94078

Αριθμός τεύχους

4529

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

30/3/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ» 7ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος > 8
  Τιμή
  κατό φύλλον
  Δρ. 9
  ΤΡΙΤΗ
  30
  ιΜΛΡΤΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Ι ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΙ 1*0Ν
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟν 452»
  ■«.«ΤΙΟΣ ΣιΙΤιΚΤΙΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  Δ1ΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΜΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΑΙΑΝΑΚΟΙΝαΣΕΙΣΤαΥκ. ΓΕΝ. ΑΙΟΙΚΗΤΟΥ
  ΔΙΑ ΤΑ ΕΦΕΔΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΙ ανακοίνωσις τ·ϋ ύκβυρ
  ν·δ Γενικβΰ Διοιχητοδ κ.
  Σφακιανάκη διά τα εφεδρικαί
  ταμεΐα της Κρήτης, ήκβύοθη
  οοιν μέ ϊύχαρίατησιν καί π*
  ραγ«γ·ν αισθημβ γενικής ό-
  μολογβυμέννς Ικανοποιήσε¬
  ως. Εδημιούργησαν δέ την
  πεποίθησιν «αί την πίστιν ι τι
  έχι μόνον χίνδυνος χατκργή
  αεως η συγχωνεύαεως τδν τα
  μείων τούτων μέ αλλους όρ
  γανισμβύς. δέν υφίσταται, ώ;
  εκυκλοφόρησεν φήμη, «λ·
  λά καί 8* Ματαβληθή άν-
  τ.6έτ»ς χάθε φροντίς κ«ί πρ·
  οκάθεια ωατε νά Καταστοθν
  πραγματικάς εύεργετιχά Ιδρύ
  ματα μέ αποκλειστικόν οχο
  κόν καί αποστολήν την εξυ¬
  πηρέτησιν τοδ έφ<δρικ·δ κο· ομού της νήα·υ. Τ* τχμκΐα «ύτά, ώς άνεχοί νωσιν κ«| ο κ. Σφακιανάκης —τούλάχΐΟΓον τα κερισοοτε- ρα έ( αύτβν— βέν κατώρδω δυστ»χδί, νά άνταποκρι ύ άλ ί , χί ρ Β·δν πρός τούς μεγάλους καί ώραίους σχβ«·ύς τού; ο«οΙ· ■»( έιιεδίωκε διά της ίδρύαε ι»ς των λ νομοθέτης. Καί όχι μονον τουτο: Άλλά καί λό- V» τής αυχνης άλλαγής των θιοικήοεων των καί τής «.{αερ τηοεώς των έκ τ·δ εκάστοτε κρατούντος καθεστ&τος, άπέ βηοανχατά τ« τελευταία Ιδία ίτη μεσ« εξυπηρετήσεως κ·μ ματικ&ν ακοπων παρεχτρα ηέντα τελείως έκ τοδ προορι ομ·δ των. 'Εοπατάλοΐίν, ώς .έναφέρε- ται κίς τάς δηλώβκις τοδ μ. υπουργόν, τό χρημα τό όπβΐ •ν προωρίζετο διά την ενί¬ σχυσιν των έφέδρων πβλεμι- οτων, είς την διατήρησιν άρ γομίσθων καί είς πλουσίας παροχάς τβν φίλων καί ήμε τίρων τβν διεηχήοεων, όπως οννέββιινε μ έ τα ταμεΐα Ρε- Βύμνης καί Χανίων κ«ί, είς τ·ύς πτωχεύς έφέδρους οί ο ηοΤοι έδυατυχοδσαν, ίδιδαν ψυχία μονον η καί απλάς ύ· ποοχέοεις ότι θά γίνουν κβί- π·τϊ μέτοχοι καί θ' ο.πβκτή· α·νν χρηματιοχηριακβύς τί τλβυς! Ένηργονν δέ κατά τοιούτον τρόπον την κτημ« τογράφηοιν τδν περιουσίαν «■Ι την ρευσΐβπβίησίν των. ωοτε νά γΐνβται πρβφβνές ότι είς τό τέλβς τα εςοδβ θά ύπερίβχινβν τάΐσβδβ! Καί έ ηί πλέον έπίεζαν τ·ύς δυστυ χεΐς έφέδρους όφειλίτας των διά την είσπραξιν τβν καθ» στερουμένων δβνείων καί δέν έδίσταζβν νά τβύς παρα δίδουν είς τούς δικηγβρβυς κβί τα διχαοτήρια καί νά δι «τ«σ·»ν πλειστηριβσμβύί των ηεριουοι&ν των. Καί, βέβαι», δέν έχ·μεν την αντίληψιν ότι ·1 δ«νει» οβέντες έκ τβν εφεδρικήν ΤεΐμεΙων δέν πρέπει νά έξ·· φλήοβυν τάς οφειλάς των.Ή •τι «Ι διβΐΜήσεις δέν ίπρεπε νά έπιοιώχουν την είαπρβ- ν τβν καθυστερουμίνων δκνείων τίν ταμείων. Εάθε ϋλλβ μάλιβΤβ. Ε1χ·μ*ν Χ«Ι εχομεν την αντίληψιν ότι τό χρήματβν τβμείων αυτών είναι Ιερόν, 'βτι άνήκει είς την έλβτητα τού εφιδριχβύ κέομον. Κβί ίτι έπβμενως κρέπει νά διβφυλβχβι} καΐ ν« μην χκρισθό >1ς ·ύδίνα,
  Ιοτω καί αν είναι έφεδρ·ς·
  Έπβμένως, έπρεπε νά επι-
  * "~ ή είσπραξις τβν κ«-
  βυατερβυμενων δανείων, ε.λ·
  λά δι* ηπίων ίμως μέσω ν.
  Έηρεικν βμωΓ, δι" «ύΐβν
  ■Μριββς Τ·ν .διον λόγον, δι
  •Τί τβ χρήμ« των τ«μείων εί
  νιιι Ιερόν,νά διαφυλαχβή κ·*·
  νά προστατευθή κ«1 νά μην
  *{«νεμΐςεται κατά «εηβ&τβν
  κΒλιβν τρόπβν.
  Αλλ' ίλα αύτά βεβ.ίως 4
  «ηκβιιν πλεσν είς τ· πβρελ
  ί·ν. Κ«ί τό παρελθόν δέν έ
  ΐιδέχεται καμμίαν βελτίω
  β»ν. Άπομίνει λοιπόν τ· η»
  Ρ*ν »«, τ. μ,λλΐ
  ψνμεν πλέον μέ βπβφιχσιστι
  χβτητα κνί θάρρος. Ό κ.Γε
  νικβς Διοικητης, ύπίσχεται
  διά τβν «ννκοινώσεών τού
  νά φο·ντίσα διά την ίκδβ
  σιν νόμ·υ χάρις είς τόν β
  ποίον είς τό μέλλον θά προ
  στατευβι) η έφεδρική πεοιβυ
  σία, θά άναδιοργκνωθβΰν
  χαί 8' άνασυντκχθοδν τα έφε
  δρικά ταμεία. ®« διβικη
  θβΰν μέ ελάχιστν Ιξ·δα καί
  μέ εύρύτητα «ντιλήψεω;. ©ά
  κβταστβϋν οργβνισμβί άνή
  κοντες είς την ολοτητα
  τοδ έφκδρικβϋ,κέσμου. Καί
  θ' βΓΐββοδν κραγματικδς εύ
  κργετικά ίδρύματκ διά
  τβύς μετβχβυς των κβί τόν
  τόπον. ΑΙ υπουργικαί δ' ού
  τ αί ύτϊ·σχίσϊΐ{, άνταπβχρτνβ
  μεναι καί πρές την καταστα
  σιν τβν πραγμάτων καί πρός
  τούς πόΒβυς καί τβύς στσχα
  σμ«ύ; τβν ενδιαφερομένων
  έφεδρων καί γενικώς τοδ ύγι
  βς σκεπτβμίνου κόσμον, π«
  ρήγαγον «ίγνθήν εντύπωσιν.
  ΆκομΙνει λ·ιπ·ν κβί ή έφ«ρ
  μ·γη τβδ νέου οχεδίου καί
  τ·δ προγράμματος τής Γενι
  κης Διοικήσεως ώστε ν' άρχί
  σα πράγματι μί· νέ* περίβ
  δβς εύεργετικης δράσεώς τβν
  εφεδρικήν ταμκίων. Κυρίως
  δέ θά πρίπει νά καταβληθθ
  φροντίς, είτε ρευοτοποιηθοδν
  είτε όχι αί κτηματικβί περι
  ουσΐαι τβν ταμείων κβί είτε
  έκδβθβδν είτε ίχι μετοχαΐ,
  μ*»ς δλβ αότά 6 "Ελλην γΐ ν* βνητευχθΒ κ«1ή αθξησις
  ωργός καί νά τα εφαρμόση, τής στοεμμ<ττικής ά«ο56 χρΐιάζεται έβίσης νά <«ι τιυχθοθν καί τα εξής ούσι δή: Εξασφάλισις τβν λι«α σμάτ«ν είς χαμηλάς τιαάς καί καλάς ποιότητος, ώστε κβί ή άγορά τ*»ν νά είναι εθκολος καί ή άνόδοσίς τ«·ν νά είναι συμθερουσα. νά έξευρεθβΰν άοκετ'ά χρήμ« Καϊ επί ~*7λέ'ον ^^^6^ τα καί έναν οιονδήποτε τρό σις δ λάν τβν γεωκόνων π·ν ώατε νά είναι ευκβλβς -αυ Οπάριουν καί άναγκατ καί δυνατη ή χορηγήση δα στΐκή ιξόρμησις καί άκο νείωνκσημ«ντιχ8νκ«1 μέ χά στολή των βρής την Οβαι μηλόν τόκβν είς τόν έφεδρι βρον, «ρός τους άγρούς 6ιά χον κόσμον τβν δεινβπββοδν Ι νά Ιργασθοθν ιχειρυνακτι τ« *■· ^"βΧ*ν™ σημερον έ( κβς, διά νά διαθωτίσουν _ι_« . -. ,^_. .._. _... ι6ν Χαόν. Διά νά τόν μορ .. φώσου». Καί διά νά τόν «εί νά εΐμπβοέ σουν έμνράκτνς δτι ή γε αύτά νά όρ ωρνική έκιστήμη ξέρει «ε ρισσότερα ακό αυτόν. Ό κ. Κυριακάς, είς τάς μνημονευθείσας ηοοσψά τους δηλώσεις τού, είνε με ταξύ βλλων δτι θά λη- Φθοθν αυστηρδτατα μέτρα ώστε νά εξασφαλισθή καί ή χαμηλή τιμή καί ή καλή «οιότης τΑν λινασμάτων, διά νά όκοβοηθηθβ ή εύρυ τέρα πρ«)σις των καί διά αΐτίας της άφ·ρήτ·υ κρίσεως κ«1 τίς νενιχης πτωχείας Κ«ί έκί πλέον σουν τα ταμιΐκ γ«νώσ·Μν την Ιατρικην καί ν·σ·κ·μει«κην τ·ύλ«χιστ·ν περίθαλψιν των άπόρων έκ των μετόχων των οί όποΐοι άαθενοδν καί αποθνήσκουν μέ τό παράπονον τής πλή οους υπο πάντων έγκαταλεί ψεως. Ά' ο τβνβς τβν άνακοι νώσβων τοδ χ. Σφακιανάκη υπήρξε τίοον χατηγορημκτι ί ό όο κ·ς καί τό περιεχόμενον των τόσον σαφές, ώατκ νά μην γεννάται άμφΐβολία ίτι, έφόσον θά ψτΐφισθό κ«ί θά έ- Φ«ρμ·αθθ τ· έτ·ιμκζόμεν·ν νομοσχέδιον, θά δημιουργη¬ θή νέαι έντελβς περίοδος χαί νέα ευχάριστος κατάστασις διά τα έφεδρικά ταμεΐκ κκί τβύς μετόχους των. Εύχόμε θα μόνον, η έναρξις τής νέ άς αυτής ευχαρίστου περιό· δου νά είναι βσβν τό δυνα τ·ν ταχυτέρα, έπ' άγβιβω τβδ έφεδριχβΰ χόσμ·» χαί τής νήσου γενικώτερον. σε«*ς των άνοοτικβν καλ λιεογειαΐν. Είς «αλαιοτέ ρας δέ δηλώσεις τού είχεν ς η χ εί «εί £«(σης ό κ. οκουρ γός τής Γεωργίας, δτι δέν θά μείνη ουδέ είς γεω«ό νος είς τα κέντρα, άλλά Θ4 έξανοσταλοθν είς την ϋ «αιθοον κ<χΐ δτι θά ίεχιχει ρηθη αληθής σταυροφορία ώστε ή βνιστήμη τής γεωρ γίας νά γίνη κτήμα όλο κλήρου τοθ άγροτικοθ μας ■ληθυσμοθ. Καί αί βηλώσεις αυταί ή κούσθησαν μέ ανακούφισιν καί εΰ)|αρ(στησιν. Διότι έ φορμοζόμενον τό είς αύ τάς εχεριεχόμενον «ρόγραμ μα θά αποδώση, άσφαλβς «λουσίους καρνούς καί θά &Χυ ώς άνοτέλεσμα την ση μαντικήν αθξησιν τής γε ωργικής μας «αραγωγής καί την οικονομικήν άνόρ θωσιν καί την άνακούθΐ'ην τοθ άγροτικοθ μας «ληθυ σμοθ. Φυσικά δέ καί την γενικωτέραν βελτίνσιν τής οικονομικάς καταστάσΐΜς ολοκλήρου τής χώρας. Ή συζήτησις διά τ6 Ισπανικόν ΕΥ11ΝΑ ΛΙΟΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΕΙΙΣΤΗΜΟΙΙΙΗ (ΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Όμιλβν ό ϋνουργός τής Γεωργίας κ. Κυριακάς διά την γειεργικήν «ολιτικήν τής Κυβερνήσε**ς καί κυρί ως διά την Ανιστημονικήν οργάνωσιν των διαφόρων καλλιέργειαν, εΓβε μεταζύ άλλων δτι «τό Ελληνικόν Εδαφος έξεμεταλλευθη επί εκατόν συνεχή £τη ληστρι κως»! Όμολογουμίνως 6*. •αλβον έ«ιτυχής καρακτηρι σμός Ι έν θά είμκοροθσε νά «αρά τό δτι άκό 1928 Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΑΡΙΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΑΕΓΧΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Μάρτιος Ή πεμβάσεως Πρός Αποσόβησιν άπήχησις τής τελευταίας δρα τοθ κΐνδύνου αύτοθ Εγιναν τα ματικής καί άσυνήθους είς ό- καττάλληλα οιαβήματα. ξύτητα τόνου συνεδριάσεως ι Ελήφθη ή άττόφασις να τής έπιτροπής μή επεμβάσεως κληθοθν τα κράτη νά διορ[ ΐ ζά ή Ή ύ ίύ Αώ ής ή μή εΐνβ ζωηροτάτη σήμερον. Ή συζήτησις ώς γνωστόν, ήαχι- σεν άπό τό ζήιημα τοθ χρυ σοθ τής Ισπανικής Τραπέζης -καί τας διαφόρους ·πλευράς τής οίκονομκης επεμβάσεως είς τόν εμφύλιον (σπανικόν πόλεμον. Τό ζήτημα τοθ χρυ σοθ Αφίνετο μέχρι τοθδε ϋατά μέρος, διότι ηροεΐχον άλλα λέ ά η η σουν τούς είοικούς Αντιπροσώ πους των, οί όποΤοι θα συνέλ θουν μετά τώ Πάσχα. Ήλθε κατόπιν ή συζήτησις τοΟ προβλήματος ττ)ς άνακλή σεως των έν Ισπανία·*εόρισκο μένων έθελοντΛν. ΚσΙ έξ ά φορμής τής συζητήσεως αθ τής έξερραγη ή ,θύελλα είς την μικράν αίθουσαν των συ βά έ μρς, ρχ η μ πλέον έπείγοντα κατά την κρΐ. νεβοιάσεων τής έπιτροπής είς σιν τον περισσοτέρων μελονίτό Φόρεΐν Όφφΐς. ΟΙ έν τα Ο τό Ίΐράτος εστρώθη μέ «ρο τής έπιτροπής καί διότι ύπήρ θα Ιταλοί ανταποκριταί—δ σοκήν βρός την γήν καί χεν επί πλέον ή άρνησις τοθ πως τηλεγραφείται πρός τόν τούς καλλιεργητάς της, ϊ ---------"---------'— —Α- Λ--Λ·—·· -·'— *■- "*■— » σως καί λόγω τβν άνωμα λιων αί οποίαι έμεσολάβη σαν έν τω μεταξύ, ύκολεί «ο ντα ι εΙσέτι νά γίνουν «ολ λά, καρά «ολλά Καί κυρί •ις, είναι άνάγκη νά διδα ό αγροτικάς μας «λη γρς μς η θυσμός δτι διά νά έκιτυυχη την σθξησιν τής «αρανω δοθή είς τόν τρόπον τβν γε γής, άναϊτοθντάι δύο' κυρί ωργικών μσς καλλιεργει- ως «ράγματά: Χρήσις λι ών. ΟΙ αγρόται μας, έγκα «ασμάτων καί ένταντική, ταλελειμμένοι είς την άμά έκιστημονική καλλιέργεια θείαν, κωρΐς καμμίαν κα καί των άμκελιβν, καί των θοδήγησιν καί ένιστημονι- Ιημητριακβν καί τώ* έλαι κήν γνώσιν, έκαλλιέργουν Αν καί των έσηεριδοειδβν «οάγματι τα κτήματά των καί δλ»ν γενικβς τβν εί νά τα κατανοήση, δ ώς θ γμ ήμ ξίνοι «ρός αύτά, «ού έκήγαινσν θ ώς νά ββν. Διά Ρώσσου άντιπροσώπου πρός αγγλικόν τύπον έκ Ρώμης__6 ιιαπσν συζήτησιν. Όταν, λοι μιλοθντες περΐ συνεθριάσίως πόν. ετέθη πρό τής επιτροπής άναφέρουν δτι «είς την άτμό παρα των ατιπροσώπων τής σφαίραν ού τής τής θυέλλης έ Ιταλίας καί τής ΓερμανΙας τό ξε&ηλώθη ή επίθεσις κατά τής δΐλημμα: 8έν θά συζητηθοθν Ιταλίας ή προπαρασκευσζο ό τρόπος καί τα μέσα τής ά μένη Από δεκσημέρου καί ό νακλήσεως των έν Ίυπαν'α Αντιπρόσωπος αυτής εύρεθε'ς ευρισκομένων έθελοντών εάν πρό τής σαφοθς Αποφάσεως δέν' εξετασθή προηγουμένως των Αντιπρόσωπον των ά λ. τό ζήτημα τοθ χρυσοθ τής Ι λων χωρών νά έπιτεθοθν κατ' σπανικής Τραπέζης καί τής αύτ?1ς *"1 νά την ταπεινώ ο(<ονομικής βοηθείας των δύο[σουν δέν ηδύνατο, λίαν εύαΐ έμπολΐμων καί ό Αντιπρόσω πος της Ρωσσΐας ηρνήθη <αΙ πάλιν νά συγκατατεθή ε(ς την συζήτησιν, εδημιουργήθη πε ρΐπτωσις διασπάσεως τής συ νοχής έν τβ έπιτροπβ κοΐ άπει λης τοθ Βλου έργου τής μή έ «χθροΐ «ού ήγ τρυγήσουν δτι εΐμκοροθσαν ί νά φύγουν Ή συκνή ργή καί νά φύγουν. Ή ετΐιστημονική λίνανσις, ή το έντελβς άγνωστος Καί 4«1 δεκαετηρίδας ολοκλή¬ ρους οί ίλ,ληνες γεωργοί δέν ή θε λάν οθτε ν' άκού- σουν διά την κρήσιν λι«α σμάτων. Τό δργωμα τβν άγρών έβίσης καί ή έν γέ¬ λέ ί τβν τβν 6έν· α- διάστη τρό«ον ύ νει καλλιέργεια καί δημητριακβν καί των δρ«ν καί τβν άμ«έλ»ν κάμη, έ«1 μακρόν *'Λ μσ, εγίνετο κατά «ρωτόγονον, ιχωρΐς σύστη μα, κ»ρ1ς μέθοδον, κβρΐς δκολογισμόν τβν κλιματο λογικων καί έβαθολογι- κών συνθηκών. Δι' αθτό ιταΐ οί καλλιίργειαι άκετύγ υανον συΗνά καί οί —" γοί μας αΐαρά τούς Ι νίους μόιχθους τ»ν καί άέναον «ροσνάθειάν τβν, ββυστυ||θΟσαν. ΒεβαΙβς, ή κατάστασις ■αρουσιάζει σημαντικήν βελτίωσιν κατά τα τελευ¬ ταία 6τη Διότι καί ΐρ^σις λινασμάτων γίνεται είς εύ ρεϊαν, είς «ΰρυτάτην κλίμα κα. Καί επιστημονικαί μέ- θοδοι καλλιεργεΐας έφαρ καί ·ΐς «αθτβ βμι*ς, και Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟ1Α Τό Νέον Κράτος διά την κοινωνικήν πρόνοιαν κατά τό έτος 1937—38 μέ τό τιθέμενον άμεσος είς εφαρμογήν πρό- γραμμα κοινωνινής προνοίας ώργάνωσε τα νοσοκομεΤα καί τα κοινωνΐκσ ίδρύματα ώς εξής: 1) Ή Βιατεθειμένη ίκτακτος πίστωσις διά την κοινωνι¬ κήν πρόνοιαν Ανέρχετσι είς 130 έ«ατομμυρ(ων Βραχ. έκτίς των άναγραφομένων είς τόν πρ^ϋΛΟλογισμόν 1937—38, 500 αλλων έκατομμυρ(ο:ν. 2) Χίλια καί πλέον κριββάτια διατίθενται ιίς τα μεγάλα ΝοσοκομβΤα διά τούς Απόρους. 3) 20 000 άποροι θά νοσηλευθώσιν κατά τό τρέχον ετος δωρβάν. 4) Δύο χιλιάδες νέαι θίσεις έξευρίσκονται διά τούς α¬ πόρους φυματικούς. 5) Γενναία ενίσχυσις παρέχεται υπέρ τοθ άντικαρκινικοθ [νστιτούτου. 6) Τό νοσοκομείον Σανατόριον ή «Σωΐηρίο» θά μετοβλη θβ άπό άποθ/κην έιοιμοθανάτων ιίς ΐ^υμα πραγματικής νοσηΧείας. 7) Έπιτυγχάνεται ή ίξασφάλισις τής έπαρκβίας κλινών'^ΗΦ^Π το τ»ρΓΡΑημα των εοε διά τάς Απόρους μελλούσας μητίρας ιίς τα μαιευτήρια. ,λοντών είς ειδικήν επιτροπήν - — ■ · ·-------- -<Ι- Λ.— Ι — . «Λ.. 1.1.,... σθητος είς τάς Αποτόμους αΰ τάς Ατμοσφαιρικάς μβταβολάς παρά νά υπερασπισθή καί νά δώση μάγην κατά μέτωπον. Αγγλία, Γαλλία καί Ρωσσία έφαντάζοντο δτι ό αντιπρόσω πος τής Ιταλίας μ'άς Ιταλίας νικητρΐας μάλιστσ, θά Απέ φ«υγε νά δώση τήν ΜΑ χην αυτήν την στιγμήν, κατά την όποιαν είς τόν αγγλικόν τύπον έντείνεται ή συκοφαντι κή έκστρατεία εναντίον τής Α ξ(ας τοθ Ιταλικού στρατοθ κατά τρόπον ούβέποτε αλλο τε σημβιωθέντα. Είς δλα αύ τα ηθέλησε ν* Απαντήση, τη λεγραφοθν πάντοτε οί Ιταλοί Ανταποκριταί νά λάβη σαφή θέσιν, κατά τρόπον, πού Ισως νά μην είνε άκραιφνώς διπλω ματικός, άλλ' ό οποίος διέ σκασε τό μέτωπον». Α,ύτά εί νέ τα χαρακτηριστικά σχόλια των Ίταλών ένταθθα άνταπο κριτών. "Οσον άφορά τάς δή λώσεις τοθ κ. Γκράντι, ό (τα λός διπλωμάτης εδήλωσεν δ τι Αντιτΐθεται είς την πρότα σιν τοθ λόρΒου Πλύμουθ, προ έΒρου τής έπιτροπής, νά παρα πεμφΡΰ τό πρ<^βλημα των έθε διων. 8) Προστοσία'καΙ τόΓωσις τής ΰγείας των Απόρων παι- 9) 10.000 άπορα παιδία θ' Αναπνεύσουν τό καλοκαΐρι καθσρόν Αέρα καί ΘΑ τονωθοθν. 10) ΤΑ «λητόπαιοσ ΘΑ ιθρουν στοργικήν περΐθαλψν καί θά γίνουν χρήσιμοι πολΤται. 11) Διά τούς απόρους γέροντας λαμβάνεται σοβαρά κοι- νωνική πρόνοισ. 12) ΤΑ νοσοκομετα πάσης κατηγορίας προικοδοτοθνται μέ 10$ 4<ατομμύρια. πρός εξέτασιν, μολονότι, ώς είνε γνωστόν, ή Ιταλία μετά τής Γερμανίας ήσαν οί άνα κινήσασαι είθύς άπό τής πρώ της στιγμής τό ζήιημα τής Α νακλήσεως των έθελοντών. Καί προσέθεσεν δτι Λντιτίθε ται διότι τό πρόβλημα (έν Ι χει πλέον τεχνικόν χαρακιήρα Ι γενικής πολιτικής καί ή φασι σΐική κυβήρνησις δέν είνε κα Ιολοι» διατεθειμίνη ν Γ ΨΥΓΕΙΟΝ- Θΐ ήτο αοανε ΒυνατΛν νά αάς πληοοφΜρήσου»· εΓτε ή Λιμενική Έπιτοοπή εϊτβ ή 'Αγροτιχή Τραπέζα τί γίνβται ή ΰ'τοθβσις τής κατασ<ευής τοθ ΨυγεΙου »1ς τόν Λ1 μενά μας; θ* ηθέλαμεν την πληοο φοοίσν αύ'ήν διά νά την μβ- ταΡόσωμβν είς τούς Ανηγνο- στας μας χαί κυο'ως τούς σταφυλοπαραγων^ύς καί στα φυλεμπόρους οί όποΐοι μας έ· ρωτοθν σχετικώς· Καί τοθτο διότι έν ώ πλησιά ζή καΐ ή νέα έθΌβεΙα Ββν βΚ6 ιτομβν νά γΐνβται τΐποτβ σχβ τικος παρά τα έξαγγελθέντα πρό καιροθ. ΗΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. Τα μετοα τα 6>»οΐα άπε
  ίάσισβ νά λ<*βο ή Ν >μαονί<ϊ Λασηθίου, πρός κατα'ϊο>έμη
  σιν των ασθένειαν πού χατα
  στρεφουν την παραγωνήν τ<3ν αήλον καί άπιδιών τοθ Λαση¬ θίου, ελπίζομεν ότι θ' άπο βοθν πράγματι τελεσφορα. Καί ήτο όμολογουμένος και ρός νά προστατευθή ή παρα γωγή των μήλων τοθ Λασηθι ου, πού αποτελεί σημαντικόν Ίσόοημι Βιά τόν τόπον. Άλ λά τό Κράτος 86ν θά πρέπβι νά περιορίση είς τοθτο μόνον τό ενδιαφέρον τού. Θι πρέ πει νά φροντίση διά την εύρυ τέραν καλλιέργειαν τής μηλέ άς καί άπιδέας είς τα όροπέ δια τοθ Λασηθίου δπου ε05ο κιμοθν. "Οπως θά πρέπει νά μεριμνήση διά την επέκτασιν γενικώτβρον τής Βενδροχαλλι εργείΑς είς ολόκληρον την νή σον. ♦♦* ΠΑΛΙΝ Η ΥΔΡΕΥΣΙΣ- Έπβιβή καθ' βλας τάς ενδείξεις καί κατά τό ερχόμε¬ νον θέρος θά παρατηρηθβ μεγάλη λειψυδρία καί ή πό¬ λις θά υποφέρη, <αλόν είνε νομίζομεν νά ληφθοθ^άπότώ ρα μέτρα πρός αντιμετώπισιν τοθ κακοθ. Καί κυρΐως έπι- βάλλεται νά εκδοθή βίδική'αύ στηοοτάτη Βιαταγή, άπαγο- ρΐύουσα την χρησιμοποίησιν τοθ νεροθ τοθ ΰσραγογβίου διά τό πότισμα κήπων καί άμ πβλιον ώς εγίνετο κατά τα παρελθόντα έτη, ώστε νά μβ- τριαοθή τό κακόν τής ίλΧεί- ως 08«τος. Τό ζήτημα είνε σοβαρόν καί χρειάζονται Ανά λογα μέτρα πρός Αντιμετώπι¬ σιν τού. οί) υπό τάς παρούσας συνθή κάς ζήτημα βπος των έθελον των έφόσον όμοία συζήτησις Βέν πρόκειτσι νά οδηγήση είς πρακτΐκόν Αηοτΐλεσμα. Ή δήλωσις αυτή προεκάλε σε θυελλώδη συζήτησιν καί οί άντιπρόσωποι Τής Αγγλίας, τής Γαλλίας καί τής Ρωσσίας σχεδόν μέ τάς αύτάς λίξεις υπεστήριξαν δτι ή άντίθεσις τής Ιταλίας θά ήαποροθσε νά προκαλέση σοβαράς περι πλοκάς είς την Ευρώπην κα( ότι υπήρξεν εντελώς άπρόο πτος καθ' δσον βύρ'σ<εται έν άντιφάσβι πρός την τελευταί αν επί τοθ προοκειμένου δια κοΐνωσιν τής Ρώμης. Ό κ. Γκράντι έλαβεν έκ νέου τόν λόγον κ αί έκανέλαβεν τονί ζων ιδιαιτέρως μίαν πρός μ( αν τάς λέξεις τού: «Ή (ταλική κυβέρνησις δόν έννοεΤ νά προέλθη «ίς συζήτη σιν τοθ ζητήματος τής άνα κλήσεως των έν Ισπανία έθε λοντών κσΐ έλπίζβι ή μάλλον είνε βεβαία δτι έρμηνεύει τό αϊσθημα 8λων των μελανοχι τώνων τής ΊΐαλΙας, δηλοθσβ δ τι οί έν Ισπανία εύρισκβμε νοι ήδη έθβλονταί θά πολεμή σουν γενναίως καί βέν θά έγ καταλίψουν τό (σπανικόν Ι δαφος κιροτοθ ή νίκη των στοατευμάτων τής έθνικής κυ ββρνήσεως έξασφαλισθθ πλή ρως». Αυτή είνε ή πραγματική έκ Βοχή τών.λεχθένιων σχετικώς ή τοθ ΊτσλοΟ β ι·ί
  «
  < κ Α"ΟΡΘΩΣ!- ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον Λ Θαυμασία τσιγκάνικη όπερέττσ: ΖΟΥΑΝΙΓΑ. ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον τό άριστούργημα: ,,ΕΟΘυμοι άλήτρς,, ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον τό αύτο- τελές: Βουνό κεραυνων καΐ τοθ έπεισοδιακοθ: «Έπιστροφή τοθ Σαντου», *** ΟίΥΛΑΚΑΚΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΥΒΥΜΟ ΑΛΗΤΕΣ ΠρωταγΜνιστβδν: Λίλιαν Χάρβεΰ Βίλλυ Φρίτς Πάουλ Κέμπ Έκτός πρ·γρ«μμ«τ·ς: Τό ταξεΐδι τής Α. Μ. τοθ Βασιλέως Γεωργίου Β'. είς ΚΡΗΤΗΝ Ταινία εΐδικ&ς ληφθεΐσ* Διά τβν κινημ«τβ γράφον ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ΣΔΒΟΤ ΟΤΕΛ Μέ το»( Χάνς "Αλμπερς Μηριγκίτε Χόρνεύ Γκούστι Χούμπερ. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Ν ΟΕΙΡωΐΟΚΙΝΠΟ. 1)1 "ΑΚΡΟΙΟΑΙΣ,, Αναχωρεί έ{ 'Ηραχλεί •ν εκάστην ΚΥΡΙΑΚΗΝ βρίου κατ' ιύβεΐετν ΠΕΙ ΡΑΙΛ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ κρνΤ Ρέ¬ θυμνον, Χανιά, Πειραια, Χορόν, Πεφ·ν, Νας"·ν. ΑΙΝΑΙΆΑΚΗ . ■—41 ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Πρίς άπαντα τα μελη της Έ νώσεως &»νηγ&ν Νβμβΰ Ήρακλεί ο» π «Άρτεμις·. Καλιΐοθε ιίς τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν την πρεαεχΐ Κυριακήν Αψ Απριλίου χαΐ περΐ ώ?αν 10 π. μ. ιίς τό παρά ταίς Τριΐ; Κα μάρβις Καφφενείον «Βυζάντιον» χοθ χ. Παπαχαλλιατάχτ]. θίματα: 1) "Έκθεσις πιπρανμί νβν. 2) Δίγ,οδαοία ,χ. ΤαμΕου κ»Ι έχλβγή έλεγχτιχίΐς Έπιτροπ*);. 3) 'Αρχαιρεοίαι. Έν "Ηρακλείω τί 28 Μαρτίου 1937 (Έχ *<1ς Ένώοεως Κυνηγβν Νομ&Ο Ηρακλείου ή «*Αρημΐ(>).
  ΕΝΟΙΚ1ΛΖΕΤΑΙ παρά την λεω
  φόρον ΚνίοσοΟ οΐκία νεόκτιστος
  απαρτιζομένη έκ 4 βωματΐων, κου
  ζΐνας κοΐ λοιπων χρειωδών, ήλεκ
  τροβώτιοτος μεθ'ύδατος. Πληροφο
  ρΐαι »Κα·εν£ΐον Μινώα» Α, Μ«ρ
  λ**ή
  Μιά πεντάριορφη
  είς £να τόπον ροστηρίου
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  Τοδ ΚΙϋΒΚ ΗΔΟΟΑΚΌ
  ] ΚΟΙΜΩΜΙΚη
  71ον
  Έπέρασα μ!α &·>» οέ αγανιώ·
  !εις σχίψιις. Ό Δεδ βυθιομένος
  στό λήθαργό τού, 1<ανε χαθε τδαο μίρφασμΐύς ποϋ οιινωδεύοντο μέ απχσμους τοθ οώμχτδς τού. Ε[χα οταυρώοη τα χέρια μου χά Ι έχότταζ» τό ταβίνΐ, σιν νά ε¬ περίμενα βοηθεία άπό τόν ιΰ?αν£. 'Η Ούιτάνα χαθ:σμ{νη δίπλα τού Ικλαιγε, δ Τζών είχε 6γζ ϊξ« γι* νΐ ?ώση διέξοδο ατή λύπΐ) τού 'Η μίνη μου ΙλπΙς ήιαν ΕΚΕΙΝΗ χιί απεφάσισε νά πά» νά την Ε<ετιό αιυ νά Ιλθη. Σηκωθή*», άλλά ποίν προχαρή'αω εί5οι τβν Τζώ' νά μπαίνς σ*ιΐτιαμένος οτό δβμίτιο. •—Ώ, θιέ μου, εφώναξε. "Βνα πτ&μα τυλιμίνο ο (ά άΉιρα Ιρχε- ται άπό ιον διάδρομ·). Έχατάλαβα 8τι ήταν ή 'Αγιά· αι χαΐ αΐοθϊνδηχα άναχούφΐοι. 'Η της μοθ έδινε έμπιοτβο&νη. —Μή φοβδΐαι Τζώ', τοϋ άπτ)ν· τ-α-χ. ΕΝε ΕΚΕΙΝΗ. Σέ λίγο φίνηκε, χωρίς νά άχου οθη ιυτι ό παραμιχρός θδρυβΐς άπο τό περπάτημά της. —"Ερχεοχι οτήν χρΐοιμη ώρ», ώ 'Αγιίαα, τής ιίι». Το παιδί μου ξιψ^ό^ .. —Έΐν ίε< έχη πεθάνη άκδμη, θά τόν φερω στήν ζ»ή Χίλυ Αδτδς ίχιΐ είνε δ δπηρίτης αου χαΐ αυ τος ιΓ ε δ τρίπος μ) τόν δικΓον οί δπηρέται σβναντοθν τιΰς ξένους οίον τόπ·3 σχς. —-Έφοβήθηχε τό κέπλο οας. ιι οάν οάβανο πεθαμένου. —Καί τ) γυναΐκα ποία είνε, "Α ναΐ ξέρω. Ε[»ε α&ιή πιυήίθλού θηοε ατό ταξεΐίι το παιδί αου. Πίς τους νά άπομαχρυνθοθν χαΐ οί δύο, γιατΐ δέν θέλω τα κατωτέρα δ'τα νά βλέπουν την αοφία μου. ΕΙπα οιήν Οδατάνα χαί σ·ό' Τζώ^ νά δγοθν Ιξ«. Ό Τζώ' Ι οκευοε ν& συμμορφωθή, διότι ίέ< είχε άχόμη συνίλθη άπό τον φδβα τού. 'Α>λ« ή Ουοτανα δέν έχινή
  θη άπό τή θέσι της
  —Μπορεΐ μιά γιιναΐχα νά έγχα
  τολε'ψη τίν δνδρα της την &?χ
  π; υ πεθαΐνει; Δέν είνε σ»ατό νά
  κυγ», είπεν ή Ούηάνα.
  —-Γιοιτΐ ε* έ ν φιύγει ή ^γυνβΐχα
  αυτή, ρώτηαε ή Άγΐάσ» άπό την
  άλλη ιϊχρ») τοθ ϊιοματίου χωρΐςνά
  γορίοη νά Χϋττίξη πρός τό μ.ρος
  της.
  —Δέν θέλει νά αφήση τον Αέο
  μοναχο, είπε.
  Τδτε ή Άγιάσα Ιοτράφη πρός
  τό μέρος της χαί.μέ έπιταχτιχή
  φανή πιυ εσήμαινε πολλά, είπε.
  —Πήγαινε!
  'Η Ούστανοτ, χ»ρ!ς νά προφέρη
  «δΐε λέξι Ιπεαε ο (ά γόνατα της
  χαΐ Ιρπουοα εξήλθε άπό τό δωμά
  τιο.
  —Βλέπεις λοιπάν Χίλυ δτι είνε
  άνάγχη νά δίνωχάβε ιόσο Ινα μά
  θημα πειθαρχΐας ο' αυτού; τοΰς
  ίγρίους. Αδτή ή γυναΐχα ίέν εΐχε
  ακούση φαΐνεται πώ; τιμβρώ τι6;
  άπειθεΐς. "Ας δοθμε τώρα τόν νέο.
  Δέν βλέπη τό πρδοωπα τού γιατΐ
  ιί^ε γυριομένο πρός τόν τοΐχο. άλ
  λά είνε χαλοφτιοομένος.
  Ή ,/ΑγιάΌα έπροχώρησε πρός
  τόν Λ·ό δταν ίε Ιφθιοε χον τα τού
  δκιοΗοδ,,έμηαε ταλαντευομένη οάν
  νά είχε δεχθξ ϊ/α Ιοχυρό χτύηη-
  μα. ΕΙχε φθάοη οχήν άλη ά*ρη
  τοθ τοίχοι/. Καί Οοιερα αρησε
  μιά χοαυγή.
  —ΤΙ ουμβαΕνει Άγιάο»; Μήπως
  πέθανε δ Λιί;
  (συνεχίζεται)
  Πρ·κήρυξ<ς Έκαναληπτι «.ής Δημ·πρ«αί*ς Ό Δήμαρχος Ηρακλεί¬ ου νροκηρύσσιι δτι άκυ ρΜθιΙσης τής 6ημο«ρασίας διά ιήν σκυρόστρωσιν τμή μαχος Λε«*#όρου ΚνεβσσοΟ ά«ό Ήρώου μ*κρι συναν- χήσΐΜς 66οΟ Γε«ργίου Γβ ρωιυμάκη βναναλαμβάνι· ται αυτή είς βι' Ανσθραγί- στων «ροσφορέΐν £νώ«ιον τής Δημαρι,ιακ^ς Ένιτρο ■ής την βωδεκάτην 'Ανρι- λΐου 1937 ημέραν Διυΐτέ- ραν καί ώραν 11—12 β. μ. έν τω Δημοτικφ Καταστή ματι οβό τούς αΰτούς 6 ρους τής βγκεκριμΐνης συγγραφής κλ«. σχετικών ών δύνανται νά λάβωσι ννβσιν οί Ανδιαφιρόμενοι ■ροσερ|όμινοι είς τα γρα- φεϊα τής Τεχνικής Υιηρι- σΐας τοθ Δήμον. Έν Ηρακλείω τΒ 27 Μαρ τίου 1937 Ό ΔήΐΑ-Ρ||θς Ηρακλείου ΤΡΙΤΗ ΜΑΡΤΙΟΥ Ανατολή ηλίου 7 35—Δθσις 5 57 ΤΑ ΩΦΕΛΙΜΑ Πάλιν τα ώΦέλιμα πτηνά επί τά¬ πητος. Γό γιατί δς άναζητηθη στή σχετική σύστασι τοθ ύπουογεΐου τής Γεωργίας. Είνε σιερεότυπος τώρα καί κάμποσα χρόνια: ΟΙ κυ· νηγετικοΐ σθλλογοι, οί γεωργοΐ κλπ. κσλοθνται να άποφεύγωσι τώ κυνήγιον των ώφελΐμων ιΐτηνων.,. —Έλα 6ώ μικρέ έγχληματία μέ τό λαστιχο καί τιίς μου: "Εχεις.... κάποισ συνείδησι τής πράξεως σου; Καί αν Εχης, δέν άγανακΓης επί τέλους εναντίον τοϋ έαυτοθ οου; "Ετοι μίλησε άλλοτε οίον μκρόν "Ελληνσ, πού των συνέλαβεν έπ' αύτοφώρω στήν άλλία τοθ 'Εθνι· κοθ Κήπο'υ, Ενσς γνωστάς λοχογρά φός. Άλλ' είς μάτην. Ό ίγκλημα- τίας καί τότε καί δταν έούρθη<ε άργότερα άπό τό αύτΐ καί δταν έ- 5*ρη δέν κατώρθωσε καν να άπο κτήοησυνεΐδηοιν. ΤΑώφέλιμα πτηνά δέν Ετταυσαν νά τόν ένδιαφέρουν τρομερά άλλά διά τό λάστιχό τού. "Αλλως τε τό κάτω—κάτω τί Εκανε ό μικράς; Διεμορφώνετο είς τόν «με γάλονκυνηγόν τοΰ αυριον .'] τόν αν Θρωτιον τοό άγροθ πού συχνα αί- σθάνεται Ιδιαιτέραν ήδονήν νά τα κατ^διώκη—κσί νά τώ τρώγη ώμά σχεδόν—£στω καί αν ξέρη δτι είνε ώφέλιμα στό παραγωγικό τού ϊργο. Πρόκειται καί έδώ τιερΐ..,. έθνικής κληρονομικότητος. Άπό τα κηπάρια καί τούς κή· πους μας εΤχον σημειώσει πρό Ε- τους ολοκληρωτικήν άποοσΐαν τα πουλάΜσ. Καί ώς απεδείχθη άφορ μή ήτο ό άπηνής διωγμός τους Λιό τόν Ιστορικόν λαστιχοφόρον.Χαιρώ σαστε πρασινάδα, λουλοόδια, εύω διέςκαΐδμως δέν εΤχατε οθτε..,. Ιδέ αν μουσικής:"Ελειπε καί τό παρομι κρότερο,'.έκφραστικό κελάϊδημα ΠοΟ οί συμψωνίες πού Εκαναν άληθινές μουσικές άνάβρες τίς χαρούμενες συατάδες καί κάποτε τούς ψηλότε- ρους μίσχους μερικών λουλουδιών! Τό πουλΐ δέν ΙσοζυγΙζετο πειά οΰτε στούς κλώνους των δένδρων οθτε σιά νούφαρα τής πρώτης δέ ξαμενής, οθτε στήν ακρη τής πρα σιδς γιά νά χοροτΐηδήση, τσιμπών τας χαριέστατα τό πρατο βωλαρά- κι Σήμερα μπορεΐ τα πράγματα νά είναι διαφορετικά. ΚοΙ δέν είνε ότιΐθανο διόλου αύτό νά ύφεΐλκται στό ϊργο των διδασκάλων πού κά νούν δ,τι εΤνε δυνατόν γιά νά έκπο λιτΐσουν τούς μικρούς άγροίκους. Πάντως ή σύστασις γιά τα ώφέλι μα πτηνά είνε μάλλον ζήτημα παι δαγωγικής. 'Εκεί βρΐσκεται ή ρΐζα τοθ κ^κοθ. Καί άπδ έκεϊ άρχΐζει ή άποτελεσματική θεραπεΐα τού. Ό Άλλοβ —Ρικόρ «<αρνισμάτ«·ν 'Ω; γνωαιόν είς τή* Άαεοιχήν χοντβ χ«1 είς τάς «Χλας μϊν£*ς Ι πιχρατεΐ χαΐ ή μχνία τ»ν ριχίβ. Ό χ. Τζώ < Χ «οριγχτον λοιπδν άπο τδ Σ»λ Αίϊ< Σίτυ χατίχει χό ρε- χδρ τ* .. .πτβρνισμίτοίν.Άπδδεχ» ετΕχς χρατεί έηΐμελβς σχετικήν στατισιιχή^. βίς τα διαοτηιια τοθ το ί εύτυχής θ*ητδς έπταρνΐσθη 100 χελιάδας φοοας χαΐ ίχρηοιιΐί πβίησε δίχα χιλια!εςμ*νδήλια. Ε( ναι ζήτημ-χ έν τούτοις &1 χανεΐς θ* ζηλεύβη τό ρεχόρ αυτί. Ό χ. Χαρριγχτον τό άηίχϊΐ,σε «χάρις» είς χρίνιον σιινάχι ά «τ. ό τδ δποΐον δποφέρει Άλλ' αί δπολιγισ^ίΐ τοθ πρωταθλητοθ τοθ πταρνίσμα- τος δέν σιαμντοθν {*)&. 'ΕξηνρΕ- βωσε δτι άθροΕζων την δύναμιν που χιτέβχλεδιά χάθε πτάρνισ>!>
  θά ήιττοροθσε, θεωρητιχβς βεβαία
  νά υψώση χατά 3 μίτρα τό 'Εμπά
  ϊιρ Στίϊι ΜπΕλντιν, τδν μεγα,λεί
  τερον οθρανοξύσιην τβθ χδσμου.
  —-Π&ς θά αυξηθή ή δρατό
  της τοθ Πύργου "Αΐ·ΐλ
  ί Ό ηόργος χίθ "ΑΓφφιλ εάν τό
  έπιτρέπουν αί χαιριχαΐ συνθήκαι,
  θά είναι δ?ατΙς έξ άποοτάοε»;
  180 μιλΡων χαθ' δλην τ?}ν ίιίρ
  χειαν τής Βιεθνοθς έκθέαεβς τβν
  Παριοίων. Ό πυργος θά φβταγω
  γηθς μέ χιλιάδας ήλϊχτριχβκ λαμ
  Ιφχήρων, τοιουτοτρόπως δέ οί επι-
  ,δάται τβν δηεοωχεανείων που θά
  Ι χατευ65νονται ε!ς τόν λιμένα τής
  Χίδρης θά ή^ποροθν νά βλέπουν
  την φωτβψ(αν πρίν τό οχάφος ει¬
  σέλθη ιί; τα γαλλικά χβριχά Ο
  δατα. Ό Γ.ύργος τοθ "Αι>φιλΙχιΐ
  Οψ3ζ 300 μέτρων. Ή Χάβρη απΐ
  χει άπό τό Παρίοι 110 μΐλια.
  ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
  ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΑΑΓΑΡΔΗ
  Πκρκ τον 'Αρκοτά
  ΤΒ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΑΗΕΙΟΡΑΛΣΤΙΚΗΣ
  ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ
  ΙΔΡΥΣΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ
  Πρός άιτβφυνην έκμετιχλλεύσεΜς τής ηολυπληβοδς π«·
  λατείβτς μου μ«1 κρός «μέσον ίίυπηρίτησιν τής πόλενς
  χκΐ τ&ν δυτικών έπαρχι&ν τοΰ νομο& ϊδρυσβ ιΙςΚαμαράΜΐ
  Πρκτιίριον τ&ν «Ιδών Άγγειβπλαστική; διενβννβμενον
  παρ'ΐέμοβ τού Ιδίου.
  'Η στερεότης, ή χαλλιτεχνΐΜη εμφάνισις καΐ Μβθημερι
  νίι τελειοποΐησις καί αί άουν«Λώνιοτοι τιμαί τδν ειδ&ν
  μαις πυκνώνουν έλβέν τηνηβλβτβίαν μου.
  Τα ειδή μας άννειοπλκατιχής είναι τα ανωτέρα ίλειν.
  Το συμφέρον σας έηιβ&Χλει νά τα προτιμάτε.
  ΑΙΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΗΝΑ ΜΑΡΚΑΚΗ
  •Ηράκλειον τηλέφ. 5-69
  ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑ1 Α£ΦΑΛ1£ΕΙ£
  Ζ&ΗΧ
  ΠΥΡΟΣ3
  ΣΕΙΣΜΟΥ
  •αλαϊιιησ;
  ατυχηματων
  αυτοκινητον
  'Υηβ τβύς βΰνβϊκΜτίρβυς καί συμφερντέρους ορου(
  χαΐ είς Έτετιρείβς οοβαρ»»τ«τβις.
  ΠρακτορεΤα κκί ανταποκριταί <1( όλην την Κρήτην. (Γραφεΐα 25 Αΰγοώστβυ π«ρ«κλεύρΝ{ Λαϊκϋς ΤρβπέζπΟ ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ύποκαταστήματα κσί ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬ δος καί τού Έξωτερικοΰ. Ταμιευτηριον καταθέσβις έν όψει καί επί προθεσμία. Δάνεια επί ένεχύρ© έμπορευμάτων. Έϋτέλεοι; πάοης νέαι·**, τραπκζική; βρ γαοΑας ύπ* συμφέροντας ορους. ΑΥΟ ΟΤΟ 202 ΑΔΕΑΦΟΙ ΠΟΑΕΜΟΙ Το6 Προσιτέρ Μεριμε. ΒΜ1ΠΣΕΙΣ.- Ό κ. Φίλιππος Κουκουοιτά*ης άνεδέξατο την πα- ρελ. Κυριακήν είς Βαγιωνιά τόν υΐ ών τοθ κ. Γ. Α. Νβονάκη ονομάσας αότΛν Άβαμάντιον. Ευχόμεθα είς τούς γονείς καί ανάδοχον νά τοίς Αρτβμις, πόσο μέ στενοχωοεΐτεΙ .. Νϊ είσθε βΐχαιη κι* ό ζήΧος τή θρησ<ε'ας σας να μή σας τυφλώνη.. Άπαντήστέ μου, ΘΛ βοή τε άλλον πιό υπο ταγμένο σκλάβο άπό μενά για δλα δσατ μκοροθν 'να κά¬ νουν για σος τα χέρια καΐ τό μυαλό μου; Άλλά δν χρειάζβτσι νά σας τό ξαναπθ κα( τιάλι, απορΛ νά πεθϊνω γιά σά δ(ΐ δμως κσί νά πι ■/ψϋ κάποια πράγματα. Έκε(νη σήκονε τούς ώ^υς ένώ τόν ά<ουγε καΐ τόν κύτ· τσζβ μέ μια εκφράση πού εφθανε μέχρι μΐσους. —Δέν θ£ μποροθσα. έξακο λούθησε έκβΐνος, ν' άλλάξω γιά σας τα χαστανά μου μαλ λιά σέ ξανθα. Δέν θα μπο- ροθσα ν' άλλάξω τό σχήμα μβλθν μου γιά νά σάς ευχαριστήση». Ή θρησ<ε(σ μου είνε ίνα άπό τα μέλη μου, άγαπητή φιλή, καί μάλι- στα ε^α μέλος πού δέν θά μποροθσβ κανένας νά α' άπο· σπάση παρά μαζύ μέ τή ζωή μου. Τοθ κάκου θά μέ κατη- χοθσαν καί επί εϊ<οσι χρόνισ, ποτβ Ρέν θ3 υέ κάνουν νά πι· στίψω πΔς ενα κομμάη ψω μΐοθ χωρΐς προζύμΐ... —Σωκαστε, τόν ΒιέκΓψβ μέ έπιτακτικό τόνο* μή βλαστη μάτε. Δοκίματσα 8σ, τίποτε δέν έπέτυχβ. Σ=Τς δλοι πού βΤσθε μολυσμένοι μ' αΐρετικό δηλητήοιο, είσθε ανθρωποι χον&ροκέφαλοι καί κλεΤτε τα μάτια καί τ' αΰτιά σας στήν άλήθεια* φοβάσθβ νά δήτε καί ν' άκοόσετε. Λοιπόν, ήΚθβ 6 καιρδς πού Βέν ξαναΒήτε καί Βέν θά ξανακούσβτε... "Ενα μόνο μέσο ύπήρχβ γιά νά καταστραφί) σύτΛ ή πλη γή τής έκκλησΐας, κι' αύτό τό μέσον θα τό μεταχειριοθοθν. "Εκανε ταραγμένη μβρικά βήματα μίσα σΐό Βωμάτιο κι' ίξακολούθησε μ' αύτά τα λό για. —Σέ λιγώτερο άπό μιά ώ ρα θά κέψουν τα έπτά κεφά Χια τοθ δράκοντα τής οϊρε- σης. Τα σπαθιά είνε άκονι- σμένα κι' οί πιστοί έτοιμοι. Οί άσββεΤς θά χοθοθν άπό τό πρόσώπο τής γτ)ς. (συνεχίζεται) ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.— Ό κ. Ιωάννης Ε. Παρλαμας έμπορορράπτης καϊ ή ΔνΙς ΜατρΙνα Λαμποάκη άντήλ· λαξαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου Συγχαρητήρια. ΓΑΜΟΙ -Χριστίνα Κολυδάκη Ί ωαννης Ση·ά<ης ετέλεσαν τοΰς γά μους των. Παρανυμφος παρέστη ό κ. ΜΕμης Μ. Φυτάκης. Συγχαρητήρια. ΘΑΝΑΤΟΙ —Ύποκύψασα είς μα κράν νόσο.» άπεβίωοε την παρελ Θοθσαν Παρασκευήν έν Νεαπόλει ή Στέλλα Μιχ. Σαρρή, Ή κηδεΐα της εγένετο έπιβλητική καί έν καταφα νεΕ συγκινήσει ολοκλήρου τής κοι νωνΐας Νεαπόλεως τιαο' $ ή τόσον προώρως μεταστασα έξετιματο διά την χρηστότητα της. Ιδιαιτέρα Ο πήρξεν ή συμμετοχή τοθ δικαστι κοθ κόσμου Νεαπόλεως καί των δικαστικών ύπαλλήλων, μ^ταξώ των δττοΐων διεκρίθη. Στεφάνους είς την σορόν της κατέθεσαν πλεΐστοι, έξε φώνησαν δέ συγκινητικούς έπικη δείους ό θεοφιλέστατος Πέτρας καί ό κ. Γ, Φινοκαλιώτης. 'Η «Ά νόρθωσις» συλλυπε(ται Θερμώς τοθς οίκεΐους της. —Είς βαθύ γήρας άπεβΐωσε έν Χερσονήσω Πεδιάδος χρηστός πό λΐτης κοΐ στοργικός πατήρ, ό* ΉλΙ άς Κανακάκης πατήρ τοθ αύτόθι έργοστασιάρχου κ. Άνδρέου Κανα κάκη καί τοθ φίλου φαρμακοποιοθ κ. Λάμπρου Κανακάκη Την κηδει αν τοθ μεταστάντος γενομένην προχθές παρηκολούθησε πολύς κύ σμος τιμων την μνήμην αύτοθ. Τούς οίκείους τού ή «Άνόρθω σις» συλ,λυπεΐται Θερμώς. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Καθτΐκον μου επιβεβλημένον Θεωρω Οπως καί διά τοθ τοπου έκφράσω τάς πλέον Θερμάς μου ευχαριστίας είς τόν δι ακεκριμένον Ιατρόν τής Λόλεώς μας Στ, Χελιδόνην, Οστις διά τής χειρουργικήν επεμβάσεως τού 6σω· σε τό τβτραετές τέκνον μου έκ ρε βαίου κινδύνου. Ό ευχαριστών Έμμ. ΟεταλάΝπς Γύρω στήν πάλι μας. ιΜΙΝΩΑ' 'Αριθμος τηλεφεΐνο» 221 ΣΗΜΕΡΟΝ Ό βοιαιλευς των Τζινγοΐ· νειν. "Ο μαγος βιολ(βτ«(: ΑΑΦΡΕΝΤ ΡΟΝΤ ή ηερίφημη ορχήοτρα. τβυ, ΐ Ο χέ μιρεΤγ περρυ χη Χτήν θαυμασία Τβιγνάνι βηερέττα: ΖΟΥΑΜΙΤΑ Έκτός προγράμματος Έηίχβιρον Ζονρνάλ ΤΗΝ ΠΙΜΠΤΗΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ Α·νΒρ·βεΤβν ΣυνεχΙζεται ή άππλπιστική άνομ- βρΐα καί συνεπως καί αί ζωηραΐ άνησυχΐαι των παραγωγόν, —Πού είς μάτην περιέμκνον καί Θά ττεριμένουν φαίνεται άκόμη τα δυό τρΐα νερά των μηνων ΜαρτΙου —Απριλίου. —ΟΙ παρατηρήται τής τ·υριστι· κης κινήσεως άνέφερον καί τό £ξή;ς προκειμένου.περΐ των περιηγητριθν τοθ ΓαλλικοΟ «Σαμπολιόν». —Πού κατέπλευσε ώς γνωστόν τό παρελθόν Σάββατον είς τόν λι· μενά μας, —Ότι αί ταξειδιώτριαι αυταί ή". σαν άπό πάοης,άπόψεως άξιοπρό· σεκτες καί,... όρεκτΐΝές διά νά μΐ· ταχειριοθωμεν τόν ειδικώτερον δ ρον τής παρατηρήσεώς των, —Έν πάση περιπτώσει μάλλον αξιοσημείωτον είνε δτι άπό τα εΤδη έγχωρΐου χειροτεχνΐας πού ήγόμα- σαν δέν άφησαν ώς μανθάνομεν είς τόν τόπον εύκαναφρόνητον πό σόν. —ΟΙ καφινειολόγοι τα Ι χούν και' αύτάς μέ την Ίταλοσερβικήν συνθήκην. —'Αλλά καί μέ τόν πόλεμον τόν οποίον ΘεωοοΟν πάντοτε έπικεΐμε. νόν, είτε ύπογράφονται είτε δχι «συμφωνίαι είρήνης». —Καί δίν 6χουν άδικον μάτην αλήθειαν —Δΐβρχόμενος κανεΐς την λεωθό ρον Κουντουριώτη καί Ιδίως παρά τό άνεκτέλεστον άκόμη τμήμα χοί Μεγόλου Στρατώνος αίσθίνβται ά φόρητον δυσοσμίαν. —ΤΙ συμβαΐνει επί προκειμένου δέν γνωρίζομεν ακριβώς. —Όπωσδήποτε είνε άνάγκη νά ληφθ() φροντίς άπό τούς ΑρμοδΙους διότι καί άλλοτε εσημειώθη ή ά· σχημΐα αυτή λόγω ελευθέρας χρη¬ σιμοποιήσεως τοθ τούτου χώρου ά πό (όν τυχόντα άλλά καί πλημμε λοθς έν γένει καθαριότητος τού. —Άπό την κίνησιν των ξένον δέν κάνουν ασχημες δουλειες οί μικρο καφετζήΒες καί μικροεστιάτορβς. —Καί τοθτο διότι οί ξένοι μίχρι τινός τούς προτιμοθν.... —Άναζητοθν βλέπετε οί τελευ¬ ταίαι καί τοπικόν χαρακτήρα είς τα ταξεΐδια των, πράγμα πού παρίχβ ται ουχνά είς την έντέλειαν είς τα κεντρικά ή καί άπόκεντρα μαγαζά κια. —Είς τόν γείτονα νομόν δίδουν κοΐ παΐρνουν οί χοροΐ Μ. Σαρακο¬ στήν ή «ΜΙ καρέμ» κατά τόν ύπάρ* χοντα σχετικώς όρον. —Τουλάχιστον αυτώ συμπεραΐνσ μέν άπό ϊνα χορόν τής Ίεραπέρας Βστις εδόθη πρό ολίγων ημερών κοί ΰστις εοημεΐωοβν εξαιρετικήν επιτυχίαν. —Σημειωτέον δτι ό χορός έβόβη υπό τοθ εύϊοκίμως δρωντος έκει φιλσνθρωπικοθ συλλόγου κυρίαν καί δεσποινΐδων ό «Εύαγγελισμόο. —Προχθίς Κυριακήν οί συμπολί¬ ται καθολικο! έώρτασαν τα Πάσχα ψαλλεΐσης τής άκολουβ'ας τής Ά· ναστάσεως βΐς τόν έντσθθα καθε- δρκόν ναόν τοθ Αγ. Ιωάννου. —Ή μεγάλη διαφορό είς τό "πά σχάλιον,, παρετηοήθη έξαιρετικως εφέτος μεταζύ των 66ο έκκλπσιων. —Έν αντιθέσει πρός αλλα Ιτη όπότβ συνέπικτον αί χρονολογΐαι τοθ Πάσχα. —Είς την Μινώαν ττροβάλλετσι «ή μερον μετά τήνάλησμόνητη «Μάρ Θαβ ή ·Ζουαν(τα»Ινα άπό τα κολύ τερα κινηματογραφικά μουσικά ϊρ γα τής εποχάς. —Είς τοθ Πουλοκίκη προβάλλον ται: "ΟΙ εθθυμοι άλήτες,, μέ τούς τόσον ουμπαθείς στό Ηράκλειον κινήμαΓ-ογραφικούς δημιουργούς. Λίλιαν ΧάρβεΟ, ΒΙλλυ Φρίτς καί ΠάοΑ Κέμπ. ο Ρεκορτερ ΖΗΤΡΙΤΑΙ κρός αγοράν ν.65ιξ Δ, Β. Ο, 6ης έκδό9|»{ Β* 1ϊ Ι της ^ χρ 5ντουανέττα τ. άνεμένετο. έκ Ι-οματικ 2ο τοκετοθ αόΐ [σθη να ,οθ. Μονάχα ο οτίρους συγγεν ,4 «αρασταθοθ „ των ώδΐνβν- καλά. "Οίαν 8μ β< νιογέννητο βρ ό χαΙ νά ή μητίρα ούναμι νβ έρα ονόρ» ί| «βλι κ νβ μόλις συνί|>
  ΛοϋδοβΤκοςέπλτι
  βάτι της—τα. οο
  σαν σία μάγου)
  «ου αύτοθ ~οι
  ίύσκολο νά ο
  μ! Βυνατή Φωνι
  σι τή μεγάλη τ
  νήνγϊΐλεν:
  —Ό κύριος Ι
  νά (Ισέλθτ,Ι
  Γενική ίλαρόι
  ή «όρτα τοθ Γ ο
  ϊθη«6 διάπλατα
  τητα καί 6 &ο£
  Μας έκομίοθη
  οτήν ύ
  ΠΡΟΖ
  ΜΕΤ
  νΐίη.
  ΤΕ)
  Γ. Α. Π
  ΑΙ!
  Τε
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΧ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
  |[
  71ο»
  Στήν &»ότβρη ίγκυμοσύνη
  της έστΑθηκεν ατυχη ή //ια
  ρΐα—Άντουανεττσ. Μιά άπό
  τομη κίνησις της για νά κλε< σο την πόρτα χοθ άμσξιοθ της επροκάλεσεν άποβολή Καΐ στΐς 29 Νοεμβριού 1780 Α ΜαρΙο—θηοβσΐα πίθανεν α πό κνευμονΐσ, τΐρΐν γεννηθρ, πρΐν άχόμα συλληφββ 6 6γγ0 νος «ού μέ τόσην άνυτιομονη σία, μέ τόση λαχτάρα έπερ'με μενεν άπό την κόρη της. Δυό ήσαν οί τελευταΐες χάρες ηού έζητοθσεν άπό τή ζωή ή κα ταπικρσαένη γρηά αύτοκρά τειρο. Την πρώτη—νά δώση ή κόρη της έναν βελφΤνο στή Γαλλία—τής την άρνηθηκεν ή μοΤρα· τή δεοτβρη—νσ μην (50 τό πολυάκρφο παιβί της νά πέφτη στή δυστυχία μέ την τρέλλα καΙ την έλαφρότη τα τού—6 θίός της την Ι5« κεν. Μόλις Ινα χρόνο μβτά τό θάνατο της Μαρίας—-ΘηρβσΙ ας,ίφερβ σΐόν κόσμον ή Μαρία Άντουανέττα τόν γυιό ηού τόσονάνεμένεχο.'Ύστερ άπότθ δραματικά έπεισό&ια τοθ πρώ τού τοκβτοθ αυτήν την φορά απεφασίσθη νά καταργηθή τό θεαματικό μέρος τοθ τοκβ τοθ. Μονάχα στούς πλησιε- οτίρους συγγενεΤς επετράπη νά παρασταθοθν στό κρβββά τι των ώδΐνων. "Ολα ίτιήγαν καλά. "Οταν 8μως επήραν τό γεονέννητο βρεφος γιά νά τό λοοσουν χα( νά τό τυλΐξουν, ή μητέρα θε ν είχεν ο Οτε τή 86ναμι νά ερωτήση άν ήταν άγόρι ή· πάλι κορίτσι. Άλλά νά μόλις συνήλθε κάπως, ό ΛουοοβΤκοςέπλησΙασε τό κρεβ βάτι της—τα. δάκρυα έκυλοθ- σαν στά μάγουλα τοθ άνθρω¬ πον ούτοθ ηοο ήταν τόσο ΙΤύσκολο νά συγκινηθή—?αΙ μ* Βυνατή φωνή κου άντηχοθ σε τή μεγάλη τού ευτυχία ά νήγγειλεν: —Ό κύριος ΔελφΤνος ζητεί νά ιΐσέλθηΐ Γενική (λσρότης ίξέσνασεν ή πόρτα τοθ Γ«ματίου άνοΐ- χθηκβ διάπλατα μέ επ σηαό- τητα κα( 6 Βοόξ τής Νορμαν δΐας έκομΐσθη φασχιωμένος στήν εοτυχισμένη μητέρα. —Μβνσλβιοτάτη, τ«γ «Τ., ίοννΐζοντος τα δάκρυα τίο χαβάς τού 6 άνδρας ? Μν«!..τ!£ «αί δλης τής Γαλλ,ας. — Εκεΐνη εγβιρβ μέ την «ο- νη6^°σσ' Τ · * ΙΗΣΥΠΕΙΝΗΣ Λ^°σ' ΤΤ·ς « *«Λτ- ζ άμΐλητη τό κόκκινο «ρο σωπάχι κου έπρωτοχοηρετοθ. ο« μέ δΧάνοιχτα μάτια τό Τώρα πιά μποροθοε νά έκ- τυλιχβοθν σύμφωνα μ έ δλους τούς κανόνες ο( μβγάλες τελε τές επί τ(| γεννήσει τοθ Βελφί νού. Ό Βιάβοχος έβαπτίσθη άκό τ£ν καοΒινάλιο ντέ Ροάν τόν μοιραίον άντΐτΐαλο τής Μαρίας—Άντουανέχτας, τόν οποίον έσυναντοθσε κοντά στόν δρόμο της σιΐς κρίσιμβς Μικραί ίατρικαί συμβουλαί Εκατόν μ(α κανονιές ά- νήγγειλαν στό Παρίσι τό μβ· νάλο γεγονός. ΚαΙ ξανάρχι- σβν ή σειρά των ίορτβν, πιό επιβλητικόν, πιό μεγαλο- πρεπον πσρά δταν εγεννήθη ή πριγκήτιισσα. Όλβς οί συν τεχνΐβς ίστειλαν στό ηαλάτι άντιπροσωττβΤβς μέ μουσικές. Έννηά ήμέρες έβάστσξεν ή πολύχρωμη παρέλασις γιατΐ κάθε συντεχνία ήθελε νά χαι· ρβτΐση μέ τόν Βικό της τρ ό τι ο τόν μέλλοντα βασιλέα. ΟΙ κα πνοΒοχοχτΐσται ίτροβοθσαν θριαμβευτικά μίαν καπνοΒόχο στήν κορυφή τής οποίας έκά- θοντο μικρά μαστορόπουλα πού έτραγουΒοΟσαν χαρωπσ τραγούβισ. ΟΙ χασάπηδες ϊ- σπρωχναν μπροστά τους ίνα πελώριο βώΒι. ΟΙ άχθοφόροι παρήλασαν μέ μίαν έπιχρυ· σωμενη πολυθρόνα Βπου ή σαΐν θρονισσμένα Βυό άνδρβΐ- κελλα ή τροφός καΙ ό μικρός ΒελφΤνος. ΟΙ σιδηρουργοΐ έ- κθυβαλοθσαν ενα άμμόνι έπά νω στό οποίον έχτυποθσαν ρυθμικά. Οί κλβιΒαράΒες πού ήξεραν κώς ό βασιληάς ήταν έρασ,τέχνης συνάδελφός των Εφερον μιά'περίπλοκη κλειΒα- ριά· καί δταν ό ΛουΒοβΤκος 16ος την ανοιξε μέ την περιέο γεια τοθ ιΐΜκοΟ, έξεπβτάχθη ενός μικράς βελφΐνος άπό σί· βερο θαυμασία Βουλεμμένο. (σονεχΐζεται) ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ μ. χ. ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΤΑΖΗΖ ΚΑΙ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ €1 ννκστβΐ αβ( έ{αιρετιχοΙ μετα{βοηοροι, ΛνΑηροι κα) τβν γαλλικής /ΐρβ«λεάο·Μ{, μιχρβοχοκημένβι κατατο ούατπμα «ΐβοτίρ. ςρθάνονν χαϊ β» τΐθβδν «Ις Μνχλοφορί· αν την 12ην ΜαρτΙβυ. Ποιότης άο(οτη· Άπβδβσις ήγγβημίνη· Παράγβυν την χαλυτίραν ηβιβτητα χβυχονλ(»·ν χά! μετβΕης , Ο χ. παραγωγείς δύνανται νά ηρομηθεύΝνται έ( αύ τβν έν 'Βραχλ·(ν πβρά τ&ν ΚαταβτηματΝν χ. Άδιλφ&ν Δαμιανάκη, έν Ριβΰμνω πκρά τού χ.Ζκνριδάχη ©«μά, έν ΐνεσβαρφ παρά τβν χ. Άδελφβν Λβυλβυίάκη, έν Μνλοηο τάμψ καρά τβν χ. Ποτνάγω Γιαννούβη χαί Μιχαήλ Βάμβουχα, έν ΣητεΙα καρά τβθ χ. Άντ«νίβυ Αΐχατερι νΐβη. ΓΡΙΦΕΙΟΝ Π. ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ - ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 17 ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ .ΥΑΑΟΓΟΥ ΠΑΗΑΠΟΣ ϊίΦΟί Άναχώρηοις 22 Απριλίου 1937 μέσω Άλβ- {αινδρΐίεις ΠΟΡΤ ΣΑ Ι Τ, μΐ τ· θαλαμηγόν ΑΤ ΤΙΚΗ τόννων 5 000. Εγγραφαί παρα τώ Γίνι>$ Άντιι.ρ·ββ5ιΐ¥ χ.
  Κννατ. Πατεραχϋ
  ΣΗΜΙΐαΐΙΕ ϊυνιοτάται >Ι{ «ύς ένδιαφερομίνβυί
  «κιιι «γγρ·φβοι τέ. ταχύτερον μή ύηάρχβντββ χρβνου
  κρός τκχτβπθΐησιν τΒν βι*βατηρί·»ν τ»«ν.
  Ληίΐί έγνρ«φβν Ϊ5 Άκριλίβν.
  ΖΗΤΗΣΑΤΕ τβ έκΐσημβν κρβγραμμα τ«ί έχβρβμίΐβ
  καΐ ηάααν πληροφορίαν καρά τβ" - -
  ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Γ. Α. ΓΙΒΡΙΑαΚΗ-Σ. Κ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΙΤΗ
  ΔΙΠΛΒΙΙΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΑΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΜΙΚΟ!
  ΤεχνιιιαΙ καί οίκοβομ»κ*1 έίΐιχειρήβεις,
  βιομηχανικ.1 «ετε.βκευαΐ, μελέΛ.ι μπετόν
  *ρμέ, σιοηραΐ καιταιβκ·»·»» οΐκοδομ,ικβ, ό-
  •οποιϊ*.
  ; Ν. χ. ΕαΙ«λαχπ>-Άχ*>«το<». {υλακο / Β'. Εάν πάλιν άπό την ΙΒίαν αφορμήν έρεθισθΠ Τ0 Βέομα των ποδών καί μάλιστα οιιι- σθβν τής πτέρνης καί πρός τα Βάκτυλα, τό καλλίτερον πού εχετβ νά κάμετε Βιά νά καταπροϋνθθ ό έρεθισμός κα( στερεωθρ ή έπιΒερμίς είνε νά σκεπάσεχε τα έοεθιμένα μέρη μέ κομπρέσσα ή βατμβά- κι βραχέν είς διάλυσιν πικρι- κοθ όξίος 1 ο)3 καί νά τ* ά· Φήσβτε επάνω χωρΐς νά τ' άλ λάξετε. — Μή λησμονείτε βτι ίνα ή Βΰο φύλλα εφημερίδος τυ- λιοσόμενα πβρΐ τόν κορμόν έξωθεν τής φανέΧλας ή τοθ έσωτβρικοθ ύποκαμίσου κρα- τοθν τό σώμα θερμότατον καί τό προφυλάττουν άπό ύγρα σΐαν. 'Επίσης στυπόχαρτον καχύ ή τρΙΒιπλον, ή έστω καί φύλλον εφημερίδος πιολύπ τυ¬ χόν μέσα είς τα υποδήματα πρός τό πέλμα κράτει τα πό δια ζεστά καί άσφολί) άπό ϋγρασΐαν. —Κατά τό διάστημα τής παιδικής ήλικίας έπιβάλλονται μερικοί προληπτικοΐ έμβολια σμο| Βιά νά προφυλαχθοθν άπό Βιάφορα λοιμώΒη νοσήμα την γέννησιν έμβολιασμός μέ -Λ Αντιφυματτ(<όν έμβ Ίλιον ΒΟΟ ^σωτερικος διδόμενον Ιδίως δταν οί νονεΐς είνε Ο- ποπτοι φυματιώσεως. Είς ηλικίαν 3 μηνον, έμβο λιασμός άντιευλογιακός (*)α· μαλισμός), δστις Βμως δυνα τόν νά άναβληθρ άν τό παιδΐ είνε κανε<τικόν 1 πάσχπ άπό Εκζβμα ή πυοδερμΐτιδα. Ε(ς τό τέλος τοθ 1ου ί- τουρ, δεύτερος έμβολιασμος άντικυματκός είς τα παιδία πού έλαβον τό έμβόλιον δταν έ-/βννή9ησπτν. "Από τοθ 2ίυ έτους καί π« ραν, άντιδιφθεριτικός έμβολια σιιόΓ μέ την άνατοξ(νην τοθ η Πώς ρυδμίζωνται τα των Γεωργικών όργανισμών. τα. Την πρώτην έβθομάδα μετά ΠερΙ τό τέλος τοθ 3ου βτους τρΐτη βόσις άντιφυματικοΟ έμ βολιασμοθ. Άπό τοθ 4ου έτους καί πέ ραν άντιτυφικός έμβολιασμός δι* έμβολΐου λαμβανομένου άπό τοθ στόματος, δπως £ γραΓφατ άΧλοτΐ:, επί τρείς πρω ΐατς κατά σειράν. Ό έμβολια σαος ούτος δυνατόν νά επα ναλαιιβάνβται κα( κατ' 6τος ή καθ* εξάμηνον. Περΐ τό 7αν έ τος άναδαμα λισμός. —"Οταν ό βήχας είνε πε ριττός καί μάλλον έπιβλσβής ήμπορεΐτε νά τόν ύποβαλετβ υπό πειθαρχίαν καΐ νά τόν συγκρατήτε δταν άρχίζβτβ νά σΐσθάνεσθε τόν νευρικόν γάρ γαλισμόν τοθ βηχός, μέ τα εξής άιΐ>ά μέσα, τα όποΐα
  , έντός ολίγων ημέραν γΐνον
  ται άποτελεσμστικά: καταπΐ
  νετε ύλΐγο σάλιο, ή παίρνετε
  μερικάς ιίσπνοός άπό την μύ
  την συντόμους καί ταχείας
  καί κρατεΐτε πρός στιγμήν
  την άναπνοήν σας.
  (Το6 Ιατρόν Ι. Α.Γ)
  ΔΑ τοθ καταρτισΡένος ύ
  πό τοθ ύπουογβΐου τή' Γβωο
  γ(οτς κανονισμοθ τοθ ύΗΐυρ
  γείου τούτου πληροφορούμεθα
  βτι (ορώεταΐ διεύθυνσις κτηνο
  τροφίας κα( βΐϊύθυνσιςέλέγχου
  των εξαρτώμενον έκ τοθ ο-
  πουογβίου τής Γεωργίας όρ
  γανσαών.
  ΑΙ υφιστάμεναι σήμερον δώ
  δεκα έπιθβωρήσβις γεωργίας
  καταργοθνται καί άντ* αυτόν
  ΓΛούονται τρείς γενικαΐ επι-
  θ°ωοήσεις Γεωογίας.
  Τα ταμεΤα έλαίας καταρ-
  γοθνται, οί δέ πόροι των ύ-
  πάγονται είς βίβικάς γεωργι-
  κάς ύπηρεσ'ας καΙ θά διατΐ-
  θβνται υπέρ των περιφβρβιών
  αί οποίαι καταβάλλουν αύ-
  χούς.
  Τα ύφιστάμενα γε^ργικά
  τατμεΤα άνα^ιοργανοθνται κα(
  (δρύονται αΚλα βίς δσους νο·
  μούς δέν ύπάρχουν τοισθτα.
  Παρ' έκάστφ γιΐνικΔ διοικη-
  τή διορ'ζονται «Γς γβοπόνος,
  ϊΓς δασονόμος καί είς κτηνί-
  ατρσς. Ο( ύΦιστΛαβνοι νομο-
  γβωπονοι άπαλλάσσονται πά
  σης άλλης άπασχολήσεως χά Ι
  πβριορίζονται είς τα κυρΐως
  γεωργικά καθήχοντα, την δέ
  ύπηοεσΐαν τοθ έπθικισμοθ θά
  άσκοθν τοθ λοιποθ οίκονομι-
  κοΐ καί βιοικητικοΐ ύπάλληλοΐ.
  Ουδείς γεωπόνος μετατίθε
  ται *[ς ΤΟ κέντρον έφ' δσον δέν
  6<ει έξαετή υπηρεσίαν είς την ύπαιθρον. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ό Τό μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ Οικογενειακήν Ξενοδοχείον 'ΑΛΒΙΩΝ, Όόός Ίεινος 10—πλησιΐοτοττοτ Όμον«(οις Τηλεφΐινον 23—303 Τκλβ(Ν£ άναχαινισθέν, διαθέτκι δνμάτια εύήλια, εύάβρατ καθ καλβς έπιπλνμένα. Καθαριάτητβ 4- μΐμπτον καί υπηρεσίαν πρ·θ»μ·το.την. ^Ιθοιιααν άναμονϋς. ΑΙ οι>μφιρε*τ«ρ«ι τιμαί
  Γσ ξενοδοχείον «ΑΛΒίΩΝ» διΐυθύνει αύτβ-
  «ίρβσώπως 4 νέος Ιδιοκτήτης τβ» συμπολ(ττΐ£ μ«{
  χ. ΙΩΑΝ. ΒΥΔΙΑΝΑΚΗ2.
  χινητβν
  παρά τη~ πιοιφιριία τοθ
  ικιΙου ΛχοηθΕοιι δκασΐι
  χίς χλητήο 'Εμμανουήλ ΜϊτΘ.
  Διαλυνάς έν Νεαπόλει ιδριδω/.
  ΔηλοπαιΟ ίΐι
  Δ^άμιι ιί)ς δττ' «ριθμ. 1061)
  1936 ίηοφίαεως τοθ Είοηνοδιχεί
  ου Νεαπ6λε»ς διχάζοντος επί μι-
  κροδιαφοοβν χαΐ χατά παραγγελί¬
  αν ττ]ς έπιοπευδούοης Έλέν-ς χή
  ρας Ί. 'Αν&ριανίχτ] χατοΐχου Β>υ
  λιομένης χατέσχον δια ττ]ς δπ'
  αριθ. 36 τής 19 Μαρτίου 1937
  έχθίοεώς μου τα έν ού·δ άναφι
  ρίμινα Χίνητ-ϊ πράγματα τβθ δ·
  φει)ίτου Άριατείδοιι Άνδριανά-
  χΐ] χατο(χου Τσ:φλι*ίίυ Πλάχας
  ήτοι μίαν ί/ον χρώματος μίλανοί,
  ήλικίας πίντΐ (5) περίπου έχβν
  μετά σάγματος χά Ι των έξαρτημί
  των ο&τοθ, 2) τέοσαρα ηρίβατα
  χώμς τα μέν δδ9 μαθρκ χά
  Η £:ερα !όβ λευχά (ν* έχ χοθ έκ
  λιοτηριάομαχσς τούτων πληοω·
  ^ ή Ιπισπεοίουαα τδ έν τ) απ&
  χρονολογίαν 9 Φιδρουαρίοκ 1937
  έπιτκγ) της αναφερόμενον ποοον
  τ&ν δρχ. χιλίων τΐτραχοοίων έξη
  χοντκ δχτώ χαΐ 30 φ (4ρ. 1,
  468,30) μετΊ των τδχων α&τβν
  άπο τής έπιταγτ]ς χά Ι τβν συμ
  6τ]3ομένων ίξάδων μέχρις έξο-
  φλήαιως. Ό πλειαχηριαομίς τβν
  κινητών τοΰ'ων πραγμάτων γεή
  σεται ενώπιον μου ή τοθ νομίμου
  &ναπλτ]?ωτοΟ χαΐ είς χον συνήθτ]
  τίπ^ν τβν δημοπραοιβν τοθ χωοί
  ου Πλάκας Μΐβαμίέλλου την 11
  ■Απριλίου 1937 ημέραν Ι?ηρ[αχήν
  χαΐ ώραν 10—12 π. μ. Ινθα χαί
  ίπίΐε χαλοθνται οί βουλόμενοι
  πλιιοδοτήοαί, προαχηλβ δέ την
  μιοεγγυοθχον Εδχγγελίαν Άριστ.
  Άνδρυνίχη ίνα μοί παραδώση
  τα 6π' αυτής μεοεγγυΐ]θέ«τα χινη ·
  χά πράγμκτα είς χον τόπον τοθ
  πλεΐ9Τ*)ριαομοΟ πρός ίχποίησιν.
  Τό έχπλιιοττΐρΐασμα χαταδληθή
  σεται παρά τοθ τελευταΕου πλειο¬
  δότου ε6θυ; μετά την πρός αυτόν
  χαταχίροαιν χοθ έχπλεισΐηρυσ3ίν
  τος πράγμαχος.
  Άρμόδιος διχαστιχος χλητήρ
  ίνεργ»)σάτ» χά νόμ-μα.
  Έν Νΐαπόλει τ« 23 Μαρτίου
  1937.
  Ό επί τής εκτελέσεως διχασΐι
  χος χλητή5.
  Έμμ. ΜκτΟ. Διαλυνάς
  —Τα
  συασίη*.
  Τό ΠατρΐΝΤικον *Ιβρυμ« δ Γ έν
  γράφου τού ηρ«( την Γενικήν Δι
  οίκηαιν Κρήτης κ«οακ«λι· οιτ«{
  τού άποστοιλβσιν »χΙ κατασταιαεις
  τ&ν έν τ§ τΐ·ρΐφΐρ«(« της λιιτουρ
  νβύντων συσσιτΐΜν. ΑΙ καταατ*·
  σεις αυται θΐΜροΟνται άκβιραΐτη*
  τοι διά την πβρακβλούθπσιν τίίς
  κινήσεως τΒν συοσιτΐοαν, Υνα έκ
  τίν πβρισιιβιτοίν αυτής οδηνηΒά
  μΐλλοντικ&ς είς την λήψ·ν μέ
  τρ«ν ηρβ( ΐφίλβς τβν αναα Λάν.
  ΤθΤ6λβΙΟ7βρθν
  εν 1<ρπτγι ΟΓΟΖΤΔΣΙΟΙι Μ,Ε,ΦΡΔΓΚΙΔΔΔΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΩΝΣΤ. ΟΔ. ΤΟΣΚΟΥΔΗ Τακτικαί έβδομαδιαϊαι άναχνρήσΐις δι" Αθήνας—Πειραια χαί τανάπαλιν. Πιστή καί «χριβης εκτέλεσις πείση, παραγγε¬ λίας εμπορικής φύσεως. Άθφάλειαί, ταχύτης. με8·δικοτη( παραδειγ ματιχή· ΓΡΑΦΕΙΑ Ηράκλειον: ■αρανλιύρως Κα··έ «Όϊιυμεχος.-ένΆθήναις: Κάνιγγος 3 τηλ.24066. ΜΑΗΟΑΗΙΓ ΚΟΝΙΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣ· ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Λέχεται έν τ$ ρφ χον, οδός Πειρκι&ς Ι7δ' ΛΰΗΝΑΙ. Τηλ. 52,379 —"Η κΐβκγωγέε ίμπβρβυμί των έξ Ά μερικάς. Ύπϊγράφη χοινη άηοφοισις τ&ν ύπβυργδν Έβνιχ^ς ΟΙκονομΙας καί ΟΙκονομιχΒν, διά της 4«οί«ί ή έκιτρβηομενη κατα τβ κρ&τον ■Ισκγωνικόν εξάμηνον τβϋ 1937 (σαν«*νπ ίμπβρ«υμάτ»»ν έ£ Ήν··· μέννν Πολιτιι&ν τής Άμιριχϋς, ϋιταγβμίνων αίς τους η(νακα( Ζ' κ«1 £Τ', ανευ τβΰ βρβυ της άν τ«λλανή{, «ίίας 36 έκατβμμυρ(ϋν βραχμ&ν ταΐφ *1ς ίλλονιχβν λιμί ν«, α»{άνβται διά τβ αύτβ εΐαα γενικόν έ(«αηνον <(ς 50 ίκ«τβμ μύρικ δραχμ&ν. Παρά τη άρμβ δία έκιτροηθ βυνιστάται υκοιπι τρβπή, (Ις την βιτοιαν 8ά χκρα πίμπωνται «Ι αΐτησεις αδει&ν εί βχνΜνής έ{ Ήν&ιμίν&ιν Πολιτει &ν, βάσει τ&ν οκοΐΗν Οα έκοΙδΜν ται αί άδιιοπ. —Τ* ταμείον βσφκλίσκυς καπνεργαΐ&ν κ «Ι ή Κρήτη —1' έννράοου τβυ «ρβς την Γε νίκην Διοίκησιν το Ταμείον Ά σφ«λ(αΐΗς καπνερνατβν ηαρακα λ«Ι ίιτυς τού άΛοστβλώσι τα χά τμΒι στοιχεΐα άφβρ&ντα την έν γίνΐι έμκορείαν χαΙ ίηι{«ρν«σ( «ν τβ& ηαρανομένου χακνο» έν Κρητςι: 1) Παρα τίνων ηγοράσθη β«ν τα Ν'κκνα 'τής πιβνσινής έβο δΐίας. 2) Εάν ένεργήται έπι{·ρ ν«σ(α αυτών καΐ βίς τίνα χίντρα 3) Εάν χρηαιμοκοιοβνται χαιτνιρ γάται κ* Ι χνηνιργάτριαι (ΙδικχΙ χά Ι βίς τίνα αριθμόν χαί έκ! πό σον χρονικόν διάστημα χαί 4) ΕΙ δυνατόν τό βόβτημα τής έκ· {εργασίας. —Τ· Ιστορικόν «.ρχείον Εριΐ της. Τβ ΔημοτΐΜβν Χυμβοόλιον Ρε βύμνης δια κρ»{«ώς τού ί{έλε{< τβν χ. Γ. Καλομενόκουλον τμπ ματαρχπν τήί ΓενΐΗής Διοικήσε Η{ ώς «ντιπρββΜΠβν τβθ Διίμβυ Ρεθύμνης καρά τό Διοιχουαο Έ ηιτροπΰ το& ΊβτορικοΟ 'Δρχείβυ Κρήτης. —Τ* μΐτοχικόν Ταμείον βτρατοδ. •Υπο τοδ Οπβυργιίβυ τ&ν ΪΤρα τΐΝΤΐχ&ν κατηρτίσθη άναγχαοτι- χβς νβμβς περΐ τρβ«βπβιήα·ι»ί τής ηιρΐ τβθ μετβχιχοθ ταμεΐβν τβθ οτρατοθ νβμβθχσίας. Δι* αύ· τβθ ιτροβλεπεται «&ίηοις τοθ μ«- ρίσμ«τβς άηάντΝν τβν μεριαμα- τβύχων. —Δωρεαι υπέρ τοθ Γηρ·Μ·' μείβυ. Νάς χατετέθηβκν «ρβς ηαρβ· χήν ςραγητβΰ δι' αυριον Τεταρ- Ι την 30ην τρ, μηνβς είς τβ»ς τρο· Ι βΐμβυς τοδ Γηρβκβμΐΐβυ οραχ. 5:0 εί; μνήμην τβυ μαχαρΐτβυ ΓΐΜργίβυ Καλεμιχιαράχη. ΑθΑΙΙΙΙΙΜ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ .ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ' ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ

  Ήράκλβιον Κρήτης
  Γραφβΐα ίναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωΐα Τρίτης
  30 ΜαρτΙοο 1937
  ΤΟΥ ΜΕΙΟΗΥΚΤΙΒΥ
  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΕΑ ΜΕΓΑΑΗ
  ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΕΒΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ
  Ολ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΔΙΟΣ
  Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΡΑΝΚΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Έσπερινα τηλεγρ*·
  φηματα έκ Βερολίνου άναφέρουν ότι οί
  εθνικόφρονες έτοιμάζονται πυρετωδώς
  πρός νέαν σφοδράν επίθεσιν είς τό μέ
  τωπον τής Γουοαλαχάρας.
  Κατα τας αύτάς πληροφορίας «ήν
  επίθεσιν ταύτην πρόκειται νά διευθύνη
  αυτοπροσώπως ό Φράνκο. Δια τόν χρό
  νόν τής έπιθίσεως δέν έπαγγέλεται τί τό
  συγκεκριμένον. Όπωαδήποτε αυτή υπο
  νοείται ότι θά εκδηλωθή έντός των ή·
  μερών.
  ΤΟ ΚΑΑΥΜΜΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  ΕΣΗΜΕΙΩΣΕ ΝΕΑΝ ΑΥΞΗΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 99 Μαρτίου (τού «ντα·
  ποκριτοΰ μας).—Έκτής οημοαιευθείσης
  έβδομαδιαίας καταστάσεως τής Τραπέ¬
  ζα τής "Ελλάδος συμπεραίνεται ότι τό
  είς χρυσόν χαί αυνάλλαγμα άπόθεμα
  τής Τραπέζης εσημείωσε νέαν οημαντι
  κήν αύξησιν. Ή αύξησις αυτή φθάνει
  τ« 1 β έκατομμύρια οραχμών.
  ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 800ΑΧΕΠΑΝ.
  ΔΙΑ ΤΗΝ 10»" ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ *9 Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Εγνώσθη αήμερον
  ότι την 1 βην Απριλίου φθάνουν είςΆ
  θήνας 8ΟΟ Άχέπανς. Είς τούτους έ
  τοιμάζεται θερμή ύποδοχή τόσον υπό
  τής κυβερνήσεως όσον καΐ υπό των δια
  φορων λβιϊκών όργανώσεων.
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟ. ΑΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΟΤΖΙΑΣ
  ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΩΝι ΜΕΤΑΞΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Μβρτίβυ (τ·ΰ άντβποκρι
  τ·2 μα$).—Χβές τό απβγκυμα Ι έπαννκκμ
  ψκς έκ Πελβπβννήσβυ ύπ·»ργ·ς Διοικητης
  τής Πρωτευούσης μ. Κοτζ'ά; έπεοκέψθη τόν
  Πρωθυπουργόν χ. Μεταξαν πρός τ·ν βπ·ϊ
  •ν καί εξέθηκε τας εντυπώσεις τ·υ έκ τβΰ
  ταξειδίου τού αν β την Πελβπβννησβν.
  ΑΙ εντιιπώσεις τ·ϋ κ. Κοτζιά υπήρξαν ς
  ανέφερεν «ύτβς πρές χον κ. Πρωθυπουρ
  γεν, έξοιρΐτικώς Ικανοποιητικάς.
  ΤΟ
  ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
  ηΐΡΑΙΟΠΚΟΝ ΕΡΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 99 Μαρτίου (τού άν
  ταηοχριτού μας).— Αρμοδίως άνεκοι
  νώθηότι δια την αυγκρότησιν τού Δι
  οικητικού Συμβουλίου τού Έίδιχού
  Ταμείου παραγωγικών έργων Θεσσαλο·
  νίκης άπεσπάαθησαν εις οιευθυντής ύ
  πουργείου Οίκονομικών, είς ύπουργεί
  ου Συγκοινωνίας καί 6ύο Γεωργίας
  Γενικός Διευθυντάς καί Πρόεδρος Τα
  μείου διωρίσθη ό στρατηγός χ. Ί. Δου-
  ρέντης. "Ηδη τό συμβούλιον έτοιμάζει
  τα προχαταρχτικα δια την πρόσληψιν ύ·
  «αλληλικοΰ, τεχνικού καί έργατικοΰ
  προσωπικού. Παρέχεται σχετικώς ή βε
  βαίωσις ότι αί εταιρείαι Μόνχς Γιοΰ-
  λεν καί Φαουντέσιον άποχωρούν των
  έργων ληξάσης τής συμβάσεως καί αυνε·
  «ώς ουδεμίαν αξίωσιν ηερΐ άποζημι
  ώσεως δύνανται νά ύποβίλλουν.
  ΣΥΝΕΡΙΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΑΕΟΣ
  ΜΕΤ* ΤΟΥ ΥΦΥΙΐη 2ΤΡΑΤΙΒΤΙΚ0Η
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).—Σήμερον την πρωΐαν
  ή Αί Μ. ό Βασιλεύς εδέχθη είς συ¬
  νεργασίαν τόν ύφυπουργόντων Στρατιω
  «κων κ-5 Πβπαδήμαν. Τόν "Ανακτα έπε
  σκεφθή έπίσης «αί ό ύπουργός των Έ-
  αωτερϊΧ-'» κ. Μαγιάκος 'ινα συνεργασθή
  2πΙ τού καθορισμοΰ των λεπτομέρειαν
  409 ιαξβιβίου ιής Πελοποννήσου,
  Νέαι καταδικαι είς την Μόσχαν.
  Πρός πανευρωπαϊκήν διάσκεψιν;
  ΛΘΗΝΜ 29 Μαρτίου.—
  Έκ Λονβίνου έιιβεβαιοθν
  ται δλαι αί «ληροφορίαι
  ■ερΐ τής καταστάσεως είς
  την Βαλένθιαν, καθ'ας έ«(
  κβινται άνοφασιστικά γεγο
  νότα είς τδ στρατόπεδόν
  των κυβερνήτικβν, καί «τ©
  σις τοθ Λ&ργκο Καμ«αλλ4
  ρο. Είς έκ τ·ν 'Αγγλ«ν
  Ανταποκριτήν, τηλεγραφεϊ
  Μαραντη ριστικως: Πρίν «6
  ση ή ΜαΙρίτη θ& «ίσρ
  ή κυβέρνησις Καμναλλκ
  ρο!» Ό εΙΒικός ανεσταλμέ
  νος τοθ «Σάντεϋ Εξπρές»,
  τηλεγραφεϊ δ τι τάς τελευ
  ταΐας ημέρας Ελαβε χώραν
  εορυτάτη έκκαθάοισις είς
  την Βαλένθιαν, έδραν τίς
  έρυθρας κυβιρνήσΐΜς.
  Τό Πρακτορείον Ρώυτερ
  «ληροφοριΐται Ικ Μό
  δτι τό δικαστήριον κατεδί
  κασιν είς θάνατον τους
  Κουράμκιν, Χόμτσικ καί
  Χαρΐτόνω· κατηγορουμέ
  νους δτι «4«δ σκονοθ Εχτι
  σαν κατά τρόπον έλαττω
  ματικόν ε» οΐκοτροθεϊον,
  ώιτ» οί Ιν αύτω διαιτώμε
  νοι μαθηταί νά μή δύναν
  ται «ά διαφύγουν έκ τής
  «υρκαϊάς, την οιοίαν ;,οΙ
  ΐδιοι κατηγορούιιινοι έ«ρο
  κάλεσαν διά λόγους σαμ
  «οτάζ». Ή διιυθύντρια τοθ
  οΐκοτροφΐίου κατεδικάσθη
  είς όκταβτή φυκάκισιν.
  Κατά πληροφορίας «αρε
  χομένας έκ δινλνματικβν
  κύκλΜν,ή'Αγγλική κυβεονη
  σις «ρόκιιται νά άιευθύντι
  συντόμως έρώτημα «ρός
  τάς Κυβερνήσει Γερμανί
  άς, Ιταλίας, Γαλλίας καί
  Βελγίου, ζητοθσα νά «λη
  ροφορηθϊ) εάν δέΐ|·ο«ται
  την σύγκλησιν Διασκέψει*!;
  τής όβοΐας δέν θά Βχουν
  «ροκαθορισθθ τα συζητη
  θησδμινα θεαατα. Παρέ
  Κ«ται, «άντως, ή έξήγησις,
  δτι κατ' αυτήν θά έξβται
  σθοθν κυρίως τα «ροβε,ή
  ματα. τα ονοϊα άφοροθν
  τι)ν άσφ&λειαν τ·ν συνό-
  ρ»ν των βέντ* κρατβν,
  «ροσέτι 6έ καί την Βυνατό
  τητα συγκλήσινς Πανευρω
  «αΐκής Διασκέψεως. Κατά
  τάς Ιδίας «ληροΦορίας
  ρός την κατεύθυνσιν ταύ
  την τής Άγγλικής κυβιρ
  νήσε«ς διάκεινται εύνο·ι·
  κως αί αερισσότιραι κυ
  βερνήσιις.
  3» ΙΊΡΟΤΝΙ
  Ή [συμπλήρωσις τού προσωπικού
  τού ίδρύμαχος κοίνον, άσφαλίσεων.
  Κατόπιν αποφάσεως τής Ιιιτρο
  πής προσωπικοθ 15ρύμττ·5ζ Κοιν»
  νικβν 'ΑαφιχλΕαΐων, ΐ*λήθτ;σχνοΕ
  δποψήφιοι δια τας άνωϊάιας %χ
  αντοΐίρας θίσεις τοθ ίϊη6μ»τος,ιΙ'ίΐ
  νες θχ σαμπληοβ)θ3θν α^ευ ϊιαγωνι
  σμοθ,ίπως δποβάλουν τις αίιήσεις
  τω'|αιτα τδν άπϊΐτουμίνων π σχο
  π^ιητικδν μέχρι τί]; 20'Απριλίου.
  Οί συμπληρούται θίσΐις είναι α!
  Δ'.ιυθυνταΙ β.' τάξεως 3, μη
  τάρχαι διοικητικεί 5, οίκονομικο!
  4, ίατροί 1, μαθηματιχοΐ 1, τύ
  που 1, ταμιΕου 1 καί ΐίσηγηταΐ
  ίη κητιχοΐ 7, οίκονομιχοΐ 7, 1%
  ατροί 2, μαθηιιατιχοΐ 1 χαΐ ταμ!
  αι 3. Πίντες οί δποψήφιοι οί προ
  οριζίιιινοι διά διοικηττκάς θίοεις
  ΘΙι 6κο3τ.9θν μιχαξυ ,τΐ}ς 22χς—
  28ης Απριλίου δίχιμασΐαν είς
  την γνώσιν ξένον γλωσσϊν.
  εΥπδ τής Ιπιτροπής προιχτρύ
  χθΐ) διαγννΐσμας πρό.; σιμπλήρ»
  σιν κ»1 7 θίσιων μαθηματικον
  γραμματίβν (3 α'ιάξεως χαΐ 4 6')
  ίαΐις θ* διενεογηθζ έν Αθήναις
  την 19ψ ΙΙ>ΐ)ΐ*χαΙ θί γίνουν 5ε
  χτοί είς ούτον οί έχοντες δίηλ'β
  μ* ιΐ5ΐθτ}μ«ικ&ν τοθ Πα'επιαιημ'.
  ου ή Άνωΐατης Σχ-λ^ς τοθ Ο,α
  λυτεχνείου. 'ΰιχδτω; προενηϊύ
  χθη διαγοινίσμίς δ διτοΐας θα ίιι
  νιργηθς την 12ην Μαΐ^υ πρός
  συμπλήοωοιν !ξ θίοιων δχχτυλο
  φ
  Τίλος απεφασίσθη ή αυμπλή
  ροοις 4 θίίεβν αρχιχλητήρων, 5
  χλτ)'ή5ων »' τάξεως χαΐ 4 χλητή-
  ρων γ' τάξεως. Έντδς τ*ν ήμι·
  ο8ν ή Ιπιτροπή θα προχηρύξη
  ίιαγανιβμον δι» την πρίσληψιν
  ίχτρω< επί βΐθμώ γραμματένς χαΐ θχ χϊθαρίαη τας συμπληρωθή αομίνας θίσεις έποητ&ν χαί εί· οπραχτίρων. ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Χθές την εσπέραν θα έ συν ε χΐζετο ή συνεδρΐασις τοθ οη μοτικοθ συμβουλίου ΉρακλεΙ ου επί διαφόρων βημοτιχών ζή τημάτω/. Ο ΦΟΡΟΣ ΔΙΟΔΙΟΝ Διεξαχθεΐσης χθές τής τέλει ωτικής βημοπρασΐας διά την ενοικίασιν τοθ φόρου βιοδΐων διά την περίοδον τοθ νέου οί κονομικοθ Ιτους ανεκηρύχθη σαν ενοικιασταί οί κ. κ. Μιχ. Τζουλάκης καί Κρηπιδάχης.Ή είσπραξις τοθ φόρου τούτου άρχεται άπό τής 1 Απριλίου έ, Ι. ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΑ8ΛΩΝ Κατόπιν προαχθή «»ς τοθ χιχοθ Όμίλου Ρεθύμνης μιταδαί νιι την προσέχη Κυριακήν 5)4 37 είς Ρέθυμνον ή ομάς τοθ Όμί λου Φιλάθλαν Ηρακλείου διά μίαν ποδοοφαιρικήν συνάντησιν μιτά τής Μιχιής ποϊοοφαιρικής ίμαδος τής πόλεως Ρεθύμνης. "Επί εΰχαιρ'α ταύτη ό "Ομιλος Φιλά θλ»ν διοργανώνιι ήμιρηαίαν έκδρο μην είς Ρεθυμνον μέ οΊχαΙωμα μμετοχής είς πάντας δραχ. 50 μετ* ίπιοιροφής. Ή διαδρομή θά γίνη διά χαταλλήλων λεβφίρείων αυτοχινήτων. Δηλώσεις γΕνονται μέχρις εσπέρας Παραοχευής παρα ώ χ. Μαρχφ Άνδριαϊάκη ος Μηνα;) "Ωρ« άναχιορήσιως ίξ Ηρακλείου ή βς πραΐ^ή, ώ;α άναχ«(,ήσι»ς έχ Ρ·ϋύμν-ς ή 8?] ηιρινή, 2 ώρας παραμένη είς ΓενΙ—Κλβε χαί έπιστροφή είς "Ηράκλειον. Τόπος συγκεντρώσεως τό χαιάοιτ)μϊ χ. Άνδριαδίκη καρά τόν "Αγιον Μηίίν. ΕΠΙΘΒΩΡΗΣΕΙΣ Ενεργηθή ηροχΡΙς 'Αοΐυκτηνια τριχή έπιθεώρηαις την έντος τί]; πόλεως Σταόλων, εγένοντο Εέ άχι τιχβς διάφοροι ουοτάσεις. Εγένετο έπίαης Άσΐιί*τρική επιθεώρησις την ένταθθα 'Αρτο- ποιείων χαΐ εγένοντο δπ4 τοθ χ, Ν;μιάτρου πλιΐοται δποδείξιις έν σχΐοιι (ΐέ την έν αυτοίς δγιεΐνήν. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ '/^ττό διάφορα καταστήμα τα ελήφθησαν 6 ·ε[γματα κα •έ κρός εξέτασιν. ΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ Δια σήμερον την πρωΐαν έ κληθή είς συνεδρίασιν ή διοι κοθσα ΐπιτροτιή τοθ Γεωργι κοθ ΈτιιμελητηρΓου ΉρακλεΙ ου. Κατ' ούτήν τβ μέλη τής έν λόγφ έηιτροπής θΛ ύσχο ληθοθν μέ ωρισμένα τρεχού κης φύσεως γεωργικα καί ύ πηοεσιακά ζη;ήματα. ΟΙ ΕΚ ΓΗΣ ΑΝ6ΜΒΡΙΑΣ ΚΙΝ&ΥΝ01 Κατ' «ναχοινώοκς των αρμοδί¬ ων υπηρεοιών συνιπε'α τής έξα- χολουθούαης&νομβρΕας οημιουργοθν ται άνησυχίαι διά την απόϊοσιν τβν χαλλιεργιιβν ιίς Βλα τ& πα- ραγωνιχά τμήματα ι%ς υποιίθρου. Κατά τα ιδίας πληροφορίας ή χ* τάσιαα ς έξελίοαεται είς ά<ρω; τραγικήν χαί ώς έκ τοθ γιγονότος τιύιοιι είς πλείστα χαρΐα οί χά τοιχοι οκέκτονται νά κάμουν λι· τανιΐας. Η ΠΡΟΧΘΙΧΙΝΗ ΠΟΔΟΣΦλΙΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΑΙ ΠΡθΑΓαΓΑΙ ΤΟΝ Δι' άναγχαοτιχοθ νίμου δημο¬ σιευθέντος ιίς την εφημερίδα τή; Κκβερνήβιως έηιτρέηεται χατά τα 1 είχον ΐΐος χατ-ϊ παρέχλσιν 6 φιοΐίμίνων διατάξιων ή προαγω γή άνθυπχσΐτ σΐ*ν δπλων χαί μι ταγωγίχής δΐχηρισίας είς τον βιθ μόν τοθ άνβυηολοχαγοθ χά Ι άνευ φοιτήαιως αΰτνν Μιίς τα οχολεΐα Ιφ' Βοον ταθτα ΙΪ1 έλιιτο6?γησχν τό 1936. 'Η προαγωγή γίνιται επί τη 6άσει προτάσιω^ ττ,ς ά;μο δίας μονάδος ή υπηρεσίας. Παρουθ'α τβν επισήμων χαΐ πλιΐαιων φιλάθλων διεξήχθτ) προ χθές είς τί ι ή τεδον Χάνδαξ ή πό Βοοφαιριχή αυνάντηαΐς Όμίλου Φιλάθλων—Μιχτής Ρεθύμνης τ)τις χαί δπήρξιν ένδιαφέρουοα λδγω τής Ιαχυ(Ας ουνθέοιως αμφοτέρων τβν ίμάδων. Τελιχβς το έπιτευ χΡέν αποτέλεαμα ήιαν 3 τέρματα τοθ Όμίλθϋ Φιλάθλων έναντι ενός τής Μιχιής Ρεθύμνης. ΠΥΡΚΑ ΓΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Είς τό παρα τα Καμίνια χαχά Δημ. Βχρδιαμΐκοη έξερρά γη τη 1 1)2 μ. μεσονύκτιον τί)ς προχθές πυρχΒΪ*. Τα έμπαριύματ» καί τό οίκημα ή?αν ήΐφαλισμί να άντ ι 100 000 δρ. Αί ζημίαι άνέρχονται περΐ τίς 20.000 δρ. Ένεργοθντκι άναχρίσεις επί τβν αφορμήν τής πυρχοϊβ;. ΤΑ ΒΒΛΙΑΡΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 'Υηό τοθ ΜετοχιχοΟ Τ<μείου ΣτρατοΟ απεστάλησαν τα 6,(λ·.ά- ρια μερίοματος είς την έντααθχ ΔιοίκησινΧιοροφυλαχή; άπ4 8που δύνανταιοί διχαιοθχοι νά τα παρα λαίνυιν διερχομενοι έ χ τβν γρ» φιίων της χαθ' έϋάοιην. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ ΑΙ|έν τβ άγορδ μας κυμανθβΐσαι χθβς τιμαί τΛν διαφοράν ένχωρίεο» τΐροιόντων είχον &% κατοβι: Ζ·«λτανΙναι α'| «οιδνητοε Ιρ. 10—20 Ψ .. .. Ι Τ' .. >· )
  ε'
  ΊλεΜΐΜ
  «' «οι6τ|«οε
  Υ'
  Ι
  Ι
  ΤαχτΜει
  α' «οιο~τοε ··.
  Ρβ ·· ·ι
  V
  ·■
  II
  -■λ·!·
  ■ βαβιιΔν ··.
  ■οινα ν. λ·οε)ε(αε
  14.-
  !■·«■*■·
  ΈξαιρετικοΙ Μ
  „ ΙιομΙ «' β·»*». „ Μ,—
  «' «οιβτ. „ Η
  1 Ι|εη·. ... 20
  4
  ■Ι«·ε
  «λβΒυ|Ιο·
  Καροοηα
  ΜΑλι «οιονικβ*
  Μβτσΐα
  Κοοβοΰλεα ίηρα
  Δίρπστα βόΤα
  ■Δρνοβίρματα έΒι».

  ι§ 401
  ., Ι Μ.
  |4
  λ&ι« ««Γ ό«αν .. Η. -»,
  Τιμαί Συναλλαγματ·ς
  Δολλαριο* βρ7ίΐΙ.5Ι_Η|,Η
  Κ
  ΣουοδΙα» η.ίΐ—|β«Β
  Ο ΙΤΑΛΟΣ ΤΠΟΥΡΓΟΣ
  ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ι ΤΣΙΑΝΟ
  ΟΙ ΜΕΤΑΒΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ
  ΜΕΤΑΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟΝ ΤΟΥΙΣΜΕΤ
  ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 99 Μαρτίου (τού 4ν-
  ταποκριτοΰ μας).—Τό Αθηναϊκον Πρα
  κτορείον πληροφορεΐται ότι ό υπουρ-
  γός των Εξωτερικών τής Ιταλίας κά¬
  μης Τσιάνο θά μεταβή προσεχώς είς
  "Αγκυραν, δια την σύναψιν πιθανώς Ί·
  ταλοτουρκικού Συμφώνου.
  Ή είδησις δέν έπιβεβαιουται επισή¬
  μως ούτε χαί όρίζει άκριβή χρόνον μ·-
  ταβάσεως τού Ιταλοί ύπουργού είς
  την Τουρκικήν πρωτεύουσαν. 4>αίνεται
  όμως τό ταξείδιον τούτο θά πραγματο·
  ποιηθή μετά την επάνοδον τού Τούρ·
  κου πρωθυπουργού κ. Ισμέτ "Ινονου
  έκ Αονδίνου όπου κρόκειται ώς^ γνω¬
  στόν νά μεταβή διά νά παρασχη είς την
  στέψιν τού 'Άγγλου Βασιλέως Γεωρ·
  γίου Στ' καχ« τόν προσέχη Μάϊον.
  ΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  .ΧΟΑΙΑΖΟΥΚ ΕΥΝΟΪΚΟΣ
  ΤΟ ΙΤΙΑΒΣΕΡΒΙΚΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 39 Μαρτίου Ι»ού άντα-
  ποκριτού μας).— Άποψινά τηλεγραφή·
  ματα έξ Άγκυρας άναφέρουν Οτι ό
  Τουρκικός τύ«ος άαχολεϊται μέ την υ¬
  πογραφείσαν είς Βελιγράδιον Ίταλο·
  σερβικήν Συμφωνίαν την οποίαν καί θε·
  ωρεϊ ώς συμβάλουσαν θετικώς είς την
  παγίωσιν τής είρήνης έν τη" Άνατολική
  Μεσόγειω.
  Γενικώς αί Τουρκικαί έφημερίοες
  άφιερώνουν εύνο*ι*κα άρθρα καί σχό·
  λια είς την νέαν αύτην συμφωνίαν.
  ΕιΊΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΛΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
  ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΑΝ.ΧΩΡΕΙ
  ΕΙΣ ΤΚΝ ΑΗΤΙΜΑΧΟΜΕΚΗΗ Ι2ΗΙΝΙ1Ν
  ΛΦΗΝΑΙ 29 Μβρτίβυ (τοδ άνταηοχρι
  τβϋ μ«ς).— Τηλεγραφοβν έκ Λονδίνου ότι
  μ«ν«λη επιτρβπή "Αγγλ»ν κληρικων Μαί
  έπιστημένων αναχωρεί εκείθεν δι« την
  σπαρασσομένην είσέτι Ισπανίαν.
  Κυρίοις ή έκιτροπή θ« απααχοληβ^ μέ
  την θρησχευηκήν κβτβσΐαοιν έν Ίβιι«ν(α
  Μβί την έ,ακρΐβωβιν τδν καταγγελθεισ&ν
  φρικ«λΐ·τήτ«ν των έρυθρβν! εναντίον
  τβν μβναχων κ>ί τδν «νωτέρων κληρικβν
  ΊαΐϊανΙβς.
  Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥιΊΟΣ ΣΥΚΕΧΙΖΕΙ
  ΤΗΝ -ΥϊΜΕΝΕΙλΗ ΤΟΥ έΙΑ ΤΟ ΪΥΜΦαΝΟΗ
  ΙΑΕΤΑΞΥ ΙΤΑΛΙΑ! ΧΛΙ ΣΕΡΒΙΑΣ '
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαρτίου (τού άντ·
  ηοχριτού μας).— Νυκτεριναί πληροφο
  ρίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι αί
  ΓολλιχαΙ έφημερίδες έξακολου^ούν να
  έκφράζουν ύπονοίας βιά την τελευταίαν
  Ίταλοσερβικήν συνθήκην καί να μην &
  ποκρύπτουν τ ούς φόβους των ότι αυτή
  ύποκρύπτει ωρισμένους σχοηούς τής
  Ιταλίας στρεφομένους τόσον εναντίον
  τής Γαλλίας όσον καί τής Αγγλίας.
  Ιδιαιτέρως βίαιαι εναντίον των προ
  θέαεων τής Ιταλίας είναι αί κρίσεις
  των σοσιαλιστΐΑών εφημερίδων.
  ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ
  Ω
  ΕΚ ΜΛΚΕΛΟΝΙΑΣ
  ΤΗΣ ΠιΊΛΕΙιΣ
  ΑβΗΝΑΙ 29 Μαρτίου (τοθ *νι«π·Μρΐ
  τβδ μβί)—Ό ύ»ΐ·υργ·ί κ. Γεωργβχέπβυ
  λβς έπέστρΐψιν έκ Μαχεδονίας την πρνί
  κν σήμερον. Καθ* ά ανεκοινώθη, έπ' ιύκαι
  ρία τής περιοδείας τ·η έ κ. ύπ·υργ·ς έ.ήτει
  αι καΐ π·λλ· γενικ» έκπβιιδβυτικβ ζητήμει
  τβ, ηδη δέ θα συνεργβοθθ βι* τί,ν «κΐλιι-
  αι ν τ»ν μέ τ·ύβ άρμο&ί·υ& τμημ«τ«ρχ·(
  1
  ν δια
  ίι«τ*8.δν μ
  αυ;«. ι
  υ
  δ
  της **>
  ριβέλψΐΜ,
  λιτδν.
  Δυσιυχ&· ΐΐ
  μ·λ·ν·τ» _η·
  ι ύκε
  κ«ί
  II
  ν·{«{ κ». *ντι
  οβίνιι«ι βηεί
  λληΒυομ·ν χ«
  ίημιβυργικβς
  χώρας. Κ«ί η
  οτυχ(οε κβτέατι
  τκατβοις κ«ί 1
  εν ι
  είς Τ€
  οοίριυαις είς τ
  ζιρριζώθη
  χεϋρρίφθη ώ
  γι·ν, χωρίς α«
  είς την
  μ«ί·
  Κ«ί είς την
  β«ν «ίκβνομιι
  •ηβΐει δέν έκι
  ι·νεμικήν μ
  *«1 την διάθι
  «.ΧΡΠμάτων

  κ*{ την όργκ
  »»»»ΐΗης πρβν
  «ν ο«γχρ.νιαι
  ί νάγχ
  ένδιβν *
  αι»ί τ·5 αυγι
  ·μ·8.
  Έ, —ΙτΙοες ·
  «·Π Κ0.ΤΚ Τέ
  Ρ«λβ·νέμββ.;
  {νΐικοιτέοτηβ
  - β·κ·Ι