94033

Αριθμός τεύχους

4519

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

14/3/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αίγυπτον
  έτησία λίρα» 3
  έξάμηνος 3
  Άμεριχής
  έτησία δολ. 16
  έξάμηνος » 8
  Τ·μή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  14
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ι ΟΔΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΪΙΕΪΙΪΙΗΖΤΙΤΗΤΗ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΪ ΐ
  ΛΡΙΘΜ. ΦΥΛΑΟΥ 4519
  0Α0ΚΑΗΡΟ.ΙΣ ΤΟΥ -Κ0Π0Υ
  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ
  Μετά παραμονήν μιάς βλο
  κλήρβυ εβδομάδος είς την
  Μεγκλόνηοβν, ο Βασιλεύς
  καί ο κ. Πρωβυπβυογβς ανε¬
  χώρησαν χ8ές τό εσπέρας έ
  πϊθτρέφοντΐς βίς την πρωτεύ
  συοαν. Τώρα λβιπόν, οπότε
  ετελείωσαν αί έβρταί καί οί
  πανηγυρισμσί καίαΐύποδο·
  χαί καί οί ένθ·υσι«σμβί κ«ί
  ουγχινήσκις καί άρχίζει πά¬
  λιν η ζωη μβτ·ν κανονικόν,
  ήσυχον καί κδιατάρκχτβν |
  ρυθμόν της. Τώρββηότΐ &*«)
  στ·ς έτ·ιμάζεται νβ βπιστρέ
  ψα είς τβ καθημερινού Ιργα
  τού κβί είς τού; βγρβύς «-
  ατραφτκι πάλιν κάτω άπό τόν
  χλιαρόν άνβιξιάτικον ήλιον
  καί τέ ν καταγκλανον ούρα«
  νόν ή σκαπανη τ·δ ατκλκιν·
  τού στρατοΰ τής πλέον είρη
  νίκης καί δημιβυργιχής έργκ
  οίας. Τύρβ έπότε είς τας πό
  λΐις κβί είς τβύς κβμπονς
  βρχίζει έκ νέ·» έ- έργώδης
  παλμός τού καθημερινού μό
  χθου, καλόν είναι να οτβμβ
  τήσωμκν έπ' ολίγον κβί, β-
  νοίγοντες μίαν μικράν πβ-
  ρένθιαιν, νβ ομιλήσωμεν δια
  τού; σκβπούς καί τβ βποτελέ
  σμβτβ τοδ τερμαΐΐοΒίντβς
  Βαβιλικβϋ ταξειδίου
  Έβν λοιπόν σκβκός τού
  ΒααιλιΚβδ ταξειδίου ήτο νβ
  δβίοη την ευκαιρίαν δι' Ινα
  πατριωτικόν ουναγερμόν κβί
  μίαν επίδειξιν έβνιχόΰ φρβ
  νημβτιομοδ, · οκοπός αύτος
  αναμφισβητήτως επετεύχθη
  έ, ολοκλήρου κβί βπέφκρε
  πλούσια καί απολύτως ίκανο
  ποιητικβ βκοτΐλέσμβΐα. Διό¬
  τι παν τοδ χβθ' όλον τό μή-
  χος τής διαδρομήν τοδ Β«
  βιλέως ·πό τού άπωτάτβυ
  δατικβΰ μέχρι τού κκραίβυ
  βνβτολικοδ οημκίου τής Κρή
  τη;· παρετηρήθη ο .διός έν-
  θουβιβομός β| αύται μκγβλκι
  ώδκις έκδηλώσεις πατριωτι
  κδν βΙοΒημβτων κα» ίθνι
  κου Ιδκβλογισμοϋ. Είς τ«
  Χβνία, κίς τό Ρέθυμνον είς
  τ· Ηρακλειον, ιΐς τό Λασή¬
  θι, παντβΰ, είς όλας τάς πό-
  λκις κβί τβ χωρία, ο Ι διός
  πατριώτας παλμός, «Ι Ι&ιβι
  ένθουαιώδεις εκδήλωσις πρός
  «ην Ιδέβν της έλκυθκρίας
  κβί τοδ εθνικον μεγαλκίβυ
  Καί ίέν θβ είναι ΐσως ύ
  ηκρββλή αν είπωμεν (τι ού
  δίηοτκ άλλοτε καί είς ουδέν
  «λλο διβμέρισμβ τού Ερβ·
  τους, εξεδηλώθη κατά παρό¬
  μοιον τρόπον ή θρηοκβυτι
  κη προοήλνοις τοδ λαβϋ
  κρές τβ ίδβνικβ ι ής φ»λής
  κβί η πίστις τού ηρβς τβ Ιβτβ
  ρικβ κΐηρβνμένβ τον έθνβυς.
  Εβί ήτο φυσικόν νβ συμβή
  τουτο έοω κίς τβν τόπον ·ύ
  τόν. Διότι β Κρητιχος λβό(,
  χβλυβ&ωμένσ, μ·οα είς τό
  τιΰρ τ&ν ύιαρχ&ν έπαν«οτ*
  ακων κβί τ&ν ίθνικών «γώ
  νων. Γβλβανιομένβς κίς τό
  έργβ στηριβν τού έβνικβδ φρβ
  ημβτιομοδ χαί τίς φνλκτι
  κης ύπειπφανείας. Εβί έμ
  κνκόμκνος ανέκαθκν ·ηό τβ
  βνκιρεν τϋς Μκγάλης Ιδίας,
  κίς την ηραγμάτωοιν τβδ β
  ηοίεν τόοας πρβσκφκρκν Βυοί
  εις κβί όλοΜβυτώματο', έ,κτ!
  μηοκ βαΒέως τβ ηβτρΐωτικά
  »ηι>ννμβτβ τβδ Βασιλέως
  Μβί τβδ κ. Πρωθνπβνργβδ
  κβί τόςπρβοπ·. θείας των πρ·$
  ΒνββτήλΜβιν τοδ έθνικβδ
  νρβνήμβτβς. Εβί την έκτίμη
  οίντο» κ**, τ» έργον αύτβ Ι
  την διίρκΐι
  «ν τβϋ ΒχοιλΐΝβΰ ταξειδίου.
  Άλλ' ο σκοπβς τίς έπιακέ
  ψ«ως τβδ Βασιλέως δ&ν ,ήτβ
  «λως τό αναβ«πτισμ« μό
  ν·ν, είς την κολυμβήθρ*ν
  τβδ έθνικβΰ φρβνημβτιαμβδ
  Διότι άν ήτο μόνον αύτές,
  τότκ τβ ταξείδιον δέν θά έγί
  νκτβ Ισως. 'Α.φβΟ γνωρί
  ζκι ασφαλώς καί ό Βχσιλεύς
  κβί β κ. Πρωθυπουργός ότι β
  Ερητικέςλββς διβτηρκΐ τό
  οβν ακμαΐον τό εθνικόν φρό
  νημβ καί τόσον Ισχυράν την
  φλόγβ τοδ κατριωτιομβδ τβυ,
  δστβ να μη γεννάται ούδε;
  μία άνησυχία καί νβ μην
  παόίσταται χβμμίβ άνάγχη
  προσπαθείας πρό; τόνωβίν
  τβν.
  Σχβπός λοιπόν τβθ τβΒ«ι·
  δίβν τβδ Βασιλέως ητβ κβί
  αύτβς άκόμη: Να έλθη είς
  άμεσον έπικβινωνίαν β Ά
  ναζ μέ τβν λαόν αύΐόν πβύ
  κατέχκι σήμερον την πρωτβ
  πβρίαν είς την ειρηνικήν
  προσπάθειαν τής έθνική; ά
  ν α δημιουργίαν όπως έπρββά
  διζ< πάντοτκ κβί χβτβ τβύς πολκμικούς αγώνας της φ« λής. Νβ αισθανθή τ·ύ; πό θβυς, τας επιθυμίας καί τας έπιδιώξεις τβυ. Ν* ακβύβα τόν πόνον τβυ. Ν' αντιληφθή τας ελλείψεως καί τβς άνάγ κάς τβν. Ν' αντικρύση τόν τόπον αυτόν τόν οποίον κα θηγίασαν πβταμβί αίμάτων καί αίννων άγβνκς καί θνοι ών ύπίρ τής ελευθερίας καί τόν άνΰψωσαν είς ούμβολβν καί μνημκίβν των ώραίων καί ύψηλβν άνθρωπιστικΰν Ι δεών. Να κύρκθή μέσκ είς τούς κατκοηαρμένους άπ· όσ;ά ήρώων ,καμηβυς. Να δι ϊ άπό αγρικς χαρβδρβς 2 πβυ δικδραμκτίοθηβαν αί θρυλικώτβραι τιτανβμαχίαι. Ν' άτκνίοη τα ύπερήφανα Ερηηκα ββυνά—αύτές της άετβφωληές της ελευθερίας —καί να δβκιμάση τόν ψυ¬ χικόν συγκλβνισμβν πού φέ ρκι ο χραδαβμός τϋς πατριω τικης έκρήζκως τϋς Κρητι- κϋς ψυχϋς. Καί τέλβς νβ μκ λετήοο τας έλλκΐψιις τβδ τό πβυ αυτού νβ αντιληφθή την έκτασιν τβδ πλβύτβυ τβν καί δια των ύπ&υργών τβυ νβ μεριμνήση δια την θκραπεί βν τ&ν βνβγχβν τής νήσου κβί Διά την έκτέλκοιν των έργων έχκίνων διά των ποίων θά καταστή δυνατή καί ΐυκβλβς η έκμκτάλλκυ αίς της καί θά έηιτκνχΕή ή έςνψωσις τβδ βιωτικοδ επ. π έ δου τ ι ν λαβϋ της. Έλπίζβμΐν^λβιπόν ότι κβί άπό τϋς άπεψΐως αυτής θά όλβκληρωθή ό τκβηός τής Βκθιλικής έηιοκιίψκΗς χαί ότι θά έκίηλωββϋν συντόμως τα άγαθά ■κβτκλέοματβ της. Καί έτι ό Βασιλεύς έκτΐ· μων τ»ς «ρκΐάς τβδ Ερητι χοΰ λαόν, τα βίοθήμβτβτβυ πρός την Ιδέαν τής< πατρίδος καί τϋς έλκυθιρΐας καί την δημιουργικήν όρμητικότητά τβν, ίρκτάς επί τβν έπβΐων ιίμπβριϊ να ββσΐζκται τό "Ε θος ολόκληρον διά την μκ γαλουργίαν τβυ. Εαί *ντι· λαρβανομενβς τούς πόθον; κβί τ·ς ανάγκας τβν Ερπ τ&,ν, θα εκδηλώση άμέρ-στβν τό ενδιαφέρον τβυ ύκκρ τού τόπευ βύτεδ καί θά ίχανβ ποιηοη τάς επιθυμίας χαί τβνς οτβχ·βμ«ύ( «ϋί Ε|ίήτης έκπληρων εδίω Ν·ί τόν δκώ τιρβν βκοπόν Η Χ8ΕΣΙΝΗ ΜΕΓΑΑΕΙΟΑΗΣ ΥΠΟΑΟΧΗ ΤΟΥ 1ΑΣΙΛΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ι. ΠΡΩΙΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΕΙΤΟΙΑ ΝΟΜΟΝ ΤΑ ΜΑΑΛΙΑ, ΤΟ ΒΡΑΙΙΣΙ, Η ΙΕΙΠΟΑΙΣ ΚΑΙ Ο ΑΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΕΔΕΧΘΗΣΑΝ ΤΟΝ ΑΝΑΚΤΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΝ Ο ΒΙΙ1ΑΡΎΙ ΕΙΙ ΤΟΝ ΧΟΡΟΝ ΤΗΣ Ν4ΥΤΙΚΗΙ 0ΡΠΝ0ΙΕ02 Ή ββιξις χά Ι ή παραμένη επί τριήιιιβον αίς (ήν πόλιν μας, αθ Βασίλειος χαΐ το5 χ. ΙΙρωθυ πουργοθ μετά τής άίολουθ'.ας των, εγένετο άφαρμή νχ οημικβθζ χσυ ήιης κίνησις χαί ααρροή κ{ μού έξ δλης τ«]ς Κρήτης. Τουτο ίέ σ,ινετέλΐσεν έπΕοης χαί είς τή* όνωυιν τή; χοσμιχί); ζιοΐ):, ι%ς ποίας την ζβηοοιέοαν έχδήλαβιν άπιτίλισεν δ προχθεσινες χορ)ς τ]ς Νϊυτιχής δ?γανώαι»ς. Κρητινό' πχιανιζίμινον &πο τής Ιημοτικής μπίντας δπο ραγδαΐχ Ο ΧΟΡΟ- ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΒΣΕΒΖ Ιέέ πολλήν έπιαημίτητα χαί χοσμοσυρροήν έίόθη το εσπέρας χακευτ,ς είς την μεγάλην τής «Μινώΐς» δ ποοαγ Υελθιίς χβρΑς τί)ς Νιυπχής δ?γοί νώ«ως Ηρακλείου- Τό πρδγραμ μα ήιο ηλο6οιον, δ δέ διάκοσμος ναί γω'.ισμός τοθ κινηματοθεάτρου είχεν ενισχυθή σημαντικάς υπο τής 4?γανιβτιχί)·, Έπιτροκτ]ς διά τόν λόγον δα Η± προσήοχιτο είς τον χορόν χαί δ -(,ωθυπουργός χ. Μεταξ&; μετά τοθ 'ϊπουργοθ Γεν. Διοικήται! Κρήτης χ. Σφακιανάκη. '£< τούτου χαΐ ήρχισε νβ προσέρ χεται δ χόσμος τβν προσχεκλημέ ΐ(ι>ν από τής 9-ς έσκερινής χαί
  'ά χαταλαμβανη «α 'έπιναιοϊτεοα
  σημιΐα τής αΐθού^ς. Την ΙΟην
  χαί ήμΐσειαν οί μεγάλαι έξβαται
  χαί ή πλατείϊ ιή; «Μινώχς> εί
  χον χατακλυσθς απο χόιμον, τό«
  δέ χαί εγένετο γνιβαιό* Βτι ήθελε
  τιμήση τον χορΐν τΐ]ς Νχυτιχτ]ς
  Όργανώοεως χαί δ "Αναξ. Κα!
  πραγαχτι την Ιΐην άκριίΒς αΠ;
  χωρήσας τοθ γιύιιττος τοθ 'Επιιιε
  ληη ί*.υ Έπαγγιλμιιτιβν καί Β.ο
  τεχνβν δ Βασιλεύς, προσήλθε με
  στολήν έκαιρατείας, την άριξίν τού
  δέ έχαιρέτισε ή ΰτβ τόν χ. Δΐλη
  βασΐλην μπίντα τ-<0 Δήμου. Τόν Βχαιλέα διιεδέχθησχν είς την ιΐ ιν τής «Μινώ«(» δ Πρίεδρος ,. Όργανώ)ΐ«ς χαί Διευθι»ντή( ή; Έμποριχτ]ς Σχολτ}ς χ. Ί&. Τζοβεν^ς, οί χ. χ. Αγ. Κοζυρα *η(, Βίρβογλης, Β:υ?εξίκτ)^, ΙΙί χίυλας ένφ 'το έξωθι αυγχιντ-χ* μτνον πλήθος έζηίιοκραύγαζε χαί Ιχειροκρότει. Τπδ τί ρα^δαΐΐ χειοοχροτήματα τοθ έντός τί|ς αί θ:ύσης χόσμου δ Π?διδρος χ Τζ"56«ντ]ς ώίήγηΐε τόν "Αναχτ» είς τα επί τοότφ 8ιαχοσμηθέ»τα θιω?ε!α τής «Μιώϊ(> άλλ' (υτος
  ίποοτίμηαε να τοποθετηθή είς τον
  εξώστην μεταξυ τβν μελ&ν ττ]ς κχο
  λοιιθίβς τού υ. χ. Μούρμπσυλη,
  Γεν. ΔιοιχητοΟ χ. Σφακιανάκη,
  τοθ αφιχθέντος μετ1 δλίγον Πρ»
  ρυπουργοΡ, τοθ Γεν. Γ^αμματέβς
  τής Γεν. Διοι»ή3εβς χ. Ίππολύ
  τιυ, τοθ στρΒτηγιΟ χ. 'Αλεξάχη,
  τβν δπαοπισιβν τοθ Βισιλέβχ,
  τί Ο Μεράρχου στραφή γοθ χ. Λιλά
  κη χ.λ.π. Παρά τδν "Αναχτα έλα
  6ε θέσιν δ Ορδιδρος τ*]ς Νϊιιτι
  «τ]ς Όργανώσεως γ. Τζοδινής,
  βστις χαί τοθ εξέθεσε διά μαχρβν
  τα τί)ς αθλητικώς κινήσεως τοθ
  τίπου. 'Η εκτέλεσις τοθ προγρίμ
  αα·ος ήοχισε £αα τ$ αφ'ξει τοθ
  "Άναχτος μέ τδ χαριέστατο ναυτι
  κδ μπαλλέτο δπερ άπήρτιζον οί
  δεοποινίδεζ ΑΙγλη Διαλυνα, Ί»
  άνν« θεοφανάκη, Μαρί>α ΧρυσοΟ,
  ΆΧ'χη Βχσιλά»η, 'Η[ώ Δαοχαλί
  χη. Ελένη 'Αχαλινοκιύλοΐ', Χ?«
  σοθλα Φοδμη, Κυβέλη Σιργίου,
  Ελένη Βλανττ], Λιλίκα ΖχχαρΕοι»,
  Φαντ] 'Αρχαιζιχακη, 2τέλλα Ί>
  τράχη, Στέλλα Μπαμκβύνη, Βια
  τρίκη Ζαρΐφά»η, Οδρανία Τσαχι
  ράκη χβΐ £&αγγελ(α Μηλιαράχη,
  χαταχειροχροτηθεΐσαι χαί γοητεύ
  σαααι μέ την αρτίαν χαΐ ζω-—
  νήν ι»ν εμφάνισιν.
  Κατόπιν αί Κρ^σχι τοθ Συλ
  λδγου ΔιακοινΙίην έχουσαι επ Ι χε
  φαλ*)ς την Πρίιδρέν τ«βν δίδα
  Κα'τη Βογιατζάκη χαί την γεμά
  ν*»ν χαρ*- »&1 ιύμορφίά δίδβ
  Μουρέλλον έχόβΐυοαν χον
  Μετά ταθια ήβχισι τδ χορευτι-
  χδν πρδγρχμμτ τής έοπερΕδος, ί)
  δπο!α Ινεφίνισε δ^ολογουμένης τί
  Ηρακλειον ώς πόλιν ποάγμχτι πό
  λιτισμένην καί άπό τάς δΧίγοτς ττ]ς
  Ελλάδος πιυ παρουσιάζουν έξαι-
  ρβτιχήν χοσμιχήν κίνησιν. Ά-
  πδ τοθ έ»δς μέχρι τοθ &-
  λου ά<οου τη; ή μιγάλη αΐθβυσα τής «Μινώ»ς» παρουαίαζε Ινα σύνολον αΐτιον χ«1 φαντασμαγορι· χδν λό {φ τοθ πλήθους τ6ν δαρυτί- μιον τουαλιπβν αί δποΐχι ίνεφ»- νίσθηιαν είς τόν χορόν ούτον χαί τοθ επισήμου τοθ ένϊύματος δλων τβν προσχεχλημένων, λόγω άχδμη τοθ άπλίιου φωτισμοθ χαί τοθ πλουσίου διαχόσμου. Την Ιην μιταμισ^ν&χτιον δπό * ραγδϊΐϊ χιιροχροτήματα τής χοσμοσυγχεντ,ώΐιως αυτής χαϊ ΙφοΟ ·ηύχαρΐσ(ησε τόν Ορΐιδρον ίτ]ς οιγανώσιακ, απεχώρησεν δ 'Αναξ μειά τής αυνοδείας τού, Ιξωΐι δέ το9 θεάτρ^υ τό άναιιένον πλΐ]ΐας τόν έχ»ι;ίιισε μέ ένθουσι- ώϋεις έκδηλώΐΐΐς. Πΐρί την 2αν μεταμεσονυκτιον απεχώρησεν χαί οΕ λοιποί έπίοη^οι «κολουθήσαντε; τβν χ. Ποωθυπουργδν. Είς τόν χο ρόν παρέστησαν καί άνώΐεροι άξι οματιχοΐ τοθ παραμένοντος είς τόν λιμένα μας Γαλλιχοθ πίΧεμιχοθ. Ό πολύς χιί έχλεχτος χδσμος τής χοροισπερΕδος αυτής, ή δ ποία έλαβε τόν ζνηρδτΐρον τόπον έπισημδιητος, λδγφ τής ούθΐρμή- του προσιλεύ3ΐας τοθ "Αναχτος θελήσχντος νά τιμήση τα άθλητι χά σωματεΐα, απεχώρησε μόλις τίς πρκΐνάς ώρας μέ τάς λαμπρο τέρας τβν έντυπώΐεην καί μέ τό αΐιθημα τής πλήρους Ικχνβπο.ή» ως διά τό βτι αί οργανωταί το3 έ πισήμου αύτοθ χοοοθ κιτώβθ(β3α>< νά παρουσιασθέν εί; ν.ύ; νψηλού; ξένβυς τδ χοβμιχώηρον γεγονίς τ»ν ημερών μέ την ά^μίζουσχν εί' Ε^~ πΐ9ΐβάλλον άλη Ιγχαρϊΐόιητος χαί εύπρεπεί άς. μετά τδν (Ιλικριν&ν έκβηλώσενν άγάππς χ* Ι άφοοιώσευς των κατβΐ κων, η«ρακ«λ& την Ύμιτέραν Μιγαλβιβτητα νβ έπιτρίψο βΐς π μά| να 6ψώσωμ«ν φ»νην υπέρ «ΰ ημιρΐας καί μαχροβιότητος τής Σβπτης ΜιναΧΒΐβτητβς έζητΜΚραόνασ* τβν Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ Μβτά τριήμερον παραμονήν είς την πόλιν μας ά""?γώρησε χθές ιτερΐ ώραν 8.30 π. μ. &ιά τόν νομόν Λασηθίου ή Α. Μ. 6 Βασιλεύς άκολουθού μβνος ύτό τοθ πρωθυπουρνοθ κ. Μεταξα, τΔν ΰπουρν-ν κ.κ. Μπόιη Σφακιανάκη καί Μκουρ μπούλη, τοθ ΓενικοΟ Γρααμα τέως τής Γβ ι ής Δνοικήσβω; Κρή η; κ. Ίππολότου καί της Χοιπής συνο5ε(ας ιων -ρο πβμφθέντβς ηαρα τοθ Ναμαρ χου Ηρακλείου κ. Ά. Μαρ κέλλου κοΐ τβ>ν λοιπών άρ
  χθν τής πόλεώς μας.
  Ή Βαΐσιλιΐ'ή πομπή έσταμά
  τησβ κρότοθ ΈθνικοΟ Όρφα
  νοτροφεΐου θηλέων ένθα ή
  μικρή τρόφιμος τοθ Πρύματος
  τούτου Φανή Δροσουλάκη προ
  σ φώνησβ τόν άνακτα προ
  σφε >αση άμα αυτώ ωραίαν
  την όιοΐαν συ
  νώ^ευσβ διά τής κατωτέρω
  προσλαλ'άς: Ι
  Μίγαλβιότατε,
  Δέν ύπ6θ{8ΐ για τούς άου
  νά'ους μεγαλύτερη χαρβ ά-
  βκεΐνη πού οΐσθάνονιαι
  σάν ξανοβρΐσκουν Εστω καί
  γιά λ γες στινμες δ,τι πολύτι
  μο τ€ύ; τιήοε ή μοΐρα. Ό πά
  τέρσς τ( Ο εθνους είναι καί
  πατέρας των όρφανον. Καί
  τα όρφανά τοθ Ηρακλείου εί¬
  ναι ΐύτυχισμένα σήμερον πού
  χαιρετοθν τόν έρχομόν σας
  καί οάς προσφέρουν δι' έμοθ
  αύτά τβ λ(γα λουλούβΐσ».
  ΈπΙσης οί κάτοικοι τής Χρυ
  σοπηγής μέ έπικεφαλής τό
  Δημοτικόν σχολείον των έπε
  Φύλοξαν θερμήν ύποδοχήν
  είς τόν Βασιλέσ. Παρά την
  άψΐδα τοθ προοστεΐου οί το
  πικαΙ, αρχαί έχαιρέτισαν τόν
  ανακτα κοΐ τοθ ηυξήθησαν
  τό ώς ι δ παρέστη. Δι' έθου
  σιώοους προσλαλιβς τόν προ
  σεφώνηοεν ακολούθως ό Δ)
  νιής τοθ σχολείου μεθ' 6 ή
  Βασιλική πομπή καιηυθύνβη
  «Ις τούς στρατώνας τούς όποι
  ούς ή Α. Μ. ό Βασιλεύς έπε
  θιώρησε πκριελΓών αηαντα
  τα διαμερΐσματα αυτόν ώ;
  κοΐ τό νοσοκομείον.
  Είς τό Ιναντι των Στρατώ·
  ν ών πεδίον τοθ "Αρεως έ
  γένετο μετά τουτο ή τελετή
  ττΐς πσρα&όθ'ως υπό τής Α
  Μ. τοθ Βπσθέως Γεωρ
  γ(^υ της οημαίας τής
  οργανώσιως των Έφέδρων
  παλαιΑν Πθλεμιστον πρός «ό
  τΐροεορεΐον αυτής. Καΐά την
  ρέστησαν οί ίφεοροι παλαιοΐ
  πολεμισται καί πλήθη κόσμου
  Έκ τΛν στρατώνων ή Α.Μ
  6 Βασιλεύς προβπέμφθη υπό
  των άρχον "Ηρακλείου. Ό Β αι
  σιλεύς καΐ ό κ. Πρωθυπουργός
  έχαιρειησεν διά χειροψ'.ας
  τόν Νιμθρχην Ηρακλείου κ
  ' Ανδρέα ν Μάοκβλλον τό' Δή
  μαρχον κ. Μηνάν Γεωργιά
  βην τόν λιμενάρχην κ. Κωνστ.
  Μΐχον Νικολέρην καί τόν Δι
  οι*ηχήν"τοΟ Συντάγματος κ.
  Άμπατζήν. Τόσον βέ ό "Ά
  νσξ δσον κσΐ ό κ. Ποωθυ
  πουργός ηύχορίσΐησαν τάς
  αρχάς Ηρακλείου διά την
  θερμοτάτην ύποδοχήν τής πό
  λεως τονΐσαντες την βαθυτά
  την συγκίνησιν των διά τάς
  αΰθορμήτους λαϊκάς έκδηλώ
  σεις.
  Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ
  ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ
  '" Λ·»
  Κατά την διαδρομήν τοθ
  Βασιλέως τα ένδιάμεσα χω
  ριά ευρίσκοντο έν συναγερμΑ
  πρωΐοφανεΐ ύττερβαΐνοντα πά
  σαν περιγραφήν. Πανταχοθ
  είχον σιηθεΐ άψΐβες μέ συμβο
  λικάς επιγραφάς.
  - Είς ΚοκκΙνη Χάνι εΤχαν συγ
  κεντρωθή καί οί κάτοικοι
  Άνωπθλεως καί Κάτω Βα
  θείας έτιευφημήσΐντίς ένθουσι
  ω&ώς την Βασιλικήν Πομπήν.
  Μετ' ολίγον ή Βασιλική συνο
  δεΐα Εφθασεν είς την Κοΐνό
  τητα Γοθρνες δπου εΐχε στη
  θεΐ άψ!ς μέ μεγαλοπρεπώς
  στέμμα κοΐ μ έ επιγραφήν
  «Καλώς ^ας ήλθες Βασιληβ»
  'Η διδασκάλισσα Στέλλα
  ΒΧοχάκη προσέβερεν ι(ς τόν
  Βασιλέα άνθοδέσμην κα!
  έν άναμνηστινόν λιύκωμα
  μέ άποκόμματα των έφημερΐ
  βων πρό 25ετΙας, περιγραφου
  σον ολόκληρον την πολεμικήν
  δράσιν τοθΒασιλέως Κωνσταν
  τΐνου. Ό Βασιλεύς οιήλθε κα
  τόπιν έκ τής Κοινότητος Γου
  βδν βπου ιΤχον 2
  άπαντις οί κάτοικοι ζητωκραυ
  γάζοντες- ένθουσιωδος την Α
  Μ. καί τόν κ. Αρχηγόν τής
  κυβερνήσεως. Τόν Βασιλέα
  πρασεφώνησεν ό όπλαρχηγός
  Σταυρουλάκης ώς εξής:
  Μιγαλειβτατε,
  Ή ηρκΐκτι κνμβπ«λι$ Γβνββν β
  προμαχών »ύτ*ςτής έκαναστόσι
  ως Μαΐ βΐ χάτβικβι τδν «*ρι{
  ρΐων ίονεϊται άη' ακρβ» ε!ςα>
  έκ χαράς χαι βαθ»τάτπ« ο»γκινΑ
  βε·>( έη! τβ ενβιύν« έπιβχίφει
  ( > βφει
  βί Υμΐτίρ«ί Ν«ν«λιιβτητβς,
  ·μΡ«ν»ίν την» υψηλήν Τΐμήν.ν*
  «ερμΐ)ν·ν·Μ-5* εΚεΒπματκ ταβτ«
  ΕΙΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΝ
  Συνιχιζβμίνης τής οιαδρομής Α
  Βασιλική ηομπίι Ιφββσβν είς Χιρ
  σβνησον ίπου άπαντες οί κάτβι
  κβι έπΐ»ύλβ{αν ενθβυσιύοη ί>π*
  δοχήν. Ό Πρόιδρβς τής Κβινβτπ
  τβς κρβσβφύνπσΒ τβν Άνακτα
  ώς εξής:
  Μιγκλιιέτατε,
  ΟΙ κάτοικοι τής Κοινότητος Λι
  μένος Χιρσβνησβυ δι' έμβ& ώς
  Προίδρου αυτής χαιρβτΐζουσι μέ
  εΐλικρινη χαράν καί ένθβνσια
  βμβν τβν ερχομόν σας αίς την
  ΚνμβηβλΙν μ«{. Ή παρουσί» τής
  Υμ«τέρας Μιγα>ειβτητβ{ «Ις τα
  Κρητικα έδβφη πλπμμυρίζΐι την
  ψυχήν δλων μας «κβ βαθυτάτην
  χαράν καί συγκίνησιν. 'Εμπνεβ
  μενοι άηβ (Ιλικρινή αγάπην καί
  άφβσίωοιν πρβς την 'Υμιτεραν
  Νιγβλειβτητα, άναπεμπβμεν έγ
  καρδΐβυς ΐύχάς ινα β Ιίψιστβς ένι
  σχάσο την Βασιλείω Ύμ&ν έπ'
  άγ«βω δλων τΒν υιτακβκν σας.
  Ζητω β Βασιλεύς
  Ό Βασιλεύς χά ι 6 κ. Πρκθυ
  πουργός πρββκέμφθησαν υπο τβν
  κατβίΜΜν Χιρσβνηαβυ μέ έκδηλώ
  σβις άφβσιύσεΝς καί άγαπης.
  'Η Β'σιλικη πομπή ϊφθβοβ κ<κ τόκιν είς Σταλίδα διτβυ είχον συγ άπαντες οί κάτοικοι συν γυναι£1 καί τέκνοις τής Κβι νβτητβς Μοχοΰ. «ποδεχβέντβς τβν Ββσιλια «αι τβν κ. Πρωθυπουρ μέ βτβλΐοτήτους ζπτωκραυ γά(. Ό κρβεδρβς τής Κοινότητος Μ. Αριστείδης Ιωαννίδης δι" ώραί άς πρβσφΜνήσϊως διηρμηνιυσβ τα Ισθηματα της χαράς τβν κατβί κνν «α Ι υπέβαλε οιάφορα υμο μνηματα επί τοπικ&ν ζητημάτων Νιτά ταδτα» ή Βασιλική συνβδιία ϊφθασεν (Ις Ναλλια δπου ΐ!χ< στηθεΐ άψΐς μέ ιΐχβνας τοθ Βαοι λεως καί τού κ. ΠρΜθυπουργον. Τβν αναχτα πρβσεφώνησεν 4 πρβ βδρος'τής Μβινέτητος χ. Φραγχικ δάκης ΐΰχηθεις ·1ς τβν Βαβιλΐα τβ ώ; εύ παρίστης έ« $ βΐ κάτβι κβι έζητΜχραύγαςβν. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΛΑΣΗΘΙΟΥ Μιτα διαδρομήν ολίγων χιλιβ μ*τρ«ν 6 Βασιλεύς ϊ<ρβ«α·ν ιΙ| την γραφικην τβπββ«σί«ν £ιλινα ι δπου «ΰρΐαχεται β Ιοτορικός ναβς Άν· Γ*ΜργΙο« καί βκββεν αρχονται τα ορια τβΰ νβμοϋ ι« σηθίβυ. Ένταϋβα &ηιβέχθησαν τβν "Άναχτα χαί τβν χ. Μετβξάν ο νομκρχης χ. Φλωρίδης Χ«» β εΙσο»γγ·λ·ύς χ. Τρικκΐβς, "Ακολούθως ή Βασιλική πομπή έσ^έχισε,τήν διαδρομήν της, μετ' λίγον Η έφθασε είς Βραχάαι (· διαιτέραν πατρίδα τοθ Γεν. Διοι ητοθ Κρήτης χ. Σφαχιανάχη. Το χωρίον ήτο μεγαλοπρεπώς δι» κοσμημίν&ν μέ αψ.δας κ»ί γιρλαν τας έχ δαφ'.ης, χαΐ εκατοντάδας οημχιβν. Είς τήν^κεντριχήν άψ.δα. ήτο άνηρχημένον τιράστιον αιέμ- μ», είς άλλας ?έ είχονις τοθ Βχοι λέίοςχοΐ τοθ χ. Μεταξα, τβν 6α αιλίων Κωνσταντίνου χα( Σοφίας χαί ηύ δπΑαρχηγοθ Κωνστ. Σφκ κιανάχη. 'Ολό>ληρος δ πληϋυ
  σμίς τής νωμοπδλιως ήιο σ,ιγχεν
  τρνμένος χατά μήκος τής δσΌΟ
  ένθεν χαί ένθεν τής οποίας είχον
  παραταχθιΐ οί μαθηταί τοθ σχο
  λιΕιυ. Τόν Βασιλέχ χατά την διέ
  λευοί» τού έρραινον μέ άνθη νεά
  νιδις μέ τοπικάς ένδυμασίας. Ό
  Πρδεδρος Βραχασιου χ. Διαλυνάς
  προσεφώνησι δι' «λίγων τόν ίνα
  χτα μεθ' ή Βασιλική πομπή άνε
  χώκησε φθασαοα μετ' ολίγον είς
  'ΑγΙους Σαρίντα ένθα ι Ε κατοιχοι
  &ηιδέχθηοαν τδν Βΐσιλέα μετα ζω
  ηροτατιον έκδηλώαεων λατρείας.
  Ωραίαν κρισφώνησιν τοθ Βασιλέ
  ως έχαμιν ενταύθα δ έχ τβν πριύ
  χδντων χ. Σανου5άχης διατρανώ
  Γας τα οίσθήματα άγαπης τβν δ
  μοχ»ρ(«ν τού κρός τόν Β^σιλέ»
  χαί τδν χ. Πρόεδρον τής Κυβερνή
  οιως:
  Έν ουνιχε!* ή Βχοιλιχή πομ¬
  πή διήλθε δια τοθ χνρίοιι ΔλμΙ-
  Ι
  VI
  ί '.Ί
  πορβαζιζ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ «ΜΙ·
  ΝΩΑ».—Σήμερον 2 τελευταϊοι χο
  ροΐ ώραι 3 μ. μ. καΐ 10 μ. μ.
  Αυριον ή μεγάλη δημιουργΐα
  τί)ς ΣΙρλεΟ Τέμπλ: «Μονάχη στή
  ζωή». ________
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (κινηματογράφος
  Έναρξις την Τρίτην 16 Μαρτΐου,
  Τό μουσικό θαϋμα: κΣύ εΤσαι ή Εύ
  τυχΐσ μου». Μέ τόν Μ. ΤζΙλλι καΐ
  Ίζα Μιράντα.
  ΠΑΛΛΑΣ.—Σήμερον τό αύτοτε
  λές Εργον: «Μιά νύχτα τρόμου»
  καΐ τοθ νέου έτΐεισοδιακοθ «επι
  στροφή τοΰ Σάντου», Ιον. 2ον έπει
  σόδιον.
  θέατρον Πουλακάκη.— Σήμερον
  μέγας χορός μέγρι πρωΐας, Μέα
  νοόμερα τοθ ζεύνους Τζόνσον.
  ΚΙΗΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  Έναρξις
  Τρίτη 16 Μαρτίου
  Ό μεγαλύτερος τε·
  νόρος τού κόσμου:
  κ*1 π διάσημβς
  ΙΖΑ ΜΙΡΑΝΤΑ
  Στήν μεγαλυτέρα
  μουσική δημιουργία
  τού αιώνος μας:
  Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΟΥ
  Μουσιχή άρμονία μέ τίις
  μιλνδικ6τιρ({ αριβς κκο τής
  οηερες ΤΟΧΚΔ, ΑΙ ΝΤΑ,
  Ν «νόν Λεβκό.
  Ανώτερον άπό τό
  ΑΒΈ ΜΑΡΙΑ καί
  «Μή μέ ξεχνάς».
  Η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ
  (τβΰ μαιευτηρίευ τί,ΐ Κάς
  "Ελενα£ Βενιζέλου) Δνίς
  ΚΑΤΙΝΑ Ν.
  ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ
  δέχεται τίς επιτόκους
  •V
  τή βίκΐα της βδβς
  Λνσηθ(ου,Β«Αΐδέ—Τζαμί.
  *_ραι έπισκέφϊΐιν ,9-12
  3-7.
  ΤΟ ΚΑΦΕΖΥΘΟΠΟΛΕΙΟΝ
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΖ
  Παρά την "Ακ—Τβμττια
  Ειδοποιεί την πολυπληβη' πιλα
  τιίαν τού δΐι λόγφ τβν Άπό
  χρεω θά παραμένη ανοικτόν μέ
  χρι πρ«ΐ«.
  Αί τιμαί τβν ποτων πβραμέ
  νούν αί αυταί.
  θε παρίχεται χαΐ μουσιχή εχ
  ραίιοφώνου.
  Ό Διευβ. Χ. Νουλιαν&Μπς
  ΜΑΝΟΑΙΣΓ ΚΒΝΙΟ2
  ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
  ΤΜΗΝΑΤΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΟΖ
  ΔΗΜΟΖ· «μΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΒΝ
  Λέχεται Ιν τ4) ΙατριΙφ
  τβν, «δ*ί Πειραιεί ΧΊΪ
  ΑΦΗΝΑΙ. Τηλ. $2 379
  Μιά πεντάρορφη
  είς £να τόπον μοστηρίου
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  60ον
  —Καλί. "Αφησέ τον μιά μερά
  αχόμη. "ίαιος νιχήση μβνος τού τδν
  πυρετί. Εάν οδίΐο τί δράδυ. την
  3 ά<ρ:6»ς τΐοδ τον είχε πιαΌη δ ττϋρετίς, δέν αοχία- νά γίνεται χαλά, τάτε θχ Ιλθιο νά τόν θεοα- κεύοω. Πβιος τδν περιποΐιΐίαι —Ό λευχός μΐς δπηρέτη^ τδν δπ'.ΐ?ν δ ΜπιλαλΙ δ'ομίζει «χβϊ- ραν».Έπ(σης τδν περιποιεϊιαι χβί μία ώ?α(ΐχ γυ»βι"<ο< τβν Άμοχάγ κερ, ή Οδσΐάνα, ή δηοΕα τδν Ιφ'λησε δταν τδν πρωιοεΐδε χαΐ ά πδ τί τε οδμφωνα μέ την συνήθει» τού1 τίποϋ, τδν άκολουθιΐ πανχοθ, ώ βχοίλΐσσ». —ΟΕ 'Αμ*χάγ<ερ! Μή μοθ μι >$; γι' αδτούς. ΑυτοΙ ιί σ<λάβίΐ ύι ιί'ε ά*θ?ωπο! μου. Είνε σχύ λοι χαΐ έχΐελοθ» τίς θελήσεις μου Ιως την ήμίρα τοθ λυτραμβθ μου. Δέν Ιχω καμμιά αχέοι μ! τα Ιθι- μα των. Έπίαης δέν θέλω νά μέ φωνάζη; ,δααΐλισοα. Βχρέθηχα ίςύς τΐτλους χαΐ τίς χολαχεΐες. Άγιάσα είνε τδ δ/ομ4 μου χαΐ μ έ ■>θιδ νά μοθ μι7$ς. "Οοο γιά την
  Ουΐτάνα Ιί* ξέρω &' είνε αυτή
  εναντίον τή; οποίας ίλαδχ προει
  δοποίηοι καΐ την όποιαν προειδο
  ποίηαϊ χι' έγώ. Μήπως είνε.-.Άλ
  Χά για στίοουΐ
  Ή Άγιάσα επέρασε τδ χέρι της
  Απάνω &πδ τδ χρυστάλλινο νερδ,
  τδ οποίον Βπως χά Ι πρΐν έμαύρι?ε
  χαΐ Οσΐερα ήρχισε να χαθαρίζη.
  —Γιά χύτταξε, μοθ είπε, μέαα
  3'4 νεοό. Είνε αυτή;
  Έιύπαξαι χά ι ιί5α την Ούσιί
  να ή δποια ήταν γυρμίνη επάνω
  στδν Λιδ χά Ι τδν ϊβλεπε νά χοι
  μβται. Τα μαλλΐα της Ιαχέπαζαν
  τδ πρόσωπό τού.
  —Λε' Ι είπε άγη'>ημένη ή 'Αγιά
  αι. Αϋ(δ τδ δ^ομχ αημαίνει λέων
  στ» λατινιχά. Γιά πρώτη τού ψο
  οά δ ΜπιλαλΙ δρήχε ίνα οιοιτδ
  5·'οα«. Περίεργο...
  Έτέρασε χαΐ κάλι τδ χέρι της
  ιπανω άπδ τδ χρυσταλλένιο νερδ
  χλΙ ή μορφή τής Οΰοτάνας Ισβυσε.
  —"έχΐΐς τίποιε αΧλο νά μέ ρω
  ιήσης, Χδλν, πρΐν άποαυρθΐς; Εί
  νέ οχληρή ή ζωή π&ΰ περ' ά; έδ*.
  γιατΐ &£ ά«θρωποι ίϊω είνε Λ
  γριοι ΧίΙ ίέν γνωρίζουν νά πε
  ρΐποιηθοθν Τίύ; ξίνους. Έμένα δέν
  μέ ένδιαφέρει πολΰ αυτδ γΐατί
  ϊέν τρώγω π«ρά μόνον φροθτα
  <(β Ι άλευρόπητες. "Εχω διατάξη ιΐς 6πηρέ<ρι·ς μου νά οβς περι- ποιοθνται. Είνε χ»φ5λαλες χαΐ γι' υτό είνε πολύ ίαφχλιΐς. 'Εώ 1ς Ι^τιαξα Ιτσι. "Επρεπε νά έρ- γασθβ βμως αίτινες ολοκλήρους γιά νά θριαμβεύιω. "Εχεις λοιπδν ά μέ ρωτήσης τίποτα; —Νΐί, Ινα μόνον πριίγμα, ώ Αγιάαα. θε ή^ελα νά δ» τδ πρό αωπό σου. Ή 'Αγίάαα έγέλαοε χαΐ τδ γέ λιο της ίγίιιισε τδ δωιιατιο σλν χ;ι.σ ελλένιας ι —Γιά σ«<ψ?υ!.,. Χόλυ, εις τδν χαμό αοο. θΐ γνωρίζης δ τι χάποιος στήν άρχαιότητα χά- θηνε γιατΐ Ικύααξε μιχ πο?ύ με γάλη χαλλονή. Εάν δ^ς τδ πρό· οωπό μου Ισιος χιθ^ς χαΐ ού μέ 1<% άθλιο τρόπο, Ιαως χαταοτρί- τή ζωή σ?υ άπο τδν άγιάτρευ (ο πόθο γιατΐ Ιϊ* ιίμιιι γιά σένα. είμα γιά χανένα ά^δρα- 'Δνή %α όϊ χάποιον που δΐήίξε χ «ι πιΰ δέν δπάρχει πι«... (συνεχίζεται) ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ 10 ΟΕ1ΡΕ1ΑΙΟΙΙΙΗΙΟΝ Δ» " ΑΙΡΟΙΟΑΙΣ,, Άνε,χνρΐΐ ίΐ 'Ηρακλεί •ν έκβστην ΚΥΡΙΑΚΗΝ βρίου κατ' ΐΜΐΐετν ΠΕΙ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ κρ»1 Ρέ¬ θυμνον, Χανιά, Πειραια, £Βρ·ν. Ιΐείρον, Ν«{θ¥. ΠραΜορβΤο* ΑΙΝΑΡΔΑΚΜ Τ|λε·. 1-41 ΚΥΡΙΑΚΗ 14- ΜΑΡΤΙΟΥ Ανατολή ηλίου 7.35—Δύσις 5 57 ΠΕΡΙ ΝΤ»ΖΕΡ_Ο_ ΑΟΓΟΣ Πάλιν ό ντιζεο ίπΐ τάττητος. Άλ· λα γιατΐ δχι; Ό ντιζέρ ΰπως ίξε· λΐχθη καΐ έξελΐσσεται Εγινε καΐ αύ τος μέ την σειράν τού, φυσιογνω- μΐα. Ό Άθηναΐος συνάδελφος έττιμβ· νει Οτι ό ντιζέρ ένδιαφερει έκτά- κτως τάς κυρΐας. Διαφωνώ. Ό ντι· ζέρ ένδιαφερει δλους: άμούσους καΐ φΐλομούσους. Όχι διότι καΐ οί τΐρωτοι καΐ οί δεύτεροι είναι τρομε ρά κοσμικοΐ την τελευταία Κυριακή τής 'Αποκρηας. Άλλα διότι ό ντι- ζέρ ψυχολογεϊ καΐ τούς μέν κοΐ τοθς δέ "Εχει γιά κάθε τάξι καΐ γιά κάθε ίχτομο τό τραγουδάκι «τΐού πιάνει»—τό τραγουδάκι τΐοο άρέσιι. ΚαΙ ό ντιζέρ τοθ κ. Μπιάνκο καΐ ό ναιζέρ τής όρχήστρας τοΰ Ντορέ 6χουν θουμαστας..,. έναλασ· σομένους. Έδώ ή «Γρανάντα», έκεΓ ή κκιτάρα ρομΛνα». —Σωστή γοητβίσ, μουρμουρίζει, μέ τα μάτια ήμίκλεισΐα άπό την ήδονική ζάλη τοθ τιοτοθ ή πρώτη μαντόμ —Σωστός τραγου&ιστής άποφαΐ- νεται νηφάλιος ό μάλλον λαϊκος τύπος τής πΐστας. ΚαΙ είναι ασφαλώς καΐ οί δύο ...,σωοτοΐ είς τάς κρΐσεις ταν. Ό ντιζέρ δέν είνε μόνον άνθρωπος πού τρσββ. ΕΤνε καΐ άνθρωπος πού ξέρει τί τραγουδδ. Μοντβρνος τρο βαΒοΟρος: ΚαΙ ρομάνΐσα καΐ ξετιέ- ταγμα έφήμερου αίσθησιασμοθ. ΚαΙ μελόδραμα καΐ όπερέττα. ΚαΙ ντελικάτο ψυχικό ουναίοθημα καΐ τσαχπίνικος δραματισμός. ΓΟρω δέ άπό δλα αύτά Ενα άπαραΐτητο συμπλήοωμα: Μιά χλωμορρόδινη 6 ψι μπλαζέ, ίνα ώραϊο έφηβικό πά- ράστημσ, κάποια δάκτυλα λεπτά τιοθ ξέρουν νά χαϊδεύουν τή γυ· ναΐκα Οπως χαϊδεύουν την κιθάρα. — Ντιζέρ δχι ντιζέζ ιτροσέθεοε κάποιος. ΆλλΛ γι' αύτό άς όμιλήσρ ό ώ- ραιόκοσμος. ΕΤνε Ισως ό μόνος άρ μόδιος. Ό Άλλος ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ —Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοθ ΓεωργικοΟ ΠιστωτικοΟ Συν ε ταιρισμοθ Μαλλών Ιεραπέτρας θεωρ εί επιβεβλημένον χαθήκόν τού όπως καΐ διά τοθ τύπου έ<φράσει τάς απείρους ευχαριστίας τού πρός τόν μηχανικόν κ. Βιτσέντζο Κορμίο διά την ταχείαν άπρόσκο· πτον καΐ κανονικήν εγκατάστασιν απάντων των μηχανημάτων τοθ 'ΕλαιουργεΙου τούτου, παρ" δλας τάς δυσχερείας τάς οποίας συνήν τησε κατά τόν χρόνον τής έγκατα στάσεως λόγφ τοθ υπό κατα σκευήν είσέτι εοοισκομένου κτι ρίου. ΆλΓ,θως τοιούτος μηχανικάς τιμςτ ουχί μόνον τον κλάδον είς δν άνηκει καΐ αυτόν άλλά καΐ την 'Αγροτΐκήν Τράπεζαν τής 'Ελλά δος. (Ύττ)μα "Ηρακλείου* ήτις διά τοθ τεχνικοθ 'ΕπιθεωρητοΟ της κ Κοκίβη ΰτιέδειξεν, Μάλλαις 28 Φεβρουαοίου 1£37 Τό Διοικητικόν Συμβούλιον ("Ετιονται ύπογραφαΐ) —Στήν Άμ«ρική άνικαλύ φθη 6 σύγ^ρονος Ν&ι. Ό Ουΐλλιαμ Γκρήνουντ, χάτοι χος τη~ς πίλεως ΌλυμτΕχ, τής πό λιτείας ΟυαοιγχτΑνος προαναγγέλ λει 8(ΐ το προσεχές έιος θά γίνη είς τάς Ήωμινας Πΐλιτείας χ«1 τον Καναΐ&' τρομερος χαταχλυ ομ,οί, ουνεπε'ει τοθ δΐτοίου θά ε¬ πέλθη 6 θίνατος 30 έχατομιυρί «ν άνθρώπνν. Κατά χον Γκρή νουντ ή θεομηΈα οΟ:τ) ιΝαι δυνα τόν νά άποτραπς ίϋν οί άΐϊρτωλ ΆμερικανοΙ χαΐ ΚαναδοΙ σΐχεύ αουν νά μ.τανοήαουν ή εάν δ Πρίεδρος Ρβθζβελτ κατορθωθή νά εκδιώξη άπό την Αμερικήν χά χαχοποιά πνεύματα. Έπειδή 6μω; ϊέ-ίπισιιίει είς τήνοαχηρίανβιύτήν, δ Γκρήνϊυντ πχ^ή/γειλε μίαν χι βακον εί; την οποίαν ώ; δλλο Ν 2ε, θά καταφύγη δταν αρχίση δ χκταχλυσμός. —-Ή κινίνη θά Αντικατα ΰΐό τής «αρκίνης». Α Ε αοβΐειιχαΐ έφημερίδες δημο οιεύουν δτι ΡΑςσΐι έπιοιήιιονε ανεχάλΐνψιν λίαν πολύκλοχον χη¬ μικήν «ωσ:ν τΐ)ς δπ&ίας α! χλινι χ»! ί5ιότητες είναι χατά πολΰ ά* ώ τιραι άπα τάς ιδιότητος τής χινί νης. Είς την νέαν οιύιήν ούσ^α έϊόθη το 5/ομα «ϊρκίντ,». Είς § ποοαατειον τής Μόσχα; Εϊρύθτ) ιίδιχβν εργοστάσιον τό όηοΐιν, ώς απολογΐζεχαί, μίχίι τίλους τοθ 1937, θά ποιράγη 45 τίννους άρχί νη(. Οί ΡΑααοι ίπιστήμονες δπο στηοΐζουν δτι ή νέ» ιυοία θά άντι χατααιήοη την χινΐνην, τής διχοί άς ή παγχδβιιιος ηαραγωγή ουδέ ποτε υπερέβη τοϋς 600 τδννους ΑίΗΣ. Τ. ΧΟΖΥΡΗ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Μετέφερπ το γραφείον τού επί τής έδοδ Κυδυνίοις (Κου τάλα) παρά τας Κ&τη Φυλβ κάς Άναλαμβάνΐι «ασαν ανβξαιρέτως ϋκόθΐσιν. Πρ·«·μιοδχον Έργβστίαιβν (Γι«μπολη$) ίδρυδέν τ· πρώτον έν Ελλαδι: Ή Γιάμπολη Μβιτασχευοιζετβιι καρά κΐδικοδ τεχνιτού πρβοληφβίντος έκ τΒν μβγ&λων Ένρβσταο'ων της Άμβρι· κανΐΜής Έταιρβίας έν Σ«κΙβις τής Μικράς Ά οίας έκ τοδ χυμοδ τοδ θαυματουργοθ φυτοΰ «ΓΛΥΚΟΡΙ2Α» Έν Άμϊριχή καΙ Εύρώπη καταν«λίακουν έκκτομ- μΰρια χοιλά ήμίρησΐΜς— άναγνωρίζβντϊς τάς θαυμασΐας ιίιοτητάς τη, άς μοτλβκτιχοδ, λαιμβΰ, κρυολονημάτΜν. καταστοιλτ'χβθ τβδ βηχές καΐ βάλσαμον τοδ στηθβυς. ΠΜλεΙται »1ς ίλα τα Φχρμκκεΐικ καΐ κΐντρικώτε- ρα πβρίπτερα είς κυτία τ&ν 5 ράβδων (Μ«αβυρ(«ν) προ$ ίραχ. 5 έκαστον Μυτίον. Τό Μυτίον φίρο είς τό μέσον τύν ΣΤΑΥΡΟΝ "Επίση{ ζητβΐτε καΐ τα ΑΛΛΑ έ{«ι;ετικβΐ προΐόν- τ« τοδ αύτβδ Έργοστβοίου Βαλδά, Γόμβς αχέτες κ«» & ρνματιχές, ΡεγχλΙς, ΜαστΙχις ΆμιρΐΗης. Ζητεΐτε άποΗλβιστικίις τα προϊβντα ΒΙΑΛΒ άπό τόν Φαρμαχοτοόν βας κ«ι Ζαχοιροηλάατην σ«ς. Τό μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΟΙκογενβιακόν ΞΕνοδοχεΐον 'ΑΛΒΙΩΙΜ, Όόος Ίϋνος 10—ιιληοιεοτο.το« Όμονοία; Τηλεφε.νον 23—302 Τελε{«£ κνακαινιοβέν, διαθέτβι δνμάτια εύήλια, εύάερα μ«· καλβς έπιπλνμένα. Καθβριάτητα &· μκμπτον «αί υπηρεσίαν προθυμοτάτιιν. Α1βεηισβ.ν «ναμονΐίς. ΑΙ ο»μ»ερ6τερ«ι τιμαί Γό ξενοδοχείον «ΑΛΒ'ΩΝ» διευθύνη αυτο¬ προσώπως Ι νέος ΙδιοΜτήτης τβ« συμπ·λ(τη{ μας Ν. ΙΩΑΝ. ΕΥΔΙΑΝΑΚΗ2. ΖΑΠΑΝΤΙ ΔΥΟ ΑΔΕΑΦΟ ΑΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ Τοθ Προαπέρ Μεριμ*. 119 —ΠϊΐδιάΙ φώναξε ό Μω?ε6έλ δυνατά σΐου; έλαφρεΐς ίππιίς, ι Ε οδ(·ενότ·3ΐ θίλουν νά διλονονήΐ^υν τδν βοιληβ χαΐ τού; χαθολιχοός' πρέπει νά τούς προλάδοιιμε' αυ(ή τή νύκτα θά τού: αοτώαουμε δ λους την ώ;α πΐύ θά χοΐμοθντα'. χι' δ βχσΐληα*; αΰί; δΕνιι την α δεια νά λεηλατήοιτε τα οπ'τιν του(! Φωνή άγρίας χαρ&; 6γή<ε «π' στού; στο(χους. δ δχοιληβ;! γ -—Σ ωπή είς τάς τάξεκ! ν δ λοχχτΛ μέ δροντεοή φανή. Μό νόν έιώΐχο) το διχαίωιι» νά δια τκζω ο' ούΐού; τού; ίππεΐ; Σ^ τροφοΐ, «διο πού λέγει δ άΒλιο Ιϊ-> μπορεΐ νά είναι ^λ^θεια. *ι
  δ δϊσιλτ,ας άχόμη &ι το διέταζε
  ποτ| ο[ ΕππεΤς μου ϊέ'/ θά παρεδέ
  χοντο νά σκοτώοιυν άνθρώπους χ»
  ρΐς δπεράυπιαη.
  ΟΕ στρατιβτες σύπααχν.
  —Ζήτω δ βχαιληα: ! θάνκτος
  9Τΐύς οδγενότουι! φώ'αξαν μ>ζυ
  δ ΜωρεδΙλ χαΐ δ ού'τοοφός τού.
  ΚαΙ αί ίπτΐεΐς έπανίΧαβχν αιά
  πιό Οιτερα: Ζήτω δ δασι
  η θάνΐτος σ«ύ; ο5γενίτους!
  —·Α·)ΐηί«! λογαγί, θά δπαχ&υ
  σιτ»; ρώτηαε δ Μ»ρ»5ίλ.
  —Δέν εΐμαι πΐά λοχαγέ^Ι άνέ·
  χραξε δ Ζί?ζ. Κι' άπέαπ^αΐ το
  οήμα χαΐ τον τελαμβνα, διαχρΐτι-
  χά σημεΐχ τοθ άξ ώ'^τός τού.
  —-Συλλίβετε οίκό» τόν προϋτη!
  άνέχραξε δ Μ«ρεβέλ χά ι τ?ά5τ)ξε
  το απαθί τού. Σνοτώΐατε ούτίν
  τβν άνυπδταχτο πού παραχού;ι
  στόν δχαιληά τού.
  'Αλλά χανίνας οτρατιώτης Η*
  τίλμηαε νά σηκώση χέοι χατά
  τοθ άρχηγεθ τού.... Ό Ζϊρζ πέ
  ταξε τό απαθί άπό τα χέρια τοθ
  Μ'Λρεδέλ· άντί δμ»ς νά τον τουπή
  ση μέ τό δικό τού, περιωρίαθηχε
  νά τόν χτυπήΐη οΐό πρίοωπο μέ
  τή λάβη τόαο δυνατά πού τόν 1?
  ριξε άπο τα δλογο.
  —'Αντίο, άνκνδρο ! ιΐπε στό
  σδμά του' θχρροθαχ πβς ε(χα
  9(ρατι&ΐες χαΙ εΐχα δολοφίνο^ς
  "Επειτα οτράφηχε σΐό οημαιοφϊ
  ρο τού:
  —-Άλφονς, άν θέλετε νά γίνετε
  λοχαγδς, νά μιά ώ?α!α εύχαιρίχ.
  Μπήτε επί κεφαλής αδΐδν τδν
  χαχοΰργνν.
  ΙσυνεχΙζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ
  ΑΠΟΚΡΕΩ 1937
  Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
  ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
  ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ
  ΚΑΙ ΤΟ
  ΤΒΙΟ
  Συμπράττει μ«ι τό Αφιχθέν
  ονγΜρβτημα της
  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
  ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ
  Πρέγραμμα θρΐαμββυ
  τιχόν, διαχόσμησις φ«ν·
  τααμανορ,ΗΪ,, φ«Τιαμ·(
  ένειρώδιις.
  σημερον
  ΜΕΓΑ! ΧΟΡΒΖ
  ΜΕΧΡΙ ΠΡΩΪΑΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ 2 ΧΟΡΟΙ
  "Ωρα 3 μ μ. καί 10 μ. μ.
  ΒΑΠΓΙΣΕΙΣ.—Την τταρελθοθσαν
  έβθομάδσ ό κ. Μήνας Ε. Κουνα-
  λάκπς Ανεδέξατο είς Χάρακα τό
  Θυγάτριον τοθ κ. ΓεωργΙοο Σταυ.
  ρουλάκη δόσας αύτό τό δνομα
  Μαρία. Να τοίς ζήση.
  ΓΑΜΟΙ,—Την παρελθούσαν έββο
  μβδα ετέλεσαν τούς γάμους των
  έν ΣητεΙα ό κ. Έμμ. Χουρβάκης
  ύπίλληλος Αγροτικάς Τραπέζης
  μετα τής δίδος ΕύΘυμΙας Σ, Όρφα
  νουδάκη Τούς νυμφΐκούς στεφά
  νους αντήλλαξεν ό Προίστάμενος
  τοθ ύποκαταστήματος τής 'Αγρο
  τικής Τραπέζης Σητείας κ. Καλ
  λιατβκης.
  —"ΕπΙσης ετέλεσαν τούς γάμους
  των έν ΣητεΙα ό κ. Μιχ. Τσιβιδα
  κης μετα τίΐς δίδος "Ελένης Φραγ
  κιαδακη. Παράνυμφος παρέστη ό
  κ. Μιχ. Λατζανάκης (ατρός.
  —ΈτιΙοης την τΐαοελθοθσαν έ·
  βδομάδα ετέλεσαν τούς γάμους
  των έν Πισκοχεφάλω Σητείας ό κ.
  Μηνάς Ανεμογιάννης μετα τής
  Δ)δος ΕΙρήνης Ί. Βασιλάκη. Παρά;
  νυμφος παρέστη ή κ. Μαρία Ι. ιΐλα
  κιωτόκη. Συγχαρητήρια.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Ή οΐκογέ-
  νεια Δημ. Κ. Καβαλλσκη μετά συν/
  κινήσεως εΰχαριστεΐ πάντας τούς
  όπωσδήποτε μετασχόντας (1ς τό
  βαρύτατον πένθος των επί τή άπω
  λ&'α τοθ προσφιλεστάτου συζόγου
  καΙ πατρός των.
  #**
  Γύρω στήν πόλτ μας.
  Μετα την αναχώρησιν των ύψη.
  λών μας ξένων ή πόλις μας έπα-
  νέλαβε τα Εργά της.
  —Άποχτήαασα την συνήθη της
  δψιν.
  —Έν τω μεταςύ πάντως ό έορ-
  τάσιμος τονος έξηκολούθη νά Εχη
  τάς άπηχήσεις τού.
  —διετηρήθη βλέπετε ό σημαιο·
  στολισμος καΙ αί θριαμβευτικαΐ ά.
  ψ.δες.
  —Ώστε τώρα την Ανοιξιν Θά Ε.
  χωμεν ούκ ολίγα καραβάνια ξέ¬
  νων.
  —ΚαΙ συνεπως κίνησιν τουριοτι·
  κήν είς την πόλιν μας.
  —Έφ' δσον βεβαία άπι τα καρά
  βάνια αϋτα τα περισσόΐερα, κατά
  τό σύνηθες, δέν Θά λεΓψουν άπό
  τοθ νά επισκεφθούν τάς Μινωϊκάς
  αρχαιότητάς,
  —Ή παρουσία τής Α. Μ., τοθ
  Πρωθυπουργόν καΙ των λοιπων έ.
  πιοήμων είς τόν χορόν τής ναυτι·
  κης οργανώσεως, υπήρξεν ένα γε-
  γονός άπό τα μάλλον άσυνήθη.
  —Ή «Μινώα» 6τσι είς την ό-
  ποίαν εδόθη ό χορός, άπέκτησβ
  «γοθρι» τρόπον τίνα.
  —Προκιιμένου διά στσδιοδρομί
  αν ώς χορευτικοθ κέντρου Ιστορι
  κου διά τα τοπικά μας χρονικά
  καί μέλλοντος νά παίξη ρόλον καΙ
  είς τα γ-ενικώτερα.
  —Ιστορικόν άλλως τε κοΐ τό Τε-
  φτερδάρ είς τό οποίον στκγάζεται.
  — Διά τόν με>άλο Κόυλε δέν άρ
  κεϊ δτι άηεφράχθησσν αί κανονΐο
  Θυρίδες.
  — 1ό ζήτημα έδώ εΐνβ ή Ιδέα τής
  στοιχειώοους έπισκευής, τοθ καθα
  ρισμοθ καί των απαιτουμένων γε¬
  νικώς διά την διατήρησιν τοΰ Ορυ
  λικοΰ αύιοθ μνημεΐου τής Κρητι
  κης Έποποΐας, νά μή μείνη Ιδέσ.
  Διότι αν τα πράγματα άπομεΐ
  νούν δπως Βχουν τό χαρακτηρίση
  κόν «Καστέλλιον· τής ΈνετοκρατΙ-
  άς, τό τόσον βαρύνον είς τος Κρη
  τικάς Θυσίας υπέρ τής ΈλευΘερΙ
  άς. εάν δέν αποβή τόπος άπορρΐ
  ψειις πάσης άκαθαρσίας, Θά κα
  ταρρεύοη^μκρόν κατά μικρόν.
  —Σήμερον τελευταίαν Κυριακήν
  τώ» Απόκρεω πιστεύομεν ΰτι Θά
  σημειωθή κίνησις.
  —Καί άπό απόψεως μασκάρα
  δών καί άπό απόψεως χορευτικής.
  -"Ετσι γΐνεται δλλω: τε λίγο
  πολύ την ήμέρα α·τη είτε Οπάρ
  χει στενότης χρήματος, είτε δχι.
  —Είς τΰ προχθεσινόν δείπνον
  τού Έπαγγελματικοϋ ΈπιμελητηοΙ
  ου £παιξεν ενώπιον τοθ Βασιλέως
  καί των επισήμων ή σχολική όρχή·
  στρα υπό τόν καθηγητήν κ. Χουρ
  μούζιον.
  —Ή εκτέλεσις υπήρξε λίαν έιΐι
  τυχής, ό Βασιλεύς δέ συνεχάρη
  θερμώς τόν κ. Χουρμοόζιον «διά
  τό ωραίον τού, ώς είπεν, μουσικόν
  6,3γονι. έν Ηρακλείω.
  —'ΕπΙσης -τόν κ. Χουρμούζιον
  συνεχάρη ό κ. Πρωθυπουργός, ό
  ύπουργός Γεν. Διοΐιΐητής καί οί
  λοκιοΐ έπίσημοι. Επί πλέον δέ ή
  Α. Μ. ήκουσε μετ* ένδιαφέροντος
  την δράσιν τού κ. ΧουρμουζΙου
  έν Κύπρω.
  —Αυριον, διαρηρουμένου τοθ
  καιροΰ, τό Εθιμον τής Καθαράς
  Δευτέρας Θά τηρηθό δπως καί άλ
  λοτι:
  —Ό κόσυος Θά ξεχυθρ άνά τα
  άνθισμένα περΐχωρα Οπου Θά άπσ
  λαύοη τό πράσινον καί Θά γευθβ
  των πατροπαραδότων σαρακοστια
  νών.
  —Σπόζοντες κέφι εάν έννοέϊται
  υπάρξη κα1 ή άπαραΐτητος προϋπό
  Θέσις τής «καλής καρδίας»,
  —'ΑξΙζει νά σημβιωθϋ °τ' Ί
  Έλληνική Όρχήστρα τής «Μινώ
  άς» υπό την διεύθυνσιν τοθ κ. Μ,
  ΜσργαρΙτη, έξυπηοετβΐ ψιλοτΐμως
  τό κοινόν διά τής άρτίας συνθέοβ.
  ως αυτής καί των άξιοπροσέκτων
  όμολογουμένως έκτελεστών της
  έπ' άγαθώ τβν χορευόντων,
  ο Ρΐηβρτιρ
  ΑΟριον Καθαρή Δευτέρα τρέξα
  τε βλοι στοθ Μηνά, προάστειον
  Μασταμπά Εναντι έογοστασίου κ.
  Τουπογιαννη;νά άπολαύσητε πλή
  ρη ορχήστραν μετά άοιβοϋ,
  Όλοι στοΰ Μηνδ Μασταμπά.
  ΔΙ 4 ΤΟΥΣ
  ΚαθισιΑ γνοισ;όν είς τούς Ινδι
  αφερομένους βτι, δΐαλύιον δριοτι
  χβς την αποθήκην δ^ομΐτων, έν
  ποιβ τή» δπάρχουοαν παραχατα
  θήχην διαφόρων είδβν είς τιμάς
  ΐυχαιρίκς, έκ τοθ καρά την πλα
  τείαν πυιλβιβί Ν?μαρχ{ας, Γρβ
  τ^Ιου μου. Μ. Α, ΖΚΒ5
  ΐ
  «Ρ
  μ< ,,ι να {ντέ Λαμ? 4ναΐσβητη. Ο Ρ όος μενς τα παράθυ ν< ίουντόν γ ■—. 'Αλλα τό Ι,,ίρχόταν. ΟΙαΟλικοΙ «Ι Κ )ϋς έκεΤνες τίς ΐιλιιές άλλα δ* ΐ4ν «ιό οτοιχεκί (ΐν-νά ίχουν έ« ρρο λίγο ζεστί 1 νιατεός Ικανι ρΐς καμμιά προι οΐμα ίξειιή ριμιναν μέ >
  4ιό τρΐα τέταρι
  ί| βασΐλισσα ά>
  κα... ΈσώθηΙ
  Τότε «ιά *<;4< ιραιητη ή χαρά ρια, ιύχΐ<-, Φιλιί ΚαΙ οί καμπάνες ριυιιιιιιιιιιιιιιι § ΕΡΓΟΠ Τ6 μον< νίιιν ΐ § ΐαλβάβων Ι*.""·1 οί την
  Λ'Π Ο'ΡΘ Ο Σ Ι Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟν
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜον
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  βίον
  Ό δηΧητηοιασμένος άέρσς
  χοθ δωματΐου, ή προσπαθεία
  της Τσω; νά καταπνίξη τούς
  πόνους της μπροστά στχύ;
  τόσους πβριέργοος, τό ά«ο·
  γοητευτικό νεθμα τής ντέ
  Λαμπαλ άνσστάτωσαν τή βα
  σίλισσα. Έν ώ ή νεογέννητη
  βατσλθΗοΟλα μετεφέρετο μέ
  κωμι»ές έκοηλώσεις εύλσβεΐ-
  ας σιό πλοΐνό σαλόνι γιά νά
  υποβληθή στό πρώτο λουτρό
  της κα( να παραΒοθβ Λμίσως
  στη φύλοξι τής γκουβερνάν-
  τας, ό δέ βασιληας φουσκω-
  μένος άπό ύνερηφάνεια καΐ
  άνυπόμονος νά θαυμάση τό
  καθυστερημένον δημιούργημά
  τού, άκολουθοθσε, πίσω τού
  Βε έσπρωχνόταν, περΐεργη 8-
  τιως κάντα δλη ή αύλή, άν*
  ιήγ,ησε ξαφνικά δΐαπεραστι-
  κή ή φωνή τοθ μαιευτηρος:
  —ΆέροΙ Ζεστό νβρί! Πρέ
  πει νά κάνωμε ΦλεβοτομΙα
  στό πόοι.
  Όλοι έγύρισαν νά Ιδοθν.
  ΆνσΙσθητη, άκΐνηιη, μέ τό
  στόμα στροβωμένο, ή Μαρία
  —Άντουανέττα έξίβαλλεν
  έπιθανατΐους ρόγχουο επάνω
  στό κρεββάτι. Μόλις την εΐθε
  ή ντέ Λαμπάλ |τ«σβ κι' ούτή
  άναΐσθητη. Ό βασιληβς, σάν
  μαινόμ&νος τα Ορος, ώρμησε
  πρός τα παράθυρα καΐ τα &
  νοιξε μέ φοβερόν κρότο. ΟΙ ύ·
  τιηοετες επροσπαθοθσαν νο
  άναχαιτΐοουν, νά ουγκρατή·
  σουν τόν δγ*ο των περίερ¬
  γον. Άλλα τό ζϊσιό νερό
  οέν έρχόταν.
  ΟΙ αύλικοί εΐχαν θυμηθή δ
  λες έκεΐνες τίς μεσαιωνικές
  τελετές άλλά Βέν εσκέφθησαν
  την πιό στοιχειώδη προφύλα
  ζιν—νά έχουν ειοιμο καΐ πρό
  χεΐρο λΐγο ζεστό νερό. Έτσι
  ό γιατρός έκανε ιήν τομή χω
  ρ'ς καμμιά προετοιμασίαι. Τό
  οΐμα έξετιήοησεν. Όλοι £—β
  ρΐμεναν μέ άγωνΐα. "Υστερ'
  άτίό τρΐα τέταρτα τής ώρας ..
  ή βασΐλισσα άναξε τα μά·
  τια... Έσώθηΐ
  Τότε πιά έξέσκασεν άσυγ·
  κράιητη ή χαρά. Συγχαρητη-
  ρια, εοχές, φιλιά, κλθμματα.
  Καΐ εί καμπάνες άνήγγειλαν
  στή χώρα τή χαρμόσυνη
  δησι.
  *
  ΟΙ ταλαιηωρ(βς της γυναί¬
  κας επέρασαν. Καΐ αρνισεν ή
  ευτυχία τής μητέρας. Εάν ή
  χαρά της 6β* ήταν ττλήρης,
  εάν τα κανόνια δβν έβρόνιη
  ξατν παρά ε(κοοιμ(α φορές
  πρός τιμήν μιάς πριγκηηίσσης
  έν φ ή γέννησίς πρΐγκηκος έ-
  χαιρβτίζετο μέ εκατόν μΐα βο
  Χ6γ, ή άν^λλΐασις ήταν μέγα
  λη στΐς Βκρσαλλΐβς καΐ σιό
  Παρίσι. 'Απεσταλμένοι έξαπβ
  λύθησαν σ' δλη την Εύρώΐτη
  Χρήματα έμοιράσθησαν είς
  τούς φτωχούς βλης τής Γαλ
  λ(ας. Χάριτβς έβόβησαν σέ
  πολλούς φυλακισμένους. Ε¬
  κατόν νέα ζίύγη έιτροικίσδη
  σαν κ' έπα^τρϊύθηχαν βαπά
  ναις τοθ βασιλέως. Την ήμέ
  πού έσηκώθηκεν ή βσσΐλισσα
  τα έ<ατόν εύτυχισμένα ζευγά ρισ—6 ύπουργός της Άστυ« νομΐαςι εΤχε δΐαλέξει έπίτηοες τα ώ α ότερα—επερίμεναν τή βα σίλισσα σή Νότρ—Νΐάμ κοί άνευφήμησαν μέ ένθαυ σ.σσμό την εύεργέτιδά τους. Πυροτ&χνήματσ, φωτοχυσΐες ετΒρτταν τόν λαό τοθ Παιρι- σιοθ. Ά-ό τίς βρύσες ετρεχε κρσσί, ψωμιά καΐ άλάντες έ- μοιρόζοντο στά -ληθή, έ«ε· τράπη οωρεάν ή εΤσοδος στή Γαλλιχή Κωμωδία* τό θεωρεΐΌ τοθ βασιλέως παρεχωρήθη οΐους καρβουνιάρηδες, τό θεωρεΐο τής βασιλΐσοης στ'ς •ηωλήτριες παστέψΊρων. Καΐ ή φτωχολογιά ένλεντοθσε μιά καί τής έγιναν τό δικαΐωμα νά [60 μ έ άλλο μάτι τή ζωή! "Ολα ήσαν καλσ, δλα ήσαν ώραΐα. Ό Λουδοβϊκος 16ος, τώρα πού εγινε παιέρας ή. ταν πρόσχαρος καΐ όπερήφα· νος—παραδομένος στήν ίύτυ χ(α τής πατρότητος καΐ γε μ δ τος ίύγνωμοσύνη πρός τή γυναΐκα πού τοθ έδωκε τταΐ- 61. Ή Μαρία—Άντουανέττα τώρα πού ϊγινε μητέρα, ίγινε σοβαρή, εύσυνεΐδητη, αΐσθανό ταν μιά ευτυχία βαθύτερη ά πό τόν άδιάκοπο θόρυβο καΐ τό γλεντοκόπι. (συνεχ(ζεται) ££|ΙΙ1ΙΙ11ΙΙΙΙΗ Ι1ΙΙΗ1ΙΙ01ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ11ΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙ11Ι1ΙΙΙΙΙ υ ΙΙΙ11ΙΙΙ111ΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜ^ Ι ΧΑΛΒΑΔΕΣ - ΤΑΧΙΝΙΑ § 1 ΣΙΣΣΑΜΕΛΑΙΑ | ΕΡΓΟΙΤΑΣΙΟΥ: Γ. ΜΙΣΤΙΑΟΓΛΟΥ | ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙ8-(ΚΡΗΤΗΣ) Ξ - Τό μοναδικόν «ν Κρήτη εργοστάσιον Ταιχι - Ξ ν(«ν κοί ιχαλβάοων. ΕξασφαλΙζει «οιότητα = Ξ καλβά6ων εξαιρετικην ανωτέραν τβδ Πκιραι- - Ε ϋς, μέ ΰλικά αρίστα, γ*ήσια καΐ καθαρά. Ξ Εάν βελετε νά μή ιχαλό,τε την γεθσιν καΐ - τα στοιιάχια σας, ζητεΐτΐ ά«ό «όν βαντοβώλην | σας ιςαλβάΒες ΜιστΙλογλου. Τα κυτία θβρου ■ σι την μάρκα τοθ Ιργοστασίου μας. Ε Τιμαί έκτές βυναγε.νιομοΟ. Ξ — Κΐι ι—υιιπιυ —ιιιιιιιυ υ ιπιιιιιιιυ αιιιυιιιυ ιιΐιιιιιυιι ηιιΐηιιιι πυιιιιιιυ ϋκ Β ΚΩΝΣΤ. Ε. ΤΤΟΛΥΔΑΚΗΣ ΙΛΤΡΟΧ-ΖΤΟΜΛΧΟΔΟΓΟ- ΝΟΣΗΝΛΤΑ ΕΝΤΕΡΩΝ—ΗΠΑΤΟΣ βΐί,κδς ίκπ-ιδενε.ΐς έν Μονάχν Α8«ΐ5»·πι τδν καβηνητβν νβη Βί *αΙ' Β'ρολΙν* Τ. κ«1 5ο1ι!ηβΐι- Δεκεται τούς «άσχοντας ίκ τβν νοσρμάτ·*ν τοθ πϊίτικοθ Σύστήματος «Ις τό 'ϊ«*Ρ-{;ον/οχυ1 ΠλειτΕΐβ Τριβν Ε«μ«ρβν (ΟΙκΙα ΙατροΟ κ. Χι λβό 9-12 «μ. »αΙ 4-6 μ. μ. Λρ. Τηλ.7-92 Τ6 Πρατ,ήριον σιναρέττων.· ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ρετεφέρΒη είς την Πλατείαν Καλλερ¬ ν, παραπλεύρως καφφενείου * Ολυμ- ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 0εΥ 58λ*&λ ρ γών πος». ·ιδη των λ·ι«*5ν ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΕΙΑ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ Γ ΧΙΪ2, ^15 Η Χ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Μικραί ϊατρικαΐ συμβουλαί Α' Είς άναιμιχούς καΐ εζησθε- νημένους καΐ πρό πάντων είς νέους κα( παιοιά λεμφατιχτΐς κράσεως μέ κάποιαν προδιά· θέσιν πρός άδενοπάθβιαν καΐ προφυματίωσιν, συμβουλβύο· μέν σήμερον οί (ατροΐ την λε γομένην όποθεραπεΐαν μβ ή* παρ καΐ μέ σπλήνσ ζώου. Ά* πό τοιαθτα σπλάγχνα κατα· σκευόζονταΐ έν Εύρώηη καΐ Φαρμακευτΐκά Ι&ιοσκευάσμα τσ (σπεσιαλιτ/), άλλ" ώφελψώ τερον άκόμη, είνε ν* μεταχει ρίζεται κανεΐς άπ' εύθείσς τό νωπόν σπλάγχνον τοθ ζώου κατά τόν έξΡ,ς τ^όιιον. Παραγ γέλλβτΒ τοθ κρεοτΐώλου σας νά οάς προμηθεύπ κοθ' ημέ¬ ραν πότε ολίγον ήΐταρ (σηχό- τι) κα( πότβ μίαν σπλήνα άρ νΐοθ ή μοσχσρίου. Τό κόβετβ είς Φέτσς βχι τΐολύ λεπτάς, τό μισοψήνβτε στήν σχάρα καΐ τό τρώγετε βπως τό υπιφτέκι οΐμοστάζον, σχεδόν ώμόν μέ όΚΙνον αλας, λεμόνι κσΐ φρέ· σκο βούτυρον ή καΐ σκέτο. Τό ήπσρ εχει ούσ'σς οί όποΐ αι αύξάνουν την ζωτικότητα τοθ ανθρωπίνου ήιατος (τοθ μόνου όργάνου πού δΐβξάγει την καλλιτέραν άμυναν κατά των μολύνσεων), ώ^ελεΤ δέ κα( πρός ήπατικάς παθήσεις· δπως πάλιν ό απλήν τοθ ζώ¬ ου ούξάνει την αΐματοττλοστι κήν ενέργειαν τοθ ανθρωπί¬ νου σπληός, ώφελεΐ £έ καΐ κατά^τής λευχαιμΐας, δπως πάλιν καΐ είς την προφυματι κήν κατάστασιν. "Ωατε τρώτβ σηκοτΛκισ κσΐ οπληνΐτσες, άλλ' ΰχι ώς μεζέοες τηγανη· τ4 καΐ μέ σάλτσες μήτε πολύ ψηαένα βπως είς τό πεοΐφηαο χοκορέτσι. Έννοίΐται δτι ή ό· ποθβραπεΐα αυτή πρέπει νά ν(νη καΐ μέ την έγκρισιν τοθ [ατροθ σας, όστις καΐ θά σάς είπη* αν ή μέθοδος 'αύτή τοθ νΐιίρρΐβ σάς έπιτρέπετσι* δ ότι ά" π. χ. υπάρχη λόγος ν' άποφεόγετΕ τελείως τό κοέ· σς, βπως είς μερικάς πάθη- σβις των νεφοί&ν, τότβ ήαπο· ρϊϊ καΐ νά βλάψΐ). Συνήθως δοως οί έχοντες ανάγκην τής θεραπεΐας αυτής δέν ύτΐοφέ- ρουν άπό νβφρά. —Έξαίοετον επ(σης φάρμα κον όποθεραπευτικόν πάλιν κατά ΐτ]ς άναιμΐαο, είνε καΐ ό μυελός τον όστ&ν ζώου με γάλου δπως τοθ βωλιοθ, τρω γόμενος ώμός την ωοα τοθ φαγητοθ καμωμένος είς βωλα ράιτια, τα όποΐα πασπαλίζβτε μέ τριμμένο παξιμάδι 1 με ζά χαρι ψιλή των λουκουμιον καΐ τα καταπΐνετε, αν δέν σάς ά ρέση. νά τό φάτε άνακατευμέ νόν μέ μαρμελάδα. Πάντως νά μή περάση τό ββλοθδο αύ- τό των κοκκάλων άπό φω· τιά. —Άλλά τό άριστον τοιαύ¬ της φύσεως ότιοθεραπευτΐκόν μέσον πού συνιστάιαι θβρ- μότατα άπό δλους τούς (α τρούς εναντίον τής άναιμΐας καΐ πρό πάντων κατ' αυτής ά κάμη τής φυματιώσεως βΐνβ τό ώμόν κρέας, μέθοδος την ό πο'αν καθιέρωσεν επισήμως ό σοφός καθηνηΐής των Παρι σ!ων Κίοΐΐβτ υπό τό ΰνομα ζωμοθεραπεΐα κα( είς την ό ποΐαν μάλιστα χρησιμοποιεΐ ται κοί ίΐδική κόνις κρέατος άπεξηραμένη πού λέγεται ζω μΐνη. Άλλά τό καλλίτερον άπ' δλας αύτάς τάς σχευα οίας είνε πάλιν τό ώμόν κρέ άς ζώου καΐ Ιδίως προβάτου ή* άρνιοθ—διότι μέ τό ώμόν βωδινόν τ] χοιρινόν ύπάρχει Α νΐοτε ό ΦΟβος τής ταινΐας ή τής τριχινΐάσεως. (σονεχίζεται) ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α. Ε. Ύποκαταοτήματα καί ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬ δος καί τού Εξωτερικόν. Ταμιευτηριον καταθέσεις έν δψ«ι καί επί προθεβμία. Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων. Έχτέλεσις πάσηί φύσεως τ^απεζικί,ς ίρ γασΐας υπό συμφέροντας ορους. ΤΟ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙ- ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΕΜ.Σ.ΚΑΣΤΡΙΝΑΙΗ ΡιζΐΜ&ς άνακαινισβέν. Επλουτίσθη 6ι« νίβς σ»λλον>·ς
  υφκομάτΝν ΕύβΜηαϊχδν *«1 'Βλ
  ληνΐΝ&ν.
  Προοέτι «ρεοίλαβε τβν Υ«μβρ*ν
  τού ν. ΑΝΤ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
  επί οιιράν ίτβν έργβοβέντβ έν Α
  ΘΑναις καΐ εΐοιχευβέντα «Ις την
  ΝθΚΤΙΜΐίν.
  Έγγ«ατ«ι τελείαν εφαρμο¬
  γήν Εν ο«νδ«ασμώ τβν «5««-
  ρκτικ&ν τομ . τιμβν καΐ χβη-
  σιμοπβιήσεως βρίστων ύλιχδν.
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  ΕΙΣ ΜΟΙΡΑΙΪ
  __.___,„,_____. πρός τα
  γνωοθέντκ έηΐ τοθ βημοαιευομένου
  άναγκαατιχοθ νίμου «ηερί &τμο·
  ηλιΐχβν θϋγχοινωνιβν» άνιχοι-
  νώθηυαν καί τα εξής αφορώντα
  Ιδίως τάς άγίν^ς γβχμμάς:
  Είς περΕητωοιν παραλιΐψιω;
  ποοαεγγΐσεως είς τίνα τώ* λιμέ
  ν ών άγίνου τινος γραμιιής ενερ¬
  γειαι Ικπτωκς τοθ μιοθώματος
  επί τ) 6ίσιι τΐ)ς τιμτ]ς ταθ μιλ-
  λ(ου, τής κΐθοριζομίνης έν τ$
  αυμδάοεΐ, ώς αποστάσεως μή δια-
  νυθιίβης δπολογ ζιμέν^ς δέ μιτα-
  ταξο τοθ λιμένος, είς 8ν ϋεν εγέ¬
  νετο ή προσέγγισς χαΐ τοθ πλη-
  σιεσΐίροϋ προηγουμένοιι, είς 8ν ε¬
  γένετο τοιαύτη.
  Ποιρά τώ δ^υπουργεΐφ Εμπορι¬
  κάς Νχυκλίας λειτουργεΐ αυμβού
  λιον άγένων άτμοπλιΙ'<αν γραμ- μ»ν αποτελούμενον έχ τοθ παρά τώ δφυπουργιΕφ τβύτφ ΒιιυθυντοΟ τής Νχυτιλίαί, τοθ έκιθιωρητοθ των έμηορικων πλοίωΛ έ'οςναυπη γοθ άξΐω^ατιχοθ τοθ Β. Ναυτιχοθ. άντιττροαώπου τοθ δπουργΐΐου Σ,δηροδρόμων χαΐ Αΰτοχιν^των, τοθ παρά τω δφυπουργείφ τής Έμποριχής ΝαυτιλΕας α?μοδίου τμηματάρχου, τοθ ηροέίρου τοθ Έμποριχοθ Έπιμεληττρίου Πει ραιως χαΐ ενός ηλοιάρχου τοθ Έμ ηοριχοθ ναυτιχοθ. ι · ! ί Πώς διακανονίζονται τα των άγόνων γραμμών. Τα ανωτέρα οιιιιβούλιον γνωμο δοτεΐ περΐ των άγίνων άτμοκλοΓ χ»ν γραμμήν, οΓτινες δέον να Ι ξοπηρετηθοθν χατά το Ιηίμινον οίκονοαιναν Ιΐος, πιρΐ τβν λιμέ ν»ν, ο Ε δττοιΌι Βέαν νά προτιμη θοθν ιίς εκάστην ί/ονον γραμμήν πεοΐ τής χιβρητικόιητος, Ι)< χατ' ανώτατον Βριον δέον νά Ιχουν τα μέλλοντι να Ιξυπηοετήαουν ί<ί σιην γροιαμήν άταίπλοια χαΐ περΐ παντός οΐλλου ζητήμχτος άνοοέν- τος την <ξυττ»)-ίττ)σιν ταν άγόνων γραιιμΐν τοθ Κρατους. Έπιτοέπεται ιίς τόν δϊυτιουρ γήν τής Εμπορικάς Νΐυτΐλίΐς χά τί«ιν άττ<:φ{αιως τοθ 'ΥπουογικοΟ Συμβοιιλίου νά συνάπτη θϋμίάοιις μιτά. ΙλληΊ«ων άτιιοπλοΐ<βν | ταιοειΑν διά τή« έηΐ άηοζτιμιώαει ανάληψιν δπ' αΰτβν τής έξυπηοε τήαεαΐς θαλαοαίων γραμμήν δι* ώ ρισμένιον ταχτιχ&ν δοομολογίων μεταξύ ίλληνικων λιμένων καί λι μένων τή; άλλοδαηΐ]ς, μετά γνωμο δότησιν τοθ άνωτέοω ουμβουλΕοιι ττερΐ ιΐ]; ώρελιμίτητοςτιβνίνλόγφ γρκμιιβν, τής πυχνότητος των δρο μολογίων, χί)ς Βιαρχείας έξϋΐιηρε τήαεως ίκάστης γραμμάς τής χω ρηΐ'κότητος κΐί χαταλληλίτητος έν γένει τβν άτμοπλοΐων, ώ; καϊ τοθ ποοοΟ ττ]ς χορτ)γτ)ΐέας άποζη μΐώσιως, —Ή ·ρχ«ι·της τδν Είσκγ· γελίων. Είς την σειράν αρχαιότητος τβν Βΐβ«νν>λίΜν την οποίαν έχα
  νύνιβι η όλομιλιιαι τού Άρβίοι»
  Πάγου φίρονται οί Κρήτες η οί
  έν Κρήτα υπηρετήσαντες ή ύπηρβ
  τοθντβς ΕΤσαγγελεΙς ώς έ{ής: Π,
  Γρ«φ*κβς βιότερβς Ν. Πβιηαοιχ
  κης οέκατος τρίτοί, Λ. Ββλλίνης
  βΐκοστος δίώτερβς, Χ. Τσαμιτασπς
  τιαα«ρ«κβστβ){ πρίτος.
  —Ό δϊΗαπλάσιβς δασμίς.
  Δι'άτιοφίαεως τοθ έηΐ ττ]ς Έθν. Οί
  χονομίας δηουργοθ τοοποποιούβτ,ς
  ηρογενεοτΐραν έπιτρέηεται ή μέ
  χρι τής 31 Ιίαρτΐου έ. Ι. ιίιαγω
  γή ανευ νΰ δρου 1ς χαταίολής
  τοί> δεχαπλαοΕου δαομοθ οάκχων
  μονορρήγων χά ι τριρρήγων χομι
  οθέντων πρό τής 1 ΊχνουαρΙου
  1937.
  —Άπηγορβύθιι 4 <(«γωγί, πορτοκαλλίων. Ό ΰπουογός Έθνικης Οίχο νομΐας κ. Χατζηκυριάκος β ά τηλβγραφήματός τού πρός τος Τελωνειακβς άρχσς άπαγο ρεΰΕΐ ττβσιν εξαγωγήν πορτο καλλ'ων. Δια τοθ (δ!ου τηλε γραφήματος έπιτρέπεται ή εκτέλεσις βοών ά&ειθν έξα γωγής Ρέν έληξεν ή Ισχός. ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβαί. Νέα ύφασματα. Νέοι μοδέρνοι χρνμα- τιβμβί. ΑΙ τιμαί μας ΐΐνι «Ι καλύΐεραι. ΑΒΕΑΙ ΣΙΑΜ Όββς'ΑγΙβΒ Νηνά ΠΑΤΣΑΣ ΝΥΚΤΟΣ.— Είς τό κα ψβνεΓον Γεωργ. 'Αβικημενάκη (Πά ραττλεύρως Μάρκου Ανδρεαδάκη) παρασκευάζεται πάτρας νυκτός, Τό καφενειον διανυκτερεόει Κρκμμΰδια εξαιρετικήν τιοιότη τος, διαρ·ής παρακαταθήκη τταρα τφ κ, Ίωάννη Χαλκια&άκη Γενή Τζαμί πλησίον Χανίων Πόρτβ. —Τέ βκπ*ιδΐυτικ·ν «Άρης» είς ϊούδαν. Είς £βύδ«ν χαθ' & άνακοινβθ- ται βά κ«τ«πλ«ύση την 23ην Μ»ο τίβυ τό έκπαιδευτικίν τοθ Β. Π. ΝκυτικοΟ «"Αρης». Είς τό έκηαι· δευτιχόν τουτο θά γίνη έπιλονη τ&ν ναυτβίΐαίίΜν Κρήτης οΐτινες καΐ ηροβκαλουντκι δπως πρβσίλ- βουν, έφ' ίσον Εχονν υποβάλη «Ιτήσκτς έμκροβέσμο);, ιίς τβ Λι· μιναρχιΐβν Χ«νί«ν την ημέρκν τβθ χατάπλου τβδ ϊχηκΐβεντι- χον. —Ό φίρβς διοδίων Χανίων. ΠληΒβφθροΰμ(β« δτι η οημο· πρασία διά την έκμίσθωαιν τβθ φόρον διοδίκίν ΧανΪΜν γενομένη κροχΒές «έν κκτεκυριΜη βΐς ουδέ¬ ν» κλιιοδότην διότι ή ηροοφερ- Βεΐσα τιμη ήτο άσύμβοροςδια το δημέσιον. Ή δημοπραοία βα έ ναληφθά. —'Απόπλβυς πολεμικοΰ. Άνεχώρησβ χθές δι* Βηρυττόν το άπό τριήμερον πκραμΐνον (Ις τβν λιμένα μας Γαλλικον ιτολε μικόν «Ββιμκάν». —Κλήρωσις λ«χειβφίρ·υ δα· νείβυ. Κατά την ένιργηθεΐβαν έν τ$ κκταστΑματΐ τής Τραπέζης τής Ελλάδος έέην χλορωαιν τ&ν 6μο λογι&ν τού λαχειοφόρβυ δανείον 5 β)ο 1920 300.000 000, τής 10ης Μαρτίον 1937, εξήχθησαν οί κατ·· θι «ριθμοΐ 6μολογι&ν Μΐρδίζβν τις τ« ίνκντι αύτ&ν ποοά: Γ 194411 δραχμάς 20Ο.ΟΟΟ. Γ 265198 δραχμάς 100 Οί0. Λ 221619, Α 233 756, Α 288435 κ«Ι Γ 414254 «ν« 25.000 δρ. έκαστος. Α Οί589Ο. Α 010735, Α 316121, Β 097272, Β 296 718, Β 347182, Β 470272. Γ 198ίΜ, Γ 232616 καΐ Γ 236323 «νά 10ΟΟ0 δραχμάς Ιχαστος. —Τα σταφιδοκιβώτια. Πβωτοβουλίκ τβθ διιυβυντβθ δαο&ν τοδ υπουργείον ΓΐαΐργΙα(. Ιγιναν »1ς τας Πάτρας δοκιμαί κατασκευάς στβφιδθΜΐβιιτΐΗν έ{ έλληνικής έλάτης ΑΙ δοκιμαί, καθ' & έτηλεγρανηθη έκ Πατρβν είς το ΟπουργΐΙον ΓΐΜργΐας, έ· στέφθηοαν υπο πλήρους επιτυχί¬ ας. Τοιουτοτρόπως &νο(γιται νέ· ος όρΐςκν διά την βιομηχανίαν τ&ν δβ( ΕΝΟΙΚΜΖΟΝΤΑΙ ίύ3 μ τια δυνάμενα νά χρηβιμοποιηθβθν χαΐ παρ' όλιγομελοθς οικογενείας. Πληροφορίαι παρ' ήμϊν. ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ ΟΙ κατ' επανάληψιν βραβιυθέντις οΐνοι ιΐ. ναι οί των ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ καΐ δ^ι οί ό«δ συνώνυμον τίτλον τιθέντις είς την κατανά λνσιν νροσφάτυς. Γι' αύτό ζητιϊτι 4τπμόν».ς τούς οΐνους: ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ τούς μόνους ήγγιημίνους κοί α<|ρι σήμε ρον νννστούς σος. ^Μήν άρκεϊσθε είς τό νά ζητβτε άΐλ«ς Ζητιΐτι βάντοτβ κρασΐ φίρμας. ΑΦΙΛΦΩΝ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ϊ
  Ί-'
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεΐα Ιναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  14 Μάρτιον) 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙθυ
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΕΑΛΣΙΣ
  ΤΟΝ ΕΟΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΔΤΟΝ
  ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΩΠ.ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΟΙ ΕΡΥΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΤΔΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Μαρτίου (τού «ν·
  ταποκριτοΰ μας».—- Άποψινά ραοιοτη-
  λεγραιφήματα έκ Σαλαμάνχας άγγέλ'
  λουν ότι καθ* ά ανακοινοί τό εθνικόν
  αχρατηγεΐον τα έθνικά στρατεύματα συ·
  νεχίζουν νικηφόρως την προέλασίν των
  έφ' όλων γενικώς τώ» πέριξ τής Μαδρί¬
  της Μετώπων. Κατά τα ούτά ραοιοτη·
  λεγρα φηματα οί έρυθροί κατέβαλον
  χθές κ«ί σήμερον απεγνωσμένας προσπα
  θείας ν* αναχαιτίαουν την προέλασίν
  των έθνικών άλλ' .όλαι αί προσπάθειαι
  των αύται απέβησαν άκαρποι αί δέ δυ¬
  νάμεις των ύπέστηααν «ληθή πανωλεθρί-
  αν.
  Ο Γ Α ΛΛΙΚ Ο Σ ΤΥιΊΟΣ
  ΖΗΤΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ
  ΤβΥΦΡΙΚΚΟϋρΥΜΠΛΟΥΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτού μας Κ—Άποψινά έκ Παρι
  σίων τηλεγραφήματα πρός τό Αθηναι·
  κόν Πρακτορείον άγγέλλουν ότι όλό·
  κλήρος ό Γαλλικός τ-ύπος τής οεξιάς
  κβ.1 τού κέντρου άσχολείται διά μακρών
  μέ τας επιτυχίας των 'ΐ€πανών έθνικι< «των «αί ζητεί άπό^ την Κυβέρνησιν Μπλούμ νά έλθη είς άμεσον επαφήν πρός την Κυβέρνησιν ι ής Σαλαμάνκας ητίς έκπροσωπεί πλέον την πλειονότη- τα τού Ίοπανικοΰ λαοΰ, χάριν τού συμ φέροντος τής Γαλλίας. ΣΎΚ-ΗΟΣΙΑ ΑΝΑΤλϊίΩΝ ΚΑΤΔ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΓΟΥ ΜΙίΧΑΝ Α βΒΝΑ 113 Μαρτίου (τού άντ*· πο«ριαού μας).— Άποψιν» τηλεγραφή μα,τα έκ Παρισίων άναφίρουν ότι κν,θ' α αηλεγρα^εϊ ό έν Μαορίτη άνταποχ( ι· αής αού ΙΙρακτο^είου Χαβάς, είς την Ίοπανιχήν πρωτεύουσαν είχεν όργανω θή συνωμοαία των Άναρχικών στρεφο>
  μένη νατά τού έρυθ(.ού στρατηγού Μιά
  χά ν. Ηολ)οί έκ των βυνωμοτων συνε-
  λήφθησαν καί ένεκλείοθησαν είς τος φυ¬
  λακάς ποτ( απεμφθέντες είς δίκην.
  Ό Βασιλεύς καί ό κ. Πρωσυπουργός
  άπΌσεούνται είς τόν Νομόν Λασηθίου.
  (Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
  δχ Β «ου προσεφώνηαε τόν Βμι-
  λέα δ πρίεδρος νί)ς Κοινότητος
  Παπαζζχαοίκης ιυ*η4·1ς το χ%
  λβς ήλθε δ πό τάς «πευτ-ημ^ς ττν
  χατοΕχων, Ένθουσιώϊουί διοδα-
  χή; Ιτυχεν έκΐοης δ Βϊσλείκ ν,αΐ
  δ χ. Πρωθυπουργόν &τι4 τής Κοι¬
  νότητος
  Ο ΠΡΒΤΟΦΑΝΗΣ
  ΕΝΘΘΥΣΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΑΕαΖ
  Την 11.45' ή Α, Μ. δ Βιοι-
  λιΰ; χαί δ χ. Πριυθυπου'ϊτ'ος ιία
  έρχεται είς Νεάπολιν υπό Τΐδς
  χαιρετιστηρΕους χανονιοβολιαμου;
  Ιστορικοθ χανονίου τδν Κίηίΐκίεν
  αγών»*. Τδ άναμίνον π^ήθ^ς έ<· οπα είς φρενηΐιώίιις ■*δη')ώιεις καί ζή τω κραυγάς έ ώ 11 χώϊωνες τδν έκχλησι&ν χρίύβνται χαρμοαί νως. Άκό τί]; είσδδ?ιι τής πόλεως ΠΑΡΑ.ΗΜ0Φ0Ρ1Α ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ή'Α. Μ. ό Βασιλιΰς έκφροζων την ευα- ρέσκειάν τού πρός τάς* τοπικάς αρχάς διά την γενομένην ιΐς Αυτόν αποδοχήν ιΐς την πόλιν μας άπένειμε συγχρόνως είς τόν Νο μάρχην κ. Μάρκελλον τό ανώτατον παράοη μόν τοθ Τοξιόρχου τοθ ΦοΙνικοΓ, είς τόν Δή μαρχον κ. Μη αν Γεωργιάδητ τόν χρυσουν οταυρόν τοθ τάγματος τοθ Γεωργίου τοθ τοθ Α' καί ιΐς τόν πρόεδρον τοθ ΔημοτικοΟ Συμβουλίου, ,τόν άργυροϋν σταύρον τοθ Τάγ ματος τοθ ΦοΙνικος. ΑΠΟΠΕΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΧΟΣ ΤΟ ΑΙΚΑΣΤΙΚΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ & ΑΙ ΦΥΛΑΚΑΙ Ό Πρωθυπουργόν κ. Ιωάννης Μεταξάς κατά την ένταθθα παραμονήν τού Ιδωκε.έν τολήν νά διατεθή πίστωσις δύο έκατομμυρίων μ,ίχρι τής πλ«χε(ας δ Β» λιύς χαί δ Πρωθυπουργόν διέρχονται δηδ βροχήν,ανθέων διά τδν οποίων τους ΐρρνιναν νε-χνιΐες φέοουσαι τοπικάς άμφΐέσΐις. 'Η ά φιξις των είς την πλατιΐιν έχαι- ρετΐοθη μέ οόρανοι,ήαις ζηιω κραυγάς-, Ό Βασ λιυς συγκεκινη¬ μένος χατέρχετατ τβΟ ίίυτοχΐ'ή'ου τού χαιρετδν διά χειρ&ψίτς τόν Πρόεδρον τής Κοινότητος ίατις τδν προοετώντ,σε διά τδν εξής:. Μεγαλειδτατε, Ό λαδς τής Νεαπόλεως εϋτυ χήςχοί δπερήνανος διά την μέγα λην τιμήν %ι ίπισκίψιώς Σ»ς μετά τοθ χ. Προέίρευ ιήί χι-βιρ νήοεως τοθ δποίου είναι τό ενδιαφέρον χαΐ έκ ι-^ς μέν ής έπισχ/ψΐώς τού, δποίάλει δι' έμοθ εΰλαβξ οίΊθήματα λα τρειάς χαί άφοαιώοιας 'Η Νεά πόλις ή δποία δπήεξε πάντοτ» άχρόπολις τβν Ιθνικων παραδί σεων πιστεύει σήμερον ϊτι ή Εοό ρική ου η ήμέρκ τής απ.' ιυθείσς έπιχοιν«ν(ας σας μετά τςθ Κρη τιχιθ λαοθ θά άπιδί άοφαλνς αφειηρΕα τής Ιθνι»ής δέξης χαΙ χαρβς. Ζήτιο δ Β.σιλιύς Ζή'ω τδ *£θνο(». Το τίλος ιής προσγω νήσιως Ικ«)ύφ6η από χεις ζηιωχρβυγάς. Έν -φ μεταξΰ χατα μήχος τής όϊοθ μίχρι Μητροπόλεως Ιχουν παραταχθιΐ τα σχολιϊβ, οί άνάπη ροι πολέμου, Κρήτες βραχοφίροι ώ; χαί νεανιίες μέ γραφιχας ένϊυ μαοίος. Είς τα προτύλβια τοθ ναοθ ανέ μενεν δ κλήρος Ιχων έπικεφαλτ'ς τον έπΕσχοπον Πέτρας. Έπίοη; ϊ ξωθι τοθ ΜητροπολιτικοΟ ναοθ εί χε αιηθιΐ ιξε!ρα χεχαλυμμένη διά πολυτελδν βαρυτίμων ταηήτων έ ατρωμμένη μέ δάφνβς χαί διαν,ο ομημένη ιέ τί έθνιχά χιώματα. ΈηΙ %ς έξέδρας ταύτης ί'αΐανιο χαΙ δλλοι δραχοφόροι χρατοθντες χαρυοφΕλια τ&ν Ερητιχην &ώ νων ιίιινις χαί απετέλεσαν την τιμητιχήν φρουράν τοθ Άν» χτος κατά ήν επιθεώρησιν παρ' αδτοθ των .«αρελβυνόνιιον αχολεΐ χον πχρχταχθιΤ έβγαται φέροντες έΥατΐκάς έ^υμαΐία; χ«1 πς-5 έ; Ι ί /όν 5ε πλχγιώΐερον οί πάλαι οί ττιλιμιστοιί. Μιτιχ την κροαφώνηιιν τοΐ προέ δρου τή; Κιινότηχος χ. Σπτνά χη, ή διαηοινΐς ΚαΙτη Ρ. Κου>ΐοΟ
  (θ τον Βισιλέχ
  μη
  αχολείων Νιχηίλεη>ς
  α* ν-αταλλήλως. τον'Αναχτα. Τέλος
  είς χον Βΐσιλίτ προσεφέρθη πά
  ρ* τή; Κοινότητος ζωγονφιχος
  πΕναξ τοθ χαθηγητοθ χ. Σχντορι
  ναΐοι, παριατ&ν άνθιομένην άμυ
  γϊαλιαν κ·»ί μίαν χρητιχοποθΛαν
  η
  εί< εΰ ταθν* δ Βιοιλιυ; θύ·θτ) ζωηοΑς έηευφηιιούμινο χο'Ηρωΐν Ι-Ηχ χον δπεΐέχθη χηθι'ς τδ ώ; »ύ παβέσττ) δ έ πς Πέτπακ κ. Διο ύ3 ος. Ό ν«ξ κατέθιοεν ένταθθ» σ'έ-φινον μεθ' 8 μετέβη πεζή είς την 'Βπισχαπήν. ΈκιΙ τταρουσιά σθησαν αύφ ο Ε χοπιχαΐ προβιφέρθτ,θΛν Σέ χαΙ ίναψ χά. 'ΑνωλςύΊως άπδ ιΕϊιχ^ς ιξέ δρας παρηχολόθησΐ την παρέλαοιν χ&ν παλαιβν πολεμ;οτβν, των ά^α πήρων, τίδν πΕβσκόπων χά ι των μοιθητ&ν. Την 12.45' έν μέσφ ζω η ι ών ί«δηλώσιων ανεχώρησε Γι' Άγιον Νικόλαον προπιμφθείς είς μεγάλην έκ τςθ χωρίου άπόστα σιν ηαρά χβν Νιαπολιτων. μεχαζυ είς τή' κεντρικήν πλατεί λθ έλέ μ ς ή αν έ φ χδ πλήθος νως άιοττειραΊαι ν* ΕΙΣ ΝΙΚΗΘΙαΝΟ ΚΑΙ Κατά ΑΙΜΝΕΣ διαδρομήν δ Βααι διήλ την >ιύς χαί δ χ.
  θον έκ τιθ χοΐΒΐου Νιχηϋιανό ένθα
  ιίχε σιηΕη αψΐς μέ είιδνας τιθ
  Β^σιλίως χαί τιθ χ. ΜετβξΛ. "Α
  πάντες οί χάτοιχοι δπεδέχθηααν
  έν ίξαλλφ ένθουσιαομώ τήν^Γ
  λιχην πομπή ν, δ {έ πρέεδρος ϊα
  Κβινδιητος χ. Αντώνιος Ηλιάκης
  λ 8; τδν
  5ι'
  Αναχχα
  η
  ώροίβς πρβολα
  δστις χβί άπήν
  ζέ
  ή
  τηαεν ιύχαριοινν. Σ^νεχιζομένης
  τής διαΐρομής ή Βίσιλιχή πομπή
  Ιφθαοε μετ* οΜγον είς Α'μνες
  Ι*θα ουγχινηχιχαΐ χαΙ πηγοΐχι
  έκίηλώοεις τβν χατοΐνα»*1 οημει
  οθνται. Μιΐά ϋατάλληλ^ν προοφώ
  νηοιν τιθ πρίέίρευ %ς Κοινδτη
  τος ή μικρά μα8ήτρι« Σχαααίλ*
  Λουκαράχη προοέφιρεν είς τδν Βχ
  οιλέα άνθ&δέσμην αποτιλοθοχ ώ;
  ιΐπΐν διϊγμα αφοσίώοεας χαΙ λα
  τρειάς πρός Αύτάν.
  Ο ΑΠΟΪ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  ΥΠΕΔΕΧΕΤΑΙ.ΤνΝ ΒΑΣΙΛΕΑ
  Τί Β«ο λιχίν αυτοκίνητον
  προηγιύμινον δλης τής συνοδείας
  ιίοήλθεν είς "Αγιον Νικόλαον την
  1 μ. μ. 1ι ώ αυγχεντρωμένα πληΗη
  ζηιωκραυγαζουν χαΙ χκροχροτοθν
  α>λόφρονα εξ ένθουοιαομοθ. 'Η
  χολτύΰΐι τό βύχοκίνηχον χ&Ο Προέ
  δρου τής Κυβερνήσεως ή Ιμφάι
  σ ς τοθ δποί&υ Ιδ&οεν αφορμήν
  νέων Ιχΐηλώοεων χοθ λαοθ τοθ
  Άγίου Νιχολάοιι χαΙ ιϊιτοντο τής
  αανοδείας. Τδ Βχοιλιχδν
  ών. "Εναντι ιί)ς έξέδρας
  _ η
  εί (.υτοχΐνητον χ«χεϋ6ΰνιχ«ι έ» ·,φ
  ειχΐνειλημιιί
  διααπάσϊ την
  χαΙ·νά πληα:άοΐ8 τόν
  Βχαιλΐ*.Ε!ς την κεντρικήν αφ'δχ
  δ Βχαιλεδ: κττήλθι χιθαδιοκινή
  τού τού έ*ώ δ λαί°<δς συνανερμος εΐχε χορυφωθεΐ. 'ΕνταΟθϊ δ Δή μτρχις κ. Σκύβαλος χαιρετΐσις τδν Βχσιλέχ τοθ ενεχείρησε χρυ σήν χλείδα ! άποτελοθσχ οΕνεΙ την χλεΐδα τής πόλεως χαί τόν προοεφώνηιε ώ; έ;ής: Μεγαλιιότατ», Ι Έκ μίρους τοθ Δήμου χαί δλων των Κοινοτήτων τοθ Νιμ^Ο δπο βάλλω εΰα6ΐς μαζύ μέ τα α(αθτ) ιιατα άφΐαιώαεως χαί την μέγα λην χαράν μας διά την ε"πίο*.ψ!ν σας μετά τοθ Έξοχωιάτου Ποοέ δρου τί)·; Κυβερνήσεως χά Ι ιδχο μαι δ θιος νά ιΰογς πίντοτε τα βήματά σας πρός δόξαν τί)ς Π χ τρίδος. Έκ μίρους ειδικώτερον τ&Ο 'Αγίου Νιχολάου οάς πχρακαι λω νά δεχθή'ε τδ χρυσο χλειδΐΐ τής πίλεως ώ; σύμβολον τής αίω νΐας μας άφοσιώσεως. Ζήχω δ Βϋσιλεύς>·
  Ή ζητωχραυνή τοθ χ. Δημά,ρ
  χου επανελήφθη μυριοστί'μως άπδ
  τα συγχεντρωμένα πλήθη. Ό Δή
  μαρχος ακολούθως άνεχείρισεν
  είς τδνΒχοιλέα πάπυρον έκ Ι τοθ
  δποίου ήτο άναγεγκ*μμένη ή ά
  νωτέι ω πρισφώνησις.
  Ό Βισιλεϋ; ιθχαριστήσας δι,
  την δποδοχήν έττροχώρηοε πεζί)
  χοΐ έφθασεν είς το 'Ηρωον των
  πεσόντων 5που έηίοης προσήλθεν
  ό>. Μεταξάς ένθουσιωδως επευφη
  μούμενοι. Ό Βασιλείς χαταθΑσας
  στέφανον Γΐταταΐ είς προσοχήν έ··ώ
  ή μουσική άναχρούει τδν εθνικόν
  Ομνον. Ακολούθως χατευθύνετα
  είς τό χατάλυμά τού ι ό ξενοδ
  χιίον «Δι ώ> 8που χαί άνεπαύθη
  έπ' ολίγον. ΈπΕοης δ χ. Μεταξάς
  χατέλυσεν είς *4ιν Εθνικήν Τρά
  πεζαν. Την 1.30' δ Βασιλεύς χά
  δ χ. Πρωθυπουργίς μετίβησαν εί|
  την εΐ^ουααν τοθ Πραχτιχοθ Λυ
  χείου 2«ου παρενάθηοαν είς έπίση
  μόν γεθμα ίοθεν δπο τοθ Δήμου.
  Είς τδ γεθμα παρεχάθησαν
  δπουργοΐ, δ Νομάρχας καί αί λο
  παΐ τοπικαί αρχαί. Κατά τα επ
  {δρπια δ Δη<4οτιχος Σύμβουλοι θερμήν π(ό ρήρ ρμή ( ποαιν είς ιήν δ «οίαν απήντησεν Βχσιλιυςουγχεκινημινος χαΐ ευχι ριστών διά χήν γενομένην είς Α χδν δποδοχήν καί προπίων δηέ χιθ Άγίου Νιχολάου. Κλ6' δλη την διάρκειαν τι Ο γεύματος χά συγχενχεωμένα ϊξΐϋθι χιθ ΑυχεΕο πλήθη έζηταχραύγαζον χαΙ διείή λουν πχντοιοχοχρέπης την λαχρεία των πρδς χδν Βϊσιλέΐ. Άχολο θως δ Βασιλεύς ανεχώρησε πρδ έπίσχιψιν τής Ίιραπέτρας ένθα τοθ ίπιφιιλάχθη Ηερμοχάχη δποδ χή. Είς "Αγιον Νικόλαον έπέστρ ψ« περί τας εσπερινάς ώρας χά έπιβιβασθεΐς το4 «'Αίέρωφ> »π
  ζ
  ρφ
  χας ζητωχραυγάς χοθ λαοθ χοθ Δα
  σηθΕου ανεχώρησε έπιστ(έγ»ν εί
  χήν πρωχιύϊυσχν.
  Αι Βασιλικαί ευχαριστίας
  Κατά πληροφορίας παρσσιεΙ μην 6ηο8οχήν ή": Ετυχε κοΐ δ ίψηλήν εντολήν δπως έκφρά
  ή
  οραχμών δια
  κΐιρΐων των
  έκατομμυρΐου
  μ
  την αποπεράτωσιν των
  άγροηκών φυλακών κα(
  δ αά
  ενός
  μ
  καστικοθ μεγάρου.
  γρ
  δια την αποπεράτωσιν τοθ δι
  ά
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΟΝ
  Ή έπιτροπή επί τον δίατΐμήσεων συνελ-
  θοθσα χΡές προέβη »1ζ "τόν καθορισμόν
  ν(ων τιμον των αλεύρων κα( τοθ αρτου έχου
  συν ώ: εξής: "Αλΐυρα λευκά κατ' οκάν
  ο(αχ· 12 81 1)2, πιιυροΟ>α 9.77. "Άρτος λευ
  κός 11.70, «ιτυροθχο^β 50.
  Η ΕΞΑΓΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Ή κίνησις των έγχωρ'ων πρ^ίόντων κοΐ
  κατά την οιαρρεύσασαν έβδομάδα Βέν έν»
  ψάνισε ούΒεμίαν βελτίωσιν των έξαγωγων
  διατηοηθεισον είς τα αύτά έπΐπεδα ώς χά 11 σ» θερμάς εύχαριοτΐας τού
  »ατα·^ήν προηγουμένην έβδομάδο, |είς κατοίκους^, ΜομοΟ διά ·ιρ
  θεΐσας έκ «Ο ΒασιλικοΟ ττερι 1 τι θ£ωρ*ΐ ιύτυχή εαυτόν τού
  βάλλοντος ό Βασιλιύς Γεώρ¬
  γιος εμεΐνε απολύτως ένθου-
  σισσμένος έκ τής οποβο)ή-
  ή'ΐς τοθ έγέντο ίίς την πόλιν
  μας κοΐ όλόκληοον τόν νο
  μόν κατά την τριήμερον διαμο
  νήν τού ένταθθατ. Ιδιαιτέρως
  εΰχαρΐστους έντυπώσεις άπε
  κόμισε έκ τής άνά την Μεσσα
  ράν έκδρομήν τού τάς οποίας
  καί διετύπωσεν είς τούς ιτλη_
  σιάσαντας αυτόν μετά την
  ρ ή
  διότι παρέμεινε επί τριήμερον
  έν μίσω λαοΟ ένθοι,σιώβους
  μ έ άγνά κοΐ πατριωτικάοΐοθή
  ματσ.
  Νομάρχης Ηρακλείου
  Ά. Μάρκελλος
  Τοθ Δημάρχου Ηρακλείου:
  «Ή &Μ. 6 Βοσιλεύς ιύη
  ρεστήθη νά μοθ αναθέση ιήν
  σω τάς ευχαριστίας τού είς
  τούς κατοΐκους τοθ Δήμου Ή
  ρακλεΐου διά ιήν ίνθουσιώ&η
  καί θερμήν ύτΐοΒοχή^, χαθώς
  καί διά την έγκαροιόΐητα καί
  αγάπην μεθ' ής περιέβαλεν
  την 6δω διαμονήν τού.
  Ηράκλειον ι() 13)3)37.
  Ό Δήμαρχος "Ηρακλείου.
  Μηνάς Γεωργιάδης
  πιστροφήν τού. 'Η
  τού έπΐσης ι|ς τόν
  "
  η
  μετάβασις
  χορόν της
  ί
  η ς χρ ης
  Ναυτικί)ς "Οργανώσεως καί ή
  παράτασις τής διαμονής τού
  είς την ^αίθουσαν τοθ χοροθ,
  «Μΐνώσ» επί μίαν καί ήμΐσειαν
  ώραν, απετέλεσε έκοήλοσιν
  τής Ικανοποιήσεως τού έκ τής
  έπικοινωνίας τού μ έ τόν λαόν
  ϊοΟ νομοθ μας. Την ΙκανοποΙη
  σιν καί την ευχαρίστησιν τού
  ό Βασιλεύς Γεώργιος έξε&ή
  λωσε καί διά τβν κάτωθι εύ
  χαρισΐηρΐων τα όποΤα Ιοοσαν
  είς την δημοσιότητα,κατ' έντο
  λήν Τού ό νομάρχης κ. Μ4ρ
  κελλος καί ό δήμαρχος χ. Μ.
  Γεωργιάδης.
  Απάσας Δημοσίας άοχάς
  Προέδρους Κοινοτήτων Νομοθ
  ^ΜΙλ ά
  ΑΙ.έν χβ άγορα μας κυμσνθβΐσαι
  χθβς τιμαί των διαφόρων εγχωρίων
  προιόντων είχον Δ« κάτωθι:
  "■λ·ι·
  ■ Βαθβω» Ι·.
  ■οιν* ν. 4*ο8·Ια« Η
  31
  10,—
  ΈξαιρετικοΙ
  ν··κ·ι * ·4Μ*τ.
  Κ«»*τ<λ ε|*ι· .. ει··οηλ. .. ·· «(«•ι Α·]««·ν «· «Ι— ».. 1' » 29 — 36^0 Μ«λ«·υ|Ια· ■««' ··. .. 6 Καροθνια οβ«χ. ·,Ι0 Μέλι «οιοΐικα· „ Μβχαξα „ 401. Κουκοόλια ίηρα „ ΙΗ. Ζοβληνίναι βοιότητο·, Βρ. (.19—2ο 9 χ. ·' Ι εΜ ■· 9 Ι» Τ«χτ··ε| «' 9, ¥ .. ΔΙριητα βόΐα 'Δρνοδερμαχα <ρι·. ■ροΜ ΙΔ ρΜ ΜαΧλ.Λ όκα« ι Ι ι |4, _ Η, 4ε, Η 14.- Τιμαί Συναλλάγματος Δολλαριον Α· Ρ Κορθνα Φράγκον ■ΒλΙΙβτ.. Φράγκον Φιορ(ν· Όλλανδ. Τ} βρ, ΙΙ1.5·_|Ι2,μ .. Μβ. — ΗΟ. Σουίδ(α< 18.1 Β—18.40 χ Β·ιιΜ<.λ« Μ.45-Ι·.7β 60.61—§1,60 ΙΤβ—Ι.Μ Τιμαί Κλήριγιε Μάρκον ΒΜλλ #.«-41 Κ ΑΙ·- Ι.Μ ■ 14- ι εί »»—«,ΙΙ II*·-» ^^^!Ή1^ εδοθησαν αι απαντησεισ ιταλιασ και γερμανιασ ειστηναγγαικηνπροτασιν συναψεωσ νεου αοκαρνο βεωρουνταΓανεπαρκεισ ΑΘΗΝΑΙ 13 Μαρϊίου (τού *ντα· ποκριτοΰ μας).— Τό Πρακτορείον Ρώ υτερ τηλεγραφεί έκ Λον䣫ου ότι υπό των Κυβερνήσεων τής Ιταλίας καί αής Γερμανίας εδόθησαν σήμερον αί ίπαντή σειςείς την τελευταίαν πρόσκλησιν τής ♦Αγγλίας περί βυνάψεως νέου Έύρωπα ϊκοΰ Λοκάρνο. Κατά τάς αύτάς είβή- σεις οί Άγγλικοί οιηλωματικοΐ χύκλοι θεωρούν τάς άπαντήσεις τής Ίταλ'.ας χαί Γερμανίας ώς τελείως άνεπιρκείς χαί άποφαίνον.αι κατόπιν τούτου ότι δέν παρέχετβι στάδιον ο:ευκρινίβεως ιής Εύρωηαϊκής καταστάσεως. ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ 200 ΑΓΓΛΟΙ ΑΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨίΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Μαρτίου (τού άν τα ποκριτοΰ μας).— Είς τό ύφυπουργείον Τουρισμοΰ ελήφθη σήμερον τηλεγρά· φημ* τού έν Λονδίνω πρεσβευτού μας, οι' ου καθίσταται γνωστόν όϊ ι την 11 Απριλίου θά άφιχθούν είς Ηράκλειον οιακόσιοι έπιφανεϊς "Αγγλοι οιαννοού μενοι πρός επίσκεψιν τού Μουσείου καί των άρχαιοτήτων αής Κνωσού καί Μεταξύ των έκδρομέων θά είναι χαί πολλοί , καθηγηταί πανεπιστημίου καί βιαχεκριμμέναι προσωπικότητες των γραμμάτων καί των τεχνών. ΤΗΝ ΠΕΜίΤΪΗΚ ΪΥΝΕΡΧαέΙ ΤΩ 0ΙΚ0Μ0Μ1ΚΟΚ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΒΔΛΚΙΝΙΚΗΣ ΙΝΤΔΝΤ ΑΘΗΝΑΙ 13 Μαρτίου (τού άν ταποκριτοΰ μας).—-Έκ τού ύπουργείου των Εξωτερικών ανεκοινώθη άπόψε ότι την προσέχη Πέμπτην θ' άρχίαουν αί εργασίαι τής διασκέψεως τού οίκονομι- κου συμβουλίου τής Βαλχανικής Συνεν νοήσεως. Τό Συμβούλιον θά συζητήση την εξεύρεσιν τρόπου συσφίξεως των με· ταξύτών τεβσάρων συμμάχων χωρών οίκονομικών σχέσεων. ΕΧΟΡΗΓΗΒΗ ΠΙΣΤΩΣΙΣ ΟΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΝ ΤΩΝ ΜΙΣΘΟΝ ΤΟΥ ΕΦΗΜΜΥ ΚΛΗΡΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 13 Μαρτίου (τού άντα ποκριτού μας).—- Κατόπιν συνεννοήσε¬ ως των υπουργείων Οίκονομικών καΐ Θρησκευμάτων μετ ά τής Ίεράς Συνό· 8ου τής Ελλάδος» απεφασίσθη ή χο ρήγησις πιστώσεως ούο έκατομμυρίων βραχμών διά την πληρωμήν τής τετάρ της τριμηνίας τού εφημεριακού κλήρου τής χώρας. Ή πληρωμή, κατόπιν έντολής, θ' &ρ χίση έντός των ημερών καθ' όλον τό Κράτος. ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΟΥ ΕΔΟΥΑΡΐΥ ΜΕΤΑ ΤΗ^ΣΙΜΨΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Μαρτίου (τού άν ταποκριτοΰ μας).—Καθ' α αγγέλλεται έκ Παρισίων, αί Γαλλικαί έφημερίδες ηληροφοροθνται ότι οί γάμοι τού τέως Βασιλέως αής Αγγλίας 'Εοουάρδου μετά της «. Ούώλλις Σίμ0ον Θά τελε>
  οθοΰν μετά αήν στέψιν τοθ νέου Αύτο.
  κράαορος τής Μ. Βρεττανίας Γεωρ.
  «ι
  ί,ΐςτίΐνμ
  ίί.ί Μ τίΐν η
  ! βν.ς»·ν·νί
  «ειήΒ«|β«ν τη
  ί 1δ"
  βί βη 9
  ΛίΜ«¥«λ·νιί
  «ΥΥ»«
  δ
  Βτντιλεε·
  βηώλι
  Τπν
  ρ ]
  η «η· χάθε
  ν(εν, *ντι».ρ·< ίΐ έδιύοβυν Μ χαί ένηφ·ρίζ Ίβτ·ρικ·ν 'Α ώθ ·ρμι 4ν«βτημ« τ·υ Βινιζιλ·ς κα μίτΗΚος πρός λέκληρ·ν κρι ΈλιυΒερίας χε) ·ηβ« αήμ τεινικρος, θ' λβ τ·υ τής ό ΐ«φεν μέ κλά μ» την βποια Ϊ κεί λκμποκ· ξ ϊ«νϊΐ*ν την 'ί,·ντΐς ύ μ ι·» τ· ριγ «Υνβτητει μ, "*ν·» χαί χή ης »·υν την «κ, :·0 ίδνους έ | εδΐδ πρ.σή,