94053

Αριθμός τεύχους

4523

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

21/3/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ» ?ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  Αιγυπτου
  έτησία λίρα» 3
  έξάμηνος ■ 9
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΓΡΛΦΕΙΛ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  „ ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ —ίΕΤΟΣ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΝ ι524
  ΤΙΕΤΙΥΙ4Σ ΣΥΙΤΑΚΤΙ1 ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΛΕΥΚΟΝ ΜΝΗΜΑ
  ΠΡΟ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΓΟΝΥΚΛΙΣΙΑΣ
  Ό ΈλευτΗοιος Βενιζέ
  λος βέν ήτο δημιουργηι*.α
  των περιατάσεων. Δέν ήτο
  ή στίλβουσα άατραποβολή
  κ&ποιου αγνώστου πεπρω
  μένου.
  Υπήρξε φωτεινόν 1*·τέ-
  ωρον πού έσελάγιαεν εις
  τό Εθνικόν ατεοέωμα
  επί τρία τέταρτα αιώνος,
  φωτίζο* μέ την λάμψΐν τής
  άκτινοβολίας τού την ε¬
  ποχήν τού. Έξεπήβησε
  μέσα άπό τας φλόγας των
  Κρητικών έπαναστάαεων
  ώς φωτεινή βολΐς βια
  να βιατρέξη τα πλατή τού
  Έλληνικού ούρανοΰ καΐ
  ν* βύρη μ*ζί τού τό Έ-
  θνος τού εως έκ* ι δπου
  βέν έφθανεν ουτε ή πλέον
  παράτολμος'φ«ντασ£α.
  Έξεηορεύθη 4πό τόν
  «Ι»ηλορείτην ώς νεώτερος
  Ζεύς* αληθής μυθικός
  θεός, οιά νά αυναγείρη
  την εθνικήν ψβχήν- Δια νά
  άναστήση τα νεκρωμένα ι-
  οανικά. Δια νά μεταβάλη
  είς ζώβαν πραγματικότη
  τα τα δν*ιρα πού έβ*υκά·
  λιζαν οί πόθοι καΐ οί στο
  χασμοί πέντε δλοκλήρων
  αίώνω* μαύρης δουλείας.
  ΙΜέ τας άστραπάς τής
  σκέψεως τού έφώτιζε τόν
  δρόμον των Μεγάλον ηε
  Ηρωμένων τής φολής* μέ
  τούς κεραυνούς των ψυχι-
  κών τού έκρήξεων συνεκλό ·
  ν»ζε την χώραν όλό*λ*>·
  ρον καΐ εδημηούργει τόν
  κραδασμόν τής έργώδους
  κοσμογονίας.
  'Ένσάρκωσις καΐ συνι·
  αταμένη δλων των άρετών
  χαί των μεταπτώσεων τής
  'Έλληνικής φυλής είς όλην
  την διαδρομήν της διά
  μέσου των μακρών αίώ-
  νων τής ίστορίας, ανεδεί¬
  χθη, κατά έπιγραμματι·
  κήν φράσιν τού Έδουάρ-
  8ου Έρριω, 6 έκλεκτός
  Υίός τού Έλληνισμοΰ.
  Υπήρξεν, ό Έλευθέρι
  ος Βενιζέλος το μέτρον
  των φωτεινών εμπνεύσεως
  χαί των λαμπρών, των με·
  γάλων ά
  ΚαΙ δταν άκόμη
  ώς έρασιτέχνης έδημιούρ
  γει άληθινά άριστοτεχνή
  ματα. Μ έ τό μειδίαμα
  «ού ί,νθιζεν είς τα χείλη
  τού ώς τό ώραιότερο λου
  λοΰδι, έγοήτευεν, έσαγή
  νευε χαί ήλέκτριζ» μέ τας
  άπόψεις τού τα «ληθή. Μέ
  την άκτινοβολίαν τής δια
  νοίαςτου ήχμαλώτιζε τους
  πάντας. Μέ την θαυμα
  στήν εύλυγισίαν τού, έχά
  ρασε τας μεγάλας γραμ
  μάς καΐ τάς λεωφόρους
  δια των οποίων ωδήγησε
  τό "Εθνος είς θριάμβους
  χαί τό έστησε λαμποκο
  πού ν άπό αίγλην καΐ με
  γαλείον μεταξύ των ίσχυ
  ρών *αΙ πολιτισμένων κρα
  των τής γής.
  ΚαΙ δταν έξεκίνησεν ά-
  πό την Μαλάξαν άγνωστος
  άκόμη είς τόν πολύν κό¬
  σμον. ΚοΙ δταν ώρθωσε
  σφριγών άπό νεαν ικήν ορ¬
  μήν καΐ πατριωτικήν θερ¬
  μήν, τό άνάστημά τού είς
  ΕΝΩ ΕΘΑΠΤΕΤΟ ΕΚΕΙΝΟΣ
  ΤΟ ΛΑΊ'ΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ...
  2ον (τβλευταΓον)
  Τα μοιρολόγι τδ Κρητική πού
  είνε μοιρβΛΟγι τβν Έλλτ)ν«ν Βλων
  την ατιγμή β&ίή τό ζοθμε μίοα
  οκ£»ς οτΐχους χοθ χ. Γ. Καλαμα
  τιανοθ ηβυ ξεφυλλΐζουμι μέ ουγ-
  ϋΐνηαι:
  Κι' ή Κρήτη κα'ρνβι τό σκοπό
  οτά στήθ&ια της χτυπωντας
  —Μάννα μου. 4>ώ ολυσοόδετη,
  τόν γέννησσ μιο ήμέρα
  τότβ κου χαροπάλαιβα
  στό α!μα βουτηγμένη
  Κι' άπ' τό Άρκοδι ώνάσσινε
  μτκρό τιαιδΐ μπαροθτι.
  ΓυναΙκΚ άνθοφόρις χαί 8ακρ«ι
  ξιχιίλιομα ι*]ς ψιιχτ]ς τον νά
  χλοίνε χαί νά τραγουδοθν μ«ζ(
  ιί τΐυς συνοδοιπόρους των τίύί
  ίνδρα(·, έχιΐνον πού μετέβαλε τδ
  θρθλο οέ ΐτραγματικόιητα χαί έ
  χιΐνονπιο ενοιβοι τδν πίνο τοθ
  άλυτρώτιυ χοΐ τδν Ιχαμε χαρά
  χαί φβς ελευθερία;.
  Ή γνωστή λογΐα ουγγραφιυς χαί
  ποιήτρια Κλεαρέτη ΔΙπλα Μαλί
  μου θρηνιΐ τδν έθνάρχη ώς έζτ]ς:
  Νεκρέ μεγόλί! ώς γέννημα
  οέ βλέπω φσντασίας,
  σάν τιλαομα τής ελληνικάς
  λομτιρό μυθολογΐας,
  ή ΐιοΐρα σ' Ιντνσε «νητοθ
  τό 'Ακρωτήρτ, αντιμέτω
  τιον πρός τούς ίσχυρούς
  τής γής, κρατών ύψηλά
  τής Ελευθερίας τό λάβα-
  ρον. Καί δταν ίκόμη έμε
  σουράνει ώς ήλιος έκθαμ·
  βωτικής άκτινοβολίας είς
  τό στερέωμα τής Εύρώ-
  «ής. ΚαΙ δταν έτρόχαζεν
  είς τα πλατή τού Έλλη-
  νιχού θύραν ού ώς έθνικός
  άστήρ, ειχε τό μέτρον
  τής σταθερότητος καίτής
  βαθείας γνώσεως τής πραγ
  ματικότητος.
  κι'ώραΐος κι'άνδρεΐος ύρθώθηκες
  γαΧήνη κοΐ φοβέρα.
  Κι' άτιώνω άττ' την Κρήτη σου,
  ηι· Απάνω άπ' την Έλλάδα,
  αοτραψε ό νοθ σου σά σπαθΐ
  κ' ίφεξε σά λσμπάδα
  πού θά νιχάει τόν θάνατο
  τα σ<ότη των αΐώνων: θαθμα! κοντα στό έλληνικό θαθμα των Παρθενώνωνΐ Ό ποιητής Π. Α εί< την «Σχερ ή ώΐή» πιριγράφιι τώ; ιδ ξισκι- ομένο λάβϊρο τδ (ΐκριολαδωμένο χρεμίτανε ϊειλά 8ειλ* ο* Ινα πα- ληδ χοντάρι χαί τώ; α&το πό ι» ήταν χάποτι «Ο χίσμου ή σημαΕα τδ έοχίαζ· ό άνεμος χαί (δ έφο- δίτανε τδ φβς. ΚαΙ Βιτερα: Σάν τό θωρεί στα χέοια τού τ' άρπ«ει ό Ψηλορείτης βάζει στημόνι τή κσρδια καί τό μυαλό ύφάδι καί τό κουρέλι μονομιας πάλι ή παληα σημαία γΐνεται κα( κομάτισε στής πΐοτηςαώ κοντάρι Ό διΐΜΐννίμοί κ. 0«ν, α«ι>λ»-
  Υπήρξε μέγας ιοεαλΐ'
  στής ό Ελευθέριος Βενι·
  ζέλος. Άλλά δένάπεμα·
  κρύνθη ποτέ &πό την πραγ
  ματικοτητα. Διότι όσον
  ήτο ίδεαλιστήςείς την σύλ
  λήψιν των τολμηροτέρων
  σχεδίων έξ ί'σου ήτο ρεα·
  λισχής είς την εφαρμογήν
  χαί πραγμάτωσιν των σκο·
  πών τούς όιτοίους μέ την
  σκέψιν τού έτασαεν είς τό
  "Εθνος.
  ΚαΙ δταν άκόμη μέ
  την ύψιπετή διάνοιαν τού
  οιιδίχης θρτ,νΐΐ τό μεγάλο νεχρδ
  χτ]ς Κρήτης ποί» είνε χαί δ νεχρδς
  τής φολτ]ς όλοχλήροο:
  Είς τόν μεγαλο μας νεκρό
  είς τό ποιδΐ τής Κρήτης
  μνημείο πρέπει νά στηθη
  ψηλό σάν ΨηλορεΙτης
  Σάν αλλος ήλιος νά σκορττςτ
  την λάμψι στόν αΐθέρα
  καί στΐς ψυχές μας ναρχεται
  τό φιθς άπ' έκεΓ πέρα.
  έφθανεν είς τα άστρα χαΐ
  τ ό μέτωπον τού έθώπευεν
  τούς έθνικούς ούρανούς
  «αί πάλιν ευρίσκετο στα
  θερώς καί ακλονήτως προσ
  χεκολλημένος επί τής γής
  καί 8έ» άπεμακρύνετο ούδ'
  επί λεπτόν έκ τής άπτής
  πραγματ ιχότητος.
  Υπήρξε γνήσιον, εκλε¬
  κτόν γέννημα τής έποχής
  τού. Άλλ' ήρθη μέ όρ
  μην καί ίαορροηίαν υπέρ
  αυτήν. Έκυριάρχησεν ά
  πολύτως Ιη* αυτής. η
  μετέηλασε μέ την βημι
  ουργικήν τού δύναμιν.
  ΚαΙ τής Εοοαε τής γιγαν
  τιαίας προσωπικότητόςτου
  την σφραγίδα. Δι* αύτό α
  χριβώς καί ό Ελευθέριος
  Βενιζέλος, έηροσ«έρααε
  την εποχήν τού. Έηροσ
  πέρβιβε την χώραν τού.
  Έπροσπέρασε καί έαυ
  τόν καί τόν θάνατον. ΚαΙ
  Βι' αύτό ακριβώς άνήκει
  είς την παγκοσμιότητα.
  Είς όλας τας εποχάς. Ά
  νήχει είς την Αθανασίαν,
  όπως δλοι οί Μεγά^οι δή
  μιουργοί-
  Άλλα δι' αύχό άχρ»βώβ
  καί τό κενόν τό οποίον ε
  δημιουργηθή διά τού θα
  νάτου τού είναι τόσον μέ
  γα, τόσον δυσαναπλήρα·
  τον. Δι' αύτό χαί ζών εί
  χε τόσους μαθητάς καΐ
  οπαδούς. ΚαΙ νεκρός ά*ο
  μη συγκεντρώνει τόσους ά
  φοσιωμένους λάτρας τής
  ωραίας ηολιτικής καί έθνι
  κης θρησκείας τού.
  Άλλα καί οι' αυτόν έ
  πίσης τόν λόγον ό Έλευ
  θέριος Βενιζέλος έθρηνή
  θη θνήακων ώς θεός» άπό
  τούς ακολουθοΰντας αύ
  τό*.
  ΚαΙ οι' αύτό καί μετά
  τό κλείσιμον έτους άπό
  τής τραγικής έκείνης στιγ-
  μής, πού 6 θάνατος έφτε
  ρούγισεν είς την πολυκα
  τοικίαν τής όδού Μπωζόν
  καί κατέβαλε τόν "Ελλη
  να Τιτάνα, ό θρήνος των
  όπαοών τού ένούται μέ
  τής θαλάσσης τό βουγ
  γητό είς τα άφρολου
  σμένα γαλανά άχρογε
  άλια χαί ύψώνονται ώς θλι
  βερα έηιμνημόσυνος ώδή
  ώς τραγική σπαρακτική
  βαγνερική συμφωνία Ιως
  είς τόν ουρανόν.
  Δι* αύτό καί σήμερον,
  πρό τού Αευκού άναπαυ
  τηρίου είς τό Άκρωτήρι
  καί πρό των κενοταφίων
  είς όλους τούς ναούς της
  Κρήτης θ'άντηχήσηκαί πά
  λιν τό κλάμα ενός λαού.
  Άλλ' άν ό Ελευθέριος
  Βενιζέλος απέθανεν ώς άν
  θρωπος θνητός, ομως ή
  θρησκεία την οποίαν ϊβρυ
  αε ζή ώς ώραία, πάμφω
  τος, άκτινοβολοΰαα λάμ
  ψιν χαί μεγαλείον πραγμα
  τιχότης. ΚαΙ ή θρησκεία
  τού Βενιζέλου αποτελεί
  πάντοτε πηγήν έμπνεύσε
  ών, πηγήν πίστεως, θάρ
  ρους καί αίωνίας αίαιοοο
  ξίας...
  Κ»ί οταματοθμε τώρα μπροοιά
  είς τδν πό/ο τί|ς αλύτρητης ψυ·
  |λτ]ς βίιιής πιύ ώ?αματ(οθτ]χε χά Ι
  ώ'ΐιριύιηχε την άπολ·1χρ»οι χαί
  κβο τα φτερα τής θιβ; ελευθε¬
  ρίας τή» (ίγγιξαν τόσον δυνατά
  ώηι νά άναρριγήα^ άπό παλμδ
  χαί νά αΐοθανθ) την οαγχίνησι
  τ*]( άναμοντ]ς 1}ς μεγίλης ημέρας
  ττ]ς Ιθνιχτ]; Βνασραοεως, 2τίχοι
  χαί τραγούδια γυναιχΑν τοθ Πίν·
  τού χα( %ς Μικρ Α; 'ΔοΙας.'Αγριιΐ
  'λλύίια 0Νβρη>0μίν« Ιπίν» ολ
  βράχους. Μβΐρολίγια Εμως χαί 5ά
  χρυα κιχρά μέσα είς την ααλίτΐ)
  τί των. Καθρίφχης ενός δυνατοθ
  φ^χιxοΟ οκαρκγμοθ που ά,γιξε
  αυτός τίς χορίε; μιάς θλιβερτϊς
  ς
  Ή Μαρία Κοντογιάννη θρηνφ-
  ίε!:
  θέλω στό σκήνος σδυ έμτΐρός
  λουλούδια νά σκορττΐοω
  κ' ίκεί σιμα εθλοβικα
  νάρθω νά-γονατΐσω
  πολύτιμε ιιροστάτη μας τόοών
  προσφύγων δάκρυ
  τα χώματα ΐοθ τάφου σου
  ραντΐζει άπ' ακρη ο' άκρη.
  ΚαΙ έξαχολουθιΐ τδ προσφυγιχδ
  Βάχρυ ώ; έχίήλωοις -ιί,ς πλέον
  ουγχινηπ»τ)ς ιογνωμοούνης γιά έ
  χιΙ<ο ηιυ δπήρξε δ άλι^θινδς πά τέρας χβΐ προατίτης των προαφύ γων. Ή 'ΑνθοΟλα ΙΙεταξοΒίύλθϋ μοί ρολογΛ: Έρμους μας αθηοες Ιπρετΐε άκόμη ν&χαμε σκέπη τα δικά οου τα ψτερά. "Ησουν Πατέρας μος τιροοτά· (της μας μά τώρα μείναμε με τό χαμό σου δρ·ανσ... Κλαίει χι' δ Παντός .6 άλύχρω τος χά Ι τραγουίιξι τδν θάναΐο τοθ έθνάρχου τ) ΙΙαναγιώτα Ι άπδ τ* μί^η έχεΐνα ικϋ ζη μ έ τδν παλμό τί]ς μεγάλας ήμέ ρας πιύ ίτραγεύϊηοε δ βίρ&ος ελληνικάς ελευθερίας: ΜσυροφορεΓ τώ κράτος μας πενθηφορεΐ ή γΐ ραγΐζει, χύνει δάκρυα ή οΰστυχη ψυχή μας Έθνάρχα σέ εχτύπησε τοθ χάρου τό δρετιάνι καί ή κορυφή σου οόρεσκ τό νεκρικό στεΦάνι. — * ι ΚαΙ δ μιχρίς μββητής Ρ. Ζ. λκδ τή» Νέ» ΦιλβΙίλβ/ειν, π«ΐ» α ΐΣυνίχεια είς την *ψ
  α πορβαζΐζ
  ΘΕΗΜΗΤΗ
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τ* έφΐστούρ-
  γημα «Μονάχη στή Ζωή» μέ την
  τή* μικροϋλσ φαινόμενον Σίρλευ
  Τέμτιλ, είς βύο ΐπαραστάσεις ώρα
  6 μ. μ. καΐ 10 μ μ.
  Αυριον: «Τό Χιλιάρικο» μέ τόν
  Μπουμτιούλ. ·
  Έκτος προγρσμματος: Ζουρνάλ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον τό
  μουσικό θσθμα: «Συ <=Τσαι ή Εύτυ χ(α μου». μέ τόν Μ ΤζΙλλι καΐ Ί ζα Μιράντα. Σημ. Έκαστην Δευτί ραν, Πέμτττην καΐ Σάββατον άπο γευματινσΐ ωρα 6 30 μ. μ Τας Κυ ριακώς 2 απογευματιναί ώρα 4 καΐ 6.30 μ. μ._________ ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον υΈπιστρο φή τοθ Σάντου Ιον. 2ον, 3ον. 4ον έπεισόδια. ΚαΙ τό αύτοτελές «Νεσ νικό αΤμαρ. ΣΗΜΕΡΟΝ Ή Μικροΰλα θαΰμα! ΣΙΡΛΕΎ" ΤΕΜΠΛ Στή μεγάλη της δή μιουργία: Παντού δπου προε- βλήθη, εσημείωσε • ΡΙΑΜΒΟ. Έκτός ιιρονράμμστος έπΐκαψο ΖΟΥΡΝΑΛ. Λίαν προσεχώς: Ό ΜΐνιΐματογραφΐΝ·( Μολβαβο$: ΒΙΒΑ ΒΙΛΑ ΣΗΜ ΚοΘ' εκάστην ιΐς τάς 6 μ. μ. ο(<ογενεια κή άηογευματινή. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ ΈκτΙθεται είς φανεράν Ιβαναλητιτικήν βημονρα οίαν ή ΐνοικίασις τβν κά· «ηΘι 6ημοτικΑν #όρ«ν τι λβν καΐ 6ικαι«μάτ«ν διά «6 οΐκ. ίτος 1937—38. 1) Τοθ Φόρου μεταε>ερο
  μ£ν«ν <γιχωρ(«ν «ροϊόν «ών διά ξηρας. 2) Τού ε)6ρου μεταφερο μ«ν»ν £γχωρί»ν «ροϊόντκν διά θαλάσσης. 3) Τοθ Φόρου ζυγίου <ηΙ των διά ξηρας μιταφερο- μένυν εγχωρίων «ροϊόν των. 4) Τοθ φόρου οΐΜρικών καΐ λαυ,ανικβν. 5) Τοθ φόρου ζυγίου έο των διά θαλάσσης είσαγο μάνων εγχωρίων βροϊάν τ*»ν. 6) Των τιλων διά την χρ{ σιν σφαγΐ(«·ν. 7) Τοθ Φόρου καταναλώ¬ σεως γάλακτος. 8) Τοθ Φόρου ΙχθυαλιιΙ άς. 9) Τοθ φόρου μιταφΐρο μιννν Αγρχωρίων «ροϊδν των *«1 Ιχθύων. 10) Τού δικαιώματος Εχρ σεως τβν Δημοτ. ίχθυον» λιΐων. 11) Των τιλβν ««Ι τβν διαφημίσεων. Ή Βημονρασία διιξαχθτ σβται έν τω Δημοτικφ Κα ταστήματι Ηρακλείου την 24ην Μαρτίου 1937 ήαέραν Τετάρτην καΐ ώραν 11—12 «· μ¬ οί «λβιοβόται δέον νά Ιμ,μοί £>«' δψ«ι δτι ώς «ρώ
  τη «ρωσφορά θεωριΐται ή
  Ινιτιυχθιίσα ανωτέρα τοι
  αύτη κατά την ηροηγουμι
  νην δημοπρασίαν.
  Ήοάκλβιον ιβ 19 Μαρτί-
  ου 1937.
  Ό ΔήμαρίΕος Ήρακλιίου
  ΟΤΟ ΑΑΕΑΦΟΙΙ
  ΑΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  ΚΟΙΝΩίϊΙΚΗ
  Η ΦΛΟΓΑ
  196
  Τοθ Προοιτέρ Μ«ρ»μ*.
  "Αν δ διάδολος σας ττειράζΐι πό
  ?ύ, πτ)γα!νετ« χαντά σΐο μονασχή
  ρι τβν Ίΐκωβίνων, σιήν οϊο'ΔγΙου
  >ώ3?υ. Δυ& ττόρτες παραχάτω
  άτιό τ&ύς χαλβύς πατέρι;, θΐ δήτε
  μΐγαλο ξύινο σταυρδ χαρφω
  μίνο ο' Ινα απΕτι άρχετ} ταπεινοθ
  ιξωτεριΧ'.Ο.Άατείο Ιμίλημα, άλή
  θε ι»! άδιάφορο δμως. θι χτυπή
  βιτε χαΐ θα βρήτε μιά γρηά πολΰ
  εδπροσήγορη πού θά σβς δποδεχθ^
  χαλά γιά χαρή μου .. Πηγαίνετε
  νά ξ«θ^μ{νιτι άκο τή* άλη άχ
  το&* Σηχουίνα. Ή καρά Πρίυλ
  έχει «νιψ έ; χαριτωμίνΐ;... Μ'
  έννοεϊ»;
  —Είσθε κάρα Πϊλύ χαλδς. Σ&ς
  φιλώ τί χέριατ.
  —Όχι αχολουθηΊΐε τή αυμβου
  λή π&ΰ α&ί δ!ν»! Σ&; ρΊβυιδπ
  θά χαλοπεράαει».
  —Σ&; 6περευχαρ[θΐβ. θι επι»
  φεληθδ αΛλη φορ£· ατμιρα μί
  ηιριμένουν ,. Κι' δ Μιρζυ έκΐνε
  Ι η βήι-χ Ιμπρίς.
  —Πιρβιτε τδν Σηκουάνα/παλ
  ληχάρι μου' ού τή είναι ή τιλιυ
  τα(α μοϋ λέξη "Αν σβ; θϋμβ^ δυ
  οτόχημν έηιιΕή {έν θελήσχτε νά
  μ' άκούσετ», νΕπΐομαι τάς χείρας.
  Στή φωνή τοθ ΜπεβίΧ δπ^ρ
  μιά άαυνήθίαττ) οοβχβδτητα πβΰ
  Ι ο νέ ΙντυαωίΤ) στ,όν Ηερζύ. Ό
  ΙΙηιβίλ ε!χ« γυρΕσΐι πιά τή ράχ
  χι1 αυτή την φορά δ Μιρζ» τόν
  ά
  η
  —ΤΙ διάβολο θέλετε νά πή τι;
  ίξηγηθή'ΐ, νύ;ιε !έ Μηεβΐλ, χαΐ
  ιιή μοθ μιλαιε πιά μ' αίνίγματα
  —-'ΑγΒπητί μου, Ιαως Γεν θά
  Ιπρεπε νά αβ; μιλήσα τόσο χαθα
  ρά' δμως ηιράσιτε τίν ποταμί
  πρΝ άπο τα μιοάνυχτβ: χαΐ τώρα
  άνιΕο.
  —Αλλά ..
  Ό ΜκιβΙλ ήιαν πιά μαχρυά
  Ό Μερζυ ιδν άκολΐύθηοι μιά ατΐι
  μή. Σέ λ'.γο δμως ντοοπιααμί^ος
  γιατΐ ϊχανε χαΐρό πιΰ μπορ&
  νά τον μεταχειρισΒ^ χαλύτερσ,
  ριοε πίσΐμ χαΐ πλησ'βσε οίον χτ]
  ηο δπου θά Ιμπαινε οέ λίγο. 'Α
  ναγχάαθηκι νά πιρπατήση λίγη
  &)« ίκιί έ>πρδς, περιμένοντας ν"
  βπομαχουνθβθν οί οιαβάτις. Έφο-
  διΐτϊ μήπ,ως άπορήΐουν δΗγο ποΰ
  β* τον ίβλιπαν νά μπαίνη -ί:οια
  &3Λ άπο μιά πίρτα κήποα. Ή
  νύκτα ήΐαν ώραία, Ε^ας άιαλδς
  ζέφυρος ιίχε μΐτριασει τή ζίοτη
  ή σΐλ4ντΐ Ιδγαινε χαΐ χάνονταν πά
  λι άνίμιοα ο' Ιλαφρά λιυχά ούννε
  φχ, *Η(αν μιά νύκτα χαμωμίνΐ)
  γιά &γάπ~.
  (σϋνεχ(ζεται)
  ΚΙΝ Η Μ ΑΤΟΓΡ ΑΦΟΣ
  )
  Σήμερον
  Ό μεγαλύτερΌς τε·
  ν όρος τού κόσμου:
  Μ.ΤΖΙΛΛΙ
  μ«1 ή βιάσημος
  ΙΖΑ ΜΙΡΑΝΤΑ
  Στήν μεγαλυτέρα
  μουσική δημιουργία
  τού αιώνος μας:
  Σϊ ΕΙΣΑΙ ==
  Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΟΙ
  ΑΥΡΙΟΝ
  ΟΙ πρωτ«γ&»νισταί τϋς «Κ«
  ριβκας» ΜκΙ«Τβκ Χατ»:
  ΦΡΕΝΤ ΑΣΤΑΙΡ
  ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΡΟΤΖΕΡΣ
  Σιήν τ«λ·υτ«(«ν τοιν οη
  μιονργιαν,
  ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  1 ..Ι
  τού Β. Μβργκνριτ
  II
  ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 57
  ΔΥΟ ΤΑΦΟΙ
  Σέ μια παληά Γαλλικήν Εκδοσι
  μέ τόν τΐτλο: «Λ4 Φράνς Πιττο·
  ρέσκ» θαυαασΐως είκονογραφημένη
  καΐ έξαιρετικα αποκαλυπτική γισ
  τ& μνημεΐσ, τούς ρυθμούς κοΐ τίς
  φυσικές κολλονές τής έπαρχιακής
  Ιδίως ΓαλλΙας, Οπάρχει μιά ώραία
  ίκόνα τοθ τάφου τοθ Σατωβριάν-
  δου,
  Βλέττω την εί<όνα τοθ τάφου τοθ Βενιζέλου κοΐ θυμοθμαι την άλλην έκεΙνηεΙκόνσ,'Υπάρχουν έδώ οί Ιδιες γραφικές καΐ άπέριττες ό μοιότητες. Τα κσγκελλι τοθ τά· φού τοθ Σατωβριάνδου άγγΐζουν τό κθμσ τής Βρεττάνης —8να κθμα μέ «θέσι» 6χι μόνο στή φιλολο/ία άλλα καΐ στήν ΙστορΙα τής Γαλ- λΐας. Ό τάφο<; παλι τοθ Βενιζέλου —κ' έκείνος άπό λευκό μάρμαρο 8 πως ό τάφος τοθ Σατωβριάνδου καΐ μέ τό Ιδιο σχεδόν γεωμετρικό σχέδιο-6χει φύντο τόν Ιστορικό κόλπο τδν Χανίων ένώ γόρω τού δεσπόζει ό κάβος τοθ Άκρωτηοίου —Ενας κάβος χιλιοτραγουδισμένος Οπως καΐ οί σκτές τής Βρετΐάνης. Είνε πσληά (στορίσ Οτι ή ούσΐα των πραγμάτων είνε ίήτημα εξω¬ τερικών φαινομένων. Ό τάφος τοθ Σατωβριάνδου στή «Γραφική Γαλ¬ λία» χα< ό τάφος τού Βενιζέλου στήν πρώτη καλλιτεχνική ΐου φο· τογράφησι, δέν παρουσιάζουν ά πλως συμπτωματικα χαρακτηριστι· κά. "Εχουν καΐ έσωτερικές όμοιό- τητες: Σατωβριάνδος καΐ Βενιζέ- λος δέν είνε διόλου κατο τή γνώ· μη μου κατσπληκτικός παραλληλι- σμός. Ό τιρώτος ήταν καί λιγάκι πολιτικάς, πρωτίστως δμως δή μιουργός συναισθηματικός, Ιδεολο νικόΓ, ρωμαντικός. Ό δεότ^ροςιΐού ήταν κάτι ττερισοότερο άπό πολιτι κός δέν μπορεϊ νά πή κανεΐς Οτι δέν συνεκέντρωνε στή θεωρητική τού τουλάχιστον γραμμή τό ρω· μαντισμό. ΟΙ τύποι τοθ Σατωβριάν δου είνε τύποι ίπικοΐ καί βαθύτα τα λυρικοΐ, ΟΙ Ιδέες τοθ Βενιζέλου οτό βαθος τους "χούν τα αύτά συσ ατικά: Άπό την "Ελλάδα των πέντε θαλασσων 2ως τή διαμόρφω σι των εύρυτέρων άλλά καί πλέον συμμέτρων λαΐκών ελευθεριών. Σχή γαλήνη τςθ σημερινεΰ ά νοιξιάτικου πρωινςθ όροματΐζομαι δυό σιΐμβολικούς τάφους. 'Εκπρο σωποθν καί οί δι.ό την εύγενέστε ρη ανθρωπίνη ένατένισι καί τή με γαλοφυή' προσπαθεία ν ά γίνρ ή ένατένιοι ούτή πραγματικότης. Τό κθμα τής Βρεττάνης καί τό χθμα τοθ κόλπου των Χανίων στΐοθν μέ τό Γδιο παράποιο άλλα καί μέ την Τθια όνειροπόλησι κάτω από τούς δυό αύτούς, άδελφούς τάφους. Ό "Αλλος —Τόν ΰκανδριύθη διότι ώμοίαζε «ρός τόν Σαρλώ. Ή άληθβς χαταπληχτιχή τη; τοθ έν Βιυϊζπέσιη ξλ Κίλομαν Μίλνΐο μέ τίν η κωμιχόν τής έΐδνης Ταχρλυ Τσί πλιν, «Ο εξησφάλισε μίαν ζτ,λεϋ την τύχην. Μ!α πλοιισ'οτάτη χήοα ή χυρία Ρίζ·» 2*05», Πιοκτή τ?ια πολλδν οίκιών, τό» ερωτευθ καΐ τό< δηανδρεύΐίΐ. Ό Οΰ'γ/ρος σωοίβς τοθ Στρλώ εγνώρισε τιιχαΕ ως την νΟν σύζυγίν τού μία* είς ϊνα χινηματογράφον, δπου έπχΐζε το μΐα ταινΐα τοθ Τΐάπλιν. Ή χυ ρία Σχάδα Ιχάθητο ρλύ τοθ νίου, δ ίτοΓπ τής 1<αμεν ϊμίσΛς εντύπωσιν λόγψ τής διοιδ τητδί «υ μέ τό* διάαηιιον χινη μητογραφιχόν άστίρα. Ηεταξυ τ& 5ύο παρακαθημένων ήρχισε μία συνομιλΕα, έξελιχθεϊσϊ είς μονιμω τέραν γνωριμίαν χαΐ τίλος είς γί μόν. —>Α«ιργ(α έξ Αφορμάς
  τοθ... κρώματος των μαλ
  λιών.
  Είς τόν Δήμον τής 'Αμιριχανι
  χ<)ς πίλιως ΝτίλΧαί, δπηίετοθ ώς δπάλληλοι έκτά ΕανθαΙ νέαι χα μ(α χοχκινομάλλα. Προχειμένου νά δ >γαν»8^ κατά το εφετεινόν θέρο
  είς την πόλιν βύ'.ήν μία Πχναμιρ
  χανιχή Έκθεαις, δ δήμαρχος τής
  Ντάλλας έΐημοσΕευοεν είς τάς έφη
  μερίδας αγγελίαν, διά τής διτοΕα
  ίζητοθντο μελαγχροινοί νείνιδε
  καί γυναίκκ, ώ; δπάλληλοι τί)
  εχθέαιως. ΑΙ ξανθαΐ δημοτικαί 6
  πάλληλςι το εθεώρησαν αύιβ ώ.
  προσβολήν χά Ι απεφάσισαν νά χη
  ρύξουν άπεογΕαν. Ή άπεργία αυτή
  διήρχΐβΐν 24 ω;ας, έν τέλει ?έ τι
  Δημοτικόν Συμβούλιον άπεφάθ',ο
  ίπως ιί.τήνζπρίσλτ,ψ ν ϋιαλλήλω
  διά την "Ε^θεοιν μή πχΕξη χανέ
  να ρόλον τό χί&μα τβν μχλλι&ν
  ΕΝΟ1Κ1ΑΖΕΤΑ1 παρά την λεω
  φόρον ΚνωσοΟ οίκία νεόκτιοτο
  άπαρτιζομένη εκ 4 ΕωματΙων, κο
  ζ(νας καί λοιπήν χρειωδών, ήλε
  τροφώτιοτος μεθ' ύδατος. Πληροφ
  ρΐαι «Καφενειον Μινώα* Α. Μ π
  κομανωλακη.
  ΑΟΤΟ ΜΕΓΑΑΙΣ ΠΑΡΙΑΙΟΚΣ ΣΙΜΑΙΟΟΑΝΟΝ
  ΤΟ ΑΘΗΝΑΤΚΟΝ
  ΠλατκιΑ—Στράτα
  Διά νά δυνηθτΐ νά τάς εξοδεύση δλας
  καθώρισε τό εξής τιμολόγιον:
  Σημκΐαι πβπλίν
  μέγεθβς Α'.
  » Β'.
  η Γ"
  Μαλλιναι
  (189X126 θαλβσαη;) Δραχ. 145
  (135 Χ 90 » » 125
  (105Χ 70 ϊπρ«ί)
  μ*γ>Βος Α'. (189X126 θαλάσσης.)
  » Β'. (135X090 »
  » Γ'. (105Χ 70
  »
  ι»
  95
  325
  210
  125
  ΛΑΊ ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ —·
  ΥΠΟΚΑΤλΙΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  'Υποκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τοθ Έξωτερικοϋ.
  Ταμιευτηριον καταθέσβις έν όψει
  καί επί προθεβμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Έχτέλεσις πάσης φύσεως τραηΐζικης έρ
  γασΐας υπό συμφέροντας βρονς.
  ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ
  ΙΛΤΡΟΧ-ΧΤΟΜΛΧΟ&ΟΓΟΖ
  ΝΟ-ΗΜΛΤΑ ΕΝΤΕΡΩΝ-ΗΠΑΤΟΣ
  ΕΙδιχ&ς Ικ«βιιίβτ)6«ΐί έν Μβνάχφ »«1 Β·ρολ(νν Τ.
  Α55ΐ3τβηΙ τ&ν καβηνπτβν νοη ΒβΓ<η»8ηη χαΐ 5ς]ι11ΐβη· Ιιβΐιη. Δεκΐται τους ■άσχοντας Ικ τβν νοσημάτ«*ν τοθ ΠητικοΟ Συστήματος ·1ς τό Ιατρείον τού. ΠλατεΤα Τρι&ν Καμαρ&ν (Οίκ(α ΊατροΟ κ. Χ« λιδόνη) 9—12 »χ μ. καί 4—6 μ. μ. Άρ. Τηλ.7—92 Τοδ ΚΙΡΒΚ. ΗΑΟΟΑΚΡ 63ον —Κατάρα στήν κόβη τοθ Νιί- υ χαΐ αιήν ώ,ιορφΐά της,! —Κχχ&ρχ γιατΐ ή μαγιΐα τη: έσταμάτησι τή δόναμΕ μου Ι —Κ*ιά.?α γιατΐ μοθ έ ρίιηοΐ τίν άγακημίνο μου! Ή (ρλδγα άνέβχινι χαϊ χιτέβχι ε ««ζΐ μέ την ναΐάρι αί Ιιλ Ιξιο τιχό χορδ χαϊ Ιρριχνε άντχναχλά αεις ο(ό οχεπασμένο πτ&αιχ τοθ διβματΙΌιι χαϊ ατδ πρδσωκο τί)- Άγιάαας το δίΐοΐ» εΕχε πάρη μιά σχληρή έχδιχητιχή Ικφιαο1. Κ*1 οθ έτελείωσι τίς χατάρας τη< Ιβαλε τα χέρια οτά μίτια της χχΐ ά"?χισ« νά μονολογ$ δυνατά: —ΤΙ άξΕζουν ο! χατάρις. Έ χίρδιοε χαϊ Ι*υγι. Είνε τρέλλα γιατΐ χανιΐς δέ* μττορεΐ νά φθάση αυτού; που χοιμοθνται χάτω άπο τα φ'οά τ*3ς Δράμια;. Ου» χι' έ ώ ιιπορΛ νά την φθίσ»... Ή Άγιίσα χβυρααμένη άπο την άγιον!» της έχάθηοε χάτβ καί ά Ο Ιλυσι τα μαλλιί τη; &>χηι
  νά %εψ%.
  —·Διιδ χιλιάδ*; χρδνιβ... Δυδ
  χιλιάδ*; χοδνι» επερίμενα χαϊ 6
  ?ερα. Άλλά δσοι αί&νες χαϊ &
  περάαουν δ πί»ο; Ιϊι λΐνοστεύιι
  ιδ:ι ή ελπίς μεγαλώνιι. Ώ! "Β
  }3% &ϋδ χιλιάΐες χρδνια μέ τό
  πάθος μου που μιθ χατατρώγει
  την χαρδιά. Ώ! Ή ζ«ή μ·>υ Ιιιέ
  να ίέν μοθ φίρνει τή ληθή. Πδοοι
  μονότονοι αΐ&νες ηέ^ααχν χα( πό
  αοι Ηά πιράοΐυν άνόιη..
  Ώ! Άγαπηαίνε. μουΐ Ώ άγα
  πημίνε μου! *Ω αγαπημιένε μοιΊ
  Γ:ατί αύτίς δ ξένας έπΐοκέητης νά
  οέ φέρτς χά Ι κάλι οτή μνήμη μου
  Επί ηέντε αίΑνες δέν ιίχα δκοφέ
  } τίβο πολυ ίσον δποφίεβ άπδ-
  ψι. Ώ άγβπημένι ιιου! Άμάρτη
  α* εναντίον οου άλλά μήττως ίε·
  έξέπλυνα άρχετά την ά >αρτ(α
  μοί/; Π5τε θά Ιλθης ξανά.,σέ μέν χ
  ηβύ τα έχη δλα χαϊ Βμως τΕκιΤ!
  χω?'ς ίαίν»; ΓιαπΙ νά μην πεθί
  νω μαζΐ α ου έ>, ώ που σι οχδ'ΐβια
  Άλλοίμονο δέν μπορΑ νά κιθάνοι
  έγώ..
  Ή Άγιάαχ Ιπεσι ηρη'ής χχ
  &7χια% νά χλαίη οέ τέτοιο δαθμί
  πςίι ένδμισα ίΐι θά Ισπ»ζε ή χαρ
  διά της. ΆφοΟ Ικλαυι* άρχιτή ώ
  ρα έοηνώθηχι, έχανδνΐοι τή ρδμ
  πά της καΐ έρριξε τα μχλλιά της
  πΐα». "Υστερα έπληοΐαο^ιό π ι»
  μα ποθ ήτ«ν οτί π(τρινα ράφι.
  —Ώ Καλλιχράτηΐ
  Έτρεμι ίλόχληοος μδλις ά <ου οχ τδ &<ομχ. Ήταν πλέον δα Ιπηλήθευε ή ΕβΓρ'α τοθ χει μίνου —Ώ Καλλίχράτη, έπανέλαβι ή Άγιάαα. θί)ω νά ξιναδβ τδ πρδαηπδ Ο3υ Ιστ,ω καί 5ν θ* την άγω4α οτήν ψίχή μοο πέρσαι μιά γενεά χωρίς νά σέ —1· ώ ιο6 σέ αχόιωο* μέ τδ χί? μου. Μέ δάχτυλα π:ύ Ιιριμιν ή Ά- γιάοα Ιιτιααε την ά<ρη τκθ σκιττά αματος πκυ εκάλυπτε τί οϋιχ χι! έκάθηαε αιήν ί<ρη τής πέτρας —Νχ οέ οηγώ3ω ω Καλλιχρά τη μου, ίψιθύρισι. Νί οέ ση<ώσ» γιά νά αΐαθ^ς βπως στεχδαου χδτε; ΜπορΑ νά σέ οηχόΐ». Άγχάλιασε τδ ητδμ- χ-χ! έ-, ό ΓΑΜΟΙ-Ήρακλής Μ. Όοφσ· νός ΜαργαρΙτα Ρωμ. Πρατίζι ετβ λ'.σαν τους γάμους των. -Γήν τιαρεθ. έβδομάδα έτίλεσαν τοθς γάμους των είς ΛαγοΟ Λσση Θΐου ό κ. Μιχ. Κ. Φπζάκης μ»τα. τής δίδος Ελένης Έμμ. Σ«ουντή. Παράνυμφος παρέστη ή εκ Τζερμι¬ δω ΔΙς "Αν^α Γ. Δριλεράκη βικη ιόρου. Είς τοϋς νβονόμφους βόχό- ιεθα πδσαν ευτυχίαν. Ν. Φ. ΘΑΝΑΤΟΙ — Απέθανε ιτροχθές είς επάνω ΆσΙτες ή γηρσιά οΙ<οββ σποινα Αίκατερίνη Χρονάκη. Ή μβ ασιδσα όπηρξε πλήρης χριστιανι κων άρετβν, πρότυπον μητρός καί ο'κοκυρ&ι;, βκ τούτου δέ καί τό ε¬ πιβλητικόν τής κηδεΐας της την ό. ποΐαν παρηκολούθησε σύσσωμος ή κοινωνία "Επάνω Ασιτών καί πολ λοΐ έ* των πέριξ χωρίων. Είς τόν σύζυγον καί τσ τέκνα τής άηοβιω· σάσης άττευθύνομεν θερμα συλλυ· πητήρισ, *** Γύοω στήν πάλι μας. χα'ώ; είδα την φλίγ* π ύ Ιβγα ζιν τα μάτια της. "Ικβς νά ή^ϊυ' θθμ» παραχρού3ε»(, άλλά μο ϊά η«ι πβς τδ πτώμτι ίίχισε νά τρέμη οτδ άγχίλιααμί της. (σ^νεχίζεται) ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ 10 ΙΕΙΡΕΑΛΙΟΙΙΝΗΙΟΝ ίΙΙ "ΑΙΡΟΗΟΑΙΣ,, Άναχ«ρ,τ |; 'Ηρ.κλε. •β έκάατην ΚΥΡΙΑΚΗΝ βρκδιι χατ' εύβ·τ«ν ΠΕΙ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρ«ΐ ρ|. β»μν·ν, Χανιά, Πειραια, —Ορ·ν, Π«ρ·ν, Να{ον. Βραπτορεΐον ΑΙΙΙΑΙ-ΑΑ.Η ΚαΙ χθές ό καιρός δέν εφάνη ού δόλως συνεπής πρός τάς άνησυ. χίας καί τας ελπίδας τοΰ καλΑΐβρ γητ κου κόσμου. —ΚαΙ Ιδίως των άμπελοκαλλιερ νητών καί έλοιοπαρανωγων. __ΟΙ πρώτοι Ιδίως ένδιαψέρονται ζωτικώς διά την βροχήν τοθ Μαρ τΐου. —Ή όποΐα δι,στυχώς οθτβ φαί νεται καν πιθανή μέχρι (ής στιγ- Ή πόλις μας >βές παρουσΐα
  ζε είκόνα πένθους μέ τάς μεσιστΐ
  ούς σημαΐας.
  -ΑΙ σημαΓαι αυταί έκυμάτιζον
  είς δλα σχεδόν (ά καταοτήματα
  καί είς πολλάς οΐκίας τοθ Ήρα
  κλείυυ.
  — Εν συνδυασμώ μέ τα κρέπ
  κοΐ τό αναμμα των ηλεκτρικόν φα
  νων.
  —"Η άνάμνησις Ετσι τής άποφρα
  δος ημέρας τοθ Θσνάτου τοθ Μβ
  γάλου 'ΕΘι'άρχου εδίδετο μέ δλην
  την παραστατικότητα
  Προχθές την νθκτα άτΐησχόλη-
  σε τούς συμπολίτας ή διάβασις
  των γερανων.
  —ΟΙ όποΐοι ώς είνε γνωστόν φέ
  ρουν τα χελιδόνια.
  —Τώρα εάν ήλθον ή βχι τα χβλι
  δόνια' περιμένομεν νά μας είπουν
  οί είδικοΐ πτηνόφιλοι.
  —Είς τό δημοσιευθέν χθές 1στο·
  ρικόν άρθρον τοθ Ρουμόνδου Που
  ανκαρέ διά τόν Βενιζέλον.
  - ΠαρεισέΦρυσε Εν α χοονολογι
  κό λόθος:,
  —Ανεγράφη δηλ. εκ παραδρο·
  μής ή χρονολογΐα τής ουναντήσβ·
  ως Βενιζέλου—Πουανκαρέ είς τό
  τό ΚαΙ Ντ' Όρσέ ώς Δεκέμβριος
  τοθ 1933 ένω προφανως επρόκειτο
  ΤίβρΙ τοθ Δεκεμβριού τοθ 1913.
  —Ή στάθμευσις άμαξίων καί
  παντός ιΐδους ύποζυγ'ων είς τόν
  παρά τόν περίβολον τής παλαιάς
  ΝομαρχΙος χώρον έξακολουθεί.
  —'Ενώ ασφαλώς δέν συμθάλλει
  οθτε είς την κοσμιότητα τοθ μ έ-
  ρους ο Ο τε καί είς την ησυχίαν των
  πνευματικάς εργαζομένων γύρω¬
  θεν.
  —Υποθέτομεν Οτι μ' ενα χωρο-
  φύλακα διατιθέμενον ειδικώς πρός
  τοθτο είς τινάς ώρας Θά διακοπή
  άμέσως Τό α τόπον.
  —Τό β τι οί ,περισοότεροι σήμε·
  ρον νηστεύουν άποδεικνύεται καί
  μέ την σπάνιν των δψωνιστών κρβ
  ατος.
  —ΟΙ όποΓοι έμετροθντο είς τα
  δάκτυλα χθές καίτοι κρέας ύπήρχβ
  δι* αύτούς είς την αγοράν μας.
  —"Αλλοτε αν ενθυμούμεθα κα
  λώς ή νηστίία τής μεγάλης τεσσα
  ρακοσυής έτελείωνε ·μέ τό Σίββα
  τον τής πρώτης έβδομΛΒος καί έ
  πανήρχιζε την Μεγάλην Δευτέραν,
  —Τώρα φαίνεται δΐι Θά διαρκέ
  "Ι περισσότερον.
  —-Ή 21η ΜαρτΓου προβλέπεται
  ΰτι Θά έορτασθϋ εφέτος μεγατλο
  πρεπώς.
  —Παρά πλείστων σχολείων άπβ
  φασΐσθη νά >1ν— διά των μαθητών
  των πεοιφερειακή λαμπαδηφορΐα.
  —Ήδη Εχουν προμηθευθή ώραιό
  τατα χάρτινα φαχαράκια άπό τα
  Καΐ)τα Νικ. Άλικιώτη.
  —Είς τούς κινηματογράφους
  μ^ς προμηνύονται σήμερον πιέντες
  λόγω των ώραίων Εργων κου προ
  βαλλοον.
  — Μέ δημιουργούς, έκαστον είς
  τόεΤδοςτου, την ΣΙρλευ Τέμπλ είς
  την. Μινώα κοΐ τόν ΜπενζαμΙνο
  Τζίλλι είς τοθ Πουλακάκη,
  ο ΡΙηορτε»
  ΠΩΛΕ1ΤΑΙ γάλα δνου, άνόθβυ
  τον καί είς τιμάς εύθηνάς, διά Τα
  πάσχοντα νήπια παρά τώ κ. Χαρι
  δήμω Βουτσάκη όδός ΛαβυρΙνΘου
  4 π τα Μπαλτάδες).
  ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ
  ΖΑΠΑΝΤΙ
  ΤΙΣ
  ΙΦΡΑΠΔΕΙ
  __ΣΑΣ
  ΙΤΛ
  ΠΛΛΙΚΙΩΤΗ
  »«·Ινος
  ί
  νά
  «πό
  οα
  νθ
  Ιδιαν
  * δ.χθη
  ΙοΛ Οΐό
  *, μ ή
  τόν εκάλεσε
  »4»,
  ντούς «εοΐτΐάτοϋ·
  Δέν ίχρειάζον
  δλλως
  ιμ τής αύλης '
  ίτιδΦίρσεν θά
  άιοοιιάση. ά«ό
  ίιοιανβήιοτε ]
  ιΐο μέγα) η. 5ν
  («Κ τ την βλα»)ρ
  λββη τή λεία μ
  ραλλε καμμίαν
  ΕΙ
  ΠΡΟΙ
  ΜΙΤ
  ΟΙ ν
  νκΙ τ&ν γα;
  βύβτημα "«
  «ν την 12ΐν
  Πβιύτης
  Χ«λνΤ*Β«ν Ι
  ΟΙ κ. «α
  τ&ν έν Ήρ«
  Λαμίαν*»»!.
  Μεοσειι;» ~
  τμ
  ίΙΊΙΙΙΙΙΙΗΐιιιιιιιιι,
  ΧΑ Λ
  ι
  ι
  ΙΡΓΟΣ
  Τ6 μοί
  *1·*ν καί
  ΐαλράβω
  6(> υε Ο!
  . Εάν
  "» οτομάι
  σ°ς «α λ Ι
  «ι την μ<5
  ΑΠΟ ΤΟΥ ©ΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  "£να ηλτ}θος μικροτιράγμα-
  τα κου ή βισΐλισσα ένό,ιΐζβν
  Οτι μόνον έκίΐνος μποροθσΐ
  νά νοιώσπ έφανέρωναν στούς
  δλλους την άνάγκη της νά
  τόν 18η καΐ νά τόν ακούση,
  "Ελεΐιιεν άκό κοντά της; Δέ ν
  μκοροθσε νά ξβκολλήση τα
  μάτΐα της από την κόρ»
  τα β*6 την οποίαν τον έ
  τίερ'μ'νε νά μπή. "Οίαν
  αύτός έμιλοθσιν, αυτή Ινοιω-
  θε την γλυκείαν άνατριχΐλα
  νού προκαλβΤ ή άνοιξ'άπκη
  αΰρα. Τό μυαλό της έμηχα-
  νιυδταν διαρκώς νά βρή ά.
  φορμές γιά νά τόν κρστ|) κον·
  τα της, γιά νά τόν ξσνοϊ5β
  τό γρηγορώτϊρο. ΤοΟ Εοινε
  ραντεβοθ στούς χοοούς τής
  Όπερας· καΙ άν, 6πως τής
  συνέβη, ετύχαινε νά σπάση
  6 αξων ΤΓ)ς βασιλική^ ά μάζης
  της στό Βρόμο, ίσπβυδε, γιά
  νά μή χάση την προσφιλή συ¬
  νάντησιν νά μττή σ' Ενα άμά-
  ξι άγοραΤο* καΙ χωρΐς νά νοιά
  ζβται γιά τό γόητρό της πού
  έζετΐθετο, έφθανε ίτσι στόν
  χορό σβν τυχαΐα μικροα-
  στή.
  "Εβαζβ τίς Φΐλες της, τίς
  κυρΐβς τής τιμί|ς νά τόν προ-
  σκαλοθν στά σαλόνια τους,
  τα άπογεύματα κα( ίκβιια τα
  βράβυσ, γιά νά τόν βλέπη έ-
  κεΤ βίαν (έν μποροθσε νά
  τόν οβχθί) μαζι" μέ κύς δλ¬
  λους στό Βισμέρισμά της. "Έ-
  πειτσ, μέ ι ήν πρώτη εύκαι
  ρΐσ, τόν εκάλεσε στό Τρια-
  νόν,βπου αύτός την συνώοευε
  στούς περιπάτους ιης.
  Δέν ίχρειόζοντο σκαν&αλώ
  Βεις περιπέτειες— τέτοιβς Βέν
  υπήρχαν άλλως τε—εί άνθρω
  ηοι τής ούλής γιά νά Ιβοθν
  βτι 6 Φέρσβν θά μποροθσε νά
  άηοσπάση. άπό τή βασΐλισσα
  όποιανδήποτβ χάρι, καΐ την
  πιό μιγάϊη, δν εΐχε τό θάρ
  ρος ή την έλαφρότητα νά συλ
  λάβη ^ λεΐα πού δέν έπρό
  βαλλε καμμίαν άντίστασ'·
  Άλλά ό Φέρσβν; Ό Φέρ
  σεν κστέβαινεν άπό τόν βορ
  ΡΛ, η^αν άνδρας καΐ γαραχτη
  οας Ή στάσις τού ήταν κα
  ταπλη^τΐΛή. Κανεΐς κοτέ Βέ«
  διέκρινε στά λόγΐα τού, στή
  στάσι τού σήν εκφρασΐ τού
  «δπ πού νά έξωτερικεόπ τα
  συναιοθήματοτΐ μέ τα όποΐα
  ανταπεκρίνετο στΐς έκδηλώ
  σειο της βισιλΐσσης.
  "Α.<6μη κα( οί μεταγενέστε- ροι έμειναν έκσταηκοΐ μπρο- στά στό μυστήοιο αύτοθ τοΟ άνθρώπου. "Επί ό<'ώ όλοκλη ρους μήνβς, άπό την ήμέρα πού ξανασυνήντησε τή Μα¬ ρία—Άντουανέττα, δέν Ιγρα- ψϊν οθτε λέξι στό ήαερολό- γιό τού δπου εως τότβ άνέφβ- ρε καθημβρινΛς κο ι τα παρα μικρότερα περιστατικά τής ζωής τού. Δέν ευρήκεν ουΓβ μιά μερά τόν χαιρό νά σημειώση τί εΤ- χε κάνη 'ήν προηγοομένην; Έβΐστσζβ νά έμπιστευθή σέ φύλλα χαρτιοθ 'πού μποροθ σαν νά πέσουν σέ άνάξια χέ ρισ, τό μυστικό τού. θαρρεΤ κανεΐς βη, άπορροφημένος ά¬ πό τό άνήχουστον δνειρο «ού έζοθσεν, βέν ήθελε νά γυρΐση στήν πραγματικαί ητα καΙ νά άτΐολιθώση σέ ψυχρα λόγια τίς φάσεις τής εύτυχΐας τού. Μόριες ενδείξεις τόν επει- θαν βτι δέν ήταν άδιάΦορος στή βασΐλισσα. Άλλά δσο οί ένδε ξεΐς έκλήθαΐναν, τόσον ή βεβαιόιης τού, άντΐ νά τόν κο λακεύρ. τόν άνβστάτονβν. Εί δεν άμεσος βτι ή κατάστασις ούτή (έν μποροθσε νά διαρ¬ κέση δσο άγαποθσε κ* έο'βϊ- το την ΜΐρΙα—Άντουανέτϊσ, δλλο τόσο ή τίμιον ής τού τόν έμπόδιζε νά καταχρσσθβ μ έ έττιττολαιότητα τής άδυναμίσς της καΙ νά εκθέση τή γυνοΤ κα καΐ τή βασίλισσα. "Ενας στενάς δεομός δέν μποροθσε ποτε νά μείνη κρυφός έκεΐ μίσσ. (συνεχΐζεται) ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΡΟΖ ΤΟΥΣ μ. χ. ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΤΑΞΗΖ ΚΑΙ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ €1 νννστοί οας έ(αιρετιχοΙ μετα*.οσπβροι, άνείτερβι χά Ι τβν γαλλικής ΛρβίλεύσΐΜί, μιχρεοχοπημένοι χατατβ σύστημα "βστίρ. ββά%βυν χά! 6ό τεθουν ΐΐς χυχλβββρί· αν την 12ην Μάρτιον. Ποιότης άοίστη. 'Λκββοσις Λνγνημενη. Παράγοον την χαλβτεραν ποιότητα χβυχουλί»ν χ«1 μΐτ»(ης ΟΙ χ. ηαραγε.γΒΐς δύνανται νά πρβμηΒΐύννται ε{ «υ τβν ίν Ήραχλείν πβί* τ&ν Καταστηματιιν χ. 'Αββλφβν Δαμιανάκη, έν Ρεβύμνφ πβρα τβϋ χ.Χαυριδάχη ©«μ«, εν *»(σσ«;? ««ρα τ*»νχ. 'Λβ«λβ&ν Λίίυλβυίάχη, εν Μυλοπο ταμφ καρά τβν χ. Παναγ*. Γιαννβυδη χαΐ Μιχαήλ Βαμββυχα, έν Χητίία πβρά το& χ. Άντωνίου ΑΙχριτερι νΐοη. ΓΡΙΦΠΟΝ Π. ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ Ξ>Ι>Ι1ΙΙΙΙΙΙΙΙ» Ι1ΙΗΙΙΙΙΒ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΗ11ΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙ11Ι1ΙΙΙΙ
  II
  Ι1ΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙ11Ι Ι.ΙΗ
  ΧΑΛΒΑΔΕΣ - ΤΑΧΙΝΙΑ
  ΣΙΣΣΑΜ ΕΛΑΙΑ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ: Γ. ΜΙΣΤΙΑΟΓΛΟΥ
  ΐΗ ΗΡΑΚΛΕΙΙ1-(ΚΡΗΤΗΙ_)
  —Β
  Τ6 μοναδικόν *ν Κρήτη Ιργοστάσιον Τβ|.ι
  Ε νΙ·*ν καΙ καλράβων. Εξαοφαλίζιι -οιότιιτα
  Ξ σας κβλβάδΐς Μισχίλογλου. Τα κυτία ««ρου
  Ι σι την μαρία τοΟ Ιργοστασίου μας.
  τιμαί «χτές ο»ναν»νιαμοΟ.
  ι α-ΐΒΐΐιι ■πΐιυιπ υ αυιιιιΐιιι ηιυιιπιπ αιιιιιΐιιυ ΐηηηππι ιτιιυΐΐΐυ ιϋ=
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  ΚΩΝΣΤ. ΟΔ. ΤΟΣΚΟΥΔΗ
  Τοιχτικ·»
  »ν«χ»ριιαΐΐί 6Γ
  ματική.
  ΓΡΑΦΕΙΛ ·Ηράκλ·ιον:
  €-ΟΧυμ«ος»-4ν'Αβήναις: Κάνιγγος 3 ιηλ.24066.
  Γ
  ΧΤΙ Ι.)
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕ1ΝΗΣ
  ΊΕνδοκρινεΐς άδένες
  "Υστερον άπό τάς γενΐκό-
  τητσς πού σάς άνέπτυξα πρό
  ημερών τιερΐ τ(5ν περιερνοτά-
  των καΐ μυστηοιωδβν αυτών
  όογάνων τοΟ σώματός μας,
  άς εΐσέλθωμεν καΐ είς μερι¬
  κάς λεπτομερείας σχετικάς
  μέ την ενέργειαν τοΟ καθενός
  άπ' ούτά. ΆρχΙζω δέ άπό
  τόν θυρεοειδή άδένα διότι εί¬
  νε καΙ ό σπουδαιοτέρας ολων.
  Τό άδβνώδες αύτό όργανον,
  ήμισεληνοβιδοθς σνήματος
  καΙ μικρόν σχετικώς (25 γρσμ. ι
  βάρος) ευρίσκεται ίμπροσθβν'
  τοθ λαιμοθ καΐ σκεπάζει τό (
  ανω μέρος τής τραχεΐας καΙ
  τα πλάγια τοθ λάρυγγος. Ή.
  ίσωτερική τοθ άδένος αύτόθι
  έγκρισις είνε πολλών εΙΒών
  καί έκει διάφορα χημικά συ-
  στατικά, ώς λόγου χάριν μ(σ,
  ή κυριώτερα, μέ (ωδεθχα ου·
  στατΐκά ((ωδοθυρ(νη) ή όποΐα
  ρυθμ'ζει γινικΰς την άντσλλα
  γήν ιής ΟΧης βϊς τόν όογανι
  σμόν, βηλαδή την θρέψιν μ(α
  αλλη μέ φωσφοροθχα στοι-
  χεία κου κανονΐζβι την ζωϊ·
  «ήν θβρμότητα, τάς συσΐο-
  λάς καί βιαστολσς των άγγεΐ·
  ών καΐ τόν ρυθμόν τής καρδ[
  άς* μ(α &λλη μ έ θειοθχα στοι
  χίΐσ, άπό την οποίαν ίδιαιτέ
  ρως έξοτρτάται ή θρ/ψις τοθ
  δίρματος καί των τριχών μ(α
  δλλη, τέλθΓ, μ έ άρσενικοθχα
  στοιχεΤα σχετική πρός ώοισμέ
  νσς νευρικας λειτουργΐας. ΑΙ
  λβιτουργ'αι αύται βλαι εΤνβ
  άλληλένδετοι καί δταν ή μ(α
  είνε κ&κω; οπερβολική 4νη·
  ρεά^ει καί μερικάς άλλας,
  δπως αΧλωστε καί κάθε δια
  τάραξις τοθ δΧου άδένος Εχει
  αντίκτυπον καί είς αΧλους έν
  δοκοινεΤς άδένας.
  Ό άδήν σύ'ός συμβαΐνβι
  κ&κοτβ νά λε(πη έκ γβνετή?
  ή* νά εΤνβ άτροφΐκός κσΐ νά
  μή λβιτουργή· τό παιβΐ έ«ι>ο
  γεννάται καί μβγαλώνβι μέ
  μίαν θλιβεράν έλαττωματικό-
  τητα νοσηράν πού λένβται
  μυξοΐδηαι καί κατανβ βϊς
  τόν λεγόμενον κρβτιχσμόν,
  βηΧαβή την έσχάτην βΧαΐίεΙαν
  καί ήΧιθιότητα. "Οσάκις ττά«
  λιν ετυχε νά άφαιρεθΠ μέ έγ
  χεΐρησιν 6 άδήν αύτός δι' αλ
  λην παθολογικήν αΐτίαν, πά
  ρετηοήθη κσί πάλιν βτι άνε-
  στέλλετο ή ανάπτυξις τοθ
  σώματος καί τής διανοίας.
  ΆλΧ' δταν, χωρΐς νά λβ(-
  πη, ό άδήν αύτός 6/,η έλαττω
  μίνην καί άνεπαρκή την λει
  τουονΐαν τού (ύποθυρβοειδΐσ)
  παρα^ηροθνται χά εξής Φαινό
  μενά: Τό β> έφος είνε μικρό·
  σωμον, ύπναλέον, χωρΐς ζω
  ηοότητα, κρυώνει εθχολα δυ>
  σκολευεται νά κοατήση δρθι-
  ον τό κεφάλι, ν ά βαΒΙστι, άο
  γβΐ νά βνάλη δόντια καΙ μαΧ
  λιά, άργει νά ομιλήση καί
  δόν εχει νοημοσύνην. Ώς ηαι
  δΐ μεγαλεΐτβρον, γΐνβται κον-
  τοΟ άναστήματος, μέ πάχος
  αρκετόν πολλάκις, άλλά εύ·
  ποθές, κρυ6φοβον, Βυσκοΐλι-
  όν, άνόρε<τον, άργει ή δευ τέρα ό5οντοψυΐσ, έχει τό παι δΐ μίαν άπάθβιαν καί άθυμ'αν καί δέν εχει δ?εξιν διά γράμ.- ματα οθτε άντιλαμβάνβται ιϋ κολσ. Ώς εφηβος, Εχβι άνε πάρκβιαν τής λειτουργΐας των δ^χβων, ή δέ κόρη δέν βλέπει Ιαμηνα καί έξακολουθεΐ ή διά πλασις τοθ σώματός της νά είνε μάλλον παιδική. Ώς ένή λιζ γενικώς τεΐνει πρός την πολυσαρκΐαν, την άπάθειαν, την άχηδ'αν, την νωθρότητα, τό πρθοαρον γήρας. (ουνεχίζεται) ΧΑΝΙΑ Μάοτιος (άνταπο κριτοθ μα;).—-Τελευταίως μ ε ταξύ τής Λιμενικής Έπιτρο «ής Χανίων καί τοθ Έρνολά βου τΛν Λ'μενικΛν 2αγων Χά 'ων Σού5«ς άνβφύησ'χν δια φωνΐαι. Λ' δΐαφων(αι αδται τεοιεοτρέφοντοκυοΐως ϊ{- τΛς ύΐΒρσυμβαττικάς ίργασ'ας α ινες παοίστατο άνάννη νά κτελεσθθσιν ποός συμ<τλή οωσιν καί 6Χο«λήΐ3ωσιν τΑν ονων.ΉττείΧουν δέ νά έπιφέ οουν πλήοη διακοπήν των λι Ήδη ώς πληοοφοοοθμαι έκ θβτικής πηγής αί διαφωνίαι οδ σι έρουθμΐσθηοαν (<ανοποιη ικως δι* άμοιβαίων ύποχωρή σβων. Ή Λ'μβνική Έτιιτροπή Χανίων 4ποβΧέπουσα είς την αχυτέραν αποπεράτωσιν των ργων επέτυχε νά κανονίση ό ζήτηαα καί οθτως ώστβ ά Ιογα νά μή σταμα^ήσουν άλλά τουναντίον νά προωθη Τό μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΟΙκογβνειακόν Ξενοδοχείον 'ΑΛΒΙΩΝ, *Ι«νρς 10— Όμονο(«ς Τηλέφεινον 23—302 Τελείως άνακβινισθέν, διαθέτει δωματια ΐύήλια, εύάερα καί χαλβς επικλωμένα. Καθαριβτητα &- μιμητον καί υπηρεσίαν πρββυμβτάττΐν. ΑΙΘονααν «ναμονΐ,ς. . ΑΙ ουμοιρείτερβι τιμαί Γβ ζενβδοχεΐον «ΑΛΒΏΝ» διίυθύνΐι βύτβ- Λρβσώπως ο νε·ς ΙδιοΜτήτης τ·« σΜμπβλίτπί μ«ς Ν. ΙΩΑΝ. ΚΥΔΙΑΝΑΚΗΣ. ΤΟ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΕΜ1ΙΑΣΤΡΙΙΑΙ1 Ριζιχ&ς άναχαινισθέν. Έηλβυτίσβπ οι« νέβς συ>λβγίίς
  ύφαομάτΝν ΕΰροίηοιϊκΜν χαΐ Έλ
  λπνιχ&ν.
  Προσέτι προσέλαβε τβν γαμβρέν
  τού χ. ΑΝΤ ΚΛΠΕΤΛΝΛΚΒΝ.
  επί σειράν έτ&ν έρν«οβίντ« έν Α
  βήνβις χά Ι ειοιχευβεντα είς την
  χβητιχΑν.
  Έγγυάται τελείαν εφαρμο¬
  γήν ίν συνδυασμώ τ&ν εζαι-
  ρΐτικβν τού τιμβν καΐ χρη·
  σιμοηοιήοεως άρΐοτων υλικών.
  ΥΠβΕΑΤΑϊΤΗΜΑ
  ΕΙΣ ΜΟΙΡΑΙΣ
  ΖΔΠΑΝΤΙ
  Η προώδησις των έργων
  Χανΐων-Σούδας.
  θοθν τόσον είς Σούβαν Οσον
  κσί είς Χανιά,
  Όσον άφοτβ τΑ δ*ύτεοα
  έκ τ^ν λιμενινΑν ίογων ανε¬
  κοινώθη δτι ποοσέχβι ή ίχτέ·
  λβσις εργασίαν προεκτάσρως
  τής ποτοαλίας πρό τής πα¬
  λαιά ένβιικής πύληο (Κολόμ-
  βτυ) ή ό ποία ΘΑ δώση νέαν
  δψ ν είς τόν λιμένα καί θά
  συαβάλη είς τόν έν γένβι *ξω
  ραΐσμόν καί δι' οΐκοβομικών
  έργων μελλόντων νά γίνουν
  άογότβοον έν συνδυασμώ πρός
  την πλατείαν Σαντριβανίου
  τής οποίας ή θέσις παρά τόν
  λιμένα έκιβάλλεται νά συγ·
  χρονισθη πρός τα 6ργα καΙ
  νά εύπρεπισθή ιαελλοντικΛς.
  Έν γένει ή Λ^μενική "Επι
  τροπή Χανίων φέρεται κατέ
  χουσα δλην την θέλησιν νά
  φέρη είς πέρας τα λιμενικά
  εργα Χανίων—-Σοόδας έπ' ά
  γαθώ τής έμπσριχής καΙ τουρι
  σΐΐκής κινήσεως τον Χανίων.
  ΠΡ0ΓΡΑΜΜ4
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  η
  χοιι τί)ί έν "Ανωπόλιι Ίν&ι Μ-
  τ]ς Αγ. Ί(βά«νου τοθ θιολίγου.
  Κχτ«
  Ίωίνιιου Έ Χϊραλαμπίχη κκ·
  οίχου Ηρακλείου.
  Έκειδή καίτοι έκέταξχ τον
  χαθ' ού τα πχρίν μ·?υ δια τε τΐ)ς
  δπδ χρονολ. 3 ΊϊνουαρΙου 1936
  λψ. χαΐ τΐ]ς δηό χρονολ. 18
  μβρΕΐϋ 1936 χαταοχετηοΕου
  έπιταγής μου δπως δυνάμει χαΐ
  πρός Ικτέλιαιν τοθ υπ' αριθμ
  6023 τής 12 Ίϊυνΐου 1935 συμ-
  λΕου τοθ ΣϋμβαλαιογρΙφου Ή
  εΐου Άντ. Γιάνναεη, νομί¬
  μως χεχηρυγμίνοϋ ίκτιλισΐ&Ο μοί
  ηληρώοη δι' υπίλΐΐπον χεφαλαί-
  ου, τίχων χαΙ ίξίϊων μίχρι τί];
  ώ; ϋ'ΐα άπδ 18 Ν)5ρΙου χ«τασχι
  τηρΐου Ιπιταγί)ς μου δρ. 8363
  οϋχ' ήϊτον άπίαχΐ νά πράξη τοθ-
  το μίχρι σήμΐρον.
  Διά ταθτα
  ΙΙρίς ΐΙΊπραξιν τοθ άνωτίο»
  παοοθ τβν &ρ. 8363, τδν δ^ειλο-
  μίνιβν τίχων Ιχτοτε ώ; χά ι πάν
  των τβν έξο&ων έχτελέαευς;, χαΐ
  δπβ τή< ρητήν επιφύλαξιν παντός (ϊλλου χατά τοθ χαθ' «6 τό παοον βιχαιώματίς μου, εκτίθημι αίς δή μόον άναγχαοιιχόν πλειοτηρια· σμόν τό έξτ)ς κχΕνητον χττ]μα τοθ χαθ' 11» τί παρον δφΐιλιτου μου κΐίμενον έντβς ττ}ς πόλεως Ηρα¬ κλείου τοθ όμ«βν6μου Δήμου χαΙ Είΐϊνοδιχιίοκ, Ι) 'οι μίαν οικίαν θ χιιμένην επί ττ]ς δϊοθ "Β 6»νς πρίς την ουνοΐχίαν Καινούρ για Πόρτα τής πόλεως Ήίαχλε! ου αυγχεψένην |ξ ίνδς ίοογείοιι ϊωματίου, μιβς χουζίνας χαΙ δΰο ανωγε'ων ίωματίων έχτάοιως τοθ γηπίδου 40 περίπου τΐτρ. «ίτρων ρ. χτήιΐαοι Ειρήνη; Βυμβου λάκη έκ δύΐ μέραν, Έμμ. Βχβι λε(ου χαί μέ την δδάν "Εβανς. Ό πλ·ιατΐ]ριαομός τοθ ανωτέρω ακινήτου γενησεται την 25η* 'Α πριλΕου 1937 ημέραν Κυριακήν καί ω;κν 10—12 π. μ ενώπιον τ=0 ουιιβολαιογράφου 'Η'οικλεΙου Έμμ- Ζαχαριάδου τ) τοθ νοιιίμου οώτοθ αναηληοωτοθ χαΙ έν τώ πά ρά την δϋν ΕογενικοΟ Ηρακλείου κειμένφ ουμβολαιογραφΐίφ τού Ινθα χϊΙ δ ΐε χαλοθνται οί πλειό δοτήοονΐΐς. 'Αρμίδιος διχαοχιχδς χλητήρ ένεργηαίτω 8οα τα άρθρα 360 χά! έπβμενα Κρ. Πολ. Διχ. τοθ 1880 δρίζουοιν. Ηράκλειον τ« 18η Μχρτί?υ 1937 Ό τ&Ο έπιοπεύδοντος χαΐ παραγ γέλλοντος πληρεξούαιος δικηγδοος, Δημ. ®. Χ«λχι«βάχη( Η ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΪ Ή Ραφφ νερία ΤΑΛΩΣ είδοποι εί Βτι ουνιπι'α τΐ]ς δη' Αριθ. 4378 Διαταγάς τοθ χ. Νΐμάρχου Ήρα χλιίου έχδοθείσης κατόπιν τής άπ4 25—2—37 δμοίβς τοθ χ. Υπουρ γοθ ΓινιχοΟ Διοιχητοθ Κρήτης θϋ δίαθίση προσεχώς είς την χατανά λωοιν σημαντικήν πιο5ιτ]τα έξευ γενιομίνου φυοτικελαίου επί τιμ$ χβθορισθηαομένη διά νεωτέρας απο φάαιως τβθ χ ΥπουργοΟ πάντως ϊέ οημχντιχβς ε&θηνοτέρα τοθ έλαιο- λάδου καθ* {σιν τα οκορέλαικ ιίο αγονται άφορολδγητκ. Δέον νά σημειωθή* 8ιι τα έξευγι νισμένον φιβπκέλαιον γευοτιχβς μέ· ελαχίστη ή χαθδλου διαφέρι τοθ έλαιολάδου χαλής ποιότητος «πό δγιΐινής ϋ άπόψιως δπιρτι· ριΐ τού:ου. Οί χ. χ. παντοπβλαι παραχα· ίοθνταΐ δπως μάς γνωρίοουν έγχα ρως την άναγχαιοθσαν ι!ς Ικαοχον ' ποσόιητβ. Έ —Μβταθέσεις Τρι«τατικ&ν. ΔΓ άηοφάσιιις τβδ χ. ΓινιχοΟ ΔιοιχητοΟ Κρήτης μΐτετέθηοβν οί τηλινραφητοΐΐ χ. χ Δημ, Φε* νιαδάκης έκ τοθ νΡ*Φ>ίου Άν.
  Νικβλάβυ είς Ίιράηιτραιν χαΐ Ι.
  Γι«ρνακαχης έχ τβδ Τ. Τ Τ. Ή
  ραχλιίου ΐ(ς "Ανιον Νιχ6λ«βν.
  —Τ* ίργον τής Έτ«ιρκ(«(
  Ερητικδν Σκ·υδ&ν.
  Πρός τούί Κρήτας ΛβνΙους χβι·
  νοηβιιίται π χκτωβι άναχοΑνε*·
  αίς:
  «Έν Άθήνβιΐί (δρύβη κρο ημε¬
  ρών Έταιρΐία Κρητικόν ϊΐτου-
  δ&ν σΗβπΐν £χβυτα βχι μόνον
  την έρευναν τής Ιστβρίαί, φιλο-
  λον<«ς Η«' τής λβογραφίβς τής Κρήτης, άλλά χαί την κιριονλ- λογην χαί ΑιάσΜβιν τού *1ς τβ στομα τ&ν συγχρόνων Κρητ&ν φβρομένο» λαογρανιχοθ χαΐ γλωσ οιχοθ υλΐΜθΟ, τβ οποίον βσημέ- ραι λησμονιΐται χά! χάνιται- Ή ΒταιρβΙα παβσκαλεΐ τβΰς λβγί· βυς συμπολίτας, καθηγητάς, διδκ οκαλβυβ χαί έν γένει παντα «· οχβλούμενβν πβρί τα γραμματα Ις τον ΐΰγενϋ τοδτον άγδνα ής εηιστημονιχης διεριυνησ*· ν; τοΟ πνευματικοδ πλοότβ» τής Ιδιαιτέρας ημών πατρίδος Πρίπκι * αυλλιχβββιν αί ΙβικματιχαΙ λίξεις, τα βημύδη ασματα, τοπη- νυμίχι, έπωδοί, μδβοι,ιηβραμύβια. π«ροιμ(αι, προλΑψεις, αΐνΐγματα κλπ. χαί νά χατανραφβσιν οί δρβι τοθ γίωργιχοθ, πβιμινιχφθ χά Ι χαθ' βλου έπαγγιλματιχοθ βί ο» τδν Κρητ&ν. ΟΙ Κρήτες χαί «λλβι "Ελληνις χαΐ ζίνβι έκιστη μονες Βα μελιτηβΗσιν ουτ» πάν- τα ταδτβ μ«Ι έχ τής μβλιτης ταύτης 9ά κ·» τα νοηθή καλύτερον η Ιατβρία κ«1 β πβλιτισμβς τής Ιδιαιτέρας ήμ&ν πατρίδος. Πληρο Φβρίας καί 4δηγ(ας π«ρίχ«ι ο χ. Γ. Κουρυοΰλη;, συντάκτηϊ τοθ^λε {ικοδ^τής Άκβδημίβς 'Αθηνδν. Έν Αθήναις τή 18 ΜαρτΙο» 1937. Ή Έχτελββτιχη Έπιτροπη Γ. Ν. Χατζιδάκης, Έμμ. Ι. Τοβν δβρόί, Έμμ 'Αγγιλάχης, Γεώργ· Σήφαχα;, Μαρία Άμαριώτου. Γ. Ζομπανάχα(, Γ, Κουρμούλης». —Τβ κτηματικα ζητήματα. Ό υφυπουργβς τβν ΟΙχονομι χΒν χ. 'Αποοτολίδης εδεχθη είς Ιδιαιτεραν ακρόασιν τβ προεδριΐ όν τής ΠανελληνΙβυ 'ΑσηχήςΈ νύοΐΝς Κτηματιβν πρός σοζΑτη οιν τβδ κρο ημερών υποβληθέν τος προ; αύτβν μαχροαχελεατα τού νπομνηματβί, αχβτιχβς μέ τα έκχριμοδντα φορολογικα „ ζήτή ματα. Ή Μαρία Γαλανάκη χαί β Γε ύργιος 'ΑνΗγιανάχπς χατίθΐσαν ■Ις τβ ΠτΝχοχομεΙον 300 δρχ. «Ις μνήμην Ευβρβσύνης Γαλανα χη η Μπαχαλμπαβάχη, —Τα έξυγιαντΐΜθΐ Ιργβι "Α· δϊλε. Πληροφορούμεθα «τι δια την εκτέλεσιν τ&ν έ{»γιαντιχβν ϊρ γνν "Αδελι Ριθυμνης θά χβρηνπ θθ .«ΙοτΜβΐί ακο την οΐχονομι χήν χρήσιν 1937—38. —ΠροβΚληβις. Καλουνται χαΙ αυβις είς Γεν. Συνέλευσιν πάντα τα μελη τοβ Φιλαν. £υλλόγο» Κυρι&ν Ήρα κλείβο την προσιχήν Κυριακην 28 τρέχοντος χαί ώραν 11 κ. μ. ιΐς την αίθουσαν τοθ Δημαρχείον. Ή Προεδρος '" Γεν. Γραμματεύς τούλα Ν. Φλαμουριά μουριάρη. ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΪΦΑ2Μ)ΜΠ0Ρ0ΓΖ Καθισιω γνυσΐδν είς τοΰς ένδι αφερομένους Βτι, διαλόων δριστι κως την αποθήκην 0>ασμ1τ(ον, έχ
  κοιΑ την υπάρχουσαν παρακατα
  θήκην Βικφδρνν είδων είς τιμάς
  ι&χαιρΕας, έχ τοθ παρβ την πλβ
  τείαν καλαιάς Νομαρχίαν. Γρα
  ψ%1η μου.
  V-
  Δ Ζ
  Η9*~
  Ι
  Ι
  Ι
  Ι
  ■*
  *·-
  "Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεΐα ίναντι Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωία Κυριακης
  21 Μαρτίοο 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣ0ΗΥΚΤ10Υ
  Οί ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΙΑΨΕΥΔΟΥΝ
  ΟΤΙ ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ Η ΠΟΛΙΣ
  ΜΠΡίΧΟΥΕΝΓΚ(Ε ΥΠΟ ΕΡΥΟΡΟΝ
  ΤΟΥΝΑΝΤΙΟΝ ΟΙ ΕΡΥΘΡΟΙ
  ΛΠΕΚΡΟΤΣΘΗΣΑΝ ΠΑΝΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Μαρϊίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).— Νυκτερινόν τηλεγρά
  φημα έκ Σαλαμάγκας άναφέρει ότι
  κατ' ανακοίνωσιν τού Στρατηγείου τού
  Φράνκο ή κατάληψις τού Μπριχουεγ
  κάε υπό των έρυθρών διαψεύβεται ώς
  Απολύτως ψευδής.
  Τουναντίον προβθέτει τό ανακοινοί
  Θέν οί έρυθροϊ άπεκρούσθησαν παντοΰ,
  οί δέ έθνικόφρονες κατέχουν όλας τάς
  θέσεις τας οποίας είχον καταλάβη πρό
  ημερών πλησίον τής Γουαδαλαχάρας.
  ΚΔΤΕΡΡΙΦΟΗΣΛΝ ΕΝ ΣΥΝΟΛΩ
  23 ΕΡΥΘΡΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
  ΑΦΗΝΑΙ 20 Μ«ρτίβυ (τοδ αντβκοκρι
  τβδ μ»{).—Τό στρατηγείον τβδ Φράνκο είς
  συκληρωματικίν τού δελτίον δοθέν πρός
  δημοσίευσιν τό μεσονύκτιον ισχυρίζετο» ότι
  ή εθνιχίΐ Ίσκανιχή αερβπβρία εσημείωσε
  χθές χαί προχθές μεγάλας νίκας είς φβνι
  κάς καί παρατεταμένας άερεμτχΐας.
  Έκ των έρυθρβν ·ερβπλαν»ν, τβ δελτί
  όν τβδ Ιδί·υ στρατηγείου βεβαιοί ο τι χαχβρ
  ρίφθηοαν 23 έν συνόλω.
  ΕΠΑΙΕΛΚΦΘΗ Η ΣΥΣΚΕΨΙΣ
  ΑΙΛΤΟΙΠΡΟ'ΤΠΟΛΟΠΣΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 20 Μαρτίου (τοδ αντακοκρι
  τοδ μα{).~· Σήμερον,υπό την προιδρίαν
  τοδ Πραιθοπουργεδ συνεκροτήθη σί*σχ*>ψις
  σνμμετ«χ$ τοδ ύπευργοδ τ&ν Οίκονομικ&ν
  χ. Ρεδιαίη κ«ί άλλων άνωτάτων ύπαλλή
  λων τβδ Γενιχοδ Λβγιστηρίβυ.
  Ή ςύσχίψ«4 άηησχβλήθη χαί βύθις μβ
  τβν κατνρτισμβν τεδ Πρεϋπβλβγισμεδ λη
  φβΐισβν διαφοράν βηοφάσΐων επί της διαθέ
  οί ως χαί περιχβπής τ* ν διαφόρων χβνδυ
  λ(ων·
  ΥΠΕΒΑΗΘΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΙΝ
  Ο ΜΟΚΟΣ ΠΕΡΙ ΟΑΟΠΟΙ ΤΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ »Ο Μαρτίου (τού άν
  ταΓονρηοΰ μας).— Είς την Α. Μ.
  τόν Βασιλέα υπεβλήθη σήμερον πρός
  έγκρισιν ο νόμος ,περί εκτελέσεως αει
  ράς παραγωγικών οοικών έργων είς τάς
  περισαοτέρας επαρχίας τού Κράτούς.
  Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
  ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟΝ Ο ΚΟΡΑΗΣ
  Επί ιή ΕύκαΙρ α των διελ<ξεων περΐ Άε ροχημικής Αμύνης πού έγιναν ίΐς τοος ιια θητθς τοθ Λυκείου ό «Κοραής» άπό τόν Κα θηγητήν τοθ ΙΕίου ΣγολεΙου κ· Γ. Φουχαρά κην, διβνηργήθη καί ερανος μετοξύ τοθ προ σωπΐχιθ κσΙ τον μαθητων τοθ Λυκείου, ό οποίος άπέβωκε ιιερΐ τάς τέσσαρας χιλιάδας (4 000) δραχμάς. Τό ποσόν τουτο άτιοστέλλε χσι είς την Κυβέρνησιν κρός ενίσχυσιν τής Έθνίκης ΆεροιΐορΙατς. ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΙ ΚΛΗΡΡΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΟΝ Κατά την τελευταίαν σϋνεδρίαοιν χοΟ^Διοιχη· τιχοθ Συμίουλίου χ&ν Τκχυδρομιχβν Ταμιειιχηρΐων, άπεφαιαίσθη όριοχιχΑς δπως ίντος τοθ μηνίς γίνη ή χλήραβις τοθ λαχείου τΑν π<χ)ληθι;σ4ν χιρμα χοπυξίδβν (χουμπαραδων) χαίώ; χϊΙ των εκδοθέν- τ»ν βιβλιαρΐων προνοίας υπό χβν',γραφΐ(»ν Τ.Τ.Τ ολοκλήρου τοθ Κράχους. Είς την χλτ^ωιΐδα ^ χΐθοθν Απαντις οΕ άριθμοί τβν χατίχων χουμπαρά 2«*ν χαί βιβλιαρίων προνοίας. Διά χό λαχιΐον χοθιο απεφιοίοθτ] να διαχιθίθν 500.000 δραχ. ή χλή ρνθΐς .!* θά γίνη ενώπιον έπιτρο πτ]ς έξ ανωϊέρων 6«>λλήλ(«ν ^βθ ^/Πουργείου ΣυγχοινβνΕας, μελβν
  τοθ έν λέγΦ ΔηιχηχιχιΟ Συμβου λΐου. Ή άχριβής
  1ά σριοθ( ένχό( ήμιρβν,
  Τό σημερινόν τοπικόν μνημόσυνον
  υπέρ τού έκλιπόντος Έδνάρχου
  Έλευδ. Βενιζέλου.
  Ά«6 τής «ρωΐας. τής
  χθέςή «όλιςμας ευρίσκεται
  βυθισαένη είς τό «ένθος.
  Σημαΐαι κυμαιτίζουν μισί
  στιοι είς δλα γενικάς τ*
  καταστήμαια καί τάς οΐκί
  άς ιών κολιτ&ν άνεξαοτή
  τως τ·ν «αλαιών «ολιτι
  κβν τ«ν φρονή μάχω ν.
  ΠαντοΟ δέ είς τα κίν
  τρα, ιίς «ά καταστήματα,
  είς τάς όδούς, νενικόν θε
  μα συζητήσινς ήτο τό ση
  μερινόν μνημόσυνον.
  Έν τω μ«τα£ό, χθές συ.
  νι«ληρώθη(7Γχν δλοι αί «ρο
  «τοιμασίαι διά την τέλεσιν
  τσΰ σημερινοΰ μνηιιοσυνου.
  Τό μνημόσυνον θά τελεσθή
  την 11ην -ρ»ϊν()* είς τόν
  Μητροπολιτικόν Ναόν,χορο
  στατοθντος τού Μητροβο
  λίτου Κρήτης κ. Τιμοθέου
  «ρό έβιβλητικοθ κινοτα
  φείου τό οποίον Εχει στη
  Θγ) είς τό μέσον τοθ ΝαοΟ
  Μνημόσυνα θά τιλισθοθν
  ιπίσης σήμερον καί είς δ
  λα γενικάς τα χωρία, τάς
  ΚΜμονόλιις καί τάς «όλιις
  τής Κρήτης.
  3» ΙΊΡΟ
  ·■■
  Άπό τάς αρχάς Ίουνίου τίόεται
  είς χρήσιν ό Σταδμός Άσυρμάτου μας,
  'Από τίνων ήμιρθν ή ιχισι χαΐ Ι
  αυνεχίζεται μέ ταχώτατα ή ο^δ«-
  αμολογία των κομισθίντων μη(α
  νημάΐων τοθ ΡαΐιοτηλεγραφικοΟ
  ΣιαθμοΟ Νίας 'ΑλιχαονασοΟ.
  ΕΙίιχχ συνΐργεΐϊ δπ£ τόν μη
  χανιχόν χ. Μούργιλαν χοΐ τεο;
  τεχνΕτας χ. χ. Μιλδ', Κοΐ3ην,
  Μανουοίχην, Μάγνην καί Βουκά
  χην έργίζοντκ πυρεΐω^ως ωιτι
  έντος μτ)#&ς αί μηχανικαί έγχατα
  οτάαεΐς τοθ Πίμπο3 νά είναι ετοι
  μχι πρός δοκιμήν μιθ' δ τα ο υ
  τα ουνεργιΤχ θί μεταβοθ* εί;
  Γβθρνες πρός έγχχτααιαοιν κιΐ
  τβν μτ)χαντ)μίτω / τοθ δίκτου.
  Οαραλλήλ»; είς τα διαμιρΕομι
  τιθ μεγάρου τοθ Τηλεγοα·
  φείου Ιχουν ίπΐαης ίγκατασταθιΐ
  οί πίναχις Βιανομή; χαΐ άλλαι
  σ,ιναφιΐς μηχαναί·
  Κατα οχιτιχάς άναχοινώοειςΙ
  τοθ χ. Μΐύργιλ» ευθύς ώς πιρατω
  θοθν αί ΐγκαταατέαεις θε κατίλ
  θ?υν ιί; την πόλιν μΐ(, πιντος
  πιρΐ χά μέαχ Μ)ΐ)υ, ό "Αγγλος
  μηχαναί; τής ΙταιριΕας Μιρχόνΐ
  χ. Πιίη' μιτα τβθ Δΐιυθυντοθ
  τί)ς Ρχδιιτηλιγραφικτΐς 'Υηηϊβ
  οίας τοθ 'Υτουίγιίου τ<)ς Συγκαι νωνίας χ. 'ΚλιυθιρΙου δια τις !ο χιμχς τοθ Σταθμοθ χοί πρός ναΐο Ρ'Ο40< ιοθ μήχους χύματος ου:οθ 'Ακό τας άρχβς Ίχι ί?υ χατΐ τίς ιδίας πληοοφαρίχς, δ Σΐαθμός θί διεξαγάγη άτάΐας τάς τηλΐ γραφιχας χαΐ τηλιφωνιχάς έπιχιι νιονίας. ΚυρΕως β Ρ<διοτηλιγραφιχ&ς Σιαθμος Ήραχλείου θχ συνιργάζΐ ται δι* ούΐομάτου ίκπομηής μέ χον Κεντριχό,ι Σιαθμόν Σβ(α 'Ατ τιχής Ινφ ιηλενωνιχάς ουνδιαλί ξιις θχ δύναται νά πραγματοτηι^) χαθ'άιιαοαν την Ευρώπην. "Επι προαθίται; είς πΐρΕπτοοσιν χαθ' ή' δ Σταθμος δέ ν Ιπαρχίση δια τας ανάγκας τής πόλεβς προβλέπιχαι Ιπίχΐασ.ς αύΐοθ διά πομποθ ίαχύ ες ίνίς χϊΙ ήιιΐαεος χιλοβΐτ, μι χροτίρας δηλ. έντάαεβς τοθ άνε γιρθένχος, χατατδήιιου. Πΐρ* την ταχύτητα δμ»ς μιθ' ή;προχω;ο3ν αί εργασίαι, τδ ζή τη ι» α τής υδρεύσεως 5έν Ιχει ε(οί τι λυθς, χαΐ πρός την χατεύθυν σιν ούΐήν Ιπιδίλλΐται να ατραφζ ή Δημοτιχή δπηριοΐα χ»Ι μίλιοτα διον δύναται γρηγορώτερα, έγ- χβθιστΜσΐ απαραιτήτως τριΐς ή τέοΉρας χρήνας ι!; τα οίκήμπα τοθ ΣταθμοΟ. ΠΟΥ ΟΦΕΙΑΕΤΔΙΗ ΠΛΡΛΙΤΗΣΙΣ ΤΟΥ Γ ΕΝΙΚ ΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΜΙΚΕΔΒΝΙΛΣ ΤΣΙΠΟΥΡΙ ΤΟΝ Ι. ΤΣΙΗΟΥΡΑΝ ΑΝΤΙΧΙΤΕΣΤΙΣΕΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΪ Ι. ΚΥΡΙΜΗΣ ΑΘΗΝ—Ι «ΟΜαρτίου (τού άντ» ποκριτοΰ μας).— Υπό τής κυβερνήσε ως εγένετο άποδεκτή ή ύποβληθεϊαα πά ραίτηβις τού Γενικού Διοκητού Μακε βονίας κ. Τβιπούρα. ψ Κατα την σχετικήν κυβερνητικήν «ν» κοίνωσιν, ο κ. Ταιπούρας παρητήθη οιό τι είν*ι ήναγκαβμένος νά μεταβή δι* λόγους κληοονομι«ούς ένοιαφέροντας αυτόν, είς την Αμερικήν. χον χ. Τσιπούραν αντικατέστηβεν ήβη ο ύπουργός Γεν. Διοικητής Ήπεί ρου κ. Κυρίμης. ΑΦΙΚΕΤΟ ΧΟΕΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Ω ΠΡΙΓΚΗΨ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τό πρόγραμμα εκτελέσεως των μεγάλον παραγωγικών έργων. ΑΘΗΝΑΙ 20 Μοτρτίου ( ηλε γραφικβκ). — Ό υποβληθέν πρός Ιγχρισιν ε(ς ιήν Δ. Μ των Βασιλέα νόμος κερΐ έκτε λίσΕως σειράς παραγωγικών έργων συνοδεύεται άπω μσ κραν οΐηολογικήν έκθεσιν <(ς την οποίον άναλυομένων των σκέψεων οί οποίαι ήγαγον την κυβέρνησιν ιίς τόν κατσρτι σμόν τοθ νόμου τούτου τονΙ ζεται μετοξύ άλλων ότι τό εμπόριον ή βιομηχανΐα ή άσφά λεια καί εντινΐ ό πολιτισαος ύστβροθν λόνφ Ιλλε'ψεως συγ κοινωνΐας. Έξ ελλείψεως τού τηζ πάσχει κσΙ γϊωργΐχώς ό τόπος δια τό δίσχερές τής με τσφο(άς των προΐόντων. Ή Ιλλε ψις πάσης επιστημονικάς κατευθύ'σεως είς την κατα σκίυήν 6δών καί ή κατά λό γον κομματιχης έπιρροής έκά στοτε διάθΐσις των δια την ό Βοπο ΐαν βαπανών ήγαγεν είς την κατασκευήν όδών ώς επί τό πλείστον δευτερευούσης σημασΐας, Δι' επιστημονικήν κατάτα¬ ξιν όοΔν καί καταρτισμόν προγράμματος κατοσκευής έ ξοτιηοετοθντος τίς πραγματι κάς ανάγκας τής χώρας, πρώ τη ενεργεια εγένετο τό 1927, άλλά κατά την εφαρμογήν τχθ τότε ψηφισθέντος νόμου έ γένετο παρέκκλισις άπό της καθορισθεΐοης όοικής πολιτι κης κσΐ ή ξιχο ή κατσσχευή πλήρους όοών χωρ'ς νά Ιχρ έξασφαλιοθή τό απαιτούμενον χρήμα έξιδκαΐ Εμειναν ήαι τελεΤς κ«1 άχοηστοι ώς επ) τό πλείστον. "Ηβη διά τοθ νέου νόμου έπικιώκετσι ή 5ι όρθωσις τΛν γενομένων άτό π ών καί ή άπόκτησις πλήοων όβών έξ ήμιτελών τμηματπν ιίς τρόπον ωστβ εί γενόμεναι δαπάναι νάμή άποβοθν επί μα ταίφ Τό κεφάλαιον τής συγ κοινωνίας κλείει διά τής συμ πληρώσεω; των σ.δηροδρομι κων έργων ώστε νά διευκο λυνθοθν οί μεταφοραΐ καί νά εξασφαλισθή ή χανονική λει τουργΤα των κρατικών σιδηοο δρόμον. Ή κατάστασις δμως άπόιήςάτκίψεωςτήςύδραυλικη'ς πολιτικ?)ς τοθ Κράτους έμφα νΐζβται χειροτέρα. Ή Γεωρ γΐαύποφ/ρβι έκπλημμυρώνκα' ε)η άτινα άκοστεροθν χον γβ ωργιχόν πληθυσμόν εύφορω τάτων έκτόσίων καί κατσστρε φουν αυτόν δι9 έλονοσΐας. Ήίλλεψς καταλλήλων ύ δραυλικων έργων δχι μόνον πσρακωΐύει καλλιέργειαν εύ ρυτάτων έκτάσιων άλλά κα χαστρέφει τό πλείστον »α την παραγωγήν των καλλιερ γουμένων ίπΐ ζηιια καί τ©ν καίάγροτών τοθ κράτους.Δι'έκ τκλέσεως Βμως των προβλε πομένων υδραυλικόν έργων έκτός τής τής χρηματικής ώφε λεΐας δι' άγρότην καί τ6 κοά τος μεγίστης οημασΐας θά είνε ή ογιεΐνή ώ>έλ«ια.
  Περαιτέρω ή αΐπολόγική Ι< θέσις άναφέρβι λεπτομερώς χά έκτελεσθησομενα ύδραυλι κά εργα άξίας 1 400 έκαττ. δρχ χάρις τα είς ό ποία χονΐζε ται δ τι *ν συνόλφ θάάπο^αλυ φθοθν 300 χιλ. στρέμματα. Ό νόμος προβλέπει δτι αί δα πάναι δι' εκτέλεσιν των έκτά κτων παραγωγικών έργων κα τα την διάρκειαν τής Βεκαβ τΐας θ' άνέλθουν ι[ς 4414 έχατ. δραχμον. Είς ταθτα πε ριλσμβάντνται τα παραγωγι κά Μακεδονΐας, νέα ύδραυλι κά μετά τγΟ Παμίσου τα μι κρά ύδραυλικά καί τελος χά όδοποιητικά, σιδηροδρομΐκά χα( λιμενικά. ΑΙ δαπάναι διά τα τακτικά ίργα κατά τό Ιδιον χρονικόν διθστημα θάνίλθουν είς 2.910 έκατ. δροτχ. Είς ταθ τα δι* περιλσμβάνοντα καί αί συντηρήσεις παραγωγέων Μα κεδονίας, των έν χρήσει οδόν καί ή αποπεράτωσις των ήμι τελών τοιούτων. ίθ ΛΑΪΐΙ ΟΙΝΕΙΑΚΝΙΟΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ... (Συνέχεια έκ τής 1ης νεκρδς τοθ Άχροηηρίου ήταν θρθ λο(, παραμθθι «αί θρηοχεία, χρα γουδιί χι' ούτος σι ατΐχ^υς παι διχους άλλά γιμάχευς πδνο χά Ι έ δύνη: Πδς Ετΐεσες, ώ Πλάτανε κως έμαράνθΓ.ς κςΐνε κ ι" οίώνια κατοικΐα σου ό "Α8ης τιλέον είνε; Ή «νώνομος κυρίαι με χά άρχι χά στοιχεΐα Ν. Π. Κ. θρηνιΐ τόν χαμό τοθ έθνχρχη: Όλόνυρα στόν τάφο σου εΐν' Ινα ·ως χυμένο είνε τό φώς τό θεϊκό ιτοθ ήταν ο' έσέ Βοσμένο Άπό ψηλα κοΐ πού άπλετα, φώτιοε τή ζωή σου πού οοθδωσε τή φλόγα τού ώς τή στερνή πνοή σου, Ή χ· Δουδμίλλα Ιΐιτροχιΐλου άφΐειώνιΐ μακράν ώΐήν αιον μι γάλο νιχρό. Δημοβιιύομεν μιρι χςυς οιίχους της: Κρήτη 4σΟ πού των έγέννηοες κ>άψε τόν θάνατόν τού
  μέ τόν κρυφο καϋμό
  κι' ανοιξε τώρσ οτορντκα
  γι' αυτόν την άγκαλιά σου,
  'ΑΠβ την ϋιοοαλονίχη «αί ά
  πό τα Γιάννιν», άπω τα πιό μα
  χρυνά νηο:ά τοθ Αίγαίςυ χαΐ ά
  πό τίς άκροΐες γιον,ις τής έλληνι
  *% ϊήί τό ταχυδρομεΐο μας «έρ
  νιι τόν πίνο χ»ί τό μ&ιρολόγι τής
  φυλί|ς για τόν άρχηγέ της
  τον ϊημιουργο χαΐ τόν ελευθέρα)
  τή. ΤΙ χαΐ έν χά τραγούδια χ»ί
  δι, οτιΐχοι δέν Ιχουν κατασΐαλαγ
  μένη μοιφί) χά Ι ί εν αέρνουν την
  οφραιΐ5α χαμμιβί απολύτου τέ
  χ>η(; Τραγουδιί ή ηονιμένη ψ.,
  χή χά Ι ιΐνε τό χραγοθδί της τό
  μεγάλο λ.ΐ«ό χραγοθδί πιυ θά
  μείνη ώς τό πλέον ζαντανό καί
  συγκινητιχο μνημόουνο Έχείνου.
  Αύΐοί &( οιΐχοι χβί τα χραγεύϊια
  ζωντανιύϊυν μπροοτα μας χόομους
  ολοκλήρους. ΣυνοδιΙες άνθρώ
  π ών πιύ έξορμιθν προοχυνηταΐ τής
  νέας θρηοχιΐας π&υ έΒιμιλίωοιν έ
  πάν» είς χό δάβρο τής ζ»ής χαΐ
  τής ίίιολογΐας χου Έχιΐνος πκΰ
  Ιοίυοε. Καί βλέπ» χήν νέαν θρη
  σχιίαν ώς αναγέννησιν ιη~( πονι
  μίνης φυλής. Τα μοιρολόγια χοΐ
  χά δάχρυα τ&ν άνθοφδρον γυναι
  χβν χαί τβν ουνοδοιπόίων τβν άν
  Βρβν ν' άνιβαίν3υν ώα»ν νέες ίνα
  ατάοιμις χωδβνοχρουοίις.
  ΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΑΠ0ΦΑ1ΕΩΚ
  Κατ' όρμοδΐαν άνακοίνω
  σιν αί ύποβαλλόμεναι άναφο
  ραΐ κοΐ άποδεικτικά έπιοόσΕ
  ως υπουργικον άποφάσεων
  καί άδειών παρά των καχά
  τόπους Ιατρικον, φαρμακΐυτι
  χον κα( όδοντοΐατρικον συλ
  λόγων Ρέν ύπόκεινται είς τέλη
  χαρχοσήμου έφ' ,βσον προκα
  λοθνται παρά ϊοΟ ύπουργε(ου
  Όμοως δέν ύπάγονχαι ιΐςτά
  αότά τέλη ο Ι άπαντητικαΐ άνα
  φοραΐ νομΐκον προσώπων
  πρός αρχάς.
  ΤΟ ΣΧΟΑΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ^
  Άπό προχθές εξήλθεν είς
  περιοδείαν άνά την επαρχίαν
  Μονοφατσίου πρός έπιθεώρη
  σΐν των σχολείων τής περια»
  ρείας τού ό έπιθεωρητής δημο
  χικον σχολείων κ. Βαλέργας.
  ΟΙ ΣΤΡΑΤΕΫ7!ΪιηΟΪ~Ϊ937
  Άπό χθές ήρχισεν ή προΟβ
  λβυσις ιίς τό ένταθθα 433ν
  Σύνταγμα των στρατευσΐμβ9ν
  •Ηρακλείου καί τΦν επαρα
  κλάσεως 1937, '
  ΑΘΗΝΑΙ 20 ΜαρτΚσυ (τού ρ
  τβΰ μας).——ημέραν β»(κετ·, έκιστρέψκς
  έξ Ευρώπας 4 Α Β Υ έ Πρίγκηψ Νικ·
  λαος.
  Τόν Πρίγκηπα ύκκδέχβηβχν ό Τβλ«τ«ρ
  χης τΒν άνβκτορων και άλλοι έιτ(ς>ημ·ι βκσ
  μέρ·υς τ·& Β*σιλ·«ς Γεωργΐοα.
  Κ ΔΙΚΛΙ6ΔΟΣΙΑ ΙΤΕΡΗΣΕΩΣ
  ΤΟΥ ΕΙΣΛΙΩΠΧΟΥ ΑΙΚ1Ι&Μ1ΤΟΣ
  Α®ΗΝΙ 20 Μαρτΐβυ (τοΰ «ντακοκριτοδ
  μ«().—Είς τας Διοικούβχς Έηιχρβηβς τβν
  Έμπβρββιβμηχ*νικδν Έπιμελητηρίων άν·
  τ<θη εΐδικίι δικαιοδοβί* έ τί τβν είαχγωγι Μβν δικβιωμάτων τβν έμκέρνν. Ή ΐχδοθεΐσα αχεηκθς ύηβυργιχή &πέψχ αίς βφ·ρά την στέρησιν τοδ δικαιϋμντος εί σχγωγης την όιβΐβιν θκ έφκρμέζουν τ* Έπιμβλητήρικ έφ' ίσον αυντρΐχσυν Αι.· χρ&ντΐς λίγο». Η Ρ Ε ΜΙΑ Ε Ξ ΑΚΟΛΟΤΘΕΙ ΝΑίΠΙΚΡΙΤϋΙΠΑ ΜΕΤΟΠΑ ΑΘΗΝΑΙ 20Μ«ρτ(ου (τοδ «νταηβκρι- τοΰ μ««)·—Τηλεγρβφήματα τ·0 Πρακτορεί· ου Χαβάς αγγέλλαυν δτι αί επιχειρήσας αϊ· τίνες ΐχουν σταματήσο είς τα Ίσπχνικα μέτωπα χαΐ δή περί την Γου«δ5»λαχ«ραν δέν ΐπανβλήφβησαν κ«τ« τό λή{«ν είκοσιτε τρβωρον. Έν τω μεταξύ Ι(«χ·λ·υθοδν ή εκατέρω¬ θεν ένισχύβεις καί προετοιμασίαι. ΟΤΣΙιΊΟΥΡΑΣΟΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΒΙΙ ΒΡΑΔΥΤΕΡΟΝ ΕΙΙ ΑΛΛΗΝ ΘΕΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 20 Μαρχίβυ (τ·ΰ άνταπβχρι τβδ μ«ς).— Κατά τάς άνακοινώσεις τής Κυ βερνήσβως έν σχέσει μέ την δ»' άτ·μιχ·ύ{ λογους παρβίτησιν τβδ Γβνικοδ Δτβιχητοδ Μακεδονίας μ. Τσιπβύρα, «ύτος μετά την (πιατρβφήν τβ« έξ 'Αμεριχής θέλει χρηβι μβπο>ηθ5 καί πάλιν υπό τής κυβΐρνήβεως
  ήτις έξιτίμηβε πλήρως τάς ϋ/χηρεοίας άς
  προσέφερι έν Μνκεδονία.
  ΟΙ ΛΦΙΧΟΕΝΤΕΣ ΕΚΔΡ Ο Μ ΕΙΣ
  ΕΚ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ
  20 Μαρτίου (τβδ «νταπβκριτβδ
  μς).—Ό Άρχηγός τϋ£ ΚυβερνήαΕ»( κ.
  ΜκτβξΚς εδεχθη σήμερον τβύς έκ της Νο¬
  τίου Άφρικ&ς άφιχβέντας βμογενεΐς έκδρο
  μιΐς ·Ι όπβΐβι διεβ(β«σ«ν είς αυτόν τόν χαι¬
  ρετισμόν τβδ άποδήμβυ Έλληνισμβδ. Ό κ.
  Μεταξάς βκαεντβν ηύχαρίστησκ τούς ·μ·γι·
  νεΐς πρός ο&{ καί ετόνισε τέ ενδιαφέρον
  καί τάς αυμπαθεία τβδ Κρατβνς πρβς τβν έν
  τω έ{ωτιρικω Ελληνισμόν.
  Η ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΑΡΤΟΥ Κ»Ι ΑΛΕΥΡΟΝ
  Ή Έπιτροπή δΐατιμήσ·ων καθώρισε
  χθές τάς εξής τιμάς: "Άλευρα λευκά κατ'ό·
  κά»· βο. 12 81 1)2, άλευρα πιτυροθχα ^ρχ>9.
  77. "Αρτος λΐυκός βρ. Π-70, Λρτος η,τυρρθ
  Ι
  άβοκήτο
  Διά νόμου £
  μι κατοχυρωθθ
  τον τώ» δκπα
  καί
  δι!
  ρον
  ίίΐελεΤ δπω
  καθήκον τού κ< •ορμήν ι[ς την αύιοθ Αρχήν ν ου( δύναται νί την (οίαν θέσιν ιίς τό Ιδιο χωρι ίοτρακο κολ) οίον βρ3χο, 4 «αί μέχρις 8τοι οθχος, χωρΐς ν ν)Ις απολύτως κινήση, άπό την Διά να βημο ούτος ήγωνΐο6 κώς Κλαδος * «Ι σήμερον θ(< οωλοι εΰτυχϊΐ Όϊ ό Νόμος α θυβαιρΕσΙες τί "'ίίωρητών κα γήθ Έκ τι ρ ώ της ν«αι. Είναι & ϊ4«·0ι; Ν 'Ρ- χανι6ς, ««αΐβ δι' έριυ ξ άτιοδε ικν ■Κ αΰ