94028

Αριθμός τεύχους

4518

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

13/3/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  εισ:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ» ?ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  1, ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ηΠΜΙ! ΣίΊΤΑΙΤΙΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτου
  έΐησία λίραι 3
  έξάμηνός 3
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  13
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1937
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ (|ΟΝ
  ΛΡΙΘΜ. ΦΥΛΔΟΥ 4518
  Η Β&ΣΙΛΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
  ΣΤΟΝ
  ΙΛΛ' ΑΙΜΑΙΟΤΑΤΟΝ ΕΙΣ ΕΒΚΙΣΜΟΝ
  ΤΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Σήμερον θ'άναχωρήαα δια
  τόν νομόν Λασηθίου β Β«-
  οιλβύ; Γεώργιος, συνβοκυο·
  μενος χαί άπο τβν κ. Πρω¬
  θυπουργόν καί την λοιπήν
  ακολουθίαν τού. ®& πρβπεμ
  φθό «πό τβν λ«ον τοΰ Ηρα¬
  κλείου μέ τόν Ιδιον πατριω
  ιικσν παλμόν κβί μέ τα αύ
  τα αίσθήματ», πβύ εγένετο
  δεκτός χο.τ« την άφιξιν τού
  Καί έκκινών άπό την πάλιν
  μας, άψοϋ διαδράμα τα γρα
  φικα άνρογιάλια τ·ΰ Κ«ρτε·
  ροδ, τβΰ Κοκκίνη, της Χερ
  βονήσου, της Χταλίδβς χ» Ι
  τ&ν ΜαλλΙων έν μέοω των
  έκδηλύσεων τβΰ πατριωτι
  βμβΰ τβν κατβίκων τβν χω
  ρ(ων βύτδν καί διέλθη τβ
  ήρωϊκόν Βραχκσι πβύ ίστάθη
  βάρδος τής ελευθερίας πάντσ
  τι· βα αντικρύση τσν κάμπον
  τοΰ Μεραμβέλλου π*ύ χάδε
  χωριθ τού καί κάθε γωνία
  τού περικλείει χαί μίαν ολό¬
  κληρον, περίλαμπρον χαί
  •χηνοβολοδσοιν άπό δόξαν
  Ιστορίαν.
  Φά ευρείο είς την Νεάπο
  λιν—μαρτυρικόν χωμοπβλιν
  π«ύ εστάθη «νέχαθεν τό προ
  κύργιον της ελευθερίας—χαί
  πού αποτελεί σήμερον την
  πρωτοπορίαν είς καθ* εθνι¬
  κήν εκδήλωσιν χαί πατριωτι
  χην χαί εκπολιτιστικήν πρά
  {ιν. Έμ., θα Ιδη άχέμη β
  Βασιλεύς έ ώ Β' άναπνίη τβ
  μυρα τ&ν άνθισμίνων κήπων
  χαί Θα περιστβιχίζβται «πό
  τού, παλλβμένβυς «πό ανω·
  τΐρον πατριωτισμόν Μεραμ·
  βελλιωτας, τό υπέροχον μνη
  μεΐον .τής εθνεγερσίας, τόν
  περΐκβλλή ναόν τής Μίγά-
  λης Παναγίας πρό τβθ οποί
  •υ καί διά τόν 4πβΤβν έκρε
  μάοβησαν καί έβταυρώθησαν
  θϊββστβί πρεαβδται, πατέρες
  άγωνιστών τβΰ 1866 χαί πβ
  ραιτέρω τό αλλβ λευκόν μνη
  μεϊ·ν πού συμβολίζει τής
  Νεαπόλεως την θρηαχευτι
  Μην προσήλωσιν εί; την Ιδέ¬
  αν τής Ελευθερίας καί τοδ
  Ιθνου; τα Ιδανιχά. Εαί θ«
  προσεξη άσφ«λό5ς τάς πλάκας
  μέ την άτελείωτον αειράν
  τβν όνβμάτων τβν άλχίμων
  Νΐαηολιτβν πβύ πρβσεφέρθη
  οαν είς τόν βωμόν της Βρή
  τιχί,ς «λευβερίοις χαί τής Έ
  θνιχης μεγαλβ»ργί«ς. —ιβτι
  οί Μεραμ βελλ.βτβι χαί βί
  Λ«οηθιώται γενιχδς προσεφε
  ραν άν«μφΐοβητήτ«ς βνίμα
  πβλύκαί ηλήθβς ήρώων μ«ρ
  ιύρων είς ίλβυς τβύί αγώνας
  τβν εύγενβν, Ιδεβν χαί των
  μεγβλων έπιδιώζϊων «λλά
  χαί είς τεύί δεχβετεϊςτοδ χ«
  τέπιν πβλέμβυς. Ε«ί αυνέτει
  ν αν όσον ολίγα διοψερίσμα-
  τα τβδ χράτβυς είς την έθνι
  χην βπβπβιΐ«ν κ«· με έκ«·
  τ·μβ«( συνετέλεσαν είς τό
  •θνιχόν ιήί Ελλάδος μέγα-
  λβνργημβ.. Ε«ί έπ*τισ*ν μ*
  τό »1μ« οκιιάς γΐνββν τβ
  δένδρβν τής ΈλιυθερΙοτς.
  Τα ιδία αίσθήματκ θ« οβ
  κιμάοη βθφολβς ο Βασιλεύς
  *τ«ν θά διασχίζη κ«. τβ «λ
  λα δι«μερίσμ«τ« τοδ νβμβυ
  οταν αναχωρών έκ Νεάπο
  λις θά διέρχεται έκ Νι*η-
  θιανοδ χαί Λιμνβν χ«· θά
  «Βάνη είς την πρωτβύ·«ο«ν
  τβδ Νβμβδ, τβν "Αγιβν Νι¬
  κόλαον, π.ύ «πβτελεϊ «ν«
  άχβμη έγκβλλώπιβμα χαί
  διΐγμν τβδ εργώδβυς πβρβν-
  τβς χαί τής άενάευ δημ»
  βυργικέτητες τβν Λβσηθιω
  τβν μετά την άλβΙω
  βΐν τ ών εκ τβδ ^
  —ε»1 ηρβχνρβν μέχ»«
  νβτιωτβτβυ αχρβν τής Έλλη
  νίκης έκιχρατείβς — τής ώ
  ρ*ίβς κωμοπόλεως τής Ί·Ρ«
  πέτρας—ί Βκοιλκύς θά άντι
  ληφβΐ), δΐν αμφιβαλλομεν,
  β 4 ύ β ®«*ν
  καί των ήρώων, ή νήσβς αύ
  τή πβύ χάθε γωνία της ητ·
  χαί Ινα χυτήριβν βκβυ έχ«
  λυβδώνετβ χαί έσφυρηλχτεΐ
  το ή εθνιχή συνείδησι; χαί
  χάθκ ααράγγι της βντιλοχλεΤ
  χαί Ινα ΰμνβν πρός την έ
  λευθερίαν άλλαι χ«ί Ινα έ
  πος δι« τάς χιλιάδας των θυ
  μάτων τής Κρητιχί,ς έπβκβιΐ
  αί, δικαΐως επί αίδνας έ£έ
  πληζε την ·ν8ρωπ6τητα ο
  λόκληρβν μέ τού; ήρωϊσμβύς
  καί τάς αύτββυσΐας της κ«ί
  εύλόγως απετέλεσε πάντβτε
  τό πρ&τβν βάθρβν τού μιγα
  λείβυ τής Νεωτέρας μεγάλης
  Ελλάδος, πρββκδίζβυσα χαί
  σήμερον είς ·λ«ς τάς έθνι
  χάς έκδηλωσεις. Κβί πρωτ·
  ρεί είς τόν ωραίον δρόμον
  τής είρηνιχης πλέον πρβσκα
  θείας πρός αναδημιουργίαν
  χαί αναγέννησιν χαί εζύψω
  σιν τής φυλίίς. Είναι δέ χρΐ
  μ», ίτι, εξ αΐτίβς τής «θλιβ
  τητβς ή όπβία επεκράτησε
  χατά τό πβλύ πρόσφατον πά
  ρελθβν χαί τής άδικίας χαί
  τβΰ παραγχωνισμβΰ πού έγέ
  νετβ είς τβν τέπβν αυτόν
  έχ μέρους τβδ Κρατβυς, δέν
  θά δυνηθή ο Βασιλεύς νά με
  ταβό καί είς τας άλλας έκαρ
  χίας τ«ΰ Άνατβλιχβδ διαμΐ
  ρίσματβς είς την .Σητείαν—
  τόν τβπβν τβν έ*πληχτ»χών,
  των ώραίων καί μεγάλων δή
  μιβυργιβν χαί των άνωτέ
  ρων πνευματικήν έχδηλώσε
  ών. Είς τϊε«/ Βιάννον την έ
  παρχίαν τής βπβίας βί καίτοι
  χβι διακρίνβνται διά τήν δή
  μιβυργικβτητά των χαί δια
  τό σπινθηρββόλβν πνΐδμα
  των χαί δια τόν αδβλβν έθνι
  σμόν των. Κβί είς τό Λασή
  θι την Ελληνικήν αύτην'Ελ
  ββτίαν, οΐτβυ ή χάρις χαί ή
  γραφικοτης τβδ τβπείβ» συνυ
  φασμένη χαί συνδυασμένη
  μέ τεύί ώρβιβτίρβυς θρύλβυς
  τβν Κρητική ν επαναστάσε
  ών χαί μέ την αφάνταστον
  εύφυΐκν χαί έργατικότητα
  των χατβίκων τβυ, τβδ πρβσ
  δίδουν ιδιαιτέραν άξ(αν.
  Είς τό Λασήθι βπβυ ή μυ·
  θβλβγία έτβπβθέτησε την
  γέννησιν τβδ ύπάτβυ των άρ
  χαίων θεβν Διός χαί βκβυ ό
  χρβνβς χαί τής φύσεως η δή
  μιουργία έφιλβτέχνησαν τβν
  ώραιβτερβν σταλακτίτην τβδ
  χέσμβυ ούτό τό θκϋμα τβΰ
  μανδύα τβδ Διός —είς τό Ί
  δαΐβν Άντρβν!
  Άλλά τα μυστιχά τής Κρή
  της είναι απειρα. Καί ού τε
  είναι δυνατόν ν' «πβκαλυ-
  φθβΰν ίλα είς μίαν διαδρο¬
  μήν. Διότι χάθε γωνία χαί
  χαθε πέτρα χαί χάθε δένδρβ
  χαί χάθε ριζιμιβ χαράχι, χρύ
  βει χαί Ινα μυστιχό καί άπο
  τέλει μίαν αποκαλύψιν. ©
  απβχομίοη έκβμένως ο Βασι
  λιύς τοις εντυπνσεις πβύ θά
  τβδ παράσχη ή διαδρβμή τβυ
  δια της αμαξιτής βδβδ άπό
  Χανίων μέχρις Ιεραπέτρας.
  Έντυπώσεις βεβαίως πλβυσί-
  άς χαί πάλιν. Διότι ή Κρητι
  χη ψνχη είναι πλονσία είς
  «1σ8ήμ«τα χαί έχδηλώσεις
  Ε«ί η Κρητική γή, πλονσία
  έπίσιις είς Ιστβρίαν χαί θρύ
  λβυς κειί δόξαν, βμως είναι
  πλβυσία χαί είς βλάστησιν.
  Καί αί ένιυπώσεις «ύταί θά
  είναι πιστεύαμεν αρκεταί
  διά νά έκτιμήση την Κρήτην
  χαί τόν λαόν τη;· _«1 διά νά
  αισθανθή (τι έδβ χκτω είς
  τό βκρβτατβν οημεΐβν τής
  •Ελλάδος ύπβρχει Ινας λββς
  πρβοηλωμένβς είς τβ Ιδεωδη
  τής Ελευθερίας, βφβσιωμέ-
  νβς είς την Πατρίδα τβυ χαί
  τό'Εθνβς, παλλόμενβς άπό
  τόν μεγαλύτερον χ«ί άγν·
  τείβν πατριωτισμόν καί Ιτβι
  μβς διά κάθε ωραίαν καί μΐ
  II
  ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΒΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΥΗΟΛΕΙΟΗΤΑΙ 1*1 ΕΠΕΥΦΙΜΟΥΝ ΤΟΙ ΒΑΣΙΛΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΝ
  Ο ΧΘΕΣΙΝΟΣ ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗΝ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
  Η ΙΚ*ΝΟΠΟΙΗΣΙ2 ΤΟΥ Κ. ΠΡ&ΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  Πρωτοφανής (ίς έχδηλώσβις
  πατριωηκοθ ένθουσιασμοθ ύ
  πήρξε*" ή γενομένη χθέΐ υπο
  οοχή τοθ Βασιλέως υπό των
  κατοίκων τής ύπαΐθρου καί
  ίδ α των Μεσσαριτων. Άτό
  ταντοΟ, άπό δπου διήλθεν ό
  Ανσξ οί αγρόται τόν όπεδέ
  [οντο μέ συγκινηηκάς έ<δη λώσβις έθνιχοθ ΙοεολογισμοΟ καί πατριωτικήν έξάρσεων. Δέν είναι δέ ΰκερβολή άν εί ττη χανεΐς δτι ή χθεσ^νή δια δρομή τοθ Βασιλέως άπό τής πόλεως μέχρις τής Φαιστοθ ε δοσε την ευκαιρίαν νά έκδη λωθ:Ο' δλα τα πλούσια αίσθή ματα τοθ άνωτέρου πατριωτι σμοθ των Κρητων δλος 6 πλοθ τος τής Κρητικής ψυχής καί νά άποδειχθ(| πόσον βαθειά είναι ριζωμένη είς τάς καρδ' άς των Κρητων ή (δέα τοθ έ θνους καί τό αΤσθημα τής φυ λετιν,ής ΰπερηφανείας. Ή άναχώοησις τοθ Βασιλέ ως είς τήν Μεσσαράν συμφώ νως πρός τό υπάρχον πρό ιαμμσ, εγένετο χθές τήν 9 30' πρωϊνήν. "Ολίγον δέ πρό τής αναχωρήσεως τοθ Βασιλέ ως είχον άναχωρήσει καί ό πρωθυπουογος κ. Μεταξάο τα των ΰπουργων κ. κ Σφα κιανάκη καί Μπουρμπούλη τοθ νομάρχου κ. Μαρχέλλου τοΟ ΝομομηχανΐκοΟ καί των άΧλων επισήμων. Ή διαδοομή τοθ ΒτσΛέως Λιά ,των όδων Κουντουριώτη,,'Πης, Καλοκαι ρινοθ καί Φαιστοθ, έδοσε τήν ευκαιρίαν νά έκδηλώσουν οί συμπολίται δι' άλλην μίαν ά κόμη Φοράν τα πρός τόν "Ά νακτα αίσθήματά των. Πλήθη λαοθ έσπευδον καί έζητωκραύ ναζον καί έπ«.υφήμουν τόν Βασιλέα καί βιεοήλουν τήν ά «λόνητον πίστιν των επί τα ίδβώδη τής φυλής. Ιδιαιτέρως συγκινητικήν όκο δοχήν δμως έπεφύλασσεν ή δπαιθρος είς τόν '^νακτα. Είς τούς Άθανάτους, βΤχον <ατέλθβι δλοι γενικώς < Ι κά τοικοι τοθ χωρίου καθώς καί οί μαθηταί τοθ σχολείου καί οί ίίς τα πέριξ έργαζομενοι χω ρικοΙ, καί παρετάνθησαν έν θεν χαί ένθεν τής αμαξιτής δ δοθ "Οταν δέ διήρχετο έ'εΤ θεν ό Βασιλεύς μετά τής Ά «ολουθίας τού, τόν έπευφήμη σαν ζωηρότατα,τόν έζητωκραύ νασαν καί τόν έρραινον μέ άννα λοολο5δια των άγρων. ΕΙΣ ΤΑ ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ Αί Γβιαι συγκινητικαί έ<8η λώσεις ελσβον χώραν καί είς την -)έ$υραν Σταυρακΐων δ που είχον πσραταχθβ οί μα θηταί των σχολε'ων Σταυρα κίων, Πετροκεψάλου καί Βου των κα»?ώς καί δλοι γενικώς οί κάτοικοι τωνχωρ'ων αυτών. Κατά τήν διέλευσιν τής Βασι λικής πομπής εκείθεν τό συγ κεντρωμένον .πλήθος έξέσπα σβν είς πσρατετααένσς ζητω κραυγάς καί «ίς χειροκροτή ματσ, μικραί βέ κορσσΐδες πά ρατεταγμέναι επί τής μεγαλο πρεποθς άψΐ^ος ήτις εΤχβν ά νεγερθβ έκεΐ έρραινον τόν Βα σιλέα μέ 5νθη. Ό Βασιλεύς καταφανως συγκεκινημένος έ στάθμευσβ έπ' ολίγον καί έ χαιρέτησε τόν πρόεδρον τής Κοινότητος Σΐαυρακάκην πού τόν προσεφώνησε μέ θερμούς λόγους, μίθ' δ ύκό τβς έ«βυ φημίας καί τάς ζητωκραυγάς τοθ πλήθους ανεχώρησε πρός τήν Σ'ββατν^_______ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΙΒΒΑ Ή άφιξις τοθ Βασιλέως β{ς την Σΐβββ έχαιρετίσθη Είς την είσοδον τοθ χωρίου δπου εΤχε στηθβ ώραιοτάτη & ψΐς είχον συγκβντρωθή ο[ μα θηταί των σχολείων Σ(ββας, υ Μύρωνος καί Πυργοθς καθώ; καί δλοι οί κάτοικοι χωρίων αυτών. Μ5λις δέ ενεφανίσθη ό Βα σιλεος καί ή άκολουθΐα του,μα θηταί καί πολίται, δνδρβς καί γυναΐκες, σεΐοντες σημαΐας καί μανδήλια ίξίρράγηαταν είς άτελειωτους ζητωκραογάς καί παρατεταμένα χειροχροτή ματσ. Ό Πρόβδρος τής Κοινότητος προσΕφώνησϊ δι' ολίγων τόν ανακτσ, μικρά 8έ ώραιοτάτη χωριατοποθλα τοθ προσέφβ οβν άνθοδέσμην. Ό Βασιλεύς ηύχαρίστησε διά τάς έκδηΧώ σεις αύτάς των άγοοτων καί άνβχώρησβ συνεχίζων την δια δροαήν τού διά τό Ββνεράτο ένώ ό κ6σμος τδν συγκεντρω αβνων προφΐινεν είς παντοΐ άς έχδηλώσεις τοθ ένθουσια σμοθ τού. ΤΟ ΒΒΝΕΡΑΤΟ ΠΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΝ ΈκεΤ δπου έπεφυλάσσετο πραγματικά άποθεωτική υπο Λοχή Είς τόν Βασιλέα ήτο είς Βενεράτο. Εί<£τό χωοΐον τοθ το, είχον συγκεντρωθή οί μα 9ητα( των Σχολείων Ββνερά τού, Αύγενικής, ΚερασσΙων, καί Δαφνων καί είχον παρα ταχθή κατά μήκος τής όδοθ καί ίνθβν καί Ινθεν τής τερα οτίσς άψίδος ήτις βΤχβ διακο σμηθή μ έ κλάδαυς δάφνης καί εΐκόνας τοθ Βασιλέως κα( τοθ Πρωθυπουργοθ κ. Μεταξά. ΈπΙσης ιΐ<ον συγχεντρωθβ κ^αΐ οί κάτοικοι των Ανωτέ ρω χωρίων συν γυναιξΐ καί τέκνοις. Λόγω δέ καί τής έβ&ο μαδιαίας έμποροπανηγύρεως είχον συρρεΰσει έηΐσης πλή¬ θη λα<-0 έξ δλης τής έπαρχί άς Μαλϊβυζίου. Ούτως είχεν σχηματισθή ένας τεράστιος άν θρώπινος δν*ος, πού έπάλλε το κυριολεκτικώς άπό ένθου σιασμόν κσί τιαρελήιει άπό πατριωτικάς έχδηλώσεις. Ό Βασιλεύς 'στάθμευσεν έπ' όλί γον ϊ(ς Βενεράτο καί άφοθ ηϋχαρΐστησε τόν πρόεδρον τής Κοινότητος διά την θερ μην προσφώνησίν τού, άνεχώ ρησε, ένώ^τά πλή9η των συγ κεντρωμβνων συνωθοθντο πβ ριξ τε Ο ΒασιλικοΟ αθτοκινή τού κα' έζβδήΧωνον ΐϊαντοιο τρόπως τα πρός τόν Βασιλέα χαί τό βθνος αίσθήματά των. Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣ ΑΓΙΑΝ ΒΑΡΒΑΡΑΝ οπτίρξεν έπίοης ή τοθ Βασιλέως χαί είς ■Αγίαν Β*ρ6£ραν. Είς τό χέν τρ;ν τοθ χωρίου τούτου είχεν ανε ώ^χία χαί έπιβλητιχή άψί; χατα ρή«ος Σέ τής δϊοθ είχον πά ραταχθη οί μαθηταί των σχολεί ών Π(/ΐνια, ΠαναοοιΟ, 'Αγίοιΐ θω μ3, Μεγάλης Βρύσεω; χαί Άγία; Βχρβχρας χα6ώ; χαί οί χάτοιχοι των χωρίων αυτών, ιϋκνες χ»ι έπευφήμηααν ζωηρδτατα τόν Βχ σιλίοτ. Μίλις έφθασεν είς Αγίαν Βάρβαρον, δ Βασιλεύς γοητευμέ νο; κυριολεκτικώς άπό την ώραιό τητα τ^Ο τοπείου χαΐ άκό τας λα λεκτιχ»; παραληοοθντος χαί παλ λομίνοα άτιβ πατριωΐιχϊν ένθου σιααμόν. Χιλιάδες άγροτβν έξ 8λων των χωρίων τοθ πλοϋτοφόρου κάμπου αί]ς ΜιααχιΛ; ιΐχΐν θϋ? ρΐύοει άπό τΐ|ς πρ»ί*ς έν άναμο νΐ τοθ Βϊσιλίως. Ο! μαθηταί ίέ των σχολείων 'Αγίω^ Δίχα, Σιχ βιβν, Βχ^ιωνιας, Λούχιας, Πχνα γιβς, Διονθβι, Βαοιλιχής, Κινδύ λα(, Βααιλιχαν ΆνωγείωΛ 'Απε σοβχάρι, Πλώρας χα( Καγχαλβν μΐτα των διϊααχάλων των, ήιαν πχρατΐχαγμένοι |>θιν χ«1 Ινθιν
  χχτα μήχας τής ίΐοθ.
  Είς τδ μέσον τί); Μητροπόλεως
  χαί πρό τής Έιτισ<οπΐ)ί, ιΤγε αττ,θ^ έκιβλητιχή άψ'ς Ιφ' ή; είχον γρα»ή α! φ?>οεις: Κο<λ(δς ήλθατί. Καί: Ή Μΐοο»(8 ιυχε ται το ώ; ιΰ παρίοΐητε. Είς τέ δεξιάν δάθρον τ«5ς αψ!- δος είχον ηαραταχθς πιρΐ τας εί χοσιν ώραόΐαται δεσιτοινίδες τής Μιοοχρβς μέ τάς τοπιχίς ένδυμα ο(«ς αχτινοβολοθααι &π& χάριν χαί αγνότητα χαί λαμπ&χιποθοχι άπό τόν χρυσόν χαί τα ί*λ» παλ λαιϊκά χοομήματα ηοο έϊόϊουν κχΐ Ιρραινον μέ ά»θη των Μιοοχ ρεΐτικων Λιιμώνων χαί τ6ν βαυ νβν τόν Βχοιλέχ. Είς τό άρισΐι ρδν ϋ Βθ<τ)ς, είχον ηαραταχθή λιβεντέχορμοι νέοι δρακοφίροι, έό τοθ «νδρεΕου άλλά χ»ϊ Η ΤΑΞΙΣ· Παραδειγματική τάξις ε¬ πεκράτησε καθ" δλας τάς ήμέ ρας τής άφΐξεως καί παραμο νής τοθ Βασιλέως καί τοθ κ. Πρωθυπουργοθ είς τήν πόλιν μας, παρ' δλον 8 η χιλιάδες λαοθ συνέρρευσαν είς τάς κεντρικάς όδούς τόσον έκ τής πόλεως καί των συνοικισμόν δσον καί έκ τής Οπαΐθρου. Ό φείλεται δέ ή επικρατήσας τής τάξεως αυτής καί τής εΰκοσμΐ άς, ίξ ολοκλήρου είς τήν ί<α φιλέβγου λαοθ τ«5ς Μεοοαρδς. Πλησίον τής &ψ'.δ?ς εδρίαχετο έπ'σης δ 'Επίοκαιτος 'Αρχαδίας Βχαίλειο;, δ Είρηνοδίκης Μοί βμ', δ &ιτοδιοιχητής τής Χηροφυ λίχής Καινουρίου, δ Πρβΐαιάιιε νος των Τ. Τ. Τ. χ. Μ^άτοος, οί χοινοτάρχαι τί]; Μεββχρα; χαί Β λαι έν γένει αί αρχαί. Ό Βασιλεύς, κατελβώο έκ τοθ αύτοκινήΐΌυ άμα τή 4φ( ξβι τού έτιροχώοησβ πβζή υπό τάς διαρκεΐς έπευφημΐας καί τάς ζητωκρσυγίς τοθ ένθου σιωντος πλήθους καί έχαιρέτι σβν ευλαβώς τόν επίσκοπον Βασ.λειον καί τόν πρόεδρον τής κοινότητος τόν οποίον καί ηύχαρίθτησε διά την υπο δοχήν καί τοώς θερμούς λό (γους τού μεθ' δ έπέβη τοθ αύ τοχινήτου καί πάλιν καΐ έτιρο χώρησε συνοδευΑμΐνος καί ά πό τόν κ. Μεταξά ν καί τή/ Ι άκολουθ αν τού είς τα ερβίπια τής 'Λοχαίας Γόρτυνος. ΈκεΤ άφοθ έπεσ<έφθη καί έμελέτη σε μετά προσαχής βλας τάς αρχαιότητάς, μβτέβη έπίσης ,καΐ είς τόν ναόν τοθ Άγίου Τίτου δπου ό έπ'σκοπος Βασ! λειος ύποδεχόμενος αυτόν τόν προσφώνησεν διά των εξής: «Δίξα έν υψ'σιοι; θιώ χχΐ επί γή; ειρήνη». Τβν ΰ>νον τοθτον Με
  γχλειδτατε "Αγγελοι έξ ο5?«νοΟ
  ΙψΛλλον χχιϊ τήν γέννησιν τοθ
  °Ιτ]β3θ ΧοιοτοΟ δίξίζοντ*; τόν θε
  όν διά την σΐΒτηρίαν, ιΐιψψ χαί
  ομόνοιαν ή*· δ θεός δια τί]; έλεΰ
  σεως τοθ Χ?ιακΟ έ!ω;ήαχτο τώ
  χδαμω.
  Τόν αυτόν £5>νον ψίλλοντες χαί
  ήμιί; Μεγαλειδτατε, πιστοί 5πή
  χοοι χαί δ λαδς αον, χατά την Ι
  λευοιν είς τό μεσαΐτατον τοθτο
  τή; Κρήτης διαμέρισμα, δοξάζο
  μέν τόν θεόν διά την οωτη;ίχν
  ειρήνην, ομόνοιαν χαί αγάπην ήν
  δ θεϊς διχ τής Σής θεοπροβλήιου
  Μιγαλειδτητος έδωρήαχτο τφ 'Ελ
  ληνιχώ "Εθνει.
  (Ή συνέχεια είς τήν 4ην σελΐδα)
  τήν βελτΐωσ ν καί ανάπτυξιν
  τής νεωργίας έν τβ Μεγαλο
  νήσω θά γίνουν άποδεκτά έκ
  μέρους τής Κυβερνήσεως καί
  θά έφαρμοσθοθν τό συντομώ
  τερον. Διότι τα μέτρα αύτά
  άποτελοθν ασφαλώς τήν συνι
  σταμένην των πορισμάτων πό
  λυειοθς μελέτης καί πεΐρας
  έ ι τής πραχτικής έφαρμογής
  «αί θ" άποβοθν καλΰς
  έφαρμοζόμενα έξαιρβτικος ά
  ποδοτικά καί τελεσφόρα διά
  την γεωργι<<ήν μας πρόοδον κσί ανάπτυξιν. ίκάς έχΕηλώσεις, χατ*)λθε τοΒ βύ νότητα τοθ Διοικητοθ τής Χω τοχινήτου τού χαί διήλθεν πεζί] ροφυΧσκής κ. Νικηφοράκη καί δλόχληρον τδ χωρίον έ» ώ τα πλή των άλλων αξιωματικών καί θί) των χνριχβν έζηΐωκραύγαζον άνβρών έν γένει τής Χωροφυ χά Ι έχειροχρδτουν άβιαχδπω;. Είς λακής. Καί είναι δίκαιον νά φ Ιξοδον τοθ χωρίου δ Βχοιλιος | τονισθή τοθτο καί νά έξαρθβ έπέβη «Ο αθτίχινήτου τού χαί ά^διαιτέεως. Δ ότι χάρις είς τόν νεχώ^ηιεν συνοδευδμενος χβΙ άπδ Κι Δ'οικητήν τής χωροφυλα τβν χ Πωθπγόν χαί την λοι · { ή θ τόν χ. Πρωθυπουργόν χαί τήν λοι κήν ακολουθίαν τού. Διερχδμενος έξωθι τω* Μουλλί ν, εγίνετο αντικείμενον των έκ κης καί τήν πειθαρχίαν κσί την ύπακοήν τοθ λαοθ είς τάς διαταγάς των άρχων, ή πόλις μας παρουσίασεν δψιν δηλώοεων τ<1ς ίγάπης των μάθη πολιτισμένην καί άπεψεόχθη τωνχαΐτων χατβίχων τοθ ώραίου σαν άτυχήματα καί θλιβερά αδτοθ χωρίου πιυ είχον οι,γχεν- βπεισόδια. τόσον ουχνά είς —-9« πρός τοθτο έηΐ τί)ί άμαξι | άλλας περιπτώσεις κοσμοσυγ- δδβθ. Αντικείμενον έχδηλώαε- κεντρώσεων. ών λατρεία; εγένετο έπίοη; δ Βχ ο λεΰ; χαί είς Βουρβαυλίτι οπόθεν διήλθον πρό τής ,αφίξεώ; τού είς 'Αγίους Δέχα. Όΐαν δ Βαοιλιύ; έφθασεν είς , _____τ ^ ΆγΙους Δέχν, ευρέθη πρό ίνός'τον προϊσταμένων των γεωρ --------'- χΟμ«χος λαοθ χνριο· γικφν ύπηρεσΐων Κρήτης διά χ νι ν» ΚίΙΓ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Έλπ ζομβν ότι τα μέτρα τα όποΐα ύποδεικνύει ή συνελ 'θοθσα έν Χανίοις σύσχΕψς Ν Α ΙΔΡΥΘΗ ΕΔΑ. Ή οηαιουργΐα βιομηχα- νίας ζακχάρεως καί είς την χώραν μας αποτελεί αναμφι¬ σβητήτως γεγονός ευχάριστον καί ηκούσθη μέ αΐσθημα 1<α- νοποήαεως. Διότι τα έξ αυ¬ τής ώΦελήματα θά είνε καί μεγάλα καί ποικίλα. Άλλά, δέν είμποροθμεν νά εννοήσα¬ μεν διατί τα έργοστάσια τής παραγωγής ζακχάρεως θά Ι- δρυθοθν είς ΜακεδονΙαν καί Πβλοπόννησον μόνον καί δχι καί είς τήν Κρήτην, άφοθ ή Κρήτη παράγει, την πρώτην Ολην, τό χαοοθκι. Έν πάση περιπτώσει φρονοθμεν 8τι καί λόγοι συμφέροντας έπιβάλ Χούν νά ιδρύθη* εν έργοστά· σ όν ζακχαροπαραγωγής έδώ, είς τήν πόλιν μας, ή τούλα· χιστον είς εν αλλο χαρουπο παραγωγόν έπίσης διαμέρι σμα.
  μορθοσιζ
  (_*
  Ν1
  ΘΕλΜΗΤΗ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ «ΜΙ·
  ΝΩΑ».-Σήμερον μέγας χορίς μέ·
  χρι πρωΐας.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (κινηματογράφος
  "Εναρξις την Τρίτην 16 Μαρτίου,
  Τό μουσικό Θοθμα: «Σύ εΤσαι ήΕύ
  τυχΐσ μου». Μέ τόν Μ. ΤζΙλλι κοί
  Ίζα Μιράντα.
  ΠΑΛΛΛΣ.-Σήμερο/ τό αύτοτε
  λές Εργον: «Μιά νύχτα τρόμου»
  καί τοθ νέου έπεισοδιακοθ <■ επι οτροφή τοθ Σάντου·, Ιον, 2ον έπει σόοιον. ________ θέατρον Πουλακάκη — Σήμερον μέγας χορίς μέγρ' πρωΤας, Νέα νού μερά τοθ ζεύνους Τζόνσον. ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΕΩ 1937 Ο ΠλΓΚΟΣΜΙΟΣ ϋΕΤΗΝΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ 0 ΚΑΙ ΤΟ ■15 ΤΚΙΟ δθί Συμπράττει χά Ι τβ βφιχβέν «Τί συν*ρέτημ« της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ Πρβγρνμμα Βρικμβευ τικόν, διαχοομησις φ«ν« ταιομαγορΐΜΪτ, φωπομνς όνκιράδιις. ΣΗΜΕΡΟΝ ΜΕΓΑΣ ΙΟΡΟΣ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΪΑΙ ΑΥΡΙΟΝ 2 ΧΟΡΟΙ "Ωρσ 5 μ μ. κσι 10 μ. μ Η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ (Ι·δ μαιειπηρίβυ τής Κάς Έλενα*. Βΐνιζέλο») Δνίς ΚΑΤΙΝΑ Ν. ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ δβχεται τάς επιτόκους έν τ|| οΐκ'α της βδό( Λ«σηθ(οι>Βχλιδέ—Τζαμί.
  Ώραι
  ,9-12
  3—7.
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαΐ.
  Νέα ύφάσματα.
  Νίοι μοδέρνοι χρ»μ«-
  τιαμοί.
  ΑΙ τιμαί μας είνε «Ι
  κκλότεραι.
  πΒΕΔΙΣΙίΙΝ
  ΤΟ ΜΠΟΓΑΤΙΑΤΖΙΑΙΚΟ
  <Μ Ι Ν Ο Ι>
  ΑΝΝΑ! Α.
  «νό κ«'
  μρ γλ &
  έ{«ιρ·πκβ «λήν
  1
  τί»ί φημιμη( μν
  Τβν νλ»>«»βμ*τε.ν τβ».
  Μεχρι τ·λβ»ί ΐβν Ά«·κρε»»
  Μιά ττεντάαορφη
  είς £νατόπον μοστηρίου
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ_ΖβΗ_
  ΤοΒ ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ
  59ον
  —.'Ετοι είνε. Χάρις στή σοφΐ*
  μου χ»1 αιήν τύχη άνεκίλυψχ Ι
  να &π& τα μιγάλα μυοτικ* τή£
  . Έ ζβή υπάρχιι, ξίνε, χαΐ
  φ γιατΐ -έν είνε δυνατόν
  νά παρατα8$; Τί αηιιαοι'αν μκοριΐ
  να Ι χούν ιΐκοαι ή πενήντα χιλιά-
  5ες χρόνια στήν Εστορία τοθ χί
  σμο·.; Αιχα χιλιαδες χρονια μέ
  6;οχ«ς χαΐ χαταιγΐδες ί·* εΐνι
  I-
  κανά να μειώικυν το πάχος Ι Άς
  βουνιθ κατά πίντε δχχτυλα. Αΰτ*
  ϋα χά οηήλαια κεύ δλίπεις Η*
  Ιχοιιν αλλάξη αχιδδν διόλου οί διι*
  χιλιϋδες χρόνια. Τίποτε ϊί« αλλα
  ξι παρ» μόνον τα ζώχ χ»1 οί άν
  θρωποι ποίι εΐνι σιν τα ζ&α. Ή
  φύσις διαττρεΐ τα δουνα της χοιΐ
  τ4 νΐρί της, Γιατί λοιττδν νά μή
  διοτη&ΐ χαΐ την ζωήν των ανθ;ώ
  πων. Ή φΰας, ώ ξέ ι, Ιχει ζ«3
  γόνον πνιθμα χαΐ Βκοιοςαόθρωκος
  αναχα>ύψη την πηγήν το5 πνεύμ-χ
  τίς της χά Ι τό ανακνΐύαη θά ζήση
  δοβ ζΐ χαΐ ή φύσις. Αοτά σοθ φ>1
  νονται Ινα μιγαλο μυαιήοιο, ξέν»,
  χλλα μιά μερά πού Θ4 ϊνω ϊρ-ξι
  θ* σοθ εξηγήσω πολλά. "Ιιιος να
  απορΐς τώοα πδίς Ιμαθχ την &φιξΙ
  σ;ς χλ σο": Ιαωσα.
  —Ν*Ε, ώ βαοίλιααί!
  Ή 'Αγιάο·:— 'πως ή-αν χον δ ο
  ιι* ϋΚΕΙΝΗΣ—Ιβχλ· τό χέ?ι της
  ιπάνω απο τό νιρο τδ δίκιον ά?
  χισε να μ*υ{.Εζη χ»1 οιγά αιγα ν5
  έΐτανέρχΐταί οτήν χρι/ο:αλλίνια το»
  κατααι«9ΐ. Μ5λις ιχαθχριαΐ ΐΐδχ
  χαθαρά τή δίρχα μας ίπως ή ;αν
  μέ,αα οιή διώρυγα πρ,ίν συλλη-
  φθοθμε. Ό Διί ήν»ν ξχπλιομίνος
  οτο βάθος καΐ σκεπβσμένος στί
  πρίοωπο γιά νά μην τον Ινοχλοθν
  τί χαιινοόπια. Ε(δα τί ν έχυτί μου,
  ιον Τ^ώ* χαΐ τον Μωχάμετ.Έ'ΐνά
  χΗψΛ μέ τρίμο χά Ι έφώναξα δ ι
  ήίαν μχγιία γι*τΙ ιΙ^% άναγννρί
  3η μιά οκηνή 2π»ς ουνίβτ] σϊήν
  δ ώ;υγα.^ Ήΐαν αΐν φβτογρβφία
  ίπάνω οίό χρυοτάλλινο ν ερο τοθ
  δοχείοιι.
  —"Οχι, !έν είνε μαγιΐν, Χόλιι.
  Ή μβγεΪΛ ιΐνΐ δ ιιρο τ6νάμίθ»ν,
  Δέν υκίρχΐι μαγι(α, αλλά 6πάρ·
  χΐι γνώσις τέν κρυφϋιν πρανματων
  τής ({ύσιιο;. Α5 ό τό νερο είνε 6
  <αθρΐιχιης μϊυ χαΐ ίλτττιο δταν Βε λήσω τί συμβαΕνιι ί) τί Ιχιι <η>6%
  Ή δόναμ-ς τοθ χαθρέηΐου δμως
  είνε ττΐριωρνΐομίνΐ] ατά γιγονίτα
  τής χώρας μου κα! μίνο γιά τί π»
  ριλθίν. Δί/ ήιπορβ νά διαφίσω
  τό μάλλον. Σ> έψιυ Ινα πρόσβπο
  &> Θί)ηΐχα1 ϋα τό αναηαραοτήαη
  ή ο.ίψις μου στο νερ4. "Εχαι μιά
  μ{ρα συμήϋηχα την διώρυγα ατήν
  (,ποίχ εΐχα ταξιιδιύΐη προ 56$ χι
  λιάδων ΙτΑν χαΐ θιληοα νά 56
  πβς είνε οήμιρα. ΚαΙ ι[5α την
  βαρχα οα', τρείς άνθ;ώπους πτύ
  πιρηατίθ33ν χαί 1<λ ηου ίχοψα το χαΐή'αν οχΐηκομένος. ώε» ·Ι- δα τό πρίσωπό τού αλλά έφα(νε:ο νέος χαλΐφτιαγμίνος. Άμίοω; Ι δωοα διαταγάς νά μή σβς πειρά ξουν. Πές μϊυ λοιτιόν, Χίλυ, ποιίς είνε ούτος έ νίος ηιύ 6 Μκιλαλϊ δ'ομΐζΐΐ λίοντα; Είνε μήπιος π»ι- δί οοι ·, —"Οχτ, άλλαι τόν ιχω σίν παι δι μου. Είνε πΆύ άρρωατος. Μπο ριΐί, ω βαοΕλιαοοτ, νά τόν θερα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ —Να), μπορώ νά τον θεραπιύ 9». Πίσις ήμίρις Ιχει 'όν ηυριτί; — Σήμΐρα ιΐη ή τρΐτη ήί (συνεχΐζεται) ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΙ ΗΕΙΡΕΑΑΙΟΙΙΙΙΙΟΝ III "ΑΙΡΟΙΟΑΙΣ,, Άν«χ«ριΙ |{ 'Ηρακλεί •υ Ιχαα—.ν ΚΥΡΙΑΚΗΝ Ρρβδϋ κατ' ΐώβεΐβν ΠΕ1 ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ κρνΐ Ρί Βνμνβν, Χανιά, Πειραια, £6ρ·ν, Πάρβν, Να,·ν. ΑΙΝΑΡλΑΚΗ . 1-41 ΣΑΒΒΑΤΟΝ |3 ΜΑΡΤΙΟΥ Ανατολή ηλίου 7 35—Δόσις 5 57 ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ ΙΧΘ3Φ3ΡΟΝ Είς την Τουρκίαν λοπΐόν καταρ γοθνται οί χαμάληδες; "Η κυβέρνη σις τής "Αγκύρας ίδεεν άνσχρονι- στικ' ν—καΐ άντισνθρωπιστικόν βε¬ βαία—νά φοοτώνονται Ετσι τιού φορτώνονται δνθρωττοι ουχνα γέ- ροι καΐ όδόνατοι. ΚαΙ κατήργησε διά νόμου των ελευθερίαν τού «κα κοθ» αύτοΰ έταγγέλμ<ΐτος. Έν πάση περιπτώσει οί ά*θοφό· οοι—κσΐ είναι 4 π ό αύτούς ώς γνω στόν τισμτιολλοι καΐ ίατά παρά¬ δοσιν είς την χώραν τοθ Κεμάλ— 8έν πρόκειται να δεχθοθν άγογγύ- στως την κατάργησιν. ΤΙ θά γί νούν οί ανθρωτΐο'; Τα βάρη δέν τοθς ήσαν μιυητά. Άττεναντΐας. "Ο σον βατ,ρϋτερα ήσαν κίιποτε τόσον έλαφρότερα τοΰς έφαίνοντο... με τα την πληρωμήν·. 'Αφήνω Οτι έξυ ττηρέτουν σι-νήθως καΐ την χριστια νίκην ρήσιν: αλλήλων τώ βαρη βα- οτάζετε. ΚαΙ την ίξυπηρέτουν έπ' άφελε'α ούτών κοΐ τοθ έπαγγέλ· ματός ιον. 'Από τό προπολρμικό Ηράκλειον θυμούμεθα δλοι οί παλαιότεοοι δτι (Ι όθωμανοΐ χαμάληδες ήσαν οί καλύτ'ροι. ΚαΙ έκέρδιζον συχνά τα περισσότερα διά τής μεθόΡου ακριβώς τής καλυτέρας «ανακατα νομΰς» μετσξύ των—των βαοων. Άλλ' έ ωτδτα : ΕΤνε ?ογικόν οή μερον νά διαμαρτύρωνται διά την φιλελεύθερον καΐ πολιτισμένην ά πέναντΐ των χειρονομίαν τής κυ βεριήσεώς τω1; — Νά σςθ πό αοθ απήντησεν £ νας κοΐ τουρκ' μαθής καΐ ιΐολυμα Θής συμττολΐτης ΟΙ χαμώληδες 6 χούν μέ τώ μ'ρους τους την συνή Θη ρωμΐ'λεότητΛ τους. Είνε γεγο· νός Οτι στήν Πόλι υπήρχον χαμά· >ηδες πού Βέν τοΰς Ιτιιανε τό μά·
  τι σου. Τοθς έλυπούσουν κυοιολε-
  κτικως δταν τούς ϊβλεπες νά ση·
  κώνουν φορτία έ<ατοντόδων οκά¬ δων. ΚαΙ δμως τα έοήκωναν. Χω· ρΐς νά λυγΐσουν καΐ πρό παντός χωρΐς νά κατοβληθοθν, "Αλλως τε τό έπΊγγελμα ιΐνε μία συνήθεια 6 πω<, καΐ οί δλλες τής ζωήο. Μδς κατατυραννεΐ κοί μδς κατατρώγε', δέν μδς άφήνει να άνασιΐνομε σχε δόν κοί δμως είνε πολλές φβρές τό μόνο μεράκι μας. Ή κατάργησις των άχθοφόρων άιτέκτα £τσι ενα έπιχείρημα λογι· κιυμένον. Έξ δλλου κσΐ αυτή ή ζωή μδς είνε κάποτε βάρος—καΐ α·; μην ε'ιμιθτ άχθοφόροι. Έν τού τοις ε Οτε τό Θάρρος Εχομεν άλλ' εΰτε καΐ ενθυμούμεν κατά βάθος, νά την άποτινόξωμεν. Ό Άλλος —Χάριν ασφαλείας οΐτσέ «ς θά κουδουνΙζου! ς σγγης ίς στης δ ίμϊτι Ίυ)9ήφ Φΐραινερ, 1<κ!»ε μιά ΐφεύριαιν π-ύ μίλλει ν» χατκατήίη δι* χούς.... πορχοφο λάδες ΐτροδληιιατκήν την ιξία«η· αιν «Ο ΐ«αγγίλμ·χτότ; τ«ν'. 'Αιβ μιχρίς ί τσϊπίρη"! ·1<· χ*ν Ι*51" ν(α να χαταπιάν«ται υέ διάφιρα τεχνικά προ6λήμ·χτα. "Οίαν πρό τινος, σ' Ινα μιγ/άλο σ^νωσί τοθ Ι«λεψνν το πιοτιφίλι βίλΗηχε ν' άναχαλΰψη Ι/α ποΰ θά πρεφίλάααη τον ν^ ηο ουτίν τ4ν κίνδυνον 1 ΈηΙ τί λους χατώρθ(03ΐ νά έ*ιίρΐ το μέ α?ν που γύρευι: ΕΙίΐ νιΐ , μκρ ήλιχτριχή σασχΐυή μήκους πίντε «ίντωΛ χ»1 πϊ6 σχοιχ!ζ«ι μίν τρΕα ηιγγος. Χίριν αοφχΛΐίακ, ή 3υσ<ευή τοποθΐτιΤται μίσα είς τίς τβίπΐο Μδλις Θ4 Ι«ιχΐιρή3 νά βάλη τό χέρι τού £>οτς πορτοφα
  1&(, ή ουοαυή ο&ιβμίτως άΐ
  ζει χ&ί χουδ9υν(ζ<ι. ά- —Θ4 δκλιντι «αί «μΐς £κ9ι σις τού 1937». Εί; Ιιιι χινημβτογοαφιν τβ Σ4« ζ-έλιζέ τβν Π»ο'σί»ν Ι/ινε πρδ ήι«ρ»ν ή ηρώτη Ιπιλογή τβν Χ6£ΐτσι»ν Π'-ίι θ* οιιμμ»τά αχουν τ&ν χαλλιοτι'ων τΐ)ς 13 ης ΜχρτΙου. Εί; τα χαλλ β εΐχ ού- τα πρίνιιτ'χι ν4 Ι»λεγφ ή <ιιίζ ίιθεοις 1937» Ή μ«γ<λη διΐθ ή; {«θέσις τ*ν Πχριαίκιν π υ πρίκκ ται ν' ανοίξη τάς τύας της τ*ν Ιτ,ν Μ Ϊμ θϋ 1<ι Ιίαι χ»1 την Ι ίιαιτέραν της 6«οίλισσχν τής ώ μορφ &·. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ■ΑτιχθεΙς «Ις την πόλιν μας δι" ολίγας ημέρας είδιχβ: τΐχνί- της «Ο ΠλαοτιγγοηίΐιεΙου Έμμαν. Παγ<άλου, πρός τοποθίτηαιν πλα ατΐγγων τοθ Τελιονείου, ·ί5οποι εί τεί>ς Ιχοντας πλάοτιγγας «ρίς
  επισκευήν νά τόν ζητβα>ν είς το
  ά Δή ιητρΕου Γιαλιτάχη
  ν Ήραχλι'φ.
  ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ^
  ΥΠΟΚΙΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  "Υτΐοκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τού Έξωτερικοΰ.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  καί επί προθεσμίιχ.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Εκτέλεσις πάσης φύσεως τ0«πεζιχής έρ
  γασΐας υπό συμφέροντας ορβυς.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΠΡΟ1 ΤΟΥΣ Η. κ. ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
  ΜΕΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΚΟΥΛΩΝ
  ΟΙ γν&βτοί σβς έξαιρβτικοΐ μετα(έσπβροι, άνύτβροι
  καί τ&ν γαλλικής ηροβλβύσκν;, μικρ^κοπημένχι κατάτό
  ούστημα 'Όστβρ, ϊΒάνουν «αί Ε ά τεθοδν (Ις χυκλοφβρί-
  αν την 12ην Μ«ρτίβυ.
  Ποιότης άοίβτη. 'Αποίοσι; ήγγυημίνη. Παράγουν την
  κκλυτέραν ποιβτητα κουκβυλίων καί μβτάςης
  ΟΙ χ. παραγωγείς δύνανται ν ά προμηββιίωνται έ£ αύ
  Τ&ν έν Ηρακλείω πβρά των Κβταστηματ&ιν μ. 'Αίελφίιν
  Δκμιανίκη, έν Ρεβύμνω πβρά τοΰ κ.ϊπυριδάκη θωμά, έν
  *»·σοα>(9 παρα τ&ν κ. 'Αίίλφών Λ€«λουίάχη, έν Μυλοηο
  χάμω παρά τ&ν χ. Πανάγω Γιαννούδη κ«1 Μιχαήλ
  Β*μββυκ«, έν Σητβία π«ρά τού κ. Άντωνίου Αΐ«ατ«ρι
  νίδη.
  ΓΡΐΦίΙΟΝ Π. ΣΑΡ/ΦΟΓΑΟΥ
  Ι
  α
  ί
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  ,ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ'
  ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  Μ«τ« ριζιχάς άνεικ«ινΙοΐις>ιβι« την κρβαβήχην μ«1 &λ·
  λων ν*«ν δνματΐΝν πρ^ς τ· «ρβίαλάσσιον μμΙ τίιν ύραί-
  »ν προκυμαίβν τής πβλ»»)(, έ,βοςραλΐζει &ν«τβν καί &λη
  Οινα <ύχαι ριακν 6ι«μονήν είς τούς τ«(ιιδιε*τας. Το «ΆχΙλλειον» κροτιμ&τβιι νκβ ίλων τ&ν τ«{ιιδΐΗΤ&ν μ«1 διά τίιν πρόθυμβν όπηρεβίβιν το» κ«Ι τίιν «η«οτρά· ητβνααν κβθβτριοτητά το». ΔΥΟ ΑΔΕΑΦΟΙ ΒΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ 118 Τοθ Προσΐτέρ Μεριμ*. ) φρ, 'αν ή &πτ):εαΙα τοθ ΐϊι ά«ιιτ3θ3ΐ δλες τίς μοα, θ' άιταντοθοα σιίς πρ αίς. Άχοθστέ με· Ιΐχομΐι έκ μ. ρους ιής Μεγχλιιίτητίς τού νά αας ζη'ήσω ν) Ιλθετ*. μαζύ μοιι μέ τό ο&μ4 3»ς. Σ&; Ιχοιιν ανα¬ θέση τή* οίον Άγίαϋ 'ΔντωνΕου καΐ τή γε:τονική αιιοιχΐοι. 22; φίΐνα άχοιβή χατάλογο^ τϊν προ αώπ»ν Πίύ η;έπιι νά ξικα^ουμι. Ό σεβάσμιες πάτερ Μαλεμτΐίύ; θά μιλήση ατοί»; α<δ?«ς οας χαΐ θά τε-υ; μοιράίη άαπρους αταυρίυς διχως θά φίροθν χαί δλοι εί χχθο λιχοΙ, γιά νά μή Ικλίβοαν τού πισνύ; γιά αΕριτιχιυς, μίσ» σιο άδ —Καί θά παραδεχθώ έγώ νά ηΡήΐΐυ νά αφάξουν άνθρώπους ατο^ υτνο των; —Είσθε χ«θιιλΐχό(; τι τόν Κάρολο θ.' γιά θίΧΓ; ξίρετε την υπογραφή τοθ στρατάρχη 21 Ρέ<ζ στίν έποΐι ορΐίλΐτΐ δίΐ-χκοί; Κ,αΙ τοθ Ιϊωβε Ιν« γαρτΐ Π'.ί» ·1χ« στί) ζώνη τοι». Ό Μερζίι, διίταξε Ινα ίπτιέοί νά πληαιίση χαί σιό ψ&ς ενίς δαυλου π 5 (ϊ^ψιν μέ τό φ.π!λι χάποΐοιι τουφε<ΐ5θ, δίάβχαι μιά διαταγή γραιμμένη μ| δλους τευ; τύτΐους χαί δπ;υ £ λογκγος Μερζϋ δ(ΐτά33ΐτο έν ό όμ·»τι βίαιλίως νά βίηθήοη την ά φιουρά καί νά &π«χ(ύιη αύν χ. Η ΜωίτεΡκλ σέ δκηΐΐσιΊχ ποο ί 1" λόγψ χύριος Γά τοβ Ιξηγοθαε. Σ' αυτή τή δι-χτανή ήίαν ιπιοανειμ μένος χαί Ι^ας χατίλιγος II ό 6 μαΐτα χαί μέ τον έ^ής τίτλο: Κ% τάλογβς τβν ο Ι ετικδν Π'.ύ πρίπει νά θανατωθοθν ατή συνοικΐα τ^Ο 'Αγίοιι "Αντωνίου Τδ φ*ς τοθ δίυλ-.Ο πεϋ Ιχαιγε οτό χιρι το9 Επίτεα Ιϊιιγν» οί δλους τού; ατρα- τιβτες τή βαΗειά ουγκίνηαη Π'.ύ πρεςενοθσι οταν άρχηγό των αύ:ή ή διαταγή την οποίαν ?*< έγνώρι· ζαν άκίμη. —-Μο'.ϊ Ά Εππιΐς μ^υ 8·ν θί θελήαυυν νά γίνουν δολοφόνοΐ, εί πι ί Ζ^ρζ νιί πέταξε τό χαρτ( αΐθ Πίάσωιο τιθ Μ<ι>;ιβέλ.
  —Δέ> πρ£χ«ιται γιά. 8βλοφ9ν(α
  ιίπε ψ'χρά δ παΓ«;' πκ5«ιι·αι
  γιά οίϊετιχείΓ, χι' αυχό ηιυ θά
  κάνουν ιίναι δί««ΐο.
  (συνεχΐζετσι)
  ΕΥΓΥΧΕΙΣ ΓΑΜΟΙ— Μαρίκα
  Παν. Κασιματη—Κωνστ Μαμαλά
  κης ετέλεσαν τοθς γί·μους των.
  ΠαράνυμΦ'ς παρέστη ό κ. Μήνας
  Γεωργιάδης.
  θερμάς όλοψύχους ευχάς.
  ΒλΠΠΣΕΙΣ.—Την παρελΘοΠσαι/
  Κυριακήν ή δΐς Μαρίκα Ιωάν.
  Άνυφαντάκη, θυγατηρ τοθ φίλου
  ξυλέμπόρου κ. Ίωίν. Άνυφαντάκη
  ανεδίξατο ττ]ς κολυμβήθρας είς
  Σταλΐδα—ΜοχοΟ τό χαοτιτωμίνο
  κοριτσάκι τοθ κ. Κωνστ. Βογιατζά
  κη δνομάσασα αύτό Εύαγ/ελΙαν.
  Είς τοϋς γονείς καί την άνάδο
  χον ευχόμεθα νά τοίς ζήση.
  —Την τιαρελθοθσσν Κυριακήν δ
  κ. Δημήτριος Κιοσ<λής ίρνοστα σιαρχης έΐτίτιλων εβάπτισεν είς Χάρακα τό κορ τσΛκι τοθ κ. Γεωρ γίου Άναστσσάκη, ονομάσας αύ· τό Στυλιανήν. ΚΙΝΗΣΙΣ—ΆφΙχθη καί παρεττι. δημεΐ είς την πόλιν μας ύ Φ'λος κ. Στυλ Χ Παπαδάκης Τρατεζιτικός μετατεθεΐς έξ ΕύβοΙας Ενθα όπηαέ. τει άπό έτών, είς τό έν Άγίφ Νι· κολάφ ύιτοκατάστημα τής Ίραπέ· ζης Αθηνών ς Ο τινος την διεύθυν· σιν άναΐσμβάνει. ΓΑΜΟΙ.—Γήν πτρελθοθσ-ϊν Κυ ριακήν ετελέσθησαν εΙςΔ^ιοιές τοθ γείτονος οΐγσμοι ΤβΟ κ.Ν.Μαγούλη μετά τής δίδος Μαρίας Μπουρλά κη. Παράνομφος τιαρέστη ό κ. ΡΌ0 αίς Κούνδουρος Νά ζήσουν. Γύοω στήνπόλι μας. ||ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Έναρξις Τρίτη 16 ΜαρτίΌυ Ό μεγαλύτερος τε νόρος τού κόσμου: Κ«ί ή διάσημβς ΙΖΑ ΜΙΡΑΝΤΑ Στήν μεγαλυτέρα μουοική δημιουργία τού αιώνος μας: Ι ΗΕΥΤΙΙΙΛΜΟΥ Μουσιχή άρμονί* μέ τής μιλοίδικότιρις αριΐς άηβ τής οΐτΐρϊς ΤΟΪΚΑ, Α Ι ΝΤΑ, Μ«νον Λΐβ»6. Ανώτερον άπό τό ΑΒΕ ΜΑΡΙΑ κ«1 «Μή μέ ξεχν&ς». ΚαΙ χθές ή άνοιξις μας ένέλασε μ* το παραπάνω—καί δχι κατ' εύ- φημισμόν δπως ουνήθως. Ι—ΟΙ καιροσκόποι έτσι τοθ εΐκοσι τετραορου Επαυσαν νά τα Εχουν ί μέ τόν πεντίγνωμο Μάρτη. — ΦαΙνεται ιώς αλαξεν «όριστι κώς» γώμη ίλεγαν. — Πρέπί,ι νά έξατθπ μεταξο των αλλων γεγονότων τής άφίςεως καί ύποδθ)ιής ι ής Α Μ. καί τοθ ΠΓωΘυπουργοΟ είς Ηράκλειον. —Ή άριστοτεχνική εκτέλεσις κα τα την δοξολογίαν έν τη Μητροπό λει, τής παρελθούσης Τετάρτης, τεθ ψΐλμοθ «ό Θεός τώ κρΐμα σου, τω ΒασιλεΓ δ ϊς<· κοί τοθ πολυνρο ί νισμοθ υπό τής έκατοντσμελοθς 'χορω^ίας τής ιΐαιδαγωγικής 'Ακα. δημΐας. —Ή έκτέλεσ,ς αυτή εγένετο με· τα τΐολλής τΐροσοχής πραγμα ' τό οποίον καί εξετίμησαν οί ϋψηλοΐ ξένοι καί τό ΙξωΘ^ τοθ ΝαοΟ κιλή- Θος τό οποίον ήκουσε καί ό πό με γαφώνου την άρμονικήν ψαλμω. δ αν. —Τό ώοαΓον φθλον εΤχε χθές γε νίκην ϊξοδον άπό πρωΐας. —Άφθρμή: ή άνοιξιάτικη λιακα δα, ή όποΐα ήτο δμολογουμένως ό: πολαυστική, — Καί 6χι μόνον δι' Εξοδον ά πλήν άλλο καί περ'πατον καί εθ· Θυμο κουβεντολόι υπό τίς Θρυλι- κές πιπεριές. —Ό χορός τής νουτικ/(ς όργα· νώσιως δστις Θά εδίδετο χθές τό έσκέροχ, προεμηνόετο έπιτυχής άπό πάσης άπέψεως. — Μή έξαιρουμένης ουδέ Τής επι σήμου τοιαύτης την οποίαν καΘΙ- στα έιτιβλητικήν ή παρουοία τοθ ΠρωΘυπουργοΟ κ Μεταζά. — Καί των ανωτέρω αξιωματικών τοΰ ΝαυτικοΟ καθ ώς καί των Γάλ*ωι τοθ ναυλοχοθντος είς τόν λιμένα μας άντιτορπιλλικοθ. — ΜερκοΙ συμπολίται μδς πα- ρεπονέθησαν διά την λειψυδρΐαν των ήμερθν. —"Ελπίζομεν ότι οϋτη Θά όφεΐλε ται είς ωρισμένους έπικαΐρους λό νους καί Θά ιΤναι προσωρινή. —Πάντως τό αναφέρομεν καθ* υποχρέωσιν. —Τα καέντα προχθες πυροτε· χνήματα ήσαν ώραΐα κοίΕκαμαν τόν πολυπληθή λαόν νά ενθυμηθή παλαιοτέρας ημέρας, —Καθ1 άς 11 πανηγυρισμοΐ εΐχαν πάλιν Ε α τοιούτον φαντασμαγορι κέν άλλά καί εθνικόν χαρακτήρα, —Έν τφ μεταζυ καί χθ,ίς ή κί νησίς άνα την πόλιν εσυνεχίσθη τό εσπέρας ('μείωτος κοί πανηγυρι κή. — "Επ ίύκαιρία τής χθ?σινής μπο νάτσας δέν Ελειψαν μερικές βαρκα δες μέχρι τοθ «Αβέρωφ». — ΓοΟ όποΐου ή σιλουέττα άπο τέλει μία γ^ώριμη έθνική μορφή μέσα στό γραφΐκόν περιβάλλον τοΰ ΉρακλειώτΐΌυ κόλπου. — Μία μορΦή γεμάτη πρό παν τος άΐ>ό δοξασμένες άναμνήσεις
  καί έθνικές φυσιθγνωμΐες.
  • Ρικορτ·»
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Δηλώ δτι τύτε ήμουν κβμμου
  νΐστής οί,τε εΐμσι καί οϋτε μέ έν
  διαφέρει ό κομμουνισμός,
  Ό Δηλών
  Μ. Άφ«ντ«χης
  Ραπτης
  Κρΐμμύδι« έξαιρετικής τιοιόιη
  τος, διαρ·ής παρακαταθήκη ττορπ
  τφ κ. Ίωάννη Χαλκιαδάκη Γεν,
  (Τζαμί πλησίον Χανίων Πόρτα.
  μετημφιεσμένων καί μή.
  ΤΙΣ
  ΙΦΡΑΓΙΔΕΙ
  _____ σαΙ
  η,ΑΜΚΙΩΤ
  ν< {,„ 5 ! νσ άλ α Σ κ εύρη»·* α**1 Ιιοσα οίό μ·>β
  Μχι Μ"β μ οί
  ,Ιφ,ραν σ'ή" «'
  τοθ. Ή ντ* Λιι
  ^ καλέσουν τι"
  «ογένεια κσΙ τ ο
  νβλους τιτλούχι
  τοΐ έμ«ί)«αν < της βασιλΐσσης ■όνοι ιΐχαν χαί 6<ο1α έ«ιοι«ατ 5οιιάτιοΕω; μβ Όύ«ουργος ιή Βλοι οί ύηουργι μοτιΐς τής έκικ μιναν στό μ·Υ ιοός τιτλοόχου< τοθ βασιλέως, ς «αί ούΧή οίΐουσα τοθ κο βΐοα. "Εξαφνα μιά π ΟΙ κα ναι οί τι ο«ο συνύ λνσιν «| ΓΓ αι τους ρον γνεε Μην κρασί Ζητιΐ Τόμό *ν«μ·ν Γέ Ι .ΒΔ«ι
  Α'ΠΟ'ΡΘΟΣΙ _
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ —=
  ί_9ον
  Ή άλγιενή αυτή δοχιμασΐα
  ίκρβιιε νά έκτυλιχθβ ενώπιον
  των τΐριγκήπων κσΐ των πριγ-
  κηιΐισσΛν καΙ υπό τόν έλεγ¬
  χον τής σύλής. "Ολα τα μέλη
  τής βασιλική^ οικογενείας καί
  πλήθος ανωτέρων άζιωματού
  χων, είχον τό δικαίωμα νά
  καραστοθν στήν άπελ,βυθέρω-
  σΐι μέσα στό ϊβιο δωαάτιο ΐοθ
  τοκβτοθ' κσΐ κανβΐς, φυσικά,
  βέν έσκέτιτβτο νβ παραιτηθή
  σύτοθ τοθ βαρβάρου κα( άν.
  θυγΐΕΐνοϋ προνομΐου. Άττό δ
  λβς τίς έπαρχίβς, άπό ττύ; τα1»
  μακρυνούς τιύργους κατέφθα-
  ναν οί τιερΐεργοι. Καί ή πιό ά
  θλΐα σοφΐτα τής πολΐχνης των
  Βερσαλλιων εΐχε καταληφθή
  ήΛβέ τεραστία συρροή λαοθ
  επέφερε τριπλασιασμόν τής
  τιμτίς των τροΦΐιιω".
  Τέλος στΐς 18 Δεκεμβριού,
  μέσα στό σκοταδι, έσήμανεν
  ή καυτΐάνα τοθ παλατιοθ.
  «τΗσαν π^ρασμένα μεσά-
  νοχια—ΒιηγοΟνΓσι οί άδελφοΐ
  Γκονκούρ—δταν ή βασΐλισσσ
  ή όποΐσ εΐχε πλαγιάση οτΐς
  Ινδεκα Εντελώς καλά, αίσθάν
  θηκε τούς πρώτους πόνους.
  Στή μιάμισυ (σήμανεν. Έτρε
  ξαν νά φίρουν την κυρΐα νέ
  Λαμπάλ καί τίς κυρ'ες έηΙ
  των τιμών. ΣτΙς τρείς ι(δο
  ττο'ησαν τόν βαΌΐληα, ό όποΐ
  ος Ευρήκεν άκόμη ιή βασΐ-
  λισσα σ:ό μεγάλο της κρεβ-
  βάτι. Μετά μ'σή ώοα την με
  τέφεραν στήν κλΐνη τοθ τοκε
  τοθ. *Η ντέ Λαμπάλ ίστειλβ
  νά καλίσουν τή",βσσιλικήν οί·
  κογένεια καί τούς αλλους με-
  γάλους τιτλούχους. Όλοι αύ
  τοΐ έμτιήκαν στόν κοιτωνα
  τής βασιλίσσης τής οποίας οί
  πόνοι εΐχαν χαλαρωθβ καί ή
  όπο(α έπβοιπατοθσε μέσα στό
  οωιιάτιο 6ως μετά τίς ό<τώ. Ό ύίΐουργός τής Δικαιοσύ ής, δλοι οί ύπουργοΐ καΐ οί γραμ ματεΐς τής έπικρατβΐας επερί¬ μεναν στό μεγάλο σαλόνι μέ τούς τιτλοόχους τοθ οϊ<ου τοθ βασιλέως, τοθ οί κου τής βασιλΐσσης καί άλλους. Ή οπόλοιπη ούλή κατέκλυζβ την οΤθουσα τοθ τταιγνιδοθ καί τή στοα. "Εξαφνα μιά ψωνή έΒέσττο· σβ τοθ άβνάου βόμβου των ψ ΘΟρω ; —-Ή β?σ(λισσα θά γεννήση έφώναζβν 6 μαιβυτή5. "Ολη ή ούλή, φύροην—μ[γ- βην είσ&ομησβ μέσα στό βω· μάτιο. Συνωσπζόμβνο', ποβο πατοθαβνοι, ο[ οιληστοι θβα τα( έ«άθησαν (εραρχικΔς σύυ- φωνα μ έ τόν τΐτλο τους στΐς κολυθοόνες ηού εΤ/,αν τοπο- θβτη
  ρες οσπου επί τέλους, κατά
  τίς ένδρκάμιση τό πρωΐ, ή Μστ
  ρΐσ—'Α.ντουανέττα εΦβοε σιό
  κόσμο ε ^α παΐδΐ. Τό βΧέμμα
  της παρ9 βλους τούς φρικτούς
  πόνους έστοάφη Ικετευτικό
  πρός την ντέ Λττμπάλ, ή ό
  -ο(α θλιμαένη τής 6<ανε τό νεθμα πού κΤχαν συμφωνήση καί πού εσήμαινε: —-Κόρη! (συνεχ(ζεται) ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ ΟΙ κατ' επανάληψιν βοαβευθέντες οΐνοι «Ι- ναι οί των ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ καί δχι οί ΰ«ό συνώνυμον τίτλον τεθέντες είς την κατσνά λνσιν «ροσφάτΜς. Γι' αΰτό ζητεΐτΐ ένιμόννς τού; οΐνους: ΑΔΕΛΦΟΝ ΜΗΛ1ΑΡΑΚΗ τοός μόνους ήγγ^ηαίνους καί μίχρι σήμΐ ρον γνεβστούς σας. Μην άρκεϊσθε είς τό νά ζητ^τε άκλώς κρασί Ζητεΐτι «άντοτε κρασΐ φίρμας. ΑΦΕΛΦΩΝ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ Τ6 μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΟΙκογβνειακόν Ξενοδοχείον 'ΑΛΒΐαΐΜ, ·Ί»νο8 10— Όμονο1«ς Τηλ*ΦΜνον 23—303 Τελείως άνβκβπνισβέν, διαβέτΐι δ«μάτι« βύήλιβ, εύίερ. χαΐ κ«λδς έπι«λ»μίν·. Καβαριίηιτ·. β- μεμπτ.ν κ«1 ύπηρεοίαν πρ·β«μ·τ«τΐΐν. ^ϊθ·«β«ν 4νβμ#νΙίδ· Γ· ς«ν·δ·ΧίΙ·ν «ΛΑΒΏΝ» δ.*»βύν« «ύτ· .Φ·ούπ»ς * νίος Ιδι.κτήτης τ·» βυμη·λίτης μ« κ. Ι1-ΑΝ. ΕΥ-ΙΑΝΑΚΗ-. ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΪ-ΠΑβΟΑΟΓΟΪ 'Αριοτβδχβς Έβνικββ Πβνε«ιβτΐιμίββ 'Αβη- νβν κβΐ ΣτρατΐΝΤΐκϋ{ ΊβτρικΙ,ί Χχολίβ. Δέκεται καθ* εκάστην «Ις ·τ6 *αρ£α*ιΐο«/ τηέΛΦώνου 443. Διεργόμενον βιπλασΐως ταχύ τβοον διά των πνευμόνων, τό αΤμα προσλαμβάνβι έ<τοθ α¬ έρος διπλασΐαν ποσότητα όζυ γόνου, τό δέ οξυγόνον εΐνβ, καθώς γνωοΐζβτρ, τό προσά- ναμμα τής ζωί<ής μας μηχα νής, &νευ τοθ ότιοΐου &&ύ*η τον νά λβιτουργήση ο υ τη. 'Ο έγ«έ»αλσς πού σκέπτεται, ό μθς πού έργάζεται, τό ήιαρ πού έκκρίνει χολήν, ό στόμα γος πού παράγει γαστρικόν ύγρόν, βλα τέλος ιΐΛν.ω^ τα δργανα τοθ σώματος θ& ήσαν ήτις κυ-ΙάνΙκανα νά έκτελοθν τό έο κλοφορεΐ ζωηρότερον τό οΤμσ, >6' των εάν τό αΤμα βέν τα
  άναγκάζβι συγχρόνως καί
  την καρδίαν νά έργάζεται
  οραστηριώτερον καί την κά¬
  μνει τοιουτοτρόπως εύρωστο
  τέραν, στερεοτέραν, μάλλον
  άνθεκτικήν καί πλέον βυνα
  την.
  Τό αΤμα έκεΐνο διέρχεται
  κατόπιν διά των πνευμόνων,
  δπου χαΐ άναζωογονεΤτιι έρ
  χόμενον είς επαφήν μέ τόν
  άέρα καΙ παραλαμβάνη έξ
  αϋτοθ τό οξυγόνον πού χρειά
  ;βται διά ιήν ζωήν. Άλλά
  διά νά οιοββάση καί 6 πνεύ·
  μων οιπλάσιον ποσόν οϊ,ια-
  τογ, πρέπει καί ή άναπνοή νά
  γίνη ταχυτέρα καί οραστηοιω
  τέρα. Όθεν 6 πνεύμων, τοθ
  όποΐου δλαι οί κιψεΜδες τί¬
  θενται είς κΐνησ ν υπό την έ*
  πίορασιν τής δραστηοίας 4<εί ής άναπνοής, άνοίγεται καί άναπΐύσσετσι μέχρι τον μυχι αιτάτων αύτοθ άδύτ'ον, τοθθ' όπερ άναγκάζει· τό στ)θος νά εύρον θίΊ καί τάς πλευρσς νά άνεγκρθοθν ολίγον καί ΙΒςύ διατί οί άνθεωποι τον βου· ν&ν, διά τιτύ; όηοΐευς ή πεζο πορία εΐνβ κατ' ανάγκην άλη θής άσκησις, Εχουν δλοι εορύ στερνον στήθος χαΐ στερεούς ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕ1ΝΗΣ Ή ύγεΐα διά τής άσκήσεως Γ'. "Ω α τε ή άσκησις. πνευμονας. Κα[ οέν είνε έτροφοδότει κάθβ στιγμήν μέ τό άναγγαΤον ποσόν όξυν°· νού· Ευνόητον έτΐομένως βτι βταν τό οί χά περιέχη περισσό τβρον όξυνόνον, δλα μας τα δογανα έογάζονται καλλΐτε ρον καί οιεγεΐρονται τρόπον τινά. Υπό την Ικοψν αυτήν χά ρακτηρ σηκώτατος είνε καΓ ό τρόπος, καθ* βν έπιορβ ή ά σχησις επί τοθ έγκεφαλου. Δύ ναταΐ τις νά μεθυσ<ή άπό κΐ νησιν. Είς τάς άγρ'ας φυλάς καθώς κοΐ είς τού; περιστρε Φομενους Δερβ'σας είς την Τουρκίαν άλλοτε, ο( χοροΙ καί οί παντός εΤδους συστρο φικαΐ κινήσεις έπιφ4ρουν μίαν κατάστασιν εγκεφαλικάς υπέρ διεγέρσεως, ήπς ένΐοτε έκδη καΐ μέ βαιοττοανΐτς. έ δ έό μ β Πασ.γνωστον έπΐσης δή τετάρτου ώρας φόξτρότ ή βίλς είς ε'να χορόν φέΡ*Ί την νεαράν χορεύτριαν είς ή ' κα μόνον αύτό. τοστάσιν καί ενα ποτήρι σαμ πάνΐας. Είς την έ.λη«ικήν άρ χαιότητα, οί πβριπαιητικοΐ λε γόμενοι ψιλόσοφοι έ&ΐδασ<ον περιπατοθντες διότι, έλεγον, ευκολώτερον ευρίσκει τις τα έπιχειρήματα βταν τό σωμα έξ ^ τον περΐπατον. (ΤοΟ ΙατροΟ Ι Λ.Γ.) ΣΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΠΛΑΤΕΙΑ- ΖΤΡΑΤΛ ΠΑ ΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ Πουχαμισκ λΐυκά «ου· «λΐν ά«ό δρακ. 110. Κ«λλάρκ ΕΟρωναΐκά ήμίσκληρα βραχ. 14. Πβυκάμιαχ £μέκιν Εύ ρωμαϊκά. Παπιγιόν μαθρα καί χοωματιστά δβμένο καί άίδιτα είς δλους τούς Έκλικτά μιχαξωτά [ δι«λά κασκόλ τιλΐυταί άς μόδας καί έν γένει όίβαντα τα άνδρικά εϊ· 6η σέ ίκλβκτές βοιότη τες καί φιηνές τιμές. Ο ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΧ-ΪΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΪ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΩΝ-ΗΠΑΤΟ- ■ϋόΐΜββ έκπαιδβυ6«1< έν Μβνάχω χά Ι Βερβλίνν Τ. Α88ΐ8ΐβηί* τδν κβιβηνητβν νβη ΒβΓ«_Βηη καί 5ι*·Κβη· ηι. Δινεται τοϋς «άσχοντας «κ τβν «οοημάτ*·* τοθ Πε«τι«οΟ Συστήματος «Ις τό 'Ια'Ρ«ϊον τού. Πλαχεΐα Τριδν Εαμαρδν (ΟΜα ,'ΙανροΟ κ. Χΐ λιδόνη) 9-12 «μ. *αΙ 4-6 μ. μ. 'Λρ. Τ^λ.7—92 Ή άνασύνταξις των φορολογικών καταλόγων, ΠΧηοοφορούμβθοτ, 8η μέχρι ής ενάρξεως τοθ νβου οΐκονο ιΐκοθ Ιτους θ) έ<η συντελε 'θή ή έογασ'α τής άνασυντά- ,εως τγΟ (σχόοντος φοοοΧογι οθ συσϊήματος. Ή πεοατου- ιένη έντός τοθ τρέχοντος μη. ός έργασΐα τεΐνει είς την ά· Όκαύφισιν των άπορωτέρων άξεων καί επιβάρυνσιν τον ύπορωτΒοων. Κατά τάς Ιδίας πληιοφορΐ- ς, πλήν τής ανασυντάξεως ών φορολογικών καταλόγων ©ν έπιτηίίυματιΦν, τάς δπο( έξήγγειλεν ή"νη ή κυβέρνη διά τοθ ύφυπουογοθ τ«3ν Ο(<ονομικων κ. Αποστολίδη, βλετωνται καί &αι οί (σχύ- ιυσσι άαεσοι φαρολογΐαι μέ ό ανωτέρω πνεθμα τής άνα ;ουφ(σεω; των άπόρων τα- ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Δι* τοθ άπι 30 ΊινουαοιΌυ 937 άναγχαοτιχίθ Νίμου 454 αθορίζεται ή 6ποχρΐωτιχή λνταλ< ,αγή τ&ν έν Ελλάδι ι*ν όμολογι&ν χαΐ τνείων άποζηιιιώσεως άνΐαλλαξί- ων 8 ()) τύτου Λ^δ'νοιι. ΚαλοΟ'ται ίθιν οί χίτοχοι τοι· 'ύτων ανταλλαχτέων τίτλω/ (ίμο· ,ογ:(Βν χΐί τ^χομεριϊίων) Εποις ιέχρι τής ώ; ίω κροβισμίας προ κομ'σοσιν αυτού; είς την Έθνι- ήν Τ άχιζχν πρός άνχικατάσ:«- αιν, καθ" δΐβν παρερχομίνης τής προθεαμίας ταύτης χαθίστανται , παραγραφίμένης δηιρ τοθ ■ τής έχ τούτων απορρεού ιης άξιώσιως διά τοιούτων νέου ύπου μέχρι τής 8 ΦιβρβιιαρΕου 938 Ε« Ήραχλι'φ τί] 9 Μαριου 1936 Έθνιχή Τρίπιζα ι«]ς Έλλάίο; 'Υτο>)»α Ηρακλείου
  ΟΠΤ1ΚΑ -ΙΔΗ
  ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΗΗΜΑ
  ΙΩ^Ν. ΜΑΛΑΓΑΡΑΗ
  ξεων.
  —Τόν ύφυπουργόν των Ο(<ο· νοαικών κ. "Αποστολ'Λην επε¬ σκέφθη προγθές Έπιτροπή Έμπόοων καί έξέθεσΗν είς αΰ· τόν Βιάφορα ζητήματα άναφε ρόμενα είς τ4ς σχέσεις τοθ έμπορικοθ κόσμου μετά τής Άγοοτικής Τραπέζης. Ό κ. ύ^υπουργός, υπεσχέ¬ θη νά λάβη. δλα τα ένβϊΐκνυό- μενά μέτρσ, συνβννοούμενος σχετικός μετά των αρμοδίων, πρός τόν σκοπόν δποος άπο· φούγετσι ή οηαιουογΐα έντυπώ σεως τοθ βμπορικοθ κόσμου, 6τι ή 'Αγροχική Τραπέζα συ· ναγων'ζεται τούς ίμπόρους βΐς τα ζητήαατα είσαγωγής άραβοσΐτου κλπ. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Φέρω εοχαρΕατως »ί; γνωιΐ' το3 άξιοτίμου χοινοθ Βτι ίπαναρχί· ζων 13ς τακτικάς έ5ίομ»δΐϋίας ανοιχωρήοεΐί διά Πειραια—Άθή νας άναλαμδάνω ώ; χαΐ πρότερον διεκπεραίωσις αποθέαιων πάοης φύσεως χα6ώ; προμηθείας καΐ με ταφϊράς έμπορευμάτων υπό 5ροι»ζ Εάν συμφέροντας. Προσωρινή διιύ'^υνσΐς ένταθθα. Κ»')μα χ. Κ. Κααίπτ) πκραπλιύ χ. Δ'.ύβαρη. Τηλιφωνιχή 704 Εύχγγΐλβς Σαπουντζάκης ΔΗ ΤΟΙΣ ΪΦΑ2Μ)ΜΠΟΡΟΪΣ Εαθιοκβ γνώσιν είς τούς ένδι «φερομίνους Βτι, διαλύων δριοτι <6ς την αποθήκην δφασμίτων, έ< ιοι6 την οπάρχουσϊν ηαραχατα θήκην διαφόρων είδδν ιί; τιμίς ύ<αιρ(α(, έ< τοθ παρά την πλα ■(αν π^λαιΑς Ν3ϋϊρν£ο«ί, Γρα μου. Μ. Δ ΖΕΗΣ ΕΝΟΙΚΙ'.ΖΟΝΤΑΙ ίύ3 πά δυνάμενα ν α χηη παρ' διγαμελοθς οικογενείας. Πληϊοφορίαι παρ' ή^Ν. —Ό έβρταομος της 25ης Μχοτίβυ 'Εκβινοποιηϊη κρός τα δημοτι κά σχολεΐα Κρήτης τη^εγοαφικη ενκύκλιος τοΰ ΰπβυργοθ της Πατ δίΐας παραγνέλλβντος δπω; ή Έ θνικίι Έορτή της 25ης ΜβρτΙου πρεσλάβη «Ις τα σχολκία ΙδιαΙτΐ ρον πανηγυρικήν χαροιχτήρ». Την παραμονήν της έπβτϊίου 64 τϊλβσθώαιν έντός των οχολεΐνν εΐίικαΐ έορταΐ κβτά τά( οποίας 6 Διευθυντής θ« έκφωνησπ τόν πανίινυρΐΜόν. Τα τής παρατάξεως καί παρ«λ«σβϋς των μάθη των θά καββριαθώσιν άπό τος έκπαιδβυτι κάς αρχάς έν ουνεργ«α(α κρός τάς διοικητικάς τοιαύτκς, —Καταδίκη απαγ»γέων. 'Ενώηιον τοδ Πλημμΐλβιβδικεί- βυ Χανίων έςΊδικάαθη την καρΐλ θ ούσα ν Δευτέραν ή υπόθεσις τ&ν ©. Βίγλπ, Βαλυράκπ, Λιονάκη καί ΜανουσάΜη κατηγορουμένΝν επί άπαγωγό της δίδος Σοζόγκας Παπανιοννάχη, παρανόμω βκλο Φθρία κλπ. Το ΔτκαστΛοιβν κ«τε δΐκασε τόν «ΰτουργ4>ν @ Βίνλην
  είς φυλάκισιν 4 έτ«ν καί 3 μη
  ν&ν κατά συγχώνευσιν. ΟΙ λοι
  ποΐ, κατηγορούμενοι επί συνερ
  γε'α κατβδιχάσβησαν αίς άν«λ6
  γους ποινάς μίχρι 2 έ των.
  —Τό Έφετεΐβν Κρήτης.
  Προχθέ; το τριμκλές ποινΐΜβν
  έφετεΐον ήαχολήβη μέ την έκδι
  κκσιν δέκα ϋποββσίΜν τής άρμο
  διόΐητός τού.
  —Τα (πιπλωμέν* δωμ·4τι«.
  Τό Ύνβιονομικον Κέντρον Ρβ·
  θύμνης είύοπβίησβν ότι οί ένοικι
  άζβντϊς έν τό περιβχή τού ίπι·
  πλωμένα δωμάτιβ βρείλουν «ά
  δπλώνβυν τού λοιπού ταδτ«
  μ«Θ' όσον υπύχΐινται είς την ΰ·
  γβιονομικήν επιθεώρησιν την δ
  «οίαν επιβάλλει ό άπό 16—1-37
  ύπ' άριδ 431 άνβγκαστικός Ν6-
  μος. Ή ένοικίασις των δωματί»ν
  θά άπαγορεύετκι εάν δέν φβρΝσι
  δελτίος ύγειονβμικής έπιββωρη ·
  σεοίς.
  -Ή ύψυσις τβν άσφ*λίστρων
  κ«τα πυλκμικ&ν κινδύνων.
  ΠΑΤΣΑΣ ΝΥΚΤΟΣ.- Είς τό κα
  φενεΐον Γεωργ. 'Αδικημενάκη ΐΠα
  ραπλεύρως Μάρκου Ανδρεαδάκη)
  παρασκευάζεται πατίας νυκτός.
  Τό καφενειον διανυκτερεοει
  Ο χ. ΕΜΜ. ΤΖΑΝΑΚΗΣ
  Π;ώην Δ',ιιιθαντής ττ]ς
  3ο0» ή'οιξε Ιίΐιατόριον καρά τον
  λιμένα. Τό έπιατίριον τοθτο δια
  χ&Ινεται διά την χαθαριίτηχα χαΐ
  την ά^όΐητα τ6ν ολιχβν τού,
  προαφέρει δέ χαΐ έξαιρετικούς με
  ;έ5ες χαΐ έ«λιχτά χραοιά. Γεν ι
  ς Ε<ανοποΐιΐ χαΐ τόν &παιττ)τι κώτΐοον Ιί Κατ' άνβκβίνΗσιν τοδ 'Αγγλι Λοϋδ διά τβύς πλέας μίαν Τ&ν ο τβνών τού Γιβραλτάρ η προβέγγισιν είς ΝεαογιιαΗου; λι μένας, δυτικής γρβμμής Μασα* λΐας—'Α,λνϊοίου, τα άσφ·4λιστρ« καθωρ(σ3πσ*ν ώ; εξής: 1) 'Από Ί σπανίας η ίσ τα νίκας κτησει;, τα άσφάλιστοα έπαφΙεντ«ι είς την κρίσιν τον άοφχλιστοδ κ«1 κναλό γως τού φορτίου 2) Ορος τούς γαλλικον; Μΐσογειακοΰς λιμίνας έκ τοιούτων, η ηροσΐγγιβεις, 10 Οβλ, δι» φορτίβν, 5 σελ. δια ρβυ στόν χρημα μ«1 2)6 διά συατημβ να δέματα 3) Τα{«1δια άιτό η προ οεγγΐβεις είς γβλλικού; μεσοναιχ κου; λιμένας 5 σελ διά φορτίον 2)6 διά ρευστόν χρήμα καΐ 1)2 δι* αυστημέν» δέματα. 4) Διά πλόας καρά τάς άλγερινάς κτή οεις καΐ άμεβχ τα{ίδια είς Αγ γλίαν έξ Ιταλίας ή χώρβς κειμ· ν«ς άνατολικώτερον κκί άντιστρό φω(, 6 κένντκι διά φορτΐον χ«1 ρευστόν χρημα μ«1 3 πενναι διά συβτημένοτ δ έ μοί τα. Έπίσπς κατά τάς Ιδίας πλπροΐϊορίας αί κατά των πολεμικήν κινίύν»»ν άαφαλΐ- σεις {ένων πλο'ων υψώθησαν καί πάλιν. ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ § ΧΑΛΒΑΔΕΣ - ΤΑΧΙΝΙΑ Ι ΣΙΣΣΑΜΕΛΑΙΑ Ι ίΡΓΟΤΚΣΙΟΥ: Γ. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ-(ΚΡΗΤΗΣ) Τό μοναδικόν έν Κρήτη εργοστάσιον Τ άχι νΙ«ν καί καλβάδων. Έξασ·αΜζ«ι «οιότητα ιχαλβάΒων εξαιρετικήν ανωτέραν τοδ Πειραι- ίις, ι>έ Ολικά αρίστα, γνήσια καί καθαρά.
  Εάν βιλετε νά μή ΐχαλάτε την γιθσιν καί
  τα στομάχια σας, ζητείτε ά«6 τόν «αντοβώλην
  σας χαλβάδις Μιστΐλογλου. Τα κυτία #6ρου
  σι την μάρκα τοθ έργοστασΐου μας.
  Ξ
  ι
  ι
  Τιμ«>
  συν*γ»*νιομ«)0.
  ηιιιιιιτΐιι
  Ηράκλειον Κρήτης
  ΓραφεΤα έναντι ΝομαρχΙας
  Τ ανορθωσισ:
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ
  π'ΓΑΛΛΙΑ ΕΖΗΤΗΣΕΝ
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΦΡΑΝΚΟ
  ΙΙ'ΑΠΟΣΤΕΙΛΗ ΕΙΣ ΣΑΛ1ΜΛΝΚ&Ν
  ΗΜΙΕΠΙΣΗΜΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Κατά τηλεγραφή·
  ματν. βιαβιβασθέντα έκ Παρισίων αί
  έφημερίοες τής δεξιάς γράφουν ότι ή
  κυβέρνησις ϋΐπλονμ διαβλέπουσα άσ«α·
  λή την επικράτησιν των έν Ισπανία εζή
  τησεν άπό τόν στρατηγόν Φράνκο ν' α¬
  ποστείλη είς Σαλαμάνκαν ημιεπίσημον
  παρατηρητήν της, πράγμα τό οποίον
  θά έσήμαινεν έμμεσον αναγνώρισιν τής
  έθνιχής κυβερνήσεως έκ μέρους τής
  Γαλλίας.
  Αί εφημερίδας, σχολιάζουσαι την έ
  νέργειαν αυτήν τής Γαλλικής Κυβερνη
  σεως την κρίνουν άνεπαρκή λ*1 άδεξίαν
  ΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΡΑΝΚΟ
  ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΜΠΛΟ ΥΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 2 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).— Νεώτερα νυκτερινά
  τηλεγροφηματα έκ Παρισίων άγγέλλουν
  ότι αί συντηρητικαΐ Ιφημερίδες, άσχο
  λούμεναι μέ την πρότασιν τής Κυβερ¬
  νήσεως Μπλούμ πρός τόν στρατηγόν
  Φράνκο, όπως τού αποστείλη ημιεπί¬
  σημον παρατηρητήν της γράφουν ότι
  καθ* άς έχουν πληροφορίας ή πρότασις
  αυτή απερρίφθη. Την πρότασιν ^ αυτήν,
  γράφουν, άπέρριψεν ό Φράνκο ώς άπο·
  βλέπουσαν είς την εξεύρεσιν μιάς νόθου
  καί άσυμφόρου λύσεως.
  ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
  ΚΑΙ Η ΕΒΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαφτίου . (τβδ άνταιτβχρι
  τ«ΰ μ»ς).—Τβ Προεδρεΐα των Έργατικ&ν
  Σωμκτδίων καί Όμ·σπβνδι«ν συνήλθον
  σήμερον είς κοινήν συνεδρίασιν καί συνε
  ζήτηβκν επί της συμμετοχής των έργβχών
  είς τόν εφετεινόν έβρτβσμόν τής Έβνιχπς
  Εορτής της 25 Μ«ρτ(·υ.
  421 ουνΐλθοντες απεφάσισαν όπως ή ίργα
  τικη τάξις συμμετααη σόοαωμβς είς τόν έ·ρ
  τασμόν της έπετκίβυ της έθνιχή; Παλιγ
  ν«νεσ(ας καί εκδηλώση την προσήλωαίν
  της *ίς τβ βθνικοΐ Ι&ανικα.
  ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ
  1ΗΑΜΕΝ0ΗΤΑ1_Ε 1Σ ΕΛΛΑΔΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαρτίου (τού άντα.
  ποκριτοΰ μας).—Κατ'άομοδίαν άνακοί
  νωσιν τας ηροσεχείς έδδομάδα», αναμέ¬
  νονται νά χαταπλεύσουν είς Φάληρον,
  Πειραια χαί Κρήτην τα εξής περιηγη·
  τικά ατμόπλοιον Ιταλικόν «Βουλκά-
  νια» (22 Μαρτίου) Γερμανικόν «Γκέ-
  νεραλ Στέμπεν» (24 Μαρτίου), Γερ¬
  μανικόν «Μιγγονόκι» (.27 Μαρτίου)
  Ίαλικόν «Ρόμα».
  Έπίσης την ιδίαν ημέραν θά καταπλεύ-
  βη τό Γιουγχοαλαυϊκόν «Καραγεώρ-
  γη». Την 28 Μαρτίου θά χαταπλεύ
  σγ4 τό έπίσης νοτιοσλαυϊκόν «Κουμάνο
  βον». Την Ιην Απριλίου τό Γαλλι¬
  κόν «Σαμπολλιόν».
  Η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ
  ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΟΜΑΔΟΣ ΑΒΕΡΰΦΕ.Γ.ΟΗ.
  ϊό άηόγευμχ χθές είς το γήπεϊον Χάνδαξ έλα¬
  βε χώραν ή προαγγελθείσα σιινάντησις μεχαί,ύ των
  ίμάϊων Ε Γ Ο Η χαΐ ι»ν ποδοαφκιριατων τοθ θ»
  ρηχχοθ «'Αβέρνγ». Ό αώ/ έληξε μ έκ ίσοηαλίαν επι
  τευχθίντων εκατέρωθεν άνά ένίς χέρματβς. Είς χον
  αγωνα Βίλλιϋ μτώλ ή Ε Γ Ο Η επεβλήθη είς μέν
  το Α' ήμιχρδνιον διά τερμαιων 15 έναντι 11 είς
  21 τδ δεύτερον διά τερμάνα,ν 15 έναντι 12.
  Είς τ4ν άγβνα τοθτον διεκρίθησαν έχ χβν παι
  χτβν ΐήί ομάδος (Η ωματιχων) τοθ «Ά6έρωφ> ό
  οημαιοφόρος χ· ΛιδαντΙνος χ β Ι δ δίοπος χ. Βενέ
  ρη{." Διαπη'ήί χαχά την ποδςσφαιριχήν συνάντησιν
  ήτο 6 δ«οξ βμβτιχίς τοθ ♦Ά6έί»β» χ. 2,
  ' __. «ι γ η · ■ ε;
  ι( άξι
  Ό Βασιλεύς είς Μοιρες καί'Αγ. Δέκα
  Επίσκεψις χού ναού Άν. Τίτου
  καί των έρειπίων τής Γόρτυνος.
  (Συνέχεια εκ τή"ς 1 ής σελΐδος)
  Την δωρεάν ταύτην άπολαμ64-
  νοντες χαί ημείς ευ<αριαιοΟμεν χαί ευγνωμονούμεν χαί διά την δψ'ατην τιμήν ή*< ή" Μεγ*λει£*η; εύηριστήθη να παράσχη διά τής δψηλή; ούιής έκισκΐψιως είς την ιθχνδρον, γόνιαον χαί πλουτοπν ραγαγιχην Μεσσχρβ· χαί δή είς τδν ιερόν τοθτον χώρον 8ν χαθη γίασεν διά τής έπισνΐψιως τού δ Μέγας τί* 'Εθνβν Ά-ΐστολος Π «Ολος χαί δ μαθητής τούτου ά πόσχολβς Τίτος πρ&χος έκίσοπας τής πρώτης πρωτευούσης βλης χ9)ς Κρήτης χαί Λιβύης (—οριχή; Μι γαλουπδλεως Γόρτυνος, έν ή έτχΐ 40 έχη έ«:οχοπιύσας άίΐΐθανεν τφ 105 μ. χ. είς ηλικίαν 94 έ των χαί ετάφη έν ιω κεριχαλλε ατάτφ (εετρ Β-ΐζαντινώ Ναφ Ισω χρόνφ ιω Ίιρφ Νιψ τής -ώ θ.φ ΆγΙος Σοφίας. Τφ θιψ χίνι δοξάζο'. .ες χ^ Σ% Λαοπροβλήτφ Μεγαλειδιητι εύχα ρισχοθνχες χαί εϋγναμονοθντες δλο ψύχως έπιχαλούμεθχ 1)ν τιρίς τόν θεόν ευκρδσδεχτον ίχεαίαν χ»1 πρεσβείαν τοθ άπίσ^λ^υ Πιύλου χαί αποστόλου Τίτου τδ μέ/ υπέρ τής αίανίου αναπαύσεως χαί ά^ϊωνι-χΐ δΐχαίων ώς Ενχως χαχαστάσεως των φιλοσχόργων, ιής θμετέρας Μεγαλειότηχος γονέ νούν την Αταόσφαιραν επί μα κρόν. Ό Βϊσιλεύς, βαθότοι τα συγ*βκινηαένος, ηύχαρΐστη σβ τόν πρόεδρον καί έχαιο* τησβ τούς πλησίον εύοισκομέ νους χωοικούς μεθ' β υπό τβς έ έ ης τοθ πλήθουο μβτέ βη κα{ παρέαβινε έη' ολίγον τό Κοινοτικόν Κ-ϊταστηαα άπό δΐτου ανεχώρησε διβ Φϊι στόν ποοττεμττόμβνος ύτό τοθ λαοθ χαΙ τΛν μαθητδνΜο'ρών, Π6μιιη-ίς. ΆνΙου ΆντωνΙου, Άτίολύχνου,Ρουφά, Γαλ άς, 'Αη9ινη, Πέρι κ.λ.η. ΕΙΒ ΤΗΝ ΦΑΙ5ΤΟΝ Είς την Φίΐστόν, ό Βασιλεύς Γβώργιος κσι" 6 κ Ποωθυτιουρ Εφθασαν την 1 30' μ. μ γενόμενοι ένθουσιωδβς βεκτοΐ υπό των κατοΕκων καί των μα θητών τ£ν Σχολείων τδν χ οΙωνΠετροκεΦάλι,Βόρρων,Άν. Ιωάννου, Φ.-τνερωακνηι-, Σβ βας χαΙΤυμτιακΙου.ΌΒΐσιλεΟς καίόκ ΠρωθυπουργόςκαΐΓΐλθον ϊΐς την διασταύσωσιν τής 6δοΟ Βόρρων καί εκείθεν διαβάντες τόν Γέρω ποταμόν άνήλθον είς τόν Ιερόν λόφον τής Φαι στοθ δπου άφοθ κεριήνθον τ ιόχητος, τής Έθνιχής, ήμβν Κυ κ«ά τό πρόγευμχ τοθτο δ
  δΐρνήσεως νιΐ ούμπανχος τοθ εΰλο Πρόΐϊδος
  γηιιένου ΈλληνΐκοΟ "Εθ/οιις.
  Έπαχοθσαι ήμ&ν χύριος δ Βιος. Ηΐρμήν
  Γένοιτο.
  Ζή τω ό Βασιλεύς».
  Μετά την έπΐσκιψν
  άρχαιοτήτων τής ~
  Βασιλεύς καί 6
  τοθ Γεωργιχοθ Επι
  Ηρακλείου έγείρας
  πρόιτ,οσιν είιτε με'-.ξυ 5
  λα>ν χαί τα έξήζ:
  Τδ Γ<ω?γιχόν 'Επιμελητήριον Ηρακλείου Μεγαλειόχατε έχπροσω Γόρτυνος ό ποθν χον άγροχιχδν πληθυσμόν τοθ Πρωθυτιουρ νομοθ μας χαίρει ίδιαζόνχως διό ρ μ χρ Υός κατηυθύνθησαν είς την τι τώ ηαρέχιται ή ιύ<αιρ(α επί Γεωργικήν Σχολήν Μεσσαράς τής Ειρ»; ταύτης χ»Ι ένδίξ;υ γω δπου έπίσης εγένοντο ένθου νίας τής Κρήτης νά διατρανώοη σ ωδΔς δεκτοΐ υπό των συγ πρός την 'Γμΐτιραν Μιγαλειότητα κετρ^μένων άγροτΛν των τ Ι -Λ αίοΒήματ^ ΣείαομσΒ χαΙ άφ9 ριξ χωρίων καί των μαθητών σ ώβεως τ&ν άγροτ&ν μας μέ την των σχολείων Άμπελούζου, βάσιμον έλπίϊα ίτι χάρις είς τΊ Μητροπόλεως, ΠνουτήΓ, Πλα δπό ?|ς Κυβερνήσεως 'Γμβν λη α Χλ Κα φΒίντα χαΙ ληφθηοίμενα μίτεα αλ πρός επίλυσιν χ6»ν μεγάλων προβλη μάτων τοθ άγροτιχοθ πληθυομιθ ι θά άνατιίλουν διά τ,εΰς αγρότας, ά ποτελοθντας ιό βάθρον το9 'ϋθντ χοθ ΚοινωνιχοΟ χ»θεστ6τος, ιίκυ ηρ ή τα νού, Χουστουλιανών. στελλΐου, ΜυρωνΙου καί λων. ΒΙ£ ΜΟΙΡΑΙΣ Καί είς ΜοΤρες έτιισης έ τι ε χίοτΐραι ημέραι ίπ' άγαί© τής φυλλάσσβτο είς τόν "Ανακτα ί'λτίτης ήμδν ηατρΐδος. καί τόν κ. Πρωθυπουργόν' "Ας μοί έπιτρίψη ή 'Γμε'έ^α πρωτοφανής Είς ενθουσιασμόν Μεγχλιιοτης νά ηροιχίω υπέρ 6 ύποδοχή. Πλήθη λαοθ έξ 6λης1 γείας χαΙ μιχροημερεΰσιώ; χη; τής Κάτω Μεσσαράς είχον χαΙ ηάοης τν,ς Έθνιχής Β^σιλι συρρεύσει, ή μεγαλη ?έ πλα.κης Οικογενείας χαί νά αναφανή τεΐα τ{]ς γραφΐκής κα! φΐλοπρο) σ» ζήτω τδ "Εθνο;, ζήτιο δ Βχοι λω θη έκ' ολίγον μετέβη είς την Μη τεόΐτολιν πρίς έπΕσχιψ ν τοθ Σ«6. Μητοίπ?λ(του παρ' φ παρέμεινεν έκΐ 1/ τέταρτον. Ι ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΤΒΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΒΝ Τό έιπέρας δ Βισιλεύ;, δ χ. Π;ω9υπουργ4ς χαΐ ή άκολοιιθία την παρεχάθηοιν ιίς γιθμα ηαρα τιβέν δπό τοθ 'ΕπχγγιλιατιχοΟ 'Ε πιμελητηοίου. Κατά τό γιθμι τοθ το δ πρίεδοος τοθ Έπιαιλητη^ίου χ. 'Ειιμ. Κοσμαδάχης ήγιιρε την εξής πρόποσιν. Βίιγαλιιδτατΐ, 'Εγείρων τό χύπιλλον 1*χ ευ χηθβ ευτυχίαν χαΙ μαχρδτητα ή μιρ&ν είς την 'Γμετέραν Μεγαλε δ τητ», χραταίωιιν ίέ δίξ«ν χαί μ« ναλεΐον είς τόν Σικταν θ;δνον Σ3«, δοατιομαι τής εδκαιρίοκ ί¬ να διοβΐβαιώο» ^ίΐν Μεγαλειβτη· τα 2» Βτι ή Τψηλή Βχο:λική καρουοία Σ» είς την ίιΐοριχήν μας Μιγαλδνηοον, τής δκοίας το Ιδϊφος είναι έξοκρετιχά γίνιμον είς Πχτριωτιχάς έξάροεκ, περίποι εί μεγίσιην τιμήν χαί διαποτ,Ιζΐι μέ ενθουσιασμόν χαί Εθνικήν δ- περηφίνιιαν την ευαίοθητον Κρη τιχήν ψιχήν. Λυποθμαι ίιδιι ώς διερμηνιδ; τ&ν αίοθημάτω/ τοθ ίπαγγελμιτι χοθ χαί διοτεχνιχίθ λαοθ τής Κρήτης, έχ τ»ν στλάχνων τοθ δ 1 ποίου προέρχο^κι, ίέν διαθέτ» ι λεξιλδγιον πλούσιον, ίνα διά λό¬ γων παρασχη»» την θείαν μυστα- νωγίαν ή';ις συντελεΤτ'τι είς τάς ψυχάς δλων μτς, άφ' ή; στιγμάς ή Μιγαλειδιης οου ηύΐδχησε νά ίπατήοη χήν οίμαιτοβαφή Κρητι 1 χήν γήν μεχά τοθ Άξίοιι ΈθνιχοΟ ' μας Κυβΐρνήτου. ' Βεβαιωθήτε Βχαιλεθ δχι ή αυγ κίνησις χαί ή δπεεηφάνεια τοθ έπαγγελμχχιχοθ χαί βιοχεχνιχοθ χίσμου, δν τό ημέτερον Επ μελη τήριον έχπρο3α>κεΤ, άποχορυφοθ·
  ται, Ινεκεν τής ίξοτιρετικής τιμ<)(, την όποιαν περιεποίηαεν ού ώ ή 'Υμετίρα Μεγαλιιίχης διά τής ουμμετοχής Της είς τα βημερινόν γΐίμκ, ιΐμαι δέ φιριδ; τής αύ στηρ&; Ινχολής δπυς διατρανώσω πρός Σέ, τον Σεηχόν μας "Ανα χτα τα διάθιρμα οίΐθήματα τοθ έπαγγελματιχοθ χαί βιοτεχνιχοθ λαοθ ιής Κρήτης χά Ι νά διαϊη^ώ αω χήν πίστιν λ%1 την αφοσίωσιν κδτοθ είς χον Ινδοξον θρόνον Σοιι. Ι ΠροτχΙνων δπέ; τή; δγεΕας Σου εδχομαι χαί πάλιν δπως δ Μέγα λος θίθς Σε διαφυλαχιη, Σέ ένι- σχΰη χαί Σε προαταχεύη διά τό χαλον ολοκλήρου τοθ "Βθνους. όδου κωμοπόλεως ήτο κατάμε στος κόσαου. Τώ καταστ^μα τα καί οί οικίαι Εχουν οστολισθβ καί οθ(), τεραστία θ μυρσινοοτολι οέ άψΐς ιΐχε λ λιύς». λϊετά χό Πίόγΐυμα, ό Βϊαιλεϋς άνεπαύθη έπ'δ ίγον μεθ' 8 ένεχώ ρησε μετά χοθ χ ΙΙ^ωθυπουργοθ χαί ής λοιπή; άκολουθίας των έπισχρέφνν .είς την πόλιν. Κ 1 κατά χήν επιστροφήν, είς δλα χά χωρία έξ ώ * διήλθεν ή Βασιλική πομπή, οί χω?ιχο! προέβηιαν είς Κοινότητος κ. Ζαχαρΐουδάκης|πανιοΙας έ«δηλώσις τοθ ένθουσια τόν προσεΦώνησε δια θερμής σμοθ των. Είς την πόλιν μας ή Α. προσλαλ άς έν ώ αί ζητωκραυ Μ. δ Βχσιλευς ϊφ'χθη ήν 6*)ν γαί των συγκεντρωμένων έοό απογευματινήν. Καί άφοθ άνεπαύ ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΝΑΧΩΡΕΙ στηθή ίίς τό κέντρον τής πλα τεΐας. Μόλις ίφθασΐν 6 Βασιλεύς την 12.30', ό πρόεορος Έ Α Μ. δ Βασιλεύς Γεωρ ριος 61 μεταβή σήμερον την πρωΐ*ν συνοδευόμενος χαί άηό χίν χ. Πιω%πβυργον χά Ι την ά χολουθίαν τού είς Ρβυσοέ; πρίς επιθεώρησιν τιθ 43·)υ Σ^τάγμι τος, εκείθεν ίέ 6' άναχορηση διά Νεάπολιν Ίεράπεχραν χαί "Αγιον Νικόλαον άπό δπου χ»Ι θά ίπ'βι 6ασ96θ< τοθ *'&Άο<λ%> έπισΐρέ
  φοντες είς τάς 'Αθή'ας.
  «Ο «°
  ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ
  ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΥ
  Διά τηλεγραφικάς έξουσιο
  βοτήσεως τοθ ύφυπουογοθ
  Άγορανομίας κ. Μαγιάκου
  πρός τόν υπουργόν Γεν. Διοι
  κηιήν Κρήτης κ. Μπόϊην Σφα
  κιανάκη οί ά&ειαι δια την ίξα
  γωγήν ελαίου έ< της νήσου θά έκδίδωνται έκ της Γεν. Διοικήσεως. Ούχ ήΓτον έξαχο λουθοθν Ισχύουσαι καί οί έκ τοθ ΰφυπουργεΐου τούτου έ* δοθίΐσαι άπό της 11 Ίΐνουα ρίου καί εντέυθεν σχετικαί & δειαι. ΕΙΖΑΓΩΓΙΚΑ Ενεκρίθη άρμοίίως ή χρεώιει τοθ εΐααγηγιχοθ διχαιώματος πλει όνω/ είσαγωγέων χεχτημένων μι χρδν εισαγωγικόν διχαίωμχ εισί γωγή έμπορευμάτων άποστελλομέ νων έπ' όοόματι ίνίς έχ των έν λόγφ ιΐσαγωγέων Ιπί ι% προσχγω 1% πάντως ίϊιαιτέρω/ έκ* δ όμα τιέ'ίς έ«άοτου έκδεδομένων τιμο λόγων. Δ ά τάς ώί ίνω είσαγω γάς άπαιτεΐται δπιύθυνος δεδαίω αίς τοΐ οίχείου 'Επιμελητηρ(ου δτι Ην 6ποκρ(πτιτ«[ $β 1ί ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΑΩΝΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κατα τό α' δεκαήαερον τρέ χοντος μηνός οί ι.σιράξεις τοθ ένταθθα ΤελωνΕΐ''υ άνηλ θον είς δραχ. 1 674 792 40. 0 ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕϋΑΓ0ΜΕΝ0ΣΑΡΙΒ9ΣΙΤ0Σ 'Αρμοδίως ένετάλησαν οί Τελωνειακαί αρχαί νά ιιαρα δίδωσιν απηλλαγμένον παν τος Λ'μενικοΟ φ6ρου τόν μβ χρι 30 000 τόννων εκάστοτε είσαγόμενον ή μεταΦερόμενον υπό τί|ς Άγροτικής Τραπέζης αραβόσιτον. Η ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΠΡΓΒΙΤΩΝ Τηλεγραφικάς ήγγίλθηπρός τάς τβλωνειακάς άρχσς ότι ά ποφάσει τοθ κ. οπουργοθ της Γεωργίας ήρθη ή ύγειονομική απαγόρευσις είσαγωγής'προ βάτων έ< Βουλγαρίας, έπιτρε πομένης της είσαγωγής αΰΐων εφεξής τηρήσει των κείμενον ^γειονομικφν διατάζεων. Η ΜΕΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ Ή παρα ι ώ τελωνείφ άρ μοδία έπιτροπή συνελθούσα προχθές Βιβ τόν καθορισμόν τής μέσης άγοοαίας τιμης των έλαιωδϊιν προΐόντων των έξα χθησομένων έκ Κρήτης κατά τόν μήνα Απρίλιον έπρότεινε οιά τηλεγραφήματός της πρός τό υπουργείον Οί<ονομικων τάς εξής τιμάς: "Ελιια 44, οπορέλαια 38, μουργβλαια 29 καί πυρηνέλαια 28. ΤΑ ΣΙΔΗΡΑ ΒΑΡΕΛΙΑ Καθ" α;μοδίαν άναχοΕνωΐΐν τα έν άποταμιεύσεΐ ιδρΐοχόμενα σιδη ρβ βαρέλια δύνινηι νά άναλωθα σιν έντός διμήνου άνευ ττ]ς κατα βολής δεχαπλασίου δϊσμοθ χαχά χάς διαταξεις χδν παραγρ. 2 χαί 3 χοθ αρθρου 6 άναγκ. νόμου 392 Χ5θ 1936. ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΠΟ&'ΚΕΙΟΝ ΜΑΣ Είς τό ένταθθα Καχοιΐίγιοδιχε! όν επρόκειτο νά έχδιχασΒφ χ6ές ή υπόθεσις επί χλοπς χαχά τοθ Γεωργίευ Ε. Σιιγαχη. ΑΟττ, δ μος ανεβλήθη λόγφ άκουοΐας Βν ΜαΙΑν μαρτύρων Πρωΐα Σαββάτου 13 Μαρτίοο 1937 3" ΠΡαΊ'ΝΗ ΟΙ Ε8ΝΙΚ0Ι ΠΡΟΕΑΑΥΝΟΤΝ ΣΥΝΕΧ-Σ ΑΚΑΘΕΚΤΟΙ ΕΙΣ ΟΛ1 ΓΕΝΙΚΩΣ ΤΑ ΜΕΤΩΠΙ ΟΙ ΕΡΥΟΡΟΙ ΑΠΕΙΑΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΚΥΚΛΩΤΙΚΗΙΚΙΝΗΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαρτίου (τού άν ταποκριχοΰ μας).—Κατά τηλεγραφήμα τ* έκ Λονοίνου αί μάχβι^ είς την "Ι¬ ίό σπανίαν συνεχίζονται ^ρ μέ σημαντικάς πάντοτε επιτυχίας των έθνικών είς όλα τα μέτωηα. Σχετικώς οί έν Ισπανία "Αγγλοι ανταποκριταί των εφημερίδων, τηλεγραφούν ότι η προέλασις των έθνικών συ^εχΐζεται άκά θεκτος καί όϊ ι άπειλεΐται έκ των νώτων ολόκληρον τό μέτωπον τής Γκουαννα· οάμας λόγω επιτυχούς κυκλωτιχοΰ ελιγ μού τόν οποίον ένήργησαν σήμερον τα έθνικα στρατεύματα. ΦΟΒΟΙ ΑΙΧΜΑΛ-ΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΥΟΡΟΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 2 Μαρτίου (τού άντα. ποκριτοΰ μας).— Νεώτερα τηλεγραφή· ι*.ατα έκ Λονοίνου άναφέρουν ότι καθ1 α. τηλεγραφεί ό έν Ισπανία ανταποκρι¬ τήν των «Τάϊμς» ύπάρχει φόβος νά αίχ μαλωτισθή υπό των έθνικών τό μεγαλύ τερον μέρος των έρυθρών στρατευμάτων τού Βορείως τής Μαδρίτης μετώπου. Εάν συμβή έν τέλει τούτο, θε· ωρεϊται ότι θά έχη ώς άμεσον άποτέ λεσμα (ήν πτώσιν^,τής Μαδρίτης καί τόν αύντομον τερματισμόν τού έμφυλί ου σπαραγμοΰ. ΤθΊΤΡΑΤΚΓΕΙΟΝ ΤΟΥ ΜΙίΧΙΝ ΕΦΥΓΕΝ ΕΠΗΙ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 12 Μ«ρτίβυ (τβϋ αντ«ποκρι τβδ μας) —Νυχτερινά τηλιγραςρήματα Ικ Βερβλίνβυ άγγέλλουν ίχι καθ' ά τηλεγρβ φβΰν «Ι έν Ίαπανία Γερμανοί δημοσιογρ« φοι, ο στρβτηγός Μιαχαν ήνανκοίσβη νά μεταφέρη τβ στρατηγεΐον τού 35 χιλιομε τρα έξω τής Μαδρίτης, κατόπιν τής συν· χβύς προβλάαενς τ&ν (Θνικ&ν καί τβδ; κιν ούνβυ τόν οποίον διατρίβει 4 πόλις. Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΕΦΘΑΣΕ ΧΟΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΒΥ ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαρΐίου (τούάντα· ποκριτοΰ μας).—Τό πρακτορείον Στέ φανι τηλεγραφεί έκ Ρώμης Οτι ό Ιτα¬ λός δικτάτωρ κ. Μουσολίνι αφιχθη σή μερον είς Λιβύην, όπου εγένετο ένθου- σιωοώς δεκτός υπό χιλιάδων λαού. Ό κ. Μουσολίνι θά έπιθεωρήση όλας τας φρουράς χαί ήά περιοοεύση όλας τα πό· λεις χής Ίταλικής αυτής άποιχίας. ΒΟΜΒ.ΡΑΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΑΡΙΤΗΙ Ρ1ΒΤ0ΝΤΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΑΡ1ΑΟΣΕ1Σ ΑΘΗΝΑΙ 1 2 Μαρτίου (τού άν- ταποχριτού μας>.— Τηλεγραφούν έκ
  τού έξωτεριχοΰ ότι ήρχισε σφοδρός βομ
  βαρδισμός τής Μαδρίτης άπό τής ηρω
  ϊας τής σήμερον.
  Τα άεροπλάνα των έθνικοφρόνων πε
  ριϊπτάμενα διαρκώς υπέρ την πόλιν ρί
  πτουν προχηρύξεις παραδόσεως. Δια
  τούτων ό Φράνκο τονίζει ότι ή αίμα
  τοχυσία πρέπει νά παύση τό συντομώ
  τερον καΐ ή Μαδρίτη να παραδοθή Ιφ'
  όσον τούτο είνε πλέον αναπόφευκτον.
  Ο ΡΩΣΣΟΣ ΗΡΕΣΒΕΥΤΙΙΣ
  12 Μιρτίβυ (Τβΰ άντβπβκρι
  τοΰ μ«5).—Κληθείς ύΐχό τής Ευβκρνήβι»ί
  της Μοαχκς άνεχώρηαε αήμΐρον έ$ Ά8π
  νδν ο έν Ελλαδι Πρεσβΐυΐής τδν Χ··
  βιίτ. Μΐταξύ τού κ. Πρκοβ»τ·ΰ καί της
  Ελληνικάς κνβΐρνήθΕ»$ είχεν ύίΐβγραφή
  ύ γνωστόν πρό ΐριημίρβυ ί» Έλλην·
  ή <μπ·ρική 1 κ·1 * Γ- νβέ; ι χβές Το είς Ι . νβν ή βκβ«*νι Ι (ΐβ βτρ«τ·δ τί έρχΐί·· *» νί· »,λμ·ί τβδ κ. ρίνβιοιν, νά έ (ΐΰ; βκ·π·ύ£ ι βμαετβ τ·δ ' Βιο.λικου τβξ Έβν λ·ιπό Β«βιλι«·6 τ·5 την ΐύκ μίαν επίδειξιν έναμφισβητήι λλοόαιβε κβί ά κηητικαι βηοι η η«ντ·δ κβ «5 τής διαδ ένετβλικβΰ β έ «δπ λ Χ«νίβ, ] «, π«ντ·δ, λ>>{ ν«1 τα
  {έν θ
  «ν
  «λλι
  5*
  χβ
  τ·β.