94093

Αριθμός τεύχους

4532

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

2/4/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ανορθωσισ:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ?ΑΦ«!ΚΗ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγιϊπτοο
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμεριχής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος > 8
  Τιμή
  πατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΠΑΡΑ?ΚΕΪΚ
  2
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΓ ·»ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4532
  ΤΝΠΠΙΙΙΙΣΤΙΤΜΤΙ1 ΘΡ· Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΝ
  Τ« χθκαινν έξ Άθηνϋν τη
  λβγρανήματά μκς ανήγγβι
  λ«ν, ©γ» κατόπιν έντολής τής
  κυβερνήσεως αί άρμέδιαι ύ
  πηρκοίαι τ·ΰ ύπουργείου τής
  Συγκοινωνίας ήοχισαν (ργα
  (,βμκναι ουντβνως δια την
  σύνταξιν και επεξεργασίαν
  τβΰ νέ·υ οδοποιητικοϋ προ·
  γράμματος. Επί πλέον δέ,
  αναφερβυν τα τηλβγρκφήμα
  τα β π τ* πρόγραμμκ αύΐο,
  «Ηοκληρούμεναν καί ίγχρι·
  νομενβν τελειωτικ&ς, θκ τε-
  θ$ είς εφαρμογήν είς τό ουν
  τβμώτερον δυνατόν χρονι
  χον διάοτημα.
  Βεβαίως, δίν ειμπορούμεν
  νβ γνωρίζωμεν ·κ· τβΰδε τό
  πράνοαμμα βύΐό «ν ταίς λε
  πτβμερείαις τού Καί π«λύ
  περισσότερον δέν γνωρίζβ
  μέν ·ϋτε κατβ ποίον τρόπον
  καί είς πβαβν χρονικόν διά-
  στημα θκ επιδιωχθή ή εκτέ
  λεσίς τού ού τε καί κατβ πά-
  ασν δι* βύτ·0 θα λυθβδν δ·
  λαι αί συγκοινωνια*αί άνάγ
  Μαι τής χώρας καί τής νή·
  ΟΟΗ μας Ιδιαιτέρως.
  Γνωρίζομεν ομως Ιτι ή χά
  ρα μας είναι απιστεύτως κα
  θκσΐερημένη, βκό άπεψΐως
  αύτοκινητοδράμων. Πκριφέ
  ρειαι όλοκληροι μέ ανεξάν¬
  τλητον πλο&τβν χαί οπουδαι
  οτάτην (θνικάν οημαοΐαν,
  παραμένουν ακομη τελείως
  βπομονωμεναι χαΐ δέν ίγνώ
  ριοαν μέχρι τής βτιγμης τ
  «γαθα τής δι' αύτβχινήτβυ
  ουνκοινωνίας.
  Κ«1 ·>§> άλλαι χδραι τής
  Εύρύπης καί αυτών των Βαλ
  χανίων, {χούν πλβυτιοθζ μέ
  ώρα··νς ίσφαλτβστρωμενους
  δρβμους π·ύ διασχΐζβυν τας
  βκαρχίνς των καί φέρβνν
  καί είς την πλέον αηβμβ-
  ρβν καί αγβνβν γωνίαν των,
  ημείς δέν κατορθώσωμεν κα
  ρα τα εκατόν {τη τ·ϋ ίλ«υ·
  θέρου Κρατικόν βΐβυ μας ού-
  τι ήμιβνικβύς δρβμους νά
  κατασκευάσωμεν είς πβλλβ
  διαμκρίβματ». Καί βκεϊ ί
  κ·υ διηνο.χβηααν άμαξιτβί
  οδοί, κατασκευάσθησαν κατά
  τβιοδτον αθλιβν τρόπον, αί
  περισσβτεραι τουλάχιστον, ώ
  στβ παρα τας συνεχείς επι
  οχκυας χβΐ τ«ς κχθαμερινκς
  δαπάνας τής συντηρήσδώς
  των ν* είναι τόν περισσβΐε
  ρον καιρόν βδι«β«τβι χαί να
  αποτελβΰν παγΐδβς θανάτο»
  λβγω τής πλημμελοΰς χαρά
  (κως καί κατασκευϋί των.
  Άλλά, τό χειροτέραν, εϊπβ
  μέν, είναι ίτι διαμβρίαματα
  ολοκληρα, πλβύβια καί προ
  σοδοφορα, επαρχίαι χατβι
  κούμεναι «κ* χιλιάδας πβλι
  των, μένβυν «κέμη χνρΐς ί
  πικοινωνίαν μέ τα κίντρα.
  Καί ύπαρχουν βκομ« ανβρω
  πβι πβύ«νν··δν τ· αύτοκί
  νητβν καί δέν τό {χούν άν
  τικρύβει ·ΰτε κατ' όψιν. Ίδι
  «ιτίρως μάλιοτα *δ& είς την
  Κρήτην, Από τϋς απέψεως
  αυτής κύριακίμκθα είς χει
  ρστέρβν μοίραν κα» βπό αύ
  ά λέ έ
  τβδ συμπληρωματτκου διχτύ
  •υ διά την επικοινωνίαν καί
  τδν νβτίων βπκρχιδν της νή

  τάς τάς πλέον Καθυιτβρημέ
  νας ακβιχίας τής ■Αφριχής.
  Καί είναι βληθβς παρά τα πε
  ρί τοδ αντίθετον νβμιζομε
  νο. είς την άλλην Έλλάδκ,
  • π ή Μεγαλβνηαος ύστβρεϊ
  ώς κρός τά αυνχοινωνιαχά Πλντάνβυ — Φχιστβύ,
  μίαν δλων τβν αλλων διαμβ Τυμπβεχίου— Κοκκίνου
  ριαματων τής Ελληνικάς β
  πικρατείας. Τουτο δέ οφκί
  σου μβταξύ των.
  Είναι δηλαδή βνάγκη νά
  κατασκευασθή ή βδβς Ίκρα
  πέτρας— Βιάννου— Άρκαλο
  χωρίου. Σκβινιά — Με«τοχω
  ρίβυ—Χάοαχα— Χταβιδν —
  χαί
  Πυρ
  νού—Μελάμπων.
  Αί οδοί αυταί ενούμκναι καί
  ρς φ μ
  λβται ώς έχομεν τονίζει μέ τας υπαρχούσας ήδη χαί
  κατ' επανάληψιν, είς τό δή σήμερον θ' άτιβτελέαβυν μΙ
  ίχκι παρελθα όλίγος σχβ αν «ρτηρίαν ή βποία θ« δια
  τιχβς χρίνβς βπό τής «πε σχίζα την άνατβλικιΐν Κρή
  λευθερώσεώς μβ;, είς τ,βύς την δια τής νοτίας πλβυράς
  μεαολαβήβαντας πολέμους της, «πό της Σητείας μίχρι
  χαί τούς μκγάλου; έθνικούς τής Μεσσαράς καί εκείθεν
  «γβνας χαί είς τον παραγ διά των Μελάμων θ'.άπολή
  ό ί ώ ί ό έθ ί θά
  ργ μ .
  παραγνώ γα είς τό Ρέθυμνον χαί θά
  κατα τα επιχοινωνη μέ ολόκληρον
  επι την Δυτικήν Κρήτην.
  Άλλ' έκτος αυτών δια
  λή
  γς ς
  κωνισμόν καί την
  ρισιν τϋς Κρήτης
  τελευταία ίτη, υπο τού
  σήμου Κράτους. Έξ αίτ(ας ς
  δέ ολων αυτών αί περιοσέτε την όλοχλήρωσιν τοδ £υγ
  ραι χαί έκ των πλονσιωτέ χοινωνιακοΰ μας δικτύου,
  ρων χαί μςγαλυτέρων ίπαρ θν πρέπει ν« επιδιωχθή ή
  χιβν τής 'Ανα ·λικής Κρή χατασχΐυη καί τδν άλλων
  της οπνς ή Ση* ·1« ή Βίαν δευτερευουσβν όδδν όπως
  ν·{, τό Μονοφάτο», χαί τα τϋς.'Αγίας Βαρβκρας—Γέργε
  Σφακιά έκ τής Δυτικήν, μέ ρπς— Ζαρού — Γρηγοριάς—·
  νούν άνόμη καί σήμερον Κοκκίνου Πύργου, τοδ Γάζι
  χωρΐς δρομονς χαί χωρϊς ά —Κρουσδνο;, τοδ Καρτκροδ
  μαξιτην συγκοινωνίαν, τελεί — Έληας—Έπιοκοπή;, της
  ως απαμονωμέναι κ«ί έγκα ΣταλΙδος—·Μ·χ·δ χαί τής
  ταλκλΕΐμμέναι. ΐΧερσονήσου —. ,Καστελλίου
  "Επρεπε λοιπον νά κατ«·' Μέ την εκτέλεσιν τοδ όδικοδ
  θΓρωθά πρί νμ*τι ε ν προγραμ' "ύτιΰ δικτύου χαί μέ την
  μ« όδικ&ν Ιργων λκκτομ»- Χ«τ«οκΕυ«ν τβν όδΰν τβν
  ρές, , μελβτημίνβν, ίπ. τϋ ώπβγβμένων Είς τό (ηαρχια
  βάσει των αναγχών έκβοτου!>«·ν τ«μΕΐ·ν θ« λυβή τό
  διαμερίσματβς. Καί επί πλί-. σΐίγχβινωνιβχόν προβλημ*
  όν νά εύρεθοδν χαί οί ποροι «αί θά δημιβυργηθβϋν αί
  ίκ τβν οποίων 8ά χρημ«τβ-|«α»«λεΤς βάσΐις χαί αί πρ«ϋ
  δοτηθβδν τα £ργα αύτά διά π·8εσίΐς διά την έντατιχην
  νά μη δΐαχοποδν χαί π«· 4»«μβτάλλΕυοιν τ·δ πλούτ·υ
  λιν, δπως ουνίβη μ έ τα Ιρ τβν Κρητιχών ίδ«»ων
  γ« της ΣυΜβάο«ως Μ«κρη· τπν «Ρ··δ·ν χαί τ·ν
  Καί πολύ όρθβς εατράφη βΜΚολιτισμόν τής Νήσου,
  κρός β ύ την την κατεύθυνσιν ί'Αλλά, τουλάχιστον βί νέαι
  ησημΕρινη κνβίρνηαις Εύ- *«τ·» βδοί θά πρέπει νά χά
  τυχβς, διά την Κρητην προ- ταοχευαοβοδν μέ (κιμελειαν
  νρ«μμ« καί μελέται έδικβν, *«· φρ·ντίδ*. Νά βχιροβτρω
  ίργων. ύκβρχβυν έΐβ.μ» βκ·,β·δν χαλνς καί νά κιοοο.ρω
  β·Ον· Ν« *Χ·8ν *Ρ«·τ·ν
  ... , . , , ι πλάτος χαί νά άποχτήσουν
  Δέν 4π.μίν« λαϊκόν π.ρ« ',,,β.ϊ1. 5ΐί τά Ιιϊι>ίνδϋν
  Α βχτίλΐσιίτοδ «Ρ·ΥΡ«μμ« | *Βι .„.χρημνα σημ.ί» των
  ·■'■ ■***·*'·'· —-·ν·Λ·—ί·!»»*» ··· Ε_ατε να χαβπνΐ-ΤΑΐιν ηοοκ^ιιιακτι
  *νν ■
  V V
  «ο* ε^«#> ■)
  VI
  10 ^ π^ε^ φ «νΒετνθν τΓ ρν νε> ρ ε)
  Την ανατολικήν Κρήτην, ίν χβ1 συγχοινωνιακαί άρτηρί
  δκίχνυται ή χατνοχευή τ·ΰ «ι κβί οχι παγίδες θανάτβυ
  κατωτέρω συγκοινωνιαχοδ δ» όπως είναι πολλαί παλαιοί
  χτύου. Κατά πρώτον λόγον δρόμοι μας έξ αίτίας τής β
  βεβχίως έπιβκλλεται ή «πό- θλιίτητος των οποίων θρη
  περάτωσις των έδΰν Ήρα·|νβΰμεν χάθε τόσο άθ&α 8ύ
  χλείου—Πύργου χαί Χ«ρα· ματα.
  χά χαί Ηρακλείου—Ποτα-1 Άλλά πιστεύαμεν ίπ δι'
  μνιδν— Γωνιδν— Λασηθίου ολα αύτκ θά προβλίπη τό
  χαί ώ; χαί Ηρακλείου—Βίαν νέον α&ιχόν προγραμμα. Δι
  νού. Έπίσης τδν έδΰν Πά- ότι ή κυβέρνησις φέρεται ά
  χείας Άμμου—Τουρλωτής— ποφασισμένη νά άχβλου9ήση
  Σητείας χαί Σητείας—Μαρω νεαν πολιτικην χαί επί τβδ
  νιάς— Άρμενοχοιντράδων — συγκοινωνιακόν μα; ζητήμν
  Ιεραπέτρας Μβτβ την κατα τος ώστε νά μην βιτανε,λη
  ακκυην δέ τδν βδβν αύτδν φθβϋν τά σφκλμκτα τβδ πά
  ν' «ρχίβα η εκτέλεσις καί ρβλθβντβς...
  Πρός £να τρομερόν φαινόμενον;
  Η ΣΕΑΗΝΗ ΒΑ ΕΠΙΠΕΣΗ
  ΜΙΑΝ ΗΜΕΡΑΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΓΗΣ
  Ή οελή η, ή άοτιίριυΐος αθτν)
  Κτ]γ4 έμπνιύσεβς τβν ποιητβν
  χαί ιβν Ιρωτιυμίνων, ή ίιακριτι-
  κή μάρτυς τίαων ρωμαντιχβν πε·
  ρΐιτάτυν, χινίυνεδει νά έχραγΐ ώς
  βίμβα κοί νά δΐίκκΐρπιαθζ αίς
  τό άπειρον, άν πιστεόση κανείς είς
  τάς προφητείας διαφόρων οοφβν,
  μέ νΰς δποΐους ήιχολήβη εσχάτως
  γαλλικόν «ιριοδικόν. Μία άπό τάς
  προφψεΕας κ&τάς προλέγει την
  ναταατρονήν τής οιλήνης ή ι&-
  λον «Α σχίσιμόν χ—ς είς Βύο, πολΰ
  βυντίμως, Βιοτι ιό τρομερόν γεγο·
  νός πρίχειται νά ουμδξ βίαν θά
  Ιχη ανέλθη είς την αγίαν Ιϊραν
  έ τέταρτβς ίιάίοχος τοθ οημερι
  ν: Ο ποντί'φηχος Πίου τ&0 11ου. Μο
  λονότι Γ ά περάοουν άρχετά χρίνια
  Ι«β( Βτοϋ περάββϋν τρείς άκίμη
  κακαί άκό ΐΑ Βϊτΐχβνέν χά Ι τό
  Ην έ)ν8(βιφλρ·ι ι*μίσ»< γιν*ίν, ίΐ 5ί3 νά παραμιίνωμεν ίσυγχίνηιοΐ άπο την τρομεράν β ύΐήν καταστροφήν την όποιαν έπροφήχευοεν 6 "Αγιος ΜαλαχΕας. Φχνταοθτ]τε νά χάσ» μέν την οελήνν,ν χαί νβ χινδυνεΰ σ»μιν ίπίοης άπό την χαταοτρο «ή» τΐ]( Οστιρα άπό όλ(γ« σχεχι χως χρόνι»! Την προφη'είαν αδφ έπιίι ίαίοοε χαί έοχολΐβοε 8«ς μονα χίς ίϊγνωστοΓ, δ επικαλούμενος «μοναχός τής Παδούΐ](»ι τοθ 6 πςίΐου οί προφητιΐαι διά χον με γάλον πόλεμον τοθ 1914 χαΐ διά την έκιχράτςαιν τοθ φβαιομοθ είς την Ιταλίαν Ιχουν έκαληθεδοη. 'Η τρομερά αθτ~ κροφι,τε(α χαΰ( αταται σήμερον αξία χά,θε προοο χί)ς άκό τό γεγονίς 8» χ μερΐχοΐ βμεριχανοί άοτρονόμοι κα ρετή^ηβαν—ί) ένίμιοαν δτι καρε ιήρι,ββν—μίαν μιγάλι,ν ρνγμτ)ν ιί< .ήν β-Αφ)^ Ο^οκεΐται λ περΐ οημείοο τής ενάρξεως ττ]ς χά ταατροίήί ή περΐ ίφθαλμαηατης; θι ήιο προτιμίιερον νά πιαιιύοω μιν ίτι πρόκειται περΐ ίρθαλμα πατής των αμερικανόν «οτρονό μων. 'Η προφητεΕα δμως τοθ "Αγ[ου ΜλλαχΕα ίϊ* είνε ή μίνη ή όποΐα προλέγει την χβτασιροφήν τοθ ποι ητιχοθ αύτοθ ά*3ΐρου, την γοητεΕαν τοθ δκοΕου άπολαμβίνοιιν χατά τάς θερινάς νύχτας ολοι οί άνθρωκοι. "Βνας άπό «ύς ουγχεένους οο φου(, τοθ δποΕευ ή έπιοΐημονιχή οοβκρδιης είνε παρεδεδειγμένη, 6 βερ Τς«ί»ιμς Τζ^νς ττ,ς άγγλιχΐϊς βχοιλιχτ]ς έΐαιρείας άοτρονομι χβν μελετων, Ιχει Ιπίατ|ς την γνώ μην δτι ή οελήν~ θά χαχαστραφϊ μέ την διαφοράν δμως δΐι προ βλέπει τ4 τέλος της ίχι είς τό έγ γύς μέλλον άλλά πο?ύ αργότερον. Ό οέρ Τζαίημς Τζΐ,νς δέν είνε προφήτης άλλά Ιπιοτήμων δ δκοΐ ος ξεχΐΜ]ι άπό έιτιστ^μονιχήν 6ά οιν. Ή ταχύτης τής περΐοτροφής ττί< οελήντ,ς γύ,ω άκό την γ1}ν αίιξάνειαι άνεπαιοθίτως μέν 4λλά άαφαλως, ή Η οελήν- κληβΐάζου 9* την την θά έπικίοη έπίνω της Πβς 6 "Αγγλος άρτρονίμος χ*· β ν* Ι^ ^ή φ · πίστωσιν είνε δύσκολον δι' τούς χοινους θνητοΰς πβΰ ϊε< γνω οίζομεν άπό αυτονομίαν νά έν νοήοωιιεν. ΦχΕνεχαι Βτι ά«δ την μελέτην τω* χειμίνιον ποΰ οί άστρονδμοι τοθ προχυπτει Βιι τά χρονινά ιι«α τά δποΤχ έμισολάδουν μεχα (ύ ίύο Ικείψι»ν ή3»ν μιγαλείτε οα χαχά το παοελθόν. 'Βηομένως συνάγιχαι έ« τούτου Βχι ή ταχύ της τής σελή'ης ίιαρκβς αύξανε χαι. Κατά τόν σέί Τζαίηιις Τζήνς ή σελήνη εδοίσκιται σήΊιιιοον είς απόστασιν 340 000 χιλιομέχο«ν ίπο την γή», θά πλησιαση ίέ αέ χρι 16.000 χιλιομέτρων. "Ας φχνχασθίμεν λοιπόν την σελήνην τόσον χονχά μχ^! ΤΙ ώ?αΐ9ν θέχ μα θά ι&ι παρουσιάση δ φωτεί νός αύϊδς ίίσχος επί τοθ δποίσϋ θά μποροθμε νά ίιαχρίνωμεν πλεί σχας λεπτομερείας διά γυμνοθ,, & φθαλιιοθ. Ή πρόΌίος τής έπισχή μης χαί ή βελτίωσις τβν μέσω* παραχηρήσεως Βταν συμβή τό προβλεπόμενον γεγονδς θά έκι- στρίψιυν είς τοΰς κκτοίκους τής γής νά παρακολούθησιν την ζ«ή* —εάν υπάρχη—τής σελήνης χά Ι νΐ κάμουν Ια»ς χαί έκδρομίς Εως ιό ρωμϊνχιχον α&τό δστρον οί ίρυχευμένοι τ<0 μέλλοντας, ένψ ημείς οί άτυχεΐς χκΐ οί πρό γονοί μας ήρχούμεθα μόνον είς χήν έκ τι Ο μαχρίθεν απόλαυσιν της. Ποίος ίέρει εάν ϊέν γίνη χαί χανένας πόλεμος μετοξϋ τβν έ· θνβν διά την απόκτησιν ίποιχΐων καί των ηλουτονόριον πηγβν της. Άλλά δ σέρ Τία'ημς Τζήνς τά άποχλείει ίλα» βύτά ίιότι προβλέ πει Βχι ή προσέγγισις τής σιλή ^ης πρές την γήν θά σημειώση χαί την καταστροφήν της. 'Η σε λήνη θά Ιχραγιή άπλουσταχα ώ; βέμβα πο?λά ?έ χεμάχιά της θά έπιπέσουν επί τής γής. έν ώ πολ λά Η-» δΐοσχορπιαθοθν είς τό άΆει ρον. ίΰίυχβς δ σοφίς άστρονόμος ίέν χαθορίζει πότε θά συμβή τα τρομερόν ούτό γεγονός χαί τοιου τοτρόπνς, άπό τής έπιστημονιχής ίευρβς τοθ ζτηήματος δυνάμεθα νά χοιμώμεθα ήιυχα χαί ημείς χαί χά παιδία μας. Τουναντίον προβλέπει Βχι θ* περάσουν χιλιά δες χρόνια Ιιος Βτου πλησιίση οελήνη την γήν. 'Η προφητεία Βμως τοθ άγίου Μαλαχίου είνε πεΓΐσσότερον άπει λητιχή. Ό (ϋίγιος έπροαήτευσε 8 τι θά συμβή , Βταν θά ίχη ανέλθη είς τόν παπιχόν θρόνον δ τέταρτος χαχά σειράν διάδοχος τοθ Πίπα Ποίου τοθ ένδεχάΊου. Ό «μοναχδς τής Παδούητ.» σχολιάζων την προ φηχείαν προσέθεσεν Βτι μεχά τόν Πίον τόν ένδέχκχον θά ανέλθη είς χον παπιχον θρόνον δ Γρηγδριος δ Ιβδομος μετ* αυτόν δ Παθλος δ £<χος κατόπιν δ Κλημέντιος δ δέ χαχος πέμπτος χαί τέλος δ Πίος δ δηΐέκατος, δ δπαΤος θά είνε χαί θθμα τής χκτοιατροφής τής σελή ί, την οποίαν θά έπαχσλουθή σιιιν μεγάλαι χαχασχροφαί επί τής Εοτυχ&ς Βμυς αί προφητεΐαι ν άναφέροκν χκί την πλήρη χ» τασχροφήν τής γής κα! χό μόνον χαχδν πού θά επακολουθήση μετά την έπαλήθευσιν τής τρομεράς, ού τής προφηχείας, είνε Βτι οί έρω τευμένοι τής γής οί δποΐοι θά έ πιζήσυν δέν θά Ιχουν πλέον την σΐλήνηνώ; μάρτυρα τβν 9?χ»ν τής πίστεως. 'Αλλά ϊοος χδιε Ισως την άνχιχαταστήσουν λίαν έπιτυ χ6ς τά ήΧεχχριχά φβχα. Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΙΣ· Καχα τας έξ Αθηνών πληροφορίας τό συμβούλιον τής Άποκβντρώοεως μελετβ τα θέματα τα όνοΐα θά έξσι- ρεθοθν έκ τής Οικαιοδοσίας των Νομαρχών μετά την βφαρ μογήν τοθ θεσμοθ της άποκεν τρώσβως. "Ας ελπίσωμεν δτι τα θέματα ούτά θά είναι έλά χιστα κσΙ 8π τα πβρισσότερα ζητήματα θ' άι^εθοθν νά 6ια- κανονΐζωνται άπό τούς νομάρ χας καί τα Νομαρχιακά συμ βούλια ώστε 6 θεσμός τής ά· ποκεντρώσεως «αί ούτοδιοική σεως ν' αποβή πράγματι εϋερ γετικός καί νά εφαρμοσθή μέ εθρύ ηνεθμα. ΚαΙ άκόμη, Ας εύχηθΛμεν νά τελειώση τό συν τομώτερον ή μελέτη τοθ ζητή τ ά>στ· τό νέον «ύστημα
  ΒΛΕΜΜΑ ΙΤΟΡΓΗΪ
  Σ ΤΗΗ ΕΠΑΡΧΙΑΙ ΠΕ1ΙΑ1ΟΣ
  Μοϊρα κακή φαίνεται νά
  6ιώ«η κατά την τελευταί¬
  αν δακαετίαν την επαρχίαν
  τής Πε*4ιάΒος. Σιισαοί αλ
  λ>«<χλλη.οι, *6 1926, τό 1929 καί τό 1935 κατεστοι ψινδλόκληρτχ χωοία καί χά μιτέβαλαν είς άμορφους σωρούς βοεικΐων Τό Σκα λάνι, ή Έληά. ή Βαθεια, ή Άνώκολις ΟκΙστησαν τιρα στίας καταστροφάς. Πλή θος βέ οίκογενειων Εμεινι τότι Η«·ρίς στενήν καί «ολ λοί κτωχοί οΐκογενΐιάρχαι δέν κατώρθωσαν άκόμη ν' άνιγιίρουν τάς- καταστρι Φΐίσας οίκίας των καί νά έξασφαλίσουν στίγη βνΐ- τον καί άσθαλΐ) είς τά «αι διά των. Άλλά δέν ήσαν μόνον οί σιισμοί, ή μόνη συμφοοά «ού ϊτιληξΐ την Πεβιάδα. Τό 1929 ή καραγωγή τΑν άμκΑλων κατεστράφη σχ* δόν έξ ολοκλήρου ιξ αΐτί άς τβν καταρρακτνβέβν βοοχών τοθ Α,ογούστου καί Σεκτεμβρίου. ΚαΙ χωρίς νά αισολσβήσΐ) έκτοτε ο Ο¬ τι Ιν £τος κξαιρετικής βύ φορίας, τό διαμέρισμα αύ- τό όκβστη κάλιν κΐρυσιν τάς καταστρεκτικάς συνι «ΐίας τής ' νρΜτοφανοΟς ά νομβρίας καί τής καλάζης ή δκοία Εκΐσι κατά χον Ι¬ ούλιον. "Ηλκιζον λοικόν οί 6υστυ]|ΐΐς Πεδιαδϊται δτι τουλάχιστον εφέτος, λόνν των άφθόννν βροιχαν «ών χιιμιριναν μηνβν θά ιΐχον κλουσίαν εσοδείαν καί δέν θά έκλήττοντο ά«ό την μα νίαν τβν στοιιχιίων της φύ σεως. Δυστυκβς δμως καί βφβτος, ή Πιδιάδα ύκέστη ζημίας καί καταστροφάς. Τά άμκέλια ενός άκό τα ■λουσιώτιρα διαμερίσμα τάς της, άκό τβν Άγιβν Πά ρασκιών μέιχρι τοθ Καστιλ λίου κατιστράφησαν σιχΐ· δόν βξ ολοκλήρου οκό τοθ ■ανιτοθ Έξ αίτίας 6β τβν άλλι- ναλλήλιιν αυτών καταστρο φών, οί Πεδιαδϊται βούά- ■οτελοθν τόν κλέον φίλΐρ γον καί κροοδευτικόν, τόν κλέον νομοταγφ κοί ολι γαρκή λαόν, £να λαόν κρο σηλωμβνον είς τά είρηνι κά τού δργα καί είς την γήν την όκοίαν διά τοθ αι ναού μόχθου καί τοθ Ι δρβτός τού βχει μιταβάλιι είς «ιριβόλι, Εχουν κιριέλ θΐι είς βξαιριτικώς δυσχε ρή θέσιν καί άντιμιτωκί ζουν στυγνόν τό ηρόβλημα ής ζ«·ής. ΔΓ αυτόν λοικόν τόν λα όν τόν άκούοαστον καί νο μοταγή, «ού εΐ^ι τό άτύ Κημα νά ΰκοστ^ τόσας άλ λικαλλήΧους καταστροφάς καί τόσας καταδρομάς τής μοίρας, Θ4 «ρέκει νομίζο¬ μεν νά κκδηλωθ^ άμέοι στον τό ενδιαφέρον τοθ Κράτους. Καί δταν λιγομιν άνθια φβοον τοθ Κράτους, δέν Αν νοοθμιν δτι θά «ρΐΜΐ ν' άνοίξτ] τό δημόσιον ταμεϊ όν καί νά βιανιίμτ] Ηρήμα τα είς τούς Πιβιαβΐτας, δι ότι οθτβ καί αθτοί Ιχουν τοιαύτην αξίωσιν. Άλλ' Ιν νοοθμεν δτι βά «ρ|««ι νά τούς δοθοθν βάνιια οΐκοβο μής καί ίάνιια συντηρήσι »ς οκό τβν «ιστωτικβν Ι δρυμάτων. Νά τούς «αρα σχΐθοθν ευκολίαι είς την έκ«λήρ«σιν τβν διαφόρων υποχρεώσεων των. ΚαΙ τέ¬ λος νά άριιίσα άμκσως ή έκτβλβσις τβν άκαραιτή· τ*»ν όδοκοιητικβν Εργων βίς την Ι«αρκίαν αυτήν ώ στι νά δοθ{} Ιργασία καί τα μισα τής ζωής βίς τούς δεινοπαθούντας κσί Οηοφέ- ροντας σήμερον Πεδιαδί- τας, συνκκΐία τβν άλλεκαλ λήλββν θεομηνιων. Ή έκαρχία Πεδιάδος «ι ρικλείΐι Ιδάφη «λούσια. ΚαΙ οί κάτοικοί της άκοτι λοθν ύκοδεΐγματα Ιργατι κβν καί λιτοβιαίτΜν πολι- τών. Δ*ν ύκάρ||«ι λοικόν άμφιβολία δτι εάν οί βνθρω «οί αύχοΐ Ινισχυθοθν ιΐς αυτήν την Βύσκολον «ερίο δόν κοί Αν £]|ουν την συν¬ δρομήν τοθ Κράτους καί τβν Τρακεζβν, θά δυνηθοθν δχι.μόνον τάς οκοΒρεώσεις των νά Ικκληρώσουν μελ- λοντικβς άλλά καί είς την τονικήν πρόοδον καί τ(ν α(5 ξησιν τής Ιθν. οίκονομίας νά συμβάλλουν.Διότι μόλις καυσπ αύτός ό κατατριγ- μος τής μοίρας καί Ελθουν Ικ νίου Εχη κύφορίας, ή Πι διάδα θ' άκοτελβ καί «ά λιν τό «λΐον «λούσιον καί τό «λΐον άξιοζήλευτον δια μερισμα τής Κρήτης. ΚαΙ ή σημερινή Κυβέρνη σις ή όκοία Ιξήγγ«ιλ«ν ώς 2να έκ τβν κυριωτιρε*ν ) σκοκβν της καί την ΰκοστή ριξιντβν «ασχόντων καί των δυστυχβν, θά «ρΐεΐιι νά βοηθήση *1ς «ήν κερί οδόν αυτήν καί την «ά σχουσαν κκαρυίαν τής Πι διάδος. Καί έλκίζομΐν δτι δέν θά καραλεΐψη νά νρά ξΠ καί ιΐς την νιρίκτωσιν αθτήνάκίραιοντό καθήκον της. νά τεθβ έξ ολοκλήρου είς έ ι φαρμογήν τό γρηγορώτβρον. | ΠΑΡΩΔΙΑ· 'Υαάρχουν λοιιτόν καί κοινοτητες των οποίων τα έ- τήσια τακτικά ίσοδα δέν όπερ β τί Ι νού ν τάς 4 000 δραχμάς. Αύτό τουλάχιστον κληροφο ρούμβθα άπό επίσημον εγκύ¬ κλιον τοθ ύκουργείου των έ- σωτερικΛν. Άλλ' έρωταται: Είναι δυνατόν ποτβ Κοινότης μέ τόσον γελοίους πόρους νά ανταποκριθή κρός τάς ανάγ¬ κας της καί νά εκτελέση §ρ γα κοινής ώ^ελβΐαςΐ ΚαΙ δέν θά ίττρβπε νά διαλυθοθν όλαι αυταί αί μικροκοινότητες πού άηοτελοθν παρωϋίαν όργανι σμΟν αυτοδιοικήσεως καί νά ουγχωνευθοθν είς μεγάλας κοινότητος 1<σνάς ν' άνταπο κριθοθν καί πρός τούς σκο πούς τούς όποίους έπιδιώχει 6 θεσμός καί πρός τάς άνάγ κάς άλλά καί τούς στοχα σμούς τ©ν κατοίκων; Ημείς τουλάχιστον τό νομ ζομεν έ πιβεβλημένον. ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑΙ ΚΑΙΡΟΥ- Βροχήν άφθονον μάς Οπε σχέθη ή μετκωρολογική Οκηρε σία τοθ >ομοΟ μσς κροχθές.
  "Ηδη την (οίαν υπόσχεσιν μάς
  Ιπαναλαμβάνει κσί τό 'Δστ·
  ροβκοηιίον 'Αβηνφν καί Α Μ
  τεωρολογική ύπηρεσΐα τοθ
  ύπουρν«ίου Άεροπορίας. Ν λ
  Ιδωμεν λοιπόν, θά έπαληθεύ
  σουν επί τέΚους αυταί αί
  προβλέψίΐς; Τό Ευχόμεθα ό·
  λοψύχως. Δ ότι έ4ν δέν βρέ
  ξΠ συντόμως, ή κατασΐροΦή
  τής παραγωνής θά κατασιη*
  άναπόφευκτος. Έν τώ μετα
  ξύ ψαΐνβται δτι καί ό καιρός
  έχει διάθεσιν νά παίζη ^« την
  δυστυχίαν μας. Κα( μας φερ
  νει την βροχήν ίως είς την
  γήν «αί κατόπιν την παίρνει
  πίσω. Δέν είμεθα δμως φαΐνε
  ται μόνον ί|μβΐς πού ΰκοφέ
  ρομεν έχ λειψυβρίας. ΚαΙ είς
  την Νότιον Αμερικήν μετοι
  κοθν ο( ανθρωποι πρός χά
  βορειότερα μέρη, λόγω τής
  πρωτοφανοθς ξηρασίας.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ*
  έ«ός χής ίϊοθ ΊιρβπΙιρβς—Μ "λ
  λων, νά χκτασιιευαισθή χ«ι δδός
  άι»ό Ιεραπέτρας είς Βιάννον. 'Αλ-
  λ* ·*1*·ϊ«. δχι έλησμονΐθησαν
  μΙ αί Ηβ αυταί δδοΐ παινταπασιν.
  Κ«1 ιθΐε λόγος χ αν γΐνετβι περΐ
  βδΐβν άπο έτβν ήϊη. "ΙΙν τοάτοις,
  ή σημερινή κυβέρνησις οπεσχέθη
  νά λύση τό συγκοινωνιακόν πρό-
  βλημα οριστικώς. Περιμένομεν νά
  Ιδωμεν την έναρξιν τής χατασκευ
  ής «αί χ·ν όί·ν αΰχ*ν χα( άλ
  «ΐα <· ί ε
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό άοιστούρ-
  γημα: «ΒΙΚΤΩΡΙΑ». Αον βραβείον
  Ράϊχ τοθ 1936.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ,— Σήμερον τό
  άριστούργημα: «ΣΑΒΟΎ' 217»
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον τό αότο-
  τβλβς: ό εάφοβος Μτϊόμττ» καί τό
  ίπεισοδιακόν: «'Επιστρθφή τοθ
  ιΜΙΝΩΑ'
  Άριΰμος τηλεφάνο» 221
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό άριστούργημαΐ
  ΚΝΟΥΤ ΧΑΜ-
  ΣΟΥΝ:
  Αβν Βραβείον
  ΡΑΙΧ 1936
  Πρωταγωνιστοδν:
  ΛΟΥΪΖ4 ΟΥΑΡΙΧ
  ΜΑΤΙΑΣ ΒΗΜΑΝ
  'Εκτός προγράμμοτος
  Επίκαιρον Ζουρναλ
  Λ(«ν πρβσΐχδς:
  Ό χ.νημ«τβγραφιχ·ς
  χ·λοαο4,: ΒΙΒΑ ΒΙΛΑ.
  «Δεύτερον γραφείον»
  «Κβπταίν Μπλούντ»
  Χημ. Δευτέρα, Πέμπτη,
  Σάββατβ ·1ς τάς 6 μ. μ. άιτβ
  γευματινη.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ή Έρσνική έπιτροπή άνβ
  γέρσεως Ήίφου Πεσόντων Ση
  τεΐας (ΚρήτηΟ καλβΐ τούς βου
  λομένους καλλαέχνας νά υπο
  βάλοοσι μέχρι τέλους προσε
  χοθς Απριλίου έ. ί, σχέδια
  καΐ προσψορθς, δια την κατα¬
  σκευήν τοθ Ή'ώου, έχοντες
  Οτι* 6ψ£ΐ των δή ή συνολική
  δαπάνη εκτελέσεως μνημεΐου
  έξαριημάτων καΐ τοπιθϊΐήσε
  ως, δέν δύναται νά υπερβή
  τάς 100 000 δραχμάς. Ή επι
  τροιιή τ»ροτιμφ συυβολισμόν
  στρατιώτου μ έ πλήρη φόρτον.
  Δια περισσοτέρας πληροφο
  ρ(ας απευθυντέον είς τόν Πρό
  Εβρον τής έπιτροπής κ. Κωντ.
  Τακάκιν Ιατρόν, πρός δ» κοΐ
  θά άποστίλλωνται <. Ι σχετικαί προσφοραί. Ση'εια τθ 24η ΜατρτΙου 1937 Ό Πρόεδρος τής Έπιτροπής * Κϋνστ Ταχάχης ί—'■" ι ΐιΜΒΒΜΜΗΜΜε«κ«ι—ε»«—*« ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ "Επαναληπτ κης Δημοττρασίας Ή« Σχολική ΈφορεΙα τοθ Βου οημοτ. σχολεΐου 'ΗρακλεΙ ου (ΜποδοσακεΙοι) τιροχηι. υσ σβι ότι έπαναλαμβάνεται ή 6η μοπρασΐα δια ιήν έττ σ<ευήν τής στενήν τοθ ΔιδακτηρΙου την 18ην Απριλίου έ, |· ήμέ ραν Κυριακήν κσΐ ώραν 10— 12 π. μ- ΟΙ δροι τής βημοπρσσΐσς ταύτης είναι κατατεθειμένοι είς τό γραφείον τοθ σχολεΐου καΐ ίΐς τό γραφείον τοθ κ. ΈπιθεωρητοΟ. ένθα ο( ένβΐα Φερόμενοι δύνανται νά λόβω σιν γνώσιν. Έν Ήρσκλε'ω τβ 1-4—37 Ό προεορος ι ής Σχολ. Έ φορεΐας Έμμαν. Ζαχαρίου Έν* πολόκροτον Ιστορικόν έργον. ΔΥΟ ΑΥΟ Παρα τον Άραστά. 206 ΑΔΕΛΦ01 ΠΟΑΕΜΟΙ Τοθ Προίκέρ Μεριμέ. ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΟΑΝιΝΟΥΜΑΑΑΓΑΡΔΗ Ό Μερζύ ήταν γβνναΐος· 6ταν Βμως συλλογΐσθηκε τούς κΐνδύνους ποώ διέτρεχε αυτή τή νύκτα, αΐσθανθηκε νια μιβ στιγμή Ε»α ανανδρο φόβο νά γλυστρβ στό βάθος τής καρ δ1 άς τού- καΐ μάλιστα ή ΙΒέα να σωθή άλλάζοντας την π(- στη τού παρουσιάσθη^ στό μυαλό τού μέ ταχότητα ά στρατιής. —Έγγυδμαι γιά τή ζωή σου, αν γΐνης καθολιχος. εΤπε ή "Αοτεμΐς κι' ή^ωσε τα χί ρισ. —"Αν άλλσξοπιστοθσα, σκέ Φθηχε ό Μερζύ, θα περιφρο- νοθσα σ' 6λη μου τή ζωή τόν έσυτό μου. Αυτή ή σχίψη ήταν άρκετή γιά νά τοθ ξαναδώση. τό θάρρος τού πεύ διπλασιά σθηκε άπό την ντροπή τής στιγμιαΐσς άουναμΐας τού "Εχωσβ τό καπέλλο τού βατ θειά στό κεφάλι, κούμπωσε τό ζο)σΐΓ)ρά τού κι' άφοθ τύλιξβ τό μανδύα τού γύρω στό ά ριστερό χέρι σάν νά ήθελε νά τόν μεταχειοισθ{) γιϊ άσκΐδτ, Ε'.οινε Ινα βήμα πρός ιήν τΐόρ τα, Αποφασιστικά. —Πσύ κάς, δυστυχισμέΜΐ —Έξω στό δρόμο. Δέν θε λω νά λάβετε τή λύπη νά δή τε νά μέσκοτώνουν μπροστά στά μάτια σας κα( μέσα στό σπΐτι σας. Στή φωνή τού ύπήρχβ κάτι τό τόσο περιφρονητικό πού ή κόμησσα κατεβλήθηκε. Στσθη κβ μπροστά τού. Ό Μερζύ την εσπρωξε καΙ μάλιστο α πότομα* έ«ε(νη ομως άρπαξε μιά ά<ρη της μπλούζας τού καΙ σέρνονταν στά γόνατα κα τόπιν τού. —'Αφήστέ μ«1 άνέκραξε θέλετε νά μέ παραδώσετε ή Ιδία στά έγχειρΐδια των δολο φόνωνΙ Ή έρωμένη ενός οΰγε νότου, δταν προσφέρη. στο θεό τό οΤμα τοθ εραστή της μπορεΐ νά κάνη νά της συγ χωρηθοθν τ' άμσρτήματά της! (συνεχΐζεται) *** ΒΝΟ1Κ1ΑΖΟΝΤΑΙ ίύο Βιομί τια διΛίμενβ νά χρηβτμο«οιΐ)θοΟν χά! Β*Ρ' οΧίγτ?μ·λ&Ος «ίΜγενεΙβί, ' ή ~ Ι ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Ό μενάλος Γερμανο; ηριι τβγ»»νιστπς: ΧΑΝΣ 4ΛΜΠΕΡ κβΐ το έτ»>ττκης ώμορφΐάς
  άστερι:
  ΜΠΡΙΓΚΙΠΕ Χ Ο Ρ Η Ε Υ
  •Ιναι αφθαατοι στην Δκερο
  χη δημιουργία τής β ΥΦ Α:
  Μιβ οραματιχίι κερΐττετεια
  μέ άμεΐειτο τό ενδιαφέρον
  μεαα οτή θρυλιχίι ζ«η τής
  πρ·π·λεμΐΜϋς Ρ«οο{«{
  Έμτ·{ πρ·νραμμ«ί·{:
  'Έηίκαιρο ΟΥΦΑ
  ζουρνάλ
  Την προσεχί,
  ΑΕΣΙ1 ΜΕΣΟΝΪΚΤΙΟΥ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Η ΚΑΤΕΡΙΝΟΥΑΑ
  με την Φραντςεοκ» Γχ««λ
  είς ένα τόπον μοστηρίου
  Π)-ΚΕνΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 7.35—Δύσις 5 57
  ΚΙΤΑΛΗτΊΑ ΤΙΜΙΟΤΗΤΟΣ
  ΟΙ άτιοκτωντες αιφνιδίως ττολλΛ
  χρήμστα καταλσμβάνονται άπω
  «καταληψΐαν πλούτου» δτΐως συνέ-
  βη είς την θεσσαλονίκην. Ύττάρ
  χούν Ομως καΐ οί καταλαμβανόμε-
  νοι άηό κσταληψΐαν τιμιότητος α¬
  κριβώς δταν στεροθντσι των πάν·
  των.
  Έχω ύπ' δψιν μου Ενα γνω
  σΐόν ταειθετην. Λαβών προχθές τό
  μττουρμπουάρ τού άπό κινηματο·
  γραφιζόμενον συμπολίτην τοθ τό
  επέστρεψε μετ* ολίγον. ΚαΙ ξέρε-
  τε γιατΙ; Άπλοίιστατα διότι άντΐ
  τής καθωρισμένης δραχμάς, »οΟ Ε¬
  δωκε, κατά λάθος, δεκάρικο!
  Ευρέθη ώς τόσο κάποιος να
  τιαρατηρήση;
  —Δίδετε μεγάλην σημασία είς
  τό πραγμα. Έγώ τό κρΐνω συνηθι·
  σμένον.
  Άλλ" ό δνθρωπος ούτος ή' πο·
  λθ τΐμ'ος ΘΛ ίΐτο ή δέν Θά ήξερε.
  εΤτε διότι τό ήθελε είτε δχι, ποθ
  καί ττώς σήμερον πρέττει να έττιπο.
  λαζη ή τιμιότηο. Τό δεκάρικο έκεΓ-
  νο ποΰ έττεστρσφη μέ τόσην δια.
  κριτικότητσ—κοΐ Ιττηοτισμόν Θα £·
  λεγα—Ισοδυνάμει όντως μέ άβά-
  μαντα άρκτης. Διότι ακριβώς είς
  τούς λσϊκούς αϋτούς τύτιους πη·
  γαΐνει νά.,,.μήν Εχουν τιμιότητα.
  ΚαΙ λόγω γενικωτέρων ουνθηκών
  μορφώσεως άλλα καί λόγω έσχά
  της ένδείας.
  Συμηολίτης θέλη σας πρό καιροθ
  «να είρωνευθη» Εναν εΐσπράκτορα
  πού τοθ εζήτει νά έξοφλήση λογα.
  ριασμόν μερικων δεκΐδων δραχ
  μών, τοθ εΐτΐε ότι μόνον τας πέ
  ραν των 10 χιλιάδων δραχμΩν ά πό
  δεΐξεις έξοφλβΐ..... Έδωοε δηλ. μέ
  την σειράν τού κσΐ μέ άντικειμενι
  κήν εύρύτητα. την σημασίαν πού
  παίρνει συνήθως τό χρήμα μεταξύ
  των μορφωμένων κύκλων ή καΙ
  των περισσότερον πλουτοπαραγω
  γικών: Ή οηααοΐα τού Εγκειται
  καί έκεΐ είς τάς μικράς μονάδας.
  ΔιυΧΙζεται ό κώνωψ. Άλλά σπανΐ
  ως τ] μάλλον ουδέποτε έπιστρέφε
  ται τό κατά λάθος ληφθέν δεκά
  ρικο.
  ^_______Ό Άλλος
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ παρά την λεω
  φόρον ΚνωσοΟ οίκία νεόκτιστος
  άπαρτιζομένη έκ 4 βωματΐων. κου
  ζΐνας καί λοιπών χρειωδών, ήλεκ
  τροφώτιοτος μεθ' ΟΒατος. Πληροφο
  ρίαι «Καφενειον Μινώαβ Α. Μπρ
  κομανωλάκη.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ γάλα ΰνου, άνόθευ
  τ όν καί είς τιμάς εύθηνάς, διά τα
  πάσχοντα νήπια παρά τω κ. Χαρι
  δήμω Βουτσάκη όδός Λαβυρίνθου.
  Επ τα Μπαλτάδες).
  ΖΑΠΑΝΤΙ
  —Τό άστυνομικό» μυθισιό
  ρημα ενός άερο«λά»ου
  Ή δπόθεαΐς "0 μ^ατηρΐώίου
  άεροπλανου χο οποίον ποοοεγειώ
  θη πρό ήμε?6ν είς Ι'Λ αγρόν
  πλτ)3(οιι τοθ Ιίπιζιέ έν Γαλλ'α,
  ηαρα τάς έεεύ^ς αής βοτυνομΐας
  πιριιηλαχη άκίμη πιριαιίτερον:
  τό βεροτιλάνον Ιπυρπολήΐτ) κατά
  την νύκτα καί άηιτιφβώθη Ή ά-
  ναχριοις. διικΓβτωΐΐν δτι 6 ίϊηγδς
  ϊοΟ κιροηλάνου, δ Γερμανδς Ία>
  αήφ Σίυμάχερ είχεν άπογειβθτΐ
  τό ποωϊ τής προηγοαμίνης ήιιέ
  ρας άκό τώ αεροδρόμιον τ<]ς Τού λούζηί- 05 .ο; άναχρινίμινος κα τίθεσεν δτι είχε λίδει εντολήν νά μεταβζ είς Μαο3αλΕαν βκου θχ έ· λάμβχνε «?ιαταγάς>. Ηρνήθη Β
  ιιως 8(ΐ ουνηντήθη μέ Ινα άτομον
  όϊηγβ' αυτοκίνητον. Έν τούτοις
  εξηκριβώθη ή ταυτότης τοθ μυστη
  ριώδοας όϊηγοθ τοθ αθίοκινήτου:
  πρόκειτϊΐ πιρί ί<ος λαθρεμπίρου χρυσοθ χαΐ ναρχωτιχβεν. Ού;ο(, 8<αν ουνωμΐληαε μέ τόν Γερμανόν ίεροπίρον, αιιν«5εύιτο άπο μίαν ξανθήν καί ώ?αίαν νέαν. Το άιρο ηλάνον, τδ ύη'Λη ή ·ο έγγεγραιι μένον ι!; τό αεροδρόμιον τής Βχο κελώνης, έξετέλει ταξ δια μιταξύ τ»)ς «όλεβς ταύτης, τ1)ς Βϊλίνθι άς χαΐ τής Τουλεύζη;, &ηοτ(θεται !* δτι άν«|«εν είς την «Διεθνή 'Β ρυδρβν Βιήθειαν>. Α[ αρχαί διε
  πΐατωΐαν δτι ή προσγε(α>θίς εί{
  τον έρημιχον αγρόν ήτο έίουοία
  χιΙ δτι επομένας 6 Σουμάχερ άπέ
  φυγεν έσχιμμένης νά προογειωθϊ
  είς αεροδρόμιον.
  ♦♦*
  —Ά«εργία καΐνοδο||οκαθα
  ριστΑν.
  Ιδχιλιάδες χαπνοδοχοχαθχριατα
  τής Πολωνίας εκήρυξαν άπεργία'
  είς Ι-διιξιν &ιαμαρτυρ(ας διότι ή
  Κι·βέρνηο:ς άπιφάσιοε νά αναθέση
  είς τάς δημοτικάς χαΐ χοινοτιχάς
  αρχάς τό έργον τοθ χαθαρισμβθ
  τβν χαπνοδίχιον, άντΐ νά το ίή
  οη είςτιΰς ίλϊυθίρους έπαγγελμα
  τΐας. Σημειωτέον δτι τό έπϊγγελ
  μα τοθ χαηνο&οχοχαθαριατ,οθ είνα
  άπο τα μΑΧλον έκιχερίΐ] είς την
  ΠίλωνΕαν, δπάρχουν Ιϊ χα( σχετ
  χοΐ ουνεταιοιομοΐ τβν 2πο(»ν τα
  μΐλη «ερδ' ζουν άν» τβν 500 ζλ'
  τυς (100 χιλιίδες ϊραχμ&ν) μην
  «Ειος!
  ΤΟ ΕΡΤΟΣΤΑΣΙΟΜ ΑΙΙΕΙΟΟΑΑΣΤΙΚΗΣ
  ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ
  ΙΔΡΥΣΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ
  Πρός αποφυγήν έκμΐταλλεύαΐνς της χολυπλπβοθς π«-
  λατείβς μου μ«1 πρός «μέσον ε'νπηρετηοιν τής πόλενς
  κ«1 τ&ν δυτικδν εκαρχι&ν το& νβμοθ ϊδρυσ» <1ςΚ«μοιρ«Νΐ ΠρΗτπριον τ&ν «14δν ΆγγειοπΙαοτικής διε»Βνν«μενβν ιταρ' <μο& τοδ Ιδίου. Ή στερκότπς. Α καλλιτεχνικίι εμφάνισις καΐ Μββημερι νή τελειοποΐησις χαΐ «Ι αουνβιώνιστοι ^τιμβΐ ι&ν ·1δ6ν μας πυχνώνοιιν βλοέν την πελατείαν μου. Τα βϊίπ μας άγγειβπλκοτιχϋς είναι τα ανωτέρα 2λε.ν. Τέ) συμφέρον σας επιβάλλει ν* τα προηματε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ - ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 17 ΕΜΡΟΜΪ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΙΠΑΝ1ΠΟ! ΤΑΦΟ2 Άναχώρησις 22 "Απριλίου 1937 μέα» Άλι- ξανδρείβς ΠΟΡΤ ΣΑΙ Τ, μέ το θαλαμηγον ΑΤ· Τ1ΚΗ τέννων 5 000. Εγγραφαί παρά τω Γενιχώ Άντιπροοώπω χ. Κωνστ. Πατεράκη. ΣΗΜΐΙΩΣΙΣ. Συνιβτκται είς τ«ύς ενδιαφερομένους ίπκς εγγρβφ&οι το ταχύτερον μή ύπάρχοντος χρονου πρός τ«Ντοηο(ησιν τι.ν δι«βατηρ(Ην τνν. Λή{ις έγγραφ&ν 15 Άηριλίβυ. ΖΗΤΗΣΑΤΕ το επίσημον πρβνρβιμμα τής έχδρομήβ ΜαΙ πάσαν πληροφορίαν παρα τοδ γρβφείου μας: Όδβς "Εβανς. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΩΝΣΤ. 0Δ. ΤΟΣΚΟΥΔΗ Τακτικαί έβδομαδιαΐαι «ναχωρήσεις ΑΓ Άθάνας—Πειραια καί τανάπαλιν. Πιατη καί άχριβής εκτέλεσις πβοης κα^βγγκ- λίας κμπορικής φύσεως. Ασφαλείας, ταχύτης, μ*β·δικ4τη( καραδΐιγ· ματική. ΓΡΑΦΕΙΑ Ήράκλιιον: εΐαρα«λ<ύρ«ς Κα·#ι «Όλυμβος.-ίν'Αβήναις: Κάνιγγος 3τηΑ^24Ο6€. Μιά πεντάιιορφη Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣΖΩΗΣ Τοθ ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ ΚΟΙιΊΩΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ,-ΆφΙχΘη έξ "Αθηνών ό κ. Δ. Δημήτριος καθηγητάς φυ σικών καί άντιττρόσωτίος τοθ Εκ βοακοθ ΟΙκου Αθηνών Δήμητρα κου Α. Ε. ^________ Γύοω στήν πόλιμας. 75 ρ ν _______ρε, Χ4λ«, δτι ί ί»δρ»ς μπορεΐ νά αγορααθξ μέ τ*ν ώιορ· «ιά μ'8; γυναίκας καί ή ώ^ορφιά τί]; γυναίκας άγορΐζεται μέ χρυ· οί. "Έ τα ι ήιαν ατδ< χαΐρι μου χ»1 Ιται θι ·ί<ε πά «ότε. "Ολα ο τόν -„,_- άτΜοίζονται Χίλυ άρχεΐ δ αγοραοτής να προοφέρη τα ηερια αίτερα σΐΐς έπιθαμΐις μνς. —Δέν νομίζη διι είνε πάντοτι Ιτσ:. Στή διχή μας άντΕληψι διτάρ χούν μεριχά πράγματα πού δέν γΕνονται. Ή παρατήρησίς μόν την έκεΐ- 'Αρχετά εΐπαμε. Χίλυ. Δέν είνε χαιρος νά συζητοθμε χ*1 νά προ- χαλοθμε τό μυαλδ ματ;, ΓιατΙ οοθ αοέοΐι πίντοτε νά ουζητη'ς; Είβχι μήτιβς χανένας άπ4 τε α; οριλοαί- ττ)ί εποχάς αδτίΐ'; Έ γυναϊ χά βδτή κρέπιι νά πεθάνη, διότι χαί 4ν άκίμη τί)ς ηάρα τόν επι ατή τ—ς μπορεΐ α&τδς νά την σχέ πτεται^μέ τρυφερότητα, εάν παρα¬ μείνη ζω#τα ή Αύτδ δέν μοθ άοέ σιι. Καμμιά α^λη γυναΐκα Βέν πρέπει να αχέπτετχι δ άγαπημένος μου. Αυΐή,είχε κια την ήιιίρα της α; Εκανοηοιηθη" μέ αυτο, διότι εί νέ καλλίτερα μιά ώ>« μέ άγάηη
  παρά Ινας αί§νας μοναξιβς. Ή
  Οίιατίνα Θ1 πεθί^ηΙ...
  —Όχι, δ(ΐ, ώ Άγΐάσα 1%άιχ·
  ξα. Α&ϊδ θά είνε Ι'λ μεγίλο Ιγ·
  χλημα χαί άηό τό Ιγκλ-μχ
  II*
  Η
  προέλθη «αρά μίνον χχχα. Γιά
  τό χά)έ Ο3ΐι 'Αγιβο* μή την σχο·
  τώοης.
  —Είνε, λοιπδν, Ιγχλημχ Χίλυ;
  ΕΙοαι τρελλδς <5νθρβπε ποΰ νομ' ζεις ίιι είνε έγχλημχ να άκΐμγ χρύνωιιι χ£τι πού έμποδΐζει την ζ«ή μας. Μ4 τίτε δλη μας ή ζωή είνε Ιαχ μεγάλο Ιγ-χλ-μν, γιατΙ χάθε μέρχ χαταστρίφομε £Χλ->υς
  γιά νά ζήαωμε αέ 1<α,<χίσμ3 δκβυ δ ίαχυροτερος ζχ]. ΟΕ άδΰνατοι εί νέ χαταδιχαομένοι νά κεθάνουν. Ή γ*3 χαί τα φροθτα της είνε γιτ τού: ίοχυρους. Κερδίζοκμι την τροφή τϊού τ?ώγουμε άηό τα οτί· ματα κεινκαμένβιν δρεφβν. "βτβι ιί'ε δ χδαμος. ΚαΙ έκιμένεις Χίλυ πώς Ινα έγχλημα Ιϊ* φέρνει ποτέ χαλί; Ή αοφία αου είνε πο>δ άτε
  λής. Πολ>ες φορές άπδ έ^χλήμι-
  τα ηροέρχεται χαλδ χαί απδ χα-
  λες π&άξεις ηροέρχεται χαχί.
  ...Ή οχληρή βία ένίς τυράννου
  μπορεΐ νά εδλογήται ιχπο χιλταίες
  άνθρώπων πού Ιρχονται Οΐιεοα
  απδ α&ϊδ ν, ένώ ή τρυφερότης έ
  νίς άνίου ανθρώηοϋ μτΐοριΐ νά
  δημιουργηθή γενιές οχλάββν.
  Ό δνθρωπος χά νέ ι τοθτο χαί έχεΤ-
  ιο βηδ χαλή ή χαχή π^δθεαΐ,
  άλλά ποτέ τού ϊέν ξέρει ποιδ θά
  είνε το ίποτέλεσμα.
  Τό χαλό χαί τό χαχό, ή άγά
  ηη χαί τό μΐσος, ή ήμέρα χαΐ ^
  ν6χτ«, τό γλυχδ χαί το ηιχρδ, δ
  άνδρας χαί ή γυναΐ«α, 6 ουρανος
  <α! ή γή, δλα είνΐ χρήαιμα τδ Ινα πρδς τό άΧλο, άλλά χανεΙ( δέ' ξΙΑει το τέλος των. Τπΐρχει τα χέρι τοθ ηεποωμένου πΐθ τα ατριφογυρίζει χχΐ τα χαθ:α^ δ?- γανα τβν θελήαεών τού. Δέν μηο ροθμε ίόιπδν νά ποθμε τί είνε χαλό χά Ι τί ε(ν« χακί, II ι μπο ροθμε νά ηοθμε Βιι τό σκίιος είνε χαχδ χαί ι ό φβς χαλό, γιατι βτά μάτια το5 Ιλλου τδ χαχδ μποριΐ νά είναι χχλδ χ»1 τδ οχί- τος πιό ώ^ρφο άηό την ήμέρκ. Μέ χαταλαβχΕνεις Χίλυ; (σ ονβχ(ζεται) Είς μάτην οί μετεωρολόγοι, έτιΐ σημοι καί άνεπΐσημοι, προλέγουν άτιό τιοοχθές βροχήν. —Ή βροχή βέν πραγματοποιβί ται, μολονότι φθάνει κάποτβ, είς τό νΟν καί άεΐ νά πραγματοτταιη Θ6.... —Έν τω μΐταξϋ ό ηαγβτός. τό βάγιάζι» «ν βέν άττατώμεθα των γεωτνων, §<αμε τή βουλειά τού βΐς την Πε&ιάδα. —Μή χειρότερα. —ΟΙ ιΐρωταπριλιές χθές Εβωσαν καί επήραν.... —Μόνον τιού βέν έπβτυχαν βσον επερίμεναν οί σκαρώσαντες αύ τάς. —Καί ό λόγος εόνόητος: Πρωτα πριλιά βχει σήμερον δλος ό κόομος ....Λίνονται κάθε μερά — καί γρά φονται—τιρωταττριλιές ίνα σωρό. —Φυσικόν λοιττόν είνε νά ξο ττνοϋν οί ατταθοΐ» καί νά σττανΐ ζουν. —ΟΙ ύκοχθόνιοι κρότοι τούς ό ποίους όνεφέραμεν χθές είς την Ι βίαν στήλην εξηκριβώθη δτι όφε( λονται είς τα συνεχιζόμενα λιμένι κά ϊργα. —ΚαΙ είδ'κώς τάς εργασίας έκ· βαθύνσεως τοθ λιμένος μας. Είς τάς οποίας φαίνεται χρησιμοποιεΓται είς εύρεΓαν Εκτα· σιν ή βυναμΐτις. —ΑΙ βλαοφημΐαι εναντίον των Θείον απηγορεύθησαν οι' αύστηρο- τάτητ,, ώς λέγεται, αστυνομικάς δι αταγής είς την περιφέρειαν τοθ ΝομοΟ Ριθδμνης. —Καλόν καί αγιον τό μέτρον άλλ' οί βλάσφημοι Θά συνετισθοθν Ετσι καί δέν Θά βλοσφημοθν;.,. —ΊΒού—κατά την γνώμην μας —τόπρόβλημα. —Τό «φρεσκο γάλα» είνε άπό τα πρατα εΐδη ποΰ βιαλαλοθν σή μερον άηό βαθείας πρωΐας οί τΐλα νόδιοι ττωληταί. —'Υπάρχει δηλ. είς την Καστρι νήν γειτονιάν—ΰπως καί την 'ΑΘη ναϊκήν, ό τύπος τοθ αίωνίου «γα· λατδ», Ενας άπό τούς πειό χαρα· κτηριστικούς. —Άλλ' Είνε αίώνιος εγαλστδς» ό διερχόμενος τάς ρύμας καί άγυι άς ή αίώνιος..,. νεροκουβαλητής; 'Εβώ οδς Θέλω. —Έγράφομεν προχθές ότι δίν εΤνβ ίττοικοδομητικόν βιά τόν πο¬ λιτισμόν καί τάς προόδους μας ώς πόλεως ή στάθμευσις τβτραπό δών είς κεντρικά σημεία τοθ Ήρα κλείου. —Ή στ<5Θμευσις βμως αυτή ίξα κολουθεΓ καί Θά εΤνε καλόν νά ύ· πομνησθή διά τα άστυνομικά δρ γανα. — Τα όποϊα Εχουν κάθε λόγον νά έιτεκτείνουν ϊως ίκεΐ την δράσιν των, Ιδιαιτέρως μάλιστα τα ύπα· γόμενα είς τόν κλάδον τής τουρι στικής άστυνομΐας. —Τό μνημόσυνον τΛν πεσόντων Θά συμπίπτη τοθ λοιποθ με την έ· ττέτειον τής πτώσεως τής Κωνσταν τινουπόλεως. —Φανταζόμεθα δέ 8τι μαζΐ μέ τό καθι^ρβομένον τοθτο μνημόσυ¬ νον των πεσόντων διά την ελευθε ρΐαν τής Ελληνικάς Πατρίδος. — θά τελήται καί τό μνημόσυ· νόν τοθ τίλευτσΐου "Ελληνος αθτ· κράτορος ωστβ νά ύΐτάρχουν είς την 29ην ΜαΤου βθο άνάλογοι συμβολισμοί. —Χθές τό βράδυ προεμηνύετο κοσμοπλήμμυρα είς τό κινηματο· Θέατρον Μινωα δπου ώς γνωστόν προβάλλεται ή -'Βικτώρια,, κινημα τογραφική διασκευή τοθ γνωστοθ παθητικοθ μυθιστορήματος τοθ Κνούτ Χάμοουν. —Είς τοθ Πουλακάκη συνεχίζε ται κσϊ σήμερον ή προβολή τοθ «Σαβέϋ 217η ενός άπό Τα ώραιό τερα φΐλμ τής σαιζόν, —Είς την ταβερνα «ΨηλορεΙτης» παρά την παλαιάν Νομαρχίαν ΐοθ γνωστοθ καΙ συμπαθοθς Ι. Σκουλα, — θά βοητε τό έκλεκτό ψητό άρ νΐ των Ανωγείων καί τό φημισμΐ νο κοκορέτσι. ΈτιΙσης Θί: Ρρη"τβ τή καλότερη ρετσ'να καί δ,τι δλο ποτό έπιθυμήση ή κΐρδιάσας. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ 10 ΟΕΤΡΕ11ΙΟΚΜΗΤΟΙ 1)1 "ΑΙΡΟΟΟΑΙΣ,, ·» ϊ «{ Ήρακλεί η ΕΥΡΙΛΚΗΝ ΕΡΛ*? >ΜΙΤ' «Μΐΐετψ ΠΙΙ
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ κρ»1 ΡΙ-
  β»Ι»ν·ν, Χανιά, Πειραιΐ,
  -0ρ·ν, Πείρον, Νπ,ετν.
  Β·««ο·εΙο* ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τ·λε·. 1-41
  —·Ή έστιβοΐς ΠροββΧεγγΙθυ
  Ύπενθυμίζομεν καί σήμερον την
  παράστασιν τής Τετάρτης 7 Άπρι
  λ(ου των έκλεκτών καλλιτεχνων
  "Αγλοΐοτς καί Άγγέλου Κωνστ
  ΠροβελεγγΕου. ΟΙ τιαλαιοί Θεατρό
  φιλοι τοθ Ηρακλείου άλλά καί γε
  νικώς οί γνωρΐζοντεςτοϋς δύο χαλ
  λιτέχνας Εχουν υποχρέωσιν νομί
  ζομεν νά ΰποστηρίξουν την Εκτα
  κτον αυτήν καλλιτεχνικήν των
  έίδ
  —ΈκλεκταΙ έκδόσβις.
  Εξεδόθη καί έκυκλοφόρησε προ
  χθές τό τεθχος τής τελευταίας
  εβδομάδος τοθ έξαιρετικοθ ιτεριο
  δικοθ αΝεοελληνικά Γράμματα».
  —Εξεδόθη έπίοης καί έκυκλοφό
  ρησε ή έβδυμαδιαΐα επιθεώρησις
  «Παρνασσός» μέ πλοθτον φιλολο
  γικής καί άλλης Ολης.
  ΙΦΡΑΠΔΕΣ
  _ΣΑΣ
  ΙΤΑ ΚΑΤ/ΤΔ
  Η,ΛλΙΚΙΠΤπ"
  βι«ιΐ·Ρ.
  νμα
  σ
  ζοντο
  λλ
  Ιμκΐστους *
  θλαι
  ατΐχους
  νραΦίΛ
  ,γραφαν τα
  ας__Άντου< «αρέας τω Ιγραφαν, & ναν, αγνωο κυκλοφορίαν «ού ή άστυ να κατόσχη άόρατες βυι ΐιζαν ένφ^τ< τα Ιντοηα ( τοθ, £ως τ των κυρίων άς, εως μί< Ή βασΐ) τοια φυλλά κάτω άηό ι 6 βασιληας ΦβΤό τού άν •α τοθ κρά τί|ς Μαρίας μπροστά < ΔΙΑ •Η Σχολι Δημοτικο Ο Ιωάννου 'ΙΗ Διακτ Έκτιθετα οοτικήν δημ σις τοθ Σχο τΐριλιου ήμί ώραν 10—1 ·<φ τοθ Ηρακλείου. Είς τόν « ται δεκτοί ξί»ς καί &λ χναι άνεγν< τος άφοθ κ( ον τίς Έτι °ΡαΧμών 2 "Απαντα μοκραοΐας, κλη, εύρΐσ* Ψίΐφ τοθ Δι Ιωάννου 0| νρΐ τοι Δημ. 2 °« Ινθα οί | Όϊ νά λσμ£ Έν 'Ηρα. τΐου 1937 Ή Σχ< κι Δί,
  Λ'Π Ο ΡΘ.Ω Σ Ι Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ —
  75ον
  "£τσι, σιγά—σιγΛ, έν ώ αυ¬
  τή εσπαταλοθσεν άσχοτια τα
  χρόνια της, τό μΤσος ίζωνβν
  άηό δβς τίς μρριές τή Μαρία
  —Άντουανέττα. ΟΙ έχθρικές
  παροτάξβις—5λη σχβδόν ή ά
  ριστοκοαιΐα καΐ ή μισή άστι
  κή τάξις—κατελάμβζναν τίς
  θεσεις των καΐ 8έν επβρΐμε·
  ναν παρα τό σόνθημα τής επι
  θέσεως. Άλλά σχέοιον έπιθέ
  σεωςοέν είχεν άκόμη καχα
  στρωθβ καΐ ή έ*ιβοή τής κλη
  ρονομκής έξουσίας έξακολου
  θοθσε να είνε σημαντική. Μο
  νάχα μια ύπό«ωφη μουρμςύ
  ρα, ίνα βούίσμα βέσχιζε τώ
  παλατι καΐ κάθε τόσο ώκουό
  ταν διαπερασπκό τό σφόρι
  γμα των βελον με τίς δηλητη
  ριασμένες αΐχμές πού εξετο
  ξεύοντο εναντίον της βασιλΐσ
  οης.
  Άιιό χέρι ο έ χέρι μετεβιβά
  ζοντο κρυφα φυλλάθΐα καΐ
  φύλλα, λαθροΐα τυκωμένα, μέ
  Ασεμνες εΐκόνες, τΟ οποΐα ε-
  τιωΚοΟσαν πανακριβςι στούς
  (μπΐστους πελάτας των οί βι
  βιοπώλαι καΐ τα όποΐα σέ
  στΐχους ή* υπό μορφήν πορνθ
  γραφκών διηγημάτων, περι-
  εγραφαν τα αθλα τής ΜαρΙ
  άς—Άντουανέττας καί τής
  παρέας των. "Αγνωστοι τα
  Ινραφαν, άγνωστοι τα έτύπω
  ναν, άγνωστοι τα έθεταν είς
  κυκλοφορίαν. ΚαΙ κάθε φορσ.
  -ού ή άστυνομΐα έπιχειροθσε
  νά κατοσχυ τ) νά συλλόβη,
  άόρατες δυνάμεις την άνεχαΐ
  τιζαν ένώ^τα συκοφαντικά αύ
  τα ίντυκα ΒωλΙσθαιναν παν
  τοθ, εως τα καλλωπιστήρια
  των κυρίον τής άριστοκρατ'-
  άς, ϊως μέσα στό πολάτι·
  Ή βασίλισσα ιϋρισκβ τέ·
  τοια φυλλάΟια στθ τραπίζι
  κάτω άιιό την πετσέτα της-
  6 βασιληας επάνω στό γρα-
  φεΤό τού άνάμεσα σία Ιγγρα-
  φα τοθ κράτους* σΐό θεωρεΐο
  τής Μαρίας— 'Α.ντουανέΗο*,
  μπροστά στ ήν πολυθρόνα
  της ίνα έπίγραμμα γεμμάτο
  μΤσος ήταν καρφΐτσωμένο έ·
  πάνω σΐό βελοθ&ο- καί τή νύ
  χτα, κα4?ώς ή βασΐλισσα ά
  κουμποθσβ στό παράθυρο,
  ακουβν αΐσχρά τραγούδιαγε
  μαια ΛχρεΤες "^λεπτομερείς,
  για την άνΐκανότητα τοθ άν
  δρός της καί τα Οικά της έρω
  τικά ΰργια. ΚαΙ τ4 τραγοό-
  δια αΰτά κατέληγον σέ φοβ4
  ρες πρός την «Λόστριακή» δ·
  τι γρήγορα θα την έξανάστελ-
  ναν άηό έκεΐ πού ήοθΐ.
  Στήν άρχή ο( λιββλλοι αύ
  το( ήσαν άκόμη επιφυλακτι
  χοΐ έν συγκρΐσει πρός δσους
  επηκολούθησαν. Άπό τή στιγ
  μή βμως πού ή βασίλισσα 6«
  μεινεν ίγκυος καί τό άποο-
  σ&όκητον αΰτό γεγονός βυση
  ρέστησε βαθειά τούς διαφό·
  ρους μνηστήρες, ό τόνος των
  ι λιβελλων Εγινε βΐαΐότερος.
  'Τορα πιά ή άνύπαρκτη άνι
  κανότης τοθ Λουδοβίκου, 8ιβ
  κηρύσσετο μ έ τόν πιό πρβ'
  στυχο τόνο καί ή Μαρία—Άν
  Ι τουανέττα κατηγορεΐτο επί
  μοιχεΐα για να «μφανισθοθν
  ώς νόθοι, καί οί βνθεχόμενοι
  άτιόγονοΐ των. Καί οί έτιιθίσεις
  εναντίον τής βασιλισσης εγι
  ναν σκληρές καί άμεΐλικτες
  άφ' δτου πρό πάντων εγεννή
  θη ό δελφΐνος. Οί φίλες της,
  ή ντέ Λαμπάλ καί ή ντέ Πολι
  νιάκι διβφημΐζοντο ώς άριστο
  τέχνιβες στή σφαΐρα των λε
  σβιακον ίρώτων.
  Ή Μαρία — Άντουανέττα
  ήταν διεστραμμένη καί άκθρε-
  στος ϊρωτομανής, 6 βασιληας
  ήταν ϋνας Βυστυχισμένος κε
  ρασφόοος, ό δελφΐνος ίνας
  τραγικάς νόθος. ΚαΙ άπό στό
  μα σέ στόμα μετεδΐδετο τό
  τετράστιχο πού ελεγε:
  —ΛουΒοβΐκε, άν θέληί νά
  ίδβς νόθον, κερ... κα( πόρ¬
  νην, κύτταξε τόν καθρέφτη
  σου, την βαοΐλισσα καΐ τόν
  δελφΐνο.
  (οονεχ(ζεται)
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  •Η Σχολική Έφορεΐα τοθ
  Δημοτι«0 ΣχολεΙου 'ΔγΙου
  Ιωάννου Ηρακλείου.
  Διακηροττει δτι,
  Έκτιθεται είς φανεράν μπο
  Λοτικήν δημοπρασίαν ή σιένα
  σις τοθ ΣχολεΙου την 18η»- Ά
  πριλιου ημέραν Κυριακήν καί
  &ραν 10—12 π. μ. έν τώ Γρα
  φΕ'ω τοθ κ. Επ θεωρητοθ
  Ηρακλείου.
  Είς τόν διαγωνισμόν γΐνον
  ται δβκτοΐ έργολάβοι α' τά¬
  ξεως καΐ ανω καί εμπειροτέ
  χναι ανεγνωρισμένης 1*ανόιη
  τος άφοθ καταθέσωσιν ενώπι¬
  ον τής Έπιιροπής εγγύησιν
  δραχμον 2 000.
  "Απαντα τα σχβτικά τής Βη
  μοπρασίας. πρι Ο κολογισμοΐ
  κλπ. ευρίσκονται εν ιφ γρα-
  φειω τοθ Δημ. Σχολείον 'Αγ.
  Ιωάννου Ομοια (έ καΐ έν ι ώ
  γραφβ'ω τοθ κ. Έπιθεωρητου
  τον Δημ. Σχολείων ΉρακλεΙ
  ου Ινθα οί βουλόμενοι Βύναν
  ται νά λαμβάνουν γνώσιν.
  Έν Ήρακλϊ ω ιβ 30 Μαρ-
  τΐου 1937
  Ή Σχολική Έφορεία
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΝΟΠΡΛΣΙΑΣ
  Εκτίθησι είς μυστικήν
  βι' ·ΐνσφραγ[στ«ν «ροσφο.
  ρβν μειοδοτικήν βημονρα
  σίαν ή αρομήθεια είς την
  Έβιτροειήν Έκμκταλλεύσε
  ως Ήλεκτρικών Έγκατα
  στάσΐΜν Ηρακλείου 5100
  τεμαιιιων λσμντήρΜν 6ια
  φανΔν.
  Ή δημονρασία βνΐργηθή
  σεται την 28ην Απριλίου
  1937 ημέραν Τετάρτην καί
  ώραν 11—12 η. μ. βν ιω Δή
  μαρχιακφ Καταστήματικαΐ
  <νώ«ιον τής ΈτΗτρο*.ΐ]ς ΈκμεταλλεύσεΜς. ΟΙ δροι συγγραφής ύιο ΚΡ«ώσι··ν «ΙσΙν κατατιθΐι μένοι είς τα Γραφεΐα τής Έκμιταλλιύσιεις Ήλΐκτρι κων Έγκαταστάσ«Μν 'Ηρο κλεΐου ώς καί είς τόν Δή¬ μον 'Λθηναίαν όνόθιν οί βουλόυενοι δύνανται νά λάβωσιν γνθσιν. Έν Ηρακλείω τβ 1η Ά -ριλΐου 1937. Ό Πρόεδρος τ|ς Ένιτρο ■ής Εκμεταλλεύσεως. Μηνάς Γΐ»ρν·«δης ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΧ-ΧΤΟΜΑ-ΟίλΟΓβΧ ΝΟΪΗΜΛΤΑ ΕΝΤΕΡΩΝ- ΗΠΑΤΟ£ Β1όικ&{ έκηβιόιυβεΐί έν Μβνάχε/ κβΐ Βερολίνω Τ. ΑββΙβΙβηΙ τ6ν καβηνητ&ν νβη ΒβΓ«ιηΒηη κκΑ 5€ΒΐΙΙε>η·
  Δ«κ·ται τούς «άσχοντας έκ τβν ημ
  τοθ Π««τικο0 Συστφματος είς τό Ιατρειον τού.
  Πλατεΐβ Τριών Καμάρων (ΟΙκία ΙατβοΟ κ. Χι
  λιδόνη) 9—12 «μ. ε>αΙ 4—6 μ. μ. Αρ. Τηλ7—92
  ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΧ-11Α·ΟΛ6ΓΟΧ
  'ΑριετβΟχβς Έβνικον Πανεϋΐοτιιμίβυ 'Αβα-
  νβν χ«· ΧτροτΤΐΜΤΐΜη'ς Ίεττριχτϊς ΧχολΑ|,
  Δ<|«ται καθ* εκάστην >1β €0 ·αρααε;ιΐο?
  Έμμαν. Μαιζαητάκη, (Βαλτ* Τζαμί), α#ι·μι>ς
  νηλ<#ώ·ου 443. ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ ΤΑ φλένοντβ βιολονικά ζητήματα Τό χλωριοθχον μαγνήσιον. Ώς μέγας παράγων ζωτικότητος καί ώς θαυμάσιον φάρμακον. Γ'. Ή διεγερτική αυτή ΙπΙ τοθ νευρικοθ συστήματος ενεργεια ϊ(ς άλλους εκδηλούται σν,εΒόν άμέσως, έν ώ είς άλλους βαθ¬ μηδόν καί κατ' ολίγον ή «αί μόλις μετά πολλών ημερών γ ρήσιν κσΙ βΐ(νβι όλον έν αυ¬ ξανομένη συν τώ χρόνω. Πάν τω; εΓτε γρήγορα εΓτε άργσ ό ανθρωπος αΐσθάνβται α(αν α(σιό5οξον καί εΰχαριν ψυχι¬ κήν γαλήνην μίαν αύξησιν άνέλπιστον τής δραστηριότη¬ τος τού, ευκολώτερον κατα βάλλει οΙανδήκοτΒ προστΐά θείαν, δύναται νά άπο8ώσ[) περισσοτέραν εργασίαν μέ όλι γώτερον κόπον καί γινεται (κανός νά άντΐμβτωτιΐση τας έναντιότητας καί άτυχίας μέ περισσοτέραν ψυχικήν ηρεμίαν χα( άπάθεΐαν. Έξ αλλου ή ενεργεια τοθ χλωριούχου μαγνησΐου επί τοθ νευρομυΐκοθ συστήιιατος εξηκριβώθη καΐάντικειμενιχος. Παρετηρήθη δτι έξαλεΐφει τή ν μυΐκήν δυσκσμψΐαν πού εΤνε τόσον συχνή είς τούς γέρον- τα<Γ, βελτιώνει δέ οίσθητώς ή καί καταπούΒΐ τελείως τόν γεροντικόν τρόμον (τρεμοθ- λάν) δχΐ, δέ μόνον αυτόν άλ¬ λά καί τόν παθολογικον τρό¬ μον πολλον νευρικόν πάθη σεων. Δ έν είνε Βέ ολιγώτερον χά τοίφσνής ή ενεργεια τοθ φαρ- μάνου καί είς την έπιδερμΐσα καί τα έξαρτήματα αυτής: έ ξαλεΐφονται οί κηλΤδες τον όνύχων καί αύξάνεται ή στε¬ ρεότης των διεγεΐρβται ζωη οώς ή τοιχοφυΐα τής κίφαλής καί άναστέλλεταΐ ή λεύκανσκ των τριχον ή νβανική άκμή (σπβιράκιο) τοθ προσώκου τα νέως ββλτιοθταΐ, α( άκροχορ- οόνες (αυρμηνκές ί) καρατζό- νβς) μαραΐνονται ολίγον κατ' ολίγον. Πολλάκις έξαλϊίφΒται καί τό πλέον επίμονον 1<ζεμα άκόμη *Λ£ καί χρόνιαι άλλοιώ σβις τοθ μαστοΟ. Είς μεοικ^ς τέ*·ος, κνησαονάς (φαγο0ρε<) καί ίοΐως γεροντικάς τό φάρ μακον θαυματουργεΐ. Έτίβιτα παρβτηοήθη βτι τό χλωοιοθχον μαγνήσιον ϋποκι- νεΤ ζωηοοτέραν την £<κρΐσιν »ής χολής άπό τοθ Γ|ΐατο?, είνε βηλα^ή ίξαΐρβτον χολα νωγόν διά τούς ήπατοΐϊαθ^Τς <α( (<τεοικού<· προφυλάσσει 8έ καί άπό φλόγωσιν την χο ληβόχον κύστιν 6ταν πάσχη ό ανθρωπος άπό χολολιθΐσσιν, προλαμβάνει δηλαδή την χολο κυστίτιβ', ή όποΐα μόνον μέ έγγβΐρησιν θβοαπνύοται. Υπο κινεΤ έξ Α·νλου ζωηοοτέρας τάς περισταλτικάς κινήσβις τοθ στομάχου κσ( τοθ έντέ- ρου, καβώς καί τάς έκκρίσεις των πεπτικον ύγρων τοθ έν- τέρου, συντελεί βηλαδή ίίς καλλιτέραν έντερικήν πέψιν. 'Υπό την ενέργειαν τοθ ά¬ λατος αΰτοθ αί κενώσβις καί τακτοποιοθνται καί χάνουν την δυσοσμίαν των χάρις .είς την άπολυμαντικήν τοθ φατρμά κου ενέργειαν. ΈμποδΙζον δέ τοιουτοτρόπως την πολλήν δυ σκοιλιότητσ, την κοπροστασί- αν καί τάς σηπτικάς έντεθθβν άπορροφήσεις έπενεργεΐ εοβρ γετικβς επί τής γενικής ύγεΐ- άς. (συνεχ(ζεται) ΖΗΤΒΙΤΑΙ πρός αγοράν χβδΐξ Δ, Β. Ο, 6η; έχδίοιως ή Ββπΐ θΐγ' ». Πληροφορίαι πχρ' ήμϊκ. ΤΟ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΕΜ Σ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ Ριζιχ&ς άνακαινισθέν. Έπλουτ(ο8η δια νί«ς νς υβοτσμ*το»ν ΕυΒνηκΐχ&ν χαΐ 'Βλ λονιχ&ν. Προοετι πρεο(λαβι τέ)ν γοιμβρέν τού μ. ΑΝΤ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΕΚΝ, έκΐ σειράν έτ&ν ίργοΐσβίντ* έν Ά βΑνβιις καί ΐΐόιχευβέντα είς την κβπτιχίιν. Έγγυ&ται τελείαν έφαρμο γήν κν συνδυασμώ τβν ϊξαι- ρκτικβν τού τιμ&ν καί χρη- βιμοποιήοενς «ρΐοτων ύλικβν. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙ£ ΜΟΙΡΑΙΪ ^ΐιιιΐΗΐιιιιιπιιιπιιαΐιιιιιιιιιιιιιιΐίΐιιιιυιιΐιιιιιιιιιιυιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐ(Η ΧΑΛΒΑΔΕΣ - ΤΑΧΙΝΙΑ | ΣΙΣΣΑΜ ΕΛΑΙΑ ίΡΓΟΠΙΓΙΟΥ: Γ. ΜΙΣΤΙΑΟΓΛΟΥ ΕΜ ΗΡΑΚΛΕΙΩ-(ΚΡΗΤΗΙ) Τό μοναδικόν ίν Κρΐ)τη εργοστάσιον Τα|ΐ ν(Μν καί καλβάΐϋν. Έξασφαλίζιι «οιότητα ■αλβάβων εξαιρετικην ανωτέραν τοθ Πΐιραι- βς, μέ ϋλικά αρίστα, γνήσια καί καθαρά. Εάν Μλιτε νά μή ιαλδτι την γΐθσιν καί τα στομάχια σας, ζητεϊτε: ά«6 τόν «αντο~ώλην σας ιχαλΒάΒις ΜιστΙλογλου. Τα κυτία φ<ρου σι την μάρκα τοθ ΐργοστασίου μας. Τιμαί Ιμτ«{ ο»ν«γε.νιαμ·Ο. Χορηγή σις π ισ τώ σεων διά τό Λεπροκομείον. Α ΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μάσπο τοθ ταχυϊρομΐΐίυ).— Δ-' έγ τού ποός τδν Ννί&οχψ ηΙαυ χ. Φ<Λ?Ιϊφ—ά>ι πρόι-
  δρον τ^ς Έ«?ρε(ας τοΐ Αικρβχο-
  μιίου—τό Υπουργείον 'Υγΐιιν^ς
  γζει τ4ν ϊιάθεαιν διχο τί)ς χυ
  δεονήίεβς 600 000 δραχμβν διά
  την ουϋΐλήοβ)3ΐν τβν έά
  γ
  χ«ς. Τό ποαίν τούτο άπ·:στέλλΐτβ[
  ήϊη, μίσψ τΐ)ς Έθνιχ^ς Τβιπέζη;
  ποός την Έφίριΐαν τοθ Ίϊρόμχ
  τος.
  την ίδιαν Έφοριίαν ιίχ·
  πρό χαιροθ δπδ τοθ Ύ$υ·
  εγγικνής τό τασ&ν των
  500.000 Βοαχμβν, ήΐη δέ διά τοθ
  4)ίντος |κ νέου, ττοσίθ τβν
  600.000 δίδεται ή άκαιτοιμένη
  ελευθερία ενεργείας ι ι; την 'Κψο
  ρείαν τοθ Λεπραχομείου πρίς βελ
  τίωσιν τβν συνθηχ&ν διηβιώβιιος
  τβν λεκρβν.
  Έκ παραλλήΧου παρά τοθ Τ
  φυπο^ργεΕου 'Γ/ιειντ]ς έκομΐσθη
  οβν ένταθθα έξ 'Αθΐ)»βν οί χλΐβ»
  νοι χαΐ τα λοιΐϊτ έξνρτήιΐττοι αυ
  τβν πρβς ουμπλήκβΐιν τοθ Μ-χοο
  βιολογιχοθ ΈργαβττρΙοιι «·>0 δγιι
  ονομιχοθ χέντρου Λασηθίου.
  Ώ; άναχοινοθται σχετκ&ς διά
  τής συιιπλτ;ρώ3εωί τσθ Μικροβιο
  λογιχοθ μας 'Κογαοτηοίου—ή" σ·
  κοία πρέπον είνε νά 0Τ)ΐιιω9ς ίτι
  είς τάς ενεργείας τοθχ.
  χαΐ τΐ)ς Ν^μιντριχν);
  —θα έξυκηοιτηθς χαΐ
  ή μικοββιολογικν; δπηοεαίαι τοθ
  νεΊ'ΐουθίηος Ν^αοχομείου Άγίου
  Νιχβλάου, μέχρις δτου τί Νβοοχβ
  μεΐβν τοθιο αποκτήση, ώ( ίληίζε-
  μ ι 5*σ!α<0{, Ιϊιον Μιχροβιολογΐ χον 'Βή ΔΙ4ΚΗΡΓΪΙΣ Ό ΣυνιτΛΐρισμος Μχλλβν δια θίταν Ι»τ4{ τής 4ποΡή <ης τού περΐ τάς ίιτά χιλ άδΐς α«άδχς ελαίου δέχεται πρσοφοράς ά «υ δποχοΐώσιων. Έπίαης διαθίτει χαΐ πε;1 τα; 100 χιλιάδχς ο<4δ»ς Ιλαιαπυοή ντ)ς, παραδοΐίας έξ αποθήκας Μύρ τού. Ό αγοραστήζ &}χ τφ χλειο! ματι αποχρεοθται νά χατα&ίλη τί τέταρτον ττ}ς άξίας ελαίου χά ι έλαιοπυρήνης είς τό δποχατάστημα τής Α.Τ.Ε. Άγίου Νιχολίίοι/, &ρ* δέ τ) παραλαδΐ ίΧίχληρον την αξίαν. ϋερισβοτέρας ηλτ]ροφο(ίχς δύ¬ νανται νά λίβαοΐ οί ένδιαφερόμε- νοι έχ τοθ Γραφείου Σννεταιρι· ομοθ ΜαλλΑν. Ιϋλλοκς τί 23 Μκρτίου 1937 Ό Πρόεδρος Έμμ. Παπαδάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Γενομένης συμφεροτέρας προσφοράς διά την ενοικίασιν τοθ φύοου μεταφερομένων έγ χωρίων προϊόντων διά θαλάσ σης επαναλαμβανεται ή 8η μοπρασΐα σήμερον |Παοασκε υήν 2αν Απριλίου 1937 καί ώραν 12Γ)ν μεσημβρΐνήν είς τό Δημοτικόν κατάστημα Ήρα κλεΐου. Έν Ήοακλβΐφ τ{» 1η Ά πριλΐου 1939. Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης ΜΑΗΟΑΗ! Γ. Κ Ο ΝΙΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΧ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΔΗΜΟΖ. ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δβχεται έν τ$ 1«τρε(φ τού, όδύς Πειρκιβς 17δ' ΑβΗΝΑΙ. Τηλ, 52.379 ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβαί. Νέα ύφάσματα. Νίοι μοδέρνοι χρ»μα- τισμ·{. ΑΙ τιμαί μα; ιΐνΐ αί καλύτιραι. πΒΕΛΙΣΙπΝ Μανβ —Λβθρεμπόριβν £πτι(ι αν. Ύιτβ τΟν ορν&νιιν της Ύκο διβικΑσ ως Χι·ρβ»ολ*κής Σπτ«ί«ς συνεληφβπσβν κροχθές ·Ις τβν "Οραβν Π«λαιβκάατρου βΙ νβυτι Μβϊ Ιωάν. Μκρκονίβυ, Παν. Γ«Τ τάνβς χκΐ ΝικΑταις Γαβιαράς έκ Χύμπς ΔΝδοιανήσιιν καθ1 4τ» διινΐίρνβυν λκθρεμκόριον 'ΒκΙ τής βενζινβΗ^του τ&ν &ν«τέρ*ι, Ητις χαι βΰτη χατεσχέβη, »νε» ρΙΒηοβΐν τρείς οκάδες λάθρκίου κκκνοβ, σπμαντικη ποσβτης σιν* ροχαρτου μ«Ι μεγαλη έιτίσης κβ σότης δυναμίτιδβς. ΟΙ ουλληφθέν τες «ηβοτάληααν είς την ΒΙσαγ Υ·λ1«ν ΛκοηβΙββ διά τα περκι τίρω, —Ό αριθμος τβν αυμβσλαιιο γράφων. Διά δικτάγμβιτος τοθ ΎΛβυργεί ου Δικκιβαύνης δημοσιευβμένου είς την 1β;ημιρ(δκ τϋς Κυ^ερνή- σινς μειοδται & άριβμός τβν συμ· βολαιιογρβφΜν βΐ ίιτοΐβι &κηρ(· τοβν εΙ{ ίκάβτηνΒΙρηνοδΐΜειακην κΐρΐφίρΐιοιν κ*τ« την *πο 1ης Μαρτΐου 1937 άρ{αμένην τριιτΙ- «ν. Συνβλικδς β αριθμος τβν συμ βολβιβγράφων ο! οποίαι 84 ύιτπ ρβτβδν είς δλην «ην έκικράτειαν κοιββρίζίτβι είς 900. ΟΙ μέχρι τββ δι υπηρετούντες συμβολαιογρα- •οι ύπβρβαίνβυν τους 900 διά- τοθ ώς ανν ομνς οιατβΐνιικτβς κ«τ«ρ- γοθντβι διάφοραι θβσεις αύτβν. Πάντως β Ι ουμβολκιογράφοι τβν κ«τ«ργουμίν«ν θίσΐΝν κκραμ!· νούν ώς ΰκεράριθμβι. —Τό ζήτημβ τ&ν τηλΐφύ- νων. Πρβς τβν ένταδθ» άντικροσοι πβν τής ΤηλεφΜνΐΝϋς Έτβτιρείοις κ. Άριστ. Κουφ&κην, έπεοόβη χβές διά βικαστΐΜοδ χλητήρος ο μοιδική δήλωσις παραιτήσεως τβν σννβρομητβν τηλεφώνιιν τή« πό λ<βς μακ, Ιφ' βοβν βέν ήβ«λ« λ φκρμοσβζ ά «β χθές τβ κκτ' άπβκβπην «ρχιχον τιμολβγιον ουνδρομητβν 'Ελπίίετοιι δτι τβ 6 κουργεΐον τή$ ΣυγχβινΜνΙας βά επιληφθή τβθ ζητόμαιτος διά νά μη μείνο το ΉρκΜλειον &νευ τη λεφώνειν. —Ή τέλεσις γ«μ»ν κ«τ« την Μ. Τεσσκρακοστήν. Ή Ί«ρι» Σύνβδβς δι' έγκυκλίβυ της κρβ( τβύς Ιεράρχας έντέλλε ται δπως ίπιτρίπουν κ«τά την Μ. Τεοσ«ρ«Νβστήν την τίλεοιν ν*μ«ιν κατ' &κροιν έκκλησιαστι Μην οΐΜβνβμΙαν, εάν Μ«τβι την κρίσιν των ο»ντρίχβ»ν άποχρβν τες λβγβι. —Ή Φιλολσγική βρκδυα τί,ί Λέσχης Έπιστημένων Η¬ ρακλείου. Αυριον ϊάββχτβν μ«1 £>ρ«ν
  10 μ. μ. β« δοβτ3 είς την αιβονι·
  σ«ν τής Λέοχης 'Επιστημόν«ν η
  πρώτη «Φιλολογιχη Βρβουά» μέ
  θ*μ« τβν ηβιητηνΚ. Καβ«φην.
  Τ β πρ«γρ«μμ« της ωρίσθη ώς *·
  {ής: 1) Εισήγησις οτ»ς Φιλολογι-
  Μές βροΐδυέ; (©μιλητής β χ. Στυλ.
  Δημέπουλβί)· 2) Ό Καβάφης κ«1
  τό έργον τού, (βιογρ«φ(χ«·έη(δρ«
  σις τής ζΜής τβδ κοιητοθ ιΐς τό
  έργον τού. Όμιλητης 6 χ. Ήν.
  ΛβγΐΛβηί) 3) Ή πβίησις τού Κ«
  βάφη (χριτικη χαΐ Λβγοτεχνιχη
  *ν«λυοις. Όμιλητής · χ. Λευτ*
  ρης Άλείίου). Έχλεχτ* πβιήμ«
  τα τββ Κοιβαφη 8« άηκγγελθοθν
  «πό την Καν ΕύγενΙκν Κ. 'Ηλκχ
  δου. ΕΤσβδος ελευθέρα.
  ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Γ. Α. ΓΑΒΡΙΑΑΚΚ-Σ. Κ. ΜΥΑΟΠΟΤΑΜΙΤΗ
  ΔΙΠΛΩΜΑΤθνχθΙ ΠΟΑΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙκΟΙ
  Τεχνικαί καί οίκοδομικαΐ έπιχειρήσεις,
  βιομηχανικβΐ κ«τββκε««1, μελέται μπετόν
  άρμέ, σιδηραί κατασκευαί, οίκοοομικά, ό-
  Βοηοιΐα.
  Γραφεΐα Όββς ΑΝΔΡΟΓΕΟ. Παρ«πλευρΝ< {υλακο βήκηί χ. ν.
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι ΝομαρχΙας
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΗΣ ΧΘΕΣ
  ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ΤΟΥ ΙΥΝΕ&ΡΙΟΥ ΤΗΣ Μ. ΑΝΤΑΝΤ
  «ΣΕΡΒΙΚΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΝ
  ΤΔ ΣΧ6ΛΙΛ ιΤΟΠΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Άποψινα τηλεγρα-
  φηματα έκ Βελιγραδίου άναφέρουν ότι
  αφίχθησαν οί άντιπρόαωποι τής Ρουμα-
  νίας καΐ Τσεχοσλοβακίας δια τό^ Συνέ·
  δριον τής Μικράς Άντάντ- Αί εργα¬
  σίαι τής διασκέψεως αυτής τής Μ. Άν·
  τάντ «ρόκειται ν' άρχίσουν τό εσπέρας
  θά διαρκέσουν δέ επί τριήμερον.
  Είς την βυνοιάσκεψιν αυτήν ή όποία
  βυνέρχεϊαι μετά την υπογραφήν υπό
  τής Σερβίας συμφωνών φιλίας τόσον με
  τα «ής Βουλγαρίας όσον καί μετά τής
  Ιταλίας, άποδίδεται έξαιρβτική σημα·
  σία, ό αιεθνής Βέ τύπος, άφιερώνει μα
  κρά άρθρα καί σχόλια. Ιδιαιτέρως αί
  Γαλλικαί έφημερίδες παρακολουθούν
  με*' έξαιρετιχού ένδιαφέροντος την συν·
  διάσκεψιν αυτήν.
  ηΙκατοκταετηρΓσ
  του πανεπιστημιου δβηνων
  ΑΦΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τ«ΰ άντα«οκρι
  τοδ μ«ς).—Σήμερον ήρχισαν καταφθκνβυ
  βαι ή μία μετά την άλλην αί άντιηρββΜ
  ΐτΐΐαι των £έν«ν Πανεπιστημίου αί οποίαι
  βά μετάσχουν ιΐς τ·ν έορτββμον της έκα
  τβντβετηρίδος τεΰ Πανεπιστημίου Άβη
  ν&ν. Έκ των αντιπροβωπειβν αύτδν αί
  οποίαι β' άνέλθβυν είς. 110 καί πλέον κρά
  τη άφίχθη σήμερον ή «ντιπρβσωπβία τοδ
  Πανεπιστημίου τής Όξφορδης.
  ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ
  200 ΕΛΒΕΤΟ
  Ι ΛΒΗΝΑΣ
  ΦΟΙΤΗΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τού άντ*.
  ποκριτού μας).— Έ* τής πρυτανείας
  τού Πανεπιστημίου ανεκοινώθη άπόψε
  ότι αναμένονται νά φθάσουν αυριον (σή¬
  μερον) είς Αθήνας καί οιακόσιοι φοι·
  τηταί διαφόρων πανεπιστημίου τής Έλ
  βετίας. Οί φοιτηταί ούτοι έρχονται
  είς την Έλλάοα οιά νά λάβουν μέρος
  είς τόν εορτασ μόν τής έχα.τονταετηρί-
  οος τού Πανεπιστημίου . Άθτ.νών, ώς
  άντιπρόοωποι των φοιτητών των Έλβε·
  τιχών Πανεπιστημίου. Είς τούς Έλβε
  τούς φοιτητάς έτοιμάζετοι θερμοτάτη
  ύποοοχή.
  ΒΑΐθΡΤΑΣΘΗ ΕΠΙΒΑΗΤΙΚ&Σ
  Η ΕΡΤΑΤΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Έπ' εύχαιρία τής χά»
  θιερώσεως τής 1ης Μοιΐου ώς ημέρας
  εορτασμοΰ τηςέργασίας,όπρωθυπουργός
  ν. Ί. Μεταξάς προέβη είς μακράς οη·
  λώσεις τονίσας τό αναμφισβήτητον τής
  βελτιώσεως των έργατικών συνθηχών ύ·
  «ό τής κυβερνήσεως τού. Ή έορτή τής
  1ης Μοιΐου, προσέθεσεν ό ν. πρωθυ·
  πουργός καθιεροΰται δια νά φέρη εκά¬
  στοτε είς την επιφάνειαν τής χοινωνιχής
  ζωής τούς αιωπηλούς ήρωας τής εργα¬
  σίας, τούς εργάτας, «ού μ έ τό μό-
  χθο τους συμβάλλουν είς την ευημερί¬
  αν τού "Εθνους. Τής 1ης Μαΐου θά
  προηγϊίτοιι έβδομος παραγωγικής αμίλ
  λης των έργατών, Θά βραβευθούν δέ οί
  πρωτοηόροι είς την άμιλλαν ταύτην έρ·
  γάται.
  ΙΊΩΣ ΒΑ ΠΛΗΡΩΒΩΣΪΝ
  ΑΙ ΑΠΑΑΑΟΤΡΙΒΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τού.άν-
  ταποκριτού μας).—Κατόπιν αποφάσεως
  τού Ύτιουργείου Κρατικής Αντιλή¬
  ψεως ήρχισεν ή πληρωμή των βικαιου·
  μέν ών άττοζημιώσιως λόγω απαλλοτρι¬
  ώσεως κτημάτων. Ή οατνάνη θά γίνη
  δι* έμολογΐών. Δ·' αυτών Θά γίνεται η
  έξόφλησις δλου τού ποσοΰ τό οποίον
  έπεοικάβθη είς α,ύτούς, "Αλλως θά πλη-
  ρ«ί>νεται τό ημιου αυτού ' μόνον είς
  δραχμάς. Ή ολη Λαπάνη ύπελογί'σθη
  κατά σχετικάς άνβχοινώαεις τού *. Ηρω
  θυπουργού είς 4ΚΟ έχατομμύρια έφ'
  δβον οί β««ίθΟχοι βίν« η λ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠρωΤα Παρασκευής
  2 "Απριλίου 1937
  Σφοδραί μαχαι είς την περιοχήν Λάνο.
  Φασιστικαί έκδηλώσεις είς Ταγγέρην.
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Απριλίου—
  Τηλεγραφήματα Ικ Πα¬
  ρισίων «ρός τό Αθηναι
  κόν Πρακτορείον άγγελ
  λουν δτι δ έν Άντουνιαρ
  Αντακοκρΐτής τοθ «ρακτο
  ρείου Χαβάς τηλιγραθεϊ ό¬
  τι τα επαναστατικαί στρ«-
  τεΰαατα συνιιχίζουν τάς
  «ροσκαθείας των διά την
  κατάληψιν τβν όρυχιίων ό
  δραργύρου τοθ Άλμάντιν
  καί τ&ν άνθρακ·ιρυκι(ων
  τοθ Πουέλτο Λάνο. ΑΙ άν-
  τε-ιθΐσεις τβν κυβερνήτι·
  κΑν άβεκρούσθησαν μετά
  μεγάλων δι* αύτούς άπω
  λειων. Κατά τάς χθεσινάς
  μάχας |«αιξε σημαντικόν
  ρόλον ή άερονορΐα. Ό ρα
  διοφννικός σταθμός τής
  ΣεβΙλλης διαψιύδιι κατη
  γορηματικΑς τα ηερί 6ή-
  θε» έ«ιτυχι8ν τΑν κυβιρ
  νητικΑν είς τδν τομέα τοθ
  Πόθο Μ«λάνιιο. «ροσβέτων
  δτι τα έθνικά στρατεύαατα
  «οοοχώρησαν σημαντικάς
  είς τόν τομέα τοθ 'Αντου
  γιάρ. Κατά «ληρο·ορ(ας
  {τβν γαλλικήν εφημερίδων
  δύο Ιθνικά Ισκανικά έξ·*-
  'τΛισμένα σκάφη συνήψαν
  Κθές ναυμαχίαν μιτά τοθ
  ! κυβιρνητικοΰ άντιτορ«ιλλι·
  ΙκοΟ «Γιοσέ Λουΐ Ντέθ», τό
  |δ«οϊον ηναγκάσθη νά Λ«ο-
  μακρυνθή ευθύς ώς αντε¬
  λήφθη την προσέγγισιν ίθνι
  κου «ολιμικοθ
  —Ό είδικός άκεσταλιιέ
  νοςτοΟ Πρακτοριίου Χα¬
  βάς τηλεγραφ·! έβίσης έξ
  "Αβιλα δτι τα έθνικά στρα
  τεύματα έτ,ιτεθέντα άκαθι-
  κτνς κατέλαβον χθ«ς είς
  τόν τομέα Καλαμότσα, επί
  τοθ μετώνου τής Άραγ·
  νος, νλεΐστα ι,αρακώιιατα
  τΑν βρυθρβν, τα ό«οϊθ( 8-
  Θε»ρο0ντο άνόρθητα, τ&ν
  τελευταίαν τρα«6ντ»ν είς
  όΊτακτον φυγήν.
  —Έξ Άλγΐσίρπς αγγέλ¬
  λεται δτι νέαι δυνάμεις
  Μαροκινών άΗβιβάσθη
  σαν έκεΐ. ΑΙ δυνάμεις αυ¬
  ται συμνοσοθνται ·1ς 7.000
  άνδρας άνήκουν δέ είς τάς
  στρατολογηθεΐσαςτελευταί
  άς ήλικίας. Έκ τής αυτής
  -ηγήςνκΐσης αγγέλλεται δ
  τι είς τόν ουδέτερον λιμένα
  τής Ταγγέρης Ελαβον ||ώ
  ρον νέαι ταραχαί συνι«ι(α
  διαδηλώσιων ύ«6ρ τού
  Φράνκο.
  Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΑΣ ΣΤΡΑ ΤΟΣ
  ΗΡΧΙΣΕΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΧΟΕΣ
  ΙΗΥΡ
  ΙΤΑΤΗΝ ΕΠΙΟΕΙΙΝ
  Ή σημασία της δασικής πίστεως,
  εφαρμοσθή καδ' άπαν τό κράτος.
  Σχετικώς μέ την έγκαινια
  σθΕΤσσν υπό τής ΆγροτικΓΐς
  Τοατΐϊζης εφαρμογήν Ρασικη>
  πίστεως ό Διοικητής της Ά
  γροτικής κ. Λτμπρόπουλος
  προέβη ϊίς διαφόρους Ανακοι
  νώσεις πρός άντιπροσώπους
  τοθ ΆθηνοΐΐίθΟ τύπου.
  Ό κ. Λαμπρόιιουλος συν
  τοίς Αλλοις ετόνισε 8τι μέ
  τόν νέον κλάδον ττΐς 6ασικτ)ς
  ιΐΓστεωο, τόν οποίον ένκσινΐα
  σβν ή 'Αγροτιχή Τραπέζα δ'δε
  ται νέσ δημ Ουργική κστεύθϋν
  σις £ΐς Ινα παρημελημένον γε
  ωργικόν κλάδον. Ό κ. Λαμ
  πρόπουλος ανεκοίνωσεν δτι ή
  σγετιχή έογσσΐα προχώρει όμσ
  λ ώς καί δτι λίαν προσεχώς ό
  κλάδος ο:υτοο θά άποοώσρ
  πολλσ πρός δφελος τής <θνι κης Γ(κονομΙσς τε Ο τόπου. "ΗΒη ή Τραπέζα ίστρΐψε την προσοχήν της πρός τή» οργάνωσιν τΛν &σσικον πλη θυσμΛν είς συνεταιρισμοός, οΓ όποΤοι θά άνσλάβουν την έκ μετάλλευσιν των βασών υπό την εποπτείαν θασικον ύπαλ λήλων. ΑΙ ΕΙΧΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥΜΑΣ Αί ιΐσπράξεις τοθ ΤελωνεΙ ου άνήλθον κατά τόν παρελ θόντα μήνα Μάρτιον ι(ς δο 6 081 231.30 έναντι 3 191 513 50 τοθ πσρβλθόντος μηνός Φε βρουαρΐου. "Ητοι παρουσία¬ σεν σθεησΐν κατά οραχ. 2. 888.917 80. ^—Η**^^ΗΒΙΜΒΒΚ39ΒΧ-9>3ΕΗΒ^εππΗεππΜ·ι
  Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
  ΤΩΝ ΚΑΠΝΩΝ
  Πρός τίς Οικονομικάς ΈφορΙας
  χοΐ τίος οιιυθυντάς χαηνεργοοτα
  οίον ΙκοινοποιήΒη άπίσπαομα ττ]ς
  αποφάαεης τής αρμοδίας ίπιτρο
  π ής ^δι' ή; χαθορίζιται τό ικαο
  οίον ι ής κατ' ό «άν φορολογίβς λπΐ
  τ6ν ιξαγομένων είς τα εξωτερικόν
  ή πβλουμένων ι2ς τα ίσωτερικον
  χαπν&ν είς φύλλ» διά ιό_ οΐχονο
  μιχδν Ιτος 1937—38.
  Ο Α1ΑΓΟΝΙΓΜ0Σ ΕΙΡ"ηΝ0ΔΙΚΟΝ
  Χθές Ιην Απριλίου διενηρ
  γήθη είς τό υπουργείον τής
  Δικαιοσύνης διαγωνισμός Ρ
  τόν διορισμόν ΕΙρηνοδικών.
  Ο ΑΝΩΤΒΡΟΧ
  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  Ο Κ1Θ3ΡΙΣΜ0Σ ΤΟΥ Φ9Ρ0Υ
  ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  Διά τόν άρξάμενον μ<]να χαθωρΐ οθη ώ; χατβπίρω ή άξία τβν εί δών πρώιης άνάγχης βάσει ττ]ς δ ποίας θά 5πολογίζιται δ φίρβς *ΰ χλου {(.γαοιΑν: 2Ιτος δρχ. 6 χά χά χιλιογραμμον, κριθή 3.80, 6ρώ μη 3.70, άραβδοιτος 3 80. φ^σό λΐΗ χοινκ 8 50, Ουγγα&ίας χαΐ Σκαλάτο 11, ιύπων τϊτοβας για χόδας, τσίλια, έλίφχντες χαΐ λοι πά παρεμφερή ιΐϊη δρ· 13.50, ιΐΐ όν 73, κίφες 34, ζβχκρις 6,10, δρυζα καρολίνα χκΐ λοιπά ι15η α ρύζ-ς 6.50. ΤΑ ΔΗ Μ ΟΤΙ Κ Α ΖΗΤΗΜΑΤΑ Σήμερον τδ εσπέρας θά έπανα θϊ ή αυνεδρΐαοις τοθ Εη,ιοτι ουμβουλΐου Ηρακλείου. Κλ ' τα την προχθεσινήν θϋνεδρίχοιν είς ιυδεμΐαν χβταχύρωαιν τβν δή Ι μοτιχ&ν φίρων προέβη, μή χριθει ία&ν οιμ^ιρουοβν τβν τιμ&ν αϋ(ΐ· [ νες προοεφερθηοαν υπό τβν ένοιχι Διήλθε χθές τής πόλεώς έπιστρέφων ι(ς ΧανΙα έξ Άθη νόν ό Άνώτερος Δ οικηΐής Χωροφυλακην Κρήτης Συνταγ μοτάρχης κ. Σταυριανός. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΟΣ Η ΜΗΝΙΓΠΤΙΣ Καθ1 ά μ άς ανεκοίνωσεν τό ύφυτΐουργεϊον καρά ι ώ κ. ιιρο έβρφ τής ΚυβΒρνήσεως τα γρα φέντσ -σρ' ημών επί των έμ φανισθέντων τελευταίως κρου |σμάτών μηνιγγΐτιβος διεβιβά οθησαν είς τό υπουργείον 'Υ γΐΒΐνής ίνα εξετάση, καΐ άνα φέρη σχετικώς. Είς τό κεφάλαιον σύτό ηο λυτίμους ύτιηοεσΐας θά παοέ γουν οί τρείς δασσρχαι τχος ότοΐους άπΐσπσσεν ^είς την 'Ανοοη ή« Τοάπεζαν τό ύ πουργιΐ «ν ΓίωογΙας. Ποος επιτυχίαν τοθ σκοποθ -ΐής δοσικτΐς πίστεως καθ* ά παν τό κράτος ή Άγρθτιχή Τραπέζα παρέχει βλα τα οΐκο νομικα μίσα ίίς τούς ώ?γανω μένους συνβταιρισμοώς τ©ν βασικών πληθυσμόν, δστεοδ τοι ν' άρχΐσο/ον άποδΐδοντες άμέσως. ΗΛΙΜΕΝΙΚΗΐΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΜΑΡΤΙΟΝ Τα καταπλεύσαντα συνολι κώς είς τόν λιμένα ΉρακλεΙ ου κατά τόν λήξαντα μήνα Μάρτιον άτμότιλοια ανέρχον ται ιΐς 40. Έκ τούτων τα 30 ήσαν υπό σημαίαν Ελληνικήν 4 υπό Ίταλιχήν, 1 υπό Γερμα νίκην, 1 όπό Σουηοΐϋήν, 1 υπό Γιουγκοσλσυΐκήν, 1 υπό Αγ γλικήν, 1 υπό Γαλλικήν καί 1 υπό Όλλανβικήν, Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανεχώρησε προχθές μέ όλι γοήμερον άδειαν δι* Αθήνας 6 Λιμενάρχης Ηρακλείου κ. Κωνστ. Μϊχος Νικολέρης. #ΞΏΜ»ΤΙΚΩΝ Έκοινοκοιήθησαν ώρμοΒΙως Οιατάγματα έκιτρέποντα την άτβλή" ιΐσαγωγήν γαιανθρά κων δια πλοΐα διά των Τβλω νιίων Ηρακλείου, Πατρων, ΛσυρΙου, Κερκύρας καί Καλα μών. ΠΑΛΙΝ Η ΒΡΟΧΗ Ή ένταϋθα Μετεωρολογι κή ϋτιηρϊσΐα προβλέπει διά σήμερον πτώσιν βροχής κατά θέσεις. Σχετικώς εξέδωκε τό ακόλουθον διλτίον: Ή θερμο κραρΐα έν σχέσει μ έ την χθε σιν ήν θά σημειώση μικράν π τω σιν. ΟΙ άνβμοι κατ' αρχάς θά ιινεύσουν Β. Α. μιτέπειτα δέ Βόρειοι, μέτριοι έως ΙσχυροΙ, Είς τίνα μέρη τής νήσου βρο χή_ κατ', αρχάς. Μετέπειτα ού ρανές μετοβάλλων 6ψιν σχε δόν «ανΐαχοθ- θβρμοκρασΐα 14ης ώρας 23,3. Προεχτ,ρύχθη διά τδν Α5γουοτον διηγωνιομδς διά την ιίααγνγήν λοχαγβν χαί *>πολοχαγ&ν μαχίμβν
  δηλών καί μιταγηγιχοθ είς τα
  τμήματα τβν μηχανολδγων χαί
  χημιχβν τής Σχολής Τεχνιχής
  Έχπαιδεύοιω; Άξιωματιχβν.
  ΤΟ ΑΣΥΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙ&ΙΟΥ
  Κατδπν άπϋφάσεως τοθ δπουρ·
  γοθ τής Κρατιχής 'Αντιλήψκος
  ενεκρίθη πίοτωαις 2.000 000 δρ.
  διά την επέκτασιν τοθ άοόλου τοθ
  ΠχιδιοΟ.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ Ζ(ΙΗ
  ΑΙ έν τβ άγορβ μας κυμανθεΐσατ
  χθες τιμαί των διαφόρων Ιγχωρ(·»
  «ροΐόντων είχον Αε βατε»βιΐ
  α'Ι νοιοτητο* Βρ. Ιβ—ΒΟ
  ψ » Ι
  ί :
  ·'
  ■λεΜοει
  α αοιοτε^τοΐ
  γ :
  ΗαΟραι
  Ι
  Ι
  οο.
  «ο.
  Ι
  ί
  ΊλΒΗΙ

  ■·ιν« ν.
  Αι«νικ·>< μ Ιακ—τεε ΈξαιρβτικοΙ 81 „ λ··Μΐ «' «εποτ. Η Μ,— α' «·!««. Η ΗΜ 4|επο. ρ Β·,- ΙνΜ Α»Ι·*«>ν ** «ιΙ—. β·. Μ
  λ1
  Μ(λαι·1; ,.
  ΗιιλβϊυΙΙ·· ■«»■ ··. ..
  Καροοηα ·ο«χ.
  Μβλι «οιοτικβ* „
  Μ«τα«α .. 401,
  Κουκοόλια (ηρα „ Ι Ν.
  Δέρ.ατα βόία „ Μ, -4·,
  'Δρνοβίρματα ίοΐθ. „ Η,
  ■ροΙ4ττ·ν αΐνβν „ 4·,
  ■αλλι« Β«^ οκάν „ Η, -ν,
  Τιμαί Συναλλβγματος
  Δολλαριβν δρ, ΙΙΙ.9Ι—Ιΐχ,Ν
  ΔΙβα „ Μβ. -Βο,
  Κορώνα £ουοο(α· Η.11—18.40
  Φρανιιον „ |.| |_ υι
  •Βλ#· η.4Ι—Η.70
  (ϋλ6Ι—«1.60
  Βλ#·*.·ρ«γ«ον
  Φιοβίνι 'βλλανβ.
  ΤΜχο·λ8α
  •·α>>ον
  Βΐ·Ι·*Λ
  Μάρκον
  ΒΜλλ
  Ι,Η—
  4Μ·-"η
  Α«·—Μ·
  Μ·—·,Μ
  ι,ΐ4- ·η
  ΟΙ ΕΡΥΒΡΟΙ ΕΙ
  ΓΑΛΛΙΚΟΝ Ι
  ΟΜΒΑΡΔ1ΣΔΝ
  Ρ0ΠΛ1Ν0Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Νεώτερα νυκτερινάς
  τηλεγραφήματα έκ Παρισίων άναφέρουν
  ότι Γαλλικόν ταχυδρομιον άεροπλά·
  νόν διερχόμενον άνωθεν τού μετώπου έ
  βομβνρδίαθη σφοδρώς. Σχετικά ραοι
  οτηλεγραφήματα έκ Σαλαμάνκας *γγέλ
  λουν όνιτό Γαλλικόν άεροηλάνον έ·
  βομβο-ρδίσθη υπό των έρυθρών τής Ί·
  σπανίας διά νά βημιουργηθοΰν ηερι-
  πλοκαί είς βάρος των έθνίκων χαί νά
  παρασυρθή ή Γαλλία είς επέμβασιν είς
  τή* "Ισπανίαν.
  Ο ΛΙΝΤΜΟΕΡΓΚ ίΠΕΣΚ
  ΧΟΕΣ ΤΑΣ .ΡΧιΙΟΤΙ
  Η
  ΤΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τού άνταπβκρ»
  τοδ μβ()—Σήμερον έ αφιχθείς διβαημ·,
  'Αμΐρικβινοί «εροηέρβς συντβγμβτάρχηί
  Λ(ντμπΐργκ «πίθΜίφΕη την Ακροπολιν
  καί τβ βρχαι·λ·γικ·ν μουσείον χα?ώς καί
  τ« ίίιοθίβτα «ρχαιολεγιχά οημεΐα των 'Α
  Βηνών- Ό Λίντμπεργκ φαίνΐται ένθονοιβ.
  σμίνβς άπό την επίοκΐψίν τβυ είς Αθήνας
  εξεδηλώθη δέ ζνηρδί υπέρ της Ελλάδος
  ΐ!{ τας βμιλίβς «ό.·δ ηρ·ς τιν«ς δημεσιβ
  γράφου;.
  ΜίΤΑΒΟΛΗ_ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
  ΣΙΓΑΝΗ ΒΡΟΧΗ_ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τού «ντα
  ποκριτού μ*ς)·— *Από τής μεσημβρί·
  άς της σήμερον ήρχισε πίπτουσα σιγα
  νή βροχή καθ' όλην την Άττικήν. Σχε
  τικώς τό Αστεροσκοπείον ανεκοίνωσε τό
  άπόγευμα, ότι καθ* όλην την χώραν ό
  καιρός μετεβλήθη είς βροχερόν καί ότι
  ύπάρχουν πολλαί πιθανότητες νά σημει·
  ωθούν αρκεταί βροχαί καθ* όλην την
  χώραν.
  ΠΟΤΕ ΑΝΑΧΩΡΕΙ
  ΕΞ ΐΘΗΗΟΝΟΙΝΤΜΠΕΡΓΚ
  ΑβΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τού άντβπβκρι
  τβθ μ·£).—-χετικί ς μκ την αναχώρησιν
  τ·0 Άμερικβνβύ άερεπέρβυ Λίντμπεργκ
  Έ{Άβην£ν ανεΜοινείθη οήμερον ότι εύτος
  Βά ηνρβμκίνο Ινταδβα μέχρι τ·δ ηροβι
  χ·&( 2βββ*τ·»(βδρι·») όποτι καί 0β βν«
  χκρήβρ·»» Τ·ιτί1«υ πρ·ς (τυνέχιοιν,τ·» |ΐ#
  γ»ίλ·υ Αν··«·ρκ·0 ά ^
  ΪΪΤΓΤΒϊΙΟΑΕΙΙΪ ΜΠΙΔΜΙΊΙΟ
  ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙ»! ΣΥΜΟΤΥΣΣΟΗΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—-Κατά τηλεγραφήματα
  έκ Παρισίων, τα έπανασχατικά στρατεύ·
  ματα ήρχισαν άπό τής πρω'ίχς τής σή
  μερον σφοδροτάτην επίθεσιν κατά τής
  πόλεως Μπιλμπάο, προχωρήσαντα έξ
  Άγίου Σεβχστιανού. Της έπιθέσεως
  προηγήθη σφοδρός βομβαροισμός τής
  πόλεως έκ θαλάσσης καί αέρος, έκ τού .
  όποίου καί προεκλήθησαν σημαντικαί
  ζημίαι.
  Τα «ύτά τηλεγραφήματα άναφέ
  ρουν ότι αί δυνάμες των έρυθρών ήρχι
  σαν συμπτυσσόμεναι ευθύς ώς έξεοηλώ
  θη ή επίθεσις των έπαναστατών, μέχρις
  ότου έφθασαν είς τα όχυρά των, άπό
  όπου καί έκράτησαν λυσσώδη άμυναν
  καθ* όλην την ημέραν.
  Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΜΕΤΑΣΧΗ
  ΤΟΥ ΕΚΚΑΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ
  ΣΥΝΕΛΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΞΦΟΡΔΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μος).— Καθ* α έγνώοθη ή
  Ελλάς εκλήθη επισήμως 'ινα μετάαχη
  τού Έκνληαιοιστ. Συνεδρίου ι ής Όξ·
  φόρδης. Είς τό συνέδριον τούτο θά έ·
  ξετασθώαι γεγικα έκκλησιαστικά ζητή»
  ματα έν οίς καί τα αφορώντα τάς σχέ-
  σεις τής Όρθοδόξου χαί Αγγλικανικής
  'Έκκλησίας.
  αχηι
  ·ντ·ς
  θ« λ*
  βΰίβό
  Ό θίομό
  β$ κοιί τη
  ίίν ύκάρχι
  β' «Λ·β5 «(
  ριηκ·ς διβ
  θε αυντΕλι'
  τίΐν ηρ*·δ< οιν τής Ί « χτ«πήοη τ· χφμ {0 τϋν έηα μΐοον έξάρ ρκννικήν ηροίτευούση φβρμοζόμε' νβμφισβητι κ·ϋς χαί θα τεύί κατ·{>
  ϊ* «ΙαΒημι
  ύ
  ρς τ
  Βηνβν Μ
  τϊ,ν Ιδέαν
  Ερβτους Ια
  ούνης πρό
  κ«1 «διακρ
  τ·υ.
  Άλλ' ίπ
  τος πρόΜΐι
  ««ρ' ημίν
  ρ«ν κ-Ι επι
  δοχά π·λί
  τδν έπαρ;
  Η1 Ιδι«ιτί(
  ή
  ' ολων
  κβ βπ·τ·λ.
  «««ρξις Ν
  Ρ ά
  ·τι
  φο^ων 2
  ·ύρίθΗ·«ν ι
  « την λι
  **τ
  ρ
  ·ν χαί
  ί
  ίβ των
  «ν αυμρφ1
  ^ΡΧβ ν
  ;τ.ν
  «Ιν«τβ|
  β
  ν·μ·δ