94043

Αριθμός τεύχους

4521

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

18/3/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΕΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ» ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΠΕΜΠΤΗ
  18
  ΙϋΑΡΤΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Ι ΟΑΟΖ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ Μ Ο"
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4521
  ΤΙΕΤεΙΙνΙ ΣΥΙΤΑΙΤΗΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΓ
  1β ΜΑΡΤΙΟΥ 1936.- Ή ά «β
  νρά{ ημέροτ τβδ βανάτβυ Έκεί·
  νού. Τβ ϊοιο. το μοιρ&Ιο πρωϊνο,
  πβύ Κφερι την φρικτή, την άνέλ
  «ιοτο ιΐβησι άπβ τα βαβη τοδ Πά
  ριβιβθ, εις τβν τόπον «τίτον τ&ν
  ήρύνν κ«1 τ&ν Ήμιβέοιν Ή 18η
  ΜαρτΙβυ, μέ την ΙστορΐΜη Έθνιχή
  στινμή τβθ θανατον τοθ Έλευίβ
  ρίον) Βενιζέλου, «ου άνέτειλβ
  χο^ρΐς Ηλιβ, χκρΐς φ&ς χά ι έλπί
  6»ς, ποθ έσκβρηισβ τό πίνθος της
  κειβ μ«ν£λη< συμφοράς είς βλβ τβ Πανελλήνιον. Την ιδία ήμίρβτ, 18πν ΜαρτΙβυ, ή στπλη «ύτπ τβν πβλυΐτων άγώ; νυν, μέ τβ αγβρΝχον πλατάνισμβ τής βημκΐας Έ*(1νβν. εθρήνηοΐ τ« ίονιχβν πλήγμκ τής *ΠΝ»ϊί άς τβδ μεγάλου Έβνάρχβυ, μέ Τβ ακόλουθον άρθρον: «Πενθεί ή χωρ* βοθιβμένη είς σ»μφβράν. Καί οί πίνΒι- μοι ηχβι τβν χωδωνβκρβυ- αιβν καί οί βλβλυγμβί τβν σπ«ρ«σσβμένων άπό τον πό¬ νον κκνβλλήνων, ύψύνονται Κως τβν ουρανόν θλιβκρή, μελαγχβλική συγχορδίν, τρα γιχή άπεγνωομένη ίπιθκνά- τίος ώ 5η... Πρός τί λβιπβν ή ομαδική αλλβφρβαύνη χαί ή ουντρι- βή τής λαϊκήΐ φυχής: Πρβς τί αύτβς ο β<κ6ύ; ακαρακτιχβς κίνβς μ«1 π ουντριπτική οδύνη τ·δ 'Ελληνικοδ λαόν; Πρός τί αύτη ή όμαδική ουγκλονιστιχή θβηνωδια; Κλαΐει ή Ελλάς τόν Άθ χηγβν της ή θρηνιΐ 8νή· ακβντα ©εον; .. Κλαίει τόν Ελευθερίαν Βϊνιζελον! Φρηνεΐ την Ιδ(«ν της τύ¬ χην! Τό ΙΒνβς χλαίει τόν Με¬ γάλον τοο "Αρχηγόν. Ό λα«ς θρηνκΐ την απώλειαν τοθ προστάτου χαί όδην·ύ τού Τβδ τιτάνος - ο «ββΐβς τόν άνέσυρεν άπό την δου· λείαν καί την περιφρόνησιν χαί χον ίατηακν υπβρήφα- νον καί κυρίαρχον τ6ν τιι· χδν τού.. Φρηνκϊ η λαϊκη ψυχήτόν Μεγάλον Όδηγον. Τσν άνα- μορφωτήν. Τόν δημΐουργβν. Τόν βμκνευοτήν. Τον άχα· τάβλητβν Αρχηγόν ο οποίος εγνώριζε νά μεταβάλη είς ζωντανήν πραγμαιτικοτητα καί τβ τολμηρότερα όνειρα χαί τα πλέον μεγαλβφάντα- στα σχέδιατ. Ό Βενιζέλβς δέν 'ύκήρίεν άπλβς 'Αρχηγός λαοΰ· "Ητο χατι απείρως περισσέτβρβν. Ύπερεβκινεν χαί τας τολμη ροτέρας λαϊκάς πρβσδβκίας Κατήρχετο είς χον λαόν άκό τα οκλάγχνα τβθ *«βί· •υ βξιπήδηοβν ώς φωτβινή βολ.ς. 'ΑΑλά δέν βφβμβιώ- νετο κβτέ μέ την λαϊκήν ψυχολογίαν ή τα μικρέψυχα αΐαίήματα τού όχλον Κβ- τήρχετβ είς τα λαϊκά έπίπβ- δα διά να βνωτιο6$ τόν πβ- Ή δράσις τοθ Φράνκο ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ νβν τβδ εργκζβμένβυ, διά νά αισθανθή τόν καλμόν τής μάζης, διά νά θφυγμβμβτρή ση τό λκΐχόν αΐβθημκ. Καί χυρίω; διά νά βμφυαήσα την πνβήν τής άπεράντβυ φυσι κης βίβιβδβς'ίας τού· διά νά μεταδώση τόν έργώδη ρυθ μόν τής δημιβυργικότητός τβυ χβί τόν πκλμόν τής μβ γαλβυργίνς τβυ. Διότι ό Ββνιζέλβς δέν υπήρξεν άαλβΰς 'Αρχη· γός χόμματβς Εγεννήθη Άρχηγός πβλιτιχής Βρηαχβί· φωτβϋ. Τβδ (θνικβδ "Ηρωβ£. Κνί ανεδείχθη «κβτάβλητβς τιταν σκεφκωί, ενεργείας καί δημιβυργικάτητβς. "Λγνωστβς «κ*3μη είς τβ πβλύ κοινόν, ώρθΜακ τβ πε¬ λώριον ψυχικόν ανάατημ* τβυ πρό τβδ δυνάστβυ τής Κρήτης- Έοτάθη άντιμέτω πβς τ&ν ίαχυρ&ν της γής. _«ί διελβληβκ πρβς την βΐχβυμένην ολόκληρον την άμκτατρκπτβν βπέφ*σίν τβυ να έΧΐυθερώση την δβύλην π«τρ(δαι τβυ άπβ τα δκσμ« τον τό Έθνβς, πάλιν δβν ί- δβκίμααεν ούτε φέββν, βύτε «πογβήτκΗβιν. Είς την σκέψιν τβυ ύπϊίρ χεν πάντβτε τό οραμν τί,ί Μεγβλης Ελλάδος. Είς την ψυχήν τβυ η πίστις κρός την ζντιχβτητα τής φυλής. Είς την καρδίαν τβυ (Βερ μ«(νοντο αί ελπ(δες τβδ "Ε θνβυς. Ειχε την αύτβπεπβί βηαιν. Άλλαι καί την δύνβ μιν νά βλέπη τβύς πβθβυς κ«ί τβύς στβχαομβύς τβδ λ« βΰ καί νά συλλαμβάνη άμέ δύναμιν, κατώρθωσε νά έπιτε λεβη ότι δβν εΐχε συντελε οθ3 είς διάατημ« τριών τι τάρτων αΐ&νος (λευθέρας κρατιχης ζ«ής· 'Ανεσυγχρΐ τηοε τάς ηολεμικάς μ«ς δ» νάμεις. 'Αναδι«ργάνωββ την διοίκησιν. ΈτβνΜσε τό 'Ε- θνικβν φρένημα. Κ«ί τεθεις επί κεφαλί,ς τβΰ Έλληνικβδ λνβΰι διέυρβψϊ την λαμπρβ τέραν τροχιάν είς τό σΐερέ· ωμ« της Έθνικϋς μαις Ιβτο ρί«ς. Ή πεοΐφρονημένη '^λλάς Μ Ν ΗΜΟΣΥΝΟΝ Την προσέχη Κυριακήν 21 ην τρ. μηνός συμ- πληρουμένου έτους άπό τής άιιοφράδος ημέ¬ ρας τής είς Κύριον έν τή ξένη άποδημίας τοϋ Ύπερόχου τέκνου τής Κρήτης: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ θέλει τελεσθή Άρχιερατικόν μνημόσυνον πε- ρί ώραν Π ην έν τώ Μητροπολιτικώ ναώ υπέρ αναπαύσεως4τής ψυχής αυτού". Καί παρακαλούμεν δπως πάσαι αί Δημόσιαι, Δημοτι¬ καί Αρχαί, τα Σωματεΐα, οί έφεδροι των νικηφόρων πολέμω ν καί ό Λαός παρα στώσιν είς αύτό. "Ηράκλειον 18 Μαρτίου 1937 Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΣ,ΥΝΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ίδιαίτιραι προσκληθείς δέν θ« στα λβσι. ■ς. Καί άνβδβίχβη Μέγας, φντκινός εθνιχβς έδηγές. Δέν ένεφανίοθη ώς έτΐρέ- φωτβς δβρυφέρβς πβλιτικ&ν δβγμάτων... Άλλ' Ιλαμψκν ώς εθνιχές βσ;ήρ σχβρπΐζων τής Ιδικής τβυ μογκλβφυΐχς τό λαμπρόν φώς... Καί 4έν επεθύμησκ πβτβ Τβν ρέλβν τβΰ άκλβδ τα χ τι κβδ χνβςρνήτου, ενός μικροΰ πτωχβδ λαοΰ. Έφιλβδβζησε τόν ρόλον τβδ κβινωνικβΰ ίπανβοτάτβυ Τβΰ 'Λναμβρ- ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ τ«ί{ τυρκννίας. Καί η ζνβμέ- νη «πό φλβγες Κρήτη, β λβύετβ μβτ' ολίγον είς τό φνς της ελευθερίας τό βηβΤβν 'ΕκεΙνβς της ίίωσβν. ΑΙ αγγλικαί έφημερΐδβς 8η· Ι μοσιεύουν νεωτέρας ηληροφο-Ι ρ(ας σχετικώς μέ την ναυμα' χΐαν ή όποΐα Ελαβε χώραν ιήν παρελθοθοαν έβδομάοα Ιζωθεν τοθ λιμένος τοθ Μκιλ μπάο μεταξύ των έθνικΛν κσ ταδρομιχΑν εΚανθριοι» καί «Ναόαρχος θβρβέρο» άψ' έ νός καί άφ' ετέρου τοθ κυβερ νητικοθ άντιτορ-ιλλικοθ «Χοσε Λουΐς Νΐιέβ» καί πολλών έξω πλιομένων κυβερνητικήν ίμπο ρικθν ιΐλοΐων καί ρυμουλ- κών. Τα κυβερνητικβ σκάψη &ιε τάχθησαν ύιΐό ιής κυβερνήσε οεως τΔν Βάοκων νά σπεύ οουν είς βοήθβιαν τοθ έπιβα τικοθ άτμοηλοΐου «Χσλντά- μεθ>, τόννων 3337, τό οποίον
  εκινδύνευε να .συλληφθβ ύκό
  των εθνικον καταορομικών.
  Τό €Χαλντάμε6» «ροερχόμε
  νόν Ι κ τοθ γαλλικοθ λιμένος
  Π)ς Μτταγΐον κατηυθύνετο είς
  Μτιιλμτιάο.
  Τό «λοΐον μβτέΦερε πλεί
  στους πολιτοφύλαχας έκ Βϊρ
  κελώνης καί φορτΐον ττΟ ό-
  πο(ου ή άξ(α ύττολογΐζεται είς
  200.000 άγγλικάς λΐρας.
  Ή ναυμαχΐα βιήρκεσεν άρ
  κετβς ώρας. ΤΑ έθνικά κατα
  Βρομικα ίβΰθισαν έν ρυμουλ
  κόν καί έπροξένησαν σοβα
  ράζ ζημίας είς τό κυβερνήτι
  κόνάντιτορπιλλικόν καθώς καί
  είς έτερον έξωηλισμένον ρυ¬
  μουλκόν. Μετά την νίκην των
  τα έθνικά καταδρομΐχά συνέ
  λαβον τό «Χαλντάμεθ» καί τό
  συνώ&ευσαν ιΐς τόν λιμένα
  τοθΠαθάγιεθ. Επί τοθ πλοί
  ου ευρίσκετο κοΐ ό ύπουργός
  τής Καταλανικής κιιββρνήσε
  ως, Καρέθκο Φορμιγκβνΐρο, ό
  οποίος καί συνελήφθη αίχμά
  λωτος. Οί έθνικοΐ κατέσχον 4
  τόννους νικελΐνων νομισμάτων
  τα όκοΤα «ροωρΐζοντο διά
  την κυβερνησιν τβν Βάσκων,
  Καί ίχαν βραδύτερον τό
  1909 εκλήθη είς τβς'Αθηνας
  δια νά κυβερ* ήοο τβ αιρικνν
  μένβν άκβ την άτρβφία,ν καί
  την καχβξ(αν Ελληνικόν
  Βασίλειον, χαΐ άντίκρυαε
  τής Ελλάδος την κρατικήν
  «θλιάτητα καί κΐδΐ ηαράλυ-
  400 τόννους τροφΐμων καί με
  γάλην ποσότητα πολεμεφο
  σω$ τό σχέδιον τής πραγμα
  τοπβιήοβώς των. "Ηρπαοε
  την πτωχήν καί χατηβχυμέ
  νην 'Ελλάδα ή έπβίβ κΐχε
  πεσει λιπέβυμβς άπό τα ρ«π(
  αματα τβδ _εφκέτ, τής ένβ
  φύσησβ την ζωογένβν πνβήν
  τβυ, την έΐβνΜαε μβ τόν ίδι
  κέν τβυ παλμώδη ίνθβυσι»
  βμέν. Καί τής μετίδνακ την
  Ιδικήν τβυ άκατάλυτον δή
  μιβυργικην διάθεσιν.
  'Εντός μιάς διετ(α$, β Βε
  νιζέλβς μέ την θιϊχην τού
  Ό παρατκολουθδν τα 4θι
  κά στρατεόματα άντακοκρι
  τής τοθ €*ΗμερησΙου Τηλενρά
  φού» τοθ Λονβίνου κ. Πέμ
  προκ ΣιΡ,βενς, τηλεγραφεΐ 6
  τι ό άριθμός τον έρυθρΛν λι
  ποτακτον οί όποΐοι χαταφεύ
  γουν είς τάς έθνΐκάς γρσμ
  μάς ίξ δλων τον σημείων τοθ
  μετώπου τής Μαδρίτης αύξά
  ν εί διαρκώς. Όλοι οί λιιιοτά
  κται περιγράφουν μέ τα μελα
  νώτερα χρώματα την κατάσΐα
  σιν «(ς την οποίαν έχει περι
  έλθει ή νρωτίύουσα. Ή συνή
  θης τροφή τον καΐο(κων συν!
  σταταΐ άκό μαθρο φ»μ>, όλΐ
  νόν ρθζι καί μίαν σαρο^λΚα.
  Άπό τής παρελθούσης έβδο
  μάοος ίσταμάτησε ή διανομή
  κρέατος ΐπτΐων κα( λαχανι
  κων. Έκ τον στερήσεων υπο
  φέρουν ΙΒΙως τα μικρά «αι
  διά. Τό εθνικόν άρχηγεΤον λαμ
  βάνει άπό τοθδε βκτακτα μέ
  τρα διά νά λύση άμέσως τα
  προβΧήματα τοθ έπισιτισμοθ,
  βταν ό έθνικός στρατός θά ε(
  σέλθη είς την Μαδρίτην. Ό
  "Αγγλος άνταιιοκριτής ιιληρο
  ροψορεΤται δτι α( έθνικαΐ Αρ
  Κ |Β συγκεντρώσει
  ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ
  Μέ εξαιρετικήν εύχαρΐ
  στησιν έηληοοφορήθημεν την
  χορήγησιν συμπληρωματικών
  π στώσεων πρός Αποπεράτω
  σιν τοθ κτιρΐου των φυλακον
  Ν. ΆλιχαρνασσοΟ καί τοθ δι
  20 000 τόννους τροφΐμων τα
  όποΐα ΘΑ δΐανείμουν δωρεΑν
  είς τούς κατοΐκους τής προ»
  τευούσης. Εκατοντάδας φορ
  τηγων αύτοκινήτων είναι ίτοι
  μα διΑ νά μβταφέρουν τΑ τρό
  φΐμα είς την πρωτεύουσαν.
  ΟΙ ξένοι Ανταποκριταί περι
  γράφοντες την κατάστασιν
  είς την έρυθράν Ισπανίαν, το
  νΐζουν 6τ>, Αντιθέτως πρός β,
  τι συμβαΐνει είς τάς έρυθράς
  επαρχίας, δλα τα έθνικά κόμ
  ματα συνεργάζονται ιΐλικρι
  νος διά την εξασφάλισιν τής
  τελικης νίκης. Ό λαός ένισχύ
  εί μετ" ΙνθουσιασμοΟ τάς προ
  σπαθεΐας της έθνικής κυβερ
  νήσεως- Άπόλυτος τάξις βασι
  λεύει είς τα έθνικά έδάφη. Έ
  πΐσης τα τρόψιμα είναι αφθο
  να καί εύθηνά.
  ΑΥΜΟΝ: Τ· ρ
  χϋς Μελβύνας, έβτεφκνώνβ
  τβ μέ δέξας θρίαμβον είς τα
  θρυλικά Ίωάννινα καί την
  πβλιν τβΰ Άγίβυ Δημητρί
  βυ καί ίστηνε την κυανίλβυ
  κον ύ«ερηφάνως χυμ«τ(ζου
  σαν είς τάς χβρυφβγραμμοις
  τής Ρβδίπης. Τβ ένβιρβν
  τής Μβγάλης Ελλάδος μετβ
  βχλλιτβ είς ζωντανήν, φωτεί
  νην πραγματιχέτητα.
  Άλλ' ο Βΐνιζ«λος δέν Ι
  καστικοθ μβγάρου τής πόλε
  ώς μσς. Επί τβ εύκαιρΐα δ
  μως θά είχομεν νά ύποβάλω
  μέν καί μίαν παράκλησιν. ΝΑ
  χορηγηθβ πίστωσις καί διά
  την αποπεράτωσιν τοθ μέγα-
  ρου τής παιδαγωγικης Άκα-
  δημΐας. Ό κ. πρωθυπουργός
  ΒλαβΒ γνασιν πιστεύομεν τής
  υποθέσεως αυτής κατά την
  είς την πόλιν μας διαμονήν
  τού. Καί ελπίζομεν νΑ ένδια
  φερθβ αυτοπροσώπως.
  *#*
  Τ0 ΙΧΕΔΙΟΝ-
  Θα ίΐμτΐοροθσεν δραγε ό
  Δήμος νΑ μάς πληροφορήση
  τί γΐνεται ή περιλΑλητος υπό¬
  θεσις τοθ νέου σχεδΐου τής
  πόλεως θιΑ νΑ πληροφορηθώ¬
  μεν καί ημείς τοθς έρωτων
  τας Αναγνώστας μας; ΕΤναι
  τόσον σοβαρόν τό ζήτημα καί
  παρουσιάζβι τόσον άμεσον
  καί εξαιρετικόν ενδιαφέρον
  βιΑ την ζωήν τής πόλεως, ώ·
  στε νΑ επ βάλλβται νομίζομεν
  ή ταχΐστη διευθέτησις τού.
  Έπειδή Ρέ διά τόν σκοπόν σύ
  τόν μετέβη πρό καιροθ »(ς Α¬
  θήνας ε(δική έπιτροπή τοθ
  Δήμου, ΘΑ ί)«έλαμιν να πλή
  φντισΐ μένβν την λξαιτιοι
  κην όψιν τϋς "Ελλάδος μέ
  την άκτινοβολΐαν τού. Μβ
  τββ*λβ ρ<ς«κβς καί τβν ρυθ μβν τϋς ζωής τβδ λ«βδ της. Έχοήμνισβ τβ βιδ»λ« τβδ παρβλθβντβς. Καί ιΐς την 81 σιν των, ανήγειρε τ&ν συν χράνων «καιτήσεων τής ζ« ής τβ λ«μκοβν βΐκβδόμηαα. Άκβφκώγων την ηρ·βίιΙ·ν σιν πρός τάς καθημερινώς δοξ«α(«ς τβν πολιτικόν κ*ί χβινωνικβν ρευμάτων τής βπβχής τού, εχάραξε Ιδίαν σταθεράν, άπβφασιστιχήν γραμμήν. Έκτόκηαβ καί πρός τα δι ά καί κρβς τ 'άριστβοά. Έ βρβντβφώνησε την αλήθειαν καί κρβς τα ανω κα) πρβς τα κάτω. Καί ηνβιξβ τβν δρί μβν πρβς την πνευματικήν καί την ύλικήν άπβλύτρω σιν τδν έργαζβμίνκν τής πόλεως κκί τβν οκλάβϋν τεδ κάμηβυ. Κ«ί συνεχίζων την εθνι¬ κήν δράβίν τβυ εξηκένίΐσε ώ^ φωτεινόν πύροιυλβν την 'Ελλάδα μΐχβι τβδ Εύζείνβυ κ«ί ϊνς τ* βάβη τής Ί«· νί«ς 'Αλλά οήμβρον; β Βι· νιζέλβς δέν ύΐϊάρχβι πλέβν βίς την ζωήν. Ό άπβράμιλ- λβς Γίγκς χ«>ήλθεν πρός
  τβν θάνατον. Κ«ί ή Ελλάς
  ίχβσβ τόν δημιβυργβν της.
  Τό "Εθνβς τον έδηγέν τβυ.
  Ό λ«ός τβν κρβατάτην τβυ
  καί άναμβρφωτήν τβυ. Κβί
  βί λ(θβι θρηνβθν διά την μ>·
  γάλην άπωλβινν.
  ■Λλλ' Ι τα ν μέ την πάρβ*
  δβν τβθ χρόνβυ θά αβύαβυν
  τα άνθρώπινα πάθη καί βί
  λβγβι χαί τα ρήματα τής ύ·
  πβθήκης τβυ θά λάμψβυν ώς
  φωτεινόν μετεωρβν χαί θά
  φΜΤίαουν πλήρως την βθνι·
  κήν ψυχήν, έ Βενιζέλβς θά
  λοιτρεύεται ώς Φββς ίατις κα
  τήλθβ πρός τόν δνβρωπβν
  διά νά τβν άπβλυτρώσα άπβ
  διβμά καί πρβλήψεις ύλικής
  δβυλβΐας χαί κνβυματικοδ
  βκβτβυς...
  Κβί θά λατρεύεται περια-
  σβτερβν άπό τάς λαϊκάς τα-
  5«ις είς τάς βκβία;, ώς «βλι-
  τικός Ιδωαβ τέσκς χαράς καί
  τέσβ δείγματα ατβργής. Διέ·
  τι <άν διά τό Έθνβς έλβ- χληρβν ό Ββνιζέλβς υπήρξεν Μέγας βδηγβς, διά την λαϊ¬ κήν μάζαν ήτο ο ζωβγβνβς ήλιβς β βιτβΐος έαχέρπιζε την θαλπωρήν τής άνβίξβως κκί την χαράν τής ζωής...» ροφορηθώμεν τΑ Αποτελέσμα· τα των ένεργβιων της, ή του¬ λάχιστον τα πιθανά Αποτβλβ- σματα, εάν δεν ύπάρχουν μέ χρι τής στιγμής όριστικΑ τοι- αθτα. Ν Α ΕΣΒΡΑ'ΓΙβΗ· Δέ» γνωρίζομεν είς ποίον α νήχιι τό Ιναντι τοθ ΙίβυαεΕου Ι- ρειπωμένον οίκημα. Άλλα φρο- νβθμιν 8χι θα πρέκει δπωβΒήκο τε νά ληφθζ χαποιοι φροντίς ιΐ» τοθ ίδιοχτήτου. είτε 6πβ τβν άρχβν, νά χαιεΒαφΐοθ^ Αμέσιβς Ιοτω χαί 4» ίέν πρβχκτκι ν' α- νεγερθοθν βυντόμ»;, 5(3 νά χαθα- ρισθΐ δ χβρος έχιΤνος χαί να έκ· λιΐψ, ή στΐμερινή άσχημία. Διό¬ τι τα έρείπια α6τά άποτιλιθν ά· σχημίαν «αί εστίαν ηάοη; ακα θαρβΕας χβΙ δυοωίΐας, έκθέίου- βκν τόν ηολιτΐβμδν μας είς τα βμ ματα τβν ξέννν έπιοχεκτβν τοθ ΜουοεΙου μας. Ή έπιτροπή τουρι ομοθ, Ιχει υκοχρέυσιν νομίζομεν νά επέμβη κχΐ νά φροντΐβι Βι_ τον Ιξιορο ΐυμον δλων γενικβς τβν «0 11θν"9»1β« Χ·Ρ«»ν,
  Ίί
  ΠΟΡΘΩΖΙΖ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ,- Σήμερον τώ
  μουσικό θαθμα: «Σύ ιίσαι ή Εϋτυ
  χία μου». με τόν Μ ΤζΙλλι καΐ "Ι
  ζσ Μιράντα. Σημ. "Εκάστην Δευτέ
  ραν, Πέμπτην καΐ Σάββατον άπο
  γευματιναΐ ώρα 6 30 μ- μ. Τας Κυ
  ριακάς 2 απογευματιναί ώρα 4 καΐ
  6,30 μ. μ.
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό άριστοθο-
  γημα τοθ Νιουλιβιέ: «ΜΠΑΝΤΕ
  ΡΑβ. Πρωταγωνιστοθν: "Αννα
  Μττέλα, Ζάν Γκαμτιέν
  Έκτος προγράμματος: Ζουρνάλ
  Καθ* εκάστην είς τάς 6 μ. μ. άπο
  γευματινή.
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον «Έτιιστρο
  φή τοθ Σάντου Ιον. 2ον, 3ον. 4ον
  έπειοόδια. ΚοΙ τό αύτοτελές «Νεα
  νικό αΤμα».
  ΚΙΝΗΜΛΤΟΓΡλΦΟΣ
  Σήμερον
  Πέμπτη 18 Μαρτίου
  Ό μεγαλύτερος τε·
  νόρος τού κόσμου:
  Μ. ΤΖΙΑΛΙ
  καΐ ή διάσημος
  ΙΖΑ ΜΙΡΑΝΤΑ
  Στήν μεγαλυτέρα
  μουσική δημιουργία
  τού αιώνος μαςί
  Ι
  ΗΕΥΤΥΧΙΑΙΙΟΥ
  Μουαική άρμονίβ μέ τής
  μπλ«6ΐΜ6—ρ«( αρκς άη« τής
  έπΐρΐς ΤΟΖΚΑ, ΑΙΝΤΑ,
  Μβνον Λεσκο.
  Ανώτερον άπό τό
  ΑΒΈ ΜΑΡΙΑ καί
  «Μή μέ ξεχνάς».
  ΠΡΟΓΡ4ΜΜΑ
  ΠΔΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΪ ΚΙΝΗΤΩΝ
  Ό παρά τί περιφΐρεΓα τοθ Π?ω
  τοδιχείου Ηρακλείου δικ. κλητήρ
  'ΑριστδϊηΐΜς Ε. Τυλλιανάχης έν
  Λιμένι ΧιρσονήΌου Πεδιάδος %%
  τοιχοιδριύυν.
  Δηλοηοιβ δ«
  Ό πλιιοτηριβαμός τβν έν τ
  6ΐχ' αριθ. 94 ί. Ιτους Ικθίσιι μο
  χαταοχίαιβς χινητβν άναφιρομί
  νων κ»Ι πιριγραφβμένην κινητών
  πραγμίτων τςθ δφιιλέτου 'ϋ'μμα
  νουήλ Α. Σπανάκη χατο'.χου Μο
  χοθ Πίδιάδος τή επισπεύση τοθ
  Νιχολάου Ε. Διαμαντάχη χατοΕχοιι
  ώ«ύ α,ς ΜοχοΟ ϊυνίμει τής &π'
  αριθμόν 179 τοθ 1935 δ>ιοτιχί)ς
  χαΐ τιλεσιΜκου άποφαοιως τού
  ΠταισματοοΊχιίου Χ»ρσονή33υ νο
  μίμως κεχηρυγμένης Ιχτελιστή'
  πρίς ιϊοπραξιν ίπαπήαιιβς δρβχ
  μ&ν 489 40 τβ* τίνων α&&* χά!
  τβν Ιξίδαιν μίχρις άποπληρωμής,
  ήτοι ενός δ/ου Αρρενος χίώμα
  μαόρου ίξίας δραχμ&ν χιλιβν γΒ
  νήοιται την 26ην Μαρτίου 193
  ημέραν Πι??σ«ιιιήν χαΙ ώ-/αν 10
  —12 π. μ. Ινώπίόν μου ή τινός
  τβν νομίμων μ.*υ άναπληρωτβίν
  χαΙ ιΐί τδ έν Μόν ώ καφφενείον
  τοθ 'ΑριστοΕήμου Β3υλγαρά«η
  Βτε χά Ι Επου χαλοθνται εί πλιιο
  δοήΌον·τι<· «α{ 6 μεαεγγυ.ϋχος θι οχαρης Δ «μ-ϊντάνης νά μιΐ ηα δώση τα χατααχεθέντα. Άρμο&Ίος διχαοτιχος χλητήρ ενεργηθεί» τα νίμμα. Έν Λιμ. ΧιραονήΌβυ τ« 10 Μ*ρ τίου 1937 Ό ϊηλοποιβν οΊχαστ. χληνήρ Ά. Ε. Τ»λλι«ν*Μη( ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ "Αφιχθείς είς την πόλιν μας δι' ολίγας ημέρας ιΐδιχός τεχνί· της τοθ Πλαοτιγγοποιείου 'Εμμαν. Παγκαλου, πρός τοποθέιηοιν πλα στίγγων τοθ Τελωνείοιι, ιίίοποι εί τιυς έχοντες «λάστιγγας πρός έιτισ*ιυήν ν» τόν ζήτησιν είς το Κ«χάοττ}ΐι« Δη^τρίοιι Γιαλιχίχ- *ννπρΐ9*Λο<· Ιν 'ΒρβοίλιΙφ Μιάπεντά ριορφη είς £ν<χ τόπον μοστηρίου Η ΦΛΟΓΑ Τοθ ΚΙΡΕΚ ΗΑΟΟΑΚΡ 62ον —ΝϊΙ, ιΓ5* την χαλλονή χά! έ τυφλώθην, άπή»τη» χά Ι Ιφιρα χά γέρια αϊά μίτια μου γιά νά μή δλίπω —Δέ* οοθ χδ ιΐπ», Χίλυ; Ή χαλλονή εΝε αάν 'χήν άοτραπή "ϋ ιορφτ;, άλλ-ϊ χατκστοέφιι — χαί ιδία»; τα δέ'δρα, & Χίλυ. Ή 'Αγιάοα έγέλασ* μέ α&ταεέ- οαια χαί έ»ιμ4σθηχε ν* σηκώση το πίιτλο ΐης. Ξτφνιχά δμιβς τα μεγίλα της μ«τια έκύιταξαν μέ τρδμο χϊΙ μέ έλπίδϊ τα δάχτυλί μου. Έτινίχθηκι ίλίχληρη χαί τδ ιίοιβπδ της Ιτιήρΐ μιά ιχφραο ;»ντάα«>υ αχληρότητος. Την Ι
  βλιηα ΐΊ>τρομος άνάμισχ άπό τα
  δαχτυλά μου μέ χά δποΐ* ιίχα
  οχιπαοη τα μάτια μου.
  —Μ'λησι άΊθρωπε Ιψιθύρισι
  ο^θώνουοχ το χιφίλι σάν φΐδι πού
  Πί,όκειΤΛΐ νά επιτεθή". "Ανθρωπε
  μίλησε γρήγορο! Πίύ βίήχις ού
  τόν χον σ<αρ»6»Ϊ3 που φέρι>ς σιό
  δάχτυλο. Ιΐίληοι γιαχΐ μά χό «νεθ
  μα τής ζωής θά οέ χεραυνοβολή
  σω νιχρό έχιί ποθ στίχιααι.
  "Εχανι Ιη Ρήμα πρίς τβ μέρος
  μου χαί χά μάτια ιη; δστραφταν
  ο*ν χιραυνο'. ΜαΟ φίνηκι οάν νά
  Ιδγαιναν φλίγες άπό τίς χδγχΐς
  των. Έττιοα ατά πίδια της χωρΐς
  νά ξίρω π6ς χαί γιαχΐ παραλη
  ρ&ν από χό φί6ο μου.
  —Ειρήνη! μοθ ιΐπε μέ χάποια
  άλλαγή οτόν τόνο τί)ς φωνής της
  Σέ έτρίμαξε. Συγχώρησέ μ·. 'Αλ
  λά μερι>έ. φαρες, ώ Χίλυ, αχίμη
  χά Ι χ) πιό τέλιιο μυαλό μπορεΐ
  ν' άνηαυχήοη."Άν έχρηοιμ^ποιοθοι
  την δύναμί μου θά ήοβυν νιχρίί
  άλλά θυμήθηχα... Πές μου λοιπον
  γιά τ4 σχαραδϊϊ:..
  —Τόν βρ^χα, έψ θύρΐοχ χαί στ,
  χώθηχα.
  Δέν ιΐχα χό θάρρος νά η& πι-
  ριοοδχιρα, οδ(ε χαί μποροθοχ νά
  θυμηθή έχιΕνη ιή στιγμή δτι τό
  δαχτυλΕδι με χό αχαραβαΐο ήΐαν
  τεθ Αιό χαί δ,τι τό ιίχα βρ) οτό
  διομάτΐί τού.
  —ΠιρΕεργο; ιΐπι μέ συγχΐνηοι
  Εγνώρισε» νάΊιοτε 1<α οχαραβ*1ο Ιΐιον μ' αυτόν ποΰ φοριΤς. Ήταν χριμαομένος οτό λαιμο ϊνος η άγαποθοα. Ή 'Αγΐάοχ άναατέναξι χαί έχιί νη χή ατιγμή δέν ήιαν παρά άκλβς μιά γυναϊχα. —"Ιοιβς νά υπάργη χαί δεύτι ρα<, προοέθεσε. Πήγαινι ιώρΐτ Χίλυ, χαί προοΐπάθηαι 5ν μπορΐ νά θυμηθή Βτι άπο διχή ο ου τρέλ λα έζή'ηΐις νά δη"ς την ώμορφιά ) Κ»Ι χαρΙς νά πΐ άλλη λέξι Ι«ι 3ε οτόν χαναπΐ χαΕ έχωσι τό χ· φίλι της μίσι οτά μ^ξιλάρια.Ό 09 γιά μενά ϊφυγα αΐν μιθυομέ νος χαί δέν ξίρω τι ώ; χατώρθωαχ νά φθίοω οτό οπήλαιί μου. (σονεχίζεται) ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΠΕΤΡΕΑΑ1ΟΚ1ΗΗΤΟΗ 1)1 "ΑΙΡΟΠΟΛΙΣ,, ΆνβχνριΙ έξ Ήρακλεί •ν εκάστην ΚΥΡΙΑΚΗΝ Ρρβίδα κατ' ευθείαν ΠΕΙ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ κρνϊ Ρέ 8»μν·ν, Χανιά, Πειραια, ϊδρον, Πίρον, Νά{ον. Οραπιορβΐον ΑΙΝΑΡλΑΒΝ Τ«λβ». 1-41 Ο χ. ΕΜΜ. ΤΖΑΝΑΚΗΣ Πρώην ΔιιυΘυντής ττ]ς «Κνη οο^^ ήνοιξε ίσιιατόριον καρά τό λιμένα. Τό εστιατόριον τοθτο δια χρίνιται διά την χαθαριίτητα χά την άγνίτητα τβν δλιχβν τού, προοφίρει δέ χαί έξαιρΐτιχους με ζέδις χαί έχλιχτά χραοιά. Γινι χ*ς (χανοποΐιΐ χαί τόν άηκιτηχι χφτΐβον ΙΙ ΠΕΜΠΤΗ |8 ΜΑΡΤΙΟν Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 57 ΚΛΟΟΥΝ Είς πολΰστηλον καμπάνιαν έξα(· ρεται τελευταίως ή σημασΐπ των κλόουν ώς δημιουργθν τής χαρδς κσ> ή συμβολή των είς την -παγκό¬
  σμιον ευθυμίαν.
  Άλλ' είναι μόνον άη' αυτής τής
  άτΐόψϊως ένδιαφεροντες οί κλόουν;
  Αέν φαντάζομαι. Ή δράσις των
  δέν περιορΐζετπι είς τό ΙττποΒρό-
  μιον. ΟΟτε είς τό ψυχικόν μόνον ί
  συναισθηματικον ττεριβαλλον, "Ε-
  χει μεγαλυτέραν εύροΐητα. ΟΙ κλό¬
  ουν είνε κοινωνικοΐ τύποι. 'Εκπρο-
  σωποθν συστήματα ί) τρότιους
  ζωής, σύνολα ή δτομα, μέσα είς
  ίνα κόσμον άντιΚήψεων έζαιρετικά
  εύθύμων. Άλλσ καί έξαιρετικώ
  ένίοτε σοβαροφανων,
  ΟΙ «παλη-ΐτσοΐο είναι σήμερον οί
  έπιφανέστεροι των άνθρώπων. Κσ.
  νούν δ,τι καί οί ΛληθινοΙ κλόουν,
  'Αστεϊες άκροβασΐες, ·πηδήματα ά-
  δέξια καί αλλο ξεκαρδιστικά σκέρ·
  τοα είς τό μεγπλο κοινωνικόν (π·
  ποδρόμιον. ΑΙ συνθήκαι ή άκριβέ-
  στερα τα κατα συνθήκην ψευδη
  καί οί οΐοιδήποτε χαλινοΐ σοθ επι·
  βάλλουν νά τοθς παρακολουθης
  μετώ πάσης σοβιρότητος. ΆλλΛ
  μέσα σου δέν είνε δυνατόν παρά
  νά γελςίς μέ την καρδιά σου. ΟΙ
  κλόουν αύτοΐ είναι όμολογουμένως
  άπαράμιλλοι Εστω καί αν τό παί·
  ξ,μό τοος δέν είνε συνειδητό.
  Ύττβρχουν έ£ άλλα καί οί μδλ>
  λον «έσωτερικοΐ» κλόουν. ΕΤνε αύ·
  τοΐ πού γελοθν αΙωνίως. Ή ζωή
  είνε αδύνατον νά νοηθή γι' ούτοθς
  μέ την σοβαρή της 6ψι. Παίρνουν
  άνέκαθεν την εθθυμη της ιτλευρά.
  Καί οέ ψύλλου πήδηιια ακόμη
  μπορεϊ νά εθρουν αφορμήν εύθυ
  μΐας. Είνε κθθυμοι κσΐ είς τα μι¬
  κρά καί είς τα μεγάλα. Πρό πάν¬
  των είς τα τελευταία αοτά πού
  είναι καί τα τραγικώτερα, οί περΐ
  αν πρόκειται κλόουν, σοθ παρέ·
  χούν πολλάκις μβ καταπληκτικήν
  ευκολίαν τα θετικώτερα δεδομένα
  •νέλωτος. Είναι ουχνά οί μεγαλθτε
  ροι φιλόσοφοι άλλά καί οί καλύ.
  τεροι,,. νευρολόγοι ίατροΐ. Τούς
  Εχουν μάλιστο δοκιμάσει τελευτοί.
  ΐ>ς προκειμένου νά δαμΑσουν τόν
  εσωτερικόν τους άνθρωποι μερικοΐ
  άθεράπευτοι μελαγχολικοί. Καί μέ
  θαυμασία άποτελέσματα.
  Ό Άλλος
  —"Ενα μέγαρον μέ σκ,ιλι
  τούς.
  ΕΙί χό μεγαλιηρΐπεςμΐγαροντη'ς
  ιΙ«ογινι(ας Ό^χυ, χο δποΐβν ι5ρ(·
  3χιτΐι είς τό χιντριχώτιρον τμη"
  μα τής Βϊυδαπίστης άνιχχλδφΒη
  ο χν κάτωθεν τοθ οΊαμΐρίομχτος
  τβν λουτΕώ' έννέα άνθοώπινοι οχε
  λετο!. Τό χτΐριον ήτο γναο^όν
  μέ χό δ'ομα <Τό χρυοό οηΕτι» δι ότι άπίφιρεν είς τόν Ιδιοχτήτην τού Ινα χρυοό ναπολείνΐ την ώ?αν. Έοκάχιος ή οίχογένιια "Ορτυ άπι φάοιοι νά χό χατιδαφ'οη 5ιά νά κτίση μίαν πολυχατοιχΐαν. Ό Ιχ· τροδιχαατής 6 οποίες εξήτασε τα μαχίβρΐα εδρήματα φρονεί Βτι τα πτώμχτα έ χούν χαφ$ τοδλαχισιον πρό έξηχονταΐτΕας. Ουδείς οήμι ρον γνωρΐζει π«1χ ήσαν τα θύηα< τα τής φριχτής τραγαίι'χς ή ίηοία ■δραματίαθη έ/τος τοθ παλαιοθ μιγά;ου. *** —Πάντοτε... Ανθρωνος τής ημέρας ή κ. Σίμσον. Την παριλθοθοαν έίδομάδχ ου νεχροτήθη ιίς την Νέαν 'Υίρχην τ^ ετήσιον ουνέδρΐον τβν διιυθυν τριΐν ίνοτιτούιων,χαλλονήί, με ταξΰ δέ των ομιλήιριδν ήτο χαί χ Τ*άϊ ή διτοΕα εξέλεξε ώ; θέμα την ώραιδτητα χαί την χάριν τής χυρΐας Σ'μσον. Δ6ο πιρΕπου χιλ άδις γυναιχθν έσπευσαν είς την αίθουσαν δπου έδίδιτο ή διάλε ξις. Λίγφ τής χοαμοσιιρροη'ς έλα βιν χώραν ·1ς χήν ιΐιοδον οοβχ ιΐ οχηναΙ, πρόί/μχ που ή'άγχα οί χήν αστυνομίαν νά επέμβη ί νά επιβάλη την τάξιν. Κρεμμύδιοτ εξαιρετικήν ττοιότη τος, διαρ«ής τταρακαταθΊκη παρά τώ κ. Ίωάννη Χαλκιαδάκη Γενή Τζαμί πλησίον Χανίων Πόρτα. ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ ΟΙ κατ'έβανάληψιν βοοβευθέντις οΐνοι εί¬ ναι οί των ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ καί δχι οί ο«δ συνώνυμον τίτλον τιθέντις είς την κατανά λνσιν ά Γι' αοτδ ζητιΐτι £ηιμόν«ς τούς οΐνους: ΑΔΕΛΦΟΝ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ τούς μόνους ήγγυημινους καί μ<κΡ>
  ρον ννκστούς σας.
  Μην άρκεϊσθε είς τό νά ζητβτε ανλβς
  κρασί.
  Ζητεΐτι βάντοτ* κρασί θίρμας.
  ΑΦΕΛΦΩΝ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ
  Τό μόνον έν Αθήναις
  ΚΡΗΤΙΚΟΝ
  Οίκογβνειακόν Ξενοδοχείον
  'ΑΛΒΙΩΝ,
  *Ι*»νος 10—κλησιΙστοττΜ 'θμονοΐοι;
  Τπλ*φ»νον 23—303
  Τελείως «νβχαινισβέν, διαθέτη δωμάτια εύήλια,
  ΐύβκροι χά) καλ&ς έπιπλωμέναι. Καθαριοτητα κ·
  μχμπτον χαί υπηρεσίαν προθυμοτάτην. αίθουσαν
  αναμονΐΐς.
  ΑΙ 8υμφ«ρ6τ»Ρ«« τιμοιΐ
  Γ· ξεν·δ·χβ1·ν «ΑΛΒΤΩΝ» διευθύνει αύτο-
  .>ρ·οώπως β νέ·ς Ιδι·κτήτης τού ονμπολίτης μας
  κ. ΙΩΑΝ. ΕΥΔΙΑΝΑΚΗΣ.
  ΔΥΟ ΑΑΕΑΦΟΙ
  ΑΥΟ Π Ο Λ Ε Μ ΟΙ
  Τοθ Προσκέρ ΜεριμΙ.
  ΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
  II
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ£
  Ι ΧΑΛΒΑΔΕΣ - ΤΑΧΙΝΙΑ
  | ΣΙΣΣΑΜ ΕΛΑΙΑ
  ΕΡΓΟΠΗΙΟΥ: Γ. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ
  ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΐη-(ΚΡΗΤΗΣ)
  Τό μοναδικόν ·ν Κρήτη Ιργοστάσιον Ταιχι
  ν(ε·ν καί ιχαλβά6«ν. Έξασφαλίζιι «οιότητα
  ΐαλβάΒων εξαιρετικην ανωτέραν τοδ Πειραι-
  6$, μέ ύλικά αρίστα, γνήσια καί καθαρά.
  Εάν Μλιτι νά μή χαλατ* την γιθσιν καί
  τα σΐομάκια σας, ζητεΐτι ά«ό τόν «αντονώλην
  σας ιχαλβάδες ιΜιστΙλογλου. Τα κυτΐα ·έρου
  σι την μάρκα τοθ εργοστασιον μας.
  Τιμα»
  ο»νανε.νιαμει0.
  193
  "Αϋνας ά'νθρωιτος τοθ λαοθ ποο
  περνοθσε άπό χοντά τ«ν ά<ουιΐ πδς μιλοθν γιχ τόν Νχύτρχο. Ό ταν άπομαχρύνθηκι άρχιτά, ωστΐ νά μή φδββται μήπιο; τιμωΐηθζ γιά την άναΕδιιϊ τού &νέχραξ«: —Σέ λίγο θά χορέψη οτραμ ηάντα ο:ό Μοντφοχόν, δ )ύχρχδς οας! Καί τόΐβχλε ατά πίδια- —-Τιποχίνιε παλη^ν3οιβΠΒ! εΐπε Μΐϊζύ. Αοποθμαι πού δ μιγάλο; μας Ναΰαρχος είνε μένη σε μιά πδλη Βπου θ ωΠ3ΐ τόν έχθρεύΐνχαι. —Εϋιΐυκώς τό μίγχρί τού φυλά γεται χχλά,^,άπ^ντηοι δ χιιροθρ γος. "Οίαν τόν <Χι>ηαχ, οΕ ακάλΐί
  ήΐαν γ«μα:ες ατρατιβτις χά Ι αί
  λιοτα ά'αβαν τάφυτήλια των. "ΑΙ
  χύριι δέ Μιρζύ, ο' αυτή χήν πό
  λη, δ χδομος δέν μόξς άγα«? ..
  Μά ιίναι άργ* χαί πρέηκι νά έπι-
  οτρ(ψ» αιό Λ Οβρο.
  Χ«^ίσ9η<αν άφοθ χαληνυχτ! η*<χν, χαί δ Μερζύ εξακολουθή- αι τό Βρδμο τού πχραίομένος σέ οδΐινις οχΐψιΐς Π(ύ τόν Ιχαναν νά (άαη πολύ γλήγορα χον Νχΰαρ- χο >αί χό μΐ3ος χ&ν χαθολιχβν.
  Μόλα ταθχα δέν μ«ό?εαι νά μή
  παρατηρήαη μιά έξαιρετιχή χΕνη-
  οη οτούς δρίμους τοθ ~
  πού πάντα πολύ λίγα < μδλις >6<τωνιν. Πίτε χαμάληδις πιύ οήκωναν σΐ:ύ; ώ μοιις ταν φορτΐα πού ιίχαν παρά ξενο σχήμοι χαί π^ύ ο (ά βκοτιινά τόν Ιχαναν νά νομΕοη πδς ήιαν δέσμες άπό λδγχις* πδτε ήιαν Ι να άπδσπαομα ατρατι»τ6ν ποθ περπατοθσχν οινπηλά μέ οην να χά δπλα χι' άναμμένα χά φυτή λια- άλλοθ παράθυρα άνοΕγοντιν μέ δρμή, χάτι πρδοηπα Ιίγαιναν μιά ατιγμή μέ φώια χαί χάνονταν άμέϊΐος. —"ΕΙ φώναξι ο' Ι^α χαμάλη που πηγαίνιΐι χίαι άογά α&ΐό χον δπλ'ομδ, χαλέ μου ά»θρα»πι; Σΐό Δοθβρο, α?χονχά μου, γιά την άπεψ νή διαοχέδαοηΐ —Σύντροφε, ιΐπε δ Μιρζύ ο' Ι «α λοχΕα πού διοιχοθοε μιά περί- πολο, π'.ύ πηγαΐνιτι λοιπόν Ιτοι ώπλισμένοι; —Στό Αοθβρο, ά'ίχοντά μου γιά χήν άποψινή διασχέδαση, (συνεχίζεται) ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Την παρβλθο·5· σαν Κυριακήν εβάπτισε τό χαοιτω μένο άγοράκι τοθ κ. Ν Τζανάκη ή κ. ΛουκΙο Ι. Αντωνακάκη όνομα οασααύτό Γιθογον. Είς τούς γο νείς καί την ανάδοχον βοχόμβθα νά τοίς ζήση. ΓΑΜΟΙ.— Ό Ιβροψάλτης Χρυσο τιηγής Γεώργ. Πιπεριάδης καί ή βΐς ΕΙρήνη Μαραγκάκη έτέλε σαν τούς γαμους των την παρκλ- θοθσαν έβδομάδα. Παοάνυμφος παρέστη ό κ. Νικόλ. Φραγκιαδά κΓ,ς Εμπορος βατϊτισιικων. —Την παρελθούσαν Κυριακήν έν Χουστουλιανςτ Καινουρίου έτέλε σαν τοθς γάμους των ό έν Ν. 'Υόρ κη βγκατεστημένος θωμάς Ζάγκας μετά τής δίδος ΜελανΘΙσ; Κατσιρ ντάκη, Παράνυμφος παρέστη ό δι κηγόρος Έμμ. Κρουοταλάκης. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Άπαντας τούς παρακολουθήσαντας την κη δεΐαν καί όπωσδήποτε συμμερισθέν τας τού πένθους μας διά τόν Θάνα τον τοθ ποοσφιλοθς μας άβελφοθ Νικολάου θβοδοράκη αΐοθανόμβθα την υποχρέωσιν νά ευχαριστήση μέν καί διά τού τύπου θερμώς. Ί. διαιτέρως ευχαριστούμεν τούς έκ Καλεσσών κατελθόντας πολυπλη Θεϊς φΐλ,ους καί συγχωριανοθς οΐτι νες κ-1 την κηδείαν τοθ προσφι λοθς μας παρηκολούθησαν καί ίν γένει συνεμερίσθησαν τοθ πένθους μας. ΟΙ εύχαριστοθνΐβς ΊΝ«ννη( Αντώνιος ΜΙΝΩΔ ΣΗΜΕΡΟΝ Τό έργο που θά μεί νη ίστοριχό στό Ήρά- κλειο, τό άριστούργη μα τού ΝΤΟΥΛ1 ΒΙΈ: ΗΟΑΙΤΕΐΡΛ ΠρωτανΜνιατβΟν: ΑΝΝΑ ΜΠΡΛ ΖΑΝ ΓΚΑΜΠΕΝ Έκτός τιρογραμματος έπΐκσιρο ΖΟΥΡΝΑΛ. Λ(αν πρβσΐχδς: Ό «ινηματβγραφικ.5 Μβλβοσ·,: ΒΙΒΑ ΒΙΛ. ΣΗΜ Καθ1 εκάστην ' Ις τας 6 μ. μ. ο(<ογενεια κή άιιογευματινή. Γύρω στήν τΐόλι μας. 'ΕξακολουΘεΓ ή καλοκαιρΐα ώστε νά εύχαριστοθνται άφ' ενός οί φί- λοι τής λιακάδας, νά δυοαρεστοθν- τα ι δμως οί παραγωγοΐ καί οί κτη¬ ματίαι. —ΟΙ δποΓοι επιθυμοθν ώς ϊΐνε γνωστόν βροχήν, —Διά νά ακολουθήση ή παραγω· γή τα ένδεδεινμένα καί τελειώση καλΛ σομοωνα μέ τάς γενικάς προβλέψεις. —ΑΙ κοινωνικαί άσφαλΐσεις προ- ώρισται νά εξυπηρετήσουν πολλούς ύποψηφΐους διά Θίσεις. —"Αν κρίνωμεν άπό τάς λεπτο· μερε'ας τοθ προκηρυχθέντος διά τόν Απρίλιον διαγωνιομοθ. —Άλλ' είνε έκτός πάσης άμφι* βολΐας καί χωρΐς τάς λεπτομερε(· άς αύτάς βτι ό αριθμός των μελ- λόντων νά προσέλθωσιν είς τόν διαγωνισμόν δέν Θά είνε βύκατα* φρόνητος. —ΟΙ τελευταΓες μπονάτσες ηύνό ηααν πολύ την αλιείαν. —Ώστε νά κομισθή άρκετό ψά· ρι διά τού«. πτωχούς καί πλουοί· ούς. —Τό δυστύχημα μόνον είνε βτι τό ψαρι τό άτταγορεύει ή μεγάλη σαρακοστή —Την οποίαν τηροθν οί πεοισσό. τεροι μεΐά Θρησκευτικάς τφ βντι εύλαββΐας. —ΟΙ άπό σ«>στήματος —καΐ Βι·
  αΐιης—φρουτοφάγοι έξακολουθοθν
  νά προτιμοθν τα ποοτοκάλλια.
  —Τα όποΐα καΐ αυτήν την επο¬
  χήν είνε περιζήτητα,
  —Συχνά δέ άνταποκρίνονται έξ
  ολοκλήρου είς τάς άπαιτήσεις ταν
  κέκλεκτικών» τής φρουτοφαγίας.
  —Άν συνεχισθοθν οί λιακάδες
  εΤνε βέβαιον δτι Θά κάμουν χρυ·
  οές δουλε ές τα έξοχικα κέντρα.
  —Τό γλέντι άλλως τε ' τής Κα¬
  θαρώς Δευτέρας δέν είνε τό μονα
  δικόν τής μεγάλης Σαρακοστής.
  —ΆπεναντΙας ταρατείνεται καί
  την ττρώτη Κυριώκήτής οαρακοστής
  κάποτε δέ καί τή δεότερη καί
  τρ·τη.
  —ΟΙ μέρ«ς εμεγάλωσαν γιά κα
  λά ωστε νά δικαιολογήται ή μκτα
  βολή των ώρων των μαθημάτων.
  Την Εναρξιν άλλως τε των μα
  Θημάτων άντΐ τής 8ης την θηνπρωι
  νήν είχεν επιβάλη καί τό δριμο ψθ
  χος τοθ έφετεινοϋ χειμώνος.
  —"Οστις παοήλθεν άντικατοστα
  Θεϊς άηό την ήμερότητσ τής άν οί
  ξεως.
  —Άλλά κοΐ τα ώρα Τα πρωίνά
  της πού έπιβάλλουν ώς κανόνα Ι
  διαιτέρας άναψυχής καί ύγιεινής
  την πρωϊνήν Εγερσιν.
  —Είς τοθ Πουλακάκη παρέχεται
  μΐα άληθινή μουσική απόλαυσις
  μέ τόν τενόρο Μπενζαμίνο ΤζΙλλι
  είς την ταινίαν «ΣΟ εισαι ή εύτυ
  χ(α μου».
  - Είς την εΜινώα» προβάλλεταΐ
  άπό σήμερον τό πολύκροτον φΐλμί
  «Μπαντέρα·.
  ΑΓΗΣ. [. ΚΟΖΥΡΗΪ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Μ«τίφ«ρ« το γραφείον ινα
  επί τής βδβν Κυδννί«ς (Κβν
  τάλβι) καρά τάς Κάτκ Φυλα
  κάς
  Άναλαμβάνιι «άίσαν
  άνβξαιρέτως Οκόθισιν.
  ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
  ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜλ
  ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΛΛΑΓΑΡΔΗ
  «κύτταζε,
  6 ^
  αυτή συν.
  «ς
  ΧΧη
  Ι!
  4
  •0«ως
  ς
  καί
  ,τυμη
  «αί τώρα ή
  ,Κτα Ικαμε
  τό
  ,,«ύ βα 16»·
  μι μ έ ·ιλοφ
  «ριϋθ'ήσβις.
  κοΙ των Βύο ηρ
  μη «ερίο&ο τΛν
  μ«ήσεών των τ ο
  «οντα τόν ίνα
  Αυτή τόν έρώιτ]
  ρα για τα ταξε< οόός της βιηγπτ βμά τού ανθ ΙβρΙς νΟ μπορι ϋονήοπΐήν ξσε οί «υ άκό ίί κατόχιν την μθν ιΐχι ζήου στήν ιήν ΣουηΒίο. της ιΐιιβ Βτι 6 ι!/,! βαλθπ νά )ΐΑ κδιΐειαν Ά' μιγσΐΐμπόρου ρι την δίοποιν «όρη τοθ τρακ »ΐ6ηί, ή όπο'α Α1Ι0 Ι ΤΟ Διά α καθώρις Σημετΐοιι μέγεββ) Μάλλινση ΤΤΑ1 πα ««λβντειί λ· «ϊδη τ Ρειμέι τον ΕΙ
  Α'ΠΟΡΘΩΣΙΖ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  Τόν έκύτταζε, λιγΑκι αα
  σησμένη άπό τήναύθόρμητη οί
  κβιότητα τί|ς χειρονομΐας ποό,
  χωρίς νΛ τό θέλρ, έποόοωσε
  την εύχαρΐστησΐ ιης. "Οχι λοι
  «όν, δέ ν εΤχβ ξεχάση τό ώ
  μορφο ηαλλη;άρι τοθ βορρα*
  τό ενδιαφέρον -ού είχεν αί
  σθανθβ γι' αυτόν δ.νοψ8 πάλι
  άμέσως Τόν έ«ύττσζ« καΐ τόν
  παρέβαλλε μέ τόν συνομήλι
  κότης νέον πού ξαφνικα τό
  1774, λΐγες ήμβρες μετσ τόν
  θάνατο τοθ Λουδοβίκου 15ου,
  έχάθη άπό τα μάτιά της πρίν
  άκόμη αυτή συνέλθη άπό την
  ηρώτη ζάλη ττ)ς άνόβου ιης
  στόν θρόνο... Στό διάσιημα
  αύτό εΤχε ψηλώση, τό κορμί
  τού έγινε τιιό σφιχτοοεμένο, ή
  άρρκνωπή ώαορφια τοθ πρόσω
  «ου τού ϊΐχβ πάρη τΊν οριστι
  κή της τελειόίητα· Αότός άπό
  την άλλη μερια, ίπροσπαθοθ
  σε νά ξαναύρη ο την επ βλητι
  *ή μορφή καΐ πσραστασι τής
  βασιλΐσσης, ή όποΐα 6μως εί
  χε λιγάκι βαρονη, λόγω τής
  έγκυμοσύνης, την μικρή πριγ
  κήπισσα μέ τό όλοκάθαρο γέ
  λιο «ού είχεν Ιδβ νά χορεύη
  σάν συλφΐς.
  "Οπως καΙ σΐή τιρώτη τους
  συνάντησι, στό χορό τής "Ο-
  ιιερας, 6που τόν επλησίασε
  ντυμένη ασπρο ντόμΐνο, ίτσι
  καΙ τώρα ή Μαρία—Άντουα-
  νεττα Εκαμε τό πρώτο βήμα.
  Τόν έπροσκάλεσε οέ μιά 8εξ(ω
  σι πού 6α Ε&ινε καΙ τόν περιέ
  βαλε μ έ φιλοψρονητικώτατίς
  ηεριπο'.ήσεις. Ή άναδρομή
  κα( των 6ύο πρός τή σοντο-
  μη περΐοδο τΛν κοινών άνα·
  μνήσεών των τούς έξανάφερε
  κοντά τόν ίνα οίον Αλλον.
  Αυτή τόν έρώτησε πολλήν &■
  ρα γιά τα ταξεΐ&ια τού· ΚαΙ
  ούτος της βιηγήθη τό περα-
  σμά τού άιιό την Αγγλία,
  χωρΐς νά μπορίσρ νά δικαιο¬
  λογηθή την ξσφνική άναχώρη
  οί τού άπό ΐή Γαλλία, καΐ
  κατόπιν την μθνότον η ζωή πού
  εΤχε ζήση στήν πατρΐδα τού,
  ιήν Σουη&ΐο. 'Απέφυγε νά
  της ιΐπβ 6τι 6 πατέρας τού
  εΤχβ βαλθ(| νά τόν παντρίψη
  μέ κάποιαν ΆγγλΙδσ, κόρην
  μεγαλεμπόρου των Ίν&ιών, ή
  μέ την ΒεσποινΙβα Νέκβρ, την
  κόρη τοθ τραπεζΐτου τής Γε·
  νε6ηο, ή ότιοία έγινε παγκοσμΐ
  ως γναοιή άργότερα ώς κυ·
  ρ!α ντέ Στάλ. ΚαΙ, φυσικσ, ά-
  πέφυγβ νά τής εξηγήση βτι,
  χωρίς νά καταλαβαΐνρ, κι' αό·
  τος γιστΐ, απέκρουσε καΙ τα
  8υ6 ο Ο-ά συνοικέσια κ' έγο·
  ρισε σ'ή Γαλλία μέ ά<αβόοι· οτα σχέδια νά την Οπηρβτή- ση σάν Βεύτερη πατρΐδα τού. Αυτή τό άκουεν ένθουσιασμέ νη, τόν ένύτταζβ στά μάτια. Κα( Οστερ* βπό λίγον καιρό ό Φέρσεν έγραφε στόν παιέρα τού: —Ή βασΐλισσσ, ή πιό ώ· ρα(α καΙ πιό συμπαθητική ή· γεμοχ,Ις ποΟ έγνώρισσ, «Τχε την καλωσύνη νά ζητήση έπα νειλημμένως πληροφορΐβς γιβ μ*να. Έρώτησε τόν Κρώθτς —τόν πρέσβυ τής Σουηδίας —γιατΐ βέν έπήγαινα στήν χαρτοπαΐκτιχή συγκέντρωσΐ της τίς Κυριαχές καΙ δταν £μα θε κ ώ; εΤχα πάη μιά μερά πού βέν ιΐχβ παιγνΐδι, μοθ ΐζήιησε τρόπον τινά συγγνώ¬ μην. Πόσο τρομερή ήταν ή εΰ νοια πού έξβ&ηλώνετσ Ετσι πρός τόν ωραίον ξένον. Ή ύπερήφανη αυτή γυνοϊκα ή όποΐα επ Ι έιττά χρόνια (έν έ- κσταΒεχόταν νά κλΐνρ, την κε φαλήν μπροστά σ* Εναν κσρδι νάλιο ντέ Ροάν κοΐ επί τεοσΒ- ρα χρόνια ήϊνεΤτο νά χαιρετ'- ο[) μιά πανΓσχυρη ντύ Μπαρ- ρύ, έζητοθσε ουγγνώμη άπό έναν ασημον Αγνωστον γιατΙ τόν ΐΤχε κάμη νά πά]] άβικα μιά φορά στό παλάτι. ΚαΙ δ- ταν αύτός τής έμ'λησε γιά τή νέα σουη&ική στολή πού εΤχβ φέρη μαζ( τού, ή Μαρία— 'Αντουανέττσ, κατά παράβα¬ σιν πάσης εθιμοτυπίας, τόν παρεκάλεσε νά παρουσιασθή μιά μερά στά άνάκτορα μέ τή στολή, τού, γιαιΐ επέμενεν απολύτως νά Ιδί)—ασυναΐσθη το καπρΐτσιο έρωτευμένης—. πΔς τοθ έπήγαινεν αυτή ή πκ ριβολή Ό «ώραΤος 'Αλε£» φυσικσ, ένέβωκε σ' αυτήν την έπιΡυμΙα. "Υστερ' άπό λΐγβς ήμέρβς' κατέφθασε σ:Ις Βερ· σαλλΐες, κομψότατος καί ύ πέροχος μίσα στή νέα τού στολή πού άνεβεΐκνυε τό λυ- γερό παράσ'ημά τού κσΐ την σοβαρή ώμορφιά τού—ρενβι κότσ άπό γαλάζιο μεταξωτό, γι)έ<ο, ζώνη άπό σατέν, μα κρύς γαλάζιος μανβύας μέ βό ορα άπό λευκό μεταξωτό. ΐσυνεχίζεται) ΑΟΓΟ ΜΕΠΑΗΣ ΟΑΡΑλΑΟΒΣ ΣΗΜΑΙΟΙΙΑΝΟΗ ΤΟ ΑΘΗΝΑ ΓΚΟΝ Πλατεικ—·Στράτα Διά νά δυνήθη νά τάς εξοδεύση δλας καθώρισε τό εξής τιρολόγιον: Σημαΐαι ποπλίν μίγεθος Α'. (189X126 θαλάσσης) Δραχ. » Β'. (135Χ 90 » » » Γ. (105 Χ 70 ,ηρβς) » μέγεβος Α'. (189X126 θαλάσθης) » Β'. (135X090 » Γ'. (105Χ 70 ξηρ«ί) 145 125 95 325 210 125 Τό Πρατήοιον σιγαρέττων; ΤΤΑΤΤΑΣΤΡΑΤΟΥ μετεφέρθη είς την Πλατείαν Καλλερ¬ γών, παραπλεύρως καφφενείου «Όλυμ- πος». Έκτβς τδν οιγαρβττων ΠΑΠΑ25ΤΡΑΤΟΥ β« ΠΜλβνται χονδρικώς καί λιανικώς ΚαΙ ολα τβ «λ λα ιΐδη τδν λ·»πδν Κ«πν·βιβμαχβνιβν. ΑΝΤΙΠΡΟΣ.ΠΕΙΑ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ ΙΑΤΡθϊ-ΠΑβθΛθΓθί Άριοτββχε-ι 'ΕβνιχοΒ Π«νε«ιβτΐιμί«υ ΆΝ- νβν μ«1 ΧτρατΐΝΤΐκΑι Ίβτρικΐίί ΧχολΙις, Δέκ«ται καθ* εκάστη* «1« «6 Φαρμακιϊστ Έμμαν. Ματζα-ιτάκη (Βαλτι Τζαμί), ά·ι·μ6ς —}λι·ώ*ου 443. Γ ΊΒ[ ΣΒΑΙΣ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Μ(α περίεργος στατιστική Β' —Ή βιά τοθ οέρματος Λβη λος οιαπνοή, οηλαδή ή άπέ<- ρισις άνθρακικοθ όξέος, ούρΐ- ας καΙ άλάτων, ύπολογ'ζίται βι Ισοδυνάμει πρός τό Εν Ε βδομον τής διά των πνευμό- νων άναπνοής. Είνε οέ τόσον σπουδαΐα διά την ζωήν ωστε 8ταν τό εν τρίτον μόνον ιής δλης επιφανείας τοθ οέομα- τος εμποδισθή νά διαπνέΠ· Ι ζώον καΙ άνθρωπος άπο θνήσκει. —ΑΙ τρίχβς τής κεφαλής βέν ζοθν παρισσότβρον άπό 2 ίως 4 Ιτρ, άναπληοούμεναι έν -τώ μεταξύ υπό νέων έν ό¬ σω δέν Εχει προχωρήση ή ήλι κ(α- ο[ δέ βλβφαρΐδες άλλάσ- σουν αΐα πρός μίαν κάθε 3 Εως 5 μήνας. —■Είς τόν λαβύρινθον τοθ Εσω ώτός ύπάρχβι εν 6ογα· νόν-, τό οποίον συνίσταται ά¬ πό 6 Εως 10 χιλιάδας μικρο· σ<οπικσς Ινας, εκάστη των ο¬ ποίων δονεΐται, δπως α( χορ δαί ααπας, υπό τή «τ έπΐβρα· σιν ωρισμένου ήχου πρός τόν οποίον εΤνϊ συντονισμένη* α( οονήσεις δέ αυταί μεταδιδόμε ναΐ είς τα τελικά Ακρα τοθ ά- κουστικοθ νεύρου μβταβιβά- ζονται ε(ς τό άκουστικόν κέν¬ τρον τοθ εγκΒφάλου ώς αΐσθη μα ήχου. —Τό βάρος τοθ βολβοθ τοθ ό*?θαλμοΟ είνε 6 Εως 8 γραα μαρ(ων, οί δέ διαστάσεις πεο( που 24 χιλιοστομέτρων καθ' ολτς τάς διαμέτρους. —Τ<5 τρ(α πέμπτα (58 ο)ο) το<ι βάοους τοθ σώματος είνε «αθαρό νεοό καΙ μόνον τα Αλλα 42 ο)ο είνε στερεαΐ ού- σΐαι. Τό παθητικόν τοθ οίνοπνεύματος Α' Οί συλλέξαντες πειραματι- κά πεισΐήρια περΐ τοθ δ τι τό οΐνόπνευμα καταστέλλει μάλ¬ λον καΙ διαταρΛσσει την δ'α- νοητικήν ένεργητικότητα άντΙ νά την διεγβΐρη ύπήοξαν Ιδίως Γερμανοΐ. Ό Β—ΠβΓ έν Β έν- νη Εβαλεν Ανθρωπον νά,,καθή ογ| πρό μιάς τραπέζης καΙ νά κρατη τόν δάκτυλον επί τοθ κομβίου τηλεγραφΐκοθ πομ- ποΟ. Είς σύνθημά τι διδόμβ- νόν, ώς λόγου χάοιν είς μίαν άνσλαμπήν φωτός, παύει νά πιίζο τό κομβίον. Τό χρονικόν διάστημα τό μεταξύ συνθήαα τος κοΐ χαλαρώσεως τοθ δα χτόλου μετρούμενον ήΧεκτρι κως είς κλάσματα δ«υτερολέ- πτου, λέγεται άπλοθς ή Αμε¬ σος άντιδραστικός χρόνος καΙ παραλλάσσει μέν άπό ά- τόμου είς Ατοαον, άλλ' ίβΤνε σχετικώς στσθερόν υπό δβδο- μένας περιστάσεις διά τό σό· τό Ατομον. Εδρε λοιπόν ό Β— ΠβΓ δτι μόλις ό άθρωτΐος τοθ πβΐρβματος Επινε την έλα χΐστην ποσότηια οΐνοπνεύμα | τος, ό άντιδραστικός αυτού χρόνος παρετεΐνετο, καίτοι ό Ανθρωπος έπίστευβν βτι άν ταπεκρίνετο ταχύτερον ή πρΐν. (συνεχ(ζεται) ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ »· κ. ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΖ ΜΒΤΑΞΗΖ ΚΑΙ ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΝ ΟΙ νννστοί σβς έ(αιρετικοΙ μετα{βοκβρβι, άνύτεροι χά Ι τ&ν γαλλικής προελεύσεως, μιχρβσχβπημίνοι χατάτό σύστημα Παοτέρ. «θάνονν χαί βά τεθβθν είς χυκλβφβρί- αν την 12ην Μαρτίβυ. Πβιβτης άβίοτη· Απόδοσις ηγγτιημένη. Παράγβυν την χαλυτέρβν ποιότητα χβυκβυλίων χά! μΐτάξης ΟΙ μ. καραγωγείς δύνανται νά πρβμηΒευωντοιι έ{ αΰ τ&ν έν Ηρακλείω παρά τ&ν Καταστημάτων χ. 'Αδελφ&ν Δαμιανάκη, έν Ρεβύμνω καρά τβθ χ.Σπυριδάχη θωμά, έν Μεσοαρά' καρά τβν χ. 'Αδελφ&ν Λβυλβυίάχη, έν Μυλβπβ τάμω καρά τ&ν χ. Πανάγω Γιαννούβη κβΐ Μιχαήλ Βαμββυχα, έν Χητεία καρά τοθ κ. 'Αντωνίβυ Αΐκατερι νίδη. ΓΡΛΦΙ5ΙΟΝ Π. ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΧ-ΧΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΧ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΟΝ—ΗΠΑΤΟ2. ΒΙδιχ&ς ίχπαιδΒκιΒεΙ* έν Μβνάχν μ«1 Βερολίνω Τ. ΑαβΙβΙβηΙ τ&ν χαθηγϋτ&ν νβη ΒβΓβιηαηη κ«1 δοϋΙΙβη- Ιιβΐηι. Δ«κ·ται τούς «άσχονταο «κ τβν νοσημάτ«·ν τοθ Π««τικο0 Συστήματος ιΐς τό Ίατριΐον τού. Πλατείαι Τριών Καμαρβν (Οίκία ΊατροΟ κ. Χε λιδόνη) 9—12 «μ. καΙ 4—6 μ. μ.Άρ. Τηλ.7—92 "Υπο την ποοι?Βΐαν τοθ χ. 5 οιιργοθ τής Γεωογίας σϋνεκροτή τ] προχθές αύσχιψ ς διά την ευ ίαν εξέτασιν τοθ ζητήμ·χτος ής όιγανωοιω; τή; εξαγιβγτ]; :βν ννπβν οιαφυλβν μχς αίς τί ίξα'ιριχον. Μιτΐοχον ττ]ς θϋοκίψιως οί ά? ιόδιοι δηίλληλοι ϊβ» &πουργε(ιβν εωργίας, Σι&ηρο&ρίμιβΛ Έθν. Οί*3νομ(αί, τοθ 6φιικουργε(ου Έμπορ. ΝχυτιλΕα(, δ διευθυντάς (οθ Σ^μβοτιχοΟ τοθ δΐτουργεΐου Εξ'οτεοικδν χ. 'Αργυρίπουλος αΙ ό Ιμπ&ρικίς σύμδουλος ιής ίν Β έννη έλληνιχής ποισίείϊί χ. ίκονόμου, είς τό» όιοΐον Ιχιι ά ατεθς ή βιγάνωαις ιΐ)ς διαδίσΐως τ&ν νωπβν σταφυλβν ΐίς τας άνο ας τ<5ς Κΐντρικής Εύρώπη(. Πχ ]ν Ιπίσης άντιπρόοωποι ενδιαφερομένων έξιγωγέων αί τβν παρβγωγβν. Κατ* την σύακιψιν εξητάσθη· ιαν άπο χοινοθ τα ζητήμχτα τα ινδιαφίροντα τού; ηαραγογοΰς, τΐ)ί Πελοποννήσου χαί Κοή- ης καΡώς χαί τα μέτρα τβν όποΐ όν ένδιΕχνυται ή Ιφαρμογή Βιά η τίνωσ-ν Ί]ς έξαγιογί); χατα ίο προσιχές θέρος, λαμβανομένας συγχρόνως προνοίας χά Ι διά την καλλιτέραν συσκευασίαν τι Ο πρα ντος. Μιταξυ τ&ν κυρίων θΐμάτω» τα ΐ άπησχάλησαν τού; συσχε· ς ήαχν ή βελτιοβσς τής μι· ^βς έ χ τοθ τόπου τής παραγω είς τας άγοράς χαταναλώσιως Προνομι·ΰχ«ν Έργοβτάαιον (Γι«μι.βλη$) Ιδρυθίν τ· πρώτον έν Ελλάδι: Ή Γιίμπολη κατΜσκινάζεται καρβ ΐΙδΐΜθΟ τεχνίτβυ ηρβοληφθιντος έκ τ&ν μ«ν*λ»»ν Έγρ€οτοΐσίων τής Άμερι- ΜβινΐΝΑς Έταιρείας έν ϊωκίβις τής Μικράς Άοίβς έκ τού χνμοθ το& βαυματουργοθ φντοθ «ΓΛΥΚΟΡΙΖΛ» Έν Άμερικι) χ«1 Εΰρώηο χκτανκλΐακβυν έκκτβμ- μύρια χοιλα ημερησί«*ς-*ναγν»»ρίζοντΐς τας θαυμ«α<α( Ιίιότητίις τη( ώς μκλακτιχον, λαιμόν, κρυβλονημ«των. καταοτβατικοθ τβθ 0ηχέ>ς κβί ββλσβμον τβδ οτΑΒον(·
  Οειλεΐτα. είς *λ« τ« ΦειρμβτχεΙ* χ«1 χιντριχώτε-
  ρ« Λ«ρΙ«τ·ρα <1( χυτΐα τβν 5 ρ«ίβ»ν (Νααβνρ(«ν) ηρό( δροιχ. $ βκαατβν χυτΐον. Τό χοτΐαν φ*ρ«ι ■!« τ© μέσον τβν ΣΤΑΥΡΟΝ- 'Βπϊβτκ ζπτεΐτε χαί τα ΑΛΛΑ |{αι;βτιχα «ροϊβν- τα τβθ αύτοθ ΈργβστοισΙβ»» Βαλββ, Γθμις οκετες χαί ά ρκματικές. ΡεγκλΙς, ΜαοτΙχ«ς'Αμερικής. Ζητεΐτε άηοΜλιιοτικ&ς τα κροΐοντα ΒΙΑΛΒ άπο τβν Φαρμαχοκοιον ο«$ καί Ζκχαροηλαατην οας. Η οργάνωσις έξαγωγής νωττών σταφυλών. χβθώ: καΙ ή έξεύρεσις τβν άπο τελεσματι«ω<έβων χαί οίκονομιχω- τίοων μέσων ψ'ιξεως. 4( προσπάθειαι τβν ίΐμοδίων τείνουν είς την διατήρηβιν σταθι- ρβς ψ5ξ«ως τόσον χατά το στάδι¬ ον τής συσ«ευασ(>ς ίσον χαί %%>
  τα την μεταφοράν τής σταφυλί]ς
  είς τα κέντρκ χαταναλώΐεως, έξα
  σφαλιζομένων αποθήκην ψ^γεΕων
  είς τρόπον ω)τε νά προφυλαασε-
  ται άπό τάς μετακτώσεις τής βερ
  μοχρασ'ας, έ< τής οποίας χαί προχαλεΐται ή μεγχλυτέο» φθορά. "Οσΐν άφο^ςί την βελτίωσιν τβν μεταφ^ριχαν μέαων μελετβιαι ή οργάνωσις συσ'.ήματος ταυτοχρί- νού ταχείας μεταφορΛς σιδηροδρο μιχως χαί διά ταχυπλϊων μιχρβν σκαφδν—ψ^γε£ων. Α! σ,ιακίψιις θά συνεχισθοθν προχειμένου νά ληφθοθν άπο«;ά- σεις έ«1 έ^ίς εκάστου τβν έξεταζο ώς 2/ω θεματων. γου ποίς τα έροηλισΐΐχά γ τοθ Πειραιβς, είς τ* γερμανιχα ναυπηγεΐα τοθ Ρβατοκ χ«θειλχ6· οθτ) χΡές τό βΐυλγαριχόν πλοΐον —ψυγείον «Β£ρνα> τόννων 6.000.
  Τό σχάφος τοθτο θά παραδοθϊ
  τόν προσέχη Ιούνιον χαί θά έγ-
  χαινιίο) τακτικήν γραμμήν μεΐα
  ξΰ Βυυλγαρίας χά Ι Πειραιώς πρός
  την Αγγλίαν, την 'Αμβίρσαν χαί
  τό 'Αμβοθργον διά την μεταφο
  ράν νωπβν χαρπβν, σταφυλβν
  καΙ φρούτων.
  Έμκβρικβν κα! Βιομηχανικον
  Βηιμελητηριον Ήραιχλε(ου
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  ΜχταιωθιΕσης έλλεΕψιι άπαρ-
  τίας τΐ)ς διά την 14ην τρέχοντος
  μηνός ορισθείσης συνεδριίσενς,
  χαλοθμεν χαί ού9»ς τόν Σύλλογον
  τβν έχλογέων είς γενικήν συνε¬
  δρίασιν την 22ίν ΗαρτΕου έ. Ι.
  ημέραν Δευτέραν χαί ω?αν 5 μ μ.
  έν τώ Καταστήματι τοθ Έπιμιλη
  ττ,ρΐου Γνα αποφανθή επί τοθ πα·
  ρα τής Διοιχηνΐκής Επιτροπήν
  έχπονηθέντος προϋπολογισμοθ χρή
  σιως 1937.
  Κατά την συνεδρίαν ταύτην ή
  συνέλευσις θεωρηθήαιται έν απαρ-
  τία εϋρισχομένη διά τβν προσε
  λευσομίνων.
  Έν 'ΗραχλιίΜ χ% 16η Μαρτΐοιι
  1937
  Ό Πρόεδρος
  'Αλέ{ανδρος Γεωργιάδης
  ΔΙ Α ΤΟΥΣ ΓΦΑ2Η)ΜΠ0Ρ0ΓΣ
  Εαθΐαΐβ γνήσιον είς τούς ένδι
  αφερομένους Ετι, δΐαλΰων δριστι
  χθς την αποθήκην δφασμίτων, έκ
  ποιθ την δηάρχουσαν παρακατα
  θήκην διαφόρων εΐδβν είς τιμάς
  ιυχαιρίας, έκ τοθ παρά την πλα
  τεΐαν παλαιάς ΝομαργΙας, Γρα
  φεΐου μου. Η. Δ ΖΕΗΣ
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαΐ*.
  Νέα ύφασματα.
  Νέοι μοδέρνοι χρνμ«-
  τιομοί.
  ΑΙ τιμαί μας ιΐνβ «Ι
  καλύτεραι.
  Α ΒΕ &ΙΣΙΑ Ν
  •θΛβς'Ανίβ» Νανδ
  —Ή συμβολη τβν διδ«σκα¬
  λών είς την ενίσχυσιν τϋ&
  'Αερβπβρίβς.
  Άκ«ντβν είς τηλενράφημα τβθ
  'ΒκιΒεΝρπτβδ τ&ν Δημβτιχ&ν
  Χχβλτίων Ήρακλείβο χ. Βκλιρ
  ν« γνωρίζβντβς ίτι έκ τϋ$ δηλ»
  βείσης μέχρι τούδε εΐσββράς τ&ν
  διδασχάλων τϋς ηερΐφ·ρεΙ«ς ύιτέρ
  τής ΒαβιλΐΜϋς ΆΐρβιτβρΙας συν·
  λέγη πβοβν ανβρχβμινον είς 26.
  000 δραχ. 6 υφυηβνργβς τής'Δΐρβ
  πορΙ«ς χ. θΐκονομάκβς άφβδ έκ
  φράζει τάς ββθυτάτκς εύχαριστΐ
  βς τβϋ βπλου τής Α·ρβ«βρΙα»ς
  έιτιλέγΕΐ ίτι Α Πατρίς διχαίν^
  οεμνύνεται Ιχβυσκ τβώτβνς έ ««β ι
  δΐυτιχβύς λειτβυργβύς έμψυχω
  τοις τής έθνικής συνειδήσεως είς
  τβύ; νεαρβύς βλβστβύς τβύς βπβϊ
  ονς έχ««ιβ«ύβυν.
  —ΑΙ τιμαί τβν προιβντνν
  μβς είς την αγοράν τοδ
  Λβνδίνβυ.
  Έχβινβηοιηθη «ρβς τας βΙχε(«(
  *ΡΧ*ς τβ δελτίον τιιιβν τής στβ-
  φιοκγβράς Λβνδίνβυ χατά την
  λη$«ακν έβδβμββα. Έκ τβδ δ(λτ(·
  β» τβύτβυ ιτληροφορβύμεθ», 8τι
  επί τ&ν σβυλτκνιν&ν ή κγορκ Α
  τβ μετρΐως ζωηρά ως έηΐσης καί
  επί τ&ν Κορινβιαχ&ν. ΑΙ τιμαί
  τ&ν σβνλτανιν&ν τβν διαφόρων
  πρββλεύσεων Ιχβυσιν ως εξής είς
  οϊλλίνκχ χατά στατήρα 'Ανγλι·
  χον: Αύατραλ(«ς 45)-48)-. Σμύρ
  νης 4?) 58)- Κρήτης 48)-65)-,
  Κβρινβίας 55)-63) -, Πίρσίβς 39)6
  -43)-. Κοτλλΐφβρν.ας 38)6-39)-.
  Η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ
  μαιευτηρίου τι), Εας
  Έλκνας Βενιζέλου) Δνίς
  ΚΑΤΙΝΑ Ν.
  ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ
  δέχεται τας έκιτέκους
  έν τ$ βΐκία της ίδσς
  Λβσπ8ί·«Β«λιδΙ—Τζαμί.
  Όραι έπισχέψεων 9-12
  3—7.
  —Τα οχολικα. μαΒήματα.
  Κατ' άναχβΐννβιν των 'βκιβεω
  ρητβν Δημβτιχής έχηοπδευβεως
  άιτβ χθές τα μαβπματα αρχβνται
  άπό τής ε ιτ.,μ.^χαΐ 3 μ.μ.
  —Ή έξαγωγή πορτοκαλλίων
  Μαί λκμονΐων.
  Τό έν Αθήναις Συμββυλιβν
  τής θΐχονομιχής 'Αμΰνης δια δι
  αταγής τβν κρός τας τελωνειακόν
  αρχάς «ιτβγβρεύει εφεξής την έ-
  {«νωγην είς την άλλβύκπην πορ·
  τβχαλλΐων χά Ι λεμβνίων.
  —•Επιθεώρησις τβν οχ·λκ(«ν
  Ι Αφίκετο άπό πρβχθές <Ις την πόλιν μας κρός έπιθΐώρησιν τ&ν σχολιΐΗν ό γενικβς 'Υγειβνομι χός Έκιθεωρητης Κρήτης χ. Χά τζηγρηνβρης Ό χ Χατζηγρηγβ ρης πρόχειται νά κεριβδεύβη ση μερβν τα βχβλεΐα τής Πεδιάδος ουνβδευόμινος υπό τββ Έπιβιωρη τβδ χ Γβύνη. 'Αχβλούθως θά επι θΐωρηβο τα σχβλεΐα τα ύιταγόμε να είς την έχκαιδεντικην περιφί ρειαν Γόρτυνος. Την προσέχη Κυ ριαχήνβά δεχθή ένταδθα δσβυς διδασκάλους δέν ίχβυν εΙαΑτι Ι φβδιαοθβ διά κιστοποιητιχ&ν »< γείας ινα μετά την κλινικην τού των έκτασιν τβΰς έφοδιαβο δια τ&ν βΐχείων πιστβηβιητικ&ν. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Εύ3 δωμά τια δυνάμενα νά χιησιμοποι^θβθν καρ' άλιγομελ&θς οικογενείας. Ι πβρ' ημίν. ΜΑΝΟλΙΙΣΙ. Ι.ΗΙ1Σ ΝΕΥΡΟΑΟΓΟί-ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ ΤΜΗΗΑΤΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΟΙ &ΗΜ0Ι. ΗΎΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δέχεται έν τώ Ιατρείω το», βδβς Πειραι&ς Πδ' ΑΦΗΝΑΙ. Τηλ. 5X379 , ί ?.
  Ρψ,
  Ήράκλβιον Κρήτης
  ΓραφεΤα έναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωΐα Πέαπτης
  18 ΜαρτΙοο 1937
  ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΝΑΦΡΙΚΗΝ
  ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΗ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ
  ΤΗΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΒΑΡΥίΒΜΑΝΤΟΪ ΑΟΓΟϊ ΤΟΫ ΗΤΟίΤίΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Τό πρακτορείον Στέ
  φανι τηλεγραφεϊ έκ Ρώμης, ότι σήμε
  ρον αφίκετο είς Τριπολίτιδα ό Ιτα¬
  λός πρωθυπουργός χ. Μπενίτο Μουσο¬
  λίνι, γενόμενος ένθουσιωοώς δεχτός
  υπό χιλιάδων λαού. Ό Ιταλός δικτά¬
  τωρ εξεφώνησε πρός τα αυγκεντρωμέν»
  πλήθη, μακρόν βαρυαήμαντον λόγον
  επί τής σημερινάς θέσεως τής Ίταλικής
  «ύτοκρατορίας. Μεταξύ των άλλων ό
  Ντοΰτσε ετόνισεν ότι τό ταξείδιον τού
  άνά τάς Ιταλικάς άποιχίας τής Βοοεί·
  ου Άφρικής αποτελεί την καλυτέραν
  Οΐαπίστωσιν τής άκαταβλήτου δυνάμεως
  φασιστικής Ιταλίας.
  Τα μνημόσυνα τής Κυριακής.
  δα τελεσσούν είς πολλάς Κοινότητος.
  Καθώς καί κθές έγραφο
  μιν, μεθαύριον Κυριακήν
  τιλιΐται καί 4ν τβ πόλει
  μας τδ ετήσιον άρχιερατι
  Ικόν μνημόσυνον ύκέρ τοθ
  αποθανόντος είς την ξένην
  Έθνάρκου Ελευθερίου Βε
  . νιζελου Τό μνημόσυνον τοΰ
  'το, κατά τάς ληθθε(σας ά
  [«οφάσιις θά τελεσθή ««ι-
  βλητικώτατον καί άντάξι
  όν τής μεγάλης δοκιμασί-
  άς τή ν οποίαν ύιεστη ολό¬
  κληρον τ& πανελλήνιον έκ
  τής άνελβίστου άνωλείας
  τοθ μεγίστου τΔν «ολιτι
  κβν τής έθνικη'ς μας σταΒι
  οδρομίας. Ά«ό αυριον ή
  μεθαύριον θ& αρχίση «Ις
  τόν Μητροπολιτικόν ναόν ή
  ανέγερσις έβιβΚητικοΟ κε.
  νοταθΐου Θ4 γίντι «ένθι
  μος διακόσμησις τΑν κεν·
  τρικΑν όδων καί τβν «λα-
  τει·ν. Καί θά καθιερωθβ
  ά «ό τοθ Σαββατου γενικόν
  ■ένθος διά τής μισιστίου
  ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ
  ΒΑΛΚ4ΚΙΚΗΣ ΛΙ4ΣΚΕΨ ΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Α ^εργασίαι τού Οί
  κο»ομικοΰ Συμβουλίου τής Βχλκανι
  «ής Συνεννοήσεως πρόκειται % ν' «ρχί
  αουν αυριον την πρωΐαν ενταύθα. Τό
  Οικονομικόν Συμβούλιον θά εξετάση
  τα πόρϊσματα τής διασκέψεως των Βαλ
  κανικών έκδοτικών Τράπεζαν χαθώς καί
  τής τελευταίας διασκέψεως * των τεσσά-
  ρων ύπουργών των εξωτερικών καί θά
  λάβη άποφάσεις ώς πρός την στενωτέ-
  ραν εμπορικήν καί οικονομικήν έν γένει
  συνεργασίαν των τεσσάρων χωρών, Έλ
  λάδος, Σερβίαν, Ρουμανίας καί Τουρ
  κίας.
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΝ
  ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
  ΑΦΗΜΑΙ 17 Μβρτίβυ (τ«δ άνταπβχρ»
  Τβδ μας) — Διά τβδ «Σεμπλβν Όριαν» άφί
  χβηοαν απ«ψκ τα μέλη των αντιπροσωπείαν
  τής _ερβί»5 καί Τουρκίας είς την Οίκον·
  μικήν Β»λχανικήν Συνδιάσχΐψιν ήτις ου
  νερχκται βδρι·ν. Την 'Ελλβδν, ώς ανβκοι
  νοίίη Θ' άντιπρβοωκιύη έ ύπβδιβιχητής τής
  Τραπέζης τής Ελλάδος κ. Βνρβαρέοβς.
  ΟΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  ΤΩΝ ΕΠΑΙΤΩΝ ΧΩΡΒΦΥΛΑΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαρτίβυ (τβδ «νταπβκριτβδ
  μα{)—-Τβ υπουργείον της Δημοσίας'Αοφα
  λείας κατήρτισε νομοσχέδιον διά τβδ οπβΙ
  ο» καθοριζβνται τα τβδ χρβνβυ τής ύπηρε
  οίας των βηλιτ&ν τής χνρβφυλαχβς Διά
  τβΰ νβμεσχεδίβυ τεύτβυ ορΐζβται ότι οί ύιτε
  ννμβτάρχαι καί χωροαύλαΜες διχαιβννται
  νά παραμένβυν είς την ύπηρεοίαν μέχρις
  ότου κ«τα>ηνθβδν υπό τβδ βρίου της ήλ(
  κίνς καί λβββυν σύνταξιν, ίφέαον σήμερβν
  {χούν συμκληρώσει είς τό σϋμα υπηρεσίαν
  12 τουλάχιστον «των.
  Η ΚΥΡΙΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  ΔΙΕΘΕΣΕΝ 300.000 ΔΡΑΧΜΑΣ
  ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑ1ΔΙΚ-Ν ΕΞΟΧΟΝ
  Διά τηλεγραφικάς εντολήν έκ Παρισί
  . ών ή σιβαστΐ) δέσποινα καί έθνικη εύΐρ
  γέτις ν. Έλενα Έλ. Βενιζέλου διέθΐσι
  διά τας «αιΒικάς έξοχάς Κρήτης καί έκ'
  εύκαιρίο; τοθ έτησίου μνημοσύνου τοθ
  αειμνήστου συζύγου της δρα||. 300.000.
  ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  , ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  ΡΕΘΥΜΟΝΝ 17 Μαρτίου (τηλΐφ-νικώς).
  Μετό; «ολλής έιιβλητικότητος καί μ«
  : αεγά*,ην:. κοσμοσυρροήν «ρομηύεται ή
  τέλϊσις τοθ βροαγγελθέντος μνημοσύνου
  ύβόρ αναπαύσεως τής ψυχτ)ς τοθ μέγα
  "έ,ου Εθνβρΐΐου 'Ελΐυθιρίου Βενιζέλου. < άναρτήσευς τεΐν σημαιβν τοθ Δήμου καί τ&ν Ιδιωτΐ κβν καταστήμάτων. Είς τό μνημόσυνον τοθ Ήοακλεί ου, δ««ς καί τβν Χανί*»ν, «αί τό γενόαενον υθβς είς Ρέθυμνον, θι προσέλθουν τα «οο«Βρεΐσ( των σκματβί ών μέ τα λάβαρα τ«ν. Γε νικθς -ροβλ«πεται 5τι καί τό έφΐτβινόν μνημόσυνον 6 ■ειρ τοθ έκλινόντος μέγα λου συμηατριώτου μας θά προκαλέση, «ρωτοφανή κο· σμοσυρροήν καθότι θά «ρο σέλθουν είς αύτό καί σ,ια- σαι αί κρατικαί άντιβοοσ» «εΐαι κ<χΙ θά «ροσλάβτ] οΟ τω δσον τό δυνατόν ένισημό τιοον τόνον. Καί ά«ό τάς «λιίστας κοινότητος τοθ νομοΰ μας πληροφορούμεθα ήδη δτι έ τοιμάζονται διά την Κυρια κήντά έτήσια μνημόσυνα υπέρ άναπαύσΐΜς τής ψυ Κης τοΰ μεγάλου Κρητός καί 'Εθνάρχου. Είς Καστέλ λι Πεδιάδος, την κ«μό«ο λιν των Άριι«νβν, «Ις "Αγ. Μύρωνα, Αύγενικήν, Δα Φναϊς, είς Μάλλια. Πομπή αν καί αλλαχού καταρτί ζονται ήϊη αί 'ΕπιτροπαΙ αΐτινες θά πρωτοστατή σουν είς την τέλισιν τοπι κων μνημόσυνον αεθ' δλης τής δυνατής έπιβλητΐκότη τος. Είς τα μνημόσυνα ταθ τα ίπΐσης θά παραστώσι ν κρατικαί αντιπροσωπείαι, ΕΙρηνοδϊκαι, άστυνομικοΐ, ϋΐοδιοικηταί, Άγρονόμοι κλπ. Γενικάς ό Ν οιιός μας ό λόκληρος κατά την προσε Μή Κυριακήν θά μ«τάσ)|Τ] όλοψύ)|»ς είς τό γενικόν κενθος τβν πανβλλήνων τό οποίον καθιιροθταΐι κατ' Ε τος ιΐς* μνήμην τοθ με γάλου 'Εθνάρχου Έλιυθ. Βενιζέλου. 3» Πώς οργανούνται αί υπηρεσίαι ώς πρός την φορολογίαν τού καπνού. Είς την ιφημεοίϊ* τί]; Κυβιρ ήαιως ΐϊημοαΐΐόΗτ] διάταγμι δι* τοθ όποίοιι πρές <^μπλήρ»σιν τοθ γανιομοθ τοθ δπουργιΐου την ΟΙ χονομιχβν, διαιριΐται τό έν τξ Διευθάναιι ΜίνοπωλΙων χαί φίριον κατίνα) ώΐεως Α' τμΐ)ι·3 φιρολο γί»ς χαπνοθ καί διώξεως λαθριυ πορΕου ι!ί δύο τμήματα: Είς ιδ τμήμα έλίγχου παραγωγήν χά! έν γεΕου φορολογίας καπνΐθ κΐί είς τα τμί]μα έλέγχου 6ιομηχ«νί«ς καί φοοολογίας καταναλώσεως χαπνοθ. Τό πρώτον έχ τούτων τμ^αα διαιρείται: α) Είς γραφιΐίν «λέν χι> π»ραγωγί*ν χθές
  έπιατρίφων είς Χ^νΕα έ 6ποϋργ4ς
  Γενικάς Δι:ιχητής Κρήτης χ. Μ αί
  της Σφακιανάκης.
  ΟΕΡΑΝΟΣ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΙΕΡΟΠΟΡΙλΣ
  ΑΙ διδααχάλιεσκ '1<«άννα Φουρ ν^ρίκτ) χαί Σοφία Ζιρβουδάχη διι δηλώσεων των πρός τίν έπιθεωρη την δτ,μοτιχβν σχολείων ΉραχλεΕ ου γνωρΐζουν ίτι είς τόν έρανον δτιέ? ιής Άεροπορΐας ου νέ ι οφέρευν ή μέν ττ;ώ'η δρχ. 200 ή ?ε έ^έρα 100. Ό Ιρηνος έξα χολίϋθεΐ. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΜΑ ΚΑΤΑΝίΛΟΣΕΩΣ ΣΤΕΜΦΥΑΟΠ)ΤΟΣ ΖΥΛΛΗΨΙΖ ΖαθΚΛΕΠΤΩΝ 'Υηό τοθ σταθμοθ Γενή Γ<α βέ ΜιΑοηοτάμου συνελήφθη σαν εί Χοήστος Πιναγιώτου Κσρτ6ρί)ς έτβν 25 κάτοκος Χβλιανών ΡβΡύμνης χαί Μιχ. Κ. Τροόλης κάτοιχος ώσιύ τως διότι 6·<λΓψ<ιν πρόβαττα είς ζημίαν τοΐ όμονορΐου των κ. Φράγκα Νύ<ταρη. ΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΙ Δ»ΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΑΙ ΔΙΚΑΙΙΜΟ1 ΤΟΥ ΚΑΚΟΥΡΠ0Δ1ΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έ.ώπην τοθ ένχαθ9α Κακοιιρ Τδ 5ηουργιΐυν Οί<ονομιχών δι· έκειγοδοοης έγχυχλΕου τού πρός άΐτ,ίσας τάς αρμοδίας $ρχας π«ρϊ χει ίίηγίας τιε&Ι τ&0 τ^όποα ένιρ γιίκς τής 1··ηα'.αί ταχτικτ); έιι θιω^ήοεως τ»ν Δτ,μοο'ω^ διαχει ρϊαιων κατ,ά την 31 Μιρτΐου 1937. ΔΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΝ «ροχΡέ; ή | δίκη καΐά τοθ θίοδώρου Π «πάση φίιη έχ Ρεθύμνης. Ού τας χατη γορεΤτο διά ληστείαν μΐτβ φίνοιι τοθ Γεωργ. Κολιτοουνίχη ^ξ Άρ χοντικής τοθ ίίίου νομοθ ίιτπρκ χθιΐοαν κατΐ τό παρελθόν Ιτος. Μετα την άποδειχτικήν δΐαδιχ^ αν τό δικαστήριον ίξίδαχι χαχά διχαατικήν απέφ2θ:ν δι' ή; επι βλήθηοχν ι ι; τό* χατηγορούμενον 20 έχων πρόΌκαιρα δεαμί. 2ΥΛΛΗΨΙ5 ΔΙΑ ΚΛΟΠΗΝ τού Κράχους αχιτιχως μέ την 3£?δ μάκην. Συνελήφθη 6 Κ^τριαδάχης Ν χίλαος Ιιων 50 χάιοιχος ΜοχοΟ χαί ό υίίς τού Μιχαήλ έιων 12 καθίτι Ικλεψχν πρό ημερών έκ τής έχχληοΐας τοθ χωρίου των τό έν «υιξ μικρόν χνηιιατοκιβώτι όν περιέχον 1200 δρχ. Τί χιδιοτΐ διον τοθτο χα'ΐίχίθτ) ιίς χείρας των. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ ναλώαιως στεμφυλοπνεώματος. ΠΝΙΓΜΟΙ Ό Γεώργιος Βασιλ. Βάκης κάτοικος ^ΓιανιοΟ Ρε¬ θύμνης άΧΐϊύων δια καλαμ[ου| είς την παραλίαν τοθ χωρίου τού ώλΐαθησε καί πεσώνιίς' την θάλασσαν έπνΐγη. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΦΟΝΕΥΟΝ Την «αρελθοθσαν Τρίτην αυτοκίνητον έκηΑοΟντήνγραμ μην Χανίων— Άσκόφου καί δσηγούμενόν υπό τοθ σωφέο Θρασυβούλου Κλάδον παρέ συρεν ίΐς τό χωρ'ον ΣτΟλο^, την χήραν Έμμ. Χαριτακη την οποίαν καΐ ετραυμάτισε θανασίμως. Ή Χαριτακη έξέ κνευσε μετά τινάς ώρας, Ι ΑΙ,έν τΒ άγορα μας κυμανθ·(σαι χθες τιμαί των διαφόρων Ινχορ(·ν «ροίόντων είχον Δ« κατοθι: α ■ βαβρΛ» 1ο. ■οιν* «. ί·ο··(αε; ,, Ι Έξαιρε,τικοΙ 31 λι·«·ι «' «·ι·«. „ Μ,— ■·Μ*«ν · .. ββ —
  ,. «' «οίον. ., »·,»0
  λ, Ι|«θ. ... 29 —
  «* ■!·« ··. Μ —
  2
  «λβ|υ<1α· ■««* ··. .. 6 Καροΰνια «οιοηκΔ^ Ιοαχ, 1,10 Κουκοολια ξηρά „ Ζ·βλτανί«αι α' αοιότη,τοσ, βρ. «3·. ΙΜ. Ι 1ί-20 ε' «οϊοτ«τη II Η«0ρ«ι 1,4.- ν1 Δίρματα βόία „ Μ, "_4§ Δρνο&βρματα £οι·. „ II ΗροΔΜιβν οΐνων Μαλλι* μ«ι- όκα* ,. Η, _|| Τιμαί Συναλλβγματος Δολλαριον βρ, 111,51—111 η ΑΙρα (ι §ήβι __|^ Κορώνα ΣουηοΙα·, 18.11—(8,40 5ΐί.τ.Ο*.ρα όν " Μ1"" Ι<Μ Φιορίνί Όλλανβ* ;.' «Ιβί-οΤα Τ*«χο·λο8α>(α< Β·«««λλαι Τιμαί Μάρκον Ι.*·—Μ· .,Μ ■Ι.«Ι-Ι.Β0 •Λ ·Μ Μ| ΟΓΑΑΑΟΣΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ι. ΝΤΕΛΜΠΟΣ ΔΙΕΜΑΡΤΥΡΗΘΗ ΕΝΤΟΝΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΦΡΑΝΚΟ Ι 1 ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαρτίου («ού άντα ποκριτού μας).— Νυκτερινά τηλεγραψή- ματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι μετα ξύ των επισήμων γαλλιχών κύκλων έκβη λοΰται ζωηρά ουσφορία κατόπιν τής δι απιστωθείσης καί επισήμως συνδρομήν τής επισήμου Ιταλίας πρός τόν στρα¬ τηγόν Φράνκο. Ι Τα αυτα τηλεγραφήματα χγγέλλουν ότι ό Γάλλος ύπουργός των Εξωτερι¬ κών κ. Ντιλμηός απηύθυνεν εντονωτά¬ την διαμαρτυρίαν έκμέρους τής Γαλ· λίας τόσον πρός τάς Κυβερνήσεως τής Ιταλίας καί Λονοίνου όσον χαί πρός την Επιτροπήν Ούδετερότητος βιά την συμμετοχήν είς την στρατιάν τού Φράνκο βεκάδων χιλιάδων έξοπλισμέ- νων Ίταλών έθελοντών. ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤ-ΠΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΑΛΑ'ΑΝΕΥ ΑηΟΤΕΑΕΣΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαρτίου (τού άν· ταποκριτού μας).—-'Αποψινά τηλεγρα· φηματα πρός τό Αθηναϊκον πρακτο¬ ρείον άγγέλλουν ότι αί μαχαι συνεχίζον ται πεισμ«.τωδέαταται είς τα πέριξ τής Μαδρίτης μέτωπα, ένφ εις όλους τούς άλλους τομείς ηαρατηριίται σχετιχή ά- ποαξία. Τα αυτα τηλεγραφήματα προ σθέτουν ότι παρά την σφοδρότητα των δεεξαγομένων μαχών, ουδέν θετιχόν ά· ποτέλεσμα επήλθεν,.ούτε υπέρ τού ενός ούτε υπέρ τού ετέρου των άντιπάλων. Τό μόνον οέ θετιχόν άποτέλεαμα φαί νεται νά είναι ή άναχαίτισις τής4προελά σεως των έθνικών, προσωρινώς τουλά¬ χιστον. Ο κ ΑΝΤΟΝΕΣΚΟΥ ΕΦΘΑΣΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ ΧΟΕΣ ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Μαρτίου (τού άντα- ποκριτού μας).— Καθ* ά αγγέλλεται έξ Άγκυρας, αφίκετο σήμερον έκεϊ δια τού εξπρές ό ύπουργός των εξωτερικών τής Ρουμανίας κ. Άντωνίσκου. Είς τόν σιοηροδρομικόν σταθμόν ύπεοέχθη σαν τόν Ρουμάνον υπουργόν ό Τούρ- κος συνάβελφός τού κ. Τεφήκ Άράς καί οί πρεσβευταί τής Ρουμανίας, τής Ελλάδος κβί τής Σερβίας, καθώς καί ά νώτεοοι ύπάλληλοιτού 1>ηουργείου των
  εξωτερικών τής Τουρκίας.
  οΓξΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ
  ΤΩΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΦΗΝΑΙ 17 ΜβρτΙβυ (τβδ «νταποχρ»
  τού μ«ί) — Αί προετοιμνσίβιι διά τβν μέγα
  λβπρεπέστερβν χαί λαμπροτέραν έορτασμον
  τής έχατβνταετηρίδβς τοΰ Πανεπιστημίου
  'ΛΘηνδν ουνεχίζβνται πυρετωδδς, πιοπύΐ
  ται δέ *τι θβ συμμΐτάσχβυν είς τας
  εορτάς τα περισσοτερα Πκνεπιστήμιβι
  τβδ κοσμβυ δι* αντιπρόσωπον των. "Ηδη
  μίχρι τής στιγμής έδήλωσ«ν ουμμετοχην
  τριάκαντα Πανκπιβτήμια διαφόρων χνρ&ν
  απηύθυναν δέ καΐ σχετικνς επιστολάς πρός
  τ·ν πρύτανιν τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνβν.
  ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΠΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Είς τό υπουργείον
  των εξωτερικών ελήφθη σήμερον τηλε·
  γράφημα τού εν Βέρνη πρεσβευτού μας
  οι' ου καθίσταται γνωστόν ότι ό πρόε< δρος τής όμοσπόνδου Έλβετιχής Δή. μοχρατίας θά ευρίσκεται είς Αθήνας την προσέχη Τετάρτην. Ό Έλβετός πρόεδρος ταξειδεύει 4νεπΐσήμως χάριν αναψυχής, έπισκέπτεται δέ την Έλλάδα χυρΐως Βιά νά ΐβη καί νά μελετήση τα ΜουσεΙα τη<, την «Ακροπολιν ««Ι έν γένει τάς 'Ελλην«άς αρχαιότητάς. 1 ύ·μ«ν .ύκ«»ρί« βεν ίχ«· ν»ν. β«γκ·ι ϋϋν 4ν·ρβ»οι χ·} τΑν εύημ «δ, έ«ν ένιαχι τ«λλ»υ&5 *ν« ■«•Ντήβο βλε ΐυγχρονου χβ •β ««δόν «ι • κ. Μιτ«ζ«5 γέ{ τού κ. χαί ο Γεν. Δι κερΐΐ κάλλιβι βη τίιν οιτ«( ΐπ{· "Οτι έχΐ χβτάλληλα μι λιίργειαν κα κβλλιέργΐιβν νέ διαθρέψη τόν σημΐριν της. Εαί ·τι νέ κποβΰ Κ1 Χ«1 ΐύημιρ(· τ*|ν νήοον >
  τε;, έαν « κ·
  •λι» της, έ«ι
  >ν ηλουτΐσδ
  κκΐ αυγχοι
  "Οηνς θ> (12
  λήφβηςαν ι
  •τι καί ι εί
  »·» · Νομος
  Κλήρος καί
  Χ«Φχί«ιΣητι
  1«1 Βιάννοι
  ΑΥΤΟ
  ΠΟΛΠ