94108

Αριθμός τεύχους

4535

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

6/4/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΕ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤ1ΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙνύπτοο
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  Ετησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  πατά φύλλον
  Δρ. 3
  ΤΡ1ΤΒ
  6
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ Ι (ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΔΑΟΥ 4535
  ΪΒίιίΐΙΙΙΣ ΣΥΙΤΑΚΤΒ1 ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΡΓΟΝ
  1ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΤΝΣ
  ΕΘΝΙΚΟΝ
  Σ
  ΑΙ προβλέψΐις δια την προ
  σεχίϊ ελαιοπαραγωγήν, είναι
  έξαιρετικϋς ευχάριστον Συ
  στημντΐΜή καλλιέργκια τ« τε
  λκυτ«ι«ίτη. Επιστημονικήν
  κλάδευμα άπό τα συνεργεΤα
  τοΒ έλαιβτβμείβυ. Όργωμα
  χαί λίκανοις είς τα κερισοβ-
  τκρα τουλάχιστον διαμερί-
  σματα. Και, κυρίως αφθβνβι
  βροχαί κατά τον εφετεινόν
  χκιμδνα, ίκ των οποίων εκο
  τίσβη καί βνίβρυσεν ή γή
  κ αί διίλνοΒ τάς λικαντιχάς
  θυσίας καί τάς «φομοιωσεν
  Μαί τας μεταυβίωαεν εί; θρβ
  κτιΚβ βτοιχΐΐα ίδωκαν νέαν
  ζωήν είς τα ελαιόδενδρα τού
  τόπον. Ύπεβοήθησοιν την
  πλουαίαιν βλάατησΐν των.
  ΕαΙ ίδ·αα την δύναμιν δια
  την πλουσίαν άνθοφορίαν
  των. Εδημιούργησαν δηλ«·
  δή τάς ββφαλβϊς πρβϋιτβθέ
  σεις καί τούς καταλλήλους
  βρβυς δι* μίαν επιτύχη καΐ
  άφθονον καρπβφορίαν.
  ΑΙ συγκενι-οούμενοιι πλη
  ρβφβρία», έξ βλων των δινμΐ
  ρισματων τής νήσου, είναι
  απολύτως ίνθκρρυντικαί καί
  Ικανοποιητικάς Είς την Μεσ
  σβράν κ«1 τό Μαλεβϋζ». Είς
  την Πεδικδα καί την Βίαν
  νόν. Είς τα Μερχμβέλλο «αί
  την Ιεραπέτρα ν καί £ητκί
  ■ν. Είς τεύς νομούς Ρεθύ
  μνης καί Χανίων π άνθοβο
  φ·ρ(α των έλαιων είναι πλβυ
  σία. Καί ή παραγωνή προβλέ
  πεται έξ ολοκλήρου ίκανο
  ποιητική. Καί είς αύτό τό
  Μυλοπόταμον έπου επί δεκ«
  πενταετίαν καί πλέον ιΐχΐ
  παρατηρηθϋ τελεία άφορία,
  πλήρης βχαρκία. των έλκιδν,
  εφέτος κλίνουν οί κλάδβι
  τβν έλαιβδένδρων υπό τό βά
  ρος των ανθδν καί τής πλου
  οίας βλασπΐσεως. Υπάρχη
  λοιπόν ή βεβχιότης, έ τι εάν
  δέν μεσολαβήση τίποτϊ τό
  δυσάρεστον χαί αν συνκχι-
  οθούν μίχρι τέλους ευνοικαί
  αί χαιριχαί συνθήκαι ή ην
  ραγωγή τοδ ελαίου κατά την
  ερχομένην εσοδείαν θ« εί
  ναι εξαιρετιχώς πλουσία κ α»
  Ικανοπβητ.κή διά τον τόπον
  μας. ΎπολογΙζεται δέ ότι η
  έρχομένη ίσοόκία θα υπέρ
  β$ πάσαν προηγουμένην καί
  λογφ της μεγ***·! κ«ρπ·φο
  ρί»ς καί λόγω τής ΐπεκτά
  οίας τής ίλ««ι·χοιλλιι.ργ«ί«ς
  είς τινάς τεύλκχιατον περι
  φερϊίβτς κατα την τελευταί
  αν εΐκβσβετίαν. Άλλαι δβν
  θά πρβπκι β·β«Ιως ν* ·μπι
  οτκνθ&μιν την έξοισφάλιαιν
  της βλαιβπαραγωγης (1$ την
  ϊύνοιαν των καιρικών συνβη
  κων κ»ι τής θείας προνοίας
  μονον, ©α πρέπει νά βοηθή
  σωμκν καί ημ.Ις πρός τουτο.
  Καί κυρίως θ« ηρέπει νά συν
  δράμουν είς τούτο, η Γεωργ.
  Μί. ύ«ι.ρ·θί* κφ' ενός χαΐ τ·
  ταμείον Πρενοίας έλαιβπα
  ρ*γωγϋς υφ' ετέρα».
  Εύπ,χδς, κ«θ' όίς Ιχ·μ»ν
  πληροφορία£, το έλαιοταμεϊ
  •ν τού νομοδ μ«ς έζήΐηοΐν
  ήδη την έγκρισιν τού υπουρ
  γείου τής Γεωργίας διά την
  διάθεσιν ποσοθ τεσσκρων έ
  χατομμυρίων δραχμ&ν πρός
  ψεκασμόν των έλαιβδένδρων
  καί την οργάνωσιν γβνικώ-
  τερ·ν τού βγωνες πρός κα¬
  ταπολέμησιν τβδ Οάχβυ. 'Α
  ναλβγβυς δ* απβφάσεις ίχβι
  λάβκι καί τ· Ταμείον Λαση
  Βίου δπως κπίοης καί τ* 4-
  λαιοταμεΐκ τβν δύ· αλλων
  νομ&ν. Καί πιστεύομεν ότι
  τό υπουργείον τής Γεωργίας
  0α δώση, εγκαίρως την Ιγ -
  κρίσιν τού δια την διάθεσιν
  των έγχριθίντων ποσών ώ-
  ατ· ο α ών κατβ τοδ δάκου
  να ·ρχίσα είς την κατάλλη¬
  λον βχριβδς εποχήν. Καί
  την πίστιν μας αύτην την
  στηρίζ·μ·ν είς τό ·τι τ·ν τε¬
  λευταίον καιρόν, το ύκουρ-
  ·Ι·ν Ηηξιν ίδιαίτΐρον ··
  δ4 6ι* τίν κ«λ
  λιέργειε ν της έλαίας καί την
  εξκσφίλισιν τη; παρκγωγης
  έν Κρή'α
  Τ· υπουργείον αλλωστε,
  γνωρίζει ασφαλδς κάλλιστα,
  ίτι ό δάκος άποτΐλεΐ μέγι
  στ·ν κίνδυνον δια την έλ«ι·
  οπαραγωγήν τής νιϊσου μ«ς.
  Καί είναι γεγονός ότι αν ϊ-
  φίτος πάσχωμεν κ πό ίλλει
  ψιν ελαίου είς τ·ν νομόν
  μας ιδιαιτέρως τουτο όφείλκ
  ται έν πολλοίς καί «1$ τ· ί·
  τι δέν ϊγινε πέρυσιν ο κανο-
  νικός ψΐκ«σμσ;.ίκ κακής άν
  τιλήψΐως καί λ«νθ«σμίνων
  προφανώς ύιτολογισμών ότι
  ή παραγωγή δέν θ- έκάλυ
  πτε τ« ίξβδ« τ&ν ψβκασμβν!
  Άλλ' αυτήν την στιγμήν
  δέν προκειται βεβαίως να
  ζητήσωμκν ϊύ3ύνας άπό κα
  νίνα δι' <τι έγινεν ή μάλ¬ λον δι' ίτι δέν εγινε κατβ τί παρελθόν. Διότι σχβκος μας δβν είναι νά παρελθόν-1 τολογηαωμνν. Αύτην την! σηγμην μάς «νδιαφέρει τό μέλλβν. Κ«ί πρός αύτό απο βλέπομεν. Καί τό μέλλσν κυ ρίως θίλομκν ν« 8ς*«σφ«λί' σωμεν ΚΒλύτερβν. 'Εφοσβν δέ είς τό προσεχές μέλλβν, κ«τβ την ερχομένην δηλα δή ΐσβδΐίαν, θά στηριχθβ- μεν κυρίως είς την ·>λαι·κ«
  ρκγωγήν, διδβμένβυ ότι ή
  καρπβφορία τ&ν αμπέλων
  δέν εμφανίζετνι οϋτβ καί
  προβλέ«ιετ«ι πλουσΐα ίφίτβί,'
  Θαι πρΙπε> ίλην την πρβσβ
  χήν μετ;, να την στρίψωμκν
  Είς την έξνσφκλισιν της ίλαι
  βπβρβγωγής. ι
  Ή διβθ(σις αλλνσΓκ ολί¬
  γων έκκτβμμυρίων δραχμ&ν
  κίς ψκκασμούς. καί οακβπα
  γίδοτς διά την εξασφάλισιν
  τής παραγωγίΐς τβδ ελαίου,
  Π «ιτβία θ' ανέλθη κατά γε-
  νβμένβυς ύκβλβγιβμβύς καί
  ίπί τή βάσει τ&ν σημερινον
  δϊδομένων εί; 15 καί πλέον
  έκατομμύριν οκάδας Είς τόν
  νομόν μας μένον Καί εί; 4ρ
  μετ» έπίσης έκατομμύριν ό
  χάδας Είς τού; αλλους νο
  μούς, είναι 6χι άπλδς δι καί
  •λονηαένη, άλλ' απολύτως
  έηιβκβλημμένη Διότι συμ
  φερει καί έπιβκλλεται άσφβ
  λώς υπο τη; λογικης καί
  τ&ν πραγμάτων η διάθεσις
  έστω καί 10 χαί 12 έχατομ
  μυρίων δραιχμ&ν καθ' όλην
  την Κρήτην δια την εζασφά
  λισιν 30 εκατομμυρΓων ό χά
  δών ελαίου άνππροσωπεύον
  τος με βάσιν την σημερινήν
  τιμήν, αξίαν ενός καί ήμίσε
  ω{ δισΕΚοιτομμυρίβυ δραχ
  μδν.
  Το ίλαιβν έκαναλαμβχνο
  μέν, αποτελεί σπουδαηέτε.
  τον προΐέν. Καί μετ* τόν
  καπνόν καί την σταφίδ», ά
  ποτΕλεΙ το κυριώτεοβν εθνι
  χον είσέδημν έκ τής έξαγω
  γής τοδ έΐϊβίβυ είσρέει είς
  την χώραν αρκετόν συνάλ
  λβγμ«.
  Την «ίίαν αλλωστε τοδ *
  λαίβυ την ησθάνθημεν πε
  ρισσότερβν εφέτο;, ε{ αΐτίβς
  τής ελλείψεως τού. Καί δι'αύ
  τόν άκριβδς τον λόγον, επι
  βκλλΕται μ« κκΘε τρόπον,
  μ έ κάθκ θυσίαν καί μί χάθε
  δυνατήν ανθρωπίνην προσ
  πάθειαν να εξασφαλίσωμεν
  την προσΕχή ίσβδίίαν. Αί
  καιριχαί σηνθήχαι, ή Εύνοια
  τής φύσΕως κ<κί τής ββίοΐς προ νβ(«ί, μάς παρεσχιύκσαν μί ■ν καλήν, μίαν αρίστην, παραγωγήν. 'Λπβμένει λοι πόν νά πράξωμεν καί ημείς ότι Εξαρτάται έκ τ&ν δυνά μεων καί τ&ν ίπιστημονιχβν γνώσεών μας δι« την διάσω σιν της. Διότι άλλως θά είμε 8α αξιοί καί της χειρβτέρας μβίρβς χαί δέν θ« πρέπει νά έχωμεν πλέβν παράπβνα κ ναντίον ουδενός. θά έχτιλισθοθν έπίσης Η ΤΕΧΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΟΣΙΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝ1ΚΥΗΕΡΙΙΣΙ! Ό ίγκριθεΐς άπό τό Υπουργι¬ κον Συμβούλιον Άναγκοοχικίς Νίμσς «περί ίκτΐλίσΐως σειρα; Ιργιον δδοπο ΐϊς χαί υίραυλικνν» άποτΐλιΐ τό πρώτον άπό ττ)( ίδ(ύ σιως τοθ ΈλληνιχοΟ ΒχοιλεΙου, οαφϊς, συγκεχριμίνον, μελιτημέ· νόν χαί θετΐχόν πρόγραμμα τιχνι- κης άναδιοργκνώοιης τ^ς Ελλά¬ δος. ΚβΙ τό πρόγραμμα τοθτο ό φιΐλιται αίς την οημιρινήν Κυ βίρν~αιν ΜιταξαΊ την Κυβίρνη σιν ττ)ς 4ης Αΰγκΰοτου, τής 4ποί· άς άποτιλιΐ τώ δΐκαΐτές σχί< βίον.— Δύο ιΐϋαι χυρίως αί Ιπι οΊώζεις τοθ ίεχαετοθς ούτοθ χαί παραγαγιχοθ πρ&γραμμ»τος π&6 θά διορΐίώίη τα σφαλματα ιοθ πά ρελϋόντοί, Βά δώοη ζωήν ιί( την Χώραν, θά άναπΐύξη τάς πλϊυτο καραγωγιχας δυνάμεις της, χαί βκ χαλλιιιρεύση την οικονομι¬ κήν κατάστασιν τβν πολιχβν χαί τοθ Κρίτους. Πρώτη ίιιιδίωξις:— Ή ά ναπτυξΐς τ<1ς Έλλΐ]νιχ<5ς ΓεωργΙ άς, χαΐ ή ενίσχυσις τοθ 'Αγροτι κου πλτιθϋσμοθ, διά τής προσθή κης έχταοιων δύο όλοχλήρων ε χατομμυρίαν στρεμμάτων ιίς την χαλλιεργοκμίνΐίν 'Βλλτ,νιχήν γ»]ν. Δευτέρα έτΐιδίΜξις:— 'Η οργάνωσις των συγκοινωνίαν τής Ελλάδος διά τής Ιφυιρμογή'ς έ»ές ΊίθνιχβΟ προγράμμβτος οδοπο.ΐχς, πιΰ θά 6έοη τίρμα είς την χατα σιροφιχήν άνοιρχίαν τοθ παρελ ϋίντοί, βναρχίαν κου ίίημιούργη ααν 91 θλιδΐραΐ χομματιχαΐ έπιρ ροαί. Λ·«ομΐρίστ«ρον:— Μέ τό διχαΐ'*. ούτό πρόγραμμα τΐ]ς τε χνιχήί άναδιοργανώσιης τής '£λ λίδος. τκυ θέτει αμέονς είς Ιφαρ μογήν ή Κυβέρνησις τής 4ης Αύ γούατου, θά γίνουν χυρίε»ς τα ί ά) Συμκέ-ήρωσις τοθ 66ι. κου δικτύου τής Χώρας:— Δηλαδή ή 'Ελλας θά άποκτήαη βοθμηδίν, Βπας εγένετο είς δλας τας μεγάλας χο ι πολιτισμένας χώ ρας πλήρες δίκτυον δρόρων, με τό Οικίαν θά άναπτύΕη την συγχοι Μανίαν της μίσφ τής οποίας θχ έ κεχταθοθν χαί θχ άναπτυχθίθν ή Γεωργίοι, τό Εμπόριον, χά Ι τ) Βι ομηχανία, χά Ι θά στερετοθ$ ή Δή μιοΐχ Άοφάλιια. "Αλλβ χά Ι θα προαχΓή δ ηολιτταιμος είς τα ά πόχ·τ?α χαί στερούμενα σήμι ρον ουγχοιν»ν£ας μίρη. άιϊ τής ϊφαρμογής τοθ δεχαιτοθς ούκθ προγράμμβτος ή Ελλάς θΐ Ιχη έχτος τ&ν χαταακιυαζομίν«ν, δρβ μοι/ς νίους, μή<βυς 3628 χιλιο μιτρω^. ί') Θ1 γίνουν άμεσος Ιργα ά- ποξηραντιχί, άντιπλημμυριχί χαί άρδιυτιχά ίιί την αθξηυιν τΐ)ς 'Εθνιχής μας παραγωγής. Μέ τα ϋργβ ούΐα θά δοθοθν είς την καλ¬ λιέργειαν έχτασιις δύο έκατομμυ ρίων στρεμμκτΐον. θ^ άπαλλογοθν οί χωριχοί μας χαί οί αγρόται μας άπό τάς καταστροφάς τίν κλημμυρβν. ΚαΙ θά σιοθοθν οί κλη θυσμοΐ των πίλεων χαί τής 6παΙ θρου άπό τιύς ίλώδιις πυρΐτούς Π4ί» δδηγοθν χιλιάδας νίων είς την φθΐσιν. Πλβον συγκικριμένως.— Μέ τό τιθέμενον είς εφαρμογήν υπό ττ]ς Κυβερνήσεως Μεταξβ 8ε- χαειές πρόγραμμα τεχνικάς χαί παραγωγιχής άναϊιοργανώΐιως τής Ελλάδος θά γίνουν νέαι δρ ό μοί, 3628 χιλιόμετρον δδραυλιχ* Ιργα είς τάς κεδιά3ας θιο)νίχης, Σερρβν, Δράμας, οδραυλιχά χαί άδριυτιχά Ιργα είς την θισσβλί- αν, Ήπειρον, Κρήτην, Κηφΐυσον, έξυγίανοκ ίλβν χαί λιμνβν χαί άντιπλημμυριχά |ρΥα ις την Π·· Ή χρηνιατοδότησις τοθ βικαιτοθς σχιδίου.—Ή ο* νβλικί) δαπάνη τ&ν Ιργων τούτον τακτικών χαί έκτακτον τοθ διχαι ταθς προγράμματο;, θά ανέλθη είς 7 342 έ «χτοιιμύρια δραχμβν. Διά τή" εξεύρεσιν τοθ απαιτούμενον α&Μθ ποοϊΟ ίέν πρέκιιται νά γί νη 8π»ς κατά το παριλθον, χανέ ν» εξωτερικόν δάνειον μέ •■ούς γνω θνβύς βαρείς τοκογλυφιχούς δρους, ποΰ πληρώνιι άκόμη 6 Έλληνι χός Διός Οϊ:ε καμμιά έιιιβίρυν οις τβν πολιτβν. 'Η χρηματοδότησις των μιγάλων α&τβν τεχνικόν χ»Ι παραγωγιχβν έργων, θά γίνη διά τβν τακτικήν μιθόδων τοθ πριϋκολογισμοθ χαί 5ιΑ τβν τεραστίων κεφαλαίων τβν οργανισμόν Δημοσίου ΐτΐου, που έλίμναζον μέχρι τοθ χ ι! Ιμενον άδιάθιτα. ή έτοπο -.0 ό έπισφαλβς. ΟΕ β*;γανι ο υ «οί άντί νά διαθέτουν τα αυγχιντρωθέντα αδτά χιφίλχια είς Ιπισφαλιΐς τοποθιτήαεις, θά τα δ?νι!σβυν είς τό Κράτος πού θά τα διαθέση είς Ιργα μέ παρα γωνιχϊύ; ακοπούς. Τα μεγ 4 λ α αύτά τιχνιχά χαί παραγωγιχά Ιργα τεθ διχαιτοθς σχεδιον που πλήν των άλλον θά δώσουν χαί εργασίαν είς δικαίας χιλιάδας χιιρβν χαί θά έξαλιΕ ψ)υν τελείως την άνιργίαν, θ' άρ χίαουν άμεσος 'έξευριθιίσης χαί τής πρώτης πιατώσιως διά την τριιτίαν 1937—40, πιστώσιως ιξ,691 έικτομμιιρίων δραχμβν. Αί πιατώσιις ν-ατανέιιονται ώ; έξτ]ς: Διά δρίμους 793 ε<ατομύρια. Διά σιδηρόδρομον 118 έχατομμΰοια χαί διά λιμινιχά Ιργα 500 έχα τομμύρια. Άνίλνγα ποσά διατ! θινται διά την εκτέλεσιν παραγω γιχβν Ιργων πρός άξιοποίησιν έ δαφΑν χαί έξυγίανσιν τής χώρας {χ τής εγκριθείσης έκ το3 οίκο νο'μιχοθ έτους 1937—38 χαί επί μίαν δεκαετίαν έχτάκτου πισιώσι ως συνολιχοθ ποσβθ 5—414 έχατομ μυρίων δραχιιβν. Ό «ίναξ των Εργων τοθ δικαιτοθς σϋκδίου. Ό ·ί ναξ τβν ΕργΜν των δκοί ών -ροβλινΐται ή εκτβλΐ σις είνε ή κάτωθι.—1) θά γί νη συμπλήρωσις των παραγωγι χον έργον τής Μΐχεδινΐας, δηλ: Ικχεεσώίεΐς γαιών, εγκατάστασις 2 χιλιάδων κίχογινιιβν, συγχοινω νίαι, χτηματολίγΐον, Ιίγα ίιευ θετήσεως χιιμάρρων, το διυτιριθ όν χαί τριτεθον άρδιυΐιχον δίχτυ όν χαί το διυτιριθον άποστραγγι στιχόν δίκτυον Σερρβν, Δράμχς. Συμπληρωματιχά Ιργα Άματόδου χαί Σιρρβν—·Δ?άμ«ί, 1<ψ ταύτο χρίνως δ πριϋιτολογισμος Ιπρεπε νά συντηρή.τά Ιργα αδτά τοθ θ' ίπερ θά άπήτη δαπάνην διά την συντήρησιν τον έργων τούτον τή; θά άπητοθντο Ιτιρα 622 έκατομμύριοτ, τα έπ(1χ πρέ πιι νά διατιθοθν έντός τιτραιτίας. θϊ άπβπιρατωθβσιν τα δδραυλι νά Ιργα τα οποίαι ι ίνα ι άνατειθι μέν» είς τον οίκον Μπβΰ*τ χαί τα δποΐα.περιλκμβάνουν τα άντιπλημ μυριχά Ιργα τής ΔνρΕσσης, Καρ δίΐσης χαί τοθ Βΐιοτιχοθ Κηνισ σοθ, τα άκοξηραντιχά Ιργα Δα Μα?γαριτίου χαί 'Δχίρον τος έν Ήπιίρφ. 'Αντιπλημμυριχά χχί άποξ/]ραντιχά τοθ 'Αράχθου χαί τοθ Λούριυ. Άντιπλημυρικά τοθ Πλατανΐβ χαί άποξηραντιχά Κουρνά Κρήτης χαί άρδιυτιχά Λ κ ρίσσης χά Ι Κχρδίτσης διά τα ό ποία θά άπαιτηθοθν 876 έχατομ μύρια περίπου. Θ1 ληφθ) μέρι μνα διά την κάλυψιν έλβν χαί λιμνον Μονριβς, 'Αγουλινίτσης, Κβΐ'άφα, έγχιδωτισμος, 'Αττιχοθ, άντιπλημμυριχά Γαστούνης, Άρ γολιχοθ πεδίου, Σιλινοθντος χαί χιιμάρρων Πχτρων. 'Αντιπλημμυ ριχά Μίρνου, Σ^& χαί ΒϊριΛ;, άντιπλημμυριχά 'Αχιλώβυ, άποξή ρανσις Βρωμολίμνης Ιλους Χ«ο«; —Κατή. Κασιορίας. Άντιπλημ μυριχά Ξιρπϊ 'Γπίτης, έξυγΕαναις έλβν Κουνοφάδι χαί 'Αντινιάτη Κερκύρας. 'Αντιπλημμυριχά 2πιρ χιιοθ διάφορα έργα διιυθιτήσιος χιιμάρρων χαί άκοξηράνσιας μι χρβν έλοδβν έχτάσεων διά τα 6 ποία θά άπαΐτηθίθν περίπου Ιιερα 524 έχβτομμύρια. Ταυτοχρόνως δι' ά"λλα Ιργα έχτελούρινα παρα τ«ς Αγροτικάς Τραπέζης έχριιά βθη ενίσχυσις 100 ' ΚΑΙ Η ΜΕΙΖΑΡΑ- Από τΰ Λημοο «υόμ·νον βΐς άλλην σ-ήλην α θοον σ/β τι«ώς μέ τΟ Ιιγα τα 6η Τύ θ*4 έκτβλεσθοθν διά τοθ ββχα- βτοθς σχ'ΒΙου, καταδεικνύετσι βτι θ* άποξηοανθοθν καί τα Ι*η Κουο·>& Άποχορώνου καί
  ΘΑ κατοσκίυασθοθν τβ άντι
  πλημμυρικά Ιογα τοθ Πλατα
  νια. Περιέργως δμως οέν'γΐνε
  ται λόγος δια τα μεγάλα πά
  ραγωγικά έργα τί|ς Μεσσα
  ρας, μολονότι καί αΰτά πβοι
  ελαμβανοντο είς την σύμβα
  σιν Μπούντ. Καί φανταζόμε
  θα δτι θα πρόκΕΐται περί ά
  πλής παοαλείψεως. Δ ότι 8έ«
  φανταζόμεθα νά έλησμόνησβν
  ή κυβέρνησις τ3ΐ Ιργα σύ:ά'
  πολύ περισσότερον μάλιστα
  άφοθ εδοσβ καί υπόσχεσιν 8
  τι ή εκτέλεσις των β' αρχίση
  συντόμως Κσί έλπζομεν δτι
  ή πραγματοποιηθή τής ΰττο
  σχέσεως αυτής Θ4 συντελεσθή
  γρήγορα
  λεφωνικής γραμμής. Κιί μάλι
  στα τό συντομώτερον.
  ***
  ΗΥΔΡΕΥΣΙΖ Ν· ΑΑΙΚΑΡΝΑΙΙΟΥ-
  "Ώσ^β λοΐϋθν, ή πημμε
  |λής Ο^ρευσις τής Μ. Άλικοτο
  Ί νασσοθ καί ό κίνδυνος τόν ό¬
  ϊ ποΤόν βιατ'ρίχΕΐ ή ογεία τβν
  κατοΐκων της (κ τοθ νεροθ
  των ηηγαδιΑν, τό οποίον κατ'
  άνάνην πίνουν καί χρησιμο
  ποιοθν διά τάς Αλλας ανάγ¬
  κας των, όΦεΐλβται βίς την
  6λ.λβ ψ ν μιάς δεξτμενής. 'Η
  δέ ελλβιψ ς τής δεξαμενήν, ό-
  φεΐλβται, είς την μηχανΐκήν
  ΰπηοεσΐαν ή όποία βέν ενέ¬
  κρινε τα σχέδια καί την μελέ¬
  την τής κατασκευάς της. Αύτά
  τουλάχιστον (σχυρΐζεται ή κοι
  νότης τοθ ώραίου προαστβίου.
  Άλλ» βλα σύτά, έφόσον άλη
  θΐύουν,;άποδβικνύουν μίαν κα
  τάστασιν, απολύτως άδικαιο
  λόγητον. Κατάστασιν ή όποία
  θά πρέπει νά βιορθωθή άμέ
  σως. "Αλλωστε ή κατα
  σ<βυή μ άς δεξαμβνής βέν ά ποτελβΓ ασφαλώς οθτβ δύσ<ο λον ζήτημα οθβ καί ύπόθε σιν σπουδαίαν ώστε νά βιχαι ολογεΐται τόση καθυστέρησις. ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ· θΛ κατασκευασθθ λοιπόν καί είς τα Χανιά αεροδρόμιον. Αύτό τουλάχιστον συνάγεται έκ τής έκεΐσβ άφΐξεως τοθ σμηναγοθ κ. Άναστασάκη πρός τόν σκοπόν τΡ,ς έξευρέσε άς τοθ καταλλήΧου γηπέβου. Έν τώ μεταξώ, συνεχίζονται πυρεττω^ας οί εργασίαι Βιά την κατασκευήν χσί κ Ο άεοο δρομίου τής πόλεώς μας, "Ε τοι ή Κρήτη ΘΛ ,εχη μετ" όλί γον βύο άρτια άεροβρόμια καί ενά άερολΐμένσ, τής Έλούν τας, πού θά της έξασφαλί ζουν την δι' άεροτιλάνο^-^συγ κοινωνίαν μέ τάς Αθήνας καί την 'Αλεξάν&ρεισν καί μέ β Χον γενικώς τόν κόσμον πού συνβέεται Βι' άβροπλανου. *** Τ Ο ΤΗΛΕΦΟΝΟΝ ΑΕΝΤΑ· Κα
  Α ΠΟΡΘ&ΣΙ
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό άριστοθρ·
  γημσ «2ον γραφείον κατασκοπεΐας».
  Έκτός προγοάμματος ζουρνάλ.
  Σημ. Δευτέρα, Πέμτττη, Σαββα
  τον είς τάς 6 μ. μ. άπογευματινή,
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον τό
  άριστούργημα: «Λέσχη τοθ μεσονυ
  κτίου» έκτός τΐρογράμματος ζουρ
  νσλ.
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον τό αύτο-
  τελές: ε'Αποστολή τοθ Θανάτου»
  καΐ τού έπεισοδιακοθ "Τό φάντα
  σμα τοθ αέρος τα έπεισόδια 1,2,3.
  ***
  ΠΟΥΛΛΚΑΚΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ
  ΜΕΣΟΙΥΙ1ΤΙΟ1
  Μέ τον μεγάλον πΒοποιόν
  ΚΑΑΤΒ ΜΗΡΟΥΚ
  μ«1 τβύς ΰκερ6χο»$ το»
  χαλλιτεχνκς:
  ΖΩΡΖ ΡΑΦΤ
  ΕΛΛΕΝ ΒΙΝΖΟΝ
  Έκτό( πρβγράμματος:
  Ζουρνάλ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Ι ΚΑΤΕ-
  (ΟΠΕΡΕΤΤΑ)
  Μέ την ·
  ΦΡΑΝΤΖΙΣΜ ΤΚΑΙΛ
  χ«1 τ* ν
  ΧΑΝΣ ΓΙΑΡΑΪ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  10 ΟΕΤΡΕΑΑΙΟΚΙΗΤΟΝ .11
  "ΑΙΡΟΟΟΛΙΣ,,
  Άνβχνρΐΐ ί Ήρβχλι!
  •β ίκοίβϊΓ,ν ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  βρκδν κατ' ·»8εϊαν ΠΕΙ
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ κρνΤ Ρί
  βνμν·ν, Χανιά, Πειραια,
  -δρ·*, Παρον, Ν*
  ΑΙΝΑΡΑΑΚΝ
  Υ«λε*. 1—41
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Συνεταιριομός Μαλλβν δια
  θίτων Ιντός τής άποΐή^ης τού
  κερΐ τάς έπτά χιλάδας δ
  ελαίου δέχετκι προοφοράς
  δποχρεώσκον.
  'ΚηΙαης διαθέτει χκΙ περι τάς
  100 χιλιάδας οκάδας έλαιοπυρή
  νη{, πκρηδοτέας έξ άποθήχης Μ6ρ
  τού.
  Ό αγοραστάς Λμα τφ χλειο
  ματΐ &ποχρεοΟται νά καταβάλη τί
  τέταρτον ι*)ς αξίας ελαίου χά Ι
  έλοποπυρήνης είς τδ οποχατέοτημα
  χί]ς Α.Τ.Ε. 'Αγίοιι Ν.χολαοι», α>
  Η τ% παραλάβη ολόκληρον τήι
  αξίαν.
  Περισσοτέρας πληροφορίας Βύ
  νβνται νά λάβωσι ο( ένδιαφερέμε
  νοι έχ τοθ Γραφείον Συνεταιρι
  σμοθ Μ«λλβν.
  ------ τί 23 Μεΐρτΐοϋ 1937
  Ό Πρόεϊρος
  Μιά πεντάκιορφη
  εΐςένατότΐον ροστηρίου
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗ__ΖΩΗ_
  Τ·ΰ ΚΙϋΒΚ ΗΑΟΟΔΚΌ
  78ον
  —Ένίμισες λοιπόν άμ*θίατατη
  γυναΐχα δτι ίέν έν» την δόναμι
  νά οέ σχοτώσω. Ν* χΰτταξε έχιΐ
  αΐόν χοΐχο δπάρχει Ι'ας χαθρέ
  πτης τβν φιλοξενοιιμτνιβν μου—δ
  χαθρέπιη; τοθ Δ«ο πβυ ιΐχε χρε
  μάοη οτόν τοϊχο δ Τζών—χοχτα
  ■ε λοιπάν τό προσώπω οου γιά νά
  τα Ιχνη τής δυνάμεώς μου
  Έ«τ]?α τόν χαθρέπτη άπδ τόν
  τοΐχο χαΐ τής τόν παρουσιάση
  γιά νά χυττάξη. Μίλις εΐίε τ*
  λευχα σημάδια πβΰ α>ηοαν τα
  δίχτυλα τής Άγιίβις ατό χεφά
  λι της έγονατισι χά Ι α>χ<σε νά χλαίη. —-Αοπδν θά φδγης τώρβ; την ρώτηοε ή Άγΐάοα ή πρέπει νά χτυπήο» χαΐ δευτέρα φορά. ΕΙ δες βτι Ιβαλα τή οφραγΐδα ιιου οτά μαλλιά οου χαΐ οέ γνωρ'ζ Έ»ν οέ ξαναϊώ θά οέ φονιύοω επί χίπου. Έμπρδς πήγαινι! Τρομαγμένη τ) Ούιτίνα αρχι οε νά Ι.πή Ιξω άκα τί δ«μί- τιο ραίνουοα το πάτνμα μ έ δα χρυα. —Μή πα(ρνης αυτή τή φοβι σμίντ) Ικφραοι, Χίλυ, αθτο π&ΰ Ιχαμα ?έ» είνε μαγεΕα. Είνε ίύ ναμΐς την οποίαν ου δέν μπορεΐς νά χαταλάδης. Την έοημάδευθ) γιά νά την τρομάξ» γιατΐ δέ ήθελα νά την αχοτώο». Καί τώ ρα θά διατάξη τίος οπηρέτες μου νά μεταφέρουν τ4ν άγκηημένο μου Κα)λιχρκττ) οέ Ι'« δημ! τιο χοντά οτο διχί μου γιά νά τον παροχίλοιιθ* χαΐ νά τον χά ρετήοω μόλις ξυπνήαη. θε έλ¬ θη; χά Ι ού μαζΐ μέ τόν λευχό δπηρέτη σας. Άλλά οέ προειδο ποιβ νά μην π$ς τΐποτε οτβν Λΐά γιά τόν τρίπο μέ τόν οποίον Ιφυγε ααιή ή γυναΤ,κα. ΚβΙ χωρΐς νά περιμένη δλλη απάντηοι ή Άγιάσα έξηφκνίοθη γιά νά δώση διαταγίς. Μέ &) αε χατάιτληκτο. Τα ουμβχντα αοτά, ή νεχρανάοταοις σχεδόν τοθ Λεο χγ»1 ή έκϊήλωοις τή( τρομε^βς δυνάμιως τής Άγια σα στήν Οδσιανα μοθ εΐχαν πά ραλύοη τό Λμυαλο. Δέν μποροθ οα άχόμΐ) νά πεΐσιο τόν έχυτί μου δτι ήμουν οτά χαλά μου ΖοΟΌα οί ίνα περίεργο 1/ειρο χαΐ είχα χάποτε την Ιδία δ τι θά ξυπνοθσα έξαφνα χά Ι θά εύρισκε μουν οτό χρεδβατι μου οτό Καΐμπριτζ. Καί δμως ήσαν γε γονότα... ΈχεΙνη την ΐύκτα ιήν έπέρα οα σιό ϊωματιο τοθ Λεί, έ δ ποίος έχοιμαιο βαθειά, χ»[Ίς νά μετακινήται διθλου. Έχοιμήθη χά χαΐ έώ χαλά έκτός άπό με ριχά δ/ειρα τρομαχχιχά πού εί- δα χαΐ δταν έξύπνηοα πιά τό «ραΐ ήμουν πολΰ καλλίτερα άπο χάθε δλλη , φορά. Έπλησίαζε πλέον ή ωραι πβΰ θά ξυπνοθ- οε δ Αιό σόμφωνα μέ την πρό βλιψι τή; Άγιάθίς ή δποΕα ένεφχνΐοβτ] έξαφνα μέα» οτό δ» μχτιο. —Τώρβ θά δςς, Χίλυ, μοθ εί πε, δτι θά ξυπνήση πολΰ χαλά χαΐ χ»ρΙς πυρετό. Την στιγμή ί*είντ) ακριβώς ι Αι έ μετεχινήθτ;, έτέντωσι τα χέ ρια τού χαΐ έχασμήθη. "Ανοιξι κατόπιν τα μίηχ τού χαΐ άαε- ληφθή μιά γυναΙ<α πού ή:αν σχυμ μένη επάνω τού, την έξέλαβε γιά την ϋΰιτάνα καί την φίίησε. (συνεχΐζεται) Η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ (τοδ μ«ικυτηρ(·υ τϋ, Κο<( "Ελενα, Βενιζέλου) Δνΐς ΚΑΤΙΝΑ Ν. ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ δέχεται τάς ίκηέκους έν τί} οίκία της οδοί ΛνσηθίουΒαιλιδκ—Τζαμί. έηιοΜέφε«ν ,9—12 3—7. ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΠ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΟΑΝΝΟ Υ ΜΑΑΑΓΑΡΔΗ Βαο» τον ΤΡΙΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ανατολή ηλίου 6.11—Δύσις 6 46 ΑΥΟ ΑΔΕΑΦΟΙ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΙ ΟΥΖΑΡΙΖΜΑ ΠΕΡΙ Η£Η^Τ Ρ Ι Ο Ν Ό νεαρός καί πρόσχαρος δαν. δής εΐχε άττλώση τα ολίγα γαλλι- κοΰλια τού σ' £να άττό τα τραπε- ζάκια τοθ κοσμικοθ κέντρου τής ττλ,ατεΐας καί ζητοθσε πελάτας για να τα καταναλωση. Άφορμή τοθ δϋσε τό περιηγητικό καραβάνι μέ τίς χαριέστατες κοραοίδες, καϊ τίς ττσραπάνω άπό θελκτικές γυναι· κεΓες μορφές ττοΰ εΐχαν πλημμυρί- ση τούς κεντρικούς δρόμους τής ■πόλεως. Στάθηκα καί καμάρωσα τό θέα· μα τοΰ κεντρικοθ δρόμου, την ώ· ρα ποθ ό δανδής μας ξεσκόνιζε τα γαλλικα ιου επάνω οτό κεφάλΐ τοθ συνανθρώπου καταοτηματάρ χου. Μεταμορφώσεις άρχαίων θεοτή των εΤχαν ένσαρκωθη στά ώραΐα προσωπακια των περιηγητριων καί πλάσμστα γεμάτα δροσια καί ξε γνοιασια καί χαρι πηγαινοήρχοντο, τιροσέβλειταν την κρήνη Μοροζίνη, Ερριχναν έξεταστικές ματιές είς την πρόσοψι τής Λόγγιας, χάδευ αν τόν καταγάλονο ούρανό μας μέ άχόρταγες καί λαΐμαργες μα- ΐιές, μονολογοθοαν. τιτΐβιζαν. πε· τοθοαν άπό νωνια οέ γωνια, άλλά τούς συνανθρώπους τοθ τόπου φαι νόταν νοι μή τούς πρόσεχαν καθό- λου. "Ας χώζευαν αύτοΙ—οί τίτω. χοί τω τινεύματι—καί άς κατέτρω- γαν μέ μαπές γλάρων τα θήλεα μέ τα άφράτα καί πρόσχσρα πρόσω· πώχια. Τό θεαμα Επερνε δραμαακή δψι. δταν μιά Γα7 λίδα αποσπασθείσα άκό ίνα ΰμιλο, σταμάτησε Ενα γνω στό ουμτιολΐτη καί τοθ εΤπε: —ΟΟζος ντέλειΐ Ποθ Εκπι ττερΐκα λω καλό οθζος; "Ο συμηολΐτης τα Εχασε. Ήλεκ τρική συστοιχΐα αν έξεκενοΰτο έ ιτάνω τού δέν θα τοθ ίίφερε τόσο κλονισμό. Ιέτοια έρώτησι δέν την περίμενε ποτέ άπό τό ούράνιο αΰ τό πΑάσμα καί τέτοια όρεξι. Γύριοε >>απως σαστισμένος καί
  εΤπε στόν συνοδό τού,
  —Μωρέ κουράγιο. Νακθη άπω
  τόσο κόσμο γιά να πιη οθζο.
  Ή μουσιδΐτσα δμως έπέμεινε:
  —Ποθ ϊχει περίκολω καλό ο5
  ζος;
  —ΈδΛ, τής &Τττ£ καί τής ίδειξε
  τό ούζάδικοΠαπατοαρα.
  —Είνε τιΕκρο κΰριος; ξαναρώτησε
  ή άφρόκρεμα μουσιδΐτσα.
  — Γλυκόπρικο κοπέλλα μου, τής
  άττήντησε χαριτολογων.
  Σέ λΐγο τώ τρατΐεζάκια τοθ ού
  ζάδΐΛου εΤχαν καταληφθ|] άπό τι ε
  ριηγήτμΐες πού οΰζαραν μέ άνατο
  λΐτικη αύταρέοκεια. ένω ή μουσιδΐ
  τσα έπανελόμβανε.
  —Είνε γλυκό τό οδζος.
  Ώς τόσο ό νεαρός δανδής παρέ
  μενε μέ τα γσλλικούλια τού στό
  τραπέζι τοθ άπέναντι κοσμικοθ κέν
  τρου άπομονωμενος. Τό φτωχό τού
  έμπόρευμα εΤχε καταδικασθή σέ
  φρικτή άζητησΐα...
  Μποέμ
  Η ΤΑΒΕΡΝΑ «ΨΗΑΟΡΕΙΤΗΧ»
  (τιαρά την Παλαιάν Νομαρχίαν)
  Ήρχισε νά κάνη χρυοές δουλει-
  ές δια τό έξαιρετικό Άνωγειανό
  ψητό καί τους άλλους μεζέδες της
  καί διά την έκλεκτή ρετσινα καί τα
  κρασιά της. Μ'α επίσκεψις σρκεΐ.
  Δεχόμεθα^κοΐ τΐαραγγελΓας ψη
  των.
  —·Η Νίλλυ γίνεται "Αλλα».
  Ή Νέλλυ Γ^άλντουιλ, 18 έτβν,
  οΐρβιτόριοαϊ είς Ινα μπΐρ τοθ
  ΛονδΙνβυ, εισήλθε πρδ τινιβν έδδο
  μάδων είς Ι» νοσοχΐμβΐβν μέ φού-
  στάνι, μ»νιχιοΰρ χαΐ περμανάντ
  χαΐ εξήλθε μέ πανταλδνια, οαχχά
  χι, χίλλάρ'Ί γραδάτα χαΐ Ινα
  ανδριχό καπέλλα τό δπδΐΐν έ«ά·
  λυκτε τα χομμίν* μολλιά ττ)ς
  'Βττί πλίεν δέν ώ<ομάζ«το πλίον Νίλλυ, άλλά "Αλλαν Γ«άλντοι»ε>
  ; άνήο πλέον ανέλαβε την αθ
  την υπηρεσίαν, τ^ν δηοΕαν Ικα
  μνεν ώ: γυνή είς τό μπάο, άλλά
  μέ μιοθίν τριπλάσιον σχεδόν, διί
  τι ή πελατεια έϊεχαπλαοιάοθη
  "Ολοι θέλουν νά γνωίΐζουν τή
  Νίλλυ, ή δποΕα Ιγινε "Αλλαν. Ή
  μεταβολή 2'λνςτε προξενεί χατά
  Τΐλυξιν. Ή φιβνή τοθ "Αλλαν εί
  νέ βαρεία "αί είς τό πρόσωπον τ^ο
  χισϊν νά «ύιινται μουστάχια χαΐ
  γίνεια. Ό "Αλλαν Ην χάθεται
  πλέον δτιοθεν τοθ πάγχοϋ τοθ
  μπάρ, δποο Ιπλεχε άλλοτε, χαΐ
  ιδτε τής άρέοει ή χουζίνα. Όΐχν
  ίέν δπαρχη Ιργασία παίζει αχίχ
  ή μπιλλιάρδι!
  ***
  —Δύο τρίδυμοι τομτοΙ
  βντός Ετους.
  "Εν γεγονίς οπαν ώτατον ίστ)
  μειώθτ] είς τδ μαιευτήριον τής πό
  λιως 'Αντρΐί* τής Ίεαλίας. Μί
  χωριχή, ήλικ'ας 27 έτ&ν, ούζ
  γος έ«ός έθελοντοθ, ίστις δπηρε
  χεί σήμερον εΖς την Άδηοσυνίαν,
  Ιιενι τρ!α 6ήεα. Ή Ιδία Ιτεχε
  πρό ενός περίποιι Ιΐους τρΐα £;ρ
  να. Δύο συνεχεΤς τρίδυμιι τοχετο
  είνε σπανιώτατοι είς τα μαιευτικώ
  χρονιχά χαΐ ή πιθανοτης δπολβγ'
  ζεται είς επί 200 000 τριδύμαν
  τοχετ&ν. Τα τρία π^ωτα τρΐδυ^
  δίΐως *αί τα τελευταΐχ, παρελή
  φδησαν δπό τή; δπηρεσ!ας Προ
  νοίοτς χά Ι υπό την χηδεμονΕχν τοθ
  Κράτους, ναΒόιον ι ι γονεΐς είνε
  δποροι. Καί οί. δύο τρΕδυμβι το
  χετο! ίδωσαν δγιίσΐατα τίχνα.
  —Μ(α θλιβΐρά στατιστική
  "Οπως ανεκοινώθη άπό τό οτα
  τιοτιχόν γραφείον τή; γερμανικήν
  ναοτιχή; δπηρεοΓας, χατά τό 1936
  ή παγχοΌμης νακτιλία έχαοε λδ
  γφ ναυαγΐων χτλ. 371 πλοΓα ου
  λ χωρητικότητος 420 790
  Έ ύ 221 ή ά
  ής χρηη
  τόννων. Έχ τούτων 221 ήσαν ά
  τμόπλοιν, 55 πετρελαιοχΕνητα, 3
  πετριλοιιοχίνητα ίστιοαέρα χά Ι 58
  ΕατιοφΒρα. Τα περισοίτερα πλοΐα
  Ιχαοαν αΕ Ήν. Πολιτειαι: 27 978
  τόννων. Άχολουθοθν ή Άγγλ(:
  27 331, ή "Ιιπανία 25 237, ή '
  απωνΐα 19 443. ή Γερμ*νί» 16
  167, ή Ελλάς 10.712, ή Ίλ
  9 862, ή ΝορδηγΕα 8 845,
  Γαλλία 7 188.
  Η ΑΥΡΙΛΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ1ΚΗ ΕΣΠΕΡΙΣ
  Ό κ. "Αγγελος Προββλέγ
  γιος ό τόσον συμπαθάς έν
  Ήρακλείφ καλλιτβχνης ό όποΐ
  ος^ώς γνωστόν αυριον τό έ
  σπέ.ας, δίδει μετο τ^ς ά
  δελφής τού "Αγλαΐας Προβε
  λεγγΐου είς τό θέατρον Που
  λακάκη παράστασιν μέ τό κοι
  νωνικόν Εργον τοθ Ζαν Φουρ
  ν* κΜητέρα ή Κόρη».
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  ιΑΧΙΛΛΕΙΟΝ'
  ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  Μετ* ριζΐΜα£αν«χαινίσεΐ( καΐ την κροαΒήκην καΐ'&λ-
  λ»ν νένν οειματίυν κρΐς τό ηροβκλάσσιον καί τίιν ύρειΐ·
  αν προκυμαίαν τής πβλενς, έςαοβαλΐζει &νετον ν καΐ άλα
  βινβ ■νχαριοτβν Αιαμβνήν «Ις τού( τα{ειδιύτας.
  Τό <Άχ{λλειον»ίπροτιμ&ται νπβ £λε»ν τ6ν τα{ειοι·ιτ6ν ϊ δι* την πρβθνμβν υπηρεσίαν τον κα! την άπαατρά- ητβνοαν καΒαριοτατά το». Τοθ Προσκέρ ΜεριμΙ. 211 ΠολλοΙ προτεστάντες κατοι κοθσαν σ' αυτή τή συνοικΐβ, κατειλημμένη αύιή τή στιγμή άπό τούς καθολικούς άστούς κι' άπό τούς στρατιΛτες τβν φοουρΔν, πού εΐχαν τό σπα θ[ καί τή φωτία σΐό χέρι- ΈκεΤ, κατά την εντονη £<φρα ση κάποιου συγχρόνου συγ- νραφέωτ, τό οΐμα βτρβχβ άπό οΧες τίς μβριές γυρεόοντας τόν ποταμό, καί κανένας δέν μποροθσ! νά περάση τΟϋ<^ βρόμους χωο'ς νά κινδυνεύση νά πλσιτωθή άπό τα πτώματα ποθ 6ρριχναν άπό τα παράθυ ρα. Άπό μιά σαΐτανική πρόβΧε ψη, τάίπερΌσΛτερα τιλοιάρια, πι-ύσυνήθως ήταν άοαγαένα κατά μήκος τοθ Λούβοου, εΤχαν μεταφερθή στήν άλλη βη γι' αύτό πολλοΐ άπό ΐούς Φυγάβες, πού ετρεχαν στήν 6χθη τοθ Σηκουάνα μέ την έλτιΙΒα νά βαρκάρουν κσΐ ν8 γλυτώσουν άπό τα κτυπή αατα των έχθρών των, ήταν [ογρεωμέ^οι νά διαλέζουν ή* τα κύματα ή τίς λόγχες των στρατιώτην πού τού; κατε Β(ω<αν. Κοτ[ μάλιστα μποροθ σε κανένας νά ίδη καθώ; εί παν, τόν Κάρολο θ'. σ' Ε ό άπό τα παράθυρπ τοθ παλα τιοθ τού, μ9 ενα μακρύ τουφέ κι στά χέρισ, νά σημαδεύη. τούς κακόμοιρους διοβίτΕς. Ό λοχαγός δισσ<ελ'ζοντας τού σκοτωμένους καί πιτσ λι ζόμενος 4πό τό οΐμο', άκολου θοθσε τό δρόμο κινβυνΕύον τας σέ κάθα βήμα νά πάτρα γνωρισθβ άπό κάποιο σφα γέα καί νά πέση θθμα. ΕΤ παρατηοήσει πάς οί στρατιΦ τες καί οί ώπλισμβνοι άστο Φοροθσαν δλοι μιά άσπρη πλσ τβιά κορΕέλα στό μπράτσο καί ενα ασττρο σταυοό στό κα αέλλο. Μποροθσε (ΰκολα νά ττρομηθευθίΐ αύτό τό σημεΐο τής άναγνωρΐσεως* ή φρΐκη δ μ ως πού αίσθάνονταν γιά τούς δολοφόνους ίφθανϊ άκό μη καί ώς τα σημάδια πού τούς χρησ'μϊυαν γ>ά νά γνω
  ρΐζονται.
  (συνεχΐζεται)
  ιΜΙΝΩΑ'
  Άρ«6μ«ς
  221
  ΧΗΜΕΡΟΝ
  Τέ {{«ιρκτικό "Εργο:
  ?» ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΚΑΤΑΣΚΟΟΕΙΑΣ
  Πρωταγωνιστ·&ν:
  ΒΕΡΑ ΚΟΡΕΝ
  ΖΑΝ ΜΥΡΑ
  Έκτός προγράμματος
  Έπίχαιρον Ζονρνάλ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Τό μκγκλ·ύργημ« τοϋ
  αίδνος μ«ς:
  ΑΝΤΩΝΙΟ
  ΑΝΤΒΕΡΣΟ
  Όλιβίβ ντέ Χ«βιλαντ
  Φρέντεριχ Μάρς
  Σημ. Δευτέρα, Πέμπτη,
  Σάββατο ε!( τάς 6 μ. μ. Κ
  ν>νμ«τινΐ|.
  ΕΝΟΙΚΙΛΖΕΤΛΙ ιΙςΠόρονάνν
  γειον με « δωμάτια καί κουζΐνσ
  νεόδμητον ίΐλεκτροφώτιοτον μέ τα
  ΓηΤησσ*Κα π6σι·»σν νερό φρέατος,
  Πληροφορίαι παρα τυθ κ, Ι. Γ.
  ΚυπριοΓώκη καφεπΑλη εΐς^ λιμένα.
  ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ.- Ό κ.
  ιεαρχος Κοκαράκης, βοηθός τοθ
  ;αθηνητοθ κ. ΚομνηνοΟ άνηγορεύθη
  κδάκτωρ τής Ιατρικής μέ τόν βαθ
  ιόν αρίστα.
  ***
  'ύρω στήν πόλι μας.
  Μίαν καινοτομΐαν εδοκίμασαν
  1 συμπολίται οί όποΐοι τυχόν έξί
  δραμον έπ' αύτοκινήτου είς τό; πλη
  σιόχωρα τας ημέρας αύτάς.
  —Πρόκειται ττερΐ τοθ φόρου διο
  ιίων των οποίων οί είδικοΐ εΐσττρά
  κτορες Εοτησαν άπό προχθές τώ
  ιΐόστα τους είς τάς έπικαΐρους δι
  αβάσέις των πέριξ.
  —'Αλλ* όπό τα διόδια γΐνονται
  ,[ δρόμοι—ετόνισεν είς ΧανΙα πρ·
  αιροθ ό κ. Πρωθυπουργός.
  —ύέν πρέπει λοιπόν νά παραπο
  ούμεθα.
  —Ή κίνησις των ζένων συνεχΐ
  ζεται ττυκνή..,.
  —Καραβάνια τοιούτων αφιχθη
  σαν () πρόκειται νά άφΐχθοθν μ4
  Ιδικά μεγάλα θαλαμηγά.
  —'Αλλά Βέν λείπουν καί αί με
  μονωμέναι όμάδες.
  —Όπως συνέβη προχθές μέ ό
  μάδα 17 γερμανων φοιτηιων ίπΐ
  κεφαλής των οποίων ήτο είς Γερ
  μανός «αί ίΤς "£λ>ην καθηγητής
  χτελών χρέη εΐδικοθ ξεναγοθ.
  —ΟΙ ξένοι ούτοι καταλύσαντες
  Ις κεντρικόν ξενοδοχείον τής πό
  ,εως επεσκέφθησαν έκτός τοθ Μου
  σεΐου μας την Κνωσόν καί Φαιστόν
  καί ανεχώρησαν την εσπέραν τής
  Κυριακάς δι' Αθήνας.
  —Είς τούς κινηματογράφους
  μας έφαρμόζεται αυστηρώς ή άπα
  γόρευσις τής εΐσόδου άνηλίκων.
  —Έν πάση περιπτώσει παραλλή
  λως μέ την άπαγόρευσιν αυτήν
  πρέπει νά έγκαινιασθοθν—μ^ρΐμντι
  των αρμοδίων καΐ των έπιχειρημα
  τιών συγχρόνως— αί τακτικαί πά
  ραστάσεις των μορφωτικών Εργων.
  —Τα όποΐα Θά παρακολουθοθν
  τα παιδία κα) ειδικώτερον τα οχο
  λεϊα τής πόλεως.
  —Ούτως ωστε νά μην όδηγηθω
  μέν μέ την άπαγόρευσιν αυτήν είς
  τό αλλο δκρον, ποθ δέν Θά 6χη ά
  σφαλώς ύπ' 6ψιν τού έδω ό νομο
  θέτης.
  —Καθόλου εποικοδομητική διά
  ιήν παραγωγήν ή χθεσινή νοτιά.
  — Μάλιστα είς >6σα οημβΐα ή
  προχθεσινή βροχή ήτο δφθονη.
  —'Ενδέχεται νά έπέλθουν τώρα
  άντίθετα των προσδοκωμένων άπο
  τελέοματα.
  — Κατ' άνακοινώσεις τοθ έφόρου
  άρχαιοΐήτων Χανίων κ, θεθφαν(·
  δου τό άνευρεθεν αύτόθι μωσαικόν
  άνάγεται είς ωρισμένην εποχήν καί
  δχι είς την... πρωταπριλιάν.
  —ΟΟτε λοιπόν ό κ. θεοφανίδης
  ήτο πρωταπριλιάτικο εφεύρη·
  μα έξύπνου καί ούρανοπέμπτου
  φαρσέρ, οΟτε τό άρχαιολογικόν εϋ·
  ρημα ποθ εΐδησεολόγησεν ό τύπος
  των Χανίων.
  —Άλλά στοθ κουφοθ την πόρτα
  τί ίητοθμεν ημείς οί κοινοΐ θνητοί.
  Καλλιγραφίαν ή καλήν ιίδηοεολο.
  γικήν πίστιν;
  —Ά-πό χθές επρόκειτο νά ·οθ{)
  είς την κατανάλωσιν ΐό σπορέ-
  λαιον.
  —Καί δσοι ένδιαφέρονται μέ αύ·
  τό—καί ύπάρχουν άρκετοί αν κρί¬
  νωμεν άπό προσφάτους συνομιλΐας
  —έτοιμάζονται νά τό δοκιμάσουν
  είς τό νοικοκυριό των.
  — ΚυρΙως δέ διότι επί τοθ προ·
  κειμένου Εχουν διατυπωθη άνιίθε·
  τοι γνωμαι £π) τβ βάσει μάλιστα
  ωρισμένων δρων τής χημείαςΐ
  — Μετά τό «Σαβόύ 217» τό όττοΓ-
  όν απετέλεσε μίαν άληθινήν επιτυ¬
  χίαν είς την έπιλογήν των Εργων
  τής σαιζόν των προβαλλομένων είς
  τοθ Πουλακάκη καί λόγω πλοκής
  καί λόγω παιξ'ματος καί σκηνοθε-
  οίας.
  —Προβάλλεται άτΐόψε ή «Λέσχη
  τοθ ΜεσονυκτΙου», με τόν άλησμό
  νητον καί δυνατόν καλλιτέχνην τοθ
  κινηματογράφου Κλίθβ ΜπτούκκαΙ
  δλλους διαοήμους ήθυτιοιοός.
  —Είς την «Μινώαν» προβάλλε-
  ται τό κινηαατογραφΐκόν άριστούρ
  γημα «2ον γραφείον».
  * Ρ·κο·τερ
  ΕΚΔΟΣΕ1Σ. — 'Εκυκλοφόρησβ
  προχθές μέ εκλεκτον Ολην καί Θαυ
  μάσιον εξώφυλλον τό 496 τεθχος
  τοθ έκλεκτοΟπεριοδικοΟα'Εβδομάς·
  —'ΕπΙσης έκυκλοφόρησε τό Σαβ
  βατοκθριακο μέ πλουσίαν εύθυμο
  γραφικήν καί φιλολονικήν Οην,
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφασματα.
  Νίοι μοδέρνοι χρνμα-
  τιαμ·(.
  ΑΙ τιμαί μας κΐν· ·1
  καλότεραι.
  ΑΒΕΑΙΣΙΑΝ
  Μανβ
  ΜΑΝΟΑΙΣΙ. Κ Ο ΝΙΚ
  ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ—ΦΥΧΙΑΤΡΟΙ
  ΤΜΗΝΑΤΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΟΙ
  ΔΗΜΟΙ. ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΟΝ
  Δέχεται
  ΑβΗΝΑΙ.
  1ν τ$ Ιατρείφ
  Πειρ«ι6( 17δ'
  Τηλ. 52.379
  ΤΟΥ
  Τ(
  έ ός
  τθυ'
  Ή
  5
  ΣτΙί
  17 "1οι«
  παρουσι
  τή βύνσμι
  μιά στιγ^
  !ικ>ς
  ,Ποΐβ να τ
  ί ΐονθστε^' άπ
  1 νρόνια τοθ χωρ
  ο!α «ού «Τνέ
  από τίς δυστυκ
  ,ιλα τα έλσΦρ
  ιροσιιοιητά
  μΐγαλώνει κα
  _.ΐ Δ.ε..... ^^ *
  μ
  ΐάθη βπου
  ΐιΊχσρά μας. < ό μ( χρη λιιοκοιήσεω'» 4ιό τόν γυρισμ ΐιιΐνας τρΐτος- φϊοα έΒέχθι ΐΐ)« την όμολο τούς Βϊσμούς ■ ψηφοθν την άο βάνατο. "Ετσι προσπι ψυΐολογικές ά μΛς μυήσουν τίΚ άγάττης ού Οηοε μίαν άτμ «ρηάτικης τρέλ -σιγά ίδεσβ νήματΛ της δι* άνιθοθν σφιγμι νοββ ΟΟτε 6 4λλος θέ>ησα
  οΐους άνθρώι
  «Οΐόθους τω
  «ών τού· Καί
  '°ι άν α τό μοί
  ίίν μκόρεσαν
  «4» «υκνό
  Α
  Α'Π Ο Ρθ Ω Σ Ι Ζ
  Φ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ -_
  78 ο ν
  Άργότέρα τοθ ανεκοινώθη
  ή τοποθβτησΐς τού ώς ύποΒιοι
  κητοθ έ ός θυντάγματος πού
  ίστάθμευβ κοντά στό Παρίσι.
  Άλλ' αύτός, μόνον δηχν ίτβ
  λεΙωσΒν ή εκστρατεΐα, τό 1783
  έπήοβ τόν Βρόμο τοθ γυρισμοθ.
  "Εφευγεν άπό την Άμερική,
  άηθιασμένος άπό τούς κατοΐ-
  κους της γιά την ελευθερία
  των οποίων βΤχεν άνωνισθβ:
  «ΟΙ άνθρωτΐοι αύτοι* βέν εχουν
  τόν δμοιό τους στήν πλεονβ-
  ζ(ο·. Τό χρήμα είνε ό θβός
  των. Ή άρεττ), ή τιμή, 8λα
  αόΐά βέν είνε τΐποτε γι' αύ-
  τούς μπροστά στό πολύτιμο
  μέτσλλο».
  *
  * ·
  ΣτΙς 17 Ίουνίου 1783 άιτεβι
  βάσθη στή Βρέστη μαζ{ μέ
  τό στράτευμα τοθ Λά Φ-χγιέτ.
  Κ' ετράβηξεν Τσια στό ΠαοΙσι
  γιά νά παρουσιασθή στΐς Ββρ-
  σαλλΐες. Αύτός πού είχεν υ¬
  ποστή χωρΐς την παραμικρή
  βισμσρτυρΐα τέσσερα χρόνια
  έξορΐας, τώρα πού έφθασε
  κοντά ^έν εΤχε την ύπομονή
  ουδέ τή Βοναμι νά μβΐνρ εσ^ω
  καΙ μΐα σηγμή περισσότφθ
  μακουά της.
  «Ό έρως άπαιτεΐ την πραγ
  ματική παρουσΐσ.. »·—έξην<ΐ ενσς βιογράφος. Κι' ενας Αλ- λος διβρωταται χ* έξηγεΤ: «Ποία νί ήταν ή συνάντησΐς των Οστερ' άπό τα τέσσβρα χρόνια τοθ χωρισμοθ; Ή απού σία πού ϊΤνε ή μεγαλβΐτβρη άπό τίς βυστυχίες, σβύνει όλό τελα τα έλαφρσ, έπιπόλαια ή κροσποιητά συνσισθήματα- μεγαλώνει καΙ έξαγν!ζει τα μεγαλ<:ψυχα καΐ άνιδιοτελή πάθη οπου Ρέν ζητοθμε πιά τή χαρά μας, άλλά τα όποία μας χρησιμεόουν ώ; άρχή τε- λειοποιήσεω(» «Λ(γο Οστερ' άπό τόν γυρισμό τού—προσθέ τει Ενας τρΐτος—ό'Αξβλ άναμ Φβό>ως εδέχθη άπό τα χβΐλη
  της την όμολογία ενός άπό
  τούς Βεσμούς έκείνους πού ά-
  ψηφοθν την άστάθεια καί τόν
  θάνατο.
  Έτσι προσπαθ->0ν δλοι μέ
  ψυχολονικές άναλκύσεις νά
  μας μυήσουν στό μυστήριο
  τής άγάπης αυτής ποό έγβννή
  θη σέ μίαν άτμοσφατρα άπο-
  χρηάτικης τρέλλας καΙ σιγά
  —-σινά εβεσβ μέ τα άόρατα
  νήματά της βυό ψυχές γι' ν'
  άνββοθν σφιγμένβς στόν Γολ·
  νοθα. Οΰτε 6 ενας, οθτβ ό
  άλλος θέ>ησαν νά άφήσουν
  στοος άνθρώπους σημάδια
  τοθ πόθους των κα[ τον έζΛρ
  σεών τού- ΚαΙ οί πιό ά&ιάκρι
  τοι άνατόμοι καΙ ερευνηταί
  Βέν μπόρεσαν νά σηκώσουν
  τόν πυκνό πέπλο πού σχεπά
  ζει την κρυφή ζ«ή των δυό
  αυτόν πλασματων.
  Έκεΐ»ος έγύρισεν άλλαγμί
  νος.
  Τόν είχον πρόωοα γηοάση
  οί σκληρές κακουχίβς τοθ πό
  λεμου· 6Τν.ι>||χάση σχεβόν την
  οωμαντική ώ-ΐορφιά τού—μάς
  λββι μιά κακόγλωσση κόμησ
  σχ τής σύνη'·. Ή άλήθεια εί
  νέ ττώς ό Φέοσβν Βέν ή"τσν
  πιά ό νέος μέ την άπσλή ώ
  μορφιά τού «δειχνβ πώς ό άν¬
  δρας αύτός εΤχε μβστώση μέ-
  σα σέ πβριστάσεις πού τόν
  εΐχαν βιβάξη. νά είνε ύπομονη
  τικός σκύς Αλλοΐ/ς καΙ σκλη
  ρός στόν έαυτό τού καί ϊΐχαν
  τονώθη μίσβ τού τή Βόναμι
  της σιωτιηλης κα< τής πισΐής άφοσιώσεώς τού. ΆΚλά κι' έ κεΐνη βέν εΤχβ άλλόξη. λι·>ώ.
  τβρο. Ή ίξωτερική ζωή της ή"
  ταν πάντα ή Γδια. Άλλά οό·
  τος ί|ταν ε(ς θέσιν νά βιακρΐ
  νρ, κάτω άπό την έπιφάνεια,
  την πραγματική φυσιογ>ωμ(α
  τη<·, τόν άληθινό της χαοακτή ρα' την μετκμόρφωνε θιγσ— σιγά ή μητρότης κα( τή» έβυ- νάμωνεν, ή πνοή της άγά πης. "ΑΙ Τώρα πιά κανβ'ς Γεν ίπρεπε νά τούς χωρΐση τώρα επρεπε νά μπορίση νά μείνη πολύ κοντά της. Έγκατϊστά θη στό Παρίσι, σ-ό ξενοβο- χβΤο Μστινιόν πού ύπάρχει ά- κόμη. Άπό συμφώνου μέ τή βασΐλισσσ, εζήτησεν άμέσως τή διοΐκησι ενός γαλλικοθ συν τσ,γματος. Γιατ'; Ό πατέρας τού, σεβαιστός γβρουσ.αστής καΐ είκονόμος. ββν κατώρθω νέ νά λύση τό οϊνιγμα. Για- τί 6 "Άξελ επέμενε καλά καί σώνει νά μείνη στή Γαλλία; Στρατιώτηςδοκιμασμένος στόν πόλεμο, κληρονόμος ενός άρ χαιοτάτου Ονόματος·, βΰνοού μενος τοθ ρωμαντικοθ βατσιλέ ως Γουσταύου, δέ ν θά βΤχβ παρά τή δυςκολΐα τής έκλο- γής άνάμεσα σία άξιώματα πού μποροθσε νά καταλόβη στήν πατρίδα τού. Για τ Ι λοι πόν ήθελε μ έ χάθβ τρόπο νά μείνη στή Γαλλία;—τόν έρω· τοθσε διαρκώς άπογοητευμέ- νος καί δύσπιστος ό γβρουσισ στής. ΚαΙ ό γυιός πού ήξβρεν δτι ό πατέρας τού διαρκώς τοθ ίσκάρωνε συνοικέσια «Ο άπαντοΓσε: γιά νά πάρη μιά πλούσια μοναχοκθρη, την βίδα Μέκερ, την μετέπιιτα βαρώντι ντέΣτάλ. Ή άλήθεια δμω; είνε πώς κάθε άλλο παρά γά μο βΐχε στόν νοθ τού. Τό μυ στΐκό τού τόν {πνιγε. Καί ά· ποφάσισβ νά τό έκμυστηρευθβ στήν άδελφή τού τή ΣοφΙα. (σ^νεχIζεται) ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α. Ε. Ύποκαταστήματα καί ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις της Ελλά¬ δος καί τού ΈξωτερικοΟ. Ταμιευτηριον κατάθεσις έν δψει καί επί προθεσμία. Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτον. Έκτέλΐβις πάσης ψύαίνς τρβπεζιχης γασΐας υπο συμφέροντας *ρ·»ί· Τ6 μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΟΙκογενειακόν Ξενοδοχείον 'ΑΛΒΙΩΝ, Ίϋνος 10— Λληοιέοτατ» ΌμβνοΙαε 83—308 Τελείο-ς άνακαινισθέν, διαβέτει δι,μάτια εύήλια, εύάερα καί χαλενς «πιπλωμένα. Καθαρι·τητ« *· μεμπτον καί ύκπρεσίαν προθνμοτβτιιν. αίθουσαν Αΐ) ΑΙ συμφ«ρ«>τεροτι_»_μ«1>
  ξενοδοχείον «ΑΛΒίίΙΝ» διευθύνη ·ύτ·-
  ·ιινς έ νί·ς ΙδιβΜτήτηβ το» σνρλΐ
  ΙΩΑΝ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Ένδοκρινεΐς άδένες
  (£υνέχεια έκ προηγούμενον)
  Γ.
  Ώς συμπίρασματ των γενι¬
  κόν βλως διόλου τούτων γνώ
  σεων, ή σύγχρονος (ατρική
  συνάγει 8π ύπάοχουν ά«έκα-
  ν καί καθ* ήμίρατν εξακρι-
  βοθνται καλλίτερον ίνας σω
  ρός όογανικων καΙ λειτουργΐ-
  κον άνωαοτλιων, α( οποίαι νο
  μΐζονται συνήθως νευρικαΐ χαΙ
  δ όρρυθμοι δταν (έν θεωροϋν
  ται κα( τελε'ως άνβξήγητοι
  οί οποίαι ε(ς διαφόρους ήλι·
  κΐας κα{ υπό ποικίλας πεοι-
  στάσεις παρουσιάζουν τα φττι
  νόμενα νοσηοον κατσστάσε
  ών όχληροτάτων ή κα( πολύ
  σοβαράν, καΙ α( οποίαι σχε-
  τΐζονται ασφαλώς μέ άνεπάρ
  κειαν ή* μέ ύτιερβαλικήν κα(
  κακήν λειτουργίαν ενός ή πε¬
  ρισσοτέρων άπό τούς τιεριερ
  νους αύτούς ρυθμιστάς τοθ
  όργανισμοθ, τούς ένδοκρινεΐς
  άοένας.
  Είς την παιδικήν Ιδίως ήλι
  κ(αν ο( ίνδοκρινεΤς άδβνες υ¬
  πό φυσιολογικάς συνθήκας Ι-
  χούν ασυγκρίτως μεγαλειτέ¬
  ρον σημασίαν καΙ ενέργειαν
  παρ" δσην είς τήν ώριμον ήλι
  «(αν, συντβλοθν βέ είς τό νά
  Φέρουν τό παιδΐ είς τόν κανο
  νικ6ν βαθμόν τής σωματικήν
  τής διαιτοητικής καί τής γβν-
  νητικής τού άναπτύξεως- "Ε-
  πομένως δταν τα δογσνα αύ
  τα κληοονομικως ή έξ αλλης
  α(τ(ας δέν λειτουργοθν καλώς
  καΙ Βπως πρέπει άλλ' είνε ή
  άνεπαρκή καί έλλιπή ή υπέρ
  τό Βέον ένεργητικά, παρου-
  σιάζβι αναλόγως καί τό παι-
  δΐ <ήν δεΐνα ανωμαλίαν ή καθυστέρησιν άναπτύξεως, τοθτο ή εκεΤνο τό σωματικόν ή ψυχικόν έλάττωμα. "Ωστβ πρΐν ή άπελπισθήτε άπό την κατάστασιν ενός τοιούτου έ λαττωματικοθ παιδιοθ, πρΐν τό χαρακτηο'σβτε λ- γ. ώς ά- βιορθώτως ό<νηοόν ή δύσνουν ή άμελές ή ανίκανον νά μορ ΦωθΑ ή »ξ αλλου άνώμαλον καΙ δ<ι (σόρροπον είς τάς ψυ χικος κα( διανοητκάςτου έκ^η λώσεις καί πρό πάντων καθυ στβρημένον σωματικάς καΙ διανοηΜκος ή μέ πρόωρον καί δυσανάλογον ανάπτυξιν, καλά θά κάμετε νά συμβου· λευθήτε ίνα καλόν νευρολό- γον χα( πρό πάντων ένθοκρι- νολόγον ό οποίος εΤνε είς θέτιν νά άντιληφθ(| περΙ τΐ- νος άνωμαλΐας πρόκειται καΙ νά δοκιμάση δσα μέσα διαθέ τει σήμερον ή έπιστήμη μέ ά- ποτέλεσμα σ^εδόν βέβαιον τήν βελτίωσιν ή καί την διόρ- θωσ.ν τής καταστάσεως τοθ παιδιοθ σας. (Τοθ ΙκτροΟ Ι.Α,Γ.) Ή κατάταξις των διαφόρων καταστημάτων των πόλεων Δι' αποφάσεως τοθκ, 'Γφυπουο ΆΕ Βί γοθ ΆγορανομΕας, μ είς τήν Εφημερίδα τής βή αε&ις ουνεβτήθησαν παρ' έχάατη άγορανομιχ) Ιπίχο3η% τής περι¬ φερείας εκάστου Πρΐΐκοδιχι'ου ά- γορανομιχαΐ 6κοεπιτροπαΙ, άποτε λούμιναι έκ τοθ προίίρου τής άγο ρανομικής έπιτροπής ώς προίδρου το9 οΙκιΕου 8:οιχτ)τοΟ τής χωρ-3 τοθ διευθυντοθ τής αατυ χά Ι έ<4ς άντιπροοώηου τοθ οΐχεΐου ΈηαγγελμιτιχοΟ χχΐ Βιο τιχνΐιΐοθ ΈιαμιΧψηοΙου, οΓπνις συνερχόμενον τό ταχύτερον θχ προ βοθν ι(( χ'ταταξιν τδν ίστιατο ρίων, ζεθεαιιατοεΕιβν, οΐνομχγιι ριί»ν, ζαχαροπλαατίίβν, χαφε νε'ων, ξενοδοχιίων χλπ. χαχά χά χηγοοίας. Δ την δμοιίμορφον ενέργειαν τβν ώς δ"ω δποεπιχροπβν, Βίον 8πως έκάοΐΤ) τούτων ιί5οποιήση τοϋ{ έν ττ] ΐιχαιοδοοΓα ττ]{ έν&ια φεοομίνους έηαγγιλματΕας καί δίΐοδάλωσι αίτήυεις Ιντος ταχττ^ς προθΐομίβς, περΙ ττ]ς χαχηγορΐας, ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Γ. Α. ΓΙΒΡΙΛΑΚΗ-Σ. Κ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΙΤΗ ΑΙΠΑΟΙΙΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τεχνικαί καί οίκοδομικαί έπιχειρήσεις, βιομηχανικαί κατασκευαί, μελέται μπετόν άρμέ, σιοηραί κατασκευαί, οίκοδομικά, ό" Παραηλευρ*»( {ύλαι» Μ Γρ«φ»1« Όββ( ΑΝΔΡθΓΕϋ. κ. κ. Καβαλάκη—'Ακράτ·». ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΧ-ΠΑβΟΑ,ΟΓΟΧ! 'Αριοτβ6χο( Έβνικοϋ Πκνεκιοτπμίοβ 'Αβο- νβν κ«1 Χτρβτιείτιχής Ίκτριχϋς Ζχολ4(, Ρ Δ<κ«ται καθ* εκάστην ι[ς «6 ·αρμακ«ϊον Έμμαν. Μοτζακιτάκη (Βαλτέ Τζαμί), άριβμοα τηλ«#ώ 443. είς ή' έκιθυμοθν νά χαταταγζ τό «ατάσΐημά των. Ή ίηιτροπή ποός δικαίαν κατανομήν τβν ώς δ-Ό) χατασττιμίτων θά λΐβιο δπ' δψιι της τήν φορολογιχήν χχάσιν,«1ς ή* δπίγονται ταθτα, τήν εμφάνισιν τοθ κατ*στήμαϊος, τό πελβτιχδν πιριδάλλον, ώς χαΙ π«ν Ιτερον } δποΐπι- τρο«ή, μετά τή» τελιιή* ""·4ο« σιν τοθ πίναχος τής χατα ^«ω;, χαχά χαχηγορίας, ανακοινοί τ&0· τον ι{( τα Ινδΐαφεοίμενα σιομα- χιΐχ χαΙ χοιχοχολλφ αυτόν, μερί- μνη τής οΖχείας άστυνομικής άρ· χ*)ς. "Επί τΑν άποφάσεων των δποεπιτροπΰν Ιπιτρίπεται Ινσταοις ενώπιον τδν &ψοίΙην άγορανομι- χβν έπιτροΛδν Ιντος δεκαπενθημί ρου ανατρεπτικάς προθεομίας άπδ τής άναχοινώβκος. Οί ένδιαφιρί- μενοι έπαγγιλματΕαι καλοθνταΐ δ· ποχρεωτιχβς τίαον παρά τής δηο- επιτεοπής, βίον χαί παρά τής αι- μοδΕας ΐγορανομτχτ]ς έπιτροηής πρός ανάπτυξιν των άηίψΐοβς των. —Ό πρίγκηψ Γεώργιος είς —Δια Κρήτην; Πληροφορούμεθα έκ Χανίνν 8τι την ΙΙην Απριλίου κατβρχκ ται είς Κρήτην ή Α.Β Υ. 6 πρίγ ψ Γεώργιος &λλοτα ίίπατος άρ μοατίις μετα τής σνζνγον τού πριγχηπΐσβης Μαρίας χ«1 των δύβ τέκνον τού Ό πρίγκηψ θα κεριο ύβο «Ις Χανιά, Ρέθυμνον, Ήρά χλιιον, Νεάπολιν χαΐ "Αγιον Νικόλαον. —Τό Καχ·υργι·δικεΙον Ρι· θύμνης. ΒΙ| τβ Κκκουργιοοιχεϊον Ρ(θύ· νηί θβ έξεδικάζϊτο πρβχθές ύ«68«σις τοθ 'Α. Βλβχάνη *»■ τηγορονμίνβυ επί κλοπΐχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ Ή 'Ερανική έπιτροπή άνε γέρσεως Ήτώαυ Πεσόντων Ση Ύηβ τοδ Σταθμοϋ Χυρβφυλ*· Κης Μαργαριτών Ρβθύμνης συν·· λήφβησαν οί Β 2 θΰρβινος καΐ Β Γ. θύρανβς έ{ "Βρφνν δια ζ«· οχλβπήν είς βαθμόν πλημμελΑ- ματος. —Έπιοτημ·νιχή ανακοίνω¬ σις. Αυριον Τβτάρτην χαΙ ώροτν 7 μ. μ. «»ί την «ϊθουσαν τής Λ· σχηί Έιτιστημόνων θά γίνη επι στημονιχίι άναχοΐνναις υπό τοθ χ. Ανδρ. Βουρδουμπάκη τέως Γυ μνασιέρχου, έπιτίμβυ μίλους τής Λέσχης μέ θίμκ «Κατάγρκφοι Ν« οί 'βμπάρου χ«) ένεπίγραφβι επι τύμβιοι οτϋλ«ι άνέκδοτοι*. Ή εί σβδβς θά είναι ελευθέρα «1( ηάν τας Άσφβλί- —ΑΙ Κοινωνικαί σεις. Τβ υπουργικον συμβούλιον έ έ- τεΐας (Κρήτης) καλεΐ τούς βου νέκρινβ την χορήγησιν έκ τοθ λομένους κσλλιτέχνας ν* υπο ι «ΡβδΐίολβγισμοΟ ηέντβ έκατομμυ· βάλωσι μένοι τίλουο ποοσε ?,^Αρ"ίΡ.Μ* *!* .Τίίκί'*^-»! βάλωσι μέχρι τίλους προσε χοθς Απριλίου έ. ί, σχίδια καί προσφοραί, δια τήν κατα¬ σκευήν τοθ Ήίώου, έχοντες ύπ' ΰψϊΐ των 8τι ή συνολική δαπάνη εκτελέσεως μνημεΐου έξαρτημάτων καΙ τοπΓθετήσε ως, 8έν δύναται νά υπερβή τος 100 000 δραχμάς. Ή επι τροπή προτιμ^ συμβολισμόν στρατιώτου μ έ πλήρη φόρτον. Δια περισσοτέρας πληροφο ρ(ας απευθυντέον ε(ς τόν Πρό βΒρον τής επιτροπήν κ. Κωντ. Τακάκιν Ιατρόν, πρός δν καί θα άποστέλλωνται ^ Ι σχετικαί προσφοραί. Σητεΐα τ() 24η ΜσρτΙου 1937 Ό Πρόεδρος τής 'Εηιτροπής Κκνβτ Τακάχης ΖΗΤΕΙΤΑΙ πρός αγοράν χ&Βιξ Β Ο ή Βί Α. Β. Ο, 6ης εκδόσεως ή ΒΪγ' 8. Πληροφορίαι παρ' Ββηί αι ΟΙ ω αι ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΠΟΚΑΜΙΣΟΝ ΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΤΤΛΑΤΒΙΑ-ΣΤΡΛΤΑ Λόγω λήξεως τοθ συμβολαίου ενοικιάσεως τού Καταστήματός μας.· III III αι αι π α α α Άτϊο τής προσεχούς Δευτέρας 5 Απριλίου Μ Ε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΚΟΝΤΟ Άπαντα άν£ξαφέτως χά εΙδη μας ήτοι.· •Υπ»)ι«μιο«. θά [είναι 'νφοίομ«τ« Γχριβάττις, Κόλτίες τΐροτοφανήϊ δια τδ Ήρακλειο Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΥΤΗ ΚΑΙ 4εΝ ΠΡΒΠΒΙ ΝΑ ΤΗΝ ΧΑΣΗ ΚΑΝΒΙΙ 111 III III III 111 111 111 αι αι αι αι αι αι ιυ 111 111 III III 111 III 111 αι αι βενν. —Ό Διευθυντάς τ·ΰ ύγΐΐο- νομιχοϋ χίντρου Ρΐθύ- μνης. Ώς κροϊστάμενος τίϊς υκηρισΙ- οτς τοδ Ύγΐιονομιχοδ κέντρον Ρεθύμνης άνελαβεν 6 Ιατρός χ. ϊτνλ. Άλνγιζάκπς. —Τύλληψις φυγβποίνων. Υπό τοδ στκθμοδ Χωροφυλα- χής ΆνΜγΐίνν συνβλήφβη ό Ίμ· άννης Β. Μανουράς πρβί ίχτιβιν φυλαχίσΐως. Όμοίως αννε ς φς μς ληφθή ό Β» αί λ Χκ. Σαλοθστρος. —'Επίσηί υπό τού ΣταθμοΟ Χν ρβφυλβκής Χρ&ίμονβστηρίου Ρ«θώ μνης συνελήφθη ο Έμυανουήλ Ί. Ηλιάκης έργατιχος κρός Ιχτιοιν Ιηίσης ποινής λί —-Τό «νευρεθέν είς Χανία αρχαίον μωσβϊκβν. Κατ' άναχβίννβιν τοδ Έφβρβν άρχαιοτήτιιν Χανίνν χ, ®εο φχνίίβυ τό άνβυρεθέν πρό ημιρ&ν μυακϊχβν βΐς εν παρα τα νέ* χατοοτηματκ τής πό λε«*( ταύτης γήπεδβν άνήκει <1ς τμήμα δάπεδον αύλης χαί ούχι ναοδ ώς ανεγράφη. Τό με>
  σαϊκόν παριστό^ κεφαλήν Μιδοά
  σπς χαί διάφορα αλλα ποιχΙλμΜ
  τα. "Οσον άφορόΊ: την χρονολο
  λίαν αύτβδ, ανάγΐται αυτή κιθα
  νώς είς τα 250 π. χ ώς έκ τοδ εΧ
  δούς τής τιχνιχής τού.
  —ΑΙ σχέσεΐί^ίμπβρίβϋ χ«ι
  βιομηχανίας.
  Καιόκιν &κοφάοεΗ( Γ τοδ χ.'
  νπουργοδ τής Έθνικής θιχονομΐ
  αί, χατηρτΐοθη έκιτροκη έκ δυο
  αντιπρόσωπον τοδ έμιτοριχοδ ονλ
  λόγον, δύο Γβδ βννδίομου βιομη
  χαννν καί τ&ν ανΝτέρκν ύπαλλη
  λ»ν τοδ υπουργείον 'ΒθνιχΑς Οί
  χονομΐας χ. χ. Τριανταφώλλπ χαί
  Ά ργύρου, Α όκοία θα έ{ετάσο
  χαί θά ρνθμΐβο τό έκκρεμές ζπτη
  μα τ&ν οχέβΐΝν βιομηχανίας χαί
  εμπόριον.
  ΤΙΣ
  ΙΦΡΑΠΔΕΣ
  -ΣΑΣ
  Η,ΛΛΙΚΙΟΤιΊ
  Ν
  Λ
  ι
  Ι
  Ηράκλειον Κρήτης
  ΓραφεΤα Εναντι Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Προΐα Τρίτης
  6 Απριλίου 1937
  ΣΥΗΕΧ'ΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΕΑΑΣΙΣ
  ΤΩΝ ΕΒΝ.ΙΚΟΦΡΟΝΟΝ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΠΙΑΜΠΛΟ
  ΟΙ ΕΡΥΘΡΟΙ ΥΠΕΧΩΡΗΣΑΝ
  ΕΙ2ΓΑΤΕΛΕΥΤΛΙΑΕΡρ>Τ1ΠΡΟΤΙΙ!ΠΟλΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Έσηερινα τηλεγΓα·
  Σήματα έκ τού έξωτερικού άγγέλλουν
  τι ή προέλασις των στρατευμάτων των
  Έθνικοφρόνων εναντίον τού Μπιλμπάο
  συνεχίζεται πάντοτε.
  Μετα νέαν πειαματώδη μάχην οί
  Βάσχοι χαί οί μετ' αυτών συμπράττον·
  τες έρυθροϊ ηναγκάσθησαν καί πάλιν *ά
  ύποχωρήσουν. *Ή6η ή νέα άμυντική
  γραμμή των έξικνείται μόλις είς ολίγα
  χιλιόμετρα πρό τής πόλεως. Προβλέ*
  πεται ότι είς την γραμμήν ταύτην οί κυ
  βερνητικοί θά άντ ιταλού ν πείσμονα ά·
  μυναν.
  ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΔΠΟ.ΤΡΔΤΕΙΑΝ
  ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΙΚΑΒΕΝΙΟΤΗΣ
  ΠΟΛΙΤΗΪ,ΖΕΠΠΟί,ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Απριλίου (τού ίντα
  ποκριτού μ«ς).—Υπεγράφη Βασιλικόν
  Διάταγμα δια τού όποίου τίθενταις είς
  άποστρατείαν τέσσαρες έκ των έν εργεία
  άντιστρατήγων είς εφαρμογήν τού τε'·
  λευταίου νόμου τού περιορίζοντος τόν
  αριθμόν «ούτων είς εξ.
  Οί άποστρατευόμενοι άντιστράτηγοι
  είναι οί κ. κ. Καθενιώτης, Πολίτης,
  Ζέππος καί Μαυροσκόχης.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ
  ΧΟΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ Κ, ΜΕΤΑΞΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Απριλίου (τού άντα
  ηοκριτού μας).—Ή Α. Μ. ο Βασι¬
  λεύς συνοοευόμενος »«ό τού πρωθυ·
  «ουργοΰ χ. Ί. Μεταξά ανεχώρησε χ«3ές
  βιδηροδρομικώς δια Πελοπόννησον.
  Είς Έλευσιν», Μέγαρα χαί Κόριν-
  θον ό Βασιλεύς καΐ ή συνοδεία τού έτυ
  χεν ένθουβιώδους ύπάδοχής καί άλλω*
  θερμών έκδηλώσεων ϊών κατοίκων.
  ΟΊΪΤΜΙΙΕΡΓΚ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ
  ΤΗΝ ΚΥΡΙιΜ ΖΙΓΚΡΕΜΟ
  (ΗΙΤΙΜΟΝ ΜΕΑΟΜΗΣ ΑΕΡΟΛΕίΧΐ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Απριλίου (τού άντα.
  κοχριτού μας)·— Χθές ό αεροπόρος
  ουνταγματάρχης Λίντμπεργκ έπιβαίνων
  τού άεροπλάνου τού ανεχώρησεν έκ Τα
  τοΐου διά Ζάγκρεμπ τής Γιουγκοσλαυ
  ί
  Έπ' εύκατΑία τής Βιιλεύαεως τού
  Λίντμπεργκ εξ Αθηνών τό Συμβούλι¬
  ον τής Άεοολέσχης εξέδωκε ψήφισμα
  διά ιοΰ οποτΌυ ο Λίντμττεργκ βνβκη-
  ρύσσεται επίτιμον μέλος αυτής.
  Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΝΕΑΙ ΛΛ1ΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
  Έπιτροπή απαρ'ΐζομίντ, οί" ό τόν Πρόεδρον
  τ1)ς Κοινότητος Νέος 'ΔλικαρναεσοΟ χ»1 άλλο
  πολίτας πβρςιοιάοβΐ] χϋίς ενώπιον τοθ νομαρχιύον
  τις κ. ΣυγγεΛΗχη χβΙ τέ ν παρεκάλεσε νά μιριμντ;
  οη τΐαρά 'φ Δήμφ ία διατάξη ιήν παροχήν Οΐατος
  ιίς -ιήν χοηίτηΐΒ, τ6 ίπιίον Ιχει ατιοχοπς άπϊ
  ΐτ)ς 1 Απριλίου. Άνεαιραν ?έ δτι ό Δήμος ήχΙ
  είς νήν επίδοσιν ττ^ς ατιοκοτ,ής χιί Οίατος έπειδτ)
  καίτοι πα(τ]λθιν ή τβχΒιΙσα πριΡεα|ιία ίέν χατε
  οκιυάαΕη εισέτι χοινοτ κή ίιξαμιή. Έν τώ μιτα
  (ΰ Εμνς 11 χάιοικιι οτιριθνται τε) εί ως 0!«τος χαί
  ώς έχ τιύτΐ υ αναγχάζονται νά δδρείωνιοι ίΐιό διί-
  φορα φι έατα ι έ άμεσον κίνδυνον κριοβολής των έχ
  τρθ ιΰφιυ. Προσέτι άνίφιραν ϊτι ή χαθι,θ'έρησις
  ής καταονευ^ς ιής ίεξαμενέ *&ν Δήμον, πβρίπεΐ-ώι ϊίπ^ός τον Δη·
  μαρχιύοντα χ. Τζοολάκην την Επιτροπήν μ έ την
  σύαταβιν νά Φροντίση ώΐτε νά άπςμαχρυνθοθν εί
  χΐνδυνοι τιύς όκοίίϋς διβτρέχουν β( χβτοιχοι χορ
  ιούην Ιχ μολύ)»βι»ί ΐοθ 05«το(, ι
  Άνώμαλος π κατάστασις έν Βαρκελώνη.
  Ή ένότης των κρατών της Μ. Άντάντ.
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Απριλίου.—
  Έκ Παρισίων αγγέλλεται
  δτι έν Βαρκιλώντ] ή κρίσις
  συνεκίζεται. Ό Ταραντέλ
  λα δικθιΐς τούς άντιβρο
  σώνους τοθ τύβου λδήλύ¬
  σιν δή ιίιι κατορθώση
  «ροΐ,θές την έσβέραν νό:
  καταλήξη είς συμφωνίαν
  μέ τάς όργανώσεις αί 6
  ■οΐαι ένρόκειτο νά ϋκοστη
  ρίξουν την νβαν κυβέρνη¬
  σιν, βραδύτερον δμ«ς τα
  μάλη τής 6μοσ«ον6ίας λρ
  γατβν ήξίΜσαν δ««ς ή γι
  νομένη συμφωνία διατυνω-
  θβ γρατΐτώς. Τα δλλα σω-
  ματεϊα άτΐβκρουσαν τοθχο
  ύΒοστηρίξαντα δτι ή νεα
  κυβέρνησις δταν σχηματι
  σθ^ «ρΑνΐι νά καχαρτίστ]
  τό «ρόγραμμά της. Έ«1
  τοθ ζητήματος τούτου οί
  δύο μεγάλαι όργανώσκς
  έκέμενον είς τάς άντιλή
  ψεις τ«ν καϊ τούτου ϋνκκα
  ούδεμία διευθέτησις κατέ¬
  στη δυνατή. Κατόνιν τού
  τού ό Ταραντέλλα άνεκοΐ
  ν«*σι τάς ενεργείας τού. είς
  τόν«ρ6ιδρον τής Χινΐρα
  λιντάτ είς τόν ό «οίον ά«ό-
  κιιται νά διακανονίστ] τό
  Εημιουργηθέν ζήτημα.
  —Έκ τής αυτής «ηγί,ς
  τηλιγραφοθν δτι ««ντε εθε
  λονταΐ οί όποϊοι ύ«εβλήθη
  σαν ιχθές είς ανάκρισιν 4ν
  Σεραί τ-νΠυρρηναίων ώμο
  λόγησαν δη«ς καί οί «ρο·
  χθές άνακριθέντις σύντρο
  •οί των δτι ««εζήτουν νά
  μετ βοθν είς "Ισπανίαν, έ
  δήλωσαν δέ δτι Λναλσμβά
  νούν «λήρη την ευθύνην
  τΑν «ράξεών των. ΟΙ άνα-
  κριθέντις «ροιφυλακίσθΐ)
  σαν.
  —Αγγέλλεται 6κ Βελι¬
  γραδίου δτι μετά τό γεθμα
  τό δβοϊον εδόθη ηρός τι¬
  μήν των μελων τοθ μονί-
  μου συμβουλίου τήςΜικράς
  Άντάντ, ό κ. Στογιαντίνο-
  βιτς εδήλωσεν είς τούς άν¬
  τ ι«ροσώ«ους τοθ τύνου δτι
  ή διάσκεψις ένΐσχυσε την
  πίστιν έκιίννν οί όκοΐοι «ι
  στεύουν είς την ΜΐκράνΆν
  τάντ καί διέψευσεν έκεί-
  νους οί ό«οϊοιάα·ιβάλλουν
  ή κακώς έννοοθν τούς σκο
  «ούς της. Ό ύτΐουργός τΑν
  Εξωτερικών τής Τσιι,οσλο
  βακίας κ. Κρόφτα ετόνισεν
  δτι ή διάσκεψις 6ι««(στ_
  σι καί «άλιν την ένόχητα
  τΑν τριέΐν κρατων.
  Ό ύπολογισμός καί ή βεβαίωσις
  τού φόρου οίκοδομών 1937 - 1938.
  Τό υπουργείον των ΟΙκονο
  μικ©ν διά μακρθς έγκυκλΐου
  τού πρός τα έφοοιακβς αρχάς
  παρέσχεν £[ς * ούτος λεπτομε
  ρεΐς όΒηγΙας διά τόν ύπολο
  λισμόν κσί την βεβαίωσιν τοθ
  φόρου οίκοδομΛν οΐκονομικοθ
  έτους 1937—38.
  Και'αθτάς, αί διατάξεις τοθ
  νόμου 332 περΐ άιταλλαγτΐς ά
  πό τοθ φόρου των μέγρις έτη
  σΐου άκοθαρΐστου εΐσοίήμα
  τος δραχμών 3600 μικρών ο(
  κοδομών ΘΛ έφαρμοθοθν άτιό
  τοθ οΐκονομιχοθ ίττυς 1937—
  38 επί τρ βάσει των στοιχεΐ
  ών τοθ ετους 1936—37.
  Διά τάς οϊκοδομάς των &
  πο(ων τό άκαθάριστον ίΐσόδη
  μα κυμαΕνεται μεταξύ δραχ
  μών 3.600 κοΐ δρ. 4 523 ΘΛ βε
  βςτιωθθ Φαρός ούχ[ άνώτεοος
  των 2)3 τής υπέρ τος 3 600
  δρ. διαφοράς τοθ εΐσοδήμα
  τος.
  Αντιθέτως ΘΑ ύπαχθοθν είς
  τάς έξ ολοκλήρου Φορολογου
  μένας οΐκοδομθς αί μεγάλου
  άκαθαρΐστου εΐσοδήμαιος τοι
  αθται, αΐτινες μέχρι τοθδε
  δέν έφορολογοθντο, διότι τό
  καθαρόν «Ισόδημα αυτών, λό
  γω βαρβν, &έν υπερέβαινε τας
  δρ- 3.000 ετησίως.
  ΕΙΣΙΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΑΛΗΣ
  ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ ΙΠΟΡΕΛΑΌΝ
  Είς την εφημερίδα ,τής Κυ
  ββρνήσΐως έστάλη πρός δημο
  σΐβυσιν έγκριτινή απόφασις
  των υπουργόν ΟΙκονομικών
  κσΐ Έθν. ΟΙκονομΙας διά την
  εισαγωγήν 10 000 ιίσέτι τόν
  νων σπορβλαΐων επί διακανο
  νισμώ τής άξΐσς αυτών βι' 6
  λευθέρου συναλλάγματος πό
  σοθ ουχί άνωτέρου των
  500 000 λιρΛν Αγγλίας.
  Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΔΙΑΛΕΞΙΣ
  ΤΗΣ ΑΕΙΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΟΝ
  ΧχιτΐΜ&ς μέ την έν άλλη στή
  λπ όημοαιβοομίνπν πληροφορίαν
  πβρΐ έπιστημβνικης άνακοινώαβ
  ν; τβυ χ. ^Ββνρδβυμκκκη ηρώην
  γυμν«σιβ>ρχο» καί ίπιτίμου μέ
  λους της Λεοχης Έπιοτημόνων,
  πληροφορβύμ·Β« δ τι ταύτης θα
  ηροηγηβή οάντομβς έμιλια τβθ
  Σ*βαομΐΜΤ«του ΜητρβπβλΙτου
  «ΟερΙ Χριστιανικήν Ναών».
  ΑΙ ΣΥιΥΒΑΖΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Πρός τας έπιθεωρήσεις ίρ
  γασίας έκοινοποιήθησαν πρός
  εφαρμογήν ο( συλλογικαΐ συμ
  βάσεις έπιτΐλοποιών, ξυλουρ
  γ©ν, μηχανοξυλς υργθν, ξυ
  λουργών έπΐπλων,^κορνιζοποι
  ών, σαγματοποιών, βαρελοποι
  ών, τορνευτών καΐε,φαρμακο
  ποιών.
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΣΤίΦ'ΛΩΝ
  Εκοινοποιήθη πρός τας ένδιαφε
  ρομένας αρχάς τό τιλευταΐον διλ
  τΐον τβν γινιχών άποθηκβν τής
  Έλλάδες ίπΐ τής χινήσιως τβν
  Ελληνικήν σΐαφίδιον είς την ά
  γοράν Λυνδίνου. Ή χκτάατασις
  τής αγοίάς επί την σουλταν(ν»ν
  2 έν παρουσίβσε την λήξασαν έ65ο
  μκία ιύδεμίαν 6ελτ(»βιν. Καλαί
  πράξιις εγένοντο, μονον έηΐ χαρ
  ηοθ Νοτίου Άφριχής νίβς έσιδε.
  οτς προοφιρβμένου από 36)—-40)—
  ΑΙ πραγμαιοποιτ)θιϊσαι πωλήσεις
  περιεατράϊηααν ιίς τάς τιμάς τ6ν
  37)—39)-■. 'Ανβλ«ικβς »1 οί]
  μιιοθιΐσαι επί ιβν σουλτάνίνιον
  ίλβν τ6ν προιλιύσεων πραξεις εί
  χον ώς ίξής: Αύοτραλίας 45)—48)
  —ΚορινίίΙας 55)—65)—,ϋμύρνης
  41)—57)—. Κ{ήπ}ς48)-60)-,
  Πΐ(.σ!Βΐς 37)—46)—, Νοτίου Ά
  φριχής 36)—40)— χαΐ Καλλιφορ
  νίβς 38)6-39)—.
  ΔΑΙΜΟΛΟΓΙΚΑ
  Διά τροποποιητικής άποφά
  σεως επετράπη ή άπεριόριβτος
  καί άνευ άοεΐας ττ]ς έπιτρο
  πής Παθητικήν 'Υπολοίπων ύ
  πό τόν δρον τής άνταλλαγής,
  εΐσαγωγή κολοκυνθοσπόρου
  οασμ, χλ, )§α 3.
  Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Έκυ>λ5φόρηαε ή μ
  χατάοτααις τής Τραπέζης ιής Έλ
  λαδος δπο ήμερομηνΐαν 31 Μαρτί
  ου.Είς αυτήν άναγρίφιταιΒΐι τβ ιίς
  χρυοόν συνάλλαγμα χάλυμμχ τής
  Τραπέζης έαημιΐωην αύξησιν 2.
  827.156 Βραχ. Ι^ω τό χρέος τοθ
  δημοσίου πρός ιήν Τράπεζαν πά
  ρΐμιινι τό βύιο. Αύξησιν χαχά
  δραχ. 89.965.400 ,Ισημείβαΐν επί
  οης ή χυχλοφορία τβν τραπεζο
  !
  Ο ΠΙΘΑΝΟΖ ΚΑΙΡΟΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή θιρμοχρασία σήμερον έν σχέ
  σΐι (ιέ την χθεσινήν θί οημιιώ
  ση μικράν ίνοδον. Οί α'νιμοι θά
  πνίουν άπό διαφόρων διευθύνσεων
  χαθ' δλον τό ι Ε κοσιτιτράιορον. £1;
  Τινχ μέρη τής νήσου Ρροχή κατ'
  αρχάς βραδύιερον Ιί χαιρος έν γί
  νιι άστατος σχιδόν ηανταχοθ. θερ
  μοχρασία τής χθ·ς 14ης ώρας
  21,6, ελαχίστη 15,3.
  ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΑΖ
  ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Την εσπέραν χθές έπρόκει
  το νά συνεβριάση τό Δημοτι
  κόν Συμβούλιον επί ^διαφόρων
  ζητημάτων.
  ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΙΓΟΥ
  Είς την εφημερίδα ιής Κιιβιρ
  νήσιως έδημοσιιύθη διάταγμα <πι ρΐ ϋγιιινής χαί χ«*?α;ιέιητος έρ γοατασΐων παροισχΐϋής ηαγοι». Δι* Βύΐ&Ο δρίζιτκι Βτι εφεξής ή Ιδ(6σι«ς χαί λιιτουργιας ργ παραγωγής πάγοιι πά ρέχιχαι οπό τής άστυνομιχής άρ χής μιτά σύμφωνον γνώμην τής «ι χιίβς δγιιονομιχής έπιΐροηής. Η ΧΘΕΖΙΝΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ Την 10 30 π. μ. τής χθες κ πηγχονΕσθη διά σχοινΐου τό δποΐ όν ιίχι δίσιι ι2ς ιήν ό;οφήν τής οίχίας τη·;, χιιμίνης παρά τό Β»λ ?έ Τζαμί, ή πρώην ϊιδασκάλιασχ Παναγιώτα αύζυγος ΚωσΓ. Κα τσχμπάχα χριοπώλου. Οί λόγοι τής αύΐοχτονίας της άποδίδονται είς νιυρασθένεικν έξ ής χκτιτρυ χεΐο &πο χαιροθ. Η ΕΙΣίΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΙΤύΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ Καθ* άρμο&ίαν ανακοίνωσιν έξακολουθοθνΙσχύουσαι δυνά μεναι καί νά παραταθ&ο ν επί έν είσέτι τρίμηνον αί άδειαι εί σαγωγής άκατβργάοτων δερ μάτων καί σιδηροφύλλων έξ Ήνωμένων Πολιτειων αί έκδο θίϊσαι υπό τής Κεντρικάς Έ πιτροπής Άβειων ΒΡ/ΒΕΙΑ ΕΙΣ ΜΑΘΗΤΑΣ Είς τιύς μαθητάς Δημοτιχών Σχολιΐων Άντ. Κοτσομπβν ίχ Καν λΐ Καστέλι, Πέπην Ψαλιδάχη έχ Χρυσοπηγής, Ία,άν. Μ. Άσλα νην έχ Ηουλι&ν, Μιχ. Μανουαά- χην έχ Δραπέτι χαί Αίχατ. Κοχ χινάχη έχ Καπβτανιανβν Ιδίθη βραβείον έχ δραχ. 100 δι' Ι «κ οίον ώς έπιτυχέντ,ας είς προχηρυ χθέντβ διαγωνισμόν μ έ θέμα «τί είνε φΐλος τιθ Ιΐρκσΐνου χαί διατί πρέπιι νά ιΐμιϋα φΐλοι αύΐοθ»: Τα βραβιΐα έίδθισαν υπό τής ταιριίας θ. Κουφάκη. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ Α14έν τβ άγορβ μας κυμανθβΐσαι χθές τιμαί των διαφόρων ΙνχβρΙ·>
  νροίόντων είχον Λ« κατ·»βιΐ
  Β—Ε0
  ι "*
  —«Ορέη
  Τ·χτ··ει
  '
  «
  II
  14.-
  ■οιν« *. <·οο·Ια« ΈξαφετικοΙ 1··ΜΙ «' «»ιθ«. „ «■•«ηλ. Ι|εηε> Ν
  ■·ιοτ. 264>
  Δ>ΐ«ν·ν «* «ι—. »·. §»,_
  Η«λβ|)υ|Ιο·
  ««V
  «·.".. 6
  Μαροΰπια ·ρ«χ. ε.Μ
  Μ<λι «οιοτικβ^ „ »*ετσ«α „ «Μ. Κουκοΰλια (ηρα „ Ι Μ, Δέρειατα βόία „ Μ, —«, 'Δρνοδβρμαια ΙΒΐφ, „ η, ΗροΙ4τε», αΐγθν „ 41, ΗαλΙ>ιβ *«η* ό>αν !■ —
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Δολλαβιον βρ,
  III
  61-111 6>
  .. Μο. _|#α,
  . Ν.ΙΙ-Β8.40
  ., 110.- 1.18
  ν · ψ —- ~- - ιν -— — ■ ^^ ^ιν« ■ ^
  Ολλανο. „ 61 -§1.60
  ».»·_* ,
  3» ΠΡΟ
  ·■■
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ ΑΕΓΕΤΑΙ
  ΟΤΙ ΕΠΗΛΘΕΝ ,ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΡΗΞΙΣ
  ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΚΙΙ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΟΝ ΤΗΣ Μ¬
  ΕΝ ΤΟ ΜΕΤΑΙΥ ΣΥΝΕΑΗΦΒΗ Ο ΠΑΚΟΝΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 »Απριλίου (τού άντα
  ποκριτού μ*ς)- - !-*&' · αγγέλλεται έκ
  Μόσχας, μέσω Βερολίνου, μεταξύ των
  κύκλων τούέρυθροΰ στρατού καίτης Γκε
  πεού φαίνεται ότι επήλθεν όριστική ρή·
  ξις. Ώς συμπεραίνεται ή ρήξις αυτή
  προήλθεν καθ* ότι ή Γκεπεού συνεχί¬
  ζουσα την δίωξιν τώνάντιβταλβνικών, «α
  τηγορεί τούς επί κεφαλής τού Σοβιετι
  κου στρατοΰ ώς άντισταλινικούς, προέ-
  τεινε δέ καί τελευταίως την σύλληψιν
  πολλών έξ αυτών βιά να παγιωθή ως
  φαντάζεται τό καθεστώς τού Στάλιν.
  Έν τω μεταξύ υπό οργάνων τής Γκε
  πεοΰ συνελήφθη καί κρατεϊται είς τάς
  κεντρικάς φυλακάς ό άλλοτε πανίσχυρος
  Γιακόντα, τέως Άρχηγός τής μυστι·
  κης «στυνομίας καΐ ήδη υπό κατηγορίαν
  ώς άναμεμιγμίνος είς τάς άντισταλινι·
  κάς έκδηλώσεις καί συγκεκριμένως διό¬
  τι φέρεται χρησιμοποιηθείς ώς σύνδε-
  σμος των πολιτικών κνΐ στρατιωτικών
  παραγόντων δι» την 4ν*τροπήν τού
  Στάλιν.
  ΦΒΑΝΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΓΕΡΜΛΝΟΣ
  ΥΠΟΥΡΓΟΠΗΣ Π1ΙΔΕΙΔΣ
  ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΕΙΠΟ ΠΐΗΕΠΙΠπΜΙΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Απριλίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).— Αυριον (σήμερον)
  φθάνει είς Αθήνας ο ύπουργός τής
  Παιδείας τής Γερμννίας κ. Ρούστ.
  Τόν Γερμανόν υπουργόν θά ύποδε*
  χθή ώς γνωστόν ό ύπουργός τής ^ Παι·
  δείας κ. Γεωργακόπουλος μετ' ανωτέ¬
  ρων ύπαλλήλων τού ύπουργείου τού.
  Την προσέχη 6έ Πέμπτην πρός τιμήν
  αύτοΰ θά γίνη είς την αίθουσαν των
  τελετών τού Πανεπιστημίου μεγάλη δε·
  ξίωοις.
  Ο ΜΠΕΝΕΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ
  ΔΙλ ΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ ΧΘΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μ*ς).— Τηλεγραφήματα έκ
  Πράγας άναφέρουν ότι ανεχώρησεν σή¬
  μερον Βιά την Σερβικήν Πρωτεύουσαν
  ό πρόεδρος τής Τσεχοσλοβακιν,ής Δη·
  μοκρατίας κ. Μηένες. Είς τόν Τσεχο
  αλοβάκον Πρόεδρον τό Σερβικόν έθνος
  έτοιμάζει ένθουσιωδεστάτην ύποοοχήν,
  ή Κυβέρνησις δέ τού χ. Σχογιαντίνο-
  βιτς θ' αποδώση έξαιρετικάς τιμάς. Ό
  Έύρωποι'έχός τύπος άσχολούμενος μέ
  τό ταξείδιον αύτό τού χ. Μπένες εξαί¬
  ρει την σημασίαν τού την οποίαν έπαυ
  ξάνει τό γεγονός τής πραγματοποιήσε
  ώς τού την επομένην ακριβώς τής δια
  σκέψεως της Μικράς Άντάντ.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤϋ ΤΙ ίΧΟΑΙΙ
  ΔΙ1ΤΗΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ Μ. ΑΝΤΑΗΤ
  ΑΦΗΝΑΙ 5 Απριλίου (τε-0 «νταπβκρι
  τ·0 μα().— Άπεψινβ τηλεγρκφήματ* κρός
  τό Αθηναι κόν Πρβκτβριΐβν εκ τού ίξωΐκ
  ρικοθ βναφέρουν >τι όλοκληρος ό Εύρωπαϊ
  κός τύπβς έξακ·λ·ΗθεΙ ν* «σχαλεΤται μέ
  τίΐν τελεΐίτβιβν διασκιψιν της Μ. 'Αντβντ
  έν Βελιγραδίω.
  ΑΙ Ίτβλικαϊ έφημερϊδες έκφράζουν την
  εύχκρίστησίν των έκ τβν βποτελεσμάτων
  τής διασχέψΕνς έν ώ αντιθέτως «1 Γαλλικα)
  έφημερί&ες έχφράςουν άρκΐτας ανησυχίας,
  φ·β·ύμ»να» οτραφην πρός νέου$ προσκνατο
  λισμεύ; τής π·λιτικης τής Μικράς £υν·ν
  νοήσεως.
  ΕΠΙΚΡΑΤ
  ΕΙΣ.
  Ο Μ
  [Ι ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΣ
  ΕΤαΠΟΝ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Απριλίου (τού άνταποκρι
  τ·0 μα() —Νυκτερινά ραδιβτηλΐγραφήματα
  έκ _βλ«μ«νχ«ς άγγέλλβυν ότι κΐς το Μέτω
  κ·ν της Μαδρίτης χά* ώς καί είς ολα τβ άλ
  λα μέτωπα της Ίαπ«νί«ς έπικρατεί «πό
  της χίές πληρης στβσιμοτης τβν έκιχΐιρι.
  οεων ι.»ρι·ριοθΐιο&ν οήμερ·ν - είς τ·ν τ·
  μέ« τοθ Μπιλμηβ· μ έν·ν, ·π·υ πρ··λαι>
  ν·» | έβν)
  1
  Ι
  κ-τβΐτιν ι
  ςκε.ΐίΜΡ»
  ί τού έν
  ΑΥΥλι-ί.·-
  δήλωσις τ< ή '1τ«λί· ο»ζήτηβιν λ έ έτπ, {,» τί)ν Εύρνιιΐ [*«·» τοδ πβλΐ ε«ν «μΐαοι καί έπο τα II της γηρ»< Εύί γ τί,ν φ«χρ«ιμΙ·ν κ^ιενάσεις τνν (οβιν ιΙ« ένεργι Αχ·φυτ«ν ν* μ. τ4ν Ιδίεεν {«( ύηλώοεις ι ργ )ο»{ γν«βτ·ν Ι Ριίμυ κ·Ι Βι< ιΡβΐΓβν των, ·γ κν2ι·τεθειμένι Ηε{ κρβκλήαι Ι·«νοιερραν ύ «ΡΜβιιίοουν τή Αλλέ κ·ί «τι δ ιρ.τ·ι>ν είς ού&έ
  μγνύετ-ι είς τι)
  »«1 νεϊ έκμιταλ)
  Ρ« τού Ίαπανικ
  λ κ«ί ήί
  βΡς τν
  Τέ έποτελέβμ
  «Ργιιϋν αάτβν
  [Ημ«ν(« νά ■
  είς ρϋ
  κ«ί ,ίς
  μιτριοπβτοειει

  «•ηκέχητ., ^
  Ϊ.«Ρ·Ρ«) «Ις έκ
  «'νι,α,ν ότι δέ,
  «λέ·ν %«·ι>
  » «·1 β' «ν.
  «•«έν τ ώ ν
  ϋ»««ν»ΐΦν. Ι
  ή ν.ϋρΐκ·
  Ι οί κίνδΒ'
  3«ι
  Μ«Τ«
  τ*·τβν κρ·α< 7 κιιριε&οννι τ.4»ν συμ