94008

Αριθμός τεύχους

4514

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

9/3/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩ-ΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  1, ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ 1§ΟΗ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4514
  ΥΙΕΥΒΥΙΟΣΖΤΙΤΑΚΤ1! ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ
  Τ
  Άπό πρσχθές ευρίσκεται
  είς την νήαβν μας ο Βαοι
  λεύς τής Ελλάδος Γεώργιος
  συνοδευβμενβς χαί άπό τον
  αρχηγόν Τής χυβερνήβεως χ.
  Μεταξάν. Ήλθεν δια πρώ¬
  την φοράν είς την Κρήτην.
  Καί δια. πρώτην φοράν εύρε
  8η έν μέσω τβδ ήρωΐκβϋκαί
  υπερηφάνου λαβδ της. Τβδ
  λαοΰ αύΐβδ β οποίος επί «1
  ώνας μακρούί· άπ· τής έπβ
  χής τής ένετβχρβτίας, συνε-
  χβς άγωνιζβμενβς χαί βάνε-
  χ&ς μαχέμενβ;, άλλοτε πί-
  π των χαί πάντβτε έγειρομε
  νβς. Πέ-τε καμπτβμενβ; άλλ'
  βύδέπβτε συντριββμενβς ψυ
  χικ&ς. Καί πβτε χλβνιζίμε
  ν·ς χ«ί υπό την σκληρβτί
  πβυς καί τίς εύωδιαατΐδ ρε-
  ματιές χαί τα δαντελωτα β
  κρογιάλια χ«| τίς μαβ,ές
  βουνβΚΦρφβς χα πέραν την
  γκλανην θαλασσα χαί τβν
  γάλλον ουρανόν, έραμντ.
  σθηκετήν Ενωσιν της Κρή·
  τη; καί Ελλάδος κΐς Εναν α·
  τέλειωτβν εναγχαλιομον. '£
  Κ5ϊ ·που μέ τό ντουφέκι
  σι·ό χίρι άνέβηκεν ο Έλευ
  θέριος Βκνιζέλος κ«ί μέ εν»
  ψυχικόν χρνδκσμον τού αυ·
  νετάρ«5ε την Κρήτην έλο-
  κλήρον καί αυνηγειοε τον
  λαόν της. ΈκβΙ απέ> ©κου ώς
  ύκερήφΜνος «ετος «φού ετ«
  έξύ
  Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΑΦΙΞΙΣ ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ
  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  Η ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΠΑΛΛΑΪΚΗ ΥΠΟΑΟΧΗ ΤΟΝ ΧΑΝΙΩΝ
  Ό Βασιλεύς μετέβη είς τόν τάφον τού Ελευθερίου Βενιζέλου ώς καί
  είς τό χωρίον τής γεννήσεως τού.
  ΧΑΝΙΑ 7 Μ-τοτΙου (τηλβγρα
  φικώ()—Τα Χ-ϊνια άφυπνΐ-
  σθησαν χθές κυριολεκτικώς
  πλΐοντα είς τό κυανόλευκον-
  Ή πόλις εΤχε σημαιοστολισθί)
  καί μυρτοστολιοθή ύκό τοθ
  Δήμου Είς βλας τας κεντρίκας
  ραν
  βλλ'
  τυρνννΚαν
  ουδέποτε
  στενάζων,
  νικώμενος
  αρσνηματιχως. Διαρκώς ατρ«
  τευέμενβς καί μίαν είς τ«ς
  «λόγοις των ιπαναοταιθεων
  χαλυβδούμεν·;, κκί συνεχδς
  πρές τό Ιδεωδες της ελευθε¬
  ρίας ενατενίζων καί την άπο
  Μτηαιν τής ανεξ«ρτησ(«ς
  Τού έραματιζομενβς, υψώθη
  δια των θυσιών τού είς την
  παγκόσμιον συνείδησιν* καί
  κο.τέκλης'ε με την άδ«μα
  ατον δύναμιν καί την άχατά-
  βλητον θελημαηκοτητά τού
  την άνθρωπότητα ολοκλη
  ρον. Καί εκέρδισε δια των
  ίδίων δυνάμιων καί τβν βυ
  οιβν καίτης αύ ««αρνήσεως
  τού την ύκέθεο.ν τού: Την
  υπόθεσιν της βπβτινάϊεως
  τοΰ ίβνικβϋ ζυγβδ καί τής
  Αποκτήαεως της άνε,αρτησ.·
  «ς τού. Καί έν μέσω τ·ΰ λβ
  ού αυτού, β Βασιλεύς ήαβαν
  Βη χον παλμίν τ·ΰ βνωιί
  ρο». τβΰ άγν·ΰ καί άδέλβυ
  πβτριωτισμβΰ της Κρήτης
  Καί έζετίμηαεν επαρκώς τας
  βρετ&ς της Κρητική; ψυχής
  Κ«ί διίγνωσε ύ β·ς κ
  τάς επιθυμίας
  Πθ ί
  ; ψχς
  ; π·β·»ς καί
  τβν Κρητδν.
  Πβθβυς χαί επιθυμίας συν ι
  σταμένας είς; την επίτευξιν
  τής συμφιλιώσεως τβΰ 'Ελλη
  νιχβΰ λαβδ, είς την άρσιν
  τβν παρεξηγήβκων,. είς την
  ληβην τβδ παρελβέντβς. Είς
  (ήν γεφύρωσιν τβΰεθνιχβΰχά
  οματβς. Κ«ί είς την τ* ν ώσιν
  τβδ έθνιχβδ φρβνήματβς χαί
  Τ&ν πατριωτιχβν αυναιοθημά
  των. Πρβςτεύςηβββυςδέαύτβύς
  Τβδ ΚρητιχβΟ λαβδ,
  κρίθη ο Βασιλιύς.
  ό*όούς βι'ών θα
  χσιλική ηομτιή.
  Ή έ
  της άνακρούϊΐ τόν βασιλικόν
  κα! εθνικόν Οανον. Κατά την
  άποβ'βασιν τοθ βασιλέως ή ά
  τμόσΦαιρα 8ονεΐται άπό ζητω
  κο'τυνος καί χειροκροτήματα.
  Τα έ< των έζωστΰν καί τον παραθύοων πλή9η χαιρετΐζουν Ά λΐ φς ς φ τα φτερκ τού έξύρμηβε δια νά φέρη είς όλον τβν έλ ληνιαμον τό αΐσθημκ της α. οιοδοξία; χαί τα χήρυγμα τής εθνικής μεγκλουργίκς. ΈκεΙ είς τό 'Ακρωτήρι, άκ· οπβυ υψώθη ώς φωτεί νόν μετέωρβν καί διέγραψε την λαμπροτέραν τροχιάν εί; τό εθνικόν ατερεωμα β Μέγας ΆναμβρφΜτης σύρων μαζύ (·υλ«μπβχ·π·ΰσχν άιτο αίγλην Μκί στεφανωμένην άπό δ·ςαν καί άκτινββολί αν την νεώτερον Έλλάδα. Έ «εί είς τό 'Ακρωτήρι π·ύ συμβολίζει τόν Κρητικόν η¬ ρωϊσμόν, πβύ άποπνέει τό α ρωμ« τής Κρητικής ά«ννβτη τος καί τής λεβεντιας. Έκεΐ είς τό 'Ακρωτήρι πβύ φυ λάσσει είς τα αγια χώμκτά τβυ τόν νεώτερον 'Ακρίτα Δι γενή νεκρόν πλέον. Καί οπβυ "ώψώνετβι σήμερον τό αγαλμα τής Ελευθερίας, με τίβη εύλαβικός προσχυνητής πρβχθές έ Βασιλεύς Γεώργι βς! Καί έκεΐ, άφβΰ έοταθη εη' ολίγον αΐΜκηλός χ«Λ «νβ λβγΐσθη τό παρελθόν κβί Α νέπλασεν είς την φαντασίαν τού τοίς εΐκόνας των επικ&ν κοχτβρθωμάτων καί των «π« ραμίλλων ήρωϊσμδν π·ύ ήγί νσαν τα χώματα αύτα καί έ- στραφή μέ την σκέψιν τ·υ πρός τα όιΐΐοω κ«ί όραμχτΐ σθη τάς φλβγας καί τ« ολο καυτώμκτα χαί τβύς ήρωϊ ύ κ«ί τας θυσίας τής με ή ίθ έ ά ος συμπαγή δγκον κσί σύνο .όν έν γένει επιβλητικόν. Ό €*Αβέρωφ> εσημειώθη
  ρό τοθ κόλπου τβν Χανίων
  κριβ&ς την 7.45' χαιρετι
  σθεΐς δια συγχινητικών έκοη
  ώσεων τοθ λαοθ. Όλΐγον
  πρό τής όγβόης τό θρυλικόν
  ρηκτόν ήγ*υοοβ3λησε πρό
  ■ών Χανίων. Άπό τής ώοας
  αυτής ήοχισαν χά πλήθη πυ
  ;νούμενα έν ώ ταυτοχρόνως
  ιονάδες στρατοθ κατελάμβατ
  Όν τα πρό των πεζοδρομΐων
  Αν ό5θν μέρη δι' ώ·1 θά διήρ
  ετο 6 Βατσιλεύς-
  Έ< των επισήμων προσήλ όν πρ&τοι οί τιαλαΐοΐ πολεμι στσΐ καί είτα οί κατα τό πρό ραμμα τής ύποδοχής προσ αλούμενοι ύπάλληλοι, άξω ματικοί, όργανώσεις, ιιρόξε οι, λιμενάρ/ης κλπ. Έπΐσης εταξύ τ<Ών πρώτον κστέφθα εν 6 Δήμαρχος Χοΐν'ων κ. Μουντάκης μεθ' όλοκλήιου θθ ΔημοτικοΟ ΣυμβουλΙου. "Ο ύιουογός Γβνικός Δ οικη ής κ. Σφακιανάκης, 6 Μέραρ ος Κρήτης κ. Λβλά^ης μετσ ών έπιτελΛν τής ΜϊΡαρχΙας, ι Γεν. Γραμματεύς τής Γενι ης Διοικήσεως κ. ΊϋπόΧυτος προσέρχοντοι μετ* όλ'γον κηΙ αταλαμβίινουν θέσιν είς την αποβάθραν. Έν 'ώ μεταξύ (<οσας ώραιοτάτων νεανΐδων ανταπε Καί ιΐς την επιθυμίαν τής Κρήτης έ δωσε την καλυτέραν άπβχρι σιν χβιί ίκανβπβίησιν, μέ μ( «ν μεγαλΐιώδη πράξίν τβυ. Μετα τας πρβσφωνήσεις χαί τβύς έπισήμβυς χαιρβτι- ομβύς. Μέν» τάς τυπιχβτη· τας τού πρωτβχβλλβυ χαί τής επισήμου εθιμβτυπίας, έ Βασιλεύς Γεωργιος, συνβδευ βμενβς χαί άπβ τβν Πρωθυ πβυργόν χ. Μεταξάν, ώδευσε κρός τό Ιβτβριχόν Άχρωτή· ρι, δια την απέτισιν οφειλβ- μένβυ φβρβυ τιμηί, διά την εκπλήρωσιν ενός ύπερτάτβυ έθνιχβδ χρββυς: Διά την έκ φράσιν τής εύγνωμβσύνης τβυ, εξ όνβμβτβς ολοκλήρου τβδ Ιθνβυί, πρός τβν μέγαν νέ τβν ί, ρς μ ρήτ πβύ άναπαύεται κρός πλέον (ΐκεΤ, πρες δ ή Ν κρός πλέον , ρς δημιουργβν τής Νεωτέρας μεΐςβνβς Ελλάδβ;, τβν Έ λενθέριον Βενιζέλον. ΈχεΤ λβιπόν είς τέ Ίστο ρικβν Άκρωΐήρι, «κου ωρ· Βωσε τό «νάστημά τού, σφρι- γ&ν τέτε νεανίβς ο Χλευθέ- ριβς Βενιζέλβς κβί εστάθη αντιμέτωπβς πρβς την Ό6ω μβνΐχην βύτβκρατβρίαν καί κρές τεύς αλλβυς Ισχυρβύς ιής γης χαί έβροντβφάνησε την Ιηέφασιν τής ζωσμίνης •Ις τάς φλογβς Κρήτης V *· ηοκτήοα ίπωσδήπβτε την ε· λθΐ &ψβε ύπε γαλβνήσβυ, άπΐθεσεν μέ τάς χείρας τβυ στέφανον άπό δα φνην είς τβν τάφον τβΰ Με γαλβυ νεκρβδ πβύ υπήρξεν ή συνισταμένα τβν άρετβν τής Κρητιχας ψυχάς χαί είς τβ αγαλμα τής "Ελευθερίας πβύ ουμββλίζει καί αύιό χαί τβύ; αγώνας καί τα χατβρθώματα άλλά χαί τβύς πβθβυς χαί τβύς στβχασμβύς τβδ Κρητι χβδ λαοΰ· Καί κατόπιν, με τα όλιγίστιγμβν σιωπήν, ί χ^τατηφβρησεν ο Βνσιλεύς πρός τίς Μβυρν-ές είς νέαν απίτισιν φέρβυ τιμής καί εύ γνωμβσύνης τβδ Ιθνβυς πρός τόν ϊδιβν, νεκρόν, διά τής επισκέψεως τής βίκίας ίπ·υ εΐδε τό φως ό Ελευθέριος Βε νιζέλβς. Διά τβδ τρβπβυ αύτβν, ο Βασιλεύς εξεδήλωσε την εύ γνωμεσύνην τβδ Ιθνβυς βλβ χλήρβυ πρός τβν μίγ*ν νέ χρόν τής Κρήτης χ«1 τβύς άλλβυς ήρωας χαί μάρτυρας των Κρητιχβν άγώνων. "Ε θεσε τέρμα είς τό παρελθόν μ έ τάς χαχίας χκί τα μίοη χαί τα πάθη χαί τάς διχβνβί άς τβυ. Καί Ιδωσε τό ώραιβ- τερβν χαί μεγαλειωδέβτερβν δεΐγμα τής συμφιλιωτικής τβυ πβλιτικής χαί πρβσπα λΐυθερΐοιν της ψ (ήφανον ιην οημαίαν τής Κρητικής άνε{«ρτησ(ας. Έ· κ»Τ είς τό Άκρωτήρι βπου ί στ«βη, έ νεκρβς πλίβν, μί ίβ πρβοβλί Καί ο Κρητιχβς λαβς πβύ έν» μένβν πέθβν αίσθάνε ται οήμερβν, τόν πέθβν τής συμφιλιώσεως χαί τής συνα- δελφίσεως ίλων τβν 'Ελλή νων, έδβχίμασεν Ιδιαιτέραν χαράν χ*ί ΙχανβπβΙησιν άπ' την Βασιλικόν αύτην *κδι λωσιν. Καί εξέφρασε βλβν τβν ·>νββυσιασμβν χαί τή
  ίνυπέκριτβν εύχαρίστησί
  τβυ πρός τόν Βασιλεα διά
  Τ* β»ντελβ6μ*νβν παρ' αύ
  διήιχετο ή τόν "Ανακτα Βιά μανδηλΐων
  μ είς τον 6ωμ4ν τής έλευ
  θερΐας των μεγάλαι ν τοθ "Εθνους
  &;αχη96ξη
  δλλης πιρι-
  μ
  δΊχαιοΟται
  6τι δϊθόιΐρα πάσης
  ί άλδά
  ή ή
  Ή έκτασις τής ποοκυμαΐας
  :Τχβ κσταληφθί) άπό τΛν πρώ
  ών άκόμη ώ δ
  ό πλΓ]θος
  ώρδν δ
  λσοθ άποτελοθν
  καί αλλων θερμόν έκδηλώσε
  ών. Ό Βΐσιλεύς φέρων στο
  λήν εκστρατείας στρατηγοθ
  καί την ταινίαν τοθ μεγαλο
  στσύρου εχαιρέτησε διά χείρα
  ψ άς πάντας τούς παρισταμέ
  νους.
  Ο Λ0Γ01
  ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
  Ό Δήμαοχος Χανίων χ
  μινος τόν βχσιλέχ προσεφώνησε
  τίθτονώς άκολούθω;:
  Λν Χανίων μ έ τό
  θνικόν ΙνΒυμα καί
  Κοηακόν
  κάνΐστρα
  μ
  πλήρη ανθέων παρατάσσεται
  ατά μήκος της άποβάθρας.
  ΈτιΙσης τΐαρατάσσωνται οί
  παλσιοί άγωνιστοΐ μέ τάς
  γραφικάς ί.ν8υμασίας των.
  τόν
  Γήν 9 15'
  άτου άνήλθον είς
  βέρωφ» καί παρουσιάσθησαν
  ενώπιον τοθ Βασιλέως καίτοθ
  ·*. ΠρωθυπουργοΟ χσιρετίσαν
  τες σύτούς ό οπουργός Γεν.
  Διοικητής κ. Σφακιανάκης, ό
  Μέραρχος κ. Λβλάκης καί
  Λιμενάρχης Χανίων.
  Η ΑΠΟΒΙΒΑΙΙΕ
  Την 9 30 άιιοβιβάζοντσι
  τοθ «Αβέρωφ» ό κ. Πρωθυ
  πουργός, ό Νύ·υπουργός τοθ
  Πολιτικοθ ΓρσφεΙου, δ νσύαρ
  χος άρχηγός στόλου κ. ΟΙ«ο
  νόμου, οί ύτιασπισταΐ τής Α.
  Μ., ό όησστιιστής τοθ πρωθυ
  πουργοθ ταγματάρχης κ- Νόμ
  πιλης συνοδευόμβνοι υπό τβν
  άνελθόντων είς «Αβέρωφ» έ
  πισήμων.
  Ό πρωθυπουργός κ. Μβτα
  ξάς εγένετο ββκτός ιίς την
  αποβάθραν Χανίων 8ι' ένθου
  σιω&ον έκ&ηλώσΕων έκισήαων
  καί λαοθ, χαφετΐσας διά χει
  ροψ'ας πάντας τούς παριστα
  μένους είς την άποβΐβασιν.
  Την 9/5 άκριβΛς ύτό τούς
  χαιρετιστηρίους κανονιοβολι
  γ
  Έ πρωτιύΐυαα τής Κρήτης χαί
  μετ* αυτής ή Κρήιη ολδχληρες
  Σ&ι δποδέχεται μέ χαράν άνυπά
  κριτον χαί είλικρινή Σ&ς δποδίχε
  ται ώ; άγγελον χαί σύμβολον τού
  τερματιομοθ των δξεΓων ίσωτερι
  χ&ν ίιαμαχ&ν. αί δηβΐαι πολλά
  σϋνεσώρρευοαν χαικά είς δάρος τής
  χώρας, Υπό την έννοιαν ούιήν ή
  Κρήνη, ή προοφιρθιΐακ ώς ίλο
  ρ ης ης
  φτριίας, άνπλαμδάνιται χαί οιιν
  αιοθάνεται τόν σκοπόν χαί την
  οημχοΕαν τή; ιπισιίψιως τ?}ς δμε
  τίρας Μεγαλΐιίτητος, μιτά τοθ α
  ξΕου άρχηγοθ τής χυβΐρνήσκος.
  Μεγαλειόταΐε,
  Ή πκρουυ'.α βχς έν μίσφ τοθ
  ΚοηπκοΟ λ&οθ, θλ αβς δώση την
  ευκαιρίαν νά άντιληφθί{<ι άφ' έ νος πίοβν έκιτιιχβς άνχιχατίοττ) σεν ιυΐος είς τάς τιμίας τοϋ χεϊ ρας τό διχλον διά τής οχαπά^ης, μιταβληθείς (0(ω, απο άριστον πολεμσΐήν είς άησΐον τής πρεόϊδΐί χαί τής τοθ τόηου, άφ' ίτέρου δέ ποσόν πρεσηλωμΐνος είναι καί ιύ:ος είς τού; μιγαλους οχοπους μέ τ&ύς δ ηοΕους αιννφΖνΒη ή επάνοδος οας, είς τον θρόνον τής Ελλάδος, ί τα βάθρα 4. Μ. σχιτίζονται μέ τα Εσιοριχά γίγονότα τής εκστρατείας έχείνης. ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Την 1 μ. μ. δ Βαβιλιΰ( μετέ¬ βη «Ις τίιν «ίθουσαν Χρυαοστό· μοο ίττοο παρβτέθη νκθκκ τοθ Δήμου προ; τιμήν Αύτβδ τε κ«1 τβθ κ. Προίδρου της Κυβερνή ή άπετίΧεσαν οας. οΕ δτοΐ3ΐ τής Ό λαός τ&ν ΧκνΓων ώ?α(«ν έλπίϊων χαί μιγά δ 2 !έ χρ μ λων προοδοχιΑν, 24; 5πο!ένιτχι σήμερον άναφανων ζή τω δ Βχσι λιύς τ&ν ΈλλήΜον Γεώργιος δ Β ΚΑΙ Η Η ΔΟΞΟΛΟΠΑ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΧ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ Είς την ανωτέρω 'πρασ^ώ.ησιν απαντών δ Βχσιλιΰς ηδχαρίστη αι τδν ν. Δήμαρχον. 'Αχολού θω; μιτΊ τοθ χ- Μιταξα χαί τβν λοιττδν επισήμων έν μίσψ των χιλιάδων τοθ λαοθ Π(ύ άναφιονοθν «Καλώς >&ς ήλθες Β*οιλτ)4 μακ».
  κατηυθύνΒησαν ιίς τόν Μητρο
  πολιτικόν Νχόν Βπου, έτι
  λίοθη δ&ξολογΐ», χοροστατοθντες
  τοθ 'Επισκέπου ΚυδωνΕας χαί "Α
  ποχαρώνιυ χ.'Δγαθαγγέλου,
  Είς την ΐΐσβδον τοθ Μητροπολι
  τιχοθ ΝλοΟ &πεδέχθτ) τον Βχοΐλέα
  δ Έπίσχοπος Άγαθάγγελος πιρι
  σΐοιχούμινος δπο ανωτέρων χληρι
  χων τής Μητροπόλεως.
  Ό 'Επίσκοπο; προσεφώνησε τόν
  "Αναχτα οθιω:
  «Ώ; ιυ πχρέσιης Μιγαλιιό
  ταιι. Ή Ήρωΐχή ΜιγΛλόνη
  σ)ζ Κρήτη μέ ίτιχεφαλής την
  "Εκκλησίαν της Σ£ς δποδίχεται
  μετα χά! δ; μιγαλης. 0( κώδωνες
  τβν εκκλησίαν ττ)ς Κρητιχής πρω
  τιυοΰσης αΐβίάπαντες ήχοθσι χαρ
  μοούνως, διαδηλοθνιες την χαράν
  τεθ εύαιδάσϊθϋ λαοθ τ&ν Χανίων
  δ δκιΐ^ς δπβ&έχιται τόν λαοπρό
  δλητον "Αναχτα τόν Βχσΐλέα έχεί
  νόν δβτις μοχθεΐ ημέρας τι χαί
  νυκτός δτιερ ττ]ς ιύημιρΕας αύτοθ.
  Αναχτ* εκείνον δσας Ιλαδι
  σμούς τοθ
  φρουρΐου,
  νους
  ς
  Αβέρωφ καί τοθ
  τούς χαρμοσύ
  έβ
  ώί αρχήν καί Δ{γμα τό
  ίοιδίμων προγόω» τού: «Ίσχυ;
  μου ή άγάπη τοθ λαοθ.
  «Ζί)θι λοιπόν τα μήκιοτα Μέγα
  λιιοτατι χαί βασίλιυι έν πραίτη
  τι χαί ίιχαΐίθύνη χαί Ισο δέδχιος
  ίτι δ Βασιλεύς τβν Βχσιλευόνΐων
  χαί )ύ;ιος τβν Κυριευόντων έξ
  ;
  ο&ρανοθ θά αί ιυλογ),
  λ θά
  αγά
  ρ γ) ή γ
  πή τοθ λαοθ σου θά σέ Ινισχύη
  έχ ·ή; Γής. Ώς ιθ παρέσιης Με
  γαλιιϊτζτι».
  'Αχολούθως δ 'Επίςχοπος προ
  σέφερε είς τόν Βχαιλέα τό Εΰαγγέ
  λιον πρός ασπασμίν μεθ' 5 δ "Α
  νοξ έπρογώρησιν είς ιό έαωΐιρι
  ο Ν ί έλβ θέ
  χον
  ρη ς
  ΝχοΟ χαί έλαβεν θέσιν
  σιίφανον είς τό Ήρβον χβν πινίν
  των.
  Ή Βασιλική πομπή ήχολουθεί
  το δηό τβν Προέδρων των Επι
  στημ3νιχώ>, Επαγγελματικήν,
  Έμποριχβν, Έργατιχων χλπ. Σω
  ματιίων χαί Συλλόγων μετά τβν
  λαβάρων των. 'Αχολιύθως δ Βασι
  λεως χαί ό χ. Πρωθυπουργός χά
  τηυθύνθησαν ιίς τό Διοιχητήριον
  ιίς τό δποΐον τόν ανέμενον ίνα
  τού δπ&δαλουν τα οί δή των, α Ε
  Οροξινιχαί, Δ:χαστιχαΙ Στρατιω
  τιχαί χβί λοιπαί ΔιοιχηικαΙ άρ
  χά!. Είς τό Διοιχητήριον ώιαύιως
  ή δίς Α. Βχμβαχαΐ προσφέρουσϊ
  ιίς τόν "Αναχτα ά»Βη τόν προσι
  φωνησι δι9 ωραίας πρασλαλιβ;.
  Ιλιίστα 5πομνήματα επί διαφό
  ών τοπιχβν ζητημάτων εδέχθη
  σαν οί δπχσπισταΐ τοθ Βΐσιλέως.
  Πιρουσία τοθ 'Υφυπΐυργοθ τοθ
  Πολιτιχοθ Γραφείου χ. Μπουρμπού
  λη εγένοντο ακολούθως διχτοΐ υπό
  τοθ χ. Πρωθυπουργοθ &Ε πρά'ατά
  μινοι τβν δπηριαιών χαί αί άρ
  χαί.
  Έπίσης ή παρουσ'.χαις τβν έ
  πλαρχηγβν είς τόν χ.
  πήρξε λίαν συγκινητιχή.
  Ακολούθως παρουσιάσθησαν οί
  άνάπηροι -ί οποίαι συν τοίς ί
  λοις εξέφρασαν τάς ευχαριστίας
  των διά την μέριμναν τής χιιβιρ
  νήαιως όπερ τοθ ΊστοριχοΟ Άρ
  χιίου Κρήτης, ί πρόΐδρος Κοινοτή
  των, προΊδρος προσΐύ/ων Χ»νί
  ών, πρόιδρος Συνδίσμου Έλλή
  νων άγωνιστβν χ>1 πρόεδρος '0
  μοσπινδίας Έπαγγιλματιων. Κατά
  την έξοδον έκ τοθ Διοιχητηρίου
  το9 "Αναχτος χαί τοθ χ. Πρωθυ
  πουργοθ τό συγχιντρωμένον πλή
  θος τβυς έπιυφήμησιν ένθουσιω
  5*ς. 'ϋ Βασιλιύς χατηυΰύ/θη ιίς
  την οικίαν τοθ Έιτισχδπου δπου
  χατίλυσι, δ ϊε χ. Μιταξβ; είς
  την ιίκΐαν τοί χ.
  επί τοθ ΈπισκοπιχοΟ θρδνου διτδ
  θεν παρηχολιύθησεν μιτά τοθ χ
  Πρωθυπουργοθ χαί λοιπβν Επ
  σήμων την νατανυχτιχήν δοξολογ
  :,,ος4,μ5.}"οΐ.5 Λ^ϊϊίϊϋ 52 νή £1
  καί τάς ένθουσιώββις ςηΤ«
  κραυγάς τοθ παρατεταγ|.ένου
  ιΐς τόν λιμενοβραχΐονα πλή
  θους ό Βασιλεύς άποβιβάζεται
  8ιά ιής βασιλική άτμακάτου
  γενόμενος δβκτός είς την άττο
  βάθραν υπό τοθ κ. πρωθυπουρ
  γοθ καί λοιπων επισήμων *·Λ
  Μουοιχή %ί
  V
  Μιραο
  χίκς βνέκρουιν τον Εθνικον Ο
  μνον.
  Είς την δοξολογίαν παρέστησαν
  χαί ι( άρχηγιΐ 'ών ξένων δογμα-
  των μιτά τβν Προξένβν.
  "Αι« ^φ πέρατι ταύτης δ Βζσι
  λιος επιβάς Βθτοχινήτο^ μετέβη
  ς
  ΕΙ; το γβθμκ πκρεκάθηοαν ύι»
  ρικατόν πρβθΜπα. μ«τ«{ύ τ&ν &
  ποίνν οί χ. κ. Μβτα{ά;, Μπβύρ
  μιτουλης, Μουντακη;. Ναώβρχος
  θΐκονόμου, Ίιτπόλ«ΐ7ο;, Νέρκρχος
  Λΐλακπς κ«1 &>^αι αρχαί. Την
  ■ιβοδον τοΰ Βασιλεύς καβώς «αί
  την αναχώρησιν, μετά το γΐΰμα,
  βΐ κροσκ·χλημένοι υκεδίχβησκν
  μέ ζητωχραυγάς.
  Κατά τα ίηιδόρκικ 6 Δήμαρ
  χος κροσφέρΝν είς τόν Βαβιλ<«, μικρκνπολντιλή.Κρητικην μαχαι ραν ηγειρι την εξής προποσιν: «Μβγαλιιοτβίτ·, 6 Δημος των Χ« νί«ν, ούτινος έχω την τιμήν νά κροΐαταμαι σημερον, βΐς άναμνη σιν της μΐγάλης τιμής Ητις δια τής άφΐξΐως υμβν,βύτφ προσνίγνβ ται, ηροσφίρει δι' έμοΒ την μά χαιραν ταύτην. Το μαχαΐρι αύτο Μϊγαλειύτατΐ, θά|σάς ένθυμίζει ίτι βΐς το νβτιώτβοον τμήμκ τοθ Βααιλείου Σα{, ύπάρχϊΐ έ'νας λ« ές δσπς μέ αΰτό ηγωνίσθη επί αϊώνας ολόκληρον; καΐά τ&ν ν« τακτητ&ν, τούς ώραίβος καί εύγε! νεΐς Αγώνας υπέρ της π«τρίδβς τής τιμής μ*1 τής ελευθερίας, είς υμάς άς καΐ είς τόν Σεβαστόν η» τριώτην Πρόεδρον τής Κυβερνα σεως. Έιχίσης θά ένβομΐζο Μεγοολβιό τ«τϊ δτι επί τής Κρήτης δών* σβ· Ινα ύλίζ] χτως δτι είναι ετοίμη πάντοτε νά θέση είς την διάθεσιν τοδ "Β θνοος τβύς πλέον παρ«γΗνιΧθ»β ύπηχοου;, άλλά κ«1 τβύς πλέον νενναίβνς πολεμιστάς &ν ηοτέ π άνάγχη τής πατρίδος τό ζητήση. Μέ την διαβεβαίωσιν αύτην Μέγα λειότατε, έΐτιτρϊψοιτέ μοί, έκ οτο ματίς τής πρντενΐύσης της Κρή τη;, νά έγείρΝ το ποτήριον υπέρ τής ύγεΐας χά Ι μακροημερεύσενς •Υμών έπ' «γαβω τής φιλτάτης πατρίδος". Ή Α. Μ. ο Βασιλεύς άπήντη σεν ευχαριστών. Χύντομον προπο σιν ηγειρεν χαί ο Πρόεδρος τοθ ΈργατιχοΟ Κίντρου χ. Μάρκου λάχης. ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΛΕΥβ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ή Λ. Μ. ο Βασιλεύς χαί & 'Λρ χηγός τής κυβερνήσεως χ. Μετα {«;, μετά τό γεϋμχ τοδ Δήμον χωρΐς νά εΐδοποιήσουν χανένα χαί ϊ>ω;άνιπισήμω;, εξέδραμον
  μόνοι των είς ΆκοΜτηρι χ«1 επ*
  σχίφθησαν τόν τάφον τού Βενι
  ζελου καί τό παρ' αυτόν αγαλμα
  τή( "Ελευθερίας.
  -Κατά την απογευματινήν Ι
  πΐσκεψ ν τού Διε>ικητηρΙου ή Α.
  Μ. 6 Βασιλεύς άπίνειμ* είς τόν
  Γενικόν Γραμματέα τής Γενιχης
  Διοικήσεως χ, Ίππόλυτον χαί εις
  τόν Δήμαρχον Χανίων χ. Μουν
  τάχην τόν Χρυσουν Σταύρον τοδ
  Γίωργίου τοθ Α',
  Η ΠΑΡΕΛΑΣίΙΣ
  Την 4 μ. μ. ό Βασιλεύς με
  τέβη είς τό Γυμναστήριον τής
  κ. Έλενας Βενιζέλου βπου
  παρηκολούθησβ παραδείγματι
  κήν παρέλασιν στρατοθ, σχο
  λεΐων, προσκόπων, σωματεί
  ών, παλαιών πολεμστών.
  Την 6ην τό άηόγευμα, μβτέ
  βη είς τό Μέγαρον τής Διοική
  σεως, άπό τοθ εξώστου τοθ
  όποΐου παρηκολούθησε μβτά
  τοθ κ. Πρωθυπουργοθ τάς χο
  ρευτικάς έπιδεΐξεις των Κρησ
  σων παρθένων, φερουσων το
  πικάς ένδυμσσίας.
  Ή εμφάνισις τοθ Βασιλέως
  κοί τοθ κ, Προέδρου άπό
  τούς εξώστας τής Διοικήσεως
  προεκάλεσβ νέον ένθουσια
  σμόν.
  Μετά την αναχώρησιν τοθ
  "Α,ναχτος καί τοθ κ. Μβταξά
  έκ τοθ Διοιχητηρίου καί τό τέρ
  μα τοθ χοροθ αί λαίκσί έκ&η
  λώσεις έξηκολούθησαν μέχρι
  βαθίΐας νυκτός. Τα Χανιά ση
  μειωΐέον έφωταγωγήθησαν ά
  πό των πρώτων έσκερινων ώ
  ξιωματιχβν τοθ ΈλληνιχοΟ οτραΙ ρον παρουσιάσα»τα φαντά
  τβθ, τα λοιπά !| έκτος τ&ν Μοΐιρ Ι σραγορικόν
  Η ΜΕΤΑΒΑ2ΙΣ ΕΙΣ ΜΟΥΡΝΙΕΖ
  Πρό μεσημδρίας ή Α. Μ. δ Β*
  αιλιυς μετέβη εντελώς μόνος ιίς
  τό χωρίον Μουρνιές, την γενΐτει
  ραν τοθ Βενιζέλου, Χρυσοπηγήν,
  "Αγίαν Βχρβάραν, έκανιλ(:ώ/ είς
  Χανιά την 1 μ. μ.
  Είς Χρυοοπηκην υπάρχουν ώ,
  γννστόν ο( τάφοι τβν πεσόντων
  χατά την άπόδασιν τοθ Βίσιου, ά
  Ι
  ΑΙ
  ίνι
  Ι
  ν.βν Χ«ρΙ« τα δ«οϊ«
  ,ϋνίχβισ
  ~Μο«,
  ί
  ΠΟΡβ-ΣΙ-
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ «ΜΙ·
  ΝΩΛ».— Σήμερον μέγας χορός,
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ — Σήμερον μέ¬
  γας χορος μετημφιεσμένων καΐ
  μή, άτΐογευματινή καΐ εσπερινή μέ
  γρι πρώτας, Νέα νούμερα τοθ ζεύ
  νους Τζόνσον.
  ΠΑΛΛΑΣ.—Σήμερον τό αύτοτε
  λές ίργον «Ώμμορφωνιός '^Καουμ-
  ΐϊόΤ* και τού έτιεισοβιακοθ αΚόλα
  σις τής ζούγκλας» τό επεισόδιον
  16ον.
  ΗΙΝΩΔ
  ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ
  ΑΠΟΚΡΕΩ 1937
  Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
  ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
  ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ
  ΚΑΙ ΤΟ
  ΤΒΙΟ 5ΟΙ-
  ϋΕ ΟΙΙΒΑ
  Συμπράττει» χ«1 τβ άφιχβέν
  συγχρότπμκ τής
  Ε ΛΛ Π ΝΙΚΗΣ
  ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ
  Πρβγραμμα θριαμβεν-
  τικόν, διαχοσμησις φ«ν-
  τασμαγοριχιι, φωτιομ«ς
  ονιιράοης.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΜΕΓΑ! ΧΟΡΟΣ
  "Αριθμ. 20769.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Συμ6/3λαιογράφ3ς Καατελλίου
  Πεδιάδος Εμμανουήλ Ιδομενέως.
  Προοχαλα τόν έγγεγρομμένον
  πιστωτήν Κανάχη Ματθαίου Στρα
  τάχη κάτοικον τοθ χωοιου 'Απο
  στίλων Πεδιάδος, τό Ελληνικόν
  Δη^ίαιον χαί την έν Αθήναις έ
  δρεύΐυοαν'Αγροτιχήν τήςΤράπεζαν
  Ελλάδος ώ; χαΐπάντβε'ιερονέχοντα
  τυχόν δικαιώμκτα ή αξιώσεις επί
  τοθ έκ δραχμήν πέντε χιλιάδων
  τριαχοοίων τριάχοντα (5330) έκ*
  πλειαι.η?ιάσματος των χατά την
  ιίνοοτήν πρώτην Φιβρουαρίου
  ένεστβτος Ιτους ενώπιον τοθ άνα
  πληρωτοθ μου Γρηγορίου Γ. Στα-
  θάκη ή Πχπαδάχη Συμβολαιο·
  γράφου Καατελλίου Πεδιάδος χά
  τά την δπ' αριθμόν 20734 έκθε¬
  σιν τού άναγχαοτιχως τ) έπισπεύ
  σει τοθ Μιχαήλ Ίω£ν*ο.ι Μαλάδά-
  χη χατοΐχου θ^ϊψινοθ Πεδιάδος
  έκποιηθέντων «κινητών χνημάτων
  τ&ν ό^ΐιλετων συζύγων Δημητρίου
  Χ. 'Ανετάχη χαί Ειρήνη; Δημ.
  'Ανετάχη το γένος Ηρακλέους Β»-
  χοιιθιανάχη χατοΐχων έπίοης θ;α-
  ψχνοθ Πεδιάδος δπως έντος τί];
  νομίμευ προθεομίας προσαγάγωσιν
  ενώπιον τοθ α;μοδΕου Διχαστηρί-
  ου παρ' ώ γενησεται ή χατάταςΊς
  χαί διανομή τοθ έχπλειατηριάσμα-
  τος «ύς τίτλους των χαί λοιπά
  διχαιολογητιχά των άπαιτήσεών
  των έγ/ραφα χαθ' ίσον πάσα έκ-
  πρίθεσμος προοαγωγή έσται άπα-
  ράδεχτος. Ελήφθησαν τέλη χαι
  διχαιώματα πρωτοιύπου δραχμαΐ
  εκατόν πέντε (105). Εγένετο έν
  ΚαατελλΕφ Πεδιάδος χά Ι έν τώ
  Ινταθθα χαί κχτά την αυνοιχίαν
  Πολιμάρχη ίδιοχτηο'α τέχνων Γε·
  ωργΐευ Λαγουδιανάχη δημοσίω
  γραφείω μου σήμερον την είχο
  στήν Ικτην τοθ μηνός Φιβρουαρίου
  ημέραν Παρασκευήν τοθ χιλιοστοθ
  ΙννεβχβοιισκΟ τριαχιστοθ .βϊίμοκ
  Ιτους χαί υπεγράφη πκρ'έμοθτοθ
  ϋυμβολαιογράφου.
  Ό Σιιμβολαιογράφος
  (Τ. Χ.) Έμμαν. Ιδομενέως
  Ενοικιασταί είς την οδόν Σμύρ
  νης, άνώγειον δωμάτιον μετά χω
  ριστής έντελθς εΐοόοου. Πληροφο]
  ΰϊαι παρ' ημίν. Ι
  ΔΥΟ ΑΔΕΑΦΟΙ
  ΑΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  νιά πεντάαορφη
  Τοθ 'ΠροοΛέρ Μεριμε.
  114
  —Τότβ ή/αν πού εΤπε,
  ττρόσθεσε ό Βερτράν, πώς £
  νας λοχος ρέτραν άξ ζε περισ
  σότερο ά π ό μια Τλη έλαφροϋ
  (κπικοθ. ΕΤμαι τόσο σίγοιορος
  γι' αύτό, δσο κώς έκίΐνο το
  αλονο είναι τιλουαιστό. Αύτό
  τό άκουσα ά πό ίνα άκόλου
  θο τής βισΐλισσος.
  Ό λ. ο ι ό άκροατήριο φανή
  κε πΔς άγανάκτησβ. Σέ λ(γο
  ομως επεκράτησε ή πβριέρ
  γεια νά μάθουν γιβ ποίον
  ήταν ΒΧες αθτές οί πολεμικές
  προετοΐμασίες κι' οί άσυνεϊ
  θιστες προφυλάξβις πού ίβλε
  παν να παΐρνουν.
  —Είνε άλήθβια λοχΐα, ρώ
  τησε ό σαλπιγκτήΓ, πως θέλη
  σαν χθές νά σ<οτώσουν τόν βησιληά; —ΣτοιχηματΙζω πώς θα ή ταν ούτοι οί.. σΐρετιχοΐ. —Ό κάπηλας τοθ ΣταυροΟ τοθ Άγ[ου Ανδρέα, 8ι»ου ττρονρυματίσαμβ σήμβοσ, εΤπβ 6 Βεοτράν, μάς εί τι ε Ιτσι πού οβς τό λέγω, ττΛς θέλουν νά καταργήσουν τή λει τουρνΐα. —"Αν γΐνονταν αύτό, Θ3 πσσχαζομε κάθε μερά, ιΐπε κάηως φιλοσοφικσ ό ΜβρλΙν- κρέας παστό άντ! γαβάθα κουκιά! Δέ ν Αξ'ζβι νά χαλάση τό κίφΐ μας γι' αύτό. —Μάλισια' άν οί ούγβνό τοι δμως πάρουν την έξουσΐσ, τότβ τό πρφτο τιρβγμα πού Θ5 κάνΓυγ θά είναι νά ξβκά νούν τό έλαφρό Ιτιπικό γιά νά βάλουν στή θέση τους αύχούς γερμανούς τούς παληό ρέ τρους των. —"Αν είναι έτσι, θά τούς εστελνα ευχαρίστως στό διά βολο. Ν1 μή χαρ© τή ζωή μου! σύτό μέ κάνει νά γίνω μαι φανατικός καθολικός, ^ Πή τέ μας λοιπόν Β?ότράν, σεΐς ποθ ύπηρΕτήσατε στεύς «ρο τεστάντες, άλήθεια πβς 6 Ναυαρχος Ιδινε μονάχα ό<τώ σολβΐα στούς κοβαλλάρηδες τού; (συνεχΐζεται) ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Έπαναλαμβανεται ή μειο Βοτική δημοττρασΐα διά την Α νάδειξιν έργολάβου πρός άνέ γβρσιν τοθ Έλαιουργεΐοιο Β6ρ ςων Πυργιωτίσσης την 20ήν ΜαρτΙου έ. ε. ήαέραν Σάβ βοπον καΙ ώραν 11—12 π. μ. ίν τοίς γραφείοις τού ένταθ θα Ύποκατσσχήματος τής Ά γροτιχής Τραπέζης τί|ς Ελ¬ λάδος. ΑΙ προσφοραί δέον νά είναι ενσφράγιστοι άνευ δρΐου μέ ίκπιωσν επί των τιμών μονά βος τοθ τιμολογΐου. Κατά τα λοιπά (σχύουσιν οί Ης την προηγουμένην προ κήρυξιν περιληφθέντες δροι. Πλείονας πληροφορίας δώναν ται νά λάβσυν οί ένδιαΦβρόμβ νοι άπό τό ένταθθατ 'Υκοχα τάστημα τής Α Τ,Ε. Έν Ήρακλε'φ τβ 6 ΜαρτΙ ου 1937. (Έκ τοθ ενταύθα οποκατα σχήαατος τής Α Τ Ε.) ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΠΕΤΡΕΑΑΙΟΚΙΝΗΤΟΝ 111 ι. ι Αναχωρεί ίΐ Ήρακλϊί •ιι έκαστην ΚΥΡΙΑΚΗΝ βρπδν κατ' ευθείαν ΠΕΙ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ ηρ«Τ «- βυμνβν, Χβνιβ, Πειραιια, Εδρβν, Πβρον, Νί5·ν. ΠραβτορβΓον ΑΙΝΑΡ4ΜΜ Τ^λεε). ·~4Ι ΤΡΙΤΗ ΜΑΡΤΙΟΥ Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 57 ΧΟΡΕΥΓΙΚΟΙ ΝΕΟΡΟΜΙΝΤΙΣΜΟΙ Τά τραγουδακισ των ντιζέρ είναι παθητικώτστοτ. Είναι δμως ουχνά καΙ πλήρη άναχοονισμων— τουλά¬ χιστον γλωσσικων: Φόνευσόν με! "Η ζωή χωρΐς έσένα δέ ν όξ(ζε·. Έκεϊνο ιό «Φόνευσόν με» άνα- ζη τόν Παράσχον αύτούσιον. Ή —Τια*»ροΟνται οί «ξελογι- άστρες» «Ις την Αγγλίαν. Είς Μπίλφασι χ*ί« Αγγλίας έ ξιδιχίαθη μ(α περΐεργος υπόθε¬ σις. Ή χυρΕα "Αλις Λ'ϊς ή/ιιριν ίγβγήν χατβ τί]ς χυρΐας 'ϊδίν- νης Λίλιαν Πίοαελ ζητοθαχ άπο αυτήν αποζημίωσιν επί τώ λόγφ δίΐ ίμπλίξασϊ τον σύζυγον τη; ιίς ττϊ'κάντικη ζωή "καί κίνησις τής χο. τα δίχτυί της, την ιίχε στερήση ρευτικής αιθούσης - ττοο τή διατο· τ«ς άγάπης τού. Έκ τβν μκρτυρι νίζει πρό παντός τό ρόδινο μάνού- & . β,,,, ν προΐΧυψιν βΙ( λο, τό λιγωμένο μάτι, ή αΐσθησισ-' Γ ■ . —. ·> Γ . τ>
  κή χαρά υπό τύπον Βιακριτικοοη «τρίγμ«τι ή Πίουελ είχεν έρωτι-
  όλωσδιόλου.... διττλωματικοθ φλέρτ,χάς σχέιεις μέ τον σύζυγον τί)ί
  — ϊχει μετατεθί) νομΐζεις είς τόν Ά(ϊς. Κατόπιν τούτου τα διχαθ'ή
  δέκατον Εννατον οίώνα. χατεδίχασε τ*ν φίλην τοθ συ
  —ΧορευτικοΙ νεορωμαντισμοΐ εί· μ, , . Γ , ο κ«λ ι
  πε κάποιος καρατερίστας. Ή με.;ζ«ΥΟϋ ·'« αποζημίωσιν 2 500 λι
  Θυστική έπαφή, ποϋ βΐνε τό άπαν- ρβν &πέρ Τ«3ς άπατηθείσης συζύ
  τον έδω. Εστω καί αν... συμποσοθ] γου| Ή άπόφΐσις τοθ διχασχηοί
  -------· ,„„ Φευνσλέο ,ρβκάριομα ου Ι(Χρ0Χάλεσεν «Ιίθηοιν, διότι εί
  νι ή πρώτη φορά που τό αγγλ ι
  ταισ'Ενα γ ρρμ
  των κάτω α·<ρων, άποκτα πλαΐ οίον. Ό πυοετός τοθ ιΐόθου, τόν οποίον άνάβει τό διεγερτικό ποτό, σμίγει εντελώς τά δΰο μαγουλσ, ένώ εσωτερικώς οί χορευταί ύπο- βάλλονται τόν Ρωμαίον καΙ την "Ι- ουλιέτταν. ΤΙ θαλάσσωμα! Άλλα γιατΐ Θαλάσσωμα; Ύπο- θέτω δτι έκεϊνο πού έπικρατεϊ στούς χοριυτικοϋς αύτούς νεορω· μαντισμούς, άς τούς παραοεχθοθ· μέν Ετσι, είνε Αντιθέτως μιά πραγ ματική άρμο Ια, £να ίΤδος άληθι- νοθ,... συντονισμοθ παρβλθόντος καΙ παρόντος. "Ας μή ξεχνοθμε: Χορεΰουν τώρα Ολαι αί ήλικίαι, Μέ τό πρωτο νοσταλγικό άνάκρου· σμα τοθ β*λς οποκτα «ηλεκτρι¬ σμόν» κοΐ ό τελευταϊος άπόστρα· τος τής χωροφυλακης. Άπό τά κα>
  θήκοντα τοθ άζιοσεβάστου ένορια
  κοθ έπιτρόπου μεταπηδα—κυριολε
  κτικως—είς την ιΐίσταν καΙ οτροβι
  λΐζεται έκεϊ οάν τό πρωτο πετεινό
  ράκι των εΤκεσι χρόνων. Άντιθέ
  τως ό σφριγηλός νεανΐας έννοεΐ νά
  χορεύΓ) μέχρι των πρωΐνων ώρων
  μέ την κυρίαν τής οποίας (Α μαλ
  λιά είς μάτην άγωνΐζετσι νά μετα
  βάλη τό όξυζενέ.
  Φόνευσόν με !
  Ή ζωή χωρΐς έσένα
  δέν ώξίζει.
  "Ετσι επάνω κάτω έπιμένει ό
  καλλίφωνος ντιζέρ. ΚαΙ πολύ σω
  στά: *Η ζωή δέν άξΐίει γωρΐς την
  διπλήν ύπόστασίν της:3 Τό πάθος
  τοθ.... φόνου διά λόγους αΐσθημα
  τικούς καΙ τό πάθος τοθ χοροθ δι
  έλατήρια άναγόμενα είς την σψαΐ
  ραν τοθ Φρέυδ ή τοθ Βορονώφ!
  Αύτό νομίζω είναι τό νόημα Γΐς
  την «μικτήν» "Ελληνικήν γλώσσαν
  τοθ ντιζέρ άλλά καΙ είς τό πνεθ
  μα τής σημερινάς πίστας γενικώτε
  ρον,
  δικαστήριον άναγνωρίζει είς
  τας άπατωιιένας συζύγους τό δι
  χα(ωμα να ζή «Ον ίπ:ζημ!ωσιν ά
  πό τίς ξελογιάστρις των συζύγων
  τω 1
  —Ή φαντασμογορική φω
  ^αγώγησις τοθ Λούβρου.
  "Υατερα άπο την επιτυχίαν
  εσημείωσεν ή
  Ό Ά λ;ος " οιρωμάτων).
  την νύ«τ«, τβν αίθουσών άρχα
  ίας Ελληνικάς χαί ΑΕγυπτια
  κης τέχνης τοθ Δΐύβρου, ή διεύ
  θυνσΐς τοθ περιφήμου παρισινοθ
  μοισιίου απεφάσισε νά έπεχτεΕνη
  την φωταγώγησιν χαί ιίς άλλας
  αίθίύ^ας. Το τελευταίον εξάμηνον
  120 000 ά.θρωποι επεσκέφθησαν
  την νύκτα τας φωταγωγημένας αί
  θούσας άρχαίας Ελληνικάς χαί
  ΑίγυπίΓαχής τέχνης τοθ Αΐυβρου.
  "Ηδη θχ ^ω-ατωγοθνται με το Ι
  διον σΰστημα των προβολέων, αί
  αΐθουσϊΐ μεσαιωνικής τέχνης τής
  Άναγεννήσιως χαί τής συγχρόνου
  τέχνης.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  'Αναχοινοθται 8τι ή διεξαγωγή
  ή; ΐημοπρασίαις ενοικιάσεως φό
  ρου διοδίων άναβάλλεται διά την
  δεκάτην ογδόην Μχρτίου ήιιέραν
  Πίμιπη' καί ώραν 11 Ιως 12.
  (Ε15. Τ*μιί3ν ΜονΕμων Ό5ο
  ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ
  ΟΙ κατ'έβανάληψιν βραβευθέντες οί νοι «ι.
  ναι οί των ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ καΙ οχι οί
  ύ«6 συνώνυμον τίτλον τεθέντες είς την κατανά
  λκσιν -ροσφάτυς.
  Γι' αύτό ζητιϊτε δπιμόν«ς τούς οΐνους:
  ΑΔΕΛΦΟΝ ΜΗΛΙΑΡΛΚΗ
  τοϋς μόνους ήγγυημίνους καί μ<χρι σήμι ρον γνυστούς σας. Μην αρκεϊσθε είς τό νά ζητΒτε άνλβς κρασ( Ζητεΐτι «άντοτ* κρασΐ φίρμας. ΑΦΕΛΦΩΝ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ Αριθ. 171 Ό διευθυντής των Έτιανορ θωτικών ΦυΧσκών ΉοακλεΙου Διακηρύττει 8τι ΣυνβτΐΕ·α ττΐο όπ" αριθ 11264)12—2—37 διαταγήν τοθ Σεβ. 'Υκουργείου Διχαιοσό νης. ϊ Την δεκάτην τετάρτην Μαο! τ(ου ημέραν Κυριακήν καΙ & ραν 10—12 π. μ. ένεργηθήσε, τσι έν τώ ΕΙσαγγελικφ Κα' ταστήματι Ηρακλείου φανερσ μειοβοτική βημοπρασΐσ διά) την άναδειξιν χορηγητών των κάτωθι τροφίμων κ.λ.η. ο) ΕΙδΛν παντοπωλίίου. β) » Κρεοπολεΐου. γ) » ΛαχανοτιωλεΙου, ώ Ών, κουλερικών, Ιχθύων καΙ πά γου. δ) » Γαλακτοπωλβίου. ϊ) » Καυσοξόλων. στ)» Άρτου πρός Οιατρο Φήν των κρατουμένων καΙ τοθ προσωπικού τής φυλάξεως των άνω Φυλακών κατό τό οΐκονο μικόν Ετος 1937—38. ΟΙ δροι τής μειοδοσίας ε( σί κατατεθειαένοι έν τοίς γρα φεΐοις των ΦυλακΑν. Έν Ήρσκλείψ τβ 8π Μαρτί ου 1937 Ό Διευθυντής κ. ά. α. Νικολ. Μαυρουδή,, Αριθ. 236. Ό Δ ιθυντής τί); Κινηίί)ς 'Α γροτιχη~ς φυλακάς 'Ηραχλείοιι. Διαχη:ΰΐτει 5», Συνεπεία τής δπ' αριθ. 11264 έ. έ. διαταγάς τοθ Σιδ. "Υπουρ γείου Διχαιοούνης. Την Ιδη ν ΜορτΕου 1937 ήμί ραν Κυριακήν χαΐ ώραν 10—1 π. μ. ενεργηθήσεται έν 'ώ Είσ>γ
  γελιχώ Καταοιήαατι "Ηρακλείου
  φανερα έπαναληπτιχη μιιοδοτιχή
  δήμοπραοΐα διά την άναδιιξιν χο
  ρηγητβν των κάτωθι τροφίμων
  χ.λ.π.
  »') Εϊδδν παντοπωλΐΕου.
  6) Εί!«ν ΚρεοπωλεΕου.
  γ') ΕΙδβν ΛαχανοπωλεΙου, ώΐν
  πουλεριχων, Ιχ6ύιον χαΐ κάγου.
  V)
  ΓαλαχτοπωλεΙου.
  ε') Καυσϊξύλων.
  οι') "Αρτου χαί
  ζ') Ύδατος πρός διατροφήν τϋ)^
  χρατουμένων χά Ι τοθ πρεσωιτιχοθ
  τής φυλάξεως τ»ν ά/» φυλακ
  χατά το οικονομικόν Ιτος 1937
  —38.
  Οί Εροι 1ς μιιοδοοΐας είοΐν
  χατατιθιιμένοι έν «ϊς γραφιΕαΐς
  τβν φυλαχβν.
  Έν Ν/α Άλιχαρναοσφ τβ 8 Μ«ρ
  τίου 1937
  Ό Διευθυντής
  (Τ. Χ.) Φίλιος Φίλ.
  ΕΝΟ1ΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Βύο Βωμά,
  τιβ δυνάμενα νά χρηατμοηοιηθοθν'
  χά! παρ' δλιγομελοθς οϊχογινΐίας,ν
  Πληροφορίαι παρ' ημίν. ('
  Ένβικιάζβνται 2 οΐκΐαι παρά
  την Καινούργια Γειτονιά. Ή πρώ
  τη άπαρτιζομένη «κ 4 δωματίων,
  κουζίναν, αύλήν καΙ ΚΓ,γάδι, ή βεό
  τβρη έκ 6οο δωματίων καΙ τιηγάδι.
  Πληροφορίαι παρα τφ Εύσταθίω
  Ζ*ρ1)ακη παντοκώλο
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ_ΖρΗΣ
  Τοΰ ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ
  55ον
  Μέ μεγάλη δυαχολ(α δ Μπιλα-
  λ Ι προχωροθοε οχν πληγωμέ^ο φΐ
  δι χαί έΐώ προοπαιθοθ33 ματαΕως
  ν χρατήσω Ινα άξιοπρεπες βή^»
  γιατΐ Ικοεπι νά χρατβ τό ττίδι
  μου μΐτένρο μιριχά δευτερόλε
  πτα πρίν τί πατήοκ) ή έχρεπΐ νά
  σταματω σέ χαθε 6ί)(ί». Μιΰ ηλ
  θε νά γελι'ϊω γιά τό χωμιχο τοθ
  πρά^μχτος χαί γιά νά ύ
  τον ττειραομδ Ιβγαλα τό
  χαί έφ^3ηξ« τή μύ'η μου.
  —*Ω, υίί μου πΕθηχε, Ιψ.θδρτ-
  αΐ τρομαγμένος δ ΜπιλαλΙ.
  "Οίαν Ιφθίσχμε μκροοτά οτήν
  υρΈνα 6 ΜπιλαλΙ άχουμπηαΐ τό
  πίτωπον στό Ιδαφος «αί Ιμιινι ά-
  κίνητος αΐν πτΦμα.Έιώ, μή γνω
  ρ'ζοντας τί νά χάνω περιίφΐοα τί
  δλίμμχ γύεω ατο δωμόίτιο. "Έ,ι
  φνα 8μ«ς αντελήφθην 5τί χαΐηοιος
  μέ έχδτΐαζ* πίοω άιτο τίς χουρ
  νε(. Δέ* μποροθαα νά διαχρίνο
  το πρίοωπο άλλά μίνον το ά^άστη
  μα. Όμ?λογβ δ ι τή στιγμή |κ«ί
  νη μέ Ιηιασε ίνας άνΐξήγητος ψ6
  6βς.ΌΜπιλαλΙ πευήΊχνξαπλωμένος
  οάν πταμα μέ τάχέρΐα μπροστ'τ, ή
  χρυφή παραχολ<·ύθη9ΐς τοθ μοστη ριώϊους προαώπου, ή άτμόαφΛΐρ τοθ δωμχτΐου, ϊλχ αυτά μ έ ι!χαν έπηρε/οΐι. Ή οιωπή ήΐα,ν άπίλυ τος, μέοα ίέ άπό τίς χουρτΕνες Ι φθανε μιά παρίξινη μυ;ω!ιά & ρωματιον. Τά λεπτά πεονοθσαν Ι ται χαί χάθι λεπτό μοθ εφαίνετο χρίνος.. Τιλος οί χουρτΕνες δ?χι σιν νά χινοθνταίΐ. ΤΙ θά Ιβλεπα άοαγε·; Καμμιά γυμνή άγρΕα, χαμ μιά άνατίΜτικη χαλλονή, ή μιά γυναϊκαι μοδίρνα πεϋ Ιΐτινε τό ά πογιυματΐνί της τοΓι'... "Εξαφνα άπό το χώριαμ» τ&/'χουρτιν8ν έ πρίβαλε Ι'α λιυχό χίρι, λΐυχί>
  σάν τα χιίη, μέ μιχρυά δάχτ- λ«
  καΙ χδχχινα νύχια. Τί χέρι Ι
  την χουρτΕνα χχΐ την ά^οιξ
  Μ:ά άταλή μιλωδιχή φωνή
  οθηχι ταυτοχρόνως, μιά φ«νή οάν
  τό νεαι που τρέχιι σι° αΰλά«ι.
  —Ξίνε, γιατΐ φοίβΐαι τόσον
  πολύ;
  Ή φράαις ελέχθη άραβιχά, άλ
  λά ποία πιό χκλλιεργηυιένα άπο
  άραβιντ τβν Άμαχαγχερ.
  ΠρΝ άνόμη προφθίσω νά ϊπα '
  τήσω οί χουρτΕνες είχαν τραβη
  γθζ χαί είδκ μπροσιά μου »[
  δψηλή αιλουεττα γυναικός. Ήία
  αχεπααμένη έλίχληρη άπό το κε
  φίλι Ιως τα πίδια με §'« λευχί
  Οραομα σιν νυφΐχο ττέπλο, μέστ
  άπό το οποίον διεκρίνετο ί <α δπί ροχο γυναιχεΐο οβμα, Ινα οΑμ δμοιο τοθ ίποίου διν ε(χα 5^ οτή ζωή μου. Κάθε χΐνηα'ς της, χά ή ελαχίστη, ή^αν άρμονιχή σΐν ποΕημα χαί ψ4χρή ί οάν τόν ελιγμδ φΐδιοθ. (συνεχεΐζεται) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Καλοθμβν άπαντας τούς έν τ(ί τΐερΐφβρε'α τοθ Ύποκ(τος Ιτιιτυχόντσς είς τόν» διαγωνι¬ σμόν Δοκίμων^ής Τοαπίζη· τής 2—3 ΊιυνΙου 1934 κα μή προσληφθέντας βΐσέτι, β- πως υποβάλωσιν ήαΐν έντός τιενθημέρου έγγραφον δήω σιν τιερΐ τής σκριβ:0ς σηαερι νής διευθύνσεως των. Ου ·οι θέλουσι διορισθή είς Ύίτοκα ταστήματα τής ΒορεΙου κυρΐ ως Ελλάδος. ΟΙ ένοιαφερόμβνοι οίον να προσέλθωσιν ακολούθως -καρ' ήμΤν μέχρι της 13ης ΜαρτΙου έ ί. τό βραδύτερον, "να πά ραλάβωσι τοθς βιορισμού. των ή γνωστοποιηθβ ού τοίς τό'Υποκατάστηιια καρ' φ έτο τιοθετήθησαν. Οδτοι όφειλουν νά Εχωσι αναλάβη ύτιηρεσ! αν μέχρι.ής 10ης Απριλίου έ.6 τό βραδύτερον Αλλως θά θεωρηθωσιν ώς μή άποδεχθέν τες τόν διορισμόν των δστις κατόπιν τούτου θέλει άκυρω ΘΒ· Έκ τοα 'Υιιο (αατος 'Ηρα ρακλβίου τής Α.Τ.Ε. ΤΟ ΚΑΦΕΖΥΘΟίΙΟΛΕΙΟΝ ΑΚΡΟΠΟΛΙΙ Παρβ την "Ακ—Ταμπια Ειδοποιεί την πολαπληβί) πιλα τείαν τού δΐι λόγφ των Άπό κρΐω θά παραμένη ανοικτόν μέ χρι πρβίχς. Αί τιμαί τβν ποτων παραμέ νούν α( αυταί. Θ1 παρέχεταιι χ,Ι μβϋΟι»ή {χ . Ό Αι**, χ, Μβ»λ»#νέ«ι,| ΕΥΓΥΧΕΙΣ ΓΑΜΟΙ — Ζαΐοα Δ. |ναλαγαρΒή—Μύρων ΚοκκινΙδης έ έλέσαν τοΰς γαμους των. Παρά- νυμφος παρέστη ή κ. Μαρία Γεωρ. Κουνδουράκη. Ευχάς καΙ συγχοτοητήρισ. —Την Κυριακήν ετέλεσαν τούς γάμους των ό κ. Νικ. Κατσοπρι νακης έκ Πόμπρ,ας καΙ ή ΔΙς Μα ρΐα Μύρ. Σιβιανάκη. Παράνυμφος παρέστη ό κ. Ελευθέριος Μορω νο^ θαλασσινός Συγχαρητήρια. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.—Τό παρελθόν Σάβ βατον είς τό χωρίον Κρουσωνα δ κ. Άντ. Ί. Γρηγοράκης ή Σατα νδς έβΛτΐτισε τό άγοράκι τοθ Δημ. Δ. Παπυράκη ονομάσας αύτό 'Α λέξανδρον. Είς τοϋς γονεΓς καΐ τόν άνΛδοχον ευχόμεθα νά τοίς ζήση. ΘΑΝΑΤΟΙ-ΕΙς την άκμήν ΤΓ]ς ήλικΐας τού καΙ κατόπιν ολιγοημέ· ρου Λσθενείας απέθανεν κροχθές έν Ιεραπέτρα ό γνωστός είς την πόλιν μας καΙ έκ των εύδοκΐμως ύπηρετούντων Τριατατικών Ιωάν νης Γζοβενής. Ή κηβεΐα τού έγβ νβτο έν Ιεραπέτρα έπιβητική καΙ έν κατσφανεϊ συγκινήσει τής έχεί κοινωνΐας πσρ4 τής οποίας ήγαπα. το καΙ έξετιματο γενικώς. Την βαυυ πενθοθσαν σύζυγον κοΐ λοιποος οίκείους τού ή «Ανάρθωσις» συλ λυπεϊται Θερμώς. —Έν Νεαπόλει απέθανεν καΙ έ κηδεόθη την παρελθο0σα Κυρια κήν έν συρροη τής έκρΓ κοινωνΐας ή χρηστή οΐκο&έσποινα Αθηνά Συλ λιγαρδάκη τό γένος Τσαμπαρλάκη, Συλλυπητήρια. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ— "Η οΐκογέ νεια Ιωάννου "Αδάμη προσέφερεν είς τό Πτωχοκομεΐον εκλεκτόν καΙ άφθονον φαγητόν άντΐ τριμήνου μνημοσθνου τοθ προσφιλοθς ττα τρός των, ΟΙ τρόφιμοι κα) τό προ σωπικόν εύχαριστοθν Θερμώς. Γύρω στήν πόλι μας. Ό άττολογισμός τής Κυριακάς ώς προτελευταίας των Απόκρεω δέν διέψευσε τάς γενικάς προβλέ ψεις. — Τά χορευτικά κέντρα Εκαμαν κατά τό μάλλον καί ήττον καλές δουλειές. Ό κόσμος μ* Ινα λόγο ένόρ* ψεν καίτοι είς τό βαλάντιον ύπήρ ξε οΐκονομολόγος ως επί Τό πλεΐ στον. —"Ωστε νά διαμαρτορωνται έν τόνως οί σερβιτόρον οί μπουφετίή δες καί τό στερεότυιον «χαρτΐ καί πάλεμος* τής είσόδου. —Ό σημαιοστολισμός χθές πά ρουσΐασε κάτι παραπλήσιον τής ό λοκληρώσεώς τού,., —ΠαντοΟ έκυμάπζον σημαϊαι καί έφιγοΰραοαν ΘυρεοΙ έν συνδυ ασμώ μέ την δραστηρίαν συνέχι σιν τής συμπληρώσεως των ώψί δών. —Ή τελική άλοκλήρωσις ώς συμ περαΐνεται έκ τοθ σημαιοστολισμτΰ καί τής γενικής διακοσμήσεως τής πόλεως Θά παρουσιάση κάτι τό μεγαλοπρεπές καί επιβλητικόν. —Ό χθεσινάς καιράς εφαίνετο άποκαταστήσας τά Μαρτιάτικο κα λοκαϊρι. — Νά δοθμε δμως "ως πότε. —Ό Μάρτης δέν ιτρέιτει να λη σμονοθμε δτι διατηρεΐ όπωσδήποτε τής πέντε γνωμες καί δτι ένδέχε ται νά μεταβάλλεται κάθε ημέραν καί κάποτε κάθε ώραν, —Τό στεφάνωμα τοθ τΛφου τοθ μεγάλου Βενιζέλου υπό τής Α. Μ. τοθ Βασιλέως πρέπει νά όμολογη· θ{] Οτι συνεκίνησε. —Ώς χειρονομία εύγενής καί & ξ(α εξάρσεως άπό πάσης|άπόψεως. —'Αλλά καί ώς άπότισις τιμής καί σεβασμοΰ άπό τόν Ανώτατον "Αρχοντα πρός την μεγαλυτέραν πολιτικήν καί εθνικήν φυσιογνωμί¬ αν τής νεωτέρας Ελλάδος. —Τά γνήστα δσον καί «φανίσιμα» Κρητικά μεΐτανογέλεκα ήρχισαν νά σημειώνονται πάλιν. —Τά φορ'Ον άρκετοΐ λεβεντόκορ μοί άλλά καί Εχουν καί τόν αντί¬ στοιχον τους .... τζϊρον είς είδικά παλαιά έμπορορραφεΓα. —"Οπως είς νεώτερα οί παραγ¬ γελίαι των φράκων καί των σμόκιν δέν σπανΐζουν όμολογουμένως. —ΟΙ μασκέ δέν... άμοιροθν είς τά χορευτικά κέντρα. —Συχνά μάλιστα, δπως, την Κυ ρικακή, είναι ΊΐολλοΙ καί ποικίλοι, παντός φύλου καί πάσης γενικώς ήλικΐας. — Ιδίως δέ έκ τοθ γυναικοκόσμου ό όποΓος γλεντα κυρίως δταν μα- σκαριύεται, μολονόσι καί χωρΐς μάσκα τά καταφέρνει κάποτε θαυ¬ μασία, 4 ΡΙκορτε· Ο χ. ΕΜΜ. ΤΖΝΚΗΣ η Διιυθαντής ττ]ς «Κνω αοθ» ήιοιξε Ιοΐιατίριον καρά τόν λιμένα. Τό έκιατά>ον τοΟτο δια
  χρίνεται διά την χαθαρΐόιητα χαί
  την αγνότητα των δλιχβν τού,
  προοφίρει δέ χαί έξ«ιρετιχούς με
  ζέδες χαί έχλεχτά χραοιά. ΓινΙ
  χβς Ιχανοηοιιΐ χαί τόν άηαιτηχι
  χώτερον έπιοχέπτην.
  ΤΙΣ~
  ΙΦΡΑΠΔΕΙ
  — ΣΑΣ -
  ΚΑΤ/ΤΔ
  π,ΛΛΙΚΙΩΤΪΙ
  σ
  σας
  ,ΚΡ
  τού κσ(
  ^ τού; Έδικ
  ιηι ια έλαττώμι
  ΐιβάλατ· «οτΑ α
  ενς ετόλμησαν
  ' ιόοουν; '
  Αμείλικτος &
  τροχώρησβ στήν
  τΐρη
  Ρέν ιιοθεΤ
  ρΐτή ιύτυχΐα τ
  4»ισΐίρσσιη Αχι
  λ
  ΕΙ
  ΠΡΟΣ 1
  Μ1Τ4
  €1 νν·>στ«
  Μ) τ&ν νβλ,
  ούοτημβ ·*·< «ν τίιν 12ην Πβιότης ά Μλοτεραν η Ο Μ. καρ τβνέν'Ηρ*. Δ . ι νΐδπ. Διά ν! καθώριο,
  Λ'Π Ο'ΡΘ Ω Σ Ι Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ©ΡΟΝΟΥ
  ΕΙ- ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  Μόν
  Την παρεκάλεσε να καθή-
  σουν σ' έναν πέτρΐνο πάγκο
  κ' έκεΐ έξέσπασβ σ'&να άαυγ-
  κράτητο καιηγορηήιιο. Τβ
  λόγια τού ήσαν μια άτέλειωτη
  σεφα έρωτήσεων κα( σκοπό
  ΐΤχαν νθ βιάσουν την άτΐερΐ-
  σκεπτη. νβ σκεφθή νά έρευνή
  σρ μίσα της κσΙ νά βρή" ή ϊ
  οιβ την άτΐάντησι.
  Τής έμΐλησε στήν άοχή για
  τόν κολύτιμο καιρό πού έσπα-
  άλ
  η
  — Τβ χρόνια πβρνοθν, βέν
  Ιν,ετβ πιά τή Βικαιολογία τι ώς
  εΤσαστε παιοΐ. Τί θά άπογί-
  νβτε έβν άργήσετβ περισσότε-
  ρο;
  Ό Ιδιος έδωκεν Αμίσως
  την άπάνιησι μέ μίαν όξυδέρ·
  κεια τρομακτική:
  —Μιά βυστυχισμένη γυνοΐ-
  «α καΙ μια πριγκήπισσα άκό·
  μη πιό Βυστυχισμένη.
  Τής έμΐλησβν έπειτα σκλη·
  ρσ γιά τή στάσι της Ιναντι
  τοθ βασιλέως:
  —Έπεζητήβατε ποτέ την
  εύκαιρΐα νά ανταποκριθή
  στά συνσισθήματα πού ό αν·
  θρωπος αύτός οας έξεΒήω
  σί; Δέν είσθε ψυχςή, άφηρη-
  μένη, βταν σας χοϊδεύτι, δταν
  σάς μιλβ; Δέν φ^Ινεσθβ στε
  νοχωρημένη κα( μάλιστα άηβι
  ασμβνη; Π©ς θά ήθέλατε, ΰ
  στερ' άπω αύτό, ενας άνδρας
  ψυχρός να σας πλησιάσρ καΙ,
  έπ( τέλους νβ οάς αγαπήση;
  'Λλλσ μόνον ούτό;ΤοΟ έφανή
  κατε πο'έ χρήσιμη,τόν έπεΐσα
  τ·5τι κανε'ς βέντόν άγακδ. μέ
  περισσότερηΕίλικρΙνεια καί δτι
  κανεΐς Βέν ποθεΐ τή βόξα τού
  καΐ την ευτυχία τού περισσο-
  τερο άπό σάς Εδείξατε την
  άΚιακέραστη έχεμύθεια πού
  οάς έηεβ&λλετο για τα έλατ
  τώματβ τού κο[ τίς άδυνα
  μ(ες τού; Έδικαιολογήσατβ
  τιοτέ τα έλαττώματά τού; Έ
  νεβάλατε τιοτέ σιωπήν οέ δ
  σους ετόλμησαν να τα σχο
  λιασουν;
  Αμείλικτος 6 αδελφάς ι
  προχώρησε στ ήν άπαρΐθμησι
  των άλογΐσΐων διασκεδάσβών
  της:
  —ΈσκΕφθή<ατΕ ιήν έντύ πωσιν πού μπορεΤ καΙ -ρέπει νά κάνουν στό κοινόν οί δβ σμοΙ σσς καΙ π' φιλ(ες σαςίάν Ρέν άφοροθν πρόσωηα άπό πάση; άπόψϊως άψογα κσΐ άσΦαλη, άφοθ φοΐνεσθε δτι συμμερΐζβσθε τή ζ«ή ΤΟυς καΙ έγκρΐνετβ τή δΐσφθορά τους;.. ΈζυγΙσατε πό-έ τίς φρικτές συνέπβιες των τυχ&ρών παιγ νιβιών, τούς άνθρώπους πού συγκβντρώνονται γόρω άπό αύτά, τή διαγωγή τους; θυ- μηθήτβ τα γεγονότα ποό συ νίβησαν μποός στά μ4τΐα σσς κ' επειτα άναλογιοθήτβ Οτι 6 βασιληάς Βέν παίζει καί 6τι *ΤνΒ σκανΒαλΛΒβς σεΐς μόνη άπό 6λη την βασι¬ λική οίκογένεια νά ύποστηοί- ζετβ αύτά τα καθάρματα..... ΈπΙσης σκεφθήτε λ'γο τίς προστυχιές ποο Ισυναντήσα- τε οΐους χορούς της "Οτιβ ρας χαί τίς περιπέτβιες πού οεΐς ή ιδία μοθ διηγηθή<ατε Δέν μπορώ νά σάς κρύψω δ τι άπό δλες τίς διασκέδασις αυτή είνε ή πιό άταΐοιαστη μέ τή θέσι σας. Τΐζη-άτε έ- κεΐ μέσα παρουσισζομένη ώς δγνωσΐη καΙ παΐζοντσς πρό σωπο διαφορετικό άπό τό δι- κό σάς; ΘΐρρεΤτε δ Π, παρ' δλα αύτά, (έν λένε έπΐτηδες τα άκατάλληλα λόγια πού πετοθν στό διάβα σας; Άλ· λωστε 6 τόπος τής οιασκεοά- σεως ιΐνε κακΐστης Φήμης. ΤΙ ζητάτε σ>Τς έκιΐ μέσσ; Τί-
  μιους άνθρώπους γιά νά κου-
  βεντιά σετΓ; Δέν μπορεΐτβ νά
  τούς βρήτε μέ τίς φΐλες πού
  ενΕτεκαΙτήνπροσωπ'Βα πού φο
  ράτβ. Ο0*ε νά χορίψ'.τβ μπο-
  ρεΐτε. Πρός τί λοιπόν οί περι
  πέτειβς, οί άπρέπειες; ΠατΙ
  άνανατεύεοθε μέ χυ&αίους
  δν&ρες, μέ γυνοΐκες έλευθε
  ρ'ων ήβών, μέ ξένους καΙ ά
  κοθτε καΙ λέτε πράνματα πού
  ταιριάζουν σ' αύπ ύς άλλά δ
  χι σέ οάς;
  (συνεχ(ζεται)
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ *· μ. ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
  ΜΕΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ
  ΟΙ ννκοτοΐ σβς έ*«ιρετιχοΙ μΐτ«{.6σκεροι, άνίτερβι
  Μ«1 τδν γαλλικής Λραλιύσινς, μικρβσκοηημβνοι χατάτβ
  οώστημα Ροστίρ. ςρβά»ουν χ«ι 8ά τεθβδν είς κυκλοφορή
  αν τίιν 12πν Μαρτίου.
  Ποότης ά»(στη. Απόδοσις ήγγτιημενη. Παράγουν την
  καλντέραν ηοιβτητα κβυχβυλίνν κ«Ι μετβ{ης
  €1 μ. ηαρβιγείγίϊς δύνανται νά πρβμηΒεύΝντβιι έ{ αϋ
  τ&ν έν ΉρακλιΙν «βΡ« τ&ν ΚβτοιοτημβΤΜν μ. Άδελφ&ν
  Ααμιανάκη. έν Ρεβώμνω «β«ρ« τβθ κ.ΐκυριδάκη ©«μα, έν
  ΗΜΐβσαεβ ««ρ4 τ»ν κ. Άδελφδν Λβυλβυίάχη, έν Μυλβηο
  τάμω ηαιρά τ&ν χ. Πανάγω Γιαννβώδη κβΐ Μιχαήλ
  Β*μββ»χ», Ιν _ητ«(« ηβιράτβΟ κ. Άντ«νίβ» Αΐκατερι
  νΐδη.
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ Π. ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ
  ΑΟΓΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡίΛΑΒΗ. .ΗΜΑ10ΠΑΗ0Η
  ΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ
  Π λατκικ—Σ τράτα
  Διά νά δυνήθη νά τάς εξοδεύση δλας
  καθώρισε τό εξής τιρολόγιον:
  ΣημκΤ,αι ποπλίν
  (189X126 θβλαοσηθ Δρ·χ.
  (135Χ 90 » »
  (105 Χ 70
  145
  125
  95
  (189X126 θαλάσσης)
  (135X090
  (105Χ 70
  ξηράς)
  325 Ι
  210 (
  125 Ι
  ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΪ-ΠΑβΟΑβΓΟΧ
  •Αριοτββχβί ΈβνικοΟ ΠανειΐιστΐιμΙββ ·Λ0ει-
  νβν καί ΧτρατΐΝηΝΐι, 'ΙατριιΚΚ Χχολϋε,
  Δ*Κ«ται καθ' έκάσ .
  Έμμαν. Ματζαβ.τάι.1) (Βαλι*
  λώ 443.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  •Υγβινή τής ψυχής
  "Ολίγα τινά άκόμη
  περί φαντασΐας
  Β'.
  Διότι εχει δυστυχως σύτό
  τό κακόν ή'πανίσχυρος ού τή
  ψυχική δύναμις, νά ζητή" καί
  νά κατορθώνη συνηθέστστα
  νά παραμερΐζη τόν ορθόν λό¬
  γον καί την άκριβή εκτίμησιν
  των πραγμάτων καί νά παρα¬
  σύρη την θέλησιν κσΐ ενέργει¬
  αν σου έκεΐ 8που θέλει αυτή,
  Ληλαδή κάποτε παρασάγγας ι
  δλους μακρών άπό δ,τι άλη-
  θβύει καί δ,τι πρέπει, μέσα είς
  ενα κόσμον αίωρούμενον με-
  ταξύ 1<του <σ| έβδόμου ούρα νοθ άνυπάοκτου νβφελοκοκκυ) γίας. Έν άλλοις λόγοις είνε ιΐ μεγάλη δύναμις ή φαντα σία άφοθ δημιουργεΤ έκ τοϋ Ι δηος, όπως 6 ΠΛάστης, α κόσμον ολόκληρον ίδανι- κόν κοι νοητόν, άλλ είνε συγ χρόνως καί μέγας κίνδυνος διά την διανοητικότητα καΙ τό βουλητΐκόν τοθ άνθρώπου υ¬ πό τάς συνήθεις πεοιστάσεις τής χαθηαβρινΓ]ς ζωής. Εάν ής την αφέλειαν νά έμπι- στευθβς είς τοιοθτον σύμβου¬ λον νά κανονίση τάς σκίψίις ναΐ τάς τιράξεις σου ιΐς χάθε πβρΐσ τάσιν, ασφαλώς την επα- θες σάν άγράμματος καί ή οουλειά σου ίΐνε ζήιημα άν θά πά>Π πρίμα.
  Είς την δημιουργικήν αυτήν
  δύναμιν όφείλει ό πολιτισμός
  άνέκαθβν την ωραίαν άνθησιν
  τ&ν καλών τεχνων, τής μουσι
  κης, τής ποιήσεως, ένίοτε βέ
  «αί την ύλικήν πραγματοποΐη
  σιν πολλών ύψηλων καί ωραί¬
  ον (δανικων, τα οποίαι πρώτη
  ή φαντασία έταξεν ώς άντικβι
  μενικόν σκοπόν της ανθρωπί¬
  νης ενεργητικότητος. Άλλ'
  είς τόν πρακτικόν βίον καί είς
  τό πεζόν επίπεδον τής πραγ¬
  ματικότητος βέν είνε οιόλου
  <* σΦαλής γνώμων ή φαντασία· πολλοθ γβ καί βεΐ. Καί διά νά αντιληφθή μέ ολίγα πρόχβιρα παρα&βίγμα τα πόσον οιαστρέφει τα πράγ ματα ή φαντσσΐα, σοθ ποοτεί- νω, μ έ την βεβαιότητα 8 η 8έν θά τό εκτέλεσις ολόκληρον, τό εξής πεΐραμα: Λάββ μίαν μεγάλην σανίοα άπό τάς συ¬ νήθεις πή) πωλοθν είς τα ξυ λεμπορικά κσΐ άττλωσέ την χάμω είς τό ΙΒαφος τής αύ- λής σου. "Αν σοθ είπω νά πά τήσης επάνω καί νά βαδίσπς κατά μήκος άπ' άκρου ϊίς ά¬ κρον τής σανΐδος, δέν θά βυ· σκολΐυθός βεβαία νά τό κά μης, άφοθ κσΐ ενα μικρό παΐ 81 άκόμη ήαπορΐΐ νά τό κατορ θώσπ χωρίς νά παραπατήση έξω άπό την σανίοα. Εάν τώ ρα πάρω την (Βίαν σανίδα κσΐ την τοποθετήσω είς ι ό κενόν μβταξύ δύο στεγαν είς ΰψος 10, 20, 30 μέτρων άπό τοθ έδάφους σοθ προτείνω δέ νά Βιέλθης κατά μή<ος την στενήν εκείνην αύτοσχέδιον γέφυραν, Ιχεις κάθβ δίκαιον νά μέ έκλάβης ώς τρελλόν, ίφ' δσον δέν εΤσαι άκροβι· της έξ έπαγγέλυατοο Καί μό¬ νον ή ίδέα δτι ή ιπορεΐ νά ευ¬ ρεθή; μίαν στιγμήν έκεΐ έπά νω αίωρούμενος είς τό διά- στημσ, σοθ προξβνεΐ ρΐγος τεταρταίου. Τί έμεσολάβησε λοιπόν διά νά μεταβληθή ή τόσον άσφσλής έκείνη σα νίς είς σανί&α δχι πλέον σω τηοίας, άλλ* απωλείας; Τί άλλο παρά ή φαντασία, ήτις εδημιούργησε ψυχικος τό αί σθημα τοθ φόβου τής πτώσε ως καί νευρικώς τό ούμπτω μα τοθ ίλίγγου. (συνεχΐζεται) •ϋΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ II ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ£ ΧΑΛΒΑΔΕΣ - ΤΑΧΙΝΙΑ § ΣΙΣΣΑΜ ΕΛΑΙΑ | ΕΡΓΟΓΤβΓΙΟΥ: Γ. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ | ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΒ-(ΚΡΗΤΗΪ) Ε Τό μοναδικόν έν Κρήτη εργοστάσιον Ταιχι Ξ ν(«ον καί ΒΕ,αλβάδαν. Έξασφαλίζει «οιότητα Ξ χαλβάδων εξαιρετικήν ανωτέραν τοδ Πειραι- = δς, μέ ΰλικά αρίστα, γνήσιο καί καθαρά. Ξ Εάν θέλιτι νά μή ιχαλατι την γεθσιν καί Ξ τα στομάκια σας, ζητεΐτι ά«6 τόν «αντο«ώλην Ε σας χαλβάδες Μιστίλογλου. Τα κυτία θβρου Ξ σι τή ν μάρκα τοθ ■ργοστασίου μας. ~ Τιμαί έκτές σοναγΜνισμοΟ. ϋι γοιιιπππ ι»ιιΐπιιιι ιι ππιυιιιιι ιπιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι πιιιπιιιι πιιιηιιιηιιΐ ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΕΑΣ ΕΜΒΟΡΟΟΑΝΙΙΤΥΡΕΟ: ΕΙΣ ΑΣΗΜΙ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ Την Πην τρέχοντος μηνός Ναρτ'ου «μέραν Πέμπτην γίνον ται τα έγκαίνιοι τής νέ«ς είς Άσϋμι ίμποροπανηγύρβως Είς την νέαν αύτην λαϊκήν αγοράν, θά ευρίσκωνται ίλ« τα ·ιβη τ&ν γβ Μργικ&ν χά! Ντηνοτροφικ&ν προΐόντβιν κβθώς χαΐ έμκορεύματα ηαντος εΐδβυς. "βμηοροι, γϊΜργοί. Μτηνοτροφοι παραγωνβΐ καΐ νηοστηρΙΕατε την Λαϊκήν Αγοράν τού Ά οήμι. ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΧΟΡΟΝ Ό σημαιοστολισμός. Έρμηνευτική έγκύκλιος. 'Υπδ τοθ 6φυπουργε(ου Δημοσί Ι άς Ασφαλείας, απεστάλη πρός Ι τάς αστυνομικάς αρχάς χαί τάς διοιχήαεις χικροφυλακής έ?μη^ιυ τική έγχύχλιος πιριέχουσβ: τα «ε¬ ξής πιρίπου: «Συνεχίζοντες την δπ' αριθμόν 85)28)1 έ. Ι. ημετέραν εγκύκλιον, δι' ή*; έχοινοποιήσχμεν δμίν τον υπ' αριθ. 447)1937 άνκγχαστιχόν νόμον περί τοθ τρέπου απονομίς σεβασμοθ είς την εθνικήν σημαίαν κλπ. παρέχομεν δμίν συμπληραμκ τικβς χαί τάς κάτωθι δδηγίοκ: Ή έν τώ νόμφ λέξις «τομιύ;», ϊέν ανταποκριται είς ωρισμένην οίχοδομιχήν Λεοιοχήν, βλλά δέον νά έρμηνευθζ, ώ; κατωτέρω έκτί θεμιν, ιίς τρόπον ώστε νά' άντα ποκρίνεται χαί ιίς χτίριον άκί μη. ΟΟτω ή αληθής Ιννοια τοθ νό μου είς το σημιΐον τοθτο εΐνι Βτι ό προΐστάμινος τής αστυνομικάς «ρχήί-, χρώμενος τοθ δπό τοθ νό μου παρεχομένου ού'& ώ; αν» δι χαιώματος, δύναται, νά επιβάλη, σημαίαν δΐοθ ανωτέρας τάξεως είς χτίρια εδρισχόμινα έντός τομέως τωτέοας τάξεως, ό.:ινα δμως| >όνφ τοθδ/χουτων καί νή; χκ'
  τααχιυήζ των έν γένει ίέν θά ή
  α αν πλήοιος οηααιοστολισμένα, ά
  ναρτΑντα τή> σημ·χί«ν τής χατω
  τέρας ταύτης τάξεως. Αντιθέτως
  έηίοης δύναται νά επιτρέψη την
  ανάρτησιν ση^αΐας χατωτέοου τομέ
  ως είς χτΕρια ευρισκόμενα επί έ
  δαθ ανώτερον τοιούτου, εάν χά Ι
  ταυτα λόγω κατασκευάς των ίέ< ιΐνι δυνχτον νά άναοτήΐωΐι οημαί αν μεγάλων διαστάσιω'. Δύναται ωσαύτως ό πρςι'ιτάμε νος τί); άατυνομΐχής άρχήί νά χ<χ· θορΕζη διά διαταγάς τού την α¬ νάρτησιν οημαι&ν μιχροτέρων δια στάσεων είς τόν ίσίγΐιον ι) δπό γειον δ?οφον χτιρίων, επιβάλλων ωσαύτως την ανάρτησιν οημαιβν μεγαλειτέρον διααιάσεων είς τούς δψηλοτέρους δρόφους αδτδν. Έν γένει έπιθυμοθμεν νά κατα νοήσετι 5τι πλήρη; παρέχεται έ λευθερΕα είς χον πριΐιτάμενον χή; άσΐυνομική; άρχ^ς διά τόν χά θοριομίν των τομέων ώς χαί των διαοτάαιων των σημαίαν αίτινες δ?ιΙλουν νά άναρτηθβθν χά Ι επί έός έ'άϊτου άχόμη χτιρΕου ή χ«1 δρόφων τοθ αοτοθ χτιρΕου άναλί γ»ς των σιινθηχων χατασκευής τού». Άναβλητική ΕΙδοποίησις ΠλιιστηριασιιοΟ Ν. Πχτεράχη διχηγδ- ρου χατο(χοιι Ση:είας. ΕατΊ Ματθαίου Έμμ. Ζΐρβχχη χά το!κου ομοίως. ΆναβληθεΙς νομίμων λόγ»ν Ι νιχιν 6 διά τοθ δπό χρονολογίαν 12 ΜίΪ3ϋ 1936 προγράμματός μου πλειοτηριασμοϋ προχηρυχθεΐς χαί διά τή; έν Ήρ&κλϊίφ έ<5ι5ο μένης ΙφημερΕδβς «'Ανδρθωαΐ;» έν -β δπ' «οιθ. 4302 χί)ς 21 Ί ουλΐου 1936 φύλλον ταύτης δή- μοοιευθιΐς άναγχαστιχδς πλιιοιη ρΐαομος των έ» τώ ιίρημένφ προ γρίμματί μου αναφιρομένων χαί περιγραφομένων ακΐνή'ων τ&ν χκθ' ιύή παροθσά μου χεΐμένων είς την χρηματικήν περιφέρειαν τοθ χωρίου Μίσα Μουλιανβν τοθ τίω; Δή*συ Τουρλωτής ?ί« Είρη νοδιχειανή; περιφερείας Σητείας, είδοποι» ϊπ γενησεται οριστικώς πρός ιΐοπραξιν τοθ έν 'ψ μνη σθίντι προγράμμχτί μου άνΐνιοο μένου ποοοθ των δραχμήν 6677 των τδχιον χαί έξίδων μέχρις δ· λεοχιροθς έξοφλήαιωο, πλήν δραχμων δΰο χιλιάδων οί; μ^Ι χα· τέβαλι την 12 Ν)ζΐ!ου 1936 «αί χιλίων πιντακιο'ων την 27 ΙδΕου μηνός χαί Ιτουτ, την 28ην Μαρτίου 1937 ήαίραν Κυριακήν χαί ώ )αν 10—12 π. μ. ενώπιον τοθ Συμ)φου Σητείας Εμμανουήλ Άγγιλάκη ή τοθ νομίιιου «5ϊίΟ ά ναπληίωτιθ χ?1 έν -ώ έν ΣητιΓα ΐημοβΐφ γραφείω τού, χκΐ τούτων χωλυομένων ενώπιον ενός των λοι πβν Συμ)των Σητείας ένθα χά Ι 5τι χαλοθνται οί βουλόμενοι πλιι δ —Ή επαρχινκή ·δ·κ·ιΐ* Λ«σηθί·υ. ΣχιτικΒς μέ τα δάνειον διά τίιν Επαρχιακήν Όδοποιΐκν Λ«· σπθΐου πληροφοροΰμβθα ίτι τβ δάνειον θά ηαρκχΝρηθζ πιθανώ' τατ« υπο τής 'βθνικής Τραπέζης η τοθ ΤαμβΕου ΠαρκΝατιχθικών μ«Ι Δαν«(«ν. Πάντως θά πρβτι· μηθό Τβ ΐδρυμα το οηοΐβν βά προτείνο βυμφΐροιτέρους ίρβυς. "Αμ« τ»3 συνάψΐι τοδ δανείβυ βά βυνέλθη το Διοικητικόν Συμβού¬ λιον τοό ΤαμεΙου Έκκρχιακης Ό δοποιΐας πρές καθορισμόν τδν δι' αύτοθ έντές τοθ τρέχοντος τους έκτβλβσθηαομένΝν ίρν»ν Όδοποΐχς κ«1 μεμονΗμΙνο·ν τε· Ί,νΐΝ&ν έργων. —Τρκυμ«τιβμό$ είς Ρέθυ¬ μνον. "Υπο τβθ Σίταβμοδ Χο»ρβφυλ«· κης Μέρωνος Ά μαριου συνελή Φθη 6 Γεώργιος Ι. Χ·ιρωνά»»ης ί &ν 20 πβιμίιν διότι την 2·>ην π«
  ριλβόντος ΦεβρουαρΙο» έπβτίβη
  Μ«τα τοδ ομοχώριον τού Δημ.
  ουκλινοδ χαΐ ετραυμάτισεν αύ
  όν μάλλον σοβαρώς δια ράβδβυ
  καί λακτησμάτλΐν βι$ διάφορα μ!
  π χοΗ βώματος.
  —Διανομή κριθϊ,ς.
  'Βκτβς τ&ν άπβστβλβντΜν ήμια
  τελ&ς κ«Ι δι«ν>μη8έντ*ιν ιΐς τόν
  γβίτονα νομόν ώς δ«ν«1ων συντη
  ρήσββας τής Άγροτικής Τρκπέζης
  ητρακοοίΗν τόννων κριθης, θ«
  γΐνο διανομη χ» ι όκτακβσίνν α-
  Μόμη τόννων. Έκ τοδ ποσοδ τού¬
  του τετρακοσιοι τόννβι θά μ«·
  ΤΜφερθοΰν βΐς "Αγιον Νικόλιχβν
  Ιντος τού Μαρτίου «αί οί υκολοι
  ιτοι έντβς τού μηνός Άηριλιβυ.
  ή
  'Αρμόδιος ίιχαοΐιχος χλητηρ
  ΙνιργηοάΓω τα νδμιμχ επί τοθ
  προχιιμένου
  Έν Σητι'α τή 29 Όχτωβρίου
  1936.
  Ό έπισκεύίων, ιΐδοποι&ν χαί
  παραγγέλλων διχηγοΌυς.
  Ίμ. Ν. Πατεράκης
  ΠΑΤΣΑΣ ΝΥΚΤΟΣ.— Είς τό κα
  φενεΐον Γεωργ. 'ΑΟικημενάκη (Πά
  ραπλεύρως Μάρκου Ανδρεαδάκη)
  παρσσκευάζεται ττατίδς νυκτός.
  Τό καφενειον διανυκτερεοει
  ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΟΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ
  θά τΐαραστίι καί ό Πρωθοτιουρνδς κ. Μεταξάς, τιμής
  ένεκεν κοΐ χάριν τού σκοποθ τόν όιτοϊον έξυπηρετεϊ.
  Τοιουτοτρόπβς ό ΧΟΡΟΣ τίκ Ναυτικής "Οργανώσεως
  καθίστατσι 6 έττισηαότερος των ημερών.
  —-Τβΰρκβς δημοβιβγράφος
  Είς Κρήτην.
  Είς την ακολουθίαν τής Α. Μ.
  το& Βασιλέως χά Ι τβθ ΠρΜθυκονρ
  γόϋ συγκαταλβγβται ώ; πληροφο
  ρούμεθκ κ* ι 6 Τοδρκβς δημοσιο
  νράφος κ. Τσακΐρ Ρασοΐμ Τσιτοέν
  Ιχτακτος αιχεσταλμενος την έφη
  μιρίδκν «Τάν», α'Αχααμ», «Γιντι
  χιουν* καί «Κουρούν».
  —ΆπβΒήχη γεωμήλων είς
  Τζερμιάδω.
  Έντός τ&ν ήμερ&ν άφικνοθν
  ται έξ Αθηνών ■Ιβικοΐ ύπάλλη·
  λοι τού Ύπουργβίου ΓβΜργίβς
  δια την μελέτην τής ένάρ{«4ΐς
  τ&ν έργβτσι&ν ανεγέρσεως δοκιμαί
  στικής άποθήκης γβωμπλΜν <1( Τςερμιάδω Λβσηβίου. Καθ' & κπ· φααίοβη ύκο της Άγροτικης Τρ» πίζης, η «κοβήχη θά είνε ηεριε κτιχάτητος ενός έκατομμυρίβυ 6 καδΜν, θά συγκεντρώνο δέ ολβυς τβυς βρους κοιλής συντηρήσεως το& προϊόντος. ϋ Ι ςρυτβπββολόνοι τοδ υπβυργεΐου Ι εωργΐας θά έξ« τάσουν τούς βρους γενικεύσεως των τοιούτων άποθηχϋν είς τό ό ροιτέδιον ΛασηθΙβυ.ίκ των άπβτβ λβομάτων τής δοκιμαστιχης άκο θη»εύσε«ί είς ΤζερμιάδΝ. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Φίρω ευχαρίοΐως ιίς γν&βιν τοθ βξιοτίμου χοινοθ δτι έπαναρχΐ· ζων τάς τακτικάς έίΐομαδιαΐας άναχωρήαιις διά Πειραια—Αθή¬ νας αναλαμβάνη) ώ; χά Ι πρότερον διεκπεραίωσις υποθέσιων πάσης φύοΐως χαΡώς προμηθείας χαί μ·· ταφαράς έμπορευμάτων δπό δρους λίαν ουμφέροντας. Προσωρινή διεύθυνσις ένταθθα. Κατ)μα χ. Κ. Καοάπη παραπλιύ ρως χ. Αιύβαρη. Τηλεφωνικη 704. Χ·«·νντ£*κτ)| , ι #1
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεΐα Εναντι Νομαρχίας
  ΑΝΟΡ
  Πρωΐα Τρίτης
  9 Μαρτίοο 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  Ο ΑΘΗΝΑΙ ΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
  ΕΞΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ
  ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  ΥΠΟ ΤΟΥ Β.ΣΙΛΕΟΣ ΓΕΟΡΠΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαρτίου (τού ίντα·
  ποκριτού μας).—· Αί έφημερίοες των
  Αθηνών παρέχουν σήμερον έκτενεΐς
  περιγραφάς τής επισκέψεως τής Α. Μ.
  τού Βασιλέως κβ,Ι τού κ. Πρωθυπουρ-
  γού είς Κρήτην.
  ΊΐΚο; ή επίσκεψις τού τάφου τού Βε·
  νιζέλου υπό τής Α. Μ. τού Βασιλέως
  εξαίρετον ώς χαρακτηριστική των συμ-
  φιλιωτικών προβπαθειών «ου Βασιλέως
  καί τής επιθυμίας αυτού όπως έκλεί·
  ψουν διά παντός τα παλαιά μ£ση τα χω
  ρίζοντα τ όν Ελληνικόν λαόν.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΥΒΙΣΙΣ
  ΔΥΟ ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΟΝ
  ΤΟΥ ΕΡΥΟΡΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαρτίου (τού άντα-
  «οκριτού μας).— ΤηλεγΛα«ρήι*.ατα έκ
  Σεβίλλης άναφέρουν ότι ό έθνιχός ατό·
  λος κατώρθωσε >ά αίχμαλωτίαη μέγα
  φορτηγόν των έρυθρών μεταφέρον τρό
  φιμα, πολεμοφόδια συναρτήματα άερο-
  πλάνων, ηυροβόλα «αί στρατιώτας. Ό
  έρυθρός στόλος έλαβε διαταγήν κατόπιν
  τούτου νά επιτεθή καί νά άπελευθερώση
  τό κυβερνητικόν 'πλοϊον. Ή διαταγή
  έξετελέσθη άλλ' οί κυβερνητικοί οΰτε
  τό πλοϊον αυτών επέτυχον νά έλευθε·
  ρώσουν, επί πλέον οέ άπώλεσαν δύο
  έκ των υπό την κατοχήν των ελαφρών
  καταδρομικών.
  ΑΣΘΕΝΕΙ ΣΟΒΑΡΩΣ"
  Ο ΕΰΟΎΑΡβΟΣ ΕΡΡΙΩ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαρτίου (τού άντα·
  ποχριτού μας). — Καθ* αγγέλλεται έχ
  Παρισίων ό έπιφανής Γάλλος πολιτικός
  πρώην πρωθυπουργός χαΐ νυν πρόεδρος
  της βουλής, άρχηγός «ών Ριζοσπαστο
  σοσιαλιοτών χ. Έ&ουάρδος Έρριω,
  ασθενει άπό χθές σοβαρώς. Πάντως οί
  ίατροί ϊέν «αίνονται νά άνησυχούν αντι¬
  θέτως δέ βεβαιούν ότι ο άοθενής δέν
  διατρέχει σοβαρόν κίνδυνον.
  ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΙ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ&ΟΧΗΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΑΕΟΣ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Έλάχισται εισέτι νροιΐοιμασίαι ά«ο
  μ β νούν διά ιόν σημαιοστολισμόν, την
  διακόσμησιν καΐτόν κατάλληλον εϋιρε·
  ■ισμόν τής «όλινς επί ι ο αφίξει καί ΰ
  ■ οδοχϋ αής Α. Μ. τοθ Βασιλέως καί Πρω
  Θυ«ουργο0. Σχιτικβς μέ την |ωταγώγη
  σιν απεφασίσθη νά φωτ,αγωγηθβ βκτός
  τβν ό?λλ»ν καί ολόκληρον τό οίκημα
  τοθ Έ«αγγ·λματΐκοΟ καί ΒιοτιχνικοΟ 'Ε
  ■ιμεληιηρΐου. Κατ' άνόφασιν τβν άρμο
  βίων άρχων φανχασμαγορικβς θα φιιτα
  νωγηθθ καί ό λιμήν Ηρακλείου. Ή φω
  ταγώγησις θά αρχίση ά πό την νύκτα
  τής αθριον 9ης Μαρτίου. Ό κ. Νομάρχης
  συνοβιυόμινος καί 0«δ των ■ροϊσταμβ
  νων των ύιηρισιων θα βροϋβαντήσΓ] αθ
  ριον την Α.Μ. τόν Βασιλέα καί τόν κ.
  Πρωθυπουργόν είς τό κ»ρίον Δαμάσΐα.
  ΊΓϊθΟ ΙΤΕΓΑΣΙΝ ΤΡΙΑΤΑ1ΙΙ1 ΓΡΑΦΕΙΑ
  Υπό τοθ άρμοβΐου τμήματος τοθ υπουρ·
  γεΐου τής Συγκοινωνίας κατηρτίσθη ό πίναξ
  των κατά τόπ ούς τριατατικων γραφείον
  τα όποΐα θά στεγασθοθν ίντός μιας δεκαε
  τίας είς ίίιόκιητα οίκήματα τοθ δημοσίου.
  Είς τόν ώςά-ω καταρτιθέντα πΐνακα περι-
  λσμβάνονται χά κάτωθι γραψεΐα Κρήτης:
  Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνης, Άγίου Μκο·
  λάου, Βάμου, 'Ιεραιΐέτρας. Ή 6λη δαπάνη διά
  χήν στέγοσιν χον ώς άνω γραφείω νπρο υ ιιβλο
  νίοβη είς 220 έκατομμύρια δραχμων, θά έξ?υ
  ρεθβ δέ ο ϋ η είτε διά τής άναγραφης είς τόν
  «ιροϋπολόγισμός «Ιδικών έιησίων δόσεων, είτε
  διά ΒανεΙου εκ τον ταχυδρομιον χαμιευτη
  Ό Βασιλεύς επεσκέφθη
  καί πολλά χωρία τού Νομοΰ Χανίων.
  Ή έπικοινωνία τού μέ τούς χωρικούς
  ιΣυνέχεια έκ τής 1ης σελΕδος) Ι
  'Η διαδρομή τοθ Β τα λεως κ-χ! Ι
  τοθ ΠρωΘυποιιογοΟ κ. Μιτ«ξ£ ά
  πό Χανίων ιίς τό χωρίον Φ;υρνι
  δτή'ξε θριαμδειιτιχή. Ό λαος τί)ς|
  περιοχή; έν Ιξαλλφ ϋ·θουοιασμώ
  χ»τν)λθεν ιίς τα διίφορα έτ(χα(ρα|
  σημιΐχ διανα Ιϊ^ χαΐ Ιπΐυφηαήση
  τδν λαοφιλ*! "Ανακτα καί τον Έ
  θνιχίν Κυβερνήτη*. Είς τό χ«ρΙ
  όν Βχμβχχέπβυλο είχον χατίλθει
  οί χωριχοΐ χαΐ τα σνολεΐϊ μετΐ
  των οημαιβν, είχον 'έ άνιγΐίρε'
  μικράν άψ'.δα μέ τ*ν επιγραφήν:
  «Ζΐ)9ι ΒχσιλεΟ». Τέ χορί«ια έ
  χρίτοιιν χ£ν σ:ρα μέ ανθτ} χαΓώ;
  χαΐ άνθοδέομκζ. Ό δράμας εΐχε
  στεωθεΐ χαθ9 δον τό |»η"χο( τού
  μ! χλάδους δίφνης. Είς τας φιιλα
  χ*ς Άγυιβ; είχον παραταχθς επί
  οη; οί μαθηταί ιβ>> σχολείων τοθ
  σχολείον Βχρυπέτοου. 'Ολίγαν μ*
  χρύτερα περί τό 2/ χιλιόμετρον εί
  χον παραταχθς 11 χατοιχοι τ©ν
  σχολείων τοθ χωρίου Άγυκϊς καί
  των πέριξ χωρίαν. Ή παρά ιήν
  νΐφυραν ΆλικιανοΟ σιηθιΐσί άψίς
  ήίο μεγαλοπρεπεστάτη, 5ιαχεχοαμι
  μένη εί; σχήμ* τεραστίου κύβΐυ
  μ έ άνοίχτάς τας παραλλήλους
  πλευράς. Έστολίζιτο μ έ τας ιίχό
  νας τοθ Βχσιλίως καί χοΰ χ. Μιτα
  ξ& πλαιοιωμίνας από δάφνας χαΐ
  περί τάς εΙ<οσι σημαΐας. ΈχιΙ η.ροαή'λθον οΕ χάτοικοι τί ν Κοινο τήτ»ν Άλιχια>οΟ, Βττολάκχου
  χαΐ ΚουφοΟ ώ; χαί τα εχπαιδευ
  τήρια Κυδωνίαί, τα
  νχολιΐκ μΐτί -τδν διδασκάλου χαί
  (ι ίεριΐς. 'Η Κίΐνόιης 'ΑλιχιανοΟ
  μετά χαρα; χαιριτΕζει την άφιξιν
  τοθ Βχαιλίω; τ®« Έλλήναν.
  Μιγαλειώϊης ιίνι ή αϋγχέντρ»
  σις καί 6 οημχ[θ3:ολισμ)ς ιίς τα
  νω;Ε?ν Φιυρνέ, ένθα είχε στηθεΐ
  άψίς μέ την επιγραφήν: «Ζή"θι
  Βΐ3ΐλιΟ>. Ή οίχΕα Τζτράχη 8«ου
  επρόκειτο νά παραμείνη ίΒχαιλεας
  είχε οτολιοθς μέ δάφνας χαί εί»ό
  νας τοθ "Αναχτος.
  'Η οαναδεία τοθ Β (θΐλεω^χαίτοθ
  *. Μιταξίς την δ «οίαν ηκολούθουν
  δ Έπίακοπος 'Αγβθίνγελθί, οΕ
  δπασπισταΙ, 6 χ. Μκουρμπούλης,
  δ χ. Σγχχιανάν,ης, δ ναύχρχος χ.
  Οίκονάμου, δ στρατηγάς χ. Λΐλ»
  κης, δ Δήμααχος Χινίω' χ. οί.
  άνεχώοη3ΐν έ< Χ*νΙ»ν την 10 πρω ϊιήι. Παρ«λή?ΐ]|ΐα ένθυυαιααιιοθ χαταλαμβίνιι τους νω^ιχίύς ά" μ α τί έμφχνίαει τ?0 "Αναχιος χκΐ τ:0 χ. Π;ωθυπουργοΟ χαί θείον τις χλιίους δχννης ζητηχά ζουν υηέ? τοθ Βισιλίω; χαί χ. ΜιταξιΚ. Εί; τό χωρίυν Βχμβϊ χόποϋλο δ Β χοιλιύς έδίχθη παρα μιχρ«ί μαθητρίας μίαν άθδί ΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ «ΦΥΛΑΚΑΙ ΕΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΓΥΙΑΣ ΈπΙσης ι[ς φυλακάς Ά νίκ¬ ας δ Βασιλεύς καί ό κ. πρω θυπουργός εγένοντο άντικείμΕ νόν άποθεωτικής ύποδοχής. Έπισκεφθέντες τάς έκεΐ 'Α νροτικάς Φολακάς εζήτησαν διαφόρους πληοοφορΐας παρσ *οΟ ΔιβυθυντοΟ τ'δν φυλακ&ν κ. Ποολογιάννη. Ιδιαιτέρως ό κ. Ποωθυπουργός εζήτησε πλη ροφορίας διά την άποξή:αν σιν των έ Κων Άγυ άς βιέτα ξε δέ τόν διευθυντήν αυτών νά τοθ υποβάλη σχετικήν εκ θέσιν. ΈπΙσης ό κ. Μεταξάς εζήτησε πληροφορίας διά την παραγωγήν. Είς παρουσια σθεΐααν είς αυτόν επιτροπήν οασχν την κατάργησιν διο^ίων, ό κ. πρωθυπουρ γός ετόνισεν δτι τοθτο είνε αδύνατον καθ' δσον μέ τα διόδια γΐνονται οί δρόμο>. Είς
  την εΚικρινή ταύτην άπάντη
  σιν οί κάτοικοι έτόνΐσαν τόν
  ενθουσιασμόν των καί διεβε
  βςΐΐΏσαν δ η ό Κρητϊχός λα
  ός ευρίσκεται παρά τό πλευ
  ρόν τής Εθνικήν Κυβτρνήσε
  ως.
  Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  Ή έπισιροφή τής Βασιλική'ς
  πομπής διά των (δίων οδόν Ι
  δοσεν αφορμήν νέων έκβηλώσβ
  ών καί ζητωκρσυγων,των άνα
  μβνόντων ' αυτήν είς τούς
  σταθμούς κατοίκων. 'Η Α
  Μ ό Βασιλεύς
  διά Ρέθυμνον την 3 30.
  Ή άφιξις καί ή ύποδοχη
  τού Βασιλέως Γεωργίου είς Ρέθυμνον,
  ΡΕΘΥΜΝΟΝ. (χηλΐφΜνι;
  κβς.Ή διαδρομή της Α. Μ
  τοθ Βασιλέως ά«ό Χανΐνν'
  είς Ρεθυμνον υπήρξενο«ερ
  ανχοθεωτική. Είς δία τα
  χωρία είχεν συγκιντρωθη
  θ^ κόσμος, τα σχσλεϊα μι
  τα τβν οημαιβν των καί
  μέ είκόνας τοθ "Ανακτος
  καί τοθ κ. ΠρεοθυπουργοΟ.
  Ιδιαιτέρως είς τα χωρία
  Καλύβες-, Βάμος, Γεωργιού
  «ολιν, Έηισκοκην έκΐθύλα
  ξαν ένθουσιωδεστάτην ύ
  «οδοχήν είς την Βασιλικήν
  «ομ«ήν. Ποιμένκς, γεωργοί
  ίγκαταλβίιΐοντες κοΐμνιά
  των ίσβευδον κοθ' δλον
  μήκος δδοθ δνου σείοντες
  μανδήλια κεφαλής των έ
  ζητωκραύγαζον καί Ικαλο
  σώριζον την Βασιλέα. Ή
  Ικανονοίησις τού Βασιλέ¬
  ως ιΐναι ζωγραφισμένη
  είς τό «ρόσωπόν τού Λψ'
  ής στιγμάς «ατεΐ τό Κρητι
  κόν Εδαθος. Τό Ρέθυμνον
  λαμνρβς φωταγωγημβνον
  -αρουσιάζιι ά«όψε φαντα
  σμαγορινόν θεαμσ, χάρις
  είς τάς έξαιρετιχάς «ροσ-
  βαθείος καί έθαμΐλλους
  των ΙβιωτΑν.
  Τό «ρό τοθ ΔημσρχεΙου
  τεράστιον φωτεινόν στβμ
  μα καταυγάζιι τό Κρητι
  κόν «(λαγος. "Αλλο οτίμ
  μα θΐλοτΐκνιθέν φροντίδι
  τοθ Οκοκαταστήματος τής
  Τραπέζης Αθηνών συμνλη
  ροΐ τό ωραίον θέαμσ. Πλή
  θη λαοΰ μέ έορτασίμους
  ένδυμασίαςηεριβρχονται έν
  θουσιθντα τάς όδούς έ»φ
  αύτοκίνητα καταφθάνουν
  διαρκώς έκ των έβαρχιων
  μΐταφέροντα ιωριχοϋς μέ
  κρητικάς ένϋυ,ιασίας.
  Κατά άφιξιν Βασιλέως
  Γΐωργιούκολιν λόγω βλά
  βης ττ)ς «ρό αΰτζς γεφύ
  ρας Βασιλεύς διήλθε ταύ
  την «εζή ιχαιριτων έν κα
  ταφανιϊ συγκινήσει τα έτιιυ
  φημοθντα αυτόν «ληθή.
  Η ΑΦ Ξ Σ ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  Κατά άφιξιν Βασιλικί)ς
  «ομπής Έτΐισκοπήν ό Άναξ
  λίαν εύδιάθετος έυαιρέτα
  νολλούς ΐχωρικούς διά
  ιχιιραψΐας, 4θώβευε τα μι
  κρά κορασια κου τοθ «ρο
  σέφεραν ανθοδέσμας κσ.1
  ««εδείκνυε μεγάλην συγκί
  νησιν διά τας ■ρωχοφανιϊς
  ■ρος αυτόν λαϊκάς βκδηλώ
  σεις. Όμοίως ~ρΜθυ~ουρ
  γός εγένετο αντικείμενον
  αρ«τοε>ανών ΙκβηλώσΐΜν
  τβν κατοίκκν τής ύκαίθρου
  Κρήτης.
  Κατά την στιγμή;ν άφΐ
  ξεως Βασιλέως οί κώβω-
  νες των έκκλησιων τής Ρ«·
  βύμνης ήρχισαν κρουόμι
  νοι καρμοσύνως, αί δέ σάλ
  τιιγγες £||αιρ<τ«·ν την διά λευσιν τοθ Ανακτος. Ό Βασιλεύς κατελθών τοθ αύ τοκινήτου ώδΐυσΐχ «ιζή πρός την «αραλίαν. 'Αρ γότερον είς την Στρατιωτι «ήν λέσ^ην εγίνετο μετά τοθ κ. Πρωθυνουργοϋ* άντ ι κείμενον φρενιτιωδων Ικδη λώσβων Λαός διατρΙκ«ι μέχρι βαθείας νυκτός «ό λιν, «α.ηγυρίζε,ι, βνω Λλ λαι κιλιάδις άναμβνουν δβε*ς ίδουν καί βάλιν καί ζητωκραυγάσουν τόν Άνα κτα.ΤόΒσσιλικόν θούριονάν τηχιΐ μΐχριβαθΚας νυκτός. Πώς έχροποποιήδη ό νόμος ό διώκων την τοκογλυφίαν. Κατηρτίσθη υπό τοθ υπουρ γοθ τί|ς Δικαιοσύνης κ. Λογο θέτη καί υπεγράφη υπό τής Α.Μ. κθ Βασιλέως καί των μελο> τοθ ϋπουργικοθ συμ
  βουλΐου άναγκαστικός νομος.
  Διά τοθ νόμου τούτουώς συμ
  πληρωματικως ανεκοινώθη ό
  ρΐζεται δ τι ο( τοκογλυφικαΐ
  πρόξίΐς, έξατιρουμένης τής
  κατά συνήθειαν ή κατ' έ
  πάγγελμα τοκογλυφίσς τιμω
  ροθνται μόνον κατ' ίγκλισιν
  τοθ άδικηθέντος.
  Έπΐσης όρΐζβται βτι εάν
  πρό τής ε(ς τό ακροατήριον
  είσαγωγής πρός έκβίκσσ ν<τής ποινικής άγωγής ιίσήχθη ένώ πιον τοθ άρμοδίου πολιτικοθ δικαστηρΐου άγωγή περί άκυ ρώσεως τής τοκογλυφικής ή οίσχροκεροοθς συμβάσεως ή άνακοπή χατά τα πρός ιΐσπρα ξιν τής έκ ταύτης άπαιτήσε ως άναγκσσΐιχής εκτελέσεως 1 άνακοκή κατά ιής έπιτα >Γ)ς πρός πληρωμήν άνσβάλ
  λεται ή ίκο^ασις τής επί το
  κογλυφ α ή αΐσχροκερδε'α
  τιοινΐίής άγωγτΐς ,μέχρι πέρα
  τος τί|ς πολιτικής δΐκης, άνα
  λλέ έν ιφ μιταξθ
  τής προόδου τοθ χρόνου τής
  πσραγροφΓ)ς.
  Είς τάς άνω πράξεις ά πό
  κλεΐεται τό άξιόποινον, εάν ό
  πράξας πρίν ϊτι εξετασθή ό
  πωσΒήποτε περί τής πράξε
  ώς τού παρά τής άρχής έ κου
  σ'ως καί αυθορμήτως άρη την
  παράνομον κατάστασιν καί ά
  ποδώση είς τόν όφειλέτην τό
  υπέρ τό μέτρον ληφθέν μετά
  των νομΐμυν τοκων, από τής
  ημέρας της λήψεως ΐ διά δή
  λώσεώς τού μή δυναμένης ν'
  ανακληθή παραηη9β τής έπ(
  πλέον τοθ νομ'μθυ άπαιτηθεΐ
  οη;· παρ' σύτοθ ποσότητος.
  Εάν αί ώς άνω πράξεις γίνον
  ται υπό τραπεζων ή άλλων -ι
  στωτιχων ί^ρυμάτων, ύπέχουν
  ποινικήν ευθύνην 6 διοΐκητής,
  δ διευθυντής καί πάς συμ
  πράξας ύπάλληλος.
  Υπό τοθ κ. ύτιουργοθ τής
  Δικαιοσύνης κατηρτίσθη ά
  ναγκαστικός νόμος διά τοθ ό
  ποίου έπεκτεΐνεται ό νόμος πε
  ρί έξώσρως βισφοποοντων
  μισθωτωνκαί 11; την Κρήτην.
  Αί έκκρεμεΤς, ϋποθέσεις θ'»
  δικασθοθν μέ τόν (σχοοντα τί
  δή νόμον.
  ΤΟΚΡΙΣΤΙΚΟΝ__ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
  Την 18-ν τρέχοντος ουνέρχι
  ται έν 'ΔΚήναΐς ή Τίυ^σιιχή Έ
  πιτροπή τοθ ΟίχονομιχιΟ Συμβο»
  λίου τής Βίλχανιχή; Συνιννοήιι
  ως. Κατά παρασχεθείσας πληρο
  φορ(α(, ή Τουριστιχή Έπιτροπή
  θα άοχοληθή μ έ την μελέτην τοθ
  χαλιπΐρου τρόποι» ουνιργαοίας
  τβν διαφόρων τουριοτιχβν γρα
  φείων τ6ν υφισταμένων εί; τΐςτέο
  οαρας Βκλχανιχάς πρωΐιυούοας
  χαί αής χατανομής τοθ τουριο.ι
  χοθ ηροπβγ»ν?ιοτιχοΟ θλιχοθ.
  ΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΧΙΝΙΟΝ
  Έη' εδχαιρΓα τί)ς άφίξεως τοθ
  Β*οιλίως 6 δΐιουργίς Γεν. Αιο(
  τής χ. Μπότης Σ?αχι«ν«χης μ,
  τέ6η είς τάς Έ ιανορθιβτιχϋς Φ^
  λακάς χά Ι διίταξε τον διευθυντήν
  Πϊναγ. Γκβργχοιτσόγιαν Βπνς προ
  5 ιίς Την άπβφυλαχιοιν τεαααρά
  χοντα χρατουμένββν 5(ά χρέη πρός
  τδ ΔημΙνιον. Οί χραΐούμινοι
  φΐιλΗΜ(βθ-οβιν.
  ^
  ΗΕΚΤΕΛΕΣΙΣΤΩΝΜΕΓΑΛΩΝ
  ΕΞΟΠΑΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΣΥΝίΐΝΤΑ^ΥΣΧΕΡΕιΊΙΣ
  ΕΞΕΔΗΛΩΣΑΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΝ
  ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαρτίου (τού άνταπο
  κριχοΰ μας).—'Αποψινα τηλεγραφήμα.
  τα έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι τα κόμ·
  ματα τής αντιπολιτεύσεως άντιτίθενται
  σφοδρώς είς την εφαρμογήν τού προ·
  γράμματος των έξοπλισμών τής Άγγλί
  «ς τούς όποίους απεφάσισεν η κυβέρνη¬
  σις Μπάλντουϊν. Κατά τα αύτά τηλε·
  γραφήματα είς την εφαρμογήν τού προ
  γράμματος των έξοπλισμών αυτών άντι-
  τίθεται περισσότερον τό εργατικόν κόμ
  μα, διότι ώς ίσχυρίζεται ή δαπάνη θά
  βαρύνη ούαιαστικώς τάς έργαζομένας
  τάξεις, «λλά καί διότι—ύποβτηρίζει—
  οί έξοπλισμοΐ δέν σταθε£ο*·οιούν την
  ειρήνην, τής οποίας ή διατήρησις «αί
  περιφρουρήση θα πρέπει νά επιδιωχθή
  δι' άλλων μεθόΒων καί δχι δι* έξοπλι·
  σμών.
  Η ΣΤΡΑτΤΤϋΤΊδτοϊ
  ΟΑ ΠΡΟΣΒΑΛΗ ΤΗΝ ΟΔΟΝ
  ΒΑΑΕΝΘΙΑΣ- ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτού μ«ς)·— Τηλεγραφήματα έκ
  Μαλάγας άγγέλλουν ότι ή ατοατιά τού
  Ντελιάνο ένισχυθείσα διά Μαροκινών
  καί άλλων στρατιωτικών τμημάτων βα·
  δίζει πρός την οδόν Βαλενθίας—Μα¬
  δρίτης την οποίαν άποσχοπεί νά άπο·
  κόψη καί άνατολικώτερον 4αυτως ώβτε
  νά Βιευκολυνθούν αί μέλλουσαι νά επι
  τεθούν εναντίον τής 'Ισπανικής πρωτευ
  ούσης δυνάμεις των έθνικοφρόνων αί
  ευρισκόμεναι βορείως χαί πρός δ
  ταύτης.
  ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΝΕ1 ΕΠΙΒΕΤΙΚΗ
  ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΝ ΕΒΝΙΚΟΦΡΟΝΟΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Καθ' ά αγγέλλεται έκ
  τού έξωτερικού οί «θνικόφρονες σκο
  πεΰουν νά έπιχειρήσουν καί νέαν άποφα
  σιατικήν επίθεσιν πρός άλωσιν τής Ί
  σπανΐΜής πρωτευούσης μεταφέρβντες
  πρός τούτο μεγάλας δυνάμεις είς τό
  μέτωπον διά μηχανοκινήτων μίσων.
  Η ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ τ¥θΕΣΕΩΣ
  ΤΟΝ ΙΠΟΤΛΚΤΩΝ .ΞΙΟΜΑΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).—Είς την εφημερίδα τής
  Κυβερνήσεως εδημοσιεύθη σήμερον ά¬
  ναγκαστικός νόμος δια τού όποίου τρο·
  ποποιεΐται ό ύπάρχων καί ίσχύων μέχρι
  σήμερον νόμος, ό σχετικός μέ την θέσιν
  των άπομακρυνθέντων διά πολιτικούς
  λόγους αξιωματικών. Διά τής τροποποι
  ήσεως τού νόμου τούτου, .άποσκοπείται
  ή ήθική καί ύλική βελτίωσις τής θέσεως
  όλων τώνάπομακρυνθέντων έκ τού στρα^
  τεύματος άπό τού 1916 καί εντεύθεν
  αξιωματικών, διά πολιτικούς λόγους.
  ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαρτίου («ού άντα-
  ποκριτού μας).—ΕΐΒήσεις έκ Παρισίων
  άναφέρουν ότι τό Γαλλικόν δάνειον δια
  την συμπλήρωσιν τής έθνιχής αμύνης θα
  εκδοθή μεθαύριον Τετάρτην κατ« σημε
  ρινήν απόφασιν τής Κυβερνήσεως. Ή
  έγγραφή είς τό δάνειον θ' αρχίση ταυ¬
  τοχρόνως έν Παρισίοις, Λονδίνω καί
  Νέα Ύόρκηπροβλέπετβι δέ άσφαλής ή
  κάλυψίς τού άπό των πρω των ημερών.
  ΤΟΥΦΟΡΤΗΓΟΥ
  ΚΔΙ120 ΕΙ1ΙΦΙΝΕΙ
  ΑΠΕΒΑΙΝΟΝ
  ΑΡΙ.ΤΕΡΟΙ
  ΑΝ 8 Μαρτ(·υ(Τ€δ αντ«ηοΝριτεδ
  μ«ί) —Νεώτεραι κληρ·φ·ρ(«ι δια την σύλ
  λήψιν υπό τδν έηαναστατ&ν ενός φβρτη
  γβϋ τής κυβερνήσεως τής ΒοιλίνΘιας άν*
  φίρβυν ότι μ«τα(ύ τ&ν Ιπιββινίντων αυγ
  καταριθμοϋνται κοχί 120 <κιν«νι1β έ ρ·1 ατρβτΐΜΠΝ· ΚΙ η·1ιτικ·|. ΡΥ Ιέν«τόπιν· ή ^ ιά «ά ν» β , Μ1 «ιάλιν ή ι α.όχο Τό μήλον τή ίβχυροΰς τή·; Καί όταν κοιιτε είς την Ν τού Σ^αρα ΐου Μβ.ί αλλί ρέκλειον άν Ι Ηυτιιΐον Ιπιι ΠαιραμΙνι |Μ είς την Ιβ νοχή καί άμυ 1643 ιι.4*ι «αί την ·τ«ο ορ«ί*ν τής ι ιρ,ιάοας τί ρί«ς. Άλλαι αα »ύτή «αί πά* Ρ«ν<κ,ν. Μέ