των 8ημο
  σίων κατσστημάτων καί των
  Ιστορικών μνημεΐων. Έπΐσης
  κσί τα κερισσότερα έκ των κα
  τσστημάτων κοί των οίκιων έ
  προμηθεύθησαν ήοη οημαΐας
  τάς οποίας κσί θ' άναρτή
  σουν άπό ο Οριον δπότε ή πό
  λις θά κηρυχθβ έν μεγάλω 6
  ορτασ^, μέχρι τής άναχωρή
  σεως τοθ "Άνακτος.
  ΚΑΤΑ
  Η ΪΕΙΡΑ ΤΑ-ΕΟΣ
  ΥΒΟΔΟΧΗΝ ΤΟΥ ΒΑΖΙΛΕΟ2
  επί
  ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  •Υπό τοθ Νομάρχου κ.
  Μαρκέλλου, κατηρτίσθη
  σης χ6ές τό έπΐτημον πρόγραμ
  μα τί|ς ύποβοχής τοθ Βασιλέ
  ως είς την πόλιν καθώς καί ή
  οε'ρά τάξΐως των διαφόρων
  άρχων καί όργανώσεων κατά
  χήν Αφιξιν τοθ /Ανακτος καί
  πιστημονικών, Έμπορικων, Έ
  παγγελματικων, Γεωργικων,
  Έργατικών τάξεων. Οί Διευ
  θυνταί των Τραπεζων. Οί Δι
  ευθυνταί των Εφημερίδων
  κοί οί Πρόξενοι των ξένων
  χωρων έφ' ίσον ήθελον ιύαρβ
  [}, κατά την κάτωθι σει
  ράν κσί τάξιν:
  Δεξιά καί καθέτως τής όδοθ
  αης είσερχομένης έκ Χανίων
  Πόρτας πομπή"*; της Α Μ. οί
  Δημόσιοι λειτουργοί μέχρι
  τοθ βαθμοθ Γρσμματέως Β'.
  συμπεριλαμβανομένου, είς
  τρείς πσραλλήλους σειράς.
  Είς την α'. σειράν εί Δικα
  στΐκοί οί φέροντες βοθμόν Ύ
  πουργικοθ ΔιευθυντοΟ καί Τμη
  ματάρχου κοί οί Δ)νταί Τρα
  πεζον.
  Είς την β'. σειράν οί φέρον
  τβς βαθμόν Είσηγητοθ καί
  Γρσμματέως Α'.
  Είς την γ'. σειράν οί φέρον
  τες βοθμόν Γραμματέως Β'.
  'Δριστερά καί άνα) όγως,
  τό Τμήμα Στρατοθ άποδόσε
  ως τιμων οί έκτός Υπηρεσίας
  Άξιωματικοί καί άμέσας οί κ
  κ. Πρόξενοι.
  Είς τό τέλος των σκελων
  τούτων καί έγκσρσίως τής ό
  δοθ: σ) Ό ύποδεχόμενος Κος
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ ««ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4512
  τό Δημοτικόν Συμβούλιον. ι Μηνθ, ΚαλοκαιρινοΟ, "ΙΒης καί
  Μετά ταθτα είς γραμυσς Ναυάοχου Κουντουριώτου είς
  την Πλατείαν τής ΈλευθβρΙ
  τοθ αύτοθ μβτώπου, 6 κ. Ποό
  εδρος τοθ ΔικηγορικοΟ Συλλό
  γου, ό Ποόββοος Ίατρικοθ Συλ
  λόγου, 6 Πρόβδρος Έμπορι
  κοθ "ΕηιμελητηοΙου, 6 Ποοε
  βρος ΓβωογικοΟ Έπιμελη'ηοί
  ου, οί Πρόεδοοι των Έπιστη
  μονικων Όργανώσεων, οί
  Προββροι ΈτιαγγελματιχοΟ Έ
  πιμελητηοΐου, ΈμτΐοοικοΟ Συλ
  λόνου, Λιμενικής Έπιτροπής,
  ί Πό Έ Σ
  Δήμαρχος,
  ■Ομοίως καί
  είς 2 βημάτων απόστασιν τό
  Προεδρείον τοθ Δημοτικοθ
  Συμβουλίου καί άμέσως κατο
  πιν είς οόο παρσλλήλους
  γραμμάς τοθ αότοθ μετωπον
  7)
  8)
  οί Ποόεδροι Έργατικών Σωμα
  τείων κλπ. Πάντες οί ώς άνω
  πλήν των κ. κ, Ποοξένων,
  των Δημοτικόν Άρχόντων,
  των Στρατιωτικόν, των Προ
  ισταμένων 'Υπηρβσιων, δέον
  νά έφοδισσθ&σι διά των δελ
  τίων ελευθέρας είσόδου. Πά
  ρακαλοθνται δέ νά εύρΐσκων
  ται είς τάς ταχθβίσας θέσεις
  μέχρι τής 10 20 τό πολύ κα
  θόσον μετέπειτα θ' άπαγορευ
  θβ ττβσα προσέλευσις.
  Μετά την άφιξιν τής Α. Μ.
  καί τοθ Κου Προέδρου τής
  Κυβερνήσεως καί τόν σύντο-
  μον χαιρετισμόν τοθ κ. Δημάρ
  χου ή παραμονή ιίς την ώς ά
  νω τάξιν θά τηοηθ(| μέχρις έκ
  δηλώσεως τοθ "Ανακτος πρός
  πορείαν, όπότε οί έγκάρσιάι
  γραμμαί θά διαχωρισθωσι δέ
  ξιά καί άριστερά παρέχουσαι
  (<ανόν χώρον διόδου των αύ ών πρός τόν Μητροπο Ναόν. Είτα οί ύπόχρε οί πρός παροι,σίασιν διά τής παρακαμπτηρΐου όδοθ Νόελ θά μετάβασιν είς την Ν^μαρ χίαν καί θά άναπτυχθωσιν ά πό τής θύρας τής Νομαρχίας μέχρι ΠλατεΙας Δοσκαλογιάν νη, ϊ^α μή όπΑρξπ ουδέν χά σμα έν τβ έκτβλέσβι τοθ προ γράμματος. Ενδυμα καθορ'ζεται επίση¬ μον φράκο ή ζακέττα κατά τό εφικτόν ή μέλαν Ενδυμα μετά παρσσήμων καί μεταλ- λίων. Οί προΐστάμενοι 'Υκηρεσιών δΐακριτικής έξουσΐας τοθ Νο·( μοθ θέλουσι προσέλθη είς όρι - σθησομένην ιδιαιτέρως θίσιν έν ί) θά ευρίσκεται καί ό κ.' Νομάρχης, ό κ. Πρόεβρος Πρω βν χκ1 τοβικών, ό κ. Εισαγγελεύς, ό κ. Διοικητής Χωροφυλακήν ό κ. Νομομηχανιχός, ό κ. Νομο "ΐθ·Ύβ· γεωπόνος, ό κ. Νσμοκτηνία-■ ^ — - τρος, ό κ. ΝομΙατρος ό κ. Έ- πθεωρητής Τ.Τ.Τ., ό κ. Λιμβ νάρχης, ό κ. Τελώνης έν έπισή μω περιβολή. άς 8που καί θά καταθέση είς τό έντός τοθ κήηου αυτής βύ ρισκόμενον μνημεΐον τοθ Ά γνώστου Στρατιώτου, σΐέφα νόν. Κατά την διαδρομήν, τμήαατα στρατοθ, τα σχολεΐ» καί οί πρόσκοποι, παρατεταγ μένοι κατά μηνός των ό&ον θέλουσιν άπονείμει τάς κεκα νονισμένας τιμάς. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ2ΙΣ ΤΒΝ ΑΡΧΩΝ Μιτά την χατάθισιν τοθ στιφί νού ιίς τον Άγνωστον Στρατιώτην ενώπιον τοθ Βασιλέως θά γίνη ή παοουσίαοΐς ώς κάτωθι: . Πχντις θά ιίσέοχωνται διά τοθ | γροφιίου τοθ χ. Νομάρχοιι είς την αίθουσαν τιλιτβν χαί θ* έξέρχων ται έκ τής αίθίύσης ταύτης: 1) Ή εκκλησιαστικήν άρχή δποτιδή ποτι άφιχνουμένη. 2) ΟΕ χ. χ. Πρόξενοι 3) Ή Δηαοτική άρχή έν συγχροτ/σιΐ. 4) Οί Πίόεδροι τβν άναπήρων. 5) Ό Πρίιδρος Π?ω χαί Είσαγγιλιυ; Π?ωτο 6)Οί ΠριΪ3ΐάμενοι Έχπαι μιτά των Έπιθιωρητυν. ΟΕ Πϊΐΐστάμινοι 'ΐπηρισιών. ΟΕ πρίεδροι παλαιών παλιμι , έφιδριχών σωματείων χαί άγωνισΐων χά Ι Μαχιδονομά χων. 9) Τα ΠροιδριΙα (τριμελή) των Έπιμιλητηρίων. 10) Προε δριΐον ΈμπορΐχοΟ Συλλίγου χ» Ι Όργανώοιων. 11) Ποοιδριΐον Έ θνικής Έργατιχής Ό?γανώσιως. 12) Προεδρείον Λέσχης Έπιστη μόνων χαί Λισχης'ΗραχλιΕου. 13) Π ίντα τα ίφωδιασμίνα δι9 ιίδι χοθ διλτίου Προιδριΐχ. Ή χαιδιτιατήριος βθιη παρέ λασΐς θά είναι ταχιΐα χαί μιτά την Ιχφρααιν τοθ σιδασμοθ χαί των ευχ&ν θά έπαχολουθήση άνα χώ;η3ΐς των παριλασάντων Ινα μή έχ τής έλλι'ψιως χρίνου δπάρ ξωσιν έστιρημένοι τ^ δψ'σΐης ταύτης τιμί)ς παρκτδς &4 ή Α. Μ. άποιιΕνει ιίς τινάς έρωτήσιις. ΟΝΕΙΡΑ ΠΡΒΤΕΙΒΝ. φςινταζόμβθα 8τι μετά τάς ενεργείας τής Κυβερνήσε ως διά την μετανάστευσιντων πλεοναζόνΐων, άνέργων έργα των μας είς Γαλλίαν, Βοαζιλί αν, καί Αυστραλιαν αί καλαί έφημβρΐδες τής πρωτευούσης πού ερριπταν μέχρι προχθές τό σύνθηαα τής αυξήσεως τοθ έλληνικοθ πληθυσμοθ είς 20 έκατομμύρια! «5ιά νά κατα στώμεν ή μβγαλυτέρα δώνα μις είς την Νοτιανατολικήν Εύρώπην»ιθά βΐναι άπαοηγό Τί νά γίνηδμως! Έτσι ΕΟΡΤΑΪΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΟΖ ^14 γίνωμεν πρωτοι είς την Μοτιανατολικήν Μεσόγειον, μά ύπερτερήσωαβν δηλαδή καί ήν Ιταλίαν, είναι φυσικά ά ίύνατον. Πνεται μόνον νά εί αι πρώται ωρισμέναι ρωμηοΐ φημεριδογράφοι είς άνόητα > νβιρσΐ
  ♦♦^
  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ'
  Ή συζήτησις σχετικώς μέ
  ήν διδασκαλίαν των θρησκβυ
  ικων είς τα σχολειό, πού ήρ
  χισεν είς τόν Εόρωπαΐκόν τύ¬
  πον άπό καιροθ, έπεξετάθη
  καί είς την χώραν μας. "Ηδη
  ααπρεπής καβηνητής τοθ Πα¬
  νεπιστημίου χαί Άχαοημαϊχός
  ι κ. Μπαλάνος, έξετάζβι τό
  ήτημα είς σειράν άρθρων τοθ
  άπό των στηλαν Άθηναΐκής
  συναδέλφου. Όμολογουμένως
  ήτο καιρός. Διότι τα θρησκβυ
  ικά πρέπβι βεβαία νά διδά-
  σ<ωνταΐ είς τα σχολεΤα- Άλ¬ λά χωρίς τα σόκιν καί τα &Χ α έπεισόδια πού άναφέρει ή Παλαιά Δΐαθήκη, έκ τής ίστο- ίας των Ισραηλιτών, τα ό< ποία άναμφισβητήτωο, δή. μιουργοθν κούρασιν καί σύγ- χυσιν βίς τούς παιδκούς έγκε φάλους, χωρΐς ασφαλώς χαιί ά συμβάλλουν είς την ήθικο ποίησιν των παιδιων. Η ΔΟΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΝΑΟΝ Έκ τής πόλης Χανίων ή ^. Μ. ό Βασιλεύς, ό κ. Πρωθυ πουργός καί ή άκολουθΐα των θά κατευθυνθοθν είς τόν Μη· τροπολιτικόν ναόν οπου θά ψαλβ δοξολογΐας χοροστατοθν τος τοθ ΜητροπολΙτου Κρή¬ της Τιμοθέου. Τα τής Έκκλησιαστικής τά¬ ξεως καί ύποδοχης τοθ Βασι¬ λέως είς τόν ναόν θά χαθορι σθοθν υπό τής Ίβράς Μητρο- πόλεωο, συμφωνα μέ τό γενι¬ κόν πρόγρσμμα. Έντός τοθ ΝοοΟ πρός άπο Μιτά την παρουσίασιν τ&ν άρ των πρ( ισταμένων των οργανώσιων, ή Α. Μ. δ Βασιλιυς θά παρακαθήση είς πρίγευμα, είς ανάπαυσιν. Τό άπίγευμα έν συνιννοήσιι μιτά τ<ί; Στρατιωτικάς άρχής ή παρέλασις θά αρχίση την 4 μ. μ. (Ιβην) ώραν ευθύς ώς ή ^Α. Μ. ά νέλθη επί τοθ πρός τοθτο άναδαθ μοθ. 'ϋιαιτίραν θέσιν χατά την πά ρέλααιν έχτός των επισήμων χαί τβν χ. χ. Προξένων θά έχωσιν οί έχπαιδιιιτιχοί λιιτουργοί άριστι ρά χβί δκίσω τοθ τριγώνου χαί εί άνάπηροι διξιά χαί οπίσω μι τα τούς χ. χ. 'Αξιωματιχους χαί δ Πιριφιριιαχος "Εφορος Προακό κων. Πρκτοι θά παριλάσουν οί άνά πηροι, διύτιρον οί μιχροί μάθη ταΐ Δημοτιχβν Σχολείων άνιιι έντι λοθς έϋθμοΡ. Μιτά ταθτα. θ' αρχίση ή κυρίαι πρβέλασις. ο) ΟΕ μαθηταί χατά σειράν χαί τάξιν καθορισθείσαν αρμοδίως, β) ΟΕ πρίσχοποι. γ) Ό στρατός. Μιτά ταθτα ή Δ. Μ. ό φυγήν συνωστισμοθ καί άτυ! Βασιλεύς χ«1 δ χ. Προιδρος τή; χημάτων θά είσέλθώσι μόνον Ι Κυβερνήσεως θά μεταδοθν είς τό οί έφωδιασμένοι διά δελτΐου ιΐσόδου Μαοθ. θά παραοτΰσι Γ έ κατά την χεκανονισμένην τάξιν, λαμβάνοντες θέσιν πα· ρά τοϋΤελετάρχου έκτός των αποτελούντων την έκ Χανίων Πόρτας συνοδε'αν τής Α. Μ. τα Προβδριΐα των Συλλόγων καί Όργανώσεων ών οί Πρόβ δροι παρέστησαν είς την υπο Βοχήν τοθ Δήμου καί ό Λαές. Οί χ. κ. Πρόξενοι εύαρβ στούμενοι θά καταλάβουν τό αριστεράν μέ κεφαλήν σειράς 2 βημάτων όπισθεν τοθ ση μεΐου στάσεως τής Α. Μ. ττθ Άνακτος. Πάντες οί άλλοι κατά σειράν (εραρχίας μετά τόν κ. Πρόεδρον καί τούς κ. κ, Υπουργούς. ΚΑΤΑΟΕ£Ι£ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΙ£ ΤΟΝ ΑΓΚαΣ,ΤΟΝ 22ΤΡΑΤ1ΟΤΗΝ Αρχαιολογιχόν Μουσείον. ΕΓΧΒΡΙΟΙ ΧΟΡΟΙ Μετά την τέλεσιν τής βοξσ λογΐας ή Α. Μ. ό Βσσιλιύς καί ή ακολουθΐα τού θά κατ·υ βυνββδιά τβν 6βΑν ΆγΙου' ι(ς Οί έγχώριοι χοροΐ ,χάτωθιν Τ έξώστουτής Νομαρχίας χκΐάλλαχοθ θ' άρχ'σουν την 6 30' (18,30) ιύ θΰς ώ; ή Α. Μ. χαΐ δ Κος Ιΐρόε δρις τί)ς Κυβιρνήσιως άνέλθωσιν ιίς τό Νομαρχιακόν Κατάστημρ. ΑΙ χοριύτρΐαι χά Ι ι Ε χορευταί θά είνε ουγχιντρωμένοι άπο τής 5 μ. μ. ώρας αί μέν κυρίαι χαί δισποινίδις είς τα γραφιΐκ έηο πτιίας αγροφύλακος οί Η χοριυ τκί ιί; τό π«ραχε(ρενο« τ) Νομαρ χ'α χαφφινιΐον «Νέον Κέντρον Χανιωτάχτ]>.
  Ό Βισιλιΰς Γεώργιος θά παρα
  χολουθήση τον χορόν έκί μίαν 4
  ραν, ήτοι άπό ΐ)ς 6 30 μέχρι ιτ]ι
  7 30', έφίσον φυοιχά θά τό έκ
  τρίψη δ χαΐρές.
  Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣ ΑΡΧΑΝΑΙΣ!
  Ή δποδοχή |ν Άρχαναις γενή
  1 οιται έντές τ1)ς κωμοπόλεως χαί
  ·- *"'-------Μ μΐτιειν «ηλ τοθ
  Ο ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ ■ ■ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ-
  Συνάοε*.φος των Χανίων,
  ασχολουμένη μέ ΐήν πιθανολο
  γουμένην ίδρυσιν κινηματογρα
  φικων στούντιο έν Ελλάδι,
  γράφει, δτι πράγματι, μΐα χι
  ηματογραφική ΈταιρΙα τοθ
  Χόλλυγουντ, ίγραψϊν είς θεα
  τρικόν έπιχειρηματΐαν των Χά
  (ών καί τοθ ζητεί την γνώ
  μην τού σχετικός. Καί προ
  σθέτει ή καλή συνάδελφος
  δτι ό διευθυντήν τής έταιρίας
  τοθ Χόλλυγουντ, θεωρεΐ άπα
  ραίτητον την γνώμην τοθ Χά
  νιώτου έπιχειρηματίου. Δέ ν
  μάς λέγει μόνον, αν θί μετα
  Φερθή καί τό Χόλλυγουντ είς
  Χανιά καί 5ν οί συντάκται
  ής θά περιορισθούν Είς &
  πλήν διαφήμισιν των άστέ
  ρων ή αν θά προαχθοθν οί Ι
  διοι είς άστέρας τής όθόνης.
  Άλλ' αύτό προφανως τό πά
  ραλείπειάπό μετριοφροσύνην...
  'Τ' *ρ '**
  ΤΑ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ·
  Μέτρον προνοίας καί
  λιτισμοθ άποτελοθν οί
  λακτήρες πού κατεσκεύασεν
  ό Δήμος, διά τα νεοφυτευθέν·
  τα δενδρόλλια είς την λεωφό
  ρον Κνωσοθ. 'Αλλά θά Επρε
  π ε νά προφυλαχθοθν διά
  τοθ συστήματος αύτοθ δλα γε
  νικως τα δενδρύλλια, βλων
  των δρόμων τής πόλεως χαί
  των προαστείων. Δ ότι μόνον
  Ετσι είμποροθν νά σωθοθν ά
  πό «ύς βανβαλισμού; ώρισμέ
  νων κυρίων πού Εχουν την
  μανίαν νά τα τσακΐζουν κα·,
  άπό τα τροχοφόρα καί τα
  ζωα πού κεριφέρονται ιίς τούς
  δρόμους των προαστεΐων κυ·
  ρίως.
  πο
  προφυ
  μνημιίοιι τβν πιοίντων Ινθα θά χβ
  τατιθϊ βτέφκνος καρά τή; Α.Μ.
  Μιτά ταθτα μετάβασις ιίς τα
  Κοινοτικόν Κατάσχημα χά Ι έκιΐ
  θεν ιίς την αίθουσαν ίπου θά ηα
  ρατιθί) τό^πρόγιιιμα. Ή μιτάβα
  βάσις άΐιό τοθ μνημιίου είς τα
  Κοινοτικόν Κατάστημα θέλει γΐ
  νιι ίι' αυτοχινήτνν έχτός άν &λ
  λως διαταχθΐ παρά τ1)ς Α Μ. το9
  Βλί
  πορθβσ.ζ
  ΘΕΠΜΠΤΟ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ «ΜΙ-
  ΝΩΑ».— Σήμερον μέγας χορός,
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ— Σήμερον μέ¬
  γας χορος μετημφιεσμένων καΐ
  μή, άττογευματινή κοΐ εσπερινή μέ
  χρι πρώτας, Μέα νούμερα τοθ ζεύ
  νους Τζόνσον.
  ΠΑΛΛΑΣ. — Σήμερον «άαΐμΐον
  τής ζοΰγκλας» καΐ τοθ έπεισοβια
  κου «Κόλσσις τής Ζούγκλας» τώ
  έπεΐ70δια 14ον, 15ον.
  ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ
  ΑΠΟΚΡΕΩ 1937
  Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
  ΙΝΕΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
  ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ
  ΚΑΙ ΤΟ
  ΤΡΙΟ 501-
  ΌΕ ΟυΒΑ
  Συμπράττει χ«1 τό άβιχβέν
  συγχροτημα της
  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
  ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ
  Πρβγραμμα βριαμβευ-
  τικόν, διαχέσμηοις φ«ν-
  Ϊ
  μρ
  βνειρώοης.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΜΕΓΑΣ ΙΟΡΟ!
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΝ,™ ΑΙΒ
  "ΑΙΡΟΠΟΛΙΣ,,
  Άν«χ«ρκ1 έξ Ήρακλεί
  •η έκαστην ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  βρβδυ κατ' ΒύΒκΙαν ΠΕΙ
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ κρΗΪ Ρέ
  βυμνον, Χανιά, Πειραια,
  Σδρσν, Πείραν, ΝάςΌν.
  Πρα«ορβΙον ΑΙΝΑΡΔΑΚΗ
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαΐ.
  Νέαι ύφάσματα.
  Νέοι μοδΐρνοι χρωμα-
  Τΐομοί.
  ΑΙ τιμαί μα{ ιΐν* ■!
  χβλότιραι.
  Α ΒΕ ΑΙ Σ1Α Ν
  Μην*
  ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ καναρΐνισ. Πλη
  βοθορΐαι τιαρ' ημίν.
  Μιά πβντάαορψη
  είς £να τόπον μυστηρΐου
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ_ΖρΗΣ
  Τού ΚΙϋΕΚ ΗΑΟΟΔΚϋ
  53ον
  Γυρβ οΐους τοίχους τοθ μέγα-
  λοιι βύιοθ δνμχτΐου αιδ δποϊ^ν
  μίς ώίήγηαϊν γιά τδ γιθμα υπήρ¬
  χαν παραστάσεις τοθ θχνάτου, τοθ
  δαλααμώματος χά Ι τ*)ς ταφής τοθ
  βασιλέως.
  Πΐλύ πΐρίι ρ ,η μ&Ο φάνηχι ή
  αχηνή τοθ βαλσαμώματο;. Τρείς
  £·θρκ>ΐτοι έαηχδταν επάιω άπδ
  τί πτθμχ. Ό Ινα; χρΐτοθσε Ι¬
  να χωΊ τοθ όηοίου τό 3<ρον & κνυμττοθαε αε «μή επί άρτηρίας τοθ στήθους δ άλλος έρριπτε 1<η δγρδ μέοχ ατό χ»ν ι χά! 5 τρΐτος έπέβλιπι την έχτέλιαι. Πο>υ δι
  πιο πιρ(ιργη μοθ φχνηχε ή λι
  πτομέ^ιια δτι ιί άνϋρωποι αύτοι
  πίύ έδαλσάμωναν χον νεκρόν φο-
  τοθοαν πανινες μ'σχις χαΐ κρα-
  τοθοαν (ΐέ το άλλο χέρι τή μϊτη
  τ»ν, Ιο«ος γιά τή βρβμ* τοθ πτώ
  μιιτος ή γιά νά προφυλαχθοθν 4πί
  τάς άναθυμιάαιις τοθ δγροθ. Ά
  ναμοριαβηιή'ω; είς χά μέρη α&τά
  πρςϋτήεξε Ε /άς μεγάλας πολιτι-
  σμίς, ό οποίος πχρσμινει άγ.ω
  σιος ατήν άνθρωπδιψα..
  "Επί τίλους ήλθε το φαγητδ,
  βραστό χαΐαίχι,γάλα χαΐ πήττα τα
  δποϊχ μδς έσιρβ'ρηααν σι ξυλί
  νους δίακους χαΐ μόλΐς ετελειώ
  ααιιι Ιπήγαμι νά δοθμε πβς ήιαν
  δ Λεδ, ίΜρ ό Μπιλιλί, επερίμενε
  βιαταγές άπδ ΕΚΕ1ΝΗ.
  Ή κατάστασις τοθ Λεδ ιίχε χιι
  ροτιριίστ), ΙΙαρβληροϋοε διαρκώς
  «χ Ι ή Ουστάνα μ έ μεγάλη δυσχο
  λ(α τδν χρατιθσι στό χριββίτι
  τού, δταν έσηχώνιτο δ,,θιος χαΐ
  ΐχραύ,αζ*. Τοθ μίληια χ»! ή~ φω
  νή μου χάπως τον χαϋησόχΒσι.Τδν
  ϋπΐ'σα μάλιστα νά πάρη μιά δδυι
  χινίνψ. ΈκάΒηαα πιρΕπου μιά ώ
  ρα χοντά τού χά Ι έσιιχώθηχα μέ
  νόν δταν ήλθε δ ΜπιλαλΙ νά μοθ
  αναγγείλη ϋτι ΕΚΕ1ΝΗ «χατεδί
  γθτ] νά μέ δεχΒξ» ιιμή ή δποία
  ώ; μοθ Ιξνγησε ό1 ΜπιλαλΙ, σπα-
  νίως Ιγινε οε ί»θρα)πο τής φυλή(,
  γιά πρώνη ?έ φορά οέ ξένο. Ό
  ΜπιλαλΙ δλίποντας την άπίθειαν
  μέ την δποΕαν δίχθηχα την «ιιμή»
  χατεπλάγη άλλά έ^ώ &κλούστατα
  Ιϊ< ϋειξα Ινθίΐσ'.ασμό^ γιαιΐ έηε ρίμινα γ ώ; θά σ^αντοθσα μιά σχληΐά γυνΛΐχν, μιά μάγισοα, άπό την ίποία δισιόίως θά ίγλύτωνα "Ημουν άλλωστι έπτιρεασμενος άπό την χατάστασι τοθ Λιό, ή ζωή τοθ δηοίου ιδρΕσχετο οέ χίνδυνο. Καϊώς σηχώθηχα γιά νά άχο λοιιθήαω τον ΜπιλαλΙ ι(δα τί σκαραβαΐι] κου ιίχε β>εθ$ σίό χι·
  δώτια πεΰ ιίχε αφήση δ πάτερ»;
  τοθ Λιό. Τδν αχαρκβαΐΐ αΰ(δ ποϊ
  παρίοτανε τδν «υϊόν τοθ ήλ(ου> δ
  Λεδ τδν ■τοποθίτησι ώ; στολΐδι
  οέ Ινα χρυσδ δαχτυλί&ι. Σΐδ κα
  ραλή&ηιια τού ιίχε ηεταξη φαίνι
  ται τδ δαχτυλίδι. Τδ Πήρα χαΐ τί
  |6αλα προχείριος σΐδ μιχρδ μου
  δάλ
  —ΕΙμαι Εΐοΐμος ιίπα σ;δν Μαι
  λαλί.
  Έδγήκαμε σιήχυρΐα ιΐοβδο τοθ
  σηηλαίου χαΐ έφϋάοαμε οΐδν αλλο
  διάδρομο, τής αρίστη 3; πλευρα,
  ΙχιΙ ποϋ έφρουροΕσχν ιί Ϊύ3 ατρα-
  π6ιβι π&ύ εϋαμι δταν μπαΐναμε.
  ΟΕ φρουριί δπεχλίθησαν κχΐ Ιφε-
  ραν τα δδρα,τχ στδ μίτωπον.Έπΐ
  ρίσ*μΐ χαΐ βρεθήχαμε αέ 1>α διά
  δρομο δμοιο πρός τδν διάδρομο
  Πιύ ώϊηγοθσε ο τα δαΐμάτιά μ*ί,
  μέ τή διαφορά τώ; δ διαδρομος
  αΰτδς Ιφωτιζκο καλλίτερα. Μίλις
  προχ»ί-ή«με έλίγα βήματα ου
  νκνιήσαμε τέσσαρις χ«φαλάλου(,
  δύο ά<δρες χαΐ δύο γυνυΐχες ιί δ (συνεχίζεται) Ο χ. ΕΜΜ. ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΙΙρώην Δΐιυθυντής τής «Κνιο σοθ» ή-οιξε εστιατόριον παρά τδν λιμένι». Τδ έΐτιατδριον τοθτο δι» χρΐνεται διά την χαθαριδτητκ χαί την άγνδιητα τ6ν 6λιχΑν τού, προοφίρει δϊ χαί έξαιρετιχοΰς με ζίδες χαί Ιχλιχτά χρασιά. Γινι χδς ίχανοποιιΐ χαί τδν απαιτητι χώτερον έηιοχέκτγ]ν. ΕΝ01ΕΙ4ΖΟΝΤΑΙ Ιύα Σωμά τια δυναμιν» νά χ^ησιμοποιηθοθν χαί παρ' όλιγομιλι,Ος οί<ογινιΙ«ς. Πληροφορίαι παρ' ημίν. ΤΟ ΜΠΟΓΑΤΣΑΤΖΙΑΙΚΟ «Μ Ι Ν Ω Ι» ΑΝΝΑΣ Α. ΚΑΪΠΑΡΙΑΝ Φά ίχη άηβ σ6μ*ρον γ*λ« & γνο χ«ΐ χκΐμ&κι «{«ιρΐπκβ ηλίιν τϋί φπμιομίνης μκογ>τβεΐ( χ«ι
  Τ6ν νλυκυσμάτιιν τβν.
  Νέχρι τελ«»( τδν 'ΑηβχρεΝ β*
  ««»κτ·ρ·ύΒ
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 57
  ΜΙΑ ΑΣΒΥΣΤΗ
  ΠΝΟΗ
  Υπό τόν τίτλον «ή νεολαΐσ, στή
  νεολαΐα, γιά την ν^ολαία», έκυκλο
  Φόρησε ίνα νέον βιβλΐο τοθ κ. Ιω.
  Ήλιάκη, τοθ άκσταβλήτου ίμπνευ-
  στοΰ καΐ έμψυχωτοθ τοθ μεγάλου
  άγΛλματο·; τής Ελευθερίας ποΰ ά·
  ποπερατοθται έντός όλίγου. Τό νέ
  όν βιβλίον τοθ κ. Ήλιάκη άφιερω-
  μένον έξ όλοκλήροι, είς την γενε¬
  άν ττού έβλάστησε επάνω άπό των
  κορμόν των έθνικών ποαγιιατικο-
  τήτων, είς τάς οποίας καΐ ούτος ά-
  ψιέρωσε Ενα με^άλο μέρος τής ζω
  ής καΐ τοθ είνε τού, κυριολεκτικά
  ■πάλλεται άπό τό μεγαλο συναΐ-
  σθημα τής δημιουργίας ενός γρα·
  νιτώδοος ΈλληνικοΟ παρόντος καΐ
  μιδς αυριον καλυτέρας.
  Τό βιβλίον τοθ κ Ήλιάκη είς τό
  σύνολον τού εΤν; ΐ,να φωτεινό δ'-
  δαγματ ποθ έμττνίεται άττό την πρώ
  την ώς την τελευταίαν γραμμήν
  των οπερεκατόν σελίδων τού άπό
  την δοβυστη πνοή τοθ "Ελληνος
  ποθ πιστεόει καΐ ποθ Αρχίσας την
  σταδιοδρομία τού μέ τό Κρητικό
  νΐουφέκι είς τό χέρι, έχώρησε έμ·
  ττρίς μέ άναττεπταμένην την σημαί¬
  αν τοθ έθνισμοθ καΐ άνατρέπων
  έμτόδια καΐ παραμερίζων τριβό-
  λους καΐ έκσφενδονίζων μακράν
  κάθε απογοήτευσιν καΐ κάθε κοκο·
  τυχίαν όλοκληρώνα τό εθνικόν
  τού πιστεύω μέ Ενα Εργον παμμέ-
  γιστον πρό τοθ όποΐου γενεαΐ γε
  νεών θά άττοκαλύπτωνται καί τό
  οποίον θά χαιρετοΰν ΰλοι οί Έλ-
  ληνες Εκθαμβοι Είνε τό Εργον τοθ
  το τό αγαλμσ τής Ελευθερίας,
  ποθ εκτελεί μέν Ενας μεγάλος *Ελ
  λην καλλιτέχνης, ό κ, θωμότΐου·
  λος, άλλά πού ένεψυχώθη καί ενε¬
  ψύχωσε καί πρ£ ώθησε μέ την άδά-
  μαστον Θέλησιν καί αισιοδοξίαν
  τού ό συγγραφεύς καί λόγιος κ.
  Ηλιάκης, τό αγαλμα τοθ άκρωτη-
  ρίου.
  •Ή νεολαία, στή νεολαία γιά
  την νεολαία» δέν πρέπει πάντως
  νά διαβαστβ άπλθς άπό τούς νέ
  ούς ποθ ψιλοδοξοθν νά γίνουν ύ
  ποδεΐγματα πολιτών καί δημιουργι
  κων άνθρώπων άλλά νά μελετηθή
  άτιλήστως. Διότι είνε ενα κομμά
  τι 'Ελληνικής ψυχής άπλέτως φω
  τιζομένης άπό τα έθνικό μας χρώ
  ματα άλλά καί Ενας κοθρέπτης
  των ώρα'ων παραδόσεων επάνω
  είς τάς οποίας άνυψώθη καί έβλά¬
  στησε ή 'ΕΘνική Έλληνική ίδέα.
  —Ό «ονχινός «Ινΐ....ώ5ι
  κόν ζώον.
  Ποντιχοι είχον χαταχλόσει από
  τινος τδν ζωολογιχδν χήκον τοθ
  Σικάγου χαΐ ή διεύθυνσις οΊιτα
  ξεν την εξολόθρευσιν των. Φ ίχες
  έβτήθησαν είς διάφορ» σημεΐα.
  "Εναπρα,ΐ δ άρχιφΰλαξ τοθ χτ)
  που ή<ουα· 1*χ γλϋχυ χελίϊϊημυ. Καί 6έδαιοςδτι ιίχι συλληφθς χά χά λαθος χαποιο πουλΐ επήγε νά τδ άπιλιυθερώση, δταν μέσχ άπδ τδ συρματδπλιγμα ιΐδε !'« σοντ) θτ) ποντιχδν νά ξελαρυγγίζεται μΐλωδιχώτατα. Ό μελομανής πον τιχδς έγινεν άμέσβς άντιχείι»ενον ΙκιστηιιονιχΑν Ιρευνδν. "Ενας άπδ «υ; διαπριηιοτέρους ζωιλό γους τής έποχής μ>ς δ δόκτω
  Σί'ύ συμπεραίνιι σήμερον δ:ι ο Ε
  ποντιχοί ιί'αι έκ φώσιως ζ6α. ..
  ώίιχά. 'Δλλά τδ μίΐχϊς χύμιτος
  τοθ ή(°υ τδν οποίον έχπιμπουν
  είναι τίαον ώστι ϊέ< ημπορεί νά γίνη αίαθητδν άπο τδ ανθρώπινον ΐύιί. Σηανιωτίτην φιΕνιται ίξί ρεσιν αποτελεί δ αίχμαλωτος τ ζω^λογιχοθ χήηου τοθ Σικάγου ποντιχδς, δ δηοΐίς ·1ν·.... μπί< αίς μιταξυ τδν... δμοφ6λ«ν τού μίχρι αημιΕου ωηε νά φθάνη ή φωνή τού είς μήχος χόμχτος άχου ατόν χαί άπδ ήμα*; τοϋς άνθρώ πους. Ένοιχιβζβται 2 οικίαι παρά την Καινούργια Γειτονιώ. Ή πρώ τη άπαρτιζομένη έκ 4 δωματίων, κουζίναν, αθλήν καί πΓ,γάδι, ή βεθ τερη έκ δύο δωματίων καί τιηγάδι. Πληροφορίαι παρά τφ ΕύοταθΙφ Ζερβόκη παντοπώλΓ|. —Ό μυστηριώδης Κροΐσος καί οί αΐώνιοί... κληρο νόμοι τού. Ό Χάμαν Μπάρνιτ Ζ«χάρωφ δ έν Λννδίνψ Ρβσσιχής χαταγ» γτ)ς &ηοδηματοποιδς, δ δποΐΐς δ ατεΕνιται δτι είναι υ£ίς τοθ άπο θανδντος χροΕσου, άπιράσισε νά μή επιδιώξη διχαστιχβς έν Αγ γλία την αναγνώρισιν των χληοο νομιχών διχαιωμάτων τού έκΐ τής περιουσίας τοθ «πατρός» τού. Ό Μπάρνετ Ζτχάρωφ έπιστρίψΐς εί Λονδίνον ιχ ΠαρισΕιον δποιι είχε ΐταρσμε'.νιι επί Ι^α μήα διά την δπδθισΐν τού, εβεβαίωσεν δτι είς χείρας τοθ διχΐ)γδροϋ τού ιδρΐ σκονται δλα τα Ιγγραφα τα άπο δειχνύοντα την χαταγωνήν τού. Κατ' αυτόν δ Σέ? Μπάζιλ 'Δχχά ίΐύψ Γεν ήτο πραγματ; Έλλην άλ λά Ρίβσσ^ς, νυμφιυθείς μίαν έ<ι οης Ρωααίδα τό 1870. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ι ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ χ. ! ΜΕΤΑΞΗΣ ΚΑΙ • ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΟΥΚΟΥΛΩΝ ι ί ι ί α νν»στοί σνς ί(αιρ(τικοΙ μετοΐξέσΐτβροι, άν^τερβι χά Ι των γαλλικής ΛροελΕύσΐΜ;, μιχραοκοπημένϋΐ χατάτο ούατημα "αστίρ. ςρβάο«ν χά Ι ίό τεθονν αίς κυκλοφορί¬ αν την 12ην ΝαρτΙβυ. Ποιότης άβίσΐη· Ά πέίοσις ήνγχίΐιμένπ. Παρ&γονν την χκλυτέροιν κοιότητκ κευκουλίων κα) μιτα£ης ξ μ. παραγωγείς ίύναντβι νά προμηΒεύωνται έξ αύ τβν έν Ηρακλείω πα;ά τ«ν ΚαταοτηματΜν κ. Άί»λφ6ν Δαμιανάκη, έν Ρεβύμνω πβρά τού κ.Χπυριύάκπ ®&ιμά, έν ^εοσαί^ παρά τίιν κ. Άδελφ&ν Λΐυλουίάκπ, έν Νυλοπο τάμω καρά των κ. ΠαναγΜ Γιαννούίη καΐ Μιχαήλ Ββμβουχα, ίν Σητϊίςς πβράτοθ κ. ΆντΜνίβυ ΑΙχκτερι νΐδη. ΓΡΑΦΕΙΟΝ Π. ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ £ ! ! ! α ΙΑΡΥΣΙΣ ΝΕΑ! ΕΜΟΟΡΟΟΑΝΗίΥΡΕΟΣ ΕΙΣ ΑΣΗΜΙ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ Την Ιΐην . τρέχοντος μηνός Μαρτΐου ημέραν Πέμπτην γΐνον τβι τ» έγχαίνι» της νίβς είς Άσημι έμποροπανηγύρβΜς Είς την νέαν αύτην λαϊκήν αγοράν, θά βύρίσκωντβι ίλα τα «ίδη των γ»· ωργικδν καΐ Μτηνοτροφικ&ν προϊώντων καθώς κ«ι έμπορεύματβ παντός εϊδβυς. "Βμποροι, γβ«ργβ(, χτηνοτροφοι ηαραγΝγο! χαί Χ*τ«νβλ»»τ«ί υποστηρίίατ» την Λαϊκήν Αγοράν τβθ Άοημι. ΑΟΓα ΜΕΓΙΑΗΣ Η1Ρ1ΑΑΟΒΣ Σ.ΜΙΙΟΟΑΝ1Ν ΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ Πλατεΐ»—Σ τράτα Διά νά δυνηθίΐ νά τάς εξοδεύση δλας καθώρισε τό εξής τιμολόγιον: Σημ«ί«ι ποπλίν Μβλλινεη Α'. (189X126 ββλάσβηθ Δραχ. Β'. (135 χ 90 » » Γ'. (105Χ 70 Α' 089X126 Β'. (135X090 Γ'. (105Χ 70 » 5ΠΡ&{) 145 125 95 325 210 125 ] ΖΔΠΑΝΤΙ ΔΥΟ ΑΑΕΑΦΟΙ ΑΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ ΤοΒ Προσιτέρ Μ«ρΐμ*. 112 Ένας γίρο χαβαλλαρης (ΐέ χρυ σδ σηριΐα βτδ χαπέλλο, χαί μέ κεντημίνο τιλαμΑνα πλησΐασι μέ σιβχσιιδ οτδν άρχηγδ τού. —"Ολοι ο! (ηπιΐς μας Ιχουν «ιΐύλια; —Μίλιστα, λοχιγί. —ΟΕ σφαιρο6ή<ες ιΐναι έν τα ξεΐ; Ι κου ν άρχετές ? —Μίλιστχ λοχαγί. —Καλά. Δηύθυνι ίίΐψ τή φοράδα τού χι' ίπιθιώρησε τδ μιχρδ τού σ& μ«... Ό λοχίας τδν άχολουθβθσε σέ άπδσταση Ινδς άλδγοιι. Εί<ε αντιληφθή την χαχή δάθιστ) τοθ λοχαγοθ χβι γι' αδιδ δίσταζε νά τδν πλησιαΌη. Τέλος πήρι 6ά? ρος. —Λοχαγέ, μπορβ νά δώί» & δεια σκύ; Εππ·Ις νά βάλοιιν νά γ τα ζβα; Ξίριτι π&ς ΙΙιίψχ γαν άπδ τδ πρωί. -"Οχι. —Μιά φούχτ νέ ται πολυ γρήγορα. —Ου» Ινα ά'λογο νά μή ξεχα λινώαετι. —Έπειδή &* γίνη άναγχη νά λίψν άπιίψι... χαΓώ; λένι... ΚΙΝΗΣΙΣ.—Επανήλθεν προχθές έξ "Αθηνών ό κ. Νικόλ. Λήμνιος Διευθοντής τής "Η>εκτρικπ.ς 'Υπη.
  ρεσίας τού Δήμου.
  —ΆφΙχΘη έξ "Αθηνών ό κ. Γεώρ.
  Κονιωτάκης ίατρός τοθ Νοσοκομεί
  ου Νέας Ίωνίας.
  ΓΑΜΟΙ.-Ετελέσθησαν προχθές
  οί γάμοι τοθ κ. Μηνδ Κουτεντάκη
  μετά τής βνΙΒος Γαλατείας Άγλού
  πά. Παράνυμίος παρέστη ό έξ
  •Αθηνών δμπορος κ. ΣτίΦ. Γρηγο-
  ρόπουλος.
  —Τώ έσπέϊας τής παρελθούσης
  Πέμπτης ετέλεσαν τούς γάμους
  των ό Γεώργ. Σταυρουλάκης καί ή
  Δνΐς "Ελένη Μπαοτάκη Παράνυμ*
  φός παρέστη ό κ. Μιχ, Μπραγα.
  κης.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.- "Απέθανε προχθές
  έν Ηρακλείω καί εκηδεύθη χθίς
  έν συρροη κόσμου είς Δαφνές ό
  Νικόλαος Γ. Δουλουφάκης έ< των νέων καί χρηστων κτηματιών τής πεοιφερεΐας ταύτης καΐ έκ γνωσΐής καί εγκρίτου οικογενείας των Δα φνών Είς άπαντας τούς βαρυπεν Θοθντας οΐκείους τοθ μεταστάντος καί την μνηστήν τού 816α Τζωρα κολευθεράκη, ή «Ανάρθωσις» άπευ Θύνει Θεομά συλλυπητήρια. ΝΕΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.— Ό κ. 'ΧαρΙ&ρμος Πλεύρης, δούς τας νε¬ νομισμένας έξετάσεις ενώπιον των κοθηγητών τοθ Πανεπιστημίου Ελα βε τό πτυχίον τής Νομικής. ΕΟχόμε Θα καλήν σταδιοδρομΐαν. <- Γύρω στήν πάλι μας. Ό άξιωματιχδς Ιχανι Ινα χΕνη μα άνυπομονησΕας. —■'ΕπΐστρίψΐΜ στή θέση σχς ιΐπι ξ,ηοά. Κι' ίξηκολοόθτρι νά πηγαινςέρχιιαι. Ό λοχίας πή*ε η(σω χοντά αΐ'.ύς στρατιβτις. —Λίΐπδν, λοχΐοτ, άλήθιΐα; ΤΙ θά χάνουμι; ΤΙ τρίχιΐ; Τί ιΐπι Πολ/ές έρω'.ήσεις τοθ Ιγιναν δ λις μαζύ άπδ γίρο-στρατι&τες πο6 οΕ δπηρεσΕες χι' ή μαχροχρδνια αϋναναστροφή τεύς Ιπέτριπαν αυτή την ιίκειδτητα σ;δν άνώτιρδ τον —θ'Χ εχουμε φαίνετκι ΕστορΕες, είτε ύ λοχ(ας μέ τρδπο άνθρωπον που ξέριι πιδ πολλά άπ' δΐι λέ γιι. —Πδ(; τί; —Δέν πρίπιι νά ξεχαλινώσου μι (5» γιά μιά αιιγμή... γιατ ποίος ξέριι; άπδ οτιγμήοε στιγμή μποριί νά μ«ί χρειασθούν "ΑΙ μήποος θά χτυπηΒοίμι; ιίπε δ σίλπιγχτής. Καί μέ ποίον κα ραχβλώ; —Μέ ποιίν;!... ιίπι δ λοχΕατ; χι' έπννέλαβι την έρώτηστ) γι νά λίβη χαιρδ νά ανεφθτ^. Άχοθ ί«εί1 ώ;αία ίρώτηση! Μέ ποίον θέλεις νά χτυπηθοθμι 5/ δχι μέ τιύ; έχθρους τοθ βχσιλτ,α"; —Νίί, μά ποιοί είναι κυΐοί& έχθροΐ τοθ 6ασιλΤ|ά~; Ιξαχολούθηαι δ Ιρωΐηιή;. Ισυνεχίζεται) Προχήρυξις Μειοδοσίας Την 13 ΜαρτΙου 1937 έ. Ι γενησεται μειοδοτικός διαγω νισμός «Ις τα γραφεΤα τής Έ'ώσεως Γεωργιχών Συνετστ οισμων &ιά την προμήθειαν μέχρι 200 ψΕκαστήρων καί μέ χρι 50 θειαφιστήρων βάσει δεΐγ ματος καί καλοθνται εί βου λόμενοι δπως προσέλθωσιν είς τοθτον. Παράδοσις έντός ό<'ώ ήμε ρών άπό τής κατακυρώσεως έκ τής άποθή<ης επί άμέσφ πληρωμΐ]. Ηράκλειον 3 Μαρτίου 1937 (Έκ τοθ γραψβΐου τής Ένώ σεως). ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ "Αφιχθείς είς την πόλιν μας δι* ολίγας ημέρας ιίδιχδς τιχν!· της τοθ Πλαοπγγοποιιίου Έμμαν Παγχάλου, πρός τοποθέτησιν πλα στ,ίγγαν τοθ Τιλωνιίου, ιϋοποι εί τκύς Ιχοντας πλάατιγγας πρός (πισκευήν νά τδν ζητβαιν είς τδ Κατάσττιμα ΔηιιητρΙου Γιαλιτίκη άντικρβσώπου έν Ήραχλιίφ. ΓΝ&ΣΤΟΠΟ1Η£Ι£ Τβ Διοικητικόν Συμβουλιον της ,Όρνανίίβεως 'Λντισφκιρισε ν{ Ήρ«κλε1ου γν«οτοκοι«Ι είς το»( προακεκλημίνβυς ύι* την χοροεσηΐρΐβκ της "Οργανώσεως δβθποομίνην κατοτ το κροσεχέι Σάββατον 6 Μβρτίου δτι ή «ΡΧ< οτρ« ΜπΐΛνκο θά πβιανίζη μίχρ πρωΐα; χαί «τι τό χαββρ,ςβμίνον υηό τής 'Αγβρεινβμίβ,ς τιμβλογιον ηοτβν κ« ταγητ1>ν βα τηρηθή
  άιι«ρεγΝλ<τΗς υπό τπν «ύβτηρ«ν επίβλεψιν της έπιτροπής Το0 χ« ροθ. Α (Έν της ΌργανώαΐΜί ,Αντιοφοχιρ. ΜΒθΜλείθΒ) ΈνοΐΜΐάζεται «Ις την οδόν Σμύρ νης, άνώγβιον δωμάτιον μβτά χω ριστής έντβλθς είσόδου. Ωληροψο ρίαΐ τιαρ' ήμΐγ, " ικν* Ή χθεσινή λιακάδα μδς έττανέ* Φερεν είς την πραγματικότητα τοθ Μαρτιάτικου καλοκαιριοθ. — Νά βοθμεν £ως πότε, βμως. —Τα καπρΐτσια τοθ Μάρτη δς μην ξεχνοΰμεν ότι διαρκοθν κάποτε καί τώ*.... 'ΑπρΙλη. —"Η Τσικνοπέμπτη δέν επέρασεν ασχημα: Τα χορευτικά κέντρα λΐγο πολύ έδούλεψαν καί μέχρι των πρωΐνων ώρών τής χθές. —Ό κόσμος καί άρκετίς ήταν καί εθθυμος. - Καί ή χορευτική είδικως ζωηρό της άίιοοημείωτος. —Μέ τόν άναγγελθέντα ώς πιθα νόν έττοικισμίν 'Ελλήνων έργατων είς Γαλλίαν καί Αυστραλιαν, —ΜερικοΙ Ηρακλειώται ένβιαφε ρόμενοι ήρχισαν άμέσως άπό τώ· ρα νά ζητοθν πληροφορίας καί νά.., έτο.μάζονται πρός αναχώρησιν. —Μέ τό καλό. —Ή προσεχής απαγόρευσις των προσωπίδων περΐ ής γράφομεν έν δλλη στήλη, Θά κάμη νομίζομεν οή μερον πυκνοτέρους τούς μασκέ. —Άλλως τε σήμερον καί αϋρι όν είναι αί προτελρυταΐαι καθα¬ ρώς άποκρηάτικαι ημέραι καί πρέ πει όμολογουμένως νά γίνη κάτι, —Όπως γίνετοι άλλοθ καί ουγ· κεκριμένως είς την πρωτεύουσαν. —Ύπάρχουν δι" ούΐό καί λόγοι επί τέλους επιδείξεως Εστω καΐ αν λείπΓ) ή παρέλασις τοθ Καρναβά. λου την όποιαν Θά προετοίμαζε τό άρτισύστατον Κομιτάτον. —Τα λιμενικά Εργα συνεχΐζον- ται πάντοτε, μέ κανονικόν ρυθμόν, Έκ παραλλήλου προχωροθν καί τα Θαλάσσια λουτρά. —Τα όποΐα Θά δημιουργήσουν 6 φέΐος άξιοπρόσεκτον κοομικήν κΐ νησιν καί Θά τιαρουσιάσουν τα μπαΐν μίξτ μέ στυλ πολιτισμένον καί είς τό "Ηράκλειον. —ΑΙ άττραξιόν καί ή διακοσμη σις τοθ θεάτρου Πουλακάκη άξΙ· ζει νά έξαρθοθν. —"Η επιχείρησις δέν έφεΐοθη δα πανων διά νά παρουσιάση «άτι ώ ροΐον καί πρέπει όμολογουμένως νά ύποστηριχθπ μέχρι πέρατος τής χορευτικής σαιζόν. —Ό χορευτικάς κόσμος ίχει νομΐ ζομεν καί κάποιαν υποχρέωσιν διά τό κέντρον Πουλακάκη λόγω..,. Ι στορΐας τόσον άπό Θεατρικής όσον καί χορκυτικής κινήσεως: —ΤΗταν τόσα χρόνια τό μόνον Θέατρον μας έκ παραλλήλου δέ ή πΐοτα τού διατηρεί άναμνήσεις καί άναμνήσεις διά τούς χορευτάς. —"Ολίγον άκόμη καί τα σαρακο στινά θά άρχίσουν νά άποτβλοθν τα χαρακτηριοτικά έδέσματα τής άγοράς μας. —Πρός τουτο έξ αλλου ήρχισε καί σχετική φροντίς των καταστή ματαρχων, των ενδιαφερομένων εί δικώτερον διά τάς προμηθείας των είς δσον τό δυνατόν ποικίλας καί έκλεκτάς ποιότητος. —Άφήνομεν τώρα ότι Είς ώρι σμένα εΤδη σαρακοστινών θαυμα τουργεϊ κυριολεκτικώς ή έγχώριος βιομηχανία. —Ό χορός τοθ ΌρειβίτικοΟ. Την προσέχη Πέμπτην 11 ην Μαρ τ(ου, δίδβτσι είς τό »Ντορέ» ό χο ρός τοθ ΌρειβατικοΟ Συνδέσμου "Ηρακλείου. ΑΙ προετοιμασίαι δια τόν χορόν τούτον καί ή έν γένει δργάνωσ'ς τού ιτρομηνύουν έττιτυ χΐαν. ΠΑΤΣΑΣ ΝΥΚΤΟΣ.- Είς τό κα φενεΓον Γεωργ. 'Αδικημενάκη (Πά ραπλεύρως Μάρκου Ανδρεαδάκη) παρασκευάζεται πάτρας νυκτός. Τό καφενειον διανυκτερεόει ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Καλοθνται πάντα τα μέλη τοθ Φιλανθρ. Συλλόγου των Κυρίων "Ηρακλείου είς Γεν. Συνέλευσιν, κατά την 7ην Μαρτίου, Κυριακήν καί ώραν 10 π. μ,, είς τό Δημαρχι ακόν Κατάστημα. θέμα: Λογοδοσία άπολογισμοθ Ή Πρόεδρος Α. Ν. Χβττζιδάχπ Π Γεν. Γραμματεύς Τβθλβ Μ. Φλ«μηβυρι*ρη ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Τό Κουρείον Δημ. Βουρέκα μετβ Φίρθη άπό τό Βαλιβέ— Τζαμί είς Καμσράκι Ιναντι ακριβώς τοθ μα γειοείου Στρατή. Πρός τοθτο ιΙδοποιεΓ τοϋςάζιοτΐ μους πελάτας τού. από τοΰς όποΐ ούς έλπΐζει οτιθά ίξακολουβήσου* την υποστήριξίν των, τ0 ; 6 'ϊ μΐ«Ρ Γν ή ϊιρΐσματα η σκάλο βής ούηρ φ δ 2ος βμως ί,,ίβμα.ης Αναντΐον της «ύΐ φιν. Άπενανι ΐΐιρυθϊ την 4όι ιρίοβηόν τού έ ήναρα καί άηΐ «Ινησι τα χέρια φ βιχθβ στήν ΚβΙβταν τβλεΐο 8 χσμογ Ιΐάνο ϊως κάτ« -ΤΙ ώμορφη' ι!«ν, Άχΐ Άν (ώσουν μιά «ΡΓ •Λ οβς μοιάζπ !ρ«Ιζομαι, οΰριο νηαντρεύομαι. ζνκ π «τβνββ χ«6«. η* λβγΐΝαΙ. Τ0__ΖΥ6 'Αμιλλκι ΪΒΙβύβης Μι τ*ν -ρι,τΐι ΕΙ
  Λ Ν Ο Ρθ Ω Σ Ι 2
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  Μόν
  Παραχοχβεμίνη, κακομαθη·
  μένη άπό τούς αύλικούς τηο,
  ή βαοιλισσα τοθ Τριανόν Βέ«
  ήταν συνειθισμένη να άκούρ
  τέτοια Φορτικα λόγια. Γι' σύ«
  τό ή [καρδιά της εχτύπησε
  οινατά βίαν, στΐς 18 Απρι¬
  λίου, τής άνήγγειλαν τώ: 6
  δούξ τοθ Φαλκενστάϊν—μ'
  σύτό τώ δνομα έταξεΐβευεν
  (νκόγνιτο 6 Ιωσήφ—εΐχε κατα
  λύση °' ^να μικρό ξβνοδοχεΐο
  των ΒβροαλλιΔν καΐ τι ώς σέ
  λΐγο θά έρχόταν βλως Βιόλου
  ανεπισήμους να την έπισκε
  Φθβ. Τί παραξβνια ήταν κι'
  αυτή... "Υστβρ· άπό λίγην ©
  ρα στήν αύλη τοθ παλατιοθ
  έσταμάτησεν Εν-α άγοραΐο ά·
  μάξι καΐ κατίβη ό μυστηριώδης
  δούξ τοθ Φαλκενστάϊν. Κα·
  νείς βέν τοθ άπένειμε τιμάς,
  οδτε έσπευσαν οί έκΐσημοι να
  τόν πρςϋΐταντήσουν. Μονάχα
  6 νέρο όββάς ντέ Βερμόν,
  τόν οποίον ή ντέ Πολινιάκ
  Ρέν ίΐχβ κατορθώση νά οιώ·
  ξη εντελώς κοντά άπό τή βα-
  σΐλισσσ, τόν επλησίασε καΐ
  τόν ωδήγησεν άμεσος άπό
  μιά κρυφή σκάλα £ως τα δια·
  μερΐσματα ι ής ΜαρΙος—Άν-
  τουαννέτας. Ανήσυχη καΐ φο
  βισμένη, αυτή έτιερΐμενε τόν
  ήγεμόνα κου καμμιά πομπή
  Ρέν συνώδεσεν, άλλσ τοθ ό
  ποΐου προηγιΐτο Φήμη οσ*η
  τικής ούσΐηρότητος. Ό "Ιω-
  σήΦ 6 2ος 6μως ήταν άρκετά
  Βιτιλωμαιης ώστε νά μην έξα
  τιολύοη τούς κεραυνούς τού
  εναντίον της ιύθύς μόλις έμ
  ττήκεν. Άτιεναντίας μόλις άν
  τΐκρυσε την ό&ελφή τού, τό
  πρόσωπον τού έφωτίοθη άπό
  τή χαρά καΐ αηλωσε μ έ συν
  χίνησι τα χέρια τού γιά νά
  την δεχθή στήν άγκαλιά τού.
  ΚαΙ δταν τελβΐωσαν ^ ( τΐρώ
  τες έβελφικές Βιαχύσεις, ι ήν
  έ*ύττα£ε χσμογελώντας άπό
  επάνω £ως κάτω κα(:
  —ΤΙ ώμορφη πό ύ βΤσθιΙ τής
  ιΤκεν. "Άχΐ Άντωνΐσ, άς μου
  Βώσουν μιά πριγκήπιοσα πού
  νά οάς μοιάζη κ°1 σ£0 τό
  όρκΐζομσι, οθριο κι' δλας ξα
  ναπαντρεύομαι. .
  Καβησυχασμένη χδ*ως άπό
  αύτό τό προοΐμιον ή Μαρία__
  Άντουανέττα άνοιξε την καρ-
  διά της. Έρώιησε γιά *ήν
  μητέρα της καΐ γιά ταλα
  της άδέλφισ, τόν Ιβιλβ νά
  καθήϊη κοντά της ο' £ν<χν κα νατιέ καΐ άρχισβ μέ γέλια καΐ εύγλωττία νά τοθ βυμΐζη τα πβρασμένα τους, δταν επαι ζ^ν μσζΐ—μεγάλος αύτός, [μι «ρότερη έκεΐνη—·στό παλάτι καΐ σιχύς κήπους τοθ Σεμ προύν .. Ίστορίες, (στορίες ά οήμαντβς κα1 άτέλειωτες- ου νεπλήρωναν δ ενός* τόν άλ λον κοί έγελοθσαν καΐ οί βυό μέ την κσρδιά τους, έν ώ δ ά ββλφός ίθρισκε κάθε τόσο τή εύκαιρΐα νά την κομπλιμβντά ΡΠ γιά την θαυμαστήν άνά πτυξΐ της, γιά την γοητευτι κήν ώ^ορφΐά της. Κάθε ψορά πού ή συνομιλΐα ίξέκλΐνβ πρός τα παρόντσ, σύτή την έξανάψερνε πρός τα περασμέ να. Καί ήταν εύχάριστη ή έκ πληξ'ς της βταν Ιβλβπβ πώς κ' έχΕΪνος άπέφευγε τα θέμα μα πού δέν τής ήσαν εύχάρι στα. Έφλυάρησαν Ετσι βυό ώρες. Ό σύχοκράτωρ έφαινό- ταν (κανοποιημένος κι' αυτή έπετοθσβ σχεδόν άπό τή χαρά της άκούοντας τίς φιλοφρονή σπς τού κ αί τα στοργικά τού λόγια. —-Πάμε τώρσ, τοθ ιΤττβ, νά γνωρΐσετβ τόν βασιλτ,ά καί τούς πρΐγκηπες. Έπήγαν στά δισμερΐσματα τοθ βασιλέως, δπου τούς έπβ. ρΐμεναν ό Λουδοβΐκος Τ 6 3ς μέ τού; άδελφούς τού καί τίς γυνοΐκές των. Ή πρώτη ου νάνιησις υπήρξεν έγκάρδια. 'ΐνως ό Λουδοβΐκος εδέχθη ιόν γυναικάδελφό τού μέ τή Χαρά την εΐλιχρΐνεια καί την έμπιστοούνη ζωγοαφισμένες οτό κρέσωπο τού. Μέ τα πρβ τα λόγια πού αντήλλαξαν οί δυό άνδρκς άτέ<τησαν μίαν ενθαρρυντικόν οΙκειότηΓσ, ή 6 ποία έπέτρεπε στόν Ιωσήφ νά έλπζτι τώ; θά μτΐοροθσε νά συνεννοήθη χωρΐς δυσκολΐα μέ τόν συνάδελφό τού γιά τό λεπτότατατο έκβΐνο ζήτημα.. (συνεχείζεται) 9ΝΕΣ Τό μεγαλύτερον καί πολυτελέστερον Ζυθεστιατόριον έν Κρήτη Μέγαρον Διαλυνά (Μεϊντάνι) ΚουζΙνα «λβυοΐα χά Ι έκλΐκτή. Ύλιχα άγνα. Άπαστρ* πτουβα καθαριότης ΎπηρεσΙα προθυμοτάτη Τιμαί απολύ τ«ς λογικαι. ΤΟ ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ »ΔΙΕΘΝΕΣ" 'Αμιλλάται τα πβλυτελεβτερα 4στιατβρι« χϋς πρ»- τευούσης χαί άπβτελβϊ πραγματικήν εκπλΐι,ιν διά την Κρήτην. η«ραακ<υαζομεν γιόματα επί παραγγιλΐα Ιντός τοθ ΚαταστΑματος καί είς οΐκίας. ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ιΑΧΙΛΛΕΙΟΝ' ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ Μετα ριζιχάς άναχβτινίβΐις*»» τίιν «Ρβββ*ΜΙ>ν **} **Γ
  λ«ν ν*ειν Λιιατΐαιν ηρές τβ «ροίκλββσιον χαΐ την <>ρα.»
  βιν* ΐύχβριβτβν Λιοίμβνίιν είς τβύς τ«μ»ίιώτκς.
  Τβ «Άχίλλειον» πρβτιμάτ.ι 6πβ βλ«ν τβν *·9***™**
  χά Ι διά την «6*β«μβν Ο«ηρεο««ν τβ» καΐ τίιν άιιβοτρά-
  «τβυοβτν κκθαριβτατκ τβ«.
  ΙΗΙΠιτΙΠιιΙΠΠιιΙ
  ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΪ-ΠΑβΟΛΟΓΟΧ
  Άριατβ6χβ( Ίβνιχβδ ΠβνεηιβτιιμΙβ» 'Αβα-
  νυν χκΐ Στρατιι»τικϋ( 'ΙατρικΚΐ Χχολϋι.
  Δίκΐται καθ1 εκάστην είς «6 Φαριιακιΐον
  Έμμαν. Ματζαβετάκη (Βολτβ Τζαμί), Αβιβμός
  ~λ«·ώ*ου 443.
  Γ
  1ΕΕ £ΒΑΙ£
  Χ11Χ ΖΟΗΧ
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  Ό άντιδιφθεριτικδς
  έμβολιασμός
  Β'.
  Έχομεν λοιπόν εύ:υχδς σή
  μερον έκτός τοθ θεραπευτικοθ
  όροθ καί ίνα αλλο προληπτι-
  κόν μέσον, τό άντιδιφθεριτικόν
  ίμβόλιον, τό γνωστόν υπό τό
  δνομα «ΊνατοξΙνη Ρΐμόν»,
  Είς φύσιγγσς (4μπο0λλε<;) μι κρός, άνά 3 είς κάθε κουτί, δι* ένέσεις. Είς κάθε παιδΐ γΐνονται τρείς τοιαθται ένέ- σεις ύποδερμιχαΙ (είς τόν β;α χΐονα ή τό ανω μέοος τοΟ μη ροθ) ή πρώτη μ έ ήαισϋ κυβι κόν έ<ατοστόμετρον έμβολίου τ Ο όποΐου τό γυσλάκι πρΐν ανοιχθή πρέπει νά άνακινή. ται δυνατά πάντοτε) ή δευτέ¬ ρα Ινεσις μβτά 3 εβδομάδος άπό τής πρώτης μέ 1 κυβ. έ· κατοστόμετρον, χα( ή τρΐτη τέλος μέ 1 1)2 ^υβ. έ<ατοστ. μβτά 2 εβδομάδος άπό ι ής δευτέρας ένέσεως. ΑΙ δάσεις αύται είνε κατάλληλοι δσων έτών κοί άν είνε τό παιδΙ, διό τι τάς βιολογικσς αύτάς σο· σκευσσΐας έν γένει τάς άνέχε ται καλάς 6 παιδικός όργανι σμόο, ένφ άπ' εναντίας τα φάρυακα πρέπει νά κανονΐ- ζωνται αύστηρθς είς δόσεις άναλόγους ι έ την ηλικίαν. 'Ώατί, κοθώς βλέπετε, ό πλήοης έμβολιασμός χρειάζε ται 5 εβδομάδος καί άλλας 2 τουλάχιστον άκόμη πού θέλει διά νά έγκατσστοθή τελεία ή άνοσΐα. Έπομένως δέν ιΐνε φρόνιμον νά περιμένη κανεΐς ακούση έπιβημΐαν διφθβρΐ τιδος διά νά σκεφθή περΐ τοθ προφυλακτικοθ ούτοθ μέσου, διότι Τσως τότε δέν προφθά ση ό έμβολιασμός νά φέρη την ενέργειαν τού. ΚαΙ έπει δή συνήθως κρούσματα διφθε ρΐτιδος σποραδικά ή έπιοηαι- κά ακούονται μάλλον τό φθι¬ νόπωρον καΐ κατά την ψυ- ΚΡάν καί ύγράν οραν τοθ έτους, καλόν είνε άπό τό κα λοκαΤρι νά φροντίζη κανίίς νά έμβολιάση τα παιδία τού διά νά είνε εγκαίρως έξησφα- λισμένος. Ό έμβολιασμός αύτάς, μό¬ λις πρό ολίγων έτον ι(σα· σχβΐς, είνε σήμερον είς βλα τα μέρη τοθ κόσμου καθιερω- μένος καί έπιβάλλεται μάλι- στα καί υπό τής πολιτείας είς τόν σχολιχόν πληθυσμόν, διότι πρό πάντων διά των σχολείων διαδΐδεται καί ή λοιμώοης αυτή νόσος. Έν Έλ λάδι, χάρις είς την ύγειονομι· κήν υπηρεσίαν των σχολείων, Εχουν εως τώρα ενεργηθή άρ κεταΐ χιλιάδες εμβολιασμόν μέ θαυμασία άποτελέσματσ, διότι πράγματι περιωρίσθη κα ταπληκτικώς ή άσθένεΐσ, δλα δέ σχεδόν τα έμβολιασμένα παιδία παρβτηρή'ίη βτι μένουν Απρόσβλητα. ΚαΙ είς την α¬ στικήν δέ τάξιν οί (ατροΐ έ· νεργοθμεν καθ9 εκάστην τοιού¬ τους έμβολιασμους, όπως κσΐ 6 γράφων είνε τελείως 1<ανο· ποιημένος άπό μερικάς δεκά- δας τοιούτων πού ενήργησεν είς παιδάκΐα διαφόρου ήλικΙ- ας, άπό 1 εως 7 έτών. ΟΙ τρείς αύτοΙ έμβ^λια- σμο(, Ιδίως 6 πρθτος, φέ- ρουν ένΐοτρ, 6χι είς δλα τα παιδία, μίαν αντίδρασιν τοπι κήν (έριθ σμόν κσΐ κάποτε έ- λαφράν φλόγωσιν τοθ μέρου<·, πού παρέρχονται ευκόλως μέ όλίγες κομπρέσσες άλουμινί· ου) καί γενικήν άκόμη (ό[ γον πυρετόν καί ανησυχίαν, παρερχόμενα καί αύτά έντός μ άς ημέρας ι>έ όλίγην ανά¬
  παυσιν, δίαιταν καί δροσεράς
  πλύσβΐς).
  (συνεχ(ζβται)
  ^ΐΙΙΙΙΙΝΙΙΐηΐΙΗΙΙΗΙΐυΐΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΠΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|
  ΧΑΛΒΑΔΕΣ - ΤΑΧΙΝΙΑ Ι
  ΣΙΣΣΑΜΕΛΑΙΑ §
  ΕΡΓΟΠΑΙΙΟΥ: Γ. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ |
  ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΒ-(ΚΡΗΤΗΣ) =
  Τό μοναδικόν βν Κρήτη εργοστάσιον Ταχι =
  νί«ν καί χαλβάδων. Έξασφαλίζιι «οιότητα Ξ
  υαλβάδων εξαιρετινήν ανωτέραν τβδ Πειραι· Ε
  δς, ιι έ ϋλικά οί ρ ι στα, γνήσια καί καθαρά. Ξ
  Εάν Ηλιτι νά μή καλαί τβ την γβθσιν καί Ξ
  τα στομάχια σας, ζητεί τε άβό τόν «αντο«ώλην =
  σας χαλβάδες Μιστίλογλου. Ίά κυτία φίρου =
  σι την μάρκα τοθ Ιργοστασίου μας. ^
  Τιμ«> έκτές ουν«ν«νιομοΡ. 8
  Μίι ΐηιιιπιιι ΝΒΐιαπιυ ιι πιιιυιΐΝΐΐ πηΐΐιπιΐπ αιιικιιΐΝυ πιπιπιιιΐ νπιιιιιηιινΙιγΙ
  ^θηΜΟΙΙΐηΒ ΙΗΙΙΙΙΙΙΙΠ ΙΐΙΐμΐΙΠΙΙ ΙΜΠΗΙΐΗΙ ΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΗΙΒΙ31Ι1 ΙΙΙΗΙΙΙΙΐη
  Πώς ρυδμίζεται
  ή άποσυγκέντρωσις.
  Τό παρά τώ ύπουργεΐφ τον
  Εσωτερικόν μόνιμον συμβού
  λιον τοθ νόμου περΐ άποσυγ
  κεντρώσεως τής Διοικήσεως
  άνακοινοθται δή ΘΑ συνέλθρ
  έντός τον ημερών πρός συνέ
  χισιν τής συζητήσεως διά
  τόν καθορισμόν των θβμάτωΛ
  τα οποίαι θά 'έξαιρεθοθν τής
  άομοδιότητος τον νομαρχών,
  οί όποΐοι είνε αδύνατον νά ά
  ποφασΐζουν έκ* αυτόν, διότι
  δέν περιστοιχΐζονται άπό άνα
  λόγους ύηηρεσίας.
  "Η5η, δηως ϊΐνε γνωστόν,
  τό υπουργείον των Έσωτβ
  ρικών έκοινοποίησβ πρός τούς
  νομάρχας έγκυκλΐους, αί ό
  ποΐαι περιλαμβάνουν τα θε
  ματα τον ύπουργβ'ων Συγ-
  κοινωνίας, Έθνικής Οί<ονομ( άς καί Εργασίας, τα όποΤα τό συμβούλιον έγνωμοδότη σεν δ τι πρέπει νά μείνουν είς την δικαιοδοσίαν τοθ Κέντρου. Είς τάς ποοσεχβΐς συνβδρι άσβΐς, δύο ή τρείς έν συνά λω, μέχρις έξαντλήσεως τοθ ζητήματος, θά καθορίση καΐ τα ομοίας κατηγορίας άρμο βιότητος τον ύπουογείων Γε ωργΐας, Τύπου χαΐ ΤουρισμοΟ κιΙ Παιδείας. "Αμα καθορισθοθν καί ταθ τα θά βιατυπωθ[) τβλικος τό διάταγμα, είς τό οποίον θά περιλαμβάνωνται τα έξαιρού μενά τής άρμοδιότητος τον νομαρχών θέματα, οστε 6 νό μος περΐ άποσυγκεντρώσεως τής Διοικήσεως νά απομείνη ώς νόμος πραγματικάς έξυ· πηρετικός τον συμφέρον των τής επαρχίας καί σαφής ειδικώτερον, διά νά μή πσρεμ ποδίζβταΐ εκάστοτε ή διβκπε ραίωσις τον διαφόρων ύποθέ σεων τον αφορόντων σχετικά ζητήματα ομόδων ή άτόμων. —Ή ίδρυσις τοπικης χυτοσι- 2ηρ·βι·μηχ«ν<«ς. Αρμοδίως άνΐκοινώθη δτι ϊΐ το Ανώτατον Οΐκονβμικον Συμ βούλιον υηεβλιΊθη παρ' ένδιαφϊ· ρομίνων μ*κροοχΐλές ύκόμνημα διά τού οποίου ζητϊϊται ή γνώμη το» επί τβϋ δυνατοδ καί σκοπί- μου της Ιδρύσβ«ς έν Έ>λ«δι χυ·
  τβσιδπροβιβμηχανίβς. Συγκιχρι·
  μένκς ζητίϊται ν' άηοφανβό τό
  Ανώτατον οικονομικόν Συμββό
  λιον, εάν είνε δυνατόν νά βύδο-
  χιρτίση έν Ελλάδι ή βιομπχ*νία
  αυτή. Ώς γνωστόν ή Ελλάς έ£«·
  ν·ι οπμ«ντικήν ποσώτητα άκκτεο
  γβϊστου σιδηρβμεταλλβύματος· Τβ
  ανώτατον οικονομικόν συμβούλι¬
  ον δέν έπελήφθη εΐσίτι τβδ άνΗ
  τέρω ζητπυατος, χαθόσβν νδν
  είνε άπησχολπμένον μέ κλλ» συ
  ναφή έρΜτήματα της Κυβΐρνήσϊ
  ως.
  —Ή άαέπβιρα φένου τβν
  Ζχβτιχως μέ την απόπειραν φβ
  νού έν Σφαχ'βις εναντίον τβδ
  οιμβνος Μανούσου Νπαλάχη π
  νάχρισις Χανίων ουδέν τό ουγκ·;
  ριμενον έπ{χρίΒ»α( δβδβμένβυ
  ιτι έ ιταβών ουδένα άνεννώριοκν
  ϋρέθη δέ έν πλήρβι,άδυναμία νά
  κβέση τοΰς πιθανοϋς λβγους τής
  ναντίον αύτβΰ άποη*Ιρ«{.
  ΣΠΟΗΙΟΣ
  ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΟΣ
  ΔΗΜΟΖ. ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΒΝ
  Δέχβται Ιν τν 1«τρβίφ
  τού, βδές Πειρ«ι»ς Πδ'
  ΛΟΗΝΑΙ. Τηλ. 52 379
  Η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ
  (τβδ μαιευτηρίου τή, Κάς
  Έλκνας Βΐνιζέλβυ) Δνίς
  ΚΑΤΙΝΑ Ν.
  ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ
  δέχεται τάς επιτόκους
  έν τή βΐκία της οδέ>{
  Λ«σηθ{·υ,Β»λιδβ—Τζ«μί.
  τΟραι έπιοχίψβων 9-12
  3—7.
  —Τα έκπαι£ευτΐΜα τέλη καί
  οί πολύτεκνοι.
  Συμπληρ·>μ«τιχ&ς πρός την ά-
  παλλαγήν έκ των έχπαιδβυτιχδν
  τελ&ν των πολυτίκν»»ν καί άηό
  ρων, άνίκβινώθηααν τα έξτΐς:
  Τ ό Εν τέκνον κολυτέκνου, έςρ'
  όσον ιτροΑχθη η ελβββ κκτά τας
  βΐσιτηρίβυς η χατ«τ«κτηρΙους έ{>
  τβσεις βαθμόν 7 χ«1 φοιτα ·Ις δπ
  μοαιον οχολβΐον, άπαλλάσσβται
  παντός έχπαιδβυτικβΰ τίλους. Ύ
  πό τού; αύτοΰς δρβυς βαθμβλογί
  «ς «αί φοιτησβ*ις άπαλλάσσΐται
  τό δβύτβρον τέκνον πβλυτίχνβυ
  τού ημίσββς των έκπαιδϊυτιχών
  τελ&ν. Τα πλέον τώνδώβ τέχνων
  φοιτώντα άηαλλάσσονται παντός
  ΐχπαιδευτικβδ τέλου;, άν·{βιρτη
  τν{ βαβμολογίας, έφ' ίοον φβι
  τοθν (1$ δημοσία σχολεΐα. Τό «ο
  βοστόν τβν «παλλκσσβμένΜν έκ
  τ&ν τελων έγγραφής καί άνανϊώ
  Οίας άπόρων μάθη τ» ν αΰ^νιται
  άπό 15 ο)ο βΐς 20 β)ο, καθοριζοαέ
  νού άπαραιτάτοας διά την άπαλλα
  γήν τοδ βαθμοϋ 7. Τέλος δια τού
  οχΐτικοδ διατάγματος κβιθορΐζε
  τ«ι βτι άΐταλλάσσονται τα τέκνα
  τ&ν λειτουργών τή: έκκκιββύοΐΝς
  τοθ ήμίσϊος τ&ν έχιτκιβκυτικ&ν
  τβλβν έγγροΐφτΐς καί άνανεώσεΜ^.
  έφόσβν φοιτωβιν (Ι; δημοσία σχβ
  λεΐα καί Ιλαβον βοιθμόν πλήρβς 7.
  | ΚΥΡ1ΑΚΗ 7 ΜΑΡΤ10Υ
  Ο ΧΟΡΟΣ
  ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
  ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ
  ΑΡΧΑΝΩΝ
  3 ιΐππιππι ιιΐΐΐπΐΐΐπ ΐιΐηοΒΐΐΐισ ΗιτηιιΐΗΐ ιι υιπιιπιη ιΐιιιιιιιιπ ιιιπηιιπι ιπ
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Φέριο ευχαρίστως είς γνβοιν
  το3 αξιοτίμοιι χοινοΟ δτι έπαναρχΕ
  ζων τάς ταχτιχάς ε^ομαδιοιία
  ϊναχωρήαεις διά Πιΐραιάί—Άθή
  νας αναλαμβάνη» ώ; χαΐ προτέρον
  διικπιραιώσεις &ηοΒέοι«ν πάσης
  φύσεως χαΡώ; προμηθείας χαΐ με
  ταφοράς έμποριυμάτων δπό ίροο
  λίαν συμφέροντας.
  Προσιορινή ίιιύθυνσις ενταύθα
  Κ«τ)μα χ. Κ. Κααίπη παραπλιύ
  ρως χ. Λ(ύβαρη. Τηλεφυνιχή
  διιύθυνβις 704.
  ~ακουντζάκη$
  ~
  ΈνοΐΜΐάζεται έτιΐ (ής όδοθ «Έ
  βανς» καί παραπλέυρως τοθ δικη
  γορικοθ γραψείου κ. Πρινιανάκη.
  γραφείον ήλεκτροΦώτιστον. Πλ
  Ι ροφορίαι τΐαρ' ημίν.
  —Τα έμπβρικά ζητήματα.
  Επανήλθεν ί{ Αθηνών προ
  χβες ό Πρόΐδρος τοδ Έμηορικοϋ
  καί Βιομηχχνιχοδ Έπιμελητηρί
  ου κ Άλες Γβωργιάδπς «κου ·1
  χβ μεταβή δι' ωρισμένα ζητήμα
  τα άφορ&ντα την εμπορικήν μ«ς
  κίνησιν.
  —'Αγορκνομικσν δελτίον
  4)3)1937.
  Συνελήφθησαν ο! ©ίβφιλος Γ.
  ©ϊοφίλβυ Διευθυντάς τοθ χορευ
  τικου κέντρου «Μιν&α^καΙ Άντ.
  Δο(αοτάκης σΐρβιτόρος «διότι έ
  πωλούν ποτά μέ υπερβολικόν
  χίρδος» ίίτοι έπώλησβν πρός 240
  δραχ. εκάστην ζβρντινιίραν χαΐ
  άπϊβτάλησαν είς τόν χ. Εΐσαγγ*
  λβα.
  Βμηνυθησαν οί Γαλακτοη&λαι
  α') ΊΝάννης Στυλ, Σπαβαράχης
  κ«ί Ζήσης Ιορδανίδης «διότι έπώ
  λουν γάλα νερνμένον καί Ακο
  βουτυρνμένον.
  (Έκ τής Δ. Χ. Ηρακλείου)
  ■Ή χοινωνική πρβνβΐα.
  Δια νόμου δημοσιΐυομένου είς
  την ιιΊΤφημερίδα τής Κυβιρνήβε
  νς>· ό φύ(ος καταναλύοιοις ίκΐ
  της βυνης καβ' όλον τό Κράτος
  όρίζβται είς δρχ. 15 κατά χιλιβ-
  γρβμμον. Έκ τβδ έοόδου τού
  τού ποοόν 8 έκατομμυρΐΝν διατί
  θβται παγίΜς κατ' ίτβς διά την
  κοινωνικήν πρόνβι«ν.
  Ένοικι&ζιται μεγσλη άποθήκη
  παρά τάς Κάτω Φυλακάς. Πληρο
  ΦορΙαι παρ' ημίν.
  ΠΡΟΣ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΛΙΊΘΟΥΣ ΠΕΑΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ
  τα καταστηματα ΥΪΟΝ ΕΜΜ. ΓΡΑΙΚΗ
  ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 6η* ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ
  ΤΑΣ ΜΕΓΑΛΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  ι
  «Γ1
  Ηράκλειον Κρήτης
  ΓραφεΤα έναντι ΝομσρχΙσς
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤ1ΟΥ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  π—ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ&~ΕΕ53==~=5€ΕΞ!-3"β■■■■■ΐεε—ββΕ—_=——~^—3~—-
  Οί Γερμανοί καί ό τελευταίος
  λόγος τού Άγγλου ύπουργού κ/Ηντεν
  Ο ΚΑΜΠΑΑΑΕΡΟ ΕΛΑΒΕΝ
  ΔΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ
  ΑΙΔ ΤΗΝ ΕΝΙ1ΙΛΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ
  ΤΟΥ ΑίΟΝΟΣΪΟΙΙΕΡΥΒΡΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαρτίου (τού άντα'
  ποκριτοΰ μας).—Σημερινα τηλεγραφή·
  ματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ό ·ρ·
  χηγός τής κυβερνήσεως τής Βαλένθιας
  Λάργκο Καμπαλλέρο κατόπιν πολλών
  προσπάθειαν κατώρθωσε νά λάβη παρά
  των Κορτέζ, των αυνβικαλιστικών καί
  χομματικών όργανώσεων, την άδειαν
  την οποίαν εζήτησε προκειμένου νά συγ
  χεντρώση είς χείρας τού άπασαν την
  εξουσίαν. Μετά την συγκέντρωσιν ταύ·
  την όλων των έξουσιών είς χείρας τού
  Καμπαλλέρο, ύποτίθεται ότι θά είναι
  ένιαία χαί ή διοίκησις των στρατιωτικών
  έιτιχειρήσεων των έρυθρών έφ' όλων γε¬
  νικώς των Ίσπανίκων μετώπων.
  ΤΝ 6ΒΙΕΔΟ ΑΠΕΔΕΙΧΘΗ
  ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΑΠΟΡΒΗΤΟΜ
  ΟΙ ΕΡΥΘΡΟΙ ΥΠΕΧ&ΡΗΣΑΝ
  Α®ΗΝΑΙ 5 Μβρτίβυ (τβδ βντ»πβ»φΐτβθ
  μ«ς).—■ Τηλεγραφεΰν έχΣαλοιμάνκβς ίτι Μβί
  αί νέαι λνσσώδεΐς επιθέσει; των έρυθρών έ
  ναντΐον τού Όβιίδο ·πβκρούσθηα«ν υπό τδν
  εθνιχ·φρ*"ν_ν υ έ τρομακτικάς διά τ*>ύς πρώ
  χον; απωλείας. Αί δυνάμεις τβν Βκύχων £
  κεαύρ6ησαν ηδη πβλύ πέραν της πολκνς.
  Τα αύτά τηλεγραφήμκτα επιλέγουν ότι γε
  νικδς τό Έβιέδο αΐποδεικνύ&ται βκορθη
  τον. ______
  Η ΧΒΕΣ1ΝΗ ΣΎΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΥΠΒΥΡΠΚΟΥ -ΥΜΒΒΥΑΙΡΥ
  ΑΘΗΝΑΙ Ε» Μαρτίου (τού άντα.
  ποκριτοΰ μας).—· Ύηό την προεδρίαν
  τού Άρχηγού τής κυβερνήσεως *. Με·
  ταξά συνήλθε σήμερον είς μακράν συνε
  δρίαοιν τό "Υπουργικόν Συμβούλιον
  καί έλαβεν ακοφάσεις επί διαφόρων ύπη
  ρεσιακών ζητημάτων καί άλλων αφορών
  των την γενικήν Ίιολιιινήν τής κυβερνή
  σεως.
  II
  ΙΝΟΒΑΙτΈΙΣ ΑΙλ ΤΗΝ ΚΙΑΑΙΕΡΤΕΙΙΝ
  Τ»ΝΑΗΜΗΤΡΙΑΚΙΙΙΙ_&ΙΑΑΩΗΠΡ0Ι1ΤΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαρτίου (τού ίντα
  «οκριτού μας).— Κατα ληφθείσας είς
  τό Υπουργείον τής Γεωργίας έχθέσεις
  των περιφερειαχών ύπηρεσιών αί προ-
  βλίψεις δια την καλλιέργειαν των οη
  μητριαχών καί άλλων προΐόντων είνε
  πάντοτε λίαν αίσιόοοξοι- Αί έχθέσεις
  άναφέρουν ότι έκτός τού γεγονότος τής
  βηοράς εφέτος, έκτάαεαιν μεγαλυτέραν
  πάσης άλλης τιεριόδου,ελήφθησαν χάρις
  είς τό κυβερνητικόν ενδιαφέρον, δλα τα
  μέτρα δια την κατά τό δυνατόν έφαρμο
  γήν νέων επιστημονικήν μεθόδων καλ
  λιεργείας.
  ΣΗΜΕΡΟΝ Β Α ΕΞΕΤΑΣΘΗ
  Η ΜΙΙΘΟΔΟΣΙΑΤϋΝ ΙΕΡΕ&Ν
  ΑΦΗΝΑΙ 5 Μ«ρτ(·» (τ·ΰ άνταπβχριτοΰ
  μβ().—-Αυριον την πρ&ιΐκν (σήμερον) θά συ
  νέλίη κί{ ουνεδρίαβιν ή'Ιιρα Σύνοδος τής
  Ελλάδος Μβτά την έπβίαν θά παρβστή κα
  τα Γάσαν πιθανότητα καί ο ύπουργές τής
  ΠαιδεΤας κ. Γεονργακβπβυλβς. Κατα την συ
  νεδρ(ασιν αυτήν 8α ιξκταοθο τό ζήτημα
  ιήςρνβμίθΓως της μΐσββδίσιβς τβν ίερέων
  κατα τρόπον Ικανοποιητικόν δια τεός βρή
  οκεντικεύ; ούΐεύς λειτε-υργβνς.
  ΜΑΪΟΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΝ
  ΕΔΟΒΙΙΣΔΝ ϋϋ ΟΔί,ΠΔΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαοτίου.—Τη
  λεγραφήματα έκ ΒερολΙ
  νού άναφέρουν δτι δ Χιτλι
  ρικός τύπος άναφεοόμενος
  είς τα γραφέντα τελευταΐ
  ως έ«1 τβν δηλώσεων τοθ
  τΗντιν ο«δ των σοσιαλιστι
  κων εφημερίδι*ν τβν Παρι
  σίων, χαοακτηρΐζιι αύτ*
  ώς «λέον ή οκερβολικά καί
  κακόηιστα
  ΟΙ Γερμανοί άρθρονρά
  φοι έξαίρουν την 6ι«λωμα
  τικότητα ,χοθ 7Ηντ«ν καί
  την δεξιότητα μεθ' ής έχιι
  ρίσθη τάς γνώμας τού έ«ί
  τΑν ΕΰρωναΐκΑν ζητημά
  των καί είδικως τό σύμφω
  νόν των δυτικεαν Βυνάμεων
  τό οποίον εχαρακτήρισαν ά
  ■αραίτητον διά την είρή
  νην τής Εΰρώ«ης, άβορ
  ρέουσαν κυρ(»ς α«ό την
  Ισοτιμίαν καί δμοτιμΐαν
  τβν κρατών.
  "Οτιή Άγνλική δημοσία
  γνώμη καί Βη ή έκίσημος
  Βέν άθίσταται των Γερμα
  νίκων αντιλήψεων δσον ά
  ε)ορφ μίαν λογικήν ρύθμι
  σιν των μεταπολεμικήν ά
  ναγκβν τής Γερμανίας με
  τό! ΐήν άμβλυνσιν των έκ
  τής συνθήκης των Βεοσαλ.
  λιων £πιβληθέ«τ*»ν «ϊθρι
  κων αΐσθημάτων εναντίον
  της, ανοδεικνύει, κατά τάς
  Γερμανικάς εφημερίδας, ή
  «ερικοΐή τοθ λόγου τοθ
  λόρδου Λόθιαν ταύτοχρό
  νού μέ τόν λόγον τοθ
  7Ηντ«ν ιΐς την Βουλήν
  τβν Κοινοιήτεεν: «Ή «ρο
  σπάθεια τήςΆγγλίας «Ιβεν
  ό λόρβος Λόθιαν κατά την
  σχετικήν συζήτησιν είς την
  Βουλην τβν Λ6ρδ»ν. 6έν ά
  «οβλί«ει τόσον είς τό νά
  αποσοβήθη δ «όλεμος, άλ
  λα κυρΐως είς τό νά δυνη¬
  θή νά τόν έντονίσπ, εάν ή
  θελεν έκρανα Ό λδρΒος
  διεμαρτυρήθη κατά τ&ν τα
  σεων δ««ς έξασθενήσπ ή
  Γερμανία. Τινές έκ των 6
  ■άδων τής όμαδικής άσφα
  λιίας—·1«ιν—£χουν κατα¬
  ληφθή ο«6 νοσηροθ φδβου
  διά την Γερμανίαν, αυτή
  δμως Εχΐι «ρ6<. ανατολάς νείτονα, τοθ όαοίου οί έξ «λισμοί είναι τρείς ε)ορά Ανώτεροι τ·ν έξονλισμω αυτής. Ό φόβος έκ τής Γερ μανίας Βέν είνε ή φάσμα ανύπαρκτον. Ή Αγγλία καί αί Ηνωμεναι Πολιτιΐ αι—κατέληξε—δέον νά συ νοψουν συμφωνίαν, ούτως ώστε νέος «όλεμος νά μή γίνη τκχγκδσμιος». Ή κυκλοφορία όχημάτων έν τή πόλει καί την ύπαιθρον άπό 10-15 Μαρτίου. Κατόπιν συνεννοήσεως τοθ χ. Νομάρχου μετ* τοθ χ. ΔιοιχητεΟ _»ροφκλακτ)Γ, ελήφθησαν τα χά τωθι μίτρα πρίς τήεηοιν ιήί τα ξεας κατά τ*ν άφιξιν τής Α- Μ τοθ ΒΑΣΙΛΕΩΣ: λ') Ήιιέραν Τετάρτην ΙΟην Μχρτίου 1937: Άκαγορεύιται ή κυκλοφορία παντός τροχοφόρου άηό χ«!ς 9ης μέχρι τής 12ης με σημδρινής ίττί τής Σημοοίβς ά;α ξιι^ί ό?ιθ ΉρΒ»λεΙθϋ—Δαμάοτας. ΈπΕοης ίηίς τΐ)ς πολΐως ίπΐ τ&ν ίϊδν Κουντουριώτου, Γοοτυ νος, ΦχιατοΟ, Μαρ'ύρων, 1821 καί 1866 Έπΐσης ή σιάθμΐυο ς τροχοφίρων παρά την δδον Κουν ιουριώτοι;, Πλατιϊαν Τριβν Κα μαρ&ν άττό ΐτ]ς πραΐχς τής προ αιχοθς ΤρΕτης 9ης τρέχοντος μί χρΐς ιίΐς 15τ)ί ΙΜου. (>') Ημέραν Πέμπτην Ιΐην Μαρ
  τΕου 1937: 'Αηαγοριύιται ή κί¬
  νησις παντός Τ-ροχυφίροιι επί τ^ς'
  δημοσίας άιαξιτής όδεθ Ήρακλιί·
  ου—Αρχανών, *πό τ^ς 9ης πρωϊ
  ν*1ί Ι»«ΧΡΐί τής 12ης «αί «πό τίΐς
  2ας μ. μ. μέχρι ιτ]ς 7ης μ. μ.
  τί[ς ιδίας.
  γ') Ήμίοαν Παρασκευήν 12τ)< Μαρτίου 1937: Άπαγορεύιται πά αχ κίνησις τρογοφίρω^ επί τής ΔημοοΕας ά>ΐξινή; ίδοθ Ήρακλΐί-
  θϋ—-'Αγϊχς Βχρβάρας— Άγίων
  Δ<κα—Μοιρών βπο 8 45' π. μ. μέχρις 12τ;ς μεοη^δρινής. Π ίντα Χ* έν κινήσει ε&ρισκίμινα αΰΐο- κίνητα ίπΐ τής Ανω ό?οΟ Βίον νά οτ «θμεύσιοαιν είς τα χιβοί», μ4· γρις διελεύσεως τής Β^ο.λιχής Πΐμπής. ΈπΕοης άπό τής 4ης μ. μ. τής ιδίας ημέρας, χαί μΙ- χρις τής ίπανίίου είς την πόλιν τής Α. Μεγαλειό^ητος. Ι) Ημέραν Σ466ατον 13ην Ηαρ τΕου 1937: Άπαγορεύεται κβΐα κίνησις τροχοφίρων άπό ΐτ}ς 8ης ό5ο )ς μέχρις 11ης επί ττ)ς Δημοσίας Ηρακλείου, μέχρις Σ'οι Των ανωτέρω απογορεύσεων έξ-χι ροθνται αυτοχΕνητα Ιατρών έφω διασμένα διά οημειώματος τί] ι Αστυνομικάς άρχής δι* εκτέλεσιν ωρισμένης ίιαϊρομής μέ παθορι σμένην ώ?αν. Μετά την δποδογή τί)ς Α. Μ. παρά την Πύλην Χ* νΐων θά άχολουθήσουν την μόνον τ' ούιοκίνητα τβν τοπιχω Αρχήν χαί Προξένων, πάντα ί τα λοιπά άνιξαιρίτι»-, θά νά,ιψου έκ τή: Ούλης Χανίων πρός τή δδδν Νίελ. Έχ παραλλήλου πρός τα ανω τέρω απηγορεύθη χαί ή χρΐ,οΐ πρισωπΕίων άπδ τής Τετάρτη μέχρι τοθ Σαββίτου, ημερών άφί ξεως χαί παραμονάς τη"ς Α. Μ τιθ Βϊαιλίως χαί τοθ χ. Πρωθυ· ποκργοθ έν Έρακλείφ Η ΧΡΗΣΙΣ ΠΑΡΊΞ'ΟΜΑΓΙΚΟΝ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΝ ΓΡλΜΜΟΝ Το δπουργιΐβν τβν Στρατιωτ χών έχοινοποΕηοε διαταγήν τοι προςτας στρατιωιιχάς βρχάςδιά τή>
  οποίας απαγορεύει την χρήσιν των
  τηλεφβνιν&ν οπεραοτικών γραμ
  μτβν παρ' αξ(θ)ματιχ»ν δι" ίδιωτι
  κάς συνδιαλίξεις έηΐ τ$ προφϊσι
  5τι ι ο-αι διιξάγ,ονται δι* οτιηρεα
  αχιΰς λόγους.
  ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ ΦΟΡΟΥ
  ΧΦΑΖΟΜΕΝΟΝ ΖΩΟΝ
  Την 7 Μαρτίου έ. Ι. ημέραν
  Κυριακήν χά Ι ώ;αν 9—12 π. μ
  ινεργηθήσΐται Ιν 'φ έφορια>φ χά
  ' ίβιήμαχι έπαναληπτιχή Δημοπρα
  3(α διά την ενοικίασιν τςθ Φίρου
  οφοζομέ^ων ζώων τοθ (,Ιιοιμ
  «α ϊίους 1937)38 τής πόλεως
  Ήραχλείου, Εωμοπίλεως, "Ανω
  Αρχανών χαί χωρίου Κροισίνος
  ΤΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ
  ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
  Ή Γενιχή Διοίκησις Κρήτης έ
  ημοσ'ευσεν ανακοίνωσιν είς τές
  σαναδίλφους των Χανίων βεβαιοί)
  αα δτι τα διαϊοθέντα έχιϊπερΐ αντ
  κατβστιίσιως τοθ Δημάρχου ~
  ών !εν άνταποχρίνονται πρός
  αλήθειαν.
  ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαριίου (τού άνταηο
  κριτοΰ μ.βς).— Υπό τού ύφυπουργείου
  •Ασφοτλείας εκοινοποιήθη έγκύκλιος είς
  τος Αστυνομικάς αρχάς διά τής όποί
  άς έρμηνεύεται ό νόμος περί ύποχρεωτι
  κου οημβιοστολιαμού καί Βίδεται σχετι
  κώς πλήρης πρωτοβουλία είς τούς άατυ·
  .....--'■- διευθυντάς προκειμένον νά
  διάστασις τής «ναρτω·
  Συνελήφθησαν χβί απεστάλησαν
  ιίς την Εισαγγελίαν διά τα περαι
  τέρω οΕ Βχσ. Μηλαντζουνίχης χαί
  Ιωάν. Βαμβαχης έ ι» Ι χατοχη" δύο
  σάκχων ττλήρων χαπνιθ είς φύλ
  λα. "Ομοίως συνελήφθη παρά τχ]
  ΟλατεΙα Ελευθερίας δ Ιωάννης
  Βλαχάχης φέ[ων μεθ' έαυτοθ αίχ
  μηράν μάχαιραν.
  ΤΡΑΪΜΑΤΙΣΙΙΟΣ ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  Ό Κα»ατ. Ηλ. Κωνσταντοϋλά
  κης έχ Μκύνβρου Ρεθύμνης χατηγ
  γέλθη έηι (τραυμβτισμώ διά μα
  χαΐρας τιθ ϊμοχωρΐου τού Ί».
  Διωνιδάχη. Ό τραοματισμός προ
  ήλθεν ίιατέκιν συζητήοεβς διά
  την στάσιν.... τ)ς Αγγλίας είς τα
  Ίσπανιχβ, χβτά την όπθΐβν διεφώ
  Η ΕΘΝΙΚΗ
  ΕΟΡΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΕΙΑ
  Διά τηλιγραφήματίς τού πρίς
  τάς έκπαι&ευτιχας αρχάς 6 5κουρ
  γβς τής ΙΙαιδεΙβί χ. Γεωργακΐ
  πουλο( παραγγέλλΐι νά έπιμελη
  θοθν &ύΐαΐ είς τρόπον ώστε ό εφε
  τεινός έίρτασμός τής έθνιχτ]ς ή
  μων παλιγγΐνεσΐβς παοολ^βη β
  οον ι!ό/ τι μΐγαΧοπριπέστιρον|χαι
  ρακιήρα. Α Ε έν λόγω έιρταΐ θά
  διχρχίσουν κατ' απόφασιν ττ)ς Κυ
  δερνήοεως επί διήμερον.
  Η ΕΙΣΑΓΟπΓ ΛΙΝΟΙΠΟΡΟΝ
  Τό υφυπαυργιίιν τής Άγοριινο
  μίας δι' Ιγκυκλίου τού πρός ιά
  Τε?ω/ιϊϊ έπετρέκει την άνευ
  πρεηγουμένη; αδείας αδτοθ ιί*σαγω
  γήν λινκσπίρων χά Ι χοχχινοσπδ
  ρων τηρουμέ>ων κατά τα λοιπά
  των χειμίνων διατάξιων ιίσαγω^ς
  οιύΐων.
  ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
  Τό εσπέρας τής παρελθούσης
  Κυριβνή; δ ΒίσΙλειος Μ. Σ^λιδί
  κης έιων 55 χάτοιχος Τουρλωτής
  Σητείας ηυτοκτόνησε λαΓώ/ίσχι»
  ράν δίσιν πρασΕνου. ΟΕ λδγοι τής
  αύιοχτονίας τού οφΐίλονται ώ; λέ
  γιται είς οίχονομιχάς δυσχερείας.
  Ό αύτόχειρ ήτο πατήρ 9 τίχνων.
  40
  Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΟΝΙΑ
  ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΙΙ ΣΓΒΕΤ
  'Υΐτά τοθ δηοιιργοθ τής'Εθνιχήι
  Οίχονομίας χ. Χαιζηχυριάχου χά
  τοθ άρχηγκθ τής έ» Ελλάδι Ραι
  σιχής έμποριχής άντιπρ&σωπεΕα
  υπεγράφη προχΒές ή νέα Έλλη/
  ρωσσιχή έμποριχή συμφωνΐα, τό
  χείμενον τής όιτοίας «Ινε σχεδον
  τό Ιδιον, μέ τό ττ]ς ληξάσης συμ
  φωνΐας. Ή νέα σ^μ«ων[α θά ίαχύ
  01Β 1·έχρι τίς 31ης * " '
  Ι 1.
  η καταταξισ
  των ναυτοπαιδον
  Κατά πληροφορίας πρίς τό Λ
  μεναρχεΐον έντβς τοθ τρέχ. μηνός
  θά χληθοθν πρό χατάτοξιν ο( 6
  ποδαλίντες αίτήοεις δπως πρ;σλη
  Φθαθν είς ιο Βασιλικόν Νχυτιχόν
  ώ; ναυτδπαιδες.
  ΔΙΑ ΖΟΟΚΛΟΠΗΝ
  Συνελήφθη βιβ ζωοκλοπήν
  6 Ήρακλής Χριστοδουλάκης
  κάτοικος Β σταγής Ρεθύμνης.
  Έτιίσης ίμηνύθησαν οί Ευστρ.
  Βασιλάκης καί Χαρ. Δ. Βασι
  λάκης έκ Μαρουλοθς διά ζωο
  κλοπήν. "Ομοίως έμηνύΡησαν
  οί Ανδρ. χοΐ Νικ.Ί. Πετράκης
  κάτοικοι Άοη Γων άς διά την
  αυτήν αΐΐΐαν.
  3» π ρα γ ν υ
  ΑΙ(£ν τη ώγορδ μας κυμανθεΐσαι
  χθές τιμαί των διαφόρων βγχ<αρ(εε* ττροΐόντων είχον ώς κάτωθι: Ζββληινίνεη α' νοιότητοε Βρ, ( 19—20 Β' ι ~ Μ II Ι ι: « ι :- - - ιι ιι Ι «' «οιότΐ«·< ··. Ρ' .. .. 10 Ι < 14. Μίλι ■«τ' ··. ,. 6 ·,!0 ■λαΜ Κουκοΰλια ξηρά Δίρματα βόΐσ 'Αρνοοίρματα ερι«. Βρορ«τ·ν αΐγον Μαλλι* ■«?* οκάν •Ν. , Μ, -4 ι Η. 4·. ■βιν* ν. «εΌβεΙαε; Η Αιανικ·< „ Έξαιρετικοΐ 31 1··«·ι «' «·!««, „ 30,— ■θΜν«_ Ι|«ιο. „ 19.— .. «' «οιοτ. „ »«Μ Μ···ν·Λ. *|εη». ,„ 29 — ' 26,10 Τιμαί Συναλλάγματος Δολλαριον δρ. 111.5·—113,0· ■'Ρ· ,, ΜοΊ Ηρ Κορώνα Σουηδΐαε, 18,11—18.40 Φράγκον „ |.ι§_ ■,— ΈλΙΙετ,. φράγκον „ «·4ϊ—Μ.70 Φιορίνι ΌλλανΒ. „ 66.61-61.60 Διοε—« •■αγιον λι Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΟΔ ΕΑΗΜΟΣΙΕΥΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΕΑΕ ΗΤΟΣ ΘΕΣ Χ8Υ ΕΠΙ ΤΟΝ ΙΙΠΛΝΙΚΟΝ Π1Ρ1ΛΙΩΝ ΕίΠΗΛΒΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαρτίου (τού άντ*. ποκριτού ι*ας).— Κατά τηλεγραφήμα· τα έκ Λονβίνου υπό των διπλωματι- κων κύκλων των προικειμένων είς την Επιτροπήν επί τής ούδετερότητος εις τό Ίσπανιν,ό* ελέγετο σήμερον ότι τό εσπέρας θά εδίδετο πρός δημοσίευσιν τό σχέδιον περί έπιβολής έλέγχου καΐ άποκλεισμοΰ των Ίσπανικών ηαραλίων υπό πολεμικών τής Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Γερμανίας καί Πορ-ογαλλί- ας. Επί πλέον παρείχετο ή πληροφο· ρία ότι μεταξύ των μελών ιής Έπιτρο πής μή έπεμβ4σεως επήλθε πλήρης συμ φωνία ώς πρός τόν ναυτικόν άποκλει «λεισμόν τής Ίσπανίοτς, άλλά βέν έγνώ βθη ποίαν ημέραν θ' αρχίση ό έλεγχος. ισΙΠγΩτΠπΙτΤαεϊμδτι ον εκλογον του αονδινου οι εργ.τικοι ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαρτίου (τού άντα· ποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ Λονοίνου άναφέρουνότι ή δ»αλογή των ψήφων τής έκλογής πρός άνάβειξιν βη· μοτικοΰ Συμβουλίου τής Άγγλικής πρωτευούσης βέν επερατώθη άκόμη. Πάντως έκ των μέχρι τούδε γνωσθέντων άποτελεσμάτων έξάγεται ότι την εκλο¬ γήν χερβίζουν οί έργατικοί μέ σημανιι κήν πλειονοψηφίαν. ^ Ή τελική επικρατή αίς των έργατικών είς την εκλογήν αυ¬ τήν πιστεύεται ότι θά έπηρεάση σοβα¬ ρώς την έξωτερικήν πολιτικήν τής Αγ γλίας καί ιδίως ώς πρός τό 'Ιαπανικόν. ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΑΣΙΜΟ ΤΗ Σ ΕΠ1ΚΡΑΤΕΙ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΗ ΑΗΤΙΜΙΗΝΗΗ ΙΣΠΑΝΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ Ε» Μαρτίου (τού άντα- ποκριτού μ.ας). — Καθ* αγγέλλει τό Πρακτορείον Χαβάς είς όλην την άντι- μαχομένην Ισπανίαν έπικρατεί άπό τάς πρωϊνάς ώρας σήμερον πλήρης στασιμό της. Ή σταοιμότης άποβίβεται είς τόν καταρτισμόν νέων σχεβίων έπιχειρήσεων τόσον υπό των έρυθρών των οποίων οί έπιτελείς συνήλθον είς Βαλένθιαν υπό την προεδρίαν .ο-ύ βιχιάτορος Καμηαλ λέρο όσον καί είς τό στρατηγεϊον τού Φράνκο. Είς Άλγεσίραν άπεβιβάσθη σαν σήμερον περί τούς 4ΟΟΟ Μαρο- κινοί καΐ λεγεωνάριοι προοριζόμενοι διά την Μαδρίτην. Έξ άλλου ό Φράν- το έπεθεώρησεν είς Σαλαμάνκν.ν νέας δυνάμεις ,άναχωρούσας δια τό μέτωπον τής Μαδρίτης. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΝΑΧ2ΡΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαρτίου (τού άντα- ποκριτού μας).— Έ* τού Αύλαρχεί- ου ανεκοινώθη άπόψε ότι αύριον την 5ην απογευματινήν θά ^έπιβιβασθή επί τού αΆβέρωφ» ό Βασιλεύς, αναχωρών δια Χανιά δπου θά . φθάση την πρωΐαν τής Κυριακάς. Τόν Βασιλέα θά αυνο· βεύση είς τό ταξείδιον ό Πρωθυπουρ- γός χ. Μεταξάς, οί ύπασπισταί αυτών κ. χ. 'Ληοχορίτης, Μπουλαλάς καί Τζιώτης καί ο ύφυπουργός παρά τφ πολιτικω γραφείω χ. Μπουρμπούλης. ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΚιΙίΒΪΒΙΙΙΓίΙ "ΑΟΥΚΙΑΣ,, ΑΘΗΝΑΙ 5 Μ«ρτΙ«υ (τ·ϋ «νταποκριτβύ μας).—Κ«ί ίη νεώτερον τηλεγραφημβτων βεβ*ιβΰτβι ή κατββόβισις τοΰ ΈλληνικβΟ φορτηγοθ «Λ·υκ(α» πρ·βΝρ·όο«ντ·ί Μ νάρχης ΙζωΘι τ&ν Ίσπανικ&ν άκτ6ν. Τ· πλοΐβν έβυθίοθη βύτανδρΦν, πνιγέντων χβΐ των 25 Ανδρ&ν έν τβν οποίων *κ«τ»λ·1τ· τό πλήρωμά τού Ή χιιτββύβισις τής «Λε}υχ(>(» γνωοθεΐ
  οβ εί; τ·ύς νβ«τΐΜ·ύς Ηύκλους τ·6 Π6
  Ολ μΐγίβτην
  ί
  ΓΡΑ< Ι ε— - ΚΙ χαί & ί* τ 1,ν·ί τ»ν Β β τϋν «ύκαιρί ίβ ■* β1ο8ή| (IV «Ρ*ί τ" " Αλλ' * Βββι, ιιριβρΐβφ την ι ιΐβχιφΐν τ·ν, ι ρίνιν. Την ηρ έν«χ» ηχΐΐς Κρ«.»ης !ΐ τ·δ χ. Πρωί ,55 έχελβυθίβς φϊ τίιν Ερή ρεμ<{0 ρινκκί ουνεχΙ Μν τ·υ μέχρι ίε βιέλθρ έκ τί ίικυκκί Β* τ «ιήμιρβν. Κ«Ι κημκ τής έντ »ί{ τον, ο Βκαι ίίάμυ ιίς Μεα Ιχΐοχϊ,οΒζ τ«ς ΐϊ( Γίρτυνος Μ) ν' ϊντιληφ ι»! τοϋ μΐγ«; κηβιν χκί «νι κλ·δτ·ν Μάμπε β» Ιιιιβχεφθη την ήρυϊ «ήν χ Αρχοινδν ·π< ΐίβέαη οτέφχν Ρΐ1«ν τδν κ*>σ«
  Ή
  ι·! Ιδ
  5. χι «,,λή,
  {>«, επιθυμίας
  Β «Ιί την γρ
  ί'λινμΙ τ* ■
  ντ·.τ«ς «πε
  ·»»τιί«ς κ,,ι
  "»-. Χήτι.υς
  ν»ννίρ,βΙν
  «έΙτ'ί'Α*»
  ,» Τ" τ£%> —