94098

Αριθμός τεύχους

4533

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

3/4/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί-ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοα
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  Ι1Κ11Τ0Η
  3
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  0401 ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΤΙΕΥΒΥΝΟΣ ΣΤΙΤΑΚΤΙ1 ©Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ ΐεΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4533
  Ι ΑΠΟΚΕΗΤΡαΐΙΣ
  ΚΑΙ Β ΟΕΣΜΟΣ ΤΟΙ «ΗΤΟΙ
  Τ· Συμβούλιον τής Αι.··
  κεντρώσεως συνήλθε τάς τε¬
  λευταίας ημέρας ίίί αλλε¬
  παλλήλους συνεδριάσει προ
  κειμένου ν« καθορίση τ«
  Βέματα τής δικαι·δ·σ(*ς τ_ν
  Ν·μ«ρχΒν καί ν« λάβα άπο
  ορ-οεις ώς πρός την διατήρη
  οιν των Μ«ινοτήτων ώ; ί·
  χούν σήμερον ή την συγχώ-
  νευσίν των, ώατε νά ολίγο·
  οτιύαα · «ριθμός των. Κα
  ίώς δέ άναφέρουν «Ι ίζ 'Α-
  Βι,νβν σχετικαί πληροφορίαι,
  τό Συμβούλιον, συνερχόμε¬
  νον'ίντός τδν ημερών «κ
  ν (ου 8ά λάβη οριστικάς 4πί
  των ζπτημίτων αύτβν Ικο-
  φκβκις «1 οικίαι καί θβ τι·
  θοδν αμέσως είς εφαρμογήν.
  Τέ» ζήτημα λβιπον τής'Απ·-
  κεντρώσεΜς μ«) βύτοδιβική·
  ακως τίθεται κβί πάλιν ύκ·
  ουζήτηαιν καί άπβκτά ενδια¬
  φέρουσαν επικαιρότης. Φ«
  μάς 4κιτρακ$ λβιπόν ν* άσχβ
  >θδ ί ί ύ
  τβν κ·ινοτήτ»ν, ημείς θ« εί
  χωμεν νβ πκρβτηρηβωμεν
  τα εξής: Ό θεσμός τδν κβί
  άέδ
  ίστβαιχβί ή λόγβι «ντεγκλή Πρός νέας άνωααλίας
  αεων μετχξύ δύο χωρίων ώς
  πρός τα πρωτβϊα ή λέγβι συν
  κ·ινωνι«κβ(. Καί τοιούτοι
  λόγοι, τοιαύται πβοιατώσεις
  ύν<οτ«νται π«ρ* πολλαί καί' ίδδ είς την Κρητην 'Αλλ' διβυ δέν ύφΐστανται τβιβϋτβι λόγοι, ο/ιου δέν ύπάρχβυν ού τε ίστορικαί παραδόσεως βυ:ε «ντεγκλήσεις ου τε και μεγάλαι αΐτβατασει;, Α ουγ ξς μς μΕγ«λαι αΐΐβοτασεις, Α βυγ νβτήτων, δεν άκέδοσεν βσφα χώνευαις των μικρ&ν Κβινο- λδς χ' άνκμενίμενα άπβτε- τήτΜν είς μεγάλας, είναι Ι- λέσματατ. Κ«ί τουτο διότι βφ' πιβεβλημένη υπο της «ν«ν ενός μκν έδημιβυργήβησκν Κϊ)ς τ^ν ηρογματων καί ύη' πολλαί κοός ί ύ θ λ έί ς μ μγ )ς ν ργμ πολλαί κοινότητες, μικραί ~ύΐ«ΰ τοθ καλδ£ έννοαυμί κ«ί βοήμαντβι, μέ ελαχίστας ν»« βυμφέροντος τής ύι,αί πρβσβδβυς, πολλάκις άνβπαρ βρβυ. Διότι δέν ειμπορεί βε κεΤς καί διά τα στοιχειωδη β«{Μς νά εννοηθή Κοινοτης ϊξοδχ συντηρήσεως των, μέ μ4 ηίντε καί δέκα χιλιάδας προέδρβυς χ* Συμβούλους δραχμί; έτήαια Ιαοδα, π·ύ άμορφώτους «αί διότι επίσης οεν φθάνβυν ίύτε διά την ά έν ύηΡίρχεν η ατενή παρα Ποζημί«οιν τοδ Πρβέδροιΐ χολούΒηοί κί σμένη ι θδί ϋ Η ΠΡΟΠΟΑΕΜΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΚΑΙ ΤΧ -ΗΜΕΡΙΝΛ ΑΣίΑΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΙΙέχοι ποίου σημιΕου Ιχιι συν- πολυ μικρά χαΕ δυαανάλογος πρός ή ιπάνοίος τής άνθρωπό θ ς ή ή τΐ)τος είς τ,δ χαθιατώ; τής προπο- λεμικ<)ς έποχτ];; Μιγαλειτίραν ί ί ί η Ι ] καί απο την Ιπαναβα σϊβσιν τβν παλακβν άντιηάλω· θϋΐιμοιχιων τής Εύ;ώπτ)ς, προκτ λΐΐ τό γεγονος δτι ίηοινήίχισεν 6 οίκονομικος άνταγανισμός τβν Μι γάλων Δ^νά^ιων ιΐς τας ίϊίβς πε¬ ριοχάς που αποτελουσών μήλον τής Ιριδος μεταξύ των πρό τοθ 1914 ίαχυρών. 'ΛπΟ τόν Δούνα· χ ρ ολούΒηοΐί καί η φωτισμένη κκθοδήγησΐς των υπό της « ΰ άή Ν μ ς ς γραμμαΐίως κοκτκυοΰοης άρχής. των Νο) τ ο Συμβούλιον λοιπόν της μαρχι&ν. Έζ αυτής λβιπόν, ·Αποχεντρώσεως χαί Αύτοδι ς κτηθείσης πεΐρβς έξαγβ- .,κήοεως &ϊ μΕλετήοα τα μέν το άαφαλβί ουμηέρασμα ηράγματβ υπο τό πρΤβμα αύ μάς 4κτρ$ >ηθδμεν κβί ημείς *με
  μολονότι καί άλλοτε κατ' έ
  πανάληψιν έξεθεσαμεν τ«ς
  ίη' ού τού άντιληψκς μ«ς.
  Ό θκομός τής βπβκεντρώ
  οεω; Μ*ί τής αυτοδιοικήσεως,
  δ*ν ύΐτίρχει αμφιβολίαι, ότι
  θ' άπεβό πραγματικαί έξυπη
  ρκτικέ-ς διά την χώραν καί
  θά. συντελέση θκτικβς είς
  την πρόοδον καί την βξυψω
  οιν τής Ελληνικάς Ιπαρ-
  χίας.
  Διότι ό θεσμος «υιός θά
  κτυπηση τ·ν Κρατικόν ύδρο
  κεφαιλιαμόν κμΙ θ' αηαλλβ
  {η την επαρχίαν «πό την ά
  μέσον έξβρτησιν καί την τυ
  ραννικην κηδβμβνίαν τής
  πρωτευούσης. Καί καλώς έ
  φαρμοζόμκνος θ' αποδώση ά
  ναμφισβητήτωίηλ·υσΙβ»ί καρ
  πούς καί θά δημιουργηθή είς
  τούί κατβίκους τ ής ύπαΐθρβυ
  τό αΐοΒημα τϋς ίξισοίσίως
  κρός τεύς κατβίκβυς των Ά
  θηνων καί την πίστιν επ»
  την Ιδίαν τοδ Κράτβυς ώς
  Ερβτους ίσότητβς καί δικβιβ
  ύ ίλ γεκάς
  τι θά πρέπη αί μικραί κ·ι·(τβ κ«1 «; λάβα τίς άπβφ*
  ότητες νά συνχωνίυθβϋν είς σι,5 ΤΑν τβ τβχύτκρον. Διότι
  μχγαλυτέρβς, ώατε καί τβύς θ« πρέπει βέβχιβ νβέφβρμβ
  κ«ν·ύς «νθρώαους διά την ο9ζ ό θεαμός ολοκληρωμέ
  διοίκησιν των νά δι«θίτ·υν. νβς συντόμως. 'Αλλά νά έ
  κβί άρκετούς πόρβυς καί διά φι,ρμοσθή κβτά τβιβϋτβν δρ
  την συντήρησιν κβί δι« τήν|Τι·ν κβί μ «λ ε τη με νόν τρό
  εκτέλεσιν έργων κβινής ώψΐ]η€ν ώ3Τβ 5χι μβνβν άπβτυ
  λίς ά {ύ Άλλά «ί{( ί ά
  ργ ς ψ]η€ν ώ3Τβ 5χι μβνβν άπβτυ
  ς νά {χούν. Άλλά χ«ί{χ(αν καμμίαν νά μην οημιι
  πάλιν η ουγχώνΐυο.ς τβνκοι ώβ0 βλλβ ^
  ν, θα πρίηΐι νά γίνη ν
  κατόπιν ηβλλης μίλίτης καί
  ηβλλης ηρ·σ·χής καί Λΐρι.|ηρββδ·κ(αςτ·δ λαβδ, νάαη·
  σκέψεως. Διότι ύ««ρχβυν πε δώση πραγμαηκά πλβυσίβυς
  ρικτώσβις η·ύ πρέκΐι νά διβ'κνρΚβυ{ Χ»ι ν' «ηβτελίσα
  ηρηβί) μ(β κοινότης όσον Ι τ. ρί9 Κ(|1 τ# έργβιν.ν
  ΕΝΑ ΦΛΕΓΟΝ ΖΗΤΚΜλ
  ς ς
  σύνης πρ·ς ίλβυς γ
  καί αδιακρίτως τεύς πολίτας
  Τ·»·
  'Αλλ' ««ειδή, ο θβομός αύ
  τος πρόκιιται ν α ίφαρμβσ
  πβρ' ημίν δι* πρώτην φο
  ράν μ-1 έπειδή έ, αυτού πρεσ
  δ λλ έλληνισμόί
  ρ
  δ·»? πολλα β
  των' «««ρχιβν,
  έ
  ρ
  έλληνισμόί
  των«««ρχ, χρβιαςβτβι
  κ«· Ιδιαιτέρα ηρβοβχη «1$ την
  εφαρμογήν τού, ώστβν* μην
  σημειώση 4«·τ«χ(«ν βλλβ
  νά δώοα τβ άνβμενόμενα
  παρ'βλων γενικώς εύεργετι
  χά άπ·τϊλίσμοχϊ«. Βιβχ.νςή
  ύπαρξις Νομαρχιακόν συμ¬
  βουλήν, αποτελεί *»ί*ν έγ
  γύησιν ότι τβ ζητημ*τ« των
  διαφόρων διαμεριβμάτνν θβ
  ευρίσκουν ταχείαν κβί δικβί
  αν την λύσιν των. Διότι τβ
  συμββύλιβ αύτοι άπβρτιζβμε
  να «πό ίπίλεκτα μίλη έκά
  στ·» νομοδ κβί ίχβντα πλή
  ρη γνβαιν των τβπικων β
  ναγκβν κ*ι τηί δψηλής άη·
  στβληί των, β* »ρ·ντίζ·υν
  ασφαλώς νβ Ικβνβ«βι·ϋν τα
  ζητήμβτα αύ;β κατβ τρόπον
  ταχύν καί άχριββδίκαιον.
  Άλλ' «κριβώί δι' βύτόν τόν
  λόγον κ«1 θκ πρίπει ή δικβι
  •δοβία των Ν·μ«ρχ»«κ6ν βύ
  τβν ουμβουλίων κβί των Νο
  μβρχ&ν νβ κΐναι ·)β·ν τό
  δυνβτόν βύρυτέρα κβί νβ έκ
  τε(νετ«ι επί των πάσης φύσβ
  »ί ζητημκΐΝν πλήν των βνβ
  γομΐνων φνοικβ «ίί την ««·
  νομην της δικαιβσύνης κβί
  είς την ό(γ«νβ.βιν τής Έθνι
  κης Αμύνης. Κβί τβδτο διά
  νά είναι βοβν τ* δυνατόν
  μικροτερα η έξαρτηαΐ£ των
  •καρχιβν *κ τβδ κίντρβυ
  '£κί πλέον £1 θβ ελίγβμε
  νιι ΐκλέωνται κβτβ Ινα ·
  •νδήποτε τρόπον τβ συμβεύ
  λιβ «ύϊβ υπο τβν κβτβίκων
  τ·6 νομ·δ—-τβδτο βεβαία είμ
  π·ρ*ϊ ν β νίνί *ργ·τ·ρ«—ώ
  αι ι ν« »ϊν«ι πλήρης κβί
  «ρβγμβΐική καί ή ■ϋτοδι·
  μ ρρ
  την μιοθ·δ·οίαν τοϋ
  ί
  :ο>ή», αί &κοΙχι άνίχαθΐε αυνεχέν
  (ο ■' τή* δίΐξιν τ&ν μεγάλην
  ι * «ν χρατών χαί τής ΡωασΙας.
  ήη»Λ ξχναδίίακιι χανιΐς ιίς
  ην περιοχήν αυτήν γώριμα αη
  ιϊχ τβν παλαιβν ίιααταυρουμί
  ιον ξίνων επιρροήν, δλίπιι ν' ά
  αδύεται πάλιν είς τα παρασχη
  ιχ ή δραηηριότης ώρισμίνων Δυ
  άμεων που ιΐχι πιστιυθς μιτά
  ό 1918 8τι Ιϊι ήτο δυνατόν νά έ
  μφθί 'ΕχεΙνο ίμω; κου
  νδιαφέρει χυρίως είνε δν ή ό
  ού (Ον ιών χαθυοτερημίνων
  τής Άνατ&λής έξαχολου
  ς νά άνίχεται ΐήν νέαν έκιδρο
  μην χί)ς ΔΪοεως μι τή* ί!Εαν πά
  ό ή όί ιά έχαραχτή
  λΐγβυς πόρβυ: κβί δν ίχη. ηωρημένης άηό τ·ν ύδροκε
  ^αί αί περίπτωσις αύται εί- φαλικόν συγκεντρωτισμόν,
  αι ίτ«ν συντρέχουν λόγοι 'Ελληνιχής έ/ϊβρχίας...
  Ι ΣΥΝΕΧΙΣΙΣ ΤΟΙ ΕΡΓΑΣΙΙ
  ΤΗΣ Ο1ΟΥ ΠΑΧ. ΑΗΜΟΪ - ΣΙ1
  Ν
  ΕΙΑΣ
  Ά«ό την Σητείαν μ άς £ρ
  _ιται μία ευχάριστος «Ιδη
  σις: Ή κατσσκΐυή τής δδοΟ
  ή ής
  κς Αμμου— Σητείας
  £χΐι «ροιχωρήσΐι τόσον «ο
  λύ τόν τελΐυταΐον καιρόν
  ώστι ανδ αυριον, Κυριακήν
  *' ούτοκίνητα τής Συγκοι-
  'ωνίας θά ε)θάνουν μβχρι
  τής Τουρλωτής. Κσί Ετσι
  μέν βασίμως τα £λ«ίζ«μιν
  δτι έντδς τοθ έρκομένου θά
  ρους θά διανοιχθΒ όλόκλη-
  καΐή κω
  «αρχία γε
  νεώτερον τής Σητείας θά
  άηοκιήσο συγκοινωνίαν
  καί θά έιωθβ δι" ούτοκινή
  τού μέ ολόκληρον την λοι
  • ήν Κρήτην. Καί «ρέηει νά
  ρος ή όδός αύτ·
  και ή
  τα ώραϊα κ·*ριό-, Λάστρος έκιδιω^θ^ τουτο μέ κάθΐ
  Σφάκα καί Τουρλωτή, όνο
  μαστά καθ' δλην την Κρή
  την διά την «ροοδευτικότη
  θυσίαν.
  Ή Σητεία άβοτελεϊ εν
  ά·δ τα μιγαλύτΐρα καί τα
  τα καί τόν Ιδιαίτερον «ολι «λουσιώτιρα διαμερίσμα.
  τισμόν των. θά γννρίσουν | τα τής νήσου. Τα νροϊόντα
  «■Ι τέλους, τ'Αγαθά τής τηο, άφθονα κοΐ έκλεκτά,
  δι* αΰτοκαήτου συγκεινω-ΙνροτιμοΟνται ααιτοθ καί
  νίας καί θά βαύσουν νά'είμβοροθν νά τροφοδοτή-
  ζοθν είς ιήν άβομόν«σιν'σουν «λΐίστας βλλσς άγο
  καί την άγνοιαν. Δεδομβ. ρός καί ν' άηοδώσουν βλοθ
  ~" " * ή Μυρσινη τον καί εύημιρίαν είς τούς
  την ΣητεΙ- Σητειακοϋς δταν καταστή
  νού 64 δτι καί
  έ«ικοιν«*νεϊ μι
  αν, δέν άπομβνιι ·λ«ον κα
  >έν ά«ό τα ώραϊα Κ*»ριά
  τή<; σειράς αυτής κ»ρΙς ά μαξιτην συγκοινωνίαν. Άλλ' δ δρόμος,κατασχευ αζόμινος καί έκ Μυρσίνης καί έκ Σκοινοσέλ·, Βέν η- νώθη άκόμη. Μεσολαβεΐ «ν τμήμα ολίγων κιλιομβτρ«·ν μΐταξύ Μυρσίνης καί Τουρ ίωτής «υ είναι καί τ ό ηλέ όν άνώμαλον καί «ού ά«αι τιϊ καί τα μβγαλύτΐρα καί τα «λίον νολυδάνανα τι· υνικά £ργα, γεε>υρώσΐις
  κ.λ.ν.
  Καίηρίν διανοικθ^ δρό-
  μος καί είς τό τμήμα
  οΰτό, (έν θά καταοτβ δυ-
  εηικοηωνΐα τής
  την άλλην
  ν τούτοις ή ση
  ή ή
  Σητείας
  Κρήτην.
  6εΐ
  Έ
  Κρήτη . . .
  μει«6εΐσα «ρόοϋος είς την
  κατασκευήν τής όδοΰ Πα-
  Μΐίας "Αμμου—Σητείας εί¬
  ναι όμολογου|ΐ«ν«ς Ικανο
  «οιητική, "Αν δέ συνικισθΒ
  ή Ικτίλεσις τής εργασίας
  υέ «όν Ιδιον γρήγορον ρυθ
  μόν, Αν διατεθοθν καί δλ>
  λοιοκόμη εργάται καί άν
  «ρός τοθτο κο(ΐ)γήσο τό
  Κράτος τάς άνογκοιοθσσς
  ■ιστώσιις, ό ΐθ
  εθκολος ή ιξαγωγή των
  τού τόκου τής βαραγωγής
  των. Καί οί κάτοικοι τής
  Σητείας φιλόνομοι κοί βρ-
  γατικοί, «ιλονρόοδοι κοί
  ■ολιτισμάνοι, βροσηλωμε-
  νοι είς τάς ωραίας καρα-
  δόσΐις τής ίβιαιτιρας Ι-
  στορίας των καί «ίςτά δή
  μιουργικά των βργα βχουν
  νά ινιδιίξουν Ιδιαιτεραν
  -ρόοδον καί ανάπτυξιν είς
  δλας τάς βκδηλώσεις καί
  τής ΰγιοθς καί τής βνευμα
  τικής ζωής. Άναμθισβητή
  τως δέ ή διάτοιξις τοθ
  δρόμου σύτοθ, ή ίκικοινω
  νία τής Σητείας μέ την ά"λ
  λην Κρήτην καί ή οθξησις
  τοθ ύλικοθ «λούτου της
  θά βχουν ώς άμεσον άκοτί
  λεσμα την ίτι μεγαλυτέ
  ραν εθνικήν δρόΐσιν καί 4κ
  πολιτιστικήν ανάπτυξιν τβ
  ΣητκιακεΙν. Δι' αότδ κα
  ηιστιύομιν δτι ή οημερινι
  Κυβέρνησις διχι
  χορηγήση τάς
  μόνον θά
  άναραιτή
  τους «ιοτώσεις διά την συ
  νίχισιν τΛν εργασιών μι-
  χρι τίλους καί την τακυ
  τίραν άνοΜράτνσιν τ||
  66ο Ο Πακιίας
  τ«ίας, 4λλά καί
  τόν πλοθτον πού
  τΓ.ύς ίηιδοομεΤς.
  ποοσέφιοΐχν είς
  Τα Κυάτη τ«ν
  τό
  , ή
  ζΐ πρί τοθ πολίμου.
  'Από τής άπΐψιως »6χή; ηαρέ
  χιι πιστήν είχένα τής Βλης χατα
  τάβιως ή Περσία. Μιριχά χρί
  ια πρΐν «πό τβ 1914, ή χώρα
  ύιί) είχεν άρχίαη νά συγχιντρώ
  η ιίς εξαιρετικόν βαθμόν τό έν
  διαφίρον τδν χιφκλϊΐοχραΐΐχβν
  Δά ί δ ί η Ιή
  φρ φ
  Δυνάμιων, αί δ «οί α ι την
  εκείνην διήνυον τό στάδιον τής
  χαλινώτου Ιξαπλώσιώς των. Τα
  φθονα πετρίλαιά της καί ή σΐρα
  θέ ί α όθ
  ρ η ή
  ηγή της θέσις είς τα πρόθυρα
  τ*ν Ίνδικν, ήσαν ισχυραί πιιρα
  σμοι διά τβν Δυτικόν κόσμον.
  Τιαααρις μιγίλαι Δυνάμιις έηα
  λαιαν σχλιΐρ6( διά τϋιν κυριαρχί¬
  αν είς την Πΐ[ οίαν. 'Η ΓιρμχνΕα,
  ιίχι χαλοατεριώοη την Ιηιρρο
  ήν της ιίς την σουλτανιχήν Τουρ
  χίαν, ή^ελι νά προεχτείνη τόν
  «Νιράνγχ νάχ "Οβτΐν», τιοο κβ·
  τέληγεν είς ιήν Β*γδάττ)ν, μέχρι
  τής Κασπίας θαλάσσης, διά μέσου
  τβν πιραιχων εδαφών. Ή "Αγγλία
  διεχδικοθσε τό οικονομικόν μονο
  πώλιον είς φ χώραν αυτήν χάριν
  των πετρελαΐων ης χαί τό πολιτι
  χον χάριν ιής ααφαλείας τβν Ί*
  ίιβν. Ή Ριοσσία προαποιθδθσε ν'
  χαί τα ίύ? μονοπώλια διά
  λή ίύ
  τα αυμνέροντά των Ι*ν
  άντιδίκων. Είς
  ϊέ, Βπ»ς είς τάς
  τΑν άν ζήΧιον κατέληξε είς
  μοΕρασμΐ της αέ οφϊίρας
  ή_ς- 'Η Ρωσσία Ιλαδε το
  τμ^μ», ή Αγγλία τό νότιον, ή Γερ
  μανία επρόκειτο ν& λάβη τό διιτι
  περσικά συμ
  ϊιν Ιως τβν ποταμον Ίνδδν, άΐΐλώ ^χόν. Κα2 μόνον τα
  «ται μία άλιοοίδα ήμιανΐπτυγμί-
  ι«ν χαί χαθυοιερημίνων χωρ&ν,
  ού από τ?υς ΔϋΤΐχοευρωκα(ου(
  μέ μίαν λέξιν «'Ανα-
  ΗΣΠΙΝΑ-ΛΟΓΚΑ.
  Κάιοΐβ βΤ'βν 'ξτννβ*.β(»,
  δτι βΤκε ληφθΗ όηστική άπό
  φοσις μετσφοοάς τοθ Λβποο·
  κομεΐσυ έκ τοθ φοικτοθ βοά
  χου τ»^^ Σπίνα—Λόγκσς είς
  μίαν Αλλην νησΐοα βπου νά
  τουλάχιστον νερό καί
  χλόη Καί «Τχαν γίνβι
  αάλιστα χαί σχετικαί άναζητή
  σεκ 8ιά την εξεύρεσιν τής
  «αταλληλ'»τ*ο'1ζ ποός τοθτο
  νησ δος. Πβοιέογως βμως, «όν
  τελευταίον καιρόν βλέπομεν
  νά χορηγοθνται π στώστβις
  διά την εκτέλεσιν μεγάλων Ιρ
  νων *ϊς την Σπίνα—Λόγ<α· Θ1 ήθέλαμβν λοιπόν νά μά θωμεν: Μετέβαλε σ«ίψβις ρ μ μ β φέίονχα δέν ελήφθησαν δπ' όψιν καί άποφάσεις τό ΰκουργεΐον είς τδν συμβιβασμόν ού;όν. Ι τής Ύγιβινής: Απεφάσισε μή Μετά τόν εΰ^ιοποΐκίν π^λιμον πως νά διατηοήση σύτό τό τα πράγματα αιφνιδίως μετεδλήθη αΐσχος τής Σπίνα—Λόγκας σαν, δ χόσμος ήρχισε νά διανύη κου στιγματ'ζει τόν πολιτι η ά ελλύ μ ήχ η φάσιν τής εκμεταλλεύσεως των χαρπ&ν ι*}ς νίκης άττό τους νι κητάς χαί ή 'Αγγλί» εφαίνετο δτι απιμεινε μόνος χαί μίνιμος χυρί αρχάς %%ς Ανατολή;, έχουσα συν τβΐς άλλοις υπό την μονοπωλιαχήν εξουσίαν της τόν άνυπολόγιστον πλοθτον πετρελαίων τοθ ,Ίράχ καί τί]; Περσίας. Συγχρόνως Βμω; είς την περιοχήν αυτήν τής γΐ)ς έση μιιώθη μία πρωχοφανής αναδίωσ'ς τής χυριαρχιχής θελήσεως τβν ά νατολιχβν λιβν π.ύ ιίχι την έν τονωτέραν της εκδήλωσιν είς την σμόν μας; Άλλά 8έν θέλομεν ά τό πιστεύσωμεν. Διότι θέν ιανταζόαίθσ νά διαπράξπ τό ηουργεϊον ένα τόσον τερατώ ες Πιρσίαν. "Οπως είς την Άγκυραν δ Μου νά χλονίση την αγγλικήν χά Ι νά επιτύχη μίαν διέξοδον είς τί ν Ίνδιχίν Ωκεανόν. Τέλοί, χά Ι 'Αμεριχή 5(ΐ?ωνε τΐύς πλοχά· μσυς των τιρατωδ&ν «τράστ τοθ πετρελαίευ» ιίς τίς πλουσίας πη¬ γάς «Ο Άμΐταντίίν, χιΐ προσπα· θοθσε νά .χιοπίαη την περίφημη Άγγλο Πίρσΐαν "Ο ι λ Κέμπανυ ΙΙίαχ είς την δίνην τβν συγ χρουσμένων τούτων συμφερόντιον. ή έπίαημος Περσία αποτελούσιν < να άοήμαντον χαί περιφρονημέ νόν παράγοντα. Είνε άναμγιοβή τητον δτι άπό την έπιδρομήν τβν Μεγάλων Δυνάμιβν ώ^ιλ^θησκν οί λαοί τής 'Ανατολήν συμπιρι λαμβανομένων χαί των βαλχανι χον. 'Αλλ' έπίσης άναμφισβητή ιως ή ωφελεία των σΐατοΐ Καμάλ Ιτσι χαί εί( την Τε χιράνην δ Σάχης Πιχλιβή' έπέτυ χι νά άνασυ;κροτήση χά Ι νά βγά λη άπό τόν λήθαργον την πατρί δα τού. Μίσα ιίς μίαν δεκαπεν ταετίαν τό Ίράν—ίπως μεχωνομί σθη ή Περαί»— προώδιυσεν δσον προηγουμένως ιίς δεχαπέντι κίβ νας. "Αν λάβωμεν δέ δπ' ίψιν την άττερίγραπτον χοινωνιχήν καί οίκο νομιχήν παραχμήν, είς την ΰηοίαν εδρίσχετο βουτηγμένη ή ήλιοχαμ μένη βύϊή χώρα, πρέπει νά θεωρή σωμεν την ίξίλιξίν της πιρισσό τιρον έκπληκτιχήν χαί άπδ την τουρκικήν. Έν μέσω αυτής τής χατασιάαε ως έξεσπασεν ή νία φάσις άνταγω νισμοθ των Μεγάλων Δυνάμεων ιίς την Ανατολήν. 'Η Γερμανία άγωνίζεται νά επαναλάβη τό «Ντράνγχ νάχ "Οσΐεν» χά! άναζη τιϊ ττετρΐλϊΐα χ»ι βάμδαχα ιίί τα πιρσιχά δ?οπέδιοι. 'Από τόν περαβμέ^ον Όκ·ώ5ριον, ΰσιερα άπό τό θορυββδες ταξιΖίι τοθ δό χτορος Σΐχτ, μία ιΰριΐχ ίμιοριχή συμφωνία σιινδέει τό Βερολίνον με την Τεχεράνην% Ή Ρα·σσ'α προ σπαθεΐ πάλιν νά επιτύχη διέξοδον είς ιόν Ίνδιχβν Ώακνόν χαί χρη ματοδοτιϊ την κατασκευήν τοθ χο λοσσιαίου Τρανσιρανιοχβθ σιίηρο δρδμου—-|ίή*ους 1 500 χιλιομ.— 6 θά έ η Κί θ ρ μφ άμεριχανιχή διεΐσδυσις ΐλ συνδικάτον τοθ καί άλλας άκόμη βιστώ σεις διά την Ικτβλισιν καί των ί>«ολοί·:«ν όδών καί
  την δλοκλήρωσιν τοθ Συγ
  κοινϋνιακοθ δικτύου τής Α
  ■αρείας Σητείας.
  Την βίστιν μας ίέ αύτην
  μάς την Ινισ^ύει 6τι «ερισ
  σότερον καί τό Ιδιαίτερον
  «νδιαφιρον τεϋ ύκουργοθ
  Γενικοϋ ΔιοικητοΟ κ. Σφα
  κιανάκη, ΰιέρ τής 4ί
  ΰ) θώ
  άς αυτής καθώς καί ύ«6ρ
  τής Κρήτης ολοκλήρου, τής
  ό«οΙας τάς ανάγκας γνωρί
  ζιι καλύτερον «αντός δλ,
  λου καί διά την θΐρα««ίαν
  των 6«οί«*ν κατσβάλλει κά
  θ« νροσιάθιιαν καί Ιχιι 4
  Ολας τάς δυ?ά
  που θά συνοέση την Κασπίαν θ£
  λασσκν μ έ τόν Οιρσιχον χολπον.
  'Η Αγγλία ζητεί νά διατηρήση
  την εξέχουσαι θέσιν της είς την
  χώραν χαί τέλος έπανιμφανίζτται
  μι
  "Οϊδεν
  Μίλς, πίύ άναζη (εί πυρετωδβς νέ
  άς πιτριλαιιοπηγάς.
  Βλέπει χανείς δτι μέ άπίστευ
  τον ακρίβειαν έπανεμφοινίζιται ή
  προπολεμιχή εί* ών τής παλης των
  μεγάλων χρατ&ν είς την περιοχήν
  αυτήν. Κατά βάθος ίμως θφίστα
  τα ι σήμερα μία τεραστία διαφοραί
  Οί άνατολιχοΐ λαοί Ιχουν πλέον
  συναίσθησιν τής θέσεώς των χαί.
  χωρίς νά άποχρβύουν την ξένην
  διεΕσδυσιν, πωλοθν πο?ϋ άχριβά
  την ιδιΌΐάν των. "Επαυσεν ήδη ή
  π»θητιχή 4δράνεια·ιίς την έπιδρο
  μην τής Δύσενς. 'Η ΐΐερσία πρό
  δλίγου !εν εδίστασε νά εκδιώξη
  την Ιμπεριαλ ΑΙρ Γουίϊς άπό τα
  έδάφη της, δπως ή Τουρχία πρό
  πολλοθ άπεμάχρυνε τάς ξένας
  τκιρείοις χαί δπως ή ΔΙγυπτος χκ
  ταργεΐ σήμερα τάς διομολογήσεις.
  Ουσιαστιχβς λοιπον τείνει νά
  χλε'ψη ή .διαίρεσις τής γής εί
  χώρας «Ινιργητιχά(» χαί «παθητι
  χά(>, άπό τάς οποίας α Ε
  εκμεταλλευταί τάς διυιέρας δι
  τι ί)δη χά Ι α. διύτεραι έχμεταλ
  λιύονται τάς πρώτας. Τό φαινίμε
  νόν ι Ι «Ο ιο— ή μιταβολή των
  σχέσεων τβν μεγάλην χαί μιχρων
  χρβτβν—Ιςως νά είσαγάγη τόν
  χέομον είς νέαν φάσιν τής ιςΐ'ΐξι
  •ί τβι/, |;ρ,—.
  Γ Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ·
  Π^ό αρκετοθ καιροθ εί·
  εν έξαγγελθβ θτιέπρόκειτο ν'
  άποπερατωθοϋν τα δηαοτικά
  μέγαρα, τόσον τής Λόγγιας
  σον καί των παλαιών Άχτά-
  ιχων. Άλλά δέν εΓδομβν νά
  Ινυ τίποτε έν τώ μβταξο. Ό
  πως έτι'σης 6έν εχομεν ουδε¬
  μίαν πληοοφορίαν καί βσον ά
  ρβ την κατασκευήν των νέ.
  ών μεγάλων, συγχρονισαένων
  ημοτικών σφαγε'ων. θ ήα-
  ποροθσεν δραγε ό Δήμος νά
  μάς πληροφορήση τί γίνεται
  σχετικώς; "Η μήτως έλησμθ·
  ήθησαν έξ ολοκλήρου τα ερ-
  γα αύτά; 'Αλλά το τελευταΤ·
  ν αύτό, δέν θέλομεν, δέν είμ
  ποροθμεν νά τό πιστεύσωμεν
  ταν Εχομεν ύπ' δψ(ν μας τό
  νΒιαφέρον καί την δραστηριό
  ητα τής σημερινής Δημοτικάς
  άρχής. είς β,τι άφορά την πρό
  δόν τής πόλεως.
  ***
  Γ Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
  'ΐζξαψετικώς λαμπραί καί
  μεναλοπρεπεΐς προβλέπονται
  οί έορταΐ τοθ Πανεπιστημίου
  Αθηνών, επί τβ συμπληρώσει
  έκατονταετίας άπό τής ιδρύ¬
  σεως τού. Είς την λαμπρότη-
  τα δέ των έορτών θά συμβάλ
  ουν έξαιρετικά καί οί ξέναι
  αντιπροσωπείαι ποο θά μετά
  σχουν. Καΐ &έν θά είνε ολί¬
  γαι. "Ηδη μέχρι τής στιγμης
  εδήλωσαν συμμετοχήν 110 ξέ-
  να Πΐνβπισιήαισ, έξ βλου τοθ
  κόσμου. ΕΙνβ (έ δικαιολογη
  μένη ή συμμετοχή τόσω ν πνευ
  αατικον Ιδρυμάτων είς την
  έκατονταειηρι&α τοθ πρώτου
  Πανεπιστημίου μας. Διότι τό
  Πσινεπισιήμιον Αθηνών συνβ-
  χΐζον την δράσιν των Άκαβη-
  μιακών καί των σχολων των
  άρχαΐων Αθηνών έχβι άνυψω·
  θ() είς όνομαστόν καθ9 βλον
  τόν κόσμον πνευματικόν κέν¬
  τρον. Δι' δ καΐ βσοι έφοίτη
  σαν είς αύτό σΐσθάνονται Ι¬
  διαιτέραν χαράν καί ύπερηφά
  νειαν τώρα όπότε έορτάζον
  ται τα εκατόν ίΐη της λειτουρ
  γίας τού.
  προ-
  ΕΚΚΛΗΪΙΑΙΤΙΚΑ·
  «ζΐς την Όξφόρδην
  λ
  η η ρ
  κείται νά συγκληθβ προσεχώς
  διεθνές Έκκλησιοστικόν Συνέ
  βριον, είς τό οποίον εκλήθη
  νά συμμετάσχη δι' άντιπροσώ
  πων της καί ί| Ελλάς. Τό
  Συνέδριον τουτο θά άσχολη
  ι μ έ τα ζητήματα τής συμ
  πράξεως καί τής συγχωνεώσε
  ως εί,δυνατόν ,των.διαφόρων
  έλ Κί
  ,.φρ
  χριστιανικων έκκλησιων. ,
  θά ήτο εύτύχημα νά έπετυγ
  χάνετο τοθ (ο. θά διελύοντο
  πολλαί παμεξηγήσεις ο Ε όποΤ
  αι Εχουν &ημ<ουργηθ{| έκ βρή σκευτικων έκκλησιαστικον δια φόρον κοί παρανοήσεων. Καί θά έπήρχετο στενή έπαφή ψυ χική καί πνευματικήν, των δια Φόρον χρισηανικων λαων με ταξύ τω/, έκ' άγαθφ τής εί ρήνης καί τοθ χριστιανικοθ πολ.τιβτμοθ, ·**,
  Μ
  Ϊ,
  Ν
  Μ1ΝΩΑ.—Σήμερον τό άοιστούρ
  γημσ: «ΒΙΚΤΩΡΙΑ». Αον βραβείον
  Ράϊχ τοθ 1936.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ,— Σήμερον τό
  άριστούργημα: «ΣΑΒΟΥ1 217»
  Εν» πολύκροτον
  ατορικον Ερνβν.
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον τό σύτο-
  τελές: ό «άφοβος Μπόμττ» καΐ τό
  επεισοδιακόν: «Έπιστροφή τοθ
  Σάντου»,
  ***
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ό μεν&λος Γερμκνβς ήρε»
  τ«γβ·νιστής:
  ΧΑΝΣ ΑΛΜΠΕΡ
  κ« Ι το έζωτικής ώμορφιάς
  άστέρι:
  ΜΠΡΙΓΚΙΤΤΕ ΧΟΡΝΕΐ
  είναι άφθαστβι στήν ΰιτβρο
  χπ δημιουργή της
  Μι« δρβιμοιτική ηιριπέτεικ
  μέ άμ*(Ντο τό ενδιαφέρον
  μ«σ« οτή θρυλιχη ζ«ή της
  πρ·κ·λΐμικϋς Ρνοσίας
  Έκτ·( προγράμματος:
  Έπίκαιρο ΟΙ'ΦΑ
  ζουρνάλ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΛΕ2ΧΒ ΜΕΣΟΗΥΧΤΙΟΥ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Η ΚΑΤΕΡΙΝΟΥΛΑ
  μέ την ΦραντζέβΗ» Γχααλ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  10 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΝ,™ ΑΙΗ
  ........"Ι,
  Αναχωρεί *{ Ήρακλεί
  •α Ικάοττ,ν ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  βρίου νκτ' ευθείαν ΠΕΙ
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ κρ«ί Ρέ
  ίυμνον, Χανιά, Πειραια,
  ΧΒρ·ν, Πείραν, Νίϊ
  ΕΙρα-ορεΓβν ΑΙΝΑΡΑΑΚΗ
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφαοματα.
  Νέοι μσδΐρνοι χρΜμα-
  τιβμ·(.
  ΑΙ τιμαί μας κΐ,νε αί
  κ«λύτεραι.
  πΒΕίΙΣΙπΝ
  Μανβ
  ΕΝΟ1ΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ίύο ϊωμί
  τι» δυνάμενα νά χρη-----------°-
  χαΐ «οφ' όλιγομιλοθς
  Μιά ττεντάρ,ορφη
  εΐςένατόπον ροστηρίου
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ_ΖΩΗΣ
  Τού ΚΙϋΕΚ ΗΑΟΟΑΚΟ
  76ον
  Εκατάλαβε δτι ήΐο άίύνατον
  νά συζτμήαω μχζ( της. Ό χυνι
  ομάς της ήιαν άχατχμάχητος. Ή
  ήΐική μας θά ήταν άχατάληπτη
  γι' αυτήν, ϋν ίέ ϊσχυον αί ιδέαι
  της 2έ* θά μας Ιμενε τίποτε, οίον
  χοομο.'Αλλά περισσίτερο άπό δλα
  άγιονι&ϋσ* τή οτιγμή έχεΐνη νά
  αώο« τήν Ουοτάνα χά Ι Ι*«να μιά
  &χσμη προσπαθεία.
  —Άγιάσζ, τής εΐπα. ΕΕοαι ά
  νώ»(.ή μου χαί ίέ< μηορν νά ου ζητήαω μ<χζ( οου. Σέ έρωτβ ομως: ΘΙλεις νά παηγ.υρίσης τόν έρχο- μό τοθ άγαπημένου οΐυ κου περί μενες δυό χιλιάδες χρόνια μέ τον φόνο μιας γυναίκας πού τόν Ζσ οε γιά νά τον ιϋρης ζωντανό; Σύ ή Ιδία μιθ ιΐπες τώ; τα παληά χρόνια άμαριησΐς εναντίον ένίς άνθρωπον κ*1, Βτι βαοχνίζεοχι άιιό τότε- ΚαΙ θέλιις τώρ« νά έ ηαναλάβης τα Ιδιν; "Ο,τι χαί άν μοθ τ. ής Άγιάσί έτ.ώ νομ ζα> τιώ;
  χαχό οά προέλθη άπό την πράς
  οβυ. "Εάν οχοιώοης αυτή την ά
  θώ* γυνβιχκ θά σϋνανιήοης χαχό
  χαί !έν θά χέψις χαρποΰς άηό
  τό δένδρο τής άγάπης οου. Σχέ-
  ψΐυ 'Αϊ'άοοι ίτι ό άνδρας αου
  ηιύ &γατι?ς ι έν οέ θέλει ματωμέ
  νη άπό το οΐμα μιβς άλλης γυνοΐ
  χας πκΰ άγαποθσε.
  —-ΣοΟ άηήνττ,σΛ ή"5η Χίλι».
  Καί αίνα άχόμη, 4ν οχοτώσιο μα
  (,Ι Ι'έ τήν γυνβΐκα βδτός θά με
  άγατιήοη. "Ι3«ς δμως νά δπίρ;
  αλήθειαι ο'βδιά πιΰ Ης, γιαχΐ
  κάνουν ένιύποισι αΐό μυαλί μου,
  Εάν μποριΐ νά γίνη ϋά άφήσ»
  σιή ζβή την Ουοτανα. ΣοΟ εί πά
  Χβλυ δτι ΙενιΙμαι ο»ληρή χάριν
  τής αχληρίτητος χαί μοθ άρέαει
  νά μή βλεπα άνθρώπους νά δπο-
  φίροκν. Πίς της νά έλθη άμέσως
  μπροοτα μου τώρα πού ή δια(!ε:ίί
  μου είνε χαλή.
  Ή 'Δγιάσα έχάλιψι το πρό
  σωπό της χαί έτ.ώ ευχαριοτημένος
  γιά δ,τι έπίτυχα Ιτρεξα ά φοβνί
  ςω τήν Ο&οτάνα. Μόλις μέ εΙΈε
  με ρώτησε μ έ λαχτάρα:
  —ΠεΗκνε ό άφέντης μου( "0-
  χι Ιϊί είνε δυνατόν! μιθ ιΐπε χαί
  τα δάχρυα Ιιρεχαν άπό τα μίτια
  —"Οχι, ήούχααε. Τόν Ιβιοοε
  ΕΚΕΙΝΗ. "£λα μέβα.
  "Αφηοε Ιιλ άνασιεναγμό χαί
  μέ ηκολούθησε μίσ* στό δ»μά-
  τιο. "Επεβε ιυι6ς χβτω δπως ιί-
  χε κάνει δ ΜπιλαλΙ γιατί οί Ά
  μαχάγχερ τδ θιοοοθοαν νόμο νά
  πουν μπρςαΐά της·
  —Σή«β τής ιΐπε ή Άγιάσα
  χαί προχώρηοε.
  Ή Ουοτάνα οπήκουοε χαί έπλη
  σΕαοε χοντά της μέ χατιβαομενο
  τό πρίοωπο.
  —Ποίος είνε αΰτο(; Την ρώτη
  •ι δεΕχνοντας τόν Λιο.
  —Είνε δ ούζυγος μου ώ 6ααί-
  λισοβΐ
  —Ποίος σ&Ο τον έδοοοι;
  —Τόν ηήρα ούμφβνα μέ τους
  νόμους τής χώρας μας ώ Ε-
  ΚΕ1ΝΗ.
  —"Εχαμες ίαχημα γυναΐχκ πού
  ηήρες αυτόν τόν α»δρα π&υ ιΐ ε
  ξένος. Δέν άνή<ει οτή φυλή οου «αί £!ν ίοχύβυν ι Ε νόμοι. 'Αχου- οε τώρα τήν έπιείχειά μου *Ια«ι τόν πήρες άπό ά^νοια γ ι" αύτί οοθ τό ουγχωρβ». Φύγε δμιος τώ ρα χαί τήγαινε πίοω αιιύς δι· χούς οου χαί ίέν θά ξαναδ$ςιυ:ε θά ξανβμι?ήοης ο' αυτόν τόν αν¬ δρ». Δέ* είνε ελευθέρας." Αν παρα- ,ς τόν νέμο μου θά πεθάνης. (συνεχΐζεται) Η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ (τ·ϋ μκικυτπρί·» τϋ* Κάς Δνί, ΚΑΤΙΝΑ Ν. ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ δέχεται τβς επιτόκους βν τή Φΐκ.α της οόο$ Λ«οηβ(·ν·ΒαΑΐοΙ—Τζαμι. 9—12 3—7. ΣΑΒΒΑΤΟΝ 3 _ ΑΠΡΙΛΙΟΥ •Ανατολή ηλίου 6 11—Δύσις 6 46 ΑΠΕΡΓΙΑ ΝΕΚΡΟΘΑΠΤΟΝ Έγνωρίσαμεν καΐ άπεργΐας μσ θητβν άλλοτε, άλλ' άπεργίας νε- κροθατττών δχι. ΚαΙ ΰμως Ιδού τί μας , σερβΐρει τό σχετικόν ρεπορ τάζ: Είς τόν Εξω κόσμον, τΐού μδς έν&ιαφέρει πολλάκις ΰσον καΐ ό Ε- σω, συνίβη αύτό τό πρωτάκου- στον, Άλλ' άς πσραιθέσωμεν την εΐδη σιν δπως Εχη: Κατόπιν ελαττώσεως των μισθΟν των, κα' οί *2 νεκροθαττται, οί ό· ττοΓοι έργόζονται είς τό μεγαλεΐτε ρον νεκροταφείον τοθ Δουβλίνου εκήρυξαν απεργίαν. Συνεπεία τού. τού οί συγγενεΐς των κηδευθέντων νεκρων. ηναγκάσθησαν νά σκόψουν μόνοι των τούς τώφους των προ- σφιλών των. Αοτό τό άπρόοτττον είς την κοι¬ νωνικήν ζωήν ιής Ίρλανβΐσς ύττο- θέτω Οτι δέν είνε καΐ τόσον κατα- πληκτικόν αν λάβωμεν ύπ' όψιν την περίφημον εξέλιξιν τής ζωής: ΑΙ άπαιτήσεις ττς ούζάνουν όλο· νέν χωρΐς νά σοξάνουν καΐ οί προ σφοραΕ τη". ΚαΙ είνε επόμενον καΐ ό τελευταΐος νεκροθάπτης νά έγκα ταλεΐψη την φιλοσοφΐαν τοθ κρα- νΐου είς την οποίαν ώς γνωστόν δφεΐλετσι μΐα άριστοτεχνική σκηνή τοθ «'Αμλετ» καΐ νά άπασχοληθβ μέ την καταμέτρησιν των άναγκων τής ζωής, πού είναι καΐ αύτοΐ μΐα φιλοσοφία. "Αν τώρα την ζωήν έ- δώ, την πληρώνει ό.... θσνατος, εί¬ νε βλως διόλου δλλο ζήτημα. Πρό καιροθ είς την πόλιν μας διεκομίζετο είς τάςαϊωνίους μονάς £ας μάλλον απορος πολίτης. Ή διακομιδή εγίνετο ώς γνωοιον διά τής νεκροφόρου καΐ.,.,αναυλα πρός τό νεκροταφεΓον. Ώοτόσο επί τής νεκροφόρου εγίνετο συζήτησις ττως καΐ διατί ή ύπηρεοΐα των κηδείαν καΐ τό έπάγγελμα τοΰ νεκροθά- πτου 6έν είναι κερδοφόρα είς τόν τόπον μσς, ένώ μποοοθσαν κάλλι· στα νά είναι. ΚοΙ θά Επρετιε βε¬ βαία είς την συζήτησιν νά λόβη μέρος κοΐ ό.... ηεθαμένος ιΐς τό ψε ρετρον τοθ οποίου εκάθηντο οί ου ζητοθντες. Έρωτδται έν τούτοις: Τό πνεθμα των άπεργών τοθ Δου¬ βλίνου δέν είνε παντοθ τό Ιδιον καΐ άπαρά' λακτον; ΚοΙ Γεν ένδέ· χεται μεθαύριον κοΐ είς άλλα μέ ρη τοθ κόσμου νά θάπτουν άντΐ των νεκροθαπτών τούς προσφιλεϊς των οί στερεότυποι «ουγγενεΐς καΙ ΐλ Ό "Αλλος —ΟΙ Κινεζες Δέν θέλουν «λέοντόν γάμον. "Ενχς περΐεργος ούλλογος νεα· νίδων ιδρύθη προ τινος είς την επαρχίαν Κβαντουγχ τής νοτίου ΚΙνας. Τα μέλη τού, ϊλ» νίβ » ρίτοιν, άναλαυβίνουν την θκοχρέ» σιν νά μή πανδρευθοθν πονέ χαί νά ζήοουν άνεξάρτητα διά νά δεί- ξουνϋιιμιά γυνβΖχ* μπορεΐ νά ζήση καί χωρΐς βΰτβθ; τοΰς μέγα λους τυράννους, τ υ( ότνδρες. Τα μέλη πληρώνουν γενναίας οιινβρβ μάς χο>1 ^Οιο 5ιά νά Οπάρχουν
  τα μίσοι διά των οποίων νά ββη
  θοθνται είς τό νά δημιουργηθεν
  μίαν ανεξάρτητον θέσιν είς τήν
  ζωήν. Αί περισσότερον τβν νεανί-
  οων τής λίσχης ιί>ε χορΐτοΐα
  ηλουσίων οπιτιβν, πιύ άποφασι
  ομένα νά ζήοουν τήν ζωή του^
  δέν δέχονται καμμιά δποοφΐξιν
  άπό τους γονεΐς των.
  —40 ένατομμύρια σημαΐσ
  διά ιήν Στέψιν.
  Οί έργοσΐαοιάρχβι τής κδλεβι
  Βίρμιγχαμ τής 'Αγγλίας πιθ χκ
  ταοχευάζ<:υν σημκίας, μετάλλια χβί διάφοραι ίνθύμια έργάζοντα πυρετωδβς. 'ΥπολογΙζεται δτι εί τα εργιοτΐοια τβν θά χαταοχευα σθοθν τριάντα Ιως οαράντκ ίκα τομμΰρια οημοΙ»ι. "Οσον άφο^ τούς έργεσταοιαρχας μεταλλίων ιϊ; έξ αυτών Ιπλήρωοε 20 χιλιά δας φράγκα δι' εΊα σχέδιον. 'Επ τή [ΐάοει τοθ αχεδίου τούτου θά χατααχευάοη κολλά ίκατεμμύρια μεταλλ(»ν. Τα έργοοτάαιά τού είνε είς θέσιν «ά παίάγουν 250000 μετάλλια την έβδ;μάδα. Σημαΐαι χοί μετάλλια προορίζονται διά τας εορτάς τής Βχσιλιχής στέ ψΐως. ΠΩΛΕΙΤΑΙ γάλα δνου, άνόθευ τον καΙ είς τιμός εύθηνάς, διά τα πάσχοντα νήπια παρά τω κ. Χαρι βήμω Βουτσάκη όβός ΛαβυρΙνθου Επ τα Μπαλτάδες). ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α. Ε. Ύποκαταστήματα καΙ ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬ δος καί τοΰ Εξωτερικόν. Ταμιευτηριον χαταθέσεις καί επί προθεσμία. έν όψει Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτον. Εκτέλεσις πάσης φύσϊΜς τ^απεζικής ίρ γαοΐας υπό συμφέροντας ορους. ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ιΑΧΙΛΛΕΙΟΝ' ΕΙΣ ΡΕΦΥΜΝΟΝ Νετα ριζιχάς'άναΜβιινΙσειςχαΙ την ιτροσθΑχην κκΐ &λ- ■»ν νε·ιν ΟΜμκτΐΗν πρός τέ) ττρββαλάσσιον μκΙ την ώροιΐ- «ν «ροκνμοιΐβιν τής ηθλενΐ, έί«ος?αλιζ·ι &νετβν. καί αλη Οιν« ευχάριστον οιημονήν είς τβϋς ταξειδιώτας. Τβ <Άχ(λλιιον»|1κροτιμ&ται υηβ όλον τβν τα{ειοι·ιτ6ν ΝαΙ διά τίιν ηρόθυμβν υπηρεοίαν τβ» ι»Ι την ακαστρά- ητβυσκν Ηαθαριβτατβι τβν. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπαρά την λεο» φόρον ΚνωοοΟ οΐκΐα νεόκτιστος άπαρτιζομένη έκ 4 Εωματΐων, κου ζΐνας καί λοιπων χρειωδών, ήλεκ τροφώτιοτος μεθ' ύδατος, Πληροφο ρΐαι «Καφενειον Μινώα» Α. Μβρ κομανολάκη, 01ΗΙΐΤιΐ1ΐιΙιΤιΐιΤ1 ΠηΗΙ^ || αμΐΐΊΙΙΙΠΙΐΊΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι11 ΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙ1Ε1ΙΙΙ1Ι1Ι ΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙ.Ι υ ΠΙΙΠΙΙΙΙΙΙ ΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ||ΐ| ΧΑΛΒΑΔΕΣ - ΤΑΧΙΝΙΑ ΣΙΣΣΑΜ ΕΛΑΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ: Γ. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ-(ΚΡΗΤΗΙ) Τό μοναδικόν 4ν Κρι^τη εργοστάσιον Ταιμ νΛ«·ν κοΐ ιχολβάδΜν. ΈξαοφολΙζιι «οιότητα Ι^ολβΰΐιων <{,αιρ>.τικην >ν»τ·ραν τ·& Πειραι¬
  ώς, ι>έ ΰλικά αρίστα, γνήσια καί καθαρά.
  Εάν ·ιλ«τ« «ά |ΐή καλάτε την γεϋσιν καί
  τα στομάκια σας, ζητεΐτε ά«ό «όν «αντοειώλην
  σας χαλβάδΐς Μιστ,ιλογλου. Τα κυτία ψέ
  σι ιήν μαρίκα τοθ εργοστασιον μας.
  Τιμαί
  οονανεινιο^οΒ.
  ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΟΙ
  ΔΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  207
  Τβ6 Προσηέρ Μεριμ*.
  —Στάσου, Ββρναρ σέ (<ε τίύω! Δέν θέλω μονάχα τή σωτηοΐα σου. Ζ<σζ γιά μενά άγαπημένε όγγρλεΐ .. σώσε τή ζωή σου, βν ονόματι τής άγάπης μαςΙ... Πατραδέζου νά τιροσφέρης μιά μόνο λ έξη καί στό όρκΐζομοι, θα σωθής. ! —Ποίος; έ>·* νά τιάρω τή
  θρησχε'α των δολοφόνων κα(
  των κακεύργων! "Αγιοι μάο
  τυρες τοθ ΕύσγγελΙου θά σάς
  συναντήσω οέ λΐγοΐ
  Κι' άπαλλάχθη<ε μέ τόση όρμή, πού ή κόμησσ^τ ίπεσε άτιότομα στό πά'ωαα Πήνσι νβ νά άνοΐξπ την πόρτα >ιά
  νβ βγβ, δταν ή "Αρτεμις ση-
  >ώ9η<6 πόλι μ' εύκινησ'σ, σαν τίγρις, ώρμησε επάνω τού κ αί τόν έσφιξβ στήν άγκαλιά της πιό Βυνατά άπό ενα βυνατό άνβρα. —Ββρνάρ, άνέκραξε έξαλ- λη καί μέ βακρυσμένα μάτιο σ' άγαπώ περισσότερο τώρα •καρά Αν γΐνόσουν καθολι- κό(1 Τόν τρόβηξβ στό ντιβάνι δπου ίπεσε μαζύ τού καΐ τόν γέμισε φιλιά καί δάκρυσ. —Μϋνε έδ£>, μοναοι*ή μόν
  άγάπηΐ μεΐνβ μαζύ μου,' άν-
  δρίΐβ μου Βερνάρ, Ελεγε, έν ώ
  τόν εσφιγγε καΐ τόν σ<έτισζε μέ τό σβμά της σσν φεΐβι κου τυλΐγεται γύρω σιή λϊΐα τού. Δέν θά έλθουν νά σέ ζητή σουν έβ©, ώς την άγκαλιά μου' γΐαιί θα υ έ σκοτώσουν γιά νά φθάσουν στό στήθός σου. Συγχώρεσέ αε άγαπημέ νέ μου! βέν μπόρεσα νά σέ ε(6οποιήσω ένωρΐτερα γιά τόν κΐνδυνο πού οιέτρεχες. "Ημουν δεμένη μέ τρομερά δρχο. Άλ λά θά σέ σώσω, εΐδεμή θά χά θ£ μαζο σου. Αυτή τή στιγμή κτύκησαν βαρεία στήν πόρτα τοθ δρό- μου.Ή κόμησσα ίβγαλε μι4 θιαπεραστική κραυγή κι' ό Μερζύ, άφοθ τραβήχθηχε άπό τό άγκάλίασμά της, χωρΐς ν" αφήση τό περιτυλιγμένο γύρω στ' άριστερό τού χέρι μανδύα αΐσθάνθηκε τόν έαυτό τού τό¬ σο άποφασισΐιχό. ώστε δέν θά δΙσταζΒ νά ριχθβ όρμητικά στή μέση έκατό σφαγίω»·, άν παρουσιάζονταν μπροστά μου. (συνβχ(ζεται) ΚΙΝΗΣΙΣ.-Διήλθβ ττροχθές δια Σητείαν ό συνταγματάρχης έν ά κ. Ν. Έλευθεράκης. —'ΕττΙσης διήλθεν δι* Αθήνας ό κ. Στυλ. Κοονδουοος καί β ι* "Αγ. Νικόλαον ό κ. Ροθσος Μυλωνάκης εμπορος. | ΒΑΠΠΣΕΙΣ.-Τήν τιαοελθ. Κυ ριαΐιήν έν Καστελλίφ Πεδιάδος ή κ. Ζ. Άντ. Γαλανάκη άνεδέξατο έκ τίϊς κολυμβήθρας τόν υϊόν τοθ κ. Γ. Δασκαλάκη Βικηγόρου όνομά σασα αυτόν Ήρακλή. Νά τοίς ζήση· ♦** Γύρω στήν πόλι μας. •Επί τέλους Εβρεξβν! Άλλ' Εβρε. ξεν ΰσον Ετιρειτε; ΑΙ υπάρχουσαι πληροφορίαι λέγουσι μέχρι τΓ|ς στιγιΐΓΐς δχι. —Πάντως μιά πού αρχισε ή βρο χή ένδέχεται νά επαναληφθή άφθο νωτερα. —Άς τό ελπίσωμεν λσιπόν. —Καθ" α μδς πληροφοροθν δίν είναι άκριβή" τα μεταδοθέντα είς ήμ&4 περί τής έλλβιποθς υδρεύσε¬ ως είς την 6ξω τής πύλης Χανίων περιοχήν. —Κατά τάς Ιδίας πληροφορίας ή συνοικία αντιθέτως ύδρεθεται κα· εί περΐοικοι .είναι εύχαρι- | —Είς μάτην έζητήσαμεν νά εϋρω ' μέν είς τόν χάρτην τής ΊσπανΙας τήν πόλιν Κσζσμπλάνκα. ί —'Ενφ είς τόν χάρτην τής δυτι· κής Άφρικής καί συγκεκριμένως τήν πρός τόν Ατλαντικόν παραλί¬ αν, ή Καζαμπλάνκα είνε όπρώτος μενάλος λιμήν τοθ ΓαλλικςΟ Μα. .ΜΙΝΩΑ' Ά ριΒμος τηλεφείνου 221 ΣΗΜΕΡΟΝ Τό άριστούργημαΐ ΚΝΟΥΤ Χ ΛΙΜ ΣΟΥΝ: Αβν Βραββΐβν ΡΑ ΙΧ 1936 Πρώται γωνιοτο3ν: ΛΟΥΪΖ4 ΟΥΛΡΙΧ ΜΑΤΙΑΣ ΒΗΜΑΝ Έκτός προγράμματος Επίκαιρον Ζουρνάλ Λίαν προσΐχ&ς: Ό Χ»νηματβγρ«φιχ·ς κολβσσβς: ΒΙΒΑ ΒΙΛΑ Ζ «Δεύτερον γραφείον» Μπλβύντ» Σημ. Δευτέρα, Πέμπτη, Χ4ββ«τβ εΙ{ τά{ 6 μ. μ. νενματιντΐ. μ ρόκου. —Τώρα πως συμβαΐνει είς λά ά ί την ή Καζσμπλάνκαν νά γίνωνται σήμ«- ρον μεγάλαι μαχαι μεταξύ έρυ· θρων καί έθνικων Ίσπανων είναι μυστικόν πό Ο ξέροον μόνον οί ουγ χρονοι συλλίκται ροδιοφωνικων εΐδήσεων. —Καζαμπλάνκα βλέττετε καί Πό· θο Μπλάνκο 8έν είνε τόκοι... συ- νώνυμοι. —Τα «δροσερά άμύγδαλα» Εχουν βγή άπό τινος είς την πιάτσαν. —Πωλοθνται συνήθοβς άπό πλα νοδίους. —ΚαΙ άγοραζονται άπό πολ>οΟς
  καί πολλές ποθ ξέρουν την νοστι
  μιά τους άπό παληά.
  —ΚαΙ κυρ'ως άηό τότε πού τα
  Εκοβαν μόνοι τους—καί κκλεφτάτα»
  -άπό τίς αμυγδαλής....
  —·Η χθεσινή λιακάδα δέν αφησβ
  πάλιν πολλούς ....άουγΛινήτους.
  —Ώστβ νά μή σιτεύσουν νά την
  άπολαύσουν κατα τό γνωστόν σύ
  στημα τοθ νεοέλληνος «ήλιαστοθ»:
  —"Επί τεσσάρων τό ολιγώτερον
  καρεκλων καί μέ άμεριμνησΐαν ώ.
  ρωνΐ
  — Ή Μικρά λοιπόν Άντάντ είνε
  τριμερής «Βαλκανική» συνεννόη*
  οις;
  —Αύτό μδς άναφέρει είς πρόσφα
  τον άρθρον έπιτόπιος βαθνολόγος.
  —ΛησμονεΙ δμως ό καλός άρθρο
  γράΦος την γεωγραφΐαν τής Κεν
  τρικής Εορώπηι, καί πρό παντός
  την ΤσεχοολοβακΙαν κου κάθε δλ
  λο παρά Βαλκανική δύναμις είνε.
  —ΚαΙ άλλοι τουρισταΐ άναμένον
  ται είς την πόλιν μας κατά τάς
  σχετικάς είδήσεις
  —Άλλά άσχέτως, (οΰτου, δέν
  εΤνεάπΙθανον ή κίνησις των ξένον
  νά πιχνωθϋ ΰσον ουδέποτε άλλοτε.
  —Έξ αΐτΐας τοθ έορτασμοθ τής
  έχατονταίτηρΐδος τοθ ΈθνικοΟ μας
  Πανεπιστημίου τόν οποίον θά τιμή
  σουν πλείστοι δσοι ξένοι καθηγη¬
  ταί καί φοιτητοί,
  — Οΐτινες βεβαία ένδέχεται έκ
  πολλων λόγων νά κατέλθουν μέ¬
  χρις Ηρακλείου.
  —'Ενδιαφέρουσα προμηνύεται ή
  άποψινή πρώτη φιλολογική βραδυά
  τής Λίσχης Έπιστημόνων.
  — Γύρω άπό τώ Εργον τοθ ιΤόσον
  ττρωτοτύτίου καί έν γένει ξεχωρι-
  στοθ είς προσωηικότητα καί τε·
  χνοτροηΐαν ΆλεξονδρινοΟ τιοιη·
  τοθ Καβάφη.
  έ Ρβκορτερ
  Η ΤΑΒΕΡΝΑ «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ»
  (παρά Γήν Παλαιάν Νομαρχίαν)
  Ήρχισε νά κάνη χρυοί,ς δουλει·
  ές διά τό έξαιρετικό Άνωγεισνό
  ψητό καί τούς δλλους μεζέδες της
  καί διά την έκλεκτή ρετσΐνα καί τα
  κρασιά της. Μ(α επίσκεψις άρκεϊ,
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηρος αγοράν
  Α, Β. Ο, 6η; έκδίοεος ή Ββηί
  βΐγ' ·. ϋληροφσρ'αι παρ' ημίν.
  Κρεμμόδι» έξαιρετικής ποιότη
  τος, διαρκής παρακαταθήκη παρά
  τω κ, Ίαάννη Χαλκιαδάκη Γβνή
  Τζαμί πλησίον Χανίων Πόρτα.
  ΤΙΣ------------
  ΣΦΡΑΓΙΔΕΙ
  _____ΣΑΣ
  ΣΤΔ ΚΔΤ/ΤΔ
  Π.ΑΑΙΚΙΩΤΠ
  ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ
  ΖΑΠΑΝΤΙ
  76ο»
  Κ τί" ύ
  V*
  Τόν
  η
  βολΟ
  Ι
  ρ
  «Κ
  ύ
  τ1)ς
  ς
  ,,νοον όμνη»η*
  ' -Αλλωστ·
  αινολοφυβΤς
  νοαΦους συνα
  ϊββες βλλων
  «ρόστυχο", «ί
  «α κσΙ άβ. α
  ίθΐϋβντα ν<3 ϊούς ίζητοθο Βίλλον, ί* Θλ3 χόγιον, βε'κτΐ' στικόν. άναφε Ιβιωτΐκον ή τί ιαν άνθρώτια Μγη τολμη « (1 δουλΐτσες 0αν νά άηο( τρείς ψορές τι ι άρχή 6 βράσ τανάηό τόν < την τού γιθ τ< Ιγραφβν. "Ε«ιιτα κα αΰλή δα τ) ] Ιτυκώνοντο μ ΟΤΕρντσμ ή τό ίιληρωνόταν οιήν πρόλΓψι άς. ΚαΙ τβλος τόν βρκο πού βα άνετύπωνβ Ιημα κου εΐχι ίίσι έσυνέχι' ροθσε τούς έ 'Ετσι Ρέν β τί|8α οί λ β ττ^ ΜαρΙας- ήταν έτιικίρδΐΊ άκ!νου>η έπιχ
  Μοεκ αύιές 1
  τής μό&ας. Τ< ΤΕ Γ. Α. Τεχνι βιομηχο. «Ρμέ, αι βοηοιί;». Γραφεΐι ·Λ"Πί Κ. Ν. ΕΝΕ
  Λ"Π Ο ΡΘΌ Σ Ι Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ, ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ —;
  76ον
  Ποιοΐ ήσαν ο( συντάχται
  κείμενον αυτών τα 6
  ποΐττ ήσαν πράγματι Φονιχά
  γιΛ »ήν ύπόληψ τής βασιλ'σ
  στ^; Τόν καιρώ τής 'Αναγβν
  νήσεως, βταν μβγάλοι Λόχον
  τες ήθελον νά ξΐπαστρίιΐηυν
  κανέναν Αντίπαλον, παρήννε
  λάν ίνα βηλητήριο ή έμΐσθω
  ναν ίνα βολοφόνο. Ό 18 ος
  οΐών, σαν πιό Φιλάνθρωπος
  έχρησΐμοκοιοθσε μεθόδους
  πιό ραφφιναρισμένες. Δέν έμι
  οθώνοντο πιά μαχαΐρια, άλλβ
  πέννες εναντίον των Αντι
  πάλλων.
  ΆντΙ τί|ς ΒολοφονΙας έπε
  οιώκετο 6 ηθικάς φόνος. Καί
  μ-οροθσε κανβΐς νά ϊζαγορά
  ση τοίς μετεητοΤς τούς πιό
  βυνατούς καλσμαράοες—άπό
  τόν ΜπωμαρσαΙ, τόν άθάνα
  τον συνγραΦία τοθ «Κουρέ
  ως της ΣββΙλλης» καί βιαβίη
  τον συγχρόνως έχβιασ'ή/, ι
  ως τόν Μιραμπώ, τόν μΐγαλό
  τΐνοον όμνητήν τής έλευθβρΙ
  άς, "Αλλωστε, τι(σω άπό τούς
  μβγολοφυεΤς αύτούς λιββλλο
  γράΦους συνωθοθντο εκατόν
  τάβες αλλων, χυβαΐοΐ καί
  πρόστυχοι, «μέ βρώμικα νύ
  χια κα( αθε α κοιλιο», τιρόθυ
  μοί πάντα νά γρόψουν 8,τι
  τούς ίζητοθσες. δμνον γ] λ[
  βελλον, έ* θαλάμΐον γ) ύβρεο
  λόγιον, οε'κτικόν ή έγχωμΐα-
  στικόν, αναφερόμενον ε(ς τόν
  (διωτΐκόν ή τόν δημόσιον βίον
  των άνθρώπων. "^ΧλωσΓβ,μέ
  λΐγη τόλμη καί έπιτη^ιότητα
  ^ι βουλΐτσες αύτές μηοροθ
  σαν νά άποφέρουν Βυό καί
  τρείς ψορές πβρισοό ερα.Στήν
  άρχή ό βράστης επληρωνό-
  ταν ά τι ό τόν άγνωστον πελά¬
  την τού γιά τό λΐββλλο κου
  ίγραφβν.
  "Επβΐτα κατήγγελλε στήν
  αύλή δ τι τ) χειρόνραΦά τού
  ετυπώνοντο μυστικά στό "Αμ-
  στερνταμ ή τό Λονδίνον καί
  έπληρωνόταν γιά νά βοηθήση
  σιήν πρόληψι τής βημοσιεύσε·
  ως. ΚσΙ τέλος έφοβέριζβ, παρά
  τόν 6ρκο πού εΐχε δώοη, ότι
  θά άνετύπωνε τό λιββλλογρά-
  φημα κου εΐχε καιασχεθ{) κι'
  Ιτσι έσυνέχιζεν ώσπου μπο
  ροθσβ τούς έ-βασμούς τού
  "Ετσι 6έν Αργησε νά μαθευ
  τη ότι οί λ'βϊλλοι εναντίον
  τί|ς Μαρίας— 'Αντουανέττας
  ήταν έπικεροής κσΐ σχετικώς
  άκΐν&υνη επιχείρησις. ΟΙ επι-
  θέοεις αύιές έγιναν γρήγορα
  τής μό&ας. Τό μΐσος καί ή
  πλεονεξία συνέτειναν στή διά-
  δοσι ούτον των έντύηων, των
  οποίων ό σκοπός ήταν νά κα
  ταστβ ή Μαρία—-Άντουανέτ·
  ήνυναΤκα καί ή βυσΐλισσα
  μιοη'ή σ' δλη τή Γαλλία.
  Ή Μ*ρία— Άντουανέττα
  οΐσθανόταν καθαρά τίς Βολο
  πλοκΐες τΐού ε£υφα!νοντο πί·
  σω της, ήξερε τούς λιβέλλους
  καί έμάντευε τούς ύποκΐνητάς
  των. Άλλά μέ την έμφυτη ύ-
  περηφάνειά της, μέ την έπιπο
  λαιότητά της ένόμιζε ττώς ή
  τα ν πιό θαρραλέο νά περιφρο
  ν8 τόν κΐνβυνο άντΐ νά τόν
  Αντιμετωπίση» Τί την ίνοΐαζεν
  άν βρώμικες μυΐγες έηήγαιναν
  νά καθήσουν στό φόρεμά
  της.
  Θωρακισμένη πίσω άπό τό
  βασιλικό της μεναλβτο ένόμι-
  ζε κώς τα χάρτινα έκεΤνα βέ·
  λη Βέν μτιοοοθσαν νά την
  βλόψιυν. Δέν έφαντσζόταν
  δτι μιά σταγόνα τοθ Βιαβολι-
  κοθ ΒηλητηρΙου τί|ς συκοφον-
  τΐας, άν {μπαινε μίσα στό οΐ·
  μα τοθ λσοθ, μποροθσε νά
  προκαλέση ίνα ν πυρετό πού
  καί < ( σοφώτεροι γιατροΙ Βέν θά εΤχαν τή Βύναμι νά κατα- πολεμήσουν. Έλαφρή καί γελαστή ή Μα ρία—-Άντουανέττα έπερνοθσε πλάΐ άπό τόν κΐνΒυνο χωρΐς νά βλέπη την τρικυμΐα πού έ- Φούσκωνε. Τό βλέμμα της ί| ταν βυθισμένο μακρυά καί ή κσοΒιά της έπερΐμενε. . Πόσον καιρόν έκαρτεροθσε. Τέσσαρα χρόνια εΐχαν σχ«· δόν κυλήση α"° την ήμερα πού έκεΐνος εΤχβ φύγη Υΐά τό μεγάλο ταξεΐ&ι, γιά τόν πόλε μο. Στό οιάσιημα αύτό πόσοι άιιό τούς εύγενιΐς πού εΤχαν πάη μοζ' τ01-» οτήν Άμερική ώς όξιωματικοΐ τοθ Ακστρα- τευτικοθ σώματος βέν εΤχαν γυρΐση·.- Ό ενας μέ τή μιά πρόφασι, ό άλλος μέ την άλ· λη εθρισκαν έναν τρόπο γιά νά γλυτώσουν άπό τίς κακου χΐες κα( τούς κινβϋνους τοθ πολέμου. Μόνον σύός εΐχε χαθβ πέρα άπό τόν ώχεανβ. Καί ή σιγή τού ΙΒβιχνε πώ; βέν έβιοζόταν νά νυρΐση Όσοι γνωστοΐ τού εΤχαν επι¬ στρέψη τόν περιέγρσφαν Αφω σιωμβνον στά στρατιωηκά τού καθήκοντα καί στόν πόλε- μο, άτάραχον πάντα καί Α- φόβον. (συνεχΐζεται) ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Γ. Α. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ-Σ. Κ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΗΙΤΗ ΔΙΠΛΒΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τεχνικαί καί οίκοβομικαί έπιχειρήσεις, βιομηχανικαί χατβσκευαί, μελέται μπετόν άρμέ, σιοηραί χατασχευαί, οίχοδομιχά, ό- 8€ VI Γραβεΐα Όϋς ΛΝΔΡΟΓΕΩ. Παρακλεόρε* {ύλαι» βήΜης Χ. Ν. ΑΙΦΛΛΙΣΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΚΑΚΗ •Ηράκλειον τηλέφ. 5-<9 ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ Α£ΦΑΛΙ£ΕΙ£ ΖΟΗΪ ΠΥΡΟΪ ΖΕ1ΧΜΟΥ ΛΤΥΧΗΜΛΤαΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ 'Υηο τββί εύνβΤΝΗΤέρβϋΐ Μβΐ βυμφερειτέρβυς χαΐ ■({ Εταιρείαι οοΡ«ρντ«τ«(. Εθνικον Ίδρυμβ 'Λσφο-λΐιΟν Ρώμηί, "Ενω¬ σις Σχωτίβς χά! Έθνικΐ,, καί Γαλλικόν Λ«ΰδ Κοντινάνταλ. Πραχτβριΐα κβί Φ.ντ«ποκριτ«1 «Ις όλην την Κρήτην. (Γρβτφιΐα 25 ΑΟγβίοτβυ πβρ««τλΐύί»»ς Λκ*/ί{ Τρβηέζπί) ΕιΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΙ-ΠΑ·ΟΛΟΓΟΧ ΆριοτβΟχβς Έβνιχβδ Ποτνεκιοταμΐο» 'ΑΙα· νβν ΜαΙ ΖτρατΐΜΤΐχϋι 'Ιατριχίίί ΧχολΙ,ι, Α<|«ται καθ* εκάστη* «1« «6 ·αραακιϊο? Έμμαν. ΜατζαΜτάκη (Βαλτβ Τζαμί), άιιιβό —ΪΜψώνον 443. ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕ1ΝΗΣ Τά φλέγοντα βιολογικά ζητήματα Τό χλωριοΰχον ραγνήσιον. Ώς μέγας παράγων ζωτικότητος καί ώς θαυμάσιον φάρμακον. Δ'. Είς την βάσιν πού συνιστά ό καθηγητής βπως θί σάς Τπο κατωτέρω, τό χλωριοθ- χον μαγνήσιον Λέν είνε κα¬ θαρτικόν ψέρίΐ βμως όπωσΐή ποτε είς πολλοός μίαν καλήν κένωσιν μιχ* όΧΙγην ώοαν. Ωστε καί χατά τ τίς καθ εξιν βυσ<οιλιότητος είνε άρκετά συντελεστικόν πάντως έξα- σψαλΐζει τόν Ανθρωπον άπό την χρονίαν βηλητηοΐασΐν βιά τον τοζινων πού άπορροφον ται άπό τά ίντβρα. Ή γενικΑ ιέλσς άνσζωογό- νησιςιτοθ όργανισμοθ υπό την έπΐβρασιν τοθ φαρμάκου φα(- νεται ότι 1<ει καί κΑποιον άν τ'κτυπον, 6χι πάντοτε άνεπι- θόμητον, καί επί τής γενετησ! ου λειτουργΐσς την Οποίαν Εν τινι μέτρω βιενεΐρβι καί ταύ¬ την. Μονον Γσως βιά τούς νεφριτικοος Βέν είνε κατάλ¬ ληλον τό φάρμακον διότι 8ύ- ναται νά αυξήση τα οΐδήμα- τα. Σηαε'ώσατε βμως δτι καμ μΐα άπό τάς ενεργείας αύτάς τοθ χλωριοΰχου μαγνησΐου βέν είνε βιαρκής κα( μονιμος. ΈπιτβΙνονται Γσως συν τώ χρόνφ, άλλ' υπό τόν βρον νά εξακολουθήση κανεΐς τακτικά νά λαμβάνη τ° άλας αύτό. Έν Αλλοις λόγοις, δπως π<ν'ο νει τό χλωρΐοθγον νάτριον (ά λας μαγειοικό») £τσι νά πτΐρ νη καί τό χλωριοθχον μαγνή σιον, ε[ζ πο>ύ μικροτέραν δό
  σιν βεβαίως, άλλά τακτικά
  κα! αύτό ώς άναγκατον τρό
  φιμον. Έτσι μόνον ήαπορεΐ
  νά ωφεληθή.
  Άλά την σπουβαιοτέραν
  καί πλέον ευεργετικήν ένβρ
  γειαν τοθ φαρμάκου βέν σάς
  την βΤπα άκόμη.
  '^νδοκρινεϊς άδένες
  (Συνέχεια έκ προηγουμβνων)
  Α'.
  Είς τά πεοΐΈογα αύτ* καί
  μυστηο>ώβη δσγανα ύπάγον
  ται κοθώ; οάς ίΐκα έκτόο
  Απ' έκβϊνα πού άνέφερα ήίη
  (θυρεοειΒή έπινεψοΐβια κα( ύ
  τιόίυσιν), κα( τό πάγκρεας χα(
  ο( γεννητιχοΐ άδένες. Τά ο3
  γανα δμως αύτά βέν εΤνβ μό
  νόν ένΒοκρινή άλλά καί έξω
  κρίνη συγγρόνως βΐνε Ρέ άνέ
  χαθεν γνωστή ή έζωτερική
  των αυτή βκκρισις έν Δ ή 4σω
  τβρική σνβηκος μεταγενέστε
  ρον εμελετήθη. -·
  Τό πάγκρβας είνε Ινα άβε
  νωβες παράρτημα τοθ πεπτι
  κοθ συστήματος άρκετά μέγα
  λο καί έπίμηκες κείμενον δ-τι
  όθεν τοθ στομάχου καί είνε
  ίνα εΐβος σιαλογόνου άβένος
  τής κοιλΐας, έκκρΐνβΐ Ρέ εν
  ύγρόν (τό παγρεατικόν ογοόν)
  τό οποίον χύνεται είς τό Ιντε
  ρον καί ύποβοηθεΤ κα( σύτό
  μσζΙ με τά δλλα πεπτιχά ύ
  γρά είς την χημικήν κατεργα
  οίαν χα( χώνευσιν των βιαφό
  ρων τροΦον, τάς οποίας έκέ
  νωσεν βΐς τό ίντερον μετά
  πρώτην κατεργασΐαν ό στό
  μαχος.
  (σονεχίζεται)
  Τ6 μόνον έν Αθήναις
  ΚΡΗΤΙΚΟΝ
  Οίκογβνειακόν Ξενοδοχείον
  'ΑΛΒΙΩ
  Ό<ος Πιινο; 10—Λληαιεοτκτ» Όμονβΐαί. Τηλεφεΐνον 33—308 Τελείως βνακαινισθεν, διαθέτει δνμοίτια ΐύήλια, ΐύαερα καί κκλβς Ιπικλωμένα. ΚαθαριοτητΒ 4· μεμκτον καί υπηρεσίαν κροθυμοτατην. ^Ιβ·νβ«ν αναμονϋς. * ΑΙ α»με»ερε4τ«ρεΗ τιμαί Τ* ξενοδοχείον «ΛΑΒΏΝ» διΐνθύνΐι αύτβ- .<ροοώπνς ο νέος ίδιοκτήτης τού ο»μκ·λ(~β μ·. κ. Ι£ΙΑΝ. ΕΥΔΙΑΝΑΚΗΣ. ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΖ-ΣίΤΟΝΑΧΟΑΟΓΟΧ ΝΟ-ΗΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΩΝ—ΗΠΑΤΟΣ ΒΙδΐΜ&ς έχιταιβευβεΐς έν Νβνάχν χ«1 ΒιροΜνφ Τ. ΑββΙβΙβηΙ τβν κββηνητϋν νβη ΒβΓ$—αηη χά! δΙΙ ηβΐΐιι. Δ«κ·ται τούς «άσχοντας 4κ τΑ* νοσημάτΜν τοθ ΠμτικοΟ Συστήματος είς τό Ιατρείον «ου. ΠλατεΙα Τριβν Καμαρβν (ΟΙκΙα ΊαχροΟ κ. Χ« λιβόνη.) 9—12 «μ. καί 4—6 μ. μ. Άβ. Τηλ 7-92 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΡΟΖ ΤΟΥΣ χ· χ· ΠΑΡΑΓΟΓΟΥΖ ΜΕΤΑΕΗΖ ΚΑΙ ΚΟΥΚΟΥΛΥΟΝ α νννοτοΙ σβς έ{«ιρετιχο· μετΒ>χβοηορ€ΐ, άνάτΐροι
  χαΐ τ&ν γβλλιχής ηρο«λ«ύοεαΐί, μιχρεοχοηημΐνβι χατκτβ
  αύστπμ» Πβστίρ. «βά«ονν χαΐ ίό τεβοθν είς χυχΛοφβρΙ.
  «ν την Ι2ην Ν«ρτΪ€».
  Ποιότης &»1βτη. Άιτόίοσι; Ανννΐμίνη. Οοςράγβνν την
  χαλντεραν κοιότητα χβ«χβ»λίε»ν χαΐ μιτά(ης
  ΟΙ Χ. η«ρ«ν"Υ«Ι. οννκντειι νά πρΰμηβΐνννται έ{ «ϋ
  τβν έν ΉραχλεΙν πβτρβι τ6ν Κ«τ«βτημ*τ«ν χ. Άίελφβν
  Ααμιανάχη, έν Ρ«βύμνω ιτβρά τ·0 χ.Χηνριβάχη Ονμκ, έν
  ίνΐοοβρφ ηαρβι τϋνχ. Άίίλφβν Λενλββέάχη, έν Μυλοπο
  τάμ*> ΐΜρ« τ&ν χ. Πανάγω Γιαννοόοη χά Ι Μιχαήλ
  Β*μ|νβνχ«, έν Ζητεί* ηβρατοβ χ. 'ΑντΜνΙβ» Αΐχατερι
  νίβα.
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ Π. ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ
  Ό φόρος των κέντρον
  μικτών παιγνίων.
  'Υιτβ τβν δ?υτιευν/ων χ. χ. Ά
  η )
  πό ή4η έγχύκλιος πρό; τί; άοτυ
  νοι*ιχά( άοχάς, τού: ο{χονοιιι«ΐΰ;
  φίοους καί τούς διευθυντάς Τα
  με'ην το9 Κράτους διά τον τρδ
  πον τή"; χατατάξιως χά ι πληεω
  ς τβθ φίρου τβν χέντραιν τεχνι
  χβν χαΐ μιχτβν παΐγνίην άπο τοθ
  οικονομικαί) ϊτ^υς 1937—1938.
  Διά ττ}ς έγκυχλίθϋ χαθοο(ζ«ται
  δτι ο Ινδιαφερίμενοο ιπιίΐδιι την
  ΐΐρίς χορήγησιν αδείας λιιτουρ-
  γΕοκς αϊτηιίν τού είς τΐν άρμοδίαν
  άαιυνομιχήν αρχήν. Την βΐττ,ιιν
  πρίττει νά συνοδεδη χαΐ άποδει-
  χτικίν είοιτράξιως τοθ φίρου ττ]ς
  «ατωτάτης τάξεως τβν χίντρων,
  τ; ίοι δρ. 2.000 διά τά χέντρα τιχ
  νιχβν παιγνί«ν χοΐ 3ρ«χ. 25.
  000 τ) ίρ. 40.000 διά τά χέντρα
  μιχτβν παιγνίων, μή προοβυξανο-
  μένοιι διά «0 προοθέτου ποσβοΐοθ
  δπέ·5 τοθ άναγχασιιχοθ δανΐ'ου.
  'Η ίστυνομικί) 4ρχή επί χ% έηι
  δόοει ττ)ς οίτήοιως χά Ι τοθ »πο
  δειχτΐχοθ ιίοπραξιββς τοθ τέλους
  τής χατωτάχης τάξεως χορηγεΐ
  προσωρινήν 35ειαν λειτβυργίας
  μεθ' δ διβίιδάζει την αΐτ-βιν χαΐ
  τό άποδεΐκτιχδν ιίοπρίξΐως είς
  Ιτήν οΐχονομιχήν έφοριΐαν τ^ς πε·
  (ρινιοιΕας τοθ χέντρου πο&ζ ι!
  ααγαγήν είς την επιτροπήν %%
  τατάξε»ς. Μετά τφν κκτάτα·
  ξιν χά! ίντος ώιισιιίνης προ-
  θεομ(α( ίπ4 τής χοινοποιήαΐβς
  τής περΐ χατατίξ*»; άποφίσεως
  χατβίάλλΐται δλίκληοον τό τίλος
  επί τή προσΐγβγϊ δέ τοθ ουμπλΐ)
  ρωμκτιχοθ άηοδιιχτιχοθ είσηρά-
  ξιος ή άατυνομιχή άρχή
  την δριατιχήν άδειαν.
  Έπειδή &<ΐΛθζι α,Ι τοθ αναγχαοτιχοθ νίμου 258 1936 Ιβχύουν απ4 1ης "Απριλίου 1937 πιθανόν δέ νά βραδύνη ή δη¬ μοσίευσις τοθ νέου νίμου, Ινα μή δια«πξ ή λΐιτουργΐα τβν χίντρων τιχνικων χά Ι μιχτών παιγνίων, αί άατυνομιχαΐ αρχαί, θέλουσι χαλέ οιι άπό τοθδε τούς διευθυντάς τβν ανωτέρω χίντρων, Ιδία τβν χαφε νείων, νά δποδάλωσΐ την περΐ χά τατάξιως αίτησιν αύΐων οιινοδευο αίνην δι* άποδΐιχτικοθ εΐοηρί ξιως τοθ τέλους τής χατωτάττ;; τά ξεως Ικδιδομίνοιι δπό τοθ δτ]μο αίου ΤαμιΙου επί τη* βάσει σημιι ώματος τής αστυνομικάς άρχτ}ς κ*ι νά χορηγήαασι προσωρινήν δδιιαν λιιτουργΕας τβν χίντρων. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 'Η Έρανική έ—ιτροτΐή άνε- γέρσεως Ήτώαυ Πεσόντων Ση τεΐας (Κρήτης) καλεΐ τούς βου λομένους καλλιτέχνος νσ υπο βάλωσι μέχρι τέλους προσε χοθς Απριλίου ε. έ, σχέδια καί προσφορσς, διά την κατα¬ σκευήν τοθ Ήίώου, έχοντες ύπ' 6ψΗΐ των δτι ή συνολική δαπάνη εκτελέσεως μνημείου έξαρτημάτων καί τοπτθβτήσε ως, δέν δύναται νά υπερβή τάς 100 000 δραχμάς. Ή επι τροιτή προτψφ συμβολισμόν στρατιώτου μ έ πλήρη φόρτον. Διά περισσοτέρας πληροφο ρ(ας απευθυντέον είς τόν Πρό βορον τής έπιτροπής κ. Κωντ. Ταχάκιν Ιατρόν, πρός όν καί θά άποστέλλωνται οί σχετικαί προσφοραί. Σητβΐα τβ 24η Ματρτίου 1937 Ό Πρόεδοος της Έπιτροπής Εννβτ Τκχάχης ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Επαναληπτικήν Δημοπρασΐας —Τα νρκφκΐβι Τ. Τ. Τ. Κατόπιν τβθ νέβ» βργβνιβμοθ τΒν ύκηριβιϋν Τ.ΤΤ. το Τηλ*νΡ« φΐχύν γραφείον χαΐ το Τπλεφοινι χον χέντρβν Ρεθύμνης βυνεχΝ νιύθη «Ις «ν μέ ηροΐσταμινβν ίλ«ν των ΰκηριαιΒν Τ.Τ.Τ. τβν χ. Άντ, Τζανιδαχην. Ήβ Σχολική Έφορεΐα τοθ Βου Βημοτ. σχολεΐου ΉρακλεΙ ου (Μκοδοσακείοι) προχηρΰσ σβι δτι έπαναλαμβάνεται ή δή μοπρασία διά την επισκευήν τής στένης τοθ Διδακτηρίου την 18ην Απριλίου έ, |· ήμέ ραν Κυριακήν κσΐ ώραν 10— 12 π. μ. ΟΙ δροι τής δημοπρασίας ταύτης είναι κατατεθειμένα είς τό γραφείον τοθ σχολεΐου <αΐ είς τό γραφείον τοθ «. ΈπιθεωρητοΟ, ένθα οί ενδια φερόμενοι δύνανται νά λάβω σιν γνώσιν. Έν Ηρακλείω τβ 1—4—37 Ό πρόεδρος τής Σχολ. Έ φορείσς Έμμαν. Ζαχαρίαν ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Ό Συνιταιρισμίς Μαλλβν δια θίτων Ινΐάς τής άποτή<ης τού περΐ τάς ϊΐττά χιλ'άδας όΊιάδας ελαίου δίχεται προσφοράς ά" «υ δποχρεώσιων. Έκίσης διαθέτΐι χαΐ πιρί τάς 100 χιλιάδας οκάδας έλαιοπυρή νηί, καραδοτέας έξ άποθήχης Μώρ τού. Ό αγοραστάς &ρχ τώ χλεΐσι ματι δποχρεοθται νά χατ«6άλη τό τέταρτον ττ]ς άξίας ελαίου χά ι Ιλαιοπυρήνης είς τό δποκατάοτημα τής Α.Τ.Ε. 'Αγίου Νικόλαον, &>*
  II
  τ) παραλάβη ολόκληρον τ
  αξίαν.
  Πιριοβοιέρας πληροφοι £ας δύ¬
  νανται νά λάβωσι ιΕ ένδιαφιρέμε
  νοι έκ τοθ ΓραφεΕου Συνεταιρι
  σμοθ ΜαλλΑν.
  Μίλλκις τί 23 Μ«ρτ(ου 1937
  Ό Πρόεδρος
  Έμμ- Παπ«δάχη{
  ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
  ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  ΟΛΝΝΟΥΜΑΑΑΙΑΡΔΗ
  τον 'Αοαατά.
  —©άνατβς Κρητός ύκ·οτρ*
  τήγου.
  Είς Ρέθυμνον άπεβίνσι κροχθές
  ο έκ Ρβυστίκ&ίν Ρίβύμνπς υπο
  ατράηιγος έν ά«βστρβτ«(α Σίτνλ.
  Στεφανουδάκης. Ή χηβεΐα τού έ
  γένϊτο έπιβλπτιχη σνμμιτβχό
  τ&ν άρχΒν Ρεθύμνης
  —■Ή υπόθεσις ©»ρίσσο«—
  Ζ·ύρβ*ς.
  Είς το ΚαχουργιοδιχιΤον Ρεθβ·
  μνης έ{ϊί»κβσ8η τίιν ηκρελβοθ-
  ο«ν έβδομ&δκ Α υπόθεσις τβν χ«
  ρίων β«ρίσσβυ-2οώρβ«ς Ητις ώς
  γνωστόν έοχιτίζιτο μέ την διιχα!
  χησιν ενός βοαχοτοκου χά Ι *»ί·
  λη{«ν είς «Ιμ«τηρ« Ιχτροηα Κα
  τηγορούμενοι ήσαν ο! Στυλ. Φ»
  «οηρβιχης χκ) Στυλ ΜηκλκντΙ-
  νβς €Ϊηνβς σηϋβιωτίβν, (Ιχον Ιλ
  βη είς βννεννβησιν μετά τής ά·
  σκβύσης την πολιτικην άγνγίιν
  βΙχβγιν((«ς Τσιραντννάχη Κ«τλ
  την διαδικασίαν πάντας, δέν προ
  έχνφαν στοιχεία Ικανά διά την
  χατβδίκπν τ&ν χκτηγορουμένΝν,
  τούς όποΐους το όρκΝτβν Δικ«·
  βτήριον, έκρινεν «παλλ«χτεο»β
  χαΐ τού; ΑθύΗβε.
  —Διβ ζωοχλοπήν.
  Ύηβ τού Σταβμβρχβυ Κοςαρές
  Ρεθύμνης συνΐληφβηαβνοΐ Στυλ.
  Γ. ταλος καί Έμμ. Γ. Κατοαρ*
  γάχπς χατηγορουμενοι έκ Ι ζ«ο·
  χλοπό. Ό δεύτερος χκτηγορεΐται
  καί δια παράνομον κατοχήν 6
  πλβυ.
  —'Ανεύρΐσις άρχνιβτήτων.
  Την ηαριλβοδβαν Τρίτην ε.( τι·
  ν« «αρά τά ν*α χατκστηματα Χ*
  νίιιν β{Μ«δομπν (ϋρΐθη μαιβαΐχόν
  «{ιόλογβν *πβ βρχαιολβγΐΝης ά·
  π*ψε»ίς. Το μωοβΪΗθν είνε «ρί
  στής τεχνης άνήκον Τσ«ς «Ις να
  όν χτισθίντα πρό 2.000 έτβν.
  —Ταεχχρεμή ζητήματα Κρή
  Κατ' ΐΐδήβεις έ{ ΆβηνΒν β έν
  Αθήναις μεταβάς Γενικός Γραμ
  ματΐνς τής Γεν. ΑΐοιχηοΐΜς κ. Ίη
  ηόλντος Κσχ< μακράν συνιργααί αν μετα τού προθυπουργον χ. Μΐ τ*1* ηΐριστραφΐΐσαν ·1ς την επί λύσιν, την εχκριμ&ν ζητημάτ»ιν Κρήτης. —ΟΙ άγωνιοταί Κρήτης. Πληρβφβρβύμείοι Βτι η χυβέρ νησίς μελιτά εΐβιχκ μετρ« υπέρ τΒν έΐίΐζώντκν «γΗνιστΒν τ&ν Κρητιχβν έιταναστάαΐΜν χαΐ έκιί νων Ιδίως τνν όποίκν π κοινωνι χη χαΐ οΐχονομιχη θίαις δέν «Ινε σήμερον βιχ Ιπρεχι νά είνε. —ΕΙσβγωγή θειϊχβΰ χβλχβδ. Κβτά ληφθείσαν «ρμοδΐοις άηό φασιν, ή Αγροτιχή Τραπέζα Βα εΐσανκγο τρείς χιλιάδας τβννβιν Βειΐχου χαλχβυ Η. ΚΟΝΙΟ. ΝΕΥΡΟΑΟΓΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡ02 ΔΗΜΟΣ. ΗΎΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΒΝ Δέχεται έν τδ τβν, »δβ( ΠειραιΒς Πδ' ΑΦΗΝΑΙ. Τηλ. 52 379 Ι
  ?■ *
  .*.
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι ΝομαρχΙσς
  ΑΝΟΡβ
  Πρωΐα Σοφβάτου
  3 Απριλίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΕΒΡΕΞΕ ΧΟΕΣ ΚΔΒ' ΟΛΗΝ
  ΤΗΝ ΗΠΕΙΪΙΠΙΙΙ ΕΛΑΙΑΙ
  ΕΥΝΟΊ'ΚΗ Η ΕΝ ΓΕΝΕΙ
  ΠΟΡΕΙπ ΤΗΣ ΠΑΡΛΓ2ΓΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ * Απριλίου (τού «ντα
  ποκριτοΰ μας).—Εις τό ..Υπουργείον
  τής Γεωργίας απεστάλησαν νεώτεραι
  έκθέσεις των Διευθυντών των περιφερει·
  ακών ύηηρεσιών σχετικαί μέ την πορεί¬
  αν τής παραγωγής. Είς αύτάς άναφέρε-
  ται ότι ή κατάστασις των καλλιέργειαν
  των δημητριακών ευρίσκεται είς έξαι-
  ρετικ&ς καλόν σημείον, ιδίως δέ είς
  Θεσσαλίαν καί Ανατολικήν Μακεδονί·
  αν δπου τονίζεται, τοπικαί βροχαί, πε·
  αούσαι τελευταίως έπέδρασαν λίαν εύ·
  νοϊκώς. Καθ* όλην την χθεσινήν νύκτα ή
  βροχή ήτο σχεδόν γενική είς την ανατο¬
  λικήν καί την ήπειρωτικήν Έλλάδα.Ή
  βροχή αυτή άποβαίνιι ώς γνωστόν έξαι·
  ρετικώς εύεργετική χαί δια την περαιτέ
  ρω πορείαν τής παραγωγής.
  ΒΟΤΕ ΦΒΑΝΟΥΝ Ο ΓίΡΜΑΝΟΣ
  ΚΑΙ Ο Γ.ΛΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΤΗΣ ΔΗΗΟΣΙΙΣ ΕΚΠΛΙΑΕΥΣΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 * Απριλίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μο·ς).— Εγνώσθη σήμερον δ·
  τι την προσέχη Τρίτην αφικνείται είς
  Αθήνας ό Γερμανός ύπουργός τής Παι
  6είας κ. Ρούστ. Τόν Γερμανόν υπουρ¬
  γόν θά ύποδεχβή ό ύπουργός τής Παι·
  οείας κ. Γεωργακόπουλος μετ* ανωτέ¬
  ρων ύπαλλήλων τού ύπουργείου τού.
  Σημειωτέον ότι ό χ. Ρούατ πλήν τής έ·
  πισκέψεως τής Όλυμπίας όπου θά χηρύ
  ξη την έναρξιν των έκ εί διενεργηθησο ■
  μένων μεγάλων άνασκαφών, θά επισκε¬
  φθή τούς Δελφούς, τή» Ίτέαν, τας Αΐυ
  χήνας, τό Ναύπλιον, την Έπίβαυρον
  καί την Τίρυνθον. Ό Γερμανός ύπουρ¬
  γός έηιστρέφων ιίς Αθήνας θά παραστή
  είς τόν έορταομόν τής έκατονταετηρί»
  8ος τής Γερμανικής Σχολής.
  Την 1 2ην »Απριλίου αφικνείται έ·
  πίσης είς Αθήνας ό Γάλλος ύπουργός
  ίής Έθνινής 'Αγωγής κ. ΖάνΖβί δια
  την ύποδοχήν τού όποίου θά καταρτι¬
  σθή ίδιον πρόγραμμα υπό αής χυβερνή·
  σεως.
  Η ΓΑΑΑΙΑ ΘΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ
  ΔΙΑ ΜΑΙΜΙΙΙΝ_]Α_ΕΜΗΟΡΙΚΑ. ΤΗ!
  ΑΘΗΝΑΙ 2 ΆπριλΙευ (τβΰ άνταπβκρι
  τβ& μ» ς) —Τηλέγραφον έκ Παρισίων ·τι
  έπ«β«β«ιβϋται η πληρβφορία κατά την βπβί
  αν τβ υπουργείον τβν Ναυιικών τή; Γαλ
  λίας διέταξεν ήδη πβλλά πολεμικαι νά πκρι
  κλέβυν από τούδε συστηματικώς τας Ίσι.«
  νίκας ακτάς διά νά προασπίζουν άπό παν
  τος ενδεχόμενον τα έμπορικά της σκάφη
  κατά τον δΐάπλβυν αυτών δια των 'Ι^πανι
  Μ&ν υδάτων. Έμ παραλλήλβυ ή Γαλλικη
  κνβέρνηοΐς επέδωκε διαμαρτυρίαν διά τόν
  προχθεσινόν βομβαρδιαμόν Γαλλικοΰ ταχυ
  δρομικεύ «εροπλάνβυ υπό των άντιαεροπο
  ρΐΜ6ν πυροββλδίων των έρυθρδν.
  ΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣΤΟΝ ΕΠΑΡΜΑΤΙύΝ
  ΝΕΑ ΕΓΚΪΚΑ10Σ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
  Ή Διοίκησις «Ο Ταμιίου Μσφαλίοΐως Έπαγ
  γελματι&ν χαί Βιοτιχνβν Ελλάδος απηύθυνε νέαν
  έν,χύχλιον είς τάς χατά τίπους Νβμαρχιαχάς Επι
  τροηάςουκθ, δι1 ής γναρίζει πρβς αύτάς δτι παρι
  τ46η διά τελευταίαν ήίη φοράν ή Κ(θθισμ(κ άπο
  Υραφή~ς ιδν ααφολιζομένων μέχρι τέλους Απριλίου
  έ Ι. Είς την απόφασιν ταύτην ήχθη ή Διοίχησις
  νθ Τ.Ε Β.Ε. ί'να !ώο^ τόν χαιρον είς τιύ; χαθυ
  οτΐρ&Οντας ιίσέτι έχ τβν πρβς απογραφήν δποχρί
  «ν νά οττεύοβοοι νά εγγραφώσι, επιθυμούσα τοιου
  τοτρέπιβς νά προλάίη τάς ίαριίας χυρώσεις «Ο
  Νίμου εναντίον ΙχιΙναν ιΕτινις ίίν συνεμορφώθησαν
  πρίς τάς διατάξΐις τιθ Νόμου 6364. Κατόπιν τ«!ς
  έγχυχλίιυ τούνης θά συνιχιοθς χανονιχβς ή άπο
  γράφη τ§ν χαθιστεριύντων Έπαγνιλματι&ν χοΐ
  ΒιοτεχνΑν είς τα ΓραφιΤκ τοθ ΈπαγγιλματικοΟ
  χαΙΒιοιιχνιχιΟ ΈπιμΐΛηιηρίοι» Ήραχλιίου ΟΟι»
  ΓβκίχεΐΒΐ χαί ηάλιν ιυχαιρία ιίς έχείνοις έχ τ&ν
  |Γ«γγι)ματι6ν χαΐ διοτιχνβν ι Γτινΐς ?ιν άπεγρά
  βηοαν μϊχρι το&ίι, δπως οΛΐύιωοι νά βπογραφί»
  σιν, ίξοσφολΐζονιες τοιοϋτοτρίηιυς ίαυνΰς καί τάς
  ιίχιγε>ι'α( ι»ν χκΐ άηαλλαοίμινοι τ&ν συνεηει&ν
  έχ %ί Ο*} ίπβγραφτ](, ε Ειινες δι' δσους ι έν θέλιον
  οκμμοιβο>1<5 ι4·1* '*5 έιΐβνι ιλημμίνβς προθιομίας Αί Αγγλικαί διαθέοεις καίτό γ'. Ράϊχ Αί νηοψίαι επί Αγγλικών σκαφών. ΑΘΗΝΑΙ 2 ΆβριλΙου.— Έξ άφοριιτΐς τής συμμιτο- Μής τής Γερμανίας είς τάς έορτβφ τής στεψεως Γεωρ- γίουτοθ ΣΤ τηλεγραΐφοθν βκ ΛονβΙνου δτι αί Άνγλι καί βθημιρίδβς σημειώνουν ΙΒιαιτβριις τό γενονδς δτι την Γερμανίαν Θα Ικ«ρο· ή δ άρλΐηγος ά ή] ρλΐηγς ηολεμικων βυνάμεων ίΜτΐλό μνΐργκ. οΰσιασιικβς διότι ρη κύριος τής Γΐριΐοτνίας μετ* τόν Χίτλερ, ·Επ' ιΰ καιρία καί καθ* εί βεβαι- οθν αι ϊδιαι, μέσω δμως Βερολίνου πληροφορίαι, ή Αγγλικη δημοσία γνώμη ήρχισε καί κάλιν διακειμΙ νη συμοαθίστατα «ρός την βθνικοοοσιαλιστικην Γερμα νίαν. Έκ Ρώμης αγγέλλεται δ¬ τι ό Ίταλικός τύ«ος Ιξακο- λουθιϊ είρΗνευόμενος τ&ς Ιρμηνιίας «ού δίδουν είς τό Ίταλοσερβικόν σύμφΜ νόν αί ΓαλλικαΙ Αθημερί- δες. Τάς έρμηνι(ας ταύτας αί Ιταλικαι 6·ημιρ16«ς ά- «οδίδουν είς έμβνεοσεις κα θώς λβγουν τβν «ερΐ τόν Μ«λούι> κακο«1στ··ν κύ
  κλων τβν όβοίων την «ολι
  τικήν Ιναντι < τής Ιταλίας βλαιιίστη μόνον μερίς τοθ ΓαλλικοΟ λαοθ βγκρίνει. Τη«γρα#ήματα βκ Σα λαμάνκας σχιτικβς μέ τάς νηοψΐας Αγγλικών καί Γαλ λικθν έμκορικιΏν σκαφβν τονίζουν δτι αυται θά Ιξα κολουθήσουν έντδς δμως των Μ-ρικβν υδάτων τής 'Ισιανίας. Άγγλικά καί Γαλλικά Ιμνορικά σκάφη μεταθέρουν καθημερινώς «ολεμικόν υλικόν «Ις τούς Ιρυθρούς τής Ίσβανίας. Καί δμ«ς — έβιλέγουν τα τηλιγροφήματβ—αί κυβερ νήσεις τβν κρατων τούτων «αρουσιάζονται ώς άγνο οθσαι τό γιγονός καί όμι· λοθσι «ιρΐ «ροστασίας τής λϊ 4 ή τε·ν, ναυοΐΒλοια των, 4νώ ή 6ια ^^1!^I^υ^ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Ο ΧϋΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΛ&ΙΣΤΙΝΗΣ ΕΙΣ 2 ΚΡΑΤΗ ΕΒΡΑΓΚ6Ν ΚΑΙ ΑΡΙΒΙΚΟΝ Η ΙΕΡΟΥΣ.ΛΗΜ Β' ΑΠΟΤΕΛΕΣΗ ΔΙΕΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΑΝ ΠΟΛΙΝ ΑΘΗΝΑΙ * Απριλίου (τού άντα- ._-Άποψινα τηλεγραφή- ά ό ή Ε το«*«ι κανβνα κίνδυνον Ιφ' ^ έκ Γενέυης άγγέλλουν ότι ή Επι δσον έκτελΐΐ τα τακτικβ ___Α λ ολο£λ ,<*, μεταβή είς Πάλαι- «μ«ορικά της δρομολόγΐα, σ^£ ' άνΐυ δηλ «βκτάκτων» «ρο ' άνευ δηλ. «ικτάκτων» σεγγΙσε«*ν των δβοίων ιύνόητος δ σκο«ός. όποία είχε μεταβή είς μελετήση την έ«εί κατα- Η κίνησις τού ενταύθα ΜονοηωΑιου κατά τόν παρελδόντα μήνα Μάρτιον. ί!° στάσιν καί να έξιύρη τρόπον βιευθετή- σεως των μεταξύ των Άράβων καί Εβραίων διαφόρων, υπέβαλε τό πόρι· σμά της εί; την γραμματείαν τής 1_οι· νωνίας των Εθνών. €Η ίΐσσγωγική κΐνησς τοθ ένταθθα ΜονοπωλΙου ίχει ώ' εξής κατα τόν καρελθόντσ Είσαγωγή άλατος έκ τ&ν Άλυκών Μήλου 264.000 χιλγ άξΐσς δρ. 660 000, πυρείων (Ιοκυτία 144 000 όξΐσς δρχ. 187 200, χσρτοσήμοο δια λο γαρισσμόν «Ο Τσμείου Ήοσ κλρΓου όνομσστικΓΐς άξίας 650 000 δρχ , ταινιΛν χαπνοθ 178, 200, χαρτοσήμου διά λογσρι ασμόν τοθ Τσμείου Μεσσα ω ________________ ραβες,άπό τούςΈβραίους.'Ως πρός την ... , Α . „. .. , Ίερούσαλήμ, Ιπροτείνει ν» άνακηρυχθή όνομαστικΓΐς όξίας δρ. ι[ς τΛς αποθήκας Αρκαλοχω ΰζ |;«θνής ούδετέρα πόϊις καί νά τε ΟΟ ΟΡΐΠ -ι — .. ΟΙ £ΛΑ ^__Ι.» Χ£|«*« ΑΜ%. ^* ^ ¥ 'Ι ^ι»»ν'·|^ -« ^ — Γ- .. -»_ ^ Κατά τόν αυτόν μήνα τό Μονοπώλιον ίσχε την κάτωθι έζα>ωγι»ήν κίνησιν: Έξα>ω
  >ή άλατος 59 640 χιλγρ. άξ'
  σς δρ. 149 100. Πλήν τής ά>ω
  τέρω τιοσόιητος απεστάλη
  σαν είς τό νεοϊδρυθεν ύπο»ο
  τόστημα ΆρκολοχωρΙου 50
  000 χιλγρ. όξ(σς 8ρχ. 125.000,
  ίΕσνωγή πυρε'ων (Ις κυτίσ
  Τ86,800 άξίας δρ. 242 840.
  Πλήν τού-ών απεστάλησαν
  ΕΥΝΟΙΚΑΙ ΠΡΓΒΑΕΨΕΙΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΡΟΧΗΝ
  Χ6ές τα κπίγεκμα βροχή ,-'
  λον σιγανή Ιπεοε τίαβν περΐ την
  πόλιν δαον χά ι πιρΐ την Φιινι-
  κιδν χαΐ τον Καρτε'ΟΛ Κατά οχε
  τιχάς πληροφορίας βροχή Ιοηιιιιώ
  Θη καί ιίς άλλας Θέοκς δητ]ρχον
  ?έ ίλπίδες δτι θ» ίκΐξετιίνΐτο είς
  πλιΐστα διαμιρΐσματα τοθ ΝβμοΟ.
  Η ΣΤΑΦΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΙΧΟΛΕΙΑ
  Τό ύπουργεϊεν τής ΠαιδεΙας
  δι' έγχυκλϊου τού πρός τούς
  Έπιθεωρητάς των Δηιιοτικθν
  Σχολείων τ(0 Κράτους γνω
  ρΐζβι δτι άπό , τοθ προσεχοθς
  σχολικοθ έτους 1937—38 θά
  αρχίση ή ύκοχρεωτιχή κατανά
  λωσις τής Κορινθιακής σταφ'
  δος υπό των μαθητήν των σχο
  λβΐων.
  Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΠΟΓΓΑ
  τηλεγράφημα πρός τό έν
  ταθθχ τελωνείον χαΐ δια τό άρξά
  μινον οικονομικόν Ι τος 1937—38
  θά παραμείνη αμετάβλητον τό ιΐ
  οπρκττίμινον ποσοστόν 5πέρ τοθ
  ΕίδικοΟ Τχμιίοϋ Έπαρχι«χΐ;ς Ό
  δοπο ίχς επί τ&ν ίξϊγβγιχδν χαΐ
  είοαγωγιχών τελνν χαί τΑν εγγε!
  αν φόρων. Τό έν λίγφ ποσοαΐίν
  «νέρχεται ώς γνωσιάν ιίς 3 φ
  ίπί τ6ν,ιίο»γωγιχ6ν χαί έξαγνγι
  χ6ν τιλϋν χαί είς 2 φ επί τβν
  Ιγγιΐων φβριον.
  Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Πρός απάσας τας Δ'οικηη
  κάς, Αστυνομικάς, Δημοτι
  κθς καί Κοινοτικθς αρχάς ά
  πηυθύνθη έκ τοθ ύπουρνεΐου
  των Εσωτερικήν έγκύκλιος
  βι' ής οδτσι έντέλλονται να
  παρέχωσι πάσαν συνδρομήν
  είς τα δργανα τής έπιθεωρή
  σεως εργασίας πρός εκτέλεσιν
  των άνατεθειμένων αυτοίς
  κα6η«όντων διά των εκάστοτε
  κατάλληλον μέσων, άπνα δύ
  ναται νά βιατεθώσιν άναλό
  γως των τοπικών δρων.
  ΤΑ ΤΕΛΗ ΔΙΟΔΙΩΝ
  Μετοξύ τοθ κ. Νομάρχου
  άφ' ενός υπό την Ι&ιότητά τού
  ώς Προέ&ρου τοθ ΤαμεΙου
  Έπαρχιακής ΌοοτιοιΤας χοΐ
  των έΛθΐκιαστΔν τοθ φόρου
  διοΒ'ων άφ' ετέρου διά τό οί
  «ονομικόν έτος 1937—3· ύτιε
  γρόφησαν χθές τα οίκιΐασυμ
  βόλαια ένοικιάσίως των τελΑν
  διοδων,Ή σχιτική ιΤσπραξις
  ήρχισεν ήΒ
  Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ
  ΑΠΟΥ ΜΗΝΑ
  Χ5ές Παρασκευήν θά
  ζβν β(ς τό Έφδτεΐον Χανίων ή
  άνσβληθβΤσα βΐκη βιΛ την
  γνωστήν υπόθεσιν, τής Ένορι
  ακής Έπιτροτιής "Αγ. Μην β.
  ΣΥΛΑΗΨΙΣ ΦΥΓΟΠΟίΝΟΥ
  ρΐου 21
  28
  των ιίς Βίσμας α' κλάσεως
  281, Β' 264 συνολιχής άξΐας
  δρ 13 326.
  ΈϋΙστκ ιΐς τβς αποθήκας
  Άρκαλοχωρίου απεστάλησαν
  100 βίσμσι α' κλάσεως καί
  100 β' όξΐας 8ρ. 5 700. Τέλος
  εξήχθησαν πρός έπ<ξεργσσ[ αν υπό τον ένταθθα βιομηχά ΑΘΗΝΑΙ 9 Απριλίου (τού άν- νων 19 τού όξίας τόν τύπον τής Έύρώπης καί των συζητή σεων αΐτινες εγένοντο τόσον είς την Γαλλικήν δσον κ»ί είς την Αγγλικήν Βουλήν ώς πρός την ανάμιξιν τής Ίτα λίας είς τό Ίσπανικόν υπέρ τού στρα- Τ4ς απογευματινάς ώρας τη~ς τηγοΰ <&ράνκο, ή Κυβέρνησις τού χ· προχΡΙς απεπειράθη νά α&τοχτονή ΙΜουσολίνι 4πεφ*σισε, καθ' ά τηλεγρ»- άξίας βρχ. Θ-- ^'ηο τ^ προστασίαν τού θεσμοβ τής ?σΤ1Ο*ϊ> Γε,,ύης.
  Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ
  Α ρ (
  κΐλυνδροι σιγαροχάρ ηοκριιού μας).— Έξ άφορμής τού θο·
  ς δρ. 1.824. ρύβου ό οποίος ηγέρθη εσχάτως άπό
  ΑΠΟΠΕΙΡΑ
  ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΖ
  ν φσ, ηγρ
  έκ Ρώμης νά εκδώση λευκήν
  τας έν.ργείας της έ«1 τού
  Συνελήφθη ό Σωκράτης Κου τού φέρειαι ή ίιατυπωθιΐια έναν
  τάντος ό |« ·ΑΙ
  είς τα χρατηΐήριοι «Ο αχαθμοθ *·*2"
  διχαοτηρ(»ν Χανίβν 6 Ιωάννης
  Μαρινάχης οερδιτίρος. Ό Μχρινά | Ε£ς χήν βίβλον αυτήν θά περιέχων-
  χης άπίχεψι τον λαιμόν τού διά , ται κβί θ' άναλύωνται όλαι ν.1 ενέργειαι
  σουγια Ώ; αφορμή είς τό διίβημΐ ·*· ·εΤΒ«.νί(»
  1
  οημιινιέον ιίνε Ιπκμος χαί ι
  πατήρ, διεχομίοθη πρό; νοσηλείαν
  ιίς τό δημοτικόν νοοιχομιΐον Σ.%
  των Ίσπανικών.
  ν£»ν.
  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Χθές την μεσημβρίαν ανε
  χώρησε διά Χανιά ό Νομάρ
  χ ής Ηρακλείου χ. Ανδρέας
  Μάρκβλλος.
  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
  ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ
  Τό δπουργιΐον των ΈσντεριχΑν
  ζηΐιϊ κΰς χληρονόμους τοθ άποδιώ
  σαντος έν 'Αμιριχή "Ιωάννου Δή
  μητριϋη. Πληροφορίαι παρέχον
  τχι ιίς τάς Νομαρχίας.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ
  ΤΟΥ κ-ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  ΠΟΥ !ΒΔ ΜΕ
  ΙΒΗ Ο ΙΙΛΛΟΣ
  ΗΣ ΠΑΙΑΕΙΔΣ
  2 Άκριλίβυ (τ·δ «ντακβκρι
  τ·0 μ«£) —Έν σχίση μ έ την παραμονήν
  έν Ελλάδι το& Γάλλον ύπβυργοδ τής Έθνι
  κης Άγωγίι{ Ν. Ζ«ί, ανεκοινώθη ότι καί
  εικός ίπως κ«1 β Γερμανός συνάδελφές τού
  θ> πεοιοδίύαη τ·ύς &ρχαιιολ·ν'·Μεύ{ τόπ ούς.
  Είτα ο κ. _ν! θ« μεταβή είς ©δσσαλονί
  κην χ«ί Μυτιλήνην οπου πιβιχνώς θ« ίιχι-
  τού; τβφβυς τ&ν βυμμ«χ»ν καί τα
  ΓαλλΐΚ-,μνημ«1« τβν πισβν
  των.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΙΣ ΜΠΙΛΜΠΛΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Απριλίου (γου άνταποχρ»
  _____ Τ·ΰ μ«ί).—Κβτβι τα νυκΓερινβ τηλεγραφή
  ■Ανεχώρησε χΡές διά Χανί, ό μ«τ« 4, Ίβπαινίας ή .«ίθϊβΐί τδν Έβνικ·
  Η3«λιίου χ Μτινδί ΦΡ^νων βνβντίβν τ·δ Μκιλμπάβ συνβχίζ·
  Η?«λιίου χ· Μην«ς,τβ| ηίιομβΐς5δη5 Έλλβ(πΜν ^ ^^
  κριμέναι πληροφορίαι ώς πρός τό βπβτέλι
  ΐιθμα τής ΙπιΤίίσδως τ«ότη(.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ Ο ΕΥΡΩΠΑΤΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
  ΑΪΧΟΑΕΙΤΑΙΜΕ ΤΗΝ Μ. ΑΝΤΑΝΤ
  Γιοβργιϊδης.
  ΑΙ.εν τρ άγορσ μας κυμανθεΐσαι
  χθίς τιμαί των διαφόρων βγχορΐεε*
  προΐόντων βΤχον &% κάτββιΐ
  α'(
  ·'
  Υ
  Ίλεκϋιι
  '
  «
  ·ρ.
  Ιθ—Ε
  Αβτθρετι
  Ρ Η ■·
  Υ'
  Ίλαια
  ■ βαθκβν .ο,
  ■οιν« *. <ο·ο·ε(αε Αιετνικ·< ϋεΗενεΐ ΈζαιρετικοΙ ΐ «' ■·!««. 4Ι«ι·. , α" ■·ιβ». || II 14.- η Μαροότιια ηβλι «οιοιικθ· ««τ1 Κουκούλια ΔΙρρατα βόϊα' Άρνοδίρματα έΒι«. γν Μαλλι* ■«»" οκάν «Μ. ■Μ. 4·, Μ. -Μ. Τιμαί Συναλλάνματβς Δολλαριον βρ, ΙΗ.5·—πι,ιβ Κορώνα Σουΐ]οια< η.ΙΙ—ϊβ.4β ΦρΑνκον ---- Φιβρΐν. Ολΐανβ. Τ«ηχβ·> 1
  Φ«
  0
  6€,6Ι_§|.«)
  Μάρκον
  • V·-
  Α©ΗΝΑ1 2 «Απριλίου (τού 6ντ«ποχρι
  τβθ μ«ί)——βθ' α «γγελλϊται ό Εΰρωπ«ϊ
  κός τύητος ασχολΐΐται κατ' αύτάς μέ τ·
  συμβούλιον τής Μικράς Άντβντ τ·ϋ όποίου
  εξαίρει την σπουδαιοτητα έν οχέακι μέ την
  περιφρούρησιν τοΰ Εύρωπαϊκοθ καθεστ6τ·ί
  Καί τής δΐρήνης γινικάτκρον.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΝΑΧΩΡΕΙ
  ΕΞ ΙΒ ΗΝ ΩΝ Ο ΑΙΗΤΜΠΕΡΓΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Απριλίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μ»ς).— Αυριον αναχωρεί έκ
  τοθ ^Αεροδρόμιον τού ΤατοΓου 6 ««-
  άπό προχθές έν Αθήναις
  π^!!! «β1»< Άμ«ρίκ«ν6ί *· Μ4-.ΜΙ τ»γμ*τ»ρχης Λίνΐμπεργκ, Μν. ϋ «ιτίαβπ· _ Είμι.βΡ·»»»1 β,ρ«ι·τπτ·5 Ι γονιμ·Λ·ιι 5»οη χίριϊ ι λι«.«ί«ς Ρρ· τ·>)ς γλ»κ·χ
  Ιδιαιτέρως
  βτρφ
  νβδιαμερίσμ
  «ς Πδάδος
  Μδ(« ιτρ
  λ
  τν{ Ικεΐνβ
  τρικκκ 4νβπ·
  νικβ$. -■· ■
  νβ »ίηο ίτι
  «λί·ν «ύδένι
  ουνον, πλήν
  έιτβτελιί έν
  ο» οπβνίειν
  βλίπίτβι ίέ
  Α ηβραγωγή
  βι· ν« θιω
  βμΐνη ή χάϊ
  χβν «νειγΜβ
  Τ·ύλαχιβτ·ν
  χίβης Ιχ·»ν
  π·λ·γΙζ»ΐαι
  Βλεύσιβν κΐα
  μβλιοτα ίχι
  βτβφίδων χει
  τής
  ϋητήσεβίς
  «Ρ·ί δέ τί
  ϊήν, αυτή κ
  ρΐτΐΜ&ς κλ·ι
  ένθβφ·ρ(« ι
  λ
  , άν
  δυβ«
  έσοδε(α
  ανωτέρα
  1920.
  (
  τού ν
  ς «λαίο
  •9 κ«1 τα
  •π *ν είς χ
  ^ΚΙ έϊ
  «μπέλ
  2
  β
  λ»
  ηλ.«,
  «. «χ
  ν δ
  τ·ν ΐχ#
  •ί «1*4