94133

Αριθμός τεύχους

4540

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

11/4/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ» ?ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Αμεριχής
  ετησία δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 3
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  11
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  040Ϊ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΤΙΗΒΤΙΟΣ ΣΤΙΤΑΚΤΒΙ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ 1ΙΟΝ
  ΑΡΙΘΜ, ΦΥΔΑΟΥ 4535
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΟ ΑΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
  ΚΑΙ Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΏΠ.Σ
  Έ, αφβρμής τής συνεχοδς
  ανβτιμαακως τοδ οίτου είς
  την διεθνή αγοράν κ«ί τβν
  κινδύνων πβύ άναχύπτβυν
  ώς «κ τούτου διά την άνθρω
  πότητ«, έτίβη καί πάλιν
  Δια την χείραν μας τό προ
  βΧημα τής οιταρχκίνς καί
  της αύταρκείας της γενικώ-
  τερον εί; δίδη διατροφής.
  Κ«ί διεξάγεται άπό χαιρού
  μακρά συζήτησις μεταξύ τβν
  Αθηναι ι «βν συναδέλφων σχε
  τικβς μ* τα ζή τη μιχ ταϋτο
  χωρίς βεβαίως θετικά συμπε
  ράσματα. Διότι, έ* ώ αί συν
  τηρητιχώτερκι ύπβστηοίζουν
  δτι είναι άούνατος καί επι·
  στημονικβςάποδεδειγμένη ώς
  άχατορΡωτας ή επίτευξις τής
  σιτβρχείας, αί τολμηρότκραι
  αντιθέτως φθάνουν είς τό ση
  μιΐον να ύποστηρΐζουν οοβαε
  ρ&ς διι όχι μόνον ώς είναι
  σήμερον η Ελλάς είμπορεΐ
  νά καταστή αύτάοχης άλλά
  καί πληθυσμόν 15 καί 20 έ
  χατομμυρίων δύνατρι κάλλι
  στα νά διαθρέψη. Ρίπτουν μά
  λιοτα τό σύνθημα τής συνε
  χοΰς αύξήσΐως των γεννήσε
  ών, χωρΐς νά σκκπτώμεθα κ·
  Βόλου το δημογραφιχθν πρό
  βλημα άπό της άπέψεως τοϋ
  ύπερπληθυσμοΡ, διότ»,λέγουν
  Τ·ι·δτ·ν πρόβλημα ίέν ύφί
  σταται καί εύτκ θά δημιουρ
  α{«·π·ιη8βδν χαί
  χατβίστοδν χαλλιΐργήσ,μοι.
  Λ«ν βίλτιώ χαλ
  χαλλιΐργ
  βίλτιώσωμεν τας
  λιεργητιΐΐας μνς μ,
  -«ν κ«τασκευ«οωμεν παν
  τοΰ εξυγιαντιχα χ«ί αρδευ
  τκ4 | ώ
  παν
  γ
  |ργ«
  ρ
  νά κατα
  Πθό.
  Βεβαίως, χωρΐς νά εχωμεν
  την αντίληψιν ο π είμεθα
  τόσον πτωχή χωρ», ώστΐ -να
  είμεθα καταδικασμένοι εί;
  αίωνίας βτΐρήαει;, όσας δή
  ποτϊ πρββπαθείβς χαί αν χά
  ταβάλωμβν, ίέν συμφωνοϋ
  μκν βμως χαί μ* τάς υπέρ
  β·λ«ς ίκείνων πεύ επιμένουν
  ίτι μίσ« ΐίς τα σημεριναί ο
  ρια της πιτράδ·υς χαί χατά
  τό πλείστον βγόνου χώρ«ί
  μ*(, είναι δυνατόν νά ζή
  σουν άνίτωί 15 έκατομμύρι»
  ανθρωποι. Άντιθίτωί, ήμεϊς
  έχομεν την αντίληψιν δτι εί
  μπορ.Ι βεβαίως νά λυθ$ σή
  μερον τ· δημ·γρ«φ»*·ν μ«ί
  πρέβλημν, «λλβ ίβν πρέκει
  να είμεθα «Ιβιο&ο,οι μέχρις
  •περισχεψίας.
  Ή Ελλάς βΐναι δυστυχώς
  χώόα πτωχή χ«1 κ«τ- τ· μέ
  γιοτβν μ*Ρ«5 της &ν·ν·ς.
  _ατα μίαν μελετην τοδ νυν
  ύηβυργοϋ της Γεωργίας χ.
  Κυριακού τό 1932 ή Έλλ«ς
  Ιχβι τ* 12 ο)· μ·νθν της ·-
  λιχης της «*τ«σΐ»ς χαλιβρ*
  γήοιμα «β. τ* 6 ·)β χαλυμ-
  μενβ διά φυτειών. Δηλαδη
  •δ τι τα 20 β)· τ·5 έδάφοΐίί
  της δβν βΐνβι γίνιμβ». 'Ενδ
  ή Ρουμανία ίχΐι τα 50 <)« ΗίρΙηον, ή Εΐρβίβ τ« 30 .)· κ«ί η Βουλγαρία τ« 40 ο)· Εάν δέ λάβωμεν ύιι' όψιν •τι · πληβυσμός μ·ί ύ«Ρ· βκίνει τα 7 έκατομμύριο;, βλέπομεν «μίσως ίτι *Ις } χ«οτον χάτβικον άνε,λογουν μέλ'ί 4 στρέμμ«τα χαλλιβρ νησΐμου νπς. 'Αν«λ·γί« δή λκ&ΐ. μικρβτέρ» ««· **β« *λ λην Βαλχβνικην χώρ«ν· Ο- β·ι έπομένως ίχβυν την «ν Τΐλι,ψιν 8ϊι βΐμεββι χωρ» ΐϊλουσία κ«1 μβγ«λη, «»Ρ» βκ·νται έν «λβνη. Πειροι ταυτα ·μω(, έπειναλβμβαιν· μΐν, ότι ΐίμη·ρβ1 ν« λυβη τ* 6ημ·γρ««ικ·ν μ«ς πρ·Ρ*η ώίζται μ«ώς*μφ«νίζ«τ Ιΐίρβν. Καί.ναζηαβυν ·Ι ληνίςίν Έλλ«6ιχ«ρϊδ η«ρίοτ««ι-ν«γ«η ν*«·η μήσα ίν μερος είς Βρ«ζ«λί«ν 5 Περοίαν η Αύατρ«λί«ν * η»ς γίνεται ο*ίφις Τιΐν γνώμην »« *Μ* ατηρ.ς·μιν ιΐς τ« εξής *.μέν«: Είς την χώΡ«ν μ«ί υή μβχρι Τ·6 1932 β«μ την Ιδίαν μΐλ·την Τ€θ χ. Κ«ρι«κοΰ ΜρΙ τ· πίντε έκατομμόρι» τ« γης ιύφορβι», βχ Τ» τ·λ«(«ς δι.η 4 τ· ·π* λιμν«ζ·ντβ κ»! Ιλη. Έ*ν λ»3ΐιι*ν ργ 3Τ5 νά κατα οτοδν άποδβϊΐκώτϊρβι χαί •1 ανθρωκοι, «φοϋ άπβλ- λ«γ«δν άπέ την έλ·νββ(αν καί οί «γρ·( μ«ς, καιί αν β- κολουθήβωμεν τα διδαγματα της πείρβς χαί Τής έπιστή- μπί τέτΐ άοφβλώς θβ «ύζη- σμούς αύξάνει κατά εκατόν κα( πλέον χιλιάδας κατ' Ι τογ, δηλαδ* κατά εν κως εν χοιί ήμισυ ίχαταμμύριαν κα τα δεκαετίαν. Έπομένως Β» πρέπει μέ αύτην την προο πτιχήν νά χβνονίζνμεν την παρβγωγιχήν μας πολιτικήν. Αυτή λοιπόν ή προοκτιχη μ άς δεικνύει ίτι δβν άρκιΐ μόνον η προσπαθεία αύ{ήοβ ως τής γεωργιος αποδώσει; διά νά λυθι) τό προβλημα , - - — τής αύιαρκείας τής χώρας, οωμεν την οιτοπαραγωγήν Καί χρειάζεται κατ' ανάγκην μ«ς μ«ΧΡ·ς ότου πληαιάβω νά οτραφωμβν Μαί πρός *λ μβν την ποσοτητα πού μάς λας κβτβυθύνσεις Καί χυρί άναγχκιοϊ διά την διατρο ως είς την κατεύθυνσιν τίς φην τβδ πληθνβμβΰ μας <9ά εκμεταλλεύσεως τ«ΰ ύπΐ&ά ■ύςηΒξ) δέ επί πλέον καί ή φβυς καί τβν θαλαβββν μμ πβρβγωγή των αλλων γβωρ- Ρώς καί της ίημιουργίας βιο νίκων πρπϊβντων μας καί μηχανιβν διά τας βπβίβς 6 Ιτσι δικ της ίς«γωνης των «θέτβμεν τάς πρώτας δλας. θά χαλυπτωμεν κατά το μί Άλλά πρωτΐατνς βιβαίως γιατον τούλάχιατον μέρος οφείλομεν νά προαέξωμκν τάς δαπάνας τβν είσαγωγών | την γήν καί νά την έχμΐ- Η«ί· [ταλλευθΰμεν. Διότι θά ήτο Οτκν δ' επιτιυχβι5 τουτο, βεβαίως κάπως πρωθόοτερον *ταν δηλαδή ουγχρονιοθο ή καί «Ματανοητον .νά σκκπτώ υπαιθρο;, ίταν έξυγιανβϋ μκθα διά νέ«ς βιομηχ«ν<ας χαί πλοντιαΒο μέ τα ατοιχκι »ν Κρήτο ίπΐ π«ραδΐ(γμ«τ ώδη τουλάχιστον μέοα τοδ συγχρόνου πολιτισμοδ καί παύσο ν° άποτε)ή κόλασιν καί τόπον δυοτυχίαΓ, τότΐ ασφαλώς θ' άναχοκη καί τό κΰμα της άστυφιλίαί;, τότε θά οταματησα χαί ή μανία την οποίαν ίχουν σήμερον οί νέ οί τής Ελλάδος ν' άπαρνοδν τα» την γήν καί νά στρίφων ται πρός τάς επιστήμας καί Ιδίως την νομικήν χβί την Ιατρικήν Καί τότε θά λυθή καθ" ήν στιγμήν μένβυν άνι κτέλεστα τα άποξηραντιχά χαί «ρδευτιχά ίργ« της Μβσ βαβάς κβί τοδ Κουρνά Άπβ χορώνβυ, έκ της χβτααχιυ ής τί ν οποίων θά «δίδοντο χβτά τούς γβνβμένβυς ύκολο γισμβύς περί τάς 70 χιλιάδας στρέμματα εύφβρωτάτπς πρός πάντες ε.δούς χκιμερι νάς καλλιεργείας καί πΐρ) τάς 15 χιλ. στρέμματα διά αυτομάτως χβί τό κρόβΧημβ'θΐρινάς, ήτοι διά χβλλιέργει τ·ΰ βπιοτημ·νιχ.δ κληθωρι βν ΜηΛ,υτιΜ6ν, βάμβ«Μβς, σμοδ διά το οποίον τίβ«ι γ!), ' . ,' Γ ™ " νοντβι εσχάτως αυζητήσεΤς ««"Ρ-^ν χβί βλλ«ν... έξ βφορμής τοΰ έορτασμοδ Άς ελπίσωμεν ·μ«ς, δτι ή τίς έκβτβνταβτηρίδβς τβΰ σημιρινή χυβερνηβις συνεχί Π( των ΆΒη'ζ€υαΛ χαί όλσχληρώνουβα Πανχπιστημίου νών. Άλλ' ίλα αύτά βββκίως, τα οποΐβ έν πάσα πΕρΐπταίσβι δέν &ίμπβρεΙ νά γίνουν άπο τό παρβγωγιχόν της πρό γραμμβ θά εκτελέση βλα βκεΤνα τα ίργ», χάρις είς τα τής μΓ«ς ημέρας "δίί την «λ'οποΐβη ΈλληνΐΝη γή, «ν λην, δέν λώβυν χβί πάλιν δ|ν καταστήση βύτάρκη τ·ν ές έλ.κλήρσυ τβ δ«ΐμ·ΥΡ«Ιηλη8Ββμ.ν τηρ, τούλάχιστ.ν σμ·ς μβς χβτά τ·ύς γβνβ»ΐί μ4 κάκοιβν βνβσιν Μβί δύχέ νβυς πρβχείρβυς ύπβλογι ρκιβν... ΕΝΑΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 0 ΑΓΩΝ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ. "Αν ίμιΐς οί γυνοΐχες «ου Υ . ζόμιθκ γιβ τβ γυνβιχιϊο ζή Ψ μα ϊέν θέλουμι νά κατέβουμε ά «ροετοΐμαοΐες %λΙ άπροπίνητις αφ χ&νΐοτρ», &* θ*οπό( μας II* ιΐνβι ν' αηοχτήσοουε χι' Ιμ»ϊ. «- κεΐνες τίς μάιαιες διαχρίοΐΐί, πιυ ο6τό τί ψιλιχατζΐδιχο τβν προλή ψΐΐύνχαι χβν μιχροουμφερόνχων, ηιυλέγεται στ,μερινν, χοινωνιχή οργάνωσις, δΐνει μίν3 ο«ος &< δρε{. Λι μ* τ*ν δρο γυναιχιΐο ζή ϊτΐμβ εννοούμεν ττρ»γματιχβς χύ ιιισ4 άπ' δλο τό άνθρώιχινο ζήιτ} μοί, 4* έοχε»θήχαμεν οτ' άλή θιια Βτι γϋν6ΐ«ς ϋ« «ϊ * μ"»4» χι' ίυομίνως χό γυνβι 1ζήμ^« ^ ς υδΰς 16 άΡΧ*3« θ' μ» φδβο, άλλ* χαί μ« βό ητ« φ σοβαρόαψί τ θα οίοθκνώμεβα έχιΙ»ο πιυ αίοΒίί νεται ό βνδριΐος χβί οτοχβοτιχίί πολεμιστάς Βτ«ν πρίχε^κι ν <*ρ * π;χ,«ρήσι«ί. Φ β χ«1 Γ μ.ά μ«Χβ"ν«ί «0 τί ξ ούνορ" α<ίί ίίν είναι άρχενή, Υ>«·1
  πΐι ευθύς έξ ίρχής νά ρη*
  ώι Ινα βκό τα χοινωνιχά πριδλτ;
  ματχ πιυ θά βαρύνουν δρισπχά
  ήν δλη μορφή χαί την έξίλιξι
  ηου θά κάρΐΒ ή ν·* χβινωνιχή Ιη
  ευργία. Μέ ποία ίπλα λοιτιον
  χατέλθη ή γυνί ϊ«« ο' βοών
  τον αγβνα; Μέ τβν σωματιχό έ?
  γανιομό ττ](; Αΰΐός οατιρΐΐ άπό
  χον άνδρικί χά Ι ιί( συντελεστήν
  άνχοχ^ς χά ι ιΐς απόδοσιν, είς Ιι>
  γον. Μέ μόν» τα θίλγητρα τής ώ
  μορφιβ; χ«1 ]ς ψηίί
  αΰτά δμ»ς μ δ; συναγωνίζετοι, τό
  άγκάθι χαί ό τρΐδολος χβν εχφύ
  λων ύΐτάρξίΐβν πιΐι ?έν άφήνουν τή
  χλόη τ«)ς οικογενείας ν' άναπτυ
  θ
  Μέ τβ πνιθμα τη:; Άλλά δ άν
  5ρβς Ιχει αίΑνες όλίχληρίυ; προ
  ηγηθί πνιιιματιχβς, ή σχίψ:ς χαί
  ή διανόησίς τού Ιχει ηιά υποοχΐ
  μαχρίχρον») ίξίλιξι χαί τα κτνχα
  γυναιχεΐα χιφαλάχι» μας ο θιό(
  νά τα προταστιύση άπό το άχκ
  έκεΐνο διανοητ χί παραγέμι
  ομα ιόσβν «Ιώνβν, μέ χό £ποΙ
  όν τό Ισχυρόν άλλά χά Ι τόσο άγα
  άνδριχό φθλον ένομισε κβ( θά
  ι' άνΤαστα χαί θά πιά
  οϊ τ ήν βλήθιια άπω τα μαλ
  λιά. "Οχί, ?*» ιΐναι αοχά τα Β
  πλβ ιί)ί γυναικός χι' ιδΐε μπορεΐ
  μ· α&τά νά έξισβθΐ μέ τόν ίνδρβ.
  Είμεθα Βμος .ελε<·ς Ισότιμες μ! τβν ίνίίβ γι* με·Ρ»Μ *Λλβίβτ(ΐ τις δπτ]3εα!ες π$6 ν ϊυς Τ(Ο9Κ στήν άνθρΜπίτητ» Πίΐι &* τής δάλουμι σΐήν ζυγα οιά, θά Ιδοϋιιι διι Ιρχεϊοι άΐϊί- λυτο χαί μαθημκτιχό τό (σοζυγιο. «Άπό τό ένστικτον τής 5ιαιω· νΐσιως τοθ ιϋους πού έΒημιούβΥΤ] σιν ή φύσις, ή γυναΐχα άνεδτ] ιΐ'θΰργηΐ· τδν 15»τα, χι' άπό τή σηηλια ή «ήν καλύβα που |κέ@α λιν ή άνί'κη τί)ζ ζωί)ς ή γανβΤ <α ΐ5τ)ΐΛΐοίρντ"ρι τΑ σιΐίτι, το πτμ χο ή κλουιιο. ΕαΙ ή στοργή μας στδν 5»δοα μας χά! στά πά ι 5ιά μας δπήρξε πάντοτε τό μεγα- λιΐτιρο έχκολιτιστινέ μας μέσ?» Μήττιβς χριιάζονται χι' άλλαι Δέν ιίνε ούιά άρχιτά ν' άνχΐρροκή σουν τό έργον τοθ άνδριχοθ ςρύλβυ; ΓΐαχΙ νά ζητοθμΐ νέβυς δρίζοντεπ Μ' θά ήιαν 25ανινώτερον για υβς νά πιρυρισθοθμε στόν προορ σμό ηιύ μβς Ιταξι ή φΰ Γ'ΐ-τΐ Βσο χι' άν θιλήσουμι νά χον αηεφύγευμι Ην θά μπορίοου με νά άπομ''«ρύΐοι/μι τον πιιρα σμό τοθ ί^στίχΐου μας·, την έξίλι ξ<ν ένίς Ιρωτος πού Ιπίλογός τού είνε τό διχαίωμα ττ]ς μητρότητος Καί ή άπιλΐυθιρασίς; μας άπβ τή' στοργή πεύ Ινστιχτα μβς Ιχει δώ ση ή ςρύσις ιίνε ϊΰσχολος χαί μα ταΕα. Γι' α&τό φρονώ, Βτι είνε προτΐμότιρο νά προσπαθήσωμε νά γΕνουμι τέλιιες μητέρες λογιχοΐ σϋντρέφοι στήν σ^μ6ίωσ[ μας μέ τίν ά»δρα πού μβς ώριαεν ή τόχη χαί πιΰ Ιπάνω τού στη^ίζεται τ) ευτυχία τής ιίχογινΐίας μας. "Ε πειτα νομίζίτ», μιχρό προΐγμα χοί τβπεινί, την προσπάθειαι τής μη τέρας στήν σημιρινή χοινιονία, νά δΐ]μιουργιζση τα παιδία της ϊτσι πιύ άπ' βυτά θά 6γ^ μιά νία άν θρωπίτηί, χαλύτερη χαί τελιιίτι· σωματιχβί, πνιυμντιχβς χβί Μιά τέτοια δημιουογΕκ ίέν την φαντάζομαι βεβαία ιδ<ολη νά γί νη μ« τό σημιρινό σχο)εΙο Βπου μέ τόν διεθ.ή. γιά νά μή,πβ π»γ χόσμιο σχολατιχισμό χαί τόν δπερ θιματισμό τής γνώσιως, άπ(ξΐ)ρα( νιται δ,τι ιύγινιχό, χκλό χι' αί σθαντιχό ποΰ δπάρχιι στό παιδί, γιά νά μπ^ σΐή θέσι τού ή γν& σις χαί μίνο» ή γν&σις. Χοιιάζι τχι, δίπλα τΐ)ί, χαί διάπλασιςτής ψιχ«]ςχαΙ τοθ χαρακτήρος ποΰ θά διίαξη στό παιδΐ την χαρτερικί τη», την χαλωσύνΐ], τό θ£?ρος καί την έπι,ιονή πΐύ θά τό φίρουν σ' Ινα τέλος τ-μιο, φωτεινό χαί πιύ θά τό παρουσιάση ΐέλιιον (ϊνθρωΐιο. ΓιατΙ £<θραποι ϊέν δημιουργοθνται μίνο με τής φ^λλα!ιςι εί π σΐήν χαθχριΰουσα είναι γραμμένις, ιΐΐι συήν δημο τιχή. Καί τό έχκκιδιυτΐχό σΰσΐη μχ πού έχιιριάρχτ,σιν ώς τώρα, υέ δίσΐ) την άγαγή τοθ παιδιβθ ϊιά τί)ς διδασχαλίας μόνον, Ιναι» άγ»)3', ίόξα ·ψ θ ώ! Άλλά μήπω; μπιριΐ ν! δη^ι οκρ>ήΐ)Ι τό σπίτ'ΐ τό στίτι τό
  πλουτοχρατιχό μί τή γχλλιχή, αγ
  γλιχή ή γιρμανιχή άνατροφή, τα
  θη χβΙ Ιθιμ» τ*ν ξίνων Κραχβν,
  ή το άβτιχό απ'.τι πού πιθηχίζιι
  ήιθίβ>ς ιίς δτι βλέκιι άπό την
  χνώτερτ] τϊξη χαιΐ τρέχοντας νά
  τό φθάση τοθ βγαΐνιι ή γλβσσν,
  χαΐ σίρνιται σία πίδια τού προ
  τού μπορέση άκίμη νά χαλοσταθ^;
  Ιέά ΐυτιτόσπΐτι τό σημιρινό
  μποριΐ νά κατωρθώθη αΰτό τό
  θαθμα, πού Ιΐίριπι νά είνε τό φυ·
  σιχώτιρι τβν πραγμάτην. ΜΙ τή
  χκραφέτ-α— 8μ»ς τής γυναίκας
  *πό τής α-μερινες πρόληψιν, θά
  "γηθή" ή νέα γυναιχ Ιχ σκέ¬
  ψις χαί ή διανόηοις μέσα άπό την
  αγχαλιά τή"; πραγματικάς γυναι
  χΐ(ας έλευθε'Εϊς χι' ή νία χαί
  πραγματικάς έλιύθιρη γυναΐχκ
  9τό πνιθμν, άφοθ νιχήση την πρό
  λτ,ψτ), θί νιχήοη χαί τόν έϊυτίν
  της άπό τής διάφορις μικρές καί
  ταπιινές ίπαιτήσεις της χαΐ μέ τή
  νίκη ιΰ ή πού β Πλάτων την θεώ
  ροθσι πιό μιγάλη άπό Βλις τής
  νΕχις,θά χαταχήιη τό η«» δγάζον
  τας νέους άνθρώπους, δυνατούς
  χαί μιγάλους σΐήν ψαχή, χαί θά
  είνε ή νιχήτρια τοθ χέσμου.
  Ποίος ξέριι ίνόθρθλος πού τί
  σο είνε ριζωμένος στίς ,βρηοχιυτι
  χές μχς πεποιθήσιΐς χαΐ τόν άνα·
  φίριι χι' 6 ΒιργΙλιος στήν τιτάρ
  τη έχλογή τού, δτι άπό τή γεν-
  νηοη ενός παι3ιοΟ θ' άλλάξη ή
  τάξις τοθ χίσμου χαί Βτι ή γιινοΐ
  χβ «θά ουντρίψη φ χΐφβλήν τοθ
  6 ά"ν Β|ν πρςλίγϊ μ' ό
  ΗΙΙΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ-
  Κατά τΐις ανα<οΐνώσΒΐςτή* Γεωογικής "Υπηρεσίας, *{ς τόν νομόν μας 6 χούν σπαρ{) πβρί τα δια«όαια στρέιιματοτ σίτου μέ τό σύστηαα τήτ σ<οτλισΓΐ «ής καλλιβονβ'ας. Τό σύστ) μα αύτό έφαρμόζβται, & > βέν
  ^πατώμεθα, διά πρώτην φο
  ράν εΙ<" τόν τόπον μας. Έλπί ζβται δέ ν' αποδώση έξατιρβ τιχά άποτβλέσματα. Κα( α·ό μη Ιλπ'ζβται δτι ό έτιτυχής σύτός πειραματισμός θά πεί ση τούς γεωργοώς μας νά ιροτΐμήσουν είς τό μάλλον τουλάχιστον την σ<αλιστικήν τής οποίας ή άποδειχθβ παν τοθ έξαιρετΐΗή. Διότι θά πρέ πει ν' αρχίση κα( έβώ επι βαλλομένη ή ίδέα της έπιστη μονικής καλλιβργεΐας των σι τηοων καί νά λείψουν πλέον τα πρωτόγονα συστήματα. *** πού θ' Απο&Ιοουν ε*χ τούς καλ λΐΒθγητσς των πολύ πβοισσδ τβρα άπΑ βσα θ' άποβΐδη τό έΚαιον είς τούς κατοΐκοιχ τής φιλοπροόδου αύ'ής κωμοπό λεως. Όμολογουμβνως, το πά ράΑεινμα· "ύτό των Τυμπακια βΤνε αξ όν παντός έπα( ξ νού- Κα' θά γ]<ό εϋχάοιστον νά *0οισ<6 μιμητάς χαί είς τα άλλα χωο<α τοθ νομοθ μας. Άλλ* ποός τοθτο θ^ Κ πρεπε βεβαία νά βοηθήση καί ή Γ^ωργιχή ύηηοεσία χά Ρώς καί ή Άνθοτράπβζτί καί τό Γεωργικόν Έπιμελητήοιον, ♦ Μ* Τ Ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ· Είς τόν "Αγιον Μικόλαον κρόκειται νά γίνη μβτ' ολίγας ήμέοαο σύσκίψ ς των Γβωργι μας διά τόν , καθορισμόν τοθ χοόνου τής συγκλήσεως τοθ Δΐ Πατγκρητίου ΓεωργικοΟ ΣυνΒταιοιστικοΟ ΣυνεδρΙου. ΤΛν προηνουμένων συνεδρίων οί άποφάσεις δέν κατέστη δυ νατόν δυστυχος, λόγω τον άνωααλιών τής πολιτικάς μας ζωής νά έγκριθοθν. Άλλά τοθ έφετεινοθ συνεδρίου α( άποφά ; τό όμοιον πιστεύομεν θά μετάσχη επισήμως καί Κράτος, ελπίζομεν νά ιιΐο ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΑ· Ελπίζομεν νά χοίτηγη θοθν γρήγορα αί βιατεθιϊσαι πιστώσεις όχτώ έκατομμυρίων δραχμον διά την επισκευήν - ■ καί συντήρησιν τΛν όββν Κρή ««πιβοθν άπό την Κυβέόνησ.ν της &ιιβ ή σϊετική ίργασΐα V , κα| νά «θ°°.ν ά^έ°ω<: β1ς * αρχίση άμέσως. Καί τοθτο βιό' Φ«ρμονήν «V άγαθώ της γε τι οί περσσότερο, έκ τΛν 8ρ61βΡΥ«ί« βναπτυξεως τί|ς Με μων μας Ιχουν φθαρεΤ τβλε!! ναλονήσου. Δι δ καί Ευχόμε ως. Τό όδόστρωμα ίχει κατα θαΓ νά όργανωθβ χατά τοιοθ στραφή καί είς πολλά σημεΤα ίχουν καταστή τελείως άδιά βατοι. 'Αλλ' επί πλέον φαν τσζόμεθα διι έπ' ίεύκαιρΓα. τής έπισκευής των όδΔν θά ληφθή μέριμνα καί διά την κα τασκβυήν στηθ ϊΐων ίίς τα πλέ όν έπικΐνβυνα τουλάχιστον σημιΐα, ώστβ νά μή θρηνήσω μέν καί άλλα θόματα είς τό μέλλον, δπως συνίβη πλε'^τά κις κατά τό παρελθόν. *** ΤΑ ΒίΡΕΛΟΤΤΑ. ϋίς τό Ρέθυμνον σιινιλήφθη χάποιος διότι χατισχιύαζι βχρι λίττα ϊια τάς εορτάς τοθ Πίσχα. Άλλί «βαριλοττκτζτ}δΐ(» ίέν δπάο χούν μίνον αίς τί Ρέθυμνον. 'Γ πάρχοιιν άσφαλβς χά Ι έϋ, δπως χά Ι παντοθ.'Αλλά τό έθιμον αύτό, βάρβαρον Βσον χαί επικίνδυνον πρέπει νά λι'ψη επί τέλους. Καί θά λι'φη άσφαλβς εάν ή άστυνο μ(α λάβη αοστηρά μέτρα. Δέν άμ φιβκλλομιν ίέ Βτι τουλάχιστον ή άβτυνομία τής πίλεώς μχς ΘΑ επι βάλη την κατίργησιν αδτοθ τοθ βχρβαρισμοθ. *** τον τρόπον τό συνέδριον αύ τό, ωατε ή έπιτυχΐα τού να εξασφαλισθή πλήρως. παραΐη Τ¬ Ι Είς τό Τυμπάκι ρεΤται τόν τελευταίον καιρόν μ(α άξιέπαινος τάσις γεωογι κης προό5ου. Χιλιάδες πορτο καλλεών καΐ κιτριον ίχουν φυ τευθβ πέρυσι καί εφέτος καί ΰπολογΐζβται 8:ι μετ' ό(γα 6τη Θ4 έχουν σχηματισθβ άπέ ραντοι κήποι έσπεριβοειβών, τό μιγάλο γιά την ιύχτ, ι%ς αν¬ θρωπότητος γεγονίς, δτι την ιύ τυχισμένη έχείν») μερά ή γυναι χιΐα ψυχή, ή ά?μονία τοθ αίαθή μκτος χαί τής σχίψιως θά πατήση χαί θά λυώοη τό χιφάλι τής 3/ νοιας χαί τής προλήψιυς χι' Ιΐσ: θά άξιωθϊ νά γίνη σωστή μητέρα άνθρώπων. Κι' άπό τή γένντρι τ«ν παιδι βν της, τβν παιδιβν μέ τό γιρό χαί ώροΐο χορμΐ χαί την ψ^χή την γιμά.ΐ) άγάπη, ιδλβ'βκο. χ?1 χαλωούντ), θά 6γ| ωρισμένας μιά νέ» ανθρωπότης πού θ'άλλάξη έ τούτη την άΈαχτη τάξη τοθ χίσμου χαί θά δώση χαί τβν άνθρβπων την σκύς γιούς άρμονΐα χαί ή αυμμιτίΐα πού τώρα μβς λιΐ- πιι. "Ετσι άπό τόν αίβνα τής άνθρω πέτητος θά προηγηθ) 6 <χ'ώ> τοθ
  παιδιοθ. Νά ποίος πρέπιι νά ■[
  ναι δ αγώνας μας, χά Ι δ σχοπίς
  χάθ· τίμιας χαί ίδανιχής
  χβτς.
  Μί Βυθ. Ολ«καντυν«κη
  ΣΧΑΛΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ·
  Καί άλλοτβ μάς εδόθη ή
  άφορμή νά ομολογήσωμεν διά
  τούς σχολικούς χήπους καί νά
  τονίσωμεν την ανάγκην τής &
  νΐσχοσεως καί τής βημιουργί
  άς των παντοθ είς βλα τα σχο
  λεΐα. Τοθτο δέ διότι ο( κήποι
  αύτοΐ δκτός τοΟ βτι άποτελοθν
  στολίσματα διά τα χωαία, συμ
  βάλλουν συγχρόνως καί είς
  την ανάπτυξιν τοθ οίσθήαατος
  τήςιάγάπης πρός τό πράσι
  νόν καί την γήν καί είς την γε
  ωργικήν μόοφωσιν τον μικρων
  μαθητήν. Καί τό κέρδος αύτό
  δέν είναι μικρόν. Άλλά διά
  νά γίνουν βεβαίως κήτΐοι, Θ4
  πράττει νά ύπάρξουν πρωτΐ
  στως σχολεΐι μέ διαθέσιμον
  χώρον. Καί διά την βημιουογί
  αν τοιούτων σχολείων νίων
  χαί συγχρονισμένων έλπΐζο
  μέν δτι θά ένδιαφερθΒ ή σημε
  ρινή Κυβέρνησις.
  ΗΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΖ.
  Ή καθιερωσις τής τελευ
  ταίας εβδομάδος τοθ ΆπριλΙ
  ου ώς πκριόδου εργατικάς ά
  μίλλη; καΡώς καί τής 1ης Μα
  Τού ώς ημέρας αποδόσεως τι
  μής Είς την εργασίαν, άποτε
  λιΐ αναμφισβητήτως την κα
  λυτέραν απόδειξιν βτι τό επί
  σημον Κράτος ήρχισε ν" άντι
  λαμβάνβται τόν μεγάλον έθνι
  κόν ρόλον τοθ έργατικοθ πά
  ράγοντος. Καί είναι εύχάρι
  στον τοθτο. Δ.ότι έκ τής έφαρ
  μογής πολιτΐκής πράγματι φι
  λεργατικής, θά έξαλΐιφθοθν
  οί καχυποψΐαι καί σ| ψυχρότη
  τες ο( οποίαι εδημιουργήθη
  σαν κατά τό παρελθόν, μετα
  ξύ Κοάτους κσί έργατον καί
  οί τελευταίαι θά επανεύρουν
  τόν δρόμον των (στοριχων μας
  παραδίσεων καί τοθ έθνικοθ
  καθήκοντος.
  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΟΘΒΝΟΖ.
  Ή 'Αχαδημία τοθ
  Η
  άπιφάσισι νά δωρήση την Βιβλιο
  (η<ψ τοθ πρώτου Βασιλέως ττΐς Ελλάδος "Οθωνος είς τό Έλληνι χον Κράΐος. Τό γιγονός είναι ιύ χίμστον. Διότι είς την Βιβλιοθή χην β6φ πιριέχονται χαί «λιϊ στα Βσα έγγραφα %„ Ι επιστολαί ά πκραίτητα χ«ί απολύτως χρήσιμαι διά την μιλένην τ*)ς (στορΐας των πρώτην χρίνων τοθ 'Κλιυθίρου Έλληνιχοθ Κράτους. Καί θά ήτο ι6τ6χημα ά°ν χατωρθανιτσ ή αυγ χέντρωσις χά Ι Βλων τβν ά">λων
  στοιχιίβν χαί εγγράφων τής έθνι
  Χτ)ς μας ίοτορίας πού ι Ναι χχτ|
  βπαρμίνκ ιίς διίφορ» μίρ·^
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ,—Σήμερον τό άρι
  οτούρνημα: «Ή μικρή Κατερινού-
  λα» μέ την Φραντζίσκα Γκάαλ.
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό άριοτούρ.
  γημα «Άντώνιο Άντβέρσο».
  Σημ, Δευτέρα, Πέμπτη, Σόββα
  είς τάς 6 μ. μ. άπογευματινή,
  τον
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον τό αότο-
  τελές Εργον «"Ατρόμητος άβροτιό
  ρος» καί τοΰ έτιεισοδιακοθ "Τό φάν
  τασμα τοθ αέρος τώ έπεισόδια 2,3.
  ιΜΙΝΩΑ'
  ΆριΒμ&ς
  221
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  μεγαλ·ύργημα
  αΙ&ν·$
  - ΑΝΤΒΕΡΣΟ
  ΠρυτοίγΜνιοτβΟν:
  'Ολιβίβ ντέ Χάβιλαντ
  Φρέντΐρικ Μάρς
  ΕΤνσι τΑ δνομα ττοΟ Βό«
  θη"ε σ' έ'να θσιδΐ κακής
  ώρας, σ' ενα Ικβετο, ο'
  ίνα νόθο...
  "Ενα νραγματικό άρι-
  στούργημσ, ποο περιλσμ·
  βάνει έκτός άλλων, τίς
  πβριπέτειβς ενός άνθρώ-
  που ιιοθ κάθβ φορά τοθ
  προομειδιοθσε ή ευτυχία,
  γιά νά τόν ρίχνη κάντα
  στό μαρτύριο καί τή συμ-
  φορά.
  Λίαν πρ·ο·χνς:
  Ό Μΐνηματογραφικσς
  Μ·λ«αβ·(: ΒΙΒΑ ΒΙΛΑ
  «Καπταίν Μπλούντ»
  Σημ. Δευτέρα, Πεμκτΐι,
  Χαββκτο είς τάς 6 μ. μ. άκο
  γενματινΐΐ.
  Η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜαΙα
  (τ·ϋ μαικυτηρίου τής Κάς
  "Ελενα; Βενιζέλου) Δνίς
  ΚΑΤΙΝΑ Ν.
  ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ
  δέχεται τάς επιτόκους
  έν τ$ οίκΐα της ·ο·ς
  Λ«σηθίου>Βκλιδ»—Τζαμί.
  Όραι έηιοκέψΐυν .9—12
  3—7.
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφέσματκ.
  Νίοι μοδίρνοι χρωμα-
  τιομοί.
  ΑΙ τιμαί μα$ ΐΐνΐ «Ι
  καλύτιραι.
  Α Β Ε ΑΙΣ1Α Η
  •Οδέ>ίΆγί€ν> Μόν*
  ΜΑΝ1ΑΪΣΤ. ΚΟΝΙΟ!
  ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΟΣ
  ΔΗΜΟΖ- ΜΎΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  Δέχεται έν τ$ Ιατρείω
  τον» ·θέ$ Πιιραι&ς 174
  ΑΘΗΝΑΙ. Τηλ. 52.379
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ £6ο ϊωμί
  τιβ δυνάμ«· α νά χρηαιμοποιηβοθν
  καί ηαρ' βλιγομιλ(.0« ίΕ
  ΔΥΟ ΑΑΕΑΦΟΙ
  ΑΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  Μιά πεντάαορφτι
  215
  Τοθ Προοηέρ Μεριμε,
  Καί γιβ νά χαταπβΐσουν αύ
  τόν τόν 6 ψησμένο άτιό αΐμα
  καΐ θαύματα λαό π5»ς 6 Θεός
  έπεδοκΐμαζε τό θυαό τού καί
  μάλιστα -ώς θέλησε νά τόν
  ένθσρρύνπ μ' 6να τρανό θαθ-
  μσ:
  —ΠηγαΙνβτε οτό κοψητή
  ριον των Άθώων, Φώναζαν,
  ηηγαΐνετε νά Ιδητε αυτή τή
  λευκάκανθα πού ξσνάνθιοΕ,
  σάν νά ξανάνιωσε καί δυνά
  μωσε γιατΐ ποτΐσθηκε μ' α(ρε
  τικόοΐμαΐ. .
  Πολυόριθμες συνοΒεΤες ώ
  ηλισμένων σφαγέων, πηγαι
  ναν μέ μεγάλη επισημότητι
  νά προσκυνήσουν τό άγιο αγ
  κάθι κι' ίβναιναν άπω τό κοι
  αητήοιο έμψυχωμένοι μέ νέο
  ζήλο, γιά ν' άνακαλύψουν καί
  νά θανατώσουν έκεΐνους πού
  6 θ'ός κατεδΐκαζε τόσο φανε
  ρά. Μιά φράση τής ΑΙκατερΐ
  »ης ήταν σ' 8λα τα στόματα·
  την έπανελάμβαναν σφάζον
  τος γυνσΤκρς κοΐ πσιδιΛ:
  Οϋβ ρίβτα Ιογ ββγ οπιάβΐβ,
  οΐιβ οπιάβΐιϊι Ιογ ββΓ ρΐβ < τοβο: σήμερα Οπάρχβι άνθρω πισμός θΐή σκληρόιητσ κσΐ σκληρότητα στόν άνθρωπι- σμό. Παράξβνο τιρβγμαΙ Μέσα σ' δλους αύτούς τούς προτε στάντες, λΐγοι ήΊαν πού νά μή εϊχαν πάγβι στόν πόλεμο «αί νά μή παρευρέθησαν σέ λυσσώδεις μάχες, δπου πολ λές Φορές εΤχσν δοχΐμάσβι, μ' βπιτυχΐσ, ν' άντιτάξουν την άνβρεΐα στόν άριθμό' κι' δ- μως, έν ώ διαρκοθσε ούτος ό σκοιωμός ίύο μον,άχα τόλμη σαν ν' άντισταθοθν στούς 8ο λοφόνους των κι' άπ' σύτούς τούς δύο άνθρώπους, 6 ενας μόνον πΡ,γε στόν πόλεμο. "I- σως ή συνήθεια νά πολέμου ν μοζεμένοι καί κανονικά τούς στέρησβ την άτομική ενεργεια πού μποροθσε νά έμψυχώσβ κάθβ προτεστάντη, χαΐ νά τόν κάνη νσ υπερασπισθή τόν βαυ τό τού ,μέσα σιό σπΐτι τού, πού ήταν σάν «ρούριο. (συνεχ(ζεται) *** — ΗΜΝΦΙ! ΟΟΥΑΑΙΑΙΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Ή χαριτωμένη Ούγ γαρέζα: ΦΡΑΝΤΖΙΣΚΑ είς την Βιεννέζι- χη Όπερέτταν; Η ΜΙΚΡΗ ΙΑΤΕΡΙΝΟΥΑΑ Μουσική: ΜΠΡΟΝΤΣΚΥ Έκτ·( πρ·γραμμ«τβ{: Π«ρ«μ«·υντ (ζουρνίλ) ΤΗΝ ΠΡΟΙΕΧΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣΣΗΜΑΙΑΣ Μ έ τόν ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡ ΚΥΡ1ΑΚΗ || ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ανατολή ηλίου 6.11—Δύσις 6 46 ΤΟ ΞΕΚΑΛΤΧΟΜΑ Δέν είνε πολλές μέρες πού ένε· φανΐσθησαν οί τιρωτες ξεκάλτσω· τες..,. "Ας Εχωμεν ψθχος μέοα στήν καρΒια τής ανοίξεως. Αότές έννο- οθν την ϋνοιζι ώς χρονικήν κατσ- στασι άπαράβατη: Τό καλοκαΐρι Θά τό φέρη πού θά τό φέρη. Συνε· πώς τό ξεκάλτσωμα—ΙδιαΙτερος χσ ρακτήρ τοθ καλοκαιριοθ - έπιβάλ- λεται.,, αυτομάτως καί έκ των ττρο τέρων. Επάνω λοιόν στήν ώρα έρχεται άπό την πρωτεύουσαν £νας εί^ι- κδς φιλιππικός: Είς πρόσφατον άρ θοΐδιον Άθηναΐος συνόδελφος ρΙ· πτει τόν πρώτον λ'Θον τοθ άναθέ- ματος: Τό ξεκάλτοωμα δέν πρβσ- βαλλει μόνον την αΐσθητιχήν. Κα· ταδικάζει καί την τοπικήν οΐκονο· μίανΙ.. Ώστόσο θό: έοωτοΰσε κανε[^: — Μήιως ή προσβολή τής οίσθη τικής έδω είνε άπλή πρόφασις διά την κατσδΐκην τής οΐκονομΐας; ΟΙ "Ελληνες καλτσοβιομήχανοι, οί όποϊοι λέγει κατώρθωσαν νά πνραγογουν τελευταίως μία γυνσι κεΐα κολτσα άνάλογη πρός τή Φΐ· νέτσα τής Εθρωΐτσϊκίΐς, λέγουν *χι! Ή διά τοθ δημοσιογροφικοθ καλά- μου ,βεβαίωσις είνε ρητή: Τί να Θαυμάσουμε στΐς ξεκολτοωτες: Τα σημαδακισ, τίς τριχίτσες ή τα γρατσουνΐσματσ; Καί έν τούτοις: Τό ξεκάλτσωμα άρχΐζει νά άρέσπ. Καί ξέρετε για< τί; Άπλοίστατσ διότι οί γυναΐκες ίμελέτησαν σχετικώς τα ποάγμα· τα. Κάνουν 6να εΤδος.... διοβολι κ?)ς έπιλογής. Παρουσιάζουν δσα πόδια πρεπει νά ξεκαλτοωθοθν. Άλλά καί ΰσα δέν ττρέπει τα περι ποιοθνται συχνα είς τρόπον ώστε νά μετριάζουν τι*ν άποκροοοτκότά τους. Όσο γιά την τοπική οίκονο μΐ-τ ύπάρχει ίνα έπιχείρημα σαν κατσπέλτης: ΟΙ κα?.τσοβιομήχανοι μτιορεϊ νά ζημιώνωνται. Δέν ζημι ώνεται 6μως διόλου—άτιεναντίας προαγεται-ή οίκειακή διαχϊ,Ιριοις ή άκριβέστερα ή βιαχείρισις τής τουαλέττσς ποι> είνε καί ούτή....
  παράγων οικονομικάς.
  Συμπέρασμα: ΟΙ πολέμιοι τ&Ο
  ξεκαλτοώματος Θά Ιδρώσουν διά
  νά έπιβχλλουν τάς άπόψεις των.
  Είς μάτην Θά φωνάξουν ότι παν
  τοθ σήμερον οί σοζυγοι—τό ·εύα(
  οθητον σημείον τής υποθέσεως—
  άγαποθν τίς γυναΐκες τους μόνο
  μέ..., τίς κάλτσες. ΟΙ περισσότεροι
  ήρχισαν φεθ νά τίς άγαποθν καί
  χωρΐς αϋτέςΐ
  Ι Άλλος
  —"Ηθελΐ «τΐρότυιον» διά
  βργα τού.
  Είς Ινα νοσοκομείον τής Π;άγ»ς,
  περισϋνιλίγη αναιοθητος μιά νέα
  27 ίτ&ν, δ^ματι Έλιοίβετ Αί
  χερ. Ή νέα ήτο χοχαΐνομανής χαΐ
  μετ" ολίγας ώιας απέθανε. Σημιι
  ίον 8χι ή Λίγκερ εί(« πρό τι
  νος θΐραπιυθς άλλά διά κακήν
  της τύχην έννωρίοθη μέ

  νέ*
  ρδν ουγγραφΐα. 0>'Λζχ ίνίμιζεν
  δ-ι διϊ/μα τής «μεγαλνφι.ΐϊ(»του
  θά Ιδι5εν ηεριγρίφων είς τα Ιργα
  ηί 5,τι σίπιο χ» Ι άνώμαλον έιινα
  νίζει ή ζαή. Καί Ιχτον 5π' ϊψ.ν
  τού νά γράφη ν αί διά Τ&ύ; τοςι-
  χυμκνιΐς ή«ΐλι πρόχειρον Ινα πρό
  τύπον. Έιχετίσβη μέ την άτκχ
  Λτγχιρ «αί ιΐχι την έγχληματι
  κήν Ιμπνικαιν νά την εξωθήση πά
  λιν είς την μορφινομ»νί»ν,π;α/μα
  π-υ τό κατώρθωσε. Είς τό γραφιΐ
  όν τοθ νιαροθ «λογοτέχνον> εδρέ-
  θηιαν τα χειρδγραφα έ-ίς μυθι
  αιοοήμαιτος τοθ δποΐου πλείστα
  κιφαλαια ιΐναι καριιρνμένα είς την
  περιγραφήν τ&ν βχβίνων μ α; το
  ξιχομκνοθς.
  ***
  —Τα νιρΐιργα τής... Κινέ-
  ζικης θιρα«υτικι)ς.
  Είς τό Φ^υταέβυ τής Κ'νας 6
  ηάρχιι μΐΊχ βιομηχανία ή δηο[α
  άαφαλθς ι Ινα ι ή πλί--ν
  πος είς τόν κόσμον; ή βιο
  τβν δύχων. Έχατοντάδες
  κων £»δρις χ»Ι γιινα!<ες άπαοχο λοθνται είς αυτήν, άφΐνοντες νά μεγολώοουν τα νύχια των μή<ους ίνες έ<ατοοτομέτρου όπότε «ά χόπτουν.Τα χομμένκ νύχικ,πω λοθνται είς χαλή* τιμήν είς τί φαρμχχιΐα τής πόλευκ, δπου χονι οποιοθνται, άναμιγνύονται μέ διά φορα φίρμαχα χαΐ μεταβάλλονται είς μίαν... άλοιφήν γνωστήν άπό αιώνιον είς την Κίναν, ώ; φίρμα χον πιΰ θεραπιύει χον πονολαιι μόν. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Κανονισθείσης ΰκό ιης Σεβαστής Νομάρχας «ής τιμής των μβτ' Ιλαιολάϋου άνσμικθέντων Σ«ορελα(*#ν νέ αναλογίαν ά«αμ(ξε««ς είς 100 μέρη Σ-ορεΑαίου, 17.65 μέρη κσλοθ βρωσίμου έλαιολοδου, «ρδς δρακμός 3310 χονδρικώς κ αί 34 80 λιανικώς «ωλοθνται τοθτα ά«6 ιήν άνοθήκην ΝΙΚ. ΓΙΑΛΕΡΑΚΗ κονδρικβς καί ανδ δλα τα «αντονωλεΐα καί Πρατήρια τα λοβόντα σχετικήν άδειαν πωλήσεως άναμεμιγ Α Σβορελαίων λιανικώς. ΛΑ ΓΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ -^ ΥΠΟΚαΤαΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'Υποκαταστήματα καί ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις της Ελλά¬ δος καί τού Εξωτερικόν. Ταμιευτηριον καταθέσεις έν δψ»ι καί επί προθεσμία. Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων. "Εκτέλεσις πάσης φύσεως τραηχζικϋς Ιρ γασίας υπό ουμφέρβντκς βρ«νς. ΤΒ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ. ΑΙΙΕ1ΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ιδρυσισ πρατηριου Πρός αποφυγήν ίκμβτβλλίύσβ»»ς τγι( ηβλυπληββδς ηε· λατΐίβς μου μ«1 πρός «μέσον ί{«πηρ*τηοιν τής πόλενς κ«1 τ&ν δυτικ&ν ίπαρχιίιν τοδ νομόν ϊδρ«ο« *{(Κ«μαρ«κι Πρκτπριον τ&ν >Ιδ&ν Άγγειοπλββτικής διευβυνομενον
  η«ρ· έμοθ τοδ Ιδιον.
  'Η στερίότης. ή χαλλιτεχνιχπ εμφάνισις χαΐ Μαθημερι
  νίι τελειοπβΐησΐί κβιΐ «Ι *ουν*γώνισ«ι ^τιμαΐ τ&ν εΐββν
  μ«ς πνκνώνουν ολοέν τίιν κελατ(<«ν μόν. Τα ίΐδη μ«( άνγειοκλαοτΐΜϋς είναι τα ανύτερ» &λι>ν.
  Το συμφέρον β«( έηιβ&λλει να τα προτιμάτε.
  ΑΝΘΗ
  θά βρήτε τα ω¬
  ραιοτέρα τριαντάφυλ
  λα στοϋ Ι. Κυπραίοϋ.
  είς ίνα τόπον ροστηρίοο
  κοινωνικαί
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ^ΩΗΣ
  Τοΰ ΚΙΡΕΚ ΗΑΟΟΑΚΡ
  83ον ι
  — Εώ ϋ* δλίιτω νά Ι«αμε
  τίποτε, καχέ, ίιέ«ψι δ Λΐό. Δέ< ανήχΐι αί χανένα άλλον α<δρα παρά μόνον σέ μενά σίμφωνα μέ ύ; νόμους τΐ)ς χώιας σας. Ποι όν εβλοψι; Άλλά έ!> Ιχανε τί
  ποτε χακό χοί έγώ εΐμαι δπιύ
  θυνος μβζ( της χαΐ θέλω νά σιιμιιε
  ριοθΑ την τιμωρίοι της. Καί σέ
  προειδοποιω δτι δ^ χανένκς άπό
  ΐιυς τους χβφαλάλους χατεργά
  ρηδες την έγγΐση θά τόν σχΙ·
  σω οΐν ράχος.
  Ή 'ΑγιάσΛ άχουοε αιωπτ,λή
  χαΐ ψ^χραΐμη χαΐ Ιϊι τοθ Ιδωσε
  χαμμίϊ άπχνΐηαΐ. Έοτράφΐ) μονον
  πρός την Ούοτίνα.
  —·Συ ίέν Ιχεις τίποτα νά πή ;
  την ρώχι,αΐ. "Αμυαλη γυναΙ«α,
  ν εΐσαι παρά Ινα φτερο, Ινα
  δχυρο ποΰ ήθελες νά έκιπλεύοης
  Ιπίνα» οτό πάθος οου γιά νά
  φθίσης ιό σκοπί σου.
  —Καί ήΐίλτρες νά άντΐοιαθ^ς
  ατό θυελλωϊη 2<εμο τΐ]ς θελήσε ώς μευ; Οές μου, λοιπ'.ν. γιατΐ μά την άλήθεια ίύοκολα οε χαταλα- 6αίνη>.
  Ουδέποτε ο τή ζ»ή μου Ιϊ* ιίΐχ
  Ινα τόσο μεγάλο παρά&Ίιγμ*
  θΐρρους ϊσ·)ν Ιδειξΐ ή Ούσηίνα.
  Ηξερε ή ίυοτυχΐσ^ένη δα δ ά
  ΐώ< ήίο όΐνιαος χοί δτι βά ιθ;ι ακε τόν θάνατο άηό την Άγιά οα. Καί Βμωί 11·> δπ(χ ψι. Ή
  γβνίοβη γιά την άγάπ») της, τό
  βο, ϊσον {έ* θά ήγωνιζςτο λίαινβ
  γιά τό παιδί της.
  —Τα Ιχαμοι, ω βασίλιααα, εί
  πε γικτΐ ή άγάπτ) μου ε!»ε πιβ
  μιγάλη χαΐ άπο χον θάνατο. Το
  ίχαμα γιατΐ ή ζαή μου χωρΐς
  ούΐϊνδΐν θά ιί'ε χειρίτερη άΐ
  τον θάνατο. Καί Ιθεοχ ο έ χίνδυνο
  τή ζ'θή μοιι ντά νά χοατήσω την
  άγαπη μου. Ξίρω, τ ώς ο θυμίς
  οίΐι είνε τρομεράς, άλλά χαΐ ή
  παρηγοριά μου είνε μεγάλη γιατϊ
  ι αγαπημένος μου με άγκά
  λιασε χαΐ μοθ ιΐη», τώ; μέ άγα
  τι^τ άχόμη.
  'Η Άγιίοα οηχώθην,ε λίγο ά
  πό τή θέσι της χαι ξαναχάθηαε
  σαν νά την εΐχαν χτυπήοη. Καί ή
  Ούοτάνα Ιαιινίχισι.
  —'Ε^ώ δέν γνΜρίζ·ο μαγιΐες.
  Δεν είμαι. ιυΐε β^αίλισοα, ιυ«ε
  άθάνατη, άλλά ή χαρϊιά μ άς γυ
  νβιχοΐΰ ίέν γελιέται ποιέ. ΓνωρΙ
  ζω τώ; άγαΓ?; αυτόν τον άδρα
  χαΐ θέλεις νά μέ χαταοτρίψης
  γιατϊ ατίχομαι σιό δρίμο σον. θ
  πεθίνω, τό προμαντεύ» χαΐ θά
  πΐράαω στό σχοτάδι το αίώνιο.
  Άλλά ξέρω Βμως δτι υϋάρχει Ι
  ■α φβς ποο φβτίζίΐ το οιΐ|6ας
  μςυ χαΐ μέαα σ' α6ό το φ*ς 6λί
  τω την Ιλήθεια χά Ι τό μΐλλον
  παυ ?*ν θά είνε πιά διχό μου. Ό
  ταν π;ω:ογνώρισχ τον αφέντη
  μου ήξ«ρα τώ; β θίνατος θά ή*
  τ«ν ιϊ γβμήλιβ δβρο μου —το
  «ίϊοι α$ν έττασία—χ'λ* δέν &
  πεχώρτ,σχ γιβτΐ ήΛουν ε:οΐμη νά
  πληρώαα) την τιμή Τώρα ήλθε ή
  ώ-α μου νά πληρώση χαΐ πλη
  ρώνω μέ την ικανοποίησιν δπίέ
  θί έπωφιληΒής τού; χαρπ'-ύ; τοθ
  ίγΐί)ήίοιτός σου. Διχδς μοϋ είνε
  ό Αιο χαΐ διχί< μου θά μείνη Ι στ» χαΐ ί' ή ώ,ιοοφ<α σου λά|ΐ πή σάν τον ή^ιο. Ουδέποτε ΘΙ τί χυττάξη στά μΐτια χαΐ ιύ^έποτ θά <:ε ό'ομάση γυ'αΐχά τού για τί χαΐ αϋ θά εΐΐχι χαταϊικαισμέ νη. Ν< βλέπ»... Το β^πω χαθα οί... ΕΙσαι χαΐ συ χαταδιχα σμένη... (συνβχ(ζεται) ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Ό ύπ^μοΐραρχος κ. Καλαττοβόκης Ί· ωαννης Δ.οικητής 'Υποβιοικήσεως Χωροφυλσ-<ής Μεραμβέλλου άντήλ λάξ ν δακτύλιον άρροβθνος μετα τής Δίδος Κοθλσς Γ. Γοβ^οδ έξ •Αθηνών. .Ευχόμεθα ταχείαν την στέψιν. Τ. -Ό κ. Κωνσταντίνος θβοφΐλου καί ή βνΐς Ελένη Κον*3υλάκη ήρρο βωνΐσθησαν. Συγχσρητήρια. Ι· Α· *♦* Γύρω στήν πόλι μας. Κακά μαντατα μέ τόν χθεσινό καιρό... —Τόν οποίον ώς γνωστόν άπβύ· χεται πάντοτβ ό λαός, ύπάρχει δέ καί τό σχετικά δΐστιχο: —Ότι «στή χώρα τον καταραμέ νων χιονΐζει τό Μαγιάπριλο». —Είς τό κατηχητικόν σχολεΓον τής 'ΑγΙας Τριάδος τελεΐται σήμε¬ ρον καί περΐ ώραν ί μ. μ, έορτη ή. Θικοθρησκευτική. —Είς την εορτήν ταύτην προσε- κλήθησαν νά προσέλθουν οί αρχαί καί οί φΐλόχριστοι γενικώς. —"Επ" εύκαιρΐα δίκαιον είνε νά σημειωθή ότι ή δράσις τοθ κατηχη. τικοΰ τούτου σχολεΐου είνε έπαινε- τή άπό πάσης απόψεως καί Ιδία ώς πρός την περίθαλψιν των άπό· ρων μαθητών τού. —Σήμερον μάλιστα πρι*κειται νά παρουσιασθοθν καί 50 όρφανά τοθ Ιβίου σχολεΐου τα όποϊα ένεδύ Θησαν φροντίδι τής οίκείας Ένορια κης Έπιτροτιίΐς. —Άξ(α πολλοθ λόγου ήτο ή προ χθεσινή έπιστημονική ανακοίνωσις είς την Λέσχην Έπιστημόνων τοθ συμπολίτου συνταξιούχου καθηνη τοθ κ. Ανδρ. Βουρδουμπάκη. —ΠβρΙ κσταγράφων ναών Έμ· πάρου κλπ. —Καί ή ττροήγηθεϊσα ταύτης όμι λΐα τοθ Σεβαομιωτάτου έν σχέσει μέ τούς παλαιούς Χρισΐιανικοος ναούς γενικώτερον καί την τέχνην των. —Τα σπορέλαια ήρχισαν νά άγο ρδζωνται. — Καί δχι απλώς νά άγοραζων- ται άλλά καί νά έπιτυγχάνουν είς κάθε μαγεΐρευμα. —Αυτώ τουλάχιστον υπεστήριζον χθές την -πρωΐαν συμπολίται έκ ιων συναντωμένων τακτικά είς την αγοράν. —Ώραία ή ίδέα τής καθιερώσε ως εβδομάδος έργατικής άμΐλλης —ώς ένράφομεν καί προχθές, —Κοί άξΐα έφαρμογής μετα ξύ ολων των εργατικόν τάξεων. —Έφ' Οσον μόλιστα ή αμιλλα αυτή Θά τύχη καί ύναλόγων βρα- βε'ων. —Τα λαϊκά συσοΐτια έξυπηοβ τοθν κόσμο καί κόσμο αύτές τής ή- μέρες. —Αποδεικνύοντα την σκοπιμότη τα τοθ ΘεσμοΟ των. — ΕΙΒικως τίς ήμέρε* ποΟ χρειά ζεται κάτι ζεστό «γιά νά αναντρα νΐση» ό φτωχός.... —Ό άριθμός των χαρτοπαικτι κων λεσχων είς την ηόλιν μας κα· θιερώθή τελευταίως κατά τι άνώτε ρος τοθ προηγουμένου, — Πρόκειται ώς γνωστόν τΐερί λε σχων μικτων ποιγνΐων καί πλέον ού. —Έν τφ μεταξθ τα έκ τοθ περιο ρισμοθ τεθ χαρτοπαιγνΐου εύεργε τικΰ άποτελέσματα Εχουν καταδει ΧΘη έν πολλοις μεταξύ των διαφό ρων κοινωνικον τάξεων καί Ιδία των κατωτέρων, —Τό «Άντώνιο Άντβέρσο» Θά σημειώση σήμερον νέαν πιενναν είς την Μινώαν, —Άλλά *αΙ ή χαριΐωμένη φιλ μοπερέττα αΚατερινοΟλα» πού προ βάλλεται στοθ Πουλακάκη Θά συγ κεντρώση ασφαλώς πολύ κόσμον καί σήμερον. —Αμφότερα ώς γνωστόν τα Ερ γα προβάλλοντοι διά τελευταίαν φοράν κοί είς δύο παραστάσβις. ΤΑΒΕΡΝΑ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΙ Έναντι τής Παλαιάς ΝομαρχΓας καί παραπλεύρως τής άντιττροσω- τΐεΐας των σιγαρέττων Ζαπάντι, ί]ο χισε άπό ημερών λβιτουργοθσα ή ταβέρνα «ΨηλορεΙτηο τοθ ρέκτου κ. Ιωάν. Σκουλα. Τώ φημισμένο ά· νωγειανό ψηιό, τό κοκορέτσι, Τό βκλεκτό κραοί καΐ ή δκοα περιποί¬ ησις υποχρεωθούν κάθε πβλάτη μας. Δεχόμεθα παραγγελίας καί δι' οΐκ'ας ΑΠΩΛΕΣΘΗ δίπλωμα συντάξε ως Θυμάτων πολέμου τοθ 'Λνδρέ ου Ν. Άδαμάκη ύπ' αριθ. 67.481 καί παροκαλίϊται ό ευρών νά τό προοκομίοτ) είς τα γραφεΐα μας κοί άμειφθήσβτσι. ΤΟΥΒΛΑ ΣΤΕΡΕΩΤΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΗΝΑ ΕΙδονοιΔ τούς βνΒιαφιρομάνους δτι τα τό¬ σον γννστ^ 6ιά την στιρΐότητα καί άντοχήν τε*ν τοθβλα τοθ Έργοστασίου μου, τΐαρά τ6 Άτσαλ&νιο, θά «υλοθνχαι βίς τό εξής «ρος 300 βραχμάς ιήν Ηΐλιάδα. ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΧ-ΠΑ9Ο&ΟΓΟΖ Άριατχυχος ΈΟνικοδ ΠκνιπιοτΐιμΙο» Ά·ο- νβν κ*1 Χτρ«τι»»τικ«ί ΊατρΐΜΐ.( Χχ·Μ«, Δ<||ΐται καθ1 εκάστην είς «6 Φαρμακείον Εμμαν. ΜατζαΜτάκη (Βαλτέ Τζαμί), ά·ό
  Α Π Ο Ρθ Ω Σ Ι Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
  83ον
  Άλλά την φαντασμαγοοΐα
  βν άβαμάντων έπηκολούβη.
  σον άλλβς πιό Φ,υσικές. Ό-
  ταν οί καλεσμένοι βγή1 «αν ά-
  «0 τό θέα?ρο, ο£5 ε £να αστρο
  δέν έφώτιζβ τή νύχτα. Άλλά
  ή λευκή ι βασΐλισσο έτράβηξ*.
  μπροστά γιά νά τούς ό^νή
  ση πρός ιό «φυσικόν της πάο
  κο» ιιού ήτανόνβιρωδώς φωτι
  σμένο. Λσμπτήρες άνάμεσα
  στά σόνβενβρα Ισ<όρπιζαν μια φβγγαρόλουστη μαγεΐα. Άνθσμένοι θάμνο βράχοι, τοθφφες καλσμιών, τα κλαδώ ματα των δένβρων, άκόμη κσΐ οί κορμοί των εσχημάτιζον £ να μισοδιάφανο τοκβΤ,ο τυλιγ- |·ένο ά~ό τό μυστήοιο. ΟΙ άν» θρωποι ένόμ ζαν κώς έκΐνοθν- το μέσα σέ μετάξι κσ| σέ Φώς. 'Η κάτασπρη πομπή έπροχω ροθσε μέσα ο' έ^αν άσπιλ< &ιά«οσμο ήΧυσιακής ίύοα<μο νΙας.'Η μουσική την έσυντρό φβυε μέ άτιαλές ά ιμονΐες πού ϊβγαινσν κάθε τόσο άτιό χά σύδβνδρα καΐ ή φαντασΐα πά ρεσόρετο άτιό τούς ποοσχα Γους βιαλόγους των β ολιΛι καί τ&ν αΰλών. Κανείς 8έι έτολμοθσβ νά ιιι>ήση άπό φό
  βο μήπας διαλύση, τήγοητεΐα
  Πού κα( πού κανένα πνιγμέ
  νο γυναικεΤο γέλιο άπαντοθ·
  σε σ<ή μουσική γ] σέ κ&ιιοιον ψ'.θυρο στό αύτΙ. Άπό στβνά δρομάκια έπληοΐασαν κ* έπέ ρασαν τό ποτσμάκι δπου διε οταυρώνοντο άτιαλά βαρκοθ λες στολισμβνες μί πολύχμω μα φανάρια χοΐ λουλούδια κι' έφθανσν μπροστά στόν Ναόν τοθ Έρωτος. Έ«ιΐ, επάνω σχΐς πρασινάοες, ίνα περιερ γο πλήθος έπερΐμινβν ή βατσΐ λισσα έπέ-ρψί ο' βλους τού; «!ντ[μουςάνθρώπους»να μποθν έκεΤνο τό βρά&υ, μ/σς* στό πάρκο, άρκεΤ νά έφοροθσαν δστιρα. "Εξαφνα, πίσω άπό τόν να¬ όν, ίψ!ιθη<8 μιά πελώρια φλό γσ, έπή'ησβν ίως τίς κορφές των μεγάλως δένβρων κ' έξύ- πνηοε τα πουλιά πού Ιφυγαν μέ άγρια φτερουγΐσματα. ΟΙ μαρμάρΐνες κολόνες ίγκρεμΐ- ζοντο, θαρρεΤς, κ' ελιωναν μβσα στά θαμπωμένα νερά. Όλο τό περιστύλιο τοθ ναού εΐχε πιάσπ. θσρριΤς, φωτία καΐ τό άγαλμα τοθ "Ερωτος πού έτέντω^β τό τόξο τού έ- φαινόταν σκαλισμένο σιή φλό γα κ' ίτοιμό νά έξανεμισθβ επάνω στό βωμό τής άποθεώ- σεώς τού. Τ ό >0μα των *λο·
  γον έπεριιθλιγβν άγρια τίς
  κολόνες τίς οποίες έσΐεφάνω
  ναν λαμπεροΐ καπνοΐ. Τα συν
  νεφα εΐχαν γΐνη πορφυρένισ,
  τώ πάρκο έφϊΐνόταν τυλιγμβ-
  νο άπό τή φωπβ. ΟΙ θαμπω-
  μένοι θΡαταΙ ίξέσκασαν σέ
  χβιροκροτήματσ, σέ κραυγές
  ■νθουσ-ασμοθ. θοιαμβευτικά
  σαλπΐσματσ απήντησαν άπό
  την άνπκρυν^ δχθη της λί¬
  μνην χαιρετΐζοντα τή βόξα
  τοθ Ερωτος.
  "Ορθώς στή, α<ρη μ άς βεν βροστοιχΐας, 6 Άζβλ Φΐρσεν Ικύττσζβ ,|ς ψλ6νβς κα, & κουε τίς μουσικές καί τίς φω νές. ΟΙ γλδσσΕς της φωτιάς έκαθρβφτΐζοντο μίσα στά ά γνά τού μάτΐσ, άνοβαν τθ χλωμά μάγουλά τού, έξιοανΙ κβυαν την άπολλώνεια μορ Φή τού. Κ* έξαφνα, έν ώ τό θέσμα τόν εΤχβν άιιορροφήστ) μιά τρυφερή, σιγανή ίωνή—ή χιλιαγσπημένη— εΤπε κοντσ στό αότ( τού: —Φίλε, είσθε εύχαριστημβ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Πνευμονία καί βρογχοπνευαονία Β'. Έγύρισε καί ϊΤ5ε τή βασ! λισσσ πού άπεμακρύνετο άνά μεσα σέ βυό λευ^ές σκιές, Βύ") φΐλες της, σάν θεά άνάμεσα σ£ 8ύο νύμφ«.ς τοθ δάσους. 'Ε πέρασαν καί οί τρείς μπρο στά στή φωτία. 'Η λευκότης των έγινε βιάφανη σάν νά έ πρόκειτο νά έξσερωθβ ·.. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6ον ΤΟ ΠΕΡΙΔΕΡΑΙΟΝ ΤΗΣ ΒΑ2ΙΛΙΣΖΗ1 Τό προτο δεκσπβνθήμερο τοθ Αύγούστου 1785 βύρί|<ε τή βασΐλισσα πολύ, πάρα πο- λύ άττησ/ολημένη. Όχι πώς ή Μαρία—Άντουανέττα ήταν άπορροφημένη άπό την πολι- τική κατάστασι πού εΐχε γίνη ίξαιρετικά δύσχολη. ή άπό την έξέγβρσι των Κάτω Χω ρον, ή όπο(α εθετε σέ σκληρή βοκιμασΐα την γαλλοαυσΓρι'α- κή συμμσχΐα. Όχι· τό κομ· ψ^ θεατράκι της στό Τρΐανόν ήταν πάντα γ.' ούτήν σποο· βαΐότΓρο άπό τή βΓαμαηκή σ^ηνή τοθ κόσμου καί τού'η τή σηγμή 6λη ή όρμητική βρα στηριότης της ί|ταν άφιερωμέ •η σέ μιά νέα πρεμιέρα. Αύ ή κσ( ό θ.'ασός της—ό άν δρΛβελφός της νόμης ντ' 'ορ :ουά, ό Βωντρίϊν, ό έρσοτής ής Πολινιάκ, καί άνλη πά- ιέα—ΐνυπομονοθσαν νά παΙ- ;ουν στό θέατρο χοθ Τριανόν όν «Κουρέα τής Σεβΐλλης», ήν νέα κωμωδΐα τοθ Μπω αρσαΐ. (συνεχΐζεται) Συμβαΐνει δμως ένΐοτβ ή μό- λυνσις αυτή μέ τόν πνευμο· νόκοκκον νά μή περιορισθί) είς μόνον τόν πνβύμονα άλλά νά γενικευθή διά τής κυχλοφο οίας, ώς μικροβ.αιμ'α πλέον τ] σηψιιμία, κσΐ ε(ς αΧλα σκλσγχνα καί νά φίρτ) τότε διαφόρους άλλας άσθενεΙαΓ, ώς κα( μηνιγγΐτιοα άκόμη. 'Η γενι*ή σότή μόλυνσις λίγεται πνευμονοχο<κ(ασις. Τό μικρόβ όν λοιπόν αύτό τής πνευμονΐσς ιΐσερχεται ε- ν(οτβ είς τόν οργανισμόν κσ( Εξωθεν, ώς λόγου χάριν άπό άέοα γβματον μέ πνβυμονο κόκκους, βπως είνε ό όή) των βωματίων, δπου νοσηλεύε ται πνευμονιον χαΙ δέν λαμ- βάνονται τα στοιχειώδη μέ· τρα καθαριότητος καί άπολυ- μάνσεως των πτυέλων· άλλά συνηθέστβρον ευρίσκεται είς τό στόμα καί τόν φάρυγγσ, βηΧαδή είς τόν σΐαλον, καί τοθ πλέον ύγΐοθς άνθρώποΰ βπως καί τόσατ βλλα τταθογό να μικροβια έν άδρανεΤ κατα στάσβι (ώς σαπρόφυτο), γίνε- ται δέ αίφνης παθογόνον καί προκαλεΐ την πνευμονΐαν ιΙ· σδύον έκεΐθβν £ίς τάς άνα- πνευστικσς όδούς δταν έλατ- τωθ() ή άντΐστασς τοθ όργα νισμοθ άπό μίαν απότομον καί διατάραξιν δπως έκείνη πού τιροκολίΐ μ(α μεγάλη ψύ ξις. Καί (οού τιΛς ίνα σοβα· οόν κρυολόγηιια ήαπορεΐ κα θώς εξήγησα καί άλ,λοτρ, νά γβννήσυ μ(αν πνευμονΐαν ή αλλο τι νόσημα. Εάν μάλι στσ 6 δργανισμός τύχη καί έξησθενημένος άπό ύπερκό πωσιν, ξενόχτισ, κατάχρησις καί πρό πάντων ο(νοπνευμα τωδών (δπως είς τούς άλκο ολικούς), α( κιθανότητες νά καταλήξη ίίς πνευμονΐαν μιά βυνατή καί άποτομος ψύζις τοθ σώματος ούξάνονται σο βςτρώτατα. Άλλ' ή πνευμο {ν(α, Ιοίως (Ις μερικάς έπιοη μίας, προσβάλλβι καί εθρώ | στους κ αί ΰγιεστάτους νέους, &ν κα{ συνηθέστερον προσβάλ λει την δριμον καί την γερόν τικήν ηλικίαν ϊΐς την τελευ ταΐαν μάλιστα βΤνε καί ή πλέ όν συνήθης άφορμή θανά- του. Όπωο&ήποτε ή νόσος παρατηρεΤται μάλλον τόν νει- μώνα κα( την άνοιξιν καί είνε συχνοτέρα ιίς τό άνβρικόν φθλον. Άρχ'ζβι συνήθως ή πνευ· μον(α άπότομα μέ ίνα ρΤγος δυνατόν καί παρατεταμένον καί £>α πλευρόπονον δριμύ¬
  τατον τιερ! την θηλήν τοθ μα.
  στοθ, πόνος πού αύξάνει β¬
  ίαν βή/η *ανε(ς γ) άναπνέπ
  βσθεισ, Ινα κοντόβηχα συ·
  χνόν καί ξηρόν καχ' αρχάς,
  άλλ' ό οποίος άπό την αλλη'
  ημέραν σπάζει φλέγματα κι-
  τρινωπά κατ' αρχάς καΐ ίπεΐ'
  τα κοκκινωπά σάν σχουρ.ά,
  δύσπνο αν μεγάλην μέ 40 ά-
  ναπνοάς ιίς τό λεπτόν άντ!
  των φυσικόν Η καί £να πυρε
  τόν έντονον (39) ΐως 40ο), ό
  οποίος σχεδόν δέν πΐπτει πλέ
  < ον άφ' ής αρχίση ^ωί Τώ ΤΕ" λος τής νόσου, τό πολύ μέ ' ασημάντους διακυμάνσεις. Ό αορωστος Ιχΐι τα μάτια κόχ-ι ι κινα, τα μάγουλα ξαναμμίνα . κσΐ (δ'ως άπό τό ενα μέρος, ξηράν την γλώσσαν κσΐ τα χβΐλη, τα (δρα βαθύχρωμα δυσφορίαν μεγάλην καί άνη συχίαν, κάποτε βέ καί παρα- λήρημα. (συνεχ(ζεται) Τό Είρηνοδικείον Άγίου Μύρωνος. Τό Κοινοτικόν ΣυμβούλιονΙ τής Κωμοπόλεως Άνΐου Μύ ρος παρουσιάσθη χθές είς τόν κ. Νσμάργ,ην καί τοθ έπέδω σε απόφασιν τού, άντικρούου σαν την θρυλουμένην κατάρ γησιν τοθ ΕίοηνοδικεΙου. Είς την απόφασιν ταύτην άνα πτύσσονται οί σοβαρώτατοι λόγοι οΐτινες συνηγοροθν ό τιέρ τής διατη?ήσ«ως τοθ Είρη νοδικεΐου ΆγΙου Μύρωνος, τό οποίον σηιιειωτέον λειτουογεΐ αύτόθι άπό τής άπελευθερώσε ως τής Κρήτης δηλ. άπό 35ε τίας καί πλέον. 'Η απόφασις οθτη τοθ κοι νοτικοθ συμβουλΐου δακτυλο γραψημένη, συνοΒεΰεται κα( άπό αντίγραφον ύπομνήματος δπερ υπεβλήθη είς τόν Άνα κτα κατά την «ντεθθβν διέλβυ σιν τού, επεδόθη β' είς τόν κ. Πομάρχην μέ την παρά κλήσιν δμως διπβ βασθή είς τόν κ. .Γενικόν Διοικητήν καί τόν κ. Πρόεδρον τής Κυββρνή σεως διά νά προληφθή ή κα τάογησις τοθ ΕΙρηχοοκβ'ου Άγΐου Μύρωνος, Αν δ*>τως
  ίνε αληθής.
  'Η κοινότης 'Αγίου Μύρω·
  νος έκτός τοθ ανωτέρω διαβή
  ματος ετηλεγράφησε καί πρός
  τόν "Υπουργόν Γενικόν Διοι
  κητήν Κρήτης έξαιτουμένη
  την Αμεσον επέμβασιν τού
  πρός ματαίωσιν τής καταργή
  σεως τοθ Ε(ρηνοδικε(ου καί
  διατήρησιν τούτου έν τβ χω
  μοπόλβι των.
  —Δΐίύθονσις Έπκγγελμντι-
  6ν είς τ· ύφυΐϊοΜργεϊον
  'Εργαοίας.
  Είς την Εφημερίδα τής κυβερ¬
  νήσεως έδπμοσιβύβη νόμβς δια
  Τβδ οηοίου συνιστάται έν τω ύφυ
  πβυρν«Ιω 'ΕογασΙας διεύθυνσις
  ΈπαγγβλματΐΜν κ» Ι Βιοτεχν&ν.
  '_ς προΐστάμΐνος είς την διβύθον
  σιν ταύτην όρΐζβται & διευθ ών») ν
  ηβη τβ τμήμα ηκλκιβν πολϊμι
  οτ&ν.
  ΑΙΦΛΛΙΣΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΗΝΑ ΜΑΡΚΑΚΗ
  •Ηράκλειον τηλέφ. 5-69
  ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ Α_ΦΑΛ1££Ι2.
  ΠΥΡΟ2
  ΧΕ1ΖΜΟΥ
  •ΑΑΑΕΚΗΧ
  ΑΤΥΧΗΜΑΤ-Ν
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  Ι τβ»ς ιύν
  μ ·( Έτ«ιρ«ί«ς βρί
  Εθνικον Ίδρυμα 'Ασφα-λιΐδν Ρωμη;, "Ενω-
  οις Σχωτίβς χ«Ι Έθνιχή, χαί Γαλλικόν Λ«'ϋ5
  Εοντινάνταλ.
  ΠρακτορΐΤα Μ«ί 4ντ«πβχριταΙ ΐΐς όλην την
  Κρήτην.
  (Γραφιΐα 25 Αύγβύστβυ ηβραηλΐύρ»»ς ΛαΪΜής Τρ«πίζπ$)
  ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Γ. λ. ΓίΒΡΙΛίΚΗ-Σ. Κ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΙΤΗ
  ΑΙΠΛΒΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  Τεχνικαί καί οίκοδομικαί έπιχειρήσεις,
  βιομηχανικαί καταίσκευαί, μελέται μπετόν
  άρμέ, σιδηραί χατασκευαί, οίχοδομικα, ό-
  Βο^
  Γρ«φ·Ιβι Όοβ< ΑΝΔΡΟΓΕΩ. βήκης κ. κ. Κββοιλάκη—'Ακράτο». ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ 10 0ΕΪΡΕ1ΑΙ01Ι.™ ί)ϊ "ΑΙΡΟΟΟΑΙΣ,, 'Αναχ^ρεΤ έ{ 'Ηρακλιί •β Ικείοτυν ΚΥΡΙΑΚΗΝ βρκδυ κατ' εύί&Ταν Π£Ι ΡΑΙΛ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρωϊ Ρέ- Β»μν·ν, Χανιά, Πειραια, ΑΙΝΑΡΑΑΧΝ . ·—41 ΕΝΟΙΚΙΛΖΕΤΑΙ είς Πόρον ανώ γειον μέ 4 δωμάτια καί κουζίνσς νεόδμητον ήλεκτροφώτιστον μέ τα ράτσα καί τΐόσιμον νερό φρέατος. Πληροφορίαι παρά τοθ κ, Ι, Γ. Κυπριωτάκη καφεπώλη είς λιμένα. Τό μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΟίκονΕνειακόν Ξενοδοχείον 'ΑΛΒΙΩΝ, 10--ι»ληθΊ«σταιτ«1·ΟμονΙ«{ Τηλ*φ»»ν·ν 23—ΚΛ Τελεία βναχαινισθεν, διαθετει δωμάτια εύήλια, εύάερα Λ) »ε.λβ( ΙιηιιλΜμίνΦΐ· Καβαριοηιτα «■ μεμπτον καί ύπηρεσίβν πρ·βι»μ·τ«ίτΐιν. ^« •νκμΙΙ ΑΙ Γ· ξενοδοχείον «ΑΛΒΙΩΝ» διέυβύνει αύτο- Λρβοώπ»»ς · νίος Ιδιβκτήτης τού σνμπβλίτης μας «· ΙΟΛΝ. βΥΔΙΑΝΑΚΗ-, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΠΟΚΑΜΙΣΩΝ το ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ Δόν© λήξεως τού συμβολαίου ενοικιάσεως τού Καταστήματός μας.· Μ Ε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΚΟΝΤΟ °)Ο •Απαντα άνίξαιρίτως ϊά εΐδη μας ήτοι: μί τίν κηιινν θά είναι ηρβτοφανής διά τδ Ήρακλειο Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΑΙΝΒΠΡΙΠΒΙ ΝΑ ΤΗΝ ΧΛΖΗ ΚΑΝΕΙΖ 111 ηι 111 III 111 III 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 III 111 111 111 III 111 —Τα θύματα ίνός βπκτΐβ- ν·ς. Καθ" ά γράφβον α! αυνάδιλφβι των Χανίων ή έκτασις τ&ν «««· των άς διέπραίεν έκεΐ 6 προ ολίγοι» συλληφθείς άπβτεών Ίμ- κννης Γριμβνης η Γρββάντΐς ή Γεωργιάδης Α Καλιγαρίδης ή τς« ν«τ4*ης είνε κολί» μ«ν«λυτέρ« π«ρ' ίσον άρχιχ2ς υπετέθη Είς τβν κατάλογον τ&ν θυμάταιν τβο άναίΐίρβνται πλεΐστοι ίμκοροι εκ των γνΜστοτβρων των Χανί¬ ων, επαγγελματιαι έκτιλΗνιαται}, ύπνλληλοι. «.λ.π Ποικΐλλουν ίέ χχ ληφθέντα ««ρ' αυτών ηοσκ άιτο 50 'ένς 500 δρκχμβν. —Σύλληψις φυγβπσΐνων. Υπό άστονομιχών όργάνΜν τοδ ΝομοΟ Ρεθύμνης ουνΐλήφΒη· α*ν όϊ φυγόποινβι Δ. Φραγκι» δάκης έκ Κ«μαρ·>τ&ν τοθ Ιδίβο
  νβμοθ, Έμμ. Κ»»νστ«ντινάκης έξ
  Άκον»α(«ν, Κνντσ. Ηλιάκης έκ
  Ζβϊτούρων καί Έμμ. Χαιρέτης
  έ( 'ΑνωγβίΜν. Έκ τούτων 6 Κων
  στβντινακης Κχβι καταίικα
  σθό ·π! όπϊξ*ιρέσϊΐ υπο το&
  Πλημμελειοδικείου Ρεθύμνης
  είς φυλάκισιν 5 μην&ν, αί λοιποί
  6έ είς ■Ιχοαιπενθημερβν φυλ«κι·
  βιν διά παράνβμον έηλοφορίαν
  χοιΐ άσκβπβυς πυροββλισμούς.
  —Τα δάνεια Τριατατικβν.
  Ανεκοινώθη αρμοδίως ίη τΑ
  Μιτοχιχίν Ταμείον πελιτικβν δ·
  «αλλήλων ίέν χορηγιΐ δάνεια ιίς
  τριατατιχοος δηχλλήλους έχ τοθ
  λίγου 8τϊ ίΰϊοι είναι δεδίρυμίνοι
  μέ οίκοδομικά δάνεια χορηγηθέντα
  ηαρά τ&ν Ταχυδρομΐχβν Ταμιιυ
  τηρίων.
  —Τό σ&μα τής τελ«ν·φϋλα
  χής.
  Πληροφορεώμεθα 5τι τα γραφέν
  τα ηείΐ ηροσεχεθς χαταργήσεβς
  τοθ Σώμαιβς τής Τελ»νοφυλαχτ]ς
  δέν είναι αληθή.
  -'Αρχαιέτητΐς
  Ρέθυ¬
  μνον.
  Ή κοινότης Λευκογβίνν τού Νο
  μβδ Ρεθύμνης δι' έγγράφου της
  κρός την αρμοδΐαν Νομαρχίαν
  γνωρίζει ότι είς θέσιν «'Βλληνι
  κο» της πβριφβρε'ας οιτβυ κοςτοκιν
  Τίίς προχθβοινής νΐροποντηςόίχεΐ
  ποταμός παρέανε>< «Ις αρκετόν βββρς γήν απεκαλύφθη μί« δ({« μβνή πολύγωνβς μαρμβρινος δικ κετρου 2 1)2 μέτρκν και «ψρ«ς 50 έκατοστών. Ευρεθησαν έκΐσης τεμάχικ άγγβΐων ηηλίνων. "Υπο τίθεται δτι πρβκβιτοιι περΐ ά{·ο λόγων αρχαιοτΑτνν. —Ή χ«τ«κ·λέμησΐ( τού δα- κ·υ. Υπο τοδ Ταμΐίου Έλ«ίας τοθ ,βμοΰ Ρεθύμνης άπεφκαΐβθη η χκτατπολέμησις τοθ δάκου έν τ$ νομφ τούτ» είς εύρεϊαν χλΐμκκαι λόγω τής επικειμένης έλνιοεοο· "βίβς —Ό Δήμκρχος Χανίων *1( Αθήνας. Δι" Αθήνας ανεχώρησε προχθές . Δημαρχος Χανίων κ. Ίυάννηβ Μουντάκης. Ή μετάβασις τοθ χ. Μουντάκη ε<; Αθήνας σχετΐζετβι μέ ωρισμένας υηοθέαβις τβδ Δή· μου Χανίων. ΤΙΣ ΣΦΡΑΠΔΕΙ ___ΣΑΣ ΖΤΑ ^*ι_™ Π,ΑΜΚΙ^ΤΠ
  Ι Ι
  "Ηράκλειον Κρήτης
  ΓραφεΤα ίναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Προΐα Κυριακης
  11 ' Απριλίου 1937
  ΤΟΥ ΙΠΜΠΙΙϊ
  ΟΤΟΥΡΚΟΣΠΡΩΒΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
  £1£ΤΗΗ ΣΕΡΒΙΚΗΝ ΠΡαΤΕΥΟΥ.ΙΝ
  ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΚΛΛΕ
  ΠΔΝΕΥΡΟΠΛΤΚΟΝ ΕΝΛΙ.ΦΕΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ο Άπριλίου (τού άν
  τα,ποκριτού μας).— Κατά τηλεγραφή-
  ματα έκ Κωνσταντινουπόλεως, σήμερον
  ανεχώρησεν εκείθεν διά Βελιγράδιον ό
  πρωθυπουργός κ. Ισμέτ Ίνονοΰ, προ-
  «εμφθείς υπό των άρχών καί πλήθους
  κόσμου. Ό Τούρχος πρωθυπουργός
  θά φθάση είς την Σερβικήν πρωτεύου¬
  σαν α.ΰριον(σήμερον) όπου τού έτοιμάζε
  ται ενθουσιοδεστάτη ύποβοχή έκ
  μέρους τής Σερβΐκής κυβερνήσεως καΐ
  τού λαού. Κατ' άλλα τηλεγραφήμαχα
  πρός τό Αθηναϊκον πρακτορείον εκ δι¬
  αφόρων Έύρωπα'έκών πρωτευουσών τό
  ταξείδιον τού Τούρκου προ-θυπουργού
  προκαλεΐ τό ενδιαφέρον όλων των εύ·
  ρωπαϊκών χυβερνήβεων καί σχολιάζετα
  ποικιλοτρόπως.
  ΚΑΒΙΕΡΩΒΗ ΥΠΟΧΡΕ.ΤΙΚ&Σ
  ΤΟ ΙΙΤΙ.ΗΠΚ ΤΡΑΠΕΖΑ.
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Απριλίου (τού
  ταποκριτού μας).— Τό Υπουργείον
  Εργασίας καΐιίρωσεν ίδιον πρόγραμμα
  εργασίας διά τό προσωπικόν των Τρ»·
  πεζών. Δια τού προγράμματος τούτου
  έφαρμόζειαι υποχρεωτικός είς τάς ερ¬
  γασίας των Τραπιζων τό έπτάωρον ά·
  παγορευομένν,ς τής παρατάσεως τής έρ·
  γασίας άνευ δικαιολογημένης αίτίας
  ΊφΪλΟΗ Ο ΔΙΕΥΒ ΥΝΤΗΣ
  Τ&Ν ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΟΤΪ
  ΑΦΗΝΑΙ 10 Απριλίου (τοδ βνταποκρι
  τβδ μ»5).—-Σήμερον ίφίχδη έκ Γαλλίκς έ
  Διΐΐίβυντής τ&ν μενάλων εροοτ«σίων κρω
  μκτοπβιΐας Εοτύ. Ώς γνωστόν έν Αθήναις
  Ιδρύ?η πβρβρτημα των έργεστβοί«ν χεύ
  των ή &?>ξ·ς δ* τοδ Γάλλβυ εργοοταοιβρ
  χβυ οχεαΐζβτβιι μ* την ίδρυσιν τούτην
  ΒΙΕΒΚΕΚΕΦΡΕΚΕΣ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
  ΕΙΣΕΤΙ ΟΡΟ_ΤΟΙ ΜιΊΙΑΜΠΛΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Απριλίου (τού αν
  ταποκριτού μας).—- Τηλέγραφον έκ
  τού έξωτερικού ότι ή προέλαοις των
  έθνιχοφρόνων εναντίον τού Μπιλμπάο έ
  ξακολουθεί σταθερώς άλλά βραδέως.
  Οί έβνιχόφρονες προήλαβαν εισέτι κατά
  τίνα χιλιόμετρα σήμερον πρό των προ
  θυρών τής πόλεως. Πάντως ή άντίστα
  αίς των έρυθρών συνεχίζεται πεισματώ·
  βης.
  Η ί.Υ. Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΓΕ-ΡΓΙΟΣ
  4ΗΕΧ0ΡΗ1Ε ΧΘΕ^ΑΙΑ ΚΡΗΤΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ο Απριλίου (τού. άν·
  τατιοκριτού μας). — Έπιβαίνων τού
  βιντιτορπιλλικοΰ «*1*αρό» ανεχώρησε
  χθές την πραΐαν διά Κρήτην ή Α. Β.
  V.
  ό πιίγκηψ Γεώργιος, άλλοτευπατος
  άρμοΓτής Κρήτης. Τό» ποίγκηπα ου-
  νοοεύ»ι ή ούζυγός τού πριγκήπιβσα Μα
  ρίοτ, ό υιός τού πρίγκηψ Πέτρος καί
  ή θυγάιηρ τού πριγκήπιββα Έύγενία.
  θΤΑΣΙΑΕΥΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
  ΤΒΝΠΕΡΙΟΔΕΙΑίΐίΥΕΡιΝΗιΙ
  ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΆπι,ιλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Κατά κυβερνήτι·
  κάς άνακι ινώσεις ό Βασιλεύς άναχωρή-
  σας έκ Σπάρτης, ϊιπου έτυχεν ένθουσι·
  ώοους ύηο&οχής, διά Γύθειον τής Αα·
  κωνίας έτυχε θερμών έκοηλώσεων καθ*
  όλην την διαδρομήν. Είς Γύθειον έφθα
  βε την ΙΙ.Ιϋ' π. μ. τής σήμερον.
  Ή γενομένη είς^ αυτόν ύποβοχή είς Γύ·
  θείον υπήρξεν αποθεωτική. "Αμα τή ά
  φίξει τού κατηυθύνθη είς την Μητρόπο¬
  λις οηου έψάληοοξολογίο-, την 1 μ. μ.
  παρεκάθηοεν είς τιρόγε,υμα παρατεθέν
  ί«ό τού Δήμον» τό Ατιόγεν>μα·δϊ πάρη·
  ίλν, των £)
  Σοδαροί πάλιν οί κίνδυνοι πολέμου.
  Τό ταξείδιον τού Μπέκ καί οί "Αγγλοι,
  Α;Ο Απριλίου —
  'Αγγέλλεται Ικ ΒιρολΙνου
  δτι οί ήμιεβίσημοι γερμα
  νικοΐ κύκλοι ψαίνονται ά
  ■αισιόβοξοι ώς «ρός την 4
  ξέλιξιν τ&ν Ισνανικ&ν καί
  «ρολιγουν σοβαρωτάτους
  κινΒύνους διά την Εύρωβαϊ
  κήν είρήνην. Την ευθύνην
  δι* τούς κινδύνους τούτους
  οί Γερμανοί άβοδίδουν είς
  την Γαλλίαν καί Άνγλίαν
  αΐτινες ούΒββοτε—«ολϋ Βε
  ■ερισσότερον σήμερον— Ε
  -αυσαν νά ίφοδιάζουν
  τούς κυβιρνητικούς τής 'Ι
  σνανίαο.
  Έκ Ρώμης ιηλεγραφεϊ
  ται δτι δ Ιταλικάς τύηος
  άναφερόμενος είς τάς γ
  Υλικάς—ώς τάς χαρακτη·
  ρΐζει — μηιβανορραφΐαε. ι
  ναντΐον τοθ ΦασισμοΟ, τονί
  ζ«ι δτι ή Άβησσυνία κατε
  κτήθη δλδκλήρος καί είνε
  βλακβδις μερίς τις τής δή
  μοσίας Αγγλίας γνώμης
  νά υποστηρίζη τόν Ν«γ-
  κούς -αί νό. κόιτεται Ο«έρ
  <*νυ«άρκτ«*ν κυριαρχικων δικαιωμάτων τα όνοϊα ό«ο κατέστησβν Αν Άβησσυν'α ή Ίταλική διοίκησις ή 6 ποία καί «ογάζεται νά με¬ ταβάλη είς δημιουργικήν χώραν την Αίθιοβικήν αύ τοκρατορίαν, ιήν όΐο(αν ΐ καταδικάστ] είς μαρα σμόνή νωθρότης τΑν •ην κυρίυν αυτής. Τηλιγραθοθν έκΛονδίνου δτι οί 'Α.γγλικοΙ κύκλοι σχολιάζοντες τό ταξείδιον τοθ οβουργθθ τ&ν Έξκτβ- ρικ&ν τής ΠολωνΙας κ. Μιέκ «Ις Λονδίνον ΙσχυρΙ ζονται δτι τοθτο στιριΐται «ολιτικής σημασίσς, Άντ ι θίτως άλλαι πληροφορίαι άναφέρουν δτι 6 Μ«έ« θά βολιδοσκονήστ] την Άγγλί αν διά μίαν συνβντόησιν 'ΑγγλονολΜνικήν ·ίς την ό«οίαν θά συμμετάσχη κ,αΐ ή Γερμανία. Πώς έ χούν ακριβώς χά περί άρσεως των τελωνειακών περιορισμών, ΣχετικΛς μέ τάς έξ Εύρώ | πης κληροφορΐσς 8ια την ίξέ τάσιν υπό ξένής κυβερνήσεως, έντβταλμένης —ρός τοθτο, τβν πιθανοτήτων τής μειώσεως των διεθνώντελωνεισκών φραγ μών άνακοινοθται έξ έγ> ύ
  ρου πηγής δτι ?έν πρέτιει νά
  τρίφωνταΐ υπερβολικαί *λ
  π δες έκ Ι τοθ παρόντος. Δεν
  δύναται νά υπάρξη άκόμη ζή
  τημα ουγκλήσεωςπ αγκοσμΐου
  ο(κονομικΓ)ς βιασκίψΓως,τοσού
  τφ μάλλον καθόσον ού?εμ(α
  οΐκονομική άνακωχή είναι δυ
  νατή αν (έν καταστβ δυνατόν
  νά ίξΰσφαλιοθβ ιΐς τάς δισφο
  ρους χώρας τό αΐοθημα ιής
  πολιτικάς οσφαλεΐας.
  ΈπΙσης τονΐζεται δτι την
  στιγμήν ταύτην 8έν δύναται
  νά γίνη σκίψ.ς περί συγκλή
  σεως διιθνοθς οΐκονομικής δια
  σκ<ψ ως. Πρόκειται μόνον νά γί^Π άνταλλαγή σκίψεων μβ τοξύ τΛν μεγαλύτερον καί /μπορι» ωτίτ ών Εύ(-ωκοΐι(Δν κρατών κσΐ αν αί συνομιλΐαι οδται ίξελιχθοθν εύνοΐχΔς θ) είναι δυνατόν νά κληθοίν καί Αλλαι κυβερνήσεις δπως μετάσχουν ούτβν. Συγκεκριμένως λέγβται δτι Βέλγος οίκονομολόγος Θ4 κ ε ριοΡεύση Βιοφόρους χώρας καί είτα θά ϋποβάλ]] σχετικήν επ Ι τούτφ έκθεσιν την οποίαν κυρίως θά μελετήσουν ο( κυ βερνήσεις Αγγλίας κοΐ ΓαλλΙ άς. Πάντως τό Λονδίνον Βέν φαΐνεται έ" Ι τοθ παρόντος ού&' έη' ελάχιστον δΐατεθεψέ νόν νά συνεργασεή είς την κατάργησιν τ&ν ίμποδΓων αα να παρεμβάλλοντοιείς τάς δι ε6νεΐς συναλλαγάς. ΤΑ ΕΡΥΘΡΑ ΠΡΑΤΕΥΜΑΤ ΕΝΗΡΓΗΣΑΝ ΝΕΚ ΕΠΙΘΕΣΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΙ ΤΗΣ ΜΙΔΡΙΤΗ ΧΟΡΙΣ ΟΥΔΕΝ ΙΠΟΤΕΔΕΣΜΙ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Απριλίου (τού άν- ταπο*ριτού μβς^-— Άποψινά ραδιοτη λεγραφήματα έκ Σαλαμάνκας άγγέλλουν ότι τα ατρατεύματα των έρυθρών ένήρ. γησαν σήμερον επανειλημμένας λυσσώ δεις έπιθέσεις είς τούς τ*ιμ«ϊς τής Μα¬ δρίτης αυντριβέντα όμως πρό τής στι» θεράς αμύνης των έθνικών δυνάμεων. Ή άποτυχία των έπιθέσεων αυτών, των οποίων άντΐκειμενΐκός σκοπός ήτο νάφέρουν άντιπερισπασμόν είς τας άνερ γουμένας υπό των έθνικών έπιχειρήαεως είς «ό Βόρειον μέτωπον, λέγεται ότι ά πεθάρρυνεν έξ ολοκλήρου τούς έρυθρούς είς τάς τάξεΐς των οποίων έξε&ηλώθηααν ηδη κρούσματα άπειθαρχίας καί Βιασπά οεως. 1 ΠΡΙΓΚΗΨ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΣΡΟΥΜΛΝΙΑΣ ΔΙ Ε ΗΣ 1ΙΣΙΑΙΚΗΣ ΟΙΚΟίΕΝΕΙ» ΡΑΦΗ Η ΜΒΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑ ΤΙΜΗ ΤΟΝΕΛΑΙΟΔΟΝ Διά χθιοινιθ πρίς τί δττουργιΐ όν τ&ν Οικονομικήν ιηλεγραφήμα τίς της ή παρα τό τιλωνιίον επ τρ&τιή επί τ&0 χαθορισμοθ τής μί οης αγοραΐας τψής τ&ν έλαινΕβ Π(;ο£όντων τ&ν Ιξαχθηοεμί» ών ·κ τής νήσευ χαιά τάν τιροσιχή μή να Μίϊον προτιΐνιι τον χαθορ σμίν %ς τιμής Ματ'δηϊν τ&ν έλαι «λάδων %1ς δρχ. 42, τβν οπορι λαίων ιίς 40, τ&ν πυρηνελαίων είς 32 χ»Ι τ&ν μευργιλοι'ων ·2( 28. ΟΙ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ Π3τ)ροφοριύμιθα έχ οχεϊινής άνβχο νώοεως τοθ Στρατολογικ&Ο ΓραφιΙου βχι παντίς γενιχ&ς ίυκ£τκχτοι ίξντΐίΐχοθ χαΐ έσω ίΐρι>οΟ μίχρι τής χλάσενς 1924
  αυμ)τεριλαμβανιμιΎτ;(, 5ποχρεβ0ν
  ται ν_ ταχτιποιηΐίώοι οτραιολογι
  χ&ς τί ταχύτερον, καταβάλλοντες
  τό χιχαν&νισμένον άντιοήχκμχ ή
  *ντΙ τιύχου δςιοι έπιθυμουν νά
  πηρετήσιβαι χήν τετρίμηνον υπο
  ίωΐΕν των, χαθ' ίσον τιβσα δρ»
  δύτης ταχτοηοιήαεώς τ ών Ιπιδαρύ
  νιι αύΐ,ι ύ; με ι υξηοιν τοθ αντιαη
  χώμκτος 10 ι)ο ί-.η^Ιως.
  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ
  Γενομένης χθές «οτιΐχτριχτ]ς έ
  πιθιωιήσιιος ιϋ^6ησαν αχ«τά>λη
  λοι πρός 6ρ&οιν δι'δ χαΐ χατεστρα
  οαν 10 1)2 βκΑδες ταραμα δια
  φίρων ποιντοπωλίν χβΐ μΐα ό»&
  κρϊατος. ΙΙροοήχΗη ιίς τό ι,ύίό
  φωρον ίέ χαΐ χατιδιχάοθη είς δι
  χαήμιρον φυλάχιοιν ιίς άρτοποιος
  ότι Ιπωλιι Ιλ)ιιηςβαρ^ άρτον
  «ίντα 10 δράμια. Έπίαης χατιμη
  >ύθη διότι έπώλιι οισαμίλαιον
  .ίς τιμήν ανωτέραν τής νομίμου
  Ι; ϋμπορσς. Ό χριοπώλτ]ς Μά;
  ες Μχρμα(άς ίμηνύοη διότι προ
  (ίη ιί( την σφαγήν έκτίς τβν ίη
  μοτιχων οφκγιΕων ίύο έριφίων.
  Ο ΚΝΟΣΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ
  ΠΟ&ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
  Σίμιρον Καριαχήν χκΐ πιρΐ 4
  ραν 11 π. μ. ιίς νήν οΐθουααν
  τ&ν συνιϊριάβιω^ τβθ ΒημοτιχοΟ
  μβίΐιλΕου Ε)ά γίνη ή απονομή δ
  ττόνήςΕΓ.ΟΗ. τ&ν άΐκαχιχλεν
  των &ηό ό3 Σ.Ε.Γ.Α.2. μιτολλί
  ών ηρόςτιΰς νιχητάς τοθ Κνωοί
  υ δρέμοιι.
  ΚΡΗΙΣΑ ΓΙΩΠΟΝΟΣ
  Άν ε» ηρύχθη πληροφορούμβ
  θα £Ίΐισιήμων..γεω-όνος τβλευ
  τα(ως ή έκ Χανίων Δνΐς Ιωάν
  α Πανηγυράκη. Ή Δνίς Πά
  η·)υρώ»η έ^οΐιηβεν >ι(ς την
  Ανωτάτην Πωκοηκήν Σχο
  Σήμερον καί περί δραν 4
  μ.μ.κατέρχονται είς φιλικόν πό
  δοοφοιρικον άγώνα είς τό γΛ
  τε5ον Χάνδαξ οί όμά&ες Ό
  μίλου Φιλόθ)ων χά Ι 43ου Συν
  τάγματος. Ό ά·) ών λόγψ τ
  άρτίας συν θέσεως αμφοτέρων
  των όμαβων προμηνύεται λίαν
  ίνβιοφέρων.
  ΕΚΤΟΠΙΣΜΟΣ
  ΖΩΟΚΛΕΠΤΩΝ
  Δ*5 άποφάοκβς ττ|ς ίνταθθα δή
  μοοίας άσφβλείοις έξιτ3πίσθΐ)ααν
  χθές την εσπέραν δια ζωοκλοπήν
  οί: Ιωάν. Γαριφαλάχης ή Ψαοά
  κης ίπί εξάμηνον είς Μήλον, Γε
  ώργ, Μ. '1Τρ9)τοχριτ«νης }ηΙ τι
  τράμηνβν χά Ι Πιλύβ. θ. Φιοοο
  λάκης επί ηινταμηνον ιίς Άμορ
  γίν, Γεώργ. Μαχατουνίχης ή Δοα
  χογιανναχης επί Ιν Ιτος είς Μή"
  λον «αί Μιχ. Εμ. Φβυχαραχη; ί
  πί δ*τάμη»ον ωσαύτος εί; Μήλον.
  Η ΕΞΙΓΩΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Καί χατά την διαρριύβαοαν έ
  βδιμχδα έξηχολιύθηαιν ή άπρβξία
  ιίς την αγοράν μας. Αί πραγμν
  τοποιηθιΐααι έξαγνγαΕ τβν έγχω
  ρ(ων πριίίντων ίέν σφίατχντϊΐ
  τβν ναντίστοιχον ίξαγωγβν χής
  πριηγοιιμίνης ίί1
  Η ΔΊΘΕΣΙΣ ΣΠΟΡΕΛΑΙΩΝ
  Είς την κατανάλωσιν διε
  τίθησαν χθές 1 500 οκάδες
  σπορελαίων.
  Ο ΡΙΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΟΣ
  ΣΤΙΘΚΟ£ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΤΑ δπό τέν μηχανικόν χ. Μ.ύρ
  γΐλαν συνιργιΐα τιχνιτβν, ηληρο
  φοροΰμιθ» δτι έπιράτωοαν τίς χυ
  ριωιέρας μηχανικάς έγχατααΐα
  οιις τοθ ραδιοτηλιγρκφιχοθ αταθ
  μιθ Νίας 'Αλ.χαρναοοοΟ. Συγχι
  χριμίνως ϊχουν ίλοχληρώαιι τάς
  εργασίας συνδιομολογίας χαί χαλω
  διάσιως χαί χός ιγχαταατ^σιΐς
  ι«ν ηινάχων διανομής,Πιθανώτατα
  δέ (ϋ/ΐον θά γίνη δοχιμαστιχή έκ
  πομπή. Τα αύτα ουνιργιΐα θα μι
  ταβοθν κατ' ϊύτΐς ιίς Γοθρνις *.ι!
  την ίγχαταοταοιν χαί τ&ν μηχανη
  μάτων τϋθ ϊίκτου.
  Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΙΣ
  ΤΟΝ ΔΗΜ. ΦΟΡΟΝ
  Την έστιέραν ιτΐς χθές συ
  νήλθεν ιίς συνεδρίασιν άσχο
  λη9έν μέ ζητήματα σχετι·<ά μέ την κατοκύρωσιν τ&ν Δημο τικ&ν φόρων τό Δημοτικόν Συμβούλιον Ηρακλείου. ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ Προήχθησαν ιίς ίατρού; οΕ Κρ,ή τις ϋπίκτροι Μιχαήλ Σΐιιαχάχη;, Ί». Σταμοιτάκης χκΐ Δημοοθ. Μχ μνάκης. Είς ανθυπασπιστήν ιπΐσης προ ήχθη δ Κρής έπιλοχιΊχς χ Ίή Γζί ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΑΥΤΗ Ή τιμή τ&ν αλεύρων χ«ί τοθ άρτου παραμένιι χατ' «Λίφχσιν τής Έπιτροπής τ&ν διατιμήοιων ή αυτή ώ, χά Ι χατά την προηγου μέν ην έδδομάδ*. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ ΑΙ,εν τΑ ώγορθ μας κυμανθβΐσαι χθές τιμαί των διαφόρων ίγχβοΐε «ροΤόντον βιχον Ας κατββιΐ ο'ί »' ν' ■λεκΜει Υ" 19—Β0 II Αετθρβι « Ψ Τ' I·.- ■ 0αβ»Δν οο, ■•ινβ ν. Ι«οοεΙ««. - Αι«νιιι»< Χ*ιι>νει
  ΈξαψΒΤΐκοΙ
  1 ' >
  |Ι ,
  εί1 «·ι*«. ,. Ι«,Μ
  26,1·
  _αλ«|υ'(ο« «««* «ι. „ 6
  ΜαροΒ«ια «·ετχ, Ι.Μ
  Μίλι «οιοτικ*· „
  Ηΐναΐα Μ 401,
  Κουκοολιαίιΐρα „ ΙΗ,'
  ΔέρΒατα ρόΐα „ Μ, -4·,
  'ΑρνοΒΑριιατα βοι·. „ Η,
  μΕαιΤΙμΪ όκον " η _~,
  Τιμο Συναλλαγματβς
  Δολλβριβ» βρ,
  III
  61—
  III
  ϋ
  *'*· .· Μ·· -Ηβ,
  κορώνα Σουοοίιζ^ η !§—-Κ 4Λ
  Φράνκο» „ |"Οι_ ,;18
  ,. ■·.«■—η.η
  . 61
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Απριλίου (τβθ «νταηβκβι
  τβΰ μας) —Εσπερινοί τηλκγρνφηματα έκ
  Β·υκβυρεοτ(ου άγγέλλουν ότι ο Πρίγκηψ
  Νικόλαος της ΡουμανΙας διεγράφη τής Βα
  σλι»ής βΐχογκνκίας.
  Ή δια γράφη προήλθεν κατέπιν γκμου
  αύτοϋ ίσυμβιβκστβυπρός την Ιδιβτητά τ·»
  καί τβύς τίτλβυς τβ».
  ΧΒΕΣ ΤΟ ΠΡ2 Γ ΗΡΧΙΣΑΝ
  ΑΙ Α Ν Α- ΚλΦΑΙ ΟΛΎ ΜΠΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ο Απριλίου (τού άν
  ταηοκριτού μας).— Έχ τού ύπουργεί-
  ου ιής Παιδείας ανεκοινώθη άπόψε ότι
  παρουσία τοΰ Γερμανοΰ ύπουργοΰ τής
  Παιοείας χ. Ρούστ καί τού "Έλληνος
  συναδέλφου τού κ. Γεωργακοπούλου,
  ήρχισαν σήμερον την πρωΐ*» αί άνασκα·
  φαί είς ιήν Όλυμπίαν. Αί άναβκαφαί
  αύται ώς γνωστόν θα γίνουν οαπάναις
  τής Γ&ρμανικήςΚυβερνήβεως συμφώνως
  πρός ληφθείσαν άττόφασιν κατά την τέλε-
  βιντής 11ης Όλυμπιάδοςτοΰ Βερο·
  λίνου.
  θΊΤΙΔΙΚΟΣ Τ Υ ΠΟ ΗΡΧΙΣΕΝ
  4ΗΤΙΣΗΜ.ΤΙΚΗΝ ΕΚ.ΤΡΑΤΕ ΙΑ Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Απριλίου (τ·ϋ άντακοχρι
  τβΰ μνς).—Τηλβγραφήμαιτα έκ Ρύμης 4ν«
  φέρβυνβτι μερίς τού Ιταλικού τύ«·υ ήρχι
  αεν εκστρατείαν εναντίον τ&ν Εβραίων.
  ΎποτΙθεται ίτι τούτο όφείλεται εί; «ντι
  φκσιστικάς τινάς ενεργείας Εβραίων «πΐθΓΠ
  μονων κ«?ώ{ καί είς την ένταβείσοιν τκλΐο
  ταίως «ντίθεσιν Ιταλίας καί Γαλλίας τήί
  οποίας προθΜπικότητβς τίνες έκ τδν έν έ
  νεργεία σήμερον είς την πολιτικήν >1νι
  Ιά καταγωγής.
  ΦιορΙνι
  Διε4τ*«
  •.ι·— ιΜ
  ■••-',βΟ
  ••{••-4Ι.Η
  Λ»—1.80
  ΡΟΗ-1,94
  Μ4—.
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ ΟΙ ΑΧΕιΙΛΝΣ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Σήμερον κατέπλευ¬
  σεν είς τόν Πειραια τό ύπερωκεάνειον
  έφ' ού έηέβαινον οί δμογενιίς τής Ά-
  μεριχής οί ανήκοντες είς την όργάνω·
  σιν Α.Χ.Έ.Π.Α. Είς τούς αφιχθέν¬
  τος ξενητευμένους "Έλληνας εγένετο έν
  θουστωδεστάτη ύποδοχή υπό των άρ¬
  χών τού Πειραιώς καί των Αθηνών
  καί υπό; τού συγκεντρωθέντος είς την α¬
  ποβάθραν πλήθους. Έπίαης οί Δήμοι
  Πειραιώς καί »Αθηνών οργανώνουν δε-
  ξιώσεις πρός τιμήν των Άχέπανς.
  ΕΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗ Ο ΔΡΧΗΓθΓ
  ΤΗΣ 20ΜΑΤ0ΦΥΑ1ΚΗΣ ΗΔΛΙΝ;
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Απριλίου τού 4ν·
  ταποκριτού μας)·—-Πληροφορίαι .μέσω
  Βερολίνον» άναφέρουν ότι ό άρχηγός
  τής σωματοφυλακής τού Στάλιν Μπα-
  ζέσ*ι ευρέθη Βολοφονημένος είς τό γρ*
  φείόν τού. 'Έχφράζονται φόβοι ότι ή
  δολοφονία τού Μποζίσκι οφείλεται είς
  μυατικήν σττρατιωτιχήν οργάνωσιν ήτις
  πρόχειται ν* κηρύξη άντεπανάστασΐν έ·
  ναντίον τοθ Στάλιν καί τού π*ριβάλ·