94138

Αριθμός τεύχους

4536

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

13/4/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟιι ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτοο
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 8
  Άμερικής
  έτησια δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 3
  ΤΡΙΤΗ
  13
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΤ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ ΙΙθΝ
  ΑΡΙθΜ, ΦΥΔΔΟΥ 4536 '
  .ΙΠΠΟΣ1ΤΙΤΙΠΙΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Σ
  ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ
  ΑΙ βυνβκτικαί δηλοίαιις είς
  τάς ·κ·(ας προέβη προχθές
  ο κ, ύκουργος τθν Ο1«·ν·μι
  κβν οχετικ&ς μέ τόν οίκον·
  μικόν άπολογιομόν τ·ϋ ίτους
  1936-37 δίδει μίαν ;»ντα
  νήν ιΐκάνα τής δημοσιονσμι
  κϋ£ μας ζωής. Σύμφωνα μέ
  τάς δηλώβεις αύτάς τοΰ κ.
  Ρβδιάδη, ο κρ·ΰκ·λ·γιαμ·ς
  τ·0 Ιτ·υς αύτοθ προέβλεπεν
  Αρχικώς Ιλλκιμμα 660 έχα-
  Τ·μμυρ{»ν Δραχμήν. Έν τώ
  μιταζύ ομω{, λέγω τής π«-
  ρ·υοιαοΒε(αης Ανάγκας «μέ
  σ·υ εκτελέσεως ωρισμένων
  έργων κκί τής εκδηλωθείσης
  ■κ·φάοεως τής κυβερνήσεως
  νά ενισχύση, κ«) τας άμυντι
  «άς δυνάμεις καί τόν τεχνι¬
  κόν έζ·πλισμ·ν τής χώρας
  χά έζοδα ηυξήθησαν, Ι τι πι-
  ριαοοτιρσν. €&γ» έκί ιτοεϋΊτ·
  λογιοθέντων έσοδων 11.782
  έκατομμυρίων δραχμ&ν τα Ι
  ξ·&α ηύ{ήβηακν είς 12 626 ί
  κατ·μμύριν, προβλεπομένου
  έλλείμματος 844 έχατομμρί-
  «ν δραχμβν. 'Αλλ" έκ καοαλ
  λήλου, κατά τάς άνακοινω-
  οΐις τοθ μ. ύκσυργοδ τβν Οί
  κονομικβν. ηυξήθησαν Μαί
  τα Ισοδ«, χάρις είς τάς φορο
  λσγΐΜάς μΐταρρυβμίσεις καί
  την Απιμεμελημένη ν εΐακρα-
  {ιν τβν φβρων καί τ* έλλειμ
  μα τουτο ηλαττώθη είς 250
  μένον έ*ατ·μμύρια. Κ«ί «ι·
  βτΐύσυν «Ι άρμβ&ιαι ύκηρΐ*
  β («ι τοθ Γενικοΰ Λογιστη
  ρ(·ν, ·τι τιλικβς 8' άποδει-
  χβή άκολογιοτικ&ς τ· ίλ-
  λειμμα τοδτο κατά πολύ μι·
  κρατεραν.
  Έκ τ&ν άνακοινωοεων λοι
  παν αύτβν τ·0 κ. ύπουργσδ
  τβν Οίκονομικβν, έξάγονται
  τα εξής ουμπεράσματα: Πρβ
  τ·ν ·τι β πρεΰκ·λ·γιομ·ς
  τ·0 παρελββντος ·Ικ·ν·μι
  κου Ιτους κλείει μέ ελάχι¬
  στον σχετικώς Ιλλειμμ»,
  πράγμα βεβαίως ευχάριστον
  από τής απόψεως τής άντιμε
  ΤΜΚ'αιως ,τδν Κρατικβν μ«ς
  δαπανων. Δεύτερον ίτι ·1
  •ιω ν οί ύκ· τ·ύς έπβΐβυς 4ρ-
  χΐζει τα νέον οικονομικόν Ι
  τος είναι τσιοδτοι ώστβ νά
  δικαιολογβται ή ελπίς κοιί η
  ται βνρύτατα έν Ελλάδι·!
  Κ«ι είς αυτήν «κρ»βνς την
  άνιαον φορολογίαν, δι* την
  οποίαν ϊμως δέν εύθύνκναι
  τ· σημερινον κράτο;, άπσ
  δίδεται καί ή σίχοναμική κα
  χεςΊα τβν άπβρωτέρων στρω
  μάτων τ·0 λαοδ καί η ά&υ
  ναμία τής γεωργιος τάσεως
  καί τβν μικρεμκορων καί έ
  παγγελματι&ν νά έκεκτεί
  νούν τάς εργασίας των καί
  ν' «ύξήσουν τα ετήσιαι ιΙβ·
  δή μ «τα των.
  'Αλλ' λκτός τίς φβόολβγ»
  κΙΙς μεταρρυβμΐσΐως διά την
  έλάνρυνοιν τβν μάλλον άδυ
  νάτων ·1κ·ν·μικ6ς, είναι
  δυνατόν ασφαλώς νά έκιτευ
  χθ·8ν καί σοβαραί ·Ικ·ν«μ(
  «ι ιΐς τα δημοσία ΙςΌδα, ώ
  ότι τα προκύιττοντα κοοά νά
  διατιθβδν διά τι)ν άμυναν
  τίς χώρας ή διά την κατα
  σκευην καραγωγικβν καί Ι
  ξυγιανηκ&ν έργων, άν δέν
  «κ·ναοιαθ9 άντίατβιχβς μείω
  αίς τβν φβρων. Είμπορεΐ δή
  λαδή κάλλιστα ·ιιως ύκεσχέ
  θη αλλωστε η κυβέρνησις εύ
  θύς έξ άρχής νά πράςΌ, νά
  άναθεωρηθοδν ·λ«ι γενικώς
  ■Ι συντάξεις καί νά κατ·ρ
  γηθοδν ·σαι καρά τ·ν ν< μόν, τα δίκαιον καί την ι9ι κήν εδόθησαν «ντί κομματι κβν παροχήν είς τούς φίλβυς καί εύνοουμένους τβν τελευ ταίων κυβιρνήαεων καί τούς διαφόρους έθεσαν ώς έκιτηδ((·υς πού σκ·π·ν τής ζωής των νά σιτΐζωνται έκ της Κρατικάς χύτρκς. Άσναλδς δέ ί ί δέ «Ι βϊκβνβμίαι αί βά προέλθουν άπο μίαν τοι αύτην ενέργειαν δέν θά κΐ ναι ούτε μικραί ου» καί ά σήμαντσι. Άλλ' α κ. Ριδιβδης, ύΐτ» σχέβη οπ μολις καταρτισδδ τιλικ&ς ο νέβς προ υπολαγι ομοςτής χρήσεως 1937—38, θά προβή είς Αναλυτικάς έπ' αυτού άνακοινώσεις. Καί έλ νίκης Έπιτροπής νά μεταβή είς Αθήνας καί ζητήση επί τή βάσει τον κείμενον νόμων ν' άναγνωοισθη ή κυοιότης τοθ Λιαενικοθ Ταμε'ου. Τοθτο έπβτεύχθη καί ή^η μετά την Αρσιν τοθ έαποδίου Αρχεται ή ένέογεια των δεόντων. Καθ* δν χοόνον εγίνοντο σ{ ένέογειαι οδται ή μηχανική ύπηοεσΐα τής Λΐμενικής Επι τροπής κατ' εντολήν αυτής ή σχολήθη επί μήνας είς την ε¬ ίδησιν τής σχβτικής μελέτης ή-ις ύποβληθεΤσα κατά την παρελθούσαν έΒδομάδα είς τή ν Λ'μενικήν Επιτροπήν πρό κϊΐται ν' αποτελέση θέμα τή' σημερινής συνεδριάσεως αΰ τής. Κατά την μελέτην ταύτην άπαιτεΐΐαι δαπάνη ενός έκσ τομμυρΐου τετρακοσΐων χιλιά δωνδραχμων περιλσμβάνουσα *ην ύποστήοιξιν τοθ τεΐχους (**ι'ν τό πλεΤστον μέρος τής δαπάνης) έκχωματωσεις επί τής λεωφόρου άπό τής οΐκίας τοθ ΙατροΟ Στεφανίδου μέχρι {σοιιίδωσιν τοθ έδάφους δ βιν τβν παρανομων παρ· χβν καί την επίτευξιν βη μαντικβν ·Ικ·ν·μιβν. ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΜΕΝ. ΤΑΜΕΙΟΤ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΞ.ΡΑΊ2Μ0Ν ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ πίζομεν (τι είς τάς ανακοινοί τής Λεωφόρου κσΐκιγκλΐδώμα σεις αύτάς θά γίνεται έν κλε. έπ[ τοθ τεΐχους, δπερ γΐνεται «ι λέγος καί διά την φορο χαμηλότερον Μετά την άπό »·ν»*ν «--*- «ν * ^ϊ,,'ΛΛν,χ £—: πορωτίρων ταξεων καί διά άφαΐρεσιν τής σιδηροδρομικής την πκρικοκην τβν περιττβν γραμμής κα( την Εγκρισιν τής δαπανβν καί την Κατάργη προϊσταμένης άρχής, τό Εργον θά εκτεθή είς με-.οδοσΐαν. Μέ την κατασκευήν τοθ ερ γου τούτου συμτιΐπτ&ι ή κατα σκευή.τών κρηπιβωμάτων τοθ λιμένος διά των οποίων θά κατασκευασθοσι προκυμαΐαι μήκους 560 μέτρων πλάτους σχββόν εκατόν μέτρων καί μετ* αύτάς άπομένει Εκτασις 30.000 τετραγωνικον μέτρων ήτις έκτασις διαΓρυθμΐσθεΐσα τ)3η είς οΐκοδομικά τετράγω να προσαρμοσθένα πρός τό εγκεκριμένην σχέδιον τής κό λεως προώρισται ν' άποτελέ ση συν τώ χρόνφ ωραίαν έμ- ΤοΟ χ. Γ. Ε. Προέορο» ττϊς Λιμεν. Έηιτρ€Βής. Ή «Άνόρθωσις» είς τι των τελευταίον «Ηρακλειον» ση μειωμάτων της τά όποΐα τό σον επιτυχώς θίγουσι έπΐχαι ρα τοπικά ζηιήματα άπηύθυ νβν εν έρώτημα κοινόν διά τόν Δήμον καί την Λιμενικήν Επιτροπήν σχολιάζον την ά νοβολήν τής δΐαρρυθμΐσεως τοθ παραλιακοθ τμήματος (Μπεντενάκι) τής λεωφόρου Ν5ϊλ. Καί ό μέν κ. Δήμαρχος πίστις Ι τι καί τούτου ό πρεϋ, απήντησεν είς τό ερώτημα ά κολογισμος δέν θά κλείση [πό Βημο^ικής άπέψ:ως, έπο μένως είναι ή σε»οά μου νά φάνισιν τής πόλεως είς την νά έκλε'Ψη Εν σοβαρόν έμπό' άπό θαλάσσης είσοδον αυτής οίον. [και κέντρον άναψυχής θαυμά Ή ΟΙκονομική ΈφορεΙα μή σιΟν# άναγνωοΐζουσα τά δικαιώμα· τα τοθ Λιμενικοθ Τσμεΐου πά Συγχρόνως ή Λιμενική Επι μέ μεγάλαι έλλκΐμματα π«ρά Τάς γινομένας είς έξοπλι ομούς καί κατασκευήν δια)· φέρων παραγωγικδν καί κοι άπαντήσω καί έ")ώ άπό λιμβ ό Κ ά ρβΐχβν άΕ-Τας πρός ανέγερσιν τΡο1ιή ΦροντΙζει ν' απαλλάξη παραπηγμάτων ή άλλων κτη την πόλιν άπό τό άγος τοθ μάτων επί τής λεωφόρου ταύ ντενεκομαχαλά παρά τό μέγα της, συνωμολβγει συμβάσεις' ρον ΦϋΤάκη. Πρός τοθτο έν μΐσθώσεων, είσέπραττε μΐσθώ , ' . _ . .. ματα κτλ ώς εάν ή Δ'εύθυν <™νεννοήσει μετά τοθ άρμοδΙ σις δημοσΐων κτημάτων ήτο ο" ύπουργεΐου πρόκειται νά κυρΐα τής λεωφόρου ταύτης, διαθέση Ικανόν χρηματικόν πό ΑΙ ενέργειαι τής Λιμενικής Έ σόν δπως έπιτευχθβ δ καθαρ ϊ ΚΡΛς άναΥνηώ01σιν μός της πόλεως έκ τής αύγεί δικαιωμάτων τοθ Α<μ. νίκης άπόψ=ως"'.ΚαΓπ~ράτΓω τΤβέν"κατίλ"ηςαν ένταθθα "ϊΓς ου^ότΐρου τοθ μέρους έκείνου. τοθτο μετ* εύχαρισιήσκως — - . . τι μοϋ δΐδβται ή εύκαιρΐα φέρω είς γνώσιν τοθ κοινοθ τάς προσπαθείας καί διαθέ σεις τής Λ μενικής Έπιτροπής ύαουργός, νά συμβάλη κατά τό δυνατόν ο:ΐ έ προ έντός τον όρΐων τα όΐ διά άποτέλεσμσ, δι* δ εδόθη ίντο νά λή ε(ς τόν μηχανικόν τής Λιμε ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ νωνικβν έργων, δαπάνας. Καί τρίτον, τό οποίον καί Βά πρέπει νά πρβσέξωμεν ίδι· ύιαιτέονς καί τό όιτβΐβν άνα γνωρΐζει μ«Ι ο κ ' τβν Οίκονομικβν, ΰκολογισμος τβν 12 καί πλέ (καθορίζουσι οί βιέποντες αύ όν διαεκατομμυρίων είναι τή" λιμενικοΙ νόμοι, είς τόν δυσαναλογως μεγάλας διά έξωοαϊσμόν τής πόλεως. ( την μικράν χώραν μας τής! Ή παραλιακή λεωφόρος οποίας τό ετήσιον εθνικόν Νόελ αρχομένη άπό τό πρός! είαοδημα οέν φθάνει, ή μί·|τόν λιμένα τέρμα τής ό^οθ λις προσΐγγίζει τά 35—40 δι 25 ^ύγούστου, οριζομένης) οεκατομμύρια^ραχμάς. ^ (πρός Β. υπό τοθ ΈνετικοΟ σεως νά ενισχύση την γεωργ! Ταθτα επί τοθ παρόντος. Γ. Ε. Μιταοτάκης ΗΑΙΡΟΟΡΟΟΕΣΜΑ Δ Α Η ΕΙ Α ΜΕ ΧΑΜΗΑΟΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟΝ Ή απόφασις τής Κυββρνή 'Αλλ' · κ. Ρεδιάδη;, ύπσ-'τείχους, 6 ήκουσα μέχρι τοθ αν καί νά συσιηματοχοιήσρ, αχεται, βυντάασων τσν νέον βορειοδυτΐκοθ άκρου αύτοθ την προσπάθειαν έκμεταλλεύ πρβΰΐτολογισμόν, νά φρ·ντί·|κα( έκτβινομένη κατά πλάτος ως τής Έλληνΐκής γής, μέ 00 διά τήν,περικοπήν πάσης καθ" δλην ταύτην την έκτασιν νβας επιστημονικάς μεθό περιττής δαπάνης καί την μέχρι τής πρώτης οΐκοδομικής 8ους, καθώς καί ή συνεχής εφαρμογήν κ«θε δυνατής ·1 γραμμής τοθ εγκεκριμένου ανατίμησις των γεωργικων κονομίνς ώατε νά έκΐλθο σχεδΐου τής πόλεως άνήκει προίόντων, ίΕςοσαν πάλιν κα μείωσις τβδ ακέλους τβν έξβ κατά τόν νόμον είς τό Λιμένι τα τόν τελευταίον καιρόν ά έβκια θά είναι κόν ταμείον Ηρακλείου. ΑΙ φορμήν ιίς μακράς συζητή μείωοις διαφο |κοθζήσεις τοθ έδάφους τής σεις επί τής γίωργικής μας λεωφόρου ταύτης παρά την πολιτικής. Καί δσοι εΤχαν κά θέσιν €·Μπεντενάκι» καί ή ύ ποιαν άρμοδιότητα ή ε* Βημο ποσκαφή τής βάσΐως τοθ τε! σιογραφΐκόν βήμσ, έπροθυμο χςυς κατά την αυτήν θέσιν(ποιήθησαν νά έκφέρουν τάς δών οπστι δυνατα καί •ών φορολογι&ν Καί κυρίως ύιτοοχεται νά μελετηθή έκ νέου τα φ·ρο· τεχνικόν μας σύοτημα καί νά έπιδιώία τ·ι«ύΐην φ·ρο λογικόν άνακατάταζιν είς Ικανόν μήκος άπειλοθσαι'άνχιλήψεις των καί νά έκθέ καί κατάπτωσιν τμήματος τοθ ιε( σουν τα σχέδιά των. Ελέχθη μΐταρρύθμισιν, ώστΐνά έλα χους καί διακοπήν τής συγκοι | σαν λοιπόν πολλά. Καί έγρά φρυνΒοδν αϊοθητβς, έκ τβν νωνΐας διά τής λεωφόρου ταύ φησαν άρθρα κα( μελέται ά μενάλων φαραλογικβν βα- ρβν αί Αοβενέοτεραι οίκον· μικβς τάζεις ιη; 49ησαν την Λιμενικήν Έίπειροι. ΚαΙ ή<ούσθησαν γνω πιτροπήν νά επιληφθή τοθ ζή μαι όρθαΐ βπως καί θεωρίαι τή(ΐατος τής κατασκευής των' μηδεμίαν έχουσαι σχέσιν μέ Ή ύπέβχεοις δέ αύτη τ·0 απαιτουμένων Εργων πρός ύ την Ελληνικήν πραγματικό κ. Ρεδιάδη, άνταπ·κρίνεται ποστήριξιν το Ο τεΐχους καί έν'τητα. έ{ ·λ·κλτιρ·υ πρός τα αίοθή συνεργασ'α μετά τοθ Δήμου Έκιΐνο βμως επί τοθ όποΐ μαχα τ·6 ΈλληνικβΟ λα·6 πρός έξωραϊσμόν τοθ τμήμα'ου συνΐφώνησαν δλοι είνε Β καί κρός τό ούγχρ·ν·ν ηνΐθ τος τούτου τής λεωφόρου Τνα|Τι χρΐιάζονται χρήματα μα κα! την έντΐληφιν τοδ έκλε'Φη ή Αι·τι κρ«νμ«τι «Ι θλΐότης Τ#|«*ι*; λδ Άλλ σημερινή αΰιής ά· ρό τούτον πολ λά διά νά εκμεταλλευθή γ) 'Ελ ληνΐχθ γή, διά ν' άποβοθν γό νιμοι καί Αφ&οΐικφΐ α( άκαλ λιέργητοι σήαερον έκτάσεις- καί διά νά ενισχυθοθν οί ά γρόται μας είς τάς καλλιεργη τιχάς των προσπαθείας. Πδς βμως θά γίνουν δλα αύΐΛ καί πό Ο θά έξευρεθοθν τα άπα ραΐτητα κεφάλαια δέν ελέχθη άπό τούς άναμιχθέντας είς την συζήτησιν. Θί μας επι τρακ{) λοιπόν νά ρίψωμεν μ αν γνώμην επί τοθ ζητήματος αύτοθ. Πιστεύομεν καί ήμιΐς άπολύ τω<τ, δτι ή εκτέλεσις ύτό τοθ Κράτους καί τής Άγροτικής Τραπέζης τοθ βεκαετοθς προ γράμματος των παραγωγέων έργων, θ' αποδώση έκατομμύ ρια στρεμμάτων γής πρός καλ λιέργειαν καί θά συμβάλη τα μέγιστα είς την γεωργικήν ά ποκατάστοσιν πλήθους άχτη μόν ών καί είς την σημαντικήν αύξησιν τής παραγωγής καί την βελτίωσιν τής οικονομικάς μας ζωής. "Οπως έπίσης πι στεύομεν Οτι ή ενίσχυσις την οποίαν παρέχει διά των καλ λιεργητικον δανεΐων της είς τούς αγρότας μας ή Άγροτι κΐ) Τραπέζα είνε σημ<|«ιΜ|) καί ύκοβοηθεΤ την γεωργικήν μας πρόοδον. Άλλά διά νά ά ναγεννηθβ καί ν' άναοηιιιουρ γηθή ή δτταιθρος, διά νά έκμβ τσλλευθθ έντΐτικά ή έλληη κή γή χαΐ ν' αποδώση πάν 8τι είνε δυνατόν δέν άρνοθν οθτβ τα παραγωγιχά μόνον εογοτ χα( αί χαλλιεργητιχαΙ τιστώσβις τής Άγροτιχής Τραπέζης ποός τούς γεωο γούς μας οθτε χαΐ ή έογατι κότης των άγροτΛν χβΙ ή προ σήλωσΐς των πρός τα δημιουρ γιχά αυτόν ίογα. Χοειάζεται άκόμη χα( ή έξεύρεσις άφθό νων χα| εύθηνον κεφαλαίων χαΙ ή διάθεσις των διά την έ φαρμογήν ενός πολυετούς ποογράμματος χαλλιεργητι χον βκλτιώσεων. Ή Έλληνική γεωργΐα εχει ανάγκην κατ' ίτος τριών καί πλέον δισσεκατομμυοΐων δραχ μόν διά νά γίνουν ο( άπαρα! τη τοι καλλιέργειαι χαΐ ν' άπο δώση τούς καρπούς της. Μετά την εκτέλεσιν δέ τον παοαγω γικον εογων καί την οθζησιν τον καλλιεργησΐμων έκτάσε ών καί διά την εφαρμογήν επι σιημονικον μεθόΒων χαλλιερ γίΐας, θά χρειάζωνται χατ' ε τος 4—5 δισεχατθμμύρια δραχμον. Δυστυχως δμως, ή Άγροτιχή Τραπέζα Ρέν διαθέ τει περισσότερα τοθ ενός χηΐ ημίσεως δισεχατομμυρΐου δραχ μων κατ' Ιτος. Καί τα χρήμα τα αύτά τα διαθέτει είς βρα χυπρόθεσμα δάνεια χαΐ χαλλι εργηπκάς χορηγήσκις. Έν ώ διά τάς χαλλιεργητικάς βελ τιώσεις χρειάζονται δάνεια μαχροπρόθεσμα ή τούλάχι στον μβσοπρόθεσμα. ΕΤναι λοιπόν άνάγχη, νά ίξευρε θοθν δπωσδήποτε χρήματα άρ χετά, δχι μόνον διά την χατα σκευήν των παραγωγιχον 6ρ γων, άλλά χαΐ οιά την ένίσχυ σιν ζ,τ&ν χαλλιεργητων διά μαχροπροθέσμων χαΐ μεσοπρο θέσμων δανεΐω/, ωστε νά εΐμπορέσουν εύχερως νά έκι δοθοθν ΐ(ς έπεχτάσεΐς χαί βελτίωσι ις των χαλλιεργειων των, χωρΐς νά χλονισθοθν έχ τής μή άμέσου αποδόσεως των. Είναι δηλαδή άνάγχη νά σύξηθοθν, νά πολλαπλασια σθοθν τα χορηγούμενα σήμε ρον έλάχιστα σχετικώς μεσο πρόθεσμχκαΐ μακροπρόθεσμα δάνεια. ΚαΙ άκόμη νά διατί θενται μέ δσον τό δυνατόν χαμηλόν τόκον, ωστβ νά είναι πράγματι εύεργετικά καί άπο δοτικά διά τόν βανειζόμενον καΐ την εργασίαν βι' ήν διατί* θενται. Έπειδή δμως ή Άγρο τιχή Τραπέζα δέν εΐμπορεΐ βε ίως νά διαθέση, θπως εΤπο μέν, τόσα χεφάλαια, είναι ά νάγχη νά ένισχυθ0 πρός τοθ το διά τής ίξϊυρέσεως καί τής διαθίσεως άλλοθεν των χρημάτων αυτών. "Εχομεν ύπ' δψιν μας τα σχολάζοντα κλη ροδοτήματσ, άνερχόμενα είς τό ποσόν αρκετόν δισεχατομ μυρΐων. Αύτά τα χληροδοτήμα τα τα κόποΐα δέν διετέθησαν χαΐ δέν διατΐθενται δι' Ινα οί ονδήποτε λόγον διά τόν σχο πόν δι* λ ν συνεσιήθησαν, θά πρέπει νά διατεθοθν διά την ρύθμισιν των χρεών χαί την ενίσχυσιν των γεωργων μας διά μαχροπροθέσμων δανεΐων. Είναι ό μόνος τρόπος εύργε τιχής διαθέσεώς των. Διότι άντ! νά μένουν χατατεθειμέ να άτόκως ή μέ ελάχιστον τό χον είς τάς διαφόρους Τραπέ ζας χαΐ νά χρησιμεύσουν διά τόν πλουτισμόν ολίγων, θά διθχετίυθοθν ιίς την δπαιθρον χά Ι θά συμβαλλουν θετιχως είς την αναδημιουργίαν τής Έλληνιχής γεωργίας χαΐ είς την οικονομικήν άνόρθωσιν της χώρας διά τής αυξήσεως ?Ι)ς άνροτιχης καραγογής, ΤΟ¥£ΚΑ2ΜΑ ΤΟΝ ΕΑΑΙΩΝ- Άηό τά Μΐλλια μάς γρ ά φσυν δτι ή ίσοδεΐα τοθ ·λ'»(ου προβλέπεται έξαιρετιχή. ΚαΙ παρακαλοθν νά ένδιαφεοθή τό έλαιοταμεΐον νά ενεργήση τόν ψ!κασαόν των έλαιων εγ¬ καίρως, ωστε ν' άποτραπβ καί νά έξουδετερωθή τελείως ό κ(νδυνος τοθ δάκου. Άλλά μέ τό ζήτημα τοθ ψβκασμοθ χαΐ μέ την λήψ.ν μέτρων προστα- οίας τής έλαιοπατραγωνής ίχο μέν άσχοληθβ καί πρό ημερών. Διότι, δλλωστε, τό ζήτημα αύ το, δέν ίνδιαφέοει μόνον τα Μάλλια, άλλά όλόκληοον τόν νομόν μας πού άναμέλει την οικονομικήν σωτηοΐαν τού άπό την πλουσίαν εσοδείαν τοθ ελαίου. *** ΟΙ «ΑΧΕΠΑΝΖ·· Είς τόν Π;ιρα ά αφίχθη¬ σαν προχθέτ, οί ξβνητειοαένοι Έλλη»ες τής Άμβρικής. *Ηλ- θαν Λπό την μακρυνήν χώραν τοθ Ροθζβελτ, κινοόμενοι α«ό τό αΓσθημα τής νοσταλγΐας πρός τόν γαλάζιον ουρανόν καί τό γλυκύ κλΐμα τής Αγα- πημένης πατρίδος των. ΟΙ κά τοικοι τοθ Πειραιώς καί τής πρωτευούσης, τούς ύτιεδέχθη- σαν μέ αΐσθήματα εΐλικρινοθς άγάπης κα( ένθουσιασμοθ. Δι ότι ύπεδέχοντο καλούς άδελ· φούς ένθουσιώδεις Έλληνας πού τιμοθν την χώραν μας είς την ξένην καί την πλουτΐζουν μέ τόν μόχθον των. Καί μετ* ολίγον πού θά σκορπισθοθν οί όμογενεΐς αύιοΐ είς τά διάφο ρα μέοη άπό δπου κατάγον· ται, θ' άντικρόσουν παντοθ τά αύτά αΐοθήματα άγάπης καί θά εύρεθοθν έν μέσω θερμόν έκδηλώσεων τοθ λαοθ μας. *** ΗΟΔΟΣ ΜΟΧΟΥ. Πρό καιροθ πολλοθ, εί χεν άνακοινωθή δτι άπεφασΐ σθη ή χορήγησις τής άπαιτου μένης πιστώσεως διά την άπο περάτωσιν τής όδοθ Σταλΐ- Βος—Μοχοθ. Προεκηρύχθη μά λιστα καί ή σχετική δημοπρα σία, κατεκυρώθη τό Εργον καί ΰπεγράφησαν καί τά σχετικά συυβόλαια μεταξύ δημοσίου καί άναλαβόντος έργολάβου, καθώς πληοοφορούμεθα. Περι έργως δμως ή Εναρξις των εργασιών καθυστερεΐ άκόμη. ΚαΙ οΰΐε φαΐνεται άν θ' άρχ( ση συντόμως ή καιτασκευή τής όδοθ αύιής. Έν τούτοις, θά Ειτρεπε ν' άρχΐσουν άμέ σως αί εργασίαι τώρα ό «ό τε είναι κατάλληλος.ή έποχή & στε τό Εργον νά τελεώση εί δυνατόν έντός τοθ έρχομένου θέρους κα| νά 8οθ(| έργσσΐα είς τούς δυστυχοθντας σήαε ρον κατοΐκους τής περιφερκί άς αυτής. «Κ* Τ Ο ΦΥΑΑΚΙΟΝ ΓΕΡΑΚΙ. Είς το Γερβκι ιής Πεδιά· δος, (Ις την περιφέρειαν τοθ όποίου έμαΐνετο άλλοτε ή ζω οκλοπή, Ιδρύθη άπό καιροθ φυλάκιον χωροφυλακής, δπου Εχουν τοποθετηθή δύο χωρο- φυλακες. Σήμερον ή, μάστιξ τής ζωοκλοπής Ιχει έκλείψει τελε'ως. Άλλ' έν πάση περι πτώσει, έπιβάλλεται ή τοποθέ τησις καί ενός,ενωμοτάρχου είς τό φυλάχιον αύιό τό οποί¬ ον ώς έκ τής θέσεώς τού καί τής μεγάλης αποστάσεως τού άπό τόν πλησιέστερον σταθ μόν τής Έμπάρου καί καθή- κοντα σοβαρά εχει καί φόρτον εργασίας σημαντικόν. Καί δι* δλα αύτά βεβαία, οί δύο χω· ροφύλακες Βέν είναι έπαρκείς, δσην δραστηριόιητα καί Αν έπιδεΐξουν. *** ΚΑΙ ΑΚΡΙΔΕΖ. ΚβΒώ; τηλεγρβφοθκ, ο! πρά- εδροι τδν χοινοτήτων Μοιρ&ν χαΐ Τυλίοοβιι ιίς τας περιφερείας την ενεφανίσθησαν ομήνη αχρ(δΜν πβΰ έηέπεβκν είς τούς κγΡβ6ς χαΐ χα· τβατρέφοιιν τ*)ν παραγωγήν. ΟΕ χΐνδκνοι τΑν.χειλλιεργειΑν έχ τβν αχρίδων 8έν ιΐναι μιχροί δυστυ- χ6ς. Καί θά πρέκει νά λ^βοθν εγκαίρως τά άπαραίτ?]τα μίχρα κρός χαταπολέμτ,βιν χ»1 έξουΒειέ ** ΑΙ *^ψ Β
  ιν;
  1
  ΑΠΟΡβΟ 1
  I-
  ΠΟΥΛΛΚΑΚΗ.-Σήμερον τό άρι
  στούργημσ: «Ή άόρατος άκτΐς».
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό άριοτούρ
  γημα «Γυναΐκες πολυτελείας».
  Σημ, Δευτέρα, Πέμπτη, Σάββα
  χον είς τάς 6 μ. μ, αττογευματινή,
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον τό αυτο-
  τελές Εργον «2ον Γραφείον κατασκο
  ιτείας» καΐ τοθ έτΐεισοδιακοθ "Τό
  φάντασμα τοθ αέρος τα επβισόδια
  3ον, 4ον καΐ δόν.
  ***
  = ΙΜΙΙΙΤΙΙΗ·!!
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ενα ποΜΤΒτυττ· έον·
  Ι ΑΟΡΑΤΟΣ =
  = ΑΚΤΙΣ
  Μ* πρΜταγωνιστή τον
  ΜΠΟΡΙΣ
  ΚΑΡΛΩΦ
  Μι« συνταρβκτιχή Ιστορΐα
  ενός έπιστήμβνβς.
  ΤΗΝ Π-ΜΠΤΗΝ
  "Ενα κινηματ·Υραφικό
  μ«γαλ·ύργημα.
  Τ· μεγαλειωδέστΐρο
  πολεμιχό φ(λμ, τβ «ι»·)
  π«6ητιχό έρωτΐΜό ρνμβν
  Μ0ΙΙΙΡΕΤΙ1ΝΙΙ
  ΣΤΗ Σ
  Μέ τβν αγαπημένον τ&ν
  ννναικ&ν:
  ΚΟΥΠΕΡ
  καί την μεγάλην χαλλιτέ-
  χνιββ:
  ΕΛΛΕΝ ΧΕΊ'Ζ
  Η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΜα
  (τ·δ μ«ιε»τηρί·» τή, Κάς
  Έλινας Βενιζέλου) Δνίς
  ΚΑΤΙΝΑ Ν.
  ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ
  δέχεται τάς *ηιτέχ·»£
  έν τι) οίκία της ·δ·ς
  ΛασηθίσυΒαλι&Ι—Τζαμί.
  *Ορ«ι
  19—12
  3—7.
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφαοματα.
  Νίοι μοδΐρνοι χρνμν-
  τιβμοί.
  ΑΙ τιμαί μκς ΐϊν· «Ι
  κκλότκρα.1.
  ΑΒΕΑΙΣΙΑΝ
  Νβνβ
  ΜΑΗίΑΗΠ. ΙΊΗΙΟΪ
  ΝΕΥΡΟΛΟΓθΣ-νΥΧΙΑΤΡΟΣ
  ΤΜΗΗΑΤΑΡΧΗΖ ΙΑΤΡΟί
  ΑΗΗΟΙ· ΗΎΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  Αέχεται *ν τί
  τβ», οββ( Πειροπβς Πο'
  ΛΟΗΝΑΙ. Τηλ. 12.379
  Μιά πβντάκιορφη
  είς £να τόπον ροστηρΐοο
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣΖΩΗΣ
  Τοδ ΚΙΡΕΚ. ΗΑΟΟΑΚΡ
  «♦όν
  'Η φωνή τής Ουσιάνας είχε δ·
  ψ«(ι^ οάν χραυγή προφητιχή πού
  ήρχετο άπό τώ χενόν. Ή Άγιάσα
  σηκώθηχε άπότομα χαί έμπηξε
  μιά φβνή πβϋ μ$Ο έπ£γ«σε τί
  Έπροχώρησε π$ός την Ου
  σ:κνα μέ ποοτεταμίνο τό χέρι
  της, έν© ή Ο&στΐνα έπερίμενε
  μουδιασμένη οίαν τόπον τί);, λ«ς
  χαί πιρέλυσε άπό χάΊιοιχ άό?α
  τη ίύναμ. Τα μάτια της ά"<οι ξαν οέ μιά έκφραοι τρόμοι», τα ροιιθούνια της διεοιάληααν χαί „_ . )ς αΐχαν γίνη χάτ» σηρβ.: "Εβλεπε τόν θίνκτο μέ τα μίτια της. 'Η 'Αγικαα οτάθη*ι χοντά τη? έχράτηαε άχΕνητο τό χέρι της έ πάν» άπδ τό χεφάλι τή; Ούατά νας χαί έκάρφωοε τό βλέμμα έ πάν» της. Τβ σ*μά τ^ς, έσχ.ρτη αι κατόπιν δπως τρέμει Ινα φίλλο Ιν ϋ εμο. Ή Οδστάνα έςρερε τό χΐρι στό «ιφίλι της άφησε μιά άπελπιοτι κή χραυγή χαί έτινάχθη σ*ν νά ίδίχθη ήλεχτριχή έχχένβαι. *£να( βκιΰ; γδ^Οΐϊος ήχούσθη χαί ή Ούατάνα ή·αν νενρή. . Την είχε κεραυνοβολήαη ή 'Αγιάσχ. Πρός στιγμήν δ Αί ό 2έν εκα¬ τάλαβε πε?1 τίνος επρόκειτο, άλ· λά δταν επείσθη δτι ή Ούκάνα ήΐαν νεκρήι έβλααφήμησε χαί έ πετίθη εναντίον τής 'Αγιάσχ. Άλλά ΕΚΚΙΝΗ, αΊτλβαε τό χέρι της χαί ό Λΐδ ώττισθοίρίμηαε τριχλΐζων, ώς !έ μοθ έξήγηοε άργότερα τεθ εφάνη τώ; είχε δέ χ6ξ μιά δυνατή γροθιά στδ ατή θος συνεπεία τής 4 ποίας ιΐχε χί αη τελείως τόν κνδριομό τού- —Συγγνώμην, φιλοξινοίμενί μου, ιοθ εΐπε μέ τρυφερότητα, έαν α! ή νίθιοα μέ την διχαιοουνην ΕΙοαι δολοφίνοςΐ "Αν μποροθ αι θά οί ακίτωνα. —"Οχι, δχ·. φίλε μου. Δέν χά ταλκβαΐνεις, άλλα ήλθε πλέον έ καιρός νά μάθης. ΕΙοαι ή αγάπη μου, δΊΙαλλιχράνης δ ώ,ιορφος χαί δ δυνατός. Δύο χιλιάοες χρό· νικ σέ επερίμενα ω Κβλλιχράτη «αί τώρα έ«1 τέλους μοθ ήλθες. "Όοο γι' αύτη τή γυναίκα, ή9έ· ληαι νά αταθτ] μιΐαξ6 μας χαί ιήν έστειλα Ο τώ οχοτάδι. , είπε δ Διό. Τό δνο ^_ μου ιϊ' εί<ι . .- γώ ιΐμαιι "Αγγλος, δ Λιδ Β.νσιιϋ "Ι9»ΐ δμω; νχ χαταγωμαι άκο (όν Καλλιχρϊττ;· —Ν»ί. Καταγεααι άπο τόν Καλλιχράτη. ΚαΙ Βμα»ς εΐσΐι δ Ιδιες δ Καλλιχράτης π&ϋ ξ<»ναγεν ιήθηχε χα( ήλθε οί μενά. Είΐχι δ ίφέντης μου! —Δέν ιΐμαι δ Εαλλιχράΐης, έ- πέμανε δ Λ«ί, ίσον δέ γιά άφίν· ιη οου, ϋν θίλω νά οε ξέ?ω θϊ προτιμοθαα νά εΐμα'. δ άφέντης ίνος Βΐαβ5λου παρά δ διχδς βου. —·ΚαΙ δμω; εΐμαι ώραΕκ, Καλ· λιχράτη. Δΐν μέ θυμββαι γιατΐ ί μ! εΐδες στΐς δυδ χιλιάδες χρόνια ποο πέραοχν. —ΕΙοαι μιά φίνιααα χαί δέν θίλω νά σέ βλέπω. ΤΙ μέ ενδιαφί ρει ή ώμορφιά. οου, έίν δπάρχη. —ΚαΙ δμω; οε προειδοποιί», ϊτι οέ πο)ΰ ^σύντομο διά θά γονατΐσης μπροατί μιυ θά μοθ δρκΐίθϊς ηώ; μέ ά. ,. είπε ή Άγίίοα μέ ιίδΜνιχο γί- λιο. —Σέ μιββ φόνιαβχ απήντησεν Αιό. (ουνεχΐζεται) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο δημ* τια δυνάμενα νά χίηοιμοποιηθοθν χαί παρ' δλιγομελοθς οίχογενεΐας. Πληροφορίαι παρ' ημίν. ΤΡΙΤΗ |3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΦλΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΙΤΑ Ύπάρχει κάτι πού παρετηρήθη τελευταίως άπό δσους πτρακολου- Θοθν την γενικήν κίνησιν τής καθη μερινής ζωής: "Οτι οί ανθρωποι Θέλουν νά φαίνωνται κατά τό μαλ λον καί ήττον οίκονομικώς άνβξάρ τητοι καί άς τα βολεύουν μέ δυ· σκολίαν. — Δέν Ισχύει πλέον τό γνωμικόν δ τι ή φτώχεια θέλει καλοπερασι. κάτι δλλο: Ότι καί χωρΐς μμξ, ■Ετσι Εθεσε το πράγματσ έδθ *. Φήμερος κοινωνιολόγος. ΚαΙ δέν ϊλενε τΐβοτε τό παράδοξον μά την αροοΓκΐ^^ κόν βτι τα οΐκονομικά τους τόσον τα άτομικά, δσον καΐ τα οίκογε· νειακα, δέν διέρχονται την εποχήν στουμαοισμένοι καΐ αΐωνΐως φαι- δροί. Φαίνονται οάν να μην τους άπασχολίΐ τίτιοιε. ΚαΙ τόσον ώστε Κλ0 ^ *ΐ ώ 1 —Ή καλή φήμη τής νήσου τοθ διαβόλου. Σΐρ'τντα δ«·ώ ω*ας Οκερα άπό τον θρίαμβον πεΰ έσηαε(α>·ιν
  ώ; σϋνήγορος ένίς χατηγορουμέ
  νού κου ίδιχάζετο άπό τί χά
  χουργιο8ιχεΐ3ν τβν Πχρισ'.ον, τ
  Ιΐιριΐλ Μχροζσ, ή ίπιφανεοτίρ:
  ΓβλλΙς διχηγορίνα, έχάθιαεν είι
  τ) εδώλιον τοθ χιτητορουμένου
  Έχχτόν δχ ώ φύλαχις τής περι
  φήμου ΙΕορίας τβν βαρυποινι
  τβν τή"; ΓαοΕίνας, ή Νήσου τοθ
  Διαβόλου, έχουν έγείρει έαντΐον
  της άγωγήν έηΐ ϊϋοφηαήαει ζή
  τοθΛες άποζημ'ωσιν 200 χιλιί
  δ»ν Φράγκβν. 'Η νεκρά διχηγορί
  να ΰστβρα άπό Ινα τάξει): πιΰ
  επιχείρησιν είς την Νήσον ι
  λανώτιρα χρώματα τίς συνθή
  κ«ς τής ζ«ής τβν έξορ(α:β»ν 6χ-
  ρυποινιτβν χαί εζήτησε την χά
  — Μή σβς έκπλήττει τό φαινόμε¬
  νον προσέθεσεν ό προλαλήσας πά
  ρατηρητής. Είνε σημείον των και·
  ρών. Ή έποχή μας είνε έΐτοχή ε¬
  πιδείξεως. Κυρίως ή έπίδειξις ά·
  νήκει είς δλος τος εποχάς. Άλλ'
  ή σημερινή ίχει είς γενικώτερον
  βαθμόν τόν χαρακτήρα αυτόν τής
  επιδείξεως: Ό καθένας, άπό τόν
  μικρά Γερόν έ°ως τΑν μεγαλύτερον,
  έπιθυμεϊ νά παρουσιάζεται «πάνο-
  πλος» είς τόν άγωνα τής ζωής.
  —Δηλαδή μπλοφάρει ώς πάνο
  πλος, παρετήρησε 4γώ.
  —Πιθανόν. Πάντως κατορθώνει
  μέ την μπλόφαν αυτήν νά έπιτογ
  χάνη καί οϋσιαστικώτερα πράγμα
  τα.
  ΚαΙ ή σχετκή συζήτησις επήρεν
  Ιέλος. 'ΥποΘέτω δέ μέ τό ουμπέ
  ρασμα πού Επρεπε: ΚαΙ οί πτωχό
  τεροι σήμερον δέν Θέλουν νά φαΐ
  νωνται πτωχοί, ακριβώς διά νά κα
  τορθώσουν μίαν ημέραν νά γίνουν
  πλούσιοι ή νά έπιβληθοθν κοινωνι
  κως. Παρακολουθήσατε Ιδίως τή
  σογχρονη γοναϊκα καί είδικώς την
  μόλις εΐσελθοθσαν είς τό κοσμικόν
  περιβάλλον—την γυναΐκα των εΐκο
  σι ή εΐκοσι δύο τό πολύ Μαΐων.
  ΚαΙ άιό τό σπόρ κοστοθμι τρς
  δέν λεΐκει συχνά ή έξεζητημένη
  πολυτέλεια. Μέ διαφόρους συνδυα
  σμούς κατορθώνει νά φαΐνκτσι καί
  ήνεξάρτητος οίκονομικώς, ΟΙ συν
  δυασμοΐ ούτοΐ έννοείται Οτι είναι
  έπικΐνδυνοι. Πεοιίχουν ΰμως συγ
  χρόνως καί την Θετικήν έλτΐΙΒα
  τής επιτυχίας. 'ΕνΙοτε μάλιστα
  την πλησιάζουν ηάρα πολύ πρός
  την επιτυχίαν.
  ό '4λλος
  !«ο«·<ίοίί. Φ δΐίοίκν χαρκχχηρΐζει ώς ρινόρ καί μιγα λιιτέρας ατυχ(ας. Ό Φρέ<τ ΧιΙρστερ τοθ Τολέντο διχαιοθται ίορχλβς είς τόν τί τλον τοθ πιδ ατιχου άνθρώπου τοθ χίσμου. Π;ό τινος έπχύθη &πο την θέσιν τού. Ή σόζυγός τού ησθένησε καΐ απέθανεν. Ή χόρη τού έγχατέλε ψι την πατρικήν στέγην, Κ>ί έν ιΐδει άποχορυφώ
  ματβς τής άτυχΕας τού, έχάη πρό
  ήμερβν τί σηίτι τού, δύο είϊομα
  δες άφοθ έληξεν ή άοφαλεια χατά
  τοθ πυρδς.
  ♦♦•Χ·
  —Άξιόλογος βιαφημιστική
  ■ρυτοτυνία.
  "Οπως άναγγέλλει τό πρκχτο
  ρεΐαν Ρώυτερ ή βουλγαρική χυ
  βέρνησις απεφάσισε την έκδοσιν
  μι£ς νίας αειηΚ; γοαιιμ^τοαή
  μόν. Τα νέα γραμματδαημκ θί
  ιΐ/ε μονηΒιχά είς τό ιίΕός την:
  'ΑντΙ άλλου ίμίλήμκτος θά φί
  ροιιν διάφοοα φοεθτα πού παρά
  γονται έν Β,υλγκο'α Τα γραμ
  ματόσημα προορΐζανται Βιά την
  διαφήμισιν τβν βουλναριχβν δκω
  ρβν είς τό έξω-εοιχόν.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ..ΑΟΟΙΛΙΡΕΤΙΣΜΟ: ΣΤΗ ΣΙΜΙΙΑ"
  Γκάρυ Κούπερ, Έλλεν Χέϊζ.
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τό ΠαντονωλιΙον τοθ Ιωάννου Πιρτσιλάκη
  καθιστό) γναστόν «ίς την αξιότιμον καί «ολυ
  ■ληθή πελατείαν τού δτι «αΐρέλαβιν Ιλαιό·
  λαδον γνήσιον βκλΐκτής «οιότητος «κ τοθ μ«··
  ρίου ΜαλλιΑν Ίερανέτρας, τό όνοϊον θά «ωλ^
  ά«ό σήμερον, χονδρικώς καί λιανικώς είς τι¬
  μάς άσυναγκνΐσιους.
  Έ«1σης γνΜστονοιοΟμιν *ό κοινόν δτι διά
  νόμου αΐαγοριύΐται είς τό άνω Καταστήμα ή
  ■ώλησις σιοριλα(ου.
  (Έκ τοθ Καταστήματος)
  ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  1ΑΤΡΟΪ-ΠΑ·ΟΛΟΓΟΧ
  Άριοτβθχοί ΈΒνικβδ Πανικιοτημίου Ά*α-
  νβν καιΐ Στρατιωτικάς Ίβτρικής
  ΔίΜβται καθ* εκάστην «1<3 «6 ·αρμακιΐο? Έμμαν. Ματςανιτάκη (Βαλτβ Τζαμί). άρι·μός τΐ)λ«#ώνου 443. ε^Ι Π1Π1ΙΙΕΙΒ11111111111100111301 ΗϋΗΙΙΙΙΠ ΟΙΠΙΙΙΐΐα Ι11ΙΗ1Ι11Ι] ΙΙΙΙΙΙΙΠΙβ II 1111Μ1ΙΙ-0 ΙΙϋΙΙΙΠΙΠ ΠΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΠΠ Β ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΟΝΥΜΟΧ ΒΤΑΙΡΙΑ βτοχ ιαρυγβοσ_893 ΐ 12 Ύιτοκατασττιαατα έν Ελλάδι 6 Καταοτήιιατα έν τω εξωτερικώ. (Έν Αγγλία, Αιγύπτω καί Κύπρω) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Νο— οί ΔτΗβηβ 33ΓΛ ΙπιβΙ ΥοΛ—ΤΗβ Ββη- 205 Καταθέσΐις «Ις βρα||. 4ν όψει καί κ«ί «ροθεσμίςι. Πάσης ·ύσεως § Τρα«ζιτικ<| έργασΐα ύ«ό «ούς μάλλον συμφέροντας δρους. Β ? ιΙΙϋΙΙΐαΒΙΙΙΙΜ""- ϋΜΙΙΙΙΙΙΠ Ι1ΐ-Πΐπΐρμιι»ιιιιΐπΐ Μΐ^ιιιιΐΜ1 Η^ΙΊΙιϊΠΏ ΠΛΗΙΙΙιΊΊ ΠΒ *Εν« Ιστορικόν ίρν«ν. ΔΥΟ ΑΑΕΑΦΟΙ ΔΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ Τοδ Προοηέρ Μεριμί 216 Έβλβτιβ χανένας παληούς κολβμΐστές, νά παραδΐνωνται χωρΐς άντΐσταση, σβν καταβ κασμένα θύμσχα, ο" άθλΐους τιού χθές άκόμη ΘΛ ετρΒμαν μτιροστά των. Ένόμιζαν ηΛς μέ την υποταγή Βδβιχναν θάο ρος καί τιροτιμοθσαν τή δόξα τΛν μαρτύρων άτιό τή στρα τιωτική. "Όταν ή πρώτη δΐψ ι χοθ οΐαατος έσβυσβ, εί ιιιό μβγαί· λόψυχοι άιιό τούς δολοφΛνους χάριζαν τή ζωή στά θύματά των μέ τή συμφωνΐα ν* άλλα ξοπισ ίήοουν. ΠΑλοΙ λΐγοι καλβινιστέο, επωφελήθησαν άπ' αυτή τή τιροσφορά, καί ραδέχθηχαν νά ίξαγορΑσοον τό θάνατο χαί μάλιστα τα β σανιστήοια, μ' Ινα ψέμμσ συγχωρηαένο Ισως. Γυναΐ<ες παιδία, εΚεγαν τό σύμβολό των, άνάμεσα σέ ση<«μένα επάνω ά πό τό κεφάλι των σιταθιά, καί πέθαιναν χωρί νά προφέρουν κανένα -καρά πονο. Μετά δυό μέρες, 6 β άς δοκΐμασε νά τισύση τή γή· δταν 8μως άφεθουν έλεύ θβοα τα ιΐάθη τοθ «λήθους, είναι 66σ<ολο Οστερα να στα μαχήσουν. Όχι μόνον τα *ν χβιρΙΒια Ρέ' έτισυσαν καθό λου νά κχοποθν, άλλά κι' ό Γ διός & μονάρχης έπειδή κατη νορήθηκε γιά άσεβή συμτιά • ϊΐα, οτοχρΕώθη« ν' άνακσ λέση τα έπεική λόγια τού χαΙ νά φθάση μέχρι κακ'ας, ή ό ποία ώς τόσο ήταν ενα άπό τα κυριώτερα φυσ κά τού. Τίς ιιοώτες μέρες «ού άχο λοόθησαν τΑ νύκτα τοθ ΆγΙ ου ΒατρθολομαΙου, 6 Μεθζύ δβχονταν τακτικά την έπΐσ< ψη τοθ άδβλφοθ τού στό κα ταφύγιό τού, κι' έ<εΐνος κάθβ φορά τοθ διηγοθνταν καινούρ γιβς λεπτομέρειες νιά τίς φρι <αές σχηνές πού εβνεηε νβ γίνωνται· —"ΑΙ ιιότβ Θ5 μπορέσω ν' άφίσω αύτό τόν τόπο των σκοτωμον κα( των έγκληιιά των; άνέκραξε ό Ζσρζ. θ* προτιμοθσα νά ζω μέσα σέ ο γρια θηοΐα παρά μέσα αί Γάλλους. (συνβχ(ζεται) ιΜΙΝΩΑ' 'ΛριΒμος τηλ«φε>νου 221
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή Όίτιρΐττο«ιτι9ΐ6ρη«ι;:
  ΟΟΑΥΤΕΛΕΙΑΣ
  Πρΐίτ«γοίνιστοδν:
  Ρούμπυ Κήλκρ
  Ντ»κ Π«συελ
  Γλυχεια μβνσΐΜή μ«Ι τρκ-
  γβώδιβι. θαυμασία μπβ«λίττ«,
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Ό χινημκτογρκφικος
  χολσοσος:
  ΟΙ
  Μέ πρωταγωνιοτή τόν
  ΓΙΓΑΝΤΑ χαλλιτέχνη
  τής ©8·νης:
  Τ
  ΚΟΙΜΩΜΙ Κγ
  ΚΙΝΗΣΙΣ— 'Ανεχώρησεν δι" Ά
  θήνας ή δβσποινΙςΕύατγνελΙσ Σκαρ
  βέλη
  ***
  Γύρω στήν τΐόλιμας.
  "Ακρως ουντελεστΐι<ή διά την εύόδωσιν των καλλιεργητικών προ σπαθειών υπήρξεν ή βελτίωσις τοθ καιροθ. —Ή βλάοτησις κατόπιν καί των τελευτιΐων βροχων, εξεδηλώθη καθ* α μανθάνομεν είς βαθμόν (κα νοποιοθντα απολύτως τΛσον την γεωργίαν 6σον καί την κτηνοτρο· Λίαν. —Την Κυριακήν κατέπλευσεν έκ Χανίων είς τόν λιμένα μας τό άν· τιτορπιλλικόν βΨαρά» διά τοθ ό· ποΐου ώς γνωστόν έπισκέπτεται την Κρήτην ό τίος "Ύπατος "Αρμο στής Πρίγκηψ Γεώργιος μετά τής οικογενείας τού. —Είς τόν λιμένα μας κατέπΧευ* σϊν ίπΐσης ποοχθές τό μέγα Θα· λαμηγόν «ΚάΤρο Σίτυ» μέ «εριηγη τάς, έπιοκεφθέντας τάς άρχαιότη. τας τοθ ΜουσεΙου καί την Κνω· σόν. —Τό Θαλαμηγόν τοθτο άνήκει είς ΚυπρΙους έφοπλιστσς καί Εχει πλήρωμα Ελληνικόν, εΤνβ βμως νη ολογημένον είς "Αγγλίαν υπό την σημαίαν τής οποίας καί ταξιδεύει. —Έντός των ημερών ώς γνω στόν άνααένονται είς την πόλιν μας καί άλλα καραβάνια περιηγη τον, έντεινομένης ίξιολόγως τής τουμΐστικής κινήσεως τής έποχής. —Ή άγορά μας βρίθει άπό ώ ραιότατα καί Θρεπτικώτατα ·μ·ο σμουλα». —Έν αντιθέσει πρός τα πορτο κάλλια των οποίων α πό τινος αί μεταφοραΐ ώκιγόστευσαν. —ΑΙ συνεδριάσει τοθ ΔημοτικοΟ ΣυμβουλΙου επί τής κατακυρώσεως των Βημοπρασιών των Δημοτικόν φόρων είς τούς οΐκείους ένοικια στάς συνεχΐζονται σχεδδν καθ* Ι σπέοαν. —"Ηδη δέν άπομένει παρα ή κα τακύοωσις δύο ή τριών είσέτι τοι οότων φόρων. —Τα εΤδη τοπικής χειροτεχνίας καί ΙΒΙως οί βούργιες φιγουράρουν ίΐς τα κυριώτερα πρατήοια τοιού. των είδών καί είς πρωτεύουσαν Θβοιν. Ή προτίμησις βλέπετε των ξέ· νων ταξειδιωτών πρός τα εΓβη ταθτα εξεδηλώθη τελευταίως άμ!>
  ριστος.
  —Συνεπως ένδείκνυται ή «Εκθβ·
  σις» αυτών κατά τόν καλύτερον
  τρόπον πρός εξεύρεσιν άγορα-
  στών.
  —Χθές παρουσιάσθη πάλιν κίνη¬
  σιν άνά την ύπαιθρον έξ άφορμής
  τήςάθρόας έξόδου κτηματιων καί
  καλλιεργηταί".
  —Μετά την μβταβολήν τοθ και-
  ροθ καί;θΙ πρώΐοι είνε άνάγκη
  νά εύοίσκωνται είς τα κτήματάτων
  πρός γενικήν επιθεώρησιν καί οί
  δεύτεροι νά μεταβαίνουν 6που ό·
  πάρχουν σχετικαί εργασίαι.
  —Έξ ο6 καί ή παρατηοηθείσα
  κίνηοίς, Ιδίως έκ τής πϋλης Χανίων.
  —Ό λιμήν μας έκτός των ιτεριη
  γητικθν άτμοπλοΐων φιλοξενεϊ αύ
  τές τής ήμέρες κοΐ φορτηγά άρκετά.
  —Ή κίνησις αυτή Οσον πσρέρχε
  ται ό καιρόν Θά αύξάνεται συνε
  πε'α τής προσεγγίσεως πρός τόν
  καιρόν τής τταοαγωγής.
  —Άλλά καί τής προϊούσης βαθ
  μη$όν ζέμτορική'ς κινήσεως.
  —Είς την «Μινώττ» προβάλλεται
  σήμερον τό μουσικόν άριστούρνη
  μα «ΓυναΙ<ες Πολυτελείας» είς την οποίαν συν τοίς άλλοις πρωτεθον τα ρόλον παίζουν θεαματικώτατα μπαλλέτα, —Είς τοθ Πουλακάκη προβάλλβ ται τό ενδιαφέρον άπό^ επιστημονι κης καί συγχρονιομίνης γενικώτε ρον απόψεως φΐλμ "Άόρατος Λ κτΐς... έ) ΡΙκορτιο ΕΚΔΟΣΕΙΣ.—Έκυκλοφόρησε μέ πλουσΐα φιλολογικήν Οην καθώς καί μέ πνευματικήν άνασκότιησιν τής Έλληνικής έττΐρχΐας τό βκλβ κτόν περιοδικόν «Νεοελληνι*ά Γράμματα». —'ΕπΙσης εκυκλοφόρησεν μέ Θαυ μάσιον έξώφύλλον κσΐ έκλεκτά πε· ριεχόμενα ή «'Εββομάς». ΚΙΝΗΣΙΣ:,- 'ΑφΙχΘη προχθές ίξ Αθηνών κομίσας πλουσιωτάτην συλλογήν εΐδών χρυσοχοΤας καΐ ύ>
  ρολογοττοιΐας ό χρυσοχόος κ. Βασί
  >ειος Έπιτροπάκης.
  ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΓΑΙ ή δεσποινΐς
  Ρ. ΣιγιερΙδου νά διέλθη έκ τοθ
  Ταχΐμείου.
  ΤΟ ΚΟΥΡΕΙΟΝ τοθ Έμμ. Δβρ.
  μιτζάκη μετεφέρθη είς την άγο
  ράν Καμαράκι Εναντι τοθ έστιατο
  ρίου Στρατή Κατσαράκη.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπαρά την λεω
  φόρον ΚνοσοΟ οίκία νεόκτιστος
  άπαρτιζομένη έκ 4 ΒωματΙων. κου
  ζΐνας καί λοιπών χρειωδων, ήλεκ
  τροφώτιοτος μεθ' Οβατος, Πληροφο
  ρίαι «Καφενειον Μινώα· Α, Μβρ
  κομανολάκη
  ΤΙΣ
  ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ
  -------------ΣΑΣ
  κατ/τα
  π,ΛΛΙΚΙΡΤΗ
  Λ Π Ο Ρθ Λ Σ Ι 2
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ -
  Ό Μηωμαρσαί; Δέν ήταν
  ό άνώνυμος λιβιλλογράφος,
  γνβστότατος σιήν άστυνομΐα
  Ο οποίος δέκα χρόνια προτή-
  τερσ, βΤχβ βηθβν άναναλίψη
  έν ώ πραγματικά εΤχβ γροψη
  6 Ιοιος, «έναν ο(σχρό λίβελ-
  λο ιιού βιαλαλοθσβ στόν κό·
  σμο την άνικανότητα τοθ βα¬
  σιλέως; Αύτός οέν (Τχε πά]]
  νά έγχειρΐση αυτόν τόν λ(βελ-
  λο στήν Πια τή Μαρία—θηοε
  σία, τής οποίας ή άστυνομΐα
  τόν συνέλαβεν έπΐάπάττι; Δέν
  είχεν ε ο είτα στό ΠαρΙσι, υπο-
  στβ την έξευτελιστική τιοινή
  τοθ ρσβίισμοθ στή φυλακή
  τοθ ΣαΙν-Λοζάρ; Νοτί, ούτος
  ήταν! Εκατόν πενηντα χρόνια
  Ι*ουν περάση άπό τόιε καΐ ή
  ΙστορΙα θυμάται άκόμη την ά
  ξιοθρήνηιη ήττα κου όπίστη
  τό 1781 6 βασιλεύς τής Γαλ.
  λ(ας Από ούτον τόν τυχοοιώ-
  κτη ανθρωπο τβνγραμμάτων.
  'Λλλά ή Μαρία—Άντουανέτ-
  τα την εΐχε ξεχάση Οστβρ' ά
  πό {,τέσσερα χρόνια...Λ ΕΤχε
  ξβχάση την (στορΐα τοθ «Γά-
  μου τοθ Φ γκαρο», ενός Ιρ
  γου πού δλοι οί άομόδιοι καΐ
  τό ΰπουργικό συμβούλιο εΐχαν
  κρίνη έπανσστατικό «αί τόσο
  έπιχΐν&υνο ώστβ νά μποροθσε
  νά άνατινάζη. τό κοθεστώς.
  Ό ΜπωμαρσαΙ, ό οποίος άν*
  πτυσσεν άνεξάντλητη βραστη
  ριότητα δ τα ν επρόκειτο γιά
  οόξα κσΐ πρό παντός γιά χρή
  ματσ, εσοφ'σθη χΐλια τεχνά-
  σματα γιά νά κε'σθβ ό Λου·
  οοβΤκος νά άναθεωρήση την
  άνΟΦασι των υπουργόν τού.
  Άλλά καΐ 6 βασιλεύς, μόλις
  έΒιάβασε τό Ιργον ενέκρινε
  την Απαγόρευσιν.
  Ή υπόθεσις εΤχε κριθβ τε-
  λειωτικά. Ό ΜπωμαροαΙ δ
  μως 6έν έννοοθσε νά ύποχω
  ρήσρ. Ήξερε τ ώς ό βασιληάς
  κατ' δνομα μόνον εΤχβ τή βύ
  ναμ·, Οτι τόν διηύθυνεν ή βα
  σίλισσα κοί δ τι αυτή θπήκουε
  στούς Πολινιάκ. "Ετσι ό Μττω
  μαροαΐ έκλιύοισε τή σκεΤρα.
  Ή απαγόρευσις Ι«αμε τό ερ
  γο τού τής μό&ας. Τό έδιόβα
  ζ«ν ό Ηιος μέσα στά σαλό-
  νια καΙ ή έκφυλ σμένη κοινω
  νΐα τής ένοχής ένθουσισζό
  ταν μέ τούς σκληρούς σα^κΐ
  σμούς είς βΛρος της ποΰ πε
  ριεΐχεν ή κωμωΜσ, Ό Βων
  τρέΐγ μάλιστα 6 έραστης τής
  Πολινιάκ, Εΐχε τό θσάσος νά
  άνεβαστ) τό 6ογο στό θέατρο
  τοθ έξογιχοθ σπιτιοθ τού. "Ε
  πρΐπεν ό βασιλεύς νά μετα-
  νοήση επισήμως καΙ νά ίκαι
  ωθβ επισήμως ό Μπωσαρ·
  σα(. 'Επρεπε τό Απηγορευμέ
  νο 6ργο νά παινθη* μέσα στό
  Γδιο τό σηΐτι τ >0 β ισιλέως
  πού τό απηγόρευσεν, άχρβίς
  γιατΐ τό απηγόρευσε. Τρΐα χρό
  νια επέρασαν, άλλά εγινβ «ι*
  αότό. Τόν ΆπρΙλη τοθ 1784
  «Ό Γαμος τοθ Φϊγκαοο» έ-
  παίχθη στό Γαλλικό θατρο.
  Ό Μιωμαοσαί κατετρόπωσε
  τό Λουδοβΐκο 16 όν Ιχοντας
  σύμμαχό τού τή Μαρία—Άν
  ;ουανέττα, ή όκοΐα έπροτι-
  μοθσεν 6«-α χαμόγελο τής Πό
  λινισκ άπό τό κθρος καΙ την
  ύπόληψι τοθ άν&ρός της. Τό
  γβγονός δ τι ό βασιλεύς θέλη
  σε ν' απαγορεύση τό έργον £
  &ω<ε στήν παράστασι χσρα κτήρα πολυκρότου γεγονότος Ή συρροή τής άριστοκρατίας ή ό ν τόσο μεγάλη &στ* τα σι&ερένια κάγκελα τής είσό &ου καΙ ο( πόρτες εσπσσαν. Ή παλη4 κοινωνία εδέχθη μ έ φρβνιτιώ&εις έπευφημ!ας οϋτό τό ίργο πού τής κατέφερβν, ήθικώς τό καίριον πλήγμσ. ΚαΙ δέν εκαταλόβαινε τώς τα ν,ει ροχροτήματα έχεΐνα ήσαν ή πρώτη λημοσΐα χειρονομΐα τής εξεγέρσεως, ή πρώτη ά- στραπή τής ίπαναστάσιως. ι ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Πνευμονία καί βρογχοπνεοηονία * · Άπό την ήαβρα πού ένΐκη σε τόν βασιληά ό Μπωμσρ- σαΐ εγινε τής μό&ας στό Πά ρ(σι. ΚαΙ ή Μαρία—'Αντουα νέττα ύπήκουκ στή μάοα. Στό διάβολο οί τύπσΐ κοί ή εύπρέ- πεια. Δέν μποροθσε νά έχη διαρκώς τό νοθ της στΐς έχθρο πάθειες τής αύλής, στ(ς κακΙ βς των συγγενων, στΐς κου τές ίγνοιες τής πολιτικής. Τό νέο ίργο τοθ ΜπωμαρσαΙ 4 κρατοθσε τώρα τή Μαρία— Άντουανέττα κάθε ήμέρα στό χαριτωμένο λευχόχρυσο θ»α τράκι της, χωρΐς νά ύποψ άζε ται ·πώ; ή^η ή αύλαΐα άνοιγβ γιά μίαν αΧλη κωμω^ία σιήν οποίαν, χωρΐς νά τό ξέρη καί χωρΐς νά τό θέλη, έμελλε νά παίξη τόν πρωτο ρόλο. Ισυνεχ(ζεται) ψ ιιιιιιιιιιιι υιυιιιικυ ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιικιι ιιιιιιιιιιΐι υ ιΐιιιιιιιιιι ιιιιιιιπιιι ιΐ£ ΧΑΛΒΑΔΕΣ - ΤΑΧΙΝΙΑ ΣΙΣΣΑΜ ΕΛΑΙΑ ΕΡΓΟΠΙΣΙΟΥ: Γ. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-(ΚΡΗΤΗΣ) Τό μοναδικόν ·ν Κρφτη εργοστάσιον Ταχι νί«ν καί καλβάβΜν. 'Εξασφαλίζΐι -οιότητα ΐαλβάΒων εξαιρετικήν ανωτέραν τού Πειραι¬ ώς, μέ Ολικά αρίστα, γνήσια καί καβαρά. Εάν Μλιτι νά μή καλδτι την γεθσιν καί «ά στομάχια σας, ζητιϊτι ά«ό τόν ■αντονώλην σας υαλβάΒΐς Μιστίλογλου. Τα κυτΐα ψέρου σι την μάρκα χοθ ιργοστασίου μας. Τιμαί Ιιιτέ){ θΗνανκνιβμοΟ. Γ. Όλα δέ αύτά διότι εκτός τής Βηλητηριάσεος πού προ· καλοθν είς βλον τό σβμα κσΐ πρό πάντων είς τόν εγκέφα¬ λον σΐ τοξΐνσι τοθ πνβυμονο· κόκκου, καθαΐνει ό όργανι- σμός καΙ ενα εΤδος έλαφρβς άσΦυξίας διότι έλαττώνβταΐ 6 άερισμός των πνευμόνων χαϊ επομένας καΙ ή όζυγόνω- σις τοθ οΤματος άπό ενα τΐη κτόν έξίορωαα πού σχημστί* ζεται μέσα είς βν μέρος τοθ πνΐομονος καί γβμΐζει τόσον καλά τας πνευμονικός κι,ψβ λΐβας, ώστε είς όλον τό φλο- γισμένον έκεΤνο μέρος 6 πνεύ μων άντΐ σπογγώδης πού ήτο γΐνβται συμπαγής δττως τό ήπσρ (ηπάτωσ<) καΙ Βέν οέχεται πλέον άέρα έκεΐ Κσΐ Ιτσι περιορΐζεται σημαντικά τό λεγόμενον άναπνευστικόν πεδίον, δηλαδή ή επιψάνεια των κυψελ'οων βπου γΐνεται συνήθως Λ άνταλλαγή όζυγό νού καί άνθρακικοθ όξέος. Άλλά τό έμτιόοιον αύτ5 τοθ πνεύμονος, πού γίνεται άκόμη μεγαλειτέρον β ταν καταλη¬ φθή) όλόκληρος ό κνεύμων, άναγκάζβι την καρδίαν νά κα ταβάλλη διπλόσιον αγών α διά νά ώ9β πρός ι ούς πνεύ μονάς τό ο Γμα πού πρέπει νά όξυγονωθβ έκεΐ, ή κόπωσις δέ σύτή τοθ καρδιακοθ μυός ή ό ποία καταντά φοβερά βίαν έξαπλωθβ ή φλόγωσις καί είς τόν Αλλον πνεύμονα (διπλή πνευμον(σ), έξαντλεΐ την ζω· τΐκότητα κα( τάς δυνάαβις τής καρδίας είς βαθμόν ωστε νά υπάρχη Από στιγμής ε(ς στιγμήν κΐνδυνος ηαραλύσεως καρδΐακής. ΚαΙ Ιδού ό μεγα¬ λειτέρας κα( πλέον Αμεσος κίνδυνος τής πνίυμονΐας* είς την περίπτωσιν δηΧαδή αυτήν ή άρρώστεια ευρίσκεται είς τόν πνεύμονα, άλλ' ό κΐνδυ- νος είνε είς την καρδίαν. ΚαΙ αύτός είνε ό'λόγος πού ό (α- τρός θβραπεύων την πνευμο νίαν, τό μόνον κυρίως πού προσέχει βΤνβ πως νά ι«ρα'ή τονωμένην την καρδίαν μέ β- λα τα γνωστά μέσα καί φαρ- μακα να[ ένέσεις τής θερα- πευτικΡ,ς Από την Λντοχήν δέ τής καρδίας κσί μόνον έξαρ ταται ή καλή εκβασις τής νό- σου. "ΩσΐΛ βλέπετε καί άπό την περίστασιν αυτήν πόσον φρόνιμα κάμνει έκεΤνος πού δέν έξαντλεΤ μέ καταχρήσεις καΐ ϋπερνόπωσιν την ζωτικό· τητα καΙ άντοχήν τής καρδΐ άς τού καί Ε<ει όπωσδήιΐοτε βίς μίαν τοιαύτην επικίνδυνον δοκιμασίαν τής καρδιακής άν τοχής πεοισσοτέρας πιθανότη τας νά εξέλθη σώος άπό την τρομακτικόν αυτήν τιυρκαϊϊν τοθ όργανισμοθ. Μία δέ Από τάς καταχρήσεις πού έπηρεά- ζουν περισσότερον την καρ οίαν είνε καί ή κατάχρησις των οΐνοπνευματωδων ποτών καΙ δι* αύτό οί [ατροΐ τό πρώ¬ τον πράγμα πού ερωτώμεν δι' ίνα πνευμονιωντα άγνωστον, ιΤνβ αν επινβ, διότι τότε ή πρόγνωσις πού θέτομεν διά την έκβασιν τής νόσου είνε πολύ έπΐφυλαχτική καί ή πό ρε(α τής νόσου είνε βαρυτάτη καί συνοδεύεται μέ τρομακτι- κά παραληρήματα. Είς τό επόμενον άρθρον θα συνεχίσω την Ιστορίαν αυτήν πού πρέπει νά γνωρίζη είς γενικάς γραμμάς ό χαθένας (Τοθ Ιατρόν Ι.Α.Γ.) Ή όδός Λαγκάδος καί ό Λιμην Χερσονήσου. ΔΙΜΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΓ 11 Απριλίου ((«ταποχριτοθ μ»(). ΟΕ χίτοιχαι Χιοσονήσου, ανομί νούν άκό την «Άνίρθωαιν», ή δ ποία πρωτοατκτιΐ είς ίλχ τα ζη· τήματα π&ο άφΐροθν την πρόοδον τής Κρήτης χαΐ ή όποία τόΐον ή 'ωνΐσθη διά αή' καταακΐυίν τής 45οΟ Λιγχάδος—ΔχοηθΙοιι νά έν- διαφερθϊ χαΐ νά ο^ηγορήοη χκΐ διά τό εκξ-ςς: Ή όδός Αιγχάίος—ΛιοηθΕου διά λόγους άνεξηγ^τους δμολογου μένω(, απεφασίσθη εύΒυ; έξ αρ· χτ]( νά ίνβ»θ^ μιτ« τής χενιριχτ)ς αρτηρίας Ήοαχλιίσυ—Νεαπίλεως, περί τα 1500 μέτρα δυτιχώτΐοον τής Χιρσονήοου παρά τό Άπο αελίμτ;. Ένφ «υοΐχά το δ?θόν χαΐ τό δίκαιον ήτο νά έπιχοινω νήαη μέ τάν Λιμένα Χιροονήοου, δπίτΐ θά διήρχετο χαΐ δια τβν παρβλιιμίνων χωρίων, Χιροον*- οου, Κοϋτοϋλουφίρι χαΐ θχ τα ίξυ πηρετοθοι καί αδτά Βπως θα Ιξ«· πηρετοθσεν Ιπίαη; καλυτέρα χαΐ του( χκτοίχευς των χωρίων ττ]; καί τοθ ΑνσηθΕου. Την οβθίτητα χαΐ το δίκαιον ΐί}{ άπίψκβς αδίί):, άνεγνώριοε χαϊ δ χ. Γενιχίς Δοικητής χαΐ ιίχεν υποσχεθή νά ίνεργήαη οχε- τικβς καρά τ( μηχανιχ) δπηρε· σία. Άλλ' ήίτ;, πλτ]50?υρ&ύμΐβα Βτι ή δ5ός θ* χαταοχευααθ) επί τ^ 61 σιι τβν παλαιβν οχείίων, χωρΐς νά έπικοινωνήιη μέ τόν Λιμένα Χΐρσονήαου. Επι ιδή 8μω; τοθτο θ' αποτελέση χατίφωρον αδικίαν χαϊ δια τό χωρίον μας χαΐ διά την Λκγχαδα: χαϊ τί Λασήθι άλλά χαϊ διά. τό Κρατος, πο£» έν έναν τ^α περιπτώσει θα έχέρίιζιο αργί τερα την κατασκευήν τριβν χκ( πλέον χιλιομ. τής ίδοθ Χιραονή- οοϋ-Καστελλίοι», ελπίζομεν λοιπδν ότι θα επέμβη Ιβτω χαϊ την τελευ¬ ταίαν στιγμήν δ χ. Γεν. Διοιχη- τής χαϊ θά ενεργήση διά την τρο¬ ποποίησιν τί]; οχετικΐ]; μελέτας ω3(ε ή σύνδεαίζ τής δϊοθ νά γίνη έκ τοθ Λιμένος χαί βχι άπδ τδ Άποοιλίμΐ}. ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ,,ΑΟΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣΗΜΑΙΑ" Γχβρυ Κβδχερ, "Ελλϊν Χίϊζ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Κανονισθιίσης ΰβό τής Σεβαστ|)ς Νομαρχίας τής τιμής των ν*τ' Ιλαιολάβου άναμΐ|θέντων Σ«οριλαί«ν ϋέ αναλογίαν ά«αμ(ς«·ς είς 100 μαρή Σ-ορβλαίου, 17.65 μαρή καλοθ βρνσίμου έλ,αιολάδου, «ρός Βρακμάς 33.10 κον6ρικΔς καΐ 34 80 λιανικώς «ωλοθνται ταθτα ά«ό την ά«οθήκην ΝΙΚ. ΓΙΑΛΕΡΑΚΗ χονδρικώς καί άηό δλα τα «χντονωλιΐα "αί Πρατήρια τα λαβόντα σκ«τικ|,ν άδειαν «««λησεως αναμιμιγ μ<ν»ν Σβορελαίων λιανικβς. Τό μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ Οικογενειακήν Ξενοδοχείον 'ΑΛΒΙΩΝ, Όο&8 Ίκνος 10—πλησιέστατοι Όμονοίετ» Τηλεφυνον 23-803 Τελείως άνακαινιβθκν, διαθέτει δωμάτια (ύήλια, κύαιρβ καΐ χαλ&( ΐκιπλνμένα. Καθαριάτητα κ· μΐμκτον καί υπηρεσίαν προθ»μ·τ«τιιν. ^Ιθουβαν άνκρονϋς. ΑΙ συμφ«ρ*ντερε» τιμαί Γ· ξιν·δ·χκΙ·ν «ΑΛΒΙΩΝ» διευθύνει αύτο- .φοοώπνς Α νέος ίδιοκτήτης τού ανμη·λ!~( μ«{ Ν. ΙΩΑΝ. ΒΥΔΙΑΝΛΚΗ2. ΤΟΥΒΛΑ ΣΤΕΡΕΟΤΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΗΝΑ ΕΙβθΒοιΑ το6ς ενδιαφερομένους δτι τα τό¬ σον γν«·οττά διά «ήν στιριότητα καί άντοκήν τεον τοθβλα τοθ 'Εργοστασίου μου, «αρά τό Άτσαλάνιο, θά «Μλοθνται «Ις τό εξής κρός 300 Βρακμάς την κιλιάβα. ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΚΑΚΗ •Ηράκλειον τηλέφ. 5-69 ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ Α_ΦΑΛ1£ΕΙ£ ΖΟΗ£ ΠΥΡΟ2 ΖΕ1ΧΜΟΥ •ΑΛΑ2ΖΗΖ ΑΤΥΧΗΝΑΤ&Ν ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ 'Υκο του( ΐύνβΐκωτίρβνς καί ουμφερωτίρονς ορονΐ καί ·1ς Έταιριίας σο0αρεΐτάτα|. ~ Εθνικόν Ίδρυμα 'Ασφατλνιβν Ρωμη;, "Ενν- οις Σκωτίας χβ>| Έβνική, κκί Γαλλικόν Λέΰ5
  Κοντινβίνταλ.
  Πρακτορεΐα Μβί Ανταποκριταί «Ι; όλην την
  Κρήτην.
  (Γραφεΐα 25 Αυγοόοτβ» παραπλεύρως Λαϊκής Τραπέζης)
  ΖΑΠΔΝΤΙ
  —ϊύλληψις φυγβδίκων.
  Υπο τοθ αταθμβθ . .
  κης Ρβυστίκων Ρεθύμνης σονκλή
  φβη 6 Ηλίας Λ«μ. ,Ναρνιβράκης
  χατηνορούμενος επί άκρομ·λβτή·
  τοις τραύμβοι. Έπίσπς υπό τοΰ
  Σταθμόν Χωροφυλακήν ΓβνΙ Γ κ»
  βέ συνελήφθησαν οί Πκγωμένος
  Ιωάννης καί Βρίντζβ( Ίω4ννπς
  κατηνορούμενοι επί παρανόμω
  οκλοφορία.
  —Ή λ&ιτουργία τδν ίμβύ
  λων.
  'Υπβ τοθ εν Χανίοις ««ραρτή-
  ματος το& Κρατικόν Χημΐίου έ-
  ννωατοποιήθησαν πρός τονς κατο
  χβυς αμβύκων ο! άριθμβΐ Γενι¬
  κόν Μητρώβυ, τούς όποίους ίιιτο-
  χριοβνται ούτοι 2κως χαοᣫα:ν
  έμφβνδς επί τού 'λέβητος καί τοθ
  Γκλύμματος τοθ αμβυκος. Είς
  τούς μη ανμμορφωθησομένεβς βα
  Ιπιβάλλβται ώς γνωστόν πρόατΐ
  μόν δρ. 2Μ-2Ο 000.
  —Ή φ·ρβλ·γίκ τδν
  των.
  Είς Χ«ν(α έμηνύθησκν βΙ Άντ.
  Πιτσιλαδης καΐ Μαρία ΜβρακΙ
  δββ διότι επώλουν σιγ*ρβττα μέ
  την νέαν φορολονίαν ίνφ τα κ«
  τί« έφερον τβινίας καλαια;.
  —Ό φβρος σφχζομένων ζν
  «ν.
  ΔβΒβίαπς νομίμου ηροσφοράς
  επί πλέον δια τόν φόρον σφοιζο
  μένων ζώων τ8ς κωιιοπόλβως "Α
  νω Αρχανών έπβναληφβήσβται ή
  Λημοκρ*σ(» τελΐΐΜτικΑ την προ
  σβχίί Πεμπτην 18 Απριλίου έν
  τφ Έφοριακφ Καταστήματι καΐ
  ώραν 9-12 κ. μ. ώς κα1 τοδ χω
  ρίου Κρβυσωνος.
  —-Τό άμετάβετβν τδν δημ·
  ο'ων ύηαλλήλων.
  Δι' αναγκαστικόν νόμον δημο-
  σιβυθίντος είς την εφημερίδα τής
  | Κυβερνήσεως κατηργήθη επί μίαν
  [ τριιτίαν τβ όμιταθβτον των νπβλ
  ϊ ληλων.
  —Ή έβρτή τβδ Κατηχητι-
  κβΰ σχολείον Άγίας Τριβ.
  δος
  Την καρΐλθοθβαν Κυριακήν Ι·
  γένΐτο έν τφ Ίερώ Ναώ τής Ά
  γίβς Τριάδος ή έορτη τοδ κατη
  χητικου σχολιίβν επί τή ληςει
  των μαθημάτνν τού. Είς την έβρ
  την παρέστησαν οί γβνΐΐς των μα
  θητών καΐ πλήθβς κύσμο». Κατα
  ταύτην ελογοβότησιν 6 αΐδεσιμώ
  τατο< ίφπμίριος Παπά Χαρίβη μος Παηαδάκης, ωμίλησε δέ σχε , π κως καί 6 έκ των ένοριακων Ι πιτρώιτων κ. Ηλίας Βανθακης κιρΐ της βημασίας τής έκιδράσ· ως τοθ χατηχητικον σχολείον ■Ις τας ψυχάς των μικρων. Επί σπς υπό των μββητων άπηγγίλθη σαν ώραϊΜΐ οτιταγγιλίαι, έψάλη σκν δέ καΐ διάφοραι εκκλησιαστι κοί υμνοι;Μ«Ι κοιήματα. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Ν ΟΕΙΡΕΛΑΙΟΚΙΝΝΙΟΙ 111 "ΑΚΡΟΙΠΑΙΣ,, ΑναχΜρεΙ ε{ Ήρακλ(( ·» Ικίεταν ΚΥΡΙΑΚΗΝ βραδυ κατ' εύβεΐαν ΠΕΙ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ κρ«ι Ρέ Βνρνον, Χανιά, Πειραια, Χ6ρ·ν, Π«ρ·ν, Νε·ί·ν. Β«αιτο|Μ(·ν ΑΙΝΑΡΑΑΚΗ —Πιθανόν ναυαγιον. . Είς την άκτήν Περιβολίων Ρε· . θάμνης ίΕεβράσθησκν οιάφορα βο· ■χΐΐα βινζινβν, πΐτρΐλβίου κα{ τίνα &λλα έκ πλβίβυ. Ύπβτίβΐ ται &χ προκειται πβρΐ ναυαγιον Ιοτιοφόρον. —Άθράαι μηνύσεις σωφέρ. Υπο τής &ρμοοία( «βτυνβμικής άρχής έμηνάθησαν οί σωφέρ Χά νίων Ι. Χιιλαβακης διότι έ£·τΙλιι την γραμμήν Αρρενων-Βάμον ένφ ήτο τής ύκιραστικής γρ«μ μής Χανίων—Καλνβων, Δηα. Πά ρασκάκης καί Παναγ. Κορώνης διότι καπλΑφθησαν οδηγοθντις φορτηγά;α6τοκ(νητα ανιν άδΐΐας, Πέτρος Νηεττβκης διότι ωδήγιι αυτοκίνητον ένψ «Ιχε λη{(ΐ η & δεια κνκλοφορίας τού, Γεωργ. Κοννογιαννάκης καί Έμμ. Χον δαλάκης διότι μετέφερον πλείβ νας τ&ν όριζομένων νηο τής α διίβις των επιβάτας. ΤΑΒΕΡΝΑ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ "Εναντι τί)ς Παλαιάς ΝομαρχΙας καί παραπλεύρως τί)ς άντιπροοω· πεΐας των σιγαρέττων Ζατΐάντι, ήο χισε άπό ημερών λειτουργοθσα ή ταβέρνο αψήλορεΐτης» τοθ ρβκτου κ. Ιωάν. Σκουλα. Τώ φημισμένο ά- νωχειανό ψητό, τό κοκορέτσι. τό βκλεκτό κρασΐ καί ή ακοα πβρικοί- ησις ύποχρεώναυν κάθβ πβλάτη μας. Δεχόμεθα παραγγελίας καί δι' οΐλΐας ΛΑΊΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Υποκαταστήματσ καί ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις της Ελλά¬ δος καί τοθ ΈξωτερικοΟ. Ταμιευτηριον χαταβέαειβ έν 6ώει καί επί πρβθεσμία. * Δάνεια επί ένεχύρ© έμπορευμάτων. £ς ·ββ·»5 τ συμφέροντας ορους.
  «4
  1!
  Ι
  "
  Ήράκλβιον Κρήτης
  ΓραφεΤα έναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  [,ΠρωΙα Τρίτης
  13 "Απριλίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΣΦΟίΡΟΤπΤπΙ ΕΠΙΒΕΣΕΙΣ
  ΤΩΝ ΕΡΥΒΡΟΗ ΕΜ ΜΑΔΡΙΤΗΝ
  Η ΣΑΑΙΜΛΝΚΔΙΙΧΥΡΙΖΕΤΔΙ
  ΟΤΙ ΙΠΕΚΡΟΗΛΚ Ο Λ. Ι
  ΜΕΤΔ Β1ΡΥΤ1ΤΟΗ ΙΠΟΛΕΙΟΝ
  Ή Αγγλία καί ό έφοδιασμός έρυθρών.
  Αί συνεννοησειν είς τ,ά παραδουνάβεια.
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Απριλίου.—ι των τής Ίσκανίας. Πέραν Ιδη αί έφημβρίΐκς ί>«ογραμ
  Τηλ«γρα·ήμβτα έκ Λον»ί | τούταν τα σκάφη ΘΛ «λέουν Ι μίζουν τας τΐλΐυταίας «ο
  «η·ι ΑβηΑΐιαιιν «π κατΑνιυ ιΊ-λ ικΐην ■•■,αΛιιην *_ν διοι λιτικάς ζηαώσεις εις την
  δτι κατόπιν
  σημει«θίντων ινεισο
  ί & Ιά Οδ
  ΑΘΗΝΑΙ
  Απριλίου (τού άν·
  Ισκανικά Οδα
  ολιμικων
  ΐ ά
  μ
  δ(ων ιίς
  τα μεταξθ μ
  έθνικοφρόναν καΐ άγνλι
  κ&ν άτμοβλ,οίων, ή Άνγλι
  *χή κυβέρνησις απεφάσισεν
  δνως «αρεμβοβίστι την χρη
  σιμονοίησιν τής Άνγλικής
  σημαίας ό«ό άτμο«λοί«ν
  ανηκόντων είς τούς Ιρυ·
  θροος «ρός βιασβα^ιν τοθ
  άηοκλιισμοθ των «αραλια
  κων αοτβν «εοιοχβν καΐ 6
  νεφοδιασμόν βάσιών των.
  Πρός τοθτο διετάχθησαν
  οί κυβιρνη'ται των Αν 'Ισβα
  νία άγγλικ&ν νολεμικβν
  νά" οπερασβίζουν τα έμκο
  ρικά σκάφη τής Μ Βρΐττα
  νίας έφ' δσόν Αξακριβοθται
  ή ταυτότης των καΐ μέχρις
  α«οστάσε«ς τριΔν μιλλί
  κν άιδ τβν Η«ρικων ο6ά
  ταποκριτού μας).—Νεώτερα τηλεγρα
  φηματα έκ τού έξωτερικού άγγέλλουν
  ότι αί έξαπολυθεΐααι άπό προχθές επι·
  θίσεις των έρυθρών είς τό μέτωπον τής
  Μαδρίτης, πρός άντιπερισπασμόν των
  έθνικοφρόνων, υπήρξαν σφοορόταται.
  Καθ* ά έν τούτοις αγγέλλει έκ Σάλα·
  μάνκας τό στρατηγείον τού Φράνκο, πά
  βο*ι αί έπιθέσεις αυται άπεκρούσθηααν
  μετ ά βαρυτάτων διά τούς έρυθρούς ά·
  πωλειών. Τόσον κατά τας έπιθέσεις των
  έρυθρών όσον καί τας άντεπιθέσεις των
  έθνικοφρόνων έλαβεν μέρος είς εύρεϊαν
  ά-κχΐνα τό βαρύ πυροβολικόν καΐ τα βομ
  'βοβόλα των δευτέρων τα όποία άνέ-
  σκαψαν έκ θεμελίων πολλά κτίρια τής
  Μαδρίτης.
  Ν ΕΚ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
  ΤΟΥ ΜΠΙΑΜΠΑΟ Κϋ ΝΤΟΥΡ/ΓΚΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μβς).—Τηλεγραφήματαχοΰ
  Πρακτορείου Χαβάς άναφέρουν ότι με
  τα βομβαρδισμόν ήρχισε τα έξημε·
  ρώματα τής σήμερον, νέα σφοδρά έπί-|βλήθη 'άκλβς παράίλησις τοθ
  θέσις των έθνικοφρόνων εναντίον των πόΐσυνδέσμου Έλλήνων βιομηχά
  λεων Μπιλμπάο καί Ντουράγκο. ·■-"■ »-----Α **■■--------Λ —« -■■*
  Οί στρατιωτικοί χριτιχοΐ προβλέ
  πουν ότι πιθανώτατον ή επίθεσις θά άπο
  λήξη είς την κατάληψιν των Βύο τού
  ό έ ό ί έ
  Ιδίαν ευθύνην τβν διοι
  κούντνν αότά.
  ΑΙ έφημερίδες τοθ Βιρο
  λίνου καθ' & άναφίρουν νι
  ώτιρα τηλιγοαφήματα έκ
  τής γερμανικήν πρΜΤΐυού
  σης έξακολουθοθν νά
  νοτιοανατολικήν καί
  κεντρικήν Ευρώπην καί 1·
  δίνς χά «αραδουνάβιια
  κράτη. ΑΙ έφημκρίβις έ«
  μένουν δτι τ6 Βουκουρέ¬
  στιον, τδ Βελιγραδιον, ή
  ιΝΤΙΠΡΟΣΟΠΙΙΛΙ ΑΓ ΕΟΡΤΑΣ
  ΕΚΙΤΟΝΤΔΕΤΗΡΙΑΟΣ ΕΟΝ.ΙΚΟΥ
  Κ1ΟΟ1Ι2ΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΗΕΠ1ΣΤΗΜΙ0Υ
  λιάζουν τα γραφόμενα ο«6 Βουδχνέστη καί ή Βιέννη
  έν(ε»ν Εόρω-αϊκβν έ·ημι!«ορ{σκονται οόσιαστικβς Μ1------------
  ρ(δ«ν υέ σκοπόν την μα.είς την γραμμήν τού αςο ,β,,,οκριτού μας).—·■-«
  ταίωσινμιας αγγλογΐρμα νος Ρώαης, Ββρολίνου ' χβησαν είς Αθήνας πολλαί «ντιπροσω-
  νίκης συννενοήσεως την ό Έκ Παρισίων άγγέλλ· ^ΐ%% ςένων Πανεπιστημίου ι** αυμμε
  ■οίαν ά«ιΒιώ«:·ι καΐ σΑιιΐ -«■ «π «1 σησιαλιστικαΐ τάσνπυν είς τόν εορτασμον της εκατόν·
  σήμερον αφί«
  ώ ήμ χαι δτι ο χ
  ρον ή Γερμανία. ΑΙ *Φη»εΓ £φηαΐρ(δις δέν φοίνονται ταετηρίδος
  ρΐβΐς 4-οκαλουν ΥεΑοΙουςΙ ν~Λ ιιηιιβνβι Αθηνών,
  •οντασιοκόβους τούς άρΙ*α1τ6σον ^μ8""1
  τού Πανεπιστημίου των
  ρς ς
  •οντασιοκόβους τούς άρ
  Θ έί
  Αθηνών
  των άλλων ίφβαβε
  ό
  σήμερον
  Πανε
  Θρογράφους οϊτινΐς έ«ιτί,«κτου 4«οτΐλέσματος τβν ΛρθσωΤί6«ώς καί ό Πρύτχνις
  θενται κατ* τής Γβρμανί Βελγικων έκλογβν. ^1 έφη πιβΧημίΟυ τού Καϊρου μετ' επιφανών
  άς ώς έτοιμαζούσης βήθκν|μ|ρ(δΐς τής δεξιδς τθνί· άλλων προσωπικυτήτων β.* τοΰ έπιστη
  αίφνιβιαοΐΐκάς βεροβορι ν-ουν 5τι -ό κόααα τβν Ρβ Ι μονικού κόσυ-ου τής Αιγυπτου
  κάς έ.ιδρομάς καί «ρ6ς& * - 0 κ Ντ.νκο4. ""'-------'""..... '" Λ"------
  ΪΓ^ρ'ΐ.ΙαΤΛθ6;® &Π ».· ϊν_ϊΓΐ
  Τηλιγραφαθν έκ Ρώμης λιάβων νέων όιαββν.
  νικού κόβυο ής γ
  το0 κ Ντινκοϋλ Τόν Πρύτανιν ύπεδέχθησαν αντιπρό
  τοθ Κ. "«ν«Ρ«- βωπο6 το0^ύπουργού τής Ηαιδ.ίας κ«1
  πΛνβτ(ίβ,ημίοό όπερ καΐ θά τόν
  Η άλήδεια διά τα περί έπταώρου
  εργασίας είς άνωνύμους έταιρείας.
  Ό ύφυπουρνός τής Εργα¬
  σίας κ. Δήμητρα τος άνεκοΐνω
  σεν δτι άνακριβδς έντελθς α¬
  νεγράφη είς καθηυερινσς εφη¬
  μερίδας ότι διετάχθη αναστο¬
  λήν ττ]ς έφαρμογής των βιατά
  ξεων τγΟ τελευτσΐου ύη' αριθ
  μόν 547 άναγχσστικοΟ νόμου
  ιιερΐ έφσρμογής τής έκταώοου
  εργασίας είς τας τοαπέζας
  κσΙ τάς άνωνύμους έταιρεΐας.
  Παός τό ύφυπουργεΐον
  ήξη ς η ηψ
  την πόλεων, έφ' όσον οί έρυθροί δέν θά
  κατορθώσουν νά άνεφοδιασθοΰν επαρ¬
  κώς έκ τής θαλάσσης.
  Ι ΗΡΙΤΚΐν ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ΝΕΧ1ΡΗΣΕ
  ΧΟΕΣ ΕΙΙΣΤΡΕΦΟΚΕΙΣ ΕΥΡΟΟΒΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 * Απριλίου (τού άν·
  τακοκριτού μας).— Σήμερον άνεχώρη-
  «ε ,δι' Ευρώπην ό πρίγκηψ Νικόλαος.
  Ό πρίγκηψ ίνοέχεται ν* επιστρέψη
  είς Αθήνας ινα διέλθη μετά τού
  βιλέωςτάς εορτάς τού Πάσχα.
  Βα·
  Ο ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
  ΔΙΑΤΟΥΣΟΡΦΑΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ
  ΤΗΣ ΓΕΟΡΠΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
  Κατίπιν έ>εργκβν τοθ θιοφιλεστάτου Έπΐοχο
  κου Άρχβδίας χ. Βασ λείου δ Γενικάς Διοικ»)τής
  ά ϊέθ έ λά&
  ρ
  χ. Σφαχιανάχης ϊιέθεοε ΐΐέντι χιλιά&ΐς χμς
  διά την ενδυμασίαν τεαοάρων δρφανβν μαθητήν ττ]ς
  Γιωργιχής Σχολτ}ς Μιοααρβ;, ίί«λθόντιον μίλις
  πρό τινος έχ τοθ Όρφανοτροφιίθϋ Χανίων.
  Διά τβν χρηματων αυτβν χαΙ δι* ατομικάς εισ
  φορβς τοθ βιοφιλεατάτου Βασλιίου, ήάθ
  6 Δθ 2λ Κ
  νων δκως ή έφαρμογή τοθ νό
  μου χωρήση κατά τρόπον δι
  ευκολόνοντα την λβιτουρνΐαν
  (5(ως των έντός έργοστασ'ων
  γραφείων -«οσλσβήν, ιιαρα
  δόσεως καί έλέγχου βισμηχα
  νίκων προΐόντων.
  ΑΙ Τοάπίζαι, τΐλβΤσται των
  πο'ων άΧλως τβ καθιέρωσαν
  πρό καιροθ όλιγωτέρας των
  έτιτά ώιΛν εργασίας, χαί των
  ά νων Ομων έταιρειων, θ_ ύπά
  γωνται απολύτως είς την έ
  πτόωρον εργασίαν (σχετικήν
  τηλεγραφικήν -κληροφορ'αν έ
  δημοσιεύσωμεν κσί ημείς προ
  χθέ{)
  Διβ την εφαρμογήν τοθ νό
  μου είς τας Τραπέζσς κα(
  τάς άνωνυμους έταιρείας, κα
  τηρτίσθη υπό την ποοεδρΐαν
  τού γενικοθ γραμματέως τοθ
  ύπουογε'ου κ. Φω*ά έπιτρο
  πή, είς ήνσυμμβτέχει καί ό ο
  ιιοδεΐνθε'ς υπό τής Ενώσεως
  τβν ΤραπβζΛν άντιπρόσο»πθΓ,
  καί θά ρυθ
  προκύπτοντα
  θά άποφα·/
  ■ιίση τα τυχόν
  ζητήματα, βντός πάντως τοθ
  πλαισίου τής έπταώρου έργα
  οίας,
  φιλοξενήση.
  ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΓΕΥΜΑ
  ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡίΟΥ ΠΕΙΡ1ΙΙΙΣ
  ΠΡΟΣ ΤΩΝ κ.
  ΑΘΗΝΑΙ 12
  άν
  ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
  ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΜΑΙ
  ιίοκραξκς τοθ ένταθθ» Τε
  αν ήλθον κατά τό λήξαν
  α' διχαήμιρίν μηνός Απριλίου
  είς δραχ. 1.487.379.60 δπολιι
  φθιΐσαι τβν ιίοπράξεων τοθ άντι
  ατοίχου δεχαημέρου παοελθίντος
  μηνός χατά δραχ. 187 412 80
  Η ΕΞΙΓΩΤΊΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Κατά τ£ν
  Μάρτιον τρ. Ι·
  λ
  φρς φ ήη
  6πο τοθ ΔΐυθυντοΟ τΐ)ς 2χολί)ς χ. Κάβουρα ένδύμχ
  τα χαΐ ιΊποδήιιατν, τα δηιΧχ χαΐ διενεμήθηιαν προ
  χ6έ; Κυριακήν ιΐς τού; βρφανούς μαθητάς, δ?γαν»
  θεΐοης ιίδιχβς πρός τοθιο έϊρτήζ ιίς την όιΐοΐαν
  παρέστησαν ιο διδικτκόν προσωπικόν ττ)ς Σχολήν,
  ο θι&φιλίσΐΒΤος Άϊχαδίας χαί δ ποίεδρος τής
  Κοινότητος Αγ. Δίκα χ. Ήλΐιί*η;. Έπ'ι&καιρ'εΐ
  ο Έπί:κοπος χ. Βλθΐλειος Μχρνάκιΐς, ωμίλησε
  πρός τίος μαθητάς, ουατήσχς είς α&ΐ'.ύς φιλοπονίαν
  χαί χαρτεριχόχητα χαί Χριστιανικήν αρετήν δια νά
  ό έν $ χσιναχΐα χαί ν' άμϊΐφθ&υνάπο την
  μή ρ ρ
  εξήχθησαν έντεθθιν συνολιχ&ς διά
  το έξωτιριχβν 1 198.355 χιλγρ.
  διαφόρων εγχωρίων πρ(ΐίντ«ν αν
  τΐπροσωπΐόοντα αξίαν 1ί 499.032
  δρχ. Άντιστϊίχως ιίαήχθηααν χά
  τα τον αυτόν μήνα 1 586 302 χι
  λγρμ. διαφόρων εί5βϊ χαί έμπ
  ριυμχτων χαί χωρών προελιύαι
  ως. άντιπροσωπΐύονπ αξίαν 9.646
  553 δρχ. "Ητοι ή έμπορΐχή χα
  βιομηχανιχή κίνησις Ηρακλείου
  μιτά τοθ έξωτεριχοθ παρουσιάζι
  χατα τ2ν ανωτέρω μη^α διαφοραί
  χατα 6.852 479 δρχ. όπερ ήιιδν
  ΑΚΡΙΣ ΕΙΣ: ΜΟΙΡΕΣ
  0 ΠΟΔΟΙΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
  ΤΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΚΣ
  Κατά τέν διιξαχθέντκ πβδο
  οφαιρικόν άγδνα τής παρελθοΰοης
  Κυριακάς νιχήτρια διά τερμάτων
  2 έναντι 1 υπέρ τοθ Ο Φ Η. άνε
  δείχθη ή δμας τοθ 43 :υ Σιιν)(ος
  ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΑΙΚΕΙΟΝ ΜΑΣ
  ψ
  «ολιτεΐαν.
  1 ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ ΟΡΙΤΚΗΠΟΣ ΚΟΡΠΟΥ
  ΕΙΣ ΤΑ ΧΑΝΙΑ
  Καθ* έ;μοί(αν τηλεγραφικήν
  αναφοράν πρός την Νομαρχίαν
  σμήνη άκρΐδω/ έκαμαν την Ιμφά
  νιοΐν των ιίς τούς αγρςυς τής πι
  ριφερείας Μοιρών. Είς Τόλιοοα»
  ϊτιίαης άγνωσιος φυτονόοος προαέ
  βαλε τα ελαιόδενδρα. Διά την χά
  ταπολέμηβιν τβν άκρίδων χαί την
  διαπίσ:αιαιν ,τής φυτονέαου διιτά
  χθη ή επί τδπου μιτάβαοις γιω
  ωπίνου Βοτις χαί θά δποδιίξη την
  λήψιν τβν ένδιδιιγμένβν μέτρων.
  Ο ΑΝΘΕΛΟΝΟΣΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝ
  Κατά χθεσινάς πληροφορίας έχ Χινίων
  σιν ιίς Σβΰδαν την πραίαν τ*]ς Κορΐαχής το άντι·
  τορπιλ)ινόν *Ψχ}ό» (ύΐινος έπέβαινον ή Α. Γ. δ
  πρίγχηψ Γεώργιος οικογενειακώς. Άπά Σούδαν ου
  λιΰς επισκέπτας αί τοπικαί άρ·
  Κατ' άνκχοΐνωοιν τοθ χ.
  πουργοθ τής 'Υγιιινής, έντάς των
  ήμιρβν βρχΐζιι ή χαταπολέμτ,αις
  των χωνωποιιδ«ν. Ή πρός τόν
  σκοπόν αυτόν διατιθεΐσα π'οτω
  αίς θά είνε χατά 500X00 δραχ
  υ
  ο£
  ένδιβφερίμινοι ί*)μοι καΐ α Ε χοΐ
  οί
  V
  ι ιο « ι λ« *«Α θβ διιξαχθϊ δια ουνεργιίων,
  Είς «ύς πρίγχηπίς παρέθεαε γιθμα δ Δί)μος |)<Μτον ,βν οπβ[ων θ4 |χ, δπό Χβνίων είς το οποίον παρεχίθηααν δ Δημαρχβν χην διχαιοδοοίαν τού ωρισμένην χαί δ πρδεδρος τοθ Δημ, ΣυμίουΗοα Χανίων δ ζώνην, δριοθηοομένην δκό τβν ά? Γΐιχβς Διοικητής, δ Γεν. Γραμματιύς τΙ}ς Γεν. μοδίων δηηοιοιβν τοθ «πουργιί Διοιχήοεβς χ. Ίηπδλοτβς. δ Έπ'βκοπος Χ^νίβν ·»· Τ4 *ΡΥ««χβν ιϊροοωπικδν τβν ,.·ΑΥ.θάπ.λβδ -Ιδ-Αρχηγός της *^τ%«^^ »<3ς. ' %ών θ* αρχίση ΐ Ή έπίοκιψίί «Ο πρΐγχηκος Γιω;γ|ου έχιι ώς ιίς "Αθήνας, Πκρβι* χβΐ τ* Μιτά διήμιρον διαδικασίαν έξι την νύκ« τοθ παριλθίντος υ ή κπίφαοις,ΤΕθ γιοδικιΐοΐ) επί ττ]ς &ηοθέοιως Χρ. 'Ανδριδάκΐ), χατηγορουμένου διά φίνον τοθ ίποίου τα έλατήοιοώριί λοντο είς λίγους τιμής. Μιτά την Ιξίτααιν τβν μαρτύρων χαί την απολογίαν τοθ χατηγορουμίνου οί ένορχΐΐ Ιχριναν ένοχον τϊθτον χαί τοθ έπ'βχλον ποινήν 9 έ τ* ν ι(ρ χτής χαί 11 μηνών. Σήμερον <νώ πιον τοθ Καχουργΐοδικιίου ιίσί γιται πρός έχδίχαοιν ή υπίθιοις χατά τοθ 'Εμμχν. Ρουχούντ] χατη γορουμένου έπΕαης διά φίνον. ΑΙ ΙΔΌΤΙΚΑΙ ΑΝΤλΑΑΙΓΑΙ Δι* άποφίσιως των 6πουργων Οικονομικήν %λΙ Έθ»ιχής Οίχονο μίας έπιτρέπιται ή διενέργεΐα ίϊιωΐίχβν ανταλλαγήν μετά τής Β -υλγαοίας κατόπιν συν*ννε ή ιι<ος μιτά τ<ϋί "έζης τής Ελλάδος χα' δοτικής Τραπέζης τί){ άς καί μέοφ τβν Τραπιζβν τού των. Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Την παριλθοθσαν Κυριακήν έπέ ατριψιν έξ 'Αθηνβν δ Αΐμενάρχης 'Ηρακλιίου χ. Κων. ΜΓχος Νιχο λίρης. ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟ ΓΟΝΤλ Απριλίου (τού ταποκριτού μ»ς)-— Είς τό γεΰμα όπερ παραθέτει άπόψε τό Εμπορικόν 'Έπι- μελητήριον Πειραιώς πρός τιμήν τού κ. πρωθυπουργού, ό κ. Μεταξάς θέλει έκφωνήση μακρόν λόγον, έκθέτων τα τής έμπορικής καί βιομηχανικής πο- λιτικής τής κυβερνήσεως, ώς καί τάς μελλούσας κατευθύνσεις ταύτης επί τής άναπτύξεως τού έμπορίου καί τής βιο· μηχανίας. Δι' έγγράφου των πρδς τό Γι ωργικον Έπΐμιλητήριον τα &??6 δια τμήματα τοθ ΤιληνιιΌυ γνω ρίζουν ότι χατά τόν πβρ'λθο'ντα ξ έξ μήνα αί ίξίς έξαγω γαΐ χαΐ ιίβαγωγαΐ γιωργιχ&ν πριΐίνχων καί ε ι 5ων α') έξήχθΐ) σαν 47.092 χιλΐίνοαυ.. χχθαρά χίτρων έν £μη, 654 364 σΐαφί δος αουλτανίνης καί 46 007 αταφί δος ξανθή. β') ιίσήχθηαχν άντι ατοΕχαΐς: 1 188 737 χαθαρά χιλγ. οίτου, 111 024ό?ύζης χζΐ 107 509 ζαχάριως. ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΚΛΕΠΤΟΝ Πχρ' δργάνων το9 τμήμ·χτος ά- αραλείας συνελήφθησαν έπ' α5ΐο- φώρψ χλέκτοντις τεμιίχια αιδηρι χ»ν έκ τοθ έργοσΐααίου χατα σκιυής μΐ09>ΐκων πλαχων τοθ χ.
  Γιούχιας, έτβν 12. Άμφίτεροι ού
  Τ9ΐ οί νιχροί χαχοποιοί χατεδιω
  χοντο χαί διά οβριίαν άλλαΝ άξιο
  κοινήν πρίξιων.
  II
  ΑΝΩΜΙΛΙιΊ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ
  0Μ0Λ0Γ0ΥΝΤ1Ι ΕΠΙΣΗΜΟ.
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Απριλίου (τ·δ άντβπβκρι
  τοϋμ«().—Κατά νεωτέρας Δνταποκρίαεις των
  έν Ρωσσία Γάλλων δημοσιογράφΜν, η κα
  τάστααις έκεΐ είνε β£αιρετικ&ς αννμκλος.
  Ι Μολονότι τουτο, ώς πρβσθέτβυν οί αν
  Ιταποκριταί πειρωνται νά παρουσιβσουν ώς
  αβχετον μέ την ασφάλειαν τβθ χαθεστβτος
  οί έπίσημοι κύκλοι, δέν είνε δυνατόν νά
  άπβκριβδ ού» π«ρ' αύτδν, ότι οί άντίπβ
  λ·ι τοδ Στάλιν είναι σήμερονΐπολλοί καί
  έιιΐΜίνδυνοι καΐ χρειάζεται μεγίστη πρ·ο·
  χή καί αγρυπνος παρακολούθησίς των ινα
  έξ·υδ>τ<ρωθβΰν πλήρως «1 ίνΐργειαί των. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕΚΤΟΣ ΕΗΘΟΥΣΙΟΔϋΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 19 Απριλίου (τού 4ν· ταποκριτού μας).— Κατά κυβερνητι¬ κάς ανακοινώαεις ή Α. Μ. ό Βασιλεύς αναχωρήσας προχθές «έκ Τριπόλεως ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ ΑΙ,βν τβ άγορσ μας κυμανθβϊσαι χθίς τιμαί τβν διαφόρων ίνχ·ρι·* τΐοοΤόντων βΐνον Λε «·τ·βιι ί ■ρ. Ιθ—Β0 , ) „ «' «·ιοτ. ■•■•—V. Ι|«ι·. .. «' Η·Ι·« Κ.Ν Ββ - Ι] II Ίλαΐει ■ >|)αβ|ΐβν ···
  ■οιν* ». Ιλΐ·
  Δι«νιιι·>·
  Έ'ξαιρκικοΙ
  λεη*4 ■' «μ#ι.

  II
  Ν,—
  Μ
  Ηβρβθπια
  ΜΙλι «οιο«ιιιΟ«
  ::
  Κουκοΰλια <τ)ρβ Δέρπατα βόίσ ". •Αρνοβίρ,ισ,α ίβ,?. ; ■οοΜτε» β!τβν " Μ _4 δια Καλάμας έτυχεν ένθουσιωβών έκδη λώσεων είς όλα τα ένδιάμεσα χωρία μέ χρι Καλαμών. Είς Καλάμας ό Βασι¬ λεύς έτυχεν άποθεωτικής ύποΒοχής έκ μέρους τόσον τού λαού Καλαμών ό¬ σον καί των έκ των πέριξ χωρίων κατελ· Θόντων. Σήμερον τό άπόγευμα ό Βασι¬ λεύς θά μετίβαινεν είς ΛΛεσσήνην. Τιμαί Δολλαοιον Α(«« Συναλλβγματος Φιο'οΙνί -■Μ. Μ.1Ι-Ι8.4· 110— 1.18 Μ.4·-η.7β 61 ΐλ Μ ■Λ—·,Μ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝΚϋΙΛΑΑ ΠΛΟΙΑ ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 2 Απριλίου (τού, άν- ταηοχριτού μας).— ΤηΧεγραβούν' έκ νού έξωτερικού ότι υπό των έθνικών πό λεμικών «ών περιπλεόντων τα παράλια τής βορείου'Ισπανίας συνελήφθησαν χαί άλλαι έμπορικα σκάφ»} μεταφέροντα πολε μοφόβια είς τούς έρυθρούς. 'Έχ των πλοίων τούτων τίνα φέρουν Γαλλικήν σημαίαν, εξηκριβώθη όμως ό¬ τι έ χούν Ρωσσικόν πλήοωμα. Συνελή¬ φθησαν έπίσης καί βύο ετέροι υπό Αγ¬ γλικήν σημαίαν μή άνήκοντα όμως είς "Αγγλους ηλοιοκτήτας. ΤΟ ΚΙΑΪΜΜ. ί(1Σ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 1 * Απριλίου (τοθ 4ν- ταποκριτού μας).—Έκ τής βημοσιευ- θείσης σήμερον έβδομαδιαίας καταστή σεως τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος έμ. φαίνεται ότιτό.ις χρυβόν καί συνβλλβιγ- »»·* *«^ει>« ιηςΤρ*«έ; υξήθ
  »»·* *«^ει>« ιηςΤρ*«έ;«ς
  Βέ*α πέντε εκατομμορι» ο