94058

Αριθμός τεύχους

4524

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

23/3/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ» ?ΑΦ1ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοο
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  ίτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΤΡΙΤΗ
  23
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Ι Ο&ΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤ0Τ (|Ο>)
  ΑΡΙθΜ, ΦΥΛΛΟΥ, 4524
  ΪΙίϊίϊΙΟΣ ΣΪΙΤ.ΚΤ» ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΩ
  ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  Μέ χήν αρμόζουσαν εηιβλητικότητα. καΐ μέ πρω·
  ιοφανή κοσμοσυρροήν έτελέαθη την 11 ην πρωϊ¬
  νήν τής Κυριακάς είς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν
  τού 'Αγίου Μην* βυμμετοχή των κρατικών έκπρο-
  βώηων, τό ετήσιον τοπικόν μνημόσυνον υπέρ τού
  έκλιπόντος μεγάλου Συμπατριώιου μ«ς πολιτικού
  Ελευθερίου Βενιζέλου.
  Κόσμος κ«1 κόσμος, τιμών την μνήμην αυτού
  καί άποτίων φόρον εύγνωμοσύνης καί σεβασμού πρός
  τό έργον των πολυετών άγώνων τού, προσήλθε βα·
  ρυαλγών καί συντετριμμένος είς πυκνάς ουστοιχίας
  καί συνήνωσε τόν πόνον καΐ την οδύνην τού είς κοι¬
  νήν, σεμνήν, πάνδημον δέησιν υπέρ αναπαύσεως
  της ψυχης Τού.
  Παρόμοια μνημόουνα ετελέσθησαν έπίσης πλήν
  τού 'Ακρωτηρίου, είς όλας τάς λοιπάς πόλεις, κω·
  μοπόλεις καΐ πλείστα χωρία τής μεγαλονήσου τής
  οποίας τό πένθος επί τή συμπληρώσει έτους άπό
  τού άδοκήτου θανατον τού Ελευθερίου Βενιζέ¬
  λον, υπήρξε βαρύτατον, όλόψυχον καί πάγχοινον...
  ΕΛΕΥΘΕΡΑ Ι ΓΝΒΜΑ1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
  ΤΟ ΑΜΕΤΑΘΕΤΟΝ
  ΤΩΝ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
  Διά νόμου ώς γνωστόν Ι
  χει κατοχυρωθβ τό άμετάθε¬
  τον των έκπαιδευτικών λβι-
  τουργών, καΐ ο Ο ιω σήμε¬
  ρον Ενας διδάσκαλος πού
  εκτελεί δπως βήποτβ τό
  καθήκον τού καΐ Γ έ ν δίδει α¬
  φορμήν ι[ς την προχσΐαμένην
  αΰιοθ Αρχήν νά τόν τιμωρή
  σρ δύναται νά παραμένη είς
  την {Βίαν θέσιν διαρκώς καΐ
  ϊΐς τό ϊδιο χωριό πάντοτε, σάν
  δστρακο κολλημένο τΐά ω
  στόν βρϊχο, έΦ' δσον θέλει
  καΐ μέχρις δΐου γίνη συνταξι
  οθχος, χωρίς νά δύναται κα-
  νεΐς απολύτως νά τόν μετα-
  κινήση άπό την θέσιν τού.
  Διά νά δημοσιευθή ό Νόμος
  ούτος ηγωνίσθη 6 διβοσ*αλι
  κός Κλαδος επί σειράν έτών
  καΐ σήμερον θϊωροθνται οΐβιβά
  οχαλοι εύτυχβΤΓ, διότι ϋφΐσχα
  ται δ Νόμος αύτός καί «ύς
  •προσιατιύει Βήθεν άπό τίς
  αύθαιρεσΐες των εκάστοτε έ
  «ιθεωρητων καΐ τής τιολιτικής
  συναλλαγήςΙΙΙ
  Έκ πρώτης δψίως εισί φαΙ
  ■νβται. Είναι δ», ως πραγματι
  κά έχον, Συμψέρβι βηΧ. είς τ*ν
  διδασκαλιών κόσμον νά ύεί
  σΐαταΐ 6 Νόμος αύτός κσΐ
  «ρό παντός, έξυπηρβτεΐται ή
  άκπαΐβεσις δι1 αύτοθ; Μΐα λβ
  ιιτομερής Ιριυνα χοί άμερό
  ληπτος εξέτασις των πραγμά
  των, άποδεικνύει ακριβώς τό
  «Αντίθετον..
  1) ΚοΙ πρώτον, δς έξετάσω
  μτν τό ζήιημα όιιό ύπηρϊσα
  *<1ς άπίψεως· συμφέρει δηλ. καΐ έξυπηρετεΐται ή έ<τΐαΙδβυ οις διά της έφσρμογης «Ο ώς α»ω Νόμου; Ένας 6ιδάσ*α λος τΐού διδάσκει διαρκώς ιΐς τό ΐδιο Σχολείον, εάν ι, έ* τύ 3(Π καΙ είναι μορφωμβνος, κα λός, ίργατικός καΐ μεθοδικός, Ιχει καλώς, ίάν δμως τύχρ καΐ είναι μετριότης ιΐς δλα ή καΐ τελείως άκατάρτιστος, όκνηοός καί άβιάψορος είς τό Ιργόν τού, ιΤναι ορθόν, λογι «όν καΐ δίκαιον πρβγμα ™ Σχολείον αύτό νά μή γνβρΐ ©Π ποτέ καΐ £να καλύτερον βιβάσκαλον; Έκτός τούτου, βοω καλός καΐ εργατικάς καΐ εάν είναι ενας διδασκάλου βταν διαρκώς έργάζεται ιΐς τό Ιδιον Σχολείον κσΐ εύρισκε ταιπάνίοτε ιΐς.τό Ιδιον τιερι Ιάλλον, κατατρΐβεται δσο καΐ αν προσέχη, τόν καταλσμβο νει άνΐα καί τοθ γεννάται ή άδιαφορΐα συν τΔχρβνφ, ίξα Τ^ζομένου τοθ ζήλοο βύτοθ είς τό έργον τού. Εάν θέλη ση νά εργασθή καΐ έξωσχολι κώς καΐ νά ήγηθβ μιάς προο δευτικής κινήσεως στό χωρία, ώς Ιχει καθήκον, θά ίλθ[) ύ ποχρεωτικώς είς προστριβίς μέ διάφορα πρόσωπα, των ό ποΐων τα συμφέροντα τυχόν θΐγονται καΐ θά τοθ γεννούν αύτά κατόπιν ζητήματα διαρ κώς κα( έμπόδια είς τό έργον τού, ώστε ή περαιτέρω παρα μονή τοθ διδασκάλου τούτου, σ' σύτό τό χωριό, νά είναι πλέον περιττή καΐ άνωφελής, διά 6έ τόν διδάσκαλον τυραν νίκη κοί άποκαρδιωτ κή. Διά τής επί μακρόν παραμονήν έ νός διδασκάλου είς £»·α κσί τό ούτό χωριό, Ιδίως Βταν εί ναι κσί χωριό τού, δημιουρ γεΤ ε δ τος κα( ο[κονομικά συμ φέροντσ, τα όποΐα καΐ άπό τό καθήκον τού τόν άπομα κρύνουν συχνά καΐ τό ένδια φέρον αύτοθ άπορροφοθν είς βάρος τής υπηρεσίας, διά την οποίαν έτάχθη άπό την πολι τείαν καΐ πληρώνεται. 2) "Οσον άφορά τόν διδα- σχαλΐκόν κόσμον: συμφέρει τούς διδασκάλους ή (σχύς τοθ έν λόγω Νόμου; Βεβαία συμ φέρει τούς διδασκάλους έκεί- νους πού ειυχε νά Βιορισθοθν βΐς τα χωρία των ή νά κατα λάβουν καλάς βπως βήτΐοτε θέσεις, διότι θά παραμένουν πάντοτε ι(ς τάς θέσεις αύτάς. Άλλά πόσοι είναι οί τοιοθτοι: Έκ των 15 χιλ. διδασκάλων πού άριθμεΐ ό κλόδοο, είναι ί,ήιημα τό 1)3, δηλ. 5 χιλ. δι δασκάλοι νσ. ευρίσκωνται στό χωρία των, ή ίίς θέσεις κα λσς μέ τάς οποίας έξυπηρβ τβΤτσι τό ατομικόν των συμφέ ρον. Τα 2)3 Βμως, δηλ. οί πε ρισσότεροι ταλαιπωροθνται έ βώ καΐ έκϊΐ μακράν τής περι ουσΐας των, των συγγενώνκαΐ των άτομικών έν γένει συμφε ρόντων κοί'έαποκβκλβισμένον τό δικαΐωμα νά ύπηρβτήσουν ποτέ καΐ αύιοΐ στά χωρία των ή ι(ς ίνα κέντρον ι(ς τό οποίον λόγοι καΐ ΰποχρεώ σ·ις οΐκογενειακαί τούς κα λοθν καΐ τούς υποχρεωθούν, διότι τσς θέσεις αύτάς; τάς νατέχουν άλλοι καί 6 έν λόγφ Νόμος Γεν έπιτρέπει την μβ ιακΐνησιν κανβνός διδασκάλου χωρΐς την θέλησίν τού. Εύβρ γβτβΤται λοιπόν διά τοθ Νό μου τούτου Ινα μέρος των δι¬ δασκάλων, τό 1(3 καΐ ταλαι πωροθνται οί ,πολλοΙ, τα 2)3 καΐ Βμως χάρις ιΐς τό 1)3 αύ τό πού πραγματικΛ εύεογβτεΐ ται, όλ4κλη3ος ό βιΊασ<αλι κός κόσαος τίθεται πάντοτβ είς κατωτέρων μοίραν, σβ κά θε υπαλληλικον εύεονίτη^α· έν σχέσει μέ τούς άλλουςότιολ λήΧους μέ την δικαιολογίαν,ΰτι οί διδάσκαλοι ύηηοετοθν μίσα στά χωρία των, μέσι στήν πε ριουσΐαν των καΐ δέν ίχουν τα ϊδια εσοβα υέ τούς δλλους ύπαλλήΧουο. Μή λησμονοθμβν τα 3)16 τα όκοϊα επί σειράν έτών έ·Μδοντο είς τούς άλλους ύπαλλήΧους καΐ (Ίς τούς έκ πσι5ευτικούς Β (ι, διότι λέγει ύπηρετοθσαν μέσα στά σπΐτια των. Είναι καιρός πλέον νά δια λυθή ή πλάνη αυτή ναΐ νά τε θοθν τα ποάγματα είς την θβ σ.ν των. Ν1 επικρατήση καΐ είς τόν διδασκαλιών κόσμον σοτης κα( Βιχαιοσύ η, δΐ'ως καΐ είς τούς άΧλους όπαλλή λους. Όχι πλέον εύνοουυέ νους τής τόχης καΐ μή, 6(1 πλέον τσιφλικοπο.ημένας θβ σεις διά μερικούς των βιδασχά λων καΐ προνόμια ϊίς τόν κλά δόν των όπο'ων τα άγαθά ά πολαμβάνουν οί ολίγοι είς βάρος των πολλών. Ό νΟν επί τη; Παιβεΐας ύπουργός, ό οποίος, ώς βεΐκνυται έ« τής μέχρι σήμερον πολιτεΐας τού, εχει απόφασιν καΐ έργάζβται νά ΒιορθώσΓ) Βλα τα κακώς εχοντα είς την εκπαίδευσιν, άς μελετήση καΐ τό ζήτημα τουτο καί άς διευθειήσρ αύτό κατά τό συμφέρον της έιπατι δεύσεως πρό παντός τής πλει ονότητος των διδασκάλων. Τό ζή ηαα κατά την ταπεινήν μου γνώμην δύναται νά διευθετη θβ ώ; εξής: Ν* τροποποιηθή ό υπάρχον νόμος, πού προ στατεύει τό άμετάθετον των διδασκάλων, κατά τρόπον πού δύναται μβτά μίαν έζαετΐαν νά μβτατίθβται κάθε διβάσκα λος βταν ζητήση την θΑσΐν τού άΚλος διδάσκαλθΓ, ή Βταν ό Έπιθεωρητής κρίνει σήμερον τό τοιοϋτον καΐ διά τόν διδά σκαλον καΐ διά την υπηρεσίαν (χωρ1ς βίβατια καί νά άποκλιΛ ,εται άργότερα ή άναμβτάθε σις αύτοο είς την Ιδίαν θέσιν πάλιν. Τό άμετάθετον δηλ. των δ Βασ<άλων νά ίσχύη μό νόν διά μίαν έξαετΐαν κσί έπ' άπειρον, &στε κάθε διβάσκα λος νά ύιηοετβ σ& κάθε σχο λΐΐον επί μίαν έζαετίαν καΐ έπειτα νά δύναται νά μετατΐ θειαι είς άλλο σχολείον. Διά τοθ τρόπου αύτοθ θά παύσουν πολλοΐ των διδασκά λων νά παίζουν τόν ρόλον τοθ όστράχου, πού είναι κολημμέ |νον ϊΐς δλην τού τήν ζωήν 4· , πάνω στόν Γβιον βράχον, θά 'γνωρΐσουν καΐ άλλα Σχολειό κα[ σέ κάθβ νέον σχολείον πού θά τοποθετεΐται θά άνα γεννάται ό ζήλος αυτών καΐ τό ενδιαφέρον των διά τήν ύ πηρβσΐαν, πρός δέ, τό καΐ σπουδαιότερον, θά κατανέμε ται ή έργασΐα καΐ των καλών καΐ των χαχών διδασκάλων ε(ς πολλά Σχολεΐα καΐ δχι β πως σήμερον μονομερώς είς ωρισμένα τοιαθτα. Τό εμβλη μα Βλων μας άς είναι τό «ύ περάνω δλων τό συμφέρον της έκπαιοεύοεως καΐ μόνον», εάν θέλομεν νά άνορθωθη ή έκπαΐδευσις καΐ μαζύ μ' αυτήν καΐ ή Πατρίς. Γ. Λκοινάχης Δημοδιδάσκαλος. Τ6 Ίοπανικόν δραμα ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΜΑΧΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΓΟΤΑΔΑΑΑΧΑΡΑΗ Πόλεμρς καί διά τοθ ραδιοφώνοο ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Μίρτιος. -Πόλε μςς ραδιοφανιχ&ν σΐαθμών είς τήν "Ισπανίαν! Τό θίμα τού είνε ή ΐχχ·Λ(03ΐςτοα χωρίου Τριχουί- χι—κειμένου είς Οψ>υς 1000 μέ-
  τρων χαΐ είς απόστασιν 23 χιλιο
  μίτρων δορειοανατολιχ&ς τή; ι ου
  «δαλαχάραί—«πό τιύς έπαναοτά
  τας χατά τήν τελευταίαν οόμπτυ
  ξ(ν των είς τί μέτωπον ού;ό. ΟΙ
  χυβιρντγτιχοΐ ραδιοφωνικοί αταθ
  μοί Ιαπευσαν νά διαοχλπΕαουν
  πανηγυριχβς ΐήν χκτάληψιν τ<ίς έπιχκίροιι αΰιίΐ; στρ«ττ?γι>ι<ίς θ» αεω(, Π(βγμα πού ηνάγκασε «ύ, ίπαν»στ«τιχιΰς οταθμούς ν' «παν τήοουν, διά ν' άναοχευαθουν τας πληροφορίας τής Μαδρίτης. Ό οταθμίς «?ϋιο Βιρδίδ»—τόν δ- ποίον οί μηχανιχοΐ ής άγγλιχίίς ήμιχρατικής ραδιοφωνικής έται ριΕας τοποθιτοθν είς τήν Φλωρΐν τίαν—-χ»1 οί οταθμοΐ τής Σιδίλ- λ-ς, «Ο ΒχλλιαϊβλΙδ, τί]ς Τενι ρΕφχς έπαναλαμβίνουν τάς πληρο φορίας των Ιπχνοσΐατιχδν ρα&Ίο φωνιχων οταθμβν χαΐ τάς άν» σκιυάζουν μίαν πρ4ς μίαν. 00 ιω οί χυδερνητικο!, [οχυρίζονται Βτι χατέλαίίν τό Τριχουίχε χκιόπιν «ολυώρου αφ3δ(δς μάχηί, χ«τά την οποίαν ή<άγχ«03.ν «6; άντιπί λους νά δποχωρήσουν άτάχτως χά Ι νά έγχατβλιΐψϊϋν 12 τηλιβόλα των 7 μέ τα τραχτέρ των, 65 6% ρέα πολυδίλα, 100 όπλοπολυδόλα 2 άντιαιροποριχά τηλεδόλα, πολυ άριθμα χιδώτια πλήρη πολεμοφο δίων, πλ«]ρις φορητόν νοσοκομείον κλπ. χαΐ ϋτι αί εφηιιερίδις τ«}ς Μαδρίτης Γά δημοοιιύβουν φι^το γραφίκς τ*)ς χβτβλήψιως τοθ Τρι χουέκι». Οί. επαναστάται άπαν τοθ ν: «Διά ν' άηοχρυψΐυν την δποχώρτρίν των χαΐ ν' άναοχηλώ σουν τό ηθικόν τβν στρατΐυμάτων των, εί χυβιρνητιχοΐ ραδιοφωνι χοί σταθμοί έξέπιμψχντήν πληρο φορίαν ιί)ς χαταλήψιως τοθ Τρι χουέχε χαϊ ηι;1 φανταστιχων ήτ τβν των έπανασιατιχων Βυνάμιων. ΑΙ πληροφορίαι αυταί είνε άπολ6 τοις ΨιοδιΙ. β( ?♦ Χϋίιρνητιχοί άφοθ 6ηιχ«ρ*,οαν άπό 'Αλγχόρα είς Τριχουέχε, είς βάθος 38 χιλι ομίτρων, άναγγέλλουν τώρα νίκας. Είς τήν Ί3πανια-—βυνιχΕζει ή απάντησις των έπαναστκτων—ϊέν δπάρχουν συνΐεταγμίναι μονάδΐς στρατοθ χαμμιβς χώρας. 'Υπάρ χούν σώματα λιγιωναρίων μέ μι ριχάς φαλαγγας ξίνων, οί ίποΐοι χατΐτάγτραν ίΒελονταί. Είς ^τήν έπαναστατοιήν αυτήν Απάντησιν εί χυβιρνητΐχοΐ ραδιο φωνιχοΐ σταθμοΐ άνταπαντοθν δτι πίντι ξέναι μηχανοχίνηΐοι μερορ χίαι μαχονται είς τό μέτωπον τής Γουαδαλαχάρα. Είς τα ανωτέρω οί επαναστατι¬ καί σταθμοί άνταπαντοΟν:«Δέκ πρέ πιι νά λησβονηθς δ π ξένοι σχημα τιομοΐ υφίαΐανται μιταξυ των χυ δερνητιχων σΐρκτιυμάιων, ίπου χιλιά&ις ξένοι, δχι 'ΙσπκνοΙ, &ιι ξίγουν χυρίως τόν άγωνα. Είς τα στρατίπιδά μας αίχμαλώτων έ χομιν πολλοΰς Ταιχοσλβίχους, Ρώϊβους νλπ. ι ί οποίαι δύνανται νά έπιβιβαιωσουν τήν δήλωσιν μας αύιή'». Αί χθεσιναί έφημιρίδις άσχο λούμενκι μέ τόν πίλιμον αυτόν των ραδιοφω'ΐχ&ν οΐαθμβν δημο σιεύοιιν συγχρόνως καί τηλεγραφ^ ματα των έν Ίιπχν'α άντκποχρι των των διά τήν στρκτιωτιχήν χατάσιασιν. Ου ιω οί άνταποχρι ταΐ των «ΤίΊ>(> χαϊ τοθ «Ήμι
  ρησίου Τηλέγραφον» παρέχουν
  πληροφορίας διά τήν αποχώρησιν
  των ξίνων έθιλοντ&ν είς Τριχουέκι
  χαϊ τήν άποδίδουν είς οί^νιδια
  σμόν, συνδεόμενον πρός ζωηράν
  δρασιν τής άιροπορίας. Οί ξένοι
  συνεπχύχθησχν κατόπιν διαΐαγή(,
  αί δέ χυβιρνητιχαΐ δυνάμεις «!εν
  συνήντησχν άντίθΐασιν %1ς Τριχου
  έχε—τηλεγρκγιΐ 6 άνταποχριτής
  των «Τί^ς—Ιχτόςάπό τον συν
  ταγμΒΐάρχην, τόν διοιχοθντα τούς
  ξένους, δ οποίος ιίχε ιρ«υματιαθς
  χαϊ ήχο κλινήρης, Ό σννταγμα
  . γνώοισβ καΐ ώαολόνησε χαί 6
  κ. Ποωθυπουργός κατά τάς
  πεοιοδβΐας τού άνά την νη
  σόν μας.
  ΤΑ ΠΑΡΑΓΒΓΙΚΑ·
  Είς την εΐσηγητιχήν Ικ
  θέσιν τοθ νόμου περΐ έκτελέ
  σεως νέων παραγωγέων κσί
  συγκοινωνΐακών έργων καΐ ά
  ποπβρατώσεως των ήμιτελών
  τοιούτων, δέν γΐνεται συγ<ε κοιμένως λόγος κα( πβρΐ της ΚοήτηΓ, βπως γίνεταΐ πιρ| της θ·σσαλ(ας καΐ της Μικεδο νΐας. Έν τούτοις πιστεύομεν Βτι μέρος, σΐβαστόν μάλιστα, έκ των διατεθησσμένων κεΦα λαίων διά την εκτέλεσιν των έργων αυτόν θά χορηγηθβ διά τήν Μεγαλόνησον. Διότι καΐ ή Κοήτη ίχει ανάγκην τοιούτων έργων χαϊ μάλιστα ανάγκην μεγάλην καΐ άμεσον. Καΐτην ανάγκην αυτήν άνε τάρχης ώχυρώθη είς τό ίωμίτι όν τού χαϊ Ιρριψι χειροβομδίδας χατά των έπιδρομέων, τραυματΕ σας δΰο έξ αυτών. Κατίπιν δρα χέος αγώνος δ ήραί'χος ^συνταγμα τάρΧης χατιδλήθη χ» Ι ήχμαλω τΕσθη». Ό συνταγματάρχης αυτός, 1*ας ταγματάρχης χαϊ δύο δπολο χαγοΐ^ιΐνι οί μόνοι συλληφθέντες είς τήν μάχην τοθ Τριχουέκι, δ λδχληρον ΐέ τόν θέρυβον πού έδη μιούργηααν οί χυβιρνητιχοΐ πιρί «συνταραχτιχων χαταθέσιων», χον σιηρίζουν είς αύιούς χαϊ μόνον. Καΐ αύ:οΙ δέ, μολονότι αίχμάλω τοι των χυβιρνητιχ&ν διΐψιύδοιιν τάς πληροφορίας πιρί άτάχτου δ ποχωρήβιως τής Τριχουέχε. Ό ανταποκριτάς τοΟ«Ήμιρη9(ου Τηλιγράφ3υ> μιταδίδων χαϊ αύ
  τος τάς ανωτέρω πληροφορίας προ
  σθέτει: Σφοδραί μαχαι εσυνεχίσθη
  σαν τήν Κυριακήν είς ολόκληρον
  τό μέτωπον. Είς τήν βόρειον πτέ
  ρυγα οί επαναστάται άντιπιτέθη
  σαν ισχυρώς είς Κογχολοθντο χά Ι
  Χίτα (τέσσαρα μίλλια βοριίως
  τοθ Τριχουέχε άλλ' απεκρούσθη
  σκν. Είς τήν νότιον πτέρυγα, ήπο
  λίχνη τής ΜπριχουέγχΗ παραμέ
  νιι μιταξυ των δύο παρατάξιων
  χωρΐς νά χατέχιται άπό κανέν»
  έκ τθν άντιπάλων. 'Γπολογίζιται
  Βτι μέγα σχετικώς μέρος έφοδιοπο
  μπής άπό 500 φορτηγά αύτοχίνη
  τα χατεσΐράφησκν άπό άιροπορι
  χήν έπιδρομήν.
  Αί Ιφημιρίδις δμως τής Μα¬
  δρίτης—ουνεχίζιι δ ανταποχρι
  τής τςθ «Έμερησίου Τηλιγρά·
  φόν»—προιιδοποιοθν ομοφώνως τό
  κοινόν «νά μή είνε δπιράγαν αίοι
  όδοξον, διότι οί ξένοι έθιλονταΐ ά
  νέρχονται ιίς 24.000 χαϊ ή άπο
  τυχία τής Τριχουέκι Π) ήΐο τί-
  σ» αποφασίση*ή, ώστε νά άπο
  χλιίοη νέαν επίθεσιν χατά των χυ
  βιρνητιχων είς μεγάλην χλίμαχα»,
  Αί προΐίδίΠϊΐήϊεΐς αυταί των χυ
  βιρνητιχων έ^ημερίίω/ τής Μα
  δρίτης Ιρχονται είς άντίφαοιν
  ιτρός τό ανακοινωθεν τοθ δπουρ
  γιίου τής 'Αιροπορίας τής χυβιρ
  νήσιως τής Βχλένθιατς. τής 14ης
  Τ( έχοντος, τό οποίον ίαχυρίζετο
  Βτι «ιίς Ινα έχ των «φοδροτέρων
  βΐμβαρδισμων που ενήργησεν Ιως
  τώρ«, οί χυδερνητΐχοί άιροπδροι
  άντιλήφθησαν καλώς τι ώς ό^όχλη
  ρα τάγματα, ήρχισιχν έσπιυσμένην
  λλΙ άτακτον δποχώρησιν διά μέ
  σου των δ;ιινων διαβάσιων τής πι
  ριοχής τής Γουκδαλαχάροτ». Οί έ
  παναστάται, άπατωντις είς τό άνα
  χοινωίέν αυΐό, δηλοΕν δτι έχουρά
  σθησαν πλέον νά διαψιύδουν τάς
  χχθημερινάς ψιυδολογίας τής Μ»
  δρίτης χαί τής Βχλενθίας. Είς
  τό Όβιέδο αί μαχαι συνιχίζονται,
  κατελήφθη ίέ προχθές τό χτίριον
  τιθ άούλου άπό τού; 'Αστουρίους.
  Είς τό μέτωπον τής Κόρδοδας
  δύϊ χυβιρνητιχαΐ φίλαγγις 6>Β(
  ζουν έκ Χιονοχόο» χαί 'Αλχάλα
  θίχος πρός την Βιλλανουίία, β9
  ριίως τής Κόρδοβν, διά νά έξουδε
  τιρώοε«ν άναμινομένην επίθεσιν
  των έπαναοΐατων πρός τό Ποθομ
  πλάνχο. Είς Βιλλανουέδα ρ
  οχονται Ισχυραί έιΐαναστατιχαΐ
  δυνάμεις συγχιίμιναι άπό τρία
  τάγματα Μαροχινβν, τρία τάγμχ
  τα ξίνων έθιλοντβν χαΐ λιγι«να
  ΗΜΗΝΙΓΠΤΙΣ.
  Τονΐζομεν καΐ πάλιν την
  ανάγκην της άμέσου λήψεως
  συντόνων καΐ έξαιρετικών μέ
  τρών πρός περιστολήν της επι
  δημΐας της μηνιγγίτιδος. Διό
  τι, δυστυχώΓ, ό κίνδυνος είναι
  μέγας. ΚαΙ η έξάπλωσις της
  έπιδηα'ας πρεπει νά μάς άνη
  συνη" σοβαρώς. Ποό ήαερών έ
  νϊφανΐσθησαν τα πρώτα κρού
  σματά της είς τήν πόλιν. Κα
  τόπιν είς ΔαφναΤς. ΚαΙ έσχά
  τως είς Κουσέ της Μεσσαράς.
  Έχβι έξαπλωθθ δηλαδή είς Β
  λον τόν νομόν, αδιάφορον δτι
  τα θύματά της εΤναι εύτυγώς
  ολίγα μέχρι της στιγμης. θΐ
  θρηνήσωμεν δμως ασφαλώς
  πάρα πολλά εάν δέν ληφθούν
  άμεσως έξαιρετικά ύγειονομι
  κά μέτρα.
  ***
  ΟΛΟΣ ΜΑΤΑλΛΒΝ.
  Άπό έτών οί κάτοιχοι Πι
  τσιδίων κατεσκβύασαν οδόν
  διά προσωπικης των εργασίας
  καΐ έπεκοινώνησαν άμαξιτώς
  χαί μέ τήν πόλιν μας καΙ μέ
  τόν δρμον των Ματάλλων.
  'ΑΧλ' ή όδός αυτή, μένει ά
  σ<υρόστρωΐος κσί χωρΐς τα άπαραίτητα τεχνικά &ργα. ΚοΙ Ετσι καταντά άδιάβατος έξ αΐτίας της λάσπης τόν χει μ Ο να καΐ της σ<όνης. τό καλο κσΐρι. Εντούτοις ή σκυρό στρωσίς της *5έν είνε δύσ<ο λος. ΟΰτεκαΙ κεφάλαια πολ λά θ' απαιτήση- ΚσΙ είνε δ( καιον κα( επιβεβλημένον νά φροντίση Ε*Γ£ τό Κράτος εΤτε τό έπαρχιακόν ταμείον όδο ποιΐας διά την έργσσίαν αύ την ή όποία πρέπει νά συντε λεσθβ έντός της ανοίξεως. Η ΚΑΙ ΕΦΕΤΟΣ;·- Ή πχράτασις τής χαλοχαι· ρίας ιύ»οιΙ 6·6ο ί«ος τό σχάψιμο των άμπιλιων άλλά δέν έπιτρέπιι χκτά τήν γνώμην των ι ιδικών τήν ανάπτυξιν των δημητριαχων, τα δποΐχ Ιχουν ανάγκην βροχής. 08■ τω άρχίζιι νά δημιοοργήται χαί πάλιν ζήτημ» άνομβρίοκ;, έξ ής τόσχ χαχά δπέστημιν πέρυσι. Τό έχπληχτιχόν Βμως χαί δυσάρεστον είνε δτι ή πισοθσχ βροχή δι ή?· χιαε διά νά αυξηθή τό νιρό των πηγων έξ ώ> δδριύιται ή πόλις.
  Καί Ιτσι, εάν ?έν Ιχιυμιν άφθόνους
  έαρινάς δροχίς, θ' άντιμιτωπίσω
  μιν χαί πάλιν πρίβλημα λιΐψϋ
  δρίας χατά τό έρχόμινον θέρος.
  Δι' δ χαί δ Δήμος άρχίζει άπό
  τοθίε ν' άνησυχΐ χαί νά λαμβάνη
  τα έπιβαλλδμινα μέτρ». Άλλ' άς
  έλπίσωμιν Β» δέν θά παρίλθουν δ
  Μίρτιος χά Ι 'Απρίλιος άνευ άρκι
  των δροχων.
  ΜΕΤΡΟΝ ΔΙΚΑΙΟΙΥΝΗΙ-
  Τό υπουργείον των Ο(
  κονομικών, παρέτεινε τήν είσ¬
  πραξιν των δημοσίων έσόδων
  μέχρι της 10ης Απριλίου καΐ
  τουτο διά νά διευκολύνη τούς
  όφειλέτας καΐ νά μην τούς «
  ϊρύνη. μέ προσθέτους ύπε
  ρόγκους ύπερημβρΐας. Τό μέ
  τρον είναι βεβαίως καλόν.
  Άλλά θά επρεπβ νομίζομεν
  νά είναι μβγαλυτίρα ή ηαρΛ
  τάσις. Διότι καΐ ή κρίσις εΤ
  ναι μεγάλη καΐ οί όφβιλίται
  ευρίσκονται έν άδυναμ'α νά
  έκπληρώσουν εγκαίρως τάς ύ
  ποχρεώοεις των παρ' δλην
  την καλήν διάθεσιν των. ΚαΙ
  είς τοιαύτας περιπτώσει ή έ
  λαστικότης δέν αποτελεί α
  κλώς μέτρον βικαιοσύνης, άλ
  λάκαΐ έπιβάλλεται διά πολ
  Ι λούς καΐ ποικίλους λόγους.
  .*'
  Α 1ΜΟΡ0-Σ12
  Μ1ΝΩΑ.—Σήμερον ό περΐφημος
  Μηουμττούλ κα' ή χαριτωμένη Μ6
  νσ Λΰλς. στήν θαυμασία δημιουρ¬
  γή των: «Τα Χιλιάρικο».
  Έκτδς προγράμματος: Ζουρνάλ
  είς ένα τόπον μυστηρίου
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Μόνον διά σή
  μβρον τό συμιταθές ζεθγος: Φρέντ
  "Αστερ κσΐ Τζίντίερ Ρότζερς στήν
  τελευταίαν των δημιουογΐαν: «Νσυ
  τική παρέλασις». Έκαστην Δευτέ
  ραν, Πέμπτην καΐ Σάββατον άπο
  γευματιναΐ ώρα 6.30 μ. μ· Τας Κυ
  ριακάς 2 απογευματιναί ώρα 4 καΐ
  6,30 μ. μ. ________
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον «Έπιστρο
  φή (,τοθ Σάντου» 6ον, 6ον. *4ον
  έτιεισόΒια.ΚαΙ τό αύτοτελές «Μπαν
  τέΗα».
  ΚΙΝ Η Μ ΑΤΟΓΡ ΑΦΟΣ
  Μόνον διά Σήμερον
  Τ« β»μπ«8ές ζβδγβς τβν
  νβρ«»τδν τής «Κ«ρι**«$»
  •Ευβομης ΖΜντβχήρβς» *«»
  «Τβπ Χατ»·· „„
  ΦΡΕΝΟ Σ ΤΑ ΙΡ3
  ΤΖΙΜ7ΖΕΡ ΡΟΤΖΕΡΣ
  Στήν τελευταίαν τβίν δή
  μιουρνΐαν.
  ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΪΟ ηΕΤΡΕΔΑΙΟΚΙΝΗΙΟΝ ΑΙΒ
  "ΛιΡΟΙΟΛΙΣ,,
  Αναχωρεί ϊξ Ήρβκλεί
  •β Ικβατην ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  Ρρκδν κατ' ίύδεΤαν ΠΕΙ
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ προ* Ρ«-
  θυμνον, Χανιά, Πειραια,
  -δρον, Πάρον, Ναςβν.
  Πρακτορείον ΑΙΝΑΡΑΑΚΝ
  Υ(1ε·. 1—4!
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΓΦΑ2Μ)ΜΠ0Ρ0ΓΣ
  Καθισιβ γνασιόν είς τοίς Ιν!ι
  6τι, διαλυτον όριοχι
  άιιοβήχτ,ν δφαομίχαν, έχ
  ήν υπάρχουσαν παραχαχα
  βήκ διαφόρων ι!δ§ν ι2ς μς
  εδ««ιρί*ς. έκ τβθ πβρά την πλα
  τείαν πάλαι*; ϋοναριΐβί, Γρ*
  ΔΥΟ ΑΑΕΑΦΟΙ
  ΑΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  ΤοΟ Προοκέρ ΜίριμΙ.
  197
  Ό δρίμςς έρημώθηχε μιί ατιγ
  μή· ανοιξε αμίσαος την πορτα τοΟ
  πήκοιι χχί την Ικλεισι αθίρυδα,
  Ή χαρδια τού χχυπθσε δ«ναΧ3, μ*
  !ΐν ακίπτονταν χΐποχι &λι παρά
  τίς ήϊονες κου τίν ττερίμενβι σ·.ήν
  μρ τής "Δρτεμής τού" χι' οί
  πίνθιμις ίϊίΐς πού τα παραξινα
  λόγια τοΟ ΜπείΙλ Ιοναν να γεν·
  τηθοθν μέαα σιό μιιαλέ χον, είχαν
  τώρα φύγει πολύ μΐκρυί.
  Πλησίϊαε ατο απίτι περηατβν-
  τας ίτίνω σΐίς μύτες των ποίιδν.
  Μια λίμπα πίσ» απϊ μι£ χδχκινη
  χουρχίνα Ιλαμπε σ' Ινα μιαοανοιγ
  ιιένο ηκράβιιρο' ί|«ν τό αυμφωνη
  (ΐ(νο β'ίνθημ*. Σιή αΐιγμή βρεθή
  κε 3τά προαυχη:ήριο τής ΐ?ω*ΐ
  νης τού.
  "Ηταν μιαοπλαγιασμίνη σ' Ι «α
  ντιδίνι πολύ χαμηλο χ*1 αχεκχ-
  σμίνο μ< βχθιιγαλανο «τλίζι. Τα ιΐ«ρυ4 μαθρα μαλλιά της, ξεπλεγ μενά, αχέπαζαν Βλο τό πρααχεφα λο επάνω σ:δ δτοΐο α:τ}?1ζονχαν χο χεφίλι της. Τ.* μαχια τη; ή* ταν χλειοτά χαΐ φαίνονχαν π6; μέ χάηοια δυαχολία χαχώρθννι ν* τα χρατ^ χλΐιοτά. Μιί μονίχα ίση'αίνια λαμηα χρεμασμένη ή δροφή φώτιζ* ιο διαμίριβμα χι' {ρριχνι 8λο τό φδς της επάνω 4 χλωμί πρίσαττο χαΐ σΐΐ λ χεΐλη χί)ς 'Αρτεμης βέ Δέν χοιμοθντον θα Ιλΐγε δμως χά έ ά * την Ιβλεπι, π&ς Ι ς τή δισίνιζΐ. Στό πρ&το πϋύ Ιχαναν οί μπίτες τοΟ Μιρζύ Ιπάνω ατό χαλΐ χοθ προ 9*υχτιττ];['Ί), σήχωσι ιό χεφάλι, ά'οιξε τα ματια χαΐ τό σιάμ», φρι χίααε, χαί μέ χέηο κατέπνιξε μιά χραιιγί) φρίχης. —Σέ τρόμϊξα, αΎ/γιλέ μου; ιΐ «ι 6 Μιρζυ γοναχιαιος μπροστά τη; χαί οχύβΐντας ατό προοκέφαλο βποΐί ή ώ,?α!α νομηββα ιΐχε «*ή οιι νά ξ^αηέοη τό χεφίλι τ,ης. —Επί τίλους ήλθεςί Μξζ οοι δ θ«4ς! —-Σ' Ιχννα χαί πιρίμινες; 'Αρ γοθν Ηχέμη χά μΐσίνυχχα. (ο ονβχΐζεται) ΜΙΝΩΔ ΣΗΜΕΡΟΝ Ό3 περίδημος Μπ·υ· μηούλ ηχ ή Μ·ν<Λύλί: Στή μκγάλη των δημιουρ¬ ΤΟ 'Εκτάς προγράμματος Άφιίις Β«σι>έυ< είς Κρή¬ την. Μίρβς Αβν Χανιά. Ρέ¬ θυμνον χ«1 επίκαιρον Ζονρ- νάλ. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ Ή Όπερβ Κολοοαές: ΜΑΡΘΑ Λίαν προσεχές: Ό χινηματογραφΐκ«{ χβλοσοος: ΒΙΒΑ ΒΙΛΑ. ΣΗΜ Καθ' εκάστην είς τάς 6 μ. μ. οΐκογενεια κή άηογιυματινή. ΜΑΡΤΙΟΥ Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 57 ΓΑΣΤΡΙΝΜΡΓΙΚΟΝ... ΚΥΡΟΣ Είς τα νηστήσιμα τής έττοχής τα κουκια παίζουν ρόλον ττρω· τεόοντα. Άττό μίαν στυχομυθίαν τουλάχιστον την οποίαν προχθές ό υποφαινόμενος ήκουσεν είς την αγοράν, Βιεπιστώθη έπικαίρως ή σημασΐα των. —"Εχω σήμερα κάτι κουκια φΐλε μου μεγαλβϊο. —Άλήθεισ; —Άληθέστατα. "Αν θές, ττάρε καΐ ού. ΚαΙ θά μοθ συνχωρνάς. ΚσΙ ό τιρωτος ύττέδειξεν είς χον δεύτερον τό μαγαζΐ από τό ότΐοϊον Θά έττοομηθεόετο τα έκλεκτσ κου· κια. Πρόκειτο σχεδόν περΐ ναστρι- μαργικής παραδόσεως: Τα ξερά κουκιά δέν είνε μΐα Εκφρασις τοΟ λιτοδιαΐτου άΐτλώς τοΟ "Ελληνος. "Εχουν σχίσιν κοΐ μέ τα οίκονομικα τού τα ό Ποία συνήθως ούτό τόν καιρύ ή άκριβέστερα κάθε σαρα- χοστή,είναι κακά στραβα κι' άνάπο δα, άλλά καΐ μέ την ΰλην ψυχο¬ λογίαν τού. Είς τα κουκιά ό αν· νάνθρωπος ύποκρύπτει κάποιον σαρκασμόν. Σα να θέ>ρ νά πή δτι
  ήτο βξιος ττολΰ κολυτέρας τύχης
  άλλ' ή μοίρα τού τόν Εκανε νά
  τρώη ουχνα ΐά κουκια χωρΐς παρά
  ηονο,
  'Ασχέτως δμως ούτοθ τα κου¬
  κιά τοθ άρέσουν. "Αλλοτε τα έπου
  λοθσαν είς των δρόμομαγειρευμένα
  καΐ ί^σαν πλήθος οί γευόμενοι τό
  φαγητόν τοθτο. Τό Μισίρι άνβφέρε
  χο ώς έξαιρετικός τόττος μόνο καΐ
  μόνο γιά τα κουκιά τού ή επί τό
  τρυφερώτερον τα κουκάκια τού.
  "Ας μή ξεχνοθμε ΰΐι τό παλαιότα·
  τον Κρητικό μοτΐβο συνδέεται άρ
  ρήκτως μέ τό... κθρος των κουκιών:
  Δέν μαγειρεΰω πειά
  κουΛΐα,
  δέν στενώ πειά
  —Παιγνίδια
  τούς γκάγκστιρς.
  'Υιτάρχοϋν καιγνΕίιοτ, τα όΊχοΤχ
  ίιά νά είαχχθΐθν είς την Αμερι¬
  κήν, χριιαζΐται ιΐδιχή άδιια. Πΐδ
  κΐιχαι περΐ διαφοράν χΰπων μι·
  χοβν γραφβμηχαν&ν δ:ά παιδία,
  χαί κυρίοις μεριχβν καιδιχϋν δ
  ήλιον, χά ϊιχοΐχ άποχελοϋν χήν μι
  γαλυ-έ?αν ευτυχίαν τβν Άμΐοι
  χανοπαΐδων, πι:υ χιΰ; άρίσιι Ιδι
  αιτέρως να παΐζουν «ύ; ά
  οτΐρς. Ίί βκλα αύΐά έ
  πολυ χιλιυχαΕως.
  Ή αοτυνομΐα άνεκαλυψτν Βτι
  μέ τας ιχχιδιχάς γραφομηχανάς οί
  πραγμαχιχοΐ γχάγχαχιος Ιγ^αφΐν
  τας ίκδιαστιχΐς έκΐστολα; των
  χαί Ιτσι ή δηηΐεοΐα Ιγχληματο
  άζή ί ώ
  ΚαΙ ή συνέχεια τοθ στΐχου έτο
  τιοθετεΐτο είς τάς οείδικωτέρα»
  σχέσεις τοθ συμπολίτου. Τα κου
  κια απετέλουν τρόπον τίνα τύν βα¬
  θύτερον σύνδεσμον μεταξύ κοΐτης
  καΐ τραπέζης. Τα Ετρωγαν βλίπε-
  τε οί πάντες μέ μίαν δισβολεμένην
  όρεξιν. ΚαΙ μία τέτοισ δρεξι καθ'
  ήν στιγμήν τρώτε διατηρεϊται ώς
  όρεξις καΐ μετά. Έξ οθ καΐ ή ση
  μασΐσ τής «άηειλή·;» είς τό λαΐ,κό
  τραγοΟΒι. "Αλλως τε τα κουκια
  Εχουν κατά τούς είδήμονας κ
  θεραπευτκάς ίδιότητας. ΠολλοΙ
  στομαχιχοΙ τουλάχιστον—Θυμοθμαι
  ά π ό παλαιόιερα—εΐχσν νά ποθν
  ότι τούς Εκαμαν καλσ τα κουκιά.
  ΚαΙ «ς ίλεγσν δ,τι ήθελον οί Ά
  οκληπιάδοι,
  Ό Άλλος
  γ ζη
  θο)νΐ ν'αναΥαλύψφ'πβΕου 'ύτου γρα
  φμηχνας Υίηαιμοποιοθν οί χχχο
  ποιοί. Έξ ί λ?υ ηολλά παιδιχα
  δπλα, χιιραηέδαι χλπ. χοηοιμο
  ηοιοδμινα ώ; παιγνίδια, ή 1
  ς χατίλληλα νά
  ... χαί είς χά
  —Διότι ΐκτύνησεν δνα «ρ
  ά
  ΕΛί αΐτυφθλαξ χΐ]ς άατυνομ!-
  ας τοθ Λινδίνου χατιδικασθη προ
  ήμι;ων είς έ'ίς μηνός φυλάκισιν
  χαί χαχανανχααχινά Ιργατ, διότι
  έχτύπηβιν έ'<α έργάτη». "Οταν δ χαχηγορβύμινος διίπραξι χδ άίίχη υ,α ίΐ* ή:ο ίβτυφύλαξ. Άλλ' δ διχαοτής επίμενεν επί χοθ γιγονδ τος 8τ; 'έ'οκ πολίττκ, Ιχων ά πλ*ς χά Ι μόνον δπ' δψιν τού να χαΐαΐαγ^ είς τί άοχυνομιχδν α&μ ηρέπιι νά χρ(ν·χαι μει' ούστηρό τη τος δταν 3Λι%%. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ παρά χήν λεω φόρον ΚνωσοΟ οΐκία νεόκτιστος άπαρτιζομένη έκ 4 δωματΐων, κου ζΐνας καΐ λοιπων χρειωδων, ήλεκ τροφώτιοτος μεθ' ύδατος, ΠληροΦο ρίαι ο Καφενειον Μινώα» Α. Μαρ κομανωλάκη Κρεμμΰδικ έξαιρετικής ποιότη τος, διαρκής παρακαταθήκη παρά τώ κ. Ίωάννη Χαλκιαδάκη Γενί) Τζαμί πλησίον Χανίων Πόρτα. ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Γ. λ. ΓίΒΡΙΛΑΚΗ-Σ. Χ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΙΤΗ ΔΙΠΛΟΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤεχνιχαΙ χαί οίκοδομικαί έπιχειρήβεις, βιομηχανικβί χατασκευαί, μελέται μπετόν άρμέ, σιδηραϊ κατααχευαί, οίκοδομικά, ό- δοποιΐα. Γραφ·Ι« Όδος ΑΝΑΡΟΓΕΟ. Π«ρ«ιτλ«ύρΝ( {υλαηο βήκης μ. κ. Καβαλάκη—'Ακράτου. ί ι ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ · ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΟΥΚΟΥΛΏΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ χ· ΜΕΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ννβίοτοί σ«ς έ{αιρκτΐΜο1 μΐταξέσπορο, άνείτερβι χοιί των γαλλικής Λρβίλεύοβιΐί, μικρΓβκοπημίνει χκτατβ ούστημ« "οιστίρ. ςρβκνβνν χμΪ 6ό τεθοδν είς χυκλοφβρί- αν την 12ην Μαρτίβυ. Ποιότης άοίστπ·'Λπέίοσις ήνγυημίνπ. Παράγουν την χκλυτίραν ποιότητα κβ«κβυλί«ν χαί μβτάξης ΟΙ κ. ηαρκννγ'ΐς όύνανται νά προμηΒευωνται έ( αύ χ&ν έν ΉραχλΕΐω παρά τ&ν ΚβταστημάτΜν κ. Άί»λφ£ν Δαμιανάκη, έν Ρββύμνω παρά τβϋ κ.ϊπυριίβκη ©«μά, έν Μισσοιρθ) παρά τ&νκ. Άίϊλφδν Λουλβυΐάκη, έν Μυλβπο τάμω παρά των χ. Πανάγω Γιαννοΰδη χαΐ Μιχαήλ Ββμβουκκ, έν Σητβί? πβράτοδ χ. Άντωνίου Αΐχαχερι νίόη. ΓΡΙΦιΤΙΟΝ Π. ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ ΐΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιυιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι^ Ι ΧΑΛΒΑΔΕΣ - ΤΑΧΙΝΙΑ § ΣΙΣΣΑΜ ΕΛΑΙΑ Ξ 1 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ: Γ. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ ΕΝ ΗΡΑΚΑΕ.Β-(ΚΡΗΤΗΙ) Τό μοναδικόν «ν Κρήτη εργοστάσιον Τα|μ ν(·»ν κσΐ καλβάβΐον. Έζασφαλίζιι «οιόττιτα ϋαλβάϋων εξαιρετικην ανωτέραν τ«0 Πειραι- Βς, μέ Ολικά Αρίστα, ννήσια καί καθαρά. Εάν Μλΐτι νά μή καλάτι την γιθσιν καί τα στομάκια σας, ζητεΐτι ανδ τόν «αντονώλην σας καλβάβις ΜιστΙλογλου. Τα κυτία ·*ρου σι την μάρκα τοθ ίργοστασίου μας. Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ_ΖΟΗΣ Τβδ ΚΙϋΕΚ ΗΑΟΟΔΚϋ —-ΚαΙ γιαχΐ νά οί αηκώΐω Καλ λιχράτη μου; είηε μέ βαρκιά φ» ή. Γιατι νά χινήσ» χο έμο'ωμτ τής ζ»ή» άφοθ δέν μπορω νά άνα χαλΐο» χό ηνεθμχ σΐυ. ΚαΙ &* &- χόμ» σταθης μπροοτΐ μαυ δέν θΐ μέ έγνώκζις χαί θά Ικανες β,τι οέ διέτααοχ γιαχΐ χο αβμχοου δέ' θά Ι χ ι νΐι" ιο άπό τή «ζωή» α ου άλλά απδ τή <9έλησ?» μβυ ώ Κιλλι- ΓΑΜΟΙ.—ΔΙς ΣοφΙα Παπαδημη τρίου, κ Νίκος ΦουνταΧΙδης βτέλε- σαν τοθς γάμους των έν "Αθήναις. ΒΑΠΤΙΣ=ΙΣ.—Την ηαρελθοϋσαν Κυριακήν είς την Νεάπολιν ό κ. Ροθσος Κούνδουρος εβάπτισε την θυνατβρα τοθ κ. Χαρ. Τσα/καρσκη ονομάσας αυτήν Έλένην. —Έπίσης είς Κρητσδν ή ΔΙς Καλλιόπη Παγκάλου εβάπτισεν τό άγοράκι τοθ κ. Ιωάννου Κ. Κου- τάντου δώσασα τό δνομα Κ»ν σταντΓνος. Γιά μιά στιγιιή ή 'ΑγιαΌχ Ιιΐιινε α«ιπιι«ή χι' δ ΐτΐρα έγονίχιοε μποοατά ατί πτ&μ* χαΕ α^χιαΐ νά χλαίη χαΐ νά φθ% τό αχεπασιιΐ. ΕΙχα πιά φθάση δμιας χι' έ"· ώ αε αημείί πού Η* μποροθαχ νά άν9ί ξα> πιρΐσσότερο α" αυτό τό θίαμα
  *αΙ &?χ<σ* νά δϊΐιοθίΥΜρδβ χρίμων όλό«λ*)(5ος. ΕΙχα την έ'τδπααι διι εδρια έ.ιουν στδν "Αδη. Π&ς χά χ δέ νά γυρΕσιο οιό δ»αα τιί μου ήταν ΘιΟ^ϊ. Ι1"ηλα^ΐζον- χας χχΐ μετρ&ντας χά βήμαχά μου κατώρθωοχ νά 6:6 τού; διαδρό μους πού είχα περάση "Ο:αν έ φθααχαχό δοβμάτιό μου Ιξημίεωσι ΚΙχα περάση τίοις ωρες «<εΙ χω ρΐς νά χο χιχαλάβω. "Εκιαα νά χοιμηθ», άλλά (6 ηβα πολύ γρήγοοα χ^Ιιίϊχ χον Τζώ', δ ίιχιΐ^ς ιίχε πιί χελιχβς ουνέλθη «πό χον π^ρεχό, νά περι μέοχ οτό διβμιχτ,ό μου •Ιρουπαθοθαΐ ,νά β^ ίοΠρΐαϊ, ή ίποΐα δέν υηήΐχε χαί ίίχιαε νί τινάζη χά ροθχά μ?υ- "Ανοιξε χά τόπιν μιά άπί τίς ίϊλίτσις μου γιά νά βγάλη χχθαρά. —ΤΙ ουμδχίνει Τζώ ; τον ρώ τησϊ. —Τ.'ποτε χ. Χίλ^. Διν βλέκω πουθινά ζεστο νερό χαί φαΐνιτα ττώ; οί (ϊίθριοποι αύιαΐ τί μιια χει?ίζονται μόνον γΐά νά δράζη ό Ινας χον 3λον. ΑΊτοί έδί οί χου βάίις Ιχουν μίνο χρθο νερό. Άλ¬ λά ιιοθ φβίνεσθΐ οΐν χοιιραομένο; «. Χίλι», χαί λυηοθμαι πο^ύ πβί αίς ίξύπνησα |ιέ τό θίρυδί πού Ιχανα. ΔΙν χοιμηθήχαχι χαλί Ι έ ν έκοιμήθηκα Π»ς ιΐ'ε ό χ. Δεί. —Τ* !!ι« χ. Χΐλυ. Έίν βιλχιωθς ήχατάο:αα(ς τού μαι πολύ. Πίέιΐει νά ίμιος διι ή Ούιχάνα χον πιριποι ιΐτκι σ*ν νά ήιαν βαπχιομένη χρ στιανή. Ου τε ή μητίρα τού δέν θι τόν χύτχαζ« χαλλ(τε?α. Δέ* μέ ά φήνει νά χον πληΐιάο». Μίλις μ 1% χονχά τού άρχίζιι νέ ιιοθ μι λζ χαί νομ'ζα) άπό τί υρίς τη ϊιι μέ υβοίζε,ι. Δέ< φΐ«ϊ^ε δμα» ίύι&Ι οί άγριοι χ. Χίλϋ, άλλά έ μιΐς πού ήθχμε Ιδδ .. Κ»Ινα σ3 π& τή γνώμτ] μιυ χ. Χιλ», νομΐζιβ ττώ; χινιίς μας '/Λν θά φίγη ζ»ν τανός άπό έδΑ. Άλλά ηρέπκ νά πά» νά δβ τόν χ Λι^. Ό Τζώ ι δέν ιίχΐ 5?ικο νά είνε άπαιοιόϊοξος χαί μέ Ιπηρίίθΐ χι' ■μενά. Τΐτερα άπό έ «ίνα πού ιίϊα χή νύκτα II» μποροθοα νά διατηρήαω αί^ιόδοξτ) διάθεσις.Κϊ! άν άκόμη δ Ατό γίνη χαλ^, £)- χισχ νά φΐβιθμΐι δΐι ή 'Αγιάαα τΙι θά χον &φψχ νά φό^η. ΚαΙ ποίος ξέρει &> ίέν μ β; ΐοχόΉονε
  αέ μιά στιγμή θυμοθ;
  Πδς θά μπορΐύιχμι νά δραπι
  ΚϊΙ $.* ε&5!σ«<με χήν ποίος θά μβς Πειχε τϊν χαί πό ό; Θ1 μα; ί<·λύτ»νε από χήν τιμωνί» της ή 4ι4 χιΰς "Ηιαν ή Ικϊτοοτή Α μιτανοοθαα γιατΐ νά ά χον Αιό νά μΙ π-κραοδη ατήν αχαχϊνίητη α&τή Ιξιριύνηαι (συνεχ(ζεται) Γύρω στήν τιάλι μας. Ή Γΐροχθεσινή νοτιά ήαπόδισβ κάθε κίνησιν των συμπολίτην πρός τό ϋκαιθρον. —Κατά τώ ίπικρατοθν Εθιμον τής πρώτης Κυρισκί|ς τ^ς τεσσα· ρακοστής, —Έν τώ μεταξύ οί ώμιτελουργοΐ είς μάτην ήλπισαν Οτι ό νότος τής προχθές Θά Εφερε βροχήν, —Τα νία λιμενικά μας ϊργα προ χωροθν κανονικώς. —Έκ παραλλήλου προχωροθν καΐ αί παρά τόν Πόρον έγκαταστά οεις των νέ«ν ΘαλαοσΙων λου- τρών, —"Ετσι ύπάρχουν οί καλοΐ τια- ράγοντ;ς αΐσιοδοξ'ας γύρω «πό τό μέλλον τοθ Ηρακλείου άπ· εμποοικής, ναυτικής καί τουριστι κης απόψεως. —Ή νηστεία τής μεγάλης σατρα· οκστής εσημείωσεν όπωσδήποτβ άπό προχθές διακοπήν. —ΟΙ νηστεύοντες ί(δη εΤνε δλιγα ριθμότεροι. —Είς αύτό δέον νά αποδοθή καί ή παρατηοουμένη άηό χθές έν γέ¬ νει κατανάλωσις παοχολινων, ώς άναφέρουν οί εΐδικοΐ τής άγορδς. —"Εγένετο τελευταίως λόγος είς τόν 'ΑΘηναϊ<ό' τύπον π»ρΙ με τιφορδς τής Γεν. Διοικήσεως Κρή της είς Ηράκλειον. —Ή πληροφορΐα δέν προή^χετο έξ επισήμου πηγής. —Πάντως ήρκεσε διά νά άφιε- ρώσουν είς αυτήν πικρόχολα ·χό- λια αί συνάδελφοι τΛν Χανίων. —Ό Δημοτικάς κήΐτος Εχει πάν- τοτε τοθς Θαμωνας τού. —Ιδίως τάς μβταμεσημβρινάς ώρας ή κίνησις έκεΐ είνε άξιοση* μεΐωτος. —'Ε.ννοεϊτσι 6τι άπό την κίνησιν αυτήν δέν λεΐπουν καί χά αΐώνια ραντεβουδάκια. - ΟΙ άφιχθησόμενοι έντός 6λ1- γου ώς άναγγ^λλεται ξένοι ασφα¬ λώς Θά προσδώσουν Ιδιαιτέραν ζωήν είς την πόλιν μας. —ΚαΙ τουτο διότι ή Αφιξις αυ¬ τών καί συχνή Θά είνε καί σημαν· τική είς αριθμόν αν υπολογίσωμεν τα καραβάνια περΐ των οποίων ό>
  μιλοθν αί τελευταίαι πληροφορίαι.
  —Σχετικώς 8μως Θά πρέπει νά
  ληφθοθν δλσ έκεϊνα τα μέτεα διά
  των οποίων οί ξένοι Θά διευκολυν-
  Θοθν.
  —Τό κατάβρεγμα των όίων δέ*
  όν νά συνεχίζεται μετά τής αυτής
  ΰπως πΐντοτε ίντατικότητος.
  —Δεδομένου Οτι οί ανεμοι αυτήν
  την εποχήν Θά είνε κατά τα φαι
  νόμενα σχεδόν ή έξ ολοκλήρου δι-
  αρκεΐ^.
  —ΚαΙ ή σκόνη έν τοιαύτη περι
  πτώσει Θά άποβιΐνη ένοχλητικωτά
  τη, έφ" δσον δέν Θά την προλαμβά
  νη ώς συνήθως τό κατΛβρεγμα,
  —'Η «Ναυτική Παρέλασις» πού
  προβάλλει τό κινηματοθέατρον Που
  λακόκη είνε άπό τα πειό χαριτω*
  μενά 'Αμιρικανικά ίργα.
  —Μί τοΰς τόσον συμπτθεΐς δή.
  μιουργούς Γζίντζιρ Ρότζερς καί
  Φρέντ "Ασταιρ.
  —Είς την .Μινώοτ» προβάλετσι
  ή έπΐοης άριστουργηματική ταινΐα
  «Τό Χιλιάρικο·.
  4 Ρεχαρτ·»
  Η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΜΑ
  (τοδ μκιευτηρίου τής Κάς
  Έλενας Βινιζέλο») Δν»ς
  ΚΑΤΙΝΑ Ν.
  ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ
  δέχεται τας έκιτάκους
  έν τή οίκία της ·δός
  Λ«σηθ(συ.Βχλιδκ—Τζαμί.
  επισκέψεΜν 9-12
  Τιμαί γ Ι»τ·< Τ6 μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ Οίκογβνειακόν Ξενοδοχείον 'ΑΛΒΙΩΝ, Ίιινος 10—Λληοιέοτατα ΌμονοΙαε Τηλέφεινον 23-302 Τελείως άναχαινισθέν, διαθέτει δνματια κύήλια, εύαερα Μ«ΐ χ«λέ}( έπιπλωμένα Καθαριοτητα α- μιμκτον καί ύκηρκσίαν προθυμοτβίτην. ^Ιθουοαν •ναμβνης. ΑΙ συμφ«ρε>τερο«ι τιμαί
  Γό ξενοδοχείον «ΑΛΒΏΝ» δΚυΒύνει αύτ·-
  .ιρσβώπνς · νί·ς Ιδιοκτήτης τού συμκολίτης μ«(
  « ΙΟΑΝ. ΒΥΔΙΑΝΑΚΗΪ. * Η *
  " ΠΙΙΙΛΙΙΙΗ ΠΙΙΗΙΙ
  ΙΙΙ ΜΜΙΚγΙΙγ
  ~1"ΤΗΙΙΙ —Ιι7"1ΗΙ Ι
  ΠΟΤΛΛΚΛΚΗ: ΠΕΜΠΤΗΚ; Η ΓΚΑΡΣΟΝ
  ίΐον
  ♦ανί
  )του δέν
  «ρούΠ
  Νά
  νισ
  λύσις
  ,ης. Να
  12 ιιόλεμος
  γλΐας ;
  ίού ή
  -τον τ
  ν,ν
  ύέ
  ύίέρ
  ρα 6 Λα Φ
  ϊβ έθελοντι
  νιά νά σπεύ
  ,ων. Ό Φέ
  καταταχθθ κ
  ,ΐσχευε τι ώς
  ιικά χήν λο
  ά
  μ
  ίββιάλυτο.
  •Ο Λβ Φ:
  μι άνοιχτή ά
  θε να άνα«
  Χβν ύποσπκ
  τερον καί τ< ξιωματικόν ι φίρσεν.. Κατατιληί Κανεΐς ίέ τή τή λύσι, λοβαν τό τ| ούτοϊξορΐας άγάτΐης Μΐτα λ«ιν νέε *ν προ» βι να ΐΰ Μαΐ δια πτουσαν "Υι είς τι δος ι· Τί καί ι Δα Υβ< Κ
  Λ'Ν Ο Ρθ Ω Σ 1 Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙ- ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  ΚαΙ τό φανέρωμα τού θά
  έτιροκαλοθσε σκάνδαλον ανευ
  τιροηγουμένου. "Η^η, μέ τίς
  ττλατωνικές της γ Οποίες ή Μα
  ρΐα—-Άντουανεττα .είχεν άρ
  κετα έκτεββ. Αότός πάλι οί
  σθανόταν πώς χά νειατά τού
  καΐ ή συγκρατημένη θέρμη
  τού δέν ΘΑ χον άφηναν πό
  λύν καιρόν άκόμη νά άπο·
  κρούπ μέ τΐαΥβρή άννότητα
  την γοητευτική γυναΐκα κου
  κι' αύτάς άγαποθσε...
  • *

  Νά φύγη μακρυά, νά έξα
  φανισθβ τιάλι—αύιή ήιαν ή μό
  η λύσις. Σιγώ—σΐγα χό ήθικό
  μαυλό, ύπετσξε την τΐμΐα καρ
  διά. ΚαΙ 6 άκαταγώνιστος κα
  τακτητής επήρε ι ήν κιό σκλη
  ρή άιτόφασι: νά βάλη τόν Ώ
  κβανό άνάμεσά τού καΐ τής
  γυναίκας πού εκινδύνευε; νά
  καχοσιροφβ άπό την άγάκη
  της. Νά Φύγη. Νβ. ή εύκαιρΐα
  —ό πόλεμος μβταζύ τής "Αγ¬
  γλίας καΐ των Αμερικανόν
  κου ήθελον νά ελευθέρα)·
  θοθν. Στόν πόλεμον αυτόν εί¬
  χεν ήίη καρέμβη ή Γαλλία
  υπέρ τ©ν δεύτερον. Κοί τώ-
  ρα 6 Λά Φαγιέτ ώργάνωνβ
  χά έθελοντικά χου σώματα
  γιά νά σπεύση είς βοήθειαν
  των. Ό Φέρσεν εζήτησε νά
  καταταχθΓ) κι' αύτός. Έτσι έ-
  πΐστευε τι ώς θά Εκοβε τβλειω-
  τικά την κλωστή πρΐν τό μπέρ
  £εμά της, γίνη χραγικό καΐ ά-
  ξεοιαλυτο-
  Ό Λά Φαγιέτ τόν εδέχθη
  μέ άνοιχτή άγκαλιά' καΐ εσ-ευ
  σε νά ανακοινώση δτι θά εί¬
  χεν ύτιοσπιοτή τού χον ώραιό
  τερον καΐ χον σβμνότερον α¬
  ξιωματικόν τής Εύρώκης—τόν
  Φέρσεν..
  Κατάπληξις στήν αύλή.
  ΚανεΙς δέν έπερΐμενεν αύ
  τή τή λύσι, ολοι 6μως έκαιά-
  λοβαν χό τραγικό νόημα τής
  οϋιοϊξορΐας χοθ σχλάβευ τής
  άγάπης πεύ επήγαινε νά οκο
  χωθ(| γιά την ελευθερία τ©ν
  ξένον άνθρώτΐων χοθ μακρυ-
  νοθ νέου κόσμου.
  Ή Μαρία—Άνχουανέττα έ
  τιεοΐμενεν.
  "Εξω ό άτιριλιάτικος ηΆιος
  έρρόδζβ χά άνάλσφρα σθννβ
  φα τοθ ούρανεθ, επάνω άπό
  χά καταποά,σινα δένβρα τοθ
  Τριανόν. Τα πρΛτα ρίγη χοθ
  άνοιξιάτικου ήλιοβασιλέμμα-
  τος έσκορπΐζονχο στή νέα βλά
  στησι κσΐ τα πρώτα πολόχρω
  μα λουλούδια. Σέ λίγο χό
  μούχρωμα απλωνε τίς μενεξβ-
  βένιβς σ<ιές τού. Ή νύχτα έ- βιαζότον νάρθβ, ΈκεΙνη έκα- θόχαν στό μικρό σαλόνι τη; Τό όλόλευκο φόρεμά της, χό ποΰτιουλα κύχνου τιού έγαρ- νΐριζσν χό ασπρο έκανωφόρι της Ικαναν τή σιλουέττα της να φαντάζη φωτεινή μέσα σΐό ήμίφως. Άντικρύ της, στό χζάκΐι ο( φλόγες εΤχαν σιήσΐ) μονάχα γι* αυτήν, τρβλ λό χορό μπολλέτου επάνω σχήν άναμμένη σκηνή χον {ό λων. 'Αλλά άπό ορα πολλή τό βλέμμα της, οί. λογισμοΙ της, ή καρδιά της ήσαν άλλοθ —έκαρτεροθσαν νά προ Οίαν· τήσουν αυτόν τκύ εσπευδε κοντά της. "Εξαφνα χό οννα- νό κχύκημα μιάς ττόρτσς την έκαμε νά σκιρτήση άπό αγω¬ ν (α καΐ χαρά, Δέν ήταν παρά ή ντέ Κσμτιάν, ή θαλαμηπό λος. —Ή μεγαλβιοτάτη έπ.θυμεΐ ν Α άνόψωμε τόν πολυέλαΐο; έρώτησβν. —Άργότερσ, είπεν ή Μα¬ ρία—Άντουανέττσ. Μόλις φθάση ό κ. ντέ Φέρσεν, ΘΑ τόν ίΐσαγάγε'ε άμεσος κα! θά φροντΐσβτε νά μας άφή σουν μόνους. Ή άλλη ύπεχλ'θη καΐ την αφήκε νά παραδοθβ πάλι στςύς όβυγηρούς ρεμβασμούς της—στήν άνατιόλησι ενός χό σο νωηοθ, τόσο ζωντανοθ πά ρελθόντος. (ουνεχ(ζεται) ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ' ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ Μιτα ριζιχάς αναχαινίσεις μ«1 την κρβαθήχην κβιΐ «λ- λε*ν νέε»ν δοίμοττίΜν κρός τό προβαλάσσιον χαΐ την &ραί· βιν προκυμαίαν τής πβλβΝί. έςασναλΐζει ανετβν καΐ άλη βΐνα ευχάριστον αιαμβνην είς τούς ταξειδιώτας. Το «Άχίλλϊιον» προτιμάται υπο δλ«ν τβν τ«{«ιδι»τδν Μ«1 διά τίιν προθυμβν υπηρεσίαν τού χαΐ την ακαστρα- πτβνσαν καθαριότητος τβυ. ιΤπ^^ Α. Ε. ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ύποκαταστήματα καΐ ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬ δος καί τοθ ΈξωτερικοΟ. Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψιι χαΐ επί προθεαμίβ. Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων. Έχτέλεσιί πάσης φύσεως τραπεζιχής ίρ γασίας υπό συμφέροντας έρους. ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΧ-ΧΤ6ΜΛΧΟΑΟΓΟΣ1 ΝΟΣΗΝΑΤΑ ΕΝΤΕΡΩΝ-ΗΠΑΤβΣ ■Ιδιχ&ΐ ίχπβιδευβίΐί έν Νονάχν χαΐ Βερολίνω Τ. Α»Γ,βί«1 τβϊ καβηνητέν νβη Β«Γί_»ηη καΐ δοϋΙΙΙβΒ- Ββΐΐη. Δ»«ται τούς πάσχοντος «κ τΛ* νοσρμάτ*.* ΠλατεΤα Τριβν Καμάρων (ΟΙβία ΙατροΟ κ. Χ· λιδόνη) 9—12 β μ. ·*αΙ 4—6 μ. μ· Αρ. Τηλ.7-92 ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Ένδοκρινεΐς άδένες Β'. Άπ' εναντίας, δταν ή λβι· τουογΐα τοθ θυροειΒοος άδέ· νος είνε πολύ ιιερισσότβρον τοθ οέοντος ζωηρά καΐ ηοξη· μένη, έχομεν χά φαινόμβνα ής ύπβοθυοβοβιδΐας ί) θυοεο- ει&ισμοθ' δηλαδή: τα μέν παι- ΒιΛ εχευν πρόωρον ανάπτυ¬ ξιν καΐ σωματικήν καΐ δΐανο· ητικήν, ιΐνε ζωηρά, νευρΐκά, άβικΐνητα, εύβιέγερτα καΐ εύ· συγκΐνητσ, δξύθυμα, τύτιοι τέλος πάντων άτακτον καΐ δϊσβολεμμένων παι&ιον. ΟΙ ένήλικες είνε συνήθως ύψη λόσωμοι καΐ λεπτοΐ μάλλον υέ άνε-χυγμένην τρΐχωσιν, ]»;ν ζωηοάν καΐ ιθχρουν, νέ- ανικότητα παρατεινομένην,θερ μόν χό δέρμσ, όρεξιν καΐ πβ- ψιν αρίστην, θρέψ.ν άκμαΐαν, κάποιαν νευρικότητα καϊίύσυγ κινησίαν, τάσιν πρός έξάψεις καΐ ουμφορήσεις- είνε έν γέ¬ νει όργανισμοΐ ύπερεκχειλΐζον τες άπό ζωήν καΐ διάνοιαι ζο η?α! καΐ όξεΐαι. Άπό γεννητι κης άπ(*ψ5ως, χέλος, καΐ αν· Βρες καΐ γυνοΐκες παρουσιά- ζουν υπερβολικήν δρασιηριό- τητα. "Οταν πάλιν χοχη νά φλογΐ σθή ό θυρεοδής ά&ήν κα( έ· ξογκούμινος σχηματίση έμ¬ προσθεν χοθ λαιμοθ ενα έξέ- χοντα ΰγκον, ή άσθένεια αυ¬ τή λέγετσι βρογχοκήΧη ίξο- φθαλμική καΐ κσί είνε όχληρο τάττι καΐ σχεδόν άνΐατος. "Ωογε δταν ό άδήν αύτός λειτουργβ κανονικά καΐ δηως Ι πρέπβι, 6 άνθρωπος Εχει εύβ· Ι ξίαν, εύρωστΐαν, ζωηοότητσ, καΐ είνε (σοοροπημ*νοο κα( σωμσιτΐκως καΐ ή9ικώς. "Οταν πάλιν λβιτουργή μέ υπερβολι¬ κήν έντασιν, ΒημιουργεΤ μίαν νοσηοάν ύπβρενβργητικότητα πού δεικνύουν οί νευρικοΙ ο( εύερέθιστοι, οί έν βιαρκβΐ βιε- γέρσει καΐ άεικΐνησ'α εύρισκό μβνοι. Όπως έξ ΑΛλου, βταν είνε ΰττεο τό δέον νωθρά καΐ άνεπαρκής ή λειτουργΐα τού, τό άτομον γΐνεται ποχόσαρ- χον, πλαδαρόν, μέ διάνοιαν νωθοάν καΐ βαρείαν, ό<νηρόν, κριόφοβον, ύπνηλόν. Με μίαν λέξιν ό θυρεοειδής ά&ήν είνε ό άβήν της ταχύτητος καΐ έ νβογβΐας τοθ όογηνισιιοθ, πού βΐΒβι δηλαβή ιΐς τή« ζωήν ρυθ μόν ταχύτερον καΐ ζωηρότε¬ ρον. Ό θυρβοειδής άδήν τοθ προ βάτου τρωγόμενος νωπός γ] λαμβανόμενος υπό μορφήν δι αφορών ΟποθεραπευτικΑν λε {νοαένων σκρυσσιβν (ΙΗνΓθί ΰίηβ, ίοάοΙΙιγΓΪηβ κλπ ) εί¬ νε θαυμάσιον άληθώς καί πό λύτιμον φάρμακον κατά των άνωααλιάν αυτών πού προέρ χο ^τι άπό ανεπάρκειαν τοθ άδένος αύτοθ, άλλ είνε συγ¬ χρόνως καΐ τόσον δραστήριον καί επικίνδυνον ωστβ μόνον (ατρός καΐ κατά προτίμησιν ό εΐδικως άσχολούμενος μέ τούς ένδοκρινεΤς άβένας νευ- ρολόγος (έιβοκρινολόγος) εί¬ νε είς θέσιν νά κανονίση άνα λόγως των περιστάσεων την άπαιτουμένην βάσιν καΐ χρή¬ σιν τοθ λεπτοθ τούτου θερα πευχικοθ μέσου, έπιβλέπων συγχρόνως καΐ την ενέργειαν τού. θ 1 συνεχΐσο προσεχώς τό ενδιαφέρον αύτό θέμα μέ την λειτουργίαν των άλλον ίνδο- νόν άδένων. (Τβδ ΙατροΟ Ι. Α.Γ. ΤΟ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΕΜ.2.ΚΑΣΤΡΙΝΑΙΗ Ριζιχ&ς άναχαινισθέν. Επλουτίσθη βιά νέβς συλλβγης ραομάτ»»ν ΕύρΝπαΐχβν καΐ Έλ ληνιχ&ν. Προσέτι πρεσέλαβι τόν γαμβρον τον χ. ΑΝΤ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ επ) σειράν έτΒν έργασθίντα έν 'Λ θήνοπς χά Ι «ΙδικενΒέντα είς την χοπτιχήν. ♦Εγγυάται τελείαν έφαρμο γήν ίν συνδυασμώ των (ξαι- ρετικ&ν τού τιμ&ν χαί χρη¬ σιμοποιήσεως βρίστων ύλιχβν. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΣ ΜΟΙΡΑΙΣ ΑΟΓΟ ΜΕΓΑΛΒΣ ΗΑΡΑΛΙΟΙΐ: 2ΗΜΙΙΟΟΑΝΟΝ ΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ Πλατεια—Στράτα Διά νά δυνήθη νά τάς εξοδεύση όλας καθώρισε τό εξής τιαολόγιον: Σημαίαι ποπλίν » Α'. (189X126 θαλάσσηθ Δρι Β'. (135 Χ 90 Γ'. (105Χ 70 ■ΊΡ&,) Μάλλιναι μέγεθβς Α'. (189X126 θβλάσσης) » Β'. (135X090 » » Γ'. (105Χ 70 ξηρδς) » 145 125 95 325 210 125 ΠΑΙΝΓΧΙΜΝϋΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝΜΑΡΘΑ Η άναπληρωσις των είς διαδεσιμότητα τεθέντων. Διά νόμου δημοοιιαομίνου ιί( την «'ΒνημερΕδα τΐζς Κυβιρνήιε- ω(» α Ε Θίσιις τδν τιθέμενων είς δθισιμότ^τΐ λΐιτουργίδν τής Μί αης χαΐ Στοιχιιώίους Έχπαιδιδ ωο θιωροΡνται προοιορινΑς χε- να(, έφ' ίσον χρόνον οί δπαλληλοι ιδΐοι έξακολουθοθν παοαμίνοντεί είς την κατάστασιν τής διαθιοιμί- τητος. Έπιτρίπεταί, διά την Ινίαχυσιν ; 6πηριο{«(, ή π?όαλτ,ψΐ{ προ σα»ρινβν άναπλτ3οω:*ν Μίηης ή Σιοιχιιώδους Έχποιιδιΰαεης μί- χρι ΤύΟ τ)μ!σεος 4ριθμο3 τβν είς την κατάστασιν διαθεσ-μδτ^'-ος τι θειιένων Ό περιοριομίς, ώ: πρός τόν α»ιθμϊν τβν προαλαμβΐνομί *,Ηι ισχύϊ!, ίσον &φι)ΐ$. τού; τιθιμίνσυς είς δΐαθεα μίι^τϊ λΐι- ργούς, τους 6πΐ)ρετο0ντκς ι!( μονοΐάξια. Ό αΊοριομίς τβν άναπληρωτΰν ίνεργιΐται δπβ τοθ υποκργοά ττ]ς , μιτά πρότασιν τοθ Έκ- παιΒειιτιχοΟ Σ»μβουλ(ου, ή ϊέ αν· τιμιοθία των, ενομένη έν τζ πράξει τής πρόσληψις, &|ν δύνα τα ι νά ·Γναι ά^ωτίρα τβν άποΒα· χβν τοθ χκταιτάτου βαθμοθ ιΕσί- δου έν τ$ ιϋιχή ίιραοχ'α. Ή δπτρεαία πάντην τ»ν πρόσω ρΐνων άναηληοωτβν λήγει Λ α ττ] άναλήψΐι χαθτ)«6ντων £»πο τοθ ά να«λτ]5ουμίνου ή ταθ ένίς έ χ τβν !ύο άναπλτ]9ουιιίν«τ>ν. Έφ' Βαον
  6 άναπληβούμενος ήθελεν άπομα-
  κρυνθζ τής δπηρΐοίας ίριστιχβς,
  ή δπτ)5εα!α τοϋ προαω?ινοΟ ίνα
  πλτ)ρα>ΐοΟ λήγει Λοα τή αναλήψει
  τΑν χαθηκίντων τοθ δριοτιχοθ άν
  τιχαχααΐίτβυ τοθ άπομαχρυνομέ·
  νού.
  νά έπεχτεΕνωνται χαΐ επί Ι'έβον
  χλά!α·ν τ<ίς δημοσίας δπηριοίας, κατόπιν άποφίσκος τοθ 6ηβυργοΟ τβν ΟΖχονομιχβν. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣ. ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ —ΑΙ «γ·ν·ι γραμμαί Κρπ ΠΑΕΙ2ΤΗΡΙΑ2Μ0Γ τη5 Κατόπιν αποφάσεως τής έπιτρο- Μιχαήλ Έμμ. Γαλεταχτι κατοί- πϋς «γόναιν άτμβπλοϊκ&ν γραμ. χοι* Ήααχλιίοιι μδν· η δημβπρασία δια την μί· ? ■ αβΜσιν τβν γραμμβν θά γΐνο όρι στιχβς την 27 Μάρτιον, ημέραν Σάββατον χαί ώραν 11—12 π. Ι», είς τό χαταστημ* τού ύφνπουργι· όν της Εμπορικάς Ναντιλιας. Προσφοραί Οα γίνουν χαΐ δια τάς γραμμάς ΒορΐΙου Κρήτης χ«Ι Πΐριφΐριχης Κρήτης Μαρίας χήρας Μ. Μελιοιβυργά- κΐ] το γίνοί Ιωάννου Στρατάκη κατοίκου Παναγίας Πείιάδος. 'Δ^αδληθιίς μέχρι τοθδε Ινεχεν νομΐμων λόγων δ διά τοθ δπ6 χρονολογ. 6 ΊανουαρΕου 1937 προ γράμματός μου πλιιοτηριααμοθ προ χηρυχθιΐς χαΐ διά τοθ δπ' άριθμ 4465 φύλλου τής εφημερίδος «Ά νδρθασιι» δημοσιευθείς δηιιίοιος άναγχΐσιικός πλΐισττ,ρ:ασμ4ς των έν τώ είρημίνφ προ^ράμμοιτ! μου άναφΐρομέννν κοί περιγραφομίνων ακινήτων τής χαβ' ή; βθτ,η μου ι!δοηοιβ 8τι γενησεται μόνον μί τιββαν επιφύλαξιν παντίς δικαίω ματός μου χαθ' οιουδήποτε χά Ι έξ (.Είς δήποτε αίΐίας, ώς πρός τα δη'άριθ.Ι. 2. 3, 4, 5, 6, χαΐ 7 έν φ ιίρημένφ προγράμματί μου άνα φερίμινα χά Ι περιγραφίμινα &κ(· νητα χτήματα αυτής την 1& Α¬ πριλίου 1937 ημέραν Κυριακήν χαί ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον τοθ Συμβολαιογράφου Καστελίου Πεδιάδος Έμμ. Ίίομενέιος χβΐ τούτου χωλυομένου τοθ νομΐμου αοτοθ άναπληρΜΤοΟ χαί έν τώ δή αοοίφ γραφεϊφ τοθ είρημίνου Συμ ββλαΐογράφου χειμένω έν Κασιιλ· λ(φ Πεδιάδος Ινθα χαί δι· χά- λοθνται οΕ βουλόμενοι νά γΐνωαιν δπερθεματισταί. 'Αρμόδιος διχκστιχος χλητήρ ένεργησάτω τα νόμιμα επί τοθ πρχιιμέου. Ηράκλειον 21 Μαριου 1937 Ό τοθ επ οπιόδοντος χαί παραγ γέλλοντος πληοιξεύκ^ς δικηγόρος Ν. Γ. Κεφκλογιάννη( Η ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥ —Ή παράτασις τδν αδειβν είσνγωγϋς. Έδημοβιιΰθη ή απόφασις τβν υχβυργβν Έβνικης Ο1χονομ(ας καΐ θΐκονομικβν, δια τίΐς *ποΙβς βρΐζβτβι ίτι έπιτρίκιτκι Α επί τρίμηνβν παράτασις της Ιοχόος των άββιβν (Ισανωγής έμηοριν- μάτΜν καθ" υπέρβασιν των >1σκ·
  κτίυν ποσοτήτΜν καΐ όίνβυ τβθ
  δρβυ τής άντ«λλ«νϋ(- Την πκρά·
  τάσιν ταύτην χορηγο&ν αί αρχαί.
  υπο τ&ν οποίων εξεδόθησαν ΐρχ»
  Μ&ς «Ι αδβιαι Έ$ αλλβυ. διά την
  χορήγησιν τής π«ρκτ«βΐΝς πρέπΐι
  νά μίι μιτετάγη το^ ΐΙσ«χθησόμ«
  νόν εΐίος εΐ( οτλλον κ(ν«κα έκ·1
  νού ίν περιελνμβάνετο κατ« την
  ίκδοσιν τής *δ·ί«ς.
  Ή Ραφφινιρία ΤΑΛΩΣ είδοποι
  ■Ι δτι συνεπε'α τής δπ' Αριθ. 4378
  Διαταγής τοθ χ. Νομάρχου "Ηρα¬
  κλείου έχδοθεΕαης κατόπιν τής άπο
  25—2—37 ομοίας τοθ χ. "Υπουρ-
  γοθ Γενιχοθ ΔιοιχητοΟ Κρήτης θχ
  διαθέση προσιχως είς την χατ«νά
  λωαιν σημαντικήν πεσίτητα έξευ-
  γενισμίνου φυστινελαΐου επί τΐμ^
  χαθοριοθησομένη διά νεωτέρας άπο
  φάοιως τοθ χ.Γπουργοθ πάντως ϊέ
  σημαντικάς ευθηνοτερα ταθ έλαιο-
  λαδου χαθ' ίαιν τα σπορέλαια εισ
  ά/ονται άφορολίγητα.
  Δέον νά σημειωθή 8ιι τό έξιυγε
  νισμένον φυσιιχέλαιον γευατιχβς
  μέν έλαχισΐα ή χαθόλου διαφέρει
  τοθ έλαιολάδοιι χαλής ποιότητος
  ίπό δγιΐινής δέ άηόψιως δπερτι-
  ριΐ τούτου.
  ΟΕ χ. χ. ηαντοπβλαι παραχα-
  Χοθνται δπ«ς μβ; γναρίσουν έγχαί
  ρως την άνηγχαιοθααν ιίς Ιχαοτον
  ποοίιητα.
  (Έχ τοθ Γραφείοκ).
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλβββί.
  Νέα ύφβοματα.
  Νέοι μοδέρνοι χρνμ··
  τιαμ·Ι.
  ΑΙ τιμαί μας είνε βΙ
  καλότιραι.
  Α ΒΕ ΑΙΣΙΑ Ν
  Νανί
  —Τό μέγαρον τού Έμπορι-
  κου χαί Βιομηχανικοδ ·Ε«
  πιμελπτηρίου Ήρκκλκίου.
  ΆρμοδίΗς ανεκοινώθη 2τι &πό
  τοθ ΑιοΐΜητικοδ Συιιβουλιο» τβν
  Ταχυδρομικ&ν Ταμκυτηρίων ένε
  ΜρΙβη ή αίτησις τοδ Έμπορικοϋ
  κ»Ι ΒιομαχανικβΟ Έπιμ«λητηρ(
  ου^Ήρακλιίου Κρήτης περΐ χορη
  γήσβοίς δανβίου δΰο έκατβμμυρί
  «ν βραχα&ν μέ τό ποοΐβν τοδ
  οποίον θά άνενερθθ Ιδιόκτητον
  μέγαρον διά την στέγκσιν τής
  υπηρεσίας τού. Μ«τά την παρβ
  χην τοδ δανίίουθά άρχίσουν λΐ
  «ν προσεχές «Ι έργατσΐαι διά την
  ανέγερσιν τοδ κτιρίου τοδ Έμπο
  ρΐΜθδ καΐ ΒιομηχανΐΜοΰ Έπιμε
  λητηρ'ο» Ήρκκλαίο» Κρήτης.
  —Τρκγωδία εί; τό Ψυχια-
  τρκΐον Σβύδας.
  Προχβέ; την νύχτοι ιΐς τό Ψ«
  χιατριΐον ϊοώδβις ό μκνιοοιός Δή
  μήτριος Δρακάκης όστις σημεΐΜτέ
  όν εχ*ι οι«κρά{α κκΐ προηγουμ*
  ννς πλείστα κα<·ουργήματιχ έπΐτί θη εναντίον τοδ φύλβκβς Γενρ- γίβυ ΠαπαντΝνάκη τόν οποίον κκΐ έτραυμάτισε οοβαρώτ«τ* διά σκ(π«ρνιου. £Ιτ« ίπΐτίβη έναν τίβν τοδ φρ·νοβλ«βοδ( £«λι σρΌυράχη καΐ τοδ θυρωρου Σπαλι ανήκη τοΰ{ βπβίβυς μ«1 έτρανμά τιοβ διά τοδ Ιδίβυ σκβπαρνίβυ β« νασίμ«ς κκΐ Μ«τοπιν άγρίας π* λης. Ό Δρακάκης δρ«π(τ·ΰα«ς έκ τοδ Ύοχικτριίου μιτέβη ■(« Άργουλιδέ ΆκρΜτηρίου 2πο» (ώ τ»χ&ς κ«1 συνελήφθη ύ«ό τβδ £τ«0μάρχου Χωροφυλακην ϊτ·ρ· νβν. —Τ* Σχολείον Χ«ρ·««λα- Μϋς Κρήτης. Υπό τοδ ΈηαγγιλμΑτιχοδ χ«1 Βιοτεχνικοδ κύσμβυ Χκνί«ν άπε στάλη πρός τόν Πρόεδρον της Κυ β«ρνήσ·ως τηλιγραφημα δια τοδ βποίβυ παρακαλ'Ιτκι βοτος ϊν« διβ(τά{ο την λειτβυργίκν τβδ έχιΐ £χβλ·1ου ΧΜροφυλοτχης Κρήτης. —Πρβσκληοις. Καλοδνται χαΐ αύβις είς Γεν. Γυ ν έλευσιν πάν τ* τα μ*λη τοβ Φιλοτν. £υλλόγου Κυριβν Ήρβτ κλείβν» την προσ«χη Κνρικχήν 28 τρίχβντοί χ«ι ώρ«ν 11 η. μ. είς την αιθονσκν τοδ Δημ Ή Πρόΐδρος 'Α»ΡΝ Η Γεν. Γροιμμακυς Τούλα Μ. Φλαμπονριαρη. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Εΐββπβιβΰνται οί υπβββλέντες «ιτήσιις είς τό ΑιμινκρχιΙον πρός χατάται(ίν τ»ν ως ναυτοπαί δών ·πν( την 23ην τρέχοντος μη νός σήμερον παρουβιασβοϋν είς τό Λιμεναρχείον ΧανΙνν βπβυ Οα γίνη ή ίχλογη βύτβν. ('βχ τοδ Λιμεναρχείον Ήοε* «λείβν;. _
  Ηράκλειον Κρήτης
  ΓραφεΤα έναντι Νομαρχΐας
  «ι
  «Μ

  Γ «
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωΐα Τρίτης
  23 Μαρτίοο 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ
  ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΤΗΣ ΑΗΜΟΣΙ1Σ ΕΚΟΙΙΑΕιΣΕΩΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΙΝ ΕΝ ΟΛΥΜΠΙΑ
  ΣΥΜΟλΗΡΙΜΑΤΚΟΝ ΙΝ1ΣΚ1ΦΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαρτίου (τού άν·
  ταποκριτοΰ μας).—Ανεκοινώθη σήμε
  ρον ότι την Οην Απριλίου αφικνείται
  είς Αθήνας ό Γερμανός ύπουργός τής
  Παιοείας κ. Ρούστ προκειμένου νά
  έγκαινιάση τα νέας εργασίας τής Γερμα-
  νικής Άρχαιολογικής Σχολής δια την
  συμπλήρωσιν των άνασκαφών τής Όλυμ
  ηίας.
  Τόν Γερμανόν υπουργόν θά υπο·
  δεχθή ό ύπουργός τής Παιδείας κ. Γε·
  ωργακόπουλος όστις κ*^ θά παρασχη
  πιθανώτατα μετ* αυτού είς την τελετήν
  τής ενάρξεως των άνασκαφών.
  Ό κ. Ρούστ Θά κομίση έπίσης ολό
  κλήρον επιστημονικήν βιβλιοθήκην την
  οποίαν τα Γερμανικά Πανεπιστήμια
  χαΐ τό Κράτος θά προσφέρουν επί τή
  έκατονταετηρίοι τού είς τό Πανεπιστή-
  μιον Αθηνών.
  ίΫΝΕΡΓΙΣΙΑ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΙ
  ΜΕ ΤΟΥ! νΐΊΟΥΡΓΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΟΝ
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΝ ΤΟΥ ΣΤΟΑΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαρτίου (τού «ντα
  ποχρΐτού μας).—.Σήμερον ό άρχηγός
  τής κυβερνήσεως κ. Μεταξάς μετέβη
  «πό των πρωΐνών ώρών είς τό υπουρ¬
  γείον των Στρατιωτικών κα.ί βυνειργά'
  σθη μετά τού υφυπουργοΰ κ. Παπαδή·
  μα επί ζητημάτων στρατιωτικάς φύσε·
  ως. Ό κ. Μεταξάς εδέχθη αργότερον
  τόν ύφυπουργόν των Ναυτικών κ. Παπά
  βααιλε(ουκαΙ τόν Αρχηγόν τού στό·
  λου κ. Οίχονόμου μεθ' ών καί συνειρ¬
  γάσθη έπ' αρκετόν.
  ΩΡΚΙ28Η Ο ΝΕΟΣ ΓΕΚΙΚΟΣ
  ΑΙΟΙΚΗ ΤΗ_ Μί-ΚΕΰΡΝΙΑΣ
  Α&ΗΚΑΙ 22 Μβρτίβυ (τού «νταπβκρι
  τ·δ μ«!)·— Χβές την προ/ΐ«ν ενώπιον τής
  Α- Μ. τβδ Βασιλέως παψιοταμένβυ καί τ·δ
  χ.Πρ&ι8υπ€υργ·ΰ ώρχίοθη ο νεβς Γενιχβ;Δι
  βιχητής Μαχεδβνίας κ. ΚυρΙμης.'Ο μ. Κ«ρί
  μης ανεχώρησεν δια την θέσιν τ·υ βμέσως
  μετά την βρκ»μοσ(αν τβν.
  ΙΛ Ρ Ύ Ε Τ ΑΙ ΝΕΑ ΣΧΟΛΗ
  ΜΡΜΙΜΒΜ ΤΠΑΞΙ-ΓίΠΑΤίΚΟΝ
  ΑΦΗΝΑΙ22 Μαρτίευ (τεδ ανταποΜρι
  τ«0 μας),—■ Ίπι ι ό βίοει δημ*σΐϊυθέντο$
  νέμευ ιΐς ιήν εφημερίδα τής »ιβΕρήοεω£,
  Ιδρύκται στρατιωτΐΜΓΐ σχβλή α{ι&.ματικ&ν.
  Είς την σχολήν ταύτην βνγχωνίύκται η ή
  £η λειτβ«ργ·ϋσ« σχολή ύπβξ υματικοϊν.
  ϊκεπές τϋς οχολί,ς ταύτης είνε κυρίνς ή
  >*πα(ο»υσις μβνίμων ύκβφνματιχ&ν πρός
  παρασκευήν αξιωματικών δι* υπηρεσίας μκ
  ταγνγικβν, διαχειρίσεως χαί ·ίκον·μικοΰ ε¬
  λέγχη.
  ΟΙ ΕΝΟΡΚΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  Χβέ{ γινβμεΛ ής τής χληρέσΐνς των ινβρχβιν
  το& μηνάς Απριλίου ιχληριθπσαν οί κάτΜβι:
  Α' δνδιχαήμιρβν ταΜΤΐχοι: Α. Ζ. Ζαφειρίου
  Στ. Ν. Κβ-οτρινόκπ;, Γ. 1. Ίατράχη;, Ν. 'Κμυ, Δια
  κάνη;, Ν. Μ. ΚαρτεραχηΓ, Γ. Χ. Ιΐίτρβκπί, Β. Κ.
  Βεργο;, Ι. Κ. &*νβ*χη{, Δ, Β. ΆφβλβΜβτηί, Ι.
  Κ. Μαριίάχης. Α Μ. ΉσΑΪ«;, Έμμ. Α. Καβββλά
  κης. Χρ. 1. Βν6ο1λχ»ς, 1. Ν. Βαφετζάχηί, κ. Ε
  Λιανάς. 1. Α. Λιναρίανης, Ι. Χ- ΠρινιβνάκηΓ, Α.
  Β. Αιχονταχπί. Έμμ Ν. Π«η«δο»'ηΓ, Έμμ. χ.
  Νιχε>λ·τ*»ης. ΆνοιπΑηρΜματιχοΙ: Α. Γ. Μαμοτλά
  »Π'> Μ. Δ- Λν4*»η?, Γ. Ν. Κβστριναχης, Έμμ. γ.
  Κ«>ηΝ(ά»η;, Ιϊ,κρβτης Α. Λιναρδάκης, Γ. Χ. 'Α
  τσ«)άΜΠ{. Ζ. Μ. ΠβτραοΊΚ, Ν. Μ. Λογιάίπί, Ε. Α.
  Ζβχβριάδηί, Άρ Γ. Άν6;ουλα<χης. Β' Δωί«Μβήμ«ρ€ν. ΙαχτικβΙ. Έμμ. Γ. Βαβιλείβυ Ν- Δ. ΛβνίβυοΙδπί,Χ.Γ. Λιβπάχηί,ϊπ.Ιί,Λΐβντοιχηί Λ.η. &αμ»ρ«;, Έμμ. Πετράκης,Η.'Εμμ &χν6«*π{, Γ.Μ.Ορ€β«τίδη{ Ν. Γ. Καρέλη;, Ε. Μ. Μανβαλενά χπς, <ϊ. Γ. Γεκργιάίπί. Μ Α. Κ»οτ«λο*η{, Κ. Χ. Κανειχάχπ,. Ν. Ν. Ι)«ναν.ικτβχπί, Έμμ. Γ. Καρέ¬ λης, Κ- Ν. Γ«λι»αν*ί, Γ. Φ, βη^ΐίδβχηί,Ήρ. Μ. Π·Αεμ*ΡΧ·Χ·>ΐ· Ν. Β. Άβηι**η(, Ί Ν. Δραχέπου
  λβς. 'Αν«πληρ«μ«τικβ(: Γ. ©. ΓιρΜνμάχη{. Μ Γ.
  Κβζνράχικ. ΧΡ 1· ΠαπβββΧΓί, Ν. Γ. Βογιατζάκη*
  Γ. Μ, Αι«λ»ι «ί. Έμμ· 1.Β«««ί«χηί, 'Λρ. Γ. Βλαβ
  9ΙΗ, Κ. Α. Ανεμογιάννη,, Έμμ. Ι. ΝταγκιινάΜηβ.
  ΐΓ» ΒΤΙΜβΧΙΙ»
  Τό Βέλγιον καί ή οΰδετερότης τού.
  Ή Βαλένθια δέν δέχεται τόν έλεγχον.
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαρτίου.—
  ΤηλιγραΦοΟν έκ ΛονδΙνσυ
  δτι τό «Νταϊλυ Έξνρές»
  αγγέλλει δτι ό Βασιλεύς
  τ,οΰ Βΐλγίου Λεονόλβος κα
  τα την διαμονήν τού έν
  Λονδίνω Θ4 ζητήση ά«δ
  τόν κ. Ήντβν διαβεβαίωσιν
  δτι αί Κυβεονήσεις τής Γαλ
  λΐας καί τής Αγγλίας θά
  έγγυηθουν την ούΒιτερότη
  τα τοθ Βελγίου. Είς ά ντά λ.-
  λαγμα τής εγγυήσεως ταύ·
  της ή Γαλλία καί ή 'Αγ
  γλία θ« ζητήσουν: «ρΑτον
  δ«»ς ούδεμία βλλη δύνα
  μις Ηρησιαονοιήση τό £5α
  φός χοΰ Βελγίου ώς βάσιν
  Στρατιεπικων έιιχειρήσε
  «ν, καί δεύτερον δ«ως τό
  Βέλγιον είδοτΐοιήση την
  Γαλλίαν καί «ήν Αγγλίαν
  είς Μρίτΐτωσιν έναερίου έ
  «ιθέσΐιες Α«ό μέρους 4χ
  θροθ τ&ν δύο τούτων χω
  ρων.
  Έκ τής αύχΐ,ς «ηγής
  αγγέλλεται δτι ώς πληοο
  θορεϊται ό «Ήμερήσιος Τη
  λέγρα#ος> έκ Χάγης, ό ΰ
  ■ουργός τβν Έξωτιοικ·ν
  τής 'Ολλανδίας «ροέβη είς
  δηλώσεις είς τήνΓ Βουλήν
  σχετικώς μέ την «ΐριφρού
  ρήσιν τής όλλανβικής ση
  μαίας είς τα Ισνανικα 05α
  τα Ό ύκουργός ετόνισε δ
  τι όλανδικά «ολεαικά οκά
  •η θα συνοβιύαυν εφεξής
  τα Ιμνορικά «λοΐα είς την
  Ίσιανίαν. Ή δήλωσις αυ
  τη εγένετο βΐκτή μΐτ' β«ευ
  Φημιβν ύ«ό τής, Βουλής.
  —Τό Πρακτορείον Ρώϋχΐθ
  «ληροφορχϊται *ξ Άλγεθί
  ρας, δτι άνώτερος άξιωμα
  τικός τοθ έθνικοθ στρατοθ,
  αφιχθείς Ικιϊ τόν άβόγευ
  μα 1κ τοθ μ«τώ«ου τής Γου
  αδαλαχάρας, 4δήλ«*σεν δτι
  Φάλαγγις ξ«νων έθελον
  των ϋκβστησαν ά««·λ«(ας
  τινάς, δέν.άντελήφθη δμ«ς
  ώς εΙ«εν, εάν ««ολλαΐ μι
  ραρ]|ίαι> — ώ; ΙσχυρΙζον
  τβι οί κυβερνητικοΐ— «οιε
  Ηώρησαν 4ν άταξίο;».
  —Τηλεγραφοθν «κ Παρι
  σίων δτι τό «Φιγκαρό» «λη
  ροφορεϊται έκ Λονδίνου δτι
  ή Κυβέρνησις τίς Βαλέν
  θιας άβεθάσισε νά άντιτα
  χθπ είς τό σϋ«διον έλίγιου
  των Ισβανικών άκτβν, καί
  δτιή σοβιΐτική Ρ«·σσία θά
  ΰνερασιιίση την θέσιν τής
  Ισκανικής Κυβερνήσεως 4
  ■έναντι τής κοινής έν 'Ισνα
  νία Ινιμβάσιως των ξένυν.
  3« ιΊΡΟ
  ■ II
  Αί κυριώτεροι διατάξεις τού νόμου
  υπέρ των ττληττομένων έξ άνεργιας.
  Είς την εφημερίδα τής Κυδεο·
  νήσεω; δημοσιεύιται άναγκαστιχδζ
  νόμος «ττερΐ τροηοηοιήυιως χαΐ
  συμπληρώαεως τβν 5ιαταξεων τβν
  νόμων τΐ]ς οπηρεσίας τβν έξ ανιρ
  γΐας πληττϊμίνων έκαγγιλμ»τ»ν»,
  αί χιιριώτεραι διατάξ»:; τοθ δπο[
  ου είναι οί άχόλουθοΐ:
  Παρλ τ) δπηριΐ'α πληττομί
  νων έξ άνιργΕας ίπαγγελμάτων σο
  νισ'όίται άνοθεωρηΐική Ιπιτροπί;
  πρός έκδΕχαοιν τδν χατά τβν ίοι
  ατιχβν άττίφάσιω* τοθ σ^μβουλΐου
  τΐ)ς δπηυεσίας ταύ·ης δκοβαλλομέ
  νων αίτήσιων άναθιωρήιεως. Ή
  άναθιωρητιχή ίπιτροπή &ποφτ!ζ< τα ι έκ τοθ γενιχοθ γραμματέω; τοθ δφ^ουργιΐου Έργασίαί, έχ δύο άνωτέ(ω> δτςιμοοΐων δπαλλή
  , έξ ί^ς διεκθυντοθ τής
  νομΕ«(, έξ έ'ίς άντιπροσώηου τδν
  έιταγγΐλμχτικίβν τάξεων χαΐ έχ
  τοθ τμηματάρχου πριϋχολογιβμοθ
  ή ετέρου άνιοτέρβυ υΐαλλήλου τοθ
  δπουργΐΕοΐι τβν Οίχονομιχώ'.
  Ή δπο τοθ άρθρον 2 τ&Ο άναγ
  χαοτιχοθ νόμοϋ τής 29 Ό<τω65ί οιι 1933 «περΐ τροκοποιήσΐω; χά Ι συμπληοωσκος τβν διατάξεων πι ρΐ αποζηι.ιώ3ΐα>( ήνΐόχωΛ αχγμχ
  τοποιβν κλπ » πραβλιτιομέντ) αΰ
  τεπίγγελτος αν*θεώρη9ΐς δΐιοτι
  κβν χαΐ τιλισιδ(ν»ν άποφ4σε«ν
  ένιργιΙ;αι ίφεξή; δ τί ό τής Βιχ τοθ
  νόμ-3υ τούτου συ/ισΐωμίνη; αναθΐ»
  έ
  ηή ρής
  Ή ίχΐίηαις αναθεωρήσεως χατά
  ί?ιατιχήί άποφίσΐως τοθ ουμβιυ
  λίου τής δκη9ΐο(ας πληττομίνων
  II
  άνεργίας ίπ»γγελμάτων άαχιϊ
  ται έντός ανατρεπτικάς προθεαμΐ
  άς ϊξ μην&ν απο τής χοινοποιήβΐ
  ως τής άτιοφίαειοί είς τόν ένδια
  φερόμινον.
  Παρίχεται ποοθεαμία ίύι μη
  νβν άπο τί)ς δηιιοσιιύσεης τοθ νί
  μοϋ ηοος δποδολήν αΐιήΐιως βνα
  θΐωίήιιως χατά δριαΐιχών άπο
  φάσιιβν τοθ ουμβουλ(ου ή τ*]ς έχ
  8ιχαοτιχν]ς ίη ι τροτ ής χαθ' ώ/ ού
  δόλιος ήιχήθηυχν τοι»0ΐαι.
  Αί μίχρι τί); δημοσιεύσιιος τοθ
  νόμου τούτου δηοβληθιΐαχι έκ προ
  θίαμως οίΐήσεις άποζημιώοεω; ή
  νιδχνν χαΐ οαγματοηοιβ^ Θε»?ο5ν
  ται έμπρίθειμοι.
  ΑΙ ΠΡΟ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΝ
  Μ ΔΙΑΘΕΖΕ&Σ ΣΤΕΜΦΥΛΟΠΝΕΜΑΤΟΣ
  Κατά σχετικήν γνωμοδοτηαιν
  τοθ καρά 'ψ δκουργεΐφ τβν Οί «ο
  νομιχβν ΝομιχοΟ Συμδουλΐου άπα
  γορεύεται ή μετοφιρά χά Ι διάθε
  σις στιμφυλοπνεύματος ή έξ αύ
  τοθ ιΰζου ιίίιχθς καρά ποτοπ?
  λβν χά Ι έπαγγιλμαχΐβν έν γένει
  πωλούντων οϊνοπνευματώϊτ] ποτά.
  ΤΑ ΔΙΑ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ
  ΒΝΠΟΡΒΥΝΑΤΑ
  Δι* αποφάσεως των υπουρ
  γών Οίκονομικών καί Έθνι
  κης ΟΙκονομΙσς όρΐζεται Οτι
  ή πληρωμή έξαγομένων έμπο
  ριυμάτων είς ΠαλαιστΙνην έ
  νεργεΐται κατα ποσοστόν
  20 ο)ο Βιά Βραχμών έκ τοθ έν
  Ελλάδι βϊσμευμένου,κεΦαλαΙ
  ου δια την άνοΐκο&όμησιν τής
  ΠαλαιστΙνης, κατά Βε τα λοι
  πά 80 ο) ι βι' έλευθέροϋ συ
  ναλλάγματος. Τα ίμπορεώμσ
  τα άπνα ύπάγοντσι ιΐς τό ά
  νωτέιω μέτρον εΤ> ε τσ εξής:
  α') Τα ίμτιορϊύματα άτινα έ
  ξάγονταιιίς Παλαιστΐνην τό
  πρώτον καί ΐ(ς σημαντικάς
  ποσότητας, β') ΤΑ μπορεΰμα
  τα τα έξαγόμενα ιίς Πάλαι
  στΐνην κστά σημαντικήν υπέρ
  βοσιν τβν συνήθως είς την
  χώραν ταθιην έξαγομένων
  ποοοιή'ων κσΐ μόνον διά την
  υπέρβασιν ταύτην.
  Η ΟΔΟΖ ΠΟΡΟΥ
  ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΖΟΥ
  Η ΟΔΟΖ
  ΑΡΚΙΛΟΧΩΡΙΟΥ—ΙΧΟ.ΝΙΑ
  Έν ουνεχεΓα πρός ίσα μα; ανε
  χοΐνωοε προηγουμένως τό δφυπουρ
  γιΐον παρα ι ψ Προέδρφ τί)ς Κυ
  δερνήαιιβς δια τα γραφέντα ηαρ'
  ημών έν σχέσει μέ την όϊον Ήρα
  χλιΕου— Πίρου— ΆλιχαρνασοοΟ,
  &ιά τοθ 6π' αριθ. 12213 έγγρά
  φύ τού μβς αποοτέλλει χά Ι την
  απάντησιν τοθ δηουργιΕου Συγχοι
  νωνίας διαδιδάζοντος σχετικήν δι
  «ϊαγήν διά τα περϊΐτέρ» ι2ς την
  ΓινιχήνΔίοίκησιν Κ^ήιης.
  ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΑ
  Πρός τάς δημοσίας ττολιτι
  κάς αρχάς τοθ ΝομοΟ εκοινο¬
  ποιήθη έγκύκλιος τής Νομαρ-
  χΐας Βιά τής οποίας αδται
  καλοθνται νά άνοφέρωσι τιοΐ·
  οί όνομαστικβς ύκάλληλοι
  ϋπηρβτοϋσι ιισρ' ούτάς παρά
  τάς διατάξεως τοθ νόμου Φ.Μ.
  «ηερ| εντοπίων λλ
  Μδς απεστάλη μακροσκε
  λές ύπόμνημα τθν κατοΐκων
  των Κοινοτήτων τοθ άνατολι
  κου Λιαμερίσματος τής έπσρ
  χίας Μονοφατσίου έξ τιτου μ έ
  νων άπό την Α. Μ. τόν Βασι
  λέα καί την Κυβέρνησιν νά λη
  Φ9Π μέριμνα διά την κατασκευ
  ήν καί αποπεράτωσιν τής ό
  ΛοΟ ΆρκαλοχωοΓου—Σ^οινιά.
  Τό ύπόμνηαα τουτο οτιογρά
  φουν οί ττρόε&ροι καί τα συμ
  βουλια των κοινοτήτων Σνοι
  νιά, Κάτω Καστβλλιανον, Ίν'
  ου Γαροπας, Καροβαδω καί
  ΒουτουΦοΟ.
  Ο ΠΡΟΣΕΧΗ! ΠΟΑΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ
  ΑΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Την Κυριακήν 28 Μαρτίου περ!
  ώραν 4 μ.μ. θίλιι λάίει χώοαν έν
  ιψ γηπίϊφ Χάνδαξ ο μεγαλυτέρας
  ποδοσφαιρικός 4^ώ< ττ]ς Ιφετεινής πιριέδοκ μιταζύ τβν ίμάϊων Όμ! λου Φίλάθλων χαί τής νιιύ ής τής ηολτως Ρεθύμνης. Ό άώ^ προμηνύΐται έχτάχτου ενδιαφέρον τος λόγφ τής άρτικτάτης συνθίσι ως αμφοτέρων τβν δμάδων. Είς τον άγβνκ εκλήθησαν ακααχι αί αρχαί τής πόλιώς μας έ'.ίβη !έ δ &ωι ι υιός δπο την προστασίαν τοθ Νίμίρχου/Ηραχλιίου χ. Άν δρέου Μχρχίλλου. Κκτβ την διάρ χιιαν τ&θ άγθνος θά παΐανίζη ή μουοιχή τ«θ Δήμοιι εύγενβς παρα χωρηθιϊο» δπο τοθ χ. Δημίρχου. Διαιτηιής ωρίσθη δ χ. Φανή; Φλι ριανος έπ(οημος διαιτητής τής Έλληνιχή; Ποδοβφαιριχτ]; Όμο οκονδίας. Ο ΚΙΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΔΩΝ ΠΡΟΊ'ΟΝΤΩΝ Τό Υπουργείον των ΟΙκο νομικοθ δι' αποφάσεως τού καθώρισε την κατ' δ<άν μέσην άγοραΐαν τιμήν των έλαιω δών προί^ντων των έξαχθησο μένων έκ Κρήτης κατα τόν μί| να Απρίλιον ώς έξη": "Ελαια «αί σπορέλσια δραχ. 38, ιιουρ γέλαια κσί πυρηνέλαια 28. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Δημσοιιόεται ιίς την εφημερίδα τής Κυδιρνήαιως προκήρυξ'ς δια- γννισμβθ διά την κατάληψιν 8 θίσιββν γραμμαίίών τβν φυλαχβν ιίς εφαρμογήν τοθ σχΐτιχ&Ο νίμου «π·( ι διοιχήσιιβς χά Ι προοωπΐχ;Ο φυλαχβν τιθ Κ|ά'ου(». Ό δια γωνισμίς ιύΐος ΘΛ ενεργηθή ιήν δψ τοθ πρΐοιχοθς μηνός 'Απρι λ(9ϋ. ΑΙ ΕΙΣΠΡΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ Αί είσπράξεις τοθ ένταθθοτ Τελωνείου κατά τό λήξαν β' δεκαήμερον τρέχοντος μηνός άνήλθον είς δρ. 1 697.378.30 ΕΙΣΑΓΩΠΚΑ Αι' δπουργικής φς ? οβη Βπως ή είααγωγή οχορδων δασμ. χ>. 13 α έπιτιέπιται μόνον
  έχ χωρβν μεθ' ώ/ συνδείμιθα διά
  συμβάσεως όλοιληρωτικής άνταλ
  λ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ
  ΑΙ.έν τή άγορβ μας κυμανθβΐσαι
  χθές τιμαί των διαφόρων ίνχ '
  νροΤόνταν είχον Δς κάτωθι:
  Ίλαΐει
  ■ Βαθ·δ>» ·».
  ■οινβ ν. Αοοβε(α«;
  Δι«νικ·σ,
  ΈξαιρετικοΙ 31
  λ*·««Ι ■' ·βι·τ. ,. 36,—
  ■·Μ*εΛ. Μ«ι·. „ «β.—
  .. «' «οιοτ. „ **.Μ
  *. Μ···· ... 89 —
  « 3640
  «· ■'·« ·· Μ —
  Η«λ«|υ{(αα ■«»' «·. .. 6
  Καροΰβισ λρ«χ· ·,Ι0
  Μ<λι «οιθτικΔ« „ Μίταζσ „ 40·, Κουκοόλια (ηρα „ ΙΜ, 1θβλτ»ν·ναι α'( βοιότοτο· Βρ. Ιί—ί 1· Μαθοϋι ", Υαχχαδιι α' «ο.6τ"β< «ο. | Ρ; .. .. Ι 14.— Δβριιστα βόϊα "„ 14, -41, 'Αρνοοβρμανα έριφ. „ Η, ■ροΜ»·ν αΐγβν ,. 4·, Μαλλι* ■·<■ όκβν „ Η, —Ν, Τιμαί Συναλλάγματος Δολάριον δρ, ΗΙ.δβ—ΙΙΙ,Μ ΑΙρ· .. Μβ. -(*«, Κορώνα ΣουηοΙαε, 18.11—Ν.40 Φρανβον „ |.ι ι_ |.ΐ3 ΈλΒ«ι.> φράνκο* „ Η.4)-Ι·.7Ο
  Φιβρΐνι Όλλανβ. „ 60.61—81.60
  ■Μ-.Ι.ΙΙ
  ΙΤΙΜ·
  Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ
  ΕΣΠΕΥΣΜΕΝ-Σ ΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΝ
  λΙ ΠΙΘΛΝΑΙ ΑΦΟΡΜΑΙ
  ΤΗ! ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΝ ΤΟΥ ΑΠΟΔΙΑΟΗΤΑΙ
  ΕΙ! ΤΗΝ ΗΗΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ ** Μαρτίου (τού άντ*-
  ποκριτού μας).—Τηλεγραφήματα έκ
  τού έξωτερικού άγγέλλουν, ότι ό Μπε·
  νίτο Μουσολίνι ανεχώρησεν έσπευσμε·
  νως έκ Λιβύης έπιστρέφων εις Ιτα¬
  λίαν. ,
  Κατα τα αύτά τηλεγραφήματα η ε·
  πειγόντως καί παρά τό ΐρχικόν πρό·
  γραμμα πραγματοποιουμένη, ώς λέγε«
  ται, έπιστροφή τού "Ιταλού βικτάτορος
  άποδίδεται είς τάς διεθνιϊς άνωμαλίας
  καί ιδία την στάσιν τής Αγγλίας καί
  Γαλλίας άπέναντι τής Ιταλίας ήτις Ιλα
  βε τελευταίως αποφασιστικήν μορφήν έκ
  δηλωθείσα κατα των τάσεων τού φασι·
  ομού.
  Η Σ1ΛΑΜΔΝΚΔ Ε ΠΙΜ Ε Η ΕΙ
  ΟΤΙ ΠΑΣΑΙ ΔΙ ΔΝΤΕΠΙΒΕΣΕΙ!
  ΤΩΝ ΕΡΥΟΡΟΝ ΑΠΕΚΡΟΥΣΒΗΣΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαρτίου (τού
  άνταποκριτοΰ.μας).—Νυκτερινά ραοιο-
  γραφήματα έκ Σαλαμάνκας άναφΐρουν
  ότι πάσαι αί άντεπιθέσεις των έρυθρών
  είς τόν τομέν. τής Γουαδαλαχάρας καί
  τα λοιπά μέτωπα άπεκρούσθησαν νίκη·
  φόρως καί ότι ή πρωτοβουλία των επι·
  χειρήσεων έξακολουθεϊ νά παραμένη είς
  χείρας των.
  Έν τώ μεταξύ καί κατα τα αύτα άνα
  κοινωθέντα ή στασιμότης των έπιχειρή·
  σεων έκ μέρους των έθνικοφρόνων συνε
  χίζεται διά λόγους στρατηγικούς.
  ΚΑΡΠΟΦΟΡΟΝΤΟ ΤΑΞΕΙ ΔΙΟΝ
  ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΕΣΚΡΣ ΔΓΚΥΡΑΚ
  Α 22 Μβρτίον (τοδ βνταπβκρι-
  τβδ μας) — Κ«θ' α τηλκγροιφβΰν Ιη Β·υχ·υ
  ρΐοτ(βυ τό ταξείδιον τβδ μ. ΆντωνέβκβΜ
  είς "Αγκυραν καθ" α λέγεται, «πέβη καρπο-
  φόρον διά τ« βκκρκμη μεταξύ των δύο χ»
  ρβν πβλιτιχβκαί «ίκβνομιΚά ζητήματα.
  χ
  Φ·α>κ·ν
  Ο ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΔΕΧΘΗ
  ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΑΣ Χ4ΜΠΡ0
  ΑΦΗΝΑΙ 22 Μαρτίβυ (τβδ άντακοκρι
  τ·δ μας).— Σήμερον έ Πρωθυηουργό; κ. Μ«
  τ«{άς ίδεχβη τιύς έΜτελοδντας «ν« την
  Έλλαδα ταςβίδιον άνβφυχής "Αγγλ·»; τρα
  πεζίτας «δελφού{ Ρβναλδ καί Κάρολβν
  Χάμπρο. Πρός τιμήν ,τβν άδιλφδν Χ«μ-
  προ πβρετέθη χθές καί π«ρκ τ·δ Διοικη·
  τοθ της Έθνιχής Τραπέζη; κ. Δρ·β·η·ύ·
  λου πρέγβυμβ.
  ΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΔ1ΔΙ. ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ
  ΤΗΣ ΕΒΝΙΚΗΣ ΒΙΑΙίΙΕΝΕΣΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). —"Ηρχισαν άπό σήμε
  ρον αί έτοιμασίαι τού όσον τό δυνατόν
  μεγαλοπρεπεστέρου έορτασμοΰ τής Έ·
  θνικής μας Εορτής.Ώς γνωστόν ό έορ·
  τασμός άρχιζει άπό αυριον Τετάρτην,
  άφ' ής είνε υποχρεωτικός ό αημαιοστο
  λισμός δι* όλην την χώραν δυνάμει τού
  τελευταίου άναγκαστικου νόμου.
  ΠΑΡΕΔΟΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΔΡΑΝ
  ΤΟ ΠΥΡϋΒΟΑΟΝ ΤΟΥ ΒΟΤΣΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 95 Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Είς "Υορα* έγένε
  το σήμερον μετα πολλής έπιβλητικότη
  τος ή παράδοσις είς την επιτροπήν τού
  έχεί ίστορικού άρχείου τού πυροβόλου
  τού τορπιλλοβόλου 11 μέτό οποίον 6
  Βότσηςέτορπ.λλισε είς Θεσσαλονίκην τό
  αΦετίχ Μηουλέν» κ αι ά τόν πόλεμον
  τού 1912—13.