94083

Αριθμός τεύχους

4530

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

31/3/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ■—β"
  ΑΝΟΡ
  Σ1Σ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ» ?ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτοο
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμεριχής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος · 8
  Τ.μή
  κατά φύλλον
  Δρ. 3
  ΓΡΑΦΕΙΛ ΤΥΠΟΓΡΛΦΕΙΑ
  Ιτ ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΪ
  ΤΙΕΤΗΙΙΙ! ΙΤΙΤΗΤΙ] ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΓ §«0«
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟν 45X0
  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΗΗ.ΕΟΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑΝ
  Είς τ«ς πρβαφάτους άνα-
  χοινώβεις τ·υ πρός τσν τύ·
  πβν ο κ. ΠοωΒυτιουργος εξέ¬
  θηκε χαί τό πρόγραμμα τής
  Κυβερνήσεως σχετικάς μά¬
  την οργάνωσιν ιής χ·ιν»νι
  κης προνοίας μ«1 τή ν εξογί
  α* σιν τής χώρας. Πχρέσχι
  δέ την κκτηγορημκτικην β*
  βιίωσιν «τι έχτός των διατε
  Βίντων μεχρι τής στιγμης π·
  οδν δια ταν σκοπόν αυτόν
  Β* δ.«τ.Β·δν χα»1 500 ολοχλη
  ρ« <κατομμύρι« καίτοι τό αρ χ«μεν·ν «πό αύριον νέον οικονομικόν ίτβς ΑΙ βνακοι νώβετς αυ^αι τοδ χ. ΠρωΒυ πβυργβϋ ιύίβν βύρυτατην ά- κήχησιν κ«ί παρήγαγβν κύ· χκριστον αιοθημα παρά τώ λαώ Διότι αφβώρων 8ν «πό τα κεφαλαιωδίστερ* όμολο· γβυμένως προβλήματβ τή{ ουγχρονου Ελλάδος. Τ4 πρό βλημα τής ·ξ«σφαλίσϊως τής ύνείας τοδ λ«·δ χ«1 τής ««· ριθκλψΐως τδν *π·ρων πο- λιτών. Δυατυχδ, είς την Έλλάδα μολονότι άπό μκκρβν έτθν ϋφίβταται υπουργείον Ύγι- κινί,ς χαί Κοινωνικάς Πρ· ναίας χ«ί αντιλήψεως, αί α οθένειαι άπ*δΕΚ«τιζ·ν τόν πληθυσμόν κ«ί παρελθόν τας δημιουργικας δυνάμει; τής χώρας. Καί ή χοινωνικά δυ· οτυχία κατέστη μονιμος κα¬ τάστασις καί Ελαβε τκρνστί- «ν έκτασιν. Συνέτεινε δέ βεβαίως είς τοδτο χαί ή συσ- σώρευσις είς τιΐν χώραν τού προσφυγικοδ όγχου, ποδ έ ζΐρριζώθη «π* την Ίωνίαν κ«ί ίρρίφθη ώς οίκρόν ναυ« γι·ν. χωρίς στενήν, χωρΐς πε ριονοίαν χωρίς τβ μέσα τής ζ»ήί. «·ί την πτωχην χύρκν μ«ς. Κ_ί εί, την ίπαΗολβυθήσ» σ«ν οικονομικήν θυελλανή οποίαι δέν βπέτρϊψϊ την οί· χ·ν·μιχήν μ«£ άνόρθωβιν καί την διάθεσιν βοών Ικρΐ π«.χρημ«των δια την εκτέ¬ λεσιν έ£υγιαντικβν ίργων καί την βργανωοΐν τήδ *·ι- ς πρβνβί»ς ίη βίίσβ- σϋγχρβνισμένων χά. «ν- ταχοκρινομένων πρός τ«ί μ* γάλκς ανάγκας τοσβυ ηλή- Ι·ι>( βνδιβν χβ.1 τας άηο»τή·
  βιις τ·ΰ οογχρίν·» πβλιτι
  ομ·Ο.
  Έ, «Ιτί«ί βλνν αυτών χ«·
  δι ό π χ«τβ τό πρββφ«τ·ν π«
  ριλβόν βμκο·λ«βι.αβν τίβ»ι
  ■βλι·τι.τΐ, καί ανωμαλίαι
  κ«ί η χομμβτική κραιπάλη
  ■ντικατέσΐησί την κρατικήν
  διοίκησιν, καί ότι ύκήρχ* «γ-
  Μκτελι.φθη καί παρέλυσε χβ»
  κατεστράφη, β λαός Ιμκιν*
  χ»ρί( φρ·ντ(δα, ·ί &«·Ρ«»
  *«ί βΐ ίνδεεΐίχωρίς ΙβτρΐΜην
  Χκί νοβοχομειακήν πΐρίθαλ-
  ψιν. ΟΙ πΐινβντκ κε,Ι ·ί γ»·
  μνπτι6·ντ§ί χωρίς τρ·φην,
  βτίγην χαί θέρμανοιν.
  Τέ νοοοκομΐΐ», τ« δημ·
  βι» θε»απευτήρι«, κβί τα. α«-
  νβτβρι», τά πίρισσ·τ«ρ« τού
  λ>χιοτ·ν, εγχαταλειφθίντ»
  Χ«ρ1ί έ εΐί χ
  η-Γ'Ι ε*ν|ε|—ν·| ·»—|
  Ρ'ί φρονχίδα καί ·«.-
  "«τήντηβειν ίκ·Βήη»ι "*■
  •·».,ΛΙ π·λε»ί μΐτιβλήθησαν
  ■>{ έοτίας μολύνσεως *«· Η*'
  ΤαΑέοινς παντός ίΐδους <σβι ν«ί·ί· Καί ή ύπα.θρβς χ«τήν *Πο« μ{« φριχχη χολαοις ««ό Τίύς πυρετεύί- ΚαΙ ·<Μ Ελλάς ϊχΐι τ· θ·υμ«0ΐΜΤ* Ρ·ν χλΐμα τού χέσμου μ* •·ν οιβρ»!} ζωογόνον ήλιον Τ*ν χαθαρβν ουρανόν. ■V Μ νΐκι Ικ_*βΙ«δ·«·τβ«« ΛΙΪΑΒ έώ η·ρ ίαλαβσιιν ί«ι τρ·μ«χηχην «νάίΐτυξιν τή( φυματιώσεως καί βμφανί ζει την μεγαλυτέραν νββηρβ τητβ χ«ί θνησιμέτητε. τϋς ή ήλιχΙας.Ειναιι δέ εύ >ήγηΐ·ν τοδτ·, έφ«σ·ν δέν
  ύτΐάρχσυν νσσοκομΐΐα χαί
  λοιϊχβι 1«τριϊ* «ϋτβ εί; τάς
  κυριωτέρας πόλεις.
  Έφοσον δέν υφίσταται ού
  ββ 8ν σχεδόν μαιευτήρι·ν
  είς την επαρχιακήν Έλλαδα
  διά τάς πτωχάς βπιτέκους
  γυναίκας τδν ίργατβν χαί «
  γρβτων, πεύ γεννοδν είς
  τρώγλκς χα| πολλάκις, χ».
  ρΐςύπερββλήν καί είς χον
  τόπον τής εργασίας των, είς
  τού: «γρβύ; τδν κάμπβαν
  Καί έφοαον χαθ' όλον τό
  Κράτος είνε ζητημ* «ν ύ
  πάρχουν δέκα σανατόρια μι
  κρά καί μεγάλα χβιΙ αύτοι ε!{
  αθλίαν καταστασιν!
  Άλλ' είναι τέσον γννοτκ
  δλα «ύτβ ώατβ δεν είναι «
  νάγκη νβ τα έπαναλββωμεν
  πάλιν. "Οπως είναι γνωστόν
  ο η οί ,ένοι κου μάς έπισχέ
  πτονται χαί περιέρχωνται
  την ϋΐιβιθρβν χαί τας έργκτι
  κάς συνοικίας των πόλεων
  εκφράζουν μαζί μέ την θλΐ
  ψίν των χαί την βαθυτάτην
  απορίαν των διατί π«ντ·δ
  άντικρύζσον άνθρώπου; χιτρι
  νισμίνου; χαί καχεκτικούς,
  καπσχνασμένοι>ί ώς φ«ντά-
  μ
  «ϊα.
  Είναι λοιπόν εύτύχημκ ο
  τι η Κυβέρνησις άκεςράσισΕ
  νά ενδιαφερθή μαζί μέ την
  περίθαλψιν τδν κτωχδν χαί
  μέ την έ{υγ(«νσιν τοΰ τβ
  πβυ, «φβδ αλλωατε, τβ δύ*
  αύτά ζητήμκτα είναι αλλη
  λένδετα. Κ«ί πρός τόν σκο
  πόν αυτόν, δι* την υγείαν
  δηλαδη τβΰ λα·ΰ χαί την
  κοινωνικήν πρβνβιαν ίχει ά
  κόφασιν νβ διαθέσο σημ«ν
  τικά πβσά. Καί είναι ευτυχή
  μοί μέγα διότι η βξυγίαναις
  τής χώρας χά) ή πκρίθαλψις
  τβν παβχβντων, θα έχη ώς
  «πστέλκαμκ την περιφρβύρη
  σιν χαί την τόνωσιν τδν δή
  μιβυργιχών δυναμεων τής
  χώρας. Την αύξησιν τής ά|
  ποδοτικότητος τής άνθρωπί
  νης εργασίας χ«ί κ«τά συνέ,
  πβιαν την αύξησιν τής έθνι'
  κης π«ρ«νωγής Καί τέλβς,
  την ές"ύψωοιν τού πνευματι
  κ·δ καί τβδ έκπβλιτισΓΐΗβδ
  έπιπέδβυ τβϋ έβνβυς. Διότι
  οποα ύπάρχει ύγίίβ, ύπάρχκι
  χαί πβλιτισμος χαί πνευματι
  κη «νθηαις.
  Οί πολεμικοί έξοπλισμοί
  Η ΜΕΓΑΔΗ ΗΡΕΤΤΑΝΙΑ ΕΟΙΛΙΟΙΕΙ
  ΚΑΙ ΤΝΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΝ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ
  τβρος, δσΊβ'ιή'τοτβ νατυπηνή
  σεις κσΐ ο- κάμουν ή Γβοαα
  ν(α καί ή Ιταλία·. Ή άβροπο
  θΐ«ή δύναμις τής ΓσλΧ'ας βΐνβ
  τρομακτική- έκ των 3,000 άβοο
  τιλάνων βμως μόνον τΛ 1000
  βΤνβ νεωτέρου τόηου. "Ηϊη ή
  κυβέονησις Μπλούμ άπβφάσι
  οε την ανανέωσιν ιοθ άβροπο
  ρικοθ ΰλικοθ.
  Ή άβυναμία τής ΓαλλΙσς
  &ιΐοτβλβτ την Ισχύν1 τής Γερ
  μστνίας διότι ΐ[ς αυτήν ύτιάο
  <βι ή ττλήοηϊ έ ό'ης τής πολβ αι«ής μηχανής, ή όποισ δέν υφίσταται είς την Γαλλίαν Ό στροτάρχης Μιτλόμπεσγκ είνε άνώτατος σρχηγός τοθ ατρατοθ, τοθ στόλου καί τίίς άεροπορίαο "Ηδη καί ή Γσλ λ(α απεφάσισε να έγκαθ δ?ό ση την ένιαΐαν οιοίχησιν. Ό στρατός τοθ Τρίτου Ράϊχ βΤνε κυρΐως μηχανοκΐνητος, άλλά δέν ί<ανοποιεΐ πλήρως, ώς £μ ψοχον κα{ ώς άψυχον υλικόν τούς άρχηγούς τού. Ή Γερμα νίκη άεροπορΐα έπιστεοετο μέ χρι πρό τινος ανωτέρα παρ' δ,τι πράγματι εΤνε πάντως δέ βέν ήαηορεΐ ν* άντιπσοατα χθ() πρός την αγγλικήν τ] την γαλλικήν. ΦχΙνεταΐ βμως δτι ή Γερμανία ίχει έπιλύση ίνα σιουδαιότατον ηρόβλημα: την παραγωγήν άεροπλάνων είς μεγάλον αριθμόν. ΡΟΙΖΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ ΠΑΡΙΣΙΟΙ, Μάρτιος. ΑΙ γαλ λικαΐ έφημερΐδες άφιερώνουν καί πάλιν μακρά σχόλια ι{ς τούς πολεμικεύς έξοιΐλισμούς, οί όποΐοι ίΐσέρχονται ήίη βΐθ νέαν περίοδον μετά τό έξαγ γελθέν αγγλικόν πρόγραμμσ καί μετά την εξακρίβωσιν τής πραγματικάς ποιότητος, άξίας καί άποτελεσματικόιητος, τοθ πολεμικοθ ύλικοθ των διαφό¬ ρων κρατών ιΐς την «γβνικήν δοκιμήν» τής Ίσπανΐας. Έφ' 8 σον παρέρχεται 6 καιρός, τό σον άπομακρόνεται ό έφιάλ της τής ΓερμανΙας, ώς τρομβ ρας πολεμικής βυνάμιως, βιό τι άποβεικνΰβται δτι τό ιιολε μικόν της υλικόν βέν ί|το τό βιαφημισθέν, ό δέ στρατός της στβρεΐται Ιηαρκών στελεχΛν. Ή Γαλλία πισΐεόβι ή5η βτι ή «/ραμμή Μαζινό» ϊΤ»β άτΐολό τως έπαρκής δια την άμυναν της καί δύναται νά την προ στατεύση αποτελεσματικώς χα; τα ενδεχομένης γερμανικής είσβολή-ς. Ή Μεγάλη Βρβττα) νΐα ήρχισε μέ γοργόν ρυθμόν την πραγματοποίησιν τοθ τε ραστΐου προγράμματος των νσυττΚων καί άβροτΐορικών έ ζοπλισμων της καί βοκιμάζβι Λοη Ινα οϊσθημα ασφαλείας, τό δποΤον.Βέν εΤχε μέχρις πρό τινος. Την προσοχήν πάντως έ £ακολουθο0ν νά προσϊλκύουν ?1 συνεχζδμενοι έξοπλισμο τίς ΓβρμανΙας καί τής ΐτσλΐ άς. Ιδίως «ής τελευταίας είς τϊν Μεσόγειον. ΑΙ γαλλ καί έ ♦ημερίβες βημοσιεόουν ένδια Φέροντας άριθμούς τιβρί των σημερινον βυνάμεων των ευ ωτΐοϊκων κρατων. ΟΟτω ό έν ίρήνη στρατός, ή δύναμις είς αριθμόν άεροπλάνων κοί τό £Ις τόννοος *«*Λι.σμσΪί! στόλων Ιχουν ώς εξής: στρατός 650.;, Ίτσλΐσ: στόλος 1.000.000, ^ - στόλος Ίλιγγιώδεις άριθμοί. τιλάνα 4 000. ΡουμονΙσ: στοα τος 220 000, άβροπλάνα 700. Γιουγκοσλαυία: στρατός 132. 000, άβροπλάνα 600. Ούγ γαρίσ: στρατός 44 000. £ύ στρία: στρατός 38.000. Τσβ χοσλοβακΐα: στρατός 163 000 άβροπλάνα 600. Πολω^σ: στρατός 332.000, άβροτιλάνα 500 Βέλγιον: στρατός 91 000 άεροπλάνα 220. Ή Μεγάλη Βρεττανΐα τβ( νει ήδη νά καταστή ή (σχυρο τέρα στρατιωτιχή δύναμις τής Δυτικής Εύρώπης. Μέ 1610 εντελώς συγχρονισμένα άερο πλάνα, έκ των οποίων τα πε ρισσότβρα εΤνε τελιυτσΐου τύ που, άνωτέρου ςίουδήιτοτε ά λ λου ΰφισταμένου μέ άλλα τό σα έφεβρικά άεροπλάνα καί υ έ τα έργοστάσιά της κατα σκευάζοντα διαρκώς νέα, ή Μβγάλη Βρβττανΐα έτιιβιώκβι ν' αποκτήση την κυριαρχίαν τοθ άέρρς, β κως έχει καί την κυριαρχίαν των θαλασσ-ν. Τό άσθβνές σημείον τής '^νγΜ σς είνε ό στρατός της, ή Γαλ λία θμ«ς —ό άοφαλής συμ μαχός της είς ενδεχόμενον εύ ρω Λαϊκόν πόλεμον—συμπλη ρώνβι τόν στόλον καί την άε ροπορΐαν τής Μβγάλης Βρετ τανίας μέ τόν Ισχυρόν στρα τόν της. Ό γαλλικός στρατός —γράφβι είς άνταπόκρισΐν τού πρός τάς αμερικανικόν * φημερίβας ό κ. Χάνσον Μπάλ ντουΐν—είνε τό καύχημα τής ΓαλλΙας μολονότι ^πβρΐορίζε ται δι" άμυντικήν πολιτικήν καί στερεϊται έπαρκοθς άρι θμοθ τάνκς καί ύλικοθ διά τάς μηχανοκινήτους φάλαγγας, Τό πυροβολικόν τού βινε ι σως τό καλλίτερον τοθ κό σμου, οί άξ'ωματικοί τού οί καλλίτερον βκπαιβευμένοι καί ήσκημένοι, τό ηθικόν τού ύψη λόν καί άκμαΓον, τα έπιτβλι κά τού σχέβια τελεία, οί όχυ ρώσεις πού χον καλύκτουν έ κτείνονται άπό τής θαλάσσης η.χρι των έλβετικων συνόρων καί τό έμψυχον υλικόν μοναβι κόν.ιΐς ποιότητα καί εβψυχίαν. Ό στόλος τής Γσλλίας είνε ό 8ε6τ·ρρς * ΕορώπΠ »Ι ηρόκ·ιτβι νβ Πέραν άπό την Πολωνίαν έ<τείνεται ή Ρωσσία καί αύ την άντιμετωπΐζβι ή ΓερμανΙα κστά τόν ΧΙτλβρ. Ή Ρωσσία δέν ύηολογΐζεται τόσον κατά θάλασσαν, παρά τα 200 ύκο βρύχια της—τα όποΐα εΰρ! σκονται είς την "Απω Άνατο λήν—6 στρατός της βμως ε( νέ ό πολυαριθμότβρος καί Ισχυρότβρος τοθ κόσμου, τα Ρί άεροπλάνα της τα νεώτε ρά καί περισσότερα. Έξ άλ λου ο[ φυσικοί της πόροι είνε Ανεξάντλητοι Είνε πάντως όγνωστος άκόμη ή εύψυχΐα κσ' ή πολεμιχή αξία τοθ στα τοθ σύτοθ καΡώς καί ή άποτε λεσματικότης τής όργανώσε ώς τού. Ή Ιταλία, ή τελευταία έκ τον πέντβ μεγάλων δυναμεων τής Εύρώπης, έχβι στρίψη τό πρόσωπον πρός την Μεσόγβι αν, βπου άναζητεΐ τό μέλλον της καθώς καί είς την Άφρι κήν. Ώς μεσογειακή ναυτική δύναμις βΤνε,άξιόλογος, ώ; με σογειακή άεροπορική δύναμις, άξιολογωτέρα. Ό στρατός της είνε καλώς ώργανωμένος, διοικβΐται καλώς, ίχβι αφθονα τεχνικά μέσα, πλείστα τμήμα τα τού είνε μηχανοκίνητα. Ά ηομένει νά φανβ πληρέστερον ή πολβμική τού άξ(α διά την όπο'αν τόσα εγράφησαν κατά τσς τελευταίας ημέρας είς τόν εύρωπαΐκόν τύπον καί τόσαι έ λέχθησαν είς τούς πολιτικούς καί στρατιωτικούς κύκλους. Τ0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ. Τα άποιε£σμαια των εργασιών τοθ ουνελθόντος είς Αθήνας εσχάτως ΟΙκονομικοΟ Συμβουλίου τής Βςιλκανικής Συνεννοήσεως υπήρξαν καθώς τηλεγραφείται έκ τής πρωιευ ουσης, απολύτως ίχανοποιητι κά καί πλούσια είς καρπούς. Ιδίως είς τό ζήτημα των με ταξύ των τεσσάρων Βαλκανι κων χωρών συγχοινωνιών τό¬ σον διά ξηρας καί θαλάσσης δσον καί δι* αέρος, επήλθε πλήρης συμφωνία. Καί τοθτο αποτελεί ϊν επί πλέον σημαν τικόν βήμα διά την άνάπτυ ξιν των εμπορικον σχέσεων τον χώρον αυτόν καί την στε νωτέραν γνωριμίαν των Φΐλων καί συμμάχων Βαλκανικών λαόν. ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΙΟΝ ΟΝΕΥΜΑ ΙΑΤΑΙΤ1 ΠΑΝΤΟΥ Ε1ΑΦΟΣ Δέν γνωρίζομεν άκόμη «ότι θ' σρ|(σ[) ή λΐιτουρ- γία τοθ νή,ιυ ύαοκαταστή ματος τΙ|γ ' * 'ροτικής Τρα «έζης έν Μ ' αίς. Φαντατζό μιθα δμ» δι Εέν θ' άργή ση έ«1 «ολύ. Δι' αύτό καί θ<* ηθέλαμεν ά«ό τοθ5ε νά κάμωμεν μίαν υπόδειξιν, τή ν οποίαν άλλωστι καί «χρό καιροθ άνιντύξαμιν. Τό νέον ΰποκατάστημοι, νά στρίψη δλην την «ροσοχήν τού είς την ίδρυσιν Γεωργι κέΐν συνεταιρισμόν. "Ηδη, καθώς «ληροφορού μεθα, τό «νεθμα τού συνι ταιρισμοθ Βχιι κάμει ση μαντικάς κατάκτησις ιΐς δλον τόν «λουτοφόρον κάμ «όν τής Μεσσαρόϊς. Καί ή συνιταιρική Ιδέα ιύρίσκιι 6βαε)ος «αντοθ. ΟΙ «ρβτοι συνιταιρισμοί Ιδρύθησαν μέ τήνφροντίβα τοθ τονοθιτηθέντος ι(ς τό υπό ίδρυσιν ΰνοκατάστημα τής Άγροτρακέζης Μοιρών όκόκτου συνιταιρισμβν.Καί οί Μισσαρϊται γιαβργοΐ σνιύδουν νά έγγραφοθν ιίς αύτούς, μέ «ίστιν καί έν 01 ΑΓΡΙΟΧΑΡΟΥΠΙΕΖ '£αν οβν απατώμεθα, ή πλέον κατάλληλος έποχή διά τόν εμβολιασμόν των άγρίων χαρουποδένδρων, πρός εξημέ ρωσίν των, είναι οί μήνβς αύ τοι τής 4νο.'{·ως. Θ4 ί τωοθώθη άκόμη νά Ιδρύθη συνιταιρισαός. Παρά ταυτα, δλαι αί «λη ροφορίαι συμθκνοθν δτι ιίς την Μισσαρό:« δ «ου ά*λ λοτι δέν ήθελον οθτε ν' ά κουσουν «ερΐ συνιταιρι- σαοθ, σήμιρον υπό την «(ι· σιν τ·ν «ραγμάτων καί τό Φθς τής γνώσεως καί , τής «ι(ρας τ&ν ά!λλ.«·ν δια μιρισμάτειν, ό άνιμος ι[. ' ναι έξαιριτικά ιΰνοϊκος διά την έξά«λ«σιν καί την Ι ιΰδοκίμησιν τής συνιταιρι στικής Ιδέας. Καί αυτήν την ευκαιρίαν δέν θά «ρέ« «ιι νά την άφήα>α ή Άγρο
  τραπέζα νά καθ8
  Ή ιΜισσαρόί Εχει «λήθος
  άναγκΑν «ού μόνον διά
  των συνιταιρισμβν θά θε-
  ρανιυθουν. Έχιι ανάγκην
  έλαιουργιίνν— τβν ό«ο(νν
  τό «ρβτον συνιταιρικόν 1·
  δρύιται ήδη εΰτυ)|ό3ς ιίς
  Βόρρους,— Βχ,ιι ανάγκην έ
  νός λιμένος, Ιχιι ανάγκην
  ενός νοσοκομιίου, Εχει, καί
  τινος βέν Εχιι ανάγκην,
  ■ού μόνον διά μιδς ίσ^υ·
  ράς Ενώσεως συνιταιρι
  σμβν θά ιΐμνοροθν νά θι-
  σμοΐ ά«έδωσαν ήδη τα
  «ρώτα ιύχάριστα άνοτβλέ
  σματά των καί τούς «ρώ
  τους ώραίους καρ«ούς τ«*ν.
  Κατά «ερίεργον δμως
  τρόαον,οί συνιταιρισμοί αύ
  τοΐ Ιδρύονται είς τσμικρότ·
  ρα υωρία, ένώ είς τα μΐνα
  λύτιραήσυνιταιριστικήΐβέα
  ιύρίσκιι έμνόδια καί άντι
  δράσεις. ΟΟτ» Ιδρύθη συνι
  ταιρισμός ιίς Πέρι καί μά
  λιστα «ρότυκον συνιταιρι
  σμοθ, έν$ είς την γιιτονι
  «ήν Πόμ«παν, «ινταβλασί
  αν είς «ληθυσμόν, δέν κα
  στραθβμιν. ΚαΙ άς βοηθή
  σκμιν δλοι την ιύλογημέ-
  νην αυτήν ά«ό τόν θιόν
  καί την φύσιν «ιδιάδα. Μέ
  την εκτέλεσιν των μέγα-
  λων «αραγωγικών, ά«οξη
  ' ραντικων, έξυγιαντικβν
  Ι καί σρδιυτικβν κα} συγκοι
  :νωνιακα)ν ίργων καί μ*
  'την συνιταιρικήν ένωσιν
  των Μεσσαριτων γιωργών
  ό κάμνος αΰτός θά μιτα-
  βληθθ ιίς Ινα απέραντον
  ■εριβόλι καί ιίς άνιξάν-
  τλητον «ηγήν «λούτου δι'
  ολόκληρον την νήσον.
  λοιπόν νά καταρτίση ίνα συ·
  νεργεΐον έμβολισστονι τό Γε-
  ωργικόν Έπιμελητήριον καί
  νά τό αποστείλη είς τα νότια
  παράλια τοθ νομοθ, είς Μεσ¬
  σαράν, διά τό έργον αότό. 'Υ
  πάρχουν έκεΐ χιλιάδες άγριο
  χαρουπιές πού πρέπει νά έμ
  βολιασθοθν. Πολύ περισσότε
  ρον μάλιστα, έφ' δσον γίνεται
  σκέψις νά χρησιμοποιή τό
  χαροθπι διά την παραγωγήν
  ζακχάρεως πραγμα τό οποίον
  θά δώση εξαιρετικήν τιμήν είς
  τό προΐόν αύτό.
  ***
  ΩΡΑΙΑ ΙΑΕΑ·
  Ό ναυτικός δμιλος τής
  πόλεώς μας ίχει μίαν ωραίαν
  Ιδέαν. Ν) χατασκευάση μίαν
  δεξαμενήν είς τή ν Ντίαν καί
  νά δενδροφυτεύση τό νησΐ.
  Επί πλέον 6έ νά κατασκευά-
  ση καί μικρόν ορμητήριον διά
  τα μικρά σκάφη των έ<δρο· μέων. Προσ*ρούΒΐ δμως είς την έλλειψιν χρημάτων. Άλλ' ή Ιδέα είναι τόσον ώραΐα καί ή έκ τής πραγματοποιήσεως της ωφελεία θα είναι τόσον μεγάλη, ωστε πιστεύομεν βτι τόσον τό Κράτος, δσον καί ό Δήμος θά προθυμοποιηθοθν νά δώσουν την χρηματικήν των ενίσχυσιν καί νά παραχωρη¬ θούν τ' άπαραίτητα διά την άναδάσωσιν δενδρυλλια. **# Ν Α ΕΞΥΓΙΑΝΘΗ. Ή 'Ιβραπετρα, ώς γνω στόν, ύιιοφίρβι άπό έλονοσΐ αν κα( είνε αύτά τα λιμνάζον τα βορειοδυτικώτερα αυτής νερά λόγω τοθ δτι ή έπιφά νεια τής ξηράς «{ς τό σημεϊ όν αύτό είνε χσμηλοτέρα τής επιφανείας τής θαλάσσης. Έ πιβάλλεται λοιπόν νά γίνη έπιχωμάτωσις τοθ μέρους αύ τοθ καί ν' αποπερατωθή ή τάφρος ή όποια ήρχισε ν' ά νοίγεται άπό πολλοθ οστε ν' άποσϊραγγιζωνται τα νερά κα( νά δ»θ|«Ηόωνται είς; την θάλασσαν. Καί πρός τουτο είνε χρέος τοθ Κράτους νά βοηθήση την Κοινότητα. Την ενίσχυσιν αυτήν αλλωστε ϋπε σχέθη κατηγορηματικάς καί ό κ. Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψίν τού είς Κρήτην, θά πρέπει μόνον ή ενίσχυσις αύ τή νά δοθή τό συντομώτερον. ΕΚ ΙΕΡΟΣΟΑΥΜΑ. Ο£ ϊπιθϋμοθντις νά τχξειδιύ σουν είς Ίιροοίλκμα διά νά ίιέλ- θουν τίς ήμίρας τοθ Πίσχα εί{ τούς 'ΑγΙους τέπους έδοχίμαζον ζωτ)?«ς άνηαυχΐας χαί «ρκεφ συγκίνησιν έξ αίτίας των ταρκχνν τάς ίποίας 15-μιοΰργουν πρ4 χαι ροθ έχιΐ οί 'Αραίες. "Η5») 8μως τ) τάξις επαγιώθη απολύτως είς Π<λ*ιατ!ν»)ν. ΚαΙ δίοι έηιθύμοθν, είμποροθ» ν^ ταξιι5ιύ«υν είς τούς Άγίοιις τίποκς μί την άπίλυ τον δεδαΐίττιτα 8τι !έν Ιχουν τίπο τι νά φοβηθοθν, ου» χά Ι χανέν» αιχολότως κίνδυνον νά τούς ά«ιι· λήοη. ΑΕ εορταΐ θί γίνουν χαί έ?ίιος έν πλήρει γαλήη χά Ι έν κδβμοιι έξ 8λων τβν μερβν ΗΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ· Γνωρίζομεν Βτι ή παρατηρου μέν— αταξία είς την Χυχλοφοριβι· χήν κίνησιν έντός τ«]ς πόλιως 4- φΐΐλιται είς την έλλειψιν έΐταρ· χβνόδβν χαί πλατιιβν. 'Αλλα, πιστεύομεν ίηΐαη 8» τό ζήτημα τής χυχλοφορΐας Θ4 ιίμποροθσε νά ρυθμισθή χατά καλύτερον τρό¬ πον ώοτι ν' άπαλλαγοθν ώριβμέ- νοι «ύλίχιαιον ίρόμοι πιριπάτοκ άπδ τα τροχβφόρα χαί νά έλιυθι- ρωθοθν αλλοι βρομοι καί πλατεί¬ αι ' βπό τα αύιοχΐνητα πού σταθ μιύοον έχιΐ χαί χαθιστοθν αδύνα¬ τον την κίνησιν χαί έξαιρετιχβς έπιχΕνΒυνον την διάβασιν πιζβν. ΚαΙ τοθτο χαί διά λόγοις έμβρανΙ- οι«( ι%ς πόλεως χαί Βιβ ί Α4Ι
  * ·
  Έν* πολύκροτον
  Μ1ΝΩΛ.—Σήμερον ή θσυμσοΐσ
  τσιγκάνικη οπερέττα: ΖΟΥΑΝΙΓΑ.
  Σημ, Δευτέρα, Πέμτιτη, Σάββατον
  είς τάς 6 μ. μ. άπογευματινή,
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον τό
  άριστούργημα: ,,ΕΟΘυμοι άλήτρς,,
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον τό αύτο-
  τελές: Βουνό κεραυνών καΐ τό
  επεισοδιακόν: «'Επιστρθφή τοθ
  Σάντουι,
  ΔΥΟ
  βϊθ
  ιΜΙΝΩΑ'
  Ά ριΒμος χηΧεφύνον 221
  ΧΗΜΕΡΟΝ
  Ό β«σιλ·ΰς των Τζιγγά-
  νειν. Ό μ<*γο( βλΐ ΑΑΦΡΕΝΤ ΡΟΝΤ η ηίρίφημηΐ'όρχπστρ» το», κ*> π χοτριτΜμένοϋ ^ __
  α.ΜΙΡΕ"ί'Γ!.ΠΕΡΡΥΑ
  ΗΠ
  Στήν θαυμασία Τοιγγάνι
  ΖΟΥΑΗΙΤΑ
  Έκτός προγράμμπτος
  Επίκαιρον Ζουρνάλ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΒΙΚΤΟΡΙΑ
  Αβν Βραβείον ΡΑΪΧ.
  Έκανάληψις
  Ή Λ1 μέν. Έκιτροπή Ήοσ
  κλεΐου οιακηρύττει δ τι υαται
  ωθεΐσης τής δια την 15ην Φβ
  βρουαρϊου 4. Ι. ορισθείσης Βη
  μοττρασΐας διθ την ιτρτμήθε
  αν 5000 χιλιογράμων όρυκτε
  λαΐου δια μηχανθς Δ'εζελ τοθ
  ήΧεκτρικοΟ έργοστασίου έτΐα
  ναλαμβάνεται αθτη 1ιά ποσόν
  7000 χιλ)αων την 15ην Μοΐου
  έ. έ. ημέραν Σάββατον καΐ &
  ραν 11—12 π. μ. έν τοίς Γρσ
  φεΐοις τοθ Λιμεν. Ταμε'ου συμ
  φώνως πρός τούς δρους τ
  ύκό χοονολ. 19 ΜαρτΙου 1937
  συγγραφής υποχρεώσεων εύ
  ρισκομένης ίΐς τβ Γραφεΐα
  αύτοθ είς την διάθεσιν παν
  τος ένβιαφερομένου.
  Έν ΉρακλεΙφ τβ 27 Μαρ
  ΐΐου 1937.
  Ό Ποόεδρος της Λιμενιχης
  Επιτροπήν.
  Γεόρν. Μιτσοτάχη
  οτορικόν Ιρνβν.
  ΑΑΕΑΦΟΙ
  Π Ο Λ Ε Μ ΟΙ
  ΤοΟ Προοιτέρ Μεριμπ.
  204
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Π ΟίϊΡαΙΙίΙΙΙΒΤΟΙ Α»
  "ΑΙΡΟΙΟΔΙΣ,,
  Αναχωρεί » 'Ηρακλεί
  •β έχββτΐϊν ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  Ρρκδιι κατ' ΐύβιΐ·*/ ΠΕΙ
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ κρε»Τ Ρέ
  0»μν·ν, Χανιά, Πειραια,
  ΣΟ Π«ρ·ν, Ν*.·*/.
  ΑΙΝΑΙ*ΑΑΚΗ
  ?1>ε#. 1-4)
  "Υο'ερα Ιδειξε μέ τό δάκτυ
  λο τό ρολόγι πού ϊ|ταν βαλ
  μένο σέ μιβ γωνιά τοθ οωμα
  τ (ου.
  —Κύτταζβ, βΐπβ· 6/βις άκό
  μη 6"ο τέταρτο τής ώρας γιβ
  ν<* μβϊονοήσπς. Όταν σύτός ό δεΐκιης φθάση, σ' αύτό τό σημβΤο, ή τύχη σου θ' άποφα σισθή. Μιλοθσε ά<όιιη, βίαν Ε νας όκωΦος θόρυβος τΐαράμοιος μέ τή βοή πού κάνει τό πλή θος δταν κινήται γύρω σέ μια μεγάλη πυρκαϊά, ακούσθηκε συγκεχυμένα στήν Αρχή ετει τα φάνη<ε π©ς μεγάλωνε μέ ΐαχύιητα1 ιχρΐν ηερσσουν λΐ γσ λβπτά αχουνε χονένας άπό μακρυα καμπάνες καΐ τουφΗκιές. —Τί φρικτά ποβγματα μοθ λέτρ; εΤπε 6 Μερζύ Ή κόμησσα ώομησβ στό πά ράθυρο κοΐ άνοιζε. ΤΙτε ό θόρυβος πούμεν τόν έμπόδιζαν πιβ τα τζάμισ <α( οί κουρτΐνες ακούσητε πιό καθαρός. Θτραοθσε κανέ νας πδς ξβγώοιζε κραυγές πόνου κι' ούρλιάσμστα χά ρβς. Έ νας κοκκινωπός κα πνός άνέβαινβ στόν οΰρανό κι' ύψώνονταν άπό δλα τα αέρη τής πόλης τόσο ίψηλσ δσο ϊφθανε τό μάτι. Έλεγεο πβς ήταν μια άτιβραντη βω τιά, αν μια μυρωΊιά ρβτσΐνας πού Ιβγαινε άπό χιλιάδες ά ναμμένους δαυλούς δέν νέμ ζβ άμεσος τό δαμάτιο. Την Γ5ια στιγμή, ή λόμψη μιανης τουφε<·άς πού φάνηκβ πθς Ι τΐεσε στό Βρόμο φώτισΒ γιά μια στιγμή τα τζάμια ενός γβιτονικοθ σπιτιοθ. —Ή σφογή άοχισε! ανέκρα ξε ή κόμησσα χι* ίφερε τα χέρια σΐό κεφάλι ιιέ φρΐκη. —Ποία σφαγή; Τί θέλβτε νά πή"τβ·, —Αότή τή νύκτα σφάζουν ολους τούς ούγενότους* ό βι σληάς τό διέταξβ. "Ολοι ο κοθρλικοΙ ώπλ(σθη<αν κοΐ κα νβνας οΐοετιν,ός δέν πρέπε νά γλυτώση. Ή ΈκκληοΙατ κσΐ ή Γαλλία σώθηκαν κα σύ εΤσαι χαμένος αν Βέν άλ λάξης την ψεύτικη πΐστη σου (συνεχΐζεται) *** ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΥΒΥΜΟ ΑΛΗΤΕΣ Πρωταγωνιστβδν: Λίλιαν Χτρβευ Βίλλυ Φρίτς Πάουλ Κέμπ Έκτος προγράμμκτος: Τό ταξεΐδι τής Α. Μ. τοθ Βασιλέως Γεωργίου Β'. είς ΚΡΗΤΗΝ ΤΊχινία βΐδιχ&ς ληφβεΐσ» δια τόν χινημκτονράφον πουλακακη. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ΟΤΕΛ Μέ τβθί Χάνς *Άλμπερς Μπριγκίτε Χόρνευ Γκούβτι Χούμπερ. ΤΕΤΑΡΤΗ 31 __ΜΑΡΤΙΟΥ Ανατολή ηλίου 7 35—Δύσις 5 57 ΤΑ ΠΟΔΙΑ Ό τΐολιτισμός ΛρχΙζει άπό τα πό ισ Ελεγεν ό άείμνηστος Κονδολά- :ης, συνιστθν σ' 6να έστιάτορα όν Χανίων νά πλύνη περισσότε· ο τα πόδισ τοθ... τραπεζιοθ τού, ά όποία ίμόριζαν δσχημο. ΚαΙ 6μως! ΟΙ "Ελλη<·ες ποτέ δέν θά τό κατανοήσουν αύτό. Οϋδέΐτο· ε Τσως θα ένδιαψερθοθν για —Ή κ. Ροθζβιλτ «Ινι γυναΐ κα μ«... «ολ«ι>ικά αΐσθή
  ματα.
  'Η χυρΐα Ρ^Οζδιλτ, οδζυγις τοθ
  ΆιερικανοΟ Προίδρου, έπιοιέπτε
  τα ι διαφίρους πβλεις ιΐτε Βιά νά
  η*οναχ% είς φ λχνθρωπιχάς ειρ
  τίς «!(■ ίιά νχ χάμ^ διαλίξεις
  ___________ . Γ - ,____,- Π.4 ήϋ-.β' ·δρ[σ«το είς τ*ν
  περισσότερο νερό, προκειμένου πε Νίαν Ό;λε3ντ)' δπου ωμίλησε είς
  ρΐ τιοδιων, άλλσ καΐ ουδέποτε Θ4 δ α^γχροττιθέ» έ<«ϊ Μια ττεντάριορφη είς £να τόπον μοστηρίοο Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ_ΖΩπΣ Τβΰ ΚΙϋΕΚ ΗΑΟΟΑΚΌ 73ον "Ε«αμΐ Ινα ρος μου χα.1 προ; τό μί· Ιφ.θύϊΐαι μ* άς καί σίδημοσύνης. 'Επροσέξατε τί γΐνεται σεν είς δημοαιογράφίυς διι ΐ ί ώλ σε ( ί ημγφ τούς ιίς τας περιοδεΐας της είναι ώ«λι κινηματογραφους μας καΐ εΐδικθς σμίν- Πί,τοτε μ! πιρΕοτροφον. Ή είς χά καθΐσματα τοθ κινηματοθεά ^ . ' ρ πγ«.λ_ _-,-ιο,-«Μ ψ,,, Πλά Δέ Ιβ ™Ρ1ιχ Ρ«°*6«« πικαΙΒεβεν Βτι ς μ ημ τρου Πουλακάκη; Δέν Ιχετε-βν δέό έέξά λ ρφ πικαΙΒεβεν Βτι ρ ρ θήσετε τούς έξερχομένους. Έχουν οτή ραχη των ... πατουχιέςι Διότι δέτό έπροσέξατε-νά τταρακολου-; καίτοι άποατ[,ε>ετ·χι τα δπλα είνε
  ιϊς θέσιν νά χρησιμοποιή θχυ
  μάσια τδ μικρόν της μπράοιινιγχ,
  όΊόΊι Ιαχθε σκοποβολήν είςτοσχο
  κεΐ νά είναι ολίγον άφηοημένοι-ή Πε«ττ}9ΐον τή; ποοεδοιχης »ρου-
  τώ ιτιθανώτερον όλωσδιόλου άνάγω , ^β;, 'Η χυρία Ρ^Οζδελτ ίδηγεί
  γοι—διά νά άνεβάζουν τα πόδια Ηίντ] τό Β&ϊοχίνηιίν της. ΈΐΌτε
  τους είς τό επάνω μέρος τοθ καΘΙ- ^('ββ άνβΠχύοο|1 χ6αψ τ8λ6:η
  μς
  σματο<,. Διά την ανε (ν τους βλέ πέτε δέ τοΰς άρκεΓ τό κάτω! . Το ϋ μί η χ τα ω>τι οί χωροφύλανις την χά
  Ίτοθετοθντά παπούτσια τους στούς'ταγγίλΧουν επί παραβάσει τω* κα-
  " ' νονιομβν ττ)ς τροχα(ας κινήσεως.
  ***
  —."Ενα γσρύίαλλο σ
  ζει 600.000 δραχμες
  Μιτοξύ χιλιάδων άλλων λοιιλου
  γοφούς σας καΐ οθτε φαΐνεται δτι'
  συναιοθάνονται την προστυχιάν
  τους αυτήν.
  - Νά γιατΙ οί "Ελληνες δέν πρέ.
  πει νά είμεθα 6λως διόλου έλ*ο
  Θεροι. |Στή Δημοκρατική Γαλλία
  λ. χ. δπου ή ελευθερία τρέχει στούς
  δρόμους £νας τίτοιος.... σεβασμός
  ό ΐ η ελθί)
  νή ποι» Ιμοιαζ*. μέ σφύριγμα φι·
  διοθ.
  —Σχ&>λ>! ΓιατΙ μοθτό Ιτρυδες
  χίοον καιρί;
  —ΤΙ σιθ Ιχρυβα ώ
  —-"Α! Χ'λι. "Ιββς ν* μην τό
  .τ<ώ:ιζτς. ΑΙ λοιηον, μάθε το Χί λ», μ*θε τι! Αύΐδς 156 δ Λιό , μ είνε ό Κίλλικράτης ο Κιλλικράτης μου! Είνε ξ*ναγυρί θ ζει χοντά «■>«. Τ4 ήξερβ ττώ;
  γυρΓση . "Ειρεπε να γυρίαη .
  'Η Άγιάστ α>χ(σε νά χλαΕη
  χαΐ νά γελ? -ιΐύτοχρόνιβς, σιν μιά
  οννηθιομένη γυναΤκα πιυ ξιναβλ(
  πει ιό^ αγαπημένο της Οσΐερα
  ακό μχχρυνό ταξιΐϊι.
  —Ό Καλλιχράτης μιυ; Ό -«λ
  πρός τό κέφι (καΐ^ την ελευθερία)' 5ι9ν ίκτεθειμίνω/ είς τό χώ τοθ
  τοθ άλλου, Θά έτιμωρεΓτοτό δλιγώ |χίντρου ρ3ΚβΙ),λΙΒ τ<)ς Νίας 'Γ- 'Ιοώ^εϊ^ *ί«η« *< «Ι «« άν.ι,ίμητον σόδιο γιά την αύθαιρεοία αυτή— καί την θρασύτητα - καί ΰμως Θά η ρη ς βγή1: ζημιωμένος. είτε παθών λέγε σαι, είτε κάτι χε'ρότερο. Δέν ή'ξερα αν ό ανθρωκος Ελεγε αμμιάν ύπερβολή. Πάντως οτήν «ελευθερία» των ποδιών μας είνε άνάγκη νά τεθή επί τέλους 6νας χαλινός! "Αν Θέλουμε ν#.,.. κλω· τσοθμε αιωνίως, δέν μας μένη πά ρά ο σταθλος. Ό Άλλος χιονι 6 ομαζόμενον «Μάρ χ Χανΐφορτ>. Τα γα&ύφ»λ
  λον βοτο ατο'νΕζιι 5 000 δαλλά
  ρια, ϊηλαδή 600 000 δραχαά;! Ή
  οηερβϊλιχή τιμή τού δφιθιται είί
  τό γΐγονίς Βτι μόνον τώ πρώτον
  φιιτον τής νίας ο&ττ]ς ποιχιλια τΐν
  γαρυφάλλων εί ι χιηιιμοττοιήΐΐ
  μόν, διά ν' ανοίξη Σέ τό ά".θος χρΐι
  άζονται πίνη όλόκληία Ιΐτ(!
  ]ς μ
  ΔΙν μποροθαχ νά πιοτιΰΐοι τ^
  λίγια της χαΐ θά ττ)ς Ιλεγα 8ιι
  ίέ' πιστεύβ» δ Δια να ϊχη καμμιά
  σχίσι μέ τόν άρχαΐΐ Καλλιχράτη,
  άλλά τή στιγμή Ιχιίνη μέ 4νησ«·
  θιΐ ή ζ«ή τοΐ Λιί.
  —'ΙΓά' ?*' κάνης τΐΐτοτα γιάνά
  τόν σιοοης, δ Καλλιχρίτης οιυ θά
  νενρός σέ λίγο. ΠεΗαίνει...
  —Ώ γιατΙ νά μην Ιλθω πιό έ-
  Τα χίρια οοιι τρίμουν, ά
  ά έ
  ΚΟΙΜΟΜΙ-ΚΠ
  ΚΙΝΗΣΙΣ - Επανήλθε χθές έξ
  Αθηνών ό κ. Νικόλ. ΠατμανΙδης
  ΰφασματέμπορος.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Ό ". Εμμαν.
  Βελιβασακης καί η ΔΙς Κατίνα
  Μαρκομανωλάκη Εδοσαν ΑμοιβαΙ.
  αν όπόσχεσιν γσμου.
  θερμα ουγχσρητήρια. Γ. Τ,
  ΓΑΜΟΙ.-Τό παρελθόν Σάββα-
  τον ετέλεσαν τοος γαμους των ίν
  Μοίραις Καινουρίου ό Γεώρ. Μ.
  Παπαδάκης Εμπορος καί ή ΒΙς Βα¬
  σιλική Ιωάν. Καμπουράκη. Γούς
  νυμφικούς στεφάνους αντήλλαξεν ό
  κ. Ιωάν. Καψαλάκης Εμπορος. Ευ¬
  χόμεθα νά ζήσουν.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - Καθί)κον
  μας θεωρούμεν 6πως καλ δημοσία
  ευχαριστήσωμεν την κοινωνίαν Νε·
  απόλεως καί ττεριχώρων δια την
  είλικρινή καί ομόθυμον ουμμετβ-
  χήν είς τό βορθ πένθος μας έτιΐ
  τω Θανάτω τής προσφιλοθς Θυγα-
  τρ'ός καί ανεψδ; μας Στέλλας
  Μιχ. Σαρρη. Ιδιαιτέρως εύχαρι-
  στοθμεν τον θεοφιλίστατον Επί¬
  σκοπον Πέτρας κ. Διονθσιον διά
  τόν εκφωνηθέντα παρ' αοτοθ λό¬
  γον καί τό έν γένει Θ=.ρμόν ένδισφβ
  ρον τού, τόν δικηγορικόν σύλλογον
  καί δικαστικόν κλάδον έν σώματι
  παρακολουθήσαντας την κηδείαν
  καί των Γρπμματεα τοθ Πρωτοδι
  κβΐου Νεαπόλεως κ. Γ. Φινοκαλιώ
  την έ^Φωνήσαντα συγκινητικόν επι
  κήδειον πρός^τήν αλησμόνητον μας
  νεκράν.
  Έν Νεαπόλει τρ 29 ΜαρτΙου
  1937.
  ΟΙ εύχαριστοϋντες
  Οικογένειαι: Μιχ £«ρρή, Νικ.
  £*ρρη μοιράρχου έν άπ.
  ΝΕΟΙ ΕΠ1Σ.ΤΗΜΟΝΕΣ.- Δοθς
  άς νενομισμένας έξετάσεις ίνώιτι
  όν των καθηγητήν τ/)ς Νομικής
  Σχολής ό συμΐτολίΓής κ. Λώμπης
  Δαμιανάκης έλαβε τό δΐπλςομα δι
  ηγόρου. Είς τόν νεαρόν έκιστήμο
  α ευχόμεθα εύρβΓανσταδιοδρομΙαν.
  ρΟ χρ ρμ
  χέμη χαΐ τα διχά μου χέρια τρέ
  ΚΙ ί ό λ
  Ζ«ΡΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙ11ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΠΙΙΙΙ1ΙΙΙ1Ι11ΙΙ1ΙΙΙ11ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι1ΙΙΙΙ1ΙΙΙ ■>!£
  1Β1Β1
  ΧΑΛΒΑΔΕΣ - ΤΑΧΙΝΙΑ
  ΣΙΣΣΑΜ ΕΛΑΙΑ
  ΕΡΓΟΓΤΑΙΙΟΥ: Γ. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ
  ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΐη-(ΚΡΗΤΗΣ)
  Τό μοναδικόν Αν Κρήτη εργοστάσιον Τα(ΐ
  ν («ν καΐ υαλβάϋΜν. Έξασθαλίζΐι «οιότητα
  Καλβάδων εξαιρετικήν ανωτέραν τ·δ Πειραι-
  6$, μέ ΰλικά αρίστα, γνήσια καί καθαρά.
  Εάν Μλιτε νά μή καλσχι την γεθσιν καί
  τα στομάχισ σας, ζητεϊτε ά«ό τόν «αντονώλην
  σας ιχαλβάΕις Μιοτίλογλου. Τα κυτία φέρου
  σι την μάρκα τοθ Αργοστασίου μας.
  ε
  Τιμ«1
  αυν«ν*·νιομβΒ.
  διι
  II
  υ πΐιιιιιιιιι πυΐΐΐΐΐΐυ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΠΙΙΠΙ» ι~ηιιιιιιιιΙ~
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ μ. ι
  ΜΕΤΑΞΗΖ ΚΑΙ
  • ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
  ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ
  ΟΙ γνυστοί οβς έ{αιρετΐΜθ> μετα{όσκβροι, κνείτΐροι
  καΐ τ&ν γαλλικής /ιροκλεώσενς, μικροοκβππμένοι χατκτβ
  σύστημ» ηβοτίρ. φβ&νουν καί βό τεθοϋν είς κυκλοφορί¬
  αν την 12ην ΜκρτΙου.
  Ποιότης αρίστη. Άποίοσΐ{ ήγγτιπμίνη. Πκράγονν τίιν
  Μκλυτέραν ιιοιότητα κουκουλΐνν κβΙ μ*τέ(ης.
  Ο Κ. ποιραγοίγίϊς δύνβνται νά προμηΒΐύωντβι έ{ αΰ
  τβν έν ΉρβχλεΙω πατρβ των ΚαταστπμάΤΜν μ. Άβιλφ&ν
  Δαμιανάκη, έν Ρ«βώμνω καρά τού κ.Σηυριδάκπ ®«μά, έν
  Μΐασβτρφ πβρβ τβνκ. Άίϊλφών Λουλουίάκη, έν Μυλβπβ
  τ«μω ηαρά τβν χ. Πανάγω Γιαννβύδη καί Μιχαήλ
  Βέβ έν ϊητβία ποΐρκ τβδ κ. Άνΐννίβν ΑΙκατερι
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ Π. ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ
  μβ
  νίδπ.
  ΑΝΘΗ
  θά βρήτε τα ω¬
  ραιοτέρα τριαντάφυλ
  λα στοΰ Ι. Κοπραίου.
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  ιΑΧΙΛΛΕΙΟΝ'
  μ
  ιΐουν... ΚϊΙ είνε τόοον
  Έ?6 λοιπον, Χίλυ, χρίτησι ού.ή
  τή φΐάλτ).
  ΜιΟ |5ω3ε μΕα φιάλη—-1<α χ» ματίνιο δοχεΐο—τα δκΐΤον Ιβγαλε χατιο άπο τί φίρεμί της. —ΣΛη τού γρήγορα το δγρο στδ λάρυγγα τού! Γλήγορα», γρήγο ρα! Δέν δλεπεις Βτι πεθαΐνει; "Ε6/αλι τό ζύλινο πίμχ τής φι άλης χαΐ ανοιξαι τό σΐόμα τοθ Λΐο δ δκοΐος ξεψ^χοθοι πια. "Ενας ά τμος, δ οποίος ΙΊκχνε πρός στιγ μην νά δαχδύαουν τα μίτια μοιι, Είκα σνήν 'Αγιάοα νά κρατήση τό κεφάλι τού χχΐ έώ Ιχυσα τό ηε ριεχδμενον μέοα οτό στδμα τού, άπδ το δϋ&Ιον βγήχε Ινας &τμδ; Μίΐα θε λΐγα δευτΐρόλΐπΐα έσΐα μαΐ73αε δ έπιθανάτιος «όγχος χαΐ ίνίμιαα δτι είχι πιά 'ίηέλθη τδ μοιραίον. Εγύρισα χαΐ έχΰηαξα την Άγά3Λ. Κρατ«0σι τδ τ&Ο Λιό άχίμη χαΐ ή -αν χατάχλ» μη. 'Ακό την άγωνιώϊη Ικφρασ τοθ προοώαου της ,εκατάλαβε, 8: δέν ήξερι χι' αύνή &* θά ζοθσε ή θά πίθαινΐ. Τδ φάρμαχο Ια«ί νά τοθ έδδθη πολϋ αργί. Πέρασαν Ιτσι τιεντε λεπτά χ«1 μοθ,φίνηχε πώ; ή Άγιίσχ Ιχανε τίς έλττΐδες της γιατΙ ή άγιονία ήταν πιό ζ«ηρή. Γύρω άπδ τά'μχ τια της εΐχαν σχηματισθή μαθρο κύκλοι, τα χιίλη της ήιαν ύχρά —Είνε αργότ, ιψιΗύρισα. "Εχρΐιψι τί μάτιατης μι*σχ σ:ά χέρια της χαΐ ίέ* μιθ άκήντηιε. 'Αλλά τή οτιγμή έκείνη 5 Ιιλ βαθυ άναοτιναγμο άπω τον Αιο καί ε!δχ Βτι τα τδ χρ6»μα τοθ προ οώπου τού (2?χισι νά ίπανίρχετ:ι —Βλίπεΐ(; την ρώτησχ. —Βλίπω, εΐπε μέ βρκχνή ν»νή Εσώθη! ένδμισχ τώ; είχα φθάοη πολυ αργά —Έν» λεπτδ άργίτεοα θά ήι»ν πσαγματι πολύ άργί. ΘΙ ιΐχε πεθάνη, Χίλυ... Δίκρυα Ιτρεχαν άηό τα μίτια ΐης χαΐ έπέρααε άρχετή ώ;α γιά νά μΐλήυη, Σώη Χίλυ, μοθ είπε την &ίυναμ(κ μου ίέν ιίμχι ηαρά μιά γυναΐ λ<*. τΗΐαν τόσο άηότομι!.,.. Σκί ψ5« οήμερα τδ πραί πιύ μιλοθσχ μαζΐ σου ίέν ή'ξερα *ώ; ή»ν χο' (ά μου, τόσον χοντά χαί έκινϊύ νευε νά κιθ^η. (συνεχΐζεται) ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ Μ«τ« ριζικάς άνακοιιν(σιιςκ«1 ιίν «ροοβήκπν καί αλ- λνν νΐνν ΟΜμαιτΐΜν πρός τβ προβαλβοοιβν καί την 6ρ«{· βνν προκυμαίαν τής πβλ·»»ί, ί{αοφ«λΙζ·ι &νετονι^ «αί άτλη Οινα «ύχάριβτβν διαμονήν ιΐς τβΰς ταμιοκίτας Τβ «Άχίλλειον» κρβτιμάτκι «χ« ίλ«ν τβν Τ«{(ΐβιε«τ6ν Π.ι> όι« την η^όβνμΦν όηηρεβ(«ν τβ» Ν«Ι τΛν άκαατρβ·
  ητβνβαν χαθαριοτατ* τοβ.
  ——Λ
  ΙΦΡΑΠΔΕΣ
  ιτλ
  ιί,ΑΑΙΚΙΩΤιΊ
  ύοω στήν πόλι μας.
  Ή προσεχής Εναρξις τής λειτουρ
  γ(ας τοθ 'Ασυρμάτου μας προώρι
  σται ασφαλώς νά σημειώση σταθ
  μόν είς την πρόοδον τής πόλεως.
  —ΚαΙ Θά Επρεπε βεβαία τό κα
  λόν αύτό νά εΤχε πραγματοποιηθή
  Από πολλοθ.
  —'Αλλά κάλλιο άργά παρά πό
  Τέ Ελεγον οί παλαιόΐεροί μας.
  —Ζωηροτάτη ή πρωΐνή κίνησις
  καθημερινώς τθν πλανοδίων πωλη
  Των.
  —"Όλα τα εΤδη τής «θ'μητοποιΤ
  άς» προσφέρονται άπό αύτοθς
  είς τοϋς συνηθίζβ αας νά κάνουν
  ίνα καλό ·ι<ολατσό»: —Παξιμαδάκια, κοβρουμάδες καί τό απαραίτητον φραντζολάκι μέ τορί. —Ή έκδρομική περΐοδος τοθ 1937 πού ώς γνωστόν άρχΐζει να έντείνεται άπό τούς μήνας αύτούς προμήνύεται καί εφέτος άξιόλογος. —Τόσον χάρις είς τήνηρωτοβου λίαν των διαφόρων σωματείον, ο σων καί ώς πρός τα γκροοπ ά ρισμένων ίδιωτών τΐού άγαποθν μέ τόν τρόπον των τα οπόρ καί φυ σικά τας έκδρομάς. —'Επ' εύκαιρΐα αναφέρομεν δτι ή προχθεσινή έκΰρομή τοθ Όρειβα τικοθ Συνδέσμου Ηρακλείου έν συνδυασμώ μέ τόν Ναυτικόν Ό μιλον είς Φόδελί, εσημείωσε καθ* α πιστοποιοθν οί συμμετασχόντες συμπολίται εξαιρετικήν επιτυχίαν. — Τ6 χθεσινά συννεφάκια Εκα μαντούς... άνομβριοφόβ.υς όλι γώτερον άτιαισιοδόξους. —"Οπου ναναικαΐ Θάρθη ή βρο χή Ελεγον μέ ανακούφισιν. —'Αλλά νά δοθμε θάρθη;.,.. Διό τι ό καιρός, ώς μ&ς απέδειξεν έπα νειλημμένως, άρέσ-εται είς τό ση μεϊου αύτό νά μας κοροϊδεύη Βιαρ κώς... —"Ωστε Θά Εχωμεν γρήγορα τούς 'Αχέτίανς. —Συνήθως οί έκτοθ νέου κόσμου όμογενεΓς Ελκουν την καταγω γήν άπό δλα τα μερη τής 'Ελλα δος καί κυρΓως ίκ Κρήτης έκ τής οποίας προήρχοντο είς τό άπώτε ρον παρελθόν καί οί πΐρισσότεροι σχεδόν μετονάσται. —ΟΙ 'Αχέπανς ώσΐόσο ένδιαφέ· ρουν αυτή τή στιγμή ειδικώς τάς έν ωρα γσμου συμπολΐηδας α! οποίαι καί τούς άναμένουν πολλά κις ώς την τελευταίον έλπΐδα.,. —Ή άλιεία διά δυναμΐτιδος καθ' & μδς πληροφοροθν δέν παύει νά οημειώνεται πότε—πότε είς τάς ακτάς μας. —Παρά την σχετικήν παρακο· λούθησιν άπό τα λιμβνικά καί ά· στυνομικά ίργανα. —Άς ελπίσωμεν βτι καθιοταμέ· νης δυνατής τής συστηματικω· τέρας έπιβλέψεως οί Βυνα- μιτΐσταΐ Θά ,έκλείψουν [έπ' άγαθφ τής ΙχΘυοτρόφΙας καί τής άλιεΐας γενικώτερον τοθ τόπου μας. —ΣυνεχΙίεται μέ κοσμοσυγκέν- τρωσιν είς την «Μινώα» ή προβο· λή τοθ φΐλμ ΖουανΙτα τόσο χαοα· κτηαιστικοθ διά τούς τσιγγάνικους τύηους τού δσον καί την μουσικήν τού, —Εις τοθ Πουλακάκη προβάλλε>
  ται άπόψε διά τελευταίαν φοράν
  ή ταινΐα «ΕΟΘυμοι Άλήτες».
  Α ΡΙκορτερ
  —Ρεσιτάλ
  Χριστοφΐοου—ΟβΙΙβΓί.
  Τό προσεχές Σάββατον δίδεται είς
  τό θέατρον Πουλακάκη - ρεσιτάλ
  τρα/ουδιοθ τής έκλεκτής καλλιτέχνι
  δος κ. Χριστοφίδου- 6β11βΓΐ. Ή
  κ. Χριστοφίδου είνε τέως μέλος
  τής "Οπερας Βουδαπέσΐης διά την
  φωνήν της δέ καί τό μουσικόν της
  τάλαντον Εχουν έκφραοθ{ί εύφήμως
  οί διαπρεπέστβροι των Ιδικών μας
  καί ξένων μουσικοκριτικών. Τό
  πρόγραμμα περιέχει Εργα των με·
  γαλυτέρων μουσουργών Σοθμπερτ,
  Μόζαρτ, Ντεμπουσσό, Μηράμς,
  Σαΐν-Σανς, Βάγκνερ, Μπιζέ κλπ.
  καθώς καί των 'Ελλήνων συνθετών
  Καλομοίρη καί Χζόλου
  »000
  ,όοη
  «όν.
  λεββντιί

  Ή νέ'νησις
  τό κ< νάμ της τουανέττας. ίιάβοχο στά ριΐς καΐ *ι σΐλισσα γιβ Πάλιν οί *νθο κραυγές τοθ ι δΐιχναν |(«ν σιήν λαοΡ, ηαρ' ιιόσβις τού, * κιστοσύνης κο τούς βοσιλεΐς ιϋκολο ήταν < να έφεΧκύση Αβοσΐωσι αύι ΆρκίΤ τώρα ν ρΐα—Άντουα>
  σιστικό βήμσ,
  «ό τό Τριανόι
  λΐβς, άπό τι
  κόσμο στόν κ
  νό, να έγκατο
  ΐόλαιη σοντρι
  πάη πΡ0(: την
  »δν, πρός τό
  Πΐρ'σι «αί ό
  ταν έζησφαλι
  Τελεί< Η>μητ·ν
  ■ναρ·νΙ
  ΤΙ
  ΛΊΊΟΡΘΩΠ-
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ -
  73ον
  ΟΙ γυναΤκβς τής άγοράς
  •Τχαν φορέστ) ώραΐα φορέμα
  τα ά«ό μαθοο σα?έν κι' έτρα
  γοόδησαν βόχβς καί πολυγοο
  νισμούς. ΣτΙς έκκλησΐες έψ*
  λτ)7αν οοξολογΐες, στό οημαρ
  χβΐο τΛν Πατοισ'ων εί 'μΐτοοοι
  ώογάνωσαν ίνα μεγάλο συμ
  πόσιο. Ή φτώχβια ό πόλεμος
  μέ την 'ΑγνλΙ^, *λβς οί ίγνοι
  ες έξεχάσθη<αν. Δέν όπήρ χαν θυσηρβστημβνοι. Άκόμη χα( οί επαναστάται κα( οί 8η μοκρατικοΐ τής γ υ )ΐον έξε σποθσαν σέ θορυβώίϊς εκδη¬ λώσει ·ιλοβατσιλ:σμοΟ. 'Ο λαός ή:αν ά<όμη άφωσιωμέ- νος στούς βχσιλϊΐ; του' τό παιδάκι έκιΐ'θ σίγουρα Θ4 Ιφίρνε την ΐύτυχΐα σ?όν τό- πο· ή γέννησς τού ήταν ίνα πάνδημο πανηγθρι. Βιολιά, τύμπανα καί καραμοθζες άν- στούς ορόμους. όπήοξι πόλις, Βέν ό- χωριό 8 κου τα τραγοο &ισ, οί χοροΙ, τα γλέντια £έν έδωκαν κι' έπί)οαν. "Ολοιιά γσποθσαν κι' έβοξοΧογοΟσαν τόν β-ϊσιληα καί τή βασΐλισ· αα πού έπ( ιέλους έκαμαν μέ τόοη λεβεντια τό καθήκον των. Ή νέ'νησις τοθ δελφΐνου έσήμανε το κοούφωμα τής 8υ νάμεως της Μαρίας— Άν- τουανεττας. Δΐνοντας ίνα οιάδοχο στό θρόνο, θχρ- ρείς καί ιΤχε γίνη βϊ· σΐλισσα για δεύτερη φορά. Πάλιν οί ένθουσ ώΐβις ζη'ω κραυγές τοθ πλή9ους τής ε οειχναν πόσο άνεζάντλητο ήτιν στήν ψυχή τοθ γαλλικοθ λαοθ, παρ' βλες τίς άπογοη τεύσεις τού, τό άπόθεμα έμ- πιστοσύνης καί άγαπης πρός τούς βασιλείς τού· καΙ πόσο εθκολο ήταν σ' έναν μονάρχη νά ΒβεΧκόση. την άκλόνητη άφοσΐωσι σύτοθ τοθ ίθνου^Ι 'ΑρκεΙ τώρα νά Ικανεν ή Μα ρ(α—Άντουανέττα τό Αποφα- σιστικό βήμσ, νά έγύοιζεν ά¬ πό τό Τριανόν σιΐς Ββρσαλ· λΐες, άπό τόν τεχνητό της κόσμο στόν κόσμο τόν άληθι νό, νά εγκαταλείψη, την έπι- κόλαιη σονίροφΐα της γΐά νά πά]] πρός την τάς"ι των εύγε νθν, πρός νόν λαό, πρός τό Πχρ'σι καΙ ό θρΐσμβΐς Θ5 ί| ταν έζησφαλισμένος. Άλλά μόλις ετελείωσαν οί ώοες της μητοικης δοκιμασΐας ή Μαοία —Άντουανέττα έγύρισε στΐς οισσ<βδάσβις χαί τίς έλαΦρό- τητές της. Μέ τοός λσϊκούς έορτα· σαούς έξανάοχισαν τα πολυ- δαπανά κα( όλίθοια γλέντια τοθ Τριανόν. Αυτή τή φορά βμως ή μεγάλη ΰπομονή τοθ λαοθ έξηντλήθη· κάθε βριον βΐχβ ξβπερασθβ Ήταν άοόνα τον τώρα νά άναχαΐτισθβ ό χε'μαρρος. Στήν άρχή βέν συνέβη τί- ποτε τό έντυπωσιακόν, τίιοτε τό καράξβνο, * Απλώς τό πά- λάτι τον Βεοσαλλιον ένινό¬ ταν δλο καΙ πιό βουβο. ΣτΙς ιιβγάλες αξιώσεις παρουσιά ζοντο δλο καΙ λιγώτεροι, Αν- βρες κα( γυναΤκες- καΐ ο( ά· ραιο( έπισ<έπτες εΐχαν δψι έ· κι&εικτικά ψ->χρή. Εάν ίσω-
  ζαν άκόμη τα ιιροσχήματα,
  τό {<αναν άιιό άγάπη πρός τού: τύκους, δχι πρός τή ββ· σΐλισσατ. Έξακολουθοθσαν νά ύνοκλ'νωνται νά φιλοθν τί, χίρι τής Μαρίας—Άντουανέτ τας, άλλά βέν έιιοδοπατοθντο πιά γιά νά επιτύχουν την «Ο νοια μιάς συνομιλίας, 4'—ς φράσεώς της, μάς ματιάς τηο. Τα βλέμματα έμεναν σ*ο· τεινά κσί άΒιάφοραι. "Οίαν ή Μϊρία—Άντουανέττα ίμπαι- νε στό θέατρο, ή πλατείαι κα' τα θεωρεΤα βέν έσηκώνοντο πιά μέ βση σπουδή *α( προθυ μία έσηχώνοντο άλλοτε. Ή τόσο γνώριμη κραυγή «Ζήτω ή βΐσΐλισσο!» βέν άντη^οθσβ πιά οΐους δρόμσυς. Δέν ύπήρ χεν άκόμη έχθρότης άκροκά- λυπτος- άλλά ή θέρμη πού ί- τόνωνβν Αλλοτε τόν ύκοχρεω τικό σεβχσμό βΐχε σβώσΐ). ΟΙ ύπήκοοι έξσκολουθοθσαν νά ύπακούουν τή βασΐλισσατ, άλ¬ λά 8έν έτιμοθσαν πιά τή γυ· νοΤ<σ. Ύηηοίτοθσαν μέ σεβσσμό την σύζυγον τοθ βασιλέως άλλά δέν συνωβοθντο πια γύρω της. Δέν έκρίβϊλλαν φανερά άντιρρήσεις στίς 4—ι θυμίες τηΓ, άλλά ίσιωποθ σαν. *Ηταν ή πβίσματάρ κη. ΰτουλη, κακόψοχη σωττή της συνωμοσίας. (συνεχ(ζεται) Τ6 μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ Οίκογβνειακόν Ξενοδοχείον 'ΑΛΒΙΩΝ, Ίκνος 10—ΛλησιΙστοττει Όμονο(ε»{ 23—303 ΤκΑείνί άνακβινισθέν, διαβίτει δ«μ«τι« εύήλια, εύάερα καΐ χ«λβ$ έπιπλωμένα. Καββριοτητα 4- μεμπτον χβι υπηρεσίαν προθυμβτβίτην. Αϊβουσαν ΑΙ οι>Β»ερι.τεραιι τιμαί
  ξενοδοχείον «ΛΑΒΏΝ» διευθύνει αύτβ-
  βοώπκς * νίος Ιδιοχτήτης τού συμπολίτπς μας
  κ. ΙΩΑΝ. ΒΥ-ΙΑΝΛΚΗΣ.
  ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Γ. Α. ΓΙΒΡΙΛ»ΚΚ-Γ. Κ. ΜΥΑΟΠΟΤΑΙΙΙΤΗ
  ΛΙΠΑΒΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΠΑΙΤΙΚΟ1 ΜΗΧΑΝΙΚΟΟ
  ΤεχνικαΙ ««Ι ο£κοβομιχ*1 έτΐ·χ·ίρ«β·»ς.
  βιομηχανικαΐ ν«τββκευ«1, μελέται μπετόν
  άρμέ, σιδηραϊ κ«τ·β»«ευοι«, οικοβομικ», δ-
  βοηοιΐα.
  Γρβφεΐα Όββ( ΑΝΔΡΟΓΕΟ. Παραηλεόρ·* {«λαιιβ
  ΒΑκης η. η. Καβαλαχη-Άκρβτβ».
  ΣΕΛΙΣ
  ΕΜ Μ ΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  Λριατββχβί Ίβνικββ Π·νε«ιβτημΙ·β '
  νβν ΊΛί *Χ·
  Δ.Μ«ται κβθ'
  Έμμβ». Μα«ζα
  λ 449.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  Σωματική καί ήθική
  ύγιεινή
  Α'.
  Διάσηαος καΙ σοφός ύγιβι-
  Όλόγος ε(ς Φίλον τού, ζητή
  σοτντα παρ* αύτοθ νά τοθ
  διατυπώση μ έ ολίγας λέξβις
  •ούς κανόνας τής ώγιεινής
  :γρσψί τας έζη"ς συμβουλάς.
  ιΜΙοΟ ζητβΤς νά σοθ χαρά-
  ;ω έν όΚΙγαις γραμμαίς τ4ς
  σπουδαιοτέρας έντολβς τής
  όγιεινής Ήβυνάμην νά σοθ
  άπαντήσω νέ τάς εξής μόνον
  ..έξεις: Άγάπα την καθϊθΐότη
  α κσί ίσο έγκρατής. Κάανβ
  μετρίαν χρήσιν παντός β,τι
  έτιτρέηεται ή* άν θέλης, ά<ό· μη λαχωνικώτβρον, μέ τα χρυ σα έκεΤνα άποφθέγματα των Ίτοχα'ων. Μη*)βν άγχν καί Πάν μέτρον άσιστον. Άλλσ σοθ προσθέσω καί τα εξής: Περιόριζβ τάς ανάγκας καί άς επιθυμίας σου- άποταμίευβ έν 8σφ εΐσαΐ νέος, κεφάλαιον ύγβ(ας καΙ άντοχής βιά τα γηοατεΤα σου, άποφεόγων χά θβ κατάχρησιν χαί Βιαΐηοών τος δυνάμεις σου. Σομφωνα μέ τάς ΰποδεΐξεις τής δγιεινής καΙ τοθ ίαττροθ σου, προσηά θησε νά μάθης τα τής κρά· σεώς σου κα( συμμορφώσου μέ τβς ανάγκας της ζή των συγχρόνως νά βιορθώσης την έλαττωματικότητςι της. Πρόσβ χβ πάντως ν* άποφεύγης δτι ήαπορβΤ νά βλσψ^ την υγείαν σου, διότι ευκολώτερον προ- λσμβΐνεται ή άσθένεΐα παρ' δσον θεραπεύεται. Έργάζου καθ' έχάστην διάνά ένισχύρς τό μέν σθμα σου σισ τής Α- σκήσεως, τό Ρέ πνεθμά σου διά τής 'μελέτηρ, διά σοβατ- οών άναγνωσμάτο', διά τής ερεύνης τής αληθείας, την ?έ ψυχήν σου πράτ'ων όσον δο νασαι περισσότερον τό άγα Ή 25η Μαρτίου είς την κωμόπολιν Τυμπάκι. θόν καί μή ά*)ικων κανένα, Κκϊταηολέυβι καί κυρ(»"υβ τα κάθη σου, διότι πολλαίς κα· τοτστοέφουν τό σί>αα Άπό-
  φευγβ την οΓησιν καί άλσζο [
  νείαν, την κοινήν αυτήν νόσον
  των [σνυο&ν τή«· γής καΙ τβν
  πολυμαθον. Φεθγβ τόν φθό
  νόν, δστις δηλητηοιάζβι χαί
  τό σ&μα όαοθ μέ την ψ ογή"
  καί συνήθισε νά χαΐρβς βπΙ τβ
  βΰτυχ'α τΛν ΑΧλων. Ένας
  κόκκος φιλοδοξίας βέν 6ΧΛ
  πτει· εΤνε καλόν ηθικόν Αοτυ
  μα καΙ στοιχείον προόδου. *Υ·
  ιιόμενε, τέλος έν καρτ«ρ'α τα
  άναπόφβυκτα ββινά. ΠοΛσβχε
  (δ(ως νά εΤσαι δσον βύνσσαι
  πάντοτε εθχαοις καί φαιδσός
  καί νά προσβ^έπη1: τα ποάγ
  ματα άπό την καλή των δψιν.
  ΚαΡώ; βΚέπ:ις τα παραγγέλ
  ματα τής ήθικής καί τής ύ
  γιβινής συγχέονται είς πολλά
  σημεΤσ».
  Τό χλωριοϋχον
  μαγνήσιον.
  Ένας έκ τον μεγάλον σο
  τής Γαλλίας, ό διάσημος
  *αθηγητής της χειρουργιχής
  Όβΐοοτ, κατσγινόμενος άπό
  τίνων βτον είς ερεύνας επί
  τοθ υψίστης κοινωνικής σκου
  δαιότητος ζητήματος τοθ καρ
  κίνου, ερεύνας, είς πολλά ση
  μ(ϊι τον οποίων συνειργά
  σθησαν μετ" αύτοθ καί οί (δι
  κοί μας Βιακεκριμένοΐ χειρουρ
  γοΐ κ. κ. Καραγιαννόπουλος
  καί Παληός, έγραψεν ιΐς 6ν
  (ατρινόν περιοδικόν περισιτοό
  δαοτον Αρθρον, τόσον πλούσι
  όν Είς γβγονότα Αγνωστα καί
  περιεργότατα πού βνδιαφέ
  ρουν βλον τόν κόσμον άνεξαι
  ρέτως—διά τα ζητήματα τής
  ζωής μόνον οί άγράμματοι
  καί οί άνόητοι βέν ένβιαφέ
  ρονται—ωστε βέν άντέσχον
  είς τόν πειρασμόν νά κάμω
  εδο μίαν μικράν κα( άηλοκοι
  ημίνην περίληψ ν τοθ Αρθρου
  αότοθ, βέβαιος Οτι δέν θά μεί
  νο< ν ζημιωμβνοι οί άναγνο σται μου άπό την μελέτην ] τού. Ι (σονεχίζεται) ΤΥΜΠΑΚΙ Μέοτιβς-Ή 25η Μαοτίο» έωρτάσθη ιΐς Τυμπάκι μετ» ηρΜτβφ«νοθς ένβουσι«συοΰ μ«1 έιτισπαότπτος εφέτος Την έ- Οίτέραν της 24 ΜαρτΙβυ κβΐ ηερΐ ίβ«ν 7 νυκτερινήν οί μαθηταί τβθ σχαλε<ου συνκ·ντρω8έντ·ς εί; τί» σχολείον κ«ρετ&χ8ηβαν Ι{ φάλαγγκ κατά δυίδβς χαί χρατοΰντΐς άνόΐ χείρας λαμ,πάδας ηχρήλασχν έκ <&ν χεντρικΗτέ «ν όδδν,τοθ χωρίου όίδοντες δι άφορα πατριβίτικά κβμκτκ. Την ιτομίνην (ήτοι την 25 Μαρτίου) καΐ κερΐ ώρ«ν 11 η μ. π«ρ*τά- χβησχν είς το σχολείον οί μάθη τα Ι κ*Ι κιρΐ τού; πεντήκοντα νέ ι ηροκορευομεναΐν τΒν «ιρόντΜν τιμητικ&ς την σημαίαν την βπο( αν συνώδευον τρείς (ϊρβκοφόρβι έχ των ύποίΜν ό είς σημ«ιοφόρος καί άκολουθούντων των μάθη των μέ βκΐΜεφαΛής καί τούτων της αη μαΐας την οποίαν ίφ(ρον τρείς μαθηταί μέ φβυστανέλλες κ«1 μι κρά δηλοί χιαστΐ καί ύκο τ« 0>λ
  ηίομβτα ενός αρίστου σβλπιγκτοθ
  μ«τίβηο«ν είς την έκχλησΐαν 8
  που εΤχε συν>*(ντρωβό άρχιτος
  χόσμος χ*Ι έψχλη δοΕολογ(«. Μ«
  τα την δοξολογίαν έ(ιφώνησχν
  ηκνηγυρικου; έ{ ονόματος τού
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙ4Σ —ΑΙ σπμ«Τ«ικ«1 τα σήμ«τ«
  ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  Α. Ε.
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ύποκσταστήματα καί ανταποκριταί
  Είς τάς κυριωτέρας πόλεις της Ελλά¬
  δος καί τού Εξωτερικόν.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν δψΐι
  καί επί προθεβμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Εκτέλεσις πβσηί νύοινς τραπεζικής <ρ γασΐας υπό συμφέροντας «ρους. σχολτίου β διδάσχαλβϊ μ Ίη. Λαμκράχης κα| έ{βνβμ«τος τβν νβων τοθ χωρίου ο κ. Άλχιβιά- δης Σταυριδάκης έξάρβντΐς χ«- τβΐλληλνς χαί μέ ώο-«ίους λόνους την σημασίαν τής ημέρας ταύτης *πο θρησκευτικάς καί Έβνικής ά πέψευς. Μ(τά την δο{ολογ(κν οί νέοι μέ τούς μαθητάς είς κ«ρατ« £ιν παρήλαβ«ν άπό τάς κΐντρικω τέρ*ς οδοΰ; τοδ χνρ(οι> τρ«γου·
  δοθντις διάφβρ* έβνιχκ τρκγού-
  δια. Ή πρατβφανης αυτή κΐνη
  σις τοδ χ«ρ(ου Εβιιβΐ Ιδιαιτέραν
  έπιβλπτιχότηται είς την εορτήν
  βΰτεις ώ3Τβ δέν ίμεινι κκν*1ς ά
  βυνχίνητβς Τέλος δέ χάρις είς
  την αοκνον έρνασΐβν, έκιμέλει
  «ν χ«1 δραστηοιοτητ* όλοκλη
  ρβυ τβΰ διδαχτιχοθ προσΜΐτιχοΟ
  τοΰ σχολϊίου, έλαβε μεγαλυτέ
  ραν έΐΓΐσημότητα η ίερά χαί Έ
  θνιχΑ μας 'Βορτή κ*1 εκορυφώθη
  ό ένθουσιβταηοι καΐ Α συγχίνησις
  τοθ ΚοινοΟ μέ την δοβαΐβχν κε
  ρΐ ώραν 4 μ μ σχολικήν εορτήν
  χββ' ίίν οί μαθηταί τού σχολιί,
  όν φίροντβς τίς Ιστοριχές φβυστα
  νέλλες άνικαρίστηβαν μετ» λαμ
  ιτράς επιτυχίας την φιλοπατρίαν,
  την αυτοθυσίαν χαί την έν γεν«
  ζβίήν των ένδό{«ν «χλεβτβν·
  μ«ς τοθ 1821.
  Ή Λιιιενιχή Έκιτροπή Έοα
  χλιίοι» &ι«κΐ)ρύττιι διι ίκτίθεται
  ίς μειοδοτικόν διαγωνισμόν ή
  «νοιχίαοΐς χ9ς καθαριότητος τής
  προχυμαίας κχΐ των άπογιι)ρΐ)τη
  ρίων «Ο Λιμένος, την 17ην Ά
  πριλίου 1937 ή'αίραν Σάββατον
  Χΐί ώί»ν 11—12 π. μ. έν τοίς
  Γραφείοις τοθ Λ'.ιιΐν. Ταμιίου
  συμφώνως πρός τοος Βρους τΐ)ς
  δπδ χρονολ. 19 Μαρτίου 1937
  συγγραφΐ'ς δποχρεώοΐων ιδριοχο-
  μίν-ς είς τα ^ραφιΐϊ α&ΐοθ είς
  τή» Γιίθιιιν παντός έν&ιαφιρομέ·
  νού.
  Έν ΉραχλιΕφ τ| 27 Μαρτίου
  1937
  Ό ΠροΊδρος τής Λμ. Έπιτρο-
  Γεώργ. Μιτσοτάκη;
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  τΒν σωματείον.
  ΔΓ άναγχαβτιχοθ νόμου *ρ(ζε-
  τχι 2τι οί καραβάται Γήν αρθρον
  2, 3 χά Ι 4 τού νόμου τοδ χκβορΐ-
  ζοντος τάς σημαίας χαί τα σή·
  ματχ τ&ν σ«ματ(ί·εν, συλλόγων,
  •ργανώσεκν χλυ. τιμωροΰνται
  δια φυλαχΙαΐΜς ενός Ιτους.
  ΤΟ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ
  ΕΜ1ΙΑΣΤΡΙΝΛΙ0
  Ριζικβς άνακαινισθέν.
  ΈηλβυτΙββη διά νέβς συλλβγπς
  Βφαομάτιιν ΕβρεΜΐαΤχβν χά! 'Βλ
  ληνιχβν.
  Προσέτι ηρβσίλαβε τον γαμβρό ν
  τβν Ν. ΑΝΤ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΕΙ.Ν,
  έκΐ σειράν έτβν έργαοοέντα έν Α
  βήναις χαί ιιδικευβεντα είς την
  χ«ητιχήν.
  ♦Εγγυίτβι τελείαν εφαρμο¬
  γήν ίν ο«νδ«ασμώ τ&ν ι{ειι-
  ρΐτιχβν το» τιμβν χ«ί χρη-
  ή (οτνν ύλιχβν.
  ΥΠΟΕΑΤΑΣΤΗΜΑ
  ΕΙΣ ΜΟΙΡΑΚΪ
  ΈκτΓθιται είς φρ
  ίκανσληπτικήν 6ημο-ρα
  οίαν ή «νοικίασις «Αν κά
  τμΘι 6ημοτικ<3ν φοράν τι λΑν καί 5ικαι··μάτ«ν διά τό οΐκ. έτος 1937—38 ήτοι: 1) Τοθ θόρου μιταθερο- μένκν εγχωρίων «ροϊόν- τ«ν Βιά ξηρβς. 2) ΤοΟ φόρου ζυγίου βπί τώ ν διά ξηρας μιταφιρο- ι>έν«*ν βγχωρίων «ροϊόν
  των.
  3) ΤοΟ ·6ρου όΐΜρικων
  κσί λαυανικΑν.
  4) ΤοΟ Φόρου ζυγίου έβΐ
  των διά θαλάσσης είσαγο
  μΐνων εγχωρίων βροϊόν-
  τ«ν.
  5) ΤΟν τιλΔν διά «ήν Μρι)
  σιν σφαγΐίων.
  6) ΤοΟ ·όρου καταναλώ¬
  σεως γάλακτος.
  7) ΤοΟ φόρου Ιχθυαλιιί
  άς.
  8) Τού φόρου μΐταφερο
  μβνων Αγχωρίων «ροϊόν
  των ί«1 (χθύων.
  ■Η ΒηιιονρασΙα διεξαχθή
  σΐται Ιν τφ Δημοτινφ Κα
  ταστήιιατι Ηρακλείου την
  31ην Μαρτίου 1937 ημέραν
  Τετάρτην καί ώραν 11—
  12 «. μ.
  ΟΙ ■λβιοθόται δέον νά
  βχωσι ί>»' δψει δτι ώς «ρώ
  τί] «ροσφορ* θεωριϊται (]
  άνιτΐυι,θιΐσα ανωτέρα τοι
  αύτη κατά την ηροηγουμι
  νην δημοπρασίαν.
  Ηράκλειον τ& 29 Μαρτί
  ου 1937.
  'Ο Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  —ΑΙ έξετασεις τ6ν οίκονομι
  ύκαλλήλων-
  Διά ίΐϊτοίγματος δημοσιευθέντος
  ιΖς την Εφημερίδι ιί; Κυβερνή·
  θεώ;, χαθα>ρ(βθΐ]<»ν ττ τοθ τρ4- ηου δΐιξαγωγής τβν έξετάσκον τβν δπηρετοΰνταιν ίοχ(μων οίκο νομιχβν δπαλλήλΐον. Διά τοθ δια τάγμΐτος ουνιβτοΤαι ή έξεταβτιχή ίηιτροπή χαί ίρίζονται ώς έξέιο σιρα δραχμαΐ πεντήκοντα, —ΟΙ πωλβδντες γρκμματ·- σημα μέ υπερτίμησιν. Ύ«β τής Λ»υβύνβ(Η( Ταχυδρβ μιχής έκμ(ταλλ«»σΐΝ( τοθ ύκοβρ γείου Τ.Τ Τ. «χιχοινάβη 2τι χά τοηιν χαταγγελιβν χαβ' δν μιρι χοΐ έχ τ&ν μιταηνλητβν γραμμα τοσήμων ηοιλοθν ταθτα «Ι; ανει τέραν τής ονομαστιχης τον ά{(αν ένηρνήθη αΐφνιδιασμος εκ μέρους ΰπαλλήλνν, άιιοτέλεσμα τβθ 6 ποίβυ &κηρ{ιν Α άναχαλυψις δόο μκταηνλητ&ν, οί όπβΐοι επώλουν κραγμαη υκβρτιμημένα τα γραμ ματόσημα. Τούτων άφηρίθη Α « δΐια, τοίς επεβλήθη δέ χαί πρό άτιμον. Επί τό «ύκαιρία καρακα λείται το κοινόν όπως εάν άντι ληφβό μκταιτεΐλητας γραμματοσή μ» ν ΚΗλοδντας ταδτα <ϊς ά ν ντέ ραν χϋς πραγματιχής τ«ν τιμής, χαταγγελλθ τβΰς ιταραβατας δι* έηιστολής ανευ γραμματοοΑμου κρός το γραφείον παραπόνων τοδ βκουργείου Τ.Τ.Τ. δια νά ληφθούν μέτρα εναντίον την. —Καλλιτεχνΐκή έσπερίς. Πληοοφοροΰμεθα ΰτι την προσε- χί| Τετάρτην 7 Απριλίου θά βοθϋ είς τό θέατρον Πουλακάκη υπό των γνωστόν καί συμτταθΔν έν Ήρακλε'ω καλλιτέχνην Αγλαΐας Προβελεγγ'ου κοί 'Αγγέλου Προ βελιγγΐου παράστασις μέ τό πολύ- κροτον κοινωνικόν Ιργον τοθ Γάλ- λου συγγραψέας Φουρνί «Μητέρα ή Κόρη». Ή κοινωνΐα μας είνε βέ¬ βαιον ΰτι θά ύποστηρΙξΓ] έκθύμως τούς 60ο τούτους εκλεκτούς ήθο- ιΐοιούς. Σημειωτέον δτι ή παράστα αίς είνε υπό την προστασίαν τοθ Δημαρχου Ηρακλείου κ, Μηνα Γεωργιόδη. ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΜΑΡΑΗ Παρά τον 'Αραοτά. ΤΟ ΕΡΙΟΣΤΑΣΙΟΙΙ ΑΤίΕΙΟΟΑΑΣΤΙΚΙΙΙ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΤΡΑΤΗΡΙΟΥ Πρός αποφυγήν έχμεταλλεύοενς χϋς ηολυπληβοθί «ι- λατιΐας μόν χαί πρός άμεσον εξυπηρέτησιν Τής ιτόλπνς χαί τβν δοτιχΒν Ιηαρχιβν τβδ νομβδ ιδρναα εΙςΚαμαρακι Πρατήριον τβν εΐδβν Άγγειβηλαατιχή« διευθυνόμενον παρ' έμοδ τοδ Ιδίβυ. Ή βτΐρεότης. ή χαλλιτεχνιχη εμφάνισις χά Ι χαβημερι νη τιλιιοπβίησις χαί κ{ άουνανώνιστοι; τιμαί τβν «Ιββν μαβ πυχνώνουν ολοέν την πελατείαν μβυ. Τα «Ιδη μ«ί άγγειοπλαστιχίίς είναι τα ανωτέρα **ε#ν. Τβ σνμνέρον σοτ$ εκι0«λλει νά τα ηροτιματε.
  Ί
  III
  Έράκλβιον Κρήτης
  ΓραφεΤα έναντι ΝομσρχΙας
  ΑΝΟΡ€
  Πρωΐα Τετάρτης
  31 Μαρτίου 1937
  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
  ΣΗΜΑΣΙΑΕΙΣΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ
  ΤΟΥ .Αλλθν ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΤΑλΙΝΤΐΕ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΗ ΠΡΟΤΕΥΟτϊΑΗ
  ΒΛΕΞΕΤΛ[ΒΟΥΝΐΛΑΤΑΣΗΜΕΙΙ
  ΤΗ! 4ΓΓΛ0ΓΑΛΛ1ΚΗΣ ΠΟΑΙΤΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαρτίου (τού άντα-
  «οχριτού μας).—Σημερινά τηλεγραφή-
  ματα έκ Παρισίων άγγέλλουν ότι ό ύ·
  πουργός των Στρατιωτικών τής Γαλ-
  λίας «.Νταλαντιέ πρόκειται να μεταβή
  είς τό Λονδίνον τήν*»6ην Απριλίου.
  Είς τό ταξείδιον τούτο τού κ. Ντα·
  λαντιέ άποβίοεται μεγάλη αημασία υπό
  των πολιτικών κύκλων τής Γαλλικής
  πρωτευούσης, δεβομίνου ότι αί αυνο·
  μιλίαι τού μετά των "Αγγλων επισήμων
  θά αφοροΰν όλα τα σημεΐα τής Άγγλο
  γαλλικής πολιτικής καί την ρύθμισιν έ·
  νιαίας πλέον στάσεως των δύο χωρών
  έναντι δλων γενικώς των διεθνών προ-
  βλημάτων.
  ΑΓ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΤ ΝΟΜΟΥ
  ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΕΞ
  ΟΙ ΕΝ ΕΗΕΡίΕΙΑ ΑΗΤΙίΤΡΑΤΗΓΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαρτίου (τού άν»
  ταποκριτοΰ μας).— Είς την εφημερί¬
  δα τής κυβερνήσεως απεστάλη σήμερον
  πρός δημοσίευσιν άναγκαστκός νόμθς
  αφορών τόναριθμόν των έν ενεργεια άν-
  τιστρατήγων.
  Δια τού νόμου τούτου ό άριθμός
  των έν ένεογείο» άντιστρατήγων περιορί
  ζεται είς εξ.
  ΑΝ&ΜΑΑΙΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΙΝΔΙΑΣ
  ΗΡΟΙΚΑΙΙΙΙΣΑΝΎίΙ ΑΥΤ1ΝΟΜΙΣΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαρτίου (τού άν·
  χαποκριτού μας).— Νυκτεριναί πληρο¬
  φορίαι έκ Λονδίνον έπιβεβαιούν τ«ς
  βημειωθείσας είς τοίς Ίνοίας άνωμαλίας
  τας οποίας ,μετά μεγάλης δυσκολίας
  άντιμετωπίζει ή κυβέρνησις των Ίνδιών.
  Καθ' α αγγέλλεται τας άνωμαλίας
  ταύτας προεκάλεσαν οί αύτονομισταί ο'ί
  τίνες τελευταίως λέγεται ότι ενισχυθή·
  βαν υπό ξένης προπαγάνδας.
  ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΜΩΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟ ιΙΣΟΜΛ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτού μβς).— Υπό 'τού, υπουρ·
  γείου των Στρατιωτικών εκοινοποιήθη
  σήμερον πρός τό Α' Σ«Ζμα Στρατοΰ
  οιαταγή, δι* ής έκφράζεται ή εύαρέσκεια
  τού Βασιλέως πρός τούς άπαντας τούς
  αξιωματικούς χά Ι τούς όπλίτας Βιά
  την τάξιν, την πειθαρχίαν καί την καθ*
  όλα εμφάνισιν των κατα την παράταξιν
  καί παρέλασίν των την ημέραν τού έ·
  ορτασμού τής επέτειον της έθνικής Πα·
  λιγγενεσίας.
  11 ΠΟΛΙΣ ιΊΟΟΟ ΗΠΑΪΙθ
  ΛβΗΝΑΙ 30 Μβρτίου (τ·ΰ ανταποΜρι
  τοϋ μ«() —Τηλέγραφον είς Βερολίνον δ π
  αί δυνάμεις των 48νΐΜ·φρονα*ν έχύχλωσβν
  τελείως την πόλιν ΠέΘο Μπλβνκο ήτις μ«
  τήχΕΤβ «πό τεύς ίρυβρεύς.
  Κατβ τα ούτοι τηλκγραφήματκ ή καίτοι
  ληψις τοδ Πέθβ Μπλάνχβ Βενρεΐται βεβαία,
  ία·τ* ·ί (ρυθροΐ χάνουν Ινα στρντηγικόν
  σημιίσν τής όχ«ρωμ«τ»χής των γραμμάς
  ■ηό τ« οη·υδα»οτερα.
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΒΙ ΑΡΙΟΪΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 30 Μαρτίου.—· Γενομένην
  Μ,θίς τής κΙηοώσεΜς τοθ λαχιΐου τοθ
  ΑθνικοΟ οτόλου εξήχθησαν οί κάτ»θι ά
  ριθμοΐ: 28 642 Β κερδίζει δρ. 500 000, 28.
  642 Γ Βρ. 300.000, 28.642 Λ 8ρ. 200 000, 48.
  ► 271 Β δρ. 100.000, 48271 Γ δρ. 80 000, 48.
  271 Λ δρ 50.000,4 998 δρ. 30 000, 9 692 δρ.
  , 10.000. .,
  1 Άνά 6.000 δραχμάς κιρδΐζουν οί κά-
  τ*»θι «έ*τε άριθμοΐ: 11.182,21660, 48 005,
  28.901,, 45886. Ά»ό3 000 δραχμάς Βε κιρ
  δΐζουν οί κώτεοθι £έκ.α άριθμοΙ: 918, 28.
  314, 40,034, 43.937, 11509, 42,323, 42.172,
  £3,082, Ι&&Μ»
  Είς νέαν οξύτητα τα 'Αννλοϊταλικά.
  Οί Γάλλοι δεξιοί καί ό κ. Μπλούμ
  ΑΘΗΝΑΙ 30 Μαρτίου —
  Τηλ«γραφήματα «ρός τδ
  Αθηναϊκον Πρακτορείον
  άγγίλλουν δτι δ Άγγλι
  κός τύ«ος συνεχίζει την άν
  τΓιταλικήν άρθρογραφΐαν
  τού. ΑΙ Αγγλικαί έφημεοί
  6ες άνοδίβουν βξ δλοκλή
  ρου την εκτράχυνσιν τελΐυ
  ταίως τής διεθνοθς κατα
  στάσεως ώς «ρόςτδ ·Ισ«α
  νικόν, είς τάς Ιταλικάς 4
  νΐργείας.
  Άντιθ·ΤΜς αί Ικ Ρώμης
  «ληροφορΐαι^άναφερουνδτι
  δ Ιταλικάς τύνος αποδίδει
  «ολλ,ήν σημασίαν είς την
  διακοκήν των εργασιών
  τής ΐκιτρονής ΐλ,ίγΜου. ΟΙ
  Ιταλοί Ισαυρ(ζονται δτι τό
  σον οί Ρβσσιι 5σον καί οί
  "Αγγλοι καί .Γάλλοι νροτΐ
  θέμενοι νά εφαρμόσουν Ϊ5ι
  όν σύΐτημα: ίλβγχου είς β 4
  ρος τής Ιταλίας, εύρισκον
  ται νυν -ρό άδιεζόδου κα
  τ,όνην τής σθενιρδς στάσε
  ως τοθ ΊταλοΟ «ρεσβευτοΰ
  κ. Γκρ&ντι.
  Τηλεγραφοθν έκ Βερολ,ί
  νού δτι τό έν Σαλαμάνκα
  Γενικόν Στρατηγεϊον τον
  Έθνικοφοόνων διαψιύΐκι
  ώ; φχνχασιώΒεις τάς «λη
  ροφορΐας τβν έρυθρβν «ε
  ρ συναμοσιβν είς την τι ι
  ριοχήντΐ)ς Έθνικής Ίσ«α·
  νΐας. Τάς «ληροφορΐας
  ταύτας οί Έθνικδφρονις
  άηοδίδουν είς την κομαου
  νιστικήν «ροεχαγανδα» ήτις
  θέλουσα νά ιαΐφέρη, έντυ
  «ωσιακδν άντι«ερισ«α
  σμόν ιΐς τα έξακριβωθέντα
  τελευταίως 6ιά τάς διενέ-
  ξεις καί διαμάχας μιταξύ
  κομμουνιστήν καί άναρχι
  κων ά·" ενός καί άναρχι
  κων καί Βασ κων αφ'ετέρου
  διασετείρει ψιυβεϊςείΐήσεις
  Τηλεγραθήμοτα *κ Παοι
  σΐων <χναε)βρουν δτι ό τυ· ■ος τής δεξιας «ξακολ,ουθεϊ νά «βικρΐντι τα μέτρα τής κυβερνήσεως Μκλούμ δσον ά·ορα καί την οίκονομι κήν καί την καθ' δλου ισω τιρικήν πολιτικήν της. Είς τάς ΑνικρΙσεις ταύτας ά· «αντά είς Εντονον 0>ος ό
  κυβερνητικός τύιος. Τελευ
  ταΐως μάλιστα ίχβι όξυνθο
  ό εκατέρωθεν; αγών είς
  3» ΙΊΡΟΪΝΙ
  •"%#^»Ν
  ΤΟ ΙΤΚΑΟΣΕΡΒΙΚΟΝ
  ΚΑΙ Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ
  ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΝΤΑΝΤ
  Ο ΣΤΟΓΙΑΝΤΙΝΟΒΙΤΣ ΟΑ ΠΡΟΒΗ
  ΕΙΣ ΕΠΕΞΗίΗΜΑΤΙΚΑΣ ΔΗΛΟΣΕΙΣ
  κοινωνι
  καί συγκοούσεις, λόγω τής
  Ιξ«γ«ρομίνης «αραλλή
  λ«ς κοινής γνώμης
  δύο στράτο>έδι·ν.
  τοος
  Ό νόμος περί κινηματογράφων
  καί ή εϊσοδος είς αύτούς
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαρτίου («ού άντα·
  ι.—Κατά τηλεγραφήματα
  οί έπίσημοι Σερβικοί
  τελείως άβικαιολογή-
  , τούς όποίους έκφρά-
  ,„„. „.______ώς πρός τάς άπωτέρας
  συνεπείας τού Ίταλοσερβικού Συμφώ-
  ι νού. Οί Σέρβοι έπίαημοι «ιαρατηρουν
  δτι δια τής ύπογραφής τού Ίταλοσερβι·
  κου 8έν μετεβλήθη ή πολιχική τής Σερ·
  βίας έναντι των παλαιών συμμάχων της
  ' καΐ ότι ή συμμαχία τήςΜικράς Άντ»ντ
  ι ψ 9 « ψ
  Πρός τάς υπηρεσίας Χωρο
  φυλακής εκοινοποιήθη υπό τοθ
  ΟΦυκουργε(ου Δημοσίας άσφα
  λβ'ας μακρά έΐμηνευτική έν-
  >ύ*λιος έν σχέσει μ έ τόν νό
  μόν περί κινηματογράφων.
  Είς την εγκύκλιον ταύτην
  δίδονται σαφεΐς οδηγίαι ώ;
  ποός τόν τρόπον τής έφϊρμο-
  γής των διατάξεων τοθ νόμου
  τούτου.
  Ειδικώτερον αί οδηγίαι ο δ
  ται αφορ&σι τόν έλεγχον των
  ταινιΔν υπό τής ο[χβ(ας έπι-
  τροιιής καί τόν χαρακτηο'συόν
  τούτων ώς «κατάλληλον ή κα
  ταλλήΧων β ι* άνηλ(«ων.
  Ιδιαιτέρως έφσΆται ή προ
  σοχή των εντεταλμένα» διά
  την έφαομογήν το*5 νόμου όρ-
  γάνων δσον αφορφ την εϊσο
  δόν είς τούς κινηαατογράφους
  άνηΧΓκους.
  Έηί τοθ προκειμένου τον(ζε
  ται βτι πρετιει νά καταβληθή ή
  δέουσα προσοχή δια να προ
  στατβυθβ τό καιδΐ άντό την ε¬
  πίδρασιν τοθ κινηματογράφου
  δστις κακώς 'χοησιιιοποιούμε
  νος δια την ηλικίαν τού άπο
  βιΐνει ένΐοτβ φθοροκοιός ώς
  άλλωστβ απεδείχθη πολλάκις
  έν τ({ κοινων'α
  Έκ τής ανωτέρω έαμηνευτι
  •ή; έγ«υκλ(ου γΐνεται φανερόν
  δτι τό ΟΦυπουργεΤον Δημοσί¬
  ας Ασφαλείας ,6 χ εί άπόψα
  σιν νά εφαρμόση επί τό αό-
  στηοότεοον καί είς όλας τάς
  επαρχίας τοθ κράτους τόν νό¬
  μον περί κινηματογράφων.
  ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΕΞ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
  Ο κ. ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  Έπίοτριψιν έξ Αιγυπτου δποιι
  ιΐχε μεταβή δι* ίδιωτιχάς τού δ
  ποθέσει;, δ Διοιχητής τής Τραπέ
  ζης τής Ελλάδος χ. Έμμ. Τοοιι
  δερίς.
  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
  ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΝ
  Η
  ΓΩΝ
  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΙΖ
  ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΦΟΡΟΝ
  Κατβ φ προχθεσινήν ουν·Μ«
  ν «0 ΔημοχιχοΟ 2.<ιμβο»λΕο>ι «α
  ^ 5 5 ■
  Πχρά τοθ ενταύθα Παραρτήμα
  τος τοθ ΧημειΌιι ελήφθησαν πρός
  εξέτασιν δεΐγματα λιπαοματιον.
  ΟΙ ΕΘΕΑΟΝΤΑΙ ΥΠΙΞ ΩΜΑΤΙΚΟΙ
  "Επί τί βάσει τοθ νέου νόμου
  περί έθελοντΑν 6καξιωματιχβν τδ
  5πουργεΐ5ν τβν Σΐρατιωτιχ6ν έ
  κοινοττοΐησε προκήρυξιν δι1 ή; χά
  λιϊ τοί>ί έηιθυμΐθντας νά χατατα
  γοθν ε(ς τάς τάξεΐς τοθ στρατοθ
  Συμφώνβς πρός την προκήρυξιν,
  δύνανται νά χαταταγιθ» ίδι&ται
  μέ τον βαθμόν τοθ δεχανίης, οί
  έχοντες απολυτήριον ιυ>νπσίου
  χαί «ίοντες ηλικίαν 18 έτβν, ώ;
  κα! οί Ιχττληρώοαντες τας οτρα
  τΐωτιχίς των δποχριώοπς χαί
  χον τις απολυτήριον γυμναοΕου β'
  τάξεως χαί ηλικίαν ι όν. Ι μΐγαλει
  τέραν των 24 έτβν. Ώΐαύτως γί
  νονται δεχτοί πρός κατάταξιν μέ
  τον βαθμόν τοθ λοχΕου ιί έχ την
  &πη;ετούντην είς τό οτράτευμα
  κΰλάχιατο' επί 2/ έυς χαί μή
  έχοντες σ-ιμπληρώοει το 243ν έχος
  τής ήλιχΐας τ«ν.
  ΤΑ ΤΕΛΗ ΧΙΡΤΟΣΗΜΟΥ
  Εδημοσιεύθη είς την εφημερίδα
  ]ς Κυβιρνήσιως ό νόμος περί
  τροποποιήσεως χαΐ συμηληρώσεως
  των περί τελβν χαρτοσήμου δια
  τάξιων, δια τοθ όκοΙΌυ δρίζεται
  δτι διατηροθνται έν ίαχόι' α[ δπό
  ς χρατοόαης νομοθεσ(ας προβλε
  πόμιναι άπαλλαγβί απο τ&ν τελιβν
  χαρτοσήμου, κί απαλλαγοιί 5ιβ
  τάς βποδεΐξεις πληρωμάς ββηθη
  μάτων είς απόρους, τάς άποδεί
  ξεις όδοιποριχ&ν έξόδων, τάς άπο
  δεΐξεις διά τας αδείας εργασίας
  ξένον δπηχίων ίπί τφ δρφ τής
  αμοιδαιότητος κλπ.
  ΒΙΑΙΑ. ΑΠΑΓΩΓΗ
  Ό Μιχ. Ε. Κουμεντάχης χά
  τοιχος "Αγ. Ίβ>άννο< τής έπαρχ( άς Αγ. ΒχσιλεΙοι* Ρεθύμνης χαί γυναιχαδελφός τβυ Ν Νταροθκος έχ Παλαιλύμνου Ιδΐου νομοθ άπή γαγον την 25 Μαρτίου έ. έ την) Δεσηοινιάν Ιωάννου Δασχολχντν νάχη έξ Αγ (30 Ιωάννου τρβπέν! τ·( ΐί» ΛνΛ·σΐον διεύθυνσιν. Ι Σπινθουράκη ό φίρος ι ρομίνων διά θαλάσσης π?ι.1ίντων άντΙ δο. 2.457 000. θ; όδ, Δβυχουμετζίδην τα τέλη έχ! των διαφηΐΑίαεων, άντΙ δρ 42 000 χαί είς τόν Σί. ΔισΕπρην δ φόρος χ(ήιΐω; ίχθυοπωλε^ων αντ Ι &ραχ. 25 100. Ή συνεδρΕααις τοθ Δημο τικοθ Συμβ?υλ(ου θά συνεχισθή χαί ΑΙ ΚΑΤ' ΑΠΡίΑΙΟΝ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥΡΠΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΙΣ λιον; Είς την Είσχγγιλ'αν Ηρακλεί¬ ου εκοινοποιήθη τκρα τής Είσχγ· γελίας 'Εφετβν Κίήτης τό πινά- «ιο« των διχβαθηαομίνιον ενώπιον τοθ ένταθθα Κ»<ουργιοδικιΕαυ ά- χατ* τάν μήνα 'Δπρ!· ι τόν έν λόγω μήνα θα σ^νολικβς τ?ε!ς δποθί- ξή : Την 9 χαχά τοθ ?εαδάκη ή 'Αδρεδά- ~.,__ Τ--Τ, την 13τ)ν χβτά τοθ Έμμ. Ροϋχούντ) ομοίως διά φο νόν χαί την 16ην χβτά τοθ Γεωρ. επί χλοπη*. ?» ' ης» εγνώσθη ότι ό κ. Στογιαντίνοβιτς θά προβή, είς μακράς έπεξηγηματικάς άνακοινώαεις πρός τό Συμβούλιον τής ΑΙικράς Συνεννοήσεως. ΑΙ ΙΤΑΛΙΚΑΙ ΠΡΟΜΗΟΕΙΑΙ Π1Λ4Ι0ΪΙΑΗΡ0Υ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜρ ΕΝΑΙ.ΦΕΡΟΗ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαρτίου (τού άν- ταποκριτού μας).—Τηλεγραφήματα έχ Παρισίων χαί Λονδίνου άναφέρουν ότι ή Ίταλική Κυβέρνησις προβαίνει τας τελευταίας ημέρας είς τεραστίας προμη θείας παλαιοσιδήρου έξ όλων των εύ· ρωπαΚκών άγορών. Αί προμήθειαι αυ¬ ταί τής Ιταλίας επροκάλεσαν τό ένοια· φέρον των Γαλλικών χαί Αγγλικών κύ¬ κλων υπό των οποίων εκφράζοντα^ φό· βοι ότι ή Ίταλ(α ώθεί πλέον άνοΐφανοόν τόν κόσμον πρός πόλεμον. ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ Τπδ χοθΤ^ο Χ«?ο».λ,!ΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΙ1Ι1 χής ΧνωμοναστηρΕου Ρεθύμνης α .ι] νελήφθη 5 Παντιλή; Μπιρλιράκης' έξ Ανωγείων Μυλοποτάμου διότι γενομένη ερεύνης έν τξ οί<'α τού ανευρέθη * διτλον Γκροτ. Ούτος μετά τής δικογραφΕας απεστάλη >
  είς τον αρμόδιον Είσχγγελέα.
  ό
  ΙΓέΙ
  ι? *
  ΣΥΚΕΧΙΖΕΤΑΙ Η
  ΚΡΙΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ Β1ΡΚΕΛ0ΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας)·— Κατά τα ύπάρχοντα
  έκ τού έξωτερικοΰ νυκτερινά τηλεγραφή
  ή κυβερνητική κρίσις είς την Κα
  φέρεται ώς μή διευθετηθεϊσα.
  Ή διάστασις μάλιστα των όηαδών
  5 Κόμπανυς καί των άναρχοιυνοικαλι
  στών είνε τοιαύτη ώατε νά μή άποκλείε·
  βύο κυβερνήσεων,
  '" °
  Σπυριδάκης έζ 'Αγ. Εί?ήνης Ριθύ ΛΡ°ατϋ."·ν « βσχοληΰϊ ίέ κ αί
  μνης διότι γενομένης ερεύνης άνευ,^ διάφορ» άλλχ προσν»γιχά ζή·
  ρέθη χαΐ χβτεσχέθη έντός τής ο! Χ1Ϊ»·««.
  χΓας τού 2/πιστόλιον μιτά 4 φυ
  σιγγίω».
  ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟαΙΚΕΙΟΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Κατά την σύνοδον τοθ μηνός Ά
  πριλίου θά έχδιχασθΑσιν δπο τοθ
  Καχουογιοδιχεΐου οί κάτωθι δί
  χαι: Α'Δωδεχαήμερον: 1 Άπριλί
  ου έναρξις- 5 Απριλίου θά έχδιχα
  οθϊ ή δηόθεσις 'Αλ. Βλαχάχη έ
  πΐ χλοπή. Β' Δεκαήμερον: 17
  Άττρ λ'.ου θά έκδιχασθΐ ή
  αίς Στ. ΝχνάχηέπΙ φόνφ.
  ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΥ
  Παρ' όργάνων χωρονυ^ανής ου
  νελήφθη ό 17ετής ί Δημήτριος
  Έμμ. Πατεράκης ή Γωνιωτάχης
  διότι σ^ναιντήσας προχθέ; έξωθεν
  τοθ χωρίου 'Αλάγνι τον Ίαάν.
  Καφειζ·3γιαννάχην πλανόδιον έμ¬
  πορον ψ.λιχων τον έξηνάγκασεν
  δπδ την απειλήν περιστρίφου νά
  τοθ ποριδώοη διάφορα εΐδη αξ(ας
  500 δραχμβν.
  ρων συγκρούσεων
  τούτων.
  μερίδων
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ
  ΑΙ^έν τη άγορβ μας κυμανθβΐσαι
  χθίς τιμαί τβν βιαφόρον *------'--
  ττροΤόντων είχον &
  Ιρ. 10—ΒΟ
  . Ι
  .. 1
  .. ι
  Ι
  α( «οιό»|]το«
  Ρ' ..
  Υ ..
  • „
  ·' ..
  ■λιειεδει
  '
  Ι*
  Μαθρεπ
  δ;
  ε,;
  « «·ΙόΤΒ«·< «Ο. Ψ ·· ■· ■ 0α·ρω» »·. ■·ιν» «. Ι·οο«1αε ΑιετνΐϋΑε. Έζαιρετικο) Μ λε·Μΐ «' ει·Ηθ«. „ Μ, ■ Μεπ·. Μ I», 14.- .. «'«·«·». .. »*.Μ ■οο—«λ, «(«ι·, „. Μ _ 364» πΙ—.«·. |4_ Μαρ0ό«,<χ «οιοτικΔ« Κουκούΐια ■ρο{Μτ·ν η 4οι, εα Τιμαί Συναλλάγματος Δολλαριον βρΓ ΑΙο· Κορώνα Σου«&(α· Φρφ-ον ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΡΑΞΙΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΟΕΙ £1! ΜΑΔΡΙΤΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαρτίου (τού άντα ποχριτού μας).— Τηλεγραφήματα των έν Ισπανία «νταποχριτών των ξένων εφημερίδων άναφέρουν ότι συνεχίζεται είς τό περί την Μαδρίτην πολεμικόν μέτωπον πλήρης άπραξία ούδεμιάς επι χειρήσεως γινομένης άλλά τελούντων των άντιπάλων έν έηιφυλακή. Είναι ά γνωστόν άν ή ηρεμίαν αυτή είναι προ άγγελος τής έτοιμαζομένης «πό ημε¬ ρών, ώς εξηκριβώθη» νέας σφοδράς επι· θέσεως των έθνικοφρόνων. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Ο ΑΕΡΡΠΡΡΟΣ ΛΙΝΤΜ ΠΕΡΓ 1 ΑΘΗΝΑΙ 30 Μβρτίβυ (τοθ βν<απ·χριτο9 μ«().—Τβ ύκβνργιίον τής 'Α«Ρ·ι.·ρΙ«ί κλη ροφορεΐται Ιτι αύριον (σήμερον) λναμίνκ ται νά φθάση ^5 τ* 'Αερβδρίμιβν τβν Ά βηνών, πρ·ερχ*μΐν·ς Ικ Ροδον λ _υντ«γ ματάρχης βεροπορος η. Λ(ντκμκκργ. ΕΙ( Τβν δι«σημ·ν 'Αμΐρικανόν «κροπορον Ιτ·ι μ«ζ·ται θερμ·τκτη ύκοδοχή υπό τδν «ρ χβν Μβε τβν κατοίκων τής ΠρΜΤεκούση;. Ό κ. Λίντμκΐργ ώς γνωστόν τα,ιιδβύΐι μι τ* της ουζύγβυ τού, έπιχΐιρβν τ·ν ·ερ·«# ρικ·ν γνρ·ν Α ΚΑΙ νην ν ?ίνεχβ5 «ρ|λ«·ν, Χ* χΗ «·Ρ«ν θ τ« δ*; Έν τμ Ι νας ιΐί κ·1 *α στ-ς ζημίι τ·ί τβοτρ·φη ή. Κ πι?γ ρετικά δύί (τι #λ«ς τ ζ Άναπΐ|< λιν «Οτ·μ νκγκην τ< λ(αΐω{ τ& τής χ«λ«{ τδν, ίνα η·1·ν ήσ>
  λ·τι κβτβι
  Ιούλιον >
  8η ή Μβτα
  * ε> -ε»
  τί«ς τής ,
  φομεν δτι
  φβ} φρονι
  ται τα β μ
  νκ είς τέ
  κ«ί ν' βί
  νββτραφί'
  έφ·α·ν δι
  τ·0 ταμείι
  λβυργικβ
  μ·8 μβς
  τιχβύς φέ|
  ρ« βπεφβι
  Ριρνήσβωι
  μ«1·ν »ύ:
  8ν κειΐ^τ
  Αγρβτικι
  ( Μθΐί
  ΦΗλβηβιραι
  —«ί έξ
  «Ρ«γμ«π
  μινβν αν
  ς
  «ρεπε
  Αλ
  τ*1,
  να
  βΦ«λ(αΐβ|ς
  Μβ
  Πβγ
  τβν
  ν*)β«ν
  «ν—
  ■κΐυ
  μιινΐβι
  «·ν ν·μ
  "Ρ·Χβ*ί ι
  *«τ«