94128

Αριθμός τεύχους

4539

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

10/4/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑ! ΕΙΔΗΣΕΟ» ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 3
  'Αμιρικής
  έτησια δολ. 15
  ίξαμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΓ εί"1*
  ΑΡΙθΜ ΦΥΛΛΟν ι$34
  ΤΙΕΤίϊΗΙ ΙΤΙΤΗΤΙ! ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΜΕΥΘΥΜΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΙΛΙΜΕΗΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΔΙΑ ΤΟ ΖΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ
  «· ΓΕΩΡΓ.
  Είς τό σημερινόν φύλλον
  αας δημβατεύετ* επιστολήν
  τβΰ Ύκβδιοικητοδ τής Άγρβ
  τικής Τραπέζης χ ·Α.λιβιζ«
  τού καί συνάγετβ έξ αυτής
  Γ· συμιτίρασμβ {τι ή Κβτα
  σχευή τοδ ψυγείον πρβσέκβ
  ψενείς τα ά κατάλληλον τοδ
  προσφερθέντβς γηπέδβυ.
  Εθεώρησα αναγκαίαν να
  σάς «πευβύνοα την παρούσαν
  δια νά γίνη γν»βτη ή άκρι-
  βής θέσις τοδ ζητήματος.
  'Η 'Αγρ·τικη Τραπέζα ε¬
  ζήτησεν απβ την Λιμβνικήν
  Επιτροπήν έκ τδν γηιτέδων,
  τα έπβΐα δημιβνργοΰνται είς
  την παραλίαν τοδ νίβυ λι¬
  μένος δια τδν υπό κατασκευ
  ην χρηπιδωμάτων, έκτασιν
  δύο χιλιάδων τβτρβΐγωνιχθν
  μέτρων πρός ανέγερσιν έκ*
  αύτδν ψυγείον καί άποβηχβν
  συσχιυασΐας νωκδν σταφυ-
  λ&ν καί αλλων όπωρδν. 'Η
  Λιμΐνικη Έπιτρβπή εδήλω¬
  σεν αμεσως (τι προθύμως πά
  ραχωριΤ. το ζητούμενον γή-
  ικδον καί ότι 6 ακριβής αύ·
  τοδ καθορισμός καθ' ορια δύ
  ναται νάγίνα μονον μετ»
  την οριστικήν χάραξιν τής
  γραμμης τβν κρηπιδβίμάτων.
  'ΑφοΟ απεφασίσθη ή όριστι-
  κή αυτή γραμμή καί διερ-
  ρυθμ'σθη είς οίκβπεδα υπό
  τής αρμοδίας έν Αθήναις ύ
  πηρεσίας έν σννβργασ'α τδν
  μηχανικόν ύπηρκσιδν Δή
  περιεχβύοης πρότασιν πεοί
  χορηγήσεως ύπ' αυτής δκνεί
  ■υ πρός τβ Λιμ Ταμείον §ξ
  κχατβμμυρΐων δραχμων πρός
  κατασκευήν τοϋ έν λόγω
  χρηπιδύματβς
  δωμχτων γενικβδ έμιχβοίβυ
  καί πο·φαν&ς εύοιακβται έν
  «δυνβμ'α ν« διαθέση τό πό
  σβν τ·6το δι9 άλλαν σκοπόν
  ουδέ είναι εύχεοής σήμερον
  ο δ«νε>αμ*ς αλλβθι (ώς ύκο
  δεικνύει ή Λ Τ.Ε ) π*ρ« την
  •ίχσνβμιχήν όνθηρέτητα
  τβδ Λιμκνικβΰ Ταμείον, νο
  μΐζσμβν ότι Α διάθεσις παρά
  τής 'Αγρβτ. Τραπέζης τοδ β
  παιτουμΐνου χοηματικοδ πβ
  σβδ δια την κατασκευήν τοδ
  είδικοΰ κρηπιδύμκτβς δηλ.
  τής βχσεως τ·δ ψυγείου κ«ί
  των αποθήκην,
  ήλ ό
  ββΓη χ
  ναλαβοδσα
  £«
  μόν χαί Λιμενικής
  πής, αύτη εδήλωσεν
  Άγρβτ. Τράπεζαν
  ΈπΐτρβΙίΙδΐΜβι
  1
  ρ
  ιϊς την
  ότι τό
  παρ' αυτής ζητούμενον γή
  κΐδον δύναται να καθορισθή
  έπακριβδς κατά θέσιν χά) ο
  ρια.
  Έν τώ μκτα(ύ εϊχε μορ
  αωθΰ ή γνοίμη ότι ή κλήρης
  έπιτνχία τοδ ψυγείου έξαρτά
  ται έκ τής κατασκευάς αύ·
  τοδ καί τδν βπβθηκδν ου·
  σκευασίας έηί κρηπιδώματος
  Ινα: έπιτυγχάνκται ή άμεσος
  χαί όλιγβδάπανος φόρτωσις
  Τβν όπωρων έκ τοδ ψυγείον
  είς τ· πβρ' αύτό ηλΐνριζομκ
  νόν ατμόπλοιον, καί έκ της
  γνώμης ταύτης προήλθεν η
  βΐτηαις τής ΆΥΡ'Τΐκης Τρα-
  κέζης όπως ή Λ>μενι*η Έ-
  πιτροπή διαθέση τμϋμα τδν
  υπό κατασχκυην κρηπιδωμά
  των πρός τόν ανωτέρω σχβ-
  Τϊβν βλλα τα Κρηπιδώματα
  ταδια Γρε>ωρισμένα χατά
  οχετικήν μελέτην δια
  την σχετικόν μελετη
  -βς ανάγκας τοδ γ.νιΜδ έμ
  -«ρίου δέν ήδύνβτ· ν» χρη·
  βιμ·π«ιηθ»σιν βίί αλλβν
  βκοπίν χαί δή δια τάς έν
  λ·νω έγκβτειοτβίβ.ΐδ βί.«·τ·ύ
  Ο«ς ' έκτασιν δύο χιλ ι αί ών
  τκτρανννικ&ν μέτρων δ
  ί Β* εμ«τ
  διβπ
  μέρ
  ·ΐ€»ττρί Β* εμ«τ«ι·δτο
  β κύοι.ς οκοκ·, της Η«τα-
  οκ.υης τβν κρηπιίωμάτων
  χαί θα κατβστρίφβτ· ή ·λη
  ·1κ·νβμ(α τ·δ λιμένος βηβι-
  τβδσα ακριβώς κβθ' ην έκ··
  χην διβνεργεΐται ή ·ζ«γ«-
  γή τβν οτβφυλβν την χρηβι-
  ί *λ ι«ς γρβμμης
  γ
  μβπβίησιν ς ς
  τβν υπο καταοκευήν κρηηι-
  δωμάτων μήκ·»ς 560 μέτρων
  διά το πλεύρισμα τβν *τμ··
  πλοίων τα ·«·!« ββρ*«5
  πρ·ββγγΐς·υαιν κίς τ·ν λιμέ
  να λ·ιω της έντ«τικϋς έμπο
  ήσεως *«τ* την «·
  ι ς
  ρικης κινήσεως
  ποχίιν εκείνην.
  Έντΐδββν «ρ·έκ«φβν η »
  δέκ της κατασκευάς βΐδικοδ
  κρηπιδβματος έν
  τβν ύπ·> κβταοκευην
  ΐ·ν σκ.ηόν νά βν·ν«ρ
  έη' αύτοδ «Ι έν λίγ* έγκ«
  ταστάσεις. Πληρ·φ·ρη8*ιβ«
  τ#τ§ Α Λιμενική Έκ«Ρ·««
  βββίμνς δπ η 'Αγρβτ. Τρ«-
  πΐζα δέν άπίκρουε την ννω
  μην ταύτην κ«. *τ· 8* ητ·
  διατεθειμίνη νά
  δ4 τ» Ιργ·ν
  6
  «Ι
  κρβδήλνς τόν σκοπόν είς δν
  απέβλεψεν ά
  κατασκευήν
  Δεδομένον δέ
  έν
  δέ
  τής ενίσχυσιν δια την
  δικβΰ
  μς μ
  κρηπιδωμβτων
  «ύτης είναι διστακτιχόν ώ; ΡΦυς βνδδΐκνντάι ν· κατα
  «Ρ·ς την νομιμότητα καί ρλΐ|θδ ή δέβνβα πρβα««θεια
  ακβκιμένητα τής χβρηγήσβ 4Λωί ή ΑΤΕ επανέλθη έ«ί
  ως τοδ «παιτουμένβν δανβ. ΤΦδ ζητήματβς χαί αιρβυα»
  ου καί συγχρόνως ζητεί νά τ4ς βηιφΗλβξ,ι5 της
  μοχΒα τάς περαιτέρω «πεψΒΐς κΐ& Τήν αποδοχήν τής
  χαί ακέψεις τής Λ<μκνικής αϊ4>ς τής Λιμ Έπιτρβΐιής ή
  Επιτροπής. τ,ς ηρββύμως θά προήρχετο
  Λαβών γνδοιν τδν «ν«τέ Βΐς την σνζήτηοιν τδν λϊπτ·
  ρω ό ύπουργος Γίνικός Δτοι μΕΟβΐβν «ύτήί».
  κητης Ερήτης κ. Σφαπιανά ·Εχβνα« ύη' όψιν ή Λιμ«·
  κης χ«τά την τβλκνταίαν αύ νική Έπιτροηη Τ· μεγ* χ«ί
  τβδ έν τδ πόλει μ*ς δι«μο 4Πβ»νϊτβν ενδιαφέρον τής
  νην έν τω μκγκλω αύτ«δ έν Άγρβτικής Τραπέζης υπέρ
  διαφέρβντι υπέρ τδν τοπιχδν | τής πρβαγωγής τοδ σταφυ
  ζητημκτνν έζήτηακ την ύ/Τβ λ·>«βγΜγιΝβδ ίμπβρίβυ χαί
  βολήν ύπομνήματος ίνα έ την οικονομικήν βκμήν τοδ
  τάδΤβ"νΐβί πρός «ϊαίοεν'λ'όβΤν «*«·"> *β?«λΐι«ν
  τού ζητήματβς. Είς τό ύαβ εξυπηρέτησιν τβδ υπο βυζή-
  βληθβν ύπόμνημα υπο χρον. τησιν δανείου εύίλπιστεϊ ο
  26 Μαρτίου έ Ι. ή Λιμκνική τ, ή π«ρέμβ«σ.ς τοδ κ. Γβνι
  ικητοδ παρά τή Ά
  Τραπέζα θέλει 4«ιτύ
  χο την βπβδοχην τβν βκ4-
  ψεων τής Λιμκνικής Έπιτρο
  πης καί έπιτκυχθή ούτω ή
  «Ώς
  τβν
  νων
  ύπβστηρίζβυσιν οί
  (καί έμφαίνεται έκ,
  υκββκλλομένων είκό
  είς τα &ποστελλόμε
  να έγκλείστω; περιοδικά δι"
  γ; ρ
  όκωρας) Α πλήρης έπιτυχία
  τβν ψυκτικβν έγκαταατάσε
  ών εςβρτάϊαι έκ τής κατα
  βκΐνής αυτών επί κρηιτιδώ
  ταχυτέρα ανέγερσις τβν Φ»
  κτικβν έγκβταατάσϊων «ι τι
  νΐς θέλουσιν εξυπηρετήσει
  μκτος καταλλήλου, έφ' δσον'ού μόνον τα τοπικά συμφέ
  δέ τό χοηματικον «όσον τ* ρ,ντί1 4λχβ κβ| τ4 γίνιΗώ
  οποίον διαθετει σήμερον τό,
  Λ.Τ. είνε προωρισμένον διά ρ
  την κατασκευήν τδν χρηπι!
  Γ. Ε. ΝΙΤΙΟΤΑΚΗΣ
  ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΠΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Η ΜΟΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
  ΑΠΕΔΕΙΧΘΗ ΟΛΕΘΡΙΑ
  Είναι γνωστόν 8 η ή άνό
  χιΐρας έφημερίο, άσχολουμέ·
  νη διαρκώς 'έτά τιαραγωγ
  κά ζή'τ^μαΐα τοθ τόπου, 6έν
  ΙπαυοΒ ποτέ, οσάκις ιής έδΐδϊ
  το ή ίύκαιρΐσ, νά τονΐζη την ό
  νάγκην τής στρο«Γ}ς των γε
  ωργων μας πρός ι ήν ττοικι
  λην καλλιέργειαν. Πάνιοτε
  Ρέ ΰπεστήριξεν δτι τοτβ μόνον
  θά ειμπορούμεν νά εΐμ^θσ π,
  συχοι δτι δέν θά δυστυχήσω
  μέν ώς άγροτική περιφέρεια,
  δταν έγκαταλε'ψωμεν την ό
  Χεθρ'αν τακτικήν της μονοκαλ
  λιεργε'ας κοί έκτοθωμεν είς
  δλους τούς κλάδους καί ιίς
  δλα τα ιΐδη των άγροτικον
  κσλλιεργειων, άνάλογα βίβαΙ
  ως μέ τοΰς κλιματολογικούς
  δρους καί τάς έδαφο λογικάς
  συνθήκας τοθ νομοθ μας.
  Πόσον είχομεν δίκαιον υπο
  σιηο'ζοντις μίαν τοιού ην ά
  τΐςψιν, απεδείχθη νθμ ζομεν
  νατά τό πρόσφατον παρελθόν.
  Καί ή πεΐρα τοθ παρόντος,
  (.άς διδάσκει αρκούντως περί
  τούτου. Ή άφορΐα των έλαι
  αν κατά τα τΐλευταΐα Ιτη, ό
  φειλομένη ιίς την παρσμελη
  σιν τΡ,ς συστηματικτΐς καλλιρ
  γεΐας των καί ή περυσινή κατα
  στραφή τής άμτιελουργΐας έξ
  αίτΐΡς της άνομβρΕας, έδημι
  ούργησε πρωτοφανή κρίσιν
  οιά τόν τόπον μας κοί Ιφερε
  την δυστυχίαν καί την άπό
  γνώσιν είς την Οααιθρον τοθ
  νομοθ μσς κοί είς αυτήν την
  πόλιν τοθ Ηρακλείου. Καί ή
  το φυσικόν, έφόσον, κιριορι
  οβέντες είς την καλλιέργειαν
  τής αμπέλου μόνον, ββν είχο
  μέν κανέν άλλο (ΙσόΕημα διά
  τοθ όποίου θά έκαλΰτΐταμεν
  τάς ανάγκας μας. Έν ώ άν
  τιθέτως, οί αλλοι νομοΐ, πτω
  χότϊροιιΐς εβάφη, καί μέ κο
  λύ μικροτέρας εκτάσεως καλ
  λιεργεΐσο, βέν ύπέφεραν τόσον
  Οσον ήμιΐΓ, διότι ακριβώς έ
  χούν ποικίλας
  Τα Χανιά επί
  κολλιεργείας.
  παραββίγματι,
  έκαμαν έξαγωγάς καί ελαίου
  καί σταφίδος κοί κΐτρων χα(
  πορτοκαλλιον καί φρουτων γε
  νΐκβς καί διαφόρων αλλων
  κσρπων καί λαχανΐκον.
  Καί άντιμετώπισαν βττωσδή-
  ττοτε τάς ανάγκας των καθ'
  ήν στιγμήν ήμιΐς μέ την ίθνοι
  αν ιής Φύσΐως καί τούς άιιε
  ράντους κάμπους μΒ τα γονι
  μώτατα εβάφη, ουστυχοθμεν
  κοί υποφέρομεν... Άλλά τό
  πάθημα ο ύτό, θά πρέπεΐ νά
  μάς γίνΓ| τουλάχιστον &ιδα
  κτικόν μάθημα. ΘΑ πρέτΐει &η
  λαδή νά μάς οδηγήση είς νέ
  ούς προσανατολισμούς σχετι
  κάς μέ την παραγωγικήν μας
  πολιτικήν καί τάς αγροτικάς
  μας καλλΐεργίΐας. Είς τόν νο
  μόν μας «ύτυχος, εύδοκιμοθν
  βλα τα ιΐβη, έξΐσου όσον καί
  ή αμπελος. Εύδοκιμοθν καί
  οί έλαΤαι. Καί τα σιτηρά. Καί
  τα κηπευτικά. ΚσΙ τα έσπερι
  Βοειίή Κα( 8λα τα άλλα εΓβη
  τής δενοροκσλλιεργεΐας. Καί
  τό βαμβάκι καί τό σισάμΐ. Καί
  τό ρίζι ασφαλώς, "Οπως επί
  σης θά ίύδοκιμβ καί τό τσάΐ
  διά τό οποίον γΐνεται τελευ
  Ο
  δ
  τα(ως λθγος.
  έκίοης
  φύονται καί
  ιιόνα των, πΧήθη άρωαατι
  ■κων φυτΛν, διός ϊΤ'Όΐ δ ^(
  κτααος, τό ε) 'σ*Λυηλον κσΐ ή
  δάφνη κ<ΐΙ τόσα ά*λα τα ό ποΤα θά βίμ'ίοροθσαν νά έ* ■ιεταλλρι θοθν <α| ν* άττοτελί σουν την β^σιν μιάς νβατ β ο μηχανΐσς άεωματωδ&ν ο (θε οΓω^ έλαΐων έκ των οποίων Θ5 έπλούτιζβν ό τοτιογ, δτιως συνίραινβ μέ την Ισπανίαν πού έθησαύοιζβν κυριολεκτι κώς έκ τής έξαγωγήθ των βιο μηχανικών α»'<τ©ν προϊΛντων είς όλόκληοον τόν κόσμον. Ά κόμη δέ θά είμποροθσβ ν' άνα πτυχθΗ καί ή μελισσοκομΐα καί ή πτηνοτροφΐα καί ή ο(<6 σιτος κτηνοτροφία. Διότι εότυ χ«δς, ή [5ιαιτέοα ΐθΌΐα τήτ Φύσεως κα( η θεΐ<ή εύλογ'α ίγουν κατοσ'ήσβι τόν τόπον αυτόν κατάλληλον διά πάσαν καλλιέργειαν. Άλλά την στροφήν αυτήν τβν άγροτον μας ποΑς νέους όρ'ζοντας καί προσανατολι σμούς, δέν εΐμπσοοθμβν 0έ βαιια νά την αναμένομεν ώς διά μαγεΐας ή δι' έπιφοιτήσβ ώς τοθ Άγίου πνεύματος. Διό τι τοιούτου ιΓδους θσύματα δέν γίνονται δυστυχΑς είς την έπο χήν μας. Την στροφήν αυτήν θ3 πρέπει νά την έπιδιώξωμεν διά μβθοδικής καί συντονισμέ νης μακράς προσπαθείας. Διά τής συστηματικής βιδασκαλίας καί τοθ διαφωτισμοθ των ά γροτον καΐ δι' έπιτυχον επι στημονικαν πειραματισμών. Την πρωτοβουλίαν δέ τής εργασίας αυτής Θ5 πρέκει νά την αναλάβη το Κράτος διά των Γεωργικών τού 'Υπηρεσι ών. Ύκάρχκι ίύτυχώς στρα τιά 6λό κλήρος έπιστημόνων γεωπόνων, πού θά ι(μποροθ σαν νά χρησιμοποιηθοθν διά τό έργον αύτό. "Άς έξαπολυ θοθν λοΐπόν είς την ύπαιθρον οί γεωιΐόνοι αύτοΙ, έφοδιασμέ νοι καί μέ 8λα τα άλλα άπα ροίτητα μίσα. Καί άς χρησι μοποιηθοθν ώς άπόστολοι τής νέσς γεωργικής, τής νέας πά ραγωγικής μας πολιτικής. Δι ότι, επαναλαμβάνομεν, μόνον ή ποικίλη χαλλιέργεια θά μάς περιφρουρήση άπό νέους κιν δόνους καΐ συμφοράς καί θά μάς εξασφαλίση αν δχι την γενικήν ευημερίαν, τοΰλάχι στον μίαν 5νετον όπωσδήπο τε δι' δλους ζωήν..,. ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ή χά! (πισ—υοι)ιχ4)ν α νάπτυξιν τή; Ελλάδι, ΙϊύΗ διά τοθ Β Δ'ατίγμΐίτος τ<5ς 14 Απριλίου 1837 «τεοί ποοσ«βοιν^0 τοθ Ι* Άθή'αΐς ου τούτου ιί<·ν τί 18 ς χαί τΐ)ς Τοθ Δ'κτάγαΐτος τη'-η'Τ)*)^ ϊ-«οον έχ Μ'ΐ?υ.1835 «πιρΐ ΤΟ ΚΑΙ Η Ι-ΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΙ ΠανιπιοτηριιαχαΙ αρχαί τοθ Πανεπιοιημΐου 'ΑΒηνβν έίρτάζου οαι τήι» ηρ&χψ ίχατονταιτηρίδοι άπδ τή; ιδρύσεως τοθ πρώτου Πά νεπιατημίοϋ μας, θά ό^γανώοουν μεγάλας εορτάς ιίς τάς οποίας χ»Ι θά ουμμιτάσχουν αντΐπρόαω- πό ι πολλβν ξίνων Πανεπιοτημίων. 'Η απόφασις τ6ν Πανεκιαιημια κων Άρχβν νά έΐρταοθή ιό γεγο νος τί}; ουμπληρώοεως τή; ζωής Ι»ίς αίβνος τοθ ανωτάτου έχπαι δυτιχοθ Εδρΰματίς μας, ήτο δ;6ο τάτη χά Ι ούμφωνος πρός την λαί χήν επιθυμίαν. "Ενα τίσον οπου δοΐον γεγονίς &έν Ιπριπι νά πά ρίλθη απαρατήρητον χαί έπιίάλ λιτί—δπωςδρθβς θά γίνη—νά έορ ταοθ) μέ δλην την δυνατήν μέγα. λοπρέπειαν ίφ' ι υ τόοην μεγάλην σημαοίαν έ·ίχει δια την ηνΐυμκτι χήν χαί επιστημονικήν ζ«ήν τοθ τόπου μας. Έη' ι&καιρ'α 2έ τβν έορτδν αΰτίν ά; Ιηιτραπϊ ιίς Ι¬ να μόλις πρό ολίγων έ («ν έξελ- θόντα άπό τό Τέμενος βυΐό τβν Μοιιοβν, νά χαράξΐ τάς ί λίγας ο & τάς γραμμάς διά την μακράν Ίοτο ρίαν τοθ ηρώτου μας Πανιπιατη μίοιι. Τό Εθνικόν καί Καποδιοτρια χον Πανιπιατήμιον, δπβς ώ/ομά οθ») τό Πανιπιοτήμιον Αθηνών, είς μνήμην τοθ πρώΐου "βλληνος Κβή Ιά ΚΒ ζ»ηρ»ς ΙνδΐΒββρΒίντβς 8ιά των χοθ Κ?ταστήμ·χτο(> άλλά τοθτο
  ϊέν ετέθη ιίς έφκριιονή' ΚαΙ Ι
  ται την 14 'ΑπΕΐλΕβυ 1837 λαμβά
  νεται τό ποβταν νομοθετική πρό
  νοια διά την ϊ^υαιν τοθ ποώτοιι
  άνωτίτου έοιαιδιυτινοθ (δρύαατος
  -ό δκοΐον τίοον οπουδίϊιν ^ίλον
  έ<ιέπρ«τα νά παίξη είς την πνευμα ^ ζωή" τοθ νιοσιηΐίτοΐι χά Ι τί τε Κΐάτοϋς. >γανώθΐ] χατα το αύσττια
  Γερμανιχβν Π«νιπιαττ)ΐ»ί(ΐ>
  χαι πεοΐΐλάμβανε τέοοχρας Σχα
  λάς, την Νβμιχήν, την θιολαγι
  *ήΛ τή ν Ίχτοιχήν χαί την Φιλο
  οοφΐνήν, αργότερον δέ Εϊρύθη χαί
  ή Σ<ολή τδν Φ^ριχδν καί Μαθτ] ματιχ&ν 'Κπιστημίν. Τέ έν/χαΕνια τοθ Πχνικιοτημίου εγίνοντο ιιιτά μεγάλαι· ένθουοιαομοθ την 15 Μχ ΐΐΐι ίδίου Ιιους, χαί ή λιιτουογία αυΐοθ είχεν δηαΐουργήοη πολλάς Ιλπ!ϊ»ς διά τό "£θνος. Ό χαΐος Έλληνιχδς πολιτιαμΐς απο χτοθυι τδν Νϊόν τού, έντος τοθ δκοΕου θά άνεπτύααετο χά Ι θά προήγΐτο μέ την τού μορφή'. Κ«ί δμιος ή ζωή τοθ ΠχνεπιοΐΤ] μΕου μ^ς δέν Ιστιρεΐίο περιπετει ών. Κατά τάς πρώτας διχαετη ρίδας δτε τα οικονομικαί τού μίσοι ήίϊν πενιχρ£τερα ή λειτουργία τοιι ιίχε καταστή" πρέβλτ,μχ, έν τούτοις δμωζ χάρις είς την στορ γήν τοθ ΠανελλνινΙοΐι δπδ τής οποίας περιεβλήθΐ) πΒοαε'λχυαι ταχέως γεννοίΐς δωοεβς πολλών ένθουαιωδ^ν Έλλή«ω> διά τΑν δ
  ποίων Ιξςσνίλιαιν την ζωήν χαί
  ανάπτυξιν τού. Είναι βεβαία πε
  ριττόν νά λεχθ^) δΐΐ κατ' αρχάς έ
  ατεριΐτο διδακτήρια χά Ι ώς το(
  οθτον εχρησιμοποιήθη μία οίχία
  είς την ουνοιχίαν «Πλάχαζ», ίπΐ
  δύο Ιτη. Την 2χν Ιουλίου 1838
  κατετέθη 6 θεμέλιος λίθος τοθ σχε
  διαοθέντος Κεντρικοθ χτιρΕου τοθ
  Πανιπιοΐημίου, τό οποίον έπερα
  τώθη χυρΐως διά Πανιλληνίων εισ
  φορβν.
  "Οίαν χατά τό 1837 ήΐχΐσεν νά
  λειτουργ^ το Πχνεπιαΐήμιον 'Αθη
  νβν ενεγράφησαν μίνον 52 Φοι
  τηταΕΙΠ Τό 1910 δ άριθμος τβν
  Φιιτητβν ιΐχι φθάσει τοΰς 3 0001!!
  τό ίέ 1925 ιΐνον ςρθάβει είς ά
  ριϋμον 15.000!!!. Το τεράστιον
  προ^φ^γιχόν χθμα άφ' έ-δς
  4φ'έ'ί?ου ή οωρεία τβν ιύιργειι
  χβν διαταγμάτων πρός τοΰς «Έ
  φίδρου(> εδημιούργησαν τον δμο
  λογουμένως αφάνταστον αριθμόν
  τβν 15 000 Φ2ΐτητβ>!1. Καί τίτε
  διά πρώτην φοράν εξεδηλώθη3«ν
  ζωηραΐ ^άνησυχίαι έκ μέρους τον
  Κρίτους διά τόν δλεέν δγκούμθ
  νόν αριθμόν των Φοιτητβν οίτινεε
  θά απετέλουν είς τό μέλλον μίας
  τάξιν άέργων έπιστημ£ων. Καί
  χαθιερώθη τίτε δ θεσμίς τβν ιίβι
  τηρίων έξετάσιων δ δκιΐβς άπέ
  δωσιν θαυμασία άποτελίσματα,
  χαί τοιουτοτρόπως χατά τό Πανε
  πΐσιημιαχόν Ιτος 1930 δ άριθμός
  τβν Φβιτητβν είχεν κατέλθη είς
  τον αριθμόν τβν 5,700.
  Σήμερον τό Πανεπισΐήμιον τβν
  1 Αθηνών αποτελεί Ι** τεράστιον οί
  χονομιχόν οργανισμόν, καί δύναται
  νά διατηρΐ το πολυάριθμον προσ»
  Πίχόν τοο, τοΰς ί<ατδν καθηγητάς τού, τεΰς οπαλλήλους τού, τα πό λυάριθμα έργασιήριά τού, «νατο μιΐχ, Χημιΐϊ καί τοθτο χάρις εί; τα ιίσοδήμκτα της κολοσσιαίας περιουσίας τού, καί την έπιχορήγη σιν τοθ Κραχοϋς. Ή Πανιπιστημιοιχή Λίσχη μέ τα άναγνωαιήρια,τ* τμή^ατα Γλωσ σβν, σΐενογραφΐαί, το θέατρον αί βυγχρονισμέναι βΐθουσαι χαί τα έρ γαστήρια τοθ Πανεπιστημίου παρέ χούν Βλα τα μίσχ διά την έπΐοχη μονιχήν χαί πνευματιχήν ανάπτυ ξιν τοθ σημιρινοθ φοιτητοθ. Άπό τής ιδρύσεως τού τίΠανεπισιήμ τβν Αθηνών Ιχκι καταστή* τδ δαλμα τοθ "Εθνους. Μίσα 4πο τδ περιίάλλον τβν παλαιβν 'Αΐηνβν εξέπεμπε άπό τάς Αρχάς τής δημι ουργίας τού την έπισιημονοή τού άκτινοβολίαν οχι μόνον είς την ελευθέραν καί βλύτρβτον Έλ λίδα άλλά χαί τίς Βϊλχανιχάςχώ 9*1. Α ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ· 'Η ^' ' α βείσι Απογοα· ° β τό των «ό υάτων Λι" δ 4σ<8Τ'α;ι ή Κοι νωνικί) Ποόνοισ, ελπίζομεν δ τι θά Εχη εΰεογΕτικά καί διά την Κρήτην άποτβλίσματσ κατά τοθτο: "Οη θ' άποΛβ'ξτ) βτι βΐς 6λό<λη3ον την Νήσον βέν λειτουργεΐ πάτρα εν Στνατό- ρειον, τοθ ΆγΙου Ιωάννου Χανίων κο( ούτο έλλειττέΓ, οθ !τβ έν Μαιβυ·ήοιον, εθτε εν Δημόσιον Νΐΐσοκομεΐον, πλήν Γβιν δηαοτΐκθν. Καί δτι θά στεφθή κατόπιν τούτου τό Κρά τος τάς ανάγκας της Μεγαλο νήσου καί θ' αποφασίση την ά ίδρυσιν Νισοκοαε'ων κα( αλλων φιλινθοωπικΑν κα ταστημάτων, ωστε νά όογα ή καί νά συστηματοποιη- θ() ή κοινωνική τι οόνοια καί ή περΐθαλψις των ένδεον είς τόν τόπον μας. *** ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΝ- Πιστεύομεν δτι ή κατάρ¬ γησις τοθ Είρηνοβικεΐου ΆγΙ· ου Μύρωνος, την οποίαν Φέρε ται άποφασισμένη ή Κυβέρνη· σις νά πραγματοποιηθή, θά όφΒΐλεται μάλλον είς άμελέτη τον καί άψυχολόγητον ε(σή γησιν. Διότι τό Είρηνοδικεΐαν αύτό, μολονότι λειτουργεΐ είς περιφέρειαν φιλόνομον, προ σφέρει έν τούτοις μεγίστας Οπηοεσΐας είς την περιφέρειαν αυτήν, τόσον πυκνοκατωκημέ νην καί έξαιρβτικως καλλιερ γημένην καί έχουσαν ώς έκ τούτου πληθος κτηματικων Ι¬ δία ζητηαάτων πρός νομικήν διευθέτησιν. Δι' αύτό καί ίλπί ζομβν δτι ή Κυβέρνησις θ' ά- ναθεωρήσπ την απόφασιν της πρίν άκόμη την θέσει είς ίφαρ μογήν. ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 2ΗΤΗΜΑΤΑ· 'ϋκ μερους τοθ χ. Δημάρχ^υ Ήραχλιίου μ£ς απεστάλη ή χατω τέρω απάντησις είς δσ« σχετιχβς μέ τα ζητηματα τής πόλεως έγρά ψχμεν, την όποιαν χά Ι δημοσιεύβ μέν ευχαρίστως: Κύριε Διειιθυντά, 'Η δφ' δμαίς Ιγχριτος εφημερίς είς τό προχθεσινόν της φύλλον β ποδΐδει έμμέσως ιίς τόν Δήμον την έλεεινέτητα τής προκυμαΕας. Έπαναλαμβϊνομιν δτι καί άλλο τε δι' δμβν άνεχοίώ32μιν βτι ή προκυμαία άνήκει ιίς τό Λιμένι χον Ταμείον ιύδιμίαν επί ταύτης έχοντος τοθ Δήμου δικχιοδοσίαν. Ή Αιμενιχή Έπιτρβπή έν τώ ενδιαφέρον τίς της υπέρ τής πό λεως, συνεργεία τοθ Δήμου, χαταρ τίζιι μελέτην άρτιας διασχευής τής δδοθ άπό τοθ ΉλεχτριχοΟ Έργςστασίου, ήιΐς χατ* άνβχοί ν ώσιν τιθ Άρχιμηχανιχ&Ο τής Αι μενιχής συμπληροθΐαι έντος τοθ μηνός. "Οσον αφο?$ την .Βιβλιοθήκην, Δήμος έπκνειλημμένως έχιι ζή τήσει άπό την Ένοριαχήν Έπιτρο πήν την Αγίαν ΑίκατιρΕνη» μιτά τής δΐϊΐσθιν ουλής (ΟβΓβζ) διά την διβσχευήν τοθ οίκήμκιος χαί εγκατάστασιν έν ο υιώ τή; Βιβλιο θήχης χά Ι διά την είς „την αυλήν εγκατάστασιν θε(μβν Δ»ΐκβν Δοιι τρβν. Ό Δήμος δέν δύναται νά στρα V, είς άλλας χατιυθύ σιις, διότι βασιζόμενος είς τό φιλΰπολι χαί φιλοπρόοδον τοθ Σεβασμιώτατον Μητροπολίτου χαί τής Ένοριαιχής Επιτροπήν, έχει την πεποίθησιν τής ευμενοθς άποδοχής τβν βνω αίτημάτων τού. Ηράκλειον τή 9)4)1937. Ό Δήμαρχος ΉραχλιΕου Μηνάς Γεωργιάδης Λί δπήρξαν οπουδαιίτατα μετεφύ τευσεν ιίς την Έλλάδα τάς ιπια-ίή μα(, εκαλλιέργησεν τό Ρ. Δίκαιον, τάς Ίστοριχίς, Φιλολογιχάς χαί 'Αρχαιολογικας επιστήμας καί άνέ δειξεν λχμπρ&ΰς επιστήμονας οί 6 ποΐοι έτίμησαν τό ελληνικόν 8νο μιχ. Πέραμα-Μυλοποτάμου 7 'Απρι /λ.ου 1937. Ι ΚώβΤβΚ Φ. Άν*«νέΐΜΐ1| 1 Δικηγόρ·ς
  Α ΓΜΟΡΘΩΣΙ
  |ίι1
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ .-Σήμερον τό άρι
  οτούργημα: «Ή μικρή Κατερινού.
  λα» μέ την ΦραντζΙσκα Γκάαλ.
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό άριοτούρ.
  γημα α'Αντώνιο Άντβέρσο».
  Σημ, Δευτέρα, Πίμπτη, Σάββα
  τον είς τάς 6 μ. μ, άπογευματινή,
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον τό αύτο-
  τελές Εργον «Άτρόμητος άίροπό
  ρος» καί τοθ έπεισοδιακοθ "Τό φάν
  τασμα τοθ αέρος τα έπκισόδια 2,3.
  ***
  = ΙΜΜΗΙΙΡΜΟ
  ΙΟΥΛΛΚΑΚΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή χαριτομένη Ούγ
  γαρέζα:
  ΦΡΑΝΤΖΙΣΚΑ
  είς την Βιεννέζι-
  κη Όπερέτταν:
  Ι ΜΙΚΡΗ
  ΙΛΤΕΡΙΗΟΥΛΑ
  Μουαιχή:
  ΜΠΡΟΝΤΣΚΥ
  Έκτές πρ·γράμματβ(:
  Παραμάουντ (ζουρνβλ)
  ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΒΑΟΜΑΑΑ
  ΑΠ0ΧΑ1ΡΕΤ1.Μ0Σ
  ΤΗΣΣΗΜΑΙΑΣ
  Μέ τόν
  ΓΚΑΡΥ
  ΚΟΥΠΕΡ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
  Ή Έχτελεατιχή Έηιιοοπή τοθ
  εΙοΊχοΟ Τβμείου Επαρχιακάς Ό
  δοποιΐας ΝομοΟ "Ηρακλείου προ
  χηεΰσσει μυστικόν μειοδοτικήν δτ
  μοπρασίαν διά την χατααχευή
  ιμήματος τής δπ' αριθ. 4 Έπαρ
  χιαχής δδοΟ ΝομοΟ "Ηρακλείου
  άπδ τίις δπ' αριθ. 186 Έθ^ιχΐξ
  ίδιθ (Ηρακλείου Άγίας Γαλήνηι
  είς Βίρρους, διεξ-ίττΒησομένη'.· τί;
  22*ν Απριλίου 1937 ημέραν Πίμ
  χαί ώραν 10 π. μ. δι' έγ
  χαΐ εσφραγισμέναι προ
  φ
  Ό πρίϋτολογισμνς τοθ Ιργου
  «νίρχιται είς δραχ. διακοσίας χι
  λι«δ«ς (200.000) ή !( έγγύηαις
  ουμμετοχής ώρΐοθη ιίς Βραχμ-ίς
  15 000. "Απαντα τα οχιτιχά μετά
  λεπτομεροθς διαχη'.ύξιως εισίν
  χατανΐθειμίνιχ είς τα γραφΐΐκ ττ)ς
  Νομοτρχίας Ηρακλείου Ι»θα προ
  οερχόμενοι οί Ινδιαφερίμινοι χατ»
  τάς εργασίμους ώρας των γραφεί
  «ν ίόνκνται νά λάβωσιν γνϊσιν.
  Ό Ν
  Ώ; Πρόεδρος τής Έχτελΐοτι
  χτ}( 'ϋπιτροπής τοθ Ε.Τ Ε.Ο Ν Η.
  Ανδρ. Μαρνέλλος
  Η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ
  (τβδ μαιευτήρ!·» τϋΐ Κάς
  "Ελενα, Βενιζέλου) Δνίς
  ΚΑΤΙΝΑ Ν.
  ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ
  δέχκται τ«ς λκιτέχ·»{
  βν τι) σίκΐα της οδος
  Λαοπθ(·Η>Βα<ΑιδΙ—Τζαμί. 'βραι εΐΗοχεψεειν ^9—12 3—7. ΕΝΟ1Κ1ΑΖΕΤΑΙ παρά την λεω φόρον ΚνωσοΟ οίκία νεόκτιοτος Απαρτιζομένη έκ4 δωμάτιον, κου ίΐνας καί λοιπών χρειωδών, ήλεκ τρο«ώτιοτος μεθ' Οδατος, Πληροψο ρΐοι «Καφενειον Μινώα» Δ. Μ*ρ Μιά πεντάΐιορφη είς £νατόπον μοστηρΐου Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Τοΰ ΚΙΏΕΚ ΗΑΟΟΔΚϋ 82ον Ή Ούίϊάνα ίκάλυψΐ τ! μίτια της μ έ τα χΐρια χαί £ΐχιοε νά χλαίη· έ*© δ Λ«ό εΐχε ϊ«( Οφος σ3»ατισμίνο δπως £κας άνδρας πού συλλαμβ&νεται έη' αΰτοφώρφ άγχαλιά μιας γυναίκας. Ώ;οΙί τί θέαμα, 4γαπημΙ- νε ιιου «ριλοςΥ^ύμενε, ιίκε ή 'Α γιίοα. Δίν πρέιει νά ντρέπισχι. Ή λΐοπαρδβλις χαί δ λίων... }χύ9ια! ιΐηε άγγλιχά δ Δΐί. —ΚαΙ ου, Οΰοτάνα, θά περ νοθοες άπαρατήρητη εάν δέν ου νέδιχινΐ νά 6άλ» την σημαδιά μου χιφαλι οου. Ώ;*ία ή Ιρω ι αου σχηνή. Ίίώ δμως γνω ,..,___ τΐώ; χανιΐς ϊε< με πά ίή<οιιαι ποιέ, σε Ιφανταζίμουν πολ-υ μαχρυά άπό έδβ. Μή παΐζης μ» την δυσΐυχΕα μ·>υ, ώ δαοίλισΜ. Σχδτωαέ με
  ιίσιος νά τιλε.ώνη ή Ιατορία,
  —ΓιατΓ; Είνε πολυ δσχημο νά
  περάση κανεΐς άπό τό θερμδ έρω
  τικό φιλΐ στύ παγερδ οκοτάδ
  5 θχνάτου.
  Ή Άγιάσ* έκαμε νιθμα πρός
  τιύ; ϊύ3 χαφαλαλους νά πλησι
  χαί νά πιάαουν την Ού
  οτίνα, άλλά δ Αι ό μΙ Ινα ά"λ
  μα δρέθηντε χοντα ατδν πρ&το
  κα.1 τον εχτύπησε δυνατά στό σα
  γίνΐ. Ό καφαλαλος Ιπισε χά
  ιω, έ· ώ δ δεύτερος ίατάθη δι
  σταχτικος. Ή ΆγιοΌ* έ,ίλασι:
  —Μιτρά6> φιλοξεν&ύμενε, τεθ
  εΐπε. "Εχεις πό) α δυνοπδ χίρι,
  άλλά δέν θελω νά οχοτώαης τδν
  ά.θίωπον αυτόν. "Άφησέ τον νά
  ζήση χά Ι νά έχτελίση τίς δδη·
  γίες μου. Δέν θά κάνη καχδ στδ
  χορΕτσι. β ι την οδηγήση σΐδ ίω
  μάτιό μου, δηου θά έλθη; χαί
  ού. Ή ΐ&νοουμίνη σου ιί<ε χχΐ δινή μ;υ ιδνοουμένη. "ϋπιβσα τδν Λιό άπδ τδ χίρι χαί τδν τράδηξ» χοντά μου, γικ· τί ήαν βΊοιμος νά έπιτιΕη" χαί χκτ* τοθ αλλου. —Σας χκλΑ ίλους στδ δνμάτιέ μου, ιϊπε ή 'Αγι&σκ χ«1 6γτ)χε. Την άχολουθήσκμε την 'Αγικ· σα οΐδ διομίτιό της σιωιιηλοΐ χαι μπ^κα μέ βαρεία χαρδιά. Κά τι χαχδ προαισθανδμουν. Ή Ά γιάΌα έχάθησε στδ διδάνι της ΐφοθ ίδιωίε τδν Τζών, τδν Μτι· λαλΐ χαί «6; &αη?ίτας της ίχτίς άπίι Ινα χορΕτσι Πίϋ ήΐαν ή ιΰνοουμένη της δκηρέτρι». Ό Αιδ, έώ χαί ή ΟΟιτάνα έστίθη μιν ίρθιοι. —Τώρα ω Χόλυ, ιίπε ή Ά γιά σα, κές μου πδς συμβαίνει ου πιί» 4<ουοες τίς δΐηγΕις μου χαί γννρίζιις δή ϊδιωξα τή γυνοΐχα άντ Ι νά την σχοτώσι»—δπως Ιπρεπι—·3υ(Λμοτοθσΐς μαζ( της; Άπίντησέ μου άμέσως γιά τδ κκλό σου χά Ι ηές την αλήθεικ. —Δίν εγνώριζα ώ 'Αγιίσ» την ηαρουσΐα της. —Σέ πιοτΐύ» Χίλυ χαί είνε ι&·:ύχημ« γιά σένκ που οί πι σΐιύ». Αύτη μδνη της έπταιαε. (συνεχίζεται) ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΪΟ 0ΕΪΡΕΔ1Ι0.« III "11ΡΟΠΟΑΙΣ,, Άναχ«ρεΤ ε{ Ήρακλεί •β Ιχαβτιΐν ΕΥΡΙΑΚΗΝ βρεΐδ» κατ' εύβ.Ιαν ΠΕΙ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ , Χανιβ., Πίρβν, ΑΙΝΑΡΑΑΚΗ Τΐλε·. »— II ΕΝΟΙΚΙΑΖΒΤΑΙ (ΙςΠόρονάνώ γειον μέ 4 6ωμάτια κοΐ κουζίνσς νεόδμητον τϊλεκτροφώτιστον μ* τα ράτσα καΐ τΐόσιμον νερό φρέατος Πληροφορίαι ηαρά τοθ κ, 1. Γ, Β καΦΐπΦλη είς λιμένα, Έν* πολϋκροτον οτβρικόν έργον. ΣΑΒΒΑΤΟΝ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ανατολή ηλίου 6.11—Δύσις 6 46 &Υ0 ΑΔΕΑΦΟΙ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΑ «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ» Ή μικρίι δεοττοινΐς τα εΤχε προ· χθές μέ τα «άκατάλληλα» τοθ κι· ηματογράφου. —Όλο: εΤναι άκατάλληλα γιά μας μπαμτΐα; Δέν ύττάρχει κανένα κατάλληλο;... Ό συμιτολΐτης μτταμπδς δέν εί- χε τΐποτε νά απαντήση Εδέησε δέ νά επέμβη ό αίώνιος τρΐτος ττοθ ίέρει νΛ τα βολεύη τιάντοτε·. —'Υπάρχουν κοΐ κατάλληλα παι δΐ μου. Άλλά δίν ϊά παρέλαβον ακόμη οί κινηματογράφοι. Έν πάοη περιπτώσει ή μικροθλα Βέν είχεν α&ικο. Τόσον καιρώ τώ¬ ρα έτροφοδοτείτο μέ άκατάλληλα. Έμτιήκε στήν ατμόσφαιρά τους. "Ε- δοκίμασέ την έπιρροή τους. "Ήρχι σε μάλιστα νά όνειροπολη τοΰς ή¬ ρωας καί τίς ήτωΐδίς τους καί ν ά έφαρμόζη τίς Ιδέες τους στά μικροπραματάκια τοϋ περιβάλλον· τος της. Κάθε άπόγευμα Κυρια· κης, >ιάθε «άπογευματινή» άκριβέ-
  στερσ, ό κινηματονράφος ήταν ή
  I-
  διαΐτερη ψυχολογική— "«αί κηνω
  νίκη— λεπτομέρεια τής ζωής της.
  Άλλά καί ή Ιδιαΐτερή εύχαρΐστησ!
  της την οποίαν εδοκίμαζε λΐγο-λίγο
  σάν άφΐόνι. Πώς λοιπήν νά μι*1
  νοσταλγη τώρα καί πως νά μην
  παραπονήται;
  - Ό νόμος δμας είνε σωστός.
  ~1 ή έφαρμογή τού έπΐσης οα·
  στή. Καί τίσο βσο άκπβως παρου
  σιόζεται αθστηοιΊ καί ακαμπτηΐ
  "Ετσι μ ληοε £νας γηοοιός «που
  ριτανός». Καί ήτο ή γνώμη τού
  όρθή καί απολύτως σίβαστή. Άλ·
  λά μέ μιά διαφορά: Νά συοτημα
  τοτιοιηθβ ό κινηματογρ'ΐφος καί
  στόν τόπο υης. Νά μην πηγαΐνουν
  έκεΐ μόνον οί μεγάλοι. Νά κομίζων
  τσι κ «Ι ταινίαι . κοτόλληλοι δι' ά-
  νηλΐκους». Διότι ένδέ>ι.ται δ μι·
  κρός ή μικρεθλα ή όποία εΤχε ου·
  νηθ'οη τό φΐλμ νά τραβήξη αλλο
  δρόμο τίς ώρες πού οί μεγάλοι θά
  τό πσρακολουθοΰν. 'Ενα δρόμο
  πού φέρνει είτε πρός ιόν πετροτιό
  μο κοΐ τα παιγνίδια τοθ πεζοδεο
  μ(ου, είτε στή μελέτη κύριος οίδε
  ποίων.,. άκατολλήλων άναγνο»
  σμάτων. ΤΙ είνε άλλως τε πσνιοθ
  σήμερον ό λεγόμενος μορφωτικός
  κινηματογράφος; "Ενας «μέσος δ
  ρος» στή δύοκολη καί έπικΐνδυνη
  αυτή κατάσταση...
  Ό 'Αλλος
  Κρεμμύδια έξαιρετικής ποιότη
  τος, 6ιαρ»ής»παρακαταθηκη παρά
  τφ κ. Ίωαννη Χαλκιαδάκη Γενή
  Τζαμί πλησίον Χανίων Πόρτα.
  —Πι3ς είρωνεύθη ή τύχη
  μίαν.... τυχήρον τηλΐφ»·
  νήτριαν.
  Είναι αμφίβολον &* ή <ύχη ΙΎη πβτέ είραινευθ^ τδσιν ττο/ύ Ινα 5* θ;απον δσιν ιίρωνεύβη μίαν πτω- χήν τηλιφηνήτριαν «Ο χα*ενείο« τού σταθμοθ Μΐνπαρνάς είς τδ Π* ρίσι: ή άτυχής τη^εφωνήτρια «Ιχι κιρδίσει πρό τινος τδν πρώτον λα χνίν (£'» ίχατεμμύριον φράι τοθ μεγάλου γαλλιχκθ λιχιίου π«ρ' ολίγον νά παραφρονήοη άπδ την χαράν της. 'Αντιλαμβίνΐται χ-νιΐς την τραγικήν άπογοήιεισΐν τΐ]ς «τυχοθς τηλεκωνητρίας, ή δ ποία, παρ' δΧας της τίς έσεύν?ς ίέν άνεύρισχε τδ λ*χ«ϊίν της. Εί χε πλέον πιισ6ς δΐι τδ ε!. ι χά σει χαί, φυσιχά· ϊέ' εΐοίη αξι τδ ίχκτομμύοιον πό ι» έ·ε>δ:σ·. Έν
  τούτοις πρδ ήμιρβν, ή νέαι, τα
  χτ&ποιοθοα μίαν 6αλ( ζαν >ης ι5
  ρήχΐ τό χεμτνον λ»χ·ΐ&ν: Θλ έγ[
  νετο πλέον έκατομμυ^((.Οχ ς'Οΐαν
  Βμως έσπευσε
  μ
  Ιπληρβφορηααν δπ ή προθισμία
  τής έξαργυρώοεως »1χε παρέλθει
  χβΐ δ λχχνδι τλ είχε θ
  πρό δλ γων ήμ· <.ι. —Μία ίφημερΐς έκΒΐδιται Ανιλλινβς <ηΙ 125 Εχη.... Είς την Γαλλίαν έχδίδονθαι ρΐ τάς τϊασαρας χιλιάδας ίτημε ρΐϊων, πολλαί τ6ν δηο'ων αριθ μοθν ηολλβν δεχαετηρίίων 6Όν Άοφολίς μΐταξΰ οδτων ή «Μίλισ ο> τοθ 'Ε^άμτΐ» εώρτασε κατ' ύ
  τάς την 125ην έπέιιιον τής Ιχ6-
  σιώς της, ίγχριθε'σης διά διατάγ
  ματος τοθ Ναπολιαντος. Οί διευ
  θυνταΐ ττ]ς εφημερίδος, δπενθυμ!
  ζουν είς τδ τελιυ*αΙον πανη.υρι
  χον της «ύλλον, δτι παρά τα γε
  γονδτκ ποΰ συνετάραξαν την Γα>
  λίαν χατά τα 125 ούτά Ιιη, ή
  δί
  ίχδ;σ:ς ίΐν διαχίπη
  ρίν.
  μίαν
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Κανονισθείσης ύ«ό τής Σεβαστής Νομαρχ,ίας
  τής τιμής των αφιχθέντων Σ«ορ«λα(»ν άτινα
  άνεμίχθησαν δι' ΙλαιολάΒου κατά 20 ο)α *1ς
  Δρχ. 33,10 χονδρικώς καί 34 80 λιανικώς,
  ■«•λοθνται χονδρικβς μέν είς την άβοθήκην
  τοθ κ. ΝΙΚ. ΓΙΑΛΕΡΑΚΗ, λιανικώς δέ είς δλα
  τα «αντο«ωλιϊ(χ καί τα , Πρατήρια των κ. κ.
  ΝΙΚ. ΠΑΡΑΣΥΡΗ Καμαράκι καί ΜΙΧ ΠΕΤΡΟ-
  ΜΙΧΕΛΑΚΗ Μεϊντάνι.
  ΑΙΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΗΝΑ ΜΑΡΚΑΚΗ
  Ηράκλειον τπλίφ. 5-69
  ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑ1 Α-ΦΑΛ12ΕΙ2
  ΖΟΗ2.
  ΠΥΡΟΣ
  ΪΕ12ΜΟΥ
  ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  τβύς εύνβϊκωτέρους καΐ ανμβερΝτέρους
  ,χ«1 «Ις Έτειιρϊΐοις σοβαρΜτάτβς.
  "Εθνικον "Ιδρνμν Άσφνλΐι&ν Ρωμη;· "Ενω¬
  σις Σκωτίβς καί Έθνιχή, κ« Γαλλικόν Λίϋδ
  Κοντινάνταλ.
  Πρακτορεΐα κοιί ανταποκριταί κΐς όλην την
  Κρήτην.
  (ΓραφιΙα 25 Αΰγβώστου π«ραηλιΰρν{ Λ αί* ής ΤραπέζηΟ
  ·§1 ΙΙ1ΙΙΙΙΙ1Ι1ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙ11Ι1ΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙ ΙΙΙΙΜΙΙΐυΐ ΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ϋ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙϋ
  ΧΑΛΒΑΔΕΣ - ΤΑΧΙΝΙΑ Ε
  ΣΙΣΣΑΜ ΕΛΑΙΑ
  ίΡΓΟΠ'ΣΙΟΥ: Γ. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ
  ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΐα-(ΚΡΗΤΗΣ)
  Τό μοναδικόν έν Κρήτη εργοστάσιον Ταχι
  «(••ν καί καλβάδΜν. Έξαοφαλίζιι «οιότητα
  Καλβάθων εξαιρετικην ανωτέραν τού Πειραι-
  6ς, μέ ϋλικά αρίστα, γνήσια καί καθαρά.
  Εάν ϋλιτΐ νά μή καλαί! την γκθσιν καί
  τα στομάκια σας, ζητεϊτε ά«ό τόν «αντονώλην
  σας χαλβάδΐς ΜιστΙλογλου. Τα κυτΐα φέρου
  σι την μάρκα τοθ ίργοστασίου μας.
  Τιμα» έκτός 8»ν»ν»»νΐ8μο0.
  Ι
  ΙιιΐΗΐΐπΐΉΗυιιΐΜ
  ΑΝ0Η
  ιιαΠΗΐηιΐΗΐ
  υιιιΐιιΐιιιιΐΐΓ
  ώ
  θά βρήτε τα
  ραιότερα τριανχάφυλ
  Δα στοθ Ι,
  Τού Προοπέρ Μΐριμ*.
  214
  κοι
  Ό Μβρζύ Βέν μποροθσβ νά
  αυτή τή στιγμήν Έξ δλ·
  λου ιιού να πάγυ; Μήπως ή·
  ξερε κανένας άν ή οφαγή
  βέν ξαπλώνονταν άτιό τή μιά
  ά<ρη σΐήν άλλη τής ΓαλλΙας; ΠολυΛρθαες φρουρές φύλα- γαν τίς γέφυρες άπό τίς ό τι οί βς οί βιαμαρτυοόμβνοι μποροθ σαν νά πβρΑσουν στό προά στειο τοθ 'Δγίου ΓβρμανοΟ, άτι* βηου ήταν πιο ΐΰτολο νά Φθάσουν στίς Μεσημβρίας (εί, ΐϊίύ ή>·αν άνέκαθεν
  ωμένες σ'ήν αΐρεσή
  των. Ν) έπικαλεο9ο0ν πάλι
  εύσπλαγχνία τοθμονάρϊη,
  αύτό ήταν πολύ λΐγο ιτ.θαν^,
  μάλιστα άπερ'σχεπτο, τή
  στιγμή δπου σύτός, έρεθισμέ
  νος άπό τή σφαγή, συλλογΐ
  ζοντσν μονάχα π&ς νά κάν^
  κι' άλλα θύματα. Τό σπΐτι
  ιίίς κόμή7σας, έξ οίτΐας τής
  ύλαβικής της Φήαης, ϊέ'εΐχε
  φόβο άιιό σοβαρές Αναζη^ή-
  σβις, κι" ή "Άρτεμ*ς ήίαν βί·
  γιά τούς ύπηοέτες τηζ.
  Ό Μβρζύ λοιιΐόν δέν μποροε
  σε πουθενά νά βρή αΧλο κα«
  ταψύγιο δπου νά διατρέχη ό
  λιγώτερους «ινδύνους. Π' σύ
  ϊό άποφσσ^οθηκε νά μένη έ-
  κρυμμένος καί νά περιμέ
  νρ τό άποτέλεσμσ.
  Την ήμέρ», άντΐ νά πα6
  σουν ^{ σφαγές γένηκαν πε
  ρισσότεοες κα( πιό συστημα
  τικές. Δέν έμβινε καθολικόΓ,
  6 οποίος άπό φόβο νά μή τόν
  ΰποπτευθοθν γιά οΐσετικό, Ρ^ν
  έβσλε τόν άσπρο σταυρό, δέν
  ώτλ(σθη<ε κα( ίέ' πρόοωοε ούνενότους πού ζοθσαν άκό- μη. Κι' δμως κανένας Βέν μποροθσε νά πλησιάσρ τόν βαισιληθ, πού ήταν κλε σμέ νος στό παλάτι τού. Ό δχλος μέ την έλπΐδα τής δισρπαγής, εΐχε ένωθ{) μέ "ήν άστική Φρουρά καί μ έ τούς στρατιδ τες, κι' οί (εροκήρυκες προέ τρεπαν τούς πιστούΐ νά δι πλασιάσουν τή σ<ληρότητα. —"Ας συντρ ψουμε μέ (ΐιβς. ίλεγαν, ολα τα κεφάλια τής , κι' άς τελειώσουμε νιά πάντα τούς έμφυλΐους πό λέμους. (συνεχίζεται) ΑΦΙΞΕΙΣ.—Επανέκαμψεν έξ Εύ. ρώηης δτιου εΐχβ προσκληθη βιώ σειράν διαλέξεων είς διαφόρους χώρας, ττερΐ τοθ Μινωΐ<ο0 ττολιτι. σμοθ, ό βιευθυντής τού Μουσεΐου μας <. Ζτι. Μσρινδτος. ΓΑΜΟΙ.—ΔΙς Ελένη Βουκυκλβ. ρη. κ. Δημήτριος Μασσαρος, βτέλβ σαν τόύς γαμους των έν ΆγΙψ Νικολάφ Μεραμβέλλου. Παρονυμ· φός παρέστη ή κ. "Ασπασΐα Τα- βλδ έμττόρου. θβρμα συγχορητή· ρια. Δ, Ι. Κ, *** Γύρω στήν ιιάλι μας. .ΜΙΝΩΑ' Άριθμος 221 ΣΗΜΕΡΟΝ Τ· μΐγ«λ·ύργημ« αίδνος μκς: ΑΝΤ1ΕΡΣ0 Όλιβΐαι ντέ Χάβιλβντ Φρέντερικ Μάρς Είναι τό δνομα ττοθ 0ό- θη«β ο" Μνσ θσιΡί κακής ώρας, σ' ένα έκθετο, σ' Ινα νόθο... Ένα -ραγματικό άρι- στοόργημα, *οθ περιλαμ- βάνει έκτός αλλων, τίς περιπέτεΐες ενός άνθρώ- που ιΐοθ κάθε φορά τοθ προσμειδιοθσε ή ευτυχία, γιά νά τόν ρίχνη πάντα στό μαρτόριο καί τή συμ· φορά. Λίαν προαεχδς: Ό χινηματογροιφιχός χολοασος: ΒΙΒΑ ΒΙΛΑ. «Καπτβίν Μπλούντ» Σημ. Δΐυτέροτ, Πίμητη, Χά&βατ© *1{ τας (, μ. „. νή Σι,νεχΙζεται ή καιρική άκαταστα- σία καί συνεπος καί ή άκαταστα- σία των οίωνων καί των προβλέ¬ ψεων των καιροοκόπων. —ΟΙ όαοϊοι ώς γνωστόν ίχουν κάθε πρωΐ την ευεργετικήν τους είς τα καφβνεϊα, — Αί προπασχαλινοΐ φροντίδες. μολονότι οέν ήρχισαν άκόμη, άπα. σχολοθν νοερως ΐούς οΐκογενειάρ. χας. —Άνακινοθσαι τό οικονομικόν πρόβλημα ώς εΐδος συλλογισμων ..,.άνωτέί,ων μαθηματικών. —ΟΙ ένδιαφερόμινοι βλέπετε κα- ταστρώνουν άπό τώρα την πορεΐ αν μέσα είς τα ΐόσα Εξοδα καί τος άπαιτήσεις τοθ Ποσχα έν άντι Θεσει πρΰς τα πενιχρά δεδομένα ού βαλαντΐου. —ΚαΙ χθές έγρόψσμεν έξ αλλης στήλης διά τάς ουσταοεις τοθ κ. Πμοισταμένου τοϋ ΎγιΐονομικοΟ μας κέντρου επί τής γενικής καθα· ριόΐητος τής πόλεως. —Ή καθαριότης αυτή είνε Εργον ών πολαων— καθε τιολίιου—καί πρέπει νΛ τηρήται καί διά λόγους •πολιτισμόν καί διά λόγους— πρωτϊ στως— όγείας. —ΚαΙ αναφέρομεν καί πάλιν τό ζήτημα διότι μία ματιά χθές άνά την πόλιν μδς Επεισεν δτι ή κσθα ριότης άπό τής πλευρδς αυτής ο σον πηγαΐνει καί χειροτερεοει καί Ις τα κεντρικά μέρη καί είς τάς συνοικίας,... —Χθές παρουσιάσθη είς τόν κ. Νομάρχην έπιτροπή καημαπών τής περιφερείας Γάζι ή όποια βίήτησι νά διορισθή αγροφύλαξ είς την έ κεί κενήν θέσιν, κοινής προτιμήσβ ως των κτηματιών τούτων. —Ή αίτησις τής έπιτροπη"ς είνε νομίζομεν δικαία καί Θά είνε καλόν νο υΐοθετηθί). —ΚαΙ τουτο, διότι πολλάκις (-1 ά γροφύλακες κοινής προτιμήσεως των κατοΐκων άποβαΐνουν καί οί καταλληλότεροι έν τί) εκπληρώση των καοη«όντων των. —Ή ύπαιθρία κίνησις ή όποία Τχεν ένταθη τελευταίως ήρχισε νά μετριάζεται. —Και άφορμή είνε τό 'Απριλι άτικοκρύο. —"Αλλ' άς σταματήση πρός Θε οθ £ως έοα τό κρύο αύτό, ΚαΙ χά ριν των Θεωρητικων Οπαιθριοφΐλων καί χάριν των έξ έπαγγέλματος. —'Λπό χθές ώς γνωστόν ήρχι σεν ή χρήσις των σπορελαΐων είς τιμάς προσιτάς είς τάς λαϊκάς τα ξβις. —Ελπίζομεν Οτι ή χρήσις των σπορελαΐων Θά αποβή ώφέλιμος είς την κατανάλωσιν. —Ούτως ώοτε οθτη νά έ£υηηρε τηθρ κατΛπιν τής υπερτιμήσεως τοθ ελαίου συνηθίζουσα εξ Αλλου καί την χρήσιν τοθ σττορελαίου ή όποία άλλοθ είνε καθιερωμένη, —Τό α'Αντώνιο Άντβέρσο» είνε τό Εργον τής εβδομάδος είς την • Μινώαν» πού οέν πρέπει νά χάση κανεΐς. —Συνδυάζει την Θεατρικήν τέ χνην καί τόν κινηματογράφον είς βαθμόν συγκλονίζοντα τόν Θ&ατήν καί άφήνοντα άνεξάλειπτες έντυπώ σεις. — Γενικάς τό ενδιαφέρον τοθ Εργου είνε τέτοιο καί ή ήθοπο Τα των δημιουργών τού τόσο δυνατή ποθ συναρπΰζει κυριολεκτικώς Α πό την άρχή Κως τό τέλος, έ) Ρεηβρτερ ΧΑΡΤΑΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Άνάγλυφοι χάρται τής Κρήτης, ώραιότατοι καί λεπτομερείς πω λοθνται είς τό πρακτορείον έφημε ρίδων τοθ κ, Μ. Λαμπροπούλου, ΠΑΡΟΗΑΜΑ Είς τό υπό χρονολ. 1ί Φεβρουα ρΐυυ έ. Ε, πρόγραμμα πλειστηρια σμοθ τής Μαρίας Ρογδάκη τό γέ νος Βελιδάκη κατοίκου Καγκαλών, κατά τοθ όφειλετου της ΦιλΙηπου Ν. Ρογδάκη κατοίκου ωσαύτως δια μένοντος έν Αθήναις δημοσιευθέν έν τώ ύπ' άριθμ. 4499 τής 17 Φε βρουαρΐου 1937 φύλλω της ένταθ Θα εκδιδομένης εφημερίδος «'Λνόρ Θωσις» έκ παραδρομής ανεγράφη ώς ήμέρα τελέσεως τοϋ είρημένου πλειστηριασμοθ ή αί ι Απριλίου 1937» άνιΐ τής πραγματικής '·30 Μαΐου 1937,, καί κατά τοθτο διορ Θοθται τό άνω πρόγραμμα μου. Έν Ηρακλείω τή 3|4)37 Ό πληοεξ. Δικηγόρος τής επι σπευδούσης καί παραγμελλούσης, Μιχ. Λ - ^ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ίόί δωμά τι» δυνάμενβ νά ΑΠΩΛΕΣΘΗ βίπλωμα συντάξε ως θυματων πολέμου τοθ Άνδρί ου Ν. Άδαμάκη ύπ' αριθ. 67.481 καί παροκαλεΐται ό εύρον νά τό προσκομΐση είς τα γραβεϊα μας κοί άμειφυήσεται, ΤΑΒΕΡΝΑ ΨΗΑΟΡΕΙΤΗΣ "Εναντι τής Παλαιάς ΝομαρχΙας καί παραπλεύρως τής άντιπρ·σω· τΐΕίας των σιγαρέττων Ζαπάντι, ήρ χισε άπό ημερών λβιτουργοθσα ή ταβέρνα «ΨηλορβΙτης» τοθ ρίκτου κ. Ιωάν. Σκουλα. Τό φημισμένο ά· νωχβιανό ψητό, τό κοκορετσι, τό έκλεκτό κραοί καί ή άκρα περιηοί· ησις 6ποχρβώνουν κάθβ πελάτη μας. Δεχόμεθα παραγγελίας καί οι' οΐλίας ΠΩΛΕΙΤΑ1 γάλα 6νου, άνόθεϋ τον καί είς τιμός εύθηνάς, βιά Τα πάσχοντα νήπια παρά τώ κ. Χαρι δήμω Βουτσάκη όθός ΛαβυρΙνβ«ν 82ον
  Α Π Ο Ρθ Ο Σ Ι Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ©ΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
  82ον
  Κι' άν βέν τό ήξεοβν άπό
  τό κουφδ γράμμα πού τοθ *Τ
  χε στεΐλρ, μιά ματιά της ή.
  ταν άρκβτή γιβ νά μοθ φανε
  ρώσπ τό μυστικό:
  —"Ολσ αύΐά εΤνβ για
  σένα...
  ΕΤββ την φΐλη τού νά άκτι·
  νοβολβ μίσα σέ μίαν άτμο
  οφαΤοττ γβνικοθ θαυμασμοθ.
  Ή οΐκβιότης μ6 την οποίαν
  θπεβέχβτο τούς ξένους της,
  βέν έμε'ωνβ οιόλου την ύκερο
  χή της. Τ β Βιαμάναα έβυνά
  μωναν μέ τα σπιθοβδλημά
  τους τή λάμψι τοθ προσώπου
  τη: κσΐ τα ξανθα μαλλιά της
  εσχημάτιζον έναν άχνό φωτο·
  στ>φανο γύρω άπό τό ύτΐέρο-
  γο μέτωηό της. "Ολη της ή
  8ψις άνέπνβε μίαν πληοότητα
  ουνάμρως, μίαν πληθωρική αΰ
  τοκεποΐθησι, μι<*ν άτμον[α πιό σοβαρή άπό άλλοτε. "Επι βλητική άλλά μέ χαμόγελο πού έτρσβοθσε κοντά της κσί τούς πιό συνεσταλμένους, έ· δέσκοζβ μέσα ο* έκε(νη τή λευκότητα άνθρώπων, λουλου διΛν καΐ διάκοσμον, ι ήν όποΐ αν έπολλαττλασΐοζαν ίΐ κα· θρέφτες μέ την άνταύγειά τους. Σέ λίγο θά άρχιζεν Λ θεα· ρική (παράστασις. Ή Μαρία —-Άντουανέττα έση«ώΡη κ* έπροχώρησε μέ τό κεφάλι ψη· λά, κατά τή συνήθειά της, νλυστρ&ντας μέ τό σερένιο πβρκάιηαά της επάνω στό κατάστιλπνο β(ύΐνο παρκέτο πού έκαθρέφηζε θατμπα την πολύκ υχη κάκα της. Τό βατι στίνιο μανχήλι πού έκρατοθ· σε στό χέρι έσκόρπΐζβν 8να λεκτότατο μεθυστικό άρωμσ. Ό "Αξβλ την ίθωοοθσβ κα 6ώ; κατέβαΐνε την έξώσκαλα. Έηροσπαθοεσ! νά καλύψη την συγκΐνηοΐ τού κάτω άπό τό προσωπεΐο τής πιό μεγάλης άπαθεΐας' γιατΙ ήζερε τώς δλων τα μάτΐα ήσαν κσρφωμέ να επάνω τού, έν ώ την ψυχή τού έπλημμύριζε μιά τέτοια χαρά ώστε αΰτός 6 τόσο ψό χραιμος έθαρροθσε ττώς ήταν μεθυσμένος. Άκολουθοθσε, μέ τούς αΚλους Σουηδούς, τίς οενδροστοιχ'βς τοθ κήκου,πού ώδηνοθσαν πρός τό θβατρο- Στό δρόμο ά<ουεν άηδόνια νά τραγουδοθν μακρυά τό παρα λήηηιια έφηαέοων ίρώτων Π' αυτόν, οί ώ08ς τη-ς μίθης δέν θα ίπβονοθσαν -Οτε «Η ιιιστή θά τίς βΐαιώνιζβ. Τό ήξβοβ τ0 θεατράκι τής βατςιλ(σσηζ-.Γώ χαριτωμένο έ χβΐνο κομψοτέχνημα πού ήταν τόσον ταιριαστό μέ την προ σωπικότητά της χα1 τα γοθ στα της. ΟΙ άρχιτεκτονΐκές Υοαμμές, ο{ γκιρλάντβς, οί στέφαίνο', τα οόδα καΐ οί καρ ποΐ τοθ βιακόσμου, ο[ εκατόν τάφωτοι πολυέλαιοι—- βλα β ποόδιβαν μίαν λβπταΐσθητη άφθονΐα μέσα; σέ μίαν άτμο σφαΤοα ήδονικης γαλήνην καΙ οι<Εΐότητος. "Οταν 8λοι κατέλαβον τίς θέσβ.ςτονίνα νβθμα της Μβ Ρ1σί—-Άντουανέττας στόν δι βυθυντή τής ορχήστραν ίσχορ πισβ μέσα στήν αΤθουπα τούς ζωηιούς ήχους τήΓ μου σικης τοθ ΠκσινΙ, «ού έτολι- ιγαν μ' ίνα έλαφρό στοόβιλο τούς έπι-όλαιους πόθους ή τα άνήσυχα δνειρα. Μέσα στούς άνατολικούς. λικνισιι κούς ευθμούς οί έρωτευμένες κσρ&ιές άναζητοθσαν τον ρυθ μό τής ενώσεως των. Ή μου- σική ίκστσσις την οποίαν 48ο κίμσζβν 6 Φβρσεν δέν ήταν παρά μιά εξσρσις τής ερωτι¬ κάς τού φλόγας. Καΐ βέν έ- χρΒΐσζόταν νά στραφή πρός την βσσΐλισσα γιά νά κατα λόΐΐπ τί συγκινήσεις άντακε· κρΐνοντο σιίς δικές τού. Τό θέαμα έτελεΐωσε μ έ μί¬ αν Ικτιληξι τή «διακοσμη ς»ι των βισμαντιβν» Ένα φιν· ταστιχό παλάπ άνοιγε τή μιά π(σω άπό την άν,λη, αΐθουσες οπέροχα φωτισμένες. Τα χρω ματισΐά τοιχώματά των ήσαν κατάστικτα άπό ρουμπΐνια, όπάλια, σαπφεΐρους πού ϊτρβ ι ιιαν στό φδς τθν κεριΛν ττού ήσαν κρυμένα π(σω των. Τα Ι παλλόμενα σπιθοβολήματτά των πού έφαΐνοντο σίν νσ ίφθαναν Ρως τα βιθη άβεβαί ών όριζόντων, ήσανΐ^τς φλο ' γερός καταρράχτη: θησαυρόν πού κανϊΐς Ρέ* ήξβρεν άπό ποθ Εττεφτε κσί ποθ έχυνόταν. Ο( θεαταΐ βρίΒγ«χν γιά λ(γην ώ3α μέσα σ' Ινα παραμυθβ νιο βασ'λειο. (συνεχ(ζεται) ΤΟ ΕΡΤΟΣΤΑΣΙΟΗ ΑίίΕΙΟΒΑΑΣΤΙΚΙΙΣ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΙΔΡΥΣΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ Πρβ( «πββυγπν έκμΐτβλλεύσί»»ς τής ιτβλυπλπββθς π«- λ«τε(α( μου η*1 «Ρ^ί &μεαβν έϊ»ππρβτησ»ν τής πέλ·«ς κκΐ τβν ίυτικδν έπαρχι&ν τοδ νβμοδ ϊδρ»σ* ϊΙςΚ*μαρ«κι Πρκταριον τβν ε»6ν Άνν«ιβ«λ«βτικ»ΐϊ ίΜ»β»νβμΐνβν ηαρ' έμβδ τοθ Ιβ(ο». Ή ατΐρβότηί. Λ κ«>λιτ«χνιχή εμφάνισις χά Ι χ«βημ«ρι
  νίι τΐλ«ιβ«βίπσΐί κ«1 «« άουνετνώνισιβκ τιμαί τβν ·1οβν
  μα< «»>ινε5»β»ν ολοέν την «ελ«τ«Ι«ν μβυ.
  Τ* «ίδη μ«ϊ *γν·«ηλαστΐΜ«ς «Ιν«ι τ* άνώ«ρ« *λ«ν.
  Τί» ο»μ»ερβν 0*$ έιτιβ*λλ«ι ν* τ* «ρβτιμδτε.
  ΚΩΝΣΤ. Ε. ΤΤΌΛΥΔΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΧ-ΧΤΟΜΑΧΟΑΟΓβϊ
  ΝΟ-ΗΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΟΝ-ΗΠΑΤβΣ
  Ββΐηι·
  «κ τ_· ?οσρμάτ«»
  Πλ.τ.Ι. Τρ.βν
  β 9—12 «.μ.
  ΤΟΥΒΛΑ ΣΤΕΡΕΟΤΑΤΑ
  ΚΑΙ ΕΥΘΗΝΑ
  ί
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  Πνευμονία καί
  βρογχοπνεοαονΐα
  Α'.
  'Α·<οιββς διότι οί πνεύμονες νβ ΰ 5γανα ζωτικώτατα δια τή ν Οιταοξ(ν μας, άφοθ είνε ο( άεοιστήοες τοθ όογανισαοθ οί ποομηθεοοντες είς· τα οΓαα ς τό όξυνόνον, ανευ τοθ ότοΐου Λέν δύνανται νά ζή σου« τα κότταοά μας, έπόμβ νόν ε-ΐνε βτι πάσα άνωμσλία τΛν όργάνων αυτών έπηαεά- ζβι την υγείαν μας· βταν μά- λιστα ή άνωμαλΐα αυτή είνε καΐ Φλόνωσις, 8πως ή πνευ- μονΐα γ] ή βρογχοπνευμονίσ, τότε καΐ αύτη ή ζωή διστρί Χι σοβαρόν κίνδυνον. Καΐ είνε πραγματικώς καΐ τα ούο αότά νοσήματα βαρότατα καΐ θέτουν πρός στιγμήν ϊ(ς δεί νήν δοκιμασίαν την άντοχήν τοθ όργανισμοθ. Κατά τί δισφέρουν τό £ν άπό τό αλλο θα σας έξηγή σω κατωτέρω. Θ* άρχΐσω 66 άπό την πνβυμον(αιν (τερι- πνευμονίην την ώ'όμαζβν ό Ιτποκράτηι), άλλά πρέπβι νά γνωρ'ζβτε προηγουμένως χαΙ μερικάς γενΐκότητας περΙ τον παθήσεων τον πνευμόνων. Υπάρχουν πολλαί καΐ βιβφο· ροι τοιαύται, μβρικσΐ μάλιστα καΐ συνηθέστατσι· Καΐ άλλαι μέν προέρχονται ά*ό μηχανΐ- <ήν δλως Βιόλου α(τ(αν, είτε διότι συρρέει αποτόμως πάρα πολύ αΤμα είς τούς πνεύμο- νας, ώς λόγου χάριν ΐ{ς τάς πνευμονικάς ύηβραιμΐας καΐ συμφορήσβις όηότε άπό τα τριχοειβή άγγεΤα τοθ πνεόιιο- νος ήαπορβΤ νά έκχυθβ άφθο- νος όοός αΐματος καΐ νά γε- μ'σρ βοόγχους κσ[ πνευμονι κάς κιψ'λΐδας (ιΓδημα των πνΕυμονων), βϊτβ διότι χαλα ροθνται, χανουν την έλαστι- κότητά των και" διατείνονται Από διαφόρους αίτ'σς καΐ Ι¬ δίως άπό τόν πολύ» βήχα χρονίας βρογχΐτιδος οί πνευ μονικαΐ κΐνψβλ[δες καΐ γεννά τσι τότε ή βασανιστική έ«βίνη μέ τή»> βύσκνοιάν τηςάσθένεισ
  πού λέγβται ίμφύσημα τον
  πνβυμόνων.
  "Άλλαι 8έ πάλιν παθήσβ"ο
  -οοβργονται άπό μολύνσβις
  (Χ,οιμώδεις νόσο) μέ διάφορα
  μικροΒ'α είτε είδικά, δπως ή
  φυαστ'ωσις, ή γνησΐα πννυ
  μονίσ, ή πνευμονΐκή σύφιλις
  <λπ., βΓτβ γενκά παθονόνσ σηπτΐκής φύσεως στοεπτόκοκ κοι κλπ,, δπως συμβαΐνει μέ ιήν γρΐππώΒη πνβυμονίαν, την βρογγοπνευμονίαν, τό άπόστη μα ή την γάγγραιναν τοθ πνβύμονος κλπ. 'Υιιάρχουν τέλος καΐ παθήσεις πνευμονι καΐ Από άλλην αίτίαν παρσσι τικήν ή άγνωστον, 8πως ή έν.(νοκοκκ(ασις καΐ καρκΐνος τε Ο πνβύμονος. ΚτΙ τώρα άς επανέλθωμεν ίίς ήν πνευμονία ν, την γνη· σ(ον λεγομένην, διότι ύπάρ- χούν καΐ πνευμονΐαΐ άπό άλ¬ λας μολύνσεις (γριππώ&ης, τυφική, πανωΧική κλπ ) Αυτή λοιπόν ή συνήθης καΐ γνησΐα τινευμονία είνε μ(α λομώοης πνευμονική νόσος όφειλομένη ίίς την είδιχήν κα( μόνον επί τοθ πνβύμονος έντσπιζομένην επίδρασιν ενός ωρισμένου μι· κροβίου πού λέγβται πνευμο- νόκοκχος καΐ φαΐνεται υπό τό μινροσκόπιον ώς ζβύγη χόκ- κων (ΜτιλόκοκκοΟ έγκλειστα έντός περιβλήματος ή κάψης. (συνεχίζεται) Τ6 μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΟΙκογΕνειακόν Ξενοδοχείον 'ΑΛΒΙΠ 10—πλησι«στατ«' Τηλέφείνον 23—802 Τελείως άναχαινισθέν, διαΒέτει δνματια εύήλια, ΐύάερα χά) καλ6ς «πιπλωμένα. Καθαριάτιιτα &■ μεμπτον καί ύκηρΐοίαν κρ·θυμ·το.τΐιν. Α.θουβαν «ναμονΙ){. ΑΙ συμφερώτερ»! τιμαί Τ· ξενοδοχείον «ΑΛΒίΩΝ» διευθύνη αύτ· .<ροσώπ«ς ο νί·ς ίδι·Μτήτη( το» βνμπολ(τη£ Η. Ι-ΑΝ. ΒΥΔΙΑΝΑΕΗΣ. ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α. Ε. Ύποκαταστήματα καί ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬ δος καΐ τού ΈξωτερικοΟ. Ταμιευτηριον καταθέσεις έν ίψιι . καί επί πρβθεσμία. Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων. Εκτέλεσις πάσης φύσεως τώαπίζικήί ίρ γασ(α$ υπο έ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Γ. ». ΓΙΒΡΙΑΑΚΗ-Σ. Κ. ΗΥΛΟΠΟΤΑΜΙΤΗ ΔΙΠΛΒΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΑΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤεχνιχαΙ καΐ οίχοβομικαΐ έπιχειρήσεις, βιομηχανικαί κατασκεναί, μελέται μπετόν άρμέ, σιοηραί κατασκευαί, οίκο&ομικα, ό- ΒοηοιΤα* Γοαφε!· Όο«« ΑΝΔΡΟΓΕΟ. Παρ«ηλ·ύρΜ{ {νλοιηβ Ιήχΐα κ κ. Κ·ββλ*χη-'Ακρ*τ·«. Είς την ΈφηΐΜοΕΒα τής Κυβερ ήαΐης ί^τςιμοσ ιύθτ] βιάτανιια ιμ- I έχτελέσιωι τοθ νίαου 5117 πε Ι φορολογίας επιτηδεύματος. Δ:α τδν κυριωτέρων διατάξεως τοθ Διατάγμκτος δοΐζεται δτι οί δ ποχεΐιιινοι είς φίοον ίπιτηϊεύμ* ος δ ρείλουν !πως προ πίοης Ι νάρξιβς τής εργασίας των, προχει μένοιι περΐ ίηιτηϊεϋματιών τί «ιρβτον ίιτΐλαμδϊνομίνων τής ά <ΐσιως τούτου, ή χατά μ1)να Ά π&'λιον έ«άατης φοοολογιχή: πε βιόδου, έηιϋδουν ϊή^Μίιν έπιτη εΰματος είς τόν οικονομικήν 1*3 ■όν τί]; ηεριφΐρείας τοθ χατχσιή ι·χτίς των. Βίαιι τής αΕΐήαειβς γ!νετ·χι να άταξις τοθ ίηιτηϊικμιτίου δπό ττιτοο".ήζ χατατάξενς. ΐφίθιως τής Ιτιιτοοπ^ Ιναταο-ς ενός 15 ήυΐιρ%' Ή ">ι&α
  «ιια τβν φίρολογικ^χ *%*χΧ.4"ΐΰ'*
  ι τρ 11 τής, τής πιώτη; τσιιτΝς
  ίρχομέ ηζ4«4 τοθ οίκονομιμοθ Ι
  Τϊϋί 1933—1934.
  Έξαιρετιχ&ς 5ιαρχοΰ37]ς τί); φο
  ρολογ[κή"ς περιίδου έηιτρέπεται
  άναχατκταξις τβν έπιτηδευμντιβν
  χά ι τροποπο(ι;θ!ς τβν χαταλόγων
  Η εκτέλεσις τού νόμου
  επί τού επιτηδεύματος.
  είς τις ίξής κεοιπτώοκζ:
  α') Επί προσλήψΐ'βς συνεταΕραυ
  ή σιινΐταΐρων μΐτά την γενομένην
  ήδη κατάταξιν τβν δηαοχίντιβν
  τοιούτων, δπίτε έχ πβραιλλήλου
  Ι'ΐργιΐΐαι χαταταξις απάντων τβν
  {ν τη* ίπιχειρήίει οιινΐτα^ων άνα
  λίγας πρός τάς έχ τής έΐαιοικΐς
  σχίσκβς δτιιΐίουογηθεΕσνς σιινθή-
  χας. 6') ΈηΙ &ποχα?ή·3νβς σανε-
  ταίρου ή αυνεΐαΕο»«, 8 τι μιτα
  την άπίφασιν τί]ς 6«ο6λ—Βΐίβτ,ς
  αίτήσειος πιρΐ παύιενς τί): 4α·ή
  οε»ς τοθ ίπιτηϊιύιατος τβν απο·
  χβΒθύν'ο» βυνετα(ρ«ν ίνεογεϊΐαι
  νί» χχχ&χχξις τ*ν δποΧεΐφθέ'Τΐον
  τοιούτων, γ') 'ΕιΙ μεταδολής επι·
  τηΐεόιιατος. ϊ') ΈκΙ διαχοπή; το5
  επιτηδεύματος τουλάχιστον επί έ-
  χαΐ έκανχλήψκβς α&τοθ
  ε') Επί μιταφο-
  ε&; τοθ ίπιτηίεύμϊτος είς Ιτερον
  χατίστηιια ί) δΐαυέριομι έ«τος τής
  περιφερείας τής αυτί)ς Οικονομι¬
  κάς Έφοοιαί, έφίσον συντρίχου·
  οιν αΕ πριϋαοθέβΐίς τής αύξομΐιώ
  σεα; προοόδου αΓπνΐς δρίζονται
  είς εΠιχβν άρθρον.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Προσκαλουνται οί 4νδισ-
  φερόμενοι δ««ς λάβωσι
  γνώσιν των τρο«ο«οιήσ8»ν
  τοθ «έου σταδίου τής πόλε¬
  ως είς τα οίκοΒομικό: τε.
  τράγωνα: 1. 2, 5, 235, 236,
  15, 6, 218, 219, 223, 217, 249.
  256, 250, 255, 247, 248, 251,
  252, 253, 254, 265, 261. 257,
  264, 210, 36, 322. 34. 48, 49,
  323, 53 69. 70, 63, 179, 201.
  200, 186, 198, 169, 152, 108,
  109, 320, 321, 333, 334, 319,
  102, 117, 118, 43, 208, 211,
  112, 121, 669, 520, 668, 666,
  515, 514, 513, 629. 646,,
  623. 641. 679. 682, 683. 665.
  684, 686. 685, 728. 729, 730,
  731, 732, 733, 734, 735. 642.
  Καΐ υποβάλωσιν τάς τυ-
  5(6» βναντΐον των ώς ό; ν ε*
  τρονοκοιήσιων ΐνστάσεις
  αύτΔν 4ντ6ς «ροθασμίας 15
  ημερών ληγούσης την 25ην
  τρέχοντος μηνός.
  ΑΙ τοιαθτβι ένστάσεις δί
  όν νά στρέφ»νται μόνον
  εναντίον των νΐων «ροτιι
  νοιιβνων ρυμοτομικβν γραμ
  μβν.
  Τα σχετικαί διαγράμμα-
  τα ευρίσκονται Ικτεθειμέ-
  να είς τό Δημοτικόν Κατά-
  στημα Ηρακλείου Κνθα δύ
  νανται νά λάβωσιν γνώσιν
  όϊ βουλόμενοι.
  Έν Ηρακλείου τη 9 Άτΐρΐ
  λΐου 1937
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  —Τό δεκαετές πρέγραμμβ
  τδν τΐχνικδν έργων.
  Κατόπιν τού τελευταίας ίγχρ»
  θέντος νόμβυ τβδ βικαΐτοδς «ρο
  γράμματος τ5ν τεχνικ&ν ίρν*»ν
  τής χώρας, ή άρμοδίοι ύκηρεαίκ
  τβΰ υπουρν«ίο« τής Συγκβινωνί
  α;, έντολό τού μ. ΰιτουργββ, ίίρ
  χισι νά κκτηρτΐζςι το βυγ«βκριμί
  νόν πρέγ(ΐαμμ« των κβτα πιρΐφΐ
  ρβΐβις οίοποιητικώς ϊργ«ν, τα β
  πβϊα β* έΜτελβννταιι κατ' ϋτος
  καΐ κατά την διάρκβιαν τής ηρο
  βεχοΰς δΐκαϊτίβς Ωσαύτως ή υ
  πηρβσία &δρανλιχ&ν £ργ»ιν ηρχι
  σ« νά χατοιρτίςη τβν πίναχα τ&ν
  «ντιπλημμορΐΜ&ν, &ηο{ηραντιχ&ν
  καΐ άρδευτΐΜ&ν Εργων τα ύπβΐκ
  θά έκτελοδντβι κβτ' έ'τος έντός
  τής προσβχβδς δί
  —ΑΙ «ναρρωπκαί άδειαι τδν
  έκπνιδκυτικών.
  ■Τοιθ' & κνεχοινώθη έξ άρμοβ!
  άς πηγης. «Ι αΙτΑσεις τΒν
  έΜπκιδιυτικ&ν ύπαλληλϋν διβ
  την χορήγησιν άνβρρΝτικ&ν β
  Δβι&ν πρβπβι νά βπενθύνεινται
  όχι πρός τος τμήμα ύγιεινής «λλ'
  είς τό τμημα μίσης έκπαιδΐίσε
  νς. ΈηΙ των αΐτήοΐνν οέβν νά
  ;κιχολλαται ήφωτογρα?ί« κ«1 ν*
  άναγράφ«ται ακφβς ή διεύθυνσις
  τβν «Ιτοΰντων.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Έκτίθιται είς φανεράν
  μειοδοτικήν 6ημο*ρασΙαν
  ή εκτέλεσις Εργων «κ σιβη
  ροναγοθς σκυροκονιάμα
  τος τής ένικτάσιως τοθ ή
  λικτρικου Έργοστασίου
  -αραγωγής ήλΐκτρικου
  ριοματος Ηρακλείου την
  15ην τοθ μηνός Απριλίου
  1937 ημέραν Πιμντην καΐ
  ώραν 11—12 β. μ. ένώΐιον
  τής Ένιτροβής Έκμιταλ·
  λεύσεως ΉλικτρικΑν 'Εγ-
  καταστάσΐΐον Ηρακλείου
  καΐ συμφώνως νρός τούς
  δρους τής σ*ι«τικής βιακη
  ρύξε«<ς εύρισκομίνης ιΐς τα Γραφβϊα τής Μη^ανικής 'ΥηηρΐσΙας τοθ Δή μου Εν θα δύνανται νά λαμβάν*» σιν πληροφορίας οί βουλό μινοι νά μιιοδοτήσεισιν. Έν Ηρακλείω τή 9 Ά αριλίου 1937 Ό Πρόεδρος τής Έιιτρο «ής 'Εκμ«ταλλ«ύσβ«ς. Μηνάς ΓεΜρνιάβης —Ή Πρεσκβπική χίνηοις τ·ν μηνα Μάρτιον. Κατά τον παρελθοντα μηα Μάρ τιον έσημβιώθη <<ς την τβΐτιχήν Προοχοηιχίιν περιοχήν Ήραχλεί ου ή έ£ής κίνησις: Κατεταχθηα«ν 52 νέοι πρόσκοποι χ»1 19 λυχό· πβυλα Προήχθησαν είς β' ταχέως 10 χαΐ ν' 4 πρόσκβπβι. "Ελαβον πτυχίον οδηγο& 3 πρόσχοκοι, χα· θηχοντΝν πολιτου 1, σηματοτηλε Ι 1, σβλπιγΜτου 2 χαΐ τυμπανιστοθ 1. "Β τυχόν έκίσης ηθικάς διακρΐσενς 7 πρόσκοποι ■βσαύτωί, κατόπιν της σημεΐΝθεί* σης ούϊησβως τής προσχοκιχϋς βυ ναμενς,Ιδρύθη μία επί πλέον ομάς προβΗβπΜν χαΐ έτίρα ναυτβπρο —•Δια κλοπήν. τ * Μιχ. Γλυνικς έκ 1«ργιοΰ Ρεθύμνης διότι Ικλεψεν έκ τοθ χελιο» το» Μον«χο& Μα αοη ΟαηχδαΝη δραχμάς 10% είς Μέρματα. ΜΑΝΟΑΗΣΙ. ΙΟ ΝΙ Ο! ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΗΎΧΙΑΤΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΖ ΙΑΤΡΟΖ ΔΗΜΟΙ. ΨΥΧ1ΑΤΡΕ10Υ ΑΘΗΝΒΝ Δέχεται |ν τ&>
  Τβν, «δο< Πειραιβς 17δ' ΑΦΗΝΑΙ. Τηλ. 52,379 Συνΐλήφίη β Έμμ. Κοχχινα κης έκ Μαραθου κατηγοροΰμενββ δια κλοπήν 17 προβάτων είς ζημί αν τοθ Γ. Λ,ιοδάχη χατοίχβυ Δα μάοτβς. Διά την αύτην ζΝοχλο πην χοτταζητεΐται η>1 β Μιχ. Χ.
  Χνάρης έπίσης έκ Μαράθβυ.
  —Νέκ χκρτοοημχ.
  Δια διβττβιγμιχτβί, δημοαιευΒεν
  τος είς την Εφημερίδος τής Κυβερ
  νήσεΝ( ωρίσθη ότι τα τέλη χχρτο
  οπμου θα ε1σπρ«ττ»ίντ«ι δια χινπ
  τού έπιοήμκτος 28κλάοε«*ν. Έηΐ
  σης όρΐζεται ότι θά έΗΤυκΜθοΟν
  νεα χαρτόσημα, των ο πό Ι»» ν αί
  παραατασεις χ«1 αί ενδείξεις είνε
  «Ι κκτΜΤλρει: Είς την &νε» πλευ
  ράν άνανρακονται αί ένδεΐίεις
  •Βασίλειον τής Ελλάδος, κινη
  τον ίπίοημα» μέ οτοιχεϊκ χεβα
  λαΐα. διπ*ά. Τβ τμήμκ τουτβ
  τού έπισήμχτβς διαχβιρΐςιται όρι
  ςβντΐως δια μαιάνδρου χά Ι έν
  οννεχεία υπβρχει ηαρ«βταοιβ
  τού ελληνικόν Ουρεοΰ μετα οτέμ
  ματος, κάτβιθεν δέ τοόΓου καΐ *«
  τα βίΐραν 6 άριθμός ό ένδειχτι
  χό( της ώνβμβοτιχής ά£1«ς τοβ
  έηιοήματο;, αί λί{εις δροτχμης
  η δραχμα! χαΐ η αναλογΐα τβδ
  πρβοβέτβυ πββββτβθ.
  —Διάρρηϊις β1{ Χβνιβ.
  Συνελήφθη υπο βργ«ν»»ν ΐβθ
  τμηματος «αφαλείβΐ{ Χανιεινο Πά
  νοιγιώτης Π«τινιώ»ης δια διάρρη·
  (ιν προ ηρερβν τού αυτόθι κατ«·
  ατήμκτοςτδν άδελφβν ααπαο«< κη καΐ 6' &λ *{ Ι
  Ήράκλβιον Κρήτης
  ΓραφεΤα Ιναντι ΝομαρχΙας
  ιοβι™
  ΟΙ ΙΣΠ ΑΝ ΟΙ ΕΒΝΙΚΟΦΡΟΝΕΣ
  ΕΚΑΑΕΣΑΝ ΤΑΣ ΕΡΥΒΡΑΣ
  ΑΡΧΑΣ ΤΟΥ ΜΠΙΑΜΠΑΟ
  ΝΑ Π.ΡΙΔΟΣΟΥΝ ΤΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Απριλίου (τού, άν·
  ταποκριτοΰ μας).— Έσπερινά τηλε-
  γραφήματα έκ Παρισίων άγγέλλουν ότι
  χά πρό τού Μπιλμπάο ευρισκόμενα έ¬
  θνικά Ίσπανικα στρατεύματα κατέλαβον
  σήμερον χαί άλλας θέβεις είς τάς πρώ¬
  τας εξωτερικάς συνοικίας τού. Έκ μέ·
  ρους τής Διοικήσεως των στρατευμάτων
  4πηυθύνθη νέον τελεσίγραφον πρός την
  κυβέρνησιν των Βάσκων δια την παρά¬
  δοσιν τής πόλεως.
  Είναι άγνωστον μέχρι τής στιγμής
  άν ό αγών θά εξακολουθήση ή θά προ-
  τβμηθή ή παράδοσις τής πόλεως δια νά
  όχυρωθώσιν οί έρυθροί βορειότερον
  πρός υπεράσπισιν τού Σαντάντερ πρό
  τού όποίου ήδη άνεγείρονται πυρετω
  δώς όχυρώματα.
  Β ΪΤΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΝ
  8 ΧΙΑΙΟΜ. ΠΡΟ ΤΟΥ ΝΤΟΥΡίΓΚΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Απριλίου (τού άντα
  ποχριτοΰ μ»ς).—Νεώτεραι ραδιογραφή
  ματα έκ Σαλαμάνχνς άγγέλλουν ότι
  τα έθνΐχά στρατεύματα συνεχίζοντα πάν
  τοτε την προέλασίν των κρός ιό Μϊΐιλ
  μπάο, υπό τας άμέαους διαταγάς τού
  άρχιστρατήγου Φράνκο έφθασαν ήδη
  τις απόστασιν 8 χιλιομέτρων πρό τού
  Λτουράγκο, τό οποίον είχον τταρακάμ
  ψει πρό ημερών διά λόγους ατρκτηγι
  κούς.
  Ο ΓΕΠΚΑΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΜΕΤΙΒΑΙΜΕΙ ΕΙΣ ΟλΥΜΠΙΑΝ
  Λ6ΗΝ/Ι9 Ά«ριλί·» (τεδ «ντ«η·ΐ(ρι
  Τ·δ μβ() — Σήμεραν ανεχώρησεν δι* Όλυ
  μπίαν β Γερμαιβς ύπβνρνβς ι ής Π«ιδεία$
  χ. Ρεύβτ, ουνοίενέμενος καί «πό τσν διευ
  βυν^ήντής Γερμανικήν ίρχαιβλβγιχής _χβ
  λϋς ΆΡηνίν *«Γώς καί «η· βν»τέρ·νς ύ
  ηνλλήλβυς τ·δ ύπβυργβΐευ τής Π«ιδ·(«(
  *αί "Ελληνας «ρχαιολεγευς. Ό Γερμνν«$
  ύπ«ΐ)(.γ<( μ&ταββίνει ώς γινοτόν ΐΐς Όλυ μηίαν διά νβ έηιβλίψη είς την έναρξιν τ&ν νε«ν ίναοχαφΚν οί έπεΐαι Εά ένερ^磫ϋν δαπάνβις αήί Γερμανικήν Εβή ΑΥΡΙΟΝ ΦΒΛΝΕΙ ΕΙΣ ΧιίΐΑ Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ίΕΟΡΠΡΣ ΑΘΗΝΑΙ 9 Απριλίου (τού άντα· ποκριτού μ«ς).—Ανεκοινώθη σήμερον, ότι ό πρίγκηψ Γεώργιος θά αναχωρήση αυριον την 1 Ο ην νυκτερινήν δια Κρή την Ιπιβαίνων ·»€ΰ άντιτορπιλλικου V ρά. Ό «ρίγν.τ,ψ Γεώργιος μειβ. τής ου ζύγου τού *αί των ϋύο τέκνων θ' άφι χθή είς Χανιά την πρωΐαν τής Κυρια *ήβ, εκείθεν ίέ Θά συνεχίση δια ξηράς την περιοδείαν τού είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής ΛΙεγαλονήσου. ΤΗΝ 29 .«ΡΙΑΙΟΥ ΜΕΤ.Β1ΙΝΕΙ ΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑΝ Β ΤΑΤΑΡΕίΚΡ ΑΘΗΝΑΙ 9 Απριλίου (τού άντα· ποκριτού μας).—- Είδήσεις έκ Βουκου· ρεοτίου άγγέλλουν ότι ό Ρουμάνος ύ· πουργός των εξωτερικών κ. Ταταρέσκο θά μεταβή χήν 29ην Απριλίου είς "Αγ χυραν όηου Θά έχη έξαιρετικής απού· δαιότητος βυνομιλίας μετα των Τούρ¬ κων επισήμων έφ' όλων γενικώς των Βαλκανικών ζητημάτων. Ή είδησις τής μεταβάαεως τού κ. Ταταρέσκο είς "Αγκυραν ολίγον διά· οτν,μ« με-τ* την βύγκλησίντών διασκέ¬ ψεως ,τής Βαλκανικής Συνεννοήσεως %ής ΛΙικράς Άντάντ, έπροξένησεν ι βέ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Πρωΐα Σαφβάτου 10 Απριλίου 1937 Ό έφοδιασμός τώνέρυδρών έκ Γαλλίας Οί Γάλλοι καί ό άξων Βερολίνου-Ρώμης. ΑΘΗΝΑΙ 9 Ά-ριλΙου.— Τηλ.«γραφήματα Ικ Βερολί νού Ιν σχέσει με τάς «ερί τό Μ«ιλμτΐάο έ«ιχειρήσιις άναφέρουν δτι έξηκολούθη σΐ καί σήμερον 6 βομβαρ· δισμός τΔν «αρά την «όλιν «ρομαχών«*ν. Έβομβαρδί- σθη ένΐσης διά τρίτην φο¬ ράν ο«δ των Ιθνικών άερο κλάνων* τό αεροδρόμιον τοθ Μνηλμνάο. ΑΙ *κ Ρώμης σημεριναί ■ληροθορίσι μεταδίδουν σχόλια "ΐοΰ ΊταλικοΟ τύ κου ««Λ τής μιταβάσεως είς Παρισίους έκ Βαλενθί- άς τοθ ηροέΒρου τής έρυ- θρας βουλής (των Κόρτβς) κ. Μαρτινέθ Μνάριο. ΑΙ β- Φημερίδες τονΐζουν Ικανο κοιητικως τό γιγονδς δτι την άφιξιν τοθ Μβάριο £ Φάνησαν άγνοοθντις «ολ· Αοί Ικίσημοι ΓαλλικοΙ κύ· κλοι καί Ιδίως οί τοθ κόμ ματος τέον ριζοσβαστοσο- σιαλιστ-ν. Έκ Λονδίνου άνγέλ,λι· ται δτι.ό συντηρητικός τύ· ■ος,Βέν φαίνΐται«άντίθετος είς ριφθεϊσαν Ιδέαν δ«ως βΐς την Ι«ιτρο«ή« οόδετβ ρότητος γίνη συζήτησις «ε ρΐ συσχάσεως Α«ιτοο«ΐ)ς ούδετίρων ίνα εξετάση τάς καταγγιλΐας τής Ιταλίας «βρί άφΐξεως ·1ς τόν λιμέ¬ να τής ΒαλενθΙας με- γάλων εχοοοτήτων βυρο μαχικων καί συγχρονι· σμέν*»ν «ολιμικβν μέσαν έν οΐς καί ιχιλιά6**ν στο- λβν μ! συναρτήματα άντια ιρονορικής αμύνης Τα «ο λεμοφόδια ταυτα κα-ά1 την καταγγελΐαν τού Γκράντι προίρΐονται έκ ΓαλλικοΟ λιμένος μιταφερθέντα διά Ρωσσικων «λοίων τα; δβοΐο: είτε προήρχοντο £μ·ορτο( έκ Ρωσσίας εΐτι «ροσήγγι· σαν έκιϊ καί «αρέλαβον τα ηυρομαχικά. Έκ Παρισίων τηλεγρα φουν δτι ό Γαλλικός τύνος ομιλών έ«ί τοθ ταξειδίου τοθ Βασιλέως τής Ιταλίας >1ς1 Ούγναρίαν άνακαλύ-
  «τΐι είς αύτό πολιτικόν έλα
  τήρια καί τονίζιι δτι ό &
  ξνν ΒΐρολΙνου—Ρώμης ήρ
  χισε νά «αρουσιάζη τιλευ
  ιαίιις έξαιριτινήν δραστη
  ριότητα.

  *»%^ν*
  Αί έπενεχδείσαι τροποποιησεις
  είς τάς δασμολογικάς διατάξεις.
  Έημ] είς την φημ
  8» ιής Κυβερνήσεως άναγχασπκός
  νίμοί, διά τοθ όποΐθϋ Ιπιφέρονται
  τροποποίήσεις είς τίς πιρΐ ϊασμο
  λογΕου ίιατηξιις.
  Διά τοθ όμοα τούτου δρΐζινται
  μιταξυ τ6ν ίλλβον, δτι κατ' εξαίρε
  σιν τοθ νόμου 3312, ιΐίη χομιζό
  μενά παρ' έηιβ^τβν τιροι&χομενων
  εκ χωρβν μή ουμβχτιχον χκΐ μή
  τιλωνιζδμενοτ, υκοβάλλοντατ- είς
  την πληρωμήν τοθ Ιλαχίστου δα
  σμοθ τ&ν Τε?ων. Δοσμολογίου ι ι
  σαγω·(ή(·, έφ' βοον τα ι Ιδη ταθτοι
  είνε έκ ν6ν συνήθως «ορ' ίτχιβ»
  των χβμιζομέων χαί_ Ιΐν προορΐ
  ζονται ηρές εμπορίαν.
  Τα παρά προοώηων διαμενίν
  τ»ν είς αήν 4λλοδοπήν άποστελλό
  μενά ιίς πρέσωπα έν % ήμιίατΐ^
  διά την ατομικήν χρήσιν ιβν πά
  1 ;αλτ)πτ(Βν 5ηοβάλλονται είς τον
  κατ' εκτίμησιν ΐελωνισμον επί τ^
  χατοβΐλξ τ(λους δέκα τιΐς έ<α τίν 10 φ άνιξαρτήτ«ς χώρας πρβιλεΰοιως διά τας μέχοτ τ6>ν
  10 χιλιογρίμμ-Λν ηοοδτητας (30
  ο)·> διά τίς πίΐαν τ6ν 10 χιλιογ.
  Τι μίχρι τ6ν 10 χιλιογ. τοιαθτα
  ιΐίτ) Εύνονται χατ' αηέλιιτον χρΕ
  σιν τοθ υπουργοθ τβν Οίκονομι
  χ6ν νά ποραδΐίωνται χαΐ ά·υ χά
  ταβολ^ς χςθ ιίοογιογικοθ δοομοθ
  είς πιρίπτιοσιν χαθ' ή' τα παρα
  λαμβάνοντα τα ιϊ5η ταθτα πρέο»
  πά είνε ίμολογευμίνως ίπορα ή
  πολύ'εχΝθτ, ή άνατηροι πολέμευ.
  Έπιτ^ίπεται ή άτελής ιίσχγω
  γή μεταχειρισμέΜβν ιίδϊν άτομι
  χτ]ς χρήσεως άνηχόντων είς πρδ
  σ»πα θανίντα {ν % άλλοδαιι|] 6
  πό την ττρι υ τί θέσιν δτι πκρκλαμ
  δάνονται τα ιΐϊτ) ταθτα δπό άνιόν
  τος ή χατιόνκς ή σοζύγου ή άδιλ
  φοθ τοθ θανόντος. 'ϊπό τάς αύΐάς
  πριϋκοθίοεΐς προχιιμένου περΐ
  μεταφερομίνων Ιπίτιλων χαΐ οχειι
  Αν τβν αυτβν ττροοώπων Ιφτρμί
  ζονται οί μειβμίνοι .ιΐααγωγιχοΐ
  δασμοί. 'Επιτρέπεται τ) ατιλής
  είσχγ»Ίή μέχρΐ 3ίχα μΐταχειρι
  σμίνων δίσχων γρβμμοφώνων χαχά
  επιβάτην ιαξιιδεύοντος μιμονωμέ
  ν»ς ή οΕχογενε!αχβ(, δπό την
  κρτθτέθιοιν Βτι χομΐζεται τούτο
  χοίνως παρ' αύί&ν χχΐ γραμμί
  Δι1 αποϊίαε»; «Ο &κουργο9
  των Οίχίνομιχίδν θά χχνονιαθοθν
  τί τίξς 'ί-ίτιγιογής τβν ποιμνίων
  η;ός πλ, >-)ε9ΐομΐν τ)
  σιν.
  Η ΒΝΟΙΚΙΑΣΙΣ
  ΤΩΝ ΤΕΛΟ.Ν ΣΦλΓΕΐΩΝ
  Δοθε'σης άνωτέραο προσφο
  (άς ή δημοπροο'α ένοικιάοε
  ως των ιελών διά την χρήΌ>ν
  ττ2>ν σφαγείων κατα τό οΐκονο
  μινόν 6τος 1937—38 έπαναλομ
  βάνεται σήμερον τι ερί ώραν
  11—12 ίνώτιιον ιής Δρμσρχ
  ΈπιτροτΐΓΚ Ήρακλεΐςυ
  Η ΚΗΔΕ Α ΤΟΥ ΜΗΤΡΕΠΟΑΙΤΟΥ
  ΠΤΓΛΕΜΑ ι ΔΟΣ ΑΙ ΒΙΜΟΪ
  Καχ'ιίίήίεις Ιχ Χαν'ων ή οο
  οες χοθ έχ Κιοσίμςυ Εεράρχου
  ΜητροπολΙευ Πτολιμιΐ5(ς Ανθ
  μειι μετεφέρθη έκ χοθ «χμοπλοΕβυ
  Κλλΐί έ
  χ ^
  μφ ττομτι^ι, πριΐαταμίννν τβν Έ
  πισχέπων ΚυΕωνίος κ»ί Κιοοαμου
  ιίς τίν Μ^τροηολιτιχίν ναόν τής
  Τριμάρτυρϊς βηιυ έξετίθη ιίς προ
  οχύνημα. Χ'ές δ νιχρές θά μιτε
  φί;ιχο εί; χήν Μονήν Γωνιβς Κ.σ
  άμου ίπου θά ν,Ειη δ έντκφια
  σμος ο Οριον Κυριαχήν.
  Η ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ»! ΠΑΓΚΡΜΤΙΟΥ
  ΓΕΟΡΠΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
  Δι' Ιγγράφου τού πρός χοΰς προ
  έδρους χ6ν Γιωργιχβν Έπιμελη
  ί.[»ν ιής νήσου ιδ Γιωργιχόν Έ
  πιμιληχήριον Λασηθίου παραχα
  λεΐ νά άπεσχιΐλωσι άνχιπροσώ
  που( αύΐβν ιίς "Αγ. Νικόλαον
  φ 17—18 Απριλίου προχειμί
  νού νά ληφθώσιν άπο χοινοθ άπο
  φααιις ΐιει Ι τής ,διεξαγωγής τοθ
  γινηοομένου βυιόθι Δ' ΠαγχρητΙ
  ου ΓιωργοσυνιΐαιριοτιχαΟ Συνιϊρί
  ου. Είς την ίδιαν ούοχΐ ψ:ν θά δρι
  θς ή ήμίρα τής Συγχλήοεως τοθ
  ΣυνιδρΙου χαΐ τα ϋίματα μ! χά δ
  ικΐ« θά λθ
  ΑΡΧΙΖΟΥΝ
  ΤΑ ΒΑΡΒΛΟΤΤΑ
  Είς Ρέθυμνον συνελήφθη ό
  Παναγ. Μκουλουμπασάκης έκ
  ΧρωμοναστηρΙου διότι ήγόρα
  σε χημικήν ,κοτάσσαν πρός
  κατασκευήν βαρελόττων,
  ΤΑ ΥΠΗΡΕΕΙΑΚΑ
  ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ^ Δευτέραν
  ^α(ΐνι5ρ(αοις τιΟ^'Εποπχχχ
  δλΐ'Αγροφυλοοής έκ.
  ρβν δπΐ}ρεοι»χβν ζί
  η
  Συμ
  ό
  ΑΙ ΕΙΣΑΓΟΠΚΑΙ
  ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΕΣ
  Τό Εμπορικόν Έπιμελητήοι
  όν Ή-ιοκλείου προσκαλεΐ
  τούς ιίσαγωγεΤς των έηο·ι§
  νων Βοσμολογικβν κλόσεω>-
  ήτοι 1) Δ(ψκ£ν έκχυλσμάτων
  •πλήν πευκοφλοιεύ, βοσμ. »λά
  σεως 175)βγ, 2) ΝσφθσλΙνης
  δασμ. κλάσεως 159) η 6 κοΐ
  3) Άμαξθν ούτοκινήων επι
  βατικών Βσσμ. κλάσεως 266)
  γ κοΐ όχημάτων -Βυμουλκουμέ
  νων επιβάτην οοτοκΐνήτων,
  δοσμ. κλάσ, 267) δ, να ύτιοβά
  λασιν σχετικός οίιήσεις έν
  τος τριΛν ημερών άπό σήμβ
  ρον διά ιήν αναγνώρισιν ού
  τοίς Είσαγωγΐκη'ς δυναμικόν η
  τος.
  ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΑΣ
  ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Διά ιήν προσέχη Τρίτην ε¬
  κλήθησαν είς συνεδρίασιν τα
  μέλη τής Διοικούσης Έπιτρο
  πής τοθ Γεωργι«ο0 Έπιμελη
  τηρΐου. Μβτσ(ύ δλλων ή Επι
  τροτιή τοθ Έπιμβλητηρίου. Θ4
  ασχοληθή- καί μβ τό ζήιημα
  τοθ καθορισμοθ τής τιμής τοθ
  μάρκου ΐ(ς δραχ. 36 την ότοΙ
  αν θιωρεΐ ώς επιζημίαν διά
  τάς ίξαγωγός μας είς Γερ
  μινΐαν.
  Η ΠΡΟΜΗ0ΕΙΑ
  ΧΠΟΡΕΛΑΙΟΝ
  Είς τό τμτ]μα 'ΔγορανομΕας
  πρ<αϊ(.χ»νχαι καθημερινώς χαΐ έ «ωίιάζ&νται διά τβν &Ιχι(ων 2 δεί ών πωλήοκος σποριλβΕιον κλιΐ ατοι παντοπβλαι τόσον έχ τής πό λεως δαον χοί Ιχ χβν προαοτιίων ν&1 χβν χωρίιον, Ή ΔιοΙχηοις Χ(ΐ»ροφυλαχ<5ς διά διαταγάς της διαδιδϊσθιίατςΐς χ6·ς χηλιφονιχβς πρός τάς δπο&ιοιχήσιις χοί στβθ μούς Χωροφυλανής τοθ νεμοθ έν χέλλιται νά έπαγορΐύοωσιν ιίς τιΰς παντοπώλας νά πωλβοιν τού χοχρΟΜΐχ έλοιδλαίκ χαΐ σπορί λαια. Ή παρά χβν παντοπνλβν πρεμήθει» οποριλαΕων θά γ [νέ τκι ιθτω κατόπιν αδείας τής άγο ρανομαής δπτρεσΐας ή !ι διάθε αίς τούτων, βάσει χ&ν χαθορισθτι ο&ν χιμ&ν λιανιχής Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ ΣΥΗΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΝΟΜΑΑΟΣ ΕΠΙΔΕΙΝΟΥΜΕΝΗ Κ4Β* ΗΜΕΡΑΝ ΕΓΕΝΟΝΤΟ ίΠΟΑΛΑΙ ΣΥΛΑΗΨΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΓΚΕΠΕΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 9 Απριλίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—Άποψινα τηλεγρα· φηματα έκ Βερολίνου άναφέρουν ότι ή κατάστν,βις είς την Ρωσσίαν έμφανίζε* χαι κρίσιμος μετά την εκδήλωσιν τής άντιθέαεως μεταξύ τού Έρυθροΰ στρα· τού καί αής Γκεπεού χαΐ τό τελευταί¬ ον διάβημα τού Βοροσίλωφ πρός τόν Ιωσήφ Στάλιν. Έν τώ μεταξύ, τας τελευταίας ημέ¬ ρας, εγένοντο κκτόπι* άξιώσεως των έ· πιτελών τού Έρυθροΰ στρατού άθρόαι συλλήψεις έπιφανών άξιωματούχων καί μελών τής Γκεπεού, συνεπεία των οποί¬ ων «αί έπεδεινώθη περισσότερον ή κα· τάστασις. Ο ΙΤΑΑΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΙΓΓΕΛΑΕΙ ΤΗΝ ΓΙΑΑΙΑΝ ΟΣίΠΕΜΒΑΙΝΟΥΣΛΝΕΝΙΣΠΛΝΙΔ ΑΘΗΝΑΙ 9 Απριλίου (τού άντα,-· ποκριτού μας).— Κ»θ* ά αγγέλλεται έκ Ρώμης, ό Ίταλικός τύπος άσχολούμε· νος μέ τό Ίσπανικόν χαταγγέλλει την Γαλλίαν ώς ηαραβιάσασαν καταφώρως την συμφωνίαν τής μή επεμβάσεως. Ή Γαλλική Κυβέρνησις, γράφουν αί Ίτ«· λικαί έφημίρίδες, δχι μόνον έπιτρέπουν την αναχώρησιν έθελοντών δια την έρυ θράν "Ισπανίαν έκ τοθ Γαλλικού έδά- φους άλλά καί διευκολύνει την [μετάβα¬ σιν Γάλλων αξιωματικών καί την απο¬ στολήν Γαλλΐχών πολεμοφοδίων. ΙΤΑΑΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ Ε«ΕΡΓΕΙΤΛΙ_ΕΝ ΚΡΗΤΗ; ΜΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗ Ο ΠΙΘ1Ν0Σ ΚΑίΡΟΣ Κα* ανακοίνωσιν έκ τοθ ένταΟθαΜετεωρολογικοΟ σταθ μοθ ή θερμοκρασΐα έν σχέσει μέ την χθεσινήν θά σημειώση μικράν άνοβον. ΟΙ άνϊυοι θά πνέουν καθ' δλον |τό 24υρον βόρεΐοι ώς μέτριοι. Ό καιρός έν γένει θά είναι δστατος σχε&όν πανταχοθ. Ή θεομο κρσσΐα Τη"ς χθές 14τώϊας ήτο 14,4 ήίέ έλαχίοΐη 11,7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙ^έν τρ άνορα μας κυμσνβεΐσαι χθές τιμαί των διαφόρων έγχβρΐβ» ιροΐόντον βΤχον 6>% κατεββιι
  α'( «οιότητβσ, ίρ. 19—ΒΟ
  ■' .. .. Ι
  .: !
  λρ.
  II
  Μαθρειι
  V
  Ίλα»
  14.-
  ■ ,βαβπβ» ·ε>.
  ■οιν« ν. 1·θο*1«*, .
  Αι«νυχ·«
  ΈξαφεΛικοΙ „' Μ ■■
  1«Μ·1 «'οοιθτ. „ Μ,—
  ■ υ.—
  ·' «·ι·τ.
  Ββ.
  ., «
  βιναι
  Δ~«ν·ν ν* «Ι—.·». |#,_
  λΙ]
  Η«λβ1ΐ)|Ιβ· ««ι1 ·«.
  Ηαρούνα ·β«Ζ.
  Μίΐι «οιοτικβ^ „
  Μβ*α(α „ 4Μ,
  Κουκούΐια «ηρα „ ι Μ,
  ΔΙριητα βόΐα „ Μ,
  Αρνοβίρβσΐα έβι«. „ »,
  ■βορατ·ν αΐγών ,, 4·,
  «αλλι« ■««· άπαν ., Η,
  Τιμαί Συναλλβνματβς
  Δολλάρ«·ν βρΓϊΐΙ 69—111 Β)
  ΑΙ** ,, Μ·. —Ης
  Κορώνα Σουρ,βΙασ, Β8.ΙΙ—18.4·
  Φοάτνον ΙΌ,— ■ 18
  ·Β^ ; ΙΙ.4·_εΐ.70
  61
  δ
  Τ*>χο·λ·Ι«.(α«
  ΦΚ Βελνΐ
  Αιε4κ«
  4
  -§5
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Απριλίου (τ·£ άντβποκρι
  τβΰ μαθ—Τό ΆΒηνβϊκόν Πρκκτοριΐον
  πληρ·φορι1ται έκ Λβνδίνβυ ότι όλβκληρος
  οχκδβν ο 'Αγγλικες τύπος δημοσιεύκι την
  πληροφορίαν ·τι έν Κρήχη δικξαγετκι ίντα
  τΐΜή φιλ«1τ·λΐΜή προπαγκνδα υπό φκσιστι
  Μ&ν κρβΐΜτορνν. Την ιϊίηοιν ουνοδιύβνν
  β Ι πλίΐστβι τβν εφημερίδων καί δι* μοί
  ι κρ&ν σχβλίων έκιτιθέμιν·ι δριμύτατα κβτβ
  τής Ιταλίας.
  Ο ΗΚΤΕΝ ΒΑ ΜΕΤΑΒΗ
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΕΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Απριλίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Τό Πρακτορείον Ρώ
  ϋτερ τηλεγραφ·ι έκ Λονδίνου ότι 6
  Άγγλος ύπουργός των Εξωτερικών χ.
  ΤΗντεν θά μεταβή έντός τού Απριλίου
  είς Βρυξέλλαις είς άνταπόδοσιν τού τε·
  λευταίου ταξειδίου τού Βέλγου Βασι¬
  λέως είς Λονδίνον. Είς τάς Βρυξέλλαις
  ό "Αγγλος ύπουργός θ* συζητήση με·
  τα των Βίλγων επισήμων έφ' ολων γεν ι
  κώς των εύρωπαϊκών ζητημάτων, των
  ένδιαφερόντων «άς δύο χώρας.
  ΚΑΒΙΕΡΩΘΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
  ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΜΙΛΛΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Απριλίου (τού 4ντα
  ποκριτού μας).— Κατόπιν αποφάσεως
  τής Κυβερνήσεως καθιερώθη ή τελευ·
  τβ,ί* εββομάς τού Απριλίου, ώς έββο-
  μάς έργατιχής αμίλλης διά την αύξησιν
  τής έθνικής παραγωγής. Έπίσης ή Κ.υ-
  βέρνησις απεφάσισε ν* καθιερώση την
  1 ην Λΐαίου ώς ημέραν αποδόσεως τι-
  μής^εις την εργασίαν κ*θ' ήν 04 γίνα»ν«
  *«* )>εγίλ«( «----------ι ι - '
  μ«ί,