94068

Αριθμός τεύχους

4527

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

27/3/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ,
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ. ?ΑΦΙΚΗ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  „ 0401 ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτου
  έτησία λ(ραι 3
  έξάμηνος 9
  'Αμβοιχής
  ετησία δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  Τιμή
  «ατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΣΛΒΒ4Τ0Ν
  27
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1937
  ΪΙΕ«1Ι{|Σ ΖιΙΤιΚΤΜ ΘΡ. π. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΟ ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟΝ
  ΚΑΙ Η ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΕΛΛΑΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ ΙΐΟΝ
  Α.ΡΙΘΜ, ΦΥΛΔΟΥ 4527
  Είς δηλώβεις τού πρός τον
  Αθηναϊκον τύπον, λ υπουρ·
  γός τβν Οίκονβμικβν κ. Ρε
  διάδης καθώρισβ τον τρό¬
  πον της εκτελέσεως καί χρη
  ματοδβτήσεως τβν μεγάλων
  παραγωνίκων καί αυνκοινω·
  νιβεκων έργων των περιεχο
  μένων είς τέ Κυβερνητικόν
  πρόγραμμα τοΰ δϊκβετοΰς
  Οχβδίσυ. Καί μεταξύ τβν άλ
  λων λ μ. ύττβυργός ανέφερεν
  ότι, τα Ιργα αύται 8* χρη μ α
  τβδβτηθβθν καί «πό τα τα·
  μκΊα τβν διαφόρων νβμικβν
  προσώπων δημοσίου δικαίβυ,
  τα όπβία είχον πάθει μέχρι
  σήμερον, €κτιζομαν(αν» κ«ί
  διέθετον τοι κεφάλνιά των
  είς | ανέγερσιν βΐκβδβμι·
  κβν κολβσαβν 4ν Αθήναις
  άγνοουμένης κντβλβς τής
  Ελληνικάς επαρχίας.
  Ή παρατήρησις αυτή τοΰ
  κ- Ρβδιάδη είναι όμβλβγβυ·
  μένως έπιτυχης καί άποδκι
  κνύει ότι τό Κράτβς ήρχισεν
  επί τέλβυς νά βλέπη καί πέ¬
  ραν τής πρωτευούσης. Ότι
  ήρχισε δηλαδη νά έγκαταλκί
  *η την 4μυωπιχήν πολιτικήν
  την οποίαν ή χβλβύθκι μέχρι
  πρό τινος καΐ να στρέφεται
  πρός νέούς ςύρυτέρβυς ορί¬
  ζοντος.
  Πράγματι, μίχρι σήμερον
  τα διάφβρα νβμικβ πρόσω-
  π· λ*ΐκής άπβταμιεύσβως, ί-
  πως τβ μκτβχικα ταμεϊα καί
  Τβ ταχυδρβμικα ταμιευτήρια
  τβ όπβΐα τϊλβθν υπό την αί
  νίδα τβΰ Κράτους έχοντα
  πρβφανώς την αντίληψιν {τι
  διά τβΰ τρόπβυ βύτβΰ ίκα-
  μνβν τας ϊπικκρδκατβρβς τβ·
  κοθ&τήοβις χκφαλαίων των,
  δι<θετβν τβ διαθέσιμα χρή· μβτάτων είς αίκβδβμας έν- τος τβν Αθηνών. Κβί βδτω τβ χρήμκ της "Ελλάδος συν* κιντρωθη είς την πρωτϊύβυ- ββν ΐνω ή δπαιθρβς κβί αί έ παρχΐαι εγκατβλκίπβντβ κβί εφθινον βιγβ—-αιγβ κβί έμα ραίνβντβ, χωρίς έργβ, χωρίς υγείαν, χωρίς τβ μέβα τβΰ ουγχρόνβυ πβλιτισμβΰ. Ήτο κβί αύτό μία ένδειξις τής κρατικάς μ«ς αθλιότητος. Κβί Ιν άπβ τβ θλ.βερβ άπβ τκλέαμβτβ τβΰ ουγκκντρωτι κβΰ βυστήματβς. Κ«ί μ(β Μ πλέον συνέπειβ τής κλήρβυς ασυδοσίας τβΰ κεφαλαίου νβ διβτΐθβτβι κατα ββύληοιν χω ρίς νβ λαμβάνη ύπ' όφιν δι όλβυ τας ανάγκας της χω ρας «βί τό γενικόν ουμφέρβν τβΰ Έβνβυς. Έφόσβν Ιμως τό Κράτβς απεφάσισε νβ εφαρμόση τό ούατημβ τής βπβκβντρώσεως βφ' ενός κβί της διΐυθυνβμί νηί βΐκβνομίας άφ" ίτίρβν, Βκ ίπρΐπε β.βαίως νά ρυθμι αβοδν καί τβ ζητήματβ τβ έπβΐκ ιξαρτβνται (ξ αύτβν. Φυσικα δέ, δέν είμπβρεΐ νβ εννοηθή κπβκέντρωσΐί, Χ»ρ'ς την οικονομικήν κβί φθ πβτβ καί ό λαός μας δέν θά γνωρίσα καλυτέρα^ ήμέ ρας, βδτΐ καί τό "Εθνβς θά δημιουργήση Ιδικόν τού ανώ τερβν, πραγματικόν πβλιτι σμόν εάν δέν Ενισχυθή ή ί παρχία, εάν δέν επιτευχθή ή «πβσυμφόρηαις τβν υλικών κβί πνευματικήν δυνάμεων έκ της πρωτευούσης, καί ή διβχέτευσΐς των πρός την δ πβιθρβν, πρός τΐΐν Έλληνι κήν επαρχίαν. Κ*ί δέν θά κατορθώσωμεν πβτέ ν' άνα πτυχθβμκν φυβιβλογικβ;, ώς εθνικόν, ώς κρατικόν κβί ώς κοινωνικόν ούνβλβν καί ό 3 γβνιαμός, εφ' όσον δέν θ' ά παλλαγβμβν άπό την αημε ρινήν τερατώδη ύδρβκΐφκλι κήν μβρφήν τήίποωτευβύαης. Ή σκέψις λβιπόν της Κυ¬ βερνήσεως νά διαθέση ύπβ- χρεωτικδς τα οιαβεσιμα κε- φάλαια τβν διαφόρων νβμι· κβν πρβσώπων, έν συνδυα σμώ κβί πρός τό χρήμα τβΰ ΚρατιΚβϋ πρεϋπβλογισμοΰ, διά την εκτέλεσιν μεγάλων παραγωγιχβν, βυγκβινωνια κων, ίξυγιαντικών έργων είς τάς επαρχίας είναι βκβ λύτως όρθη κβί δικαία καί αντβκβχρ.νκται έξ όλοκλη- ρβυ κβί πρός την ούγχρβνον πρβγμβτικότητα καί πρός τβς τοΰ Έθνβυς. Διά τής β φχρμβγης δέ τής πολιτικάς αύτη; βκτός τβΰ μεγάλον κα λβΰ τό όπβΐβν θά πρβκύψο είς τό μέλλβν, μέ την βςΊ«γί ανβιν τής χώρας καί την αδ ξηοιν της έθνικής παραγω γής, θά επιτευχθή καί εν & μβσβν, Ευχάριστον, άπβτέλβ σμα: @ά λυθ& τό πρόβλημχ της άνκργίας καί θά διβχετεο θ$ συμμέτρως το χρήμα είς όλας τάς Ελληνικάς έπαοχί άς οιτου παρίβταται άνάγκη εκτελέσεως τοιούτων Εργων. Άπομένκι μόνον τα έργα αύτά νά Ικτελεβθοΰν ίπβυ πράγματι ύπάρχβι ανάγκη κ«ί <πβυ θά είναι όμολογου μίνως ακοδβτιχά. Καί ίπΙ τβΰ σημείβυ δμως αύτοΰ πι στεύομεν 2τι θά ισχύση δι κοπβσύνη καί θά επικρατή σα τό πνβΰμα τής Ιβότητβς καί τής ανωτέρας άντιλήψε ως διά τα ίθνικά συμφέρον τα. 'Από τβς απόψεως δέ αύ τής βχριβδς μένομεν καί μ( την βεβαιότητα (τι η Κυβέρ νησίς θά αυμπεριλάβη καί την Κρήτην είς τό πρόγρνμ μα τοΰ δΐκαετοίίς σχεδίβυ έκ τελέσεως τβν μεγάλων συγ κβινωνιακβν καί παραγωγι κβν έργων. Διότι καί ή Κρή τη έχει μκγίατην ανάγκην βιάτας καί τούς [θατγβνίΐς. Τό περίεργον είνε δτι οί Όλ λανδοί δταν μεΐνουν αρκετόν καιρόν είς Τάς Όλλανδικάς Ίνδίας, τάς θβωοοθν ώς δβυτέ ραν πατρίδα των καί μαλιστα έαν νυμφβυθοθν ΙθαγενεΓς γυ- ναί<ας, τάσσονται, άκολοθοθν είς τοθτο τάς αντίληψίς παιδιβν τωνκατά τής δι- α<οί-»βως τον φυλον. Τοθτο όφεΐλβται κυρΐως είς τό βτι οί *οναζόαβνοι είς τάς άποικίας ·Λ1* " 'βέν λαιιβάνουν β μενάλους μισθούς μτχρας αδείας, έν ώ αν¬ τιθέτως οί μεταβαιίνοντες είς τάς άποικίας "Αγγλοι, λαμ· β ά νού ν μεγάλους μισθούς καί ποΧυμήνους αδείας, ούτως δ στε έπιστρέφουν τακτικά είς Ευρώπην, ευρίσκονται είς έπα φήν μέ τόν εύρωπαΐκόν πολι¬ τισμόν, ίχουν επίπεδον ζωής ασυγκρίτως άνώτεοον άπό τό επίπεδον ζωής τΛθ (θαγβν&ν κα! κυρΐως δέν νυμφβύονταΐ ( θανβνβΐς γυναίκας. Οί Όλλανβοΐ ε χούν άναγ χασθΝ νβ βώσουν πΧήοη δικαι ώματτα είς τούς Εύοωτιασιά τας δια νά συγκρατήσουν μέ σω αθτβν^τόν ίθαγενή πλη θυσμόν βσ ή έ θοσμόν, δστις όσον ή έκπαί δκυσς, λαμβάνει μεναλυτέ ραν διάδοσιν τόσον άοχΐζει να Αποκτά εθνικήν συνείδησιν. Ό άντανωνισμός μβταξύΕΰρωπα σιατθν καί (θαγενών είναι ή δή όζύτατος Θ4 ελάμβανε *^έ »<όμη μβγαλβιτέραν όξότητα ύπήοχβν ό φόβος τής γβνικής έπιδοομής 'Εν τού τοις μέχρι σήαβοον δέν ύπάο χβι ίΐς τάς Όλλανδικάς Ίνβ( άς βζιον λόγου εθνικόν κ(νη μα, δυνάμενον νά βημουρνή σρ άμέσους δυσχερείας διά τούς Όλλανβούς. χ μγίατην ανάγκην τβν έργων «ύτδν, ώς έχωμεν τβνίσει κατ' επανάληψιν. Καί ή ά νάγκη αύτη ίχ«ι ά ναγνωρισθή άπβ την σημερι νήν Κυβέρνησιν καί Ιχϊΐ ο μολογηθή επισήμως άπβ αύ τόν τόν κ. Πρωθυπουργόν, β οποίος χαί υπεσχέθη νά 8» ραπςύοη τάς ανάγκας κ«ί νά Ι κανβποιήσα τούς κόθβυς χαί τά δί Ιή ύ Κ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΝΩΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΟΥ ΜΙΝΩΟΣ Η 2ον (τελευταίον) >Ό διπλοθς πέλεχυς είνε χαί
  ____ ,, Ι κανβποιήσα τούς κόθβυς χαί
  Τβυς πόθευς χ«· τα αίαθήμαΐτά δίκαια «Ιτήματα τού Κρη
  τα της μεγάλης πλειβνότη- 'τικβΰ λκβΰ
  Ένας νέος διεθνής κίνδονος
  ΓτΙΑίΙΰΝΙΛ ΕΠ0Φ8ΑΑΜΙΑ
  ΤΑΣ ΟΛΛΑΝΔΙΚΑΣ ΚΤΗΣΕΙΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ, Μάρτιος— Ή
  οϋξησις ιής οΐκονομικής καί
  τής στρατιωτικάς δυνάμεως
  ιής Ίατωνίας εδημιούργησε
  κατά την τελευταίαν τιεντσε-
  ανησυχίας
  τίαν
  είς τούς Όλλανδούς, οί ό
  ποΐοι βλέπουν δ τι πρέπει νά
  λόβουν αύστηρά μέτρα διά
  νά διατηρήσουν τάς δυσανα
  λόγους πρός τό μέγιθος τής
  Χώρας των άποικίας είς την
  Ίνδονησΐαν.
  Οί Όλλανδο! διέκριναν έγ
  καΐ^ως την σκιάν τής (απωνι
  κης χειρός, πού άιιλοθται. Εύ
  ρ!σ<ονται έν έπΐ9υλακ{), διότι δταν £ν μικρόν Έθνος κυβερ μίαν τβραστίαν έκτασιν γλίας. Γενικβς πιστΐύβται άκό ύ Όλ ς ς ΌλλανΒούς δτι μικραί Δυνόμβις άνίκανοι νά φροντί σουν μοναι διά τα συμφέρον τα των δέν λαμβάνονταΐ ΟιΓ δψν κατά την υπογραφήν τής ίή έ ί Α το σύμβολον τβν πανηγυριχβν ταυ ρομαχιβν, »1 όιυίϊΐ έτελοθντο ιί; τον περίβολον τοθ άναχτόρου ττ)ς Κνωΐοθ, ταυρομαχιων,^ είς τάς οποίας Ισως δπεχρέωνον τιύς νέ ούς χά Ι τάς νέας ποϋ έλάμβ ε( Κρήτες άπό τού; δποΐελεΐς των ώ; φίρον χαί κατόπιν ώ; θυσί αν. Έν πάση περιπτώσει μία τοι χογρανΐα τοθ άναχτόρου τής Κνωο σοθ μβς δείχνει τί άχριββς μία τκυροΐϋχν,ί*. Ό έΐς χαί ή νέα Ισιέχοντο ο?βιοι, σχεδόν γυμνοί έ νώπιον τοθ ταύρου μέ την κεφαλήν χατεβαομένην. Ρίπτον ται άνάμεσα είς τα χέρατά τού. Στηοιζίμενοι έπ' αυτών πετοθν δψη4 μ έ Ινα χκταπληκτι χό παιγνίδι Ισοοροπίας «ΐθΐύμενοι άπό τόν ταθρον ό οποίος δψώνει δύναμιν την κεφαλήν. Πίπτουν έκ νέοιι επί ττ]ς ρίχεως τοθ ζώου χαί άφίνοντες νά γλυστροεθν έλα φρά πρός την κεφαλήν τού άνατι νασσονται χαί πάλιν πρός τα βΐκβνβμιην κ ήχι ενίσχυσιν τής <·■ ««ρχίβς Χωρίς την έ «τέ λ β- β«ν είς αύτην έργων ύγβίκς, βυγκβινωνίας χαί μορφώσκ **ί. Χωρίς την δημιουργίαν έργων Διά τβν β «οί ών θά χά »στά βΰκβλβς καί δυνατη ή εκμετάλλευσις ίλων των Λλβϋτβπαραγωγικών κηγβν Μ«· θά ίπιτιυχβά η «ΰ,ηβις τίί πκρκγνγής χαί έπομέ- ν»>ς χκί ή ΐνύψωαις τής οτάθ
  μ»»ς κα) τβΰ βιωτικβΰ καί τβΰ
  *·«νβητικβΰ «««ηέδβυ Τβ&
  λ«·δ· Όπως δέν ΐΐμηβρβί
  *ι«1νά έννβηθά σύστημκδι
  ■υΐυνβμένης βίκβνβμίβς, ί
  ■ν τβ Κράτβς δέν κειτιυθύνη
  τ*ς δΐεχφ^ρβυς έπιχειρήοκις
  θϋμφωνβ μέ την αρχήν τής
  ·ξυκηρΐτήβΐβ»ς τβν γενικωτέ
  Ρ*»ν ουό «ί «ν
  $ μ ρα έκτασιν
  κατοικουμένην άπό 72 έ<ατομ μύρια άνθρώπων, οί άποιχια κοί τού όπάλληλοι πρέπει νά ".χούν τούς οφθαλμούς τοθ Αογου. Βλέποντες δτι ή Όλλανδΐα Ρέν εφρόντισε ν εγκαίρως νά έξοκλισθη" ώς δλα τα Έθνη τα ίχοντα άποικιακά συμφέ ροντσ, 50 000 κάτοικοι των Όλλανβικών Ίνδιον άπέστει λάν είς "Ολλανδίαν ένυπόγρα φόν ψήφισμα, διά τοθ όποίου η ΰξ ψ η γρφ είρήνης, έστω καί Αν ΰ ρίσκωνται παρά τό πλευρόν των νικητον. Διά τοΟγο κατεσκευάσθησαν τελευταίως είς την Νέαν Γουϊ νέαν βάσεις ύποβρυχίων καί ύδροπλάνων. Επί πλέον οί πετρελαιοπηγαΐ τής Βόρνεο, τοθ Μτιαλιχπαπάν καί τοθ Ποντιάνακ είνε καλάς ώχυρω μέναι. Οί ΌλλανδοΙ δμως χρειάζονταιπβρισσοτίρατιλοΐαι Ρ*»ν δίν ς ουμφερόντνν ρυθμίζη την λί ενιω χ«ί «ν διάθεσιν - κεφαλαίβυ Ανάλβγβ μέ «ί «νοίγχο ς κβί τούς «ύρυτέ Α.». _ Τ Γ ■_ . »______κ άγκας καί τβύς «-.. - ?ϊ» βΝΦκβυς ολβχλήρου τβθ ΕΙνους. Κβ-ί είναι βέβαιον ψ 4 χαρ· μ·* δέν Μ «Μ*· φόν ψήφμ, όυ ζητοθν την οΰξησιν τον στρα τιωτικον, των ναυτικόν καί των άεροπορικων δυνάμεων τής,Χώρας. ΟΙ στρατιωτκοΙ δέν υπέγραψαν τό ψήφΐσμα, εΤνε βμως απολύτως σύμφω νοι πρός τό κεριεχόμβνόν τού. Οί Όλλανδοΐ αίσθάνονται κάποιαν ασφάλειαν, λόγω τής γεΐτνιάσεως τής βάσεως τής Σιγγαπούρης θέλουν δμως νά είνε *ίς θέσιν νά ύπερασπΐ σουν έν άνάγκβ μόνοι των τάς άποικίας ιων. Ή Νέα Γοΐ/ΐνέα ευρίσκεται είς Ικανήν απόστασιν άπό τάς Αλλας Όλλανδικάς νήσους καί πολ λοΐ ΌλλανδοΙ ηιστεύουν δτι εάν μία ξένη Ρύνσμις άπιβίβα ζεν ίκεΐ στρατιωτΐκά άγήματα θά κατελάμβανεν Ανευ δυσχε ρειων τό Όλλανδικόν τμτΐμα τής νήσου, κοθ' δσον οί Όλ λάνδοί δέν θά ήσαν είς θέσιν νά φέρουν αξίαν λόγου άντΐ σία σιν καΐ τό γεγονός δίν θά ήτο τόσον σοβαρόν, ώστε νά λέβπ «·ΛίμΡαριν ιής '«5ν καί περισσότερα άεροπλά να. Ό στόλος των Όλλανδι κδν Ίνβιον άποτελβΐται ή*3η έκ τεσσάρων θωρη<τον, 6 άν τιτορπιλλικον καί 12 ύποβρυ χ(ων. Αναμένονται δώδεκα νέα ύδροπλάνσ, ώς καί μερι κά τορπιλλοβόλα. Ό στρατός ΐΤνε (σχυρός καί ή άεροπορία τής ζηράς ενισχυθή διά τής άγοράς 40 αμερικανικόν βαμβαρδιστικθν τύπου Γκλέν Μάρτιν τα ό ποία συνεκεντρώθησαν έν Μπαντούγκ. Τα άεροπλάνα αΰΐά δύνανται νά ένεργήσουν την διαδρομήν Βαταβΐα—Σου ραυπάγιας καί τάνάπαλιν (1800 χιλιόμετρσ) μέ Φορτίον 1000 περίπου κιλον. ΟΙ πιλό τοι των γυμνάζονται υπό 'Α μερικανον έκπαιδευτθν, Ή στρατιωτική θητεία είνε υπο χρεωτική καί ή διάρκειά της διά τό ναυτικόν είνε δεκαοκτά μηνός. Διά τό πεζικόν είνε βραχυτέρα. Ή Όλλανδία δέν άδιαΦο ρεΐ ύπερβολικος πρός τος οί κονομΐκάς χαί στρατιωτιιτάς ανάγκας τοθ άποικιακοθ της Κράτους, ή άλήθει δμως είνε δα δέν ϊχει άναπτύξει τό (μπε ριαλιστικόν ένστικτον δσον άλλά άποικιακά Κράτη. Ό πληθυσμός των Όλλανδικθν Ίνδιον διαιρεΤται ιίς τρείς τα ξεκ: Τούς Εύρωπαίους, είς τούς όποίους περιλαμβάνον ται καί οί Εύρωπασάται (μΐ γάδις Εύρωπα'ων καί Ιθαγε νφν), τοος μορφωμίνους Ά Ιως δτου π ί σουν είς το Ιδαφος. Έ ν»ς προσεχτιχος σύντροφος περιμέ νει τότε να κϋς ά^πάση, Ιβως διά νά μή χατασπαραχθοθν απϊ τον ταθρον. »Αί χαταπληχτιχβί αυταί άχρο σίαί, μαχρυνή πηγή τβν ελλ-νι χβν άθλητιχβν άγώνων, είχον Ι ροτελεσΐικήν σημισίαν. Άπετι λουν την επικοινωνίαν τβν άνθρω π!νων (»των μέ τό θείον μέσω τοθ (ιροθ ζώου, τοθ Ταύρου χαί μί όν την χαράν χαί τον κί βυνον. Είνε βμνς πό) υ δύσκολον νά φχνταοθβμεν δ» έλεύθεροι θρωποι εξετέλουν τα παιγνίδια αΰιά τί ίποΐχ άσφχλβς θά χατέ λτ,γον βυχνίτατα είς τον θάνατον. Τό πιθανοτέρον είνε, δπ έχρτρι γ« δπερίχου τεχνικάς τελειότ-τος χαί μΐναδικής χρησιμότητος, Βπως αί θαυμασία ι δΒραυλικαί Ιγκατα στάοει;, ομοίας τβν οποίων ϊέν ι [δεν ό χίσμος μέχρι τής ρωιιαΐ χτ]ς έποχής. 'Γπάρχουν αί δπέρο χοι τοιχογραφίαι, ο Ε οποίαι μέ την πολύχρωμον των, μέ την φυοι κίχτςιτα τβν παρουσιο ζομένων οχη νβν, μέ την άπολαυσιικήν Ικφρα σιν τβν είκονιζομένων μορφβν, ά ποτελοθν ίνα μεγάλην σταθμόν είς την [οΐορίαν τής Τέχνης. Έν τού τοις ή μεγάλη χεντρική αυλή τβν θενμάτων, ο[ δαιδαλώδεις διάδρο μοί, β Ε αποθήκαι τβν Ιμπορευμά των χαί τβν άοχείων τής γραφειο κρατίας, αί οϊθουσχΐ τοθ θρόνου χαί τα ίιαμερίοματα ττ]ς β^αΐλίβ αης, δλα δι ίχνουν Ινα ά'φθαοτον με γαλιΐον θείας προελεύσεως, είς τό όπιίον έπ<τ;έπεται χάθε έχφυγή άπό τό μέτρον χαί την άιιιονίαν, χάθε έντοπωσΐαχή δπερβ^λή. Άν τιθέιως πρός τον πολιτισμδν, δ δ ποίος ΙΓωσε τόν Παρθενβνα, ί πό λιτιομος τβν άνιχτόρων τής Ενω σβθ, άσιαπχδς μβλλον παρά μεσο γειαχός, υπήρξεν ή έκφρασις τοθ θείου μεγαλείου τοθ δπερανθρώ που». ΡΟΖΕ^ΚΑΓΙΟΑ διά την ίερίτελεσΐιχήν αυτήν απόλαυσιν τβν Ερητβν οί νέοι χαί οί νέαι τβν Αθηνών χαΐ ι^ άλλων δποτελβν πόλεων. »Έν τοιαύτη περιπτώσει, Ισως ο μθθβς τοθ θησέωςχαί %ς 'Αρι νά έχη είς την πρανματι σχέσιν μέ χάποιον λθλον τ;0 θέσεως χατά τάς ταυρομα· χίας αόΐάς, £9λον, τοθ όποίου ά ποτέλεσμα υπήρξεν ή σωΐηρία τού χά Ι ή διαχοπή τι Ο άπανθρώ που έκείνου φόρου τοθ αΓματος. »Οεριπλκνώμενβς χανείς άνά τα έρείπια τβν άναχτόρων τής ΚνωσοΟ, είς μάτην ήθελεν άνα ζητήση τάς δπερτάτας άρετβς τοθ χλαοσιχίθ πνεύματος, την ά?μονί αν, την τάξιν χά Ι την ουμμετρί αν. Τα πλέον άντιτιθέμενα θεάμα τ», αί πλέον άντίθετοι έκδηλώ σεις τής Τί χ ν ής εδρίσχονται έχεί βυοΐωρευμέναι, τό δέ τσΐμίνΐο, τό οποίον έχρησιμοποίςοεν Ο "Εδανς διά τάς άνασττλώσκς τού, χαθισ·^ άκίμη περισσοτέραν αΐβθηιήν την σύγχυσιν χαί την άντίθεοιν. Τό μυστήριον ένοθται έκεΤ μέ την έπ(δει(ΐν χαί την πανηγυρικήν έ πιστ)μίτητα. Οί υψηλές ταράτσες, τα ποοηύλαια μέ τα έπιστήλια, οί έξβοται πευ άνοίγονταιι πρός τα τοπία τ1)ς θαλάσσας χά Ι τίος όρί ζοντας τβν Χϊΐλάδων, παρβυοιά ζουν Ινα χαραχτ^ριστιχό θεβτριχό -------- - · βέβκια ΙχιΙ Ιρ Τ Ο ΣΧΕΔΙΟΝ- Το Δημοτικόν Συμβούλιον επρόκειτο νά συζητήση χθίς τό ζήτημα τής έφαρμογής τοθ νέου σχεδίου τής πόλεως διά τό οποίον τόσος θόρυβος έγέ νετο τόν τελευταίον καιρόν. Χθές δ' έπίσης θ' άνεγιγνώσκε το καί έγγραφον τοθ ύτιοορ γεΐου τής ΣυγκοινωνΙας γνωρί ζ ζοντος πρός τόν Δήμον, τάς έπ' αΰτοθ άπόψεΐς τού. Δέν γνωρίζομεν τάς αντίληψίς τοθ όιιουργείου, δπως έπίσης βέν γνωρίζομεν κοί τί θ' άπο φασίση σχετικός τό Δημοτικόν Συμβούλιον. Γνωρίζομεν δμως βτι είναι άνάγκη νά λήξπ επί τέλους αυτή ή υπόθεσις τοθ σχεβΐου έκ τής έκκρεμότητος τής οποίας εΐχε νεκρωθή κάθε οίχοδομική έργασία είς την πόλιν. ♦ ** ΑΜΥΝΑ· Είς τάς Αθήνας αφιχθη σαν τα πρωτα άντΐαεροπορι κά πυροβόλα έκ τον παραγ γελθέντων ιίς τα Γερμανικά ιργοστάσια Κρούπ. Καθώς δέ ανεκοινώθη, πρόκειται περί πυ ροβδλων νεωτάτου τύπου χαί τελειοτάτου συστήματος ΟΟ'ω άρχίζει ουστηματική ή οργάνωσις τής αμύνης τής χώ Η ρσς ής μ χαί άπό αέρος, Έλπζβται δέ δτι ή προσπαθεία αυτή θά ου νβχισθθ μέ σύσιημα καί «ντα τικότητσ, ώστε έντός 6λίγου νά ίχο όργανωθβ ,λήρως7 α πολεμική μας άμυνα κΟ| νά Π έξοσφαλισθθ ή φρούρησις των σΰνόρων μας καί ή άκεραι ότης τής χώρας. **# Τ Ο ΚΑΤΑΒΡΕΜΑ- Είς ϊδιαπέοαστα σύννεφα σ<όνης εβυθίσθη ή πόλις προ χθές έ€ αΓ,Γίας τής νοτιάς Καί τοθτο βεβαίως διότιδένγΐνεται κανονκόν τό καΐσβρεγμα τον οδόν. Καί ό μέν Δήαος δικαιο γ έφοσον αί αντλίαι τάς οποίας διέθετε πρός τοθτο πεοιήΧθον είς την κατοχήν τής πυροσβεστικής ύπηοεσΐας, με τα την κρατκοποΐησίν τηΓ, αί παραγνβλθεΤσοη δέ νέαι 8ε.ν 'λήφθησαν είσέτι. Άλλά κα( οί πολίται εχουν απολύτως 61 καιον νά παραπονοθνταΐ διά την άφόρητον σκόνην. Καί θά πρέπει νά εΰρεθβ χάποιος τρό πος νά γίνεται ταντικώτερον τό κατάβοβγμα, ωστε νά άπττλ λαγή ή πόλις άπό τό μαρτύ ριον τής σκόνης, *** Η ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ- Ό,τι χυοιως 6<σμ Πι αιτέραν Εντύπωσιν κατά τή' ποοχθεσινήν παρέλασ ν τοθ στρατοθ, των πρΓσ<όπων καί των μάθη των, διά αέσου τον κεντρικόν όδών τής πόλεως, ήτο τό εύστα)ές παράστημα καί ή πειθαρχημένη συνοχή. Απόδειξις καί τοθτο τής συν τελουμένης είς τα σχολεΐα καί τούς στρατώνας εργασίας υπέρ τής σωματικάς άγωνής. Καί είναι εύτύχημα δτι χατε νοηθή ή τεραστία σημασία την οποίαν έχει ή σωματιχή άγωγή ο<ι μόνον διά την ύ γεΐαν άλλά καί διά την ψυχικήν καί την φρονηματικήν διάπλασιν τοθ λαοθ καί άπο δίδεται πρός τοθτο ή δέουσα προσοχή καί κατσβΐλλβται ή άνάλογος προσπαθεία. ΕΠΙΤΥΧΕ2 ΜΕΤΡΟΝ. Ή απόλυσις των κρατου μένων διά χρέη πρός τό δημό σιον, μέχρις εκατόν δραχμον, υπήρξεν αναμφισβητήτως με τρον έπιτυχές δσον ήτο καί έπιβρβληυένον, πολύ περισσό τερον μάλιστα έίόσον συνδυ άσθη καί μέ τόν έορτασμόν τής έπετείου τής έθνικής μας παλιγγενεσίσς. Τό μέτρον δ' αύτό ακριβώς δίδει την άπόδει ξιν τοθ ένδιαφέροντος τοθ Κράτους ύνέμ ιτών άπορωτέ ρων πολιτών, Καί θά γίνη ά φορμή ασφαλώς νά αΐσθαν θοθν καί οί πτωχοΐ βαθύτε ρον την σημασίαν καί την αξί¬ αν τής έθνικής έοττής. ♦♦* ΑΙ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΙ· Μέ εξαιρετικήν εύχαρίστη σιν πληροφορούμεθα δτι τό Συμβούλιον στβγάστως άπεφά σισε την διάθεσιν ποσοθ πέντε έ<ατομμυρ'ων δ την ανέγερσιν ραχμ&ν διά πολυκατοικιών αικιών είς θέσιν Πατέλβς πρός στέγα σιν βικοσίων πβρίπου οίκογε νειών διαμενουσών ή*3η είς πά ράγ*ας καί Αλλα καραπήγμα τα. Άπομένει μόνον νά δοθ{] καί ή έγκρισις τής αποφάσεως αυτής υπό τοθ ύπουργείου των Οικονομ κων ώστβ ν' άρ χ(σπ άμέσως ή ανέγερσις των πολυκατοΐκΐών αυτών, των όπο'ων καί θά ίπιτύυχθβ ή ά ποπεράτωσις έντός τοθ θε ρους. Πιστεύομεν βμως δτι ή έγκρισις θά βοθβ όπωσβήποτε, βββομένου βΠ ή κυβέρνησις 6χβι αναλάβη ολόκληρον άγο να κατά τής παράγκας. είς ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΖ ΒΡΟΧΗΖ· 11 ώσιν αφθονου 6ροχ1}ς βλέ όλόχλι,ρον τδν νομδν προβλέπει ή Κ"ϊθ* Μ"':°ρ£λ0γιχίϊ δπηρ,αίοι. ρχόμ.θ«χαΙ|λπΐςομ,ννά έπ«· ~ ■■"ϊΐ πρό6λιψ(ς χαί νά μην . δ,τι συμδαΐνει αυννήθω ςμέ τάς προδλίψ,,ς τοθ Άστερίσχο· πείοιι Αθηνβν, που διαψευδον¬ ται σχεδόν πάντοτε χατά χανόνα. -αί τα ευχόμεθα χαί διά τό γίΐ) τρον τής νειϊϊρυθείσης δπηρεοίας ιίς τόν νομόν μ«(ι άλλά χαί Βιά ς την μ(ι τί)ς π»ραγωγ()ς χαί έ άλΐ η ηρίαν τί)ς π»ραγωγ()ς χαί τοθ τόπου έπομένως που άπειλεΐ χαι πάλιν εφέτος έχ «}ς παρβτει νομίνης κνομβρ(α(.
  α~ορβ_ζΐζ
  ΜΙΝΩΑ.-Σήμερον τό μουοικό
  θαθμσ, ή ΘριαμΡευτική δπερσ:
  «ΜΑΡΘΑ».
  Έκτος προγραμματος: Ζουρνάλ
  καΐ άφιξις τού Βασιλέως είς Κρή
  την.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον Ι) τό
  ταξεΐξι της Α. Μ. Βασιλέως είς
  Κρήτην, 2) «Ή Γκαρσόν»,
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον «Έτιιστρο
  φή τοθ Σάντου» 6ον, 6ον.
  έπεισόδια.ΚαΙ τό αοτοτελές «Μπαν
  τέμσ».
  ΚΙΝΗΜ1ΤΩΓΡΑΦ0Σ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  1) Τό ταξεϊδι τής
  Α. Μ. τοΰ Βασιλέως
  Γ/εωργίου Β'. είς
  ΚΡΗΤΗΝ
  Χανιά, Ρέθυμνον, Η¬
  ρακλειον, Κν«σσ·ί, Φκι
  στσς
  Ταινία ειβΐΜ&ς ληφθεΐαα
  διά τβν κι νη ματβ γράφον
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.
  ΜΕΡΟΣ 2«ν
  Η
  Γ
  Κ
  Α
  'Απ* τ· περί
  φημο μυθιοτο-
  ρημα τ*>« Β.
  ΜαργΜΐρ(τ·
  Πρωταγω
  νιστβδν:
  Ρ
  ΜΑΡΙ ΜΟΕλΣΙ
  ΑΝΡΙ Ρ0ΛΑΗ
  Ζ1Κ ΚΑΓΕΛΑΙΗ
  Ταιν(* έοετεινίΐς Ϊ~Μ
  ί ■ ~Β
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Φανερά; μειοδοτικήν δημοπρα-
  οΐας έκιο*ευη~ς ΊιροΟ Νιοα «Ευαγ
  γιλιαμίς θΐοτόχου> Βχγι»νιβ(.
  Ή Ένοριακή Επιτροπεία Βχγι
  ανιβ; προκηρύοοει φετνεράν μειο&ο
  τιχήν δημοπραοιανδιά την έπιανευ
  ήν (μεγέθυνσιν) τοθ ΊερεΟ Νχ&Ο
  «Εύχγγελισμος τής θεοτόκου» Β< γιωνιάς γενηαομίνην την Ιΐην τοθ μηνός Άπρύίι-ι έ. Ι. ημέραν Κιι ριαχήν χαΐ «πό 9—12 π. μ. έν ΒχγιωνιΑ χαΐ έν ιφ συνήθει τόπψ τβν ίημοπρβσιβν δτε χαΐ ίπου χαλοθνται οί βουλόμενοι να μιιο&ο τήθτοοιν. ΔιχτοΙ είς τ^ν μιιοδοοίαν γ[· νονται άνιγνβριομένοι έργολάβοι χαΐ έμπειροτέχνκι. Οί Βροι μιιοδεαΐας εδρΐβχονται χατατεθειμίνοι είς τό γραφείον τής ένορίας τής Βχγιωνιβς άπό ίπου δύνανται &ί ε.νδι&φεράμενοι νά λαμ 6αν»9ΐ γνβαιν. Έν Β*γ«βν £ τ% 25 ΜαρτΕου 1937 Έ'οριακή Επιτροπεία Ό Διεοθονω/ Β. Βαρδάκης Ό πρέεδρος Πακ«λε»·νΙδα( Κατσιρντάκης Τα μέλτ) Γεώργιος Σβφής Κννβτ. Νεοναχης ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλνβαί. Νέαι ύφάσματα. Νίοι μσδέρνσι χρνμβ- τιομ·(· ΑΙ τιμαί μας είνε αί καλυτέρα·. Α ΒΕ ΔΙ ΣΙΑ Ν Μαν· Μιά πβντάαορφη είς ένατόπον μοστηρίου Η ΦΛΟΓΑ ΤΗ__ΖΩΗ_ Τοδ ΚΙΏΕΚ ΗΑΟΟΑΚϋ 70ον ΤΙ θέλεις βμως τώρ», ω Χίλυ; Δέ* ξίρεις τί ζητ?;. Δέ* σοθ εΐπ» τιώ; {έ* εΐμαι για κανέν α άΊ/δοβ; Άγαπβ Ι'λ μόνον χαί αύτδς Ιϊ* είαχι έσύ. "ΑΙ Χίλυ, μέ δλη οου τή φ!α δέν εΐσαι παρά ε*<ας τρελλος ποί» τρίχει πίαω 4πο τό ααύλ~ ήτο. Άλλά δ* σέ εύχαοιστ$ χοττ* ξε τα ματια μοί*—να, χδτταξε άπό χοντά—χαί φΕλτρέ μι &' θίλη(, αφοθ τα φιλιά II ι άφΐνουν αημάδια πχρά μδνον οτήν χαρδιά. Σέ προ ιιδΐπαιβ Βμως δτι 2* τα φιλήοης τό πίθας θά χαταφέγη την χαρδιά οοιι χαί θά πεθάνη;. Ή Άγιίσχ Ισχιψι χαί οχεδον τα μαλλΐά της άκουμποθσαν ατδ μί'ωπί μου χαί ή άνβπ/οή της έ ζίσταινε τί πρδσωπδ μου. ΚαΙ Ι ξβφνα, χαιώ; ά"τλα>α* τα χέρια
  μου νά την πιάσω, ιιεθυαμένος απο
  την αχχτκνΕχητη ώ^ορφιά της, έ
  καμε 1«< δ«ίμ·χ οπίσω χαί έοτα,θη ε&θυτενήί. Άπλιβοε τό χίρι της ΐπάνω άπό τό χεφίλι μου χαί μοθ φανή νέ τώ; χά,τι οάν χρθο νερό επέρασε επάνω άπό τό αβμα μου χαΐ μοθ επανίφερε την ίβορροπΕα τής οχίψιως. —Άρχετχ ίχραιησε τα έπιχΕν δυνο παιχνίδΐ. "Α κουσέ με, Χίλυ. ΕΙοχι χαλος χαί Ιντΐμος έ.θρωπος καί προσπαθή νά οί σώαω—Λ» χχί είνε δυσκελ'3 οέ μιά γυναίκα νά δείχνη ιπιείχεια ατοϋς ανδρες. Σοθ έκαναλϊμδάνα) λ?ιπαν κώ; δέ • Ιιιλι γιά σέν«."Αφησε τίς σκ(ψιις βοιι νά πνιγεθν στβ βάθος τ*]ς λη αμο:ύνης. Δέν μέ γνωρΕζεις χαλα, Χόλυ.Έάν μέ ίδλΐπις χθές την ν6 κτα δια ν με Ιπιαοε τό πάθος μου, θά Ιφυγΐς άπό κοντα μαυ τρομαγ μίνος. Ή διάθεοίς μου άλλάζει χαί δπως τό νε&ο μέσα ο* αΰτο τό δοχιΐο ή σκέψις μου άντανακλ^ Πίλλά πράγμχτα Μή προσίχης λοιπον τ Ι φαΐνομαι, διδτΐ ποΐέίέ θά μπορέοςς νά χατβλίδης ιί εί μκι. Άν δμω( μέ άνησυχήοςς ξα νά θά χκλίψω τό πρίσωπδ μ?υ Χϊί δέν θά το ξαναδ$ς ποτέ^πιά. (συνεχΐζεται) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 'Επαναληιιτική'ς Δημοκρσσ'ας Δοθείσης προσφοράς πέντβ επί τοΤς εκατόν (5 ο)ο) επί πλέον τής επιτευχθείσης τοιαύ της κατά την βιεξαγωγήν τής Δηαοττρασΐας ενοικιάσεως Φό ρουβιονων διά τήνχρί)σιν1937 —38 έπανολαμβάνετσι πΰτη την προσέχη Δευτέραν εΐκο στήν έννάτην (29) τρέχοντος μηνός καί ώραν 11—12π.μ. Ή ΒημοπρασΙα Εσεται τελβιωτι κή τής κατακυρώσιως γενησο μένης άμέσως. Σ'θΐχίΤον συντάξεως κι ϋτιοβολής των σχετικδν Βι· καΐολογητικών συμμετοχής δέ όν νά ληφθή ύη' ίψ ν ώς πρώ τη προσψορά ή τελικώς επι τβυχθεΤσα ήβη τοιαύτη τ]όι ή τοθ έ^ός έ<ατομμυρ(ου έββο μή<οντα μιάς χιλιάδων (1,071 000.00) δραχμαΐ. Τόκος διεξαγωγής ή χία Ηρακλείου ΓΓαμϊΤον ΜονΙμων Όδο- στρωμάτων). ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Ν ΠΕΙΡΕΛΛΙΟ.ΙΙΊΚ 111 "ΑΙΡΟΙΙΑΙΣ,, ΆναχΜρΐΙ *{ 'Ηρακλεί •ν εκάστην ΚΥΡΙΑΚΗΝ βρ«δυ κατ' εύβεΐαν ΠΕΙ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρ«ΤΡέ- βυΐιν·*/, Χανΐεί, Πιιρειιΐ, £6ρ·ν, Πείρον, Ν«{·ν. Βρα«τορβ(·ν ΑΙΝΑΙ'ΑΑΙΝ Τ·»··. Β—41 Κρΐμμόοικ έζαιρετικής ττοιότη τος, οιαρκής παρακαταθήκη τιαρα τφ κ, Ίωάννη Χαλκιαδάκη ΓινΠ ΤςαμΙ πληοΐον ΧανΙίΰν Πόρτα^ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 27 ΜΑΡΤ1ΟΥ Ανατολή ηλίου 7 35—ΔΟσις 5 57 ΔΥΟ Α&ΕΑΦΟΙ 0Τ0 ΠΟΑΕΗΟΙ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΖ Κάθε παρέλασις εΤνε καΐ άπό ί¬ να σΐσθηυπτ ΰ^εοηφανείας έσυνή- θιζε νά λέγη ϊνας παλαιάς έθνι· κιστής. 'Αλλσ γιατΐ μόνον ύπερη· φανείας; Ή παρέλασις είνε σύμμι- κτος άτιό πολλα αΐσθήματα* εΐδικώ τερα άπό ττολλα.,.. ρΐγη βνθαυσια- σμοθ ΚαΙ δέν άστειεόομαι έδώ. Τα ρΐγη αύτά είναι πράγματι πολ- λά. Δέν άφοροθν μόνον ωρισμένας Ιδιοσυγκρασίαν, Είναι κοινα δια κάθε άνθρωπον καΐ διά κάθε Ιδεο¬ λογίαν. —Όχι δμως καΐ διά τούςφανατι κοΰς άντιμιλιταριστός, Θά ποοσέ. θετεν Τσως Ινας σημερινάς έκπρό σωπός των. Ακριβώς είς τα σημείον αύτό ύπάρχει μεγαλυτερα ή σημασΐα τής παρελάσεως. ΚαΙ ίέρετε γι· τί; 'Απλούστατα διότι καΐ αύτοΐ οί λεγόμενοι φανατικοΐ άντιμιλιτα ρισταΐ ένθουσιάζονται μί τας πα· ρελάσεις. Ό υποφαινόμενος προ· χθές έιτρόσεξα κάτι τέτοιους έγχω- ρΐους άντιμιλιταριστάς—τουλάχι¬ στον Ετσι τούς κοθορΐζει τα άπώτε ρον παρελθόν—οί όττοϊοι ε! όν κρί οεις καΐ σχόλια διά την τάξιν τής παρελάσεως άλλά καΐ ενθουσια¬ σμόν ούκ ολίγον. Άλλ' άνεξαρτή τως αύτοθ; ΚαΙ άντιμιλιταριστοΐ παγκοσμίου κύρους τιου ουνέγρα- ψαν λιβέλλους διά τάς παρελάσεις καΐ τα σύμβολά των, Εγιναν σω· στά παιδία μπροστά στό πέρασμα τής φσμφΑρας καΐ τής σημαίας. ΚαΙ δέν εΐχαν άδικον. Ή τταρέλα· σις είνε εΤδος φαντασμαγορίας. ΔΙ δεί πλαΐσιον ο' Ενα αΐοθημα μυχι. αΐτατο δττως ή ΦιλοπατρΙσ καΐ τό κάνει αΐώνιο. ΟΙ σάλπιγγες, ή μου σική, τα κράνη, τα παράοτημα, ό ρυθμός ξεοηκώνουν καΐ τόν τελευ. ταίο λοικό τύπο καΐ κάνουν φλο. γερό πατριώτη καΐ τόν έμπαθέστε ρο μθστη των νεωτέρων κοσμοθεω ριων. — ΦΙλε μου, μοθ ιΤπε προσφάτως ϊνας πσλαιότερος καΐ σέ μιά άνά· λογη οτιγμή. Μιλιταρισμάς καΐ Αν τιμιλιταρισμές είναι οροι τοθ πα· ρελθόντος. Σήμερον δέν Εχεις πά ρά να ρίξτΐς μιά ματισ καΐ πρός τα δεξιά καί πρός τα άριστερά. 'Υπάρ χει.παντοθ ό άναλλοΐωτος ένθουσι αστικός παλμός μπροοτά ς>έ κάθε
  παρέλασι στρατιωΐικοθ ή πατριω-
  τικοθ χαρακτήοος.
  ΚαΙ ήταν κοΐ ό προλαλήσας αύ·
  τος μεσα ι(ς τα πράγματα. Μέσα
  δηλ. είς την αΐωνΐαν επιβολήν καί
  τσ αίώνια έθνικιστικά ρίγη τής
  παρελάσεως.
  Ό Άλλος
  ΠΡΟΚΗΡΓΞΙ2
  —Ένδιαφέρουσα στατιστι-
  κή....
  Μία ενδιαφίοουσχ οτατιατιχή
  γάμων εδημοσιεύθη τελιυταί»; εί;
  την Αγγλίαν άφορβσα το παρελ
  θόν Ιτοζ. Κατ' αύ'.ήν 2008 νυναΐ
  χες, εζήτησαν νυμφευίμιναι νά μή
  άναφερθ^ ή ήιχ!α των είς τό προ)
  τδχολλον τό αυναπΐόμενον χχτά
  την τέλισιν τοθ γάμου. Έξ δ^λου
  χατά τό αυτό Ιτος 4356 γυναΐκες
  χά Ι 10079 έ'δρις σύναψιν γάμον
  είς ηλικίαν (?ν« τ&ν 55 έ(βν, 6
  πάοχουν ίέ χ«1 άρκετοΐ πού ένυμ
  «ρεύθησχν «ίς το Ιξηχοοτον χά Ι
  Ιβδομηχοοτον Ι τος τής ήλιχίας
  τω ι.
  —Τό άρχαιότιρον χιιρό
  γράφον τοθ κόσμου.
  Ό Γερμχνός σοφίς "Ερνυ Χίί'ν
  ριχ άνιχάλυψιν εσχάτως τό αρχαί
  ότιρον χειρίγραφον τοθ χάσμου, ά
  ναγίμενον >ατ' ούιόν τουλάχιστον
  είς ιή» 6ην πρό ΧϊΐστοΟ χιλιετη
  ριδχ. Τό χιιρόγίαφον εδρεθη εί;
  τό Ούρού* %ς Μιαοποτχμίαί,
  τί την διάρκειαν των έκεΐ γενομέ
  ω< άναακαφδν. Τό Ούΐοί)/, πό¬ λις χειμένη καρά τάς δχθας το3 Εδ^ρίτου, είχεν έλθ παρά τβν χατοίχον της χκτά τον 3?ν π. Χ. αίβνα Ισω; λίγφ άπο ξηράνσιο»; τοθ ποταμοθ. Τό ε&ρε 6έν χειρίγραφον δίν χατωρθώθη άχέμη νά έθ —Έργα καί ημέραι 'Αμι ρικανών Δηι>άρκ«ν.
  Ό δήμαρχος τής Φιλαδελφείας
  των Ήνωμένων Πολιτεΐεΐν, βεβχι
  ιονει δτι τόσον οΕ πεζοί ίσον χά
  οί δϊηγ&1 οίιτοχινήτων ίέν προσέ
  χούν Τίς κινκχΐδας τ6ν 656ν χά
  τάς επιγραφάς διίτι δέν είναι (λ
  χυσχιχαί. Κοϊ απεφάσισε νά τάς
  χάμΐ. Είςχάθε πιναχΕΒα λοιπδν δ
  Ιταξε χάτιο άπό τάς όϊηγίας νά
  ζωγραφίζιονται χαλλιτεχνιχά χαί
  Ιχιουμοριστιχά αχέδια, τα ίηΆ
  έχτδς τοθ Βΐι θά έφελχόουν τή
  προσοχήν τβν διαδατων, θά άπο·
  τελίσίυν χβΐ μίαν δικχόαμηαι1
  τής πόλιως.
  Ό Έλκιουργιχος £υ^
  βουαΕου προχηρΰοΐει φανεράν!
  πλειοδοτικήν δημ:πσασ{αν, διά
  την πώλτ)οιν 1800—2000 ό<άδ. ελαίου έξ άποθήιης. γεννηοομίνην έν Καδδουσίφ χαί έν ιω γραφε!φ τοθ Σϋφμοθ την 2%ψ Μίοτίου Ι. Ι. ημέραν Κυριακήν χαί ώ ;αν 4ην μ. μ. Πληεωμή ήμισυ άξΕας αμίσως ά^α κλειαίματι δπόλοιπον 8.1» παραλάβη γενηιομίνη έντός δ<*ώ ήιιερβν. ΟΕ έπ.θυμοθντες νά πλειοδοτή αιοοι δποχρεοθνται είς την χατα δολήν παραδδλου έκ δραχμδν δέ- χά χιλιάδων. Ή χατΗχΰρωσΐς έναπδχειται είς την κρίσιν τοθ ΔιοιχητιχοΟ Συμβουλιον. Καββοθσι 22—3—937 Ό Ποόείρος Γ. Κουδουμάς Ό ουμπράττων Π«πά{ Α. Πατεράκης Η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ (τοδ μκιευτηρίου τήΐ Κάς Έλενας Βενιζέλου) Δνίς ΚΑΤΙΝΑ Ν. ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ δέχεται τας ς έν τή ·1κ(α της βδ·ς Λ«βηθ(·».Β«λιδέ—Τζαμί. 9-12 3-7. ΖΗΤΡΙΤΑΙ πρός αγοράν Α, Β. Ο, 6ης εκδόσεως ή Ββη Πληροφορίαι παρ' ήμϊ' Τ» ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΑίίΕΙΟΗΑΑΣΤΙΚΙΙΣ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΙΔΡΥΣΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ Πρός αποφυγήν έκμ«τ«λλεύο(Νς τής ηολοπλπβοβς πε· λκτείκς μου καΐ πρός «μέσον εξυπηρέτησιν της πόλεις μ«1 των δυτικών έπαρχιών τού νομβθ Υδρυοκ εΙςΚβιμβτράκι Πρεττηριον των εΐδ&ν Άγγεΐ€«>«ατικής δϊευβυνόμενβν
  παρ',έμοθ τοδ Ιδιον.
  Ή στερεότης, ή ΜΜ»λιτεχνιχή ίμφάνισις Μοί καβημερι
  νη τβλϊΐοπβίηοις χαί αί άουνκν,ώνιστο» τιμαί τ&ν εΐδϋν
  μας πυκνώνουν ολοέν την πελατείαν μου.
  Τ* ειδή μας αννειεπλαστικης είναι τα άνάτερκ ολοιν.
  Το βυμφίρβν σ«ς επιβάλλει νά τα προτιμκτε.
  ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ
  ΙΛΤΡΟΧ-ΧΤΟΜΛΧΟΛΟΓΟΣ
  ΝΟΣΗΜΛΤΑ ΕΝΤΕΡΟΝ—ΗΠΑΤΟΣ
  ΒΙβικ&( έκπαιδεν6ι1( εν Μονάχω καί Βερολίνω Τ.
  ΛββιβΙβπΙ τ6ν χββηνητβν νοη ΒβΓ«—Ηηη χαί 5βΙιΙΙΙ«ΐι-
  Ιιβΐηα.
  Δεκΐται τούς «άσχοντας έκ τβν νοσημά«*ν
  τοθ ΠιντικοΟ Συστήματος είς τό Ιατρείον τού.
  Πλε,τιΐοι Τριβν Καμαρβν (ΟΙκία ΊατροΟ κ. Χι
  λιδόνη) 9—12 «.μ. καΐ 4—6 μ. μ. Ά§. Τηλ.7—92
  201
  Τοθ Προοπέρ ΜεριμΙ.
  —'ΑχοΟστε μβ, κύσιε δέ
  Μβρζύ καθημερινώς χόνω μα
  τομβνα &άκρυα δταν συλλογΐ
  ζομαι έσάς καί την πλάνη
  σας. Τό ξβοβτε αν σάς άγα
  . . Κρίνετβ λοιπόν τί εΐδους
  βάσανα ύποφέρω δταν σχέ
  πτομαι δ τι έκεΤνος πού μοθ
  βΤνβ τιιό άγαηητός άπό τή
  ζωή μου, μπορεΐ, σέ μιά στιγ
  μή ΐσως, νά χάση τή ζωή καί
  την ψυχή τού.
  —"Άρτεμις, ξίρετε πώς συμ
  ι>νήσα(μ8 νά μή μΐλήοουμε
  πιά μαζύ γιά τέτοια πράγμα
  τσ.
  —·Μά βΤνβ άνάγ<η, δυστυ χισμένεΙ. . Ποίος ξέρει αν Ι γης άκόμη ίστω καί μιανή; καιρό γιά νά μβτανοή ΚΙΝΗΣΙΣ.- Διήλθε προχθές δι' "Αθήνας ό ίμτιορος Ιεραπέτρας φ( λος κ. Ιωάν, Άκράκης. —'ϋπΐσης διήλθε ό εΐρηνοδΐκης •Αγ!ου Νικολάου κ. Μπαντούνας. —•Ομοίως Βιήλθε διά θεσσαλο νίκην ό κ."Ανδ. Λιανάς λοχαγός έν άποστρατεΐα, —Διήλθεν έπΐσης δι' ·Ιεράτετραν ίξ "Αθηνών ό κ. Έμμ. Βνόντζσς Εμ πορος, —Ανεχώρησε προχθές δι* ΑΘή νσς ό ύψασμαιέμττορος κ. Νικόλ. Πατμανίέης. ΣΥΓΧΑΡΗΐΗΡΙΑ. - Τόν προα- χθέντα καί παραμίνοντα έν τβ Ν ο μαρχία Ηρακλείου Διοικητικόν 5 πώλληλον καί συνάδελφον κ. Δή μήτριον Λεμπιδάκη ν συγχαίρομεν θερμότατα. Μ. Μ. 1 Μ. Π. Π. Γύρω στήν πόλι μας. Ό άσυνήθιστος ί|χος τής φωνής της καί τα παρΛζβνσ λόγια της θύμησαν &9βλα στόν Μβρζύ την παράδοξη συμβουλή πού τοθ Ιδωσβ πρό όΧΐγου ο Μιεβΐλ. Δήν μπόρε- σε νά μή συγκινηθή, συγκρα τή9η<ε δμως κι' άπέοωσε μο· νάχα στήν ΐύλόββια αυτόν τό διπλσσιασμό τοθ προσυλη τικοθ της ζήλου. —ΤΙ θέλετε νά πήτβ, ώοαΐα φΐληι πισ'εύετβ πθς τό τοβάνι γιά νά σκοτώση έ' όγ οϋγενότο Θ4 πέση έπΙτη*}ες επάνω στό κεφ&λι τού, κα6ώς την περα- σμβνη νύκτα, ό σύρανός τοθ κρεββατιοθ σας; ΕύτυχΛς ξω φλήσσμε μονάχατ μέ λΐγη σκό νη. —Τό πεΐσμά σας μ" άπβλ πΙζβιΙ... άκοθστβ, ώνειρεύθηκα οί έχθροΐ σας άποφάσι- σαν νά σάς σκοτώσουν.... καί σας ίβλβπα ματωμένο καί ξ< σχισμένο άπό τα χέρια των, νά ζεψυχάτε πρΐν νά προφθά σω νά σάς φέρω τόν ξομολό- γο μου. —ΟΙ έχθροΐ μου;.... δέν πι· στεύω νά έχω. —Άπβρΐσκβπτεΐ βέν είνε 6- λοι έχθροΐ σας, οσοι άηοσκοί φονται την αΐρεσή σας Ι..· Δέν βΤνβ βλη ή Γαλλία!... Νΐί, 8- λοι οί Γάλλοι πρέπβι νά εΤνε έχθροΐ σας ένόσφ καί σεΐς είσθε εχθράς τοθ ΘίθΟ καί τής έκκλη7[ας Ισυνεχ(ζεται) ιΜΙΝΩΑ' ΆριΒμος 221 ΣΗΜΕΡΟΝ Ή Όπερα Κολ«σσέ{: Ποδ έαημεΐΝσε εφέτος ατο «ΠΑΛΛΑ£» τδν Άθην&ν ο που προεβλήθη, καταπληΝΤΐ χη επιτυχΐα, ΠρωτοΐγΜνιστοΟν: Ή ώραιοτβτπ λυριχπ £ψί φκνβς της ΚρατΐΜής οπερβς τού Μονάχου: ΚΑΡΛΑ ΣΠΛΕΤΕΡ καΙ ο περΐφημος τβνόρος τη* Κρατιχης οπερκς τβυ ΒεβολΙνβυ: ΧΕΛΓΚΕ ΡΟΣΒΕΝΚΕ Συμπράττει: Ή μεγ*λη βρχήβτρα χβτΐ όλόχληροί ή χορνδία τής £περα( τβδ Βε ρολίνου. Έκτός προγράμμστος Επίκαιρον Ζουρνάλ χαί «»ι(ΐ( Βαοιλέιις εΙ( Κρήτην. Λίαν Ό Μΐνημβτβγραφικ·{ κ·λοσσο£: ΒΙΒΑ ΒΙΛΑ. ΣΗΜ. Καθ* εκάστην ϊΐς τάς 6 μ. μ. οΐκογενεια κή άπογευματινή. Μολονότι ό ήλιος τΐαΐζει κυριο- λεκτικως άπό προχθές τώ κρυφτοθ λι, ή ποθητή βροχή δέν έρχεται. —Καί τουτο πρός ζημίαν δλων μας καί ειδικώτερον των πιστευόν των είς τα <αλά τής έφετεινής εσοδείας. —Άλλ' άς ελπίσωμεν δτι ή βρο χή Θά πραγματοποιηθή ίντός τοθ φΘΙνοντος μηνός. —Ζωηροτάτη ή κίνησις ττροχθές έξ άφορμής τοθ πανηγυρισμοθ τής ΈΘνικϋς μας Έορτί|ς. —Ό κόσμος δέν ήτο πολύς μό νόν είς την τελεσθείσαν δοξολογΐ αν άλλά καί γενικώς κατά την πά ρέλασιν καί τάς λαμπαδηφορΐας πλήθη λαοθ παρη<ολούθουν έκ των κέντρων, τΔν πλατειών καί των άδων τής πόλεως. —Είς την ζωηράν άλλως τε αύ την κίνησιν ουνετίλεσε καί ή γβνι κή άργία τής ημέρας —Κατά τάς ημέρας αύτάς τό παραξυλώνουν όμολογουμένως οί μικροΐ έπαΐται. —ΟΙ όηοΐοι μιμούμενοι τούς με γάλους καταχλύζουν κυριολεκτικώς κάθε κέντρον καί κάθε διαβατικήν γωνίαν, ζητοθντες έλεημοσύνην. —Δέν ήτο δυνατόν ληφθή πάλιν δι' αύτοΰς £να ττβριοριστικόν μέ τρον; —Πρόκεααι κοί περί γενικωτέρου ζητήματος τάξεως καί πολιτισμοθ αν δέν άπατώμεθα. —Χθές οί συμπολίται κσθολικοΐ είχον Μεγάλην Παρασκευήν. —Την ακολουθίαν τής οποίας παρηκολούθησαν είς ιόν ενταύθα ναόν των τοθ "Αγ. "Ιωάννου κοί άρκετοΐ δρθόδοξοι. —Ή τελετή τής 'Αναστάσεως Θά ψαλ(| αυριον καί τιερΐ ώραν Ιθην π. μ, είς Ιδιον ναόν. —Έξαιρετικά συνκινητική υπήρξε ή στίψις των τάφων των "Αγγ*ων ύττό των εκπαιδευτήριον τοθ Ήρα κλείου. —Τό άττόγευμα τής παρελθούσης Τετάρτης. —Περί τής σεμνής αυτής τελε τής γράφομεν σήμερον είς άλλην στήλην. —Άπό τής αυριον Κυριακάς έτια ναρχΐζουν αί τακτικαί άπαγευμα τιναΐ χορευτικαΐ συγκεντρώοεις τής ίσχης Έπιστημόνων Ηρακλείου. —ΑΙ συγκβντρώσεις αυται γΐνον ται ώς γνωστόν υπό τον οίκογε νειών των μελών τής Λέσχης. —Είς τάς προχθεσινάς λσμπαδη φορΐας^ έκτός τοθ στρατοθ, έπιτυ χΐαν εσημείωσαν οί πρόσκοποι καί τα σχολεΐα δημ. έκπαιδεύσεως. —'Η λαμπαοηφορΐα των πρώτων συνοδεθετο καί υπό τής Άουσικής τοθ Δήμου. —Τής οποίαι ή δλη συμβολήεΐς την "Εθνικήν "Εορτήν άξΐζει καί πά λιν νά σημειωθή. —Δέν Ε,νειψαν προχθές καί οί γλεντισταΐ Ενεκα τα.... ονομαστή ρια τής ημέρας κατά τόν άκριθολό γον συνάδελφον γείτονος πολίως. — Γά γλέντια των μάλιστα πά ρετάθησάν ύπαιθρΐως μέχρι βαθεΐ άς νυκτός. —ΚαΙ είτε. διότι ώνομάζοντο ού τοΐ οί ϊδιοι οί γλβντισταΐ Βαγνέλη βεο, είτε διότι εΤχαν γλεντήσει είς σκΐτια Βαγγέληδων καί ίσυνέχι- ζον τό γλέντι των είς τος όδούς. - Πολύν κόσμον συγκβντρώνει είς την Μινώαν ή προβολή τοθ μουσικοθ άριστουργήματος «Μάρ Θα» άπό τό όμώνυμον μελόδραμα. —Άλλά καί είς τοθ Πουλακάκη προβάλλεται μέ κοσμοσυγκέντρω σιν ή πολύκροτη «Γκαρσόν» τοθ ΜαργκβρΙτ. • Ρ·«·οτε· ΕΚΛΕΚΤΑΙ ΕΚΔΟΣΕ1Σ.- Έκυ- κλοφόρησε προχθές είς την πόλιν μας τό Ιον τεθχος τοθ «Σαββατο κυριακού» τής έξαιρετικής όμολο γουμένως έβδομαδιαΐας "Αθηναι κης ΈκΒόσεως, —"Επΐσης έκυκλοφόρησε μέ πλου σιωτάτην Ολην κα'. εϋρεΐαν φΐλο λογικήν καί πνευματικήν άνασκό πησιν τό ιτεριοδ^όν «Μεοελληνικά Γράμματα». ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ &ΗΜΟΠΡΑ2ΙΑΙ "Εκ τίθενται είς φανεράν μειοδοτι κήν δημοπρασίαν ή προμήθεια είς τό Πτωχοκομεΐον των αναγκαιούν των τροφΐμων, καυσΐμου ΰλης κ. λ. π. διά τό οικονομικόν Ετος 1937 -38. Ή &ημοπρασ(α ενεργηθήσεται την 29 λήγοντος μηνός ημέραν Δευτέραν καί ώραν 10 πρωϊνήν. ΟΙ δροι συγγραφή'ς ύποχρεωσε ών εΐσϊν χατατεθειμένοι παρά τφ Προέδρφ τοθ Ίδρόματος Μητροπο λΐτρ Κρήτης καί είς την διάθεσιν των βουλομένων νά λάβωσι γν£>·
  σιν.
  Έν "Ηρακλείω τβ 26 ΜαρτΙρυ
  1937.
  Ό Πρόεδρος τοϋ Ίδρύματος
  γ « Κρήτης Τιμοθεος.
  ΕΝΟ1ΚΙΑΖΕΤΑ] παρά την λεω
  φόρον Κν«σοΟ οΐκΐα νεόκτιστος
  άπαρτιζομένη έκ 4 δωματΐων. κου
  ζίνας καί λοιπων χρειωδων, ήλεκ
  τροφώτιοτος μεθ' Οδατος. Πληροφο
  ρίαι «Καφενειον Μινώαε Α. Μ«Ρ
  κομαναλακπ,
  -Αν
  ό βάνατος
  άβ σ
  μ
  ; Γ»ατί ι
  Ι
  6 το
  ο φβΡ
  «' ούτοΐ οί
  ή
  ή». μβγαλενοτ
  ζονται γιβ 1!ιν
  τους.
  -Δέν ξέρω ιΐι
  ξιλ, συγχώρησέ
  Τόΐε μόνον ά
  Ιμΐναν άκόμη ό;
  μχιλλιΛρΡο.
  —ι ίδΛ κοντά με
  •«βοθμσι. "Αν Ι
  τα μή οάς ξανο
  Έκείνος *«άβι< (ιλάρ', στά πόοΐι βτοργική κΐνησι ΗΡΑΚ/ ΙΤ ΕΧΛΡΟΙ Άνβχώρ ΤΙΚΗ τ·νν Έγγρβφ Εννστ. Πβ ΣΗΜΙΙΟ2 ΖΗΤΗΣΑ' Ι ηάααν π) Ταμιε «Ι επί Δάνεια
  ΑΊΊ Ο Ρθ ΩΣ Ι Ζ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  70αν
  —-Μετά ηόσους μήνες: Με-
  τα τΐ*σ3 χρόνισ; "Αξβλ, έσ<ε φθήκιτε τιώς κάθβ ήαέρα παίρ νει κότι άηό τα νειάτά μας; Αύτάς ίστριψΕ πρός τό μ6· ρος της τό χλωμό πρόσωιιό τού. Στα βαθουλωμένα χαρα- κτηριστικά τού Βιεγράφετο ή φοβερή πάλη πού εΤχε ββξαχ θβ μεταξύ τής καρδίας καΙ τοϋ λογικΓθ τού. —Λυπηθήτέ με, ψ!λη μου, την Ικέτευσε. μη μοθ άφαιρή- τε 6σο κουράγιο μοθ άπομέ- νει. "Άν ξέρατε πόσο έπάλβ- ψσΙ Ή απόφασις μου είνε όρι στική. Εΐχα σΜΦθβ άλλοτε νά καταταχθώ στό στρατό τοθ Βασιλέως τής ΠρωσσΙας, άλλά τώρα θέλω νά,ύιΐηρετή σωέοας. στήν αλλη α<ρητοθ κόσμου. Προσίφβρσ τό ξϊΦος μου στή Γαλλία. Σέ λΐγες ήμέ ρες τό ίκστρατευτικό σώμα έ· πιβιβάζβται. Τα λόγια αύτά άποτελε'ω· σαν τή συντριβή της—ερρι- χναν ξαφνικά άνάμεσά τους τόν ώ<εανό μέ τούς κινίύ- νους τού, τόν τιόλεμο μέ τούς όλέθρους τού, τό άγνω στο καΙ άπειλητιχό μέλλον 8 κου ό θάνατος ενήβρευε πΙ· σω άπό κάθβ σιιγμή. —θβέ μοί.! εφώναξε. ΤΙ θά άπονΐνο; ΓιατΙ τ ά τε ν ά σ<ο· τωθήτί; ΓιατΙ έκτΐθεσθε ο' ού τό τό φοβερό ταξβΐοι: Τί ήθε¬ λον κι' ούτοΙ οί Άμβρικσνοί νά έπαναστατήσουν; —Δέν πρέκβι νά τούς άβι κήτε, μβγαλβιοτάτη. '^γωνΐ- ζονται γιά ιήν ελευθερία ους. —Δέν ξέρω πιά τί λεω, Δ ξελ, συγχώρησέ μβ... Τότε μόνον αντελήφθη δτι ίμεναν άκόμη ό^θοΙ, πλ6ΐ οτό μπιλλιάρδο. —Έλβτβ, τοθ βΤττβ. καθΐ ότε έδδ κοντά μου...τΩ!"Αξβλ, φοβοθμαι. "Αν μοθ μέλλεται νά μή οας ξανοΐδ©. ΈκεΤνος έκάθισε σ' έ"να μα ξιλάρ·, στά πόΒια της Μέ μιά στοργική κίνησι, ή Μαρία— ΑνΓθυανέττα ίγυρβ τό κβφά λι τού στά γόνατά της καΐ σέ λΐγο, ενοιωσβ την θβομότητα τοθ προσώπου τ<·υ. Τό έλα- φρό της^χέρι έχάϊθΕυβ τα ώ ραΤά τού μαλλιβ1? £ν© ηοο κσΐ πού ίνοιωθε την άνατριχί λα πού μετεοΐοετο άπό τα φλβγόμενα χείλη του σ*ό γυ μνό της μπράτσο. Έτσι, κοντά ό ίνσς οίον 4λλο, έσιγοκουβέντιαζαν ώρα πολλή. "ΆΊικα βκβτνΟς Επρο- σκαθοθσε, μέ τίς ύποσχέσεις τού, νά την καθησυχάση.. Ό· λα την έτρδμαζαν, 8λα τήν άνησυχοθσαν, Τόν ώρχ.ζβν δ- τι ΘΛ ετρωγε καλά, βη θά έσκβπαζόταν, 8τι Ρέν θά ίξε τΐθετο πολύ στά βόλια τοθέχ- θροθ. Ή Ιδέα *ώς θά μηο- ροθσε νά τοθ συμββ κάη κα κό μακρυά της τήν ανεσισ τωνεν. ΕΤχε σκοτεινιάση· Μέσα στό βωμάτιο «ού μόνο τα κου τσουρα τοθ τζσ«ιο0 έφώτι ζαν, τό σκοτάβι έγινόΐαν συ νένοχος τής σιωτΐΓ|ς γιά νά έ τΐι βραδύνη τό πέρασμα τοθ χρόνου. ΆμΙλητοι οί δυο έρω τευμένοι Εμεναν σΦΐγμένοι 6 Ινας κοντά στόν άλλον, 6 £ νας [ι έ τα μάτια καραωμενσ στό «ονβμμένο πρόσωπό της, ή άλλη γέρνοντσς επάνω στόν βασακσμένον έρωτά της τα μάτια της, τα χείλη της, την πνοή της σον φυλα χτό πού εδινβ γιά νά τόν γλυ τώοη άπό τα κτυτιήματα τής μοΐρας. * · "Υστερ" άπό λΐγες ήυέοβς— στΐς 10 Απριλίου 1779—6 πρέσβυς τής Σουηδίας άνέφε ρε τα γεγονότα στόν βασι λέα τού. Ή έκίσημη ίκθεσίς τού «Τνβ ίνα αύθεντικό βσο καΐ μοναθικό ντοκουμέντοιιού άποοεικνύει (στορικος τό πά θος τής Μαρίας—-Άντουανέτ τας γιά τόν Φέρσεν χαΐ άνα Φέρεται ακριβώς στά περ στσ τικά τοθ δραματικοθ χωρι σμοθ. (συνεχΐζεται) ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ■ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 17 ΕΚΑΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ιΊΑΝΑΓΙ&Σ ΤΛΦΟΣ Άναχώρησις 22 Απριλίου 1937 μέσω Άλε· 5«νδύεί«ς ΠΟΡΤ _ΑΙ Τ, μέ Τ· θαλαμηγον ΑΤ- ΤΙΚΗ τόννων 5 000. "Εγγραφαί ηαρ* τ" Γ«νι*ω Άνιιπρβσώπω κ. Κωνστ. Πβτεράκη ΣΗΜΗΩΣΙΣ, ϊυνιστάται είς «ύς ενδιαφερομένους ίπ»»ς έγγρατφδοι το ταχύτβρον μ6 ««άρχοντος χρόνον κρός τακτβηοίησιν τβν διαβατήριον τ»ιν. Λήςις ίγνρβφδν 15 'Απριλίου. ΖΗΤΗΣΑΤΕ το επίσημον ηρόγρβιμμοι τ«ς έχδρβμής χαί η«9*ν ηλπρβφορίαν ηαρ« τβδ γρ«φε'βυ μ«ς: 'θβ«ς Εβκνς. ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ύποκαταστήματσ καί ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις της Ελλά¬ δος καί τού ΈξωτερικοΟ. Ταμιευτηριον χαταβ-ίαεΐί έν δψει καί επί πρβθεσμία. Δάνεια επί ένεχύρ© έμπορευμάτων. Έ»«τίλ·οις ηάαης γασ(ας ύπ· < ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ι ,ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ' ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ Μ.τά β λι»ν νει.ν μ «νν κρβΜ»μα(αν τ«ί «λί βιν« ΐύχίριβτεν βιαμονίιν κτονοαν Νκβαριβτατα τ·». |ΙΙΡΙΐΛΙΙΒΙΒ·β"^' Γ _ϊ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕ!ΝΗΣ Ένδοκρινεΐς άδένες Β'. "Εχομβν 8ε καΐ άπό τα 6>
  νανα σύτά δύο €(5Λν άνωμσ
  λΐαο, εΓτε υπερβολικήν κσ( τι έ
  Ραν τοθ βέοντος λειτουργίαν,
  εΓτε άπ' εναντίας έλαττωμα-
  τικήν καΙ έλλιτιί) λειτουργίαν
  αυτών, οηλαδή ανεπάρκειαν
  έπινεφοιδικήν. Καΐ ή μέν τιρώ
  τη άνωμσλΐα προκσλεΐ ύκκρ-
  τροΦΐαν τής καρδίας καί ύ-
  πέρτασιν άρτηοιακήν (δηλαδή
  ύττεραύξησιν τής ηιέσεως τοθ
  ΤματοΟ' ή δέ άνεπάρκεια
  των έπΐνεφριδ'ων §χει ώς ά-
  ποτέλεσμα γενικήν εξασθενή-
  σιν τοθ σώματος καΐ τοθ νευ-
  ρΐχοθ σισιήματος κα( κατά¬
  πτωσιν τής πιέσεως τοθ οϊαα·
  τος. Ό τα ν μάλιστα ο( άδέ·
  νες σύτοΙ βλσβοθν άνβπανορ-
  θώτως δηως λόγου χάριν δ*
  ταν πόθουν φυματίωσιν, γεν¬
  νάται μ(α περΐεργος καΐ άν(σ·
  τος άσθένβισ, κατά τήν οποί¬
  αν πλήν τής έσχάτης εξαοθε
  νήσεως τοθ σώματος καΐ άλ¬
  λον σοβαρων συμπτωμάτων,
  γΐνεται καΐ ή χροιά τοθ δέρμα
  τος βαθμηδόν μελοψή όρειχαλ
  κόχρους· ή ποθολσγική αυτή
  κατάστασις λέγετσι νόσος
  τοθ "Αδδισων. Θ4 εχετε σχε¬
  τικώς ιιαρατηρήση κα' ε'ί
  τούς γέροντας «άπ τιβριέρ-
  γους καστανάς κηλΤδας πού
  σνηματΐζονται ι(ς τό δέρμα-
  εΐνε λοιπόν κοΐ αυταί σημεί¬
  ον δτι έκφυλ'ζονται άκό γε
  οοντικήν άτροΦίαν τα έπινε·
  φρίβια.
  Τό περίεογον είνε δτι μβρι·
  καΙ ανωμαλίαι έκ γενβτής των
  Λβένων αυτών έπηοβαζουν
  «αί τό γεννητικόν σύστημσ,
  ύπάρχουν δέ καραδεΐγματα
  ψευδοερμαφροδιτισμοθ έν τοι
  αυτής ο{τ(σς, βπου γυναΐκα
  έχουσα ώ3θήκας καΐ μήτραν
  ίΤχβ συγχρόνως άρρενα τα
  έξω γεννητικά διγανα, γενι
  κσς δέ δψιν, φωνήν, τρΐχωσιν
  «αί χαρακτήοα άνδρας.
  ΚαΙ μβ τούς άδένας αύτούς
  λαμβανοιαένους άπό ζώχ, πσ
  οασκευάζουν διαφόρους ό<το θβραπευτικας σκευασίας χοη σιμοποιουμένας ώς φάρμακα, τό γνωστότβρον των οποίων £ΐ*νε καθώς σάς εΤπσ, ή άδρβ ναλΐνη. Περιττόν νά προσθέ σω καΙ έδα δτι ή χρήσις φαο μάκων τοιαύτης λεταής φύσε ως καΐ έντόνου ενεργείας εΤνβ ίργον [ατροθ καΙ μόνου. Ή μόνη φορ* πού ήαπορεΐτε νθ μεταχειρισθητβ άβ<σβος την άορενολΐνην καΐ μόνοι σας είνε δταν Ιχετβ πολύ δυνατήν συνάχην καΙ θέλβτβ νά άνα ·<ουφ σθήτε ολίγον, βρίχετε ένα βσμβακάκι είς τό ά<ρον ενός κυρείου μέ όλίγην άδρε ναλίνην κα( έπαλεΐφετε έλα ψρώς τό εσωτερικόν των μυ κτήρων συστέλλονταΐ άμέ σως τα ύπεραΐμοθντα τριχοβι δή άγγεΤα ιής μύτης, έλατ τώνβτσι ή ίμφρσξις καί άρχί ζετε νά άναπνέβτβ χαλλΐτε ρσ. Τέλος πάντων τό έπινεφρΐ διον εΤνβ ό άδήν ή ό ρυθμι στής τής εντάσεως κσΐ άπό την μάλλον ή ήττον καλήν λειτουργίαν τοθ όργάνου αύ τοθ έξαρτάτχι ό βαθμός τής δραστηριότητος καΐ έντατικής ζωής τοθ άνθρώπου. (σ,ινεχΐζεται) ΑΙΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΚΑΚΗ •Ηράκλειον τηλέφ. 5-69 ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ Α_ΦΑΛ1_εΐ£ ΠΥΡΟΧ ΣΕ1ΣΜΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ Ύκβ τβύ( εβνοΤκΜτέρονς μοί Ι βυμφΐρΝΤίρονς 2ρο»( κ»Ι ·1ς Έτ«ιρ·ί«ς σοβκρΗτάτας. ΠρακτορβΙα καιί άνταπβΜριταί ΐΐς όλην την Κρήτην. (Γρβιφεΐα 25 Αόγούοτου ηβρακλιύρνς Λαίπής Τραπέζπί) ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Γ. λ. ΓιΒΡΙΛΙΚΗ-Σ. Κ. ΜΥΑΟΠΟΤΑΜΙΤΗ ΔΙΠΛΟΙΙΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤεχνικαΙ καί οίχοδομικαί έπιχειρήσεις, βιομηχανικαί κατνσκευαι, μελέται μπετόν άρμέ, σιδηραϊ κατασκευαΐ, οίκοδομικ*, ό- ο ΓρβφΐΙα Όοό( ΑΝΔΡΟΓΕΟ. Παρκηλιύρως (υλαηο ίηχπί Κ. Μ. Κα0«λ«Νη-'Λκράτβυ. Τ6 μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ Οίκογενειακόν Ξενοδοχείον 'ΑΛΒΙΩίΝ, Ό6έ-» *Ιε*νο< 10—"ληοιέστατα Όμονία; ΤηλέφΜνον 23-303 Τελείως ανακαινισβέν, διαβέτη δωματια εύήλια, (ύάερα χά) καλβς Ιπιπλωμίνα. Καθαριοτιιτε. &■ μεμπτβν κβί υπηρεσίαν προβυμβτβίτην. ΑΙββυσαν «ν«μ·νΙ|£. ΑΙ Β»μ»ερ6τίραι τιμαί Γ· ξενοδοχείον «ΑΛΒΏΝ» διλυΒϋνΐι αυτο¬ προσώπως ο νε·ί Ιδίβχτήτης τού ουμπβλίτηί μας χ ΙΩΑΝ. ΗΥ-ΙΑΝΛΚΗΧ. ΖΑΠΑΝΤΙ Ό ύηουργός τής Γεωργίας διά τα λιπάσματα. πρίς τ4ν ς ψηφιοθίντα νίμον «ηερΐ τοθ Τδπου χαΐ τΐ)ς ανωτάτης τιμής τβν χψ μικβν λιπ3θμ4ταν> ζ δπουργός
  τής ΓκβργΕας χ. Κυριακάς ανικοί-
  νοαΐ 8ιι διά τοθ ν2ρουαΰ;οΟ αχο
  πειτχ, ϊπιβς αίίομένης τ^ς δημι
  οοογηθείοης συγχύσεβς έχ τί}ς
  δξ πολλ&ν τδπων λιπϊθμά
  τ»ν προαθηθξ άφ' 4<ός ή χατανά- λτβθίς, χαταχυροθβ δ' ίφ' ίτίοου χαΙ προατατιυθς δ απλοθς γεωρ· γός χατά πάσης τυχόν ίχμειαλ λεύσιιβ(, διά τοθ έλέγχου τβν τι μβν ταν χτ)μ. λιπίθμϊτων, εθκος ιδιτε μχ ποουφίοωνται τχθτα ι2ς τιμάς προοιτάς ι2; τόν γεβογόν, πιριοριζομένου το3 χίρδους τοθ έμπορΐου ι2ς τό ελάχιστον θεμιτον Βριον. Ο0·ω χαθορΐζιται έν τώ νίμφ δτι ή άνωτάτη θεμιτή τιμή πωλή οεως εκάστου τύπου λίπάοματος έπιτρέπεται ν* είναι ανωτέρα τής χατ»ταττ]ς τιμ«]ς είς τήν δτιοΕ αν διΐτέθη δπό ττ]ς έγχιορΕου 6ιο μηχανιας χατά τήν τιλιυτβΐαν πιν ταιτΐαν λίπασιια τοθ αυτοθ τόπου ποοβλέηεται δέ χαΐ τ) μΐΕωαις τ) οΰξηαΐς τ<)ς τιμ||ς ταύτης ίπΐ τ$ βίσει π&ξομεΕώαεως τ©ν τιμβν πρώ των δλων τοΐφ ΠειραιΑ. Πρός Ιλεγχον χαΐ καθορισμόν τβν τιμδν, συνΐστάται Ινδεχαμι- λής έκιτροττή Εϊδικδν Έπιστηιιί ν»ν χά Ι ανωτέρων δπβλλήλιον ή'·:ις οανερχομίνη δίς τοθ Ιιους χατα Ιανουάριον χαΐ Ιούλιον θέλει χα- θορ[ζ«ι δι' Ιχαοτον εξάμηνον την ανωτάτην θιμιτήν τιιιήν έχίατου τύπου, έηΐ τ( 6<σει ίτ'σήμ«ν οτοιχιίων τής τιμής τμ» π .ώ ω» δλβν είς την διεθνή ίγο·ά ής, Ή αυτή Έπιτροπή θέλει καθορί- ζιι τούς τύπους των ίϋ.ο(»ν θχ έ· ηιτρίπιται ή κυχλοφορΐα έν τ) χώ;α, χριθέντος δτι ίέ* ιΐναι οχό· ηιμαν νχ δκιοβαΕν^ τούς 20 τό πο)ύ 6 άριθμός αυτών. ΚατίΙ των Πϊοαδχτβν τβν ά νωτέρω διατάξεων τοθ νίμου προ β^έ σύιττ)50ταϊαι χυρώσιις. 11ΡΟΓΡΑΜΜΑ ,ΠΑΒΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Άπ. χατοΕχου ΉραχλεΕου. Κατά 1) Στυλιανός α^ζΰγου ΓεωργΙ· ου Μκρομυράχι ή Κτιοτάχι τό γέ νος Καραγιανάκη χά Ι 2) Γεωρ γίου Κ. Ιίπρομιιρίχι ή Κτιατάκι χατοΕχων αμφοτέρων Σίββας Μαλι βζί Οί καθ* ών τοθτο άλληλιγγϋο φιΐλέται καίτοι έηετάγ^οαν διά τΐ)ς ^δπό χρονολ. 20 ΊχνουαρΕου 1933 έπιτ«γτ)ς μου ώς ίείχνυται ίχ τώ* δη' αριθ. 3219 χαΐ 3220 ιπιδοττρι'ων τοθ διχαοτιχοθ χλη· χί]ΐος Ίωίννου Κεφαλογιάννη, ί'να δυνάμει χαΐ πρός έχτέλισιν τή: δα' αριθ. 499 τοθ 1932 τελισιδί- ν.ου άηοφααεω; τοθ ϋρωτοδιχιΕου Ηρακλείου χεχηρυγμίντ)ς εχτελε στής έ* Όνόματι τοθ Βχσιλέως των Έλλήνων μοί ττληρώσωαιν άλληλεγγύως διά κεφάλαιον χαΐ Ιξοία μέχρι τής έικταγτ)ς δραχ. 86.685,20 έν τού-οις ϊέν μοί έ- ήρωοβν ταθτα μίχρι σήμερον. Διά ταθτα Πρίς ιΐσπρΐξιν τοθ δ ν» ποσοθ τβν τίχων κιΐ Ιξίδων μέγοις έξο «λήοιως μιΐον δραχ. 18 700 χϊ ταίληθεισδν μοί τήν 22 Μαρτίου 1933 χαΐ δο. 11 360 χο»τα6ληθιι σβν μοί 1«τοτε μίχρι τοθ ϋΐους 1935 τμηματιχβς έχθέΐω είς δή μίοιον άναγχαοτιχόν ι>λιιβτΐ)ρικ
  σμόν τα έηόμενα άχίνητα κτήμ»
  τα τβν ίλληλΐγγυοφειλιτων χιΕ-
  μενά έν τξ χτηαατιχ^ πιριφερι'β
  τοθ χωρίου Σίββας ΜαλεβυζΙου
  τή; ΕΕρηνοδιχιιακής περιφερείας
  Άγίβυ Μύρωνος ήΐοι 1) Είς θέσιν
  "ΑΥ'ος ΊΜίννη » περιδόλιον ηο
  τιατιχόν έχτάοιως 160 τιτρ. μέ
  τρών μ! δ6? χεραοέας συνοβ. χτή
  μ»α: Δηιι. ΛιυλουϊάκΓ, Γεωργίαν
  Κ. Μκρομυρά'ΐ κχί δρίμψ. 2)
  Είς θίσιν «Πίρα μερ3> ά/ρόν δΰο
  μουζουρΐων μ έ 13 ελαιόδενδρα
  συνορ. χτήμαοι Πανάγου ΣωνιοΟ,
  ωΡί. Κτιατάκι χαί δρίμφ έ< 3 μιρβν. 3) Είς θέσιν «Κοιμαοα» αγρόν δύο μουζουρΕων ι έ 20 ,μι «ρά Ιλαιίδενδρα χαΐ ουνεχομένην ά'ϋΐιλον ενός οτρέμματος συνορ. το δλον, χτήμασι Ιωάν. Λνκλ-ϊύδτ], Δημ Μανιδϊχι χαΐ Στυλ. Κτιατί χι. 4) Είς θέσιν «Βρόοη > αγρόν
  ποτισιιχδν ενός μουζουρίου μέ διά
  φορα δκωρονίρα δίνδρα χαΐ μίαν
  οικίαν άηοηλουμένην «πά δύο μι
  γάλα ίσ'γεια δωμάτια, πίντι ανώ
  γεια «αί αύλήν 150 τιτρ. μέτρων
  ουνορ. τό ?λβν μέ χτήματα 'Αλ.
  υλούδη δρίμφ αμχξι-ώ ρ6>κι
  χαΐ β?φ χαΐ 5) Είς θίσιν «Πέρα
  ιιερί» αγρόν δύο μ?υζουρ(ων μέ
  12 ελαιόδενδρα χαΐ ίύι δρθς
  ουνορ. χτήιιασι Κωνστ. Σΐαμβτάχ',
  Ιωάν. Σταματάχι, [Γεωρ. Κτισΐά
  χι χίηρ. "Ινάν. Άϊνιχολιώτου χά Ι
  δρίμφ.
  Ό πλιισιηριασμος των άνωτέ
  ρω χτημάτων γενησεται τήν 23ην
  Μ Γ3ϋ 1937 ημέραν Κυριαχήν
  χβ Ι ώραν 10—12 π. μ. ,,ένώπιον
  τβθ Συμδολαιογρίφου 'ΑγΕου Μύ¬
  ρωνος Έμμ. Καλυτεράχι ή τοθ νο
  μ(μου άνΛπληρωτοΟ τού χά Ι έν ιφ
  έν 'Δγίφ Μύρωνι δημοσίφ γρα-
  φε'ω τού διιου χαΐ δτε χαλοθνται
  οί θέλοντες νά πλΐιοδο ήοωσιν.
  'Αρμίδιος δΐχβστιχίς χλητήρ
  ένεργησίτω τα νίμιμα επί τοθ
  κροχειμένου δημιοιευθ^τ» ι* έ τοθ
  το διά νής έν Ήραχλιίφ έχδιδομέ
  ν-ς (φημιρΐδος «'Ανορθωβις».
  Έν Ήραχλιίφ τξ 24 ΜχρτΕοιι
  1937.
  Ό τοθ έΐιισπεΰίοντος χαΐ πά
  ραγγέλλοντος ΠΛηριξούσιος διχ-
  —ΟΙ βπιλιγέντες
  Ή ΰν>·βν«μικη επιτραπή ή έ·
  «ιβκίνουσα τοϋ έκπαιδβυτιχοθ
  »"Αρης» το οποίον εΐχβ κβτοτ-
  «λβύσπ χΒοχβές είς Χ«ν(« Ι-
  £έλε(ην έκ των παρουοιασθέντΗν
  ναυτοηαίδων Κρήτης τού: Οβόδ.
  Γ. Δουκ«κην, Γ. Έμμ. Χαιρ«τ«-
  κην χα1 Μιχ. Γ. ΚρβουνΑκην
  τούς βκοίους παρέλαβεν επί τβθ
  βχάφους- Ό «*Άρης» άιτίπλευαε
  διά τούς λοιπβΰς λιμένας τοβ
  κρατους 2κου 8ά γίνουν καρό-
  μοικι έηιλογκί.
  —Τα ώφέλιμα πτηνά.
  Τέ· ϋΛβυργΐϊβν της ΓΐΝρν<ας< δι' έχχλήσβώς τού κρός τους χυ· νηγετΐχβός συλλώγβυς χά Ι τούς γ·«ργού?. συνιστίγ δπως άπβςρεύ· γιτοτι τό χυνιίνιον των μιχρ&ν ητην&ν ως χαΐ τί ν μή βρωσΐμνν τοιούτων, τα όΐΐβϊα εΐνκι έ(αιρ«· τιχ&ς ώφέλιμα (Ις τήν γβΜργίοιν. Κατλοδνται ϊπίσπς οί οιιυθυνταΐ τΒν σχολ&ν μέαπς καΐ χατϋτέρας έχκβιιββύοιει;, όπως διά χαταλλπ* λ«ν βικλί{βΗν χαΐ οδπγι&ν, έμ* πνΐύσουν είς τού; μαθητάς την κγάιτην πρός τα κτην·. —ΟΙ κ*τάδιχ·ι κνί ή γραφι κή ύπηρκβΐα τβν φυλβχδν. Διά δι«τ«νπς τοθ ύπουργιΐβυ Διναιοσύνης χοΐνοηοιηθ(ίση( Αρ μοδίως απηγορεύθη έφ«{ϋς Αχρησι μοκοΐησις κκτκβίχνν «1; τα γρ« φΐΐοτ τ&ν φυλακ&ν δπου η γραφΐ χή ύκηρΐσία πρίηει νά δι·{«γ( τκι οτποχλΐιστιχ&ς χαΐ μονον α πό το υκβιλληλιχον ιτροαΝκιχβν τβν φνλαχ&ν. Κκτ' έξκϊρεσιν πάν τ«ς β* χρησιμοηοιοβντκι χατ« βιχοι ίπβυ ιΐνε άνΐφι«τος ή τοι αότη βιιξ«γΜνή άλλά κατ' αύατη ράν εκλογήν μβτ«ίύ ιΐδιχ&ς τβν χ«ταδίκων οΐτινες δέν ίχουν χά τκβικασθό δι* άδίχημα ιτλαστο γραφ(οτς η άπβτπς· —Ή πρβχθΒσινή πβράατασις είς τό ββατρσν Πσυλαχάχη Ε1$ τβ Θέατρον Πβολ«χ4χη έ δβθη την 10 νυκτερινήν τής π« ρελθούσης Τίτάρτης υπό μαθητβν τοδ Παλλβδίου Λυκιίου ή κροαγ γελθεΐσκ ηκρβσταοιν μέ το Ιργον τοΰ χ, Β. Φρέρη «Μπροατά στόν θβνατο». Τό Βέοιτρον^χατεχλύσθη άπό κόσμον όστις ίπαρηκολβυθη σβν ν·τ' άώιαπτώτου ενδιαφέρον τος την παράστασιν ή οηοίκ μιτ' έ$«ιρϊτικής όμολογουμίνΜς έττι τνχίας έ(·τιλ(ββη υπό τβν μ*9η τΒν χαΐ μαθητριών το& Λυχιίου. Έκ τ&ν ίπιοήμων παρέστη 6 χ. Νοιιάρχης υπό την προατασΐαν τοΰ οποΐου «Ιχ« τεθή ή ποιράστα αίς. Αί ιΐβπραξεις διετέθησαν διά την ενίσχυσιν της 'Βθνιχης μας Άιροιτορικς. Τα πρόαιιπα τ« ο πβΐα ύιτίδύθησαν τούς ρόλους είναι τα έξή{: Νικόλαος Ζαχαρα χηί, Έμμ., ΖβρβθΜδάχης, Νικόλ. Ζαχαριουδάκη^ Κννβτ. Πακαθεο δάρβυ, Λ4λ* Σηφάχη, Έλιυβ. Ίΐραπετριταχη;, Γ(ώργ.£Βλιχσης, Μηνάς Μαγριπλή;. Έμμ. Οακαδα χπί. Έλινθ. Σκουλα;, Γεώργιος Καλυτεράκης, -. ΧυμΐΜνίδου, Χβφία Καπΐλλάχη, Νίνα Μαθιου δάκη, "Βλλη Καπβ'ανακη. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Καλοθνται οί έπαγγβλμα τΐαι καΐ βιοτέχναι μέλη τοθ ΈκαγγβλματικοΟ καΐ Βιοτε χνικοθ ΈπιμελητηρΙου 'Ηρα κλεΐου τήν 28ην τρεχ. καΐ πε ρΙ ώραν 10 30 π. μ. είς τό κα τάσιημα τοθ ΈπιμελητηρΙου πρός συγκρότησιν συνβλεύσε ως τοθ Συλλόγου τθν έκλογέ ών σΰτοθ, έν περιπτώσει μή συγκροιήσεως νομίμου άπαρ τ(ας καλιΐναι καΐ ουθις ό Σύλ λογος των έκλογίων τοθ "Επι μελητηρΐου τούτου την ,31ην τρέχοντος (Ις τό αύτό ώς άνω Κατάστημα καΐ πβρ! ώραν 4 μ. α. Θέματσ: ψήφισις Προ υπο λογισμοθ τοθ Έιιιμιλητηρΐου χρήσεως 1937—38. Έν Ήρακλβ'φ τβ 24 Μαρ Τΐου 1937. Ι Ό Πρόββρος Έμμ. Κ·βμ«ί*Ηΐ)« ί
  ·'
  '·*
  ί ,,
  ι
  •ι
  ι>
  Ιί
  Ι ·*
  II
  *
  ι
  4
  Ί
  Ηράκλειον Κρήτης
  ΓραφεΤα Ιναντι Νομαρχΐας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Σοφβάτου
  27 Μαρτίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΕΚΤΕΝΕΙΣ
  ΔΗΛΩΣΕΙΣΤΟΥΙ.ΠΡΟΟΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ ΠΡΟΝΟΙΔΝ
  ΠΟΣΑ ΔΙΕΤΕΘΗΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΔΕ
  ΥΠΕΡ ΤΩΝ Π!» ΤίΞΕΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 36 Μαρτίου (τού άν
  ταηοκριτού μας).—Ό πρωθυπουργός
  κ. Μεταξάς προέβη σήμερον είς έκτε-
  νεϊς δηλώσεις έν σχέσει με την πολιτι¬
  κήν τής κυβερνήσεως υπέρ τής κοινωνι·
  κης προνοίας.
  Ό κ. Πραιθυπουργός ετόνισε ότι δι
  ετέθησαν άπ' άρχής τής πρώτης περιό
  βου τής οργανώσεως τής κοΐνωνικής προ
  νοίας 1 5Ο έκατομμύρια δραχμών δια-
  νεμηθέντα είς τα διάφορα φιλανθρωπι·
  κά ίορύματα έν συνδυασμώ με τα λη¬
  φθέντα βπέρ τής καθόλου κοινωνικής
  προνοίας είδιχα καί ίκταΛτα μέτρα.
  Ό χ. Μεταξάς ετόνισεν έν καταχλεϊ
  οί ότι ή κοινωνική πρόνοια θά έπιτευ
  χθή έτι περισσότερον περιλαμβάνουσα
  καϊ άλλα μέτρα ύ«ερ αυτής
  ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΕΝΕΡΪΕΪΑΗ
  01ΗΤΙΠΡΑΤΗΓ0Σ ΔΡΛΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Μαρτίου (τού «ντα
  ποχριτοΰ μας). — Κατά κυβερνητικήν
  ανακοίνωσιν ίνεχλήθη έκ ιής οιαθεσιμό·
  αητός είς γήν ενέργειαν ό «ντιστράτηγος
  κ. Δράχου. Ό κ. Δράχουι θά τοποθε·
  τηθή πιθανώς είς κεντρικήν στρατιωιΐ"
  κήν υπηρεσίαν.
  ΜΙΙ ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΗΚΪΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΜ ΕΑΕΙΧΟΥ
  ΑΦΗΝΑΙ 26 Μαρτίου (τβδ ανταποκρ
  τού μαί).—Τηλεγραςρβδν έκ Λονδίνον ίτι
  ο κμβΙ Ιταλός πρεσβευτάς έπβνέλαβεν «πε
  ριφράοτνς ·Ις την επιτροπήν Ελεγχον επί
  τβν Ίαΐτανιχβν, την δήλωσιν ίτι η Ίτα
  λία αντιτίθετκι ριζικ&ς είς την έγκαθΐδρυ
  σιν τ·δ χομμουνισμοδ είς την Ισπανίαν.
  Πρός τοδτ*>, προσίβεσβν β Γχραντι, ή Ίτα
  λΐα θάαωνισ?ή δι' ο7»ν
  ΤΑΣ ιΊΡΟΪΝΑΣ ΩΡΑΣ ΧΟΕΣ
  ΣΥΝΗΛΘΕ ΤΩ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ
  ΛΦΗΝΑΙ26 ΜβρτΐΌυ (τβδ «νταπβχρι
  Τβδ μ«$).—Τα πρωϊνάς ώρνς της χβές ου
  νήλβε τβ Υπουργικον Συμβούλιον ύκό
  την πρβεδρίαν τοδ κ. Μεταξά. Τβ Συμββύ
  λιεν ϊτιησχολήβη μέ ύπηρκσιαχά ζητήμα
  Η ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ
  ΖΗΤΗΜΑΤΏΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Έπειγομίνη ή Κυβέρνησις νά λύση τό στεγα-
  στιχίν ζήιτ,μα είχε χα?ίοη πρό ήμερβν είς'Αθήνας
  χαί τάν παρά τ$ ενταύθα Νομαοχ'α δηη^εκθαα δ
  πάλ?ηλον άρμοΣιότητος τι Ο δπουργείου Προνοίας χ.
  Γ. ΊατρΙδην παρ' ι υ τό Συμβούλιον στεγί, σενς ΐζή
  ιησε διαφόρους σχεηχσς πληροφορίας. Το Συμ&ύ
  λιον τιθτο αυ*εδριία»ν προχτ,ες απεφάσισεν ιίδιχβς
  επί τοθ στεγασΐιχοθ ζητήματις Ηρακλείου τα εξής:
  1) Την απαλλοτρίωσιν τοθ παρά την θέσιν Πατέλλες
  γηπέδιυ έχτάσιβς 57 000 τετρ. μ. διά την ίδρυ¬
  σιν πολυχατοιχιΑν είς τάς οποίος θά σΓεγαοθοΟν
  περίτάς 200 ιίκογενείας πρισ»ύγων. 2) Ενέκρινε
  διά την απαλλοτρίωσιν τούτην πισον 5 000.000
  δρχ. ιό οποίον ατιόχειται είς έγκρισιν χαί τοθ ν.
  δπουργοθ ι ών Οίχονομιχών. 3) "Αμα τή έγχρίσει
  τούτου νά αρχίση άμέαως ή ανέγερσις τ&ν οίχημά
  των είς τρίηον ώοτε ταθτα ν ά Ιχουν περκτηθή μέ
  χρι τοθθέρους. Είς ταυτα θά Ιγχατβαταθοθν ι£δι
  χαιιύμενοι παραπηγματοθχοι. Σχε'ΐχδς μΐ την έξα
  γοράν ανταλλαξίμων παρά τής Έϋνιχΐ,ς Τραπέζης ά
  νεχοινώθη ίτι αναμένεται ή απάντησις τοθ δπουρ-
  γείου ΟίχονομιχΑν τό οποίον χά Ι έχει επιληφθή
  τοθ ζητήματος.
  Ο ΠΙΘΑΗΟΣ ΚΑ1ΡΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ
  ., Κατ' ανακοίνωσιν τοθ ΜετειβρολογιχοΟ ΣταθμοΟ
  ' ΒρϊΧεΙιυ ή Βερμοχίοσίβ 64 πά ρ ο μένη σΐάσιμος,
  «>( ί εμσι θ« πνιύαουν: ΒορειοδυτιχοΤ, άσθενεΐς
  ϊως μίτριοι χαθ' ίλον τό 24ωρον. Βροχή χατ' άρ
  χάς ιίς τίνα μέι,η τής Κήΐου βραδύτερον σχεδδν
  υβντίχβθ. Ή νΊρμοχρβσία ν ής χΙέ( (14 &ρ*ι) ήτο
  Είς επικίνδυνον έντασιν
  αί 'Αγγλοϊταλικαί σχέσεις.
  ΑΘΗΝΑΙ 26 ιΜαρτίου —
  Τηλΐγραφήματα έκ Βιρολί
  νού «ρός τό "Αθηναϊκον
  Πρακτορείον άναΦίρουν ο
  τι οί Ινίσημοι γιρμανικοι
  κύκλοι φρονούν *«1 τής ύ
  «οθέσΐως τοθ έν Ίσβανίο;
  έέγϊου 6τι οθΐος «ιθβνώ
  χαχά θα ναυαγήσπ. Τό ναυ
  άγιον τοθτο οί ΓερμανοΙ α
  «οδίβουν είς την Σοβιιτι
  κήν κακοτιισϊΐαν ήτις προ
  σναθεϊ νά συσκοτίσΐι τα ν«
  γονόχα,νά «χεριορίση δέ τον
  έλινκον μόνον είς "τάς εύ
  νοούσας τόν Φράνκο Βυνά
  μεις αντιθέτως δέ νά ά·ή
  υ «άσαν ελευθερίαν Ινιρ
  νείας είς τούς άνΐφοδιά
  ζοντας τούς Ιρυθροθς.
  Έκ Ρώμης άγγίλλεται δ
  τι ό θασιστικός τύιος ά
  ■αντών «Ις τάς άγγλικΊτς
  καταγγιλίας 6ιά τα βν 'Α
  βησσυνίο; «αραθιτιι κατά
  λόγον τβν γενομένων κ<χ τα καιρούς είς τάς άγγλι κάς άβοικΐβς ώμοτήταν κα τα τάς ό«ο(ας «ολλοΐ ίθα γενεϊς τής 'ΑφθΐκτΙς δολο φονήσαντες "Λγνλους έθά «τονχο ζωντανοί ή £σταυ ρώνοντο. Έν τω μεταξο δέν -οτύουν αί βηλώσεις «αραγόντων τοθ θασισμοθ οΐτινες Οκερμαχοθν τής Ί ταλικής διεισούσεως είς Ά Φοικήν ώς έξυβηρετούσης την Εΰρώνην. Τηλιγραφοθν εκ ΠορισΙ- «ν δτι αί £·ημβρΙδες τής άριστερας δέν «αύαυν ζή τοθσαι σβοφασιστικωτίραν «ολιτικήν τοθ Μ«*.ούμ είς τ6 Ίσιανικόν ζήτημα. Ζή τεϊται έ«(σης ή διάλυσις τοθ ΓαλλικοΟ κοινωνικοθ κόμματος καί τ, ριζικωτά ρα κατιύθυνσις Εναντι τβν ■ροκλήσιων τής διξιόίς αί 3» ΠΡΟΊ'ΜΗ τίνες καθ' ά ύκογραμμί ζουν αί σοσιαλιστικαΐ έφη μεοίδες, ήρχισαν νά άνει. λουν σοβαρώς την ένότητα καί τούς σκοκους τοθ Λ αί κοθ Μιτώτΐου. Καθ' & άναφέρουν τηλε γραφήματα έ* Λονδίνου οί ήμικίσημοι 'ΑγγλικοΙ κύί κλοι δέν άνοκρύντουν την Ι δυσφορίαν τ«ν διά την δν' τάσιν των ΊταλικΔν ί«ιθέ σεων εναντίον τής Άγγλί άς, δέ» άνοκλιίονται δέ γι γονότα μέλλοντα νά ά«οτε λέσαυννλέον.Ικδήλωσιν τοθ ενισήμου κράτους εναντίον των Ίταλδν. Πάντ*»ς αί δι τ»λ«ματικαΙ σχέσεις των δύο κρατβν δέν «ρόκείται νά ΰβοστοθν άλλοίκσιν τι να δσον άφορά τό τυβικόν τουλάχιστον ένίνιδον αΰ τβν. Ο έπιδλητικός έορτοσμός τής επέτειον τής Έδνικής μας εορτής Ή έπέτειος τ«]ς έθνιχί}ς η παλιγγενεαίας έωρτάαθτ) εφέτος είς την πόλιν μας μιγαλοπριηβς. Είς την έίρτάσΐμον δψιν ιής πίλευς αυνέβαλεν έν τοβούτφ δ γε νιχος οηααίοατολισμδς τβν δημο οιων χβΐ ίϊΐωτιχών χαταστημάτων καί τ&ν οίχιβν άλλάχαΐήκαρα&ιιγ μχιιχή τάξις κβΐ 6 ρυθμος ίσΐις έπεχρϊτησι χατά την Γβρίλβοιν τβν σχολείων χβΙ τοθ ατρατβθ. Είς τόν Μητροπολιτικόν ναόν τοθ Άγ· Μψ& ίψχλη την προίαν δοξολογία χοροοτατοθντος τοθ Μη τροπολίτου Κρήτης χ. Τιμοθίου βοηθουμένοιι δφ'ι5 παντός τοθ χ/ή ρου χά! χοριθ την μαθητβν χβΙ μΐθνρι&ν τήςΠαιδαγωγιχής Άχα δημΐας. Προσήλθον ίπαααι α Ε διοι χητιχαΐ, δημόσιαι χαί στρατιωα χαί αρχαί, δ ϊήμαρχος *αί τό ϊτ] μοτιχον σομβίύλιον, ίΐ άντιπίόσω ποι τδν ζένων δογμάτων χαί ύ πρίξενοι, τα «ροιδριΓα τβν επι οτημονιχβν όργανώοιων, ιων συλ λέγων χαί των σωματιίων μετά των λαδάρων των χά Ι π/ήθη χ έ ομού. Τόν πανηγυρικήν ττ]ς ημέρας έ ξειτώντ,σε περΐ τό πέρας ι ής ίερουρ γίας £ διευθυντάς τοθ ΑυχιΕίυ«Κο ραήί» χ. Έμμ. Πετράχης διεξιλ θών με εύφράδειαν χαί ζ'ίήν τό θίμα τού τιερΐ των ήρώων τκθ 21 οί δποΐοι Ιπραγματοηοίηοαν τα ά ούλληπτα ο/κρα τοθ στενάζοντος δπό τον βαρβαριομον χαί την οτυ γνήν δουλιίαν έλλτ,νισμοθ. ΠιρΙ την μιαημδρίαν ιΐ ίπίση μοί χατηυθύνθησχν είς, την Πλατείαν Ελευθερίας διά ττ]ς δ ποίας παρήλασαν τα σχολιΐν, ή ίθνιιή έργατιχή νεολαίοτ, ο Ε πρό σχοκοι χαί δ στραιός. Πρό τής παρελάοεω( δ Δ)(τ/ς τοθ 43ΐυ Συν τάγματος Συντ»γματαρχτ)ς χ. 'Αμ παΐζης πβρέδασεν ιίς τόν Πρόε¬ δρον ιή{ αρτιαυοτάτου ίθνιχής έργανώσινς τής Έργατοής Νεο λαίας σημαίαν σιο.ήσκς είς οΰυΰς νά φκνωσιν αντίξΐοι τβν προοδο χιβν τοθ Έθνους χοΐ τΐ|ς χοινω νίας. Άνταπήνιτ,σιν δ γραμμα τίος τής οργανώσεως χ. Μιχ. Γχο λιμης τονίσας τ^ν αημασίκν την οποίαν ένέχει δι' α&τιυ; ή καρά δΌσις τοθ ίερωιέρου έθνιχοθ συμ βόλου, Ιπιΐπεν δέ 2τι θά είνε &Ε Αξιοί συνεχισταΐ τοθ μεγάλου έ>
  γου τβν προγίνων μας ιί όποίοι
  τοσοθτον έλάμπρυναν ττ)ν εθνικήν
  μας δπίστααιν.
  Άχολοΰθως εγένετο δεξίωσις είς
  την Δημαρχίαν. Τ4 άπδγευμα μα
  θηταΐ χαί μαθήτριαι έχϊρευσχν
  κάτωθεν τής Νομαρχίας διαφόρους
  εντοπίους χοΐ μβθητιχιύς χορούς.
  Τό ίαπίρας ή πόλις Ιφωταγωγή'
  θη, εγένετο Η χαί λαμπαδηφορΐοτ
  Η ΠΡΟΧΘΕΖΙΝΗ ΖΤΕΨΙΖ
  ΤΒΝ ΤΑΦΟΝ ΤΩΜ ΑΓΓΛΩΝ
  η παραμονήν τ«]ς Έθνικ«;ς
  Εορτάς, κατ' επιτύχη Ιμπνευσιν,
  τα σχολιΐα Ηρακλείου μετέβησαν
  ιίς τό Νεκροταφείον χαΐ χατέθε
  σαν στέφανον ιογνωμοούν*;ς είς
  «ϋς τίφους τβν "Αγγλων στρα
  τιωτβν τβν πιαόντων δπίρ τής
  Κρητιχής Ελευθερίας. Κατά την
  συγχινητιχήν ταόνην τελετήν άπο
  μέρους τβν σχολείων "Ηρακλείου
  ΐξεφώντ,σαν ώροίους λίγους επί
  τής σημασίας τής θυσίας τβν
  Βρεττανβν σΐρβτιωτθν, αΕ μάθη
  τριαι τοθ ΓυμνασΙου θηλέων Πό
  Σαρρτ] χαί Ίωίννα Μ. Λογιά
  δου.
  ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ
  ΤΩΝ ;Χ0ΑΙΚΟΝ_ ΚΤΙΡΙΟΝ
  Τό Υπουργείον Παιβεΐας
  έν συνεργασ α μειά τής επι
  θεωρήσεως άντιαεροπορικής ά
  μύνης καταρτίζει λβπτομΒρί)
  σχέβια βιαρρυθμΐσεως των ύ
  πογε'ων πολλών σχολικήν κτι
  Ρίων, χά όποΐα θα χρησιμο
  ποΐηθοθν, ώς κέντρα πρακτι
  κης άοκήσεως τοθ κοινοθ Είς
  την άεράμυναν.
  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
  ΤΗΣ ΗΧΤΕΡΝ
  Ό ύφυηβυργές Τ. Τ. Τ. κ. Νικβ
  λβηβνλος Ισχεν έηανειλημμένας
  σονερν«ο(ας μετά τίν ιύρισΜομέ·
  ν«ν έν Αθήναις, διενθυντ&ν τής
  ΤΗατερν χ. κ. Γχράντ καΐ Λο·
  σον. Καβ' & άνπγβίνϋσΐν ό ΰ·
  φπουργοί τβ νηβνργεΐον ίιβπρβγ
  μκτβΰιται μβτά τής έιαιρείας
  την ρύθμιβιν τού &λ€ν έχκρεμοδς
  μετβξύ αυτής χοιΙ τβθ ελληνικόν
  οημββΐου ζητπματβς
  ΑΦΙΞΙΣ ΞΕΝΟΝ
  Προερχόμενον έκ Κατακώ
  λου κατέπλευσεν την παρελ
  θοθσαν Πέμπτην είς τόν λιμέ
  να μας μέ 162 τΐεριηγητσς τό
  Γιουγκοολαυίκόν θαλαμηγόν
  Β2σιλεός ΆλίξανΒρος». Τό
  περιηγητικόν απέπλευσεν αύ
  θημερόν δια θήραν.
  ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΑΣ
  ΕΚΔΡΟΜΗ
  ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Τό ποδοσφαιρικόν τμήμα τής
  ΕΓΟΗ όργανώνει δια τάς έορ
  τος τοθ Πάσχα μεγάλην έκ
  ορομήν είς θεσσαλονίκην σι
  βηροβρομικώς μέσω Πειραιώς.
  Είς την έκδρομήν δύνανται
  νά μετάσχουν οί φΐλαθλοι κα
  νονιοθεισών των τιμών των
  είσαηρΐων ώς εξής μετ' επι
  στροφής: 550 οραχ. διά τούς
  επ βάτας β'θέσεως κοΐ 350
  διά τούς γ' θέσεως.
  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
  Χθές την εσπέραν θά συνήρ
  χετο τό Δημοτικόν Συμβούλι
  όν προκειμένου νά ήσχολήτο
  ^έ διάφορα τρεχούσης αόσε
  ως δημοτικά ζη-ήματα.
  ΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΑΖΦΑΛΙΖΕΙΣ
  Συνήλθε προχθές ιίς συνεδρία
  σιν ή ϊηιτροπή προσωπιχοθ (!ρΰ
  μαος Κοινωνιχβν ΆσφαλΙσεων
  (να αποφασίση πε(1 τής ίημοσι
  εύσεως νή; ίιαχηρύξιως διά την
  πρόολτ,ψιν τβν ανωτέρων δπαλλή
  λβν τοθ Ιδ(όμ«τοί, οί δπρΐιι θά
  λθ την 1& Ά
  Κυριακήν 10 π. μ. συν
  έρχονται ιίς την αΐθβισιν «Μι
  νώα» ιί συνδρομηταί τηλιφώνων
  τής πόλεώς μας διά να συσχε
  φθοθν ηερΐ τής στάσεως την όποί
  αν θά τηιήαουν μετά την λήξιν
  τβν συμδολαίων των, χατά τό ι έ
  λος τρέχοντος μηνός, κατόπιν τή;
  εφαρμογήν 6πό τής Τη'εγωνιχής
  'ϋταιρείας τής συνδρομάς χατά
  συνδιάλεξιν. Η αδεία συγχεντρώ
  σιως ένεχρΐθη υπό τοθ δπουργεΐ
  ου Έσιοτεριχων ιίς τό δπιϊον πά
  ρεηέμφθη σχετιχη αΐιησις ίής
  προσωρινάς έπιτροκής υπο τής έν
  ταθθα Διοιχήσιιος Χωροφυλακην.
  ΑΙ^βν τβ άγορβ μας κυμανθεΓσαι
  χθές τιμαί των διαφόρων βγχΐ
  ηροΐόντβν είχον 6% κατεβϊκ
  "Βλαια
  ν. ΙοοδεΙα* „
  ε—■«
  ΈξαιρετικοΙ 31
  „ λι·Βοΐ «' «οιέ)τ. „ Μ,—
  ■•Μνελ. 1|«ι>. „ «β.-
  ,. «' «οίον. „ Ν,Μ
  ■ο·ρν«λ. Ι(«ο. ... 29 —
  ,. «' ·οιο«, 36^0
  «Ινεη
  ** «Ι·*. Ιο. Μ.—
  Μ«λι|υ«ο· ■«*' *·. .. β
  Καροΰηα Ιβετχ. Ι,Μ
  Μ4λι «οιοηκβ· „
  Μ1τ( «Ν
  Ο ΑΥΡΙΑΝΟΣ
  ΠΟΑΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
  Είς τό γήπεδον Χάνδαξ χατέρ-
  χονται ώς προκνηπέλθη οδριον
  ιίς ποδοσφαιριχόν άγβνααί δμίδες
  Όμιλος Φιλίθλων Ηρακλείου
  χαί 'Αθλητιχβς "Ομιλος Ρεθύμνης.
  Κατά την διάρκειαν τοθ αγώνος
  θά ΠΛΐανΙζη ή μαυσιχή τοθ Δήμου.
  Τοθτον εκλήθησαν νά τιμήσουν αί
  αρχαί τής πόλεως. Ώς γνωστόν
  δ ποδοσφαιριχός άνώ> θά διεξαχθή
  δπό την διαιτησίαν τοθ χ. Φ,ίνη
  Φλερικνϊθ.
  ΙΔΡΥΣΙΣ ΛΕΣΧΗΣ
  Τά έκδρομικά σωματεΐα Ά
  θηνον άιΐΕφάσισαν ώς πληρο
  φορούμιθα την Βρυσ ν λέσχης
  έκθρομέων μέ αιθούσας διάλε
  ξϊων, χοροθ κλπ. ήτις θα άπο
  τελέσπ χό κέντρον τής βλης κι
  νήσεως τοθ έσωτεριχοθ τού
  ρισμοθ. Αί όργανώσβις έκδρο
  μβν κατΑ τ ό θέρος θά πολλα
  πλασιαοθοθν καί οΰ'ω έκέρ
  χεται, έκτός τής Ιξιψώσεως
  τοθ έθνικοθ Φρονήματος διά
  τΡ,ς έπισκίψίως Ιστορικήν καί
  άρχαιολογικων τόπων, λαμ
  προ. ύγιεινή άπασχόλησις τής
  νεολαίας προσιιή ιίς καθβ.βα
  λάντιον καί επικοινωνίαν των
  κατοίχον διαφόρων διαμερι
  σμάτων ι ής Ελλάδος.
  Κουκούλια (ηρα „ ΙΗ,
  ΧονλτεινΙ^
  σ'1 «οιότ~ο< βρ. 19—Β Ι^' ·· η Ι Δίριιατσ βόΐσ „ Μ, —4·. Αρνοοίρματα «ρι». „ Μ, <Ιρορατ·ν αΐγθν „ 41, Ηαλλια ■««· οκάν ,. Μ. -Μ. Τιμαί Συναλλάγματβς Δολλαριον βρ, 111.51—Μΐ,Ν Αί β· Μβ ΛΛΛ Κορώνα Σουβοΐσ» Ι8,Ι·-Ι8.4β Φράγκον „ |.| |_ |.|>
  Έλρεν.ι βρανκον „ Μ.4Ι—11.70
  ΦιορΙνι Όλλανο. , ~
  Φιβρ
  Τ·εχ
  • Η—.1.11
  ιηιι
  ΕΥΡΥΤΑΤΑ Σ Χ Ο ΑΙΑ
  ΤΟΥ ΕΥΡΟΠΑΊ'ΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΤΑΑΟΣΕΡΒΙΚΗΗ
  ΜΑΛΛΟΝ ΕΥΜΕΝΗ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ
  ΠΕΡΙ ΑΥΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτού μας).—-Νυκνερινα τηλεγρα-
  φηματα έκ τού έξωτεριχού άγγέλλουν
  ότι ό Έύρωηα'έκός τύπος άφιερώνει ευ¬
  ρύτατα σχόλια είς την συναφθείσαν χαί
  υπογραφείσαν τελευταίως έν Βελιγρα·
  δι"ω Ίταλοσερβικήν συνθήκην.
  Τα γενικά συμπεράσματα των σχο·
  λίων τούτων, ιδίως τού Γερμανικόν
  καί Άγγλικοΰ τύπου όσον καί Γαλλι-
  κων τίνων εφημερίδων, είναι μάλλον
  εύμενή, βεδομένου δϊΐ ώς βάσις τής
  συνθήκης φαίνεται ή γενική άλληλεγγύη
  των Έύρωπαϊκών κρατών επί τούοίκο·
  νομικού καί είρηνιστικού έπιπέδου.
  ΕΕΟΜΚΑΥΝΟΝΤΑΙΑΙΣΧΕΣΕΙΣ
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Μαρτίου (τού αν-
  ταποκριτού μας).— Καθ' α αγγέλλετα1
  έκ Βερολίνου καί άλλων Έύρωηαϊκών
  πρωτευουσών έχαλαρώθη ή τελευταία
  έντασις των σχέσεων μεταξύ Ιταλίας
  καί Αγγλίας.
  Κατά τας ιδία πληροφορίας έλπίζε
  ται ότι θα εξευρεθή έδαφος πλήρους
  συνεννοήσεως μεταξύ των βύο κρατών.
  ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΕΙΣ ΡΩΜΗ Ν Ο ΤΣΙΑΚΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Ρώ-
  μτ,ς ότι σήμερον έπιστρέφει έκεί έκ Βε
  λιγραοίου ό ύπουργός των Έξωτερι*
  κων ιής Ιταλίας Τσιάνο μετά την υπο¬
  γραφήν τοΰ Ίταλοαερβικοθ. Έπ' εύκαι
  ρία τής έπανόδου τού Τσιάνο αί Ίτα
  λικαΐ εφημερίδας έξαίρουν την διπλω¬
  ματικήν τού δράσιν καΐ τονίζουν ότι τό
  Ίταλοσερβιχόν άνοίγει νέους ορίζοντος
  είς την μεσογειακήν πολιτικήν τής Ίτα
  λίας.
  ΟΥΔΕΝ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΟΝ
  ΕΙ! ΤΑ ΙΙ_ΠΑΝΙΚΑ ΜΕΤΟΠ1
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Μαρτΐβυ (τβδ άντ«πβχρι
  Τβδ μ«ί).—Τηλεγραφήματα βκ Παρισίων ■
  ναφέρβυν βΐι πλήν άερβμκχΐών τίνων ού·
  δέν τό άξιοβημβίωτβν ίλββΐν χώραν οήμΐ
  ρβν είς Γά Ίσιτανικά μέτωιτα.
  Πάντως συνεχΐζβνται άναγνωρίαεις καιί
  γίνβντα προετοιμασίαι εκατέρωθεν πρός.
  νΐαν πολεμικήν δράσιν.
  Β ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΗΡΕ1»
  ΝΕΑ ΥΠ0ΥΡί1_ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 96 Μαρτίου (τού άν¬
  τ αποκριτού μας).—Ό άρχηγός τής κυ¬
  βερνήσεως χ. Μεταξάς συνειργάσθη καί
  πάλιν σήμερον μετά τού ύπουργοΰ των
  Οίκονομικών κ. Ρεδιάδη χαί των άνω·
  τέρων ύπαλλήλων τού Γενικοΰ Λογι·
  στηρίου δια την σύνταξιν τού προυπο·
  λογιαμοΰ 1937—38. ι
  ΠΩΣ ΧΑΡΛΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ
  Η ΔΗΛΩΣΙΜΟΥ ΓΡΑΝΤΙ
  ΑΦΗΝΑΙ 2ο Μβρτίου (τού &ντκκβκρι
  τοδ μ·() —Καο' α γρβφουν «1 κυβερνήτι
  *«. Γαλλικκί έφπμερίδες ή δήλωσις τβδ
  Γκράντι ίτι η Ιταλία ούδέποτι Θά άνεχθΑ
  νά υποκύψη ή Ισπανία είς τόν χβμμουνι
  ομβν ΙσβδυνβμεΙ μέ πλήρη ανάμιξιν τής
  δυνάμεως ταύτης «Ις τα εσωτεριχά της Ί
  βπβνΐβς κ«ι ότι κατόπιν τούΐου ίνδείκνυ
  τβι ή Γαλλία ν* λ·βη έν«λογον ατ··ιν,
  *η«
  ν«
  Ι 5 ι«βνβπ·ιη
  7λλ
  *«·
  χε'
  Ρ»»τί
  Αν
  ' &δΐΜβν
  βτι ή *Ε7
  νά κατα
  ^ Ιλ« βχΐδβν
  ' χεί μ·ν«λ·ς έξ
  ι φμιτκλλεύβτβ
  1 φ βλ«ς τάς «
  νιξεΐντλήτβυ φ
  τι». Εάν δηλ·
  ι
  «εινΜνιβκων Ι
  θά ηΰξα
  τί,ν γ«·*
  της Ιι»
  ίκιίετκλλευοιν
  Τ.υς της Μ«?ώ{
  λεβθδν της. Δ
  ρίοΒημιν ιίς τί
  ηενον καλλιέι
  κ·(·ν μάλιστα
  μιν κατά τρβί
  νεν Ακομη. Ε
  μιν νά (παν
  ΦΠ (Ιμΐθα πτ
  χερβπβνούμεθ
  μες δέν είναι
  «β! διότι τ β
  πβτέ
  διβφβρβυ
  ς νά
  την έημ
  λ«ν των η;
  κβν πβρ»ν τη
  •νιοχόοη την
  ·0λί βοβ
  κ«τ<β«λΜ «ημιονργΐας νι }»ν, ν. Αλλά ?; *«»μ·λ* •Ρ»ί·ντοις, πρ ν«χ·λύ ι »«ί την ( ««ήν, «λλ'