94038

Αριθμός τεύχους

4520

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

17/3/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΣΙΕ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦ1ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτοο
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησία δολ, 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  17
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Ι ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ ΙΙΟΜ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΑΔΟΥ 4520
  ϊοΈϊβϊΙβΣ ΗΙΤΗΤΙΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΟ
  ΤΟΥ ΜΕΓΑΑΟΥ ΚΡΗΤΟΣ
  Την προσέχη Κυριακήν,
  ιίς τβ Χανιά β* τιλΐσθή τ*
  Ιτήοιβν μνημόσυνον υπέρ ά
  νκκαύακνς της ψυχής τβΰ Μκ
  γίλβυΝεκρβΰβθνάρχβυ,Έλϊυ
  θερίου Βενιζέλου Τέ μνημο
  συνβν, χβλ·ύμεν·ν πρωτβ
  β·υλία τ·δ Δήμον Χανίων,
  καθ* α μάς έτηλεγραφήθη,
  Β* »ΧΟ χ«ρ«χτηρ« παγκρή-
  τι·ν κβί θ« πρβσλάβα την
  μορφήν κ«Λ την έκτασιν έ-
  μ«διχ·δ προοκυνήματος είς
  τ·ν τάφον ίπου «ναπαύε
  ται νεκρος πλέον ο οραματν
  στής καί δημιβυργός τής Νι
  ωχίρβς Μεγαλη; Ελλάδος
  Την ημέραν αυτήν ή Κρή
  τη Μκί η Ελλάς ολοκλήρου
  γκνικώτερον θά ι ήν άφιβρ»·
  οη είς την μνήμην τ·δ άν¬
  δρας μέ την πνβην τβΰ έπβί
  •υ άνεζωογβνήθησαν καί ά
  νεβτήθησκν τής φυλης τβ ν«
  έ ίδά
  ή ς φ
  χρωμένα ίδκνικά.
  Καί άπ' άκρου
  ή
  είς άκρον
  ί &
  Κ ρ ς ρ
  της Μιγβλβνήσβυ, είς τα &
  γρια φαράγγια καί τίς ββυνο
  πλαγίας, κΐς τ·ύς ολοπράσι
  νους κύνδι«ατ·ύ{ κάμπ·υς
  καί τα δαντβλλωτα «κρογιά
  λια θ' άνηλαλήσΐ] ό θρήνος
  δι* την απώλειαν Έκιίνου!
  Την ημέραν αύτην, άπό
  περάτων τής Κρηηκης γης
  χαί άπό κάθι Ελληνικήν γω
  νΐαν, άντιπρίσωπβι τβΰ λαοΰ
  θα ό&ιύοουν α"Ρ·» τ* Χανιά
  χαί άνηφ·ρ(ζβντες πρός τβ
  Ίοτβρικόν Άκρωτήρι βπβυ
  κλλβτΐ ώ£θωσκ σφριγδν άπό
  νΐανικήν ορμήν χαίπίστιν,τό
  ■νάβτημά τβυ, ο Ελευθέριος
  Βενιζέλβς καί έατάθη «ντι-
  μβτωκβς κρός τόν χέομβν ο
  λέκληρβν κρατδν ύψηλ* τής
  Ελευθερίας τ ό λαβαρβν
  χαί οπ·υ σήμερον άναπβύε
  ται νεκρός, θ' άπσθέσβυν εύ
  λαβικά επί τβθ λευκβϋ τά·
  φβυ τ·υ τής φυλής την ίύγνω
  μβσύνην. Καΐ ραίνβντες τόν
  τάφον μέ κλάδβνςς δάφνηί,
  μ* την έπβίαν Έχΐίνβς ββτβ
  φ«ν»ν*νένέαω βζη Μεγάλην
  καί λαμπβχβηβΰανν άπό αί
  γλην καί δόξαν χκί ύπερη
  φάνειαν την Έλλβδα καί π·
  τίζοντες τα λουλούδια τού
  π·ύ ςυμββλίζβυν της Ψ»χής
  τβυ τό μιγχλκΐον κκΐ την
  άγνέτητα μέ τα δάκρυκ τ·δ
  παν·» καί τής βκθυτάτης εύ
  γνωμβούνης των, θά κχφρά·
  οβυν την «κλβνητβν πίοτιν
  τβθ έθνους ολοκλήρου πρός
  σσχ ζ»ν βδίδαξϊ καί την οτα
  βκρκν πρβσηλωσιν τβΰ άγνβϋ
  Έλληνιαμβΰ κρός βσ», πρίν
  άκέλθη «κ τής ζωής αφήκεν
  ώς Ιεράν παρακαταθήκην.
  Την ημέραν αύτην, έν ώ
  ϊΐς χβ Χανιά θά ψ«λλωντ«ι
  έπιμνημβσυνβι δεήσεις καί
  είς τό Άκρωτηρ· 8« γίνεται
  τό εύλαβιχσ προσχύνημα
  χ«ί θά συντεληται ή ίί
  χ«ί θά συντεητ ή ρ
  ρα Ιθνιχη μυσταγωγία είς
  όλην την Κρήτην, είς όλην
  την Ελλάδι», π«ντ·ΰ τβΰ Μέ
  ομού οκυ ύπάρχβυν "Ελλη
  νες παλλόμενβι άπό έθνι
  σμόν χαί έμπνεομενβι άπο
  την έγαπην πρός της ελευθβ
  ρίας τό ιδεϋδκς,μίκ σκέψις θά
  χυριαρχή χαί £ν ονβμα θά
  φέρεται είς τα χβίλη όλω ν:
  Τό ονβμα τβδ Ελευθερίου
  Βινιζέλου! Καί ο νοΰς όλω ν
  Β« οτοαφό πρός τόν Πρβφή
  την Ήλίαν τβδ 'Ακρωτηρί-ί
  όν, άπό βκ·υ{ «{επβρεύθη
  ώς φωτεινόν μετέωρβν
  τής Ελλάδος ο Άναμβρ
  φωτής καί έφώτισε μ ε την
  λβμψιν τής άκτινβββλίας
  τβυ τόν δρόμον τβδ βθνιχβδ
  μεγαλείου χαί διέλνσε τα
  σχβτη της δβυλιίας καί τής
  ς
  άμαθείας κ«ί
  ταπεινωμένην
  θάβ ί
  ς (
  ωδήγησε την
  χώραν είς
  ί
  μ χρ
  θριάμβους χκί νίκας χαί την
  ίστησκ λαμκοκοπβδσαν άκό
  ύπερηφάνειαν χαί ά γαλλία-
  βιν καί περιβεβλημένην μέ
  της δόξης τόν φωτοστέφα-
  νβν έν μέσω τβν πολιτισμέ
  νο*ν έθνδν.
  ΈχεΙ λβιπβν, πρός τό Ά
  ρωτηρΐι είς τόν απέριττον
  τάφον ©πβυ άναπαύεται ό ύ
  κερήφανος άετος, ν ε κρός,
  θά στραφή β Έλληνικός λ«
  β£, οπαρασσομενος άπό την
  οδύνην ουντετριμμένος άκό
  τόν πβνβν. Καί θά χλαύαα
  διά την άνεπανέρθωτβν συμ
  φρ Καί θά θρηνήαα την
  μεγάλην απώλειαν. Καΐ ά α*
  έχεΐ άκό τόν τάφον τβδ Έ
  λκυθβρίβυ Βενιζέλου θά ζή
  τήσα νά αντλήαο νέβς δυνά
  μβις διά νά βυνκχίοο την ύ
  ραΐαν πορείαν τού κρός βλο
  κλήρωσιν τΰν μεγάλην βθνι
  χβν οχβκ&ν.
  Διέτι β τάφβς «ύτός ύψώνε
  ται ώς τό ώρβιβτερβν χαί τό
  μεγαλύτερον ώς τό Ιερώτε
  ρον καί τό ευγενέστερον ε¬
  θνικόν σύμβολον. Ό τάφβς
  αύτός αυμββλ.ζει την άκατά
  λυτβν δύναμιν της φυλής-
  Τόν ερωτα πρός την έλευθκ
  ρΐαν. Την εθνικήν ύηερηφά
  νειαν. Την «·ναβν δημιβυρ
  γικοτητα. Την άδάμαατον
  θεληματικέτητα. Την δικρκή
  κρβακάθΐιαν κρός μεγκλβυρ
  Τ άά
  ήλπισαν πολύ δτι Θ5 κατώρ
  θωναν ν* άνακτήαουν τό ά
  πολβσθέν» τώ 1934 Ε^αφος.
  Διά νβ επιτύχουν, οί κυββρνη
  τικοΐ ίθεσαν είς εφαρμογήν δ
  λα τα μέσα, 'πού διαθέτβι τό
  χόμμπτ των, τό οποίον ή"*ίη κυ
  ββονά την Αγγλίαν. 0(3 ως έ
  ξέλεξαν μέ εξαιρετικήν προσο
  χήν τούς ύποψηφΐους των, οί
  οποίαι άπετελοθντο άπό πά
  λαιούς γνωστούς, ένΐοτε δέ
  «αί βιασήμθυς, πολιτευομέ
  νους καί άπό νέους, ελπίδας
  τοθ κόμματος. Κατήρτισαν ά
  πλοθν καί σαφές έκλογικόν
  ηρόγραμμσ, είς τό οποίον έ
  φρόντισαν νά έξάρουν πρό
  παντός τα σηαεΐοτ, βπου τό έρ
  γατικόν κόμμα έπέδειξβν άδυ
  ναμΐαν. Καί τό σύνθημα γβνΐ
  κώς τον συντηρητικων ήτο δ
  τι τό εργατικόν κόμμσ, διοΐκή
  σαν επί τριετΐαν τόν δήμον
  τοθ ΛονδΙνου, άπέτυχβ, τό
  σον άπό οίκονομικής άπόψβ
  ως, διότι ούδεμΐα άπό τάς ά
  ναμενομένας προόδους έπραγ
  ματοποιήθη
  Οί συντηρητικοί, έξ δλλου
  κατήγγειλαν τούς έργατιχούς
  βτι ύποστηρΐζονται είς τάς έ
  κλογάς τοθ βημοτικοθ συμ
  βουλΐου άπό τούς κομμουνι
  στάς, οί όποΐοι δέν εξέθεσαν
  χωρ'.σιήν ύπΓψηφιότητα, ά>λ'
  απεφάσισαν νά ύποστηοΐξουν
  σινά άηοτελέσματα, ό οέ κ
  Έρμπερτ Μόορισον φερε
  ται άπό τοθδε ώ; άπό τούς
  πιθοτνω έοους ύττοψηφΐους διά
  τή ήγεσΐαν τοθ έργατΐκοθ
  <ομματος, έφ' δσον 6 σημερι νός άρχηγός τού κ. "Άτλυ θά άνανκασθθ νά άποχωρήσρ Τό θ'μα πού άκασχολβΐ ή*5η τόν αγγλικόν τύπον είνε αί πολιτικαί συνέπειαι τής προ χθεσινάς έκλογής. Τα έρνατι κόν κόμμα άρνεΐται ότι ή έ νΐσχυσις των κομμουνιστήν συνετέλεσβν είς την νίκην τού ΟΙ συντηρητικοΐ φοβοθνται δτι ή έργατική νίκη θά άναγκάστ) την κυβέρνησιν νά Φανβ υπο χωρηπκή ενώπιον τοθ έργατι κοθ κόμματος, έφ' δσον ή κοι ή ώ ί ή Ρ ή ό ή ό η ύποψηφΐους. σθντηρητικοΐ έρνα ρς μγρ γίαν. Την συν εχή άνάτααιν τής ψυχης. Την διηνεκή χά) σταθεράν ενάτένισιν κρός τάς χβρυφ»ς τβΰ ίδεώδβυς. Την επιβολήν καί την κει θαρχίαν πρός τα βθνιχά ίδα νικ*. 'Αλλά ««Λ τόν άπβλυ- τβν σεβασμόν κρός τα διχαι ώματα τοδ λαβδ. Καί άκ· τόν τάφον αυτόν ίκπηγάζε» τ· φδς της άληθκίκς καί της έλ»υθερί«ί,τόφδς πεύ οδηγεΐ τόν Ελληνισμόν χαί τόν κατευθύνει κρός την οδόν των ώραίων χαί λαμπρϋν κ« ρκδέβεων... τούς εργατικάς Κατήγγειλαν οί δ π ενδεχομένη τικον θά ήτο νίκη των κομμου νιστον. Οί έργατικοΐ δμως Ε σπευσαν ν' άπανιήσουν δτι άντιτΐθενται απολύτως είς τόν κομμουνισμόν. Ό κ. "Ερμπερτ Μόρρισον βιηύθυνε τόν έκλο γι*όν άγονα τον εργατικόν μ έ πραγματικήν δεξιοτεχνίαν. Εφρόντισε πρό παντός νά έκ θέση Κα>ί να αναπτύξη τό κοι
  νωνικόν Εργον πού έπετέλΓαε
  άπό τό 1935 τό εργατικόν δή
  αστικόν συμβούλιον τοθ Λον
  δ[νου καί Ιρρψϊ τό εξής συν
  θημα: «Έντός τριών έτον έ
  πραγματοποιήσσμεν περισσό
  τερα παρά δσα οί συνιηοητι
  κοΐ έντός ιΐκοσι έπτά έτών».
  Οί έργατικοΐ ήσαν βεβαιοί δ
  τι θά έκρατοθσαν την πλειό ψη
  φΐαν των. Ήγωνΐζοντο δμως
  νά την αύξήσουν. Αί τελευταΤ
  αι άναπληρωμστικσΐ βουλευτι
  καί εκλογαί κοΐ ιδίως ή έχλο
  γή τοθ κ. Σολτερ υπήρξαν σα
  φεΐς ενδείξεις δτι Εχει άρχ(
  σει νά οημειοθται σημαντική
  μετσστροφή είς τάς πολιτικάς
  τάσεις τών'Αγγλων έκλογίων
  Ή συν^ηοητική κυβέρνησις
  Μπάλντουϊν άντιλαμβανομέ
  νη έπΐσης την επερχόμενην με
  ταστροφήν, εΤχε πάντα λόγον
  νά έπιθυμβ δπως αί προχθεσ
  νέ Ι δημοτικαί εκλογαί τοΓΛον
  οίνου ανακόψουν την πρόοδον
  των εργατικόν. Τα άποτελ*
  νή γνώμη είνε ή Ρύναμις
  ποία πραγματικώς
  την "Αγγλίαν. Δέ» άποκλεΐον
  τα ι λοιπόν μεταβολαί—Εστω
  κα( έλαφραΐ—Είς την πολιτι
  κήν τΡ,ς κυβερνήσεως Μπάλ
  ντουΐν τόσον την εσωτερικήν
  δσον καί την έξωτερικήν.
  1 ΛΙΕΛΕΥίΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΣ
  ΕΚ ΤΗΣ ΗΕΑΗΟΛΕΒΣ
  Παρά τοθ θεοφιλεστάτου Επι
  σκόττου Πέτρας κ. Διονυσίου μάς
  απεστάλη αντίγραφον τής προσφω
  νήσεως την οποίαν έκαμε πρός των
  Βασιλέα Γεώργιον κατά την προ.
  χθεσινήν έκ Νεαπόλεως διέλευοίν
  τού. Ή τιροσφώνησις τοθ θβοφι
  λεστάτου 6χει ϋ
  ΕΥΚΙΝΣΤΗΡΙΟΝ ΛΙΑΙΤΕΛΜΙ
  ΤΟΥ ΒΑΣΙΑΕΟ! ΓΕΟΡΠΟΥ
  ΧΑΙ ΤΟΥ Ι. ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓθν
  Την νύντα τοθ παρΐλθόντος Σι6
  έλίθή
  η
  βάτου έλτίφθήααν φ
  παρί τοθ ΤπουργοΟ ΓενινοΟ Διοι
  κητοΰ Κρήτης ν. Μπ. Σφαιιιανά
  κη τα κατωτέρω Βιαγγέλιιατα ια
  χαριατιβν τής Α.Μ. τοθ Βχσιλίως
  καί τοθ ΠρωθυπουργοΟ * Ι Με
  ταξ£ διά ιή' δποϊοχήν ής |τυχόν
  παρά ταθ ΚοητικοΟ λαοθ:
  Γενικόν Διοικητήν Κρήτης
  Ήρακλιιον
  Άπβρχόμενος 4κ Κρήτης
  παρακαλο υμάς νά διαβιβάσε
  τε πρός τόν Κρητικόν λαόν
  ιήν συγκίνησιν μου καί τάς
  «ύχσριστΐας μου διά τα αίσθή
  ματα άγάπης καί πίστεως τα
  ό ποία μετάτοσούτου ένθουσΐα
  σμοθ εξεδήλωσε παντοθ δπου
  διήλθον. Ή πΐριοδεία μου οδ
  ΗΦΟΡΟΑΟΓΙΑ.
  Ελπίζομεν δτι ή ένερ»
  γουμένη άναθεώοησις τΛν φο
  ρολογικον καταλόγων, θά |γη
  ώ; άποτέΧρσαα καί την ριζι-
  κήν μεταρούθμισιν τοθ φορολο
  γικοθ συσ'ήαατος, ώστε νά ά-
  νακουφΐσθοθν αί άπορώτεραι
  τάξεις άπό τα σημβρινά,Βυσβά
  στακκα φορολογικά βάρη.
  Τοθτο δέ καί διά νά επικρα¬
  τήση επί τέλους φορολογική
  ισότης καί Βικαιοσύνη κι) διά
  νά έ<πληοωθοθν οί δοθείσαι υπό της κυβ;ρνήσεως ύποσχέ- σβις περΐ βελτιώσεως τής θέ· σεως των εργαζομένων καί πτωχοτέρων τάξβων. ή τη διά μέσου τής Κρήτης μοθ μείνη άλησμόνητος. ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Β' ργ σματα δμως θετσ. υπήρξαν άντ! ΠερΙ μίαν εκλογήν ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΝ. Μάρτιος διά τοθ Τοχυδρομιίου. Άπό τ*ΐμβ ρών πολλων ι ό έν τέμπτοντοθ πληθυσμοθ τής Μεγάλης Βρετ τανΐας—(ι κάτοΐκοι τοθ δή μου τοθ Λονδίνον—-είχον ά «ορροβ,ηθβ άπό τος εκλογάς τοθ ίημοτι»οθ συΐ/βοΐ'λΌυ, ιίς τος οποίας εΤχε ιιροοβο θβ οοφδς πολιτικάς χσρα κτήρ. ΟύΕέποιβ Εημοτι»οΐ έ χλογοΐ τοθ Λονδΐνου γ ξήχη οαν μέ τί σον πιΐσμσ, ίσον ( θΙ Μέ ε μ μ προχθϊσινοΙ. Μέχρι 1934 ε-1 27 ουεχή Ι η ιήν τιλβκψηφΐαν ί(ς τό ίημοτικόν βλ ιιΟ Λονοΐνου ιΤ «Εημο β«ως λ β χον οί ουνιηρητικοΐ οί τικοΐ μετορρυβαιστο », •Τν· γν»ε»ι·Ι. ς τάς έκλο γίς τοθ 1934 ΟπερΙσχυσσν βιά πρώτην φοράν οί έργστι τικοΐ, < ί ότΐοΐοι ίπΐ 124 έ&ρ£ν είχον κατολόβη τος 69. Τό δημοτικόν συμβούλιον τοθ δΙ υό η ΐ μβ , υπό την τΐροεορΐαν έ'ός δροοττιρΐου άνορός, τοθ κ. Έρπίρτ Μέρρισον, έκ τον ήγειΔν τοθ έργατικοθ κόμμσ τος, είνε ή μεγαλειιέρα 6ημο τική άρχή τοθ κόσμον, Βιαχει ριζομένη πρ( ϋπολογισμόν, τόν οποίον 6ά ίζήλευον μερικά δ χι όσήμαντο κράτη. Ή έκ ··" ή έ ή ?ί Είς τάς δημοτικάς εκλογάς τοθ ΛονδΙνου τοθ 1934 είχον ψηφΐση 2,000,000 έκλογεΐς. Προχβές εψήφισαν κολλοί πβ ρισοότεροι. Καί οί ίργατικοΙ άνεβΐβασαν τος εδράς των ά πό 69 είς 75. Οί συντηρητικοί άπό 55 Εδρας πού εΐχαν, δια τηροθν τώρα 49. ΟΟτω ή πλβιοψηφΐα τον εργατικόν ά πό 14 εδρσς ούξάνει ιίς 26, δηλαδή σχείόν διπλασιόζε ται. Τα άποτελέσματσ, γνω σθέντα συνολικΏς, προύξένη σαν ζωηροτάτην εντύπωσιν είς την κοινήν γνώμην, ή ό ποία τα θεωρεΐ ένδεικτινά των τοθ άγγλικοθ λσ Νεγβιλιιύτατε, ΔονιΙται κπ' Ακρου ιίς ά «ρον ή Μεγαλβνηοος Κρήττ) χαί χαρμο σύνως ίιρτάζκ επί τ^ αφίξει είς «6(ήν τής 'Υμιχίρας Μιγαλιιοττ)· τος· Τα χύμκτα τβν ιυγενεαιέίων σιιναιοθημίτων άδόλοϋ χαί άνυπο κρίτοκ άγάκης, άφοσιώαεως χαί ιυγνωμοαύνης χαρδς χαί ε&τυχίας, τπνίψηλα χαί όρμηιιχά, παραού ροντα παν τ& προοτυχόν, ουμβολΕ ζοντα την ψυχικήν γαλήνην χαί ή5ΐμίαν το9 Έ/ληνιχοΟ λαοθ άπό τής οίσίας έηανόδου "Υμών ιίς τον ΙνδοξονΈλληνιχδν θρόνον Σ%ι· 'Αναχυχλΐόμινα ταθτα χατίχλι» σαν την αγαπητήν ΠχτρΕδα ήμ&ν, ώΐτι νά μή υπάρχη διαφορα παλ μβθ χαί ρυθμοθ τδν χαρδι&ν. Πιριληφθιντις ιίς την γλυκείαν ταύτην χβΐ ευχάριστον δίνην Κλή ρος χαί λαος Νεαπόλεως, χαΐ έν γένει «Ο άχραίου τούτου ΝϋμοΟ, δποδιχόμιθα ηανιυτυχιΐς χαί 16 γνώμονις την 'Υμετίραν Μιγαλιιο ιητβι, πλέουααν θριαμβιυτιχβς επί τοιούτου ώχιανοθ χαί βπολαμβί νουοχν τάς α&θορμήτους έκδηλώ οιις τβν ημετέραν συμπατριωτ&ν. Ευχαρίστως τό ούνθημκ Ι/ούμεθα ιίς 1* &πο τοθ είρηνιχοθ οαλιτί θά Γενικόν Διοικητήν Κρήτης Ηράκλειον Παρακαλώ νά Βιαβιβάσετε ϊίς τόν Κρητικόν λαόν τα συν χαρητήοιά μου διά τόν βςΐθύ τατον ενθουσιασμόν τόν όιοΐ όν ίξβΒήλωσβν ύπέο τής Α.Μ. τοθ Βασ.λεως, ενθουσιασμόν δστις ένισχόβι καί τονώνει τα μέγιστα τό ύπέο της άναγεν- νήσεως μι&ς καί άδιαιρέτου πατρίδος αναληφθέν έργον. Έπΐσης δισβιβάσατβ ϊ[ς τόν Κρητικόν λαόν τάς θερμάς μου ευχάς υπέρ τής εύημερΐας καί προόβου τού. Πρόεδρος ΚυββρνήσΐΜς ΜΕΤΑΒΑΣ σματος της Τμιτέρας Μιγαλιιόιη το^, τι Ο άντηχήσχντος άπό τβν κλιιν&ν 'Αθηνβν άνά ηββχν την Ελληνικήν Έηιχραιιιαν, την ί ποίκν άλληλοδιαδόχιος η&δοχήοατι να επ σχεφθήτι πατριχώτατν, μή φιιδίμΐνοι χίπιον χαί ταλαιπωρι βν, άνιξάντλητοι ιίς άντοχήν, άλ λά χαί ιίς πατρικήν αγάπην, πλή ρω; ανταποκρινομένην είς την πλημμκρΐζοιιααν τάς καρδίας τβν &ηηιιίων 'ϊμβν τοιαύτην. «Έκ τιθ πιριασεάματος τής καρδίας λαλιΐ τό οτόμο» χαί 6ι6αιοθ3ΐν α( χά τα το μέτρον τβν δυνααιων ένδιί ξιις χαί Ιχϊηλώοιΐί, δφιιλίμιναι χαί αρμόζουοαι είς φιλόστοργον ϋχτέρν, ιίς άξιογάπητον Βχσιλέα, φιλολαον χαί λαοφιλή. Μλ ΐ Μιγοτλιιοτατϊ καΐ Βοισιλεδ: μεν«λόψ«χ« χ ψήτΐων έργατι» ή είς τό ίημοτικόν ή η π?εκψηφίσ συμβούλιον άλ ώ ς ημ μβ ίέν ήτο ι όσον μιγάλη, ώστε ή ! ό ' ά μή β μγη ουνα-όν ν' άνσ μή τρο·*βε(ς τίς «ροχθισαάς 1 κλογάς, ΚοΙ ({ι ΐ γγ οθ. Τό χσρακτηριστικώτερον βμως γεγονός των προχθεσι νων έκλογών υπήρξεν ή συν τριπτική ήττα τοθ κόμματος τοθ σέρ "Οσβσλντ Μόσλι Ο, δή λσδή των "Αγγλων φασιστών. Ουδείς όπό τούς 1ξ ύπτψηφΐ ούς τού επέτυχε. Κσί οί εξ •ατεψηφ'σθησαν άγρΐως άπό ^ ύς " ΑγγλουΓ. έννίθθντσς νά διαιηίήσουν τάς ρίας των. Ή ήττα τοθ κ. ολ' Ο Γεν ιΐνε δυνατόν νά νΠ Χ«Ρ'? συνετιβΐσς διά ύ μεΐ ή νΠ Χ«Ρ'? συνεβς ιύχηντοθ κόμματος τού, τό οποίον δλλ&στρ, ουδέποτε έ στόΡη τυχήρον είς ιήν Αγ γλΐσν άτιό τί|ς προσφάτου Ιβρύ σίώς τού. Οί έργατικοί έμΦ° νΐζοντσΐ καί ιτάλιν ,ι Ι «φοβο Λ β βοιλιντ» ζ ρ(» τΛν «ροσεχβν Ή Βασιλική έηίοχιφ'ς 2ας ή λέχτριον, ουνιχΕνηαι χά Ι αυνιχλέ νιοι ΐιαοαν Ελληνικήν ψυχήν χαί καρδίαν. Δέν διαφέρει έναύ- αματοί. δπερ άοτραπιαίως μετέδω χι τό πθρ ιίς τό άδρανοθν αίοθη ματιχβν ήφαίοΐιιον. Τοιαύτην δ ψιν παρουοιάζιι ή ήρφοτόχος Κρή ιη άπό έκταημέρου, άψ' δ τού δηλ. πατιΐτΐ τα αίματίβρεχτκ έδάφη αυτής, ίνίς ,τβν μιγάλου μιγέ θους χαί άχτινςδίλων άδαμάντιον/ Ε τίνες χοσμοΕσι τό Βαοιλΐχον Στέμ μα τής Υμιτέρας Μιγαλιιίΐητος τβν Ιπιζώντων. Κατά τκς Ιοτορι κάς ταύτας στιγμαί, τα μέν (ιρά αύτβν 6ηΛ σχιρτβαιν έν τοίς τί φοΐ(» αί ίε άθάνατοι ψ^χαΐ αΰ τβν, μέ επί χιφαλής τον Βχοιλέα Μίνηοτ, τον Νικηφόρον Φω*«ν χαί τιΰς άμίσίος ηρογδνους Τμβ# ά ειμνήστους Πάππον χά Ι Πατέρα, άοράτως πιριϊπταμιναι, έν αρμονι >ώ χοιφ, παραχολουθίθσι τα υφ'
  'ϊμβν βασ'λιχ&ς τιλούμινα. Άλ
  λά χαί αυτή ή £ψυχος φίσ.ς ουμ
  μιτίχιι τής λαμπβς πανηγύριως,
  τα μέγιοτα ουμβάλλουσα διά τοθ
  πραοίνου χαί τβν ιίιίσμων ανθέ
  ην, αυμβίλων χαί τούτων τής χά
  (άς χαί τής ιυγινιίας, ώς νά &
  φαίνωοι βασιλιχήν χλαμύδα.
  Ν(γ«λιιότατι,
  Ή Βχοιλιχή αθτη χιιρονεμία τής
  'ϊμιτέραςΜιγαλιιίτητος ΪΙν δια
  φέρει Ιργου διξιοθ σφυρηλάτου
  αφυρηλατοθντος τούς άδικρρήχτβυς
  διομβυς τοθ ενδόξου θρίνου μιτά
  τβν κιοτβν δπηχέων Σας. Βίοθι
  ένθρονισμένος ιίς αυτόν, άλλά ένι
  θρον'σθητ,ι χαί ιίς τάς Ελληνικάς
  καρδίας, τάς οικίας ήνοίξατι χαί
  χατιχτήσατε διά παντός. 'Ηνώθη
  τε ψαχιχβς μιτά τοθ λαοθ ιή;
  Κρήτης, χαΡώ; χαί μιτά τοθ λοι
  π&0 Έλληνιχοθ λαοθ. Καί ιίνε δι
  χαιον χαί έπιβιβλημένον την &ψη
  λήν αγάπην Σας νά άνταποδώοω
  μέν μυριοηλαοΕως διά τής υΕϊχής
  άγάπης %ο Ι άφοσιώσιβς ημών.
  Ή Βΐσιλιχή χΐιρονομΐα είνε
  αυγχρίνως ή μιγχλυτέρκ ένθάρ
  ρυνοις χαί παρηγορία, δτι αί πολ
  λαί πληγαΐ τοθ "Εθνους θά έποκ
  λωθβοι διά τής διχαιοούοης χβί
  τής ίοότητος: θά άναρρώοη τοθτο
  χαί θά άναζωογονηβς διά τής ζω
  ογόνου πν&ής Σ>ς: θΐ άνορ,θιοθη
  διά τβν οχι6αρ&ν χειρβν 2ας: θί
  θ θά δ
  γ
  σθημα γενκη,ς
  ως. Άλλά καί
  απόφασις αυτή
  Δό
  μ ή μρς γ
  Μιθ' ημών τβν ζώντων χαί
  ραΐ«« τέχνα β6^(, τα ό
  δ
  τα ή
  ^ μι
  τα τβν άδιλφβν μας τής λοιπής
  Ελλάδος απιτέλιοαν την άρραγή
  χ(ητι(δα ιοΟ'ΕλληνιχιΟ ΒαοιλιχοΟ
  θρόνου, Ιπ! τι Ο δποΕου ιθχλιβς 6α
  βιλιύιτε, αίοθάνονται την δαοιλι
  χήν τιμήν, την προογινομένην ο&
  τοίς διά %ς οιίψιως τβν οιιμδο
  λιχβν τάφβν, τβν άβανάτων μνη
  μιίων β&<6ν, τα ίηιΐκ ΙΌτηβεν ή 6& ([ &6 ς μγ τού έν ι% έπιχαΐρψ γγρφή θίοιι αυτιθ, δκό την ουνιτήν, την Ινδοξον χ«1 πολυιτή δαοιλιίαν Τμβν. Νεναλειβτατε, "Εχομεν άχιάϊαντον την πιποί θηοιν, δτι θά αώοητι το Έθνος χαί θά άποβλ<ψητι ιύμενβς πρός την Έκκληοίαν, καί τιΰς λειτοορ γοΰς αυτής. ΕΙοθε τό σύμβολον τής 'Εθνιχής Ινότ-το?, ίγγΐλος ιίρή νης, ιίρηνοποιος χαί συμφιλιωχής. Είσθε, μετ* θΐόν, ή μόν- ελπίς χκί ή μ^η 6ιβα(α αγκύρα οοωτη ρίας, μιτά τ&ν διξιβν Συρβΐύλων Σας χά Ι Κυίιρνηιβν τής χώρας. Δίίχθητι, Μιγαλιιίτκτι, την δι* έμιθ έχφραζομένην μκριόυτο μόν Ι Ζήί 1 ή ΟΤΟΥγΊΙΜΟΙ. Έξαιρβτικος ζωηρά προ μηνύετσι εφέτος ή τουριστική κίνησις βίς τόν τόπον μας."Η· δή μάλιστα ανηγγέλθη ή δφΐ ξις δεκάδος ατμοπλοίου μέ καραβάνια περιηγητήν έξ δ- λης τής Εύρώτιης. Άργότεοα Ρέ θά ίχωμβν την έηΐσχεψ.ν καί άΧλων χιλιάδων έκδοομέ- ών. Τό γβγονός είναι ίξττΐρβ τικά ευχάριστον. Άλλά μάς βημιουργεΐ καί ύποχρεώσβις τάς οποίας βέν πρέπει νά λη σμονβμεν ή νά παρσβλέπω μέν. Καί κυρΐως μάς δημιουρ γ«ΐ την υποχρέωσιν νά όργα νθσωμεν την Τουρισπκήν μας υπηρεσίαν καί την ύποδοχήν τον ξένων κατά τρόπον πό λιτισμένον χαί αξιον νά τούς κάμη ν' άγαπήσουν τόν τό πον μας καί νά τόν έπισχε φθοθν καί άλλην φοράν. ΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ. Ή απόφασις ταν βργα· τον δπως συμμετάσχουν είς τόν εφετεινόν πανηγυρισμόν τής έπετείου τής Έθνικής έθνεγερσΐας έπροξένησβν αί Ικανοποιήσε ανεμένετο ή παρ' δλων γενικώς. Διότι οί Έλληνες εργάται βέν άπεμπόλησαν πό τέ τα (ερά καί τα δσια τής έθνικής (δέας καί δέν ύπήρ ξαν ποτέ άπάτριββς. "Αν δέ είς τινάς περιπτώσεις παρε σύρθησαν είς άκρότητας πού Εδωσαν λσβήν είς παρεξηγή σεις καί ^συκοφαντίσς τοθτο όφεΐλεται είς την έγκατάλει ψΐν των υπό τής πολιτεΐας καί δχΐ είς την Ελλειψιν έθνικής συνειδήσεως. **# Ν Α ΕΠΙΙΚΕΥΑΙίΗ. Είς οικτράν κατάστασιν Εχει περιέλθη ή δδός Φαιστού". Άπό τό Καμαράκι μέχρι Χά νΐων Πόρτας. Λάκκοι ίχουν ανοιχθή, τό πισόσΐρωμα Εχει καταστραφή τελείως κοί ή διέ λευσις διά τής 68γ 0 αυτής κα ταντά βασανιστι»ή Καί δμως είναι ή πλέον πολυσύχναστος όδός δεδομένου δ τι δι* αυτής έπικοηωνή ή πόλις δχι μονον μέ τό μεγαλύτερον καί τό πλουσιώτερον μέρος τής ύπα( θρου τοθ νομοθ μας άλλά καί μέ ολόκληρον την δυτικήν Κρήτην, έπιβίλλεται λοιπόν νά φροντίση ό δήμος νά επι σκευασθή άμέσως ή όδός αυτή. *** Γ Ι ΚλΤΑΒΡΕΓΜΑ* Γνωρίζομεν δτι ό δήμος δια θέτει &να μόνον χαταβρεχτή ρα καί δτι ό παραγγελθΐίς δέν ήλθε άκόμη. Πά νομίζομεν δτι τό κατάβρεγμα τον οδόν θά ήτο δυνατόν νά γίνεται τακτικώ τερα Εστω κσί μ έ τόν ίνα μό νόν καταβρεκτήρα, ώστε νά μην υφίσταται ό κόσμος αότό τό μαρτύριον τής σκόνης πού ήοχισε πάλι νά σχηματίση συν νεφα όλόκληρα καί νά καλύ πτη την πόλιν μόλις ήλθαν οί πρώται έαριναί ημέραι. χραταιδς χά Ι Ινδοξοι.1 «Έλπιζι έκί Κύριον χαίέντφ έ^έιι Αύτοθ ϋν θα οαλιυθ^Ι "Εντεινε καί χά τιυοδοθ χαί βαοίλιυε χαί οδηγή αιι £έ θαυμαβτβς ή Βεξιά τοθ Κυ ρίου>.
  'βν Νε«.όλει
  1
  Ρ^ £
  Ι'
  ί
  ϊ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ,— Σήμερον τό
  μουσικό θαθμα: «ΣΟ *Τσαι ή Εύτυ
  χία μοι» μέ τόν Μ ΤζΙλλι καΐ Ί
  ζα Μιράντα. Σημ. Έκαστην Δευτέ
  ραν, Πέμπτην καΐ Σάββατον άπο
  γευματιναΐ ώρα 6 30 μ. .μ. Τας Κ υ
  ριακάς 2 απογευματιναί ώρα 4 καΐ
  6.30 μ. μ. ________
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό παιδΐ φαι
  νόμενον Σίρλίϋ Τέμπλ. στό άρι
  στοόργημα: αΜονάνη στή ζωή».
  Έκτός προγράμματος: Ζουρνάλ.
  Καθ* εκάστην είς τάς 6 μ. μ. άπο
  γευματινή.
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον π'Ετΐιστρο
  φή τοθ Σάντου Ιον. 2ον, 3ον. 4ον
  έπεισόδια. ΚοΙ τό αύτοτελές «Νεα
  νικό αΤμα».
  ΒΓΧΑΡΙΕΤΗΡΙΟΝ
  θιωροθμεν Ιπι6*λλομίνην δκο
  χρέωοίν μ»ς δπως Ικφ?ίσ»μεν
  τάς Βερμοτάτας ευχαριστίας μ«(
  είς πάντας τούς αιιντελέοαντας ότι»
  οϊήποτε ·ίς τήνλ*μτιρ£νχαΙ άνευ
  προηγουμίνου έιτιτυχίαν τής Χο-
  ροεοπερίδος μας ιήί δοθείσης την
  12ην ΐίίι. έν αη αίθίύαΐΒ «Μι
  νώ«» ή' ώς γνωατόν έΐΐμηιαν διά
  ττ)ς π»ρουοίας των ή Α. Μ. ί Β
  σιλιυς, έ κ. Πρωθυπουργίς κχ
  ιί λοιποί ίπίαημο', τουθ' δπιρ
  περιεποΐηαε δψ'οτη» τιμήν είς
  την πόλιν μας ειδικώτερον !ι είς
  την δμιτέραν "Ενωσιν ΓυμναατικΛν
  Όργανώοιων. Ιδιαιτέρως 6>ιίλο
  μέν ιϋχαριστΕας: Είς τ» μέλη τής
  Κοινωνίας Ηρακλείου τα ουμμε
  ταοχόντα είς την Χοροεαηΐρ(5α.
  Είς τιύς χ. χ. Νομάρχην χαΐ Δ*
  μαρχον Ήρκχίιί™. Είς την Κεν
  τριχήν.Διοργανωτικήν Επιτροπήν
  τ*)ς χοροεσπε; ίϊος άποτελιυμίνην
  έκ τβν χ. Λιλής Κοζό{.η, Άγησ.
  Κβζδρη χαί 'ΑΘ. Ζαχαρίου: Είς
  τόν Σύλλογον Δεσποινίδιον 'Η?α
  χλείου χαί τάς ίιοποινΐδας β Ι1 π
  νες έχίρευαιχν τόν ναυτιχόν χορόν
  είς την «διαχοσμητικήν» δια την
  καλλιτιχνιχήν ικιίλεοιν τή; δια
  Χίομήαεας περί ή; εξέφρασαν το
  ενδιαφέρον ταιν ο£ έπίαημοι.
  Έν Ήραχλείφ τ$ 16 Μϊρτίβυ
  1937.
  Ό Γεν. Πρό«δοος τή; Ε.Γ.Ο.Η.
  Ι. Τζββ«νής
  Ό Προιδρος τής Ναυτικής Όρ
  γανώσεως
  Π.
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τ· πκιδί θβδμα:
  ΣΙΡΛΕΎ'
  ΤΕΜΠΛ
  Στ· βριοτούργι,μ* μέ
  τό οποίον καχέκτηοε την
  καρδιά τοδ κινηματογρα
  φΐΜ«& κοινβΰ ίλ·Μ τ·0
  Μόβμου:
  ΜΟΗΑΧΒ
  στη ιη
  'Εκτός προγράμματος
  έπ'καιρο ΖΟΥΡΝΑΛ.
  Λ(κν προσεχές:
  Ό χινηματογρνφΐΜΟς
  χβλβασος: ΒΙΒΔ ΒΙΛ*.
  ΣΗΜ. Καθ9 εκάστην
  είς τάς 6 μ. μ. οίκογβνεια
  κή άκογευματινή.
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΦΑΣΜ)ΜΠΟΡΟΥΣ
  Καθιοτβ γνβοστδν είς το&ς έν!ι
  «φερομένους ότι, διαλυτον δριστΐ
  χβς την αποθήκην δφαομέταν, έκ
  κοιΑ τή* υπάρχουσαν παραχατα
  θήχην διαφόρων ιΐδβν εί; τιμάς
  ιδκαΐρίβς. έκ «Ο καρά την πλα
  τε(χν πΐ4λ«(«( Νιιια,ρχΙβς. Γρ«
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  Τοδ ΚΙΏΕΚ ΗΑΟΟΔΚΌ
  61ον
  —"Οιτω; θέλιις Άγιάοα. Δ*< «ροδοθμαι Εμως την χαλλονή σ·3ϋ. 'Εχω οχληίύν'η την χαρρδιά μ?υ οτή ματαιοΊητα μ-δ; γυναιχείας χαλλανή; που μαραίνεται οάν τό λουλοθϊι. —Κ»νι·ς λάθος, Χίλκ, γιατΐ ή λλή μου οΊαοχεΤ διον διαρ χ» χι' έγώ. Άλλα άφοβ το θέΧεις Η* οοθ ϊείξω το ποίσωτΐ.4 μου, άλ« μή μέ χατηγορήοης &ι το πάθος χοριεύίη τό λογιχα οου. Ουδέποτε δείχνομκι οΐους άνδρας γιατί δταν μέ δοθν δέν μποροθν ιχιά νά μέ ξιχάσοιιν. Γι' αύτο εί- μαι οκεκασμινη γιά νά μή δημι¬ ουργή θ&μντα. Έπΐμίνεις λοιπόν νά μέ δ$(; —Νϊ!, απήντησα δπο τό κρά- τος τής πιρΐεργείας μου. Έαήκα'σε τ* χατάλευ<ά της χ*! ατρογγυλά μπράτθϊ, δμοια τκν ίηοΐων Η' Ιχω δι οτή ζωή μου, χά Ι άργα-άογα Ιδγαλε χάποιο πιάσΐμο πίσω άπο το χεφάλι της. Τότε ζαφνιχά Ιπεοαν δλα τα φο- Ε>έματά της χ*1 Ιϊί Ιμεινε παρά
  λιυχο Οφχομα χολλημΐνο σ;ό
  ά της τόσο χά) ά, Π'.ύ δέν
  I-
  χανε παρά νά δείχνη τίς δπέ?οχες
  ά^μονιχες γραμαές τού, ΤΙ χάρις 1
  Τί α?μονϊα!... Ήταν χδτι περια
  σίιερο άπό ανθρωπίνη ώ^ορφιί.
  ΒΙχε χβτι οάν τον ίλιγμο φιδιοθ
  τό σωμά της... Στά πόϊια της φα·
  ρίθοε οχνδάλια μέ χρυσές πόρ-
  πες. Οί «στράγαλοΐ της ήσχν τέ-
  λειοι δσον χανίνας γλύπτης δέν
  θ* μποροθοε νά τιΰς φαντασθϊ.
  Ή μ{ση της ή αν τυλιγμένη μέ ε'
  να χρυοο φίδι διχέφαλο κου έτδ-
  νιζι χά τα τρίπον ηολΰ ζωηρόν τίς
  στρογγυλότητες τοθ σώματίς της*
  ΕΙχε οταυρνμένα τα χέρικ της
  στό στη"θος. Κ»Ι δταν την χ6ττα-
  ξα σΐό πρίσ·ΛΠο, Ικανα δυό βήμα-
  τα πίσιο τυφλωμίνος χαί χατά
  ηληχτος. Ού^ανίχ ώμορφιά... Δέν
  μποροθσι νά την ααλΧά^ φιντα·
  σία άνθρωπον. Καί δμως ή ώμορ-
  φιά αοιή μ".Ο ιδινε την Ιντύπωαι
  δΐΐ ίίν ίπρίχιιτο περί ανθρώπΐυ,
  άλλά περί έξωτιχοθ πλασματος.
  ΜΙ έτρόμνζι. "Έτρεμα ί'όκληρος
  4τιο τον φΐίο, άλλά_ ήμουν ταδ
  τοχρίνιο; χαί μαγευμίν^ς. Τόπρί
  οιοπί της άχτινοβολοθαι... Π*ς νά
  την πιριγράψϊ) χα( ινως νά τρα¬
  βήξη τα μκτια μου άπό επάνω
  της!
  —Κύΐταξέ μι λοιπόν, Χίλυ. ΕΙ
  μαι πειο ώμορφη άπό χάθε γυναΐ
  χα,πεύ δκτ]ρξι ή θά οπίρξη, ΕΙ-
  μαι άθάνατη χαί ήμίθεα. Ή μνή
  μη μου μέ χιταδιώχιι «πό αί*να
  σέ αίηνα χαί τό πάθος μι ωδήγει
  από τό χέρι. "Εχανα χαχο χαί ή
  λύπη μέ άχολουθεΐ άπό αίωνα σέ
  αίανα χαί άπό κίβνα οέ αΐανα
  χαχό θά χάνω χαί λύπη θά γω·
  ρίζ» Ιιος δκυ Ιλθη ή ώ;α. νά ά-
  πιλ^τρωθδ.
  Την έχότταξα ατά μάτια παρα-
  αυρΒε'ς .άπί χάποια μαγνηιιχή
  ίύναμι χ»1 άμέσνς Ινβιωοα Ινα
  ριθμα νά Ιρχιται άπό τα μάτΐΛ
  της ατά διχί μβυ χ&Ι νά μΐ απο-
  τυφλώνη.
  —Ν1, λοιπόν, άίθρωπε, μοθ εί-
  ηε. Σϋ τό ήΟΙληοις. Τό πίθος θά
  9βΟ χατβφαγη την χαρϊιϊ έλν ϊέ< Ιπιβληθ^ς οίον έκυτό σου. ΕΙιαι ίαχυρός χαί Ιαας γλυτώσΐ(ς. ΕΙμαι Χίλυ, μιά παρθένες θιά πιυ δέν σ·ΐγχιιΙται ίπό^ κανέν» &&ρ* ίχτός άπό Ινα χαί αΰτβς δέν εΙΌχι ού. Μέ εΐϊες λοιπόν άρχΐτί; (συνεχίζεται) ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ 10 ΠΕΤΡΕΑΑΙΟΚΙΝΙΙΙΒΝ 1)1 Ι,, ■Αναχωρεί έ{ 'Ηρακλεί •β έκβοτΐιν ΚΥΡΙΑΚΗΝ βρβδυ κατ' εύβεΐαν ΠΕΙ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ προ»! Ρέ- βυμνον, Χανιά, Πειραια, -6ρ·ν, Πάρον, Ν·ϊ·ν. Βραιτορεΐον ΑΜΑΡαΑΚΝ Τ|λ·». 1—41 ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 57 ΚλθλΡΟΔΕΥΤΕΡΙΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Τή Καθαροβευτέρσ οί εύσυνεΐθη τοι χρονογράφοι Εχουν τύπους καΙ τθπους νο περιγραψουν. Άπό τό γλεντιστή—μέ τό ττατροπαράβοιο σκόρδο είς τό αύτΐ-ε'ως τόν καρά βοτσακισμένο θαμωνα τοθ χορευτι- κου κέντρου. Ό πρώτος νλεντα μέ την καρδιά τού δια τόν άτιλοθ'- στατο λόγο δτι δέν εΤχε γλεντήση καΙ τόσο την Άηοκοη* 8ια λό· γους ... άνεξσρτήτους τής θελήσε¬ ως τού. Ό δευτερος ϊχει μετατς, θη στό ύτΐαίθριο ·>λέντι τής καθα-
  ρδς Δευτέρας χωρΐς νά προφθάσρ
  νά αλλάξη τό επίσημον ΕνΒυμα τής
  χορευτικάς έσπερίδος. Είνε τσαλα·
  κωμένος καΙ κάθε αλλο τιαρό: φρέ·
  σκος.
  —Δέ ·π^ς παιδΐ μου νά ττάρης τό
  γαλατάκι σοτ>; λέει ό πρωτος είς
  τόν δεύτερον, Ή δψι σου είνε χί·
  τρινη οάν φλουρί. ΚαΙ δέν κάνει
  νά νηστε6τ)ς.
  Ό δευτερος δμως Εχει δλο τό
  κουράγιο καΙ κρασΐ να πι{) καΙ νά
  καταβοοχθΐοπ δτι δήποτε. "Εχει ά-
  κάμη ΰλη την δρεξη τοθ χοροθ 6-
  στο καΙ μέ την ορχήστραν τοθ έν·
  σκήψαντος καραμπουζουκλή κοΐ
  των σύντροφον τού.
  Ιδού κοΐ ένας αίώνιος τύπος—
  αλλος αύτός τοθ Καθαροδευτεριά·
  τικου μωσαΐκοΰ: ή συνοικιακή χον·
  τέσσα, ή μ'Ενα λόγο—καΙ λόγο βα·
  ρθ—τιτλοφορουμένη: «μπαομπουνά-
  ρα». "Εχει βάλη τα γιορΐινά της,
  Εχει βαφή ε·έ καρμΐνιον άνεξίτηλον
  καΙ άρωματιοθϋ μέ έσσάνς τού
  Κοτύ. "Οτι μυρΐζει κοί ,. ταοαμα
  είνε πραχμα άσχετον. "Η τουναν¬
  τίον είνε σχετικόν μέ την εμφάνι¬
  σιν τής «μπσρμπουνάρας» δπως α¬
  κριβώς την Εχει τοποθετηθή άνέκα·
  θεν στό πλαΐσιον τής ημέρας ό άρ
  μόδιος καρατερίστας.
  Άλλ' έκεΕνο ποθ διατονΐζει άπό
  καταβολάς... Καθαροδευτέρας, τή
  συνοικιακή αυτή φυσιογνωμία είνε
  τό φέρσιμό της. Τίποτε (έν δλλο£ε
  είς τό φέρσιμο αΰτό. Ή μπαρμπου
  νάρα, την οποίαν ένδισφέρει άνέ
  καθεν ή έρωτοτροπία δπως την δι
  έγραψαν αί παρθένοι τοθ τιαλαιοθ
  καλοθ καιροθ, φροντίζει νά παρου
  σιάζη εαυτήν ώς επίδοξον νυμφην
  πρώτης γραμμης. Μόλις δμως
  τό γυροπόδι της ανερχόμενον Εξα¬
  φνα άτΐοκαλύπτέι κνήμην εϋτραφη
  σπεύδει οίδημόνως νά συσταλη
  καΙ νά λόβρ την ... προσήκουσαν θε
  σιν. Είναι ή σεμνοτυφΐα, προσωιοι
  ημένη,διΐως την έννοοθν άκόμη μερι
  κοί κ&γιοι πατέρες» τής έποχής
  Ή «μπαρμπουνάρα» έκποοσωπεϊ
  την αΐωνΐαν σαρακοστήν, Ότι πσ-
  ρέχει εαυτήν—κατ' όψιν τουλοχι-
  στον - ώς Εδεσμα πασχαλινόν είνε
  άλλο ζήτημα.
  Ό Άλλας
  —Ή γυναΐκα μέ τα ώραι-
  ότιρα μάτια.
  Ή Μίντο ΤίΙ)ορ, μιά γνωατή
  ήΐποιός των Πα3ΐο£βν, ποΰ είς
  Ικα διαγωνισμόν εξελέγη ώ; ή
  «^υναΐχα μ έ τ* ώ?αιίτιρϊ μίτια»,
  ένιφανΕοθη ενώπιον τοθ διχαοτηρΕ-
  ου μέ εκπεσμον ιίς τό Ινα της
  ματι! Φχντάζεχαι χανιΐς την ο!
  αθηοιν που επροκάλεσεν ή Ιμφίνι
  αίς αύτη είς τό διχαοτήριον. Ή
  Τίθλορ είχεν δποβίλη μήνυσιν
  εναντίον Ινος βχναύαου άνθρώπου
  Πτύδπό τό Λρόσχημα δτι ή ή9ο
  ποίος ποδ μιά βροχιρή ήμέ?α
  περπατοθαε είς τόν δρομο μέ 4ν3ΐ
  χτή την όΊΛΠρίλλα, τοθ ή,ιπόίιζε
  την θέαν, τ^ς χατίφερεν Ινα χτύ
  πημα στό πρόσωπον. Έχ τοθ χτιι
  τιήιατος ή €/υναΙ<α μέ τα ώραιί τερα μίτια» έκινδύνευαε νά τυ φλωθξ. Ό βάναυσος χατηγορίύ μενος κατεδικάσθη είς αττ.ζηιιίω αιν χιλίων φράγχων, καί εί; φυ λάχισιν ενός μηνίς. Όκωσδήποτι ή διαφήμησις τ«]ς γυναικός μέ τα ωραιοτέρα ματια ΙγινεΙ —Τα ψάρια πηδοθν μίσα στίς.... βάρκες! Ό παράδιισος γιά τίύς ψ»ρά δις είνε τδ ναλοχαΤρι οΕ λίμνες τής ΊνδοχΙνας, είς την νοτιοανατο λιχήν Ασίαν. Τό χαλοχαίρι ο Ε λίμναι τής Ί«δοχΕνας ρηχαΕνουν τόσον πϊ5ύ ώυτε έλάχιστος χω ρος άπομίνει γιά τα ψίρια. Μέσα στό ολίγον νερό τα ψίρια χολυμ βοθν τίσϊν χοντά τό Ι^α είς τό ιϊλλΓ, ώ3ΐε άρχεΐ χανιίςνά. 6υθί οη χο χερι >ί{ τό νερό γιά τα τό
  βγάλη γιομβτο ψΐριο! Ό:αν Η
  4πο τα ρηχά νιρά περνοθν οί ΕΘλ
  γινεΐς μ! τα πλοιάρια των, τα
  ψίρια άπό τόν φόβον τους χαί
  χαί την σύγχυσίν τ«ν πηδοθν μέ
  9> είς τίς βάρκες. ΚαΙ οί ίθαγι
  νιΐς τα πιάνουν χωρΐς νά υποβάλ
  λωνται ιίς τόν κόπον νά τα ψχρέ
  ψΐυνΐ
  - ΕΝΟΙΚΙέΖΟΝΤΑΙ Ιύα δωμα
  τια δυνάμενα νά χρηαιμοποιηθοθν
  χαί παρ' δλιγομελ&Ος οικογενείας.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  Τό Πρατήριον σιγαρέττων.·
  πΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ
  ρετεφέρδη είς την Πλατείαν Καλλερ¬
  γών, παραπλεύρως καφφενείου «"Όλυμ-
  πος».
  Έκτός των σιγαρέττων ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 8«
  πωλώνται χονδρικώς χαί λιανικδς ΚαΙ ολα τα αλ
  λ« εϊδη των λβιπδν Καπνεβιομηχννιϋν.
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΕΙΑ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ
  Το,τβλβΐόχβρον
  βν ]<ρητπ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΩΝΣΤ. ΟΔ. ΤΟΣΚΟΥΔΗ Τακτικαί έβδβμαδιαΤαι «ναχωρήοΐις δι* Αθήνας—Πειραια καί τάνάπαλιν. Πιστή καί «κριβής εκτέλεσις πάσης παραγγε¬ λίας εμπορικης φύσεως. 1 Ασφαλείας, ταχύτης, μΐ0·δικέτη{ παραδΐιγ' ματική. ΓΡΑΦΕ1Λ Ηράκλειον: ■αρανλιυρως Κα·φ& «Όλυμεχος»—έν'Αθήναις: Κάνιγγος 3 τηλ.24066. Εν» ιτολόκροτον Ιστορικόν Ιρνβν. ΔΥΟ ΑΔΕΑΦΟΙ ΔΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ ;Προσπέρ Μεριμ». 192_ Μ' α υ τί τα ?ό|"ΐα σπειρεύηασι γερά χι' άΐϊομαχρύνθηχε >ιέ χαλπα
  ομδ πηγαίνοντας ποδς τό έαιοΗρι
  χό τής πδλης Ό αημαιοφοΌος
  Ι «λ νέ μεριχφ βήματα αάν ν! ήιι-
  λε νά τόν ακολουθήση- οέ λίγο
  δμιος άργοπδρηοΐ το 6ήιια το5
  άλόγοα τού τό ίχανε νά πηγαίνη
  χ*1 τέλος σταμίτησε· γύρι
  σε πία» στήν Ιλ— τοι», χρίνοντας
  άλο ίτι ή ουμβουλή τοθ
  λοχαγοθ, ά/χιΐ δό8η<ΐ σέ σιιγμή δ?Υ*ίί, ΐ£' ήίαν ά'Χ'ϊμη νά την ακολουθήση. Ό Μωρεβέλ λίγο ζαλιομένος άχίμη &πό τό χτύηηαα,χαβαλλίχε- ψε κάλι δλ»αφημβντ»ς χι' δ χά λέγερος σηκώνοντας το οαυρ»μένο τού, έξώ?χιζΐ τους οιρατι&τις νά μή χαριοθοθν οέ χανένα ο&γενότο χαί νά πνΐξουν την βϋρεοη οε χ6- ματα οΓματος. Οί σΐρατι&τις είχαναυγχρα'.ηθ) μιά ατιγμή άπό τίς έπιπλήξιΐς τοθ λοχαγοθ των δταν Βμνς άπαλλά· χθηκαν απδ την Πίρίυσία τού χαί φαντάΌθηχαν μιά ώ^αΕα λεηλασΐα χούνηααν τα σπαθιά τ»ν έπ>ν«
  άπο τα χεφάλια των χι' ώρκίσαη
  χαν νά κάνουν δτ,ι θά Βιέταζε δ
  Μωρΐβίλ.
  Κ.'
  ΤΕΔΕΓΤΑΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
  Τδ Ιΐιο βράίυ, τή αυνειθισμένη
  ώροτ, δ Μερζύ βγή «ε άπο τδ σπίτι
  χαλά οχεπαομένος μ' 1>χ μανδ6α
  χρώματες τοίχου, μέ τδ χαπέλλο
  χκτεβαομένο ώ, τα μάτια χά Ι, μέ
  τή προφυλάξη πιΰ Ικρεπι, διευ-
  θύνθηχε οτδ οπίτι τής χδμηαοας
  Μόλις ιΐχε χάνιι μιριχά δήματα
  χά Ι συνήντησε τό χιιροθργο 'Αμ-
  δρόαιο Πα[έ πβυ τδν γνώπζεγιαιτΐ
  τδν είχε πιριποιηθς. Ό Παρέ έ
  πίαϊριφι χωρΐς αλλο άπδ τδ μί-
  γαρο Σχτιλλιών χαί δ Μιρζύ
  αφ' ού τδ Ιδωοε γνηρΐμΐα, τίν (ώ
  τηαΐ πΑς ήΐχν δ Ν^ύχρχος.
  —Είναι χαλύιιρα, είπε δ χει
  ροθργος. Ή πληγή £έν είνε 6α
  ρειά χι' δ πληγωμένος ίέν Ιπαθε
  τίποτε σβδαρό. "Αν δοηΐήαη δ
  θεος, θά γιατρευθϊ. Έλπίζω ίτι
  τδ φάρμαχο «ού τοθ διέΐαξα γι'
  Ιπίψι θά τοθ είναι οατήριο χαί
  θά περάοη ήσ^χη νύκτα.
  (σονεχΐζεται)
  ΚΙΝ Η Μ Α Τ Ο ΓΡ ΑΦΟΣ
  Σήμερον
  Τετάρτη 17 Μαρτίοο
  Ό μεγαλυτέρας τε
  νόρος τού κόσμου:
  Μ. ΤΖίΛΑΙ
  Η«1 ή διάαημοΐ
  ΙΖΑ ΜΙΡΑΝΤΑ
  Στήν μεγαλυτέρα
  μουσική δημιουργία
  τού αιώνος μας:
  ΙΕΙΤΥΙΙΑΜΟΥ
  Μουσιχή άρμονΐ» μέ τίις
  μελκοΐΜβτερις Κριΐς βηβ τής
  έΜρΐς ΤΟΧΒΑ, Α ΙΝΤΑ,
  Ναινβν Λιαιι*.
  Ανώτερον άπό τό
  ΑΒΕ ΜΑΡΙΑ καί
  μέ ξεχν&ς».
  | ΚΟΙΠΩΠΙ
  ΚΙΝΗΣΙΣ -Χθές ανεχώρησε δια
  Πάτρας οπου τοηοθετεϊται συνδιευ
  θοντής τοθ ύηοκαταστήματος τής
  Έθνικής Τραπέζης ό κ. Εύστάθιος
  Μπαϊμποΰτης επί τριετ>αν διατελε-
  σας ϋποΒιευθυντής τοθ έδώ ύηοκα.
  στήματος τής Τραπέζης ταύτης.
  Τόν κ. Μπαιμπούτην συνοδεθουν
  πληθος συμπαθειών τάς οποίας ε¬
  δημιούργησε ή έδώ πσραμονή τού
  καΐ αί λαμπραί άναμνήσεις τας ό.
  ποίας αφήκε ώς τραπεζιτικός ττα
  ρώ τω εμπορικώ κόσμφ τής πόλε
  ώς μας.
  —Ανεχώρησεν είς Αθήνας δι"
  ευρύτερον εξάσκησιν ό παθολόγος
  Ιστρος κ. Έμμ. Καταλαγαριανου
  ΓΆΝΊΟΙ.—ΔνΙς Κάρμεν Μεφσοθτ
  κ. θρασθβουλος Σταυράκης έτέλε
  σαν ΐοϋς γσμους ΐων. ίΐαράνυμ
  φός παρέστη ό Διευθυντής τής «Ά
  νορθώοεως» κ. Ανδρ. Ζωνράφος.
  ΣΡτήρια
  Συνχ^Ρητήρια.
  —Την παρελθ. Πέμπτην οί διδά*
  σκαλοι Βορριζίων Δημοσθ. Κανα
  βάκης καί ή ΔνΙς Κατίνα Μαυράκη
  ετέλεσαν τούς γάμους των έν Ίε
  Ρ9 Μονη Βροντησΐου. Παράνυμφος
  παρέστη ό κ. Ζαχαρ. Κουκουλάκης
  Δ)λος Καμάρων. Συγχαρητήρια.
  —Τό παρβλθ. Σάββατον είς τό
  έξωμονσστηρον Έσταυρωμένος ί
  τέλεσαν ούς γάμους των ό κ. Ιω
  άννης Συμιανάκης μετα τής Δβ-
  σποίνης Γεωργιτσάκη. Παράνυμ
  φός παρέστη ό κ. Δημήτριος Βου
  ρεξάκης βικηγόρος. Είς τοθς νβο
  νύμφους ίϋχόμεθα τιασαν ευτυχίαν.
  —Τό παρελθόν Σάββατον, έτελέ
  σθησαν έν ΜεσοχωρΙω οί γάμοι
  τοθ κ, Ιωάννου Ν. Σφακιανάκη,
  μετά τής Δ)νΙδος "Ελένης Μιχ. "Ε
  ΑΠώτου, Αδελφής τοθ φΐλου δικη
  γόρου κ. Αλεξ. 'Εληώτου. Παρα
  νυμφος παρέστη ό_κ. "Αγγελος Αγ
  γελιδάκπς.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.— Ό έν Παρισίοις
  κ. Νϊκος Λάμπρου καί ή ΔΙς Πολυ
  ξένη Κοκκίνου ήρρσβωνίσθησαν.
  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ,-Ή κ. Μαρίκα Κ.
  Μαμαλάκη δέν Θά δεχθή έτΐισκέ
  ψεις.
  —ΈπΙσης δέν θά δεχθίί έπισκέ
  ψεις ή κ. Κάρμεν θρ. Σταυράκη.
  *♦*
  Γύρω στήν πόλι μας.
  Ή κίνησις τής τελευταίας Κυ·
  ριακής τιθν Απόκρεω δέν υπήρξεν
  άναξΐα λόγου.
  —Τα χορευτικά κέντρα έοημεΐω
  σαν πιέννες τόσον είς τα απρέ
  μιντί των Οσον καΐ είς τάς έσπε-
  ρΐδτς των.
  —Κάποιοι ύποστηοΐζουν Οτι έση
  μείωσαν καΐ εΐσπράξβις δχι ευ
  καταφοόνητες άλλά σ' ούτό «δια·
  φωνοθν» οί διευθυνταί των.
  —ΚαΙ ή κίνησις τής Καθαροδευ-
  τέρας δέν υπήρξε πβριωρισμένη,
  —Είς αύτό συνετέλεσε καί ό
  ώραϊος καιρός ό- οποίος καΘΙστα
  τό ύπαιθρον έλκυσΐικώτατον.
  —"Ετσι δέν Ελειψαν άπό δλα τα
  προάστειά μας Ιδιαιτέρως δέ τό
  τοθ Μασταμπδ τα πλήθη κόσμου
  πάσης τάξεως, ήλικίας καί φολου.
  —Τα όποΓα καΙ εώρτασαν μέ
  ανάλογον ευθυμίαν την Καθαρά
  Δευτέρα.
  —ΟΙ οΐωνοσκόποι ήοχισαν... ν*
  άνησυχοθν διά τόν Μάρτιον.
  —ΚαΙ τοθτο διότι ή άνομβρΐα
  τού ήρχισε νά παρατείνεται πέραν
  τοθ δέοντος.
  —Ένώ τα «δύο νβρά* τοθ Μάρ·
  τη είνε άπαραίτητα καί κατά την
  σχετικήν παροιμΐαν καί ^κατά την
  σημερινήν ΙΒίως πραγματικάτητα.
  —ΑΙ τελευταίαι Αθηναϊκαί έφη·
  μερίδες πβριέχουν έκτενεΓς λεπτο
  μερείσς διά την ύκοδοχήν τής Α.
  Μ. είς Λασήθι.
  - Καθώς καί δλλα τίνα «παρα
  λειφθέντα» άπό (ήν Αφιξιν καί δια
  μονήν τοθ Βασιλέως είς Ήράκλει
  όν.
  —Ή ότΐοΐα τόσα χαρακτηριοτι
  κά σημεΐα ουνεκέντ(.ωσε έν σχέσει
  ποός τάς έκδηλώσεις πρός τόν Βα
  σιλέα καί τόν τΐαρατηρηθίντα έν
  Θουσιασμόν,
  —Μετά την λήξιν τής χορευτι
  κης τιεριόδου ήρχισεν ή βαοιλεία
  τοθ κινηματογράφου.
  —ΚαΙ οί κινηματογράφοι μας
  αμιλλώνται ποίος νά| παρουσιασθή
  μέ τό καλύτερον Εργον διά τοθ
  όττοΐου Θά σημειωθβ ή Εναρξις
  τής νέας κινηματογραφΐκής σαιζόν,
  —Είς τό εστιατόριον «Διεθνές»
  σογκεντρώνεται κάθβ βράδυ ό κα
  λύτερος κόσμος.
  —ΚαΙ δικαΐως διότι τό έν λόγω
  εστιατόριον εξακολουθή να παρου
  σιόζη άπό πάσης απόψεως "ΑΘη
  να'ικήν δψιν καί νά αναπληροί μίαν
  Κλλειψιν είς τό κεφάλαιον τουτο
  διά την πόλιν μας.
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Ό υπογεγραμμένος Έμμ. Ι. Δερ
  μιτζάκης ΘεωρηθεΙς έκ παρεξηγήσε
  ως ώς μέλος τοθ ύφισταμένού
  πρό τινος είς Καλέσσα άνατρεπτι
  κου ΣωματεΙου καί χαρακτηρισθεΐς
  κακώς ώς κομμουνιστήν, δηλώ ήδη
  άπβριφράστως ότι οθτε ύπήρξα
  κομμουνιστής οθτε είς τό μέλλον
  πρόκειται νά ύττοστηρΐξω Ιδέας
  αντιτιθεμένας είς τό οφιστάμενον
  εθνικόν καί κοινωνικόν καθεοτώς.
  Έν Ηρακλείω τη 15 Μαρτίου
  1Θ37.
  Ό Δηλών
  Έμμ. Ι. Δ
  Η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ
  (τβδ μαιευτηρίου τήι Κάς
  Έλενας Βενιζέλου) Δνίς
  ΚΑΤΙΝΑ Ν.
  ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ
  δέχεται τας ι,κιτοΜβυί
  «ν τή οΐκία της βδβς
  Λ«σηθΙβυΒ*λιδέ—Τζαμί.
  Όραι έηισκέψΐΝν ,9-12
  3—7.
  μ
  συϊ
  5ϋϊ(βο6λευε τή
  Ιανεττα «ν* «
  Ι»1
  ,»- ,γκυμοσονη.
  Γ1 Χιο'
  Ι «,«βν της:
  -Ό βασιλεύς
  ΐνβρΐς *σ1 «"Τ*-*
  Ή^ασΙλισσΐ κά
  Α<0 ■£βς ούτή τή σι 1 ( Μ τνρ «ώς θα γΐνω ένο Μν Κινε χι' αλλ αθ·ήτή τή Υ·νηά Αύτό τό γεγον μ ενός μέλλον * Γαλλΐσς αι νβν, ή Μαρία—· Ινα νό φύγτΐ Α ψη αυτόν χωρ! -Μέ κυριεύει ΒΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΚ1ΣΊ «Κ έν Όϊ»©! την έ» μ να ης < Λι«ι ηηΐχθ» 1)'ϊμμΐνουήλ < Γε»—£«, Φ 'Ικΐιδή χβΐτο *·ΐΙτίντεΗ έκετ **« κοφαν μ>«ι ι
  ·
  «•—γ. 23 Ί
  Λ χβΐ 19 Φι
  ^Ίίβματιχτΐς
  ™·«τ»ν μόν «χ*
  Κ0Β( ΙΎ
  ^•1782)1936
  τόν έ*τελι
  μ
  π;
  ·τ·«οιν κατά
  «ίξι-ν „
  1 έχτΐβ
  Α'Π Ο'ΡΘ 12 Σ 1 Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  61 όν
  Τό μβνάλο έμηόδιο βΤχβ πά
  ρομερισθΡί, ή συζυγική συμ-
  Ρ'ωσις εΐχβ παγιωθβ κσί ή
  χαοά τόν νονέων, τής αύλής
  καΐ 6λης τής χώοας έξβδηλώ
  νβτο σέ κάθβ εΐδους έορτές
  καΐ διασκεβάσεις.
  Ένας ανθρωχος μονά
  χά βέν ήταν εντελώς (Ο
  χαριστημένος —ή ΜατοΙα—θη
  ρεσΐα. Βέβπι ή άπόκτησις
  μιας κορούλας έββλτίωσε τή
  θέσι τής κόρης πού άναποθ-
  σε περισσότερο άπό τα αΚλα
  της παιδία, άλλά δέν την έ-
  στβρίωνβν οριστικά.,. ΣΊν αύ
  τοκράτειρα καΐ οάν πολιτικάς
  πού ήταν έσκέπτβτο οχι μονά
  χά την οικογενειακήν εύοαιμο
  νΐσ, άλλβ καΙ τή διατήρησι
  τής ουναστεΐας.
  —Έχομεν απόλυτον ανάγ¬
  κην ενός Δβλφ'νου! έκανελάμ-
  βανβ διαρκώς στήν κόρη της.
  ΚαΙ σέ κάθε γραμμαί της
  συνεβούλευε τή Μαρία—Άν-
  τουανέττα «νά μην κοψαται
  χώριο», νά μην παρασύρβταΐ
  άπό τίς έκιπολαιότητες. ΚαΙ
  δταν ιΐδε τούς μήνες νά περ.
  νοθν χωρΐς νά σημειώνεται
  νέα έγκυμοσύνη, έθύμωσε πά
  λι καΙ άρχισβ νά κατηγορβ
  την κόρη της δτι ι£κανε κα¬
  κήν χρήσιν» των ουζυγικΛν
  νυκτών της:
  —Ό βασιλεύς άποσύρεται
  ενωρίς κσί σηκώνεται ενωρίς.
  Ή βασΐλισσ-χ κάνει τό άντΐ-
  θετο. Πας μπορεΐ κανεΐς νά
  έλπΐζη καλλίτερα πράγματσ;
  Έως ούτή τή στιγμή έστάθη
  κα διακριτικΓ), άλλά θσροώ
  τϊώς θά γΐνω ένοχλητΐκή. θϊ
  Ικατνε φονΐκό ή κόρη μου άν
  6*ν Ιδινε χι' &λλα παιδία σ'
  αύ*ή τή τή γβνηά.
  Αότό τό γεγονός, την γεν·
  νησι ενός μέλλοντος βασιλέως
  τής ΓαλλΙσς άπό τό αΤμά
  της, τό οΐμα των Άψβούρ
  γων, ή Μαρία—-θηρεσΐα "βέν
  θέλει νά φύγη άπό τόν κόσ¬
  μον αυτόν χωρΐς νά τό (οβ.
  —Μέ κυριεύει ή άνησυχΐα,
  εφώναξεν. Ή ήλΐκΐα 8έν μοθ
  έπιτρέκει πιά νά πεοιμένω.
  Άλλά βέν τής εμβλλβ νά
  αισθανθή αυτή την τελευταία
  χσρά πού έπερίμβνε γιά νά
  4ποχαιοβτ!οη ίύ<αριοτημ*.νη τούτη τή ζωή πΓθ την ίΤχβ π3τίση τόοβς πΐκρες. Ή Μϊ· Ρΐσ—Άντουανέττα δέν βΐχβ πβιά τόννοθ ιη: στήν σηό κιησι έ ός Δβ*φ!νου. Μετσ την μητρό-ητα αλλα συναι σθήαατα έάραζαν την καρ διά της— μιβ κσρδιά πού τώ ρσ έξυπνοΓσβ... Τόν ΛΟγουστο τοθ 1778, άνήμβρα τής εορτάς τοθ άγί- Λουδοβΐκου, την ώοα πού προ σήρχοντο οί αύλικοΐ, οί Εύγε νίΐς καΙ οί ξένοι άντιπρόσω ποι γιά νά όποβάλουν τος «οχάς των σιοθς βασιλϊΤς τής Γαλλία, μιά περΐεργη σκηνή έζετυλΐχθη στή μεγάλη αΤθου σα τοθ θρόνου των Βερσαλ λιων. Ή κυρΐα ντέ ΣιμαΙ, μιά άπό τίς μεγάλες χυρίες τοθ παλατιοθ έπροχώρησε γιά νά παρουσιάση στό θρονιασμέ νο βσσιλικό ζεθγος κ οποίον νέον άρχοντα πού έρχόνταν ά πό τή Σουη5(σ: —Ό κόμης "Άξελ ντέ Φέρ σβν. Ό βασιληάς ίγυρε τό κεφά λι μέ Οφος δύσθυμο. ΟΙ άλλοι εκύττσζαν μέ αδιαφορίαν τόν άσήμαντο καΐ άγνωστον ξέ νόν. Ποίος έθυμόνταν τό πέ ρασμά τού, πρό τεσσάρων χρόνων, μίσα άπό τό πολύ βοο πολάτι καί τό άπέραντο Παρ'οι... Ή βασΐλισσα βμως μόλις τόν άντΐκρυσεν, έ<λει σε γιά μιά στιγμή τα μάτια καΙ άμέσως ίξαναζωντάνιψβ μέσα της ή μορφή τοθ νέου μέ την σοβαρή γοητεΐα πού εί χβ συναντήση μιά βοαδυά, ο" έναν χορό τής "Οιΐερας .. Τοθ έΐεινεν άνοικτόκαρδα τό Χέρι της καί: "Α!**ε>ώναξβ. Μ 4 πρόκεΐ
  ται περί παλαιάς γνωριμΐαςΐ
  ΐουνεχΐζεται)
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΊΉΡ1ΑΣΜΟΪ
  Τής έν Ηρακλείω έδριυούσης
  Εμπορικάς "Ομορρύθμου Έται-
  ριΐας δπέ την επιθυμίαν Χατζι¬
  δάκις Τσιλί*ης χαΐ Σ'.χ νομίμως
  έκπροσωΐιουμΐνης δκδ τοθ δΐαχιι-
  ριατοθ αυτής Δ»ω*1δα Χατζιδάκη
  χατοΐχου Ηρακλείου.
  Κ*
  1) Εμμανουήλ Φ.ίίάχι χαί 2)
  ΓιωργΙου Φίϊιακι έμπόι;αΗ χατοΐ
  κων Ηρακλείου
  Επι ιδή καίτοι νομίμως χαί
  προσηκόντως έπετάγηβαν οί χαθ'
  ώ/ τό παρίν μου πρέγραμμ* πλει
  στη?ιαομ?0 όφιιλίται διά των δπό
  χρονολογ. 23 Ίχνουαρίου 1937
  ηρώτης χαί 19 Φΐβρουαρίου 1937
  αυμπληρωματικής χαταοχιτηρΐου,
  έπιταγων μου κατ' αυτώ* νομίμως
  κοινοποιηθειοδν αυτοίς, Ι'/α δυνά¬
  μει χαί ηοος έχτέλιοιν τής δ π'
  άριθμ. 1782)1936 δριστι*ής χαί
  προσωρινώς έκτελιαιής άποφίαι-
  ω; τοθ ΠρωτοδικεΕοΐί Ήραχλιίου
  νομίμως τον έχτελεοτήριον πιριδι
  βλημένης τύπον μοί πληρώαοοιν
  «)ληλεγγύ»ς χαί άδιαιρέτως διά
  κεφάλαιον έξοδα "χαί τόκους μέ
  χρι τής τελευταίας των χ«" αυτών
  έπτταγβν μου δραχμάς έν Βλφ
  18371.40 άπέαχον έν τούΐοις μέ
  χρι σήμερον νά,πράξουν τοθτο:
  Διά ταθτα
  Έπιφυλασσομένη χαί οδΐις Β
  λων των νομίμων μευ διχαιωμα
  των ώς πρός την άαχηθεΐσαν δπ'
  έμοθ έφισιν χατά των άποδιχαστι
  κων διατάξιων τής έκτελουμένης
  αποφάσεως, εκτίθημι πρός ιΐσπρα
  ξιν τοθ κοοοθ τούτου των δρβχ
  μων 18371.40 των νομίμων αΰιοθ
  τίχων έτι δέ χαί Βλων των έπιγι
  νηαομένων έξίδων έχτελέσιως είς
  αναγκαστικόν δημίοιον ηλειοτηρια
  θμόν τα εξής «χίνητα χατιοχημέ
  να χτήματα των Οφειλιτων μου
  τούτων: 1) Τα 2)5 άδιανιμήτως,
  άνήχοντα έξ Ιαου ήτοι χατά τό
  1)5έ««τίρω των δνιιλετων μου
  μιΛς αμπέλου ιΐδους σουλτανί χιι
  μένηςιΐς θέσιν Βίγλις τής κοι¬
  νότητος Σίββας ΜαλιβυζΙου πι-
  ριφεριίας τέως δήμου Δαφνων
  ΜαλιβυζΙου έχτασιως 30 έργα-
  των μιτά ουνιχομένου άγροθ
  έχτάσεως 2 στριμμάτων μέ 26 έ-
  λαΕας αυνορ. χτήμαοιν Μ. Μανα-
  θ£χΐ, Ζχχ. Κτιοτάχι χα( κληρονί
  γ
  2) Τα 2)6 45ί«νεμήν»ς άνήχον
  «ι ίξ <βο« *κ«τέί» τ·ν ϋλ των μι&; αμπέλου ιΐδους αουλτκ νΐ χιιμένης είς θέσιν «Διιβχδια Σ ββχς» τής αυτής πιριφιρεΐας εκτάσεως 5 έργαταν συν^ρ. χτήμα σι Μιχ Βλαχΐχι κ«ί δρόμφ. 3) Τα 2)5 αδιανιμήτακ άνήχον τα εξ (3ου έχατέρω των 2φ<ιλιτων μ β; εί «τας χιιμένης εί; θέσιν «Σαχωρα Σίββα(» τής αυτ<)ς περι¬ φερείας άποτιλουμένης έξ ένίς πορτέγου, χουζίνας, άνωγιίου, άπο θήκης χαί αυλής μετ* ουνιχομέ νης αμπέλου έ<τάσιω; 6 έ?γατ«ν καί συνιχομένου &γρο9 έκτϊσιω; 1 χαί πλέον στρέμματος συνορ. χτήμαοι Νικολ. Λιμκραχΐ, Κων. θχλ«οσ:νάχι, Γιωρ. "Αναγνώστα χι, κλήρον. Ζιχαρία Σταματάχι χαί δρόμφ 4) Τα 2)5 αδιανιμήτως άνήκον τα έξ Ισου έ«ατέρω των οφιιλε των, μ άς αμπέλου ιϊϊους τανοΊΙ χειμένης ιίς θέσιν «Κάμπο Σίβ βχς» τής ου.ής περιφερείας έ«τά σιως 10 έργατβν μιτα συνιχομέ νού άγροθ εκτάσεως 2 αΐριμμκτων μέ 30 έλαίας συνορ, χτήμαβιν Γ Σινατσάχη, Γιωργ.Ί ιτράχη Σπύρ. Κτιοτάχη χαί -χχαρ. Καλογι ράκη. 5) Τα 2)5 άδιανεμήτως αν ή «όν τα έξ Ιιου έχατέ;ω των δφιιλε τβν, άγροθ κειμένου είς θέσιν «ϋερβδλισι Σ(6δα(> τί)ς αυτής πε
  ριφιριίας. έ«τάβ·ως 1)2 χαί πλέον
  οτρέμματο(, μέ διάώορα δένδρα
  συνορ. χτήμασιν Ζτχ. Κουλιτάχη,
  κλήρον. Κ. Κοκολάκη δρόμφ χαΐ
  ποταμφ.
  6) Τα 2)5 άδιανιμήτως άνήκον
  τα έξ ·βου έχατέρω των δφειλετβν
  άγροθ κειμένου ιίς θέσιν «Τραηέ
  ζα Σ'.ίβ>(» τής αΰτ«}ς πιρΐφΐριί
  άς εκτάσεως 3 χαί πλέον στριμμά
  των μέ 30 ελαιόδενδρα συνορ
  χτήμασιν Γ. Κτΐστάχη Σκυρίδω
  νος Σειχουλάχη καί δέτη.
  Ό πλιιστηριοοΐιός ι διός γινήοι
  ται ενώπιον τοθ Συμβολαιογρίφου
  'Αγίου Μύρωνος Μαλιβυζίου Έ ι
  μανουήλ Καλυτιράκη ή αυτού χω
  λυομένου ενώπιον τοθ νομίμου τού
  τού άναπληρωτοθ χαί έν τω έν
  'Αγίφ Μύρωνι Μαλιδυζίου χιΐμέ
  νφ δημοσ(ω γραφιίφ τού την 9
  Ηαΐου 1937 ημέραν Κυριακήν χαί
  ώραν 10—12 κ. μ. δτι χά Ι Βπου
  χαλοθνται οί βουλόμενοι πλιιοδο
  τήσαι.
  Άρμ4διος διχαστικος χλητήρ
  ένιργηβάτ» τα νίμιμα.
  Έν ΉραχλεΙφ τ| 16 ΜαρτΕου
  1987
  Ό πληριξοόϊΐος διν.ηγόρος
  'Ι. ΗΐΙΙΜ»Υ«ΐΑΐί1Γ«Ι1
  Γ
  ΣΕΛΙΣ
  ΪΗΧ Ζ121±Χ
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  Μικραί
  Ιατρικαί συμβουλαί
  Β'
  ΆντΙ νά νόψβτβ τό κρέας μέ
  ή* Γιτΐχανήν. οτότε θτ μένουν
  τΐάντοτε καί Τνες μέσα δύσπε
  πτοι, παΐρνβτε βνα κομμάτι
  ψατχνό, τό χωρΐζΐτε πρώτον
  είς λβπτες φέτες «αί Ιΐιειτα ά
  πλώνετε μίαν μίαν φέταν έπά
  νω είς σανΐδι ή* εί1: πιάτο άνα
  ποδογυοισμένο καί πστώντας
  μέ τό ενα χέρι τό εν άκρον
  ς φβτας άρχΐζβτε καί ξόνετε
  την επιφάνειαν τού έλαφρά έ-
  λαφρά κσί έπανειληααένως
  υέ ίνα μσχαΐρι βχι πολύ κο·
  πτερόν, εως ότου γεμΐση Π
  λεπίς τού μέ πολτόν κρέατος
  άποξεσμένου, τό οποίον κάθε
  Φοράν άποθέτετε είς τό χεΐ
  λος ενός πιάτου* άφοθ άποξέ-
  σετε βσον μπορεΐ τε άπό τό
  εν μέοος τό γυρίζετβ καΙ άπό
  τό άλλο ώς πού νά μεΐνουν
  πλέον μόνον αί Τνες τοθ κρέ¬
  ατος. Διά να γίνη. μάλιστα ή
  άπόξισις ευκολώτερον κόπτβ
  τε τής φέτες κατά διεύθυνσιν
  λοξήν ώς ποός τάς μυϊ«Ας Τ-
  νας. Άπό έ'να κομμάτι 250 ε¬
  ως 270 γραμμαρΐων ψαχνοθ
  μπορεϊτε κατ' αυτόν τόν τρό
  πον νά βγάλετΒ εως 200 γρσμ
  υάοια πολτοθ (άποξέσματοτ).
  Τό κρέας σύτό τό τρώγει κα·
  νεΐς Ετσι ώμόν ή είς βωλαρά
  κια τα όποΤα χαταπΐνει μέ ό-
  λΐ'/ον άας ή γαλέτα τρΐμμί-
  νην ή καί μέ ζάχαριν ή ακό·
  μη καλλίτερον ώ; σάντουϊτς
  (όπως τό φου& γκρο) άνάμε-
  σα είς δύο λεπτΑ φετάκΐα ψω
  μΐ μέ φρέσκο βούτυρο- ήαπο-
  ρεΤ άκόμη νά τό πάρη κα·
  νεΐς καί λυωμένο μΐσχ είς
  πο> ύ ολίγο καλό ζουμΐ χλια-
  ρόν κρέατος δ (ί πολύ παχύ
  καί νά τό ρουφήξη διά μ1 άς.
  "Η "λήοης θεραττεΐα γΐνβται
  μέ εΑσιν 100 γρσμμαρ'ων τοι
  ού-·»υ κοβωξέσματος μεσημέρι
  καΙ βράδυ ιΐς την αρχήν τοθ
  γεύματος καί ώς συμπλήρω
  μα άλλης τροφής· δηλαδή δέν
  χρειάζβται πλέον συγχοονως
  καί δλλο μαγβιρικόν κρέβς
  παρά μόνον πολύ ολίγον. Κα
  λόν εΤνβ βμως νά άρν'ζη κσ-
  νεΐς την θεραπείαν άπό μι·
  κρσς Ρόσεις καί ν" ούξάνρ
  βαθμηδόν έως 8του συνηθίση
  ό στόμαχος. Πάντως τό ώ
  μόν κρέας εΤνί ή πλέον ιθπε·
  πτος τροφή ποθ ήιιπορεΤ κα-
  νε!ς νά φανταοθή καί μόνον
  ή άη*)(α τοθ ώαοθ κρίατος είς
  τάς αρχάς είνε τό μόνον έ-
  λάττωμα τής θεραπβίας, τό ό
  ποίον δμως ύπερνινβ ϊύκολώ
  τατα ή καλή θέλησις τοθ άρ
  ρώστου καί ή πεποίθησις τού
  ιίς την πραγματικήν άποτελε
  σματικότητα τοθ μέσου τού
  τού.
  Μ(α περίεργος
  στατιστική
  Α'.
  —Ή συνολική έκιφάνεια ί|
  ίκτσσις τοθ δέρματος εΐνβ 1,2
  Εως 2 τετραγωνικά μέτρα.
  —Είς έκαστον τετραγωνι-
  κόν έκατοστόμετρον δέρματος
  άνσλογοθν περί τα 200 στό-
  μια (πόοοι) (δρωτοποιών άδέ
  νων. Τον άδένων δέ ούτον
  ό Αριθμός δι' βλην την Εκτα¬
  σιν τοθ δέρματος συμποσοθ-
  ται είς 3 έκατομμύρια περί.
  που.
  —Ό ΙΛρώς, όστις άπβκκρίνε
  ται άηό τοθ δέοματος ύπολο-
  γΐζβται βΐς 1250 γραμμάρια
  την ημέραν (όσον περίπου
  κσί τό ήμερήσιον ποσόν των
  οΰρων κατά μίσον δοον), ή
  τοι πβρΐ τα 40 εως 50 νραμ
  μαρία την ώραν. Όταν δμως
  κινήται τό σομα καί ύποβίλ
  λεται υπό κοπιώδη άσκησιν,
  ή ποσότης αυτή ημπορεί νά
  δεκαπλασιασθή καί νά γΐνρ
  500 γραμμάρια κσ[ πλέον,
  νά φθάση δέ καί μέχρις 1 λ(
  τρου είς τας μεγάλας έφιδρώ
  σεις.
  (συνεχ(ζεται)
  Τ6 μόνον έν Αθήναις
  ΚΡΗΤΙΚΟΝ
  ΟίκογΕνειακόν Ξενοδοχείον
  'ΑΛΒΙΩΝ,
  'θοος "Ιε>νοί 10—πληοιέατοτο» Όμονοίος
  Τηλέφονον 23—303
  Τκλείωί άνακαινισθβν, διχΒέτει δωμάτια κύήλια,
  εύάερα κα) χαλ&ς έπιπλωμένα. Καθαριοτητα &·
  μεμπτον καί ύκηρκσίαν προθΜμβτάτην. ΑΙΘονοαν
  ϋ
  ΑΙ
  τιμοιΐ
  Γβ ξενοδοχείον «ΛΑΒΏΝ» διίυθύνβι αύτ·-
  Λροσώπνς Α νέ·ς Ιδιοκτήτης τ·« σνμπολΐτης μ«ς
  κ. ΙΩΑΝ. ΒΥΔΙΑΝΑΚΗΣ.
  ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΧ-ΧΤΟΝΑΧΟιΟΓΟ£
  ΝΟΣΗΝΛΤΑ ΕΝΤΕΡΩΝ-ΗΠΑΤΟΣ
  ΒΙδιχ&ς έχηβιίΐυβεΐί έν Νονάχν κ«1 Βιρολίνν Τ.
  ΑβΒΐβΙβηΙ τ6ν χκβηνητβν νοη ΒβΓ$ηΐΒηη κα! 5ϋΙι111βη-
  11
  Διιχιτοι τούς «άσχονχας Ικ τΔν νοοημάτ«ν
  τοθ Π««τικο0 Συστήματος είς τό Ιατρείον τού.
  Πλατεΐα Τρι&ν Καμαρβν (ΟΙκΙα ΊατροΟ κ. Χι
  λιδόνη) 9—12 ■ μ. κοΐ 4—6 μ. μ. Άρ. Τ τι λ. 7—92
  ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡθΣ-ΠΑβθΑΟΓ©-
  Άριστοδχος ΈΒνικββ ΟκνεκιοτημΙοβ Ά0Β-
  ν&ν ««Ι ΧτβειτΐΜΤΐκίίί ΊκτβικΙΙι ΧχολΙ.ς,
  Δάιιται καθ* εκάστην ιΐς <ό Φαρμακιΐο* Έμμαν. ΜατζαΜτάκη (Βαλτ* Τζαμί), βρι·μός λώ 443. Η ύποδοχή τού Βασιλέως είς κωμόπολιν Δαφνών. ΔΑΦΝΕΧ 13 ΜαρτΙβυ (άντκηβ- κριτοθ μας) — Μολονότι το πρό- γραμμ* τοθ αύλκρχβΐου δέν διβ· λάμβάνιν την διέλ·υοιν τής Α. Μ. τοδ Βκσιλίαις έκ Δαφν&ν. έν τούτοις τό παρακλπσει τοδ Προ* δρου τής Κοινότητος χ«1 έηιθυ· μία τ&ν Μ«τοίκ*ιν 6 χ. Νομάρχας υηισχέβη δ τι θά ένένχτο ή διίλιυ αίς «ίΐτπ χατά την έκ Μεσσαράς επιστροφήν της Α. Μ. τβΰ Βαοι λεως. Ή ύποσχβσις τοδ μ. Νομάρχου ηκούοθη μΐτ' βύχκριατήαινς έκ μέρους τϋν Δαφνιανβν καί άμέ' ακς ήρχισεν πνρκτΝββς ή δι«κό· ομησις τής κωμοπόλβΜς Μβγαλο- κρΐκής άψΐς εστήθη «Ις το μέ¬ σον τής χ&ιμβπόλεως δι«κοσμημέ π δια τ&ν «ΙκόνΝν της Λ. Μ. τοθ Βασιλέως χ«1 κ. Προεβρβυ τής Κοβερνήσ«»»ς κάτωθεν δέ τού των είχον άναρτηθτ) αί β1κονες| το& Αρχηγόν Μαλεβυζίου κ«1 Τεμένους κατ» τάς θρυλικάς έπ« νβστβθίΐς 1866-1898 ΔημητρΙβυ 2ουβι«νβϋ χά Ι τ&ν συναγιινιστ&ν αύτοβ Πκόλο» Παναγιωτοικη, Ά ποστόλου Τοβκαλάκη, Κβυλίζβυ μ α. Προοέτι επί της άψίίβς εί ι χον άνκρτηθό τα παλαιά ίπλ«Ι τ&ν άγωνιστΜν τούτων. Μέν* έηί χρυσόν Στέμμα &κΑστρ«κτ(« επί τής Μβρυφής τήί άψΐδβς. Τα ι ν (α δέ διΐχοομβι την άφίδκ άν«γρά ββυοα μεγάλοις γράιιμαοι «Ζηθι ΒασιλβΟ» κβΐ κ'ίί{ εύ πκρίστης». Το σύνολον συνβπληρΝνΒ πλήθβς σημαι&ν ίνθβν μ«1 Ενθεν έιτΐ της άφΐδος. "Απαϊάποισοι ή Κνμοπολις ίηλι εν είς ίνα άτελιύτητον κυ«νολ·υ χον χθμ«. 'Αηο της 2«ς μ. μ. ώ ρας χκΐ έν «νβιμονο τού Βασιλ* »ς είχεν παρατκχθό προ τής άψί δος το Λημοτ. Χχολϊΐον Δαφν&ν μέ επί επί κεφαλής την Χημαίοιν τοδ Σχβλείβυ μ«τά τοδ Δ)ντοδ τοδ Σχβλείβυ Μακαρίβυ Δουλο» φάκπ κ«1 διδασκάλνν Έμμ«νβυ ηλ ΔραΜΝνάκη κβΐ Χκρκς Πλου οβκη.οΐ δέ μαβηταΐ εκρότουν ανκ χείρας μικράς κυανβλβύκβυς. Κά ι&.θ«ν της άψίδος είχον πβρατα χθή βραχοφόροι φέροντες τας γραφΐκάς αύτ&ν οτβλάς εις δέ έ{ αύτ&ν έκράτβι άνά χβΐριχς το δι άτρητον έκ τ&νσφκιρ&ν λ«β«ρον τοδ «ρχηγοδ τ&ν θρυλικ&ν έκα ναστάσί&ιν 1866-1897 Δημ. Ζουδι «νού, νβάνιδβς δέ φίρουσοιι τας τοπικάς (παλαιάς) ενδυμασίας έ κράτουν κάνιστρα έκ πβλυχοώ μκν ανθέων ίνα ράνονιν τον Βκ σιλεα. Αυται ήσαν αί εξής: Δ)νΙς 'ΑναστασΙα Ζουδιανοδ, "Αννα Πυργιανκκη, 'Αναστααία Χτρατά κη. Άννα Τσβυδή, Κβτίνα Τβου δϋ, βΰκραξΐα Χιονακάχη, Κατ( να Λαμκρακη, Μαρία Λβμηοάκη, Αθηνά Πηδαράχη, Μαρία Νκρα γουβάχη, Εύνενια Λουχαδάκη, Ζ«η Τοακαλάκη, Χρυοοδλα Εα ραβιτάκη κοτι Φωτεινή Πλβύσου "Απαντες οί χατοικοι συν γυ ναιξΐ χαί τέκνοις είχον συγχιν τρΜβή είς την κεντρικήν αγοράν έ{ ής ϊμΐλλεν νά διΐλβη 6 Βα σιλΐύς. Πρός τήρησιν τής τέςενς είχεν προσέλθει δύναμις χ»ρ)κής μέ ίπΐ κεφαλής τον Μοίραρχον Κ. Χηφκνάχην. Χηματοδοτης χ«ρ)λα{ θά Εδιδβν το σύνθημβ τής άφί{ε«ς τοδ Βαβιλένς είς τα ηρόθυρα τής ΚΜμοπόλϊΚί —Π·ρ1 530' μ μ ακριβώς 6 αη μ«τοδ6της Γχωρ)λα{ άναγγέλλει την αφΐ(ιν τοδ Βασιλένς ■>« τα
  ηρόθυρα τής Κ«μοπόλε»»ς. Το Κοι
  νοτιχον Συμβούλιον λαμβάνει
  θέσιν κ«τ»)θιν τής άφίδος μέ επί
  κεφαλής τον Πρόεδρον μ. Γεώρ
  γιον Στυλ. Πιρδιχάκην μ*τά
  τ&ν Ζυμβούλκν Γ. Πυργιανάκη
  Ε. ΠαναγΐΗτάκη, 'ΑΘ. Κορνη
  λάκη, Ν. Λουχαδάκη χά) Γ.
  Ζουδιανοδ έτοίμ«ν νά ύ
  ποδιχθοδν τον Βασιλεα. Επί τ8
  άφί{ει τοδ Βασιλέως το πλήθος
  ΕΪΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Ο χάτωΐί &πογιγραμμένος ρ
  ιδρος τής Κοινότητος 'ΑγΕας Β»ρ-
  δαρας σπεύδ» διά τοθ παρόντος
  νά ιοχαριοτήοω άιταντβς τ&υς χα-
  τοΐκους τής ομιτέρας Κοινίτητος
  διά την συνδρομήν την δπαΕαν μο!
  ηαρέοχον χαί την προθυμίαν ή-
  έδιιξαν διά την ιΰκρέπιιαν χά Ι
  την διακόσμησιν τοθ χωρίου χατί
  την διέλιυοιν ιί)ς Α. Μ. τοθ Βχ-
  αιλέως ΓειοργΙου τοθ Β! Ευχαρι
  οτδ ϊέ ιδιαιτέρως χαί τό Κοινο
  τιχόν Συμβούλιον τβ όπ&Τον συν!
  τριξεν ιίς την προσπάθιιαν ταύ
  την. Πΐράλιιψ ν ΕΙ χαί άγνωμο-
  σύνην θιωρβ εάν διά τοθ τύηου
  ?Ιν έχφράσω ιδιαιτέρας τάς μέγα
  λας μου ευχαριστίας στβν διδά-
  σκαλον ,χ. Εδάγγιλον Σηφάχην
  διά την άκαράμιλλον ένιργητιχό·
  τητα τούτου χατά την πινθήμΐρον
  διαχίομηοιν ολοκλήρου τής ίδβθ
  χαί τον βχιύρκοτον χαραχτήρα
  καί πρωτοβουλίαν ήν Ιϊιιξεν χατά
  την διέλιυσιν τής Α. Μ. ώς Τι-
  λιτάρχης. Κα6ώς χά Ι τας ίιδα-
  οκαλΐσαας χ. Άλιξάν. Πατιοιιτσα-
  χη χαΐ ή δΐδα Ελένη 'Αμαργινι
  τάκη διά την μεγάλην των προθΐι
  μίαν καί προοπάθιιαν ή"ν χατί
  βαλλον ιίς την Βλην εργασίαν χά Ι
  «υρΕως διά την γραφήν τ&ν επ
  γράφων χά Ι τον διακανονισμόν
  των μιχρών οηιΐαι&ν.
  Ό Ευχαριστών
  Σταύρος Άν»γ(ΐαν*χη{
  Κρΐμμύδια έξαιρετικής ττοιότη
  τος, διαρ«ής τταρακαταθήκη παρα
  τφ κ, Ίωάννη Χαλκιαδάκη Γεν»
  Τζαμί πλπαΐον Χανίων Πόρτα
  έκσιτό; είς ούρανομήκεις ζητε)κρ«υ
  γάς καί χειροκροτπματα. Ό Βα
  σιλεύς ιυχαρις χαιρκτ^ τα πλήθη.
  Προσίρχετ«ι είτα 6 Προιδρος ιιε
  τα τοδ ΣυμβουλιΌυ καϊχβιρΐτοθν
  διά χειρβψίας τον "Ανακτα. Ά
  μέσως ή δνΐς 'ΑναστασΙα Ζουδια
  νοδ έγνονή τοδ 'Αρχηγοδ τ&ν
  Κρητικ&ν ΈηαναστάσΐΜν Δ. Ζου
  διανοδ προσφέριι είς τον Βασι
  λέα ώραιοτάτην ανθοδέσμην ηρο
  σφωνήσασα ίις έ{ής:
  "Μιγαλιιότατι,
  Ή Κ»μόπολις Δαφνδν εΰτυχής
  χαΐ υιτιρήαανος διότι η{ΐ4ΐθπ διά
  πρώτην φοράν νά ύποδιχθή τον
  λατρβυτον Βκσιλέα της μοί ΙδΗ
  σιν την τιμήν ώς έγγονη Γινι
  κοδ 'Αρχηγοδ Κρπτικ&ν Έπανα
  στάσΐΝν Μαλιβυζϊου χαί Τεμί
  νους Δημ, Ζουβιανοδ νά πρβσφί
  ρη δι' έμοδ τα άννα ταβτα ανθη
  τοδ άγροδ ίις είναι άννος β ιτατρι
  εΐτισμβς καί ή αφεαΐωαίς μας πρός
  τον λατρΐυτον Βασιλεα μας».
  Έκ μέρους δέ τής Κοινότητος
  ές°ονσιο6οτηθ*1ς ο Ιατρός κ. Γε
  ώργιβς Έμμ. Λβυχαδάχης πρβσι
  Φώνησεν τον Βασιλέα διά τβθ
  έ{ής έμκνβυσμίνου λβγου:
  «Μιγαλιιότατΐ,
  Ή ΚΝμοκολις Δοιφνδν Ισά{ιβ(
  τ&ν άλλ«ν διαμβρισμάτνν τής
  Κρήτης, βέν ήτο δυνατόν νά
  ϋστβρπση ένθουσιβισμοβ χαί χά
  «άς άτενΐζβυσα σήμερον τον λαο
  φιλή Βασιλέα της. Μυριόστομος
  ξερχΐται κραυγη έκ τοϋ, στή
  θους ίλων μας τβ ώς εύ παρέστηβ'
  χΐλιβς Φορές ώς βυ «αρέστης.
  Μεγαλειότατε,
  Εάν χθές Σέ ύκεδέχθη ή Κ»
  μόπολκ "Αρχανών αποτιλο&σα
  τνόντι ενα θρΰλβν, σήμερον με
  τα τοδ αύτοΰ ενθουσιασμόν Σάς
  οηοδίχιται μία αλλη αποτελοδ
  σα χαί αυτή ενα προμαχ&να.
  Διότι ουχί μακράν τής ΧΜμοκό
  λεως ταύτης ϋψουται λόφός τις
  βίματοββφης (βΐγλα) ένθα βύκ
  ολίγοι αλκιμοι νιανΐαι τής κ»μο
  πόλεως ταύτης ϊπεαχν μαχόμινοι
  κατά τάς θρυλικάς έχιΐνας έπανα
  ατάσ«ις 1896—1897 ποτΐσαντβς μέ
  το βΐμά των τον λβφβν εκείνον
  χαΐ τ5ν οποίων τα όνβματα θά
  μένουν άνεξίτηλα (Ι; τάς δέλτβνς
  τής Κρητικής έκοποιΐας. Σήμερον
  «Ι ψυχαί έκεϊνων περιϊπτανται α·
  νωβεν ήμ&ν βλ«ν άναλλόμιναικαΐ
  1κανοηοιούμ>νκιδιοτι6προαιώνιος
  αύτ&ν ηοθος έξικληρώθη διά τής
  παρονσίας "Ελληνος Βασιλένς «Ις
  την κωμόπβλίν των, ημείς δέ οί
  ζωντες Ιμπλεοι χαράς καί κατρι·
  Ντισμοδ δυνάμεθα νά σέ βεβαία·
  σνμιν δτι τον προμαχ&να έκιΐ
  νόν δέν έλησμονήσαμιν καΐ «τι
  τα έθνικά Ιβ'ώδη μετά της αυτής
  πάντοτε ζέσεως θέλομεν έ{ακο
  λουθήσκι άςροδ Χέ διαβεβαιάσεΐ
  μιν καΐ πάλιν δτι μέ £να σου
  νεΰμα είμεθα ετοιμοι νά θυσια
  αθωμεν χάριν τοϋ Ιβνους χαι χά,
  ριν τοδ λαβφΐλοδς Βασιλέως μας.
  ΖήτΝ 6 Βασιλεύς. Ζήτ« ή χυβέρ
  νησίς. Ζήτοι το./Εθνος,,.
  Ό Βασιλεύς μετά τό πέρας τής
  προσφ«νήαεω; λίαν συγκικινηκιε
  νος ηΰχαρΐστηοενΐ δι' όλίγνν τον
  προσφΝνήααντα, αί δέ κανηφόροι
  παρθένοι Ιρραινον μέ &νθηαύτόν.
  Ό Βασιλεύς εδέχθη καί άργυροεσ
  σ*ν μπομκονιέραν πιρικχουααν
  σταφίϊα αρίστης ποιότητος προο
  ΦΐρθεΚσαν υπό τής δίδος "Αννης
  Πυργιαννάχη, ίπίσης Ιλαβιν καί
  ό ..ΰπασκιστής αΰτοδ;
  Μετά τβδτα ή Α. Μ. ό Βασι¬
  λεύς ανεχώρησεν, άλλ' «Ις την
  ιτλατεΐχν τής Κωμοπόλεως έστα
  μάτησαν αυτόν ομιλος παλαιών
  πολβμιστ&ν πρβσφίρων είς τόν
  "Λναχτα (ηρούς καρπούς (άμύ
  γδαλα) τα οποΐα εδέχθη άσμένιις.
  "Ολίγον βραδύτερον καταφθάν«ι
  χαί το αυτοκίνητον μέ τον 'Εθνι
  χον Κυβερνητην σταματήσαν
  καί τουτο χάτνθι τής άψΐδος.
  Τον χ. Πρωθυπουργόν ύιτΐβεχθη
  σαν το Κοινοτικόν Συμβουλιον
  ΜαΙ οί πρόκριτοι τής Κωμοκολε
  νς υπο τάς ςητνχραυγάς τοΰ πλή
  θου$' προσεφέρον δέ είς τούτον
  άνθοθέσμην έκ μέρους τοδ Χχβ
  λιΐου ώς καί έκ τοϋ πρβϊοντος
  τοδ τβπου είς πολυτελεστάτην
  μπβμπονιέραν σταφίδα σουλτκ
  νίνα. Ήκουσε ν έπιτροπάς, προ
  πεμφβεΐς βΐτα παρά τού πλήββυς
  διά ς»ηροτ4τ»ν Ιπιυφημι&ν.
  Χ.Π.
  —Σοβαρά χλοπήεν Χβνίοις.
  Την 2χν τρέχοντος μηνός χα,χο
  ποιοΐ διαρρήξιχντις την παρα την
  όϊον Μπέλαρη Χχνίων οίχΐαν τοθ
  ίιιμνήοτου Μ«νούαου Κοιινδούρου,
  8που ιίχι ατιγασθί προσωρινώς
  ή Γιν ΔιοΕχηυις,^ιία^λθον είς τό
  δωμάτιον αυτής Βπου έφυλάσοοντο
  διαφορα άντικιΕμινα άξ(ας, έξ ωιΐ
  έχλιψχν τοιαθτα ουνολιχη"ς άξίας
  δρ. 30 000 πιρίκου. Οί δρααται
  τής α'ΛχιΑι ταύτης χλοπή; συνι
  λήφϋησχν είναι Βέ οί Γεώργ. Β.
  Σταματάκης χαί Γεώργ. Α. Πρωτο
  παπαδάκης, Τινά των χλοπιμαίων
  χαταοχιθέντα έν Αθήναις παριδό
  θηοχν ιίς την οίχογένειαν Κουνδ&ύ
  ρου, διαμένουοαν έχιί.
  —Διά χήν εςβγωγήν τβν
  σταφυλ&ν.
  Κατ' ιδιαιτέρας μχς κληροφσ
  ρΐας έξ'Δθην&ν !ιά την εξαγωγήν
  των οταφυλων θά ληφθίθν είδικβς
  Βιά χήν Κρήτην χαί συμπληρωμα
  τιχατινα μέτρα έχτίς τβν άγγελ
  θέντων τοιούτων πρό τηων ήμιρων.
  ΚΡΟΜΜΥΔΙΑ 2,30 κατ' όκ«ν
  «Ις την αποθήκην Ι. Χαλκιαδακη
  Χανίων Πόρτα,
  ^3
  3

  1
  Ηράκλειον Κρήτης
  ΓραφεΤα ίναντι Νομαρχΐας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  17 ΜαρτΙοο 1937
  ΑΠΕΤΥΧΟΝ ΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙ!
  ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΗ ΕΙΣ ΜΑΔΡΙΤΗΝ
  ΕΠΑΗΗΡΧΙΣΕΝ Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ Τί Ν ΒΕΣΕΒΝ
  ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΓΟΥΑΔΙΛΑΧ4ΡΑΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 β Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Απογευματιναί πλη
  ροφορίαι έκ τού έξωτεριχού άναφίρουν
  ότι απασαι βεί γενόμενα» άντεπιθέσεις
  των έρυθρών περί την Μαδρίτην άπέτυ ·
  χον.
  "Ηδη τα έθνικά στρατεύμαια έπανήρ
  χιααν έπιτιθέμενα εναντίον των θέσεων
  των έρυθρών περί την Γουαδαλαχάραν.
  Αί έμπροσοοφυλακαί των μάλιιτα ευ¬
  ρίσκονται έν όψει τής πόλεως ταύτης
  έληέζεται δέ ότι θα δυνηθούν νά την κα·
  ταλάβουν έντός όλίγου.
  ΑΦΙΧΘΗ ΧΟΕΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Ο ■■ ΣΟΦΟΚΑΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 β Μαρτίου (τού άντ»
  ποκριτού μ«ς).—Προερχόμενος έκ Πά
  ριαίων αφιχθη σήμερον είς Αθήνας ό χ.
  Σοφοχλής Βενιζέλος. Πιθανώτατα ό κ
  Βενιζέλος θα μεταβή είς Χανιά 'ινα πά
  ραβτή είς τό τελούμενον έκεϊτήν προσε.
  χή Κυριακήν ετήσιον μνημόσυνον τού
  Πατρός τού.
  ΑΣΘΕΝΕΙ ΣΟΒΑΡΩΣ
  ΗΒΛΣΙΑΟΜΗΤηΡΟΥΜΔΝΙΔ!
  ΑΘΗΝΑΙ 1 β Μαρτίου (τού άντ α
  ποκριτού μας).—Καθ' α αγγέλλεται έκ
  Β ουκουρεσιίου ή Βασιλομήτωρ τής
  Ρουμανίας Μαρία ασθενει σοβαρώς ώ-
  σιε νά έκφράζωνται υπό των Ιατρών ά-
  νηουχίαι διά την ζωήν της.
  ΑΙ ΧΒΕΣΙΝΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ΤΟΥ ΒΡαθΥΠΟΥΡΤΟΥ» ΜΕΤΑΞΑ
  Α«ΗΝΑΙ 16 Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτού μας).—-Ό Άρχηγός τής
  Κυβερνήσεως κ. Ι. Μεταξάς συνειργά¬
  σθη σήμερον 6ιά μακρών μετά τού 'Υ·
  φυκουργού των Εξωτερικών κ. Μαυ¬
  ρουδή όστις καΐτόν κατετόπιβεν επί τής
  εξελίξεως των εξωτερικών ζητημάτων
  χατά τό οιάστημα τής άπουσίας αυτού
  είς Κρήτην. Έηίσης ό χ. Μεταξάς έ
  βέχθη είς συνεργασίαν τούς ύφυηουρ
  γούς τής Δημοσίας Ασφαλείας καί
  Εμπορικάς Ναυτιλίας.
  Ο ΔΙΙΙΩΝΙΙΜΒΣ ΙΙΡΟΣΛΙΙΨΕΩΣ
  «1ΚΟΪΚΟΙΙΙ.ΙΣΦΙΑΙΣΕΒΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Μαρτίου (τού «ντα
  κοχριτού μας).— Διά τ όν μήνα Άπρί
  λιον προΐκηρύχθη διαγωνισμός προσ¬
  λήψεως προσωπικού (ιπαλλήλων 8ιά
  τά<, κοινωνικάς ββφαλίσεις. Οί προα ληφθήσόμενοι άνέρχονται είς 57 γρα φεΐς "διά τας Αθήνας, 1 5 οκά. την Θεσ βαλονίκην χαΐ 37 έν όλω γραμματείς χατανεμη^ησομενους μετά την πρόολη· ψίν τωνιΐς τα οιάαορα ύποχαταστήμα τα τού όργανισμού. ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΕΚ ΛΑΣΗΘΙΟΥ .0 κ· ΓΕΗΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ό οβουργδς Γενιιός Διοικητής Κρή της κ. ΐη«4της Σφακιανάκης επιστρέψας άιό «ροκθές έξ 'Λνίου Νικόλαον ε>Θα
  συνώδευσε την Α. Μ. τόν Βσσιλέα Γεώρ
  γιον καί τόν ■(ωθυΒ.ουργόν κ. Μιταξαν,
  ■αρέμεμνι καί ιχθές είς την νόλΐν μας δι
  'ιχθνΐςτήν «ρϋΐΐαν είς την Νομαρχίαν
  ■λ*1στας έβιτροβάς. Ό κ. ΰ«χυργός άνα-
  ρϋ ταθανβς οήμερον διά ιί)? Ιν Χανί-
  ίόά τού. ;
  Τα έτήσια μνημόσυνα
  τού αειμνήστου Έλευδ. Βενιζέλου
  δα γίνουν καδ' άπασαν την Κρήτην.
  Κατ« τηλεγραφημα τβΰ έν
  Αθήναις βνταποβριτοΰ μχς
  ποβχθέί Κυριακήν (τελέαβη
  είς χον Μητροπολιτικόν ν*
  όν τό ίτήαιβν μνημόσυνον
  υπέρ εΐνακαύαενς τής ψυχής
  τβΰ αειμνήστου μεγχλβυ
  συμπολίτου μ«ς Ελευθερίου
  Βενιζέλου. Κ«θώ; δυνβμιθχ
  νά γνωρίζομεν τό μνημβσυ
  νβν τβν Αθηνών έπεαΐτβύ
  θΐ, δια νβ δυνηβοδν χ* μίλη
  τής ο1κ·γκνε(ας τού έκλικβν
  τος πολιτικόν ν* παρκοτο&ν
  αυτοπροσώπως είς τβ τελούμι
  νόν την προσέχη Κυριακην
  κκγκρήτιον μνημόσυνον ίν
  Χανίοις. Τέ» μνημόσυνον
  τουτο μάς ανηγγέλθη ήδη
  τηλεγρκφΐκ&ς υπό τού «να-
  λαβόντες την πρωτοβουλίαν
  της χελέαεώς τού Δημάρχβυ
  Χανίων κ. Μουντάχη
  Διά την πόλιν μ«ς συνε
  ζητκΐτο, καβώς γνωρίζομεν,
  ίκβ τής π«ρ. εβδομάδος ή
  τέλεσις τοϋ τοπικβΰ μνημο
  σύνου, άλλά δΐν εΐχε μέχρι
  τού χθεσινον άπογιύμκτβς ά
  πβκρυατβλλωθΒ γνώμη οαβν
  αφορά την ημέραν τίς τιλέ
  σεως τβυ.
  Χθές τβ βιιόγευμβ (μκ{
  αυνήλθε πολυμελής Έπιτρβ
  ηϋ κι συνεζήτησε τβ τής
  συμμετοχήν των Ηρακλειω
  τίν είς τβ μνημόσυνον τού
  'ΑκρΜτηρ(βυ, βφ' ίσον άκβ
  τα πέρβτβ τής νήβου β*
  ,ακεύβουν νβ πκρββτβϋν όν
  'τιπρββωκεΐαι καί θα Ιπρετε
  νβ μή ύατερήαο η πόλις
  μας είς την έκκλήρωοιν ένβς
  ύιιερτάτου'καβήΗοντβς πρός
  τβν άείμνηοτον μεγάλον συμ
  πολίτην μα; Πολιτικόν, βλ
  λβ κχί τής τελεοϊΜΐ τβΰ τ«
  κικβϋ μνημοσυνου. Κ«θ' όμβ
  φωνον δέ γνώμην βκεφασί
  σθη ίαως τελεσθή κβί είς
  την πόλιν μ«ς την προσέχη
  Κυριακήν 21ην τρέχ. μηνός
  καί είς τόν Μητρ·«·λτικόν
  νβόν τβθ Άν··» Μηνά κβί
  είς ώραν χαββρισβηοομένην
  ύτΟΓηςκαταρποθϊ(ηίρ
  πής τό μνημόσυνον τούτο,
  είς τό οποίον αημκΐΝτέον θά
  «ντιπρβαωκευΒό η κυβέρνη¬
  σις διά των τοκικ&ν βρχ&ν,
  δ κως κβί είς τό έν Χ«ν(οι$
  διά τού κ 'Υΐτουργβϋ Γενικοΰ
  Δτβικητβδ Κρήτης καθ* ότι
  ε(ς τα τελεαθηαέμενα ά τβν
  τβχβδτη; Κοητης μνημβσυ
  να θα δοθή βλη η δυναιη έ
  κιαημότης.
  Κβί εί; τό Ρέθυμνον ση¬
  μειωτέον ανηγγέλθη ήδη τό
  ετήσιον μνημόσυνον Βΐνιζι
  λου δι* την «βριον Πέμπτην
  τούτου δέ ή τίλεαις πρβμη
  νύεται (πιβλητι<ι«τάτη διότι θά προαέλθουν πλήν των άρ χδν πλΐΐσιαι άντικροσωπεΐ· αι των έιΐχρχιδν καίτοι είς ολ«ς τ*ς κοινοτητας της Ρε θύμνης Β« τελεβθο&ν έιχίσης μνημοβυνα. Κ«ί είς τόν γεΐτβν» νο¬ μόν καΒώ; ηληρ·φ·ρ·ύμεΒκ έξ Άγίου Νικολβου θά τε λεσθοθν είς όλας τας κωμβηο λεις Σητείας, Ιεραπέτρας, Αγ. Νικολβου, Βιάννου, Νέ απολεως έκιβλητικά μνημο συνα ύττΐρ ίνβιπβιύβεως τής Ψ«χπς τβδ άειμνήατου λου Συμηατριωτου μας 3» ΠΡΟ Ι'ΝΗ Τό μνημόσυνον των Χανίων. ΧΑΝΙ λ 16 Μαρτίου (τη€- φωνικθς) —· Την Ιΐην π. μ. ττΊς Κυριακής συνήλθε είς την αίθουσαν τόν συ>εβριάσεων
  τοθ δημοτΐκοθ συμβουλ'ου ή
  έηΐΓροπή επί ιί)ς .,τβλέσεως
  τοθ έτησΐου μνημοσυνου ύτιέρ
  τί)ς αναπαύσεως τή ψοχής
  τοθ άειανήσιου Ε.ΒηιζίλουιΙς
  την οποίαν ώς γνωστόν μβτέ
  χούν έξέχοντα πρόσωκα τής
  κοινωνΐας μας.
  Κατα την συνεδρίασιν »ί)ς έ
  ~ιτροητ)ς ελήφθησαν άποφά
  σβις σχετικαί μί την τέλεσιν
  τοθ μνημοσυνου. Απεφασίσθη
  μβτσξύ αΚλων όπως καρακ>η
  θοθν ο( συνδημόται νά άναπε
  τάσουν μεσισΐΐους τσς σημσΐ
  άς των κατα την ημέραν τε Ο
  μνημοσυνου ήτοι την προσεχΓΤ
  Κυοιακήν.
  Έήφθη ομοίως άπόψσσκ
  δ<τως οί λσμητηρβς τΔν ι»λα τειΛν «αί ό δών καλυφθώσιν μέ μέλανα ύφάσματα . «Ις τρό πον ώστε ή ττήλις νά τιροσλό βρ ιτίνθ μόν Οψιν. ΚατηοτΙσθη ομοίως έκιτρο κή ή όποΐα ΘΛ μεριμνήση δια την εξεύρεσιν καταλυματων δια τούς μέλλοντας να άφι χθοθν ξένους. Ή δαπάνη τή"ς τελέσεως τοθ μνημοσυνου θά βαρύνη τόν Δήμον Χανίων. Είς τόν κ. Μουνιάκην άνβτί θη έν λευ*ώ ή έντολή τΛν προοκλήσεων καί τής έν γ* νει οργανώσεως τοθ μνημοσύ νςυ ώς 4-Γσης «αί ιί|ς Ικιλΰ σεως των ζητημάτων τα ό ποία ήθελον τυχόν προκύψη. Καθ'ας &έ Εχομεν ιιληροφορΐ άς κα( οί όργανώσβις τώνπα λαιών κολεμιστον τής λοιπάς Κρήτης κατέστησαν γνωστόν κρός τας έν τ{| πόλει μας συ ναοέλΦους ένώσεις δα πολυ κληθείς αντιπροσωπείαι των θ' άναχωρήσουν έκ ταν έ3ρΛν των την νύκτα τοθ Σαββάτου είς τρόπον ώσΐε νθ εύρΐσχων ταιένταθθα την προσέχη Κυ ριστκήν- /^ί όργανώσεις ούται θα Ελθουν επισήμως ένταθ θα μέ τα λάβαρά των είς την τέλεσιν τοθ μνημοσυνου. ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Πρός τα παραρτήματα τ(0 Τα μεΐου θ^μάτ«»« Πολέμου έκοινο ηοιήθη γνωμάτιυοις τιθ ΝβμιχοΟ Συμδουλίου τ&0 δπουργιΐοι» 'Αντι λήψεως χαθ' ή*< απαιτιΐται 4πα οαπτ)τως τιστοποιητικον νής &, μ&δίβς Οίκονεμιχής ΈφοριΙας πρίς Ικίισιν αδείας άοτήαιως ί παγγέλματος λιανοΓωληνΟ χαπνο πώλου. Τό έν λέ^,ω πιατ&ποιητι χον θα ίμφαίνη Βτι ό αίιβν την Ικίοοιν τής άδΐίας φίρεται Ιγγε γραμμένος ώς λιανοιιωλϊ)ΐή; χά πνοηώλι;ς ι2ς τιΰς φιρολ^γιχι,υ; καταλόγους τβν ι«α»)δευματι&ν χρτζσιιος 1925—26. Η ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΒΙΑ ΑΙ ΟΔΙΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΑΙ ΟΙ ΣΩΦΕΡ Ό έντοϋθα Σύν8(σμος Αύ τοκινητιστον οι' ίπανειλημ μένων άνσφορών τού πρός την Κυβέρνησιν ετόνισε δτι οί αύτοκινητιστοΐ Ηρακλείου ά νησυχοθν έκ τοθ τεθέντος ι(ς Εφαρμογήν < ομού 412 «περί ν ής &>α μηχανοκινήτων μέσων
  έκμβτσλλεύσΐως τον άδικον
  συγκοινωνιών». Είς άπβντη
  σιν τό υπουργείον Σιϊηροδρό
  μων γνωρΐζβι ότι ό έν λόγω
  νόμος τ δ μόνον δέν θ γει τα
  συμφέροντα ούτον άλλα καί
  εξασφαλΐζει αύτούς άπό πά
  σης έξ άνταγωνισμοθ ζημίας.
  ΑΙ ΦΙΛΟΔΑΧΙΚΑΙ
  ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ
  Κατα ττ}Λΐγραφιχήν άναχοίν»
  σιν τοθ χ. οπο· ργοθ τής Γε»ργΙ|
  Ίζ πρίς τίν χ. Νομάρχην Ρεθύ
  μνης επιτραπή 81* άποφάοινς ού]
  τ&Ο είς χαπνοχαλλιιρνητίς περι
  φιριι£·ν τΐ'ων μιταξύ των δποΐων
  χά Ι ό νεμος Ρεθύμνης Βιτως χαλ
  )ιιργήαωοι χατά τό 1937 αΊαοχν
  την ίηλωθιΐααν ηαρ' αΰταν Ικτα
  σιν πρός χαπνοχαλλιέργιιαν.
  Η ΣΥΝΤΑαΙΟΔΟΤΗ£Ι£
  ΟΠΛΑΡΧΗΓ&Ν
  Πρός άιτασας τας Στρατιω
  τι«ος άρχσς έκοινοπο ήβη τό
  «Β. Δ έχτιλέσιως τ< Ο άπό 31—8—36 άναγκ. ν ομού περί δικαιλογητικον συντσξιοοοτή σεως όπλαρχηγων έγγεγρσμ μένων έν τοίς κεκυρωμένοις πΐνοξιν άγωνιστών>.
  ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΣ
  Ό σταθμάρχηςΠόμπηαις διά
  τηλεγρσεήματός τού πρός την
  Νομαρχίαν καί τόν κ. νομΐα
  τρον παρακσλίΐ νά , μβτσβ({
  είς Κουσέ Κρατικάς (ατρός
  καθ* δσον παρουσιάσθησαν
  θανατηφόρα χροίσματα έγ
  «ιφαλονωτιαΐας μηνιγγΐτιδος.
  Τόν αριθμόν τον κρουσμά
  των 8έν άναφέρει τό τηλεγρά
  •ημα,
  Τό ύιιουρνεΐον τής Γίωργΐ
  άς οι' έγγράφου τού κρός τάς
  φιλοοσσικάς έτιιτροιτθς έντ*
  λεται νά άνβγρόψχσιν ε((
  τούς ποΓϋιΐολογισμούς των Ι
  τους 1937—38 έηιχορήγησιν
  τοθ Δημοσίου ώς εξής: Ε(ς
  τάς Φ.λοδασικσς έκιτροπάς
  Άθη'ων καί θ σσαλον(»η;
  άνά βραχ 50 000 Τής Τριιιό
  λεως καί Κομοτινής άπό 20
  000 καί είς τας λοιπάς άνά
  οραχ. 10.000.
  Η Χ9ΡΗΓΗΣΙΣ ΚΛΙΝΗΣ
  Άρμοβ'ως ανεκοινώθη δτι
  τα κατά τόπους ογειονομικά
  κέντρα ίχουν λάβει σχετικάς
  έντολάς Οιά την χορήγησιν κι
  ν(%ης είς τάς Κοινότητας, Συλ
  λόγους καί λοιπάς όργανώ
  σεις /καΐ κατ' ακολουθίαν,
  τιρός αύτά καί μόνον δέον νά
  άνευθονωνται ο( ένδιαφερόμε
  >οι.
  Η ΖΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ
  Καιόπιν φιλικόν θισβημά
  των τής έλληνινής κυββρνή
  σεως ή (τολική κυβέρνησις ά
  τιεφάσισε νά έπιτρ/ψο εφέτος
  την σπογγαλιεΐαν είς τα πά
  ράλια της ΤριπολΙτιΒος καί
  Κυρηνο(κί)ς. ΑΙ αοειαι θά χο
  ρηγηθοθν διά σκαφάν&ρρυ 5
  σον καί Νά κάμακος. Ι
  ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ
  ΕΚ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΘΕ2ΙΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Έ διιθνης Ικθιοις θιοΐαλον!
  κης απέστειλε πρός την Νομαρχί
  αν συμτιληρωματιχήν χατάσιβσιν
  των βραβιυσέντβν έχ τοθ νομοθ
  Ήραχλιίου χατά την Ιΐην πιρίο
  δόν τί]; έκθέοεως βιομηχανικήν
  φυτ&ν χαΐ βίμβαχος. ΟΙ διά τα
  ανωτέρω ιιδη βρΐβευβένης είνε
  οί ίξής: Γ. θ. Φραγκιαδάκης έκ
  Πετροχεφάλι έλαβεν άργυροθν βρα
  βεΐον ίι' έκτεθέντα 6αμβ*χα, ι Ε
  Σαρακινός Μχνιουϋχη: έ< Πλα τίνου ίΐι οήοαμον χαΐ Γεώργ. Αί γιάϊης έξ 'Ηραχλείθϋ διά χαμο μήλι έτυχον έπαίνου, ι( Γεώρ Στ. Τΐζφαντάλης έκ Β^ρρΙζα διά δί χταμον χά Ι ή Γιωργιχή Σχολή Μιοοχ(β; διά λ(νο> έτυχον 6;>οβιί
  ών άργυρΑν. Χ?υθ*ν βραβιΐβν έ
  τυχόν & Ε Χρυσή Καλογιράχη έκ
  Πλατάνου διά φυτιχήν μίτβξαν,
  "Αντ. ϋίΠΛγεβργΙου έκ Χΐιιοτοιι
  λιανά δια λΐνον χ» Ι Στυλ Γ. Στει
  χχάκης έξ 'Αληθινί); διά οιναπι.
  Η ΕΞΙΓΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑΦΔΟΣ
  ΑΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟΝ
  ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΣΣΙΑΣ
  ΒΠΡΟΠΟΠΟΙΗΟΗ ΕΙΣΟΡΙΣΜΕΝΔ
  ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΚΟΥ ΤΟΥ
  ΜΙΔ ΛΝΕΙΙΙΒΕΒΙΙΟΤΟΣ ΕΙΔΗΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 β Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Καθ· όϊ τηλεγρα
  φεϊται σήμερον ύηάρχουν ενδείξεις πεί·
  θουσαι ότι ή Κυβέρνησις Μπλούμ θά
  επιδιώξη την τροποποίησιν ωρισμένων
  σημείων τού Γαλλοσοβιετικού ^ συμφώ
  νού χαί ιδίως ώς άναφέρουν αί αύχαί
  πληροφορίαι, των άφορώντων την Γαλ
  λικήν ατρατΐωτικήν συνδρομήν είς περί
  πτώσιν έπιθέσεως εναντίον τής Ρωσσίας
  υπό οίασδήποχε ξένης δυνάμεως.
  Πάντως αί ανωτέρω πληροφορίαι μο
  λονότι αρκούντως Ι5ικαιολογημέναι έκ
  των παρασχηνιακών ζυμώαεων περί
  τή ν Κυβέρνησιν Μπλούμ. Β έ ν έπιβε
  βαιούνχαι έξ ούοεμιάς έκιβήμου ηη
  Υή<»· Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΕΠΙΣΚΕιΊΤΕΤΔΙ ΤΔΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΒΥΗΣ Κ ΑΙ ΕΚΦΩΝΕΙ ΛΟΓΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙ 1 β Μαρτίου (τού άντα· ποκριτού μας).— 'Έχ Ρώμης άγγέλλε· τα,ι σήμερον Οτι ό Ιταλός Πρωθυ- πουργός συνεχίζων την περιοδείαν τού άνά την Λιβύην έηισκέπτεται οιαδοχι- κώς όλας τάς περιφερείας αυτής έξετά- ζων τα έκτελοόμενα. Ιργα. καί εκφωνών λόγους βιά την αποικιακήν πολιτικήν τής Ιταλίας. ΑΦΙΞΙΣ ΤΩΝ ΠΡΙΙΚΗΙΙΙΣΣΙΙΝ ΕΙΡΗΝΗ! ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΚΛΙ ΤΟΥ ΟΡΐρθΣ ΙΕΩΡΠΒΥ ΑΘΗΝΑΙ 1 β Μαρτίου (τού άν- ταποκριτού μας).— Αφίχθησαν σήμε· ρον είς την πρωτεύουσαν αί Λ. Β. Υ. αί πριγχήηισσαι Ειρήνη χαί Μαρία 11ο νοπάρτου, σύζυγος τού πρίγκηπος Γε· ωργίου τής Ελλάδος όστις άναμένεται έπίσης είς Αθήνας έκ Παριοίων ό ευρίσκεται ήδη. Κατά τό έκ&οΡέν δελτίον σιαφιδοκάρπου ή έξαγωγή τής σταφίδος μας χατά τό χρονικόν διάστημα άπό 1ης ΣβπτβμβρΙου 1936 μέχρι 10 Μαρτίου 1937 ανήλθεν είς 142 116 546 έ>ετικάς λΐτρας
  Εναντι 127.170 925 ενετικά ν
  λιιρΛν τοθ αότοθ χοονιχοθ δι
  αστήματος τοθ 1935—1936
  Τιμαί Συνσλλάγματος
  Δολλαριον βρ, 111.51—112.Μ
  ΑΙρα Μ ΗΛ. -Η0,
  Κορώνα Σουη«α< 18,1»—16.40 Φράγκον „ |.Ι»_ »Μ Έλβ«ι.ιβραγκον „ §».4>-β.70
  Φιορίν» Όλλανβ. „ 60.61—«1.60
  Τ~]Ο«λοβαιΙα«
  Β·λ-«ονΝ Ι.··—.Μ|
  Τιμαί Κλζριγκ
  Μάρκον
  Β«αλ
  ΙΙ-1.80
  Ι.Ν-Ι.Η
  1.14— Μ·
  Μ
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
  ΤΗΣ ΡΟΥΜ4Η1ΑΣ ΕΙ5 ΑΙΚΥΡ.Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 1β Μαρτίου («ού «ντα,
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Βουχουρεατίου ότι ό ύπουργός των
  Εξωτερικών τής Ρουμανίας κ. Άντω-
  νέσχου αναχωρεί είς "Αγκύρα* πραγμα
  τ ο πό ιω ν παλαιάν πρόθεσιν τής Ρουμα-
  νι«ής κυβερνήσεως πρός ειδικήν εξέτα¬
  σιν διαφόρων ζητημάτων ενδιαφέρον
  των την κοινήν σταΐιοδρομίαν των δύο
  κρατών επί τή βάσει τού τετραμερούς
  Βαλχανικού συμφώνου.
  ΟΙ ΕΠΙΣΠΕΥΘΗ Η ΚΔΤ1ΡΤΙΙΙΣ
  ΤΟΥ ΚΕΟΥ ιΊΡΟΤΠΟΑΟΠΣΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1β Μαρτίου (τού 4ν-
  ταποκριτού μας).— Αρμοδίως άνεκοι
  νώθη ότι ή κατάρτισίς τού νέου ηροΰπο
  λογισμοΰ επισπεύδεται προκειμένου νά
  άχθούν είς πέρας διάφοραι κυβερνήτι
  καί άποφάσεις αφορώσαι την έσωτερι
  κήν οίκονομ(*ν *αί την έν γένει οημο
  σιονομικήν μας πολιτικήν.
  ΑΙ Δ10Μ0Λ0ΓΗΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1β Μαρτίου (νού άντα-
  ποκριτού μας).—Ή κατάργησις των
  οιομολογήσεων έν Αιγύπτω ήτις ώ;
  γνωστόν απεφασίσθη μεταξύ τής Αγ
  γλίαςκαί τής Αιγυπτου ύηάρχουν νεώ¬
  τεραι πληροφορίαι ότι προσκρούει είς
  σοβαράς δυσχερείας ώβτε να φανίνεται
  προβληματική ή όλοκληρωτΐκή άρβιε
  ι»>ν 9ιοι>ολογή«εων. '
  οιβν
  ίΛ.ρ
  ν,ν
  !«{ Τ
  μϊλ«ΥΧ·λικ»ε
  ; "«βγν"
  Πρ·ί
  βπ τίς λ
  τί οτύτός έ β«
  φ,ς καί ι
  «5ύνπ τοΰ Έ
  Πρός τ. -δι
  λ
  Κλκίει τέ
  Βινιζέλβν!
  ΦρηνεΤ τη
  χην!
  Τβ Ι8ν·ς ι
  γκλον τβο
  λ Β
  ρη
  ηροοτάτ
  τε» Τού τ»·
  τ·ν ανέσυρε^
  λι(κν καί τι
  χεΐ χον ίβ'
  νβν χαί κυρί
  χβν τού..
  Φρηνιΐ ή
  Μεγβλβν Όϊ
  Μ·ρφ«τήν. Ι
  Τέν ιμκνκυα
  ίέβλητον Ά
  •γνώριζ» νβ
  ,νντανην
  κ·ί τ« τβλ|ΐ
  Μΐ τβ πλέον
  βη σχιδι».
  Ό Βενιζέλ