94088

Αριθμός τεύχους

4531

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

1/4/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟι ΡΑΦίΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙΐ
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » β
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΠΕΜΠΤΒ
  1
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΤ Ι|ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟν 4531
  ΪΙΕΥΒΪΙΟΣ ΣΤΙΤΑΚΤΗ1 ΘΡ, Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΕΚ ΤΟΗ ΠΑΓΕΤ1
  ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ
  Ή παραταθβίσα καθ" 8λ·ν
  τόν Μάρτιον βνομβρία Εχιι
  έμβκλει ι ι; δικαιολογημέ¬
  νην ανησυχίαν τβύς χ*τ*1·
  Καυς τοΰ νομοθ μας δια την
  τύχην τής γεωργιος παρα
  γωγης "Αν δέ η άνβμβρίβ
  συνεχισθή κ«ί( κατά τόν Ά-
  πρίλιβν, τότε η κ*τ«στρ·φ·ι
  τής παραγωγής θ« καταστή
  Ανακοφευκτος κ «Ι ολοκληρω
  τική κ«ί έ τσ«·ς θ* περιέλθη)
  •Ις «διέξοδον καί απόγνωσιν
  Αλλ' έλκΐςεται.ση έ 'Ακρί-
  λιβς τουλάχιστον 8« δροσίσυ
  τή ν γί)ν μέ αρκετάς βροχας
  Μαί θά ποτΐαα κ«ί τα φυτά
  χαί τα δένδρατ αρκούντως ώ·
  ατε να εξασφαλισθή πλουοία
  ή εφκιεινή ίσοδίία μέχρι τέ
  λους.
  Έν τφ μεταξύ ίμως, είς τι
  νας περιφερείας καί κυρίοις
  είς τέ) Καστέλλι καί 'Αποστέ
  λ·υς καίώς καί είς Άγι«ΐ(
  Παρασχιαΐς τής Πβδιάδο;, έ·
  σημβιωθασκν Απ«γετ·1 οί ο
  ποΤοι καί επέφερον μεγί¬
  στας ζημίας είς την άμκκ-
  λουργίαν. Κα8ω£ δέ τηλεγρα
  φεΐται εκείθεν, λάν ·ί πβγε
  τοί έπαναληφθοθν, ή κα-
  ταστρσφή θ« είναι όλοκλη·
  ρωτική. Καί ή θέσις των «μ-
  πελ·υργ&ν θ« καταστή ίξ«ι
  ρΐτικα δύσκολ·{, δκοομέν·»
  •τι ίλας τάς έλπ'δχς των τα,
  οτηρίζουν ΐίς μίαν καλήν
  εσοδείαν.
  "Αναπηί? λοΐπόν χαί πά¬
  λιν αυτομάτως χαί κατ' α¬
  νάγκην τέ) ζήτημκ τής ααφ«
  λίσΐω; τβν αμπέλων κ* τα
  τΒς χαλκζης χαί τ6ν παγε-
  Τβν, Ινα ζήτημα μέ τ· ο
  ποίον ήσχολήθημεν κ«ί αλ-
  λοτΐ κατ« τ·ν παρελθίντα
  Ιούλιον κιιρίως, ότε (σημειώ
  6η ή χαταστροφή τής παρ«-
  γωγής των Κουνάβων έ£ αί-
  τίας της χ«λ*£ης. Τοτβ έγρ*
  φομεν δτι θ* Ιπρεπε ν« λη
  φθή φροντίς ώίϊϊ νά θεωροδν
  ται τα αμπίλια ώ; ήσφλισμέ
  να είς τό Ταμείον χαλάζης
  καί ν' «ποζη μιωθοϋν οί χ»
  ναστραφέντες άμπίλουργοϊ
  «φάσιν δια την συντήρησιν
  τ·0 τ«μεί·υ «ύτοΰ τα άμπβ
  λουργικα προΐοντα τβΰ ,νο
  μοΰ μας πληρώνβυν αημαν
  τικούς φορβυς. 'Λλλ' βργβτε
  ρα απεφασίσθη υπό τής χ»
  βερνήσβως, ν« υπαχθή ι· Τα
  μεΐον αύ'ό χατβ τβν π«γβ
  τβν καίτης χ-λοίζης ·ίς την
  ΆΥΡ'Τΐκήν Τράπεζαν ή ο
  ποία χαί ν' αναλάβη την ά
  οφάλισιν έλοκλήρου τής σία
  φυλοπαραγωγή£.
  _«1 <ξιτ«ζ«ντες την Κυ¬ βερνητικήν αύτην απόφασιν, Ιξιφρασαμκν την γνώμην •τι ίνταποκρίνεται είς τό πραγματικάς καλβς βννοβύ· |ΐβν·ν συμφέρον τής πατρκ- γνγϋς καί είπομεν {τι θα ί· πρεπί ν* εφαρμοσθή «μέ σως. 'Αλλ' είτε διατί έμκσο λαβηοαν άλλαι σκίψΐις έν τώ μετα{ύ, είτε διότι δέν ό λβκλπρώθπ ή οχετική μβλέ· τη, είτε διότι δέν έκινήβη· βαν διολβυ οί ένδιαφβρομβ ν·ι αμηελβυργβί, ή Κυββρ- νητική έχείνη «κοφνσις φ«ί νεται να εγκατελείφθη η τουλάχιστον δέν έφηρμοοθη μέχρι σήμερον. Έτσι «Ι ά σφαλίσεις τής σταφυλοπαρα γωγής κατά τής χαλάζης χαί τβν παγετ&ν δβν έλειτβύρ γησκν καί ή «μπελβυργία Είνε» χαί πάλιν ίχτεθειμένη είς τ·ύς έκ τβν στβιχδίων της φύσΐως κινδύνβυς. Κ«ί αν—πραγμα τέ έπβϊβν ίλβι «Ιπευχομεβα—συμβή μία θεο μηνία καί πέοα παγετές κΐς Τ·ν νομόν μα;, ίηως ίπεσε προχβές είς τό Καστέλλι, καί χαταστραφή η παραγωνή, ιΐ τε Βά ύιιβχρεωΒή τό Κράτος νε διαθρέψη ολόκληρον τόν κληθνσμέν μ«ς «κ τβν ύοτε ραμβτνν τού, εϊτ* θβ θρη «ήανμΐν νί»ς μο.1 «νεπα 9ύ Ο»μ9·9*$ »1ί μ9$ ΙΜΙ) Τ· τος Βά ευρεθή είς Ιδυναμίαν νά Ιλθα βρωγβν. Επαναλαμβάνομεν (τι κά μνομεν μίαν υπόθεσιν—■ οχι απίθανον πάντως—την 4γτο{ κν χαί απευχέμΐθκ. 'Αλλα θά πρέπει, έφέσον άπίφασις καί τ«ϋ Κράτους χαί των ηολιτδν είναι να χαράξνμεν νέ*ν πολιτικήν χαί ν' άλλά {«μεν' ν·οτο·πίαν, να τα σκΐηττώμεθ» δλα, χαί τ· πλί •ν «κίθονα χαί τα πλέον δυαάρκστα χαί νβ λαμβίνω μέν τ' απαρκίτητα τ·ύλ«χι α τον μέτρα ώατε νά μην εύ ρισκώμεθκ άκαρκσκευοι ού τ* είς τάς πλέον βντιζό·ϋί καί δυααρέστβυς πκριητώσβι;. Δι" αύτ· χαί, λαμβάνοντες α ςρορμήν «π· τας ζημίας τάς όκοίνς έδημιούργησκν οί προχθεσινοί πκγετοί είς τό Καστέλλι χαί τάς άλλας πΐ ριφερείας τής Πεδιάδος Ιχο μέν νά τονίσωμεν δι" αλ λην μίχν εΐσέτι φοράν τού το: δτι είναι άνάγχη νά κρκγματοποιηθή χαί νά τε θή εί; εφαρμογήν ή σκέψις τής Κυβερνήσεως περί ύκ· χρεωτικής κσφαλίσίωί τβν αμπέλων υπό τής Άγροτρα πέζης έναντι ελαχίστων β σφαλίστρων, ώατΐ νά μην δημιουργεΐται νέ« μκγάλη ίπιβίρυνσις είς την π«ρ«γω γήν. Καί νά λκτβυργήση χ« τα τοιούτον τρόπον τό τα μεϊον «σφβλίσεως ώατε νά είναι απολύτως ές~ησφχλισμε νη η ίΐς τ· αρτιον άπ«ζημ(ω σι$ τ·δ ήβφκλισμένου, έν πά ρικτώσει ζημίας ή χαταστρο ς (κ χαλάζης ή' πβγετβδ. ©* μας άντιλεχθή βμως Ι σω;, δτι καί τώρα ύκάρχει ταμείον άσφκλΐακνς είς τό ο ποίον κίμπορεΐ έ κάθε άμι» λουργός ν* ασφκλίσα την παραγωγήν τού. Καί θ* μά{ προστβθή Ισω;, ·η· ίφέσον δέν φροντίζουν μονοι των οί άμκελουργοί διά την ά σφάλισιν τβνκκρισυσιβν των, τβθτβ σημκίνει δή δέν 8ί λβυν, ίη δέν έκιΒυμοδν νά ηληρώνουν άβφβλισ^ρν χαί έκομένωςδέν είναι ορθόν νά νίνα τίηβτε πκρά τηνθέλησιν των «μέσω; ενδιαφερομένων Καί ή μ «Τί παρκδεχάμεθχ δ τι δλ« αύτά βΐναι άληβϊί κκί «τι έτσι πράγμντι Ιχβυν τα πρϋγματκ. 'Αλλ' έχομεν νά παρκτηρησωμκν δμως χ*ί τουτο: Ότι ηή μη άσφάλισις τής άμπελουργίας είς τβ δπάρ χον ταμείον, όφκίλβται είς άγνοιαν χαί αμάθβιαν άφ' ενός τβν γεωργων μ«ς χαί είς την κακήν «φ' ετέρου λειτουργίαν τβΰ ταμβίου τού τού κατά τό καρβλθον. Χρει άζΐται λοιιτόν άναδιοργάνω σις άφ' ένβς τού ταμείου ή μάλλον ανάθεσις τοΰ ίργβυ τού είς την Άγροτ χην Τρά πεζβν, ώατε νά εμπνέη έμπι στβσύνην είς τόν κόσμον. Καί διαφώτισις βφ' ετέρου τβδ «μπελ·υργ·ιχοΰ κίομβυ επί τβν όφκλειβν τάς οποίας θά έχη έκ τής «σ»*λ(σβως τή; καραγωγής τού. Κ«ί έκει δή ή διαφώτισις δέν είναι ζή ίΐΐμα ολίγων ημβοβν τα δέ αμπβλουργιχά πρβ'ΐεντα «π* τελβΰν την βάσιν της ίθνι χή; ηαρκγωγή;, ή ύκοχρκωη κή ■αφκλισίς των έπιβκλλκ ται, μέχρις ότου ·Ι άμπελουρ γοί μας χατανοήσουν το συμφέρον των. Τό Ίσπανικόν πρόβλημο; 1ΑΠΟΟΕΡΑΤΩΣΙΣ ΤΩΝ ΦΥΑΙΚΩΝ ΤΟΣ ΙΕΑ! ΑΛΙΚΑΡΙΑΣΣΟΥ Τ ό ζήτημα «ής ά*ο««ρα τώσΐεος των θυλακβν τής Νβας ΆλικαρνασσοΟ μό.ς Εχει άκασχολήσιι καί άλ¬ λοτε κατ' ίβανάληψιν. Πρό όλίγου 6έ μας εδόθη ή ά- -άντησις, δτι κατά την τε¬ λευταίαν έκίσκεψίν τού είς την βόλιν μας. ό κ. Πρ«θυ «ουργός ΕΡωκεν εντολήν νά βιατεθοθν Εύο έκατομ- μύρια δραχμών διά την συ¬ νέχισιν τΑν εργασιών κρός ανέγερσιν τβν θυλακΑν αύ των. Είχομεν Βέ καί κατη γορηματικήν βεβαίωσιντεθ διευθυντοθ κατασκευβν τοθ ύβουργείου τής Δικαιο· συνης, δτι αί φυλακαί θά ά«ο«ιρατ»θοΟν 6·τωσδήκο τι καί δτι ή 4«ανάληψις τβν Αργασιβν θά γίνη συν τόμως. Μέχρι σήμερον δ- μως, διότι ϊσως ίέν ετιλιί- «σαν οί τυκικαΐ «ροναρα σκιυαΐ,αΐ εργασίαι δέν ε«α νελήφθησαν. θά μας 6οι τρα>0 λοι«όν ν' άσκοληθέΐ
  μιν καί «άλιν μέ τό ζή τη
  μα τοθτο.
  ΑΙ φυλακαί αυταί £χουν
  ■ολύ «ερίΐργον όιιολογου-
  μέν»ς Ιστορίαν. "ΗρΜΐσαν
  ν' άνεγβίρωνται ώς β«αγ-
  γιλματικαί, δεδομένου δτι
  άγροτικαΐ μέν κατισκιυά-
  ζοντο είς Άγυιάν, έβανορ
  θωτικαΐ δέ είς Χανία κσί
  έγκληματικαΐ είς Ίτζεδίν.
  Αργότερον δμως μετετρά
  «ήσαν είς αγροτικάς καί
  ώς τοιαύται «σραμένουν
  καί σήμερον. Άλλά, έν τω
  μιταξύ, ένικράτησαν Αλ¬
  λαι σκέψιις καί τό σρχέδι
  όν τοθ κτιρίου μιτετράνη·
  Καί αί φυλακαί οΐκοδομοθν
  ται ώς άβομονωτικαί. Φαί-
  νιται Ε έ δτι είς αύτάς ά
  κριβαΐς τας μιτατρονάς καί
  τάς ά·λ«βαλλήλους άλλα
  γας σκίψ·«ν ρ·ι(2·ται
  ή καθυστέρησις τής έργασί
  σς. Φυσικά, τό καλύτερον
  θά ήτο νά γίνουν έκαγγιλ
  ματικαί ή αγροτικαί αί φυ
  λακαί ούται. Καί άν ήτο
  δυνατόν νά συμβή* τοθτο
  θά τό έαροτΐίναμιν. 'Αλλ'
  άν δέν είναι νλέον δυνατόν
  ώς έκ τής συντελεσθείσης
  εργασίας καί τής «ροόΒου
  τής οΐκοδομθς, τότε άς γί¬
  νουν καί άκομονωτικαί 8
  στω, άλλά νά γίνουν τό
  συντομώτιρον ώστΐ νά λή
  (Ο έ«ί τέλους αύτη ή ΰ«ό
  θέσις. Ή ταχυτέρα ά«ο«
  ράτωσις δλλωστι των φυ-
  λακβν αύτβν ένιβάλλιται
  δ^ι μόνον διά νά εύρουν
  είς αύτάς εργασίαν άρκι
  τοί εργάται οΐκοδόμοι ή
  Βιά νά δημιουργηθή μία
  έ«ί «λέον συγχρονισμίνη
  φυλακή, άλλά καί διά λό-
  γους εμφανίσεως τής «6λε
  ώς μας καί διά λόγους γο
  ήτρου καί κολιτισμοθ καί
  συμφέροντας τοθ Κρατους.
  ΑΙ φυλακαί αυταί Εν,ουν
  άκορροφήσιι μέχρι σήμι-
  ρον άρκετά έκατομμύρια.
  Καί θά ήτο φυσικά άκατα
  νοητόν καί τιρατώδις νά
  έγκαταλιΐφθουν ήμιτελεϊς
  καίνά καταστραφοθν ένφ
  τό κράτος στερεΐται «αντε
  λβς συγχρονισμένων φυλα
  κβν. Έαειτα ή ά«ο«ερά
  τωσίς των θά είχεν ώς ά«ο
  τέλεσμα καί την κατάργη
  σιν τβν κάτω φυλακβν
  κοΐ την άναλλαγήν τής «ό
  λενς ά«ό ούτό τό αΙσ]|ος
  «ού ευρίσκεται είς τό κιν
  τρικώτιρον σημιΐον τοθ
  ■Ηρακλείου καί κου ά«ο
  τελοθν ·ραγματιχόν τα
  φόν βιά τους ^ είς αύτάς
  κρατουμένους,"
  Τεύς λόγους άλλνστΐ αύ
  τούς άνβγνώρισιν καί δ
  κ, βρόιΐροο τής;
  Η ΑΓΓΛΙΑ (ΑΙ Η ΓΑΛΛΙΑ
  ΛΕΗ ΕΠΕΜ1ΑΙ1ΟΥΝ ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ Μ4οτιος. Τό
  Ισπανικόν πρόβληαα,' άπό τής
  διεθνοθς τού πλβυράςέξικολου
  θεΐ πάντοτε ν' άποσχολί) τοός
  άγγλικΓύς «ύκλους, οί όιοΐοι
  άναμένουν ήδη δτι, μετά την
  άνάπαυλαν τοθ Γίάσχα, θί
  οηαειωθοθν έξελίξεις *ίς την
  ϊϋρωτταΐιήν κατάστασ ν. Κα-
  θΐσταται ή^η γνωστόν—πράγ
  α α τό οποίον β βιΐως ΰπετέ
  θη, άλλά δέν είχεν άνακοινω
  βή επισήμως—βη ή όξβϊα κοί
  σκ, ή όποΐα εΤχε σηυειωθβ
  την πσρεΧθοθσαν ΤοΙτην καί
  Τετάρτην ίξάφορμής τής {τα
  λική·ς αρνήσεως δκως βεχθ{)
  συζήτησιν επί τής άνακλήσε-
  ως των έθελοντον, κρίσις ή ό
  πο(σ, παρά τάς -αρασχεθεί-
  σαις καθησυχαστικάς δισβε
  , φαΐνεται έπιτεινομβ
  νη καί ουχί περιοριζομένη, ή
  γαγεν είς ανταλλαγήν σκέψε
  ών μεταξύ Αγγλίας καί Γαλ
  λ(ας χατά τό τέλος τής έββο
  μάδσς. Τονίζεται είς τούς κυ
  βερνητικούς.κύκλους των Βόο
  γωρον βτι ή Αγγλ (χ καί ή
  Γαλλία είνε πεπεισμένοι δτι
  κρισιμωτάτη κατάστασις θά
  προκύψη αν άποδειχθβ δτι οι¬
  αδήποτε χώρα δέν έκπληοοϊ
  τάς ύποχρεώσεις, οί οποίαι
  άνελήφβηααν διά την παρεμ
  πόδισιν μεταβάσεως έθελον
  των ε(ς Ισπανίαν. ΠροστΙθε
  ται έν τούτοις, δτι ού&εμία ά
  κόδειξεις νέα ϋπάρχει, καθ'
  1> κοάτος τί παρεβίασε την
  συμφωνίαν μή έπεμβάσεων
  καί τονίζεται δτι ή έπιβολή αύ
  στηροθ έλέγχου πέριξ, τής Ί
  σπανίας άπαιτεΐ την καλήν
  θέλησιν καί την ^συνεργασίαν
  δ) ών τον συμμετεχόντων είς
  την συμφωνίαν κρατον.
  Ή διεθνής έπιτροπή έλέγ
  χου συνήλθε κατά τας ημέρας
  των έορτον καί διεκανόνΐσε
  διαφόρους λεπτομερείας καί,
  ώς αγγέλλεται, ό μηχανισμός
  τοθ έλέγχσυ Θ3 καταστή δυ
  νατόν νά λειτουργήση πλή
  ρως περί τα μέσα Απριλίου-
  Κατά τόν «Ήμερήσιον ΤηΧέ
  γράφον», ή κυβέρνησις τής
  Βαλένθιας θέν είνε πιθανόν
  νά φέρη τό ζήτημα τής μή έ
  πεμβάσεως ενώπιον ιής Κοί
  νωνίας των Εθνών, δεδομένου
  δτι έκ τον δηλώσεων διαφό
  ρων μελον τής Κοΐνωνίας των
  Εθνών άφήνεταΐ νά εννοηθή
  δτι μία τοιαύτη ενεργεια ού
  δολως θά διηυκόλυνε τα πράγ
  ματσ, άλλά τουναντίον θά γ]
  το δυνατόν νά τιεριπλέξη ση
  μαντικος τό έργον τής έπιτρο
  π ής μή έπμβάσεως. Ή μέγα
  λη αγγλικη εφημερίς—-τής ό
  ποίας είνε γνωστοί οί στενοΙ
  Αεσμοί μέ τόν υπουργόν των
  Εξωτερικόν κ. "Εντεν—παρα
  τηρεΤ γενικώς δή έν "Αγγλία
  καί Γαλλ α κράτει ή έντύπω
  σις βτι ή κατάστασις θά κατα
  σαι ύχοχρεώσβις τηοηθαθν αύ
  στηοος.
  ΑΙ άγνλικαΐ έφημβρΐδες έξα(
  οου^ οήαεοον τό γβγονός βτι
  έ ώ ώ Ησαέναι Δυνάαβις έ τι
  μένουν είς την πολιτικήν τής
  *.ι»ία0άσεως βΙς την Ισπανίαν
  ή ' Αγγλία κα( ή Γαλλία ήΌχι
  ΗΓΕΒΡΓΙΑ.
  Δι* αναγκαβΐΐκοθ νίμου τ<)ς κυβιρνήβκος, τοοποπιιεΐται ριζι- χ6ς 6 δίΥανισμος τοθ διοιιογείαϋ τής Γε-βργίας χαί δλιβν γενικβς «Ον γεωΐγιχβν 6τη9ΐαι*ν. "Ας έλ«ιΕο«|ΐιν βτι ή ανΐδιοργάνββις αυτή θ' άποίΐ έπ' 4γ»θφ τθς γι «ργΐας %%1 θά ϊ^η ώ; «ποτέλιβμ* η όδ Ε 6( η η πρόοδίν τής Ελληνικάς θρου χαί την αυξςοιν τ1]ς γ κί]; παραγβγής, ϊφοθ αίίτος είναι πιοιεύομΐν χαί 6 βχοκος ττ]ς έχ!ί αιως τοθ νέαυ νίμου· ΕαΙ ά«ί·»η σιν ήΛη νά έφ^ρμίζουν αΰ «ς «δχηθδμιν δπιος παραλλήλιβς στηοος την συμφωνίαν πβρΙ ΠΡίς χήν «ναδιοργάν»οιν τβν γε άό έ| στ() έξαιρετικθς κρίσιμος περίπτωσιν σΛλαι δυνάμεις ή° θελον άποστε(λρ|Εθελοντάς είς είς Ισπανίαν Ή Μεγάλη Βρετ τανίσ—λέγει ή εφημερίς—θά επιμείνη βπως οί άναληφθεΐ σιως καί βι' αύτό άκριβ&ς καί Εδοσεν εντολήν νά χο ρηγηθη άμέσως ή άναγκαι οθσα «{στάσις διά την <3μι σον επανάληψιν των εργα¬ σιών μέχρις άκοκιρατώσι **ς τής δλης οίκοδομτ^ς. θά ■αρικαλούσαμιν λοι«όννά ένιστιιυσθοθν αί δλαι «ροι τοιμαοίαι κοί αί τυκικαΐ διατυνώσεις ώστι νά έ«α ναληφθοθν αί εργασίαι τό συντομώτιρον καί νά έ«ι· τιυχθη ή άκοιβράτωσις των φυλακΑν ιΐς όσον τό δυνατόν γρηγορώτιρον διά στημα. θά άκοτιλέστ] τοθ το την καλύτερον ά«όδιι· ξιν τ*4ς έμνραγμάτου έκα- ληθεύσεως των κυβιρνητΐ'* κων ύ«οσ||έσΐων καί τ^ς λιιτουργίας τής κρατικάς γοργόν φ άπαγορεόσεως μβτσβάσβως |ωΒγ[<6ν &πτ)5ΐσιβν χατασ«ειι« θελοντων είς την ΊσκανΙαν.' οβοθν χ»1 τ* ά««ραίτηϊβ παοαγ» Οίίϊω Αγέλλ έ Π η Αγγέλλεται έκ Παρι ωϊτ, ρ γ[Χ1» |9γβ ωϊτ, ν* οημιουργηθοθν σ'ων βτι 25 έθβλονταί κατά τό «οφοιλιΐς οί ηριβιοθίοιις τ^ς γι πλείστον άαερικανιχής έθνικό τητοο, οί όποΐοι μετίβΐινον είς Ισπανίαν συνελήφθησαν τό Σάββατον υπό τδν γσλλι χών μεθαριακον φρουράν είς Σεομπέρ. Οδτοι ίσχυο ζ >νται
  βτι είνε πεοιηγηταί κα' ήθελον
  νά έπισ<εφθοθν την Ισπανίαν. Έν τώ μετσξύ τούς άγγλι κούς κύκλους ένοχλοθν ζωη ρος τα συνεχιζομένη είς βα ρος αγγλικόν καί αλλων πλοί ών έπεισόδΐα είς τάς άχτσς τής Ίσπανίας, τα όποΐα ύπάρ χει κίνδυνος νά κοοσλάβουν όζυτέραν μορφήν. Ούτω έγνώ σθη σήαερον, κατά τηλεγοά φημα έκ Μπαγιόν τής Γαλλί άς πρός τό Πρακτορείον Ρώϋ τερ, βτι τό αγγλικόν άτμόπλοι όν «ΜινβαληνΛ» προερχόμε νόν έκ Λαμπουλέτ τής Τύνι δος, μέ ψορτίον μεταλλεύμα τοτ;, έκρατήθη υπό έπαναστα τικον πολεμικον εΓκοσι μίλ λια έξωθι τοθ Σαντάντερ. Κα τί τοθ σκάφοας έςρίΦθπσσν προΒΐδοποιητικσί βολαί. Έξα κριβωθέντος ακολούθως ■ βη πρόκειται περί άγγλικοθ σκά φους, τα πολεμικά έπέτρεψαν είς αύτό νά συνεχίση τόν πλοθν τού. Κιτ" άλλας πληοοφορίος τό γαλλικόν ατμόπλοιον «Ίμερί θεΐατ Π» τής έταιρείας Πακέ κατεδιώχθη παρά (σπανικοθ έπανασΓατικοθ πολεμΐκοθ πλη σίον τον Βαλεαρίδων νήσω ν καί διέφυγε, διότι κατέπλευ σεν επί τόπου τό γαλλικόν^κα ταδρομικόν «Συφφρέν». Παρό μοια έπεισόδια συνέβησαν τε λευταίως άλλεπάλληλα είς όλ λανδικά καί νορβηγικά πλοΤα Έξ άλλου ώς εγνώσθη τό ά πόγευμσ, τό (σπανικόν κυβερ νητκόν πλοΐον «ΜαρεΚάσπιο» 3. 080 τόννων, κατεδιώχθη σή μρρον την πρωΐαν έντός των χωρικών γαλλικον υδάτων^ ό πό 8ύο εξωπλισμένων (σπανι κων έπαναστατικων σκαφών καί διά νά κατορθώση νά δια φύγη έρρΓφθη επί τινος άκτής. Τό σκάφος τοθτο εδέχθη 15 καί πλέον όβίδας κοί φαΐνεται βτι υπέστη μεγάλας ζημίας. Αί γαλλικαί αρχαί ένεργοθν άνακρίσεις έκ των οποίων προέκυψεν τα εξής: Έξωπλι σμένα ρυμουλκά άνήκοντα είς τόν επαναστατικόν ίσπανι κόν στόλον Ιορψαν οήαερον περί τάς δβκαπέντΒ βολβς χά τα τοθ ατμοπλοίου «Μάρε Κάσπιο», τό οποίον μετέφερε φορτίον 2000 τόννων γπιαν θράκων ίξ Αγγλίας είς Γαλ λίαν. Αρκεταί έκ τον ριφθει σον βολον έπληξαν τό οκά φός καί επέφερον είς τό κθ τος αύτοθ ρήγμα συνεπε'α τοθ όποίου τοθτο έξώκειλε πλησΐ όν τον έκβολον τοθ ποταμοθ "Αντο,έώ προσεπάθει νά φθΛ ση είς τόν λιμένα. "Εν έκ των έπαναστατικ&ν σκαψον, ή ιΓχαλέρνσ» ήνοιξε τότε κατά τοθ έξοκείλαντος σκάφους πθρ διά των μυδραλλιοβό λων. Έκ τοθ άνδρον τοθ πλη ρώματος ουδείς Ιπαθΐ. Τό σκάφος ευρίσκεται είς εξαιρε τι κως δυσχερή θέσιν καί κιν Βυνεύβι ν' άνατραπβ. Σχετικός 'μέ τα Ιπεισόδια τοθτα ό ' ραβιοφωνικός σταθ μός τής Σαλαμάνκας μετέδο σεν ανακοινωθέν τοθ έπανα στατικοθ στρατηγείου, τό ό ποίον άναφέρει βη τα έπανα --— ,.-._- --. .- στατικά πολεμικά θά ονλ· μόν καί «ΐγώΒη, «αλμό?, λαμβάνουν κβν κλοΐον μετα <βργιχ<]ς μας άναπτύξεως. ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ· ΑΙ «ργασΐαι διά την κα¬ τασκευήν τον θαλησσω» λου τρον παρά τόν Π4ρον συνβχ( ζονται έντατικώς ΕΙμποροΟμεν λοιπόν νά ελπίζωμεν δτι θ' Αποπερατωθοθν ΚαΙ ο( φίλοΐ τής συντόμως, θαλάσσης εΐμποροθν νά χαροθν. Άτιό θ έρχομένου θέοους θα £· χούν λουτρά τής προκοπης, ουγχοονισμένα, καθαρά, άνβ τα. Περιμένομεν μόνον νά Ι¬ δωμεν δισρρυθμιζόμβνον καί έξωρσΐζόμενον δλον τόν πέριξ χορόν, οστε τό μέρος έκεΤνο ν' αποκτήση νέαν βψιν, νεαν μορφήν καί εμφάνισιν πολιτι σμοθ. ΟΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΖ. Όρΰίτατον τό μέτρον ττ]ς προστααΐοις τβν άνηλίχων έχ τί)ς φθοροποιοθ έπιδράοεως τοθ χινημα τογραφου. 'Αλλ' ό χιντ,μϊτογρί φός Βέν είναι πάντοτι βλαδερός. 'Αντιθέτνς. καλαί διδαχτιχαί ται νΕαι εΐμποροθν χαλλισΐα νά χρηαι μιύσουν είς τόν ψυχικόν έξευγενι σμόν χαί είς τόν πλουτισμόν τβν γνώοΐων κα! την πνευματικήν έξύ ψαοιν τοθ ΠχιΐιοΒ. Κ αι Ι θά πρέχιι παραλλήλως «ρδς την απαγίριιι σιν των άχατ«λλήων τκινιΑν διά τούς άνΐ]λ(χους .νβ έκι&ιωχθ) χαί ή διάδβσις χαί ουχνή προίολή είϊικών ίιϊαχτιχβν ταινιβν διά τα πηϊιά. Διότι έ χινηματογρί φός είναι αναμφισβητήτως τό χαλό τερον μιαον μορφώαεως καί φ^χα γωγίας χαί θά,,ίηριιτι νά εΐίαχθη χαί πχρ' ήμΐ» είς τα αχολιΐτ χα( τα χωρία, δπως γΐνιΐαι π>ιντοΟ
  τοθ πολιτισμένον χοαμου.
  ΠΕΡΙ ΙΖΤΟΡΙΑΖ-
  Είς τας .Αθηναΐκάς γημ
  ρας-, ήνοιξεν έκ' ιύχαιρΐα ττ]ς
  Ιθνιχής μας εορτής, μιγβλη αοζτ)
  νησίς διά τάς ίατοριχάς γννοιις
  τβν Έλλήνων. Γινιχή ίέ ιίνι ή
  γνώμη βτι οί σύνχρονοι Έλληνΐς
  γνωρίζουν ίλάχιοται την εθνικήν
  ιστορίαν τωιι. Τοθιο είναι δυσΐυ
  χβς άληθές. Διότι ή Εστορία δίν
  διδάοκεται βοον χαί δπως πρέπιι
  είς τα οχολιΐα μας. Άλλά δέν
  είναι μόνον τοθτο. Συμβάσει χαί
  χάΊι 5λλϊ χειρότιρον είς την χ ώ
  ρκν μας. Αυτή ή, έπΐσημος Έλ·
  βάς αγνοεί, ή μάλλον παραγνωρί-
  ζ«ι τα ίατορικά τοπιΐα χαί τα
  μνημεΐα τι^ς. Καί Ιιαι χαταοτρέ·
  φονται χαί χανονται οιγά, οιγά
  δλα τα ίαιοριχά μνημιΐα διχου
  διιδραματίοθηααν τόοοι ήρωίομοί
  χαί πού δπΐνθυιι'ζουν τί άπαρά-
  μ'λλα χατορθώματα τ<;ς φυλτ]ς μας. Καθήκον λοιπόν τής σημερι¬ νάς έθνικής χυβΐρνήαεως είναι νά μεριμνήση χαί διά την διάβ των (βτοριχβν μβς μνημιίβν. φέρον πολεμικόν υλικόν ι(ς Μπιλμπάο ή άλλους λιμ έ νας τής ΊσκανΙας. Τό έπαναστα τικόν στρατηγεΐον προσθέτει βτι πολλά τοιαθτα πλοΐα διά νά βιαφύγουν την σύλληψιν ύψώνουν την αγγλικήν ση μαΐαν. Συνιστά ται υπό τοθ '1 σπανικοθ έπανσσΐατιχοθ στρα τηγείου είς τα άγγλικά σκάφη δπως οσάκις συναντήσουν έπαναστατικά πολεμιχά, συμ μορφώνωνται πρός τα σήματα τα όποΤα ταθΐα θά έκπέμ πουν ζητοθντα πληροφορίας. ΟΙ άγγλικοί ναυτικο! κόκλοι έ ά δΦ( •ι •ι- € γγ έδέχβησαν αέ δΐ/σΦορ(ας χη μ τιν ανωτέρω ανακοίνωσιν.
  ιί
  Μ
  ί
  ί
  Μιά πεντάρορφη
  είς ένα τόπον ροστηρίου
  ΘΕΒΜΗΤΜ
  Μ1ΝΩΑ.—Σήμερον τό άοιστουρ
  γημσ: «ΒΙΚΤΩΡΙΑ». Αον βραβεΓοι
  Ράϊχ τοθ 1936.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ,— Σήμερον τι
  άριστούργημα: αΣΑΒΟΎ· 217»
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον τό αύτο-
  τελές: ό «αφοβος Μπόμπα καί τ
  βπεισοδιακόν: «Έπιστροφή τοθ
  Σάντου.,
  ***
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ό μβν^λβς Γ«ρμαν«( πρυ
  τκγΝνιβτπς:
  ΧΑΝΣ ΑΛΜΠΕΡ
  Χ* Ι το έ{ΜΤΐΜης ώιιορφιάς
  άστβρι:
  ΜΠΡΙΓΚΙΠΕ ΧΟΡΗΕ Υ
  είναι αφβαοτβι στην ϋκερο
  χπ βημιβυργία της Ο ΥΦ Α:
  Α ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ Δί' ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ
  Μιά δραματική περιπέτειαι
  μέ άμκΐΝΤθ τό ενδιαφέρον
  μεσα στίι θρυλικτΐ ζ«π της
  προπολεμικήν Ρωσσία ς
  Έκτος προγράμματβς:
  Έπίκαιρο ΟΙ'ΦΑ
  ζουρνάλ
  Την προσέχη έβδβμβδβ:
  ΛΕΪΧΗ ΜΕΣΒΝΥΚΤΙΟΥ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Η ΚΑΤΕΡΙΝΟΥΑΑ
  μέ την Φραντζέαχκ Γκαάλ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή ΣχολικΛ Έφορεΐα τοθ
  Δημοτικοϋ Σχολεΐου Ά
  Ιωάννου Ηρακλείου.
  Διακηρύττει βτι,
  ΈκτΙθεται είς φανεράν μειο
  δοτικήν δημοπρασίαν ή στέγα
  σις τοθ ΣχολεΙου την 18η ν Ά
  πριλΐου ημέραν Κυριακήν κα!
  ώραν 10—12 π. μ. έν τώ Γρα
  ψείω τοθ κ. ΈπιθεωρητοΟ
  Ηρακλείου.
  Είς τόν διαγωνισμόν γΐνον
  ται δβκτοί έργολάβοι α' τα
  ξεως κο( ανω καί ίμπειροτέ
  χναι ανεγνωρισμένης Ιχανότη
  τος άφοθ καταθέσωσι ένώπι*
  όν τής Έτιΐΐροιιί]ς εγγύησιν
  δραχμον 2.000.
  "Απαντα χά σχβτικά τής δή
  μοκρασΐας, προϋτολογισμοΙ
  κλπ. ευρίσκονται έν τώ γρα-
  φβ(ω τοθ Δημ. ΣχολεΙου "Αν.
  Ιωάννου βμοια Γ έ καί έν ι ώ
  γραφείω τοθ κ. Επιθεωρηταί
  των Δημ. Σχολείων ΉρακλεΙ
  ου Ενθα οί βουλόμενοι οοναν
  ται νά λαμβάνουν γνβσιν.
  Έν 'Ηροκλβ ω τ{| 30 Μαρ
  τ(ου 1937
  Ή Σχολική ΈΦορεΙα
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
  Αξίους έπαΐνου θεωρςθμεν
  Οπως καί Εημοο'α έκφράζομεν
  τος ευχαριστίας μας, διά τόν
  κόπον ττού κατέβαλον καί έωρτά
  οθη μεγαλοπρεπώς καί τΐρω
  τοφανής είς ημάς, ή έθνική ημών
  έορτή 2ο ΜαρτΙου, είς τό προσωπι
  κων τοθ ΣχοΛ,εΙου μας κοΐ ίδιαιτέ
  ρως είς την διευθύντριαν κ. ΕιΙρή-
  νην Γιαννακουδάκη έξιστορήοα
  οαν καταλλήλως τόν πανηγυρικόν
  τής ημέρας δια μακροσκελοϋς λό
  γου.
  Ή Σχολική Εφορεία Γέργι^ρης.
  —Ή μοθητική κοινότης Δημοτι
  κοθ οχολείου ΠόμτΐΓ.ας έκφρόζει
  καί δια τού τόπ ου, πρός τή διεθ
  θυνσι καί τούς καθηγητάς τχθ έδώ
  Γυμναοίου, πρός τούς κατοΐκους
  τ ου χωρίου, καί σ' 6Λους ίκεΐνους
  πού «ρέθυμα Ετρεξαν νά τιμήοουν
  μέ τή παρουσ'α τους,τή γιορτή πι.0
  οωσε οτΐς 2ί> τού Μαρτη. τα πιο
  θερμά της εύχσριστήρια. Είιχαρι
  οτεΓ άκόμσ, τ ούς μαθητάς εκεΐνους
  τοθ ΓυμνασΙου, ποθ μέμεγάληπρο
  θυμΐα δέχτη»αν νά τής προοφέρουν
  Τίς πολοτιμες ώπηρεσίες των.
  Πόμτιηα 27 Μάρτη 1937
  ό ιχρόεδρος
  Έμμ«ν. 0
  ΑΥΟ
  ΔΥΟ
  ΑΔΕΑΦΟΙ
  ΠΟΑΕΜΟΙ
  Τοθ Προσπέρ Μεριμε.
  _204
  Ό Μβρζύ σίσθάνθηκε
  ψυ/.ρό (δράτα να διαγ,ύνετα
  σ' δλα τού τα μέΚη. Κύτταξβ
  δνΡια την "Άρτέμη 8ί Τουρ
  ζή, κου τα χαρακτηοιστικά
  της βΤχαν μιά εκφράση άγω
  ν(ας καί θριάμβσυ μαζύ. Ή
  Φρικτή ταραχή πού άντηχοθ-
  σβ στ" σύηά τού καΐ νέμιζβ
  Βλη την πόλη τοθ άττέδειχνβ
  άρκβτα την όλήθβια τοθ τρομβ
  οοΟ νέου πού Ιμοθϊ άπο την
  κόμησσα. Λ'γβς στιγμβς ή κό
  μησσα εμεινβ ά<(νητη μέ τί μάτια προσηΧωμένα έπάνα τού χωρίς νά ομιλή. Μονάχσ, δβΐχνοντας μέ τό βάκτυλο τό παράθυρο, ΦαΙνονταν πος θελε νά υποβοηθήση τή φαν τσσΐα τοθ Μερζύ καί νά τοθ άναπαραστήπ») τίς σκηνές πού μαντεύονταν άπ* σίπές τίς δγριβς καί καννιβαλι »ές φωνές καί φωτοχυσίες, Λ γο κατ' όΜγο ή εκφράση τη· εγινε πιό ήοβμη' ή αγρια χά ρά χάθηχΕ, κι' ΕμεινΒ μόνο ί φρΐχη. Τέλος έπεσε στά νόνα τα να! μ' (κετευτική Φω ή: —Β?ρνσρ, άνέκραξε, σ' έ ξορχΐζω, σΛσε τή ζωή σου, σάσε καί τή οική μου πού έξαρτθται άπ' αΰιή. Ό Μ°ρζύ τής Ιρριζε 8να άγριο βλεμμσ, ένφέκεΐνη τόν άκολουθοθσε μέσα στό 8ωμά· τιο κσί σέρνονταν στά νόνα τα μ' άκλωμένα. χέρια. Χωρίς νά τής απαντήση λέξη, ετρβ ξε στό βάθος τοθ προσευχη τηρΐου κι' άρπσξε τό σησθΐ τού πού δταν Ιμπαινε τό εΤχε ά«ουμπήσει σέ μιά πολυθρό νσ. —Δυσιϋχισμένΐΐ τί θέλβις να κάντκ; άνέκραξβ ή κόμησ σα κι' ΐτρεξε κοντά τού. —Νά υπερασπισθή τόν έΐυ τό μου Ι δ έ ν θά μέ σφάξουν σάν άρνΐ. —Χ(λια σηαθιά ? έν θά μπο ραθσαν νά σέ σώσουν άσυλ 8λη ή πόλη είνε ώπλι σμένη. Ή βασιλική φρουρά, οί Έλβϊτο', οί αστοί κι' ό λα ός δλοι πσίρνουν μέρος σττ) σφαγή, κι' αυτή τή στιγμή Βέν ούγενότος πού νά μή δέκα έγχειρΐδια στό σΐή θος. Ένα μονάχα μέσο ύπάρ χει νά γλυτώσης άπό τό θά- νατο: γ(νε καθολικός. (σ^νεχΐζεται) Ι — ,ΜΙΝΩΑ' 'ΑριΒμος 221 ΖΗΜΕΡΟΝ Τό άριστούργημαΐ ΣΟΥΝΐ Αβν Βραβείον ΡΑΪΧ 1936 Πρωταγωνιστοϋν: ΛΟΥΪΖΑ ΟΥΑΡΙΧ ΜΑΤΙΑΣ ΒΗΜΑΝ Έκτός προγράμματος Έηίκαιρον Ζβνρνάλ Λίαν προοκχ&ς: Ό κι η ματ βγρα φΐΜ·( κολοοβος: Β1ΒΑ ΒΙΛΑ «Διάτκρβν γραφεΤβν» «Καπταίν Μπλβύντ» Χημ. Δευτέρα, Πέμκτη, ΣοΡΡεττο <({ τ«{ * μ. μ. άηβ νε»μ«τινΑ. ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ανατολή ηλίου 7.35—Δοσις 5 57 ΕΚΔΡΟΜΕΣ Καθώς τό μικρό σκαφο; πού εί- χε ναυλωθη για την έκδρομή τοθ ΝαυτικοΟ όμΐλου καί τοΰ δρειβατι- κοθ ώς την 'ΑγΙα ΠελαγΙσ, ϊσχι- ζε τ" άκύμαντα νερά τοθ Κρητι- κοθ πελάνους π' άπλωνόταν γσλη- νεμένα ώσάν άτλάζι πού μόλις τό έρρυτίβωνε ή πνοή τής πρωϊνής αϋρας, ό φανατικός| φυοιολάτρης ήρχισε μέ θέρμη καί συγκΐνησι καί παλμό τό κήρυγμά τού. Είχεν 6- κουμπήσει στήν κου'ΐασΐή τού κα· ραβιθθ καί κυττάζοντας στό βά¬ θος τοθ όρΐζβντσ, π(σω άττό την ΝτΙα, ένα μικρό συννεφάκι τις υ έσε λάγιζε στόν ούρανό χρυσωμένο άπ" τίς άχτΐνες τοθ ήΧιου πού ά- ναπηδοθαεν ατι' τή θάλασσα ώς πυρωμένη,λοβι ήφαιστεΐου, έσυνέχι σεν ώσάν' νά εΤχε περιέλθει σ' Εκ- στασι προσευχής καί ύμνωδίας κρός τή φύσι. —Νά ζης μεθ' τή θάλασσα. Νά οέ χαϊδεύΓ) τό κθμα, νά παΐζης μέ τόν άφρό καί την άμμο. Νά σκαο- φαλώνης ο" αγρια βράχια πού τα χει διαβρώσει τ' άένσο πήγαινε·Ελα τοθ νεροθ. ιτού τδχει κτυπήσει τ' άγριεμένο κθμα. Νά μσζεοτις κο. ράλλια κι' ΰστρακα. Νά μελέτας την πέτμα τή χορταριασμβνη. Νά τρέχης ο' άκρογιάλια μαγευτικά. Ν' άνεβαΐνης βουνοπλαγιές καί νά πεοιτρένης οέ ρεμματιές κατάφυ. τες. Ν"' άκοθς τό βομβητό των ζουζουνιων κοΐ τό μουρμουρητό τοθ ήσυχου ρυακιοθ «ού κυλα τα νερά τού άμέριμνα. Νά παραέίδε- σαι στό μεθθσι των πρώτων άνοι· ξιάτικων κελαΐδισμων ταν άηδονι- ών. Νά λοόγεσαι μέσα σέ καταρ· ράκτη φωτός. Ν' άναπνέης των άρωματισμένον άέρα άπω τα ρεί· κια καί τούς αγριους μενεξέδ;ς τοθ βουνοθ καί άι' τούς άνθούς τής νερστζιδς, τής λεμονιδς καί τής ττορτοκαλιδς πού στολΐζτυν ώσίν ώραϊες νόφες σ' άνατολίτι. κο χαρέμι, τίς ρεμματιές·. στολι· σμένες κι' οί Τδιες μέ τούς λευκοιχ άνθούς κοΐ τούς χρυοούς καρποΰς των. Ν" άκοθς ν" άντιλολπ ή φω· νή καί τό γέλιο καί τό τραγοθδι των μέοα σέ φαράγγια. Ν' άντλρς άπό τή φύσι δύναμι καί ύγεία καί ζωή καί οΐσιοδοξΐα γιά τόν τραχύν άγδνα σαν γυρΐζεις στήν καθημερι νήδουλειάκοΐ φορτώνεσοι ξανά τόν σταυρό τοϋ μαρτυρΐου τής βιο πάλης. Νά τί πρέπει νά ποθης καί νά έπιδιώκης. Νά τί μπορεΓ νά σοθ δώση ΧΊΊν δδολη χαρά. Τόν Ε· ρωτα οτη £ωή. Τή δύναμι γιά δή μιουργία ανώτερη. Νά τί πρέπει νά γίνη ή λατρεία τής νεότΐ)τος τής σημερινής πού παρα&έρνει μέ σα στό ψεθδος τής συμβατικής ίιι& χής μας καί σαπίζει στή μούχλα τής πόλεως. 'ΕφΘάναμε πιά στόν δρμο τής 'Αγίας Πελαγίας, δταν έτέλειωνε τοΰς άφορισμοθ,ς καί τό πιστεύω τού αΰτό, ό φσνατκός φυσιολά· τρης. Καί δλοι εμείς πού τόν άκού σμε άμΐλητοι τόσην ώρα τόν έχει ροκροτήσαμε μέ τόν ένθουσιασμό των νέων ττιστών, τώνπροσύλητων τής νέσς ΘρησκεΙας. Κι' άποφασ'σθηκε όμόφωνα, τό κήρυγμα αύτό νά διαδοθή δσο τό δυνατό πλατυτερα άπ' ΰλους μας. Ν. —-Μία τραγιυή καί μαζύ... ευχάριστος «αρεξήγησις ΕΙ; τί χβϊίον Ίντιαιντενς. τοθ Μιοοουρί, δ Φ;έ<τ ΣτοΛτ έλαβε 1<χ τηλιγραφημ? άκδ τό νοσοχο- μιίιν τής Νίσίιλ το όΊΐβΐον άνήγ γειλε τό< θανατον τοθ καιοΊοΟ τοι>
  πεοιοδεύαντος άντιηροοώποιι μι&Ί
  έ^αιρΕας. Ό Σ ώτ ΙΌτιιλε με τη
  λεγραφικήν έπιταγήν τα χρήματα
  τα δπιΐι άπηχοθντο διά την μιτα
  φοράν τής βοροθ ιίς τό "Ιντιπεν
  τινς. Ή χηϊε'α δπήρξι μιγαλο
  πειπήζ, άλλά προ τοθ έ»ταφιασμο(
  αί άρχβ.1 ή'ίέληοαν να Πίαΐοπβιή
  αιυν τόν ϋανατον. "Ηνοιξαν τό φέ·
  ριτρβν χαί πρός μεγάλην Ι«πλτ,
  ξιν 8λ]ΐ παρετήρηςΐ»ν βτι 6 νέ
  κρός ήτο Ινας γέρων 70 έτδν. Τήι
  ίΐίαν σΐιγμ^ν έ Σ'ώλτ ελάμβανε
  τηλΐγράφημα Βτι δ υιός τού ή'ο
  χαλά χαί Βτι θ> έπέατριφΐν είς
  την οικογένειαν τού. 'Η ΐταρεξή
  γηΐ'ς, ώ; άπέΒιιξαν α Ε άναχρϊ
  αεις ωφείλετο ιίς την 6μ»νυμ(αν
  Ό άπο6ιώσ»ς γέρων ϋν εΐχε ουγ
  γενιϊ;. "Οίαν άηέθανι, αΕ αρχαί
  ΐδρή<«ν ιίς την ταίπην τού μίαν έπιοτολήν την όποιαν δ Σ ώλτ ιΐ χε στείλει είς τον υϊόν τού «ποοχ —'ριατά1» χαί την δποΐαν δ γέ ρ»ν ιίχεν «ποαύριι. *** —Τό «ίίύλλιον τοθ τέ«ς Βα σιλέκς ιής Αγγλίας. Ό οΊϋξ τοθ Ούΐ.δαωρ, μεταβάς είς την Βιέννην ηροχθές εγένετο δεχτος μιτα τοθ έχιΐ 'Αγγλου πρι οδευτοθ ηαρά τοθ προέδροϋ τί]ς Αύ3τρΐακη~ς ΌμοοπονΒΕας χ. ΜΕ χλσς. Κατά τινάς πληροφορίας ι διΰξ πρδχειται νά έγχαταλιΓψς ίριοτιχώς τό "Ενιζΐφΐλντ, Βπου ώς γνωστόν διομίνει, χαΐ νά έγχα ταοταβς, ιίς τό Σΐνκτ Βίλφγχαγγ ϊπου ένοιχίάοθτ) διά λογαριασμόν τού μ<« ιίϊυλλιακή μικρά έααυ λΐς. Ή περιφίριια έκιΕνη είνε ι»!β άπό τάς πλέον γραφκάς τοθ Σχλ ΜΑΝΟΑΗΣΤ. ΚΟΝΙΟΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΟΖ ΔΗΜΟΣ. ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δίχεται έν τώ Ιατρείω τού, όίές Πιιρκι&ς 17δ' Α&ΗΝΑΙ. Τηλ. 52 379 ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Γ. λ. ΓΑΒΡΙΛίΚΗ-Σ. Κ. ΜΥλΟΠΟΤΑΗΙΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τεχνικαί καί οίκοδομικαΐ έπιχειρήσεις, βιομηχανικαί κατσσκευαί» μελέται μπετόν άρμέ, σιδηραί κατασκευαί, οίκοδομικά, ό- δοποιΐα. Γρκβεΐβι Όδβς ΑΜΔΡΟΓΕβ. Παρ«»λεύρι.{ (νλαηο κ. Μ. Καβαλκχη— 'Ακράτβ». ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ - ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 17 ΕΚΙΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΑΛΟΤΟΥ ΠΑΝΑΠΟΣ ΤΑΦΟ2 Άναχώρηαις 22 Άπριλίο» 1937 μέο» Άλε ξανδρείας ΠΟΡΤ ΣΛ-Ι Τ, μί Τό θκλαμηνόν ΑΤ· Τ1ΚΗ τόννων 5 000. Εγγραφαί παρα τω Γενιχω Άντιπροβώηω . Κωνστ. Πατερκκη. ΣΗΜΠΩΣΙΣ. Συν ίσταται αίς τ«ώς ενδιαφερομένους ίπ»ς έγγρβφίίστ τβ τοιχώτιρον μή ύπάρχοντβς χρονβυ πρός τοικτβποΐηαιν τί ν όιαβατηρΐΜν τειν. Λϋίις έγνραφών 15 Απριλίου. ΖΗΤΗΣΑΤΒ το επίσημον κρέγραμμα τής έκόρβμης Μ«1 ηάααν πληροφορίαν παρά τβ» γραφιΐου μας: 'θίος "Εβ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΟΝ ΚΩΝΣΤ. 0Δ. ΤΟΣΚΟΥΔΗ Τακτιχκί έβδομαδιαΐαι «ναχνρήοΐις δι* Αθήνας—Πειραια καί τάνοίπβλιν. Πιβτή Μαί άχριβής έκτελεβις πάσης πβ^αγγι- λίας βμποριχής φύσεως. "Ασφαλείας, ταχύτης, μιβοδιχίτης παραδκιγ· ματική. ΓΡΑΦΕΙΑ Ήράκλιιον: «σραβλΛύρως Κα##« —«ν'Λβήναις: Κάνιγγος 3 τηλ.24066. φ 6τι Η ΦΛΟΓΑ ΤΗ__ΖΩΗΣ Τοΰ ΚΙΡΕΚ ΗΑΟΟΑΚΡ 74ον »Δϋό φορές πού ιΙΒα την αυντρο φια οΐυ μέοα οτον χα9ρέκτη Ιτυχι νά εΐνι σχιπνομένα τί πρόσωπί «ϋ. "Εζηοα Χίλυ Βΰο χιλιαδις χρίνια γιά νά τον περιμένη», ϋζηα* αί χίλται βχαανισμένη άπό την άνίμνηοι ·>ος έγχλήιιατος, βεοανι
  ομένη νύχτα χαί ήμίρα άπό τον
  άνεχπλήίωχο πίθσ, χωρίς οιιντρδ
  φσυς χορις ανάπαυαι, χωρίς τον
  θίνατο πού θ* μέ ξιχούραζι. Μί
  νο» Ινας μιγάλος χοαραατιχδς δ?4·
  μος τής έλπΐδϊς π«5 ϊπαιζι μ?ζ'
  μου σίν φλδγκ πεΰ μιγάλωνι χαί
  οδδνΐ'. Δέν ήΐαν ζωή αύ'.ή Χίλυ.
  Κ»1 σχίφΐυ τώ; θα τον Ιγανκ γιά
  πίντα, έαν άργοκοροθοα ϊ<α άχί μη λιτηό γιατΐ ϊιν μπορω νά τόν φέρω πίσω άπό τδν θανατο. Κχ &* πέθαινι Χίλυ Ιπριπι νά πιριμί νω α' αυτή την χίλααι πολλοος αί ηνις άχίμη, Ι»ς Βτου ξαναγυρΕοη δ κγαπημένος μου, δι' αδιθ χλα!» Χίλυ. ΤΙ άγωνία μέαα ο' αΰ ά τ* πίντε λικτά κου ευρίσκετο μεταξύ ζωής χά Ι θχνάτου... ένίμισι κώς ήιαν ηιά πιθχμένος γιατΐ δα πι- ράσουν πίντι λιπτα χαί τό φαρμα χο Ιϊ' λιιτουργήοη {έν πιά ίλπΐς. Νά χύπαξε, χύΐϊαξι τώροΐ Ό Αιο ιΤχι άποχιήαη τα χεωμί τού χαί ή αναπνιή τού ήϊΐν χανο νιχή.Ή Άγιάθί Ιαχιψι.,χαΙ άφοΐ τοθ έχ^ΐίιυοι χά μαλλΐά τδν έφ! ληοε οτ) μέτωκο. Όμολογω ήιθάνθην την ζήλιια νά την χαρδΊά μου. —Ζ$ δ Καλλιχράτης μου, ιΐπι. θε κοιμηθή δώϊιχα & 3ΐς χαί Ο οϊΐρα θά ιΐνι χαλκ. Διν ιί/ΐ, λοι πον θζυμάβιο τδ φάρμαχί μου; 'Αλλά έξέχαοα τελείως την αλη γυναΐχα την Ο&οτάνα. Τί τοθ είνε ώ Χίλυ, υπηοέτριί τού; ή Ή φωνή της Ιτριμε λΕγο. Έχη τάλββχδτι ή Ούαΐανα θά ~ χαμένη, έΐν έπροχαλοΓσχ την ό; γή της. 'ΕχΕνησα Βμως ιιε προα Π6ΐτ)ίή άδιαφορΕα ταύς ώ,ιους χ»1 τής ιίπα χω?!ς νά την χυτταζω, δτι δέν ι[μ*ι ίίβαιος. —Τόν άχολουθεϊ, ω Άγιάσΐ, προσέθεσε, γιατΐ τον έφΐληβε χαί σύμγανα μέ τα Ιθιμα των ^Αμο χάγχιρ θιωριΐται, νομίζω γυναΐ χά τού. 'Αλλά αυ-.δ καηάζ^μοι Βτι ίέν Ιχιι οημαοΕα. Τδ πρδοωπδ της έαχοτιΕνιασι. "Οίο χαί άν ήϊ*ν γιμίτη άπδ οί φίοτ, ή 'Αγιάοα δέν εΐχε άπαλλα γή άπό τί> αΐοθημα τής ζήλιιας.
  —-θί ηιθά'ΐι Χίλυ, χαί ΐώρα
  μ«λιοτα!
  —Μϊ
  II
  > έχανι χανένκ Ιγ*λη
  μα, τής άπήντησ* τρομχγμένος.
  Είνε τίθίν ένοχος, Βαον ιίσ»ι χαί
  ου ω δααίλισαα. 'Αγαΐιφ τδν Αιδ
  χαί αυιός εδέχθη την άγαπη της.
  11(0 ιίνΐ τδ ά>αρΐημί τη;;
  —'Αλήθεια Χίλυ ιία»ι τρελλδς.
  Οοθ είνε τδ «μάρτημί τη(; Τδ &
  μίρτημά της είνε δΐι οτί>ι:αι
  μιτα*;υ έμοθ χαί τοθ «γαπημένου
  μου. Γνωρΐζω τιώ; μπορ» νά τδν
  κιρδίοω άπδ αυτήν χαί ού μπο
  ριΤς νά ξέρης, έ*ν υπάρχη σΐδν
  χδομον αυτόν άνδρας ικο μποριΐ
  νά άντΐοτιθς αιήν ίύ/αμί μ^υ. Οί
  &'δρις ιΐνι πιοτοΐ έφ' δβον δέν
  κ,ύς πιάοουν κΕ πκρασμοί Έ*ν δ
  πιιραομδς είνε μιγάλος δ ά·5ροις
  θά ένδώσ, γιατΐ δ έρωτιχϊς πιι·
  ρβομδς «Ε·· γιά τούς ά*νδρΐΐς Β,τ:
  είνε 6 χρυβίς χαί ή Ιύαμις γιά
  τίς γυναϊχις.
  (συνβχ(ζεται)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΟΕΪΡΕΑΑΙΟΚΙΝΗΤΟΝ Α)Β
  "ΑΙΡΟΗΟΑΙΣ,,
  βυρνβν, Αανια, Πειραια,
  ϊΟΡ··*, Πίρον, Ν*ϊον.
  ΑΙΝΑΙΆΑΚΜ
  »»λ·#. #_4ΐ
  ΑΦΙΞΕΙΣ.- ΆφΕχθη έξ Αθηνών
  ή δνΐς Χαρίκλεια ΛαμττρινΙδου τττυ
  χιοθχος Νηιιαγωγός β'* τ6 Νηττια
  γωγΕΪον τοθ ΛυκεΙου «ό Κοραής».
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- ΆφΙχΘη ό κ. Ιωαν.
  νης Ιεραπέτραακης καθηγηιι',ςτων
  φυσικομαθηματικων.
  ΑΡΡΛΒΩΝΕΣ.— Ό άν)θυπασττι
  στής κ. Φανουργιάκης Έμμ. κσί ή
  δνΐς ΈλπινΙκη Ν, Βουλγαράχη 6·
  δοσαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γ4-
  μου,
  *»*
  Γύρω στήν πόλι μας.
  ΧΘές τό ττρωΐ Εκαμε νί: βρέξη
  άλλα Βέν ήτο δυνατόν να ξέρη κα
  νεΐς αν ή ποθητή βροχή Θα εγίνετο
  πραγματικότης.
  — Τουλάχιστον κατά τό έτΐΐλοιιτον
  διάστημα τής ημέρας....
  —Καί τοθτο ΰιόη παρήλθβν σχε-
  δόν ή πρωΐα χω;1ς νά βρέξη.
  —"Υποθέτομεν καί ημείς δτι ό
  νόμος ττερΐκινηαατογράφων έν σχέ
  σει μέ την είσοδον είς ο Οΐους άνη
  λίκων, πρέπει νά Εφαρμοσθή:
  —Έξ Ιδίας πεΐρας Εχομεν μορ.
  φώση την γνώμην 6τι ή έπιρροή
  ωρισμένων Εργων επί των μικρων,
  όδηνεΐ εΐςαντίθετα άποτελέσματα.
  —Άπό έκ*Ινα ποθ Θα έττερΐμενεν
  κσνεΐς άπό Ενα θέαμα ενήμερον
  καί μίαν δρασιν μάλλον φευγαλέ-
  αν έν σχέσει μέ τό Θέατρον.
  —Ενδιαφέρον ,προμηνϋεται τό
  μάτς τής προσεχούς Κυριοκής είς
  Ρέθυμνον.
  —"Αν κρίνωμεν άπό τούς προτι
  θεμένους νά μβτοβοθν είς Ρέθυ*
  μνον φιλάθλους τής πόλεώς μας.
  —"Αλλως τε ή έκδρομή αυτή «ν
  ΐφ συνόλω της καί μέ τάς δυνα¬
  τάς ευκολίας ττού παρέχει ό όργα
  νωτής Όμιλος Φιλάθλων δέν ε!νβ
  άναξία ένδιαφέροντος:
  —ΑΙ δημοτικαί κρήναι τής Εξ«.
  θεν τής Πθλης Χανίων περιοχάς
  μδς τΐληροφοροθν 6τι κατ' αύτάς
  δέν άνταποκρΐνονται είς τάς άπα
  ραιτήτους ανάγκας των περιοίκων.
  —*_στε να γίνωνται πέριξ αυτών
  όμηρικοΐ άληθώς άγώνες...
  —Ίό π^αγμα αναφέρομεν διά
  την αρμόδιον Δημοτικήν ύπηρε·
  σία ν.
  — θά Ελεγε κανεΐς 8τι ό ΛΙντμ.
  περγκ Θά Εττρβπε νά επισκεφθή έ·
  κτός των Αθηνών καί τό Ήρακλει
  όν.
  —Έφ' δσον κάμνει καί έκ «τού-
  ριστικοθ» ένδιαφέροντος τόν άβρο
  πορικόν γύρον τοθ κόσμου καί
  γνωρΐζει ασφαλώς ;ήν σημασίαν
  των άρχαιοτήτων τής ΚνωσοΟ.
  —'Ατιό τα βιβλία τοθ Έβανς τα
  όποΐα ώς μανθάνομεν Ιχουν μέγα
  λην διύδοσιν είς την "Αμερικήν.
  —Είς την αγγελίαν διά τό ρεσι
  τόλ τίΐς καλλιτέχνιδος ΧριστοφΙδου
  —Κέλλερτ την οποίαν έδημοσιεΰσα
  μέν χθές, παρελήφθη έκ παραδρο
  μής ή συνοδεία είς τό πιάνο τοθ
  ΔιευΘυνΤΓΰ τοθ Ώ δεί ου μας κ.
  Πλάτωνος.
  —Ή όποΐα Θά ουμβάλη άσφα
  λώς είς την μεγαλυτέραν επιτυχί¬
  αν τού.
  —Άττό σχετικάς πληροφορίας ίκ
  των έπαρχιακών ^κέντρον γΐνβται
  φανερόν 6τι πλείσται Οσαι κοινό
  τητες έφιλοτιμήθησαν νά παρουσιά
  σουν κάτι τό τέλειον είς τόν έορτα
  σμόν τής έθνικής μας έοοτής.
  —Γεγονός πού τιμςί καί τάς κοι
  νότητας καί τούς διδασκάλους οί
  όποΐοι είχον καί έδώ την εύρυτέ
  ραν πρωτοβουλίαν.
  —ΟΙ συμπολίται ξαφνισζονται
  κάθε τόσο άπό ύποχθονίους κρό
  τους των οποίων ή προέλειισις μέ
  χρι τής στιγμάς δέν ϊχει έξακρι
  βωθβ.
  —"Αλλοι λέγουν, δτι άνοΐγονται
  κάπου «?.αγούμια» καί άλλοι αλλα,
  α Ρ·κβρτ·|)
  —Ή έκβρομή τοθ Ο.φ Η. £ΐς
  είς Ρέθυμνον.
  Την Κυριακήν 5-4-37 Θέλει,έκ
  δράμπ, ώς γνωστόν εί; Ρέθυμνον ή
  ποδοσφαιρική ομάς τοθ «ΌμΙλου
  Φιλάθλων» τής -πόλεώς μας δι'Ενα
  ποδοσφαιρικόν άγώνα μετά τοθ
  άθλητικοθ Όμίλου Ρεθύμνης. Είς
  την έκδρομήν ταύτην δύνανται νά
  συμμετάσχωσιν καί φίλαθλοι άντΐ
  δικαιώματος συμμετοχής δραχμών
  75 μετ" έπιστροφής, δηλώνοντβς
  ταύτην εγκαίρως καί μέχρι τής
  εσπέρας τής προσεχούς Παρασκΐυ
  ής είς τό κατάστημα είδον πολυτε
  λείας κ. Μάρκου "Ανδρεαδάκη πά
  ρά τόν Άγιον Μηνδν. Τόπος συγ
  κεντρώσεως τό κατάστημα τοθ κ.
  Μ. 'Ανδρβαδάκη, "Ωςα άναχωρήσβ
  ως έξ Ηρακλείου ή 6 πρωίνή. Ό
  ρα αναχωρήσεως έκ Ρεθύμνης ή
  9η νυκτερινή.
  (Έκ τοθ γραφεΐου τοθ Ο.Φ.Η.)
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ.—Προσκαλοθνται
  οί κ. κ. άξιωματικοΐ άπόστρστοι
  1933—193$ δπως προσέλθωσι την
  4ην τού μηνός Απριλίου ημέραν
  Κυριακήν καί &ραν 10 π. μ. είς τα
  Γραφεΐα τοθ £υλλόγου Πιτροκβιμέ
  νού να γίνη λογοδοσΐα τοθ Διοικη
  τικοθ Συμβσυλ'ου καί έκλογή νέου
  τοιούτου.
  Ό Πρόεδρος
  Ε. Πατεράκης
  ΤΙΣ
  ΣΦΡΑΠΔΕΣ
  -ΣΑΣ
  ΖΤΑ ΚΑΤ/ΤΔ
  Π,ΛΛΙΚΙΟΤΜ
  74ο»
  ί7 τούτοις
  ·
  «ο
  μ'
  οθεΐ
  αν
  •Αλλ
  τών κ
  ών Ισιεκε, μ
  «ικΐνβυνοζ Το
  χίθριος έχθρβ
  6 Ιδιος 6 άδι
  δ κόμη
  β<6 μ 18 ς. "Υπουλ ραοιοθργος » βέν έ«ροχωρ< άηό τίς βυό να μην έκτ«( μαίνετο μιτα ρκστιρας μ*; ρα σημβνπ τ βλε^ε μ* σαι τίς δυσκολΐες -δυσκολΐες οέήμέρα ώξι κάθι φγ μοσ'α. Σιν μαθρο •λοιιόντιχας γιιες σιοές ι νά κλονΐσθθ ι λου ά&ελφοθ καιοκά τού ρΒ-β. Τα έκ νια «ού 6 γά •οθ.του χά Ι τουανέττας ό 8 α: ΕΜ
  Α"Π Ο Ρθ Ο Σ Ι Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ --
  74ον
  Έν τούτοις υπήρχαν καί αλ
  λοι οί όποΐοι είς τό πρόσω
  πον τής βασιλΐσστκ των έλά
  τρευαν την βισιλομήτορα ή
  ότιοΐα παρ' όλας τάς έπιττολαΐ
  ότητάς της έξακολουθοθσε νά
  ιιεριβάλλεται άπό την στορ
  γήν καί τόν σβασαόν τω* Ή
  σαν οί α«θοωκοι πού οιέκρι
  ναν τα βσθοτερα σΓπα τής
  τραγικής ζωής τής Μαρίας—
  Άντουανέττας καί ώς εκ τού
  τού ή συμπάθηα μέ την ό
  πο(α την περιφ ΐλλαν κοθί>
  σιατο όλονέν καΐ πβρισσότε
  ρον σταθερά Δέν έπαυαν νά
  την ύπερασπΐζονται άκόμη χαΐ
  όσάης αί έχτοξβυόμεναι κατ'
  αυτής συντριπτικα' κατηγο-
  ρ(αι 4κ μίρους των έχθρων
  της ήσαν Ακτάς κάθβ άμφισβη
  τήσεως. Σ γά, σιγά τα δύο
  άντΐπαλα μέρη είχον χωρι-
  σθεΐ σέ άντιδραστικούς κσί
  επαναστάτας.
  Άλλ άνάϋεσα στ'ςΒύοσΰ
  τέ; παρατόξϊΐς των έηανα
  σία τώ ν καί των αντιδράση ι
  κων εστεκε, μονάχος, 6 πιό έ
  πικίνδυνος ϊσως καί 6 πιό ό
  λέθριος έχθρός τής βασιλίσσης
  6 Γθιος ό αδελφάς τοθ βασι
  λεως, ό κόμης τής Πο»βηγ<( άς—6 μέλλων ΛουΒοβΓκος 18 ς. "Υπουλος καί σ<οτεινΟΓ, ρα&ιοθργος καί έπιφυλακτικός { Βέν επροχωρουσε σέ καμμίαν άπό τίς βυό παραΤάξβις γιά νά μην εκτεθή προώρως, έκυ,' μαΐνετο μεταζύ βιξ άς καί ά· | ριστερβς μέχρις ότου ή μοΐ- ρα σημάνη την ωρα τού. "Ε- βλεπε μέ σατανΐκή άγαλλΐασι τίς ουσκολΐες τοθ καθεστωτος —8υσκολ(ες πού άπό ήμέρα οέ ήμέρα ώξόνοντο—άλλά ά·| πέφβυγε κάθε έηΙ<ρισιν_ίημο· μοσ'α. Σ4ν μαθρος καί βουβδςτυ- φλοποντιχας Ισκοβε τίς υπό· γβιες σιθές τού κι' έπερΐμβνε νά κλονιοθ^ ή θέσις τοθ μεγά- λου άδελφοθ τού. Άπ& τα παιβκά τού χρόνια τόν ώκέ- βνεπβ. Τα έ π τα τραγικά χρό- νια πού ό γάμος τοθ άΒελ- φοθ,του χά Ι τί|ς Μαρίας—Άν τουανέττας έαενε στεΤρος—· χρόνια &υστυχ(ας γιά τό άν- Βρόγυνο—ήσαν γι' αυτόν πε- ρίοδος χαιρέκακης ά γαλ λύ¬ σεως καί φιλοδόξων όνειρον. Έφαντσζόταν,,τόν έαυτό τού διάδοχον τοθ θρόνου χάΙ αβ ριον βασιληα. Ή γέννησίς τής κόρης πού έφερε στόν κόσμο ή Μα¬ ρία— 'Αντουανέττα υπήρξε τρομερά πλήγμα γιά τίς βλπΙ· 6ες τού. Διεσώθη 6να γράμ- ιια τού πρός τόν βασιλέα τής Σουηδίας, δπου ομιλεί μέ πόνο ■γιά τή θλϊψ'. τού γι* τό γβγο· νόΓ, τα πρθτο γβγονός πού έφώτισβ μέ λ[γη χαρ 4 τό σπ( τι τοθ ΑοελφοΟ τού. Ή γέννησίς τού" Δβλφινου συνύτριψΒ κα( τα τβλευτοΐχ δνβιρά τού -βρ[ διαβοχήο.Τώ ρα πιά ό Γσιος βρόμος ήιαν ♦ραγμένος. "Ωφειλε ν4 ακο¬ λουθήση τούς πλαγίους καί θποκριτικούς ορόμους πού— ϋστερ' άπό τριάντα χρόνια— θά τόν έφερναν στόν σ<οπό τού. Αύτάς δέ ν έμισοθσβ φανε ρσ, δπως ό δούξ τής ΌολΕά- νης· έφθονοθσε κρυφΑ Όσον καιρό ή Μαρία—■'Αντουανέτ- τα καί ό Λουδοβΐκος 16ος ί· μεναν στήν έξουσΐα χωοΐς νά ύφίστανται έπιθέσεις,ό δόλιος αύτάς μνηστή3 Εμενεν ίπιφυ· λακτικός καί άμΐλητος. Ό τα ν βμως άργότερα έξέσπασεν ή επανάστασιν, έπρόβϊλβ μακά βριοο, Ιτοΐμος νά σκέψυ τόν τάφο τοθ ά&ελφοθ τού, τής νύφης τού, των παιδι&ν τού μέ την έλπίδα π ώς Θ4 ιθρι- σχε μέσα στό φερετρό τους τό σιέμμα πού ώ 'βιρευό ταν. Πολλοΐ σύγχρονοΐ τού τόν κιτηγοροθν γιά πράξεις ά«ό μη πιό σατανι^ές, γιά έγκλή ματα πού διέπραέε γιά νά ε¬ ξαφανίση, δσους εστβκαν έμπό δια οτό δρόμο τού. Σήμβρα ΐΐ θπόγειοι ορόμοι πού τόν 6φε ραν στό θρόνο ιής Γσλλΐσς £*ουν σκεπασθ(). Άλλσ £ί
  Μ«1 τβν βντΐΜ&ν Ιηαρχι&ν τβ& νβμοθ Υβρυσ« ΒΐςΚαμκράχι
  ΠρατΑριον τβν εΐδβν Άγγ廀«)βοτικήί βΐινθυνομινον
  «βρ' έμοθ το& Ιδίο».
  Ή στΐρϊβτης. Α χβ>λ>τ·χνι>ή εμφάνισις κ«1 καβημερι
  νΐι τκλιιοηοΐησις χαΐ *ί αονν«)ώνιστ«ι ^ τιμαί τβν εΐδβν
  μ«( ηυκνώνουν ολοέν την ηΐλβτβίαν μόν.
  Τα εΐδη μκς άγνεΐίπλοτστικής είναι τα άνύτερα ίλ*ν.
  Τέ) συμφέρον σβς βκιβάλλ» να τα ηροτιμάτε.
  ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΪ-ΠΑ·ΟΛΟΓΟΧ
  'Αριοτβνχβς 'Εβνΐκοβ ΠανεΐΗθΤβμΙβ» 'Αβο-
  νβν καί ΣτρατΐΜΤΐχτις Ίατριιθιΐ ΧχβλΑΐ.
  Δ<ΐιται καθ' εκάστην <1« «δ ·>σριιακΐϊο«
  Έμμαν. ΜατζαΜτάκη (βαλτέ Τζαμί), ά
  λώ 443
  443.
  Γ
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  ΤΑ φλέγοντα βιολονικά ζητήματα
  Τό χλωριοθχον
  μαγνήσιον.
  Ώς μέγας παράγων ζωτικότητος
  καί ώς θαυμάσιον φάρμακον.
  Β'.
  Λέγουν δτι ή όογανική χη
  με(α είνε χηαεΐα τοθ άνθρα¬
  κος. ΚσΙ πράγματι δλαι αί όρ
  γανικσί ούσΐσι παράγονται
  άπό τό άιτλοθν αύτό σΛμα (
  χημΐκόν στοιχβΤον. Έκαοτον
  μόοιον όργανικής ΟΧ,ης χημι·
  κώς παρΐσταται ώς σύμπλεγ-
  μα άτόμων τεσσάρων χημι¬
  κήν στοιχεΐων, ήτοι Ανθρακος
  όξυγόνου. ύδρογόνου καί Αζώ
  τού ηνωμένον κατα διαφό
  οους Αναλογΐας. Οί χημικοΐ
  αύτοι τύτιοι εΪΈ όρθο(, Αλλά
  τό μόριον τής όογανΐκής δνής
  νοεύαβνον κατά τοιούτον τρό
  πον είνε μόοιον νεκρόν διότι
  ίνα μόριον ΟΛηο δέν ημπορεί
  νά έχη ζωήν. Ή ζωή είνε
  φαινόμενον φυσικο-χημικόν
  καί δ^ι Ακλως χημικόν, ή δέ
  β ολο νική-μονάς 6έν εΤνε τό
  μόριον τής Ολης, Αλλά τό ά-
  πειροελΑχισιον μικρομόριον
  τής κολλοειδοθς θυσίας ήτις
  Αποτελεί την ζΛσαν ϋΛην. Είς
  την ζθσαν Ολην δέν ύπάρχουν
  μόνον τα τέσσαρα στοιχεΤα
  πού Ανέφερα προηγουμένως
  ύπάρχουν Ακομη καί μέτσλ
  λα είς ΑπβιροΕλαχίστην ποσό
  τητσ, τα όποΓα βμως δσον
  καί άν χημικώς μόλις έξιχνιά
  ζονται, Αποτελοθν έν τούτοις
  Αναπόσπαστον καί ούσιωβέ
  στατον μέρος τής ζώσης Ολης
  <αΙ είνε Απαρβίτητα δι β τα ζωΐκά φαινόμενα είς τοΐοθτον βαθμόν ώστε ανευ των μετάλ λων αυτόν- ή όογανική 0Χ.η δύναται νά θεωρηθή ώς έστε ρηιιβνη ζωής. Τοιαθτα μέταλλα εΐνε μετα ξύ ηολλβιν άλλων τό κάλιον, • ό "ίτριον, τό Λσβέστιον, ό σι5ηοος, τό μαγνήσιον κ^Ι άλλα καί αΚλα. Έδώ ΘΛ γ( νΓΙ Λ6γος πβρί ενός μόνον έξ αΰτίδν τοθ μαγνησΐου. Πτοετήρησ8ν έν πρώτοις 6 <αθηνητής δή τό χλωριοθχον ααγνήσιον—έ>-α δΧ,σς πού ό
  μοιάζβι πολύ μέ τό χλωριοθ
  χον νάτριον. βηλαβή τό κοι
  νόν μαγειρικόν αΚας καί κα
  τα την δψ ν καί κατά ττ'ν
  γβθσιν—αύξάνβι καί βιβγβίοει
  την ζωτικότητα τον λιυκον
  κυττάρων- την ί^ιότητα δέ αύ
  την τοΟ άλατος τούτου έχρη
  σιμοποίησβν ό μέγας χειρουο
  γός πλύνων τα σηιτικά τραύ
  ματα μέ διάλυσιν χλωριούχου
  μαγνησίου πρός 12 τοίς χι·
  λίοις όπότε παρετήοησεν βτι
  τα λκυκά εΐαοσφαίριι πού
  συρρέουν πρός Αμυναν ϊίς κά
  θβ τοαθμα καταστρέΦουν μέ
  περισοτοτέραν έντασιν κσί έ
  ν8ργητικ6τητα τα σηπτικά μι-
  νρΑβια- Κατΐ παρόμοιον 6<α μνε καί ό διτ3σηυο? Άαερικα- νός χειρουργός ΟαγγθΙ κατά τόν εύρωπσΐκόν πόλεμον σώ· σας χιλιάδας βαρέως τραυματ τισμένων Από ^άκρωτηρια· σμούς. "Ελσβϊ κατόπιν ό Γδιος κα· θηγητής καί εοω'6 καί «(ς άλ· λους την Ιδίαν διάλυσιν Από τοθ στόματος καί παρετήρησε λέγει περιεργοτάτσς ένεργε! άς τοθ φαρμάκου πού δέν τάς περιέμενε διόλου καί έν πρώτοις, Από τοθ νευοικοθ συ σίήματσς, ησθάνθη ε/α ζωη ρόν συναίσθημα εύφορίας καί ενεργητικότητος, τό οποίον πολλοΐ πού τό εδοκίμασαν τό πατρωμοίαζον μέ την έλαφράν διέγβρσιν πού προξενΕΪ £ ποτήρι σαμπΑνιας. (συνεχίζεται) ΛΑΊ ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ <-- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ύποκαταστήματα κοί ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬ δος καί τοθ ΈξωτερικοΟ. Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει χαΐ επί προθεσμία. Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων. Εκτέλεσις πάσης φύσεως τΔακΐζικής ίρ γασΐας υπό συμφέροντας «ρους. ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟ£-ΧΤΟΝΑΧΟΑΟΓΟ£ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΩΝ-ΗΠΑΤΟΪ ΕΙδιχ&ς έχη«ιδ«υβ»1ί εν Μβνάχφ καΐ Βερολίνω Τ. ΑββΙβΙβηΙ τβν χκθηνητΒν νβη ΒβΓ«—αηη καί 5βη111·η- Ιιβΐιη. Δ«κ·ται τοϋς βάσχοντας 4κ τβν νοσημάτε·* τοθ ΠητικοΟ Συστήματος «ίς τδ Ίατριΐον τού. ΠλατεΤα Τριβν Καμαρ&ν (ΟΙκία ΊατροΟ κ. Χε λιδόνη) 9—12 «μ. καΐ 4—6 μ. μ. Ά·. Τηλ 7—92 Τό μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΟΙκογενειακόν Ξενοδοχείον Άλβιων, Όδος 10—ι»λησιεστατε» ΌμονοΙα< Τπλέφϋνον 23-302 ΤιΛκ(μ( ανακαινιοθέν, διαθέτει δνματιβ ΐύιΐλκε, ■ύακρκ μ«ι καλβς ίπιπλωμένβ. Καθαριάτητβ &· μΐμητον καί δκιιρκσίαιν πρββ»μοτ«τιιν. ΑΙΒ·υαε<ν ■ναμονϋς. ΑΙ συμφ«ρ»>τΐραι τιμαί
  Γ· ξεν·δ·χεϊ·ν «ΑΛΒΥΩΝ» διΐνθύνΐι αύτ·-
  .ιροοώπνς έ) νί·ς ίδΐοκτήτης τ·ιι αυμπολΐπκ
  ΧΑΝΙΑ Μάοτιος.—Είς τ4 στά¬
  διον τής πόλεώς α»ς ήΐχιααν την
  ριλθοθοαν Κυριακήν αί σχολι-
  νοΐ άγβνες διά τό πρεβτάθλ-μαι β
  θλοπαιίιβν.
  Τ$ν Ιναρξιν των αγώννν έκήρυ
  ξ«* 6 άντιπρόαωΐΐος τοθ ΓενικοΟ
  Έιτιθε«οτ]τοΟ γυμνασιάρχης χ.
  Άίχοντίκης. Είς τον λόγον τμ 6
  χ. Αρχοντάκης ίξήρΐ την δψηλήν
  ίϋαν ίσιν χαι την κραχτινότητα
  :οΟ Άθλτϊτ σμοθ χ«1 τής Γυμνα-
  η ιί<α αγννες βολιϋ ώ: ίξ«1ς: 1) Πίακτιχίν Δύ<«ιον—Έαπο- ΐχή Σ<ολή (Νιχή"ΐα ή ποώττ] ι*ζ διά τιοιιίτιβν 15—8, 15—1). 2) Ό 6' άγώ' ή:ο μεταξύ τοθ Πϊρ ιναγιογεΕου καί τοθ ΓυμνασΙ'υ ηλέων. Νινήτρια ανεδείχθη τό ίρθενα^ιογιΓον διότι τό Γυμνάβι- ν β-λέαν έφι»γομάχτ)σεν. Ποδς —Ή διάθεσις προαφυγικω'ν •Ικηματαιν. ΆρμοβίΜς Ανεκοινώθη ίτι κκ τβρτίζϊται άναγκαστικβς νομος διά τοδ έποίβυ βά δύναται ο ύ ιχβυρν*ς τής Κρατικάς Άντιληψε «ς νά βικβέτα τό 1)10 τ&ν ανε γβιρομένΝν μβνίμΝν »ροβφ»ν>
  Νβν βΙχημάτ·)ν μ«1 είς δίκαιον
  χους πρόσφυγας μή κατβικοθντας
  ■Ις {ύλινα παραηηγυκτκ Ώς γν»
  βτόν, β Ισχύων νβμος αηκνορΐυ
  εί ρητβς την διάθεσιν προσφυγι
  κβν οΐκημάτων είς πρβοφογας μή
  ηαρκμε(νκντ«ς τούλάχιοτον έκΙ
  τριιτΐαν είς πκραγκας.
  'Αγώνες άόλοπαιδιών
  των σχολείων Χανίων.
  αυμπλήρωιιν Βέ τοθ ποογράαματος
  Ιδίθτ) άτώ' μεταξύ δύο όμ«δ»ν
  τοθ Παοθεναγω/είου. 3) Γυμνάαι-
  όν Αρρενων, Ίερατική Σχολή (νι
  χήτρια ή ποώτη όαΐς ίΐα τιρμί-
  τ»ν 15-10, 15-8).
  Αί 4γ«νισθ·1σϊΐ ί^ίδεζ χατΐ)λ-
  θον 6κό την εξής σύνθεσιν:
  Λύ«ειον: Μητοοτά
  λάχης, §Αν5οιχίδτ)ς,
  Ν χιλά*ΐ)ζ, Βερΐβίχης. 'ί.
  Γ< ζτ]ς Χ , ΆνβαΐΒθάκης Κ., Χει Πϊπαγΐϊννάχηί, Μΐραγ- Καλαί-ζάχης. Γϋμνάοι· Τζ«νίττ)ί, η&: Δ , βίυρδουμπβ; Μϊρχουλάκης. Ίερατιχτ): Χανιά- τάκης, Αναγνωστάκης, Μχρμντά- χψ, Δχμβουνίλης, Δινάχης. Το&ς ανητέρω αγδνα; διηύθυνε ώ; διαι- τητί?ς 6 χκθηγητής τής γυμναστι- χή; χ. Γ. Άί —Τα τοπιχά ύκ·Ματ«α<ΊΪμ« τα τβν Κοινωνικΰν Άσφα λίσεων. Πληροφορούμεθα βτι είς την πόλιν μας πρόΜειται νά Ιδρύθη τοπικον ύηοχβτάστημα τοθ ορνα νισμοθ τ3ν χοινωνιχΒν άλΐ —Νέβς νίμ·ς περί διχολα- β ΠΡΟΣΚΛΗ£Ι£ ϊυνδίσμοτ» Μακεδονικ&ν— Ή «ιιρΝΤΐκβν 'Αγώνβίν ΝομοΟ Ή Πρβσκαλοΰνται &ηαντα τα μέ λη χ« 1 μη τβθ Συνδίσμο» Μακβ δονιχβν κ*1 ΉηΕΐρΝτικβν 'Αγώ νυν *1ς νβνικην Συνέλευσιν γεν νπσβμίνην την 4ην προσβχοος μηνός Απριλίου ημέραν Κυρια Μην κβΐ ώρ«ν ΙΟην κ. μ. καί είς το καρά την Πλβτβίαν Καλλιρ νβν αΚαφφέ-"θλυμηος» βέματα: 1) Λογβδοσία Δ)χοΰ Σομβουλίου κβπραγμίνΝν παρίλββντος ϊτους 1937 2) Ένλογή Νίου ΓενικβΟ Γρκμ μβτίως. Ό Πρέβδρβς τβδ Συνδέβμβυ Κ«ν)νο{ Πολιτάκη( —Ανακοίνωσις πρός τβύ; αναπήρους αζιωματικού; Ν. 2588 Ό Παγχρήτιβς Σόνδεαμος άνα πήροιν ά{ι*)ματικβν «έριι είς γνββιν τ&ν ά{ιβτίμ«ν μελβν τού Ιτι ένεργβίοΐις τβδ έκ τ&ν μελβν τοδ Δ. £. χ. Έμμ· 'Αστρουλάχπ «Ιδιχ&ς μιταβάντος ·Ις Αθήνας επετεύχθη το ί{όχ«ς ευχάριστον γκγονός τής ουγχεινιύβ*Ν( τβν δύο σονδέσμων ανάπηρον 'Αθη νβν <Ις ϊνχ πανελλήνιον τβιοϋ τβν βρισθείβης ήδη χαΐ της Υ«νι χής αυνελεύσε«« «ύτοδ διά την 4ην Απριλίου έ. ε. είς Ην βέλ«ι άτιρκιυθθ καί 6 ήμίτερος σύνοβσμβί, Παρακαλούμεν οββν τα μελη τοδ £)σμοδ βηνς κρβ «έλθουν την 2αν 'Απριλίου ε. ε ώραν 10 η. μ, ίηως λάβουν γνβ σιν οοβαρ»τάτ«ν ζητημάτβιν άφο ρώντων «ύτβύς Ό Πρόιδροΐ Έμμ. Μανδ«λ«νάχηί Η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ (τβδ μαιευτηρίου τϋι Κάς "Ελενας Βενιζέλου) Δνίς ΚΑΤΙΝΑ Ν. ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ δέχεται τας επιτόκους έν τ0 οΐκία της βδός Λ*σηθί·υΒ«Αιδ6—Τζαμί. 'ϋραι έηισχέψ(Μν 9—12 3—7. β Εδημοσιεύθη νύμος διά τοθ 6- ποίου τροποιιοιπΐτΜΐ ο χ£ϋι{ πιρΐ δικηνβρκν καί ορ<ζ·τ«ι δι' »ύ- τοο βτι μη ύιτ*ρχβντων 4 τούλα· χιστβν διχηνορΗν «ΐς τι ΕΙρηνο· διχβΐον έχτβς τής εδρας Πρωτοδι- χβΐου έδρβύοντος έπιτρέπΐται ή υπό δικβλββων έχκροσύιιησις τβν διοτδιχνν ενώπιον τοθ Εΐρηνοδι- χΐΐου η αλλης τοθ τβΐτου άρχής. Διά νά διβρισββ χανιΐς διχολά- ββς πρέπει 1) νά είναι "Ελλην πολίτης, νά έχη ουμπληρώσει τό 2ΐον £τος της ήλιχΐας τού χβΐ νά μή είναι ίμμισθος δημοσιο;, δη· μοτΐΜος η χοινβτικβς υιτάλληλος. 2) Νά μή διατιλά υπό απαγορεύ¬ ση η κτώχευαιν χά Ι νά μή ϊχη χαταδιχασθθ έ«1 χαχουργήματι π έκΐ ηαραβάσει τ&ν αρθρνν 22 χαΐ 24 τοδ πβινικοΰ νομου. Μή υ χκρχόνταν ου» 4 διχολάβΝν αίς το Εΐρηνοδιχκίον έπιτρίπετοιι ή ύίτβράοπισις υφ' οΐουδήκοτε Έλλη νος κβλΐτου &κό τάς προϋηβθέ- ββις δτι δέν κατεδικάσθη η (δέν διατελεί υπο άπαγβρευσιν η δέν ίχβι κηρυχθή είς πτώχΐυσιν. Διχο λάβοι διορΐζονται υπο τοθ Ύ πουργοθ τής Διχαιοσύνης μόνον οί Ιχοντες απολυτήριον γυμνα σίβυ η Έμποριχης Σχολης. —Ή σταφιδαγβρά Λβνδίνοο. Πληροφορούμεθα ότι είς την αταφΐδαγοράν ΛονδΙνου αί σουλ τανίναι παρουβΐασαν τελευταίως μεγαλυτέραν ζ»>ηρότητ«. Π«ιλή
  σεις επραγματοποιήθησαν επί «αρ
  κοθ ολΝν οχιδον τ&ν προιλεώσε
  νν χαΐ είς τιμάς άναλόγν* τής
  ποιοτατβς. Τιμαί: Αΰστραλία; 45)
  -48)-, ϋρήτης 48)-65)-, Κοριν
  Οίας 55)-65)-. ΟερσΙας 39)6-43)
  -ΚαλλΐφορνΙας 38)6- 39) - χαΐ
  Σμύρνης 40)-38)-.
  —_ιβ ζωοχλβπήν.
  Υπο τοδ ϊταθμβδ ΧΝροβυλα
  κης 'Ασή Γβινιάς συνελήφθη β
  Χαρβλαμπβς Βασιλάκης χάτοιχος
  τοθ Ιδίου χβιρΐου επί ζωοκλβπί
  ■>{ βάρος τού Ίνσήφ Βρουλιδάχη.
  —♦Αρχαιρεσίαι τϋς Λ-ίαχης
  Έπιστημένων.
  Την παρελθούσαν Κυριακήν Ι
  γιναν «Ι αρχαιρεσίαι τής Λέσχης
  ΈπιστημόνΜν Ηρακλείου πρός
  εκλογήν ν*«ς ΔιοΐΜβύσης Έφβ
  ρίία;, έ{«λ*γησαν δέ διά την
  προσέχη διιτίαν οί κ. κ. Γρηγ.
  Χατζηδάκης. 'ΐΝάν. Μαραγιαννης,
  Ίβ»άν. Λογιαδηί, Άριστ. Μιχελι
  δ>κη(, Νικ, Σουργιαδάκης, Ίειάν.
  Ζΐρβουδάχη;, 'βμμ. κ. βανθα
  χης, Ιωάν. Ιζομπανάχης κ«( '£.
  Πβράκης. Ούτοι είς προσέχη συν*
  δρί*ν θκ χαταρτΐσουν τό Προε
  βρεΐον τής Λίσχης. Ή Ιδία γινι
  χή συνέλευσις τβν 'Αρχκιρεσιβν
  έ«1 το άποχωρήσει τοδ ν. Ανδρ.
  Βουρδουμπάκη έκ τ«ς πρίείρΐοτς
  τής Λίσχης κ>1 τή έκιχιιμλνο Α
  ναχΝρήσει αύτοδ ί{ Ήρακλ·ίου
  «νεκήρυ{« τούτον επίτιμον μ*λος
  τής Λ*σχη« διά τάς έ£όχου< κρο$ την Λβσχην υπηρεσίας τού ««ι την έν γένει υπέρ τής πόλεως χά Ι τοθ ΝομοΟ Ηρακλείου κοι νΝνιχήν δράσιν τού. ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ιΑΧΙΛΛΕΙΟΝ' ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ Μετά ριζιχάς άναχαιν(σιΐ(κα1 την κροσθήχην καί &λ· λ«ν νέαν δνματίεαν πρός τό «ρββαλάααιβν καΐ τήΓΛραΙ· Ε αν προκυμαίαν τής πβλε«{, έ{ασφαλ<ςιι ανιτον καί άλη Ε •ινα ευχάριστον διαμονήν είς τβύς τβφιδιύτα*. Κ βλκν τβν •ΒιτϊΤΓΐΙ^ΗτΤπΙΗΗιβ
  ί -
  ί.ι
  4
  Η
  1
  ε.
  Ι*
  Μ
  ί
  . Ηράκλειον Κρήτης
  ΓραΦβΤα Ιναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέρπτης
  1 Απριλίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΗΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 100 ΕΤΗΡΙΑΟΣ
  ΤΟΥ ΕΒΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
  ιΊΡΟΜΗΝΥΕΤΑΙ ΜΕΓΛΛΟΠΡΕΠΗΣ
  ΒΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ13
  ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Ό έορτασμός τής
  έκατονταετηρίδος τού Έθνικού χαί Κα
  ποδιοτριακού Πανεπιστημίου προμηνύ
  εϊαι μεγαλοπρεπής χαί δια τόν λόγον
  ότι είς αυτόν θά συμμετάσχουν, πλεί
  σχοι όσοι ξέναι έηίαημοι χαι αντιπρο¬
  σωπείαι όλων σχεδόν των Πανεπιστημί
  ών τής Έύρώπης.
  "Ηδη έχτός τής συμμετοχής είς τας
  εορτάς αυτού τούτου τού Γάλλου ύ
  πουργοΰ τής Έθνικής Άγωγής, άγγέλ
  λεται σήμερον ότι είς τόν έορτααμόν
  τής έχατονταετηρίδος θά συμμετάσχω
  σι καί 1 3 έν όλω Βρεττανικα Πανεπι
  στήμια προαδίδοντα δια των άντιπρο
  σώπων των ιδιαιτέραν όλως έπιβλητι
  κότητα είς τας διεξαχθησομένας τελε·
  Ο ΧΙΤΛΕΡ ΣΥΝΕΦΙΑΙΟΒΗ
  ΜΕ ΤΟΗ !ΤΡΑΠΡ11_ Λ0ΥΗΤΕΗΤ0ΡΦ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαρτίου («ού άντα
  ποκριτοΰ μας).—Αγγέλλεται έκ Βερο
  λίνου ότι ό Χίτλερ συνεφιλιώθη μέ τόν
  στρατάρχην Λούντεντορφ.
  Κατόπιν τής συμφιλιώσεως ταύτης
  15 έ ν βποκλείεται καί ή στενωτέρα συνερ-
  γασία τού στρατάρχου μετά τού Φύρερ
  επί στρατιωτικών χα.1 ειδικώτερον επι-
  τελικών ζητημάτων ένοιαφερόντων την
  έθνιχοσοσιαλιοτικήν Γερμανίαν.
  Η
  ΒΕΙΙΡΕΙ
  ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ΤΗΝ ΟΡΟΧΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαρτίου (τοθ άντ*·
  ποκριτοΰ μας).—Κατά τό δημοσιεύο¬
  μεν ο ν σήμερον δελτίον τής Μετεωρολο
  γεχής υπηρεσίας ή βροχή αυριον (σήμε
  ρον) θεωρείται πιθανή.
  Σημειωτέον ότι ή άνομβρία, είνε
  γενική καθ* όλην σχεδόν την Έλλάοα
  χαί ώς έκ τούτου ήανάγκη ·ής βροχής
  καθίσταται απαραίτητος είς όλας τάς
  παραγωγιχάς περιοχάς τής χώρας.
  ΑΦΙΧΘΗ ΧΒΕΣ ΕΙΣ ΤΑΤΟΐ
  Ο ΑΕΡ0Π0Ρ0Σ ΛΙΝΤΜΠΕΡΓΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαρτίου (τού άντα
  ποχριτού μας).— Σήμερον αφιχθη είς
  τό αεροδρόμιον Τατοΐου προερχόμε·
  νος έκ Ρόοου ό οΊάσημος Άμεριχχ-
  νός άεροπόρος συνταγματάρχης Λίν·
  τμπεργκ.
  Τόν Λίντμηεργκ έδεξιώθησαν κατά
  την προσγείωσίν τού, χαιρετίσαντες αυ¬
  τόν έκ μέρους τής Έλληνικής Κυβερνή
  σεως χαί άεροτΐορίας πολλοί έπίσημοι
  χαί οί άνώτεροι αξιωματικοί τού άερο
  δρομίου.
  ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΒΕΝΤΟΣ
  ΜΕΓΑΑΒΥ Ν Η ΠΙΑΓΟΓ ΕΙΡ Υ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαρβίου (τού άντ»·
  ποχριτού μας).—"Ανεκοινώθη σήμερον
  ότι τό προσεχές Σάββατον χαί περΐ ώ·
  ραν 11.45 θέλουν γίνη επισήμως τα
  εγκαίνια τού έν Νέ» Ίωνία ίδρυθέντος
  υπό τού Πατριωτιχοΰ Ίδρύματος νέου
  Νηπιαγωγείου.
  Είς τα έγχ»ίνιο< θέλουν παραστή.ή Α. ΑΙ. ό Βασιλεύς καί αί Πριγκήπισσοι. 2ΥΗ0Μ1ΑΙΑ ΠΡΟΒΥΠ0ΥΡΙ0Υ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΜΟΥ ΠΡΕΙΒΕΥΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαρτί.υ (τού άντβπβχρι Τ·6 μειΟ~Σήμβρ·ν ό Λρχπγές τή£ Ενβερ νή0ΐν$ ν. Ί. Μεταβάς, ε£*χ6η τ·ν κρκοβεν την τής Ρβυμβνίβίς μιβ' «δ κβί ου ν δι ελέχθη έη' «ρχ·τβν. Επί τβ$ ονΐνομιλίας χ»ν 6|ν ούδΐμία (ενε.Ν·(νν0ΐ(. Ή δράσις των Τροτσκικών είς Ρωσσίαν. Οί Βούλγαροι διά τό Ίταλοσερδικόν. ΑΘΗΝΜ 31 Μαρτίου.— Έκ Βερολίνου τηλιγρα- ♦οΰν δτι καθ' δ άναΐίρουν -ληροφορ(αι βκ Μ6σχας ό Στάλιν άβηύθυνε -ρδς την κεντρικήν εκτελεστικήν Ι έ«ιτρο«ήν «οοκήρυξιν 6ιά| τής όϊοίας έφιστά την «ρο σοχήν αυτής έ «Ι των έντός των συνόραν έχθρών, οΐτι¬ νες βυσσοδομοθν κακουρ* γήματα άνάλογα κρός τα 6ια«ρα]|θέντα «ρ6 καιροθ ήτοι τόν φόνον τοθ Κυρι*θ, κατασκονκΐαν καί σαμνο τάζ. Έφιστβται Ιδιαιτέρως ή «ροσοχή τώ» διαφόρων ήγετβν «ίς'τοΰς «ράκτορας τοθ τροτσκισμοθ καί, οΐτι¬ νες-ώς λέγει—<4ποτ«λοΰν άνιιλήν διά τό καθβστώς. Ή κατάστασις είς τ* Σο βιέτ φαίνιται τόσον σοβα¬ ρά, ώστΐ και αΰτός ό Στά λιν 6έν ιΐνι ήσυχος συνι στΑν διαρκώς δγρυβνον καί συνεχ,η} ικιτήρήσιν κα τ* τ·ν άντιδρώντων. Έκ Σαλαιιάνκαΐς τηλι- γραφοϋν δή κατά τάς λη- φθεΐσας αύτόθι «ληοοφοοί άς, «Ις τό μιτωκοντής Μα¬ δρίτης εγίνετο χθές την έ σιέραν αΐματηρα σύγκρου σις μιταξύ τΰν μ ε λ.· ν κυ· βιρνητικοθ τινος τάγματος καί άνδρΒν τής διιθνοθς Φ&λαγγος. ΕΙκοσι κυβερνη τικοΐ έθνοφρουροί έφονεύ θησαν. ΟΙ ραβιοφωνικοί σταθμοί μεταδίδουν την πληροφορίαν δτι (χναρχική άκόνιιρα εγένετο είς Βαρ κιλώνην κατ4 τοθ Τσέκου ΜκαρτΙν, ό δνοΐος ύπηρε τιϊ ώς «κβαιδευτής είς «όν κυβερνητικόν στρατόν. Ό ΜναρτΙν οδτος έτραυαατΐ σθη σοβαρΔς Τα 4κ Σ<χλα μάνκας τηλεγράφηματα χά ρακτηρΐζουν ίκΐσης ώς τι ρατολογήματα τής κομμου νιστικής «ρο«αγά*5ας τα Ιξανολυόμΐνα «Ισέτι «ιρΐ σοβαρβν ΙτΐιτυχιΔν τβν κυ βερνητικβν είς τα Ίσπανι κά ματαηα, βομβαΐρδισμΑν καί δλλ«ον. Έκ Σόφιας αγγέλλεται δτι ή άφηακρίς «Μίρ» είς αρθρον της «ερί τοθ γιουγ κοσλαυΐκοθ συμφώνου γρά ε>ει, δτι ή άβοκατάστασις
  σχεσε«ν καλής γιιτονίας
  μεταξΰ Ιταλίας καί Γιουγ
  κοαλαυΐας διευκολύνει την
  •ιλικήν στάσιν τής Βουλ¬
  γαρίας Εναντι τής Γιουγκο
  σλαυΐας.
  Ή εξαίρεσις έκ τής δικαιοδοσίας
  των νομαρχών ωρισμένων ζητημάτων.
  "Υπο την προεδρίαν τοθ δπουρ-
  γοθ τ*ν Εσωτερικήν χ. Μαγιά-
  χου συνήλθε προχθες τό Συμβούλι¬
  ον τής άποσυγκεντράσΐως χά Ι
  καθώρισε χά έξαιοιιέα άπο την
  διχοιιοδοαΐαν των Νΐμαρχών θίμ*
  τα των διοιφδριον ΰπουργιΐων.
  ΤΑ θίματα ταθτα ϊίν άνεχοινώ-
  θηοαν δεδομίνου δ τι το 2υμ6ού
  λιον πρόχειται νά συνέλθη ένχίς
  τΛν ήμιρ&ν όπίτΐ χαί θά διατιι-
  παιθασι ταθτα άχριβίστερον.
  Σημειωΐίον ίΐι επί των λεπτο
  μεριι&ν εν γένει ττ]ς διαχειρίοε-
  ως τβν θεμΐτην τούτων δπδ τοθ
  Κέντρου έν συνεννοήοει μΐ τιύ;
  Νβμάρχας θέλει ίχδοθξ ιίϊιχον
  Βασιλικόν Διάτκγμα. Είς τό διά-
  ταγμα χιθτο θά άναφίρωνται χατά
  σειράν τα έξαιρετέκ ΐτ]ς ίιχαιοίο
  οίχς χκν Νομαρχδν ζηχήμαιβτ, θϋ
  ηρ&βλέπωνται δέ πιθινώχαχκ χαί
  οί τρίποι τής χαχυτέρκς Ι
  αυτών δηο τοθ Κέντρου ωΐτε νά
  μή παραβλΐπτωνται έ< τής παρελ κύσιώς των χ* τοηιχκ βίΐμφΙ- ρον τα. Πίντω: δϊΐσχιχαΐ ατχοφάσεις έ- παναλαμίίνΐται δτι θε ληφθΐθν είς την προσέχη συνεδρίασιν χοθ Σκμβ3υλ(θ(ΐ χής «κοβυγχεντρώ· σεως. ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ Δια τηλεγρααήματός τού πρός τοος νομάρχας ό διευ θυντής τοΟ ύπουργεΐου των Έ σωτερικ&ν γνωρΐζει δή συμ φώνως πρός προκληθέν διά ταγμα ώς ήμέρσ τελέσεως κα τα τό ένεσιώς έ τος τοθ έτησί ου μνημοούνου ύιιέΐ των ίιε σόντων έν πολέμω ωρίσθη άν τί τής Κυριακάς τής ύρθοδοξί άς, ή 29 ΜοΤου· ι ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚλ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΙ ' Τό ύπουργιΐον των Έσωτε οικον Βι' έγγρόφου πρός τούς Νομάρχας παρακαλεΐ νά έκ δώσωσι τάς βεούσας διατα γσς βΐς τβς ^ινότητας έκε( νας οΐτινες ώς Κοινοτικόν κατάστημα χρησιμοτιοιβσι τα σχολιΐα ίνα οσάκις πρόκβιται νθ συνεΒριάσωσικατάτάςΰρας «αθ' δς λειτουργοθν τα σχο λεΐα καί είνε έξαιρετική άνάγ <η κάμνουν χρήσιν τοθ γρα φεΐου τής Κοινότητος. &ΟΚΙΜΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΜΗΧΙΝΙΚΟΙ Διά δημεσιευθείαης πράξεως «Ο επ Ι τής Συγχοινωνίας Υπουρ· γοθ είς την εφημερίδα τής Κυδερ νήσεωΓ, διωρίσϋι;σαν δέχιμ&ι μη χανιχοΐ είς την υπηρεσίαν χων Δημοσίων Έργων <Ί Κρήτες: Μ. Βογΐατ-ζάχηί, Μαχθ. Χατζηδάκης, Ί Μαλιχούχι;;, Α. Μανιδαχικ, Ματθ. Μουνχ«χαλκχης, Δ. Χρυ ά ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ 2ΧΕΔΌΥ ΠΟΛΕΩΣ Πρός τόν νομομηχανικόν Ή ρακλείου απεστάλη υπό τοθ ύ πουργβΐου τής Συγκοιν»ν(ας Βιάγραμμα ιροποπο ήσΓ τοθ σχεδΐου τής τιόλεως χατά τΛ οΐκοδομιχα τετράγωνα 682, 683 κλπ. οπου τα οΐκόπεδα τοθ Ο(<οβομικοΟ Συνεταΐρι σμοθ «Νέου Ηρακλείου» Βά Ο6ΐ τοθ βιαγράμμστος τούτου θά χορηγηθΏσιν άββιαι οΙ<ο βομήσεως πρός Βιευκόλυνσιν τοθ κοινοθ δεδομένου δα ή δή μοσΐευσις τεΟ σχετΐκοθ διατάγ ματος θθ βραηύνρ επί τι ε(σέ τι χρονικόν δ άστημα. Είδικώς δα τα ο(κοΒομικά τετράγωνα 681, 682, 683 δηου τα είς τούς πρόσφυγας εκχωρηθέντα Κρατικά οίκόπεδα, θέλει (σχύ σ[) τό συνεχές οΐκοδομΐκόν ού σΐημα. ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ή Ίερά Σόνοδος δι° έγγράφβυ της πρίς το ϋπουργιΐον τής Π»ι δείας πκραχολιΐ διτιος γίνη σΰσΐο σις είς χκυς μαθητάς νά μή άπβι σχολοθνχαι είς χά γυμναστήρια ή άλλαχοθ χαχά τάς ωρκς τής χελέ σεως των Εερβν δχΐλουθιβν, άλλά νά φροντίζουν νά προσέρχωνται ώ; Ιχουν ά/ωςιτε καθήκον είς αύτάς. ΑΦΞΙΣ ΣΠ0ΡΕΛΑΙΟ.Ν Η ΣΧΟΛΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Προκκηρώχ6η βιαγωνισμός δια την εισαγωγήν 20 μάθη των είς την., Σχολήν Άεροπο ρ!ας (τμήμα άεωματικθν). Ό βιαγωνισμός (δτος θά αρχίση την 1 Α,ύγουστου. "Ομοίως προεκηρύχθη δια>ωνισμος δια
  την εΐσαγωγήν έτέ(ων 20 μα
  θητΛν ύπαξιωματικθν ^Π την
  14 Αύγούστου.
  ΕΝΟΙΚΙΑΧΙΣ ΦΟΡΟΥ
  Δοθείσης νομίμου προαφορβς
  επι πλέον δια χον φόρ^ν σφαζομί
  ν «ν ζώιον ιής πόλεως Ηρακλείου
  αναλ^φΡήΗται ή δημοπρασΐ»
  την προσιχή Κυριακήν 4 Άπρι
  λίου έν ■ φ Έφορια> ώ Καταστήμα
  χι χαί ω^αν 9—12 κ. μ. ώς χ«ί
  χοθ χωρίου Κ
  ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ
  Είς τό ένταθθα ΛηξιαρχιΙον έ
  ίη?ώβτ,03ν χατά τόν διαρρεύσαν
  τ« μί)να 100 γιννήσιις, 37 γίμοι'
  χβΐ <§ θά Αφίχθησαν κσΐ ένχοθθα ά πό ιιροχθες Ικαναί ποσότητες στιορελαΐων άτινα μετά τόν έξίυγενισμόν των θά διατβ θοθν λίαν προσεχώς είς την κατανάλωσιν. Συμφώνως πρός χά έξαγγβλθέντα ή τιμή των σπορελαΐων θά καθορισθή είς χαμηλά έπΐπεδα. ΖΗΜΙΑΙ ΕΚ ΠΑΓΕΤΟΥ Κατά χθεσινήν τηλεγραφικήν αναφοράν πρός την ΝιμαρχΙαν τοθ Προέδρου τής Κοινότητος Καοτελ λίου Πεδιάδος οί χχτοιχοι τής περιφερείας τής κωμοπόλεως πε¬ ριήλθον είς τελείαν απόγνωσιν ου νεπε'α τής καταστροφάς χβν άμ πέλων των έκ παγετοθ σημειωθέν τ°ς χβές την πραΐ» χαί πρςιξι νήαχντος σιβχρωτάτας ζη^ίκς δπ<ρ βαινοάαας χά 3.000 000 δρ. ιί; £ κάντα χά εΐίη αμπέλων. Τό τη λεγράφημα προσθέτει δτι οί ζή μίαι είς τάς κμπέλους ι15ους οοιιλ τα ν Ι χαί χαχτβ «νίρχονχαι είς 1ΟΟο)ΐχαΙείς τάς ροζ«1 χά Ι οίναμπέλους είς 80ο)3. Είς χό χωρίον Άποοτόλους ο Ε άμπελωνες χατεστράφτ,σαν ώς ίναφέρει δλλο τηλεγρίφημα καχα ποσοστόν 96 ή». ΑΙ ΣΗΜΑΙΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ Τό ύφυπουογεΐον Δημοσίας Ασφαλείας λαβόν αφορμήν εξ έρωτήματος τοθ Νομάρχου ΛαρΙσσης απηύθυνε πρός τάς άομοΜας αρχάς καί την Ένω σιν των Δήμων καί Κοινοτή των Ιγγραφον δι' ςδ γνωρΐ ζει δτι μόνον αί σημαΐαι των κρατικων ύτηρεσιών καί δή μοσ ών κατασΐημάτων επι τρέπβται καί ύποχρεοθνται νά φέρωσι τό Βασιλικόν Στέμμα. ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΦΑΡΜΑΚΒΜΠΟΡΕΙΩΝ Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ ύ φυπουργεΐου Εργασίας κατέ στ η υποχρεωθή ή απόφασις διαιτησΐας ώς πρός τσς σχέ σεις εργασίας μετοξύ των φαρμακεμκόρων καί των ύτταλ λήλων των. Ή ύττογραφΕΐσα σχετική συλλογική σύμβασις θά (αχύσ[) δι" ολόκληρον την Έλλάδα κατατάσσει δέ τούς φαρμακοποιούς ύπαλλήλους είς διαφόρους κατηγορίας μέ αισθούς κυμαι>ομένους μβταξύ
  1100 καί 3000 μηααΐως.
  ΔΙΑ ΖΟΟΚΛΟΠΗΝ
  "Υίΐά χοθ ΣϊαθμοΟ Χωροφυλα
  κης Μχργαριτων αυν»λ^φ6η έ Ί
  ωχννης Νικολουϊάχης χατοιχος
  Άναχουρδομέχοχα Ρεθύμνης κα
  χηγορούμννος επί ζωοχλοπ).
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
  ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  ΑΙ έν τη αγορα μας κυμανθβΐσαι
  χθίς τιμαί των διαφόρων ένχωρΐβ»
  νροΐόντων είχον ώς κατββ»
  α'( «οιόνητο^ βρ.
  Ι
  ετ'

  Υ·χτ4οε|
  ει·
  ··.
  Υ
  Ίλ*ιει
  Ι ρ
  ■»ιν« «. ε·β·εΐα«
  Αι.νι.»,
  ΈξαιρβτικοΙ
  λ·»«·Ι «' «·ι«τ.
  ■••■~λ. Ι|«>·.
  14.—
  31
  3" ΠΡΟ Ι'ΜΗ
  „, 29 —
  ■•ΙβΙυΙΙαε) «εττ* «ι. ,.
  Μαροοναα
  ΜΑλι «οιοτικ··,
  ΑΙ«α|α
  Ο ΦΡΑΝΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕ1
  ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΑΑΡΙΤΗΣ
  ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΛΞΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
  ΔΙ Μ1ΚΡ0Μ1Χ4Ι ΠΛΝΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαρτίου (τού 4ν·
  ταποκριτού μας).— Άποψιν» ρ«βιοτη·
  λεγραφήματα έκ Σαλαμάνκας, των ξέ
  <ων άνταποκριτών, άναφέρουν ότι άπό χθές παρατηρούνται μεγάλαι κινητοποι ήσεις, είς τό στρατόπεδόν των έθνικών μεταφέρονται δέ έσπευβμένως μεγάλαι στρατιωτικαί ένιβχύβεις είς τα μέτωπα καί ιδίως είς τα πέριξ τής Μαδρίτης. Έξ όλων αυτών, προαθέτουν τα ραοιο τηλεγραφήματα, συνάγεται ότι ό βτρα τηγός «1>ράνκο έτοιμάζει νέαν άποφασι
  στικήν μάχην πρός κατάληψιν τής Μα
  ορίτης καί αυντριβήν των έρυθρών, την
  οποίαν χαί θά διατάξη έντός των ήμε
  ρών. Έν τώ μεταξύ καθ ώς άναφέρουν
  άλλαι ραδιοτηλεγραφήματα καί έν άνα
  μονή τής μεγάλης μάχης συνεχίζονται
  αί μικροσυγκρούσεις είς ολα τα μέτωπα
  άνευ όμως σοβαρών άηοχελεσμάτων.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΥ1ΣΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαρτίου (τού *ν·
  ταποκριτού μ-ας).—Ό πρωθυηουργόςκ.
  Μεταξάς έσχεν άπόψε μ*κράν συνεργα¬
  σίαν μετά τού ύπουργοΰ των Οίκονομι·
  κων κ. Ρεδιάδηκαί τού διευθυντού τού
  Γενικού Λογιστηρίου κ. Μαντζα·
  βίνου καθώς καί μετά τού ύφυπουρ-
  γού κ. ' Αποστολίδη. Ή συνεργασιαι
  αυτή κατηνα,λώθη ώς ανεκοινώθη αργό¬
  τερον, είς την .τελικήν διατύπωσιν καί
  την έγκρισιν τού κρατικοΰ προΰπολογι-
  σμού τού αρχομένου άπό αυριον (σή¬
  μερον) νέου οικονομικόν} έτους 1937
  —38.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΑΝ.ΧΟΡΕΙ ΔΙΑ ΠΕΑΟΠΟΝΝΗΪΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μοτρτίβυ (Τβΰ άντκηοκρι
  τού μ«ί)—Έκ τβϋ Αύλ«ρχβ(ου ανεκοινώθη
  βπόψε ότι άπεφκαίσθη όριστικ&ς ή «ναχαίριι
  σις τού Βνοιλΐνς την προσέχη Δευτέραν
  δια τ· «ν* την Πελοπέννησον ταξείδιον
  τού. Ό Βκβιλεύς θα έπιαχεφθό τάς κυριωτέ
  ρκς κέλβις καεΐ χΜμαπβλεις τής Πκλοπβννή
  σου, διτυς την Κβρινθον, Τρίπβλιν, £π«ρ
  την, Μυοτράν, _αλάμα$, Πύργβν, Αίγιον,
  Πατονς, Ειάτβν καί άλλα;, 8« επιστρέψη
  δέ είς τβς Αθήνας την Ιέτ,ν Απριλίου Είς
  τέν Βασιλέκ έτ*»μ<4ζει ό Πελοποννησινχός λαές μεγαλειώδη ύπβδοχήν. Ο κ.ΜΕΤΑΞΑ- ΑΕΝ ΒΑ .ΥΝΟΔΕΥΣΗ ΤΟΝ ΒιΣΙΛΕΙ ΓΕΒΡίΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαρτίου (τού άντα- ποχριτού μας).— Καθ* ά ανεκοινώθη έκ τού Πολιτιχού Γραφείου τού χ. Πρωθυπουργόν), ό χ. Μεταξάς θά ου νοοεύση τόν Βασιλέα κατά την επίσκε¬ ψίν τού είς Πελοπόννησον μόνον μέχρι Τριπόλεως οπόθεν χαί θά επιστρέψη είς τας Αθήνας όπου χιθίσταται άναγ καία ή παρουσία τού λόγω έπειγουσών Κρατικων ύποθέσεων. Ό κ. Μεταξάς θά επισκεφθή Αργότερον κχί τμηματιχώς την Πελοπόννησον ολόκληρον, διά νά μελετήση τάς ανάγκας της καί νά μερι μνήση διά την θεραπείαν των. ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΤΑ1 Τ Ο ΝΕΟΝ ΟΑΡΠΟίΗΤΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαρτίου (-.ου 4ν- ταποκριτοΰ μας).—Υπό των αρμοδίων ύπηρεσιών τοΰ ύπουργείου τής Συγχοι νωνίας ήρχισε καταρτιζόμενον τό νέον όδοποιητικόν πρόγραμμα τής κυβερνή· σεως. Τό νέον αύτό πρόγραμμα μετά την τελικήν επεξεργασίαν καί σύνταξιν τού θά υποβληθή πρός έγκρισιν μετ' ό· λίγας ημέρας είς τό Συμβουλιον των Δημοσίων έργων, θά τεθή δέ συντόμως είς εφαρμογήν ύηό τής κ»ώρνή«·ν»«,, ? χβεβιν τ « τ·ί·ν ού τ» μ« ρΐν »« ί οτειμ- β« *>
  χιοίς τ·« ,·£
  β·ν δι* «υτι
  Χβ, «Ι ουγεΐ
  η«ι της Χ«Ι
  μας Ιδιι
  <ςμ ρ« μ«ς βεθΐερημβνι ρηειι ·λ·κλ τλβτον «λ·! •(■την *< έ Ακ·μ·ννμΙ ριοβν μέχρ άγαθ- τής βυγκβινωνίί Εαί Ινώ ι Εύρύπης κβ κ·ν(6»ν, ίχί ύρειίον; έ ο δρομους κ· εΐτβρχίετς ι μ«1 εί; τή ρον Μ«ί αγι 4μιΤ{ δέν ι ρ« τβ έκατ ίίρβι» Κραι ΤΙ ήμιονιΚ δι«μ>ρ(ομαι
  κ·» διην·1
  *5βί, Ματΐσ
  τβιοδτβν αί
  χχριοαοτιρε
  βτΐ π«ρα τ
  β«υβς κ·,
  4«η«νβς ι
  τ«ν ν α είνε
  Ρ'ν καιρόν
  «ηοτελ·δν ι
  λ
  ς
  ς Κε,Ι
  Άλλβί, τό
  Ρ>ν, «1ν«ι ι
  ·λ·χληρ«,
  »·δ