94113

Αριθμός τεύχους

4536

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

7/4/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ανορθωσισ:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ?ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοα
  εΐησια λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  έτησια δολ. 16
  έξάμηνος » 8
  Τ·μή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  7
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ (|ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4536
  ΤΒΕΥΒΥΙΟΣ ΣΤΙΤΑΚΤΗ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
  ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΚΛΙ Ο ΙΛΙΓΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ
  Είς την πέραν τ&ν Πυρη-
  ναίων Χερσόνησον συνεχίζε·
  ται εισέτι μετ» πάροδον έν
  νέα βλοκλήρων μηνών, τό
  δράμα τού έμφυλίβυ απαραν
  μοΰ ενός λαού γβνναί·» παί
  υπερηφάνου. Καί φυβικά λ
  αντίκτυπον τού γίνκτβι χά
  θη μέραν καί
  ΐΙ( ολόκληρον
  «ίβθητότκρος
  τ·ν κόσμον.
  Κατα τα τελευταίον μάλισια
  δεκαήμερον ταδ έκπνεύααν-
  τβς μηνός, οπότε είχον προ
  θϋ ί δλώ &
  ς χ
  γϋ αί δηλώσεις το& κ.
  ΜουασολΙνι έν Λιβύα καί αί
  ενεργεια! τ·υ κρός εξέγερσιν
  τ·0 Μουσουλμανικον στ«ι
  χείου εναντίον της 'Αγγλί
  •ς Καί Γαλλία;, καί ήκολού
  θηααν κατόπιν αί πλήρεις εί
  ρωνΐίας καίπεριφρονήσεωςέχ
  φρασΐις τού έν Ιταλία δια
  την Αγγλικην πολιτικην
  κ«1 ή δήλωσις τοΰ χ. Γκράν
  τι ο π ή Ιταλία δέ ν δέχβται
  οδτε συζήτησιν καν ώς πρό;
  την ανακλησιν τ&ν δθελον-
  των της έξ Ισπανία;, ή νευ
  ρικοτης ένετάθη είς ολέκλη
  ραν την Ευρώπην χαί οί κίν
  δυνοι τοΰ πολέμου υψώθη
  σ«ν αμκσοι καί απειλητικοί
  επάνω «πό τα ίθνη κβί τούς
  λαούς τής γηρχσμένης ηπεί¬
  ρου μας, Εύίυχως, ή Γαλλία
  κ·1 ή "Αγγλία δέν Ιχαακν
  την ψυχραιμίαν των. Καί «Ι
  κυβερνήσεως των δέν παρεσύρ
  Βηοαν *1$ ενεργείας έπικινδύ
  νους
  Άπίφυγ«ν ν* βπαντήσουν
  μέ την Ιδίαν γλώσσαν είς
  τάς δηλώσεις τού Ιταλού
  πρωθυπουργοδ. Κατέστησαν
  βμως γνωστόν δια τ&ν έν
  Ρωμη *«· Βερολίνω πρε-
  αβευτβν των, βη δέν θε ή
  οαν διατκθειμένκι νάδεχθοθν
  νέας πρόκλησις. Ό» ί
  χούν στϊρρβν απόφασιν νβ
  προασπίσβυν την ειρήνην.
  'Αλλβ κβί *τι δβν Β» βπι-
  τρέψβον είς ουδένα ν« άνα
  μιγνύεται είς την Ισπανίαν
  καί ν* εκμεταλλευθή τό δρά
  μοί τού 'Ιαπανικβΰ λαοΰ διά
  πολιτικα χαί ηθικαι ώφέλη
  ΐίς βάρος των.
  Τα άποτελέσματα των έ-
  νεργει&ν αυτών ήσαν, ή μέν
  Γερμανία νά δηλώση α τι
  δέν έπιθυμεΐ ν« ώθήση τ«
  πράγματα είς ρήξιν χαί νά
  συστήση χαί είς την Ιταλί¬
  αν μετριοπάθειαν καί διαλ-
  λαχτικοτητα, η δέ Ιταλία.
  νβ προβ$ είς επίσημον «να
  Μθίνωσιν ότι δέν θ' αποστεί
  λη πλέον νέους εθελοντάς
  •Οτι χαί θ' ανκμιχθΰ ·πωσ
  δήποτκ Ιντώ μέλλοντι είς
  τό Ίσπανιχον. Καί κατόπιν,
  αύτοΰ, η νευριχοτης πειρήλ
  Βΐν χαί οί χίνδυνοι τοδ πολέ
  μόν, αν δέν διελύθησαν, ά
  πεμαχρύνθασαν τεύλάχιστον
  •ημαντιχά. Εί{ τούτο δέ ου
  νίτέλκεΐαν κατά μέγα ποβο
  ατίν χαίαί μεγάλαι ζυμώ
  σΐις «Ι οποίαι παρετηρήθη
  σαν έν τώ μεταξύ είς την
  Μισιυρώπην χαί τα Βαλκά·
  ν», έξ αίΐίας τ&ν βιχβίων
  έπιστιύθη πρός στιγμήν ·«
  έδι,μιουργεΐτο νέα πβλιτικη
  κατάστασις είς τ·ν τβμία βύ
  Τίν. Έν Αναμβν& δέ τβν
  ά της διεισκέ
  τής διευχρινίσβωί ί ^
  ως χαί τβν πρβσανατολιαμβνΊ
  τβν παραδβυνββίων χωρβν,'
  ■1 μεγάλαι δυνάμεΐί, εφάνη
  σαν περισσότερον έπιφυλλα-
  χτιχαί χαί μετριοπαθίΐί, πε
  ριορίσασαι την δράσιν των
  •ίί την διατήρησιν τ&ν πά
  λαι&ν των σύμμαχον είς την
  Κεντρικήν Ευρώπην χαί τώ
  Βαλκάνια αί μέν. είς, την λ
  ξάπλωατν της έπιρροής των
  ■Ι δέ. Ποίον ομως ύπηρξ*
  τό άπατέλεσμα τβν ίνεργει
  β ν αύτβν *έν γνωρίζομεν
  βεβαίως άχομη, εδτΐ χαί δυ
  ναμιθα ν* προσδιορίσωμεν
  έ*«κριββ£. Ή ΙπΙσχΐψ'ί *λ
  Α Ρ π<δρ·« %η$ τη χοσλοβκκίας χ. Μπένε;, έ νός έκ τβν διαπρεπεστέρων πολιτιχβν «ν&ρ&ν της Εύρώ κης, βίς Βκλιγρκδιον, την επομένην άκριβ&ς τής λήξε ως της διασκίψϊως της Μ Άντάντ αποτελεί μίχν επί πλέον απόδειξιν της διπλ» μ«τικϋς δραστηριέτητος ή έ ποία άνατττύασεται κ«ί έν ■χ·μη σημείον έξ εύ χατα φκίνεται επ ή καταστασίς δέν Ιχει δικυκρινισθζ «κίμη πλήρως Έν πάση δμως περιπτώσει έξ όλω ν αυτών αποδειχνύκ- ται χαί αναμφισβήτητον γε γονός είναι ίπ, χωρίς βκβκί ως νβ χάση τ· ενδιαφέρον τού ου™ τ· Μκαογε^ακόν ο πως έμφανίζςται έξ βίτίας τβΰ κντκγωνισμοΰ τής Ίτ« λί«ς πρός την Αγγλίαν χυ ρίνς χαί την Γαλλίαν χκτβ δεύτερον λβγβν, *ύ:ε τό 'Ι- σπννιχόν, τό οποίον παραμέ νει πκντοτκ επικίνδυνον ή φκίστκιαν έν δρκσει, τό χέν τρον της διπλωματικάς δρα στηριίτητβς, μετετοπίσθη τόν τελευταίον καιρόν είς τβς πκραδβυναβίους χώρας κ«ί την Μικράν Άνταντ οπου έχδηλώνκται έπίσης ό αντα γωνισμος τής Ιταλίας καί Γκρμκνίας πρέ>ς την Ταλλίαν
  δι« την πολιτικήν ήγεμονίαν
  είς τόν τομεα αυτόν. €ΰτε 1
  μως χαί ο άνταγ»νισμΑς αύ
  τ·ί φκίνΐταιι επί τ·δ παρδν
  τος τόσον έπικίνδυνος ώοτε
  να δημιουργή τόν φόβον δτι
  θ δήέ είς π·
  ί
  την σύφφοραν
  κου κατακλυσμ·&.
  Άλλ' ά 6 έλ
  ΒΩν δια την αινθρνποτητα θά
  εύημεροΰακν ·λοι ·1 λαοί,
  καί ανέχορηγοδντο διά την έ
  χτέλεσιν ώφελίμων έργων πό
  λιτισμοδ 8« μετεβκλλΐτ· δλη
  4 γη είς Ινα απέραντον πιρι
  βίλι
  Άλλά, διατθινται εί; την
  κατασκευήν πολεμοφοδίων.
  πολεμι
  μ
  Άλλ' άν 6 πέλεμ·ί δέν
  φαίνεται τ«α·ν έγγύς καί αμκ
  σ·ς ίσον φοβοδνται ϊβως πολ
  λοί, τουτο βεβαίως δέν σημκί
  νΐι χαθολου δτι έχουν απο
  τρ«π$ οριστικάς οί κίνδυνο(
  τού η δτι έχουν έςαλΐιφθα μηχβνία{.
  τβαϊτιαπού οδηγε-υν την βλθ 1
  ό έ
  αυτήν τβν μεγάλων δυνάμε
  ών, άκολουθοδν έκ λόγων
  αυτοσυντηρήσεώς πλέον χαί
  τα μικρά Κράτη. Ίλιγγιω
  δή πβσβ τα οποΐα αδυνατεί
  ή Ανθρωπίνη διάνοια νά συλ
  λάβη έξοδεύονται δια την «
  νάπτΐίξι λ β
  πβλεμικής βιβ
  •Η γή Εχη μετα
  πβ
  ίνθρωπότητα πρό{ νέον ©λ*Ι λίμι £ν βργαστΐίρι·ν. Τό
  βρ.ν χ«ί σφαγήν. Αντιθέτως φβ,ν.μβνβν είναι ομ·λογου
  μάλιστα, τα αιτιαι αύτβ καβη μ4%ως δνΜ ηρβηγ·υμένβυ.
  μβρινβς χαί πληβυν.ντα». | Κβ1 ή βνθρΜ«.της «έρκται
  Καί καθημερινώς δημι»υρ β,β^ς „.! ίοφ.λβς, οκως
  γοθντοπ ««Ι νέοιχίνδυνοι.|^ρβτηρί| πβλϋ όρθβς ό
  Ο μεγαλυτέρας δέ χίνδυ ΓβϋλιίλμΦ φ«ρρίρ., πρός
  νος πολέμου, είναι σήμερον τ#ν βί,θνβμικ.ν ίφανισμίν!
  α-------------λ--------λ |χβι Η« βι έξβ,λ|βμβ1 ώΛ4ρχβι Μΐν·
  '%!**** δυνβς ν' απορρβφήσουν ·-'
  λας τάς οικονομικάς δυνά
  μεις των έθνβν. Δέν βίμπβ
  ρΐΐ δέ νά συνβχισθο&ν έπ' &
  πείραν Καί θα ψθάσα κατ' |
  ανάγκην στιγμή, πβύ θα όδη
  λα καί μικρά, δια τβύς
  πλισμβύς. Όλβι οί χυββρνί,
  ται τδν λαών, δηλύνουν ότι
  άπεχθάνονται τόν πόλεμον,
  ότι έπιθυμοϋν διακα&ς την
  ειρήνην. ΚαΙ ίτι φλέγονται
  «πό
  ΒΐσΒημαι τής" προα^ί'
  γ γμ, η
  γήσουν εϊτβ είς πόλεμον, ιΐ
  μεγαλυτέρας ά
  ( ς δ μγρς
  σπίσΐως τής γαλήνης χαί τής χ·μη καταστροφάς καί βνι
  ήσυχίας βίς τόν χέσμον. Καί, πανβρθώτβυς συμφοράς.
  ομως δλβι βλέπουν να
  Τοδτο ήρχισαν ήδη ν' άν
  νεται ένωπιίν των πκλωρία' τιλαμβκνωντ·» ώρισμένοι
  ή σχιά τοδ νέου πολέμου «χ των ήγ.τδν τβν λαβν καί
  Καί χαταλαμβανέμενβι άπ*
  θ«
  γομι ς
  λκμιχήν ρήξιν Έπομένως χκί
  απέ> τής πλευράς αυτής είμπο
  ροδμεν να είμεθα ήαυχοι < τι δέν θ' άνπμετωπίσωμίν είς πρωτοφανεϊς έξοπλισμού;, Χωρίς δέ ύπερβολήν έ πυρκ τος τδν πολεμιχ&ν παρα θεια, νά επι μία; τοιαύτη προσπά θα πρέπη να γίνη κτή Τ Ο ΛΑΣΗΘΙ· ΟΙ τβλευταΤοι πανετοΐ λοί πόν, 8έν εζημίωσεν μόνον τή« σττφυλοτιαραγωνή' τής Πή διάβος. Κατέστρεφον <σ| την άμυνδαλοπατοαγωγήν κσΙ μη λοτισοσγωνήν τοθ ΑοοπεδΙου τοθ Λασηθίου. Τό ττρβγμα εί ναι όμολονουμένως λυπηοόν. ΚαΙ εΤναι λυπηρόν καί διά τούς Λασηθιώτας πού {χασάν βύο σπουδαΐι εΐσοδήματά των καί δι* ημάς πού θα στβ- οηθώμεν τα ώραιότατα μήλα τοθ Λασηθίου μέ τβ όποΐα εΐχε γβμΐσβι ή άγορά μας μέ- χρι τοθ πσρελθόντος Ίανουο ρίου.Άλλα τα χβιρότερον είναι δτι καί των προΐόντων αυτών ή παραγωγή ήτο άνασφάλιστος. Καί ετσι ο( καλλιεργηταί των ΘΑ ύκοστοθν την καταστρο φήν χωρίς καμμίαν άποζημΐω σιν ή ενίσχυσιν. *** ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΙΖ- Το ϋφυποιΐργΐνθν τ6που χ ΤοαρισμϊΟ ίξίϊβχε τό μηνιαίον δελτίον τού είς τί οπβΐον περιί χιται χαΐ χίρτης τβν δνομααιβν 1»μντιχ6εν πηγβν χαί λοιιχροπό λιων τ<1ς χώΐας, τ&ν έν ένεργεΓα χά Ι τώ^ ίγκατϊλιλιιμμίνων. Είς τον χίρχψ α αύιίν, έκ τοϋ πλή 8ους τβν ίαματιχβν πηγβν τής Ερή η;. οημκοθντχι δύι μίνον, σκευών έχβι φβάσΐι μέχρι π« μ« καί συνείδησις τβν ' ήγη συντόμως τα διϊνά νέας συρ' παραγωγήν χρησίμων άγα φ μχρ Γ :ί.Χ^ηλΓ%μϊ νί», ή Ίαπωνίοτ, ή Ρωσσία χαί ή Άμΐριχή διαθέτουν νης κβί τής λογικής συνβνν· τοσ* πβσβ είς έξβπλισμβύς, ήσεως τβν Κρβτβν μεταξύ πβύ εάν διβΐίθβντβ Είς την των Ό νέος κίνδυνος τής άνθροπότητος ΗΟΣ ΙΙΑΓΡΑΦΕΤΙΙΑΙΡΙΘΟΣ Τ Ο ΗΙΓλ ΠΡΟΒΛΗΜλ ΤΟΪΣΙΤΟΪ ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Μάρτιος.—Ό '^γγλικός τύπος άσχολεΐται άπό τινος Ιδιαιτέρως μέ τό μέγα πρΐβλημα τοθ σίτου, τό οποίον άρχΐζει νά παρουσιά¬ ζη άπειλητικήν τροπήν. 'Ελά- χιστοι άντιλαμβάνονται—γρά φ(υν οί αγγλικαί έφημερίδες —πόοον σοβαρά εΤνε ή δή μιουργουμένη κατάστασις ΐίς δλον τόν κόσμον. Πρό έξ έ¬ τών ή έσοδεΐα τοθ σ'του ήτο πολύ μεγαλυτέρα άπό όσον έχρειάζετο κοΐ οί σιταποθή καί ήσαν ύπερπλήοεις, ύτήσ χον οέ καί περισσεύματα είς δλας τάς χώρας. Τώρα δν,α βχουν μετοβληθή./Αποθέματα σίτου σχεδόν βέν ύπάρχουν καί ή προσεχής έσοδε'α είνε πολύ άμφίβολος. Ή τιμή τοθ σίτου άνήλθε κατά 50 ο)ο έν τος ενός ετους, είνε βίβαία Ρέ καί νέα υπερτίμησις, Ρέ·' άποκλείονται δέ καί φόβοι σι τοδείας, άκόμη καί πΐίνης, πραγματικάς πεΐνη-, έκτός εάν ό Αρτος παρέχεται μέ δελτίσ, δπως συνέβαινε κατά τόν πό λεμον. Διατί δμως δλα αύτά έρω 44γγλικαί έφημερίδες; Ή άπάντησΐ^εΐς τό ζωτικόν ο ύ τό έοώι ηαα είνε τόσον πά λαιά, δσον καί αί Γραφαί. Τα αΐτια τής σημερινής σιτο δείας είνε τα αύτά, δ κως καί είς τήν εποχήν των Φαρσώ καί τοθ Ιωσήφ: οί πσχεΐαι καίοΐίσχναί άγελάδες. Είς την παραγωγήν «0 σίτου ύ πάρχει ίνας πανάρχαιος κύ κλθΓ. Ό κύκλος ούτος περι λαμβάνει έπτά εως δέκα ίτη, κατά τα όποΐα ή γή κάμνει ολόκληροντήν στροφήν άπό την περίοδον τον παχειών εως τήν περίοδον «Αν ΙοεχνΑν άγε εΐδαν μέ ΒυσφορΙαν την άνατ( μησιν τοθ ναναδικοθ σΐτου κα( άντβλήφθησαν βπ, ιΐς πβρΐ πτώσιν πολέμου, θά περιήρ χοντο {(( δυσχερή θέσιν, εάν ό Κανα&άς ήονεΐτο τυχόν νά προμηθευθή είς οόιάς τόν οί τον πού έχοειάζοντο. ΟΟΐω ή Γαλλια, ή ΓερμανΙα ή Ιταλία, ή ΊσΗανία—δλαι , ^., . . , -Λ-ή Ιταλία, λαβών χαί αντιστρόφως Τό σχβοόν α, χ διατί συμβαΐνει τοθτο βέν ου |φσρμόζουν πολιτικήν σιταρ νάμίθα νά τό ίδωμεν τό γε κβ1σς. Έκεϊνο δμως πόύ ένδια ή νά πολιτικήν σιταρ δ ό είνε δτι συμβαΐ φέρείεΐς τήν περίπτωσιν σύ Ι την είνε σΐ προσπάθειαι τής γονός δμως νει. Μέχρι πρό Μξ έτών εύρισ^ό;.ΐΐαλ(α):. ΑΙ Βύο αυταί χώρά' μεθα είς τήν περίοδον των παχειων άγελάδων. ΑΙ σιτα ποθήκαι ήσαν ΰπερπλήρεις είχον σΤτον είς ποσότητας, ό μοΐας των οποίων ουδέποτε Αλλοτε ίΤχεν Γ6ρ ό κόσμος. Κατόπιν ήλθεν ή περίοδος των [σχνων άγελάβων δπως είς την εποχήν των Φαραώ ηθέλησαν νά γίνουν αύτάρ κεις. ΌτανοΙ καιρικαΐ συνθή και κατέστησαν αδύνατον την πραγματοποίησιν τής αύταρ κε(α<·, αμφότεροι οί χοραΐ ? έν ηθέλησαν νά παραδεχθοθν δα ήτο δυνατόν νά νικηθοθν Εστω καί άπό τήν φύσιν. Ή Ιταλία ώς είνε γνωστόν καί Κατά τα τελευταία ίτη οί έσο !η Γβρμσν[α ώ'"ύτίοτΐθε'ται πά δι Ται υπήρξαν τόσον κακαί, ώστε δλα τα μεγάλα πλεονά σματα σίτου έξηντλήθησαν. Τόν προσεχτ] Αυγουστον θά υπάρχη είς τόν κόσμον μόνον ό σΐτος, ό οποίος θά θερισθθ εφέτος. ΑΙ χαμηλα! τιμαί ύ πήρξαν καταστρεπτικαΐ διά τούς σιτοπαραγωγούΓ, δλαι ε/έαΐ χωραι ήσαν ήναγκασμέ ναι νά λόβουν προστατευτι κά μέτρα δι* αύτούς, εκάστη κατά τόν Ιδικόν της τρόπον. Ή ύπερπαραγωγή σΐτου είχεν Ινα απροσδόκητον ά πό τέλίσμα τό οποίον επρόκειτο Ϊ ί νά ΪΧΏ μεγάλας συνεπείας. Μολονότι εί παγκόσμιαι τι σΐτου ήσαν τόσον χαμη έ ^ ή χμ λα?, ό καναδικός σΐτος μέ τάς ξεχωριοτάς {διότητάς τού ήτο νάντοτε απαραίτητου διά την παρασκευήν αρτου δχι μονον είς την Μεγάλην Βρεττανΐαν άλλά κα( είς ολόκληρον ΐήν Ευρώπην. Ό ΚαναΕάς έξεμε ταλλιύθη τήν ζήτησιν τοθ σΐ τού τού κο( έπεδΐωξε νά τόν πωλήση είς υψηλοτέρας τιμάς άπό έκεΐνας, α( οποίαι έπλη ρώνοντο είς τήν διεθνη" σιταγο ράν. ΑΙ χΦραι τΓ,ς Εό ρουσΐσσαν έσκεμμένως υπέρ βολικούς άριθμούς διά νά δεί ξουν δτι ανέμενον αρίστην έ σοοεΐαν. Τώρα δμως ή τΐραγματικό της απεκαλύφθη κα( ό κόσμος όλοκληρος γνωρΐζει δτι ή Γερ μανΐα κα( ή Ιταλία Ιχουν ελ λε ψιν σίτου. Τα γεγονότα κα τεδβΐχθησαν τελικως κα( δέν ήτο πλέον δυνατόν ν' άπο κρυβοθν, εγένοντο Ρέ μεγάλαι παραγγελίαι είς τόέξωτεριχόν. Τώρα λοιπόν α( άπρόβλετοι άνάγκαι είς στ,τον τής Ιταλίας καί τής ΓερμανΙας άνατρέ πουν τό παγκόσμιον (σοζύγι όν τοθ σίτου. Έξερράγη οθ τω μία διεθνής άγρΐα ζήτησις σίτου. Ό σΐτος ετιμάτο 3 σελ λΐνια είς τήν Λ βερτΐούλην πρό έ& Ι Τ 193 ε ή βη Ιτους. Τό 1931 ετιμάτο 3 σελλΐνια χα( 10 πέννας. Σή μερον τψάται 9 σελλίνια κσΙ 8 πέννας, Ή έσοδεΐα τής ΑύστραλΙας, μικρά Μέγα μ*οος αυτής ίπωλήθηήϊη. ΟΙ Αόατοαλοί κρατοθν τό υπόλοιπον μέ ιδι¬ αιτέραν στοργήν, ώς τό πολυ τιμότερον αγαθών τον. Ή έσο δεΐα τής Αργεντινήν τοθ Δέ κεμβρΐου είχεν ήδη ίξαχθή κα τα τό ή ιισυ μέχρι τοθ ΜαρτΙ ου, έ^ουν δέ πωληθβ δλα τα πλεονάσματα των προηγου μένων έτων, πράγμα Ανευ προηγουμένου 8ως τώρα. Ή κυβέρνησις τής Αργεντινήν προτΐθεται νά λάβη μέτρα διά νά παρεμποδίση την έξαγω γήν σίτου έκ τής χώρας πέραν ωρισμένου όρΐου, όπότε θά ή το δυνατόν νά δημιοργηθ^κίν δυνος διά τόν Αρτον τοθ πλη θυσμοΟ.,Ή Ρωσσία πρό τίνων έτών επώλει σΐτον είς τό έ ξωΐερικόν, ένώ ό λαός της έ πεΐνοθσε, διότι είχεν ανάγκην χρημάτων, ό δέ σΐτος ήτο τό προχειρότερον έμπόρευμά της. Ή Ρωσσία σήμερον δέν χρειά ζβται πλέον χρήματα καί δέν έξάγει σΐτον είς τό έξωτερι κόν. Πρό τριών έτών ή άμε ρικανΐκή κυβέρνησις παρ^Τχεν έπιδόματα είς τούς σιτοκαλ λιεργητάς, διά νά μειώσουν την παραγωγήν τοΟ σίτου. Τώ ρα τούς παρακΐνιΐ νά έντεΐ νούν την σιτοπαραγωγήν. Ή Άμερική δέν θέλει νά κάμη έ ξαγωγήν σίτου. Ή κυβέρνησις ευρίσκει δτι ή κυμαινομένη ζή τησις έκ τοθ έζωτερικοθ εχει ώς/ συνέπειαν τήν διακύμαν σιν τον τιμών είς τό έσωτερι κόν, μ έ άποτέλεσμα την γεν νησιν δυσαρεσκείας. ,Καί προ τιμά νά (κανοποιηθοθν πλή ρως ο ( έσωτερικαΐ άνάγκαι είς σΐτον. Ουδέποτε προηγουμένως— τονΐζουν αί αγγλικαί έΦημερί 8ε<—ό κέσμος είχεν έξαρτη θβ τόσον πολύ άπό την προ σεχή εσοδείαν τοθ καναδικοθ σΐτου, ό οποίος δέν έσπάρη κάν άκόμη καί θά ριψθβ είς τήν αγοράν τόν προσέχη Α0 γουστον. Ή προοπτική διά την εσοδείαν αυτήν δέν είνε καλή Τό ίδαφος τοθ Καναδά δέν παρέχει εύνοΐκάς προβλέψ^ις. 'Υπάρχει δμως καί Ετερος πά ράγων. Ό κόσμος θά είσέλ θ[) ε[ς μεγαλειτέραν κρίσιν έ άν οί κυβερνήσεις άρχίσουν νά συσςωρεύουν σΐτον διά τόν φόβον πολέμου. ΚαΙ ή κα τάστασις ή όκοΐα μάς άπει λεΐ, δύναται νά συνοψ.σθή ώς έξτ)Γ: Διερχόμεθα κρίσιμον περίοδον. Δέν ύπάρχει άμερι κανός ή ρωσσικός σΐτος· Δέν όπάρχουν άποθέματα. Ό ό ηάρχων καναδικός,άργαντινός καί αόστραλιανός σΐτος είνε έλάχιστος. Εάν μ(α άπρό οπτος πλουσΐα βσοδεΐα βέν μεταβάλη τα πράγματσ, τό ά ποτέλεσμα θά είνε τα δελτία σΐτοιο, δπως κατά τόν πόλε μόν. Αύτό ουδέποτε Αλλοτε συνέβη είς περίοδον είρήνης, άλλά θά συμββ τώρα. αί πλέον ονομισπχ', ή τοθ Λιντα χαί μ(α είς τα Χανιά. ΚχΙ α( ί03 5μ»?, ώ: έγχαταλελειμμένοιΐ χά Ι βνΐκμεΐάλλευτοι. Άλλά δέ» νομΐζιι τδ υκουργιΐον τοθ Τουρι οιιοθ δτι θα Ιπρεπε νά βοηθήση την δημιουργίαν χαί έν Κοήτη μ &; τουλάχιστον Λουτροπίλειος χαί χιιρίως τοθ Λίντα, πού οιιν 5υάζει μαζΐ μέ τό θαυμττουργό νεοό χαί βουνο χαί θαλαοσΒ·, Ή μΐΤ; τοδλίχιατον τό νομίζομεν έ πιβεβλςμένον. *** ΤΑ ΝΛΡΚΒΤΙΚΑ. Ή Κ.»6έ«ινγ]3ΐς φαΕνεται ατιο φαοιομέντ] νά χαταπολεμήση μέ χάθι τρόπον τήν χρήσιν τβν ναρ- χωιιχ&ν. Πρός τόν σκοπόν !έ αύ- τβν χαί εξέδωκεν ούιΐηροτίτην Ιγ κύχλ'ον πρός τάς τελωνειακβς αρ¬ χάς νά λάβΐυν εΐΐιχά μέτρα πρός παρεμπόδισιν είοαγ«γτ]ς ναρκωτι· κβν &ιά τβν καταπλεόντων έχ τοθ έξβτεριχοθ &ηερ»χε8νεΕων. Πρίγ· μ*τι ή μεγαλυτέρα ΐίσΛγβγή ναρ· χωτιχΑν, φχίνεται νά γϊνεται διά των μεγάλω* οχαφβν τα ύποΐχ μβς Ιοχονται είτε άπό την Αμερικήν είτε άπό την Έγ^υ; χά Ι "Απω 'Α νατολήν. 'Αλλά χαί διά μιχροτέ- ρων πλοίιον γϊνεται βεβαίνς λα· θρεμπόριον να^νωτιχην. ΚαΙ θά πρέπει νά ληφθοθν ίλ* ΐά μέτρα, &ιΐ ν' άπα>λχγ| ή χώρα άπό αύ
  τήν τήν πληγήν πού γϊνεται ίγιρ
  μή νά χαταοτρέφιται ψ^χιxβς καί
  οωμχτιχβς τίβος χίομος εί; τήν
  χώροιν μας.
  ΜΙΚΡΟΝ ΠΑΡΚΟΝ·
  Δέν θα ήτο αραγε βυνα
  τόν ν' απαλλαγή ό περβολος
  τής παλαιάς νομαρχίας άπό
  τούς στυλους, τα ξύλα, την
  Αμμον καί τα σκθρα πού έ¬
  χουν ριφθή έκεΐ καί νά μβτα
  βληθή είς μικρόν κήπον όπως
  προωρίζετο έξ άρχής; Ημείς
  τουλάχιστον τό εύρίσκομβν
  καί δυνατόν καί εϋχολον. Πό
  λύ περισσότερον μάλιστα ά
  φοθ καθώς πληροφορούμεθα
  ό νέος άγρονόμος ό οποίος Ι
  χει τό γραφίΐόν τού είς τό
  κτίριον τής παλαιάς Νομαρ
  χΐας άναλαμβάνει νά συντε
  λέσρ κσί έν άνάγκη νά ψρον
  τΐση μόνος διά τόν έξωραΐ
  σμόν τοθ χώρου έκείνου. Κατί
  πρέπει νά έξωραΐσθβ, άφοθ
  αποτελεί α ύλην τής Διοΐκήσε
  ως Χωροφυλακής καί τοθ Εί
  ρηνοδικεΐου ,καΙ χαθρέπτην τής
  πόλεως καί μάλιστα είς τό
  κεντρικώτερον σημείον της.
  ***
  ΘΑ ΤΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ·
  Καί Ικ σχετικών άρθρων
  χαί έκ τηλεγρκφημάταν γίνετοιι
  Φανερόν &τι τό φνμΐ ένδέχεται
  γρήγορα νά γίνη «ψαμάχΐ». Έν
  πάση περιπτώση ή κυβέρνησις
  φαίνεται διατεθειμένη νά αντιμε¬
  τωπίση άπό τοθ&ε τό ζήτημα χαί
  διά γεωργιχων μέτριον γενιχωτέ
  ρας αημαοΐας άλλά χά Ι δι' άλ·
  λων άποδλεπίντων είς τόν περι
  ορισμον τής χερδοσχοπΕκς. Διά
  ι μίτρων τΛΟτων έλπίζεται
  δτι ή" τΐμή τοθ άρτον, το&λάχι
  στον τοθ πιτυροΰχου, θά διατηρη
  "ΐ είς λβγιχά έπίπεδα χαί ο λαδς
  ίένθά αίαθχνθή περιπλέον άπό
  δ,τι θά σ^μ6ή' χαί είς άλλκ εύρω
  ποϊκά χράτη, τή* σημαντικήν επι
  βάρυνσιν τοθ ψιομιοθ. Ιδίως δέ
  μέχρ: τής νέας συγχομι&ής όπδτε
  ένδέχεται νά βελτιωθοθν χ*ί ο(
  παγχίαμιοι δροι έ^ σχέσει μέ τήν
  σιτοπαραγωγήν ττ5οον ζωΐικοί ά*λ
  λωςτε μέ αυτήν ταύτην την Ο
  πκρξιν τής ανθρωπότητος.
  ΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ·
  Ή 'Αγροτική Τρίπεζβ χο«
  (-ώ; πληροφορούμεθα, απεφάσισε
  νόν διαθέση σημανταντιχα ποσά
  πρός ενίσχυσιν την άγροτίν ο Ε δ
  ποΐοι προτΐθενται νά χατασχευά
  ο! υν άρδιυτιχά Ιργα χαί ν' κνορή
  ξουν φρέατα, είτε άρτεσιανά είτε
  δι' έγχατάστασιν μαγγανίων. Ή
  απόφασις ιΐα βεβαίως έπαινετή.
  'Α>λά νομίςομεν 6τι θά έπρεπεν
  ■Ιδιχβς διά τόν τόπον μας, νά κα
  ταοχευασθοθν 6δαταποθήχαι διά
  φραγματων— σχετικαί μελέται Ι
  χούν γίνει διά την Μεσσαράν είς
  Βίρρους χαί ΛιθαΙον—-άφβθ, ώ{ ά
  ■ιδιΐχθη έχ πείρας δέν ειμπορεί
  ν' «νορυχθοθν Αρτεοιβινκ.
  5
  α ηορβαπ
  ί
  •0
  Ι;
  ί
  1
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ,- Αυριον τό άρι
  στούργημα: «Ή μικρή Κατερινού-
  λα» μέ την ΦραντζΙσκσ Γκαάλ.
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό άριοτουρ-
  γημα «2ον γραφείον καταοκοτΐεΐας».
  •Εκτός προγοάμματος ζουρνάλ.
  Σημ. Δευτέρα, Πίμπτη, Σάββα
  τον είς τάς 6 μ. μ. άπογευματινή,
  ΠΑΛΛΑΣ.- Σήμερον τό αύτο-
  χελές: «Αποστόλη τοθ Θανάτου»
  καΐ τοθ έτιεισοδιακοθ "Τό φάντα
  σμα τοθ αέρος τα ίπβισόδια 1,2,3.
  ιΜΙΝΩΑ'
  'Αριθμός
  221
  ΙΗΜΕΡΟΝ
  Τέ» κξνιρΐτικό "Εργο:
  2" Ι
  ΙΑΤΑΣΜΕΙΑΣ
  Πρωταγννιστοδν:
  ΒΕΡΑ ΚΟΡΕΝ
  ΖΑΝ ΜΥΡΑ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Τ· μεγαλούργημα τ·ΰ
  αίδνος, μ«$:
  ΑΝΤΩΝΙΟ
  ΑΝΤΒΕΡΣΟ
  Όλιβί» ντε Χββιλαντ
  Φρέντκρικ Μάρς
  Χημ. Δευτέρα, Πέμπτπ,
  Σάββκτο (Ι{ τάς 6 μ. μ. άηο
  νευμκχινή.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  10 ΟΕΤΡΕΑΔΙΟΚΙΝΗΪΒΝ 11Β
  "
  ΑΙΡΟΙΟΑΙΙ,,
  Αναχωρεί έ{ 'ΗρακλεΙ
  •ν Ιχ«βτπν ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  Ρρσ&υ κατ' ευθείαν ΠΕΙ
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ ήρε* Ρέ
  βνμνον, Χανιά, Πειραια,
  2ΰ Πάρον, Νίϊ·ν.
  ΜΝΑΡΑΑΚΗ
  Τ«λ«». ·—41
  Η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ
  (τβδ μαιευτηρίου τή, Κάς
  Έλινας Βενιζέλον) Δν·{
  ΚΑΤΙΝΑ Ν.
  ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ
  δέχεται τας επιτόκους
  βν τ|| οίκία της οδος
  Λαοηβ(·υ·Β«Λΐο·-—Τζαμί.
  'βραι έπιοχίψΐΝν ,9—12
  3-7.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ γάλα δνου, άνόθβυ
  τον καΐ είς τιμός εφθηνάς, διά χά
  πάσχοντα νήπια παρα χφ κ. Χαρι
  Βήμω βουτθάκη όδός ΛοβυρΙνβου
  Έπΐα ΜΐίολτΛ&ίς)
  Εν« ιτολύκροχον
  ιστορικόν ίρνον.
  ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΟΙ
  ΑΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  είς ένα τόπον ρυστηρίου
  212
  Το6 Προσιτέρ Μεριμε.
  Στήν δχθη τοθ ποτομοθ,
  κοντά στό Σατελέ. ά<οΰσε νά χον φωνόζουν Γύοισε χό κε- Φάλι κι' εΐοε ένα άνθρωπο ώ πλισμένο ώς τα βόντισ, μα ύ Βέν ΦαΙνονταν νά μβτα χειρΐζβται τα δπλα του' φοροϋ σβδμως άσπρο σταυρό στό καπέλλο τού καΐ χόλιγε Ινα κομμάτι χαρτΐ στά Βάκτυλά τού, μέ μεγάλη αφελεία. *Η ταν ό Μκιβίλ. Κύττσζβ ψυχρά τα πτώμαχα καί τούς ζωντα νούς άνθρώπους πού έρριχναν μέσα στόν τΐοτομό, επάνω άπό τή γέφυρα Μενιέ. —Τί βιάβολο κάνεις έο©, Ζόρζ; ΕΤνε θαθμα ή ή θεΐα χαρή σοθ δΐνει αύτό τόν ώ ραΐο ζήλο; γιατΐ άπό τό Ο φός οου μοθ ΦαΙνεται π©ς κυνη>3ς ούγβνότους.
  —-Μ ι καί σύ τί κάνεις μέ
  σα σ' αύτούς τούς άθλΐους;
  —Έγώ; μβ την άλήθεισ,
  κυττάζω' είνε ώραΐο θέατμοί
  ΚσΙ ξέρεις τί 6«ανσ; χον γνω-
  ρΐζεις καλά τό γέοω Μιχάλη
  Κορναμπόν, αυτόν τόν ούγε
  νότο τοκογλύφο, πού τόσο μέ
  ξβγύανωσί;
  —Τόν σκότωσες βυστυχι
  σμένι 1
  —Έγώ; πά, πά, πά... Δέν
  ανακατεοομαι οτΐς θρησ*ευη
  *ές ύποθέσεις. Χωρΐς καθόλου
  νά τόν σκοχώσω, τόν ίκρυψα
  μίσα στό ύηόγειό μου κ' έ
  κεϊνος μ' Εδωσε βξόφληση γιά
  δσα τοθ χρωστφ· Έτσι ε«α-
  να μιά καλή πράξη κι' άνχα
  μείφθηκα. Ή άλήθβια είνε
  κώς γιά νά υπογράψη πιό
  (Οχολσ, τοθ ίβαλα δυό φορές
  τό πισχόλι στό χεφάλι, μά ό
  διόβολος νά μέ πάρη δ ν θά
  τραβοθσα ποτέ...—Γιά κοττα-
  ξε αυτή τή γυναΤκα τιού Ιμ-
  πλεξαν τα μεσοφόρια της σ'
  ένα δοκάρι τής γέφυρας. Θ3
  πέθΓ). . 6 ίΐ, Ρέν θά πέστ]!...
  Διάβολΐΐ ούτό είνε περΐεργο
  κι' άξζει νά τ ό ΙΒβ κανένας
  άπό πιό κοντά.
  Ό Ζόςζ τόν άφησε κι' έλε-
  λε μέσα τού κτυκώντας τό
  κεφάλι τού:
  —Νά 6νας άπό τούς τιΐό
  τΐμιουςοκαΐ εύγενεΐς ιιού γνω
  ρΐζω σήμερα ο' αυτή την πό
  ληΐ
  (συνεχΐζεται)
  ***
  Ι' ίΙ»ΙΗΙ!»Ι·Ιί
  ΟΟ1ΛΛΚΑΚ»
  Έξασφαλίσαςδι' ε¬
  φέτος έκλεκτήν συλ¬
  λογήν των μεγαλυ-
  τ έ ρ ω ν κινηματο-
  γραφικών άριστουρ-
  γημάτων τής παγκο
  σμίου παραγωγής,
  παρουσιάζει αύριον
  είς έκτακτον πρε-
  μιέραν τήνμεγαλει-
  τέραν δημιουργίαν
  τής χαριτωμένης
  Ούγγαρέζας:
  ΦΡΑΝΤΖΙΣΧΑΣ ΓΚΑΑΛ
  χκΐ τού
  ΧΑΝΣ ΠΑΡΑΙ
  είς την Βιεννέξι-
  κπ Όπερέτταν:
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 6 11—Δοσις 6 46
  >♦♦·♦< ΤΑ ΚΛΗΜΑΤΟΦΥΛΛΑ "Αλλο λοιπόν άλκοολισμός κσΙ αλλο έν μέτρω κατανάλωσις τόΟ οίνου. Αύτό τουλάχιστον διε· κύρυξε τό συνέδριον των Γσλλων Ιατρών, οί όποΐοι σημειωτέον, κη ρύσσονται εκάστοτε, υπέρ τί]ς κα ταναλώσεως Γολλικών οΐνων. —Ποία δμως ακριβώς ή έν μέ¬ τρω κατανάλωσις, ηοώτηοΐν Ενας έπιτόπιος κρασοκαταλυτης. Καί δέν εΐχε άδικον. Ή κατανά¬ λωσις αυτή δέν είνε νοητή άπό αυτόν, μολονότι τηρεΐται δπωοδή- Γΐοτε.... Άπό την έν μέτρω 6*λως τε κατανάλωσιν Εφθασεν ό ένδια· φερόμενος είς την... αμετρον, δηλ. τόν άλκοολισμόν. —ΤΙ νά οδς πώ; Τό κρασΐ μ' ά- θέση καί δέν μπορώ νά πίνω λίγο, "Η πολυ τ) τίποτε. Αυτήν την «τελικήν» έρμηνείαν Εδιδεν (ίς τό ζήτημα ό μπεκρής. Έν πΛογ) περιπτώσει ή διακήρυξις των Γάλλων Ιατρών δέν ηρέπει νά μείνη άνευ γενικωτέρας μελέ της. "Αν ενθυμούμαι καλώς καί Ι ατροΐ διακεκριμένον τοθ τόπου μας εκήρυξαν δημοσία άλλοτε την εν μέτρω κατανάλωσιν τοθ οίνου ώς απολύτως ωφέλιμον είς την ύ γϊίαν. Σήμερον έπ'σης πολλοΐ Άσ κληπιάδαι ώς γνωρίζω έξ άκοής τηροΰν την έν μέτρω κατανάλω σιν απαρεγκλίτως. Καί μέ άποτε· λέσματα αρίστα τόσον είς έαυ τούς Οσον καί είς την όμήγυρΐν των την οικογενειακήν. Τό συνέδριον των Γάλλων Ια¬ τρών δέν μάς λέγει λοιπόν τίποτε τό νέον. 'Υπάρχουν δμως. Εστω καί είς εύάριθμον μειοψηφΐαν. οί μή δοκιμοζοντες ο Οτε έν μέτρω τό κρασΐ. Καί συγκεκριμένως οί πό ζάροντες ώς άδιόρθωτοι ττεσσιμι στσΐ ή αίώνιοι μελαγχολικοΐ φιλό σοφοι, ΰταν οί διπλανοί τους ϊχουν φθάση αΐσίως είς τό τσακΐρ *εφι. Τώρα μέτήν τταγκοσμίου τρόπον τίνα κύρους βεβαίωσιν αυτήν τοθ έπιστημονικοθ κόσμου, Αξίζει νά ά φήσουν ήσυχον την ματαιότηΐα των ανθρωπίνον. ΚοΙ νά δοκιμά σουν επί τέλους τόν οΤνον. ώστε νά μην άποβαίνουν άληθινές άνορ Θογραφίες είς τόν κοινόν.... ροθν των πραγυΛτων. Άκοιβώς διότι είναι πρεσβυτεροι ή απλώς διότι διέβησαν νρύ όλίγου μόλις τόν ΡουβΙκωνα, Εχουν ανάγκην γενικάς τονώσεως. Άλλά καί αίσιοδοξίας. Ή σοφή άρχαιότης, άς μή τό ξε χνοΰμε, είχε πάντοτέ είς ήμερησί αν διάταξιν μέ χούς άργυρούς κρο τάφους, τα κληματόφυλλα τού Βάκ χου. Ό Άλλβς —Κινδυνεύει νά λιντσαρι- σθη καί ιίς τάς φυλακάς. Π?ο ήμερβν ί"'« γέρων κου ρεο; είς την Νέαν "Υόρκην δ Σαλ 6»?ώ? Όραίνχο έοτραγγάλισε μ( αν αχυχη" μικράν, δ»όμ»τι "ΑΙ'νες Σπάρρερ καί μετ' δ*.1γας ώ?ας μετά την διαπρβξιν τοθ άηαιαίου ίγκλήματίς τού σϋνε)ή;θτ] χαί ώ μολίγηαε χυνιχώτατα την τΐ(£ξ(ν τού. Τό τέρας αίιτο, έγκλεισϋέν είς τας φυλακάς τοθ Μπροθκλιν, Ι) άνομιν^ τής δίκτ/ς τού, παρέ σ·.η άνά(·χη νά μεταφερθή ιίς ίλ λας φυλαχά{: πιντακίσιοι χατάϊι χοι κρατούμενοι είς χό ΜπροΟ^λιν πληΐοφορηθίντις το έγχλημα τού ήθελαν νά τόν λιντοάρουν. Κατά την μεταφοράν τού ίπΐαης άπεπΐι νά τόν λιντσάρη χό πλήθος —Έρρίφθη άπό ΰψος 3 500 Κατά τό διάοΐΤ)μα χοθ ταξιδΕου τοθ άεροτιλίνου τής γραμμάς Ά >ϊ ίίυ Φραγχίοχοΐί—Αίς "Αντζιλες,
  Ινας έηιβάχης δ^όματι Άνατόλ
  Μαράν. ήλιχΐας 30 έΐβν ίηήδηοιν
  είς τό κενόν «γ ό Οψΐς 3 500 μέ
  χιων καί φυοιχά μεχεβλήθτ] είς
  Ινα ίμορφον πολτόν. Ό Μαράν
  5ιά νά κάμη τό θανάοιμον πήίη
  μα τού Ιοπαοε τό παράθυρον τ&Ο
  άεροπΑάνου μέ μίαν γροθιάν,
  πρΐν ηρολάδΐΒ νά τον άοαχαιρΐς
  χανιίς. Είς την .θέσιν τού ε&ρέθη
  μ'α φιάλη ο&ΐΐκυ χινή: ΙΙρίν ύ
  χοχιονήσιι έμέθυβΐν.
  —Σύνταγμα γιγάντων.
  Ό γερμανιχίς ατραχός ηρόκει
  ται ν* αποκτήση Ινα νέον σύνταγ
  μ». Τό ούνταγμα «ά )έγεται«Σόν
  ταγμ* τοθ Αδόλφου ΧΙτλΐρ», θά
  χατατάοσωνχαι ϊί ιίς αυΐό δπλΐ
  ται πανίψηλοι. θλ ιίνι 1<λ σύνταγ μα άληθινων γιγάντων, ανάλογον πρός έχιΙΎο ποϋ ιΐχεν έ δασιλιύ ιής Πρωοαίας Φρειδε^κος ό Μέ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ϊ6ο δωμά χια δυνάμενα νά χρησιμοποιηθοθι χαΐ παρ' όλιγ&μελοθς οίχογενεΕκς ΠληροφορίαΕ παρ' ημίν. ΤΟΥΒΛΑ ΣΤΕΡΕΩΤΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΗΝΑ ΕΙδο«οιΔ τούς Ενδιαφερομένους δτι τα τό¬ σον γν«στώ δι* την στεριότηχα καί άντοχήν των τοθβλα τοθ Έργοσχασίου μου, «αρό: τό 'Ατσαλένιο, θά «Ηλοθνται είς τό εξής «ρός 300 βρακμάς την κιλιάδα. ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ■ τε ί Ι ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α. Ε. 'Υποκαταστήματα καί ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις της Ελλά¬ δος καί τού Έξωτερικου. Ταμιευτηριον καταθέΌεις έν δψει καί επί προθεσμίς. Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτον. Εκτέλεσις πάση; φύσεως τ^ακεζιχί,ς ίρ γασΐας υπο αυμφέροντκς ίρβυς. ΑΝΘΗ θά βρήτε τα ω¬ ραιοτέρα τριαντάφυλ λα στοΰ Ι. Κυπραίου, Τ6 μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ Οίκογενειακόν Ξενοδοχείον ΙΑΤΕΡΙΝΟΥΛ Μουσική: ΜΠΡΟΝΤΣΚΥ ΑΥΡΙΟΝ ίΑΛΒΙΩΝ, Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ_Ζ_ΟΗΣ Τού ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ 79ον Κβλημέίβ, Ο&ίΐάνα, τί)ς ιΐηε ΓιατΙ Ιίισις τί χιφάλι Ο3ΐι Ιιοι; είπε άροδΐκα χά Ι ΰΐτεοα σιρα φιΐς πρός τό μέρος χοθ Τζβν ιίκε ί ΒΑΠΤιΣΕΙΣ. Την παρελθοθσαν Κυριακήν ό κ. Κορν. ΛΛπαρμπουνα κης άνεδέξατο έ< τής Λολυμβή. θρας τό χαριτωμένο άγορΐκι είς ΚανλΙ Καστέλλι τοθ κ. Έμμ. Βουμ- βουλάκη ονομάσας αύτό Νικόλα¬ ον. Είς τους γονεϊς καί τόν άνάδο χον ευχόμεθα να τοίς ζήση· ΔΡΡΑΒ-Ν&Σ —Την ηαρελθοθ- σαν Κυριακήν εμνηστεύθησαν είς Πεζά Πεδιάδος ό κ. Μιχ. Κυπριω¬ τάκης μετά τής δίδος Μαρίας Μυ λοποταμιτάκη. Τοίς ευχόμεθα τα¬ χείαν την στέψιν. Οίκογένεια 'ΐΗ&ννβυ Πεδιάτβυ. αγγλινί: Δέ λε;, Τζώ', ποθ ε& ρισχόμεθα τώρα; "Εχω μιά τρομι ρή π%Χιο. Κι' έώ ϊέν ξεύρω πεύ ε&οι οχίμεθΐ, χ. Λισ, ι'κε δ ΤζώΛ περνανταΐ μέ φόβ-3 δίπλα άπό τ ήν Άγιάοα. Άλλά ίέν πρέπιι νά μιλα,τε πολύ γιατΐ δπή;ξατε βαρεία άρρωατος. Μβ; έτρομαξα τε.·. "Αν ή χυρία, έίω θελήση νά μοθ κάνη τον χόπο, θά σα, φέρη χό πρόγευμα. Ό Αι ό έ>ύ;χαξε χί] γυναΐκα
  πού έοτέχιτο οΐωπηλή ΒΕηλχ τού
  -Μά ϊεν είνε ή ΟύατΛνο! Πού
  είνε ή Ούοτάτα;
  Καί τίτε γιά πρώτη φορά ή Ά
  γιάσα τοθ μΐλησε χαί ή πρώτη
  της φοάσις ήταν Ινα ψιθμα.
  —Έιχήγε νά κάμη μιά έη(οχε·
  ψι χβί έγώ ιΐμαι έδβ οχή θίσι
  ί ώς οπηρίτριά οου.
  Ό Διό ιταράχθτ) άπέ τόν ή
  χο τής φωνής της δπνς εΐχε τα
  άπό την έμφάνισ! της. Δι
  ρχς μφ η
  είπι δμως τΕποτε χαΐ (ϊ?χιοε νά
  ί η η δΕ
  *♦*
  Γύρω στήν πάλι μας.
  πίνη την οοθηα τού, την
  μάλις έτελεΕωοε έγύρισι χοί ηά
  λι νά κοιμηθή. Ό ϋΊινος δηΐ]ρξΐ
  χά Ι ουνεχής Ιβς τό βρΐ
  μόλις ϊέ ήνοιξε τα μίτια τού
  άρχισε νά μέ έρω £ διάφ^ρες έρω
  χήσιις.
  Τοθ εΐηα Β» ήτ»ν πολυ &?■
  ρυοτος, τοθ περιέγραψχ τό τα·
  ξιΐϊι χά Ι τίς δυοχολίες τού, άλ
  λά γιά την Άγιίαα !έν τοθ ι[
  πά τΐποχα έχτος τοθ δτι ήταν 6α-
  χαί δτι ήτ«ν πολύ χαλ*
  βικχεθιιμένη άπένανχί μας. Δεν
  μποροθοα νά τοθ π» περΐσοίτε
  ρα γιαχΐ ή Άγιίσα ήταν μέσχ
  ατά Εωμάτιο. Προσέθισχ μόνον
  Βτι ή βχοίλιαοα είχε την έκιθυ
  μ(α νά πιριφέρεται πάντοτε αχε
  πασμίνη χαί Ιχοι ϊέν μηοροθοε
  χανείς νά δζ τό πρόσιβπό της.
  Μιλούοαμε άγγλιχά βεβαία,
  αλλά φοβεύμουνα μήπως χατα-
  λάβη άπό την Ιχφρασι τοθ προ
  αώκου μας τί έλέγαμε, γι' α&το
  άπίφυγα νά ηβ περιοοίτερα, έν-
  θυμΐΰμενος την προειδοποΐηαΐν
  Την άλλη μερά τα προΐ δ Αιο
  ήταν τελείως χαλά. 'Ο ίοχυρος
  όργανιαμίς τού έχέρδιζε γλήγορα
  δ,τι εΐχε χάση, βοηθούμενος
  Ισως χαί «πό τό φίρμαχο πού τοθ
  ιΣχε ίώαη ή 'Αγιάακ. ΜχζΙ μέ
  την &γε(ο> τού επανήλθε χαί ή δι
  αύγεια τιθ πνεύματές τού χαί θυ
  μήθηχε δλη την ΕοτορΕα μέχρι
  τιθ οημείου Πί,ύ έλιποθύμηαι ότε
  δρόμο. Μιλοθοε μ έ μεγάλη άγά
  πή γιά την Ούσιίνα, ή δποία τοθ
  ιίχε οώοη^τήν ζ»ή μέ» σ.όαηή
  λαιο, τοϋ Μα λΐλί, ή νωπή ίέ
  "ληγή τού ήτο οημάδι αής ευ/νω
  μοούνη;. Μοθ ί«αμε Βιαρχβς
  έίωτήαεις γι' αύ.ήν. Άλλά ίε< ξεχνοθοα την ηροειδοηοίηυι Ε ΚΕΙΝΗΣ, ή δκο(κ μοθ την έκα νέλαβΐ χαχά τό Βιάοτημα πού έ κοιμάΐο δ Δεί. Καί Ιεαι άπαντοθ α* μέ δπεχφυγάς. Ή 'Αγιάσα ή θελε νά τοθ φχνερωθ^ ή Ιδία ο· ταν θά ένδμιζε χατΐλληλη τή σχιγμή χχΐ έν ιω μεταξΰ δέν Ι** με ιίποτι άλλο παρά νά τον υηη ρετη μέ αφοσιωαι. Ή ηεριέργεια τοθ Λΐό Βιαρχ&ς η&ξανε διά τή« μυο ηριώΐη αυτήν γυναΐκχ π-.ύ ή ταν παντοιε παροθοα Βίαν έχρεια ζετ« χάτι χαί μοθ ιίπε επαινει λημμένως τώς ϋά ήθελε νά δ) το πρέοωηδ της. (συνεχίζεται) Όοέ>4 'Ιμυο; 10—«ληοιέο___________
  Τπ»«φ»ινον 23-308
  Τελείως άνακβινι<τ9ίν, διαθέτει δνμάτια ή, αερα κα) καλ&( ΐπιπλωμένα. Καθαριάττιτα &· μπτον ΗαΐΊΒίιηιρκβΙοιν ιφ·θνμ·τα.ηιν. ^Ιθοιιααν μ^νϋβ. ΑΙ συμφερείτ«Β0Η τιμαί Γ· ξενοδοχείον «ΆΛΒ'ΩΝ» διίυβύνει αύτο- 5 ο νεβς ίδι·Ντήτης το» αυμη·λΙτΐ|( μειε . ΒΥΔΙΑΝΑΚΗΣ. ΑΒΕΔΙΣ Νέαι π«ρα뫧«ΙΥ """^^ Νέα ύφ,ίορατα. _^Μ«·ι μοδέρνοι χρνμβ- τιαμσί. ΑΙ τιμαί μας »Ινε αί χβλύκρεη. Α ΒΕΑΙ ΣΙΑ Ν Μόν* —Καλή ή προχθεσινή νυκτερινή βροχή —Ύτιάρχει 6μως άκόμη ή άνάγ κη περισσοτέρας ... —Αύτό διετθπωνον χθές τό πρωΤ οί εΐδήμονες. —Με την προχθεσινήν αύτοκτο νίαν φαίνετοι δτι «λανσάρβται. τό εφετεινόν κΰμα των αύτοκτονιών, —1ό οποίον 4ς γνωστόν αρχίζβι τούς άνοιξιάτικους μήνας έντεινό μβνον κατά τους θερινούς καί πε ριοριζόμενον τό φθινόπωρον, — Διώ.νά άποδειχθ{) ότι ότι ύπάρ χει πάντοτε έπιρροή καιροθ επί ψυ χιχων διαθέσεων ... μολονότι φυσιο λογικώτερα τό φθινόπωρον Θά ϊπρε πε νά αθξάνωνται αί αύτοκτονΐαι. —Αναφορικώς μέ τό προ^θεσι νόν συγκινητικόν δυστΰχημα μας παρεσχεθη, ή πληροφορΐα δτι έλά χιστα φροντίζουν οί γονεϊς ώρισμέ νων άγροτικων οΐκογενειων των πλησιοχώρων. —Προκειμένου νά θιδάξουν χά παιδία τους νά μην παΐζουν είς κεντρικους δημοσίους δρόμους— καί νά βόσκουν τίς κατσΐκες τους —καί μαλΐστα είς εκεΐνους δπου ή αύτοκινητική κυκλθφορία είνε κυ κνοτάτη κάθε ώραν σχεδόν καί κά Θε στιγμήν. —ΟΙ ϋυοτυχείς σωφέρ δπως ου νέβη προχθίς ΰχι μόνον δέν πταΐ ουν έδω άλλά κάποτε γΐνονται θό ματα άποδεδειγμένης αύΐοθυσΐας. —ΟΙ έκκλησιαζόμενοι κατά την μεγάλην σαρακοστήν είναι πολλοί καί ποικίλοι —Κυρίως δμως διακρίνονται έδω αί γηραιαΐ οίκοοεσηαιναι αί ίποϊαΐ είναι καί σωστά κινητά «καλεντά ρια». —Όσον άφορα χά γενικάς καί εί δικάς λειτουργίας τής μεγάλης τεσ σαρακοστής, τούς έοτιερινούς καί συχνά δλα τα τροπάρια καί εθρΰ τερα την τάξιν τ£ν Ιεροτελεστιων, — Γά δέσπολα Εχουν κατά τό μάλλον καί ήττον διαδεχθή τα πορ τοκόλλια είς την αγοράν μας. —Πάντως καί χά τελευταία δέν περιφρονοθνται 6 τα ν είναι έκλεκτά —πραγμα πού σιτανίζει σήμερον έκτός άν Εχης φίλους στή... Φό δελε. —Έν τφ μεταξυ αναμένονται τα κεράσια τα όποία είνε ώς γνωστόν προανάκρουσμα νέας γενικάς φρουτοφαγίας, —Καθ* α μανθάνομεν καί είς. την άδ^λφήν μεγαλόνησον, την Κύκρον παρετηρήθη τελευταίως άνομβρΐα, —Τό περίεργον είνε δτι οθτβ είς την νήσον ούτήν, Οβτιρα άπό τόσα Ετη Βρεττανικής κατοχής Εγιναν άρδευτικά Εργα, τώρα δέ μόλις «τηοοτέλλεται έκεϊ είδικος ύδραυλικάς διά συστηματικός μελέ τας. —"Ας μην είμεθα λοιπόν κάποτε, οθτε ημείς οί Κρήτες, πολύ άπαι τητικοί., — ΟΙ συμπολίται πού μεταβαΙ. νούν τυχόν είς Ν Άλικαρναοσόν καμτρώνουν τό μέγα Αεροδρόμιον τού Ηρακλείου. —Τοθ όποίου αί εργασίαι προ· χωροθν μετά τής δυνατής τοΑ0· τητος. —Ώστε νά όραμβτίζεται κανεΐς σύντομον την αποπεράτωσιν τού όπότε ή κίνησις των άεροπλάνων ϋτιερθβν της πόλεώς μας ένβίχεται νά είναι καθημερινή προσδΐδουσα Ιδιαίτερον τόνον είς την καθ* δλου. «Ινησιν τής πόλεως. -Ή έκδρομή τίΐς Ε. Γ. Ο. Η. είς θεσσαλονικην καθ* δλα τα φαι νόμενα πρόκειται νά επιτύχη. —ΔΙδουσα έκ παραλλήλου μέ την αύτόθι ποδοοφαιρικήν συνάν¬ τησιν την ευκαιρίαν είς πολλους συμπολίτας νά έπισκΞφΘοΟν μέ μι¬ κρά Εξοδα την νύμφην τοϋ θερμαί κου. —"ΥπβνΘυμΙζομεν την αποψινήν καλλιτεχνικον παράστασιν των ά. δελφων "Αγλαΐας καί 'Αγνέλου Προβελεγγίου. —Πρίπει νά την τιμήση σύσσω¬ μον τό Θεατρόφΐλον Ηράκλειον. —Τό άνακαινισθέν ζυθεστιατόρι¬ ον τοθ δημοφιλοθς Γιαμπάμπα Θά άποτελέστ) διά την πόλιν μας ένα άπό τα μεγσλύτερα καί άρτιώ τίρα κέντρα τοϋ εΐδους τού. —Ή π&λατέία τού ή ό ποία γνω ρΐζει την καλήν χου κουζίναν καί την περιπο ησιν παλαιόθεν τής ύπη ρεσΐας τού είνε βέβαιον δτι θά ά· ποκτήοη, σήμερον νέον αριθμόν Θαυμαστών καί,... καλοφαγάδω" ο Ρ·κορ«ερ ΕΜΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ είς Πόρον άνώ γειον μέ 4 δωμάτια καί κουζΐνσς νεόδμητον ήλεκτροφώτιστον μέ τα ράτσα καί πόσιμον νερό φρέαχος ΠληροίορΙαι παρά χοθ κ, Ι Γ Κυπριωιάκΐ) καφεπβλη είς λιμένα. ιπογεγραμμένος Γεώργι Τσακίρης ράιιτης, κάχοικος Ήρ- κ νείου, δηλώ δτι ουδέποτε ήμουν κομμουνιοτής καί ίθτε εΐμαι άλλά εΤμαι άφ«σ ωμβνος ιίς την οΐκογ*· νειάν μου καΐ &1ς χήν εργασίαν μου. 'Ε,ν Ηρακλείω τη 4 Απριλίου Ό Δηλών Γεώργ. Ταακίρης ΘΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΟΑΝΝΟΥ ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ Παρά τον Άραοτά. «μ αντοθσε όνοι ο ί 6«βΙ ν4 μ ι,ρατοθσαν σι οό,οί ί * ίίνήβελ«ν-Φ ιιβυμΐα Μ"1 'Αιουαΐ κοντά φέρσΐν ,ή βιοΐκησι εΐχ· την «αλ« ^ «άλι: κοανέττα, ή < ««έ δ«ν είχεν «χός βαοιν βΐιυσμένον Ι τόσον καλοθ ΰ ή ιητοΡΙβιοή «ο—βσσιλικοΐ στόν βσσιλέα Όχι 6 άνώταΐ ατρατοθ, 6 μί »<κ, άλλα ή ι ! Βοοΐλισσσ, μ έ «ιστολήν της. Σΐοιχίΐα χ( 1 € ννο ΜΐΙ τ6ν γ ονοτημβ «ν την 13 ΠβΙβΤΐ) ><πλ»τ*Β«^ ΟΙ μ. « Τβν έν Ή τβμν κ* | ~έμ(?β>Μ
  νίβα.
  ***
  Α'Ν Ο ΡΘ'Ω Σ Ι Σ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ©ΡΟΝΟΥ
  ΕΙ- ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ -_
  79ον
  «Τό έτήρα άηόφασι, τής £
  γραφε. Δέν θέλω νά συνάψω
  σοζυγικό Βεσμό' εΤνβ άφύσικος
  ,,.Δέ'μπορδ νά άνήκω στό
  μόνο πρόσωπο στό οποίον ΘΛ
  ήθελα νά άνή<ω, τό μόνο πού μ* άγαπά άληθινά. Γι' αότό Βέν θίλω νά άνήκο οέ κανέ νσν άλλο», Χρειάζεται κ' έρώτημοτ, —οιό ή'αν τό €μόνο πού τόν αγαποθσε κσΐ στό οποίον βέν θά μποροθσβ ποτέ νά ανήκη μέ συζυγιχό βίσμό, τιοιά ήΊαν «ίκεΐνη», σκως άνοφέρει τή βατ σίλισσα στό «Ήμερολόγιό τού; Δέν ήταν μονάχα τό μυ σπκό πού τόν ίπνιγβ. Άσφα λώς εΐχαν μϊσολοβήση. άπο φασιστικά πράνματα γιά νά ΐολμά νά όμολογβ δχι μονά χά στόν έιυτό τού, άλλά καΙ στήν άδελφή τού τόσο χατη γορηματιχά καΙ ιόσο έλεύθβ ρα τό οΓσθημα της Μαρίας— Άντουανέττας. Στΐς έπίμονβς ίοωτήσβις τοθ πατέρα τού ά·| ιιαντοθσε δα «μύριοι άλλοι' λόγοι τούς δκοΐους δέν τολμςΐ νά έμκιστευθ{) στό χσρτΐ» τόν ι έκρατοΟσαν σΐή ΓαλλΙα.Άλλ' αύτοΙ οί μύριοι λόγοι δέν ή¬ σαν καρά ενας έκεΐνος πού Βέν ήΒελβ νά φανερώσ[: Λ β- πιθυμία ή ή θέλησις τής Μα¬ ρίας—Άνχουανέττας νά £χ~ κάντα κοντά της τόν διάλε- χτό της φ(λο. Γιατί μόλις ό Φέρσεν εζήτησε νά άναλάβρ τή Βιοίκησι συντάγματος,ποίος βΤχβ την καλωσύνη νά ένβια- Φϊρθβ πάλι: Ή Μαρία—Άν- κυσνέττσ, ή όποία έ'ως τότβ ποιέ δέ ν είχεν άσχοληθθ μέ οτρατιωΐικούς διορισμούς. ΚαΙ ποίος άνήγγειλΕ—χατά παρά¬ βασιν τ©ν εΐωθότων—τόν έ- σηευσμένον διορισμόν ενός τόσον καλοθ ύπηκόου ώς διοι κητοΡ—Ιβιοκτή'ου τοθ σουηοι κοθ—βασιλικεθ συντάγματος στόν βασιλέα τής Σουηδίας; Όχι ό άνώτατος άρχηγός τοθ στρατοθ, 6 μόνος ενδεβειγμέ νος, άλλά ή γυναΤκά τού, ή βασΐλισσσ, μέ αοτόγραφον ε¬ πιστολήν της. Στοιχεΐα χρονολογιχά δέν ύπάρχουν. Μυσίηριώδη χέρια εσπμωζαν τούς κληρονόμους τοθ Φΐρσεν νά κάψουν ή νά μισοκαταστρίψουν τό μεγαλβΐ τβρο καΙ κολικιμότερο μέρος τοθ ήμβρολογίου τού καΙ πρό παντός την άλληΧογραφΙα τού μέ τή Μαρία—Άντουα- νέττα. Ή οίκογένεΐα τοθ Φέρσεν ήθελβ νΛ σώση την ύπόληψι τοθ ώραΐου Άς·λ. ΚαΙ οΙΓάλ λοι μοναρχικοΐ ήθελαν νά σώ οουν την τιμή τής βασιλίσ- σητά|ης.
  ΟΙ μ. η«ραν·»γεΙί βύναντε» ν« ηρβμηβ·0».ντ«ΐ^ΙΕ α»
  τβν έν ·Ηρβτ«λ«Ι%· η«ρ« τβν Κ«ΐβτοτημ·τ«ν χ. 'Αί'λ
  Δαμιανάκη, έν Ρεβύμνφ καρά τβδ χ.ϊηυριοάχπ ©»»«»
  « τ&ν χ. Παναγ* Γιβννβώβη η»1 Μιχβίιλ
  α" έν Χητεία «αρ«τβθ κ. Άν.«νίο» Αΐχατ.ρι
  •ΓΡΑΦΕΙΟΝ Π. ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ
  ίί
  ΠΓΕΙΡΠΑΑΠ1ΚΗ.
  ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ
  ΙΔΡΥΣΙΣ ΠΡΑΤΗΡ,ΙΟΥ
  4«βφυΥην <χμετ«λλ·«σ·«ί μ.υ χ«Ι ηρ«« *μ«βον η *« τβί βντιχδν ί««ΡΧ.6ν τβδ νβμ Ρ Πρατι,ριβν τβν «Ιίβν >ΑγΥ.ιβ«*«στϊ«η.
  Γ
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  Αι ύποχρεώαεις διά τό
  δηλωδέν συνάλλαγμα.
  Μικραί παιδιατρικαΐ
  συρβουλαί
  "Ανευ ρητής διαταγής Ια-
  τροθι μή δίδετε ποτε φάρμα¬
  κον, έστω καΙ <τό άηλούστε- ρον, είς μικρά παιδία καΙ βοέ φη, διότι είς την παιδιατρικήν (σχοκι ό κατώ/ νά απέχη κα" νεΐς βσον τό δυνατόν άπό φάρμακα, προκειμένου περ( θεραπευτικής των παιδικον νοσημάτων, καί νά καταφεύγη μάλλον ιίς τα φυσιχά μέσα. Έπ( παραδβΐγματι άντ! φαρ- μάκου άντιπυρετικοθ ΐ(ς μι¬ κρά παιδία είνε προτιμότερον εναχλιαρόν λουτρόν. * * · Τό δέρμα τού βρέφους εΐνβ λεπτοφυέστατον κα( εΰποθές άπορροφά δέ ευκόλως- Ιδού διατί ηρέπβι νά προσέχη κα· νίΐς πολύ εΐς^τήν χρήσιν χαΐ εξωτερικών άκόμη θεραπευτι- κων μίσων βταν Είνε έρεθι- στικά καί νά άποφεύγρ βσον ημπορεί τα δηλητηριώδη άντι σηπτικά διά τόν φόβον άπορ· ροφήσεως. Πλύσεις τραυματι κης επιφανείας μέ διάλυσιν φαινικοθ όξ/ως ή δγνης ύ- δραργύρου (σουμτιλιμέ) ?ύναν ται νά προξενήσουν φαινόμε· να βηλητηριάσΐως... Έπίσης έπάλειψις βάμματος ίωΒΐου είς μεγάλην Ι «τάσιν τοθ σώ- ματος δύναται νά έρεθΐσρ καί τοπικάς τό δέρμα είς βαθμόν επικίνδυνον καί εσωτερικάς φλογώσεκ νά φέρη χατά συμ ποθβιαν. (Είς περίπτωσιν τοι¬ αύτης φλογώσεως δερματικής από ίώδιον, πρόχειρον άντι· φλογιστικόν μέσον είνε κατά πλασμα άπό α-ΐυλον (*όλλαν λευκήν) βοασμένον ή καί ά πλος άνσδευυένον μέ χλιαρό νερό) ΚαΙ άιλοθν συναποθ χον κατάπλασμα αν μείνη πολλήν ώραν επί τόπου ήαπο ρεΤ κδττοτε καΙ νά γαγνραι νώση άκόμη τό δέρμα. Κατά μεΐζονα λόγον είνε βπιχΐνδυ νόν ϊό έκδόριον άν μβΐνη πολ λσς ώρας, διότι έκτός τοθ κινδύνου τοθ δέρματος, Ευκο¬ λώτερον δύνανται νά έρεθι. οθοθν οί νεφροΐ τοθ βρέφους έξ άπορροφήοίως τής κανθα ριβίνης τοθ έκδσρΐου. * Όταν έχετε μικρό παιδ! πού πάσχει άπό μολυσματι· κήν έντερΐτιδα ί Αλλην τινά λοιμώδη κοιλιακήν νόσον (τυ· φοΕΐΛής πυρετός, δυσεντερία κλπ ) τής οποίας τό μόλυσμα εό{: σ<βται πρό πάντων είς τα κόπρανσ, σπουδαιότατον νο· σηλευτικόν αέτρον είνε νά μή πλύνωνται άπλφς τα εκάστο¬ τε ρυπαινομβνα πανιά καΙ ά- σπρόρρουχα τοθ παιδιοθ, άλ λά να βράζωνται καλάς χά- οιν τελεΐας άπολυμάνσεως. Τό μέτρον αύτό κσΐ διά τόν Γδιον μικρόν άρρωστον είναι απαραίτητον διότι τόν προφυ λάττει άπό νέαν μόλυνσιν, καί διά τα άλλα παιδία τής οικογενείας ί) καί διά τούς μβ γάλους άχόμη είνε μ(α άσφά λεια. Διά τόν αυτόν λόγον καί τα δερματικά νοοήματα τον παιδιον (δπως αλλωστε καί τον μεγάλων) ευκολώτερον καί ταχύτβρον θβραπεύονταΐ αν άλλάσση συχνά ό άρρω στος άσττρόρρουχσ—ϊηλαδή εσωτερικώ ένδύματα διότι τό λευκόν χρδμα είς την επο¬ χήν μας θεωρεΐΐαΐ πρόστυχον —τα όποΐα είς κάθβ Αλλαγμα νά βράζωνται καλώς πρό τής πλόσεως καί κατόπιν νά σιδε ρώνωνται μέ καυτό σΐδερο. (Τοθ ΙκτρβΟ Ι.Α.Γ.) ηρ 8τι ή Τράπε ζ» τής Ελλάδος δι" έγγράφου της πρός τδ υφιιπουργΐνον ΔημοαΕα; Άοφαλεΐας γνωρίζΐι 8;ι συμδαί νιι ηολλάχς οί μεταδϊίνοντες είς τί έξ(»τΐ9ΐχόν νά μή ηαιν ίιταν τό χορηγι^θ σ^άλλαγιΐα, είτε διότι ναν ολιγώτερον χρονικόν η «Ιτε διίτι δέ^ έχΓησιμοπο!ϊ)σα« τό λ δι' 8< οκοπϊν τοίς χ Χηη3 Είς τας ηεριπτώσιις αδιάς, λέ γει, δοθέντος ίτι είνε ϋποχριατινί) ή δήλοοσις τοθ ποοοθ τοθ α«αλ λίγματος, ίπερ φέρει Ικαατΐςτβν ΐίσιρχομένων είς την χώραν άνα- γοάφιται ίε τβθτο επί τοθ διαδϊ- χψΐοα, δέον Βηιος α Ε είς τάς εισί ϊοικ τής χώρας άστιινομικαΐ αρ¬ χαί έν συνεργαο'α μιτά τβν τιλω· νκβχίν βρχων υπομιμνήβχουν είς τίύς ίνα, ταξειδιώτας την διογβέ· »α(ν των, δπ»ς τό περισσεθοχν είς αυτευς ο^νάλλαγμα έποτρέ· ψιυν είς τίν Τράπεζαν τής Ελλά¬ δος κρός κποφυγήν ποινιχβν σ^νε πειβν. Επι ιδή δέ είνε ενδεχόμενον τι¬ νές έ< τβν ταξειδιωτβν τούτβν νέ χβφεδουν είς την ούιταβιν ταύ¬ την τ*ν &ω άρχβν, θά ήτο οκό- πιμον λΙ αστυνομικαι αρχαί νά είδοποιοθν τα υπσχαταοτήματα, τα ίιχοΤα έξέδοβααν την άδειαν άναχω ρήαεως χά Ι έχορήγηβκν τό συνάλ¬ λαγμα είς τους ταξειδιώτας τού· τσυς περΐ τοθ ποοοβ τοθ αυναλ- λάγματος, τό δ ποίον χατεΐχον χα¬ τά την επάνοδον των έχ τοθ έξαιτε· ριχοθ Γνα ταθτα μεριμνοθν διά την επιστροφήν τοθ περιοοιΰαλντος ου ναλλάγμκτος. ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΧ- ΧΤΟΝΑΧΟΑΟΓΟΧ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΟΝ—ΗΠΑΤΟ£ Βΐδιχ&ς έχη«ι5ϊΐ)8ε1ί έν Μβνάχν χαΐ Βερολίνω Τ. ΑββΙδΙβηΙ «6ν ΜαΟηγητΒν νβπ ΒβΓ^ηιαηη χ«1 5ς1ι111βη- ηβΐιη. Δ<κ<ται τούς «άσχοντας «κ τβν νοσημάτεον τοθ ΠβντικοΟ Συστήματος είς τό Ιατρείον τού. Πλατεΐα Τριδν Καμαρδν (ΟΙκία ΊατροΟ κ. Χι λιδόνη) 9—12 «.μ. καί 4—6 μ. μ. 'Αρ. Τηλ.7—92 ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Έκτίθιται είς φανεράν <«αναλη«τικήν 6ημο«ρα· οίαν ή ενοικίασις τβν κά· τμΘι 6ημοχικβν φόρ«·ν καί τΐλβν διά τό οΐκ. £τος 1937—38 ήτοι: 1) Τοθ φόρου μιταε>ιρο·
  μβννν ίγ5χωρΙ·*ν κροϊόν-
  τεον διά ξηρόΐς.
  2) Τοθ φόρου ζυγίου βπί
  των Βιά ξηρσς μιταψΐρο-
  μ<νε·ν ίγκωρΐων βροϊόν- των. 3) Τοθ Φόρου όκΜρικών κσΐ λαιιανικΑν. 4) Τοθ φόρου ζυγίου έηΐ των δια θαλάσσης είσαγο μένων <γιχωρ(ων βροϊόν- τ«·ν. 5) Των τελών διά την κρ(} σιν σ#αγι(·«ν. 6) Τοθ φόρου Ιχθυαλιεί άς. 7) Τοθ φόρου καταναλώ¬ σεως γάλακτος. 8) Τού φόρου μιταφιρο μβν»ν Αγιχωρ(ι·ν «ροϊόν- των 1*1 Ιχθύων. 9) Τοθ φόρου μιταφιρο μένων Ιγιωρίων «ροΐόντων Βιά θαλάσσης. Ή 6ημο«ρασ(α διεξαχθή σΐται Ιν τω Δημοτικφ Κα ταστήματι Ηρακλείου την 7ην 'Αεΐριλίου 1937 ήμίραν Τετάρτην καί ώραν 11— 12 «. μ. ΟΙ «λΐιοδόται βίον νά βχνσι ύ«' δψει δτι ώς «ρώ τη «ροσφορά θεωριϊται ή Ιτΐιτιυχθιΐσα ανωτέρα τοι αύτη κατά την προηγουμί νην δημοπρασίαν. Ήοάκλιιον τα 6 Άβριλί ου 1937. Ό Δημαρχβν Ήρακλιίου Μιχ. Καοιμάτπς ΤΟ ν* »«λ«,β«β<πσ.ίχ«ί«1 άουνΊ^ ιτ»χνώνβ«ν βλβέν τήνηελ««ί«ν μβ». Τ. εϊδα μ«( «Μΐι.ιΛε-τιιΛί ?ν"1* Τ. αυμβέρον ο«( ε«ιβ«λλει να Τ* - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΠΟΚΑΜΙΣΩΝ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ Λόγω λήξεως τού» συμβολαίου ενοικιάσεως τοθ Καταστήματός μας.· Μ Ε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΚΟΝΤΟ ΕιΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ Απαντα σνεξοιρίτως τα εΐδη μας ήτοι: 11 α α α II α 'νφ<ίομ«τ« μέ τόν πήχυν Γχρ«6ίίΤ«{. Κάλχαα χ.λ.π. θά είναι πρωτοφανής διά το - 'Ηράκλειο Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΥΤΗ "^ ΚΑΙ Δ«Ν ΠΡΕΠΙΙ ΝΑ ΤΗΝ ΧΑΧΗ ΚΑΝΕΙΖ 111 III 111 111 III υι 10 111 υι III Ιϋ 111 111 υι υι ιιι 111 υι υι 111 υι III ιιι —Αρχαιρεσίαι. Γενομένων αρχαιρεσιών τής Έ νώοΐως 'Αποτάκτων χβΙ Άποατρά των άξωματικβν 1933—1935 ί· ξελέγησαν: Π^όεδρος άν)χτ;ς Φουν υλαχης Γΐώργιοί, άντιπρόεδρος ταν)χης Σηφάχ»;; Έμμαν., Σόμβου λ ))Βζά )χχ) Γιώργιο(, Γραμματιυ; Αοχβγίς Γι ουμάνης Έμμαν. Τομίας δπομοΐ ραρχος Σαρρής Νικόλαος. —Ή έδβς πρός Φχιστόν. Έν σχέσει μέ τα γραφέντα παρ' ημών διά την έδον πρός Φαιστόν το όφυπβυργεΐον παρά τφ χ. Προ έδρω τής ΚυβερνήβεΝς μας διαβι βαζβι την χάτωθι απάντησιν τού υιτβυργείου τής Συγχοινωνίας. «Άπαντώντϊς είς τβ £>π' άριθμ.
  10877 έ. £■ ημέτερον έγγραφον
  χά Ι οΰν τα έπιστρβφό τοθ ώιά
  τούτου διαβιβασθέντος ημίν άπβ
  χβμμκτβς τού φόΛλου της 5- 3—
  1937 της εφημερίδος «ΆνόρθΝ
  σις» Ήραχ>ΐΙου έχομεν την τι
  μην νά γνυρΐσνμΐν υμίν δτι ίζη
  τήβοΐμιν πκρά τοθ ν. Νβμβμηχοτ
  νιχοδ Ηρακλείου πληροφορίας
  σχετικάς μέ την ζητουμένην χκ
  τβισκευην της πρός Φαιστόν οδοθ
  ϊνα μ«τά την λήψιν των ηλπρβ
  φορι&ν τούτιιν κριθή «ν χαταστά
  δυνκτη Α πρανμβτοποίησις τής χκ
  τασχβυης τβς οδοΰ ταύτης».
  Ό "Υπουργος
  "Αγγ. εΐκονβμβυ
  ^ τάγμα καλο
  γραιβν.
  Αρμοδίως ανεκοινώθη, βτι ήρ
  χισεν ή λειτουργΐα τού νέου
  Τάγμκτος 'ϊλληνίδων χα>ογρκι
  &ν, το& ΑποΙου κύριος σχοηθς εί
  ν«ι ή όργανΜβις σχολείων στοι
  χειύδους έκπαιύβύσβως, πληρούν
  των πάντας τούς έρους της καλ
  λιΤέρας ήθιχοθρηβχευτιχης μορ
  φύσεως Τό νέον τάγμα θα ϊ
  δρ«όο είς την έν Τήνω Μονήν
  το& ϋ«χροβοτινιου.
  —Ή σημερινή επιστημονι·
  κή αναχ·ίν«σΐ{.
  Σήμερον Τετάρτην χαΐ περΐ ώ¬
  ραν 7 μ. μ. έν τή Λίοχη 'Κπιστη
  μίω/ Ηρακλείου μετ* οώντομσν
  ίμιλίαν δπί τοθ Σε&χσμιατάτου
  Μ)3ΐροπολ£του Κρή η; χ.Τιμοθίου
  «περι χριστιανίχων Νχβ» θέλει
  ώς γνααιό* γίνει έπιατημονιχή ά·
  αχοίνβοις δ πό τοθ χ. 'Ανδρέου
  ουρδουμηάχΐ] πρώην γυμναοιίρ-
  χοιι χβί ίπιτίμου μέλους τής λί-
  αχης μέ θέμχ: Κατίγρχφοι Ναβί
  Έμπάρου χαΐ ΙνεπΕγραφοι επιτύμ¬
  βιοι οτήλαι άνίχδοτοι.
  —Ευχαριστίας πρός τ· Λόχιι
  όν ό «Κοραής».
  Τβ Ύφυιτουργεΐον "Αίρβπορίβς
  απέστειλε τό κάτωθι ίνγραφον
  ιτρβς το ·Λΰχειον 6 Κβρβης··: 'β
  πιαυναπτβντβς «πβίει{ιν Ί:ονιχηβ
  Τρβπέςης χ«τ«θεσε«ς τάς έκ ορ«χ
  4600 «Ισφορά λθύ ί
  ρπςης χ«τ«θεσε«ς τάς έκ ορ
  4.600 «Ισφοράς προϊλθούοπί «ί
  ρανβ» διβνϊργηβέντβς μετα{ώ τοδ
  ηροβΗπιχο& και ι τ»ιν μ*οητ&ν
  τβ& υμετέροι» ΛυχεΙ·» βπΐώδο
  μ«ν να διαβιβαβνμεν τάς
  εύχβριοτΐας της άεροκοριβς τής
  ««τρίοος καΐ τα συνχαρητπρικ
  οια τα πρό; την πατρίδος αΐσοήμκ
  τ* στοργής απάντων των βΐσβνβ
  γκβντΜν,μβ την πβράκλπαιν οπ»»ί
  κβινβποιηαβτβ ταυτα «ρμοοΙβΜ.
  Ό 6φυπβυργ6( Π. θΐΜονομάχος».
  ΜΙΝ1ΑΗ2Γ. ΙΒΝΙΟ!
  ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ
  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ2 ΙΑΤΡΟΧ
  ΔΗΜΟί- ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑβΗΝΒΝ
  Αέχεται |ν τ*
  τού, «δβ( Πειρβιι6ς 17β'
  ΑΦΗΝΑΙ. Τηλ. 82.379
  :*
  Γ
  ««Ι
  6
  ι**
  ι#
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεΐα βνοντι Νομαρχίας
  ΑΝΟΡ
  Πρωία Τετάρτης
  7 Απριλίου 1937
  ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ
  ΕΞΗΗΤΛΗΒΗΣ4Η ΤΑ ΥΠ.ΡΧΟΝΤΑ
  ΑΠΟΘΕΜΙΤΑ ΤΠΥ ΣΙΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Λονδίνου ότι οί ΟίκονομικοΙ «Τά¬
  ϊμς» προβλέπουν νέαν αύξησιν τής τι)
  μής των σιτηρών. Ή αύξησις αυτή
  πρόκειται νά προέλθη λόγω τής έξα,ν·
  λήσεως των άποθεμάτων σιτηρών είς τα
  Βιάφορα μή σιτοπαραγωγά κράτη καί
  συνεπώς τής ϊθρόας ζητήσεως τούτων έχ
  των άγορών τής Άμερικής.
  Κατά την γνώμην των Αγγλικών οί·
  χονομικών κύκλων, δέν είνε άπίθανος ή
  άνο·κίνησις μιάς συνεννοήσεως επί τού
  έπιπέδου τής προμηθείας τού αίτου,
  ενδιαφερούσης καί την Μεγάλην Βρετ-
  τ ανίαν καί τα άλλα κράτη τα δποϊχ προ-
  μηθεύονχαι έξωθεν σϊτον, πρός άποτρο
  πήν ουσοιρέστων είς την χαθόλου οικο¬
  νομικήν χα.1 κοινωνικήν ζωήν τής Εύρώ
  πης λόγω τής ενδεχομένης ελλείψεως
  αίιου.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΚΑ00Α0Σ
  [Ιί ΚΡΗΤΗΝ ΤΟΥ ΟΡΙΓΚΒΠΟΣ ΓΕΒΡΓΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Απριλίου (τού ίντα
  ποκριτοΰ μας).— Καθ* ά εγνώσθη έξ
  άνακτορικής πη^ής ή χάθοδος είς Κρή
  «ην ηής Λ. Β. Υ. τού πρίγκηπος Γε·
  ωργίου είνε αληθής. Ή χάθοΒος αυτή
  Θέλει πραγματοποιηθή πιθανώχατα έν·
  ■τος των ημερών. Πάντως δέν είνε βέ¬
  βαιον «Αόμη άν ό πρίγκηψ θέλει κατέλ¬
  θη έπισίμως είς Κρήτην ή θά έπιχιιρή
  οη απλώς άνιπιΌημον κ»τ» επιθυμίαν
  τού ταξείδιον.
  ΛΦΪΧ Β ιΤ~ιΓ|Τρ¥Ϊ Ν Ο Σ
  ΥιΊΟΥΡΓΟΣ_ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ β Απριλίου (τού άν
  τατιοχρποΰ μας).·—Σήμερον αφιχθη ό
  Γερμανύς ύπουργός ιής ΗαιίειΌις χ.
  Ρούστ είς τόν οποίον εγένετο θερμή ύ·
  ποδοχή.
  Ό Γερμανός ύπουργός θά ανέλθη
  άηόψε ιίς την Ακροπολιν. Τό εσπέρας
  θά παραθέαη δείπνον πρός τιμήν τού ό
  ύπουργός τής Παιδείας κ. Γεωργαχά*
  πουλος είς τό οποίον θά παροκαθήαουν
  οίέπίσημιοι καί ή άκολουθία τού ξένου
  ύπουργοΰ.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙΗΠΡΟΕΑΑΤΙΣ
  ΤΟΠ ΕΟΝΙΚΟϋΙΣ ΒΙΣΚΑΤΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ β Απριλίου (τού άντα
  κοκριτού μβς).—Τηΐεγραφούν έκ Πα¬
  ρισίων ότι ή προέλασις των έθνικών
  στρατευμάτων ή άποβλέπουσα είς την
  κατάληψιν τού ΛΙπιλμπάο χαΐ γενικώς
  την εκκαθάρισιν τής περιοχής τού χόλ-
  που αής Βισχοίΐας ουνεχίζετα:. Τα έ·
  θνικά οτρατεύματα άναπαυθίντα επί εί
  «οσιτετ^άωρον έ παν έλαβον την πορείαν
  των τροςιήνάκτήν έκ πολλών οημείων,
  των εί υθ{:ών £ ντιταααόντων άαθενή ά ντέ
  στάσιν ώς βουλομένων διαρκώς καί έκ
  Θαλάσσης. _______
  ΕΪΒΟΥΣΙ,Δι,Σ ΥιΊΟΔΟλΗ
  ΤΟΥ ΒΙΣΙΑΙΟΠΙΣ ΝΑΥΠΑΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Απριλίου (τοθ αντακοκρι-
  τοθ μας).—Κατ' ένίοημον άνακοίννσιν ό
  Βασιλεύς Γεώργιος καί ή άκολουΘΙα τού
  Κιυιχον έ%6ουσιώδους ΰϊοβο^ής ιίς τό
  Νούβλιον «οί είτα είς «ό "Αργος δβου
  τούς Οβεδέΐχθησαν έ·ιβλητικβς οί αρχαί,
  στρατΐΜτιναί καί «ολιτικαΐ καί πλήθος
  λαοθ ί«υφημήσαντος τόσον την Α.Μ. τόν
  Βοσιλεα δσον καί τόν κ. Πρ«θυ·ουργόν
  Η ΔΙΚΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΙΝ
  ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΜΗΝΑ
  Ή 8!χΐ) διά την γνήσιον δπίθεσιν τβν χατα
  χιτ,σιων τιθ Αγ. Μη'οί έ^τ,χολςύΡτ,σε χαα'δλην
  τϊ,ν ημέραν χίΐς, νί"ί πμηγοιμίνΐίς ημέρας εξειντλΐ]
  θιΐοης είς ήν άιόριυοιν τιθ χ. ΕΖσαγνεΛΐ'ως χαΐ
  τ6ν δι»Τ)ΐίοβν τ*)ς πολιτικάς αγωΐ](. Τας μιταμι
  οημβρινάς ώρας τ*1ς χ(ές ήρχισαν β Ε αγορεύ
  σΐις τβν σκντ,γίίων τής υπιρασπ'σκβς.
  Άπό τίς δης δ* άπογΊυματιν<]ς μέχρι τ«]ς 9ης έσπι |ξ»)»ολι6θιι έ χ. Κιώ«ίου(ος ίγορι6<βν. Ή ανεμένετο βιβ τίς μιταμιοονΗχτ(ους φ. Ό έφθδιασμός των έρυδρών έκ Γαλλίας Σοβαρόν επεισόδιον είς Μόσχαν. ΑΘΗΝΑΙ 6 Απριλίου.— Τηλΐγραφήματα έκ Ρώμης άγγέλλουν δτι ό Ίταλικός τύιος βιατυ«ώνει νέας *.«- τηγορίας εναντίον τής Αγ γλίαε; καί Γαλλίας διά συ στηματικόν ανεφοδιασμόν τβν έρυθρων τής Ίσβανί- ας βι' δ«λκν. Λεροβλάνων, όβίδε*ν καί έμψύχου ύλι κοθ. Ώς άφήνουν νά εννοηθή αί Ιταλικαι έφημιρΙΒες, 4αν συνεχισθή ό άνιφοδια σμός οθτος ή Ιταλία θ± ευρεθή είς την ανάγκην νά ενισχύση ένισήμως τόν Φράνκο, δεχομένη «αρ' αύ τοθ καί παραγγελίας δι' ά ιρονλάνα καί οολιμικά «λοΐα. Έκ Βερολίνου αγγέλλε¬ ται δτι ό σταθμός τής Σα λαμάνκας διαψιύδει καί πάλιν ώς φανταστικσς τάς βξαβολυθείσας κατά τό λή γον ιΙκοσιτιτράΜρον «λη ροφορίας των έρυθρθν «ε- ρΐ 6η"θεν ένατυχιβν αύτ·ν. Έκ τής αυτής «ηγής αγ¬ γέλλεται δτι η «ροέλασις είς τό Μ«ιλμ«άο συνεκίζβ ται. Έκ Μόσ^ας αγγέλλε¬ ται δτι ό Γινινός Εισαγγε¬ ύς Βισίνκσκυδκρχόμννος εργατικήν συνοικίαν τής έ ρυθράς πρωτευούσης ΰπέ στη αιφνιδίαν επίθεσιν Τρο τσκικών έργατων. οΐτινες τόν άπεδοκίμασαν διά τβν κραυγβν: κάΤΜ ό δολθε)ό νος τοθ Ζηνόβιεφ καί Κα μ«ν«ε>. Ό ΕΙσαγγελΐύς ε¬
  σώθη ιη Απιμβάσιι προσ
  τρεξάνΐων όργάννν τής
  ΓκεπεοΟ. Ένηργήθησαν έκα
  τοντάδες συλλήψιων είς
  τή« συνοικίαν είς την όιοΐ
  αν Ελαβε χώραν τό έΜΐσό
  •ιον,
  Πώς δα λειτουργούν οί σταδμοί
  άσυρμάτου Ήρακλείου-Μυτιλήνης
  Έξ (Ιδικών π?.ηρεφορΐ6ν άνα
  γροφειοβν ιίς ουναδέ/φους ιβν
  'Αθηων, γίνιταΐ γΜιθ'όν, Βτι 11
  [δρυθέντις τιλιυταίνς Ιξ σταθμιί
  άσυίμάτοϋ (Ιύ? ιίς Αθήνας, ϊύο
  είς'Ηράχλΐιον καί Ζύο ιίς Μυτΐ
  λήνην) άποδ/ίπουν είς την ΐ>λή
  (Τ) ραδιοττ;λεφωνιχήν χαΐ ραδιο
  τηλεγραφικήν έπιχοινννΕαν τΑν
  Άθη μέ τάς ί ήσοας Κρήτην
  χαΐ Μυτιλήνην.
  ΟΕ οταθμοΐ τ6ν Άθην&ν ι5ρΕ
  ακονται δι* ωρισμένους -ΐεχνΐχίϋ;
  ?όγους, τριάχονια χιλιίμετρο Ιξ»
  θι ιών 'Αθηνδν ήτοι 6 πομπίς
  είς τό χωρίον Σπάτα χαΐ ό σταθ
  μίς λήψεως ιίς Αούτσο. ΟΕ ά»
  τίρι» σιαθμοΐ θά ίξυητ)ριτοΟν την
  λή ΐ μ έ τίς
  'ΑΒήνος διά τοθ σο' ήθους τηλιφώ
  νού χο Ι μίσφ τ:Ο Ι*ιϊ νέντρΐυ
  ι&ν (>νΐ(ααχιγ&ν συνίιαλ·ξιβ>ν
  μιτά τοθ ίΐτοΐευ 6ά αυνίίετβι με
  σφ κθοτοθμιθ άσυρμάχου τιθ Ή
  ραχΛΐ'ευ ή ι%ς Λίοδου ιό ά;μί
  διον Ιπαρχιανίν κέντρον τό δκιϊ
  όν χαΐ βά Χίλή τό ζητούμενον
  ωπον.
  "Όταν θά γίνεται τη>ιφωνιχή
  συν&ιαλιξις μέ τό Ηράκλειον ο
  4μι?τ)τής τβν 'Α.6ηνβν θά είνε
  αυν&ι&ιμένος χαΐ μέ τιυς ϊύο σταθ
  μιυς άσυρμίτοκ, τοθ κομπβθ χά!
  ιΐ}ς Η,ψΐως χά!ώ; ΐΊιίσης 6 6μύη
  τίς Ηρακλείου μέ χον σταθμόν
  ΆλικαρνβασεΟ χβΐ Γςυρνων. Ή
  ίσχύς τιθ σταθμιθ άσυρμάκυ Σΐτά
  τα είνε τρία χιλοβάτ. Έπίοης Βιά
  τιύς ατοθμούς Ήροχ>ι(ου χοΐ Μυ
  τΟφ1>)^ ί"Ρ!6η ιίς τα πΐιράματα
  χά ίπιΐα Ιγιναν τελευταίως Βτι
  τρία χιλοβατ είναι άρκετά.
  Τα «('μχτκ τοθ αταθμοθ Σπάτη
  ίχοιιν μήχος ηοιχΐλον «πό 1600
  —5000 μίτρα.; Τοθτο άποδεικνύει
  Βτι 6 οταθμίς Σπάτα χατέχιι μί
  γα περιθώριον ώατι νά έργάζεται
  είς διάφορα μή*η τοθ χύματος—
  3400 περΐπου— Διά τοθ τρίποιι
  τούτου Ιξοσφβλ ζιται ή έχιμυθεικ
  τ©ν ραδιοιηλιφιονιχΐΐν συνδιαλίξε
  ωνχοΐ ίέν θα γίνωνται ούιαι ά
  χκυσταΐ είς τα ραδκ5φ»νο·. Ό
  αταθμίς Σηίτχ έργάζιται οημιι»
  τέον χωρΐς σπινθήρας, δηλ. χιο
  ιίςνα παρινοχλς τάς ραΒιονωνι
  χίς έκχτκοτάσιις.
  Η ΠΙΟΑΝΗ
  ΚΑΙΡ1ΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  Κατ' ανακοίνωσιν έχ τκθ ένταθ
  θα ΜιτκορολογιχοΟ ΣταθμιΟ δ
  πιθανίς χαιρίς σήμερον ιίς δλην
  την ,ήσον θά ιίνι ίστατος άχι
  δόν ηανταχοθ χαΐ χβο' ίλον τό
  είχίσιτετράωρον. Ή θιρμιχραοία
  θα παρομείνη περίπου στάσιμος.
  Οί £νιμοι χαθ' άΊταν τό 24α>ρον
  θά πνίουν δορειοδυτιχιί ί«ς μέ
  τρΐοι. Ή θερμοχρασία τής χ(έ,
  14ης ωρνς ήτο 16 8 ή ?έ έλαχΕ
  στΐ] 10,9. Τό ποσοστόν τής πεσού
  αης χατά φ νύκτα χ6ές
  άνήλτΊεν είς 3,1 χιλιοστέμΐτρχ.
  Ο ΦΟΡΟΣ ΙΦ,ΖνΜΕΚΟΝ ΖΰΟΝ
  Δοθείσης νομίμου προοφο
  ρβς έτιΐ πλέον 8ιά τόν φόρον
  σφαζομέι ών ζώον τής κωμο-
  ηόλεας Ά'ω Αρχανών ή οί
  κε[α ΒημοπρασΙα θα έπανα
  ληφθή την προσέχη Πέμπτην
  8 Απριλίου έν τφ Έφοριακώ
  κατσσ'.ήματι καί ώραν 9—12
  π. μ. ώς κοΐ τοθ χωρίου
  Κρουσώνος.
  ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚ01ΙΚ0.Ν
  Πρός τάς τΐλωνειακσς άρ
  χάς καί τούς κυβερνήτας τβ»ν
  άντιλοθρβμπορικών πλο'ον έ
  κοινοποιηθή έν μετσφρόσει πά
  ρΑ τοθ ΰττουργεΐου των 0(<ο νομικών, αντίγραφον έγκυχλί ου τής ΓραμματεΙας τής Κοι νωνΐας των Εθνών περΐ μέ τρών άποβλεπόντων είς την παρεμπόδισιν χρησιμοποιήσβ ως πλοΐων ύπερωκεανείων δια τό παγκόσμιον εμπόριον των ναρκωτικον. Διά τής έγχυκλΓ ου έντέλλονται οί Ανωτέρω αρχαί νά παρακολούθησιν έ πιστσμέν ω; τα ηληρώματα των έκίστοτε καταηλεόντων ι Ις τούς λιμένος ύτΐερωκεανεί ών καί νά ένεργασι σώματι ήν έρευναν αυτών. ΤΑ ΑΝΐΊΛΜΞΙΜΑ ΚΤΗΜΑΤΑ Δι' αποφάσεως τοθ κ. ύ πουργοθ των ΟΙκονομικών κοι νοποιηθε'σης αρμοδίως Από 1 τρέχ. μηνός τα μισθώματα ανταλλαξίμων κτημάτων χοη σ,μοποιουμένων παρά ΒημοσΙ ών ύπηρισιών έντέλλωνται διά ιής εκδόσεως άτομικών χρηματικών ένταλμάτων καρά των προϊσταμένων των οΐκιΐ ών ύπηρεσιών έτι' όνόμ^η τής Βικαιούχου 'Εθν, »Λ.Ί ραπέζης καί έξοφλοθνναι τοίς μετ^η τοίς Ίΐαρύ των δημοσΐων τα με(ων είς την περιφέρειαν των όποων Οηάγονται οί έκδίδου σαι τα ώς δνω έντάλματα δή υπηρεσίαι. ΠΡΟΣ ΠΡΟΛΗΨΙΝ ΠΕΡΟΝΟ ΙΠΟΡΟΥ Ή Γεωργική δπηρεσΐα έξέδωχι χθες ανακοίνωσιν πρός τιύς ένίια φιρομίνους άμπιλοχτήμονας συνι οτβοα την Βιινέργιιαν ϊμίσου ψι χασμοθ των άμττέλων διά τοθ Β?ρ διγαλΐιΕου πιλτιθ χαΐ είς την άνα λ-.γίαν 1 1)2—2 έχάδ. θειΐχβθ χαλχοθ (μπλάβη πέτρο) χαΐ 1— 1 1)2 δ«. κολοθ φρέοκου άοβέστη. Διά την καλήν χοί κανονικήν προ ιΐοιμαοίαν τοθ πολτοθ ^έ έπιτυ χή άιτοτιλίσματα ιΐνι άπαραίτη τος ύ χάρχτ)ς τοθ ήλιοτροπίου. Ό δμεσος ψιχΐσμόςιίς τού; άμ πιλ&νας έπιβάλλιται πρός πρόλη ψιν τ»ν ίχ^τής τελιυΐΛίας μιτα δολής τ&ν χαιριχΑν συνθηχτβν έ παπιιλουμένυν μιγάλων ζημι&ν διά τής παρουοιάσιως τοθ πιρο νοσηόρου. ΑΓΟΡΑΝΟΝΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΈμηνύΒησαν χ6ες έστιάτορις διότι ιέν είχον ά ναρτήσει πιναχίδας τιμ&ν των φαγητών ιΰτι είχον μεριμνή σιι διά την Οκαρξιν χαταλόγων ττβν παρασχΐϋαζομίνων φαγητβν έηΐ την τραπιζίων. Κατεατρ«φη σαν προληπτιχώς ώς άχατάλλτ}, λοι πρός βρβα.ν 15 ό<- ελαίου τοθ παντοπώλου Μιχ. Ίατροόδτ], 2 ίχάδις ταραμα τοθ Μ. Καραμ ηέτ, ήμισε'α ό»ά τοθ Άντ. Κου- ραυ χά Ι ημίσεια διά χταπόίι τοθ Ιω. ϋαπαδαχη. Εγένοντο 6 διιγ ματολτ,ψΐίΐ γάλακτος χαΐ μία χά ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΛΓΟΝΕΣ Χθές την 10, πρωϊνήν έλαβε χώραν ιίς τούςστρατώνος τοθ 43 Συντάγματος έν £(δικ() τε λετβ, ή άπονομή των έπάθλων ιίς ττύ;^ νικητάς των τελευ ταιων στρατιωτικών άγώνων. ΑΙ,έν τρ άγορα μας κυμανθεΐσαι χθές τιμαί των διαφόρων έγχβρΐειν νροΤόντιον είχον Δ*, «ατεεβυ ·ρ. ΙΒ—Β0 Ό Γεώργιος Μανιαδής ή Ται ρούλης καταδικασθείς υπό τοθ Τρι μιλοθς ΙΙλημμιλιιοδιχιΕου Ρι6ύ μνης είς φυλάκισιν 13 μην ών έηΐ ζωοχλοκ) έφισΕβαλι την άπίφα αιν ενώπιον τιθ Έφιτιίου Κιή της. Δι1 αποφάσεως τού τό Συμ βούλιον κτ6»ν Έφιτβν έηέβαλιν είς αυτόν φυλάκισιν πέντι έτβν >αί ίύί έτην ίξορίαν.
  ΘΙΝΑΣΙΝΙΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΙΜΟΣ
  Ό Μιχ. Στ. Μουοτζανος έ
  των 13 .κάτοι»ος Φουρφουρά
  Ρεθύμνης έ'ραυμάτισε θανοσΐ
  μως δι' ασήμαντον αφορμήν
  δια λΐθου τόν 17βτή όμοχώρι
  όν τού Ιωάν. Άντ. Μπερκου
  τάκην.
  Η ΜΕΤΧΦΟΡΑ ΕΛΑΙΟΥ
  Ένεταλησαν αρμοδίως β! Τιλ»
  ΐ ρχΛΐ νά θιωρτβσιν ώς ά
  πλόίς τιληνιιαχόίς πβραδάσιις χαΐ
  αιινεπβς νά τάς τιμωρναι άναλό
  γ»ς τάς μεταφορας παρ' επιδατ&ν
  μιχροηοσοτήτων ελαίου μιτά την
  ηποοχιυ&ν των, Ιφ' δσον δι' αδ
  τάς ίέν ίχιι χκταβΡηθς δ άναλο
  γυν δ»;μίσιος φόρος.
  ΔΑ2Μ0Λ0ΠΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ
  Πρός τάς τελωνειαχάς αρχάς
  χαί τα Έμηορΐ,βιομηχανικά Έηι
  μιλητΐζρια έκοινοηοιήθ») Β.Δ. κα·
  τατάςσ^ν Βαομ»λογιχΗς ιίς την
  178 κλίσιν τα λιητά φυλλ» χάρ¬
  του τα έπΐχιχρισμένα χατά την μ'
  αν ή χαί αμφοτέρας τάς έκιφανιί
  κς διά δαχιλίτου χρήαιμα διά συγ
  κολήσιΐς ξυλουργιχ§ν ή δλλων ιί·
  α'(
  14.-
  ΈξαιριτΛοΙ
  II
  „ λι·Μΐ «' ειοι#τ. „ 10,-
  ■ΜΝρΜλ· έΙεΗΑ „ Ν,-·
  «* «ιμοτ. 26.1·
  «ν·ν ν* Β(·τ.
  ■«τ* ·■, ,„ β
  Μαροΰπια ·ρ«χ, |,κ
  Μίλι «οιοΐικΑ*
  Μβ«α|α " ^ '
  Κουκοολια ϊης,ά ||§
  84, —
  »».
  «ι
  Η.

  ΑρνοΒβρματα
  Βί>β αΐγ
  λλα «' οκάν
  Τιμαί Συναλλάγματ·ς
  βρ, 111 61_||| 6)
  .. Μ». -ΙΜ,
  Σουο&Ια·; Ιΐ.Ι·—ΒΘ.4·
  .. Ι'Ο- 1.18
  Η ΣΕΡΒΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
  ΠΙΣΤΗ ΕΙΣ ΤΗΝ Μ. ΑΗΤΑΝΤ
  ΚΑΙΤΟΥΣΠΙλΑΙΟΥΣΣΥΜΜ)ΧΟΥΣ
  Ο κ. ΣΤΟΓΙΑΝΟΒΙΤΣ ιΊΛΡΕΣΧΕ
  ΒΕΒΑΙΟΣΙΝΠΡΟΠΟΝκΜΠΕΝΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ β Απριλίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Άποψινά τηλεγραφή-
  ματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ο
  γαλλικός τύπος άσχολεϊτβι βιά μακρών
  μέ τάς διεξαγομένας έν Βελιγραδίω συ
  νομιλίας τού Προέδρου τής Τσεχοσ¬
  λοβακίας χ. Μπένες μετά τού άντΐβασι-
  λέως τής Σερβίας Παύλου καί τού πρω
  θυπουργού κ. Στογιαντίνοβιτς. Σχετι
  κώς δημοσιεύεται είδησις, προερχο-
  μένη ώς λέγεται έξ επισήμου πηγής,
  καθ' ήν οί έκπρόσωποι τού Σερβιχού
  "Εθνους οιεβεβαίωσαν τόν χ. Πρόε¬
  δρον τής Τσεχοσλοβακίας, ότι ή Σερ
  βία παραμένει ακλονήτως πισ*ή είς την
  Μ. Άντάντ κβί τούς παλαιούς βυμμά·
  χους της καί ότι η υπογραφή τού Ί-
  ταλοαερβικού συμ?ώνου δέν πρέπη νά
  έρμηνεύεται ώς μεταστροφή τής έξωτε
  ρικής της πολιτικής.
  ΟΝΙΟΛΑΑΙΑ ΤΕΑΕΣΙΓΡΑΦΟΥ
  ΕΚΑΛΕΣΕ ΤΟΥΣ ΒΑΣΚΟΥΣ
  ΝΑ ΟΡΟΣΧΙΙΡΗΣΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΡΑΝΚΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Νυκτερινά ραδιογρα-
  φηματα έκ Σαλαμάνκας άναφέρουν ότι
  ό στρατηγός Μόλα απηύθυνε σήμερον
  έντονώτατον τελεσίγραφον είς τούς Βά
  σκους προοκαλών αύτούς νά προσχωρή-
  σουν είς την επανάστασιν, έγκαταλεί-
  ποντες τόν άγώνα καΐ δηλούντες ύποτα-
  γήν είς την εθνικήν Κυβέρνησιν τού
  στρατηγού Φράνκο. Ό στρατηγός
  Μόλα, τάσσει είχοσιτετράωρον προθε¬
  σμίαν μετά τή* πάροδον τής οποίας θά
  διατάξη γενικήν επίθεσιν εναντίον των
  εάν δεν έ χούν οηλώση ύποταγήν.
  ΔΕΞΙ&ΣΙΣΤΟΥ ΑΟΡΔΟΥ ΣΕΣΙΛ
  ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙϋΝ
  ΑΘΗΝΑΙ β Απριλίου (τού ,άντα
  ποκριτοΰ μας).— Αφιχθη σήμερον διά
  νά παραστή ώς άντιπρόσωπος τού Πανε
  πιστημίου τής Όξφόρδης, είς τάς έορ
  τάς τής έχατονταετηρίδος τού Πανεπι
  στημίου Αθηνών ό Λόροος Σέσιλ. Ή
  Σύγκλητος τού Πανεπιστημίου θά δεξι
  ωθή αυριον (σήμερον) τόν ΑόρδονΣέ
  σιλ είς την μεγάλην αίθουσαν των τελε
  των.
  Ό Λόροος Σέσιλ> αποτελεί διαχε
  κριμένην άγγϊ ικήν προσωπικότητν, εί
  ναι 15έ διεθνώς γνωστός διά τα άνθρω
  πιβττκά τού αίοθί,ματα καί τάς προσπα
  θείας τού πρός παγίωσιν τής ιίρήνης έν
  Έύρώπη, υπέρ τής οποίας χά Ι έχει όρ
  γανώσει μεγάλν, παγκόσμιαι συνέδρια.
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΑΙ ΒΥΓΑΤΕΡΕ11Υ ΚΡΟΜΠΡΙΤΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Απριλίου (τ·δ άνταποχρι
  τού μ«ί)— Σήμερον την μεσημβρίαν «φΙ
  χθηααν προερχομένας ίη ΒερολΙνου «Ι Β»
  γατίρες τβϋτΐως Κρόμπριτς τής Γερμαν(
  άς. ΑΙ Γερμανιδες πριγΜήπιοσαι θ> ηνρκμι,
  νούν ίκ τινάς ήμέρκς έν Ελλάδι «κια
  κτβμκναι τα Μουσ&ΐα καί τας διαφορ
  «ρχαιότητας θά μεταιβοϋν δέ μετά τού
  μανοϋ ύπουργεΰ τή£ Παιδεία ' * '
  μπίαν ~
  Ι ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΑ ΠΙΡΙΟΛΕΥ
  Διβα
  Κορώνα
  Φράγκον
  ΦιββΙν. Όλΐανδ. „ 61 —·1.«3
  Μάρκον

  ΑΘΗΝΑΙ β Απριλίου (τού
  ταποκριτού μας).— Κατά κυβερνητικάς
  ανακοινώσεις μετά τό Πάσχα ό πρωθυ
  πουργος κ. Μεταξάς, όστις ώς γνωστόν
  Θά συνοδιύση την Α. ΑΙ. μέχρι Τριπό
  λεως μόνον θέλει περιοοεύαη όλόκλη
  ρον την Πελοπόννησον.
  Αργότερον ό κ. Μεταξάς Θέλει
  ιΐαβή εις Μυτιλήνην, ΧΙον καί Σάμον
  οπου Θά έκφωνήση , λόγον·; επί των «·>·
  πραγμένων ιής κυβερνήσεως.
  1 *"
  ε**
  III

  νομ

  γ
  κατ·ρβ«
  βτ«ββρ·ν
  |ΐ έμηρ;
  Είνε» *κ·μ*
  βλίν
  χΑ μ«δ
  γίεν κ
  ίι«ΐτίρ«ν
  εχ·ι«δεΐι·τιΐτι
  λ
  νλ·ργ
  ΕΙδιχώτερ»
  τι ύφιοτάμ*
  οίαν τϋς χ·ρ
  Φδί τής παρ
  •{τής ·νοι
  Ιλ Θι·|
  ήρ
  ουγχίνηα
  ν μ έ Τι
  «·η8(1 · Ηί
  ζιν τδν κι
  Εκί
  τέ( ίφθβνβν
  μΐι)ιν&ν μη
  Ϊ Ι
  γ
  τ·δ
  ς ρχ
  η ίμπελβυρ'
  νβνιχώς Μα
  χρι τής οτν
  Ικανοποιητι
  κΐφ' όλον 2
  1«ν φαίνιτ·
  τ·ι{ ή έαοδ
  Ικβνοηοιητι
  η τέι οταβι
  Μί β· ;