94013

Αριθμός τεύχους

4515

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

10/3/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠθΛΠΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ. ?ΑΦΙΚΗ
  ΩΣΙΣ
  —■—ε—ι επεε-εππ—ε—ε—«ε—ε—εί
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτοΌ
  έτησία λίρα» 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τ.μή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΤΕΓΑΡΤΗ
  10
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ι ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΥΙΕΥΒΤΙΟΙΣΤΙΤΗΤΒΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ 1·0Μ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΛΟΥ 4515
  ΩΣ ΕΥ ΠΑΡΕΣΤΗ! ΒΑΣΙΛΕΥ!...
  Μέ αίσθήματα αγ νού, άνωτέρου πχ·
  τριωτισμού χαΐ άδόλου έθνικού ένθου-
  βιαβμού, θά ύποδεχθή σήμερον ό λαός
  τής πόλεώς μβ,ς τόν Βαβιλέα Γεώργιον.
  Είναι ή πρώτη φορά κατα την όηοί
  αν Βασιλεύς τής Ελλάδος έπισχέπχεται
  τό Ηράκλειον. Καί διά πρώτην φο
  ρ£ν ό Βασιλεύς Γεώργιος θα ευρεθή
  είς πόλιν Ελληνικήν μέ τόσον α,ακοάν
  καί πολυτάραχον, μέ τόσον ένδοξον
  καί λαμπράν ιστορίαν. Μέ τόσας λάμ·
  ψεις καί σκοτει*άς βιαλείψεις.
  Διότι τό Ηράκλειον, αποτελεί την
  συνέπειαν τής Κρητι*ής Ίστοοίας 4πό
  των έτεοκρητών καί τής Μινωΐκής επο-
  χής, άπό των Βυζαντινών ς^ρόνων καί
  τής μεβαιωνικής περιόδου μέχρι σήμε¬
  ρον. Κ αί ένααρκώνει χωρίς αμφιβολί¬
  αν την ζώααν εκδήλωσιν καί την τρανω
  τέραν απόδειξιν τής άκαταλύτου δυνά¬
  μεως καί τής όρμητικής πορείας τής
  Κρητι«ής φυλής δια μέσου των μακρών
  αίώνων τής ίστοοίας.
  Υπήρξε τό έπίνειον μιάς ενδόξου
  πρωτευούσης «ής Μεγαλονήσου είς την
  οποίαν ό πολιτισμόν, αί τέχναι, τό εμ¬
  πόριον, ή οίκο*ομική άκμή ειαί αί άνώ-
  τεραι έκδηλώσεις τού πνεύματος καί
  τό ίοεώδες τής ελευθερίας, εύρον την
  άποθέωσίν των, δταν όλόκληρος ό άλ·
  λος κόσμος ευρίσκετο είς κατάστασιν
  πρωτογονισμού καί δλοι οί άλλοι λαοί
  ιή{ *τ^? βέν είχον άρχίσει άκόμη νά βη ·
  μιουργούν την Ιστορίαν των.
  Κατόπιν, μετ α την πτώσιν καί την
  καταστροφήν τού. ύπερόχου έκείνου πό
  λιτισμού, όπότε τό κύμα τού βαρβαρι·
  ομού παρέσυρε καί ανέτρεψε καί έκάλυ
  ψε «α πάντα, τό Ηράκλειον, έστάθη
  καί πάλιν ή τελευταία άκρόπολις καΐ
  ύηέκυψε τελευταίον. Υπήρξεν ή πόλις
  αυτή ο στόχος δλων των έπιδρομέων
  Τό μήλον τής έριδος βι' ολους τούς
  ίσχυρούς της γης.
  Καί δταν ή Κρήτη όλόκληρος ύπέ
  κυπτε είς την βίαν τού κατακτητοΰ, πό·
  τε τού Σαρακηνού κοχί πότε τού 'Ένε·
  τού καί άλλοτε τού Τούρ*ου, τό Ή
  ράκλειον άνθίστατο τελευταίον καί τε
  λευταΐον έπιπτε.
  Παραμένιι *6έ μοναδικόν κατόρθω
  μιχ είς την ίβτορίαιν, ή είκοσιεπτβετής άν
  ιοχή καΐ άμυνα τού Ηρακλείου άπό τού
  1642 μέχρι 1669 είς την πίεσιν
  καΐ την β πό ξηράς καί θαλάβαης πολι
  ορκίαν τής κραταιάς στρατιάς κα.1 τής
  άρμάδας ιής Τουρκικής Αυχοχρατο,·
  ρί«ς.
  Άλλά καί δταν κατεκτήθη η πόλις
  αυτή κ«1 πάλιν 13έν ύπετάγη είς τόν τύ·
  ραννον. Μέ Ιμβλημα την ελευθερίαν
  καί μέ σύμβολον τα έθνικά ίβεώδη, 6
  λαός τής πόλεως αυτής έμάχετο συν ε-
  χώς καί διαρκώς εύρισκε ιο έν έπανα·
  στάσει. Διότι ή χριστιανΐΜΟτης τού
  δέν εγνώρισε ποτέ αυμβιβασμούς.
  Καί ή Έλληνικότης βέν ήνέχθη ποτέ
  την οουλείαν.
  ΚαΙ άν οεκάδες έξεγέρσεων καί πλή
  θος έπαναστάσεων, συνετρίβησαν μέ
  χό πΰρ καί τόν σίδηρον. Καί άν οί
  ΤΟ ΗΡΑΙΔΕΙΟΝ ΕΝ ΑΝΑΜΟΙΙ
  ΤΙΣ ΑΦΙΞΕΟΣ ΤΟΥ ΗΑΣΙΑΕΟΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥ Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  Έν άναμοντΐ τής σημβοινή"ς
  άφίξεως τοθ Βασιλέως Γεωρ
  γΙου κα! τοθ κ. Πρωθυπουρ
  γοθ είς την πόλιν μας οί το
  τιιχαΐ αρχαί κατέβαλον καί
  χθές πυρετώδεις προσπαθείας
  διά την προετοιμαοίαν ιής ο
  ποδοχής.
  Τα συνεργεΐα τοθ Δήμου
  ειργάσθησαν καθ* δλην την
  ήαΐρα'ν καί την νύκτα μέ με
  γάλην έντατικότητα καί συν
  τονισμένον ρυθμόν διά την δια
  «όσμησΐν τής πόλεως καί την
  πανηγυρικήν της εμφάνισιν.
  ΑΙ ώψϊβ£ς των οποίων ή*ατα
  οκευή ^οχισεν άπό ημερών ά
  ^επερατώθησαν χθές. ΜΙα έξ
  αυτών, μεγαλονρβπής καί επι
  ίβλητική είς εμφάνισιν καί διά
  κόσμον εστήθη είς την πύλην
  Χανίων βι' ής θά είοέλθη *1«
  την πόλιν 6 Βασιλεύς. Έτίρα
  εστήθη βίς την πλατείαν Νίκη
  Φόρου Φωκά (Μιίνιάνι), δια
  κοσμημένη μέ τα έθνικά χρβ
  ματα μ β 6«λα των έθνικών ά
  Υώνον καί τό βασιλικόν στέμ
  μα κοΐ τόν θυρεόν, έντός στε
  Φανού έκ μεταλλικών φύλλων
  δάφνηΓ, επί τής μετώπης.
  Ένθεν δέ καί ένθεν της μ«
  τώπης ίλτός στεφάνων έπίσης
  Ιγουν γραφΛ αί χρσνολογίαι
  1821-1897 καί 1912-1922, ά-
  «ό τοθ ενός 6* ακΡΟυ Ι**"
  τοθ ετέρου καί έκ τ©ν Βύο
  •λιυρΛν ή ·ράβιςι 'Ρ« 1$ ««
  ρέστης ΒασιλεΟ!
  "Αλλη άψΐς έχει στηθ{| επί
  »ι|ς λεωφόρου Κουντουριώτου
  μβταξύ τοθ παλαιοθ κινημα
  τοθεάτρου «Απόλλων» καί
  τοθ διαρρυθμιζομένου δικα-
  στικοθ Μεγάρου, άνεγερθεΐ
  σα υπό τοθ συνδέσμου των
  έργολόβων. Ή άψΐς αυτή δια
  κοσμημένη μέ τα έθνικά χρώ
  ματα χαΙ μ έ δάΦνας γράφει:
  Καλώς "Ηλθατιΐ Σόνδεσμος
  Έργοληπτών ΝομοΟ Ήρα
  κλβΐου.
  Έπίσης, πσρά τό Καμάρα
  κ·. εστήθη άλλη άψΐς υπό τής
  Έθνικής -Έργατΐκής Νεολαί
  άς τής οποίας τα μέλη θά
  ευρίσκονται είς τα βάθρα τής
  άψίδος παρατεταγμένα κατά
  την διέλευσιν τοθ Βασιλέως
  καί τ<0 κ. ΠρωθυπουργοΟ μβ τα τής άκολουθΐας των. Η ΕΪΕΔΡΑ 1ΒΝ ΠΑΑΑΚΙΝ_ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ Είς την είσοδον τοθ Δημο τΐκοθ χήπου, ανηγέρθη διπλή έξέδρσ, ένθεν καί ένθεν ι ής κεντρικής Πύλης, διακοσμημέ νη μέ τα έθνικά χρώματα καί μέ την επιγραφήν: «Ταμείον Έφέδρων Πολεμισΐών ΝομοΟ Ηρακλείου» δαπάναις τοθ ό· ποΐου καί καησκευδσθη καί Βασιλέως καί την είσοδον τού *(ς τόν κήπον δπου θά κατα θέση στ* φ τ νόν £ίς τό μνημεΐ όν τοθ Αγνώστου Στρατ·ώ τοο- Ε(ς τό εσωτερικόν τής εΐσίθου τοθ >ή*ου ίχεΐ θβ
  ά ό
  τεράστιον
  μετά ι τοθ
  ή
  φωτεινόν
  ΒασιλικοΟ
  ηβ
  στέμμα
  θυρεοθ
  μετ τοθ ρ
  κα?ώς κα( φωτεΐνή έπιγραφή
  μέτάο λίξβις: Καλώς μάς ηλ
  θες. Ζηβι ΒαοιλεΟΙ
  Ο ΖΗΜΑΙ02Τ0ΛΙΖΜ02
  Ή πόλις έπίσης όλόκληοος
  καί Ιδίως οί κεντοικαΐ οδοί
  ορόμοι ιής πόλεως έβάφοντο μέ τό
  αιμα των Κρητών. ΚαΙ άν τα τείχη
  τού «Κάστρου» έθεμελιώθηβαν μέ ο*
  στά καΐ σχρκχς καί αί μ» ήρωϊκών τέ·
  κνων τής πόλεως αυτής καί μαρτύρων
  τής Κρητικής Αθανασίας. "Αν κάθε
  γωνία καί κάθε ύπόγειος στοα καί κάθε
  ορόμος καί σπιθαμή καί ό Κούλες τού
  λιμένος άντηχούν άκόμη άπό τούς θρή-
  ως τοθ Βασιλέως καί τοθ κ.
  ΠρωθυπουργοΟ βέν έλειτούο
  γησαν κανονικώς χθές. ΟΙ
  καθηγηταί Ρέν έβΐδαξαν ώς
  συνήθακ. ΟΙ δέ μαθηταί υπό
  την έπΐβλιψιν των καθηγητήν
  κα( των ίπιθεωρητών καΡώΐ
  καί των διδασκάλων καί μέ
  επί κεφαλής τούς γυμναστάς
  των, εξετέλεσαν δοκιμάση
  κάς παρελόσεις ώστε κατά
  την σημερινήν εμφάνισιν καΐ
  παρέλασΐν των πρό τοθ Βασι
  λεως νά παρουσιασθοθν τελεΙ
  ως άψογοι. Δοκιμαστικήν επί
  σης παρέλασιν εξετέλεσε χθές
  προσέλαβον άπό χθές έξαιρβ|ε(ς τ ό πεδίον των άσκήσεών
  τικως πανηγυρικήν δψιν. "Ο. τού καΐ τό 43ον Σόνταγμα.
  "Ολα τα καταστήματα καί] -----------
  αί οίκΐαι ΰιΐιωσαν νέαο. τε! ειϊ ΤΑΖ ΟΙΚΙΑΣ
  ραστΐας σηΚ κα. β.εκό »Π»Υ « ΚΑΤ^ΑΥΖΟΥΝ Ο. ΕΠΙΣΗΜΟΙ
  σμησαν καταλλήλως τάς προ Μεγάλαι προετοιμασίαι έγέ
  σίψϊΐς των. Κυριολεκτικώς Ρ έ νοντο έπΐσης χθές ιΐς τάς οί
  τό Ηράκλειον έπλβε άπό τής[κ(ας δπσυ θά καταλύσουν οί
  πρωΐας τής χθές είς πέλαγος
  έθνίκων χρωμάτων·
  Έν τώ μεταξύ χβές έπεοα
  τώβη καί ό εσωτερικάς καί έ
  ξωτερικός διάκοσμος τής νο
  μαρχίας καί τοθ ΔημαρχεΙου
  έπίσημοι ξένοι. Τόσον ή οΐκΐα
  τοθ κ. Ανεμογιάννη (Ιδιοκτη
  σία Καρτίρά»η) δπου θά πά
  ραμεΐνη ό ΒΐσιλεύΓ, βσον καί
  ή οΐκΐα τοθ κ. Μιχ. Τζουλάκη,
  δπου θά φιλοξενηθβ ό κ
  Αΐ«ςκβ»α τή»Γβιέλβυοιν τοθ
  καΓώς κοί των αλλων δημοσΐ' Πρωθυπουργός οιβρρυθμΐσθη
  ών κοί δημοτικόν καταστημά ραν καί διβκοσμήθησαν καιαλ
  των, Συνεπληρώθησαν δέ καί|χήχωςχαι έτοιμάσθησαν έξ ό
  οί ήΧεκτρικαί έγκαταστάσεις λοκλήρου ώστε νά παρέξουν
  είς τάς όδούς, τόν κήπον καί{Κάθε άνεσιν καί ευχάριστον
  ■ τα ήρώσ, πεσόντων καί άγνώ συναΐσθημα είς τούς φιλοξβ
  |στου στρατιώτου, διά την πα,νουμένους άρχοντος. Γενΐκω< νηγυρικήν καί φαντασμαγορι | ο ( προετοιμασίαι διά την υπο κήν φωταγώγησίν των κατά δοχήν τοθ Βασιλέως καί την τάς νύκτας τής ένταθθα πά έορταστικήν εμφάνισιν τής πό ρσμονής τοθ Βασιλέως. Χθές λεως, επερατώθησαν χθές τό έπίσης κατήλθον έκ τής ύπαί έσιέοας. Κατά την σημερινήν θρου πλήθη χωρικων διά να Ρ$ άφιξιν τοθ Βασιλέως καί παρβυρεθοθν βίς τάς 6ρ·»ανο τοθ κ. ΠρωθυπουργοΟ, τό Ή μένας έοράς καί νά ίδουν ρΔκλειον πιστεύεται βτι θά έκ τοθ πλησίον τόν Βασιλέα. παρουσιάση εΐκόνα άπό πά Τα σχολειό τής πόλεως έν, σης απόψεως ωραίαν καί · 6 άναμονβ τής«ημ·ρ.νί}ς ά,^Ιίΐ - ,*· 4 νους καί τάς οίμωγάς των σφαγιασθέν· των καί όλοκαυτωθέντων ποομάχων τής Ελευθερίας, όμως ποϊέ Βέν ύπέ· κυψε ψυχικώς καί ποτέ δ«ν έκάμφθη «ροονηματικώς ό λαός αύτός, είς την βίαν τού τυράννου—κατακτητού. Μέ εΰρωστον τό φρόνημα καί χά λυβδωμένην μέαα είς τάς φλόγας των οιαρκών έπαναα^άσεων την ψυχήν, οί Ηρακλειώται ήγωνίαθηααν επί αίώνας μακρούς. Καί μέ μίαν ύστάτην θυσίαν, μέ την ολοκαύτωαιν τής πόλεως αυτής την οποίαν παρέδωσαν είς τάς φλόγας των κατακτητών τα μαινόμενα στίφη, έκίνηααν τόν θαυμασμόν καί την συμπά θείαν τής πολιτισμένης ανθρωπότητος, έθραυσαν τα δεσμά τής δουλείας καί άνέκτησαν τό πολυτιμώτεοον άνθοώπι νόν άγαθόν: τή" ελευθερίαν των. ΚαΙ έκτοτε ή πόλις αυτή, πρωιοηο· ρούσα είς δλους τούς αγώνας τού έθ*ους μέ τό οποίον ήνώθη. Προβαδίζουσα κα τα τάς μεγάλας έθνικάς έξορμήσεις πρός πραγμάτωσιν των ηόθων κ«ί των όνεί- ρων τής φυλής. "Αλλοτε μέ τό δπλον είς τό χέρι καί άλλοτε μέ την σκαπάνην τής είρηνικής εργασίας, συνέτεινεν εις την δημιουργίαν τής μεγάλης Ελλά¬ δος καί ανεδείχθη έκ των πρώτων πό λεων τής χώρας είς έργα πολιτισμόν» οικονομικάς καί πνευματικής άκμής καί είς έκοηλώσεις προόδου καί δημιουρ γικής δράσεώς. Μέ την βαθείαν λοιπόν συναίσθησιν αυτής τής Μεγάλης ίστορίας καί τής ίβι αιτέρας θέσεώς της έντός τού έθνικοϋ πλαισίου, ή πόλις μας ύποοέχεται σή¬ μερον τόν Βασιλέα Γεώργιον, συνοδευ όμενον άπό τόν αρχηγόν τής Κυβερνή σε;Λς. Τόν ύποδέχεται ώς Βασιλέα— Σύμβολον τής έθνικής ένότητος. Ώς ανώτατον "Αρχοντα τού ήνωμένου ψυ χικώς Έλληνικού Κράτους. Ώς έκπρό σωπον χαΙ έμπνευστήν των αίβθημάτων τού πατριωτισμού καί των ίδανικών τού έθνους καί των ίδεωδών τής φολής. Τόν ύποοέχεται άκόμη ώς άγγελον πού ήλθεν είς την χώραν δια να φέρη την συμφιλίωσΐ ν τού λαού καί την γε φύρωσιν τού έθνικοΰ χάσματος. ΚαΙ πλήρης έλπίδων καί προσοοκι ών, ο λαός αύτός τού οποίου σύμβολα πίστεως ύηήρξαν άνέκαθεν ή άγάπη πρός την ελευθερίαν, ή προσήλωσις πρός τό καθήκον χαΙ ή αφοσίωσις πρός την πά τρίδα, ότι ο Βασιλεύς θάολοκληρώ- ση τούς σχοπούς μέ τούς οποίους είναι συνυφασμένη ή επάνοδος τού είς την χώραν, ευχεται είς Αυτόν τό ώς ευ παρέστη είς την μάρτυρα καί αίματό- βρεκτον πόλιν μας!... λεων καί τοθ κάμπου μ έ αΐσθη μα χαράς καί ανακουφίσεως. Ήτο δέ κάιρός νά ευρεθή επί τέλους μία Κυβέρνησις μέ 8ύ ναμιν καί θέλησιν ν' άπαλλά ξη τόν τόπον άπό αυτήν την φοβεράν πληγήν πού κα τέτρωγε κάθε (κμάδα ζωής καί κατέστρεφε τόν οίκονομι κόν μας οργανισμόν. Άλλά τα μέτρα κατά τής τοκογλυφί άς θ' άποφέρουν τα εύχάρι στα άποτβλέσματά των, μετά την ρύθμισιν κυρίως των ζή τημάτων των χρεών χαί έν συνδυασμώ καί πρός τόν υπο βιβασμόν τοθ επισήμου τόκου. *** ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΡΑ· Η Κυβέρνησις απεφάσισε νά άνεγιίρΐ παντβθ διχαοΐιχί μέγα. ρα έπιολητιχά χαί δνιτα διά τή* στέγαοιν τβν διχαστιχβν υπηρΐοι Αν. Τό ΠΕβ/μα είνε ιδχβριοιον. Διότι πράγματι χά Ι διά λόγους γοήΐρου χαί έπιβολτ}ς καί διά λδ γους χαλ*)ς χ»1 ιύχεροθς λιιτουρ γίας ή Διχαιοούντ] πρέπει νά ότε γάζΐϊαιιίς μεγκλοπρεηί) χαί ,6 Ν Α ΤΗΡΗΘΗ Η ΤΑΞΙΣ Κατα την σημερινήν άφι ξιν καί την αποδοχήν τοθ Βα σιλίως κοί τοθ κ. Πρωθυπουρ γοθ, είς τάς κεντρίκας όδούς δι* ών θά διέλθη ή Βασιλική πομπή) φυσικόν είναι νά πά ρουσιασθή συνωστισμός τοθ πλήθους λόγω τής συρροής κόσμου καί έκ τής πόλεως χαϊ έκ τής ύπαίθρου. 'Αλλ' ή επι οημότης τής ΰποδοχής καί ή λαμπρότης τοθ έορταομοθ τοθ έξαιρετικοθ γεγονότος, έ πιβάλλουν νά τηρηθβ άπόλυ τος τάξις καί εύπρέπεια. Οί πολίται θά πρέκει νά περιορι οθοθν είς τάς ζωνας τάς ό ποίας θά ΰποδείξη ή αστυν ο μ(α. Νά μην διασποθν την παράταξιν. Νά ύπακού ουν είς τθς ύποδβΐξεις των άρχών. Καί νά έκδηλώσουν τα πρός τόν "Αναχτα αίσθή ματά των καί νά έξωτερικεύ σουν τόν πατριωτισμόν των, χωρίς άταξΐας έκ των οποίων δυνατόν νά δημιουργηθοθν ά τυχήματα λόγφ τοθ συνωστι σμοθ. Καί λόγοι πολιτισμοθ άλ λωστε καί εύπρεποθςέμφανΐσε ί"Χ<»Ρ« «'Ρ'»· -αί έφ' ίσον άπε ως τής τιόλεως έπιβάλλουν,μα φκβίβθη νά πρ«γμβτοποιτ)θΐ 4 ό ίθλ ελίζ ζί μέ τόν ενθουσιασμόν νά έ πικρατήση καί τάξις καί θαρχία είς τάς αρχάς. ίθλθί, ελπίζομεν δτι θά λη πει.ν»! μιρΐμνα χαί διά την ταχυτέ ραν άποπεράτωοιν τοθ ήμιτελοθς διχαοτιχοθ μεγάρου τΐ)ς πίλιώί μ«ς, τ,οαουτφ μάλλον χαβίοον Εέν Η'τά^ίϊα,ήςΚυβερνήσε1*"0^·1 «λί»ν π«ρά έλαχίοτ, ως πρός πάτβξιν τής τοκογλυ Ιργββί»· -»· ί *««·■ 4γ>·βϊβν
  φΐας εγένοντο 6βκτ4 άιιό τοθ 3ιβχί έχιι βιβχοπ| άηό μαχροί
  εργαζόμεναι κβσμου τ«ν πό. χρόνο«. ·. ·· *
  Α ΠΟΡβΩΣΙΖ
  ι
  4
  :1
  Μ!
  Μιά πβντάιιορφη
  είς ένα τόπον αυστηρΐου
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ «ΜΙ·
  Ν£ΪΑι>.— Σήμερον μέγας χορός.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον μέ-
  τας χορος μετεμφΐεσμένων καΐ
  μή, μέγρι πρωΐας, Νέα νούμερα
  γοθ ζεύνους Τζόνσον.
  ΠΑΛΛΑΣ.—Σήμερον τό αύτοτε
  λές Εργον * Ώμμορφθνιός Καουμ-
  πόΐ» καΐ τοθ έπεισοβιακοθ «Κόλα
  σις τής ζούγκλας· τό επεισόδιον
  16ον.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  ΈκτΙθεται είς φανεράν
  ■λιιοδοτικήν δημοπρασίαν
  ή ΐνοικίασις των κάτωθι
  Δημοτικήν φόρων, τΐλων
  καΐ δικαιωμάτων διά τό
  <*«ό 1ης 'Δ«ριλ(ου 1937 μί Μρι 31 Μαρτίου 1938 χρο νικόν Βιάστημα. 1) Τοθ φόρου μεταφερο μίνων εγχωρίων «ροΐόντων διά ξηρδς. 2) Τοθ φόρου μιταφΐρο μινων εγχωρίων «ροϊόν των διά θαλάσσης. 3) Τοθ Φόρου ζυγίου «■! τ_ν διά ξηρας μεταφερο μένων ιγχ«βρΙ«ν προϊόν 4) Τοθ ;φόρου όννρικβν καί λοκανικβν. 5) Τοθ Φόρου ζυγίου λ«1 των διά θαλάσσης εΐσαγο μινων λγκ«·ρ(ων «ροϊόν των. 6) Των τελβν διά την Κ ρήσιν, Σφαγιίων. 7) Τοΰ φόρου καταναλώ σΐε*ς γάλακτος. 8) Τοθ φόρου Ιχθυαλιιί άς. 9) Τοθ φόρου μεταφερο μινων Εγχωρίων «ροϊόν των Ι«1 ΙχθύΜν. 10) Τοθ δικαιώματος χρή σιως τ·, ν Δημοτικόν ίχθυο «κλ«ί«ν. 11) ΤΑ ν τιλβν Ι«1 των διαφημίσΐΜν. 'Η Δημο«ρασία διΐξα||θή σεται β ν τω Δημοτικαί Κα ταστήματι "Ηρακλείου κα) ένώνιον τής Δημσρχιακη'ς Έ«ιτρο«ης την προσέχη* Τρίτην 16ην Μαρτίου 1937 καί ώραν 11—12 «. μ. ΟΙ δροι συγγραφΐς ^>0
  Κρεώσιε·ν είσίν κατατε
  θειμένοι -αρά τη γραμ
  ματιίο: τοθ Δήμου £>θα οί
  βουλόμενοι δύνανται «ρο
  οερχόμινοι νά λάβ»σι γνώ
  σιν.
  Ηράκλειον τβ 9)3)1937 |
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς ΓβΜργιβδης
  ΠΡΟΓΡλΜΜΑ
  ΠΑΕΙΣΤΗΡΙλΣΜΟΓ ΚΙΝΗΤΩΝ
  ΑΥΟ ΑΑΕΑΦΟΙ
  ΑΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  116
  Τοθ Προσπέρ ΜεριμΙ.
  Ό παρά τί πιρΐφΐρι'α τοθ Π}
  τοδιχιΐου Ηρακλείου οΊχαοπιχίς
  χλητήρ 'Δϊΐσϊθδημος Έμμ. Τυλλι
  ανάχης Ιν Λιμένι Χεροονήοου Πε¬
  διάδος χατοιχοεδριύα».
  Δηλοηοΐτβ δτι,
  Ό κλιιοτηριασμίς τβν έν %
  δπ' αριθ. 89 τής 27ης Ίμοηλ
  ρ(ου 1937 εκθέσει μου χατααχίσΐ
  ως κινητών αναφερομένην καί αι
  ριγραφομένων κινητών πραγμαΛαΛ
  τοθ δ*ειλέτου Γεωργίου Κοιλλέργη
  χατοίχου Ανωγείων Μυλοποτάμου
  τί έπιαπεοοιτ τοθ Σταύρου Γ
  Σιαυρουλάχη χαιο'χου Γοιββν Πι
  διάίος ϊυνάμιι τής υη' αριθμόν
  314 τοθ 1934 δρ,αΐιχής χοΐ τι
  λεοιδίκου άπιφίσιως τοθ Ι1?»το
  Βιχεΐου "Ηρακλείου νομίμως χεχη
  ρυγμένης εκτελεστής χαΐ τής σχε
  τιχής έπ' έχτελέαιι ταύιης έ<δο· θεΐσης χατ' αΰχοθ έπιταγής ώ, δΐΐχνυται έκ «Ο δπ' αριθμόν 1704 άποδειχτιχοθ έπιδοΌιώς μου πρός είσπραξιν τιθ ποσοθ τβν δραχμήν 21.072 τβν τί«ων αϋτβν χαΐ Ιξό· δών μεχοις άποπληραμής ήτοι 1) Εκατόν (100) προ6*τβ>ν λιυχβν
  χαΐ μαύρην ζερδοπιαίχόχχαρων
  χαΐ 2) πεντήκοντα (50) αίγβν δια
  φίρων χραμάτω' ζερδοπιοοχόιιχα
  ρων, γενησεται την 21ην ΜαρτΕου
  1937 ημέραν Κυριακήν χαΐ ώραν
  10—12 ενώπιον μου ή τινές τβν
  νομΐμων μου άναπληρωτβν χαΐ είς
  τό ίημοθίώτιρον μέρος Γουδβν
  ήιοι έξωθι τού χαφινιΐου Νικολ.
  Λυδβχη ίτε χαΐ δπου χαλοθνται
  οί πλειοδοιήαοντκ χαί δ μεσεγγυ
  οθχος Ιωάννης Γεωργ. Καλλι"ργη< νά μοί παραδώση τα χατασχιθέντβ χαί μεσεγγυηθέντ» διτ' αυτόν ώ; ά^ω ζδα. Έν Χεραονιξσψ % 4 Μαρτίου 1937 Ό ϊηλοποιβν διχ. χλητ^ρ Άρ. Έμμ. Τυλλι«νάκη$ Ο κ. ΕΜΜ. ΤΖΑΝΑΚΗΣ Πρώην Διευθυντάς ττ)ς «Κν» βδθ> ήνοιξε εστιατόριον καρά τβν
  λιμένα. Τό έΐτιατοριον τοΟτο δια
  χρΕνεται διά την χαθαριότητα χαί
  την άγνότητα τ6ν υλιχβν τού,
  Κρβοφέρει ίέ χαί έξπιριτιχοος με
  ζέίις χκΐ έχλιχτά χρααιί. Γενι
  χβς ίκανοποιιΐ χ<χΙ τον —Ο0:ε ε^α λεπτό παοαιΐά νω, δ γεοοτσιγγούνητ! Π' αύ τό τόν δφησα κι' έγώ μόλις τελείωσβ ή πρώτη έκστρατεΐα. —ΤΙ κακοοιάθετος πού εί ναι σήαερα & λοχαγΟΓ, (Τιτβ ό σαλπιγχτής. Αύτάς πού εί ναι τόσο εδθυμος κάντα καί μιλίϊ μ* ευχαριστήση στούς στρατιώτες, 6έν άνοιξβ καθό λου τό στόμα τού σέ δλο τό ορόμο. —Τόν στβνοχωροθν σύτά τα νία, απήντησε ό λοχΐας. —Πιιά νέσ; —Μοί, χωρΐς άλο οότβ τιοΰ θέλουν νά κάνουν οί ού γενότοι. —Ό έμφύλιος πόλεμος θα ξανσρχΐση εΤπε ό Βερτράν. —Τόσο τό κσλυτερο μάς, εΐπε ό Μερλ[ν πού πε πάντα τα ποόγματα άπό την καλή των δψη· θά πολε αήσουμε, θα κόψουμε χωρία, θα κατασκαράξουμε οΰγενό τους. —Κοθώς φαΐνονται τα πράγ ματσ, θέλησαν νά ζαναρχΐ σουν την πσληά των δουλειά τοθ Άμβουάζ, εΤττβ δ λοχΐος· γι' ούτό μδς φέρνουν έδώ. θ3 τούς οιορθώσουμε καλά. Αυτή τή στιγμή δ σημαιοφό ρος γύρισε τιΐσω μέ τή διμοι ρΐα τού- πλησΐασε στόν λοχα γό καί τοθ μΐλησε σιγά, έν φ οί στρατιώτες πού εΐν,ε μαζύ τού άνε^στεύθηκαν μέ τούς συντρόφους των. —Μά τα γένεια μουΙ .. βΐπε βνας άτιδ έκεΐνους ποθ εΐχαν πάγει γιά αναγνωρίση, βέν ξίρω τ( νΐνεται σήμερα στό ΠαρΙσι. Δέν εΓδσμε οθτβ γάτα στό δρόμο, ή Βαστΐλλη δμως σλήθβια ήταν γεμάτη στρστιΛ τες εΐβα τιλήθος λόγχες Έλβε τβν μέσα σΐήν αύλή, σάν στάχυα. —Δέν ήταν παραπάνω άπό πεντακόσΐοΐ, εΐτιε ένας άλ λος. —Τό βφαιο ίΐνσι, εΐηε πά λι δ προτος, πώς οί ούγενό τοι θέλησαν νά δολοφονήσουν τόν βτστληά, κι' ό Νούαρχος πληγώθηκε μέσα στή φσσαρΐα 4πό τό Γβιο χέρι τοθ μβνάλου 5ο0κα 8έ Γκόζη (σ^νεχΐζεται) ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ •Ανατολή ηλίου 7.35—Δύσις 5 57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ Είς γεΐτονσ νομόν Ενσς τρσυμα· τισμός είχεν ώς αφορμήν την συ¬ ζήτησιν περΐ τα διεθνή προβλήματσ. —ΤΙ θα κάμη ή "Αγγλία άπένσν· τι τοθ ΊσπσνικοΟ; — Αυτώ καί έκεϊνο. —"Οχι! "Ε.χεις λάθος. Ή Αγγλία Θά ακολουθήση την πολιτικήν τιοϋ προδιέγραψσ, Μέσος Ορος δέν χωρεϊ. _ΆστΕΪα πράγματα. Καί ή συζήτησις είς τόν ρυθμόν καί τόν τόνον αυτόν συνεχΐζεται. Ή έπιμονή των συζητητων δέν γνωρΐζει ύποχωρήσϊΐς, "Ατΐενσντΐ· άς εΤνε πεΐσμα άράπικο. Καί τό άπετέλεσμα; Α'ιματα. Οί καρεκλο κένταυροι τοθ καφενεΐου δίδουν επί τέλους είς την παράδοσιν.,. σάρκα καί όοτα: ΜεταχειρΙζονται την καρέκλαν κατά τόν «κοινοβου λευτικώτερον» τρόπον. Καί τόν πει στικώτερον. Ελέχθη: Ύπάρχει άθεράπευτος άτταβισμός είς την υπόθεσιν αυτήν. "Ενας ΰμως προσέθεσεν: ΚοΙ νεθρα άθεράτιευτσ, Καί δέν εΤχε άδικον. Τα νεθρα τοθ Ρωμη,οΟ εΤνε πάντο τε τ4 Ιδία. "Η διαβόητος «πσρεξή- γησις» προκαλεϊται καί σήμερον Καί τό χειρότερον: "Οχι μόνον επί των ατομικόν ζητημάτων ή τό πο- λύ έιΐ τής έσωτερικής πολιτικτ]ς 6- πως είς τό παρελθόν, άλλά καί έ πΐ τής ίξωτερικής. —ΟΙ ξένες δγνοιες Θά μδς φδνε, έσυνήθιζε νά λέγη πρό έτων κάποι ος παρατηρητής.' Βεβαία καί τότε μ άς Ετρωγαν κατά βάθος οί ξένες Εγνοιες. Κυ· ρίως ΰμως ό προλαλήσας ήτο προ φήτης; "Από τα πρώται Ετη τής με· ταπολεμικΓίς ζωής Μως τα σημερι νά Ιδίως ό "Ελλην ϊπαυσε νά Εχη ώς βάσιν τοΰ διαλογικοΰ θυμου τού τα οίκογενειακά τού. ΑΙ άκρι τομυθίαι τοθ πρώτου λαδικοΰ τής συνοικίας ή τα μοϋρα μάτια τοθ τελευταίου «βάσανου» τής γειτο· νιας, Επαυσαν νά παίζουν ρόλον είς την τοβέρναν ή τό καφενειον. Οί ςένες Εγνοιες κυριολεκτικώς έ- κυριάρχησαν. Ή Έλληνική συζήτη σις μέ τα άκατάλυτα νεθρα της με τετοπΐσθη έξ ολοκλήρου είς την.... λεκάνην τής Μεσογεΐου. Ή (σόβια άνασπδτσι Ευκολώτερον διά τόν άγνλοιταλικόν άνταγωνισμόν παρά διά τόν.... συνήθη, ΰταν κατιβοΐ- νούν οί μισές. Ό Άλλος —Τό άντικοαμουνιστικόν Βερολίνον. Τό ερχόμενον χαλοχαΐρι θά γΕ ν- είς τό Βερολίνον άντιχομμοιινι οτιχή Ιχθΐοις, υπό τ<]ς έιακΕας 'Αντι—χοιιίντερν, ή όιχοία δέν θΐ φειοθΐ ΙξίΪΜν διά την επιτυχίαν νί|ς έχθέοεβς. Είϊιχον γραφείον ίΐρύΒη έν Βιρολΐνφ, προσχλήσεις ϊέ θα αταλοθν κατ' αυ:3ς πρός προσωχιχέιτ,τις είς δλα τα μέρη τοθ χίσμου γνωοτάς διά τα αντι- χομμουνιατιχά των φρονήματα. Ή έκθεσις 8ά διατελ^ δ πό την προ οταοΐαν τοθ Δρος ΓχαΙμπιλς χά τοθ χ- Ρίζενμπεργ, ιΰ:οι θά έξι λίγξουν χαί τιυς χαταλίγους τώι πραοώπων κιυ θά πιθ3χληθοθν Διαρχούοης τής έχθέσεας θά χατα 6ληθή προσπαθεία δττως ιδρύθη 'Αντιχεμμουνιοτιχτ) Διεθ>ή(, μέ
  μόνιμον ί!ραν τό Βερολίνον.
  —Διατί θά μιτονσμασθΒ ή
  Βου5α«ίστη.
  Εί; την Ββυδακέατην παρατη
  ριΐτσκ κίνησις πρός αλλαγήν τοθ
  ονέματος τής πρωτευούσης είς Β>ύ
  6α άιτλ&ις. 'ϊηέρ νή; χινήοιω
  ταύτης μϊλιατα καθηγηταί τοθ πά
  νιπιοτημιΌυ θά κάμουν σειράν δια
  λίξεων. 'Η λέξις «Μπςύντα», λέ¬
  γουν, είναι αρχαίον οδγγριχίν χρι
  οΐιανιχον δ^ομα, τό δποΐίν οημαί
  νιι δ/ομ» «αΊθρωπος μΐ χΟρο(>
  |ιφ τό «πέ3τ> ιίς πολλάς ιύρωποϊ
  χας γλώσσης οημα(νιι πανώλην
  'Εχτΐς δμως τούιου πολλάκις το
  «Μηουνταπέστ» συγχέται μέ τί
  «Μπουχαρέστ> χαί γΐνοντα συχνό
  τατα λάθη είς τό ταχυδρομιον.
  Τέλος δ «Μκούντο» είναι άπλού
  οτιρον χαί
  ΈνοΐΝΐάζιται είς τή> οδόν Σμύρ
  νης, άνώγειον δωμάτιον μετά χω
  ριστής εντελώς εΐσόδου. Πληροφο
  ρίαι πορ" ημίν.
  ΜΙΝΩΔ
  ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ
  ΑΠΟΚΡΕΩ 1937
  Ο ΠΑΓΚΟ-ΜϊΌΣ
  ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
  ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ
  ΚΑΙ ΤΟ
  τριο
  Συμηράχτιι μ—1 το άφιχβέν
  συγκροτημ» τϋς
  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
  ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ
  Πρέγραμμα θριαμβευ-
  τικόν, διακέομησις φαν-
  ταβμανορΐΝΪτ, φωτιομβς
  ονΐιρώδΐις.
  -ΗΜΕΡΟΝ
  ΜΕΓ» ΧΟΡΟΣ
  ι
  ι
  ι
  1
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ «· »«· ΠΑΡΛΓΩΓΟΥΣ
  ΜΕΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ
  ΟΙ νννστοΐ σας έ{«ιρκτικοΙ μ<τ«(όσπβροι, άνίτβροι «αί των γαλλικής ηροελβύοΐν;, μικροοκοπημίνοι χατάτβ ούστημκ Γαστέρ, ορβάνβνν καί 6» τεθβΰν είς κυκλοφορί¬ αν την 12ην ΝκρτΙβυ. Ποιότης άβίοτη· Ά ποίοσις ήγγυημένη. Παράνονν την καλυτέραν ποιοτητα κουκονλιων ΜκΙμΐτά{ης Ο κ. ηαραγϋγβϊς δύνβντβι νά προμηβεύΜντβι έξ αΰ τ&ν έν ΉραχλεΙω πβρά τ&ν Κβταστημάτ&ιν χ. Άβελφ&ν Δαμιανάκη, έν Ρεβύμνω πβρά τβΰ κ.Σπυριίβκη ©ωμά, έν ΙΗΐσσαρό) πβρά τδνκ. Άίελςρδν Λονλουίάχη, έν Μυλβπβ τάμω πβρά των χ. Πβινάγω Γιαννούβη κβΐ Μιχαήλ έν Σητΐίκ π«ρ« τοθ κ. Άντωνίο» ΑΙκατΐρι ΓΡΑΦΕΙΟΝ Π. ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ ϊ Ι ι 4 Ι νίδπ. Ι ϋΐΐιιιιιιιπιιιιιιιιιιιιυιιιιιιπιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιυιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐ£ Ι ΧΑΛΒΑΔΕΣ - ΤΑΧΙΝΙΑ § § ΣΙΣΣΑΜ ΕΛΑΙΑ | ίΡΓΟΠΙΣΙΟΥ: Γ. ΜΙΣΠΛΟΓΛΟΥ Ξ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΒ-(ΚΡΗΤΗΙ) | = Τό μοναδικόν 4ν Κρήτη βργοστάσιον Ταχι = Β νΙι*ν καί χαλβάΒΜν. Έξαοφαλίζει ■οιότητα Ξ = υαλβάβων εξαιρετικήν ανωτέραν τ*ϋ Πειραι- = Ε 6ς, μέ Ολικά αρίστα, γνήσια καί καθαρά. Ε Ξ Εάν βΐλιτε νά μή καλάτι την γεθσιν καί Ξ Ξ τα στομάχια σας, ζητεϊτι ά·ό τόν «αντο«ώλην Ξ = σας χαλβάδΐς Μιστίλογλου. Τα κυτΐα ·βρου = = σι την μάρκα τοθ Ιργοστασίου μας. = Ε Τιμαί έχτές ο»ναιν*»νιομο0. 5 Ι 9 Ώιΐιΐηηπιιι νηνιιιιιιιι ιι ποΐΝΐιυΝΐιι ηυιιιιΐιιι ιηιιιΐιΐΐυ ΝηιιΐπΝΐι πιιΐιυυυ κπ! ΟΠΤΙΚΑ ΒΙΔΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΠΗΜΑ ΙΩΑΝ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ ΛΡΑΖΤΑ Ι ΙΑΡΥίΙΪ ΝΕΑΙ ΕΜΠΟΡΟΟΑΗΗίνΡΕαΣ ΕΙΣ ΑΣΗΜΙ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ Την Ηην τρέχοντβς μπνέ$ Μαρτίο» «μέραν Πέμπτην νΐνον τε» τ* εν*αίνΐ« τής νέεις είς Άβημι έμηβροηανηνυρινς Είς την νέ*ν αυτήν λβϊΜί,ν άγορ«ν. 8ά είιρίοχωντβι ίλβχ τ« είίη τβν ν·- Ν·ν»*6ν μ«1 Μτηνβτρβφικβν πρβΐοντΜν χαβώς χαί έμπβρεύμβιτει ·ϊδβυς;. ^ η·ντός ·ϊδβυς;. 'Βμηβρβι. γε·ργοΙ. κτηνβτρέφοι πβρ«ν»Ύβ1 •««βτηρ1{ατε τπν Λ«ϊ*ήν Άγβράν το» Αβήμι. Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Τοΰ ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ 56ον. —ΓικτΙ φοΡάιαι ξένΐ; ρίιτησε αΐ πάλιν ή γλυχιιά φωνή τής μυ αιηβ ώ$?υς γυναικός. ΕΙ χά ιιχγεοθς από τή φανή τη; χ«( δέν μποροθσχ ν' άρθρώαω λέξι. —'Υπάρχει τίπϊτε οί μενά ποΰ μποριΐ νά σπε!οη τόν φίδο στ,ήν ψυχή έ^ός ά^δρός; "Αλλαξαν χίαι πο>ύ οΕ άνδρις σήμερα;
  Ηέ μιά χαριτωμένη χΕνηαι έ-
  στραφή λίγο χαί ίίήχβαε το £^α
  της χέοι γιά νά δεΐξϊο. την ώ^ιορ-
  φΐά της, μ έ τή ατροφή Ιϊ εφάνη
  χαν η(οω άπό τό πέπλο τα πλού
  ο:α μιθρα μαλλιά της ποθ χυλβθ
  ααν οάν χύματα χ«το> άπο τή χά
  τάλιυχη ρίμπΐ.
  —'Η χαλλονή οου μ έ φοβΐζιΐ
  δϊαίλιααα, τής εΐηα ταπεινά.
  —·Βλέπω τώ; οί 3<δρες γν»ρ[ ζουν άχόμη νά έξαπατοθν έμβς τίς γιιναΐχις ν έ ψιότιχα λίγια, άϊφ- τηοιν μέ γέλιο πιΰ άντηχβθιι αι* αο «ά μου οάν ήχος άπό ασημέ νιες χαμπάνις. Ξίνι, μέ Ιφ-βτ)θ- χες γιατΐ τα μάτια μου έοκνοθ σχν την ψιχή οου. Άλλά είααι γυ ν»Ι<α χαί θά αοθ αυγι;ω;ήΐ(ΐ> το
  ψιμμα γιαιί το εΕπις μέ χολτχιΕα-
  Καί τώρα τιί; μου, πβς ήθιι έϊώ
  α1 αυιή τή χώρα τβν άνθρώιην
  ποΰ ζοθν μίαχ οτά οπήλαΐϋ; Πί;
  μου γιατΐ ήλθες σέ μιά χώ?απού
  είνε γιομ-χιη άπο ΙΧη χαί χαχά,
  γιομάτη νιχρβυς χαί γιομάτη σ<ι ές τβν νεχρβν; ΤΙ ήθεςνά δ^ς; .. Δέν έφοβήθηνις ου χαί οί ο6ν τροφοΕ οου νά θίαιτι τή ζ«ί ο <ς σ.ήν ηαλάμη ΕΚΕ1ΝΗΣ; Καί πές μ υ πβ( ξιύ;εις την γλβσαχ ποθ μιλβ. Είνε παληΐ ή γλΑοσχ χαί ιίνε παΐϋ τής Σαριαχής. Την μι λοθν άχόμη α τόν χίομο; Βλέπιις ξίνε έ' ώ ζ(Β μίαα αί αηήλαια χαί σέ νικριϋς χαί δέν ξέρω τί κάνουν οί & θριοποι, κϋη ένδιαφέρβμαι γι' αΰτούς. Ζΐι ξίνι μέ την άνά μνησι χαί ή άνάμνηοΐς μου βρίοκε τα ι στόν τάφο, γιατΐ τα παιδία τβν άνθρώπτον κάνουν τόν δρίμο των ϊόσκολο χαί χαχό... Σιο σημεΐο «υτα ή φ»νή της ά'Χλαξε τδνο χαί ίατοιμάιησε άκί τομ», δττοβς σιαματό^ τό χιλβϊίημι έ.ός ηουλιοσ. Τ4τε μίλ ς θυμηθή χε την παραυσΐα τ«0 Μη.λαλΙ. "Α!Έ56ό ι[»ι γέρω Μπιλαλ'; Πές μοΐΊ λοιπον, πβς σ^νέβηβχν αύΐά τα πράγματα σΐήν οΖχ&γί- νιιά σου; Έπιτέ^ησγν εναντίον τδν ξένην καί πα?' ολίγον 6 ϊνας νά θανατωθΐ μέ τή ζεατή χύΐρα χαί νά φαγωθξ άπό ι υ οΰς τού; χτηναθρώπους τοθ οηηλαΕου σον. Καί ά" * οΕ ξέναι ϊέν έμάχοντο ήοω ΐχβς θά τού; Ιαφαζαν χι' αυτού: «αί τότε ιϋ.ε έ'ώ δέν θά μκοροθ βα νά τους άναχολέαω σιή ζ«ή, ΤΙ Ιχεις νά π^ς γιά δλα α'ιτί; Μ λαι γιατΐ θά σέ παο: 8ώθΜ σ' αύ ος πιύ έχτελοθν ή« έχ8ί«<]βΕ μου! 'Η φωνή της εί<ε δψβθζ άπο τό θμο χοί άντηχοθσε σάν χρύσ:αλ· Χά στ'.ΰ; τοΐχους τβθ δωματίου. Δ· {χρινα άχέμη τα μίτιά της ποΰ αΊπραφταν πΕσαι άπο τόν πέτλο. Καί ό ΜπιλαλΙ τόν διιοΐιν έφαντα ζόμουν ώς άφοβι Ιτρεμι όλίχλη- οος. Χω,ί; νά σηχώαη τό ^ τού άπό τό έ5ϊφ3ς ά >χισε νλ
  λή
  (συνεχΐζεται)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  10 ΗΕΙΡ»ΛΙΟΙΙΙΜ
  III
  II
  Σ,,
  Αναχ«ρε! έ{ ρ
  ·« έκαστην ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρ«ϊ Ρ*.
  βυμνβν, Χανιά, Πειρ.ι*.
  Χδρ·ν Πεψον, Νί{
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.— ΔνΙς Βιβίνα
  Άργύρη — κ. "Ιωάννης Παττανικο
  λαου καθηγητής, ήομαβωνΐσθησαν.
  Συγχαρητήρια.
  ΓΑΜΟΙ - Την παρελθούσαν Κυ
  ριακήν ετέλεσαν τούς γάμους των
  είς "Αγ. Βασίλειον Πεδιάδος ό κ.
  Άλέζανδρος Καλαϊτζάκης μετά
  τής δος Χρυσής Τριανταφυλλάκη.
  Παράνυμφο^ παρέστη ό κ. Στεφα
  νος Μεταξάκης. Είς τούς νεονομ.
  φους ευχόμεθα τόν βίον εύτυχι
  σμένον.
  Γύρω στήν πόλι μας.
  *Η πόλις μας Λτιό χθές ήοχιοβ
  έκτός άπό την εξαιρετικήν έιπό 4·
  ττόψεως βιακοσμήσεως δψιν της
  νά άττοκτςί καί κίνησιν τΐολυτιληθβ
  στέραν.
  —Καί τουτο λόγω της εΐσροής
  χωρικών καί τής άφίξεως πολι
  των καΐ έκ των γειτονικών έτταρχι
  ών τής Άνατολικής Κρήτης.
  — ΟΙ όποΐοι έπιθυμοθν να παρευ
  ρεθοθν είς την σημερινήν ΰποβο
  χήν τής Α. Μ. καί τοθ κ. Πρωθυ
  ττουργοθ έν "Ηρακλείω, δπου άλ
  λ ως τε αμφότεροι οί ύψηλοΐ ξένοι
  Θά παραμείνουν περισσότβρον.
  —Ό καιρος συνεχίζει τα καττρί
  τσια τού.
  —Ποτε νοτιανοτολικός, ττότε βο
  ρειαδάκι καί ιτότε... μέτσος.
  — Κάποτε δέν λείπει οθτκ ή κα
  Θαρώς.., Νοεμβριανή ψυχρίτσσ.
  —Άλλά Μάρτιον τόν είπαν, δς
  μή τό ξεχνοθμε.
  —Ή Ιδιαιτέρα φροντίς τοΰ Δ'ή
  μ©*} περΐ την φωταγώγησιν τ<)ς ττό λεως καθ" άς ημέρας Θά παραμεί νπ είς οθτήν ή Α. Μ. ό Βασιλεύς καί ό κ. Ιΐρωθυπουργός, άξίζει νά ύιτοσημειωθίΐ. — Καί άπό α[σθητι«τ)ς καθαρώς καί καλλιτεχνικής απόψεως. —Διά την Αποψιν ούιήν οί άρμό διοι τοθ Δή μου κοθ' α πλη?ο«ο· ροθμεθα άποδεικνύονται σωστοΐ έμπειροιέχναι, ουνδυάζοντες την τέχνην μέ την ϊμπνευοιν. — Καθ* α αναγράφουν αί 'ΑΘη ναικαΐ έφημερΐδες ό ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών άποπερατοθται συντόμως. —"Ετοι οί εντόπιοι φίλοι τοθ ρα διοφώνου καί γενικώς οί κάτοχοι ραδιοφώνων Θά παυσουν νά παρα πονοθνται καί Βικα'ως νομ'ζομεν, —Διά την Ελλειψιν τοθ οταθμοθ τούτου άποτε>οΟντος την στοιχειω
  δεοτέραν φυσικά ραδιοφωνικήν επι
  κοινωνίαν μας.
  ~Τά χορευτικά κέντρα έξακολου
  θοθν νά δουλεύουν λ(γο πολύ.
  —Καί οί χορευταί καί μάλιστα
  οί άπό.,. συνειδήσεως τοιούτοι νά
  ξενυκτοθν. ι
  —Υποθέτομεν ότι ή ζωηρότης
  αυτή Θά συνεχισθή μ£ τούς διθομέ
  νοι,-ς Ιδία έντός τής εβδομάδος έ
  πισήμους χοροος.
  —ΑΙ άψΐδες οί οποίαι έστήθησαν
  είς τα κεντρικώτερα σημεϊα τής πό
  λεως δι* ών Θά διέλθη σήμερον ό
  Βασιλεύς άπησχόλουν χθές πολ
  λοθς συμπολίτας.
  — ΟΙ όποΐοι Εδιδον τάς γνώμας
  των επί τής διακοσμήοεώς των καί
  τής εμφανίσεως των ώς άρμονι
  κοθ συνόλου.
  —"Η άλήθεια είναι δτι αί *ψΐδες
  αυταί συνεπλήρωσαν μέ τόν επι
  βλητικώτερον τρόπον τόν γενικόν
  σημαιοστολισμόν καί εύπρεπισμόν
  τής πόλίως,
  • ΡΙηβρτ·»
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Διά τοθ άπό 30 Ίινουαρΐοιι
  1937 άναγχαστιχοθ Νόμου 454
  χαθορΐζεται ή ύποχρεωτιχή άνταλ·
  Χαγή τβν έν Ελλάδι χυχλοφορου-
  σβν όμίλογι&ν χαί τοκομεβιϊ'ω*
  Δινείων άποζημιώσιης ανταλλαξί¬
  μων 8 (·)■> τύιου Λινδίνου.
  ΚαλοΟ/ται δθεν οί χίτοχοι τοι·
  ούιιον άνταλαχτέαν τίτλω< (ίμο- λογιβν χΐΐ τιχομεριδίων) δπως μέχρι τής ώ; &<ιχ> προθιαμίας προ
  σ<ομ'σΛ3ΐν αύιούς είς την Έ3νι- ή« Τ,άτιζιν πρός άναχατάσια- αιν, χαθ' διον παρερχομένης τής προθιαμΐας ταύτης χαϋίσΐαινται £<υροι, παραγραφβμένης δπέρ τοθ Δημοσίου τή; έχ τούτιον άπορριού- σης άξιώσιως διά τοιούτον νίου ιύπου μέχρι τής 8 Φιίίουιρίου 1938. Έν Ήραχλε'φ τη 9 Μχρτΐου 1936 Έθνιχή Τραπέζα τής Έλλίϊος 'Υτο») ιχ ΉρακλβΕου Η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ (τού μαιΐυτηρίου τ{|, Ε«ς Έλΐνα, Βινιςίλβυ) Δνί, ΚΑΤΙΝΑ Ν. ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ οέχεται τάς «κιτοΝβυς εν τή ·1«ία της ·δ·( ΛθίΒδέ—Τζαμί. Ώρβιι έπισκέψ(Μν ,.9-12 3-7. ΤΟ ΚΑΦΒΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟΝ ΑΚΡΟΠΟΛΙΖ Παρά την Άκ-Τάμπια Ειδοποιεί την πολυπλι,θή πιλα ιεΐαν τού διι λόγφ τβκ Άπιί χρι» θά παραμένη ανοικτόν μέ χρι ποηΐχς. ΑΖ τιμαί τβν ποτβν παραμέ νούν αι* &τΐ θε παρέχεται χαί μουαιχή 1% ραίιοφώνου. Ό Διινβ. Χ. "'ληί ν ί1 βΐή «λΠΡή ,ι σβΐς. ρ ,οθααν την ίσ τα λό ηβιη_ — Άντ ί,ροκαλοθσαν βολή σόν χά ύοα στό μυα καίώς έγύριζε Ή άλήθεια · βκιψ'ς τού *- ριζική μεταβολτΐ 4Γ)«λψ»|ς τού. '( 16)ς, ΰστερ' αι οταγμούς, έ*ρ
  λ:π ο ρθ α σ ι ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  Ε6ον
  Όφβίλω να σας όμολογή·
  σω Οτι τσ ζήτημα ούτό είνε
  «ού σκανοαλίζει ηεοισσότβρο
  οσους οας άγακοθν κσΐ 8-
  οους σκέπτονται τΐμα. Ό βα«
  θιληάς έγκαταλελβιμμένος β-
  λη τή νόχτα στό παλάη κα1
  σβΐς άνακατβμένη μίσα στόν
  κροστυνόκοσμο τοθ ΠαρισιοΟ.
  Ή Μαρία— Άντουανέττα
  χον Ακουε σκυμμένη ν αί άμΐ
  λητη. Κσΐ 6 Ιωσήφ έξακολου-
  θοθσι .. Τής ίθομισε τα βι-
  δάγματα κοΐ τίς συμβουλές
  ιί)ς μητέρσς των. Τής συνέστη
  σε νΛ άρχ(σπ νά διαβάζη—
  8υό ώοες τουλάχιστον την ή
  μερά. Κι' Ιτΐειτ,α ξαφνικά μέ
  τό πρόσωπο άνασιατωμένο
  άπό τή συγκΐνησ', μέ φωνή
  τιού ίτρεμε, τής απηύθυνε
  μ;ά τελευταία («σία νά άκού
  ση τίς συμβουλές τού.
  —Φοβοθμαι τιολύ τό μέλ·
  Χον, τής ιΐτΐΒ. Τρέμω κυριο
  λεκτικ&ς γκ% την ευτυχία σας
  κα( νια τή ζωή σας. ΓιατΙ αύ
  τή ή Ιστορία Ρέν μπορεΤ νά
  βαστάξη, έη' άπειρον κα(....
  καΐ ή έπανάστασις θα είνε
  σχληρή εάν την προετοιμάσε-
  τε σεΐς.
  ***
  Για πόσον καΐ θά έσυγκι·
  νοθσαν τα λόγια αύτά τή
  Μαρία — Άντουανέτίσ; θά
  έπροκαλοθσαν καμμιά μετα-
  βολή σόν χαρακτήρά της;
  ΤΑ έρωιήματα αύτά έγώριζαν
  μέσα στό μυαλό τοθ Ιωσήφ
  καΡώς έγύριζε πρός τή Βιέν
  ν γ;.
  Ή άλήθεια είνε τώ; ή έπ(-
  οκΐψ'ς τε υ επροκάλεσε μιά
  ριζική μεταβολή στή ζωή τής
  άΛβλφής τού. Ό Λουοοβΐκος
  16 ις, ΰστερ' άπό πολλούς 8ι-
  στανμούς, έκράιησβν αυτή τή
  φορα την ύπόσχεσι πί,ύ εδω
  κε στόν γυναικάοελφό τού.
  Ή έγχβΐρησις απέτυχεν, ό άτυ
  χής σύζυγος άνεθάρρησβ καΐ
  μέ νέα θέρμη επεδόθη στή ν
  δσκησι των συζυγικών καθη·
  κόντων τού. Τα έκατάΦερε;
  ΣτΙς 19 Λογοοσΐοι:—δυό
  μΙ)νβς σχβδόν μετά την άνα·
  χώρησι τοθ ΊωσήΦ-ή Μαρία
  — Αντουανέττα δέν είχεν ά-
  ιτόμη σπουδαίον μαντάτα νά
  άνανγεΐλο στή μητέοα τη-:
  €Όσον άφο;ά την κατά·
  στσσΐ μοί;—τής εγοαφε—ΕΤ,νβ
  βυσιυχος πάντα ή Γ5ια. Δέν
  άπελπΐζομαι ομάς, γιατί ύπάρ
  χει κάποια μιχρή βελτίωσις· 6
  βασ ληας Βηλαοή είνε προθυ
  μότερος άπό άλλοτε κι' αό'ό
  είνε ήίη πολύ γι* αοτόν>.
  Άλλά στΐς 30 Αογούστου
  άντήχησεν ίαχή τής νίκης! Γιά
  πρώτη φορά, δστερ' άπό άνα
  ρΐθμητες ήΊτες σ' ούτον τόν
  έιιταειή έρωηκόν πόλεμον, ό
  «νωχβλής σύζυγος» κατέλα¬
  βεν έξ έΦόβου τό φρούριο πού
  ίέν τοθ εΐχε ποτέ άντιστοθ().
  €Ζ4 μέσα στήν πιό μεγάλη
  ευτυχία τής ζω||ς μου—ίσπευ
  σεν ή ΜαρΙο—Άντουονέττα
  νά αναγγείλη στή μητέρα της.
  Είνε τώρα ό χίω ήμέρες πού
  ό γάμος μου Αλοκληρώθη. Ή
  Βοκιμή επανελήφθη καΐ χθές
  άκόμη επέτυχε περισσότερο ά¬
  πό την πρώτη φορά. Στή*> άρ·
  χή έσκέφθη<α νά στείλω 6<τα κτον άγγελιοφόρο στήν άγα· πητή μου μαμά. Έφοβήθη<α δμως μήτιως ούτό προκαλέση θόρυβο καΐ σχόλια. Όμολογο ίπίσης ττώς ήθβλα νά βίβα ω θω απολύτως. Δέν πιστεύω νά εΤμαι άκόμη ίγκυος, άλλά τουλάχιστον έχω την έλπΐβα ττώ; μποριΐ νά ιΤμαι άπό στιγ μή οέ στιγμή». "Ενα ιέτοιο τιραγμα δέν μπορσΰσε νά μείνη μισηκό. Πρώτη ή Μαρία—Άντουανέτ τα βέν μπόρεσεν, άπό τή χα· ρά ιης, νά μή φωνάξη στήν πρώτη κυρΐσ τής τιμης: —Ξέρβτε έπ( τέλους εΤμαι βασιλισσα τής ΓαλλΙας υπό την πλήρη έννοιαν ιής λέξε¬ ως. Έπειτα δοι οί αύλικοΐ καΙ οί Οπουργοΐ αύτό επερίμεναν άπό ήμέρα οέ ήμίρα νά μά· θουν. ΚαΙ ό πρέσβυς τής Ί σπανΐας, ό καλλίτερα πληρο. φορημένος άπό δλους·, άνήγ γειλεν έπειγόντως τό γεγονός σΐήν χυβέρνησΐ τού: Ισυνεχΐζετσι) Τό μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ Οικογενειακήν Ξενοδοχείον 'ΑΛΒΙΩΝ, Ό6«Η "ΐΜνρς 10—κλησιέστατα Όμονοΐας Τηλέφωνον 23—303 Τελείως «νκκαινισθέν, διαθέτει δωμάτιατ κύήλια, εύάερα μ«) καλώς έπιπλωμένβ. Καθαριοτητα *· μεμπτον καί υπηρεσίαν ηρββυμοτβτην. Αϊβ·υο«ν αναμονβς. ΑΙ θϋΐ»φ«ρ»»τίρ«ι τιμαί Γ· ξενοδοχείον «ΛΑΒΏΝ» διευθυνει αύτβ- .,ροοώπως · νεβς Ιδι·κτήτης τ·υ συμπβλίτπς μ«ς Μ. ΙΩΑΝ. &ΥΔΙΑΝΑΚΗ2. ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ ύ«ό συνώνυμον λύσιν «ροσε>άτΜς.
  Γι' οότό ζη«ϊ«« ίτΗμ6νε·ς τοθς οΐνους:
  ΑΔΕΛΦΟΝ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ
  τούς μόνους ήγγι-ημίνους κοΐ μ<ΜΡ· ρον γνΜστούς σας. Μην ΛρΜΪσ·. «Ις ιβ ν* ζητΒτε ά«λβς κρασΐ. Ζητιΐτι βάντοτ· κρβσΐ φίρμβς· ΑΦΕΛΦΟΝ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟ_-ΠΑ·ΟΑβΓΟΪ Γ ΤΗΣ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Ύνεινή τής ψυχής Όλίγα τινά άκόμη περί φαντασίας Γ. "Αλλο πσράβειγμσ: Δέν —ι- στίύω νά εΰρίσνωνται πολλοΐ (σορρονημένοι άνθΓωιιοι πού νά ένθουσιόζωνται μέ ενα νυ κτερινόν μονήρη πνρΐπατον μέ σα είς ενα μεγάλο νεκροτα¬ φείον υπό τό παχυλόν σκό τος των κυπσρΐοσων καΙ μέ καιρόν θυελλώβη. Ή φαντα- σΐα καί έ&ο όργιίζει ιίς δη¬ μιουργίαν άνυποστάτων φό· βων. ΕΤσσι νέος ή νία καί ου- ναντβς καθ* όοόν ή ιίς μίαν έσπερΐδα ενα πρόσωπον τοθ άντιθέτου φύλου, τοθ όττοΐου ή εΰμορΦιά καί τό παράστη- μα σοθ κάμνουν εντύπωσιν τόσον έντονον, ωστε νά κε>
  ραυνοβοληθής σχεδόν άπό έ·
  ρωτσ. Σοθ επαιξε καΙ έδώ ή
  φαντασΐα τό παιγνΙΒι νά προ·
  σωποποιήση είς τήνέλκυστΐκήν
  εκείνην μορφήν τό (δανικόν
  τής εύτυχίας σου καΐ νά ο έ
  παρασύρη < Ις δα τα μοιραΤα παρεττόμενα τοθ τυχαΐου βκε(- νου γεγονότθΓ, χωρΐς νά σέ άσφαλίοη διόλου κατά των έν δρχομένων κινίύνων άτιογοη τεύσεως ή άτυχοθς έκβάσεας. Είνε τελος πάντων ωραίον π» άγμα ή φαντασΐσ, άλλ' υ¬ πό τόν όρον νά την κρατβς είς τό περιθώριον τοθ ένερ- γοϋ β(ου ώς διάκοσμον τής πεζότητος κα! σσ*ηα(ας πολ· λων πραγμάτων πού άντιμε- τωπΐζε ς είς την ζωήν, καί πρό πάντων νά την συνηθί¬ ση νά πειθαρχθ ιΐς την κρί¬ σιν καί την θέλησιν διά νά μή σέ παρασύρη ευκόλως μακράν τοθ πραγματΐιΐοθ καί τοθ πρέ- ποντος. Καλόν είνε μάλιστα ή πε>θαρχιχή σύτή προπόνη-
  σις νά αρχίση παιδιόθεν καί
  (δού διατί ή λεγομένη έλαφρά
  φιλολογία μ έ τα μάλλον ή
  ήττον καλογρσμμένα άνόητα
  φαντασιοκοπήματα πού λέγον
  ται μίθιστορήματσ, όπως έξ
  αλλου μερικά έξωφρενιχά προ
  ϊόντα τής κινηματογρσφικής
  βιομηχανΐας είνε συνήθως ο(
  δράστσι των έξημμένων κεφα
  ! λων κα( των έπιπολσ'ων νοο¬
  τροπίαν, αί οποίαι βαθμηδόν
  έξελ(σσονται είς άνθρώπους
  άχρήστους, διαρκώς άποτυγ-
  χάνοντας καί παραγκων ζομέ
  νους {(ς τόν άγωνα τοθ β'ου,
  ακριβώς διότι τούς άγει καί
  τούς φέρει ώς άνδρεΐκελα ή
  φαντασία των άπσράλλακτα
  όπως οί καπνοΐ τιθ οΐνοπνεύ
  ματος τούς μεθύσους. ΚαΙ δυ
  ατυχώς, δπου καί οσάκις ερ
  χονται είς άντΐθεσιν ή σύγ¬
  κρουσιν φαντασΐα καΙ λογική
  βούλησις, ύπερισχύβι μοιραίως
  ή πρώτη, διότι συμφωνεΐ καλ
  λΐτερον μ έ τάς ένδομύχους τα
  σεις κοΐ επιθυμίας τοθ άνθρώ
  που, αδιάφορον αν δέν συμβι
  βάζωνται πάντοτε μέ την άλή
  θείαν καί τόν ορθόν λόγον.
  Φ:βο0 λοιπόν την φαντασί¬
  αν δπως τούς Δαναούς «καί
  δωρα φέρουσαν».
  τβθ ΐΜτροβ ι. Α. Γ.
  Η συστηματοποίησις
  έζαγωγής σταφυλών
  «%
  Τό Πρατήριον σιγαρέττων:
  πΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ
  ρφρ είς την Πλατείαν Καλλερ¬
  γών, παραπλεύρως καφφενείου «"Ολυμ-
  πος».
  Έκτβς τδν σιγαρέττων ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ θ·
  πωλδντβι χονδρικώς κ«. λιανικδς καί ολα τα αλ
  λα ειδή των λ·ιπδν Καπνεβιομηχανι&ν.
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΕΙΑ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ
  εΙπί^
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  .ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ'
  ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  Μετ* ριζιχας άνακαιν(βΒΐ(Μ«Ι την κροοθπχην χ«1 αλ·
  λιιν νέον ο*»ματ(«ν ηρές τί) ηροίκλάσοιβν χά! την ωραί¬
  αν «ρβχυμβΐβν τής π«Λ·Μί> έςασςραλΐζει ανβτον χά) άλη
  βινά ευχάριστον ίιβμονην είς τούς τα{ειδιέτας.
  Τβ «'ΑχΙλλειον» προτιμάτβι Οπο έλων τδν ταΕειδΐεΐτβν
  μ«1 δια την πρόθυμον ύηηρεσίαν τού και την άκαοτρά-
  «τουσαν χκθαριβτατκ τβυ.
  Έπ' εύκαιρ'α ιής παοουσΐ-
  άς έν Αθήναις τοθ έμπορικοθ
  άκολοοθου τής «ν Βιέννη έλ-
  ληνι»ί|ς πρεσβείας κ. Οΐ<ονό· μου, θά συνεκροτεΤτο χθέο είς τό υπουργείον Έθνικής ΟΙ κονομίας σύσκίψς των άρμο δίων ύτηρεσιών των ύπουργΒ*. ών Έθν. Ο1<ονομ(ας καί Συγ κοινωνΐας είς την οποίαν θά μετϊΐχε καί ό διευθυντής τοθ ΣυμβαηκοΟ τοθ ύπουργβΐου των Εξωτερικόν κ. Άργυρό πουλος. Κατά την σΰσχΕψ ν ταύτην θά έξητάζετο τό ζήτηαα τής οργανώσεως τής έξαγωγής νωπον σταφυλων »1ς τό Ιξω τερικόν καΐ Ιδ'ως είς την Κεν¬ τρικήν Ευρώπην. Έκ μέρους των αρμοδίων κρατικόν ύπηοεσιων καταβαλ λονται σοβατρώταται προσπά- θβιαι διά την πλήοη εξασφά¬ λισιν των μέσων τής έγκαΐρου συγκεντρώσεως καί άνέτου μβταφοράς είς Εύοώπην. ΈλπΙζεται βτι εφέτος, χά¬ ρις είς την τελειοτέρρν ου· σκβυασΐαν τοθ προΐόντος, τάς δασμολογικάς ευκολίας χαί την κτηθ·ΐσαν ή^η πεί¬ ραν, θά αυξηθή σηααντιχως ή έξαγωγή κσΐ διάθεσις τής έλ ληνικής σταφυλής είς τάς βύ ρωποΐκσς άγοράς. Σημειωτέον δτι μβταξύ των άσμοδΐων συζητοθνται εΐοικώ τερον κσΐ ©οισιιέναι βιευκο· λύνσεις οΐτινες θά δοθοθν ι έν καιρώ είς τούς σταφυλοπαρα γωγούς κοΐ σταφυλοεξαγω- γ«ΐς οθτως ώστε νά διευκο λυνθοθν οΐκονομικως οογοι τόσον διά την συσκευασίαν όσον καί την ευκολωτέραν καί ασφαλιστέραν μεταφοράν ίΐς τούς λιμένος έξαγωγής κσ( τα έσωτερικά άκόμη κέν- τρα καταναλώσεως. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Μόλις συνελθόντες έκ τής πλη. ξάσης φοβεράς καί απροσδόκητον ημάς συμφοράς τοθ άττροσδοκή- του θανάτου τού προσφιλοθς καί λατρευτοθ μας, υΐοθ, αδελφοθ καί άνιψιοθ Νικολάου, αισθανόμεθα την υποχρέωσιν καί τό καθήκον 8 πως καί Βιά τοθ τύπου εκφράσω¬ μεν την ευγνωμοσύνην κοΐ ευχαρι¬ στίας ημών ιίς τόν Θερόποντσ Ια¬ τρόν κ. Εμμανουήλ Τζωρακολευθε- ράκην καί συνεπικοΰρους ετέρους Ιατρούς κ. κ. Κουβίδης. Μανδαλε- νάκην. Παναγιωτάκην καί Γαβα λδν. οΐτινες μετα φιλικοθ καί στορ γικοθ ένδιαφέροντος παρηκολούθη σαν την τετραήμερον ο Οτου ασθέ¬ νειαν, Προοέτι ευχαριστούμεν τόν κ, ΤρανταλΙδην χειρτθργον καΐτό προσωπικόν αθτεϋ διά τας πρός τόν άσθενή ημών άβρος περιπόιή σεις. Εϋχαριστοθμεν άπαντας άδιακρΐ- τως συγνενεΓς καί φΐλους τΐμών, οΐπνες έτίμησαν ήμδς διά τής πά ρουσΐας οϋτών. έκ τής πόλεως Ή ρακλείου, Βουτων, Αγ. Μύρωνος, Βενεράτου, Αύγενικής, Κερασίων. ΣΙββας, Κορφών, Κρουσώνος, Κά τω Ασιτών, Καλεσσών, Αγ. θω μα, Δουρβουτζή καί λοιπων γειτο νίκων χωρίων κοΐ άπαντας τούς κατοΐκους Δαφνθν, ο'ιτινες πάρη κολούθησαν την κηδείαν αύτοθ μέ- χρι τής ύστατης κατοικίας αύτοθ. Την Ήρ&ν Μονήν Παληανής, κ. Ή γουμένην καΐ λοιπάς αδελφάς, οί τίνες συμ μετέσχον τοθ πένθους η¬ μών. Τούς Ιερεΐς, 'Αγ. Μύρωνος. Βενεράτου, ΣΙββας, Αύγενικής, Σταυρακίων, έφημέριον Παληανής κ. Παρθένιον καί Γρηγόριον Καρά γιαννίκην Άρχιμανδρΐτην τόν πρω τοστατήσαντα είς την νεκρώσιμον ακολουθίαν. Τούς έκφωνήσαντσς έπικηδείευς λόγους κ. Ιωαν. Βασιλσκην δικη γόρον καί Νικ. Μορ. Παναγιωτάκην μαθητήν ΓυμναοΙου. Τούς καταθέ¬ σαντας στεφάνους: Μακάριον Άρ χιμανδρίτην, Δημήτριον καί Εύαγ γελον άδελφούς Δουλουφάκη, ΟΙ κογένεια Παπά Μην ά Βλασάκη καί Νικ. ΣταριανοΟ, Μιχαήλ Μαν¬ δαλενακη, Νικ. Μανδαλενακη Ια τρόν Μανδαλενακη, Εμμανουήλ 'Αλμυράκη, Ιωάννου Κουλεντάκρ, 'ΕλευΘ. Τζωροκολευθβράκη, τούς φ λους Γ. Λιναρδάκη, Ιωάν. Σηφά κη, Άριστ. ΤσακΙρην Συμβολαιο γράφον. Νικολ. Φραγκιαδάκην καί Δημ Σικάκην. Δαφνοΐς 7 ΜαρτΙου ΟΙ ι ύχαριστοθντες ΟΙ γονπς: Γεώργιος Χρυσάνθη Δβυλβυφίκη. ΟΙ άδελφοί: Λημή τριβς, Εύ^γγιλος Δουλουφάχης, Μ«ρί« κ*Ι Μιχ. Μανδαλενακη Ή μνησΐή: Μαρίκα ΤζΝρακΐ>λευβ< ρ&χη. Οί θίϊοι: Άρχιμ Νακάριος Δουλουφάκη;, Μαρία Β Δουλβο φίκπ. Μαρία Ν. Λβυχοτδάκπ. Γε ώργιβς. Μιχβίιλ, Δημήτριος, Βερ νβρδος Μ«1 Αθηνά Τεςάχ —Αύαιηρκί ποιναί είς τού; ζΜθκλέπτνς καί ζωοκτέ· νβυς. Δι9 άναγχαοτικοθ νίμου δτιο γραφίντος τελιυταΕως, τροποποιιΐ ται δ νίμος πΐρί ζωοκλοπή; χαί ζωοκτονΐβς, θΐεττιζομίνων α5ατη ροτέρων ποινήν εναντίον τβν πά αηί φύσιως ζνοχλεπτ&ν χαί ζιοο χτόνων. Δι" άναλόγων ποινήν τιμαί ροθνται 2?γανα άγροφι>λα>.ή;, δή
  μ-χρχοι, πρόεδροι, χοινοτή-ων κλπ.
  ι ί'ΐινες άμιλοθν την άναγγιλίαν
  τΐ)ς πράξεως ή χήν λίγφ «?μοϊιι5
  τη τος αονδρομήν των πρός αναχά
  λΐιψ.ν τ6ν δ
  ΕΝΟΙΕΙΙΖΟΝΤΑΙ Ιύο ίωμί
  τια δυνάμενα νά χ&ησιι»οποιτ]θοΟν
  καί παρ' δλιγομιλιθς οί<ογενιΙας Πληροφορίαι παρ' ημίν. "^^εεβ————, ΜΙ^ΡΗ^ΡΗΙ Ι^Ι~ΙΙ^Ι~Ι~Ι~§Η^Ι^Ι^ΗΗΐ^ΗΗΒΗΜΗΐ1εΙΒΐ1Ηΐ^Η' ΛΠπΗΠΠιΙιιΠΠιιΤπΐιιι^ ΗΜΗΙ1ΙΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΧΟΡΟΝ —Τα προσίντα τίν δικαστι· κδν ύπαλλήλων. Είς την εφημερίδα της ΚυρΊρ νήβενς δημβσιεύβται 6 &ν«ν>*θτ
  στικός νύμος διά τβθ όποίου ννοι
  οηοιουνται είς ενιαίον κείμενον
  Ι νέμοι «πβρΐ ορνανώαΐΝς της
  ρβμματβίβς των Δικαστήριον
  «1 Είσανγβλιων χαί πβρΐ τ&ν
  ιροοέντνν οιοριομον, ηροαν»»νϋβ
  ιιταθέσιν;, παύσιν;, πιιβαρχικης
  ίουσίας χαΐ αδιι&ν τβν ύπαλλή
  «ν καΐ υπηρβτ&ν αΰτϋς».
  —Τα ζπτήμοτα τ&ν έπαγγελ
  ματιών Ηρακλείου.
  Τα ηαρα τ$ κ. Πρ«θυπουργφ
  φυπβυργεϊβν, μάς διαρΊβάζ«ι ηβ
  ίπου την κάτωθι άπάντηαιν της
  'βνΐΜής ΔιοΐΗποϊβίς έν σχέσει μέ
  σα ίνβγράψαμβν διά τάς άνβΐγ
  κάς των έπαγγιλμκτι&ν:
  «Σχβτικ&ς πρός τό δι«βι0ασθέν
  ιμϊν διά τβυ ύπ' αριθ. 7306 ί ε*,
  γγραιφο» σκς άπόχομμ» της εφη¬
  μερίδος τής έν Ηρακλείω έκδι
  ουίνης ο'ΔνύρθΜσις» της £11)2
  ι7, έχομεν την τιμήν νά ννωρί
  ιωμεν υμίν δτι πραγματι ένεχκ
  ής ττρωτοφανοϋς περυσινης γΐνι-
  χης άφορίκς έν τό νήσω καί τής
  έκ ταύτης έπΐλθουαης βΐκονομι-
  κής κρίσεως, οί Σύλλογοι έπαγ·
  γ**ματιών «αί βιοτεχνβν ϋπέβκ
  λβνΰπομνήματα: «) ΠερΙ άνα·
  στβλης έίώσΐων έκ τ&ν μιαθίκν.
  Το ύπύμνημα τουτο υπεβλήθη
  ΐς τό Υπουργείον Λικαιοουνηβ
  ιέ βΐσήγησιν ινα γίνη ■ύμΐννς
  ίΐκτόν. β) ΠΐρΙ προσνρινης άνα
  τολής τής λπςΊνς χά Ι διαμαρτν-
  ηα*Νς τ·α»ν»λλ«γμκτικ&ν καί
  γραμματΐων εν τφ Νομώ "Ηρα¬
  κλείου έηί τρίμηνον Κ«1 τό υπό
  μνημα τουτο διεβιβάσθη είς τα
  Υπουργείω Διχαιοσυνης χά Ι 'ί·
  ϊνΐΜήί θίκονομίκς Ίνα, κριθη χχ
  α ποσόν ένοκΐκνυτιχι ή λήψις
  Νβμοβίτιχοϋ μβτροο εΐδικώς οια
  ό Ήρακλιιβν, γ) πβρ! άν«γκ«
  τικής διατιμήσΐνς τ&ν πρώτνν
  (ιλών, τάς οποίας έκεςεργαζονται
  ! έπ«γγ·λμ«τίοιι χαί ρΊοτέχναι.
  β ύπόμνημα τουτο διιβιβάσαμεν
  Ις τβ'Υφυπ. ΆγβρανομΙας διά
  ού Νο 4156 έγγράφβυ μας συνη
  γορήβαντΐς όπερ τής «πόψίΜί
  ων αΙτούντΝν.
  Ό άναπληρ. ύπβυργβΰ Γ. Δ.
  ϋ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΙΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ
  θά τταρασιη καί ό Πρωθοιτουρνός κ. Μεταξάς, τιμης
  ένεκεν κοΐ χώριν τοθ σκοποθ τόν οποίον έξυπηρετεί.
  Τοιουτοτρόπαις ό Χ0Ρ02 τής Ναοτικής "Οργανώσεως
  καθίοτατοι ό έπισημότερος των ημερών.
  Π. Ίππόλ»τ«ς>.
  —Ή εγγύησις τβν τελωνΐια-
  κων.
  Κατ' ανακοίνωσιν τοθ υπουρ-
  γείβυ τ&ν θίκονομικβν ή κατα
  Ιαλλομενη εγγύησις υπό των τε
  λννιιακ&ν ύπαλληλΜν δέον 'νά
  συνΐβταται είς μετρητά ή όμολο
  γίας τίιν οημοαίΝν ελληνικήν δα
  νείοιν «χτιμωμίνΜν *Ις την χρη
  ματιστηριαχήν τνν τιμήν αν «ο
  ται είναι κατώτεραι 2τη{ όνβμκ*
  οτική; τειν ά{ία{.
  —Ή τιμή των έλκίων.
  Ανεκοινώθη άρμββίβίς «τι αί
  τιμαί τδν (λαΐοιν ; διετηρήθη·
  σαν κατα ι τέ ν παριλθόντα μη¬
  ν» ιΙ{ νψηλά έπίπεδα παρά την
  αίοθητήν μιΐνοιν τής εςαγαιγίιβ
  χνρίεις είς τάς χώρας μιΒ' «.ν ου·
  ναλλαοοόμιβα μίχρι σημερον καί
  ιβιαιτέρι.( μεταέκιίνΝν μεθ' ών
  τό εμπόριον διε{ηγ*το δι' άντβλ
  λαγής προΐόντΗν. Ή οταβιρότης
  αυτή άποδοτΐα είς την ίλλβ'ψιν
  μεγαλυν άπβθεμάτνν. Άς πρός
  την προσέχη εσοδείαν αί μεχρι
  βημιρον ενδίΐςΐις παρουβιάζονν
  πράγματι ΐύχβριστβν την βΐκόνα
  μιάς χαλής ε"σοο·ί«ς καίτοι δέν
  είναι βυνατη ή μβρφκσις «ς<φκ λον$ γνώμηί «πό τβθδε. Ε* Μ •Ι
  Ήράκλβιον Κρήτης
  Γραφεία Εναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  10 Μαρτίοο 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  Ο ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΤΤΠΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ
  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕ-Σ ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  ΕΞΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΪΥΜΒΟΑΒΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ
  ΕΙ! ΤΗΝ ΟΛΗΝ ΗΜΙΝ ΖΟΚΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίου (τού άντα
  ποχριτού μας).— Όλόκληρος ο Άθη
  ναϊκός τύπος, άσχολεϊτβι καί σήμερο
  μέ τό ταξείδιον τού Βασιλέως είς τή
  Κρήτην, δημοσιεύων μακρά τηλεγρα
  φηματα των άπεσταλμένων τού τόσο
  έκ Χανίων όσον καί έκ Ρεθύμνης. Α
  έφημερίδες σχολιάζουσαι τό βασιλικό
  ταξείδιον καί την γενομένην παντού, τό
  σον είς τάς πόλεις όσον καί είς την ϋπαι
  θρον, ένθουσιώοη ύποδοχήν είς τόν "Α
  νακυα έξαίρουν τό γεγονός ώς ένδεικτ
  κόν τής επιθυμίας τού λαού υπέρ τήι
  συμφιλιώσεως βέ^* παραλείπουν ο
  επί τή εύκαιρία νά πλέξουν ΰμνους πρό
  την Κρήτην διά τή* μεγάλην συμβολή
  της είς την όλην εθνικήν ζωήν τής'Έλλά
  8ος.
  10 ΑΟΤΑ ΗΥΞΗΣΕΝ ΕΚ ΝΕΟΥ
  ΤΑ ΑΣΦΔΑΙΣΤΡΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ
  Η χδεσινή ημέρα τού Βασιλέως
  καί Πρωόυπουργού είς τό Ρέθυμνον.
  Είς Ρέθυμνον «ροχθές, ή
  Α. Μ. 6 Βασιλεύς τΐαοεκά
  θησεν είς Βιΐννον δοθέν
  «ρός τιμήν τού ύβδ τοθ Δή
  αου Ρεθύμνης. Είς τ6 δεί
  «νόν μετέσχον δ ΠρΜθυ
  «ουργδς κ. Μεταξδς καί
  άβαντες οί έείσημοι τής
  (άκολουθΐας τΙ)ς Α. Μ. Κα·
  (τα τό 6«ΐ«νον ήνιρθη βερ
  μή -ρδνοσις 6*6 τού Δη-
  μάρχου Ρεθύμνης κ. Πιτυ·
  Ηάκη ιίς την ό«οίαν δ Βα
  οιλΐύς άνήντηνΐν εύ^αρι
  στβν.
  Την Ιΐην «.μ. χθές ή Α.
  Μ. 6 Βασιλεύς, δ Ποωθυ
  «ουργός κ. Ί. ΜΐταΡ,άς δ
  ΰνουργδς Γενικός Διοικη
  τής Κρήτης καί οί λ,οινοί
  τής άκολουθίας τοθ Βασιλβ
  Μς έαεσκεφθησαν τόν Δηιιο
  τικόν κή«ον καί είτα τό Δή
  μοτΐκόν Νοσοκομείον Ριθύ
  μνης «εριελθόντες όίΐοντα
  τα διαμερίσματα αύτοθ
  καΐζητήσαντις βιαφόρους
  «ληροφορίας. Ό Βασιλεύς
  Ιδιαιτέρως Ιφαίνετο £ν6ια
  θβρόμενος διά την λειτουρ
  1 Μ«ρτ(βυ (τοδ «νταπβκριτβΰ
  μα$) —Τηλεγρβφοδν έκ Λονδίνον ο» τβ
  Λέΰδ ηΰξησεν έκ νίβο τα ■οφάλιστρα των
  άτμβπλοίων τΒν πλεβντων είς Ισπανίαν ή
  δικρχομέν_ν μέ φορτίον παντός εΐδους καί
  ιδία μεταλλευμβτνν καί τΰοφίμ«ν δια τβί
  Γιβραλτάρ καί τοδ στενοϋ της Άλγεοίρβς
  °Η αύξησις »ύΐη είνε χαρακτηρίση*!* τή(
  δράσεώς τδν βντιμνχομένων Ίαηαν&ν κ
  τβ θάλασσαν κα'· Ιδία τδν τελευταίαν γεγ
  νβτων είς τ4 νβτια καί ββρβια πκράλι* τί
  Ίσιτοενίας.
  1ΪΤΙΧΒΗ Η ΠΕΡΔΤΩΣΙΣ
  ΙΗΣΦΟΡΟΛθη.Λ.'ΤΙΞΕΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Εγνώσθη σήμερον ότ
  ή κυβέρνησις ενδιαφερομένη δια τή
  ανακούφισιν των φορολογουμένων, δι
  ταξε την ταχείαν ηεράτωσιν τής &ν< συντάξεως των φορολογικόν καταλόγω διά τής οποίας θά επέλθη οικαιοτέρ< χατανομή των φορολογικόν 6άρων μ ταξύ των έπαγγελματικών έν γένει τα ξεων. Η ΤΑΞΙΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕί. ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΝΑΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗΝ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΝ 'Εχ,με&ευς τοθ Τιλιτβρχου έν ι ώ *ώ Νοφχατα την τέλιοιν νΐ;ς ΔοξολοιΕας λοχαγιθ χ. Ρουσάιιη Στιλ. παρεκλήθημεν ά άναχβινώσΐν μ·ν τα χάτωΗι; 1) Έ ιΙοο5ος έν ιω Ν»ώ θά τρ»πϊ μονον είς τ&ύς έχοντος ι ιδικόν πρός τουτο ϊιλτΐον ιίσίδου χο&ηγούμινον παρα ;ή; Νομαρχίαν 2) Οί μέλλοντες να είαίλθωοιν ιίς τόν Ναόν παρα χολ'.Ονται νά προαίλθςυν έγχαίρως χλο' Βαβν ι εΐοοϊος θά επιτραπή μόνον άπο τής 10ης μέχρι τή 10 30 ίρχς. Μιτά ήν ίθψ χο Ι 30 ουδενός ή εισ 8ες θά επιτραπή έστω χαΐ έβν ι υιός τυγχανη έφα ίιαομένος διά δελιίου ιίσόδου. 3) ΟΕ μέλλοντες να ■Ιοέλθκαιν είς τον Ναόν ιταρκχαλοθνται νά έπιδι χνύουν τα διλτΐα είοίδου είς τα πρός τουτο δ;γε να άφ' ίαυτΑν χαϊ χωρΐς νά άναμένωοιν νά ζητη 6ώσιν ταυτα. 4) ΟΕ είσιρχόμενοι ηαραχαλοθνται νά ουμμορφοθνται έηβχριββς πρές τας &ποδι(ξιις τ6ν έντιτβλμέννν δργάνων χοί νά μιταβχΐναοιν είς τά( δκοδειχνυομένβς ϋέοιις προέύμως χαΐ ταχέως πρός αποφυγήν ουνωοτιομιθ ιίς την είσοδον. 5) Διά τάς χιιρΕας δ:ιτέθη έ γυναιχωνίτης δηκυ χά Ι καραχα λοθνται νά άνέρχωνται έχ των πλαγίιον έξιοτιριχών είσοδων τοθ ΝαοΟ. 6) Μιτά τό πέρας τή; ΔοςΌλο ^Ιας παραχαλοθνται πάντες ι Ε έν τώ Ναώ νά άναμέ νωοιν την έξοίον ής Δ. Μ. τοθ Βασιλέως χ»1 τ&ν επισήμων χαί.εΐτα νά έξέλϋουν μιτά τάξεως χωρίς νά ηαρατη^ηθ) ουναστιομός. ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ .ΣΗΜΕΡΟΝ ΘΑ ΚΛΕ1Σ0ΥΝ ΕΙΣ ΤΑΣ 10 Π. Μ. .'Ως καί πρό ημέραν άνεγρόψσμεν τβ Κα • ταστήματα σήμερον, ημέραν τής άφΐξεως Τής Α, Μ. ι(ς Ηράκλειον, θά παραμεΐνουν ά " νςικτά υέχρι της 10 π. μ. όπότεθά κλιΐοουν > μέόχρι. τή« 1 1)2.μ.μ.Τό άπόγευμα θά άνο ξουν
  . μΙχρ»·τάς 3 «α' ΘΑ κλε'σουν μέχρι τας 5 μ.
  * Κοττά ^ιας άλλας ημέρας τό άνοιγμα χαϊ κλεί
  ν σιμον χον καταστημάτων θά γΐνεται ώς ου
  γίαν τοθ εύανοθς τούτου Ι
  δρύματος. Προηγουμένας
  καί -ερί ώραν ΙΟ.ΙΟ' «. μ
  ίγβνετο ή τελιτή τής στ*
  ψιως τοθ ανημείου των ««
  σόντων ήτις «ροσβλσβΐν
  πανηγυρικήν μορφήν καί ε
  βεβκεν ά|ορμήν είς νέας έκ
  δηΧώσεις ΰβέρ τοθ Βασιλί
  «ς Την στέψιν ββηκολού
  θησεν μΐγαλο«ρι«ής «αρί
  λασις Είς την «αρβλασιν
  ταύτην συμμετείχον βκτός
  τοθ στρατου ά**ντα τα
  σχολειό καί οί «αλαιοΐ «ο
  λιμισταί τοθ νομοθ Ριθύ
  μνης.
  Την 1 μ. μ. ό Βϊσιλιΰς
  ηαρεκάθησεν είς «ρόγιυμα
  είς την αίθουσαν τοθ Λυ
  κείου των ΈλληνΙδ»ν «3
  ρατεθέν ύΐό τβν βμ«ό
  ρων καί έβαγγελματιών.
  Κατα τό «ρόγευμο έσημβιώ
  θησαν νέαι εκδηλώσεις ύ
  «έρ τής Λ. Μ.
  Περί την μεσημβρίαν ό
  Πρωθυ-ουργός κ. Μεταξάς
  μετέβη ιίς την Νομαρχίαν
  δ«ου βδιχθη λαϊκάς ·β
  τροκάς *νδια#εροιιένοιςβιά
  διάφοραι τοτιικά ζητήματα
  καί 151α «φτβρικά. διά τα
  όκοΐα ό Πρβ·θυ«ουργός λ
  «έδειξεν «Ιδικόν «νβιαφΙ
  ρον. τονίσας τάς υπέρ των
  βφέδρκν «ροσιαθείας τοθ
  νβου κράτους. '£«1σης ό
  κ. Πρωθυνουργός 6·.αβ«ν
  άνοφάσεις β«ί διαφόρων
  ζητήματι*ν γει*ργικίς θύ
  σε«ς, τα όΐοϊα τοθ 4ξετί
  θησαν.
  ΤήνΓ3.30 μ. μ 5 Βασιλεύς
  καί οί ,ιβίσημοι άνεχώρη
  σαν «Ις Άμάρι «ρός ««Ι
  σκέψιν τής Γ««ρνίκης Σχο
  λής Άσωμάτων δ «ου τούς
  είχεν «ροετοιμασθβ έξαιρε
  τική ύνοδοχή. 'Ειιιστρίφον
  τες είς Ρέθυμνον θ* «άρη
  κολούθουν 8«(δ>ιξιν το«ι
  κβν χοραν ύ«ό όμάδων Ρε
  θυμνΐων έξ αμφοτέρων τβν
  Φύλων, φερδντων την Κρητι
  κήν ενδυμασίαν.
  Την 8 30 ό Βασιλεύς θά
  «αρεκάθητο είς γεθμα δι
  δόμινον «ρός τιμήν τού
  βΙςτήνΣτρατΐΜτικήν Λέσχην
  Τα μέτρα τής Αγροτικής Τραπέζης
  διά την ενίσχυσιν τής άλιείας,
  3» Π ΡΟΙΝ Β
  _ _ ________—_ _—_ _^^ _^ _ε—ι^^^Ρίε^^ε^^ε—ε_^|Με«ι
  ΗΡΧΙΣΕ ΣΦΟ&ΡΟΤΑΤΗ
  ΕΠΙΘΕΣΙΣ Τ&Ν ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ
  ΠιΡΑΤιΞΕΟΣΠΕΡΙΤΗΝΜίΔΡΙΤΗΝ
  ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ ΠΡΟΕΑλΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίου (τού άνχα·
  ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ
  Παρισίων άγγέλλουν Οτι τό «ρα^τορεί
  όν Χαβάς πληροφορεΐται έκ Μαδρίτης
  ότι έξαπελύθη νέα σφοδρά επίθεσις των
  δυνάμεων των έθ'ΐκοφρό^ων ενατίον
  τής περί την Μαδρίτην έουθρά; παρα
  τάξεως. Αί μάχα,ι-αυνεχίζο-νΐαι μετα
  λύαβης εκατέρωθεν.
  | Τό οτρβ«ηγείον τού Βαρέλα όστις η
  'γείται τού μεγαλυτέρου μέρους τώ» έ
  1 πιτιθεμένων ανήγγειλεν ήΊτΙη ότι ένια
  1 χοΰ τα στρατεύματα των έθνικοφρόνων
  επέτυχον νά προελάσουν περί τα 25
  χιλιόμετρα έξαναγκάααντα τα προκεχω
  ρημένα τμήματα των έρυθρών είς άτα
  κτον όηιβθοχώρησιν.
  Ή Διοίκησις ττ]ς 'Αγροτιχής
  Τραπέζης ΙπιθυμοΒαχ δπως ένι
  σχύση τςύς παραχτΕους πληθυ
  ομούς, έκεΐνους δηλαδή &( όηοΐιι
  είτε χλτλ *ύ?ιον χαΐ άηοκλειστι
  χον Ιργιν έπιδίδονται είς την αι
  ε(αν, είτε λόγω άνιπαρχβν χ^λ
  λιιργηοίμνν ίκτάαιων άναζητοθν
  ιπιχουριχβς ιϊ; την α'ΐ(αν πρό
  αθετον πόσον ζωή;, ιΕί-γτ;6η χ*1
  ίπίτυχε την συμπλήίΐοσιν τοθ χά
  ταοτατιχοθ νόμου τής Τβαηέζης
  είς τον δηοΐβν ακμπιριέλαβ* μεΐα
  ξο τΟν οχιπΐν τοϋ [ϊοόμχτος χαΐ
  την προστασίαν νϊ)ς &λιι(α(, ώς
  «αί π&οης σαναφοθς έηιχιιρήσι
  ως.
  Οϋτω δι* «ποσταλε'σης έγχυχλί
  ου διαταγάς πρός τάς κιριφιριι«
  κάς υπηρεσίας τής Τραπέζης έζη
  τήθη ή μελίτη τδτ γενιχών συν
  θηχών τής άΧιιΕας ^ή{ περιφερεΐ
  άς των χαϊ ήδτοδολή λεπτομεροθς
  έχθέσε»:.
  Εί5ιχώτερον εζητήθη δπως με
  λετηθζ λιητομιρίς δ μάλλον
  Ινδιδειγμίνες τρίττοι-, χαθ' 8ν θα
  ϋει νά παρασχεθή ή ίνΐσχυα ς
  τή, Τραπέζης δια την απόκτησιν,
  αυμπλήΌωσιν ή συντή-,ησιν τ&ν
  άλιιυτΐ'ών ίφίίίιον χαϊ έν γένει
  τίνι τρίπφ θΐ ήΐύνατο νά έχδη^ω
  θξ ή αντίληψς ουιής πρός προ.
  σ ασίαν κιΐ βελτίωσιν τής θίαενς
  τ©ν άλιίω* χαϊ έ^ύψΐβσιν τοθ βιω-
  τιχοθ ίη^πίδοιι ού (Αν. Επί τ^
  δίσει τδν ληφθεισ'βν άπχντήηω',
  ή αρμοδία Οπηιισ'α τί); Τραπέ
  ζή; έθεσεν δ π' δψ·ν τής Διοιχήσε
  ως τα πορΕοματα εί; τα δτι*1χ
  κατέληξε χβί είς τα άιΐοι"* ίχτΐθεν
  τϊι οί πρευτοθίσεις χαϊ οί δροι,
  δ|ι" ιθς, χατά την , γνώμην τη^,
  θί έδει νά ασνηθξ, έν γενικαίς
  γοαμμαΐς, ή άιιυτική πίστις έν
  Ελλάδι.
  Κατόπιν τί); ιίσηγήσκο; ταύ
  τηΓ, ή Διοίκησις τί)ς Τραπέζης
  έχει 5π' ίψ ν τη:, δπως προχαλέ
  ση συντόμως ιίϊιχήν επί τγ-0 Θίμα
  τος τούτου σάΐκιψ ν των κηΛδί
  ών δηηρεσιών ιή; Τραπέζης, θε
  λουν δέ εκδηλωθή ταχέως αί άπο
  φάσιις αυτής, ίσον άφο α τάς 6α
  αιις, έφ' ω'θχ σ'η^ιχθ^ ή δ?γά
  νωα ς τοθ νέου τούτου χλίδοκ τής
  πίστεως παρ' ημίν.
  Η ΧΕΙΡΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ
  ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΕΦΕΤΩΝ
  Δι3 άποφάοιως τοθ δπουργείου
  Διχαιβούνης ή σιιρά αρχαιότητος
  των ήίη δπηρετούνιων Προίδρων
  Έφιτων χανονίζεται ώς άχολού
  θω(.'· Ιωάν. Πιτρουν&χος, Νικόλ.
  Τριανταφύλλον, Ήραχλής Σπηλιώ
  ίηί, Άρ. θιοφίλου, Παν. Κιρα
  σ.ώη(, Ιωάν. Άντωηάδης, Πχν.
  Ριχάχης, Αθαν. Καλλαντζόπου
  λος, Παν. Παπχνιχολάου χά Ι
  Κων.
  Ο ΦΟΡΟΣ ΜΙΙΘΟΤΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΝ
  Δι* έγκυκλ(ου τοθ ϋτιοοργίΐ
  ου των ΟΙκονομΐκβν πρός τούς
  έφόρους τοθ κράτους γϊνεται
  γνωστόν δτι τό τιοσοσΐόν φό
  ρου μισθωτών υπηρεσίαν δια
  τος άποδοχσς τοθ προσωπι
  κοθ τ©ν τιθοης φύσεως έπιμε
  λητηρΐων Βέν είνε ανώτερον
  τοθ ά,20 ο)ο. Συνεπως τό τυ
  χον ϋσπραχθέν επί πλέον μέ
  χρι σήμερον Βέον νά έπισψα
  φή είς τούς ενδιαφερομένους.
  Η ΕΙΣίΎΩΓΗ ΕΚ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
  Τί δηουργιίβν τής Έθνιχής 02
  χ&νομΐας δι' έγγρίφου τού πρός
  τάς τΐλΐονιιαχάς αρχάς χαΐ τα έμ
  ποριχά χαϊ περιφεριιαχά Ιπιμελη
  τήρια, γνωρΐζιι δτι έπιιΐή τό έλ
  ληνοσουηδιχον χλήριγχ πκρουβιά
  ζιι πα6ητιχόν, ή ·ίΓ»γωγη σίυ
  ηδιχών έμποριυμάτων Τίθ πΐναχος
  6" έπιτρίτιιται μόνον χατόπιν Α
  διίας τής έπιτροπής τ&ν παθητι
  κων δπολοΐπων.
  ΤΟ ΕΝΑΕΡΙΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
  ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
  ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΛΒΜΑΤΩΝ
  Κατόπιν οχιιιχής ιίσηγήσεω;
  τοθ δ'ΐυθυντοθ ταχυδρομιχη"; έκ
  μιταλλιύσιως χ. Σφήκα, δ δφ
  πουργος Τ.Τ.Τ. εδέχθη δπως χά
  θιΐρωθίθν «αί είς την Έλλάδα τα
  γνωσιά άλλαχοθ άγροτιχχ δέματα
  Σκοπάς τοθ μέτρου είνε ή άμισις
  έπιχοινωνΕα τιθ παραγωγοθ χ
  τοθ χαταναλωτοθ. Οΰ'ω, ιίς 8λα
  τα ταχυδρομιχά γραφιίχ ιής χώ
  ρας θά χαταρτισθοθν όομαστιχοΐ
  πΐναχις την παραγωγήν τής πι
  ρΐφΐριίας. Κάθε παραγωγος ό δ
  ποίος θά εγγραφαί ■'( ιον ωί ^
  νω πίνκχα θά διχαΐοθται νά άπο
  σ'έλλη διά τοθ ταχυδρομιίου τα
  προΐόντα τού είς τον χαταναλω
  την μέχρι δάρους 15 χιλιογοίμ
  μων. Τό τέλος είς το δποϊίν θ* δ
  πόχιινται τα ώς ανω δέματα θά
  ιΐνι τό ή^ισυ τοθ χανονιχοθ Προ
  κειμένου νά χαταρτισθοθν αί )*
  πτομέριιαι τοθ αχετιχοθ νόμου
  συνειργάσθηιαν χατ' επανάληψιν
  ι( δπουργοΐ Έθνιχή; ΟίκονομΙας,
  Γεωργίας χαϊ Σ,ιγχοινωνίας.
  Η ΕΙΣΠΡΑΞΙΣ
  ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΝ
  Το γενικόν λογιστήρΐον δι* έγ
  χυχλίου τού πρίς τιΰ, ταμίας τοθ
  χράτους γωρ(ζ·ι δτι κατόπιν πά
  ραπόνων τής 'Αγροτιχής Τραπέ
  ζης τής Ελλάδος πρέπιι νά πά
  ρέχιται ιίς ο 5.ήν ηα:α δοήθιια
  διά την ιΐσπρβξιν την πρός αυτήν
  δφειλομένων ές άγροτιχών δανεί
  ών. Σΐχιτιχβς Ιί* άποχλιΐιχαι χαϊ
  ή έ«δοσις έντα?μάιο' προαωπο
  χρατήσιως ίφ' Εοον τιθτο ήθελεν
  άποδιιχθς απαραίτητον έχ των
  πιρισιάσεων χαϊ τής καχοπιαΐΐας
  των έφεΐλετων.
  ΚΑΤΑΠΑΟΥΣ ΓΑΑΑΙΚΟΥ
  Κατά πληροφορίας μας σή
  μερον καί πβρΙ τάς πρωϊνάς
  ώρας άνσμένεται νά κατα
  πλεύοη ιίς τόν λιμένα μσς τό
  Γαλλικόν πολεμικόν «Βωμ
  πάν».
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ Ζ0.Η
  Τίθεται 6—' δψ,ν τοθ κοινοθ
  6.ΐΐ τα ΐφόοθετα άεροπορικα
  τέλη της άλληλο>ραΦ(ας των
  χώρον ΆσΙσς έμειώθησαν.
  Πληροφορίαι τιερΐ των νέων
  ήλαττωμένων τβλων παρέχον
  ται είς τα ταχυδρομειον ,
  Α1|έν τΑ άγορβ μας κυμανθβΐσαι
  χθες τιμαί τον διαφόρων ίνχωρΐεεν
  προΐόντων βΤχον ώς κάτωθι:
  Ζονλτανΐνειι
  α' «οιότητο· Βρ, (.19—2ο
  Ψ Μ Μ Ι
  ί :: :: ,
  ·' .. .. Ι
  'ΙλεαΜει
  «' «οιότιτα· ·».
  V
  .. .. 10
  Υ"
  ι··—~
  Τ·χτε<ο·| Ψ 2 Ι Ραθβώ» ·β, ■βιν* ν. ι·ο·ε(αε Δμτιιι»· •Εζ&ιρβτικοΙ 31 1··β·Ι ■' «Μόν. „ Μ. ■^ Ι| „ 19. 1<αι 1<αι·. «εΗ«τ. 29 - 26,10 Δ·ΐ«ν#ν «ο ρΙεη,Ιρ. Μ,- Μαλ«Βυ((οα «««* 4«. ,. Καοοονια ΜίΧ,ι «οιοτικώ· Μβτσξα „ 40ε Κουκοολιο (ηρα „ ΐιι.' Δίρματα βόΐβ |4 —41 •Δρνοοβρματα ίοι*. 'η Ν|' ■ρορατ·ν α(γον „ 41, _______·· ·—· ·", Τιμαί Συναλλαγματβς Δολλάριον ΑίΡ· —· — ΚορΛνα ΣουηβΙα ΜΛ*-ηΆ Φράγκον „ |.ι»_ |,3 '"^Ρ«».ι φράγκον „ 114^—1170 Φιορίνι Όλΐανο. ,, 60.61—61,'ίθ βρ. 111.51—Η3.Η Μβρκον ΒρυξΑλλαι ▲4 « ·ν Ι'ειλΙαειο» ·,Μ4Ι.Η Ϊ.Π-1.80 ■ Μ-Ι.Μ •.14- ΜΙ .Μα.ε· ΙΜΙ-?· Η κ· ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΤαΤΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΕΙΣ ΤΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝΤΟΥΒΕΝΙΖ(ΑΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίβυ (τβδ άντκποκριτβΰ μ«ς).—Ή κ. "Ελενα Βενιζέλου έτηΧβγρα φη3Β βήμκρον ότι εντός τβΰ μηνός πρίκιι ται ν« βπιστρέψη είς τ»ς Αθήνας ·που κοεί θί π«ραμ&1να επί τι δι«β:ημ«. Έν τω μιτα ξύ έπ τή συμπληρύββι Ιτβυς άπο τού θχνά τ·μ τ·ΰ Ελευθερίου Βενιζέλου. Βχ ψ*λή την πρβσίχή Κυρι«κήΐν άρχιερντικόν μνη μβσυνβν είς την Μητρόκβλιν των Άθηνΰν, χορβστβτβϋντβς τ·δ Μνκκριωτκτου Άρχιε πισκίπβυ Χρυσβστομβυ. ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΒΙΛΚΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΚΤ ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίου («ού άντα- ποκριτοΰ μνς).<— Καθ" ά ανεκοινώθη ά πόψε έκ τού ύπουργείου των έξωτερι κων, τό οικονομικόν Συμβούλιον τής Βαλχανιχής Συνεννοήσεως 6α συνέλ θη έν Αθήναις την 28ην τρέχοντος μηνός. Είς την διάσκεψιν αυτήν τού οικονομ ι κου Συμβουλίου, θά έξετα σθοΰν τα πορίσματα τής διασκέψεως των Βαλκανικών Τραπεζών καθώς καί ωρισμένα οικονομικάς φύσεως ζητήματα τα οποϊα έθιξεν ή τελευταία διάσκε ψΐς των ύπουργών τώ> Εξωτερικών
  των τεσβάρων Κρατών τής Συνε^νοή
  σεως καί θά ληφθούν σχετικαί άποφά
  βεις.
  Η ΠΟΡΤΟΓίΛΛΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗΝ ΕΑΕΓΧΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Άποψιν» τηλεγραφή
  ματα έκ Λο ν οίνου άναφέρουν ότι ο 4ν
  τιπρόαωπος τής Πορτογαλλίας παρα τή
  έπιτροηή μή επεμβάσεως είς τό Ίσπα
  νιχόν, προέβαλε σήμερον νέας άντιρ
  ρήσεις δια την συμμετοχήν τής χώρας
  τού είς τόν ναυτικόν άποκλεισμόν τ7$
  Ίσπαινίας. Λί άντιρρήσεις αυταί τής
  Πορτογαλλίας χρίνονται ώς αντίδρασις
  είς τό έργον τής 'Έπιτροπης ούδετερό
  τητος, κατά τάς άντιλήψεις δέ μερίδος
  τού Γαλΐικοΰ χαϊ Άγγλικοΰ τύπον,
  έχουν' έξωθεν την προέλευσιν των.
  ΙΑ Ρ ΥΕΤ1ΙΚΔΙ ΠΛΡ' ΗΜΙΝ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΖΑΚΧΙΡΕΟΣ
  Α6ΗΝΑΙ 9 Μβρτίου (τ*ΰ Γ«ντ«η·κριτ·&
  μ«{>.—Έκ τού ύπουργείβυ τής ΈΘνιχής Οί
  Μ·νομ(ας «νκΜβινάθη βπέψι ·χι αηιφβοΙ
  οΒη π ιδρυαΐί μιγάλου εργοατβσΐου καρει
  ν«νπς ς«ικχ«ρι«{ συμφώνως πρός τάς ύα·
  δείξΐις τού διοιχητοΰ τής 'Εκδοτικί,ς Τρ«
  κΐςης κ. Έμμ. Τσουδερου. Δι* την π«ρ«
  γωγήν τής ζβχχκρεως Ββ χρηβιμ·κ·ι·θντεη
  τιδτλα τδν:·Β·ίων θβ έπεκταθτ) ή χκλλιίρ
  γειβ μ«1 χαρ·υιτια Δια την χρηοιμ·κ·(ιι
  οιν τβν χ«Ρ·«πίων ύπίρχει βλίκληρβς μελ»
  Τη ΤΟ& Κ«θηγητ#ΰ Τ||( Χημ,ί,ς |ν τώ Π·
  λυί^Βί ~ 7
  ΤΑΣ
  0σοιλ1ως Ι
  οης «σρετηρήΡτ
  ιΜης ·'·· δλη
  Πλήθηλαοθέκυ
  ουνίρρεον «ρός
  ι^θιν ΘΑ διήί
  ιή «ομκή, διά '
  "Ανακτα κοί
  ιουργόν. Ο0τ«
  της τ,ρΐύΐνής, ι
  τβ κιζοδμόμια
  &ης, Καλοκαΐς
  αΐοθ μέχρι Χ
  άΐό κόσμον ι
  •ύλου «αΙ ήλιι
  ΑκΙσης είχον ά
  Ιίώοτας καί
  ιβ ΐαρακολουΐ
  ρον την Βασιλι
  'Λνό τής δε«