94073

Αριθμός τεύχους

4528

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

28/3/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ. ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοο
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  Ιΐησία δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  Τ.μή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  28
  Μ4ΡΤΙ0Υ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΪΙΕιίΙΗΣ ΣΤΙΗΚΤ1Ι ΘΡ, Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΙ ΙΙΟΝ
  ΛΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟν «528
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΙΕΙΝΕΤΙΛΛΕΙΣΙΣ ΤΩΝ ΠΗ Γ Π Ν
  ΤΟΥ ΦΪΣΙΙΟΥ ΟΛΟΪΤΟΪ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  Έ{ αφορμης τδν ίρευνδν
  αί οποίαι ηοχισκν Ιπό και
  ρ·δ βί; την Βορειον Έλλβδα
  δια την επαλήθευσε τδν γι-
  νομένων ύπβθέσεων σχετικώς
  μέ την ύπαρξιν κβιταοματων
  χρυβοΰ χαί αλλων μεταλλευ
  μβτων χαβώς χαί ό?υχε(ων
  άνθρακος χβί πηγδν πκτρε·
  λαίβυ, ήρχισεν «πό τδν στη
  λδν τδν αθηναΐκδν έφημε
  ρίδων μακρά συζήτησις βχβτι
  χίς μέ την εκμετάλλευσιν
  τδν πηγδν τβδ φυσιχβΰ πλού
  τ·υ τής χώρας. Κβί δέν βπέ-
  δωσαν μέν α! γενόμεναι μέ
  χρι σήμερον Ερευναι απολύ¬
  τως Ικανοποιητικόν βπβτϊ·
  λέβματα ·ύ:ε χαί ή συζήτη·
  αίς απέληξεν είς βριατιχά
  συμπερίσματβ Παρβ ταδτα
  •μ»;, βέβαιον θεωρεΤται ότι
  ή Έλληνική γή Κ8ριχλκ(κι
  ΐίς τ·ύς χόλπους της βφθό
  νους θησ««ρ·ύί, Καί πιστεύε
  ται απολύτως χαί βασίμως ότι
  ιίς τό ύπέδαφές μας ύηάρχει
  χα)σί&ηρο; «αί ανθραξ χαί πε
  τρέλαιον δή ως ύπάρχβι χαί
  λιγνΐτης χαί οιδηροπορίτης
  χαί σμίρις Καί τόοα αλλα ό
  ροχτα.
  Αναμφισβητήτως δέ δέν
  Ιχουν άδικον οσοι ύποστηρί-
  ζ·»ν ότι ή «Ελλάς θα ήμη·
  ροδσΐ νά καταστή αύτβρκης
  ·1( ·λα οχεδόν χαί νά κάμη
  χβί μΐγάλνς εξβγωγάς, έβν
  έ£εμεταλλεύετο συστηματι·
  κβς όλας τάς πηγάς τοδ β·
  νεξαντλήτου φυσικβϋ πλβύ·
  Τ·». Εάν δηλβδη έκτός τδν
  παραγωγέων χαί τδν συγ·
  χοινωνιαχδν Εργων τα ί-
  Πβΐβ θά ηύξανσν χβτβιτλη
  χτιμ4 τ*τν νβΜΡΥ****·ν β—ρα
  γωήν της έπεδίδετβ κο.1 είς
  Ιχμκτάλλευσιν τβδ ύπεδά·
  φους της χα?ώς χαί τδν θα·
  λβοβ&ν της. Δυστυχδς περιω
  ρίοβημβν είς την γιωργικην
  μόνον καλλιέργειαν, την ο¬
  ποίαν μβλιστβ χαί έκτελβδ
  μέν χατά τρόπον πρωτογό¬
  νων άχόμη. Καί έσυνηθίσ»
  Ϊκν νβ έπαναλαμβάνωμβν
  τι είμεθα πτωχοί χαί να
  παραπονούμεθα ότι η χώρα
  μας δέν είναι γονΐμο$! Τού
  το δέ διότι τό Κρβτος δέν έ
  ακέφθη πβτέ να οργανωθή
  τεύϊ διαφόρους χλάδβυς τής
  παραγωγής νβ ουστηματοποι
  ήαο την εκμετάλλευσιν β
  λων τδν πλβυτοπαραγωγι
  χβν πόρων της χώρας χβί νβ
  ενισχυθή την Ιδιωτικήν πρω
  τβββυλίβν ίσάκις έ,βδηλύθη
  χαί κατέβαλεν πρεοπάθΐιαν
  δημιουργίας νίων έπιχίΐρήθί
  «ν, νίων κλάδων έργασίβς.
  Άλλα χαί διότι τό Κράτ·ί
  δεν έστράφη ποτε |ΐε απέφ*
  ον χαιί μελέτην πρός νέβυς
  έρίζιντβς, ηρέςνίβνς πρ·ο*
  νκτολιομούς >>ς την καρα^ω
  γιυήν, την γβνργιχιίν, τιίν
  βιομηχανικήν, την νβυτιλια
  χην χα την άλιευτΐχην κο
  λιτιχιίν, βλλ' ηρκΐσδη είς τ-
  άκέ της αρχαιότητος άχόμη
  γνωοτα χβί παραδεδβιγμένα.
  Κβίένω&λλαι χδραι
  V
  ·
  την ιύρ&ίαν δημ»·»ΡΥ»»«»·ν
  πσλιίιχην την ·κ·{«ν ήχο
  λβυβηαβν κατώρθωσαν νά έ,
  ί«φαλ(σ·ϋν ηλσδτβν μβλβ
  νέη φυσικβς πτωχαΐ, ημείς
  έφθάοαμκν «·5 τό σημείον
  να δ«βτΐ)χβδμ5ν χαί ν' βντι-
  μςτΜηίζ έβλ
  ί ν βντι
  μζωμκν πβέβλημ* δη·
  μ·γοαφι«.ν, πκρα τό ότι δια
  θετβμεν περισσοτβρβν φυσι¬
  κόν πλβδτον. Πδς δμως νά
  μι) συμβνΐνουν αύτ», ηώ:
  νά μην ήμεθα δυοτυχεΐς ο
  ταν εΐσάγβμκν οφάγια χ«1
  αύγά χαί ψαΟ« |ξ
  ρο» την 'Ελλάδ» ή Κρήτη
  Βύλ ι[νι Ιδιαιτέρως ϊ
  οιίΐα ή Μ!* χαχή
  γηζ, ή όκϊΐα 6ηί]3χε κχ^ ό
  πχρ<ΧΘ2ν, μία ηιοιξήγτ)3ΐ( την δ (οίαν έδημιούογηοαν ά>θ;ω4οι
  μέ τακιινα αυμφίοοντί χχΐ μι¬
  κρήν ψ;χήν, ο[ όποϊοτ έξιμιταλ
  λιύοντβ την φιλοημ(αν των Κρη
  τδν διά νά δίδουν ιίς την άοηιιον
  πρ&σωκΐϋέ'ητά των υπόστασιν,
  ίί>θ»}. Άψ' ή; αΐΐγμ<5ς δ Μΐγ< λος τί]; Κοήτης πολίτη;, δ Έλΐυθίοίος Βΐν.ζίλοί, ό[γας ή μΐρας πρό τού θ ινα τού τού («ή η »ν τΐκνων της. Έξω άπο τ» πρίαωπα, τα δ- ποΐχ Ιρ^ονται χαί παρέρχβνχαι, Ι Ε: μ αηό τί αυιΐφίοοντα δηίοχΐι ή 'Βλληνική αυτοίς. Κ% ή Έλ λά; πρίπει νά ζ^αη ώ: ν.ώ3* ιΰ νοι*οι*ΐΑίν—. ίιχαοί, πειΗϊρχημίντ], ιδτυχή;. Το χαϊΐνίησχν πρβτοί ί Κή αύγά χαί ψαΟι« βπβ τ# |ξΗ τβρΐχόν ίνώ δινθέτομεν τε ραστίας έκτάσεις βχαλλιΐργή τού; εί& τάς οποίας θά ειμή· Ρ«ϋ4' κάλλιοτα ν' αναπτυ Χδα ή χτην·τρ·φ{α χαί ή ορνϊβτρβφία χαί οίαν περι βχλλίμεθα πανταχοθεν «πό θάλαοβαν αλλά δέν Εχομεν βργ«*ώθ5ΐ την αλιείαν μκς; Καί π&ς νά μην εύρισχώ μκθο. (1; αύτην την αθλίαν καταστασιν δ ταν κΐσαγβμΐν έκ τού έξωτερικβδ διάφορα αίθίρια Ελαια καί φαρμακΐυ τιχά φυτά, έκ τής βιομηχα ί λύζ τιχά φυτά, έκ τής βιομηχα νίας τ&ν οποίων βπλούαζεν η Ισπανία καθ* ήν στιγμήν ή Έλληνική γή ολοκληρος είναι χαλυμμένη χαί μ·οχο ββλεϊ άπό άρωματιχά χαί φαρμακευτιχά φυτά, τα Ι ποία θά εΐμποροϋσχν ν' απ· τελέσβυν την βάσιν κολοσαι α(*ς βιομηχανίαν έκ τής ό ποίας θά έπλβύτιζεν η χωρ»; 'Αλλά τί ν' άναφίρωμεν πρδτον χαί τί ύστ«ρον; Ή Έλληνική γή, δαον χαί αν παρνπβνούμεθα, περιχλείει είς τ·ύς κόλπους της βνι{αν τλήτβυς θησαυρούς. Καί είμ π·οΒΪ ασφαλώς νά διαθρέψα *έ/ «λ*»β*«ϊτ*ν—«·« 11 έ χμΒπ- ανεαιν. 'Αλλά χρειάζεται βύ οτημα εργασίας. Χρειάζεται συστηματΐΜή έκμετάλλβυσις Χρειάζεται άκόμη ιύρύτης σκέψιν;· Καί μεγάλη προ· πτική. Καί προ πάντων χρΐι άζεται συντβνισμίνη έκ των ανω προσπαθεία. Ή σημκρινή λβιπόν Κμ βίρνησις ή ό«οία «πεφάσισε νά τονώαη την εθνικήν πά ρχγωγην θά πρέπει νά λάβα χαπνς σββ«ρ«ς, ήρωΐκάς θά έλίγομεν άποφάσ&ις επί τοδ ζητήματος αυτού. Καί παραλ λήλως προ, την έχτίλισιν των παραγωγικών Εργων τού δκχακτοδς σχεδίου, δι' ών θά έπιτίυχβή η αύξησις της Γε- ωργικης παραγωγής νά φρον τίβη χά» διά την οργάνωσιν καί τ&ν αλλων κλάδων τοδ εθνικον πλεύτβυ. Καί ακβμη διά την ίδρυσιν νέων χλά δών, νέων «π.χίιρήθδων, νέ ών βιβμηχανιών, έκ τβν ό ηβίων κ« · λα·ς καί τ· Κρά τος θ* Ιχ·υν πβλλά νά ώφε ληθβδν. Διβπ χνρ)ς την με λετωμίνην, την αυατημ«τι χην χαί α«ντονισμένην έκ· μκτάλλ&νσ.ν *λων τ&ν πή γ&ν τού φυαιχοΰ πλβύτβυ μ<*(, δβν θά καΓβρθώοωμεν ηβτέ νά όβθ·κ·δήσωμβν χαί νά βαδίσωμεν πρ·ς την προ οδόν Κάί τόν σύγχρονον π· λιτιβμόν... Τ6 δράμα ενός λαοθ Η ΑΤΕΑΕΙϋΤΟΣ ΙΣΠΑΜΙΚΗ ΤΡΛΓΩΔΙΑ ΚΑΙ λΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ θΒΐς ε[ς τα 8ύο κύρια μέτωτισ, τής Μαβρί ής καί τοθ Όβιέ- 8ο, Βιεξάγονταΐ τώρα; πλέον <ατα τρόπον ένθυμΐζοντα τόν πόλεμον των χαρακωμάτων τοθ παγκοσμίου πολέμου Οδ Η ΚΡΗΤΗ ΑΝΗΚΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΥΠΟΘΕΣΙΝ [Ύτιό τοθ ΓενικοΟ Γραμματ/ως τής Γενικάς Διοικήσεως Κρήτης κ. Π.Ίππολθτου μδς άηεστόλη πρός ΒημοσΙευοιν τό κάτωθι άρθρον:! Ό Άρχηιίς ιί)ς ΈΒν'*ΐς -»" 6ΐρνήοι»ςχ. Ί. ΜετκξΛς ·]ν· Πανελληνίως γνβστόν 8« βΖσθάνε ται ίληθινήν χαί ίαθιίοιν έχτίμΤΙ αιν χαί αγάπην διά τιΰς Κί<5τ«- Όοβν χαί ίν τίνες θίλουν 4πδ λδ Υβυς ταηεινβν ουμφερόντων νβ βϋ- ηοτίσβοοΐ χά πράγματν, είν« αναν ιίρρητον δτι ι£ Κ^χε(, οί δ- «ιΓιι πίντοτε δπ*}ρξαν πρβτοηύ· ροι ώραίων χαΐ ιθγενβν άγώνβν ήννίησα,ν πιμοβότερον πάντες «λ λβο τ4ν ίθνιχίν πα)μ2ν τί)ς »*«( •ϋΐιτοοΛάοιβς ντ]ς ττροΐλθιύοης Ι* %ί 4 Α&γςόοτίυ. Ε?, ββι^ν την έχίήλβσιν τοθ άνωτίρου πατριω τιομιθ τ&ν Κ^ητβν ίϊΐίλιται ή άγάηη τ&Ο '&ρχηγοΰ ιΐ}ς Έβη *%1 Κυδιρνήσιως χ. 1. Μεχαξβ πρός την Κρήτην χαί^ΐουςΚρήτ Ή Κρήνη, τής οποίας χαθι αηιθαμή «]ς ίχιι ποτισθή [ί αί μα μαριύρβν χαί ήρώων, ή Κρή χη τους άγβνβς <}ς δποίας πάρη χολούβτ,σι μ τιβλμιϋςχάθε Έλ· ληνιχτ] ψυχή, ή Κρήτη τβν ώρα ών τιατριωτικων παραδίσεων !ε< ήτο ϊυνατόν νά δοτιρήοη είς τή μεγάλην χαΐ χίαον χαρποφέρον προοπίθιιαν %ς αναϊημιουργΐΒί τοθ/όπίΐ», ήτις ήρχισεν άπό % ίινί)ς ήμίρβςιής 4Αδγ(ύ3ϊου ί'" «ν·6 βήμιρον ίι' δλοκλι, ρ λήν»ν δπό τδν Βχαιλίοι Γεώίγιον τον Β' σύμβολον τής Έθι^ς 'Β νίτητος, δ ηάγος ηλέβν διιλύθη. Κί Βίαν δ κ Ι. Μεταξάς ίπ' ε5 «αιρ'α τΑν Ιιρτών τοθ 'Αρκαδίου συίφθτί την Κοήην κοιΐ έδονή θη καί αυτάς δ 1?ιος άηό τό μ< αλιΐον κ»Ι τόν κατοιωτιχόν καλ όν τί}ς Κοητιχτΐς ψιχη";, παΐ Β ταν δ Β (σιλιϋς των Έλλ^νων Ιγέ ■το ώ; σύμβολον τί); Έθνιχν,ς ν 5 τη τος τέαον ένθβυοιωδΑς δι χτός ιίς την Ηιγαλίνηοον πβΰ & πατιλιΐ τόν άδάμαντα τής Έλλτ) ιχής Πατρίδος, τ) Κοήτη χατέιτη 5-4 τή ι λοιπήν Έλλάδχ ΕΝΑ ΣΓΜΒΟΛΟΝ. Τώρα πλίον &οι ο! "Έλ^τ,νίς ;ίχνα μιίς καί αϊιαιρίτοα ΙΙατρί- ο^, Βλθι οί "Ελληνις, οί δποΐβι 'σΐαντο μέ γιμνήν χιφαλήν Β τε Ε Κρή-ες ή^ωνΐζοντο μέ το ούν ηιΐΛ «Ένωβις ή θίνατο;» άγα ποθν την Κΐήτ^ν χι' αναίαπτί ονται ιΐί την χολυμβήθραν τβν Πίτρ ωιιχβν παλμων τβν γενναί- Ή αυντελουμίντ) αναβημιουργία ν κλέβν ϊ^ει, πρώτην πηγήν, τα 'τΐχν* τβ» Ατυχων &-Λ<ϊ>», τ%(
  "15—ς. «Π ψςλοριΐτΐ). "Οϊοι ίέ'
  θίλουν νά χατανοήα5υν βδτήν τή*
  αλήθειαν ίττ)3εασι»ΐνο[ άπό Ι "α
  χ*<ον πΐρελθίν είναι τυφλοί. ΕΙ; την Κρήτην Η* υηάρχε.ι μ:'4:9»ν χομματιχβν ένμΐ' ών. 'Γκαρχΐι μσ'ον 1-"χ 'Η όν, πϊΤοΐΜκσμοΟ. Ή λ4δα τού πι ρι»χίλ,ψι βλην τή/Ελλάΐαν.Πββ το: αχΐπανιΐς είς τόν δί,όμον ιή τιι»ΐ)ς χά! τοθ χαβή<οντος είναι ιΐ Κήτες. 'Εκλιιααν μίαχ είς την ψιτήν των την 'Κλλάδϊ διά μίαν «ίιέιι φίρΐν καί δι* αύτό ήβθάν- θ χάθε ιΐδοιις μιγαλεΐΐν. Δι' είναι χχΐ πάλιν σύμβολον διά λοιπίϋ; "Ελληνας. 'Η Κρήτη ά«ή<ιι πλέον ιίς την Ελλάδι «-■Ι ε<ς την μεγάλην Ελληνικήν 6κδθιοιν. Αδ:δ θά τό κατανοήαουν χαί &39ΐ ήιέβηοχν πρός την θέλη σιν τοθ μεγάλου Κρητός πχτοιώ- τού. Διότι τα πράγματα όμιλ-.Ον μδνα των. ΟΕ Κρήτες είναι στρατι ωται ίϊέας μίνον χαί 8χι μινρδν ί άτόμων. Τό παρελθόν Η ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΝΡ4Π0ΛΕ0Σ χ ή?χισιν ήϊη μ!α νέα ι&ΐυχή; 'Ελληηχή πεοίοϊο;. Ο. ΙΠΠΟΛΥΤΟΪ Ό έμφύλιος (σησνικός πό·. Κλινικήν έογαζόμενοι ,εμος εισήλθεν ή^η ιίς —α τόν ως άπό πολλων ήμεοΛν. Μέ ιήν φοβεράν ύπονόμευ σιν" τρΐτα τοθ κτιρΙου.Άλλα παρΛ την καταστροφήν τής Κλινικής οί έρυθροΐ δέν ίββλτΐωσαν κα θόλου την θέσιν των είς τόν τομΐα τής Πανετιιστημιακής ω ό ά·>ώ/ τιαρατβΐνβτσι χω Πόλϊως-, την οποίαν κατέχουν
  οΐς άποφασισπκσς νίκας καί(σταθερώς ο( ίθνικαΐ δυνάμεις.
  Χαρακτηοιστικόν' τής κατα
  στάσεως τής Μαδρίτης εΤνε δτι
  ένφ τα ανακοινωθέντα, προ
  φανος διά να έμψυχώνουν τό
  μσχόαενον καί μή τιλΓ]θος όμι
  λοθν περί νίκων, καταλήψζως
  χωρίων καί κυρι^ύσεως άνα
  ..ωρΐς ενδείξεις δτι πλησ,άζει
  πρός τό τέρμα.
  'Η σκληοοτέρα μάχη των τε
  ευταΐων ημερών (ΐνε, κατά
  τας εκατέρωθεν πληροφορίας,
  ή πολυήμβρος σύγκρουοις είς
  την Μκριχουέκα.
  Ή μικρά αυτή πόλις κίΐΐοι θ'Μτου ύλιχοθ, 6 τηλϊβόλων
  βΐς τό άκρότατον σηαεΐον, 6· 50 «ηρτηγών αύτοκινήτων,
  που εφθσσβν ή προέλασις των 6«ατοντάδωνμυδραλλΐοβ6λων.
  έθνΐκων. ΟΙ κυβερνητικοΐ {σχυ Ο στρατηγός Μιάχα δεχθείς
  ρΐζονται δα την άνακατέλα *ού<: ξένους ανταποκριτάς ήο βον κατόπιν φοβεράς δράσβ- ^ίΠ νά είπη: «Έ<άναμε κα σεως τοθ πυοοβολικοβ των, λή δουλειά σήαερα». Την δέ τό οποίον μετέβαλε την Μκρι επομένην ημέραν δέν,έψάνη πε κουέκα είς έρεΐπισ. ΕΤνε 8- ρισσότερον όμιλητικός, άνακοι μως προψανές δτι ή Μπριχου νώαας: «Ώχυρώσαμβν τάς θε εκσ, άποτελοθσα προκεχωρη σεις μας». μίνην θέσιν ΙιγκατβλβΙφθη βνά Ή ΙΑτιδρΙτη υπέστη επάνω στρατηγικούς λόγους υπό των είς τόν πανηγυρισμόν των βη έθνΐχβν, έν άναμονβ ιί)ς ί γοι θεν νκών άεροΐΐορικήν ίπΐθβ μασΐας ν*ας 1^6δου. οιν. 16 βδμβαι Ιπεσαν βΐς την Φϊίνεται δμως δτι ή άνβ·Ι***»* «α1 ί<αν<>« Λριθμός ιΐς
  «οπή τί)ς προελάσεως των 6-)τβ πβΡν^'
  θνικον είς τό μέτωπον τής ί Εφημερίς τής Μαδρίτης, πβ
  Γκουανταλαχάρα όίεΐλετσι πε ριγρίφουσα την νέαν άβροπο
  ρισσΊ^ερον είς την κακοκαιρί- ρικήν επίθεσιν, κάμνει τούτο
  αν Ώς ίέ εδήλωσεν ό στραίχρόνως στατιστικήν των μέχρι
  ή ή β' τούδε άεροπορικών έπιθέσεων
  αν Ώς ίέ εή
  τηγός Μόλα, διοικητής ι ής
  ά έθνίκ
  χρς ή μχρ
  τούδε άεροπορικών έπιθέσεων
  Ε
  Η ΑΙ1ΓΚΗ ΤΙΣ ίΑΤΙΣΙΕΥΙΣ
  ΜΙΑΣ ΒΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙΗ2 Ο1ΟΥ
  •Ομολογούμεν δτι τό τα
  μεϊον Έ«αρχιακη*ς 65ο·
  «οιΐας Λασηθίου, Βχΐι νά
  ένιβείξη τόν τελευταίον
  καιρόν Ίρκετήν δρδσιν καί
  ν' άναφέρο «ήν εκτέλεσιν
  ■λΐίστων Ιρνων καθ' δλον
  τόν νομόν. Δέν «οόκΐιται
  έ«ομ>νως νά 6ιατυ«ώσω-
  σεν οθτε «αοά-ονα οθτε έ·
  «ικρίσεις διά την δρασιν
  τοθ δργανισμοθ αύτοθ. Θ4
  ηθέλαμεν δμως τ^ ταμείον
  αΰτό, νά στρέψυ την «ρο-
  σοχήν τού καί νά Ικδηλώ
  στ] τό ενδιαφέρον τού καί
  διά την κατασκευήν ενός
  δρόμου ό όνοϊος θά ήν··νέ
  την κωμόνολιν τής Νεα«ό
  " ε«ς μέ τα «έριξ μικρά χω
  ρία καί τούς συνοικισμούς
  «ού Λνήκουν «ίς την αυτήν
  κοινότητα. Τα Εχε*ριά αύτά
  καί οί συνοικισαοί τα δ
  «οϊα ύιάγονται είς την Κοι
  νότητα Νεα«όλΐ«*ς καί τα
  ό«οΐα μβνουν σήμερον τι
  λείως άνομονωμΑνα είναι
  τα εξής: Κουροθνΐς, Περάμ
  «ελα, Γοθβες, ΜενεγΓ), Μο-
  κρογεν«ησσ, Δ(λακκος, "Δ
  γιον Πνεθμα, Άγία Σοφίο,
  "Αγιος Νικόλαος, Πατσό-
  «ουλος, Κουδούμαλος, Φινο
  καλια, Άγαλιανό, "^γιος
  Ανδρέας, Λιθόμανδρα,
  Λμυγδαλιβς, Σοθβΐος, Ρ**
  μανοθ, Άκλ,αδάκι, Νυφα
  λιας Περονίδες, Κοτΐρανα,
  Αδραβάστος, 'Ακριγιά, Πέ
  τρας. Χ«ριά μικρά καί συ
  νοικισμοί, «ου κατοικοθν
  ται δμκς ά«ό άνθρώκους
  φίλιργους καί νομοταγεΐς,
  ά«ό αγρότας «ροσηΧωμέ-
  τηγος ιίμλ«, --"—■·■—··ΐ■»-ι-* ·■·■· γ ι , . - _ - ,_
  ρείας στρατ άς των έθνικων. είς την Μαδρίτην: Εφονεύθη
  οί ανακοίνωσις τής Μαδρί σαν 1490 άτομα. ΈτοαυματΙ
  περί δήθεν νίκων εΤνε κα|σθησαν συνολικως 2809.
  Ό χ«ιρότερος μην ήτο ό Νο
  έμβριος διαρκοθντος τοθ ο¬
  ποίον εφονεύθησαν 471 ατο
  μα. ΙΑεταξύ των υλικων ζή
  μιων είνε ή κατάρρευσις 980
  εΐ^ημάτων, 14 σχολε'ων, 8 έκ
  χλησιών, 9 άσύλων καί αλλων
  φιλανθρωπικόν καταστημάτων
  4 νοσοκομβΐων καί 2 μουσε'
  θαρά φαντασία. «Οί ρ
  εΐπβν ό σΐρατηγός Μόλσ, βέν
  έκυρίευσαν τ: Ο τε ίνα τηλ» βό¬
  λον τ) παλυΡ6λον των έθνι
  «ών- Ευθύς ώς ό καιρός ββλ
  τιωθβ θά συνεχίσωμεν την
  «ιροέλασΐν μας».
  Έν τΰ> μεταξύ οί Μαβριτα
  ΐνοΐι οί όποΐοι πανηγυρΐζουν
  την άνακοινωθεΐσαν άνακατά ών. Είς τα καταρρευσαντα 11
  λήψιν πέντΒ χωρίων, πού βέν | κοβομήματα περιλαμβάνεταιή
  . γ!Λ... -«,* καταληφθή υπό ι Ακαδημία τής Ίστορίας.
  ,^Ιχαν ποτέ... καταληφβ(| οπό
  των έθνικων έξόπνησσν Εντρο
  μοί την παρελθοθσαν Τρίτην..
  Είς τάς 5.3») της χαραυγτΚ
  σειρά έκρήξιων συνεκλόνισε
  την πόλιν. Ως διεπιστώθη μβτ
  ολίγον, ίΐ βυναμιτιστα» έρυ
  θροΤ, αδυνατούντες νά άντιμε
  τωιΐΐσουν την £6νσμιν ή όποία
  κατέχεΐ τα κτίρΐα της Πανεπι
  στημιακΙ|ς «όλιωο «Τχαν Οπο
  νομιύσυ την πανεπισ>Γ)μιακήν
  'Ακαδημία τής Ίστορίας
  Ό στρατηγός Μισχα έπεχεΙ
  ρησε κα( μίαν θεαματική-ι
  σκηνοθβσίαν.Εκάλεσε τούς δή
  μοαογράφους νά παρσσΐοθν
  ι(ς μίαν συγκέντρωσιν α(χμα
  λώτων.
  Είς τό Όβιέδο ή θέσις τώ
  κίβερνητικων Γεν εβελτιώθη
  πσρά τας μεγάλας προσπα
  θείας καίβιισ'ας των έρυθρω>
  φαλάγνων. Τελευταίως επ
  :οΟ είναι γν·»στά διά την
  αραγωγικότητά τ*»ν καί
  είς 'Αμύγδαλο καί είς δλαι
  όν καί είς σιτηρά. Χαρίς
  Βέ ϋνιρβολήν, ιΙα«ορεΐ κα
  νείς νά ιΐ«τ) δτι ά«οτελοΟν
  τό «λεον «αραν«·γικόν Βια
  μέρισμα τοθ νομοθ Λαση< θίου. Έν τούτοις ιΐνομιν τα χωρία αθτά είναι τελείως β«ομον«#μένα καί κατά τούς χεΐμκρινους μήνας ά «οκλιίονται εντελώς καί δέν ιίμνοροθν νά ένικοινω νήσουν οθτΐ μετοτξύ των οθτε καί μέ την Νεάβολιν μιτά τής οποίας συναλλάσ σονται έμνορικΑς καί είς την δβοίαν ανήκουν διοικη τικβς. Ένιβάλλεται λοι*ό>» νά
  κατασκευασθή μία όδός ά
  «ό τής Νεαπόλεως μέχρι
  Μενεγη' καί εκείθεν νά δια
  κλαδώνεται μέ δύο τέρμα
  τα, είς τό χωρίον Φινοκα
  λ»α τό Ιν καί είς τόν συνοι
  κισμόν Άμυγδαλιά τό ϋτι
  ρον. Διά τοθ τρόνου αύτοθ
  θά 6«ικοιν«·νήσουν καί μέ
  την Νεάκολιν καί μιταξύ
  τ«*ν τα ΜΜρίη αύτά καί θά
  έξυπηρετηθοθν «λήρως.
  Κ αί την κατασκευήν τοθ
  δρόμου αύτοΰ νρένει νά
  την άναλάβτ) καί μάλιστα
  τό συντομώτιρον, τό έ«αρ
  χιακόν ταμείον όίοποιΐας
  Ή δαπάνη θά είναι σχ«τΐ
  κΑς μικρά, Ινω ή έξ αυτής
  ωφελεία θά είναι τεραστία.
  Τοθτο δλλ«στε θ' άντιλαμ
  βάνωνται «λήρε·ς καί οί
  βιοικοθντες τό ταμείον.
  Καί βι' αύτό «ιστεύομιν δτι
  θά άνοφασίσουν την κατα
  σκευήν τής όβοθ αυτής, καί
  φορμήν νά 4ηανέλθ«*μ«ν επ
  αύτοθ καί είς τό μέλλον.
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ·
  Ή^ίδεα τής καταθεσεως
  υπό των μάθη τώ ν των σχο
  λεΐων στεφάνου ιίς τούς τα
  φους των σφαγιασθέντων διά
  την απελευθέρωσιν τής Κρή
  της "Αγγλων στρατιωτων, 6
  πήοξεν έξ ολοκλήρου έπιτυ
  χής καί απολύτως συμφωνος
  καί πρός τάς έθνΐκάς παραδό
  σεις καί πρός τούς έπιδιωκο
  μένους σήμερον σ<οπούς. Διό τι, διά τοθ τρόπου αότοθ έξε φράσθη ή εύγνωμοσύνη τής πόλεως έκπροσωπουμένης υπό τής μαθητιώσης νεολαίας πρός τα εύγενΡ, τέκνα τής Άλβό νος πού ίδωσαν την ζωήν των διά την ελευθερίαν μας και* εδιδάχθη ή νέα γενεά νά τι ; τούς εύεργέτας καί τούς μάρτυρας τής ελευθερίας αότούς οί οποίον γνωρΐζουν κράτει έχεΤ ήοεμία, λόγω δέ τοθ δτι ή μεταξύ των χαρα κωμάτων των δύο άντιπάλων απόστασις είνε μικρά, συχνό τα τα οί πολεμισται έρχονται είς επαφήν. Μίαν ημέραν έκπρόσωποι τής χυββρνητικης δυνάμεως συ νηντήίησαν μ έ έκπροσώπους των έθνικών. ΟΙ τβλευτοΐοι οδ τοι προσεπάθησαν νά ττ σουν τούς Άστουριανούς έρυ θροθς δτι ως έγκαταλείψουν την επιμονήν είς τόν άγωνσ, διότι ούσιαστιχώς άποτελοθν την μόνην άπομένουσαν κυ ββρνητικήν δύναμιν επί τοθ (σπανΐκοθ έδάφους. ΟΙ έρυ θροί μέ την σειράν των έζήτη σαν νά έγκαταλε ψουν τόν ά γωνα οί έθνικοί. Ου ιω, μή έ πελθούσης συμφωνίας, οί άντ παλοι έχωρίοθησαν μέ την ά πόφασιν νά συνεχΐσουν τόν σκληρόν όγωνα ιίς τό οΐμα τοβα^ές Όβ έοο. Οί συναντη βέντες αντήλλαξαν σιγαρέττ καί φύλλα ι ής έρυθρας «'Α βάνθ» μέ φύλλα της έθνικόφρο νος «Νουέστρα Έσπάνια», νά θυσιάζωντσι διά τα ΑραΤα καί ύψηλά (δεώβη. *** ΣΗΤΕΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ· Διθ. την κατασκευήν τής όδοθ Σητείας— Μαρωνιάς— Χανδά— Άρμένων— Λιθινων —'ΐΕρσπέτρας βέν ή<ούσαμεν νά γίνβταΐ βιόλου λόγος οθτε καί είδομεν πουθενά ν' άνα· γράΦεται τίποτε σχετικόν. Έ- λησμονήθη λοιπόν ή^δός ούιή έξ ολοκλήρου; Καί δμως πρό· κείται πβρί συγκοινωνιακής άρτηρίας μεγίστης σπουδαιό τητος τής οποίας ή αποπερά¬ τωσις θ' άπέφερε πολλά ώφε- λήματα καί είς τούς κατοΐ- κους τώ ν διαμερισμάτω/ ίζ αν θά διήρχετο καί ιΐς τό Κράτος 64><Χηοον. "ΕπιρΊρλη μένον λοιπόν είνε νά ληφθή μέριμνα διά την ταχυτέραν αποπεράτωσιν της. *** ΗΚΟΙΝΒΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ· Ό κ πρωθυπουργάς, κά μνων τόν άπολογισμόν τοθ μέ χρι τοθδε συντελεσθέντος κυ ββρνητικοθ ίργου ώς πρός την κοινωνικήν πρόνοιαν, ά νέ κοΐνωοεν επί πλέον δτι ή κυ βέρνησις θά πράξη πάν δ,τι θά είναι δυνατόν διά την άνα κούφισιν των πασχόντων καί την περίθαλψιν των δυστυχων. '^ς ελπίσωμεν λοιπόν δτι τό Κράτος θά μεριμνήση παραλ λήλως πρός την οργάνωσιν των λσΐχων συσσιτίων καί διά την ίδρυσιν καί οργάνωσιν λα (κων ύπνωτηρίων, Ιατρείον, νοσοκομείων καί σανατορεΐων καί Είς δλα τα έπαρχιαχά κΑν τρα. Διότι καί ή ίατρική περί θαλψις των πτωχόν είνε έξ Γ· σου έπιβίβλημένη, ίσον καί ή χορήγησις 6ρτουΛ καί τροφης.
  α ηορβαζΐ-
  ΜΙΝΩΑ.-Σήμβρον τό μουσικι
  θαθμσ, ή Θρισμβευτική οπερσ
  •ΜΑΡΘΑ» είς δύο παρσστάσπς
  Έκτός τΐρογοάιιμστος: Ζουρναϊ
  καΐ άφιξις τοθ Βασιλέως είς Κρή
  την.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον Ι) τ«
  ταξβΐδι τήξ Α. Μ. Βασιλέως «Ι
  Κρήτην. 2) ·'Η Γκαρσόν» είς βύι
  παράστασις,
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον4 παοαστ(
  σεις ώρα 6 μ. μ. τοθ έττεισοδιακοϊ
  «Έττιστροφή τοθ Σάντου» τα έττει
  σόδια 1. 2. 3. 4, 5.6, 7. 8 Όρσ
  μ. μ , ώρα 6 μ. μ. καΐ ώρα 10 μ
  μ. «Τό χιλιάρικο» καΐ τα ίηεισ
  δ<α 6ον, 7ον, 8ον. .ΜΙΝΩΑ' 'Αριομός τηλεφείνορ 221 ΣΗΜΕΡΟΝ Ή Όπερ· Κ·λ·οαέ(: . ΠοΟ έαημεΙοΜε εφέτος στ* .Π·ΛΛΑΣ· των "Αθηνών ο «ου προεκλήθη, ΜατακλπΜΤΐ *π ΙπιτυχΙβ. ΠρντκγΝνιβτοΟν: Ή ώροποτάτη λυρικίι ίιψί φννος τής Κρβτικής οπερας τοθ Μονκχον: ΚΑΡΑ* ΣΠΛΕΤΕΡ χ«1 β ίτΐρίφπρβς τενβρβς τής Κραπκής 5 πέρας τοθ Βερολίνον: ΧΕΛΓΚΕ ΡΟΣΒΕΝΚΕ Συμπράττει: Ή μ<ν*λη έρχηστροι καΐ βλβκληρβς Α χορΜθΙα της οικρας τβδ Βΐ ρολΐνον. Έκτάς κρογράμμστος ΈκΙκαιρβν Σβυρνάλ κ«1 *βι{ις Β«σιλε«< (Ις Κρήτην. Λίαν προσεχώς: Ό Μΐνημκτβγραφιχός ηΐΛ* ΣΗΜ. Καθ* εκάστην ιΐς τας 6 μ. μ. οΐχογενβια κή άκογιυματινή. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Φ*ν·;*; μειοδοτικήν οίας έκιβχΐυΐ]; ΊεροΟ Νιο9<Βΰαγ γελιομίς θιοτόχοι» Βιγι«νια(. Ή Ένοριαχή Επιτροπεία Βιγι ΐονιας προκη&ύΐοιι φκνιοάν μειοίο τιχήν δηιιοπρβο'ανίιά την έκτο«ιυ ήν (μεγ.θυνσιν) τοθ ΊιοοΟ ΝΐοΟ «Εύιγγ·λισμος ττ)ς θιοτδκου» Βα γιωνια; γινηαομέντρ την 11ην τοθ μ~νβς ΆηούΙη έ Ι. ημέραν Κυ ριβκήν χαΐ άκό 9—12 κ. μ. έν Βχγιανιφ χαί έν τφ συνήθει τβν δημοπρασίαν δ τε «αί βπου χαλοθνται οί βουλόμενοι νά μιιοδο τήσβαιν. ΛιχτοΙ είς Την μειοΒοοΕαν γΐ- νονται άνεγνβρισμίνοι έργολάβοι χαΐ έιικειροτέχναι. Ο! βροι μειοδεαΙΌις εδρΐονονται Χατατεθειμένοι είς τό γρ»φ·Γον τί)ς ένορΐας τής Βζγιωνιάς άκό βκου δύνανται οί ένδΊαφερομενοι νά λαμ βάνοσι γνβαιν. Έν Βχγΐνν $ ι% 251ίαρτ(ου 1937 Ένοριαχή "Επιτροπεία Ό Διευθύνων Β. Βαρδάκης Ό προιδρος Π«ι«λε»»νί6α{ Καταιρνττχκη( Τα μιλτ) Γεώργ.·», £*φή« Κ«νατ. Νεβν&κης Η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ (τβθ μαιευτήρ!·» τϋΐ Εας Έλενβς Βενιζέλου) Δνί, ΚΑΤΙΝΑ Ν. ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ δέχκται τάς επιτόκους IV τί) οίκία της οδος Λ«σηβί·«-Β«λιδέ—-τςβμί. 'βραι εηιοκέφενν 9-12 #—■7· ΙΥΟ ΑΔΕΑΦΟΙ ΑΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ Το6 Προοιτέε) Μιριμε. 202 —"Ας τ* άφΐσουμΐ αύτά βασΐλισσά μου. Ό?ο γιά τΟ δνβιρά σας, πήτέ τα στή γρη* ΚαμΙλλη >ια νά σάς τα ίξη
  γήση ίγώ βέν καταλσβαΐνω
  * αυτώ. ΆΧλά ά: «οθμβ
  τ(«οτε άλλο—Πήνατε οήιιε
  ρα σττιν αύλή, μοθ φαίνεταΐ
  κϊϊ ύποθετω *©ς φίρατε
  αυτή την ή μικρά ν(α ποθ σάς
  κάνει νά ύποφέρβτε καί μενά
  νά λυσσιάζο;
  —Νι(, ερχομαι άπό την
  αύλή. Ββρνάρ. ΕΤβα τή βισ
  Χισσα κα! βγήκα άπό τα οω
  μάτιά της... άποφασισμένη νά
  κάνω μιά τελευταία προσπά
  θεια γιά νά σάς κάνω ν* άλ
  λάξετε... βΤ,νε άνάγκη, είνε ά
  πόλυτη άνάγκη!...
  —Μοθ φα'νετσι, βιέκοψ; 6
  Β·ρνάΡ μοθ φαΐνεται ώραΐα
  φΐλη, βτι άφοθ μκορεΤ νά μέ
  <ατηχί)τβ μέ τόση σφοδρότητα ί την άρρώστεια σας, θά μπορούσσμβ νά μβταχειρισθοθ με ά«6μη καλυτέρα τόν και ρό μας. χθη<ε αότό τό περΐκαιγ αα μβ βλίμμα περιφρονή ακό <σ.( θυμωμένο. — Δυστυχισμέν«|... είνε σ γά σαν να μιλοθσβ στόν έοτυ τό της. ΓιατΙ νά Ινω'τόση ά μ(α ο' αύ'όν) "Επβ,ιτα έ ξοκολοοθησβ πιό δυνατά Τό β1 έ τω πολύ καθατρά είπε δπ £έ* μ* άγιπά:ε κι ! γιά μενά την ϊδια δπόλη ψη πού Ιχβτε γιά Ινα Φθάνει μόνο νά νιά την «ύχαρίστηοή σαςτΐσάς μέλλει αν έ>ώ τιάσχω χΐλισ
  βσσινα... Γιά οάς, γιά σάς μό
  νο παραδεχθή <α νά ρω τίς τυραννίες τής συνεΙΒη σής μου, ποθ μπροστά σ' αύ τές- Ρέν ϊΐνε τΐποτε 8λα τα βατσανιστήρια «ού μπορεΤ νά *Φεύρη ή λύσοα τβν άνθρώ κων. Μ ά μόνο λέξη άπό τό στόμα σας θά μοθ άκβοι&ε την ήσυχΐα τής ψυχής· άλλά αυτή τή λίξη ποτέ βέν θά την προφέρετιΙ ..Δέν ,θά θελήσε τε νά θυσιάσβτε γιά χαρή μου ναΑληιΙιλ α^ - ίσυνεχΐζβται) ΚΙΝΗΜΔΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ 1) Τό ταξεϊδι τής Λ. Μ. τού Βασιλέως Γεωργίου Β'. είς ΚΡΗΤΗΝ Χανιά, Ρέθυμνον. Η¬ ρακλειον, ΚνΜθσς, Φ«ι σ;·ς. ΤβινΙβ «Ιοιμ6< ληφβεΐΜ βια τον Μΐνημ«τονράφον πουλακακη. ΜΕΡΟΣ 2βν Η Γ Κ Α 'Απ·> τ# περί
  φημο μνβιβτο-
  ρημα τβθ Β.
  ΜαργκιρΙτ.
  Ρ
  νιστο&ν:
  ΜΙΡΙ
  ΑΗΡΙ
  ΖΑ( ΙΑΤΕΛΑΙΝ
  Τετινίβ» έφετειντιΐ
  Ν
  ΚΥΡΙΑΚΗ <2Ά ΜΑΡΤ1ΟΥ Ανατολή ηλίου 7 35—Δύοτς 5 57 ΤΟ ΚΑΡΡΟΤΧΑΚΙ Μέσα στοϋς προχθεσινούς ξέ· νους —τα ττρωτα.... άνθρώπινα χελι δόνια— έφιγούραοβν Ενα κσρροτσά κι. Επρόκειτο περί μιάς γηοαιας —ναΐ παραλυτικής ΐσως—περιηγη. τρίας ή οποΐα έννοοθσε νά τάξει- δεύη καί μέ τό καρροτσάκι. ΤΙ Θά τής έκόστιζεν; Τόν λα«έν ιτού Θά τό ώδηνοθσε; Άλλ' αυτόν τόν έπλήρωνε πού τόν έπλήρωνε στό υέγαρό της. "Αν τοθ έπλήρονε τώ· ρα καί τό εΐσττήριο 5*ν ήτο ή δα* κάνη μεν»λη. Κάκοιος συμπολΐτης πού έπρόσε· ξε τό... τουοιστικό καρροτσάκι άπε φάνθη ώς εξής: —ΤΙ κερβίζουμε εμείς πού Εχου με... γεοσ πόδια; Μττοοοθμε νά περπαιήσουμε. ναΐ. Άλλά νά τα- ξειδεύσουμε; Έδω σας Θέλω. Ό συμπολΐτης φαντάζομαι δέν παραδΐξολθγοθσβ διόλου. ^πορΐΐ σήμερα νά Εχης Θηοιώδη υγείαν. Δέν Εχεις τό χρήμο; Δέν Εχεις τί* ττοτε Διότι τό κάτω-κάτω βέν μΐτο· ρεΐς νά κάμης βήμα Ιξω άπό τα ορια τοθ τόκου σου. Δέν μκοριϊς νά ίξυπηρετήσης οθτε τάς στοιχει· ωδεις σχεδόν ανάγκας τίς ύγεΐας σου αυτής. Συμπέρσσμα: ΤΙ «ρδΐ- ζεκ; Ασφαλώς οθτε τό... κάρρο· τοάκι τής ϋρώτης παραλυτικ»|ς πού κάνει τόν γθρον τςθ κόσμου. Ή γυναΓκα αυτή ύκοοέρει. Υπο· •έρουσα δμως ταξειδεόει. Μέσες ακρεςδηλ. γνεντςί. 4νφ ύποφέρει. Ή ζωή την ϊχει βόλη κάτω. "Ε χει Ομως τή δύναμι ν ά άντιδρςχ καί τι ότε πότε νά βάνη, αυτή κάτω τή ζωη! —Ή παντοδυνσμ'α τοθ χρήμα· το* είνε πτντοϊυναμΐα Θεική ... έ· συνήθιζε νά διαχηρύττρ καί δταν Εχονε καί δταν εκέρ5ι£ε Ενός άν· θρωπες τοθ χρηαοτιοιηρΐου θά πήτε: Άλλά τό χρήμα *ι»β τό ΘΊνατο; Βεβαίως Αχι. Όστόσο νιιτςί τή δυοτυχΐσ, τή στιγμη ά>«ρι.
  βώς ποΰ χρειάζεται ή νίκη αθτή:
  ΌλΙγες ώρες πρό τής νίκης τοθ
  Θανάτου. ΚαΙ έδώ είνε τό σπου·
  δαΐο.
  Ό Άλλος
  ΔΙΑ ΤΟΓΣ ΥΦΑΣΜ)ΜΙ1ΟΡΟΓΣ
  Καθιατώ γνασ'όν είς τ&ύς ένδι
  αφερομίνους 6<ι, διαλυτον 4?ιοτι «Ας χήν αποθήκην οφασμΐταν, έ« ηοιβ τή» υπάρχουσαν καραχατα θήχην διαφόρων εΐδβν ιίς τιμάς ιύχαιρίας, έκ τεθ καρά την ηλα τε(αν παλαιάς Νομάρχας, Γρα 9ΐ(ου μου. Μ. Δ ΖΕΗΣ —■Ανωτέρα σχολή 6ιά %α· «αγάλους. ΒΙς τό ΜκράΛΐνδιλ, ττ)ς κολι τείβς Τεξίς. λειτουργεί μί» άν· τίοα σχβλή 5ιά... καπαγάλους Ή οχολή είναι γνβσττ) τίθίν είς την Βό.ειον δσίν χαί είς τή· Ν5 τι·ν Αμερικήν διότι κρομηθιύει τεί>; ναλυτέδους παηχγάλους. Οί
  καπαγίλοι άχολβυθιθν κροπαεα
  οκεαϊστικ» μϊθήΐϊτα κϊϊ ί* άκα
  δ«'ξ>υν ; φιλομΐθειβν τότε διδί-
  ακ^νται ξένας γλάσιας χβΐ ιί!ι-
  χήτΐρον την (ακανική'. ΟΙ νοτιοα
  μερικανοΐ κροβύ,ιο·; «λη:β'9υν ά
  δ;όταιτί προκΐιμίνου ν* άποκτή
  οουν Ι'Λ κχπχγάλον
  , τή; ανβιάτης αχολτ]ς.
  ♦♦*
  —Ένα ύνοδειγματικόν ά«·
  Ι ρονλάνον.
  Ό Άμερικανίς κολυε«ατομμι
  ριοθχος Ουΐλλιαμ Βΐντερπιλτ απε
  | φάβιοι είς τό έξη"; νά ταζΐιδεύη
  ! μόνον αεροπορικβς. Πβός τόν ακο
  | π4ν α6:ον καρήτγε'λι Ι*> κολιιτε
  λιβτιτον ίεροτλάνον τό δκοΐιν θ]
  στοιχίση 33 500 Ιγγλικας λίρας
  Τ4 αιροκλάνον θε 1<η δλις τάς δυνατάς άνέ.οι:ς. θι «κοτιλτ}τα άηό δ «ώ «πνοββματια, τραηεζ: ρίαν, χαηνιοιήριον, λουτρόν, μα γειριΐον, θι ιίναι ίέ έφβδιαομί νόν μέ τας τε)·ιοτέ>ας έγχατααιά
  οεις άουρμΐτου.
  _Τά «ολυβόλα 6έ» είναι (Ι
  σφαλΙ) οθτε είς τούς στρα
  τωνας.
  Άηό τιυς οτρατβνβς χτ|ς γαΧλ
  χί)ς πίλιω; Λΐν αγνωαιοι Ικλεψχν
  την ηαριλθβθσ«ν έ5δομ£δα τεοοα
  ρα κολυβδλα χαί τρία όκλοκολυ
  βολά. Ή χλοηή διεκράχθη ή
  νύκτα, κροφανβς ίέ οί χλέπτα
  ε(χαν συνενόχους έντίς τβν οτρα
  τανην. Μ!« νυχτερινή κερίκολοι
  ιντελήφβη έ/ φίρτηγόν αύτοχινη
  τον τό οποίον άπιμαχρύνετο μ
  ίλιγγιώδη ταχύτητα, άλλά ϊέ» χά
  τώρθβσε νά διακρίνη τόν αριθμόν
  Αί αρχαί 6κοκτι6ονται ώριομί-
  νους εργάτας οί δηοΐοι έργάζοντα
  ιίς τιιις αιρατβνας.
  —τεχπικοιι ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Γ. Α. ΓΙΒΡΙΛΑΚΗ-Σ. Κ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΙΤΗ
  ΔΙΠΛΟΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΑΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  Τεχνικαί καί οικονομικαί έπιχειρήσεις,
  βιομηχανικβί κατασκευαί, μελέται μπετόν
  άρμέ, σιδηραϊ κατασκευαί, οίκοοομικά, ό-
  Γρ«φ·1« Όδ«Η ΑΝΔΡΟΓΕΒ. Παραιιλιυρο* {υλαιιβ
  ΒπΜπς κ. κ. ΚαΡαλάΜη-Άκράτβ».
  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΗΝΑ ΜΑΡΚΑΚΗ
  •Ηράκλειον τηλέφ. 5-*3»
  ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑ1 Α£ΦΑΛΙ£ΕΙΧ
  ζαιιχ
  ΠΥΡΟ£
  ΧΕ1ΪΜΟΥ
  ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΝ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  Ύιι· τβύς εβνοΤκΗτέρ«υ( κ»Ι σνμφιρΜτέρ«»ς <ρ·β| χαί ·1ς 'ΒτειιριΙας σοββρκτάτεις. ΠραχτσρεΤ,α καί ανταποκριταί >Ι( όλην την
  Κρήτην.
  (ΓραφεΙα 25 Αύγονοτο» παρ«ηλευρι»( Λ«ΪΜη( Τρ«ηέζη<) 1^^^^Ι^^β^^ΚΛ9Λ^ΠΒ^ΛΛ^^ΕβΛ&ΜΙΙ^ΕΛ ·εΡ*■ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ,ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ' ΕΙΣ ΡΕΦΥΜΝΟΝ Μετ* ριζικβς άν«κε<ιν(οεΐ( ΜαΙ τίΊν «ρβοβιΊκπν καί &λ· λκν νέκν οκματίκν ηρές τ· κρββαλάβοιον ΜαΙ ττιν ύραΐ- ενν κοο<υμ«1αν τής ηολεεπ. έ^οφετλΐζ·! &ν·τον. κα) ετλη Οιν* εύχθριοτβν Αιαμονΐΐν ·1ς τοβς τϊφποι·*»*, Τέ· «'ΑχΙλλειον» κρβτιμβτβι υκο ολ*>ν τβν τ«(πιόι·»τ6ν
  Μαΐ διοι τΛν κροβνμον υπηριοΐβτν τ·ν κ«1 τΛν άπ«βτρ«.
  κτοιοαν Μαβαριοτατ* τββ.
  πΙτ^ΐιΐ^ΜΙΐ^τΉιηιτΐτΤΙπ^ΠπΒΐ
  _α ρΕΑ ■ _β^ ■ ■ θά βρήτε τα ώ-
  ΜΆ ■%■ Μη ■■■ ραιότερα τριαντάφυλ
  ρρ
  4α σχοθ).
  Μιά πεντάαορφη
  είς £να τόπον ρυστηρΐου
  ΚΟΙΠΩιΊΙΚΡ
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ_ΖΩΗΣ
  Τοθ ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ
  7Ιον
  Ση«<ε9η<α χαί χάθηα» α τόν χά ναπέ δίπλα ττ)ζ άλλά Ιιρεμτ ά<»4 την συγχΐνησι Λ* χαί κρός οτιγ- ε{χε δΐτοχΜίήση τό τρΐλλό μου πίθος. Δέν τόλμησ» τα τί); πβ δτι την ιΐχ» Β$ την κροηγοομένη νδχτα νά χαταρβαι έηίν«* στΐ; φλδγες. —Έτοι. λδΐπδν, Χίλι/. Νίφί γε τώρα ούιό το φροθτο. Το φ?οΟ το ιί'ΐ ή Χ9)λ'τερτ) τροφή γ ι* τού; άνθρόκους. ΚαΙ κές μου Χί λυ γιά τόν 'Εβραΐΐ Ηισσ'α κ&ΰ ήλθε Οΐτερϊ άπί αίνα χαί δασιλευ ιι οήμΐρα 3τή Ρωμη καΙστήν'Βλ λάδα χαί οτήν ΑΙγυπτο. Άο?χ- λβς θά έχη διδίξη καμμιά παρά ξινη φιλ&οοφ(α γιατΐ οτήν έποχή μου οί άΊθρβκοι ϊέν έκρόαεχαν την φιλοοοφΐ» μου. Δ:ιο»έ5αζ*ν, Ικιναν «Ι (κολιμοθαχν. Ε(χα ήϊη χάπβς ουνέλΒη χχΐ ήΐοον ντροπιασμένος γιά την ά!υ ναμΐα μςυ. Προοιηαθτ)οχ νά τί); άνακ6ξεε τάς αρχάς τοθ χριστια¬ νισμόν, άλλά ή προσοχή τ,~ς μάλ¬ λον «εριεσιοέφετο γύ>ω &κο τόν
  ά θ;»ηο πια τίς Ιδ'διξε. Ττ]ζ εί
  Κ2 έπίοης 8τι χαί οί "Αραβες 6»ν,
  χαν τον κρο«ήτη>«τ«ν τον
  II»
  4
  μιθ χον οποίον ή<9λούθΐ]33ν πολ λά έιατομμύρι» άνσράπβν. —"Α, 1:<3ΐ, λιιπίν. Δΐί νέις θρηαχείκ,; 'Κγνώριαα όΐες πολΗ, χ»Ι αοφΐλας θά διί)οχον χ»Ι άλ λις πρΐν άκύ μενά ο' ού α έΐβ τί έ>·1κια ιτ)ς Κόρ. Ή άνθρβπίτη;
  ίναζητιΐ κάντοτι ο«ύ; ιυμαινούζ
  γιά νά %*% \ δπίρχει η!α« άπ'
  αοτο6(. Άλλά νομίζο) πβς πρίπει
  νά π4» νά 56 τΐν αιριυιτο φίλο
  αον, τόν λέοντα, δή β.; τόν λέει δ
  Μκιλολ'. θε τον γιατρίψβ Χίλο
  χβερΐς μ»γ«ία, μή φββαηι. Δέ
  930 τό Ιχω π) ην ?έ< «πίρχει μαγεία, άλλά γνώσις μόνον χαί χρΐ)σιμοπο(τρις τβν δ^νάμιων ττ]ς φύσιβ'; Πήγαινι τώρα χαί δταν αρχίση νά δραδυάζη θά Ιλθ». θι έ ιο μάο» 'ώ>α το φάρμαχο.
  "Οίαν Ιφθϊθί ατό δνμάτιο τοθ
  Αιό β^τ]Χ3 τίν Τζώ^ καί την Ού
  στάνα οέ χχτάοταοι άπογνβακβς.
  Ό Αιό ήΐαν Ιιοιμοαάνατος χαί μέ
  εΐχαν ζητήοη ηαντβθ γιά νά 6ρΙ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- "Ανεχώρησε χθές
  διά Σητείαν ό Φΐλοί, κ. 'Αλβξ.
  Σκορβθλης συνταγματβρχης Χωρο
  ουλακής έν ά.
  ΓΑΜΟΙ.— Την «αρβλβοθσον Κυ
  ριαχήν ετέλεσαν τοθς γάμους των
  εν ΚατοιβονΙφ Σητείας 6 κ. Γεώρ.
  Κρητσωτάκης οωτο/ράψος ίκ Ση·
  τβ'ας καί ή βν'ς Αίκατερίνη Ιωάν.
  ΓαρεΦαλάκη άιιό Έξω Μουλιανά.
  Τούς νυμοικούς στβφάνου'; άντήλ-
  λοζεν ή ΔΙς Ελένη Στυλιανάκη.
  ΒΑΠΓΙΣ.Ε1Σ.- Τό παρελθόν Σόβ
  Βατον είς Έζω Μουλιανα άνεοεξα
  το ίκ τής κολυμβήθοας τό τριετές
  άγοράκι τοθ κ. Ιωάννου Μαροβε·
  λακη ο κ. Μιχαήλ Γιαλεοάκης Ια·
  τρός βώσας είς αυτώ τδ δνομα Γ·
  ώργιος.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Καβήκον
  καί ύιτοχοίωσιν θεωρ© όπως οαί
  δημοσία ίκφρασω τος ευχαριστίας
  μοί) τιρος τόν διακεκριμένον στομα
  χολόνον Ιατρόν τής πόλεώς μας κ.
  Κων|νον Πολοδάκην θβραττεύσαντα
  την σύζυγον μου κάσχου^αν άπό
  δεκαετας.
  Έν Ηρακλείω τής Ρβ·3137.
  Ό Εύ*αρ στων
  Μιχ. Γ«ρμ«νάκηϊ
  Ταχυδρομικός ύπάλληλος.
  χ. -δλυ ι!τε δ Τ;4ν.
  Ό ν.. Λ»δ ..
  "Βτριξα οτο χριβϋτι τού χ«1
  τόν χύχταξχ. 'Δέν ήμουν γΐατοί(,
  Ιλλά Ιβλεηι χαθα&ά το>
  ματα μι—ς ζβήζ, κου ποδχειται νά
  οβ6ΐ). 'Ηταν άναιίοθητος, ά«έ«νεε
  βαθιιά χαί τα γεΐλη τού συε
  οεΐβντο. 2έ λίγες ωρις θά ηέθαινε
  'Αρχιοχ νά χβταχρίν» τόν |χκ·ό
  μου, γιανΐ 4ντΙ >1 μιλβ μ! την
  Άγιαο* έτιρεπι νά 6?ία«·μιι
  χοντά ο (δ καιδί μηι τ4ν
  Πδβους χαί
  Ι χούν πΐραού?η (Ε γυναΙ«κ, Τί
  βις ώ ις ΐίχ«ν πε^ση χοντά της
  χ«ρΙς νά σκεφθ» τδ/ Λτ4, τδν δ-
  «οίον έκΐ ιΙ«ςοι χρδνια ανέθρε
  ψ ι οχν καιιδΐ μου, τδν Λιο *■ ύ
  -03ΐ κεριοσδτιρο λκδ χαθι
  οίον χδομο. ΚχΙ Ϊ3αος Ιί·{
  *«ρχ ήταν πίλύ άργά.
  θ« ξινίνοιγε κια τί μΐτιί τού
  γιά νά μοθ μιλήιη.
  (σονεχίζεται)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΙΩ ΗΙΡΕΛΑΙΟΙΙΝΙΙΟΝ Α»
  "ΑΙΡΟΠΟΑΙΣ,,
  Γύρω στήν τιόλι μας.
  ΔιημφιοβητεΓτο χθες άηό τούς με
  τιωρολόγους ότι βά βρέξη μ«τ* ό*
  λίγας Ημέρας, ώς ηροανήγγ·ιλ·
  τό μετεωρολογικών δελτίον.
  —Τό σχήμα δέν .. «Τν« όξόμω·
  ρον διότι μετεωοολόγοι είς την στή
  λην αυτήν λαμβάνονται οί πρόχβι
  ροι μετεωοολόγοι ή μβτιωρολόγοι
  τού ιΐκοσιτιτοαώρου.
  —ΟΙ όιιοίοι άντιτΐθενται αιωνίως
  κρός τούς επ σήμους τοιούτους, β< ταν ίννοεΓται τοθς τβλευταΐους αό «ούς Βιαψίόδίΐ αρδην ό κσιρός... —Αύξανονται καί πληθύνονται την εποχήν αυτήν αί ά πό βα θείας πραΐας φωναί τον πάσης φύοε* ως πλανοδΐων πωλητων. —Δίνεΐνε άραν* δυνατόν νά τε· Θβ Ινος «ραγμός ιίς τάς φωνός αύτάς; — "Αλλοτε αν ενθυμούμεθα κα. λως εγίνετο κάτι, τας ώρας τούλα* χιστον τής μεοημβρινης άναηαύσ·· ως. —Καθ1 α μανθάνομεν καί νία κα ραβανια ζένων ηναμένονιαι είς τύν λιμένα μσς. Εφέτος βλέπιτε ή κίνησις των ζένων είνε—ώς προανηγγ*λβη—ε- ξαιρε,τική. —Άν υπάρξη δέ κ"1 ή δίουοα «βιομηχανΐα», κάτι Θά άφΑσουν είς τόν τόπον οί ξενο» αύτοι καί Φυσικά καί είς την πόλιν μας. —Μέ την.... ύποτροπήν τής καλο καιρΐας ή ύπαιθρΐα ζωή καί κΐνη οις Θά *νταθτ3. —Επ" άγαβφ τον κέντρον κου χαρακτηρΐζονται κΐλοκαιρινά. —Άλλως τε ό κόομος ήρχισε πλέον νά προτψςί άπό ουστήματος ιόν ανοικτόν χορόν. —Ένδιαφέρων προμηνόεται ό ση μερινός πο·οσ«αιρικός αγών. —Μιταζύ τοθ ΌμΙλου Φιλόθλων καί ΐοθ ■Λθλ.ηαικοΟ ΌμΙλου Ρ% ΘΟμνης. —Ώς πρός τόν τρόπον μ* τόν οποίον πρΐνει νά (ιιξαχβ^ ή ποδο σφαιρική αΟτη ουνάντησις ομιλεί ίύγλώττως ό εν αλλτ) στήλη βημο οιευόμενος χαιρετισμός τοθ ΌμΙ λου Φιλάθλων. —"Η έν γένει σχολική κίνησις ύ τιερ ίνισχύαεως τής έθνικής μας ά εροπορΐας αποτελεί Ενδειξιν άπό τάς άψευδεστέρσς. —Περί των πατριωτικόν αΐσθη μάτων των διδασκάλων άλλα καί τοθ γενικωτέρου Ιργου των. —'ίιν σχέσει μέ την φρονηματι κήν ανάπτυξιν των μαθητήν καί την προοήλωσιν ούτον κρός τα ώραΓα καί ά·<ατάλυτα έθνικά Ιδα νκά. —Τα κροάστειά μας καί Ιδία ό Μασιαμπας είνε μαγιία αύτες τίς ήμέρες μέ τό πτάσινον, —ΚαΙ δΐν είνε μόνον τό ποάοι νόν άλλά καί τα άνθη νού είναι σάν κεντημένα οτ6 ταπέτο τού. — ΚαΙ πού άνήκουν είς δλα τα είβη καί βλας τάς ά«οχρώσεις.,,. — ΟΙ συμπολίται Ιτσι δέν Ι χούν Αδικον «ού κερνοθν τα άπο/ιόμα τα των έκεϊ. — ΚανεΙς βέν ηρεπει νά χάση την ώνειρώδη δτΐερα «Μάρθα» κου κρο βάλλει άπόγευμα κσΙ βράδυ γιά τε λευταΐα Φορά άπόψε ή Μινώα. —Έκτός ηρογράμματος προβάλ λ*ΐαι ώς γνωστόν ή Αφιξις τοθ Βα σιλέως είς Κρήτην καί Ιν έπΐκαι ρον ζουρνάλ. —ΙζΙς τοθ Πουλακάκη ττροβάλλ· ται διά τελευταίαν φοράν ή «Γκαρ σόνπ τι ού τόσον άρισ». • Ρ·«·»Τ*ο ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜλ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΑΑΓΑΡΔΗ Πατρ* τον Άραοτ*. ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβα(. Ν4α ύ««σμ«τα. Νέοι μοδέρνοι χρνμβ· τιαμ·(. ΑΙ τιμαί μας είνε αί καλυτέρα». Α ΒΕ ΑΙ ΣΙΑ Η
  Λ'Ν Ο Ρθ Ο Σ Ι Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑ.ΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΠΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  71ον
  «ΌφεΙλω νά έκμυστηρευθΛ
  στή μβγβλβιότητά σας—*γρα
  φεν ό^ΚρΙϋς στόν βασιλέα
  Γουσταθο—ότι ό νβαρός κ*,
  μης Φίρσεν ε'υχβ τόση: εύμε
  νείας ** μέρους τής βασ λ'σ
  οης, ώστε τό πραγιια δυση
  ρίστηαί πολλούς. Όμολογ©
  τώ: 8*ν μπορΔ νά έμποβΐσω
  τόν έαυτό μου νά πιστεύη Οτι
  ετρεφβ «<λ'σιν» πρός αυτόν ΐίοα 6 Γδιος ενδείξεις ττβρΙ τούτου τόσον άσφαλεΐς, ώ στε νσ μή μοθ έπιτρέπβται νά άμφ'βΐλλω. Ό νεαρός κ4 μης νέ Φέρσεν εδειξε στήν Ίΐεο(σΓασιν1 αυτή βιαγωγήν βαυμαστήν μέ την μετριοφρο ούνην τού κτ! την έπιφυλακτι χότητά τού καΐ πρό πάντων μέ την άπόφασι πού επήρε νά πάβ σΐήν Άμβρική. 'Απο- μακρυνόμενος ό Γδιος άτιεμά- κρυνεν βλους τούς κινβύ- νους. 'ΑΑλά έχρεΐσζόταν ομο¬ λογούμεν ως σθένος Ανώτε¬ ρον τής ήλικίσς τού γιά νά όπερνικήση αύτη τή γοητεΐα. Ή βσσίλισσατ οέν μποροθσε τίς τελβυταίες ήμέρες νά ξβ- κολλήοη Από πάνω τού τα μάτΐσ της τα όηοΓσ, κσθώς τόν έκύττσζαν, ήσαν βουρκω- μένσ. Ί<ετεύω τή μεγαλειότη τα σας νά κρατήση τό μυ- στικό χάριν αυτής καΐ τοθ γε ρουσιαστοθ Φέρσεν. Ό τα ν εγνώσθη ή άναχώρησις, δλοι ο( εύνούμενοι ήσαν κατενθου σισσμένοι. Ή δούκισσα ΦΙτς —Τζαίημς τοθ εΐκε: ■—ΠΛ<·, κθρΐί, έγκαταλεΐπε- τε 1>οι την κατάκτηοΐ σσς;
  —Άν εΤχα κάμη καμμιά
  κατάκτησ1, δέν θ& την έγκα»
  τέλειπσ, Απήντησεν ούτος.
  Φίίιγω έλεύθερος κα( Βυστυ-
  χώς χωρΐς νά Αφήνω θλ(-
  ψβις.
  Ή μεγαλεΐόιης σας θά ο¬
  μολογήση τι ώς ή Απάντησις
  αυτή ΟεΙχνει φρονιμάδα καϊ
  σύνεσιν Ανώτερη τής ήλικΐας
  τού. Άλλωστβ καϊ ή βασίλισ
  σα συμπεριφέρεται μέ πολλή
  μΐγολβίτερη αϋτοσυγκράττσ.
  καϊ φρονιμόδα Από Αλλοτε».
  Ή άναφορά αυτή δεΐχνει
  δπ τό φλογερό οΐσθημα τής
  ΜατρΙας — Άντουανίττας εΤ·
  χεν ή Μη Οποπέοη στήν άντΐ-
  ληψ, των τρίτον, οί όποΤοι μ*
  τόσον ενδιαφέρον βπαρακο.
  Χουθοθσΐν την έξέλιξΐ τού.
  Δ·(χνβι ά<όιιη τήν ίντόπωσι πού ϊκσιιεν ή έ«πλη«τΐκή στά σις τοθ Φέρσβν. Σ* ήμέοβς ψυ χι«ής τρικυμΐας. δτσν έτο.μα· ζόταν νά φόγη νια τόν πόλε Ιΐο γιά νά μην εκθέση τήν ο· πόληψι τής γυναίκας πού ά- γαποθσρ, βιατη^οθσεν εξωτε¬ ρικώς βλη τή γαλήνη πού τοθ έπέτρεπεν 6χι μόνον νά θββη τό μυστικό τού κΑτω άπό σφιγγώβη έχεμόθβιαν, άλλά καϊ νά Αρνήται βτι ή Αναχω¬ ρήση τού ΘΛ £<ανβ κάποιον νά λυπηθβ. Καί τίλος ή «<θε αίς αυτή έπιββαιώνει 8η ό Φίρσεντήν τελευταία στιγμή, ύπεοενίκησβν βλα τα δνβιρα μβς έρωτικής εότυχίας γιά νά μην ρ|ξη τή βασΐλισσ* πού Αγαποθσε στόν χιλιοπα- τηαένο δρόμο τής μοιχεΐας. "Ετσι, μέ τόν βαθμά τοθ συνταγματάρχου ίξβχΐνησε γιά τόν νέον κόσμο. Κανε'ς, στό άτέλίΐοτο ίκβΤνο πέρα- σμα τοθ ώ^εανοθ, Βέν μπόρε σε νά τοθ Ακοσκάση μιά λέ¬ ξι γιά τόν βαθύτερο πόνο τού. Κανε/ς Γεν τόν εΤ5ε κοθι σμένον Ατιόμερα, άθυμον καϊ βυθσμένον στήν νοσταλγΐσ, Π<3ντο·, σέ κοθε σπνμή, ήϊαν έτοιμος γιά δουλειά τυπικώ- τοτός, άκόμη κοι1 εύ^ιάθετος. ΚαΙ ίσοι συνάοελφοι* τού ήξε ρσν, έμεναν κατάκληκτοι μπρός στήν πσρθενΐιίή σεμνό τητα κα( τα Ατσαλένια νβθρα τοθ ώραίου ΣουηδοΟ άξιωμα τικοθ. Όσο γιά εκείνην, Εμεινε πάλι εγκαταλελειαμενη στήν παλ|]ά ζωή της, Γόρω της έ κινεΐτο πάντα τό περίΦημο περιβάλλον της. Κοντά της εΐχε τό τταιδΐ της. ΚαΙ πλάΐ της τόν θλιβερόν ανορα της τόν οποίον ή*ταν Αναγκασμέ νη νά άνεχεται γιαιΐ ό θρό νος καϊ ή δυνσοτεΐα τής έπέ βαλλαν νά φέρη στόν κόσμο έναν διάδοχο. (συνβχίζεται) ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΡΟ* ΤΟΥΣ *· ΜΕΤΑΞΗΣ ΚΑΙ • ΠΑΡΑΓΟΓΟΥΖ ΚΟΥΚΟΥΛ'ΩΝ € γνε>στοΙ σας ε{αιρετΐΜβ1 μετα{έσπβροι, άνίτερβι
  χαΐ των γαλλικής «ρβελεύσε»*;, μιχρεοκβηημένβι χατάτό
  ούοτημα Πσστερ. β·βάο«ν καί &ό> τιθοδν «1ς κυκλοφορή
  αν την 12ην Μαρτίου.
  Ποιότης αρίστη- 'Λ πόδβσις πννβημενη. Πκράγβυν την
  χαλυτΐραν πβιβτητα χουκουλί«ν χαΐ μ«τ*{ης
  Ο χ. παραγωγείς δύνανται νά πρβμηβευυντβι ε( αύ
  τβν έν Ήρακλείν ηβρά τδν Κατ«στημάτε.ν χ. Άδελφβν
  Δαμιανάκη, έν Ρεβύμνω παρά τού κ.Χηυριβάχη ©»μα, Ιν
  1»εασ«;« καρά τβν κ. Αδελφ&ν Λβυλουίαχη, *ν ΜυλοΛθ
  καρά τβν κ. Πανάγω Γιαννβυδη κα. Μιχαήλ
  χ, έν Σητείβ καρά τβδ κ. Άντωνίβυ Αίχατερι
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ Π. ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ
  ι
  ι
  II
  ΕΡίίίίΑίΙΟπ1 >ΓΓΕΙΡΠΑΑ.ΤΙΚΗ.
  ΓΕΩΡΓ ΒΑΣΙΛΑΚΗ
  ιλρυγισ πρατηρΓου
  Προβ «ποφνγήν *κ»ετ«λλ.ώσ··.ί «ί .
  λ««ί«. μβν Ν«ΐ πρός «μ.σον ε6»«ηρ·τηαιν τ«ς
  «-1 τβν β»τ.Η6ν *««ρχ·βν τού ν·μ·Ο «Ρ«β« ■ι*·«
  Πρ«τ*Ρ,βν τβν «Ιββν Άνν·!.·»»··«*«. ί««β»νβμ·νβν
  Ηοτ.,Γ*τηίίΛ.>λιτ«χν,η μ
  ν* τελ.,.ηβΙ,,β,ί^Ι.1 άουν^ών.ο». τ.μα»
  Ι«ί «υκνώνουν βλοέν τίιν ι«λ««Ιαν μβυ.
  Τ« .ίδα μα{ «γ»«·β«>αΟτιι.«ί «Ιν«ι τ« ανωτέρα ίλ«ν.
  Τβ ανμβέρον σ«{ έιιιβαλλει ν· τ« «ροτιματε.
  ΕΜ Μ Α Ν. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΧ-ΠΑΦΟΛΟΓΟΧ
  Άρ.0τ.»χ.ς
  νβν Η.Ι Χτρατι-ηιεΐίί ΊεΛ»ι»Λΐ
  Μστζα«τάκη <Βα_** 443. ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Ένδοκρινεΐς άδένες Γ". Μέ κανονικήν λειτουογΐαν των Α&ένων αυτών ό άνθρω- πος είνε βραστήριοΓ, Αγαπά τήν εργασίαν, Αντέχει ίΐς τόν μόνθον, άναπτύσσβι (σγυράν θέλησιν, εχει μυαλό βιθύ καϊ (σσοροπημβνον, ένθουσιάζβται άλλά καϊ συγκρατεΐ τόν ί-χυ- τόν τού, εΤνβ έν άλλοις λό¬ γοις, ανθοωηος καϊ σωματι¬ κάς καϊ ήθικώς καλοζυγισμέ νος χαΐ ά«έραιος. Μέ την ό· πβΐτβολικήν πάλιν ίνέογειαν των ΑΟένον αυτών εχομεν τούς β αιοπαθβΤς καϊ μή κρα τοθντοχ έατυτών Ανθρώπους, έν ώ τουναντίον δταν εΤν^ άνε παρκής καϊ νωθρά ή λειτουρ- γ!α των ό ανθοωπος αίσθάνε ται διαρκή κόπωσιν κοΐ κατά πτώσιν ενεργητικότητος βέν Ιχβι ζωηρότητσ, οδτε θέλησιν Ισχυράν, ιΐκβ {.άλλον έπιπό λαιος κσΐ γενικώς £<ει πτω χήν υγείαν καϊ σωματικήν κσΐ ηθικήν. "Υστεοον άπό Βλα αύτά, άν βέν φανταοθήτε δτι κάθη μαι κσΐ σάς λέγω παραμύθια θά εΐτιή δτι εΤοθε λογικώτε οοι Από τόν σοφόν εκείνον Γάλλον άχαδημαϊκόν, ό όποΐ ος βτσν ίστειλβν ό "Εδισων Αντιπρόσωπον, τού Είς την Α¬ καδημίαν καϊ παρουσΐασε τόν πρώτον φωνογράφον πού £ *ενόησε καϊ κατεσκεύσοΓ—ό θβός άς τόν συγχωρήση βιβ τό άαάρτημά τού αύτό πού κάς β^σανίζβι έκτοτε!—τόσον πολυ Αγανάκτησε μ έ την κο· ροΐοίαν πού ενόμισεν 8τι τοΰς ίκαμνβν ό Άμερικανός βγά ζων Γσως την φωνήν Από την κοιλιά τού· οστβ τόν ίιισσβν Από τόν για«ά καϊ τοθ εφώ¬ ναξε: «Βοέ κακοηθεστατε, ή*Κ· θες ε^ νά έμπαΐξης ίνα σθ- μα σοφόν τής ΓαλΧΙαςΙ ΕΤνβ δυνατόν ποτέ νά β νη αη° μ*" ταλλον Ανθρωπίνη φωνήΐ» "Ωστε ίχετβ υπομονήν ν" Λ- κοόσετε κι* δλλα κα(... βπει ται συνέχεια. Μικραί Ιατρικαί συμβουλαί Α'. Πο'ν έπιχβιρήσετβ μακράν ιτεζοττοοΐαν ή ανΛβατσ ν ε(ς όρος, όφεΐλετε αν θέλετε ν* άποφΰγετε την έκ τής ποοε' άς κακοπάθΒΐαν των ποδΑν, τοΰς πβριποιηθήτε ώς έ ζή1 ο: ΆφοΟ τούς σστίωνΐσετε κα< τούς πλύνβτε μέ μόλις χλιαρό νερό καϊ τούς σπογγΐσετε κα λος« τούς έντρββτε μέ ο[νό· πνευμα καμφουρας ή λοβ^ν τας καϊ έπειτα τούς έπαλείφε τε έλσφρθς αδ βαζβλ'νην καϊ χωρΐς πλέον νά σπογγίσετε την βσζελΐνην. ψορεΐτβ τίς κάλτσβς σας. Ή έλσφαά έ«ε< νη λιπώδης οτιβάς, ή" 'ΐς αλ λωστε Απορροψαται Λμέσως υπό τής επιδερμΐδθν, θ' Αρκέ σπ διά νά προλάβπ την σ<λή ρυνσιν τοθ δέρματος. Χάρις είς την Απλήν ταύτην προφύ λαξιν, χαΐ εάν τα υποδήματα είνε Αρκούντως παχέα, οί πό 6?ς θά είνε έπΐσης Ανέπαφοι μετά δεκσωρον πορείαν δσον χαΐ κατά την στιγμήν τής ά ναχωρήσρως. Μετά την πίζο πορ(αν κάμνετε πάλιν έ'να πό δόλουτρον χλιαρόν είς τό ο¬ ποίον μάλιστα προσθέτετε καϊ Αρκετόν κοινόν αλας, κατόπιν Γ4 κά^ινετε νέαν έν τριβήν μέ κσμφοροθχον οΐνό τινευμσ. (συνεχίζεται) Τ6 μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΟΙκογενειακόν Ξενοδοχείον 'ΑΛΒΙΩΝ, *Ιο*νος 10— ηλησιέστ«τ« Τηλέφυνον 23—302 Τελεί«ί άναχαινισΒέν, διαθέτει δνμάτια εύήλια, εύάκρα καϊ καλδς έπιπλωμένα. Καθαριοτητα α· μεμπτον καί ύκηρΐαΐοιν πρβθυμοτάτιιν. ΑΙΒουσαν άναμονΐ,ς. ΑΙ ο»μφ«ρ6τερ«ι τιμαί Γό ξενοδοχείον <ΑΛΒΏΝ» διίυθύνει αύτο- .ιροσώπως ί νίος Ιδιοκτήτης τού συμπολ(ττΐί μα$ Μ. ΙΩΑΝ. ΒΥΔΙΑΝΑΕΗΣ. ΤΟ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΕΜΣ.ΚΛΣΤΡΙΙ1ΙΙ Ριζικ&ς άνακαινισθέν. 'ΕΛλουτίσβη δια νίβς σνΛλβνίιβ δφβσμάτυν ΕυρνκαΪΜβν χ*Ι Β* ληνιχβν. _ , Προσέτι ηρ€0»λ«β« τ4ν γαμβρύν τού κ. ΑΝΤ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΒΝ. έκ) σειράν ίτβν ίργβοβίντ» εν Α Οπνβιις μ«1 ·Ιοιχ«υβίντοι ·Ις την ♦Εγγνάται τελείαν έφαρμο γήν έν ουνδυασμω τβν ·5«»- ρΐτικβν τ·υ τιμβν ** χρη- σιμ·π·ιηβε«ς βρίοτνν όλιχβν. ΥΠ0ΕΑΤΑ2ΤΗΜΑ ΕΙ- ΜΟΙΡΑΙΣ} ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μίρηος. —Ό Νΐαχο^ς ΑχΐηβΙου κ. ΦΧ« οΐδτ,ς Ιξέϊω<ι τελευταίας ίχτιό^ΐ- οΐν αάτοθ αέ σκοπόν την χχτχπο- λίμησιν τής €«χ9ποκ4ψ<)ο τβν ήλων χα' άΐτιϊίίβν χ*θ' 4α»αΐν την περιφίριιαν τής έτκρχίας Αι θ' Ώ; μίτρα τα δταϊχ &ποχριωτι- κβς πβέπει νά έφχρμίαααιν βίαν τις οί κτηματίαι μτςιλεβν χαί άπι· «βν τί)ς ιπκρχΕας Λ·χαηθ[ο« χατά τίς αποδείξει: τής Γΐα>ργιχ«]( Τ-
  πηοεαίας, δίίζιντβι τα κάτωθι:
  1) "Άμεσος άοδεατίχρισις τβν
  ρμβν καϊ κυριωτέρων βίοιχΐίνων
  τβν μηλΐβν χαΐ απιδεβν μετά
  ηουμένην άφαίο*σ:ν τβν ξη
  ρβν φλοιβν. 2) Ψκασμδς τβν
  δίΪν δι* είϊικβν ίΐγυρβν φικα
  ήν, τρείς φοοας χατά τοΐπον
  χαΐ χρϊνβν ίπιτοπιιος οηοδεικνυό
  ϋΐναν δπό γεωπόνοιι τοθ φυιοπ^θο
  λογιχοθ οταθμοθ χαΐ διά φίρμί
  κου 8πΐρ ο ίι*δ:αφΐΓίμονοι θΐ
  προμηθεύανταΐ επί τ
  Ή προστασία των μ ηλ ών
  καί άπιδίων Λασηθίου.
  ττ]ς άξΐας τού παρά τβν χατχ τδ-
  πουί ε(3ιχβν παραανεκαστηρΊο".
  ΟΕ Παραδίιαι τβν «νντέριο Θά
  μψύαινΐΛΐ χ·>ί Θά δφ'στανται τάς
  συνεπείας τοθ Νόιΐου. ΟΕ Πίίεϊοοι
  τβν χοινο'ή'ων έπαρνίχς Λϊση-
  Θ(ου είς 5»; έκβινοποιήΐτ; ή &η6·
  φι<ι·ζ παοκκοιλοθνιοιι 5<τως δώοωσι Βίον Ινΐστι ιθ^υτέραν δηιιοσ όχηχχ διά τής αναγνώσεως Ιπ'ί<κλτ)σ!· αΐίι τής τοίχοκολ)ήιε«ί είς τευς συνήθεις τόποιις ϊημοσιεύοεων χαΐ έηΐ πλέον 8πωΐ παοάσχιοοιν αμέ¬ ριστον την συνδρομήν είς τούς έν- τιταλμένους τήν ϊναομογήν τοθ δποχρεωπκοθ μέτρου δΐταλλήλου;, χαΐ αναλ&βωοιν χαΐ τή» δια»6λα· ξιν τβν τυχόν είς αδτου; Ιμπιατειι ομίνων δλιχβν. ΈηΙιης ο 'Αγοονόιιος Α -αηθίου κ»ί τα δπ' αδΐόν β ιγανα π'ρεχλή θησαν ίπΐβζ πΐοάσχωαι την συν- δϋομήν των έηιίάλοντες ίδ'ο): την αποφυγήν τής δοακής δπδ τα ψΐνβ ζίμ»να δένδρα πρός αποτροπήν δί] λητηριάσΐως. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΛΣ 'Εκτ'θ«ται είς φανεράν επαναληπτικήν Βημοτΐρα οίαν ή «νοικίασις τβν κά· τ«·θι δημοτικβν ·όρ«βν τι λΑ καί βικσι«αάιτ··ν διά τ6 οΐκ. δτος 1937—38 ήτοι: 1) Τοθ φόρου μιταφερο μέν»ν ινχωρί«ν «ροϊόν- τ«ν διά ξηρας. 2) ΤοΟ ε>όρου μεταφερο
  μιν«βν έγχωρίΐον «ροϊόντ*·ν
  διά θαλάσσης.
  3) Τοθ φόρου ζυγίου βπί
  των διά ξηράς μιταφερο-
  μΐνεον εγχωρίων βροϊόν-
  των.
  4) ΤοΟ φόρου ό*»ρΐκών
  καί λακανικΑν.
  5) ΤοΟ φόρου ζυγίου έβί
  των διά θαλάσσης είσαγο
  μένων «γχωρίων «ροΐδν-
  τι*ν.
  6) Των τιλων διά την μρΟ
  σιν σφαγΐ(«ν.
  7) ΤοΟ Φόρου καταναλώ·
  γάλακτος.
  8) ΤοΟ φόρου Ιχθυαλιΐ(·
  άς.
  9) ΤοΟ φόρου μιταφβρο
  μβναν ιγκωρ(«·ν «ροϊόν-
  των Ι«1 Ιχθύων.
  10) ΤοΟ δικαιώματος Εχρτ]
  σεως τβν Δημοτ. Ιχθυον»
  λεί«ν.
  11) Των τιλβν ««Ι τβν
  διαφημίσΐων.
  Ή βημοκρασία διεξαχθή
  σεται «ν τω Δή μοί ι «ώ Κα
  τσστήματι Ηρακλείου τήν
  29ην Μαρτίου 1937 ημέραν
  Δευτέραν καί ώραν 4—5
  μ· α.
  ΟΙ «λιιοβόται βίον νά
  Εχωσι 0*' δψει δτι ώς «ρώ
  τη νροσφορύΕ θεωριϊται ή
  Α-ιτιυχθ«ϊσα άνε«τ!ρα τοι
  αύτη κατά τήν προηγουμ·
  νην δημονρασίαν.
  Ήράκλιιον τ» 27 Μαρτί
  ου 1937.
  Ό Δήμαοχος Ηρακλείου
  Μηνάς ΓΐΗρνι*οη{
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλεί¬
  ου βροκηρυσσιι δτι Ικτί
  θιται είς μυστικήν μειοδο
  τικήν δημοπρασίαν βι' ·ν-
  σφραγίστων «ροσφορβν ή
  ■ρομήθεια είς τόν Δήμον
  δύο χιλιάδων κ. μ. σκύρ¬
  ρων εχροιλιύσιως λατομεί-
  ου Ρουσσών συμφώνως τ{)
  σχιτικ^ συγγραφίΐ ύιοχρε
  ώσιιιν ένώκιον τής Δημαρ
  Κΐακ^ς ΈΒΐτροκής την 8ην
  Άκριλίου ημέραι ν Πέμ-την
  καί ώραν 11—12 «. μ.
  Έν Ηρακλείω τ& 27 Μαρ
  τίου 1937
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  —Ή ανάπτυξις τής χτηνβ-
  τροφίνς
  Τβ υπουργείον τής ΓβΜργΓας έν
  τι] μερίμνη τβυ υηέβ της χτηνο
  τρβφίαί, προέβη, κατόπιν σχεπ
  κης μελέτπς είς την έπιστημονι
  κήν καλλιέργειαν λουπινδν, ιΐδι
  κων, τα «ποία περιίχουν μιγαλο
  πβσοστέν ζαχχάρ*νς. Ή καλλιίρ
  γ<ι* αυτή γίνεται δοκιμαστικ&ς ■1{ τεσσαράχβντα περιφερείας τής χύρας, ίνα έ{αχριβειθβ τβ ίδαφος τό οποίον βύνβϊϊ πϊρισσβτερβν την παραγ»ιγήν τβδ ϊΐββος τού τβυ Τβ πρβϊόν έκάστης πιρΐφβ ρβίας θά οίλεσθβ είς τβυς άλευρβ μύλους κ«1 κατόπιν, τή έπβπτεία εΐδιχβν έιτισταμόνβιν β* χατααχευ αοθβδν κλακοδντες βΐ βποΐοι θά δβθβθν είς τούς χτηνοτρόφουΐ νά τας χρηβιμβκβιηαουν ώς τρβ φήν διά τα ζδά τ«ν: Κατά τοΰς εϋιχους η τροφή αυτή βχι μόνον είνε ευχάριστος είς τα ζβα, άλλα χαί |{αιρετιχβ{ άπβδοτιχή. —Δ' «πελευθέρωβιν φυλακι αμένου. Συνελήφθησαν οί Νικόλ- Νι χηφ. Καιζουράχης χάτοιχες θε ρίσσ·υ χά! Σπυρίδων Ζ. Ανδρ© νικάχπς Μάτβιχος Φβυρνέ Χ«νί «ν κατηγορεύμενβι δια Βιαίαν ά ηελενθερΝσιν φυλαχιομένβυ. —Τ· μνημέουνον τβΰ Έλκυ θερίου Ββνιζίλ·» »Ις Νεά¬ πολιν. ΝΕΑΠΟΛΙΣ, Μάρτιβς.- £εμνα χαί έκιβλητιχα έτελέσθη ηρβχβές στήν πολι μας πρΜτβββυλιβ τής Κοινότητος τό μνημόσυνον ΰπίρ άναπαύσεβις τής φυχής τοδ 'Βλευ θερίου Βενιζέλου χοροστατοΰν τος τοδ Έπισκύηου χ Διονυσίου Ναραγχουδακη. £τΙ{ 10 30 οί καμ πάνες «λων τ«ν έκκλησιων ηρχι βαν νά χτυπβδν ηενθιμα καί ό χά θεβρικβς ναβς έπλημμύρισεν άπό κόσμον Ή άκβλβυθία εψάλη μέ σα οέ μίαν ατμόσφαιρα ίκδηλβυ συγχινηοεΝς ή βιτοια έχορυφύθηχε μέ τόν συγχινητικύτατον λόγον τοδ 'Επιαχβπβυ μπρβστά άιτό τό άπέριττο έκ δάφνης κβνβτάφΐο, Έ πίσης στό γειτονιχόν χωρίβ τη Βουλιομένη πρΜΤββουλΙα τβδ Οροέδρου τής Κοινότητος χ. Έμ. Τερζάκη έτελέσθη μνημόσυνον τό «ποίον παρηκολούθησε σύσσωμον τό χνρίβν έν χαταφκνβΐ συγχινΑ «γ κατάλληλον λόγον εςεβεινη βε« ό άιτ. Μοίραρχβς χ. Πυτι χάχης. —Πυρκειι* είς Άδελε. Προχυές την πραΐ^ν είς τήν4έν "Αδελε οίχΕαν τβθ Ν. Κυριακάκτ) ερράγη ηυρχϊΐί ή(ΐς χά Ι χατε- σδίσΗη έπεμβίαει τβν ό;γάνων χωροφυλακής Πίίγίξς Ρεθύμνης 6ο Ίουμένων δ πό τβν χατοΕχω» "Α· διλΐ. ________ —Είσκγωγϊ, χαφφέ. Επετράπη η εΙσαγΗγη αδεία τής Εεντρικήί έιτιτροπήί χορηγή οεω: άδειών χαθ' υπέρβασιν φαρ μαχευτΐΜθδ χαφέ (άνευ καφεΐνη() ηεφρυγμενβυ τύκβυ ΚΑΓΚ δασμ. κλ. 15 4)2 έκ χΜρ&ν μεθ' £>ν συν
  δεόμεθα διά αυμβάοεων όλοχλα
  ρΝτΐΜής άνταλλχγή; «αί β σχετι
  κός λβγαριασμβς κλήριγχ καρβυσι
  άζει άπβ τής συατάσεώς τού ηάγι
  όν υπέρ ημών ενεργητικόν υπό
  λβικον.
  ΖΔΠΔΐνΤΙ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ - ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
  Ι7ΕΚΛΡΟΜΗΤ1Υ2ΥΛΑΟΓΟΪΠ1ΝΑΠΟΣΤΑΦΟΣ
  Άναχάρηοις 22 Απριλίου 1937
  έηνΠΡΤ^ΑΐΤ * Τ*
  Γίνιχώ Άντΐιιρ·βώιι« Η.
  Άλι-
  Εγγραφαί κκρ«
  Κωνστ. Πατΐράχα.
  ΣΗΜΙΙΩΣΙΣ;. Σννιστ&ται είς χβύϊ ένβιαβερβιιίνβυί
  βπΜβ έγγρ.φώσι τό ταχύτερον μή ώάρχβντβί χρύν·»
  πρβς ταχτοιτοΐησιν τ6ν διαβατήριον τειν. *^νΦν
  Λη{«ί *γνραφί.ν 15 Απριλίου.
  - , «ρόγραμμα τής έχδρβμής
  παρά τοδ γραφεί.
  'θβί
  4
  1
  ά
  |ι*'
  ■Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωΐα Κυριακής
  28 Μαρτίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣ0ΗΥΚΤ10Υ
  ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΝΟΜΟΣ
  ΕΠΙΤΡΕΠΟΝ ΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΝ
  ΣΤΡΑΤΙ.ΤΙΚ&ΝΝΑΕΓΓΡΑΨΗ
  ΕΙΣ ΣΤΕΑΕΧΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ
  1ΞΙΟΜ4ΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΣΟΕΝΤΑΣ
  ΕΠΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΚΙΗΗΜ.
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαρτίου (τού άντα·
  «ιοκριτού μας).—Είς την εφημερίδα τής
  κυβερνήσεως εδημοσιεύθη νόμος επι-
  τρέπων είς τόν υπουργόν των Στρατιω¬
  τικών νά έγγράψη είς τα στελέχη τής έφε
  Αρείας άξιωματικούςΓ, καταδικασθέντας
  επί βυμμετοχή είς τί» χίνημα.
  Ή έγγραφή αυτή θ* γίνη έφ' όβον οί
  χα,ταδικααθέντες άξιωματικοί καί άνθυ·
  πασπισταί στρατού χαί χωροφυλακής
  διετήρησαν καί μετά την χαταδίχην αύ
  την τόν βαθμόν των. Τό αύχό μέτρον
  θά ισχύση χαί διά τούς άποταχθέντας
  υπό συσταθέντων άνακριτΐκών αυμβου·
  λίων ώς εύνοησάντων τό χίνημα ή άπο-
  λυθέντας δυνάμει άποφάσεων των αύ·
  των συμβουλίων ή άπομακρυνθέντας ό·
  πωσδήποτε.
  ΕΜΜ ΤΟΚΟΣ ΤΟΝ ΔΙΚΙΟΝ
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΛΣ ΧΔΜΠΡΟ
  ΕΙΣ 5 ')2 ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαρτίευ (τοϋ άντβποχρι
  τ·δ μ«5)——»' βναγχαχικοδ νόμον δπμο
  σιβ«·μέν·« κατ' αύτάς ίίς την εφημερίδα
  τής Κυβερνήσεως ρυθμίζεται ο τοκος τ&ν
  είς λίρας Αγγλίας άπα.τήσϊων της Έθν»
  κης Τραπέζης τ&ν προερχομένην έκ «εφα
  λ«(»ν τ&ν έν Λονδίνω κ,ατειοτηματων αύ
  χΐίί. 'β τβκος <ύΐβς μειονται βκ· 1ης Ί« νβυαρθυ 1937 εί( 5 1)2 επί τοίς εκατόν. 01 όφκιλέται χίν ώ; α« βιομηχανικήν δανεί «ν δι*αιε&ντ«ι μεχρι τής 25ης Απριλίου νβ ζητήοβυν την ουγκεφ«λαί«σ.ν τ&ν τέ ««ν των. Α1ΗΛΟΕ ΧΟΕΣ ΕΚ Ο ΕΑΒΕιΤΟΣ _ΠΡ0ΕΑΡ0Σ ΜΠΤΤΑ Τ.ΞΕΙΔίΥΕΙ 1ΝΚΟΓΝΙ.Ο ΑΘΗΝΑΙ 97 Μαρτίου (τού άν- ταποχρι-ϊθύ μας).—-Σήμερον διήλθεν έξ Αθηνών ό πρόεδρος τού Όμοσπονδια- κου Συμβουλίου τής Ελβετίας κ. Μόττα. Ό κ. Μόττα ταξειοεύει ίνχόγνιτο άνά την Μεσόγειον διήλθεν Ι έ έξ Έλλά βος ϊνα επισκεφθή κυρίως τα άξιοθέατα χαί τάς αρχαιότητάς των Αθηνών. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ■1ΙΤΗΗ Ε8Ν1ΚΗΗ ΜιΠ&ΡΤΗΗ ΑΘΗΝΑΙ 97 Μαρτίου (τού Αν- ταποχριτοΰ μας).— 'Εη' εύβαιρι'α τής Έθν ι» ής * Εορτής ,ό Τοϋρχος πρωθυ πουργός κ. ./Ισμέτ Ίνονού συνεχάρη τηλεγραφικώς τόν πρωθυπουργόν χ. 'ΐ. Μετ&ξάν. Τό τηλεγμάφημα τού *Ι» βμέτ διαπνέεται υπό πολλης έγκαροιό· τητος καί φιλοφροσύνης. ΚΙΘΩΡΙΣΘΗΣΑΝ ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΛΕΥΡΩΝ, ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΤΥΡΟΥ Σενεδριάσασα χθές ή'Επιτροτιή επί των δια τΐμήσεων προέβη ώς κατωτέρω είς τόν καταρ τι σμόν των ν έων τιμων των άλΐύρων καί τοθ αρτου Ισχυουσων άπό σήμερον: "Αριος λευκός κατ' οκάν δραχ. 12 20, τι ι τυροθχος 8.90. "Αλευρα λευκα κατ' οκάν ορσχ. 13 58, πιτυροθχα 10.18 1)2. ΈηΙοης ι αθωρΐοθησαν νέαι διατιμήσεις Τοθ ιυροθ φίτας κοΐ μυζήθρας ώς κάτωθι: Τυρός φέτσς ανωτάτου 6ρ(ου ΰγραοΐας, βαθ μών 58, 32 βρχ. κατ' οκάν χονΡρ.ίΐώς, ήμι· χονίμκβς 34, λιανικώς 36. Μυζηθρα φρέσκια *6λοηβχτ» 32 Βρχ. κοτ' οκάν, λι0ν κβί( β' «οιότητος -30. Οί Γάλλοι καί ή ΊταΑοσερδική. Άπαισιοδοξία διά τόν έλεγχον. ΑΘΗΝΑΙ 27 ΜαρτΙου — Τηλεγραφήαατα Ακ Παρι σΐεβν «ρ6ς τάς Άθηναΐκάς εφημερίδας Αναφερουν 5τι αί Γαλλικαί έφημερΙΒες αί «ροσκείμεναι «ρός την κυ βέρνησιν, άφιΐοώνουν 6υ σμενΐ) σ*όλια είς την Ίτα λοσιρβικήν συνθήκην. Ίδί ε*ς ή σοσιαλιστική «Π ο «υ λαίρ» καί ή κομμουνιστικήν «Οομανιχί» άφήνουν νά Αν νοηθ[} δτι ή Γιουγκοσλαυία 6ιέ«ραξ« «ροδοσίαν ίνα ν χίον τής Γαλλίας. Τό ριζο σναστοσοσιαλιστικόν «Έρ νόν» είνε ήνΐιώτερον είς τάς κρίσεις τού, αί δέ έε)η μιρΐδις τής διζιας κρί νούν τό σύμφωνον Ιταλίας Σιρβίας ώς ευρισκόμενον «ντός τοθ «λαισίου των 6ρ Κ·1ν Μβριάν—Κέλλογκ. Νεώτεραι «ληροθορ(αι έκ Βιρολίνου άγγέλλουν δ τι οί αυτόθι κυβιρνητινοΐ κύκλοι ίέκθοάζονχαι βνθου σιω5βς διά την Ίταλοσερβι κήν συμφωνίαν. ΟΙ Γερμα νοΐ θΐΜοοΟν την συμφυνί αν ώς άπορρέουσαν έκ τβν γ«»ικωτέρ«ν Γερμανοϊταλ,ι κθν «ροσιαθειβν «ρός ά «κατάστασιν τής ήσυχίας έν Εύρώ«η καί ηερΐφρούρη σιν τοθ είρηνικοθ καθε στβτος. Πληροφορίαι έκ Ρώμης άναψιρόμεναι είς τάς Γαλ λικάς ένιθέσεις έ«1 τής δή λώσεως τοθ κόμητος Γκράν τι άνέναντι των Ίσιανικβν καί τ&ν -ρο9έσεων τής Γαλ λίας νά υποστηρίξη έκ τοθ έμφανοθς πλέον τούς έρυ θρούς τής ι'Ισιιανίας. έκθέ τουν τα έβί «ροχειμένου σχόλια των Ίταλικών έφη μιρίδων. Καθ* δ: γράφουν αί έφημβρίδες αυται, τοιαύ τη τυχόν Γαλλινή έκδήλω αίς .είναι άδύνατος διότι θα«ροκαλ.«σο μεγαλυτέραν αντίδρασιν εναντίον τής κυβερνήσεως Λϊβλούμ, ένδέ χιται Βέ νσ βλάψπ «ρώτην καΐ άνι«ανορθώτ«·ς, την έ σωτιρικήν ένότητα τής Γαλ λίσς, έ«ί γενικωτέρσ. ζή μ(α τής χώρ«Γ. Τηλιγραφουν έκ ΛονδΙ νού δτι οί ,ήμΐΜίσημοι κύ κλοΐ είναι άβαισιόδοξοι ώς «ρός την σκονιμότητα των μέτρων τοθ έλβγχου έν Ι σβανία καί Ιδία; τοθ μέλ λοντος νά εφαρμοσθή ά μεθαύριον ναυτικοθ τοιού τού. ΑΝΤ ΠΟΣΤΑΤΟΙ ΑΙ ΦΗΜΑΙ ΜΤΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΑΜΤΗΣΕΒΣ ΤΟΝ 0Ρ08Υ09ΥΡΓ0Ν ΙλλΙ&ΟΙ ΤΟΥΡΚ1ΑΣΤ»ΧΟ.λΟΒ4Κ1ΙΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ! ΚΑΙ ΙΕΡΒΙΚ Ό καταρτισμός τού νέου νόμου περί ένοριών καί τό ΤΑΚΕ. Κατά πληροφορίας μας Ιξ Άθη νβν, ή Ίιρα Σύ'οδος έπιράτωοι πραγμπι την μελέτην τοθ χαταρ χιαθίνχος νέου Έν&( ΐακοθ Νίμοιι Αί ίιατάξιις αί άφορβοαι τό Ταμιΐβν Άποδοχτβν χαί Άαφχ λΐσειος τοθ έ«τ]ΐιεριαχ( 0 >λήρου
  Ελλάδι (Τ Α.Κ.Ε) Ιπαναλαμ6>
  '-εται δτι ίϊν θά περιέχωνται είς
  τον νέον νίμον. ΑΙ δ ι «τάξει; β ο
  ται θε άποτελίοαυν βίύ
  Ιδιον νίμον.
  ίί ς έν ·ώ|
  μιταξΰ ίτοιμίΐζίται ή δποδολ») |
  τοθ εγκριθέντος τιλικ&ς οχΐδΕουί
  νίμου πιρΐ ένοριΑν ιίς τδ δπουρ!
  γεΐον Θ/Τρχιυμάτων Βη«ρ χαΐθά1
  το ειοηγηθ^ ιίς τό "Υπουργικον
  Συμβούλιον.
  "Εν σχέσει μέ τάς ιτερΐ ιίκ&γε
  νειαχ&ν οχέαιων Βιατάξιις τιθ χά
  ταρτιζομένου ΆστιχοΟ Κώίιχος,
  το δπουργιϊον Δικαιοσύνην ώ;
  ανεκοινώθη, ουνήνεαεν δπως καθ*
  (2; ημέρας θά συζητηταί τό μέρο;
  τ&Οτο τιθ κώδιχος δηο τής οίχεΕ
  άς έπιτρβ^ς ηαρίοταται χαί δ
  άρχιεπ'σχοκος Άθηνβν ή αναπλη
  ρωτήί ούτοθ 6?ιζόμενος δπό τΐ](
  Ίκα Σ^έδου. Κατηρτίσθη μά?ι
  σία κΐΙ,Β<σ. Διάταγμα έκικυρθ νόν την απόφασιν ταύτην ή·ις θά τίθεται είς εφαρμογήν έν ιώ_προ σεχιΤ μέλλοντι >αί κατά την τελι
  χήν ουμπλήρβσιν τοθ «οτιχοθ
  χώδιχος.
  ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
  ΚΑΙ ΑΙ ΑΝΤ1ΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠ)ΓΕΙΟΥ
  Κατα την ηροχθισιντ,ν ουνιδρία
  σιν τοθ ΔηιιοτιχοΟ Συμβουλίου ή
  μεταβάσα ιί{ Αθήνας 'Επιτροηή
  (ξέθισε τάς ενεργείας της επί τοθ
  ζη'ήματος τής τροηεποιήαιως τ&0
  αχεδίου χΐ)ς πίλιιος χαί ανέπτυξε
  τάς επί τοθ πριχειμένου άΐιόψιις
  (οθ 'ΐπουργείου. Τάς έν λάγω ά
  π'ψιις τό Συμβούλιον ?έν ϊκρινε
  υίίθετέας διό διά τηλεγραφήματός
  ιοιι πρίς τό 'Γπβυργι!?ν παραχα
  λιΤνά τάς αναθεωρησισ άντ* ο&τδν
  βέ ΙγκρΕνη τάς απέψιις ο Ε δπιΐαι
  τοθ δπεβλήθησαν διά τής μεταβά
  οης ιίς '^θήνας Έπιτριπτ'ς. Είς
  την Ιδίαν συνιδρίβσιν άπιφασΕοΐιη
  νά επαναληφθή* ή Δημιπραοΐα
  {νοιχιάσειος τβν ΐημοτικβν φό
  ρων ε Οριον. Ή συνιδρίασις θά ου
  νεχισθ^ κχΐ ο5;ιον το 'εβηέρας.
  ΓΑΛΛΟΙ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ
  ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Είς τόν λιμένα μας κατέ
  ϋλευσε χθές τό γαλλικόν ύπε
  Γωκβάνειον «Σΐμπολλιόν» μ έ
  350 περιηγητός κρός έπΐσκεΙ
  ψ των- άρχσιοτήτων ΐΓ]ςΚω|
  σοθ. Μεταξύ των περιηγητήν
  συγκατσλβγονται πλιΐστοι
  Γάλλοι οιανοούμενοι καί έκ
  Βιαπρετιεστέρων.
  Η ΕΙΣΠΡΑΞΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΝ
  ΑΙ Δ1ΚΑΧΙΜΟΙ
  ΤΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΕίΩΝ ΜΑΣ
  Αί 'ΑγρονομιχαΙ διχίσιμοι ώ?Ε
  ^ διά τόν μήνα 'ΑπρΙλ όν
  6πο τοθ 'Αγρονομείου 'Αγίου Ηύ
  ρωνες ώ; όκιλούθοις: Την 8 είς
  Ββθτϊς, την 9 είς Κορφίς, την 10
  ιίς "Αγιον Μύρων β, την 12 είς
  "Α>ω ΆαΙτες την 13 ιίς Κρουσβ
  να χ«1 την 14 είς Βινεράχα. 'Ε
  ηΐοης ώ?Εσθησαν διά τόν ούτον
  μήνα ώς Ιξτ^ς οί διχία μοί άγρο
  ζημι&ν υπό τιθ ΆγρονβμεΕου Μοί
  ρ6: Την 15 είς Π'-μττηκν, την
  16 ιίς Μ&Ιρες. την 18 ιίς Βασιλι
  χά Άνώγειοτ, την 19 είς Μιαμιθ,
  την 20 ιίς Γέργερη, την 21 είς
  Ζϊρόν, την 22 είς Άγίοκς Δίχα
  χαί την 23 είς Πλάτανον. Υπό
  τιθ Άγρονομε(ευ Κααχελλΐιυ ώ?£
  οθησαν ομοίως αί κάτωθι: Την
  7 είς Καστέλλι, την 8 είς Ξιιία,
  την 9 ιίς Άμαριανέ, την 12 είς
  Άποαΐόλους, την 13 είς θραψχ
  νέ, την 14 Άν. Παρασχιές, την
  15 είς ΠανβΓΐα, τή< 16 είς Έμ ηαρον χά Ι την 19 ιίς Γιράχι. Η ΧΩΡΟΦΥΛΛΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 'ϊπδ τ&Ο Υπουργείον τ&ν ΟΙ χονομικ&ν διετάχθησαν ο Ε Ταμίαι τβθ Κράΐους δπως εΐαπράττουν τα δφειλόμινοι τιρτς τό Δημόσιον Τής χιήοΐιος 1936—-37 μέχρι ιτ]ς 17ης π(οσεχο?ς Απριλίου. Τό μέ τρον τεθτο ελήφθη ϊ<λ άποφιυ χΒ% ή έπιβαρυνσις δι9 &κερημερι Αν τ&ν δχιεΐΛετ&ν τοθ Δημοσίου. Τό Υπουργείον διέταξεν έπΕοης Βικος αί πλ^ρωμαΐ τ&ν έξόϊων δ λάν των Υπουργείων ένεργοθνται μέχρε τής, 10ης Απριλίου, πλήν τοθ Υπουργείον Στρατιωτικόν τοθ όποΐου χά ϊξοδα θχ καΐαδίλλων χαι μέχρι ττ]ς 17ης τοθ ίίΐου μη νός. ΟΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ 1938 Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ ενταύθα Γραφβ(ου Στρατολο γΐας δσοι έκ τ&ν οτρατευσΐ μόν κλάσεως 1938 ήτοι έκ των γβννηθέντων κατα . χό ίτος 1917 οικαΐοθνχαι να άπαλλα γβσι τής υποχρεώσεως έκτΐσε ως των στρατολογικόν των ο ποχρίώσεων δέον νά υπο¬ βάλλωσι ν <(ς σύτό τό βρα «ύτερον μέχρι τέλους ΆπριλΙ ου έ. Ι. τα Βικαιολογητικα Α ναβολτ,ς ή απαλλαγή^ των άλλως διάκεινται ι(ς χρηματι κον πρόστιμον. Την Διοίκησιν Χωροφυλσ κης Ρεθύμνης ανέλαβε ά τι 6 προχθές προσωρινώς είς άνα κλήρωσιν τοθ άττιλθόντος εν άβε α είς Αθήνας Διοικητεθ ταύτης κ. Στ. Περάκη ταγμα τάρχου, 6 παρά τή (ο α ϋτιοδι οικήσβι μο(ραρχος κ. Έμμαν, Όρφανουδάκης. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑ'ΓαΟΣ Πληροφορούμεθα έκ ΧανΓοβν Β τι δ μητροηολΐτης Πτολιμρΐϊος χ. "Ανϋιμος Ροσμαρτ]ς ((χ Χ^ν(βν) νεοηλιύομενες άπό ήμερβν ι ι; Άίή»»{, διοπρ,ίχιι κίνδυνον λό έπι&ειώσι«ς ιί]ς ασθενείας τού. Ο ΧΑΝΔΑΞ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πληροφορούμεθα δ π οιάφο ρα σωματεΐα τής "Ιεραπέτρας έιηλεγρόφησαν είς την Γενι κήν Διοίκησιν ύηενθυμΐζοντσ την υπόσχεσιν τοθ κ. Πρωθυ πουργοθ τιβρί διορθώοεως τοθ ϋττολοίτιου τοθ Χάνδακος κα 6ώς χα( την έναρξιν ιής κατα σκευής τοθ &ρ(*μου Ίεραπέ τρας—Μύρτοι;—Μουρνιων. Ο ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛαΘΛΟΝ ΠΡΟΣ ΊΟΥΣ ΡΕΘΥΜΜΙΟΥΣ ΑΘΑΗΤΑΣ Ά πό μίρβυς τοδ Λ. £, Όμίλου ΦιΛάθλων μά{ απεστάλη χαιρβτι βνός πρός τοΰς άφικνουμενουί είς τίιν πόλιν μας Ρ«8«μνΙο«ς άθλπ τάς. «τούς ερχομενβνς είς τίιν π« λιν μας ινα οιβχίικησβυν είς τον στίβον τής εύνενεστέρας άμίλλπς τόν κοτινον της νΐχπί». Έκ τοθ χαιρετισμοϋ τούτο» «ποσπϋμαν καί τα ματμΒι: «ΑΙ παροιίόοβις τής πόλεως Ή ρΜΜλειο». το πατίβπβράίοΐΦν ά νώτβςον φΐλαθλβν πνβΰμοτ, τό βακ θυ της ςριλοίενΐκς βΐοθπμκ βά έκ δηλΜθρ μμτ* τρόπον έστις 6ά πβί οο τούς ξένους μα; ότι βθρίακον τ«ι μβταξύ φ'λιιν χαί Ιδίως πρβγ μκτικ&ν φιλάθλκν. Ό Όμιλος Φιλάθλνν χ«ιρ·τίζ·ι τού; λφι Μνουμβνους Ρίθυμνίβυς ποβοσφκι ριστάς καΐ συνιατό; εί; τό φίλετ θλον κοίνον δπως κατκ τίιν διάρ χει«ν τοδ αγώνος έπιδείςΊι δι1 άλ λην μίαν φοράν βλην τίιν ·ΰγ· νειαν τ&ν αΐσθημάτων καΐ βλην τη* ανωτέραν φίλββλον Ιδιοτητικ τής πόλ<Ν( Ήρακλϊΐβυ». ΤΡΔΥΜΑΤΙΙΜΟΣ Υπό τοθ σταθμοθ Χωροφυ λσκής ΡουστΙκων συνβλήφθη ό Νικόλ, Ανδρ. Πωλοιιετρι τάκης έκ τοθ Ι&Ιου χωρίου καί ιιροσήχθη είς την ΕΐσαγγβλΙαν Ρεθύμνης ώς οράστης τραυμσ τισμοθ ένανιΐον τχθ όμοχω ρ(ου τού Εύαγγέλου Ζαμπε τάκη διά προηγουμένας άφορ μάς. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ ΑΙ,έν τρ άγορβ μας κι>μανθ·(οαι
  χθές τιμαί των διαφόρων ίγχορ(·τ
  «ροϊόντων είχον ώ« κβϊϊ
  Χονλτανΐγαι
  α'| «οιότςιοσ, ·ρ. 19—Α30
  Ι' .. .. Ι
  V
  ,. .. )
  »' ι. .. Ι
  «' π Ι
  ΊλειιΜει
  «' «οιοτΐιοε ··.
  ·' »
  Μαθβαι ,,
  ■ ί>αβ|ΐΔν ··.
  ■βιν* ν. εοοοεΐαε Μ
  Αι«νυι*· „
  Μ
  ΈξαιρετικοΙ 31
  ,. λεικοΐ «' «Μ». η Ιβ.—
  «·ι4τ
  «νοχ«ν·ν ** ■(—. ε«.
  29 -
  ί ..
  Η«λ«»υ|(β· ■«*■ ·■. ,. 6
  Καροοηα ·ρ«Χ. Ι.Μ
  ΜεΛι «οιονικΔε; „
  ε»«τα|α ,§ 40·,
  Κουκοΰλιο ίηρα ,, ι ν.
  Δερρατα βόΐα „ Μ, —«·.
  'Δρνοβέρματα εοιφ. „ Η,
  ■ροΜ<·>ν αΐτών „ «ι,
  Μαλλιβ μι- οκάν ,. »' _Η|
  Τιμαί ΣυναλλΛγματος
  ΔοΧλαριβν βρ, Π ι,β·— ιιΐ,ΐο
  Κορώνα ΣουοδΙα« η..'·-ϊβ.4β
  Φρατκον „ |.| ι_ ΙΜ
  'Β^ „ Ι>.4Ι-η.70

  ΑΘΗΝΑΙ *7 Μαρτίου (τού αν.
  ταποκριτού μας).— Τό · Αθηναϊκον
  Πρακτορείον ανεκοίνωσεν «πόψε ότι
  είς τινάς εφημερίδας τής Έύρώπης α¬
  νεγράφη είδησις καθ' ήν οί «ρωθυπουρ
  γοίτών Κρατών τής Βαλκανι*ής καί
  τής Μικράς Άντάν βυνηνχήθησαν δήθεν
  μυστικά είς Βελιγράδι τας τελευταίας
  ημέρας καί αντήλλαξαν τάς γνώμας των
  χαί κβθώρισαν την στάσιν των έναντι
  των διεθνών γεγονότων. Ή είδησις αύ·
  τή τονίζει τό Αθηναϊκον πρακτορείον
  είναι απολύτως ψευδής καί τελείως άνυ
  πόατατος. Είς παρομοίας οινψεύβεις
  προέβησαν καί αί Κυβερνήσεως των άλ
  λων ενδιαφερομένων χωρών.
  ΕΤΝΟΊΚΑ ΣΧΟΛΐΓ
  ΤΟΥ ΕΥΡ-ΠΑΊΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΔΙ λ Τ Ο ΙΤΑΑΟΣΕΡΒΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 97 Μαρτίου (τού άν·
  ταποκοιτού μας).— Άποψινα τηλεγρα
  φηματα έκ τού έξωτερικού άναφέρουν ό¬
  τι όλόκλήρος ό Εύρωπαϊκός τύπος ά-
  βχολεϊται εισέτι διά μακρών μέ την
  Ίταλοσερβικήν συμφωνίαν Γενς·
  κώς, ό Έύρωπα'ΐ-κός τύπος αχολιάζει
  εύνο'ΐ'κώς την συμφωνίαν αύτην ώς ί>πο
  βοηθοΰααν την σταθεροποίησιν τής είρή·
  νης έν τή άνατολική Μεσόγειω, πλήν
  των Γαλλικών εφημερίδων αί οποίαι έκ
  φράζονται μ έ έπιφυλακτικότητα..
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΙΣ
  1Ι1Ν ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΚΡΔΤΟΥΣ
  ΜΕΧΡΙ ΤΙΠΜΙΔΝΟΥΔΡΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μβρτίου (τοδ άνταπβχρι
  τ·ΰ μα$)·—'-Μ τβΰ Γενικοδ Λ·γιατηρ(ου
  ανεκοινώθη βπέψε δή ή είσπραξις των δή
  μβσ(»ν ίαοίων άπέδνοιν απολύτως ίκανο
  ποιΐνικα άποτε>έσματα καί παρουσίασεν
  οημαντΐΜήν αύξησιν έναντι των &1σπρά£ε
  «ν τού π«ρελθβντβς Ιτβυς.
  Ούτω μεχρι τβδ παρελβέντβς Ίκνβυαρίβυ
  αί είσπράξίΐς τδν έαβδων τβϋ Κρκτβυς πά
  ρβυσΐβσαν αυξηοιν 407 έκατεμμυρίων έναν
  τι των αντίστοιχον ίΙοιΐρ«{ευν τού πνρελ
  θόντος Ιτβυ;.
  ΟΙ ΕΡΥΒΡΟΙ ΗΡΧΙΣΑΝ
  Νλ ΑΑΑΗΑΟΣΠΑΡΑΣΣΟΝΤΑΙ
  ηΡΚΕΑ.Ν|Ι|ΙΑΙΒΙΛΕΝΟΙΔΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαρτίου (τού «νταιτβχρι
  τοΰ μας)—■ Άπβψινβ χηλεγραφήμαχβ έκ
  Βερολίνον καί Ρωμη; άγγέλλουν ότι είς
  την έρυθ(άν Ίσπανίβν έκιιιρατεΐ κναρχίοι
  καί χάβς. ϋατα τάς τελευταίας ημέραις είς
  πλείστας πόλει;, οπνς είς Βαλένθιαν, Καρ
  θαγένην καί Βαρκελώνην έλαβον χώραν
  αιματηραί συγκρούαεις μεταξύ κομμουνι
  στδν, σ«σι«λιβτώνι «ναρχικ&ν κβί ουνδικα
  λιστών μέ «φθβνβ θύματα. Είς τάς ανγΜρβό
  σεις αύτάς απβδΐδεται καί ή γνωοθεΤσα πά
  ραίτησις χϋς Καχαλωνίκης ΚυβερνήοΐΝ£.
  ΟθΓθΦΕΙΑΕΤΔΙ Η ΑΎΞΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΤΙΜΗΠΟΥ -ΡΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ ίϊί Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας)· — Ό ύφυπουργός τής
  Άγορανομίας χ. Μαγιάχος άναφερόμε·
  νος είς την αύξησις τής τίμης ιου άρτου
  ετόνισεν ότι αυτή οφείλετα ι αποκλειστι¬
  κώς είς την νέαν σημαντικήν ύηερτίμη·
  σιν των σιτηρών είς την διεθνή αγοράν.
  Πάντως ελήφθησαν τα ενδεικνυόμενα
  μέτρα, ώς είπεν ό κ. Ύπουργός, ίνα ή
  τιμή τόσον τού λευκού όσον κα,Ι τοθ πι·
  τυρούχου άρτου μή υπερβή τό έλάχι.
  βίον δυνατόν όριον·
  1
  «τι««ς «ύ
  ?ν κ«4 ·«·«!·■
  Ιηρίτηβιν το» ι
  ;;ίς νή««
  Τ· Τμ
  ννβιν κ«» β κ.
  -τ·ύλ*χιθΓ·%
  ρ, ί{ «ύτβν—
  ί,ν, δυοτυ
  ί,δν πρ·ς
  Μ5 τ« ν·μ·ί
  α«ν·ν τούτο: '.
  «ν τή» βυχνϊς
  τάσεως των έκ
  χρβτβδντβς κβ
  Βυαβνκατά τα ·
  ίτπ μίσ* έζυπιι
  μκτικ&ν α»·πι
  «ίντα. τελείως
  βμευ τ»ν.
  Έοηατβλβυν
  ηι είς τίς δη#
  ί«·Λ»ργον, τα χ
  •ν πρβωρΐζετ·
  βχυβιν των έφι
  ιτβν, είς τβν β
  γεμίοθ&ιν κε>·
  ηβροχβς των β/
  ΐίρ«ν χβν δι·
  αννΙβ«ιν« μέ χ
  ί.μνη.5 κεΗ Χ
  τ·ϊ){ ηχωχβύς ί
  Μΐ·ι έδυαχυχι
  τ»Χ<α μβν·ν Α Μβχεαεις ότι ϊ «τΐμέτβχβι ι Μην χρημκχκ Ιλ·«4! Ένήργ »·ι·Βτ·ν ρφι τί Την ριυβι νβ γΐνι *η ιίς τέ τίλ€ &κΐρέβκιν·ν τ «Ι «λεον έπίεζ Ρ·»μένοΛν δίδ·»ν ε,Ις χ, *«' τ· δικαστι «τ·οο»ν πλειό Μ !« *ν»4ληψ.ι Ι(!5ί η '· >Κΐδι«,κ·»ι
  Ον τβν Μ,
  ϊ"*·»«ν χ£ν
  » να ,
  Χ«ρια
  «ν
  Ι
  νς
  ·μ«ζ«χ«»
  ••ν
  τ.