94118

Αριθμός τεύχους

4537

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

8/4/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγυπτοο
  έτησία λίραι 3
  έξαμηνος 9
  Άμεριχής
  έτησια δολ. 15
  Ιξαμηνος » 8
  Τ.μή
  «πά φύλλον
  Δρ. 9
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΥΙΕΥΒΥΙΟΣΙΥΙΤΜΤΙΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΗ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΆΓΗ!
  Ότι τα αμκελουργικα πο·
  ΐ·ντ« άπβτελβϋν τ· χυριώτε
  ρον εΐσόδημαι δια χον τ··
  π·ν μας είναι τόσον γνω·
  ατέν, ώβτβ θβ ήτο βκβκίυς
  περιττον νά τό έκαναλαβω
  μΐν καί δέν χρκιάζεται κό-
  πος διά ν' αποδειχθ$. Ό ν·
  μος μα?, πκοάγει ο τα ν αί
  βυνθήκβι "ϊΐναι ευνοικαί
  περί τβύς 20 χιλιάδας χον
  ναυς σταφίδος χαί περί τα 10
  εχαετομμύρια οκάδας νωπβν
  έπιτρ«πεζίων βταφνλβν καί
  14—15 έκντβμμύρια οκάδας
  οίνου. Έμ της έξαγωγής δέ
  τδν προϊόντων αυτών κΐσά
  γιι τό αναγκαίαν συναλλαγ
  μκ, μέ τ· οποίον όχι μονον
  καλυπτει τάς διαφόρους βιω-
  τικάς ανάγκας χον, άλλά καί
  ϊξασφαλίζει τα μέσα τής έ
  πΐκτασεως καί βελτιάσεως
  τβν καλλιεργειών τού. Εί
  ναι αλλωβτκ γνωστόν ότι χά
  ρΐ( είς την αμπελβκ«λλιέρ-
  γειαν, ο νομός μας είναι έκ
  τβν ολίγων διαμερισμάτων
  πού κατορθώνει να εμφανί¬
  ζη, βταθκρόν ενεργητικόν είς
  τό εμπορικον τβυ Ισοζύγιον
  Είναι έπομένως φυσικόν κα)
  επιβεβλημένον ν* είναι
  πάντοτε έστραμμένη ή προσ·
  χή μας πρός την αμπελουρ-
  γίαν καί ν' αποδίδομεν Ι¬
  διαιτέραν σημασίαν κα}
  σπβϋδαιότι,τα είς την στα-
  φυλοπαραγωγήν.
  Ειδικώτερον εφέτος οπό
  τι ύφιστάμεθα την δοκιμα¬
  σίαν τϋς πβρυσινής χαταστρο
  φϋς της παραγωγής έ{ αίτί
  «ί τϋς άνομβρίας καί τδν
  αλλων θεομηνιβν, είναι έ|
  ολοκλήρου διχαιολογημένη
  η ουγκίνηβις καί τό ένδια
  φέρον μ έ τβ οποίον παρβκβ
  λ·»θ·Τ β κόσμος την έξέλι
  ξιν τδν καλλιέργειαν καί
  την ανάπτυξιν τϋς παραγω
  γης
  Κ«ι εύΓϋχώί, χάρις είς
  τάς «φθονβυς βροχβς τί ν χκι
  μερινών μηνϋν καί την έν·
  τατικην καί επιστημονικήν
  καλλιέργειαν, παρα την ότε-
  νοτητα τ·ϋ χρήμ«τος καί
  τας υπαρχούσας δυσχερείας,
  η «μπελβΗργία ανεπτύχθη κα
  νβνικως κα. εμφανίζη μέ-
  χρι τίς στιγμάς τουλάχιστον
  Ικανοποιητιχήν προοδον Ε«ί
  παρ' όλον β η η καρπσφορία
  5έν φαίνεται πλβναί», έν τού
  τοις η έσοδεία πρεβλέπϊται
  Ικανοποιητικη απολύτως, οιό
  τι τ* στ«?ύλια θά τρα«·δν
  καί θ' άναπΐυχθβϋν, χάρις
  «1{ τ»ς σβνεχιζβμένβς τκλευ-
  ταΐως βροχάς. Καί θ* πραγμα
  τβπβιήσβυν βοφ«λβς μ«· ως
  «ωπα καί ώς σταφίς καλάς τι
  μας χάρις είς την ««·?«··
  Μην των πεηότητα. Αλλ' αί
  τελευταίαι βρβχβί π«ΰ τέαον
  ώφίληο«ν την «μηκλονργί
  ■ν όπως κα.1 δλκ τα κ Ιδη τ&ν
  γ*ωρικ&ν κβλλιεργειδν, 2 η
  μιονργοΰν καί μΐγάλονς κιν
  ίύνβνς τβύς ·κο(·υς δέν πρέ-
  πει νά πεφββλίψωμβν καί
  τούς οηοίευς οφείλομεν ν« β
  δουδετερώοωμεν ηρίν άκομη
  εμφανισθούν κιίς τόν τόπον
  , μας. Καί οί κίνδυνοι αύτοι
  είναι η Χ·λ<ρ« κ«1 · ηερβ νέσπορβς. Κίνδυνβι έξαιρβ· τι κ ώς μεγάλαι καί αμεσοι Καί άναπσφκυκτοι ΐίμποριΐ ν* ίϊηα χ«ν»ις («ν δέν λη· φθβδν εγκαίρως τ« ένδεικνυ έ μενά ηρβληητικ· μίτρα. £χΐτικίς μάλιοτ», ή ΓΓωργι κη ύηηρεοία καί * Φυτβπα βολβγιχβς στβΒμίς ίξίίω«"» μακράς *γκυκλ(·»ς καί παρί χούν λεπτομερείς βέηγίας πρ·ς τεύς ίμπελβυργεύς. £» ν ι ότε δ ν βέ ν' κρχΐοο «μίοω καί τ· θκιάφιρμα διά την έ- ,·νδιτί(;Μβιν ΐϋς Χ·λ<ρ«ς καί οί ψεκβομοί διά την άη· τροηην τ·6 κινίύνβ» έμφανί οΐως τοδ ηερ·ν·αηέρβ» ιίς τα χαμηλά καί ύγρά ίδίνς μέρη· -·ί φνβικ», ϋν ύπάρ χει «μφιβολία *τι οί ·μπι λί ας 8· ονμμορ ΰ ηρ·ς τάς ν γ·»*εΗ δεδομένουοτι ο χίνδυνβς έκ τοδ περονοαη·ο·υ είναι μέ· γιοτος.Διοτι δέν κοταστρεφΐι μονον τ« στβφύλια άλλ« χ αί τβ κλήμβτα κα) ζημιώνε» την παραγωγήν ηολλ&ν έ τδν. Ι Έν τούτοις, καρά τ«ς προ σπαθείας τβν «μπκλβυργβν καί κ«ρά την διάθεσιν καί την «κβφ«α(ν των νά προοτα τεύσβυν μέ κάθι μέσον την παραγωγήν, ύκάρχει φίββς νά μην γίνη κανονικόν καί είς εύρείβν κλΐμακ», εύτε τό θειβφισμα, εΰτε και β ψΐ κααμβς. Κ«1 τοϋτβ έξ έλλιίψϊως έ παρκδν χρημάτων ΟΙ κ μην λβυργοί μ«ί, παλαίοντΐς «· πά έτδν, ώς γνωστόν, μέ μυ ρΐας δυσχερείας, ύκοστάντες δέ την ζημίαν τϋς πβρυσινϋς καταατροφϋς τϋς ηοραγν- Υήί, ευρίσκονται σήμερον χωρις χρήματ», χωρϊς οικο¬ νομικήν ευχέρειαν καί χω ρίς πηγάς δανεισμοδ. Πβλ- λοί μάλιστα ηεύ δέν κατώρ· βωσαν νά έξοφλήοουν καί τα παλαιά πρβς την 'Αγρβ- τράπεζαν χρεη των, δέν εύρί σκβυν πουθενά πιστώοεις καί άδυνκτοδν τελείως ν' ά γοράοβυντο άνκγκαΐβν διά τα «μπέλια των Βΐιάφι καί θειϊκόν χαλκόν. Καί αν δέν ληφθ& ιί&ικη μέριμνα διά την κατηγορίαν τδν άνθρώ πων αυτών καί αν {έν δο θβΰν είς ούτεύς νέαι πιστώ σβΐί, τα ίμπέλια των θά μεί νούν «θειάφιστα χαί έψέκα στα καί θά κατβιατραφο&ν άβφ«λδς άπό χολέρνν καί Λερβνβακβρβν. •Αλλ' η χνταβτοοφη καί έλβχίστβυ ίστω μέρβυς τής κ«ραγωγί,ς8ά Ιχα όλεθρΐας συνεπείας διά την οίκονομι κήν ζωην τβδ τέπβυ μας _«ί θά ίβο&υναμζ κρός έγκλημχ έφέσον θά πρβέλθα έ| αίτί«ς μας. Δέν θά ζημινση δέ τούς άμπελουργβύς μονον άλλά καί τβ Κράτος τό όκβιον πι ριμένκι μίαν πλουσίαν έσβ δε.αν διά νά είαηοάξο ου νάλλαγμα καί φορους καί διά νά μην έχη πολίτας δυοτυχοΰντας καί πκινδντας καί έχοντας ανάγκην ουν δρομϋς κα) περιθάλψεως· Ι Έηιβάλλΐτοη λοιηόν νά εύρεΒφ Ινας τρέιχος νά χω ρηνηίο «πό την 'Αγροτΐκήν Τράπεζαν θκιάφι καί θειϊκος χαλκος είς ολους γενικώς τεύς κμηελουργιύς τοδ νο μοδ μας καί είς τεύς έχον τ«ς χρήματα ν ά πληρώσουν άμέοως καί είς Ιοους {χούν τακτοποιήοκι τεύς μετ" αύ τϋς παλαΐεύς λογβριαομούς των άλλά κοί είς τούς ©φεΐ λοντβς άκέμη έκ παλαιδν δανΐίων, επί ύποθήχη τϋς «Ρ χβμένης έοοδείας των. Διότι επαναλαμβάνομεν ή (ξαοφά λισις τϋς παραγωγϋί, δέν έν διαφέρει τεύς παραγωγεύς μόνον, άλλά καί τό Κράτος καί την εθνικήν οίκονομίαν γενικώτερον. Κκί έκ τϋς ο» τηρίοις τϋς παραγωγϋί· *ζ«ρ τάται Καί η οίκονομικη οω τηρία κκί η ανόρΒωσις τοδ τόπου. Μία «άζιόπιστος» προφητεία ΒΑ ΕΛΘΗ ΛΟΙίΙΟΝ ΚΑΠΟΤΕ Η ΣΥΝΤΕΛΕΙ Α ΤΩΝ ΑΙ ΩΝ ΩΝ; πάντοτε άνθρωηοι διά νά προλίγουν τό μέλλον. Καί μολονότι Σιν απεδείχθη έπιστημο νΐχθς τό δπιρφυσικίν :δΐό δωρον ιΐ άόθρωποι έξαχολουθοθν νά πι ατιδουν. Είς την βιβλιοθήκην τε Ο Πανι ...στημίου τής Βιέννης δπάρχιι ίνα 6ιίλ(ον δπό τόν ίςής τίτλον; «Αί άξιδλογβι προφητιΙΊχι, αί δ- ποία ι έγιναν ιίς την Πολωνίαν καρ' ενός γηραιοθ μοναχοθ, άπό τιθ 1790 μέχρι τοθ τέλους τοθ χίσμοι», τό οποίον θά έχίλ6η χά τα τό Ιτος 2000». Ό δνθρωηος, δ όποϊ«ς Ιξέδο σε τό βιβλίον αυΐό έφώλαξε την άνωνυμίί,ν τού. Άνοφέριι άπλβ; τάς περίστασις δπό τάς οποίας νατά τό ταξείδιον τού άπό την Ριγκν είς τό Σ^έν πιριιπλκνήθη μίσα ιίς Ινα δάσος. ΕΙχε <υχ"ώ οη χαί τό βλογό τ:υ, χουραμένο, ?έν μποροθσι νά συνεχίση χον δρό μόν τού. "Εξαφνα ιίδε Ινα φβς 'Επροχώρησι, εχτύπησε μίαν 6ύ ραν "αί ιζήτησΐ φιλιξινίαν άπό τέν μονοχόν, δ οποίος τοθ άΎοιξε την θύραν. Τό ιΐχημα ου τό ήΐο μοναστήρι. "Ενας «πό «ι»; μοναχους ένδιιφέρβη ίδιαιιέρας διά τόν ταξκδιώτην. ΆψοΟ σκνε ζήτησιν έ«1 πο?δ δ μοναχίς Ιχα μι πολλάς προφητείας άνορώσας την Γαλλίαν. Κοί έπιιδή δ ίπι σχέπτης τόν έχύτταζε μ έ απορίαν δ πρΐφήτης τοθ ι Ιπε τό μυσ' ιχόν τοθ μονβστηριοθ χβΐ τοθ ϊίσειις. "Όταν ιίς ή?ιχί«ν δεκαοχτω έτβν ιίοήλθι ιίς ι ό μονβο^ρι έ γινε ϊικτίς άπό Ινα. ήγε ώμ· νόν, ήλιχίίΐί ΰ|δίντα ίτβν, δ δπι! ος πιριιβά^λιτο άπό γενικόν οί βασμόν. Είς την ίπιθανάτιον χλί νηντουδγέ(ων οοτίς ένιπιστιύ Ρη ιίς τόν μάθη ήν τού τό «χρονι χον τβν γιγονίτων άπό κτίσεως χίσμευ μέχρι συντιλιίαι». 'Απο ίξήκοντα έτβν, έβιβα'ωσιν δ μονβ χίς, δλβι ίί τρ^ητιΐαι ιοθ μένου έηρ»1. Καδπιν της ^ηιμον^ς τιθ τ« ξϋδιώτου δ μοναχός Ιπέτριψιτήν ϊημςοίιυοιν ένίς μέρβυς τοθ χρινι χβθ ο&τιθ άνβαιριμίνευ ·>( ^ά Ι
  τη 1790-2000, 'ΚχΜΙν φ
  ιίς την Αι ψ'αν &ηό τοθ Ροίντς
  ΛΕμα, ιο Βέμα ο&τό είνε αυθιντι
  χώτατον.
  «Κκτά τα Ιτη 1790—1791 άνα
  φέριι τό χρονικόν, δ Γαλλι
  χος λαός θά έξαχολβυθήοη την
  ίπανάστοσίν τού χαί τό γίη
  τρ όν κθ βασιλέως ϊέν θά ι ί>>
  πλέον παρά μία άνάινησις. Τό Ι
  θνος θά άναδΐίξη μόνον τού τα
  πρίσωπα τα δποΖα έπιθυμιΐ νά τό
  χυβιρνήαουν. Τώ 1793 δ βαοΐλιΰς
  τής ΓαλλΙας θά αποθάνη ώς χοι
  νός έγχλημκτίας... Τό πνιθμα τοθ
  άνθρώπουθάιπινοηΌη μίαν φονιχήν
  μηχανην, ή δποία θά φονιύαη τόν
  βοιλέΡΊ την βασίλιοσαν χά Ι πολ
  λίς χιλιάδας».
  Βεβαία ή λοιμητίμος Ιφιυρέ
  θη τώ 1789, δ Πολωνός ίμνς μο
  μαχές ιύδόλως ήπαιβτο άγγέλ
  ;ων την βαοΐλείαν διά τό 1793.
  «Κατάτήν ιδίαν εποχήν ουνεχΕ
  ζιι δ προφήτηι;, ή Πραοαία χα'
  ή Ρωσσία θά διαμιλίσσυν ιή« Οί
  λωνίαν». Πράγματι δ δεύίΐρος
  διαμιλισμός τής Πολωνίας άπιφα
  οίοθη ιίς τό Γχρδντνο την 16ην Ί
  κυλίου τοθ 1793.
  "Αλλαι πολιτικαί κρονητιΐαι
  άφορβοαι την* Γαλλίαν έτηλήθιυ
  σαν μέ ακρίβειαν, ή όποία προκα
  λιΐ χατάπληξιν. «Τώ 1830, λέγιι
  τό χρονικόν, >έα έπαναοταοις θά
  οαγχλονήση την Γαλλίαν χαΐ θά
  φίρη είς ιήν Ιξ«υσίαν μίαν έαήμι
  ρον κυβέρνησιν». (Ή παλινίρθ»
  αίς τής μοναρχίας δπό τόν Λοκδο
  βΐχον—Φίλιππον)1
  Έκ'οης δ μοναχός ίέν ήπανήθη
  προλέγων τα γιγονότα τοθ Ιτους
  1848: «Μία τρομαχτιχη ίπανάστα
  αίς θά ίξαπολιιθς είς δλδχληρον
  την Ευρώπην χαί θά άνατραπ^Ον
  πολλαί βαοιλιΐς χαί β>οίλισ9αι».
  Ό ιίχοοτός ίίών φαίνιται είς
  τόν προφήτη1—μοναχόν ώς κ'ών
  τ«)ς ουντιλιίας «0 χόσμου. Βεβαία
  ματα'ως θά άνιζήτιι χανιΐς ι(ς
  •ό χρονικόν φ,πίοφητιχίίν ιίχβ
  ν« τοθ μιγάλου πολέμου. Έν τού
  τοις πριδλίπονται α! κοινωνικαί
  ανατροηι'. ο. δπιΐαι έοημιιώθη
  σαν κατά τάς αρχάς τοθ αΐβνος
  τούτου. «Βλέττω την περίεργον μοί
  ραν η δποία άνβυίνει τι6ς άνθρώ
  ηονς τ»β «ί·νβί τβώνο« γρί··ι 9
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΓ ΙΙΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΔΟΥ 4537
  θΐ δποστοθν τρομερ*
  Μετά τό 1900 ιίς πό
  λ ι«>ή|ΐ·ϊΐις χώρας οί πρίγχηπεχ
  θά Ιζιγε'θοθν εναντίον τβν 6»αι
  λίω/, &Ε πολλαί εναντίον τβν άρ
  χ»ν, τα παιδία εναντίον τβν γονέ
  ών των χαΐ τό ανθρώπινον γένος
  ολόκληρον θχ έξαντληθς είς άδιλ
  φοκτίν-3υς άγβνας.
  Αδτ4 ΗΛ γίνωνται μίχρι τοθ Ι
  τους 1938 ίηότε θά έχραγ) παγ
  χόΌμΐος ηίλ·μ?ς, δ δποΐος θά ά
  πειλήσ^ Βλην την δημιουργίαν.
  Όλδκληροι χβραι θά χαταοτρα
  φοθν, Αί μιγαλιίτιοαι χαί αί
  πλέον δπιρήφχνοι πόλεις θά έχμη
  δινιοθβθν χά Ι θά έρημωΐοβν.
  Τέλος χχτά τό Ιτος 1986 θά ά
  ποχατασταθ$ ή ιίίήνη. Κατά τα
  λοιπά Ιτη, ή θρηακΐία θά έμφανί
  ζεται δπό χιλίας μορφάς. Καθείς
  θά Ιχη την θρησκείαν τού γεύ
  ότου τού...».
  Τό χρονικόν κατόπιν παρουοιά
  ζιι την είχόνα τοθ κόβμου χατα
  τή» παραμονήν τής καταστροφάς
  τού. Τώ 1987 χβί τφ 1988, εάν
  πιστεύοΐΒ χανιίς τόν Πολωνόν προ
  φήτην ή ανθρωπότης θά παρα
  οτς μάρτυς ιίς δλινάς έχλιίψιις
  ιίς την έμφάνιοιν χομητβν, ιίς
  πλημιιύρας δλιχλήρων ήπιίρων.
  Τώ 1996 οεισμιχη δόνησις θά έ
  ξ«φανίαη την Ίβηριχήν χιροδνη
  σον. Τέλος τό Ιτος 2000 θά είνε
  τό Ι τος τής δατάτης κρίσεως. Ά
  αιέρις χ»1 πλανάται θά πίπτουν
  επί τής γής, ή δποία θά περιβλη
  %% άπόφλδγας. "Ετσι θά ίξαφα
  νΐο6ς δ πλανήτης μας 6 000 Ιιη
  μετά την δημιουργίαν τού.
  Ό δπολογισμόί, δ δπεΐος έπέ
  οτριψιν ιίς τόν μοναχόν νά δρίοι
  την ηλικίαν τής γί]ς ι[νι πολδ Α
  πλοΟ(: Ή Β.βλος λέγει Βτι χατά
  την γέννησιν τεθ Μοθΐέως δ πλα
  νήϊτςςμοτς ήτοήλιχίοτςϊύΐ χιλιάδων
  έτβν Άπό τοθ ΜαΙ)3έ»ς μέχρι
  Τ3θ Ίηαοθ Χριοτοθ επέρασαν Εύο
  άχόμη χιλιετηρίδΐς. Μιά τρίτη
  περίοδος, τής ούιής διαρκείας θά
  χ^ίί χβτά τδν προφήτην, την
  ίλιυσιν τοθ ΥίίΟ τοθ θιοθ άπό
  τό τέλος τοθ χίσμου.
  "Ολον τό χιφίλαιον, τό οποίον
  τό τέλος τοθ δόσμου Ιχΐι
  μσθϊ ιίς τό χαλδγηρον άχι
  άπό την οΊαίαβησίν τού, άλλά ά
  πό την παράδοσιν Α Ε προφητιΐαι
  τ< υ πάντως, άποτελοθν Ινκ μόν» διχόν βιβλίον, τό οποίον άφίνει σχιπτινόν τόν άναγ^ώοτην τού. Τ0 ΜΠΕΝΤΕΝΑΚΙ- Ήλθεν ή άνοιξις, πλησιά ζει καί τό καλοκσΐρι καί τό Μπεντενακι έξακολουθβΤ να ευρίσκεται είς την (οίαν οίκ τράν κατάστασιν, Μέ τα βά ραθρα πρός την θάλασσαν ττε ριφραγμένα μέ δθλια αυρμα τοπλέγματα. Μέ σκόνην άνυ πόφορον, μέ τας σιδηροτροχι σς κο Ι τε ύς σωρί ώς των σκου πιδιών καί τ©ν καντοει&Δν ά καθσρσιδν πού άποτελοθν έστίας μολύνσεως καί Βυσο σμΐας, Καί 6τσι δέν θά ίχουν πάλιν οί ουστυχεΤς κάτοικοι ιής παλυπαθοθς ουτης πόλβ ως τΐού νά κάμουν τό καλο χαΐρι ενα τιβρΐπατον βιά νά βροσισθοθν καί ν' άπολαύ σουν την οθρα τής θαλάσσης. Καί τοθτο βεβαία δχι καί πρός μβγόλον επσινον τοθ Δημοτι χοθ Συυβουλΐου τό οποίον θα ίπρεπε κοντά ιίς τάς τόσας μεγάλας άσχολίας τού τόν τε λευταΐον καιρόν νά περιλάβη καί αύτό τό μιχροζήτημα τής διαρρύθμισις καί τοθ έξω ροΐσμοθ τοθ ΜπεντενακιοΟ. *** ΑΝ/ ΓΚΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ* Τρΐα μεγαλα σκάφη άνα μένονται νά καταπλκύσουν ενός τοθ μηνός είς τόν λιμέ να μας πλήρη έπισκεπτΔν έξ δλου τοθ κόσμου, πού ερχον ται νά Ιδουν τό Μουσείον καί τάς αρχαιότητάς μας. Άρνό τερα βέ θά μ άς έλθουν καί άλ λα άκόμη καραβάνια χιλιά 6ων περιηγητήν, Ή τουριστι Μή κίνησις λοιπόν άρχΐζει νά πυκνοθται κα( ν' σύξάνη (κα νοποιητικώς. Άλλά θα πρέπει νά φροντίσωμεν ώστε ο( ξένοι μας νά μή φεόγουν βυσαρε σιημένοι άπό τόν τόπον μας Διά νά έλκύαορεν ξένους ΝΕΟΙΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ή τοπική'Επιτροπή τοθ Τού ρισμοθ, απεφάσισε, μέ την εύ καιρίαν τής άΦΐξεως μεγάλον καροβαινΐων ξένων περιηγη των κατά την εφετεινήν άνοΐ ξιν, νά όογανώση μίαν σ«ι ράν λα'(«ών έορτών, πού κα τα την γνώμην της θβ συμβά λουν είς τό νά κινηθβ τό έν θιαφέρον των ζένων , καί νά πυκνωθβ ή τουριστι»ή μας κί νησίς. €Η ΙΛέα 8έν εΤ«αι όμολο γουμένως δσχημη ΣυμφωνοΟ μβν δέ καί ήμιϊς ότι Οπάρχουν τιολλοί ξένοι πού ενδιαφέρον ται, δταν Ιρχονται έο© κάτω έξ Τσου καί διά την σύγχρονον Έλλάβσ, μέ τα ή"θη καί τα έθιμά της, μέ τεύς λο(«ούς χορούς καί τα τραγού&ια της, 8πως κα( διά τόν αρχαίον Κοηηκόν πολιτισμόν καί τα Μινωϊκά άνάχτορα τής Κνω σοθ χαί τής ΦαιστοΟ. Όπως έπΐοης θά ήθελον ασφαλώς οί ξένοι μας νά ίβοθν τάς συγ χρόνους προόδους μας νά ε πισκεφθοθν τα πλέον όξιοθέα τα μίρη μσς ν' άπολαθσουν την γοητβΐαν των σπανΐων φυοικών καλλονών τοθ τόπου μας. Άλλά δυστυχως έκάνα με τόσα χρόνια συζήτησιν διά τόν τουρισμόν. Έφλυαρούσα μέν διά την βιομηχανίαν των ξένων. Κατεστρώσσμεν σχέ δια επί σχεδίων καί είς τό τέ λος έπεριοριζόμεθα <(ς ενα ύ σιερικόν δμνον πρός την δό ξαν καί τα μνημεΐα των άρ χαίων προγόνων μας καί τ(πο τε περισσότερον. Πας δμως πως θάπροσειλκύ αμεν τούς ξένους,ιιώς"θσ τούς παρουσιάζαμεν δλην ούτήν την θαυμάσιον κληρθνομίαν των καλών μος προπατόρων, ο Οτε έσκβπτόμεθα. "Ετσι κα¬ τήντησε νά ίρχωνται κάθε χοό νόν ολίγοι ξένοι, ν1 άποβιβά- ζωνται βιαστικά—βιαστικά ά¬ πό τό βαπόρι των, νά σπεύ- δουν πρός τό Μουσείον καί την Κ>ωσόν, νά περΐεργάζων
  ται έπ' ολίγον τάς άρχαιότη
  τας καί νά έπιβιβόζωνται κα
  τόπΐν μέ μεγαλυτέραν βιασύ
  νην καί ν' άπέρχωνται. Τί νά
  χαθήσουν αλλωστε περισσότε
  ρον καί ποθ άλλοθ νά π α νέ;
  Να μείνουν είς τό Ηράκλειον;
  Άλλά βέν ύπήρχε μέχρι προ
  χθές ο Οτε εστιατόριον τής προ
  κοπής διά νά φάνε οί ανθρω
  ποι. Όπως δέν ύπάρχουν επί
  σης άκόμη οθτε ξβνοδοχεΐα 6
  πνου έπαοκή' διά νά μείνουν
  όμάδϊς ξένων έκΛοομέων. Ν4
  μεταβοθν είς την φ-χιστόν; Άλ
  λά δέν ΰπάρχει Βρόμος. Καί
  δσον βεβαία διά τό Δκταΐιν
  Άντρον καί τό σπήλαιον των
  ΚαμαρΑν. εδτβ σκίψς είμκο
  ρεΤ νά γ!νρ πσρά μόνον προ
  κειμένου περί άλπινιστών.
  Έπβιτα,τό'Ηράκλειον,.,ί την
  τόσην άργαιολογικήν σπ*< 'δαι ότητσ, πού φΐλοδοξεΤ νά ε Τ "αι ή ποώτη τουριστικτ) πόλις τής Ελλάδος, 6 έ ν Εχεΐ άκόμη λου τρά θαλάσσια. Δέν Ιχει Ινα παραθαλάσσιον κέντρον. Δέν Ιχει ίνα θέατρον τής προκο πη*ς. Δέν κατώρθωσε δέ νά Ι χ Π οθτβ δρόμους, ουτε καθ α ριότητα οθτε τάξιν. ΚσΙ βΤναι συνονθύλευμα ρυθμόν, έ*να μω σο'ίκόν άμόρφων οΐκοδσμικον ΰγκων, πού βέν θυμΐζει ο Οτε Εύρώπη, οθτε Ανατολή, οθτβ Τουρκίσ, οθτε Έλλάδσ, πού μυρΐζει τσιγγανοχωρι άθλιο... ΓΊΑς λοιπόν νά μβΐνουν οί ξέ (νοι; Τουλάχιστον άν τ] τα ν χω ριό μέ παζάρι και λαΐκά πά ΐνηγύρισ, μέ έθνικες ένβυμα (σΐες καί χορούς καί τραγού ,δΐσ, £αχε κάποιο ενδιαφέρον. Ι Άλλά καί αύτό τό έθνικό— λσϊκό χρομα ίλλειπεί ) Τώρσ, γίνεται σκέψις νά οργανωθή Ον τουλάχιστον, τέ ! τοιες λαΐκές έορτές. Ή (βέα [είναι όρθή επαναλαμβάνομεν. , Θ3 μποροθσε δμωςάκόμη,νά γί νούν κσί άλλες έορτές μέ άνα παροστάσεις τελετον τής Μι νωθής έποχΡις, πού θά έκινοθ σαν ασφαλώς τό ενδιαφέρον γιά την πρωτοτυκία των, 8 κως θά μποροθσαν νά γίνουν καί Αλλα πολλά γιά νά έλκύ σωμε τούς ξένους, δπως γ(νε ται παντοθ τοθ κόσμου δπου ιχει άναπτυχθβ τουριστική χ( νησίς. Άλλά δέν γίνονται βέ βαια δλα μαζεμμένα. "Ας γί νη λοιπΑν ή άρχή καί προχω ροθμε ΰστερα σιγσ—σιγά κα( ΐ'πάρα πέρα. "Αλλωστε άς μι 'μηθοθμε τούλάχ'στο είς τό ση 'μεΐο αύτό τούς προγόνους μας, ποϋ έλεγον δτι, ή άρχή είναι τό ήμισυ τοθ παντός. ' Μ.- Καί πρός τόν σκοπόν αυτόν θά πρέπει νά κάμωμεν δ τι εί ναι άνθρωπΐνως δυνατόν. Πρω τίστως δμως έπιβάλλεται ή Ρημιουργία ενός περιπτέρου κομψοθ καί άναλόγου πρός τό όλον περιβάλλον, είς Κνω σόν, δπου οί ξένοι νσ εύρί σκουν καθίσματα Βι' άνάπαυ σιν καί άνοψυκτικά οταν θά φθάνουν έκεΐ Βιψσσμένοι άπό τόν καυστικόν ήΛιον καί νερό νά πλύνωνται καί ν' άπαλλάσ σωνται άπό την σκόνην. *** ΒΟΔΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ. ϋ,ϋχαρΐσΐως πληροφοροϋμιθα Βτι αί ίργαοίαι διά την καταοχιυ ήν ττ)ς δδοθ 'Αγίων Δέχη—ϋλ« τάνου προχωροθν μέ τόσον γοργόν ρυθμόν ωστε ή άποπιράτωσΐς της νά θιωριΐτοα ώς λίαν προσεχής. Επί τς ιυχκιρία δμως δέν θιω ροθμιν άσκοπον νά ρίψωμεν μίαν ιδέαν την οποίαν !έν νομίζομεν ά πραγμκτοποίητον. Νά προεχταθή ή δδός αδ.η είς Πλώραν χαί Μια μοθν, δπότε θά έξυπηρετήοη χαΐ τα χωρία Κρότον, 'Αντΐσχάρι χαί Πηγοιδάχια. Καταλήγουσα δέ είς Αί ντα, βά δποίοηθήοη είς την δή μιουργίβν ενός θαυμασίου λιμένος τ«]ς Μισααρας χαί είς την έχμι τάλλιυσιν τβν θαυματουργβν πή γβν καί την αναδημιουργίαν τής γνωστάς είς Βλον τόν κόσμον κυτά την άρχαιότητα λουτροπόλιως. ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΧΡΕΗ. Κβο" & γραφομιν είς άΧΧψ στήλην δ υκουργός τ«)ς Διχβίοού νη, Χ. Λβγ&θίτης Ιτοιμίςΐ! τβν νόμον τόν ρυθμίζοντα τα άγροτικά χρέη. Ό νόμος ι υιός ελπίζομεν Β τι θά τιθς είς εφαρμογήν ταχέως χαί διτό τάς μάλλον ιδνιι'ιτάς—χ·Ι δικαίας—πρι ϋ,τοθέσεις. Διά νά Ι ξυπηριτηθοθν ι( δφείλοντες άγρέ ται τβν οποίων τό δεοΤΙ^α συνΐχί ζιΐαι διά τής δαθμιαίας έχπλιι στηριάοιως τβν περιουσιβν των άλλά χαί οί έφιιλέται οί δπ&Ιοι τ«0 λοιπού θά ήξιύρουν τί πρέπει νά ζητοθν άλλά χαί τί θά ιΙα 8<ι νκτόν νά άποχομίσουν έκ τοθ χρέ ούς των χωρίς τάς μισολαβήσιις τρίτων. Γενικώς διά τής ρυθμίαι ως των άγροτιχβν χρεβν θά άπο χατασταθς έπωφιλβς διά την χοι γωνίαν μία πλιυρά—ή σπουίαιο τέρκ Ισως—τοΟ Βλου ζητήμαιος τβν χρεβν. *** ΔΙΚΑΙΟΝ· Έπ' εύκαιρ'α τής ρυθμ( σεως των άγροτικον χρεων, είναι δίκαιον νά ύπομνησθβ, βτι διά τής ρυθμίσεως ταύτης λογικόν φαΐνεται νά έξυπηρβ τηθοθν καί οί έχοντες λαμβά νειν παρά των άγροτων όφεί λοντες δέ λόγφ τοκογλυφικων καθαρώς δανείον. Μία ρύθμι σις κα( των χρεων τούτων, ά νάλογος πρός την ρύθμισιν πού θά δοθ|| είς τα χρέη των άγροτων, έπιβάλλεται. "Αλ λως τε καί τό παλαιόν άγροτι κόν χρκωστάσον προέβλεπεν αναλόγως διά τούς όφειλετας τούτους καί πρός τόν σκοπόν δπως «αί οδτοι σωθοθν άπό τούς όνυχας καί την βουλιμΙ «ν των τοκογλύφων. *«.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον τό άρι
  στοθργημα: «Ή μικρή Κατερινοο
  λα» μέ την Φραντζίσκα Γκάαλ.
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό άριοτούρ
  γημα «Άντώνιο Άντβέρσο».
  Σημ, Δευτέρα, Πέμπτη, Σάββα
  τον είς τάς 6 μ. μ, άπογευματινή
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον τό αύτο-
  τελές Εργον «Άτρόμητος άιροπό
  ρος» καΐ τοϋ έπεισοδιακοθ "Τό φάν
  τασμα τοθ αέρος τα έΊκισόδια 2,3.
  ΪΥΜΒθνΑΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΡΙΗΟΗ
  Κατά τάς διενεργοιιμένας Ύγειο
  νομιχσς Επιθεωρησισ, παρετη?ή
  Βη ίυστυχως 8τι δ πολύς χόσμος
  ουδεμίαν ή ελαχίστην προσοχήν
  δίδει είς ζητήματα καθαριότης
  Τα άπορρίμματί τού πε·8 είς
  τοθ γείτονος την πόρτιτ, οδρεΐ είς
  την πρώτην τυχοθβ-ιν γωνίαν χαί
  άποπατεΐ έχεΐ δπου 2«ν τόν βλί-
  πουν. ΆγνοεΙ Ετι πρώτον δλων
  βλάπτει τδν εαυτόν τού, διότι έχεΐ
  ποθ θά πετάξη τα αχουπίδιά τού
  χαί έκεΐ ποθ 6α άποπατήΌη, θά
  βναπτυχθοθν μιχρίδια χοίμιΐγες
  ή οποίες θά τι2ν νά χαθΐσουν ε!;
  τό ψ»μΙ χαί τό φρίθΐο τού χά
  θά τοθ μεταίώοουν την χολέρα
  χον τύφον χαί τδσες άλλες άρρώ
  σΐειες. '&στε προσέχετε ποθ «τί
  τε τα ακουπίδια σας χαί τής ά «ο
  θαρσίες σας. Βάνετε τα οέ έτΊτι
  δες χαμωμένους ντενεκέδες χά
  χάιχοτε ρίχνετε μέσα χά Ι λίγο άσβέ
  οτη χαί παραδίδετί τα σιό χ4ρ
  ρο τής καθαριότητος. Β?ηθη~στι
  Βλοι νά έξυγιάόωμεν τό Ήράχλε
  όν. ΒοηθηΌτε νά τό παρουσιάσωμε
  ατα μάτια των ξέ>ων ποθ τό επ
  ονέπτονται δτι ίχι μοναχά επ!
  Μίνωίς ήκμαζε είς τον πολιτισμό
  ά) λ» χαί τώρα εξακολουθή νά εί
  ναι πολιΐισμένο. 'Αλλ' Ιχετε υπ'
  ίψιι σχς δτι δ πολιτισ^ιίς έ»δ;
  λαοθ μετριϊται άπό τό σαποθνι ποθ
  έξοδεύει, δηλαδή άπό την κιθϊρι
  έιηϊα ποθ χρα^. Οροσέχετε λοι
  πάν τα σκουπίδια οχς νά χά ρίχνε
  τε οέ είδιχους ντενεχέδες μέ σχέ
  πασμα. Πρεσέχετε τα άχάθαοτα
  νερά νά ρίχνωνται ιίς τ?ύς όχε
  τούς. Μην ίφίνετε νερά χαθαρθ αί
  ντεπόζιτα ξεσχέπαστα; βαρέλια
  χλπ. διόιι έχιΐ άναπτύσσανται χά
  χουνούπια ποθ μεταδίδοον την έ
  λονοαίον. "Οπου δπάρχουν σ<ουπί δια ή άχάθχρτα νερά ρίπτετε ά οδίοτη. ΒΐηθηΌτε νά έξυγιάνωμεν Ηράκλειον χωρΐς νά ο α; τό έπιβί λη δ Νόμος. Έν τοθ ΎνειονομΐΜθΟ Κέντρον Ήρκχλείου. *** ΠΗΙΗΙΤεΙΝΟΚ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ Έξασφαλίσας δι* ε¬ φέτος έκλεκτίιν συλ¬ λογήν των μεγαλυ- τ έ ρ ν ν κινηματο- γραφικών άριατουρ- γπμάτων τής παγκο σμίου παραγωγής, παρουσιάζει σήμερον είς έκτακτον πρε- μιέραν τήνμεγαλει- τέραν δημιουργίαν τής χαριτωμένης Ούγγαρέζας: ΦΡΑΝΤΖΙΣΚ12 ΓΚΙΙλ κ«1 τοδ ΧΑΝΣ ΓΙΑΡΑΪ είς την Βιεννέζι- κη Όπερέτταν; ΚΑΤΕΡΙΙΟΥΛΛ Μουσιχή: ΜΠΡΟΝΤΣΚΥ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ε6ο δ»μ* «ιβ δυνάμενα νά χρηαιμοκοιηθοθν ΚαΙ παρ' δλιγομελοθς οικογενείας. ΗΑ·ρί9(ί «(,(?' 1^{ν Ι ΛΤΟ ΑΑΕΑΦΟΙ ΑΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ Μιά ττεντάαορφη είς ένα τόπον μυστηρίου 213 ΤοΟ Προοπέρ Μεριμέ. Μΐίή"<ε στήν 656 ΣαΙν—Ζ6ς πού ήταν ερηιιη καΐ χωρΐς φδί,' χωρΐς δλλο κανένας βισμαρτυρόμενος Βέν θα κα- τοικοϋσε σ' αυτή. Κι' έ<εΐ Λ- κάμη δμως άκούγονταν καθα ρα ή χαραχή πού γΐνονταν στούς νειτονικούς δρόμους.Έ- ξαφνα οί άσΐτροι τοΐχοι φωτ! ζοντσι άπό την κόκκινη φλό γα των δαυλάν. Άκούει δια κερσστικές κραυγάς, καΐ βλβ τι εί μιβ μισόγυμνη γυνοΐκσ, υέ ξβμιιλΕκα μαλλισ, καΐ μ 8να παιδΙ στήν άγκαλιά της. Έψευγε μέ ύπεράνθρωπη τα χύτητα. Δύο άνΒρες την κυνη νοθσ^ν, ένώ ό ένας παρακι νοθσε τόν δλλο μέ δγριες φω νές, καθώς κάνουν οί κυνηνο' θταν τρέχουν τΐΐσω άπό £ δγριο θηρ[ο. Ή γυναΤκα έτ μάζονταν νά μτιβ σέ μιά άνοι κτή δενδροστοιχία, δταν Ινσς άτ»ό τούς καταΒιβκτές της οοβόλησε μέ τό τουφέκι πού βαστοόσβ. Ή τουψεκιά την πέτυχε στή ράχη καΐ την άνα κοδογύριθΈ. Άνασηκώθηκε ά μίσως, εκανε Ινα βήμα ηρός στό μέρος τοθ Ζόρζ κα( ξσναέ πεσε στά γόνατα· ϋστερα μ έ μιά τελευταία προσπαθεία,σή κωσε τό παιδΐ της μπροστά στό λοχαγό σσν νά ήθβλε νά τό έμπ!στρυθ(ί στή μεγαλθψυ χ(α τού. Ξεψύχησε χωρΐς, νά πβ τΐποτε, —Πάει άκόμη μιά οΐρβτκή σκύλλοΐ φώναξβ 6 δνθρωπος πού πυροβόλησε. Δέν θά ξε κουρασθώ παρά σάν ξαπο σεΐλω οώδεκα. —"ΑθλιΐΙ άνέκραξε ό λοχσ γός, καΐ τοθ ίρριξβ μιά πιοτό λιά άπό κοντά. Τί, κεφάλι τοθ κακούργου «τύπησβ τόν άνχικρυνό τοΐχο. 'Ανοιξβ τα μάτια τού μέ τρο- μακτικό τρόπο καΐ γλυστρδν τας στΐς φτίρνες τού μέ μ.άς, σάν κακοσχηριγμένη^ σανΐβα, ΕπεσΒ κάτω νεκρός. —Μά πώς! σχοτώσατε έ'να καθολιχό! άνέκραξβ ό συν τροφός τοθ σκοτωμένου, πού κρατοθσε Ενα δαυλό στό ίνα χέρι κι' Ινα ματωμένο σιιαθί στό δλλο. Ποίος εΐοθί λοιπόν σεΐς; Μά τή λειτουργίαν...μά σεΤς «ΐοθβ άπό τό 'λσφοό (ππικό τοθ β^σιληα Μ! τό ΘβόΙ λά θος κάνβιε, άξιωμστικέ μουΐ (σονεχίζεται) <ΜΙΝΩΑ' 'ΑριΒμος 221 ΧΗΜΕΡΟΝ Τέ· μκγ«λ·ύργημ« αΐβνος μας: = ΛΝΤΒΕΡΣΟ ΠρΐίΤ«γΜνιατβυν: '©λιβίβ ντέ Χάβιλβντ Φρίντιρικ Μάρς Είναι τό δ.'ομα τιοθ δό- θη«ε σ' ε^α θοηΕΙ κακής (δρσς, σ' ενα έχβετο, σ' ενα νόθο... "Ενα πραγματικό άρι- στούργημα, ποθ περιλαμ- βάνει έχτός δλλων, τίς περιπέτεΐΕς ενός άνθρώ- που ποθ κάθε φορά τοθ προσμειδιοθσβ ή ευτυχία, γιά νά τόν ρΐχνρ πάντα στό μαρτοριο καΙ τή συμ- φορά. Λί«ν πρβοκχδς: Ό κινημβτογροιφικ·; Ν·λΦαα·ς: ΒΙΒΑ ΒΙΛΑ «Κβιπταΐν Μπλούντ» Σημ. Δευτέρα, Πέμητη, Χ·Ββ«το είς τ*ί 6 μ. μ. «κο γενμντινή. ΠΕΜΠΤΗ 8 _ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ανατολή ηλίου 6 Π—Δύσις 6 46 ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΙ ΟΙ τρόποι των σΰτοκτονιων άττε τέλεσαν ττροχθές θέμα συζητήσε¬ ως. Κάποιος που ίχει φαίνεται άν τιπσθειαν πρός τώ σκοινΐ καΙ Τ· σως τό σαποθνι-εξεδήλωσεν αυ¬ θορμήτως τής γνώμας τού: —ΝομΙζω δτι πολυμεταχειριζώμε θα αϋτό τ ό άιταίσιο σκοινί. ΚαΙ στήν ΰπαιθρο χώρσ καΙ έντός τί}ς πόλεως ΰταν Θέλη νά πηδήση, κανεΐς είς την άλλην ζωήν—είνε ή κυριολ* ξία—καταφεόγει είς τό σκοινί. ΚαΙ θεαται μει' ολίγον κρεμασμένος σάν σταφόλι,... Μέ την άτιοχρου- στική εκείνην σόσττασι των χαρσ- κτηριστικων καΙ την έν γένει οΐκ- τρότητα τοθ άπαγχονισμοθ. —Άλλά μήπως θέλεις καλλιγρα φίες καΙ 6δω; παρετήρησεν Ενας αλλος. Ό αθτοκτονών γιά νά φθά ση £ως τώ «άπονενοημένον τού βιά βημα». κατά την στερεότυπον φρά σιν τού πληροφοριοδότου τής ημέ¬ ρας, είνε φός φανερόν 8τι έχει με τσβληθή είς σωστώ άνθρώπινο κου- ρέλι. ΕΤτε τώ κρεμας λοιπόν, είτε τώ ξεσκΐζη,ς τώ κουρέλι σύτό, είτε τέλος πάντων τό καταστρέφεις ΰ· που θέλης καΙ όπως Θέλης, είνε £να καΙ τό αύτό. θά Ελεγα μά· λιστα δτι ώ άπαγχονισμός Εχει μέ σα τού πειώ ϊντονο τώ δραματικό ρεαλισμό. Δέν ήξευρα μέ ττοιάν άκριβΛς γνώμην νά ταχθώ. Ώστόσο είνβ άναμφισβήτητο δτι καΙ ή ούτοκτο. ν(α κατέχει στοιχεΐα «εύθαναοίας». Ή διαφήμισις ?χει κοΐ έδω την Θε σιν της. Τό μεταθανάτιο κουτσομ· πολιό-διότι ύττδρχει καΙ αυτώ— είνε δυνατόν νά τιεριέχρ, κοΐ ίνα χαρακτί]ρα καλωσύνης κοΐ ίξωραϊ· σμοθ..,. 'ΑρκεΙ ό αύτόχειρ νά επι¬ δείξη κάποιαν.,,έξυπνάδα—δέν ά- στειεόομαι—ή κάποιαν αίοθητικήν ή κάποιαν είιπρέπειαν γύρω άπω τώ διόβημά τού. Δέν άπαιτώ έδω τή σκηνοθιθΐα τοθ μακαρΐτου Παν νοπούλου- ενός παλαιοθ ώραιοτια· Θοθς—ό οποίος ώρμησεν είς τα κύ ματα τού ΣαρωνικοΟ Εφιππος κ αί στεφανωμένος μέ ρόδα δπως οί άρχαΓοι συμποσιασταΐ, Έν τούτοις δέν άπορρΐπτω δλως διόλου ιίς την αϋτοκτονΐαν την σκηνοθεσΐαν —έννοθ μίαν σκηνοθεσΐαν άπλί]ν, απέριττον, ανθρωπίνη Ό Λεοπάρ δι τοποθετεΐ των Θάνατον μεταξυ των ώρσιοτέρων πραγμάτων πού Εχε ώ κόσμος.,.. ΚαΙ Θά πρέηει τέ τοιος νά είνε άκριβθς δταν (όν πραγματοποιοθμεν έξ Ιδίας προαι ρέσεως. Μία συμπαθητική άνάμνη σις. άξΐζει σσς βεβαιώ καΙ πέραν τοθ τάφου, Ό Άλλος —Είς την Ρουμανίαν ΰ«άρ· χούν.... τί|>ιοι λωΐοδύται.
  Ή άστυνομία τοθ Β)«χουρεστ!-
  ου συνέΧαβε Ι'λ Θρισ6τατο« λ»
  ποδδτην, την στιγμήν καθ9 ή' 'ύ
  τος Ι?ριπτεν κλειστόν έντός φχ
  νΐλλου είς £ «χ γραμματοκιίώτιον
  Ινα πορτοφολι άπί τό δκοΐον εί
  χεν 3φαΐ(έ3ει φυσιχά τα χρήμχ-
  τχ. Μέ κατάπληξιν των οί άοΐυνο
  μιχοί παρειή^ηααν διι τό ταχυ
  δϋομούμενον πορτοφολι άνΐ}χεν
  ε!ς Ινα γνασΐόν διχασιήν, πρός
  τίν οποίον χαί έπισιρίφετο. Είς
  την σανοδεύουσαν τό έιτιστρεφόμε-
  νον χλοπιμαΐον επιστολήν δ λω
  ποδύτης Ιγραφι πρίς τόν διχα
  ατή': «Τίμιος λωποδύιης ο5; επι
  ατρίφΐο τό πορτοφίλι σας χαί λυ-
  πεΰμαιι πάρα πο)ΰ πού περιιΐχε
  τόσον ολίγα χρήμ*Τ5Γ. Άπό Ινα
  «όριον σά' κι' έοβς, τόν δπο!ον ή
  μεΤς -ί λωποδθται φοββύμεθα τό¬
  σον πολύ επερίμενα πο>ύ περισσί
  τερα. Καί ι'.χα μεγάλην ανάγκην,
  'ϊκογράφβμαι μετά σεβασμοθ: Πΐ
  λαιίς σας πελάτης>.
  —ΑΙ «ερΐτΐίτΐιαι μισς έβι
  λή
  Μία Ιή χ
  άπδ το Μίλατον διά την ί
  ί αν έχρεΐάοθη 40 ημέρας διά νά
  ' φθάση είς τ&ν παρ^ίήπτην της μέ
  αφ. .. Σαγχάης. Ή ίπιοτολή Ιΐα
  χυδρομήθη από μίαν έφτ)μερΙδ»
  ΤΓ.0 Μιλάνου την 19 ΦεβρουαρΕου
  χαί Ιφθαοεν ιίς τόν προορισμόν
  της την 31 ΙίαρτΕου. Είς μ!«ν γ»
  ν(αν της παρά την αφραΐίϊα τοθ
  ταχυδρομεΓο^ τής Σαγχάι;ς Ιχουν
  γράφη ιίς ρωασικήν γλδοοαν αί
  λεξεΐ(: ΒΐροββΕα Πολωνίας. Φϊί
  νεται ίτι ή έπιοτολ^ αφιχθείσα
  είς την πολωνικήν πρωτιύίυσαν,
  πα(έπεσεν είς τίν ταχυδρ:μιχ&ν
  σίκχον τής Μίσχος χαί εχιί^ΐν
  διά τι Ο 5περσιβτ)ριχοΟ σιϊη^ο^ρ^
  μου Ιφθασεν είς την Άπω Άνα
  τολήν, οπόθεν επεα:ράφη.
  Κρεμμάδικ έξαιρετικής τΐοιότη
  τος, διαρ«ής.παρακαταθήκη παρά
  τω κ, Ίωάννη Χαλκιαδάκη Γενή
  Τζαμί πλησίον Χανίων Πόρτα.
  ΤΟΥΒΑΑ ΣΤΕΡΕΩΤΑΤΑ
  ΚΑΙ ΕΥΘΗΝΑ
  ΕίδονοιΑ τούς £νδιαψερομινους δτι τα τό¬
  σον γν*»στά 6ιΛ την στερεότητα καΙ άντοχήν
  των τοθβλα τοθ Έργοστασίου μου. «αρά τό
  Άτσαλίνιο, θά ««λοθνται είς τό εξής κρός
  300 Βραχμας την κιλιάδα.
  ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
  Τοτβλβιοχβρον
  6ν 1<ΡΠΤΓ| £βΓΟΧΤΔΣΙΟΓ1 Μ,Ε,ΦΡΔΓΚΙΔΔΔΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑΖ. ^ΡΙΕΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙΜ11ΙΙΙΙΙΙΙ1ΜΙΙΙ11ΙΙΙΙ1ΙΙΙ1Ι11ΗΙΙΙ-ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙ II 1Ι1ΙΙΙΙ1Ι1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·^ Ι ΧΑΛΒΑΔΕΣ - ΤΑΧΙΝΙΑ Β Ι ΣΙΣΣΑΜΕΛΑΙΑ Ι ΕΡΓΟΗΑΣΙΟΥ: Γ. ΜΙΠΊΛΟΓΛΟΥ | ΕΝ ΗΡΑΚΑΕΙΒ-(ΚΡΗΤΗΣ) Β Τό μοναδικόν Ιν Κρήτη εργοστάσιον Τα||ΐ ν(ε>ν κοΐ κσλβά6«βν. 'Εξασφαλίζιι «οιότητα
  χαλβάδων εξαιρετικην ανωτέραν τοδ Πειραι-
  βς, μέ ΰλικά αρίστα, γνήσια καΙ καθαρά.
  Εάν Ιέλιτι νά μή καλάτι την γεθσιν καΙ
  τα στομάκια σας, ζητιΐτΐ άβό τόν «αντονώλην
  σας καλβαβις Μιστίλογλου. Τα κυτία έ
  σι την μαρίκα τοθ Ιργοστασίου μας.
  Τιμαί Ικτ€< 9ΐ»ναγε>νΐ8μο8.
  Ηΐιιιιιυ υ ΒΗΐιαιιυ ηιιιιιιιυ ΐαΐιιιιιιιι ι
  ΖΛΠΑΝΤΙ
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  ΤοΟ ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ
  80ον
  Επί τίλους την ήμίοαν δέ^μπό
  ρεσχ νά συνεχίση όποκρινο'μενος
  ί τοθ ε Γ πά χαθαρα δτι ίέ' ήξε
  ρα ποθ είνε ή Ο5σ'άνα χαί Βκ
  μόνον ή Άγιάθϊ μποροθβε νά τδν
  ι^ροφΐρήιτ], χ»ρΙς νά τοθ ανα
  φίρ» Π9ΐά ήϊαν πραγματιχβς ή
  'Δγιάσα. Ε5ϋα; μετά τό πρίγευμα
  έ Λ«ί χαί ίγώ' έπήγχμε νά την
  σιιναντήααιμε, μοί; άφτ)χαν Ιϊ νά
  περάαωμε ελευθέρα οί χνφαληλοι
  γιατί τούς ιίχε δώση ΕΚΕΙΝΗ
  τέΐοια διαταγή.
  'Εχάθητο ώς ουνήθω; σιό διβί·
  νι της χαί μίλις ά/οιξε ή χουρ·
  τίνα ΐαπεκσε νά μδ; δποδεχθ) ή
  μάλλον νά θτοδεχθς τόν Λτό. ΤΗ
  ταν περΓεργο νά βλέπη χανεΐς την
  γυναΐκα αυτή οχιπασμένη χαί μυ
  αιτ,ρΐώδτ] χαί τόν Λι4 πο6 ήιαν
  ντυμένος μ! γχρΐζο φανελλΐνιο
  χοοτοθμι, σ»στός "Αγγλος νά την
  χυττάζη σχστισμένβς
  —Σέ χιιρετ*. άφέντη μαυ χαί
  φιλοξενίύμενε. ΕΕμαι πο)ΐ» χαρού
  μένη πού σέ 6λίπ» νά οτίχη; χαί
  πίλι γερά στά πίδΐα σου. π'"
  σΐειισέ με ττώ. ί* ίέν οέ έπρόφΜαι
  ν» θε είχες πεθάνη, Άλλά «Ενδυ
  νας πιά ίέν οτΐ'χρχε.ι. θ« φροντΐ-
  σω νά μή ξαναγυρίση πιά.
  Ό Λ«& δπεκλ',θτ) χαί την ηύχα
  ρ'στησε γιά την ιύ/ίνειά της νά
  περιποιηθς χά Ι νά σώαη ϊ>λ ά
  γν»αΐο ξένο. 'Εθΐύμαακ τα άρα-
  βκά τού. Ουδέποτε τα ιίχε μιλή
  ση τόσο χαλά.
  —Μή μ' ευχαρίστως, τοθ είπε.
  Ήταν δΐχαιο νά σ»θΐ Ι ΐχς τόσον
  ώϊοΐις άνδρας· Ή ώ ιορφιά εί
  σπανία σ'ό' χίσμο. ίίμκι πολύ
  ευτυχή; κου ήλθες.
  —Δέν αοθ φαΐνεταΐ, θεϊ», π ώ
  ή χυο(α είνε πολο εδγενήξ; μοθ
  είπε δ Λεο, στρεφομένας πρός τί
  μέρος μου. 'Επέσαμε οέ χαλά χέ
  ρια. ΚαΙ πιστεΰω κώς
  II*
  θά Ι
  χασες την εδκχιρία .. θε· μου τί
  ώραΐχ δπράτσα!
  ΤοΟ Ικαμα νεθμα νά αφήση τίς
  παρατηρήυεις τού γιατί μέσα ά
  πδ τό πίπλί ι[5α νά μέ χυττί-
  ζουν λιμπερά τα μάιια τής Ά
  γιασα. · -
  —Έλπ'ζν εσυνέχισε ή 'Αγιά
  σχ δτι εί υπηρέτες μου σέ έπερι
  ποιήθηχαν χαλα. "Ο,τι 6πχρχει
  στό άνάκτορό μου ιΐνε ο τή δια
  θισί σου. Καλώς ήλθες. ΤΙ δλλο
  Ιθ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-ΆφΙκετο έξ 'ΑΘηνΟν
  ό τεχνκός σύμβουλος τής Άγροτι
  ί Τραπέζης κ. Πδνος Κοκκέβης.
  —ΈπΙσης άφΐκοντο €ΐ κ. κ. Γε-
  ώργιος Πολυχρονΐδης καΙ Ιω. Μι·
  τσοτάκης.
  Γύοω στήν πόλιμας.
  —Θ4 ήθελα νά ξίρ» τί Ιγινε
  ή γυναΐχα πιΰ ήταν μοζί μου
  'Εξίθ
  —'Α, να(! Τ*ν είδα, &λλ> ?έ
  ξέρω τί Ι/ινσ. Είπεν δτι θε Ινε^γε
  χαί ϊε/ ξέρα> ποθ έηί]γε. Ίι»ς
  γυ^ίΐη, !?ως δ<ι. Είνε χουραστι «ό νά ττεριποιή'θίΐ χανείς άρρώ σχ-υς χαί βύτες οί γυναΐχκ των ' ΐίι είνε αταθερέ;· Ό Λ«4 έ^ΐνη |<ηλτ]«τος γι π ύ ά<ουσε. «ΕΕ<<ε παράξΐ νο <ψ Θ6?ισι, κυττάζοντας έμένα «αί Οΐτερα έστράφη πρός την 'Α γιίσχ. Μ* μπιρβ νά τό χαιταλίίω τής είπε ή γυνοΤκκ αυτή χαί έια ·1<αμβ—6έλω ν* πβ— μ Α; συν δέει χοινό αΐιθημα. (συνεχ(ζεται) —Ό καιρός επηκολούθησε καΙ χθές «νά έπσμφοτϊοΐζη» κατά τόν οίωνοσκόπον τής ημέρας. —Ό οποίος καΙ προέβλεψε σχβ· τικως καΐ συνέχισιν των διαθέσεών τού υύτων. —Έν πάση περιπτώσει έκεΐνο πού ττροέχει είναι ή ομαλή καιρική κατάατασις καΙ συγκεκριμένως ή μή σχετιζομένη μέ άποτόμους μβ· ταπτώσεις καύσωνος καΙ ψόχους. —ΟΙ παραγωγοΐ τουλάχιστον αύτό θέ? ουν τώρα. —ΟΙ «πολεοδομικοΐ· τιεοιορισμοΐ οί όποΐοι Θά έτιιβληθοθν ιΐς τάς Ά Θήνας Θβ είνε καθ" α γράφουν αί χθές κΐΜλοφομήσασαι έφημερΐδες τής πρωτευούσης, αύστηοότατοι. —Έν τώ μετοζύ τί θά γΐνεται είς τάς επαρχιακάς πόλεις; θά ·υ νεχιοθη ή πολεοδομική άρρυθμΐσ; —Διά τό Ήράκλιιον τό ζήτημα είνε ζωτικόν νομίζομεν. —Ή χθεσινή ίπιστημονική άνα. κοίνωσις τοθ κ. Βουρδουμπάκη είς την Λέσχην Έΐΐιστημόνων προεβλέ πετο ίξαιρετικί)ς σημασΐας. —Τόσον διά τούς άρχαιοφίλους δσον καΐ διά τό πολύ κοινόν ποώ ίπιθυμεϊ νά γνωρΐοη τόν τόπον τού. —Ή περΐ «Χριστιανικόν ναών» εξ δλλου όμιλΐα τού Σεβασμιωτά. τού ή προηγηθεϊοα τής άνακοινώ- σεως τοθ κ. Βουρδουμπάκη βθιγβν £να ζήτημα ά τι ό τα μάλλον ένδιαφέ ροντα ένταθθα καΙ άπό Ιστορικήν καΙ άπό Θρηοκευτικής απόψεως. —Μεταξύ των κατερχομβνων εΙ< •Ελλάβα Άχέπανς. —Πληροφορούμεθα βτι συμχερι λαμβάνονται καΙ άρκετοΐ Κρήτες. — ΟΙ όττοΓοι καΙ Θά κατέλθουν φυ σικά είς τάς πατρΐδβς των, —ΣυνβχΙζονται πάντοτβ οί έργα σΐαι τοθ ΜουσεΙου Ηρακλείου. —ΈλπΙζεται ΰτι έντός τοθ Ετους Θά Εχουν περατωθή αί οίκοδομι καΙ καθαρώς εργασίαι τοθ κτιρΐοο. —"Ωστε έντός τής νέας σαιζόν τό Μουσείον μας νά Εχη άποπερα χωθή έξ ολοκλήρου επ" άγαθφ τής τθυριστικής Μνήοεως. —Έν τφ μβταξύ είς τό άποπερα ταύμενον είς τόν Νέον Στρατωνα τμήμα. —Πρόκειται ώς μανθάνομεν νά μεταφερθή ή Διοίκησις Χωροφκλα κης. — Διά τό παλαιόν κτΐριον της ΝομαρχΙας λέγεται δτι δέν έγκα τελεΐφθη ή Ιδέα περΐ έγκαταστά οεως έκεϊ τοθ Μεγάρου Τ. Τ. Τ. —Έκτός εάν έπικρατήσουν δλ λαισκίψεις διά την χρησιμοποιή σιν τοθ παλαιοθ τούτου κεντρικοθ κτιρΐου τοθ Ήρακλ«Ίου. —Τό κινηματογραφικόν γεγονός τής ημέρας , είνε ή προβολή τοθ Άντώνιο Άντβέρσο είς την «Μι>
  νώα>.
  —Τό Εογο είνε άπό τα δραματι
  κώτερα άλλά τα μάλλον ένδιαφέ
  ροντα—γενικά Ενα Θαθμα πλοκής,
  ήθοπριΐας, δράσεώς, υποθέσεως.
  —Άρκοθν δλλωστε τα όνόματσ
  των δημιουργίαν τού τοθ Φρέντε
  ρικ Μάρς καΙ τής Όλιβίας Χάβι
  λαντ. ,
  ΤΑΒΕΡΝΑ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΖ
  Έναντι τής Παλαιάς ΝομαρχΙας
  καΐ παραπλεύρως της άντιπροσω·
  πεΐας των σιγαρέττων Ζαηάντι, ήα
  χισε άπό ημερών λειτουργοθσα ή
  ταβέρνα αψήλορεΐτηο τοθ ρίκτου
  κ. Ιωάν. Σκουλα. Τό φημισμένο ά-
  νωνειανό ψητό, τό κοκορέτσι, τό
  βκλεκτό κραοΐ καΐ ή ακοα περικοί-
  ησις ύττοχρεώνουν κάθε πελάτη
  μας. Δεχόμεθα! παραγγελίας καί
  δι* οΙκ<ας ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ1 παρά την λεω φόρον ΚνωσοΟ οίκία νεόκτιστος άπαρτιζομένη έκ 4 βωματΐων, κου ζΐνας καΐ λοιπων χρειωδών, ήλεκ τροφώτιοτος μεθ'ϋδατος, Πληροφο ρίαι «ΚαφενεΓον Μινώα· Α. Μαρ κομανωλάκη. Τό μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ Οικογενειακήν Ξενοδοχείον 'ΑΛΒΙΩΝ, Ό6ο< *Ι*»νος 10—πΧηοιέοτατα' ΌμΒνοίοις Τπλεφιινν 23—303 Τελείως άναχαινισθέν, διαθέτΐι δνμάτια εύήλια, εύάερν καΐ καλ&ς έπικλωμένα. Καθαριοτητα &■ μεμ«τ·ν καί ύπηρκοίαν προθυμοτβτην. Αίθουσαν λν«μ·νϋς ΑΙ συμφερείτερειι τιμαί Γ· ξενοδοχείον <ΑΛΒ!ΩΝ» διευΒύνΐ» αύτ·- .φσοώπως · νέος ίδιακτήτης τ·» ουμπολίτης μας *. ΙΩΑΝ. ΒΥΔΙΑΝΛΕΗΣ. § Η § ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ ΙΛΤΡΟΧ-ΠΑΦΟΛΟΓΟΖ Άριοτο&χο( ΈΒνικοΟ ΠανεκιαταμΙο» 'ΑΒο- νυν Μαΐ ΧτρατΐΝτικΙΙι 'ΙατρΐΜής Χχολϋΐ, Δ«||«ται καθ' εκάστην είς «6 ·αραακιϊον ^*α2"ά^ ^λ* Τζ1 ΤΟΥ στι ,βμένη· Ιρι^ς «* ΚαΙ ή «α<>*&
  ένη ϊως τότβ
  Χ6 χορό μ*<" ρόΒιλο των λΐ ίλων έκεΐνων νβρΐς άξία. σ« αληθινό Φΐλο. Ήταν ώριμ να έξακολουβ δίται, τρβλλί στόν γενικό ( γιο νά ιιαραδι ή γάλη ψχή οί τή βική τηι γι1 αυτόν καΐ της* Α*δ έ»» ΐοβατσι πιά νλυκά στό σι ί,οοκΐμαζβν—ϊ κός Μπορντώ μΐ τίώραΐοδν ΟΡΟΓΡΑΗ&Ι ΙόΙΛί Εμμανουήλ χΐ) ξυλουργοθ Μου Πεβΐάδος· Ε Κ2ρή·ΐ)ς Ιω χιακα ααχολου| (αΐ!έ Πεδιάδοι Έπιιϊή, ή ι ίπιτάγτ) νομίμι Ιουλίου τοΟ . Υ<|( μευ χά Ι τ Μου 1936 Χ! ής Να δυνίμε «» χτ,ς δή* ά; ίριβΐιιιτ)ς χαί οιβς τί,θ Είρι 11°υ Πεδιάδος Μ'* έ«τελεο «4 κοοά τ»ν "^ί ««Ι χαί 5Ρ«Χ· 6 814 1 ΧΡ' οήμιρον χ Δι ιΐσπρι τβν δ ι δην ν1'« χ ή η« 2* ««.μ·νβ έ Χ»ρ[»ν: · 1) Είς θ !· Οϊρίμ . Μιχαϊ Π μ! 34 8?ΪΤ Ί. Ζ
  Λ"Π Ο Ρθ'β Σ Ι ϊ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  8Οον ι
  Πόε δμως Ινινεν ή όλοκλή
  ρωσις αυτή; Ή μοιραΐα χρο
  νολογΐα πουθενα ββν άνσφέ
  ρβταΐ' μονάχα τα περιστατικσ
  μβς βεΐχνουν ότι ή άρχή τ©ν
  στενήν, των στενωτάτων σχέ
  σεω* μεταξο τοθ Φέρσεν καΙ
  τής Μαρίας — 'Αντουανέττοκ
  άνάγβται στήν πρώτη πβρΐοδο
  —μήνες ή χρόνισ;—πού *τιη
  κολούθησε τόν νυρισμο τσθ
  σΰτθΕξορΙστου ΣουηβοΟ, την
  περίοοο πού συμηΐπτβι μ έ την
  άκσφασιστική στροφή ή δποία
  εσημειώθη στή ζωή τής έρωτευ
  μένης β^σιλίσσης.
  Γιατΐ τα χρόνιχ έκίΐνα υε
  τεμόρφασιν όλότελσ την Μσ
  ρΐσ—'Αντουανέττα Μπροστό
  στό γενΐκό μΤσος πού την τι β
  ριίζω'β, ή άνάγκη σ-οργτ)ς,
  εμπιστοσύνην άγόπης έμεγά
  λωσε μέσα της. Ή γυναΤκα
  αυτή πού εΤχε τόσο τΐολύ πι
  στέψο στόν μάταιο τοθτον κό
  σμο βρέθηκβ ξαφνικά άπομο-
  νωμένη. Ή δυστυιία άνοιξε
  τα μάτια τής ψονής της καΐ
  τής £οω«ε την οΓσθησι τής έ-
  σωτβριοής πραγματικότητος
  ΚσΙ ή καρβιά της άπογοηηυ-
  μένη ϊως τότβ άπω τόν τρελ-
  λό χορό μέσα στόν άνεμο-
  στρόβιλο των επιφανειακήν,
  των δολΐων σύντροφον τη^
  βλων έκβΐνων των άνθρωπον
  χωρΐς άξ(σ. συνήντησεν έναν
  άληθινό φΐλο.
  Ήταν ώριμη πιό δχΐ γιά
  να εξακολουθήση νά τιαραβΐ
  Βετσι, τρελλά κα( μάταια,
  στόν γενικό θσυμασμό, άλλά
  γιά νά παραδοθβ σ' Ινα μόνο
  ιιλάσμσ, οτή οταθερή χαΐ με
  γάλη ψυχή πού έπρωτοδώνη-
  σβ τή βική της. €ΕΤνε σίγουρη
  γι' αυτόν καΙ γιά τόν έαυτό
  της· άπό έδώ καΙ πέρα δέν
  φοβοται πιά να παραδοθβ
  γλυκά στό συναΐσθημα πού
  έ&οκίμαζεν—λέβι ό άκαδημοΐ
  κώς Μπορντώ. "Ας τοθ οώσω
  με τίώραΐοδνομα της άγάπης.
  ΦΑΙβ δέν θ& ήταν άρκετό.
  'Αλλ* άς έπανα&ώσωμε σ' αύ
  τή τή λέξ>: άγάιη, δΛες τίς
  λΕπτότητες καΐ δλβς τίς ουνά
  μβις της βλη τή φωτβινότητά
  'ης, δΚη τή 8ισ6γβι<* τηΓ, βη τήνάννότητά ττκ».ΚαΙ ό Φέρ- σεν,τοθ όπο(ου ήπροσωπικοτης ήτσν, θγρρεΤς βναλμένη άπό τα χρονικά των (πποτικΑν θρύ λων, Ρέν άγάτιησ;ν σότή τή γυναΐκα μέ 8λη τού την καρ δια παρά άφ' 8τού εΤ,δβ να την κατατρέχουν, νά την ά- πειλοθν, νά την κηΧι&ώνουν ή συκοψαντΐα καΙ οί μσθρες συντρόφισσ*ς της. Αύτός πού ώηισθοχώρησε μπροστα στήν εθνοιά της τόν καιρό τι ού & κόσμος την έλά τρευε καΙ μύριοι κόλακες την περι«στο(χιζον, Ρέν ετόλμησε νά ιήν αγαπήση παρά βτσν βΐέθηκε μόνη καΐ χωρΐς στή ριγμα. «Είνε κι' σύτή ουστυχισμέ· νη—ένραφε στήν άδελφή τού —τό θάρρος της »Ινε άνυπέρ- β>ητο καΙ την κάνει άκόμη
  πιό ένδιαφέοουση. . Ή μό¬
  νη μου λύπη είναι δτι δέν
  μκορώ νά την παρηγορή
  σω δσο χρΒισζε'αι γιβ δλες
  τίς δυστυχΕες της κ^Ι Βτι βέν
  την κάνω τόσο εύτυχισμένη
  6σο τής 4ζίζ«<». Άλλά τώρα πού τό συναΐ- σθημα αύτό, έπιφανειακό στήν άρχή, άνάβλυζεν άπό την ψυ χή, τώρα πού τό Φλέρτ μετε¬ μορφώθη σέ ερωτσ, κατέβαλ· λάν καί οί 8υά άΦάνταστες προσπάθειες γιά νσ κρύψουν άπό τα μάτια τοθ κόσμου τόν δεσμό πού τούς ήνωνεν. €*Η άγάπη αυτή δέν είνε πα¬ ρά φδς καΐ πρέπει νά χρύβε- ται. ΚσνβΙς βέν πρέπ«ι νά την μάθη· Μπροσΐά στόν κόσμο, σύτή τοθ φέρνεται μέ φυσικήν οίκειότητσ, δττως κα( στούς άλλους φίλους της. (συνβχίζεται) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΙΔτΤΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΓ Εμμανουήλ Ίωίν. Σμαργιανά¬ κη ξυλουργοθ χκτοίχου Καατελ- λίου Πεδιάδος. Κατά Ηίρήνης Ίωίν. Ζβγροφίκη εί- χια«ά ασχολουμένη χατοΐχου Δια- δοΐ'ίέ Πεδιάδος Έπιιϊή, ή χ«6' ή"; τβ παρδν Ιηετάγΐ) νομίμως διά τής άπό 16 Ιουλίου τοθ 1936 άαλής έπιτα- γ*)ς μευ χά Ι τής άπό 15 Δεκεμ¬ βριού 1936 χα:ασχεττ)ίίου τοιαό της ϊ"χ δυνάμει χαΐ πρός εκτέλε¬ σιν τής δπ' αριθ. 55 τοθ 1936 δριοιικής χαΐ τελεοιδίχου άποφά· σεος τ&0 Ε!ρη>οδίχ·'.ου Καετελ
  λίου Πεδιάδος νομίμβς χεχηρυγ
  μένη; έ<τελ·στ<$(, μοί πληιώση χά ηοοά τβν ώ; ανιο έπιταγβν ά ηλτ]{ χα( κατκοχιτηρίου τό Ιλ?ν δραχ. 6 814 10, πλήν κιΗεν μί- χρι οήμιρον χατίδαλεν. Διά ταθΐα Πρός ιΐσπραξιν τοθ ποο&Ο τού¬ του τ6ν δραχ. 6 814.10 μετά των νομ(μ»ν τοχην χαΐ λοιπ&ν ·ξίδα»ν εκτελέσεως άχρις έξοφλήσεβς έκ -ιΕΘ-μι είς ϊηϋίαιον αναγκαστικόν πλιιοχηριαιομόν τα έπομενα ά*( νη'α χ ήιατα τΐ]ς όρειλίϊΐδός μου χείμΐνα ί<τος τβν περιφερει ■ν Είρηνοδιχεΐαχδς μέν τοθ Ε1?η νο5ιχείου Κΐοτελλίου Πεδιάδος χτηιιντιχβς δέ τοθ τέ«ς Δήιου ΚαβΐελλΕου Πεδιάδος χαΐ (δα τ6ν χωρίων: Α) ΔιαβαΓίέ ΠεδιΑ ίος: 1) Είς θέσιν «Άμμοδίρα ή Κάτ« "»μΐϊίλοο αγρόν έχτάοινς 8)5 τοθ οΐρίμιιατος (650 τ. μ ) μέ πλησιαστάς Εμμανουήλ Σ*ρι ϋ%ψ, Μιχαήλ Σ«ριδάχην Παιΐτα Έμμ, Παναγκβτάχην χαΐ δρόμον. 2) Είς θιαΐν «Μ5υρρ:ί> ίλτιό
  φυΐον εκτάσεως ίνίς περίπου οτρέμ
  ματος μέ 34 ίλαιόίενδρα χαΐ ου
  νεχομενον αγρόν χέροον έ /ός οτρίμ
  μαχος μέ πλτ)αιαατό>ς "Ανναν χή
  ραν Ί»αν. Ζ»γραφάχτ], ρύαχα,
  Έμμ. Φραγχιαδάχην χαΐ δχετόν.
  3) Είς θίοιν «ΤοΤχοζ» αγρόν μέ
  μίαν έλαΕαν Ιχτάαιως ήμίαιος
  οτρέμματος πεοΕπου μέ ηληαια
  οτάς Έλένην Ζιγραφάχη, χληοο
  νίμους Ζ<βγρα»αχΐ), δρόμον χαΐ Μι χβήλ Ζΐβγραφαχην. Β) Καθχε>λίου
  Πεδιάδος: 4) Είς θέσιν «Γερακά
  ρι> αγρόν Ιχχίσενς 2)5 χοθ στρέμ
  μ«ος περΐπου μι πληοιαβτάς Γε
  ω3τ«ον Ί. Ζβγρβφαχην, ΕΙί,ήνιιν
  Γ. Καργιβτάχτί, Έλένΐ)ν Γ. Καρ
  γιβτβχ»! ««Ι χλϊ)ρον6μο«ς 'Ιβάν
  Κβργιωχίχη. δ) Είς θίοιν «Βι
  γλ!» ■λαιέ,φυΐον Ικτάοιβς 2)3
  Μ πιρίηου μ| 20 Ι
  λαιόδενδρα χαΐ πλησιαοτόίς χληρο
  νίμους Ν. Ζβγραφίκτ), δρόμον κα!
  ρύαχα. Γ') ΛιλιανεΟ Πεδιάδος;, 6)
  Είς θέσιν <Μίοα Καμαργια» άμ πΐλον εκτάσεως 2)5 τοθ στρέμμα τος περίπου μέ συνεχέμενον ΐλσ-ι όφυτον ϊοης εκτάσεως περιέχον των «μφοτέ'ΐον 6 ελαιόδενδρα μέ πλησιαοτάς χλτ]ρονέμους Νικολ Ζωγραφάχΐ], Κωνσταντίνου Ζο γραφάκΐ), Μηουμκουλίδις χαΐ δρόμον. Ό πλε σΐηριασμίς τβν άκινή των τούτων γινή—ται την 16ην Μίί-)υ 1937 ημέραν Κυριακήν χαΐ δ'αν 10—12 π. μ. ενώπιον τοθ Σ^μββλαιογράφου Καστέλλι γ υ Πεδιάδος ΓρηγορΕου Σιαθάχτ) ή ΠϊΠαδά*Τ) ή τοθ νομίμου ο ο τοθ άν«πλη;ωιο0 Χϊί Ιν ιψ έν Καατελλίω γραφιίφ τού ότε χαΐ Βπου χαλοθνται ίΐ βουλόμενοι πλιιοδοττ]9αι. Άρμόδιος διχαστιχίς χληχήρ εργησάτΜ τα νίμιμ». Έν Καστιλλίφ ΠιΒιάδ9ς τ^ 29 Μχρχΐ™ 1937 Ό πληρεξοΰσιος διχηγόρος τοθ έκιαπεύδοντος καΙ παραγγίλλον τος '^ιτολ. Φρ«γκιβδ4κης ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ 10 0ΕΙΡΕΑ1Ι0ΙΙΗΙΙ0Ι 111 ίΐ ΑΙΡΟΙΟΑΙΣ,, •Αναχωρεί Μ ΉρακλεΙ •α 4κί·ττιν ΚΥΡΙΑΚΗΝ Ρραδυ κατ' εύΙεΤαν ΠΕΙ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ «ρ«ΪΡ« Ιι»ιν·ν, Χεηηκ, Πιιρεηΐτι Π Νετ,·ν. ΑΙΝΑΙΆΑΚΗ Τ«λεε>. ·—41
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕ1ΝΗΣ
  Μικραί Ιατρικαί
  συμβουλαί
  Α'.
  Όσάχις τό χαλοκσΐρι καΙ
  τό φθινόπωρον Ιχετε καμμίαν
  νοσηράν ενόχλησιν επίμονον
  καΙ πρό πάντων έπανβρχομέ·
  ην τακτικά είς ωρισμένας
  ώρας ί) κατά πβριόοους, ώς
  λόγου χάριν κεφαλ,αλγΐας, *·
  πΐστάξβΐς ρινός (ανοιγμα τής
  μύτης) κλπ. έστω χαΐ χωοΐς
  πυρβτόν ίχετε τόν νοθν σας
  νά παΐρνετε ταχτικ) ολίγας
  ημέρας κινΐνην είς μακράς
  τμηματικάς βόσβις, διότι βΤνε
  πιθανώτατον νά προέρχωνταΐ
  δλα σύτά άπό λανθάνουσαν
  έλονοσίαν.
  Έπίσης τό καλλίτερον φάρ
  μακον ίίς την αρχήν τής συ-
  νάχη: είνε 2 κουφέτα κινΐνης
  την ήαέραν εσωτερικώς καΙ
  ένσταλάξεις θερμοθ ελαίου
  άπεστβιρωμένου είς τούς μυ-
  ΐ
  —Ώ; καθάρσιον,Βίαν πρό·
  κείται νά τό πάρβτε χωρίς
  την υπόδειξιν ΙατροΟ, προτι·
  υατε επί μέν βυσκοιλιότητος
  τό ριτσινόλαοον, επί βέ εθκοι
  λιότητος τα άλατώδη (θειϊκόν
  νάτριον ή μαγνήσιθί). Όταν
  είνε έρεθισμένα τα ίντερα
  καΙ υπάρχη οιάρροια, ποτέ
  μή παίρνετε φυτικά καθΐρσια
  (σιναμικήν ή* χαπάκια διάφο-
  ρα) διότι σύξάνουν τάς έντε-
  ρικάο ένοχλήσΒΐς.
  —Όΐαν αίσθανθήτβ πόνον
  είς την κοιλίαν ότΐουΕήηοτε,
  ποτέ μή τολμήσετβ νά πσρβτε
  χαθάρσιον χωρίς την άδειαν
  τοθ (ατροθ, διότι καΐ άυαξ'σουνοί πόνοι
  επί τοίς ο)α μόνον αν ό πό
  νος εκεΤνος άποΒειχθβ βτι
  προήογετο άπό σκωληκοβιδΐτι
  8α, ήαπορεΐ νά κινδυνεύση, ή
  ζωή σας μέ τό καθάρσιον έ
  κεΐνο.
  —Κατά τής μέθης άπό οίνο
  πνευματώοη ή κρασ', μετά
  τόν αυτομάτως έπβρχόμενον
  ίμετον {) καΐ ανευ τοιούτου,
  δίδετε είς τάν παθόντα αφθο
  νόν κσφβ ζεστόν κσί μ'σό πό
  τήρΐ νβοό είς τό οποίον στάζε
  τε 10 ίως
  μωνίας.
  Ή έν γένει συντήρησις
  έόνικών όδών Κρήτης.
  Κατά πληροφορίας έχ Χανίων
  δπό τοθ δποιιργείου Σ-ιγκοινΜνίΐί
  έχορηγήθη πίστωσις 8 000.000
  δο. δια την συντήρησιν τβν έθνι-
  χων όίβν Κεή—ς.
  Έ< Ρεθύμνης διετυπώθη σχε¬ τικώς πρίς την χορήνηκν τβν πι βιώαεων χαΐ την κατανομήν αυ τβν είς τάς διαφόρους οΐους τής —ρήτ*Κ. ή ίξί)ς παρϊχληαις: "Ό· σεβαστόν ποσόν έχ ττ]ς χορη- ζ χη 20 σταγόνας άμ Υηθ^σομένης πιστώσεως διατεβξ διά τάς Ιθνιχας 65ους τβν |καο νας. ς ς ς —"Οταν βΐνε φουσκωμένη ή Χ'»ν 'Αιιαρίου χαΐ "Αγ. βχσιλεί- κοιλιά άπό άέρια έκ δυσπεψΐ άς (τυμπανισμότ) καί συγχρόνως κσί άλγεινούς λικούς ώφελεΐ πολύ ίνα ζβστό κομωμένο μέ ολίγο χαμομηλι, γλυκάνισο, μαροθόσπορον, ή βύοσμον καί ρΐγανην, ζεμα τισμένα βλα σύτά (άπό μία μικρά πρίζσ) είς ίνα μεγάλο φλυτζάνι νερό βράζον, τό ό ποίον δταν κοχλάσ[) κσί ρ'ψ» τε μέσα τα άρωματικά χόρτα τό κατεβάζετε άπό την φωτία τό σκεπάζετε καΙ άφήνετβ νά μουσχεύσουν τα χόρτα επί £ν τέταρτον τής ωοας καΐ κατό πιν άφοΟ τό σουρώσβτΕ, τό πΐνετε ζεστό μέ όλ(γην ζάχα- ριν. —Διάλυσις πυκνή (5 ο)ο) άντιπυρΐνης, είς την οποίαν βρέχετε ίνα βαμβακάκι καί τό έφαρμόζετε τοπικάς, στα- ματςϊι την οΐμορραγΐαν τής μύτης καθώς καΐ των αίμορ- ροΤ5ων. —Νίάνιδες καί κυρίαι πού ύποψέρουν εκάστοτε άπό άλ ου. ΕαΙ τιθτο διότι δφίστανται ούται τελευταίως μεγάλην φθοράν κω λόγφ τή; πυκνώσειυς τβν σογχοι ν«νιβν. Έξ δλλου προέχει χαΐ ή άνκγπη άπααχολήσιως έργατι· κβν χειρβν είς τας επαρχίας ταύτας. Πάντως έκ τής Γενικής Διοική οεως !έν ανεκοινώθη επί τοθ πά ρόντος τί τό συγκεκριμένον, ποθ δηλ. χαΐ πΑς θ* διατεθή ή χορη γηθιϊαα πίατωιις. Ένδέχιται 8· αως νά γίνη χατανομή ταύτης είς βαθμόν ανάλογον χαΐ πρός τάς ανάγκας συντηρήσεως των & λων 6δ*ν τής νήσου χαΐ ίδ'« των Ανατολικήν δισμιοισμάτων ηολ λιΐ τ»ν οποίον ι6ρίσκονται είς κακήν χατάσΐααιν χαΐ Ιχουν άναγ χην άμίαου έκιδιορθώσιως. Έχ παραλλήλου δίδεται ή πλη ροφορία, 5τι άηά μέρους τής Γε¬ νικάς Διοιχήσεας καταβάλλονται ένέογΐιαι δπως έπισκιυαθωαι τό συντομώτιρον οί δπό χαταακιυήν έθνιχαΐ όϊοΐ ώς ή άπό Πχχείκς "Αμμου είς Σητείαν διά την ο¬ ποίαν τελευταίως Ιχει άπασχολη (% διά μαχοβν χαΐ δ έγχώριος τύαος δπάρχουν δέ δίκαιαι χαΐ έ πιταχτιχαΐ άπατιήαεις διατυπωθιΐ σαι επανειλημμένας άπό τάς έν διαφΐρομένας κοινότητος χαΐ όλό κλήρον την επαρχίαν Σητείας. γεινήν βυσμηνόρροιαν καλά θά κάμουν την πρώτην ημέ¬ ραν νά άναπσύωνται ΐίς τό κρεββάτι, νά βάζουν καπου— κ&που μίαν κομπρέσσα μέ ζβ¬ στό νερό ραντισμένην μέ οίνό πνευμα είς τό ύπογάστριον καΐ νά παΐρνουν έσωτεοικΛς άνά μισή πασιΙλιανβΓβηιοηβ κάθβ δώο ώρας Ε ως ότου παύ (συνβχ(ζβται) ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ - ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 17 ΕΚΛΡΟΜΗ ΤΟΥ ΙΥΑΑΟΓΟΥ ΠΑΗΑΓΝΟΖ ΤΑΦ02 Άναχώρησις 22 Απριλίου 1937 μέσφ Άλΐ- {ανδρΒίβς ΠΟΡΤ ΣΑΙ Τ, μί τό θαλαμηγον ΑΤ· ΤΙΚΗ τόννων 5 000. Εγγραφαί παρκ τω Γενικω 'Αντιπροοώπω κ. Κωνστ. Πκτεράκη. ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ!. Συνιστάτβι ·1ς τούς ένδιαςρερομένβυς 2«»ς έγγρβφδσι τό ταχύτερον μή ύ<χ«ρχβντος χρβνου ιτρβς τβΗΤοηοίησιν τ&ν όιαβατηρίΜν τκν. Λήξις έγνραφών 15 Απριλίου. ΖΗΤΗΣ2ΑΤΒ το ίιτίσημβν προγρβμμβ τής έκδρβμϋς χαΐ η&α*ν πληροφορίαν π«ρ« τού γραφ«Γοτ> μας:
  •Ο66ς Έβανς.
  —Ώς βιτικίνδυνβς είς την
  δημοσίαν Δσφάλειαν.
  Συνελήφθησαν βί άόελφοΐ Χ«
  ράλαμπο; μ» Ι Έμμανβηλ Σπιθβύ
  ρης έ{ Ανωγείων καΐ έ{(τβπίοθη
  σαν επί 6 μήνις 6 μέν πρώτος
  (Ις Ίον, & οέ δεύτερος είς Άμορ
  νόν »ς έκΐΝΐνδυνβι ■<{ την ,όημβ οίαν ασφάλειαν. —Τ·πβθετήσει{ Πρωτσδικϋν είς Κρήτην. Κατόπιν άΛοφάαΐως τοδ Άν« ΤΗτου ΔΐΜ«στΐΜβδ Συμιτουλίου προήχθησαν βΐς Πρωτβδίκας χαΐ έτβπββετπθησαν ως ακολούθως όϊ ΜατΜθι ποτρεδροι: Κ. Καρββλάς είς Ηράκλειον, Β. Μαλλιάρας χά Ι Α. Βλάχος είς Ρέθυμνον. —Τό ταμείον άαφαλίσΐως Η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ (τοδ μαιευτηρίου τήΐ Κάς "Ελΐνας Βενιζέλου) Δνίς ΚΑΤΙΝΑ Ν. ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ δέχεται τάς επιτόκους έν τή οίκία της *δ·ς Λασηθίου.Βκλιδέ—Τζαμί. *Οραι έπισχέψίΜν ,9—12 3-7. ΘΙ.ΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΛΑΓΛΡΑΗ Εδημοσιεύθη «Ις την έφημερί δα τή ι Κυβερνήσεως διατκνμα πκρΐ τβθ τροπου λειτουρνΐας τοθ διοΐΜητικού ουμββυλιου τού Τα μκίου έπιχουριχής ααφαλίσεκς καΐ άποςημι&σεκς Άρτοηοιδν τη» Έλλ*ίβ{. —Ή προσφύγη δια: τάς ά- ποφάσβις εχτοπΐσεως. Έδτ,μισΐεύθη είς την εφημερί¬ δα ιής Κυβιρνήοενς νόμος «περΐ χαθοριομοθ προσφιιγής είς 6' 6α· θμό.( χατά τ&ν αποκάοεων τβν έν έ*άσΐψ νομώ επιτροπήν άσφα- Λείαις». Δι' &ΰΐοΟ χαταργιΐΐαι τό δεύτερον άρθρον τοθ νόμου 118) 1936 άντιχαθιστάμενον διά τοϋ ακόλουθον: Αί περΐ έχτοκίοεως αποφάοεις τβν δυνάμει τβθ «πό 19 Απριλίου 1924 Ν.Δ. ώς ετροποποιήθη δπό τοθ άπό 5 Μϋΐβυ 2 Ίνουνίευ 1926 ίμοίου α^οταθειοβν έπαροπτϋν α¬ σφαλείας χαθίσχανται έχτελεσΐαΐ ιθθυ; μετά την δημοοίευαίν των, επιμελεία τής κοτυνομιχτ]ς άρ- τον Άρο»στ«· ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΠΟΚΑΜΙΣΩΝ ΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ Λόγω λήξεως τού τουί συμβολαίου ένοικιάσεβς Καταστήματός μας.· Μ Ε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΚΟΝΤΟ °)Ο Άπαντα^ ονίξοιρέτως τα εΐδη μας ήτοι: Ύποχάμιβ», α'ε τον πήχυν Κ<λτοκ κ.λ.κ. θά είναι τφωτοφανής διά τό Ήράβλειο Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΔΙΝ ΠΡΕΠΒΙ ΝΑ ΤΗΝ ΧΑΣΗ ΚΑΝΕΙΖ ΙΚ αι III 1ϋ III III 111 III III 111 III III 111 111 111 III 111 III III III III III III Έπιτρέπεται έν τούτοις άνβθΐώ ρήσις τής αποφάσεως κατόπιν αί- τήοεως τοθ καθ* ςδ οθιΐ) ί) χαΐ αυτεπαγγελτως Ιΐι υπό τοθ 'Γφιι- πουργαθ Δημοσίας ΆσφαΛείας. 4ποφ«·Εζοντος κατ' άνεξέλεγχτον χρΐοιν περΐ διακοπής, άνασ.ολ1]ς μετριασμοθ τοθ χρόνου έχτοπίοεος ώς χαΐ περΐ μεταβολάς τοθ διά τής ίπιτροπής ασφαλείας χκθαρι οθίντος τίποϋ ίχΐίαεως τοθ έχτο- πιομοθ. —Ή άφιξις ΓερμανβΛβιίδων είς την πόλιν μας. Το παρελθόν ϊάββχτβν Ιφθα σαν δια τοΰ ατμοπλοίου Χυρββ. της άκτοπλοϊχής έταιρβίας είς την πόλιν μ»ς 9 μαθηταί καΐ 2 μαθήτριαι διαφόρων γυμνασιων τοδ Ββρολίνου, συνοδκυόμινοι υπό των χ. χ. καθηγητήν Λ. Πβ τζόλτ χά Ι Ι. Κίππ χαΐ τοΰ χαθη γητοϋ τοϋ Παν(πΐστημιακοδ γυ μναστηρίου χ Κατσίπη. ΟΙ μάθη τα ι ούτοι άνήχουν βίς τας β μ» ώαςτιιν έναλασβομεν&ιν μαθητων. ο'ιτινβς κατ' Ιτος άποστελλονται «1; τα διάφορα χρατη της Βύρώ πης χαΐ είς την Αμερικην φιλο£· νοννται δέ υπό τού δή μου της πρωτευούσης εκάστου 6ρατου(. &1 μαθηταί μετ* των καθηγητήν των έπεοκέφθηοαν την πρκϊαν τής Κυριβχής την Φαιστον, την 1 μ. μ. τούς παρέθβαε γεΰμα 6 Δήμος Ηρακλείου χαΐ «Ις τας 3 μ. μ. επβσχϊφβησβν την Κνω σον κβΐ το ΝουβεΙον. Μετά τα υ τα μετέβησχν είς την Δημαρχί αν, βπου τούς ύπεδέχβη 6 αν» πλήρην τβν Δήμαρχον χ. Μ. Κα σιμάτης, τοΰς προσεφέρθησαν άνα φνκτιχα χά Ι την Ί μ. μ. ανεχνρη σαν δι* Αθήνας. Ό Διευθυν τής τής Παιδ. '&χαδαμιας χ. £τ. Μπουρλβτος παρακληθείς υπο τοθ Δήμβυ συνώδευοε τούτους είς Κνωσβν χά Ι είς τό Μουσείον, άνα πτυ{ας είς «ΰτβύς τα οπουίαιότε ρα ιιέρη τοϋ μινωίχβϋ πολιτι ομβΰ. τα διαφορα βιαμερίσματα τού μινΜΪκου μεγάρου ώς χκΐ τα έν τφ ΝουβεΙω ΰπαρχβντα αρχαί ολβγικά μνημεΐα. Κατά τό δοβέν νεΰμα άντηλλάγηοαν θεν θερμαί πρβπβσεις. ΜΛΝ1ΑΗΣΠ0ΗΙ01 ΝΕΥΡΟΑΟΓΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ ΤΜΗΗΑΤΑΡΧΗΖ ΙΑΤΡΟΣ ΔΗΜΟΖ. ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΒΝ Δέχεται τβυ, οδ« Α«ΗΝΑΙ. Ιν Τ$ Ιατρείω Πει·αι6( 17δ' Τηλ. 32.379 ^Λ^Λ
  Ι*
  1
  Λ
  .
  ι?
  ι
  ♦ι
  •Τ.
  Ιί
  Β
  Ηράκλειον Κρήτης
  ΓρσφεΤα έναντι ΝομσρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣ
  Πρωί.α Πέαπτης
  8 Απριλίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΜΥΚΤΙΟΥ
  ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
  ΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΝ 20 ΧΙΑΙΟΜ.
  ΑΠΟΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΠΙΛΜΠΑΟ
  ΧΟΕΣ ΒΑ ΔΙ ΕΝ Ε Ρ ΓΕΙΤΟ
  ΓΕΝΙΚΩΣ ΒΟΜΒΑΡΑΙΣΜΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Έσπερινά τηλεγραφή
  ματα των ξένων πρακτορείον άναφέ
  ρουν ότι τα στρατεύματα των έθνικο1
  φρονώ ν ευρίσκονται είς απόστασιν εΐκο·
  αι μόλις χιλιόμετρον, «πό τού λιμένος
  τού Μπιλμπάο.
  Κατά τάς ίοίας πληροφορίας ό λι·
  μην τού Μπιλμπάο επρόκειτο νά βομ-
  βαρδιοθή σήμερον άπό ξηράς καί θ«·
  λάβαης καί είτα Θά έπεχε.ρείτο περί τας
  πρωϊνάς ώρας τής αυριον νέαι γενική
  επίθεσις πρός άλωσιν τής πόλεως.
  ΦΒΛΝΕΙ Ο ΓΛΛΛΟΣ
  ΤΠΟΤΡΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΑΕΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Κατ' έπισήμους
  άνακοινώσεις καί κατά τα προαγγελ·
  θέντα σχετικώς, φθάνει την προσέχη
  Πεμπτην είς Αθήνας ό Γάλλος υπουρ·
  γός τής Παιδείας κ. Ζάν Ζαί. Τόν
  Γάλλον υπουργόν θά φιλοξενήση έπισή
  μως ή κυβέρνησις, θά ύποοεχθή δ* αυ
  τόν ό ύπουργός τής Πά ι& εί άς Μ. Γεωρ
  γακόπουλος μεθ' όλων των ανωτέρων
  ύπαλλήλων τού ύπουργείου.
  ΕΝΟΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΑ'ΓΚΑΙ
  ΕΚΔΗΛΟΣΕΙΣ1ΠΡΟΠΟΝ ΒΙΣΙΛΕΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Απριλίου (τού άντα·
  ποκριτού μας)·—Τηλεγραφήματα ^ έκ
  Τριπόλεως άναφέ ρουν ότι είς τόν έκεΐ
  Αφιχθέντα Βααιλέα Γεώργιον, τόν κ.
  Πρωθυπουργόν καί την ακολουθίαν των
  εγένοντο ένθουσιώδεις λαϊκαί έκδηλώ·
  σεις. Ό Βασιλεύς συνεχίζει ήδη την
  περ ιοοείαν τού άν* «ήν λοιπήν Πελο·
  πόννησον.
  ΕιΊΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ε1Σ18ΗΝΑΣ 0» ΜΕΤΑΞΆΣ
  Α 7 Άπριλ(«ν (τ·ΰ Ανταποκριταί
  μα$) — Αύριον (οήμερβθ βπιβτρΐφει ιίς,'Α
  Βήνοις ε* Τριπόλεως ό πρωΒυπβυργος κ. Ί
  Μετβίάς. Ώί γνωοτέν ό μ. Μεταξάς Θά πε
  ριοδεύοη αργότερον ολόκληρον την Πελο
  •πννηοβν.
  Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓ.ΜΗΝΑ
  ΗΘΩΩΟΗ Ο ,*· ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ
  "Ολίγον τι ρ ό το Ο μεσονυκτΐου τής προχθές
  επερατώθη ΰτιό τοθ ΈφετεΙου Χανίων ή δ!κη
  Βιό τος καΐοχρήοεις τοθ ΆγΙου Μηνβ.
  Δια τής έκβοθεΐοης αποφάσεως ήθωώθη &< τ©ν τιρώ'ων μή τιροκέψαντος έπιβαρυντικοθ στοιχείον εναντίον τού ό ΈπΙτροπος κ. Ζαχ. 'Α,νυφαντά*ης ώς καί οί λοιποί συνάδελφοΐ τού, ό δ' έκ των κατηγορουμένων Π" Έμμ, Σπυριδάκης κατεδικάσθη ι(ς 5βΐή" καί ενός μη νός φυλάκισιν. ΤΡΑΠΚΟΣ ΦΟΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΣΦΑΚΙΩΝ Τ ό άτόγευμα τής παρελθούσης Δκυτέρας 6 Ίωοήφ Στ. Κατσ άς κάτοιχος Μουρί , Σφσκΐ ών έφονιυσε 6ιά κβριοτ^όφου τόν Στυλιανόν Κοβρουλοκην. Ό «όνος όφείλεται είς οικογε¬ νειακάς αφορμάς. Ό Κατσιας τραπεΐς μετα την πράξιν τού άνά τα δρη (έν συνελήφθη ιΐσέτι. Όναυτικός άποκλεισμός τής Ίσπανίας. Αί πρώται ύλαι καί π Γερμανία. ΑΙ ΔΙΚΑΣΙΗΟΙ ΑΓΡΟΖΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΕΙΟΥ Τό έντβθθα 'Αγρονομιΐον ώριαε τάς κάτωθι διχα οίμους άγροζημιβν διά τίν τρέχοντα μήνβ: Την 12 ιίς Φ^ριέτοαν, φ 13 είς "Αγιον Σύλλαν χαΐ ΚβνλΙ Καστέλλι, την 14 ιίς Τόλιοσον «αί Γω νιέ(, φ 15 ·!. Μίρββον, την 16 ιίς ΡογΒ,ά η ΑΘΗΝΑΙ 7 Άβοιλίου.— Τηλεγραφοθν έκ Παρισίων δτι αί ΓαλλικαΙ έψημιρΙΒες σχολιάζουσα τάς δηλώ σεις επισήμων τίνων αγ Υλικων κύκλων έ «Ι τής * φαρμογη'ς τοθ ναυτικοθ Α κοκλεισμοθ τής ΊσβανΙας, εκφράζοντα» 1«ανο«οιητι. κΑς ΑΙ σοσιαλιστικόν δ μως εφημερίδας τονίζουν δτι 6 βλιγΜοε; οθτος 6έν γΜ; ■ροώρισται νά καρνοφορή ου έφ' δσον τόν άηοκλει- σμόν τοθτον βιενεργοθν καί στόλοι τΑν φασιστι- κβν κρατΔν. Πληροφορίαι «κ ΛονΒί νού αναφερουν δτι μέρος τοθ ΆγγλικοΟ τύιου έξακο λουθεΐ νά μην αίσιο6οξτ| διά την ά-οτιλισματικό- τητα τοθ έφαρμοσθησομέ νού άνοκλιισμοθ Πάντως δμως τονίζιται καί υπό των Άγγλικβν εφημερίδων ή σποφασισΐικότης την ό «οίαν Ινηδεικνύουν ή Γαλλι κή καί ή Βρεττανική ά «ό συμφώνου κυβέρνησις είς την άκροφάσιστον καί δμε σον πλέον εφαρμογήν τοθ άνοκλΐισμου. Έκ Βΐρολίνου τηλιγρα φουν δτι ό Φύρερ θά «ροή Βρευεν σήμερον έπιτρονης ή δ ποία -ρόκιιται νά έξιτά ου τα -ορΐσματα τής «ρο σχαθιίας διά την αΰτάρκιι αν τής Γερμανίας είς «ρώ τας Ολας. Έν «ροκειμενω τονίζεται δτι ή «ροσ«α θεια αυτή έαέτυχιν «ν «ολ λοΐς έ«εεγκοΟσα συν τοίς άλλοις καί την ΰνοτίμησιν ■ολλων είδών ««' άναθφ τής εύθηνίας τοθ βίου έν Γερμανίαν Ό Οβουργδς έξ όίλλου τής «ροβαγάνΒας κ. Γκαΐμιε-λς διέψευσεν ώς 3" Π ΡΟΙ κακοβουλους καί ψιυδεϊς τάς Βιασβειρομένας έκ Πά ρισΐων νληροφορΐας «ιρΐ δυσκραγίας έν Γερμανίο; καί άλλνν ώς «Ιβΐν φαι δρων «ραγμάτων. , Καθ1 ά αγγέλλεται έκ Ρώμης ό Ιταλικός τύτιος δέν Λρνεΐται δτι αί γαλλι καί (λρκαΐ των Πυρρηναίεεν έφαραόζουν την <λ«αγόρευ σιν ιΐσόδου έθελοντών είς την Ισπανίαν ΌτΐΜσδήνο τι έν Παρισίοις ύβάρχει κομμουνιστική «αρακυβέρ νησίς ή 6«οία κατοοθώνει νά άβοστίλλη είς Ίσαανί αν στρατευσίμους καί δή έφέδρους άξι«ματικούς άντΐ άδραςάμοιβής έφοδι άζουσα τούτους μλ έ«(ση μα σημΐιώματα τα όνοΐα δέν άναγράφουν τόν αληθή σκοπόν τής «ίσόδου των έν Ίσ«αν(ο: Ή οργάνωσις μικράν τοπικών έορτών χάριν τής Τουριστικής κινήσεως, Ή έπιτροπήΤουριομοΟ'Ηραχλε! ου χατέληξε κατόπιν Ιπανειληρμένων ουοχίψιων είς την απόφασιν διορ γανώαενς μιχρβν (αρτίαν επί τ$ τής άφΐξεως πολυμιλβν περιηγτ,τώι' ηροτιθε νά αυντιλέση είς την ανάπτυξιν τής Τουρ σιιχής νινήσι ο>ί *<){ νήσου. Σκοπος τβν έορτβν είνε νά πά ροιισιβοβς είς τίος ξένους έπισκέ πτας τό τοπικδν χρωμα ττ}ς νήοου μας, μέ τβΰς λε ι «ούς χορούς ττ)(, μέ τας γραφικδς τοπικάς ίν!υμα οίας, την λαϊκήν Κρητικόν μουσΐ χήν μέ την λύρα χβί τί χρητικά ϊίστυχα χλπ. έπεχτιίνουοα ι Ο ιω τό ενδιαφέρον τ6ν ξένων χαί ιίς άλλον πεδίον έχτος τοθ άρχαιολι γιχοθ χβΐ ναλλιιργβθοα ττ;ν τό;ητα ουχνοτέ^ων έκιοκ'ψ'ων ιίς νήν ήσόν μας. Διά την επιτυχίαν των έορτβν τούτων θα προχηρυχθωσι δΊαγα νιομοΐ ίιά την εκλογήν χαταλλή )ω^ χοριυτβν χαί λυράρητων είς τκΰς έποίους θε απονίμεται χαί μικρόν χκηματιχίν Ιπαθλον. Ή Ιπιτροπή ΤουριαμοΟ φρονεί Ιπίοης ίτι ιίς την επιτυχίαν των έιρτβν τ.ότων θΐ συντελέση μιγά λως χαί ή ο μιετοχή όμάδιον των ανωτέρων τάξιιον την μαθητριβν την Γυμνααίιυν αί ί ποία ι Ιχουαι διδιχθς τεύ; Κρηΐιχοϋς χορΐυ; χαί δύνανται νά έξιύρουν χά! τάς χατΐλλήλους Κρητιχάς ΟΟτω προέβη χΡες ιίς ενεργείας παρά τ) Νΐμαρχ'α ίνα δοθίαιν αί δέουοκι ίϊηγίβι πρός τούς διευ θυντάς τβν σχολείων μέοης έκπ»ι διύοιως χκΐ παραχωρβσιν οχετι χιίς αδείας πρός τάς μαθητρίας δια την συμμετοχήν ου την είς τας έχάστοτε έ?ρτάς. Ή Ιπιτροπή Τού ρισμοθ ίχει ωσαύτως την γνώμην δ {ι αί έϊρταί αυται έκτός τοθ προ παγανδιαΐιχοθ χαραχτήρίς των δύνανται νά προσκ^μ'σουν χαί χέρ δή εάν εξευρεθή δ χατάλληλος χλιιιτός χωρος χαί ίρισθξ μιχρδν εισιτήριον διά την είσοδον μέ την πριϋτόθεσιν νά διατΐθενται λΙ εί οπράξεις δπέρ φιλανθρωτιιχοθ τι νος οχβποθ. ΑΦΙΞΙΣ ΕΠΙβΕΩΡΗΤθΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ φ άπό προχθές είς την πόλιν μας ό Έπιθβωρη τής Δηαοσίων έργων Κρήτης Νικ. Ξανθοπουλος. Ό κ. Έ πιθεωρητής αφίκετο ένταθθο Ινα παρασΐή είς την πσραλα βήν διαφόρων έν άποπερατώ σει συγκοινωνΐακών Εργων. Η ΑΤΕΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΡΕΛΑΙΩΝ Διά τηλΐγραφήματίς τού πρός τ«ύς Νομάρχας χαί τ;ύς Τελώνας τής νήοου δ δπουργίς Γενικάς Δι οιχητής Κρήτης γνωρίζει Βτι διά νεωτέρας χοιής αποφάσεως των 5πουργβν Οίχονβμιχων χοΐ Έθνι νή; Οίχονομίας επιτραπή ή άτΐ λής ιίοαγωγή σποριλαίων μέχρι τέλευς Μ.Γ;υ. Είς την ατέλειαν ταύτην περιλαμβάνονται χαί τα δοχιΐα δι' ω/ χομίζιται τό οπο ρέλαιον δηο την πρΐϋαίθεοιν Βτι ταθτα θά παραλαμβάνωνται δπό τοθ δφυπουργιΕβυ 'Αγορανομίβς. ΤΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ Ή τιμή λιανικώς πωλήσεως κατ'όκβν μετουσ ωμένου οί νοπνρύματοο) όρίζετοι: α' Δρανμα' 25 30 δια τό κυανοθν οίνόπνευμα βαθμοθ ούχι έ- λάοσονος τΛν ^93ο, κθΐ β' δραχμαΐ 22 20 διβτό έρυθροθν οΐνότΐνευμα βοθμεθ ουχί ίλάσ σονος τ©ν 85ο. Ή ανωτέρω τιμή λιανικής , πωλήσεως τοθ φωτιστικοθ οίνοπνευμστος ί· σχύΕΐ διά τάς "Αθήνας, τόν Πειραια «αί τα μέρη είς α λειτουργοθν οΐνοπνβυματο- ποιεΐαΐ ^τιαράγοντα τοιοθτον οΐνβπνευμα. Δα τα λοιηο μ ρη τοθ κράτους ή βιατΐμησις τοθ οίνοτΐνεύματος τούτου κα νονΐζβταΐ οπό .των κατα τό· πους αστυνομικον άρχον. «Ι ΔΙΑΣΑΦΗΣ-ΙΣ ΕΞ4ΓΩΓΗΣ Τό Υπουργείον των Οίκο· νομιχών εντέλλεται βι' έγκυ· κλΐου τού πρός τάς τελωνεια κάς αρχάς νά τηρώσι αυται διαΐτερον β βλΐον καταχωρή. σεως των βιοσαφήσίων έξα- γωγής πρός αποφυγήν παρα ιηρουμένων αταξίαν καί διά την εύχβρίστέραν σύνταξιν των καταστάσεων των πραγ μστοποιουμένων φορτώσεωγ •ίςτήν αλλοδβκήν. ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΗ Η ΚΑΤΑΝΙΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΑΦΙΧΘΕΝΤΩΝ ΙΠΟΡΕΛΑΙΟΝ Χθές ιήν έαπέραν επρόκειτο νά λήξουν αί διατυπώαεΐς διά νά δο θύθν είς την κατανάλωσιν τα οκο ρέλαια. Κιτά σχετικήν απόφασιν των κρμοδίων οπτ,ριοΐην τα σπο ρέλαια θά προσμιχθοθν μέ έλαιί λαδα χατ' αναλογίαν 17—20 ψ περΐπευ. Έφ' ίσον ή άναλογί» τής πΒΕομίξεως ούιής ΕκανοποιεΙ τό χαταναλωτιχόν κοινόν θά αυνε χιοθς ώ; ανωτέρα άλλως ή πρίι μιξις των οπορελαίων Βά γίνιται είς μεγαλυτέραν αναλογίαν έλαιο λάϊων. Σήμερον θά ίιατεθοθν είς νήν χατανάλωοιν 2.500 ο χ. σπο ρελαίου άνβμεμιγμένου μέ έλαιό λαδον άντί δρχ. 35 χατ' δχβν Ό ΠΚίεδρος των παντοπωλών Έρα χλείου χ. Ψχρουΐάχης παρουσια οθιΐς χ6ες ιίς τόν Διευθυντήν τής Νομαρχίας εδήλωσεν Βτι ιί παντοηωλαι άπαξιιθν νά πωλοθν με χέρδος χαιώτερον των δύα δρχ. κατ' 5>αν τα σπορέλαι» δια
  τεινομενοι δτι μέ τό χαθορισθέν
  δι' αύτκΰς χέρδος τής 1.40 θά
  μιβθντχι.
  ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΧΡΕΗ
  Ό ύπουργός τής Δικαιοσύ
  νης κ. Λογοθέιης ήρχισε κα
  τσρτίζων τόν νόμον περΐ ρυ
  θμΐσεως των άγροτικών χρεΛν
  επί τή βάσει των ιιορισμάτ(ον
  είς τα ότιοΐα κατέληξεν ή με
  γάλη έπιτροπή καί ιίδικώτβ
  ρον κατά ιήν τελευταίαν ού
  σκϊψ ν της υπό την προβδρΐαν
  τοθ κ. Πρω9υπουργοΟ.
  Α1|ίν τί άγορβ μας κυμανθβΐσαι
  χθίς τιμαί των διαφόρων ΙγχβρΙ·ν
  προΐόντον είχον ώ< χατββι: Χο«λτ«ν(/αι α'| «οιότητΜ ·ρ. 19—80 Ψ ..Ι ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ Την εσπέραν τίς πσρελθού σης ΤρΙτης επανήλθεν έκ Χά νίων ό Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Μηνάς Γεωργιάδης, Ό κ. Νομάρχης ανεμένετο χθές την εσπέραν. Η ΑΦΙΞΙΣ ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ ΤΗΣ Α Β,Υ· ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΓΕΟΡΓΙΟΥ Κα6' & πληροφορούμεθα «Ή αύτοθ Β^σΐλιχήΤψηλίνης δ Πρίγ χτ,ψ Γεώργιος είς ιδιωτικήν ουνο μιλΕαν τού διά τό έν Κ, ή τ] τάξει διον τού εδ-ρεσ-ιή^η νά άναχοινώ ση δτι λογΐζεται ιυΐυχής διότι έν τος τβν ημερών θά δοϋς εύχχιρία έχπληρώνωντόνδιαχαέστερον πόθον τής ζωής τού νά έπιθϋΕρθς οίκο γινειαχβς χαί άνεπιαήμως την Κρήτην. Έν αυνεχι α άναχοίνω σιν δτι ή έϋΐχοΐνωνΐα τού μέ τοος άναπητοΰς Κρήτας τιΰς δποίους ώ; άΊομσν μέ χαράν χαί ουγχίνη σιν «ά επανίδη δλους άνεξοιιρέτης δέν θά παραταθή πλέον τής ίβϊο μίδος έντος τής ίποίας θά επι σχεφθϊ τίς κυριωτέρας πόλεις τής Μεγάλονήίδυ χήν όποιαν τέ οον ένοοΐάλγτ]3ε χατά τα μακρά Ιιη χ»θ' & διέμενεν έχτός τής Αύτοθ Βίοιλιχή Τψι, δα - γκτ,ψ Γεωργιος_άφιχθή σεϊ«ι οίνογενιικχβς ιίς Χανιά την πραΐ<ν προοεχιθς Κυριαχή; 11ης τρέχοντος έηιβαίνων των άντιτορ πιλλιχοθ «Ψ*ρί>.
  ΕΝ ΜΟΣΧΑ ΚΑΤΕΣΧΕΘΗΣΑΝ
  ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ
  ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΓΚΕΠΕΟΥ
  ΦθλΝΠΝΤΑ ΤΑ ΔΕΚΑ ΕΞ
  ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΤΕΡΑΙΝίΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Απριλίου (τού «ντα
  ποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Μό-
  σχας ότι εγένετο σήμερον έκεί συντηρη·
  τική κατάσχεσις τής περιουσίας τού συλ
  ληφθέντος πρό τίνων ημερών τέως άρ-
  χηγοΰ τής Γκεπεού Γιακόντα.
  Κατόπιν συστηματικής ερεύνης είς
  την οικίαν τού Γιακόντα ανευρέθησαν
  καί κατεσχέθησαν κοσμήματα καί χρή·
  μχτα άντιπροσωπεύοντα τό ποσόν των
  δέχα έ'ξ έκατομμυρίων λιρών σχερλι-
  νών.
  Λέγεται σχετικώς ότι ό Γιακόντα έ-
  χει καί άλλην περιουσίαν ώατε τό είς
  την κατοχήν τού ποσόν νά ύπερβαίνη
  τό καθορισθέν αρχικώς όριον.
  Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΕΙΣ ΔΕΛΦΟΥΣ ΚιΊ ΟΛΥΜΠΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).Καθ* ά ανακοινούται
  ό Γερμανός ύπουργός τής Παιοείας κ.
  Ρούστ αναχωρεί μεθαύριον Παρασκευ¬
  ήν είς Δελφούί.
  Έκ Αελφών ό κ. Ρούστ θά μεταβή
  είς Όλυμπίαν δια την έγκαινίασιν των
  άναακαφών αί οποίαι θά γίνουν έκεί δα-
  πάναις τής Γερμανικής .κυβερνήσεως.
  ΒΡΕΧΕΙ ΑΠΟ ΧΟΕΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ
  Ρ2ΓΔ1ΙΩΣ
  ι
  « «610ΤΒ1Μ Ι»,
  »; .. ..
  Υ
  Ρ'
  ν'
  14.—
  ·ο.
  ■«ν* ν. ΙηΜ··
  Δέ>
  1*ει·νει
  ΈζαιρετικοΙ
  „ λε·«·Ι «' ■««·«.
  ■λ ||
  ιι
  Μβλι
  Μαλβ§υ|(ο· ««τ- «■. ,. β
  Χαρβθτιια ·οαχ. Ι,Κ
  Κουκοΰλια (ηρα
  Δίρϋστα βόία
  Αρνο&ερρατα <βι*. ■Μ*" 'ώ 401. μ, _<§, Η, 41, ί», .», ΑΘΗΝΑΙ 7 Απριλίου (τού άντα ποκριτού μας).—-Εί; τάς περισσοτέρας περιφερείας τής Πελοποννήσου αγγέλ¬ λεται ότι άπό τής νυκτός τής χθές βρέχει διαρκώς. Ή βροχή αυτή κρίνεται απολύτως ώφέλιμος είς την παραγωγήν έν γένει όλων των Πελοποννησιακών έηαρχιών- Η ΔΙΓΥΠΤΟΣ 1ΝΕΙΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΕΚΑΟΙΗΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 7 Απριλίου (τού άντ- ποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Καΐ· ρου ότι ή Αιγυπτιακήν Κυβέρνησις ά- νεγνώρισε την έκλογή τού Πατριάρχου Άλεξανδρείας αρθεισών των μεσολαβη σασών διαφόρων μεταξύ τούτου καί τής κυβερνήσεως τού Καΐρου. ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΒΤΗΡΙΟΚ ΠΕΙΡ1Ι0Σ ΠΑΡΑΟΕΤΕΙ ΤΕΥΜΑ ΕΙΣ ΤΟΗ Ι. ΜΕΤΑΞΑΗ ΑΦΗΝΑΙ 7 Απριλίου (τ·δ «ντβπβκρι τ·ϋ μα().— Την προσέχη Δευτέραν τ· Έμ πορικόν Έπιμβλητήριον Πειραιώς π«ρ«Θέ τΐι γβδμα πρός τιμήν τ·ΰ πτ«θυη·υργ·δ κ. Ί. Μετα^ά Κβτα τέ) γΐθμα Βα ανταλλα γοδν πρβπίσβις βκατέρωθεν επί τού ίργβυ τής χυββρνήσίως υπέρ των εμπβρικ&ν καί έλ τά{εων. ■ετ|· οκάν •—Μ——— Τιμαί Συναλλανματ·ς Δολλαριον Κορώνα ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 1ΝΑΧ0ΡΕΙ ΑΙΑΚΡΚΤΗΗ Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΓΕΡΡΠΟΣ ορ. ιιιβι—ιιΐ6ι Μ·. —ΗΟ. ■8.1·—18.4· 10- 1.18 α - ι .λ.-. . ■ _ ·· ~.4Ι—Η.7Β Φιβρίνι ·Ολλαν8. „ 61 (τ·ΰ άνταπβκρι »ββ ββ χ Θο«ν>ον
  Μ«ρκ«ν
  Ι4ϋλ
  Ι.Μ—.
  Π-ΜΙ
  ΑΟΗΝΑΙ 7 'ΑπριλΙου
  τοθ μ«Ο·— τ· πρ·βιχές Σ»ββ«τ·ν βιβ«ιοΟ
  ται έκ Μνβερνητικης ππγϋς ©π «ν«χωρ«Ι
  «|£ Κρήτην « πρίγχηψ Γ.ώρΥι#5ι &λλ·« δ.
  πατ·ί αρμοστής, ουνοδε«·μενος ύΐτο τής
  συζύγουτου πριγκηπίοης Μ«ρ(«(,τ·γέν·£ Βο
  νοπάρτ·υ, χαί τβν δύβ τ·υ τίκνων πρίνκη
  η·{ Πέτρου κειί πριγκηπίσσης Εύνενίβς
  ΕΙ( -ρήτην 4 πρίγκηψ θ« ηαραΗΙίνιι |
  ΤΟ ΖΗ
  τ·
  .λ·ύΒηβΐ
  κβ. ηρ·
  -,1ν·μ Ρ
  ββνβλλβγμ·;
  ών Ιμρ
  Ετέβηββν
  μτγην δ««»«
  αι»νδ«·βμ·.
  Ικνς τ« «λΙ
  *«νί χ
  (.1 χατιβλ
  Κ)*» μεγ·λι
  κολυναιν τ β
  ΜΝβν ««· *
  ««λλειγβ*.
  Άλλέπαρ
  φηματα ολ(
  'ΑντιβέτΜ,
  ψ«ν καί νέι
  τη%
  ιμρ ύ»
  εοα κρβτη, Ι
  μ» α»έητε
  νεον την ού'
  •ΙχενομΐΜής
  ι|ν έςεύρεα
  Α«η είς τ· κ
  «•δ οίκον· μ
  ■μο&. Ή Ιδέ
  τει νέ κατα
  Ιδεεφ·;, τάς
  Ιββν καί έν
  Ι«{ τβύλβχιο
  εΐ.αχετικαΐ
  Μδ εΐοήαεις
  ίηλβν, ότι ι
  «ΐκίδου ·ύπ
  »·λ·ν νβ έι
  τ·ύλ«χιατ·ν
  ρβαχίων δια
  «τννται μ»
  «» «ί{ Τ·
  ·»μ«?ννί« Βι
  μακρβν
  Κέψ
  ΧΡ*ν·ν
  «ην λβ>π·ν,
  ·* ϊΐ
  μ
  κειί
  δια τ
  2
  τ·6 γ,νι)
  δι,νβτ#ν
  ιΐμηορ,ΐ
  ί ςύστη
  *Ρ»Υ»·, Ι]
  «£ »αί
  λ·¥«ί μ
  (»,ν „ ,
  β
  ϋειΙ