94123

Αριθμός τεύχους

4538

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

9/4/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ» ?ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοτΐ
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  'Αμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  ΠΑΡΙΣΚΕΥ1
  9
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  Τιμή
  κατό φύλλον
  Δρ. 9
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΑΔΟΥ
  ΐΚϊεϊΙΟΙΣΤΙΤ1ΙΤΙΙ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΜΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
  ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΟΓΗ ΜΑΣ
  Τό ούβτημκ της λβγβμένης
  κλειστής βίκβνβμίας, Τβ οπβί
  αν καθιβ,ρώθη άπό βλα σχβ-
  δόν τα Κράτη τβθ κόομου,
  μΐτά την Εκρηξιν τής βΐκβ
  νβμικτ,ς θυέλλης κατα τό
  1929 πβύήΐτείλησενβιόδηγήοη
  τόν κόσμον είς τό βάραθρβν,
  κοιί τό οποίον κατ' ανάγκην
  ήκολβύθησε καί ή χώρα μας
  εδημιούργησεν ώ; ή?β φυσι¬
  κόν βλλωστε. πλείστα βσχ
  ζηχήμκτα, τα βπβΐαε βΐβκίως
  οέν ήτο ιΰκολον ·δτε> δυνα
  τόν να δινκκνανισθβδν άμ#-
  σως καί προκαταβολικβς έν
  ολαις των ταίς λεπτομερεί
  αίς. Ζητήματα δασμολογικά
  καί ζητήματα νομισματικά
  κοιί νόμοι προστατευτΐΗβί τοδ
  συναλλάγματβς, ύψώνοντο ώς
  πελώρια τΐίχη καί ήμπβδι
  ζ«ν την ομαλήν διιξκγωγήν
  τβν μεταξύ τβν διαφόρων λα
  ών εμπορικήν συναλλαγων
  Ετέθησαν λβιπβν είς έφ«ρ
  μογήν διάφβροι είκβνβμικοί
  συνδυασμβί καί μηχανισμβί,
  ίιτως τβ κληριγκ διά νά&ι
  •υκολυνθι) τό μΐταξύ τβν
  διαφόρων χωρβν εμπόριον.
  Καΐ κατεβλήθησαν προσπά-
  θΐιαι μεγάλαι διά την διευ·
  κόλυναιν τβν διεθνων έμπο-
  ρικβν καί οΐκονομικβν ου
  ναλλαγων·
  Άλλά παρά ταυτα τα προ-
  βλήματα ολα δέν έλύΒησαν.
  Αντιθέτως μάλιστα άνέκυ-
  φ«ν καί νέ·, ζητοϋντα επι
  τακτικβς την λύσιν των. Καί
  σήμεραν ύπάρχβυν πλείστα
  Ιοα κράτη, Ιδίως τα μεγάλα
  πού σκέπτενται νά πρβτεί-
  νβυν την σύγκλησιν διεθνοϋς
  οίκβνομικής διασκέψεως διά
  την εξεύρεσιν τρόπβυ έπανό
  Δοη είς τβ παλαίον ούοτημα
  τοδ βΐκβνβμικβΰ φιλκλευθερι
  ομοδ. Ή ίδέα δέ αυτή φαίνκ
  ται νά κατβκιά καθημέραν
  έδαφβς, τόσον έν Εύρύπρ,
  όσον καί έν Άμερι*»), κ«·
  6ώς τουλάχιστον άναφερβυν
  αί.σχετικαί έκ τβδ έζωτερι-
  κβδ είδήσεις. Είναι *μως πρό
  δηλον, ότι συνεννόησις τβν
  διαφόρων κρατβν επί τοδ έ-
  πιπέδου αύτβϋ ίέν είναι εϋ
  κολον νά επέλθη συντόμως
  τβύλάχιστβν λόγω των τε¬
  ραστίων διαφβρδν Πβύ ύφί
  •τανται μκταξύ των. Καί
  &ν είς χβ τίλβς επιτευχθή
  συμφωνία θά επιτευχθή κβτό
  ηιν μακρβν συζητήσβων καί
  συσκέψεων πβύο' άπαιτήοβυν
  χρόνον πολύν. Κατ' άνάγ
  χην λοιπον, αί συναλλαγαί
  Βά γίνωνται έν τφ μκταξύ ώς
  καί σήμΐρον, δια τβν κλή
  ριγκ καί τβν άνταλλαγδν
  καί διά τβν ίίδικθν έμπορι
  κων συμβάοεων. Φυσικά δέ
  κ«ί ή Ελλάς θ' ακολουθήση
  τό ούστημκ «ύτό κατ' άνάγ
  κην έφόσον. είτε νά ·ξ«ιρι
  65 τοδ γενικόν κανόνβς »Ι
  ναι δυνατόν βύτΐ κοιί «ίδι
  πρωτοβουλίαν, ν' άναλά
  δμως τοδ
  η
  δεινόν πλήγμ* καί θ* ίχκνε
  μίαν άπό τάς κυριωτέρας κα
  αακουοτή. Ιδιαιτέρως δ κ·
  Τσουδερός ο ίχ··ς χειοΐζε
  τ«ι τ« ·1κ·ν·μικά μας ζη^4
  ματα καθώς κα) τα ζή τήμβε
  τα τβν έξ«γ«γδν κχί χ«ο·ς
  ΐίί την φωτεινήν αντίληψιν,
  την ενεργητικόν δράαιν δ
  πέρ των παραγΜγικβν τάξε
  ών κκί τέ) Ιδιαίτερον ένδια
  φέρον αυτού υπέρ τής Κρητι
  κης σταφίδος, άκετρβκηβαν
  ζημίαι καί καταστροφαί κα
  λθ ύ
  τβ
  μίνον ιίς βδτίν.
  ίίν 6γί)τι Ιξιο κυττ»χθί)'ε είς
  τόο χΐθ-ίπτην χυΐ κρ(νιτε μέ αύ
  ό τον §τυτό< σας. *αλί τίς κάλτσις ααο. νά οκηματίζουν φυοαρμό'ΐ τέλβαμα αύτϋς τής έκκρεμέ ί ή οκοία διαρκΐί ζέ αύ;η π·ύ γίνεται είς, βάρος της σταφίδος μας καί ρ βη Ειμπορεί Τέ) ούστημα 6 ημ μς ηργ, 6χι· δημιουργηθή πλείστας βόας διαταραχάς κα τέ* τβ παρελθόν, είς τάς με¬ τ» της Γβρμβνίας Ιδίως συ¬ ναλλαγάς μας <ξ αίτίας τβν οποίων κατ' επανάληψιν η- κιιλήθηααν καί τβ εμπόριον κ«ί ή παραγωγή μβς μ! ζί ί ά ή ργγή μς μ «ς καί καταστροφάς. ΙνΙναι δ* γνωστόν ότι εάν ίέν έπκ νέβαινεν εγκαίρως πρό και- ρ·δ η Κυβέρνησις καί αν δέν εξεδήλωνε τό ενδιαφέ¬ ρον τού καί δέν ένήργΐι μέ την «ωτισμένην Αντίληψιν καί την διπλωματικήν καί οικονομικόν εύοτροφίαν τ·» * ΔιοΐΜητής τής Τραπέζης της Ελλάδος κ. Έμμ. Τσου δερ*ί το αταφιδεμπόριόν μας Ββ ύφίστβτο ανεκανορθι,τβυς ςηρ(«ς. Π·λλ·1 έκ τβν έμ" η·Ρ·*ν Β* κατέστρεφον™ β- λβκληβ ή δέ αί'ίΙναΓνά πληΟ*ώνΐτ«ι'~ίί: Π·ώ «««νονται είς την Γ·ρ ΪΤ™£ £ΐ«ΤΖμ2%% «Ρ·5««««ν καίθά έξαντλη ς ργμης τού τιμίΐς. πραγμα τό οποίον έπιδςδ βεβαίως* δυομκνβς ί διά τάς ενεργείας διευχολυνβιν της ά συνάλλαγβν μ«ς καί την κυριωτέρων Αγοράν Τ«ν τ«Ητβπβίησιν τβν μετ διά την βταφίδα μα;, Αφβδ «ύτβν οίκονομικβν καί νο άπορρθφά τβ μεγαλύτερον] μισματικδν ζητημάτων, ώοτβ ποσοστόν τής παραγ4»γίί?, εί | νά ύπβββηδηθή ή έξαγωγα ναι ΐδκβλον νά εννοηθή πό τβν πρβϊόντων μνς καί ήτο ση ·Ινβι ή «τροσγινβμένη η.Βίτπσ(ς ΤΜν ζημία έκ της ύπβτιμημένπς!τικέδ διά τβύί βύτϊ,ς έξαργϋρώσιως'τοδ μάρ κου. Φυσικβτ, διά την υπόθεσιν αύτην δέν θέλομεν νά επι- ρίψωμεν ευθύνας είς ουδένα. Οΰτΐ καί τό αναφέρομεν διά νά μΐμφββμΐν κανένα. Τό οημειώνβμεν άπλβς διά ν' αποδείξωμεν πόσα κακά ί- χει δημιουργήση το κατ' ά νάγκην καθκρωθέν σύστημν τής κλΒΐστί>ς οίκονομίας κοιί
  νά παρακαλέσωμεν αφ' ετέ¬
  ρου την Κυβέρνησιν κοιί
  τόν κ. Ταουδκρόν νά διευθε
  τήσουν τό ζήτημα τοδτο ώ
  στε νά μην υφίσταται τόσην
  ζημίαν τό εμπόριον καί η
  παραγωγή τής σταφίδος μα;.
  Κοιί πιστεύομεν 4τι ή παρά
  τιμάς.
  παραγωγεύς
  Διατί έκαναλεψβάν·
  ί λθϋ ή δ
  μέν καί αν συγκληθϋ ή δ»
  θνης «ίκονομικη διάακκψι;
  κα) αν άποφοισισθυ ή έπιστρο
  φή' ΐίς τέ σύατημα τοδ οΐκο
  νομικοδ φΐλκλκυθκρισμβδ, ή
  επάνοδος βύτή θ' άργήβα
  κατ' ανάγκην ν ά πραγματβ
  πβιηβή. Καί εν τω μβχβξύ
  φυσικά έχομεν ανάγκην νά
  τακτβπβιήβωμεν τάς μετά
  τβν ξέων οικονομικάς κ«ί
  εμπορικάς σχέσκις μας κοιτά
  τβν καλύτερον δυνατόν τρό
  πον διά νά κΐμηοροδμκν καί
  νά ζνμεν μέ κ&κβιαν ανΐσιν
  καί ν' άπβλαμβάνβυν οί πά
  ραγωγοί μας την πραγματι
  χήν τιμήν τβν προιόντων
  κλησίς μας αύτη θά γίνη εί τοδ όλοχρονίου μέχθβυ των,
  Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
  ΠΟΣ θλ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΗ
  Η ΑΜΕΡΙΜΝΗΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΑΙ.
  ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ -ΡΑΙΟΚΟΣΜΟΝ
  ΆμιριχανΙς ουγγραφιΰς δίϊιι
  είς τας αναγνώστριαί ψ
  λΕ
  οί όπαΐϊΐ θέλουν νά
  ευτυχίαν των. Άρχίζιι άπό
  τάς χοσμιχάς τ»ν σχέσει!:
  Μάθετι, συνισ ? ιίς την δπη'ί
  Τ( ιίν σας νά ψιύ5ιται μέ χάριν
  χαί μέ πειθώ. Εισί θά σας ά
  άπό τιυς φορχιχβύς επι
  σχέπτας.
  χαΐ τίς τύψπς τού.
  Γινιτι αγγιλος γλυνύιι,τος χαΐ
  ιυ/ενΐας πρός τάς γυναίκας μέ
  τας οποίας φαίνεται 8τι ένδιαφέ
  ρεται. "£τοι είς τό τίλος θά οΛς
  προτιμήσοον άπό ίχιίνον.
  Μή τόν άφΐνιται νέ ίμ;λζ γιά
  τό πάχος χά» γιά τή» φϊλίκρα
  τού πιΐσατί χον μέ διπλβματιχόΐΤ)
  τα δτι είνε χαλλίΐιρα νά χίμη χά
  λί
  Κάμετε κατάλογον τβν διδλίων χι διά νά χά προλάβη.
  χά οκοία α&ί δανείζουν χαί σΐείλε Έχλέξ«τι ώς όδονκΙατοό*ν α*ί
  τέ χους χας ιύχαριστίνς σας ' ' ι " "' Λ
  δίποτι τα διδλ'α.
  Φι6γιτε εγκαίρως δια ν
  πληχτιχή ή συγχέντρωΐΐς ιίς
  οποίαν παριυρΐσχεαθι.
  "Ο τα ν ιΐ προαχεχληαένοι ...
  παρατιίνουν χήν παραμονήν των θά μάθη δτι ίέν ι(νε 6 μδνος που
  πέραν τής πρώιης πρωϊνής άρχί χαταχ^Αιοιι χ*)ς δπομονής τβν -?ι
  σατι νά χασμβαθι χαί εάν δήτε λ»ν.
  δτι έπιμένουν άχόμη, εμφανισθή 'η
  06 Ινα νέον χά Ι ωραίον. ΘΛ γεννή
  αετε είς τόν σύζυγον σ*ς μίαν ι
  ε ινι κίνδυνον ζιιλοτυπίαν.
  την Κάμετε τον νά περιμένη δΐο τό
  διιναιόν περισσότερον, δταν Ιχεχε
  σας ραντιβοΰ σέ χανένα κέντρον. "Εισί
  μ
  τε είς τό οολόνι
  σχς
  μη μφ)
  μέ τό πενιουίρ
  Προτιμα'τι νά περάσετε τή 6ρα
  δυά σοις ιίς τό σινιμτ, έστω χά Ι
  άν ιΐνι χακή ή ταινΐα, παρα είς
  γυναιχιίαν συγκέντρωσιν.
  Δίχισθε σ6μφω^α μέ χήν διάθι
  σιν χαί ρέ χον πρι ϋιτολογισμόν
  αχς, χωρίς νά σχέπχισθι χΐ θά
  πή χό πιριβάλλον σας.
  Εάν Ιχιτι σύζυγον, θαυμάζιτι
  χό χίψιμο τβν μαλλΐβν τού, μή
  χατηγοριΐτε χό χισιοθμι τού, Ι
  στ» χαί άν έχη τα χαχά τού χά
  ι.
  Κάμετε χον νά πιστεύση δτι ξέ
  ρει νά μαγειριύη ηερίφημκ χαί
  νά έταιμίση τό χραπίζι γιά χιΰς
  φίλους τού.
  Οροειδοποιιΐτε χον εγκαίρως
  πέτε ιΐνε τα γινέθλιν, ή (ορτή
  βα(, ή ίηίτειος χοθ γάμο» σβς.
  9ά προλάβΐΜ |ι«( τΙ( γχά·«
  λια.
  Ενώπιον τρίτον σςιμφωνεΐτε
  πάνχοτε μαζί τού, δταν βμως εί
  σθε οί 66ο μανοι &ρισιηρ!ξατι μέ
  σταθερέτητα την άίΐιψ!ν άχι.
  Νιύνισϋι χαλά μίσα ιίς τό σπτ]
  τι. Φβριίτε φορέματ» πβύ οβς πή
  γαίνουν. ΚαλΜτιρα Ινα χαλοχα
  μωμένο φόρεμοι παρά πένχε χαχο
  •τιαγμένα.
  'Αντιϊρίσϊτι χαχά τής έπιθυμί
  ο?ς, ή δποία αβς χαταλαμβάνιι χά
  ποτι νά φορέσιτε βλα μαζί τα χο
  σμήματά σας.
  Φ^ίβτε πίντοτι έσώρρουχα ηίί»
  Ι έν θά οΑ{ έκαμαν νά χοκχινίζε
  τε εάν οβς ετύχαινε χανένα άτύχη
  μα είς τόν δρόμον χ·1 ιίστι διτο
  χριωμένη νά χά έμφανίσετε ιίς
  χανένα Ιατρόν 4) χανένα αατυφύλχ
  κα. Μή, λησμονΐντι ποτέ δτι Ινας
  Ιξυπνος σύζυγος ίέν συγχωρεΐ την
  άτ^μιληοίαν είς την ονζυ<5ν τού, ί5(»ί βχαν πρίχιιτβι πιρί κραγ •Λ Μή )έ-ι πιτ| ίδη είς τΑζ φ( %ς -ής τό άκοιβές π^σόχ Π'ί» έ8α η* ήκτε γιά 'ή' τουκλέττκ 3«ς. Μ4 δποχωσεΐτι ποτέ ιίς τίν τχειρασμον νά φοΐή'ε τα παλαιά ή τα μιταχΐΕοιο,,ιέν* φιοίμϊτά σ>ς
  τό Πίϋίί μέ την α<ίψ:ν δΐι δέ< Π ίί χε ι τα ι να α& ίϊ^ χανείς. 'Αγοοάζιτε πάντιτι την «οέιιτ. την πούδοατ, χο οεύ', τα χα>λ>ντι
  χί σχς ποΐν αΛ. τελειωΐ^υν.
  Μή χοΤ)3ΐμ·5Π'3ΐιϊ|:ε π·ί'έ την
  τοόδ;»; πιυ σα"ς ίδώ^ηιε ή πε^*
  ρά αίς την πρωτοχοινιά. Δέ/ ιΐ-ι
  αυτή πιδ σδ; χΐ;ε άζτται.
  Μή ιιένιτι το ίυάδυ είς τό· χό
  αμον δταν άνχιλαμδίνεοθε δ π $ρ
  χ!ζει τέ πρίσωπί οχς νά χάνη
  τή δρίσ·ά τού («τω χαΐ ί* μκχι
  γιάοεσθι συχνά.
  Μή έπιτρέπιτε νά Γβς χυρΐεα
  ση τό πάχοί, ΐίιε ή δ«·ηρία: Τό
  οβμα αχς θά οβς προδώοη
  ΟεριποΐιΙιθε πολΰ οιιχνά τα
  νύχια σας. "Ενα πιριποιημένο χέ
  ρι ίξίζει περιοσίτιρο άπό πολύΐι
  μο δαχτνλ!8ι.
  "Εχιτε ιίς τό οπίτι σας τουλάχι
  στον δυό άναπαυτιχά χαθίαματα
  ύ νά σβς δίδουν διάθεσιν γιά
  Φρεσχάριτι χά Ιηιπλά σας χά
  θε πέντε χρίνια. Μιά χαρίχλα μέ
  σπασμένο πίδι οβς κάμνει νά αί
  σθανθή'τε άηδία γιά τό σπίτι σας
  ηερισσό'τερον άπό τους λεγομένους
  σοβαριΰς λόγους.
  Μή γίνεσθε δούλη ττ)ς σχδνης.
  Καλλίτερα νά χαθαρΐζετι χά Ιπι
  πλά σας χάθι δόο μερίς (είς χά
  τβίχους τής Άμεριχής απευθύνι
  τκι ή συγγραφεύς παρά νά μαρα!
  νιται τό πρόσωπον σχς μέ τό ξι
  σχόνιαμα.
  Κάμιτε την τουαλέκα σας χω
  ρΐς νά ο&ί βλέπη δ σΰζυγδς σας.
  Άΐτολιμδάνετι δσο τό δυνατόν
  περισσότερον τάς χαλάς στιγμάς
  τίς οποίος ο«ς !(8ιι ή ζωή χαί
  προσπαθιΐτι νά /ηομ?νΐ)τι έκιΕ
  νπς πού σδς γηοάσχουν. 'Ακολαιι
  θεΐτι δΐαχριτιχά αήν μόδα. Μή
  την άχολουθιΤτι ποιέ μέ σνομπι
  σμόν ιυΐι μέ δπερβολάς. "Ετσι
  θά ζήσετι ι&χαρΐσΐημένη χαΐ θά
  χατασιήσιτε ΐυχάριστη την ζωήν
  τοθ πλησίον σχς.
  ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑΤΙ
  Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΨΪΓΕΙΟΥ
  ΠΡΟΗΚΟΨΕ ΕΙΣ ΤΟ /ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ
  ΤΟΥ ΠΡΟΙΦΕΡΘΕΝΤΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ
  Διαφοτιστική έτπστολή τοθ 'Υττοδιοι-
  κητοΰ της Άγροτικής κ. Άλιβιζάτοο.
  Σχετικώς κρός τβ ζπτημ» της «ατβΌχβυής Ψυνείβυ
  έν τή πολΐι μ«ί, μέ Τ© Οποίον ήβχολήθπ κατ' 1
  πκνάληψιν ή «'ΑνβρΒ&ιβΐΐ' μά{ έατολη 0<τ* τοθ Ύ ιτβδιοικητβυ τής Άνρβτικης Τραπέζης κ. Μίΐβμπη 'Λ λιθιζάτου έπιστολη αββαρωτάτβυ κιριεχομένβυ. Την επιστολήν τοθ χ ΎποδιβΐΜητοΟ της Άγρβτικής Τρ» κέζης Αημοοκύομΐν άμεανς κκτωτέρΜ βύτβυαίαν μέ την βεβχιέτητχ ίτι 6&γαι ουντΐΧοΰμΐν <Ις την έηανος κίνησιν τοθ ζΜτΐΜ«ιτάτ·υ τούτβυ ζητηαβτος χά Ι είς τίιν προώθησιν τ&ν «ραοίίΗν πρός άμισον επίλυσιν αύτο&. Ή έπιστβλη τβδ χ. Άλιβιζάτβυ Ιχιι ουτ&»(: ΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΙ. ΙζΙς δ^ας σχεΒόν τας ιιό λβις τής Ελλάδος ήοχισεν α¬ ληθής σΐαυροφορΐα διά την 8η ιιιουργΐαν συγχρονισμένων βι- βλιοθηκΰν καΐ λαϊκΛν Πανβ- κιστημ'ων καί δια την άνάλη ψιν προσπαθείας πνευματικάς έξοψί>σεως τοθ λσοθ μας. Έ·
  Βώ υόνον ((ς την πόλιν μας
  πού Εχομβν μίαν β βλιοθήκην
  θαυμασΐαν, κληροΒότημα τοθ
  αειμνήστου Βικελα καί τόσων
  άλλον Φίλων τοθ Ηρακλείου
  ' γίνεται τίποτα οιά ν9 άγα
  πήση 6 λαί,ς τό β,βλίον. Ή
  ββλιοθήκη στεγάζεται είς μί¬
  αν αθλίαν αποθήκην ψυγείον
  χον χειμΔνα καί καμΐνι ΐό κα·
  λοκοΐρι, δπου δέν συχνάζουν
  «αρα ολίγοι μικροΐ μαθηταί.
  Δέν νομΐζει λοιπόν ό Δήμος
  δτι Εχει χρέος ν' άνακαινΐση
  την βιβλιοθήκην αυτήν, νά την
  βγάστ) είς κατάλληλον οΐ«η
  μα καί νά την κάμη κττ|μα Β-
  λου τοθ κοινοθ; ΉμβΤς τό νο¬
  μίζομεν επιβεβλημένον.
  ♦**
  ΑΙΓΥΠΤΟΙ-ΚΡΗΤΗ·
  Άπό τος Άθηναϊκας έφη
  μερίδας πληροφορούμεθα δτι
  τό ΰφυπουργεΤον Τύπου κα(
  ΤουρισμοΟ ίδρυσεν έν 'Αλε
  ζανδρε α γραφείον ΈλληνικοΟ
  ΤουρισμοΟ. "Ας έλπΐσωμβν
  λοιπόν δτι χάρις είς τό γρα
  Φεΐον αύτό θ' άναπτυχβ{{ τού
  ριστική κίνησις κσΐ μβταξύ Αί
  γύπτου καί Κρήτης, άφοθ άλ
  λωστε ή Αΐγυπτος διαιηοβΐ
  τόσον στενάς εμπορικάς σχέ
  σεις μέ ι ήν νήΌόν μας καί φι
  λοζενεΤ τάσους Κρτ)τα«, οιακρι
  •Αθήναι τρ 3-4—1937
  Κι Διενθνντα τϋς α'^νορθύσεεις».
  Είς τελευταίον δημοσιβυμά
  σας ζητεΐτε πληροφορίας έτΐ(
  τής υποθέσεως τής κατασκευ
  Γ]ς τοθ ψογϊΐου είς τόν λιμέ
  να Ήοακλείου καί άνησυχεΐτε
  διότι βλέπετε προσεγγΐζουσαν
  την νέαν εσοδείαν χωρίς τ!
  ποτΒ επί τοθ σηαεΐΌυ τούτου
  νά 6χη γΐνβ.
  Μολονότι νομ'ζω, δα τα
  γεγονότα είναι γνωστσ, επι
  τρ/ψϊτέ μου νά οβς πΧηοοφο
  ρήσω, δτι ή Άγροτική Τράπε
  ζα είναι πρόθυμος καί ετοίμη
  νά χορηγήση το σχετικόν βά
  νειον κα( νά αναλάβη την
  εκτέλεσιν τοθ έν λόγω ίργου,
  υπό τόν απαραίτητον δρον νά
  χορηγηθβ είς αυτήν κατάλλη
  λον γήπεδον διά ν ήν άνοικο
  δόμησιν τοθ κτιρΐου.
  Δυστυγώς, μέχρι χοθδε ή
  Λμενΐκή Έπιτροπή δέν ήδυνή
  θη νά αποφασίση επί τοθ ση
  μείου τούτου, τό δέ προσφερ
  θέν γήπεδον είναι τελε'ως ά
  κατάλληλον ί(ς τρόπον ωστβ,
  ίνα χρησιμοποιηθ() διά την ά
  νέγβρσιν κτιρίου, βά άτΐή'βι
  την κατασκευήν τΟς προρ>ή
  τος τοθ λιμένθΓ. Δα την κα
  τασκευήν δμως τής προβλήτος
  η, ή Λιμενική Έπιτροηή
  προβάλλει την άξ'ωσιν τής,
  ίκ μέρους τής Άγροτΐχής Τρα
  πέζης, χοοηγήσ?ως τοθ σ<εη κοθ δανΕίου, πραγμ« τό όιοΐ όν έκφεύγει των σκοπόν τής Τραπέζης άντιτιθέμενον είς τό Καταστατικόν σύής. Αύτάς δέ είναι καί 6 λό γος διά τόν οποίον τό Διοι κητικόν Συμβούλιον άνέβαλε την λήψιν αποφάσεως, έν άνα μονΜ τής επικρατήσεως νέων σκίψεων παρά· τ{) Λιμενικβ Έ πιτροπβ Ηρακλείου. ΓνωρΙζω γο φιλοπρόοδον τοθ τόπου σας καί δι' αύτό εΤμαι (είβαιθΓ, δτι τό ζήτημα θέλει έκανεξετασθή μέ δλην την έπιβαλλομένην , προσο χήν καί δτι θά θελήσητε νά συντελέσητε καί σεΐς οί Ήρα κλεισταί είς την ταχεΤαν εναρ ξιν τοθ σχετικοθ Ιργου διά τής παραχωρήσεως καταλλήλου γηπέδου. Περιττεύει νά σάς προοθέσω πόσον καί προσωπι κΛς έν προκειμένφ θά χαρ©, διότι θά μοθ δοθθ ή ΐύκαιρία νσ συντελέσω είς τό νά γίνη ^ ά τι τι χρήσιμον είς τό άγαπη τόν μου Ηράκλειον. Μέ φιλικά σίσθήματα ΜΠ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ νομένους καί είς τό εμπόριον καί είς την βιομηχανίαν καί είς τάς επιστήμας καί τα γράμματα. ΕΥΧΑΡΙ2Τ0Ν. Είς τούςΒόρρους (Βρύεται κα(?ώς πληροφορούμεθα τό πρώτον συνεταιρικόν έλαιουρ γβΐον μέ την ενίσχυσιν τής Άγροτικής Τραπέζης, παρό- μοια δέ έλαιουργεΐα πρόκει- ται νά (δρυθοθν δπως μάς έ- βεβαίωσαν καί ιίς πλείστα αλλα διαμερΐσματα τοθ νο μοθ μας. Τό πράγμα είναι εύ χάριστον διότι καταδεικνύβι την επιβολήν τής συνεταιρι- στιχής (δέας μεχαξύ χον άγρο τον μας άφ' ενός καί την Εμ πρακτον εκδήλωσιν τής Άγρο τΐκής Τραπέζης υπέρ τής έ· λαιοκαραγωγής μας άφ' ετέ¬ ρου. Χάρις δέ είς τα έλαιουρ γεΐα αΰτά θά έξασφζλισθβ καί ή καλή ποιότης τοθ ελαί¬ ου, έξ Τσου σπουδΐία δσον καί ή παραγωγή μεγάλης πο¬ σότητος ή όποΐα δι* εφέτος τουλάχιστον φαίνεται έξησΦα λισμένη. εχει άφιβρώσει δλας τού τάς δυνάμεις καί τάς '<ανότητας. ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ ΧΙΟΝΙΑ- Ό κχιρός αυνιχίζιται ψΐ· χρός χά Ι βροχιρός επί ημέρας τώρα, παρ' 8λον δτι ή άνοιξις μί{ ήλθεν άπό πολλιθ. Καί χό ψ3χος χαΐ ή δροχή ώφιλοθν χαΐ ίέν βλάπτιι χαί &ι παρατκθοθν. 'ΑλλοΟ δμως χαί είς αύιά χά γιιτονιχά μας Κράττ] ο χαιρός ίέ* περιορίζιται είς ά- πλήν βρβχήν μίνον. "Εσχρωσι χό χιόνι ώςιΐν νά ι Ινα ι Ίχνουάριος! Καί Ιισι έκ«ντ]λθιν 6 χ·ψώ< πρίν άχομη νά χάμη χαλα-χαλά επίσκεψίν της ή άνοιξις. "Ας ελπίσωμεν δμως 8τι 6 χιονιβς δέν θά μας ενθυμηθή. Δίδη εάν πέση χά Ι έδβ χιβνι, τότε ή διν- δροχαλλιέργιια χαί ή άμπιλουρ· γία θά δποσΐοθν ανεπανορθώτου χαταστροφίς. ΤΑ ΖΥΓΜΙΝΒΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ. Ή άφιξις τοθ 'Ιΐπιθεωρη· τοθ τον Δημοσίων έργων είς την πόλιν μας διά την παρα¬ λαβήν ωρισμένων έργων, ελ¬ πίζομεν δτι θά συντελέση καί είς την διαπίστωσιν των συγ¬ κοινωνιακόν μας άναγκον χσί είς την συνέχισιν μέχρις αποπερατώσεως των κυριωτέ ρων τουλάχιστον όδικον άρ· χηρΐων. Καί την έλπΐδα μας αυτήν χήν σιηρΐζομεν είς τό έγνωσμένον ενδιαφέρον τοθ κ. Ξανθοπούλου υπέρ χον συγκοινωνιακόν ζητημάτων χή*ς νήσου μας, διά χήν (<α νοποιητιχήν λύσιν των οποίων ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΪΜΟΥ. Ελπίζομεν δ τι δλοι γενΐ κάς εί κάχοικοι θά θελήσουν νά συμμορφωθοθν πρός τάς συστάσεις καί τάς ϋποδεΐξεΐς τοθ ύγειονομικοθ κέντρου διά την τήρησιν τής καθαριότητος. "ΑλλωσΓβ χό ζήτημα χοθτο ά φορα πρωτίστως τούς ίδίους. Διότι έφόσον θά βιατηροθν την χαθαριότητσ, θά είμπο ροθν νά είναι βεβαιοί καί περί τής διατηρήσεως χής ό γείας των. Άλλά ή καθαριό της τής πόλεως βΤναι καί ζή τημα εμφανίσεως είς τα δμμα τα των ξένον, ζήτημα βηλα δή πολιχισμοθ. Καί έφόσον θέλομεν νά θεωρούμεθα πολι χισμένοι καί νά είμεθα πράγ ματι, οφείλομεν νά φροντίζη μέν πρωτίστως διά την καβα ριότητα τής πόλεως.
  !·♦
  Ι*
  Μιά πβντάαορφη
  είς §να τόπον μυστηρΐου
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ,-Σήμερον τό άρ
  στούργημα: «Ή μικρή ΚατερινοΟ·
  λα» μέ την ΦραντζΙσκα Γκάαλ.
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό άριοτούρ
  γημα «Άντώνιο Άντβέρσο».
  Σημ, Δευτέρα, Πέμπτη, Σάββα
  τον είς τάς 6 μ. μ, άπογευματινή
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον τό αύτο-
  τελές Εργον «Άτρόμητος άΐροπό
  ρος» καΐ τού έττεισοδιακοθ "Τώ φάν
  τασμα τοθ αέρος τα έπβισόδια 2,3.
  .ΜΙΝΩΑ'
  ΆριΒμ&ς τηλίφάνου 221
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τ β μεγαλούργημα τοθ
  αίδνος μ«ς:
  ΑΙΤΒΕΡΣΟ
  ντέ Χαβιλκντ
  Φρέντερικ Μάρς
  ΕΤνσι τΑ δνομα ττοθ 80»
  θηκβ σ' ενα θαιΒΙ κακής
  ώρατ, σ' ενα ε«.θετο, σ'
  Ινα νόθο...
  Ένα κραγματικό άρι-
  στούργημσ, ποθ τΐεριλαμ·
  βάνει ίκτός άλλων, τίς
  περιτιέτειες ενός άνθρώ-
  που ποθ κάθε φαρά τοθ
  προσμειοιοθσε ή ευτυχία,
  γιά νά τόν ρίχνη πάντσ
  στό μσρτύριο καΙ τή συμ·
  φορά.
  Λίαν πρ·αιχ5ς:
  Ό Μΐνηματογραφικός
  κβλοοαος: ΒΙΒΑ ΒΙΛΑ
  «Κβπταιν Μπλσύντ»
  Σπμ- Δευτέρα, Πεμπτη,
  Σάβ0κτο ■!{ τάς 6 μ. μ. άκο
  νευματινή.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  10 ΗΕΙΡΕΛΑΙΟΚΙΙΝΤΟΙ ΑΗΙ
  "ΑΙΡΟΟΟΑΙΣ,,
  •Αναχωρεί *> Ήρ«χλΐ(
  •ο έχβατην ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  βρ*δ« κατ' ·ό8ΐΙ«ν ΠΕΙ
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ κροΛ Ρε¬
  θυμνον, Χανιά, Πειραια,
  Εύρον, Πείρον, Ν«,·ν.
  Ηρα·τορ·1«.ν ΑΙΝΑΡΑΑΚΗ
  . 1-41
  Η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙλ
  (τ·δ μαιευτηρίο» τή. Κάς
  "Ελενα; Βενιζέλον) Δν.{
  ΚΑΤΙΝΑ Ν.
  ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ
  οέχεται τάς επιτόκους
  εν τή οΐκία της οδοί.
  Λασΐ|θί·υ.Β«Λι6»—Τζαμί.
  'Βραι εηισχεψεε.ν ,9-12
  3-7.
  Ε.ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ παρά την λεω
  φόρον Κνωσού οΐκΐα νεόκτιστος
  άπαρτιζομένη έκ 4 δωμάτιον, κου
  ζΐνας και λοιπων χρειωβών, (λβκ
  τροφώτιοτος μεθ' Οβατος. Πληροφο
  ριαι «Καφενειον Μινώα» Α. Μβρ
  «αμανολΦθ]·
  ΔΥΟ ΑΑΕΑΦΟΙ
  ΔΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  213
  Τοθ Ποοοηέρ Μεριμε.
  Ό λοχαγός πηρε άπό τή
  ζώνη τό θϊότερο -ιστόλι τού
  κ«! τό γέιιισβ. Αότό τό κ(
  μα κι* ό ίλσφοός θδριβος τής
  σκανδάλης, βννοήθηκαν πολο
  καλά Ό σψαγέας πέτσξε τό
  βαυλό καΐ τό εβαλε στά πό·
  Ό Ζ5ρζ Βέν καταδέχθηκΒ
  νά πυροβολήση. "Εσκιοψβ, έξη
  ίασε τή ξαπλωαένη κστβ γή"ς
  νυναΐκα, κσΐ εΤβε *©ς ήτσν
  κβθσμένη Ή σφοΤρα την εΤ/,ε
  τρυττήσει πέρα ώς περα* τό
  παιΒΙ τη<·, μέ τα χέρια περα σμβνα γΰρω στό λαιμό της φώνσζε κι' Εκλαινε- ήταν χω μένο μέσα στό αΐμσ, άλλα άπό θσθμα 6έν εΐχε κληγω· Ό λοχαγός κοπΐασε λίγο γιά νά τό τραβήξη ατΐΛ τ μητίρα τού, πού την ίσφιν γε μ' δλη τού τή δύναμη, δ στεοα τό τύλιξε μέ τό μαν- δύα τού· κι' έπειΒή ή συνάν τηση πού ίκανε τόν φρονΐμε ψ>, ηήρε Από κάτω τό κσπέλ
  λο τοθ πεθαμένου, ϊβγαλβ ά
  πό επάνω τόν ασπρο σταυρό
  * αί τόν έβατλε στό δικό τού.
  Μ' ούτον τόν τρόπο κατώρθω
  σε νά φθάση °τό σκΐτι τΡ,ς
  κόμησσας χωρΐς νά τόν συλλά
  0ρ κανένας.
  Τα Βυό ά&έλφια επεσαν δ
  Βνας στήν άγκαλιά τοθ άλ
  λου, κι' έκρατήθηκαν κάμπο
  σο άγκαλιασμένα σφικτά χω
  ρΐς νά αποροθν νά προφέρουν
  λέξη- Τέλος 6 λοχαγός τούς
  ΐτληροφόρησε μέ λΐγα λόγια
  σέ τ( κατάσταση βρΐσχονταν
  ή ττόλη. Ό Β°ρνάρ καταριων
  ταν τό βΛσιληά, τοός Γκύζη
  Βες καΙ τούς παπάδες' ήθελε
  νά βγ(| ίξω χαΙ νά προσπα
  θήση νά ένωθ(| μέ τούς άδελ
  φούς τού, αν Βοκΐμαζαν που
  θενά,ν" άντισταθοθν είς τούς
  έχθροος των. Ή κόμησσα Ι
  ^?ινά καΐ τόν συγκρατοθσβ·
  τό δέ πσιβ! Φώναζε κα[ γύ
  ρευε τή μητέρα τού.
  ΆφοΟ Ιχασαν πολλή ωρα
  νά κλαΐνουν, νά φωνάζσυν
  κσί ν' άναστανάζουν, ΙιρΒτιε
  λοο νά πάρουν μιά άπόφα
  ση Όσο ν'ά τό παιδΙ, πά
  οήγγειλαν οίον έπιστάτη τής
  κόμησσας νά βοβ μιά γυναΐ
  κα γιά νά τό φροντίση,
  (συνεχΐζεται)
  ***
  Ι ΙΙΗΙΪΙΙ1ΙΝ·!!
  ΠΟΥΑΑΚΑΚΗ
  Έξασφαλίσας δι' ε¬
  φέτος έκλεκτην συλ¬
  λογήν των μεγαλυ
  τ έ ρ ω ν κινπματο-
  γραφικών άριστουρ-
  γημάτων τής παγκο
  σμίου παραγωγής,
  παρουσιάζει σήμερον
  την μεγαλειτέραν δή
  μιουργίαν τής χαρι-
  τωμένης Ούγγαρέ-
  ζας:
  ΦΡΛΝΤΖΙΣΚΙΣ ΓΚΑΙΛ
  χ«1 τβδ
  ΧΑΝΣ ΓΙΑΡΑΐ
  είς την Βιεννέζι-
  κπ Όπερέτταν:
  Ν
  ΚΑΤΕΡΙΙΟΙΛΑ
  Μουσική:
  ΜΠΡΟΝΤΣΚΥ
  'Εκτ·( πρ·γραμματο(:
  Ποιραμβφνντ (ί
  Π)ΣΚΕΥΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 6.11—Δύσις 6 46
  »ΦΦΦ»ΦΦΦΦ·»·»ΦΦΦΦΦΦ>ΦΦΦΦΦ,ΦΦΦ> Φ ο··*··· >φφφφφφφ>· ·*»
  Ο ΤΟΠΙΚΙΖΜΟΖ
  —Τό τοιτικιστιπό αΐσθημα είνε
  τό χειρότβρο μοθ δλβγεν άλλοτε
  6νας συμπολΐτης πού εΤχε πικράν
  πείραν τοθ ιτράγμστος.
  , Κσί βΐνι όμολογουμίνως τό χει·
  οότερο. Τό Βυοτΰχημα 6έ είνε
  βτι τό αΐαθημα σύτό, άπό δλην Ι-
  σως την Έλλαδα, ευρίσκει μεγαλυ
  τέραν πέρασιν ή τροφοδοτεϊται πε
  ρισσόΐερον—καΐ άπό έτων—είς την
  Κρήτην.
  "Εχω 6«' δψιν μου τό προχθεσι¬
  νόν επεισόδιον τής Ρεθύμνης —ή ό-
  ποία τΐαρα τό &τι φημίζεται ώς πό
  λις των νΡαμμ*των—6έν στερεΐ-
  ται ατυχώς των κακόν τής..,. ά·
  γραμματωσύνης.
  θσ πήτβ Οτι τούς φιλάθλους
  τοθ Ηρακλείου δβν έλιθοβόλησαν
  παρσ μόνον ('άνυιόπαιΒε,ςΐ. Άλλά
  τό γεγονός Βέν είνε ή πρώτη φορά
  πού συμβαίνη χωρΐς νά κινηθοθν
  —αποτελεσματικώς τουλάχιστον —
  οί έγνράμματοι τής Ρεθύμνης.
  —'Αλλα μήπως πταΐουν καΙ αό-
  τοΐ; υπενθύμισεν £νας γνώστης
  τοθ έτΐεισοδΐου. Ό ΐοτιικισμός εΐ·
  νέ ττάθος, βίτσιο.
  Δέν ώμιλοθσεν Φυσικ4 ό ανθρω·
  τίος μόνον δια τούς ΡεΘυμνΙους.
  Όλοι οί "Ελληνες άλλά κοΐ δλο< έπανσλσμβάνω οί Κρήτες εΐδικώ· τερα, κατέχομεν είς μέγα βαθμόν τό βίτσιο αύτό. Αλλοίμονον άν Θε λήοης νά σταδιοδρομήοης ΐξω άπό τό νομό ί) τι'ν έπσρχΐα σου: ΒρΙ- σκεις συχνά τό διόβολό σου Αλ¬ λοίμονον άν Θιγοθν ζητήματα Ιδι¬ αιτέρας τοπικής σημασΐας άλλά διαφορετικήν διά δύο νομούς, δύο έπαρχΐες, δύο χωρία. Καμμία λο· γική υποχώρησις. "Αγών λυσσώ· δης, κάποτε μέχρις αΐματος. "Ας τεθ{) λοιπόν ίνας φραγμός—χάριν τοθ ένιαίου Κρητικού συνόλου κοΐ των έκδηλώσεών τού κοθε μοοφής: ΕύγενιΊς τοπικινμός ναΙ, χυδαΐος δμως δχιΐ Ό Άλλβς ΤΙΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ -ΣΑΣ ΖΤΑ ίΙ,ΛΛΙΚΙΩΤίΙ —Ό νίος Άγγλικός νόμος αερΐ στρατιωτικάς θη· τι(αο· Καταρτίζει έν 'Αγγλ'α δ νίος νόμος περΐ στρατιωτικάς 6τ)«ίας, δ δττ&ϊτς πρίχειται νά διτοβληθξ συντίμως πρός ψξφΐοιν είς την Έ θνοαυνίλευσιν. Δι' αύΐοθ κ"<δεεί χά Ι γυνοΐ<ες άπο τοθ 18ου μίχρι τοθ 65ηι Ι*ους τής ήλιχΕας των δποχρεοθνται νά παοίσ/ουν τάς δλκάς καΐ ηθικάς υηηοεαΕας την διά την άμυναν ττ]ς /ώρας. Έν καΐΓφ πολέμου, έφ οί άνδρες 6α μίχωνται λ£ γυνοΤ<ες χαΙ οί γε ροντίτεραι £<ι μόνον θά τούς αντι κοθιστεθν είς τας εργασίας την, ίλλά θά έκτελοθν χαΙ βοΐ)θτ)<ι«άς δηηρΐσΐας είς τα μετδπισθεν. Διά τοθ νόμου ηροβλέπεται ή έκπαΕ- δευαις τβν γυναιχ&ν είς τάς 6β*ι- ταύτας δπηρεοίας. —Ή κηδιία τοθ βασιλέως των τσιγγάνων. Είχεν άναγγελθ^ πρό ημερών ή ϊολοφονία τοθ «βαοιλέω;» τβν 30 γιλιάδων τσιγγάνων νί)ς Πίλ» νίας Μϊίθΐΐοιι Κβίΐχ. Κατά την χηδείκν τού ιί{ τό νΐκροταφιίο των Καθολικ&ν έν Βκραοβία εγέ νοντο σοβαραί ο<ψ&1 προκληθιΐ- οαι έχ τήί σορροής «πείρου πλή θβυς πείΐέργων. 'Αρχικβς εί α θιγγανοι ίοχίπευαν νά άποϊίοουν είς τ4ν νεκρόν «βαοιλιχάς τιμά(>
  4λλά προοέκρουααν είς την ού·
  στηράν άπαγέρευοιν ττ]ς α-
  οτυνομΕας. Πάντως την κηδείαν
  λύθ &Ι
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  Τοδ ΚΙΡΕΚ ΗΑΟΟΑΚΡ
  »1ον
  Ή Άγιίοχ Ιγέλααε χαΙ αλλϊ-
  ξε αμέαως Ηέιια χω Ις νά έ<τ'- θετκι. Δέ* ή^ελΐ ακόμη νά δείξη στον Αιό ποία ήταν καί μ α; εΐ- πε μίνον 8ΐι εΐχε δ>γανώοη 1*%
  χορό των Άμαχάίχερ ηρος τι¬
  μήν μ·χς γΐά το βρά&υ.
  —Έν τφ μεταξύ ο^ως Η χά
  νωμε μιά βόλτα γιά νά α&; δεΕ-
  ς"ω τα απήλαια μέ τίς χατϊκίμ-
  βες, ίπου χιλιάδες νε«ροΙ καρά
  μίνουν αθιχτοι άπό τόν χρίνο. ΟΙ
  ηαλαιοΐ Ιγνώριζαν τή» έπιο ή χψ
  νά διατηνοθν τα αι&ματα των νε·
  χρΑν των.
  —Όμολογβ, δααΐλισ-ΐα, είπε
  δ Αι*, τώ; Σιν μέ έίοΊαφίραυν
  α υ-ά. θ»ήθελα νά 6οω την Ου
  ά ναί θά μου Ιπιτρίψ^ς νά
  θ
  η
  τσιγγάνων δχι μόνον τής Πο-
  λαν.ας άλλά χηΙ τβν 5)λων χω
  ρ&ν.
  —Διάσηαος·... δοκιμαστής
  τ,υριβν.
  'Απέθανι ιίς ιήν Όλλανδίαν δ
  Ιωάννης Βίντερμπαργχ, ά*θ;ωπος
  χαίρων μεγάλας φήμης μεταξύ τ6ν
  αυμπατριωτβν του:°£ηΙ 20 αανιχτ]
  Ιττ) ηαρεΐχε χάζ πολυτίμους δπτ)
  ριοΕας τού, ώ; «ΐοχιμαοτής τυ·
  ρι6ν> είς τό "Ενταμ, την πόλιν
  ή άαοίιχ ζή αποχλειο'ΐκ&ί &π&
  «ο τυρεμπίριον. Ό Βίντεμηεργχ
  ή:ο Εκανές |ιέ χλειατά τα μάτιν,
  διά μόν ής τής γεύσεως νά διακρί¬
  νη την προέλευσιν χαΐ την ποιίιη
  τα !ι*χοαΕων διαφόριον ιΕ5»ν τυ·
  Χάρις είς την ί«ν5ϊΐ)τά Τ υ
  εκέρδισε πελλά χρήματ».
  ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟ£-ΠΑΟΟΛΟΓΟ£
  Άριοτοδχοβ ΈβνΐΝοΟ Πανεπιστημίου Άβο-
  νβν κ«1 ΣτρκτΐΝτικϋς Ίβτριχής Χχολής,
  Δάχιται καθ' εκάστην είς τό ·αρμακιΐο*
  Έμμαν. Ματζακΐτάκη (Βαλτέ Τζαμί), άριβμός
  Ιώ 443.
  εσορθώ.
  Ό Αιό γυ;£ζοντας ατδ 5α>μά-
  τιί τού 6ρτ]κε την Ούσΐάνα νά
  γάθιται λυπημένη ίπίνω στδ
  <ρεβ64τι τού. Δέ* εΐχε τ$ δύ»α αι νά φύγη καί νά άφΐ,ση ταν Λ<δ ϊστω χαΙ &4 άκδμη ή 'Αγιίο» την •ο ίτωνε. Ό Αιί, δ δπιΐΐς ϊέ< εγνώριζε άχίμτ] τΕτυτα άπί την ποαγμ^τικότητα !έ< δποπτεύετο διίλ^υ τόν κίνδυνο πεύ διίτριχε ή 0υιτ4ν*. —Σϊ ζτ)ΐοΟοα Ο&ατ&νοτ, τήζ είπε. —•Ώ, άφίνιη μιυ, απήντησε Ικείνη. Σέ βρ1)κα ίπί τίλους, άλ λά ή ζωή μου χινουνευει άπό Ε ΚΕΙΝΗ. Άαφαλβς δ €Π!θη<ο(» θά Οί Ο εΐπε τώ; μΙ Ιδιωξε. Καί δμως «Ισαι διχίς μου συμφωνι μέ τοϋς νδμους τής νήρας μβυ χαΙ ?έ* θίλω νά οί άφήσω. Σ.0 Ιαωσα τή ζωή. Δΐν κρέπει νά μέ διώξι,ς άγαπημίνΐ μου! —ΚαΙ βεβαία δ μ. "Ας τκίμ» νά το ηοθμε σιή βχοΕλιαοχ. —"Οχι, δχί. θ« μβ£ ακοτώαη. Δέ» Ιχεις μάβη άχδμη τή δόναμΐ της. "Ελα νά φύγουμΐ «μίοως, «νίμεαα άπδ τα Ιλη. Την σΐιγμή Ιχείνη είχα φθάση χι' έγώ χ«1 ά"«ούσα την τελευ¬ ταία φράΌι τής Ούιτάνας. ΕΓχβ άφήοη τ* βΐο'λισβα μόνη της χά) ήνιουν δίβϊΐος δτι θχ χύΐτΐζε τον χαθρέπτη της χά ι θχ άνεχχλυπτε την ηαροκοία τηΥΟ&ατανας. —Ορος θεοθ, Λΐό, εΐιτα, μή χίνης... —Μην τόν αχοθ;, διίκ ψι ή Ο&αιάνα. "Ελα νά φύγωμ*. Ό θανατος είνε πό)ο χοντά μας. "Ιίως χαΙ τώ?α Λχίμη μβς ί κούε:. "Εχ άγαπημένε μου! Ή Ούστάνα Ιηεοε ο ιήν άγχα λιά τοθ Λ «ό χαΙ μέ χλάμματα τδ> παραχ''λοΟσε νά την ακο¬
  λουθήση. "Εξαφνα άκούοθηχε Ι
  να χρυΐταλλένιο γίλιο πΐσω μας.
  Εγύρισα χαΙ «15» χατατρομ«γ-
  ιιένος την Άγιαι», άκολουθοδμε-
  νη άπο τ άν ΜηιλαλΙ χαΙ δυί
  χωφχλάλους. "Ημουν βϋβχιος δ
  τι θά σ^νίβχινε χάτι Π'λϋ χβχί.
  (σονεχ(ζεται)
  III
  ΟΙ
  ω
  111
  01
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΠΟΚΑΜΙΣΩΝ
  ΤΟ
  111
  111
  I-
  01
  111
  ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ
  ΠΑΑΤΒΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ
  Λόγω λήξεως τοϋ συμβολαίου ένοικιάσεοος
  τοϋ Καταστήματός μας:
  Μ Ε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΚΟΝΤΟ
  III
  111
  111
  111
  Ιϋ
  01
  αι
  III
  III
  Άπαντα άνεξσιρέτως τα εΐδη μας ήτοι:
  Ύποι«μΐ3Β, Πιζάμΐ;, Φανέλλις
  Ύφύίοματοι μέ τ&ν πήχυν
  χ.λ.π.
  θά είναι πρωτοφανής διά τό Ήρακλειο
  Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΥΤΗ
  ΚΑΙ ΑΕΝ ΠΡΕΠΪΙ ΝΑ ΤΗΝ ΧΑΖΗ ΚΑΝΕΙΖ
  111
  111
  III
  111
  111
  111
  111
  111
  111
  111
  III
  111
  111
  111
  111
  111
  111
  υι
  111
  III
  111
  III
  111
  Β-
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- 'ΑφΙ'οντο προχθές
  έξ Αθηνών οί κ. κ. Δ. Λεμπιδάκης
  ύπάλλπλος ΝομσρχΙσς καί Δ. Πα·
  ναγόπουλος Εμποοος.
  ΓΑΜΟΙ.— Στοίθρος Γραμματικά-
  κης, ΣοψΙσ Τσαγκαοακη άντηλλα-
  ξαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν Λ
  Γύρω στήν πόλι μας.
  Χειμωνιάτικες & καιρός άπό προ·
  χθές.
  — ΚαΙ έρωτοθν οί πολλοί: Άπρι-
  λιατικο κρύο (έν είναι κάπως βα·
  ρύ καί ΰστερα άπό τόν τελευταίον
  χειμώνσ Λλλά καί τούς αΐοίους οί
  ωνούς δια την πορείαν τής παραγω
  —Διότι ώς γνωστόν μέ αύτό θά
  γεννηθοθν νέα προβλήματα καί
  άπό τί)ς μιδς καΐάπό ΤΓ]ς αλλης
  απόψεως.
  —Ή έποχή αυτή φαΓνεται δτι εί
  νέ ■ηροσοδοφόρος διά τούς άπατε>
  νας.
  —Δισφορετικά Βέν έξηγοθνται
  αί άλλεπώλληλοι έμφαν'σεις των
  τόσον είς την πρωτεύουσαν, βσον
  καί είς την πόλιν μας καΙ τάς γει·
  τονικας.
  —Όπως συνέβη λ. χ. προχθές
  είς τα Χανιά οπου Ανεκαλύφθη·
  καί συνελήφθη κάποιος άκοΰων
  είς τό δνομα Γριμάνης καί είς
  καμμιά.... δεκαρια αλλα κατά τό
  σύστημα των «εύγενων» τοθ πάλαι
  οθ καιροθ.
  —Τό αξιοσημείωτον είνε δτι ό ά
  πατεών ούτος επέρασε άπό τό
  Ηράκλειον.. .
  —Ή δηλητηοΐασις έκ χλωρων
  κουκιών την οποίαν άναγράφουν
  αί έφημερίδες τής Ρεθύμνης ώς ε-
  πενεγκοθσαν τόν Θάνατον είς μίαν
  δεκαπεντσέτιδα.
  —Όφεΐλει νά εξετασθή κατά την
  γνώμην μας, άπό τεϋς είδικούς.
  —ΚαΙ αν πράγματι άνταηοκρΙ*
  νεται ττρύς την Αλήθειαν, δτι παρά
  γουν δηλ. κυάνιον είς ωρισμένην
  στιγμήν τής άναπτύξεώς των, νά
  ληφθούν αί ώναγκαϊαι προφυλά-
  ξ
  —Μεθαύριον Κυριακήν κατσπλέ
  εί (Ις τόν λιμένα τό Αγγλικόν
  «Κόϊρο Σίτυ» μέ άρκετυύς ξενους,
  επιστήμονας καί Ιδιώτας.
  — Πρός επίσκεψιν τοθ Μουσείου
  μσς καί τής ΚνωσοΟ.
  —Τόν κατάπλούν τοθ μεγάλου
  τούτου ΘαλαμηγοΟ Θά έπακολου·
  Θήση βντός της δλλης εβδομάδος
  ή άφιξις τοθ ύπερωκεανείου «Λπι
  τίτσια» μέ άρκετούς έπίσης ξ£.
  νους.
  —Τό προχθεσινόν μας τηλεγρά
  φημα πεοΐ τοθ άνεπισήμου μάλλον
  τής καθόδοο είς Κρήτην τπ,ς Α. Υ.
  τοθ πρΐγκηπος Γεωργίου.)
  —Έπεβεβ-τιώθη καί άπό νεωτέ
  ραν έξ ένκύρου πηγήςπληροφορΐας.
  —Ό πρίγκηψ Γεώργιος Θά παρα
  μείνη ε'ς Ηρακλειον μίαν ήμέρετν
  καί δύο είς Λασήθιον.
  —"Αν κρίνωμεν άπό πληροφορΐ
  αν έ< Ρεθύμνης ή αΐρεσις των χι λιαστών διώκεται άπηνώς, —ΚαΙ τα χιλιαστικά βιβλία κατά σχονται άμεσος. —Πρόκειται ψαΐνεται ηεοΐ αύστη ρας έφαρμογής σχετικοθ νόμου κα τα των οϊρέσεων καί των προπα γανδων, πλήν των παλαιοημερολο γιτών. —Με τΛ τελευταΐο Κμύο έπεστρα τεύθησαν έκ νέου τα πολτά, —ΈννοεΓται δτι δέν λείποκν καί οί «γεννοΓοι» οί όποΓοι όψηφοθν τό άνοιξιάτικο αύτό κρύο. —Άλλ' Μνσ κρυολόγημσ—καί μά λιστα δχι άπό τα ολιγώτερα έττί φοβα—ψωτΐζεται εύκο7 ώτερα την εποχήν αυτή παρά την χειμώνα, —Ή «Μικοή Κατερινοθλα» είνε 'ινα άπό τα πειό χαριτωμένα κινη ματογραφικά έργα τής 'έτιοχΓΐς καί Θά σημειώση, ασφαλώς πιέννες είς Τό κινηαατοθέατρον Πουλακάκη δ που Θά προβάλλεται μέχρι τής Κυ ριακής. —Άρκεϊ δτι τόν ρόλον τή"ς Κατε ρινούλας ύποδύεται ή τσαχπίνα Ούγγαρέζα Φραντζέσκα Γκάαλ καΙ τόν συμπληοώνει ό συμπαθητι κός παρτεναΐρ Χάνς Γιαςάί' γιά νά Εχη κανεΚ καί έκ των προτέρων την πεποίθησιν διά την «ποιότητα» της Βιενέζκης αυτής φιλμοπερέτ τας. * Ρ*«ιοατε· —Φιλολονική έσηερΐς μορφω τικοθ Συλλόγου. Ή δευτέρα φιλολογική έοπερΐς τοθ ΜορφωτικοΟ Συλλόγου Γυναι- κων Ηρακλείου Θά γίνη σήμεοσν είς την Λέσχην "Ηρακλείου, ώρα 6 36' μ μ Πρόγρσμμα πλοι,σιώτα τον: Όμιλίσι επί διαφόρων λογο τεχνικών ζητημάτων, άπανγελΐαι κ,λ.π. ΕΤσοδος ελευθέρα είς πάν τας γενικώς. ΚΙΝΗΣΙΣ.- ΆφΙχΘη ένταθθα ό ύφασματέμπορος κ. Γεώργ. Μανια δάκης διά προμήθειαν διαφόρων εί δών πρός πλουτισμόν τοθ έν Αγ, Γαλήνη Ρεθύμνης κατσστήματός τού. —Ανεχώρησε δι* Αθήνας ή δνΐς Ρένα Έλχάη πρός πλουτι· σμόν τοθ κατασΐήματός της μί καπέλλα τελευταίον μοντελων. ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβα(. Νέα ύφβσματα. Νέοι μοδΐρνοι χρνμα- τιομ·(. ΑΙ τιμαί μας ιτνε «Ι καλυτέρα». Α ΒΕΑΙ ΣΙΑΜ '0·σ«·Λ«Ι·α Μειν· ΤΟΥ βίον γ/ αυτήν 1ίΓ ,-. Σουηδίας. ί νά "Ι Δέν έ 6τι θ ο,τόν κόμητα β,ν, τοθ όιιοΙ< Γ " , 5ια|(θον και τον ώριζε συν οβΐικα1 6 Φ νά άρνηββ· "ε κο—ούό τό * ο Γουστο 0ος «6 τό Πσρίσι Φίρσεν γιθ νέ στήν /Ιταλία. ΚατΙβη«σν γαν στή Βόλω τΐσ, άνίβη^α* ΚαΙ ίέν έγύρι καρά στΐς 7 Μ νά με(νουν Ι α οιι. "Ας συγκι τή την ήμερ< ε^ΠΜΜΠΟΗε Τό μόν Α κί ·ύ«ερ« μεμκτον ΕΝΕ! % ΤΟ
  Α Π Ο Ρθ Ω Γ Ι Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ==
  Βίον
  σύ'ός τής φέρνβται -άν
  τα μ* σίβατσμό. Άλλά σύΐή
  προσπαθεΐ να τόν βλέπη συ-
  χνά κσΐ νΛ τόν δέχβται μόνον,
  βταν θέλη νβ τοθ έ<μυστηοβυ θβ τούς πόνους της, τίς 6γω νΐβς της, τίς λιποψυχΐβο της. Βέβαα ό κόσμος, μοχθηοός πάντα καΐ άχόρταγος, 8έ" τταόβι νά τούς ύττοψιάζβται. Ώστόσο ύνάρχει ο* £να τέ τοιο συνσΐσθημσ ιιιά δύναμις άκτινοβολίας πού καΐει σιν φρύγανα τίς ξβρές καρβιές καΐ τίς ταπϊΐνές βολιότητβς», Κι' σθτός; «Δέν άνέπνββ τια ρά γι' αυτήν κοΐ δλες οί συ νήθειες της ζωής τού ήσαν Ο«ολογ.σμένες 6<σι ώσιε νά ιήν έκθέτη δσα τό δυνατόν λι γώτερο». Άλλά πάλι δέν Εμειναν πό λον καιρό ό £νας κοντά στόν βλλο. Ό βασιλεύς Γουσταθος τής Σουηδίας, τύπος ρωμαντι κός, έρασιτέχνης θεατρικός συγγραφεύς καΐ ή'ϊοποιός, ά πεψσσ σβ νά κατεβή άπό τό βορεινό βατσΐλειό τού καΐ νά επισκεφθή ίνχόγνιτο, σάν φ( λος τής τέχ*ης κσΐ των γοαιι μάτων, τή Γαλλία καΐ την Ί ταλΐα. Δέν ίφανταζόταν Α σφαλ&ς ότι θά έβυσαρβστοθ σε τόν κόμητα "Άξβλ ντέ Φέρ σεν, τοθ όποΐου τή σταδιοβρο μ(α έπαρακολουθοθσβ μέ έν· οιαΦέρον καΐ συμπάθεια δταν τόν ώριζε σύνοδό τού. 'Αλλα οθτε καΐ ό φίρσεν μτιοροθσε νά άρνηθβ. "Ετσι ό κόμηςΧάγ κσ—ού'ό τό δνομα έδιάλβξβν ό Γουστοθος γιά τό άνεπΐση- μο ταζεΤδι τού—επέρασεν ά- ι»ό τό ΠαρΓσι κ' επήρε τόν Φέρσεν γιά νά πά νέ πρωτα στήν /Ιταλία. Κατίβηκαν στή Ρωμη, *ηή· γαν στή Βολωνία καΐ Φλωρεν τίσ, άνίβηκαν στή Ββνετία. Καΐ 6βν έγύρισαν στό Παρίσι παρά στΐς 7 Ίουνίου 1784 γιά νά μεΐνουν έΌος τίς 19 ΊαυλΙ- ου. "Ας συγκρατήσωμβν σύ· τή την ήμερομηνΐσ, ή όττοΐα κατά τή γνώμη μας |χβι μ8να λη σπουδαιό'ητα — λββι Ενσς νεώτερος άρχειοδΐφης—βαν θυ μηθοθμβ 6τι 6 Λουδο&ΐκος— Κάρολος, βούξ της Ν3ρμανδ1 σς—τό τρΐτο παιδί τής ΜσρΙ- ας—Άντουανέττας — ένεννή. θη σϊΐς 27 ΜιρτΙου 1785, δή λάβη λιγώτερο άπο έννέα μή" νβς μβτά την άνσχώρησι τοθ Τό βράβυ της 21ης Ίουνίου ή Μαρία—Άντουανέττα θέλη σε νά βεξιωθβ τόν βυσιλέα της Σουηδίας καΐ την άκολου θΐσ τού «στό οπΐτι τη.», στό Τριανόν. Επί ήμέοες τό ήΌτυ χο, (Ιδυλλιακό παλάτι είχεν άναστατωθβ άπό τίς προετοι- μσσΐες. 'Δαόξια έπηναινοήρχοντο, ότιηοέτες μέ «όκκινες λιβρέες, τμήματα τιμητικήν σωματοφυ- λακης μέ γραφικές στολές, ήθοποιο), χορευταί, μουσικοΐ Τα περΐπτερα ίστολζοντο, οί κήποι κσΐ τα αλση έφωταγω- γοθντο. Τέτοία γιοοϊή Ρέν εί χε ζαναγΐντι στό Τριανόν, α- τιό τ)ν καιρό της έπισ<ίψ°ως τοθ Ιωσήφ 2ου, τοθ άδελΦΟ της Μαρίας—Άντουανέτταο "Οίαν έφθασεν ό ΓουσταΟ- ος μέ την μιχρή άκολουθία τού. Εμεινεν Εκθαμβος. Όλοι οί καλεσμένοι, άνδρες καΐ γυ ναΐκες—άνάμεσα σ' ούτούς ή αν κατ' εξαίρεσιν καΐ ό β αι σιλεύς της Γαλλίας — ήσαν ντυμενοι στά άσκρα. Στά κά τσσπρα ντυμένη ήταν καΐ ή Μαρΐσ—Άντουσνέττα. Άλλά ή φροντΐδα της νά τιμήση ε. ναν βασιλέα τοθ βορρά ή-αν άρκετή γιά νά δικαιολογήση αύΐή την εξωφρενικόν τή φαν- ταστική όποδοχή; Ό "Άξελ κου συνώδευε τόν βασιλέα Ε κρυβε μίαν άνε'πωτη χαρά κά τω άπό τό σοβαρά τού Ο φός. Ήταν ό μόνος πού ή*ζεοβ γιά ιιοιόν ή βασΐλισσα είχεν οργανωθή έκείνη την έορτή. (συνεχΐζεται) Τό μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΟΙκογενΕΐακόν Ξενοδοχείον 'ΑΛΒΙΩΝ, Όδβς Ίι>νο; 10—πληρέστατα" Όμονοΐβς
  Τηλέφωνον 23—303
  Τελείως άναχαινισβίν, διββίτει δωμάτια εύήλια,
  εύαερ» κ«. κβλβς ίπιπλωμένα. Καθαριοτητα 6·
  μεμπτβν χαί υπηρεσίαν πρ·Βνμ·το.την. Αίθουσαν
  ■ναμονϋς. ^ ,
  ΑΙ συμφερεΐτεραι τιμαί
  Γ· ξενοδοχείον «ΑΛΒΤΩΝ» διευβύνει αύτο-
  .»ρβσώπ«ς · νεος Ιδιοχτήτης τού συμπολίτας μ«ς
  Κ. ΙΩΑΝ. ΒΥ-ΙΑΝΑΚΗ23.
  ΑΣΦΑΑΙΣΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΗΝΑ ΜΑΡΚΑΚΗ
  Ηράκλειον τηλ*». 5-
  ΕΝΕΡΓβΥΝΤΑΙ
  πυροζ;
  ΖΒ12ΜΟΥ
  ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  Υί«βτβ«ς ε«ν
  Μβιΐ «Ις Έτε.ιρ«1«ί οοβ«ρ»»τ·τ«ί
  Εθνικον Ίδουμκ ·Ασ·»λβιβν Ρβίμηί, -νβ*
  Κοντινάνταλ.
  Πρακτορεϊ»
  ί 25 Αόγοώατου Λ«ρ«ηλ»υρ*.{
  ΤραιιιεζηΟ
  ΤΟΥΒΛΑ ΣΤΕΡΕβΤΑΤΑ
  ΚΑΙ ΕΥΘΗΝΑ
  «αρ* τθ
  Ε1δο«οι_ «ούς
  οον γν«στΛ βι* τή» ""^
  τ«ν τοθβλσ τοθ Έργοστασίο μ
  •Ατσαλίνιο, 0* ««Δοθντβι είς **
  300 6ραΒμάς «|)ν 1»^";- ΠΕΤΡΙΔΗΣ
  Γ
  μ:
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  Μικραί Ιατρικαί
  συμβουλαί
  Β'.
  —Ώς άντιορβοματικόν φόρ
  μακον, έπιβοηθηπκΛς ή είς
  αναπλήρωσιν τοθ (τΐϋλικοθ
  νατρΐου πού έκούροσεν Τσως
  τό στομάχι μέ τόν καιρόν δο¬
  κιμάσατέ τό εξής δηαώδες
  Αλλά κα( επίσημον φάρμακον.
  Βάζετε 25 γραμμάρια ώ α Αν
  κόκκων καφέ μέσα είς 120
  νρσμμάρια κρύο νερό κα( τ*
  Αφήνετε άφ' έσκ#οας νά μου-
  σκεύσουν επί 12 ώοσς καΐ τό
  ττρωΤ νηστικοΙ πΐνβτε τό νερόν
  έκεΓνο. Ή θβραπεΐα ημπορεί
  νά εξακολουθήση επί αρκε¬
  τάς ημέρας.
  —Άξιόλογα καΐ όθφτ βιου
  ρητι«ά φυσικά έχομεν ί(ς την
  Ιατρικήν τάς ρ ζας της άγρώ
  στ.ως (άγριάδα), τα στΐγμα-
  τα (μαλλιέ) τοθ άραβοσΐτου
  καΐ τούς μΐσχους (τσουνιά ή
  οθρέι) των κερσσιών. Όλα
  αύτά γΐνονται είς ίγχυμα
  (4πό 10 £ως 20 τοίς χιλ(ο>0
  βηΧαδή κοθώς βράζει τό νερό
  δταν κοχλάσπ· ρΐπτετβ μέσα
  τό ανάλογον φυτόν, τό 'άβή
  νετε σκΕπασμένον νά μου
  κεύση 15 εως 20 λεπτά της
  ώρας καΐ έηπτα τ ό σουρώνε
  τε καί τό πΐνίτβ κατά δόσβις
  λόγου χάριν άν βρόσετε 1 ό
  κά νερό, παΐρνετε άπό ενα
  ποΐηρι τοθ κρασιοθ κάθε &
  ραν. Εάν μάλιστα κάρετε ά
  πό ΦαρμαχϊΤον κσΙ γαλαχτο
  σάκχαρον (Ιβοίοββ), ημπορεί
  τε νά προσθετετβ είς κάθε δό
  σιν διουρητικοθ κοΐ άνά 1)2
  κουταλάκι τσθ κα|έ άπό τή»
  άσπρη αυτήν ΰηογλυ<<ΐζου σαν σχόνη Ίΐού ίΐνε έπίσης καλόν βιουρητικόν. —Μή πΙνετΕ ποτέ τό κατώ τερον μέρος τοθ νβροθ στά· μνας ή πιθαριςϋ κλπ., διότι όλαι οί άκαθσρσίαι τοθ δ^α τος καΐ τα περισσότερα μι κρόβια είς τόν πυθμένα κατα σΓολάζουν.... ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ - ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 17 ΕΚΑΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΑΑΟίΟΪ ΠΑΗΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ Άναχώρησις 22 Απριλίου 1937 μέσω 'Αλΐ· {«νδόΕίβς ΠΟΡΤ £Α·Ι Τ, μβ τό θ«λ«μηγ*ν ΑΤ ΤΙΚΗ τόννων 5 000. Εγγραφαί παρα τώ Γενιχω Άντιπροοώπω χ. Κωνστ. Πκτεράκη. ΣΗΜΙΙΩΣΙ£. Συνιστάται ·1ς τβύς ένοικφιρομένους 2κνς εγγραφώσι τβ ταχύτερον μη 6κάρχοντβ{ χρόνον ηρβς τβκτοηοίπσιν τίν οιαβατηρίεΐν τ«ν. Λή{ις έγνροιφ6ν 15 Απριλίου. ΖΗΤΗ£ΑΤΒ το έηίοημον πρό γραμμαί τής έκδρβμϋς καΐ η«β«ν ηληροΦθρίαιν π«ρ« το& ( ΤΟ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΕΗΣ.ΚΑΣΤΡΙΝΛΙΗ Ριζικνς άναχαινισβέν. Επλουτίσθη δια νίβς γί μΝν ρ 'βλ Ληνιιι&ν. Προσέτι κρβοέλαβι τβν γ«μβρ*ν τού Μ. ΑΝΤ. ΕΑΠΕΤΑΝΑΒΒΝ, επί σειράν έτβν ίρν«σβίντο< έν Α βήνβις καΐ εΐδιχενβίντα ·Ι( την Α ♦Εγγυδται τελείαν εφαρμο¬ γήν έν ουνδυασμώ τβν «ςαι- ρετικβν τ·» τιμδν «αί %ψη· αιμ·ηοιήοκ»{ αρίβτων ύλικβν. ΥΠΟΚΑΤΑΙίΤΗΜΑ ΕΙ£ ΜΟΙΡΑΙ- Ή ίδρυσις Πρακτορείον Τ ΤΡ ΤΓ β % ν εχ ,Τ,Τ, και η υπαιορος. —Μή σφΐγγετβ ποτέ της καλ τσοδέτες σσς,, διότι μέ την παρεμιιόδισ ν αυτήν τής φλε βιχής κυκλοψορίας των κάτω άκρων, κινδυνεύβτε νά π ά θε τε κιρσούς κα! £λκη των κνη μβν. —Μή φορβΤτβ στενά περι λαίμισ, διότι μέ την πίεσιν έ κεΐνην των σφοτγιτΐδων φλε β^ν τοθ λαιμοθ ευρίσκεται «[ι διιιοχη ύπβραιμΐαν ό έγκέ φ, . —Μή 6ιοβ4ζβτβ όπό τό φέγγος της σβλήνης, η ύτΐό τρεμοσβύνον καί άμυδρόν φώς ή έντός όχήματος κινουμένου εάν Λέν θέλετε νά άδυνατΐσε τε την δρασιν σας. —Μή Ίΐΐνβτβ κρύο νερό άμέ σως μετά ζεστό φαγητόν, μή τε αντιθέτως, άν δέν θέλετε νά καταστραφοθν τα δόντια σας, —Μή παρσμελήτβ ποτέ τό ελάχιστον τραθμα ή νύνμσ ή καΐ άπλοθν νέντημα βελόνης άπεριποίητον, διότι ένδεχόμε νόν νά μολυνθή κσΙ φέρη σο- βαρύς έπιπλοκας. —Μή πιίζετε κσΙ φράσσετε καΐ τούς 8ύο μι;κ*ηοας συγ χρόνως μέ τό μανδηλι δταν άκομύττεσθε, άλλά μόνον τόν ίνα μυχτήρσ, διότι άλλως ήα πορεΐ νά πάθη βαθμηδόν ή άκοή σας. —Μή σκάζετε μέ τα δόν- τια καρύδισ| φουντούκσ, κλω σΐάς καΐ &τι δλλο σκληρόν πράγμα, διότι κατ' αυτόν τόν τρόπον καταστρέφονται βαθ¬ μηδόν μέ τα λεπτά ραγίσμα- τα πού παθαΐνει ή άδαμαντί νη των οδόντων. —Μή σκαλΐζετε ποιέ την μύτη μέ τό δάκτυλον, διότι τα νώχια είνε συνήθως φω· λεαΐ μικροβίων καΐ μολύνουν τάς ρινικάς κοιλότητας μέχρι έρεθ σμοθ καΐ φλογώοεως κδηοτε. —Μή σκύβετε τιολύ τό στη θος πρός τα «μπρός καΐ μή τό πιέζατε απάνω είς τό τραπέζ· ή τό γραφείον δταν έργάζβ· οθδ γράφοντες ή ράπτετε. —Μή άφΙνετΒ πό τ έ νά σάς στενοχωοοθν πουθενά τα έν Εύματά σας καθ* ήν ώραν κοιμάσθε καΐ Ιδίως ττερΐ τόν λαιμόν, την κοιλίαν καΐ τα άκρα. (Τοθ Ιατρόν Ι.Α.Γ.) μ» τ*ν Ηρυσ, Τ. Τ. Τ.» έξΐδίθη τό ίτωθι ανακοινωθέν έκ τοθ δπουρ γΐίου τής ΣυγκοινωνΙας: «Ό δ-μιουργτ,θεΐς χατ' αυτάς θίρυδος πιρί την Γϊρυοιν τβν Τ. Τ. Τ. ΚΒκκτορείων είς την Οιται- θρον χώραν είναι τελείως αδιχαι- λίγητος. Ή διτηίεσία 8ΐά τής υΐτάαΐνς τβν πρακτορείον, άτιί λιψιν ίπως τα αγαθά τα όποΓα παρίχει ή ταχυδρομιχή χαΐ τηλ· ραφιχ^ δπηρεαί»; έπεχταθοθν χαΐ 1( τα μ!ο~ τα ί ποία μΐχρι οήμε- ον άτελβς έξυητ,οετοθντο άπο τα κοινοτικά ταχυδρομιχά γραφιΐχ α δηαΐΛ περιορίζονται μόνον είς πώλησιν ένσήιιων χαΐ την α¬ ποστολήν έπιοτολβν. Άντιθίτως α πραχτοριΐι θά ένεΐγοθν άηά- σας τάς δπηρεοίας τας δποίβς έ εργεθν τα γοαφεΐα τβν πόλεων, τοι έπιατολικοθ ταχυδρομείου, εμάτων, τ^λιγραφημάτων, τηλε· ουνίιαλΐξιω^ χαΐ ταμι· ευτηο(αν. 'Η &~~9·σ(ιχ εΝαι 6ιβα!α 8ιι τα Τ. Τ. Τ. πραχτορεΐαι, θά έξυ- πηοετήσοΐίν την Οπαιΐθρον χώοαν άρτ!»ς χαΐ ταυτοχρόνως θί ΐτκφί- ρουν μεγάλην οικονομικήν ωφέ¬ λειαν είς τόν κρατικόν πρεϋΓθλο· γομόν, καΐ θά Ινισχύσουν διά με· ταθίβιας τοθ προοωπιχοθ, τα χεν· τρΐχα γραφιΐα. Ή δπηοΐαία ευρίσκεται είς τό οτίδιον τής ερεύνης τβν Βριον οί¬ τινες συντρέχουν δι" ε% Ικαατον τβν γραφείων αυτής 8ηως μετ» τραπΐ είς πρακτορείον ή δχι. Τό πόρισιι» ττ]ς μελέτας θά υποβλη¬ θή είς τό αιμέδιον ουμβούλιον & φΐθ προηγουμένως ζητηθ) χά Ι ή Ιγκυρος γνώμη τοθ άίμοδΐοϋ Να μάρχου. Κατα ακνίπειαν οίαίή ποΐε άνηυυχΐα τοθ χοΐνοθ ώς πρός τό ζήιημα τουτο είναι άοΊχκιολο γητος». Ένώοεως 'Ακβτάκτιιν χκΐ 'Αηο οτράτον 'Α{ΐΝμ«τικβν 'Η Ένωσις 'Αποτ&κτΝν και Ι 'Α ποστράτοον 'ΑξινματιχΜν άνακοι νοί δτι ή ένοικίασις τβΰ φόρβυ βιοδΐειν έγένβτο υπό ούο σονκδέλ β»ν χαΙ τοθ Ενωμοτάρχου Τρυπι δακη οι' Ιδιον άηολύτΜί λον«ρι« σμόν έχύντνν τβ πρός τουτο οί καίνμ», χαιρις νά μβτεχΓΐ ποσνς ίς ταύτην π όλότπς τής 'Ενώσβ «β τ2ν 'ΑιτοτάκτΝν 'Α{ΐΝματι Νβν. Ηράκλειον τη 7 Απριλίου 1937 Ό Γραμματεύς Έμμ. Γιακουμάκπς Ό Πρόιδρβς Γ. Φονντουλ&κης ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Ή χαθ' ήμβί Έφοριία Δεπρο χομείου Σπιναλόγχας έχραζει χαΐ δημοοία τάς θερμάς ού:<ί{ ΐϋχα ριοτίας ώς καΐ την εδγνωμοαύνην τβν λεπρβν Σπιναλίγχας πρίς^άς υρΕα;, δεαποινΐδας χαΐ κυρίοις, Αγλβΐχν Βίγΐκιζάκη, 2. Κίοπη, Μ. Γιαμαλάχη, Έλεονβραν Μ τα μποΰνην, Κοθλαν Φχνουρίχη, Μαρίαν ΠετράκηνχαΙ Γ. Ν. ΒΛ λάν, Νικ. Τζινάκην Τραπεζιτίχόν, διά την ο^γάνωοιν τ^ς έν Ή?α κλεΓφ δπέρ τβν λεπρβν χορευτι ^ς συγχεντρώοε»ς της δποίας το χαθαρόν πρςΐΐν έκ δραχ. 15 828 απεοτίλη ημίν πρός διάθεσιν δπέρ τβν ανιχΐνων άτυχβν αοελφων χϊΙ συνανθρώπΐβν μας. Ό Νΐΐΐαρχης Δχοηθίου Γεώργιος Α. ΦλΝρΙδη{ Οροεδρος Έφορείας Λιπροκο μείου Σηιναλτ5γχας. —Μετάθεσις ΕΙρηνβδίκβο. Ό Βΐρηνοοίκης Κανοάνβυ Σελί νβο κ. Χ. Γιαννβπουλβς μετετέθη <1ς τβ ΒΙρηνβοΐΜβΙβν ΚτημκνΙβΐν. —Διά τβ& Ιίίβυ διατάγυ^τος έ νένετο ίίκτή ή έκ τής ύί ϊκβχώρηαις τοδ Κοητβς ρη κου Τραγαίβς κ. Σ. Πετράκη. ΕΙΔΟΠΟΙΒΣΙΣ ΠΑΚ1ΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Γεωργίου Τραντκλίδου, Ια'.ροΰ, χατοίχοιι Ηρακλείου. Κκτά Έμμαν. Ζ. 'Ασπειάκη, χατοί κου Χερσονήβου. 'ΑναβληθεΙς ένεκεν νομίμων λό γων 6 διά τοθ δπό χρονολ. 10 Όχτωδρί:υ 1936 προγράμματός μου πλειστηριασμοθ1, προχηρυχθεΐς δμόα'ος άναγχαστιχος πλιιιτηρΐα ομος, ϊημοσιευθευθέντος είς τό 4404 τί)ς 22χς Όχτωβρίου 1936 φύλλον τής έν Ηρακλείω έχδιδομί νης εφημερίδος «'Ανόρθωαΐ{> ιων
  έν ούτφ περιγραφομίνων άχινήτων
  χτημίτων τοθ άνωΐέρω όρειλέτου
  μου γενήσειαι την 25 Απριλίου
  1937, ημέραν Κυριακήν χαΐ ώραν
  10—12 π μ., ενώπιον ΐοθ συμ
  βολχιογρά'φου Χεροον^σου χ. θιο
  φράστου Κοζύρη ή τοθ νομίμβυ
  δΐϋθ άναπληρωτ«ι} χαΐ έν τώ δή
  μοσίω γραφιίφ τού, δτι χαΐ βπου
  χαλοθνται οί, πλιιοδοτήσονιις.
  Άρμίδιος διχασ.ιχβς »ληι
  ένεργηαατω τα νόμιμα.
  Έν Χερσονήΐφ τή 24 Μαρ τίου
  1937
  Ό πληρεξουοιος διχηγό^ος τοθ
  είδοποιοθντος, χαλοθνιες χχΐ π»
  ραγγέλλοντος
  Δημ. Φρουδαρ&κης
  —-Τό σιγαροχαρτον.
  Δια δημοσιευθέντος νδμου ό?(-
  ται, δτι άπό 1ης Απριλίου
  1937, ή τιμή τβν φυλλαδίων κ»
  ραγιογιχοθ σιγαροχίρττυ μεΐοθται
  άπο δραχμάς τρείς χαΐ έ/δοη'χον
  τ», είς δραχμάς δύο.
  —Μία διαταγη διά τ·ύς πά
  λαιοημερολογίτας.
  Ό ύφυπβυργβς τής Ασφαλείας
  κ. Μανιαδάκης δι* εγκύκλιον δια
  τβνής τβυ κρβς τάς Αστυνομικάς
  αρχάς τβθ Κράτβυς συνέστησεν
  όπως μη «βρβμπβδίζωνται άλλά
  διβυκβλόνΜνται είς την εκτέλεσιν
  τ&ν θρησκευτιχ&ν Μ«θηκβντΜν
  τβιν οί παλβιοημερβλονΐται καΐ
  ίπως μή πκρενοχληθβσιν ούτοι
  χατ* τας άγΐας ημέρας τοθ Πά
  σχα, κββώς κ«1 έν τ$ μέλλοντι.
  —Προαγωγή Ινωμβταρχβν.
  Εδημοσιεύθη διάτανμα δια
  τβδ οκοίου κροανβνται «Ις άνθυ
  πβσπιστάς οί ενωμοτάρχου Ν. Βα
  σιλάκης χβΐ Γ. Μαρχβπβυλβς.
  —Καταχύρωσις ΔημβτΐΜβν
  φορων.
  Κ«τά την τελευταίαν συνεδρία
  σίν τού το Δημοτικόν Σνμβονλι
  όν χατεχύρνσΕ τούς κάΐΜθι φό
  ρους Ιναντι τ&ν έπβμένβιν πβσδν
  πρβσφερθίντΗν καρά τβν χβτωτέ
  ροι κατονομαζομένΝν τβλευταΐειν
  πλειοδοτών: Αντΐ 2 826 090 δραχ.
  έη' ονόματι τ&ν Μ. κ. Γ. καΐ Α.
  Τζανάκη κ«1 Ν, 'Αλικιύτη, τβν
  φόρον επί τ&ν δια θαλάσσης με
  ταφερβμένκν εγχωρίων προΐβν
  των, άντΐ δέ 1.925^0 ίπ' ονβμα
  τι τού κ. Βασιλ. Παπάζογλου τόν
  φόρον επί τ&ν διά ίηράς μ«ταφι
  ρομένλΐν τοιούτων. Τβν φόρον έ
  πΐ τ&ν λαχ«νιχ&ν χαΐ 6ιτ«ριχ&ν
  χατβχυρ&ισεν άντΐ 1.112.000 είς
  τόν μ. Γεώργ. Γαλενικνόν. Ή συ
  νβόρίασις τοδ Δημβτιχοδ Συμβου
  λΐβυ εσυνεχίσθη χαΐ χθές την έ
  σπβραν.
  —'Η (ζαγωγή τοματοις.
  Τβ δπουργεΤον τ*)ς Έθνιχ<5ς Οίχονομίας έχοινοποίησεν πρός τα 'βμποριχά Έπιμεληιήρια άπίφοι σιν τοθ συμβουλιον τής οίκονομι- κήςέάμύνης, χατά την ί/χοίαν άπα γορευεται ή έξαγωγή ντομάτας είς τό εξωτερικόν χατά τβΰς μ*)νας Απρίλιον χαΐ ΜίΙ^ν. —Π·δοσφ«ιρικε){ αγών. Την προσέχη Κυριακήν χαΐ & ραν 4 μ. μ. θά λάβα χώραν έν τ& γηπίίω Χ«νο«ί φιλικός πβδοσφαΐ ρικβς «νών μετοτξο τβν ©μβόων τοδ Ο Φ.Η. χαΐ τβΰ 43ου Συντάγ ματος υκό την διαιτησίαν τοϋ χ. Φανή Φλπριανβδ, επισήμου διαι τητοΰ τής ΚΟΟ. Ό αγών πρβμη νΰ«ται έκταχτου ενδιαφέρον τος λόγω τής Ισχυράς συνθίβεΜ; άμ φβτερκν τ&ν βμάόων χ«1 Ιδίως της ομάδος τβδ 43ου Χυντάγμα τος ■!$ Ην συγχαταλίγβνται παΐ χται «νωτέρβς κλάσεως Αθηναι κιιν χά Ι Οειραΐχβν σ»μ«τείΜν. ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Γ. Α. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ-Σ. Κ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΙΤΗ ΔΙΠΑΒΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΑΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤεχνικαΙ καί οΐχοοομιχαί ίπιχειρήσεις, βιομηχανικαί κατοσκευαί, μελέται μπετόν άρμέ, σιδηραϊ κατασκευαί, οίκοδομικα, ό- βοηοιΐα. Γραφεΐα Ο4β, ΑΝΔΡΟΓΕΩ. ΠαραηλεόρΝ* κ. χ. Μ <*ήα»>
  Ηράκλειον Κρήτης
  ΓραφεΤα Εναντι Νομαρχΐας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωίσ Παρυσκευη"ς
  9 Απριλίου 1937
  Η ΒΟΥΑΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΝ
  ΣΥΝΕΖΗΤΗΣΕ ΧΟΕΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΑΡΚΕΙΑΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  ΒΑ ΛΗΦΟΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΟΡΟΣ ΛΒΟΤΡΟΠΗΝ
  ΕΗΔίΧΟΜΕΗΩΗ ΔΙΑ ΤΙΊΚ ΕΥΡΟΠΗΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Απριλίου (τού «ντα
  ηοκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Λον
  οίνου ότι είς την σημερινήν συνεδρίασιν
  της,ή Βουλή'τώνΚοινοτήτων επρόκειτο
  να συζητήση διά μακρών επί τής σιταρ-
  κείας τής Μ. Βρεττανίας, κατόπιν των
  προβλέψεων περί σκο&είας έν Έυρώπη.
  Κατά τα αύτα τηλεγραφήματα ή
  Βουλή θά συνεζήτει τα μέτρα έκεϊνα ά¬
  τινα θά ήτο δυνατόν, έν συνεννοήσει μέ
  τα σιτοπαραγωγά κράτη, νά μετριάσουν
  τούς κινούνους ενός τοιούτου ένδεχο·
  μένου τόσον δια την Αγγλίαν όσον καί
  γενικώτερον διά την Ευρώπην
  ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
  ΥΠΟΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΔΙΑΕΙΔΣ
  ΕΙΣ ΤΩ
  Ή ανάκλησις των έν'Ιοπανίςι έσελοντών
  Ό Σοβιετικάς στρατός καί ό Στάλιν.
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Απριλίου (τού, άν·
  ταποκριτού μας).— Σήμερον εγένετο
  είς τό Πανεπιστήμιον τιμητική οεξίω
  αίς τού Γερμανοΰ ύπουργοΰ τής Παι
  δείας κ. Ρούβτ. Είς την οεξίωσιν πά
  ρέστησαν έκτός των Συγχλητικών, οί έ
  πίσημοι καΐ πλεΐστοι έκ τού ανωτέρου
  έπιστημον ικού χόσμου των Αθηνών.
  Τό πανεπιστήμιον παρέλαβε συγχρόνως
  τούς 2.ΟΟΟ τόμους τούς δωρηθέντας
  υπό τής Γερμανιχής κυβερνήσεως καί
  τούς δ πό ί ούς παρέδωσεν ώς έχπρόσωπύς
  της, ό αφιχθείς ύπουργός.
  ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΤΕΛΊΚΗ
  ΕΠΕΞΕΡΓΙΣΙΔΤΟΥΝΟΜΟΥ
  ΠΕΡΙ ΔΙΡΟΤΙΚΩΚ ΧΡΕΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Απριλίου (τού ίντα
  ηοκριτοΰ μας).—Αυριον (σήμερον) <3έ· λει συνέλθη υπό την προεορίαν τού υ* πουργού τής Δικβιοούνης ν. Λογοθέτη ή οίκεία έπιτ^-οηή ήτις θέλει έπεξεργα- οθή τιλικώς χον νόμον περί ρυθμίαεως των άγροτιχών χρια>ν. Ό νόμος καταρ
  τιζόμενος θέλει τεθή υπό την έγκρισιν
  τού 'Υπουργικοΰ Συμβουλιον, μεθ' ό
  θέλει δημοσιευθή βμέαως είς την εφη¬
  μερίδα τής κυβερνήσεως.
  Η ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΙΓΚ
  ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  χηλιγράφημα «Ο ΚιντριχοΟ Καταοιήμα
  τος ί"ς Τρβπίζτ,ς νής "Ελλάδος πρός τό έκταθθα
  οποχκταοτημά ιτ;ς ή Τραπέζα αύτη θά έξαχολου
  θήση πριββίγουαα διά λογαριασμόν τ&0 ΔημοσΙει»
  είς την αγοράν μάρχβν*αντιπρςσβ>πιυόντων την άξί
  αν βν Ιξαχθηοεμένων είς Γερμανίαν .μποεευμίτων
  παραγωγΐ)ς τρέχοντος Ιτβυς. Ό δ'αχανονισμάς τήί
  άξίας ι6ν ·μπορευμάτβ>ν κΰτων ώ; χ»Ι τ&ν άπί
  2 ΐρίχ. έμβαοματον των Κλήριγχ Γερμαν[»ς τ6ν
  αφορών των τίς ττρ&μτ,θιίος αντιπρόσωπον ήΊιληρούν
  των τάς ιίκονιμιχάς άνάγχας ηριαώπνν Γΐιμινόν
  των έν Ελλάδι θά ϊιενεριήτοιώ; έξήί: Οί ΒιχαιοΟ
  χοι θά «ιοτοθνται είς μίρχα μέ τό Ιοοπεσον τβν
  έμ6ασμάτ«ν τβν καρά τ$ Τραηέζ. ΑΙ άνωτέρν πι
  σιώοιις θά είναι έξαργυρωιέοιι ιΰθΰς ώς δημιουρ
  γηθβθν καρά ν$ Τραπίζη ίιαθισιμοι ΒραχμαΙ 6
  τιέρ ί,ς νβΓΓβοΙιΙΐβ έχ τής Ιξα^ωνής Γερμανι
  χβν ίμποριυμά^ων, χαχά διαδοχιχήν σειράν προτι
  ρκιίητος τ6ν Ιξκγβγίων χαΐ επί ^ τρεχοόαη τι
  μ) &γο(βς τβν μάρχων τής ημέρας τής λ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 ·Λ«θΐλ(ου.—
  Τηλεγραφοΰν ικ Παρισίων
  δτι ιΐνι «ιθανωτάτη ή σύγ-
  κλησις την Παρασκευήν
  (σήμερον) τής Έ«ιτρο«ής
  μή ■«ιμβάσΐως τού Λον-
  δίνου. Ή έ«ιτρο«ή θά
  άσκοληθη μέ συμ-λη
  ραματικα τίνα ζητήμα
  τα τής έθαρμογής τοΰ Ιλ,ίγ
  χου καί θα ■ροσκαθήστ] ώς
  λιγεται νά ΐβιλύσπ ΐκανο·
  «οιητικβς τό ζήτημα τής
  άνακλΥρεκς δλων των «ν
  ΊσαανΙα; ΑθιλοντέΙν.
  Έκ Μόσ*.ας (μέσω Βερο-
  λ(νου) ;βεβαιούται δτι έξιρ
  ράγη άνιργία είς τα μ«·
  ταλλουρνικά (ργοστάσια
  τοθ 'Αλ.α«άνεφ, Τσουτσό-
  ε>σκ, Κουσίσνσκ καί Βζερ
  νβ—Τζββσκ. ΟΙΙργάται τΔν
  έν λόγω εργοστασιον α«ήρ
  γησαν, λόγω τ·ν κακων
  συνθηκην ΰ«ό τάς δβοίας
  «Ιργάζοντο. "Ελαβον χώ
  ραν καί ταραχαί καθ* άς
  η Εφιννος «χστυνομική δύ¬
  ναμις ηρνήθη νά δοάση κα
  τα τβν ά«ιργ-ν. Κατά «λη
  ροφορίας Ικ Κιεβου συνήλ
  θεν αύτόθι διάσκεψις των
  ήνΐτ&ν τοθ σαβιιτικοθστρα
  τού χατόκιν τής όβοίας διε
  βιβασθησαν Οιό τοθ Βορο·
  σΙλ«φ είς τόν Στάλιν διά
  •οροι ένιθυμίαι τοθ ιρυ·
  θροθ στρατοΟ. ΔΙ γερμανι
  καί ΙφημιρΙδις φρονοθν δ
  τι ή ανωτέρω ενεργεια Ισο
  δυνάμει μέ κίνημα τοθ Βο·
  ροσΙλΜθ εναντίον τοθ Στά
  3» ΠΡΟ
  ·■■
  λιν.
  Κατά τηλβγραθήματα ΐξ
  Άγίου ΣεβαΐστιανοΟ, τα ι-
  -αναστατικά στρατεύματα
  είς τό μίτωβον τής Βισκάΐ·
  άς Βχουν διαιρεθ^ είς
  τρείς φάλαγγας. Ή μία «ξ
  αριστεράν βαδίζει «ρός κα
  τάληψιν τήο διαβάσεως
  Μκαραθέρ. Ή δευτέρα;είς |
  τό κεντρον «ρδς κατάλη
  ψιν τής διαβάσεως Άρκιό;
  λα καί ή τρΐτη «κ δΐξιβν!
  βαδΐζιι «ρός την διάβασιν
  Γιουμίτσα. Μεταξυ των τρι
  Ον φαλάγγβν άηοσνάσμα
  τα κκκαθαρίζουν τό δία-
  φός, συνόψαντα «ιισματώ
  δεις μάχας μέ τούς κυβκρ
  νητικούς τούς δ «οί ούς έκ
  τοβΐζουν «ανταχόθβν.
  ΠΟΙΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΙ
  ΕΦαΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ
  Είς την ΙφημερΙϊει τ]ς Κϋδιρνήοιω; ϋημοοιιύ
  6η τό διβταγμα «περί την έπινιχιίων οίκονομιβν
  ιΐς τάς δηηρεαΕας &;μοίιδιητος «Ο δποιιργιΐοιι Δι
  χ«ιοούντ;ς>. Διά τίΰτου οΰν τοίς άλλοις χαταργιΐ
  τρι τό ΕίρηνοΒιχιΙον 'Δγ. Μ6ρονος. Ό άριθμό;
  τ§ν ποινιχβν χληττ)ρ»ν έπ'σης πιριορίζεχαι είς
  160, 'ώ^ ΙμμΙοθων ϊιχαοτιΧΜν* χλητήράν είς 500,
  τβν χλτ)τ)ρων άχροατηρΐου ιίς 70. Τίλος έηίρχον
  τ»ι ιίχονομίαι διά τοθ τιιρΐορισμιθ τ6ν θέοιον των
  (ατριδ[«ιιοτβν, διά «Ο ίιαχανονιομβθ Α* ξ
  ^ 9^ θ·ρμ4νσι«ί, χαθαριόχ^τοί χλη.
  Θάένεργηδή άπογραφή των ιδρυμάτων
  των άσκούντων κοινωνικήν πρόνοιαν.
  Τό Ύηουργεΐον Κοατι»Γΐ-
  'Υγιβΐνής καί Άνιιλήψως βι'
  έγκυκλΐου τού πρός τούς Νο
  μάρχας παραγγέλλει την συγ
  κράτησιν επιτροπών κρός λε
  πτομβρή καταγραφήν πάντων
  των άσιούντων χαθ άπασαν
  την χώραν βργα κοιωνικής
  αντιλήψεως οργανισμόν, συλ
  λόγων καί [5ρυμάτων.
  ΑΙ έπιτροπαί οδται θά ά
  παρτίζωντα':
  Είς την -ρωτεύουσαν έκά
  ότου νομοθ άπό τόν Διευθυν
  την τοθ 'ΥγειονομικοΟ Κέν
  τοου κα( τόν Διευθυντήν τής
  Νομαρχΐας.
  Ό πρώτος Θ4 αναλάβη την
  απογραφήν των τυχόν οπαρ
  χόντων Ιδρυμάτων ή συλλό
  γων ή* άΚλων οργανισμόν
  κοπωνΐ«ής άντιλήψως οΐτινες
  Ιχουν Ιατρικόν χαρακτήΌα (Νι
  σοκομεΤσ, Σανατόρια κ. λ. π.)
  Ό βεΰτερος, δλων των δλλων
  (δρυμάτων συλλόγων καί ό3
  νανισμθν κοινωνικάς άντιλή
  ψεως (φ.λανθρωπικά σωμα
  τεΐσ, Γηροκομεϊα, Όρφανο
  τροφεΐα κ.λ.π),
  Είς τάς εωμοπόλεις κα{ τα
  χωρία αί έπιτροπαί θ& άπαρ
  τΐζωνται άπό τόν Πρόεδρον
  τής Κοινότητο<Γ, άπό Βνα Βι- δασκσλον χα( τόν άστυνόμον. Μετά την ενέργειαν τής Α. πογραφής οί νομάρχαι θϊ έξε λέγξωσι τα συγκεντρωθησόμε να οΐ«εΐα ,ΒελτΙα απογραφήν, μετα τα0τα 6έ θα τα άποστεΐ λωσιν είς ιό υπουργείον. Ή ενεργεια οδτη τής κυββρ νήσεως σκοπόν Εχει να όλο· κληρώση την παρεχομένην οή μερον κοινωνικήν αντίληψιν πρός τούς άσθενίϊς τούς νέ ροντας, τούς απόρους καί και δια καί έν γένει τα άσθενέσΐε ρα μέλη τής κοΐνων'ας. ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΒΥΡΑ ΤΟΥ ΜΠΙΑΜΠλΟ ΠΡΟΧΟΡΟΥΝΤΕΣ ΝΙΚΗΦΟΡΩΪ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΕΥΟΥΝΕΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Ο ΦΡΑΝΚΟ ΑΘΗΝΑΙ 8 Απριλίου (τού άν τα- ποκριτού μας).— Άποψινά ραβιοτηλε γραφήμα-α έχ Σαλαμάνκιις άγγέλλουν Οτι κνθ' ά ανακοινοί τό εθνικόν στρατη γείον τα έπανασνατιχά βτρατεύματα συ- νεχίζουν νικηφόρως την προέλααίν των είς την Βισκβΐαν ευρίσκονται δέ ήδη είς τα πρόθυρα τού Μπιλμπάο όπου άντι« τάσαουν ήδη λυσσώδη άμυναν οί έρυ· θροί. "Αλλ* τηλεγραφήματα, σχετιχώς μβ τας μάχας τής Βισκάϊ^ς άναφέρουν ό· τι τάς έπιχει^ήσεις οιευ6ΰνει αύτοπρο σώπως ό στρατηγός φράνκο μεταβάς επί τόπου μέ την απόφασιν νά καταλά βη όπωσδήποτε τό Μπιλμπάο. Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΓΟΓΗ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΣ 10 ΝΕΚΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛίΤΟΥ ΣΧΟΕΛίΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ Μ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΊΔΟΣ ΑΚΘΜΟΥ Δι* αποφάσεως τοθ 'ΓηουργοΟ τής Παιδείας ίδρύονται χαΐ προ άγβνται τα χάτηθι οχιλιΐχ έχ τοθ νομοθ Ηρακλείου: 'Εχ την έχπαι δευτιχήν πιριφίριιιαν Ήραχλεΐοιι: ίδρύονται. Έν τριτάξιον δΐ]μ. οχο λιΐον είς Πέραν Ηρακλείου χά Ι ά νά (ν μονοτάξιον δημ. σχολείον ■ Ζς τιύς αϋνοιχΐσμούς Γαλίνι Μο νοφατσίαυ χαΐ Σύλλαμος Τεμένους χαΐ προάγονται τό μονοτάξιον Ά γίου Ίηάννου είς διτβξιον χαΐ τό διτάξιον ΆτοαΛΐ'κΙου ιί( τριτάξ'ον Είς την έχηκιδ. πιριφέριιαν ηΐ διάδο<: "Ιδρύεχαι μονοτάξιον δημ. οχολεΤον είς συνοικισμόν Δουτρα χίου χαΐ ηροάγονται τα μονοτα ξιτν ϊημ. οχολεϊον ΓιονιΑν ιίς δι τάξιον χοιί τό διτίξιον δημ σχί λεΐον Κοανς6:ον είς τριτίξιον. ΤΑ ΚΚΝΤΡΑ ΣΙΤΟΚΑΛΛ51ΡΓΕΙ ΑΣ Πληροφορούμεθα δτι τα λβι τουργοθντα είς διαφόρους σι τοπαραγωγικας περιφερείας οέντρα βελτιώσεως σιτοκαλ λιεργϊΐας κατοργοθνται, ή δέ άομοδιότης κοΐ τα καθήκοντα ούτΛν μετοβ βάζονται είς τεύς έπσρχιακούς κοΐ κοινοτι «ούς γίωπόνους. Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑ10ΛΑΔ0Υ Πρός τίς Τελωνεικχάς άρ<άς ίτιηυθάνθη τηλεγρίφημα τής Γεν ι χ ής Διοικήσεως, γνωσΐοηοιούοης δτι ίφ' δσον ή έξαγωγή έλαιο Ααδου έξασφαλι ζ»τα( διά κατατιθε μένου είς Τράπεζαν έλιυθίρου συνοιλλάγματος ή Ιξαγωγή τούτου έγχρΐνιται δι* «Εανδήποτε χώραν. Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ή Πανελλήνΐος Γεωργιχή "Εχ θέσις Αθηνών διά μαχροοχιλοθς ίγχυχλίου της πρός τάς νομαρχΐα χάς έπιτροπάς τής Π. Γ. Ε. Α., έηιθεωρητής Γεωργίας, δημοτιχδν σχολε'ων χά Ι τάς Γεωργιχάς Πι ριφιριίας δίδει λεπτομερείς ίδηγΐ άς άναφοριχβς μέ την παραχολού θησιν των προοπαθειβν διά ττ,ν επιτυχίαν τ*)ς τιλιοθηαομένης Γι Έχθέοενς Άθηνβν. Δι* άπαντητιχοθ πρός την μαρχΐαν ίγγράφου τού τό υπουρ γιΤον Εργασίας γωρΙζει δι, σαιοί μέχρι τής δημ&σιιύσιως τεθ άναγχαστιχοθ νίμου 6π' αριθ. 548 κπό 19)3)1937 δποβληθεΐααι αίιήσεις περΐ άπ&ζημιώσιως των πληττομένων ·ξ άνεργίας ήνιίχων χαΐ σαγμοαοποιων θεωροθνιαι έμ πρέθισμοι χαΐ χατά συνέπειαν θί γίνη ιυνιΐχή έ π' ίύιων ίή αίς. Η ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΝ Κατόπιν συνεργασίας τ<;ς Οιιηοε οίας άγορανομ[«ς χαΐ τ*ν ένδια φιρομέ>ων εμπόριον ή τΐμή τΑν
  σηορελαίων ώ;ίοθη είς δρχ. 33,
  10 χ«* ο*α/ χονδριχής πωλήσ»
  ως χά Ι 34,80 κατ' ό<ά>
  πωλήαιως είς χά
  ΖΟΟΚΛΟΠΑΙ
  Ι Συνελήφθησαν ι (ς Ρέθυμνον
  'έπί κλοπβ 8ξ οίγων οί Ν. Κ.
  Νύκταρης καί Γ. Μ. Μαστο
  ! ράκης. "Ομοίως συνελήφθη
  ι σαν έπ( κλοτιή εξ άρνΐων οί
  Γεώρ. Ε. Κατσαραγά'ης καί
  Στ. Ε. Τζελός. Κατεμηνύθη
  ίτιΐσης έ τι Ι κλοκή 27 προβα
  νων ανηκόντων ιΐς τόν Ί».
  Σωποσήν, ό Γ. Σπ.βουράκης
  ή Γαλάνης ίξ Ανωγείων.
  Διά Τ(0 διιλθίντος χΡές ίχ τοθ
  λιμένος μας ατμοπλοίου ιή; γραμ
  μΐ)ς «Κεναλληνί»» διεχςιμΐζετο ιίς
  Χανιά δ νεχρες τοθ έν 'Α6ήναις
  άπιθανέντος διηπρεποθς Ιεράρχου
  έχ Κρήτης, 'Ανθίμου Ρ^σμαρτ),
  Μητροπολΐτκυ Πτο/εμοΐϊος. 'Επί
  τοθ άνμοπλοίου ανήλθεν ώς έχ
  πρέσωηος τής Μητροπόλΐω; Κρή
  *ηι δ ΆνιμανδρΙιης χ. Εδγένιος
  Ψ λιδα ,, δατις χαΐ ϊψΐλε τρι
  σ->γιον υπέρ τοθ έχλιπόντος Μη
  λί
  ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΜΟΣ
  Ό Νικόλ Ε. Νινΐδάκης έκ
  ξ έτραυμάτισε δια οκά
  πάνης «Ις την κεφαλήν τόν 6
  μοχώοιόν τού Άλ. Άλεβ ζά
  <ην μαΚλονσοβαρΑς λόγφπρο ηγουμενων άφορμβν. Ό δρά στής συνελήφθη καί άπεστά λη είς τή»* Εισαγγελίαν. ΑΙ ΣΥΜΒ1ΣΕΙΣ ΣΥΜΨΚΦιΪΜΟΥ Καθ" άρμοδΐαν τηλεγρσφι κήν άνακοΐνωσν η 'Ελληνο ρουμανική ίμτιορι>ή συμβα
  αίς ουμψηψσμοθ πσοετά8η
  μέχρι τής 2 Μιΐου έ. ε.
  ΕΠΛΝΑΑΙΟΡΙΙΜΟΙ
  Δια Β Δ. έκαναδιωρ'σθη ώς
  έπιθεωρηιής Τβ>ωνε(ου ό χ.
  Σπύρ. Δροσουλάκης έκ ΧανΙ
  ών.
  Η ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΪΑΗΤΙΚΤΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Απριλίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας)·—Νεώτερον ανακοινω¬
  θέν τού Έθνικού στρατηγείου μεταίο·
  θέν ραδίοφωνικώς έκΣαλαμάνκας άνα·
  φέρει ότι τα έθνικά οτρατεύματα, συ-
  νεχίζοντα την προέλασίν των, άπειλοΰν
  ήδη έκτός τού Μπιλμπάο καί την πό*
  λιν Σαντάντερ ή ό ποία καί έβομβαρδί·
  σθη σφοδρώς σήμερον άπό θαλάσσης
  καί αέρος-
  Ο ΙΤΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ
  ΒΑ ΜΕΤΑΒΗ ΕΙΣ ΟΥΓΙΛΡΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Τό πρακτορείον
  «Στ£φανο> τηλεγραφεϊ έχ Ρώμης, ότι
  τό αύλαρχεϊον ανεκοίνωσεν επισήμως
  την απόφασιν τού Ιταλού Βασιλέως
  Βίκτωρος Εμμανουήλ να επισκεφθή
  προσεχώς την Βουδαπέστην άνταποοί·
  οων την επίσκεψιν είς τόν άντιβασιλέα
  τής Ουγγαρίας Χόρτυ ό οποίος μετέβη
  εσχάτως είς Ρώμην. Είς τόν Ίταλόν
  Βασιλέα αί αρχαί καί ό λαός τής Ουγ¬
  γαρίας έπιφυλάσσουν μεγαλοπρεπή υπο·
  βοχήν.
  ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΚ,&ΙΚΕΙΟΝ ΜΑΣ
  Εί; τό ΚαχοιιργιοδιχιΙΌν άρχΐ
  ζιι σήμερον την πριιιΐχν ή έχδίχα
  οΐς ίί υποθέσεως χαιά τοθ Χρ(
  ότου 'Ανδριδκχη χ«ηγορουμ4νοι»
  διά »6νον,
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ
  ΑΙ,έν τη άγορα μας κυμανββΐσαι
  χθβς τιμαί τΛν διαφόρων ίνχ·
  ττροΤόντον είχον Α% κατειβιι
  .. ι
  ΊλιμΙοιι
  9
  Υ' Μ .·
  Β«Ορ«ι „
  Τ«χτ··Μ
  ετ' «οιοτ|ΐο· Μ.
  Ψ
  II
  Η
  Υ'
  II
  14-
  ■βιν· ν. ΙειοΜαι
  Δ*
  Έξσιρβτυΐοΐ Μ
  λ«·ηΐ «■ ■·»*!, „ Μ,.
  ■ Ι|«ιο. „ Μ,«
  20.—
  364·
  ν*
  ■«λεπ·Ι] ..
  ■«λΕΒυ(Ιο· ■««* ··. „
  Καρβύ.,α »
  Μίλι «οιοΐικβ*
  ■6(

  „ 401,
  πίουκοολια «ηρ* „ ι Ν,
  ΔΙρϋατα βόΐα „ Η, -4·,
  Αρνοβίριιατα βΒι«. η,
  «αι· οκάν ,. μ! -».
  Τιμαί ΣυναλλΑγματβς
  δρ, ΠΙ 61—
  III
  6|
  _ _ Β4Λ ||>>
  Κορώνα Σουηοΐα'έ Ιβ.ΐ'·—η.4β
  Φραγ«βν „ υ ο _ |ΐ8
  ΈλΙ«τ. ορανκον „ η.4Ι—Η.7α
  ΦιορΙνι ΌλΧσνβ. „ 61 -ΚΜ
  ¥«χο·λο|«πΙα«:
  Φ#αν*>·* 1·λτικόν „ ■,Ν--ςι.|Β
  ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ
  ΪΗΣΣΪΕτΕΩΣ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ
  ΑβΗΝΑΙ 8 Απριλίου (τοΰ βντβιτΐβχρι
  τοδ μα$).— ΚαΒ' α αγγέλλει τό Πρακτο
  ριϊον Ρώυτερ σήμερον ήρχισαν αί
  έορταί αί έ κοΐ αι πρβηγβΰνται της ατΐφε
  ως τοδ "Αγγλβυ Βαβιλένς. Ό έορτασμβς ηρ
  χιοκ δι" επισήμου γεύματος τ· οποίον παρέ
  θεαεν έ Λορδβς Δήμαρχβς τοδ Λονδίνον
  είς τό Βκαιλιχον ζ*ϋγβ{ καί τ·ύς Άγγλου,
  τιτλβύχβυς ΑΙ έ«ρΐ«ί ώ; γνωστόν θά διαιρ
  ΐ επί τρίμηνον σχεδον.
  ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Ο ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΝ κ ΜΕΤΑΞΑΣ
  ηι,Μ
  Ι.Μ— Μ·
  ΑΟΗΝΑΙ 8 Απριλίου (τού άντ«πβκρι
  τοδ μας).—Ό Πρωβυπβυργός χ. Μεταξάς
  διαχέψνςτην περιοδείαν τ·υ ανεχώρησεν
  ήδη εις Αθήνας προκειμένου να προεδρεύ
  οη ουσκίψΐως δια την τελικήν Ιπκξεργα
  σί«ν ΜαΙ κβτβρτισιν τ·ϋ πρεΰιτβλογιβμοΰ
  1937-38.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙΗ Π £ ΡΙΟ Α Ε14
  ΤΟΥ ΒΔΣΙΑΕΩΠΙΙ-ΡΚ4ΔΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Κατά κυβερνητικάς
  άνακοινώσβις ή περιοοεία τοθ Βασιλέ¬
  ως είς τας χωμοπόλεις καί τα χωρία
  τής Άρκαβίας συνεχίζεται υπό θερμάς
  λαϊκάς έκδηλώσεΐς. Ό Βασιλεύς σήμε¬
  ρον επεσκέφθη την Δημητσάναν καί δ·
  λα ι* ένβιάμεσ» χωρία α «ό τής Τριπό
  λεως μίχρι τής κωμοπόλεως ταύτης.