94023

Αριθμός τεύχους

4517

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

12/3/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Ι ΟΑΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙΐ
  ΑΙγύπτοο
  έτησΐα λίραι 3
  έξάμηνός 9
  Άμβρικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τ·μή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  12
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1937
  ΤΐΗεΐΜΙΣΥΙΤΙΚΤ11 ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΌΕ ΙΙΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΑΔΟΥ 4517
  Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ
  ΤΗΣ Η ΡΟΟΤΟΚΟΥ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
  Μετ· την χθεσινήν επί¬
  σκεψιν τής θρυλιχΐ,ς χωμοπό
  λεως τβν Άρχανβν, έ Βααι
  λ(ύ; Γεώργιος θά επισκεφθή
  σήμερον μετ* τ·δ πρωθυ
  πβυργβθ μ. Μ§τ«ξά καιί τή,
  λοιπάς συνβδείας τού την
  Μεσσαράν αύριον δέ θα £
  ναχωρήοη δι« τ** ν·μ·ν
  8(
  Κ«τ«οχ·μ«νβς ιΐς την Μεσ
  ααράν θ* διέλοη. ·κ· Την Ι
  η«ρχ(αν Μαλεβυζ(ου, την ο
  ■•(«ν η φ.λ·η·νΙο. χαί ο ο
  λβχρόνιβς, αέναος μέχθβς
  τβν χατ·1κοιν της ίχσυν με¬
  ταμόρφωσί» είς απέραντον πά
  ράδεισον. Καί πρβχωρβνπρβς
  τβύς «Άνεγύρους» θ' βντι-
  Μθύαη τόν καταπρκσινον *6μ
  η·ν της Μβσοβράί, ίπβ» ή
  *ΰν·.« τής φύσεως χαί ή 8κΐ
  χή εύλογία έσ«όρπισ«ν αφει
  δβ( βλες της ώμορφιές κ«ί
  ολα τβ πλούτη των. ®« δια-
  βχΐβα την αίματόβρίκτον αύ
  την γήν την οποίαν κ«θηγ(-
  αααν Βυοίαι καί 4λβχαΜτώ·
  ματ« *«ί ήρωϊσμβί απαραμιλ
  λ·ι χαριν της βλευββρΐας μ«1
  της άνεζβρτηβΐβς. Την γήν
  αύτην είς την οποίαν ύψύβη
  ώ{ φωτεινόν μετέωρσν ο ύκ*
  ροχώτκρος πολιτισμός, της
  Φαιστού καΐ της Γόρτυνος.
  Την γήν την βκ·(«ν οί Μ«σ
  ααρΐται με την γιγ«ντ.«.ο»ν
  χαίουνιχή κ«ί άκαταβλη·
  τβν πρ·οκ«6ΐι«ν των καλλ»
  ■ργβθν κ«ί βναμοχλκύβυν
  κκί την πβτΐςουν μί πό τα-
  μβύς Ιδρώτος τιμίας έργβσί-
  άς κ«ί την γΦνιμ·κ·ι·Ον κα
  την καθιστοδν πραγματικήν
  γήν ·η«γγ·λ(·*ς χ« τβπβν
  παρ«δϊίσ·ϋ.
  Κ«ί μ«ζ» μβ την ίχανβπβΐ
  «σιν την οποίαν Β* ■ΙοθκνΒΟ
  ό Βασιλεύς, δια την ουντε
  λβυμένην αναδημιουργίαν
  χαί προοδον, είς τ*ν κάμ
  π·ν αύτ·ν πβύ δίδει την «ϊ
  χένα τοδ πλ·υσι»τ·ρ·» «Ις
  ουνδυασμβύί χρωματισμβν
  κκί τ·δ ώραιοτίρου βνατολι-
  Μ·δ τβη*τ·« μβ τβ δβιση τβν
  ελαιων, τ·ύς έ κ τε τβ μέν ούς
  αμπελώνας, τας βικραντβυς
  κβλλιεΡγεί«ς των δημήτρ·*
  κβν χ«ί τβ χιλιβν εΐδδν κβί
  βπβχρώσεων εύ«διβατβ λβυ
  λ·ύδι«, κβί δι* την ίνθβυ-
  σιώδη ύπβδβχην πβύ 84 ου
  νβντήση κβθ' ·λβν τ· μή>£·ί
  της δ>«δρ·μης τ·ν, 8· «ντι
  ληνθή ασφαλώς κ«ι πόσον β
  τέκ·ς«ύτός «ξίς.ι Ιδ.αιτέ·
  ρ«ς πρβσβχής χ«ί μβρ.μνηί
  χ«ί π·σχ ΐΐμπφρκΐ ν «π·
  δάοο, ««ν βοηθηθή, εάν τύ-
  ΧΒ της Κρβτικής ίνισχύσεωί
  χαί συνδρομάς.
  Κβί κβδώς 8* πρ.σβλίψα ό
  Β«αιλκϋς «πό τοδ 1ερ·0 Λ*
  φού της Φβιοτβδ, ·«·» προ
  τεααβρων όλβκλήρων χιλιι-
  τηρΐδων υψώθη έ λβμπροΐε
  ρ·ς πβλιτισμός τη$ ΐΐρήνης
  χ«ί της Ελευθερίας, τβν έκ
  τετβμένβν μέχρι τβν Λβ
  Οηβιώτικων βοΐίνβν Κάμ«·ν,
  μ* τάς ποικίλας, χαλλιεργεί-
  «ς, την βργιοιοτιχην βλίβτη
  οιν χαί τα χβτβσί,ρα χωρία,
  πλβιαιβύμενβν «πό τβς β·«
  ν.χβρυββς τβθ Κέδρβυ, τ«δ
  Ψηλ·Ρ.ίτη *«1 *-* Α«Ι
  ρΦϋσίων χ«Λ τβ μαγευτικβ ά
  κρβγυάλιβ τβδ Λιβυχβδ, ί·
  νώ β Γέρω πβτβμός θβ χυλ
  "ΟΡΘΩΣΙΣ
  ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΚΙΝΗΜΛΤΟΘΕΑΤΡΟΝ «ΜΙ
  ΝΩΑ».—Σήμερον μέγας χορός μ4
  χρι πρώτας.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (κινηματογράφο,
  "Εναρξις την Τρίτην 16 Μαρτίου
  Τώ μουσικό θαθμα: «Σύ εΤσαι ή Εί!
  τυχΐσ μου». Μέ τόν Μ. ΤζΙλλι κα
  Ίζα Μιράντα.
  ΠΑΛΛΑΣ.—Σήμερον τό αύτοτι
  λές Εργον: «Μιά νύχτα τρόμουι
  καί τοθ νέου έπεισοδιακοθ ιιέπι
  οτροφή τοθ Σάντου», Ιον. 2ον έπει
  σόδιον.
  θέατρον Πουλακάκη — Σήμερο
  μέγας χορός μένρι ττρωΓσς, Νέ
  νοϋμερα τοθ ζεύνους Τζόνσον.
  Κ1ΝΗΜΑΤ0ΓΡ ΑΦΟΙ
  Έναρξις
  Τρίτη 16 Μαρτίοο
  Ό μεγαλύτερος τε-
  νόρος τού κόσμου:
  Μ. Τ2
  ΜαΙ ή οΊάβημος
  ΙΖΑ ΜΙΡΑΝΤΑ
  Στήν μεγαλυτέρα
  μουσική βημιουργία
  τού αιώνος μας:
  ΠΕΥΤΥΧΙΑΗΟΥ
  Μουβική αρμονι» μέ τής
  μελειβικβτερες &ριΐ( άηβ της
  βκερις ΤΟΙΚΑ, Α ΙΝΤΑ.
  Μ*νβν Μεοκό.
  Ανώτερον άπό τό
  ΑΒΈ ΜΑΡΙΑ καί
  «Μή μέ ξεχνάς».
  ΠΡΟΓΡΔΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ
  Ό παρά ·ψ Π?ωιοδιχιιψ Ήρα
  χλιίεΐί δτναοτιχός χλητήρ Ί»«ν
  νης Ε, Μιλετάκης έν Πύργω χά
  τοιχοεδρεύιον.
  Δηλοποιβ,
  *0<ι δυνάμει τής διτ' αριθ. 260 ιοθ 1928 δριστιχή; λ%1 χιλιβιδί χου αποφάσεως τοό Εί^νοδιχεΙο Μοιρδν Καινουρίου νομίμως χεκτ] ρυγμένης εκτελεστής χα( κατόπιν παραγγελίας τοθ χ. Αλεξάνδρου Έληώτου πληρεξούσιοι* δικηγόρου τοθ χ· βιοδώρου Κουφάκη έμπό ρου χατοΐχου Ηρακλείου χατέ· οχον δια ν!); 5π" αριθ. 31 έχθέοι ώς μου Ι'Λ ήμΐονον χρώαατος ο τα χτΐ α?ρενα ήλικίυς 8—9 έτβ» άνήκοντα εί; τον δ?ειλετην Γεώρ γιον Κ. Τζ«γχαράκην κάτοικον 'Ατϊΐ,ΐνι Μονοφατσίου πρός άναγχα στιχήν είσπραξιν ΒραχμΑν 3826 τβν τάχιον αδιβν χ»1 ΐξάίων μι χρις ίξοφλήοε»;. χαΐ διι δ πλει- οτηρισσμος τοθ χατααχεβεντος τού τού ήμιόνοιι μετά τοθ χατϊθτραμμί νού τι υιού σίγματος χαΐ χαλινοθ άτινα φέρη γενησεται ενώπιον μ«υ ή ιβθ νομίμου άναηληρωτοθ μου την 22χν Μ«ρτ!ου 1937 ημέραν Δευτέραν χαΐ ώραν 10—12 π. μ. έν Χίραχα Μονοφατο'ου χαΐ έξ» θι τοϋ χαταο.ήματος ΤίΟ Μιχαήλ Χουρδάκη δτε χαΐ δκου χαλοθν- ται οί βουλόμενοι νά πλειοδίτήσω οί «Ι; μετρητοΐς ώς χαΐ δ μισιγ γυοθχος 'Αγγιλος Χ. 'Λγγελιίά· χης νά προααγάγη τδν έχπλιιθιΐ] ριβοθηαίμινον ήιιΐονον. ' Αρμοδίας διχαστιχος χλητήρ ε¬ νεργήσαντα έν προχειμένφ τα νί· ΐιιμα. Έν Πύργφ τ* 4 ΜαρτΕου 1937 Ό δηλοτιοιών χαί παραγγίλλιον ίιχαστ. χλητήρ Ίμ, Έμμ. Μελετάχης ΠΛΤΣΑΣ ΝΥΚΤΟΣ.- Είς τό κα φενβίον ΓεώΡΥ· 'Αδικημβνάκη (Πά ραπλεύρως Μάρκου Ανδρεαδάκη) ηαρασκ6ΐκ·ίζβται πατα$ς νυκτός. γύ καθενεΐον 8ιβνυκτερβΰ·ι, ι Μιά πεντάπορφη είς £να τόπον μυστηρΐου Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Τβδ ΚΙΌΕΚ ΗΑΟΟΑΚΌ ΚΟΙΪΊΩΜΙΚΡΛ Εν» κολΰχροτον Ιστορικόν ίρνβν. 58ον. "Εμέινα οέν χερΒυνίπληχτος ά π4 την ώιορφια τοθ μπρίτσου χ ι άπο τ4 λόγια της, —Συγγνώμην ώ βχσίλισσά μου τ*)ς εΐπ*. ΕΙμαι χατακληκτος. Έ πέρασιν δυό χιλιάδ*,; χρίνια άκι τίτε πευ οί Εβραϊοι έβταύριοΐα τον ΜεοοΙα τον. Πβς είνε λοιπο' δυνατόν νά Ιχης διδαξη την οοφ(ί οΐους Έβραίους ττρΐν άπί αυτόν ΕΕσαι ώ 6*αίλιοα* ιΐΐα γυναΐ«α «αί δχι {'αηνιθμκ. Κ*Ι κώς είν δυνατόν μ'α γυνΐΐκα νά ζή 3η 8υι χιλιάϊες χρίνια. Γιατΐ μέ έμπ*{ ζ«ΐζ ω βαοΕλιοοΐ; 'Εγυρι πίαβ τό χιφαλι της χα για μιά φορα άχίμη αίοθάνθτ]<α 14 μ«τια της ν* διαπερνοθν τό πί πλο χαί νά μέ ερευνοθν μίαχσ:ήν ψοχή αου. —Ώ ανθρωπι, μοθ απήντησε. ΦχΕνεται 5τι δπαρχουν μυστιντ ο τον χίομο τα δποΐα δέν γνωρΐζιις Πιστΐύεις λοικόν Βτι Βλχ τα πλϊ ομχτα τιιθϊίνουν, δπως τό έπίαϊ αν χαΐ οί Εβραϊοι; Τίποτι ίέν πε θαίνιι οβθ λέγω έγώ ώ ξίνε. Δέ δπάρχει θάνατος άλλά άλλαγή. Ν1 χύτταξι αθτ*. τί άνάγλυφ» στό τοΤχ?. Επέρασαν έ'ξ χιλιάδες χρό νια άκο ιίτε Που αί τιλευταΐοι τή" νυλΐ]{ χατ^σ>εύτοαν Τ'~* Ιργα αύ
  &, άλλά οί άίθρωποι βύτοΐ ζοθ1
  4κίμη. "Ισως ήν ώ?α αυτή τα
  κνιύματά των νά είνε γαρω μας
  Κάποτε μάλιατα μο9 φαΐνετ-χι τι ώ
  τί μ$τια μου τί διακρΐνουν.
  —ΝαΙ 6ασ!λ:ασϊ. Άλλά γι' αο
  τόν 11β> τόν χίομο ιΐ ά*θρ»πο
  ΐύιεΐ εΐ^ε νε<ρο[. —Γιά μιά πΐρΕοοΌ μόνον. Ξι ναγιννβνττιι κχί π θαΕνουν χαί ςα· γυρίζουν ατον %6αχο, Τό πνιθμα των ίέν πεθϊίνει πο'έ χαί τό οβμα των οντνεοθτβιι χατά περιοδους.Νά «Ίώ ξίνε ή Άγιάαα—χύτό είνε το 5'θμάμου — οοθ λέγω δτι περι μί< ω κάποιον ποΰ άγάπησι ν ΐννηθ^ χαί νά ξανάλθη χοντβ μου. Τίν περι μέν ιβ χαί εΐμαι βε ίαΐαπώ; ΟΙΙλθη έδθ νά μι 6:^. ΝΕζ ξένε Βΐι έιώ πβυ εΐμαι έ·;ώ κου ή ώιορφια εί ε ανώτερη άπό την ώυαΐ 'Ελίνη τής 'Ελλαϊος πού τήνθμη σχν κοιι^τιί, έγώ ποΰ ή σόφια μου είνε διθυτερη άπο τή σοφΐα τοθ Σλοί, |νώ κου γνωρίζη τα μυοιιχά τί); γής χαί τι πλούτη της, έ ώ πευ άπίφυγα την άλλαγή π.υ αυ δνομΐζεΐς θίνατο—νομί- εις, λοιηον, ξένε Βτι θά Ιμενα έία χοντά οτβϋ; βαρδάρους ά< δΐν έ πιρίιιενα ού-όν κου άγαπΑ νά ξα· ναγυρ(ο; Ή ζωή μου Ιβως δπήΐ ;ι χακή—ϊέν ξιύρω— γιατΐ χά- νιίς Ηι μπορι! νά η% ποιί είνε τό χαχό χαί ποιβ τό χαλό. Άλλά θά έλθη πίλι χοντα μου άχδμη χαί ά Λΐραιιαυν τιίν*ι φο έ; χΕλιχ χρβνια γιατΐ ο' οίιτά έΒΑ τό μίρος (λςή. ΘΙ Ιλβη χαί θά μέ χήι γιατΐ αμαρτησ» εναν¬ τίον τού. Είχε στεγνώοΐβ τό αίλιο οΐο σ:ό μα μου χαί ιΐχε οψιχ%% δ λά¬ ρυγγα; μου. Δέν μτιοροθοα νά μι λήοω. ΑΟίΐ κου α<ουσ» ήιαν ά πίυτευτα χαί ανωτέρα των διανοη ιχνν μου δυνάμεως Μέ μεγάλτ; προβκίθεια χατώρθωσα νά μι· ήαβ». —Εάν οί άνθρωποι ξαναγυρί- ,ουν οτον χόομο ώ δϊσίλσυ ού έν πέθχνις ποτ(; (ο ^νεχΐζεται) ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΠΕΤΡΕΔΑΙ0ΚΙΝ1ΤΗ ΑΙΩ "ΛΙΠΙΟλΙΣ,, ΑναχΜρ,ΐ έ{ 'Ηρακλεί •υ εκάστην ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΡράδΗ κατ' ευθείαν ΠΕΙ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ κρ«ι Ρέ βι>μν·ν, Χανιά, Πειρ«ι&,
  £δρ·ν, Πίρον, Νάζον.
  □ρα*τορε(ον ΑΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τ«1·ε). 1—41
  Π)ΣΚΕνΗ |2 ΜΑΡΤΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 7 35—Δόσις 5 57
  Ο ΧΟΓΟΣ
  ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
  ΜΙ άρχιιήν έπισηιιίτητΛ χαί
  φντΐ τάξιν διεξήχθη το Ι
  απίρα; τής Τρίιη; 4 χιθιιρωμέ
  νος έτ.',αιος χαρος τής Λίσχης Ι
  πιούμεν»» ιί; την αΐθουαίν τί){
  Μινώας. Ή δ^γανωτική Έπιτρο
  πή τοθ χοροθ τβν έπισττ)μόν<βν άποτελ^υμίνη άπο τού; χ. χ. Ίβ. Λογκ&δην, Ίιυ Ζιρβουϋκην, Γρ. Χ«τζι8άχη", Γ. Μπρουλιδάκην, Κ. Μ.%πλί<ψ χαί Έμμ. Ιΐιοάχψ, Ιγινι χαηφανί;, διι άπέϊοαε μεγάλην ηρβαοχήν εί; τάς Βιατε νίΐΐαας προσκλήϊει; χαί μβλλον ά πέβ,ιψι είς την διατήρησιν 1ι έπιαημέΐητος τοθ χοροθ τούτου καρά είς τ* μεγάλα χέρδη τα δ π-Λχ άφή'ΐι ουνήθως εί; δλλοκ; χοριυ: ή άθρόα χορήιησι; ΐίοιττ) οίαν άνευ χαμιιιβ; Ιπιλογή; χαί Βιανρίαιαχ. ΜΙ το μέτρον τουτο ή 'Επιτροπή (]ς όΊγανώΐε»; έπέ τυχε νά Ιξ«αφαλ(οη είς τού; προο χιχλημίνους α ^σιν, εδχιχρΕστου; ώια; χαί τί οπου^αιδτΐρον: Την ίνύτωαιν Βτι ιίι^σχε'ο κανείς είς περι64λλον καθαρώς οί<ογε· νιιαχίν. Άπο τής 11ης ποθ ή χι σε ή εκτέλεσις τοθ π5ογρίμμ·«τος Τής ώ?αίας ούΐής έσιιερίδος μ* χσι τ6ν πρυιϊΆν ώρδν II* Ιπληξε χαί Βλοι αδιάπτωτον χέ^ι. Τα χ ζεύγη μηορεΐ νά είπΐ χανείς τώ; ήσαν διαλιγμένα. Οί άμφιέαεις των χυριων χαί δεσποινίδιον άπό τας «αλυτέρας ηοο ένιφινΕσθ^σχν είς κύ; Ιφετιινούς χορούς. Ή μουαιχή τοθ Μκιάνχο ΐϊίσι σ' ού τή την έ3πε?(δα 8,τι χαλύ-ιρο ■ίχε- Τα Οίυττέ τής λέσχη; ά^τιο χαί ηλϋύαιο. ΤΙ κοτιγιδν κου διε νεμήθηβαν άφθβνα χαί έκλιχτά. Είς χον χορόν προσή^θ?ν ή χ. Σφακιανάκη υκουργοθ Γινιχοθ Δι οιχητοθ μιτά τής αδελφής τού χ. Καοούζιυ. Σημιιώνομΐν μερικάς έμφανΐαει; χυριβν χαί δεαποινΐδων χαίηι Β λκι ήσχν ώ^αιδπτις χαί άπζοτι ζαν Ινα )τμπρόν σύνολον: χ. Γ. Περάκη ίαπρο κρέπ σχτέ' μέ έ3 μίνα, χ. Βιλλ(ντ) λαμέ χ«ί βΕ Γύι άπό τίς ώρχιότερες έμφινΕσεις ιής δδ, χ. Αγ. Κοζυράχη πρά οινο κρέκ οατεν ώ>αιοτάη χίιι·
  μωιις, δνίς Μιΐρουλιδάκη (. ώ5
  τοθλι, δνίς Χουρδάκη ζιορζέτ χο
  ντέ ρίζ. χ. Μίχου χτυκητή ώραι
  Ιμφΐνιαις, χ. Μηλιχρβ χοχ ντέ ρδζ
  δνίς Ζω^ρίφου ϋχλασσΐ χρέιτ οχν
  'έν ώΐαία χίμμωΐ';, ΒΙς Καρού·
  ζου άΊπρο μαροκέν, δίδες Ποατι
  κίκι θαλΐσίΐ τ-,φ*β χαί ταφτβ έμ
  ιιριμέ. δνίς Τζανάκη πράσινο τ
  φ &, χ. Ζ<ιβ]υ*3άκτ] σΐξ ταφ'Λ δνίς Καρούζου φρέζ, δνίς Καλ γήοου θαλασσ', χ. Βλαχοχρήστο μΐθρο βελοθδο, χ.Καρΐωΐάκημαθρι κ. Μανδαλενακη μαθρο ταφτβ, χ Τοχντηΐάκΐ) ιιώ* χ. Δαμιανάκη οπρο, δνίς Χρυαοθ χίτρινο χ^ (τκτέν, δνίς Βιρεάδου ροζ σατίν δνίς Ατμπρινοθ ροζ ταφτβ, χαρι τ»μ';νη εμφάνισις, δνίς Κορμανο μώβ, χ. Ά- Καστρινάκη, χ. Σιν γιαδάχη, χ. Κουφάκη, δνΐ; Ζιρ βΐυδάχη, άνοιχτό μώβ, χ. Φι»τ πούλου ά'σπρσ, δνίς Φιχιολάκη βελοΰρ σιφόν, χ. Γεω?γοπούλοι ηράσινο, ν. ΠλΙτσχ χίτοινο χρέιτ σχτέν, χ. Καραμπότ, δνί; Κια λου θχλασσΐ σατέν, χ. Κανά«η Ιμπριμέ, χ. Φϊυντουλάκη μώ τουαλέτϊα άπο τί; ώ^αιδτιρις, δ| δες Δβαχΐπούλου άσπρΐ! χαί μώβ δνίς Μιρόπη Λ^δάχη δελοθδί χϊχ κινο, δνίς Δημ^πούλου πβάσινο τα φτβ, χ. "Ηλιάδου μώβ ώραίι σύ νολον, χ, Άλτ)γιζα«η μαθρο, χ Κ·χαΐελλίκτ), δνΐ; φοινικιανάκη σ'ξ, δνΐ; Κιχαγιαδάχη, χ. Γεριο νυμίκη πράο.νο "τφ'όί, ν ο Σπι θουράχη, χ. Μχιχοδηιιητοάχτ], Χ Δι ννλλΐνοτ, χ. 3 ινθουδίδίϋ, Πουλιανάκη, χ. Β)υρδ:υιιπ£κη, χ Φχρσάρη χίκ<ινο χεέι σατέν χ. Κουλούρα, χ Β«ρχαράχη δνί; Σχρρή άπό τί; ώ;αιίτερες ΙμφανΕσεις χ.λ.π., χ.λ.π. Γινιχ»; δ χορος τής Α(σχη Έπισιημ.5ν»ν έσημιΕωσΐ χαί έφέ ς εξαιρετικήν επιτυχίαν, άηοτι λέσχς τί χοσμιχώτΐρον γεγονός τ·ν ημερών. Είς τού; έργανωτάς υ δφΐΐλονται συγχαρητήρια χά ευχαρισίίαι διότι Ικοπίαοχν, {μί χθηααν, άλ>Λ χοί έπέτυχαν νά
  χρκτήσουν είς την ηεριωπήν τοθ
  Σ«ματι(<9υ των χαί είς πλαΕοι» ' έξζ*]'ηιέ'ης δχι βεδιααμένηι ρΰχηιο; την χοροεσπερΕδα τή Λίαχης Έιτΐαΐημόνω' Ή Μκοέμ ΪΙΙ||ΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΠΠΙΙΙ|[ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΠΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΪ ! ΧΑΛΒΑΔΕΣ - ΤΑΧΙΝΙΑ § ΣΙΣΣΑΜ ΕΛΑΙΑ ΕΡΓΟΗΚΙΟΥ: Γ. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙ8-(ΚΡΗΤΗΣ) Τ6 μοναδικόν ·ν Κρήτη εργοστάσιον Ταχι νί«*ν καί καλβά6«·ν. Έξασφαλίζιι «οιότητα Ι,αλβάδων λξαιριτινήν άνωτέρ«ν τ·ΰ Πειραι· 6;, ιιέ ϋλικά αρίστα, γνήσια καί καθαρά. Εάν 9έλ«τι νά μή καλαί! την γεθσιν καί τα στομάχια σας, ζητεΐτε <χ«ό τόν «αντο-ώλην σας χαλβάδΐς Μιστίλογλου. Τα κυτία φέρου σι την μάρκα τοθ ΙργοστασΙου μας. Τιμ«> έκτ&ς σον«γΜνιομοΟ.
  ^ ε»»β
  ιΊι Νϋΐιιιιιιυ ΐΜΐιιιιΐΝυ ιι αυΐιυΐΝΝΐ αιιιιιιιιιι υιΐιυιιΐιι αυιιιιιιιι αιιΐυιιιυιήΐ
  ι
  Ι
  ι
  Ι
  Ι
  ι
  Ι
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  Τό Προαήριον σιγαρέττων.·
  ΤΊΑΤΤΑΣΤΡΑΤΟΥ
  ρετεψέροη είς την Πλατείαν Καλλερ¬
  γών, παραπλεύρως καφφενείου «Όλυμ-
  πος».
  Έχτο; των σιγβρίττων ΠΑΠΑ2ΤΡΑΤ0Υ θε
  κωλβνται χ·νδρικ&ς καί λιαινΐΝβς καί ολα τ> αλ
  λβ ειδή των λ·ιπ&ν Κακν*β<βμηχ«νιβν. ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΕΙΑ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ ΙΛΤΡΟΣ-ΠΛβΟΛΟΓΟΖ Άριστβ&χβς ΈβνικβΟ Π«ν>»ιστημ·ο» Ά0η-
  νβν κ«1 ΣτραιτΐΜΤΜϋς Ί«τρΐΝϋ( ϊχολής,
  Δ«Μ«ται καθ* εκάστη· ιΙ« τό Φαρμακιϊο*
  Έαμαν. Μβτζα««τάκη (Βαλτέ Τζαμί), άριβμός
  τηλΐφώνου 443.
  &Υ0 Α&ΕΑΦΟΙ
  ΟΤΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  117
  Τοθ Πρβσπέρ Μ«ριμ*.
  Δεν ΐΤναι χαθδλου ιυχάριοτο νά
  πολιμα «ανένας νηατιχδ;, μουρμού
  ρισε σιγά αιγ4 δ Μιρλίν.
  ΟΕ δόβ καδαλλάρηΐες
  ρηιαν τβ 6ή>» τβν άλίγων των
  οέ τοίπο ικΰ Βταν ήΧθαν χον «ά
  ατό λοχίγό μηίρεβϊν νά τα σία·
  μζτήσουν χω?1ς ϊυοκολία.
  —Φ λβ τα χέοια τοθ κυρίον δέ
  Μεβζύ, εΐηε 6 ά'θρωιτος μέ τό
  κράοινο τελαμδν. Γ^»?<ζΐι τό' δοθλο τοθ θΐο^βδέ Μιορεβέ); Ό λοχαγος δέν ε(χι μάθη άκό μη το νϊο Ιγχλημχ τοθ Μιορεβέλ' τόν ήξερε ιιόνα γιά δολοφίνο τοθ γενναίου δέ Μουΐ ΤοΟ λοιττδν ηο)ϋ ξηιά. —Δέν γνωϊΐζιο χανέα χύ?ιο Μ» ρεβέλ. "Υιτοθί'ω τιδς Ιρχιιθι νχ μ3ς πήτε έκΕ τέλους γιαϊί είμεθα έδβ. —Εγκειται, χδριι, να οώαου ιιι τόν χαλό μ»ς βαοιληβ χαί την 8.(ΐ<χ θρηακεΕα μας άπδ τόν «Εν δυνο πού διατβέχουν. —Ποιδς εΐνΐ λοιπον αοτός £ χ(νδϋνο(; ρώΐηαε πιρΐφρονητιχά ό Ζίρζ. —ΟΕ οδγενδτοι αυνώμοοχν έναν τ!ον τής Μιγαλειδ^ητδς τού* οί Ινον,ες συνωμοοΕες των 8μως ίνα χαλόφΗηχαν εγκαίρως, δδξα τψ θ φ γι' αοτό οί χαλοΐ χριατιανο πρέπει νά μαζιυθοθν άπίψι τή νύκτα γιά ν* τίύ; έξολοθρέψβυν επάνω α (όν Οκνί των. —"Οκας άνανΕοθηον οί Μχδια νΐτες άτιδ τδν Γιδιώ', ιΐηε δ άν θρβ)πο« μέ τή μ,ΐύίη ρδμπα. —ΤΙ αχ&6»! ά έ*ρ»ξεδ Ιίερζί» μέ νρΕχη. —Οί άοτοΐ είναι ώτλιαμένοΐ ίξτ<ολο6θησε δ ΙΙωρεβέΧ. ΟΙ Γ«λ λινές φρουρες χά Ι τρείς χιλιάίες ΈλβιτοΙ εΝχι μίο» ατήν πίλη "Βχουμε αχεδό» έξήηοτ χιλιάδε ά<δρες μιζύ μας- οτίς δοθ) τδ σύνθημα χιΐ θ' δ χορδς. —"Αθλιε μαχβποδγάλτη!., Τ «Ίιμη ψιυτιά ήθες νά μας πη>
  Ό δβσιληίίς Ιϊι διατάζ«ι πό τέ δο
  λοφονίες... τδ πολύ πολύ τίς πλη
  'Ενφ δ^ως Ιλεγε αυτά. δ ΖΙρζ
  θυμήθηχι την παραξενη συνομ
  λία πού εΐχις λίγες μερίς προτή
  τερα με τδν βχαιληα:
  (συνεχΐζεται)
  15ΙΝΩΔ
  ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ
  ΑΠΟΚΡΕΩ 1937
  Ο Π4ΓΚ0ΣΜΙ0Σ
  ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
  ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ
  ΚΑΙ ΤΟ
  ΤΡΙΟ 501-
  ϋΕ ΟυΒΑ
  Συμηρίττει κκΐ το άφιχΒέν
  συγχρίιτημκ τής
  ΕΛΛΗΝΙΚΆΣ
  ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ
  Πρίγροιμμα θριαμβευ-
  τικόν, δινχέομησις φ*ν·
  ταομοινβρΐΝΪι, φωπσμός
  όνειρώδΐις.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΜΕΓΑΣ ΙΟΡΙΣ
  ΜΕΧΡΙ ΠΡΩΪ4Σ
  ΑΥΡΙΟΝ 2 ΧΟΡΟΙ
  "Ορα 0 μ μ. «αί 10 μ. μ.
  ΓΛΜΟΙ.-Εις Τεφελι έτβλέοθη.
  σαν την παρελθοθσαν Κυριακήν οί
  γάμοι τοθ κ. Παντελή ΦιλΙπττου
  Στεκσνάκη καί τί)ς ΕθαγγελΙας "Ι.
  Χ" Μαοίΐ. Πσρανυμφος παρέστη ό
  κ. Μήνας Ε. ΚουναλάκηΓ.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Διήλθε προχθίς βι'
  Άγιον Νικόλαον ό κ. Μιχ. Μητρό-
  πουλος Βιευθυντής τοθ έκεϊ Μονο-
  ττωλίου.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.—Είς Δοοιέΰ τοθ
  γείτονος ό Ιατρός κ. Έμμ. Βουκι.
  κλάοης εβάπτισε την ιταρελθοθσαν
  Κυριακήν τόν υϊόν τοθ κ. Κωνστ.
  Διαλλυνά,ονομάσας αυτόν Εμμα¬
  νουήλ.
  — Κατα την αυτήν ημέραν 6 κ.
  Ροθσος Κούνδουρος εβάπτισε τόν
  έτερον υϊόν τοθ ΙΜου κ. Κωνστ,
  Διαλλυνά ονομάσας αυτόν Γεώρ.
  γιβν.
  #*#
  Γύοω στήν πόλιμας.
  Ή χθεσινή θαυμασία λιακαβα
  καί ό άνοιξιάτικος μττάτης μας ά-
  πεζημΐωσαν διά την προχθεσινή α
  νυπόφορη νοτιά.
  —Έπ' άγαθφ καί τής γβνικής
  κινήσεως καί τής έορτασΐμου *ψε
  ως τοθ "Ηρακλείου.
  —"Ητις καί εσυνεχίσθη καί χθίς
  άμεΐωτος καί ύΦ'βλας τάς έπόψεις.
  —Ή ττορϊΐα των άναπήρων κα
  τα την τταρέλασιν τοθ Λτΐογεόμα
  τος τής Τετάρτης υπήρξεν άπό τα
  έπιβλητικώτερσ νεγονότα των ήμε
  ρων αυτών έν Ηρακλείω.
  —Άλλά καί τώ συγκινητικώτεοα
  ώ ότε πολλοΐ νά ένθουσιασθοθν
  καί πολλοΐ νά δακρύσουν.
  —"Εντθυμούμενοι βόξες τιαλαιές
  όπως καί ύποχρεώσεις πσλαιές
  πρός τοθς παθόντος ύπέο πατρί
  δος.
  —Τα ξενοδοχεΓα, τα εστιατόρια
  καί γενικώς τα κέντρα μέχρι των
  άποκέντρων καί των συνοικισκών
  Εκαμαν καί κάμνοον κατ' αύται
  χρυσές δουλειίς.
  - ΚοΙ ή άφορμή εθλογοφανής:
  Συρροή έκ τής ύπαΐθρου χώοας άλ
  λά καί γενικώτερον συρροή ξένων.
  —Πού θέλουν φυσικά κατάλυμμα
  καί τροφήν τακτικήνκαΙ..., Εκτακτον.
  —Άξίζει νά σημειωθή πρός Ε
  πιινον των διδασκάλων 8λων των
  σχολείων μας κατωτέρας καί μέ
  σης, ή παράστασις των μαθητων
  κατά την προχθεσινήν παρέλασιν.
  —Διότι υπήρξε τφ δντι έξαιρετι
  πή άπό πάσης απόψεως καί κατέ
  δειξε τοΰς κόπους καί τάς φοονΐί
  δας τοθ διδάσκοντος προσωπικοθ
  διά νά παρουσιασθή ί
  Α"Π Ο'ΡΘ Ω Σ ! Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  ίβον
  ΟΙ ενδείξεις—έμβτοΙ, κακο
  οΐαθεσΐαι—δέν Αφηναν καμ¬
  μίαν αμφιβολίαν ΚαΙ στΐς 31
  Ιουλίου τοθ 1778, κατΑ τίς
  οεκαμισυ τό βράδυ ή Μαρία
  —Άντουανέττα «άκουσέ» για
  «ρώτη Φορά τό παιδΐ' μέσα
  της. Άμεσος Ετρεζβ νά Ανα¬
  κοινώση στόν δνβρά της την
  «ατροτητά ίου υπό τύπον
  τΐρωτοτύπου Αστειότητος. Έ·
  >φ αύτάς έκουβέντΐαζε μέ
  τούς Αβελφούς τού. έκβΐνη έ-
  στάθηκβ μτιροστά τού, κατσου
  φιασμένη καΐ μέ 6ψι γυναί¬
  κας πού την βΤχαν προσβα-
  —Μβγαλειότατε, «Τπε σο-
  βαρή, Ιρχομαι νά σας ζηιή
  σω δικαιοσύνην εναντίον έ
  νός ύκηκδου σας 6 οποίος μ4
  Ιβρισε σκαιότατα.
  —Ποίος εΤνι αύτοι:; Ιφώνα
  (εν Ιξαλλος ό ΛουδοβΙκος
  16ος. ΕΙπηι* μου τό δνομά
  τού καΐ θά τόν στι(λω άμέ·
  σως στή ΒαστΙλλη.
  —Μή νομΐσετε ττώς σας
  λέω ψέμματσ, εξηκολούθησεν
  ή Μαρία—Άντουανέττα. Βρέ-
  θηχεν 6νας τίσο θρασύς ώστε
  ετόλμησε νά μοθ δώση κλω
  τσιές... στήν κοιλιά...
  Ό Αψελής ΑουοοβΤκος εμει
  νεν &νσυ*5ος ωσηου νά κατα
  λάβη β1»1 τέλους. Τότβ έξέσιια
  σε σέ Ακράιητα γέλια, κ* Ι
  «είτα καμαρωτός άπό την Αν
  βρική τού οπερηφάνεια έφΐλη
  σε τή γυναΐκά τού, σαστισμέ
  νος άκόμη λιγάκι Από τό επι
  τή&βισ τέχνσσμά της.
  ΣτΙς 4 Αύγούστου Ανηγ¬
  γέλθη επισήμως ή έγκυμοσύ
  νη τής βασιλΐσσης στήναύλή,
  ή β έ Μαρία—Άντουανέττα
  Ιγραψε σχή μητέρα της: «Ά
  «ό την ήμέρα έκεΐνη, τό πά
  ληόπαιΒο δλο κουνιέΐαι καΐ
  χοροπη'φ, πράγμα πού μοθ
  προξβνεΐ μβγάλη χαρό».
  Άμέσως αρχισαν Ατελεΐω
  τες τβλετές. Στ'ς έκκλησίες
  έψάλλοντο οοξολογΐες, τό κοι
  νοβούλιον Απηύθυ '«ν εόχΛς
  στόν βασιλέσ, ό άρχιεβΐσκο
  πος των Παρισίων παρήγγει
  λε νά τελεσθοϋν δβήσβις σ' β
  λη τή Γαλλία γιά την οΐσΐαν
  ««βάσιν τής έγκυμοούνης. Έξ
  όνόματος των βασιλέων δια;
  κόσιες χιλιάδβς λΐρβς έμοιοά
  σθηκαν στούς φτωχούς. ΟΙ
  άομόδιοι άρχισαν νά άνσζη
  τοθν την τροφόν -ού θά εΤγ,ε
  τό προνόμιο νά θηΧάση τό βϊ
  σιλόπουλο. "θΧος ό κόσμος
  εΤχΐ τό νοθ τού στό μβγάλο
  γεγονδς—καΐ προτος από β
  λους, φυσιχά, ό μαιευτήο πού
  διωρίσθη επισήμως καΙ γιά
  τόν οποίον 6 τοκεχός αότός
  ήταν Ενα βΐδος τυχηροθ παι
  γνιβιοθ: Σύνταξις σαράντα χι
  λιάδων λίραν τόν έπβρίμβνεν
  άν έγεννιοταν άγόρι έ%φ αν
  έγεννιώταν κορΐτσι θά έπαιρ-
  νι μονάχα Βέκα χιλιάδες λί·
  ρβ;.
  Ή Μαρία—'Αντουανέττα
  τρομαγμένη άπό τίς διαστά-
  οεΐς τής κοιλιας της, διετείνε-
  το ττώς ά<ουε καθαρά... δυό παιδία μέσα της. ΚαΙό Λου βοβΐκος έστεκόταν κερί άνα- μένο μπροστά της. "Αλλην |- γνοια δέν εΤχε παρά τή γυ- ναΤκά τού. Δέκα φορές την ή μερά έπεσιΐέπτετο τή βχσίλισ- σα στά διαμερΐσματά της, έ* βησάνιζβ καθημερινώς τούς γιατρούς καί τόν μαιευτήρα μέ τίς έρω'ήσεις τού καΙ τίς παρακληθείς τού νά προσέ>
  χούν την βαοΐλισσα. Κ' επ ει¬
  δή έφοβόταν ττώ; ή Μ'ρΙα—
  'Αντουανέττα έστενοχωριόταν
  έφθασε μέχρι τοθ νά ότγανώ
  ση ό Γδιος πρός χάριν της χο
  ρόν προσωπιδοφόρων στό πα-
  λάτι—-στόν οποίον ή βασΐλισ
  σα δέν παρκσιη, πρός μέγα·
  λην της λύπην παρά ώς ά
  πλοθς θεαιή:.
  *
  Έν <φ μεταξύ μεγάλη τα- ραχή έβασΐλευε στήν αόλή, ή όποΐα τόσα χρόνια ανέμενε τό μεγάλο θέαμα. Διότι συμ Φωνα μέ τα πανάρχαια χαί καθιερωμένα έθιμσ, ό τοκετός μιάς βασιλΐσσης τής Γαλλΐας οέν ήταν διόλου [διωτική υπό θεσ-.ς. (συνεχ(ζβται) ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ «· μ· ΠΑΡΑΓΟΓΟΥΖ ΜΙΤΑ2ΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΝ ΟΙ νννβτοΐ σας έςαιρεηχοΐ μετβ'οσκοροι, άνύτεροι χαΐ τβν γαλλικής Λρβελίύσευί, μιχρ*:οχοκημ*νβι χατατό ούατημα βαστέρ. ββάνβυν χά Ι βό τεοονν είς κυκλοφορή αν την Μην Μαρτίβ». Ποιότης άοίστη. "Απόδοσις Λγγυημίνη. Παράγοην την χαλυτέραν ποιοτητα χβυχβ»Λί»»ν κ«1 μετάξης €1 Μ. παραγωγείς ββνανται να προμηθεύον ντ« ι έ*, αύ τε»ν έν ΉραχλεΙφ παρά τβν Καταστήματι κ. Άβελφβν Δαμιανάκη, έν Ρεβόμνν ««Ρ« τ«Ο χ.Χκνριδάχη Ονμά, εν Μεοοκΐίφ ηαρα τβν μ. 'Αοελφβν Αβνλβυίάχη, 4ν Νυλ«ηο τάμω καρά τβν χ. Πανβγν Γιβννβόβη κβΐ Μιχβήλ ΒέΓμββνχαι. έν Σίητεία παρα τοθ ν. 'ΑντΜνίβυ Αΐχατερι ΓΡΙΦΕΙΟΝ Π. 2ΑΡΑΦ0ΓΑ0Υ ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΧ-ΧΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΣ; ΝΟ-ΗΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΩΝ-ΗΠΑΤΟΣ ■Ιβικβ< έχιταιίε«»6ει« έν Η·*·Χ* *«» Β, ΑββΙΛβηΙ τβν καβιινητβν νβη ΒβΓ*η«ηη χαΐ Ταβΐηι. Τ>
  ΔΐΜται τούς «άσχο»*ας 1κ τ&γ ?οσημά»*·
  τοθ πϊηκοθ Σύστήιιατος «Ις τό ;ΐατρ.ιον «υ
  Πλ.τΕΐ. Τριβν Κ«μ«ρβν (ΟΙκία ΙατροΟ κ. Χ·
  λιΒόνη) 9-12 «.μ. *αΙ 4—6 μ. μ. Αρ. Τηλ.7-92
  ΛΑΊΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚαΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ύποκαταστήμστα καί άνταποκοιταΐ
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις της Ελλά¬
  δος καί τοθ ΈξωτερικοΟ.
  Ταμιευτηριον κ«ταβέαειβ έν «ψ·ι
  καί ίπί πρβββσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έρπορευμάτων.
  ΤΗΣ ΥΓΙΕ ΝΗ
  Ή ύγεία
  διά τής άσκήσεως
  Β'.
  Ήού, έπ( παραδείγματι, Ι
  νας άνθρωπος γυμναζόμενος φορεϊται ζωηρότερον
  μέ Αλτηρας. Μετά πέντε λε· κνήμας.
  ραν εκείνην κυκλοφορίαν νο-
  μίζει Οτι τρόπον τινά Αναρρο
  βά τό αΤμα ό έργαζόμενος έ-
  κεΐνος μθς.
  Μετά τίνα λεπτά, τό οΐμα
  κυκλοφορεΐται ταγύτβρον καΙ
  βίς τα αΛλα έν τώ βάθεΐ τοθ
  σώματος βογανα. Μή νομ'σε
  τε δέ βτι, διά νά επέλθη τό Α
  ποτέλεσμα αύτό, χρειάζεται
  βιαία άσκησις. Τό μάσημα πού
  θιτει είς κίνησιν τούς μθο τής
  σιαγόνος δέν άπαιτεΐ βεβαίως
  σηουδαίαν μυΐκήν εργασίαν.
  ΚαΙ δμως Απεδείχθη δτι επί
  ίππου μασωντος βοώμην, ι τό
  οΤμα μετά πέντε λεπτά κυκλο·
  είς τάς
  πτών τοιαύτην βσκησιν αίσβά' ·Αλλ' ή ζωηροτέρα αυτή κυ
  νεται μίαν θερμότητα εθχάρι κλοφορ[α το0 οΤμα,ος, πού
  στονμάλλον είς τόσβμάτου, ν(νβταιβπότήν μυϊκήν έογα
  γΐνεταΐ 8έ τό Αέρμα τού Οφυ· σ[αν, είνε
  γρον. Έν ταύτώ ή άναπνοή μα ή κακόν;
  ή
  τού ταχύνεται καΙ ή χσρδΐα
  τού άρχΐζει νά πάλλεται ταχύ¬
  τερον καί πλέον δυνατά. Α(σ-
  θάνετσι μάλιστα κα( ϊν εΤσος
  διεγέρσεως—δπεοσημαΐνβι δ·
  τι καί ό (γκέψαλος έπηρεάζε
  Καί έν πρώτοις τί σηααίνει
  ή έκφρασις αυτή: τό οΐμα κυ
  κλοφορεΐται ταχύτεοον; Ση·
  μαίνει Ατΐλούστατα δτι τό πό
  σόν τοθ οΐματος τό διερχόμε
  δ* ε ό
  τοι—ή βέ βιέγερσις έκβΐνη συν1νΟν βι' έ'β« όογάνου βίς ώ-
  τέλει ώστε, άν τόν άφήσουν,[ Ρ"»μένον χρονικόν βιάστημα
  νά ίξακολουθθ τάς κινήσεις !Τνβ μβγαλεΐτιρον παρ' βσον
  τβν άλτήοων παρ' δλην τού ίΐτο πρΙν· Δ Ποχετο λ. χ. διά
  την κόπωσιν. (μ'άς κνήμης Βνα λίτρον οϊμα
  Προφανώς ό άνθρωπος έκεΐ τος έντός ενός λβπτοθ- τώρα
  νος δέν όμοιάζει πλέον μέ δ, *°° τό αΤμα θα κυκλοφορεΐται
  τι ήτο κρβ ενός τετάρτου τής ταχύτερον, θά διέοχωνται δύο.
  ώρας. Ή έργασΐα των μυών! Ποίον είνε τό όργανον πού
  μετέβαλε κάτι τί έντός τοθ όρ στέλλει τό οΤαα πρός την
  ΟΙ «υσιολόνοι κνήαην; Ή καρδΐα. Διά νά
  γανισμοθ τού.
  πού έμελέτησαν
  υ
  την μεταβο¬
  Ή καρδία.
  δέ διά τή'·
  Τ
  κνήμης
  λήν αυτήν μάς λέγουν σχετι έκείνης διτιλάσιον οΤμα πρέ
  κώς περιεογότατα πράγματα. πει καί νά συστέλλεται διπλα
  Ο τα ν ε νας μθς τοθ σώμα· σΐως ταχύτερον, δηλαδή νά
  τος συστέλλεται έπανειλημμέ- εκτελή διπλασΐαν εργασίαν,
  νως καί έκτίλβ σειράν κινήσε Άλλ' ή καρδία είνε καί αυτή
  ών, πολύ γρήγορα ή ποσό- μθς κα', δπως δλοι ο( μύες έν
  τής
  λει-
  αύτοθ.
  της τοθ αΐματος πού διέρχε- δυναμοθται καί αυτή διά
  τα ι άπό τα άγγεΤα τοθ μυός εργασίας πού είνε καί
  έκείνου αΰξάνεται σημαντι· τουργΐα τοθ δργάνου
  κάς. Βλέπων τις την ζωηροτέ
  (συνεχίζεται)
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΕΤ ΑΦΟΡΩΝ
  ΚΩΝΣΤ. 0Δ. ΤΟΣΚΟΥΔΗ
  Τακτικαί έβδομαδιαΐαι Αναχνρήσΐις δι'
  Άθάνας—Πειραια καί τάνάπαλιν.
  Πιστη καί ακριβϊ,; εκτέλεσις πάσιις πα^αγγκ-
  λίας έμπορικής φύσεως.
  Ασφαλείας, ταχύτης, μεθοδικοτης παραδΐιγ·
  ματική.
  ΓΡΑΦΕΙΛ Ηράκλειον: εΐαρανλιύρως Καφε>έ
  «Όλυμ-ος»—έν'Αθήναις: Κάνιγγος 3 τηλ.24Ο66.
  Πώς τροποποιείται
  ή θεώρησις διαβατήριον.
  Τό δφυπουργιΐΐν Ασφαλείας έ-
  χοινοποίησιν εγκύκλιον πρό;
  τάς αστυνομικάς διευθύναιις καΐ
  τάς διοιχήσεις χαί δποδιοιχήσιις
  χωροφυλαχ^ς τοθ χρατους Βιά
  τής οποίας, πρός πρόληψιν χατα
  οτρατηγη'σεως τκν χορηγουμένων
  άδειων διά την έκδοσιν τ) θεωρή
  σιν διαβατήριον, μιτά ηής σχετι
  χη"ς αίτήσεως χαί λοιπων Βιχ«ΐ3
  γητικβν των εχόντων ανάγκην
  νά ταξειδεύσουν είς τό εξωτερικόν
  δρίζει δπως δπ'βίλλεται χαί 5-
  πιόθυνος δήλωσις τούτων πε?1 τής
  χώρας ιίς την όποιαν ηρόχιιται
  νά μιταβοθν.
  ΟΟΐωςαΕ έν τώ εξωτερικώ έλ·
  ληνιχαΐ διπλωματικαί τ) προξινι-
  ιΐ αρχαί πρϊς αποφυγήν χατα
  στρατηγήαιων Ι έν θά έχδίδοι>ν
  χ διαβατήρια παρά μόνον είς
  άποδιδειγμένην απώλειαν τοθ πρώ
  τού καΐ έφ' Βαον πρόχειται νά τα-
  ξειδευση ό ένδιανερδμενος έπι-
  ατρέφων είς Έλλάδα. Κατά την
  είς Έλλάδα επάνοδον θά γίνεται
  ό προθήκας Ιλεγχος των δικβατη
  ρίων παρά τής αρμοδίας άρχή:
  τοθ πρώτου αταθμοθ εΐσόδου εί(
  τό ελληνικόν Ιδοφος, χατά τ*ν ά
  ναχαλυπτομένων δέ δτι έταξείδευ-
  σχν ιΐζ άλλας χώοας, πλήν έχι(-
  νων, Λ; οπιυθύ/ως εδήλωσαν χατά
  την έξ Ελλάδος άνκχώίηιίν των,
  θ* ίσίήται δίωξΐς.
  ♦Επί πλέον ή έγχύκλιος δ?(ζει
  δτι 1<»στον πρόσωπον είς τό 6 ποίον 0ά χορηγηθ)* αδεία ταίιι δ(ου, ώ; έπτσχέπτοιι τής διιθνοθς εκθέσεως τί); Λειψίαί, δέον νά κα ταθέση παρά τ) Τραπίζη τής Ελλάδος χαί χρηματικήν έγγΰη σιν δραχμήν δέκα χιλιάδων μετ* έγγράφοιι δηλώιεώς τού Βτι άπο δέχεται είς περίπτωσιν παραβάσε ως των διά τής δπευθύνου δηλώσι ως άνηλαμβινομένων υποχρεώσεων δπως κατκπΕπτη ή εγγύησις δπερ τοθ δημοσίου. Διά την έκθεσιν τής ΛϋψΕας έπιτρέπεται ή άνα χώρησις δι' αποφάσεως τής Έ ηιτροτήζ Σ^ναλλάγματος τϊν επι θυαούντιβν νά έπισκεφθω3ΐ την έν λέγω Ι «θέσιν, βίσιι έγγράφ^υ βι βχιώΐεως τής Τίαπίζης.τής Έλ ή λάδος 8 α Ιχουν μίχρι ποριχάς ουναλλαγτς ί .ή τοθδι έμ με-ά τής ί ρ μ Γιρμινίας, διιξαχθΐίαχς μίσφ τοθ η χλΐ]?ιγχ. Διά τα λοιπά ττρόαωπα τα μή Ιχοντα μέχρι τοθδε έιιπορΊχάς συναλλαγάς μετά τής Γιρμανίας χαΐ έκιθ^μοθντα νά έπισχιφθοθν την Ικθεαιν θ' άποναίνεται ή 'Ανωτάτη Διοίκησις Οικονομικάς •Αμύνης. —Νίος Διευθυντής τ·δ Λ»· προκομείόυ. ΔΓ «ηοβάβεΜς τοθ Ύπουρν'Ιου Ύγιιινης *παν«δι«ρΙσθη 1»ς —ιε» βυντής τοδ Λβπροκβμείβυ Σπιναι λόγχας ό άπολυθιΐς μ»τα το κίνη μ« Έμμ, Γρκμματικκκης Ιχτρός. Ό μ. Γρ*μματιχ£χη( ορκιβθεΐς ηρβχβές ενώπιον τού Νομικτρβυ ΑαβηθΙον ανέλαβε τ* χκΒήχον- τ« τον, —Μετάθεσις δικαστικοΰ. Κατ' άκββναιν τβϋ ΆνΜΐκτου ΔικαβτικβΟ Συμβουλίβυ τοδ Ά ριΐου Πάγου μετετέθη ο συμπολί της χ. Ανδρ. Π. Άγχριθκραιχης Γραμματεύς ΒΐρηνοδικεΙου Μυλο κοτάμο» είς τό τοιούτον ΆγΙο» Νιχολάου. ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ιΑΧΙΛΛΕΙΟΝ' ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ Μετ· ριζιχας άνακαιν(οει( κ«Ι την κρβσβηκην χβΐ &λ· λ«ν νέ«ν δ·ιματ(«ν κρός τβ ηροβαλβσσιον μοτΙ την 6ραί· αν προκυμαίαν της ηβλεε*, έςασφαλΐζει &νετον καί άλη βινβ ευχάριστον διαμονήν ε<( τούς ταςειδκίτκς. Το «Άχίλλίΐον» κροτιμ&ται υπό ίλων τ&ν τ«{ειβιε>τ6ν
  Μαΐ δια την ηρββυμον υπηρεσίαν τού καί την άκαστρά-
  πτουσαν χαθαριβτητά το».
  ΐΙΐΙπ'Ι^
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Διά τοθ άπο 30 ΊχνουαρΕου
  1937 άναγχαστιχοθ Νόμου 454
  χαθορΕζιται ή δποχριωτιχή άνταλ·
  λαγή των έν Ελλάδι χυχλοφορου-
  σβν όμολογι&ν καί τοχομεριδίων
  Δ^νιίων άποζημιώσεως ανταλλαξί¬
  μων 8 ο)9 τύπου Λονδίνου.
  Καλοθνται Βθιν οί χάτοχοι τοι¬
  ούτων άνταλλαχτέων τΕτλων (ίμο-
  λογιων χαί τοχομεριδΕων) δπως
  μέχρι τής ώ; ά^ω προθιαμίας προ
  σκομίσιοσιν αύτους είς την Εθνι¬
  κήν Τράπεζαν πρός αντικατάστα¬
  σιν, χαθ' δαον παρερχομένης τής
  προθισμΐας ταύτης χαθίστανται
  άκυροι, παραιγραφομένης δπέρ τοθ
  Δημοσίου τής έχ τούτων άπορρεού
  σης άξιώσιως διά τοιούτων νέου
  τύπου μέχρι τής 8 ΦεβρουαρΕου
  1938
  Έν Ήραχλείφ τ^ 9 Μκρτίου 1936
  Έθνιχή Τραπέζα τής Ελλάδος
  Τ/ΐο«)ια Ηρακλείου
  : ΔΙ4 ΤΟΥΣ ΥΦΑΣΜ)ΜΠΟΡΟΥΣ
  Καθιστω γνωσΐδν είς τοϋς ένδι
  αφερομίνους Βτι, διαλυων όριστι
  χβς την αποθήκην δφαισμΐτων, έχ
  ποιω την δπάρχουσαν παραχατα
  θήχην διαφόρων είδων ιίς τιμάς
  ιυκαιρίας, έκ τε Ο παρά την πλα
  τείαν παλαιβς Νομαρχίας, Γρα
  φε.ου μου. Μ. Δ. ΖΕΗΣ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 26ο Βωμά
  τια δυνάμενα νά χρησιμοποιηθοθν
  χαί παρ' όλιγομελ'.Ο; οικογενείας.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  —Ό οημαιοστολισμ·ς καί ·Ι
  ξίνοι ύπήκοοι.
  Τό ύφυηουργεΐον Ασφαλείας έ-
  {έδΜΛΐ διαταγήν κρός τας άστν·
  νομικάς αρχάς διά τής οποίας 6
  ρίζ«τ«ι ·τι ο! ϊένβι ύπήκοοι βά
  σημ«ιβστολ{ζουν ύποχρϊΜτικδς
  τα καταστήματι ΜαΙ τας βΙκ(«ς
  των χ»τά τάς έθνικάς εορτάς. Έ-
  χτός της 'ϋλΐπνιχής πάντως οί (έ
  νοι ύπήκοοι δύνανται νά άναρ
  τώσι έλευΒέρκς χ«1 την σημαίαν
  τοδ χράτους εις τό οποίον άνή
  χούν.
  —'Η πρβοκβπιχ«Ί κίνησις χα¬
  τά τ·ν πνρκλθέντα μήνα.
  Κατά τόν καρελθόντα μην»
  Φεβρουάριον εσημειώθη είς την
  τοπιχήν προσωπικήν περιοχήν
  Ηρακλείου ή έ{ής κίνησις: Κατε-
  τάχθησαν 10 νέοι πρβσχοκοι. διε
  νΡ·φησ«ν υπό τοβ Σώματος 5,
  προήχθησαν είς Γ' τ&Εε»ς 13 καί
  •Ι* Β' 2. Απενεμήθη έπίσπς ήβι-
  χη βιάχριβις είς 4 κροσχόπουςλό·
  ν« ερνατιχότητος χά! ζήλβ« τ«ν
  ν τό βμάβι._______
  —Ή πληρωμή τβν ουνταζι
  βύχων.
  Κατά πληροφορίαν έχ τοθ γ«·
  ιχοθ λογιστηρΕου άπό προχθΐς ί)ρ
  χισεν ή πληρωμή τβν συνταξιού·
  ών χαί των βυμάτων πολέμου.
  —Μηνύσεις.
  Είς ΤΡΐΗυμνσν χατειιη< ύ9η δ Δή μή(ρΐος Σηφαχάχης διότι επώλει χβ!9βν άχατάλληλον πρός βίββ'.ν. —Διά παράνομον δκλοφορίαν χχτεμη^ύ^ησκν ιί Κωνστ. δά ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΧΟΡΟΝ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΝ ΑΠΟΚΡΕΩ Θά παρασχη καί ό Προθοττουργός κ. Μεταξάς, τιμής ένεκεν καί χάριν τοθ σκοποθ τόν οποίον έξοπηρετεΐ. Τοιουτοτρόπβς 6 ΧΟΡΟΣ τής Ναυτικής "Οργανώσεως καθίσταται 6 επισηρότερος των ημερών. δάχης χαί Εΰάγγελ. Παχουλός, δι ότι χατεΐχον πυροβόλκ δπλα. —Τό νέον * συμβούλιον τής Ίκράς Συνέδσυ. Υπό τής Ίβράς Συνόβου απεφασίσθη νά μβτοβΧηθ(| ήσύνθβσις τοθ νίουΣυμβουλΙου τής«Άποστολικτ1ς ΔιακονΙα^». Τό νίον Συμβούλιον θά άπο Χβσθβ έκ τοθ Μακ. Άρχιβ πισ<όπου '^θηνών ώς προέ βρου κοί τεσσαρως Μητροπο λιτών, —ΟΙ ίφΐδροι Ύπβξιωμβπ- χβί Μ«κεδον(α; ν«) η Κρή τη. Παρα της ΈνώσεΜς Ύκα{ιο·μα· τιχ&ν χ» Ι £τρατι«τβν Παλαιβν Πολεμιστ&ν Μαχεβονίας ακεστά· λη πρός την Ένωσιν Έφίδρειν Ύποι{ιβίματιχ&ν Ήραχλείο» τό (ΤΜθι τηλ)μα: «"ΕνΜσιν Έφέδρβιν Ύπα{ΐΗνα· τιχ&ν Ηράκλειον Κρήτης. Χαι· ρετΐζοντες πρ»ΐκοί>ς Κρήτας σο>
  ναδέλφους συγχαίρομεν έγχαρβί-
  νς δι' άκοΟέΝσιν £επτο& "Ανα·
  χτοςχαΐ ΈβνιχβΟ Κυβερνητβυ.
  ΈνΜθΐς ΎπαΕΐΗματιχ&ν ΧτρατΐΝ
  τιχ&ν Παλαι&ν Πολεμιστ&ν Μα
  χεδονίας. Πρύεδρος Νάνθος Ματ
  θαίου, Γεν. Γραμματεύς 'Ανδρε
  άς Καιρικάς».
  —Εύχαριστίαΐ πρός τούς άξι·
  ματικού; τοθ «Αβέρωφ».
  ΟΙ βρακοφόροι οί έττισκεφθέντες τόν
  «■Αβέρωφ»·Αλεξ. Σαββάκης,Γ. Βροο
  της, Έμμ. Γ. Παπαδάκης, 'Αλέκος
  Σφακιανάκης κοί Έμμ. Παπαδά¬
  κης ευχαριστούμεν θερμώς τόν
  άντιναοαρχον "Αρχηγόν Σϊόλοιο κ.
  Δ. ΟΙκονόμου καί τόν κυβερνήτην
  τοθ «Αβέρωφ» πλοΐσρχον κ, Κον-
  τογιαννην. Έττίσης ευχαριστούμεν
  τόν ύποττολοΐαρχον κ. Γεώρ. Πολύ
  χρόνον καί τόν σημσιοφόρον κ.
  Στέρν. Χατζίγλου διά την ευγενεί
  πρόσκλησιν των επί τοθ α'Αβέ-
  ρωφο καί τάς ίξηγήσεις τας όιτοΐ
  άς μσς παρέσχον είς όλας τας
  ερωτηθείς μας καβώς καί όλον Τγ
  Οπόλριτιον «λήρωμα.
  «ι
  #1

  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφβΐα ίναντι Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευής^·*****
  12 ΜαρτΙοϋ 1937
  ΤΟΥ ΜΕΙΟΗΥΚΤΙΟΥ
  Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ
  ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΤΗΣ ΛΙΒΥΗΣ
  ΜΕΡΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΟΗιί ΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΒΕΩΡΕΙ ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥΤΟ
  ΩΣ ΠΡΟΚΛΗΣΙΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).—Τηλεγραφήματα έκ
  Ρώμης άναφέρουν ότι ανεχώρησε σή·
  μερον πρός επίσκεψιν [των 'Ιταλικών
  άποικιών τής Λιβύης ό Ιταλός δικτά¬
  τωρ κ. Μουσολίνι. "Αλλα τηλεγραφή¬
  ματα έκ Παρισίων χαί Λονδίνου άγ·
  γέλλουν ότι μέρος τού εύρωπαϊκοΰ τύ·
  που καί ιδία αί έφημερίδες τής άριστε
  ράς άσχολούμεναι μέ τό ταξείδιον τού
  το τού Ιταλού δικτάτοοος, «ό οποίον
  γίνεται μέ τόσην επίδειξιν καί μεγαλο-
  πρέπη έπισημότητα γράφουν ότι τούτο
  αποτελεί πρόκλησιν τής Ιταλίας πρός
  την Γαλλίαν καΐ ιδίως την Αγγλίαν
  καί τάς είρηνοφίλους γενικώς χώρας.
  Ο ΑΘΗΝΑΊΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
  ΔΙΔΤΗΝΥΠΟΛΟΧΗΝΤΟΥΒιΣΙΛΕΟΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Αί έφημερίδες τής
  πρωτευούσης οημοσιεύουν σήμερον μα¬
  κράς λεπτομερείς άνταπο«ρ(σεις των
  άπεοταλμένων των έξ Ηρακλείου δ&ά
  την γενομένην είς τόν Βασιλέα καί τόν
  κ. Πρωθυπουργόν ένθουσιώδη ύποδο-
  χήν.
  Έπίσης αί έφημερίδες άφιερώνουν
  μακρά σχόλια είς την ύποδοχήν καί ά·
  ποφαίνονται ότι ή εκδήλωσις αυτή τής
  άφοσιώσεωα των Κρητών είς τόν Βασ ι-
  λέα «αί τόν κ. Μεταξάν ειχε ζωηράν α¬
  πήχησιν είς όλην την Έλλάοα καί έ
  οραιώνει περισσότερον την θέσιν τού ση
  μερινού καθεστώτος.
  ΑΤΞΑΝΕΤΛΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ
  ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  ΚΑΤΑ ΕΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Μαρτίου (τού άν·,
  το.ποκοιτοΰ μας).—· Καταρτισθείς υπό
  τήςΚυβερνήσεως άποστέλλεται πρός 6η1
  μοσίευσιν είς την εφημερίδα τής Κυ·!
  βερνήσεως νόμος βιά τού όποίου ό χρό
  νος παραμονής των δημοσίων ύπαλλή·,
  λων είς τόν αυτόν βαθμόν διά νά 6ι·
  καιούνται κατόπιν προαγωγής αύξάνει
  κατά έν επί πλέον έτος τού καθοριζο·,
  μένου έκ τού ύφισταμένου μέχρι σήμε¬
  ρον νόμου.
  ΑΙ ΙΤΑΛΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Μαρτίου (τού άν
  τα,ηοκριτού μας).—ΝυκτεριναΙ είδήσεις
  έκ Ρώμης άναφέρουν ότι αί Ιταλικαι
  έφημερίδες σχολιάζουσα ι τό ταξείδιον
  τού κ. Μουσολίνι είς Λιβύην καί άπαν
  τώσαι διά των έσπερινών των έκδόσεων
  είς όσα γράφει σχετικώς ό εύρωπαΐκός
  τύπος, τονίζουν ότι τό ταξείδιον^ τού¬
  το τού Ιταλού δικτάτοοος Βέν ειμπο¬
  ρεί νά έχληφθή ώς πρόκλησις εναντίον
  ουδενός, διότι χαί δέν είναι τοιαύτη.
  'Έχπλήσσονται 8έ, καθώς γράφουν, δι.
  ότι αί εύρωπαϊκαί έφημερίδες θά ήθε¬
  λον φαίνεται νά ζητήση την άδειαν των
  ο μ. Μουσολίνι προκειμένου νά επισκε¬
  φθή τας έν τή Άφρική Ιταλικάς άποι·
  Μίαίς!...
  ΙΑΡΥΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΑΜΥΝΗΣ
  ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Μαρτίου (τοθ άντα-οκρι
  τού Ι*α<;)—- '-«' εύκαιρΐο: τής στεψι»ς τοθ Βασιλέως Γΐωργίου τοθ Στ'. άγγβλ λιται «κ Λονδίνου ότι £«ρόκιιται νά Ιδρυθβ είδική οργάνωσις αμύνης τής ϋριττανικ^ς ΑϋχοκρατορΙας. Είς την όρ γάνωσιν ταύτην θά μετάσχουν δλα τά α τής αύτοκρατορΐας μέ σκοκόν τονισμόν τ·ν μ«σ«ν αμύνης αύ ««Ι Ό χδεσινός έορτασμός πρός τιμήν τού Βασιλέως Γεωργίου, Πυροτεχνήματα καί τοπικοί χοροί. (Συνέχεια έκ τής 1ης οελΐδος) κινητών απέβαινον ό λιμβνάρ χης ΉοακλεΙου καί ό κυββρνή της τοθ ναυλοχοθντος είς τόν λιμένα μας ΓαλλικοΟ άντιτορ πιλλικοθ «Βωμπαν» φέρων τόν βαθμόν τοθ άντιπλοιάρ χου καί έλθών πρός επίσκεψιν τοθ Βασιλέως. ΤΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ Μετά πάοοδον πέντε λε πτΛν έμφανΐζεται ό Βτπιλεύς άπό τοθ εξώστου τής Ν)μαρ χΐας. "Η εμφάνισις »ου προκα λεΤ καί πάλιν νέας έκβηΧώσβις τοθ πλήθους έν© συγχρόνως ίοχβται ή εκτέλεσις των Κρητι Ό Βασιλεύς πβοακολουθεΤ σότούς έν ώ βιισΡέν τού Υ,σταν ται έπΐοηαοι, ό ναόαρχος κ. ΟΙ<ονόμου, ό κυρΈρνήτης τοθ ΓαλλικοΟ σκάφους καί ό έν ταθθα ΰποπρόξενος τής ΓαλλΙ άς κ. Ρόζβμπους. Μετα παρέλευσιν όλΐγης & ρας καΐονται τα πυροτεχνήμα τα είς θαυμασΐους φωτεινούς συνδυασμούς κα( άποχοώσης έκ τοθ λόφου άνωθεν τοθ Ή οώου. Διά κατάλληλον συνθέ σεων τά πυροτβχνήιχατα είς μίαν στιγμήν σχηιιατΐζουν τας λέξεις «Ζτ,τω ό Βασιλεύς», ώς καί τό Βασιλικόν Στέμμσ» £ νώ τα πλήθη χΕΐροχροτοθν. ΠβρΙ ώοαν 7 30' 6 Βϊσιλβύς χαιρβτδ τά πλήθη καί βΐσέρ χβται είς την Νϊααρχίαν μεθ' δ μετά ολιγόλεπτον παραμο νήν κατέρχεται αυτής καί επι βιβιζόμενος τοθ αύτοκινήτου τού Αναχωρεί υπό τάς έπευ Φημΐας τοθ πλήθους. Τό Εμπορικόν Έπιμελητήριον παρέδεοε γεϋμα είς τόν "Ανακτα ηρδς , . Ή?αχλ(!ου δπδ τ«0 Έμ ποριχοΟ χαί ΒιομηγανιχοΟ Έττιαε λητηοΙΌυ είς τά ίπειΊν παρεχάθη σαν οΕ έπΐοηιιοι καί περΐ τα α"ω τδν 50 πρ03ωπα. Κατά τό γεθμα ό πρόιδϊος τοθ Έπιμιλητηρίου ν. Α. Γεωργιάδης ήγειρε την χάτω θι πρίποαιν: Μεγαλειότατε, Καλ&ς ηλθατβ είς τίιν Νησον μας. Εύρίσκβσθβ έδϋ έν τφ μίσω λαοβ δ οκοΐος μβτά χ»λεπούς Έ θνικβΰς αγώνας, βονεϊται «κό τόν αυτόν πατριωτικόν παλμον, είναι κροοηλοίμένος είς τά αύτοι 'Εθνικά Ιδανικά ν* Ι συνχρόννς οργά πρός την πρόοδον. Τής προ όδου ταύτης σιτουδαιότατοι συν τελεαταΐ τυνχάνοναι α! 'Εμπορι καΐ καί Βιομηχανικ*) τάςεις «Ι όπβϊαι καθημερινώς μβχβοθν τόν τίμιον μοχβον της Βύγΐνοΰς ερ¬ γασίας, άχρβγκνιαίου λίθου πά ση; άτομικης χαΐ νενικης κύημκ ρίοες έ& ής χ*1 ιιόνης δύναται νά πρβσδβχά ή 'ΒθνΐΝή θΐκονομία την πραγματικήν αυτής τόνΗσιν χαΐ ^ανάπτυξιν. Πρός τον σκοπόν τούτον ά πά ραιτητοι κρβϋιτοθέσεις είναι η ασφαλιια, ή έαωτερική τάξις καί η κ«λβδιοίκπσις Καί απάντων τούτων -των άναΒδν ελπίς κ«1 έν γύηοις είναι η έιτΐ ντφαλής τβθ "Βθνους παρβυσΐα της Ύμετέρας Νΐν'λειότητο; μ«1 το π«ρά της Ύμετερας Κυβερνήσε&ις έκτελού μενον βταβερόν καί νβνιμον £ρ γον. Ταυτα άρκβδσι διά νά κατβ νοηθή εύκολΝς ή αΐτία ίξ ής ά πορρέον,σι τα βαβύτατα αΐβθημα τα εΰννειμοσύνπς κ«1 αφοοιύσι»ις μεθ' ών πβριβάλλουσι την Ύμε τέραν Μεγαλειότητ», το "Εθνβς ολόκληρον χ«1 «ούτοχρ6νΝ{ Γ «Ι ΈμπορικχΙ κ«1 Βιομπχανικ^Ι τ4 {εις τϋς χώρας ημίν, ή δέ ^έν μβ αν ημών παρουσί» της 'Υμετέρας Μβγαλβιότπτβς δίδει ευκαιρίαν •Ις την πκνηνυριΧΜΤέρβιν κ«1 βερμβτέραν έκφρασιν των αΐσβη μάτην τβύτ«ν. Άλλ' η τά{εις ην έΗπρβσΜποΰ μέν παρα>λήλΜΚ άλλ' ΐβΝς χαΐ
  περισοοτβρον ίνδικφκρεται διά
  την ασφάλειαν τοδ «ατρί ^υ εδά
  ςρους, Καί ή καθ' ^ημέραν έδρ*ι
  ουμβνη πεποΐβησις βτι ουδέν ση
  μβρον Γ*ρ«μΐλ«Ιται διά την άμν>
  ν«ν τοδ έδάφοοί τβύτβυ νβννά
  έντβνώτβρα τα αΐσθπαατα τής π*
  ρΐ τον θρόνον τής "Υμετίρας Μ«
  ναλειότητβς σνΊπειρώσβως τοδ ου
  νόλου τδν δυνβμβΜν τοΰ*Έθνους.
  Διιρμηνεύϊΐν τα αΐσθήματχ
  τβθτιχ τοδ έμποροβιομηχκνικοθ
  κύσμου Ήρ«χλβίου ώς έκπρόσυ
  πας τούτου, παρακαλδ ν« μοί έ
  πιτρέψητε ίπως ύφώσ» τό χύπελ
  λόν μου υπέρ ΰγείας κκΙ μοτκρο
  βιότήτος τής 'Υμετέρας Μεγαλειό
  τη τος πάντων τδν μκλων τοδ Βα
  σιλικ?0 'Υμ&ν θΐκου καΐ ΰιτέρ
  βϋημερ'ας χ«1 προόδου τοδ Έλ
  ληνιχοδ Έθνους.
  ΖήτΝ ό Βασιλεύς
  Η ΠΡΟΠΟΣΙΙ
  ΤΟΥ κ. ΤΙΤΟΥ ΓΕΒΡΠΑΔΟΥ
  Κατα τώ τΐροχθεσινοβραδυνόν
  γεθμα των έπισιημονικών όογανώ-
  σεων πρός τιμήν τοθ Βασιλέως, ό
  Πρόεδρος τοθ ΔικηγορικοΟ Συλλό
  γου κ. Τίτος Γεωργιάδης, ήγειρε,
  ώς έγρώψαμεν καί χθές θερμήν
  ιρότιοσιν υπέρ τοθ Βασιλέως. Ή
  πρόποσις τοθ κ Γεωργιάδου Εχει
  ώς έξίΐς:
  «ΐννεγαλειότατε,
  Ή Κρητική ψυχή ο^υΓηλατηθεΓ
  οα είς μακράν περίοδον δςκιμασι
  ών κατά ταύς πολυχρονίους άγω
  νας της ουδέποτε έκάμφθη άλλά
  μί τώ βλίμμα συνεχως προσηλοιμέ
  νόν ττρός την Μητέρα Πατρίδα
  παρέμεινεν άκλόνητος είς τος έ
  ττάλξεις, παλαίουσα πρός κατάκτη
  σιν τοθ ΈΘνικοΟ όνείρου.
  Καί δταν έπέστη τό τΐλήρωμα
  τού χρόνου καί τό όνειρον εγένετο
  πραγματικότης καΐ ή ποθητή Έλευ
  θερία έκάλυψε μέ τας πτερυγσς
  της τα αΐματοβαμμένα Κρήτικα έ
  δάφη νσΐ τόν πολεμικόν σαλον δι
  εδέχθη ή γαλή η τής εΐρήιης ό
  Κρητικός λαός δέν έδείχθη κουοα
  σμένος άλλ' ώριμος ήδη πολιτικως
  έορ[φ8η είς τούς εΐρηνικοΰς |πλέον
  αγώνας μέ την αυτήν ζέσιν ένφ
  συγχρόνως μέ τόν αυτόν ένθουσια
  σμόν καί Θάρρος. την Ιδίαν πίστιν
  κοΐ πειθαρχίαν παρέσχεν άφθονον
  την συμβολήν- τού είς τούς αγώνας
  τοθ "ΕΘνους υπέρ τής άττολυτρώ
  σεως των λοιπων δούλων άδελ
  Φων.
  Τοιούτου λσοθ ή πρός τόν Ή
  γεμόνα τού πίστις αποτελεί άσά
  λευτον βσθρον τοθ θρόνου.
  Καί σήμερον Μεγαλειότατε δτε
  πατεΓτε τό Εδτφος τοθ ΝομοΟ μας,
  Ύμεΐς τό πρώτον "Ελλην Βασιλεύς
  μετά την απελευθέρωσιν, βεβαιω
  Θεϊτε ότι Εχετε ί(δη κατακτήσει την
  πίστιν τοθ ΚρητικοΟ λαοθ διότι
  οθτος τιιστεύει δτι ήλθετε άγγελος
  τβρματισμοθ τοθ έσωτερκοθ διχα
  σμοθ, Οτι αποτελείτε τό σύμβολον
  τής 'ΕΘνικής ένότητος καί παρέχετε
  τος ελπίδας μιας νέαςμεγαλουργοΰ
  ΈΘνικής σταδιοδμομΐας.
  Ό Δικηγορικός καί Ίατρικός
  Σύλλογος τοθ ΝομοΟ χαιρετίζον
  τες εύλοβώς την Υ. Μ. άντιλαμβα
  νονται βαθΰτατα την σημασίαν
  καί την τιμήν τής επισκέψεως καί
  διαδηΧοΟσιν μετα τοθ λοιποί) Κρη
  τικοθ λαοθ τα πρός την Υ. Μ. αί
  σθήματα σεβασμοθ καί άφοσιώσε
  ως εύχόμενοι Οπως ή Βσσιλεία
  Υμών αποβή μακρά καί Ενδοξος.
  ΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΣ
  ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΟΝ ΑΓΥΙΑΣ
  Την 14ην τρέχοντος θά διεξι
  χθτ] είς Χανιά 5ί«η διά τάς χά
  ταχίήαιις τδν φυλακβν 'Αγυιβ;,
  μέ κύριον χανηγοριυμενον ιά< τέ ως διευθυντήν των φυλαχβν Μκροίλλον. Αί χχττιχρήΐεις δια πραχθεϊοαι κατά το 1930—-32, τά Ο ΖΗΜΒΡΙΝΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝ γήπΐδον «Χίνδιχξ» θ* γίνη ηοδο οφαιριχή ουνάντηοις μηαξύ τ<(ς ομάδος ^ς ναοίρχΐδος €Ά6έοω»» χαί τής τοπιχής δμάδ5ς Ε.Γ Ο Η. Καιτά χήν διάρκειαν «0 μ*τς Θ4 'ζή ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΙΧΟΖΥΠΟΝ Συμφώνως πρός τα έξαχθέν τα υπό τής στατιστικήν 6πη ρεσίσς άποτβλέσματα, χατά τόν μήνα Ί τνουάριον τοθ 1937 ή μέν είσαγωγή ανήλθεν ί(ς 236 878 τόννους, άξ(ας 058·'5'·»<» τβν δικαστήριον χά! ϋ ΑυΓυ_ΙΠΖ. ΟΡΓΑΝ ΩΐΕΩΣ —— — Πληροφορούμιθ» δ:ι χον άτκψ νδν χορβν ,ής ναυη^ς ο,γανώ ν&ς θά παρακολουθήση ή Α. Μ. Βχοιλεάς χαί οΕ έκΙΌημοι. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 606.000 δραχμήν. γυτ,νινυι ψ »·*·* *>"| * — —■ ε—·— -—·——■■■
  τιιήΐΐατα τής αύτοκραιορΐας
  ι6ν συντονισμόν *Αν αίσ«ν
  τοθ «Αβέρωφ». ΈπΕοης θά πά
  ραοτς ιΰγεν&ς άποίεχθεΐς την
  πρόσκλησιν τβν όΐγανωτβν τοθ
  χοροθ δ χυβερνήτης χαί τό έπιτε
  λεΐον τοθ όρμοθντος είς τον λιμέ
  ν» μας ΓκλλιχοΟ άντιτορηιλλιχοθ.
  Σημειωτέον δτι β διάχοσιιος
  ττ]ς «Μινώας» είς την οποίαν χαί
  θά γίνη δ χορίς είνε χβθιρδς ναυ
  τιχός, παρουοιάζων φχνικομαγορι
  χον σύνολον.
  ΤΑ ΓΑηΑΙΚΑ_ΠΟΑΕΜ<Κλ Τό ποοαμένον είς τόν λιμέ¬ να μας Γαλλικόν άντιτορπιλλι λκόν «Βωμπάν» θά άποπλιύ σ[) ο Οριον Σάββατον 13 Μαρ τΐου κατευθυνόμί ν"ον είς Βη ρυττόν. Τό άποπλεθσαν προχθές «*Εγκλ» χατευθθνεται ΐ(ς Γαλλίαν, την χυχλοφορήυασαν προ έ65ομα!ια(αν λογιστικήν τΐΐς Τραηέζτ,ς τή; ιή; 7ης ΗαρτΕου 1937 χαί τό εξωτερικόν συ· παρουοίαοεν οΰξησιν χατά 9.1 έχατομ. δραχμβν. Το χυχλοφοροθν χαρτονίμιαμα —οξή ι θτ) χατά 60.3 ί<ατομ. δραχ. Αί < 6ποχρεώοιΐς είς εξωτερικόν ουνάλ λαγμα χαί χρυσόν έμειώθηααν χά τά 2 3 έχατομ. δραχμδν. ΤΑ ΤΟΠΙΚΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Τφ παρά τφ ΙΙροέϊρφ τής Κυ δερνήσεως δφ,ιπουργειΌν διά την 6π' αριθ. 10897, 10877 χαΐ 106 89 εγγράφων τού γννιίζει ημίν ίτι τά γραφέντα έν τ^ «'Ανορθώ αει» οχετιχβς α) μέ έπέχταοιν τής έποπτιίκς πολεοδομικτ]ς χά Ι Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΑΚΧΆΡΕΩΣ ΣυμηληοωματικΛς πρός τά άγγκλθέντα διά την κατα σκευήνζακχάοεως έκ τεύτλων καί χαρουπ(ο>ν πληροψορούαε
  θα δτι σχετικάς συνεκροτήθη
  υπό την προββρΐαν τοθ κ. Κυ
  ριακοθ σΰσκίψις καθ* ή / έξη
  τάσθη τό ζήιημα τής έπεκτά
  σβως τίίς καλλιεργεΐας τβύ
  τλων έν Έλλάβι πρός
  ΕΙΣ ΟΞΤΤΗΤΑ ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  Ο ΧΙΤ Α Ε Ρ ΑΠΗΓΟΡΕΥΣΕ
  ΤΗΝΚΥΚΑΟΦΟΡΙΑΝΕΝΓΕΡΜΙΝΙΔ
  ΟΟΑΛΟΝ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτού μ«ς).—'Νυκτερινά τηλεγρβ,-
  φήματα έκ Παρισίων άγγέλλουν ότι έξ
  άφορμής τού ζητήματος των άποικεών
  αί σχέσεις Αγγλίας καί Γερμανίας εί
  σήλθον είς οξείαν φάσιν.
  Αί Αγγλικαί έφημερίδες έπιτίθεν
  ται δριμύτατα κατά τού Χιτλερικού
  καθεστώτος τό οποίον κατηγοροΰν ότι
  ώθεί τόν κόσμον πρός νέαν σφαγήν, μέ
  ανάλογον δέ γλώσσαν άπαντα καΐ ό Γερ·
  μανικός τύπος.
  *Άλλα τηλεγραφήματα έκ Βερολίναυ
  άναφέρουν δτιή Γερμανική κυβέρνησις
  απηγόρευσε την κυκλοφορίαν Αγγλι¬
  κών τίνων εφημερίδων έν Γερμανία.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙΗ ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ
  ΤΩΝ ΕΒΝΙΚΩΝ ΣΤΡΔΤΕΥΜΔΤΩΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ «ΤΔΛΙΧΙΡΛΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Ραοιογραφήματα
  έκ Σαλαμάνκας άγγέλλουν ότι είς όλα
  τα μέτωπα πέριξ τής Μαδρίτης έσυνε
  χίσθη καί σήμερον καθ* όλην την ημέραν
  αφοορότατος αγών μέ σημαντικάς επι
  τυχίας των έθνικών. Ίδιαιτέρως'είς τόν
  τομέα τής Γκουανταλαχάρας ι ά έθνικά
  στρατεύματα προελαύνουν ραγδαίως
  των έρυθρών ύποχωρούντων άβάκτως.
  ΚΑΒΙΣΤΑΤΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΣ
  Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΝΕΑΙ ΕΠΙΤΤΧΙΑΙ ΕΟΝΙΚΩΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Μαρτίου (τού άντ»
  ποκριτοΰ μας). — Νεώτερα νυκτερινά
  ραδιογραφήματα έχ Σαλαμάνκας άγγέλ
  λουν ότι αί έπιτυχίαι των έθνικών συ
  νεχίζονται είς δλους τούς πέριξ τής
  Μαδρίτης τομεϊς. Κατόπιν των έπιτυ
  χιών αυτών—προστίθεται—· ή θέσις τής
  Μαδρίτης καθίσϊαται έξαιρετικώς κρί
  σιμος.
  Η κ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ '*
  ΦΒΛΝΕΙ ΑΥΡΙΟΝ ΕΙΣ ΔΒΗΝΑΣ
  ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ! ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  ΑΘΗΝ Μ 11 Μαρτίου (τοθ άντατιοΐρι-
  τοθ μας).— Κατά τηλεγράθηαα ληφθέν
  σήμερον έκ Παρισίων, ή κ. "Ελίνα Βινι·
  ζίλου ανεχώρησε κατερχομινη είς Έλλά
  6α. Ή κ Βενιζέλου θά «ύρίσκιται «Ις Α¬
  θήνας τό Σάββατον (αυριον) καί θά «α-
  ραστβ «Ις τό μνημόσυνον «ού θά ψαλή
  την Κυριακήν «Ις τόν μητροπολιτικόν να
  όν ο«έρ άνα«αυσβ»ς τής ψυ^ς τοθ Μ«
  νβκροΰ συζυγου της Έλ«υθ«ρίου
  ρευνών Βιεπισιώθη βτι
  »«τέραν βηλαβή της περιεκτι)
  τής ΤΑνΥλΙας,ν8Ϊο°υΡ ίχβι1* βτι!
  χευχθπ απόδοσις 22 ο)> κατ.
  κιν εΐοικών καλλΐΒρνειΛν. Πι
  στεόεται βμως διι εΤνε βυνα
  χον κοΐ έν "Ελλάδι νά επι
  ιευχθ{) ανωτέρα απόδοσις κα
  τόπιν συστημαχικΓΐς
  Ν# ΤΗΝ
  ΤΟΝ ΜΕΤΙΛΛΟΝ
  ΑΙΕΒΝΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Μαρτίου (τοθ άντακοκρι
  ^ας)— Καθ' ά άγγέλλ«ται σημιιοθν
  ύνιρτίμησις των βταφόρνν μ·-
  καλλιερ τάλλ«ν «Ις την βιιθντ) αγοράν. Ή
  χαί γ) ής έπιίιορθώοιβς τ*)ς δ
  δοθ Μασταμπά διεβιίβοθηοαν 4;
  μοδΐως διά τά
  ρους βΐβικθν βιομηχάνων διά •«""•Ι™* ·*η τ6ν Ίσβανΐιΐόν «όλΐμον
  την ίδρυσιν δύο εΐδικών *ρνο λα κα1 τους 'ζοιλισμοϋς γινικβς τ·ν
  σΐασΐοβν «αραγώγΠς ζακχά «ρατΛν οϊτινβς τιλ«υτα(«ς Ιέ>αβον ««·
  «(νθυνον Ι««ασιν.
  ι
  ώργ
  «Β
  ν Βρ«Χ«
  της *λ·
  ύ
  χβρΐβΤ·»
  τι» ηίί»>»λΐί·»
  χληρβν, ηερί
  Ι,πν.βολοΰσο
  1βτ·*1«ν·
  ύ6ή
  Μνμρ
  ΜΟ ·ΟΤ«βΠ
  κύργιβν τής *
  μ» Ιποτελεΐ
  (ΐρΜΤβηβρίαν
  «ήν έΜ&ήλνβι
  κϋν καί έκη·
  {ιν. Έκιΐ, βα
  Βεοιλιύ, έ> ώ
  |ΐδρ» τύνάνθ
  χαί θόι περια
  τού; ηκλλομέ
  τΐρεν πατριν
  Βιλλι»ίτα$, τό
  μ!·ν της Μ
  κιρΐΜαλλή νι
  λης Παναγι·)
  Φβ Χ«ί δΐ« Χ·
  μβαβηοβν χαί
  η{··οτ·ί
  έ
  γ τ·
  ρεΐτίρι» τέ &;
  μιΙ·ν πού
  Νιεηέλΐως
  >4ν κρββήλν
  •ν τής Ελευ
  »ν·»ς τ« 15·
  την
  ομ«Μ
  Νηηολιτβν ι
  Ι,ς
  Ρ«ν
  ώχειι
  ς, »>
  ιύγεν 6^ι
  μ
  ·λ
  ρ«τε
  *η·η·ι1

  1