94003

Αριθμός τεύχους

4513

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

7/3/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμεριχής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ, 9
  ΚΥΡΙΑΙ»
  7
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Ι ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΪΙΠΙΊΝΖΙΤΙΤΜΙΙ1 ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΕ ιιΟΝ
  ΑΡΙΘΜ, ΦΥΔΔΟΥ 4512
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΙΣ ΑΡΧΑΝΑΙΣ
  ΤΗΝ ΚΟΜΟΠΟΑΙΗ-ΘΡΥΑΟΝ
  Σήμερον την πρωΐαν φθά
  νΐι είς τα Χανιά β Βασιλεύς
  Γεωργιος, συνοδευομένη; 6
  πβ τβν κ Πρωθυπουργόν κκί
  την λοιπήν ακολουθίαν τ·υ.
  ®* επισκεφθή διά πρώτην
  φοράν την Κρήτην ώς Βασι
  λεύς της Ελλάδος Καί θ' άν
  τικρύαη την ήρωΐκην Μεγ»
  λένησβν καί θα ευρεθή έν
  μέσω τβθ υπερηφάνου Κρη·
  τιχβΰ λαβΰ. Καί θ« αίσθαν*·
  66 τόν
  αναπνεύση
  οΐέρα τδν
  Κρητικ&ν ββυνών. Τόν «έ
  ρκ αυτόν τής ελευθερίας καί
  τής έθνικής ύπερηφανίαί.
  Καί ό Κρητικος λαος, ύκβδε·
  χόμενος χον Βχσιλέν, θά εϋ
  ρα την ευκαιρίαν νκ έκδη
  λύση τα αΐσθήματα της άγ«·
  κης τού πρός τα έθνικά ίδε
  ώ&η χαΐ της προσηλώσεώς
  τού πρός τα φυλετικα ίδα
  νικά.
  Άλλ' ο Βκαιλιύς δέν θά
  περιορίση την είς Κρήτην έ*
  πίσκιψίν τού, είς τ* Χανιά
  μονον. Την πρωΐαν τής αύ¬
  ριον, «ναχωρθν έκ τής Δυ
  τικής Κρήτης λ Βασιλεύς μι
  τα τβδ χ. Πρωθυπ·υργ·ΰ χαί
  της 4χ·λ·υθίας των, θα &ι«
  αχίσα την Κρήτην, θα διέλ
  8α (κ Ρεθύμνης βπβυ θ« πα·
  ραμείνη επί ΐΙκοβΐτκτράΜ
  ρον καί συνεχίζων τό ταξεί¬
  διον τού μέχρις Ιεραπέτρας
  θα διέλθη έκ τής πόλεώς μ«ς
  8ποο χαί θ* παραμείνη επί
  τριήμερον Κ«ί χατά τ· διά
  ατημα της ενταύθα παραμο
  νης τού, ο Βασιλεύς βά έκ·
  δράμη ιΐς Μεσσαράν διά νά
  επισκεφθή τάς αρχαιότητάς
  τίς Γέρτυνβς καί Φαιατβό
  κ«Ι ν' αντιληφθή τάς ανάγ¬
  κας τβδ μεγαλυτέρου βΐς Ε-
  χταβιν χαί «νεξβντλήτβυ είς
  πλβδτβν χάμπβυ της Κρήτης
  &χ επισκεφθή δέ «π.σης χαί
  την ήρωϊχήν κωμίπολιν τδν
  'ΛΡΧ«νβν ίπβυ χαί θά χά
  τβθέση στέφανον είς τβ μνη
  μίϊβν τδν πεσόντων
  Ή σημβτσία τής έψ
  ως τδν Αρχανών ύπβ τβδ
  Βκαιλΐνς είναι πρβφκνής
  ΆπβτελβΤ, άναμφιοβητή
  τως, οχι άιτλϊ,ν έκκληρωοιν
  μιάς επιθυμίας τβυ νά μετα
  Ρή είς την γραφιχην χνμβ
  πόλιν μέ τα έκλβκτά προΐ
  ίντα, τάς άπεράντβυς άμπκ
  λβφυτείβς χαί τούς εύωδια-
  στοΰς χήηβυς άλλά την α¬
  ναγνώρισιν της ουμββλης
  τής ήρωϊκήί χωμβπβλεως
  •Ις τβύς υπέρ άπελευ9ερώσ«-
  νς τής Κρήτης «γδνας. Καί
  βυμβολΐζκι την άπέτιβιν τβδ
  φέρου τιμης κβί εύγνωμβσύ-
  νης τβδ "Εθνβυς ολοκλήρου
  τβΰ βποίβυ έκπρβσωπβς εινκ
  Ι Βκσιλΐύ;. κρός την χωμβ
  πόλιν της βπβίας τέ ονβμα
  κβτέστη θρδλβςηρνϊσμδν καί
  έκιχδν χατβρθωμάτων κατά
  την μακράν περίβδβν τ&ν
  Κρητιχ&ν έπαναοτάακνν χαί
  τ&ν βλβκαυτωμάτων. Διότι
  «Ι Άρχαναις υπήρξαν πάντβ
  ΤΒ χαί άπβτελβδν καί σήμβ
  ρβν την Άχροηβλιν, βπβυ
  διετηρηθησαν αθικτα καί ά
  λώβητα τα έθνικά σύμββλα.
  Άπετέλεα«ν τήνΐεράνέστίαν
  Ιπβυ διεφυλάχθη άσβεστβς ή
  φλάγα τδν πατριωτιχδν αί·
  οβημάτων, πού ίθίρμοινε χαί
  έχαλύβδωοκ γΐνιάς γενεδν
  χαί μετέδωσΐ τέ πδρ τής έ
  παναστάσενς χαί της έλκυθι
  ρίκς ΐΙ| ολίχληρβν την νή
  οβν χαί έφύτισε μ! την λάμ
  ψιν χαί την άκτινοββλίαν
  της τβν δρβμβν πρός την ά
  πελευθέρωσιν της Μεγάλον ή
  Οβϋ. Διβχι «1 Άρχαναις χαί
  μιτά την άπιλιυθέρναιν τής
  Κρήτης χ«· την ϊνωαίν της
  μετά τής μικράς 'Ελλάδβ;
  ίκράτηοαν δψηλά την αη
  μαίοιν τβδ κατριωτισμοδ χκί
  τ« ούμβολΒ τ·δ Ιθνιομβδ.
  ίκρ»»Τ·Λ··πββν είς τούς
  μεγίλους αγώνας χαί τάς έ·
  θνιχάς έςβρμήσης. Κ«ί έηρβ
  βχδιζνν πίντοτε είς όλας
  τάς μεγάλας προσπαθεία;
  χαί τας ωραίας εκδηλώσεως.
  Διότι αί Άρχαναις μέ προ
  μαχθνα καί φρούριον άπορ. θίαμαπού δίδει ο καμιτος των
  Βητ·ν τόν υπερηφάνων Γιβΰ. Αρχανών μέ τίς β«έρβ«τ«ί
  Ιχει δημι
  ρελθβν χ«ί θά πλάθη είς την
  φαντασίαν τσυ τάς εΐκόνας
  αυτή; της μαχρα<ων·ς ίβτβρί άς, έ μπρός είς τα μ«τι« τού θ' άπβκαλύίΐτεται τό ώραι· τερβν, τό γραφικώτέραν καί τα φκντα^μαγορικώτερον θέαμεε. Τό θέαμα πού παρέ· χει τ· απέριττον αύτβ Κ?ητι χον τοπεΐβν μέ την όργια βτικήν βλάστησιν χαί τίς & παλές γραμμες τδν λοφβσει ρ&ν μέ φοντο τόν Γιούχτα καί τόν κατακάθκρον ούρα νόν φωτιαμένα. ολκ ά πό τό γλυκύ φώς τοδ θερμβΰ Κρη ηλίου. Τ· έκκληκτικόν ρφ χτα, π·ύ ή άρχαία μυθβλο γ(α τόν ήΗλε Δ(α θεόν θνή α κ© ντα ένώ λ χριοτιανισμος τόν μετέβαλεν είς τόπον προ Ι!?β τ.υΥ ναόν τ.δ χλημ«ταριέ{ πού •υργήοα ή είρηνιχη πλέον προσπαθεία χαί ο αέναος μ· καρτερικοτης χαί χαί ή ϊχντκ τδν 'Λρ χατασκ»υάζονται δαπ£νχις «Ο Έφιΐριχοθ ΤαιιιΙου. Π*οα τής Ν3μ*ρχ!ας εγένετο κα! σύΐτασις Βπως οί τιμηθέντις διά μετχλ λίαν φέρωσι ταθτχ χατα την &πϊ· δοχήν. ΟΕ ίπίστρΛϊοΐ άξιωμχτιχοΐ κ τί οί έφιδροι θ* καταλάβωσι θέσιν έ»τδς τοθ ναοθ χαί έν τώ έπισήμφ τιτρχγώω. ΟΕ πρίσκοποι Θ1 έπιβλέπουν την τάξιν τοθ ναοθ, τοθ ποοαυλΕου κ»Ι τής πλατείας Μητροπόλεως. Τλ τής δποδοχής τοθ "Άνϊκτος κεί τοθ χ. Προέδ?ου τής χυβερνή σιως χαχά την άφιξιν τού ιω ν είς τδν ναόν τοθ Άγ'ου Μην*, θα χά θορισθδαιν έν ίδιαιτέρω προγράμ μ«ι τής Μη φοπδλιως. _^- -_- , βλητβς έργβηχβτης .-. ... ζδντβς Εωτηρβς, έκράτησανΐχβ,νιβ,τβν, ηβύ ξέρβυν τβ Ι διβ νά καλλιΐργβδν την γήν ) {έρβυν χαί νά πβλε πάνΐα ζνντανα τα ίδανικά τής φυλΙ,ί χαί ύψηλά έηηρ-___, μένην την σημαίαν τής Κρη'μοϋν καί νϊ μάχωνται χαί Τΐκης ελευθερίας. ν* καλλιεργοϋν τό δένδρβν Είς αύτην λοιπόν την ήρω τής ελευθερίας χαί τής έθνι ϊκήν χωμόπβλιν, τήΐ οποίας1 - - - κάθε δρομΐβκος καί καθ κ πλατειβδλα ένθυμίζει χαί Εν απαράμιλλον κατόρθυμα καί κάθε κέτρα είναι βαμμένη άπό νό αΐμα τδν θυσια- οθέντων υπέρ της έλιυ9ερ( α;. Είς την χωμόκολιν αυ¬ τήν—Ιερόν ' παλλάδιον, τού ενω δλη ή αλλη "Ελλάς δ*· ς βυθισμένη είς τό σκοΐβς τής δβυλεϊβς, άκτινβββλβδοε την λάμψιν τής έθνικής ύκερηφα χής άνε,αρτηοίνς Καί, έπισχΐπτέμΐνβς τίς Άρχαναις β Βκαιλιύς, δέν θά έκφράβη μονον την εύ γνωμοσύνην τού Έθνβυς πρός τβύς παλαιβύ; άγωνι ατάς χ«ί τβύς ήρωας καί μάρ τυρας της κωμβπβλεως χαί τβύς θυβι«αθέντ«ς υπέρ τής άηελευθερώσενς της Κρήτης. Αλά έ ά έά βά 'Αλλά συγχρόνως θά έκφρά ση χαί την εύαρεσκειαν χαί την ευχαρίστησιν τού διά τα μέγα ειρηνικόν, τ&ν 'Αρ αχυνητηί είς τ·ν βωμόν τ·ν Χ«ν»ωτ6ν. Ο δέ λ«·( τδν έΓΓβΤον οί έηιγενάμενοι ήγει ΆΡΧ«νδν ύίτοδεχβμενος τ*ν Βασιλέα Γεώργιον, Άνώτα αρχοντα ραν είς τβύς βλοκαυτωθέντας ήρωας χαί μάρτυρας τβν με γάλων Κϋητικών αγών ών. Κ«ί «αΒώς βα δ<καχ<ζα ό Βασιλεύς τόν ωραίον δρόμον πβύ οδηγεΐ άπό την πόλιν είς Άρχαναις, τ·ν δρόμον αυτόν πού αποτελεί τον μ( τον της συνεχείας τής ίβτ· ρία; της Κρητιχης ράτσ«ς β- τής Μινωϊχής έποχης,τί,ς οποίας τα ύπέροχα λείψανα τον αρχβντα τβΰ Κράτονς χαί έκπρέσωπβν τδν ίθνι χδν ϊδεω&Βν, θά εύρη την ευκαιρίαν ν' άποδείξα δι* άλλην μίαν φοράν ·τι οιατη ρή ασββστβν την φλόγα τβΰ πατριωτισμβΰ, ότι διαφυλ λάττε» βλώβητβι τα έθνικά Ιδανικά χαί ·η δέν καρεξέ κλινεν βϋτε κατά κκρκίαν άπβ την ωραίαν λεωφορβν ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ ΚΑΙ ΔΟΡΑ ΕΙΣ ΤΗΝ Α- Μ· ΤΟΝ ΒΑΖΙΛΕΑ Καθ* ιδιαιτέρας μας τιληροφορί σς πλείστα 8σα βαρότιμχ δδρα θα ζητηθϊ ή άίεια να προαφερ· θβοιν εις την Α. Μ. τβν Βχαιλέα ηαρ' δργανώσιων χαί ατόμων. Μεταξϋ δέ τούτην ηιθανώΐατα θα προοφιρθ^ είς τόν Β^σιλέν, πανο- μοιέτυηον τοθ θρδνου τοθ Μίνωος. —ΧΡέ; εξεδόθη άπίφχαις τής Ννμαρχίας χηρύοσίυσ» την πόλιν έν έιρτααμώ άπδ τής «νατολής «Ο ηλίου τής πρκοιχιθ; Τρίτης 9 τρέχοντος μέχρι τής μιαημβρΕας τοθ Σαββατοκ. Έν τί ίηοψίοιι δ?Ιζιται Βτι δ οημιχιβοτολιομδς είναι υποχριιοτινο;. —Την ηραΐχν χθέ; εγένετο δ· ηοίειγματιχή πκρέλαοις των σχο¬ λείων ηρδ τοθ Νομάρχου Ηρα¬ κλείου έπιτυχοθοκ κατά τδ πλεί¬ στον. Την ηρηΐΐν τής αυριον Δευ τέρας ή παρέλασις θά επαναληφθή μετέχοντος χά! τοθ οτρατβθ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ· Είς την έφηιεοΐβα ή Κυβερνήσεως έδηαοσιεοθη διπ τσνμσ οιΛ τοθ οιιοίου συνι- σιβται Πολβοδομικόν Συμβού λιον 8ια τάς Αθήνας, τόν Πβΐ οαια καί τα πβοΐχωρά των. Σ<οπός δέ τοθ Συμβουλίου θά είνε ή μέριμνα διΛ την α(σθη τικήν εμφάνισιν των πόλεων αυτών καί τόν καθσρισμόν τοθ ρυθμοθ τΛν άνοικοδομου μένων νέων ο(<ι<5ιν. Ό σκο πός τοθ ΣυμβσυλΙου είνε βε βαΐως σπουδαΐος. ΆΧλβ δια τί ή οικαιοοοσ'α τοθ Συμβου λ(ου νά κεριορΐζεται βίς τάς δ χ. Έπιτιλαρχης χαί δ χ. Άώ τερος Διοιχητής Χωροφυλαχής Κρήτης. Η ΕΠΙΠΛαΣΙΣ ΤΗΣ 0ΙΚΙΑ2 ΟΠΟΥ «Α ΔΙΑΜΒΙΝΗ | Ο ΒΑ2.ΙΛΒΥ2. εύρίσκβνται παραπλϊύρως αύ την όποιαν έχάραξαν μέ πβ τββ, μέχρι σήμερον, χαί θά ταμβύς αίμάτων χαί θυοιδν πειά ή σκέψις τού είς τό πά βί ήρωϊκβί πρόγονβί τού. ΕΣΥΝΕΧΙΣΟΗΣΑΝ ΚΑΙ ΧΟΕΣ ΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΙ ΛΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ Ή τάξις των προσερχομένων Μέ γοργδν ρυθμόν έξ~χολοϋθ~ οαν χ6ές ο! προετοιμασίαι τ©ν άρχβν, ωστε ή πόλις μας δποδε χομένη τόν Άναχτα νά παρουοικ αη ν&τι τό άνευ προηγουμένευ. Οΰ(α> πλήν τβν ,χαταακιυκζομέ
  ν»ν ήδη αψ!?α>ν χαί £λλη παμ
  μΐγίθης άψίς ελήφθη άπδφλθΐς νά
  σττ,θϊ έξωσι τοθ χβφενιίου «Έ
  θνιχδν» έπ( τής λιωφέρου Κουν
  τουριώτου. Έν ·<φ μεταξύ φορνη γα αύτοχΐνητα μεταφίρουν έξαχο λουθητιχης έχ τ*)ί 5παίθρου, φορ τία μυροινβν χαί δαφνβν διά τ»ν δποίων θά στολιοθοθν οί άψίδες χά Ι θά οτίωθοθν β Ε ό5ι! έχ τβν δαοίων θά διέλθη ή Βχσιλιχή μ^ Παραλλήλως κερκτοθται τής σήμερον πιθανώτατα ή ησις τοθ Ήρώου χαί τοθ έντδς ή ή διαχδ σμησις τοθ Ήρώου χαί τοθ Δημοτι χοθ Κήπου τής Πλατείας Έλευθι ρΕας ένθα ελήφθη Ιδιβπέρχ ·ρον χς διαρρυθμίοιως τοθ 8ια?ρδμου μέχρι τοθ άγάλματος τοβ άγνώ στου στρατιώτου τ&ν οποίον θά 9Τ· φανώβη ευθύς «μεκ τή αφίξει τού ό Βχοιλεός. ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΡΣ Έν τφ μεταίυ βάσει ιίδιχοθ χαταλίγου ιί)ς ΝομαρχΙας χκτβρ τΐζονται απδ χθές τα διλτΕα διά τ»ν δηοίων θά έφοδιασθοθν αί πρ' 1>τάμενοι τβν δπηρΐσιβν %»
  ιΐ 6ηβλληλ3ΐ, οίτινες θά παριυρε
  θββιν είς την δοξολογΕβν χαί θά
  θ λδθ ιίς την
  Αύτοθ Μιγαλειότητα.
  Κατά σχετικήν ανακοίνωσιν τα
  δελτία είοδδου ΝϊοΟ θά παραχω
  ροθνται έκ ιής ΝομαρχΕας χβΐ έχ
  τής Διοιχήσιω; Χωροφυλαχήζ. Τα
  δέ διλτία παρουσιασεως μόνον έκ
  ττ)ς Νομαρχ(α(.
  Διά δελτίον θά έφοδιααθιτσι επί
  σης, έχ τ&0 Συλλδγου άναπήρων,
  ι Ε άναπηροι χαί έχ τβν προι&ριΐ
  α,ν των οί ΠχλαιοΙ Πολιμιοταί.
  Οί ΠαλαιοΙ Άγωνΐοτβί χαί οί
  Μαχεδονομάχοι θά άπευθυνθβσιν
  είς την ΔημαρχΕαν ίνα έ^οδιασθβ
  σι διά τβν εΐδιχβν δελτΕων των.
  Πλήν ϊοΟ Δημοτιχοθ ΣυμβουλΕ
  ου τδ δκιΐον θ> παρουσιασθή είς
  τδν "Ανακτα συγκεχρονημένον, ά
  πεφασίοθη Επως ίιχαντα τα παρου
  σιαζόμενα προεδριΐχ νά μην είνε
  πλείονα τβν τριών μελων.
  ΟΕ ΠρόιΒροι Κοινοτήτων θά
  παραλαμβκνωσι τα διλτία των
  παρά τοθ πριΐοταμένου τοθ διυτέ
  0ου γροφιίου τής Νομαρχίας κ.
  Αιμκιδάχη, ά'παντες ίέ οί λοιποί
  παρά τοθ είσηγητοθ τής Νομ»ρχ.
  άς χ. Σιργάχη.,
  ΑΙ Θ£ΖΕΙΖ ΤΒΝ ΑΝΑΠΗΡΟΝ
  ΚΑΙ ΠΑΑΑΙΒΝ ΠΟΑΕΜΙΖΤΒΝ
  "Αμα τή βφΐξιι τοθ Βασιλέως
  οί άνίπηροι ίστανται επί τής
  πρδς τοθτο γενομένης έξέδρας, οί
  {έ άγωνιοταΐ έθνιχβν άγώνων *λΙ
  αί Ιφεδροι διξιά «αί αριστερά τή
  ιίοίίου τοθ 'Ηρφου έηΐ έξέΒρ·ν
  ΠΟΙΟΙ ΔΗΜΟ2ΙΟΓΡΑΦΟΙ
  ΚΑΤΕΡΧΟΝΤΑΙ Ε12 ΚΡΗΤΗΝ
  Κατά τηλιγράφημχ 1χ τοθ 'Υ
  πουργείου Τύπου χαί Τουρισμοθ
  πλήν των χ. χ. Άγγέλου Μεΐαξβ
  χοΐ Δτ]μ.Σβολοπο6λου δπαλλήλων
  τοθ οπαυεγεΕοιι τούτου, χατέρχον
  ται εί; Κρήτην χά Ι οί δημοσιο
  γράφοι χ. χ. Καλλοα', Μιΰσης,
  Σ«ούρα(, Χ?ονόπουλος, Γεράνη;,
  Άνδρουλιδάχης χαί 11 φωτογρί
  φοι χαί δπερατιρ χινηματογεαφων
  Κουρμτέτης, Γιάκογλου, Χϊλκί
  δης, Αλεξίου, Χέι χαί Μεγαλο
  οικονδμου.
  ΤΔ ΚΑΤΑΕΤΗΜΑΤΑ
  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ
  ΤΗ Β ΥΠ0Α0ΧΗ3,
  Την πρτσιχή Τετάρτην ημέραν
  τής άφίξεως τοθ Βασιλέως ά.ταν
  τα τα χαταατήματα κατόπιν άστυ
  νομικής διατάξεως θά ώσι χλιι
  στά άηό τής 10ης πριβΐ'νής μέχρι
  τής 1 30 μ. μ. δκότι τό άνοιγμα
  τούτων θά επιτραπή μέχρι τής
  3 απογευματινάς διά νά άπαγοριυ
  θή χαί πάλιν μέχρι τής 5 μ. μ.
  Κατά τάς άλλας ημέρας τό 2«οιγ
  μα χαί τό κλείσιμον θά ρυθμίζι
  ται ώ; συνήθως.
  Τιλιτάρχης παρά την Πύλην
  Χανίων ωρίσθη ό μοίραρχος χ,
  θιόφιλος Παπαηλιάχης βοηθεύμι
  νος χαι παρ' άλλων αξιωματικών
  τή'Χωροφυλαχής χαί έν τή'Κχχλη
  σία ό λοχαγοςχ. Στ. Ρβυαάχης.
  Ό τελιτάρχης επί τής παριλά
  σεως θά όρ-σ3ή παρά τοθ Διοιχη
  τοθ τοθ Συντάγματος.
  Τό Προσκοπιχίν Σνμα θιωρού
  Αί χυρίαι β??ινις άνέλαβιν ιδ·
  γενως νά έπιπλώσωαι χαταλλή
  λως την οικίαν τοθ χ. Άνεμογιάν
  νη ιίς την οποίαν θχ χαιαλύση ή
  Α. Μ. δ Βχσιλιυς Γεώργιΐς ιΝχι
  αί εξής: Άγλ»ί< Βϊγιατζίκη, Τι τίχα Μαράκη, Ρ^λλοθ Μουρέλλου, Κοθλα ΦΛνουοίκη, Εοχγγιλία Τζουλάκη, Μιρία, Κουλούρα χαί Δίσπω Ξχνθουδίδου. Ιδιαιτέρως ή χυρία Άνεμογιάν νη μιτά τή; μητρός της χ. Βισι λάχη έργάζονται νυχθημιρδν διά την τιλιιοτέραν συμπλήίωβΐν τής έηιηλώοΐως. Πάντως πα^χν ιυχο λίαν διά την καλύτερον διομίρφω σιν χαί έπίηλωσιν τής οικίας πά ρέχιι δ ιδιοκτήτας αυτής χ. Καρ τιράκης. Αί κυρίαι Κοθλα Φχνουράχη, Εύαγγελία ΖχχαριΌυ, ΔαρμανΙν, Διληβασ'.λη· αί δίδες Καίτη Βί γιατζάχη, Χρυσ&Ο, Φίρτο&Αη. Άλεςίοκ, Α·Λί*η, Α«γουδιανάχη χαί οί χ χ. Βχρδάκης, Κοπιδάχης Αλεξίου, Πολίτας έν σ^νεργασ.^α μέ τούς χ χ. Ιω. Διληβασ'.λην, Εύσΐρ. ΚαλογερΕδην χαί Μιχ. Μα νουσάχηνπροπονοθνται προχιιμένου νά τρίχγουϊήσουν Κρητιχές «μχντι ναϊις». Έχ τβν έπαρχιβν προσιχλήθη σαν διά χθισινβν τηλιγραφημί των τοθ χ. Δημαρχου λυράρηδις έχ τβν δ /ομασιοτέρων τής πιρι φερείας μας διά την σϋνοίείαν τοθ χέρου διά Κρητιχης λΰρας. Τ<.ύς Κρητικού; χοροος κληθείς έπϊ τούτφ θά διδαξη δ χ. Ίχτράκης έξ 'Αρχανβν. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Ζβηρά έχδηλοθται ή κίνη σις μιταξύ τοθ προσφυγικιθ χδ ομού τοθ Ν?μοθ μας διά την συμ μετοχήν τβν προσφύγων ιίς την Αποδοχήν τοθ Βασιλέως. Ου ιω τα ΠραιδριΙχ τβν Προσφυ γιχων Όργανώσιων τής πόλιως συνήλθον προχθες χαί κατόπιν ου σχέψιως χατέληξαν πλήν τβν ίλ λων χαι είς τάς εξής άποφάσιις διά την οργάνωσιν τής δκοδοχής τής Α.Μ. τοθ Βασιλέως: Κατήρτισαν Επιτροπήν διά την καλλιτέραν εμφάνισιν έν τή δποδοχή τοθ Βασιλέως, έκ τβν Προέΐρων τοθ Συνδέσμου Μικρ» σιατβν Πρεσϊύγων, 'τοθ Προσφυχι χοθ Σΐυλλόγου δ Χρυαδστομος, τής Ένώοια,ς Άλατσκτιανβν, τοθ Σλ λόγου 'Αστοχληρούχων, τβν Προ έδρων τβν Γιωργιχβν Συνετκι ρισμβν Κατσαμπά, 'Ατσαλένιου χαί ίλλων. Απεφασίσθη ώσχύ τως χατά την σύσκεψιν Επως χά τασχιυασθή μέ κατάλληλον διακό σμησιν χαί ίψίςμέίξέδραν παράτόν Κρατιχδν Αρεσφυγιχδν Συνοιχι σμδν χαί επί τής Λ'ωρόρου Κνω σοθ, οπόθεν θά διέλθη ή Αύΐοθ Μεγαλειδτης την πρνΐχν της Πέμ πτης. Έχ τής έξέδρας ταύτης προ σφυγοποθλις , μ ι ένδυμασίας τής πατρίδος των θά ράνουν μέ Ίθ δ Βλέ ϊ μινον παρακολούθημα των Στρατι ωτιχΑν άρχων θά έχη θέσιν παν τοθ, είς παρουσιάση, τελετάς χαί διξιώσιις ι6θυς μιτά τ«ϋς Στρατι ωτιχούς. ΠΟΥ ΟΑ ΚΑΤΑΛΥΧΟΥΝ ΟΙ κ. Χ. ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΒΠΙΣίΗΜΟΙ Έν σχέσει μέ τα χαταλύματα τής άκολουθίος τοθ Βασιλέως χαί τοθ χ. ΠρωθυπουργοΟ εγνώσθη 8π δ δφυιιουργός τοθ ΠολιτιχοΟ Γρα' Βέαμ'ην είς την Α Μ.' φιίου χ. Μπουρμπούλης θά φιλο Ι ΈπΕσης χαθωρίσθησχν διάφο ξινηθήείς την οικίαν τοθ 2ατροΟ<Β9( £λαι λιπτομέριιαι χαί έζη κ. 'Ανίρέου Μοράχη χαί δ χ. χαι τήθη ή ενίσχυσις τοθ Δήμου διά ή χ. ΤπουργοΟ Γιν:κοθ Διοιχη' την προσκάθιιαν ταύτην τής Επι τοθ Κρήτης είς τό ξινοδοχεΐον τροπής, ή δκοία. ενίσχυσις εδόθη «Ιΐίννς». Είς τβ ο&τδ ξινοδοχιΐ προθύμως καρά τοθ χ βν θά ΝΗΐαλ69ουν ί ν. Μέραρχος, Ήραχλιίοκ. ρ μ η τδν Βχσιλέοτ, μιά μιχρή ϊε προ βφυγοποθλχ θά προβφέρη άνθο ή χαΐ τα πέριξ αϋτΛν, μόνον; Κα' β'ατ' νβ μην £πβ β "'*Ι ε^ τάς Αλλας με γάλσς πόλε^ τής χώοας κα( τάο Τουριστικβς δτΐος βΤνε τό Ήοάκλειον; Ή μβλ Χον, Λ^τΙ νά μην ύπάοχουν πποόμοια Πολεο&ομικα Συμ βοόλια καί είς τας πόλεις αύ τάςι *** ΗΟΔΟΣ ΚΝΒΣΟΥ- Ή άσναλ,τόστρωσις τής άπό Νίκροτσφβΐου μέχρι Κνωσού άπεπερατώθη έξ όλο κλή3θυ. Καί ή οια&ρομή της ανετος καί ευχάριστος, καρέ χει τό γραφικώτερον θέαμα καί την καλύτερον απόλαυσιν τοθ Κρητικού" τοιΐίου. Δυστυ χώς δμως παρα τας έπανει λημμένας ύποβεΐξβις μας, ή δενβροφύτευσις τής 63οΟ αύ τής οέν ήρχισεν άκόμη. Καί θα πρέτΐβι να γίνη όιτωσ5ήπο τβ τό συντομώτερον έφ' δσον ύιάρχβι ά'όμη καιρός. Ή ά ξία την οποίαν θ3 προσδώ σουν είς την οδόν αυτήν δύο δενδροστοιχία! ίνθεν καί ένθεν άπό πλατάνους, λεθκβς ή εύ καλύκτους, θά είνε μεγίστη. Κα( θ' άποτελέσουν συγχρό νως τό καλύτερον δεΐγμα τής εκπολιτιστικάς μας προόβου, Ό καθ* δλα προοδευτικάς Δή μός μας άς αναλάβη καί τό έργον αύΐό. ΗΟΔΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ- "Ηρχισαν καί συνβχ'ζον· ται αί εργασίαι διά την κατα σκευήν τής όδοθ ΚαρτεροΟ—- Έηισ<οπής. "Ελπίζομεν νά χσρηγηθοθν δλαι αί άναγ- καιοθσαι πιστώσεις διά την έξ ολοκλήρου αποπεράτωσιν τής όδοθ αυτής. Διότι όμολογου μένως τό έργον αύτό έχρόνι σεν ύτιέο τό δέον. Ένφ ή ά- νάγκη τής κατασκευάς τής όδοθ αυτής είνε άμεσος καί ή έκ ταύτης ωφελεία θά είνε τβ ραστία καίδιά τούς κατοίκους τής περιφερείας την οποίαν θά εξυπηρετήση καί διά ίόν τό πον ολόκληρον γενιχώτερον. *** Τ Ο ΝΑΥΑΓΙΟΝ ΤΗΣ «ΛΟΥΚΙΑΣ»- Έπέπρωτο, δυστυχώς, νά συνεισφέρη ή Έλληνική ναυ· τιλία θυσίας καί είς τόν Ίσπα νικόν άλληλοσπαραγμόν. Τό Ελληνικόν φορτηγόν «Λου- κια» προσέκρουσεν επί νάρ- κης, είς τα Ίσπανικά παρά- λια καί κατεβυθίσθη αθΐαν- δρον. Καί τό πλήρωμΐ τού έξ 25 αξιωματικόν, μηχανικόν καί ναυτον, εδρε τραγικον θάνατον είς τόν βυθόν τής ταραγμένης θαλάσσης. Ό ναυτικός κόσμος τής χώρας, βυθισμένος είς πένθος, θρηνεΤ την απώλειαν των συναδέλφων τού ποίι έδραν τόν θάνατον υπό τόσον τραγικάς συνθήκας. Καί μαζΐ τού, πβνθεΐ όλόκλη ρος ή Ελλάς, όλόκληοος ό 'ΕΚληνικός λαός. ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΒΝ ΙΕΡΕΒΝ. Ή Ίερά Σύνοοος τής Έλ λάδος επρόκειτο νά εξετάση χθές τόν τρόπον τής καλυτέ ρας καί ταχυτέρας ρυθμΐσεως τοθ ζητήματος τής μισθοδοσΕ άς των Ιερέων. Τό ζήτημα εί ναι πράγματι έξαιρετικής ση μασΐσς καί σπουδαιότητος. Καί θά πρέπει νά ρυθμισθβ τό ταχύτερον. Διότι ή εκχριμότης τού, δημιουργβΐ πλήθος αλλων ζητη,ιάτων έξα(τ(ας των όποΐ ωνκαΐ ή έκκλησιαστική τάξις ταράσσεται καί ή βρησκευτική πίστις τοθ λαοθ κλονΐζεται καί ό σεβασμός των πολιτών πρός τούς θρησκευιικούς λει τουργοος χαλαροθται. 'Λλλά καί διότι δέν είναι ο·ιε συμ¬ φέρον ο δ τε καί άξιοπρεπές "διά την εκκλησίαν καί την ηο· Ι λιτείαν, νή τ»ένωνταινβ1 (»ρΙ|^.
  Α ΠΟΡΘΩΣΙΖ
  Ενα ηολυκροτον
  1 Ιστορικόν Ιρνον
  Μιά πεντάϋορφη
  είς ένα τόπον μυστηρΐου
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ «ΜΙ
  Ν_Λ».— Σήμερον μέγας χορός,
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ - Σήμερον μέ-
  γας χορός μετεμφιεσμένων καΐ
  μή, άπογευματινή καΐ εσπερινή μέ
  γρι πρώτας. Μέα νούμερα χοθ ζεύ
  νους Τζόνσον.
  ΠΑΛΛΑΣ. — Σήμερον ώρα 2 μ.
  μ. ολόκληρον τώ έπεισοδιακόν «Κό
  λασις τής ζοόγκλας» μέ χον Ταρ
  ζάν. "Ωρα 6 μ. μ, καΐ 10 μ.μ «Δαί
  μων τής Ζοόγκλας» τα έπεισόδια
  14ον καΐ 15ον.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜ
  ΠΔΕΙΣΤΗΡΙΔΣΜΟΓ
  Μιχαήλ Έ>μ. Γαλετάκτ] διχηγο
  ριχοθ δπαλλήλου χατοίχου 'Βρα
  χλιΕοα.
  Κατά
  Χϊριδήμου Άντβ>»ίαυ ϋλουμάχη
  έμπο'ρου κατοίκοϋ *Η?αχλιΕβυ
  Διά τ*)ς δπδ χρονολ. 24 Νοεμ
  βρίου 1936 πρός πληρωμήν έπιτα
  γΐ)ς μοί» γενομένης δυνάμει χά!
  πρός εκτέλεσιν τής 6κ'άριθ. 2118)
  1435 τοθ 1936 όριατΐχής χά Ι τε
  λισιδίκου αποφάσιως τοθ Πίωτοδι
  χείου Ηρακλείου νομίμως έκτελε
  ατγ)ς χεχτςιριιγμίντις επετάγτ) όχαθ'
  ιο τό πυράν μβυ ίτιως |ντος τής
  νομίμου πριθΐαμίϊς μοί πληρώση
  τό έ' αύττ} άνΐιφερίμΐνον ποσόν
  τβν δρ. 1904.30 Ιντα*ως άπδ 'ής
  έπιταγή; μου ταύτης μέχρις εξβ
  φλΐοιως πλήν άπίοχε ν« πιάξη
  τουτο μίχρ' τοϋϊε ά ΐυ νομίμου Χά
  γου *αί αυνεπδς πρός ιΐΐΐπ&αξιν τοθ
  άννιέρα ποσοθ τβν δρ. 1904 30
  τ6ν τυχών πυτδν άπό ι ής α»ιοτί
  ρΜ ΐπιταγτ]ς μευ (24 Νοεμδρΐου
  1936) μέχρις εξοφλήσε»; χαΐ τ&ν
  γενομένων χαΐ γεντρομίνων Ιξόδω*
  μέχρις άποπλη-ωμής εκτίθημι ιίς
  δημόσιον αναγκαστικήν 1*ποιήσε·
  ως πλιιστηΓ/ΐααμον τό 1)4 έξ άϊι
  ανεμήτβυ τβν επιμένων ακηή ω·
  χτημίτων αυτού χειμίνων χατά
  την περιφίρε λ* τοθ χωρίου θ?»
  ψτνοθ τ«0 τέως Δή" μου ΚαατελλΕου
  Πεδιάδος χαΐ ή"ϊη τής κοινότητος
  θ;οψ»νεθ Πεδιάδος τ*Χ Είρτ,νοδι
  χειαχής καΐ δποθη*ικί)ς περιφε
  ρεΐας Καοτιλλίαυ Πεδιάδος ήτοι
  1) είς θέσιν «Μιλισσόχτ]πον ήΓ·
  ράνια» άγριθ 4 μουζουρίων μέ 20
  ελαιόδενδρα ουνοριύοντος πρός χτή
  ματα Ιωάννου Πλουμάχη, χληρο
  νόμων Μΐρνελάχη, κληρονόμον
  ΓεωρνΕου 1'ιανναχάχη, χ)ηρονό
  μων Ζαχαρίου Παπαδάκη, Πχπα
  δι αι 'Αποαιολοπούλαί, δρόμον,
  βαγκαν, Εδαιγγέλου Κωιτάχη χαΐ
  Γεωργίθϋ Κουτράκη, 2) είς θέσιν
  «Χώλη Σπηλιάρι» άγροβ Ιξ μου
  ζουρΐων μέ 7 ελαιόδενδρα χά ι ου
  νεχβμένης άγριάδος 4 μουζουρίων
  ουνοριυομένου πρίς χνήμχτο Γεωρ
  γίου Δημ Τσιχαλουδίχτ}. χληρονά
  μων Εμμανουήλ Τζαγχαράχη έχ
  26ο μιρβν, χληρονίμων Άναγνώ
  ότου Τζαβολαχη, ΓεωργΕου Η^ουμα
  χη χαίϊοίμον κ»13) ΐντοςτοθχωρΐου
  θραψχνοθ μιβς οίχία ςμιτά συνεχο
  μένου άγχιναροχήπου ενός αιρέμμ»
  τος συνοριυομένης πρό; χτήματα
  Κωνσταντίνου Ίιοίννου Χ^ηαχάχη
  χληρονί,ιων ΖιχαρΕου Μσρ'ελαχη,
  Κωνσταντίνου Χαροιιλάχη, Έμμ»
  νουηλ Μιχιλίχη, χληοονόμων 'Ιω
  ίννου Τρουλάχη χαΐ δρόμον.
  Ό πλειοτηριααμίς τοθ 1)4 ·ξ
  βϊ«ανεμή"του τ&ν ανωτέ^ωχναφιοο
  μένων χαΐ περιγραφομίνων άχινή-
  των χνημάτων τοθ ανήκοντος είς
  χον χαθ' ι δ τό παρδν μου γενίσε
  ται την 18 Απριλίου 1937 ήμέ
  ραν Κυριακήν χοι ω;αν 10—12
  π. μ ενώπιον τοθ Συμβολαιογρα
  φού Κβατελλίου Πεδιάδος Έμμα
  νουήλ Ιδομενέως ή τοθ νομίμου
  β&ΐοϋ άναπληρωτοθ χαΐ Ι* τώ δή
  μοαίφ γραφείψ τοθ είρημένου Σ^μ
  βολαιογράφου χειμένφ έν Κκοτιλ
  χ!φ Πεδιάδες Ινθα χ*ι δΐε χαλοθν
  ται οί βουλόμενοι νά γΕνωοιν δπερ
  θί
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  Τοθ ΚΙϋΕΚ ΗΑΟΟΑΚΌ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 57
  ΔΥΟ ΑΔΕΑΦΌΙ
  ΑΥΟ ΠΟΛΕΜΟΙ
  Κατβπιν οΕ &ύο γυναΐχες έτοπο
  θετήΊηοαν μτιροστά μας χαί οΕ
  ϊύ? α/δρΐς πίσω μας χαΐ έθϋνε-
  χία*με. Δϊξιά χαί άριοΐερά μας
  δκήΐχαν χατά διαοτήμΊϊα πόρτες
  οχεπασμένες μέ χ'-υίτίνες, Βκου
  Ιμεναν, ώς ανιχάΐι,ψχ αογοΊεοα,
  ο( δπη>έτα< ΕΚΕΙΝΗΣ. Στΐ 6ά· θας τοθ διαϊρίμίυ έατέχοντο έμ· πρός οέ μιχ μιγάλη πόρτα δυό φρουροΐ με χίτΓΐνες ρόμπες χαί μα; έκαμαν τόπο να περίσωμε & φοθ μ ά; έχαιρίτ'αχν. Β;εθήχαμε σέ ε"'α μεγ&λο θάλα· μο, μία* στον έκιΐον ή:αν χά θισμίνες 5«τώ γυναΐκες >μέ> χΐτρι-
  να μχλλιά ποθ χεντοθοαν χαΒιαμέ
  νις επάνω οέ ααξιλάρια. Ήιαν
  !>ΐς νίΐς χ»1 ώ,ιερφες, χεντοϋσχν
  ίέ*,μέ βελένες άπό έλεφαντοστοθκ.
  ΚαΙ αδ ές ίαίσης ήσχν χωφάλτ
  λις Στό βάθος τοθ θαλάμου δ
  πήρχε μΕα άλλη πίρτα μέ χουρτΕ-
  να καλλιτέρας ποιότητος άπό
  τίς άΊλες π; υ είχαμε δή", έυχίχον
  το ?έ δύο γυναΐχες μέ σταυεωμί
  τα χέρια σΐο οτ*]θος, Μόλις
  ληαιίθϊμι δπεχλίθηαα χαΐ^τ
  μέριοχν ιήν χουριΐνα γιά νά περ£
  αιομε.
  Μίλΐς μπήχ»με μέο* ό Μπιλα
  λΐ Ι^αμε χάτι πολΰ ττερΐιρ^ο. "Ε
  πεοε χάτω πρηνής καί ά?χ σΐ νά
  Ι?πη πρίς τα ϊμπρός. Τα νΐνειά
  τού ίσχούπιζαν τί Ιϊαφος. *Γ
  τόσον χωμιχή ή Βέχ τοθ γίρο Μτι
  λαλΐ α' ουιδ τό περΐεργο 6άδι-
  αιια π&ϋ μίλις χαί μετά βΕας ουγ
  χρατοθαα τα γίλια.μου.
  —Πίαε χάτω υίί μου, πΐσε χά
  τω πΙθην<έ μου 8η*ς έ^ώ! Πλησι άζομε α' ΕΚΕ1ΝΗ χαί ϋι II ιϊΐχι ταπεινάς θ? οέ χεραυνοβολή· οη, χαί θά πέαης νεχρός έχεΐ πού σΐέχισϊΐ. 'Εαταμάτησχ φ->6ισμένος χά Ι 6
  μολογωπώ; τα γίνοΐτα μου &?%ι
  σιν μίνα των νά λυγεϋν, άλλά
  άντέίρηοα γρήγορι. «ΚΙιοιι "Αγ
  γλος, εΐπα ο ι όν κβυιό μου, χαί
  ίέ' δπάρχει λόγος νά πΐοης χά
  τω χαί νά φθίσης Ιρποντας μπρο
  ατά οέ μιά βϊρβαρη γυναΐχα»
  "Οχι, Ηι ήιαν δυνατόν νά πα[
  ξω τόν ρίλον τοθ πιθήχου. ΜοΟ
  άρχοθσε τ)ΐη τό δνομα πβΰ μου
  •Γχε δώση δ ΜπίλαλΕ. Εάν μιά
  νορά Ιττεφτα χάτω χαί άρχΐζα νά
  Ι .π», θά έπρεπε νά τό χά'ω χά
  θε φορά χαί θά Ικαιρνα πιά τή
  αφραγίϊα ιής χα·ω:ε?άτηίος. "Ό
  χι, ή υιού ν ίνα; "Αγγλος χαί < έ θά έπέΐρεηε στδν έαυτό μοζ νά ταπεινωθξ Ά<ολου6ο0αα λοιπδ τον ΜπιλαλΙ δ,θιος, άλλά πολυ άργά, σΐν νά έπήγαινα οέ χηδεΐα γΐανί αδτός προχωροθσε μέ μέγα λη δυσχολίοι. Φ9άααμε ίτοι οέ Ινα άλλο ϊωμάτιο, μιχρδτερο μέν άπδ το προηγούιιενο, άλλά πιο περιποιημένο. ΟΕ τοΐχοι τοί ήοα σχεπαομένοι μέ παχδ Βρααμχ τ ίποΐον χατεσκεύαζαν οί χωφάλα λες δπηρέτριεΓ. Στό δωμάτίο αυ τό δπήρχαν αοφάδες άπδ μαθρο ξύλν οάν Ιρενοί, ιΐέ οτολίδια άπ έλιφαντοοτοθν χαί στό πάτιουι» ί} οαν σ-'-ωμίνοΐ, τάπητες ή μαΛλο χομμ«τια άπό παχύ Ονασμα. Τ δωμάτιον ήταν α5»ιο. Στή μιά μ νόν πλευρά δπη"ρχε μιά χουρτΕνα μέσΐ άπό την όποιαν άνταναχλοθ αι φδς. (συνιχείζεται) Άρμίδιος διχαστιχος χληρτήρ ένεργηαάτω τ,ά νίμιμα επί τοθ προ κειμένου. Ηράκλειον 2 Μαριου 1937 Ό τοθ έπιαπΐΰδοντος χά Ι ποι ραγγέλλοντος πληρεξοίσ ος διχη γόρος Ν. Γ. Κιφ«λογι«ννη{ ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβαί. Νέα ύφκσματα. Νίοι μσδέρνοι χρ»μβ· τιομ·(. ΑΙ τιμαί μας είνε «Ι καΛντεραι. Ι.ΒΕΑΙΣΙΑΝ Μοναι -^ 'Βνοΐκιάζεται βΐς τήν οδόν Σμθρ, «ής. άνώγειον δωμάτιον μετά χω ριστής εντελώς εΐσόβου. Πληροφο βίαι «αρ· *μϊν, Ι ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΩΕΙΡΕΔΑΙΟΚΙΝΗΤΟΝ 1)0 "ΑΙΡΟΟΟΛΙΣ,, Αναχωρεί «Ε 'Ηρακλεί •ιι Ιχβατϋν ΚΥΡΙΑΚΗΝ <1ρ«6ν κατ' εύβίΐειν ΠΕΙ ΡΛΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ κρν» Ρέ¬ θυμνον, Χανιά, Πειραιί, £6ρ·ν, ~' ΑΙΝΑΡΑΑΚΝ ΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ Τό Ισχυρότερον δπλον τής ΆγγλΙ άς—άναφίρει £να πρόσφατον Βη- ,οσΐευμα-εΐνε τόχιοθμορ. — Γελστε άνθρωποΐ μου Ελεγεν άλλοτε Ενας ξεπεσμένος.... ύγιβι- ολόγος. Τό γέλιο είνε τό καλθτε- όν Οπλθν εναντίον των Ασθένειαν, ΚαΙ Ιδού Οτι έπηλήθευσε καΐ σή· ιερόν μέ τό Ισχυρότερον δπλον ;τ]ς "Αγγλίας τιου δέν είνε οθτε τα :ανκς, οθτε τα άεροπνάνα, οθτε ;ά ντρέτνωτ, άλλ,α μόνον τό γέ· .ιο. Τό περίφημον Βρεττανικόν ιλέγμα ουδέν δλλο είνε τΐσρα ή ίαθυτέρα άπήχηοις τοθ γέλιου αύ· οθ. Έτιίσης καΐ τό σπινθηροβόλη- ια τοθ ττνεθμστος τοθ Μπέρναρ ΣΟ. Άλλά τό ίήτημα έδθ εΤνε γενι- .ώτερο: Τελευταίως οί νεοέλληνες ■.γιναν οί πειό ,. ρωμαντικοΐ δνθρω- ποι τοθ κόσμου. "Ετσι άναφέρουν μερικοΐ ψυχολόγοι. ΕΤνε λέγουν γε· ικό τό κακό—άδιαφόρως πρός τό Κΐοΰμορ των 'Εγγλέζων ποθ άποτε εϊ έζαΐρεσι—στήν Εύρώπη τοθ 937. ΚαΙ οί συνάνθρωποι τό άκο· Λουθοΰν θέλοντες καΐ μή. Ό ρυθ μός τής ζωής Επαυσε νά έμψυχώνε ται άπό τήν άκατόλυτη ακριβώς Βύναμί τού: Τό χιοθμορ—τα βέλη δηλ. τής εΐμωνεΐσς έμπρός καΐ είς τα συγκλονιστικώτερα γεγονότα. ΚαΙ αότό είνε τό δυοτύχημα καϊ μάλιστα τό . Αποκρράτικο. Είνε φοβερόν άλλ άληθές: "Ο λοι μας αναζητοθμε— Βέν είνε υ περβολή — τήν τραγική δψι των ποαγμάτων. "Εχομε τελείως ςεχά ογ) τό χιοθμορ, πρό πάντων οί έλληνες. ΚαΙ γι' ούτό Τσως Εχο μέν ύποτιμήσει τή ζωή μας τόσο ώστε νά τή.,. βρΐίουμε καθημερι νως. Ή άνατολίτικη μοιρολατρεΐα μ&ς Εχει γίνη ψόχωσις. "Ας Ιλθη τό μοιραίον, λέμε Από μέσα μας μίαν ωρα ώρχήτερα. ΚαΙ σταυρώ νουμε τα χέρια. —Γκαρσόν ίνα ούΐσκι!... "Ετσι Θά έφώναζεν σήμερον Ε νας άνθρωπος που Θά ένδιεφέρετο γιά τή φυλή. ΚαΙ θά ήτο 6λως διά λου σύμφωνος μέ τήν πραγματικό τητα "Ενα ούισκάκι Βγνήσιο*—καϊ Ακριβοπληρωμένο φυοικά—στό χο ρευτικό κέντρο, καταντα νά Εχη γιά μας έθνική άξ(α. Ό "Αλλος —Ένα μυστηριωδες Ίνδι κό λουλοθδι. Είς Ι'λ χ»ι?ιο χοντι ιίς τ<)ν Καλχούττα τβν Ίνδιβν, ΐΐχ«ν Ι· ξαφνα φυτρώαη προ β<'ώ 11»ν Ι ν* εί 5ος τερασίίας τουλΕπας, Ινα λιυλΓ,Οδ; μχθρο. ΟΕ ίθαγενιΐς ίοχυ ρ(ζοντο 8ίΐ ή^χει νά πληοιίσ^ χανεΐς τδ λουλιθδι αύιό, γιά νά εξασφαλίση την ευτυχίαν ι!ς Βλην τού την ζωήν. Γρήγορα έχυχλοφο ρησεν δ θρθλος δτι την πρώττ) χρονιά πού ίέν θά άνθοθαι το μυ στηριτβδις λουλοθδΐ, θά αυνέβαινι χάποια μιγαλη χαταατροφή Έφέ τος ή ίνδΐχή τουλίπα ίέν άνθιοε Τί χωριό χατεατράφη άπο μέγα λους οεισμεύς. Ό θίθλος τοθ μυ· ατηοιώΐους λουλου&ιιθ έ&ιχαΐώθη 113 Τοθ Προσιχέρ —Έ κου ν καϊ τα ζβα τήν αίσθηματολογίαν των! "Εχουν χαί τα ζώα τάς αυμπα θιίας των! "Αχεθοτΐ χιί χρίνατε: Είς Ινα γαλλικόν ό^νιθοτροφιΐον ή έχχολαπτιχή μηγανή ,ϊ^αλε £· ν« ποιιλάχι μ έ οτραβο ράμφος. Ή &πηρεαία το ίπίτοξεν ώς αχρη σιον. Έν τεύιοις τό πουλάχι ου το το Ιοωοε μ'α ..γάτα, ή ότοία το έπτ]ρι μ έ τό ατόμα τη;, τό Ινε ρεν ιίς ί·α ζεατο μίρτς, είς Ινα χιβώτιο μέ Ιφημερίδες δ τού τό ά· νέθριψϊν. ΚαΙ τώ?α χίτα χαί γά τα ζοθν άρμονιχώτατα. —Πόσοι τρώγουν μέ κηρού νια. Εξηκριβώθη δτι μόνον τό Ι. τρίτον τής ανθρωπότητος χρηοι μοποιιϊ, νιά νά φάγη μαχαΐρια χαί πηρούνια. Ένα £λλο τρίτον άντΐ γιά μαχαιρ&πήρουνα γρηιι μοποιιί ξυλαράχια βπω( οί Κινέ- ζοΐ, χαί τό δπίλοιπον τρίτον, ά· πλούοΐατα τρώγει μ έ τα χέρια τού! Ι ί ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΡΟΙ ΤΟΥΣ μ· μ. ΠΑΡΑΓΟΓΟΥΧ ΜΕΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΚΟΥΛ?ΟΝ ΟΕ ΙχθροΙ τοθ βαοιληβ! ίέν ;ξί ριι ποιοΐ είνε οί έχθ?οΙ τοθ βχ· σιληάΙ Κι' άνασήκωαι τ&6{ ώμους μέ οίχτο. —Ό Ίστανός ·ί-ε έχθρος τοθ δ^σιληα! μά 2έ« θά μποροθοε νά μ8ς Ιλθη Ιται λαθραΐα, χωρΐς νά τόν πάρη ιΠηση χανένας, εΐπι ας χαβαλλαρης. —Μπα! άηήντηοε Ινας άλλας, ξέρω ηολλίϋς έχθβοΰς τοθ 6αοι· λη8 πίΰ Ιϊ·* είνε Ίσπανοί. —Ό Βερνάρ Ιχει δίχηο, ιΐπε δ λοχίος· χαί ξέρω χαλά γιά ποιου; θέλει νά η$. —Μί γιά ποιου; επί τέλους; —Γιά τοδς οδγενό ·ις, εΐττε δ Βΐρτράν. Δέν είνε άνάγχη νά είνε μάγος χανένας γιά νά τό χαταλί βη. "Ολος δ χόσμΐς ξίρει πως οΕ οδγενδτοι τιΐ)ραν τ<) θρηυχεία των άπό την ΓερμανΕα* χι' εΐμαι πολΰ βΐβαιος π»ς οΕ ΓερμανοΙ ιΡε Ιχθροί μας γιά πολΗς φορες πο- λέμηοχ εναντίον των χαί μάλίοτα αΐό ΣχΙν—Κανιε* ίπιυ πολέμου ο<ν σϊν διαβίλοι. —"ϋλα βίιτά είνε χαλά χαί & για, ιΐιε δ σαλπιγχνής· δπογρά ψιμε Βμως ειρήνη μχζύ των, καϊ τό θιιμ&μαι περίφημ», γιατΐ άρχε τος θίβϋδος Ιγινε ιό:ε. —Ή άπδδειξη πδς δέν ιί-ε έχθροΐ μας, «Επ,ε Ινας νέος χαβχλ λάρης πΐό χαλοντυμέ/ος άπό τεΰς αλλους, είνε δτι δ χδιΐητας δέ Λ τ ροοφου» ώ θά διοιχή^η τό έλαφρό ί^πιχο στόν πέλεμο πιδ θά χάνου με οιή ΦΧκν&ρα' λοιπίν, πίΐος εί ναι έχεΐνος πο5 δέν ξέρει δτι δ Αϊροοφουχώ είνε «ιή~ς θρηαχείαζ»; Ό διάδολος νά μέ πάρη άν ίέ< ι [νέ άπό τήν χοριιφή ώ; τα νάχια ΦιρεΙ σπεΐρούνια άλλά χονιέ χαί χοπέλλο άλά οδγενόια. —Ή πανοθχλα νά τον ηιασ! . ίνέχραξ* δ λοχίας. —Δέν τα ξέρεις «ού αύτά,ΙΙεολΕν !ΐν ήσουν άχίμη μαζύ μ·»ς δ Ακ ροσφου> ώ ή'αν έτιΐ χεφα)ής ο την
  ένέδρα δποιι παρ' ολίγο ν9 άπομε!
  νουμε Βλοι οτό Ρβμπ^έ τοθ Πουα
  ΐοθ. Είνε καμπδνηρος παλληχα
  «.
  (σονεχ(ζεται)
  ΚΙΝΗΣΤ2.-Δ'ήλΘον χθές της πό
  λεως μας. ό λογισττς τοθ Εφεδρο
  ταμεΐου Λασηθίου κ Ν'«. Μαογα
  ρίτη·; δι" "Αγιον Νικόλαον καϊ ό κ.
  Εύαγ Κτιστάκης βιομήχανος.
  ΓΑΜΟΙ Την παρελθοθσαν έβδε»
  μάδ<ΐ έν μέσω έκλεκτοθ κόσμου β(ς 'Κράπετραν ίτέλεσαν τούς γάμους των ό κ. Μιχαήλ Δ. Άβρονιβάκης μχτά τής β)δος ΔεσποΙνης Δασκα- λάκη Τοΰς νυμφικοϋς στεφάνους αντήλλαξεν ό κ. Ανδρέας Δερμι. τζάκης. Ι Γ· ,Α· —ΌμοΙως είς Ίεράπετραν ετέλε¬ σαν τοθς γάμους των ό κ Νικόλ. Μανωλαράκης μετά τής Δ'δος Μα ρίκας ΔεβελετΛκη, Παράνυμψος παρέστη ό κ, Ν κόλ. Κουγιουμιτζά Κη-*ΕΙς "Αρχάνες ετελέσθησαν την παρελθοθσαν έβδομάδα οί γάμοι τοθ κ. Έμμ. Χ. Δασηθιωτάκη με. τα τής δίδος Άνασταοίας Ν, Ά- ποστολάκη. Παράνυμφος παρέστη ό κ. Άλ. Καζαντζάκης. ΒΑΠΤ1ΙΕ.Σ. —Είς Μεσσελέρους τοθ γείτονος ό Εμπορος κ. Γεώργ. Πάγκαλος εβάπτισε πρό ημερών τό άγοράκι τοθ κ Γεωργ. Χριστι. ν4κη ονομάσας αίιτό Πέτρον. *** Γύρω στήν πόλι μας. ΟΙ ννοίστοΙ σας έ{αιρ<τΐΜθ1 μετοίόσκαρβι, άνάτβροι μκΙ των γαλλικής ηρββλΕυσε·);, μικροσκοπημενχι & σύστημα "βστίρ, φβάνονιν καϊ βό· τεββνν είς κυκ «ν τήν 12ην Μ«ρτ(βυ Ποιότης άεΐστη. Απόδοσις ήνννημίνη. Παροϊγουν τίιν χαλυτίροιν ποιότητα κβυκοολίων μβ! μετάξης ΟΙ Μ. η«ραν*>ν«!( 4ύναντ«ι νά προμπββΰωνται έξ αΰ
  τ6ν έν Ηρακλείω π«ρά των ΚβιτοιοτημάτΜν κ. Άδελφ&ν
  Δαμιανάκη, έν Ρββύμνω πβιρά τού χ.ΐηυριδαχη ©ωμά, έν
  Μεσαοιρό) παρά τ&ν κ. Άίβλφών Λουλοιιίάχη, έν Μυλοπβ
  χάμω πβρά τ&ν κ Πανάγω Γιαννοϋδη καΐ Μιχοιηλ
  ΒαΐμββυΜαι, έν £ητεί« ποιρά τοδ κ. Αντώνιον ΑΓκατερι
  νίδπ.
  ΓΡΑΦΠΟΝ Π. ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ
  Τοτελβιοχβρον
  εν ι<ρπτγι ΡΟΓΟΙΤΔΙΙΟ 2- Ι ΡΑΓΑΣ -±ιΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιυιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΜΐιιιιιιιΐ£ Ι ΧΑΛΒΑΔΕΣ - ΤΑΧΙΝΙΑ Ι Ι ΣΙΣΣΑΜΕΛΑΙΑ | | ΕΡΓΟΓΤΙΓΙΟΥ; Γ. ΜΙΣΤΙΑΟΓΛΟΥ | Ξ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΒ-(ΚΡΗΤΗΙ) = 1 Τό μοναδικόν «ν Κρήτη εργοστάσιον Τακι = Ξ ν(«·ν καί καλβάΒΐβν. Έξασφαλίζιι «οιότητα Ξ 1 ΗαλβάΒων εξαιρετικήν ανωτέραν τοδ Πειραι- = Ξ βς, αέ όλικά αρίστα, γνήσια καί καθαρά. Β Ξ Εάν Νλιτι «Α μή καλστβ τήν γεθσιν καί Ξ - τα στομάκια σας, ζητεΐτι ά·ό τόν «αντονώλην = 5 σας καλβάΒΐς Μιστίλογλου. Τα κυτία ψίφου = Ξ σι τήν μάρκα τοθ Ιργοστασίου μας. § Τιιμ»! έχτές ο»νανε»νιομου. ΜΙΝΩΑ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤ1ΚΗ ΑΠΟΚΡΕΩ 1937 Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΟΡΧΗΣΓΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΤΒΙΟ 5Οί Συμπράττϊΐ μ«1 το άφιχβέν συγκροτπμ» τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ Πρέγρκμμα θριβμβευ τικόν, διαχέσμησις φκν- τ ασμαγορΐΜίτ, γωΐισμ·ί ένειρώδης. ΣΗΜΕΡΟΝ ΜΕΓΑΣ ΙΟΡΙΣ Ή χθεσινή Λγριονοτιά μας έχά λασε πάλιν δλο τό κέφι— ένοοθμεν τό κέφι πού εχάρισε λίγο πολθ ή λιακάδα τής Παρασκευής. —Άς ελπίσωμεν δτι τα καιρικά πράγματα σήμερον Θά εΤνε διαφο ρετικώτερα. —Έν συνδυασμφ καϊ μέ τήν δ λην κίνησιν καϊ ζωήν τής ημέρας. —ΟΙ ύπαΙΘριοι πωληταΙ, άκριβέ στερον διαλαλητσί ή δλως Βιόλου . ..ρήτορες, Εχουν κατ' αύτάς τίς εθεργετικές τους. —ΜεταίΟ των διακρίνεται ΐνας νεαρός τύπος, άλλοτε ταξιθέτης κινηματοθεάτρου, τοθ ότΐοΐου πολ λοΐ Θαυμάζουν την &ύφράδειαν. —Άλλά καϊ την ... ευκολίαν μέ την οποίον μοιράζει τα πενηντάρι κα είς τα διάφορα πακίττα τθν εΐδων ιτοθ προσφέρει. —Ό οημσιοστολισμός έξακολου Θεϊ νά άπασχολη διαρκώς τους συμ πολίτας. —Έκ των οποίων ττολλοΐ φιλοτι μουνται καϊ δσον &φορ? <ήν °ή μαίαν καϊ ΰσον Αφορ$ τό κοντάρι της νά έηιδεικνύουν καϊ Ιδιαίτερον γοθστο κοΐ πολυτέλειαν. —Έν τφ μεταζθ συνεχΐζονται αί μαθητικαΐ παρελάσεις τάς οποίας Π προσεχής άφιξις τής Α. Μ. τοθ Βασιλέως (Ις 'Ηράκλειον κατέστη σεν άπαραιτήτους διά τό έξαιρε τικόν τοθ γεγονότος καϊ τήν άνάγ κην μιας ωραίας εμφανίσεως των σχολείων. —Χθές μάλιστα ή γ:νική δοκιμα στική παρέλασις ενώπιον τοθ κ. Νομάρχου ίγινε μέ παραδείγματι «ήν τάξιν. —Τα χορευτικά κέντρα έξακολου θοθν νά σημειώνουν κίνησιν άξιο πρόσεκτον. —Είς την «Μινώαν» ή κίνησις αυτή, τήν οποίαν κυριολεκτικώς ή λεκτρΐζει ή περΐφημος όρχήστρα τοθ κ. Έντουάρντο Μπιάνκο, είνε συχνά έξαιρετική. —ΟΙ χορευταί μέναυν ένθουσισ. σμένοι άπό Τόν κ, Μπιάνκο τόσον ώς συνθέτην δσον καϊ ώς άοχιμου οικον άλλά καϊ άπό τους λετπούς ντιζέρ, τό ττρώτο βιολΐ καϊ γενικά τους χαρακτηριστικοθς μουσικους τής όρχήστρας τού. - ΈπΙσης τα φαιδρα ίντερμέτσα τοθ τρ ο των Μαύρων εΐνεστιγμές πού άρεσουν καϊ έττιβάλλονται ^ωη ρεύοντα την τιίσταν καϊ δημιουρ γοθντα κέφι. —Ή άστυνομική διάταξις περΙ τροχοφόοων χήν οποίαν έ-οινοπο(- ησεν ή Διοίκησις Χωροφυλακής κα τόπιν συνεννοήσεως μέ τόν κ. Νο¬ μάρχην, διευκολύνει όμολογουμέ- νως τήν τήρησιν τής τάξεως κατά τάς ημέρας παραμονάς καϊ ύποδο χής τοθ Βασιλέως έν Ηρακλείω. —Καθως καϊ τάς διαδρομάς Α0· τοθ τε καϊ τοθ χ. Πρωθυτιουργοθ άνά την ΰπαιθρον χώραν. —Έν συνδυασμφ δηλ. μέ τα άλ λα μέτρα τής Διοικητικής Άρχής παρατηρεΐται καϊ είς τό σημείον αύτό ό επιβαλλομένας συντονισμός. —Ή σώλα τοθ «Ντορέ» ή όαοΐα κοΐ αυτή μέ την σειράν της διατη. ρεΐ δικαιώματα έηΐ τής κοσμικής καϊ χορευτικής κινήσεως τοθ Ήρα κλείου, Θά παρουσιάση σήμερον νέα οουξέ. —ΚαΙ διά την δλην της έμφάνι σιν καϊ διά τό π«ρίφημ· βιολΐ τής Τσιγγάνικης όρχήστρας της τό ό· τοΐον συναρπάζει κόσμον καϊ κό· σμόν. Α Ρ<π·»τεο ΠΑΤΣΑΣ ΝΥΚΤΟΣ.-Είς τό κα φβνβΐον Γεωργ. Άβικημενάκη ιΠα λύ Μ Άδβά φ γ Άβ ραπλεύρως Μάρκου άζ ϋ>ι αυιπΐπυ βιιιιιιιιι υ ιΜυυυιυ αΐιιιιιΐιιι ιηιιιιιυυ ηΝΐαοιιι αιιιχιυυιήζ' τΓκΤ^ε,ρ"0
  ημη
  Άνδρίαβάκη)
  νυκτός.
  —Ό χορος τής Λέσχης *Ε«ι·
  σ τημόνων.
  θά γίνη την προσέχη" Τρίτην 9ην
  τρέχ. είς τήν αίθουσαν τής Μίνω¬
  ος, Είναι ό χορός είς τόν οποίον
  ή Λέσχη εφρόντισε νά δώση άπό
  την αρχήν χαρακΐήρα πραγματι
  κης οίκογενειακής συγκεντρώσεως
  μέ την ωραίαν εκείνην οίκειότητα
  μεταξυ των παρευρισκομένων που
  έπιτρέτιει την πλέον ανετον εθθυμί
  αν καί άφίνει τάς ωραιοτέρας έν-
  τυπώσεις μιας σοβαράς, πολιτισμε
  νης. έκλεκιής χορευτικής βραδυας.
  ΕΙσ τήρια δέν Θά διατεθοθν περισ·
  σότερα των 300, διότι τό σουπέ
  που Θά παρατεθη δπως καί τα κο
  τιγιόν που Θά διανεμηθοθν Εχουν
  ύπολονισθη μόνον διά 300 πρόσω·
  πά. "Ως πληροφορούμεθα άπομέ-
  νουν 6*.Ιγα άκόμη άδιαθετα ιΐσιτή
  ρια διότι τα μέλη τής Λέσχης Ι-
  χούν δηλώσει άθρόως συμμετο¬
  χήν.
  Διημερεύοντα Φαρμακεία σήμβ
  ρον:
  Λάμπρου Κανακάκη, Έμμ. Μα
  τζαπετάκη, Σωκρ. Χανιωτάκη.
  Ένοιχιάζοντκι 2 οίκΐαι παρά
  την Καινούργια Γειτονιά. 'Μ πρώ
  τη άπαρτιζομένη έκ 4 δωματίων,
  κουζίναν, αύλήν καϊ πΓ,γάδι, ή δβθ
  τβρη έκ δύο Βωματίων καϊ πηγάβι,
  Πληροφορίαι παρά τφ ΕΟΘί^
  Ζερβάκη παντοηώλΐ).
  ΤΧ·
  ιΜ%αΟ0, συν
  ««Ι,Λτ,ολιτι,
  3
  ή
  «οιό ή«
  τρόηους
  (,,οαδς
  ,^μίοα της καϊ
  ΐ«.ό ξέρουν, ι
  ΙκόΑαΙ πού την
  Ιαοι τ))ς ηρομηθ»
  ριοαότερις τβρφ'ΐ'
  ι καϊ «ιριΐιοι
  Ή ί«ΐσκιψς τ< Ιιικ Εβωκβ την ύ ' ΗβρΙα— Άντουαν (Υβνώσπ. πρός τψ «ρ6 μβγαλοιιρει ·ι1;Β»ρσιλλΙες κ >ίν. Μ» δ>ος κ
  Ι»οήφ ελοβε μερ
  ΛΑ'Π
  ΥΠΙ
  'Υποκο
  είς τάς ι
  δος καί
  Ταμιε;
  Χ«· επί ιι
  Δάνεια
  λ η ο'ρθ α σ ι έ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΑΙΜΗΤΟΜΡΝ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ©ΡΟΝΟΥ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  Μόν
  ΕΤδβ τιώς 6 Λουδοβΐκος δέν
  η τα ν τόσο γελοΐος δσο τοθ
  τόνεΐχαν πσρασΐήση. «Ό άν-
  θοωπος σΰτός—Εγρσψβ στή
  Βιέννη—είνε άδυνάτου χαρα¬
  κτήρος άλλά δέν είνε διόλου
  κουτός· 6χει μυαλό, ίχει κρίσι,
  άλλά ύποφέρβι άπό μίαν άπά
  θεΐα σωματιχή καΐ πνευματι·
  κή. Κουβεντιάζβι λογικά κσί
  8έν Εχει καμμιά βιάθεσι νά
  μορφωθή καΐ καμμιά περιίρ-
  γεια νά Ικανοποιήση, τέλος τό
  «γεννηθήτω φ©<» δέν ήλθεν άκόμτ,». "Υοτερ* άττό λΐγες ή· μέρβς, τόν εΤχβ κατακτήση πλήρως. Έμιλοθσαν ελευθέρα κβΐ καθαρΦ, συνεννοήθηκαν γιά 6λα τα πολιτικά ζητήματα κοΐ δταν ϋστερ' άπό ίνα πρό- γευμα στόν κοιτώνα τής βα· σιλΐσσης ευρήκε την κατάλ- ληλη στιγμή, 6 Ιωσήφ επήρε τόν γαμπρό τού άπό τό μττρά τσο καΐ τόν έκατάφερε χωρΐς κόπο νά υποστή την περίφη μη βγχβΐρησι. "Οσο γιά την άδελφή τού, ή πρώτη εντύπωσις τοθ Ιω¬ σήφ ήιαν εύνο(<ή μάλλον. Την ΐύρήκεν άπερ'σχεπτη, άλλά τιροικισμένη μ' ίνα φόντο τι- μιότητος καΐ άρετής πού έρχό ταν σέ άντΐθεσι υέ την έξωτε ρική ζωή της. τΗταν Ιξυπνη χαί διορατική, Εβλεπεν ευθύς έξ άρχής ποιό ήταν τό σωστό. Άλλά Επειτα άφηνόταν καΐ παρεσύρετο άπό δσα τής έ· σφύριζαν οί αΧλοι κατά μύ ριους τρότιους. «Ό ττόθος τής διασκεδάσεως είνε πολύ δυνα τος μέοα της καΐ κοΡώ; τί άλ λοι τό ξέρουν, την πιάνουν άηό έκεΐ πού την πονεΤ καΐ οσοι της προμηθϊύουν τίς πε- ρισσότερες τέρψ'ΐς, ούτούς ά κούει καΐ πιριποιβΐτσι περισ σότερο. Ή έπίσκιψις τοθ άδελφοθ της Εδωκε την άφορμή στή Μαρία—Άντουανέττα νά όρ γανώση, πρός τιμήν τού, μιά σειρά μεγαλοπρεπων έορτον στΐς Βερστλλίβς καΐ στό Τρια νόν. Μ6 ΰρος καλόβολο, ό Ιωσήφ Ελαβε μέρος σ' δλες τίς έορτέ; καΐ μέ τό έρευνητι κό κσί διεισδυτικό τού βλέμ μα, διαρκώς ίκύτΐσζβν άν θοώπουςκαί πράγματα. ΚαΙ είδεν. . Είδεν, έν πρώτοις, πώ; ή Μαρίσ—-Άντουανέττα «*έ" αΐσθανόταν τίτιοτε γιά τόν βασιληα», π©ς τοθ 4φερ νόταν μέ άουνχώρητη άδιαφο Οΐα κσί προσβητική συγκατα βατικότητα. Αντελήφθη άμέ σως τί άζιζαν οί Πολινιάκ καΐ δλη ή παρέα τής «τβρόμυΐ- λης» αδελφής τού. Καΐ έξ* β ι λε πραγματικόν σΐεναγμόν ά νακουφίσεως δταν Εμαθε ττώ; πσρ' δλες τίς κοκετταρίβς της μέ τού; νβαρούς βΰγενιϊς— έφοβόταν Γσως πολύ χβιρότε- ρα—ή τιμή τής βασιλΐσσης μπόρεσε νά διατηοηθί)· βΐς τρόπον οστε, «μέχρις &ρας τουλάχιστον», ή βΐσγω>ή της,
  άνάμεσα ο' έκεΐνη τή σάπια
  κοινωνΐα, ήταν καλλΐτερη άπό
  την ύπόλτψί της. Όσα βμως
  βΤδβ κοΐ α*ουσβ δέν τόν καθη
  σύχασαν βόλου γιά τό μέλ-
  λον. ΚαΙ άρχισε σιγί—-σιγά
  νά μιλό- Εξω άπό τα βόντΐα
  στήν άδελφή τού— πολ> ές φο
  ρές μπροστά σέ άλλους. Αύ-
  τή έθύμωνεν, έπεΐσμωνεν, άλ¬
  λά ή Εμφυΐη βΐλικρΐνειά της
  την άνάγκοζε νά παραδεχθή
  πως οί άπότομες παρατηρή-
  σεις τού ήσαν σωσιές καΐ ϊ-
  σως, άπαραΐτητες....
  Αύϊός πάλιν άπβλπιζόταν
  βλέποντας ότι τΙποτεΡέν Εμκνβ
  μίσα ο χά μυαλό τής ίσιεμμέ
  νης αδελφής τού, δτι Οστερ'
  άπό μίαν ορα εΤχε ξεχάση δ-
  λα βσα τής ϊΐχεν ιΐτή καΐ
  πρό παντός δνα δσα ήθελε
  νά ξεχάνΓΐ ΕΤ,χαν πΕράθΓ) βυο
  μήνβς ποί βρισκόταν κοντά
  της καΐ δέν Εβλεπε καμμιά
  βαθύτερη έπΐδρσσι των συμ
  βούλαν τού. Έτσι ενα άπό·
  γευμσ, λίγες ήμέρες π( ίν φύ
  γρ, καΡώς {σεργιανοθσαν οί
  δυό τους μέσα στόν κήπο τοθ
  Τρΐανόν καί την άκουε διαρ
  κως ;,νά έλαφρολογρ, Εχασε
  ιήν ύπομονή τού.
  (συνεχ(ζεται)
  ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤαΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Α. Ε.
  Ύποκαταστήματα καΐ ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις της "Ελλά¬
  δος καί τοθ Έξωτερικου.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψιι
  καί επί προβεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Εκτέλεσις πάσης φύσεως τ£απεζιχής ίρ
  γαοΐας υπό συμφέροντας ορους.
  ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΪ-ΧΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΧ
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΟΝ-ΗΠΑΤΟΣ
  ■ΙδιχΒς έχκαιδενθιΐς εν Μονάχω ν*Ι Βερολίνω Τ.
  Α85ΐ8ΐ«ηΙ τΒν χαθηγητ&ν νοη ΒβΓίιηβηη χαΙ 5<;1ι11ιβη- Ικΐηι. Δικ«ται τ ούς «άσχοντας Ικ των νοπημάτ*»ν »οΟ Π««τι«οΟ Συστήματος ·1ς τό Ίατριϊον τού. Πλκτΐΐα Τριβν Εαμβρβν (ΟΙκία ΊατροΟ κ. Χι λβό 9-12 «.μ. καΐ 4-6 μ. μ. Άρ. Τηλ 7-92 ΤΟ ΜΕΓΛΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ιΑΧΙΛΛΕΙΟΝ' ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ Μετ* ριζικόις &ν«Νβιιν(σεΐ(ΜαΙ την «ρβοθήχην κ«1 κλ- λνν νίειν ονματΐΝν πρές τβ κροβαλάοαιον καΐ την 6ρ«(· βιν «ρβκυμβίβν τής πόλιν;· 2{αοβ«λΙζιι ανετβν κ«Ι άλπ •ινα «Οχβριστβν οιαμονην ·1ς τβ»β τ«{«»δι*»τ«ς. Τβ «ΆχΙλλειβν» κρβτιμ&τκι ύπβ ϋλε*ν τϋν τβι{Ηβιιΐτβν ΝαΙ βι* την πρββυμβν ϋπηρΐοίαν τον Η«Ι τλν άηαατρά- χτβναβν ΐΜΐ0αρι»τΐιτ* τ·». ΙΙσΜπΙΙΙιΐΤΐιΠΐιτπΠΒ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕίΝΗΣ Ό άντιδιφθεριτικός έμβολιασμός Γ. Όμολογο δτι σπανίως εΤ- δα τοιαύτας ένοχλήσβις καΐ σχεβάν ίΐς βλας τάς ατομικάς μου περιπτώσεις τα παιδάκια δέν ήνωχλήθησην παρά έλά- χιστα άπό την αντίδρασιν αύιήν, γενικώς δέ ή έντοπω- αίς μου άλλά καί ή γνώμη δ- λου τοθ (ατρικοθ κόσμου εΤνε δτι τό σωτήριον αύτό προλη- πτικόγ μέσον είνε τελείως ά- βλοβές. "Αλλωοτε μή λησμο¬ νή" τε ότι ό έμβολιασμός μέ δαμαλΐδα προξενκΤ πό) ύ σο- βαρωτέρσς ένοχλήοεις καΐ έ- πομένως κα( αύτό τό ενδεχό¬ μενον αντιδράσεως δέν είνε λόγος σοβαράς νά αποφύγη κανεΐς ένα τόσον σωτήριον προφυλακτικόν μέτρον, δταν Ιδίως άποβλίψη τί σοβαρούς κΐνδύνους τρέχει τό παιδΐ άπό την διφθερΐτιδα. Ή δύναμις τοθ ΙμβολιΌυ αύ τοθ εΤνε άρκετά διαροής, 4 £ως 5 § η ή καΐ πλέον, χοθ' δλον δηλαοή τό διάστημα τιγο Εχει μεγαλειτέρον έπιΒεκτιχό ΐητα τό πα>δ(.Κα( Ετσι θέν τρέ
  μει κανενός ή καρδιά δτανΐχη
  μικρά παιδία καΐ άκούη διφθε
  ριτικάς έπινηαΐας.
  Έπειδή Ρέ κοΐ οί μ«γαλε(-
  τ«ραι άκομη ήλικίαι δέν είνε
  άπρόσβλητοι άπό τό νόσημο,
  άναφέρονται δέ παλαιότερον
  καΐ άρκετοΐ θάνατοι Ιατρών
  πού έμολύνθησαν θεραπεύον
  τες διφθεριτικά παιδάκισ, έμ-
  βολιάζονται σήμερον καΐ δσοι
  έν γένει «Ινε μάλλον έκτεθει
  μένοι είς ιήν μόλυνσιν (νεα·
  ροί ίατρο', νοσοκόμοι, παιδία
  μεγάλα κλτι ), άλλ' ι(ς την πε
  ρίπτωσιν ού την γΐνβται πρβ-
  τον μ(α δοκιιΐΎστική αντίδρα¬
  σις τοθ δοΗίΐΕ, δπως λέγε
  ται, μέ την οποίαν έζακριβοθ
  ται άν είνε έπιδεκτικός διφθβ
  ρΐτιδος ό όργανισμός καΐ αό
  νόν αν βΤνβ θβτική ή άντΐβρα
  σς ένβργίΐται ό έμβολιασμός,
  Αλλως περιττεύει· είς μικρά
  παιδία βμως Ιπβιδή ή έπιδεκτι
  κότης είνε σχεδόν γενική, θε
  ωρεΐται πβριττή ή δοκιμαστι
  κή αυτή αντίδρασις, χρησιμο
  ποιείται *5έ ένΐοτε μόνον χά
  τόπΐν τοθ έμβολιασμοθ διά νά
  βεβαιώση δΐι πράγματι άπέ
  κτησε την σχετικήν άνοσΐάν
  τό ίμβολιασθέν παιδάκι.
  ***
  'Υγεινή τής ψυχής
  "Ολίγα τινά άκόμη
  περί φαντασίας
  ·
  —έν ξεύρω πλέον πόσους
  ποιητσς καΐ λογοτέχνας Εχει
  άποθανατΐσει ή δύναμις τής
  φαντσσΐας καί πόσους καλλι
  τέχνας^ έδόξασεν, άλλ' είς
  τόν πρακτΐκόν βίον ημών τβν
  «οΐνων άνθρωπον ό άσφαλέ
  στερος δδηγός διά ν' άπομα
  κρύνεταί τις άπό την πραγμα
  τικόιητα καί νά παραπατβ
  είς τό κενόν κσί τό άγνωστον
  είνε ακριβώς καΐ πάλιν ή φαν
  τασΐσ. Βεβαίως έχρειάζετο καΐ
  ή ΙριΡόχΓωμος αυτή φωτοστε
  φανή νά περιβάλλη *άπου
  χάπου την τραχεΐαν κα( άμυ
  δράν επιφάνειαν μερικών ή*
  μάλλον των περισσοτέρων
  πραγμάτων κσί γεγονότων
  τί|ς ζωής διά νά μή χάνη
  κανεΐς όλως διόλου καΐ την
  επαφήν πρός τόν ωραίον κό
  σμόν τοθ ίοεώδους. Άλλ'
  δταν υπό τό μαγικόν αύτό άν
  τιφέγγισμα κλεΐης τα μάτια
  έπιμόνως πρός την πεζότητα
  τοθ πραγματικοθ καΐ τοθ άλη
  θοθς, κινδυνεύεις ώσάν τόν
  άΦηρημένον εκείνον άστρονό
  μόν τής αρχαιότητος άπό την
  διαρκή άνάτασιν τής κεφαλής
  πρός τα άοτρα νά πέστ]ς είς
  χανένα λάκκον καΐ νά σπά
  τα μοθτμά σου.
  Ισυνεχΐζεται)
  λΟΓΟ ΜΕΓΑΑΗΣ ΜΜΙΣΗΜΛΙΟΟίΝΟΝ
  ΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ
  Πλατεικ—Στράτα
  Διά νά δυνηθή νά τάς εξοδεύση δλας
  καθώρισε τό εξής τιρολόγιον:
  ΣημβΤαι ποπλίν
  μίγεθες Α'. (189 χ 126 θαλάσσης Δραχ. 145
  » Β (135 Χ 90 » » 125
  » Γ'. (105Χ 70 ίηράς) »
  ΜαλλινβΜ
  μέγΕββς Λ'. (189X126 θαλάσσης)
  » Β'. (135X090 »
  » Γ'. (105Χ 70 ϊηρά{)
  »
  »
  ΙΑΡΥ2ΙΣ ΝΕΑΣ ΕΜΟΟΡΟΗΑΝΗΓΪΡΕΟ!
  ΕΙΣ ΑΣΗΜΙ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ
  Την Πην τρέχοντος μηνός Μ«ρτ<ου ημέραν Πέμπτην γίνβν ται τα ένχοιίνι» τής νέ·ς *Ις ΆοΙΊμι έμπβροπανηγύρίως. ΒΙς την νέαν αύτην λαϊκήν άγβρβν θά εθρίσχωντβι δλα τα «ιοη τ&ν ν«· Νρνικ&ν καΐ Μτηνοτροφικ&ν ηροΐόντ«ιν κβθώς κκΐ έμκορεύμκτ* παντός πιβονς. "Εμκοροι. γϊΜργβί. χτηνοτρβφβι πβραγ«νοΙ καί Μ«ταν«λΝΤκ(, Ι{ την ΛαΐΜήν Άγβράν τοθ Άσήμι. Την πλήρη επιτυχίαν τού Μεγάλου χοροο Σύσκεφις διά τα γεωργικά ζητήματα Κρήτης. ΧΑΝΙΑ 6 ΜαρτΙου (τοθ άν- ταποκριτοθ μας).— Υπό την ποοεδρΐαν τοθ ΈτΐιθεωοητοΟ Γεωργίας κ. Ί Φούμη συνήλ θον την παρελθοθσαν Τετάρ την είς μακράν σύσκεψιν έν ταθθατ, οί προΐστάμβνοι τον τεσσάρων ΓίωογικΑν τιεοΐφβ ρειων τής Κρήτης ήτοι ΧανΙ ών, Ρεθύμνης, Ηρακλείου καΐ Λασηθίου. Είς την σύσκίψν συμμβτέ σχον καί ο( Διευθυνταί τ3»ν δύο Γεωργικον σχολων Κρή της, Μεσσαράς καί Μονης 'Ασωαάτων. Παρέστη έπΐσης ό είδικός επί τί)ς άντΐφυλλοξη οικής αμύνης γεωπόνος κ. Ζοόκας. Ή σύσκεψις εσυνεχίσθη επί διήμερον, εξητάσθησαν δέ κατ' αυτήν κυρΐως: Α) Τό έΦαρμοοθέν σύστημα υπό τής Αγροτικάς Τραπέ ζης πρός μεθοδικήν ενίσχυσιν τής ελαιοπαραγωγήν διά δα- νεΐων άφ' ενός £[ς τούς έλαι οπαραγωγούς χαί δι' εκτελέ¬ σεως έλαιοκλαδευμάτων έν τή έπαρχ'α Μυλοποτάμου. Β) Ό τρόπος τής έπεκτάσβ ως τής βκ<χλιστικτ|ς καλλιεργεΐ άς τοθ σΐτου είς ολόκληρον την Κρήτην καί Γ) Είοικά γεωργικά ζητήμα τα άπασχολοθντα έν συνόλω ή έν μέρει τάς τέσσαρας Γε ωργιχάς περιφερείας τής Κρή της. Μβτά βιβξοβικήν συζήτησιν επί πάντων τον ανωτέρω, διε τυττώθησαν ωρισμένα πορΐ· σματα άποβλέποντα είς την ρύθμισιν συστηματικωτέρας τα κτικής Ιπ' άγαθώ τής Κρητι· κης παραγωγής καί (δ'α επί των δημητριακων καΐ τοθ ε¬ λαίου. Συγκεκριμένως διά τα είδικά γεωργικά ζητήματα τής Κρήτης, ύπεδεΐχθησαν πρός λήψ.ν καΐ κρατικά τίνα μέτρα δυνάμενα νά τα προ ωθήσουν εύχερέστερον, περιο ρΐζοντα καΐ τυχόν ζημίας καΐ κινδύνους εύρυτέρους διά τό μέλλον. Τα πορΐσματα ταθτα μετά την εξακρίβωσιν των καί την τελικήν των διατύπωσιν θά ύποβληθοθν ϊΐς τό'Υπουργβΐον Γεωργίας διά τα περαιτέρω. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΚαλοΓμβν αιαντας τίύς έν τ() περΐφβρε'α ^τοθ 'Υποκ(τος Ιπιτυχόντας είς τόν διαγωνι¬ σμόν ΔοκΙυων^τής Τοαπίζης ΤΓ)ς 2—3 ΊουνΙου 1934 καί μή προσλη|θέντας εισέτι, β- πως υποβάλωσιν ήαΐν έντός ττενθημέρου Εγγραφον δήλω¬ σιν περί τής άκριβοθς σηϋβρι ν ής διευθύνσεως των. Ούτοι θέλουσι διορισθή είς Ύποκα- τσσττίματα τής Βορεΐου κυρί¬ οις Ελλάδος. Οί έν&ιαφερόμενοι δέον νά προσέλθωσιν ακολούθως παρ' ήμΐν μέχρι τής 13ης ΜαρτΙου έ Ε. τό βραδύτερον, >α πά.
  ραλόβωσι τοθς διορισμούς
  των ή γνωστοποιηθΒ ού τοίς
  τό'Υποκατάσιημα παρ' <δ έτο ποθΕτήθησαν. Οδτοι όφΒΐλουν νά Εχωσι αναλάβη ύπηρεσΐ αν μέχρι,ιής 10ης ΆιριλΙου έ Ε τό βραδύτερον άλλως θό θΐωρηθωοιν ώ: μή άποδεχθέν τες τόν διορισμόν των δστις κατόπιν τούιου θέλει άκυρω θΓΊ· Έκ τοθ Ύ«ο*(ιιατος Ήρα- ρακλβΐου τής Α.Τ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝΤΑΥΘΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 'Ανακοινοθται ότι άπό αυ¬ ριον Δευτέρσς 8 τρέχ. μηνός τα γραφεΐα των ένταθθα Τρα πΐζών θά παραμένωσι κλει στά τάς άπςγευματινάς ώρας τής συναλλαγάς μετά τοθ χοινοθ διεξαγομένης μόνον την πρωΐαν άπό 9—12. Τράπεζαι: Έθνική, Ίίνΐκή, Αθηνών, Λο(<ή, Έμπορική. Ο χ. ΕΜΜ. ΙΖΑΝλΚΗΣ Ηρώην Διευθυντής τί)ς «Κνω σοθ» ή<οιξε Ιστιατίριον ηαρά τόν λιμένα. Τό εστιατόριον τοθΐο δια χρΕνεται διά την καθαριότητα χά Ι την άγνέτητα τ&ν δλιχβν τού, τιροαφέρει !Ϊ καΐ έξαιριτιχους μι ζέδες χαί ίχλεχτά χραοιά. Γενι χ&ς Εκανοηοιιΐ χκΐ τόν χώΐιρβν έπιοχίπτ»}ν. ΤΗΣ ΝΛΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ έξααφκλίζει από τοδδε ή ζήτησις τδν είσητιρίΜν, τ&ν έπβίων ώς «τονισθή θβ διατεθί} ώρισμένος άριθμος. Έπίσης ό φαντασμαγορικός διάκοσμος τής αιθούσης τής «Μινώας» καΐ ή όλονύκτιος συμμετοχή τής μουσικής Μπιάνκο. Δίδεται την τελευταίαν Παρασκευήν των Απόκρεω. —Τα δικκστιχά μέγαρα. Άνιχοινώθη άρμβδΐνς δτι θ— σομπληρωθό έντόςτοδ μηνός 6 καταρτισμός τοθ προνρ>μμ«τος
  διά την άνβν«ρσιν δικ*βτικβν με
  γάρυν, προκΐιμένου νά Μκνονι
  σθά ή σβιρά άνοιχοδομΐίσκως Ικΐί
  ν ών, διά τα οποΐοι ύπάρχβι πλέον
  ίπιτακτιχή άνάγκη Τό άν«γκ«ι
  βΰν ποσόν θά διατβθό έκ τοθ α»
  ναφθπσομένβυ δκνβΐου διά την
  ανέγερσιν δΐΗβοτικών μενάριιν
  κ* Ι λβ
  —Κλοπή είς Ρέθυμνον.
  Συνβλήφθησνν οί Στυλ. Δημη-
  τράίΜη;. Έμμ, 9- Ζαχ«ριουδ«κης
  χ«1 Χαρ. Α. Παναγιωτάκης ίκ
  Μουρνιών Ρεθύμνης κ«τηγβρβύ·
  μΐνοι ίτι βχβψαν ίκ τής αποβή
  κης τού ομοχωρίου των Ί. Π*ν«
  γιωτάκη 50 οκάδας βΐνοπνΐυμ»
  ΤΗδ&ν. ι
  —Τβ τοκικκ μ«ς ζητήματα
  Διά των ύη' άρ. 9742, 9798 Χ«1
  9738 έγγραφον το» τβ π«ρά τ$
  Προέδρω τής Κυβερνηοενς ύφυ-
  κουργβΐον μάς γνωρίζβι δτι τα
  παρ' ημών γραφέντα α) <κΙ τής τοίΐβθβτήσϊ»»ς τηλβφώνο» είς χό Ταμείον ΉρακΧβίου. β) επί τής χκτκιτολΐμήσΐΗς τοθ δάχου καΐ γ) επί τής Μ«τ*οτ*σ!Ν{ τής βδοθ •Ηαρ*·λ«ιοο, Πορου, Άλικαρνασ· βοδ, διΐβίβαα«ν αρμοδίας διά τάς πΐραιτέρι» ένβργβΐας. —Ό τιμάριθμβς. Κατ' άν«χο{ν«βιν τής ΰπηρισί «ς τοδ ΆνΜτάτο» θίκβνομιχβδ Συμβουλιον, β τιμ&ριβμος χονδρι κης πΜλήσεω; κντά τόν μήνα Φε βρβυίριον ανήλθεν αίς 2218 ίνοιν τι 2169 τοδ πκριλβοντος μηνός Ιανουάριον. —Ή ρύθμισις τβν χρκδν. Τό εσπέρας τής παρελθούσης Παρασχΐυής θά συνήρχετο είς τό ΰιτβυργιϊον τής Διχ-χιβαύνης π έπιτροπή διά την ρύθμισιν τβν άγροτιχβν χρβ&ν. Τής συνεδριά¬ σεως ταύτης θά προηδρευΐν ο 1· διός 6 χ. Πρωθυπουργόν βστις θά έλάαβανκ ννωσιν τ&ν μεχρι τοδδε σνμιτιρασμάτΜν τής έπιτροπής καΐ.θά ίςίφκρΐ την έν προκειμε νω γνώμην τού. —Ή πρβσμιξις σιτορελνίβυ. Κατ' ανακοίνωσιν έχ τοβ πουργιΐου ΆγβρανομΙας, τό ακο ρελαιον τό προοριζβμβνβν πρός κατανάλωσιν προαμιγνυόμενον μΐτ' «ναλόγου ποσότητος έλ«ιο λάδβυ θά παρ«σι»«υάζ»ται έν μ* ριι έν Ελλάδι, «ΙσαγομένΝν αν τιστοίχου ποσότητος απόρΝν- ΑΙ διεθνΐΐς τιμαί τ&ν βπορελβίων παρουσιάζουν οχκτιχήν χαλ«ρκ οιν. Η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ (ΤΦΰ μαιευτηρίοΗ τή, Κάς Έλενβς Βκνιζέλβυ) Δνι, ΚΑΤΙΝΑ Ν. ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ δέχεται τας «πιτέκβυς έν τ$ ·Ικία της οδός Λ«σηθί·υΒκλιδέ—Τζαμί. έηιαχέψε«ν 9-12 3-7. Ι ι ΕΝΟΙΚΒΖΟΝΤΑΙ ίύο Β«μα τια δυνάμενα νά χρηοτμοποιτ,βοΟΙν χαί Παρ' έΧιγομελςΟ; οί«βγενιΙ»τ;, Πληροφορίαι κ«ρ' ημίν.
  ι
  141
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΧΟΕΣ ΤΗΝ 2 Μ. Μ.
  ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΥΣ - ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
  Ο "ΑΒΕΡΩΦ,, ΚΑΤΑΠΛΕΕΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΝ 9 ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ
  ΗΑΠΟΒΙΒΑΣΙΠΙ! ΧΑΝΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ β Μαρτίου (τού άντα·
  ποχριτού μας).—Ή Α. Μ. ό Βασι¬
  λεύς χαί ό Πρωθυπουργός χ. Μεταξάς
  συνοδευόμενοι ύπότών ύπχσπιατών των,
  τού ύφυπουργού «ού Πολιτιχού Γρα
  φείου χ. Μπουρκ-πούλης καί των λοι
  ηών τής συνοδείας των έπεβιβάαθησαν
  τού «Αβέρωφ». Ό «Αβέρωφ» άηή
  ρεν έκ τού Σαρωνικού την 3.48 μ.μ
  κατευθυνόμενος είς Χανία όπου θά εί>ρί
  σχεται την πρωΐαν αύριον (σήμερον)
  χαί περί ώραν 9ην πρωϊνήν.
  Ό Βασιλεύς χαί ό πρωθυπουργός θε
  λουν αποβιβασθή είς Χανία την 9.3Ο
  π. μ. μεταβαίνοντες άμέσως είς τόν
  Καθεδρικόν Ναόν όπου θέλει τελεσθή
  Οοξολογία. Ακολούθως ο "Αναξ θά με
  ταβή είς τό Ήρώον Πεσόντων 14ου
  Συντάγματος όπου θά καταθέση στέφα¬
  νον. Είτα θά δεχθή τάς αρχάς καί τάς
  όργανώσεις. Την μεσημβρίαν θά δοθή
  επίσημον γεΰμα είς την αίθουσαν Χρυ
  σοστόμου χαί θά επακολουθήση τό άπό
  γευμα ή εκτέλεσις τού λοιπού προγράμ
  ματος τής ύποδοχής χαί φιλοξενίας τής
  Α. Μ. είς Χανία.
  ΠΕΤΡΟΣ
  ΙΡΚΙ!ΙΙ|{
  ΑΘΗΝΑΙ β Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Σήμερον την πρωΐαν
  ώρχ(σθη καί χατετάγη άμέσως είς τό'Έλ
  ληνικόν ατράχευμα μέ τό βαθμόν τού
  ύπολοχαγού ό Πρίγκηψ Πέτρος υιός
  τού άλλοτε ήγεμόνος τής Κρήτης Πρίγ
  κηπος Γεωργίου.
  Ό Πρίγκηψ Πέτρος έσπούδασε την
  στρατιωτικόν έν Δανία,είναι δέ χαί δι
  πλωματούχος τής νομικής οχολής των
  Παρισίων.
  Ο ΚΑΤ1ΡΤΙΣΜΟ2 ΤΟΥ ΝΟΜΙΗ
  , ΔΙΑ ΤΗΝ ΡΥΒΜΙίΙΗ ΤΟΗ ΧΡΕ&Η
  ΑΘΗΝΑΙ β Μαρτίου (τού άντα·
  ποχριτού μας).-—Ανεκοινώθη ότι έντός
  τής πρ. εβδομάδος ό ύηουργός Δικαιο
  συν ής χ. Λογοθέτης θά χαταρτίση τόν
  νόμον Βιά τού όποίου ρυθμίζονται ο¬
  ριστικώς τα άγροτικά χρέη. Ή ρύθμι¬
  σις γίνεται επί τή βάσει των ληφθειβών
  αποφάσεων κατά την γενομένην χθές
  σύσκεψιν υπό την προεδρίαν τού άρ
  χηγοΰ τής Κυβερνήσεως. Ό νόμος κα
  τ αρτ ιζό μ ενός θά τεθή υπό την τελικήν
  έγκρισιν τού χ. Μεταξά μετα την έπά·
  νοδόν τού έκ Κρήτης.
  Η ΕΞΑΓ&ΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΤΗΝ ΛΗΞ4ΣΑΝ ΕΒΛΟΜΑΔλ
  Έχυχλ&αορηοε χβές τ4 Ιβ&ομαδΐαΙον δελτίον έ
  πΐ ι<){ κινήσεως κοΙ τβν τιμ&ν άγο, ά; εγχωρίων προϊόντων τ&Ο ΈμποριχοΟ χαί ΒιομηχανιχοΟ Επι μιλητηρίου. Είς βύτδ άναφίρεται ίιι ιΰιε κατα την οΊαρριύοασαν έβδιμαδα ίίελτιώΗη ή ίξαγωγιχή μας κίνησις διατηριυμίνης ής ακραξΐας επί την διαφόρων ιΐδβν. Τα εξαχθέντα ουνολικως πρδΐόντα Ιχουν ώς έί<]ς ι ίς χιλιόγραμμα: Σουλτανίναι 76. 000, ταχτάδες 34 000, (Ενοι 170.000 χαί χαρούπια 28.000. ΕΝΙΣΧΥΘΗ Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κατόπιν οχεχιχής ίιατανί)ς νής Διοικήσεως Χωροφυλακήν ή δύναμις Χωροφυλακήν ττ]ς πίλιω) ένιο) ύθη οημαντιΧΜς έχ % δπαΐθρου διά την ρΰθ μιοιν τής χυχλοφορίας των πολιτων χ«ΐ» την άφιξιν τιθ Β»οιλέως. ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Πρωία Κϋριακής 7 Μαρτίοο 1937 Αι έπιχειρησεις είς τα Όβιέδο. Είς την Μαδρίτην έξερράγη στάσις ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΣ Ή Έκΐτροπή βιατιμήσεων συνελθούσα χθές κοθώρισεν ώς εξής τος τιμάς των αλεύ¬ ρων καί άρτου: "Άλευρα λβυκά κατ' οκάν δρ; 12,49, άλευρα πιτυροθχα βρ. 10,80. "Αρ *ο< λευκός βρ, 11.40, «ιτυροθχος βρ. 0,85. ΑΘΗΝΑΙ 6 Μαρτίου.—Κα χά «ληροφορίας έκ ΠαοισΙ ωνέ -ιβεβαιοθται δτι ή Ινιρ γηθεΐσα νία είς τό μβΐω «όν τοθ Όβιίδο, «αρΛ τό Σ<4ν Κλαούντιο, Ανάθεσις των κυβερνητικήν ά«κρού σθη ύ«ό τβν ιθνικιστβν με τα βαρυτάτων διά τούς Ι«ι τεθέντας άναλιιβν. Τα εκ Μαδρίτης άγγελθέντα διά τάς ιβιχειρήσεις ιν Όβιέ δω κρίνονται ώς φαντασιώ 6η καί -λασχά. Έξ δλλου «ληροφορίαι ικ Σαλαμάνκας μέσω τής αυτής «ηγτ)ς Φβρουν τούς Ιρυθροθς έηιτιθένχας άνε ώ εναντίον των «αρά τόν «οταμόν Χαράμα Αθνι κων θέσεων. ΟΙ εκτεθέντες είς τόν τομεα τοθτον ήναγ κάσθησαν νά όβοιωρήσουν άτάκτως, άφήσαντες £«1 τού -εδίου τής μάχης ηολ λοΰς νεκρούς καί σημαντι κόν αριθμόν ΒθλΐμΐΦοδί- ών. Καθ' ά; αγγέλλεται βκ Λονδίνου ή εφημερίς «Ήμ· ρήσιος Τηλέγραφος» «λη ροθορεϊται έκ Μαδρίτης δτι στάσις ιξερράγη είς την Ίσκανικήν «ρωτεύου σαν συνεπεία τήο σημειου μίνης μεγάλης ίλλε(ψι«ς τροφίμ«·ν. Ή ορισθείσα με ρΐς άρτου εκ 300 νοααμα ρίων κατ' άτομον δέν 6χει «αρά θενρητικήν μόνον ά ξΐαν, άφοθ είς την «ραγμσ τικότητα βέν χορηγεΐται αυτή αάντοτε, δ«4*ς καί αί μιρίδις τβν δια·6ρ»ν «λ1 λκν τροφΐμνν. Ή «ν λόγω εφημερίς &&α ρακτηρίζει την έν Μαδρίτη κατάστασιν ώς Αξαιριτι κώς κρίσιμον. Ό «Ήμιρή σιος Τηλεγραφος» «ληρο φορΐΐται «βΐσης έκ Βαλίν θιας, δτι σοβαραί ταραχαί εσημειώθησαν αύτόθι συν· -ε(α τής ελλείψεως τροθί μων. Πώς δάπροσληφδή τό προσωπικόν τού δεσμού των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τό διοικητικόν συμβούλιον τοθ όογανισαοθ τδν Κοινωνι κων Άσψαλΐσεων συνήλθε έκ νέου κατσ χθεσινάς πληιοφο οίας έξ "Αθηνών καί ήσχολή θη μέ τό ζήτημα τής συαπλη ρώσβως ι ώ ν άπαοαιτήτων θε σεων αΰτοθ. Τό συμβούλιον απεφάσισε όπως συμτιληοωθή ή θέσις τής Γενικάς Διευθύνσεως καί τόν ύποκατσστημάτων 'Α9η νών, ΠβιραιΑς καί Θ σσαλο νίκης εο σχετικός βιαγωνι σμός θά προχηρυχθτΐ έντός τής τιροσεχοθς εβδομάδος θά δέ έντός ενός μηνός. Καθ'ά άνβκοινώθη θά τιροσ ληφθοθν έν 8λφ 230 ύπάλλη λοι,έκ τΑν οποίων 80 γραφείς, -ερΙ τούς 25 (ίσπράκτορες καί 15 κλητήΌες. Ώ; ννωστόν αί ανωτέρω θεσεις θά συμτΐληρωθοθν άπο Φάσει τής εΐδικής έηιτροπής τοθ προσωπικοθ, μετά Ιγχρι σιν τοθ κ, ύφυπουργοθ τής Εργασίας. Διά την Αντιμετώ ττισιν τβν πρώτων έξόδων δι οικήσΓως τοθ όργατνΐσμοο θσ συναφθ[| δάνειον 5 *κατομμυ ρίων παρά χ&ν Ταχυδρομι κων Ταμιευτηριον. ΑΙ ύπηρ6θ(αι τβν Κοινωνι κδν Άσφαλίσεων Θ4 ένκατ« σταθοθν είς νέον μέγσοον, δ που χα( θά λειτουργήσουν με ταφερομένων έκ των ή^η γρα φβίων των μβτά την πρόσλη ψιν τοθ προσωπικοθ. Τό προ¬ σωπικόν των περιΦεοειακΛν γραφείων έν οΐς καί τής Κοή της (Χανίων) θά τοποθίτήται βαθμιαΐως καί μέ την δυνα¬ τήν ταχώτητα οΒτως ώστε νά μή βραδόνη ή λειτουργΐα τοθ θεσμοθ των άσφαλ(σεων καθ9 δλον τό Κράτος. Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ Είς την έφηαβρΐδα τής Κυ βερνήσεως οημοσ.εΰεται άναγ χαστικός νόμος «Περί έπιχοεη νήσΓως τοθ ΙστορικοΟ άρχεΐου Κρήτηο Ό νόμος Ι χ εί ώς έ ξής: Προτάσει τοθ Ήμβτέρου ύπουργικοθ συμβουλΐου άπε φοτσΙσσμΕν καί διατάσσομεν: Άρθρον 1 Τό Ιστορικόν άο χεϊον Κρήτης ε*ϋχορηγεΙται ύ πό τοθ Κράτους διά ποσοθ έ βδομήκοντα χιλιάδων (7; 000) δραχμων έτησ'ως. Πρός τοθτο άναγράφεται (σόποσος πΐστω σις έν τώ προϋπολογισμώ τΛν *ίόΒων τοθ υπουργείον των Έ σωτερικβν, υπό ίδιον κεΦάλαι όν καί άρθρον. Τό ανωτέρω ποσόν έγγραφόμενον όλόκλη ρον καί έν ιφ τιρΓϋτιολογι σμφ τής τρεχούσης χρήσεως 1936—37 τίθεται ι[ς την διά θέσιν τής διοικοοσης τό άνωτέ ρω Πρυμα επιτροπείας διά χρηαατικοθ έντάλματος τοθ ύ πουργεΐου των Εσωτερικόν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑΝ Κατά την τελευταίαν συνερ γασΐαν τοθ κ. ύπουργοθ τής ΠαιδεΙας μβτά ταν άομοδΐων ύπηρεσιών, κατηρτίσθη τελι κως ό προϋΐτολογισμός τοθ ύ πουργεΐου τής Παιδείας. Δι' αύτοθ ποοβλέπονται οΐκονο μΐαΐ 11 έ<ατομμυρ(ων δραχ μων. ΤΟ ΡΑΝΤΙΣΜΑ ΔΙ' ΑΝΘ1ΟΝ Άργά τό άπόγευμα χθές μάς ανεκοινώθη έκ τής Διοΐ κήσεως Χωροφυλακής δτι άπη γορεύθη απολύτως τό ράντι σμα δι* ανθέων ή δι3 άρωμά των τής Βασιλικής πομπής. Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝ Σήμερον τό άπόγευμα είς τό γήπεδον Χάνδαξ θά λάβη χώραν ποβοσφαιρικός άγώ' μεταξύ των όμάδων «Ήρακλέ ούς» χαί «ΈθνικοΟ». ΑΓΝΟΣΤΟΣ ΖΟΟΝΟΣΟΣ Κατά τηλεγράφημα τοθ Προ έδρου Κοινότητος Άρκαλοχω ρΐου εσημειώθη έκεΤ Εν κροθ σμα σοβαράς μορ·ί)ς άγνώ στου ζωονόσου. Πρός δαπΐ στωσιν ταύτης καί την λήψ,ν των ένδεικνυομένων μέτρων ιιαρακαλεΐ νά μεταβή έγκαΐ ρως κτηνΐατρος. Η ΑΚ0Α0ΥΘ1Α ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Συμφώνως πρός νεωτέρας πληροφορίας αί συνοδεΐαι τής Α. Μ. κα( τοθ κ. Π^ωθυπουρ γοθ ιΐς Κρήτην άποτελοθντα άπό τα κάτωθι ακριβώς πρό| σωπα: Α. Μ. Βασιλέως: Ύπασπι· στα{ τρείς κ. κ. ΆποκορΙτης, Μπουλάλας, Τζ<ώτης κ. Προεδρου Κυβερνησε· ως: 'ΥΦυπουργός Πολιτικοθ Γραφεΐου κ. Μπουρμπούλης, ΰπασττιστής ταγματάρχην κ. Νόμπιλης, -στενογράφος κ Τζουβάρας, ύπομοίραρχος κ. Βχλιάνος, άκόλουθος κ. Δεν- δρινός. Μβτά τοθ κ. 'ΥπουργοθΓβν. ΔιοικητοΟ. θά άφΐχθϊσ;ν έ* Χανίων: Ή κ. 'ΥπουργοΟ, δ κ. Μέραρχος μβτά τοθ Έπιτε λάρχου τής ΜεοαρχΙας καί ό κ. Άνώτερος Δ οικητής Χωρο φυλακής. ΤΟΠΡΟΣΩΠΚΟΝ.ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Πρός άπαντα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έ κοινοποιηθή έν έγκυκλΐω κα ρά τοθ ύπουργείου των ΟΙκο νομικων τό άρθρον 3 τοθ Αναγ κασΐικοθ νόμου 281)1936 δι' γ υ ,παρέχονται οδηγίαι διά την πρόσληψιν παρά τούιων προσωπικοθ. Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ Σχετικός μέ τό ζήτημα τής μΕταναστεύσεως Έλλήνων έρ γατων είς Γαλλίαν εγνώσθη σαν αί εξής λεπτομέρειαι; Ή μετανάστεισς θά γΐνρ διά τάς γσλλικάς -βοιψεοείας Πά Γέ, Έζέα καί Ύό«, ή'5η δέ άν τι-ρόσωπος τής έταιρεΐαςάπο δημιων ευρίσκεται είς Φώοι ναν -ροκειμένου νά συλλέξη ό Ιδιος τούς εργάτας πού ΘΛ μεταβοθν είς Γαλλίαν. Επί τοθ παρόντος είνε δυσχερής ή μκτανάστευσις, καί άκό α λας προιψερεΐας. Πάντως θπ ουστοβ)0ν ε[5ικοί πυρήνες μέ σκοπόν την έπιλογήν των έρ νατων διάτήν μβτανάστευσιν. ΘΑ προτιμδνταΐ οί άκτήμονες. Ή έταιρβΐα ώποχρεοθται όπως είς περίπτωσιν άκαταλληλότη τητος τοθ έργάτου είς μίαν έογασίαν, τοποθετή αυτόν είς άλλην, ΟΙ ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ ΚΙΙ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΤΟΥ Ή συντβχνΐα των άρτοτΐοι Αν ή «Δήμητρα» ειδοποιεί δ τι οί κ. κ. άρτοποιοί άπό σή μερον δύναται νά έργάζων ται καί έλευβέρως πρός παρα σ<ευήν τοθ άοτου χαί διά την ημέραν τής άφίξεως της Α. Μ. τοθ Βασιλέως καθ' βσον την ημέραν ταύτην δέν θά 'έργα σθωσιν ο( άρτεργάται καί οί άρτοποιοί. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ ΑΙ,εν τρ αγορα μας κυμανΘεΓσαι χθίς τιμαί των διαφόρων ίνχωρΐ·» προΤόντων είχον ώς κάτωθι: «αλαιοΙ] ,. V 4 α' νοιότητοε] Ρ' ΊλεμΜιι ' 6 Μαθβίίη •β. Ι κ- »· ■οινο. ν. 1·οθ·Ια< Διανικ·· ΈξαιρβτικοΙ 31 ■εκβ*. „ 30,— α«>·. „ 11-
  «βι6«. „ »*,Μ
  ,. Ι|«ιρ. ,., 29 —
  ' ««ΗθΥ
  Α·ΐ«»*ν ιο ρΐοτ.··. Η,-
  ΜέΧι _.
  Μβταξα
  Κουκοολια ξηρά
  Δέρματα βόΐα
  'Αρνοοβρματα &αΐΛ,
  >Ρ«χ. 1,10
  40·,
  Η.
  ϊϊαϊίΓιΓΜΓο^ν ;; η, -μ.
  Τιμαί Συναλλαγματος
  Δολάριον βρ, 111.51—113,01
  ΑΙρβ „ Μβ. —«β,
  Κορώνα ΣουηοΙαε 18,11—18.40
  Φράγκον „ |.| ■_ |^|
  Έλ^ι.ι Φράγκον „ Μ.4Ϊ-Μ.70
  ΦιορΙνι Όλλανο. „ 60.61-61.60
  Τ·»χο«Χ
  Φοανΐον
  Β«έλλ
  Μάρκον
  Ι.Ν-
  III
  Ι.Τ6-Ι.Μ
  Τιμαί Κλτ)ριγκ
  4·,Ι·-4Ι,Ν
  .1.11—1.80
  ,14 §Μ
  Η,Ν-·>.Μ
  ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙΟΜΟΑΟΤΟΥΝ
  ΟΤΙ ΟΥΔΕΜΙΑΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ
  ΕΣΗΜΕΙΩΣΑΝ ΕΙΣ ΤΑΑΙΒΕΡΑΝ
  ΩΣ ΑΡΧΙΚΩΣ ΙΞΗΓΓΕΙΑΑΝ
  ΤΟ ΟΜΟΑΟΓΕΙ ΚΑΙ Ο .ΜΙΑΧΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ β Μαοτίου (τού άντα·
  ποχριτού μας).— Είς τινάς απογευμα¬
  τινάς εφημερίδας έβημοσιεύθησαν ρα·
  διογραφήματα έκ Βαλενθίας κ*τα
  τα όποία οί Κυβερνητικαί τής Ίσπα
  νίας εσημείωσαν βήθεν έξαιρετικάς επι
  τυχίας είς τόν τομέα τής Ταλαβέρας
  καί ότι τα έθνΐκά στρατεύματα διεσκορ
  πίσθησαν έξ ολοκλήρου.
  Άποψινά έν τούτοις τηλεγραφήμα·
  τα έκ Παρισίων οιαψεύοουν τα ραδιο-
  τηλεγραφήματα αύτά. Καθ' ά μάλιστα
  αγγέλλεται σχετικώς καί αύτός ό άρχι·
  στράτηγος των έρυθρών Μιάχαν διαψεύ-
  6ει τα περί έπιτυχιών ·ίς Ταλαβέραν.
  Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΔΙ2ΕΙ
  ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΙΝ ΤΟΝ ΜΑΧαΝ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ ΤΟΥ ΟΒΙΕΑΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Μχρτίου (τβΰ αντακβκριτβΰ
  μας).—Αποψινα ραδιογραφήμκτα έκ Β«ρ
  κελώνης βγγέλλβυν (τι είς την Βορειον
  Ισπανίαν ενέσκηψε μεγαλη κακβκαιρία
  <ξ βίτίας τής οποίας διεκβπηβαν τελείως αί έπιχειρήσ&ις είς τό μέτωπον τβΰ Όβιβ δο. Τα αύτά ρ«δι·γρκφήμ«τ« £ναφ<ρουν δτι είς την Μαδρίτην εσυνεχίσθη καθ* ϊλην την ήμέρκν μ«ν·μ«χί« πυρββολικοΰ χ» ρίς σημαντικβ άποτελέομανα· Ο ΠΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΜΠΑΟΥΜ ΑΘΗΝΑΙ β Μαρτίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας).— Κατα τηλεγραφήμα· τα έκ Παρισίων αί Γαλλικαί έφημερί δες τής 6εξ<άς ήρχισαν σφοδροτάτην πολεμικήν κατά τής οικονομικάς πολιτι κης τής Κυβερνήσεως Μπλούμ. Αί έ* λόγω έφημερίδες ίσχυρίζονται ότι ή οίκονομική πολιτική τού Αα'έκού Μι· τώπου όδηγεϊ την Γαλλίαν είς την κα ταστροφήν χαί τό οικονομικόν βάρα- θρον. ΤΟ ΦΑίΓΣΤΪΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙΜΕΤΜΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΘΗΝΑΙ 6 Μαρτίου («ού άντα.· ηοκριτού μας).—Τό Πρακτορείον Στέ φανι τηλεγραφεϊ έκ Ρώμης ότι τό Μέ· γα Φααιστικόν Συμβούλιον συνεχίζει εισέτι τας συνεδριάσεως τού. Σήμερον τό Συμβούλιον μετα την αποπεράτωσιν τής συζητήσεως επί τού δημογραφι κου προβλήματος ήσχολήθη μέ τα οι· κονομικά ζητήματα τής Ιταλίας καί κυρίως μέ την εξεύρεσιν των άναγκαίων κεφαλαίων πρός εκμετάλλευσιν της Ά βησσυνίας. ΛΥΙηΝΕΤπΙ Ο ΑΡΙΒΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΙ β Μαρτίου (τού άνταπο κριτού μας).— Αποφάσει τής κυβερνή¬ σεως αύξάνεται ό άριθμός των μονίμων ύπ)ξιωματικών τού στρατοΰ. Πρός τού το καταρτίζεται σχετικόν διάταγμα τόό ποίον καί θά δημοσιευθή έντός των η¬ μερών είς την εφημερίδα τής κυβερνή σεως. ΔΙΕΣ1ΒΗ ΕΙΣ ΝΑΥΤΗΣ ΤΟΥ ΑΤΜϋΠΛΟΙΟΥ ,,ΑΟΥΚΙΑ" ΑΘΗΝΑΙ β Μαρτίου (τού άντα- ποκριτου μας).—Κατ' ανακοίνωσιν έκ τού Λιμεναρχείου τού Πειραιώς έκ των ληφθέντα» μέχρι τής στιγμής τηλε γραφημάτων σχετικώς μέ τό τραγικον ναυάγιον τού ατμοπλοίου «Λουχία» έχ προσκρούσεως είς νάρκην παρά τα Ίσπανικά παράλια, εγνώσθη ότι είς μό νόν ναύτης έκ τού πληρώματος * " δλοι 81 οί άλλον έπνίγηβαν. ζ .η,βιν τής ι·* ορ«μ*τ»ζ·| (,ι χ&ν βυβιών »γ»ββμ»·ν β·. »τί«λπ,« μ* βίον δύναμιν ρ,ν. Ε·ί ΙΜ δ Ν&* καί τής ■ τής ζ Τΐ·( Ι(Τ·υ. Καί έ* ι. »ύτβΰ, λ Β 1η τέ-ν παλμ^ ρ«ν, τού άγν·( κείριωτιβμβΰ ΕιΙ έ{>τ(μηβΜ
  έριτ&ς τής Ερ
  Είδί
  μ5
  Π.ί.υς μ«· β
  «■μίνβς είς;
  τή; ουμφιλιώα
  ϋ λκοΰ, ι
  ξ
  ριξηγή
  λήβην τού κ«
  «μ«τ·ς. Ε«ί ιΙ
  «δ έβνικοδ «(
  ςΤεύίΐ
  "δ Κρητικού
  ίβ έ· Β««
  θ
  την
  κί
  Μιτβ
  ί
  «$ τβδ
  Μετ.»
  ν κ. Μ
  ί«·ρ
  την ά:
  1 '"""