94143

Αριθμός τεύχους

4537

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

14/4/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί 7ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΙ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγώπτοο
  ίτηοία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΓΕΤ.ΡΤΪ
  14
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  ΟΑΟΖ ΜΙΝΟΤΑΤΡΟΤ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΖ Ι|ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4537
  ΤΙΕΥΙΥΙΟΖ ΣΤΙΤ1ΙΤΙΙ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΤΟΡΓΗΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
  Είνε» αναμφισβήτητον οη
  την συμπαθεστέραν κοινωνι
  χην τάξιν άπβτελβδν οί έ-
  καγγΐλματίαι, οί βιβτίχναι,
  οί μικρέμποροι καί μικροα-
  στβί γΐνιχβς. .."Οπως έπίσης
  άπβτελοδν χαί την σαβνδυλι
  χην στήλην τβΰ 4λβυ κβινω·
  νικβδ μας οργανισμβδ. Προ-
  σηλωμένβι είς τα είρηνικά
  των έργα, άβνάως μβχββΰν-
  τις χαί εργαζόμεναι. Άφβσι
  ωμέναι ιίς τάς ύγιεΐς αρχάς
  χαί τάς βρθ·ς κοινωνικάς
  αντιλήψεως* χαί χυριαρχούμβ
  νοι άκο τί πνεδμα τής νομι-
  ι/ροσύνης καί τής τάξεως, ά-
  ποτελοδν τα πλέον άκοδοτι·
  κά στβιχεΐα διά τό έθνος χαί
  την κοινωνίαν.
  Είς τάς κρισίμους στιγμάς
  •χαί τβύς μΐγάλβυς αγ&νας οί
  επαγγελματιαι χ«) οί μιχρέμ
  κοροι καί έπιτηδευματίάι γ*
  νικβς είναι έκιΤνοι κου σπιύ
  δουν κρβτοι είς τάς πρβφυλα
  χάς καί προκινδυνεύ·βν καί
  θυσιάζονται πολλάκις είς την
  υπηρεσίαν τής πατρίδος
  Ι, την
  καί οί επαγγελματιαι χαί β!
  βιβτέχναι άπβτελοβν την
  κλέον συμκχθή καί άπβ&οτι
  χην κοινωνικήν τάξιν. "Αν
  οί έμποραι τβν άκοικιακβν
  χαί τβν εγχωρίων κροΐέντων
  καί οί ξυλουργαί χα· αί ύκβ
  δημκτβπβΐβί χαί οί χρυαβχβ-
  οί χαί οί ράπται χαί οί κου·
  ρεΤς κα) οί σιδηρβυργβΐ χαί
  οί έσηάτορες κβί οί καφεπβ-'
  λέη καί Ιλοι έν γένει αύται
  οί στρατι&ται τής έθνικής μ··
  γαλβυργίσς χαί τής χρατικής
  τάξεως, άπβτελβδν το βάθρον
  τηςχοινωνικής Ισαρροκήσεως
  καί τάς έργατίδας τής κβινω
  νίκης μ·ς χνψέλης, έξ Ισον
  ομως άποτελβδν.χαί την χει
  μαζβμένην τάξιν.
  Διβτ», δπως έχωμεν τβνί-
  σει χαί άλλοτε, ή τάξις αύ¬
  τη πβύ δέν άσχεϊ βεβαίως
  ουδενός κΐδους έκμεταλλευτι
  χην εργασίαν άλλά χαί δέν
  χαί έρχεται κοτέ είς κεζβδρβ
  μιακβύς άγ&νας διά την δι
  ΐκδΐκησιν των δικαίων χαί
  τής Ρέαεύς της είς την ζωην,
  συνθλίβεται είς τάς συμπληγά
  ανω
  μβυαουλμανικ&ν άνταλλαξί
  μων χαί των έφεδρικβν χαί
  τής συνεπεία αυτής έπιβιρύν
  αεως τβδ πληθυσμοΰ μας μέ
  ύκερβολιχά χρέη, η άγορα
  στικη δύναμις τβδ καταναλω
  τικβδ κβινβδ εμειώθη είς τό
  ελάχιστον χαί η άγο?ά μας
  ένεκρωθη τελείως. Είναι δέ
  γνωστόν βτι καταστήμ«τα
  μέ έμπορεύματα έκατβντά·
  δών χιλιάδων δρκχμβν άνβί
  γβυν τό κρωΐ χαί κλείβυν
  τό εσπέρας κο.λλάκις ανευ
  αποδόσεως τινβς.
  "Οπως έπίσης είναι γνω¬
  στόν βτι οί περιασοτερβι έκ
  των μικρεμαβρων χαί έ «αγ
  γκλματιβν μχς, εάν κιΐσθοδν
  είς την δύακβλβν αυτήν χ«ί
  νης τ{)ς ΜαϊοΙχης οΓφνης, ίηου
  μίχιται όλίκληοος 6 ηληθυιμίς
  κ»! βκοιι έηιδιώνΐται διά τ&ν
  βομβχρίιομβν νά θιγ^ τό ηθικόν
  τού. Ένφ ιίς πολίμους διεθνιΐς
  6 βομίαρδιαμός τ*ν πόλεων &εν θά
  Ιχ~ ιυΐε την Ιχταοιν, «Οτε την
  αξίαν αυτήν χαί θά χρι,βιμοηοιτ]
  θζ ηολυ λιγώτε?ο, διότι τ' άποιι
  Θ1 είνε διά την τακτικήν
  πολέμου οχεδον άσήιιαντα
  ίν σ^γχρί^ιι πρός τούς χινΒύνους,
  ικύ ή δίμβϊρδισΐική Ιπίθεοις θα
  Είς τον χ. ΣχΝτ-ΈξουμκερΙ δ
  βλήθτ] χαί ή εξής ερώτησις.
  —Ήκούααμεν να λέγειαι μετα
  ξΰ τβν τεχνικβν οτρ»τι«τικβν χύ
  »λων Βτι άνπμεΐΜΐίίζΐται ή έγχα
  τέρας ύίηρβθίαΐΓ, αεύτ·1 ·1νΐ
  κου βυμβάλλουν ·1ς την ουν
  τήρησιν τού Κράτους χαί είς
  την προοδον χαί τόν.έκκολι-
  τισμόν τής χώρας. Διατί αύ·
  τ·Ι πληρώνουν τούς πιριοαο
  ΐέρβυς φορβυς ιΐς τα δημοσί
  βημΐρ·ν έποτε ή κρίσις Ιχΐ,
  έκιτ«Β8 χαί η οίκονομικΐ,
  Ι»* τού τοπου διέρχεται πΐ
  ρίοδον μκρασμοΰ, οί μικρέμ
  Π#ρβι κβ| #ι έπβγγΐλμβτίβι
  τόν
  τοώς Λρπεύς τβν μέχθων
  τ»ν, αύτβΐ δημιβυργβΰν την
  εθνικήν βιοτεχνίαν καί Αί-
  δουν τ·ν τ·ν·ν ·ίί τ·ν κ·λι
  τιβμον. *Ρβιβι ·■· έρθρου
  ιίς τα χαταστήμκτά των, ή
  σκιψμένοι είς τα έργαστή·
  ριά των, άχατάβλητβι μαχη·
  ταί είς τβν τραχύν άγβνα
  τής ζωής, έξαντλβδν ολεες
  χαί άγωνιοβν υπό
  την* έφ^αλτικην πίεσιν τής
  κρίσεως.
  Ειδικώτερον είς την πόλιν
  μας χαί είς την Κρήτην ο¬
  λόκληρον ή τάξις .αύτη ύκο
  φέρει εφέτος περισσότερον
  Καί τβδτβ διατί, λέγω τή< περυοινης καταστροφήν, τής τβν χαί τής βημι·»ργ1«ς. 'Αλλ' αν οί μικρέμκ·ρ·ι ·ιτιν«δ «ημι·«ργήβησ«ν έκ τής ββρσας έχποιήσΐως τβν ^ «χροηλ4ν»* μίχης λίγ» ταχόΐητοί, κβυ άνακτύΐοουν νέχ μβνΐέλα τή; αεροπορίας. _πΡ«ϊμ«ί, Βια τό χατ.>ίι«
  σουν καρά τό ίτι τί ένεργη
  τικβν των είναι ασυγκρίτως
  μεγαλύτερον άπό τα πάθη τι
  χον των. Έκιβχλλιται λοι-
  πβν νά ληφθβδν είδικά μέ
  τρα κροατασίβς τής συμπα-
  Ββδς «ύτήί κβινωνικής τά¬
  ξεως. Πβλύ κερισσατκρνν μά
  λιστα άφοδ ή κρίσις αυτή θά
  είναι παρβδική καί ο τοκος
  θά εισέλθη καί πάλιν, έφβσβν
  ή παραγωγή κροβλέκκτεη
  κλουσίν, είς κκρίβδον <ύημε ρίας καί βΐχονομικης δραατη οιέτητβς. Τα μέτρα κρβστα- σίας τβν έπαγγελματιβν, έ κβμένως, όχι μόνον δέν. θά ζημιώσβυν βδτΐ τώρα βΰτε χαί είς το μελλβν, άλλ' αν¬ τιθέτως β" άποβοδν (ύεργητ. χά διά την έν γένει βίκβνβ μιχήν μας ζωήν. Άλλά τα ζητήματι» κου άπασχβλβδν τήντάξιντβνμεσα ίννάστικβν στρωμάτων είναι πολλά καί πβικίλα. Είνε» ζητήμοτα πί στεω;, στέγης· άσφαλίσκων, φβρβλβγΐα-ς χαί κλιΐστει δσα αλλα. Εαί είμεθα ύποχρΐωμέ νοι ν' άσχβληθϋμεν μέ αύτά χαί αδριβν,άναλυτικώΐερβν.. ΤΟ ΑΤΕΛΕΙΩΤΟΝ ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ ΑΡΑΜΑ Π_Σ ΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ. Άπρΐλκς- α>·
  ραλ)ήλ»ς πρίς την δραματΐ»ό;ητά
  δ έ6λ όλς τΙ]ς Ί
  ζ διά τ.ο5ς
  έν γένει διά
  τβν
  λεΐ μίαν τβν ι&σιωδβν άκοστολβν
  τής αεροπορίας. Έν® ή άπουσία
  συνδέομου μεταξΰ τβν αλλων Β
  πλώ*. ΤιΟ πεζιχιθ χαί τοθ πυρο
  βολιχοθ χαί τής άεροπορίας, χατέ
  ιι.τιιειυηεεηΐΐ.11 σΐησαν τόν ρόλον τοθ άεροπλάνου
  λπΤΙΜΑΧΟΜΕΝΩΝ χ&τ*"»"*· "χ< —— ' « Υπό τούς Βρους αυτοος ήιαν * μ-··°Τ«*·<»»' ΒΕΪ,ίώϊίιΓΛΚΓ Ίιπανίαν Βτι ;τβς συγγρ«'φ«ύί' κ'Αντο» 2ΠΖΕ".ίϊ :-Έξουμπ.ρΙ, θ,ωρούμε- ?ί& ',ϊ τί ταχύτητος δέν έμποΒίζει ιδιε την ταχθΐηΐα οδΐε την ακρίβειαν τοθ ΠϋΒΟς τού, δεδομένου Βτι μέ την Τϊχύτηιά τού τα πυρά τού χερδί ζοαν ακριβώς έχεΐνο, κου έχαναν ϊ«ς τώρα μέ την αντίστασιν τοθ αέρος. Αντιθέτως τό βομίαρδιστι χο άεροπλάνο χαί έκεΐνο τβν κα ρατη'ήαπΰΛ κιύ είνε δκοχρεωμέ ίνα άμυνόμενα νά ηυροδολοθν πρός Βλας τίς διευθΰνσεΐί, θά δισχόλευ ' θΐθν είς προσέχη πόλεμον είς την εκτέλεσιν τής άποστολής των, συ νεπεία τής ταχύτητος τβν έχθριχβν χαταδιωχτιχβν χαί διότι γνωρίζο μέν Βΐι αί σφαίραι τοθ μκδραλιο 6ίλοι» πέραν μ άς ωρισμένης ταχύ τητος τοθ , άεροπλάνου, άρχίζουν χαί γκρΐζ'ϊυν είς . τδν άέρα, παρε χλίνουν Ι έ κολυ τής εύθείας γραμ μής των. ; πρός την άντιαεροποριχήν άμυναν τοθ πυροβολιχοθ φρονβ Βτι Βιαπισιώνεται πάντοτε σχεδόν Ινα είδος ίσορροπίας μεταζυ έπιθέσε ως χαί αμύνης, έξαρ'βται Η οθιη άπό την ειοιμότητα την πείραν χαί την εκτίμησιν τοθ πιλότου, δ στις χανονΐζιι τό Οψΐς τού άπό τό ιίδος τής αμύνης τοί άντικά λου τού. Άλλά διά την άντιαερο ποριχήν άμυναν τοθ πυροβολιχοθ χχί Βταν άχόμη τα άποτελέσματά της είνε άσ^μιντν, άπομέ,ει πάν τοτε ό ρ^λος, χάθε άλλο παρά ευ χαταφρόνητος, νά εμποδίση την χαχοκοιόν δρασιν τοθ έχθροθ, νά τα φτερά τή; τόλμης τού. Α. μοιιχαί γίνεται τελευία'ω; θέμα τόσον διά τος μεγάλας στρατιωτι χάς σχολάς Βσον χαί διά τάς μελέ τας τβν στρατιωτικών χριτιχβν— θίμα καρατηρήσεων χαί βιαπιστώ σεων αναφέρομεν ών είς τόν ρόλον τβν διαφόρων Βπλων χοί είς την σύγκρισιν τής ταχτιχής χαί τβν ά ποτελεσμάτων τούτου ή έχείνου τοθ δπλου. προερχομένου άπό έ-. χεΐνην ή την 5λλη» μεγάλην Δ4να μιν. Έννοιΐται &τι την μεγαλειτέ' ραν προσοχήν άπέσπαοε χαί 4«ο· ση$ συνεχβς τό Βπλον τής άεροπο ρίαΓ, επί τής δράσεώς χαί τής α¬ ποτελεσματικώς επεμβάσεως τοθ δ· κοίου είς τον νεώτερον πόλεμον Ιχουν βασϋθθϊ χατά μέγα μέρος αί πολεμικαι προπαρασχεταί τβν διαφόρων κρατβν. Εάν επρόκειτο νά σιινχψ'σωμεν το πρόβλημοτ, καΓώς τό θέτει ό λε γόμενες έμφύλιος πόλεμος τής Ί· σπανίας, τιθτο θά ήμποροθσε νά γίνη μέ την εξής γενικήν φράσιν: «Ή χρησιμοποίησις χαί δράσις τοθ άεροπλάνου είς την Ισπανίαν καρέχει είς τα έκιτελεΐκ άφορ μην τροποποιήσεως τβν στ,μερινβν αντιλήψεων επί τ&0 ρόλου τής πό λεμιχής αεροπορίας» Σπεύδομεν νά εξηγήσωμεν Βτι την ανωτέρω φράσιν την διετύπω ο«ν " -------------'— νά παραχαλουθήσω δλας τάς φά σεις τοθ αγώνος χαί συνεπβς ίέν έννοβ νά Γ2ς μιλήσω ώς μάντις. 'Αλλ' έξετάζοντες έχεΐνα, που εί δα ό Ιδιος χαί δία είνε μέ άχρί βειαν γνωστά, ήμποροθμεν νά φθά σωμεν είς τ' άσφαλέστερα συμπε ράσματα. Πρώτον εξηκριβώθη δΐι ή Β(β9ΐς τοθ άεροπλάνου είς τή» 'ίΐπανίαν εξαριαται χ»ά μέγα μέ ρος άπό τάς ι ιδικάς κτμοοφαιρι χάς συνθήκας τής χώρας, σιιν£ή χας πιο γνωρΐζω χαλβς διότι δπη ρέτησα επί μακρόν ώς πιλότος είς την γραμμήν,Τοιιλιύζης—Ντα χαρ. Κ«1 αί συνθήκαι τής Ίσπα νΐας, χώρας χατ' εξοχήν βουνή αιας, ιϊνε εντελώς ποίυ χειρότε ραι διά την άεροπορίαν παρά δσον 11)ε αί άπέραντοι έχτάσεις τής Εύρώπης τοθ βορρά. «Ακολούθως οί δροι τοθ ίσπα· μκοΟ πολέμου διαφέρ^υν τβν δ¬ ρ ών τεθ πολΐμου τοθ 1914 διά λόγους συχνά είδιχιΰς, τβυς ό- ποίους ή γενιχή ταχτιχή δέν είνε οποχρεβμένη νά λάβη 6π' δψιν της. Είς την Ισπανίαν ό ρολος τοθ άεροπλάνου ώς παρατηρητοθ υπήρξε κατ' άνάγχην κεριωρισμέ νο(, ένεκεν πανιελοθς σχεδβν έλ λείψινς μειώπβν διαχρινομένων άη' άλίήλων, ή άναγνώρισις χαί άποτε στιχόν, είνε ή άμεσος έπέμβχσις τής αεροπορίας είς την μάχην χαί Ιδίως είς τα μετόπισθεν, έναν τίον των οποίων ή αίφνηδία Βρβ αίς της υπήρξε πϊντοτε χαταστρε πτι>ή. 'ΕχιΙ δέ πιύ απεδείχθη ά-
  ποφασιστιχή ή δρβαΐς τής άεροπο
  ρίας καί ήλλαξε διά μιβς την χά
  τάστασιν, χατά τόν Μάρτιον, ήιαν
  ή μάχη τής Γουαδαλαχάρα. Είς
  τοθτο την έβοήθησε κολυ ό χειμβ
  νας χαί ή γυμνότης τοθ έδάφους
  με την ελλι ψιν φυσιχβν μίσων
  άποχρίψιως των σιρατιωτιχβν μο·
  νάδων.
  «Άλλά θά έσκεύδαμεν, β/Ρ^β,
  ί* έζητιύσχμεν νά συμπεράναιμεν
  δτι ή μορφή ούιή τής άεριπ&ρι-
  χής επεμβάσεως ϋά ήμποροθσε νά
  γίνη χα' ών διά τό μέλλον. Είς
  μέτωπα περισσότερον ϊντονα χά Ι
  ωργανωμένη, δπου αί κιθχνότητες
  ίεροποριχβν αίφνιδιασμβν θά ή
  ταν λιγώτερες, άνάλογος κρός την
  άνωΐέ(ω επέμβασις τής άεροκορί
  άς θά ήταν δίχως άλλο, πολ5 δυ
  σχολωτέρα.
  "Οσον ίφο(ί Βμως την βομβαρ
  διστιχήν δ(λσιν τής άεροπορΕας
  είς την Ισπανίαν, ο ΰττ, Βιαφέρει
  πολύ, δεβομένου δτι γίνεται δπό
  Βρους πο?ί» διβφβρετιχβυς τβν Β
  ρων χολέμευ μεταίυ χρατβν. 2«ς
  το καράδιιγμα τής άμύ
  ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΘΗ ΕΓΚΑΙΡΩΣ
  Ο ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ
  ΜΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
  *Ακ· την περιφέρειαν Χβρ
  βονήσου—Μαλλΐων μκς ά·
  κιυθύνβνται χαθημερινβς
  θερμαί έκκλήβεις νά συνηγ·
  ρήσωμεν διά την λήψιν μ<- τρων πρβστασίας χαί έξαβφα λ(αεως τής έφΐτκινής γεωρ- γικής παοαγωγής. Ή περιφέ ρεια αυτή. δοκιμοιαθεΐβα πε ριβα·τΐρ·ν άπό κάθε αλλβ οιαμέριαμα τοδ νομβθ μ·ς, «κα την κεριβυνην κρκτοφ* νή άνομβοίαν εχει κκριέλ θει κίς τραγικήν ομολσγονμέ νως κατάστασιν. Λάδι, πού αποτελεί χαί τα κυριώτερον Ισοδημά της, δέν παρήγαγε ιιόλου. Καί τούτο διατί, έκ •ί τής ξηρ*β(α;,την καραγω γήν κατέβτρκφε χαί ο ρυγχϊ τις κ«ί β δάκας, άφοΰ τό έ λαιοταμκΐον, καοά τάς έκα ΐιλημμένας «Ιτήβεις χαί ά ναωοράς τδν έλαιοπαραγω &ν, δέν ενήργησεν διολον ψεκασμόν τβν ελαιοδένδρων ιοτι εΐχε την εσφαλμένην αντίληψιν ότι τα Ιξοδά τβι* βέν θά έκαλύητβντ·! _αί ·1 κάτοικοι τβδ διαμερίσματος αύτοδ άναγκάζβντπι σήμε ρον νά τα άγβράζουν κρός 50 χαί 60 δραχμάς. Τα δΐ,μητρι ακά έκΚσηί κατεστράφησαν τελείως, όπως καί τα χηκευτι χά. 'Αλλ' η έφΐτεινη κύχάρι α τος εξέλιξις τβν καλλιεργει β ν χαί οί ευνοικαί οίωνοί διά την ερχομένην εσοδείαν ίχουν δημι·οργήσιι χάπο'αν έλκίδα διά τό μελλβν τούλα χιστον. Ή άνθβφβρία τβν έλαιων ΗΟΔΟΙ ΚΡΟΥΣΒΝΟΣ- Δα τή» αποπεράτωσιν της όΒοΟ Γάό—Κρουσονος, ή Γενική Διοίκησις εΤχε χορηγή¬ ση μίαν σημαντικήν όπωσδή- ποτε πίστωσιν καί αί σχετικαί εργασίαι είχον άρχίσει αν δέν άπατώμεθα πρό καιροθ. 'Αλλ' ήίη πληροφορούμεθα δτι αί εργασίαι διεκόπησαν καί πά¬ λιν έξ ολοκλήρου, βι' άγνώ- οΐους λόγους. Έν τούτοις ή όδός αυτή μέλλει νά έξυπηρε τήση μίαν μεγάλην καί πλου σιωτάτην περιφέρειαν. Καί θα πρέπει ν' αποπερατωθή τί, συντομώτερον. θά πρέπει δή λαδή νά έπαναληφθοθν άμέ σως αί εργασίαι, ωστε ή διά νοιξις τής όβοθ. μέχρι Κρουσω νος νά επιτευχθή έντός τοθ έρ χομίνου θέρους. Αϋτό έπιβάλ λει ή λογική καί ή δικαιοσύνη *** ΟΑΝΘΕΛΟΝΟΙΙΑΚΟΖ· Το υπουργείον τής 'Υγ ειντ)ς απεφάσισε νά οργανωθή συν εργεΤα καταπολεμήσεως των άιωφελων κωνώκων, τβ ουνδρομβ καί συμπράξει των βήμων καί κοινοτήτων. Όρθή βοον καί έπιβεβλημένη ή άπό |φοσις. Διότι ήτο πράγματι νάγκη ν' αρχίση άπό τώρα είναι αρίστη. Καί α| προβλέ- ψεΐ{ διά την παραγωγήν αί- αιέοοξοι. Χρΐιάζεται ομως χά Βώς τονίζουν οί γιωργοί τής περιφερείας αυτή; ν' αρχίση εγκαίρως ο ψεκασμ«ς τβν ελαισδένδρων. Διά τι είς την περιοχήν αύτην, λόγω τβθ θερμβΰ »λίματ·(. η γβνιμβ πβίηβις ήρχισεν Α δή. Καί η ανάπτυξις τβδ καρπβδ γίνκ ται χατά ένα καί πλέον μή να ένωοίτερα άκ' βτι είς Κλ λας ψυχρβτέρας περιοχάς. Καί οί χίνδυνοι τβδ ριγχίτβυ καί περβνοσπίρβυ έμφανίζβν ται έκίσης ενωρίτερον έκιΐ. 'Αρ« χαί ο ψικασμός καί τα αλλα μέτρα κροστασίας τής καραγωγήβ θά πρέπει νά κροηγηθβδν έκεϊ χατά Ινα μήνα τβν αλλων περιφκ ρκιβν. Ό καιρβς λβικόν έκείγΐι* καί τόδλαιβταμεϊβν θά πρέκβι νά χινηθβ μέ περισσοτέραν δραστηριέτητα. Ειδικώτερον διά την περιφέρειαν αύτην τής κάτω Πεδιάδος, την πολ λαπλδς δοκιμασθείσαν κ«τά τα τελευταία ίτη χαΐ χ«τ' επανάληψιν πληγεΤσνν άπβ σεισμβύς θεβμηνίας καί χά ταστροφάς είναι άνάγχη νά έπιδκιχθ& ιδιαίτερον όλως ενδιαφέρον διά νά ές*«αφαλι σθή πλβυυία ή ίρχομένη τού λάχιστον έσοδβία της. Διότι άλλως η κατάστασις είς τό διαμέρισμκ αύτο θ' Ιποβο κίς άκρον τραγικη καί ή εύθύνη δι' αύτην θά είναι βχρυτάτη. συστηματικός ό ά>ών κατά
  τής έλονοσίσς. Καί είς τόν ά
  γανα ούτον επεβάλλετο νά
  οώσουν την συνδρομήν των
  καί οί Δήμοι καί Κοινότητες.
  Παραλλήλως δμως πρός τα
  άνθελονοσιακά συνεργεΐα κα
  λόν είναι νά υπάρχη καί &
  φθσνος κινίνη. Την οποίαν κα
  λόν είναι ν* αποστείλη τό
  Κράτος πρός τούς προέδρους
  των κοινοτήτων των έλογενων
  περιφέρειαν, διά νά διανεμη
  άπό τώρσ, προληπτικως,
  είς τούς κατοίκους των.
  ΤΑ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ-
  Ό Δήμθς μας, Αν συμ
  πράξει καί μέ τα σχολεΤα καί
  τούς προσκόπους κατέβαλεν
  εφέτος μίαν άξιόλογον όμολο
  γουμένως προσπάθειαν υπέρ
  τοθ πρασΐνου. Πλεΐστοι &ρό
  μοί, λοφΐσκοι καί γυμνοί χωροι
  έδενδροψυτεύθησαν. Καί τα
  οβνδρύλλια αύτά ήνοιξαν ή5η
  καί είναι χαρά ΘίοΟ. Άλλά,
  νοτιάς καί ό θερμός γενικά
  καιρός τα άπειλΐΐ νά τα ξη
  ράνη καί νά τα καταστρέψη.
  Επφάλλεται λοιπόν είς τόν
  Δήμον νά όργανώση συνερ
  γεΐον ποτΐσματος των δενδρυλ
  λ(ων αυτών. "Αλλως τόσοι
  ένθουσιασμοί θά χαθοθν. Καί
  ή πόλις Βέν θ' αποκτήση π°χέ
  πράσινον.
  Ν Α ΖΚΥΡΟΖΤΡΒΘΗ·!,
  Νομίζομεν 6« έπιβάλλε
  ται δηωσδήποτε νά Βια θέση
  είτε τό δημόσιον είτε τό έ
  παρχιακόν ταμείον την άπαι
  τουμένην μικράν πίστωσιν Βιά
  την σκυρόστρωσιν έντός της
  ανοίξεως, της όΒοΟ Παρθίνι
  —Μοή"ς Άγίου Γιωργίου Έ
  πανωσήφη. Την όΒόν αυτήν
  βιήνοιξε δαπάναις τής Μονή,ς
  τό Ήγουμενοσμμβούλιόν της,
  (.4 την έλτιίδα 6τι τό Κράτος
  θά έφρόντιζε διά την σκυρό-
  στρωσίν,της. Καί πρέπει νά
  γίνη κ Οτο, επαναλαμβάνομεν
  τό συντομώτερον. Διότι ή 6
  δος ούτή δέν θά έξυπηριτήστ]
  μόνον την Μονήν καί τα πέριξ
  γωρία, άλλά θά συμ βάλη κα1
  είς την ανάπτυξιν τοθ έσωτε
  ρικοθ τουρισμοθ.
  ΟΣΙΤΟΪ.
  Είς προσφάτους δηλώσεΐς
  τού ποός Αθηναϊκήν συνάδελ
  Φόν, ό ύπουργός τής Γιωργί
  άς κ. Κυριακάς εδήλωσεν δτι
  ή Ελλάς άν θέν ίίμπορθ νά
  καταστή αΰτάρκις είς σιτηρά,
  δύναται δμως ασφαλώς νά
  αυξήση την παραγωγήν της
  τόσον, ωστε νά καλύπτη τα
  τρία τέταρτα των άναγκων
  ής. Ή δήλωσις είναι έξαιρκ
  ικά ευχάριστος. Καί διότι ά
  ποτελεΐ μίαν επίσημον διαπί
  στωσιν ώς πρός την δυναμικό
  ητα τής παραγωγής μας είς
  σιτηρά, άλλά καί διότι πι
  όσμβν βτι μετά τή ν έπίοη
  μόν αυτήν όμολογΐαν, θά λη
  φ9ο0ν καί δλαέκεΐνα τα μέτρα
  χάρις είς τα ό πό ι θά αύξη
  θβ ή σιτοπαραγωγή μας είς
  ό ανώτατον δυνατόν βριον.
  ***
  ΑΠΟΑΟΓΙΖΜΟΙ.
  Ό Ιμφύλιος πόλεμος τής Ί
  ικανίας 6πολογ(ζεται Βτι έστοίχι*
  σι μέχρι σήμερον περί τα 50 δισε
  χατομμύρια (σπκνιχάς πετοέτας.
  Δηλαδή κερί τα 750 δισεχατομμύ
  ιΐα ελληνικάς Βραχμάς. Κ»ί αύτά
  ώς πρίς τάς υλικάς ζημίας, χωρίς
  νά υπολογίσωμεν την αξίαν τβν άν
  θριοπίνων θυμάτων χαί τάς ηθικάς
  ζημίας. Έπτακόσια πενήντα δισε
  χατομμύρια δραχμών έντός δια
  στήματος έννέα μηνβν. στοιχίζιι
  είς έμφύλιος πόλεμος περιοριζόμε
  νος είς τα σχετιχβς σιενά δρια
  μιβς χώρας. Είναι ι&χολονχατό
  πιν αύΐοθ πιστεύομεν νά φαντασθΐ
  καθείς πόσα ίλιγγιώδη κοσά θά
  στοιχίση χαί πόβας τεραστίας χά
  ταστρβφάς θά επιφέρη είς ιόν χό
  σμόν Ικας νέος πανευρωπα (κός, ή
  μάλλον παγκόσμιος πόλεμος. Ή
  ανθρωπότης Εάν θά δυνηθή κοτέ
  κλέον ν' άνβρρώαη έκ τβν τρακμά
  των πεϋ θά τής έπιφέρ,. Καί ό
  πολιτισμίς άοφβλβς θά
  •ι Ι
  Γ
  ίΐ!ΐ
  1
  ΛΠΟΡβΟ!ΙΓ
  ΠΟΥΛΛΚΑΚΗ.-Σήμερον τό άρ
  οτούργημα: «Ή άόρατος άκτίο».
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό άριοτούρ.
  γημσ «ΓυναΓκες πολυτελείας.
  Σημ. Δευτέρα, Πίμτιτη, Σάββι
  χον είς τάς 6 μ. μ, άπογευματινή
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον τό αύτο
  τελές Εργον «2ον Γραφείον κατασκ
  πείας» καΐ τοθ έπεισοδιακοθ "Τι
  φάντασμα τοθ αέρος τα έπεισόδι
  3ον, 4ον καΐ δόν.
  ***
  — ΙΙΙΜΠΙΙΝΜ!
  ΠΠΥΛΑΚΑΚΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  *Ένα
  Η ΑΟΡΑΤΟΣ
  ΑΚΤΙΣ
  Μέ πρ«ταγωνΐστή τον
  ΜΠΟΡΙΣ
  ΚΑΡΛΩΦ
  Μιβ συνταρΜΜτΐΜή ΙστορΙα
  ενός επιστήμονας.
  ΤΗΝ ΠΙΜΠΤΗΝ
  "Ενα κινηματογραφικό
  μεγαλβύργημα.
  Τό μεγαλειωδέστερσ
  πολεμιχό φ(λμ, τ* πεισ
  πκΒητικό δρωτιχό ρνμαν
  «ΡΕΤΙΣΜΟΣ
  ΣΤΙ ΣΙΜΑΙ»
  Μέ χον αγαπημένον τβν
  ΚΟΥΠΕΡ
  κ«1 την μεγάλην χαλλιτέ-
  χνιδα:
  ΕΛΛΕΝ ΧΕΤΖ
  Η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ
  (τοδ μαιευτηρίου τήι Εας
  "Ελΐνας Βενιςέλβ») Δνϊς
  ΚΑΤΙΝΑ Ν.
  ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ
  δέχεται τάς ίιητίκβυς
  *,ν τ§ ·1κ(α της όδός
  Λασι,θίβυΒαλιδ*—-Τζαμί.
  Όραι ΙηιβΜέψενν ι9—12
  3—7.
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι πβραλαβαι*.
  Νέα ύφάοματα.
  Νίοι μσδϊρνσι χρνρκ-
  τιομοί.
  ΑΙ τιμαί μ«£ ·1ν· «Ι
  χαλύτΐραι.
  Α ΒΕΑΙΣΙΑ Μ
  Μανί
  ΜΑΗΟΑΒΪ Γ Κ Ο ΗΙ
  II
  ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΜΎΧΙΑΤΡΟΣ
  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΟΣ
  ΔΗΜΟΖ. ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  Αέχεται έν τί) <ατρε(φ τβν> «*·$ Πειρβιδς Ι7δ'
  ΑΦΗΝΑΙ. Τηλ. 52.379
  Μιά ττεντάριορφη
  είς £να τόπον μυστηρίου
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ_ΖΩΗΣ
  Τοθ ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ
  85ον
  —"Ας χένωμι, λοιπίν, μιχ 8ο
  κια*;, εΐηι ή 'Αγιάτ», μπροστά
  ατό κτωμχ τής γυναίκας πού
  ίγαηοθσι χαΙ θϊ δ$ς πίοο μέ μι
  αιϊ?. Νί χύιταξί μι, λοιπό»!
  Μέ μιά άπίτομη χίντ)σι ή Ά
  γΐάα*. ιπέταξι τόν μανδΰ-χ πού την
  ίκζλυπτΐ χαΙ στζθηχι μπροστά
  χχτινοβολοθσα άπό ώμορ?ι£. Τό
  δωμάτιον άΐτροψι άπο την λευ
  χοΊητα τ&Ο δέρματός τη(, άπό τί
  μβγνή'η των μχτικν της, άπί
  την άγαλματώΐτ] Ινδβξή της χορ
  μοαταοιά.
  Ό Λιό άφησι !^« έιχιφώνη
  μα εκπλήξεως χά Ι τρόμου χά
  τα χέρια τού ηοΰ ή«ν μίχρ
  ·<1ς στιγμάς ικεΕνης σφιγμένα ο γροθιές παρέλυσαν. Καί αιγΐ α γΐ ή ΙχπληςΊς τού μιτιβίλλι ιο οέ θαυμαβμο. σέ συμπάθιιβτ ΐέ πάθο... 'Ετ,ώ χαταλάδαινα χαλά οί ποΐ3 θέσι βρέθτ,χε ό Αιό, γικτΐ χι' έ"· ώ ιΐχα βρεθ^ στή δική τού Καί τώρα άκόμη πιϋ την Ι'λιποι 'έν μποροθοα νά οαγχρατήσω τ πάθος μοί/. Ή ζήλεια χατέτρωγι <ή χαρδιά μσυ. θ) ήμοιιν άξιο νά Ιπιτΐθω ακίμη χαΙ Ινιχντίο' τιθ Λιο, τιθ ποϋδιοθ μου.,.Ή ώ μορφιά τής γυναίκας αυ<1[ς π» ρέλυε την ήΐιχή άντΐβτασι χαΙ τβν πιο (οχυρόν άνθρωπον. Κα δμως σονΐχρατήίίην. —θιέ μου, άδουσα τόν Αε νά ψ θυρΐζη· Μά ιίσχι γυναΖνα γιά άγγελος; —Είμαι γυνοΐκατ, μιά σβστή γυνΐκοτ, τοθ άπί^νΐηβε ΕΚΕΙΝΗ καί εΐυαι ή Ιδιχν) οβυ γυναΐχα, Καί χαΡώ; μιλοίσι ή Άγι άοοα ήνοιξε τή» άγκαλιά χ-ς χαΙ τοθ χαμεγλαοε. Ό Αιό την χΰτ· σ»ξι, την ξαναιύ:ταξε χαΙ οιγά ίΐγβ, χβρΐς να/ά θέλη προχω ροόσε πρός τό μέρος της. "Εξα φνα τό μάτι τού Ιπεσ» οτό πτωμο ς Ούβτάνας χβί Ινα ρΐγο διί τριξι τό σβμά τού. —Μ* πβς μπορω νά σέ άγχ» λιάσω; τής ιΐπΐ. ΕΙοαι φίνιοοα —Δέν είνε τίποτα άφέντΐ) μου τοθ άηήντΐ]αι· 'Αμίρττ,σϊ γιά σί νοτ, γιατΐ σέ αγαπβ. Ξιχααι τέ άμάρτημα χαΙ Ιλα οί ήν άγχαλιά μου, άγαπημίνε μου. "Ελα! Ή φωνή τ-ς ήιαν σιν χ·)άΙ'5τ) μα ηουλιοθ, σίν άεράχι πού πιρ απο τα φυλλ»ματ« των δέν δρων, σιν χρυστάλλινο νερό ποϊ ρΓχνιι ί θιός στιΰς άνθ(ώιΐου;. "Ηιαν τρομερο χαΙ δι ως «λη θ.νο β5ιο πιύ ιίδα. Σάν τρκλλδς ό Αιο Ιπεσε στήν «γχαλιά τ μπροοτά οτό κτβμκ τ^ς 06 ηα νας κου ή'αν άχομη ζισΐό. ΚαΙ ίέν μπορω νά χατηγορήαω τόν Λεό γι' ούτό πεΰ Ιχαμι γιταΐ χαΙ δ) χβΐ κάθε άλλας άνδρας ϋά Ιχαμνε τό Ιδιον.Ή χαλλονή ττ)< ήιαν μεγαλιΐτερτ) άηό την χαλ λονή Β?ω' μαζί τβν ώοαίων γυ ν» ιχ6ν τοθ χίομου *Η«ν μιί δπιρφοαική ώιορφ ά π(ύ διχνώτι ζι τούς άνθρώιτους χά Ι παρέλυι χίθε ήθική «ντίδρασι. Τού; ιίδα άγχαλΐασμένους χά! τα χιίλη των ιΐχαν ίν<βθ$ σέ Ινα μιγϊλο φ:λί. "Εξαφνα μέ άπότο φιδίαια χίνησι, ή Άγιάαα ά πιοπάσθ») άπο την άγχαλΐα. τού «αί τοθ 11 ΐΐι μέ Ινα θριαμδιυτκ' γέλιο. (συνεχ(ζεται) Εν« «βλύχροτβν Εργβν. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΙΟ ΟΕΙΡϋΑΙΟΚΙΝΠΙΙΝ ΑΐΙ "ΑΙΡΟΙΟΑΙΣ,, •α Άναχε,ρεϊ ({ 'Ηραχλεί Ικ*·—* ΚΥΡΙΑΚΗΝ 9ρέ&» κατ' εύβεΤαν ΠΙΙ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ κρ«ΙΡ<· Ιιηινε—, Χανιά, Πιιρεπΐ, ΣΒρ·ν, Πίρσγ, Νϋ·ν. Ν>«««ορ«1·ν ΑΙΝΑΡΑΑΚΗ
  Τ,Χε·. 1—41
  ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 6 11—Δοσις 6 46
  ΤΟΞΕΚΑΠΕΛΛΟΜΑ
  ΚαΙ τό ξεκαπέλλωμα λοιπόν επί
  τάπητος; Αύτό, τώρα καΐ ήμέρες,
  Εχουν ύπ' δψιν των, οί ΆΘηναΐοι
  βημοσιολόγοι. ΚαΙ μάλιστα μέ πλη.
  θύν έπιχειρημάτων υπέρ τοθ ξεκα-
  πελλώματος.
  Βλέπετε καΐ έδω άνεκινήθη τό οί
  κονομολογικόν πρόβληιια: Ή έθνική
  οίκονομΐα, ζημιώνεται σοβαρώς μέ
  τό ξεκσπέλλωμα. Ποίος δμως δεν
  μας λέγει δτι μέ την διατήοησιν
  τοθ καηέλλου 6έν ζημιώνεται καΐ
  ή άτομΐκή; ΟΙ δημοσιολόγοι τουλά¬
  χιστον Ισχυρ'ζονται ΰτι 8να καπέλ·
  λο δέν ϊχει πάντοτε την άξ(α ποο
  πρέπει νά Εχη, ΚαΙ άναγκσζεοθε
  νά τό στέλνετε κάθε τόσο εί^ τόν
  καθαρ στή..,.
  •Αλλ' δς Ελθωμε κσι είς τούς
  αρακτικους λόγοι,ς. ΚαΙ αοτοί, κα-
  τά τούς Ιδίους γράφοντσς, είναι υ¬
  πέρ τοθ ξεκαπελλώματος, Πρωτα-
  πρωτα «λλεΐψει καπέλλου άποφεό·
  νετε τις άνεπιθυμητες έκεΐνίς—καΐ
  Ολως διόλου κατα συνθήκην—κα·
  πελλαδοθρες. Κατά δεΰτερον λό¬
  γον παύετε νά όσχολί]οθε κάθε τό
  σομέ τό καπέλλο σας ή τό καπέλ-
  λο τοθ γείτονος. Διότι συμβαίνη
  πολλάκις δχι μόνο νά ξεχνατβ τό
  κστΐέλλο σας—καΐ νά τό χάνετε κά
  τΐοτε—άλλά καΐ νά τό άνταλλάσετε
  ίσυναισθήτως μέ τόν πρώτον τυ¬
  χόντα πού ουμβαίν&ι νΛ Εχη τό Τ·
  Βιο κεφάλι μέ σάς.,,. Άλλως τε
  χωρΐς καπέλλο άνταποκρΐνεοθε,
  συν τοίς άλλοις, κοΐ πρός ώ^ισμέ
  νους κανόνας τής όγιεινής.
  ΚαΙ Κως ίδΛ μέν τα πράγματα
  πάνε κσλ*. Ιδού ομως 6π ίνατς
  'Αμερικανός Ιατρός, 4πό τούς κσ
  τέχοντος λέγει παγκόσμιον φήμην,
  τάσσεται, άρχΐζων φυσικά πρωτα-
  πρωτα άπό την ύγιεινήν, εναντίον
  τοθ ξεκαπελλώματος. ΑΙ άτμοσφαι
  ρικαΐ μεταβολαί έπιδροθν ώς [σχυ
  ρίζεται όλεθρΐως επί τής ύγιεινής
  τοθ κεφαλιοΰ. Βεβαία ή επίδρασις
  αυτή συμβαΐνει νά είνε μεγαλυτέ
  ρη είς τούς φαλακρούς καΐ τούς
  Εχοντος όπωοδήποτε ωραίαν κό
  μην. Πάντως καΐ εί νέοι δέν δια
  τρεχουν όλιγωτέρους κινδύνους
  καΐ μάλιστα κινΡύνους.... τρέλλας
  λόγφ τής άμέσου επιδράσεως επί
  τοΰ νευρικοθ συστήματος τοθ ψύ
  χους ή τής Θερμότητος, αναλόγως,
  'Αλλά τί τα Θέλετε; Τό ξεκαπελλω
  μα Εγινε μόδα. ΚαΙ κάθε μόδα, ά
  σχέτως βαθυτέραν λόγων, εΤνε κά
  τι πού δυοκόλως πολεμεϊται ή δέν
  πολεμεϊται διόλου. Τό μόνο δυσά
  ρεστο κατά την γνώμη μου είναι
  ότι οί ξεκαπέλλωτοι κατά Ενα μέ
  γα μέρος διαιηαοθν σφθονα μαλ
  λιά. ΚαΙ 'δταν φυσδ — έπικαίρως
  — νοτιά τό Θέαμα τής κιφαλή,ς
  τους δέν είνε καθόλου έποικοδομη
  τικόν διά την δημοσίαν αΐοθητικήν.
  έ· "Αλλας
  —Ζιθγος νβονύμφΜν.... 475
  κιλΔν.
  Ι|(αν δΐίψικσ.ν τής γνώμτ,ς 8τι
  οί ευτυχίυτεροι γίμοι γίνονται μι
  ταξυ ατόμων αντιθέτων χαραχτ
  στιχ&ν αποτελεί άσ^αλδς τό φ·»ι
  νόμενον τοθ ζιύγους Οΐώρθ: οί νι
  ίνομφοι ζυγίζουν μίζί.,. 475 χι
  λά, δηλβδή πΐρίπου ήιισυ τόνο
  Τό ζιθγος τ»ν πρβτοφανοΡς π
  χους συζύγω* διέρχεται τώρα τδ'
  μ«]να τοθ μέλιτας είς τό Λ-ν5ΐνον
  Κλχϊ την ημέραν τής|4φίξιώ(
  έ χ. χαΐή χ. Οίώ;θ μέ πο'ύ/ χι
  πον χατώ?θ»σχν νά ιθ ;ουν ξενοδ
  χιΐ2ν διά νά τεύς διχθξ: οί ξινο
  δόχοι έφο6;0ντο ϊ:ι θε Ιΐπχζαν τί
  κριίβίτι 5κό τό δαρος των. Τέλο
  κύς Ιδέχθτ] Ινας έξ αύτΟν δηδ τδ
  δρον 5ει θά υκίγραφον δήλω
  διά τής οποίας θά δπίαχοντο Βτ
  δέ> θά εζήτουν άποζημΐωοιν ι!ι
  περίπτωσιν χαθ' ή» θά έπάθαινα'
  χανένα άτόχημα ιξ &ηοχ«ρήοι<» τοθ χριββχτιοθ. *** —Τα «αλάτια ενός μαΐ|α ραγιά. Ό ήγιι,ώ^ κ ο Χαΐντεραμπατ 6 πλουσ'ώηρες δνθρω^ς τοθ χέ αμου κ Ο δκο(ου πρό ήμιρ»ν έυορ τάοθ- μιγίλοπριπ6·ς τό Ιωβηλα Ιϊ* γνωρΐζιι τί νά κάμη τα π*λά ιια τού: Ιχιι 36. Είς Ι/α άπό τα άνάχτορα β6το, τό πολυτιλίαπ δλ«ν χατοιχιΐ ηέντι ημέρας μόνο χνά πίντ») Ιιη, Β τα ν κράχιιται νι) τοθ άνταποδώοη την ίπΕαχιψΐ αντιδοσιλευς τ&ν '1<δι6ν. Οί έοω τεριχοΐ ι Ιχιι τοθ άναχτδρου τού τού άκοτιλοθνται <χ γλυπτοθ μαρ μάροιι χαΙ ξύλευ, τα πλείστα επι κλα είναι δίρα £ύρωπα(α>ν μόν α
  χδν ή αουλτάνων %ί Ανατολή;
  Οί πΐναχες, τα χοσμήματα χά Ι τα
  οχεύη τοθ άναχτόρου ϊχουν αξία
  Εύο πιρίπου διοεχβτομμυρΕαιν δρβχ
  μ* !.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ1 παρά την λεο
  φόρον ΚνωσοΟ οίκία νεόκτιστο
  άπαρτιζομένη έκ 4 δωματΐων. κοι
  ζίνας καΐ λοιπων χ.ρειωδων, ήλε
  τροφώτιοτος μεθ' ϋδατος, Πληροφι
  ρΐαι ο Καφενειον Μινώα· Α. Μα
  κομανωλάκή.
  ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑ1 ή δίσποινΐ
  Ρ. ΣιγιερΙδου νά διέλθη έκ τοθ
  Ταχΐμεΐου.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ..ΑΗΟΙΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙ ΣΗΜΑΙΑ"
  Γκάρυ Κβδπερ, Έλλεν Χέϊζ.
  ΛΑΊΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ --
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  'Υτϋθκαταστήματα καΐ ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις της Ελλά¬
  δος καί τοθ Εξωτερικόν.
  Ταμιευτηριον χαταθέσεις έν δψϊΐ
  καί επί προθεσμία.
  Δανεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  "Εκτέλεσις κάοης φύσεως τραπεζικί,ς (ρ
  γασΐας υπό συμφέροντας ορους.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Κανονισθείσης ύ«ό τής Σεβαστής Νομαρχίας
  τής τιμής των Ιϋτ' ίλαιολάΐου άναμΐΜ,θιντων
  Σ«ορελα(«·ν κέ αναλονίαν Αταμ(ξιε·ς είς 100
  μ<ρη Σνοριλαίου, 17 65 μ·ρη καλοθ βρεοσΐμου έλαιολάδου, «ρός δρακμάς 33.10 κον6ρικ&ς καί 34.80 λιανικβς «ωλοθνται ταθτα ά«ό την αποθήκην ΝΙΚ. ΓΙΑΛΕΡΑΚΗ χονδρικώς καί υπό δλα τα «α«το«ωλ·ϊα καί Πρατήρια τα λαβόντα σκιτικήν όΐδιιαν «βλήσΐως άναμιμιγ μάννν Σ«οριλα(ων λιανικώς. Ι ΤΟΥΒΛΑ 2ΤΕΡΕΩΤΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΗΝΑ ΕΙδονοιΑ τούς βν6ιαε>ερομάνους δτι τα τό¬
  σον ννΜστά διά την στερεότητα καί άντοχήν
  τ«ν τοθβλα τοθ ΈργοστασΙου μου, «αρά τό
  Άτσαλινιο. 8ά «ε«λο(}νται >1ς τό εξής -ρός
  300 Ιρακμάς την ΗΐλιάΒα.
  ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
  ΑΥΟ ΑΔΕΛΦΟΙ
  ΑΤΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  Τοθ Προοΐίέρ Μεριμε,
  217
  —ΈΧα μαζύ μου στή Ροσίλ
  λη, ΐνεγε ό Μβρζύ. ΈλπΙζω
  π©ς οί βολοφόνοι βέν την κυ-
  ρΐευσαν άκόμη Έλα νά κά
  νΓ<: νβ λησμονηβπ" ή άποστβ- σία σου, ύπβρασπ ζονας σύ- τό τό τελευταΐο «ροπύργι τής θρησκβΐας μας. —Καί τί θά γΐνω έγώ; 6λε γε ή "Αρτεμις. —Παμβ χαλύτεοα στήν Γε μαν(α ή στήν Άγγλΐσ, άτιήν τησβό Ζόρζ, ίκβΐ τούλάχιστ οθτε Θ0 σφάξουμβ ουτβ θά σφαχθοθμβ.... Αύτά τα σχέδια βέ« πραγ αατοποιήθη<αν. Τόν Ζόρζ τό Ιβΐλαν φυλακή γιατΐ παρήκοι σε στόν βατσιληά καί ή κόμη σα άπό τό φόβο μή άνακαλι «θ?) ό έραστής της 8έν συλλι γΐζονταν πιά παοά μόνο πΛ νά τόν φΒυγατίση ά«ό τό Π; ρΐσι. ΚΒ'. ΟΙ -ΥΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ Μ4.σα σέ μιά ταβέρνσ, οϊΙ δχθες τοθ ΛβΙγηοα, σέ λΙ>η
  Απόστσση άπό την Ό,-λεί
  <αταβα(νοντας ιιρός τό Μ»ιω ζανσύ, ένας νέος καλόγεοος μέ σκοθρο ράσο κσΐ μέ μβγά λη μισοκατΐβσσμίνη κου<ο0 λσ, κάθονταν μτιροστσ σ' ενα τραπέζΐ' τα μάτια τού ήτα ιΐροσηΚωμένα στή σΰνοψή τού υ έ παοα&ειγματική κροσοχή άν κι' εΤχε διαλέξβι μΐα γω ν!α κάηως σκοτεινή γιά ο ά βασμσ. ΕΤχε στή ζώνη τού να κομβολόγι, πού ο{ κόχκο τού ή τα ν πιό χονοροΐ άπό π οιστερίσια σύγσ, κι' άφθονα μετάλλια άγ'ων κρεμασμένα στό ϊδιο κορδόνι Αντηχοθσαν οέ κάθε κΐνηση πού εκανε Ό τα ν σήκωνε τό κεφάλι γιά νά κυττάξη πρός τό μέρος τή πόρτας, οιέκρινε κανένας Ινα «αλοκσμωμένθ στόμσ, στολ σμένο μ* ίνα καλοστριμμέν μουστάκ', καί τόσο κομψτ3, κου θά τιμοθσε κι' ενα λοχαγό Τα χέρια τού ήταν κάτασπρσ τα νύχια τού μακρυά κα( πε ριποιημίνα κα( τΐποτε (έν ί κέδειχνε κΔς ό νέος άοβλφός κατά τή συνήθβια τοθ τάγμα τος τού, μβταχειρ(σθη<ε ποτέ τό λισ'/Άρι ή τό οΐκρανο. Ισυνβχΐζεται) ιΜΙΝΩΑ' Άρι6μ&ς 221 ΣΗΜΕΡΟΝ Ή ΓΥΝΑΙΙΕΣ Ο ΟΛ Υ ΤΕΛΕΙΑΣ Πρι>τ«νΜνιοτβδν:
  Ρούμκ» Κίίλΐο
  Ντίκ Πάοχελ
  Γλυκεια μουσική χ«1 τροτ·
  γονδικ. ΰκυμβίαιαι μκ«λίττ«,
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Ι Ό χινηματογραφιχό;
  κολοοσές:
  ΟΙ
  ΓΙΓΑΝΤΑ
  τής όΒονης:
  τόν
  ιιβλλιτίχνη
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Άφίχθη έξ Αθηνών
  ή Δνΐς Ελπίς Δ. Χαραλαμπάκη
  κομμώτρια.
  -'ΑφίχΘη έξ 'ΑγΙας Γαλήνης 0
  κ. Σταύρος Ηλ. Μαμαλάκης έμπο.
  ροβιομήχανος.
  — Διήλθε, ποοχθές τής πόλεώς
  μας δι' Αγ. Νικόλαον μετά τής
  κυρίας τού. ό μηχανικός κ. Ί. Κο.
  τά<ης. ., ,.., —Διήλθον ίπίσης δι Αθήνας οί κ. κ. Δαμηλάκης φοιτητής έζ 'Ιερα πέτρας, Γεώργ. Κανούπης τοθ Συ. νεταιρισμοθ Ντοματοπαραγωγών Ιεραπέτρας καί ή Δνΐς Καλλιόπη Κορωνάκη μοδίστα έξ Αγ. Νικο. λάου. —Διήλθεν έπίοης διά τόν γείτο. να έξ "Αθηνών ό κ. Έμμ. Σταρας άνπσυνταγμστάρχης έ. ά. **^· Γύρω στήν πόλι μας. Είς ενίσχυσιν των ένταθθα συνερ γβΐων τεχνιτων των εργαζομένων είς τόν ραδιοτηλεγραφΐκόν σταθ· μόν αφίχθησαν πρό ημερών καΐ δλ λοι τεχνίται. — Οΰΐω άντΐ τοθ »ΐροβλεφθένος διά την αποπεράτωσιν, αρχικώς, χρονικοΰ διαστήματος, ηοκεσαν πό λΟ δλιγώτεραι ημέραι καί είς τρό¬ πον ώστε δχι μόνον αί έγκαταστά- σεις τοθ πομπυϋ να Εχωσιν ήδη περατωθή άλλά καί αί τοθ δέκτου. —Αί γενικαΐ δοκιμαί έκπομπης καί λήψεως ήρχισαν ήδη καί συνβ- χΐζονται επιτυχώς. —Κατ' αύτάς άναμένεται καί τό υπαλληλικον προσωπικόν μεθ' 8, έντός τής εβδομάδος πιθανώς, ό οταθμός Θά τεθή είς χρήσιν τόϋ κοινοθ, —Ζυνεργίΐα τοθ Δήμουέπισκ&υά ζουν άπό προχθές την πρό τής οί κίας τοθ κ. Άρ. Μιχελιδάκη πάρο δόν. —Ώς γνωστόν έν τί) οΐκΐςτ ταύ Π Θα φιλοξενηθή ό πρίγκηψ Γεώρ γιος. κατά την διήμερον παραμο νήν τού ενταύθα οικογενειακώς. —Ό ϊρανος μβταξύ των έκπαι δευτικων τοθ ΝομοΟ Ηρακλείου υπέρ τής ΈΘνικτ]ς μας ΆεροπορΙ άς ουνεχίζεται. — Παραλλήλως όποδεικνύεται δτι Επρεπε νά εκδηλωθή παρομοΐα <χ μιλλα καί μεταξύ των ενταύθα α λ. λων υπαλληλικον κλάδων, εάν βε βαΐως τοθτο δέν άπετέλεσεν είσέτι αντικείμενον συζητήσεως μεταξΰ των. —Πληροφορούμεθα ότι τό Γυμνά οίον θηλέων πρόκειται κατ' αύτάς νά έκδράμρ,! είτε είς,Άρχάναις. εί τε είς Ρέθυμνον. —Ή έκ&ρομή οϋτη έκτός τοθ ψυχαγωγικοθ χαρακτήρος της Θά αποβή ώς ύποστηρίζεται πρός δφκ λος των μαθητριων καΐ άπό καθα ρως διδακτικής απόψεως. —Ή προσφορά έλαιολάδων κα τόπ ι ν τής διαβάσεως είς την .κατα νάλωοιν των σπορελαΓων βΤνε τάς ημέρας αύτάς άφθονος. —Αρίστη δέ ίπίσης είνε καί ή ποιότης των. —ΚαΙ τοθτο λόγω τής καλής ύ ποδοχής τής οποίας Ετυχον Τα σπορέλαια έκ μέρους τοθ κοινοθ, —Ή πρώτη ζέστη τοθ Απριλίου δύναται νά πβ κανεΐς ότι ήρχισεν άπό τής χθές. —ΟΙ ίχθροΐ λοιπόν τοθ καΰοω νος— διότι ύπάρχουν καί άπό αύ τούς—έκβηλώνουν... ανησυχίας, —ύΐδομένου μάλιστα δΐι κατά τάς προβλέψεις των καιροσκόπων τό έφετεινό γενκώτερα καλοκαίρι Θά είνε βαρθ. —ΑΙ αϋτοκτονΐαι μέ δισκία κινί νης συνεχΐζονται καί είς την νήσον μας ή όποΐα άπό δσα γνωρίζομεν σχετικώς ύσΐέρησιν τελευταίως είς τό... ρεκόρ αύτό, —Την συνέχειαν ταύτην παρου σιάζει έν προκειμένω ή μοδίστα Μαρίκα Κοκολάκη έξ ΆγΙου Νικ· λάοι,. —Ή όποΐα κατέπιε σαράντα όλό κληρα κοιφέτα κινίνης. —Τό ίλατροτραγικόν έδώ είνε δ. τι πολλοΐ έλονοσιόπληκτοι στεροθν ται σήμερον καί ενός κουφέτου είς τινάς μακρυνάς περιφερείας. —Κινηματογραφικόν γεγονός εί νέ ή αθριονή προβολή των άθτνά των α'Α6λ(ων» είς τό κινηματοθέα τρον «Μινώα». —Ό «Άποχαιρετισμός τής ση· μαΐας» είς τό Θέατρον Πουλακάκη είνε τό Ερνον τής εβδομάδος ποο θά σημειώση -ασφαλώς καί αύτό πιέννες. ο ΡΙκορηρ ■Ρεσιτάλ πιάνου τοθ κ. Γ, Πλάτω.ος. Τό ερχόμενον Σάββατον (17 *Α· πριλΐουΐ καί ωοαν 7.30 μ. μ. ό κ. Γ. Πλάτων δίδει ρεσιτάλ πιάνου είς την αίθουσαν Πουλακάκη. Αύ την Την φοράν τό πρόγραμμα τής συναυλίας τοθ κ. Πλάτωνος είναι περισσότερον ενδιαφέρον, διότι πε ριλαμβάνει καί συνθέσεις των κ. κ. Αντωνακάκη, Πλάτωνος καί Ά/1 ε ξΐου. Ό κ. Ί:λ. Αλεξίου, ευγενώς συμτ>ράττων είς την συναυλίαν, Θά
  εκτελέση ο Ιδιος τό μέρος τοθ βιο
  λιοϋ .τής τελευταίως συντιθείσης
  σονάτας τού, Τό φιλόμουσον κοι
  νόν τοθ Ηρακλείου δένάμφιβάλλο
  μέν Οτι Θά τιμήση κα' πάλιν την
  συναυλίαν τοθ κ. Πλάτωνος.
  ΑΦΙΞΕΙΣ.- 'Αφίχθη έξ Άβηνών
  επί σειράν έΐών βργσοθβΐς είς τα
  αλοτερα κέντρα τής Πρωτευούσης
  ιρχιυάγειρος Πρεβεζδνος καί θά
  γκατασταθη άπό σήμερον είς τό
  ιέγα Ζυθεστιατόριον Διεθνές, 6που
  αί Θά παρουσιάση έκπλήξβις μα
  'βιρικής είς την πόλιν μας.
  ΤΑΒΕΡΗΑ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΙ
  Έναντι τής Παλαιάς ΝομαρχΙας
  ;αΙ παραπλεύρως τί|ς άντιπροσω*
  ιείας των σιγαρέττων Ζαπάντι, ήο
  ζΐσε άπό ημερών λβιτουργοθσα ή
  :αβέρνα «Ψήλορβίτηο τοθ ρέκτου
  . Ιωάν. Σκουλα. Τό φημισμένο ά-
  'ωγειανό ψηιό, τό κοκορίτσι, τό
  Ικλεκτό κρασΐ καΐ ή άκρα περιποί·
  ΐσις ύποχρβώνουν κάθε πελάτη
  μας. Δεχόμεθα παραγγελίας καί
  ι' οίκΐας
  Α
  Ι
  1
  Τ
  τ
  ύ
  Λ Π.Ό Ρθ Ω, Σ Ι 2
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΛΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  ΟΙ βοκιμές τοθ «Κουρέως
  τής Σϊβ'λλης»έπληα!αζαν πρός
  τό τέλος των. Ή Μαρία—"Αν
  τουανέττα ήταν πάντα πολύ
  άπησχολημένη καΐ πολύ άνή
  συχη. Θΐ ενεφανίζετο νέσ,
  θά ενεφανίζετο ώραΐα σΐόν
  ρόλο τής ΡοζΙνας; Ή πλα-
  τεΤα, αποτελούμενη άπό Φΐ·
  λους άπαιτηπκούς, ΘΛ έχειρο-
  κροτοθσε τό παίξιμό της ή* θά
  τό ίϋησχεν έρσσιτεχνικό; Πά
  ράξενες σχοτοθρβς γ,ά μΐσ
  βΐσίλισσοΙ ΚαΙ γιατΐ ή κυρΐα
  Κσμπάν, μέ την οποίαν έκρό
  κειτο να κάμη τίς ηρόβες, άρ
  γοθσε τόσο πολύ οήμερσ;
  Επί τέλους νά την. Άλλά
  τί συνέβαινεν; Έφαινόταν τό¬
  σο άλλόκοτη κσΐ τόσο ταραγ
  μένη. Ή Μαρία—'Αντουανέτ
  τα την έρώτησεν άμέσως. Ή
  άΚλη δμως βέν έμιλοθσεν. Έ
  βίησε νά την πιέση άρκετήν
  ώρα ή βασΐλισσα γιά να άρ
  χΐση μέ σιγανή Φ»νή νά 6ιη·
  |
  Ό κοσμημστοπώλης τής ού
  λη, 6 Γερμσνοεβραϊος Μποΐ·
  μβρ, εΤχε πάη χθές στό σπΐτι
  της. ΤΗταν εξαλλος »αΙ σα
  οτισμένος κ* εζήτησε νβ γ(·
  νη άμέσως δεκτός είς άκρόα
  σιν άπό ιήν βασΐλισσα γιατΙ
  εΐχε νά (ής μιλήση γιά απού-
  οαΐα ύπόθεσ . ΚαΙ ΰστερ' άπό
  τιολλ,ούς Βισταγμούς ό κοσμη-
  μαΐοπώλης διηγήθη σΐήν 6μ·
  πιστη ιής βασιλΐσσης μιά 1·
  στορΐα άπό τίς πιό παράξενες
  καί τίς πιό μπερβεμένες: Πρό
  ιιηνών ή βασΐλισσα εΤχε βάλη
  χ ά ποίον νά τής αγοράση μυ·
  στΐκά άπό τό κατάσ ημά τού
  ίνα πολύτιμο περιοέρα Ον ά
  οσμάντων, τό οποίον θα τοθ
  έπλήρωνε οέ Βόσεις. Άλλά ή
  προθκσμΐα τής πρώ'ης δόσε-
  ως εΐ<ε περίση πρό πολλοθ καί β*ν ιΐχε λόβη οδτε έ^α τάλληρο. ΟΙ πιστωταΐ τού τόν έπΐεζαν, εΤχβν απόλυτον άνάγ κην χρημάτων άμέσως. Πω<; Τί; Ποία βιαμάντισ; Ποιό περιβέραιο; Τί ήταν ού τή ή ΙστορΙα ττ)ς κρυφίΐς άγο ρθς κοΐ των δόσεων; Ή Μα¬ ρία—-'Λντουανέττα ίέν έκατα λόβαινε σιήν άρχή. Μήπως επρόκειτο γιά τό θαυμάσιο πβριβέραιο πού εΐχαν συνθίση ό ΜηαΤμβρχσΙ ό συνάδίλφός τού Μποσσόνζ μαζΐ μέ τόσο φΐνο γοθστο; "Αν *πρό<§ιτο γι' σύτό, βέβαΐσ τό ήξβρΒ.Τ^ς τό προσεφέρον ήδη έπανειλημ μένως γιά Ινα έ<ατομμύοιο έξακόσιες χιλιάββς λΐρες. "Η θβλε πο>ύ Φυσικά, νά άγορά
  η αύτό τό θαΓμσ, άλλά ο( ύ
  πουργο! έμιλοθσαν διαθ'ώς
  περΐ ελλειμμάτων κα( δέ» ήθε
  λάν νά τί)ς δώσουν χρήμα·α.
  Πως λοιπόν αύτοΙ ο( άπατβο
  νες εΐχαν τό θρσσος νά λένε
  τιώς τό άγόρασβ καί μάλιστα
  μέ δόσεςΐ— κα( κρυφάΙ—καί
  βτι «ύ; ώρε'λε χοήματα γι*
  αύτό; Ασφαλώς κΑποια πβρΐ-
  εογη παρεξήγησ.ς εΤχβ μεσολα
  βήση. Άλλά νσ—τώρα έθυμή
  θη—πρό εβδομάδος (έν εΤχε
  λάβη £να παράξε^ο γράμμα
  Γών δύο κοσμηματοπωλων
  πού την εύχαριστοθσαν γιά
  κάτι καί τής 6γράφον γιά *α-
  ποιο πολύτιμο κόσμημσ; ΠοΟ
  ήταν αύτό τό γράμμσ; Είνε
  άλήθβια τιώς τό Ικοψ!. Δέν έ-
  διάβσζε ποτέ μέ προσοχή τα
  γράμματα πού τής έστελναν
  καί εΤ/ε καταστριψπ άμέσως
  έκεΐνη την έπιστολή μέ την ά
  κατανόητη πολυλογΐα της 'Αλ
  λά τί ακριβώς συνέβαινεν Τί
  τής ίζητοθσαν; Ή Μαρία—
  Άντουανέττα Εδωκεν ίντολή
  στόν γραμματέα της νά γρά-
  ψη δυό λόγια στόν Μπαΐμβρ.
  Ίοΰ ώριζεν ακρόασιν δχι γισ
  την επομένην άλλβ γιά τίς 9
  Αύγούστου. Δέν ή αν δα καί
  τόσο έττεγουσα ή ύπόθεσ ς αύ
  τοθ τοθ βΚάκαΙ Άλλωσιε ί
  πρετΐε νά άφιερωθβ άπβρΐσπα
  στη στΐς δοκιμάς τοθ «Κουρέ
  ως τής Σίβίλλη<». Στΐς 9 Αυγούστου ό κοσμη ματοπώλης Μπαΐμερ, χλωμός καΐ ταραγμένος είσήχθη στό διαμέρ σμα 6που τόν ανέμε¬ νεν ή Μαρία— Άντουανέιτα. Νευρική καί άνήσυχη, τόν έκά λεσε νά μιλήση. ΚιΙ ούτος αρχισβ νά δ ηγέται μίαν Ισ ο ρία πολύ σκοτεινή Τόσο πού ή βατσΐλισσα ένόμισε στήν άρ χή τ ώς εΤχε νά κάνη μ* τρελ λόν. Μιά κόμησσα ντέ Βαλουά —έλεγεν ο υιός— στενή φΐλη τής βασιλΐσσης.... —Π δι; Φιλή μοί.; Μά ■«(ώ Ρέν συνήντησα ποτέ γυνοΐκσ μέ τέτοιο δνομοΐ—'όν Βιέκο ψϊν ή Μαρία— Άντουανέττσ (συνεχίζεται) ΑΤΜΟΠΑΟΪ4 ΙΩΑΝ. Τ0ΠΑ Τό μεγαλοπρεπώς καί ταχύ- πλουν θαλαμηγον, ΕΛΣΗ ))Ξ= Ένκαινιάζει άπό τής προσεχούς Πα- ρασκευής 16 τρέχοντος τακτικά δρομο- λόγια Κρήτης—Πειραιώς μέ αναχώρη σιν άπό τό Ηράκλειον κάθε ΠΑΡΑ- ΣΚΕΥΗ βράβυ κατ' ευθείαν: "Αφιξις είς Πειραια Σάββατον λίαν πρωί. ΠρακτΜρ Ηρακλείου ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ε. ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΤπλεβΜνβν 5-41. Τό μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ Οίκονβνειακόν Ξενοδοχείον 'ΑΛΒΙΩΝ, Όόέιι *Ιι»ν< 10—Λληοι*στκτ« Όμονοΐα; 23-30» Τελείε,ς άνακβινισθέν, διαβέτει δ«μ«τιβ εύήλια, εύίερα καί κβλβ, έπιΐ.λ«μένα. Καθαρι·ηιτ« &· μεμκτον καί υπηρεσίαν ιψ·8νμ·τ*τιΐν. Α18·»σ«ν Ανε.ρονΙ|{. ΑΙ ΒΒαα)εΒ».τει«ι τιμαί Γο ξενοδοχείον «ΑΛΒΙΩΝ» διβνβύνιι αώτο- ,φθβύηνς λ νέο| Ιδιοκτήτης τοΐ) βυμπολ(τΐ|( μα( Ν. 1ΟΑΝ. ΒΥΔΙΑΝΑΕΗ£. Γ μ: ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ ΠοοκτικαΙ παβολονκοΐ γνώσεις Πνευμονία καί βρογχοττνεοπονΐα Δ'. Ή πνευμονία είνε μ!α άπό τάς νόσους πού λέγομεν κυ· κλικάς ημείς οί (στροΙ δηλαδή άσθένεια ήτις Ιχει διάρκειαν ή κάμνει τόν κύκλον της πε· ρΐπου έντός ωρισμένης χοονι- «ής περιόδου. ΔισρκβΤ έτιτά £ς ίννέα ημέρας ό πό τε καί συνΐθφς πίπτίΐ αποτόμως 6 πυρετός έντός μ άς νυκτός μέχρις ύποθερμΐας μέ Πρώτας κα( οΰια δφθονα, ίνΐοτι δέ καΙ μέ διάρροιαν. Ό ΤΓΟπος ούτος τής λήξεως των όξέων κοί πυοετικων φαινομένων τής νόσου λέγεται «<ρ(σις» <αϊ είνε 6 συνηθέστβρος διότι ύκάρχουν κα( ττβαιπτώσεις πού Βέν π{πτε> έτσι άπότομα
  ό πυρετόΓ, άλλά βαθμηδόν
  καί κατ' ολίγον εντός δύο
  Εως τεσσάρων ημέραν, όπότε
  <αΐ ό τβρματισμός τής νόσου λέγομεν δή έπέρχβται διά ύσβως». Έννοεΐται δτι μέ την πτώσιν τοθ πυρετοθ βέν έξαλεΐφβται άμέσως κα( ή ά¬ σθένεια διότι οί άλλοιώσεις ύ έπροξένησεν ή φλεγμονή των πνευμόνων θέλουν άχό· μη μερικάς ημέρας διά νά διαλυθοθν, νά άπορροφήση δή λάβη ή κυκλοφορή τα έξιορώ ματα πού εΤχαν φράξη τόν πνεύμονα κοτΙ έκομένως χρειά ζβται ό δρρωστος καΙ έπΐβλε· ψ ν καί θεραπείαν καί προφύ· λτξιν ολίγας ημέρας άκόμη. Πάντως ή άνάρρωσις είνε έν γένει συντομωτάτη. Τό εύ- ΐύχημα δέ είνε βτι, Αν καί τό νόσημα είνε άρκετά επι¬ κίνδυνον καί ό^ηγεΤ πολλάκις τόν αρρωστον Ιως τό κατώφλι τοθ χάρου, βπως λέγουν, έν βσω διαρκεΐ ή όρμή τού, έν τούτοις δταν ττέση 6 πυρετός καί συμπληρωθή ή άνάρρωσις δέν άφΐνει σπουδαΐας ζημίας ((ς τόν οργανισμόν ο δ τε απει¬ λάς διά τό μέΧλον βπως ή πλευρΤτις. Είνε Ρέ έξ Αλλου καί νόσημα ή πνευμονία, ίίς τό οποίον τόσω καλλίτερον άντέχει καί σώζβται ό Λρρω· στος βσω νεωτέρας ήλικΐας είνε καί βσω άκμαιότβρος καΙ πλέον άπβΐρακτος άπό ίνφυ λιστικάς άλλοιώσβις ό όογα- νισμός τού Είς την γεροντι- κήν δμως ηλικίαν η έκ πνευ- μονΐας θνησιμότης άνέρχεται ϊίς 50 ο)ο, βηλαδή άκό βύο πάσχοντας ό ένας είνε κατα- δικαΐσμένος, έστω δέ τοθτο πρός γνώσιν καί συμμόρφω· σιν των ξβμωραμένων έκεΐ- νων έβ^μηντάρηδων πού φΐ λοτιμοθνται νά ενδύωνται καί νά έκ'ίθενταΐ τόν χριμβνα ώ· σάν νά ήσαν ε(ς τό ανθος τής ήΧκΙας των, τα πουλάκια μουΐ Μόνον Μς μερικάς έπιΡηαΙ άς γοΐκπης ύπβρτοζικής, δ· ττως ή<αν ή άπαισΐας ανήμης έ<βΙνη Ισπανική τοθ ϊ918, συ νέβη ή πνευμονΐα (δχι πλέον γνησΐα αυτή έκ πνευμονοκόκ κου, άλλά σηψΐιμική έκ στρε· πτοχόκκων καί άλλων σηπτι- κών μιχροβ(ων) νά θερίζτι κα τα προτίμησιν, βπως ό πόλε- μος την νεαρόν καί άκμαΐαν ηλικίαν καί ν' αφήνη άπεΐρα· κτα τα σαράβαλα τής ζωής. ΆΧλ' αύτό είνε εξαίρεσις, ό δέ καών είνε βτι ή συνήθης πνευμονία μόνον διά την προ- χωρημένην ηλικίαν καΙ τάς έκ Φυλισμένας κράσεις είνε σο κΐνβυνος. (σ^νεχIζ6ται) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ,ΑΟΟΙΑΙΡΕΤΙΣΗΟΣ ΣΤΗ ΣΗΜΑΙΑ" Γκάρυ Κοΰπερ, "Ελλεν Χέϊζ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Τό Παντονωλιΐον τοθ Ιωάννου Πιρτσβλάνη καθιστόί γννστόν είς ιήν αξιότιμον καί «ολυ ■ληθή πελατΐΐα* τού δτι «αρέλαβεν Ιλαιό- λαδον γνήσιον 4κλικτ()ς «οιότητος 4κ τοθ η«· ρΐου ΜαλλΑν 'Ιΐρανέτρας, τό δνοϊον θά «ωλ^ ά«ό σήμερον, ιονδρικας καί λιανικώς είς τι¬ μάς ασυναγωνίστους. 'Ενίσης γννστοκοιοθμιν τό κοινόν δτι διά νόμου άιαγορεύΐται είς τό 6>ω Καταστήμα ή
  «ώλησις σκοριλαΐου.
  ( Έκ τοθ Καταστήματος)
  ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΧ-ΪΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΪ
  ΝΟΣΗΝΑΤΑ ΕΝΤΕΡΟΝ—ΗΠΑΤΟ-
  ΒΙδικ&ς <χηα飫νβ>1( *ν Μονάχω κ«1 Β·ρολίν« Τ.
  ΑββΙβΙβπΙ τ&ν καβηνητβν νβπ ΒβΓ«~Βηη καΙ 5«1ι111βη·
  Ηβΐιη.
  Δικ«ται τούς «άσχοντας Ικ τ_ν ημ
  τοθ ΠητικοΟ Συστήματος είς τό Ιατρείον «ου.
  ΠλατεΤ» Τριών Καμάρων (ΟΙκία ΊαχροΟ κ. Χι
  λιδόνη) 9—12 «μ. ·*αΙ 4—6 μ. μ.'Α·. Τϋλ7—92
  Πληροφορούμεθα δπ τδ χιντρι·
  χον ουμβοΰλιον προνοίας παλνιβν
  ΐλιμιοτβν χατα την τελευταίαν
  ύτοό σκνεδρίασιν προήλθεν ίίς
  ήν άπίφϊσιν 8π·ς διά τοθ α?μο-
  ίοιι δφ^ουργεΐοιι ζητήιη γ.αηα'
  ευαΐν τοθ είσ»γγιλέ(β( τοθ 'ΑρΐΕου
  Πίγοιι επί τοθ κάτωθι ζ-χήμ»
  ος:
  Εάν τί συμβούλιον τβν πάλαι·
  ιν πολεμιοτβν διχαιοθτχι νά έαι
  ,αμβάνεται προτ}γουμίνων απο
  άσιων αΰΐοθ πιρΐ τοποθετήαιως
  ταλαΐβν πολεμΐοτβν είς έπιχειρή
  εις χαΐ νά τροποποι$ ταύτας έφ'
  3ον πεΐθεται 8τι είς τάς προη
  έκιΕνας άπβφάβιις τού
  ηχ ΙπΙ άναχριβίν πληρο
  οριβν χαί ατοιχ«1«ν, δυον άφο
  ί? τ&ν αριθμόν χβν δπηϊετούν
  ών είς τας έν λίγφ έπιχιιρήσεΐς
  παλλήλων.
  —Ή δικ«ι·δ·σ!« τού ίδρυ'
  θέντος οτ«θμ·δ Μ«σταμπά.
  Είς το ττρο&ατκιβν Μασταμπά Ι¬
  δρύθη χ«1 ήρχιβιν ίίδη λιιτουρ·
  νβν νέο< άστυνβμικός σταθμος δ- πό την Διοίκησιν τοθ άνθυπασπι· ιγοΟ κ Χ«τζιβ«κη Είς τον νέον Γβθτον σταθμόν ύπήχθησχν αί π· ιΐφίοβιαι Λβωφέρβυ ΚνωαοΟ, Ά· αβλίνιο, ©βρίσσβυ, Κβμινί&ιν. ιυνοιχισμοϋ Βούλγαρη, Κιτρικής, Λποθήκης (ύφλίκΤΝν ΰλϋν, Γιό· ρυρου, ΛκτομεΙβιν, Τσ«λιη«κι Μ« τόχι, Άναΐκου μβτόχι. Έσταυρω μίνου, Πβιροΰνι μετοχι, Φοινι- ιάς, Μαλάδες, Γουρνών, Ζιρβου ετόχι, £τΐι«Κ6θ μιτόχι. Περίδη μΐτοχι, Νί«{ Σμύρνης κκΐ *Ησ» χάκπ Νετόχι. —-'Ανακοίνωσις. Ανακοινούται άρμοδίιις ότι ά πό τής πρ&ιΐας τής σημερον μέ χρις αναχωρήσεως τής Α. Β. Υ. τοΰ πρίγκηπος ΓβΝργίου ο σημαι οστολιαμός καβίσταται ύποχρειιτι χίς, (Έκ τής Διοικήσεως Χ«ρββυ λακίίς Ηρακλειον). ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Γ. λ. ΓΙΒΡΙΜΚΗ-Σ. Κ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΗΙΤΗ ΔΙΠΛΟΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τεχνικαί καί οίκοδομικαΐ έπιχειρήσεις, βιομηχανικαί χατσσκευαΐ, μελέται μπετόν άρμέ, αιδηραΐ κατβσκευαΐ, οίχοδομικά, ό- βοηοιϊ». Γραβεΐα Όβί>$ ΑΝΔΡβΓΕΩ. Π«ραηλ·υρΜ« {νλαηβ
  Βήχηΐ Ν. Μ- Καβαλάκη-'Αιιοάτβν.
  Αί τοποθετήσεις έφέδρων
  είς διαφόρους εργασίας.
  Ή γνωμίτευαις α5ιη χρίνετβι
  ίπαραίτητος διόΐι τα κατωτέρα
  οΊχαατήρια χρίνοντα σχετικάς ά-
  γωγβς παλαιάν πολεμιοτβν χα-
  τα έηΐχιΐίήιιων είς τας δΐτοίας
  έτοποθΐΐήθησχν διά τβν άρχιχβν
  άιτοφίσιων τεθ κιντ9ΐχ?0 συμ-
  ββυλίου παλχιθν ηολεμιατ&ν, ϋν
  Ιλ*βον δη' δψ:« τάς μεταγενε¬
  στέρας τροηοηοιητιχάς άποφασεις
  αυτοθ, μολονότι οί τελευταίαι έ·
  ξι8ίθί]9«ν ένχαΕρως καΐ προσή·
  χθτ]9αν είς τα χρίναντα πιρϊ τβν
  αγηγθν των παλαιών πολιμισϊβν
  χατώτατα ίιχαστήρια.
  Τα διχααιήρια ταθτα 6ηεο<ήρι· ξαν 8(ΐ τα χεντριχόν αυμθούλιον τβν παλαιάν πολεμιατβν ίέν δι- χαιοθται νά τροποηοι^ τάς άηο* φάβεις ουΐοθ πεοι τοποθετήαιων παλαιών πολεμκΐτδ&ν είς έπιχιιρή- οιις. —Ταχυδρομειον είς την Ικ· θέσιν ΟΡΟΚΒΡΓΞΙΣ ηπτιχΐ}< μ<ιοδο τιχτ]( δημοπραοΐας Ιπιοκευής Ίι ροθ ΝαοΟ «Εϋαγγελιομδς θιοτί χου> Βχγιωνιαΐς.
  Ή Ένοριαχή~ Επιτροπεία νΒχ
  ΐωνιας προνηρύοΐιι φανεράν μειο
  δοτικήν δημοπρασίαν διά την επι
  ανευήν (ιιιγέθυνοιν) τοθ ΊεροΟ
  ΝχοΟ €Εΰχγγελ:σμβς τ^ς θιοτί-
  Βχγΐωνια1; γινηοβμέ^ν την
  18ην τοθ μηνάς Απριλίου έ. ϊ.
  ημέραν Κυριακήν καΐ άπο 9—12
  π. μ. έν Βχγιωνιφ χχΐ έν ·ώ αι
  3ει τίΐιφ τβν δημοπρασ ών 5ΐι
  χαί δποκ κχλοθνται οί δουλίμινϋ
  ά μειοδίΐήσωαιν.
  Δΐ*τοΙ είς την μειοδοσΕαν γίνον
  ται άνεγνωριομίνοι Ιργολάδοι χαί
  έμπιιροτέχναΐ.
  ΟΕ βροι μειοδοοΕας εδρίσκονται
  χατατιθειμένοι είς τό γραφείον
  τής ένορΕας τή; Βχγιω^α; άπό δ·
  που δύνανται ε Ε ένδιαφερίμενοι
  λαμβανναιν γν&αιν.
  Έ Βχγΐο)νι? τ^ 12 Απριλίου
  1937
  Ή Ένοριαχή Επιτροπεία
  Ό Δκιιθύναιν
  Β. Βχβδάκης
  Ό ΙΙρίεδρος
  ίδας Κατσιρντάχης
  Τα μίλη
  Γειιργιος Σκφής
  Νΐβνακης
  Ό δι««θ»ντής 'Εκμεταλλϊύαεως
  τδν ταχυδρομιΐΜν κ Σφήκοις μ>
  τέβη είς τβ ύπβϋργεΐβν Γ«Μργίβς
  καί βυνβιρνβτσΒη μετά τοθ γενι
  κου νρ«ομ«τίΜς «ύτβϋ χ. Άλιβι
  ζ4τβυ Κοιτά την συν«ρν«σ(οιν ά
  κεφκαΐσθη ίπως έγκκτασταθδ ·Ις
  τό Ζάππειον χατά το διαοτηνκ
  της γενρνικής έκθέαι«ις τριβτατι
  «όν γραφείον δια την ε&υκπρετη
  σιν των έκθΐτβν. Τβ συστχ
  βησόμενον είς το Ζάκπιιον γρ»
  φΐΐον θά π*ριλαμβ*νο ταχυδρο
  μβΐον, τηλβγραφεΐον χαΐ τπλεφΝ
  νικούς βκλάμονς.
  —Σεισμβί είς τίιν άλλην Έλ
  λ«δ«.
  Έκ τβδ γκνδυναμικοθ τμπμοτ-
  τος τοθ άοτίρβσχβπΐίβυ Αθηνών
  άνβΜοινώβηβαν τα έ{ϋς: Πρβχβές
  11 Απριλίου είς τάς 3 ώρ. )2'36'
  της πρκΐβς εσημειώθη σειομές άρ
  κετά Ισχυροί, γβνύμβνος ηΐαθη·
  τος είς Αθήνας ώς έλ«φρο;, δστις
  είχ« τό έπίχίντρόν τού είς τέ>
  ίνατολικον τμημα το& Εβρινβι*
  κοθ χόλκου «αί κΜριββς τον δρ
  μόν της Λιβ«δεύτροις. Τβν σβι·
  σμόν τοδτβν έηηχολούθηβιν {έτε¬
  ρος ηΐβθητότερος είς τας 5 ωρ. (,'
  Κ«1 άρκίτοΐ άλλαι έλαφρβΐ. Έκί>
  ης πρβχβές είς τάς 16 ωρ. 24" έγί
  'ΐτβ σειαμβς έν Ήπείρω αΐοθη
  :βς βΙς'ΐΗάννινα κα! αΐσβητο; κ«Ι
  :·ς "Αρταν ώς άσθενίστίρος.
  —ΑΙ αποζημιώαεις, τδν
  γελμκτιΰν.
  Πρές την Ανωτάτην, Π«νΐλλ6
  ιον Συνβμβσπβνδίαν Έπαγγπλ
  ματιών χαί Βιοηχνβν ανετέθη
  κ μέρβυς τδν έκτβπισθέντων χ«1
  υχβντων χάριτος έπαγνβλματι
  ών χά Ι βιοτιχν&ν, ίπως έν·ρ
  ήσο ηληβίβν τοΰ ύφυπβυργΐί
  υ Εργασίας δια την άποζημΐιι
  (ν των. Χχετιχώς μέ το όλον ζή
  ημ« των αποζημιώσευν χληροφβ
  ιβύμεθχ ότι εδόθη έντολπ έπως
  πιοπβυσθβϋν «1 άπβζημιώοεις τ&ν
  ί άνΐργίκς πληττομινΝν έιτβγ
  ϊλμβτιών χ«Ι βιοτιχνβν. Τό σχβ
  ικβν νομοβχΐβιον θά ύκογρ«φά
  «τος τβν ημερών υπό τβο χ. Δή
  μητράτβυ χαί θα άπβσταλβ κρός
  ημβσίευσιν είς την εφημερίδα
  ής Κβή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή Γβωργική Σχολή Μεσ
  σαρβς Ηρακλείου φέρει είς
  γνώσιν των ενδιαφερομένων
  8τι κροκηΐύσσει διά την 24ιν
  Απριλίου έ. ί. ημέραν Σάββοτ
  τον καί ώραν 11—12 π. μ.
  πλειοδοτικήν δημοπρασίαν έκ
  ποιήσΕως (250) Βιακοσΐων πεν
  τή<οντα περΐπου όχάδων τυ ροθ τόκου γροβ έρας έΦετει νής πρωΐμου κατασκευής. Ή Δημοκρασΐα γενησεται είς τα γραΦεϊα τής Γεωργινής Πίριφερβίας Ηρακλείου εν Ήραχλε'φ. ΟΙ βουλόμενοι δύνανται νά λάβωσι γνώσιν των δ( ών τής βημοπρασΐας ΐ(ς τα γραφεΐα τής Γίωργικης Σχολής Μεσσα ρας χαθ' εκάστην ημέραν 10 —12 η. μ. καΙ 2—5 μ μ. Ό Διευθυντής τής Σχολής Γ. Κάββυρας Όροι: 1) Ή παράδοσις γε νήσεται εΐς^τάς αποθήκας τί)· Σχολης 2) Τα εξοοα βημοσΐϊύσεω βαρόνουσι τόν τελευτο ΐο πλβιοδότην. ΤΟ ΚΟΥΡΕΙΟΝ τοθ Έμμ. Δερ. Ι μιτζβκη μετεφέρθη ι[ς την άν ράν Καμαρακη Εναντι τοΰ ίστιατ ρΐου ΣτραΤΓ) Κατσαράκη, —'Αναστβλαί ποιν&ν εί{ κα ταδίκβυς. Δι' αποφάσει»; ποβ καρά τ$ ώ πβ«ργ«Ιω Διηαιβσόνης £υμβουλί ου άνκβτολ&ν έχορηγήβη άναιστο λη τοϋ ύπβλοΐχβυ τής ποινής ·1ς τβύς χατ«ι8ι χ«τ«διχβυς: Γ. Βι λονδάχην, Π. Χντζηγιαννην, Έμμ. Άνδρεβυλαχην, £. Παντε λαχην. —Ό φορβς έκιτη&(ύματο(. Σχ«τιχ&ς μέ τόν φόρον] έκιτπ δεύματβς άνεχβινώδη ότι ώς μι χρ(μποροι χά Ι μικροεκιτηδΐυμΜ τΐκι χ«ρ«χτηρ(ζονται: ΟΙ πλκνό διβι, η έν ύηβίθρω, η ·Ις κοιρα ππγματα, η ηερίτττΐρα άσκβθντες τό έπιτήδινμα των, οί {ιναγοΐ, οί Ιβιοχτϋται ενός αυτοκίνητον, δημοσίας χρήσει»;, πλήν λι«·ορε( ου, οί εκμεταλλευταί μιάς αμ* {Πί, ενός χαιρρου η μιάς λέμβου κα» πάντες οί μή δυναμινβι ν« κατ«βάλβυν τόν φόρον τής «ρώ της χλάο<Μ(. —Κροδσμν όβτεομυελίτιδος. Κββώς μάς γραφει ό διβάοχ«λθ( Άβτριτοίο» ή μαθήτρια τοθ Δή μοτικου σχολείου "Αννα Κ. 'Αγ γελίχη έτών 11 προοεβλΑΒη υπό της εκιχινόΰνου νόαβυ όοτεομυε λίτιββς, Παράλυτβς μετεφέρθη υπό τ&ν γβνίων της είς τέ) Παν* νειβν Νοοοχομεΐον. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίκί^μ! 5π4 γειβν, δύο αυλάς χαί πλυαταριί, τρΐα δβμάτια, έγχατάαταοιν 05α τος χαί ήΧεχτρο^ωΐΐσμοΟ. ιίς φ οδόν Ευρώπης. Πληροφορίαι γραφιΐβν Καθολι χοθ Ν ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ βώο δωμά τια δυνάμενα νά χρηοιμοποιτ,βοθν χαί παρ' ίλιγομελοθς οίχογενείβς. λΕ ' #{
  11
  Ήρώκλβιον Κρήτης
  Γραφεΐα Εναντι ΝομαρχΙας
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΠΡΟΤ0Β0ΥΑ1Α ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
  ΒΛ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ
  ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
  ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑ! ΧΑΙ ΜΕ ΣΥΜΠΡΑΞΙΝ
  ΤΗΣ ΣΕΡίΙΑ! ΚΙΙ ΤΙΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ!
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ
  Κων)πόλεως άναφέρουν ότι τό τάξει·
  διον τού Ισμέτ όστις μετά τό Βε,λιγρά
  διον προτίθεται νά μεταβή καί είς Βου
  κουρέστιον σχετίζειαι μέ την σύναψΐ'
  μεσογειακοΰ συμφώνου.
  Καθ* ά γράφουν σχετικώς αί Τουρ
  χικαί έφημερίδες αί συνομιλίαι είς Βε
  λιγράδιον χαί Βουκουρέστι θά άποβλέ
  ψουν είς την συνεννόησιν πρός ύπογρα^
  φήν τού συμφώνου τούτου μεταξύ τή
  Ιταλίας,τής Τουρχίας,τής Σερβίας καί
  Ρουμανίας καί πιθανώτατα καί άλλω"
  Βαλκανικών Κρατών.
  Ώς γνωστόν αί συνομιλίαι μεταξύ
  Τουρχίας χαί Ιταλίας πρός σύναψιν
  συμφώνου ήρχισαν πολύ πρότερον, έκ
  των αστέρων δέ άποδεικνύεται ότι ε ι χά ν
  θίξη ευρύτατα καί την σύναψιν μεσο
  γειακού σύμφωνον-
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΠΡΟ.ΕΧΩΣ
  Ο ΜΡΜΡΣ ΤΡΗ ΑίΡΡΤΙΚΡΗ ΧΡΙΡΜ
  ΛΦΗΝΑ1 13 Απριλίου (τοδ «νταποχρι
  τοδ μα$).—-Καβ' α ανεκοινώθη πιβανώτατ»
  ΐντβς Τδς πρβσεχεδί. εβδομάδος θέλει δημβ
  οκυβθ εις την εφημερίδα* ι ής Κνβερνή
  05»$ ό νομ·$ ο ρνθμΐζαν τα βγροτΐΜκ χρίη.
  Λέγει αι ότι δια ΐ«υ$ αγρότας των οποί
  ών «Ι περιουσίαι <{επλΐιστηρι«σθησαν θά γί»η ϊίδιχό μνκία «υτ«ς ωοτκ νά μή ζή μειωθοδν «ύιοι έκ της χαθνοτΐρήοεω; τή τ·ΰ ν·μ·υ τεύτβυ. ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ------—— Ή άφιξις είς Ηράκλειον τής Α. Υ. τού πρίγκηπος Γεωργίου, Πρωΐα Τετάρτης 14 Απριλίου 1937 ΕΖΗΤΗΘΗ Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΒΕΟΑΙ» ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 13 Απριλίου (τού άν ταπονριτού μας).— Σχετικώς^ μέ την ίδρυσιν Θεολογικής σχολής είς θεσσατ λονίκην, ανεκοινώθη ότιή Ίερά ,_ύνο· 8ος υπέβαλε πρός τούτο οϊτηβιν πρός τό υπουργείον ι ής Παιδείας τό οποίον καί θά μελετήση τό ζήτημα εύνο*ι·κώς, οεδομένου ότι έπιβάλλεται ή ίδρυσις τοιαύτης σχολής είς τό Πανεπιβτήμι όν Θεσσαλονίκης. Η ΑΡΣΙΣ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Είς την Γενικήν Διιίχηαιν Κρήτης διεβιβάσθη σαν προχΓές αίτήοεις διαφόρων χοινοτήτων τ^ςΜιο οαρας ζητοοσων ήν έπέχταοιν χά Ι ιίς τάς τιεριφΙ ριίας των τβν ιδιργετιχβν διατάξιων τοθ άπβ 10 Μαριίου έ. Ι. Β. Δ. περΐ δρσεως τής απαγοριύσε ως τής χαπνοχβλλιιργεΐας είς ωρισμένας μόνον περι φεριίας τιθ Κρατοκς. ΑΙ αΐτήβκΐς των χοινοτήιων τούτων συνωϊιόοντο χά Ι άπό έγγραφον τοθ χ. Νβμάρ χου ουνηγοροϋντος υτιΐρ αυτών. Είς απάντησιν ή Γε νιχή Διιίχηαις έγώριο·ν χΐες ιίς την Νδμαρχίαν Ετι σχετικήν έγκρισιν τβν υπουργείων Γεωργίας χαί Οίχονομιχβν ίζήτηοι τηλιγραφιχβί, δέον !ε διτωι μέχρι τής λήψεως απαντήοεως έξ 'Αθηνών μή προβιθν ιίέν&ιαφερίμενοι χκηνοπαραγωγοί ιίς ούδε μίαν «ιεράν ενέργειαν. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΟΡΠΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ Χθές την μεσημβρίαν συνήλθεν είς συν ε ορΐασιν άσχο> ηθεϊσα μέ υπηρεσιακάς φύσιως
  ζητήματα ή Διοικοθσα Έπιτροπή τοθ Γι ωρ
  γικςθ Έτιΐμελητηρίου. Συν τοίς άλλοις τό Έ
  ιιιμελητήριον ήσχολήθη έπ'σης μέ τό ζήτημα
  τοθ καθορισμου είς 36 δρχ. της τιμης τοθ
  μάρκου την οποίαν ώς καί προχθές άνεγρά
  ψαμεν θεωρεΐ επιζημίαν βιά τούς σταφιοοπα
  ρα>ωγούς. Σχετικώς άκεφαοΙο6η ίνα έν ου
  νεννοήσει μέ την εταιρείαν σουλτανοκαραν,ω
  γών υποβληθή Αν καιρώ είς την Κυβέρνησιν
  οπόμνημα τό όκοΤον θα άναπτύσοη τίς άπό
  ψεις των παρο^ωγΑν έν τίροκεΐμέχρ.
  ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
  * Ό ύτιουρ^ός ιών Εσωτερικήν εξέφρασε
  την εύο(.έσκειάν τού πρός τό Κοινοτικόν
  Συμβούλιον Λαρανΐου διότι απεφάσισεν δπος
  χατά τό οικονομικόν ίτος 1937—38 κοτασκευ
  ροθώσιν *ίς την Κοΐνότητα τού κοηωφελη
  ϊργα δι^δεκοημέρου προσαιιικης
  Κατά τας μετα&οθβΐσας |
  χθές έκ Ρεθύμνης πληροφοο!
  άς αφίκετο έκβΐ τιερΐ την μεσημ
  βρΐαν ή Α.Υ. 6 πρίγκηψ Γεώρ
  γιος μετα τής οικογενείας τού
  αύτοκινητ κβς. Κατά την πρό
  των στρατώνων διάβστσιν τοθ
  πριγκηπικοθ αότοκινήτου άπέ
  8ω<ε τάς κεκανονισμένας τι υάς οιμοιρία πεζικοθ. Μβτά ολιγόλεπτον ανάπαυσιν είς την οικίαν 'Α,θατνασιάβου 5 που έφιλοξβνήθησαν οί ύψηλο! ξένοι ό πρίγκηψ Γεώργιος έ δεχθή είς την Νομαρχίαν δια φόρους αντιπροσωπείαι. Βρα δύτερον την 130 πσρετίθη είς την Στρατιωτικήν λέσχην τό Μιμητικόν πρόγευμα τοθ Δή μου Ρεθύμνης. Την 11 ην μ. μ. τής σήμερον φικνίΐται είς την πόλιν μας ή /*>. Υ. ό πρίγκηψ Γεώργιος οί
  κονβνειακας. Άπό της χθές
  ή Νομαρχία Ηρακλείου διεκα
  νόνισε τα τής άφίζεως καί πά
  ραμονής των ΰψηλΟν έπισ*β
  πτ©ν είς την πόλιν μας, έκβώ
  σΐσα τό ακόλουθον πρόγρομ
  μα τής γβνηαομένης τελβτήΌ
  Ποός Απάσας τας Πολι
  "•κάς, Δικαστικβς καί
  Στρατιωτικάς 'ΔΡχβς. Δήμον
  Ηρακλείου. Όονσνισμούς Δή
  μοσ'ου ΔικαΙου, ΣωμζτεΤα κσΐ
  Συλλόγους.
  Έχομεν την τιμήν νά Φέρω
  μέν ε[ς γνώσιν Ύαόν, βτι ή
  Α.Υ. ό ΠοΙγκηψ Γεώργιος μβ
  τα τής συζύγου αύτοθ Πριγχη
  πίσσηςΜιρΙας καί τβν τέκνων
  αυτών Ποιγχήπων Πέτρου καί
  Εύνενΐας άφικνοθνται έπισ<ε πτόμβνοι τό "Ηράκλειον, την 14ην Απριλίου ημέραν Τετάρ την κροεοχόμενοι έκ Ρεθύμνης διά ξηοβς. Ή ω?α άφ'ξ»ως θ' άνακοι νωθβ διά τοθ Τύπου. Καλοθμβν βθβν πάντας 'Υ μας, ίνα παρευρεθήτβ κατά την γενησομένην αποδοχήν ούτοθ έν τη" τοποθβσ'α «Χοτνί ών Πόρτο» Ινθα θέλει τόν ύ ή Δημοτική Άρχή κα ι τα τάξιν ώ; ή προηγηβεΐσα ύ {ποβοχή. ι ΣημαΤαι χσί λάβατρα των Ι Σωματείων καί Σύλλογον θά παρασΐώσιν είς την αυτή* το ποθεσίαν είς θέσιν όποΒειχθη σομένην υπό τής Αστυνομικάς ΆρχίΚ ΐήΓΐς θέλβι ορίση, οομο 6!ακ Τελετάρχην. Μβτά ταθια έφ' δσον ήθε λεν εύδοκήσπ ή Α.Υ. θά γίνη παρουσίασις τβν "Αοχων κλπ. 4ν τώ Νίμαρχιακφ Κατασ.ή ματι. Ό Νομάρχης. Ανδρ. Μίρκελλβς Συμπληοωματικδς πρός τ' ανωτέρω πληροφορούμεθα βτι θά παραθέσουν τιμητικά γεύ ματα είς τούς ύψηΧούς ξένους 6 Δήμος "Ηρακλείου, τό Γεωο γικόν Έπιμελητήριον, ό Σεβ Μητροπολίτης κ. Τιμόθεος καί ό κ. Άο. Μιχελιδάκης δστις χαί θά φιλοξενήση την πριγκη πικήν οικογένειαν. Αί μαχαι πέριξ τής Μαδρίτης, Τα Άγγλικά πλοία είς Μιτιλμπάο. ΑΘΗΝΑΙ 13 Απριλίου.— ΑΙ τελευταίαι πληροφορίαι έκ τοθ έζνχιρικοθ άνσφέ ρουν δτι τα ένανσστατικά στρατεύματα ίέν ύ«ολ·ί« ται «λέον ή νά κυριΐύσουν ολίγα ύψώι>ατα διά νά #θά
  σουνιίς ·Μ«ιλιιάο. Τα υπό
  τόν στρατηγόν Μόλσ στρα¬
  τεύματα είνε ήδη ουγκεν.
  τρωμένα ιίς την ίξο6ον τής
  κοιλάδος κρός τό Ντου-
  ράγκο καί τό Μ«ιλ|>«άο.
  Σήμερον άναμένεται ή έ¬
  ναρξις νίας οεΐι-άς έηιχιι
  ρήσΐϋν. ΟΙ κυβιρ>ητινοΙ έ-
  νικιιροθν σνασμωδικάς κι
  >ήσεις ·ρός τούς διαφό¬
  ρους τομεϊς τοθ μετώνου
  τής Μαδρίτης, δ»ου σοβα
  ροΐ μαχαι ϋιεξάγονται.
  Τό άνακοπωβέν τής Σα-
  λσμάνκας δέ^εται δτι θε.
  σεις τιέ<·, τάς οποίας κα τιϊχον οί επαναστατικαί δυνάμεις ιίς τό μέτωπον τής 'Αρογωνος, ■ιριήλθον «ρός οτιγμήν είς χειρός των »υβερητικέ»ν κατόπιν α(ο>νι6ιασμ(0 των τιλΐυταί-
  ων, έ«ιτυ|[εϊς δμως άντεβι-
  θέσεις των έ«αναστατικδν
  δυτάμεων ηνάγκασαν τούς
  ■ υβερητικούς νά έκαταλιί
  ψουν τάκιστα τάς θέσΐις
  αύτάς καί ι ά υνοκωρήσουν
  £τι νλέον είς αρκετόν βά-
  θος.
  Ό έν Λονδίνω άνταβοκρι
  τής τού ημιεπισήμου γερ
  μανικεΰ ηρακτοριίου επι¬
  βεβαιοί δτι τό αγγλικόν υ¬
  πουργικόν συμβούλιον, τό
  οποίον συνήλθεν χθες την
  εσπέραν έκτάκτωΓ, ήσχο·
  ληθή μέ 'την κατάστασιν
  ιήν δημιουργηθείσαν έκ
  τοθ άποκλιισμοθ τοθ Μπιλ
  μ«άο υπό τοθ έναναστατι-
  κοθ στόλου
  Καίτοι τό καταδρομικό*
  «ΣρόΐσοιΤ» καί τό θε#ρη
  κτόν «Χούντ» απεστάλησαν
  έκ Γιβραλτάρ είς τα βόοιια
  Ισηανικά «αράλισ, τό ύ
  ■ουργικόν συμβούλιον Κκρι
  νεν δτι ε έν όπάρχιι Ιόγο
  έπεμβάσενς είς τα κ«·ρικά
  ΰδατα τής Ίσπανίας. Συν·
  ■εία τούτου τα άγγλικι
  έμνορικά σκάε>η, τα όιοΐα
  θά άΜ««ιρΟντο νά δια-
  σπάσουν τόν αΐοκλΐισμόν,
  δέν θά δύνανται νά ύιολο
  γίζουν επί ούδιμιας βοη
  θιίας άκό μέρους των κο
  μικων σκαφ&ν τής χώρας
  τκν.
  Η ΟΔΟΣ
  ΣΤΑΛΙΔΟΖ-ΜΟΧΟΥ
  Σχετικάς μέ την κατοσκευ
  ήν τίΐς όδοθ ΣτσλΙΒος ΜοχοΟ
  περίής έγράφομεν χθές πλη
  ροφορούμεθα δτι χθές άνεχώ
  ρησε μετοβαΐνων επί τόπευ
  διά την έκπόνησιν τ»1ς μρλέτης
  τής κατασκευάς τής όδοθ ταό
  της δ μηχανικάς κ. Φ9βνάκης.
  ΤΟΖΑΝΑΤΟΡΙΟΝ
  ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
  Διετάχθη αρμοδίως ή παράδο
  αίς τοθ Σανβτορίου Ίιρουσαλήμ
  δπό τοθ έιταθθα Ταμείου Έφί
  δρ ών είς ιήν χατά νίμον Έφορεί
  «ν τούτου.
  ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ
  Κατ' ίδιωτιχας πληροφορίας μι
  ταδοθιίΐας χαί είς ήμβ;, άλιΐυτι
  χή λίμδος ανεθρι προχθές ηαρά
  τίς άκτίς Κοκκίνου Πύργου είς
  δαθος 2 1)2 πιρίπου μέτρων δια
  φδρου μεγέθους αγαλμάτια χατε
  οκευβσμίνα έχ μιιαλλου, πιθανβς
  δρε χίλχοι», έξαιρετιχ*)ς τέχνΐ}ς.
  Τ* αγαλμίτιβ ταθτβ, χατά τίς ί
  δίας πληοοφορίας παρέλαβι αοτυ
  νομιχβν ϊ/γανον. Οάνιω; έπιαή
  μους πληροφορίας ίέν ιΓχον μέχρι
  τής εσπέρας χθές αί ενταύθα άρ
  χαί. Σημε ωιέον Βτι χαί άλλοτε
  είς την ίδιαν θέσιν ανευρέθησαν
  Βιϊφορα άντιχιίμενα δέν εδόθη Β
  μως ή ίέουσα οημαοία είς την ά
  νεδριοίν των χαί (Οιω ιυδιμία έ
  ξεριύνηοις τοθ βυθοθ ιίς τό
  έχιίνο έπιχιιρήθη έκτοτε.
  Η ΗΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΠΝΟΪ
  Διά νεωτέρας έγκυκλίου τού
  τό ύπουργιΐον των Οίκονομι
  κων έπιτρέπβι τιν μεταφοράν
  καπνοθ άπό μιάς άποθήκης
  είς έτβραν άνευ σθσκευασίσς
  τούτου ϊΐς βιΗΐατα* έφ' δσον
  δπος: 8μ«ς ή μεταφξρά θ4 γΐνετσι
  πρός τόν σκοπόν τής καλυτέ
  άς έναποθηκεύσεως τοθ. προ'(
  ντρς καί έντός τοθ ΟύτοΟ
  όριον,
  ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚλΛαΝ | Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ
  Είς την περιφέρειαν τοθ ■)
  τονος νομοθ πληροφορούμεθα
  8τι μετατΐθενται οί εξής βημο
  διδάσκαλοι: Γ. Κουρουπάχης
  έκ τοθ διταξ'ου δημοκοθ σχο
  λείου Άγίου Στεφάνου είο τό
  μονοτάξιον Σκορδόλλων, Ν κό
  λαος Τσιριλάκης έκ τοθ μονο
  ταξίου βημοτικοθ σχολείου
  Μσρωνιάς είς τό μονοτάξιον
  Τουρτούλλων, Μαρία Άποστο
  λάκη έκ τοθ μονοταξΐου Βημο
  ιιχοθ σχολίου Μύρτου ιίς τό
  μονοτάξιον Μουρνιών, Γεώρ
  γιος Πολυχρονίδη; έκ τοθ τρι
  ταξίου οημοτικοθ σχολείου Πι
  σκοκεφάλου ιίςτό μονοτάξιον
  ΌρεινοΟ, Εμμανουήλ Συμια
  κάκης έκ τοθ ΒιταξΙου βημοτι
  κοθ σχολείου Χαντρά είς τό
  μονοτάξιον Πβριβολακίών.
  ΚΙΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΕΝΛΡΩΝ
  Ό Γεώρ. Στ. Σνχιλλοιρίδης χά
  τοιχοςΣχμπϋ Πεδιάδος ουνελήφβη
  διότι χατέατριψιν ι!«οοι άπιδίας
  χαί μίαν χυδανέαν ανηχούΐχς ιί(
  τβν Μητροπολίτην Κρήτης.
  ΤΟΥ Δ Α ΚΟΥ
  Δι* δπουργιχής άποφΐαενς έ£α
  ρεΐΐαιιή; άνταλλαγής χαί έκιτρ
  πεται ή χαθ',. υπέρβασιν |ίσ«γωγή
  έξ Αί^ύπιου 6πο τοθ δηουργιίου
  Γεωργίας 503 χιλιάδων πενταχοσί
  αν τόννων μελάαοης βι>χ<ρβχα λίμου ουνολιχής άξίας 8.500 λ ρΑν Αιγυπτου κροοριζομένης διά * χαταπολίμησιν τοθ δα κου τ1| έλ«(ας. Η ΛΕίΧΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΟΝ Γενομένης εκλογάς μιταξΰ τβν μιλβν τοθ διοιχητιχοθ ουμδουλίου τής Δίονης Έπιοΐημίνων τό προ ΐύ'ής χχτηρτίαθη ώ; έξΐ Πρόεδρος Ιωχν. Μαραγιάννη; μη άντΐπρόεδρος Έμμ. Πι τρακης χβθηγητής, γεν. γρβμμοι τεϋς Έμμ. Ξινθχχης δικηγόρον χοομήτω; Γρ. Χχίζηδάχης ίϊτρό Έμμ. Περάκης διχηγόρος. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ ^ τη άγορα μας κυμανββΐσαι χθίς τιμαΓτΛν οιαφόρτβν ΙνχβΡ1** ηροΤόντβν Τ £ * ΖονλτανΙναι φρ χ £·, **ι·βι: Ρ' ΐ 16—60 ι' «·ι4τ. „ Κ,Μ . *Ι«ι·. ... Μ ' ··«·«. 26,*· Α·ΐ«»·ν «· «ι—, ι». §#_ •β. Τ Μ Η ■ (ΙαβιΑ-2··.» ■οιν* ν. ε·οΜΐ«< . Διε Χ·εΐπν·| 14.- η ■οοιηλ. ««·. · ·».- ■·λ·§υ|Ιο· ■·«■ «■, Μαρβο-α ·»«Ζ ΜίΧ,ι «οιβνΐπβ)· „ ■4«ο|α 4Μ Κοοκοβλια (ηρ* „ |||, ΔΙρριατα βοΐα μ 'Αρνοδίρροτα ■«(* οκάν Τιμαί ΣυναλλΑγματος —»~ ■■ »«·ι —■•Β. ΚορΑνα ΣβυςβΙαε. 18.11—18.4· ·ί»*~βν „ |ίο.- |.18 »»,ρ·τ. ·ραγκον' „ 81.41—η.να Φιοοΐν, -δλΐανβ. .. 61 -$ίΜ •Μτιον Β«λν»βν „ υ·— Μ«ρ>οτ
  Μ·—».Μ
  ^^^^!1Π^
  ΕΙΣ ΒΙΣΚΑΤΑΝ ΥΠΕΓΡΑΦΗ
  ΕΚΕΧΕΙΡ1Α ΥΠΟΤΟΝΕΜΠΟΑ.ΜαΝ:
  ΠΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΙ
  ΠΡΟΣ ΟΑΡΙ1ΟΣΙΝ ΤΟΥ ΜϋΙΑΜΗΑΙ
  ΜΕΣΟΑΙΟΗΣΕΙ ΤΟΝ ΑΓΓΑΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Απριλίου (τού 4ν< ταποκριτού μας).—Νυκτερινα τηλεγρα- αήματα έκ Παρισίων «ναφέρθυν ότι με¬ ταξύ των έμπολέμων εις την περιοχήν τής Βιακάίας υπεγράφη εκεχειρία. Ό Γαλλικός τύπος δημοσιεύει επίσης πληροφορίας ότι οί'Άγγλοι πρός «ηοφυ γήν περαιτέρω αίματοχυαίας καί κατα- στροφής -«ου Μπιλμπάο μεβολαβούν πρός έναρξιν συνεννοήβεων μεταξύ Β*. σκων καί Φράνκο περί πβραδόβεως τού Ιϋπιλμπάο. , Κατά τας ιδίας πληροφορίας αι συ· νεννοήσεις επρόκειτο νά άρχίσουν σήμε· ρον καί πρός τούτο υπεγράφη ή έκεχει- ΤΕΡΜΛΤΙΖΕΤΛΙΟ ΚΑΤ1ΡΤΙΣΜ0! ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΑΟΠΙΜΟΥ1937-38 ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Απριλίου (τού άν. ταποκριτού μας).— Κατ' αρμοδίας ά· νακοινώσεις την προσέχη έβδομάδα πε ρατοΰται ή καταρτίσας τού προυηολο· γισμού 1937—38. Ή κατάρτιαις αυτή άπασχολεί ή'δη τόν κ. πρωθυπουργόν, τόν υπουργόν των Οικονομικόν» καί τας αρμοδίας υπηρεσίας τού Γενικού Λογιατηοίου, «ιστεύεται δί ότι ό προϋηολογισμός θά κλείση υπό τάς εύνο·ι*κωτέρας των συν θηχών. ΝΕΟΣ ΦΟΒΕΡΟΣ ΒΟΜΒΙΡΐΜΟΣ ΤΗΣ ΜΙΔΡΙΤΗΣ ΥΠΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 13 Απριλίου (τοδ βντακοκρι τοδ μας) —Τηλεγραφήματα των έν Ίβπανία ξένων ϊνταπ·Μριτ&ν ββββιβϋν ότι χβίς την νύκτα ·1 έθνικόφρβνες εβομβάρδισαν έκ νέ ου την Μαδρίτην δια πυροβόλων μεγάλον δ»«μκτρήματος καί δι' βμπρηστικϋν όβΐδων. ΑΙ έπενεχθίΐσαι κ«τ«στρ·φ«ί είνε σημαν τικαί. Τοδ βομβ*ρδιαμβδ τούτου προηγήθηαβν λυσαώδεις 4ντβπ»θέσεις τδν έρυθρδν πρός διίσκααιν τού κλ·ι·ΰ τβν έθνικοφρο νβν, αΐτινες δμως χατοϊ τβ έκ £«λ«μ«ν κκς τηλεγραφήματα απέτυχον πάακι. ΣΥΝΟΜΙΑΙΑ ΤΟΥ κ. ΜΕΤ1ΞΑ ΜΕΤ. ΤΟΥ ΗΟΜΙΡΧΟΥ ΧΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 13 Απριλίου (τού άν· ταποκριτού μ.βς) — Την πρωΐαν σήμε¬ ρον ό πρωθυπουργός κ. Μεταξάς εδέ¬ χθη είς συνομιλίαν διαρκέσασαν έη'άρχε τόν τόν Νομάρχην Χίου κ. Άθανασι- ά δή ν είς τόν οποίον καί εδήλωσεν ότι θά επισκεφθή τόν Χίον πρός έπιτόπιον εξέ¬ τασιν των ζητημάτων της. Είς τόν Νθ· •"■αρχήν Χίου απενεμήθη ό χρυαούς σταύρος Γεωργίου τοθ Α'. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΙΕΚΤΟΣ ΕΝΟΟΥΣΙΟΑ1Σ ΕΙΣ ΜΕΣΣιΊΝΙΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 13 Απριλίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας).— Χθές τό άπόγευμα ό Βασιλεύς, καθ* ά τηλεγραφούν έκ Κ» λαμών μετέβη είς Μεσβήνην όπου έτυ- χεν άποθεωτικής ύποοοχής. Επιστρέ¬ ψας είς Καλάμαςπαρεκάθησεν είς γεΰμα ν τή Στρατιωτική Λέσχη. Την πρω¬ ΐαν σήμερον ό Βασιλεύςάνεχώρησεν είς Κυπαρισσίαν όπου έφθασε την μεσημ¬ βρίαν τυχών θερμοτάτης κ*1 έκεί υπο· οοχής. ^ Παρομοία ύποοοχή εγένετο καί είς ένβιαμέσους τούς σταθμούς. Την 3 μ. μ. επρόκειτο νά αναχωρήση είς Πύργον. ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΗ! ΧΙΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ κ ΜΕΤΑΞΑ ΑΘΗΝΑΙ 13 Απριλίου (τού άν" αποκριτοΰ ,μ.«ς).- »Εκ κυβερνητικήν ηγής ανεκοινώθη ότ6 »ϊν. βέβαιον ϊό αξείοιον τού πρωθυηουργοΰ κ. Ί. Μέν βξ*/2ς Χ ' '° Χ* «Ρωθνίπο