94063

Αριθμός τεύχους

4526

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

25/3/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ, ?ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  » ΟΔΟΙ ΜΙΝβΤΑΥΡθτ
  ΤΝΙΪΙ1ΗΙ ΣΥΙΤΑΚΤΒΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγυπτοο
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  ίτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΠΕΜΠΤΗ
  25
  ΙΚΙ4ΡΤΙΟΥ
  1937
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΙ «ΟΜ
  ΛΡΙΘΜ. ΦΥΑΛΟν 4$26
  --—·——■■-■■ --νιιιιιιιι. ιιιιι^ιΐΐι
  ΚΑΙ ηΗΓΙ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΩΝ ΕΜΟΙΕΥΣΕΟΙ
  Την πρωΐαν εκείνην τής
  25ης Μάρτιον 1821 έν ώ β ή
  λε«ς έχρύαωνε τας Έλλην»
  χνς ββυνβκβρυφβς χαί είς τα
  λ«γκα&ι« αντιλκλ·ϋα<χν οί πρωτοι άνοιζιάτιχσι χελαΐ δισμοί τβν αηοβνιϋν ώς υ- μνος κρός την ελευθερίαν καί ώ δή πρός τα θαΰμα τίς Έλληνιχής εύμορφΐάς καί «ίωνιότητος, ολίγοι οτνθρωιτβίΐ μβ σταθεράν βημκ χ«ί άκο φασιστιχοτητα ωδευκν κρός την μονην της Λαύρκς.Έχεΐ υπό τας εύλογίας εν«>ς ήμιθέ
  •υ χαί τούς.κλαταγισμούς τού
  Έθνιχοΰ Λαβκρου τ· οποίον
  βνεπετάαθη ώς σύμβολον ίε
  ρόν, εδόθη ο ορχος ι.αί ελή
  φθη ή απόφασις τού αγώνος.
  Καί μετ" ολίγον, τό πϋρ τής
  ε"π*ναστάσίως εϊχε μεταδοθή
  είς όλην την χώραν. Είς τόν
  Μωρηάν χαί την Ρούμελην,
  είς τα νηοια χαί την Κρή
  την. Παντοΰ οπου υπήρχεν
  Έλληνισμός στενάζων υπο
  Την τυραννίαν τοϋτερατοςτής
  Όθωμανιχής Αύτοχρατορίας
  Ό Έλληνιχβς λα·;, κεύ εί
  χε δώσει τ ό φώς τής γνώσει^
  καί τό μέτρον τής σοφίας ταυ
  είς όλον τόν χέσμον.Ό λαος
  αύτός π·ύ εστέναζεν είς τό
  οκστος της δουλείας τεσσά¬
  ρων έλοχΑήρων αίώνων, ώρ
  Βώνετ· χαί πάλιν ύπερήφα-
  νος χαί άκμαΐος, μέ ά μετά
  τρεπτον την απόφασιν να
  ίψωβή ελευθέρα;, ν' άπατινά
  §α τόν ζυγόν χαί νβ βυνε·
  χίβη τόν δρόμον τ&ν πεπρω
  μένων τον.
  Τό αΐσθημκ τής ελευθερί¬
  ας χαί της έθνιχης τού άνβ
  {«ρτησίβς π·ύ ειχαν εκθρέ*
  φεΐ τεσσάρων αίώνων ιτι-
  χράς δονλείας πόθοι καί ότε
  ναγμοί, είχεν γιγαντωθή
  πλέσν. Ή φνλετιχη ύπερηφά
  νεια καί η 'Εθνιχη βξιβπρί-
  πεια πού είχον στραγγαλι-
  οθφ βπό τον τυραννιχό,ν δν·
  ναοτην είχον άναβιώβει κβί
  βΐστρηλατβδοαν τόν λαόν
  πρός δράσιν. Καί ό λαος αν¬
  τ·;, τ·ν οποίον ίλβι εΐχβν
  κιατεναει ώς απωλεσθέντα
  ώς τελείως νεχρωθέντα, έπε
  χείρηοε την μεγάλην, την β-
  ποφασιθΓΐχήν τού έ,βρμη-
  οιν.
  Μβ μόνον ·ηλ·ν τού την
  Βκαταλυτον π.στιν τ·ν επί
  τα πεπρωμένβ τον, μβ μονα
  οικον βτήοιγμα τ·ν την αύ
  Τ·κεπ·ιθηοιν καί την βεβαία
  τητα επί την χατίαχυσιν της
  ήθιχης χαί τεί διχαίου, ώρ
  Βωσεν τό άνάστημά τ·ν άπί
  νανη τρομερεΰ άντιπάλου.
  Καί μβ τάς θυσίας χαί τα β
  λοχαυτώματά τ·ν, μέ τβύς α
  παραμίλλους ήρωϊβμεύς χαί
  τα έπιχα χατ·ρθώματά τ·ν
  Μί την βλνγιοτβν επιμονήν
  Τ·υ είς τ·ν ώραΐβν άγώνα ύ
  πΐρ των ύψηλων ίδεωδών χαί
  τ&ν ίδβνιχβν της έλευθερί
  ρβ{. εκίνησε Τ·ν θαυμασμόν
  κ«ί την συμπάθειαν όλοχλή
  ρβυ της πβλιτιομένης ανθρω
  η·τητ·ς καί έφθασε είς τόν
  βρίαμβαν καί την νίκην.
  Μετα μαχρεύς αγώνας, τα
  •Ιματεββμμίνα βουνα χαί
  •Ικάμπ·ι καί τα λαγκάδια
  Της Ελλάδος έθερμαίν·ντ·
  «πό τ·ν ήλιον της Έλενθε
  Ρΐας καί εκεϊ οπ·η ■ντιλα
  λοΒσαν πρΐν οί οτεναγμ·ί
  Τβν ύπβδβύλων χαί αί ·1μω
  Υαί τβν θυμάτων, αντηχβνβε
  *·τραγοϋδι της χ«Ρ«ί
  «-V
  •λΐνβερων Έλλην «ν.
  Καί ε*τβτ», τό "£θνβς ι
  λΐύθερβν πλέον καί γαλββ
  νιομίν·ν μεοα είς τάς φλ·
  γας των μεγάλων άγώνων
  Καί τ&ν έπ*ναστάσεων —
  νηματιχβς εδρββτβν^κ·ί
  άχμαΐβν χαί
  Γ την
  χδν Καί είδεν είς μίαν απγ
  μην υπερτάτης φνχιχής ανα
  τάσεως τού, εμπνεομένον
  χαί χαθβδηγβυμεν·ν άπό
  την αισιοδοξίαν, την πίστιν
  καί την φωτεινην διάνοιαν
  ενός Μεγάλον βδηγου τού.
  να όλβκληρωνωνται οί κρ·
  αιώνιβι πέθοι τού χκί νά
  πρ«γμ«τοπ·ι·δνται τα τολμη
  ρότκραόνειρά τβν.
  , —Ις ·λ·ν δέ τα μ{,χ·ς αύ
  Ι τα τής διαδρβμης τού χαί
  είς όλας τάς ενεργείας τού,
  ο Έλληνικός λ*ές δέν έλη
  σμόνηοε ποτέ βύδ' επί στιγ
  μην την ημέραν αύτην. Ή
  25<1 Μαρτίθ), ύψώνετβ πάν τ·τε ώς φωτεινόν σύμβολον έθνιχης πίστεως, ώς πηγή με γαλονργ&ν εμπνεύσεων καί άχαταλύτβν πίστεως πρός τα μεγάλα Ιδεώδη καί τα ώραΐα ίδανιχά. Καί κατ' Ιτ·£, ό Έλληνισμ·;, έορτάζει την ημέραν αύτην. Την έορτά ζει δια να αποδώση τόν ο φειλόμενον φόρον τιμής κα) εύγνωμοσύνης πρός τού; πρά τοιις ήρωας χά) μάρτνρας τής ελευθερίας χαί τής δΒνιχής Παλιγγενεοίας. Άλλά καί διά νά ,έντλήσα πίστιν χαί θάρρος χαί διδάγματα, διά νά φρονηματιαθή χαί νά γκλβκνιθΒή ίδεολογιχώί, ά π· αύτην χαί νά όπλισθή μέ πεποίθησιν χαί ορμήν διά νέας έξ·ρμήσεις, διά νέους άγωνα;, διά νίας ωραίας χαί μεγάλας δημι·νργ(α;. Καί σήμερον, έ» ώ Ι ούρα- ν·ς λ·γχίζεται άπό τάς πνρί νας ρομφαίας πού νψώνβνται «πό την ΊβηρΐΝήν καί ο διΐ θνή{ έρίζων θολοϋται άπ· τον χονιορτον πού ύψώνουν αί μεταχινούμΐναι πάνοπλβι βτρατιαί χαί αύλνκώνεται άπό τάς άβτρκκας πού έΉπβ ρεύονται άαό τό π&ρ τού χυ ρ πρ τού χυ τηριβυ τβν Νιμπελβδγκίν. Κ«θ· ήν στιγμήν ·1 λ«βί χής γής σπαρβσσονται «αό την *^λ«ν «γωνίαν χαί τό δί.ς κου κο·ιΡάσΧΠ χαλοδν μ! ά έήξ ϋ| Εί <άρνο, τό Βέλγιον ή <ουβν Α τι6 8Χ.α^ τΛ^ πλευοίς βγνυή σεις. Έββώοησίν 8τι ή θ*βις τού εΤνβ 8Κως είδική. Έχ το εύχαοΐστω" τας έγγυήοβις των Αλλων. Αύτό δαως ποο τιμοθσβ ν» μή δεσμβυθΠ μέ κσμαΐαν εγγύησιν. Αυτήν την άτοψν ύτίΌτήοιξβ κσί βιστν, υετα την απάντησιν των κυ ββανήσβων ΓεομανΙας χαί Ί ταλίας είς την ΑνγλικΛν δι ι χοΐνωσιν, άνβκΐνή^η ή συζή·η σις διά τό νέον Λο<άονο. Τι Βέλγιον δέν Θ4 ή^ελε νβ συγ καταλένεται μβταξύ τθν έν γυητών τθν νέων συμφωνίαν *8έχβτο την εγγύησιν των ; εγγύησιν. γωίν χαί τό δί.ς κου κο·ιΡΧΠ ^ εγγύη. χαλοδν μ! χάς έκρήξεις τϋς| Είς τό σηαβΐον ά«ο>βδς αύ
  όργής των
  πβλεμικός
  'Ελλάδ
  οί Οάρες κ«1
  Μολώχ, είς την
  μς Μολώχ, είς την
  'Ελλάδα θ' «ντηχήβη κβί πά
  λιν ό ΰμνβς πρός την Ελευ¬
  θερίαν χαί ί Έλληνιχος λα·
  ός θά πανηγυρίση μέέκ>βλη·
  τιχβτητα χαί ύηό τ*ύς ήχβυς
  των κωδωνοκρουσιών, τδν
  τυμπάνων χαί των τηλεβό¬
  λον καί υπό τα πλαταγίσμα
  τα τ&ν σημαΐων, την έπέτει
  •ν τής Έθνικής τ·υ άκολυ
  τρώσεως.
  Καί πέραν δμω; άπό τού;
  έπισημουςπανηγυρισμούς χαί
  τάς τελετάς χαί τάς πβρελί-
  σεις χαί τούς χ«ν·νιοβολι
  σμούς καί τούς λογους τ&ν
  ρητύρων τής ημέρας ή Έθνι
  χ(ι ψυχή θά στραφή κρός τό
  παρελθόν, πρός την 25ηιν
  Μκρτίου 1821 χαί άπό ΐκεϊ θά
  ζητήση ν' «ντλήοη νέαν πί
  στιν καί νέαν δύναμιν διά
  νά δυνηθή ν' ανοίξη είς την
  τρικυμίαν χαί τάς δοχιμ«σ(
  «ς τής σημερινής «π·χής χαί
  νά ύκερνιχηση τού; χινδύ
  νους π·ύ πρ·β«λλ·υν άπειλη
  τιχοί κκντανχέθΐν χαί κερι
  βάλλουν ίλα τα ίθνη χαί
  ύ
  λ«·ύ{.
  Αί διεονείς ζυμώσεις
  Η ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΑΣΙΑ
  ΤΟΥ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛίΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  τό έπβμβαίνει ή αγγλικη πολι
  τική διά νά προτείνη είς τό
  Βέλγιον την ακόλουθον συμ
  ββΐστικήν λύσιν: Είνε έΧεύθβ
  ρον νά ίμαε(νΓ) ε(ς την πολι
  τικήν τής ούδετερόιηΓος. Άλλ'
  έψ' βσον καί τό Ιδιον αναγνω
  ο ζβι δτι ή ούδετερότης τού
  θά ή ο (σχυροτέρα Αν συνο
  δεύεται μέ έξοκλισμούς, δια
  τί νά μή επιζητήση νά την
  προικοβοτήση μέ μίαν μεγαλει
  τ*οαν *<όιιη Ιθ(ύ υή Θ4 τοθ την ό Την Ισχύν μ'α ή η συνεννόησις μβταξύ τοθ αγ γι«οΟ, τοθ να^λκοθ <'»! τοθ βϊλγικοΰ έτιιτεΧβ'ου. Ή άγγλι κή πολιτκή έν5ιαφΕο«ται ν* ετιτύχπ μί^ν βιασάφησιν τοθ βίλγικοθ ζη'ήαατος μέ την •λποστδπ αΐηξ καί Θ5 έλυε τοτό βελγικόν ζή,ημα, θα ήι ΐϊοοοθσαν εύ<οΧώτβοα ν4 ποο γωσήσου" α( δατρι^ααττεό σ«ις διά τό νέον βυτκόν σύμ¬ φωνον. Όκωσ&ήϋοτβ τό Β λ γιον 8έν φαίνεταίΐ διατβθβιμέ νονν'άπόσίΠ τής ποΧιτκή; ής οο5ετ8οότηΌς την ό εταξβν ώ; β^σιν τή ίίΐ τοο ποΧιτικής. ζητεί δ (ί ώς βλβηαοσόν αύτό, άλλ' ώ; συαρΌλην είς την κατοχύρωσιν τής εΰρωπαΐ κης βΐοή^ης. Διά τοθ λόγου τής 14 Ό<τωβο!ου 1936, διά τοθ όποίου διβκήρυξε την πό λαϊκήν τής ούδετβρότητος, 6 βασιλεύς Λβοκόλδος άνήγγει λεν έπίσης την απόφασιν τοθ Βελγίου νά διατηοήσρ Ισχο ρόν στρατόν.Έτσι θεωρεΐ δ τι σιμβαλλει μέ δΧας τάς δυνά μβις τού είς την περιφρούρησιν τής εύρωπαϊ,κής εΐρήνης. τικής Μϊΐλτι'ας Ήοι<λβ(ου. 'ΑΧλ' ή σηαμίτοχή τ©ν ίογτί των είς τή« Έθι/κήν μβς Έ ορτήν βΤνε «αί κιτ) τοθΌ 4 ξιοσημβίωΓθς: Όπ Αϋοδεικνύ εί την προσήΧοβσιν τοθ έογά τού είς την παράδοσιν τοϋ Έλληνος πολίτου, 6 οποίος πάτρα τάς έμφιλοχωοησάσατς άντιθέτους δοξασίας, ύκιήοξε πάντοτε π3τριώ^η^ Κ·«λός πό λ(τη« λοιπόν καί Έλλην ό μο χθών διά τό γενικόν συμφέ ρον, έργάτης τοθ τόπου. ΟΙ ξένοι διά την Κρήτην Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΝΩΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΟΥ ΜΙΝΩΟ: Είς τό Λονδίνον ευρίσκεται ό Βασιλεύς τοθ Βελγίου Λεο πόλδος. ΕΙςτό ταξείδιον τού άποδΙδΕται πολιτικός χαρα κνήρ. Τί θέλει ιίς τό Λονδίνον ό βασιλιύς τοθ Βελγίου; ΑΙ σιζητήσεις διά τό νέον—τό «ύπ' αριθ. 2»—Λοκάρνο, άνε κίνησαν τό ζήτημα τής θέσε ως τοθ Βίλγίου. Έφ' δσον ?έν διασσφηνιοθοθν αί άκρι βϊΐς διαθέσεις τής χώρας τοθ Λεοττόλδου, ή άγγλογαλλική άποψις ιίνε δτι αί συζηιήσες διά τό νέον Λοκάρνο (έν ήα ποροθν νά προχω^ ήσουν. Τό ζήτηαα τής θέσεως τοθ Βελ¬ γίου μετσξύ Αγγλίας, Γαλλί άς καί Γερμανΐας, προέκΐ-ψεν άπό τοθ Όκτωβρΐου ιοθ παρελθόντος ετους: ΤότεάφοΟ πλέον εΤχε καταγγβλθή υπό τε Ο Χίτλερ τό πρώτον Λοχάρ νο, τό Βέλγιον βιεκήρυξβν δτι έτιίστρεφεν είς την προπολε¬ μικήν τού πολιτικήν τής απο¬ λύτου οΰδΕΤΕρότητος. Ό βασι λιύς Λεοπόλδος είχεν εκφω νήσπ ενα λόγον, πού είχεν τεραστίαν απήχησιν «Ις •«ίΊΙ —ι----------- βλας τάς ένδιαφερομίνας πρωτευούσας τής Λύσεως καί Ιδιαιτέρως είς τούς Παρισίους, δπου ιΐ/αν συνηθίση νά θεώ ρο. Ον τό Βέλγιον ώς πιστόν δορυφόρον τής γαλλικής πολι κης. Ό Χΐτλερ μετβχβιρίοθη ώς πρόσχημα τό γαλλοσοβιβτικόν σύμφωνον διά νά καταγγείλη Οτι ή Γαλλία εΤχε διά τής νέ ής, καταλύσει πεύ καθιέρω κιβερνήσεις Παρισίων καί Λονδίνου άπίβλεψαν νά περι σώσουν δ,τι άκόμη άπέμενεν άπό τό σύσιημα των έγγυήσε ών τοθ Λοκάρνο, καΐ διεκήρυ ξαν δτι άτιέμενε μία Άγγλο γολλοβελγική έγγίησις διά την €μεθόριον τοθ Ρήνου». Πρός ιήν απτψιν δμως αύ την ήΌχετο »(ς σύγκρουσιν, ή νέα κολιτική τοθ Βελγίου, έ κεΐνη ακριβώς πού διβτύπωνεν ό Βασιλεύς Λεοπόλδος είς τόν λόγον τού τοθ Όκτωβρίου: Τό Βέλγιον δέν ήθελεν πλέον νά παράσχη την έγ>ύησ(ν τού.
  Άπό τής στιγμής πού δέν κα
  τώρθωσαν νά συμφωνήσουν
  εί δύο μεγάλοι τού γείτονες ή
  Γαλλία καί ή Γερμανίσ, έπρο
  τίμα νά παραμείνη ούδέτερον.
  Τό Βέλγιον ήθελε νά χειραφε
  τήση την έξωτβρι>ήν τού πολι
  τιν.ήν». Τό Βερολίνον μετά την
  καταγγελίαν τοθ Λοκάρνο,
  έμεινεν άδρανές. Ό Χί·
  τλερ, ευθύς ώς τοθ εδόθη ή
  εύκαιρία, ετόνισεν δτι ή Γερ
  μανία ή*ταν άποψασισμένη νά
  σεβασθή ιήν ούδετερόιητα τοθ
  Βελγίου.
  ΚαΙ την (βίαν διαβεβαίωσιν
  παρέσχεν άργότερα πρός την
  κατεύθυνσιν τής "Ολλανδίας,
  καί τελευταία άκόμη πρός την
  κατεύθυνσιν τής Ελβετίας.
  Όλα αΰτά είχον δημιουρ¬
  γήση μίαν νέαν κατάστασιν,
  σς συμμαχίας
  την ΙσορροπΙαν
  ναν είς την Δύσιν
  νίαι τοθ Λοκάρνο,
  οί συμφω
  αι τοθ Λοκάρνο.
  ΟΙ ΓερμανοΙ εθεώρησαν βτι
  μέ τό γσλλοσοβιετικόν σύμφω
  νόν «παραΦορτώθηκι» τό Λο
  μέ τό γσλλβ
  νόν «παραΦορτώθηκι
  κάρνο χαί «ατέρρευσεν
  τό πρόσθετον βάρος. Ή
  υπό
  Ό ίιαπρεηής Γίλλος ουγγρα
  , :ύς Ροζέ Κιγΐοα, επισκεφθείς
  τελευταίως την 'Ελλάδα ίημοσιεύει
  είς γαλλικόν περιοδικόν τό κατω¬
  τέρω ώραιότατον άρθρον πιρΐ άρ
  χαίας Κρήτης χαί μινοΐχ&Ο πολι-
  τισμοθ.
  «"Οταν έπισχίπΐεται χανεΐς
  άνακίψχντας άπό την σκαπά
  ντ)ν τθΟ Έβανς παναρχαίοιις χί-
  ομους ττ]ς Κρήτης αίοθίνετα1
  άπό ττ)ς πρώτης ατιγμής Βτι ιορί-
  αχεται μέοα είς χίσμους εντελώς
  διαφορετιχους άπό ίχιίνους τής
  χλαοοιχής Ελλάδος. Ό Παβθε-
  ώϊ χαί τα άνάχτβρχ τοθ Μίνω
  ος ϋ«< έπιδέχ&νται χανίνα κοινόν μέτρον ουγχρίοεω;. Είς τίς αρ¬ χαίοις 'ΑΒή'ας «μία μαζα γαλή· νης χ» Ι ουνειίητίίς Ιπιφυλαχτ κό τητο(», 6 ρυθμος ί^ος λαοθ, 6 δ ποίος γνορίζει νά ρ(ψη ι!; το πθρ 5,τι ?έν τοθ χρειάζεται χαί νά χωρίση το βίβ-λον άπό τό Εερόν, μέ βλλους >όγους δ ρυθμος άνθρω¬
  πον ζώνΐων έν ιφ μίσφ τελείας
  βίοθητιχής τάξεως. Είς τή* Κ-,ή
  την ανευρίοχει την κατοικίαν μιβς
  υπάρξεως χκθαρας ίεροτιλεστής
  ϊ/α απέραντον δβίδαλον τιθ δποί
  ου τό θρυλιχον ένθύμιον χατέλη
  ξεν είς τον μθθον τοθ Λϊδυρίνθου.
  Είνε έ άναγεννηθεΐς χέομος τής
  'Αριάδνης. Ό θρθλος χαταλήγει
  είς την Ιστορίαν χά Ι ή ποίηοις είς
  πραγματικότης. Ή γλυχυτά
  τη ήραί; ή δκοία ώϊήγηοε τόν
  γιχος αδτδς χύχλος
  φθε
  ρεται χά Ι ή υπερφυοιχή τοιΐ επ
  δραις έχ τής οποίας έξαριδτκι ι
  δύναμις τού. Τότε διαοχίζει τό Ι
  ρόν ϊρος διά νά ουναντήοη τον θ
  όν, νά τελίση τάς μυσΐηριαχάς τ
  λετάς τής μετ" αύτοθ έπιχοινωνΕα
  χαί νά χοινωιήοη τί)ς__θι!ας Χαρ
  τος, ή δηοΐα θ* τοθ αποδώοη τη
  νεδτητα χκί την δύναμιν. Είσί^
  χεται είς τό σπήλαιον τοθ Μινω
  ταύρου, τόν θείον ΛαβύρΓνθον
  Είνε ή οΐιγμή τοθ θανάτου το
  θιεθ χά Ι τής άναγεννήσιώς τού. Ή
  χρητιχή γη* χατά τάς στιγμάς
  χείνας ταράοοεται διότι χαί αυτή
  5φε!λει νά χαθή χαί νά άναγεννη
  Ή διαδοχή τοθ χόομου πρέ
  πει νά εξασφαλισθή. Είς ίλην την
  νήσον τιλοθνται
  ενώπιον τής οποίας τό Βέλγι¬
  ον έθεώρησεν δτι Γεν ήαπο-
  ροθσε νά παραμείνη άοιάφο-
  οον. Άπό τής πλευράς τής
  "Αγγλίας καί τής ΓαλλΙας δέν
  έχει φυσικά νά φοβήται τΐπο-
  τε, διότι κανε'ς δέν ημπορεί
  νά φαντασθβ δτι θά προέκυ-
  πτε ποτέ ενδεχόμενον άγγλι-
  κης γ) γαλλικής εΐοβολής είς
  τό Βέλγιον. 'Η Γερμανΐα διε-
  βιβα^ωνε καί αυτή πώς θά έ-
  σίβετο την ούδετερότητα τοθ
  Βελγίου. Ιδού λοιπόν ότι καΐ
  μετά ττ)ν καταγγελίαν τοθ Λο;
  θτ,αία ιίς τδν Λαδύρινθον δέν εί
  νέ ά<λη άπό την «ΐελιΕω;—αν( αν» (είς την χ^ητιχήν γλωαοαν «'Αρι—αδνη») την δπερτάτην θι άν, ή ίποία μαζΐ με την θέαν την Όρέων (ΛίχτυναΝ) χ>1 ^τήν Πΐρθί
  νόν τίς ά^νίτη«ς χαί τής χαλω
  οόνης (Β^ιτόμαρτιν) άπετέλει την
  Τριάδα τής Μιναΐχής λατρείας.
  >Οί βασιλείς τής Κοήτης, Ά
  Μίνωες ή«ν πραγμκτι ϊ/« μοναδι
  χον παράδειγμα μονάρχου, (ερέος
  μάγου χαί βϋθ συγχρόνως, ΰπευ
  θύνου διά την γονιμότητ» τής γής
  την καλήν εσοδείαν τβν χαρπων
  χαί την οδξ^σιν τ&θ πληθυσμοθ
  τβν δπηχίων τού διά των δμαλβν
  χά Ι σοχνβν γεννήσεων. Αί μαρτυ
  ρίαι τοθ Πλάτωνο;, τοθ Στράδωνος
  χαί τοθ Διονυσίου τοθ 'Αλιχαρνα
  σέως μ£ς χύνουν αρκετόν φως. Ό
  βασιλεύς Μίνως ταυτδβημος πρίς
  τον θείον Ταθρον, τόν οποίον έ
  εγνώριζεν ήδη ή Άσία άπό τής
  4ης χιλιειηρίδος π. Χ. είνε ή
  ζωσα ένσάρχωσις τοθ Μινιοταύρου.
  Ή δύναμις (ι έ την δποία* είνε πε
  ριβεβλημένος προέρχεται άπό την
  ίερδτητα τοθ πρόσωπον. Είνε ή
  άρχική αίτία παντός άγαβοθ, είνε
  δμιος αδύνατον νά τόν άτενίαη χά
  νείς χβρΐς τρέμον χαΐάλλοΐμονονείς
  εκείνον οποίος ήθελε τον έγγίση.
  Έχτίς τής θείας θελήοεως δα
  βιλιύιι επί ΙννΙ» Ιίφ. *Ο(κν 4 μκ
  επί τή εύχαιρία
  αυτή έτελοθντο χαί «νΒρώπινα
  θυοίαι, διότι ή «ξία των προσφε
  ρομίνων ιίς τόν βωμόν αομίτων Ι
  πρεπε νά είνε ανάλογος πρός την
  οημαοίαν τής τελετάς. Πιθχνήι»
  τα χάριν τη~ς θυοίας αύιής Ιχρηοι
  μοποιοθντο ο Ε έπτά νέοι χαί «Ε
  ίπτά παρθένοι τκύ ήσχν υκοχρε
  ωμέναι α( Αθήναι νά προσφί
  ρουν χάθε έννέα Ιιη ώς φόρον
  πρός τον Μ£να»α. 'Επβνευρίσχομεν
  δ θησέιο;.
  δ Δχβύ
  τδν θρθλον τοθ
  Την φοράν δμως αύτην
  η
  ριν3ος δέν είνε τδ ιερόν σπήλαι
  όν, άλλ' αύ(ό τδ άνίκτορον τής
  Κνιβσοθ μ έ τάς άναριθμήτους αί
  χαί κύς άτελε»'ή:ους δια
  δρόμους. Τί δ/εμί τού δλλοβς τε
  «δ αποδεικνύη. Λιβόρινθος ση
  μαίνει την Ιδραν τοθ Εεροθ ίιπλοθ
  πελέχεως (λάβριι) τδν οποίον β»
  νανι»! χανιΐς χαρκγμένον είς τάς
  σ-.ήλας, ζωνραφιομένον είς τα αγ
  χο Ι ιίς τιύς τοίχους τβν ά
  ναχτδρων, διά νά προατατεύη μέ
  την μαγιχήν τού δύναμιν τον &ψ>]
  λδν χαί Ειρδν κυρίαρχον.
  (Μεθαύριον: τό τέλος).
  ΑΛΟΖ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝ-
  ΚαΙ ((ς την άλλην Έλ
  λάδα καί έν Ηρακλείω οί
  εργάται θά συμμετάσχου* 6
  μαδικώς είς τόν έορτασμόν
  τής Έθνικής Εορτής. Επί
  τής ουμμετοχής μάλιστα ταύ
  ής ομιλεί μέ συγκινητικήν
  άκλότητα τό χθεσινόν ανα
  κοιν«β|ν τής Έβνικής 'Εργα
  Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΝ ΑΘΗΝΒΝ·
  Ή συμμβτοχή τής Κοή
  της είς την Έκθεσιν τοθ Ζιπ
  πείου όμολογουμένως επιβάλ
  λεται. Κα( διότι τα Κρητικά
  προϊόντα ίχουν ανάγκην ου
  στηαατικής διαφημίσεως κσί
  σήμερον άλλά καΐ διότι έξυ
  τιακούϊται ή σημασΐα τής Έκ
  θέσεως ταύτης. Γίνβται είς
  Αθήνας κσί ανεξαρτήτως τής
  έ< παραλλήλου σημασΐας τής εκάστοτε διβνεργουμένης επι καίρως' μέ τόν χρόνον τής πά ραγωγής Εκθέσεως τής θισ σαΧονίκη;, θά συγκεντρώση ποΧλούς επισκέπτας καί δή έκ τοϋ έξωτερΐκοθ. Ή πάτρα γωγική ?έ Κρήτη παρουσιαζο μένη είς αυτήν μέ βλον τόν ΰ κοδειγματικόν της πλοθΐον, ασφαλώς θά έχη νά άποκομί ση άπό την Έχθεσιν ούχ όλί γας ωφελείας. ΜΙΑ ΤΕΛΕΤΗ. Οί παλαιότβροι ένθυμοθν ται μετά συγκινήσεως τό κα τόρθωμα τοθ Βότση ε(ς τόν θβρμαΐκόν κόλπον. ΚαΙ δέν ήτο δυνατόν διά τοθτο νά μή προσέξουν τάς λεπτομερείας τής σβμνής έν "Υόρα τελετής καθ* ή/ παρεδόθη είς αυτήν τό Ιστορικόν πυροβόλον τοθ τορπιλλοβόλου 11 έφ' οδ έπέ βαινεν 6 ήρωΐκός Βότσης. Καί νά μην Αναπολήσουν τάς ω¬ ραίας ημέρας τοθ 1912—13 καθ" ήν ή Ελλάς ήνωμένη «· μβγαλούργει. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΝ. Η οιενεργηθεΤσα τάς τε λευτοίας ημέρας γενική Λστυ ατρική—Λγορανομική Ιπιθεώ ρήσις, υπήρξεν κατά τάς σχε :ικάς άναχοινώσεις απολύτως Ικάνοποιητική. Όλα σχβδόν ;ά καταστήματα τής πόλεως ιύρέθησαν καθαρά, βίς ουδέν απολύτως ευρέθησαν βββλαμ μενά τρόφΐμσ. Τό πράγμα εί αι όμολογουμένως, εύχάρι στον. Κσί άποδεικνύει κα( την ιύσυνειδηαίαν των καταστή ματαρχον 4λλά καί την δρα (ηριότητα τής άγορανομικης μας υπηρεσίας, χάρις είς την Ίποΐαν καί επετεύχθησαν έν ολλοΤς τα εόχάρισΐα αύτά άποτελέσματα. ΗΖΒΟΚΛΟΠΗ. Ή κυβέρνησις, άποφασι σμένη νά πατάξη Ρ* κάθε τρό όν την ζωοκλοπήν καί νά ;ροστατεύση την κτηνοτροφί αν, εξέδωκε νέον νόμον διά :οθ όποίου θεσπίζει αύστηρο άτας ποινάς κατά των ζωο Λεπτών. Κατόπιν τούτου, ε(μ κοροθμεν νά ελπίζωμεν βασ! μ«ς δα θ' άπαλλαγβ ό τόπος άπό την μάστιγα τής ζωοκλο πής καί δτι θά παγιωθβ ή τα ξις καί ή άσφάλεια είς την Ο παιθρον. "Αν κα|, νά ιΓκωμεν "ΐήν αλήθειαν, ή ζωοκλοπή Ι ,ει περιορισθή ήδη σημαντικά |άρις ε(ς την δραστηριότητα ;Λν όργάνων τής β.
  [4
  Ι·ί
  Μ,ΙΪ
  β
  ί
  Α ΠΟΡΘΟΖΙΖ
  ΜΙΝΩ Α.—Σήμερον τό μουσικό
  θαθμσ, ή θρισμβε,υτική δπερσ:
  «Μ ΑΡΘ Α».
  Έκτος προγραμματος: Ζουρνάλ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον
  γευμαΐινή ώρα 6 1)2 μ, μ. «Ναυ
  τική παρέλασις». Βραδύνη 10 μ.
  μ. ·Ή Γκαρσόν»,
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον «Έπιστρο
  φή τοθ Σάντου» Εον, 6ον.
  έπβισόοια.ΚαΙ τό αύτοτελές «Μτιαν
  τίΗσ».
  ΚΙΝ Η Μ ΑΤΟΓΡ ΑΦΟ.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Άπογ»υμ«τινή ώρ« 6.
  30 μ. μ.
  Τβ βυμκ«βέ{ ς«δνβς τθν
  χορεντ&ν τής «Κ«ρι*κ«ί»
  •Ε&θυμπς Ζο.ντοχηροΐς» κ«»
  «Τβΐτ Χάτ»··
  ΦΡΕΝΤ Α ΣΤΑΙ Ρ
  ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΡΟΤΖΕΡΣ
  ϊτπν τελευταίαν τ»ν δή
  μιουργΐοιν.
  ΗΑΡΕΛΑΣΙΣ
  ΕΣΠΕΡΙΝΗ 10 μ. μ
  Η
  'Α,πβ το πεοίφημβ
  μυθιοτορημο. τβδ Β. Μαρ
  γχΐρΐτ.
  Πρωταγωνιστοδν:
  ΜΑΡΙ ΜΠΕΛ
  ΚΚΐ
  ΑΝΡΙ ΡΟΛΑΝ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΝ™! 1)1
  "ΑΙΡΟΗΩΑΙΣ,,
  Αναχωρεί εζ 'Ηρβχλεί
  ·» έχάοταν ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  βραδν κατ' ΐύΐΐΐε,ν ΠΕΙ
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρε,ΐ Ρί-
  Βυμνσν, Χανιά, Πειραιεί,
  ϊδρον, Πάρ·ν, Ναςβν.
  ΒραπτοριΓον ΛΙΝΑΙΆΑΚΗ
  Τ«λι·. Ι-41
  Η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ
  (τ·0 μ«ιΐ»τηρ(βιι τή, Κάς
  'Ελινας Βενιζέλου) Δνις.
  ΚΑΤΙΝΑ Ν.
  ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ
  δέχεται τάς ς
  <ν τί) ·Ικ(α της βδος Λ«οηθί·υ·Β«Λιο*—Τζαμί. Όοαι εΛΐοχεψεβιν 9-12 37 Εν« ~ολ»κροτ·ν Ιστορικόν ερνβν. Μιά πβντάριορφη είς Ενα τόττον μυστηρΐου Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΖΩΗ- ΤοΟ ΚΙϋΕΚ ΗΑΟΟΑΚΟ "Οίαν σέ δλίπω θυμ«μ*ι με· ί ύ φιλοοίφους μέ τού; τόν παληό χαιρο α% ατας Αθήνας χα( οτή Βίχα τής Άραβίας.Έχεις τό Ιδιο Οφος Κ% τώ?(Ί Χ4λυ, θά δ^ίλω τό πίπλο μου. ΆφαΟ, παρά την 3( μου, ήΉλτρες να τα βγάλω μιά φορά, Εεν μπορ6ε ηιά νά χρόβωμαι ίπδ αένα. Είθϊΐ χαΐ ου φιλόσ^φο; καί Ιται θά αοθ δοθή" ή εδχχΐρΕα νά με όνομάαης, ώμορφη, δπως τό Ικαναν οί φιλόαυφοι τοθ παλαιοθ καιροθ. 'Αλλοίμονό σου δμως & ξΐχίοης την φιλοαοφΐα αου. Καί Ιιοι γιά δεΰτερη φορά ή'Α γιάσα άκεκαλύπτετο μπροοτά μαυ. Δέ· ήταν πιά ή Ιϊια δπως την εΐχ» 8η την προηγουμίνη νύχτα νά χά ταραχαι την νεχρή αντίζηλο της μέ μΐαος που ϊέν τό ιίχαν οβύοη ίύ: χιλιάδες χρίνια. Δέν ήΉν ά κάμη ή Ϊ5ια δπ»ς την εΐχα δή τή πρώτη φορά, έπιβλητιχή χαί 6ηέ ροχη μίσα στήν μυσιηριώδη άτμό σφχιρα οτήν ίποία ζοθσι. Αυτή τή φο?ά ήϊαν άπλδς μιά φιλάρεβχη γυν»1χατ, έλαφρχ χαί χαριτωμίνη, μιά Άφροδΐτη θριαμβευτιχή ενώ¬ πιον τοθ —-Νέ, χάθηαε 11& χοντά γιά νά μέ βλέπης καλλίτερα, Χίλυ. Μή ξε χνας δτι ήταν έπιθυμία οοι* χαΐ μή υε κατηγοϊήσης ά"» βλέποντες με θά οιίαθάνεοοιι την χαρδιά β?υ νά απαρτα[$ Σύ τί ή^έληαες. 3ε, λοιπόν, ΙχεΙ χαί πές μου—γι «Ι τώρα έπιθυμ* «υς Ιτταίνους— κίς μου ά-1 εΐμαι ώμορφη. Μή δι ασθη"ς νά μοθ απαντήση; αχ·ψ)ΐ χαλχ χάθε οου λόγο, έξέταοε τα χαραχτηρισπχά μου λεπτομερώς, χωρΐς νά ξεχίσ$ς τό σΒμ* μου, τα χίρια μου, τα πδδια μου χαΐ τή τοθ ϋρματός μσυ π<; μου οι° άλήθιιτ άν εγνώρισε; αλλη γυναΤκχ πςυ ήίαν ηιό ώ ψη αοο μέν» σιο ούνολο χαί οέ κάθε ίδιαίτΐρη λεπκμίρει», άκό μη χ>1 οέ χίθε τρΕχα τής δλεφαρί
  δος μου. ΝλΙ! χυτταξί με χαλΐ},
  χύτταξε το σχήμα τβν ματιθν μου
  χύτταξε τή μίση μου..· "Ιίοβς αοθ
  μβλλον χονδς-ή, άλλά οέ &
  τό φεΐϊι πού ζωσμένο Ιχω γι
  φαρδο χαί τή,αφίγγει χχλϊ.
  Τό φιΐοΊ είνε Ιξυπνο χαί ξίρει χά
  Χά τώ: Γεν πρέπει νά οφίγγεται ή
  μίστ). Νί, φίοε έδδ τα χίρια οου
  χαί πιασε μέ τίς δυο π?λαμες αου
  τή μίση μου .. Πίεσε τώρκ... Βλέ-
  'ΐεις σγεϊίν άχουμποθν τα δίκΐυλά
  αου, Χόλυ. Είνε λοιπόν σΐενή ή
  μίση μ»;
  Δέν μποροΟΌα νά βαστάξω πε
  ριααίτερο. Δέν εΐμαι παρά Ινα;
  χαί αυτή ήταν χντι πεοιο
  άπό γυκοΐ<Β.Ό θεό; ξίρει τί ή:αν.,.Έ->ώ 51 ν ξίρω. Ξί;ω μ4
  νόν ττώ; ίχείνη τή ατιγμή Ιπεοχ
  ότι γένατά μου χαί τής εί π χ με
  πού μέ Ιχανε νά συγχίιο
  τίς διάφορες γλβσσις πού εγνώρι¬
  ζα δτι την έλάτρευα 8<τ(β; ποτέίέ^ έλάτρευβε άνδρας &ΚΧη γυνοί«α δτι θά Ιϊινα χαί τή ζωή μου νά γυνϋί<« μου. Μέ χύττα¬ ξε μέ Ιχπληξι μιά αΐιγμή χαί ί>·
  χιοε Οιτεραι νά γε)^ χαί νά χτυ
  ττόΐ ιά χίίΐ» της.
  —Τίαο γρήγορ», Χίλυ, Δέ'
  φαντυζίμουν κ ώ; θά Ιπιφτε; τίσο
  ^ορα σία «ίϊι* μπ«Ι Είνε τδ
  οίΛνες Π'ύ {έν Ι;ω δι &<$ρα νά ηέφτη οτά πίδιαι μβυ. Καί πρί πει νά δμολογήσο δ:ι το θέαμα γλυχαίνει την χαρδιά χάθε γυναι χός δοον χαί &< είνε φορτωμένη «πό την <30ψ% τβν α Ζώνην. ΐσυνεχΐζεται) ΠΡΟΚΗΡΥΙΙΣ Ό Έλαιβυργιχίς Σ«ν)3μος Κ*5 βουοΐου ηροκτιρίσαει φανεράν πλειοδοτικήν δημοπραοΐαν, ίιά την πώλησιν 1800—2000 όχαί. ελαίου Ιξ ίπ5θή<τ)(·, γεννηαομίνην έν Καββουο'φ χά Ι έν '·> γραφείφ
  τοθ Συ<·)ΐμ<:0 την 28ην Μαοτ'ου έ. Ι. ημέραν Κυριακήν χαί ω>κν
  4 η ν μ. μ. Πλερωμή ή,ιισιι άζία;
  άμίσως Λμα χλειιίματι 6πόλοιπον
  έίια παραλάβη γινηιομίν^ έντό(
  6%-,ώ ήμερβν.
  ΟΙ έηιθυμοθντες νά πλειοδοχή
  οιβοι δποχρεοθνται ιίς την χκτα-
  βολήν παραβίλου έκ δραχμήν !έ·
  χά χιλιάδαν.
  'Η χαταχύρυοις ίνοιπίχειται
  είς την κρίσιν τοθ ΔιοιχητιχοΟ
  ΣυιιβουλΕου.
  Κ»66ε0οι 22—3—937
  Ό Πρόείρος
  Γ. Κβυδβυμάς
  Ό ουμκοάττων
  Ικιτότς Α. ΠκτεράΜης
  Κρεμμύβια εξαιρετικήν ποιότη
  τος, διαρ«ής παρακαταθΑκη τΐαρα
  τώ κ. Ίωάννη Χαλκιαδάκη Γεν"
  Τ{βμΙ «λη»Ιον ΧβνΙ»νΠ4
  ΠΕΜΠΤΗ 95 ΜΑΡΤ1ΟΥ
  Ανατολή ηλίου 7 35—Δοστς 5 57
  ΚΑΝΤΑΔΟΡΟΙ
  Συμπλοκή μεταξύ κανταδόρων
  δ'ν εΐνβ τΐττοτε τό νέον. Έν τισση
  περιπτώσει άξΐζει να σημειώνεται
  δταν οί συμπλεκόμενοι είνε τύποι
  πού έπιπολιϊζουν σήμερον παντοθ
  ώς... κανταδόροι. Λ. χ. σέ μιο τέ·
  τοια ποόσφατη συμπλοκή πού ου-
  ναντοθμε τυχαίως στό "Αθηνάίκό
  ρεπορτάζ ξίχωρίζουμβ Ινα μαθητή
  καί έ"να φοιτητή..,, Τραγουδοθσαν
  στό Ιδιο στενό κοΐ ό μέν κσΐ 6 δέ
  καί ήλθον είς χείρας ένεκα τώ.., ά
  διαχωρητον.
  "Αν κρίνωμεν καί άπό τα τοτακσ.
  μσς ιτρσγματα ή σπουδοζουσα νέ-
  ότης παΐίει Ιδιαίτερον ρόλον οτήν
  κανταδα. "Αλλως τε καί αύτό είνε
  παράδοσις ή άτταβισμός. Καί ύ ύ
  ποφαινόμενος ώς μαθητής προυπή-)
  ζε κανταδόρος φΐρμας. 'Αλλά κοΐ
  πολλοΐ αλλοι συμπολίται οί όποΐοι
  μαλιστα κολακεύωνται νά διηγοθν
  ται εκάστοτε την μουαοτραφή δρα
  σΐν των είς τα Ήρακλειώτικα
  στενά.
  'Αλλ' άς Ελθωμεν εΐδικως είς τόν
  μαθητή καί φοιτητή τής συγχρόνου
  καντάδας. "Η έπΐδοσΐς τους είνε £
  ξαΐοετος: Σπανίως άνακαλύπτετε
  μεταξό των τόν αΐώνιον φάλτσον
  ιί)ς καντάδας. Ύπάρχουν έ8ώ κοΐ
  άληθινά Ι^λέντα κσΐ αμιλλα έν
  γένει ουχί ή τυχοθσα. Ό ουνοικια
  κός ώραιόκοσμος είναι οτιγμές τΐΓϋ
  προσέχει μέ κατάνυξιν πΐσω άπό
  τη γρΐλλισ, τό μελωδικο άνάβρυ-
  σμα τοθ μ^ητικοϋ λάουγγο';. θά
  Ελεγα δτι διά την επίδοσιν αυτήν
  δέν συντελεί σπλος ή βαθυτέρα
  σΐοθητική τής έποχής. Καί αί δια
  φοροι χορωδίαί είς τάς οποίας συ
  νήθως μετέχουν μόνον μαθηταί καί
  φοιτηταΐ δημ'ουργοθν τοΰς καλλι¬
  τέρους κανΐαδόρους.
  —ΤΙ Θά πβς δμως μπροστά στή
  γενικώτερη δρασι τοθ νεαροΰ τρα
  γουδιστή τοθ δρόμου; "Οτι καί αυ¬
  τή δέν είνε άντΐθετος πρός την Εν.
  νοιαν των σπουδων τού;
  Ό συνάνθρωπον πού μοθ άπέ-
  τεινε την έρώτησι όπονοοϋσε βί-
  βαια τό ξεσπάθωμα των κανταδό
  ρων τής έποχής εναντίον έαυιών
  καί αλλήλων; Όπως είς τάς ΆΘή
  νας Ετσικαΐ στό Ηράκλειον δταν
  ό δρόμος είνε στενός ή βραχυς άλ
  λά καί ή καρδΐα διά αήν οποίαν ή
  καντάδσ, δχι τόσον.... εύρεΐα, αί
  συμπλοκαί είνε δυνατόν νά προ
  κληθοθν έν τω αμα. Ώστόσο τόν
  λόγον έδω Εχουν αί έθνικα! μ^ς
  παραδόσεις. Υπήρξαν άμετσβλη
  τοι κοΐ είς τό σημείον τουτο, ειω
  Θά Εποεπε όμολο>Όυμένως νά με
  ταβληθοθν.
  Ό Άλλβς
  —·Η όίμιλλοι 6ΐ(ϊ χήν δίω
  ξιν τής θρησκιίας.... &
  τονιΐ!
  Ή «Κοιιαομίλαχαγια ρ
  ΐπίαηϋον δ;γχνον τβν χομμβυνι
  απχβν νεολαίαν, είς κύριον ίι
  Ηρον χατηγαρι! τού; νέους τί]
  Σοδιετιχθς ΡβοαΙας Βτι Ιχουν...
  παραμένη «ι τδ «<αθ<)κοτ» των τής καταοιώξίΐος τής θρηαχεΕας Ό λίγος διά τόν οποίον ή ίν λί γφ εφημερίς χσούει τβν κώδωνα τοθ χιν?ύ ου είναι 8ΐι τό θρη υχευτιχόν θϋναΕοθημι, ϊπιος δι»ο λογεΐ χαί ή ίϊ'α ήρχισε, παρ' β λα τα εναντίον τής θρησ<εΕα( λαμβανόμενα μέτρα, νά άναζωπ ρΐ]ται 2χι μόνον μεταξϋ των ήλ χιωμίνων Ρώσοων, άλλά χαΐ με τα(ΰ των νίων. Ή εφημερίς πε ραιτίρω χαραχτηρίζει μέ βαρεΕας ίκφράσιις, την περίπτωπιν τής αναχαλίψ'ΐυςιίί την πίλιν Πίνσχ σπουίχοτβν τοθ αύτόθι ηολυτε χνείου οί ίκ&Τοι Ιψχλλον είς τάς ίχχλησίας. —•"Επαυσαν νά ιΐνι ζυθοιό ται οί Γερμανοί; Οί ΓερμανοΙ θά χάίουν την φή μην των διι είνΐι μεγάλοι ζυθοπό ται; ΑΟτο τιύ£χιατον άποδεικνύ ουν οί ίπΓαημοι άριθμοί. Ούτω κα τα τό παρελθόν Ι τος χατηναλώθη ίν Γερμαν'α τριπλασία ποσότης γάλακτος «πό την χαταναλωθιΤ οαν ποαίτητΛ μπύρ»ς- Οί γαλα κτοπωλαι χατά τό 1936 ίπώληοαν ίννία διαεχατομμύρια λίτρας γά λαχτος, ίνω ϊλα μαζύ τα γερμα ν.χ* ζυθιπωλεια διέθεσεν διά την εσωτερικήν κατανάλωσιν τρία μί νόν &ιοεχατομμ6ρια ζύθου. ΘΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Πκρά τον Άρκοτ* ΛΑΊ ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ^ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'Υτϊοκαταστήματα καί ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬ δος καί τού ΈξωτερικοΟ. Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει καί επί προθεαμίς. Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων. "Εκτέλεσις πάσης φύσεως τρκπεζίχής κρ γασίας υπό συμφέροντας ορους. Τότελβιότβρον εν 1<ρπτπ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΩΝΣΤ. ΟΔ. ΤΟΣΚΟΥΔΗ Τακτικαί έβδομαδιαΤαι «ναχωρήσεις δι" Αθήνας—Πειραια καί τάνβπαλιν. Πιστή καί ακριβής έκτέλιαις πάσης πετραγγΐ. λί«ς έμπορικής φύσεως. "Ασφαλείας, ταχύτης, μεθ·δ.κέτη{ παραδειγ- ματική. ΓΡΑΦΕΙΑ Ηράκλειον: «αρα·λιύρως Κα·ε>Α
  «Όλυμνος»—Αν'Αθήναις: Κάνιγγος 3 τηλ.24066.
  ΑΥΟ ΑΑΕΑΦ01
  &Υ0 ΠΟΑΕΜΟΙ
  Τού Προοηέρ ΜεριμΙ.
  —'4γΛπηαίνη φιλή, εΐπε τέλος
  έχεΐνος, μοθ φχίνιται πβς σέ δι·
  σανΐζει χάτι χειρέτε?ο άπό τ^ν
  ήμιχρανΕα. Μήπας Ιχεις χ-χμμΐά
  άφορμή λύπη;;... Καί γιατΐ Ιϊ' τό
  λές σέ μίνα; ., δέν ξίρεις πώς
  ά, ι άνχπιοΰμχοτε π?ίπιι χαί ν3
  μοΐραζοΰμιβΐε τίς λύηες
  χεεΙ τίς χαρές μαν;
  Ή χομη3βχ χίνησε τό
  χω;1ς ν' ανοίξη τα μίτια' τα χεί
  λτ) της χιντ)θτ]«αν χω?1; δμως νά
  μπορίαουν νά ποθν τίποτε- 5ΐτερα
  οΐν νά Ιξιντλήθηκε άπ' αυτή την
  προσπαθεία, άΊπσε τό χεφίλι τη< νά ξιναπίοη σΐΰν ώ>3 τοθ Μεοζύ
  Αύ:ή τή οΐιγμή τό οολάΎι χτύπη
  οε Ι»δεχα χαί μΐοή Ή "Α?Τεμ(ς
  φρικίααε χαί άνεοηκώθηχε, Ινφ
  ίτρεμε ίλιχληοη.
  —Μέ τρομχζετε, ίλήθεια, ώ
  ραία «Ελη;
  —Δέ^ είναι τΕποτε... ϊέν είναι
  τίποτε άκόμτ), 11 τε μ' 5πό<«φτ] φ«νή ·. Ό ή<ος ου «Ο τ«0 ρολο· γιοθ είναι άπαίσιο,!... Σέ χάθε χτύπηιΐϊ μ«0 φαΕνετκι πβς αίσ3α· νομαι Ινα άναμμένο α!δε?ο νά μ'-0 τρυηςί τό χεφϊλι. Ό Μερζυ !έν 6ρή<ε χαλύκΐο γΐοτΐιχο χαί χαλύτερη άπίντηοη ϊπό τοθ νά φιλή:η τ& μέτωποπ'.ϋ έ«ε(νΐ] Ιγερνε πρός ιό μερος τού. "£ξϊ»να ίκείνη 5<τ5ωιε τί χέρια' τα Ιβαλε έηάνω ατ/ύ; ώ>ους τοθ
  ίρασιή της, έ' ώ μιοΐπλαγιασμίνη
  πάν τα, χαρφωνε ίπάν» τού απινθη
  ροίόλες ματιέ; που νόμιζες πδς
  θά τον τρυποθοχν.
  —Βερνάρ, ιΐπε, πότε θά άλλχ
  ξοπιοτήοη;;
  —Άγαπητί μου ά'τγελε, &', μή
  μιλήοουμε γι' αΰτό οήμερα, θά ο'
  άρρωαίοθσε αχόα.η περιοοίχεοο.
  —Έ«ιΙ»ο παύ μ' αορωσ ? είνε
  τό πεΐομά οοιι... μά αύτο ·ιγο ο'
  ένδι»φίρει. *ΆΧλβ»{ τε ή ώ5» περ-
  >ί χι' έϊοιμοθανατη &* ή^οϋνθ^
  μεταχειριζόμουν άχόμη χ*1 την
  τελευταία πνοή γιά νά σέ χατα-
  πε'α» ..
  Ό Μερζύ θέληοε νά τ«]ς κλείση
  τό ατίμα μ' 1*λ αίλημ*. Αύ:ά είνε
  άρχετά χαλό έπιχείρημα χαί χρη
  αιμεύιι γ<ά απαντήση α9 βλα τα έ,^Μ'ήϋχτα πού Ινας έρατστής μπο· ρεΐ ν' ακούση «πό την έρηυίνη τού. Ή "Αρτεμις δμως, ή δποία υυνήθιος τον β;ηθοθοε ο" ου'.ο, ού τή τή φορά τον ϊαΐτρωξε μέ Βύνκ- μη χοΐ αχεδον μέ άγανάκτηση. (σ ονεχ(ζεται) ΕΟΡΤΑΙ-- Σήμερον εορτήν τοθ ΕύαιγχελισμοΟ δέν έορτάζει οθτε δέχβται βττισκέφεις ό κ. Ευάγγελος Βουρδουμπάκης. —Έπίσης £έν έορτάζει οθτε δέ- χεται επίσκεψις ό κ. Εύαγγβλος Άποστολά>ιης Εμπορος.
  —Έπίσης βέν έορτάζβι ό κ. Εύ
  άγγελος Μιχ. Χρηστοψοράκης βικη
  γόρος.
  —Σήμερον έπίσης δέν έορταίΤβι
  οθτε δέχεται έπισκέψεις ή δΐς Εύ·
  αγγελία Τρουλλινοΰ.
  —'ΕπΓσης δέν έορτάζει ή βΐς ΕΟ
  αγγελία Δ. Δασκαλάκη.
  —Έπίσης δέν έορτάζει ή κ. Εϋ
  αγγεΧα Α. Παντουβάκη
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-ΔιήλΘε τής πόλεώς
  μας διά ΧανΙα ή δνΐς "Ελένη "Αλ.
  Άλβξανδράκη, καί ό έν Καμερούν
  της Άφρικής έγκατεοτομένος κ,
  "Αντώνιος Α "Αλεξανδράκης.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. — Καθήκον
  μου έπιβ βλημένον θεωρώ όπως
  καί διά τοθ τύπου έκφράσω τάς
  ευχαριστίας μου είς τον Βιακεκρι
  μένον Ιτιρόν κ. Μιχ. Μιχελινάκην
  Οστις μοθ Εσωσε τόν υϊόν μου Μα
  νοθσον δπως καί προηγουμένας
  την κόοην μου Έλένην έκ βεβαίου
  Θανάτου.
  Πόμπηα τβ 24)3)1937
  Ή εύχαριστοθσα
  Μκρικ Μανουαίλα
  Γύρω στήν πόλι μας.
  ιΜΙΝΩΑ'
  'ΑριΒμός
  221
  ΖΗΜΕΡΟΝ
  Ή Όπερ»
  Ποδ εσημείωσε εφέτος ατλ
  «Π» ΛΛΑΣ» των Άβηνών δ
  «βυ κροεβλήθη, χατ«ηληΜτι
  χή έπιτυχίο».
  ΠρωτβτγΝνιατοϋν:
  Ή νραιοτάτη λυρικίι ύψί
  φκνος της ΚρκτΐΜης οπβρας
  τββ Νονάχον:
  ΚΑΡΛΛ ΣΠΛΕΤΕΡ
  καί β κερΐφημβς τβνόρβς
  τής Κρατικης οΐτΐρας τοθ
  ΒιρολΙναυ:
  ΧΕΛΓΚΕ ΡΟΣΒΕΝΚΕ
  Χυμκράττει: Ή μΐγάλπ
  «ρχήστρκ καί βλ6κληρβ( ή
  χορΝδίοι τής οπβρβς τού Βε
  ρολΐνο».
  Έκτός προγράμμοτος
  Επίκαιρον Ζβυρναλ.
  Λίβν
  Ό χινπμ«τβγρ«φ,κβς
  κ·λοαα·,: ΒΙΒΑ ΒΙΛΑ.
  ΣΗΜ Καθ* εκάστην
  «Ις τάς 6 μ. μ. ο(<ογενβια κή άηογβυματινή. Ή χθεσινή νοπά Θά φέρη Κα τα τοθς μετεωρολόγους βροχήν. —Νά τό πιστεύσωμεν;,,, —"Υποθέτομεν.... ναΐ καΐ δχι, ά φοθ καί πρό ημερών συνέβη τό Τ διο καί δμως δέν Εβρεξε. , — Γενική άργΐα λοιπόν σήμερον [ έξ άφορμής τής 'ΕΘνικής μας 'ίιορ •τής. } —Καί γενικάς βπΐσης σημαιοστο λισμός πρός τόν οποίον συνεχρονί σθησαν δ λ οί σχεδόν οί συμπολίται. | —"Αν τουλάχιστον παρακολουθή ] σωμιν τάς εΐσπράξεις τας οποίας απεκόμισαν ώρισμένοι έπιχείρημα τίσι άπό την διάθεσιν σημαίαν παντός ιϊδους κ?1 σχήμαιος. Ι —Σήμερον τού ΕύαγγελισμοΟ γΐ νεται ώς γνω ΐτόν καί κατα τα οί ωθότα κατάλυσις ψτριοθ, — Λόγω τοθ καιροθ Ομως τό ψα· ρι δέν προβΚέπεται αφθονο. —Καί ώς έκ τούτου είς τα Ιχθυο πωλεϊα δέν Θά παρουσιασθή Τσως ή κίνησις τοΰ άλλοτε. —'Εκτός τοθ σιρατοθ Μς τή» σημερινήν παρέλασιν τόν λόγον Θά Εχουν τα σχολεΐα. —Τα ό ποία προπονοθντσι διά τοθτο άπό προχθές.§ —Γενικώς ή παρέλασις προ· μην^εται επιβάλλουσα «αί άνά λογος τοθ προοδιδομένου τό· νού είς τόν εφετεινόν έορτασμόν τής 'ί,Θνΐκής μας Εορτής. —ΟΙ ξενύχτηδες—καί έννοοθμεν έκεΐνους «ού ξενυκτοθν είς τα Ο- παίθρια κέντρα είτε..,, νλυκοκου- βεντιάζοντες εϊτε μή—ήρχισαν να πληθύνωνται — Καί τοθτο έξ άφορμής των ώ. ραΐων άνοιξιάΐικων νυκτθν πού έ- πιτρέπουν την παραμονήν ιΐς τό ϋπαιθρον. —'Εννοεΐται ότι ολίγον αργότε¬ ρον τής δεκάτης νυκτβρινής ή πα· ραμονή αυτή δέν έννοεϊται χωρΐς π^λτό, —Άν καί παλτό άπαιτοθν συχνσ κοΐ τα άπαραΐΐητα.,,, καλαμπούρια των ξενύχτηδοίν. —Μέ την Εναρξιν τοθ κυνηγΐου των τρυγονων ή κυνη/ετική κίνη. σις Θά σημειώση ,πάλιν Εντασιν. —Βέλτια οί κυνηγοΐ Θά δυσανα· σχετήσούν διά τα ιτρόσθετα τέλη τής Θήρας. —Άλλά καί Θά.... έξέλθουν είς κυνήγιον έν καιρφ άφοθ γι'αότούς είνε πρό παντός μεράκι τό κυνή¬ γιον. — ΟΙ νηστεύσαντες Θά προτιμή- σουν σήμερον καί τόν πατροπαρά- δοτον βακαλάον, —Τόν οποίον μαγειρεύουν κατά διαφόρους τρόπους ώς συνήθως. —Γευόμενοι αυτόν πανηγυρικως.,, —ΟΙ Βαγγέληδες καί τα Βαγγε· λάκια δπως καί αί ΕύαγγελΙαι έορ τάζουν ώς γνωστόν σήμερον. —Καί δέν είναι οθτεπολλοΐ οθτβ ολίγοι δν λάβωμεν ύπ' ΰψιν την σημειουμένην εκάστοτε κοσμικήν κίνησιν, —Καί τοθ χρόνου. Ή «Γκαρσόν» πού προβάλλε- ται σήμερον είς τοθ Πουλακάκη είνε Ενα φίλμ πού ίνδιαφέρει άσφα λως ϋλους καί δλες. —Είτε Εχουν διαβάστ;, είτε 6χι τό πολύΛροτον Ιργον τοθ Μαργκβ ρΐτ. —Άλλά καί ή «Μάρθα» τής Μι νώας άπό τα άρισΐουργηματικώτε- ρα κινηματογραφικά Εργα τής έτο χής, ι δέν Θά μείνη ασφαλώς χω ρΐς πολύν καί καλόν κόσμον. —Τό Εργον αύτό άλλως τε έοη μεΐωσεν καί είς Αθήνας τίς μέγα λύτερες ττιέννες. Α ΡΙπβρτερ ΤΙΣ ΖΦΡΑΠΔΕΣ ________-ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΔΤ/ΤΔ Η.ΑΑΙΚΙ6ΤΠ ΖΑΠΑΝΤΙ ίτρ κστάσιηβοΐ. ι_ ·οβο · ΙΓ-ΤΙ μοθ εϊ«α*; θϊτ·; μ μ έ μκ31 Χ·1 βρωοε τό πσρσμ —-ΑΙ Με>αλειο
  ,αάνβρωιιοιμοχθι
  ΐαν ν_ σβς άνα
  τΟοια άνοησία. Π< οίμουν τόσο μο ^ σκ«ψεις τιβρΐ ' («α ή οίκογένειά Ατοτν Αν Ικαιρ Λ4ϋελ, το αλ ίγατ,Ο. Ή Μαρία — Ά |ΑονΙσθη σΐν ν ι το κρυφ ς όμολογΐας ήταν ή ιίλ>ι
  ΙΟΒΙΙΙΙΙ
  Ι1ΙΙΙΙΙΙΙΙ
  ΧΑΛΒ
  Σ
  εργοττ»:
  Τ6 μοτοβ
  ♦(•ν κοΐ μ(
  Ιβλράβων
  •5, νέ ύλικι
  Εάν Μλ
  * οτομάχια
  ΜΕΙ
  ΑΧ
  ΤΕΧ]
  Γ· «. Γ* Ε
  Α'Π Ο Ρθ Ω Σ Ι Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  69ον
  •Έξαφνα άνατρΕχιασε. Χω
  ρΐς νά ακούση τόν έρχομό
  τού, αύτάς έστεκόταν άντ(
  κρυ της, δρθιος κοντΛ στήν
  ηόρτα. Τής εφάνη τώ; μοζ!
  μ' αυτόν δσο φώς άπέμενε
  στόν ούρανό έμπήκβ στό δω
  μάτΐο. Έσηκώθη καΐ μέ τή
  λυγερή, έλαφρή περιιστησιά
  της πού Εμοιαζβ κι' όλας σάν
  χάβι, επήγε νά τόν προ Ο παν
  τήσρ:
  —"Αλεξ!
  —Πας, είσθε μόνη; έρώτη
  σεν αύτάς παραζενευμβνος.
  —Θέλησα ού τή ή ωρα ν Α
  μείνη βική μας.
  Πολλήν ωρα έμειναν άντΐ-
  κρυ ό ενας στόν Αλλον. Ή
  Γβια συγκίνησις ίπνιγε τή ·ω·
  νή καΐ των βυό. Τέλος ού τή
  κατώρθωσε νΑ προφέρη τή
  φοβερή έρώτησι:
  —Φευγετε;
  ΈκεΤνος έγύρισεν ΑλλοΟ
  τό βλέμμα τού.
  Ήλθα νΑ σάς άποχαιρε-
  τ(σω...
  Ή κάθε λέξις τού ήταν
  σάν ιιέτρα πού έκτυποθσε την
  Αλλη κατάσΐηθιϊ. ΤΑ μάτια
  της έβοόρκωσαν. Μέ Φωνή
  πού έσκόνταφτε σέ κάβε λέξ ■
  ετόλμησε νΑ εκφράση των κρυ
  Φό φόβο πού την ίσπάραζε:
  -—Τί μοθ είπαν; .,Πρόχειται
  νά,. νυμφευΦθήτι;
  Αύτός μ έ μιά χειρονομΐα έ·
  σάρωσε τα τΐαραμύθ.; :
  —"ΑΙ Μεγαλειοτάτη, μονά
  χά άνθρωκοι μοχθηροΐ μποροθ
  σαν νΑ σάς άναφέρουν μιΑ
  τέτοια ΑνοησΙα. Ποτέ δέν βρι-
  σκόμουν τόσο μακρυα ά τι ό
  τίς σκΐψεις τιερΐ γάμου, Βε¬
  βαία ή οίκογένειΑ μου ΘΑ έ·
  χαιρόταν αν έπαιρνα ι ήν κό·
  ρη τοθ Αίϋελ, τοθ "Αγγλου
  μεγσλεμτιόρου- ΑλλΑ Εέν την
  άγαπο.
  Ή Μαρία — Άντουαέττα
  έκλονίσθη σΐν νΑ την εΐχε
  θαυμβώσρ τό κρυφό νόημα αύ
  τής τής όμολογίας. Πόσο Εν-
  τονη ήταν ή εΐλιχρίνεια τής
  διαμαρτυρίας τουΙ'Ηταν σάν
  νά τής έλεγβ καθ<ϊρά. —Ήσυχάστε βόας άγαπβΙ —Τότρ, ι Τ «ν αύττ>, νιατΐ
  θέλβτε νά μέ
  φάλι.
  —Τα ξέρβτε καλά, ή φιλία
  μσς εχει ποοκάλίση παοά
  πολλων τή ζήλβια. "Η3η δια
  δίδουν είς ββρΟς μσς φη·μβς
  αΐσχρίς· βγροψΐν άκόμη κοί
  στάν τιατέρα μου· Μεγαλειο-
  τάτη, οΛς σέβομαι τόσο πολύ
  ωστε Βέν άνέχομαι νΛ μπο
  ροθν νΑ σας ρυπαίνουν. Έτι'
  ούδενΐ λόγω θέλω νΑ γΐνω
  νιΑ σας οΐτία στενον,ωρίας.
  Ό βασιλίύς, φαίνεται, Αρχισβ
  νΑ βλέπη Μ* κακό μάτι...
  —Μην νοιάζεσθβ γιΛ τα β*
  σιληα, τόν 6ιέκοψ»ν αοιή'Άν
  ίχΠ νά κάμη παρατηρήσας,
  άς απευθυνθή ο* έμένα. Ξ*ρω
  νΑ τοθ δώσω την απάν¬
  τησιν.
  Τότε αότάς έχαμήλωσε τή
  φανή τού ντροπ-.ασμβνος άπά
  τα έγωΐστικό έπιχεΐρημα πού
  επεκαλείτο.
  — Ξβχναιε δτι πρέπει νβ
  φροντίσω γιΑ τή σταβιοΒρο-
  μία μου;
  Αυτή βέν έξβγελάοθη άπό
  την άπόπειρά τού νά ξϊβ/ύ
  ΥΠ·
  —Τή σταδιοβρομία σα<;Μά έ·) ώ ΘΑ ο Ας την κάμω ώραιά τερη άπά 8,τι μπορούσατε νβ ό.ειρειθήτε όπουδήποτε άλ· λοθ. —"Οχ·, είπεν αύτό; μέ ο περηφάνεια. "Αν πετυχω, θέ¬ λω ν Α τα χρεωσιω μονάχα στόν έ?υτό μου. Κ' έχείνη εκατάλαβε τι ώ; μέ κανέναν τρόπο δέν μπο- ρρθσε νΑ τάν άποτρέψη, άπό τα σχέδιό τού. —Είνε Ρυνατόν; ίψθύρισε μέ φωνή ποθ έφανέ(·ω·>εν δΚη
  της τή δυστυχία, Δέν θά σΑς
  ζανοϊβώ.
  —θα ξαναγυρ'σω...
  (συνβχ(ζεται)
  ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐ
  ΧΑΛΒΑΔΕΣ - ΤΑΧΙΝΙΑ §
  ΣΙΣΣΑΜΕΛΑΙΑ |
  ΕΡΓΟΠΚΙΟν: Γ. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ Ι
  — _
  ΕΜ ΗΡΑΚΛΕΙΩ-(ΚΡΗΤΗΣ) Ξ
  Β
  Τό μοναδικόν «ν Κρήτη Ιργοστάσιον Ταχι
  νίε*ν κοί καλβάΒ«ν. Έξασφαλίζει βοιότητσ
  ΜβλΒάβων εξαιρετικήν Ανωτέραν τοδ Πειραι-
  βς, μέ ΰλικά αρίστα, γνήσια καΐ καθαρά.
  Εάν βάλιτεΐ νά μή καλβτι την γεθσιν καΐ
  τα στομάχια σσς, ζητεϊτε <*«ό τόν βαντοβώλην σας ιχαλβάβΐς ΜιστΙλογλου. Τώ κυτίσ ·<ρου σι την μάρκα τοθ Ιργοοτασίου μας. Τιμαί εχτβς συναν«νισμοΟ. 6, -Π..Π..Ι εε-ΐΜΐιιιι ιι ΐϋΐΜΐΐΐΙΙΙ ΠΙΙΙΙΙΙΙΙΜ1ΙΗ1ΙΗΙΙ1Ι ΙΗΗ1ΙΙ1ΙΙ1 ΟΠΙΙΙΙΙΙϋΙΙπ ΗυΐΑΜΐ^ιιιηηαιιι^ Ι ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ | ιΑΧΙΛΛΕΙΟΝ' ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ Μετ* ριζιχα{*ναι.αινίσειςκ«» •ινα ΐύχβ ριοτβν διαμονήν ητβυσαν χαΒαριοτατ* τού. ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Γ. ». Γ»ΒΡΙΑ»ΚΗ-Ι. Κ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΚΙΤΗ σίδηρον 1, οίκοβομικ», δ- ηοιία. Γραφεΐα Ορ». ΑΝΑΡβΓΕΟ. η«ρ.«λ-·Ρ«ί ν. ν. Κ«β·λ«κα-'Ακ|Μ·τ·». Γ Η[ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Ένδοκρινεΐς άδένες Α'. Καθώζ βλέπετε, τα μυθιστό ρημα αύ'ό τΛν έν&οκοινβν ά&ένων ΘΑ Εξακολουθήση είς αρκετάς έπιφυλλΙΒας. "Άλλα τοιαύτης φύσεως δ^γανα ίχο μέν τα τβκινβΦοΙδια, Ρύο μΐ- κρούς άδένας (βάρους 5 γρσμ μαρ'ων περίπου), πού έπικά- θηνται ώς τριγωνικάν κράνος είς τόν άνω πόλον εκάστου νέ φροθ. Έκκρίνουν &έ κυρΐως μίαν θυσίαν την οποίαν κα¬ τώρθωσαν ν* άπομο' ώσρυν οί φυσιολόγοι καΐ την έχομεν σήμερον πολύτιμον φάρμακον ΐς την θερακευτικήν, πού έ- ξάγει τώρσ ή βομηκσνία άπά τα τα έπινεφρίδια των ζώων καΐ λέγεται έπινεφοι&ίνη ή ά- δρενιλίνη Ή οθσία αύτη ι χει την Ιδιότητα νΑ συστέλ- η τάς λε(σς μυϊ<σς Τνας των αΐμοφόρων άγγε'ων καΐ έτιομένως συσφΐγγιι τΑ άγγεΐοτ <αΙ στενεύει την χορηπκό ητά των, ψυσΐκϊ» 86 τφ λόγφ τό¬ τε έπειδή όυσκολεύΐται νΑ δι έλθη δι' αυτών τα αΓμα καΐ ευρίσκει έμπό&ιον ή κυχλοφο ρ(α άνα>Κ7ζεται ή κσρδιακή
  άντλ'α νά ώ9β τα αΤμα μέ μβ
  γαλειτέραν δύναμιν, έν άΧ
  λ'ς λάνοις αύξάνεται ή πίε¬
  σις ' τοθ οΐματος- Άκριβΰς
  Ρ τάς Ιδιότητος αύτάς της ά
  δρβναλΐνης χρησιμοποιεΐ ή θε
  ρατιϊυτική δταν ζητβ νά στα-
  αατήση οΐμορραγΐαν μέ την
  σύσφιξιν των άγγβΐων, γ] νά
  αυξήση χήν τονικότητα τί)ς
  καρδίας καΐ την τάσιν των άρ
  τηοιων πού Εχουν καταηέτη
  άπ6 Ασθένειαν ή Αλλον λό
  νόν. Τόσον Ρέ θαυμάσιον
  φάρμακον είνε ώ; άνσστη-
  λωτινόν τής τονικότητος των
  άγγείων καΐ τής καρδΐαο ώ
  στβ δχι μόνον είς λιποθυμι
  ><άς καταστάσβις μέ τελείαν 4ξτσθένησιν τοθ σφυγμοθ ώ φ-λβΐ διότι άναζω^γονεΤ την κυκλοφορίαν, άλλ' έδοκιμά σθη «αί ίθτυματούργησβ κα· τορθΐσαν άκηθινήν νεκρανά στάσιν έ*1 άρρώστων οί ότοΐ οί έν ώ «φαίνοντο παρητβόν- τες την τβλευταίαν πνοήν £ ζωντάνψτν ώζ 5ιά υαγβίας μόλις τούς ίνινβ μία ίνεσις ά δοεναλίνης μέσα Είς την καρ¬ δίαν. Καΐ διά νά επενερνήστ) κατ' αυτόν τόν τρόπον ή βσωτεοι κή αυτή έγκρισις των έπινεφοι δίων φαίνεται δτι 'πηρβάζβι πρώτον τό συμπαθητικόν λβ γόμενον σύστημσ, Ινα (δια! τερον δλως διόλου νευρικόν σύστηαα τό οποίον διευθύνει τάς κινήσεις καΐ λβιτουργίας των σπλάγγνων θώοακος κα| κοιλΐας πού λειτουογοθν ανε¬ ξαρτήτως τής θελήσεως μας καΐ χωπΐς σχβ&όν νά τό αί- σθανώμεβα. Έτσι δ* έξηνεΐ- ται κα( ή επίδρασις των άδέ- νων αυτών επί τοθ δΧου όο· γανισμοθ, είς τό οποίον έξα σφαλΐζουν μίαν διαρκή τό νωσιν. 'ΑΧλ' Ικτός τής ενεργείας αυτής τα έπινεφρίδια ίχουν καΐ μίαν άλλην πολύ σπου¬ δαίον καΐ αυτήν, 8π κατα- στρέφουν καΐ αύτά· δηως κάμνει καΐ τα ήτσρ, τάς βη λητηοιώδεις θυσίας πού γεν νωνται μέσα είς τα σωμα, 1&!«ς άτιό την μυϊκΛν κόπω¬ σιν, άλλά καΐ άπό Αλλας σ( τίας καΐ έτιομένως καθστρί ζουν τό ο Γμα. (συνεχίζεται) ΤΟ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ γς Έλ ΕΜ.Σ.ΚΑΣΤΡΙΝΑΙΗ Ριζιχν; άνακαινισθέν. Επλουτίσθη διά νέβς £>φασμ<»τε.ν Εύρνκαΐχ&ν ληνιχ&ν. Προοίτι ηρβοΙΛαβι τβν γμβρ χον Κ. ΑΝΤ. ΚΛΠΕΤΛΝΛΚΒΝ, επί σειράν έτ&ν έργβσβίν·—ι έν Ά βηναις κ«1 ■Ιδιχευθεντοι είς την χοητΐΜήν. ♦Εγγυάται τελείαν έφαρμβ γήν ίν συνδυασμώ τβν έϊ«ι ρετικ&ν τού τιμβν καΐ χρη- σιμοηοιήσεως άρίστων ύλικδν. ΥΠΟΕΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΣ ΜΟΙΡΑΙΣ Τό μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ Οικογενειακήν ΞΕνοδοχεΐον 'ΑΛΒΙΩΝ, Όδέ>> Ίι»νο< 10—Λλησιέστατο» Τρλεφεινον 23—308 Τελε(»{ άνβΜβινισΒέν, διαβέτει δωμάτια εύήλιβ, εύοίερβ καΐ κειλβ, επιπλωμένα. Κβθαριβτητα «- μεμπτον καΐ ύππρεοίαν προθυμοτάτην. ΑΙίουσαν άϋ ΑΙ τιμαί Γ· ξενβδοχβΐβν «ΑΛΒΏΝ» διευθύνΐι αύτο ,ΦΦβώηας · νίος Ιδιοκτήτας τού συμπβλίτπί μ η ΙΩΑΝ. ΒΥΔΙΑΝΑΚΗ-. ΖΑΠΑΝΤΙ Ή συμπλήρωσις τού νόμου περί βιομηχανίας. Είς την «Εφημερίδα τής Κι>.
  0ντ)0ΐω(> δημοσιεύεται άναγκ-χ
  ατικίς νίμος πεοΐ τροποποιήαι
  «ος καΐ αυμπληρώσκπς τβθ Ν4
  αοιι 2948 περί ποοαγβγί|ς τί];
  β ομηχανίας χά Ι βιοτιχνίκ;, τοθ
  δποίου τ* κείμενον |χ«ι ώ; *ζί)ς:
  Δια μίαν τοιετίαν άπΐ τΐ)ς ήμί
  οας τί); Ιΐχύις τοθ Νίμου έηανα
  φέοονται έν ισχύϊ α Ε περί άναγχα
  ΐχής &παλλοτοιώο«ος καΐ έπιδί
  λί)ς ϊμπραγμάτου δουλΐίαζ χάριν
  ΕϊύσεΜζ, λειτουργ'ας ή ίξιολίγου
  Ιχτάσεω: σοδχοδν 6ιομη<ανιβν κοί βΐοτιχνιβν δΐιιτάξιις τοθ νό α 2948 τοθ 1922 περΐ προαγω γτ]ς τήί διομηχΐνίοτς κβΐ βιοτΐ χνίας ώς έτροποποΐήθτ] καΐ συν ι πλτ)Βώθτ] δια τοθ Νίμου 3508, τοθ δτ«αιώμ«τος τής άτολλοτριώ αεως θκοοουμένοιι «αί 6ηΐ]ρειο0ν τος την δημοσίαν ωφέλειαν χαί εριοίΐζομίνου είς μονην την πε ίπτωαιν τ<ίς αξιολίγου έπιχτά αεως ίδιοκτήτου έργοοτααΕου, έγκα τεατηιιένου επί ϋιοχχήτοιι χώϊου χαί λιιτοιιρνήααντος τοδλκχιατον Ιπΐ μίαν διετΕαν Ή ακοζηϋί«αις καταδάλλεται πάντοτε οκό τοθ δπέι εί ή άπαλλοτοίωσις. Πρό; άκοτροητ,ν δηιιοα'.ου χιν- δύ'ου κΊ κοό Ιξααίράλιαιν χαί (· ν διομηχανιβν παοα- Ικ<οΐ]«τικας Βα( χά! πυ- χΐ δακανται νά Ι«ΐτοαπτ3 χατά τάς ί-ητίοα διατιιηώσιις ή αναγχαατκή άπολλοτρΐωαις γειτο νιχβν γώ α»ν Γ<α χρτίσιιιιοσουν ώς «ροφΑτκτιχτίΙ ζ4ναι, ώς «αί χαινοχοήοτην ίϊών διιοχομίνων δια μϊοου τή; πεοιογής τδ« έρ ή ί8 ΰ έν* ίσον α Ε έν λόΎφ χ δΐοΐ ΐέν Ιχουν ά^αννωοΐσθή' ώ; έθνιχαί, δηιΐοτκιί ^ χοινατιναΐ διά «ρ'ίξίως τής άιμ->5ίας διοικη
  τιχτίς αοχής, τής άποζηαιώσιως
  χαταβιλλομένης ηάντοτΐ 6πά τής
  βι«μηχαν(ας δπέ? ή; εγένετο ή α-
  παλλοτρίωσις.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Επαναληπτικήν Δημοπροσΐας
  Δοθείσης προσΦοράς πέντβ
  επί τοΤς έ<ατόν (5 ο,ο) επί πλέον τής έπιτβυχθείσης τοιαύ ς κατά την διβξανωνπν τής Δηαοπρασΐας ενοικιάσεως Φό ρουδιοΜων διά τήνχρήσιν1937 —38 έπανσλαμβάνεται πδιη την προσϊχή Δευτέραν εΙ<ο σιήν έννάτην (29) τρέχοντος μηνάς καΐ ώραν 11—12*.μ. Ή Βημοπρασΐα έσεται τελειωτι- κή τής κατακυρώσίως γενησο μίνης άμέσως. Στοιχείον συντάξ*ως κιΐ ύτιοβολής των σχβτικΰν δι- καιολογητικων συμμετοχής δέ¬ ον νά ληφθή ύπ' {ψ.ν ώς πρώ τη προσφορά ή τελικως επι τευχθβΤσα ήΐη τοιαύτη ή^οι ή τοθ ενός έ<ατομμυρ(ου έββο μή<οντα μιβς χιλιάδων (1.071. 000.00) δραχμαΐ. Τόπος διεξαγωγής ή Νομαρ χία Ηρακλείου. (Ταμίΐον Μονίμων Όδο- στρωμάτων). —Πρέβκληοις Γενικϋς Σ«νε λεύβεως Αέσχης Έκιστη· μ«ν»ν Ήρκχλείου. Καλβθνται πάντοι τα τακτΐΜκ μέλπ της Λίσχης Έιτιστημβν«ν ■Ι( ν*ν Συνέλευσιν την προσέχη Κυριακήν 28 Μαρτίου 1937 καΐ ώραν 3 μ μ. έν τ$ καταστήματι τής Λίσχης μέ βέμκτα: )) "ΕΜβεαις πεπρβτγμίνιιν Έφο ρΐίοτς. 2) "ΕγκριοιςάκολονιαμοΟ έο6δ»ν καΐ έξέίων χρήσΐκς 1936. 3) Ψήφισις προΰπβλογισμοδ ρήβΕΜς 1937. 4) Έκλβγη νέβς Διοιχοΰσης Έ φορείας. 5) 'Εκλογη έ{ΐ>ϊνκτιχϋς Έηιτρο
  «ής χρήσεκς 1937.
  'βν Ηρακλείω τδ 22 Μάρτιον
  1937.
  Ό Πρόεδροβ
  Ανδρ. Βουρδουμπάκη;
  Ό Γεν, Γραμμ«τε»ς
  Ίαΐάν. Ζερβουβάκης.
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφάσματα.
  Νίοι μοδέρνοι χρωμα-
  τισμοί.
  ΑΙ τιμαί μας είνε «Ι
  καλύτιραι.
  Α ΒΕ ΔΙΣ1Α Η
  Μανβ
  —Τ· τέλη χ«ρτ·οημάνσεως.
  Άρμβδίνς άνεκβινύβη ίτι χά Ι
  «Ι έκδιβοΐΗνοη π«ρά τ&ν Γ·*»ρντ-
  χ&ν Πιριφεριιβν β«@*ΐ4>σ(ΐ( Βά¬
  σει τής παρ«νρ*φου 18 τοθ αρ-
  Βρου 1 τής άπό 6)7)35 Συμβάσεως
  μβτα{ύ Έθνικής Τραπέζης κ«1 Δή
  μοοιου περΐ διαχβιρΐσενς τής άν-
  ταλλα{ίμου περιουσίας, θ« υκβ-
  βάλωντβι είς χκρτοσαμανσιν
  μφύνΗς πρός τβν κώδιχα τβν
  νομνν περί τελ&ν χκρτβσΑμου
  άβχίτώς &ν αυται χορηγοδνται
  ·ι« πρός την Εθνικήν Τράπεζαν
  είτε πρός τβύς ενδιαφερομένους
  κατοχβυς τβν άνταλλαξΙμΗν κτη·
  μάτων.
  —Ή ηρβστασΐα τ&ν δαββν.
  Τέ) ' ύπουργβίον της Γβ»ργ(οις
  προτιθέμενον να λάβη μίριμνοιν
  διά την έκιχτααιν Μ συιιηληρνβιν
  άκκρκιτατΝν τυχόν τηλεφννΐΜ&ν
  συνδέσβΜν κρός εξυπηρέτησιν τής
  ταχυτίρας «νανγβλίκς τ&ν πυρ·
  καΐβν τ&ν δααϋν καΐ άμιβιιτ*·
  ρκς κατ«σβίσ·ως αυτών, άπηύβυ-
  νέ πρός τβϋς Δασάρχας έγχόχλι
  όν διά τής οποίας εντέλλεται νά
  έΕ«κριβ6σο»ν &ν διά τόνκνΝτέρΜ
  σκοπόν υφίσταται πραγματική &
  νάνκη συμπληρωματικών λ
  νίκων αυνβέβηιν, ύβ
  σχετικήν ίκθεσιν.
  —Διορισμόν διδασκαλών κ«ί
  σχβλιάτρων.
  Έκ τής διΐυθυνσΐΝ( £τοιχιιώ
  δβυς Έκπαιδιύοεω; τού Υπουρ
  γείου τής Παιδεΐας άνΐκοινώθη
  ότι υπό τβδ ύηουργείου τ&ν ©Ικβ
  νομικ&ν ένικρίβηακν έαχ*τ«ς
  καΐ έτεραι πιστώσεις δια τβν διο
  ρισμον δημοδιδασκάλνν. ΑΙ ά
  νΝτίρκ πιστώσΐις διετέθησαν κυ
  ριΉς διά τον διορισμόν λειτουρ
  Υ&ν τής Στοιχβιώδουί 'Βχκαιδιό
  σΐως είς της Νέας Χώρας πρός
  πληρώσιν άηάντνν τ&ν υπάρχον
  ΤΝν έχ(( κβν&ν. Σημΐιντέον, δ
  τι κατα τβ λήγον οικονομικόν
  ίτβς διενΐργηβησκν υπέρ τοΰς
  890 διβρισμβΐ δημοδιδασκάλου
  καβ' όλον τό Κρατβς.
  —Έκ τής Διΐυθύναΐεις Μίσης
  Έκη«ιδ*ύα·»»ς άνΐΜοινεΑη, £τι
  διετέθησαν κιστώσιις καΐ δια τόν
  διορισμόν τριβν σχολιάτρε»ν.
  —ΑΙ βζετάσεις βντιααγγελέ-
  ων χλ είρηνβδικδν.
  Είς χον 'Αριιον Πάγον ηρχισαν
  προχβές α! έ{ΐτασ<ις τδν υποψη φΐΝνκντπισκγγελεΝν ΠρΗΤθδιχ&ν. Ή έ{«ταστικη επιτραπή άπιτΐλιΐ το έκ τοθ προεβρου τού 'Αρ«ίου Πανθ» κ. Ζηλήμονος, τοδ αντει σανγελίοις χ. Χο(4ά χαί «ου χά ΟηγπτοΟ τού Πανεπιστημίου χ. Χωραφά. Έπίσης την Ιην 'Απρι λίου θ' αρχίσουν α! έ{«τάσβις τβν 6ποψηνί«ν ■ιρηνοβιχ2ν. ΔΙΑ ΤΟΠ; ΓΦΑ2Μ)ΜΠ0Ρ0ΓΣ Καθισι6 γνωστόν είς τους έν&ι αφερομένους δτι, διαλύων ίριοτι χβς φ άηοθήχην δφασμάτων, έχ ποίβ την δπάρχουσαν παραχατα ϋήχτ)ν διαφόρων εΖδβν είς τιμάς ευχαιρίας, έκ τοθ παρά την πλα Μίαν πβλαιβς ΝομαρχΕας, Γρα φείου μου. Μ. Δ. ΖΕΗΣ 10 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΑΤΙίΙΟΒΑΑΣΤΙΚΙΣ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΙΔΡΥΣΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ Πρός αποφυγήν έκμεταλλεύσεΝς τής πολυηληθοδς ηε· λατε(α« μου κβΐ πρός άμεσον έ{υπηρίτησιν τής πόλ«»»ς χαί τβν βυτιχβν εκαρχιβν τοβ νβμβθ Υδρυσα ΐΙςΚαμαραχι Ποατηριον τβν είδδν 'Αγγΐιοηλαοτιχής διευβυνβμενβν ηαρ' έμοδ τβδ Ιδίου. Ή στίρεότης. η χα>λιτεχνικη εμφάνισις Μαΐ καθημεβι
  νή τελειοηο(πσΐ{ χαΐ αί άουνκγώνιστοι τιμαί τβν εΐββν
  μα< ηυχνύνουν ολοέν την πελατείαν μου. Τα (Ιδη μαί άγγκοηλαοτιχίΙ; είναι τα ανωτέρα «λειν. Τέ· συμφέρον σ«( επιβάλλει να τα κροτιμάη. — ι Μ
  ί·#
  ι
  ■ ι ι
  Ι*«
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφβΐα ίναντι ΝομσρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΙΊΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΓΕΥΜΙΤΟΣ ΧΟΕΣ
  ΗΡΧΙΣΕΝ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
  ΤΗΣ Εθ ΝΙΚ ΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
  ΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΑΙ ΤΕΛΕΤΑΙ
  ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαρτίου (τού άντ α
  ποκριτοΰ μας).— Άπό τού άπογεύμα
  τος σήμερον καί συμφώνως πρός τό χά
  ταοτισθέν πρόγραμμα ήρχισεν ό έορ
  τασμός τής Έθνικής Έηετείου.Ή πρω
  τεύουβα καί ό Πειραιεύς έαημαιοατο·
  λίβθησαν σήμερον άπ' άκρου είς^άκρον.
  Έν τώ μεταξύ ανακοινούται ότι κα
  τα την διάρκειαν τής αύριανής δοξολο
  γίας καί ηατελάσεως 35 στρατιωτικά
  αεροπλάνα θέλουν εκτελέση Θεαματικά
  ητήσεις υπέρ τας Αθήνας. Έχτός Β
  των άλλων τμημάτων θέλου* παοελάαει
  αί χθές κομισθείααι είς Πειραια άντια-
  εροποριχαί πυροβολαρχίαι αΐτινες άπο
  τελούν την τελευταίαν λέξιν τής πολεμ
  κης τέχνης είς τό εΐδος τούτο.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΘΑ ΑΠΟΜΕΙΝΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΧΑΡΙΝ ΕΙΣ ΤΡΕΙΣ
  ΚΑΤΑΔΙΚΟΥΗΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Έπ' νεύκαιρ(*α τής
  αημερινής έθνικής εορτής ή Α. ΑΙ. ό
  Βασιλεύς θά άπονείμη χάριν είς τρείς
  καταδίχους είς θάνατον. Είς τούτους
  συγκαταλέγεται καί ό Κρής Ριχουνά
  κης.
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΙ ΩΡΑΙ
  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
  ΚΑΤϋΤΗΜ-ΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΛΣΤΗΡΙΙ
  ΑβΗΝΑΙ 24 Μαρτίβυ (τού άντακοκρι
  τ·ΰ μ«() —Εδημοσιεύθη σήμερον νόμος
  τροπβποι&ν τάς ωρ«ς έργαα.«ς τ6ν βργατβν
  Καί ύπαλλήλων είς τα δικνορα Ματαατήμα
  τα καί έργαατήρια. Διά τού ίδίου νομόν
  ρ«Βμίζσνται κ·ί αλλα σνναφή έργοπικοΐ ζή
  τήμαται.
  1ΥΝΕΧΙΖΟΝΤ1Ι
  II
  ΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαρτίου (τού άντ*·
  ποκριιού μας).— Καί σήμερον ό ^Άρ
  χηγός τής κυβερνήσεως κ. Μεταξάς συ·
  νειργάοθη μ* τόν υπουργόν των Οίκονο
  μικών κ. ΡεΒιάΒην. 'Η συνεργασία α¬
  φεώρα αποκλειστικώς τα ζητήματα
  τού υπό κατάρτΐσιν ηροϋπολογισμού.
  ΠΑΗΡΗΣ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΣ
  ΕΙΣ ΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΙ ΜΕΤΒΠΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαρτίου (τού «*·
  τακοκριτού μας).—Νυκτερινα τηλεγρα·
  φηματα έκ Παρισίων άναφέρουν Οτι συ·
  νεχίζεται πλήρης γενικώς στασιμότης είς
  τα '1οπανι*ά μέτω«α. Επί τού παρόν¬
  τος γτΛονται μόνον άναγνωρίσεις δι* ά·
  εροπλάνων.
  ΊγΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΟΝ
  Κατ' αστυνομικον ένβχοΐνωοιν άπαντα τα χατα
  οτήματβ Θά ώσιν σήμερον χλιιοτά σιιμπιριλαμβ^ινο
  μέ>νν χοί ιβν χοκρεΐων. ΤΑ Δημοσία χιντρβ, τα
  κοτ.ΐαιδριο-1 τα χαφινιΐα Θά άνοίξωσιν άπό %ς 11.
  30 π. μ. ήτοι μιτά την τελειή'.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΕΟΡπΓΓΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ
  Τά ΣχολιΙα μιΌης χοί ίημοτιχής έώρτασαν
  χίες την παραμονήν ιί)ς Έθνιχτς ημίν καλιγγε
  νιοίας μιγβλοηριπβς. Την πραΙ*ν συνιγχιντρώθτ)
  •«ν χωριστβ ι( μαΕηταΙ εκάστου Σχολείον πρός
  τούς ίΉοίους έ^νονιο χατάλληλοι δμιλΐαι χαΐ έξι
  φννήθτραν κανι;γυρΐχοΙ. Τό άπόγιιιμα 81 έν σώ
  μ« μ#ιΐ6ΐ3β«ν ι(ς φ πλατείαν '8λιι>θιρ(ας βτι
  «ί Φ 4πί«σΐον οτρατΐώιην,
  Ή δράσις των έδνικών έν Ισπανία.
  Δηλώσειςτοϋ Άγγλου πρωδυπουργού.
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Μβοτίου.—
  Νεώτβρα ρα6ιογρα*ήματα
  «κ Σαλαμάνκας άγγέλ-
  λουν δχι τα έθνικ* Αερο
  ■λάνα καί αύθις έβοαβάο-
  δισαν τόν λιμένα τής Βα
  λένθιας, καταστρέφωνται 4
  «οθήκας δηλ··ν καί «υοοιια
  χικων. Βόμβαι έ«(σης έρ·
  ρίφθησαν καί κατά τοθ άε
  ροδρομίου των έρυθρών είς
  Άλκάλα ντέ Χΐνάρις, βο
  ρειοανατολικλς τής Μαδρί
  της. Έκ Βαρκιλώνης αγ·
  γιλλΐται δτι οί έρνάται
  τέ»ν έρνοστασΐων «υρομα
  ΗΐκΑν τής Καταλανίας Ι.
  κήρυξαν απεργίαν, άρνού
  μενοι νά έργασθοθν ό«6
  «((σιν. Σοβαραί συνκρού-
  σιις εγένοντο είς Σαμ-αν
  τέλ καί Σόρια.
  Έκ τής αυτής «ηγής αγ
  γίλλεται δτι κατά τό ά»α
  κοινωθέν τού έθνικοθ στρα
  τηνείου άντενίθισις τβν έ
  ρυθρΔν είς Άραβάκα, «λη
  οίον τής ΜαΒοίτης ά«ι
  κρούσθη. Είς τόν ίδιον το
  μέα τά έθνικά στρατεύμα
  τα κατώοθασαν νά κατα
  λ4βουν ώ <υρ«μβνας θέσεις των έρυθρ—ν. Τηλεγραφοθν έκ Λονβί νού δ τι 6 «ρωθυνουργός κ. Μτΐάλντουϊν εξέθεσε κθές τ^ο <*-όψεις τής άγνλικής Κυβερνήσεως ώς «ρός τόν τρόνον καθ* δν έννοεϊ αυτή νά συνβυάσπ τάς ΰ«ερ τής εΐρήνης -οοσααθείας της μέ την ένίλυσιν διαφόρκν οικονομικήν ζητημάταν.ΑΙ -ροσ«άθ8ΐαι σθϊαι— εΐ«εν δ κ. Μκάλ,ντουνϊν—-έν τω οί κονομΐϊω £«ι«έ5ω γίνονται «ρός τό συμφέρον τής «αγ κοσιιΐου εΐρήνης, ήτις Λ ναμφΐσβητήτνς θά εύνοηθή διά τής ένιτεύξεως μιγαλυ τέρας ελευθερίας είς τάς διεθνεϊς συναλλαγάς. Πε¬ ραιτέρω ό κ. Μπάλντουϊν λ «εξετάθη είς λεπτομερείας έ«1τής καλυΐέρας καί ιΐ λικρινεστέρας ρυθμίσεως τ·ν συναλλαγ&ν τούτων. Έκ Παρισίων άγνέλλε ται δτι ϋθές θά διιξήγιτο έν τβ Βουλή ή συζήτησις των γεγονότι*ν τοθ Κλισύ, "Ησαν έγγεγραμμένοιδνως δμιλήσουν 6ικαι«τά βου λ«υτ«(. Ό ηρκθυνουργός θά «ροβ9 είς δηλώσεις μι· τά τό «έρας τ&ν δκοΐων θά κατά «δσαν «ιθανό τητα ζήτημα έμνιστοσύνης. Η σημαντική μείωσις των έξόδων των άσφαλισπκών ταμείων. 'Υΐχο τοθ δφυπουογεΐοο τ τ]: Έο γαοΐαςμΐ λετβιαι ήσ^αΐααΐζ&Εχονο μιχοοταΐιοιιχοθ χαΐ άναλογιατιχοθ γοαφείου, τοθ όΐτοίου σχοιάς Θ4 11 νΐ τ) άναλογιοτιχή μιλίΐτ] τβν λειτουργούντιον οήμιρον ασναλι ατιχ&ν 4?γανισμ6ν χαί ή οίκονο μιχή ίξυγίανσις αϋτ&ν. Τό μέτρον τοθτα χρΕνιχαι τοθ ' δφαηουργείου η καθ5 οίον χατα ιή' έ)γ4ν«α·ν τής Κθ(νωνιχτ]ς ΆσφΐλίαΐΜς έν Ελλάδι έπενράτηοι σχιδΐν πλή ρης ηαραγνώ^ισκ; τβν άηοιραιτή των ίίσεων χαί μεθόδων τ6ν ά αφαλισπχδν έΐγασιών. Μέχρι οήιερόν είτε λίγψ οπου !τ]ς πρός επίτευξιν πολιτιχδν %<ί ρ(«ς ώρεληιάϊ«ν εί (ε λόγφ %ι κης εκτιμήσεως τής σοδχρότητος χχΐ τοθ απαραιτήτου μάς άναο γιατικής εργασίας &ξ(ας τοθ &*ί ματος, διά την λειτουργίαν χά Ι με.λλοντινή' Οταρξιν έ·4ς άσφΐλι σπχ^Ο διγανιομοθ ή δυγάνιβσις τ&ν ίιοφίριον άοφαλιστικδν 4;γα νισμδν, Ι^νεν επί τ^ βάσει ΐμιεί ρικών χαί Π5θχειρολ4γιον 5πολο γιαμ%ν μ» βααιχήν θή όν α<(ψ'.ν την ίτωσδήηοτε η ρίτηαίν τβν πράγματι έπειγουοβν αναγνω' τή; ατιγμής. Ταθτβ 6 μιος Ι^ινιν ιίς 64ρος τ?)ς μιλλον χιχτ)ς έααβχιΕας χαί ίηιτυχίσς τ6ν 03γανιαμβν τούτων. Κοιτα παρκοχεθιίοχς ρ(ας οί ανωτέρω β^γανισμοί διαθ! τουν οήμιρον χατά μέσον δρον & τι»5 τχ 10 ο)-> τ&ν προοϋων αυ
  τ6ν δι" Ιξαία διοικήσεως. Διά την
  λιιτουογΕαν τής προτεινομένη; τι
  χνιχής δπηοεαίας, ή*'ΐς θά έξυπη
  ριτή^χι ζωτιχώτατα συμφέρον»
  τβν ήσ^αλτσμΐνων χαί τοθ χρά
  τίος Οί διαθέτουν 2 μόνον τοίς χ< λΐοις τβν προσίδτον, ήίοι χατα μίαιν διον τιοσοατον χατώτερον τβν 2 Ι«ατοστ6ν τβν ουνήθων έ ξίδων οιοιχήΐΐως. Τά Ιξοδα Β μως ταυτα είνε βέβαιον δτι 5ύν»ν ται νά μιιωθοθν οηιιαντιχβς διά αιβς α^ΐζ&ί 1ξυγιαντιχΐ)ς έργασ! άς διά τή» βηο(αν άποχλειατιχως θά ίδρυθϊ τό αναλογιχόν γρ» φιΐον. Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕΑΡΙΑΣΙΣ ΤΟ ΤΟΥ ΑΗΜΟΤΙΚΟΥ 2ΥΜΒ1ΥΛΙΟΥ Δι* ο Οριον τό άπόγευμα ώ ρΐσθη συνββρίαοις τοθ Δημοτι κοθ ΣυμβουλΙου. Κατ' οϋτό θά προβή ε(ς ανακοινώσεις επί των άποτελεσμάτων τ©ν ενέργειαν της σχετικώς μέ την τροποποίησιν τοΟ σχεδΐου τής πόλεως ή μεταβάσα εσχάτως είς Αθήνας έπιτροπή. Είς τό Συμβούλιον θσ άνακοινωθ^ έπίσης καί σχετικόν έγγραφον πρός τόν Δήμον τοθ υπουρ γεΐου της ΣυγκοινωνΙας γω ρΐζοναος τάς επί τοθ προκει μένου άποφάσεις τού. 'Εκτός άλλων θεμάτων μέ τα όποΐο έπίσης θσ άσ^οληθ() τό Συμ ή επί τοθ ύβατικοθ β ή ζηιήματος έπιτροπή ΘΑ προβθ ΚΑΚΟΥΡΓ)ΚΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηΐτά διήμιρον ϊΐοιϊΐκοισίαιν το ΚαχουργιοδιχιΙον Ηρακλείου έξέ δοσι προχθές χαταδιχαατιχήν άπό φασιν επί τής υτοθιΌιως τί)ί οίχο γινιΕας Κοπϊνων χαραχτηρΕοιχν τα άδίκημιχ φίνον μέ μιτρΕαν σύγ- χιοιν. Οί χατηγορούμινοι, Φραγ χίος Κίπανος πατήρ μιτά τβν υΕβν τού Μιχαήλ, Νιχολάαυ χαί ΓεωργιΌυ Ιφόνευοαν την Ιην Σι· πτιμβρΐου παρ. Ιιους τέν δ μ ρφ γα Μιχ. Καλεί'τζτ} διά λίγου; τι· μ ής είς τό χωρίον Μαρουϊβ Ρι θύμνης. "Απαντες χατιδιχάοθτίοαν «ίς πρίοναιρα διομά ώ: εξής. ί Βίς ΙΙετή'ό Φραγχός Κόπανος, • ίς 18ιτί) δ Μιχαήλ, είς 12πή £ Γεώργιος χο Ι 10«τΐ) χαί ίύυ μη νών φυλάκισιν 6 Νικόλαος. Επι· είς σχετικάς άνακοινώσεις επί τής έφαρμογής των τρητών. ■Ρ?ββ11·· δ Κ4π*ν°« ΧΒ ΑΙ ΠΡΟΙΘΕΤΟΙ ΑΜΟΒΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΥΠΑΑΛΗΛΟΝ ύβρομε "διχάοθη «Ις 4 μηνβν δι δπλονρησΕαν, 1 μηνός διά πά ρανομον όαλοφορΕαν χαΙ είς 400 δραχ. πρόστιμον. Πρός τούς Πμοέδρους των Λιμενιΐ'ών Επιτροπών εδόθη ΑΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΜΕΤΙΒ1ΛΑΙ Δι' αποφάσεως τοθ άνωτά τού δικσστΐκοθ συμβουλΐου σαν παρα τοθ ύπουργεΐου Συγ προήχθησαν είς έφέτας παρά κοινωνΐσς οδηγίαι έν σχέθ£ΐ(τώ 'ΕφβτβΙφ ΛαρΙσης ό χ. πρός τος προοθέτους άμοιβας Έμμ- Σουργιαβάχης μίχρι β ύλλήλ έ οθβ ό έκ των τοΟ&β πρόεδρος πρωτοδικών Σάμου, καί παρά τώ Έφετε'ω Κοήτης ό χ. Μ. έΜουστάκσς, μέχρι τοθδβ πρόεδρος πρωτο Βικών ΕΰρυτανΙας. Δι' ετέρας αποφάσεως μετετέθησαν οί πρωτοδΐκαι Ηρακλείου Ι. Φα>
  ,., ., ,ίη τόπουλος. ίΐς ΤρΙκκαλσ,^Ν.
  ιίδήοιις 4ξ Αθηνών ή Μαρμα, άς ιΐς ΚυπαρισσΙαν
  ρ
  βημοσων ύπαλλήλων
  λιμενιχΛν ταμεΐων.
  Η ΘΗΡΑ
  ΤΩΝ ΤΡΥΓΟΝΩΝ
  Κυδέρνηοις άπιφίσισε κατόπιν ;κ0(
  προτίοιως τιθ επί τής Γεωργίας1
  δττουργοθ νά επιτρέψη από 20 Ά1
  πριλίου μέχρι 20 Μοίίυ την θή
  Α Ε χιινηγιτι
  πιριέΒου &εν
  Ιοχόουοι, των χυνηγών δπβχριου
  μένον να έφοδιααθ&αι διά νέον
  Σ. Σταρογιάννης ϊ(ς
  πρωτοοικιΤον Καλαμών.
  τό
  Η ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΙΖ
  ΚΕΝΟΝ ΔΟΧΕΙΟΝ
  Δι' έγ'υ<λ(ου ιης ή Γενικη Διεύθυνσις φορΓλογ(σς τοθ Ύ πουργεΐου των Ο(<ονομικών έξουσιοδοτίΐ τας Τελωνεια κάς αρχάς διά την χορήνησιν πσρατάσεων άποταμιεόσεων «έναν δοχεΐων έν ·>ένβι υπό
  την πρ'ϋιτόθεσιν τής άντικα
  ταστάσεως τής κατά ιή-; άπο
  ταμίευσιν παρσσχι θε'σης τυ
  χον προσωπΐκής εγγυήσεως
  βιά χρηματικής ή τραπεζ'τικής
  τοιαύτης.
  Η ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΟΠΟΡΙΙΣ
  ΚΙΙ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
  Τό δπουργιΐβν Παιδιίας χαί
  θρησχιυμάτων απηύθυνε πρός
  τού; Έπιθιωρητσς τβν Δημοχιχβν
  Σχολείων τιθ ΝομοΟ 'Η^ακλιίου
  χαί τιυς Δημοδιδαοχάλου< αυγχα ρητήΐΐον έγγραφον διά την πά τριωτιχήν χειρονομίαν τής διινιρ γιίας έράνου μιταξύ των &γ*? έ- νιβχύΐΐως τής Έθνιχτς μας 'Αι ροπορΕας. ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΟΥ Ο1<ο πρός Τό "Υπουργείον των μικών δι* έγχυχλΐου τού τας Τελωνεΐα παρέχει όδηγΐ άς πβρΐ τής τηρήσεως των νο μίμων τελωνειακόν διατυπώ σεων κατσ την μεταφοράν ε( δών μονοπωλΐου παρά τής έταιρβΐας διαχειρίσεως ύπεγγύ ών πρόσοδον. τοιούτων εκδιδομένων επί τή χατα εκατόν δραχμών. ΔΑΧΜΟΛΟΠΚΑ Πρός τας Τβλωνειακάς άρ χσς έκοινονοιήθη ή ύπ' αριθ. 1412)1936 γωμοΒόίησις τής άνωτάτης έπιΐροπτ)ς τ©ν τε λωνειαχών άμφισβητήσεων έν σχέσει μ έ την δασμολογιον κατάταξιν τοθ βιομηχανικοθ ελαίου τοθ χρησιμοποιουμενου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ ΑΙ|έν τΑ αγορα μας κυμανθβίσαι χθές τιμαί των διαφόρων ενχορΐ νροΐόντων είχον Α "■λειια ■ Ραβββν ··. ■«ν* ν. ΙοΌ&πΐαε 31 Μ,— · ε •ΕξαιρετικοΙ 1 «' «οίον. ε(ετι·. ,. «' «οίον. ■1·ο·ν«λ. Ν,Μ 29 — .. 26,10 •Ιν« Α>ΐ«**« ν* «Ι·»-··- Μ.—
  ««λαιαΙ' '..
  Καλΐ·υ«Ιο· ««τ* ·«. ,. 6
  πρός πλθσιν όφασματβν μετα Μαι 5""°^^" %9*%'
  ·--—-- κλ«. ΜΙ«α<α Κουκοΰλια (ηρα Χ·νλτ«νΙν«ι α( νοιότ~ο< Δίρρατα βόΐα •Δρνοοίρμοτα έοΐψ. Βροραι·ν αΐγβν ■αλλ·« ■««' οκάν Ι Ν, ρ. Ι μ, Η, 48, Η Πρωία Πέαπτης 25 ΜαρτΙοο 1937 3» ΠΡΟ Ι'ΝΗ Ιθ—ΒΟ Τιμαί Συναλλαγματος Δολλαριον δρ, ΙΙΙ,Μ— Μ]Μ Α1ρ« „ Μ·. _Ηο. Κορινα Σουυοΐαε 18.11—18.40 Φράγκον „ |.| ■_ Η ΙΤΑΑΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΧΑΡΑΣΣΕΙ ΝΕΑΝ ΓΡΑΜΜΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΤΟ ΙΣΠΑΝΪΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ II ΙΤΛΑΟΣΕΡΒΙΚΑΙΣΧΕΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαρτίου (τού άν. ταποκριτού μας)— Κατά τηλεγραφή- μαχα έκ Παρισίων, οί Βιπλωματικοί κύκλοι αχολιάζουν ποικιλοτρόπως την έκβηλωθεϊσαν νέαν πολιτικήν τής Ιτα¬ λίας έναντι των διεθνών ζητημάτων ά· σχολούνται δέ ιδιαιτέρως μέ την Βρι· μεϊαν γλώσσαν πού , μετεχειρίσθη ό Μουσολίνι είς τόν τελευταίον λόγον τού όσον άφορά την Μεγάλην Βρεττανίαν. Τό ενδιαφέρον των Βιεθνών πολιτικών κύκλων επροκάλεσεν έπίσης ή άρνησις τής Ιταλίας να δεχθή βυζήτηαιν έηί τού ζητήματος τής άνακλήαεως των ξέ- νων έθελοντών έξ Ίσπανίας καθ ώς καί τό ταξείδιον τού Κόμητος Τσιάνο είς Βελιγράδιον. Έκφράζονται φόβοι, ότι ή Ιταλία Βιά τής κολιτιχής της έ· ξωθεϊ την Ευρώπην είς πόλεμον. ΕΙΣ ΚΡΙΣΙΜΟΝ Σ Η Μ Ε Ί Ο Η Η ΔΙΕΟΝΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ4ΪΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαρϊίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας).—Νυχτερινά τηλεγραφή ματα έκ ΛονΒίνου άναφέρουν ότι οί Άγγλικοί πολιτιχοΐ κύκλοι έδέχθησαν μέ κατάπληξιν τάς χθεσινάς προκλητι κάς όσον καί ύβριστικάς Βηλώσε«ς τού Ιταλού Βικτάτορος. Ό Άγγλικός τύ· πος έκδηλώνων την κατάπληξιν αυτήν, παρατηριί άπηχών ηροφανώς τας κυ¬ βερνητικάς άπόψεις ότι ή Αγγλία έργά ζεται υπέρ τής είρήνης άλλά καί Βέν θ' ανεχθή πλέον προσβολάς ούα,αμόθεν. "Αλλα τηλεγραφήματα έκ Γενέυης άγγέλλουν ότι οί οιεθνείς Βιπλωματι¬ κοί κύκλοι φαίνονται άπογοητευμένοι έκ τής τελευταίας τροπής των Κύρω- παϊκών ζητημάτων. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΠΛΟΥΜ ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΰΗ ΕΜΠΙΣΤ05ΥΗΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 24 Μβρτίου (τβΰ ,βντακοκρι τού μ«ς).—Κ«Θ' α αγγέλλεται έκ Παρισίων είς την Γαλλικήν βουλήν ^διεξήχθη μακρ» καί θϋϊλλώδης συζήτησις επί της έσωτερι κης πολΐτικής της Κυββρνήσεως. Ή άντιπο λίτευσις επετέθη κατά τής Κυβ&ρνήβενς τοδ Λβ'ικβΰ Μετώηου δα διά τής «λλβκρβσάλ λ·υ ΐακτικης της έξωθεΐ τόν Γαλλικόν λ« όν είς άλληλβσπαραγμόν, όπως «πβδει κνύβυν τα βίμβτηρβ γεγβνοτα τεΰ Κλιού Εί; τάς έπικρΐσεις τής «ντιπβλιτεύσίως β πήντησεν ο κ. Μηλ·ύμ δια μακρών, μεθ' β γινομένης ψηφβφορίας ή Βουλή έζεδήλω οί την εμπιστοσύνην της πρός την κνβέρνη σιν δια ψήφων 362 έναντι 215 κ«τ«. ΣΥΜΠΛΗΡΟΥΤΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ Η ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΑΘΗΝΑ. Ι 24 Μαρτίου άν- ταηοκριτού μας).—Κατά πληροφορίας έκ κυβερνητικής πηγής αί αφιχθείσαι άντιαεροπορικαί πυροβολαρχίαι εξασφα λίζουν την άντιαεροποριχήν άμυναν. Είναι Βιαμετρήματος 8.8 χατασκευ ής έργοοτασίων Κρούπ καί απετέλουν τμήμα μόνον τού παραγγελθέντος καί παραΒιδομένου ή'Βη πολεμικού ύλικού μέ πανομοιότυπον τού όποίου έχει έφο Βιασθή ό Γερμανικός στρατός καί έχει εξασφαλισθή άπό αέρος ή άμυνα τού Βερολίνου. Πρόκειται γενικώς περί ύ· λικού νεωτάτου καί τελειοτάτου τύπου Βιά τό οποίον έχουν άφιερώση οί "Αγ γλοι ιδίως στρατιωτικοί κριτιχοί χ«ρα κτηριστικά σχόλια. ΙΠΐΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΙΧΡΕΗ ηΡΟΠΩ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαρτίου (τού άν- ταποκριτού μας). — Δια Βιαταγής τού αρμοΒίου ύπουργείου άπολύονται οί κρατούμενοι Βιά χρέη πρός τό Βημό· οίον. Ή απόλυσις αυτή άφορό), κρατονμένους δια χρέη μέχρις * δπλύβΐιί δι«··Ρ< ν.δ «βρβτήοηβ δ εινα η ( ή Λν , Την βκβ(«ν ή <·- 9* τινος κ«. έ · ντ-ί Πράγμ«τ·. μ» δ τ! φ ιε λ*.κης ιηι$ τέ μετοχικί τέ τβχ«δρ·μ»κ· η«κοΙ« τ·λ·0ν νίβα τού Κρβίι «ρεφβν&ς την ι ώ τού τρβπβυ •νεν τ«ς έκικερ Μίιτ(ία·ης κεφ ίιΛΐχβν τ* διι μετέτων είς οί τό$ τβν Αθηνί ΐέχρϋμ· τί.5 Ί Μντράβη είς τί «εν έν ώ ή υιιαιΐ «ερχΐβι έγκατ» ίιρδινβν αιγαΐ—α Ρ«ίν·ντ·, χωρίς •ϊΐΐετν, χωρί, «•Υχρ.νβυ ηολι μία ς μας *π· τ. τ·ΰ ν ουνίπΐ, «βδεοίβς τοθ β*»1θεΐβι μ·τ* Β ν* λειμββν» * ο ' ' ·ν.5 κ«ί π ™ ·»Η·ν·μ|α{ 2 *«Ρ« ββ «ώ. π ν Ι έ