94103

Αριθμός τεύχους

4534

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

4/4/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟι 7ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύΐποο
  Ιτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  'Αμερικής
  ετησία δολ. 15
  έξάμηνος > 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  4
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Ο&ΟΧ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ <ΙΟΝ ΑΡΙθΜ. ΦΥΔΔΟΥ 1534 ΤΙΕΪΒιΙΟΙ ΖΥΙΤΙΚ'Ι! ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΑΙΙΙΟΥΣ ΟΙΟΝΟΥΣ Ι ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΙΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ Ή τελευταία βροχή, βαβν καί αν δεν ήτο δση ίχοειά ζετβ δεν ύκαρχει αμφιβολίαι ίν τούτοις ·τι ώφίλησεν ί ξαιρετιχκ τας καλλιεργκίας καί εδημιούργησεν ;άσφ«λεϊς τάς πρ·ϋπ·8έσεις δια την έ ξααφάλισιν τής παραγωγείς καί την απόδοσιν καλής ιαο δείας. Τα σπαιρτν, τ« ·μπέ· λια Μ«ί τα δένδρα ένεζωογο νήθηοαν χαί ανέλαβον νέας δυνάμεις δια την κανονικήν καί 6πρόσκοΐττ·ν ανάπτυξιν των. Καί ή διψκσμενη γή I- ποτίσθη. Είμαοροδμεν λσιπόν μετά βεβαιότητος να ελπίζωμεν ο τι ή γή .αυτή, την οποίαν εί αγρόται μας βνεμόχλευ- οκν καί έζύμβ.ο«ν με τόν Ι- δρώτα τβδ άγίβυ μόχθου των, θα γονιμοπβιηθή χ«1 θ' άπβ δώση χάρις καί είς τας τε¬ λευταίας βροχας πλουσίβυς τβύς γλυχόχυμους καρπβύς της· Ιδιαιτέρως είς τόν νομόν μας. παρά την τβπΐΜην κατβι στροφήν τβν αμπέλων εί; τι να διαμερίσματα της έπαρχί άς Πεδιάδος εκ τβδ παγετβϋ, ή εσβδεία προβλέπεται εξ«ι ρετιχ&ς πλβυσΐα καί απολύ¬ τως Ικανοποιητική. Τ· δημη τριαχα άναπτύσσο* τ«ι κανο νιχώ;. Καί εΐμπορεΐ κανεις νά είπη (τι οεν διατρεχουν πλέον ουδένα απολύτως κίν δυνον, πλήν τοδ σίρχου, πού αποτελεί εν πάσα περιπτ» οΐι σπανίαν περίπτωσιν. Προ βλέπεται £ε τόσον πλ·νσ(α ή παραγωγή τβν βιτηρβν ώ στ» %(* θιωρήταιι έξηοφαλι σμένη ή χαλυψις των τοπι κων άνα.γχων κατβ τα 3)4 τ.ύλβχιστβν. Τβ «μπελια * πίοης Ιχ·»ν σημβιώαει Ικανο ποιητικην άνάπττξιν. Καί ύ πβλβγΐςεται ίτι θ' «ποδώβοιιν πλούσιον εΐαόοημκ *··( τεύ, καλλιεργητάς των δεδ·μενου μκλιστα ·τι κ«.«1 τιμ«ϊ των σταφίδων μ«ι τβν στ«φ«λβν πρε-βλέποντοιι άρκετ» ίψπλαϊ λόγω τήί π«ραΐηρ««μίνπί ζητήσείς των «π· τ·δδε. Ώς πρός δέ την έλ«ιβπαραγω ήν, αυτή προβλέπεται εξαι ρετιχ&ς πλουσία εφέτος. Ή •νβοφορία είναι πραγμαηκβι Ικπληνηκτί Χωρΐς δέ υπέρ ββλήν, αν δεν μεσολαβήση τ («ότε δ»σ«ρεστ·ν Μ ίχω μέν εσοδείαν έλ«ί·υ ομοίαν χ*ί ανωτέραν πρός εκείνην τού 1920. 'Αοφβλώί δέ έν τοιαύτη περιπτώσει ή παρα γωγπ τοδ νομοδ μ«, β« ύ περβο τ* 15 έχατβμμύριο. * κάύας ελαίου καί Ιοως ·Β* ση χ*, τβ 20, δεδβμένβυ •τι αν είς την επαρχίαν Μβ λιβυζίου ·5ερριζΜβηβ«ν το) τελευαΤβ {τη π·λλβ ίλαηβ δενδρα χάριν της καλλιερ νε(»ς αμπέλων, είς την Με σειράν αντιθέτως καί Ιδίως είς τ* Μβνοφέτσι κβίώς καί είς ΐην Πεδιάδι* η καλλιίργΐια της βλαίας Ιγινε μέ ζήλον καί ούστημα καί είς τερβστί αν Ικτβσιν κατβ την τελευ ταίαν είκ·σβετίβν. Υπο τας πρ« ϋΐϊββέβεις λοι π·ν ηύτβς καί αν μέχρι της 15ης Απριλίου έχομεν άλ¬ λην μίαν βροχην ή παραγω· γή τβδ τόπον μας θβ έξασφα λιαβζ απολύτως κβί θά είναι τόσον πλουοία βοβν χνμμί* &λλη κ«τβ την τελευταίαν δεκβπενταετίαν. Κ«1 βύιβ- μβτνς θβ ι'αλεΐφθϋ η δυστυ ίία τίσβν βκ· την πάλιν σον κβί «πό την ύπαιθρον, θβ ίπβ έλθη β κανονικάς ρυθ μ·ς τη£ εΐκβνβμικης μβς ζω ής χβί ββ ιπιτευχβι) η οίχβ- ν·μι>η μ·5 βνβρρωσις. "Ηδη
  μάλιοτ», Ιχει βναητΐρωθβ τβ
  ηθικόν τοδ Μέσμ·ν, αί <λπ(· δες τβν Ιχ·ι»ν τ·ν»Βι) χβΐ 4- νε|>·$ ·ΐΛ·*·ίί·· ΑΡΧΙ·· ν*
  πνέη παντβδ.
  Παρ« τβύτβ
  μέχοι
  της νίβς Ισοδείας, μεσολαβεΤ
  «κάμη διάβΐημβ μνκρέν- Δι
  βστημβ πέντε περίπβυ μη-
  νών. Κβί είς τ· διβστημαι
  αύτβ, είναι φυσικόν ν' βντι-
  παλα(σωμεν πρός δυακβλίας,
  νβ συναντήσωμεν έμπβδια.
  Ν« ΐύρεΒβμεν ίνώπιβν μενά
  λων δυαχερειβν,
  στενβτητος τβδ
  λέγω τής
  χρήμβτος
  τίς βκινησΐβς τής «γβράς
  κβί τής ακριβείας τής ζωής.
  Ιδινιτέρονς αί μεσβίβι τάξεις,
  βΐ μιχρέμπβρβι καί οί ε-
  παγγελματίβι καί βΐ βιβτέ
  χνβι, θβ Ιχβυν ν' «ντιπβλαί
  σβυν έν τω μεταξύ πρβς μυ·
  ρίβυς κινδύνβυς κβί ν' βντι
  μετωπίσβυν σοβκρβς απειλάς.
  Καί χωρίς αμφιβολίαν εάν
  δέν έπικρβτήση εν τω μκτβ
  ξυ κβπως ευρύτερον πνεδμβ
  είς την ρύθμισιν τής βίκβνβ
  μικής μβς ζκής κβί είς την
  βσκηαιν τής πιστωπχής πβλι
  τικής θβ οημειωθβδν βίχβνβ
  μιχβί καταρρεύαεις κβί κβ-
  τβστρβφβί μετβξύ των με-
  σαίων, τβν μιχρβαστιχων λε
  γβμένων τάξεων. Έν ώ βντι
  θίτως, εάν πρυτανιύαη ηνεδ-
  μβ ευρυτέρας αντιλήψεως, ε¬
  άν τβ πιστωτικβ ίορύμβτβ
  στβμβτησβυν τελείως τάς πι-
  έσεις κβί χβρηγηοβυν έν ιω
  μεταζύ με κβπβιβν γεννβι··
  δνρίβν κβί βνβλβγα με τάς
  ύπβρχεύββς πρεβλέψεις διά
  τ· μελλβν, νεας πιστώοεΐί,
  τ·τε ίσφβλίς Ββ δυ%ηθβμεν
  νβ ίντιμετωπίσωμεν την κρί
  κβί ευρίσκουν επιπροσθέτως
  ευκόλως καί νβ*βς πιστώσεις,
  δέν θβ πιέζβυνκβϊ αύτβΐ τβύς
  όφε»λίτας των Καί Βά δίδουν
  επί πλέον πιστάσεις είς τβύς
  εργάτας κβί αγρότας πειά
  των μέχρι τής νίβς εσοδείας.
  Φά ώφεληθβδν δέ συγχρόνως
  καί αύτβ τβ πιστωτικβ ίδρύ-
  μβτβ-
  Διότι έκτβς τβδ Ιτι θβ λά
  βουν τα δάνειβ τα βποΤ«
  θβ χβρηνήββυν σήμερον, με
  τβ την συγκομιδήν, χωρίς κ«
  νίνα κίνδυνον, δέν θβ δημι
  βυργήσβυν έν τω μεταξύ μέ
  διώξεις ^ θύμβτβ καί κβτβ
  στρβφβς, έκ τβν οποίων κα
  τ* βνβπόδρβστον ανάγκην
  ζημιβδντβι κβί αύτβ τβ Ι
  δι», κβί Ββ διβτηρήσβυν την
  καλήν φήμην των ώς σύμμβ
  χο^ καί ββηθβί τβν ηαρανω
  γικβν δυνβμεων καί θ' βύξή
  σβυν τάς συμπαθείας των με
  τβξύ τβδ έργαζβμένβυ κό
  σμβυ καί τβν πόλεων καί
  τής υπαίθρβυ. Άλλ' έκτός
  τβν Τραπεζιτικβν ίδρυμάτων
  καί τ ό Κράτβς θά πρΐπει νά
  ενισχύση τόν πάσχβντβ σή
  μερβν κόσμον κβί νά τβν
  συνδράμη νά διέλθη την ση
  μερινήν κρίσιμβν περίβδβν
  μέ ίσβν τβ δυνατόν όλιγωτέ
  ρβν δυστυχίαν κβί φθβράν
  κβί νβ (φθάση μέ τάς μι
  κρβτέρας δυνατάς ζημίας είς
  την εποχήν τής συγχβμιδής
  πβύ θβ είναι κβί έπβχή γενι
  μ ής οίχβνβμικήί βελτιώσεως.
  Πέραν βπο τβύς κβταπρ*
  σινβυς Μάμπους οπβυ κυματί
  σιμον αυτήν περίβδβν, νά'ζ«υν τα σπαρτά καί θρββδν
  διελθωμεν βκινίύνως το με εί βνθιαμενοι κλβδβι τβν έ
  " λίμ
  σβλνββδν διάστημβ τί ν νείλβιβν κβί άστράφτει ή
  κρβν μηνδν κβί νβ φθάσω ψ'ς τής σκαπάνης τβν βμκε
  μέν την *έβν περίοδον τής'λβνργβν κβί πίςω βπό
  εσβδείβς κβί τής γενικής β- περήφβνβ βοινβ μα;,
  νβκβνφίσεως χωρίς κλυδωνι-
  σμβύς κβί χωρίς καταηβντι-
  σμβύς είς την δίνην τής βίχο
  νβμικής θυέλλης την οποίαν
  έξαηέλυσαν «Ι σφορίβι κβί
  ζει νβ διακρίνετβι τό
  σμβ μιας νε*ας ήμεραί,
  νέ«ς επβχής πλήρβυς
  τάύ
  «ΡΧί
  ρ*δι
  μιάς
  έληί
  αί κατβστρβφβί
  θόντων έτών.
  ιών πβρελ'
  Ή πβλιτΐΜή αλλωστε βύτή
  ίέν πρόκειτοιι νά ώφΐληοη
  τβύς μιχβεμπόρβυς καί τεύς
  έπβγγελμβτίβς κβί βιβτί-
  χνβς μόνον, ©ά σώση κβί ό
  λόκληρον τόν τόπβν. Διότι
  4τ«ν βΙ ανθρωπβι αύτοι δεν
  δών κβί πρβσδοκιβν" βι' ο
  λβυς μβς. Μέ ένωμένβ λβι
  πβν τα χίρι», μέ πίστιν κβί
  •λληλεγγύην, βλληλεββη
  θβύμενοι κβί βλληλβενισχυό
  μενοι, άς ββδίςωμεν μέκβρ
  τ<ρ(βν κβί Ββρρες μέχρις ί πιεζβνται άπό τάς τρβπίζβς ου της. ρρς μ τού άντιχρϋοωμεν τί ίμ ρωμα τής νέας ημέρας καί ά ναζωβγβνηθβμεν βπό την θαλπωρήν τβδ ζωογόνου ήλί Εκκλησιαστικά ζητήρατα ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟΝ "Ανω σχώμβν τος καρδίας. Ολοι τιρέπει νά τό έννοήσω- μεν δτι η Έκκλησία κσί 6 κλή ρος βέν είναι τί ξένον πρός £να έκαστον έξ ημών. Δέν είναι οργάνωσις άποβλέπουοα ιίς Γδια όφέλη καί σκοτιούς. Δέν ύφίστανταΐ άνιξάρτητα τοθ κοινωνικοθ σύνολον· Είνε σάρξ έκ τής σαρκός μας κοΐ ψυχή έκ τής ψυχής μας. ΕΓμε θα ήμεΤς οί Ιβιοι οί όποΐοι ά- ποτελοθμεν τα μέλη τοθ Χρι- σηανικοθ σώματος μέ αρχη¬ γόν καί κεφαλήν τόν Χριστόν. Όστις άνιιστρατεύεται πρός την Ιδέαν αυτήν, βστις διαβω νεΤ πρός την απλήν αυτήν α¬ λήθειαν 8έν είναι πλέον αύτάς Έλλην, Γεν είναι Χριστιανός. ΈκεΤνος ό οποίος οέν έννοεΐ δτι έν τ{| Έκκλησ'α κα( τώ κλήρφ αυτής (ΐναι χαΐ αύτάς ό Γβιος ουσσωμστωμένος κατα πνεθμα καί ψυχήν, ούτος Ε έν Ιχει υλέιν σχέσιν . έ τόν Χρι- σ όν, μέ την Χριστιανικήν κοινωνίαν, μ ε την Χρισηανι κήν ζωήν. Ό διχσσμόςούτός βυσΐυχώς ύπόρχει,Όκάθε χμστιανόςΈλ ληντ()ς σήμεροννομΐζει βτι ή'Ε* κλησΐα καί ό κλήρος εύρισκον ται έκτός αύτοθ. Είναι οι' αύ τόν σώμα μ έ Ιδίαν Οπαρξιν, (.έ (οίας Απιβιώξεις, μέ (οίας βλέψΕΐς αντιτιθεμένας μάλιστα πρός τ<5ς (βικάς τού επιθυμίας καί όρέξεις. Διά τοθτο βέν θε ωρεΤ την υπόθεσιν τής Έκκλη οίας καί τοθ κλήρου ώς υπό¬ θεσιν κοινήν, Δέν κινεΤται τό ενδιαφέρον τού διά την Έκ κλησΐαν καΐ τόν κλήρον, δπως κινεΤται τοθτο διά τάς αλ λας όποθέσεις τής ζωής τού· τής συντηρήσεως τού, τής προ α-γωγής τής ολικής καί τής πνευματικάς. Δέν είνε είς τοθ τον συνειδητόν τό δτι ή Έκ κλησΐα καί ό κλήρος είνε δι' αυτόν τα δργανσ, τα μέσα διά την συντήρησιν τού καί διά ιήν πραγματικήν προαγω γήν τού είς οΚα. ΝομΙζει δτι τό θέατρον, ό κινηματογρά φός, τό οδραγωγεΤον, ή βι βλιοθήκη, ή πινακοθήκη, οί δρόμοι, τα κατασιήαατσ· τό εμπόριον χαΐ ή βιομηχανΐα 6 χούν πολύ μεγάλην σχέσιν μέ αυτόν. "Οτι εΤνε άχώριστα σι>νδ·δεμενος μ* ττ)ν προκο
  πήν καί την ανάπτυξιν αύτΛν.
  Άλλά μέ την Εκκλησίαν κα'
  τόν κλήρον φαντάζβται 8τι
  δέν συνυφα'νεται τόσον στενά
  κα( άδιάσπαστα ή ζωή τού. ή
  πρόοδος, ή ποοαγωγή τού.
  Ν^αΙζει 8 τι δέν κινβυνεόη
  έκ τής νεκρώσεως καί έξουθε
  νώσ?ως αυτών νά Εξουθενοθβ
  καί νά νεκρωθή καί αύτός.
  Μα συμβαΐνει λοιπόν αότό;
  Είνε γεγονός δτι ό σημερινός
  Έλλην χριστιανός θεωοβΐ α
  Λιάφορον καί ξένην δι9 έατυ
  τόν την υπόθεσιν τής Έκκλη
  οίας καί τοθ Κλήοου; Κ^Ι μή
  πως θέλετε αποδείξει;; Μήιως
  θβλβτε συγκε«ριμένα παοα'
  δεΐγιιατα; Άπλούστατσ: ΠοΤο
  σπεύδουν νά κσταταχθοθ» ϊ[ς
  τάς τάξβις τοθ Κλήρου; Μέ
  τί συνείδησιν; Μέ πο(αν προ
  παρασκευήν; Μέ ποίαν (5βο
  λογίαν; Μέ ποίον φρονηματι
  σμόν πρός τα Χριστιανκά καί
  Έθνιχάς μας (δανικό; Ποίους
  ύποδεικνύουν καΐ ο( Χοιστισ
  νοΐ κα( ίΐς τάς πόλεις καί ε (γ
  χΛ χωοι<4; Ε(ί ποίον ίλβνχον τούς ύτιοβάλλουν πρΐν Ίεοω- θοθν; Ποίαν προσοχήν δίδουν «ίς την έπιλογήν καί εκλογήν των καλυτέρων; ΠΔς άμε( βουν τούς εύβοκιμοθντας καί διακρινομένους κατά βαιθμόν: Ποία ύλικά μέσα έννοοθν νά διαθέσουν διά τόν καταρτι σμόν καί την άξιοπρεπή συντή ρήσιν ούτον; Πολλά.ζητοθμεν θά εΓκωσι μερικοΐ, Καί δμως αύτό είναι τό λογικόν Αύτό απαιτεΤ. καί τό συμφέοον δλων μας τό πραγαατιχόν. "Ας ακούσωμεν τί εΤπβν 4 -οΑ τίνων αποθα¬ νών ΚοΟ^ι-ζ Ποόβδρος των Ή νωμένων ΠοΚιτειΛν τ[ς όιιιλί- αν τού περ( τοθ Άυβαικανι- κοθ κλήοου κατά τό 1930. «Είς πάσαν γενεάν ό κλή¬ ρος ϊχορήγησε τα κεφάλ,αια τής πνευματικής ήγβσ'ας, έφ' ή: έστηοίχθη ή πολιτική καί ο(<ονομική ιτρόοδος τής ίπο- χής. Είναι ή κυρΐα πηγή τοθ <αλυτέρου τόκου πολιτισμοθ Άνβυ τής βπιρροής τού τό Έθνος Θ4 πεοιέπιπτεν είς κα ϊάστασΐν ή^ικής καί ολικής σήψεως. "Αν οχι χάριν αύ τοθ, βεβκΐως χάριν ήαΛν αό τΰν οφείλομεν νά Λώσωαβν είς τόν κλήοον πβρισσο έιτν *<τ(αησιν καί καλυτ£σαν υπο στή-ιιξιν» Εό'υχώς διά την Έλληνΐ «ήν Έ«λησ[αν καί τόν κλή οον αυτής ή σημερινή Βισιλι κ'» Κυβ*ονησις έογάζβταΐ καί προσπαθβΤ νά κατασ'ήση κα( τόν σωτήριον αυτόν ηαοάγον τα Ικανόν, ώσιβ νά συνεργα σθβ είς την πνευματικήν καί ηθικήν άνασιγκρότησιν τοθ "Εθνους καί τής κοινωνΐας ή μόν. Σπήλι Άν(ου ΒασιλβΙου Ά πρΐλιος 1937. Τ Ό Λάμπης χαΐ Σφκχΐοαν ΒΥΜΕΝΙΟΧ ΤΙ γίνεται είς την Αμερικήν ΚΑΙ ΓΑΜΟΙ ΠΑΙΔΙ.Ν ΠΟΥ ΤΕΑΟΥΝΤΑΙ ΚΑ8ΙΙΜΕΡΙΝΩΣ! ΝΕΑ ΥΟΡΕΗ, Μίρτιοο—Έίν «ιοτεδοη χανι'ς τίς άμιριχαιι χίς εφημερίδα;, αί Ηνωμεναι Πολιτειαι ουναωνίζονται τίς Ίνίίας είς τοος πριώρους γίμοιχ. Δέν παρέρχιται ήμέρα χωρίς νά αναγγελθοθν γί,μοι παιδιβν. 'Η ϋαταπληχτιχντΐρα πιρίπτυ αι*.—Ιχείντ) πευ πριεχάλιοι τί,ν μεγαλυτέραν |ντύπ«σιν ιίς τιυς εΑμεριχανούζ—ήτο δ , γάμες ένίς χοριτσιοθ έννία έτων τής Γιοοθνις Οδΐνστεντ, μέ ίνα άρισΐβιον νέον 22 έτβν. Άλλά μετ* ολίγον έγι ώίβη Βτι δ γίμος ούτίς δέν ήτο μοναΒιχός είς τό είδός τε ι». Την 15 Ίανουα ρίιυ 1937 είς τό Ούωτερτάουν τ}ς πολιτιίας τής Νίας Υόρκης χατΐοιος Στάνλιϋ Μπάχως ένυμφεύ θη Ινα χοριταάχι 12 έτβν. Τόν Φ β^ουάριον είς είς τό Σήττλ Ινα λευχό κοριτσά«ι 14 έτβν ένομφιύ ; Ινα Νέγρον 38 έτβν. Άπό την Κα^λιφΐρνίαν ήλθεν ιΐίηοις Βτι μ(α παντριμμένη γι» ναΐχα 14 βχιίόν έτβν, ή χ. Ρώντ, έπρόχιιτο ν' αποχτήοη παι δί. Είχεν δΓανδρευθί) τόν παριλ θόντα Σεπτέμβριον, ολίγον μετ» την συμπλήίωοιν τοθ 13ου Ιτους τής ήλιχίαΐ νης. Είς τό Βίρμιγχαμ τής Άλιβά μας μ'α γυναΐκα 13 έτβν έγέννη αι τό δεύτερον παιΐάχι της. Τό πρβτον είνε σήμερον 21 μηνβν. Οί πεδιοροι αύτοι γάμοι ίέν γ( νονται είς δλας τάς πολιτιίας, Βι ότι αί πιριοΐότιραι άπό αυτάς Ι χούν χαθορίοιι μίαν ηλικίαν, χί χλ τής δπιίΐς ίέν έπιτρέπουν τόν γάμον. Έν τούτοις δ άριθμός τβν παντρεμμένων γυναιχών πού ίέν Ιχουν σ^μηληρώ^ει τό 14ΐν Ιτος τής ήλιχίας των άνέρχιταΐ είς 4. 241. Πολλαί άπό αύτάς είναι πό λο μιχρότιραι χαί περνοθν τόν μί) νιι τοθ μέλιτος παίζουσχι ^έ την κούκλαν των, δπως ή ύ ίιν ξέρη ιίίιι νά ρίψη. νά μαγειρευθή, άλλά μόνον νά οτρώοη τδ τραηέζι καί τό χρεδ 6ίτι. Πολλαί άπό .τάς άμιριχανιχάς πολιτιίας έλαβον 5π' δψιν Βτι μι ρικά χορίταια ίναπτύοοονται προ ώρως χά Ι χαθώριοαν πβλυ χαμη λά τό Βριον ήλιχίας. Είς τα "Αρ χααις, την Γεωργίαν, την Νέαν ' Υόρκην χοί την πολιτείαν Ού£· σιγχτων τα χβρίτσια ήμποροΕν νά 6πανΒρευθοΟν άπό ήλικίας 14 έ των. Είς τό Κάνοας, τό Ρόντ Ί ΐλαντ χαί τό Τινεοοη* άπό 12 τβν. Σκνήβως διά τα άντ)λιχα χορί τβια άκαιτιΐται τ) Ιγχριοις τβν γονίων. Είς την περίπτωσιν τής έννιατοθς μιχ; &(, πιυ »6ιάο8τ3 νά γνωρίοη τα 6ασανα τεθ ουζυγι χβθ βίου, αί αρχαί τοθ Τινΐσαή έ ί^οΐσαν δτι Ιμοθαν την ήλιχίαν τής Γιοθνίί, ίξήτασαν τό ζήτημα χαΐ Ιζηχρ16(οοαν δτι έφ' δσον οί γονιΐς ;ής μικράς ?έν έφερον άν τίρριριν, ό* γάμος ήτο Ιγχυρος, διότι ο Ε όμοι τοθ Τινισοή επι τρίποονΛτάν γάμον είς ιίανήποτι ηλικίαν, αρχιί νά δπάρχη ή |γ χριοΐς τβν γονίων. 'Η μητέρα τής Γιοθνις, ΐκΰ έ νυμφεύ6- χα( αυτή είς νιαράν ήίι χίαν, άτιήντησιν είς Ιΐους τής ίξέ φραοαν την έκπληξιν των διά την 5διιαν γάμου, πειι Ιδωαιν ιίς την χόρην ιηί: —-Σιδίμιθα τάς παλαιάς θρτ; οχιυτιχίς μας παραίόσιΐς πεύ λέ γουν Βτι ίέν πρέπει νά παρεμβάλ λη χανεΐς έμπόδια είς τόν γάμον. Ό γίμος τής Γιοθνις Ούί* στωρ προιχαλισΐ πραγματικόν Ηνίαλον. Ό τύπος τόν έθεώρ- σιν ώς χαταρράχωσιν τοθ θιομοθ τοθγάμου. Αί αρχαί τής ϋολι τιίας Τινεσΐή άπιφάσιοαν να μι ταρρυθμίοουν την νομοθεσίαν των χά ι ή Γερουαία Ιψή^ρισι νόμον διά τοθ διτοίου χαραχνηρίζιταιείς τό εξής ώς ά" «υρος χαΐ μή τιτιλι αμένος χάθι γίμος ι(ς τόν οποίον ιίς έκ τβν συζύγων είναι χάται τβν δικατισσάρων έτβν. Οί παιδιχοΐ γάμοι διιυχολόνον ται πιλύ άπό τό γιγονός Βτι ιϊς την Άμιριχήν είναι ιδκολον νά ιθρη χανιΐς πλαοιά πιβηποιηΐι χά χαί νά δηλώοη ηλικίαν μιγα λιιτέραν άκό την πραγματικήν τού ηλικίαν. ΚαΙ 2»ς Βτου ουοιτ) ματοποιΐ)θί ή ΙχΒοοις τβν πιοτ0 ποιηχιχβν χχΐ άποκλιισβοθν αί ά πίται, πολλϊί πολιτειαι λβμδά νούν μέτρα Βιά νά ίαοχερίνουν τβϋς πο>ύ ταχιίς γάμους. Ή πό) ι
  τιίατήςΝίας 'Υίρχτις ,ψήφΐαι
  νόμον, Βιά τοθ δποίου μιταξύ τής
  έκδο*9ΐως αδείας γάμου χαί τί)ς
  τιλίσιιοί τοθ γάμου πρέπιι νά Βι
  έλθουν τρείς «υλάχΐοϊον ημέραι.
  "Ετβι ίέν θά είναι πλέον διινα
  τόν νά γνωρΐζιοθι τό πρ&ΐ με μ(
  αν.'ΑμεριχανΙδα, νά φ ηαντριύι
  οθε τό άηόγευμα χά Ι νά ζτ)τί)τι
  Βιβζόγιον τό πραΐ τής ί
  Πολ4 ουχνά {
  τιλιιώνοκν
  Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΘΗΝΒΝ·
  °Η ΠανβΑλήνΐος Γεωρ νί¬
  κη έκθεσις πού ποό<βιται ν' ανοίξη είς τό Ζ4ππειον των Αθηνών κατά την 30ην τοθ προσεχούς Μαΐου δέν ύπάρχει άμφιβιλΐα δ" θά σημειώση εξαιρετικήν επιτυχίαν καί θά κινήσρτό ΐνδιαφέοον 6<ι αόνον Έλλήνων άλλά καί τ<5ν . Δι" αύτό κ^Ι ή συμαε τοχή δσον τό δυνατόν ηεοισ σοτέοων έ'θετ^ν είναι ε*'βε βλημένη. Είδικώτςρον μάλιστα ό νομός μας θά πρέπβι νά άντιπροσωηβμθθ ίίς' την 8<θε σιν αυτήν άποστέλλω δε(γ μαΤα τον εξαιρετικόν γεω^γι «Ον προ'ίόντον τού εγκαίρως. είναι ό «αλύτερος τρόκος αύΓός διά την διαφήμισιν τΛν έ«>8κτων προίόντων τής Κρη
  Τικής γί|ς.
  ΗΚΙΝΙΝΗ.
  Ό-)θή καί έπαΐνετή ή
  απόφασις ττ)ς Κυβερνήσεως
  νά χορηγήση οι* τ-ν 'Υγειονο
  μικων Κέντρων δωρεάν κινί-
  νην είς τούς μαθητάς των έ-
  λογενων περιφέρειαν. Είδικώ
  τερον μάλιστα διά τόν τό
  πον μας δπου ή έλονοσία χά
  μνει θραθσιν ή απόφασις αύ
  τή θά άποββ σωτηρία διά την
  υγείαν των μαθητΛν. Άλλά
  θά ίλέγομεν δτι τα ύγειονομι
  χά κέντρα θά πρέπει νά διανέ
  μουνδωρεάν κινίνην δχι μόνον
  ίίς τούς μαθητάς άλλ' είς όλό
  κλήρον τόν πληθυσμόν. Ίδιαι
  τέρως μάλιστα ι Ις την περιφέ
  ρειαν τής Μεσσαράς έπιβάλλβ
  ται νά γίνεται τοθτο δπως κα(
  εγίνετο άΧλωστε κοΐ μέχρι σή
  μερον άν (έν άπατώμεθα.
  ΟΑΣΥΡΜΑΤΟΣ-
  Έλπ'ζομςν την φοράν
  αυτήν τουλάχιστον ν' άποδκ
  χββ άληθβΐς ή βεβαΐωσις δτι
  ό άσύρματος τής πόλεώς μας
  θά λβιτουργήση συντόμως·
  Κο 1 τό ελπίζομεν βασίμως διό
  τι επερατώθησαν ήδη δλαι α(
  σχετικαί μέ την λειτουργίαν
  τού εργασίαι κο( δέν ύπολιί
  πονται παρά έλάχιστα μόνον
  πράγματα διά την λειτουργί¬
  αν των δεκτών. Φαντσζόμβθα
  ?έ δτι μόλις αρχίση ή λειτουρ
  γία τοθ ραδιοτηλεγράφου θά
  έγκαινιασθή κοΐ ή δι',άσυρμά
  τού τηλεφώνου έπικοινωνία.
  Πράγμα τό οποίον θά προσδώ
  ση Ιδιαιτέραν δλως αξίαν είς
  τόν σταθμόν άσυρμάτου χαί
  θά τόν καταστήση εξόχως ε¬
  ξυπηρετών διά την πόλιν
  μας.
  ***
  ΒΚΑΗΡΟΝΟΜΙΑ-
  Ιοού λοιπόν καί μία περί
  πτωσις κατά την οποίαν ζή
  τοθνται κληρονόμοι καί βχΐ
  κληρονομίας Μέχρι τοθδε έ*
  γνωρίζααεν 8α υπήρχον πλή
  θη άνθρωπον πού ανέμενον
  μέ ανυπομονησίαν νά λοβουν
  κληρονομίαν άπό συγγενεΐς.
  ΚαΙ αύτό έγίνβτο πολλάκις ά
  φορμή δημιουργίας δραμάτων.
  Άλλ' ιδού δτι τώρα απέθανεν
  είς Αμερικήν κάποιος πλού
  σιος όμογβνής Ί. Δημητριάβης
  καί Βέν βύρΐσκβταΐ κανεΐς νά
  τόν κληρονομήση. Τόσον μάλι
  στα πού ηναγκάσθη τό υπουρ
  γεΤον νά κάμη προσκλητήριον
  κληρονόμον. Άλλά Φαίνβται
  βτι ό αποθανών θά ένβφανΐζε
  το ώς πτωχάς 4ν δσω ίζη.'^λ
  λως θά είχον εμφανισθή πρό
  τοθ θανάτου τού άκόμη ο(
  κληρονόμοι, δπως συνέβη μλ
  τόν θρυλικόν Ζαχάρωφ πού
  κατήντησε νά έμφανιοθβ ή μι
  σή ανθρωπότης ώς κληρονόμοι
  ιουΙ...
  ται αιιντόμως- Βπως ουνέδΐ) μέ Ινα
  χοριτοάχι άπό τό Τινεβσΐ], ποϋ υ
  ηα«δρι69τ, είς ηλικίαν 11 έτβν,
  χαΐ ένχός δόο έιβν έγχατέλιΐψι
  τόν οώζκγόν της τέβααρας φοράς.
  Την τετάρτην φβίάι« τόν έγχατί
  λκψιν δριστιχβς χαί έπέβτριψιν
  ιίς τό σχολείον της, διά νά συν»
  τα μαθήμβτά της.
  Λ
  Λ
  ι —
  ν
  ί
  Α ΠΟΡβΟΣΙ Ζ
  Μιά πεντάαορφη
  Μ1ΝΩΑ.—Σήμερον τό άοιστοθρ-
  γημα: «ΒΙΚΤΩΡΙΑ». Αον βραβείον
  Ράϊχ τοθ 1936. είς 2 παοαστάσεις.
  ΑΟριόν τδ ιέξαιρετικό Εργο: «2ον
  γραφείον κατασκοπεΐας», Βίρα Κο
  ρίν—Ζον Μυρά.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ,— Σήμερον τό
  άριστούργημα: αΣΑΒΟΎ' 217» είς
  δύο παραοτάοεις,
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον τό αύτο-
  τβλές: ό εδφοβος Μπόμπ» καί τό
  ίπβισοδιακόν: «Έπιστροφή τοθ
  Σάντου». "Ωρα 1 1)? μ. μ. όλόκλη
  ρον τό έπβισοδιακόν: «Έπιστροφή
  τοθ Σάντου».
  ΕΙβθτ,οΙησις
  Άναβληθ. «λιιστηριασμοθ
  ΙΙέτροιι Κ. Φΐ6μη έμπόρου χά
  τοΐχου Χανίων.
  Καιά
  Μιλτιάδου Ανδρεαδάκη χ«τοΕ
  χου "Ηρακλείου.
  Επι ιδή έ χαθ' 5 δ ή τκροθοι
  άπέοχι νά συμμορφωΕή πρός τας
  δικταξιις τ<5; δπ' αριθ. 840)1936 πράξεως τοθ χ. Πρόεδρον τβν έ ΉραχλιΙΊρ Πρωτοδιχβν δι* τ*]; οποίας άνιοτχλη επί ίξ μή*ας ή κατ' αδτοθ εχτΐλιαΐς δπδ ιβΰς έν ίύτΐ άναφΐρομένους Βρους. Έπειδή καίτοι διά τής δπ' ά ριθ. 164 τ«]ς 16 Μαρτίου 1937 πράξεως τοθ αοιοθ ώς ά"νω Προέ Βρου, χαθ' ής έπιφυλάαβ» πά νίμιμον διχαΐωμί μου, ώ?Εαθη 8 τι τα επ Ι πλέον χαταβληθέντβ δ πό τοθ δφειλίτου έκ δραχ 2.300 Ιξοδα θίλουν δπίλίγιοθϊ είς ύ χαταβλητέους χαχά την ανωτέρω 840 Ποοιδριχήν πρδξιν τέ κου;, δ χαθ' ιυ ή ΐίίοποίηυις δφιιλέτης ίέ* κατέβαλε τδ μιτά την άφΕ οιν προν,ύπτον δτέί έμοθ δπόλοι πον των χαταβλητέων δίοιων, τοθ δπολοίποιι τ<]ς τοιαύτης τής 31 Δ)β5ίου 1936 δραχ. 116, τή: δό σΐιος τής 20 Ί*ν3υαρΙου 1937 δραχ. 992, τής δδοιοκ τής 20 Φιβροιιαρ'ου 1937 δρ. 992, τής δίοιως τής 20 Μ*ρτΙου 1937 992, τής Βιαίως τής 31 Μάρτιον 1937 δραχ. 1488 χαΐ τής έ έ?ας δδαιως τής αυτής ήμιρομηνίαί (31)3)937) δρ»*. 1116, ήτοι 116 συν 992 ού. 992 ού* 992 ούν 1488 σ&ν 1116—5696 μιΐον τοθ ανωτέρω ποοοθ των δραχ. 2 300— 3396, έν τοιαύτη δέ περιπτώσει βΐοιται τδ αχιτιχδν^ νίμιμον ιΰΐρ γέτημα χκΐ ή εκτέλεσις χαορεΐ α χωλύτως. Έπιιδή χατ' επανάληψιν Ιχιι άναοταλ$ είτε κΰθΐρμήτως δπ' έ μοθ ιΐτι διά Προεδρικον πρΐξιων ο οχιτιχος πλιιοτηρυιομίς. Διά ταυτα ΚαΙ υπό την επιφύλαξιν νομΐμοιι διχαιώματός μου. Είβοποιω δΐι δ χατά τοθ άνωτέ ρω δφιιλίτου μου δια τοθ 6πδ χρονολ, 18 Μιΐΐυ 1934 προγρίμ ματός μου, δημοσιευθέντος ιίς τδ δπ' αριθ. 1234 φύλλον τής ένταθ θα άλλοτε εκδιδομένης εφημερί¬ δος «Ελευθέρα Σχίψ ς», προχη ρυχθιΐς πλιιοΐηριααμος τοθ έν τώ προγράμματι τούτω άνβφιρομίνοα χαΐ περιγραφαμίνου ακινήτου «Ο «φειλέτου μου τούτου, γινήοιται ανυπερθέτως την 25ην Απριλίου 1937 ημέραν Κυριακήν χ»1 ώ?χν 10—12 π. μ. ενώπιον τοθ ουμβο λαιογράφΐϋ Ηρακλείου Εύσΐρ. Γα ριφχλάκη τ} τοθ νομΐαου άναπλη ροτοθ τού χά Ι έν ·. ώ χχτά την δ δίν Χάνδακος νιιμένφ γραφι'ψ τού δτΌ.ι χαί δτε χαλοθνται οΕ προτιθέμινοΐ νά πλιιοδοτήοιυν. ΠαραγγΙλλιται αρμοδίας διχα οϊΐκίς χλητήο νά ενεργήση τίς νομίμους έπιδέαιις χαΐ τοιχοχολ λήαεις τής παρούςιης. Έν Ήρκχλϊίφ ις 2 Απριλίου 1937. Ό πληριξούοιος διχηγίρος τοθ έκιοπεύδοντος χαί παραγγέλλον τος. Μιχ«ήλ Ε. Κβυναλάχπς ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ II ΟΕΙΡΕ1ΑΙΟΚΙΙΗΠΙ Ι» "ΛΙΡΟΙΙΜΙΣ,, ΑναχείρεΙ ίϊ 'Ηραχλίί •8 ΐΜ«·ηιν ΚΥΡΙΑΚΗΝ Ρραδυ κατ' εύΙεΤαν ΠΒΙ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ κΡ«ΙΡ<- Ιιΐ)ΐν·ν, Χ«ν»«, Πκιραιί, Χβ/ Π«ρ·ν, Ν·5·ν. ΑΜΑΡΑΑΚΝ Υ«λι·. 1—41 Έν» ηολύκροτον Ιστορικόν Εργον. ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΟΙ &Υ0 ΠΟΑΕΜΟΙ 209 Το8 Προσπέρ ΜεριμΙ. Σέ δλα οχεδόν τα σπΐπα τοθ ΠϊοισιοΟ ύπί|οχε στή θύ- ρα τή; εΐσόδου ίνα μικρά τε· τραγωνικό δνοιγμα μ6 σιδερέ νιο πυκνό κιγκλΙΒωμα. Άπ' αύτό οί κάτοινοι ίβλεπαν άπό ιιρΐν αν δέν ύπήρχε κανένβς κΐνδυνος γιά ν' άνοίξουν. Συ χνα μάλιστα βαρβιές πόρτες άπό βττλανιδια έΦωδιασμένες μέ χονδρα καρφιβ καΐ σιβερέ νΐες λουρίββΓ, βέν μποροθσαν να καθησυχάσουν τούς ποοφυ λακτικούς άνθρώπους πού Βέν θβ παραδέχονταν νά παραδο- θοθν παρα δστερα άηό μισ κανονική πολιορκΐα. Στενές τουφβκήθρες ήταν κατά συνέ πεισν άνοιγμένες άπό τίς δυό μεριές τής πόρτας, κι' άπό κεΐ μποροθσαν, χωρίς νά φαΐ νωνται, νώ πυροβολοθν μέ την ήσυχία των, τούς πολιορ- κητές. Ένας γέρος έπιστάτης τΓ]ς έμπιστοσύνης τής κόμησσας άφοθ έξήτεσβ άπό Ινα παρό μοιο κιγκλΐδωμα τό πρόσωπο πού φαίνονταν, ΰστερα άπό τίς κατάλληλες έρω'ήσεις, έπέ στρεψΒ κι' εΤπβ στήν κυρΐα τού 6τι δ λοχαγός 8έ Μβρζό, ζητοθσε μέ έπιμονή νά τόν εΐσάξουν. Ό φι'βος έπαυσε κι' ή πόρ τα ανοιξε. ΚΑ'. Η ΕΙΚΟΣΐΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΥΓΟΥΙΤΟΥ Άφοθ αφησε την ϊλη τού, 6 λοχαγός Ζόρζ ετρεξβ στό σπΐ τι τού δ κου ήλπιζε νά βρβ τόν άδελφό τού. ^ύτός ομως εΐγ,ε φύγει πρό όΧΐγου, άφοθ εΐπε στούς ύπηρέτες δτι απού σΐσζε 8λη τή νύκτα. Άπ' αύ τό ό Ζόρζ εθκολα κατάλαβκ πας ήταν στής κόμησσας, κΓ έτρεξε έκεΤ γιά νά τόν βρβ Ή σφαγή δμως εΤχε άρχΐσει πιά- ή ταραχή, 6 δχλος των οολοφόνων καΐ οί άλυσσΐβες ποθ ήταν τενΐωμένβς στή μέ ση τΟν δρόμον, τόν σταμα τοθσαν σε κάθε Ρήμα. Άναγ· κάσθηκβ νά περάση κοντά ά πό τό Λοεβρο κι' έκβΐ άχρι βδς ό φανατισμός ίδειχνε δλη τού τή μανία. (σ^νεχιζετσι) *** ΗΟ1ΛΛΙ1ΑΚΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Ό μεγάλας Γερμανβς πριι ταγΜνιστής: ΧΑΝΣ ϋΛΜΠΕΡ καί τβ έ&ωτΐΜής ώμβρφιάς άστίρι: ΜΠΡΙΓΚΙΠΕ Χ Ο Ρ Η Ε Υ ΐΐναι αφθαιατβι βτήν ύκέρο χπ δημιουργία της Ο ΥΦ Α: 4 «οοο«>
  Μι« δραμκτιχη πιριπέτιι»
  μέ άμιίΜτο τ© ένδιαφίρβν
  μεο« ατη θρυλιχη ζ«ίΊ τϋς
  κρ·η·λβμΐΜϋ{ Ρ«οο(«ς
  Έκτός προγρβμματος:
  'Έηίκαιρο ΟΥΦΑ
  ζουρνάλ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΛΕ2» ΜΕΣΟΝΥΧΤΙΟΪ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Η ΚΑΤΕΡΙΝΟΥΛΑ
  μέ την ΦρκντςέθΜ» Γχααλ
  είς ένα τόπον μοστηρίου
  ΚΥΡίΑΚΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  •Ανατολή ηλίου 6.11—Δύσις 6 46
  *>
  Ο ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΗΣ
  Έξ δνυχος τόν λέοντα Ελεγον
  οί παλαιότεροι. Τό άξΐωμα αίιτό
  μπορεΐ ύποθέτω νά εφαρμοσθή καί
  δπου δέν ύκάρχει μέν «δνυξ» ύ·
  πάρχει βμως..,. τακοθνι - ούρανο*
  ξύστης.
  Έξηγοΰμαι: Άπό 6να κεντρικόν
  καφενειον συνάνθρωποι έπρόσεξαν
  προχθές την διάβασιν μιας ομάδος
  ηάθιγγανΐδων» —διά νά ένθυμηθω-
  μέν τούς καθαρευουσιάνους καί τα
  ρωμαντικά μυθιοτορήματα (ύπάρχει
  συγκεκριμένως καί ή «'ΑΘιγγανΙς»
  τοθ Ξαβιέ ντέ Μοντεπέν). Καί με·
  ταξό τους, την πρώτην καλλΐγραμ
  μόν ή ό ποία αντιθέτως μέ τάς αλ
  λας φοροθσκ σκαρπΐνι τής ώρας,
  μέ τακοθνι δυό π θαμέςΐ
  —ΚοΙ οί γοφτιαες σήμερον Ιχουν
  πέρασι.,,. είπεν ό ττρώτος συνάν
  Θρωπος.
  ΟΙ διπλανο! τού ήρκίοθησαν ως τε κάτι τέτοι-
  ες έξελίξεις δέν είναι συχναΐ μόνον
  είς τόν κινηματογράφον. Ύπάρ.
  χούν οοτούσιαι καί είς την ζωήν.
  Είς τόν τόπον μας μάλιοτα άρχΐ-
  ζουν ακριβώς άπό την βιτρίναντοθ
  ύποδηματοποιεΐου.
  Ό Άλλος
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή Λέσχη Νεαπόλεως προ-
  κηούσσει διαγωνισμόν διά την
  αγοράν ενός Ρα&ιοφώνου. Οί
  βουλόμενοι δύνανται νά υπο
  βάλλουν προτάσεις είς τό Προ
  εΒρεΐον τής Λ^σχης μέχρι 15
  Απριλίου.
  Ό Πρόβδοος τί|ς Λέσχης ,
  Μιχαήλ £«ργ«κης
  —Τί «θί«ει ν* συγκιντρώ-
  ντ] σήμερον μία «δούκισ-
  σα».
  Αί Αγγλικαί ΙφημερΙδες άφιε
  ρώνουν μακράς πΐριγραφας δια. τα
  φορέματα χαί τας χοιιμώαεις Πίύ
  έπΐδΐίχθηοχν δπό 16 είδιχδν μ%
  νιχέν ιίς τάς ΆγγλΙδας βρισΐο
  χράτιδας ποα θα ουμμετίο^ουν
  ιίς τάς εορτάς τής στίψιβς. Καί
  οημΐιώνουν 5τι μιτοξί» δλβν έχιί
  ν»ν τβν λεπτ&ν χά Ι ώραίων νια
  νΐδων, δπίίοχε καί μΙα ιΰτραφής
  χυο(«, σύζίγος έ<6ς χομμντοθ, πβΰ Ιοχεδιασι τα χτενίσματα πά ριοΐάνουοχ την <5ο6χισσ»ν>. Οί
  παριαταμινοι ίιη;ωτήθηοχν έκ
  πληκτοι, διατί α;ί γε διά τόν ρο
  λον τής δουχιΌαης εξελέγη μΕα χυ
  ρ'α, τόσον ίΐαφορετική άπο δλας
  τάς άλλας. Την απορίαν την Ιλυ
  σιν ή ιδία ή «ΐοΰχισαα», ή δποία
  προέβη είς τάς έξϋς ίηλώοιις:
  «Επί Βόο μήνας δ ού»υγίς μου δο
  χιμάζιι (!ς τό χεφίλι μου τό χτέ
  νισμα, δ όΐι δέν ιδρίσχιι δλλο χά
  ταλλτ.λίτιρο μοντέλο άπό εμέ.
  "Ηθιλαν Ινα τύπον μιαηλίχου γυ
  ναιχός, δχι πο?υ ώ5»ία<, μέ ρυΐί 5ας χαί μέ «προγοθλ!» δια νά παριο'$ (*'χν δοΰκισοαν». Ό χομ ματής χαί ή ,σύζυγές τού είναι σύμφανοι έν Βπροκιιμένφ. Άλλα ϋέν ιΐμποριΐ χανείς νά γνωη ζή &* ουμφονοθν μέ τάς άπιΐψιις των χαί α( ΆγγΜδις δούχιοοαι, χυρίως έχιΐναι Πίί» Ιχουν «κριο γοθλι» χαί ίδ *** —Την «αθαίνουν «αντοθοΐ Α Ε αμερικανικόν φυλακαί φιλο ξινοθν άπδ νής παριλθούαης έβδο μαδος τέοοαρας άπατινναις οί δ ποΐοι έπώληοαν άντΐ χιλίων δολ λκρ'ων ιίς Ινα επαρχιακήν τδ ά πονλιιστιχδν προνόμιον διά την Πρυσιν έυτιατορΕου επί τής γε ρας Μίλλιρομπουργχ. "Ο τα ν δ έ παρχώ.ης Ιπήγι νά έκλέξη την καταλληλότερον θέσιν διά την επι χιίρηοιν τού έπληροφορήθη δα είς τδ Μίλλιρομπουργχ ούΐιμία δ πάρχιι γέφυρα, οϋ<ε δπήρχι, ι δ τι πρίκιιται ποιε νά χχτααχιυα Προνομιούχον Έργεστίοιον π«ρκακευής (Γιάμπολη;) Ιδρυθέν τ· πρδτον ίν Ελλαδι: 'Η Γιάμπαλη κ«τ«βκβυάςβτ«ι π«ρά εΐδιχοβ «χνίτου προβληφθίντος έκ των μεγάλην ΈνρβοτβσΙων της 'Αμβρι- κκνΐΜής ΈταιρκΙας έν ΖΝΚΐβιςτϋς Μικράς Ά οίας έκ τού χβμβθ τού βαυματβυργβδ φυτοδ «ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ» Έν Άμιριχή καί Εύρώπο χαταναλ'σχβυν έχκτομ>
  μύρια κβιλά ήμΕρησΐΜς— άαγν«ιρΙζβντΐς τος θαυμασία;
  Ιοιότπτάς της ώς μβλβχτιχοδ, λκιμοδ, χρυβλονημβϊτΜν,
  Ματαοτ«>τ·χο& τοΰ βηχές χαί βόλοαμβν τοϋοιηθευς.
  ΠΜλεΙτβι ε!( ίλα τβ ΦβΐρμβΐΜΐΙα χαί κβντρικώτβ-
  ρκ περίπτερκ 11; χυτΐα τ&ν 5 ρββίων (Μ«σο«ρΙ«ν) πρός
  δραχ. 5 έναατβν χυτΐον.
  Τ ό κυτίον βέριι είς το μέσον τέ ν ΣΊΎΡΟ Ν.
  Επ(οη« ζητβΐτε χαί τα ΑΛΛΑ είαιΐβτικά πρβΐύν-
  τα τοδ «ύτβϋ Έργαοτβισΐβυ Βαλ£ά, Γομες οχετες καΐ ά
  ρΝματιχές. Ρεγχλίί, Μαστίχβς 'Αμεριχϋς.
  Ζητεΐτβ άποΜΛιιοτιχ&ς τα ηροΐοντα ΒΙΑΛΕ άπό
  τον Φαρμκχοποιβν οας καί Ζαχαροπλάοτην σ«ς.
  ΙΜΙίιΙβ
  ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚλΤΑΠΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  'Υτϊοκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις της Ελλά¬
  δος καί τού ΈξοτερικοΟ.
  έν όψει
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις
  καί επί προθεσμία.
  Εκτέλεσις πκοης φύβϊ«ς τραπΒζικί,ς βρ
  γασίας υπό συμφέροντας ·ρ·«ς.
  ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Γ. Ι. ΓΙΒΡΙλλΚΗ-Σ. Κ. ΜΥΑΟΠΟΤΑΜΙΤΗ
  ΔΙΠΛΒΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛιΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  Τεχνικαί καί οικονομικαί έπιχειρήσεις,
  βιομηχανικαί χατασκευαί» μελέται μηετόν
  άρμέ, σιδηραΐ κατασχευαί, οίκοοομικά, ό-
  οοποι^α.
  ΓραφιΐΜ Όδβ( ΑΝΔΡθΓΕϋ. Πβρβηλΐύρως {νλαπο
  ίήχπί κ. κ. Καβαλάχη-'ΑΜρ*τβυ.
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  Τοδ ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ
  77ον
  Ή Ουατχνα δέν έκηή^η «^
  την θέσιν της.
  —Φύγε γυναΐκαΐ
  Ή Οδοτάνα Ισήκωιι τδ χεφίλι
  ΐ ιΐδι τδ πρίουπδ της βχβα-
  νιζίμινο άπδ την άγωνΐα τοθ
  μεγαλου πίθους της πρδ τόν
  Λιί.
  —"Οχΐ, δαοίλισαϊ, εΐπι, έν ώ
  τδ σΐί)θος της άνιβοχατέβαινε ά
  πδ ουγχΕνη3!. Δέν θά φδγω, έιυ-
  νέχιοι μέ β?αχ*ή »ω ή. Ό &
  3ρας ούτος είνε σύζυγός μιυ χαί
  τδν άγαπβ. Τόν άγαπ» χά Ι δέν
  μπορώ νά φύγ». ΓιατΙ μ έ διατάσ-
  σεις νά φύγω χαί νά τδν ά-
  φήσιυ;
  Τδ πρβοωπον τής Άγιάσας συ
  νεοπίαθη έλαφρδς π(£/μα ποί»
  Ικανε τδ αΐμα μου νά παγώΐη
  φοίή^ηχα δτι χάτι χοχ χάτι
  τδ άνιπανίρθωτο θά σιινέβαινι.
  —-Διίξι έπιιΐχιια ώ βαοΕλιασα
  .ψ θύρισα λατινιχά. ΔΙν φταΕιΐ
  α&τή. 'Η άγάπη την τυφλώνει.
  —Ε1μ«ι έπιιιχής, μοθ άηήηη
  αι στήν Πια γλΑοοα. Εάν !έ< ουγχρατοθαα τ*ν δίγή μου ή γυ να!<α αυτή θά ή-αν ήϊη νιχρή. Καί οτραφιΐσχ κατόπιν πρίς την Ουιΐάνα τής ιΐπι μέ πιιστιχί τη.α. —Γυνοίχα σοθ έπαναλαμβάνω δτι πρέπει νά βύγης γ ι «τί & παραχβύοης θά οί χαιαοτρέψιο επί τίτιου. —Δέν μπορθ, ΐϊ' μπορω νά φθγω βαοίλιοοαί, ιΐπι λί ή Ούσΐάνοί. Είνε διχίς μου, είνε δ σύζυνίς μου. ΤΐΟ Ιαωαα την ζωή. Σχδτωοέ μι χαλΰτιρκ παρά νά μ! χωρίαης Ιπδ αυτόν Δέν θά Ο5θ δώοω τδν ανδρ* μου Ποτέποτέ. Ή Άγιάσα Ικανε Ι^« γρήγορο δήμα πρδς τα έμπρδς χαί πρΐν άχομη χαταλάδ» τί έπρόκιιτο νά συμβΐ την ιίδα νά έγγίζη έλα φρβς τδ χιφίλι ττΐς Ο&στάνας μέ τα δάχτυλα. Ή Ο&ατάνα ώ τι βθοχώ?ησι ταλαντιυομένη χαί μ! μιγάλη μου Ιχπληξι ιίϊα δτι τα δάχτυλα τΐ)ς 'Αγιάσας ιίχαν άφή αη σιά μαθρα μχλλιά ι<|ς Ουβτά νας λιυχά «ποτυηώμχτχ οάν τδ χιίνι. Ή Οααΐάνα Ιπιαοε τδ χιφάλ τ^ς σάν ζοιλισμένη χαί τδ πρόσω πί της επήρε έκφρασι —-θιέ μου ίψιβύριβ Ή Άγιάσα δμως έγέλχοι βαρ χ^αχιχ» χαί προσέθηι: (συνεχ(ζεται) ιΜΙΝΩΑ' 'Αριθμος τηλίφώνβο221 ΖΗΜΒΡΟΝ Τό άριστούργημα: ΚΛΌΥΤ ΣΟΥΝΐ ΧΑΜ Αβν Βρβ· θείον ΡΑΙΧ 1936 Πρωταγωνιστοδν: ΛΟΥΪΖΑ ΟΥΑΡΙΧ ΜΑΤΙΑΣ ΒΗΜΑΝ Έκτός κρογράμματος 'ΒηΙχαιρον Ζουρνάλ Λίαν πρβοΐχβς: Ό Μΐνημ·τβγρ«φΐκ·ς κολοσσοί: Β1ΒΑ ΒΙΛΑ. «Δεύτερον γραφΐΤβν» «ΚβπταΙν Μπλσύντ» ί Σημ. Αεοτέρκ, Πέμπτπ, Σάββατο είς χ*; 6 μ. μ. άηο γιυμβιτινή. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Μόλις συ. ελθόντες έκ τής μεγάλης άπροσ- ,οκήτου συμφοράς επί τη άπωλείβ: τοθ λατρευτοθ κσΐ αλησμονήτου μας Γιάννη σπεύδομεν νσ. έκφοά- σωμεν τας Θερμάς μ τις εύχαρισΐΐ άς πρός ατταντας τούς κατοΐκοος Ιεραπέτρας καί των ττέριξ χωρίων 5ια την μεγάλην συμμετοχήν των Ις τό βαρύ τιένθος μας, τούς πσρα κολουθήσαντας την κηδείαν τοος ίκφωνήσσντας λόγους κβΐ τούς καταθέσαντας στεφάνους, Έν Ιεραπέτρα 31 ΜαρτΙου 1937. ΑΙ βαρυπενθοθσαι οικογένειαι Τζοβεντί -2.ηυρι5«ΜΠ. Γύρω στήν πόλι μας. Χρυσάφι άληθινό ή προχθεοινή βροχή. —Ή όποία εΤς τινάς περιφερείας μας, καί δή ώς μανθάνομεν τάς περισσοτέρας καί τάς μάλλον πα- ραγωγικάο, υπήρξε κατά τό μάλ¬ λον καί ήττον αφθονος. —Άλλ' δς μή.,.βασκάνωμεν την καλήν αυτήν τύχην των παραγω· γών μας καί τάς εύμενείς διαθί- σεις τής Θείας προνοίας καί άς πΓοτιμήσωμεν άντί των επί πλέον αΤνων, την εύγνώμονα σιωπήν, —Τα φρέσκα τζερτζεβατικά άπο τελοθν πεΐμασμούς άληθινούς την εποχήν αυτήν. —Μο?.ονότι αί τιμαί των δέν συμβαδΐζουν επί τοθ παρόντος μέ την οικονομικήν πραγματικότητα ίθθ "όσμου. —"Ετσι οί όψωνισταΙ, έκτός βέ· βαια Των εχόντων τό βαλάντιον πλήρες οί όποΐοι τα προτιμοθν είς δλας τάς ποικιλΐας των, τα άντι- παρέρχονται περιλύπως, —Είς τα σχολεΓα λοιπόν Θά χρη σιμοποιήται ύποχρεωτικώς τό προ σεχές σχολικόν Ετος ή σταφίς. —Άλλά διατί πάλιν ήΚορινΘιακή καί δχι χαί ή Κρητική, τουλάχιστον διά τα.... Κρητικά σχολεΐα. Ιδού έν προκειμέ' ω ή διαρκής άπορία. —ΟΙ φΐλοι τής Θαλάσσης....καμα ρώνουν άπό τώρα τα μέλλοντα Θα λάσσια λουτρά τοθ Ηρακλείου. — Διότι μέλλοντα λέγονται άκό μη, μολονότι αί εργασίαι ουνεχΐ ζονται έντατικως. —Πάντως τό εφετεινόν Θέρος Θά Εχωμεν φανταζόμεθα λουτρά συγ χρονισμένα. —Κολακεύεται νά πιστεύη, μία συνάδελφος δτι κάποιαν πληοοφο-, ρίαν της περΐ καταστροφών έκ πά- γετοθ εθεώρησαν οί αναγνώσται της ώς πρωταπριλιάτικον ψέμμα. —Άλλά γιά τό άληθινό,.,πρωτα- πριλιάτικο ψέμμα της—τί νά είπαν οί ϊδιοι αναγνώσται; —Ότι δέν ήτο ψέμμσ;.,.Ή δτι ήτο τόσο χονδροκομμένο ωστε να δημιουργή άμφιβολΐας διά την α¬ λήθειαν καί των αλ««ων μή πρωτα πριλιάτικων; —θά διέλθωμεν λοιπόν εφέτος καί Εργατικήν αΠρωτομαγιάν μέ χαρακτήρα άναμορφωτικόν καί Εθνικόν. —Έν τω μεταξύ ώραΐα είνε καί ή δήλωσις" τοθ έργατικοθ κόσμου άπέναντι τοθ μέτρου τούτου τής κυβερνήσεως: —Νά εργασθή επί μίαν Κυρια- κήν διαθέτον τό ημερομίσθιον τού υπέρ τής ΈΘνικής ΆεροπορΙας. —Παρετάθη επί δίμηνον ώς μαν Θάνωμεν ή λειτουργΐα των γνωστών σφαιριστηρΐων τα όποία έχαρακτη ρΐοθησαν ώς μικτά παΐγνια. —Καί είνε άκριβής ό χαρακτη· οισμός των, τουλάχιστον ώς τόν αντελήφθημεν καί ημείς. — Πάντως Επρετΐε νά δοθή ή πα¬ ράτασις καί χάριν ωρισμένων ίτταγ γελματιον μας οί όποΐοι μόνον Ι- σως ζημίας Θά άποκομΐσουν μέ την προμήθειαν των. —"Ητις ώς γνωστόν Εγινε διότι τοθτα είχον ίπιτραιτβ ύτιό τής κυ βεονήσεως καί είχον γενικευθή *'? πολΧά κέντρα. —Χαρά ΘεοΟ οί δρόμοι μας ϋ· σιερα άηό την βροχήν καί τθ χθ* σινό εύχάριστο βορειαδάκι. —"£τσι δέν Ιλειψαν οί περιπατη τικοΐ συμττΓλϊται καί οί φυσιολά τραι συγχόνως. —·Υπί)ρχβ βλέπβτβ μετά την βρο χήν ή άνάγκη τής επισκέψεως καί των διαφόρων άμπελιών καί μπο οτανιών άπό τούς κτηματΐας. —Σήμερον είς την «Μινώαν» προβαλλεται διά τελευταίαν φοράν ή τόσον λαλοπαιγμένη «Βικτώ ριαη άπό τό όμώνυμον μυθιστόρη μα τοθ Κνούτ Χάμσουν. —Είς τοθ Πουλακάκη προβάλ λεται διά τελευταίαν φοράν τό φΐλμ «Σαβόϋ 217». ά Ρ·κ·ρτερ ΕΝΟΙΚΙΑΖΒΤΑΙ (Ις Πόρον άνώ γειον μέ 4 δωμάτια καί κουζΐνσς νεόδμητον ήλεκτροφώτιστον μέ τα ράτσα καί πόσιμον νερό φρέατος. Πληροφορίαι παρά τυθ κ, Ι, Γ. Κυπριωτάκη καφεπώλη είς λιμένα, ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Προσχαλοθμιν πίντβς τ&υς έν Ή;ακλι!φ έμπίρους τους έκιθυ μΐθντας νά συμμιτάοχοιιν ιίς την έταΐρι(«ν ενοικιάσεως ταν δημοτι χ&ν φίρων μιταφιρομέναν έγχω οί(ον προϊόντων διά ξψ&ί χαί θχ λάσσης δ κως ηροοέλθουν οήμιρον ημέραν Κυριακήν χαί ώ;αν 10· 30' π. μ. ιίς ι δ χατίσιη^χ Άδιλ φ9ν Δαμιανάκη (καραηλιύρβς ?»{ χινάχη) χαί χαταθίσωιιν δήλωοιν ουμμιτοχής ιίς γήν εταιρείαν, 6 ηογράφ:υν ϊέ χαί τδ χαταοιβτι χδν τδ οποίον θέλει ουνταχθ! έ πί τδπου. Σημι'ωαις. Ή Έιαιριία ίΐν θχ άποίλίψη ιίς κιρδοοχοπιχους αχοποί»; άλλά σχοπιΐ νά &κοσ.ηρ( ξη τα ουμφέροντα^ τοθ έμποριχοθ χόσμου τής πόλιως ΉραχλιΙου, Ή προσωρινή Έπιτροπή Έμμ. Στρατκχπς, Μιχ. Τβιχβ» λβχης, Νικ. Μκκά*η(. Ζτ*·>
  «Μηί, Ίυ«ν. Μβνιό*
  'ί>»μ. «ε·» Γ.-
  ΤΟΥ


  }ς ΐΛμ
  βιεδέχοντο μα»
  ΐκνευοΐστικης
  «Δέν Ιί<* αγακηϊ* μου ι .ήν έκστρατεΐο βους χωρΚ · (όν 008έ άχυρα γι ^ασμίνος μ· · Βέρτα φαντάρ< βάνεισαν. ΕΤ^ να δταν βρβ •Οίαν κατό μά τού έστάλ ΚαμκΑλλιο τ«ν μιρΐκ(|ς—-««τέ ΐβξιΐδ »—λΐγ< γο0ν. "Η «Βο ΑΙΑΪΗΡΥΞΙΣ Έ Λ'μινιχή χλιΐβν έχουοα ι τέ&ις τιθ άηδ «-■οί διιξαγβ !ι4 χήν ίνοιχΐα Λιμιν. Τ»με'« λιμΐν. φίρων ι τος έκιβΑτιχα^ τοθτο έτριπ&κο βνχ Λαρίου Η 3ημιοιιυθέντο( 381 φύλλον ττ) Κ»βιρνήσ·»ς •Β ι!ς πλιιοδοχι* ΜμφώΜος πρός 4)';ς τούτου, ι Ηΐν τ&ν 6ιιερ βυ Ηρακλείου μιν. φί:ω< τβν ^ιοτχμένβν μ Μι τοθ άπ« Β. 4. «κιβΐ έ* λβγ£-ς Ήραχλι λ·» τ&ν καρά) ΡβκλιΙοϋ επ ι δι ^Ρ«ζομέναν κ Ρνιμάτων, δμο τ«ν διινάμκ ι 1934 Δ)(Ος « ^»· φοιιλογ,ίί «τ» ώ; ι «4 »0 4-4. •τΐρβυ τοΐούτι « β«' *ρ. 4 «δλΧον χίΐς ι 6«Μ<3ιυς, δ κλιΐου έκΐ ι Χ«μ*νην 4η *»ϊ λήνοια 1938. •Η νορθ/ «%ι δυνίμι 1921 Β. Δ 1) Διχα Χβτέν ,πΐ ϊωγιχβν τι ™**φέ ηΡό }*■ «·ς 6,37 2
  Α'Π Ο ΡΘ'Ω Σ Ι 1
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗΓ"."^:·
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  77ον
  «Ένώ,εγρσψί μβτσ τόν πρ©
  το χρόνο στήν άβελφή τού,
  θά μβΐνω. Δέν Ινω Αλλον λό
  γο νά πάω στό ΠαρΙσι πσρα
  τή οιασκβδασι καΐ την άνάπαυ
  σΐ μου. Πρέπει νά τίς θι,σ,ά
  σω. Οί δουλειές μου θά γΐ
  νούν χωρΐς έμένα. Θϊέξώδευα
  χρήματσ, έν Δ ποεπει νά χά
  νω οί<ονομ(α. "Οίαν επήρα την άπόφασι νά Ιλθω έδδ, εί χά προβλΐψη δλες τίς στενο χώριες πού θά εΐχα νά περά σω. Είνε δίκαιον νά μοθ στοι χΐσπ κάτι ή πεΤρα πού άπο κτβ». Μ6 άνΐξάντλητη καρτβρία κα( αυταπάρνησιν ύπέμενε, μέ έκπληκτικήν άπλότητα περιέ γραφε τ'ς στερήσβις καΐ τίς ταλαιτΐα>ρ(ες τού. Μήνες καί
  μήνες έπβρνοθσαν ώσπου νά
  λάβη ^να ΥΡάμμα άπό τόν
  πατέρα τού. Τ ό κλΐμα γ] τα ν
  «τρομερά». Τή μιά μερά πέ
  θαιναν άπό τή ζέστη. την αλ
  λη ίκτφτβ χιόνι καί παγωνιά.
  Τίς πολεμινες έπιχειρήσεις
  διεδέχοντο μακρά διαστήματα
  έκνβυοιστικής αδρανεΐας.
  «Δέν ί^ω πιά χρήματα,
  άγαπητέ μου πατέρσ, κ».» αύ
  τό μέ υπεχρέωσε ν5 κάμω
  την έκστρατε'α ύηό σκληρούς
  δρους. χωρΐς κρΐββ&τι, χωρίς
  σκηνή. Έκοιμώμουν κατά >Γ)ς
  τόν περισσδτερο καιρί., χωρΐς
  ουδέ αχυρα γιά στρομα, σκε·
  πσσμενος μέ μιά παληοκου·
  βέρτα φαντάρου ποθ μοθ έ·
  οάνεισαν. Είνε γιορτή γιά μέ
  να βίαν βρω κανένα άχοθ-
  ρι».
  "Οίαν κατόπιν τό σύνταγ-
  μά τού έστάλη στό Πόρτο—
  Καμπέλλιο τής Κεντρικάς Ά
  μερικής—«άτέλειωτο, θλιβερό
  ταξιΐδ»—λΐγο 6Λε ψϊ νά πνι·
  γοθν. Ή «Βουρνουνβίο, κα¬
  ρά βι μέ 74 κανόνια, έχάθη
  Την ίβούλΐσξον τα ρεύματα
  μαζΐ μ έ 400 άνδρες.
  Είνε θαθμσ, έγραψεν αύ·
  τος, πας έφθάσαμβ σώοι καί ά
  βλσβεΐς».
  'Αλλά τ'ποτε ?έν τόν έφό·
  βιζε. Τιποτε Βέν τόν εκανε νά
  λιποψυχήση καί νά γυρΐση..
  Κ?ί πρό παντός τΐποτβ δέν
  τόν ίκανε νά έκμυσ'ηρευθβ σέ
  όηοιονδήτοτβ τόν χρυφό πόνο
  πού τόν εΤχε στε(λη μακρυά
  κοΐ ποο τόν έβασάνιζεν άκό-
  μη ττερισσότερο. Άπεναντίας
  περιβγραΦε μέ χιοθμορ στήν
  άδίλΦή τού την έξαντλητικήν
  ζωή τού ©τή ιώρα των τρο-
  πικΔν.
  «Λυώνομε άκό άν(α, άου·
  νατΐζομε, ξηρσινόμαστε, νερ·
  νάμβ, κιτρινίζομε άπό τή ζέ¬
  στη. Δέν οπάρχει τίποτβ ο'
  τή τή βρωμοφωλη*. Δέν ημ¬
  πορεί κσνεΐς νά 1<ανοποιήση καμμίαν άπό τίς πέντε αΐσθή σεις μέ τίς όηοΐβς είνε προικΐ- σμένος 6 Ανθρωπος γιά νά τίς χρησιμοποιή. Όλο μαθροι —οΟτεΓχνος λευκοθ πουθενά. Έδώ βέν μπορεΐ νά ζήση δ ν- θρωκος—τό πολύ τΐγρβις, άσ- κοθδβς καί κροκόβειλοι....Άν 6 όλ ϊ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Ένδοκρινείς άδένες (Συνέχεια έκ προηγούμενον) Β'. ς ρ 6 πόλεμος βαστάξη, μ ποφσσσιιένος νά μήφύνω "Αν τελειώση, θά φύγω κατ' άνάγ κην. 'Αλλά καί τότε λογαριά ζω νά με(νω σιήν οπηαρσΐα τί)ς ΓαλλΙας.» Έν τώ μετσξύ ό ύπουργός των Στρατιωτικών ίγροψ:σ' αυτόν κα{ στόν πατέρα τού έξ όνόματος τοΟ βασιλέως γράμματα έγκωμιαστΐκά τής έξαιρέτου οιαγωγής τού χά Ι τής άνδρεΐας τού μέ ύποσχέ- οεις προαγαγΓΐς καί τοποθετή σεώς τού σ' ίνα άπό τα συν- τάγματα τής Γα>λ(ας.
  ΐσυνεχΐζεται)
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
  Ή Λιμενιχή Έπιτροπή 'Ηρα-
  χλιίου Ιχουοα δπ' Ιψΐι τάς δια-
  τάξεΐς τχθ άπό 23)1)1932 Δ)ιος
  «περΐ διεξαγωγής δημοκρατίας
  διά την ενοικίασιν τβν 6η·ρ τβν
  Λιμιν. Το,με'ων είσπρ«τομένων
  λιμΐν. φίρων χαΐ τεθ διχαιώμα
  τος έπιβατιχβν είπτηρΐβον» ώ,
  τουτο έτριπβποιήΡη διά «0 άηό
  6ης Δ)βρίου 1933 ετέρου τοιούτου
  δημοσιευθέντος είς τό ϋπ' αριθ.
  381 ?6λλον τής Εφημερίδος τής
  Κυβερνήσεως
  Έχθέτει
  ιίς πλειοδοτικήν δημοπρασίαν,
  συμφώνως πρός τας διατάξεις τοΟ
  Δ)ϊ3ς τούτου, τήν μονοετή ένοιχί-
  οοιν τβν δπερ «Ο Λιμιν. Ταμεί-
  ου Ηρακλείου ιίιπραττομίνων λι·
  μέν. φίρων τβν έπιβληθέντων χά Ι
  δφιοταμένων μέγρι σήμερον δονιί-
  μει τοΟ αττο 28 ΊουνιΌυ 1921
  Β. Δ. «ηερΐ έτιβολής λιμεν. φορο
  λογίας ΉραχλεΕβι/» ·ηΙ *βν δι* 8
  λ»ν τβν παραλίαν τ-.Ο Δή »ου Ή
  ραχλείου έπιδιδαζομίνων χοί άπο
  6 βχζομενων πριΐίντων χαΐ εμηο
  ρευμάτων, ομοίως τβν Ιπιδλ-θέν
  των δυνάμει ιοθ *πό 21 Σ)5?ίου
  1934 Δ)ίος «περΐ επεκτάσεως λι
  μέν. νορελΐγίας Ηρακλείου έν τ^)
  ξη «» ώς τοΟτο ετροποποιήθη
  8ι*ιο0άπό 16 Ν)βρΙου 1934
  ετέρου τοιούτου δημοσιευθέντος ιΙί
  τό δπ' 4ρ. 422 τοΟ Ι ούς 1934
  β άλλον ττ)ί εφημερίδος ττ]ς Κυ
  6ερνίοεβ>ς, δμο(»ί τβν έπιβληθέν
  των τ&Ο άπό 28 Ν)ί?ίβ- 1934
  Δ)«( «περΐ λίμεν. φό?οιι "Ηρα¬
  κλείου έκΐ τβ>)χβν δεμάτω > «ο
  χιμένην 4πό Ιης'Αποιλίοο 1937
  χαΐ ληγοισ»ν την 31 Μ»ρτΙου
  1938.
  Ή φορολογία ι υΐη Ιχει ώς ε
  ξ<1(·, δυνάμει «0 «πό 28 ΊβυνΙου 1921 Β. Δ. 1) Δίχκ πέντε (15 ο)--) «Ις I- χατίν |π! τβν άντιοτοίχων ιίβ» γωγιχβν τελών διά τα έχ τοΐ έ ξοοτεριχοθ έν γένει είοαγόμενα έμ ποριύματα «λην τής ζιχχάρε»; φορολογουμίνης πρός Β φ χά Ι τοΟ χαφέ πρός 9 φ, ώς περΐωρί οθη είς 6,37 φ ίυνάμει τοθ βηο 16 Μβίου 1930 Π. Δ. «περί τρο ποποιήοιως τοθ Δ)ιος περί έ νάρξεως χά Ι τρόηου ίφαρμογτ,ς 190 Νίμου 4319 «περΐ ίνιαίου συντελεοτοθ τβν κριοβέτνν ιίθΛ γνγικβν τελβν». 2) Έ' «Ιί εκατόν (1 ο)ι) επί τ<)ς ίξίοχ τβν χατά τό τε/ωνεια χον δασμολόγιον άτελβς είοαγομέ νων έμηορευμάτων, έχτίς τβν Ειά ϋ. Δ. όριαθησομένων ίκάατο τε Ιξαιρίσεβν. 8) 'ϊν χβΙ ^ιβϋ τοίς ί*Βτ4ν Ι 1)2 φ) Μ %6 ί Α ίλλων μερβν τοθ Κράτους μεταφε ρομένων πρβΓόντων χχΐ έμποβευ* μάτων. 4) Τρία (3 ι) ) τοίς εκατόν ε¬ πί τής άξίας τβν πρός εξαγωγήν ή μεταφοράν έπιβιβαζομένων πριΐ' όντων χαί έμπορευμάτων. Ή ώς ανω φορΐλογία έπεξετά- θη χαί επί τβν διά ξηεβς διά παντός μεταφοριΧΕθ μέαου είς τόν Δήμον Ηρακλείου ιίσαγομένων κοί έξ αδτοθ ίμο'ως έξαγομένων προΐίντων χαί έμτ·ο?ιυμάτων πλήν τβν έξοιιρίσεων τβν άναφερομέ ν»ν έν · ψ άπβ 21 2)βρίοι· 1934 Δ)τος ώς τοθτο ετροποποιήθη διά τοθ άκό 16 Ν)βρ(ου 1935 ετέρου τειεύτου. Ή αύή φορολογία έπεξεταθη διιο'ως δυνάμει τοθ ά'ωτέρω Δ)τος 28ης Ν)ίρίου 1934 χαί επί τβν Ιξ ΐλλων μερβν τοθ Κράτοι/ς με ταφερομένων διά Τ9))χβν δεμά- των χαί άπ&βι6βζομ4ων διά τβ την κάπως βΗο^ίπο; λογοτβ- χνικήν μορφήν μερυκΰν άνα- γνωσμάτων τοθ ΆθηναΐνοΟ τύπου, μέ την εξής σπουβαΐαν λεπτομέρειαν. Όλοι αύτοΙ οί ένδοκρινεΐς άδένβς "χούν καί Ιδιαιτέραν αΰτόμονον έκαστος λειτουργίαν καί ενέργειαν, άλ λά συνήθως άποτβλοθν μβτα- ξό των κα( £να εΐδος λειτουρ γικής όμοσπονοίος, συνβργά- ζονται δηλ. δοο ή τρβΤς όμοθ πρός τόν αυτόν ή ανάλογον σκοπόν τ) ίπηοβάζονται άμοΐ- βαίως, πλήν τοθ 6τι ίχουν 8· Αυτή ιΐνε ή έξωτερική ίκ- οι όμοθ κα( στβνάς σχέσεις κριοις τοθ παγκρέατος· άλλ πρΑς το Ιδιαίτερον έ«ϊνο νβυ έκκρΐνει ό άδήν αύτός καί ριι<όν σόστημα πού διευθύνει μίαν όρμόνην ήτοι εσωτερικόν τΛ σηλάγχνα τοθ σώματος Ικκριμσ, τό όποΤον διά τής κα1 χέγβται συμπαθητικόν ού κυκλοφορΐας έπενεργεΤ επί τής σΐημα. -Επομένως οί σχετι- λειτουργΐας τοθ ήπατος τής κσι μ6 τας λειτουργΐας των σχετικάς μέ την παραγωγήν βιαταραχαΐ καί ανωμαλίαι γλυκυγόνου άπό τό σάχχσρον β^ν έξαρτωνται πάντοτβ ίξ τΛν τροφβν καί την κανονΐζβι ένός μόνον τοιούτου όργάνου ώ7τε νά μή γίνβταΐ ύπβρβολι· 4λλΛ κσι ^κ πβρισσοτ6ρων, κή. Δι αότό καί δμα άλλοιω- «Οτω καί Αν 6 βνας άπ» αό ΘΠ παθαλογικως 1 άποκοπβ τοος 5(8η πλέον ψανεόάν ιή« χε«ρουργικως τό πάγκρεας καί σφρσν<8α του ε(ς τήν παθη λείψη ή έσωτβρική αύή Ικκοι· σιν. "Ωστβ κσΐ ή ότιοθεραπβυ σις πλεονάζβι τό σάχχαρον τι*ή Κατ· ανάγκην ν'νΕ"»ι τΛ ίΐς τό οίμα· καί έξοχετεόεται ΤΒ πολυαδβνική (ΡΙηήαΙ&η βιΛ των <0;ων, Ιχομεν βηλα- όη1βΙΓβ) μβ διαφόρους συν δή τήν πασίγνωστον ασθενει- βυασμούς έκχυλισμΑτων θυ αν τοθ σακχαρώβους βιαβή. )ρθΕΐδ.κΛν> Εηινεφριδικών, όρ-
  τού. Απόδειξις Ρέ δτι τό πάγ ΧιΚΟν γ) ώοθηκικών καί όποψυ
  κρεας 6χβι σχέσιν μέ την οί, σικ<&ν> συνβυασμούς έννοιΤϊαι
  τίαν τοθ βιαβήτου είνε καί τΛν οποίων την σύνθεσιν, τάς
  δτιμΐαούσία όποθεραπευτική >6υεις κσί τήν χρήσιν μόνον
  πού έξάγουν άπό τό «άγκρι1.·^^ ιατρος βνδοκρινολόγος
  άς ζώων χρησιμοποιεΐϊαι καί βΙνβ άομόδιος νά κανονίσρ,
  τελεσΦοριΐ είς ωρισμένας μορ Βιότι «λα σύτά τα βάρμακα
  Φ9ς διαβήτου- ή ούσία αυτή βτνΕ τόσον βραστικής κοί πολυ
  λέγεταΐ Ινσουλίνη. | «χόκου ένεργβίας ωστβ άντί
  ,*» ' ώφβλκίας βλάβην καί σοβαράν
  Καί τώρα κλείω τό έπιστηιιοιμβ*"'τα ειμπορεί νά προξβνή
  νικόν μυθιστβρημα, πού είνε' σουν άν τα μεταχειρισθί) τις
  μολαταθτα καθαρά άλήθβια ϊ^Η κσΙ ώ? έ™** καί χωρίς
  καί πραγματικότης καί τό 6- έπιτήρησιν της ενεργείας των.
  ποίον παρ' ολίγον νά λάβη (συνβχΐζεται)
  παραλίαν τής περιοχάς «0 Λι
  μέν. Τβμείου Ήοαχλείου προορι-
  ζομένων ϋ ιΐτε διά τβ τα; υϊρο-
  μιΐον Ηρακλείου είτε δι* οιονδή¬
  ποτε ταχ,χόν ΓραφιΙον τοΟ έσωτε
  ριχοθ τίς Κ(,ήιης, ήτοι τό διά
  τοθ ώς άνω έδαφίου 3 τιθ άπό
  Ί?υνίου 1921 Β. Δ. ποοΐο·όν
  1 1)2 ')α.
  'Ομοίνς έχθέτει ιίς πλειοδοτι
  χήν δημοπρασίαν την μονοετη* έ
  νοιχΐασιν τιθ ι ίαπραττομίνοιι δι-
  χαιώμα-ος επί τβν έπιβατικβν εί
  σιτηρ'ων ώς τοΟτο καθωρίσθη διά
  ττ]ς δπ' αριθ. 1585 αποφάσεως
  τής Γενιχής Διοικήσεως Κρήτης
  δημοσιευθείσα αίς τό δπ' αριθ.
  102 φύλλον ιής Έφημειίδος τής
  Κυβερνήσεως τιθ Ιτους 1933 χαί
  'δπερ διχαίωμα είναι 2,005ρανμοΙ
  δι* ιϊσιτήρΐα Α'.θέσενς, 1,00 δρ.
  Λι' ιίσιτήρια Β'. θίοΐας χβί 0 50
  δι' εισιτήρ!» Γ'. θέσεως χαχ' επι
  δατην.
  Ή δημοπρααία θά γίνη δι' έν·
  σφραγίστων προσφορβν έν τοίς
  Γραφείοις τής Λιμεν. Επιτροπήν
  την 24ην Απριλίου έ. Ι. ημέραν
  Σάββατον χαί ω?αν 11—12 π. μ.
  συμφώνως ταίς Βιαταξεσι τβν ώ;
  δα) μνημονευτμΐνων Δ)/μίτων:
  2υνολιχή πρώτη προσφορά χά
  θορίζεταΐ τό ποσόν δ?χ. δέχα τεα
  σάρων έχκτομμυοίων πενταχοσίων
  χιλιάδων (14 500 000), έφ' Βλων
  τβν ώίά"ω έχμισθουμένων φίρων
  χαί δρ*. Βέχα πέντε χιλιάδων
  (15 000) επί ιβν διχαιωμάτων έξ
  έπιβαιιχβν ιίσιτηρίων.
  ΈννοεΙται δτι ή προσφορά β Ο
  τη άφο. $ τό χαθαρ&ν πρ- 1"ίν μετά
  τήν ίφχίρεσι^ τβν ποσ;σ<βν τβν δπο τοθ νίμου προβλεπομένων. Κατά λοιπά Ισχύουσιν οί διατί- III 111 ια III ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΠΟΚΑΜΙΣΩΝ 81 αι ια αι III ω ιιι ια ΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ! ΠΛΑΤΒΙΑ—ΣΤΡΑΤΑ Λόγω λήξεως τοθ συμβολαίου^ ένοικιάσείος τοϋ Καταστήματός μας: ΠΟΙΟ Άπό τής προσεχοθς Δευτέρσς 5 Απριλίου Μ Ε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΚΟΝΤΟ Ο' "Απαντα άνεξαιρέτως τα εΐδη μας ήτοι: Υποκάμισα, Πιζάμες, Φανέλλες Ύφάοματα μέ τόν πήχυν Γχρββάττες, Κ»λτοε$ χ,λ.π. θά είναι πρωτοφανής διά τό ΉράκΛειο Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΧΑΣΗ ΚΑΝΕΙΖ ΣυμπληΐωματιχΛς κρός τα γνω σδέντα διά τάς κοινωνικάς άσφα λίσεις ανεκοινώθησαν τελευταίως κ—Ι λΙ εξής ένδιαφέρουααι λεπτο μέοιιαι: Τί πρίσωτια, τα άκασχολούμε να είς γεωργιχάς, δασΐχάς καί χτη νοτροφιχάς έογασίας δπάγοντϊί είς ασφάλειαν μόνον έφ' διον άπασχο λοθνταιι ι!ς τάς πόλεις χαί τί έν γδ; περίχωρα τβν 'Αθηνβν, Πειραι β(, θεσσαλονίκης χαί Πχτρων. Προχεΐμένου περΐ προσώκου τι¬ νός τό πρβτον δπαγίμε«ον είς τήν άαφίλιιχν πκροχαί άοθενείας χο ρηγοθνται μίνον έφ' ίσον ιδτος Ιχει πραγμβτοποιήιει άπο τής δ παγωγής είς τήν ασφάλειαν χ«1 πρό τής εκδηλώσεως τής ασθενει άς του 180 τουλάχιστον ημέρας εργασίας έντβς διετίβς το πολυ. Ή πλήρωσις τβν άνωτέοων χά Ι άνωτάτων θέσεων τοθ Εβρύματος ια αι αι ια ια αι αι αι αι αι ια αι αι αι ια αι αι αι αι Ή λειτουργία τού δεσμοΰ κοινωνικόν άσφαλίσεων. γίνεται μεταξύ τβν «εκτημέ νων τα τυπιχά προσίντα αορφώσε ως άλλά χυρίως έιτΐ τή 6>αει τβν
  Αποδεδειγμένων σαστατιχβν ποο
  σίντων χατά την κρίσιν τής «?
  μοδίας έ«τιτρο«<1ς τοθ ίδρόματος χαί 2'ευ ςύϊινό; άΧλου περιορι σμοθ έξ άλλων γενικβν ή είδιχβν διατάξιων. Είς τήν περίπτωσιν ποο 6 άσφχ λισθεϊς παρά τώ ίργανισμώ τβν Κοινωνιχβν 'Ασφαλίσεων καί δκο βληθείς είς χρατήσεις ήθελεν & παχθή λόγφ μεταββλής έργοδίτου είς άλλαν οργανισμόν 6 ατομικάς τού λογαριασμόν μεταβιβάζεται ά πό τού ποώτου είς τόν δεύτερον. Ό άτομΐχίς λογαρικσμός άποτε λεΐται άπό τάς χρατουμένας είσφο ράς τοθ έργαζομένου χά Ι τάς συ νεΐσφοράς τοθ έργαδδτου, πλήν τοθ προορΐζομένου διά τήν άσφά λειαν ασθενείας χαί άνεργίας. ξιις τβν ανωτέρω Δ)/μαΐων χαί δευτερεύοντες τινές δροι, 9 *ων κα τατεθεΐμένων έν τοίς Γοιχφείοις τής Λιμεν. Έπιτοοπής είς την διάθεσιν πχντός ένδιαφε^μί ο.ι. Ό μιαθωτής δηοχοΐ^θτΐι νί μυοπφιοθξ πβός τάς δ('*τιίξι·ς τας 4να$·ο3ΐι(ν>χς εί; τα δηλ γρι
  ολ 15)12)1927 χαί 11)9)1930
  ανεισΐΐκά συμβόλαια μεταξΰ Λι
  μέν. Έπιτροπήο χαί Κτημιτ. Τρα
  πέζη;, χαί πρός τάς διαταξεις τοθ
  δπο χρονολ. 5)2)1936 έιέρου τοι¬
  ούτου μεταξΰ Λιμεν. Έπιτροπή;
  κ» Ι 'ΕΘλ Τραπέζης τής Ελλάδος.
  Δεν πιριλαμίάνεται είς τήν πά
  ροθσκν μίσθωσιν το έχ τοθ ένιαίου
  φόρου χαπνοθ άποδιδίμενον τυ¬
  χόν ποσοστίν δπό τοθ Δημοσίου
  είς τό Διμεν. Ταμείον.
  Γίνονται δεκταί άντιπροσφοραΐ
  μετά τήν δημοπρασίαν χαί μέχρι
  τής έγγράφου χοινοποιήαεως τής
  έγχριτιχής Δ)γής τής «ϊμβδίας
  Πρτΐσταμένης άρχή;, είς τδν τελιυ
  ταΐον πλειοδοτην δηο τής Λιμεν.
  Έπιτροπής, μέ χατώτατον δρΐον
  επί πλέον 3 ε)3 ώ; τό ίοθΐον 7όν
  τοθ ώ; είρηται άπο 23)1)1932
  Π. Δ. ίρίζει.
  Ή Διμεν. Έπιτροπή έπιφιιλάα
  σει είς ίιυτήν τό διχαίωμα τής
  χαταχυρώσΐως ή μή ιίς τδν τελευ
  ταΐον πλειοδέτην άνευ ούϊιμ βς ά
  ξιώσεως αύτοθ πρός αποζημίωσιν.
  Έν Ήρχχλείφ χ% 31 Μαρτίου
  1937.
  Ό Πρίεδρος τή; Αιμενιχής Έ
  πιτροπής.
  Γεώργ. Μιταοτάκπϊ
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΑΝΑΒΔΗΘ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑ2ΜΟΥ
  Ιωάννου ΠαΠίΐωάννου ϊιχηγό
  ρου χκτο.χου Ηρακλείου.
  Κατά
  Ιωάννου Βχσ λείου Βχρδάχη χά
  τοίχου Κεφαλοβρυαίου Βιάννου.
  'Αναίληθε'ς Ινεχεν νομίμων λό
  γαν δ διά τοθ δηό χρονολογίαν
  21 Δεκεμβριού 1936 προγράμμα
  τίς μου άναγχασιιχοΟ δημοσίου
  πλειστηριασμοθ δημοσιευθέντος είς
  τό δπ' αριθ. 3824 χαί δπό χρο
  νολογίαν 22 Δεκεμβρίου 1936 φΰλ
  λον τής έν "Ηρακλείω έχδιδομέ
  νης χαθημιρινής εφημερίδος «"Ι
  δης», χατά τοθ ανωτέρω οφειλέ
  τού μου δπ' έμιθ προχηρυχθεΐς
  τοιοθτες τβν έν *ώ προγράμματι
  τού'φ άναφερομένων χαί περιγρα
  φομένων άχινήτων τού, χαί πρός
  είσπραξιν τοθ έν τφ αδτφ προ
  γράμματι ποσοθ μιΐΐν Δραχμβν
  500 αίτινες μοί χατεβλήθησιν Ι
  ναντι τήν 15 Ιανουάριον 1937,
  είδοποιω δτι γενησεται 6 ιστικως
  ενώπιον τοθ Συμβ^λαΐογράφου
  Ηιύχου Βιάννου Τιμοθίου Λ^ρι
  ζάκη ή αδτοθ χωλυομένου ένώ
  πιον τοθ νομίμου τκό^υ άναπλη
  [ω:οθ χαί έν τ β έν "Ανω Βιάννφ
  χειμίνφ δημοσ'ψ γραφείφ του τήν
  16ην Μΐΐ:υ 1937 ήμίρχν Κυρια
  χήν χαί ώραν 10—12 π. μ. δτε
  χαί δπου χαλοθνται οί βουλόμενοι
  πλειοδοτήσχι.
  'Αρμοδιος δικαστ κδς χλητήρ
  ένεργηαάτω τα νέμιμα.
  Έν Ήραχλιίφ τ) 3 Απριλίου
  1937
  Ό επ σκιύίων καί παραγγέλλων
  Ί. ΠκκβιΪΜάννου
  —Επάνοδος τ·0 κ. Ίππολώ-
  τβυ.
  Κοττά κληρβφβρίαβ έ{ Άβηνβν
  την προσέχη εβοομάδαι έπανέρχ·
  ται βΙ( την θέσιν τού ο Γενικβς
  Γραμματεύς της Γβνικής Λιοιμπ
  αε«{ Κρήτης ν. Ίλ
  —-Τό αεροδρόμιον Χ«νί«ν.
  η ««ρελβοθοαν έβδβμάδα' *
  φ(Μΐτο είς Χανιά ο σμηνβγίς κ.
  Μ. Αναστασάκης μέ εντολήν να
  έ{εύρο κατάλληλον χώρον έν Χ«
  νίβις δι« την έγΜκτάστασιν «προ-
  δρβμίου. Ό μ. Άν«στασάκη{ έ{6
  τασβ δι«φορ« μβρη θέλει δέ υκο
  β*λη αρμοδίκς σχετικήν Ικθεσιν.
  Κατ' έ{«δΙχσυς πληροφορίας χ*
  ταλληλότερος χώροςΛροκρίνεΓβι 6
  κ«τν9ι τοΟ φβισιβτρείου Χ«ν(«ν
  4«β« ύηΜρχ* πκλαιόηρ» «ιροδρο
  μ»ον,
  —Πρ·αΐκβι·1τ· τσν
  λαλον;
  ΚμΘ' α άν«νράφουν «Ι συν*·
  δελφοι τ&ν Χανίβ*ν σονελήφθη 6
  Ματβαΐος Α β. Μούκβυρπϊ *Η
  τοθ Νομο& Ηρακλείου κατηνβ-
  ρβύμενος επί έχβιάοβι χβΙ διότι
  κροβεηοιεΐτο τβν ΝΝφάλαλον δι*
  να συλλέγα χραματκ.
  —Χορήγησις θε(«ν.
  Το έν Χανίοις ύιτοκατάστημα
  της Άνρβτικΐΐς Τραπίζπς άνεκο(·
  ννσεν δτι χβρπνεΐ έκ τδν αποβή
  κ&ν του θείον Φλωριστέλλα είς
  δπλώοοιντας χαί |ΐή καραγαινούς
  είς τήν τιμήν τβν δρ 284 (κ«τά
  Οάκχον τβν 50 χιλιογράμμνν)
  καί είς τους βυνεταιριβμένου{.
  Διά τούς ιιεμονβιμένους πκραγ»·
  γβύς τβ βεϊβν χορηγβΐται είς τήν
  τιμήν τβν 293 δραχ.
  —Κατ«μήνυσις οωφέρ.
  Καιεμηνύθησβιν είς Χανιά οί
  σωφέρ Μβνβδσβϊ Άναατασίκης
  διότι ώβήγει αυτοκίνητον &νευ
  βίβί, Δημήτριος Λεονάκης δι6·
  τι μετβτρεφε αύθκΐϊέτ»ς τό «ύτο
  κίνητόν τού είς φορτπγον, Ββσί
  λειος Μβυντάχης χαι Διβνΰβιος
  ΓΐΜργαχακης διότι κατελήφθη
  σαν ϊχοντες επί τβν αύτοκινή
  των τ«ν πλβίβνας τβν κεχανβνι
  βμένβιν ίπιβάτας.
  —Ή ποδοσφαιρική αυναντπ
  αίς "Αρδως—©)νιχπς ΕΓΟΗ.
  Ό Άρης ©)νίχης μετά τοθ *■
  κοίου ώς γνκστβν ή Β. Γ. Ο. Η.
  εκλεισε φιλικήν ποδοβφχιρικήν
  συνάντησιν δια την Παρασκευήν
  τού Πάσχα εορτήν ΖΝοδάχου Ου
  γής, ά>αφ«ρβμενβς είς την συναν
  τησιν ταύτην είς τό άπβ 30)3 έγ¬
  γραφον τού γράφει μετα{υ τβν
  αλλκν τα έ£ή(:
  «Ό ϊώλλβγός μας λβγίζεται
  έ{αιρβτικα εώτυχής διότι ίλαχεν
  αύτ* ή μ·γ«λη τιμή νά άγ»»νι·
  οό ηρβτος «ύτβς έ( βλων τβν
  Νακεβονικβν Συλλόγνν είς τό
  εύγενές αθλητικόν κεδίον μετά
  τβν τεχννν τ«ί εύανδρο» καί
  ίΐρωβτβκβυ Μεγκλβνησβυ».
  "ς Ιγράψαμκν ηδη είς τβν ά*
  γβνα τβθτβν €ΐ έκδρομεΐς μαβ
  θά Ιχουν ελευθέραν την είσοδον
  είς τό γππεδβν.
  Η ΤΑΒΕΡΝΑ «ΜΉΑΟΡΕΙΤΗΙ»
  (τιαρώ Γήν Παλαιάν Νομαρχίαν)
  "Ηρχισε νά κάνη. χρυοές δουλει-
  βς οια τύΛ έξαιρετικό 'Ανωγεισνό
  ψητό καί τοθς άλλους μβζέββς της
  κοί δια την ίκλεκτή ρετσΐνα καί τΛ
  κρσσιά της. Μ<α ίτΐΐσκεψις άρκεΐ. Δβχόμεθι <οΙ παραγγελίας ψη τθν. } ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ ΙΛΤΡΟ£-ΠΑ·ΟΛΟΓΟΧ 'Αριβτβδχβί ΈθνΐΜβδ ΠανεκιοτιιμΙο» 'Αβε) νβν κ«1 ΧτραηΝτικϋι 'Ικτριχϋ* Ζχ·λΑ(. Α<|«ται καθ' εκάστην «Ις «6 ·α·ρακιΙο* Έαμα». Ματζα-ΐτάκη (Βα*.τ· Τζβ|>1), ά#ι·μ6«
  ~Μ#ώνου 443. + ψ»
  ι*
  Ηράκλειον Κρήτης
  ΓραφεΤα έναντι Νομαρχίας
  ανορθωσισ:
  Πρωΐα Κυριακάς
  4 Απριλίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΑΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΤΑ ΑιΊΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΜΩΣΜ.ΑΝΤΑΝΤ
  ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΩΣ
  ΔΙ ΓΙΛΛΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Απριλίου ι(τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Σημερινά τηλεγρα
  φηματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι αί
  Γαλλικαί έφημερίοες σχολιάζουν βιά
  μακρών τα αποτελέσματα τής συσκέψε¬
  ως τής Μικράς Άντάντ.
  Κατά τας κρίσεις ενίων Γαλλικών έ·
  φημερίδων ή Μικρά Άντάντ παρουσιά-
  ζεται άπομακρυνομένη των Γαλλικών
  άπόψεων καί συγκεκριμένως των άπόψε·
  ών τής κυβερνήσεως Μπλούμ έναντι τό·
  βον τής Γερμανίας καί Ιταλίας όσον
  καί των κρατών χήςΚεντριχήςΕύρώπης.
  Γενικώς αί έφημιρίδες χρίνουν Βυσμε-
  νή τα πορίσματα είς τα όποία κατέλη¬
  ξεν ή προχθεσινή σύσκεψις τού Βελιγρα
  οί ου διά την καθόλου Γαλλικήν πολι
  χήν.
  ΣΫΝΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  Κ1Ι ιΡΧΗΓΟΪ ΚΥΒΕΡΜΗΣΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Την 11.3Ο' π. μ.
  σήμερον ό Άρχηγός τής κυβερνήσεως
  κ. Μεταξάς εγένετο δεκτός υπό τής
  Α. Μ. τού Βασιλέως είς μακράν συνερ
  " γασίαν. Κατ* αυτήν ό ΛΑναξ κατετοπί*
  σθη επί των τρεχόντων ζητημάτων. Έ·
  πίσης καθωρίοθηααν αί τελευταίαι λε¬
  πτομέρειαι τής περιοδείας τής Πελοπον
  νήσου είς την οποίαν άναχωροΰν Βασι¬
  λεύς καί Πρωθυπουργός την πρωΐαν
  τής προσεχούς Δευτέρας.
  «ΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΝΙΙΜΟΟίΣΙΔ
  ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙ Μ ΕΙ Ο Υ
  ΤΟΥ ΣΤΡΐ]0ΠΗΙ ΞΗΡΔΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Απριλίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Εδημοσιεύθη σήμερον
  ό άναγκοχστικός νόμος διά τού όποίου
  έπέρχοντ&Ί οιάφοροι τροποποιήσεις είς
  την νομοθβσίαν τού Μετοχικοΰ Τα¬
  μείον τού κατά ξηράν ^ στρατού. Αί
  τροποποιήσεις άφορούν ιδίως τα μερί-
  αματα των οποίων τού λοιπού θά δικαι
  οΰνται οί έξερ^όμενοι τού ατρατιύμα-
  τος άξιωματιχοί μετά ουμπ>ήρωσιν εί·
  χοσιεπταετοΏς υπηρεσίας καί μετά τόν
  θάνατον αυτών αί οικογένειαι των, ήτοι
  αίνόμιμοι βύζυγοι χοί τα έκ νομίμου
  γάμου τέκνα. Οί'άπόστρατοι ή άπότα·
  κτοι δικαιοβνται μερίβματος μετά οε-
  χαπενταετή ύπηρεαίαν.
  Τάπερί διαψωνιών είς την Μ. Άντάντ
  Οί Γερμανοί διά τό Ίαπωνικόν.
  γραδΐου, μέσω Ρώμης, Βια|δοιασμο* οθτοι «λικβς έ|μένον, «ροσθέτουν οί κυ
  ψιύδουν κατηγορηματικάς
  τάς έκ Παρισίων Φήμας «ι
  ρί υπάρξεως διαφυνιβν
  είς χήν συνιλθοθσαν Ικιΐ
  διάσκεψιν τ·ν κρατβν τής
  μικράς συνεννοήσεως. Τού
  ναντΐον αί εργασίαι τής
  διασκέψεως έσυνεχίσθησαν
  είς Ατμόσφαιραν έγκαρβιό
  τητος, βλβΐζεται δέ δτι Θ4
  καταλήξουν «Ις θετικά ά
  ηοτιλβσματα.
  Έκ Λονβίνου αγγέλλεται
  δτι ό τύτΐος τής Άγγλικής
  «ρωτιυούσης άκασχολού
  μινος μέ ιήν διάσκεψιν τής
  μικρδς Άντάντ, ΙσχυρΙζι
  δ έ ή Ιλ
  ξέλιβον
  Έκ ΒερολΙνου τηλεγρα
  Φοΰν δτι τα ««αναλαμβανό
  μενά τελευτα(«ς έκ Παρι
  σίων «ερί απειλών έ«εμβά
  σΐ«ν κλ«. τής Αγγλίας
  καί Γαλλίας έν ·Ισ«ανί« ύ
  «έρ των έρυθρβν, άντακο
  κρίνονται μόνον ιΐς «Οσε
  βιΐς «όθους τΑν ό «άδων
  τοθ Τορέζ. ΟΙ τ«λευταϊοι
  «ν καί β«ιτυγκάνουν μί
  τοθδι νά τροφοδοτοθν
  η έθ
  μικρδς Άτά, χρζ
  ται δτι έναντι ιής Ιταλο
  σιρβικής συνβήκης Αξιφρά
  σθησαν τυνικοΐ τινις ένδοι
  Μρι τοθδι νά τροφ
  σημαντικώς την έρυθραν
  Ισπανίαν έκ Γαλλίας καί
  Αγγλίας γνωρίζουν καλώς
  δτι οθτε ή επίσημος Γαλ
  λ(α, οΰτι κυρίως ή Αγγλία
  ί δθέ νά άνα
  λ(α, οΰτι κυρίως ή γγ
  είνε διατεθειμένον νά άνα
  μΐ|θοΟν ένιργαΗ Ι ν Ί
  Ί
  κλοι τοθ Βιρολίνου, δτι
  καί δ άνΐφοδιασαός τβν Ί
  σνανων δι' Αγγλικών κσΐ
  Γαλλικεβν «λοΐων θά «αύ
  οτ] νά διινιργήται έντός δ
  λΐγου ένεκα των οφΐσταμι
  νων σοβαράν ε)όβων γενι
  κωτέρων -ιρινλοκ&ν.
  Τηλΐγραθοθν έκ Βιέννης
  δτι ό «ρωθυβουργός τής
  Αυστρίας κ. Σοΰσνιγκ ένδέ
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΔΙΗ ΠΡΟΕΑ.ΣΙΣ
  ΤΩΝ ΕΒΝ1ΚΟΗ ΠΡΟΣ ΜΠΙΑΜΠΙΟ
  ΤΟΥ ΟΟΟΙΟΥ ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΗΠΤΩΣΙΣ
  ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑΙ ΖΗΤΟΥΝ
  ΕΝΛΓΟΝΙΩΣ ΝΕΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ!
  'Λψ

  άγγέλ-
  έξέδο»
  Βούργων, ·1ς την όκοίαν Μ*ν άπόψε ανακοινωθέν είς τό
  £ς γ,ωοτ6» ,«σσ.«, καΐ —Αν».. 1£ £;"~*"ΧΖ££."
  ώς γνωστόν τσσσιται καί να.^ϊ.μ·»*»».. -—------
  σήμερον άντΐμέτ«·«ος ή Μι νεχίζοντα τάςέπιθέσεις των προελαύνουν
  Κ0& Άντάντ άκάθεχτα πρός τό Μπιλμπάο τό όποϊ·
  _ ' ι όν ήρχισαν ήδη να έκκενώνουν οί έρυ»
  θροΐ. "Αλλα τηλεγραφήματα έκ Παρι*
  σίων άναφέρουν ότι οί ύπερασπιζόμενοι
  τό Μπιλμπάο.Κυβερνητικόν, άντιλαμ·
  βανόμενοι τόν μέγιστον κίνδυνον* τόν ό-
  καί ή μεταψοράαύτοϋ έντός τής νήσου ^.^^Γχ^^ρίΓΓ,Ι"^
  ~ ■ ',νηθούν νά συνεχίσουν την άμυναν των
  καί ν' άντιστοθν είς την πίεσιν των έθνι·
  Αί άδειαι έξαγωγής ελαίου
  *τ 9
  Κατόπιν τηλεγραφικάς έξου
  σιοδοτήσεως τοθ κ. ύιουρ
  γοθ ΓενΐκοΟ ΔνοικητοΟ Κρήτης
  οί νομάρχαι δύνανται ν<* ιισ οέχωσιν αδείας εξαγωγήν έλοΙ ου διά τό εξωτερικόν άφ' ή αρχίση ή κατανάλωσις των σπορελαΐων έν ιή >ήσφ.
  Τοιαύτας αδείας δικαιοθ-
  ται μόνον οί άνεγιωρισμένοι
  έξαγωγεΐς τής τελευταίας πεν
  ταετΐας έφ' όσον ή Ιδιότης
  των αδτη άτιοβεικνύεται νομΙ
  μως.
  Είς τας υπό των νομαρχων
  ίκδιβομένας άβεΐας ΒΛ άνα
  γο^φεται ό τόιιος δι* 8ν προο
  ο'ζετσι ή έξαγωγή ή έταιρβΐσ
  ή οΐκος ιΐς παραλοβήν τοθ δ
  ποΐου φορτώνοντσι κσΐ ή υπο
  χρέωσις τοθ ίξαγωγέως νά <( τ0 αντίστοιχον συνάλ γν λαγμσ. άδίΐαι οδιαι Θά είνε αύ στηοος προσωκικαΙ, Θα κοΐνο|κών ποιοθνται δέ καί είς την Γενι κήν Διοίκησιν Κρήτης. Δια τοθ (61ου έξουσιοοοτι κοθ τηλβγραφήματος άπαγο ρεύετσι ή μβτσφορά έκτός τής νήσου είς τό εσωτερικόν έλαΐ ου έκιτρέπεται βμως ή έλευθέ ρα μβταίορα έντός τής νή σου. ΑΙΕΡΓΑΣΙΜΟΙ ΩΡΑΙ ΤΗΣ ΜΝΙίΡΧΐΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΦΙΚΝΟΥΝΤΑΙ ΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ Έκ τοθ ύο|υηουργί(ου τοθ Ή Ιλιυθΐροι ιΐοοδος κβΐ οί Τύπου κα1 Τουρ,σμοο άνβκοι ---------- -■»----'- ·Α" »- Νομαρχίαν Ή 4κροάσεΐζ ',τον πολιτβν ιίς την Νο μαρχίαν θά έπιτρίποντοι άπό τ*]{ ςύριον Διυιέρας άπό τ]ς 11 κ.μ 1 α.α. Έ&νϊσιαοι 6) ρακχΕ[ου 8τι λί ί μ την Ιΐην τρέχ. ρα η η ρχ καταπλίει είς τόν λιμένα μας μίχρι *«1ς 1 μ·μ· *η*>*νη « τό πΕρΐηγητικόν «Κόϊρο Σΐτυ»
  ραι δρ'ζοντβι άπο ίίς 9—1 καΐ ήν 14 τό «ΛοπΙτσιο» καί
  ρ ρζ
  άπό τί)ς 5—8μ.μ
  Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
  ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ
  Πρίς την Γιωργιχήν 'Υπηρεοίαν
  ΉραχλιΕου άπεοτάλη χίίς τό χά
  τωθι τηλεγράφημα
  οας
  την
  την 25ην τό «Γκένεράλ φόν
  Στάουμπεν μεταφέροντα τιερι
  ηγητβς πρός έτιΐσκιψιν τής
  ΚνωσοΟ.
  ΤΑ 1ΥΜΒΟΛΑΙΟΓ)ΚΑ
  ί ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
  ι Πρός τάς δημοσίας άρχθς
  ΑΙ
  ΔΙΑ
  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
  ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΕΣΟΔΕΙΑΝ
  ΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΛΕΥΡΩΝ
  ΑΡΤΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΟΥ
  Ή Έπιτροπή Διαχιμήσιων σονιλθιθο» χίες χ»
  Βώρισι αίς χάταβι τιμάς:
  "Αλιυρα >ευια κατ' δ>Λν δρ. 13.58, κιτυρβθ
  χά 10,18 1)2. "Αρτος λιυχίς 12 30, πιτυροθχος
  8.90. Γάλα χατ' ο» «ν δρχ. 8 λιανιχβς, Γιαούριτ)
  χβχ' έ»αν 10.
  2αήλη ηάγαυ βίριυς 21 χιλιογραμμων χονδρι
  χθς έν τοίς ΙργεοΐαοΙοις δραχ. 8 ΐχάοτη. ΈηΙ μι
  ταφερομένου δαπάναις τοθ ιργοσταοΕου είς χά πρα
  ήρικ δρβχ· 9. Είς ήμΐχονδριχάς πωλήοείς έννοου
  μένας άπ6 3—10 σιτ,λδν ένχίς πρατηρίοις δραχ.
  8,50 χβΙ 9,50 χαχά τίς α>ω διακ'ίαιις. Λιανικώς
  έν τοίς πραιηρΐΌις δραχ. 11 Ι
  ΟΙ ΟΡΚΙΣΘΕΝΤΕΣ ΠΡΟΧΘΕΣ
  ΑΡΧ1ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  ΟΙ υπο τβθ Έηβητικου Χυμββυλ(ου Άγρβφυλ»
  κης διορισβίντ»ς Άρχιφ«λαχ«ς ώρχίαβησαν ηρβχθέ;
  κβί μκτιβηοκν ηρές ανάληψιν των ΜαθηχόντΝν
  τ«ν ώς χατϋβι: Έμμ. Ά λμηαντκκης ένταδθβ, Δημ.
  ΕβλβχριστιβιναΐΜης ·Ις.Κ*νλΙΚβοτίλλι,Μ,Παηαοημη
  τρβκηςεΐς Έπιβκοηίιν. Γιύργ. Χυννίλόιχης βΐς Άρ
  χάνβιι;, Γεώργ. Τ.ζαγκ«ρκ»η{ είς Χΐροόνησον,
  Γιιίργ. Ά σαριωτάχης εΙ« Μβχόν, 'ϊμμ. ΠανβγΐΜ
  τ»κης ΐ·ί Κοιστίλλι Βι6&1ος, Κιηοτ. Άρ·τάκΓ(
  (Ι( Άγιε{ Παροιακές, ©ρασ. Μβροινγάκης είς "Εμπ«
  ρβν, '/ω Καπετβνιβνάκης είς Βιάννον, ΕΰΒ. Παπά
  β«κης είς V^^)>^ν, Γεύργ. ΆγβπάΜης εΙς'Αρχβλβ
  χίρι, Έμμ. ΧοιλΜΐοδοχης «Ις Ιχβινιί-, Ίη Σιιπ*
  οάκης είς Ούργςν, @Μ|ΐ«ς Χ«ριτ«»η( είς Στάβ
  ΓιειννοιΧΓνδάχης ιί; Άγίκν Βαρβάρκν
  1936
  ίψΛς δ«ό νίμου 523
  σιβαι χαπνον Ιοχ» χαί εάν
  ργή
  ίι' έ
  σιβαι χαπ
  φιτκν&ν άηοφάσιων χρΕνιβντκιχα
  τάλληλα Ιδάφη τιον
  τβιοάκης είς Ούργςν, @Μ|ΐ«ς Χ«ριτ«»η( είς Στάβ
  γι((, 'ί». ΓιειννοιΧΓνδάχης ιί; Άγίκν Βαρβάρκν.
  Μιχ-ϊττυρΐόαχπί εϊς ΜΰΙρΐ(, Άλ*ϊ 'Αβραμάχης
  ■Ις Ζ«ί*ν, Έμμ· Βασιλάκης ιΐς Βλατ«€ν, Εύαγ.
  'Αβχς εΐί Ν«βιρικ*ρι Φίλ Φρ«γΜα«ηςε{
  Τνμ
  Γ
  Ζ«ί*ν, Έμμ σκης ιΐς Βλατ«€ν, Εύαγ.
  Ββββχης εΐί Ν«ΐβιρικ*ρι, Φίλ. Φρ«γΜα«ηςε{{
  η«»ιι, &*»νοτ. Βββνη>άχΐιβ εί» Άγιβν Μνρκγβ
  Ι·)· ΙΙ«χΐ·νάχη< #** Κρ·νβ»)ν«, λληλα Ιδάφη Διΐιιθοναής Γιβιργίας ΚομΙνης». ΑΘΛΗΤΙΚΑ Σήρ χήν πρΐίίχν βνεχώρηβεν δια Ρεθυμνον ή ϊοχυρά ποδοσφαι ριχή όμβς ιής πόλεώς μας χοθ Ό μΐλου Φιλάθλων ίνα ουνανχηθ^ είς επίσημον φιλικόν κγννα μ·χκ νί)ς μιχχίΐς δμάδος χί]ς πέλιως χβδχης. Ό «ιω» πρρμηνύιχαι έ χτάχτου ένδιαφίρονχος λόγφ ιής ίρτιιβτατης ουνθίοιως άμοχίρων τΑν δμάδων. Είς χον Ο Φ Η. έιοι μάζεται έ>θΰυοιώΐης δποδοχή βχό
  Ρέθυμνον.
  ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ
  Κατα χήν προχθιοινήν συνε·
  δρίβσινχοθ ΔημοχιχοΟ Συμβουλίου
  ή ίπανυληφθιΐοα ίημοηραοία διά
  ιήν ενοικίασιν τοθ φΔρου έηΐ χβν
  μετοφιρεμίιων διά θβλάοοτ,ς έγ-
  χορΐων πριτόνιιβν χαχιχυρώθη
  χιλι ωιιχώς έη' έ»όματι τού χ.
  Έμμ, Σπινθουράκης κνχΐ δραχ.
  2 653 000. Τα μΐλη χοθ Δημοχι
  χςθ Συμ6(υλ(ου εκλήθησαν είς
  συνεδρίασιν χαΐ διβ χήν έοπίραν
  αυριον.
  ΤΟ ΣΥΜΒ9ΥΑΙ0Ν ΑΓΡΟΦΥΛΚΗΣ
  των
  τοθ
  ΟΙκονομικ&ν
  σχετικώς μέ . τάς βιατυπώσεις
  υφ' άς καί μόνον θά εκδίδων
  ται υπό των συμβολαιογρά
  Φων άντΐγραφα πράξεών των
  έφ' άπλοϋ χάρτου μ έ την έν
  δειξιν «κρός χρήσιν τοθ Δή
  μοσΐοι».
  ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
  Τό υπουργείον των Έσωτε
  ρικών άναζητεΐ τούς συγγε
  νεΐς χής έν 'Λ^άνοις διαμενού
  σης Μαρίας Βουβούρη.
  Η ΛΙί ΘΕΣΙΣ ΣΠΟΡΕΛΑ ΟΥ
  Πλτιροφορούμιθα αρμοδίως δτι
  κιχό οϋ?ιον Δευτέραν θά δοθοθν
  χαχά πασάν πιθαΐόιητα είς χήν χά
  χανάλωσιν τα ακορέλαια.
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ έ
  λαιοταμεΐου ή Ανθησις των έ
  λαιοίένβρων ί(ς δλα σχεβόν
  τα &ισμερΙσματα τοθ νομοθ
  εΤνβ άρκετά πλουσΐσ. ΑΙ άο
  μόδιαι 8έ ΰτιηρεσΐαι έκφράζον
  ται μετά μεγαλειτέρας βίβαι
  ότητος δια μίαν καλήν έλαιοε
  σοδεΐαν. Έπομένως ύπολεΐπε
  ται μόνον να ενεργηθή ή
  δισβροχή τΛν έλαιοοένβρων
  κατα τοθ δάκου ή 6πο(α
  καί θα ιξσρτηθή έκ τοθ
  ύπουργείου τής Γεωργίας είς
  δ Ιχούν αποσταλή πρός ΐγκρι
  σιν τα οίκεΐα διχαιολογητικά.
  ΞΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
  Β'ΔΚΑΚΗΡΥΧΟΙΥΝΔΙΔΙΚΤΟΡΕί
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Απριλίου (τού ίντα
  ποκριτου ΙΛας).— 'Έκ τής πρυτανείας
  τού Πανεπιστημίου Αθηνών άνεχοινώ
  θη απύψε ότι ή σύγκλητος απεφάσισε κα
  τα την τελευταίαν βυνεδρίασίν της ν* &·
  να κηρύξη «π' .εύκαιρία τοθ έορτασμού
  τής έκατονταετηρίδος τού Ανωτάτου
  πνευματιχού ίδρύματος πολλυύς διαπρε
  πείς ξένους επιστήμονας έπιχίμους δι·
  Βάκτορας αυτού. Οί ξένοι οΐτινες θά τι-
  μηθούν θα παρβκληθοΰν συγχρόνως νά
  δεχθούν νά ίώσουν σειράν μαθημάτοαν—
  διαλέξεων είς το Πανεπιστήμιον των Ά
  θηνών, επί τής είδικότητός τού έκαστος»
  ΑΙΑΠΟΘΗΚΑ
  ΤΟΥ ΤΕΛΟΝΒΙΟΥ ΜΑΣ
  Ή Γβνική Διοίκησις Κρήτης
  ενέκρινε τα ύποβληθέντα πρός
  αυτήν «ρακτικα μειοδοτικής
  δημοπρασΐας δια την έπισκευ
  ήν των άποθηκων τοθ τβ)ωνε[
  ου Ηρακλείου καθ' α τελευ
  τα Τος μειοδότης ανεδείχθη 6
  έργολόβος κ. Μιχ. Καρτερά
  κης. μ|||
  ί^Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΠΥΡΚΑΪΑ
  Προχθές την νύκτα έξερρά
  γη πυρκαϊά έντός τοθ παρα
  την οδόν 1821 ύποδηματοποι
  εΐου τοθ θ. Κορασοειδή προ
  ξενήσασα ζημίας 15 χιλ. δρχ.
  περΐπου· Κατσφθάσασα έγκαΐ
  ρως ή πυροσβεστική άντλία
  κατώρθωσε να οβέση ταύτην
  άνευ άλλων ζημιων.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ
  ΑΙ,εν τβ άγορδ μας κυμανθεΓοαι
  χθές τιμαί των διαφοράν έτχβρΐε··
  «ροΐόντων βΤχον β€ κατ·βι:
  Ψ
  ί
  ·'
  ΊλεειΜει
  «
  Ψ
  Υ1
  β—Ε0
  Έντ6ς τί)ς αρχομένης έδϊομά
  ί5ος ϋά ουνεδριίοη έηΐ !ιαφίρων| ' ΑαΟρ>ι
  τριχιύοης «ύοιυς δηηρεοιαχβν (τ«χ«4οΜ
  ζητημα^ων τό Εποπτικόν Συμβιύ^
  λιον Άγροφολαχής ΉρακλιΙου.
  ΣΥΛΛΚΨΙΣ ΦΪΓΟΠΟΙΝΟΪ
  Παμ' όργάνων τοθ σταθμοθ
  Χωρεβολακής Ανωγείων συ¬
  νελήφθη 6 φυ·)οποίος Ιωάν.
  Ε. Μανου,α άτιοσχα>»!ς άρμο
  9
  ?
  14.-
  ■ ββ^βν .
  ■οινα ν. έοοοεΐαε
  Αι«νι«ε>< 1·ειεητε« ΈξαιρετικοΙ 1 ' ΙΙ«ιο. α' ·«·«, 81 Μ,- ■».- „ «' «οιεν. ΙΠν·ι Α·χ«ν·ν «« 26.Ρ ■«λ·βυ|Ιο· μτ* ·■.".. 6 Μαρού-α >ΜΖ. Ι,Μ
  Μίλι «οιοτικβε
  •Ν.
  μ, -4ε,
  Η,
  4·.
  Η. -Ν.
  Κουκοΰΐια (ηρα
  Δβριιοτα βόΐα
  'Αρνοδίρματα ίΒι#.
  ■ρορ«τ·ν ίώ
  ■ρορ«τ·ν αίγών
  ■αλλι« εΜΐ* οκάν
  Τιμαί Συναλλάγματβς
  Δολλαριον β~ϊπβ1-ΙΙΐβ»
  ΔΙ|κι Με ^ιεβ
  Κορώνα ΣουοοΙα'ί Μ
  II—
  «8.40
  ·ςϊ~β»^ .. ΙΤ0-Ι.18
  Έλ#·«.< φράγκον λΙ«ν. φράγκον Φιορΐνι Όλλανβ. Τ«·χο«λ·|ι—(α« «1.4»- Η.7β 61 Ι.Μ- Μάρκον θ·^«1λ Αι·ε««α ·« ΕΙΣ ΤΟΗ Τ0ΜΕ4 ΤΗΣ Μ1ΑΡ1ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΙ ΜΟΚΟΝ ΕΠ1ΧΕΙΡΗΙΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 3 Απριλίου (τού άντ» ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματ* έκ Μαδρίτης άγγέλλουν ότι ανακοινωθέν τής έπιτροπής Αμύνης εκδοθέν τό ά- πόγευμα ισχυρίζετο!ι ότι , τα κυβερνη- τικά στρατεύματα ένήργησαν πλείστας έπιθέβεις είς διαφόρους, τομείς μέ έξαι- ρετικβς επιτυχίας. Αντιθέτως, άνακοι· νωθέν τής Σαλαμάνκας τονίζει ότι είς τό μέτωπν τής Μαδρίτης έλαβον χώ¬ ραν μικροεπιχειρήσεις μόνον καθ* άς οί έθνιχοΐ κατώρθωσαν νά βελτιώσουν τάς θέσεις των· ΙΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ II Ε ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΝ ΥΠΕΡ Α Φ Ρ1ΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 3 Απριλίου (τού «νταποκρι τβδ μαις) —ΑΙ κΐβφοραί !των Δήμων καί Κβινοτήτων υπέρ τής Άερσπβρίβς σονεχί ζονται πάντοτε. _«6' & & αχοινοίται άνΐ πιοήμνς αί ιίοφοραΐ βύΐαι κΐνκ πιθανόν να σβντελεσβυν είς την συλλογήν πβσβΰ ίκανοϋ δια να Ματ«0ΜΕ»ααθβαιν βΐροπλκ να μέ τα βνοματο. των Μυριντέρνν πέλι ών καί περιοχήν τής παλαιάς Καί νέας Έλλκΰος. _______ ΤΪΙΚΑΙΝΐυθΥΝΗΟΙΙΙΙΙΓΕΙΟΥ Α®ΗΝΑΙ 3 Απριλίου (τού άνταπβκρι χ·ύ μβς) —_ήμερ·ν περί την μεαημβρίαν ίτελίοβησαν έκιβλητικδς χά Ιγκαίνια τ·δ έν Νία Ίωνία Νηπ»«γωγϊίβυ τβδ ΠατρΐΜΤΐ χβδ Ίορύματος. Είς τα Ιγχαίνια παρέστη ο«ν ή Α. Μ. ί Βασιλϊύς λ ύπβυργός τής Κρβτικής Άντιλήψκνς κ. Κορυςής καί &λ λβι έπ(οημ·ι· Λογβυς (ηί τήί|Ηθΐνωνική£σ>ι
  μασίας τβδ Ίδρύμκτβς έ,κβρώνησκν ο πρέι
  όρος τβδ Πβτριωτικοδ Ίδρύματος μ. Φίλων
  καί ο ύπβνργός τής Πρβνβίβς κ. Κβρυζής.
  Η ΠΕΣΟΥΣΑ ΒΡΟΧΗ
  Γ«λλιε«)ν
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Απριλίου (τού ά ντα-
  ποκριτού μ«ς)· — Τό υπουργείον τής
  Γεωργίας ανεκοίνωσεν άπόψε ότι κατά
  πληροφορίας των τοπικών ύπηρεσιών
  τού αί τελευταίαι βροχαί έπεξετάθη-
  σαν είς ολόκληρον γενικώς τή* χώραν.
  Ή πεσοΰσα βροχή κρίνεται ώς άπολύ·
  -..—*.,τω« ·η·Ρκ^ βιά νά εξασφαλίση ν
  υ·—1,14 καλήν παραγωγήν των βιτηρών
  βλ·»βί«ν
  1δο
  δ·ο« «
  ηλβυοΐβ
  'Εδημ»*
  ϊρ««{ δι* μί«
  ίφβενβν κ«Ρ
  Αί ο«Υ*«ν
  ρ·9·ρ(«'> ·ϊ ·
  ρ,αμβτων τής
  έλίς ένβ
  Ικννβπβιητικα
  ί >
  τήν Πίδιβίδβ
  νεν. Είς *· Μ
  την Ίίράΐβτρ
  ■ν. ΕΙ» τ«ΰ;
  Χ
  μνης
  βερίχ των ίλ«
  β(«. Ε«ί ή η·
  «ιτ«ι έξ «λ
  ΜΐηΤΙΜΙι. —«
  Μ»λβη*τ«μ·
  Μντ«ΐτ(«ν >
  ρρ3
  λλήρης β*«ρ
  έφέτβς κλ(ν«
  τβν έλβιβδέν
  ρ·( τβν βνβί
  β(ις βλ«στή< λειχβνή βΐβ ίέν μκα·λα( ίυαάρεστον μ »8·δν μέχρι ■ ιΐ ί Ρ«ν»»γή τβδ έ ·ρχ·μένην · ν» 4 ΙχβνβποητΐΜ ^ μ«ί· Ύ*·λ·ι 1 ·ΡΧ·μένη έα Κ πδααν πρ< **ϊν τής μι ρί·ς μοχΙ λβγ «»ί τϋς έλ «£ τιν«ς τ» ί»Ρ«ί·5 *«τ· ·* ·Ικ·α«κτΐ *■ ηρέηκι βι < ·λ«ιΦπ«( 'δνοιβιν τβν «ν ή, β Πρ «φ' νβμοί Τί,ν |νκ 5» πβσ ρ{«^ αμ·ν τώ ΑΙ