940

Αριθμός τεύχους

491

Χρονική Περίοδος

1946

Ημερομηνία Έκδοσης

15/11/1946

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  των
  ,τ*
  τΠί
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΟΖΥΡΗ 11
  Άρι».
  —4Φ
  Τα
  Λ«.ντ< γι« τή νίκη τής Δημοκρατίας! Ύηεν&ννος: ΑΛΒΚΟΣ ΜΗΛΟΑΙΔΑΚΒΣ «ΚΠΠΤ. Ι-Β-Ι ■Ε-ηΗΗΗΝΒ ηΐΙΙΙΙΙΙΙΗΗΙΙ.....■■•■■■■■■ΙΜΚΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ,ΙΙΙΙΠΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΟΙΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛ. ΣΥΙΝίΑΣΠΙΣΜΟΥ ΤΩΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΜ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ .......'.....Ι"""""11""....."'"........■»«......■»■■««=.....">■»"'»»............■.....π..............................„„„„„„„„..............,......,...........„,„„„..........,,„,„„„„„„,„„.....Μ........:.»....»..........................
  ΧΡΟΝΟΣ 2ος ΠΕΡΙ0Δ.2ι·
  ΑΡΙβ. ΦΥΛΛΟΥ 491
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  15
  ΝΟΕΙ/>ΒΡΙΟΥ '646
  ΓΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 200
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΜΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙ
  ΤΡ ΨΗΦΙΣΙνΙΑ 70 ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
  ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΑΑΑΓΗΤΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΪΚΗΣ
  ΕΞΩΤΕΡ1ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  1ΙΕΙΑΕΙΤΑΙΝ ΪΥΝΟΙΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 15.—Τό Άγγλι-
  κό ύπουργικό Συμβούλιο συ
  νήλθε χθές τό πρωΐ καί συζύ
  τησε πανω σέ ψήφισμα πού
  υπέγραψαν 57 έργατικοί βου
  λευτές καί κατάθεσαν στήν
  Βουλή. Μέ τό ψήφισμα αύτό
  ζητοθν άπό την Αγγλικη Κυ
  βέρνηση νά άναθεωρήσει την
  πολιτική πού άκολοθεΐ σήμε
  ρα επί των Εξωτερικών
  τημάτων.
  ζη·
  Τό παραπάνω ψήφισμα
  πού άργότερα υπέγραψαν άλ
  λοι 13 βουλευτάς, δημιουργεΐ
  σββαρώτατο ζήτημα στή συ-
  νοχή τοθ 'ΕργατικοΟ Κόμ-
  ματος.
  •Ο Πρωθυπουργός κ. "Α-
  τλυό οποίος θεωρεϊ δτι τ ό
  κατστβθέν ψήφισμα στή Βου¬
  λή υπέχει θέση μομφής κατά
  τής Κυβερνήσεως εζήτησε ά¬
  πό τούς Βουλευτές πού τό υ¬
  πέγραψαν νά τό άποσύρουν.
  ΟΙ Βουλευτές άρνήθηκαν,
  πράγμα πού προκάλεσε τίς
  έπιπλήξεις τοθ κ. "Ατλυ πρός
  αύτοΰς.
  ΠΑΡΙΣΙ 14. (ίδ.
  ύπ.).—Ή-
  κΐνηση τής όμάδας των Έρ·
  γατικων Βουλευτών πού ύπέ
  γραψαν τό ψήφισμα μέ τό ό-
  ποϊο ζητοθν άπό την Κυβέρ-
  νηση την άλλαγή τής Έξω-
  τερικής της πολιτικής φαίνε-
  ται Βτι^,παιρνει διαστάσεις με
  γαλύτερες άπό 8τι άρχικά υ¬
  πετέθη.
  Πληροφορίες άναφέρουν
  8τι καί άλλοι βουλευτές τοθ
  'ΕργατικοΟ Κόμματος οί ό·
  ποΐοι δέ υπέγραψαν τό ψή¬
  φισμα, συμψωνοθν μέ την
  ενεργεια των συναδέλφων
  τους τούς όποίους καί θά ύ-
  ποστηρίξουν έντός τής βου-
  λής.
  Τό ψήφισμα ποΰ κατατέ-
  θηκε στήν αγγλικη Βουλή
  ζητά άπό την κυβέρνηση νά
  έφαρμόσει πολιτική άποκα-
  ταστάσεως των Δημοκρατι
  κων θεσμών καί ελευθεριών
  σέ μιά σειρά κράτη μεταξύ
  των ·πο(ων άναφέρεται καΐ
  ή Έλλάδα.
  Ή κΐνηση τής όμάδας αύ
  τής των βουλευτών θεωρεΐ-
  ται τόσο σοβαρά ώστε νά
  θεωρεϊται ίκανή ||δπως θέσει
  σέ κΐνδυνο την Κυβέρνηση
  "Ατλυ, άν καί πιστεύεται δτι
  οί τιαραπάνω έργατικοί βου¬
  λευτές δέν θά έπιμένουν νά
  θέσουν ζήτημα ψήφου έμπι
  στοσύνης.
  ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟΙΙΑΒΒΟΣΕ ΤΟΥΣ ΡΕΒΕΜΜΙΟΤΕΣ
  ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
  ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΕ ΦΥΛΑΚΙΣΗ 9 ΜΗΝΩΝ
  ΧΑΝΙΑ 14 Νοεμβριού (τοθ
  άνταποκριτοθ μας).— Χθές
  ίγινε στό Ποινικό ΈφετεΓο
  ή δίκη τοθ Κυριακάκη καί
  των δλλων έαμιτών πού εΤ-
  χαν καταδικασθεϊ άπό τό
  Πλημμελιοδικεΐο Ρεθύμνης σέ
  φυλακίση 9 μηνών μέ την
  κατηγορΐα^δτι έκτύπωσαν καί
  μοΐρασαν π ροκηρύξεις καί
  «ίίγειραν τούς πολίτας είς
  αμοιβαίαν καταφρόνησιν»
  άϊοκολέσαντες τό πολίτευ-
  μο «χλευαστικώς» μοναρχο·
  φασΐστικόν. "Υστερα άπό
  σύντομη διαδικασΐα ό κ. Εί-
  σαγγελεύς Έψετών ζήτησε
  Τήν απαλλαγή των κατηγο¬
  ρουμένων, διότι τό περιεχό-
  μενο των προκηρύξεων είναι
  σύνηθες σήμερον καί καβη-
  μερινώς άναγράφονται στίς
  έΦημεριδες ώστε νά μή προ-
  Καλοθν διχόνοιαν. «Συνεπώς
  ΙεΤπε, άφοθ δέν ύπάρχει ά
  δΐκημα είναι περιττόν νά έ-
  ρευνήσωμεν ποΐοι έξετύπω
  σαν καΐ έκυκλρφόρησαν τάς
  προκηρύξεις».
  Οί συνήγοροι των κατη¬
  γορουμένων συν. Τσΐβης καί
  Χατζηαγγελής ζήτησαν στήν
  άγόρευσή τους τήν έπέμβαση
  τόσο τοθ κ. Προέδρου των
  Έφετών δσον καί τοθ κ. Ει¬
  σαγγελέως σ τ ά κατω¬
  τέρα δικαστήρια
  νά μή παρασύρον-
  ταιάπό τα φρονή-
  ματά τους στήνέκ-
  δίκαση παρομοίων
  δ ι κ ώ ν, διότι αύτό δέν
  συμβάλλει στήν όμαλότητα
  καί έ κ θ έ τ ε ι τ ό κ Ο¬
  ρος τής δικαιοσύ·
  ν η ς.
  Τό δικαστήριο άθώωσε
  τούς κατηγορουμένους πανη-
  γυρικώς.
  ΙΥΣΣΩΜΗ Η ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΤΑΞΗ
  ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗ*
  ΟΙ Δημόσιον Ύπάλληλοι κα- μαριθμηκή προσαρμογή
  τού
  ^ την περασμένη βδομά-
  δα σέ 24ωρη άπεργία διαμαρτυ-
  Ρ'βς—χωρίς κανέναν άπεργο-
  «ΐίίστη—γιατί ή οίκονομική
  ϊ·υς κατάσταση δέν σήκωνε
  "ώ πέρα ανατολή.
  Ή Κυβέρνηση έκαμε πώς
  ϊήν δφησε άδιάφορη «υΐί1 τί< Ο'αμαρτυρία καί σέ συνέχεια, Υΐά έσωτερική κατανάλωση καί Υΐά την παραπλανήση τοθ Ύ- "«λληλικοϋ κόσμου, προβαίνει 08 μιά σειρά ύποσχέσεις καί «Υίνναιοδωρίες» πού την ίλλη Ι*έΟ ά ναι»εϊ. Μπροστά σ* αυτή την κατα¬ θέση, τα δυό ανωτέρα συνδι- "θλιστικά δργανα των Δημο- ^ήλων, ή σ 01 Α.Δ.Ε.Δ.Υ, μέ συντονισμέ- *1 ενεργεια, καλοϋν δλο τόν υ««λληλΐκό κόσμο νά κατέβει 04 48ωρη άπεργία, γιά την τι- μισθοθ. Ή Κυβέρνηση βλέποντες δτι ου τε οί ύποσχέσεις πιάνουν πιά, όντε καί τα παραπλανητι- κά λόγια, άρχισε τίς άπειλεΓ βάζοντας σέ^ ενεργεια τα δυνα- μικά τους μέσα. ^ / "Ετστ ό τοπικος αρχων Οιε- ΐαξε άπό τηλεφώνου χθές ο- λους τούς προϊσταμένους^ των νπηρεσιών, νά συγκεντρωσουν τούς ύπαλλήλους τους, να τους άνακοινώσουν δτι δέν πρεπει νά κατεβοθν στήν άπεργια, γΐατι ■θά λάβει Ιναντίον τους σκληρα μέτρα!... Ποία άπήχηση εΐχαν αυτες οϊάπόψεις. τδδειξε το ηθικο των ύπαλλήλων, που ολοι τους —νωρΐς καμμιά Ιξαίρεση — α- πάντησαν πώς ή άπειλή τού κ. Νομάρχη τού.; άφΐνει αδιαφο- ρους. ν , , Δέν νομίζομε πως με τετοιες ΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙ.Τ. ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ.ΓέΑΑΑΙΑΣ ΙΚΤϋ'ΚΥΚΚΗ ΑΑΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤ1ΚΒΙ Ε Ν ΟΤ Η ΤΑ Σ ΠΑΡΙΣΙ 15.- Τό Κομμου νιστικά ,Κόμμα τής Γσλλίας άποφάσΐσε νά διεκδικήσει την προεδρία τής νέας Γαλ¬ λικής Κυβερνήσεως. Τό Πο· λιτικό Γραφεϊο τοθ κόμμα- τος ώποφάσισε νά προσκα-.! λέσει τό Σοσιαλιστ κό κόμ μα γιά τό σχηματισμό ά¬ πό κοινοϋ Κυβερνήσεως Λαί- κής Δημοκρατικής Έότη τας._______________ ΟΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Τ Β V Λ Ο V Τ ΗΑΣΤΕΡ ΠΑΡΙΣΙ 15.— Στό ΠσρΙσι όργσνώνονταιάπό τίς 18—25 Νοεμβριού, έπιστημονικές έ- ορτές, όμιλίες καί προβολές σχετικώς ταινιών είς μνήμην τοθ μεγάλου τέκνου τής Γαλί^ό' ΓΐσοδήμάΥος. λ(ας Λουΐ Παστέρ. ΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Ν» ΚίΤΑΡΓΗΘΕΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ Τού συναγ. ΑΝΤ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ τής Χ. Ε. τού ΛΚΕ Είνε γνωστό δτι ή Γεωργική κες καΐ τα Εξοδα τήΓ άναδιοργσ- ι αραγωγή της χώρας μας βγήκε τελείως κατεστραμένη άπό τούς 4 χρόνου" κατοχης, £Γνε άκόμη γνωστό 8τι ή Γεωργική παραγω- γή άτοτΕ'εϊ τό μεγαλύτερο μέ- ρος τοθ δλου έθνικοθ μας είσο- δήματος. Συνεπώς άν οί Μετοδεκεμβρι- ανες κυβερνήσεις μας ένδ>αφέ
  ρονταν για την άνοικοδάμηση<αί άναδιοργάνωσης τής χώρις μας θαιτρεΐτε ν'άκολουθήσουν μιά πο¬ λιτική ένίσχυσή των άγροτων- μας γιά νά μττορέσουν ν'άττοκσ- τσστήσοον τήν άγροτική τταοα- γωγή στά προπολεμικά της επί¬ πεδον καΐ νά τα ξεπεοάσουν ά¬ κόμα. Ή ένίσχυση αυτή τοΰ Κ·<ά· τους πρός τούς άγρότας μας θδ πρεπε νά έ-ίδηλωθεΐ άφ'ένός μέν μέ τή χορηγήση σ'αύτούς των α¬ παιτουμένων έργαλείων, σπόρων, λιτΐασμάτων μακροπροθέσμων δα νείων κλπ. αφ'ετέρου μέ τή μι- έττΐ τοθ άγροτι- Δέν παραγνωρΐζουμε τίς άναγ νώσεως ή λειτουργ'α τής κρατι- κήζ μπχανής. Τα'άΐταιτούμενα 6 μως Εξοδα θ&ποεπε, καί θά μττο- ροθσαν νά έςεϋρεθρθν μέ τίς κα τασχέσεις των τεραστίων περιου- σιών των συνεργατών τοθ κατα- κτητή μέ τή φορολογία των ττλου τισάντων επί κατοχης τοθ μέγα- λου κεφαλαίου. Άντίθετα τό κράτος των δοσι λόγων:καί των πλουτισάντων πο έπεβλήθηκε στή χώρα μας μέ τα κανόνια τού Σκομπυ,^ 8χι μόνο δέν φορολόγησε τούς πλουτίσαν¬ τες κλπ- μά κοΐ τούς Εδωσε πολ- λά δισεκατομμύρια δραχμές καΐ τίς ττρωτες ίίλες πού έφερε ή ΟΟν ρα γιά ένισχύσεις τοθ έλληνικοθ λ,αοθ. Τό κοάτος δλα τ4 φορο- λογικά βάρη τ&ρριξε στίς πλάτες των μικρών έπαγγελματιών καί ιδίως τής άγροτικής τάξεως. "Ενας άπό τούς αδικους, τούς άντιοικοιομικούς καΐ ληστρικούς φόρους εΤνε καΐ ό φόρος τοΰ κρα σιοθ, πού ΐΐέφτει στήν πλατή τοθ ψτωχοθ άμπελοκολλιεργητή. είνε γνωστό πθσο ύπέφερε ό άμπελσκσλλιεργητής μέσα στήν κηττον,ή Τα είσόδημα τού, δσο τοθ άψινε ό καταχτητής, δέν εΐχβ κομαισ ττέραοτη. "Εφευγε πολλές φορέΐ μ έ ϊνσ φορτίο κρασΐ 70 οκάδες, ό πσρα- γωγίς γώριζβ μέρες ά * ά γ στά μ χωργιά όλόκληρες γιά να τό ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ «ΕΛΕΥ«$βΡΗΣ_ΚΡΗΤΗ£»_^ Ε Κ Π ΑΙΔ Ε ΥΣ_Η_Κ Α_Ι ΚΡΑΤΟΣ 5Χ0ΛΕΙΑ ΕΡΕΙΠΙΑ, ΧΑΡΙΣ ©ΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ϋΚΠΑΙ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΤΑ ίΙΟΑΕΙΑ ΙΗ! ΥΟίΙΟΡΟΪ Δέ /ωρεϊ συζητήση πώς τό κράτος, άπό την άρχή τής ΰ- παρξής τού, προσπάθησε νά κρατήσει γιά βιτρίνα τού τήν Άθήνα. Μιά «χεΐική άναλογία, ύπάρ χει πάντα καί στίς πρωτεύου- σες των νομών σέ σύγκριση μέ τήνΰπαιθρο. "Όεάν λοιπόν τα σχολεΐα τοϋ Ηρακλείου, βρίσκονται στά χά λια πού εΐδαμε στίς προηγού- μενες έρευνές μας, είναι φυσι- κό νά καταλάβουμε τί μπορεΐ νά συμβαίνει καί μέ τα σχολέιά τής ύπαίθρου. Έτσι θρανία καί σχολικά ό'ρ γανα, έ'χουν έλάχιστα. Πολλά δέν έ'χουν καθόλου. Όσο γιά τα κτίρια ΊΤ°υ ατε γαζονται, τα περισσότερα εί¬ ναι σπίτια εντελώς άκατάλλη¬ λα, πού έχουν παραχωρηθέν άπό ϊδιώτες, γιά νά κρατήσουν τό σχολειό στό χωριό. Μεοικά στεγάζονται σέ έκκλησίες. Δύο μάλιστα σέ Μουσουλμανικα Τζαμιά. Καί έκεϊνα πού έχουν δικά τους κτίρια, τα περισσίτε- ρα είναι παλαιά, μικρά, καί γε- νικά άνθυγιεινά. Καί όμως πολ λά χωρία, εΐχαν άρχίσει νά κτί ζουν πρίν άπό τόν πόλεμο και- νούρια σχολειά, πού παραμέ- νουν σήμερα μισοτελειωμένα, χωρίς νά δίδεται ή ^ ένίσχυση πού χρειάζεται γιά νά άποπε- ρατωθοΰν. Πάνω άπό 30 σχολεΐα στε¬ γάζονται σέ άκατάλληλα κτίρια, στά χωρία τής έκπσιδευτικής περιφερείας Ηρακλείου, Ινα συγχρόνως παραμένουν άΌτεγα 7, καί ύπάρχουν 10 μέ ήμιτε- λή κτίρια. Στήν ιδία έκπαιδευτική περι·* φέρεια 6 σχολεΐα είναι κλειστά γιατί δέν έχουν δάσκαλο. Στήν έκπαιδίυτική περιφέ- ρεια τής Γόρτυνος άπό τα 90 σχολεΐα πού εχει, μόνο τα 36 έχουν κατάλληλα κτίρια, 20 εί¬ ναι κάπως άνεκτετ καί 34 εντε¬ λώς άκατάλληλα. Στήν περι- μεθόδους, άπό μέρους των άρ- χών, πρέπει νά άντιμετωπίσει τούς ύπαλλήλους, γιατί όταν ε¬ νας βρίσκεται σέ κίνδυνο άμύ- νεται τόσο πιό σθεναρά δσο πιό σοβαρός είνε δ κίνδυνος πού τόν άπειλεΐ. Σήμερα καί δ πιό δειλός καί (Συνέχεια άπό στή 2η σβλίδα) φέρεια αύοή,ύπάρχουνκαί τα κα τεστραμιμένα άπό τοΰς Γερμα- νούς χωρία Καμάρες Βόρριζα Μα/αρικάρι, πού τα σχολεΐα τους είναι εντελώς καταστρεμ- μένα. Άπό τα 108 σχολεΐα τής έκ· ιαιδευτικής περιφερείας Πεδι· άδος, 47 στεγάζονται σέ σχετι- κά ΰγιεινά κτίρια. Τα 6πόλοι- πα είνε άκατάλληλα, μάλιστα δέ 6 στβγάζονται σέ έκκλησίες καί 2 σέ τζαμιά. Ή περιφέρεια μόνο αύτη, έχει άνάγκη άπό 1650 θρανία. Σέ πολλά σχο λεΐα ^έπίσης, καί πρό παντός των μεγάλων χωρίων, ύπάρχει όυσαναλογίρ μεταξύ μαθητών «αί δασκαλων. Πρίν τελειώσουμε την ερευ- νά μας αύτη, θά πρέπει νά ά- φιαιρώσουμε λίγα λόγια γιά ε- να σχολειό τού Ηρακλείου, πού λειτουργεΐ άπό τόν καιρό τής Κρητικής Πολιτείας, καί όμως δέν έχει άναγνωρισθεΐ άκόμα ά πό τό Κράτος. Πρόκειται γιά τό νυκτερινό δημοτικό σχολειό, οτό βποΐο φοιτοϋν κάθε βράδυ 250 παιδία δλα μικροί έργαζό- μενοι τής ημέρας. Έχει ίδρυθεΐ άπό τό προο- δευτικό σωματεΐο «Φιλόπτωχος αδελφότης» επί Κρητικής Πο- λιτείας, περιλαμβάνει δέ κ αί τίς 6 τάξεις τοΰ Δημοτικοΰ Σχο- λείου, μέ 4 δασκάλους. Γιά την συντήρησή τού φροντίζει τό πά ραπάνω βωματεΐο μέ είσφορές των μελών τού, καΐ μέ έτησία έπιχορήγηση τού Δήμου. Σήμερα ή σχολή δέν έχει πό ρους. Ό Δήμος ύποσχέθηκε ε- να ποσό πού δέν καθορίσθηκε άκόμα, τό δέ Έμπορικό Έπι- μελητήριο 300 χιλιάδες δραχμ. Ό Δήμος Ηρακλείου όσο καί ή εύποροϋσα μερίδα τής κοινω ί έ' νίας μας, έ'χουν συντρέξουν τή καθήκον νά σχολή αύτη, ύ Ο ΕΙΙΙΣΙΤΙ2ΜΟ! ΤΗΣ- ΟΡΕΤΤΑΝΙΚΗΣ ΖΟΝΗΣ ΚΑΤ0ΧΗΣΤΙΣΓΕΡΜ1ΝΙΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟ 15.— Άπό τίς Άγγλικές στρατιωτικές άρ- χές στή Βρεττανική ζώνη κατοχης, λαμβάνονται έκτα- κτα μέτρα γιά τήν αντιμετω¬ πίση τοϋ έπισιτιστικοθ προ- βλήματος τό όποΐο παΐρνει σοβαρή Ικταση. Άπό την Αγγλία στάλθηκε φορτίο μέ μπισκότα, καί ζάχαρη. Στά Ρούρ έπίσης στάλθηκαν άλευρα. χή η, πού δίδει τα φώτα της στούς συμπαθεϊς μικρούς συμπολίτες μας, πού άγωνίζονται έργαζό- μενοι όλη μερά, νά βοηθ»ήσουν οίκονομικά ^τά φτωχά σπίτια τους, τό όέ βράδυ ζητοϋν νά μάθουν λίγα γραμματα, πού θά τάχουν Ιφόδιο ο τή ζωή τους. Ή άναγνώρισΐ) επίσης τής σχολής άπό τό κράτος είνε μιά ήθική αναγνωρίση τού έ'ργου πού γίνεται έκεΐ μέσα. ΑΥΡΙΟ : Γενικά συμπεράσματα πουλήσει καί επέστρεψε τό [ στό σπίτι τού μέ 5 111 οκάδες κρ Θάρι μά κυί μέ μιά έλονοσία ί] μέ μιά ιτόντα· 'Αποτέλεσμα ; Ν ϊ ρημάξει ή οίκονένεια καί τό άμπέλι; Τώρα μπα(ν·με στόν τρίτο χρό νο άπό την άπελευθέρωση. "Ομως τό άμπέλι δέν μτΐόρεσε νά δωσει άκόμη οθτβ τό τρίτο άττό τό προπολεμικό είσόδημα. Κσί τουτο γιατί το άμπέλι θέλει χρόνια κο:1 ίξοδα γιά νά ξανΛρ- θει στά πρώτα τού. Ό άμπελουργος δέν τό άμβλη- σε, τό κλάδεψε, τ'> ίσκαψβ, τό
  Βισκϋφισε κ.τ.λ Μά δέν άρκοθνε
  μονάχα τα χέμια τοθ καλλιεργη-
  Χρειάζονται κα! φάρμακα
  (αλκίς χ.τ.λ.). ΧρβιΛζβν
  411 και έργαλεϊα (ψεκαοτήρες,
  θειαφισιήρε-). Χρειάζονται καί
  λιπάσματσ. "Ολα αΰτά τα περίμ»
  νέ δ άγρότης ίιΐό τό κράτος.
  Πώς δμως βοήθησε τόν άμπελ··
  καλλιεργητή τό Κράτος; Τό ξέ¬
  ρομε.
  ι όν ιΐρώτο χρόνο δέν μπόρβσε
  νά φέρει οθτε γεωργικά φάρμα*
  κα οθτε έργαλεΐα, ένϋ μτΐοροΰσε
  να βέρε', αν φρόντιζε γρήγορα.
  Καΐ £τσι ό άγοότης Ιπεσε στήν
  εκμεταλλευθή :οΟ Ιμπορα.
  Τό δεύτερο χρόνο δέν Εφερε
  ψεκαστήρες ο Οτε ραντιστ{|ρες.
  "Εφερε θειάφΐ, άλλα άιΐόκλειβαν
  τα κρσσ'ϊμττελα άττό τή διανομή
  τοθ θείου. "Εφερβ καϊ λιπΐσμ*·
  τα, νίφθ καΐ ^φωσφορικά, άλλα
  τιροτίμησαν νά όώσουν τό νίτρο
  στή λσχανοκαλλιέργβια καΐ δχι
  τϊ άμκίλια.
  "Ετσι, ένω τό κρασάμπελο δχι
  μόνο λησμονήθηκε άλλά καΐ πα-
  ραγκω'Ίστηκε στή βοηθεία, 6στ«
  [αί τή λιγοστή, πού έδωκε τό
  <ράτος στίς αλλες καλλιέργβιες Ιρχεται τώρα τό Ιδιο Κράτος καΐ τό φορολογεϊ σέ βαθμό άβάστα- χτο. Ό φόρος πού ζητάει σήμβρα τό κράτος άπό τό κρασΐ είναι (Συνέχεια στή 2η Σβλίδα) Ο 1 Λ II Ρ II ΜΙ ΤϋβΕΡΓΑ ΕΙ ΟΙΙΐΚΦΟΡΓΟίΕΙ! ΤΟΝ ΕΦΟΛΙΟΝ ΛΙ1ΚΒΟΤΟΝΤΑΙ Άπό χθές τό πρωΐ οί λι- μενεργάτες καί οί Φορτω- εκφορτωτές, σταμάτησαν κά¬ θε έκφορτωτική δουλειά στώ έφόδια, γιατί ό Τελώνης άρ- νεΐται νά θεωρήσει τούς λο- γαριασμούς τής δουλειάς πού έ'χουν κάνει ο" αύτά. Όμως ή άρνηση αυτή τοθ κ. Τελώνη, προσκρού&ι στήν ύπ' άρ. 26448)29—10—46 έγ- κ.ιτική διαταγή της Γεν. Δι¬ οικήσεως πού άποδέχθηκε καί ένέκ ινε τήν άπόφαση τής Ε.Ρ.Φ.Λ.Η. ( Επιτροπή Ρυθμίσεως Φορτοεκψωρτο· των- Λιμένος Ηρακλείου) τής 1ης Όκτωβρίου, γιά αθξηση 30 ο)ο λόγω τής αυξήσεως των είδών διατροφής ή όποΐα καί καταβάλλεται άπό τής 1 Όκτωβρίου σ' δλ,α τα έμ- πορεύματα. Ή έγκριτική αυτή διατα- γή τής Γεν. Διοικήσεως «έ- ηέχει θέσιν νόμου τοθ Κρά- τους» καί ώφειλον οί έδώ άρ μόδιες ύπηρεσΐες νά τήν ά- ναγνωρΐσουν. "Ετσι τίς πρώΐες 14 μέρες πληρωνόταν κανονικά ή νό μίμη αυξήση, δταν ό κ. Τε¬ λώνης, ποΰ είνε έκπρόσωπος τοθ 'Ϋπουργείου Έφοδια- σμοθ στήν πόλη μας, σταμά τησε τή θεώρηση των λο· γαριασμών, καθυστερώντας τήν έξώφληση άπ' τήν Άγρ. Τραπέζα καί καταδικάζον- τας κατ' αύτό τόν τρόπο τοΰς λιμενεργάιες, νά δου λεύουν νηστΐκβί στήν έξαν- τληπκή δουλειά τους. Γιά την παρανομία αυτή Λ ^ι.-ε^),αΓών διαμαρτυρηθή κε μέ τό όπ'άρ. 161)9-11-46 εγγραφό τού, δηλώνοντας δτι, σέ πε ίπτωση πού θά έξακολουθήσει ή άρνηση τής λογαρια- ύτΐοχρεω- θεωρήσεως σμΩν τους, είνε μένοι νά διακόψουν τίς, φορ- τωτικιές δουλειές των έφο- δίων. Κατόπιν σέ κοινή συνεν νόηση Λιμενόρχου, Ε.Κ.Η. καί Συνδικάτου άποφασίστικε ή άναστολή τής διακοπής τής1 έκφορτώσεως μέχρι τής 14ης Νοεμβριού πού θά δχει τα- κτοποιηθεΐ τό ζήτημα. Οί άρμάδιοι δμως δέν έδω σαν καμμιά λύση στό ζήτη- τημα καί έξακολουθοϋν νά ά νέχονται την παράνομη όρ- νηση τοθ Τελώνη, ποΰ τόν εύ χαριστεϊ, φαΐνεται νά βλέπει τούς έργάτες νά ύποφέρουν νηστικοί, κάτω άπ' τό βαρυ Υο τής έκφορτώσεως. Τό Συνδικάτο, μπροστά στήν παρανομΐα αυτή, άναγ- κάστηκε νά διακόψει κάθε φορτωεκφορτωτική δουλειά μέχρις δτου ό Τελώνης άνα- γνωρίσει τό 30 ο)ο καί θεώ- ρήσει τούς σχετικούς λογα- ριασμούς. V-
  *—
  Γ
  «£ Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η Κ Ρ Η Τ Η»
  ι;
  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΘΕΑΜΑΤΑ
  Χειμερινός ΗΛΕΚΤΡΑ—Σήμερον
  ΆΛυγευματινή ώοα 6 μ. μ. Βμ
  διινή ώρα 9 μ. μ. «Ο ΤΑΦΟΣ
  ■<-— χθΥ ΙΝΔΟΥ» Όλόκληρο τό εργο 2 έποχές. 'Η ταινία θά προβάλλε ται μέχρι τής Κνριακή;. Την προσέχη έβδομάδα: «Υίέ μου Υίε μου . * ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ» (Χειμερινός Σήμερον &ρα 6 μ μ. συνεχώς «Ό Λοχίας Γυόργκ» μ· τον Κάρυ Κοΰιτερ Η ΑΓΟΡΑ ΜΑΣ ΘΕΑΤΡΟΝ «ΜΓΟΡΕ» Πα> ^λόγοθ
  • Π. Ξυ 'οϋ—Σ. Μσ-
  λοθσπ Π-,ωτ'^ γο3 ν/£στριιτ Μλεκ-
  τρα Βάχλ'^.
  Σήμβρον
  ΦΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  Λίαν προσεχώς Άρη Χατζιδάκη
  Ο «ΠΑΡΑΔΕίΣΟΣ·.
  Τιμέ; Τρρφίμωι:
  Ψωιιί
  Φ < ο ι Ρ«β «.α Κοικΐ' Τουρκ. ας Φαβα Τυρ Β' τι ο ότ. Προΐστάμενο τυπογρσφείου Ι. ΧΑΛΚΙΑΔΆΚΗΣ ΜΙΝΩΑ ΩΡΑ 6 μ. μ. ΣΥΝΕΧΩΣ Μιά τιτάνια Ήρα-'ική δημ*· υυργί'ΐ τοΰ Γίγαντος τής α¬ νωτέρας τέχνης ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡ Ο ΛΟΧΙΑΣ ΓΥΟΡΧ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ: ΑΠΟΚΑΗΡΟΙ της ζωησ. Πρω~αγωνΓσ'ο0ν: ΖΑΝ Γ'- ΑΜ ί Π ΙΝΑ ΛΟΥΠΙΝΟ Σωματείον Κτιστών καί Άμμοκο· νιαστών Ηρακλείου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλοθνται όλα τα μέλη τοθ παραπάνω ΣωματεΙου σέ γενική συνέλευση την Κυ- ριακή 17 τοϋ Νοέμβρη καί ωρα 9 τό πρωΐ στά Γραψεΐα τοθ Σωμστειου στό Ε. Κ. Η. μέ θέμαΐα: 1) Λογοδοσία Διοικητικοϋ Συ,<βουλΙου. 2) Διάφορες σπουδαΐες ά- νακοινώσεις. Κανείς συνάδελφος δέν πρέπβι νά λείψει άπό την συνέλευση τής Κυριακάς. Ηράκλειον τή 14—11—46 Ό Πρόεδρος Ν. ΪΑΜΑΤΑΣ Ό Γεν. Γραμματεύς ΑΝΤ. ΜΑΥΡΑΚΗΣ, 3-1 Αιανυκτερεΰον Φαρμακεΐρν Έμμ. Ζαχαριάδη (Τρείς Καμάρες) ΣΗΜΕΡΟΝ 2ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑ Τ© γνωστό άριστούργημα Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΙΝΔΟΥ Νέα ΓαλλΉή ϊκδοσις) Δύο έποχές βέ μιά ««ράστασπ Λβγβ» τοθ μβνάλου μήκους τής τειινΐας μόνον Μ Ι α Άηβγβυμβτινίι ώρα έ μ. α . βρ«ουνή δρ« 9.30 μ. μ. Μ>
  Η τα νια θά ηρ βί,λλεται
  ί ής Κυριοκής
  ΑΙΙΑΙΙΙΠίΠΟΙΙΤβΙ
  Απωλεσθη ταυτότητα άντί-
  χουσα εις τόν Κλεομένην Πά-
  -αδάτον κάτοικον Ηρακλείου.
  Παρακαλβϊται δχοιος την
  βρήκε νά την φέρει εΙς τα
  Γραφεϊα μας.
  ζα
  Γρ βίρα
  Καφές
  Ζάχαρη
  » ψλή"
  Μελ τζανες
  ΓΊτομάτες
  Κρεμίδυ
  Πρ·να
  Σταφυλια

  Χονδρ.
  2 20.
  2 250
  1 800
  1.500
  1 400
  1.400
  2.ΟΟΟ
  9.5ΟΟ
  8.700
  7 ΟΟΟ
  1Ο.ΟΟΟ
  6.ΟΟΟ
  6.000
  7 000
  800
  90β
  400
  800
  1.ΟΟΟ
  1000
  Λίαν
  2.500
  2 ΟΟΟ
  1.7ΟΟ
  1.^00
  1 600
  1.1000
  10 000
  8 000
  12.000
  6.600
  6.600
  7 50Θ
  1 000
  1 100
  500
  1 000
  1,200
  2 000
  (Σονίχεια άπό την 1η σελίδα)
  180 δρ. στήν οκά δημόσιος φόρος
  κογ.1 30 δρσχ. δημοτικός, τή σ'ΐγ
  μή πού δέν πουλεϊχαι οθτε 701
  Οραχ. και ποθ οί 700 δραχ. σύ-
  ΐές οέν καλθπτουν χά £ξοδα της
  κσλλιέργειας. Καί τό χειρότερο
  δτι τό Κράτος "τόν άπαιτεΐ απ*
  τόν πσρανωγό τώρα άμέσως την
  Ιην τοθ Δεκέμβρη καί άς μένει
  άτΐούλητο τδ κρασί σχήν άττ&Θή
  κη τοθ ττοραγωνοθ. Καί δχι μόνο
  άπά τώ καινούργιο κρασί ζητδνε
  τό φόρο μα καί άπό το παληό
  τού όποίου ό φόρος £χει τιληρω
  θεϊ άπό πέρισυ.
  "Ετσι άφ' ου τό Κράτος πσρα-
  μέλησε τό κροσάμπελο, άφοθ τό
  ΑδΙκησί στΐς διανομές άπό φάρ-
  μακα καΐ λιττάσματα, Ερχεται σή-
  μερο καί άντΐ νά φροντίσει γιά
  ανοιγμσ άγορών, άπαιτεΐ νο πά
  ρει φόρο 6πό τώ άπούλητο κρα
  σί κ ί μάν.ιστα &υό φορες φόρο
  άπό τό £περισυνό κρασί. ^Πρδμα
  ΐτοθ σημαίνει ττως, ό τταραγωγός
  χφού δέν μπορεϊ νά «ουλήσβι
  το κρασί πρέπβι νά ποολησει
  τό άμπέλι ν>« νά πληρώσει τό
  φόρο.
  Καΐ οί καρχαρίες είναι Κτοιμόι
  νά άρτιάξουν τό άμπέλι τοθ φτω
  ΧθΟ.
  (ΑΟριο τό β' μέρος)
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΗ
  ΑΜΤΑΔΑΑ.:ΙΜΟΝ
  Την 22αν Νοεμβριού 1946
  ημέραν Παρασκευήν καΐ ώ¬
  ραν 11—12 π. μ. διεξαχ
  θήσεται έν τφ Γραφείω Αν¬
  ταλλαξίμων Ηρακλείου άρ-
  χική δημοπρασία μονοετοθς
  ενοικιάσεως ανταλλαξίμων
  κτημάτων κειμένων είς 38 δι·
  άφορα χωρία τής περιφερεί
  άς καί έπαναληπτική 8515
  κτήματος 40 στρεμμάτων είς
  Γαλένι.
  Τα κτήματα μετά τής
  ιτρώτης προσφορας καί των
  λοιπών αναλυτικών όρων τής
  δημοπρασίας άναγράφονται
  είς τάς ύπ' αριθ. 2833 καί
  2861 τής 5)11)1946 διακηρύ-
  ξεις τοιχοκολλημένας είς τό
  Γραφεοϊν Ανταλλαξίμων καί
  είς τό Γραφείον τοθ Δήμου
  Ηρακλείου καΐ των Κοινο-
  τήτων είς τάς οποίας ευρί¬
  σκονται τα κτήματα.
  (Έκ τοθ Γραφείου Ανταλ¬
  λαξίμων).
  Α8ΑΓΝΟΡΝΣΙΣ ΣΩΜ1Ι{¥
  Τό ΙΙρωτοδικεΐον Ηρακλεί¬
  ου διά τής ύπ' αριθ. 944)46
  άποφάοβώς τού ενέκρινε την ί¬
  δρυσιν Σωματείου υπό την
  I-
  πωνυμίαν «Σωματείον Έφη
  μερίων Ίεράς Έπΐσκοπής Άρ-
  καδίας» μέ έδραν τό χωρίον
  Μοίραις Καινουρίου μρ σκοπόν
  την πνευματικήν, ηθικήν, οί
  κονομικήν προαγωγήν των με-
  λών τού καί την θρηοκευτικήν
  διαπαιδαγωγησιν τού λαού
  Έν Ήίακλείφ τη 13 Νοεμ-
  βριβυ 1946
  Ό Πληρεξούσιος Δΐκηγόρος
  ΣΤΥΛ. ΜΑΥΡΑΚΗΣ
  ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑΪ!
  Καί άλλα λουλούδια πωλούν-
  ,ται παρά τού ΑΝΤΡΕΑ
  ΐΜΠΕΣΛΕΜΕ Περβόλα-
  ' (Παραπλεύοως Αγ. Άντρέα)
  ΤΑ ΓΕΓΟΝσΓΑ ΤΟΥ ΣΚΡΑ
  ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒ,ΣΕΚ
  Γ Ι Α Π Ο Λ Ι ΤΙ Κ Η Ε Κ Μ ΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
  ΚΕΝΤΡΙΚΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΛ ΜΑΤαΊΟΟΕΙ Η ΙΚΡΠΙ ΤΟΝ ΥΠΑΑΑΗΑΙ1Ν
  ΑΘΗΝΑ 15 (ίδ. τηλεγρ)—
  Άντάρτες επετεθησαν εναν¬
  τίον τοθ χωρίου Σκρά. Ή
  φρουρά τοΰ χωρίου ποΰ άιτο·
  τελοθνταν άπό δύναμη ενός
  λόχου, αίφνηδιασθεΐσα υπέ¬
  στη μεγάλη φθορά.
  Σκοτώθηκαν 6 άξιωματικοί
  κσί 11 στρατιώτες καί τραυ-
  ματΐσθηκαν πολλοί χωρικοί.
  ΟΙ στρατιωτικές ένισχύ-
  σεις πού στάλθηκαν έσπευ-
  σμένα άπό τό Φανό καί
  τόν Άρχάγγελο δέν κατόρ-
  θωσαν νά πλησ άσουν στό
  , Σκρά διότι προσβλήθηκαν ά-
  •'πό άλλες όμάδες άνταρτών,
  οί οποίες προστάτευαν τάς
  διόδους.
  Ό λόχος τοϋ Φανού υπέ¬
  στη 60 βαρύτατες άπώλειες.
  Ίσχυρές δυνάμεις έκινήθη-
  σαν άπό τή Θεσ)νίκη. Συνε-
  χίζονται λυσσώδεις μάχες.
  Τα παραπάνω γεγονότα
  τα όποΐα άνάγγειλαν οί ά-
  πογευματινές έφημερίδες
  των Αθηνών σέ έ'κτακτες έ-
  πανειλημμένες έκδόσειςΐους,
  Ιδωσαν την εύκαιρΐα στήν
  ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΙΤΡΑΤΙΟΤΕΣΟΟΥ ΥΗΗΡΕΤΟΥΗ ΣΤΗ ΗΟΕΙΡΟΤΙΧΗ
  ΕΑΛΑΑΑ ΣΠλϋΟΥΝ ΦΟΝ» ΛΠΟΓΝΟΣΕΟΣ ΣΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΛΑΟ
  Οί Κρήτες στρατιώτες πού
  έχουν μεταφερθεϊ στήν Ήπει-
  ρωτική Έλλάδα κα'ι χρησιμο-
  ποιοϋνται στίς άδελφοκΐόνες
  έκκαθαριατικές επιχειρήσεις,
  κρατοϋν σέ άγωνία όλόκληρο
  τόν Κρητικό λαό.
  Τα νέα δυστυχώς πού έρχον-
  ται μέ την κλάση πού άπολύ-
  θηκε δέν είναι καθύλου εύχά-
  ριστα.
  Μαθαίνομε πώς τούς δημο-
  κρατικούς στρατιώτες τοΰς κλ?ί
  νούν στά σύρματα, τούς κατα-
  δικάζουν καί τούς φυλακίζουν
  χωρίς αϊτία εκτός άπό τό ότι
  είναι δημοκρατικοί. Μαθαίνο¬
  επίστς πώς ό λαός τής Ή-
  πειρωτικής Έλλάδας τρέφει
  στοργικές διαθέσεις καί πονεΐ
  τούς στρατιώτες μας καί σάν
  έτοιο χιχρακτηριστικό άναφέ-
  ρονται διάφορα γεγοτότα σάν
  κι' αύτά. Κατά τίς έπιθέσεις
  των άνταρτών στά χωρία ποΰ
  βρίσκονται Κρήτες οί κάτοικοι
  μέ τηλεβόες φωνάζουν : «Προ-
  σέχετε»!! Κρήτες στρατιώτες βρί
  σκονται στό χωριό, μην τούς
  «τυπήσετε». Όλααύτά άναγκά-
  ζουν τούς άνωτέρους των άξι-
  ωματικούς κλπ. νά τούς άλυσ-
  σοδένουν καί νά τούς εντείνου"
  τα βάσανά τους.
  Άπό έ'να τάγμα έχουν γίνε
  τέσσερις άποστολές στά στρα-
  τόπεδα, ένώ ό διοικητής τού
  παράγγειλε στούς άπολυομέ
  νους νά μην άνακοινώσουν τί-
  ποτε στούς συν/γενεΐς των τι-
  μωρημένων.
  Παρά κάτω δημοσιβύουμε
  αύτολεξεί τό γράμμα ενός Χά
  νιώτη στρατιώτη πρός τόν
  έθνικόφρονα ■θεΐο τού :
  Σεβαστέ μρυ Θεΐε,
  Μαθε ότι βρίσκομαι ΐίξω ά/τό
  τη Θεβσαλονίκη κλεισμένος μέ-
  σα σέ στρατοπεδο μαζϊ μέ άλ
  λους 50 Κρπτικβύς. Ή ζωή μα>
  είναι χειροτερη άπβ των αϊχμα
  λώτων. ιΜάς έχουν άφοπλίαε
  χωρΐς καμμιά αϊτία καΐ ηύπηρε-
  σία μας είναι άγγαρεία καΐ ξΰ-
  λο. Αύτά κάνουν ο! «έθνικόβρβ
  νες», οί ύπερπατριώτες τβύς ο
  ποίου; σεϊς άγαπάτε καΐ ΰπερχ
  βπίζετε. "Λν κάποτε γυρίσουμε
  στήν Κρήτη, πράγμα ποϋ θεω-
  ρώ όΰσκολο, θα γυρίσουμε φυμα
  τικοίοίιτλεϊστοι.Τό ξΰλο ποϋ μας
  δίνουν δέν θά μποροΰσαν νά τό
  όώβουν ουτε οί γερμανοΐ, γιατΐ
  καΐ αύτοΐ θά πονοΰβαν καί θά
  σπάραζε ή καρδιά τού;. Άλλά
  χύτχ τα κάνουν οί ξακβυστβί
  «έθνικόφρονβς» καί γι' αΰτό δέν
  αΐσβάνονται πόνο βλέποντας ε¬
  ν χ στρατιώτη νά βογγότ καΐ νά
  λιποθυμεϊ άπό τό ξϋλο. "Αν
  μπβρεϊς βγάλε με γιατΐ ή θά μέ
  σκοτώσβυν ίί θά πεθάνω φυμα-
  τικός.
  Μέ άγάιτη
  ΟΑΓ0ΝΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΥΡΑΔΛΗΛΒΝ
  (Συ·έχεια ά τί την 1η σελιδ )
  ό πιό «νομιμόφρονας» ύπάλλη-
  λος, καταλαβαίνει πώς άνοιχτά
  τέθηκε σέ διωγμό, καί πώς ή
  άμυνά τού. είναι τό μόνο ίσχυ-
  ρό καί νόμιμο όπλο γιά την
  περίπτωση αύτη.
  Ξεκάθαρα μπαίνει μπροστά
  στούς Δημοσίους ύπβλλήλους
  ;ό ερώτημα:
  Νά άγωνιστοϋν γιά νά ζή
  σουν ή νά σταυρώσουν τα χέ-
  ρι« καί νά άργοπεθάνουν άπό
  την πεΐνα;
  Τα πράγματα δμως, εδειξαν
  πώς τό ενστικτο τής αυτοσυν¬
  τηρήσεώς άψηφώντας κάθε ά-
  άπειλή θά άπαιτήσει στό Ιρώ
  τημα μ' ενα νικηφόρο άώ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  ΑΑΙ0Μ6Ν ΧΑΙΣΚΚΡ88ΡΑΠΤΟΝ
  Καλοΰνιαι ά'παντα τα μέ?ιη
  τοϋ Συνδέσμου Λατόμων καί
  Σκυροθραυ^ίών εις Γενική
  τακτικήν Συνέλευσιν εις τα
  γραφεϊα τοϋ Συνδέσμου την
  17)11)46 καί ημέραν Κυριακήν
  καί ώραν 10 π μ.
  Θέματα: Διάφορες ανακοινοί
  σεις τοϋ Δ. Συμβουλίου.
  (Έκ τοϋ ..Γραφείου) 2—1
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  "ΕΝ. ΣΥ^Ι£ΛΕγ-ΕΩ—
  Καλοΰνται είς γενικήν συνέ¬
  λευσιν τα μέλη τοϋ Α.Ο. Ό-
  υμπιακός την 16 Νοεμβςίου
  1946 ημέραν Παρασκευήν καί
  ωραι 6.30' είς τα Γςαφεϊα των
  άναπήρων πολέμου (Στοα Δη·
  μοτικοϋ Μεγάρου) πρός διενέρ¬
  γειαν (αρχαιρεσιών διά την «-
  νάδειξιν νέου Διοικητικυϋ Συμ-
  βουλίυυ. Ό Πρόεδοος
  ΕΜΜ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ
  ΑΝΙΚ9ΙΝ0ΣΗ ΣΙΜΑΤΕΙΟΥ
  ΕΡΓΛΤΟΝ_ΤΥΙΡΦΟΝ
  (Πσρά τοθ Σωυοχείπο έργα-
  τών τυΐυνρΐφω' μαΓ έα^.ϊλη
  τμΛί δηαοσ.ευση ή πα::^κάτ^ Α¬
  νακοινώση:
  Είς απάντησιν των αίτιά
  σεων των δήθεν «έθνικοφρό-
  νων» εφημερίδων τό Σωμα
  τεΐον έργατών Τυπογράφων
  άνακοινεΐ τα εξής :
  Τό Σωματείον Έργατών
  Τυπογράφων δέν εζήτησε—δ
  πως καΐ άλλωτε έτονίσθη—
  αύξησιν των άποδοχών των
  έργατών άλλά την αλλαγήν
  τοθ συστήματος τής κατ'άπο-
  κοπήν εργασίας καί την καθι-
  έρωσιν τοθ ήμερομισθίου. Έ
  ζητήσαμεν ώς ημερομίσθιον
  δρχ. 20,000 δι'έξάωρον έργα
  οίαν, περιορίσαντες τάς άξι
  ώσεις μας κατα τάς συζητή-
  σεις μας μετά των έργοδο
  τών είς 17000 δρ. διά νά δι-
  ευκολύνωμεν την έκδοσιν δ-
  λων των εφημερίδων.
  Ή έπιβάρυνσις των εφη¬
  μερίδων μέ ιήν τελευταίαν
  μας ύποχώρησιν δέν ύπερ-
  βαίνη τό 10 ο)ο κατ' ανώτα¬
  τον δριον, γεγονός πού ά-
  ποδεικνύει δτι ή μή εκδοσίς
  των όφείλεται αποκλειστικϊώς
  καΐ μόνον είς την άδιαλλα-
  ξίαν των, διότι ή διαφορά
  μας εΐνε ελαχίστη καθόσον
  προσήφεραν 16000 ώς κατώ-
  τατον ημερομίσθιον
  Ώς πρός τό πρωτόκολλον
  ψής πού μέ κατάπληξιν μας
  ειδαμε νά άνσψέρουν άφορδ
  μόνον αύτούς καί δείχνει τό
  μϊσος τ&υς κατά των έργα-
  τ£>ν Τυπογράφων πού ζοθν
  υπό τάς χειροτέρας των συν-
  θηκών.
  Ώ.' πρός την πολιτικολογΐαν '
  /Κυβέρνηση νά άναπτύξει εν-
  Ιτονη, δραστηριότητα. Ό
  | πρωθυπουργός συσκεύθηκε
  ίέπανειλημμένα μέ τόν άρχη-
  γό τοθ Έπιτελείου. Ό Δρα-
  γούμης έπίσης συσκεύθηκε
  μέ τόν Ρόλιγκς. Επικολού¬
  θησαν συναντήσεις Ρόλιγκς
  —Κρώφορντ. Τό μεσημέρι
  ό Ρόλιγκς έπισκεύθηκε τον
  Τσαλδάρη.
  Ό Δραγούμης» μέ έντολή
  τοϋ ΠρωθυπουργοΟ, κάλεσε
  σέ κοινή σύσκεψη τούς άρ-
  χηγούς τής αντιπολιτεύσεως
  Ή πρώτη έντύπωση των
  πολιτικών κύκλων πού σχο-
  λιάζουν την Κυβερνητική αυ¬
  τή δραστηριότητα καί θεα-
  ματική σύσκεψη τοθ «έ·νι-
  κώς σκεπτομένσυ κόσμου»
  είναι δτι πρόκειται γιά προ¬
  σπάθεια νά ματαιωθεΐ Λ 8η
  μοσιοϋπαλληλική άπερνίό*
  Γι' αύτό άλλωστε ό μΟνβ '
  χικός τύπος, έδωσε τοση £*
  κταση στή συμτιλοκή τοθ
  Σκρά καί έμφάνισε τούς αν-
  τάρτες ώς όρμηθέντες Από
  τή Γιουγκοσλαυία.
  Οί Λαοπρόβλητοι έλ—[.
  ζουν ότι ξαναζεστένοντες
  τό καλιό τροπάρι τής απει.
  λής τής άκεραιότητας τ^
  Χώρας νά άποσπάσουν τήν
  προσοχή των εργαζομένων
  άπό τό οίκσνομικό των δρά·
  μα, καί νά έμποδίσουν συγ¬
  χρόνως τήν άντιπολΐτευση νά
  άσκήσει καΐ αυτήν άκόμα
  τήν άνόδυνη κριτική της γιά
  τό οίκονομικό χάος καί τό
  καταπληκτικό σκάνδαλο τοθ
  κΐνέζου Ραϊζίνη.
  ΤΟ ΣΥΝΜΚίΑΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ Κ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΥΗΕΡΝΙΣΕΙ!
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣ8 ΧΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΤΟΚΑΟΗΑΟΙ ΟΡΟΣΗΙϋ
  ΗΛ Ι-ΡΥΙ01ΤΝ ΧΑΙ ΑΕΥΤΕΡΗ 11ΓΝ0ΜΟΣΟΟΗΑΙΑ
  ΑΘΗΝΑ 15 (ίδ. τηλ)μα).—
  Τό συνδικαλιστικό ζήτημα
  περιπλέκεται άκόμα περισσό
  τερο γιά τήν Κυβέρνηση, δε-
  δομένου δι ι ή νόμιμη διοίκη-
  ση τής Συνομοσπονδίας των
  Έργατών δέν εΤνε διατεθει-
  μένη νά ύποχωρήσει σέ δτι
  άφορα τήν αποκατασταθή
  των συνδικαλιστικών ελευ¬
  θεριών. Έτσι ό κ. Τσαλδά-
  ρης θά άντιμετωπίσει στό
  μέλλον όξύτερη τήν πολεμική
  τής παγκόσμιας έργατικής
  τάξεως καί ιδιαιτέρα τής
  ΠΣΟ. Συνδικαλιστικοΐ παρά-
  γοντες τοΰ Κέντρου δηλώ·
  νούν δτι ή Κυβέρνηση όφεί-
  λει νά καταργήσβι τή χιλιό-
  δραχμη ύποχρεωτική είσψο-
  ρά των έργατών, υπέρ των
  διορισμένων καί νά έξώσει
  τούς διορισμένους άπό τό
  κτΐριο τής Γεν. Συνομοσπον¬
  δίας, νά δώσει δέ^έντολή στό
  Συμβούλιο τής 'ΕτπκρατΐΙας
  δπως έκδόσει άπόφαση πάνα
  στήν προσφύγη τής], νόμιμη;
  διοίκησης, άλλως άποδεΐχνει
  δτι άκολουθεΐ μεθόδους Μου
  σολινικοί Φασισμοθ.
  Ό Τσαλδάρης έκαμε κατα
  πληκτικές δηλώσεις στίς ο¬
  ποίες ύποστηρίζει 8πως δημι·
  ουργηθοθν στήν Έλλάδα Βυό
  συνομοσπονδίβς. Οί βηλώσεις
  αύτές προκάλβσσν τήν άγα·
  νάκτηση στούς έργάτες κσΐ
  ύτΐαλλήλους. Ό Γραμματέας
  τής νόμιμης διοίκησης τής
  Συνομοσπονδίας Παπαρήγας
  σέ δηλώσεις τού ξεσκεπάζει
  τόν προδοτικό τφν διορισμί-
  νων έργατοκαπήλων ρόλο οί
  όποΐοι μαζύ μέ τούς λβοπρό-
  βλητους προσπαθοθν νά δια·
  σπάσουν την ένότητα των
  έργατών μέ τή δημιουργία
  δύο συνομοσπονδιών.
  ΟΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ! ΒΑ ΚΑΤΑΨΗΦΙΙΟΥΝ
  ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑΣ
  ΖΗΤΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΝΑΣΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑ 15 (ίδ, τηλ.)—Τό
  Κόμμα των Φιλελευθέρων
  πρόκειται νά άσκήσει δριμύ-
  τατη κριτική κατά τή συζη¬
  τήση στή Βουλή των μέτρων
  έπιεικείας, καί θά τον(σει ό¬
  τι ή δυνσμική πολιτική τής
  Κυβερνήσεως χρεωκόπισε,
  τή ν ί'δια δέ τύχη περιμένουν
  καί τα νέα μέτρα. Στήν κρι
  τική τους οί Φιλελεύθβροι θά
  τονϊσουν ότι ή μόνη ένδε-
  δειγμένη πολιτική είνσ» ή
  τοθ κατευνσσμοθ, θά καΐα
  ψηφίσουν δέ τα μβτρσ «έηι-
  εικεΐας».
  πού θέλουν νά κάμουν, τούς
  δηλώνομει/ 8τι, αύτά έχουν
  άπό καιρό ξεφτίσει καί δέν
  πιάνουν, διότι άν καί αύτοι
  άποδεχθοθν τάς δικαιοτάτας
  αξιώσεις μας άμέσως θά έκ-
  δοθούν.
  Διά τούς ελευθέρους έ?
  γάτες πού λέγουν δτι θά χρη
  σιμοποιήσουν, τούς άπαντοθ-
  μεν δτι τό έπάγγελμα τοθ
  τυπογράφου εΐνε κατοχυρω-
  μένον καί κανείς δέν δύνα
  ται νά τό έξασκήσει άν δέν
  είνε έφωδιασμένος μέ έπαγ
  γελματικόν βιβλιάριον.
  Ό Ήρακλειώτικος λαός
  άς έκτιμήσει πού βρίσκετα
  τό δίκαιον.
  Ηράκλειον 15—11—46
  ΤΟ ίΓΩΜΑΤΡΙΟΝ ΡΡΓΑΤΩΝ
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΠ
  ΙΤΟΖΗΤΗΜΠΗΣΤΕγΤΕΣΤΙ!
  ΛΟΝΔΙΝΟ 15.— Τό ζήτη¬
  μα της Τεργέστης α*όκτησε
  νέο ενδισφέρο μέ την άΥ
  γελία δτι πρό«ιταΐ νά άρ·
  χίσουν άπ' εύθείας διαπρσγ-
  ματεύσεις μεταξι) Ίταλικής
  καί Γιουγκοσλαυία Κυββρ-
  νήσβως γιά την έξεύρεση λύ¬
  σεως τής μεταξύτους δια¬
  φοράς επί τοθ ζητήματος
  αύτοθ. Τό Ίταλικό ·Υ«ουρ-
  γικό Συμβούλιο συνήλθε χθές
  στή Ρωμη καί συνεζήτησε
  σχετικώς.
  Η ΑΜ ΑΝΑΝΕΑΑΕΙ
  ΧΑΘΗΚΕ γυναικεία τσάν,
  τα χρώματος κιτρίνου. Πε-
  ριεϊχε μέσα 2 ψαλιδάκια καί
  μωρουδιακά.
  Παρακαλεΐται αύτός πού
  τή βρήκε νά τή παραδώσει
  στά γραφεϊα μας.
  Βασιλ. Κουγιουμτζής
  Όδοντίκτρος
  Γι είς τό Ιατρείον τού
  Γ6ωρναντά 9_] κα1 3—7.
  Πληροφορούμεθα ότι ή
  κτελεστική Έπιτροπή τ()ς
  ΑΔΕΔΥ μέ τηλεγράφημά της!
  στίς 10 π. μ.) άνακοινεΐ στήνΙ
  δ$ δημοσιοϋπηλληλική 'Ορ-Ι
  γάνωση δτι ή 48ωρη άπερ·|
  γία 3άναστέλλεται προσωρ''[
  ά λόγω «έθνικοθ πένθοας'Ι
  ιά τώ γβγονότα τοθ Σκρά·