94018

Αριθμός τεύχους

4516

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

11/3/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ----------—————————^————^—^—^—····■■■»—ι—ε·—■·—™™—«εί—^—■—™>™———^——————————^^
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΠΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγϋπτοο
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 3
  'Αμερικής
  έτησια δολ, 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΠΕΜΠΤΗ
  11
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  ί 0401 ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΓ 1§ΟΜ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4516
  ΪΙΕΐεΙΙίΣ ΗΙΤΜΤ1Ι ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΠΑΝΔΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ
  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ κ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΔΙΗΛΘΕ ΕΝ ΑΠΟΘΕΩΣΕΙ
  ΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΑΣ ΟΔΟΥΣ, ΑΙ ΟΠΟΙΑΙ ΗΣΑΝ ΚΑΤΑΜΕΣΤΟ1
  ΑΔΕΛΦΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΝΟΟΥΝΤΟΣ ΛΑΟΥ
  ΟΛΑΙ ΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΤΟΥ ΧΘΕΣΙΝΘΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
  ΈιιΙ τ β άναμενομένπ αφίξει
  τοθ Βασιλέως Γεωργΐου καΐ
  τοθ χ. ΠρωθυτιουργοΟ, ή πόλις
  μας έζύπνησε χθές πλέουσα
  είς πέλαγος έθνικών χρωμά
  των. ΟΙ κεντρικοΐ Ιδ'α δρόμοι
  οπόθεν θα διήρχετο ή Βασιλι¬
  κή πομπή βιβκοσμοθντο άττό
  οάση σημαιδν καΐ άτιό κλά·
  δούς μυρσινών καΐ δάφνης.
  είς πλιΐστα δέ σημβΐα τής^πό
  λεως, είς τας αψίδας καΙ τας
  προθήκας τβν χαταστημάτων
  είχον άναρτηθβ είκόνες τοθ
  Βασιλέως, τοθ κ. πρωθυπουρ-
  γοθ καΙ των ποωταγωνιστών
  των μεγάλον Κρητικόν έπα-
  ναστάσεων.
  Άτιό βαθεΐας πραΐατς έπΙ-
  οης παρετηρήθη άσυνήθης κί¬
  νησις β(ς δλην την πόλιν.
  Πλήθη λαοθ έκυκλοφόρουν κοΐ
  συνέρρεον πρός τας 65ους ό-
  πίθιν θα διήρχετο ή Βασιλι
  κή πομπή, δια >ά Ιδουν τόν
  * Ανακτα καΐ τόν κ. πρωθυ¬
  πουργόν. ΟΟτω άπό τής βεκά
  της πρωϊνής, είχον πληρωθη*
  χά πεζοορόμια τον ό&ον "Ι¬
  δής, Καλοκαιρινό Ο καΙ Φ«ι-
  στοθ μβχρι Χανίων πόρτας,
  άπό κόσμον πάσης τάξεως,
  Φόλου καΙ ήλικ'ας. ΠολλοΙ ο'
  βπΐσης είχον άνέλθει είς ι ούς
  εξώστας καΙ τας στέγας των
  ο (κια ν διά νά βυνηθοθν
  νά παρακολούθησιν καλύτε
  ρον την Βασιλικόν διαδρομήν,
  Άπό τής βεκάτης πρωϊνής έ-
  πΐσης, ήοχισεν ή παράτοξις
  ιων μαθητον των ανωτέρων
  καί κατωτέρων, ΒημοσΙων
  κοΐ Ιδιωτικήν σχολείων τής
  πόλεως καΙ των προάστειον,
  μέ έτιΐ κεφαλής τ«·ύς καθηγη¬
  τάς καΙ διδασκάλους των, κα
  τα μήκος των όδών, έπ' άμφο
  τέρων των ρεΐθρων, άπό τοθ
  μεγάρου της ΝομαρχΙας μέχρι
  τής πόλης Χανίων.
  "Επί τής δΒοΟ ΦιιστοΟ επί-
  σης είχον παραταχθή καΙ οί
  άνδρες τοθ ενταύθα 43 ου Συν
  τάγματος καΡώ; καΙ δύναμις
  χωροφυλακήν. Τα της τάξβως
  έπέβλεπον εί άξιωματικοΐ καΙ
  οπλίται της χωροφυλακήν. ΚαΙ
  είναι δίκαιον νά τονισθή δτι
  ή τάξις έπεκράτησεν απολύ¬
  τως, άπ άρχής μέχρι τέλους.
  Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΙΣ
  ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝ
  Μετ" ολίγον, άπό της 10
  30' ήρχισαν νβ προσέρχων
  ται καί οί έπΐσημοι ίΐς τόν
  καθορισθέντα είς την Πύλην
  Χανίων χώρον. Πρωτος Ιφθα
  σεν ό Δήμαρχος κ. Μήνας Γε
  ωργιάβης μετα των μελών τοθ
  ΔημοτικοΟ ΣυμβουλΙου. Α«ο
  λούθως αφίχθησαν καί οί
  πρόξβνοι των ξβνων Κρατών,
  οί πρόεβροι των έπισιημονι
  κων όργανώσεων, Δικηγορι
  κοθ, ΊατρικοΟ, ΦβρμακΕυτι
  κοθ ουλλ·γου. τα προεβρεϊα
  των Έπιμελητηρΐων 'Εμπορο
  βιομηχανικοθ, ΓεωργικοΟ καί
  Β οτεχνικοθ, ό πρόεβρος
  των Πρωτοβικών μεθ' δλων
  ταν δικοστικων, 6 Λιμενάρχης.
  ό Εΐσαγγβλιύς καί άντεισαγ-
  γελιύς, οί διευθυνταί των υπο
  καταστημάτων των Τραπεζων
  καί βλοι οί άνώτεροι Δημόσιοι
  ύπάλληλοι της πόλεως καΡώ;
  καί οί κοινοτάρχαΐ τοθ νομοθ
  ιΐς την πόλιν μας Γεν. Γραμ
  ματίύς της Γεν. Διοικήσεως
  κ. Ίιιπόλυτο<Γ, ανεχώρησαν άπό ιης 8ης πρωϊνής έκ ττΚ πόλεως διά την Δαμάσταν δ που τα ούνορα τοθ νομοθ ϊνα προϋιιαντήσουν τόν Βασιλέα. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΦΙΞΙΝ ς, Έπΐσης ΐΐς την Πύλην Χά νΐων προοηλθε κοΐ ανέμενε τόν Βασιλέα καί ο ένταθβα ιύρισιιόμενος συμπολΐτης στρα τηγός κ Ί. ΆλεξάκηΓ. '0 Νο μάρχης κ. 'ΛνΒρ. ΜάρΜλλος Ή Αφιξις τοθ Βασιλέως εί χεν όρισθβ διά την 11 ην π. , άλλά έπηΧθβ καθυστέρη σις ήμισεΐας ώρακ, λόγφ της ύποδογ,ής ήτις εγένετο β[ς τόν "Ανακτα υπό των κατοΐ κων των χαρΐων, Πέρσμσ, Γε νΙ Γκαβέ, Δατμάστα οπου ό Κοΐνοτικός Σόμβοϋλος κ. Ιω. Σιρρης ίχαιρέτισε τόν Βαισι λέα μέ έμπνευσαένον αύτο σχεδιον ποΐημσ, Μάραθος καΙ Γάζι. Ό Βασιλεύς συνοδευόμενος καί άπό τόν πρωθυπουργόν κ. Μεταξαν, τούς ύπασπιστάς των, τόν υπουργόν Γεν. Διοι κητήν Κρήτης κ. Σφακιανά κην, τόν ύφυπουργόν τοθ Πό λιτικοθ Γραφιίου κ. Μπουρ μπούλην, τόν μέραρχον Κρή της στρατηγόν κ.Λελσκην καί τα λοιπά μέλη της άκολου ΘΙας των, άνβχώοησε την 8η» πρωϊνήν έκ Ρεθύμνης, συμφώνως πρός τό καταρ' τισ3έν υπό τοθ ΑολαρχεΙ, ου ποόγραμμα. Καθ" δλην δέ την διαδρομήν άπό Ρεθύμνης ϊίς Ηράκλειον καί είς βλα τα χωρία άπό τα ό ποία διήΛ θον, οί χωρικοΐ τοθ έτεφύλα ξαν ένθουσιώ^η αποδοχήν. ΚαΙ παντοθ οί Κρήτες άγρό ται εξεδήλωσαν πρός τόν Βα σιλέα τα αΐσθήματά τοθ Φλο νβροθ πατριωτισμοθ καί τοθ άγνοθι τοθ άνωτέρου ίδεολο γισμοθ των. Είς τα διάμεσα χωρία οί μαθηταί των σχολεΐ ών καί οί χωρικοΐ συνέρρεον είς την οδόν χαΐ ίαοατινον μέ ά»θη τόν Βασιλέα Γεώργιον. Λόγω δέ άκριβΰς των έκδηλώ σεων αυτών τοθ λαοθ, καθώς γράφομεν κσΐ άνωτέρω, καθυ στέρησβν ή άφιξις είς την πό¬ λιν μας κατά ήμΐσειαν άκρι βως ώραν. ΤΟΥ Η ΑΦΙΞΙΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΑΣ Την 11 30' ακριβώς, ό Βΐσι λεύς, συνοδευόμενος άπό τόν κ. Πρωθυπουργόν την λοιπήν ακολουθίαν τού καί τόν Νο μάρχην Ηρακλείου κ. Μάο κελλον βσης τόν εΐχε προϋ παντήσει είς Δααάσταν, ιΐσήρ χετο ϊΐς την πόλιν διά της πύ λης Χανίων. Ή δψ ξις τοθ Βασιλέως προανηγγέλθη υπό όξιωματι κοθ Γύθύς Ρέ άμέσωο ήρχισεν ή άνάκρουσις τχθ έθνικοθ & μνου έν ώ γ Ι κώδωνες των έκ κλησιών ήχουν χαρμοβονως. Ό Βασιλεύς μόλις Εφθασεν είς την πύλην Χανίων, κατηλ θεν τοθ ούτοκινήτου τού καί βτιροχώρησε τιεζή, μειδιών χαΐ χαΐρετών έ1 ώ άττόσπασμα στρατοθ τοθ 43ου Συν)τος μέ επί κϊφαλης τόν φρούραρχον κ. Άμπατζην άπέβιββ τάς νέ νομισαένας τιμάς καί τό ναυ λοχοθν είς τόν λιμένα μας θωρηκτόν «Αβέρωφ» καθώς καί τα δύο Γαλλικά πολεμικά έχαιρέτων διά 21 κανονΐοβο λισμών καΙΛ οί συγκεντρωμέ νοι πέριξ τόν έζητωκραύγα ζον κσΐ τόν έπβυφήμουν έν θουσιωδώς. Τόν Βασιλέα έπευ φήμησαν Ιδιαιτέρως οί παρα τβταγμένοι είς επί τούτω στη θεΐσαν άριστερά της πολης * ξέδραν εύσταλεΐς βρακοφόροι οί δεσποΐνΐδβς &έ Βογιατζάκη, Μουρέλλου, "Αλεξίου, Λυδάκη, Πανναχά»η, Λαμπρινοθ, Μπα μπούνη, Μπρουλιβάκη, Φοινι κιανάκη, Κεχαγιαβάκη,Τυλλια νά«η· Δημάκη,.άββλφαΙ Κακου ράκη, άβελφαί Γεωργιάδου, Χουρδάκη, ΧρυσοΟ, Μείμαρά κη, Κοκολάκη, Σκουλιββ, Ρου μβλιωτάκη, Τζανάκη, Λ·βέντη τοθ «Συλλόγου Δβσποινΐδων» μέ Κρητικάς ένβομαοΐας ίστά μεναι επί της έζέ^ρσς ήης εΤχε στηθβ επί της Βεξάςπλευ ρβς της πίλης Ιρραινον μέ άν θη τόν "Λνακτσ. Ό Βασιλεύς Γεώργιος προχωρών πι ζή κοΐ άχολουθούμενος άπό τόν κ. Πρωθυπουργόν καί τοθς λοι «ούς έπιοήμους διήλθε την πύλην, χαιρετών υπό τάς * πευφημΐσς τοθ πλήθους. ΕΚ τό έσωΐερικόν της «ύλης καί επί της πλατεΐας Μιχαήλ Ιο ρακα, 6 Δήμαρχος κ. Γ*ωργιά 8ης *«1 Μ·αλης τβθ Δημο« κοθ ΣυμβουλΙου, επλησίασε τόν "Ανακτα χαί τοθ προσέΦΕ ρε χρυσοθν διπλοθν πέλεχυν, σημα τοθ ΆρχαΙου Βασιλέως της Κνωσοθ, όμοθ μβτά περ γαμηνης επί της οποίας είναι γεγραμμένη είς δωρικήν διά λεκτον ή εξής προσψώνησις την οποίαν καί ανέγνωσεν: Κύϊιοτε "Αναξ, Ήρχχλΐιωτβν ά πάλις Εχομένφ Τοι ωΐε αίαιδ^ κατ' δρνΕχιον ίδόν δΐδωτι. ίι' ΙμοΟ μνάσΐιδος χάριν ή/ον τόν διτιλίον πέλεκυν σύμδο λον Ειρον, σύμβολον τάς Βυνάμι ως τοθ Μιγάλου Βχοιλέως χαΐ αοφοθ Νΐμοθετου Μίω, δς έμηνι όμενος διτδ τοθ θιΐν 6πάτου Διός φαενναν χρηπϊία έίν θρίνων 46* λετο χά Ι χ»ν Νβ3ον ίβχυράν χαί ά;έιιν κ»ί διδάσχαλον μερόπων κνθσώπων Ιποίηαε. Ένθουσιάζων, ΒααιλιΟ, ηληρουμινως ιω; πίθως τβν πολιατβν, Εδιΐν Τέ ποτ' έν μιν άλαλάζο) 6πιρμι4χ·ι 6'4. Ζώης Β>3ΐλεΟ μχχιστον
  4γατ)φ 'Ελλήνων.
  ό "Ηρακλείου Δχμαρχος
  Νιτ« τίιν πρβσφώνηαιν 6 Βα
  οιλβύ; λαμββνων την ηΐργκμπ·
  νην κ«1 τβν χρυσουν διπλούν π*
  λικυν ίχαιρέτισ» διά χείραψί«ί
  τον Δήμαρχον η«1 τβν ηυχαρΐ
  στησβ θβρμδς, μ«Β' ό ηβριατβιχβυ
  μβνος υπό .τ&ν προστρεςασβν ο·
  βηοινΐδνν Μουρέλλου κκΐ Β·Υ·«
  τζβκη αΐτινες τβδ «ρβσέφερον
  «νββδίσμπν μέ θερμά λόν«« *"·
  Ρπ κ«1 πάλιν τοθ βύτβκινητβυ
  τού κ* Ι έπροχώρησ· πρός τίιν Μη
  τροπολιν, υπό τας ζητ»>κρ«υν«$
  Μα Ι τας ουνεχΐΐς έπ·υφημί*ί τού
  πλήθβυς.
  Κββ' 45λην την διβδρομην άηέ)
  τής πύλπς ΧανΙβίν μίχρι «δ Μη*
  τρβπολικβδ ν«βδ τβδ ·Αγίβυ Μη
  ν», ο Βκσιλευς ίγινιν *ντικ«ίμ«
  νόν παντβίΜν ΙκβηλύαΐΗν ένββυ
  αιοΌμοΟ τβθ ο»γ»«εντρ»ιμ«νβυ ■>$
  τ«β οδευί κ«1 τβυς έζώβτβτς ν«ι
  τας στενάς τδν βΐκιβν ηληββι»ί
  ΕΙΧ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ
  έπ'
  Την 1145' ίφβββεν ·»ί τ«ν Μη
  τροπβλιτικέν ναβν *μίο»»ί δέ
  ήρχισε νά ψάλλετβι ββί·λβγί«,
  γοροοτατοδντβς τβδ μητρβπβλΐ·
  τού Κρήτης κ. Τιμεθεβυ, βοηθου
  μενβυ μ» Ι υπο τβδ έπιθΜβπβυ Ι
  άς κ» Ι Σητείας κ. Φιλβθέβυ^κα
  λϋ
  ρικϋν. «νωτίρΜν 4{ι
  ΝμκτβύχΜν της έκ»λησί<»ς. Ο Βκ οιλΐώς εσταβη *πΙ τβδ Μητρβπβλι τιχββ βρβνβ» εοβυτ«νήί, «ρβοβλΐ η»ν ττρέ)| τέ) 1(ρ«ν τββ ν«βδ κοτΐ κ«μννν τβ οημεΐβν τ·β βτανρ·». υ» την ίκΜληβΙβν π.·βήλθ·ν έκτβς τοδ κ. ΠρΗθυπουργβδ κ«1 τδν κ- χ. ΰπβυργ&ν κ«1 των αλ λ«ν επισήμων ιιβνον ίσβι είχον έφθδιηβθί] δι' ■Ιδικήν δελτίκν Η«ί τοδτο διά νά μην δημιουρ¬ γηθή συνΝσησμββ- Τα τρβπάρια τή{ δο{βλογίας Ι φ»λλ«ν αριοτα ώργ«ν«μ*νβς χο ρός έξ άγορι&ν καί κοριτβιδν, ΕΚβυβμινος κχΐ >Ις το έςΉτβοιχον
  της έχκληαίας δι» τοδ ειδικώς
  πρβς τοδτο τοιτοββτηδίντος μέν»
  ςρώνβυ. Μβτά το πέρας τής δβξβ
  λογίοις δ μητροηολίτης, προβιφώ
  νηβε, 6μιλησ«ς »·πο μικροφώνου,
  τβν Βχσιλε» ώς έ£ής:
  «Κϊτάσΐησον έφ' ήα,α; Β«σι
  αιλί» διχάζ«ιν ήμιϊ.». ((Βχο
  α.' 8,5).
  'Αναγινώαχων την θείπνευστον
  β'βλον τβν Βκσιλειδν έπίατηοα
  «ήν προοίχήν.μου επί τβν δίγων
  τούτων λίξεων, «Ε δ-οΐκι έν τ)
  αυντομ'α καί τ^ άτλότηπ α&ι&ν
  ουγκεντρώνουν τον ζωηρόν καί
  φωτεινόν πόθον ενός λαοθ, δσΐις
  εΐχε τόν προορισμόν νά άγωνισθ^
  πρός έκιχράττριν έν τώ χόσμψ
  τοθ άληθινοθ θιοθ.
  ΚαΙ είναι ίζΐον προαοχής διι
  αί αύΐαί κοινωνικαί ουνθήχα',
  ^' ά; ιδ?ίθτ] μΐα έκλΐκτή δρβξ
  τοθ Ίΐραήλ, 6 «υτος &(ΐος κχϊ
  θερμοςπόθις, & ί ποίος
  καί ωδήγησε τους ευοιβιΐς
  νους ίϊίδρας πρός τον Σχμουήλ, Γ-
  νχ δώση αυτοίς Βχσιλία, 6 δηοΤ-
  ος θί έδίχαζι τόν λαόν τού έν δι-
  ιοούνη χαί θΐ «ατηύθυνιν αυ¬
  τόν πρός βίον εύηριπιΐας χαί ι&
  ιρΕας, αΕ αυταί συνθήκαι τής
  ζ»1}', 6 αύ'.ίς, έκαναλκμβίνω, πί
  θας έκΕνησχν έμμίνως την φ^χή<' τοθ ΈλληνιχοΟ λαοθι Βπως ατρα φ% πρός τον Βισιλέα τού Ιΐχανα- βλέπωνκαί αύθις Α&ΐον έ^ μΐαω δτοθ λυτρουμενον τβν λαόν τού έχ τβν δνύχνν τβν Ιρΐδων, τοθ δλεθρίου διχασμοθ, δ δποΤος ώς γοπαετος άιχληοτος λιίας κατε- δρίχθιζε τα σπλαγχνα τού. Ό Έλληνιχός λαος 6ξϋ; την διά νοιαν χαί γενναίως την καρδίαν ϊέν ήτο δυνατόν έν μέσφ τβν νΐφβν, τα δα&Τχ ιίχον χακλώαιι αυτόν, νά απολέση την συνεΐδηοιν τώ/ αγαθβν, τα διοΐα δ Βχσιλιχος ή- μων Οίκος άφομοιωθείς πρός αυ τόν πλήρως έν τοίς ί5ανιχοΙ{, έν ταίς ΈθνιχαΤς χαί χοινωνιχοϊς έ- πιδιώξιοιν έκεδαψίλευβιν αδτώ δι' άγώνην χαί θυοιβν άνεχτιμή των, ω< πάντες έσμέν μνήμονες. Δεν ήτο δυνατόν ή ψ,ιχή τοθ "Ελληνος νά μή διακρίνη τό βΐβι στον φω(·, χδ δίκιον ϊέν Ιιταυσι σιλαγίζον δπεράν» τβν θυσιβν έχιίνων έν μέσφ πελάγους τριχυ μιώδους ζωί)ς, ζωτ]ς παρεχχλΕσιως διχαιωμχτων. Δέ' ήτο δυνατόν να ή σϋγχιντρώΐη τό "Εθνος έντο¬ νον την προσοχήν τού είς βναζ^ τησ'ν τοθ ΒχσΐλΙω; τού χαί νά δ.ζοδολήαιο, έν αύ-φ άκλίι/η τος ή πίστις, δα δηο τό σχηΊιτρον ττ]; 'Γμετέρας Μιγαλείίχηιος έν λελογισμέναις αξιώσισι θί άνατεί λωοιν χαί πάλιν ημέραι δίξης χαί ιυημιρΕας, ημέραι άναίιώαεως τοθ άθανατου πολιτισμόν μχς, 6 6 ποίος ίέν πβύει νά Ρυθμίζη χαί να χατΐυθύνη «ό παγχό'σμιον πνεθ μοί είς την μεγάλην λε»ϊ*ρον τής ογιοθς χαί βληθοθς προόϊου. Ό Κρηΐιχίς λαος, εκλεκτόν μέ λος τοθ έθνιχοθ ίργανισμοθ, τόν δίκιον ή χεΐρ τοθ Κυρ(ου έηροΐχι σε μ Ι. έχτύκους πνευματικάς χαί ήΊιχάς άρετάς, οί οποίαι άηοχο ρυφοθνται Ιν τ^ έλευθερίκ χαΐ τ) διχαιοού·η, έφ' ών ώς επί ά*. 11 σε(στ«ν βράδιον έΐράζεται ή πνιυ ματιχή χαί ή'ίιχή τελεΕωσις τοθ άνθρωπον, δ λαος ιυτος, τοθ διτοΕ ου οί κρόγονοι δπήρξαν άρχηγίται δημιουργοΐ παναρχαίου χαί άθχνά τού πολιτισμοθ, χαΐ, ή 'ΕχχλησΙα ο&τοθ Ιξ Ιαου, ώς «ζιτίς, άγιβνι οιιχή χαί μ«ρτνρική, μ| μετ» πον άπαατράπτον άπό χαράν χαί ικανοποίησιν είνε έβτοαμμένοι ποός τό π;03ωπον τής Τμΐτέρας Μεγαλειδιητος μέ την άχραδχν τον, ώ; ιην* πεποΕθηιιν δπ δπ4 τοίς ιυλογΐοις τοθ Κυρίου θί άνανε! λωο.ν ημέραι έπιτρέπουσχι την συνέχιαιν τοθ άναδημιουργιχοθ Ιρ γου τ9μ άειμνήστω' 'Υ^βν προγί νων, Μίρτυρος Πίπιτου χϊΙ ίν54 ξου Πχτρός Σίρατηλίτου, ώ) τα /όμΐΕα ϊχουν άνιξιτήλω; γραφΐ, *% χατά τόν Απόστολον ιΐαν, έ< βίβλφ ζύήί» έν τϊΤς Δτλτοις τβν μιγάλων ήμβν Βΐσιλέων, έν τβΐ; ψ^χαις τβν τέχνω/ τής βίιβνΐου Ελλάδος. Ζήτω ή Ελλάς 1 Ζήτω δ Βχοιλεδς ήμδν Γεώρ¬ γιος 1 Μΐτά τίιν πρββφώνηβιν τβδ μη τροπβλίτου, 6 Βχσιλιϋ: Γβώργι ος, αφοδ προσβκύνησε τβ Ιερόν Εΰκνγέλιον, άνβχώρηοΐν άκολου βούμΐνβς χαί ά πό τον χ ' ΠρΗθ» πουργόν, τβυς υπ«σπιβτά$ τού, τούς δύο βπουογβύς, Κρήτης χ«1 Πολιτικβδ Γρκφείου, τβν ναύαρ χον θΐχονβμβυ όστις εΐχβν άφι χθό έν τφ μετβξύ, διά τοδ «Άβ* ρωρ» εί; τίιν πόλιν μ*ς, τοδ Νο μάρχο». τβδ Δη»*ρχου Χ«1 τδν λοικδν έπισημ»»ν. 'Βχ τής μητροπόλΐω;, & Βασι λίΰς χατηυθυνβη ■>( τβ μνημεΐ
  όν τοδ Αγνώστου Στρατιώτβυ έ
  πί τής πλ«τ«(α< Ελευθερίας, δι* των 6δίν ΆγΙβυ Μηνά, Κ«λβ χαιρινβΰ, "Ιδής Πλατείας Νίκη φβθου Φνχά καί Λβ&ιφόρου Κβυν τουριύτου. Καθ* δλην την δια δρομην, ό στρατος, βΐ μαθηταί τδν σχολείων χ«1 β λ«βς τής πό λεως χ«1 τής ύπαίθρου πβΰ ειχβ συρρεύσβι κρός τοδτο καί ιίχβ κ» τοικλύσΐι τάς κεντρικάς όδβίις 4 ζητΐ)χρ«ύγ«σε χ«1 έχειροκρότηαα καί έπβυφήμησβ ζΝηρότατα τόν Βαβιλέα. ΤΗτβ δέ τοση μκγάλη η συγΗβντρησις χόβμβυ *«1 τβ σον είχον καταχλυσθό «Ι οδοί δι* ών διήλθεν ή Βασιλική πομ¬ πή, ωστε νά είναι αδύνατον νά χινηθό χανεΐς καί πολλήν ώραν μετα την διάβχσιν τβδ Βασιλέως πρβς την Πλατείαν τής Έλβυθι ρί«ς>
  Η ΣΤΕΨΙΖ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
  ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ
  'Εχει παρέλθη ή δωδεχάτ* χαί
  εκατέρωθεν τής Λεώφδρου
  Κουντουριώτη πυχνά πλήθη δε< χρατοθν την ανυπομονησίαν των. Έν τώ μεταξο ή λιωφδρος αθχη χαθ' δλον τό μήκός της, μ έ τα Σχολεΐχ παρατετκγμένα είς τχ ριϊθρα τή; δ5οΟ, την στρατιωτι χήν πο-ρχταξιν χαί την μεγαλοπρε άψ!.3α τοθ Συνδέαμοιι Έργολη πτβν Ηρακλείου παρουσιάζη έ ξαιρετιχόν θέαμα. "Ολίγον κατ' δλίϊον φθάνουν έκ τοθ ΜητροπολιτιχοΟ Νχοθ 'Αγί ου Μην<Χ Επου έληγενήΐη ή ψχλ λιΐσχ κατχνυχτιχή δοξολογίχ οί έπίσημαι έν γένει κ»Ι οί βραχο φόροι ιίανες γίνονται δεχτβΐ μέ χειροχροτήμχτα από τό πλήθις. Τέλος Ι'Λ ζή τω τό δηοΐον άχοΰε ται ζωηρόν άπό τό δίθος τή; δ5οΟ ϋναγγίλλει την προσέλευα'ν τ:0 Βχσιλέως. "Ολίγον άκίμη χαί τό Βχσιλιχόν αυτοκίνητον διαχρίνε ται έν ώ αί μυριάδες τοθ ένθεν χαί ένθεν χίσμου έκσποθν είς ζητω κραυγάς χαί χειροχροτήματα. Τό βασιλικόν αυτοκίνητον φθχ νει πρό τής έξέδρας τβν πά λνιβν πολεμιστβν χαί άκριββς έμπροθεν τής πΰλης τοθ Δή μ^τιχοθ Κήκου Βπου τό 2 γαλμα τοθ Αγνώστου Στρατιώ τού Ό Βχσιλιδς χχτερχδμενος έν μέσφ ένθουσιωδβν έχδηλώσεων τβν εκατέρωθεν παρατεταγμέ νων δρακοφίρων προχώρει πρός τό μνήμην χαί χατ-χθίιει αϊίφχ νόν έκ δαφνη;. ΤότΙ έγινε χκτίπιν ί έν περι γράφεται. Τα πλήΐη διέσπχσαν τόν χλοιόν τβν άστυνομιχβν χχΐ στρατιώτην χαί έζεχύίησχν πρό ς Ν^μαρχίας θέλοντα νά Ιδουν έκ τοθ πληιίον τόν Βχσιλέχ. Ή τάξις είνε αδύνατον νά α^κνα<η Ι τδσον δπό τοθ στρχτοθ δσον χαί τβν χω?οφολ»χων. 'Ο συνα γερμός αύΐος φθΐνει είς τό κατ* ρυφον χαί τα πλήθη πλέονέχουν άποχλείση δλας τίς δϊ«ύς πρός την πλατεΐχν ωΐτε νά άπειλη θβιθν πρίς στιγμήν δ-ιστυχήματα Ή Α, Μ. τέλος άναφχίνετχι είς έκ τβν πρός βορράν πχραθύ;ων τής Νίμαρχίας έν μέσφ χειροχρο ΐμχτων χαί ζητωχραυγβν καί χαιρετβ μετά συγκινήσεως τό πλή θος. 'Αφοθ ή Α. Μ , δ χ. πραθυ πουργός, δ δπουργός Γενικός Διοι χητής χαί ο[ λοιποί τή; άκολου θίχς παρίμειναν έπ' ολίγον είς τό Νομαρχιακόν μέγαρον διά νά γίνη ή κατά τό πρίγραμμα παρρυσίασις τβν προξένβν χαί λοιπήν άρχβν ΚβΙ βκβυ κριβ·«έρβη9«ν * χτιχά, ανεχώρησαν, τής Α. Μ. μι ταβαση; είς την οικίαν Εαρτερβ κΐ), τοθ δέ χ· Πρωθυπουργοθ είς τή* οικίαν Τζουλάκη, πρός δλιγό λεπτόν ανάπαυσιν. Σημειωτέον Βτι πέοιξ τής οικίας ένθα χκτέλυσεν δ Βχσιλευς είχε ταχθς ή νενομι σμίνη τιμητιχή φιοαρά έκ σΐρα τοθ χαί χω?οφ4λάκων ήίΐς χαΐ πκραμένει έκεΐ έναλλκσσο μένη με τα τής αυνήθους είς τό τυπιχόν τβν ανακτόρων έπισημίτητος. Τθ ΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Την 1.30 μ.μ. περίπου είχον συγ χεντρωθί} είς την μεγάλην αΐθου σχν τής ΛΙσχης ΉβακλεΙου ι επί αημοι διά τό πρίγευμα τοθ Δήιιου. Κχταφθαιχντος μετ' ολίγον τοθ Βασιλέως τό πρδγευμχ ή;χιαεν έν μέσφ ατμοα^αΐρας έγχαρδιί τητος. Κατάτήν διάρκειαν τοθ γεύ ματος δ Δήμαρχος Ηρακλείου χ. Μηνβς Γιωργιάδης ή^ειρε την έ ξής πρίποσιν: ΜιγΛλειδτατε, "Αλλεπαλλήλους έπαναστασεις χαιχ τβν έκάσΐοτε καταχτητβν, πολυνέκρους τιτχνομκχΕας, συνε χιΐς σ^ρχγίς, βουνά δα^έβν, ποτα μοϋς αίμίτων, έρημώβεις, δηώ σεις, έκπχτριομ;υ; χαί παντοει διΐς χχκουχΕας άντιμιτώπιζεν χαθ' δλον τό διαβτηιιχ τής μχχραΕωνος σκληρλ; δουλιίας, δ Κρητικός Λχό;, μέ την ψιχήν ο?θί»ν, με την συνείδηαιν Εθνικήν, μέ θίρ ρος άχχτχβλητον ϊιότι ανέμενεν ώ; τ:μιλ«Ις τούτων έπχθλον την Ελευθερίαν τή; διτοΕας ζβσκ εί *ώ/ είνε δ "Ελλην ΒηιληΛ;. Καί ή χαρμδσυνος τής έλευθε ρ(ας ήιιίρα άνέτειλε. ΤΙ δνειρα τβν ήρώιον έπηλή θευσαν. Τα Ιϊχνιχα τβν Κρητβν έγιναν πραγματικότης. Ό έφΐάλτης τή; ακλαδιβ; δΐε λυθή χαί είς τα αΐαατοδχμιιένα τή; Κρήτης έδάφη ή Νίκη χαί ή Δ4ξα Ιχχλλιέργηιχν τό δένδρον τής ΈΧευθερίβς χαί τοθ 'Εθνιχοθ Μιγαλεΐου, Ελευθέρας δ Κρητιχδς Αχός * ι Μ» λυΐοπεποίθιισιν χχΐ σμόν δ?μ? είς τάς άσχολίας τής είρήνης, ΙΉ ·υνέχ«ια ί ε{ς την 4ψ «ελίΐα
  ι
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ «ΜΙ
  ΝΟΑ».—Σήμερον 2 χοροι &ρα 1
  μ. μ. μέγας χορός εισιτήριον ήλατ
  τωμένον Ώρα 10 μ, μ. χορός μέ
  χρι πρωΐας.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον μέ
  τας χορός μετημφιεσμένων κα
  μή, μένρι πρωΐας. Νέα νοόμερα
  γοθ ζεύνους Τζόνσον.
  ΠΑΛΛΑΣ.—Σήμερον τό αύτοτε
  λές Εργον «Ώμμορφονιός Καουμ·
  ττόΤ» καΐ τοΰ έπεισοΒιακοΟ «Κόλα
  σις τής ζοόγκλας» τ ό επεισόδιον
  Ι6ον.
  ΜΙΝΩΔ
  ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ
  ΑΠΟΚΡΕΩ 1937
  Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
  ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
  ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ
  -ΑΙ ΤΟ
  τριο δθί
  ΟΙΙΒΑ
  Συμπράττει μ«1 το κφιχβέν
  αυγχροτημα της
  ΕΑΛΗΝΙΚΗΣ
  ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ
  Πρέγραμμα θριαεμβευ-
  τιχόν, διαχοαμηαις φ«ν-
  τασμαγορική, φωτισμος
  ονειρώδιις.
  ΓΗΜΕΡΟΝ
  ΜΕΓΑ! ΙΟΡΟΣ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Ν ΟΕΙΡΕΛΑΙΟΚΙΙΗΙΟΙ ΔΗ
  "ΑΙΡΟΠΟΛΙ!,,
  Αναχωρεί έ; 'Ηρακλεί
  ου έκάοτπν ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  βραδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρ»Τ Ρί-
  Βνμνον, Χανιά, Πΐιραιβ,
  £6ρ·ν, Πίρον, Νίζον.
  Ηραπτορείον ΑΙΝΑΡΑΑΚΗ
  Η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ
  (τοδ μ«ιε«τηρίβ« τϊ.4 Κάς
  Έλενα; Βενιζέλον) Δνί(
  ΚΑΤΙΝΑ Ν.
  ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ
  δέχεται τας κηιτυ;
  «ν τή βίκία της βδος
  Λ«βηθ(·υ<Β«λι&έ—Τζαμί 'βρκι ,»—12 Μιά πεντάμορφη 1 Κ0ΙΜΩΙΊΙΚ7» τ**-£ είς ε" να τόπον μοστηρίου Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Τού ΚΙΌΕΚ ΗΑΟΟΔΚΌ 57ον. —Ώ! δισίλΐσσα! "Οηβς μεγάλη χαί παντοδύνβμη, δεΐξε την επιεΕχειά σιυ στόν ταπεινδ 5 πηρέτη σιυ πού αέ δπαχβύϊΐ τιι «ρλί. Δέ* φιαίω έγώ γιά 8,τι συν! 6η. "Ω 6αα(λιασι ή"3*ν αδϊοΐ οί σκύλλοι που δ/ομίζονται παιδία μου. Όΐηγοδμΐνον 4π4 μιχ γυνβΐ κα, την όιοΕα περιφρίνηαε δ φιλο ξενούμενός ααιι «χ&!ρο(>—ίννοοθ-
  αε τϊν Τζών—εΐχαν-σκοτιον ν£ ά
  κϊλουθήαουν την παληά παράδοσι
  «αί θί Ιτριβγαν τίν μαθρο π ού εί
  χι Ιλθη μαζΐ μέ τούς φιλοξενουμί
  νους σου λέβντα χαΐ πίθηχον, γιΐ
  τί ώ δασ'λισσί μου ϊέν εΓχΐς δώση
  ίϊηγίες γιά τ4ν μαθρο. Καί &ταν
  δ κίθηκος χαΐ ο λίαν ΐοχίτωοχν
  τή γυναΐκα χά Ι τόν μκθρίν των
  γιά νΐ τΛ,ν αώοουν άπό τό βασ χ ν ι
  οτήριο, οί υΕοΙ τοδ χαχοθ ηνεύμι-
  τος έτριλλίθςχαν καί επετεθησαν
  εναντίον των. Άλλά επολέμησαν
  ο( φιλοξενούμεν^! οου ώ βαοΐλια-
  οχ σάν λέοντες χαί ίσκότΜθαν
  πολλοδς. "Οίαν Ιφθ*σ* τούς Ισΐΰ
  σιχαΐ συνέλαβχ τούς *α<οποΐ6δς, «Ε έτιΐ?ι είνε τώρα έδω χαί περι μίνουν νά δικααθςθν «πό οέ ώ μι γάλη Ραιίλισστ. —Τν γ/αιρίζω. Αϋ?ΐο θε χαθή ο» σ'.ή μεγάλη αΐθουσα χαί θΐ έχ τελέοω ίιχαιοσυ η. Όιο γιά σίνα αέ βϋγχωρ» άλλί πρίαεξε αλλ φορα νά διοιχ^ς καλλίτερα ιή βΐχογίνειά αου. Ό Ιίπιλαλί σηχώθηχε οτα γίνα τα τού χαί άφοθ δπεχλίθη τοεΐς φο Λΐ ιί*ς τό ϋαφος απεσύρθη 1?π»ν πρίς τ* όΊιΙσω. Είχα μιΐνη μόνον μέ τή γοητευτιχή άλλά χαί τρο μιρή αδι^ γυναΐχα. —Νί τον, Ιαυγι δ ήλίθιος γί- οος μέ τ-"*. &πρχ γένεια, είπε Ε ΚΕΙΝΗ. Πόσο λίγη σοφΐα άποχ^ Ι/άς άθίΐοΐχος αιΐ) ζιοή τού. Την μαζιύει δπιος μαζεύιι χανείς τό νερό άλΗ όπως χαί το νερο ή αο φ!α χόιετκι ηάλι μέσα άπο τα δί χτυλά τού. Καί 8ην παραμείνη μιά μιχρή Ιατω 6γραοία στά δα- κτυλα τού, ίλόκληρες γενιες ήι· ΘΕων τόν άποθαομαζουν: «Ν1 ϊ^ς αοφί(> λέγουν. "Εται ϊέ^ είνε;
  'Αλλά πέ; μου ποιό είνε τα δνομά
  αου ξένι; Ό γέρος οέ δνομάζει
  «κ(θτ]χο» γιατί ούτοι οί α'γριοι
  ίέν ίχουν φανΐασία χρησιμο·
  ποιιθν τα θηρία Βίαν θέλου» νά
  δροθν Ι^α δνομο». 0§ς οέ
  ζβυν σή χώρα σου;
  —Μέ δνομαζουν Χόλι», ώ
  —-Χόλυ; Καί τί αημαΕνει ____.
  —Είνε Ινα άκανθ&δες δένδρο.
  —Κτϊ βεβχια., Έχεις άχανθώ·
  ] Ιμφανισι χαί μοιάζεις μ; δέν-
  δρο. Είσαι δυνατάς χά Ι άσχημος,
  άλλά Ι4ν ΖΪ4 μέ άπα γ ή σόφια
  μου εΐσχι τίμιος ατήν ψοχή χαί
  προωδευμένος στή σχίψ.. Κάθτρΐ,
  λοιπον, Χίλυ χαί μή σιέχεσαι. Πέ
  ρααε μίσχ νά χαθήοη; μαζΕ μου.
  Δέν έπιθυμΰ !έ νά οέ δ» νά ϊρπης
  σΐν αυτού; τούς οχλάδους. "Εχω
  βαρεθη' τή λατρεία την καί τόν
  τρόμον των. Κάποτε 8 τα ν μέ θυ-
  μώνουν χεραυνεβ^Α ϊναν χχΐ
  βλέπω τα προιωπα των αλλων νά
  γίνωνται χάτασχρα άπο τόν φόβο.
  Άλά ηέραοε ξένε.
  Έτράβηξε την χουρτίνα μ έ τί
  χχτάλευχο χέρι της γιά νά πε-
  ρίσιβ.
  (συνεχ(ζεται)
  Ένοιχιάζονται 2 οίκίαι τιαρά
  την Καινοθργια Γειτονια. "Μ πρώ
  τη άπαρτιζομένη εκ 4 δωματίων,
  κουζίναν, αύλήν καί πτ,γάδι, ή 6εΰ
  τερη έκ δύο δωματίων καί τιηγάδι.
  Πληροφορίαι τταρο τφ ΕύοταθΙφ
  Ζερβάκη παντοπωλη.
  ΠΕΜΠΤΗ || ΜΑΡΤΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 57
  ΜΙΑ ΕΛΛΕΙΨΙΣ
  Πολλοΐ παραπονοθνται δτι έφέ
  τος ίλειψεν Ενας χαρακτήρ άπό
  τάς χορευτικάς συγκεντρώσεις: Ό
  χαρτοττόλεμος καί ή σερπαντίνα.
  Έλάχιστοι δαπανοθν διά τα χάρ-
  τινα αύτά εΐδη τα ό ποία άλλοτε
  συνεπλήρωνον τόν φαντασμαγορι·
  κόν διάκοσμον ή ΰηως εΤπε κά·
  ποίος εΐδικώτερος τό χρδμα τής
  τρέλλας—αν υποθέσωμεν ότι ίχει
  καί ή τρέλλα... χρωμα—είς τάς
  αίθούοας ταν μεγάλων χορευτικαν
  όλονυκτιων.
  Δέν Ιχουν άδικον οί παραπονού
  μενοι. Ό χαρτοπόλεμος καί ή σερ
  παντΐνα Εχουν την σημασίαν ΐους
  θα ί'
  τβ παληό, ψράκα καί σμόκιν δχοον
  άκόμη επάνω τους τα Ιχνη των
  χαρτΐνων αυτών μικροττραγμάτων
  ποθ έκπροσωτιοθν ώρισμένες στιγ.
  μές ή ωρισμένα έπεισόδια τιού δέν
  επσιξαν ρόλον μόνον είς την νύκτα
  τοθ χοροθάλλά κσΐ εΐςτήν ...νύκτα
  ή;τήν—αΰγήν τής μετέπειτα ζωής.
  -θίλϊΐς νά τιης βτι πολλοΐ ά-
  κριβοηλήοωσαν τα νλέντια τους
  ολικως κοΐ ήθ.κώς Λατα τό διάστη
  μα τής σαρακοστήν
  Αύτό παρετήρησεν ό άκοοσας
  τάς σκΐφεις ταύτας καί κληθείς
  σεις Πάντως ή άλήθεια (Τνε δτι ή
  ζωή καί ή κίνησις των χορευτικόν
  όλονυκτιων δέν έννοοθντσι χωρΐς
  τα παρδαλά χαρτιά που είνε μιά
  άπήχησις των παρδαλών κοοΓου·
  μιών άλλά καίτης πσρδαλής... ή·
  θικης ποθ έπικρατεΐ κατά την έττο-
  —ΟΙ γ«μ·ι τής κ. Σίμσον
  καί ο κινηματογραφος.
  Ή χυοΐα Σίμοον έν
  των γάμων της, ά^ ϊέν δέχεται !η
  μοοιογράφους χαί φωτορεπίρτι·;,
  ϊέχεται τοίιλάχιστο» χαί χατά δέ
  χχδας μάλιοτα τιύς απεστ'χλμίνους
  διαφδρην οΙ<ιον μίδας, διά τού; ίποίθϋς μ(α παοαγγελ(α τής σ^δ γοιι τοθ τέως Βασιλέως τής Άγγλί άς αποτελεί βεβαίως αββαράν δια φήμιαιν. Ή χυρΕα Σ'μσον δεν πΐ ραγγίλλει βεβχ(«ς είς Βλους αδ τούς νυμφιχάς έ3θτ>τας, άλλ-Ί ου
  νήθη φορίματτ, χυρΕιος απόρ, των
  οποίων τ^ μοντέλα χατ^ την προ
  οεχίΐ <3αιζ4ν> θά διαφήμισιν
  καταλλήλως άπδ «υ: οΙ«ους πού
  λανοάροιιν την μίδαν. "Οσον άφΐ
  γ όϊ τ&ύς γάμους, εδχι θί γίνουν
  2χι είς την Αύστρίαν άλλά
  τάς Κάννας έν στενώ «ύχλφ, Κα
  τα τή» εποχήν τη"ς τελίσιως
  τ6ν γάμω' οί περιηγη'ΐΐ Π'ύ περ
  νοθν άπό την Κυανην Άχιήν θά
  ϊχουν φϋγει χαί Ιται οί νεβνυμ?ο
  Εεν θά ένοχληθοθν άπό την παρου
  οίαν περιέργων. Ή χυρίι Σ'-ι<3ο· θά άποχλειοθοθχ αδτηρνς οΕ φω τογράφοι χαί οί ίπερατίο. —Ό άνΕηΐθύμητος ψις διά την ζωήν, την τωρινήν καί την μετέπειτα. ΑΙ σκέψεις άναπαύ· ονται κάποτε σέ κάθε χρωμα, άνα λόγως τής εξελίξεως των πραγμά· των μπροστά στ ό γέλιο ή τό μυστι κό τής πρώτης μάσκας. Ή σερ- παντίνα πάλι είνε ή ζωή πού έξα¬ φνα κόβεται στή μέση άπό τό γαν· τοφορεμένο χεράκι γ)3 ή..,. στα· διοδρομΐα πού καταστρέφεται ^ ή χίμαιρα είς την οποίαν πολλοΐ έ· στήριξαν—ί) ηθέλησαν νά στηρΐ· ξουν—όλόκληρα οίκοδομήματα καθ* ήν στιγμήν ήτο βέβαιον δτι τούς έλειπε τό αΐσθημα τής πραγματι¬ κότητος. Ό Άλλος ΕΝΟΙΚΗΖΟΜΆΙ Εδ3 δωμά τια δυνάμενα νά χΕησιμοποιηθοΟν χαί παρ' έΧιγομελϋΟ; οΕ<ογενεΕος. Πληοοφίρίαι παρ' ημίν. τή; πίλεω; 2ώσμπουρυ τής Ν?τΕου Ρ^δεαΙ άς, την στιγμήν πού έπέστριφι την νδχ:α άπί την εργασίαν τού είς τό δβμάτιόν τού, εδοήχεν είς αδΐο εΊια τρομκκτιχον έπισχέπτην: |»α χροχδδειλον, δ οποίας ιύΐυ χδς μικράς «κόμη την ηλικίαν ιΐχε μήχίς μίνον 60 περίπου έ κατοστδν »-1έηομέιως ή'-α άχΕν δονος. Τό περίεργον είναι Βτι διά νά φθάση τό άνιπιθύμητον σζυ ροειϊές είς τό ΣώΧομηουευ, θά πρέπη νά διήνυσεν 20 μΐλια τού λίχισχον, διον δηλαδή άπέχει ή πόλις άπό τόν πλησιέστερον Π3τα μόν δπου δπίρχουν κροκίδειλοΐ. ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ,ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ' ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ Μϊτα ριζικας άνακβινΐσβις καί την κροοθήκην κ«1 άλ· λων νέον όνμκτίΜν πρός τ« προϊαλβσσιβν χαί την ώραί· λν προκυμαίαν τής πόλιν;, έξβσφαλίζβι ανετβν ηαΐ άλη 6ινά εύχβριστβν οιαμονήν είς τούς τ«{ειδι>ιτ«ς.
  Το «Άχίλλειον» προτιμάτκι υπο δλ&ιν τ&ν ταΕ<ιδΐΜτ&ν μ«1 διά την πρόβυμον ύπηρεοίαν τού κβι την άπαοτρά- πτβυσαν κειβοιριοτοτβ τού. ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟί-ΧΤβΜΑΧΟΛΟΓΟΪ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΩΝ- ΗΠΑΤΟΣ Βΐδιχ&ς έκπαιδενβεΐΐ εν Μβνβχω κβί Βερολίνω Τ. Α88Ϊ5ΐβηΙ τ6ν Ηβτβηνητ&ν νοη ΒβΓ<_3ηη καί δοΐιΐΐΐβη- ϋβΐιη. Δ«κ*ται τούς «άσχοντας ίκ τβν νοσημάτβν τοθ ΠητινοΟ Συστήματος είς τό Ιατρείον τού. ΠλατεΤα Τριών Καμάρων (ΟΙκία ΊατροΟ κ. Χι λιδόνη) 9—12 «.μ. καί 4—6 μ. μ. Άρ. Τηλ 7—92 ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΧΟΡΟΝ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ θά παραστίΐ καί δ Πρωθοπουρνός κ. Μεταξάς, τιμής ένεκεν καί χάριν τού σκοποθ τδν οποίον έξυπηρετεϊ. Τοιουτοτρόπως δ ΧΟΡΟΣ τής Ναυτικτϊς Όργανώσεως καθίσταται δ έπισημότερος των ημερών. ΔΥΟ Α&ΕΑΦΟΙ ΔΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ 116 Τοθ Προοπέρ ΜεριμΙ. —"ΑΙ τόν κσκοθογο! καΧά τόν ε<ανε1 φώναξε ο λοχΐας. —Άκόαη καί οί ΈΧββΓθϊ, Ι ξατχολούθησβ δ καβαλλάρης κι' αύτοΙ άκόμη ελεγαν μέ τ<3 δΐαβολοκορακΐστικά των, πώς άρ<βτό καιρό τούς ύηοφέρουν τούς α(ρετικούς σΐήν Γαλ λΐα. —Είναι άλήθκια, πΛς τώοΐ τελευταία κάνουν πολύ τούς πεοήίβνους, εί π ε θ Μερλ'ν. —θΐ νόμιζβ κανένας ι»Λς μάς νΐκησαν στό Ζϊρνά< καί στό Μοντοκτοθο! νιατΐ τόσο καμαρώνουν καί μας κάνουν τόν άνδρβΤο; —Θ* ήθελον νά Φβν τό ψητό καί νά μβς άΦ'σουν τό κόκκαλο, εΐττε 6 σαλπινχτής. —Κλήρος κια βΤναι νά τούς βιοεθώσουν λιγάκι οί καλο' καθολικοΐ. —Όσο γιά μενά, εΤπβ 6 λοχΐας, αν 6 βασιληάς μοθ ι λεγε: Σ<ότωσέ μου αύτούς τούς κακούργους, νά χάσω τόν τ^λαμΔνά μου άν τόν & φινα νά μοθ το ξαναπή —Μιιελοόζ, πές μας λιγάκι τί £<σνε ό σημαιοΦΟρος μας; Οώτησε ό ΜβρλΙν. —Μ(λησβ μ" Εναν ποθ ε ιιοιαζβ σάν άξιωματικός Έλ β.τός. μά 8έν μπόρεσα ν' ά κούσω τί ΙΚεγαν χωρΐς δΧλο δμως πρέπει νά ήταν κάτι πε ρΐεργο, γιατΙ Φώνοζϊ κάθε λ( γο: €"Άχ Ι θίέ μου, άχΐ θεέ μου!» —ΚύτταξεΙ οέν είναι κσβσλ λάρηοες αύτοΙ νού ίοχονται πρός τα έδΰ μέ μεγόλο καλ κσσμό; χωρΐς δλλο θΐ μά; φέρνουν καμμιά διατσγή. —Είναι μονάχα 8ύο, μοθ φτιΐνεται· κα( ό λοχσγός μέ τό σημσιοψόρο τιηγαΐνουν πρός συνάντηοή των. Δυό κσβαλλάρηδβς ίρχον ταν πολύ γρήγορα πρός τό μβ οοζ τής ϊλης τοθ έλσφροθ (π πιχοθ. Ό έ'νας πλουσιονιυμέ νοΓ, μέ καπέλλο γεμάτο φτε ρά καί μέ πράσινο τβλαμώνσ, κοβαλλΐκευβ ένα πολεμικό δ λογο. Ό σΰντροφός τού ήταν ενας δνθρωπος χονβρός, χον τος καΐ ουμμαζεμμένος έκά νω στό ά.ογό τού ψοροθσβ μαύρη ρόμπα καίκρατοθσε έ να μεγάλο ζύλινο σταυρό. —Χ(ορ(ς άλλο θα «τυπηθοθ με, ίΐηε 6 λοχΐας. Ν5 ενας τιατΐας πΓύμδς τόν στέλνουν γιά νά ξομολογήση. τούς πλη γαμένους. (συνεχΐζεται) ΚΙΝΗΣΙΣ.- Έτιανήλθον έξ 'ΑΘη νυν τιροχθές οί κ. κ. Παν. Σσρά Φογλου καί Μ. Καπαρουνάκης. —ΈπΙσης επανήλθεν ό κ.Γ.Γυαλι τάκης δικηγόρος. —"Ομοίως επανήλθεν ό κ. Γεώρ. Μπαλτζάκης. —ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ - Είς Νεάπολιν ή ΔνΙς Κατίνα ΔημητρΙου έβάπτι σβ τό άγοράκι τοθ κ. Τζεδακη όνο μάσασα σύτό ΉλΙαν—ΜατβαΓον. —Ό κ. Ν. Τσαμπαρλάκης συν ταξιοθχος δικαστικός εβάπτισε προ χθές είς Νοφαλιά Μεραμβέλλου τό κοριτσάκι τοθ κ. Ί, Κοπολάκη ονομάσας αύτό ΆφροδΙτην. —•Ομοίως είς Νεάπολιν ή κ. Μ. Γ. Διαλλυνά εβάπτισε τό κοοιτσά κι τοθ κ. Έμμ. Χουρδάκη δώσα σα τό δνομσ Μαρία—Σοφία. Νά ζήσουν. ΚΙ Ν Η Μ Α ΤΟ ΓΡΑΦΟΣ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΔΗΛΩΣΙΣ Φέρομεν είς νν&αιν το& άςΊοτί μο» κοινοθ τής πόλεώς μχς δτι. «Ι κινημκτονρκνιχκΐ π«ρ«στ« σεις 8ά έιτκναληφθοθν άιτο τής 16 Μάρτιον ήμίροχν Τρίτην κ«1 ώραν 10 μ. μ. Εύρυκόμϊβα είς την «ύχάριστον θέσιν νά ένκνγει λωμβν είς τό αξιότιμον κοινόν δ τι έκτ&ς άπο τα γννστά Ο ΥΦ*. ζουρνάλ έ{πσφαλ(βχμεν την προ βολην καί τβν περίφημον ΜΠΑ Β^ΡΙΑ ζουρναλτοϋ Βερολίνου καθώς και την άπβχ«ιατικβτητ« τής προββλής νίας σειράς έφετει ν&ν ϊργων αμερικανικόν χαί εύ ρνποιΐχ&ν. Είμεθα βεβαιοί δτι η προβπάθειά μ«ς αυτή βά έκτιμη ββ δίόντως έ* μίρους τβδ φιλο βεάτρο» κοινβθ τής πόλεώς μας. (Έκ τής Διευθΰ«οεω() ΈνοΐΜΐ&ζεται είς την οδόν Σμύρ νης, άνώγειον δωμάτιον μετά χω ριστής εντελώς εΐσόβου. ΠληροΦο ρΐαΐ παρ' ημίν. Γύοω στήν πάλι Ή άφιξις καί ίιποδοχή τοθ Βαβ»ι λεως καί τοθ ΠρωθυπουργοΟ είς την πόλιν μας ήτο βξαιρετική. —Ιδίως άπό πανηγυρικής από¬ ψεως τό Ηράκλειον παρουσίαζε σύνολον αρτιον; —Τόσον ό οημαιοστολισμός Ο* σον καί ή συοροή τοθ κόσμου άπό βαθοΐας πρωΐαις μέ τα έορτάσιμά τού έν συνδυασμώ μέ τάς αψίδας καί την κίνησιν των βρακοφόρων δέν ήσαν όμολογουμβνως συνήθη διά την πόλιν μας Θεαματα. —'Ε,ν γένει ή ύποδοχή υπήρξεν Θερμή καΐπρωτοφανής. —Έκτός τοθ ΓαλλικοΟ άντιτορ πιλλικοθ ηΒωμπάν» τοθ όποΙΌυ την άφιξιν προανηγγεΐλαμέν χθές. —Κατέπλεσε χθές καί τό έπίσης άντιτορπιλλικόν »"£γκλ». —Ή πληοοφορΐα διά τόν κατά πλούν τοθ τελευταίου τούτου πολε μικοθ ϋτΐήρχε προγενεστέρας είς τό έδω Λιμεναρχείον καί τό υπο προξενείον τής ΓαλλΙσς. —Διά τούς συμπολίτας ίνα γε γονός άπό τα συγκινητικώτερα τής ύτΐοδοχής τοθ βασιλέως ήτο ό κα τάπλους τοθ ΘρυλικοΟ α'Λβέρωφν. —Τόν οποίον περΐ την μεοημβρί αν επεσκέφθησαν καί περιειργάσθη σαν οί ναυτοπρόσκοποι. —Άλλά καί τα όμματα των συμπολίτην, οΐτινες κατήλθον ίπΐ τούτφ είς τόν Λιμένα, ήσαν τΐροση λωμένα ευθύς αμα τω κατάπλωτου επί τοθ νικηφόρου καί συμβολικοθ αύτοθ οκάφους τής νεωτέρας μας ΙστορΙας. —-ΑΙ Κρήοσσι βεοποινΐδες μέ την τοπικήν ενδυμασίαν ήσαν ό στόχος των παρατηρητήν των χθε οΐνων έμφανίσεων. —ΚοΙ λόγω γραφικότητος καί λόγω Ιδιαιτέρας έπιβλητικότητος είς τό «κουλέρ λοκάλ» τής ύποδο χης· —Άλλά περΐ αυτών γράφομεν αλλαχού. —Έκείνο πού δέν ήτο σύμφωνον μέ τόν πανηγυρικόν τόνον τής χθές. ήτο ό καιρός. —Ό οποίος 8πώς συνήθως τε¬ λευταίως, έθόμιζβ τα άνοικ·νόμη· τα καπρίτσισ τοθ Μσρτη. —Τα όιτοία μόνον οί βαθεΐς.,.. ψυχολόγοι τοθ καιροθ βΤνα δυνα¬ τόν νά έννοήσουν άλλά καί νά προβλέψουν. —Έκτός τής σημερινής ύποδοχτΐς τής Α. Μ. είς Άρχαναις ή όποία προμηνύεται παλλαΐκή. —'Εκτάχτως χαρακτηριοτική προ μηνύεται καί ή ύποδοχή είς Φαι- στόν είς την οποίαν ώς γνωστόν θά δοθή τό πρόγευμα τοθ Γεωργι- κοθ Έπιμελητηρίου. —Τό πρόγευμιχ τοθτο Θά λάβη χώραν είς τό έκεΐ τουριστικόν ττε- ρΐπτερον καί Θά Εχη μορφήν άγρο. τικήν κατ' επιτύχη φρονούμεν Εμ- πνευσιν τοθ ΓεωργικοΟ μας Έπιμε λητηρΐου. ΕΙ1ΟΠΟΙΗΣΙΣ Φίρ» ευχαρίστως είς γνθσΐν το9 αξιοτΐμου χοινοθ Βτι Ιπιναρχ(· (ζω^ τας τακτικάς εΉομαδιαΙας , άναχωρήαεις διά Πειραια—'Αθή· ' νβς αναλαμβάν» ώ; χαί πρότερον διεχπεραιώαιις δποϋέοευν πάσης ύ χα^ώ; προμηθείας χβΐ με- ίυιπορεαμίτων &ηό Βρους λίαν οιιμφέροντας. Προοορινή διεύίυνσις ένταθθΐ· Ειτ)μα χ. Κ. Κααάπτ) παραπλεύ ρω; χ. Α'.ύβχρη. Τηλεφιονιχή διιύ,ιιναις 704 Ευάγγελος ΧΛΠβ«ντζ*χης Ι ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ . Τό Κουρείον Δημ. Βουρέκα μετε φερθή άπό τό Βαλιδέ— Τζαμί είς Ι Καμαράκι Εναντι ακριβώς ΤοΟ μα γειοείου Στρατή. Πρός τοθτο ειδοποιεί τοΰςάξιοτΐ μους πελάτας τού, άπό τοΰς όποΙ ούς έλπΐζει δτιθά έξακολουθήσουν την υποστήριξίν των. Τ6 μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ Οίκογενειακόν Ξενοδοχείον 'ΑΛΒΙΩΝ, Όόος *Ιιινο< 10—ηληοιέστατα Όμονοίεις Τηλέφιινον 23—303 Τ·λείω£ «ν«χαινιοθ«ν, δικθέτει δ»μάτια εύήλια, εύαερα κα) Μ.λβς έπιπλωμένα. Καθαριοτητα &. μκμπτον καί ύκηρκα(ε.ν προθυμοτάτην. ^1β αναμ·νΙ|(. ΑΙ σν-μφεράτερε» τιμαί Γο ξενοδοχείον «ΑΛΒΤ&Ν. διίυβύνει αύτο- ,οθ βτι ίέν ' Γ ιοΙ . Δυό Β μολονότι β< «ν, ϊι β*β«ι< ,6 ερχόμενον ι ^,. ,ΐΜθΙί να «ν βνηψ ό ή μι ίΐοβς ό|ε[λομεν φ, γιατΙ απ<3 ο β ,«ί|γαν βλο κ< μ|(ρι τοθ αΐσΐο Βΐοΐζομσ. στή ε>»
  Λ '.νά ο
  αύτές τ
  ρειες. Χτΐρετε, < ^ναιχαοελψε. Σ »η μου την καρ ΚαΙ 6 άλλος, ( ηχηής. ιήΒίννη: -Συνεχίστ·... ΟΙ μήνις δμως ΛΑΊΊ ΥΠ 'Υποκ( είς τάς ι δος καί
  Λ'Π ΟΓΡΘ Ω Σ Ι Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΔΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΠΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
  ΒΤον
  «Λογφ τοθ ένοιαΦέροντος
  καΐ τε Ο δημοσίου χαρακτήρος
  ενός τέτοιου γβγονότος—4πρό
  σθετεν—εΐχα την εύκαιοία νά
  συνομιλήσω σχετικώς μέ τούς
  κ. κ. Μωρβπα καΙ Βερζέν—
  τούς βυό σημαντικωτέρους
  ύκουρνούς—χωριστά μέ τον
  καθένα τους. ΚαΙ οί βυό μοθ
  επεβεβαίωσεν τα Ιδία κερι-
  στατικά. "Επί πλέον είνε βέ¬
  βαιον Οτι 6 βασιλεύς τό δη·
  γήθη στή μίαν άπό τίς θεΐες
  τού, λέγοντάς της μέ πολλήν
  ιλευθβριότητα βτι τοθ αρβσε
  πολύ ή ήδονή καΙ δτι ίμετα-
  νοοθσβ πού τόσον καιρό την
  αγνοοθσεν. Ή αύτοθ μέγα·
  λειδτης είνε πολύ κιό χαοού-
  μένη άιιό πρΐν κα( τής βτσι
  λΐσσης τα μάτΐα συχνα είνε
  πολύ κομμένα.. ».
  Ό Λου&οβΤκος δέ ν ανήγ¬
  γειλε μόνο στή θε(α τού τό
  μεγαλο γεγονός. Τόν Δβκέμ-
  βριο εγρσφε οίον γυναικάβελ
  Φό τού: «θ * μέ ψέξβτε βεβαία
  γιατΐ θέν οάς εγρσψη τί συ-
  νίβη μεταζύ τής βασιλίσσης
  καΐ έμοθ. Επερίμενα κάτι
  περισσότερο γιά νά σα? τό
  άνακοινώσω. Δυό φορές εΙ*α
  με μερΐκέ; έλαφρές έλπΐδες'
  άλλά μολονότι οέν έπηλήθευ
  σαν, εΐμαι βίβαιος δτι εκαμα
  δ,τι κρέτιει καΐ έλτι(ζω τι ώς
  τό ερχόμενον 6τος Ρέν θα πε
  ράσρ χωρΐς νά οας οώσω 8
  ναν Ανηψ ό ή μίαν άνηψ ά
  Σέ οάς οφείλομεν αυτή τή ευ¬
  τυχία, γιατΐ άπό τόν καιρό
  τοθ ταξειθκθ σας τα πράγμα
  τα ίπήγαν 6λο καΙ καλλίτερα
  μεχρι τοθ αΐσΐου τέρματος.
  Βασΐζομα, στή φιλΐα σας γισ
  νά τολμΔ ',νά σας έ«μυσΐη·
  ρεύωμαι αΰτές τίς λεπτομέ
  ρειες. ΧιΙρετβ, Αγαιιητέ
  γυναικάδελφε. Σας φιλθ
  δλη μου ι ήν καρδκ)».
  ΚαΙ ό άλλος, ό έπιτή*)ειος
  κατηχητής, άπαντοθσεν άπό
  τή Βέννη:
  —Συνεχίστε...
  ΟΙ μήνες βμως έπβρνοθσαν
  χωρΐς νά άναγγέλλεται τό
  μεγάλο γεγονός πού μέ άνυ·
  πομονησΐα έπερ'μβναν βλοι—
  καΙ περισσότβρο άπό δΛους ή
  μΑννσ καΙ ή κόρη, ή Μαρία—
  θηοεσΐα καί ή Μαρία--Άν.
  τουανέττα. Επί τέλους,'ιβοη
  θούσης κα( τής ανοίξεως», ό
  βασιληας επέτυχε τή δΐκαιη
  άνταμοιβή χ©ν προσπάθειαν
  τού. Κατα τόν ΆπρΙλη ή β~
  σ'λισσα ένόμισε -ώς οΐσθάν·
  θηκε τα συμπτώματα τής προ
  σεχοθς μητρότητος. 'Ηιαν τό
  οη ή χαρά της ώστβ έγινβν
  αλλος άνθρωτιος. Δέ ν ύπηοξε
  Φΐλη στήν οποίαν νά μην βμπι
  στβυθίΙ, μέ λιγωμένη φωνή,
  Ίς λαχτάρες, τίς έλπίββς της.
  Θϊλησενά στεΐλπ άμέσως έκ¬
  τακτον άγγβλιαφόρο στήν μη
  τέρα της. Άλλά ό γιατρός
  τής αόλής, μολονότι ήταν β&-
  βαιος καΙ πρόθυμος να στοιγη
  ματΐοη τι ώ; ή έγκυμοσύνη ή
  ταν πιά γεγονός,^συνεβούλευ
  σε τή βσσΐλισσσ, γιά καλό
  «(αΙ γιά κακό, νά μή βιασθί).
  Έτσι πρώτος ανήγγειλεν ώς
  βέβαίΐον τό,γβγονός στή Β έν-
  νη, την 5ην Μοΐου, ό έπιφυ-
  λακτικός ντέ Μβρσύ.
  —ΠΟν άπολόοις Ι έφώνοξβν
  ή γηρασμδνη καΙ κουρασμβνη
  Μαρία—θηοεσία ύψύνοντας,
  τα χέρια καΙ τό βλέμμα πρός
  τόν ούρανό, μόλις ,ελσββ την
  άναφορά τοθ πισΐοθ πρέσββ-
  ώς της.
  "Εγραψί στήν κόρη της ίνα
  σωρό εύλογΐες καΙ άκόμη πε¬
  ρισσοτέρας συμβουλές — νβ
  προσέχη τοθτο νά προσέχη
  βκεΤνο. ΚαΙ ή Μαρία—Άντου-
  ανέττα, εύδιάθβτη καΙ συγκινη
  μένη, γιά πρώτη φορά έδει-
  χνόταν ύπάκουη στή μητέρα
  της κοΐ στούς γιατρούς, οί
  όποΐοι έπέμβναν πας ήταν ά
  πόλυτος άνάγκη, γιά τή ζωή
  τοθ πλάσματος πού έμεγάλω
  νέ μέσα στά σπλάχνα της, νά
  σταματήση τούς χορούς, τα
  ξενόχτια, τα κυνήγια, τίς τρελ
  λές έκδρομές.
  (συνβχ(ζεται)
  ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Α. Ε.
  Ύποκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τού ΈξωτερικοΟ.
  Ταμιευτηριον κατάθεσις έν όψβι
  καί επί προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτον.
  Εκτέλεσις πάσης φύσεως τρβπεζιχής ίρ
  γασ(ας υπό συμφέροντας ορους.
  £Ι|||.....ιιιιιιιιιΐΐΐΐΗΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐΐΐ
  ΧΑΛΒΑΔΕΣ - ΤΑΧΙΝΙΑ |
  ΣΙΣΣΑΜ ΕΛΑΙΑ |
  ΕΡΓΟΣΤΊ.ΣΙΟΥ: Γ. ΜΙΣΤΙΑΟΓΛΟΥ |
  ΓΜ ΗΡΑΚΛΕΙΡ.-(ΚΡΗΤΗΣ) |
  Τό μοναδικόν ·ν Κρήτη εργοστάσιον Ταιι =
  ιν καί καλβά6«ν. Έξασφαλίζβι «οιότητα =
  Τό μ
  νΙΛ,ν καί καλβάβων
  λΒάβ εξτι
  ν. ξφζ η
  ικήν ανωτέραν τβδ Πκιρκι-
  -λ*»-* ."28*
  ■■■
  τα στομάΐίΐα σας. ζητ.ϊτ. ά«ό τόν «αντο«ώλην ε
  σας ίάλράβις ΜιστΙλογλοϋ. Ύά κυτία ·>ρου -
  σι την μ-ρκα τοθ ιργοστασίου μας
  Τιμ«1
  ^ΐι ιβπιιιιτιι ΙΗ11Ι11111 υ ηιιηιΐΝυ αιιιιιιιιυ ιιιιιιιιιιιν νηιιπιιπ ιπιινιιιινιιιΪΙ
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  ΚΩΝΣΤ. ΟΔ. ΤΟΣΚΟΥΔΗ
  βι'
  ΓΡΑΦΕΙΑ ·Ηρά«λ·ιον: «αρα.λιύρως^ΚαΜ*
  Κάνιγγος 3τ«λ.24Ο66,
  Γ
  η:
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
  Ή ύγεία
  διά τής ώσκήσεως
  Α'.
  Ή προβλεπτική φύσις ελα
  βε τάς ββούσας προψυλάξεις
  διά ν' άποσοβ[) τάς έκ τοθ
  καθιστικοθ βΐου ένοχλήσεΐς.
  Πρός τοθτο 8έ οιωργάνωσε
  τα πράγματα χατά τόν εξής
  απλούστατον τρότον. Τοθ άν
  θρώπου καθώ; καί των ζώων
  τό μυΐκόν σύστημα εί νβ τ Ο τω
  πώς διβρρυθμισμένον, οστε ού
  βείς τΟν μυων δύναται νά
  συσταλθ, δηλαβή νά κινηθβ,
  χωρΐς νά θέση συγχρόνως είς
  κίνησιν καί τιολλούς αλλους
  μθς Καί έξηγοθμαι:
  "Άν υπάρχη κίνησις άιλου-
  στάτη, είνε σύτή πού κάμνει
  κανε'ς διά νά σηκώση »(αν
  καθέκλαν. ΟύβεμΙαν ανάπτυ¬
  ξιν δυνάμεως άπαιτεΐ καί έ< πρώτης βψβως φαΐνεται δτι πρβπει νά έκτελήται μόνον μέ ΤΓύς μθς τοθ καρποθ καί των δακτυλων τής χειρός. Αϋτό εί νέ άληθές. Άλλά οιά νά βυ· νηθοθν οί δάκτυλοι νά Βρά ξουν την ράχιν τοθ καθΐσμα γ, πρέπει προηγουμένως ό καρπός νά στηριχθή άκΐνητος επί τοθ πή<εως, τοθτο ?έ πά¬ λιν αδύνατον νά γίνη άν δέν στηριχθή στερεώς ό πήχυς είς τόν βραχΐονα. Διά νά δώση βμως είς τόν πήχυν στερεάν Ιρεισμα ό βραχ'ων πρέπει νά | στερεωθή έπ[ τοθ ώμου καί ό ααος έπ( τοθ θώρακος- ΚαΙ δέν εΤνβ σύτό μόνον. 'ΑφοΟ ό θώραζ καί ή σπονδυλκή στήλη ύποβατστάζονται υπό τής πυέλου (Κεκάνη<), αδτη οέ πάλιν υπό τον κάτω & κρων. ολόκληρον τό σώμσ, οθ τως είπβΐν, άναγκάζβτσι νά υποβοηθήση την κίνησιν τής χειρός πού σηκώνει τό κάθι- σμα. ΚαιΙ τοιουτοτρόπως ή έ λαχΐστη κίνησις άπαιτεΐ την συνδρομήν βλων των μυον των τβταγμένων κλιμαχη^όν άπό κορυΦής μέχρι ποΑαν. θα έχετε παρατηοήση άλλωστβ πως πονεΐ ή κουράζβται ή μέ- ση σας δταν κουβαλήτε μέ τό έα χέρι κάτι τι άρκετά βα· ρύ. Είνε διότι κουραζονται οί μύες της ράχεως τιθέμενοι Είς ενέργειαν διά νά συγκρα τοθν εϊς την φυσικήν της θε σιν την σποοδυλικήν, ή όποΐα μέ τό βάρος έκεινο θα έκάμ- πετο πρός τό ίνα πλάγιον. "—στε ή ελαχίστη κίνησις ά παιτεΐ την συνέργειαν δλων σχεδόν των μυΛν. ΚαΙ ακρι¬ βώς χάρις ίίς την (διοζουσζν αυτήν οργάνωσιν τοθ μυΐκοθ μας συστήματος Ρέν άτρο- φοθν οί μύες μας, Εστω καΙ ο ( μή έπιδιδόμβνοι είς καμμί¬ αν εΐδικήν άσκησιν. * · ♦ Έννοεΐται δτι αύΐή ή €φυσι κή» άσκησις πού γΐνεται κά- θβ στιγμήν δέν άρχεΐ ΚαΙ τώ δντι ύπάρχει μεγίστη διαφ?· ρά μεταξύ των κηήσεων πού ώ'ομάσαμεν φυσικάς <αί τής χυρΐας άσκήσβως πού άπαι- τεΤ επανάληψιν σειράς χινήσβ ών, ο (οποίαι διά νά έκτελε- σθοθν χρειάζονται έν γένει κάποιον άγονα. (σονεχίζεται) ΤΟ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΕΜ.Σ.ΚΑΣΤΡΙΝΑΙΙ Ριζιχ&ς &ναχαινισθέν. Επλουτίσθη δια νεας συλλβγίίς φκσμοιΤΝν ΒύρΝκκΐκ&ν κ«Ι Έλ ληνικ&ν. Προσέτι «ρΓθΙλ«β« χον γβμβρβν τβυ κ. ΑΝΤ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΝ, επί σειράν έτδν έργαοθίντ» έν Ά θήνβις καί εΐοιχενθέντκ «Ις τίιν κοπτιχήν. Έγγνάται τελείαν εφαρμο¬ γήν ίν συνδυασμώ των ί|αι- ρκτιχ&ν τού τιμβν κβί χρη¬ σιμοποιήσεως αρίστων ύλικ&ν. ΥΠβΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΣ ΜΟΙΡΑΙΣ ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ ΟΙ κατ'έβανάληψιν βραβευθίντΐς οΐνοιιΐ· ναι οί των ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ καί δχι οί ϋ>6 συνώνυμον τίτλον τιθέντις είς την κατανά
  λ«σιν «ροσθάτΜς.
  Γι' αύτό ζητιΐτι β«ιμόν*ις τούς οΐνους:
  ΑΔΕΛΦΟΝ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ
  τούς ιιόνους ήγγυημένους καί μ*Ηρι σήμε
  ρον γν*#στούς σας.
  Μην άρκιϊσθι «Ις τό νά ζητ^χϊ άβΐβς
  κρασί.
  Ζητεϊτε «άντοτι κρασί Φίρμας.
  ΑΦΒΛΦΩΝ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ
  ΙΙΡΥίΙΪ ΝΕΑΙ ΕΜΗΟΡΟΙΙΝΙΓίΚΙ»
  ΕΙΣ ΑΣΗΜΙ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ
  Την Ηην τρίχβντβς μηνός Μαρτιου Λ μέραν Πέμπτην γίνβν
  ται «ά έγχ«1νι« τής νέ·ς είς ΆοΙίμι έμποροπανηγυρεΜς. Είς την
  νέαν αύτην λαϊκήν αγοράν. Βα ευρίσκωνται δλα τα «ίδη τ&ν γε
  Μργικ&ν καί κτηνβτρβφικβν κρβι·ντ*»ν χαβάς καί (μκορΐυματα
  «αντ·! ε!δβυ$.
  - ιι, γεΝ·γ*(, κτηνβτροφβι παραγίΐγβ» χά Ι καταναλΝταί
  Άρχαιότητες άξίας
  είς τό χωρίον Άστρίτσι.
  ΑΣΤΡΙΤΣΙ, Μάρτιος (4ντα
  ποκοιτοθ αας) — Την παρελ
  θσαν Κυριακήν 7ην τρέχον
  τος έπεσ<έφθη τα έρεΐπια τής παρά τό χωρίον μας άρχαΐο τάτη; πόλεως ΈλτΙνης ή Λυ κάστου ό Δ'ευθυντής τί|ς έν Αθήναις Άγγλικής Άρχαιο λογικάς Σχολής κ. Τόμας Τιν μπάπεν μβτά τής συνοδεΐας τού έξ είδικων καί άλλον άρ χαιοφίλων σύνοδον. Ό "Αγγλος άρχαιολόγος Ελαβεν ΦωτογρσφΙας ενός ά γάλματος παριστάνοντος ά ααζόνα εύρεθέντος έκεΐ καΙ συγκεκριμένως βι"ς τόν αγρόν τοθ χ. Έ. Ταμβαχάκη. Τό & γαλμα τοθτο 'Φυλάσσεται επι μελος είς τό Σχολείον Άστρι τσίου. Καθώ; έτόνισαν είς τούς προκρΐτους ΆστριτσΙου καί τόν διδάσκαλον αύτοθ ο( ξέ νοι άρχαιολόγοι, είνε βέβαι όν δτι είς την περιοχήν τοθ χωρίου ύπάρχουσιν άρχαιότη τβς μβγΐσΐης άξΐας. Καθ" α δφησαν νά εννοηθή μάλιστα θ<ϊ συστήσωσι β(ς τούς άρμο 8(αυς δ,τι έπιβάλλεται διά νά άρχΐσουν δοκιμασηκαΙ άνα σκαφαΐ. Ύπάρχει ειδικώτερον ή γνώ μη δτι αί αρχαιότητάς τοθ Άστριτσ'ου θά άποτελέσουν εύρήματα μέλλοντα νά έπε κτεΐνουν την αρχαιολογικήν σημασίαν τοθ'ΗοακλεΙου. Πάν τως επί τοθ παρόντος ού*3έν τό καθωρισμένον εύαΰτβ.)?ν, περΐ αυτόν άρχαιολογικώς εί νβ δυνατόν νά λβχθβ, πρΐν ή ίλθουν είς φδς καί άλλα άν τικεΐμενα Ατινα προώρισται ά σψαλώς νά συμπληρώσουν τάς γνώμας των "άγγλων άρ χαιολόγων. Έπιβάλλεται δηλαδή ή γνώ μη των "Άγγλων άρχαιολό νων νά ίΰοη προθύαους τούς άΐμοδΐους έπ' άγαθώ τοθ τό που. Κ. —ΟΙ ύκαλληλοι ΤρατΐΒζδν. Είς το υφυκουρνιΐον της Έργ« σί*ς συνεκροτήθη την πρκΐαν υπο την ηροβδρίκν τού χ. ύφυπουρ γοθ μκΜρά σύσκΐψις είς την 6· «βίαν μΐτεβχον «Ι διοικήται καί «Ι άντικροσΝπβι τ&ν χυρΐΜτέρΗν πιστΝτΐΜ&ν Ιδρυμάτων. Κατ' αΰ την έίητάσβη το ζητημα τής οί κονομιχής καταοτάσβως των υπαλ ληλων τ&ν Τραπβζών χαΐ αί ωραι έργασίοις αυτήν. —Ή διεθνής τδν ·Ι —Τ* συνάλλαγμν >κ
  νων.
  Ή διεθνης άγορά των οΐνων ή¬
  το καί χατά την «βρΐλθβδσαν έ-
  'βδομαβα μάλλον ζωηρά, όφίΐλο
  μένη είς αλλΐπβλλήλους διαπρκγ
  ματι»βεΐ{, Γενιχ&ς οχιβον ίλοη
  αί οΐναγοραΐ έοημιΐΗβαν δΐλτία
  μέ τιμάς β«σταγμένα{, εξαιρέσει
  της Γαλλίιχς κ«1 Άλγβρίβς, βπβυ,
  κατύπιν της μεγάλης στβοιμότη
  τος τφν σνναλλνν&ν. έκήλθι ν*«
  πτίβις επί τ&ν τιμ&ν.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Διά τοθ άπο 30 Ί*νουαρίου
  1937 άναγχαοτιχβθ Νόμοιι 454
  χαθορίζεται ή δποχρεντιχή άνταλ·
  λαγή των έν "Ελλαδι χκκλοφορου-
  σβν δμολογι&ν χαΐ τοχομιριδΓων
  Δχνείβιν άποζΐ]μΐ(ΐ)θΐνς άνΐβλλαξί·
  μων 8 ο,9 τ6κου Αονδίνου.
  Καλοθνται δθιν οί χάτοχοι τοι¬
  ούτων ανταλλαχτέων τίτλων (ίμο-
  λογιδν χ αι Ι τοχομεριδ(ων) όπως
  μέχρι τής ώ; ανω προθεσμίας προ
  οχομ'θΐοοιν α5τους είς την Εθνι¬
  κήν Τράπεζαν πρός αντικατάστα¬
  σιν, χαθ' διον παριρχομίνης τής
  προθιαμΕας ταύιη; χαθίοτανταΐι
  άιιροΐ, παρΛγραφομίνης Οπερ τοθ'
  Δημοσίου τής έχ τούτων απορριού |
  σης αξιώοιως διά τοιούτον νέου
  τΰπου μίχρι τής 8 Φιδρουαρίου'
  1938 Ι
  Έν Ήραχλιίφ τξ 9 ΜαρτΕου 1936
  Έθνιχή Τραπέζα ιής Ελλάδος
  'Υ«ο>)>α Ηρακλείου
  Ο χ. ΕΜΜ. ΤΖΑΝΑΚΗΣ
  Πρώην Διευθϋντής τής «Κνω
  οοθ» ή<οιξ* εστιατόριον παρ* τόν1 λιμένα. Τό έατιατίριον τοθτο δια! χρΕνεται διά την χαθβριότηια χαΐ την αγνίτητ» τδν υλιχβν τού,] προσφίρει δέ χαΐ έξαιρετιχους μι ι ζίδες χκΐ έχλεχτα χρααια. Γενι, χβς ίκανοποιιΐ καί τβν άπαιτητι χώτερον έπιοχέπτςν. ΔΓ αποφάσεως τοθ υπουργβθ 'Εθνιχης ΟΙκονομΙας επί καπνβν εσοδείας 1936 βΐαοδηποτ» κατηγο ρία;, τ6 συναλλαγματικόν παρα χρατημα ωρίσθη ·ίς 2 β)ο. —Ή πρβφύλαξις έκ τδν τρκ χωματων. Το υπουργείον Ύγιεινής <{ιομ κβ μακράν χαΐ έμπεριστατνμέ νην εγκύκλιον πρός διαφώτισιν τοθ χοινοθ περΐ τοθ τρύπου προ ατασίας τού έκ τής μ^στιγος τ&ν τρ«χωμ«των. ΔΓ αυτής τονίζ· τ«ι Ιδίως δτι τό τράχοιμα είνε ασθίνεια τυραννικη χκΐ μακράς διαρχεΐα;, ίκανη πολλάκις να τυφλώσο τόν πάσχοντα. Είς τα πρ&τα της ατάδια ; η νόσβς δια κρίνβται δια τα υπβυλα αυτής συμπτώμοτα, τα όποΐα έχδηλοθν ται έντβνώτΐρον μέ την πάροδον τοθ χρόνου. Τό τρβχωμο», νόσος 1{αιριτικ&ς μολυσματιχη μιταδΐ διται ευκολώτατα είς τα μικρά παιδία, δταν πάσχα Α μητερα των. ΚαΙ οί ηλιχΐΝμίνοι δμΝβ προσβίλλονται δταν Η συγχρωτί ζωνται μέ πασχοντας κ» Ι χυρίως δταν μεταχειρίζνντοιι άντικείμε να τής χρήσεως τ&ν τραχΜματι κων, δποας προσοφια κλπ. —-Δοκιμ·ι ανθυηίατροι. Ώς, δοκιμάς Ανθυπίατρος1 έχ Κρήτης χατατάαοιται δια Β. Δ. δ χ. Γ. Νχξάχης. —ΟΙ προεδρεη κατανομΰν. ΔΓ άποφάσβ6.ί τοθ ύπουργοθ Έθνιχης Οΐκβνβμί«ς.θ« προεδρΐύ οο τής έκιτροπής κατανομ&ν ά πάντων τ&ν βΐδ&ν, τ&ν άναφιρο μβνειν έν παραγραφφ 1 «αί 3 τοθ κεφάλαιον ν της ΰα' αριθ. 129 300136 αποφάσεως οβίζονται οΐδια τής 6π' αριθμόν 7ί85 παλαιοτέρας αποφάσεως όρισθίντες τοιοθτοι ({{ τάς επαρχιακάς ΐ —ΑΙ μικραβιχτικαί μελέται. Κατόπιν βοοχίψΐΝς τοθ συμβου λίβυ (ΐ'Ενώσ«υς ΣυυρναΙων» χαΐ &ποφ*οΐΝς «Ις μίαν τελευταίαν συνέλευσιν κ«τηρτ<οθη εΐχοοιπεν ταμπλης διο<κητικίι έπιτροπή μέ οχοΐτον την Εκδοσιν Ιατοριχοθ πε ριοδιχοθ επί τή βάσβι τ&ν μικρ» οιατιχ&ν μιλιτ&ν άη6 τ&ν αρχαί οτάταιν χρόννν. "πΑΤΣΑΣ ΝΥΚΤΟΣ™- Είς τό κα φενείον Γεωργ. 'ΑΟικημενακη (Πά ραττλεύρως Μάρκου Ανδρεαδάκη) τταρασκευαζεται ττατίας νυκτός. Τώ καΦενεΤον διανυκτβρεΰει Τ6 Πρατήριον σιγαρέττων: 1 ΤΤΑΤΤΑΣΤΡΑΤΌΥ ρετεφέρθη είς την Πλατείαν Καλλερ¬ γών, παραπλεύρως καφφενείου «"Ολυμ- πος». Έκτβς τβν αιγαρέττνν ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ Β· πωλώνται χονδρικώς καί λιανικώς καί βλ« τβ αλ λβ (ίδη των λ·ιηδν Καπνβββμηχ«νιδν. ΑΝΤΙΠΡΟΣΰΠΕΙΑ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΦΟίνΟΓΟΧ Άριστβυχβς Έβνικοθ ΠανεπιοταμΙο» ΆΝ- νβν καΐ Στρατιυτικής ΊατρΐΜ(ι( ΧχβλίΙς. Δέκΐται καθ* εκάστην είς «6 Φαρμακιίον Έμμαν. Ματζα-ετάκη (Βαλτί Τζαμί), ά·ι·μός ««Δβφώνον 443.
  Ήράκλβιον Κρήτης
  ΓραφεΤα έναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμπτης
  11 Μαρτίου 1937
  II
  ΑΟΗΝιΊΚΙΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΠΕΡΗΡΛΦΟΥΝ ΔΙΑ ΜΙΚΡΟΝ
  ΤΗΝ ΕΚΟΟΥΣΙΩ&Η ΥΠΟΔΟΧΗΝ
  ΤΟΥΒΛΣΙΑΕΟΣ&ΠΡΩΒΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ο Μαρτίου (τού άντ*·
  «οχριτοΰ μας).— Αι έφημερίδες τής
  πρωτευούσης περιγράφουν σήμερον *&κά
  μακρών την ένθουαιώαη ύηοδοχήν ής
  έτυχον είς την πόλιν τού Ηρακλείου
  οί Α. Μ. ό Βασιλεύς καί ο Πρωθυ·
  πουργός χ. Μεταξάς. >
  Υπό των εφημερίδων έξαίρεται ιδί¬
  ως τό αυθόρμητον τής ύποβοχής άλλά
  καί ή διακόσμησις καί ο σημαιοστολι·
  βμός τού Ηρακλείου καθώς καί ή συμ·
  μετοχή άοιακρίτως όλοκλήοου τού πλη
  θυσμού τού Ηρακλείου είς την ύποδο
  Χήν-
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΔΥΣΧΕΡΗΣ Η ΒΕΗ ΕΡΥΟΡΟΝ
  αν·
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Μαρτίου (τού
  ταποχριτοΰ μας).—Άπογευματινά τη·
  λεγραφήματα έκ Παρισίων ,φέρουν ώς
  βυνεχ:ζομένην την επίθεσιν των ίθνικο-
  φρονώ ν βορείως τής Μαδρίτης ήτις είνε
  ηάντοτε σφοδροτάτη.
  Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα ή θέ·
  σις των έρυθρών κο>.θ(αταται άπό ατιγ-
  μής είς στιγμήν κρίσιμος καθ' ότι άν
  δέν άνακοπή ή προέλασις έκ τού βορεί
  ου μετώπου θά άπειληθούν σοβαρώς
  τα νώτα των ατρατευμάτων των.
  ΗΥΞΗΘΗ ΚΑΤΑ ΕΝΝΕΑ
  ΕΚλΤΟΜΜΥΡΙιΠΟ ΚΙΛΥΜΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Μαρτίου (τού άντα-
  ηοκριτού μας).— Κατά την δημοσιευ
  θείβαν σήμερον κατάστασιν τής Τρα
  πέζης ιής Ελλάδος παρουσιάζεται αύ
  ξηαις τού είς χρυαόν καί συνάλλαγμα
  •ποθέματος τής Τραπέζης κατά έννέα
  έκατομμύριν.
  Ή σχαθερά αυτή αύξησις τού χά
  λύμματος σχολιάζεται εύνοϊκώς υπό
  των οίκονομικών κύκλων.
  Μ
  ΕΝΙΚΗΣΕΝ Η ..ΓΑΑΑΤΕΙΑ
  ΜΕΦΟΡΤΙΟΝΧΙΡΟΥηΐΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).— Πληροφορίαι πρός
  τάς ναυτιχάς αρχάς καί τό ένδιαφερό
  μενον πρακτορείον τού Πειραιώς αγ
  γέλλου* ότι είς τάς ακτάς τήςΚορσικής,
  έναυάγησεν τό Ελληνικόν ατμόπλοιον
  «Γαλάτεια».
  Τό ατμόπλοιον τούτο ήτο πλήρες
  φορτίουχαρουπίων Κρήτης μεταφερο
  μένων είς λιμένα τού έξωτερικού. Λε
  ητομέρειαι διά την τύχην τού πληρώμα
  τος τής «Γαλατείας» μέχρι τής στιγμάς
  ταύτης δέν ύπάρχουν.
  ΟΙ ΕΡΥΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΣΠίΙΪΣ
  ΟΜΟΑΟΙΟΥΝ ηΠΥΣΧΕΡΕΙΙ! ΤΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Μαρτίου (τού άν·
  ταποκριτού μας).—Τα σημερινα ανα¬
  κοινωθέντα των ραδιοσ«αθμών των έρυ·
  θρών διά τάς έν Ισπανία έπιχειρήσεις
  αυτών Β έ ν άποκρύπτουν «ήν άπαισιοοο-
  ξίαν των άρχηγών των ώς πρός την εξέ¬
  λιξιν τής περί την Μαδρίτην καταστά·
  αεως.
  Πάντως, έπιλέγουν οί έρυθροί, τό
  έΙΙαφος οιαμφισβητεϊται άπό τονς έθνι-
  χόφρονας σπιθαμήν πρός σπιθαμήν.
  Η ΓΕ.ΡΠΚΗ ΠΑΡΑΓΟΓΗ
  ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  Την μιοημβρΐαν προχΕές συνήλθε τό τμήμα γε
  βργΐας ι οί ανωτάτου ιΐχονομιχοθ ουμβουλιΌυ δπό
  την προεδρΕβν «,Ο χ. Α. Διομήίη χ»ί επιλήφθη τ-ςς
  ουζητήοΐβς επί τοθ έρωττ|μα.τος τοθ πρόσφατος
  αποσταλέντος είς τό συμβούλιον δπο τής χυβιρνή
  οίας τού οχΐτιχοθ με την γιωργιχήν παραγωγήν.
  Τό συμβούλιον εξέλιξιν επιτροπήν ιίσηγ,ητβν ή'κς
  συνερχομένη αυριον Τιταρτη» θά καθορίση ιίΐιχώτι
  ρον τ* θίμβτα μί τα δποΐοι θ' άοχοληθτ} τό «,μοΌύ
  Ή χόεσινή διαμονή
  τού Βασιλέως είς την πόλιν μας.
  Αί παρελάσεις των μαδητών καί στρατοΰ
  (Συνέχεια «κ τής 1ης σεΧΙδος)
  Τόν πόλεμον ά«ιχαθ<στό; ή ίρ γασΐα, τό δπλον ή ακαπίνη Χ9ΐ έντίς ταθ ίλαχίσΐου άπο τί); άκι λευθιρώοεως διαοτή,Μτος;, ί« συ νεργαα'α μιτά τω* 1κ ι ής Νέχς ΊωνΙας νέων σ«μπολιτων τ?υ, Ιχι — ρθώνιι καί καθιατί την Κβή την ί|ν άιτοδοτιχω'ίραν επαρχίαν τβθ Κράτους. Τίς έργώδους ταύτης πρός την πρόοδον προοΐταθιί,βς τοθ Κρητι χοθ ΛτοΟ άποτιλιϊ ή 'Υμειίρα Μ« γαλιιδτης την έ*ι /ύηοιν διότι δι9 'Υ μβν ά.νωτέ?αυ άρχοντος χαΐ ρυθμι στοα τού πολιτείματ·)ς άσφαλΐζε ται άφ' ένίς ή έθνιχή Ισότης χαΐ άφ' ετέρου ή έοω'-ριχή γαλή^η χϊΙ ομαλότης. Καί δ Κρητική Λ*ός ίιατρα νιΐ τα πρός την 'Γμιτίρκν Μιγα λιιίιητα αΐαθήματα τού διά τής σημερινάς τίσ;ν αίαθτΐμκτιχής, τί οον ένθερμον, τίσ>ν ιίλιχρινοθς &
  ποδοχής-
  ΑΕ ί<δτ)λώαεις χαι αί ζή τω χραυγαΐ, δέν εΝι άποτίλιο,ια έφη μιρων ένθουοιαομβν, άλλά μακρά! ωνος λοιτρείας τοθ Κρηΐιχοθ Αι οθ πεός τόν "Ελληνα Βχοιληβ Ή επίσκεψις ιί5 ι ήν Νήσίν μνς χαΐ ή μιταζυ ήμβν παρουσίβ τής 'Υμετίρας ΜιγαλιιδτητοΓ, ή/ ημείς πιριβάλλομιν μιτά τόοης τιμής, εύ^ωμοαύνης χαί οτοργής απετέλεσε πρίγραμμ*. πδθίν 5/εί ρον γενναίαν προμάχων ής Κρη τιχής έποπαΐχς, ιΐ'ανις μιθ' ή μην συμπανηγυρΐζουν £^ ·ψ Κρη τικφ Πανθίφ ώς έθνίχήν, την οη μιρινήν ημέραν. Μ1 τοιαθτα -οίσ^ήματα, μέ τοι ιύΐους έθνιχους ηαλμ^ϋς Ι« τρίψ ' τί μοί νΐ ίγείρω τό χύπελλΐν, δ περ τής ύγεϊας χά Ι ε&ΐυχίας τής 'Γμιτέρας Μεγαλειότητος,δπέί τής ιυημιρΕας τοθ ΒχαΐλιχοΟ 'Υμβν Ο1<ου δπερ τής ευ5κιμ»ν{ας τοθ ίλληνιχοθ ΔαοΟ. Ζή·ω δ Βκσιλεύς», Η ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 2ΧΟΑΕΙΩΝ τής 3 μ. μ. ή κλατιι» Έλιυθερίοτς χαί ή διός ή άδουσα πρίς "Αχ Ταμπΐαν είχεν αοφυκτι κώς δπερπλτ]Γω9ϊ άπά κόσμον πά οης ήλικΕας. Οί χωροφύλαχις μ< τα μιγάλης δυσκολΐβς χατώρθω ναν να συγχρατήαουν είς την γραμ μην τα πλήθτ) τα δποΐα δλονέ' χά Ι ώγχοθντο πιριαοίτιρον. Δια· χριτιχας θέαιΐς παρά τ&υς έπιαή μους είχον λάδει έκατέρωθιν τοθ πρό τοθ Ήρώου κητταρΕου ο( Ι χ παιδιυτΐχοΐ. Έν 'ώ μιταξυ ήνχι ααν χαταφθίνοντΐς δ είς αιτ^ τόν άλλον ι Ε χ. χ. Μπότης Σραιχκχνά κης 6πιυργδς Γεν. Διοιχητής Κρή τηςιΜπουρμπούλης δφυπουργίς τοθ ΠολιτιχοΟ ΓρκφιιΈιι, Ανδρέας Μίρχιλλος Νομάρχης. Μηνδς Γιωογιάϊη; Δήμαοχος, δ* Μίραρ χος Κίήτης χ. Λιλάκης ατοατη γοί, δ ά'ώΐΐρος Διοιχητής _ωρο φυλαι«τς]ς Κρήτης σιινταγματ'ίρχης χ. Σταυριανός, δ Ν ιυχρχος χ. ΟΙκονόμου, μιτ) τοθ δΐχασπ'στοθ τού, δ αΐρανηγίς χ. Ι. Αλεξάκης, δ Λ'ΐιιναργη; ΉοαχλιΙου ν. Κων οί. Μΐχος Νικολέρης χαί αΧλοι. Περί την 4 αφικνείται έ* μ· αφ ζωηο&ν έκδηλώιιων χαί ζη?» χραυγ&ν ο αργηγός τΐ)ς χυβιρνή οιως χ. Ί. Μεταξάς χ·»1 πτιυθύ νιται έντίς τού πρό τοΠ Ήρώου χηπαρΕοιι. Όλίγον άργίτεραν χαί πιρΐ την 4.15' ακριβώς χαταφθάνιι ή Α.Μ. £ Βισιλΐυς έν μεαφ των πά ρατιημίνων ζτ^ταιχρκυγβν τοθ έν θουσ'&ντος πλήθους. Τον"Ά*ΛΧ« δποδίχεται δ πρνθυπΐ ιργίς χ Με τχξ&ί ένψ ττ πλήθΐ} χιιροχρο τοθν. ΙΙιταφχΜϋις αυγχιχινη Λίνος δ Β/σιλιύς χαιριΐά δι* χλί» σιω; τής κεφαλής καί αΐρατιωτι) κώς τόν κόσμον μεθ' 8 σ,ινομιλιΐ ίδιαηέ^υ,ς μιτά τοθ χ Πραθυπουρ γοθ. 'Ανολίύθιος δ Βχσ;λιύς ί'ιΐα χχι δύο τρ(α 6ήμ".τα πρό τοθ ηι ζοΐρομίου τοθ μιχροθ χηπιρΕου αποιτοιηθεΐς νά ανέλθη επί ιΐδιχοθ άναδάθροα τό δπ&ΐ^ν ιΐχε ατηΒς Ι** έ« τε υιού παρακολουθήση την παρέλχσΐν. Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΛΊΖΕΩΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΟΝ ζητωκοαυνάζοντβς. Ή Α- Μ 6 Βττσιλβθΰ μει8ι9 καί τούς χαιοΒτφ. Ακολούθως παρβ λαύνουν οί μαθηταί τ&ν μέγα λυτέοων τάξβων μέ τάς σημαΐ άς των καί τούς τυμπανιστΛς καί σοτλττιγκτάς των. Τό παρά στημά των άλλά καί ή καθ' δλου εμφάνισις των προχαλεΐ ζωηοΛν έντύιωσιν είς τόν ά νακτα καί τούς επισήμου»:. Μετά την μσθητΐχήν παρέλα σιν τΐαρΕλαύνβι το τίροσκοτιι κόν σώμα μέ επί «Έφσλής τούς ποοηλαπστάς. Ή έμφά νισις των προσκότιων γ( νεται άφορμή νά έ«σπάση καί πάλιν -ιό τιληθος είς ζητωχρου γβς καί χειροκροτήαατα. Μβτβ τούς κροσκόπους πά ρελσύνβι το 43όν Σύντανμα υπό τάς αύτάς έκδηλώσβις τοθ κόσμου. _____ Η Λ.ΗΞΛΣ ΤΗ£ ΠΡΕΑΪΕ«5 Δοθέντος τοθ σήματος άρ γεται ή ταρέλσσις περί ώοαν 4 20 ΠρΛτοι παρήλασαν οί άνάιΐηοοι μέ έπικεφαλή"ς δύο όι*ής άναπηρΐας καΐ κατα κοίτους έηΐ μικράν άααξ'ων τα δποΐα έσύροντο υπό άλ, λων άνατιήρων. Ό Βασιλεύς ζωηρά τα τα συγκεκινημένος χαιρε $ στρατιωτικάς έφ' 6 σον βιαρκεϊ ή παρέλασις των άνατιήοων. Ακολούθως παρε λαύνουν οί παλαιο! πολεμι σταί φέροντες τα μετάλλιά των καί τρίτον οί κατβλθόν τες έ* τής ύΛαΙθρου βρακοφό ροι. Ή εμφάνισις των εύστα λων Κρητων έπικεΦσλί|ς των' άιιοΐων εύρ(σ<οντο οί όιλαρ' χηγοΐ προ^αλεΐ θυελλαν χβι ροκροτημάτων καί ζητωκραυ γων τοθ πλήθους έν φ ή μου σική τΐο.ανΐζβι τό έπικόν θούρι όν «Άτιό ψλόγες ή Κρήτη ζω σμ*.νη,. .» καί 6 Βασιλεύς χαι ρειφ έν ώ οια τοΟ βλέμματός τού πσρακολουθέϊ μέχρι τής κάμπης ιής όΒοΟ τούς βρακο φόρους. Είτα πρό τοθ "Άνακτος πά ρελαύνουν οί μικροΐ μαθηταί σεΐοντες μικράς σηααΐας καΐ Την 4 50 λήγει ή παρέλασις Ό κ. Μεταξάς πλησιάζβι την Α. Μ. καί συνομιλβϊ μβτ' αύ τής έπ' αρκετόν. Τής πβριστά σβως έτιωφελοθνται οί φωτοοε τιόρ'εος καί λαμβινουν πλη 8ύν φωτογρσφ'.δν. Την 5 άκριβδς ό Βΐσιλίύς έπιβαΐνει τοθ αύτοκινήτου τού. Τό πλήθος έκσπα κσΐ πά λιν είς ζητωκραυγάς έν ώ χι λιαΒες καπέλλα σεΐονται. Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς χαιριτα στρεφόμενος δεξιά κοΐ άρι- στερά καί μειδιών. Ό Βασι¬ λεύς εκείθεν κατηυθύνθη είς τό Δημαρχείον ένθα τΐαρετε θη τίϊον, Έπιθυμ α τής Α. Μ οί έντό κιοι χοροΐ ιΐ οποίον επρόκειτο νά εκτελεσθοθν χθές κάτωθεν τής ΝομαρχΙας άνσβάλλον ται διά σήμερον τό άπόγευμα. Δα σήμερον έπ'σης άναβάλ λονται τα πυροτεχνήματα τα 6ποΐ3 ώς γνωστόν θά καωσι έκ τον λόφων «Δυό Άορά κια». ___ ΕΙΣ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟΝ Τό άπόγευμα, μετά την &ε ξ(ωσιν έν ιφ Δημαρχεΐω. ή ο. Μ ό ΒατσιλΓύς μετέβη είς τό ΜουσεΤον πρός έπ(σκίψν καί μελέτη/ των έν σύ ώ άρ χαιοτήτων τοθ ΚοητικοΟ πολι τισμοθ. Είς τό Μουσείον ό Βασιλεύς παρέμεινεν επί δ(ω ρον σχεδόν μελετ&ν κα( άπο θαυμάζων τα λε'ψανα κσΐ τα Ιργα τέχνης τοθ ύπερόχου Μι νω"£<οΟ ηολιτισμοθ. ΈηΙσης, ό Βασιλεύς Εξεδήλωσεν ώ; πληοοφορούμεθα, Ιδιαίτερον ενδιαφέρον καί διά τό άνεγει ρόμενον νέον μεγαλοπρεπές Μουσείον· Ό Βασιλεύς είς τό Μουσείον. Σήμερον μεταβαίνει εις Αρχάναις. ΤΟ ΠΑΡΑΤΕΘΕΝ ΓΕΥΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ. ΟΡΓΑΚΟΣΕΟΝ Την εσπέραν ώ; χαθωρΕζιτο έν τώ προγράμματι, δ "Αναξ παρι χάθηοιν είς γιθμα πχραταθέν αύ τώ είς την Λίοχην "Ηρακλείου την 8 30 6πό τ6ν Επ ατημονι χίν "Οργανώοιων ιΐ]; πόλεως. Πλήν τοθ Πρηθυηουργοθ χ. Ί». ΙΙιταξβ παριχάθησαν Ιπίσης οί δπουργοί Μπδτης Σφαχιανάχηί χαί Μποαρμπούλης, δ οτρατηγος Λιλάχης, δ Νομάρχας Ήρακλεί ου ν. Ανδρέας Μάρχιλλος χαί άλ λοι έπΕαημοι έχ τής συνοδιίας τοθ Βχαιλένς- Πρίποσιν ήγιιρεν δ Πρδπδρος τοθ Δ'.κηγοριχοθ Σιιλλδγου χ. Τί τες Γεωργιάϊης. Είς τό γεθαα έ πιχράτησιν ϊχρα Ιγχαβδιό'ηί, πολλαχΐς II ή Α Μ. δ Βχοι λευς έζήτηαι διαφόρους πληροφο ρίας παρά των ουνδαιτημόνων τού. Το έιηέρβς ή πόλις έφωταγω γήθη φκντιομαγοοιχβς. Έπίσιςς έωγ^θηααν ίιιανΐα ι& δή αί σία χαταστήματα, αί Τραπι ζαι χαί το Έπβγγελματιχδν χαί Βΐοτιχνιχόν Έπιμιλητήριον. Τό τιράστιον φωτιινδν οτέμμα τής πλατιίας ΈλευθερΕας μ| χά Ιθνιχά χβώματα ήτο δρατόν έκ με γάλης άποοτάοιβς. Καθ' δλτ,ν την νθχτα πυχνά πΐήθη χέβμου ( δ5{ δίδοντχ εξαιριτιχήν ίψικ είς την πόλιν. Περιπόλους έξαηέατιιλι την νύ χτα είς την πόλιν δ «Αβέρωφ» χκΐ τό Φρουραρχιΐον. Η ΖΗΝΒΡΙΝΗ ΗΜΒΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ) Σήμερον την πραΐχν ή Α. Μ. δ Βασιλεύς Γεώργιος θα δεχθξ •Ις την Νομαρχίαν «ύς Προέδρους τβν Κοινοτήϊων κατ' επαρχίας. Μιτά την παρουοΕαοίν των, δ Βϊσιλιύς χαί δ χ. Πρωθκπουργβς θί μιταοοθν είς Άρχαναις ένθα τ3ν έΐοιμίζιταΐ έξαιριτιχή δπο δοχή δπδ τβν χατοΕχην. Τόν "Αναχτα θά ηροαφωνήο^ δ δ Πρδιδρος τή; Κοινότητος χατα τό δοθιιοόμενον πρός τιμήν τού γεθμα είς την οικίαν τοθ χ. Λυδά χη. Ακολούθως ή Α. Μ. δ Βχαι λιϋς θά επισκεφθή τάς άρχχιδτη τας τί]; ΚνωκΟ πιρΐ τβν όπο'ων ανέκκθιν Ιχιι |χϊηλ'ί>σει ζωηρόν
  ενδιαφέρον.
  Έπιστρέφων δ Βχοιλιυς το άπό
  γιυμα χαί άφοθ άναπαυθς έπ' ύλί
  γον θά παραχολουθήσ^ άπό τοθ
  ίξώσΐου τής Ν;μχρχ{ας τους ένΐο
  πίους χοριΰς οί όηοϊοι ώ; γράφω
  μιν χαί ανωτέρω άνιβλήθηοχν διά
  σήμερον κατόπιν έϋφραοθιίοης επι
  θομίας τοιι. Την εσπέραν θ* παρα
  χβθήαη είς γεθμα ίιδδμινον παρά
  τ^Ο Έμκορΐχοθ Έπιμιληχηρίου
  ΉρχχλιιΌυ.
  Ή προογινομένη είς τόν "Ανα
  χτα χαί τόν χ. Πρωθυπουργόν δπο
  δοχή τής πόλεώς μας έτηλιγραφή
  θη χθές διά μκχρβν δπό τβν άπι-
  αταλμένων τβν 'Λθηνοΐχβν έφημι
  ρΐδων, έχινηματογραφή'θη δέ αυγ
  χρδνιος ηαιρ' δαιρατέρ τής Φόξ
  ΦΙλμ.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  ί τρ άγοοα μας κυμανθεΓοαι
  χθες τιμαί τβν διαφόρων ένχωρίε»»
  ηροΐόντων είχον ώ« καταθι:
  Ίλαια
  ■ Ραθπβν ··.
  Μβιν· ν. λοοθεΐαε Η
  ΑιανικΑι „
  ΙάιιανΜ
  Έξαιρετικοΐ 31
  λ···οΙ «' ■·»*». „ Μ,—
  *>
  II,-
  «' «βίον. „ ·*>,Μ)
  λ Μ«ι·. ,„ 29 —
  .. ■' ««««τ. 2630
  Δι~«ν** »· ·Ι—.««, Μ —
  ««ΙαιοΙ] Ι
  β«λ«|υ(1ο· ■«
  όν 6 Καμπαλλέρο 4πέρρι|εν.
  ί
  ε··»·1
  Ι ολες τΛβ «
  ΒναΙβι «ε
  ΐΜΐ>>Ρ·»1οι
  χάριν τής ·
  Λένΐδ-ρτηβί·
  ,,π,ν ιϊ ί
  μι
  Μρΐτειι μέ τϋ
  κβΙ βννιχή μ«
  αί τΑν κ·τΙζ«
  ' μ% Ιδρβτ·! τ
  ΐ( χιΐ την γ·νι
  ίΐν χαβιοτοδν
  ?4 έγγ
  ΐιρΒδιίαου.
  ς
  μ!
  κιν την ·η·{«
  • Βεβιλΐύ; δι*
  λιομένην Αν
  μ! «ρέοδον,
  χιν ιϋτέν κου
  ΤΟ& ηλ·)
  Μνδυασμβύ,
  «ι τ·0 ύρ««·τι
  Μϋ έ
  ------, τβύς
  έΒκιλβνβς, τει
  ν«»τποο καβ'
  {ρμίς
  4οφ*λ&
  ώ ■
  Κ Ι«ν
  Χ.«
  ιίμκ
  Φ.,0
  .λ·,
  η·»ΐι|λ
  ' Τ4